Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Instrukcja obsługi (Marshmallow)

SM-P550
SM-T550
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Spis treści
Przeczytaj najpierw
Połączenia sieciowe
33Wi-Fi
Wprowadzenie
7
8
10
13
15
16
17
Funkcje rysika S Pen
Zawartość opakowania
Wygląd urządzenia
Rysik S Pen
Ładowanie baterii
Korzystanie z karty pamięci
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
34
35
37
38
39
42
43
Podstawowe informacje
18
21
25
27
27
29
31
31
32
Polecenie wskazywane
Notatka z akcji
Inteligentny wybór
Pisanie po ekranie
S Note
Album z wycinkami
Korzystanie z rysika S Pen
Ruchy i funkcje ułatwień
obsługi
Korzystanie z ekranu dotykowego
Układ ekranu startowego
Panel powiadomień
Otwieranie aplikacji
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Wprowadzanie tekstu
Zrzut z ekranu
Moje pliki
Funkcja oszczędzania energii
46
47
Zaawansowane funkcje
Wiele okien
Personalizacja
52
53
54
55
57
2
Zarządzanie ekranem startowym i
ekranem aplikacji
Ustawianie tapety i dzwonków
Zmienianie metody blokowania ekranu
Tryb prywatny
Konfiguracja konta
Spis treści
Kontakty
58
58
59
Łączenie z innymi
urządzeniami
Dodawanie kontaktów
Importowanie i eksportowanie
kontaktów
Wyszukiwanie kontaktów
77Bluetooth
79 Wi-Fi Direct
80 Szybkie połączenie
82SideSync
87 Smart View
89 Drukowanie zdalne
Aparat
60
61
63
Fotografia podstawowa
Tryby fotografowania
Ustawienia aparatu
Menedżer urządzenia i
danych
Galeria
90
64
91
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
92
93
Przydatne aplikacje i funkcje
65 S Szukacz
65 S Terminarz
67E-mail
69Internet
70Muzyka
71Wideo
72Zegar
73Kalkulator
73Notatka
74 Smart Menedżer
75 Aplikacje Google
93
Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
Korzystanie z urządzenia jako dysku do
przesyłania danych
Aktualizacja urządzenia
Wykonywanie kopii zapasowej i
przywracanie danych
Zerowanie danych
Ustawienia
94 Ustawienia — informacje
94Wi-Fi
94Bluetooth
94 Tryb Offline
95 Licznik danych
95 Więcej ustawień połączenia
96Aplikacje
3
Spis treści
96Dźwięk
97Wyświetlacz
97 Rysik S Pen
98 Zaawansowane funkcje
98Tapeta
98 Ekran blokady i zabezpieczenia
99Prywatność
99Dostępność
101Konta
101 Kopia zapasowa i zerowanie
102 Język i wprowadzanie
102Bateria
103Pamięć
103Akcesoria
103 Data i godzina
103 Informacje o urządzeniu
Załącznik
104 Rozwiązywanie problemów
109 Wyjmowanie baterii (typu
niewymiennego)
4
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia
opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
5
Przeczytaj najpierw
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
6
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
7
Wprowadzenie
Wygląd urządzenia
Czujnik oświetlenia
Przedni aparat
Mikrofon
Przycisk
włączania/wyłączania
Przycisk regulacji głośności
Ekran dotykowy
Przycisk ekranu startowego
Gniazdo karty pamięci
Przycisk ostatnich aplikacji
Przycisk Wstecz
Złacze słuchawkowe
Złącze wielofunkcyjne
S Pen (SM-P550)
Wbudowana antena GPS
(SM-P550)
Wbudowana antena GPS
(SM-T550)
Zatrzask
Tylny aparat
Zatrzask
Głośnik
Głośnik
8
Wprowadzenie
• Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena.
Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
• Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
Przyciski
Przycisk
Funkcja
Włączania /
wyłączania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ostatnio
używane
aplikacje
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Ekran startowy
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Dotknij i przytrzymaj, aby uruchomić widok podzielonego
ekranu.
• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
Wstecz
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
9
Wprowadzenie
Rysik S Pen
Rysik S Pen jest dołączany tylko do wybranych urządzeń.
Przycisk rysika S Pen
Nosek rysika S Pen
Szczypczyki
Nazwa
Funkcje
• Rysika S Pen można używać do pisania, rysowania lub wykonywania
poleceń czynności dotykowych na ekranie.
Nosek rysika S Pen
Przycisk rysika
S Pen
Szczypczyki
• Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji rysika S Pen, takich
jak przycisk bezdotykowy i funkcja widoku bezdotykowego, ustaw
wskaźnik rysika S Pen nad elementami na ekranie.
• Aby wyświetlić funkcje poleceń bezdotykowych, ustaw wskaźnik rysika
S Pen nad ekranem i naciśnij przycisk rysika S Pen.
• Aby wybrać elementy, naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika S Pen, a
następnie przeciągnij wskaźnik rysika S Pen nad elementy.
• Podczas wymiany noska rysika S Pen wyjmij nosek za pomocą
szczypczyków.
10
Wprowadzenie
Wyjmowanie rysika S Pen
Po wyjęciu rysika S Pen z gniazda urządzenie uruchamia funkcję Polecenie wskazywane lub
wyświetla funkcje poleceń bezdotykowych w zależności od ustawień opcji odłączania rysika S Pen.
Aby zmienić ustawienie, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji Ustawienia → Rysik S Pen → Opcje
odłączania.
Wymiana noska S Pen
Jeśli nosek jest tępy, należy wymienić go na nowy.
1 Mocno przytrzymaj nosek za pomocą szczypczyków i go wyjmij.
11
Wprowadzenie
2 Włóż nowy nosek do rysika S Pen.
Uważaj, aby nie przyciąć palców szczypczykami.
• Stare noski nie nadają się do ponownego użytku. Ich użycie może spowodować
nieprawidłowe działanie S Pen.
• Nie należy stosować zbyt dużej siły podczas wkładania noska w S Pen.
• Nie należy wkładać noska okrągłym końcem w S Pen. W ten sposób można zniszczyć rysik
S Pen lub urządzenie.
• Jeśli rysik S Pen nie działa prawidłowo, należy go zanieść do centrum serwisowego firmy
Samsung. Więcej informacji na temat rysika S Pen można znaleźć w witrynie internetowej
firmy Samsung.
• W przypadku używania rysika S Pen pod ostrym kątem na ekranie urządzenie może nie
rozpoznawać działań rysika S Pen. Nie zginaj ani nie dociskaj nadmiernie rysika S Pen.
• Za pomocą rysika S Pen można uaktywnić przycisk Ostatnio używane aplikacje i przycisk
Wstecz.
12
Wprowadzenie
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można
także ładować po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu
go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną
baterię przez kilka minut.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji,
aplikacji sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby
uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych,
należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.
1 Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza
wielofunkcyjnego.
• Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
• Urządzenie posiada baterię litowo-polimerową o pojemności 6000 mAh.
13
Wprowadzenie
2 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii
ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od
urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się
bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz
z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.
3 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od
gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas
ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo
dostępna.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając
funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:
• Optymalizuj pracę urządzenia przy użyciu funkcji Smart Menedżer.
• Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/
wyłączania.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje przy użyciu menedżera zadań.
• Wyłącz funkcję Bluetooth.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi.
• Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
14
Wprowadzenie
Korzystanie z karty pamięci
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta
karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.
15
Wprowadzenie
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym
dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Karta pamięci → Odinstaluj.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2 Po naciśnięciu karty pamięci, częściowo wysunie się ona automatycznie. Następnie można
bezpiecznie wyciągnąć kartę.
3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Karta pamięci → Formatuj →
FORMATUJ.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij
Wyłączanie zasilania.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
16
Wprowadzenie
Ponowne uruchamianie urządzenia.
Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, należy je zrestartować, równocześnie naciskając i
przytrzymując przez ponad 7 sekund przycisk zasilania i głośności w dół.
Przycisk
włączania/wyłączania
Przycisk zmniejszania
głośności
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest
również automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony
czas.
Aby odblokować ekran, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu
startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.
Kod służący do odblokowywania ekranu można zmienić. Więcej informacji można znaleźć w części
Zmienianie metody blokowania ekranu.
17
Podstawowe informacje
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem lub rysikiem S Pen.
18
Podstawowe informacje
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
19
Podstawowe informacje
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby
powrócić do normalnego wyświetlania.
Przesuwanie
Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić
inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np.
kontaktów.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
20
Podstawowe informacje
Układ ekranu startowego
Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe
aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w
wygodny sposób na ekranie startowym.
Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub dotknij jednego ze wskaźników ekranu
u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera część Zarządzanie
ekranem startowym.
Widget
Aplikacja
Folder
Wskaźniki ekranu
Ulubione aplikacje
21
Podstawowe informacje
Opcje ekranu startowego
Aby uzyskać dostęp do dostępnych opcji, na ekranie startowym dotknij pustego miejsca i je
przytrzymaj albo zsuń palce.
22
Podstawowe informacje
Ekran aplikacji
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Na ekranie startowym dotknij Aplik., aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele,
przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat
dostosowania ekranu aplikacji zawiera część Zarządzanie ekranem aplikacji.
Edytowanie ekranu
aplikacji.
Aplikacja
Wskaźnik ekranu
23
Podstawowe informacje
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
• W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek
stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
• W zależności od modelu urządzeń niektóre ikony wskaźników mogą wyglądać inaczej.
Ikona
Znaczenie
Połączenie z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
Alarm włączony
Włączony tryb cichy
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
Poziom naładowania baterii
24
Podstawowe informacje
Panel powiadomień
Korzystanie z panelu powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach, są wyświetlane w
postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel
powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień,
przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Włączanie lub wyłączanie opcji.
Dotknij i przytrzymaj przycisk,
aby wyświetlić szczegółowe
ustawienia.
Uruchamianie aplikacji
Ustawienia.
Wyświetlanie większej liczby
przycisków szybkich ustawień.
Dostosowywanie jasności.
Uruchamianie aplikacji Szybkie
połącz.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
25
Podstawowe informacje
Zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień.
Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij
→ EDYTUJ, dotknij danego elementu, przytrzymaj go i przeciągnij w inne miejsce, a następnie
dotknij GOTOWE.
Posługiwanie się przyciskami szybkich ustawień
Niektóre funkcje na panelu powiadomień można włączać lub wyłączać. Dotknij następujących opcji,
aby je włączyć lub wyłączyć. Bardziej szczegółowe ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i
przytrzymaniu przycisku.
• Wi-Fi: więcej informacji można znaleźć w części Wi-Fi.
• Lokalizacja: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
• Dźwięk / Wycisz: wybór trybu dźwięków.
• Obróć autom. / Orient. pionowa: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania
urządzenia.
W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
• Bluetooth: więcej informacji można znaleźć w części Bluetooth.
• Oszcz. energii: więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.
• Tryb Offline: więcej informacji można znaleźć w części Tryb Offline.
• Nie przeszkadzać: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie
blokuje powiadomienia. Aby wskazać powiadomienia, które mają być blokowane, dotknij
Ustawienia → Nie przeszkadzać.
• Tryb czytania: włączanie lub wyłączanie trybu czytania. W trybie czytania urządzenie pomaga
chronić oczy w trakcie czytania w nocy.
• B. nisk. zuż. en.: więcej informacji można znaleźć w części Tryb bardzo niskiego zużycia energii.
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia.
• Tryb prywatny: więcej informacji można znaleźć w części Tryb prywatny.
• Smart View: więcej informacji można znaleźć w części Smart View.
• Synchron.: po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie synchronizuje aplikacje, takie jak
kalendarz czy e-mail.
26
Podstawowe informacje
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij
otworzyć.
i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz
Zamykanie aplikacji
Dotknij
i przeciągnij ikonę aplikacji w lewo lub prawo, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie
uruchomione aplikacje, dotknij ZAMKNIJ WSZYSTKO.
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Galaxy Apps
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij Galaxy Apps na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć SZUKAJ, aby wyszukać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
INSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym jest
podana cena aplikacji.
→ Ustawienia →
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
27
Podstawowe informacje
Sklep Play
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Instalowanie aplikacji
Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć pola wyszukiwania, aby wyszukać słowo
kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
→ Ustawienia →
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Aby wyłączyć domyślne aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji EDYTUJ. na nazwie
oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij WYŁĄCZ → GOTOWE.
Aby odinstalować pobrane aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji EDYTUJ → → OK.
Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Aplikacje → Menedżer aplikacji, wybrać
aplikację, a następnie dotknąć ODINSTALUJ.
Włączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Aplikacje → Menedżer aplikacji →
wybierz aplikację i dotknij WŁĄCZ.
→ Wyłączone,
• Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale
można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
• Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.
28
Podstawowe informacje
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
• Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
• Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Przechodzenie do następnej linii.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami,
dotknij go dwukrotnie.
Wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych.
Przesuwanie kursora.
Przejscie do trybu pisma
recznego.
Wstawianie odstępu.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij symbolu
i go przytrzymaj, dotknij opcji → Dodaj języki wpisywania, a następnie
wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. W przypadku wybrania więcej niż jednego języka
można przełączać języki wpisywania, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.
Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury
Dotknij i przytrzymaj , aby korzystać z różnych funkcji. Zamiast ikony
inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.
mogą być wyświetlane
• : głosowe wprowadzanie tekstu.
Rozpoczynanie lub
wstrzymywanie wprowadzania
tekstu za pomocą głosu.
29
Podstawowe informacje
• : przejście do trybu pisma ręcznego.
Wpisywanie liczb i symboli.
Włączanie standardowej
klawiatury.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• : dodawanie elementu ze schowka.
• : wprowadzanie emotikon.
• : włączanie ruchomej lub podzielonej klawiatury.
• : zmiana ustawień klawiatury.
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
cały tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → Wklej. Aby wkleić
wcześniej skopiowany tekst, dotknij
→ Schowek i wybierz tekst.
30
Podstawowe informacje
Zrzut z ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego i przycisk włączania/wyłączania.
Zapisane zrzuty możesz przeglądać w sekcji Galeria. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować
obraz i współdzielić go z innymi.
Zrzuty ekranu można również wykonywać innymi sposobami. Więcej informacji można znaleźć w
części Przeciągnij dłonią, aby przechwycić.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
Moje pliki
Ta aplikacja umożliwia dostęp do różnych plików w urządzeniu.
Ta funkcja może różnić się między urządzeniami.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Wyświetlanie ostatnio
otwieranych plików.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie plików zapisanych
na urządzeniu.
Wyświetlanie plików według
kategorii.
Wyświetlanie informacji o
pamięci.
31
Podstawowe informacje
Funkcja oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii
Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bateria → Tryb oszczędzania energii, a następnie
dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Aby automatycznie aktywować tryb oszczędzania energii, gdy bateria osiągnie zdefiniowany
wcześniej poziom naładowania, dotknij Rozp. oszczędzan. energii i wybierz opcję.
Tryb bardzo niskiego zużycia energii
Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie
urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:
• Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
• Dezaktywuje funkcje Wi-Fi i Bluetooth.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bateria → Tryb bardzo niskiego zużycia energii, a
następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Aby dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij ikony
i wybierz aplikację.
Jeśli chcesz usunąć aplikację z ekranu startowego, dotknij WIĘCEJ → Usuń, wybierz aplikację
następnie dotknij OK.
,a
Aby zmienić ustawienia trybu maksymalnego oszczędzania energii, na przykład dotyczące łączności
lub dźwięku, dotknij opcji WIĘCEJ → Ustawienia.
Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij WIĘCEJ → Wył. Tryb b. nis. zuż.
energii.
• Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia.
• Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
32
Połączenia sieciowe
Wi-Fi
Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki
multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.
• Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do
użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
• Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznik, aby go
włączyć.
2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z
ikoną kłódki.
3 Dotknij POŁĄCZ.
Gdy urządzenie raz połączy się z pewną siecią Wi-Fi, będzie łączyło się z nią ponownie
za każdym razem, gdy ta sieć będzie dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby
uniemożliwić automatyczne łączenie urządzenia z siecią, wybierz sieć z listy sieci i dotknij
ZAPOMNIJ.
33
Funkcje rysika S Pen
Rysik S Pen jest dołączany tylko do wybranych urządzeń.
Polecenie wskazywane
Wyjmij rysik S Pen z gniazda lub ustaw rysik S Pen nad dowolną częścią ekranu i naciśnij przycisk
rysika S Pen, aby uzyskać dostęp do czterech użytecznych funkcji.
Za pomocą funkcji poleceń bezdotykowych można wykonywać różne działania.
Notatka z akcji
Inteligentny wybór
Pisanie po ekranie
• Notatka z akcji: umożliwia szybkie pisanie notatek i łączenie ich z działaniami. Użytkownik może
wysyłać wiadomości, wyszukiwać informacje w Internecie i nie tylko. Więcej informacji można
znaleźć w części Notatka z akcji.
• Inteligentny wybór: szybkie zaznaczanie treści. Więcej informacji można znaleźć w części
Inteligentny wybór.
• Pisanie po ekranie: umożliwia przechwytywanie, edytowanie i zapisywanie notatek na zrzutach
ekranu oraz ich udostępnianie. Więcej informacji można znaleźć w części Pisanie po ekranie.
34
Funkcje rysika S Pen
Notatka z akcji
Funkcja umożliwia otwieranie notatnika Action memo i tworzenie notatek w celu wykonywania
różnych działań za pomocą napisanych lub narysowanych informacji.
1 Na panelu poleceń bezdotykowych dotknij opcji Notatka z akcji.
2 Wpisz lub napisz odręcznie notatkę.
3 Dotknij WIĘCEJ → Połącz z akcją.
Zostanie zaznaczona cała notatka. Aby wykorzystać określoną informację zawartą w notatce,
dotknij miejsca poza zaznaczonym obszarem, aby anulować zaznaczenie notatki i obrysuj
potrzebną informację.
Zapisanie notatki.
Kasowanie notatki.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wpisywanie notatki lub zmiana
koloru liter
Odrzucenie notatki.
Funkcje, które można użyć
względem zaznaczonej treści
notatki
Dostosowanie rozmiaru obszaru
notatki.
35
Funkcje rysika S Pen
4 Wybierz aplikację, w której będzie wykorzystana zaznaczona informacja z notatki.
Aplikacja zostanie uruchomiona z poziomu funkcji Notatka z akcji.
Wyszukiwanie w Internecie.
Wyślij wiadomość e-mail.
Wyszukaj lokalizację.
Utwórz kontakt.
Utwórz zadanie.
Wyświetlanie notatek
Na ekranie funkcji Action memo, dotknij Lista. Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić lub edytować.
Dodawanie widgetów funkcji Action memo do ekranu startowego
Po napisaniu treści notatki, należy dotknąć opcję WIĘCEJ → Przypnij do ekranu startowego.
Notatka zostanie automatycznie zapisana, a widget Action memo zostanie dodany na ekran startowy.
Dotknięcie widgetu na ekranie startowym pozwala wyświetlić lub zmodyfikować notatkę.
Edytowanie notatki jako pliku funkcji S Note
W trakcie redagowania notatki dotknij WIĘCEJ → Edytuj plik aplikacji S Note, aby otworzyć ekran
funkcji S Note i edytować w nim treść notatki. Kolor tekstu używany w oknie funkcji Notatka z akcji
zostanie użyty w oknie funkcji S Note.
36
Funkcje rysika S Pen
Inteligentny wybór
Za pomocą rysika S Pen można zbierać wybrane obszary treści wyświetlane na ekranie. Można
zbierać treści ze stron internetowych, muzykę oraz filmy wideo w trakcie odtwarzania.
1 Jeśli chcesz zapisać treść, np. fragment witryny, otwórz panel poleceń bezdotykowych i dotknij
Inteligentny wybór.
2 Aby zebrać wybraną treść, przeciągnij nad nią wskaźnik rysika S Pen.
3 Wybierz opcję, która zostanie użyta z zebranym elementem.
• : umożliwia wyodrębnienie tekstu z elementu. Wyodrębniony tekst można skopiować do
schowka.
Wyodrębnianie tekstu.
• Udost.: udostępnij element innym osobom.
• Zapisz w Albumie z wycinkami: zapisz element w aplikacji Album z wycinkami.
37
Funkcje rysika S Pen
Pisanie po ekranie
Funkcja umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu w celu pisania lub rysowania na nich.
1 Aby zapisać treść, np. fragment strony internetowej, otwórz panel poleceń bezdotykowych i
dotknij opcji Pisanie po ekranie.
Bieżący ekran zostanie automatycznie przechwycony, a na ekranie pojawi się pasek narzędzi do
edycji.
2 Wpisz notatkę na zrzucie ekranu.
3 Wybierz opcję, która zostanie użyta ze zrzutem ekranu.
• Udostępnij: udostępnij zrzut ekranu innym osobom.
• Zapisz w Galerii: zapisz zrzut ekranu. Zapisane zrzuty możesz przeglądać w sekcji Galeria.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
38
Funkcje rysika S Pen
S Note
Aplikacja umożliwia tworzenie własnych notatek poprzez nagrywanie własnych myśli i pomysłów.
Można wstawiać pliki multimedialne i tworzyć notatki fotograficzne.
Korzystanie z widgetu S Note
Możesz uruchomić funkcje aplikacji S Note bezpośrednio z widgetu S Note.
Na ekranie głównym dotknij ikony w widgecie S Note.
Uruchom aplikację S Note.
Tworzenie notatki w trybie
tekstowym.
Tworzenie notatki w trybie pisma
ręcznego.
Tworzenie notatek
1 Dotknij S Note na ekranie aplikacji.
Możesz również na ekranie głównym dotknąć symbolu
w widgecie S Note.
2 Dotknij .
3 Utwórz notatkę.
Dotknij symbolu Rysik, aby napisać lub narysować coś na ekranie, lub dotknij symbolu Tekst,
aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.
Pisanie notatki.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Zapisywanie notatki.
Usuń notatkę.
Wpisanie notatki.
Cofanie lub ponawianie ostatnio
wykonywanej czynności.
Dodanie strony do bieżącej
notatki.
39
Funkcje rysika S Pen
Zmiana ustawień rysika
Podczas pisania lub rysowania na ekranie dotknij ponownie symbolu Pióro, aby zmienić rodzaj pióra,
grubość linii lub kolor pióra.
Zmiana typu pióra.
Zmiana grubości linii.
Wybór nowego koloru za
pomocą narzędzia wyboru
koloru.
Zmiana koloru pióra.
Pióro wieczne
Pióro do kaligrafii
Używanie narzędzia do wymazywania wierszy
1 Dotknij Gumka.
2 Dotknij obszaru, który chcesz wymazać.
Cały wiersz w obszarze zostanie wymazany. Za pomocą narzędzia do wymazywania wierszy
można wymazać zawartość aplikacji S Note wiersz po wierszu.
• Aby wymazać tylko zawartość obszaru dotkniętego za pomocą rysika S Pen, należy dotknąć
ponownie opcję Gumka, a następnie opcję Wymaż dotknięty obszar. Możesz dostosować
rozmiar narzędzia do wymazywania poprzez przeciągnięcie paska regulacji rozmiaru.
• Aby wyczyścić notatkę, dotknij USUŃ WSZYSTKO.
Nie zawsze można precyzyjnie wymazać dany fragment, nawet w przypadku ustawienia
małego rozmiaru narzędzia do wymazywania.
40
Funkcje rysika S Pen
Edytowanie notatek odręcznych
Notatki pisane ręcznie można edytować przy użyciu różnych opcji edycyjnych, np. opcji wycinania,
przenoszenia, zmiany rozmiaru lub przekształcania.
1 Jeżeli notatka zawiera pismo ręczne lub rysunek, dotknij symbolu WIĘC. → Tryb wybierania.
2 Dotknij lub narysuj linię wokół danych, aby je wybrać i edytować.
Aby przenieść dane w inne miejsce, zaznacz je, a następnie przeciągnij do nowego miejsca.
Aby zmienić rozmiar danych, zaznacz je, a następnie przeciągnij uchwyt ramki.
3 Użyj jednej z następujących opcji:
• Układ: umożliwia zmianę kolejności warstw.
• Wytnij: umożliwia wycięcie danych. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i
przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć Wklej.
• Kopiuj: umożliwia skopiowanie danych. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i
przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć Wklej.
41
Funkcje rysika S Pen
Album z wycinkami
Aplikacja umożliwia zbieranie treści z różnych źródeł w celu utworzenia własnego cyfrowego albumu
z wycinkami. Podczas przeglądania stron internetowych lub filmów wideo można zaznaczyć i dodać
dany wybrany obszar do albumu z wycinkami.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
W przypadku uruchamiania tej aplikacji po raz pierwszy lub ponownego uruchomienia po
zresetowaniu danych należy przeczytać i zaakceptować warunki użytkowania, a następnie ustawić
opcję synchronizacji.
1 Dotknij Album z wycinkami na ekranie aplikacji.
2 Dotknij symbolu , aby wybrać kategorię i album z wycinkami.
Jeśli poniżej zawartości albumu z wycinkami dostępne jest łącze, dotknij go, aby przejść do
źródła.
3 Dotknij opcji EDYTUJ, aby je edytować.
Możesz dodać tytuł, tekst, notatki lub znaczniki do albumu z wycinkami.
4 Dotknij opcji ZAPISZ, aby zapisać zmiany.
42
Funkcje rysika S Pen
Korzystanie z rysika S Pen
Rysika S Pen można używać do pisania, rysowania lub wykonywania poleceń dotykowych. Można
łatwo uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji poprzez naciśnięcie przycisku rysika S Pen.
Air view
Ustaw wskaźnik rysika S Pen nad elementem na ekranie, aby wykonywać różne funkcje.
Jeżeli ta funkcja nie jest włączona, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia → Rysik
S Pen → Air view, a następnie dotknij przełącznika, aby go aktywować.
Podgląd informacji
Skieruj wskaźnik na ekran, aby włączyć podgląd zawartości lub wyświetlić informacje w oknie
podręcznym.
43
Funkcje rysika S Pen
Używanie przycisku bezdotykowego
Po ustawieniu wskaźnika rysika S Pen nad elementami w niektórych aplikacjach, takich jak Galeria
i Wideo, w oknie podglądu zostanie wyświetlony przycisk bezdotykowy. Za pomocą przycisku
bezdotykowego można wykonać różne działania bezpośrednio z poziomu okna podręcznego.
Przycisk bezdotykowy
Wybór pióra
Aby zaznaczyć tekst lub wiele elementów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika S Pen i
przeciągnij wskaźnik rysika S Pen nad tekst lub listę elementów. Możesz również skopiować i wkleić
wybrane elementy lub tekst do innej aplikacji lub udostępnić je innym osobom.
44
Funkcje rysika S Pen
Bezp. wpisywanie rysikiem
Za pomocą rysika S Pen można odręcznie wypełniać formularze lub pisać wiadomości.
Jeżeli ta funkcja nie jest włączona, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia → Rysik
S Pen → Bezp. wpisywanie rysikiem, a następnie dotknij przełącznika, aby go aktywować.
Pisanie w polach tekstowych
1 Ustaw rysik S Pen nad polem tekstowym.
2 Dotknij symbolu , aby otworzyć pole do wprowadzania pisma ręcznego.
3 Wpisz tekst za pomocą rysika S Pen.
4 Po zakończeniu dotknij GOTOWE.
45
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Zaawansowane funkcje
Zbyt silne potrząsanie lub uderzanie urządzeniem może wywołać niezamierzone operacje.
Należy o tym pamiętać podczas sterowania.
Przeciągnij dłonią, aby przechwycić
Na ekranie aplikacji należy dotknąć opcję Ustawienia → Zaawansowane funkcje → Przeciągnij
dłonią, aby przechwycić, a następnie przełącznik, aby włączyć funkcję.
Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie,
aby wykonać zrzut ekranu. Zapisane zrzuty możesz przeglądać w sekcji Galeria. Po wykonaniu
zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
46
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Łatwe wyciszenie
Na ekranie aplikacji należy dotknąć opcję Ustawienia → Zaawansowane funkcje → Łatwe
wyciszenie, a następnie przełącznik, aby włączyć funkcję.
Zakryj ekran dłonią, aby wyciszyć alarmy.
Wiele okien
Informacje o funkcji Wiele okien
Funkcja Wiele okien umożliwia uruchomienie dwóch aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.
Istnieje również możliwość uruchomienia kilku aplikacji jednocześnie w wyskakujących oknach.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
Widok podzielonego ekranu
1 Dotknij
, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
47
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
2 Przeciągnij palcem w górę lub w dół i dotknij
na oknie ostatnio używanej aplikacji.
Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona w górnym oknie.
3 Wybierz kolejną aplikację, którą chcesz uruchomić.
Możesz również uruchomić widok podzielonego ekranu poprzez dotknięcie i przytrzymanie
.
48
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Korzystanie z dodatkowych opcji
Podczas korzystania z aplikacji w widoku podzielonego ekranu wybranie okna aplikacji i dotknięcie
okręgu pomiędzy oknami aplikacji umożliwia skorzystanie z następujących opcji:
• : przełączanie lokalizacji pomiędzy oknami aplikacjami.
• : przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym
oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w
innym oknie.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
49
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
• : minimalizacja okna.
• : maksymalizacja okna.
• : zamykanie aplikacji.
Dostosowywanie rozmiaru okna
Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.
Wyświetlanie w wyskakującym oknie
1 Na ekranie aplikacji uruchom aplikację, z której chcesz korzystać za pomocą wyskakującego
okna.
2 Przeciągnij w dół ukośnie od jednego z dwóch końców górnej krawędzi.
Ekran aplikacji zostanie wyświetlony w wyskakującym oknie.
Przeciąganie i
upuszczanie zawartości.
Minimalizowanie okna.
Zamykanie aplikacji.
Maksymalizowanie okna.
50
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Przesuwanie wyskakujących okien
Aby przenieść wyskakujące okno, dotknij i przytrzymaj okręg na oknie i przeciągnij go do nowej
lokalizacji.
Włączanie wyskakującego okna z widoku podzielonego ekranu
1 Na podzielonym ekranie dotknij okna aplikacji, aby otworzyć ją w wyskakującym oknie.
2 Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji i przytrzymaj go.
Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona w wyskakującym oknie.
51
Personalizacja
Zarządzanie ekranem startowym i ekranem
aplikacji
Zarządzanie ekranem startowym
Dodawanie elementów
Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij
go do ekranu startowego.
Aby dodać widget, otwórz ekran startowy, a następnie dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj
go, dotknij opcji Widgety, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu
startowego.
Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw
Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska
Usuń, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Tworzenie folderu
1 Na ekranie startowym dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do innej
aplikacji.
2 Wprowadź nazwę folderu.
Aby dodać więcej aplikacji do folderu, dotknij kolejną aplikację i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij ją do folderu.
52
Personalizacja
Zarządzanie panelami
Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj.
Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij
.
Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe
miejsce.
Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska Usuń na
górze ekranu.
Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij
.
Zarządzanie ekranem aplikacji
Przenoszenie elementów
Na ekranie aplikacji dotknij EDYTUJ. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe
miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Ustawianie tapety i dzwonków
Ustawianie tapety
Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub
ekranu blokady.
1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji
Tapety. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Tapeta.
2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.
3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.
Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij Z Galerii.
4 Dotknij USTAW JAKO TAPETĘ lub GOTOWE.
53
Personalizacja
Zmiana dzwonków
Dzwonki powiadomień można zmienić.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięk.
Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij Dźwięki powiadomień → Domyślny dźwięk
powiadomienia, wybierz dzwonek, a następnie dotknij OK.
Zmienianie metody blokowania ekranu
Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego
osobistych informacji.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady i zabezpieczenia → Typ blokady ekranu,
a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania urządzenia wymagany jest kod
odblokowania.
W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
Symbol
Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby
go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy
zapomnisz wzoru.
Kod PIN
PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go
zweryfikować.
Hasło
Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie
hasło, aby je zweryfikować.
54
Personalizacja
Tryb prywatny
Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej
jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i
wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.
Włączanie trybu prywatnego
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Prywatność → Tryb prywatny a następnie dotknij
przełącznika, aby włączyć funkcję.
Jeśli włączasz tryb prywatny po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
określić kod dostępu dla trybu prywatnego.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić wstępnie ustawiony kod dostępu
do trybu prywatnego.
Zostanie włączony tryb prywatny, a na pasku stanu pojawi się symbol
.
Możesz przeglądać i uzyskać dostęp do ukrytych elementów dopiero po włączeniu trybu
prywatnego. Aby ukryć elementy przechowywane w folderze prywatnym, wyłącz tryb
prywatny.
Ukrywanie treści
1 Na ekranie aplikacji uruchom aplikację, aby ukryć elementy.
2 Zaznacz element i dotknij WIĘCEJ → Przenieś do Prywatnych.
Jeśli tryb prywatny nie jest włączony, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
wprowadzić wstępnie ustawiony kod dostępu do trybu prywatnego.
Wybrane elementy zostaną przeniesione do folderu prywatnego.
55
Personalizacja
Wyświetlanie ukrytej zawartości
Możesz przeglądać ukryte elementy dopiero po włączeniu trybu prywatnego.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Prywatność → Tryb prywatny a następnie dotknij
przełącznika, aby włączyć funkcję.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić wstępnie ustawiony kod dostępu
do trybu prywatnego.
3 Na ekranie aplikacji dotknij Moje pliki → Prywatne.
Na ekranie zostaną wyświetlone elementy przeniesione do folderu prywatnego.
Anulowanie ukrycia zawartości
1 W folderze prywatnym dotknij i przytrzymaj element, a następnie zaznacz elementy do
wyświetlenia.
2 Dotknij WIĘCEJ → Usuń z Prywatnych.
3 Wybierz folder, do którego chcesz przenieść elementy, a następnie dotknij GOTOWE.
Elementy zostaną przeniesione do wybranego folderu.
Automatyczne wyłączanie trybu prywatnego
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie wyłączało tryb prywatny, gdy zostanie
wyłączony ekran.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Prywatność → Tryb prywatny a następnie dotknij
przełącznika, aby włączyć funkcję.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić wstępnie ustawiony kod dostępu
do trybu prywatnego.
3 Dotknij przełącznik Automatyczne wyłączanie, aby go włączyć.
Jeśli Automatyczne wyłączanie jest włączone, urządzenie nie przeniesie plików do folderu
prywatnego, jeśli ekran zostanie wyłączony w trakcie.
56
Personalizacja
Konfiguracja konta
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto i wybierz usługę konta. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Konta, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia
WIĘCEJ → Usuń konto.
57
Kontakty
Dodawanie kontaktów
Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń
Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w
części Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia.
Tworzenie kontaktów ręcznie
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty.
2 Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.
• : dodawanie obrazu.
• /
: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.
3 Dotknij ZAPISZ.
Importowanie i eksportowanie kontaktów
Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z
urządzenia do usług pamięci masowej.
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty.
Dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Importuj/Eksportuj kontakty, a następnie wybierz opcję
importowania lub eksportowania.
58
Kontakty
Wyszukiwanie kontaktów
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po lewej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : dodawanie do ulubionych kontaktów.
• : tworzenie wiadomości e-mail.
59
Aparat
Fotografia podstawowa
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij Przechw.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w
którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
Wyświetlanie
bieżącego trybu.
Wyświetlanie
zrobionych zdjęć i
filmów.
Wybór różnych
dostępnych efektów.
Rozpoczynanie
nagrywania filmu.
Można użyć tego trybu
do robienia zdjęć z
opóźnieniem
czasowym.
Robienie zdjęć.
Przełączanie między
przednim i tylnym
aparatem.
Zmiana ustawień
aparatu.
Zmiana trybu
fotografowania.
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
60
Aparat
Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom Aparat na zablokowanym
ekranie.
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
poza duży okrąg.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
Tryby fotografowania
Auto
Ten tryb umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego trybu
fotografowania.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Auto.
Panorama
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Panorama.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
61
Aparat
Seria zdjęć
Ten tryb umożliwia zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Seria zdjęć.
Dotknij i przytrzymaj
, aby zrobić kilka zdjęć w trybie ciągłym.
Upiększanie twarzy
Ten tryb umożliwia fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania subtelniejszego zdjęcia.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Upiększanie twarzy.
Zdjęcia z interwałem
Ten tryb umożliwia zrobienie serii autoportretów w odstępach, a następnie zapisanie wybranych
zdjęć.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Aparat.
2 Dotknij , aby użyć przedniego aparatu.
3 Dotknij TRYB → Zdjęcia z interwałem.
4 Gdy urządzenie wykryje Twoją twarz, dotknij
, aby zrobić zdjęcie. Możesz również dotknąć
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
Urządzenie wykona zdjęcia z zachowaniem 2-sekundowych interwałów.
5 Zaznacz zdjęcia, które chcesz zapisać i dotknij ZAPISZ.
Dźwięk i obraz
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia z dźwiękiem. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są
symbolem w Galeria.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Dźwięk i obraz.
Sport
Ten tryb umożliwia robienie zdjęć szybko poruszających się obiektów.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Sport.
62
Aparat
Ustawienia aparatu
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → . Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie
fotografowania, jak i nagrywania filmu.
• Rozmiar filmu (tył): można wybrać rozdzielczość. Filmy w wyższej rozdzielczości są lepszej
jakości, ale zajmują więcej miejsca w pamięci.
• Sterowanie gestami: ustawienie w urządzeniu wykrywania dłoni na potrzeby wykonywania
autoportretów.
• Zapisz obrazy jak na podgl.: odwrócenie obrazu w celu utworzenia odbicia lustrzanego
fotografowanej sceny podczas robienia zdjęć przednim aparatem.
• Tryb wyświetlania: zmiana proporcji ekranu podglądu.
• Linie siatki: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia
podczas wybierania obiektów.
• Etykiety lokalizacji: ustawienie dodawania etykiety lokalizacji do zdjęcia.
• Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie
może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko
położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
• W przypadku udostępniania zdjęcia zawierającego etykietę lokalizacji informacje o
lokalizacji mogą być widoczne dla innych osób. Aby tego uniknąć, podczas oglądania
zdjęć należy dotknąć WIĘCEJ → Szczegóły → EDYTUJ, a następnie dotknąć w polu
Miejsce, aby usunąć informacje o lokalizacji.
• Przejrzyj zdjęcia: ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać zdjęcia po ich wykonaniu.
• Położenie pamięci: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
• Funkcja klawiszy głośności: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego
migawkę lub funkcję powiększania.
• Zeruj ustawienia: zerowanie ustawień aparatu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.
63
Galeria
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Galeria i wybierz obraz lub film.
Pliki filmów są wyświetlane z ikoną
na miniaturze podglądu.
Aby ukryć lub pokazać menu, dotknij ekran.
Dodanie do listy ulubionych.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Edycja obrazu.
Udostępnianie obrazu innym
osobom.
Usuwanie obrazu.
64
Przydatne aplikacje i funkcje
S Szukacz
Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu. Można nakładać różne filtry i
przeglądać historię wyszukiwania.
→ S Szukacz.
Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij
Wyszukiwanie zawartości
Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij
i powiedz słowo kluczowe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij Filtruj i zastosuj filtry w polu wyszukiwania.
Aby wybrać kategorie wyszukiwania, dotknij opcji WIĘCEJ → Wybór wyszuk. lokalizacji.
S Terminarz
Tworzenie zdarzeń
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij . Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń i dotknąć jej ponownie.
Jeśli dla daty są już przypisane zdarzenia, dotknij jej, a następnie dotknij
65
.
Przydatne aplikacje i funkcje
3 Wprowadź szczegóły zdarzenia.
Wprowadzanie tytułu.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Wprowadzanie lokalizacji
wydarzenia.
Ustawianie przypomnienia dla
zdarzenia.
Dołączanie mapy
przedstawiającej miejsce
zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
4 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zdarzenie.
Tworzenie zadań
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij ZADANIA, wprowadź szczegóły, a następnie dotknij DZISIAJ lub JUTRO, aby ustawić
termin.
Aby dodać więcej szczegółów, dotknij
.
3 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zadanie.
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij WIĘCEJ → Zarządzaj
kalendarzami → Dodaj konto. Następnie wybierz konto do zsynchronizowania i się zaloguj.
Aby zmienić opcje synchronizowania konta, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia →
Konta, a następnie wybierz usługę konta.
66
Przydatne aplikacje i funkcje
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij ZALOGUJ w przypadku prywatnych kont e-mail lub KONFIG.
RĘCZNA w przypadku kont firmowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zakończyć proces konfigurowania.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Dodaj konto.
W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno konto jako
domyślne. Dotknij opcji WIĘCEJ → Ustawienia → WIĘCEJ → Ustaw konto domyślne, wybierz
konto, a następnie dotknij GOTOWE.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Dotknij ikony
na dole ekranu, aby utworzyć wiadomość e-mail.
Dołączanie obrazów, filmów i
innych elementów.
Wysyłanie wiadomości e-mail.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie odbiorców.
Dodawanie kopii lub ukrytej
kopii.
Dodawanie odbiorców z listy
kontaktów.
Wpisywanie tematu.
Wprowadzanie treści
wiadomości e-mail.
67
Przydatne aplikacje i funkcje
Odczytywanie wiadomości e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane.
Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz przeczytać.
Przechodzenie do poprzedniej
lub następnej wiadomości e-mail.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie tego adresu e-mail
do listy kontaktów lub
wyświetlanie innych opcji.
Oznaczanie wiadomości e-mail
jako przypomnienia.
Otwieranie załączników.
Przekazywanie wiadomości
e-mail.
Odpowiedź do wszystkich
odbiorców.
Usuwanie wiadomości e-mail.
Odpowiadanie na wiadomość
e-mail.
68
Przydatne aplikacje i funkcje
Internet
1 Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
2 Dotknij pola adresu.
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Odświeżanie bieżącej strony
WWW.
Przechodzenie do poprzednio
oglądanej strony.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Zamykanie karty.
Wyświetlanie zakładek,
zapisanych stron i najnowszej
historii przeglądania Internetu.
Otwieranie nowej karty.
Otwieranie strony domowej.
69
Przydatne aplikacje i funkcje
Muzyka
Odtwarzanie muzyki
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Otwieranie listy odtwarzania.
Ustawianie pliku jako
ulubionego utworu.
Regulacja głośności.
Włączanie kolejności losowej.
Zmiana trybu powtarzania.
Przechodzenie do poprzedniego
utworu. Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać do tyłu.
Przejście do następnego utworu.
Dotknij i przytrzymaj, aby
szybciej przewijać do przodu.
Wstrzymywanie i wznawianie
odtwarzania.
Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji WIĘCEJ →
Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Głośność inteligentna, aby go włączyć.
Gdy funkcja Głośność inteligentna jest włączona, rzeczywista głośność może być większa
niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne
dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.
Opcja Głośność inteligentna może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.
70
Przydatne aplikacje i funkcje
Wideo
Odtwarzanie filmów
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Otwieranie listy
odtwarzania.
Dostęp do dodatkowych
opcji.
Przechodzenie w przód lub
w tył przez przeciągnięcie
paska.
Regulacja głośności.
Przesuwanie panelu
sterowania na prawo.
Przesuwanie panelu
sterowania na lewo.
Przełączanie na podręczny
odtwarzacz wideo.
Zmiana współczynnika
kształtu ekranu.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj, aby
szybciej przewijać do tyłu.
Przechodzenie do
następnego filmu. Dotknij i
przytrzymaj, aby szybciej
przewijać do przodu.
Wstrzymywanie i
wznawianie odtwarzania.
71
Przydatne aplikacje i funkcje
Zegar
ALARM
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → ALARM.
Ustawianie alarmów
Ustaw godzinę alarmu i dotknij OPCJE, aby ustawić opcje alarmu, a następnie dotknij ZAPISZ.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu alarmu, dotknij pola wprowadzania czasu.
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij
obok alarmu na liście alarmów.
Wyłączanie alarmów
Dotknij PORZUĆ, aby zatrzymać alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, dotknij DRZEMKA,
aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
Usuwanie alarmów
Dotknij
na alarmie znajdującym się na liście alarmów.
CZAS NA ŚWIECIE
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → CZAS NA ŚWIECIE.
Tworzenie zegarów
Wprowadź nazwę miasta lub wybierz miasto z listy miast na całym świecie lub z globusa, a następnie
dotknij .
Usuwanie zegarów
Dotknij
na zegarze.
STOPER
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → STOPER.
Dotknij START, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij POMIAR, aby zarejestrować czasy okrążeń.
Dotknij ZATRZYMAJ, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij ZERUJ.
72
Przydatne aplikacje i funkcje
CZASOMIERZ
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → CZASOMIERZ.
Ustaw czas trwania, a następnie dotknij START.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu trwania, dotknij pola wprowadzania czasu
trwania.
Dotknij PORZUĆ, gdy odliczanie czasu się zakończy.
Kalkulator
Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby wyczyścić historię, dotknij WYCZYŚĆ HISTORIĘ.
Notatka
Ta aplikacja służy do tworzenia notatek i grupowania ich według kategorii.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Dotknij Notatka na ekranie aplikacji.
Redagowanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z
następujących opcji:
• Kateg.: tworzenie lub ustawianie kategorii.
• Zadania: dodawanie znaczników na początku każdego wiersza, aby utworzyć listę zadań.
• Obraz: wstawianie obrazów.
• Głos: nagranie notatki głosowej do wstawienia.
Aby zapisać notatkę, dotknij ZAPISZ.
Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.
73
Przydatne aplikacje i funkcje
Wyszukiwanie notatek
Dotknij SZUKAJ na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo
kluczowe.
Smart Menedżer
Smart Menedżer zapewnia omówienie stanu baterii twojego urządzenia, pamięci masowej, pamięci
RAM oraz bezpieczeństwa systemu. Możesz również optymalizować urządzenie ręcznie za jednym
dotknięciem palca.
Korzystanie z funkcji szybkiej optymalizacji
Na ekranie aplikacji dotknij Smart Menedżer → WYCZYŚĆ WSZYSTKO.
Funkcja szybkiej optymalizacji usprawnia pracę urządzenia poprzez wykonanie poniższych działań.
• Zidentyfikowanie aplikacji, które powodują nadmierne zużycie baterii oraz zwolnienie pamięci.
• Usunięcie niepotrzebnych plików i zamknięcie aplikacji uruchomionych w tle.
• Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Korzystanie z inteligentnego zarządzania
Na ekranie aplikacji dotknij Smart Menedżer oraz wybierz funkcję.
Bateria
Sprawdzanie stanu naładowania baterii i pozostałego czasu użytkowania urządzenia. W przypadku
urządzeń o niskim poziomie naładowania baterii oszczędzaj moc baterii aktywując funkcje
energooszczędne i zamykając aplikacje, które powodują nadmierne zużycie baterii.
Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
Pamięć
Sprawdź stan używanej i dostępnej pamięci. Możesz usunąć nieużywane i resztkowe pliki lub
odinstalować aplikacje, z których już nie korzystasz.
74
Przydatne aplikacje i funkcje
Pamięć RAM
Sprawdź ilość dostępnej pamięci RAM. Możesz zamknąć aplikacje pracujące w tle oraz zmniejszyć
ilość używanej pamięci RAM, aby przyspieszyć działanie urządzenia.
Bezpiecz. urządzenia
Sprawdź stan bezpieczeństwa urządzenia. Ta funkcja służy do skanowania urządzenia w
poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części
Konfiguracja konta.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat aplikacji, skorzystaj z menu pomocy każdej aplikacji.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Google+
Ta aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości i śledzenie aktualizacji udostępnianych przez
rodzinę, znajomych i inne osoby. Można również za jej pomocą tworzyć kopie zapasowe zdjęć i
filmów i korzystać z wielu innych funkcji.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji
dla różnych miejsc.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu.
75
Przydatne aplikacje i funkcje
Filmy i TV Play
Ta aplikacja umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych
treści ze sklepu Sklep Play.
Książki Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie różnych książek ze Sklep Play oraz ich czytanie.
Kiosk Play
Ta aplikacja umożliwia czytanie interesujących wiadomości i magazynów w jednym wygodnym
miejscu.
Gry Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie gier ze Sklep Play oraz granie w nie innymi osobami.
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
Zdjęcia
Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano na urządzeniu i
przesłano do Google+.
Hangouts
Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas
czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz
fraz.
76
Łączenie z innymi urządzeniami
Bluetooth
Informacje o funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy
dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub
plików multimedialnych z innymi urządzeniami.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth, a następnie dotknij przełącznik, aby go
włączyć.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
3 Zaakceptuj połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu, aby potwierdzić.
77
Łączenie z innymi urządzeniami
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij opcji Udostępnij → Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz
przesłać obraz.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth.
Otrzymane obrazy możesz przeglądać w sekcji Galeria.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
78
Łączenie z innymi urządzeniami
Wi-Fi Direct
Informacje o funkcji Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznik, aby go
włączyć.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia na
nim funkcji Wi-Fi Direct.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu, aby potwierdzić.
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij opcji Udostępnij → Wi-Fi Direct, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz
przesłać obraz.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Jeśli urządzenia są już połączone, obraz zostanie przesłany do innego urządzenia bez
przechodzenia przez procedurę żądania połączenia.
79
Łączenie z innymi urządzeniami
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Wi-Fi Direct.
Otrzymane obrazy możesz przeglądać w sekcji Galeria.
Kończenie połączenia z urządzeniem
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane zostaną połączone urządzenia.
3 Dotknij nazwę urządzenia, aby rozłączyć urządzenia.
Szybkie połączenie
Informacje o funkcji Szybkie połączenie
Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z
nimi połączenia.
• Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub
udostępnionej zawartości.
• Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają
zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połącz.
Jeżeli funkcja używana jest po raz pierwszy, należy dotknąć opcję START.
Po otwarciu panelu funkcje Wi-Fi i Bluetooth zostaną automatycznie włączone, a urządzenie
rozpocznie wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.
Jeśli na urządzeniu zainstalowano Samsung Link, lista urządzeń zarejestrowanych z
Samsung Link zostanie wyświetlona na górze ekranu.
80
Łączenie z innymi urządzeniami
2 Dotknij Skanuj bliskie urządzenia.
Jeżeli nie ma urządzania, które było uprzednio podłączone, urządzenie automatycznie wyszuka
te znajdujące się w pobliżu.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.
Aby umożliwić pobliskim urządzeniom wyszukiwanie urządzenia i nawiązywanie z nim
połączeń, dotknij WIĘCEJ → Ustaw widoczność urządzenia, a następnie wybierz opcję.
Ponowne wyszukiwanie urządzeń
Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.
Dotknij ODŚWIEŻ i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
Wyłączanie funkcji szybkiego połączenia
Dotknij
.
Udostępnianie zawartości
Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połącz.
2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
3 Dotknij Udostępnij zawartość i wybierz kategorię plików multimedialnych.
4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij GOTOWE.
Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.
81
Łączenie z innymi urządzeniami
SideSync
Informacje o SideSync
Funkcja SideSync umożliwia łatwe przesyłanie zawartości ekranu i danych między smartfonami
i tabletami Samsung z systemem Android, a dowolnym komputerem. Powiadomienia można
sprawdzić na pulpicie nawigacyjnym lub w oknach wyskakujących.
Przed rozpoczęciem
• Aplikacja SideSync musi być zainstalowana na obu urządzeniach, które zostaną połączone.
Jeżeli aplikacja SideSync nie jest zainstalowana, należy ją pobrać i zainstalować w jeden z
następujących sposobów:
– – Aby pobrać i zainstalować aplikację SideSync na tablecie lub smartfonie Samsung z
systemem Android, należy ją znaleźć w serwisie Galaxy Apps lub Sklep Play. Jeżeli
posiadane urządzenie nie obsługuje funkcji SideSync, to aplikacja może nie pojawić się w
wynikach wyszukiwania.
– – Aby pobrać i zainstalować wersję aplikacji SideSync na komputer, należy wejść na stronę
www.samsung.com/sidesync. Na tej stronie można również znaleźć informacje na temat
wymagań aplikacji SideSync.
• Połączenie można nawiązać tylko ze smartfonami lub tabletami obsługującymi technologię
Wi-Fi Direct.
• Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, tablet i komputer muszą być zalogowane w tym
samym bezprzewodowym punkcie dostępu.
Łączenie się z komputerami lub smartfonami
Łączenie z komputerem
1 Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB.
Alternatywnie, podłącz oba urządzenia do tego samego punktu dostępu.
2 Uruchom aplikację SideSync na obu urządzeniach.
3 Dotknij opcji ROZPOCZNIJ na obu urządzeniach.
Oba urządzenia wyszukają się i nawiążą połączenie. Następnie na komputerze pojawi się pulpit
nawigacyjny.
82
Łączenie z innymi urządzeniami
Łączenie ze smartfonem z wykorzystaniem Wi-Fi Direct
1 Uruchom aplikację SideSync na tablecie i smartfonie.
2 Dotknij opcji ROZPOCZNIJ na obu urządzeniach.
Oba urządzenia wyszukają się i nawiążą połączenie.
3 Na tablecie wybierz smartfon z listy wykrytych urządzeń.
4 Na smartfonie zaakceptuj żądanie połączenia.
Na tablecie wyświetlony zostanie pulpit nawigacyjny.
Łączenie urządzeń automatycznie
Dwa urządzenia, które zostały raz połączone można skonfigurować tak, aby w przyszłości łączyły się
automatycznie.
Na tablecie należy dotknąć opcję SideSync → WIĘCEJ → Ustawienia, a następnie Łącz urządzenia
automatycznie, aby aktywować funkcję automatycznego łączenia.
83
Łączenie z innymi urządzeniami
Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego
Za pośrednictwem tabletu można uruchamiać często używane aplikacje oraz wyświetlać
powiadomienia.
Po dotknięciu powiadomienia uruchomiona zostanie powiązana aplikacja lub program. Poniżej
przestawiono wygląd pulpitu nawigacyjnego tabletu na komputerze.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Minimalizowanie pulpitu
nawigacyjnego.
Zamknięcie pulpitu
nawigacyjnego.
Włączanie wirtualnego ekranu
tabletu.
Dodawanie kolejnych aplikacji.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Można zmienić kolejność aplikacji lub je usunąć poprzez kliknięcie ikony aplikacji prawym
przyciskiem myszy.
Kontynuowanie odtwarzania plików multimedialnych
Można wstrzymać odtwarzanie muzyki lub filmu na tablecie i kontynuować odtwarzanie na drugim
urządzeniu.
Na pulpicie nawigacyjnym należy wybrać przycisk odtwarzania na elemencie sterującym
odtwarzaniem muzyki lub powiadomienie wideo. Odtwarzanie zostanie wstrzymane na tablecie, a
następnie wznowione na drugim urządzeniu.
Element sterujący odtwarzaniem muzyki oraz powiadomienie wideo z połączonego
urządzenia wyświetlane są tylko, jeżeli pliki multimedialne odtwarzane są za pomocą
domyślnej aplikacji do odtwarzania muzyki lub filmów.
Udostępnianie strony internetowej
Można otworzyć stronę internetową na tablecie i wyświetlić ją w przeglądarce internetowej
połączonego urządzenia.
W czasie przeglądania stron internetowych na tablecie na pulpicie nawigacyjnym wyświetlane jest
powiadomienie o dostępie do sieci. Należy wybrać to powiadomienie na pulpicie nawigacyjnym.
Spowoduje to wyświetlenie tej samej strony na połączonym urządzeniu.
84
Łączenie z innymi urządzeniami
Korzystanie z ekranu wirtualnego
Aplikacja SideSync wyświetla ekran urządzenia na drugim urządzeniu. Ten wirtualny ekran umożliwia
korzystanie z funkcji urządzenia. Poniżej przestawiono wygląd wirtualnego ekranu tabletu na
komputerze.
Na pulpicie nawigacyjnym należy dotknąć opcję Tablet screen.
• Niektóre funkcje mogą nie działać za pośrednictwem ekranu wirtualnego.
• Wygląd i funkcje ekranu wirtualnego mogą być inne zależnie od połączonego urządzenia.
Minimalizowanie ekranu
wirtualnego.
Zamknięcie ekranu wirtualnego.
Maksymalizowanie ekranu
wirtualnego.
Dotknij
, aby użyć następujących opcji:
• Zawsze na wierzchu: ustawienie ekranu wirtualnego zawsze na wierzchu.
• Obróć: obracanie ekranu.
• Przezroczystość okna: regulowanie przezroczystości ekranu wirtualnego.
• Przechwyć: rejestrowanie zrzutu ekranu.
• Włącz tryb prezentacji: włączenie ekranu tabletu, umożliwiające jego obsługę na ekranie
komputera oraz ekranie tabletu. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od połączonego
urządzenia.
• Dodaj do Ulubionych: dodawanie bieżącej aplikacji na pulpit nawigacyjny.
Aby przemieścić ekran wirtualny, należy kliknąć i przeciągnąć górną część ekranu w nowe miejsce.
Aby dostosować rozmiar ekranu wirtualnego, należy umieścić kursor myszy na jego krawędzi,
następnie kliknąć i przeciągnąć.
85
Łączenie z innymi urządzeniami
Przełączanie się między ekranami
Aby korzystać z rzeczywistego ekranu tabletu, należy nacisnąć przycisk zasilania tabletu. Spowoduje
to wyłączenie ekranu wirtualnego i włączenie ekranu tabletu.
Aby powrócić do korzystania z ekranu wirtualnego, należy kliknąć wirtualny ekran tabletu na
komputerze Spowoduje to wyłączenie ekranu urządzenia i włączenie ekranu wirtualnego.
Ekran wirtualny i ekran połączonego urządzenia można włączyć i obsługiwać jednocześnie.
→ Włącz tryb prezentacji, aby włączyć
Na ekranie wirtualnym należy dotknąć opcję
ekran połączonego urządzenia. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od
połączonego urządzenia.
Udostępnianie plików i schowka
Kopiowanie plików do tabletu
Należy zaznaczyć pliki na komputerze i przeciągnąć je na pulpit nawigacyjny lub wirtualny ekran
tabletu. Pliki zostaną zapisane w folderze Moje pliki → Pamięć urządzenia → SideSync.
W czasie pisania wiadomości e-mail na ekranie wirtualnym skopiowane pliki zostaną załączone do
tworzonej wiadomości e-mail.
Gdy ekran wirtualny i ekran tabletu są włączone, przesyłanie plików jest niemożliwe.
Udostępnianie schowka
Tekst można wygodnie kopiować i wklejać między połączonymi urządzeniami za pomocą funkcji
udostępniania schowka. Na ekranie wirtualnym należy skopiować lub wyciąć tekst i wkleić go w polu
tekstowym znajdującym się poza ekranem wirtualnym lub odwrotnie.
86
Łączenie z innymi urządzeniami
Smart View
Informacje o Smart View
Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub
urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości.
Urządzenia obsługujące
funkcję Smart View (klucz
AllShare Cast, HomeSync)
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju
połączenia z siecią.
• Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
• Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare
Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
• Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb
telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.
87
Łączenie z innymi urządzeniami
Wyświetlanie zawartości na telewizorze.
Przed połączeniem urządzenia z telewizorem do telewizora należy połączyć urządzenie obsługujące
funkcję Smart View. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi
urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze
połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.
1 Podłącz klucz AllShare Cast do telewizora za pomocą kabla HDMI.
2 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z
urządzeniem zewnętrznym.
3 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij
→ Smart View.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
4 Wybierz urządzenie do połączenia.
Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście
i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.
5 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim
urządzeniu.
88
Łączenie z innymi urządzeniami
Drukowanie zdalne
Urządzenie można połączyć z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu
drukowania obrazów lub dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Dodawanie dodatków plug-in drukarki
W celu połączenia drukarek z urządzeniem należy dodać dodatki plug-in dla drukarek.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Więcej ustawień połączenia → Drukowanie
→ Pobierz dodatek i wyszukaj wtyczki drukarki w serwisie Sklep Play. Wybierz dodatek plug-in
drukarki.
Łączenie z drukarką
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Więcej ustawień połączenia → Drukowanie
wybierz wtyczkę drukarki, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć. Urządzenie wyszuka
drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie.
Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, wybierz wtyczkę drukarki, dotknij WIĘCEJ → Dodaj drukarkę →
DODAJ DRUKARKĘ, wprowadź szczegóły, a następnie dotknij OK.
Aby zmienić ustawienia drukowania, wybierz wtyczkę drukarki i dotknij WIĘCEJ → Ustawienia
drukowania.
Drukowanie zawartości
Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij Udostępnij → Drukuj →
Wszystkie drukarki, a następnie wybierz drukarkę.
89
→
Menedżer urządzenia i danych
Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Samsung
Smart Switch. Poniżej wymieniono dostępne wersje Samsung Smart Switch.
• Wersja mobilna (Smart Switch Mobile): przenoszenie danych między urządzeniami mobilnymi.
Aplikację można pobrać ze sklepu Galaxy Apps lub Sklep Play.
• Wersja komputerowa: przenoszenie danych między urządzeniem a komputerem. Aplikację
można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.
• Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.
• Usługa podlega ograniczeniom. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie
www.samsung.com/smartswitch. Firma Samsung podchodzi poważnie do kwestii
praw autorskich. Kopiuj wyłącznie zawartości będące Twoją własnością lub do których
kopiowania masz prawo.
Przenoszenie danych z urządzenia mobilnego
Przesyłaj dane z poprzednio używanego urządzenia na nowe urządzenie.
Pobierz aplikację Smart Switch ze sklepu Galaxy Apps lub Sklep Play, a następnie ją zainstaluj.
Uruchom aplikację Smart Switch i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
przesłać dane z wcześniej używanego urządzenia.
Przesyłanie danych z komputera
Zapisz na komputerze kopię zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia i importuj dane
do nowego urządzenia.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania aplikacji Smart
Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
Jeśli poprzednio używane urządzenie nie było urządzeniem Samsung, zapisz kopię
zapasową danych na komputerze przy użyciu programu dostarczonego przez producenta
urządzenia. Następnie przejdź do piątego kroku.
90
Menedżer urządzenia i danych
3 Podłącz poprzednio używane urządzenie do komputera kablem USB.
4 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać
kopię zapasową danych z urządzenia. Następnie odłącz poprzednio używane urządzenie od
komputera.
5 Podłącz nowe urządzenie do komputera kablem USB.
6 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane do
swojego nowego urządzenia.
Korzystanie z urządzenia jako dysku do
przesyłania danych
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień i dotknij Przesył. plików multimed. przez USB → Przesyłanie
plików multimedialnych.
Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia, dotknij Przesyłanie obrazów.
3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
91
Menedżer urządzenia i danych
Aktualizacja urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Informacje o urządzeniu → Pobierz aktualizacje
ręcznie.
Aktualizacja przy użyciu aplikacji Smart Switch
Połącz urządzenie z komputerem i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania i
zainstalowania aplikacji Smart Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
4 W komputerze kliknij przycisk aktualizacji w oknie połączeń.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania oprogramowania urządzenia nie należy podłączać innych
urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu
aktualizacji. Przed aktualizacją odłącz wszelkie inne urządzenia multimedialne od
komputera.
92
Menedżer urządzenia i danych
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie
danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do
nich dostęp w późniejszym czasie. W celu wykonania kopii zapasowej danych lub ich przywrócenia
musisz zalogować się do konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części
Konfiguracja konta.
Korzystanie z konta Samsung
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Utwórz kopię zapasową
danych, wybierz elementy, dla których ma być wykonana kopia zapasowa i dotknij UTWÓRZ KOPIĘ
ZAPASOWĄ.
Aby ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniu, dotknij przełącznik
Automatyczna kopia zapasowa, aby go włączyć.
Aby przywrócić dane przy użyciu konta Samsung, dotknij Przywróć. Bieżące dane zostaną usunięte z
urządzenia, aby przywrócić wybrane elementy.
Korzystanie z konta Google
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie, a następnie dotknij
przełącznika Utwórz kopię zapasową danych, aby go włączyć. Dotknij Konto kopii zapasowej i
wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.
Aby przywrócić dane, używając konta Google, dotknij przełącznika Automatyczne przywracanie w
celu jego włączenia. Podczas ponownej instalacji aplikacji zarchiwizowane ustawienia i dane zostaną
przywrócone.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji
można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Ustawienia fabryczne
→ RESETUJ URZĄDZENIE → USUŃ WSZYSTKO. Urządzenie jest automatycznie ponownie
uruchamiane.
93
Ustawienia
Ustawienia — informacje
Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.
Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij SZUKAJ.
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Aby użyć opcji, dotknij WIĘCEJ.
Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi
Dotknij WIĘCEJ → Utrz.poł.Wi-Fi podczas snu.
Bluetooth
Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.
Na ekranie Ustawienia dotknij Bluetooth, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Tryb Offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Offline, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
94
Ustawienia
Licznik danych
Śledzenie wykorzystania danych.
Na ekranie Ustawienia dotknij Licznik danych.
Aby użyć innych opcji, dotknij WIĘCEJ.
• Ograniczaj sieci: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci Wi-Fi.
Więcej ustawień połączenia
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.
Na ekranie Ustawienia dotknij Więcej ustawień połączenia.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Aby drukować pliki,
możesz wyszukiwać dostępne drukarki lub dodać drukarkę ręcznie.
VPN
Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
Ethernet
Opcja Ethernet jest dostępna, kiedy adapter Ethernet jest podłączony do urządzenia. Użyj tej opcji,
aby włączyć funkcję Ethernet i skonfigurować ustawienia sieci.
95
Ustawienia
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami urządzenia i zmiana ich ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aplikacje.
Menedżer aplikacji
Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.
Aplikacje domyślne
Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.
Aplikacje
zmienianie ustawień poszczególnych aplikacji.
Dźwięk
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięk.
• Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
• Głośność: zmiana poziomu głośności muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
• Jakość dźwięku i efekty: wybór efektu muzycznego do zastosowania podczas dostosowywania
muzyki.
96
Ustawienia
Wyświetlacz
Ustawienia wyświetlacza można zmieniać.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: ustawianie jasności wyświetlacza.
• Czcionka: zmiana typu i rozmiaru czcionki.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Smart stay: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
• Tryb ekranu: zmiana trybu ekranu.
• Wygaszacz ekranu: umożliwianie włączania wygaszacza ekranu przy ładowaniu urządzenia.
Rysik S Pen
Zmiana ustawień korzystania z rysika S Pen.
Rysik S Pen jest dołączany tylko do wybranych urządzeń.
Na ekranie aplikacji dotknij Rysik S Pen.
• Polecenie wskazywane: ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało funkcje poleceń bezdotykowych
po ustawieniu wskaźnika rysika S Pen nad ekranem i naciśnięciu przycisku rysika S Pen.
• Air view: włącz funkcję widoku bezdotykowego, aby wykonywać różne działania za pomocą
rysika S Pen.
• Bezp. wpisywanie rysikiem: ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało ikonę pola pisma ręcznego,
gdy rysik S Pen znajdzie się nad polem wprowadzania tekstu.
• Wskaźnik: ustaw urządzenie, aby wyświetlało wskaźnik rysika S Pen, gdy rysik jest trzymany nad
ekranem.
• Opcje odłączania: ustaw urządzenie tak, aby automatycznie uruchamiało funkcję Action memo
lub wyświetlało funkcje poleceń bezdotykowych po wyjęciu rysika S Pen z gniazda.
• Oszczędzanie energii S Pen: ekran może nie reagować na inne rysiki S Pens, gdy rysik S pen jest
włożony do gniazda.
• Rysik S Pen — dźwięk: ustaw urządzenie tak, aby wydawało odgłosy pisania podczas pisania
lub rysowania na ekranie za pomocą rysika S Pen.
97
Ustawienia
Zaawansowane funkcje
Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje.
• Przeciągnij dłonią, aby przechwycić: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu
dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
• Łatwe wyciszenie: ustaw urządzenie tak, aby wyciszało alarmy pod wpływem ruchu dłoni.
Tapeta
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tapeta.
Ekran blokady i zabezpieczenia
Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran blokady i zabezpieczenia.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.
• Typ blokady ekranu: zmiana metody blokowania ekranu.
• Informacje i skróty aplikacji: zmiana ustawień dla elementów wyświetlanych na ekranie
blokady.
• Powiadomienia na ekranie blokady: określenie, cz wyświetlać treść powiadomień na
zablokowanym ekranie.
• Znajdź mój telefon: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com).
W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym
urządzeniem.
• Nieznane źródła: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
• Inne ustawienia zabezpieczeń: konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.
98
Ustawienia
Prywatność
Zmiana ustawień umożliwiających ochronę prywatności użytkownika.
Na ekranie ustawień dotknij Prywatność.
• Lokalizacja: zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
• Tryb prywatny: włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp
do Twojej prywatnej zawartości.
• Raportuj inform. o diagn.: ustawienie urządzenia, aby automatycznie przesyłało raport z
diagnostyki u użytkowania urządzenia do firmy Samsung.
Dostępność
Ta funkcja służy do zwiększania dostępności do urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dostępność.
• Widoczność: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z
wadami wzroku.
– – Voice Assistant: włączenie funkcji Voice Assistant, która powiadamia użytkownika głosowo.
– – Voice Assist. — pom.: wyświetlanie informacji dotyczących sposobu używania funkcji Voice
Assistant.
– – Ciemny ekran: ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować
prywatność zawartości ekranu.
– – Szybkie wprowadzanie z klawiatury: urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go
na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast
podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.
– – Wypowiadaj hasła: ustaw urządzenie tak, aby przy włączonej funkcji Voice Assistant hasła
były odczytywane na głos.
– – Syntezator mowy: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę
używanych z funkcją Voice Assistant, takich jak języki, szybkość i inne.
– – Skrót dostępności: ustawienie aktywacji aplikacji Voice Assistant po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma
palcami.
– – Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
– – Okno Lupy: włącz lupę, aby powiększyć ekran w celu wyświetlenia większej czcionki treści.
99
Ustawienia
– – Gesty powiększenia: ustawienie w urządzeniu powiększania ekranu oraz przybliżania
określonego obszaru.
– – Skala szarości: kolory są wyświetlane na ekranie jako odcienie szarości.
– – Kolory w negatywie: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
– – Regulacja koloru: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie
wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
• Słuch: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami
słuchu.
– – Wyłącz wszystkie dźwięki: istnieje możliwość ustawienia wyciszenia wszystkich dźwięków
urządzenia, na przykład dźwięków multimediów.
– – Napisy Samsung (kodowane): ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z
serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
– – Napisy Google (kodowane): ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z
serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
– – Balans dźwięku L/P: ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania
zestawu słuchawkowego.
– – Dźwięk mono: istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu monofonicznego dźwięku
wyjściowego w przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego.
• Możliwości manualne i interakcja: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi
urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
– – Przełącznik uniwersalny: ustaw urządzenie, aby skanowało u podświetlało elementy na
ekranie, a następnie odczytywało je na głos. Możesz kontrolować ekran dotykowy poprzez
podłączenie zewnętrznego przełącznika, dotknięcie ekranu lub używając ruchów głowy i
gestów twarzy.
– – Menu asystenta: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać
dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu
powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
– – Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i
przytrzymania ekranu.
– – Kontrola interakcji: włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji
urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji.
• Blokada kierunkami: utworzenie kombinacji kierunkowej w celu odblokowania ekranu.
• Dostęp bezpośredni: ustawienie w urządzeniu otwierania menu dostępności po trzykrotnym
szybkim naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
100
Ustawienia
• Przypomnienie o powiadom.: ustawienie regularnego przypominania o nieprzeczytanych
powiadomieniach.
• Tryb jednego dotknięcia: ustawienie w urządzeniu kontroli powiadomień poprzez dotykanie
przycisku zamiast jego przeciągania.
• Zarządzaj dostępnością: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym
urządzeniom.
• Usługi: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.
Konta
Dodawanie kont e-mail lub SNS.
Na ekranie ustawień dotknij Konta.
Kopia zapasowa i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie Ustawienia dotknij Kopia zapasowa i zerowanie.
• Utwórz kopię zapasową danych: zapisanie kopii zapasowej danych osobowych i aplikacji na
serwerze Samsung. Możesz również ustawić automatyczne wykonywanie kopii zapasowej w
urządzeniu.
• Przywróć: przywrócenie poprzednio zapisanych danych osobowych i aplikacji ze swojego konta
Samsung.
• Utwórz kopię zapasową danych: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych
aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych
aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
• Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i
usunięcie wszystkich danych użytkownika.
101
Ustawienia
Język i wprowadzanie
Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka.
Na ekranie Ustawienia dotknij Język i wprowadzanie.
• Język: wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
• Klawiatura domyślna: wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.
• Klawiatura Samsung: zmiana ustawień klawiatury Samsung.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
• Pisanie głosowe Google: zmiana ustawień wprowadzania głosowego.
• Syntezator mowy: zmiana ustawień syntezatora mowy.
• Szybkość wskaźnika: zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego
podłączonego do urządzenia.
Bateria
Wyświetlanie informacji o stanie naładowania baterii i zmiana opcji oszczędzania zasilania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Bateria.
• Tryb oszczędzania energii: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego
trybu.
• Tryb bardzo niskiego zużycia energii: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie
prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia.
• Procent na pasku stanu: wyświetlanie stanu baterii.
Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
102
Ustawienia
Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.
Na ekranie Ustawienia dotknij Pamięć.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej
danych.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.
Akcesoria
Zmiana ustawień akcesoriów.
Na ekranie ustawień dotknij Akcesoria.
• Automatyczne odblokowanie: ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu
porywy. Z tej funkcji można korzystać tylko w przypadku niektórych metod blokowania ekranu.
Data i godzina
Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania w urządzeniu
daty i godziny.
Na ekranie Ustawienia dotknij Data i godzina.
Jeżeli bateria pozostanie całkowicie rozładowana godzina i data zostaną zresetowane.
• Automatyczna data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
• Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
Informacje o urządzeniu
Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania
urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Informacje o urządzeniu.
103
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany
jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek
kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony
przez dostawcę usług.
• PIN2: Jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed włączeniem
urządzenia należy w pełni naładować baterię.
104
Załącznik
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy jest przykryty folią ochronną lub są do niego przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Spróbuj następujących rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum
serwisowego firmy Samsung.
Ponowne uruchamianie urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyłączenie urządzenia i włączenie go ponownie.
Wymuszanie ponownego uruchomienia
Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, należy je zrestartować, równocześnie naciskając i
przytrzymując przez ponad 7 sekund przycisk zasilania i głośności w dół.
Resetowanie urządzenia
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu powyższych metod, przywróć ustawienia
fabryczne.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Ustawienia fabryczne
→ RESETUJ URZĄDZENIE → USUŃ WSZYSTKO. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj
kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.
105
Załącznik
Połączenie z Internetem jest często przerywane
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych
przez firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung w celu wymiany baterii.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii w urządzeniu może
być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jest
ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez jakiś czas. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
106
Załącznik
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
107
Załącznik
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie
maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne
przemieszczenia lub drgania komponentów.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
108
Załącznik
Wyjmowanie baterii (typu niewymiennego)
• Niniejsze instrukcje są przeznaczone tylko dla usługodawcy lub autoryzowanego agenta
serwisowego.
• Uszkodzenia lub usterki spowodowane nieautoryzowanym wyjmowaniem baterii nie są
objęte gwarancją.
• Jeśli chcesz wyjąć lub wymienić baterię, skontaktuj się z usługodawcą lub
autoryzowanym agentem serwisowym.
Typ 1 (SM-P550):
1 Wsuń narzędzie do otwierania urządzenia do szczeliny między ekranem a tylną pokrywą
urządzenia.
Następnie zacznij oddzielać ekran od tylnej pokrywy, podważając je za pomocą narzędzia do
otwierania urządzenia, tak jak pokazano na poniższym rysunku.
Zachowaj ostrożność podczas wsuwania narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych
elementów urządzenia.
2 Wsuwaj narzędzie i rozdzielaj ekran i tylną pokrywę w kolejnych miejscach ciasno
rozmieszczonych wzdłuż obwodu urządzenia.
Ostrożnie obróć tylną pokrywę i upewnij się, że nie uszkodzono zaczepów.
3 Po zwolnieniu ekranu odłącz ekran od tylnej pokrywy.
Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż ekran (czołem do dołu) na płaskiej powierzchni.
109
Załącznik
4 Poluźnij i wykręć śruby, jak pokazano na poniższym rysunku.
5 Odłączyć złącze baterii, jak pokazano na poniższym rysunku.
6 Wyjmij baterię.
110
Załącznik
Typ 2 (SM-T550):
1 Wsuń narzędzie do otwierania urządzenia do szczeliny między ekranem a tylną pokrywą
urządzenia.
Następnie zacznij oddzielać ekran od tylnej pokrywy, podważając je za pomocą narzędzia do
otwierania urządzenia, tak jak pokazano na poniższym rysunku.
Zachowaj ostrożność podczas wsuwania narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych
elementów urządzenia.
2 Wsuwaj narzędzie i rozdzielaj ekran i tylną pokrywę w kolejnych miejscach ciasno
rozmieszczonych wzdłuż obwodu urządzenia.
Ostrożnie obróć tylną pokrywę i upewnij się, że nie uszkodzono zaczepów.
3 Po zwolnieniu ekranu odłącz ekran od tylnej pokrywy.
Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż ekran (czołem do dołu) na płaskiej powierzchni.
111
Załącznik
4 Poluźnij i wykręć śruby, jak pokazano na poniższym rysunku.
5 Odłączyć złącze baterii, jak pokazano na poniższym rysunku.
6 Wyjmij baterię.
112
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™ i logo Wi-Fi są
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.
Download PDF

advertising