Samsung | SM-T820 | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7, Wi-Fi) Instrukcja obsługi (Oreo)

SM-T820
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 04/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Spis treści
Podstawowe informacje
Aplikacje
4
6
61
Przeczytaj najpierw
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Zawartość opakowania
9
10 Wygląd urządzenia
15Bateria
19 Karta pamięci (karta microSD)
22 Włączanie i wyłączanie urządzenia
23 Sterowanie ekranem dotykowym
26 Ekran startowy oraz ekran aplikacji
31 Ekran blokady
32 Panel powiadomień
34 Wprowadzanie tekstu
36 Zrzut z ekranu
37 Otwieranie aplikacji
38 Funkcje rysika S Pen
46 Mój sejf
49 Wiele okien
53 Konto Samsung
55 Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
57 Zarządzanie urządzeniem i danymi
60 Funkcje udostępniania
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
63Kontakty
66Internet
68E-mail
69Aparat
82Galeria
86 Game Launcher
89 Samsung Notes
94PENUP
96Kalendarz
98 Samsung Flow
99 Moje pliki
99Zegar
101Kalkulator
101 Aplikacje Google
2
Spis treści
Ustawienia
103Wstęp
103Połączenia
110 Dźwięki i wibracja
110Powiadomienia
111Wyświetlacz
112Tapeta
113 Zaawansowane funkcje
114 Konserwacja urządzenia
116Aplikacje
116 Ekran blokady
117 Biometria i zabezpieczenia
121 Chmura i konta
123Google
123Dostępność
124 Zarządzanie ogólne
124 Aktualizacja oprogramowania
125 Instrukcja obsługi
125 Tablet — informacje
Załącznik
126 Rozwiązywanie problemów
131 Wyjmowanie baterii
3
Podstawowe informacje
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia
opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
4
Podstawowe informacje
• Dobrze zapamiętaj swoje kody odblokowania do blokady ekranu, kont i innych zabezpieczeń.
Jeśli zapomnisz kod odblokowania, z urządzenia można będzie skorzystać dopiero po jego
zresetowaniu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych lub
problemy wynikające z zapomnienia kodów odblokowania.
• W zależności od regionu lub modelu niektóre urządzenia wymagają homologacji Federalnej
Komisji Łączności (FCC). Jeśli urządzenie posiada homologację FCC, można wyświetlić jego
identyfikator FCC. Aby wyświetlić identyfikator FCC, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij
Tablet — informacje → Stan.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
5
Podstawowe informacje
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania baterii
Podczas ładowania urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać. W trakcie ładowania
bezprzewodowego lub szybkiego ładowania urządzenie może być cieplejsze w dotyku. Nie wpływa
to negatywnie na okres użytkowania urządzenia ani na wydajność i wchodzi w zakres normalnego
użytkowania urządzenia. Jeżeli bateria nagrzeje się zbyt mocno, ładowarka może przerwać
ładowanie.
Kiedy urządzenie się nagrzeje, trzeba wykonać następujące czynności:
• Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie pracujące aplikacje. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie, a dopiero potem rozpocząć ładowanie.
• Jeżeli dolna część urządzenia się przegrzewa, może być to spowodowane podłączeniem
uszkodzonego kabla USB. Wymienić uszkodzony kabel USB na nowy kabel dopuszczony do
użytkowania przez firmę Samsung.
• Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej nie należy umieszczać innych
przedmiotów, takich jak metalowe obiekty, magnesy czy karty z paskiem magnetycznym,
między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową.
Funkcja ładowania bezprzewodowego lub szybkiego ładowania jest dostępna tylko w
wybranych modelach.
6
Podstawowe informacje
Kiedy urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania
W przypadku korzystania z funkcji lub aplikacji zużywających dużo energii lub używania ich przez
długi czas urządzenie może tymczasowo nagrzewać się ze względu na większe zużycie energii
baterii. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i nie używać urządzenia przez pewien czas.
Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, w których urządzenie może się przegrzewać. W
zależności od wykorzystywanych funkcji i aplikacji, podane przykłady mogą nie dotyczyć Twojego
modelu urządzenia.
• Początkowa konfiguracja po zakupie lub przywracanie danych
• Pobieranie dużych plików
• Używanie aplikacji zużywających dużo energii lub korzystanie z aplikacji przez długi czas
– – Granie w wymagające gry przez długi czas
– – Rejestrowanie wideo przez długi czas
– – Strumieniowanie wideo przy ustawieniu maksymalnej jasności ekranu
– – Łączenie z telewizorem.
• Korzystanie z wielozadaniowości systemu (korzystanie z wielu aplikacji pracujących w tle)
– – Używanie widoku Wiele okien
– – Aktualizowanie lub instalowanie aplikacji podczas nagrywania wideo
– – Pobieranie dużych plików podczas połączenia wideo
– – Nagrywanie wideo podczas korzystania z aplikacji do nawigacji
• Przesyłanie dużej ilości danych podczas synchronizacji z chmurą, wysyłania wiadomości e-mail
lub synchronizacji z innymi kontami
• Korzystanie z aplikacji do nawigacji w samochodzie, kiedy urządzenie jest w miejscu
nasłonecznionym
• Używanie funkcji routera Wi-Fi i tetheringu
• Używanie urządzenia w miejscu o słabym zasięgu sieci lub bez zasięgu
• Ładowanie baterii uszkodzonym kablem USB
• Uszkodzone złącze wielofunkcyjne urządzenia lub narażone na działanie ciał obcych, takich jak
ciecze, pył, proszek metalowy i grafit z ołówka
• Korzystanie z roamingu
7
Podstawowe informacje
Kiedy urządzenie się nagrzeje, trzeba wykonać następujące czynności:
• Dbać o stałą aktualizację oprogramowania urządzenia.
• Konflikty między aplikacjami mogą powodować nagrzewanie się urządzenia. Ponownie
uruchom urządzenie.
• Dezaktywować funkcje Wi-Fi, GPS i Bluetooth, jeżeli nie są używane.
• Zamknąć aplikacje o dużym zużyciu energii baterii lub pracujące w tle, kiedy nie są
używane.
• Usunąć niepotrzebne pliki lub nieużywane aplikacje.
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jest ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez
jakiś czas. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, skontaktuj się z centrum serwisowym
firmy Samsung.
Ograniczenie funkcjonalności urządzenia w przypadku
przegrzania
W przypadku przegrzania funkcjonalność urządzenia może ulec ograniczeniu lub urządzenie może
się wyłączyć w celu ostygnięcia. Ta funkcja dostępna jest tylko w wybranych modelach.
• W przypadku zbytniego nagrzania się urządzenia wyświetli się komunikat o przegrzaniu. W celu
obniżenia temperatury ulegną ograniczeniu jasność ekranu i szybkość działania urządzenia. Nie
będzie również możliwe ładowanie baterii. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Do momentu
ostygnięcia urządzenia będzie można nawiązywać wyłącznie połączenia alarmowe.
• Jeśli urządzenie przegrzeje się lub będzie ciepłe przez długi okres czasu, wyświetli się komunikat
o wyłączeniu urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie i poczekać aż ostygnie.
8
Podstawowe informacje
Środki ostrożności dotyczące środowiska pracy
Urządzenie może się nagrzewać ze względu na warunki środowiska pracy. Należy zachować
ostrożność, by nie doprowadzić do skrócenia żywotności baterii ani do uszkodzenia lub zapalenia się
urządzenia.
• Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach.
• Nie narażać urządzenia na długotrwałe nasłonecznienie.
• Nie należy używać ani trzymać urządzenia przez długi czas w miejscach bardzo rozgrzanych, jak
samochód w porze letniej.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których może dojść do przegrzania, np. elektryczna
mata grzejna.
• Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, gorących
urządzeń kuchennych ani pojemników pod wysokim ciśnieniem.
• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki ani baterii.
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Rysik S Pen
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
9
Podstawowe informacje
Wygląd urządzenia
Urządzenie
Przedni aparat
Czujnik oświetlenia
Klawisz zasilania
Ekran dotykowy
Klawisz głośności
Mikrofon
Klawisz strony domowej (czujnik
rozpoznawania odcisków palców)
Kieszeń karty pamięci
Mikrofon
Klawisz ostatnich aplikacji
Klawisz wstecz
Głośnik
Głośnik
Złacze słuchawkowe
Złącze wielofunkcyjne (USB typu C)
10
Podstawowe informacje
Głośnik
Głośnik
Wbudowana antena GPS
Tylny aparat
Flesz
Port dokowania klawiatury
Urządzenie i pokrywa klawiatury (sprzedawana osobno) zawierają magnes. Amerykańskie
Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) i Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów
Ochrony Zdrowia (MHRA) ostrzegają, że magnesy znajdujące się w odległości 15 cm
(6 cali) od wszczepionych rozruszników serca, kardiowerterów, defibrylatorów serca, pomp
insulinowych i innych elektronicznych urządzeń medycznych (zwanych razem „wyrobami
medycznymi”) mogą zakłócać ich działanie. Użytkownikom wskazanych wyrobów
medycznych NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z TEGO URZĄDZENIA I POKRYWY KLAWIATURY
(SPRZEDAWANEJ OSOBNO) BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM.
Urządzenia ani pokrywy klawiatury (sprzedawana osobno) nie wolno przechowywać
w pobliżu silnych pól magnetycznych. Karty z paskiem magnetycznym, takie jak karty
kredytowe, telefoniczne, płatnicze czy pokładowe, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku
działania pól magnetycznych.
• Przypadki problemów z połączeniem i rozładowaniem się baterii mogą zdarzyć się w
następujących sytuacjach:
– – Umieszczenie metalicznych naklejek w okolicach anteny urządzenia
– – Założenie na urządzenie pokrywy wykonanej z materiału metalicznego
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
• Nie należy dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
11
Podstawowe informacje
Klawisze
Klawisz
Funkcja
Włączania /
wyłączania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ostatnie
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany.
Ekran startowy
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wstecz
• Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji
dostępnych na bieżącym ekranie.
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
Rysik S Pen
Klips rysika S Pen
Przycisk rysika S Pen
Końcówka rysika S Pen
Pęseta
12
Podstawowe informacje
Nazwa
Funkcje
Końcówka rysika S Pen
• Rysik S Pen umożliwia pisanie, rysowanie i wykonywanie czynności
na ekranie dotykiem. Klawisza ostatnich aplikacji i klawisza wstecz
można używać za pomocą rysika S Pen.
Przycisk rysika S Pen
Pęseta
• Umieść rysik S Pen nad elementami na ekranie, aby uzyskać dostęp
do dodatkowych funkcji rysika S Pen, takich jak funkcja Air view.
• Umieść rysik S Pen nad ekranem i naciśnij przycisk rysika S Pen, aby
wyświetlić funkcje poleceń Air command.
• Naciskając i przytrzymując przycisk rysika S Pen, przeciągnij
rysikiem S Pen nad elementami, aby je wybrać.
• Aby wymienić końcówkę rysika S Pen, wyjmij ją za pomocą pęsety.
Wymiana końcówki rysika S Pen
Jeżeli końcówka się stępiła, wymień ją na nową.
1 Mocno przytrzymaj końcówkę pęsetą, a następnie wyciągnij ją.
13
Podstawowe informacje
2 Włóż nową końcówkę do rysika S Pen.
Uważaj, aby nie uszczypnąć swoich palców pęsetą.
• Nie należy ponownie używać starych końcówek. Może to prowadzić do wadliwego
działania rysika S Pen.
• Nie należy zbytnio naciskać końcówki przy wkładaniu jej do rysika S Pen.
• Nie należy wkładać końcówki do rysika S Pen zaokrągloną stroną. Może to spowodować
uszkodzenie rysika S Pen lub urządzenia.
• Nie należy zginać ani naciskać zbyt mocno rysika S Pen podczas korzystania z niego. Rysik
S pen może być uszkodzony lub końcówka może być zniekształcona.
• Rysik S Pen nie będzie dobrze przymocowany do obiektów, które są zbyt grube lub zbyt
cienkie.
• Jeśli korzystasz z rysika S Pen na ekranie pod ostrymi kątami, działania rysika S Pen mogą
nie zostać rozpoznane na urządzeniu.
• Klawisza ostatnich aplikacji i klawisza wstecz można używać za pomocą rysika S Pen.
• Więcej informacji na temat rysika S Pen znajduje się na stronie WWW firmy Samsung.
• Jeśli rysik S Pen nie działa prawidłowo, należy go zanieść do centrum serwisowego firmy
Samsung.
14
Podstawowe informacje
Bateria
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem baterii lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas naładuj ją.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
• Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
• Wolno używać tylko kabla USB typu C dostarczonego z urządzeniem. Urządzenie może
zostać uszkodzone w przypadku użycia kabla micro USB.
• Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 6000 mAh.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od
gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas
ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo
dostępna.
1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłącz kabel USB do złącza wielofunkcyjnego
w urządzeniu.
2 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
3 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
15
Podstawowe informacje
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie oferuje różne opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii.
• Możesz zoptymalizować pracę urządzenia przy użyciu funkcji konserwacji urządzenia.
• Gdy nie używasz urządzenia, wyłącz ekran, naciskając klawisz zasilania.
• Włącz tryb oszczędzania energii.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje.
• Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli z niej nie korzystasz.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi, jeśli z niej nie korzystasz.
• Wyłącz automatyczną synchronizację aplikacji, które muszą zostać zsynchronizowane np.
e-maile.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
Porady i środki ostrożności dla ładowania baterii
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do
ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez
kilka minut.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji
sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby zapobiec zanikowi
zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii
urządzenia do pełna.
• Użycie źródła zasilania innego niż ładowarka, takiego jak np. komputer, może spowodować
wydłużenie czasu ładowania ze względu na niższe natężenie prądu.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran
dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie i ładowarka może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej
niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli podczas ładowania urządzenia złącze wielofunkcyjne jest mokre, urządzenie może być
uszkodzone. Przed naładowaniem urządzenia dokładnie wytrzyj złącze wielofunkcyjne.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do
centrum serwisowego firmy Samsung.
16
Podstawowe informacje
Szybkie ładowanie
Urządzenie jest wyposażone w funkcję szybkiego ładowania. Proces ładowania baterii jest szybszy,
gdy urządzenie lub jego ekran jest wyłączone.
Informacje o funkcji szybkiego ładowania
• Funkcja szybkiego ładowania przyśpiesza ładowanie baterii przez zwiększenie prądu ładowania.
Urządzenie obsługuje funkcję adaptacyjnego szybkiego ładowania firmy Samsung oraz
technologię Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Aby móc korzystać z funkcji szybkiego ładowania na tym urządzeniu, należy podłączyć je do
ładowarki obsługującej funkcję adaptacyjnego szybkiego ładowania lub technologię Quick
Charge 2.0.
Zwiększanie szybkości ładowania
Aby przyśpieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenie lub jego ekran podczas ładowania baterii.
W trakcie ładowania baterii wyłączonego urządzenia na ekranie wyświetlana jest ikona .
Jeśli opcja szybkiego ładowania nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij
Konserwacja urządzenia → Bateria → → Ustawienia zaawansowane, a następnie dotknij
przełącznika Szybkie ładowanie przew., aby włączyć funkcję.
• Nie można używać wbudowanej funkcji szybkiego ładowania w przypadku ładowania
baterii za pomocą zwykłej ładowarki.
• Jeżeli urządzenie się nagrzeje lub wzrośnie temperatura otoczenia, szybkość ładowania
może zostać obniżona automatycznie. Jest to prawidłowe działanie mające na celu
zapobieganie uszkodzeniu urządzenia.
17
Podstawowe informacje
Tryb oszczędzania energii
Włączenie trybu oszczędzania energii umożliwia ograniczenie zużycia energii baterii.
1 Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konserwacja urządzenia → Bateria → ŚREDNI.
2 Dotknij SZCZEGÓŁY, aby zmienić ustawienia oszczędzania energii przed przełączeniem
urządzenia w tryb oszczędzania energii.
3 Dotknij ZASTOSUJ.
Tryb maksymalnego oszczędzania energii
W trybie maksymalnego oszczędzania energii urządzenie ogranicza zużycie energii baterii, stosując
ciemny motyw i ograniczając liczbę dostępnych aplikacji i funkcji. Połączenia sieciowe zostaną
dezaktywowane.
1 Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konserwacja urządzenia → Bateria → MAKS.
2 Dotknij SZCZEGÓŁY, aby zmienić ustawienia oszczędzania energii przed przełączeniem
urządzenia w tryb maksymalnego oszczędzania energii.
3 Dotknij ZASTOSUJ.
i
Po przejściu do trybu maksymalnego oszczędzania energii na ekranie startowym dotknij
wybierz aplikację, która ma zostać użyta. Aby usunąć aplikacje, dotknij → Edytuj, a następnie
wybierz aplikację przy użyciu .
Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij → Wyłącz Tryb maks. oszczędz.
energii.
Szacowany czas pracy urządzenia na baterii zależy od ustawień urządzenia i warunków
obsługi.
18
Podstawowe informacje
Karta pamięci (karta microSD)
Wkładanie karty pamięci
Pojemność karty pamięci w urządzeniu może różnić się od innych modeli, a niektóre karty
pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem w zależności od producenta i rodzaju karty pamięci.
Aby wyświetlić maksymalną pojemność karty pamięci, zapoznaj się z informacjami na stronie
internetowej Samsung.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę pamięci skierowaną właściwą stroną do
góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie bądź karta nie zostanie rozpoznana.
Jeśli urządzenie nie rozpoznaje karty pamięci, sformatuj ją na komputerze.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
19
Podstawowe informacje
1 Włóż bolec podważający do otworu w kieszeni karty pamięci, aby poluzować kieszeń.
Upewnij się, że szpilka do wyjmowania karty SIM jest ustawiona prostopadle do otworu. W
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
2 Ostrożnie wyjmij kieszeń karty pamięci z gniazda kieszeni karty pamięci.
20
Podstawowe informacje
3 Umieść kartę pamięci w kieszeni karty pamięci tak, aby złote styki były skierowane w dół.
4 Delikatnie wciśnij kartę pamięci do kieszeni, aby została w niej zablokowana.
5 Włóż kieszeń karty pamięci do gniazda kieszeni karty pamięci.
• Jeżeli umieścisz w swoim urządzeniu mokrą kieszeń, może ono zostać uszkodzone.
Koniecznie sprawdzaj, czy kieszeń jest sucha.
• Wsuń dokładnie kieszeń do przeznaczonego dla niej gniazda, żeby woda nie dostawała
się do urządzenia.
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konserwacja urządzenia → Domyślna pamięć → →
Ustawienia pamięci → Karta pamięci → ODINSTALUJ.
1 Włóż bolec podważający do otworu w kieszeni karty pamięci, aby poluzować kieszeń.
2 Ostrożnie wyjmij kieszeń karty pamięci z gniazda kieszeni karty pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kieszeń karty pamięci do gniazda kieszeni karty pamięci.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
21
Podstawowe informacje
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Konserwacja urządzenia → Domyślna pamięć → →
Ustawienia pamięci → Karta pamięci → Formatuj → FORMATUJ.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych na karcie pamięci. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie dotknij Wyłączanie
zasilania.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz zasilania oraz klawisz Ciszej i
przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Klawisz zasilania
Klawisz Ciszej
22
Podstawowe informacje
Sterowanie ekranem dotykowym
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenie nie jest używane.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców lub rysika S Pen.
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem lub rysikiem S Pen.
23
Podstawowe informacje
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby
powrócić do normalnego wyświetlania.
24
Podstawowe informacje
Przeciąganie
Przeciągnij w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacje, aby wyświetlić inne
panele. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np. kontaktów.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
25
Podstawowe informacje
Ekran startowy oraz ekran aplikacji
Wstęp
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Ekran może wyglądać inaczej w zależności od operatora sieci lub regionu.
Widget
Aplikacja
Folder
Wskaźnik ekranu startowego
Bixby. Wyświetlanie
dostosowanej zawartości.
Wskaźniki ekranu
Ulubione aplikacje
26
Podstawowe informacje
Przełączanie pomiędzy ekranem startowym i ekranem aplikacji
Na ekranie startowym przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby
powrócić na ekran startowy, przeciągnij palcem w górę lub w dół na ekranie aplikacji. Możesz także
dotknąć przycisku ekranu startowego lub przycisku Wstecz.
Ekran startowy
Ekran aplikacji
Po dodaniu przycisku Aplikacje na ekranie startowym można otwierać ekran aplikacje, dotykając
tego przycisku. Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij
Ust. ekranu głównego → Przycisk Aplikacje → Pokaż przycisk Aplikacje → ZASTOSUJ. Przycisk
Aplikacje zostanie dodany na dole ekranu startowego.
Przycisk aplikacji
Przenoszenie elementów
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Jeśli chcesz przenieść
element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, dotknij elementu na ekranie aplikacji i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go na górę ekranu. Skrót do aplikacji zostanie dodany na
ekranie startowym.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
27
Podstawowe informacje
Tworzenie folderów
Utwórz foldery do zbierania podobnych aplikacji, aby mieć do nich szybki dostęp i szybko je
uruchamiać.
1 Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij do innej aplikacji.
2 Upuść aplikację, gdy wokół aplikacji wyświetlona zostanie ramka folderu.
Utworzony zostanie nowy folder zawierający wybrane aplikacje. Dotknij Wpisz nazwę katalogu
i wprowadź nazwę folderu.
Dodawanie większej liczby aplikacji
Dotknij DODAJ APLIKACJE na folderze. Zaznacz aplikacje do dodania i dotknij DODAJ. Możesz
również dodać aplikację, przeciągając ją do folderu.
Przenoszenie aplikacji z folderu
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aby przeciągnąć ją w nowe miejsce.
Usuwanie folderu
Dotknij folderu i przytrzymaj go, a następnie dotknij Usuń katalog. Usunięty zostanie tylko folder.
Aplikacje z folderu zostaną przeniesione do ekranu aplikacji.
28
Podstawowe informacje
Edytowanie ekranu startowego
Aby uzyskać dostęp do opcji edycji, na ekranie startowym dotknij pustego miejsca i je przytrzymaj
albo zsuń palce. Można ustawić tapetę, dodawać widgety i wykonywać inne czynności. Można
również dodawać i usuwać panele ekranu startowego, a także zmieniać ich ułożenie.
• Dodawanie paneli: przesuń w lewo, a następnie dotknij przycisku
.
• Przenoszenie paneli: dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe
miejsce.
• Usuwanie paneli: dotknij
na panelu.
• Tapety: zmiana ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
• Widgety: widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają
dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym. Dotknij widgetu i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do ekranu startowego. Widget zostanie dodany do
ekranu startowego.
• Ust. ekranu głównego: zmiana ustawień ekranu startowego.
Wyświetlanie wszystkich aplikacji na ekranie startowym
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby wyświetlało wszystkie aplikacje na ekranie
startowym, bez używania dodatkowego ekranu aplikacji. Na ekranie startowym dotknij pustego
obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij Ust. ekranu głównego → Układ ekranu startowego
→ Tylko ekran startowy → ZASTOSUJ.
Teraz można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji, przeciągając palcem w lewo po ekranie
startowym.
29
Podstawowe informacje
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu
został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Ikona
Znaczenie
Połączenie z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
Alarm włączony
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
Ładowanie baterii
Poziom naładowania baterii
30
Podstawowe informacje
Ekran blokady
Naciśnięcie klawisza zasilania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest również
automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Ekran jest zablokowany za pomocą Przeciągnij, która jest domyślną metodą blokowania ekranu.
Naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony domowej, a następnie przeciągnij palcem w dowolnym
kierunku, aby odblokować ekran.
Aby zmienić metodę blokowania ekranu uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Ekran blokady →
Typ blokady ekranu, a następnie wybierz daną metodę.
Kiedy ustawisz wzór, numer PIN, hasło lub odcisk palca jako metodę blokowania ekranu, możesz
chronić swoje informacje osobiste poprzez zablokowanie innym osobom dostępu do urządzenia.
Po ustawieniu metody blokowania ekranu do każdorazowego jego odblokowania będzie potrzebny
służący do tego kod.
• Przeciągnij: aby odblokować ekran, przeciągnij palcem w dowolnym kierunku.
• Symbol: aby odblokować ekran, narysuj palcem wzór łączący co najmniej cztery kropki.
• Kod PIN: aby odblokować ekran, wprowadź PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
• Hasło: aby odblokować ekran, wprowadź hasło składające się z co najmniej czterech znaków,
cyfr lub symboli.
31
Podstawowe informacje
• Brak: nie ustawiaj metody zablokowania ekranu.
• Odciski palców: zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Więcej informacji
można znaleźć w części Rozpoznawanie odcisków palców.
• Ekran urządzenia można odblokować zdalnie za pośrednictwem serwisu WWW Find my
mobile (findmymobile.samsung.com) przy użyciu własnego konta Samsung. Aby uzyskać
dostęp do tej funkcji, urządzenie musi być podłączone do sieci Wi-Fi, a użytkownik musi
być zalogowany na swoim koncie Samsung.
• Jeśli nie pamiętasz kodu odblokowania, z urządzenia można będzie skorzystać dopiero
po jego zresetowaniu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek
danych lub problemy wynikające z zapomnienia kodów odblokowania.
• Jeżeli kilka razy z rzędu wprowadzisz kod odblokowania i wyczerpiesz limit prób, możesz
ustawić urządzenie tak, żeby zostały w nim przywrócone dane fabryczne. Uruchom
aplikację Ustawienia, dotknij Ekran blokady → Ustawienia bezpiecznej blokady i
dotknij przełącznika Autom. zer. do ust. fabr., aby włączyć tę funkcję.
Panel powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku
stanu. Aby dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj informacje
szczegółowe.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień,
przeciągnij w górę palcem po ekranie.
Panel powiadomień można otworzyć nawet przy zablokowanym ekranie.
32
Podstawowe informacje
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Uruchamianie aplikacji
Ustawienia.
Przyciski szybkich ustawień
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
Uzyskiwanie dostępu do
ustawień powiadomień.
Korzystanie z przycisków szybkich ustawień
Dotknij przycisków szybkich ustawień, aby włączyć określone funkcje. Przeciągnij w dół na panelu
powiadomień, aby wyświetlić więcej przycisków.
Aby zmienić ustawienia funkcji, dotknij tekstu pod każdym przyciskiem. Bardziej szczegółowe
ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.
Dotknij → Kolejność przycisków, dotknij i przytrzymaj przycisk, a następnie przeciągnij go do
innego miejsca, aby zmienić rozmieszczenie przycisków.
33
Podstawowe informacje
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości e-mail, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura,
aby można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Dodatkowe funkcje klawiatury
Wyświetlanie dalszych funkcji
klawiatury.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami,
dotknij go dwukrotnie.
Przechodzenie do następnej linii.
Przesuwanie kursora.
Wprowadzanie symboli.
Wstawianie odstępu.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij → Języki i typy → ZARZĄDZAJ JĘZYKAMI WPROW., a następnie wybierz języki, którymi
chcesz się posługiwać. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden język, możesz przełączać języki wpisywania,
przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.
Dodatkowe funkcje klawiatury
• : odgadywanie słów na podstawie wprowadzonych liter i wyświetlanie podpowiedzi. Aby
powrócić do listy funkcji klawiatury, dotknij .
• : dodawanie emotikon.
• : dołączaj animowane obrazki GIF.
• : tworzenie wiadomości na żywo. Zamiast wiadomości tekstowej można zarejestrować
czynności podczas pisania odręcznego lub rysowania wiadomości, a następnie zapisać je jako
plik animowany.
34
Podstawowe informacje
• : głosowe wprowadzanie tekstu.
Zmień ustawienia wprowadzania
głosowego.
• • Rozpoczynanie lub
wstrzymywanie wprowadzania
tekstu za pomocą głosu.
: zmiana ustawień klawiatury.
→
: przejście do trybu pisma ręcznego.
Włączanie standardowej
klawiatury.
Wyświetlanie informacji o edycji
pisma ręcznego.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• →
: dodawanie elementu ze schowka.
• →
: włączanie ruchomej lub podzielonej klawiatury. Klawiaturę można przemieszczać,
przeciągając zakładkę.
35
Podstawowe informacje
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
cały tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij.
Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Dotknij punktu, w którym ma zostać wstawiony tekst, przytrzymaj go i dotknij Wklej.
Jeśli chcesz wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij Schowek i wybierz tekst.
Zrzut z ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Przechwytywanie zrzutu ekranu
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz strony domowej i klawisz zasilania. Zapisane zrzuty
możesz przeglądać w sekcji Galeria.
Ponadto możesz zapisywać zrzuty ekranu przesuwając dłoń w lewo lub w prawo na ekranie. Jeśli
ta funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje →
Przeciągnij dłonią, aby przechwycić, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.
W niektórych aplikacjach i funkcjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
Wykonywanie zrzutów ekranu przy użyciu rysika S Pen
Aby wykonać zrzut ekranu, można również użyć poleceń Air command.
Funkcja Pisanie po ekranie umożliwia wstawianie napisów do zrzutów ekranu. Funkcja Przechwyć
przy przewijaniu umożliwia zrzucanie widoku treści wyświetlanej na wielu ekranach.
Aby uchwycić wybrany obszar treści, użyj opcji Inteligentny wybór.
Więcej informacji zawierają części Pisanie po ekranie oraz Inteligentny wybór.
36
Podstawowe informacje
Przechwytywanie inteligentne
Możesz przechwycić bieżący ekran i obszar przesuwalny. Możesz także od razu przyciąć i udostępnić
przechwycony ekran.
Jeżeli funkcja ta nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje
→ Przechwytywanie inteligentne, dotknij przełącznika, aby aktywować tę funkcję, a następnie zrób
zrzut ekranu. Na przechwytywanym ekranie można użyć jednej z następujących opcji:
• Przechwytywanie przy przewijaniu: przechwytuj więcej opcji, które pojawiają się na
kilku ekranach np. stronę internetową. Ekran automatycznie przewinie się w dół i zostanie
przechwycone więcej treści.
• Rysuj: pisanie lub rysowanie na zrzucie ekranu.
• Przytnij: przytnij fragment zrzutu ekranu.
• Udostępnij: udostępnij zrzut ekranu.
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij
aplikacji.
i wybierz okno ostatnio używanej
Zamykanie aplikacji
Dotknij
i przeciągnij okno ostatnio używanej aplikacji w lewo lub w prawo, aby zamknąć tę
aplikację. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij ZAMKNIJ WSZYST.
37
Podstawowe informacje
Funkcje rysika S Pen
Polecenie wskazywane
Aby otworzyć panel poleceń Air command, umieść rysik S Pen nad ekranem i naciśnij przycisk rysika
S Pen. W tym celu można również dotknąć ikony Air command.
Możesz uzyskać dostęp do przydatnych funkcji i często używanych aplikacji.
Wyświetlanie wszystkich notatek
Tworzenie notatek
Inteligentny wybór
Ikona Air command
Pisanie po ekranie
Dodawanie skrótów
Tłumaczenie
Ustawienia Air command
• Utwórz notatkę: powoduje uruchomienie aplikacji Samsung Notes i utworzenie nowej notatki.
Więcej informacji można znaleźć w części Samsung Notes.
• Wyświetl wsz. notatki: uruchom aplikację Samsung Notes i wyświetl wszystkie notatki.
• Inteligentny wybór: szybkie zaznaczanie treści. Więcej informacji można znaleźć w części
Inteligentny wybór.
• Pisanie po ekranie: umożliwia przechwytywanie, edytowanie i zapisywanie notatek na zrzutach
ekranu oraz ich udostępnianie. Więcej informacji można znaleźć w części Pisanie po ekranie.
• Wiadomość odręczna: tworzenie i wysyłanie unikatowych wiadomości przez zarejestrowanie
czynności podczas pisania odręcznego lub rysowania wiadomości na żywo i zapisanie w pliku
animowanym.
• Tłumacz: istnieje możliwość przetłumaczenia słowa poprzez umieszczenie nad nim rysika S Pen.
Więcej informacji można znaleźć w części Tłumacz.
• Dodaj skróty: umożliwia dodanie do panelu Air command skrótów do często używanych
aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w części Dodaj skróty.
• : zmiana ustawień poleceń Air command.
38
Podstawowe informacje
Ikona Air command
Po zamknięciu panelu poleceń Air command ikona Air command pozostanie widoczna na ekranie.
Panel poleceń Air command można otworzyć, dotykając ikony.
Aby przenieść ikonę, dotknij
i przeciągnij ją w nowe miejsce.
Inteligentny wybór
Rysik S Pen umożliwia zaznaczenie obszaru i wykonanie czynności na przykład udostępnienie lub
zapisanie pliku.
1 Gdy wyświetlona jest zawartość, którą chcesz zapisać, np. część obrazu, otwórz panel poleceń
Air command i dotknij Inteligentny wybór.
2 Wybierz ikonę odpowiedniego kształtu na pasku narzędzi i przeciągnij rysikiem S Pen po
zawartości, którą chcesz zaznaczyć.
Dotknij Wybierz autom., aby automatycznie zmienić kształt wybranego obszaru.
Jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst, dotknij Wyodrębn. tekst, aby rozpoznać i wyodrębnić
tekst z zaznaczonego obszaru.
3 Wybierz opcję do użycia z wybranym obszarem.
• Rysuj: pisanie lub rysowanie na ekranie.
• Udostępnij: udostępnienie wybranego obszaru innym osobom.
• Zapisz: zapisanie zaznaczonego obszaru w Galeria.
39
Podstawowe informacje
Pisanie po ekranie
Funkcja umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu w celu pisania lub rysowania na nich.
1 Gdy wyświetlana jest zawartość, którą chcesz przechwycić, otwórz panel poleceń Air command i
dotknij Pisanie po ekranie.
Bieżący ekran zostanie automatycznie przechwycony, a na ekranie pojawi się pasek narzędzi do
edycji.
2 W przypadku przechwycenia zawartości kontynuowanej na kilku ekranach, np. strony
internetowej, dotknij Przechwyć przy przewijaniu, aby przechwycić więcej zawartości. Ekran
automatycznie przesunie się w dół, umożliwiając ponowne użycie funkcji PRZECHWYĆ PRZY
PRZEWIJANIU. Na koniec dotknij przycisku GOTOWE.
3 Napisz notatkę na ekranie.
4 Wybierz opcję do użycia ze zrzutem ekranu.
• Przytnij: przycinanie zrzutu ekranu.
• Udostępnij: udostępnianie zrzutu ekranu innym osobom.
• Zapisz: zapisywanie zrzutu ekranu w obszarze Galeria.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
40
Podstawowe informacje
Tłumacz
Istnieje możliwość przetłumaczenia słowa poprzez umieszczenie nad nim rysika S Pen.
• Aby użyć tej funkcji, urządzenie musi być podłączone do sieci Wi-Fi.
• Ta funkcja nie obsługuje niektórych języków.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na ekranach umożliwiających wykonanie zrzutu
ekranu.
1 Otwórz panel poleceń Air command, a następnie dotknij Tłumacz.
2 Wybierz języki na panelu tłumacza u góry ekranu.
3 Umieść rysik S Pen nad słowem, które chcesz przetłumaczyć.
Przetłumaczone słowo zostanie wyświetlone powyżej słowa źródłowego. Dotknij ikony
posłuchać wymowy.
Aby wyświetlić więcej definicji, dotknij przetłumaczonego słowa.
4 Aby zamknąć tłumacza, dotknij
na panelu tłumacza.
41
, aby
Podstawowe informacje
Dodaj skróty
Do panelu poleceń Air command można dodać skróty do często używanych aplikacji i funkcji.
Na panelu poleceń Air command dotknij Dodaj skróty, a następnie wybierz aplikacje lub funkcje,
które mają być otwierane z poziomu panelu.
Aby edytować skróty, otwórz panel poleceń Air command i dotknij
→ Skróty.
Skrót do funkcji Utwórz notatkę można także usunąć.
Air view
Ustaw wskaźnik rysika S Pen nad elementem na ekranie, aby wykonywać różne funkcje.
Podgląd informacji
Skieruj wskaźnik na ekran, aby włączyć podgląd zawartości lub wyświetlić informacje w oknie
podręcznym.
42
Podstawowe informacje
Używanie przycisku bezdotykowego
Po ustawieniu rysika S Pen nad elementami w niektórych aplikacjach, takich jak Galeria, w oknie
podglądu zostanie wyświetlony przycisk bezdotykowy. Za pomocą przycisku bezdotykowego
można wykonać różne działania bezpośrednio z poziomu okna podręcznego.
Przycisk bezdotykowy
Jeżeli ta funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij opcji
Zaawansowane funkcje → Rysik S Pen → Air view, a następnie dotknij przełącznika, aby
włączyć funkcję.
Wybór rysikiem
Naciskając i przytrzymując przycisk rysika S Pen, przeciągnij rysikiem S Pen nad tekstem lub listami
elementów, aby wybrać wiele elementów lub tekst. Ta funkcja umożliwia także kopiowanie i
wklejanie wybranych elementów lub tekstu do innej aplikacji lub udostępnianie ich innym.
43
Podstawowe informacje
Bezp. wpisywanie rysikiem
Za pomocą rysika S Pen można odręcznie wypełniać formularze lub pisać wiadomości.
1 Ustaw rysik S Pen nad polem tekstowym.
2 Dotknij symbolu , aby otworzyć pole do wprowadzania pisma ręcznego.
3 Wpisz tekst za pomocą rysika S Pen.
Jeżeli ta funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij opcji
Zaawansowane funkcje → Rysik S Pen → Bezp. wpisywanie rysikiem, a następnie dotknij
przełącznika, aby włączyć funkcję.
44
Podstawowe informacje
Notatka wyłączonego ekranu
Notatki można szybko tworzyć, pisząc na ekranie bez konieczności włączania go.
Aby włączyć tę funkcję, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij opcji Zaawansowane funkcje →
Rysik S Pen, a następnie dotknij przełącznika Notatka wył. ekr., aby go włączyć.
Jeśli ekran jest wyłączony, napisz notatkę za pomocą rysika S Pen. Po napisaniu notatki dotknij ZAP.
W NOTAT. Notatka zostanie zapisana w aplikacji Samsung Notes.
Aby wyświetlić notatki, uruchom aplikację Samsung Notes i dotknij KOLEKCJE → Notatka
wyłączonego ekranu.
45
Podstawowe informacje
Mój sejf
Wstęp
Folder zabezpieczony chroni treści i aplikacje prywatne użytkownika, takie jak zdjęcia i notatki, przed
dostępem osób postronnych. Treści i aplikacje prywatne są chronione nawet po odblokowaniu
urządzenia.
Folder zabezpieczony jest osobnym, chronionym obszarem pamięci. Danych znajdujących
się w folderze zabezpieczonym nie można przenosić na inne urządzenia za pośrednictwem
niezatwierdzonych metod udostępniania, takich jak połączenie USB. Próba dostosowania
systemu operacyjnego lub zmodyfikowania oprogramowania spowoduje automatyczne
zablokowanie folderu zabezpieczonego i uniemożliwienie dostępu do niego. Przed
zapisaniem danych w folderze zabezpieczonym pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej w
innej bezpiecznej lokalizacji.
46
Podstawowe informacje
Ustawianie folderu zabezpieczonego
1 Uruchom aplikację Mój sejf. Możesz również uruchomić aplikację Ustawienia i dotknąć
Biometria i zabezpieczenia → Mój sejf.
2 Dotknij ZALOGUJ i zaloguj się do swojego konta Samsung.
3 Wybierz metodę blokowania folderu zabezpieczonego i postępuj zgodnie ze wskazówkami na
ekranie, aby zakończyć konfigurację.
Na ekranie startowym i ekranie aplikacji zostanie dodany skrót do folderu zabezpieczonego.
Jeśli nie pamiętasz kodu odblokowania swojego folderu zabezpieczonego, możesz go
zresetować przy użyciu swojego konta Samsung. Dotknij przycisku resetowania widocznego
po wprowadzeniu błędnego kodu odblokowania, a następnie wprowadź hasło do swojego
konta Samsung.
Ustawianie blokady automatycznej folderu zabezpieczonego
Istnieje możliwość ustawienia automatycznej blokady folderu zabezpieczonego, gdy nie jest on
używany.
1 Uruchom aplikację Mój sejf. i dotknij
2 Wybierz opcję blokady.
→ Ustawienia → Automatycznie blokuj Mój sejf.
Aby ręcznie zablokować Folder zabezpieczony, dotknij Zabezpiecz.
Przenoszenie zawartości
Do folderu zabezpieczonego można przenosić taką zawartość, jak zdjęcia i kontakty. Poniżej
opisano przykładowe czynności podczas przenoszenia obrazu z pamięci domyślnej do folderu
zabezpieczonego.
1 Uruchom aplikację Galeria.
2 Wybierz obraz, a następnie dotknij
→ Przenieś do kontenera Mój sejf.
Wybrane elementy zostaną przeniesione do odpowiedniej aplikacji w folderze zabezpieczonym.
Treści z folderu zabezpieczonego można przenieść do odpowiedniej aplikacji w pamięci
domyślnej. Zaznacz element i dotknij → Przenieś z funkcji Mój sejf.
47
Podstawowe informacje
Dodawanie aplikacji
Do folderu zabezpieczonego można dodać aplikację w celu używania go.
1 Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij Dodaj aplikacje.
2 Zaznacz jedną lub kilka aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i dotknij DODAJ.
Aby zainstalować aplikacje ze Sklep Play, dotknij POBIERZ ZE SKLEPU PLAY.
Aby zainstalować aplikacje ze Galaxy Apps, dotknij POBIERZ Z GALAXY APPS.
Usuwanie aplikacji z folderu zabezpieczonego
Dotknij Edytuj aplikacje, zaznacz aplikacje, a następnie dotknij Odinstaluj.
Dodawanie kont
Ta funkcja umożliwia dodanie swojego konta Samsung, Google lub innego w celu synchronizacji z
aplikacjami w folderze zabezpieczonym.
1 Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Konta → Dodaj konto.
2 Wybierz usługę konta.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Ukrywanie folderu zabezpieczonego
Skrót do folderu zabezpieczonego można ukryć z poziomu ekranu startowego i ekranu aplikacji.
Uruchom aplikację Mój sejf, dotknij → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Pokaż Mój
sejf, aby wyłączyć tę funkcję.
Aby ponownie wyświetlić skrót do folderu zabezpieczonego, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij
Biometria i zabezpieczenia → Mój sejf, a następnie dotknij przełącznika Pokaż Mój sejf, by go
aktywować.
48
Podstawowe informacje
Odinstalowywanie folderu zabezpieczonego
Folder zabezpieczony można odinstalować wraz z całą jego zawartością i aplikacjami.
1 Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Biometria i zabezpieczenia → Mój sejf → Więcej
ustawień → Odinstaluj.
2 Dotknij ODINSTALUJ, aby utworzyć kopię zapasową zawartości i odinstalować folder
zabezpieczony.
Aby uzyskać dostęp do danych z aplikacji Secure Folder, dla których utworzono kopię zapasową,
uruchom aplikację Moje pliki, a następnie dotknij Pamięć wewnętrzna → Secure Folder.
Kopia zapasowa notatek zapisanych w Samsung Notes nie zostanie utworzona.
Wiele okien
Wstęp
Funkcja Wiele okien umożliwia uruchomienie dwóch aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.
Istnieje również możliwość uruchomienia kilku aplikacji jednocześnie w wyskakujących oknach.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
Widok podzielonego ekranu
Widok wyskakującego okna
49
Podstawowe informacje
Widok podzielonego ekranu
1 Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
2 Przeciągnij palcem w górę lub w dół i dotknij na oknie ostatnio używanej aplikacji.
Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona w górnym oknie.
3 W dolnym oknie przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wybrać inną aplikację do
uruchomienia.
Aby uruchomić aplikację spoza listy ostatnio używanych aplikacji, dotknij LIST.APL. i wybierz
aplikację.
Korzystanie z dodatkowych opcji
Dotknij paska pomiędzy oknami aplikacji, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
Przełączanie lokalizacji
pomiędzy oknami
aplikacjami.
Zamykanie aktualnie
wybranej aplikacji.
Przełączanie wybranego okna
na widok wyskakującego
okna.
50
Podstawowe informacje
Dostosowywanie rozmiaru okna
Przeciągając pasek dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.
Współdzielenie tekstu i obrazów między oknami
Przeciągnij tekst lub skopiowane obrazy z jednego okna i upuść je w innym oknie. Dotknij elementu
w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w innym oknie.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
51
Podstawowe informacje
Minimalizowanie widoku podzielonego ekranu
Naciśnij klawisz strony domowej, aby zminimalizować widok podzielonego ekranu. Na pasku stanu
zostanie wyświetlona ikona . Aplikacja w dolnym oknie zostanie zamknięta, a aplikacja w górnym
oknie pozostanie otwarta w zminimalizowanym widoku podzielonego ekranu.
Aby zamknąć zminimalizowany widok podzielonego ekranu, dotknij
.
Maksymalizowanie okna
Dotknij okna aplikacji i przeciągnij pasek pomiędzy oknami aplikacji do górnej lub dolnej krawędzi
ekranu.
Widok wyskakującego okna
1 Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
2 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, dotknij okna aplikacji i przytrzymaj je, a następnie
przeciągnij je do Upuść tutaj, aby uzyskać widok wyskakującego okna.
Ekran aplikacji zostanie wyświetlony w wyskakującym oknie.
Minimalizowanie okna.
Zamykanie aplikacji.
Maksymalizowanie okna.
Przesuwanie wyskakujących okien
Aby przenieść wyskakujące okno, dotknij paska narzędzi okna i przeciągnij go do nowej lokalizacji.
52
Podstawowe informacje
Konto Samsung
Wstęp
Konto Samsung jest zintegrowaną usługą pozwalającą na korzystanie z wielu usług Samsung
dostępnych na urządzeniach mobilnych, w telewizorach i na stronie internetowej firmy Samsung.
Rejestracja konta Samsung umożliwia, m.in. zapewnienie aktualności i bezpieczeństwa danych
na wszystkich urządzeniach Samsung dzięki usłudze Samsung Cloud, śledzenie zgubionego lub
skradzionego urządzenia, czy zapoznanie się ze wskazówkami użytkowników urządzeń firmy
Samsung i nie tylko.
Utwórz konto Samsung przy pomocy swojego adresu e-mail.
Lista usług dostępnych dla konta Samsung znajduje się na stronie account.samsung.com. Aby
uzyskać więcej informacji o kontach Samsung, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Chmura i
konta → Konta → Samsung account → → Pomoc.
Rejestracja konta Samsung
Rejestracja nowego konta Samsung
Jeżeli nie masz konta Samsung, warto je stworzyć.
1 Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Konta → Dodaj konto.
2 Dotknij Samsung account → UTWÓRZ KONTO.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć tworzenie swojego
konta.
53
Podstawowe informacje
Rejestracja istniejącego konta Samsung
Jeżeli masz już konto Samsung, zarejestruj je dla tego urządzenia.
1 Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Konta → Dodaj konto.
2 Dotknij Samsung account → ZALOGUJ.
3 Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij ZALOGUJ.
Jeśli nie pamiętasz informacji swojego konta, dotknij Znajdź identyfikator lub Resetuj hasło.
Informacje na temat swojego konta znajdziesz po wprowadzeniu wymaganych informacji i
kodu zabezpieczającego wyświetlonego na ekranie.
Usuwanie konta Samsung
Usunięcie zarejestrowanego konta Samsung z urządzenia oznacza jednoczesne usunięcie swoich
danych, takich jak kontakty lub wydarzenia.
1 Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Chmura i konta → Konta.
2 Dotknij Samsung account → → Usuń konto → USUŃ.
3 Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij POTWIERDŹ.
54
Podstawowe informacje
Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
Możesz przenosić kontakty, obrazy i inne dane z poprzedniego urządzenia na swoje urządzenie za
pośrednictwem aplikacji Smart Switch lub usługi Samsung Cloud.
• Funkcja ta może nie być obsługiwana na niektórych urządzeniach lub komputerach.
• Usługa podlega ograniczeniom. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie
www.samsung.com/smartswitch. Firma Samsung podchodzi poważnie do kwestii
praw autorskich. Kopiuj wyłącznie zawartości będące Twoją własnością lub do których
kopiowania masz prawo.
Przenoszenie danych za pośrednictwem aplikacji Smart Switch
Dane między urządzeniami przenośnymi można przenosić za pośrednictwem aplikacji Smart Switch.
Aplikację można pobrać ze sklepu Galaxy Apps lub Sklep Play.
Przenoszenie danych z urządzenia mobilnego
Przesyłaj dane z poprzednio używanego urządzenia na swoje urządzenie.
1 W poprzednio używanym urządzeniu pobierz i zainstaluj Smart Switch ze sklepu Galaxy Apps
lub Sklep Play.
2 Umieść urządzenia obok siebie.
3 Uruchom aplikację Smart Switch w obu urządzeniach.
4 W przypadku pierwszego użycia tej funkcji dotknij START na swoim urządzeniu.
5 Po wybraniu sposobu przesyłania danych i nawiązaniu połączenia między swoim urządzeniem
a poprzednim urządzeniem wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przenieść dane z
poprzedniego urządzenia.
55
Podstawowe informacje
Przesyłanie danych kopii zapasowych z komputera
Zapisz na komputerze kopię zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia i importuj je do
swojego urządzenia.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania aplikacji Smart
Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
Jeśli poprzednio używane urządzenie nie było urządzeniem Samsung, zapisz kopię
zapasową danych na komputerze przy użyciu programu dostarczonego przez producenta
urządzenia. Następnie przejdź do piątego kroku.
3 Podłącz poprzednio używane urządzenie do komputera kablem USB.
4 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać
kopię zapasową danych z urządzenia. Następnie odłącz poprzednio używane urządzenie od
komputera.
5 Podłącz swoje urządzenie do komputera kablem USB.
6 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane do
swojego urządzenia.
56
Podstawowe informacje
Przenoszenie danych za pośrednictwem chmury Samsung
Zapisz w chmurze Samsung kopię zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia i
przywracaj je w swoim urządzeniu. Aby korzystać z Samsung Cloud, musisz zarejestrować się i
zalogować na swoim koncie Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Konto Samsung.
1 Utwórz kopię zapasową danych na poprzednim urządzeniu i zapisz ją na swoim koncie
Samsung.
2 Na urządzeniu uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Chmura i konta → Samsung Cloud.
3 Wybierz poprzednio używane urządzenie w KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE i dotknij
Przywróć dane.
4 Zaznacz typy danych, które chcesz przywrócić, a następnie dotknij PRZYWRÓĆ.
Zarządzanie urządzeniem i danymi
Podłączenie urządzenia do komputera w celu przesyłania danych
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij USB do przesyłania plików → Prześlij pliki.
Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia, dotknij Prześlij obrazy.
3 Dotknij ZEZWALAJ, żeby komputer mógł uzyskać dostęp do danych na urządzeniu.
Kiedy komputer rozpozna urządzenie, pojawi się ono w My PC.
4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
57
Podstawowe informacje
Aktualizacja urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Aktualizacja oprogramowania → Pobierz aktualizacje
ręcznie.
Po dotknięciu przełącznika Pobieraj aktualizacje automat. w celu jego włączenia
aktualizacje będą pobierane, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci Wi-Fi.
Aktualizacja przy użyciu aplikacji Smart Switch
Połącz urządzenie z komputerem i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania i
zainstalowania aplikacji Smart Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
4 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aby zaktualizować urządzenie.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania oprogramowania urządzenia nie należy podłączać innych
urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu
aktualizacji. Przed aktualizacją odłącz wszelkie inne urządzenia multimedialne od
komputera.
58
Podstawowe informacje
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość utworzenia kopii zapasowej poufnych danych i uzyskania do nich dostępu
w późniejszym czasie. W celu wykonania kopii zapasowej danych lub ich przywrócenia musisz
zalogować się do konta Google lub Samsung. Więcej informacji zawierają rozdziały Konto Samsung i
Konta.
Korzystanie z konta Samsung
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Kopia zap. i odzyskiwanie → Dane z
utworzonym backupem, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie
dotknij UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ.
Kopia zapasowa danych zostanie utworzona w Samsung Cloud. Więcej informacji można znaleźć w
części Samsung Cloud.
Aby przywrócić kopię zapasową danych z Samsung Cloud przy użyciu konta Samsung, dotknij
Przywracanie danych. Wybierz urządzenie i typy danych, które chcesz przywrócić, a następnie
dotknij PRZYWRÓĆ. W urządzeniu zostaną przywrócone wybrane dane.
Używanie konta Google
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Kopia zap. i odzyskiwanie i dotknij
przełącznika Utwórz kopię zapasową danych związanego z kontem Google, aby go włączyć.
Dotknij Konto kopii zapasowej i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii
zapasowej. Aby dodać konto kopii zapasowej, dotknij Dodaj konto.
Aby przywrócić dane, używając konta Google, dotknij przełącznika Automatyczne przywracanie w
celu jego włączenia. Podczas ponownej instalacji aplikacji zarchiwizowane ustawienia i dane zostaną
przywrócone.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji
można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Zarządzanie ogólne → Resetowanie → Ustawienia
fabryczne → RESETUJ → USUŃ WSZYSTKO. Urządzenie jest automatycznie ponownie
uruchamiane.
59
Podstawowe informacje
Funkcje udostępniania
Udostępnij treści, korzystając z różnych opcji udostępniania. Poniżej przedstawiono przykładowe
czynności związane z udostępnianiem obrazów.
1 Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
2 Dotknąć i wybrać sposób udostępnienia, np. protokół Bluetooth lub e-mail.
• Udostępnij urządzeniu: udostępnianie zawartości urządzeniom znajdującym się w pobliżu
przy użyciu technologii Wi-Fi Direct lub Bluetooth lub urządzeń obsługujących SmartThings.
Można też wyświetlać zawartość z urządzenia na dużym ekranie, podłączając urządzenie do
telewizora lub monitora obsługującego funkcję Screen Mirroring.
Jeśli dysponujesz historią komunikacji lub udostępniania, osoby, z którymi się
kontaktowano, zostaną wyświetlone w panelu opcji udostępniania. Aby bezpośrednio
udostępnić im treści za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji, wybierz ikonę osoby. Jeśli
funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje, a
następnie dotknij przełącznika Udostępnianie bezpośrednie, aby włączyć funkcję.
3 Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby udostępnić ten obraz.
Gdy obraz jest wysyłany do urządzeń odbiorców, na ich urządzeniu wyświetlone zostanie
powiadomienie. Dotknij powiadomienia, aby wyświetlić lub pobrać obraz.
60
Aplikacje
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Galaxy Apps
Kupuj i pobieraj aplikacje. Możesz pobierać aplikacje dedykowane dla urządzeń Samsung Galaxy.
Uruchom aplikację Galaxy Apps.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć pola wyszukiwania, aby wyszukiwać słowa
kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
INSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → Ustawienia →
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
Sklep Play
Kupuj i pobieraj aplikacje.
Uruchom aplikację Sklep Play.
Instalowanie aplikacji
Przeglądaj aplikacje według kategorii lub wyszukuj je przy użyciu słów kluczowych.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
61
→ Ustawienia →
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję.
• Wyłącz: wyłączanie wybranych domyślnych aplikacji, których nie można odinstalować z
urządzenia.
• Odinstal.: odinstalowanie pobranych aplikacji.
Włączanie aplikacji
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Aplikacje →
następnie dotknij WŁĄCZ.
→ Wyłączono, wybierz aplikację, a
Ustawianie zezwoleń aplikacji
Do poprawnego działania niektóre aplikacje wymagają zezwolenia na dostęp do lub korzystanie
z informacji na Twoim urządzeniu. Po otwarciu przez użytkownika aplikacji może pojawić się
wyskakujące okienko z prośbą o pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji lub informacji. Dotknij
ZEZWÓL na wyskakującym okienku, aby udzielić zgody aplikacji na dostęp.
Aby wyświetlić ustawienia zezwoleń w aplikacjach, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij
Aplikacje. Wybierz aplikację i dotknij Zezwolenia. Możesz wyświetlić listę zezwoleń aplikacji i
zmienić je.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zezwoleń aplikacji według kategorii zezwolenia, uruchom
aplikację Ustawienia i dotknij Aplikacje → → Uprawnienia aplikacji. Wybierz element i dotknij
przełączników znajdujących się obok aplikacji, aby udzielić zezwoleń.
Jeżeli nie udzielisz aplikacji zezwoleń, podstawowe jej funkcje mogą działać niepoprawnie.
62
Aplikacje
Kontakty
Wstęp
Ta aplikacja służy do tworzenia nowych kontaktów lub zarządzania kontaktami na urządzeniu.
Dodawanie kontaktów
Tworzenie nowego kontaktu
1 Uruchom aplikację Kontakty, dotknij
2 Wprowadź informacje o kontakcie.
, a następnie wybierz lokalizację przechowywania.
Wybór pamięci.
Dodawanie obrazu.
Wprowadź informacje o
kontakcie.
Otwieranie dodatkowych pól
informacji.
Rodzaje informacji, które można zapisać, różnią się w zależności od wybranej pamięci.
3 Dotknij ZAPISZ.
63
Aplikacje
Importowanie kontaktów
Kontakty możesz dodawać, importując je z innych pamięci do swojego urządzenia.
1 Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
kontakty → IMPORTUJ.
→ Zarządzanie kontaktami → Importuj/Eksportuj
2 Wybierz pamięć, z której mają zostać zaimportowane kontakty.
3 Zaznacz pliki VCF lub kontakty, które mają zostać zaimportowane, a następnie dotknij GOTOWE.
4 Wybierz lokalizację przechowywania, w której mają zostać zapisane kontakty, i dotknij
IMPORTUJ.
Synchronizowanie kontaktów z kontami internetowymi
Kontakty w urządzeniu można zsynchronizować z kontaktami online zapisanymi na kontach
internetowych, takich jak konto Samsung.
1 Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Konta, a następnie wybierz konto do
synchronizacji.
2 Dotknij Synchronizuj konto i dotknij przełącznika Synchronizuj Kontakty, aby włączyć tę
funkcję. W przypadku konta Samsung dotknij → Ustawienia synchronizacji, a następnie
dotknij przełącznika Kontakty, aby włączyć funkcję.
Wyszukiwanie kontaktów
Uruchom aplikację Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po lewej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : dodawanie do ulubionych kontaktów.
• : tworzenie wiadomości e-mail.
64
Aplikacje
Udostępnianie kontaktów
Istnieje możliwość udostępniania kontaktów innym osobom, korzystając z różnych opcji
udostępniania.
1 Uruchom aplikację Kontakty i dotknij → Udostępnij.
2 Wybierz kontakty i dotknij UDOSTĘPNIJ.
3 Wybierz metodę udostępniania.
Scalanie powielonych kontaktów
Podczas importu kontaktów z innych pamięci lub synchronizacji i przenoszenia kontaktów na inne
konta lista kontaktów może zawierać powielone kontakty. W celu łatwiejszego zarządzania listą
kontaktów powielone kontakty można scalić.
1 Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
2 Zaznacz kontakty i dotknij SCAL.
→ Zarządzanie kontaktami → Scal kontakty.
Usuwanie kontaktów
1 Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
2 Wybierz kontakty i dotknij USUŃ.
→ Usuń.
65
Aplikacje
Internet
Wstęp
Wyszukuj informacje w Internecie i oznaczaj ulubione strony, aby móc potem uzyskać łatwiejszy
dostęp do nich.
Przeglądanie stron WWW
1 Uruchom aplikację Internet.
2 Dotknij pola adresu.
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Dodawanie zakładki do aktualnie
wyświetlanej strony WWW.
Odświeżanie bieżącej strony
WWW.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie między stronami.
Wyświetlanie zakładek,
zapisanych stron i najnowszej
historii przeglądania.
Zamykanie karty.
Otwieranie nowej karty.
Otwieranie strony domowej.
66
Aplikacje
Korzystanie z trybu prywatnego
W trybie prywatnym możesz osobno zapisywać otwarte zakładki, strony w ulubionych i zapisane
strony oraz zarządzać nimi. Możesz zabezpieczyć tryb prywatny hasłem lub odciskiem palca.
Włączanie trybu prywatnego
Dotknij → Włącz tryb chroniony. Jeżeli korzystasz z tej funkcji po raz pierwszy, ustal, czy w
przypadku trybu prywatnego będziesz używać hasła.
W trybie prywatnym nie możesz korzystać z niektórych funkcji, takich jak przechwytywanie
ekranu.
W trybie prywatnym urządzenie zmieni kolor pasków narzędzi.
Zmiana ustawień bezpieczeństwa
Możesz zmienić hasło lub metodę blokowania.
Dotknij → Ustawienia → Prywatność → Bezpieczeństwo tr. chronionego → Zmień hasło. Aby
ustawić swój zarejestrowany odcisk palca jako metodę blokowania używaną oprócz hasła, dotknij
przełącznika Certyfikaty, żeby ją aktywować. Więcej informacji na temat używania odcisków palców:
Rozpoznawanie odcisków palców.
Wyłączanie trybu prywatnego
Dotknij → Wyłącz tryb chroniony.
67
Aplikacje
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
1 Uruchom aplikację E-mail.
2 Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie dotknij ZALOGUJ.
Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknij KONFIG. RĘCZNA.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij
→
→ Dodaj konto.
W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno konto jako
domyślne. Dotknij → → → Ustaw konto domyślne.
Wysyłanie wiadomości e-mail
1 Dotknij , aby utworzyć wiadomość e-mail.
2 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić treść wiadomości.
3 Dotknij WYŚLIJ, aby wysłać wiadomość.
68
Aplikacje
Odczytywanie wiadomości e-mail
Gdy aplikacja E-mail jest otwarta, urządzenie automatycznie będzie pobierać nowe wiadomości
e-mail. Aby ręcznie pobierać wiadomości, przeciągnij palcem w dół na ekranie.
Dotknij wiadomość e-mail na ekranie, aby ją przeczytać.
Jeśli synchronizacja wiadomości e-mail jest wyłączona, nie można pobrać nowych
wiadomości. Aby włączyć synchronizację wiadomości e-mail, dotknij → → nazwa
konta, a następnie dotknij przełącznika Synchronizuj konto, aby włączyć funkcję.
Aparat
Wstęp
Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów przy użyciu różnych trybów i ustawień.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
Uruchamianie aparatu
Uruchom aplikację Aparat.
Niektóre funkcje aparatu są niedostępne po uruchomieniu aplikacji Aparat przy
zablokowanym lub wyłączonym ekranie w sytuacji, gdy funkcje bezpieczeństwa są
włączone.
69
Aplikacje
Obsługa za pomocą gestów przesuwania
Przesuwanie palcami w różnych kierunkach umożliwia szybkie sterowanie ekranem podglądu.
Pozwala zmieniać tryby fotografowania, przełączać aparaty lub stosować efekty filtrów.
Podgląd przedniego aparatu
Tryby fotografowania
Podgląd tylnego aparatu
Efekty filtrów
Przełączanie aparatów
Przeciągnij palcem w górę lub w dół na ekranie podglądu, aby przełączyć aparaty.
Wyświetlanie trybów fotografowania
Przeciągnij palcem od lewej do prawej strony na ekranie podglądu, aby otworzyć listę trybów
fotografowania.
70
Aplikacje
Wyświetlanie efektów filtrów
Przeciągnij dłonią od prawej do lewej strony na ekranie podglądu, aby otworzyć listę efektów filtrów.
Efekty filtra umożliwiają nadanie zdjęciom i filmom niepowtarzalnego wyglądu.
Ta funkcja dostępna jest tylko w niektórych trybach fotografowania.
Fotografia podstawowa
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
1 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć.
• Aby dostosować jasność zdjęć lub wideo, dotknij ekranu. Po wyświetleniu paska
dostosowania przeciągnij ikonę na pasku w kierunku lub .
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij
.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w
którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
Aktualny tryb
Lista naklejek
Ustawienia aparatu
Podgląd miniatur
Zmiana ustawień
lampy błyskowej.
Robienie zdjęć.
Nagrywanie filmu.
Przełączanie między
przednim i tylnym
aparatem.
71
Aplikacje
• Ekran podglądu może się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
• Przedni aparat jest wyposażony w obiektyw szerokokątny. Na zdjęciach szerokokątnych
mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania
urządzenia.
Blokowanie ostrości i ekspozycji
Możesz zablokować ostrość lub ekspozycję na wybranym obszarze, aby uniemożliwić automatyczne
dostosowywanie aparatu w zależności od zmian obiektów lub źródeł światła.
Dotknij obszaru, w którym ma być ustawiona ostrość, i przytrzymaj go; w obszarze wyświetlona
zostanie ramka AF/AE, a ustawienia ostrości i ekspozycji zostaną zablokowane. Ustawienie
pozostanie zablokowane nawet po wykonaniu zdjęcia.
Ta funkcja dostępna jest tylko w niektórych trybach fotografowania.
Dostosowanie trybów robienia zdjęć
Na ekranie podglądu przeciągnij palcem w prawo, aby otworzyć listę trybów fotografowania, a
następnie wybierz tryb.
Aby wyświetlić opis każdego trybu, dotknij → Informacje.
Aby zmienić rozmieszczenie trybów, dotknij → Edycja, dotknij ikony trybu i przytrzymaj ją, a
następnie przeciągnij ją w inne miejsce.
72
Aplikacje
Tryb automatyczny
Tryb automatyczny umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego
trybu fotografowania.
Na liście trybów fotografowania dotknij Auto.
Tryb profesjonalny
Możesz robić zdjęcia, ręcznie dostosowując różne opcje fotografowania, takie jak wartość ekspozycji
oraz czułość ISO.
Na liście trybów fotografowania dotknij Profesjonalny. Wybierz opcje i dostosuj ustawienia, a
następnie dotknij , aby wykonać zdjęcie.
• : można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Istnieje
możliwość ustawienia temperatury kolorów.
• : wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Niskie wartości
można stosować do nieruchomych i jasno oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można
stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów. Ustawienie wyższej wartości
ISO może jednak spowodować powstanie większego szumu na zdjęciach.
• : dostosowanie wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych. Służy do określenia
ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy
wybrać wyższą wartość ekspozycji.
73
Aplikacje
Panorama
Ta funkcja umożliwia wykonanie serii zdjęć pionowych lub poziomych i połączenie ich w celu
utworzenia szerokiego kadru.
Na liście trybów fotografowania dotknij Panorama.
Aby uzyskać najlepsze zdjęcia w trybie panoramy, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu. Jeżeli podglądany obraz nie mieści się w
standardowej ramce lub nie przemieszczasz urządzenia, automatycznie przestanie ono
robić zdjęcia.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
Hyperlapse
Nagrywanie scenek, takich jak przechodzący ludzie czy mijane samochody, i wyświetlanie ich jako
filmy w przyspieszonym tempie. Ilość klatek na sekundę jest automatycznie dostosowywana w
celu nagrywania wyraźniejszych filmów w przyspieszonym tempie, z mniej trzęsącym się obrazem,
podczas chodzenia, podróży pojazdem i nie tylko.
W tym trybie nie będzie działał tryb automatycznego ustawiania ostrości.
1 Na liście trybów fotografowania dotknij Hyperlapse.
2 Dotknij i wybierz opcję klatek na sekundę.
Jeżeli ustawisz opcję klatek na sekundę na Automatyczny, urządzenie automatycznie dostosuje
liczbę klatek na sekundę wraz ze zmieniającym się tempem scenki.
3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
4 Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
5 Na ekranie podglądu dotknij miniaturę podglądu i dotknij
74
w celu wyświetlenia filmu.
Aplikacje
Autoportret
Wykonuj autoportrety przy użyciu przedniego aparatu. Na ekranie można podglądać różne efekty
upiększające.
1 Na ekranie podglądu przeciągnij palcem w górę lub w dół lub dotknij
, aby przełączyć na
przedni aparat w celu wykonania autoportretu.
2 Na liście trybów fotografowania dotknij Autoportret.
3 Zwróć twarz w kierunku przedniego obiektywu aparatu.
4 Gdy urządzenie wykryje twarz, umieść dłoń przed przednim aparatem. Po wykryciu dłoni
uruchomi się odliczanie wsteczne. Kiedy upłynie czas, zostanie zrobione zdjęcie.
W celu skorzystania z różnych opcji robienia zdjęć przez przedni aparat dotknij
Metody fotografowania, a następnie dotknij przełączników, żeby je włączyć.
→
Stosowanie upiększania
Istnieje możliwość modyfikowania wyglądu twarzy, np. odcienia skóry czy kształtu twarzy, przed
wykonaniem autoportretu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Autoportret.
1 Na ekranie podglądu dotknij .
2 Wybierz opcje poniżej, aby zastosować efekty upiększania na twarzy na ekranie podglądu i zrób
sobie zdjęcie:
• Kolor cery: efekt zapewniający jaśniejszy i bardziej jednolity odcień skóry.
• Szczup.tw.: dostosowanie kształtu twarzy i sprawienie, aby twarz wyglądała na szczuplejszą.
• Duże oczy: efekt sprawiający, że oczy wyglądają na większe.
75
Aplikacje
Autoportret panoramiczny
Wykonaj szeroki autoportret, aby ująć w kadrze więcej osób i nie pominąć nikogo.
1 Na ekranie podglądu przeciągnij palcem w górę lub w dół lub dotknij
, aby przełączyć na
przedni aparat w celu wykonania autoportretu.
2 Na liście trybów fotografowania dotknij Autoportret panoramiczny.
3 Zwróć twarz w kierunku przedniego obiektywu aparatu.
4 Gdy urządzenie wykryje twarz, umieść dłoń przed przednim aparatem. Po wykryciu dłoni
uruchomi się odliczanie wsteczne. Kiedy upłynie czas, zostanie zrobione zdjęcie.
W celu skorzystania z różnych opcji robienia zdjęć przez przedni aparat dotknij
Metody fotografowania, a następnie dotknij przełączników, żeby je włączyć.
→
5 Powoli obracaj urządzenie w lewo, a następnie w prawo, lub odwrotnie, aby zrobić szeroki
autoportret.
Kiedy biała ramka zostanie przesunięta do końca okna wizjera, urządzenie wykona dodatkowe
zdjęcia.
• Uważaj, aby zachować białą ramkę wewnątrz okna wizjera.
• Fotografowane obiekty nie powinny się poruszać w trakcie wykonywania szerokich
autoportretów.
• Górne i dolne części obrazu wyświetlanego na ekranie podglądu mogą zostać usunięte
ze zdjęcia w zależności od warunków fotografowania.
76
Aplikacje
Seria zdjęć
Zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
Na liście trybów fotografowania dotknij Seria zdjęć.
Dotknij i przytrzymaj
, aby zrobić kilka zdjęć w trybie ciągłym.
HDR (bogate kolory)
Robienie zdjęć w bogatych barwach i z wieloma szczegółami nawet w jasnych i ciemnych miejscach.
Na liście trybów fotografowania dotknij HDR (bogate kolory).
Bez efektu
Z efektem
77
Aplikacje
Jedzenie
Fotografowanie potraw w żywszych kolorach.
1 Na liście trybów fotografowania dotknij Jedzenie.
2 Dotknij ekranu i przeciągnij okrągłą ramkę na obszar, aby go podświetlić.
Obszar poza okrągłą ramką będzie niewyraźny.
Aby zmienić rozmiar okrągłej ramki, przeciągnij jej krawędź.
3 Dotknij
4 Dotknij
i przeciągnij pasek dostosowania w celu ustawienia tonu koloru.
, aby zrobić zdjęcie.
78
Aplikacje
Wirtualne zdjęcie
Wykonaj serię zdjęć okrążając obiekt, aby stworzyć widok obiektu z różnych ujęć. Możesz zobaczyć
obiekt z różnych ujęć poprzez przeciągnięcie palcem w lewo lub w prawo na zdjęciu.
1 Na liście trybów fotografowania dotknij Wirtualne zdjęcie.
2 Umieść obiekt na środku ekranu podglądu i dotknij .
3 Przesuwaj urządzenie powoli wokół obiektu w jednym kierunku, aby wykonać większą liczbę
zdjęć.
Gdy strzałka stanie się żółta lub w momencie zaprzestania okrążania obiektu, urządzenie
automatycznie przestanie robić zdjęcia.
Przeglądanie wirtualnych zdjęć
1 Na ekranie podglądu dotknij miniatury podglądu.
2 Dotknij .
3 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na ekranie lub powoli obracaj urządzenie w lewo lub w
prawo, aby oglądać obiekt z różnych ujęć.
79
Aplikacje
Pobieranie trybów
Więcej trybów fotografowania można pobrać ze sklepu Galaxy Apps.
Na liście trybów fotografowania dotknij Pobierz.
Część opcji może być niedostępna w niektórych pobranych trybach.
Ustawienia aparatu
Szybkie ustawienia
Na ekranie podglądu użyj poniższych szybkich ustawień.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• : wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia.
centralny ważony — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w centralnej części kadru.
punktowy — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w wąskim centralnym obszarze
matrycowy umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
kadru.
• : utwórz zdjęcia ruchomej panoramy, które można odtwarzać jako filmy wideo. Możesz
wyświetlić zdjęcia ruchomej panoramy z różnych ujęć poprzez przechylenie urządzenia lub
przeciągnięcie palcem na ekranie.
• : wybór klatek na sekundę.
• : włączenie lub wyłączenie flesza.
• : ustawianie ostrości na obiekt wewnątrz okrągłej ramki i rozmycie obrazu poza ramką.
Ustawienia aparatu
Na ekranie podglądu dotknij
.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
APARAT Z TYŁU
• Rozmiar obrazu: wybór rozdzielczości zdjęć. Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać
zdjęcia lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w pamięci.
• Rozmiar filmu: wybór rozdzielczości filmów. Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać
filmy lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w pamięci.
• Samowyzwalacz: wybór długości opóźnienia przed automatycznym wykonaniem zdjęcia przez
aparat.
80
Aplikacje
APARAT Z PRZODU
• Rozmiar obrazu: wybór rozdzielczości zdjęć. Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać
zdjęcia lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w pamięci.
• Rozmiar filmu: wybór rozdzielczości filmów. Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać
filmy lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w pamięci.
• Zapisz obrazy jak na podglądzie: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia
fotografowanej sceny w przypadku wykonywania zdjęć przednim aparatem.
• Metody fotografowania: wybór opcji robienia zdjęć.
• Samowyzwalacz: wybór długości opóźnienia przed automatycznym wykonaniem zdjęcia przez
aparat.
WSPÓLNE
• Stabilizacja wideo: aktywacja funkcji stabilizacji powoduje ograniczenie lub wyeliminowanie
rozmytych zdjęć na skutek poruszenia aparatem podczas nagrywania wideo.
• Widok pełnoekran. (16:9): ustawienie podglądu zdjęć i filmów na pełny ekran.
• Linie siatki: wyświetlenie w wizjerze linii pomocniczych ułatwiających skomponowanie zdjęcia
podczas wybierania obiektów.
• Etykiety lokalizacji: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.
• Jakość sygnału GPS może ulec pogorszeniu w miejscach zakłóceń sygnału, na przykład
między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach
pogodowych.
• Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja.
Aby tego uniknąć, wyłącz opcję dodawania etykiet lokalizacji.
• Przejrzyj zdjęcia: ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać zdjęcia po ich wykonaniu.
• Szybkie uruchamianie: ustawianie urządzenia tak, aby aparat był uruchamiany po szybkim
dwukrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Położenie pamięci: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
• Pływający przycisk Aparat: dodawanie przycisku aparatu, który można umieścić w dowolnym
miejscu na ekranie. Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Auto oraz Autoportret.
• Funkcja klawisza głośności: ustawienie, czy klawisz głośności ma służyć do sterowania
migawką.
• Zeruj ustawienia: resetowanie ustawień aparatu.
• Kontakt z nami: możliwość zadania pytania lub wyświetlenia często zadawanych pytań.
81
Aplikacje
Galeria
Wstęp
Obrazy i filmy zapisane w urządzeniu można wyświetlać. Obrazy i filmy można również porządkować
w formie albumów lub tworzyć z nich historie.
Wyświetlanie obrazów i filmów
Przeglądanie obrazów
1 Uruchom aplikację Galeria i dotknij OBRAZY.
2 Wybierz obraz.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie obrazu do
ulubionych.
Udostępnienie obrazu innym
osobom.
Edycja obrazu.
Usuwanie obrazu.
Miniatury zdjęć i filmów
Aby ukryć lub pokazać menu, dotknij ekran.
82
Aplikacje
Przy użyciu kilku obrazów możesz utworzyć animację GIF lub kolaż. Dotknij → Animuj lub
Kolaż, a następnie wybierz obrazy. Do kolażu można wybrać maksymalnie sześć obrazów.
Oglądanie filmów
1 Uruchom aplikację Galeria i dotknij OBRAZY.
2 Wybierz film, który chcesz odtworzyć. Pliki filmów są wyświetlane z ikoną
na miniaturze
podglądu.
Wyświetlanie filmów
wideo.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij tekstu i
przytrzymaj go, aby
przewinąć do przodu.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby przewinąć do tyłu.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Przewijanie do przodu
lub do tyłu przez
przeciągnięcie paska.
Blokowanie ekranu
odtwarzania.
Zmiana
współczynnika
kształtu ekranu.
Tworzenie animacji
GIF.
Przełączanie na
podręczny odtwarzacz
wideo.
Przeciągnij palcem w dół lub w górę po lewej stronie ekranu odtwarzania, aby dostosować jasność
lub przeciągnij palcem w górę lub w dół po prawej stronie ekranu odtwarzania, aby dostosować
głośność.
Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na ekranie
odtwarzania.
Wyświetlanie albumów
Obrazy i filmy zapisane w urządzeniu można porządkować w folderach lub albumach. Utworzone
animacje lub kolaże będą również umieszczane w folderach na liście albumów.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij ALBUMY, a następnie wybierz album.
83
Aplikacje
Wyświetlanie historii
Po uchwyceniu lub zapisaniu obrazów i filmów urządzenie odczyta ich etykiety daty i lokalizacji,
posortuje obrazy i filmy, a następnie utworzy historie. W celu automatycznego utworzenia historii
musisz uchwycić lub zapisać kilka obrazów i filmów.
Tworzenie historii
Tworzone historie mogą mieć różne motywy.
1 Uruchom aplikację Galeria i dotknij HISTORIE.
2 Dotknij → Utwórz historię.
3 Zaznacz obrazy lub filmy, które mają zostać uwzględnione w historii, a następnie dotknij
GOTOWE.
4 Wprowadź tytuł historii i dotknij UTWÓRZ.
Aby dodać obrazy lub filmy do historii, wybierz ją i dotknij DODAJ.
Aby usunąć obrazy lub filmy z historii, wybierz historię, dotknij → Edytuj, zaznacz obrazy lub filmy,
które mają zostać usunięte, a następnie dotknij → Usuń z historii.
Usuwanie historii
1 Uruchom aplikację Galeria i dotknij HISTORIE.
2 Dotknij historii do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie dotknij USUŃ.
84
Aplikacje
Synchronizacja obrazów i filmów z Samsung Cloud
Możesz synchronizować obrazy i filmy zapisane w Galeria z Samsung Cloud i uzyskiwać do nich
dostęp z innych urządzeń. Aby korzystać z Samsung Cloud, musisz zarejestrować się i zalogować na
swoim koncie Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Konto Samsung.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Samsung
Cloud, aby włączyć tę funkcję. Obrazy i filmy zarejestrowane przy użyciu urządzenia zostaną
automatycznie zapisane w Samsung Cloud.
Usuwanie obrazów lub filmów
Usuwanie obrazu lub filmu
Wybierz obraz lub film i dotknij
u góry ekranu.
Usuwanie wielu obrazów i filmów
1 Na głównym ekranie aplikacji Galeria dotknij obrazu lub filmu i przytrzymaj je, aby je usunąć.
2 Zaznacz obrazy i filmy do usunięcia.
3 Dotknij USUŃ.
85
Aplikacje
Game Launcher
Wstęp
Aplikacja Game Launcher zapewnia wspólne miejsce na gry pobrane ze Sklep Play i Galaxy Apps w
celu uzyskania do nich łatwego dostępu. Możesz ustawić w urządzeniu tryb gier, żeby łatwiej było w
nie grać.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodaj gry.
Zmiana trybu wydajności.
Włączanie lub wyłączanie ikony
Game Tools.
Otwieranie gry z dźwiękiem lub
bez.
86
Aplikacje
Korzystanie z Game Launcher
1 Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij kolejno Zaawansowane funkcje → Gry → Game
Launcher i dotknij przełącznika, aby ją włączyć.
Game Launcher zostanie dodany do ekranu startowego i ekranu aplikacji.
Kiedy wyłączysz tę funkcję, Game Launcher zostanie usunięty z poziomu ekranu
startowego i ekranu aplikacji.
2 Uruchom aplikację Game Launcher.
3 Dotknij gry na liście gier.
Gry pobrane ze Sklep Play i Galaxy Apps zostaną automatycznie wyświetlone na ekranie
Game Launcher. Jeżeli nie widzisz swoich gier, dotknij Dodaj aplikacje.
Usuwanie gry z Game Launcher
Dotknij gry i przytrzymaj ją, a następnie dotknij Usuń.
Zmiana trybu wydajności
Istnieje możliwość zmiany trybu wydajności gry.
Uruchom aplikację Game Launcher dotknij Normalna wydajność i dotknij przycisku kilkukrotnie,
aby wybrać żądany tryb.
• Normalna wydajność: tryb oszczędzania energii lub większej wydajności nie jest używany.
• Wysoka wydajność: tryb poprawiający wydajność systemu, ale zwiększający zużycie energii
baterii.
• Oszczędzaj energię: ten tryb zmniejsza zużycie energii baterii, ale spowoduje ograniczenie
wydajności systemu.
Wydajność baterii może się różnić w zależności od gry.
87
Aplikacje
Korzystanie z Game Tools
Możesz ustawić ikonę Game Tools, żeby wyświetlała się jako ikona pływająca na ekranach gier.
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje → Gry i dotknij przełącznika Game
Tools, aby włączyć tę funkcję.
Podczas gry dotknij
, aby wyświetlić Game Tools.
Aby przenieść ikonę, dotknij
i przeciągnij ją w nowe miejsce.
Aby ukryć ikonę na bieżącym ekranie gier, dotknij i przytrzymaj
u góry ekranu.
, a następnie przeciągnij do Ukryj
Aby ponownie wyświetlić ikonę na ekranie gier, otwórz panel powiadomień i dotknij powiadomienia
Game Tools.
Dostęp do ekranu
Game Launcher.
Dostęp do ustawień Game Tools.
Blokowanie klawisza Ostatnie.
Wyciszanie dźwięków
powiadomień i wyświetlanie
powiadomień wyłącznie dla
powiadomień awaryjnych.
Blokowanie ekranu dotykowego.
Blokowanie klawisza Wstecz.
Nagrywanie sesji gry.
Przechwytywanie zrzutów ekranu.
Blokowanie powiadomień w czasie gier
Dotknij , a następnie dotknij przełącznika Brak alertów w grze, aby go włączyć. Urządzenie
wyciszy dźwięki powiadomień i będzie wyświetlać powiadomienia wyłącznie dla alertów
awaryjnych, aby nikt nie zakłócał Ci zabawy w trakcie gry.
88
Aplikacje
Samsung Notes
Wstęp
Notatki można tworzyć, wprowadzając tekst przy użyciu klawiatury lub pisząc lub rysując na ekranie
przy użyciu rysika S Pen. Do notatek można również wstawiać obrazy lub nagrania głosowe.
Tworzenie notatek
1 Uruchom aplikację Samsung Notes i dotknij WSZYSTKIE →
.
Możesz również otworzyć panel poleceń Air command i dotknąć skrótu Utwórz notatkę.
2 Wybierz metodę wprowadzania na górze ekranu i napisz notatkę.
Dotknij
→ Obraz, aby wstawić obraz, wybierając go z aplikacji Galeria lub robiąc zdjęcie.
Dotknij → Głos, aby zarejestrować nagranie głosowe i wstawić je do notatki. Nagrywanie
głosu rozpocznie się natychmiast.
Wprowadź tekst za pomocą
klawiatury.
Wstawianie obrazu lub nagrania
głosowego.
Pisanie i rysowanie piórem.
Malowanie pędzlami.
3 Po zakończeniu redagowania notatki dotknij ZAPISZ.
89
Aplikacje
Redagowanie notatek w trybie pisma ręcznego
Na ekranie redagowania notatek dotknij Rysik, aby pisać lub rysować rysikiem S Pen.
Tryb wyboru
Cofanie zmian
Tryb gumki
Ponowne wykonywanie
czynności
Tryb pióra
Zmiana ustawień pisaka
Podczas pisania lub rysowania na ekranie dotknij
pisaka.
, aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor
Zmiana typu pióra.
Zmiana grubości linii.
Zmiana koloru pióra.
Wybór nowego koloru za
pomocą narzędzia wyboru
koloru.
Korzystanie z gumki do linii
1 Jeśli chcesz usunąć pismo odręczne z notatki, dotknij
90
.
Aplikacje
2 Dotknij obszaru do usunięcia.
Cała linia w obszarze zostanie usunięta. Za pomocą gumki usuwającej wiersze można usuwać
treść notatki wiersz po wierszu.
• Aby usunąć tylko obszar dotknięty za pomocą rysika S Pen, ponownie dotknij
i dotknij
Wymaż według obszaru. Rozmiar gumki można dostosować poprzez przeciągnięcie paska
dostosowania rozmiaru.
• Aby wyczyścić notatkę, dotknij USUŃ WSZ.
• Możesz także wymazać obszar w trybie rysika dotykając go, gdy naciskasz i
przytrzymujesz przycisk rysika S Pen.
• Nawet przy użyciu małej gumki dokładne wymazanie wybranego obszaru może nie być
możliwe.
Edytowanie notatek napisanych ręcznie
Notatki napisane ręcznie można edytować za pomocą różnych opcji edytowania, takich jak
wycinanie, przenoszenie, zmiana rozmiaru lub przekształcanie.
1 Jeśli w notatce znajduje się tekst napisany ręcznie, dotknij
Aby zmienić kształt wybranego elementu, ponownie dotknij
.
.
2 Dotknij wprowadzanej zawartości lub narysuj linię dookoła niej, aby ją wybrać.
Aby przenieść wprowadzoną zawartość do innego miejsca, wybierz ją i przeciągnij do nowej
lokalizacji.
Aby zmienić rozmiar wybranego elementu, dotknij go i przeciągnij róg wyświetlonej ramki.
91
Aplikacje
3 Wprowadzaną zawartość można edytować przy użyciu dostępnych opcji.
• Wytnij: umożliwia wycięcie danych. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i
przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć Wklej.
• Kopiuj: umożliwia skopiowanie danych. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i
przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć Wklej.
• Usuń: umożliwia usunięcie danych.
• Wyodrębn. tekst: wyodrębnienie tekstu z wybranego obszaru. Aby wkleić lub skopiować
tekst do notatki, dotknij WKLEJ DO NOTATKI lub KOPIUJ.
• Więcej → Przejdź do przodu: przeniesienie wprowadzanej zawartości na pierwszy plan.
• Więcej → Przejdź do tyłu: przeniesienie wprowadzanej zawartości na drugi plan.
Malowanie pędzlami
Na ekranie tworzenia notatki dotknij Pędzel, aby malować różnymi pędzlami.
Po zakończeniu malowania dotknij GOTOWE, aby wstawić namalowany obraz do notatki.
Namalowane obrazy możesz przesłać do serwisu PENUP i udostępnić je innym użytkownikom.
Wstawianie rysunku do notatki.
Wybór nowego koloru za
pomocą narzędzia wyboru
koloru.
Zmiana koloru pędzla.
Cofanie zmian
Ponowne wykonywanie
czynności
Tryb gumki
Publikowanie rysunku w portalu
PENUP.
Wstawianie obrazów do notatki
Na ekranie tworzenia notatki dotknij → Obraz. Dotknij APARAT → , aby zrobić zdjęcie, lub
GALERIA lub INNE, aby wybrać obraz. Obraz zostanie wstawiony do tworzonej notatki.
92
Aplikacje
Wstawianie nagrań głosowych do notatki
Na ekranie tworzenia notatki dotknij → Głos, aby nagrać głos. Dotknij
nagrywanie. Nagranie głosowe zostanie wstawione do tworzonej notatki.
, aby zatrzymać
Przypinanie notatek do ekranu startowego
Notatkę można przypiąć do ekranu startowego, aby szybko ją wyświetlić lub otworzyć i edytować.
1 Uruchom aplikację Samsung Notes, dotknij WSZYSTKIE lub KOLEKCJE, a następnie wybierz
kategorię.
2 Wybierz notatkę i dotknij
→ Przypnij do ekranu startowego.
Notatka zostanie dodana do ekranu startowego.
Jeśli chcesz przenieść notatkę na ekranie startowym lub zmienić jej rozmiar, dotknij jej i przytrzymaj.
Aby zastąpić notatkę inną, dotknij → ZMIEŃ NOTATKĘ.
Usuwanie notatek
1 Uruchom aplikację Samsung Notes, dotknij WSZYSTKIE lub dotknij KOLEKCJE, a następnie
wybierz kategorię.
2 Dotknij i przytrzymaj notatkę, która ma zostać usunięta.
Aby usunąć kilka notatek, zaznacz więcej notatek do usunięcia.
3 Dotknij
.
93
Aplikacje
PENUP
Wstęp
PENUP to portal społecznościowy umożliwiający udostępnianie obrazów namalowanych przy użyciu
rysika S Pen. Umożliwia przesyłanie obrazów, wyświetlanie obrazów innych użytkowników oraz
dostęp do przydatnych wskazówek artystycznych.
Wyświetlanie historii ostatnich
czynności.
Twój profil
Wyświetlanie obrazów według
kategorii.
Publikowanie obrazów.
W portalu PENUP można zalogować się przy użyciu konta Samsung, Google lub innych kont
SNS.
94
Aplikacje
Publikowanie Twojego dzieła
Obrazy namalowane w aplikacji Samsung Notes lub w innych aplikacjach do rysowania można
przesyłać do portalu PENUP.
1 Uruchom aplikację PENUP i dotknij .
2 Aby umieścić pracę z folderu Galeria, dotknij Z Galerii, wybierz obraz do umieszczenia,
a następnie dotknij GOTOWE. Aby umieścić nową pracę, dotknij Rysowanie, narysuj własny
obraz, a następnie dotknij GOTOWE.
3 Wprowadź tytuł, opis i hasztag.
Dodawanie obrazu do postu.
Wprowadzanie tytułu.
Wprowadzanie opisu.
Dodawanie hashtagów.
Wybór miejsca publikacji obrazu.
Wybierz kategorię.
Udostępnianie obrazu na innych
kontach SNS.
4 Dotknij PUBLIKUJ.
Umieszczanie obrazów z innych aplikacji
Aby umieścić obraz z aplikacji Galeria lub z innej aplikacji do rysowania, wybierz obraz z aplikacji, a
następnie dotknij → PENUP.
95
Aplikacje
Wyświetlanie dzieł
Wybierz post do wyświetlenia. Podczas oglądania obrazu możesz dodać komentarze lub oznaczyć
go jako ulubiony. Obraz możesz również pobrać lub ustawić jako tapetę.
Oznaczanie obrazu jako
ulubionego.
Wyświetlanie użytkowników,
którzy polubili obraz.
Wyświetlanie i dodawanie
komentarzy.
Ponowne publikowanie obrazu.
Aby pobrać obraz, dotknij → Zapisz pracę. Pobrane obrazy zostaną zapisane w aplikacji Galeria.
Możesz pobierać jedynie obrazy, których twórca wyraził na to zgodę.
Kalendarz
Wstęp
Ta aplikacja umożliwia zarządzanie harmonogramem przez wprowadzanie nadchodzących zdarzeń
lub zadań w terminarzu.
Tworzenie zdarzeń
1 Uruchom aplikację Kalendarz i dotknij
lub dotknij dwukrotnie daty.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
96
.
Aplikacje
2 Wprowadź szczegóły zdarzenia.
Wprowadzanie tytułu.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Ustawianie alarmu.
Wprowadzanie lokalizacji
wydarzenia.
Dodawanie notatki.
Dołączanie mapy
przedstawiającej miejsce
zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
3 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zdarzenie.
Tworzenie zadań
1 Uruchom aplikację Kalendarz i dotknij WYŚWIETL → Zadania.
2 Dotknij i wprowadź szczegóły zadania.
3 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zadanie.
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
1 Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Chmura i konta → Konta, a następnie wybierz konto do
synchronizacji.
2 Dotknij Synchronizuj konto i dotknij przełącznika Synchronizuj Kalendarz, aby włączyć tę
funkcję.
W przypadku konta Samsung dotknij → Ustawienia synchronizacji, a następnie dotknij
przełącznika Kalendarz, aby włączyć funkcję.
Aby dodać konta do synchronizacji, uruchom aplikację Kalendarz i dotknij → Zarządzaj
kalendarzami → Dodaj konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i
zaloguj się na nim. Gdy konto jest dodane, zostanie wyświetlone na liście.
97
Aplikacje
Samsung Flow
Wstęp
Aplikacja Samsung Flow pozwala na łatwe połączenie tabletu ze smartfonem. Możesz dzielić treści
pomiędzy połączonymi urządzeniami.
Aplikacja Samsung Flow musi być zainstalowana na obu urządzeniach, które zostaną ze sobą
połączone. Jeśli nie masz tej aplikacji, pobierz ją z serwisu Galaxy Apps lub Sklep Play.
Ta funkcja dostępna jest tylko w niektórych urządzeniach Samsung Android.
Nawiązywanie połączenia pomiędzy tabletem i smartfonem
1 Uruchom na smartfonie aplikację Samsung Flow.
2 Uruchom na tablecie aplikację Samsung Flow.
Jeżeli funkcja używana jest po raz pierwszy, należy dotknąć opcję START.
3 Dotknij SKANUJ URZĄDZENIA.
4 Wybierz smartfon z listy wykrytych urządzeń i dotknij POŁĄCZ.
98
Aplikacje
Moje pliki
Uzyskaj dostęp do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych miejscach, takich jak
usługa chmury.
Uruchom aplikację Moje pliki.
Wyświetl pliki przechowywane w każdym obszarze pamięci. Możesz także wyświetlać pliki w
urządzeniu lub na karcie pamięci podzielone na kategorie.
Aby zwolnić pamięć w urządzeniu, dotknij → Zyskaj więcej miejsca.
Aby wyszukać pliki lub foldery, dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe. Możesz też
dotknąć i wprowadzić słowo kluczowe.
Zegar
Wstęp
Ustawiaj alarmy, sprawdź aktualny czas w wielu miastach na całym świecie, zmierz czas wydarzenia
lub ustaw określoną długość.
ALARM
Uruchom aplikację Zegar i dotknij ALARM.
Ustawianie alarmów
Dotknij
na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw
różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij ZAPISZ.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu alarmu, dotknij pola wprowadzania czasu.
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij przełącznika obok alarmu na liście alarmów.
Wyłączanie alarmów
Dotknij PORZUĆ, aby zatrzymać alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, dotknij DRZEMKA,
aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
Usuwanie alarmów
Dotknij alarmu do usunięcia i przytrzymaj go, a następnie dotknij USUŃ.
99
Aplikacje
CZAS NA ŚWIECIE
Uruchom aplikację Zegar i dotknij CZAS NA ŚWIECIE.
Tworzenie zegarów
Dotknij
, wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto na mapie świata, a następnie dotknij DODAJ.
Usuwanie zegarów
Dotknij zegara i przytrzymaj go, zaznacz zegary do usunięcia, a następnie dotknij USUŃ.
STOPER
1 Uruchom aplikację Zegar i dotknij STOPER.
2 Dotknij START, aby zarejestrować czas zdarzenia.
Aby rejestrować czasy okrążeń podczas mierzenia czasu wydarzenia, dotknij POMIAR.
3 Dotknij ZATRZYMAJ, aby zatrzymać liczenie czasu.
Aby ponownie uruchomić mierzenie czasu, dotknij WZNÓW.
Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij ZERUJ.
CZASOMIERZ
1 Uruchom aplikację Zegar i dotknij CZASOMIERZ.
2 Ustaw czas trwania, a następnie dotknij START.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu trwania, dotknij pola wprowadzania czasu
trwania.
3 Dotknij PORZUĆ, gdy odliczanie czasu się zakończy.
100
Aplikacje
Kalkulator
Wykonuj proste lub skomplikowane obliczenia.
Uruchom aplikację Kalkulator.
Aby wyczyścić historię, dotknij WYCZYŚĆ HISTORIĘ.
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części
Konta.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat aplikacji, skorzystaj z menu pomocy każdej aplikacji.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie świata i wyświetlanie informacji o
lokalizacji dla różnych miejsc wokół Ciebie.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu. Możesz
przesłać do chmury kolekcje muzyki znajdujące się na Twoim urządzeniu i uzyskać do nich dostęp
później.
Filmy Play
Kupuj lub wypożyczaj filmy, na przykład filmy fabularne i programy telewizyjne, w sklepie Sklep
Play.
101
Aplikacje
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
Zdjęcia
Z jednego miejsca możesz zarządzać zdjęciami i filmami z różnych źródeł, a także wyszukiwać je i
edytować.
Hangouts
Wysyłaj znajomym wiadomości, obrazy czy emotikony i przeprowadzaj z nimi rozmowy wideo.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
102
Ustawienia
Wstęp
Dostosuj ustawienia dla funkcji i aplikacji. Możesz bardziej spersonalizować swoje urządzenie
poprzez skonfigurowanie różnych opcji ustawień.
Uruchom aplikację Ustawienia.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij
.
Połączenia
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
Podłączanie do sieci Wi-Fi
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika, aby go
włączyć.
2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi.
Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.
3 Dotknij POŁĄCZ.
• Gdy urządzenie raz połączy się z pewną siecią Wi-Fi, będzie łączyło się z nią ponownie
za każdym razem, gdy ta sieć będzie dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby
uniemożliwić automatyczne łączenie urządzenia z siecią, wybierz sieć z listy sieci i dotknij
ZAPOMNIJ.
• Jeśli nie można połączyć się z siecią Wi-Fi, uruchom ponownie funkcję Wi-Fi urządzenia
lub ruter Wi-Fi.
103
Ustawienia
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika, aby go
włączyć.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia na
nim funkcji Wi-Fi Direct.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie przez Wi-Fi
Direct.
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1 Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
2 Dotknij → Wi-Fi Direct i wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
3 Zaakceptuj żądanie połączenia funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Jeśli urządzenia są już połączone, obraz zostanie przesłany do innego urządzenia bez
przechodzenia przez procedurę żądania połączenia.
Kończenie połączenia z urządzeniem
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane zostaną połączone urządzenia.
3 Dotknij nazwę urządzenia, aby rozłączyć urządzenia.
104
Ustawienia
Bluetooth
Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi
urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Bluetooth, a następnie dotknij przełącznika, aby
go włączyć.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi innego
urządzenia.
Twoje urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń w momencie otwarcia ekranu ustawień
Bluetooth.
3 Zaakceptuj połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu, aby potwierdzić.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie Bluetooth.
105
Ustawienia
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1 Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
2 Dotknij opcji → Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy
urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza
dostępu.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
3 Zaakceptuj żądanie połączenia Bluetooth na drugim urządzeniu.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Bluetooth.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
106
Ustawienia
Widoczność tabletu
Umożliwienie innym urządzeniom wyszukanie tego urządzenia w celu udostępniania treści. Po
włączeniu tej funkcji urządzenie będzie widoczne dla innych urządzeń, na których wybrano opcję
Przesyłanie plików na urządzenie.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia, a następnie dotknij przełącznika Widoczność tabletu, aby
go włączyć.
Licznik danych
Śledzenie wykorzystania danych.
Na ekranie ustawień dotknij Połączenia → Licznik danych.
• Wykorzystan. danych Wi-Fi: monitoruj użycie danych w sieci Wi-Fi.
• Ograniczaj sieci: wybierz sieci Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle
używania takich sieci.
Tryb offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia, a następnie dotknij przełącznika Tryb offline, aby go
włączyć.
Urządzenie należy wyłączać w trakcie startu i lądowania. Po wystartowaniu można
posługiwać się urządzeniem w trybie lotu, jeśli załoga samolotu wyrazi na to zgodę.
107
Ustawienia
Lokalizacja
Zmiana ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Lokalizacja.
• Metoda lokalizowania: wybór sieci używanej do lokalizacji urządzenia.
• Zwiększ dokładność: urządzenie może korzystać z sieci Wi-Fi lub funkcji Bluetooth w celu
poprawy dokładności informacji o lokalizacji, nawet przy wyłączonych tych funkcjach.
• OSTATNIE ŻĄDANIA DOSTĘPU DO LOKALIZACJI: wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają
informacji na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
• USŁUGI LOKALIZACJI: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
Więcej ustawień połączenia
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie innymi funkcjami.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Więcej ustawień połączenia.
• Skanow. urządz. w pobliżu: ustawianie urządzenia tak, aby znalazło w pobliżu urządzenia, z
którymi będzie mogło się połączyć.
• Drukowanie: skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu.
Aby drukować pliki, możesz wyszukiwać dostępne drukarki lub dodać drukarkę ręcznie. Więcej
informacji można znaleźć w części Drukowanie.
• VPN: konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
• Ethernet: opcja Ethernet jest dostępna, jeśli do urządzenia podłączony jest adapter Ethernet.
Dzięki tej opcji można włączyć funkcję Ethernet i skonfigurować ustawienia sieciowe.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Możesz połączyć
urządzenie z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu drukowania obrazów lub
dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
108
Ustawienia
Dodawanie dodatków plug-in drukarki
W celu połączenia drukarek z urządzeniem należy dodać dodatki plug-in dla drukarek.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Więcej ustawień połączenia → Drukowanie →
Dodaj usługę.
2 Wyszukaj dodatek plug-in drukarki w Sklep Play.
3 Wybierz dodatek plug-in drukarki.
4 Wybierz wtyczkę drukarki i dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie.
5 Wybierz drukarkę do dodania.
Aby dodać drukarki ręcznie, dotknij → Dodaj drukarkę.
Drukowanie zawartości
Podczas przeglądania zawartości, np. obrazów lub dokumentów, otwórz listę opcji, dotknij Drukuj
→
→ Wszystkie drukarki..., a następnie wybierz drukarkę.
Metody drukowania mogą różnić się w zależności od typu zawartości.
109
Ustawienia
Dźwięki i wibracja
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dźwięki i wibracja.
• Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku, trybu wibracji lub trybu cichego.
• Głośność: zmiana poziomu głośności muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
• Intensywność wibracji: dostosowanie intensywności wibracji.
• Dźwięki powiadomień: zmiana ustawień dźwięków powiadomień.
• Nie przeszkadzać: ta funkcja umożliwia wyciszenie powiadomień, oprócz dozwolonych
wyjątków.
• Dźwięki dotknięcia: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji
lub opcji na ekranie dotykowym.
• Dźwięki blokow. ekranu: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu
dotykowego.
• Dźwięk ładowania: ustawianie urządzenia tak, aby emitowało dźwięk, kiedy jest podłączone do
ładowarki.
• Wibracja: ustaw urządzenie w tryb wibracji, kiedy dotkniesz
takich jak dotykanie i przeciąganie elementów.
lub
i dla innych czynności,
• Dźwięk klawiatury: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
• Wibracja klawiatury: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
• Jakość dźwięku i efekty: konfiguracja dodatkowych ustawień dźwięku.
• Osobny dźwięk aplikacji: ustawianie odtwarzania dźwięku multimediów z konkretnej aplikacji
na podłączonym głośniku Bluetooth lub osobnym zestawie słuchawkowym, niezależnie od
dźwięku z innych aplikacji. Na przykład można słuchać aplikacji Nawigacja za pośrednictwem
głośnika urządzenia, a słuchać dźwięku z aplikacji Muzyka na głośniku Bluetooth pojazdu.
Powiadomienia
Zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
Na ekranie Ustawienia dotknij Powiadomienia.
Aby wyświetlić ikony odznak, dotknij przełącznika Wskaźniki ikon aplikacji w celu włączenia funkcji.
Aby dostosować ustawienia, dotknij Wskaźniki ikon aplikacji.
Aby dostosować ustawienia powiadomień, dotknij ZAAWANSOWANE i wybierz aplikację.
110
Ustawienia
Wyświetlacz
Opcje
Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza i ekranu startowego.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: regulowanie jasności wyświetlacza.
• Automatyczna jasność: automatyczne regulowanie jasności wyświetlacza.
• Filtr światła niebiesk.: możliwość włączenia filtra niebieskiego światła i zmiany jego ustawień.
Więcej informacji można znaleźć w części Filtr światła niebiesk.
• Czcionka i powiększenie ekranu: istnieje możliwość zmiany ustawienia powiększenia ekranu
lub rozmiaru i stylu czcionki.
• Tryb ekranu: zmiana trybu ekranu, aby dostosować kolor i kontrast wyświetlacza.
• Ekran startowy: zmiana ustawień ekranu startowego.
• Ramki ikon: ustawianie wyświetlania zacienionego tła, aby ikony wyróżniały się.
• Pasek stanu: dostosuj ustawienia wyświetlania powiadomień lub wskaźników na pasku stanu.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Wygaszacz ekranu: określanie, czy podczas ładowania urządzenia lub po podłączeniu do stacji
dokującej ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
111
Ustawienia
Filtr światła niebiesk.
Zmniejsz zmęczenie oczu redukując ilość błękitnego światła emitowanego przez ekran.
Podczas oglądania filmów HDR za pośrednictwem ekskluzywnych usług wideo HDR, na
przykład Amazon Video, filtr niebieskiego światła nie zostanie zastosowany.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Filtr światła niebiesk. i dotknij przełącznika
Włącz teraz, aby włączyć funkcję.
2 Przeciągnij suwak, aby dostosować przezroczystość filtra.
3 Aby ustawić harmonogram stosowania filtra błękitnego światła, dotknij przełącznika Włączanie
według planu, aby go aktywować i wybierz opcję.
• Od zachodu do wschodu słońca: urządzenie stosuje filtr niebieskiego światła w nocy i
wyłącza go nad ranem, w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz.
• Harmonogram niestandardowy: ustawienie określonych godzin stosowania filtra
niebieskiego światła.
Tapeta
Zmiana ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tapeta.
112
Ustawienia
Zaawansowane funkcje
Włączanie opcji zaawansowanych i zmiana kontrolujących je ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje.
Nadmierne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może sprawić, że w niektórych
funkcjach pojawią się niezamierzone treści.
• Rysik S Pen: zmiana ustawień korzystania z rysika S Pen. Zapoznaj się z rozdziałem Funkcje
rysika S Pen, aby uzyskać więcej informacji o funkcjach Air view i Notatka wył. ekr.
• Akcesoria: zmiana ustawień akcesoriów.
• Smart stay: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
• Gry: aktywuj ikony Game Launcher i Game Tools i zmieniaj ustawienia związane z grami. Więcej
informacji można znaleźć w części Game Launcher.
• Szybko uruchom Aparat: ustawianie urządzenia tak, aby aparat był uruchamiany po szybkim
dwukrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
• Wiele okien: wybór metody uruchamiania funkcji Wiele okien.
• Przechwytywanie inteligentne: ustawianie urządzenia, aby można było przechwytywać treści,
które są ciągle wyświetlane na kolejnych ekranach, a następnie przyciąć je i od razu udostępnić
zrzut ekranu.
• Przeciągnij dłonią, aby przechwycić: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przeciągnięciu
dłonią po ekranie w lewo lub w prawo. Zapisane zrzuty możesz przeglądać w sekcji Galeria.
W niektórych aplikacjach i funkcjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
• Łatwe wyciszenie: ustaw urządzenie tak, aby wyciszało alarmy pod wpływem ruchu dłoni.
• Udostępnianie bezpośrednie: urządzenie może wyświetlać na panelu opcji udostępniania
osoby, z którymi się kontaktowano, dzięki czemu treści można udostępniać bezpośrednio.
113
Ustawienia
Konserwacja urządzenia
Funkcja konserwacji urządzenia zapewnia informacje o stanie baterii, pamięci masowej, pamięci
oraz bezpieczeństwie urządzenia. Możesz również optymalizować urządzenie ręcznie za jednym
dotknięciem palca.
Bezpiecz. urządzenia
Bateria
Domyślna pamięć
Pamięć RAM
Korzystanie z funkcji szybkiej optymalizacji
Na ekranie ustawień dotknij Konserwacja urządzenia → OPTYMALIZUJ TERAZ.
Funkcja szybkiej optymalizacji usprawnia pracę urządzenia poprzez wykonanie poniższych działań.
• Czyszczenie części pamięci.
• Usunięcie niepotrzebnych plików i zamknięcie aplikacji uruchomionych w tle.
• Korygowanie problemów z nadmiernym wykorzystaniem baterii.
• Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
114
Ustawienia
Bateria
Sprawdzanie stanu naładowania baterii i pozostałego czasu użytkowania urządzenia. W przypadku
urządzeń z niskim poziomem naładowania baterii oszczędzaj jej energię poprzez włączenie funkcji
oszczędzania baterii.
Na ekranie Ustawienia dotknij Konserwacja urządzenia → Bateria.
• Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
• Nie możesz otrzymywać powiadomień z aplikacji, które korzystają z trybu oszczędzania
energii.
Zarządzanie baterią
Możesz oszczędzać energię uniemożliwiając aplikacjom działającym w tle korzystania z baterii, jeśli
nie są one używane. Zaznacz aplikacje na liście aplikacji i dotknij OSZCZ. EN.
Dodatkowo dotknij → Ustawienia zaawansowane, aby ustawić opcje monitorowania zużycia
energii przez aplikacje.
Możesz również ustawić urządzenie tak, aby bateria ładowała się szybciej. Dotknij → Ustawienia
zaawansowane, a następnie dotknij przełącznika Szybkie ładowanie przew., aby włączyć funkcję.
Domyślna pamięć
Sprawdź stan używanej i dostępnej pamięci.
Na ekranie Ustawienia dotknij Konserwacja urządzenia → Domyślna pamięć.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po zaktualizowaniu urządzenia.
Zarządzanie pamięcią
Aby usunąć pozostałe pliki, takie jak pliki z pamięci cache, dotknij CZYŚĆ TERAZ. Aby wykasować
pliki lub odinstalować aplikacje, z których już nie korzystasz, wybierz kategorię w obszarze DANE
UŻYTKOWNIKA. Następnie zaznacz elementy i dotknij USUŃ lub ODINSTALUJ.
115
Ustawienia
Pamięć RAM
Na ekranie Ustawienia dotknij Konserwacja urządzenia → Pamięć RAM.
Aby przyspieszyć działanie urządzenia poprzez ograniczenie ilości wykorzystywanej pamięci,
zaznacz aplikacje na liście aplikacji, a następnie dotknij CZYŚĆ TERAZ.
Bezpiecz. urządzenia
Sprawdź stan bezpieczeństwa urządzenia. Ta funkcja służy do skanowania urządzenia w
poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Konserwacja urządzenia → Bezpiecz. urządzenia → SKANUJ
TABLET.
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami urządzenia i zmiana ich ustawień. Możesz wyświetlić informacje dotyczące
wykorzystania aplikacji, zmienić ustawienia dotyczące ich powiadomień lub uprawnień, jak również
odinstalować lub wyłączyć zbędne aplikacje.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aplikacje.
Ekran blokady
Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.
Na ekranie aplikacji dotknij Ekran blokady.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.
• Typ blokady ekranu: zmiana metody blokowania ekranu.
• Smart Lock: ustawienie urządzenia tak, aby było automatycznie odblokowywane w niektórych
sytuacjach.
• Ustawienia bezpiecznej blokady: zmień ustawienia blokady ekranu dla wybranej metody
blokowania.
• Styl zegara: zmiana typu i koloru zegara na zablokowanym ekranie.
• Elementy FaceWidget: zmiana ustawień dla elementów wyświetlanych na ekranie blokady.
• Informacje kontaktowe: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
• Powiadomienia: ustawienie, czy zawartość powiadomień ma być wyświetlana na
zablokowanym ekranie i wybór, które powiadomienia mają być wyświetlane.
• Skróty aplikacji: wybór aplikacji, których skróty mają być wyświetlane na ekranie blokady.
116
Ustawienia
Biometria i zabezpieczenia
Opcje
Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Biometria i zabezpieczenia.
• Skaner odcisków palców: dzięki tej funkcji można zarejestrować swój odcisk palca w
urządzeniu, aby zabezpieczyć urządzenie lub zalogować się do swojego konta Samsung. Więcej
informacji można znaleźć w części Rozpoznawanie odcisków palców.
• Google Play Protect: włączenie sprawdzania pod kątem złośliwych aplikacji i zachowania oraz
ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach i ich usuwania.
• Znajdź mój telefon: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź mój telefon. Wejdź na stronę Find
My Mobile (findmymobile.samsung.com), aby śledzić i kontrolować zagubione lub skradzione
urządzenie.
• Aktualizacja zabezpieczeń: wyświetlanie wersji systemu zabezpieczeń urządzenia i
sprawdzanie dostępności aktualizacji.
• Zainstaluj nieznane aplikacje: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych
źródeł.
• Samsung Pass: weryfikacja tożsamości w prosty i bezpieczny sposób przy użyciu danych
biometrycznych.
• Mój sejf: możliwość utworzenia folderu zabezpieczonego chroniącego prywatne treści i
aplikacje przed osobami postronnymi. Więcej informacji można znaleźć w części Mój sejf.
• Monitor uprawnień aplikacji: włączenie wyświetlania powiadomień, gdy wybrane uprawnienia
są używane przez aplikacje, które nie są aktualnie używane. Można zarządzać ustawieniami
każdej aplikacji i przeglądać ich historię użycia uprawnień.
• Bezpieczne uruchamianie: chroni urządzenie przez wymaganie kodu odblokowania ekranu
po włączeniu urządzenia. Należy wprowadzić kod odblokowywania, aby uruchomić urządzenie
oraz otrzymać wiadomości i powiadomienia.
• Szyfrowanie karty pamięci: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie
pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem
ustawień fabrycznych urządzenia.
• Inne ustawienia zabezpieczeń: konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.
117
Ustawienia
Rozpoznawanie odcisków palców
Aby rozpoznawanie odcisków palców działało, należy zapisać informacje o odcisku palcu w
urządzeniu. Po zapisaniu można ustawić wykorzystywanie odcisków palców w urządzeniu do
następujących funkcji:
• Blokada ekranu
• Logowanie sieciowe
• Weryfikacja konta Samsung
• Folder zabezpieczony
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Do rozpoznawania odcisków palców wykorzystywane są unikatowe cechy każdego
odcisku palca w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia. Prawdopodobieństwo
pomylenia przez skaner odcisków dwóch różnych palców jest bardzo małe. Jednak w
rzadkich przypadkach odciski różnych palców mogą być do siebie na tyle podobne, że
zostaną rozpoznane jako identyczne.
• Jeżeli korzystasz z odcisku palca jako metody blokowania ekranu, nie możesz używać
go do odblokowywania ekranu po włączeniu urządzenia. Aby użyć urządzenia, należy
je odblokować przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła ustalonego podczas rejestrowania
odcisku palca. Dobrze zapamiętaj swój wzór, kod PIN lub hasło.
• Jeśli urządzenie nie rozpozna twojego odcisku palca, odblokuj urządzenie przy użyciu
wzoru, kodu PIN lub hasła ustawionego podczas rejestrowania odcisku palca, a następnie
ponownie zarejestruj odcisk palca. Jeśli nie pamiętasz wzoru, kodu PIN lub hasła, z
urządzenia można będzie skorzystać dopiero po jego zresetowaniu. Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych lub problemy wynikające z
zapomnienia kodów odblokowania.
118
Ustawienia
Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców
Podczas skanowania odcisków palców na urządzeniu pamiętaj o następujących kwestiach, które
mogą wpłynąć na wydajność funkcji:
• Czujnik rozpoznawania odcisku palca jest wbudowany w klawiszu strony domowej. Upewnij
się, że klawisz strony domowej nie jest zarysowany lub nie został uszkodzony przez metalowe
przedmioty, takie jak monety, klucze czy naszyjniki.
• Nałożenie folii ochronnej lub naklejki na obszar rozpoznawania odcisków palców bądź
zasłonięcie go innymi akcesoriami może spowodować wydłużenie czasu rozpoznawania
odcisków palców. Jeśli obszar rozpoznawania odcisków palców jest fabrycznie zasłonięty folią
ochronną, należy ją zdjąć przed użyciem czujnika rozpoznawania odcisków palców.
• Upewnij się, że obszar rozpoznawania odcisków palców i Twoje palce są czyste oraz suche.
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski małych lub wąskich palców.
• Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie zostać
rozpoznane na urządzeniu. Upewnij się, aby przykryć palcem cały klawisz strony domowej.
• Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz
urządzenie.
• W suchych miejscach w urządzeniu może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej.
Staraj się nie używać tej funkcji w suchych miejscach lub zanim jej użyjesz, rozładuj ładunki
elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu.
Rejestrowanie odcisków palców
1 Na ekranie ustawień dotknij Biometria i zabezpieczenia → Skaner odcisków palców.
2 Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Jeżeli metoda odblokowywania nie została wcześniej ustawiona, to zrób to teraz.
3 Umieść palec na klawiszu strony domowej.
4 Po wykryciu palca przez urządzenie unieś go i ponownie umieść na klawiszu strony domowej.
Powtórz tę czynność, przesuwając palcem w górę lub w dół do momentu zarejestrowania
odcisku palca.
119
Ustawienia
Usuwanie odcisków palców
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych odcisków palców.
1 Na ekranie ustawień dotknij Biometria i zabezpieczenia → Skaner odcisków palców.
2 Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
3 Dotknij EDYTUJ.
4 Zaznacz odciski palców do usunięcia i dotknij USUŃ.
Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków palców
Możesz odblokować ekran za pomocą odcisku palca, zamiast używać wzoru, PIN-u, czy hasła.
1 Na ekranie ustawień dotknij Biometria i zabezpieczenia → Skaner odcisków palców.
2 Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
3 Dotknij przełącznik Odblokow. odciskiem palca, aby ją włączyć.
4 Na zablokowanym ekranie umieść palec na klawiszu strony domowej i przeskanuj swój odcisk
palca.
120
Ustawienia
Chmura i konta
Wstęp
Synchronizuj dane urządzenia, twórz ich kopię bezpieczeństwa lub przywróć je przy użyciu Samsung
Cloud. Możesz także rejestrować konta i zarządzać nimi, jak konto Samsung czy Google lub przenosić
dane z innych urządzeń wykorzystując Smart Switch.
Regularnie twórz kopie zapasowe swoich danych w bezpiecznej lokalizacji, na przykład
w Samsung Cloud lub na komputerze, dzięki czemu będziesz w stanie odtworzyć dane
w przypadku ich awarii lub utraty w wyniku niezamierzonego przywrócenia danych
fabrycznych.
Samsung Cloud
Możesz zarządzać zawartością, którą chcesz bezpiecznie zapisać w chmurze Samsung. Możesz
sprawdzić stan wykorzystania pamięci w Samsung Cloud oraz synchronizować z nią dane, tworzyć
kopie zapasowe i przywracać je.
Na ekranie Ustawienia dotknij Chmura i konta → Samsung Cloud.
UŻYCIE CHMURY
Możesz wyświetlić aktualnie używaną przestrzeń w chmurze Samsung oraz jej wykorzystanie
według typów danych.
KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE
Możesz utworzyć kopię zapasową danych aplikacji i ustawień urządzenia w chmurze Samsung
i w razie potrzeby przywrócić ją. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii
zapasowej i przywracanie danych.
121
Ustawienia
Konta
Ta funkcja umożliwia dodanie swojego konta Samsung, Google lub innego w celu synchronizacji.
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Chmura i konta → Konta → Dodaj konto.
2 Wybierz usługę konta.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie ustawień dotknij Chmura i konta → Konta, wybierz nazwę konta i dotknij USUŃ KONTO
lub dotknij → Usuń konto.
Kopia zap. i odzyskiwanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie Ustawienia dotknij Chmura i konta → Kopia zap. i odzyskiwanie.
KONTO SAMSUNG ACCOUNT
• Dane z utworzonym backupem: zapisanie kopii zapasowej danych osobowych i aplikacji w
chmurze Samsung.
• Przywracanie danych: przywrócenie poprzednio zapisanych danych osobowych i aplikacji z
chmury Samsung.
KONTO GOOGLE
• Utwórz kopię zapasową danych: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych
aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu automatycznego przywracania ustawień
i danych aplikacji z serwera Google w momencie, gdy są one ponownie instalowane na
urządzeniu.
122
Ustawienia
Google
Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę Google.
Na ekranie Ustawienia dotknij Google.
Dostępność
Możesz skonfigurować wiele ustawień, aby zwiększyć dostępność urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dostępność.
• Widoczność: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z
wadami wzroku.
• Słuch: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami
słuchu.
• Możliwości manualne i interakcja: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi
urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
• Syntezator mowy: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę
używanych z funkcją Voice Assistant, takich jak języki, szybkość i inne.
• Blokada kierunkami: zmiana ustawień kombinacji odblokowania ekranu.
• Dostęp bezpośredni: ustawienie w urządzeniu uruchamiania wybranych menu ułatwień
dostępu po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy zasilania i zwiększania głośności lub po
trzykrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
• Skrót dostępności: ustawienie w urządzeniu aktywowania asystenta głosowego lub
przełącznika uniwersalnego Samsung po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków
zwiększania głośności i zmniejszania głośności.
• Przypomnienie o powiadom.: ustawienie regularnego przypominania o nieprzeczytanych
powiadomieniach.
• Tryb jednego dotknięcia: ustawienie w urządzeniu kontroli powiadomień poprzez dotykanie
przycisku zamiast jego przeciągania.
• Kopia zapasowa ustawień dostępności: eksport lub import ustawień dostępności, aby
udostępnić je innym urządzeniom.
• USŁUGI: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.
123
Ustawienia
Zarządzanie ogólne
Dostosuj ustawienia systemowe urządzenia lub zresetuj urządzenie.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zarządzanie ogólne.
• Język i wprowadzanie: możliwość wyboru języka urządzenia i zmiany ustawień, takich jak
rodzaj klawiatury lub wprowadzania głosowego. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka.
• Data i godzina: dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmiana sposobu wyświetlania przez
urządzenie daty i godziny.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i
daty są resetowane.
• Kontakt z nami: możliwość zadania pytania lub wyświetlenia często zadawanych pytań.
• Zgłaszaj inform. diagnostyczne: ustawienie urządzenia, aby automatycznie przesyłało raport z
diagnostyki i użytkowania urządzenia do firmy Samsung.
• Materiały marketingowe: określanie, czy firma Samsung ma przesyłać informacje
marketingowe, takie jak oferty specjalne, informacje o korzyściach dla członków społeczności i
biuletyny.
• Resetowanie: zresetuj ustawienia urządzenia lub wykonaj reset danych fabrycznych.
Aktualizacja oprogramowania
Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia lub zmień ustawienia aktualizacji.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aktualizacja oprogramowania.
• Pobierz aktualizacje ręcznie: ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie.
• Pobieraj aktualizacje automat.: ustawienie urządzenia, tak aby automatycznie pobierało
aktualizacje po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi.
• Zaplanowane akt. oprogramowania: urządzenie może instalować pobrane aktualizacje o
określonej godzinie.
• Informacje o ost. aktualizacji: wyświetlanie informacji o ostatniej aktualizacji oprogramowania.
124
Ustawienia
Instrukcja obsługi
Wyświetlanie informacji na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat
konfigurowania ważnych ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Instrukcja obsługi.
Tablet — informacje
Uzyskaj dostęp do informacji o urządzeniu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tablet — informacje.
• Stan: wyświetlanie różnych informacji o urządzeniu, takich jak adres MAC sieci Wi-Fi oraz numer
seryjny.
• Informacje prawne: wyświetlanie informacji prawnych związanych z urządzeniem, takich jak
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz licencja typu Open Source.
• Informacje o oprogramowaniu: wyświetlanie informacji o oprogramowaniu urządzenia, takich
jak wersja systemu operacyjnego i wersja oprogramowania wbudowanego.
• Informacje o baterii: wyświetlanie stanu baterii urządzenia i informacji o niej.
125
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest
monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed włączeniem
urządzenia należy w pełni naładować baterię.
126
Załącznik
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może on nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami, ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Spróbuj następujących rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum
serwisowego firmy Samsung.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyłączenie urządzenia i włączenie go ponownie.
Wymuszanie ponownego uruchomienia
Jeśli urządzenie zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz zasilania oraz klawisz Ciszej i
przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Resetowanie urządzenia
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu powyższych metod, przywróć ustawienia
fabryczne.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Zarządzanie ogólne → Resetowanie → Ustawienia
fabryczne → RESETUJ → USUŃ WSZYSTKO. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj
kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.
Jeśli konto Google zostało zarejestrowane w urządzeniu, po jego zresetowaniu musisz zalogować się
na tym samym koncie Google.
127
Załącznik
Połączenie z Internetem jest często przerywane
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez
firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung w celu wymiany baterii.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii w urządzeniu może
być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jest ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez jakiś czas.
Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
128
Załącznik
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
129
Załącznik
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie
maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne
przemieszczenia lub drgania komponentów.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
130
Załącznik
Brak wystarczającej ilości miejsca w pamięci urządzenia
Usuń niepotrzebne dane, takie jak zawartość pamięci podręcznej, korzystając z funkcji konserwacji
urządzenia, lub ręcznie usuń nieużywane aplikacje lub pliki, aby zwolnić miejsce.
Wyjmowanie baterii
• Aby wyjąć baterię, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Aby uzyskać informacje o usuwaniu baterii, odwiedź stronę
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy próbować wyjmować baterii samodzielnie. Wyjęcie
baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia,
skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
• Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z
odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem
nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych
zaniedbaniami firmy Samsung.
131
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™ i logo Wi-Fi są
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.
Download PDF

advertising