Samsung | NX500 | Samsung NX500 Instrukcja obsługi

Instrukcja
obsługi
POL Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne
zapoznanie się z podręcznikiem.
Informacje o prawach autorskich
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple
Corporation.
• Google Play Store jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google, Inc.
• SD™, SDHC™ i SDXC™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia SD Association.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition
Multimedia Interface” są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC.
• Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian wynikających z
uaktualnienia funkcji aparatu.
• Wykorzystywanie i dystrybuowanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji
bez uprzedniej zgody jest zabronione.
• Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
• Aparatu należy używać rozsądnie i stosować się do praw i regulacji
dotyczących jego użycia.
• Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
na całym świecie.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Znaki i nazwy towarowe użyte w tej instrukcji należą do ich odpowiednich
właścicieli.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie
aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i
wskazówkami.
Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia
użytkownika lub innych osób
Nie należy demontować ani podejmować próby naprawiania
aparatu.
Może to doprowadzić do jego uszkodzenia oraz narażenia się na ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów.
Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu ani
przechowywać ich w pobliżu aparatu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.
Należy zapobiegać uszkodzeniu wzroku fotografowanych osób.
Nie należy używać lampy błyskowej w bliskiej odległości (mniejszej niż 1 m)
od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu obiektu może
powodować czasowe lub trwałe obrażenia wzroku.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci i zwierząt.
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych
dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie
lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również mogą stanowić
zagrożenie fizyczne.
Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych lub wysokich temperatur przed dłuższy
czas.
Zbyt długie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury może
trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
Należy unikać zakrywania aparatu i ładowarek kocami i
ubraniem.
Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia aparatu
lub spowodować pożar.
Podczas burzy nie wolno dotykać przewodu zasilania ani
ładowarki.
Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Jeśli do wnętrza aparatu przedostanie się ciecz lub obce
przedmioty, należy natychmiast odłączyć wszystkie źródła
zasilania, takie jak bateria lub ładowarka, a następnie
skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Należy przestrzegać wszelkich przepisów ograniczających
używanie aparatu w określonych obszarach.
• Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne.
• Podczas podróży samolotem aparat powinien być wyłączony. Aparat
może powodować zakłócenia urządzeń znajdujących się w samolocie.
Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii
lotniczych wyłączyć aparat.
• Aparat powinien być wyłączony w pobliżu sprzętu medycznego. Aparat
może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach
ochrony zdrowia. Należy przestrzegać wszelkich przepisów, widocznych
ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.
Należy unikać zakłóceń powstających w pobliżu rozruszników
serca.
W przypadku rozrusznika serca należy zachować bezpieczną odległość
od aparatu, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, zgodnie z zaleceniami
producenta i grup badawczych. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń
pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych
przez aparat należy wyłączyć natychmiast aparat i skontaktować się z
producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania
wskazówek dotyczących dalszego postępowania.
Uwaga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia
aparatu lub innego sprzętu
Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z
niego baterie.
Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić lub
skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta
wymiennych baterii litowo-jonowych. Nie należy uszkadzać ani
podgrzewać baterii.
Nieoryginalne, uszkodzone lub przegrzane baterie mogą doprowadzić do
pożaru lub obrażeń ciała.
Należy używać tylko akumulatorów, ładowarek, kabli i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Użycie nieautoryzowanych akumulatorów, ładowarek, kabli lub akcesoriów
może spowodować wybuch akumulatorów, uszkodzenie aparatu albo
obrażenia.
• Firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia lub obrażenia
spowodowane przez niezatwierdzone akumulatory, ładowarki, kable lub
akcesoria.
Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
Nieprawidłowe używanie baterii może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
3
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.
Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może poparzyć
skórę.
Podczas korzystania z ładowarki zasilanej prądem przemiennym
należy wyłączyć aparat przed odłączeniem zasilania od
ładowarki.
Niewykonanie tego może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli oraz
instalowania baterii i kart pamięci.
Wkładanie wtyczek na siłę bądź podłączanie kabli albo wkładanie baterii
lub kart pamięci w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie
portów, wtyczek lub akcesoriów.
Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od
obudowy aparatu.
Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.
Gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od gniazdka.
Niewykonanie tego może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Do ładowania baterii nie należy używać uszkodzonych kabli,
wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy używać uszkodzonych baterii i kart pamięci.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia aparatu albo
spowodować pożar.
Nie należy umieszczać aparatu w pobliżu pól magnetycznych.
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
Nie należy dopuścić do zetknięcia ładowarki zasilanej prądem
przemiennym ze stykami +/- baterii.
Nie należy używać aparatu w przypadku uszkodzenia ekranu.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
W przypadku uszkodzenia części szklanych lub akrylowych należy oddać
aparat do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy upuszczać aparatu ani narażać go na mocne wstrząsy.
Może to doprowadzić do uszkodzenia ekranu lub wewnętrznych
komponentów.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.
4
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu.
Przesyłanie danych i odpowiedzialność
W przypadku odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę
danych.
• Dane przesyłane za pomocą sieci WLAN mogą zostać skradzione, dlatego
należy unikać przesyłania wrażliwych danych w miejscach publicznych i w
sieciach otwartych.
Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego.
• Producent aparatu nie odpowiada za jakikolwiek transfer danych, który
narusza prawa autorskie, znaki towarowe, intelektualne prawa własności
oraz przepisy związane z naruszeniem moralności publicznej.
Może to spowodować zmianę koloru matrycy lub zakłócić jej funkcjonowanie.
Ostrzeżenia dotyczące funkcji Bluetooth
Jeśli aparat się przegrzeje, należy wyjąć baterię i poczekać na jej
ostygnięcie.
• Producent nie odpowiada za utratę, przechwycenie lub niewłaściwe użycie
danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji Bluetooth.
• Zbyt długie używanie aparatu może doprowadzić do przegrzania baterii i
wzrostu temperatury we wnętrzu aparatu. Jeśli aparat przestanie działać,
należy wyjąć baterię i poczekać na jej ostygnięcie.
• Należy zawsze udostępniać i odbierać dane przy użyciu urządzeń, które
są zaufane i odpowiednio zabezpieczone. Jeśli pomiędzy urządzeniami
występują przeszkody, odległość operacyjną można zmniejszyć.
• Wysoka temperatura wewnątrz urządzenia może wywołać szumy na
zdjęciach. Jest to normalne i nie wpływa negatywnie na ogólne działanie
aparatu.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie są testowane ani zatwierdzane
przez firmę Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem
użytkownika.
Należy unikać zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne.
• Nie wolno używać funkcji Bluetooth w celach niezgodnych z prawem (np.
tworzyć pirackich kopii plików lub w sposób nielegalny używać komunikacji
w celach komercyjnych). Producent nie odpowiada za następstwa
nielegalnego wykorzystania funkcji Bluetooth.
Aparat emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać
niechronione lub nieodpowiednio chronione wyposażenie elektroniczne,
takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz
inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W
celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń
elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.
Aby uniknąć niechcianych zakłóceń, należy używać wyłącznie urządzeń i
akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
• Nie podłączaj do głośników, słuchawek ani innych akcesoriów Bluetooth.
Z aparatu należy korzystać w normalnej pozycji.
Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną aparatu.
5
Oznaczenia użyte w instrukcji
Ikony użyte w instrukcji
Ikona
[
(
Funkcja
Tryb
Wskazanie
Dodatkowe informacje
Auto
t
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Program
P
]
Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza przycisk
migawki.
Preselekcja przysłony
A
Preselekcja migawki
S
)
Numer strony, na której można znaleźć powiązane
informacje
Ręcznie
M
Niestandardowy
T
Zdjęcie automatyczne Samsung
i
Inteligentny
s
ĺ
*
Wskazania trybu
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać
krok. Na przykład: wybierz b ĺ Jakość (oznacza wybierz
b, a następnie Jakość).
Adnotacja
6
Spis treści
Wskazówki
Rozdział 1
Zasady stosowane w fotografii
Mój aparat
Postawa przy fotografowaniu .................................................................. 13
Wprowadzenie ............................................................................................. 29
Wyjmowanie aparatu z opakowania .................................................................. 29
Układ aparatu .............................................................................................. 30
Korzystanie z wyświetlacza ................................................................................... 33
Trzymanie aparatu ....................................................................................................... 13
Fotografowanie na stojąco ........................................................................................ 13
Fotografowanie w przykucnięciu ........................................................................... 14
Korzystanie z wyświetlacza ....................................................................................... 14
Zdjęcie wykonane pod małym kątem................................................................... 15
Zdjęcie wykonane pod dużym kątem................................................................... 15
Przysłona....................................................................................................... 16
Wartość przysłony i głębia ostrości ........................................................................ 17
Szybkość migawki....................................................................................... 18
Czułość ISO ................................................................................................... 19
Sposób kontrolowania ekspozycji za pomocą ustawienia
przysłony, szybkości migawki i czułości ISO.......................................... 20
Korelacja pomiędzy długością ogniskowej, kątem i perspektywą ... 21
Głębia ostrości ............................................................................................. 22
Co wpływa na efekt braku ostrości?....................................................................... 22
Podgląd głębi ostrości ................................................................................................ 24
Kompozycja .................................................................................................. 24
Reguła trójpodziału...................................................................................................... 24
Zdjęcia z dwoma obiektami...................................................................................... 25
Lampa błyskowa.......................................................................................... 26
Liczba przewodnia lampy błyskowej ..................................................................... 26
Fotografowanie z odbiciem ...................................................................................... 27
Korzystanie z trybu wykonywania autoportretów .......................................... 33
Wkładanie baterii i karty pamięci ............................................................ 34
Wyjmowanie baterii i karty pamięci ................................................................... 34
Korzystanie z przejściówki karty pamięci ......................................................... 35
Ładowanie baterii oraz włączanie aparatu ............................................ 36
Ładowanie baterii ..................................................................................................... 36
Włączanie aparatu..................................................................................................... 36
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji................................................ 37
Wybieranie funkcji (opcji).......................................................................... 39
Używanie przycisków i pokręteł .......................................................................... 39
Używanie przycisków i pokręteł niestandardowych ...................................... 39
Wybieranie za pomocą dotyku ............................................................................ 40
Korzystanie z m .................................................................................................. 40
Przykład: wybieranie rozmiaru zdjęcia w trybie P........................................... 40
Korzystanie z Panelu inteligentnego ................................................................. 42
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P .................................. 42
Korzystanie z przycisku iFn .................................................................................... 43
Korzystanie z funkcji iFn Standard......................................................................... 43
Korzystanie z funkcji iFn Plus................................................................................... 45
7
Spis treści
Ikony na wyświetlaczu ............................................................................... 46
W trybie fotografowania......................................................................................... 46
Fotografowanie ............................................................................................................ 46
Nagrywanie wideo ...................................................................................................... 48
Informacje o poziomicy............................................................................................. 49
W trybie odtwarzania .............................................................................................. 50
Wyświetlanie zdjęć ...................................................................................................... 50
Odtwarzanie wideo..................................................................................................... 50
Zmiana wyświetlanych informacji ...................................................................... 51
Wyświetlanie panelu powiadomień ................................................................... 52
Obiektywy .................................................................................................... 53
Wygląd obiektywu .................................................................................................... 53
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu ........................................................ 54
Korzystanie z funkcji ogranicznika niestandardowego
zakresu ostrości ............................................................................................................ 56
Oznaczenia na obiektywie ..................................................................................... 57
Akcesoria....................................................................................................... 58
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej .............................................................. 58
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej ....................................................... 59
Tryby fotografowania ................................................................................. 60
t Tryb automatyczny ...................................................................................... 60
P Tryb Program .......................................................................................................... 62
Przesunięcie programu.............................................................................................. 63
Minimalna szybkość migawki ................................................................................. 63
A Tryb Preselekcja przysłony ............................................................................... 64
S Tryb Preselekcja migawki ................................................................................... 65
M Tryb ręczny............................................................................................................. 66
Używanie funkcji Bulb ............................................................................................... 66
T Tryb niestandardowy .......................................................................................... 67
Zapisywanie trybów niestandardowych ............................................................. 67
Pobieranie trybów niestandardowych ................................................................ 68
Wybieranie trybów niestandardowych ............................................................... 68
Usuwanie trybów niestandardowych .................................................................. 68
i Tryb Zdjęcie automatyczne Samsung ..................................................... 69
s Tryb inteligentny ................................................................................................ 71
Wykonywanie zdjęć panoramicznych.................................................................. 72
Nagrywanie wideo.................................................................................................... 73
Tryb 3D .......................................................................................................................... 75
Funkcje dostępne w trybie fotografowania .................................................... 76
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Rozmiar i rozdzielczość .............................................................................. 78
Rozmiar zdjęcia .......................................................................................................... 78
Jakość ............................................................................................................................ 79
Czułość ISO ................................................................................................... 80
Dostosowywanie ustawień ISO .............................................................................. 81
Kolory OLED ................................................................................................. 82
Balans bieli.................................................................................................... 83
Dostosowywanie wstępnych opcji balansu bieli ............................................. 84
Kreator obrazu (style zdjęć) ...................................................................... 85
Inteligentny filtr........................................................................................... 86
Tryb AF .......................................................................................................... 87
Pojedyncze AF ............................................................................................................ 88
Ciągły AF ....................................................................................................................... 88
Aktywny AF ................................................................................................................. 89
Ręczne ustawianie ostrości .................................................................................... 89
8
Spis treści
Obszar AF ...................................................................................................... 90
Wybór AF ...................................................................................................................... 90
Zapisywanie położenia Wybór AF ......................................................................... 90
Strefa AF ....................................................................................................................... 91
Multi AF......................................................................................................................... 91
Wykrywanie twarzy .................................................................................... 92
Normalna ..................................................................................................................... 92
Wyzwalanie uśmiechem ......................................................................................... 93
Wyzwalanie mrugnięciem ..................................................................................... 93
Dotykowy AF ................................................................................................ 94
Dotykowy AF............................................................................................................... 94
Punkt AF ....................................................................................................................... 94
Śledzenie AF ................................................................................................................ 94
Zdjęcie za jednym dotknięciem ........................................................................... 95
Wspomaganie ustawiania ostrości .......................................................... 96
Wspomaganie MF ..................................................................................................... 96
DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości) ........................................... 97
Ustawianie czułości MF i DMF ................................................................................. 97
Zdjęcia interwałowe ................................................................................. 105
Lampa błyskowa........................................................................................ 106
Redukowanie efektu czerwonych oczu.......................................................... 107
Dostosowanie intensywności lampy błyskowej ......................................... 107
Ustawienia lampy błyskowej.............................................................................. 108
Konfiguracja zewnętrznej lampy błyskowej .................................................... 108
Ustawianie synchronizacji bezprzewodowej dla zewnętrznej
lampy błyskowej .........................................................................................................109
Blokowanie intensywności lampy błyskowej............................................... 110
Pomiar ......................................................................................................... 111
Multi ............................................................................................................................ 111
Centralnie ważona ................................................................................................. 112
Punktowy .................................................................................................................. 112
Pomiar wartości ekspozycji fotografowanego obszaru ............................ 113
Zakres dynamiczny ................................................................................... 114
Kompensacja ekspozycji ......................................................................... 115
Korzystanie z trybu kadrowania ........................................................................... 115
Korzystanie z przewodnika regulacji jasności ................................................. 116
Pokazywanie prześwietlonych obszarów ......................................................... 116
Preselekcja zwolnienia AF ...................................................................................... 97
Focus Peaking ............................................................................................................. 98
Blokada ekspozycji/ostrości ................................................................... 117
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ........................................... 99
Oddzielenie ekspozycji/ostrości ............................................................ 118
Napęd (metoda fotografowania) ........................................................... 100
Pojedynczo ............................................................................................................... 100
Ciągłe .......................................................................................................................... 101
Seryjne ....................................................................................................................... 101
Samowyzwalacz ..................................................................................................... 102
Zakres automatycznej ekspozycji (Zakres wartości ekspozycji)............ 102
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli) ................................................... 103
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreatora obrazów) ................................... 103
Ustawienie zakresu głębi ostrości .................................................................... 104
Funkcje wideo ............................................................................................ 119
Rozmiar filmu........................................................................................................... 119
Ustawienia zakresu ................................................................................................... 104
Gdy ustawienie Wyj_video to NTSC .................................................................... 119
Gdy ustawienie Wyj_video to PAL ....................................................................... 120
Jakość filmu .............................................................................................................. 120
Transmisje bitów dla rozmiarów filmów ........................................................... 121
Szybki/wolny film ................................................................................................... 122
Czułość AF................................................................................................................. 122
Szybkość przesunięcia AF ................................................................................... 123
Wygaszanie............................................................................................................... 123
9
Spis treści
Głos..............................................................................................................................
Redukcja wiatru ......................................................................................................
Głośność mikrofonu ..............................................................................................
Inteligentny zasięg+..............................................................................................
124
124
124
124
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi ............................................. 126
Wyświetlanie zdjęć ................................................................................................ 126
Wyświetlanie miniatur obrazów ....................................................................... 126
Wyświetlanie plików według kategorii .......................................................... 127
Wyświetlanie zdjęć ciągłych i seryjnych ........................................................ 128
Zabezpieczanie plików......................................................................................... 129
Zablokuj/odblokuj wszystkie pliki ....................................................................... 129
Usuwanie plików .................................................................................................... 130
Usuwanie pojedynczego pliku ............................................................................. 130
Usuwanie wielu plików ............................................................................................ 130
Usuwanie wszystkich plików ................................................................................. 130
Wyświetlanie zdjęć ................................................................................... 131
Powiększanie zdjęcia ............................................................................................ 131
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów......................................................... 132
Wyświetlanie wskaźnika prześwietlenia ........................................................ 133
Wyświetlanie zdjęć z interwałem ..................................................................... 133
Sortowanie plików ................................................................................................. 133
Automatyczny obrót ............................................................................................. 133
Konwersja do formatu JPEG ............................................................................... 133
Odtwarzanie wideo .................................................................................. 134
Przewijanie wstecz lub wprzód ......................................................................... 134
Dostosowywanie jasności wideo ..................................................................... 135
Dostosowywanie głośności wideo .................................................................. 135
Przycinanie wideo podczas odtwarzania ...................................................... 136
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania .................. 136
Edycja zdjęć ................................................................................................ 137
Przycinanie zdjęcia ................................................................................................ 137
Obracanie zdjęcia ................................................................................................... 138
Zmiana rozmiaru zdjęć ......................................................................................... 138
Dostosowanie zdjęć .............................................................................................. 139
Retusz twarzy........................................................................................................... 139
Stosowanie efektów inteligentnego filtra ..................................................... 140
Rozdział 4
Podłączanie i przesyłanie
Podłączanie do smartfona ...................................................................... 142
Korzystanie z funkcji NFC .................................................................................... 142
Używanie funkcji NFC w trybie fotografowania ............................................. 142
Korzystanie z funkcji NFC w trybie odtwarzania (Photo Beam)................ 143
Korzystanie z funkcji geotagowania GPS ......................................................
Wysyłanie plików na smartfona ........................................................................
Zdalne sterowanie aparatem za pomocą smartfona ................................
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki ........................
Automatyczne zapisywanie plików na smartfonie ....................................
Pobieranie trybów niestandardowych za pomocą smartfona ..............
143
144
146
148
149
151
10
Spis treści
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej ........................... 153
Łączenie z siecią WLAN ........................................................................................ 153
Ustawianie opcji sieci ............................................................................................... 154
Ręczne ustawianie adresu IP ................................................................................. 154
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego ............................................ 155
Wprowadzanie tekstu ........................................................................................... 156
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej ................................... 157
Przechowywanie informacji o wysyłającym .................................................... 158
Ustawianie hasła poczty e-mail ............................................................................ 159
Zmiana hasła poczty e-mail ................................................................................... 160
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora ........................... 161
Podłączanie za pomocą sieci bezprzewodowej .......................................... 161
Podłączanie przy użyciu kabla .......................................................................... 163
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora ..................................................... 163
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora 3D .............................................. 164
Podłączanie do komputera ..................................................................... 165
Używanie funkcji automatycznego wykonywania kopii
zapasowych do zdjęć i wideo ............................................................................ 165
Instalowanie programu Automatyczne wykonanie kopii
zapasowych na komputerze ...................................................................................165
Używanie z funkcji automatycznej kopii zapasowej..................................... 165
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego ............................................ 167
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym
Windows ....................................................................................................................... 167
Odłączanie aparatu (w systemie Windows 7) .................................................. 168
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym Mac .......... 168
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika ......................................................................... 171
Zarządzaj trybem niestandardowym.............................................................. 171
Kompresja RAW....................................................................................................... 171
Redukcja szumu ...................................................................................................... 171
Przestrzeń kolorów ................................................................................................ 172
Korekcja zniekształceń ......................................................................................... 173
Ekran ustawień użytkownika ............................................................................. 173
Siatka .......................................................................................................................... 173
Znacznik środkowy ................................................................................................ 174
Mapowanie przycisków ....................................................................................... 174
Niestandardowy ......................................................................................................... 174
AEL .................................................................................................................................. 175
EV ..................................................................................................................................... 176
Pokrętło poleceń ........................................................................................................ 177
Ustawienie iFn .........................................................................................................
Ustawienia prędkości przycisku obiektywu .................................................
Obsługa dotykowa.................................................................................................
Automatyczny autoportret .................................................................................
Lampa AF ..................................................................................................................
E-Migawka ................................................................................................................
MobileLink/Rozmiar obrazu NFC......................................................................
177
178
178
178
178
179
179
Ustawienie .................................................................................................. 180
11
Spis treści
Rozdział 6
Załącznik
Komunikaty o błędach ............................................................................. 186
Konserwacja aparatu................................................................................ 187
Czyszczenie aparatu .............................................................................................. 187
Obiektyw i wyświetlacz aparatu........................................................................... 187
Matryca.......................................................................................................................... 187
Korpus aparatu ........................................................................................................... 187
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu................. 188
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu ..... 188
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach ............................................... 188
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas .................................................. 188
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu ............................ 189
Inne środki ostrożności............................................................................................ 189
Informacje dotyczące kart pamięci ................................................................. 190
Obsługiwane karty pamięci ................................................................................... 190
Pojemność karty pamięci ....................................................................................... 191
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci ........................................... 193
Informacje na temat baterii ................................................................................ 194
Dane techniczne baterii .......................................................................................... 194
Czas eksploatacji baterii .......................................................................................... 195
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii ..................................... 195
Uwagi dotyczące użytkowania baterii ............................................................... 195
Środki ostrożności dotyczące baterii .................................................................. 196
Uwagi dotyczące ładowania baterii .................................................................... 196
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem.............. 197
Ostrożne używanie i utylizacja baterii i ładowarek ....................................... 197
Korzystanie z programów na komputerze .......................................... 198
Instalacja programu i-Launcher ........................................................................ 198
Korzystanie z programu i-Launcher ................................................................ 200
Otwieranie programu i-Launcher ........................................................................ 200
Dostępne programy.................................................................................................. 200
Wymagania .................................................................................................................. 201
Instalacja programu Samsung RAW Converter ........................................... 202
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter.................................... 202
Aktualizacja oprogramowania układowego ....................................... 203
Podłączanie przy użyciu kabla USB ................................................................. 203
Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi ......................................................................... 204
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym......................... 205
Specyfikacje aparatu ................................................................................ 208
Glosariusz ................................................................................................... 211
Akcesoria opcjonalne ............................................................................... 217
Indeks .......................................................................................................... 218
12
Zasady stosowane w fotografii
Postawa przy fotografowaniu
W celu zrobienia dobrego zdjęcia należy przyjąć prawidłową postawę, która
ułatwi ustabilizowanie aparatu. Nawet jeśli trzymasz aparat prawidłowo,
niewłaściwa postawa może skutkować drganiami aparatu. Stań prosto i nie
ruszaj się, aby ustabilizować trzymany aparat. Podczas fotografowania z niską
szybkością migawki wstrzymaj oddech, aby zminimalizować ruchy ciała.
Fotografowanie na stojąco
Skomponuj ujęcie, stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion
i skieruj łokcie do dołu.
Trzymanie aparatu
Trzymaj aparat w prawej ręce i umieść prawy palec wskazujący na przycisku
migawki. Ułóż lewą dłoń pod obiektywem, aby zapewnić oparcie.
13
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie w przykucnięciu
Skomponuj ujęcie, przykucnij, dotykając ziemi jednym kolanem i utrzymaj
wyprostowaną postawę.
Korzystanie z wyświetlacza
Przechyl wyświetlacz w górę lub w dół, aby fotografować z wysokiego lub
niskiego kąta.
1
Ostrożnie zsuń wyświetlacz w dół.
2
Wyświetlacz można wychylać pod kątem od 180˚ w górę do 45˚
w dół.
14
Zasady stosowane w fotografii
• Aby zrobić autoportret, ustaw Automatyczny autoportret w
pozycji Wł., obróć wyświetlacz o 180° w górę i dotknij obiektu na
wyświetlaczu. (str. 33)
Zdjęcie wykonane pod małym kątem
Zdjęcie pod małym kątem jest wykonywane, gdy aparat jest ustawiony
poniżej linii wzroku i skierowany w górę na obiekt.
Zdjęcie wykonane pod dużym kątem
•
•
•
•
•
Wyświetlacz powinien pozostać zamknięty, gdy aparat nie jest używany.
Wyświetlacz należy przechylać tylko w dozwolonym zakresie kątów.
Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie aparatu.
Uważaj, aby podczas wychylania wyświetlacza go nie uszkodzić.
Gdy nie trzymasz aparatu w dłoniach i wyświetlacz jest odwrócony do góry, użyj
statywu. W przeciwnym razie aparat może ulec uszkodzeniu.
Nie należy odwracać wyświetlacza w górę, jeśli do aparatu przymocowana jest
zewnętrzna lampa błyskowa. W przeciwnym razie aparat może ulec uszkodzeniu.
Zdjęcie pod dużym kątem jest wykonywane, gdy aparat jest ustawiony
powyżej linii wzroku i skierowany w dół na obiekt.
15
Zasady stosowane w fotografii
Przysłona
Przysłona to jeden z trzech czynników decydujących o ekspozycji. W
obudowie przysłony znajdują się cienkie, metalowe płytki, które zamykają
się i otwierają, przepuszczając do aparatu odpowiednią ilość światła. Rozmiar
przysłony jest powiązany z ilością światła: większa przysłona przepuszcza
więcej światła, a mniejsza przysłona przepuszcza mniej światła.
Rozmiary przysłony
Rozmiar przysłony określa się za pomocą wartości znanej jako „wartość F”.
Wartość F to długość ogniskowej podzielona przez średnicę obiektywu. Jeśli
na przykład obiektyw o długości ogniskowej 50 mm ma wartość F równą F2,
średnica przysłony to 25 mm (50 mm/25 mm = F2). Im mniejsza wartość F, tym
większy rozmiar przysłony.
Stopień otwarcia przysłony jest określany przez parametr znany jako wartość
ekspozycji (EV). Zwiększenie wartości ekspozycji (+1 EV) oznacza podwojenie
ilości światła. Zmniejszenie wartości ekspozycji o (-1 EV) oznacza zmniejszenie
ilości światła o połowę. Aby dokładnie dobrać ilość światła, można również
użyć funkcji kompensacji ekspozycji, dzieląc wartości ekspozycji na 1/2, 1/3 EV
itd.
+1 EV
Minimalna przysłona
Średnia przysłona
-1 EV
Maksymalna przysłona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroki wartości ekspozycji
Nieznacznie otwarta przysłona
Szeroko otwarta przysłona
16
Zasady stosowane w fotografii
Wartość przysłony i głębia ostrości
Tło zdjęcia można rozmazać lub wyostrzyć, zmieniając rozmiar przysłony.
Duża przysłona umożliwia wykonanie zdjęć z małą głębią ostrości. Przedmioty
tuż przed lub tuż za fotografowanym obiektem będą rozmazane, a sam
obiekt będzie ostry. Mała przysłona umożliwia wykonanie zdjęć z dużą głębią
ostrości. Obiekty znacznie przed lub daleko za fotografowanym obiektem
będą również ostre.
W obudowie przysłony wbudowano szereg listków. Listki te poruszają się
jednocześnie i umożliwiają kontrolę ilości światła przenikającego przez środek
przysłony. Liczba listków wpływa również na kształt światła podczas fotografowania
scen w nocy. Jeśli przysłona ma parzystą liczbę ostrzy, światło jest dzielone na równą
liczbę części. Jeśli liczba ostrzy jest nieparzysta, liczba części będzie dwukrotnie
większa od liczby listków.
Na przykład przysłona z 8 listkami pozwala podzielić światło na 8 części, a przysłona
z 7 listkami na 14 części.
7 listków
Zdjęcie z dużą głębią ostrości
8 listków
Zdjęcie z małą głębią ostrości
17
Zasady stosowane w fotografii
Szybkość migawki
Szybkość migawki to ilość czasu potrzebna na otwarcie i zamknięcie migawki.
Ma ona wpływ na ilość światła przechodzącą przez przysłonę zanim dotrze do
matrycy.
Szybkość migawki mierzy się w sekundach i ułamkach sekundy. W wielu
aparatach każde kolejne ustawienie szybkości migawki ma wartość
odpowiadającą połowie poprzedniego ustawienia, np. 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s,
1/15 s itp. Tak jak w przypadku kolejnych ustawień przysłony, każde kolejne
ustawienie szybkości migawki przepuszcza około połowy światła mniej niż
poprzednie ustawienie. W związku z tym każde kolejne ustawienie szybkości
migawki równa się zmianie wartości ekspozycji EV (Wartość ekspozycji) o 1 EV.
Oznacza to, że im wyższa szybkość migawki, tym mniejsza ilość wpadającego
światła. Analogicznie im niższa szybkość migawki, tym większa ilość
wpadającego światła.
Mała szybkość migawki powoduje dopuszczenie większej ilości światła do
aparatu w celu rozjaśnienia zdjęć. Jednak ponieważ migawka jest otwarta
na dłużej, obiekty poruszające się mogą być rozmyte na zdjęciu. Krótszy czas
migawki powoduje dopuszczenie mniejszej ilości światła w celu wykonania
ciemniejszego zdjęcia. Jednak ponieważ migawka jest otwarta na krótszy czas
poruszające się obiekty są bardziej ostre.
+1 EV
Ekspozycja
-1 EV
1s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
1/250 s
1/30 s
Szybkość migawki
18
Zasady stosowane w fotografii
Czułość ISO
Czułość aparatu odgrywa istotną rolę podczas ekspozycji obrazu. Czułość
określa się na podstawie międzynarodowych norm w zakresie filmów,
znanych jako normy ISO. W przypadku aparatów cyfrowych, czułości oznacza
czułość mechanizmu cyfrowego, za pomocą którego przechwytywany jest
obraz.
W związku z tym, że niska czułość ISO oznacza mniejszą wrażliwość aparatu na
światło, osiągnięcie optymalnej ekspozycji wymaga przepuszczenia większej
ilości światła. Przy korzystaniu z niskiej czułości ISO należy otworzyć przysłonę
lub zmniejszyć szybkość migawki, aby w aparacie znalazło się więcej światła.
Przykładowo w słoneczny dzień i przy odpowiednim natężeniu światła niska
czułość ISO nie wymaga ustawienia także niskiej szybkości migawki. Jednakże
w ciemnym otoczeniu lub w nocy niska czułość ISO spowoduje rozmycie
zdjęcia. Dlatego też zaleca się zwiększyć czułość ISO o niewielką wartość.
Czułość ISO podwaja się wraz z podwojeniem wartości. Przykładowo
ustawienie ISO 200 pozwala rejestrować obrazy z dwukrotnie większą
szybkością, niż w przypadku ustawienia ISO 100. Jednakże wyższe ustawienie
czułości ISO może powodować powstawanie „szumu” — niewielkich kropek,
punktów i innych efektów w fotografii, przez co będzie ona sprawiała
wrażenie przybrudzonej. Generalnie należy używać niskiej czułości ISO,
aby wyeliminować szumy na zdjęciach, o ile nie fotografujemy w ciemnym
otoczeniu lub w nocy.
Zdjęcie wykonane za pomocą statywu i przy
wysokiej czułości ISO
Rozmyte zdjęcie zrobione przy niskiej czułości
ISO
Zmiany jakości i jasności odpowiadające zmianie czułości ISO
19
Zasady stosowane w fotografii
Sposób kontrolowania ekspozycji za pomocą
ustawienia przysłony, szybkości migawki i
czułości ISO
Ustawienie przysłony, szybkość migawki i czułość ISO są ze sobą ściśle
związane w fotografii. Ustawienie przysłony pozwala kontrolować otwór
regulacji ilość światła przepuszczanego do aparatu, natomiast ustawienie
szybkości migawki określa czas, przez jaki światło może być przepuszczane.
Czułość ISO oznacza szybkość reakcji filmu na światło. Te trzy aspekty
określane są wspólnie nazwą trójkąta ekspozycji.
Zmiana szybkości migawki, wartości przysłony lub czułości ISO może zostać
zrównoważona dostosowaniem pozostałych parametrów, aby umożliwić
przepuszczenie takiej samej ilości światła. Wyniki zmieniają się jednak w
zależności od ustawień. Na przykład szybkość migawki jest ważna przy
próbach uchwycenia ruchu, przysłona umożliwia kontrolowanie głębi ostrości,
a czułość ISO reguluje ziarnistość zdjęcia.
Ustawienia
Wyniki
Ustawienia
Szybkość
migawki
Wyniki
Wyższa szybkość
= mniej światła
Niższa szybkość
= więcej światła
Szybko = nieruchome
Wolno = rozmazane
Czułość ISO
Wyższa czułość
= wyższa czułość na
światło
Niższa czułość
= niższa czułość na
światło
Wyższa = większa ziarnistość
Niższa = mniejsza ziarnistość
Wartość
przysłony
Szersza przysłona
= więcej światła
Węższa przysłona
= mniej światła
Szeroka = mała głębia ostrości
Wąska = duża głębia ostrości
20
Zasady stosowane w fotografii
Korelacja pomiędzy długością ogniskowej,
kątem i perspektywą
Duża długość ogniskowej
Długość ogniskowej mierzona w milimetrach oznacza odległość między
środkiem obiektywu i punktem ostrości. Wpływa ona na kąt i perspektywę
rejestrowanych obrazów. Mała długość ogniskowej przekłada się na szeroki
kąt, co pozwala na uchwycenie szerokiej sceny. Krótka długość ogniskowej
przekłada się na wąski kąt, co pozwala na robienie zdjęć teleobiektywem.
teleobiektyw
zdjęcie
teleobiektywem
Mała długość ogniskowej
wąski kąt
Spójrz na poniższe zdjęcia i porównaj zmiany.
obiektyw szerokokątny
szerokie ujęcie
szeroki kąt
Kąt przy ogniskowej 16 mm
Kąt przy ogniskowej 50 mm
Kąt przy ogniskowej 200 mm
Zazwyczaj obiektyw szerokokątny nadaje się do fotografowania krajobrazów, a
obiektyw o wąskim kącie zalecany jest do fotografowania wydarzeń sportowych lub
portretów.
21
Zasady stosowane w fotografii
Co wpływa na efekt braku ostrości?
Głębia ostrości
Głębia ostrości jest obszarem ostrości wokół obiektu.
Głębia ostrości może być duża lub mała. Na zdjęciach z małą głębią ostrości
fotografowany obiekt jest ostry, tło jest rozmyte i obiekt się wyróżnia.
Natomiast na zdjęciach z dużą głębią ostrości wszystkie elementy na zdjęciu
są ostre.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony
Mała wartość przysłony oznacza, że przysłona ma duży otwór. Im szersza
przysłona tym mniejsza głębia ostrości. Natomiast duża wartość przysłony
oznacza, że przysłona ma mały otwór. Im węższa przysłona tym większa głębia
ostrości.
Zdjęcia z małą głębią ostrości można wykonać przy użyciu teleobiektywu
lub wybierając niską wartość przysłony. Zdjęcia z dużą głębią ostrości można
wykonać przy użyciu obiektywu szerokokątnego lub wybierając wysoką
wartość przysłony.
50 mm F5.7
Mała głębia ostrości
50 mm F22
Duża głębia ostrości
22
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości zależy od długości ogniskowej
Głębia ostrości zależy od odległości między obiektem a aparatem
Im większa długość ogniskowej, tym mniejsza jest uzyskana głębia ostrości.
Teleobiektyw z większą długością ogniskowej pozwala lepiej uchwycić zdjęcie
z małą głębią ostrości w porównaniu z obiektywem z krótszą ogniskową.
Im mniejsza odległość między obiektem a aparatem, tym mniejsza uzyskana
głębia ostrości. W związku z tym robienie zdjęcia obiektowi z bliska zazwyczaj
powoduje uzyskanie zdjęcia z mniejszą głębią ostrości.
Zdjęcie wykonane obiektywem szerokokątnym 16 mm
Zdjęcie zrobione obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie zrobione obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie wykonane blisko obiektu
23
Zasady stosowane w fotografii
Podgląd głębi ostrości
Aby przed zrobieniem zdjęcia sprawdzić, jak będzie ono wyglądać, można
nacisnąć przycisk Niestandardowy. W aparacie zastosowana zostanie wstępnie
wybrana wartość przysłony, a wynik zostanie wyświetlony na ekranie. Do
przycisku Niestandardowy należy przypisać funkcję Podgląd optycz..
(str. 174)
Kompozycja
Sposób ułożenia elementów na zdjęciu określa się kompozycją. Dobra
kompozycja podkreśla obiekty zdjęcia, przyciągając do nich uwagę i tworząc
równowagę pomiędzy nimi i innymi elementami na zdjęciu.
Stosowanie reguły trójpodziału to jedna z metod zazwyczaj prowadzących do
uzyskania dobrych kompozycji.
Reguła trójpodziału
Aby użyć reguły trójpodziału, należy nałożyć na obraz zbudowaną z równych
prostokątów siatkę 3x3.
Aby komponować zdjęcia najlepiej eksponujące obiekt, należy upewnić się, że
znajduje się on w jednym z narożników środkowego prostokąta.
24
Zasady stosowane w fotografii
Stosowanie reguły trójpodziału umożliwia robienie stabilnie i atrakcyjnie
skomponowanych zdjęć. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
Zdjęcia z dwoma obiektami
Jeśli obiekt znajduje się w jednym z narożników zdjęcia, będzie się ono
cechować się nierównomierną kompozycją. Aby zrównoważyć akcenty
zdjęcia, należy umieścić drugi obiekt w przeciwnym narożniku, pozwoli to
wyważyć proporcje zdjęcia.
Obiekt 2
Obiekt 1
Niestabilne
Obiekt 2
Obiekt 1
Stabilne
Przy fotografowaniu krajobrazów wypośrodkowanie linii horyzontu stworzy
efekt niewyważonego zdjęcia. Aby poprawić proporcję zdjęcia, należy
przesunąć horyzont w górę lub w dół.
Obiekt 1
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 2
Niestabilne
Stabilne
25
Zasady stosowane w fotografii
Liczba przewodnia lampy błyskowej
Lampa błyskowa
Światło to jeden z najważniejszych elementów fotografii. Jednak nie we
wszystkich sytuacjach ilość światła będzie wystarczająca. Użycie lampy
błyskowej pozwala uzupełnić brakujące światło i zastosować szereg różnych
efektów.
Lampa błyskowa, zwana także lampą stroboskopową lub elektronową,
zapewnia odpowiednią ekspozycję w warunkach słabego oświetlenia. Jednak
jest ona także przydatna w sytuacjach charakteryzujących się dużą ilością
światła. Przykładowo można użyć lampy błyskowej w celu oświetlenia obiektu
w cieniu lub równomiernego oświetlenia obiektu i tła przy fotografowaniu
pod światło.
Numer modelu lampy błyskowej pozwala określić moc lampy błyskowej
oraz maksymalną ilość generowanego światła, którą określa wartość znana
jako „liczba przewodnia”. Lampa błyskowa z większą liczbą przewodnią
emituje więcej światła niż lampa błyskowa z niższą liczbą przewodnią. Liczba
przewodnia jest iloczynem odległości między lampą błyskową a obiektem i
wartości przysłony przy czułości ISO ustawionej na wartość 100.
Liczba przewodnia = odległość między lampą błyskową i obiektem X
wartość przysłony
Wartość przysłony = liczba przewodnia/odległość między lampą
błyskową a obiektem
Odległość między lampą błyskową a obiektem = liczba przewodnia/
wartość przysłony
Obiekty oświetlone z tyłu bez lampy błyskowej
Obiekty oświetlone z tyłu z lampą błyskową
Jeśli liczba przewodnia lampy błyskowej jest znana, można oszacować
odpowiednią odległość lampy błyskowej od obiektu podczas ręcznego
ustawiania lampy błyskowej. Na przykład jeśli liczba przewodnia lampy
błyskowej to GN 20 a odległość od obiektu wynosi 4 metry, wówczas
optymalna wartość przysłony to F5.0.
26
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie z odbiciem
Fotografowanie z odbiciem to metoda odbijania światła od sufitu lub
ścian w celu uzyskania równomiernego rozłożenia światła wokół obiektu.
W normalnych warunkach zdjęcia wykonane z użyciem lampy błyskowej
mogą wyglądać na nienaturalne i zacienione. Po zastosowaniu metody
fotografowania z odbiciem cienie wokół obiektów nie są widoczne, a zdjęcie
wygląda lepiej dzięki równomiernie rozłożonemu oświetleniu.
27
Rozdział 1
Mój aparat
Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat układu aparatu, ikon wyświetlacza, obiektywu,
akcesoriów opcjonalnych oraz funkcji podstawowych.
Mój aparat
Wprowadzenie
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aparat
(wraz z osłoną korpusu)
Zasilacz/Kabel USB
Akumulator
Pasek
Zewnętrzna lampa błyskowa
Skrócona instrukcja obsługi
•
•
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.
Opcjonalne akcesoria można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów. Informacje na temat akcesoriów
można znaleźć na stronie 217.
29
Mój aparat
Układ aparatu
1
2
3
Nr
4 5
4
Pokrętło poleceń 1
6
17
16
15
14
Nazwa
• Na ekranie menu: przejście do wybranej
pozycji menu.
• W panelu inteligentnym: dostosowanie
7
wybranej opcji.
• W trybie fotografowania: dostosowanie
8
9
13 12
Nr
11
10
Nazwa
Pokrętło wyboru trybu
1
2
•
•
•
•
•
•
•
t: Tryb automatyczny (str. 60)
P: Tryb Program (str. 62)
A: Tryb Preselekcja przysł (str. 64)
S: Tryb Preselekcja migawki (str. 65)
M: Tryb ręczny (str. 66)
T: Tryb niestandardowy (str. 67)
i: Tryb Zdjęcie automatyczne Samsung
(str. 69)
• s: Tryb inteligentny (str. 71)
3
szybkości migawki, wartości przysłony,
ustawień Przesunięcia programu, wartości
ekspozycji lub czułości ISO w niektórych
trybach fotografowania lub zmiana
rozmiaru fotografowanego obszaru.
(str. 177)
• W trybie odtwarzania: wyświetlanie
miniatur lub powiększanie bądź
zmniejszanie zdjęcia. Otwórz lub zamknij
pakiet zdjęć w trybie odtwarzania.
Umożliwia przewijanie wideo wprzód i
wstecz.
8
9
10
11
5
Gorąca stopka
6
Głośnik
Uchwyt do przymocowania paska aparatu
Antena wewnętrzna
* W trakcie korzystania z sieci bezprzewodowej
należy unikać kontaktu z anteną wewnętrzną.
Przycisk zwalniający obiektyw
Matryca
* Unikaj kontaktu z matrycą lub nie dopuść do jej
uszkodzenia.
Bagnet do montażu obiektywu
13
Znacznik montażu obiektywu
14
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
15
Wyłącznik zasilania
16
Przycisk migawki
Przycisk AEL (str. 117)
• W trybie fotografowania: zablokuj
Wybór funkcji Wi-Fi.
Mikrofon
Nazwa
12
Przycisk MOBILE
4
7
Nr
17
ustawioną wartość ekspozycji lub ostrość
lub wykonaj przypisaną funkcję.
• W trybie odtwarzania: zabezpieczenie
wybranego pliku.
Styki obiektywu
* Unikaj kontaktu ze stykami obiektywu lub nie
dopuść do ich uszkodzenia.
30
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
2
1
2
3
• Aby zmienić wartość ekspozycji, naciśnij i
3
Nr
4
• W trybie fotografowania: przełączanie
7
9
wybranych opcji.
5
• W trybie fotografowania: umożliwia
ręczne wybieranie fotografowanego
obszaru w niektórych trybach
fotografowania.
Po wejściu do trybu odtwarzania można
wyświetlać zdjęcia i wideo.
Lampka stanu
• Na ekranie menu: zapisywanie
• Na ekranie menu: przejście do wybranej
na tryb wstrzymania nagrywania wideo
lub wykonywanie przypisanej funkcji.
(str. 174)
• W trybie odtwarzania: usuwanie plików.
Przycisk odtwarzania
8
Przycisk o
Pokrętło poleceń 2
1
uzyskiwanie dostęp do panelu
inteligentnego w celu dopasowania
ustawień.
• W przypadku zapisywania wideo:
przełączaj pomiędzy trybem AF i MF.
Nazwa
Przycisk Usuń/Programowalny
• W przypadku wykonywania zdjęcia:
Nazwa
pozycji menu.
• W panelu inteligentnym: przejście do
żądanej opcji.
• W trybie fotografowania: dostosowanie
szybkości migawki, wartości przysłony,
ustawień Przesunięcia programu, wartości
ekspozycji lub czułości ISO w niektórych
trybach fotografowania lub przesunięcie
fotografowanego obszaru. (str. 177)
• W trybie odtwarzania: wyświetlanie
poprzedniego lub następnego pliku.
Przewijanie wideo wprzód i wstecz.
przytrzymaj przycisk, a następnie przekręć
pokrętło poleceń 1. (str. 115)
• Wykonanie przypisanego działania.
(str. 176)
Przycisk f
6
7
Nr
Przycisk nagrywania filmów
Przycisk EV
4
5
10 9
8
Nazwa
10
Informuje o stanie aparatu.
• Miga: podczas zapisywania zdjęcia,
nagrywania wideo, przesyłania danych do
komputera, łączenia się z siecią WLAN lub
wysyłania zdjęcia.
• Świeci stałym światłem: gdy nie jest
przeprowadzany transfer danych, kiedy
transfer danych do komputera został
ukończony lub podczas ładowania baterii.
Przycisk m
Dostęp do opcji i menu.
Przycisk nawigacyjny
6
• W trybie fotografowania
- D: zmiana informacji na wyświetlaczu.
- I: wybieranie wartości ISO.
- C: wybór sposobu fotografowania lub
ustawienie samowyzwalacza.
- F: wybór trybu AF.
• W innych sytuacjach
Ruch odpowiednio w górę, w dół, w lewo,
w prawo.
31
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
Nazwa
1
Pokrywa komory baterii/karty pamięci
2
Otwór do montażu statywu
3
Tag NFC
Port USB i port wyzwalacza migawki
4
Służy do podłączania aparatu do komputera lub wyzwalacza migawki. Aby zminimalizować drgania
aparatu, należy użyć kabla wyzwalacza migawki oraz statywu.
5
Port HDMI
1
6
5 4
Ekran dotykowy
2
3
6
• Przechyl wyświetlacz w górę lub w dół, aby fotografować z wysokiego lub niskiego kąta.
(str. 14, 33)
• Dotknij ekranu, aby wybrać menu lub opcję. (str. 40)
32
Mój aparat >
Układ aparatu
Korzystanie z wyświetlacza
3
Dotknij
Wykonanie autoportretu przy jednoczesnym oglądaniu siebie na wyświetlaczu
jest możliwe po odwróceniu wyświetlacza w górę.
4
Przesuń suwak lub dotknij ikon +/-, aby dostosować Retusz
twarzy.
5
Naciśnij [o] lub dotknij Ustaw.
6
Dotknij obszaru ramki na wyświetlaczu lub naciśnij przycisk
[Migawka].
Korzystanie z trybu wykonywania autoportretów
Po włączeniu opcji Automatyczny autoportret (str. 178) obrócenie
wyświetlacza w górę powoduje aktywację trybu Automatyczny autoportret.
W trybie wykonywania autoportretów automatycznie włączane są funkcje
samowyzwalacza (2 sekundy), zdjęcia za jednym dotknięciem, wykrywania
twarzy oraz upiększania twarzy.
1
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ d ĺ Automatyczny
autoportret ĺ Wł..
2
Odwróć wyświetlacz w górę.
.
• Po 2 sekundach migawka aparatu wyzwalana jest automatycznie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli odwrócisz wyświetlacz, aby wykonać autoportret, zdjęcie będzie odwrócone
w poziomie. Naciśnij [m] ĺ b ĺ Zapisz jako obrócone ĺ Wł., aby włączyć
lub wyłączyć tę funkcję.
Aby wyłączyć tryb autoportret, dotknij
. W aparacie tryb Autoportret może
zostać automatycznie przełączony na poprzedni tryb (obracanie w dół).
Czułość ISO w aparacie zostanie automatycznie ustawiona.
Nie można dostosować żądanej wartości przysłony ani szybkości migawki.
Wyświetlacz powinien pozostać zamknięty, gdy aparat nie jest używany.
Wyświetlacz należy przechylać tylko w dozwolonym zakresie kątów.
Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie aparatu.
Uważaj, aby podczas wychylania wyświetlacza go nie uszkodzić.
Gdy aparat nie jest trzymany w dłoniach i wyświetlacz jest odwrócony do góry,
należy skorzystać ze statywu. W przeciwnym razie aparat może ulec uszkodzeniu.
Nie należy odwracać wyświetlacza w górę, jeśli do aparatu przymocowana jest
zewnętrzna lampa błyskowa. W przeciwnym razie aparat może ulec uszkodzeniu.
33
Mój aparat
Wkładanie baterii i karty pamięci
Poniżej pokazano, jak wkładać baterię oraz opcjonalną kartę pamięci do
aparatu.
Wyjmowanie baterii i karty pamięci
Blokada baterii
Przesuń blokadę w górę w celu zwolnienia
akumulatora.
Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej
pozłacane styki były skierowane w górę.
Akumulator
Ostrożnie naciśnij kartę, aby wysunąć ją z
aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.
Karta pamięci
Baterię należy wkładać tak, aby logo firmy
Samsung było skierowane w górę.
Karta pamięci
Akumulator
34
Mój aparat >
Wkładanie baterii i karty pamięci
Korzystanie z przejściówki karty pamięci
Aby używać miniaturowych kat pamięci w tym produkcie, w
komputerze lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do
przejściówki.
Nie należy wyjmować karty pamięci ani baterii, gdy miga lampka stanu aparatu.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia danych
zapisanych na karcie pamięci w aparacie.
35
Mój aparat
Ładowanie baterii oraz włączanie aparatu
Ładowanie baterii
Włączanie aparatu
Przed pierwszym włączeniem aparatu należy naładować baterię. Podłącz małą
końcówkę kabla USB do aparatu, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB
do zasilacza.
Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji ON.
Lampka stanu
• Zapalona czerwona lampka: ładowanie
• Włączona zielona lampka: w pełni naładowana
• Czerwona lampka miga: błąd ładowania
•
•
• Aby wyłączyć aparat, ustaw wyłącznik zasilania w pozycji OFF.
• Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. (str. 37)
Naładuj baterię, gdy aparat jest wyłączony.
Korzystaj tylko z zasilacza i kabla USB dołączonego do aparatu. Użycie innego
zasilacza może spowodować, że bateria w aparacie nie będzie działała ani ładowała
się właściwie.
36
Mój aparat
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
Przy pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wstępnej
konfiguracji. Język jest wstępnie ustawiony w zależności od kraju lub rejonu, w
którym sprzedawany jest aparat. Język można dowolnie zmieniać. Pozycję na
ekranie można wybrać, dotykając jej.
1
2
4
Naciśnij [C/F], aby wybrać pozycję (Rok/Miesiąc/Dzień).
5
Za pomocą przycisku [D/I] ustaw wartość, a następnie
naciśnij [o].
Naciśnij [I], aby wybrać Strefa czasowa, a następnie
naciśnij [o].
Wstecz
Ustawienia daty
Miesiąc
Dzień
Ustaw
Rok
Naciśnij [D/I], aby wybrać strefę czasową, a następnie
naciśnij [o].
Wstecz
Strefa czasowa
[GMT +00:00] Londyn
• Ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.
[GMT -01:00] Wyspy Zielonego Przylądka
[GMT -02:00] Środkowoatlantycki
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
6
Naciśnij [I], aby wybrać Ustawienia czasu, a następnie
naciśnij [o].
7
Naciśnij [C/F], aby wybrać pozycję (Godzina/Minuta/
Czas letni).
[GMT -03:30] Nowa Fundlandia
3
Naciśnij [I], aby wybrać Ustawienia daty, a następnie
naciśnij [o].
37
Mój aparat >
8
Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
Za pomocą przycisku [D/I] ustaw wartość, a następnie
naciśnij [o].
Wstecz
Ustaw
Min
Naciśnij [I], aby wybrać Typ godziny, a następnie naciśnij [o].
12 Naciśnij [D/I], aby wybrać typ godziny, a następnie
naciśnij [o].
Ustawienia czasu
Godzina
11
DST
Wstecz
Strefa czasowa
Ustawienia daty
Ustawienia czasu
Typ godziny
Typ daty
12H
9
Londyn
01/01/2015
10:00 AM
Typ godziny24H
Naciśnij [I], aby wybrać Typ daty, a następnie naciśnij [o].
10 Naciśnij [D/I], aby wybrać typ daty, a następnie
13 Naciśnij [m], aby zakończyć wstępną konfigurację.
naciśnij [o].
Wstecz
Language
English
Strefa czasowa
Typ daty
Ustawienia daty
RRRR/MM/DD
Ustawienia czasu
MM/DD/RRRR
Londyn
Typ daty
DD/MM/RRRR
38
Mój aparat
Wybieranie funkcji (opcji)
Używanie przycisków i pokręteł niestandardowych
Używanie przycisków i pokręteł
Użyj jednego z następujących sposobów, aby wybrać opcję:
• Przekręć pokrętło poleceń 1, a następnie naciśnij [o].
• Przekręć pokrętło poleceń 2, a następnie naciśnij [o].
Przypisz do różnych przycisków i pokręteł uruchamianie ulubionych funkcji.
Funkcje można przypisać do następujących przycisków i pokręteł: przycisk
Niestandardowe, przycisk AEL, przycisk EV oraz pokrętło poleceń 1 i 2.
1
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ d ĺ Mapowanie
przycisków.
2
Wybierz przycisk z listy.
3
Wybierz funkcję.
• Naciśnij [D/I/C/F], a następnie naciśnij [o].
• Można zmienić przypisane funkcje poszczególnych przycisków na
wybrane funkcje.
4
Naciśnij przycisk [m], aby przejść do poprzedniego ekranu.
5
Ustaw opcje fotografowania, wykorzystując przyciski
niestandardowe, a następnie zrób zdjęcie.
39
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Wybieranie za pomocą dotyku
•
•
Nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak długopisy czy ołówki, do dotykania
ekranu. Można w ten sposób uszkodzić ekran.
•
•
Przeciąganie: dotknij obszaru na
ekranie i przytrzymaj go, a następnie
przesuń palec.
Dotykanie: dotknij ikony, aby wybrać
menu lub opcję.
Podczas dotykania lub przeciągania palcami po ekranie mogą pojawić się na
nim odbarwienia. Nie jest to usterka, lecz charakterystyczna cecha ekranów
dotykowych. Dotykaj lub przeciągaj delikatnie, aby zminimalizować odbarwienia.
Ekran dotykowy może nie działać właściwie podczas używania aparatu w
wyjątkowo wilgotnym środowisku.
Ekran dotykowy może nie działać właściwie po naklejeniu na ekran folii ochronnej
lub dołączeniu do ekranu innych akcesoriów.
W zależności od kąta patrzenia ekran może wydawać się przygaszony. Dostosuj
jasność lub kąt patrzenia, aby poprawić rozdzielczość.
Korzystanie z m
Naciśnij [m] lub dotknij
fotografowania lub ustawienia.
Szybki ruch: delikatnie wykonaj szybki
ruch palcem na ekranie.
na ekranie, a następnie zmień opcje
Przykład: wybieranie rozmiaru zdjęcia w trybie P
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [m] lub dotknij
.
40
Mój aparat >
3
Wybieranie funkcji (opcji)
Obróć pokrętło poleceń 1 lub naciśnij [D/I], aby przejść do
b, a następnie naciśnij [o].
5
• Możesz także dotknąć b na ekranie.
4
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [D/I], aby przejść do
opcji, a następnie naciśnij [o].
• Można także przeciągnąć listę opcji, a następnie dotknąć opcji.
• Naciśnij [m] lub dotknij Wstecz, aby przejść do poprzedniego
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [D/I], aby przejść do
Rozmiar zdjęcia, a następnie naciśnij [o].
menu.
Wstecz
• Można także przeciągnąć listę opcji, a następnie dotknąć opcji.
Rozmiar
zdjęciazdjęcia
Rozmiar
Wstecz
Rozmiar zdjęcia
Jakość
(3:2) (6480 X 4320)
ISO
(3:2) (4560 X 3040)
(3:2) (3264 X 2176)
Dostosowanie ISO
(3:2) (2112 X 1408)
Minimalna szybkość migawki
(16:9) (6480 X 3648)
Jakość
ISO
Dostosowanie ISO
Minimalna szybkość migawki
6
Naciśnij [m] lub dotknij Wstecz, aby przejść do trybu
fotografowania.
Aby zmienić opcje fotografowania nawet w trybie wstrzymania nagrywania wideo,
możesz nacisnąć [m] lub dotknąć
na ekranie.
41
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
• Opcję można również wybrać, dotykając jej.
Korzystanie z Panelu inteligentnego
Wstecz
Naciśnij [f] lub dotknij
na ekranie, aby uzyskać dostęp do niektórych
funkcji, takich jak ekspozycja, ISO oraz balans bieli.
Mapowanie przycisków
Dostosuj
EV : 0.0
Niektóre opcje można dostosować
poprzez przeciąganie ich.
Przykład: korygowanie wartości przysłony w trybie P
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
2
Naciśnij [f] lub dotknij
.
4
Obróć pokrętło poleceń 1 lub pokrętło poleceń 2 lub naciśnij
[C/F], aby dostosować wartość ekspozycji, a następnie
naciśnij [o].
• Można także przeciągnąć skalę na ekranie, a następnie dotknąć Ustaw,
aby dostosować opcję.
Wstecz
Ustaw
EV
3
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [D/I/C/F], aby
przejść do EV, a następnie naciśnij [o].
• Opcję można wybrać bezpośrednio, przekręcając pokrętło poleceń 1
bez konieczności naciskania [o].
42
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Korzystanie z funkcji iFn Standard
Korzystanie z przycisku iFn
Naciśnij [i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function, aby ręcznie wybrać i
dostosować szybkość migawki, wartość przysłony, wartość ekspozycji, czułość
ISO oraz balans bieli na obiektywie.
Wybierz opcję.
0.0
Używając [i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function, można ręcznie
wybierać i dostosowywać szybkość migawki, wartość przysłony, wartość
ekspozycji, czułość ISO oraz balans bieli w obiektywie. Można również użyć
funkcji Zoom inteligentny.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S lub M.
2
Naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie iFn ĺ iFn Standard.
3
Naciśnij [m], aby powrócić do trybu fotografowania.
4
Naciśnij [i-Function] na obiektywie, aby wybrać ustawienie.
AWB
Dostosuj wartość opcji.
• Aby wybrać elementy, które mają być wyświetlone, naciśnij [m] ĺ
d ĺ Ustawienie iFn ĺ dotknij iFn Standard ĺ wybierz element.
43
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
• Możesz także nacisnąć [i-Function], a następnie nacisnąć [D/I]
lub przeciągnąć palcem po ekranie, aby wybrać ustawienie.
5
Wybór opcji za pomocą pierścienia ostrości.
• Opcję można również wybrać, obracając pokrętło poleceń 2 lub
przeciągając palcem po ekranie.
Opcja
Opis
Przysłona
Dostosowywanie wartości przysłony.
Szybkość migawki
Dostosowywanie szybkości migawki.
EV
Dostosowywanie wartości ekspozycji.
ISO
Dostosowywanie czułości ISO.
Balans bieli
Wybór opcji balansu bieli.
Zoom inteligentny
Powiększanie kadru na obiekcie przy mniejszej
utracie jakości obrazu niż w przypadku zoomu
cyfrowego. Rozdzielczość lub rozmiar zdjęć mogą
być jednak inne niż podczas powiększania przy
użyciu pierścienia zoomu.
6
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
44
Mój aparat >
Wybieranie funkcji (opcji)
Korzystanie z funkcji iFn Plus
Dostępne opcje
Tryb fotografowania
P
A
S
M
3D
Przysłona
-
O
-
O
-
Szybkość migawki
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Balans bieli
O
O
O
O
O
Zoom
inteligentny
O
O
O
O
-
•
•
•
•
Ta funkcja nie jest dostępna po zamontowaniu obiektywu 3D i wybraniu
ustawienia Tryb 3D Auto w trybie 3D.
Zoom inteligentny nie jest dostępny, gdy zdjęcia są wykonywane w formacie RAW.
Zoom inteligentny jest wyłączony w przypadku fotografowania ciągłego.
Zoom inteligentny jest wyłączany podczas nagrywania wideo przez naciśnięcie
przycisku nagrywania filmów.
Na obiektywie z obsługą i-Function, naciśnij i przytrzymaj [i-Function], a
następnie naciśnij [a] lub [B] na aparacie. Za pomocą i-Function można
przypisywać funkcje lub otwierać menu ustawień.
Przykład: przypisanie funkcji jakości zdjęć do przycisku AEL
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S lub M.
2
Naciśnij [m] ĺ d ĺ Ustawienie iFn.
3
Dotknij iFn Plus, a następnie wybierz AEL ĺ Jakość.
4
Naciśnij [m], aby powrócić do trybu fotografowania.
5
Naciśnij [i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function, a
następnie naciśnij [a] na aparacie.
6
Wybór opcji jakości obrazu.
7
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
45
Mój aparat
Ikony na wyświetlaczu
W trybie fotografowania
Fotografowanie
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Tryb fotografowania
Drgania aparatu
Aktualna data
Aktualny czas
Skala ręcznego ustawiania
ostrości
Funkcja Bluetooth włączona
Poziomica (str. 49)
Długość ogniskowej*
Histogram (str. 116)
Pasek panelu powiadomień
(Dotyk)
Ostrość
Wskaźnik ostrzeżenia przed
przegrzaniem
Wartość przysłony
Nie włożono karty pamięci**
Wyświetlanie poziomu
ekspozycji
Automatyczna blokada
ekspozycji (str. 117)
Automatyczna blokada ostrości
(str. 117)
Blokada intensywności lampy
błyskowej (str. 110)
Szybkość migawki
Wartość korekty ekspozycji
Czułość ISO (str. 80)
* Ta ikona jest wyświetlana w przypadku zamontowania
obiektywu Power Zoom.
** Zdjęć zrobionych bez włożonej karty pamięci nie można
przesłać do komputera lub karty pamięci.
Liczba pozostałych zdjęć
Ramka automatycznego
ustawiania ostrości
Obszar punktowego pomiaru
•
•
: w pełni naładowana
: częściowo
naładowana
•
(Czerwone): wyczerpana
(naładuj baterię)
•
: ładowanie
46
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
2. Opcje fotografowania
Ikona
Opis
3. Opcje fotografowania (Dotyk)
Wykryj twarze
Balans bieli (str. 83)
Mikroregulacja balansu bieli
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
(str. 99)
Zoom inteligentny włączony
Wskaźnik zoomu inteligentnego
Zakres dynamiczny (str. 114)
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Rozmiar zdjęcia
Zmiana trybu inteligentnego*
Plik w formacie RAW
Zapisz tryb niestandardowy
Tryb napędu
Quick Transfer (str. 149)
Lampa błyskowa (str. 106)
Opcje dotykowego AF
Dostosowanie intensywności błysku
lampy
Pomiar (str. 111)
Opcje fotografowania
Panel inteligentny
* Ta ikona wyświetlana jest jedynie po wybraniu trybu
inteligentnego.
Tryb AF (str. 87)
Obszar ostrości
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności
od wybranego trybu lub opcji.
47
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Nagrywanie wideo
Ikona
Opis
Tryb fotografowania
1. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Opis
•
•
Przełączaj pomiędzy trybem
Pojedyncze AF i Ciągły AF. (Dotyk)
: w pełni naładowana
: częściowo
naładowana
•
(Czerwone): wyczerpana
(naładuj baterię)
•
: ładowanie
Opcja Dotykowy AF (Dotyk)
Wskaźnik zoomu*
Bieżący czas nagrywania/
dostępny czas nagrywania
Wartość ekspozycji
Przełączaj pomiędzy trybem AF i
MF. (Dotyk)
Szybki/wolny film (str. 122)
Czas odtwarzania po
zastosowaniu funkcji Szybki/
wolny film
Wskaźnik ostrzeżenia przed
przegrzaniem
Czułość ISO (str. 80)
Poziom dźwięku wideo
* Ta ikona jest wyświetlana w przypadku zamontowania
obiektywu Power Zoom.
48
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
2. Opcje fotografowania
Ikona
Opis
Wygaszanie (str. 123)
Szybki/wolny film (str. 122)
Nagrywanie głosu wyłączone (str. 124)
Przycisk zoomu*
Informacje o poziomicy
Poziomica pozwala ustawić aparat względem
poziomych i pionowych linii na wyświetlaczu.
Jeśli poziomica nie jest wyrównana, należy ją
skalibrować za pomocą funkcji kalibracji poziomej.
(str. 180)
* Ta ikona jest wyświetlana w przypadku zamontowania
obiektywu Power Zoom.
Ikona
Opis
Pionowo
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności
od wybranego trybu lub opcji.
Rozmiar wideo
Pomiar (str. 111)
Tryb AF (str. 87)
Balans bieli (str. 83)
Mikroregulacja balansu bieli
Poziomo
Ÿ Równo
Ÿ Nierówno
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
(str. 99)
49
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
W trybie odtwarzania
Wyświetlanie zdjęć
1
Odtwarzanie wideo
Stop
Tryb
F No
Migawka
ISO
Pomiar
Lampa błyskowa
Ogniskowa
Balans bieli
EV
Rozmiar zdjęcia
Folder-Nr pliku
Data i czas
Przestrzeń kolorów
Informacje
Ikona
Opis
Wyświetlanie miniatur obrazów. (Dotyk)
2
3
Nr
1
2
Bieżący plik/łączna liczba plików
Pasek panelu powiadomień (Dotyk)
3
Opis
Ikona
Opis
Zrobione zdjęcie
Szybkość odtwarzania
Histogram RGB (str. 116)
Aktualny czas odtwarzania
Tryb fotografowania, Pomiar, Lampa błyskowa,
Balans bieli, Wartość przysłony, Szybkość
migawki, ISO, Długość ogniskowej, Wartość
ekspozycji, Rozmiar zdjęcia, Folder-Nr pliku, Data
Długość wideo
Szybki/wolny film
Udostępnianie plików na innych
urządzeniach. (Dotyk)
Wyświetlanie poprzedniego pliku/
przewijanie wstecz. (Po każdym dotknięciu
ikony przewijania wstecz zmieniana jest
szybkość przewijania w następującym
porządku: 2X, 4X, 8X).
Menu odtwarzania/edycji/ustawiania
(Dotyk)
Wstrzymywanie lub wznawianie
odtwarzania.
Plik w formacie RAW
Wyświetlanie następnego pliku/przewijanie
wprzód. (Po każdym dotknięciu ikony
przewijania wprzód, zmieniana jest
szybkość przewijania w następującym
porządku: 2X, 4X, 8X).
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty
elektronicznej. (Dotyk)
m
Wykonywanie
Plik 3D
Plik zabezpieczony
Podstawowe informacje Exif
Dostosowywanie głośności lub wyciszenie
dźwięku.
50
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Zmiana wyświetlanych informacji
Naciśnij kilkakrotnie [D], aby zmienić rodzaj wyświetlanych
informacji.
Tryb
Rodzaj wyświetlanych informacji
• Podstawowe informacje o fotografowaniu + Przyciski
•
•
Fotografowanie
•
•
Odtwarzanie
opcji fotografowania + Informacje o bieżących opcjach
fotografowania
Podstawowe informacje o fotografowaniu (Tryb
fotografowania, Szybkość migawki, Wartość przysłony,
Wartość ekspozycji, Czułość ISO itp.)
Podstawowe informacje o fotografowaniu + Przyciski opcji
fotografowania (MENU, Fn, Quick Transfer, Dotykowy AF,
zapis Trybu niestandardowego) + Informacje o bieżących
opcjach fotografowania (Rozmiar zdjęcia, Tryb napędu,
Lampa błyskowa, Pomiar, Tryb AF itp.) + Histogram
Podstawowe informacje o fotografowaniu + Przyciski
opcji fotografowania + Informacje o bieżących opcjach
fotografowania + Poziomica
Brak informacji (w przypadku podłączenia do telewizora
lub monitora z obsługą HDMI)
• Podstawowe informacje
• Wyświetlanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.
• Wyświetlanie wszystkich informacji na temat bieżącego
pliku, w tym histogramu RGB.
51
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Wyświetlanie panelu powiadomień
Dotknij
u góry wyświetlacza, aby otworzyć panel powiadomień. Istnieje
możliwość dostosowania jasności wyświetlacza lub wyświetlenia bieżącej daty
i godziny, informacji na temat czasu eksploatacji baterii i przechowywania
danych. Można również wyświetlać status połączenia Bluetooth lub Wi-Fi
oraz je włączyć lub wyłączyć. Jeśli nowa wersja oprogramowania układowego
jest dostępna, gdy aparat jest podłączony do sieci Wi-Fi, pasek panelu
powiadomień miga i w prawym górnym rogu panelu powiadomień zostaje
wyświetlone powiadomienie. Aby zamknąć panel powiadomień, dotknij go na
dole lub naciśnij [m] lub [f].
Nowe oprogramowanie układowe
Jasność wyświetlacza
Auto
Pamięć i Poziom akumulatora.
Pamięć
10 liczba zdjęć
Status połączenia
Bluetooth
Poziom
akumulatora
Sieć Wi-Fi
52
Mój aparat
Obiektywy
Istnieje możliwość zakupu opcjonalnych obiektywów przeznaczonych
specjalnie dla aparatów serii NX.
Poznaj funkcje wszystkich obiektywów i dobierz obiektyw, który najbardziej
odpowiada twoim potrzebom i upodobaniom.
Wygląd obiektywu
Obiektyw SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (przykład)
1
6
2
3
Nr
Opis
1
Przycisk i-Function (str. 43)
2
Znacznik montażu obiektywu
3
Pierścień ostrości (str. 96)
• Obracaj pierścieniem ostrości, aby ustawić powiększenie podczas
używania funkcji auto-focus.
4
Obiektyw
5
Przycisk zoomu
• Naciśnij przycisk zoomu, aby dostosować współczynnik zoomu.
6
Styki obiektywu*
* Unikaj kontaktu ze stykami obiektywu lub nie dopuść do ich uszkodzenia.
Gdy obiektyw nie jest używany, należy założyć pokrywę obiektywu i pokrywę
bagnetu do montażu obiektywu w celu zabezpieczenia obiektywu przed kurzem i
zarysowaniami.
4
5
53
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II (przykład)
7
1
Blokowanie i odblokowywanie obiektywu
Aby zablokować obiektyw, przeciągnij przełącznik blokady zoomu w kierunku
od korpusu aparatu i przytrzymaj go oraz obróć pierścień zoomu tak, jak
pokazano na ilustracji.
2
6
3
5
4
Nr
Opis
1
Znacznik montażu obiektywu
2
Przełącznik blokady zoomu
3
Obiektyw
4
Pierścień ostrości (str. 96)
5
Przycisk i-Function (str. 43)
6
Pierścień zoomu
7
Styki obiektywu*
* Unikaj kontaktu ze stykami obiektywu lub nie dopuść do ich uszkodzenia.
54
Mój aparat >
Obiektywy
Aby odblokować obiektyw, obróć pierścień zoomu tak, jak pokazano na
ilustracji, aż usłyszysz kliknięcie.
Obiektyw NX 50-150mm F2.8 S ED OIS (przykład)
1
2
8
9
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
Jeśli obiektyw jest zablokowany, nie można wykonać zdjęcia.
Nr
Opis
1
Pierścień ostrości (str. 96)
2
Znacznik montażu osłony obiektywu
3
Przycisk i-Function (str. 43)
4
Przełącznik AF/MF
5
Przełącznik ogranicznika niestandardowego zakresu ostrości
6
Przełącznik OIS
55
Mój aparat >
Nr
Obiektywy
Opis
7
Pierścień zoomu
8
Pierścień do mocowania statywu
9
Znacznik montażu obiektywu
10
Styki obiektywu*
11
Pokrętło blokady pierścienia do mocowania statywu
12
Złącze stopki do mocowania statywu
13
Złącze statywu
14
Pokrętło blokady stopki do mocowania statywu
2
Bieżąca odległość ustawiania ostrości
Minimalna odległość
ustawiania ostrości
Obróć pokrętło poleceń 2, aby
dostosować zakres ostrości.
Ostrość można dostosować szybko i dokładnie, konfigurując zakres odległości
ostrzenia.
1
Maksymalna odległość
ustawiania ostrości
Obróć pokrętło poleceń 1, aby
dostosować zakres ostrości.
Powyższa ilustracja może się różnić od rzeczywistego ekranu aparatu.
* Unikaj kontaktu ze stykami obiektywu lub nie dopuść do ich uszkodzenia.
Korzystanie z funkcji ogranicznika niestandardowego zakresu ostrości
Ustaw zakres ostrości.
3
Ustaw Przełącznik ogranicznika niestandardowego zakresu
ostrości w pozycji CUSTOM i wykonaj zdjęcie.
Ustaw Przełącznik ogranicznika niestandardowego zakresu
ostrości w pozycji SET.
56
Mój aparat >
Obiektywy
Oznaczenia na obiektywie
Dowiedz się, co oznaczają liczby na obiektywie.
Nr
Opis
Wartość przysłony
1
Obiektyw SAMSUNG 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS (przykład)
Zakres obsługiwanych wartości przysłony. Na przykład 1:3.5–6.3 oznacza
zakres przysłony od 3,5 do 6,3.
Długość ogniskowej
2
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach). Ta
liczba jest wyrażana jako zakres: od minimalnej długości ogniskowej do
maksymalnej długości ogniskowej obiektywu.
Dłuższa ogniskowa przekłada się na węższe kąty widzenia i powiększenie
obiektu. Mniejsza długość ogniskowej przekłada się na szerszy kąt
widzenia.
ED
3
1
2
3 4 5
Skrót ED oznacza bardzo niską dyspersję (Extra-low Dispersion). Szkło
niskodyspersyjne skutecznie minimalizuje aberrację chromatyczną
(zniekształcenie występujące, gdy za pomocą obiektywu nie można
ustawić ostrości wszystkich kolorów dla tego samego punktu zbieżności).
OIS - Optyczna stabilizacja obrazu (zabezpieczenie przed poruszeniem)
(str. 99)
4
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu. Obiektywy z tą funkcją pozwalają
wykrywać wstrząsy aparatu i skutecznie eliminować ruch wewnątrz
aparatu.
Ø
5
Średnica obiektywu. Przy zakładaniu filtru na obiektyw należy upewnić
się, że średnice obiektywu i filtru są takie same.
57
Mój aparat
Akcesoria
Aby robić lepsze zdjęcia, można używać zewnętrznej lampy błyskowej.
Wygląd zewnętrznej lampy błyskowej
Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć w dołączonych
do nich instrukcjach obsługi.
SEF8A (przykład)
•
•
1
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach.
Akcesoria opcjonalne zatwierdzone przez firmę Samsung można kupić w
sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem akcesoriów innych niż te
oferowane przez producenta.
2
3
Nr
Opis
1
Lampa AF
2
Pokrętło mocowania złącza typu gorąca stopka
3
Złącze typu gorąca stopka
58
Mój aparat >
Akcesoria
Podłączanie zewnętrznej lampy błyskowej
1
Zamontuj lampę błyskową, wsuwając ją do złącza typu gorąca
stopka.
2
Zamocuj lampę błyskową na miejscu, obracając pokrętło
mocowania złącza typu gorąca stopka zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
3
Podnieś lampę błyskową przed użyciem.
•
•
•
•
•
Zdjęcie można zrobić przy użyciu nie w pełni naładowanej lampy błyskowej,
jednak zaleca się, aby lampa błyskowa była w pełni naładowana.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje interwał. Nie należy poruszać
aparatem przed drugim wyzwoleniem lampy błyskowej.
Lampa błyskowa SEF8A może nie być zgodna z innymi aparatami serii NX.
Więcej szczegółowych informacji na temat opcjonalnych lamp błyskowych można
znaleźć w dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
Należy używać wyłącznie lamp błyskowych zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezgodnych lamp błyskowych może spowodować uszkodzenie aparatu.
59
Mój aparat
Tryby fotografowania
Dwa proste tryby fotografowania — Auto oraz Inteligentny — ułatwiają
wykonywanie zdjęć z wieloma automatycznymi ustawieniami. Dodatkowe
tryby umożliwiają dostosowanie ustawień w większym zakresie.
Ikona
Opis
t
Tryb automatyczny (str. 60)
P
Tryb Program (str. 62)
A
Tryb Preselekcja przysł (str. 64)
S
Tryb Preselekcja migawki (str. 65)
M
Tryb ręczny (str. 66)
T
Tryb niestandardowy (str. 67)
i
s
t Tryb automatyczny
W trybie automatycznym aparat rozpoznaje warunki otoczenia i
automatycznie dostosowuje funkcje wpływające na ekspozycję, w tym
szybkość migawki, wartość przysłony, pomiar, balans bieli i kompensację
ekspozycji. W aparacie większość funkcji jest więc samoczynnie kontrolowana,
dlatego dostępność niektórych funkcji fotografowania jest ograniczona.
Ten tryb jest przydatny przy robieniu szybkich ujęć bez konieczności
zaawansowanego dostosowywanie ustawień.
Tryb Zdjęcie automatyczne Samsung (str. 69)
Tryb Inteligentny (str. 71)
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji t.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
60
Mój aparat >
3
Tryby fotografowania
Naciśnij do połowy [Migawka], aby ustawić ostrość.
Ikona
• W aparacie automatycznie wybierana jest scena. Na ekranie
Opis
Zachody
wyświetlana jest odpowiednia ikona.
Ciemne wnętrza
Częściowe oświetlenie
Zbliżenia z oświetleniem punktowym
Portrety z oświetleniem punktowym
Niebieskie niebo
Tereny zalesione są zazwyczaj pokryte obiektami w kolorze zielonym
Zdjęcia ze zbliżeniem kolorowych obiektów
Aparat jest stabilizowany za pomocą statywu, a obiekt nie porusza się
przez określony czas. (podczas fotografowania w ciemności)
Obiekty poruszające się
Rozpoznawalne sceny
Ikona
Opis
Pejzaże
Sceny z jasnym, białym tłem
4
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
•
Nocne pejzaże
Nocne portrety
Podświetlone pejzaże
•
Podświetlone portrety
•
Portrety
Zdjęcia obiektów ze zbliżeniem
Zdjęcia tekstu ze zbliżeniem
•
•
W aparacie mogą zostać wybrane inne sceny i ustawienia mogą zostać dobrane
w inny sposób, nawet jeśli skierujesz obiektyw na ten sam obiekt. Wybór scen
zależy od czynników zewnętrznych, takich jak drganie aparatu, oświetlenie oraz
odległość do obiektu.
Jeżeli aparat nie rozpoznaje odpowiedniego trybu sceny, oznacza to, że
wykorzystuje domyślne ustawienia trybu Auto.
Nawet w przypadku wykrycia twarzy w aparacie może nie zostać wybrany tryb
portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
Nawet w przypadku korzystania ze statywu tryb statywu może nie zostać wykryty
w aparacie ( ), jeżeli obiekt jest w ruchu.
Bateria w aparacie jest intensywniej używana, ponieważ w celu wybrania
odpowiedniej sceny często zmieniane są ustawienia.
61
Mój aparat >
Tryby fotografowania
P Tryb Program
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P.
Szybkość migawki i wartość przysłony są automatycznie regulowane w
aparacie, aby osiągnąć optymalną wartość ekspozycji.
2
Ustaw wybrane opcje.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Ten tryb jest przydatny w przypadku robienia zdjęć ze stałą ekspozycją z
zachowaniem możliwości regulacji innych ustawień.
62
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Przesunięcie programu
Funkcja Przesunięcie programu umożliwia dostosowanie szybkości migawki
i wartości przysłony przy zachowaniu takiej samej ekspozycji w aparacie.
Po obróceniu pokrętła poleceń 1 lub pokrętła poleceń 2 w lewo szybkość
migawki się zmniejsza, a wartość przysłony — zwiększa. Po obróceniu pokrętła
poleceń 1 lub pokrętła poleceń 2 w prawo szybkość migawki się zwiększa, a
wartość przysłony — zmniejsza.
Minimalna szybkość migawki
Ustawiona szybkość migawki nie może być niższa niż wybrana szybkość.
Jeśli jednak nie można uzyskać optymalnej wartości ekspozycji, ponieważ
czułość ISO osiągnęła swoją maksymalną wartość, ustawioną w ramach opcji
Zakres automatycznego ISO, szybkość migawki może być niższa niż wybrana
minimalna szybkość migawki.
Aby ustawić minimalną
szybkość migawki,
•
•
•
Kierunek
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
W przypadku wybrania opcji Auto (powiązana z ogniskową) w aparacie zostanie
automatycznie ustawiona minimalna szybkość migawki na podstawie długości
ogniskowej obiektywu. Przewiń do Auto (powiązana z ogniskową), a następnie
naciśnij [F], aby zmniejszyć lub zwiększyć minimalną szybkość migawki.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy Czułość ISO ustawiono na Auto.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Program lub Preselekcja przysłony.
Pozycja z możliwością dostosowania
Szybkość migawki zmniejsza się, a wartość przysłony
zwiększa.
Szybkość migawki zwiększa się, a wartość przysłony
zmniejsza.
Do pokręteł poleceń 1 i 2 można również przypisać inne funkcje. (str. 177)
63
Mój aparat >
Tryby fotografowania
A Tryb Preselekcja przysłony
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji A.
W trybie Preselekcja przysłony w aparacie automatycznie obliczana jest
szybkość migawki, zgodnie z wybraną wartością przysłony.
2
Obróć pokrętło poleceń 1 lub pokrętło poleceń 2, aby zmienić
wartość przysłony.
• Do pokręteł poleceń 1 i 2 można również przypisać inne funkcje.
Zmiana wartości przysłony skutkuje zmianą głębi ostrości zdjęcia. Ten tryb jest
przydatny przy fotografowaniu portretów, kwiatów i krajobrazów.
(str. 177)
• Wartość przysłony można także dostosować, naciskając [f],
przechodząc do wartości przysłony, a następnie obracając pokrętło
poleceń 1 lub przeciągając palcem po ekranie.
3
Ustaw wybrane opcje.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
•
•
Duża głębia ostrości
W warunkach słabego oświetlenia konieczne może być zwiększenie czułości ISO,
aby zapobiec rozmazaniu zdjęć.
Aby ustawić minimalną szybkość migawki, w trybie fotografowania naciśnij [m]
ĺ b ĺ Minimalna szybkość migawki ĺ opcja.
Mała głębia ostrości
64
Mój aparat >
Tryby fotografowania
S Tryb Preselekcja migawki
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji S.
W trybie preselekcji migawki w aparacie automatycznie regulowana jest
wartość przysłony na podstawie wybranej szybkości migawki. Ten tryb jest
przydatny podczas robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów lub
tworzenia efektów smug na zdjęciu.
2
Obróć pokrętło poleceń 1 lub pokrętło poleceń 2, aby zmienić
szybkość migawki.
• Do pokręteł poleceń 1 i 2 można również przypisać inne funkcje.
(str. 177)
Na przykład: ustawienie szybkości migawki na ponad 1/500 s umożliwia
unieruchomienie obiektu w kadrze. Aby obiekt wydawał się rozmazany, należy
ustawić szybkość migawki na wolniejszą od 1/30 s.
• Szybkość migawki można także dostosować, naciskając [f],
przechodząc do szybkości migawki, a następnie obracając pokrętło
poleceń 1 lub przeciągając palcem po ekranie.
3
Ustaw wybrane opcje.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Aby skompensować zmniejszoną ilość światła wynikającą z ustawienia wysokich
szybkości migawki, otwórz przysłonę i wpuść więcej światła. Jeśli zdjęcia są nadal
zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.
Niska szybkość migawki
Wysoka szybkość migawki
65
Mój aparat >
Tryby fotografowania
M Tryb ręczny
Tryb ręczny umożliwia ręczną regulację szybkości migawki i wartości
przysłony. W tym trybie możliwa jest pełna kontrola nad ekspozycją zdjęć.
Ten tryb jest przydatny w kontrolowanych miejscach fotografowania, takich
jak studio, bądź w sytuacjach, w których dostosowanie ustawień aparatu
jest niezbędne. Tryb ręczny jest również zalecany przy fotografowaniu scen
nocnych lub fajerwerków.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji M.
2
Obróć pokrętła poleceń 1 i 2, aby zmienić odpowiednio szybkość
migawki i wartość przysłony.
• Do pokręteł poleceń 1 i 2 można również przypisać inne funkcje.
(str. 177)
• Szybkość migawki lub wartość przysłony można także dostosować,
naciskając [f], przechodząc do szybkości migawki lub wartości
przysłony, a następnie obracając pokrętło poleceń 1 lub przeciągając
palcem po ekranie.
3
Ustaw wybrane opcje.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Używanie funkcji Bulb
Aby wykonywać zdjęcia nocnych krajobrazów lub nocnego nieba, użyj
funkcji Bulb. Gdy [Migawka] jest wciśnięta, przysłona pozostaje otwarta,
umożliwiając utworzenie efektów ruchomego światła. Aby zamknąć migawkę,
zwolnij [Migawka].
Aby użyć funkcji Bulb,
•
•
•
•
•
•
Przekręć pokrętło poleceń 1 maksymalnie w lewą stronę do opcji
Bulb ĺ naciśnij i przytrzymaj [Migawka] przez żądany czas.
W przypadku ustawienia wysokiej wartości ISO lub otwarcia migawki na dłuższy
czas zwiększyć może się poziom szumów na obrazie.
Podczas korzystania z funkcji Bulb nie można korzystać z opcji napędu, lampy
błyskowej oraz funkcji Zdjęcie za jednym dotknięciem.
Funkcja Bulb jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny.
Należy używać statywu oraz wyzwalacza migawki, aby wyeliminować drgania
aparatu.
Im dłużej otwarta jest migawka, tym dłużej trwa zapisanie zdjęcia. Podczas
zapisywania zdjęcia w aparacie nie wolno wyłączać aparatu.
Aby używać tej funkcji przez dłuższy czas, upewnij się, że bateria jest naładowana.
66
Mój aparat >
Tryby fotografowania
T Tryb niestandardowy
Tryb niestandardowy pozwala tworzyć własne tryby fotografowania poprzez
dostosowanie opcji i ich zapisywanie. Zapisz często używaną opcję jako
nazwany Tryb niestandardowy, a następnie używaj jej jako własnego trybu
fotografowania dostosowanego do otoczenia. Z trybu niestandardowego
warto korzystać, gdy wykonujesz zdjęcia w różnych otoczeniach, masz
ulubione ustawienia fotografowania lub często korzystasz z wstępnie
skonfigurowanych opcji w określonych warunkach.
Zapisywanie trybów niestandardowych
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S, M lub T.
2
Ustaw opcje fotografowania.
3
Naciśnij [m], a następnie wybierz d ĺ Zarządzaj trybem
niestandardowym ĺ Zapisz.
4
Sprawdź opcje fotografowania, a następnie wybierz Zapisz lub
Zapisz jako.
5
Wprowadź nazwę trybu za pomocą klawiatury ekranowej.
(str. 156)
6
Naciśnij [o], aby zapisać nazwę trybu.
7
Wykonaj reprezentatywne zdjęcie do zapisania w trybie.
8
Wybierz Zapisz.
Można zapisać maksymalnie 40 trybów niestandardowych.
• Tryb niestandardowy można również zapisać, dotykając na ekranie
lub
ĺ Zapisz.
67
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Pobieranie trybów niestandardowych
Rożne ustawienia rejestrowania (filmów) można pobrać na smartfona i
udostępnić do aparatu. (str. 151)
1
Połącz aparat ze smartfonem za pośrednictwem funkcji
Bluetooth.
2
W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
Wybieranie trybów niestandardowych
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji T.
2
W wyskakującym okienku wybierz Tak ĺ tryb.
• Możesz również nacisnąć [m], a następnie wybrać d ĺ Zarządzaj
trybem niestandardowym ĺ Otwórz ĺ tryb.
• Możesz także dotknąć
na ekranie i wybrać Otwórz ĺ tryb.
• Jeśli nie zapisano trybów niestandardowych, można wybrać tryb
3
Wybierz Pro Suggest Market.
4
Pobierz żądany film.
• Pobrane filmy zostają zapisane w aparacie jako tryby niestandardowe.
•
•
Tryb niestandardowy zapisany na aparacie jest automatycznie udostępniany do
smartfona, gdy aparat jest połączony ze smartfonem.
Niektóre ustawienia rejestrowania (filmów) mogą nie być obsługiwane przez
aparat.
fotografowania z wyskakującego okienka w aparacie, ustawić opcje
fotografowania i zapisać nowe tryby niestandardowe.
3
Sprawdź opcje fotografowania, a następnie wybierz OK.
Usuwanie trybów niestandardowych
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji P, A, S, M lub T.
2
Naciśnij [m], a następnie wybierz d ĺ Zarządzaj trybem
niestandardowym ĺ Usuń ĺ Usuwanie wielu elementów.
• Aby usunąć wszystkie zapisane tryby niestandardowe, wybierz
Usuń wszystko, a następnie wybierz Tak, gdy wyświetlone zostanie
wyskakujące okienko.
3
Wybierz tryb do usunięcia, a następnie naciśnij [n].
68
Mój aparat >
Tryby fotografowania
i Tryb Zdjęcie automatyczne Samsung
Gdy wybrano Zdjęcie skoku
W trybie Zdjęcie automatyczne Samsung można robić zdjęcia w ruchu, np.
kogoś kto kopie piłkę, skacze lub gdy obiekt mija wstępnie ustawiony punkt.
Ustaw ostrość na obiekcie i rozpocznij fotografowanie. Aparat automatycznie
wykona zdjęcie, gdy wykryje skaczący obiekt w najwyższym punkcie. Istnieje
również możliwość wybrania lub ustawienia ostrości na obszarze dotkniętym
na ekranie.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji i.
2
Dotknij , lub , a następnie wybierz Baseball, Zdjęcie w
trybie skoku, lub Zdjęcie po wykryciu.
3
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
• Aparat wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym po wykryciu ruchu obiektu.
•
•
W przypadku wykonywania zdjęcia kilku osób skaczących aparat może wykonać
zdjęcie, jako punktu odniesienia używając osobę skaczącą najwyżej.
Zdjęcie może nie zostać wykonane poprawnie w następujących warunkach:
- wysokość obiektu jest mniejsza niż 50% kąta widzenia z pionowego punktu
odniesienia,
- skok nie jest odpowiednio wyraźny, by został rozpoznany przez aparat.
• Naciśnij [m], aby zakończyć fotografowanie.
•
•
•
Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
W ciemnym otoczeniu aparat może nie uchwycić we właściwy sposób ruchu
obiektów.
Można wybrać tylko rozmiar zdjęcia 3:2.
69
Mój aparat >
Tryby fotografowania
W przypadku wybrania opcji Baseball
Gdy wybrano Zdjęcie po wykryciu
Aparat automatycznie zrobi zdjęcie, gdy wykryje piłkę w szacowanym,
ustawionym przez użytkownika punkcie uderzenia.
Aparat wykonuje zdjęcia ciągle, gdy wykryje ruch obiektu w kierunku strzałki
na ustawionej linii.
Aby umieścić pionową linię w punkcie widzenia, przeciągnij pionową linię na
ekranie i obróć pokrętło poleceń 1 lub 2.
Aby zmienić położenie pionowej linii na ekranie, przeciągnij ikonę strzałki
widoczną na pionowej linii w żądany punkt, a następnie obróć pokrętło
poleceń 1 lub 2.
Aby zmienić lokalizację uderzającego i piłki, dotknij pionowej linii i przeciągnij
ją do lokalizacji uderzającego w stronę, z której nadlatuje piłka. Nie można
przeciągnąć linii do zaciemnionego obszaru ekranu.
Możesz również dotknąć obszaru ekranu, przez który obiekt będzie się
przemieszczał lub ręcznie wyregulować ostrość, obracając pierścień ostrości
po naciśnięciu [Migawka] do połowy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdjęcie może nie zostać wykonane poprawnie w następujących warunkach:
- w przypadku fotografowania z kątem widzenia większym niż ± 20° od strony
uderzającego (w kierunku lotu piłki),
- jeśli szacowany punkt uderzenia znajduje się poza obszarem wyboru,
- jeśli między fotografującym i obiektem znajduje się płot lub siatka.
Aparat może wykonać zdjęcie nawet bez wykrycia piłki, na przykład w przypadku
fotografowania pod światło, w pomieszczeniu lub bez statywu.
Po wybraniu Zdjęcie po wykryciu automatycznie ustawiana jest funkcja DMF
(Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości).
Po wybraniu Zdjęcie po wykryciu tryb autofokusu jest ustawiany na Pojedyncze
AF, a obszar autofokusu na Wybór AF.
Obszar, przez który ma się przemieszczać obiekt, musi być ostry.
Nie można przeciągnąć linii do zaciemnionego obszaru ekranu.
Obiekty, które poruszają się w tym samym kierunku mogą nie być wykryte
prawidłowo w zależności od kąta widzenia lub rozmiaru obiektów.
Zdjęcie może nie zostać wykonane poprawnie w następujących warunkach:
- gdy rozmiar obiektu jest zbyt mały,
- gdy obiekt rusza się szybko,
- gdy w tle znajdują się ruchome obiekty,
- gdy zdjęcia wykonywane są w ciemnych pomieszczeniach, na przykład w
halach sportowych.
70
Mój aparat >
Tryby fotografowania
s Tryb inteligentny
W trybie inteligentnym można wykonywać zdjęcia za wstępnie ustawionymi
parametrami podczas fotografowania określonych scen, warunków lub
efektów.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s.
2
Wybierz scenę.
Opcja
Opis
Upiększanie
twarzy
Fotografowanie portretów z opcjami
umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości na twarzy.
Pejzaż
Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży.
Stopklatka
Fotografowanie obiektów poruszających się z dużą
szybkością.
Bogate kolory
Wykonywanie zdjęć z żywymi kolorami.
Panorama
Fotografowanie szerokich panoramicznych scen w
ramach jednego zdjęcia.
Wodospad
Fotografowanie scen z wodospadami.
Wiele ekspozycji
Robienie wielu zdjęć i łączenie ich w celu utworzenia
jednego zdjęcia.
Sylwetka
Fotografowanie obiektów, takich jak ciemne kształty
na jasnym tle.
Zachód
Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie
wyglądającymi odcieniami czerwieni i żółci.
Noc
Fotografowanie z mniejszą ilością rozmycia i szumu.
Fajerwerki
Fotografowanie scen z fajerwerkami.
Ślady świetlne
Fotografowanie scen ze smugami światła w
warunkach słabego oświetlenia.
Upiększanie twarzy
Przeciąganie pomiędzy opcjami.
Przełączenie do widoku siatki.
3
Naciśnij do połowy [Migawka], aby nastawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Przełączenie do widoku listy.
71
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Wykonywanie zdjęć panoramicznych
W trybie Panorama można zrobić szerokie ujęcie panoramiczne na jednym
zdjęciu. Tryb Panorama wykonuje zdjęcia i łączy je w serię ujęć w celu
utworzenia zdjęcia panoramicznego.
1
Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji s, a następnie wybierz
Panorama.
2
Naciśnij i przytrzymaj [Migawka], aby rozpocząć fotografowanie.
3
Przytrzymując [Migawka], powoli przesuń aparat w wybranym
kierunku.
4
Po zakończeniu zwolnij [Migawka].
• Ujęcia zostaną automatycznie zapisane w aparacie jako jedno zdjęcie.
• Zwolnienie [Migawka] podczas fotografowania spowoduje
zatrzymanie wykonywania zdjęcia panoramicznego, a zdjęcia, które
zostały już zrobione, zostaną zapisane.
•
•
•
•
• Wyświetlona została strzałka wskazująca kierunek ruchu, a cały
•
rejestrowany obraz jest widoczny w oknie podglądu.
• Po wykadrowaniu scen następne zdjęcie robione jest przez aparat
automatycznie.
•
Rozdzielczość różni się w zależności od wykonanego zdjęcia panoramicznego.
W trybie Panorama niektóre opcje fotografowania nie są dostępne.
Wykonywanie zdjęć może zostać wstrzymane przez aparat z powodu zmiany
fotografowanej kompozycji lub poruszenia obiektu.
W trybie panoramy zatrzymanie aparatu, gdy na ekranie aparatu będzie widoczny
koniec ujęcia, spowoduje, że aparat nie zarejestruje całej sceny, aby poprawić
jakość zdjęcia. Aby zarejestrować ostatnią scenę w całości, należy przesunąć aparat
nieznacznie za punkt, w którym ma się kończyć scena.
Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas robienia zdjęć panoramicznych, należy
unikać:
- przesuwania aparatu zbyt szybko lub zbyt wolno,
- przesuwania aparatu o zbyt małą odległość, aby zrobić następne zdjęcie,
- przesuwania aparatu z nieregularną szybkością,
- poruszania aparatem,
- fotografowania w ciemnych miejscach,
- fotografowania blisko poruszających się obiektów,
- fotografowania w warunkach zmieniającej się jasności lub barwy światła.
Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane, a fotografowanie zostaje
zatrzymane w następujących warunkach:
- przy zmianie kierunku fotografowania podczas wykonywania zdjęcia,
- przy zbyt gwałtownym poruszaniu aparatem,
- w przypadku nieprzesunięcia aparatu.
72
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Nagrywanie wideo
W trybie fotografowania można nagrywać wideo w rozdzielczości 4K
(4096X2160), naciskając
(nagrywanie filmu). (str. 192) Wideo jest
zapisywane w aparacie w formacie HEVC. W przypadku nagrywania wideo
640X480 (MJPEG) wideo zostanie zapisane w formacie AVI. Aby wyświetlić pliki
HEVC, potrzebne jest urządzenie lub program z zainstalowanym koderem/
dekoderem HEVC. Dźwięk nagrywany jest za pośrednictwem mikrofonu
aparatu.
Ekspozycję można ustawić poprzez dostosowanie wartości przysłony oraz
szybkości migawki dla wybranego trybu. Jeśli podczas nagrywania wideo jest
używany obiektyw bez przełącznika AF/MF, żądany tryb AF można wybrać,
naciskając [F]. Jeżeli obiektyw jest wyposażony w przełącznik AF/MF,
ustaw przełącznik zgodnie z wybranym trybem ustawiania ostrości. Ustaw
przełącznik w pozycji AF przy wyborze Pojedynczy AF lub Ciągły AF. Ustaw
przełącznik w pozycji MF przy wyborze Ręczna ostrość.
1
Ustaw wybrane opcje.
• Jeśli dla [U] ustawiono TR. GOT. filmu, naciśnij [U], aby
uruchomić tryb wstrzymania dla nagrywania wideo.
• W trybie wstrzymania nagrywania wideo funkcja wideo pozostaje
włączona po zakończeniu nagrywania. Aby powrócić do trybu
fotografowania, naciśnij [Migawka].
2
Naciśnij
• Nagrywanie wideo może nie być obsługiwane w zależności od
wybranych opcji fotografowania.
3
Naciśnij ponownie
•
Naciśnij [f], aby przełączać pomiędzy AF i MF podczas nagrywania wideo.
Naciśnij przycisk AEL, aby użyć funkcji blokady ostrości (gdy funkcja AFL jest
przypisana do przycisku AEL).
Wybierz Wygaszanie, aby rozjaśnić lub wygasić scenę. Można również wybrać
Głos, Redukcja wiatru lub inne opcje. (str. 123)
Podczas nagrywania wideo dotknij , aby wybrać opcję dotykowego
AF. W przypadku wybrania Dotykowy AF, można w aparacie zablokować
ostrość na obiekcie, dotykając obiektu na ekranie. Wybranie Śledzenie AF
powoduje śledzenie obiektu i automatyczne ustawianie na nim ostrości także
w przypadku, gdy obiekt jest w ruchu lub zmieniona zostanie kompozycja
fotografowania.
(nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.
•
•
•
•
•
(nagrywanie filmu), aby zatrzymać.
Format HEVC (High-efficiency Video Coding) to najnowszy format kodowania
sygnału wideo, wprowadzony w 2013 r. przez międzynarodowe organizacje ds.
standardów ISO-IEC oraz ITU-T. W formacie stosowany jest wysoki współczynnik
kompresji, dzięki czemu możliwe jest zapisanie większej ilości danych w pamięci o
mniejszej pojemności. W zależności od danych technicznych komputera i interfejsu,
na niektórych komputerach pliki mogą nie być odtwarzane w pełnej rozdzielczości z
uwagi na wysoki poziom kompresji. Aby wyświetlić plik w formacie HEVC, potrzebny
jest program lub urządzenie z zainstalowanym koderem/dekoderem HEVC.
Podczas zapisu obrazu wideo w standardzie 4K lub UHD kąt widzenia staje się
mniejszy. (efektywny kąt widzenia: 4K – ok. 1,68x długości ogniskowej obiektywu,
UHD – ok. 1,77x długości ogniskowej obiektywu)
Jeśli włączona została opcja stabilizacji obrazu podczas nagrywania filmu, aparat
może nagrywać dźwięk wydawany przez stabilizator obrazu.
Podczas nagrywania wideo aparat może zarejestrować dźwięki zoomu lub innych
regulacji obiektywu.
W przypadku korzystania z opcjonalnego obiektywu wideo dźwięki
automatycznego dostrajania ostrości nie są nagrywane.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie usunięty obiektyw aparatu, nagrywanie
zostanie przerwane. Nie należy wymieniać obiektywu podczas nagrywania.
73
Mój aparat >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryby fotografowania
W przypadku nagrywania wideo można ustawić światłoczułość ISO do ISO 6400.
W przypadku nagłej zmiany kąta nagrywania podczas nagrywania filmu
obrazy mogą być niedokładnie rejestrowane przez aparat. Użyj statywu w celu
zminimalizowania ruchów aparatu.
Kartę pamięci należy zawsze formatować za pomocą aparatu. W przypadku
formatowania w aparacie karty pamięci o pojemności 32 GB lub mniejszej, system
plików zmieniany jest na FAT32. W przypadku formatowania karty pamięci o
pojemności 64 GB lub większej, system plików zmieniany jest na FAT. W przypadku
formatowania za pomocą innego aparatu lub komputera, może dojść do utraty
plików na karcie lub do zmiany jej pojemności.
W przypadku korzystania z karty pamięci sformatowanej w systemie plików FAT32
aparat automatycznie wstrzyma nagrywanie, gdy rozmiar pliku wideo przekroczy
4 GB, nawet jeśli maksymalny czas nagrywania nie został wykorzystany. Korzystanie
z karty pamięci sformatowanej w systemie plików exFAT umożliwia wykorzystanie
maksymalnego czasu nagrywania niezależnie od rozmiaru pliku wideo. Maksymalny
czas nagrywania wynosi 29 minut i 59 sekund.
(Po wybraniu rozdzielczości 1920X1080 (60p/50p) maksymalny czas nagrywania
wynosi 25 minut. W przypadku wybrania rozdzielczości 4096X2160, 3840X2160 lub
640X480 (MJPEG) maksymalny czas nagrywania wynosi 15 minut.)
Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci o zbyt niskiej prędkości zapisu,
nagrywanie filmu może zostać przerwane w momencie, gdy przestanie ona nadążać
z przetwarzaniem danych rejestrowanego wideo. Jeśli tak się stanie, wymień kartę
pamięci na szybszą lub zmniejsz rozmiar wideo (np. z 1280X720 do 640X480).
Zalecamy, aby podczas nagrywania wideo UHD korzystać z karty pamięci z
szybkością zapisu większą niż 30 MB/sek.
Po naciśnięciu przycisku nagrywania filmów wyłączona zostaje opcja Zoom
inteligentny.
Filmy mogą być ciemniejsze niż zdjęcia rejestrowane przy tym samym ustawieniu
ISO. Jeśli filmy są ciemniejsze, zmień czułość ISO.
W przypadku nagrywania filmu w trybie P, A lub S automatycznie jest ustawiana
czułość ISO Auto.
Dotknięcie ekranu w celu wybrania fotografowanego obszaru podczas nagrywania w
trybie Ciągły AF powoduje przełączenie trybu AF na Pojedyncze AF.
Po wybraniu rozdzielczości 4096X2160 lub 3840X2160 funkcja Podgląd ostrości nie
jest dostępna.
Jeśli aparat ulegnie przegrzaniu podczas nagrywania, na ekranie pojawi się ikona
ostrzeżenia przed przegrzaniem. Film wideo zostanie automatycznie zapisany, a
aparat zakończy nagrywanie. Aby kontynuować nagrywanie, należy schłodzić aparat.
74
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Tryb 3D
•
Do rejestrowania zdjęć i wideo 3D służy opcjonalny obiektyw 3D.
•
•
•
•
•
•
•
•
Obiektyw SAMSUNG 45mm F1.8 [T6] 2D/3D (przykład)
Ustaw przełącznik 2D/3D w obiektywie w pozycji 3D, a następnie zrób zdjęcie
lub nagraj wideo z odległości 1,5-5 m od obiektu.
• Niezależnie od pozycji pokrętła wyboru trybu tryb 3D jest zawsze włączony.
• Aby korzystać z automatycznych opcji 3D, dzięki którym w aparacie można
automatycznie ustawiać opcje fotografowania w zależności od warunków
fotografowania w trybie 3D, naciśnij [m] ĺ b ĺ Tryb 3D Auto ĺ Wł.
•
•
•
•
•
•
Dostępne opcje fotografowania różnią się w porównaniu do innych trybów
fotografowania.
Rozmiar zdjęcia jaki można wybrać to 5.9M (3232X1824) albo 2.1M (1920X1080).
Rozdzielczość wideo jest ustawiona na 1920X1080.
Wideo nagrane w 3D może być ciemne lub drgać podczas odtwarzania.
Fotografowanie w niskich temperaturach może spowodować zniekształcenie
kolorów na obrazach i zużycie energii baterii.
Przy oświetleniu poniżej 8,5 LV/900 luksów wykonanie poprawnego zdjęcia może
być niemożliwe. Najlepiej jest robić zdjęcia w miejscach o wystarczającej ilości
światła.
Jeśli fotografowany obiekt zawiera materiał polaryzujący, jak wyświetlacz,
okulary słoneczne lub filtr polaryzujący, albo obiektyw jest pokryty materiałem
polaryzującym, zdjęcia mogą wyjść ciemne lub efekt 3D może nie zostać
poprawnie utworzony.
Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Jeśli aparat zostanie obrócony lub przechylony w pionie w trakcie fotografowania,
efekt 3D może nie zostać poprawnie zastosowany. W trakcie rejestrowania
obrazów aparat powinien być ustawiony w normalnej pozycji.
Zdjęcia wykonywane przy oświetleniu jarzeniowym i zdjęcia obrazu
wyświetlanego przez projektor lub telewizor mogą wyjść czarne ze względu na
efekt migotania obrazu.
W trybie 3D opcja Powiększ x8 we Wspomaganie MF może nie być dostępna.
Na wyświetlaczu aparatu filmu 3D są wyświetlane zawsze w 2D.
Zdjęcia zrobione w trybie 3D są zapisywane w formatach plików JPEG (2D) oraz
MPO (3D). Na wyświetlaczu aparatu można wyświetlać wyłącznie pliki JPEG.
Aby wyświetlać pliki 3D, należy podłączyć aparat do monitora 3D lub telewizora
3D za pomocą opcjonalnego kabla HDMI. W trakcie oglądania należy mieć
założone odpowiednie okulary 3D.
W trybie 3D nie można używać lampy błyskowej.
75
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Funkcje dostępne w trybie fotografowania
Szczegółowe informacje na temat funkcji fotografowania zostały omówione w
Rozdziale 2. Naciskanie przycisków skrótów umożliwia dostęp do wybranych
funkcji, jak opisano poniżej.
Funkcja
Dostępna w
Skrót
Focus Peaking (str. 98)
P/A/S/M/s/t
-
OIS - Optyczna stabilizacja
obrazu (zabezpieczenie przed
poruszeniem) (str. 99)
P/A/S/M/s*/t
-
Napęd (Pojedynczo/Seria/
Seryjne/Samowyzwalacz/
Zakres) (str. 100)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
f/C
Zdjęcia interwałowe (str. 105)
P/A/S/M
-
Lampa błyskowa (str. 106)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
f
Pomiar (str. 111)
P/A/S/M
f
P/A/S/M
-
Funkcja
Dostępna w
Skrót
Tryb kadrowania (str. 115)
P/A/S/M
-
Rozmiar zdjęcia (str. 78)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Jakość (str. 79)
P/A/S/M/s*
-
ISO (str. 80)
P/A/S/M
f/I
Kolory OLED (str. 82)
P/A/S/M/s/t/3D
-
Balans bieli (str. 83)
P/A/S/M
f
Połączenie AE do punktu AF
(str. 113)
Kreator obrazu (str. 85)
P/A/S/M
f
Zakres dynamiczny (str. 114)
P/A/S/M
-
Inteligentny filtr (str. 86)
P/A/S/M
-
Kompensacja ekspozycji
(str. 115)
P/A/S/M/s*
f
Tryb AF (str. 87)
P/A/S/M/s*/t/3D*
f/F
P/A/S
a
Obszar AF (str. 90)
P/A/S/M/s*
f
Blokada ekspozycji/ostrości
(str. 117)
Dotykowy AF (str. 94)
P/A/S/M/s*/t*/3D*
-
Wspomaganie MF (str. 96)
P/A/S/M/s/t/3D*
-
* W tych trybach niektóre funkcje są ograniczone.
76
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Poniżej przedstawiono funkcje, które można wybierać w trybie fotografowania.
Dzięki funkcjom fotografowania można uzyskać bardziej dopracowane zdjęcia i wideo.
Funkcje fotografowania
Rozmiar i rozdzielczość
Rozmiar zdjęcia
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu
lub filmie, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w większym
formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości
rośnie również rozmiar pliku. Wybierz niską rozdzielczość zdjęć, które będą
prezentowane w cyfrowej ramce lub zostaną przesłane do Internetu.
Aby ustawić rozmiar,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Rozmiar zdjęcia ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
(3:2) 6480X4320*
Drukowanie na papierze formatu A0.
(3:2) 4560X3040
Drukowanie na papierze formatu A2.
(3:2) 3264X2176
Drukowanie na papierze formatu A3.
(3:2) 2112X1408
Drukowanie na papierze formatu A5.
(16:9) 6480X3648
Drukowanie na papierze formatu A0 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 4608X2592
Drukowanie na papierze formatu A2 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 3328X1872
Drukowanie na papierze formatu A4 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(16:9) 2048X1152
Drukowanie na papierze formatu A5 lub
wyświetlanie na telewizorze HD.
(1:1) 4320X4320
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A2.
(1:1) 3088X3088
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A3.
(1:1) 2160X2160
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A4.
(1:1) 1408X1408
Drukowanie kwadratowego zdjęcia na
papierze formatu A5.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
78
Funkcje fotografowania >
Rozmiar i rozdzielczość
Jakość
* Ustawienie domyślne
Ikona
Format
Opis
JPEG
Dobra:
• Kompresja zachowująca wysoką jakość.
• Zalecane podczas drukowania w normalnych
rozmiarach.
JPEG
Normalna:
• Kompresja z normalną jakością.
• Zalecane podczas drukowania w małych rozmiarach
lub publikowania w sieci.
RAW
RAW:
• Zapisz nieprzetworzoną wersję zdjęcia.
• Zalecane do robienia zdjęć przeznaczonych do
edycji po fotografowaniu.
RAW+JPEG
RAW + Bardzo dobra: zapisywanie zdjęcia zarówno
w formacie JPEG (z bardzo dobrą jakością) oraz w
formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Dobra: zapisywanie zdjęcia zarówno w
formacie JPEG (z dobrą jakością) oraz w formacie RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normalna: zapisywanie zdjęcia zarówno w
formacie JPEG (z normalną jakością) oraz w formacie
RAW.
Zrobione za pomocą aparatu zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub RAW.
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu JPEG
i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu z momentu
fotografowania. Pliki RAW nie są konwertowane do formatu JPEG i są
zapisywane w pamięci bez żadnych zmian.
Pliki w formacie RAW mają rozszerzenie SRW. Aby dostosować i skalibrować
wartość ekspozycji, balansu bieli, kontrastu i kolorów plików w formacie
RAW lub skonwertować pliki JPEG i TIFF, można użyć dołączonego programu
Samsung RAW Converter.
Ponieważ pliki RAW są bardzo duże, upewnij się, że na karcie pamięci jest
wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać je w tym formacie.
Aby ustawić jakość,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Jakość ĺ
opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Format
Opis
JPEG
Bardzo dobra*:
• Kompresja zachowująca najwyższą jakość.
• Zalecane podczas drukowania w dużych rozmiarach.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
79
Funkcje fotografowania
Czułość ISO
Wartość czułości ISO odzwierciedla czułość aparatu na światło.
Przykłady
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość aparatu na światło. Wybierając
wyższą wartość czułości ISO, można robić zdjęcia w słabo oświetlonych lub
ciemnych mroku miejscach przy większych szybkościach migawki. Wyższa
czułość może jednak zwiększyć elektroniczne szumy i wywołać ziarnistość
zdjęcia.
Aby ustawić czułość
ISO,
W trybie fotografowania naciśnij [I] ĺ opcja.
•
•
•
•
•
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
Opcję można także ustawić, naciskając [m] ĺ b ĺ ISO ĺ opcja w trybie
fotografowania.
Należy zwiększyć wartość ISO w miejscach, w których zabronione jest używanie
lampy błyskowej. Wysoka wartość ISO umożliwia wykonanie ostrego zdjęcia bez
przepuszczania dużej ilości światła.
Funkcja redukcji szumu służy do zmniejszania szumów wizualnych, które mogą
pojawiać się na zdjęciach wykonanych wysokiej wartości ISO. (str. 171)
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
W przypadku nagrywania wideo można ustawić światłoczułość ISO do ISO 6400.
80
Funkcje fotografowania >
Czułość ISO
Dostosowywanie ustawień ISO
Poniżej opisano ustawianie opcji Krok ISO, Zakres automatycznego ISO lub
Rozszerzenie ISO.
Aby dostosować
ustawienia ISO,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Dostosowanie ISO ĺ opcja.
Opcja
Opis
Krok ISO
Czułość ISO można ustawiać w krokach co 1/3 lub 1.
Zakres
automatycznego ISO
Ustawienie ISO na wartość Auto umożliwia ustawienie
maksymalnej wartości ISO, dla której wybierany jest
każdy skok EV.
Rozszerzenie ISO
Możliwe jest ustawienie wartości ISO 51200.
Można ustawić maksymalnie wartość ISO 25600 dla trybu Seria - normalna lub do
ISO 6400 podczas używania trybu Seria - szybka
81
Funkcje fotografowania
Kolory OLED
Istnieje możliwość ustawienia aparatu tak, aby kolory były optymalizowane do
odtwarzania na wyświetlaczach OLED. Wyświetlacz OLED dysponuje szerszym
zakresem reprodukcji kolorów niż wyświetlacz ciekłokrystaliczny, przez co
kolory są jaśniejsze i naturalne.
Aby ustawić Kolor
OLED,
Przykłady
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Kolory OLED
ĺ opcja.
Bez efektu koloru OLED
Z efektem koloru OLED
82
Funkcje fotografowania
Balans bieli
Funkcja Balans bieli umożliwia dostosowanie kolorów na zdjęciu, aby
wyglądały bardziej naturalnie. Tej funkcji można używać, jeśli na kolor wpływa
jakość źródła światła. Na przykład: lampy fluorescencyjne mogą powodować,
że zdjęcie będzie miało niebieski odcień. Aby zneutralizować ten efekt,
wybierz opcję Balans bieli, która powoduje dostosowanie ustawienia aparatu
do źródła światła. Można również dostosować Balans bieli, ręcznie regulując w
aparacie ustawienie temperatury koloru.
Dodatkowo można również dostosować wstępnie ustawione opcje balansu
bieli, tak aby kolory na zdjęciu odpowiadały rzeczywistym kolorom sceny w
różnych warunkach oświetleniowych.
Aby ustawić balans
bieli,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Balans bieli
ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Automatyczny balans bieli*: automatyczne dostosowywanie
ustawień balansu bieli dla źródła światła.
Automatyczny balans bieli + Światło żarowe: automatyczne
dostosowywanie ustawień balansu bieli do źródła światła z wyjątkiem
fotografowania w miejscach oświetlonych lampami żarowymi lub
halogenowymi. Ta opcje nie neutralizuje czerwonawego odcienia lamp
żarowych.
Dzienne: wybierz tę opcję podczas robienia zdjęć na zewnątrz
w słoneczny dzień. Ta opcja umożliwia robienie zdjęć o kolorach
najbardziej zbliżonych do naturalnych kolorów sceny.
Zachmurzenie: wybierz tę opcję podczas robienia zdjęć na zewnątrz
w pochmurny dzień lub w cieniu. Zdjęcia wykonane w pochmurne
dni są często bardziej niebieskawe niż te zrobione w dni słoneczne. Ta
opcja umożliwia zredukowanie tego efektu.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
W
Białe, fluorescencyjne: wybierz tę opcję przy fotografowaniu w
dziennym świetle jarzeniowym, zwłaszcza w przypadku białego światła
jarzeniowego.
N
Naturalne białe, fluorescencyjne: wybierz tę opcję przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym, zwłaszcza w
przypadku białego światła jarzeniowego o bardzo białym odcieniu.
D
Dzienne, fluorescencyjne: wybierz tę opcję przy fotografowaniu w
dziennym świetle jarzeniowym, zwłaszcza w przypadku białego światła
jarzeniowego o delikatnie niebieskawym odcieniu.
Światło żarowe: wybierz tę opcję przy robieniu zdjęć w
pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi.
Lampy żarowe mają zwykle zabarwienie czerwonawe. Ta opcja
umożliwia zredukowanie tego efektu.
Balans bieli lampy błyskowej: wybierz tę opcję podczas używania
lampy błyskowej.
Własne ustawienia: wybierz wstępnie zdefiniowane ustawienia
własne. Balans bieli można ustawić ręcznie, naciskając [D], a
następnie fotografując białą kartkę papieru. Wypełnij punktowy okrąg
pomiarowy kartką i ustaw balans bieli.
Temperatura koloru: dostosuj temperaturę koloru źródła światła
ręcznie. Temperatura koloru to podawana w kelwinach wartość
oznaczająca nasycenie określonego typu źródła światła. Cieplejsze
zdjęcia można uzyskać, ustawiając wyższą wartość, a chłodniejsze,
ustawiając niższą wartość. Naciśnij [D], a następnie dostosuj
temperaturę koloru.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
83
Funkcje fotografowania >
Balans bieli
Dostosowywanie wstępnych opcji balansu bieli
Przykłady
Dostosować można również wstępne opcje balansu bieli.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Balans bieli
ĺ opcja ĺ [D] ĺ obróć pokrętło poleceń 1 lub 2 lub
naciśnij [D/I/C/F].
Aby dostosować
wstępne opcje,
Wstecz
Ustaw
Resetuj
Balans bieli : Dzienne
Automatyczny balans bieli
Dzienne
Dzienne, fluorescencyjne
Światło żarowe
Można również dotknąć obszaru ekranu.
84
Funkcje fotografowania
Kreator obrazu (style zdjęć)
Kreator obrazu umożliwia stosowanie różnych stylów zdjęć, aby tworzyć
różny wygląd i emocjonalny klimat zdjęć. Można również tworzyć i zapisywać
własne style zdjęć, zmieniając kolory, nasycenie, ostrość, kontrast i odcień
poszczególnych stylów.
Nie ma zasady określającej, który styl jest odpowiedni do danych warunków.
Eksperymentuj z różnymi stylami i znajdź własne ustawienia.
Aby ustawić styl
zdjęcia,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Kreator obrazu ĺ opcja.
Retro
•
•
•
Przykłady
•
Standard
Klasyczna
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Chłodny
Spokojny
Można również zmieniać wartości ustawień wstępnie wybranego stylu. Wybierz
opcję Kreator obrazu, naciśnij [D], a następnie dostosuj kolor, nasycenie,
ostrość, kontrast lub odcień.
Aby dostosować własny kreator obrazu, wybierz
,
lub
, a następnie
dostosuj kolor, nasycenie, ostrość i kontrast.
Można użyć
(Niestandardowy profesjonalny) w trybie T po pobraniu
ustawień rejestrowania (filmu) za pomocą smartfona. (str. 68)
Opcje kreatora obrazów nie mogą być ustawiane jednocześnie z opcjami
Inteligentny filtr.
85
Funkcje fotografowania
Inteligentny filtr
Inteligentny filtr umożliwia stosowanie na zdjęciach efektów specjalnych.
Można wybrać różne opcje filtru, aby tworzyć efekty specjalne, które są trudne
do uzyskania w przypadku normalnych obiektywów.
Aby ustawić opcje
inteligentnego filtru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Inteligentny filtr ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.*
Brak efektu
Winiety
Zastosowanie kolorów retro, wysokiego kontrastu i
wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla
aparatów Lomo.
Miniatura (H)
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia
obiektu jako miniatury. Góra i dół zdjęcia będą rozmyte.
Miniatura (V)
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia
obiektu jako miniatury. Prawa i lewa część zdjęcia będą
rozmyte.
Akwarela
Zastosowanie efektu malowania akwarelami.
Czerwony
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz czerwonego.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Zielony
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz zielonego.
Niebieski
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz niebieskiego.
Żółty
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz żółtego.
•
•
Jednocześnie nie można ustawić opcji inteligentnego filtra i kreatora obrazu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
86
Funkcje fotografowania
Tryb AF
Poniżej przedstawiono sposoby regulacji ostrości w aparacie w zależności od
obiektów.
Można wybrać odpowiedni tryb ustawiania ostrości dla obiektu: Autofokus,
Ciągłe AF, Aktywny AF lub Ręczne ustawianie ostrości. Funkcja AF zostaje
włączona po naciśnięciu [Migawka] do połowy. W trybie MF, czyli ostrzenia
ręcznego, należy obracać pierścieniem ostrości na obiektywie.
Aby ustawić tryb
autofokusu,
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [F] ĺ opcja.
Opcję możesz także ustawić, naciskając [m] ĺ b ĺ Tryb AF ĺ opcja w
trybie fotografowania.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od używanego obiektywu.
W większości przypadków ostrość można uchwycić poprzez wybranie opcji
Pojedyncze AF. Trudniej złapać ostrość obiektów poruszających się szybko
lub obiektów w odcieniach podobnych do koloru tła. W takich przypadkach
należy wybrać właściwy tryb regulacji ostrości.
Jeżeli obiektyw jest wyposażony w przełącznik AF/MF, należy ustawić
przełącznik zgodnie z wybranym trybem. Ustaw przełącznik w pozycji AF
przy wyborze Pojedynczy AF, Ciągły AF lub Aktywny AF. Ustaw przełącznik w
pozycji MF przy wyborze Ręczna ostrość.
Jeśli na obiektywie nie ma przełącznika AF/MF, naciśnij [F], aby wybrać
wymagany tryb AF.
87
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Pojedyncze AF
Ciągły AF
Tryb Pojedyncze AF należy stosować podczas fotografowania nieruchomych
obiektów. Po naciśnięciu do połowy [Migawka] ostrość zostanie ustawiona na
obszarze ostrości. Obszar zmienia kolor na zielony po ustawieniu ostrości.
Gdy przycisk [Migawka] jest wciśnięty do połowy, w aparacie kontynuowane
jest automatyczne ustawianie ostrości. Ten tryb jest zalecany do fotografii
akcji.
•
•
W zależności od obiektywu, wyniki stosowania autofokusu mogą się różnić
w trakcie ciągłego wykonywania zdjęć przy użyciu funkcji Ciągły AF. Użyj
opcjonalnego obiektywu, aby uzyskać płynne działanie autofokusu. Wybierz
opcjonalny obiektyw z poniższych:
- SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS
- SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
- NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
Podczas korzystania z opcji Ciągły AF i Multi AF naciśnij [o], aby zmienić rozmiar
lub przesunąć fotografowany obszar podczas robienia zdjęcia. Fotografowany
obszar można przesunąć za pomocą pokrętła poleceń 2. Obróć pokrętło poleceń 1,
aby zmienić rozmiar fotografowanego obszaru. Po naciśnięciu do połowy
[Migawka] ostrość zostanie ustawiona tylko na fotografowanym obszarze.
Fotografowany obszar porusza się wraz z obiektem po właściwym ustawieniu
ostrości.
88
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Aktywny AF
Ręczne ustawianie ostrości
Gdy przycisk [Migawka] jest wciśnięty do połowy, aparat automatycznie
wykrywa ruch obiektu i przełącza pomiędzy trybami Pojedyncze AF i Ciągły AF.
Ostrość jest ustawiana na obiekcie, gdy oddala się on od aparatu (Pojedyncze
AF). Ostrość jest dalej ustawiana automatycznie, gdy przybliża się on do
aparatu (Ciągły AF). Ten tryb jest zalecany przy fotografii obiektów, które
ruszają się w sposób nieprzewidywalny.
Obracając ręcznie pierścień ostrości na obiektywie, można ręcznie ustawić
ostrość na obiekcie. Funkcja Wspomaganie MF umożliwia łatwe ustawienie
ostrości na obiekt. Podczas obracania pierścienia ostrości obszar ostrości jest
powiększany. W trakcie korzystania z funkcji Focus Peaking obiekt, na którym
ustawiono ostrość jest oznaczony wybranym kolorem. Ten tryb jest zalecany
przy fotografowaniu obiektów o kolorach zbliżonych do koloru tła, scen
nocnych czy fajerwerków.
Ta opcja nie jest dostępna przy nagrywaniu wideo.
Podczas używania tej funkcji nie można ustawić opcji Dotykowy AF, Obszar AF,
Wykrywanie twarzy oraz Połączenie AE do punktu AF.
89
Funkcje fotografowania
Obszar AF
Funkcja Obszar AF pozwala zmieniać pozycję obszaru ostrości.
Ogólnie rzecz biorąc, aparaty ustawiają ostrość na najbliższym obiekcie. Jeśli
jednak jest dużo obiektów, w ostrość może zostać ustawiona na obiekty
niepożądane. Aby uniknąć ustawiania ostrości na niepożądanych obiektach,
zmień obszar ostrości tak, aby ustawić ją na żądanym obiekcie. Wybierając
odpowiedni obszar ostrości, możesz uzyskać wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcie.
Aby ustawić obszar
autofokusu,
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Obszar AF
ĺ opcja.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Jeśli przełącznik AF/MF jest ustawiony w pozycji MF nie można zmienić obszaru
AF z menu fotografowania.
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub przesunąć go, w trybie fotografowania
naciśnij [o]. Fotografowany obszar można przesunąć za pomocą pokrętła poleceń 2.
Obróć pokrętło poleceń 1, aby zmienić rozmiar fotografowanego obszaru.
Zapisywanie położenia Wybór AF
Wybór AF
Ostrość można ustawić na wybranym obszarze. Zastosuj efekt braku ostrości,
aby bardziej wyeksponować konkretny obiekt.
Istnieje możliwość ustawienia aparatu tak, aby ostania pozycja autofokusu
została zapamiętana przez funkcję Wybór AF lub Dotykowy AF przed
wyłączeniem aparatu.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Zapisz pozycję wyboru AF ĺ opcja.
Ostrość na zdjęciu poniżej została przemieszczona, a jej wymiar zmieniony, w
celu dopasowania jej do twarzy obiektu.
90
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
Strefa AF
Multi AF
Ostrość w aparacie ustawiana jest tylko w wybranym obszarze. Obszar ostrości
pozostaje zablokowany na wybranym obszarze, nawet jeśli fotografowany
obiekt znajdzie się poza obszarem ostrości. Ten tryb jest zalecany, jeśli
występuje konieczność stałego ustawienia ostrości w określonym obszarze.
W aparacie wyświetlany jest zielony prostokąt w miejscu, w którym
prawidłowo została ustawiona ostrość. Zdjęcie jest dzielone na dwa lub więcej
obszarów, a w aparacie rozpoznawane są punkty ostrości każdego obszaru.
Ten tryb jest zalecany przy fotografii scenerii.
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub przesunąć go, w trybie
fotografowania naciśnij [o].
Po naciśnięciu do połowy [Migawka] w aparacie wyświetlane są obszary
ostrości, jak pokazano na zdjęciu poniżej.
91
Funkcje fotografowania
Wykrywanie twarzy
Opcje wykrywania twarzy umożliwiają zrobienie autoportretu lub zdjęcia
uśmiechniętej twarzy.
Aby użyć funkcji
wykrywania twarzy,
•
•
•
•
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Wykrywanie twarzy ĺ opcja.
Gdy aparat wykryje twarz, zaczyna ją automatycznie śledzić.
W zależności od ustawień opcji Kreator obrazu opcja Wykrywanie twarzy może nie
dawać oczekiwanych efektów.
Przy ustawianiu ręcznej ostrości korzystanie z opcji Wykryj twarze AF może nie być
możliwe.
Opcja Wykryj twarze AF może nie działać, gdy:
- obiekt znajduje się zbyt blisko lub zbyt daleko w stosunku do aparatu,
- otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne,
- obiekt nie jest zwrócony twarzą do aparatu,
- obiekt ma na twarzy okulary przeciwsłoneczne lub maskę,
- obiekt gwałtownie zmienia wyraz twarzy,
- obiekt jest podświetlony lub warunki oświetleniowe są niestabilne.
Gdy ustawione zostaną opcje wykrywania twarzy, jako obszar AF automatycznie
jest ustawiana opcja Multi AF.
Zależnie od wybranych opcji wykrywania twarzy niektóre opcje fotografowania
mogą być niedostępne.
Normalna
W aparacie ustawiana jest ostrość na ludzkich twarzach. Można wykryć
twarze maksymalnie 10 osób. To ustawienie jest zalecane w przypadku
fotografowania grupy osób.
Po naciśnięciu [Migawka] do połowy ostrość w aparacie będzie ustawiana
na twarzach osób, jak pokazano to na zdjęciu poniżej. W przypadku
fotografowania grupy osób twarz najbliższej osoby lub osoby w środku ekranu
jest w aparacie oznaczona kolorem białym, natomiast twarze pozostałych osób
zostaną oznaczone kolorem szarym.
92
Funkcje fotografowania >
Wykrywanie twarzy
Wyzwalanie uśmiechem
Wyzwalanie mrugnięciem
Aparat automatycznie zwalnia migawkę, gdy wykryje uśmiechniętą twarz.
Aparat automatycznie zwalnia migawkę 2 sekundy po wykryciu mrugnięcia na
twarzy.
Jeśli fotografowana osoba szeroko się uśmiechnie, aparatowi będzie łatwiej wykryć
uśmiech.
•
•
Mrugnij przez ponad 1 sekundę w celu efektywniejszego wykrycia.
Wykrywanie mrugnięcia może się nie powieść, gdy:
- aparat znajduje się poniżej oczu,
- fotografowana osoba jest w cieniu z powodu podświetlenia z tyłu,
- fotografowana osoba nosi okulary.
93
Funkcje fotografowania
Dotykowy AF
Istnieje możliwość wybrania lub ustawienia ostrości na obszarze wskazanym
na ekranie poprzez dotknięcie. Można również ustawić ostrość na obiekcie i
zrobić zdjęcie poprzez dotknięcie ekranu.
Aby ustawić Dotykowy
AF,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Dotykowy AF
ĺ opcja.
Śledzenie AF
Śledzenie AF umożliwia śledzenie obiektu i automatyczne ustawianie na nim
ostrości także w przypadku, gdy obiekt jest w ruchu lub zmieniona zostanie
kompozycja fotografowania.
Biała ramka: obiekt jest śledzony w
aparacie.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Dotykowy AF
Dotykowy AF pozwala wybrać i ustawić ostrość na obszarze ostrości
wskazanym na ekranie poprzez dotknięcie.
Zielona ramka: obiekt znajduje się
w polu ostrości po naciśnięciu do
połowy [Migawka].
Czerwona ramka: ustawianie
ostrości za pomocą aparatu nie
powiodło się.
Punkt AF
Fotografowany obszar będzie odpowiadał obszarowi dotkniętemu na ekranie i
nie będzie można ustawić ostrości.
94
Funkcje fotografowania >
•
•
•
•
•
•
Dotykowy AF
Jeśli nie wybierzesz obszaru ostrości, funkcja automatycznego ustawiania ostrości
nie działa.
Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
- obiekt jest zbyt mały,
- obiekt porusza się gwałtownie,
- obiekt jest podświetlony lub otoczenie fotografowania jest zbyt ciemne,
- kolory lub wzory na obiekcie i tle są takie same,
- na obiekcie znajdują się poziome wzory, takie jak żaluzje,
- aparat nadmiernie się trzęsie,
- zdjęcia wykonywane są ciągle.
Jeżeli śledzenie nie powiedzie się, funkcja zostanie anulowana.
Jeśli aparat nie będzie w stanie śledzić obiektu, obszar ostrości zostanie
zresetowany.
Jeżeli nie powiedzie się ustawianie ostrości za pomocą aparatu, ramka ostrości
zmieni się w czerwoną, a ustawienia ostrości zostaną anulowane.
W przypadku wybrania Śledzenie AF, tryb autofokusu jest ustawiany na Ciągły AF.
Zdjęcie za jednym dotknięciem
Istnieje możliwość wykonania zdjęcia za jednym dotknięciem palca. Po
dotknięciu obiektu w aparacie automatycznie ustawiona zostanie na niego
ostrość i wykonane zostanie zdjęcie.
95
Funkcje fotografowania
Wspomaganie ustawiania ostrości
Podczas ręcznego lub automatycznego ustawiania ostrości można korzystać
z różnych funkcji wspomagania ustawiania ostrości w aparacie. Funkcje
wspomagania ręcznego ustawiania ostrości są dostępne tylko z obiektywami
obsługującymi ręczne ustawianie ostrości.
Wspomaganie MF
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.
Funkcja Wspomaganie MF nie będzie używana.
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar ostrości jest
powiększany 5-krotnie.
Powiększ x5*
W trybie ręcznej ostrości można powiększyć scenę i łatwo dostosować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
Aby ustawić
wspomaganie ręcznej
ostrości,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Wspomaganie MF ĺ opcja.
Obracanie pierścieniem ostrości sprawia, że obszar ostrości jest
powiększany 8-krotnie.
Powiększ x8
96
Funkcje fotografowania >
Wspomaganie ustawiania ostrości
DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie
ostrości)
Ostrość można ustawić ręcznie, obracając pierścieniem ostrości po uprzednim
wyostrzeniu poprzez naciśnięcie do połowy [Migawka].
Aby ustawić funkcję
DMF,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ DMF ĺ
opcja.
Preselekcja zwolnienia AF
Ustaw, aby zrobić zdjęcie po ustawieniu ostrości lub wybierz preselekcję
dokładności lub szybkość fotografowania.
Aby ustawić opcje
Preselekcji wyzwalania
AF,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Preselekcja zwolnienia AF ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Ostrość*
Wykonanie zdjęcia tylko, gdy ustawiono ostrość. Można
ustawić priorytet dokładności ostrości lub szybkości
fotografowania.
• Auto*: w aparacie automatycznie zostanie wybrany
priorytet dokładności lub szybkości fotografowania.
• Priorytet ostrości: ustawianie priorytetu dokładnego
ustawienia ostrości. W przypadku wybrania metody
fotografowania Seria - szybka lub Seryjne ustawienie
priorytetu dokładności jest zastosowywane do
pierwszego zdjęcia.
• Priorytet szybkości fotografowania: ustawianie
priorytetu szybkości fotografowania.
Zwolnij
Wykonanie zdjęcia przy naciśnięciu [Migawka], nawet
jeśli nie osiągnięto ostrości.
Ustawianie czułości MF i DMF
Ustaw czułość pierścienia ostrości podczas używania ręcznego ustawiania
ostrości lub funkcji DMF. W przypadku wybrania opcji Wysoka nieznaczne
obroty pierścienia ostrości spowodują dostosowanie ostrości. W przypadku
wybrania opcji Niska dłuższe obroty pierścienia ostrości spowodują
dostosowanie ostrości.
Aby ustawić opcje
czułości MF,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Czułość MF
ĺ opcja.
97
Funkcje fotografowania >
Wspomaganie ustawiania ostrości
Focus Peaking
W trybie ręcznego ustawiania ostrości wybrany kolor oznacza obiekt, na
którym ustawiono ostrość, aby ułatwić ustawienie ostrości za pomocą
pierścienia ostrości.
Aby ustawić opcje
Focus Peaking,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Focus Peaking ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Poziom
Ustaw czułość wykrywania obiektu, na którym ustawiono ostrość.
(Wył., Wysoka, Normalny*, Niska)
Kolor
Ustaw kolor oznaczający obiekt, na którym ustawiono ostrość.
(Biały*, Czerwony, Zielony)
Po wybraniu rozdzielczości 4096X2160 lub 3840X2160 funkcja Podgląd ostrości nie
jest dostępna.
98
Funkcje fotografowania
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
Wybierz funkcję optycznej stabilizacji obrazu (OIS), aby zminimalizować
drgania aparatu. Funkcja OIS może nie być dostępna w niektórych
obiektywach.
Drgania aparatu występują w ciemnych miejscach lub podczas fotografowania
w pomieszczeniach. W takich warunkach w aparacie ustawiane są niższe
szybkości migawki, aby zwiększyć ilość wpadającego światła, co może się
wiązać z rozmytymi zdjęciami. Aby temu zapobiec, skorzystaj z funkcji OIS.
Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik OIS, ustaw go w pozycji ON, aby
korzystać z funkcji OIS.
Aby ustawić opcje OIS,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
OIS - Optyczna stabilizacja obrazu (zabezpieczenie przed
poruszeniem) ĺ opcja.
Bez korekcji OIS
•
Opis
Wył.: funkcja OIS jest wyłączona.
Tryb 1*: funkcja OIS jest stosowana wyłącznie po naciśnięciu
[Migawka] do końca lub do połowy.
Tryb 2: funkcja OIS jest włączona.
Funkcja OIS może nie działać poprawnie, gdy:
aparat zostanie poruszony podczas śledzenia poruszającego się obiektu,
drganie aparatu jest zbyt silne,
szybkość migawki jest niska (na przykład po wybraniu opcji Noc w trybies),
poziom naładowania baterii jest niski,
robione jest zdjęcie ze zbliżeniem.
Używanie funkcji OIS podczas fotografowania ze statywem może skutkować
nieostrymi obrazami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS. Podczas korzystania
ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
W razie uderzenia lub upuszczenia aparatu obraz na wyświetlaczu stanie się
nieostry. W takim przypadku wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
Funkcji OIS należy używać tylko w razie konieczności, ponieważ powoduje ona
szybsze rozładowanie baterii.
Aby ustawić opcję OIS w menu, ustaw przełącznik OIS na obiektywie w pozycji ON.
Ta opcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych
obiektywów.
-
* Ustawienie domyślne
Ikona
Z korekcją OIS
•
•
•
•
•
99
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania)
Możesz ustawić metodę fotografowania, taką jak Ciągłe, Seryjne,
Samowyzwalacz lub Zakres.
Wybierz Pojedynczo, aby kolejno rejestrować pojedyncze zdjęcia. Wybierz
Seria - normalna, Seria - szybka lub Seryjne, aby fotografować szybko
poruszające się obiekty. Wybierz Zakres wartości ekspozycji, Zakres balansu
bieli, Zakres kreatora obrazów lub Zakres głębi ostrości, aby wyregulować
ekspozycję, balans bieli, zastosować efekty Kreatora obrazu lub robić zdjęcia z
różną głębią ostrości. Można też wybrać Samowyzwalacz, aby automatycznie
robić zdjęcie po określonym czasie.
Aby zmienić metodę
fotografowania,
•
•
Pojedynczo
Zrobienie jednego zdjęcia po każdorazowym naciśnięciu [Migawka]. Zalecane
dla warunków ogólnych.
W trybie fotografowania naciśnij [C] ĺ opcja.
Opcję można również ustawić, naciskając [m] ĺ b ĺ Napęd ĺ metoda
fotografowania w trybie fotografowania.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
100
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Ciągłe
Seryjne
Wykonuj zdjęcia nieprzerwanie podczas naciskania [Migawka]. Można
wykonać do 4 zdjęć (Seria - normalna) lub 9 zdjęć (Seria - szybka) na
sekundę.
Wykonuj nieprzerwanie do 10 zdjęć na sekundę (przez 3 sekundy), 15 zdjęć
na sekundę (przez 2 sekundy) lub 30 zdjęć na sekundę (przez 1 sekundę) po
jednorazowym naciśnięciu [Migawka]. Zalecane jest to przy fotografowaniu
ruchu szybko poruszających się obiektów, takich jak samochody wyścigowe.
•
•
•
•
•
•
Funkcja redukcji szumu nie jest dostępna, gdy wybrano tryb Seria - szybka.
Dla tej opcji dostępna jest funkcja Śledzenie AF.
Można ustawić maksymalnie wartość ISO 25600 dla trybu Seria - normalna lub do
ISO 6400 podczas używania trybu Seria - szybka.
W przypadku ciągłego wykonywania zdjęć najlepsze rezultaty osiąga się,
ustawiając szybkość migawki na 1/250 s lub wyższą. W przypadku ustawienia
prędkości fotografowania na 9 kl./s w trybie Seria - szybka ustaw szybkość
migawki na wartość 1/500 s lub wyższą.
Maksymalna prędkość fotografowania to 9 klatek na sekundę. Zostanie ona
ograniczona po wykonaniu ok. 40 zdjęć JPEG lub 5 zdjęć RAW. (Zależnie od karty
SD UHS-I. Może się różnić w zależności od specyfikacji karty pamięci.)
•
•
•
•
•
•
•
Aby ustawić szybkość fotografowania, w trybie fotografowania naciśnij [C] ĺ
Seryjne, a następnie naciśnij [D].
Rozmiar zdjęcia jest ustawiony na 7M.
Zapisanie zdjęcia może zająć więcej czasu.
Z tą opcją nie można używać lampy błyskowej.
Szybkość migawki musi być większa niż 1/30 sekundy.
Zdjęcia wykonane z zastosowaniem tej opcji mogą zostać nieznacznie
powiększone podczas zapisywania.
Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższej niż ISO 6400.
Tej opcji nie można stosować z formatem plików RAW. Wybranie tej opcji
spowoduje zmianę jakości zdjęcia z RAW na JPEG.
101
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Samowyzwalacz
Robienie zdjęć po określonym czasie. Można też ustawić interwał
fotografowania, liczbę ujęć oraz czas fotografowania.
Zakres automatycznej ekspozycji
(Zakres wartości ekspozycji)
Po naciśnięciu [Migawka] za pomocą aparatu wykonywane są 3 kolejne
zdjęcia: oryginał i dwa kolejne z różnymi ustawieniami ekspozycji. Podczas
wykonywania serii trzech zdjęć aparatem należy użyć statywu, aby zapobiec
rozmyciu zdjęć. Ustawienia można zmienić w menu Ustawienia zakresu.
Ekspozycja +2
Ekspozycja -2
Oryginalne
•
•
Naciśnij [Migawka], aby zakończyć fotografowanie.
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia samowyzwalacza, naciśnij [C] ĺ
Samowyzwalacz ĺ [D] ĺ ustaw odstęp czasu przed wykonaniem zdjęcia,
liczbę zdjęć oraz czas fotografowania.
102
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres balansu bieli (Zakres balansu bieli)
Po naciśnięciu [Migawka] aparat wykonuje 3 kolejne zdjęcia: oryginał i
dwa kolejne z różnymi ustawieniami balansu bieli. Oryginalne zdjęcie jest
rejestrowane po naciśnięciu [Migawka]. Dwa pozostałe zostaną dobrane
automatycznie zgodnie z ustawieniami balansu bieli. Ustawienia można
zmienić w menu Ustawienia zakresu.
Zakres kreatora obrazu (Zakres kreatora
obrazów)
Po naciśnięciu [Migawka] za pomocą aparatu wykonywane są 3 kolejne
zdjęcia, z których każde ma inne ustawienia Kreatora obrazu. Za pomocą
aparatu wykonane zostanie zdjęcie i zastosowane zostaną do niego trzy
opcje kreatora obrazu, które ustawiono dla rejestrowanych obrazów. W menu
Ustawienia zakresu można wybrać trzy różne ustawienia.
MG+2
MG-2
Oryginalne
Retro
Żywe
Standard
Tej opcji nie można stosować z formatem plików RAW. Wybranie tej opcji spowoduje
zmianę jakości zdjęcia z RAW na JPEG.
Tej opcji nie można stosować z formatem plików RAW. Wybranie tej opcji spowoduje
zmianę jakości zdjęcia z RAW na JPEG.
103
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Ustawienie zakresu głębi ostrości
Po naciśnięciu [Migawka] aparat wykonuje 3 kolejne zdjęcia z różną głębią
ostrości poprzez dostosowanie wartości przysłony. Podczas wykonywania
serii trzech zdjęć aparatem należy użyć statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęć.
Ustawienia można zmienić w menu Ustawienia zakresu.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Program lub Preselekcja przysłony.
Ustawienia zakresu
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Zakres wartości
ekspozycji
Ustaw interwał ekspozycji. (-/+ 0.3 EV*, -/+ 0.7 EV,
-/+ 1.0 EV, -/+ 1.3 EV, -/+ 1.7 EV, -/+ 2.0 EV, -/+ 2.3 EV,
-/+ 2.7 EV, -/+ 3.0 EV)
Zakres balansu bieli
Dostosowanie zakresu interwału balansu bieli 3 zdjęć
wykonanych w trybie zakresu. (AB -/+1, AB -/+2,
AB -/+3*, MG -/+1, MG -/+2, MG -/+3)
Na przykład: AB -/+3 powoduje zmianę wartości barwy
pomarańczowej o plus lub minus trzy kroki. MG -/+3
powoduje zmianę wartości barwy purpurowej o tę samą
wartość.
Zakres kreatora
obrazów
Wybranie 3 ustawień Kreatora obrazu, które mają być
używane w aparacie do rejestrowania 3 zdjęć w trybie
zakresu.
Zakres głębi
ostrości
Ustawianie interwału głębi. Pokrętło poleceń 1 lub 2
służą do wyboru opcji. Można również przesunąć suwak
lub dotknąć strzałek, aby wybrać opcję. (-/+ 0.3, -/+ 0.7,
-/+ 1.0*, -/+ 1.3, -/+ 1.7, -/+ 2.0, -/+ 2.3, -/+ 2.7, -/+ 3.0)
Możliwe jest skonfigurowanie opcji każdej funkcji zakresu.
Aby ustawić opcję
zakresu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Napęd ĺ
wybierz opcję zakresu, a następnie naciśnij [F] ĺ ustaw opcje
dla każdego zakresu.
104
Funkcje fotografowania
Zdjęcia interwałowe
Istnieje możliwość ustawienia odstępu czasu pomiędzy zdjęciami, liczby ujęć
oraz czasu rozpoczęcia fotografowania. Tej funkcji można użyć, aby robić
zdjęcia w regularnych odstępach czasu podczas obserwacji takich zjawisk jak
zaćmienie księżyca lub wschód słońca.
Aby zrobić zdjęcie
z interwałowe,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Zdjęcia
interwałowe ĺ ustaw odstęp czasu pomiędzy zdjęciami, liczbę ujęć
oraz czas rozpoczęcia fotografowania ĺ Rozpocznij wykonywanie
zdjęć interwałowych ĺ poczekaj na rozpoczęcie fotografowania
w ustawionym czasie. (Jeśli nie ustawiono czasu rozpoczęcia
fotografowania, naciśnij [Migawka], aby wykonać zdjęcie.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby zapisać zdjęcia interwałowe jako wideo, wybierz Film poklatkowy ĺ Wł..
W aparacie zostanie nagrane wideo UHD o długości do 60 sekund i szybkości
10 kl./s. Podczas korzystania z funkcji Film poklatkowy można ustawić liczbę na
mniej niż 600 ujęć.
Jeśli liczba zdjęć zostanie ustawiona na większą niż 600 lub nie ma wystarczającej
ilości miejsca na karcie pamięci po ustawieniu funkcji Film poklatkowy, liczba
zdjęć interwałowych zostanie automatycznie zmieniona, aby możliwe było użycie
funkcji Film poklatkowy.
Dotknij
, aby wstrzymać fotografowanie.
Dotknij
, aby wznowić.
Dotknij
lub naciśnij [m], aby zakończyć fotografowanie.
Aby zminimalizować ruchy aparatu podczas robienia zdjęć interwałowych, należy
użyć kabla wyzwalacza migawki i statywu.
Podłącz przewód zasilania, jeżeli interwał fotografowania jest długi bądź liczba
rejestrowanych ujęć wysoka.
Jeżeli interwał fotografowania ustawiono na wartość pomiędzy jedną minutą i
10 minutami, po rozpoczęciu wykonywania zdjęcia na aparacie zostanie włączony
tryb oszczędzania wyświetlacza. Jeżeli interwał fotografowania przekracza
10 minut, w aparacie zostanie uruchomiony tryb oszczędzania energii; aparat
zostanie włączony, a zdjęcie zostanie wykonane automatycznie w następnym
interwale. Naciśnij [Migawka], aby wyłączyć tryb oszczędzania energii.
Jeśli bateria lub karta pamięci zostanie usunięta podczas wykonywania zdjęć,
fotografowanie zostanie zakończone. Przed wyjęciem baterii lub karty pamięci
należy wstrzymać zdjęcia interwałowe i wyłączyć aparat.
105
Funkcje fotografowania
Lampa błyskowa
Aby wykonać realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być stała.
Kiedy oświetlenie jest zmienne, można użyć lampy błyskowej i dostarczyć stałą
ilość światła. Wybierz odpowiednie ustawienia zgodnie ze źródłem światła i
obiektem.
Aby ustawić opcje
lampy błyskowej,
Ikona
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Lampa błyskowa ĺ opcja.
Opis
Wył.: lampa błyskowa jest wyłączona.
Inteligentna lampa błyskowa: w aparacie automatycznie
dostosowywana jest jasność lampy błyskowej w zależności od ilości
światła w otoczeniu.
Ikona
Opis
2. kurtyna: lampa błyskowa zostanie
wyzwolona tuż przed zamknięciem
migawki. Zdjęcie obiektu robione jest
za pomocą aparatu dużo później w
sekwencji akcji.
Kierunek poruszania się kuli
Szybka synchronizacja: jeśli szybkość migawki jest większa niż
szybkość synchronizacji aparatu (najkrótszy możliwy czas otwarcia
i zamknięcia migawki), lampa błyskowa zostanie wyzwolona
kilkakrotnie z dużą prędkością. Lampa błyskowa zacznie rozbłyskać,
gdy otworzy się migawka. Tę opcję można ustawić tylko w przypadku
podłączenia zgodnej, opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej.
(SEF-580A)
Auto: lampa błyskowa błyska automatycznie w ciemnych lokalizacjach.
Automatyczna redukcja efektu czerwonych oczu: lampa błyskowa
wyzwalana jest automatycznie i powoduje redukcję efektu czerwonych
oczu.
•
•
Wypełnij: lampa błyskowa jest wyzwalana przy każdym zdjęciu.
(Jasność jest regulowana automatycznie).
•
Wypełnienie + redukcja efektu czerwonych oczu: lampa błyskowa
wyzwalana jest przy każdym zdjęciu i powoduje redukcję efektu
czerwonych oczu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje interwał. Nie należy poruszać
aparatem przed drugim wyzwoleniem lampy błyskowej.
Jeżeli wybrano Wył., lampa błyskowa nie rozbłyska, nawet jeżeli podłączona jest
zewnętrzna lampa błyskowa. W przypadku ręcznego ustawienia intensywności
lampy błyskowej, lampa błyskowa zostanie wyzwolona raz bez błysku wstępnego.
Należy używać wyłącznie lamp błyskowych zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezgodnych lamp błyskowych może spowodować uszkodzenie aparatu.
1. kurtyna: lampa błyskowa zostanie
wyzwolona natychmiast po otwarciu
migawki. Zdjęcie obiektu robione jest
za pomocą aparatu dużo wcześniej w
sekwencji akcji.
Kierunek poruszania się kuli
106
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
Redukowanie efektu czerwonych oczu
Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy błyskowej
może spowodować czerwony odblask w oczach fotografowanych osób. Aby
skorygować efekt czerwonych oczu, wybierz Automatyczna redukcja efektu
czerwonych oczu lub Wypełnienie + redukcja efektu czerwonych oczu.
Dostosowanie intensywności lampy
błyskowej
Jeżeli lampa błyskowa jest włączona, dostosuj intensywność lampy błyskowej
o +/-2 poziomy.
Aby ustawić
intensywność lampy
błyskowej,
Wstecz
Bez redukcji efektu czerwonych oczu
Z redukcją efektu czerwonych oczu
W trybie fotografowania wybierz [m] ĺ b ĺ
Lampa błyskowa ĺ opcja ĺ [D] ĺ obróć pokrętło poleceń
1 lub 2 lub naciśnij [C/F], aby dostosować intensywność lampy
błyskowej.
Ustaw
Resetuj
Lampa błyskowa : Wypełnij
Gdy używana jest funkcja redukcji czerwonych oczu, emitowane są dwa
oddzielne błyski. Obiekt nie powinien poruszać się do momentu wyemitowania
drugiego błysku. Jeśli obiekt znajduje się zbyt daleko od aparatu lub poruszy się
po wyemitowaniu pierwszego błysku, efekt czerwonych oczu może nie zostać
zredukowany.
107
Funkcje fotografowania >
•
•
•
•
•
•
Lampa błyskowa
Intensywność można również dostosować, przesuwając suwak lub dotykając
/ .
Dostosowanie intensywności lampy błyskowej może nie zapewnić dobrego
efektu, gdy:
- obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu,
- ustawiono zbyt dużą czułość ISO,
- wartość ekspozycji jest zbyt duża lub zbyt mała,
- otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne.
Tej funkcji nie można używać w niektórych trybach fotografowania.
W przypadku zamocowania do aparatu zewnętrznej lampy błyskowej z regulacją
intensywności zostaną zastosowane ustawienia intensywności lampy błyskowej.
Jeśli podczas używania lampy błyskowej obiekt znajduje się zbyt blisko, pewna
część światła może zostać zablokowana, co powoduje uzyskanie ciemnego
zdjęcia. Należy się upewnić, że obiekt znajduje się w zalecanym obszarze działania,
który różni się w zależności od obiektywu.
Gdy zamocowano osłonę obiektywu, światło lampy błyskowej może zostać
zablokowane przez osłonę. Przed użyciem lampy błyskowej należy zdjąć osłonę.
Ustawienia lampy błyskowej
Ustawienie trybu lampy błyskowej, wartości ekspozycji, jasności lampy
błyskowej lub wielu lamp błyskowych po zamocowaniu do aparatu
zewnętrznej lampy błyskowej. Można również ustawić synchronizację
bezprzewodową, aby sterować zewnętrzną lampą błyskową. Ustawienia
lampy błyskowej są obsługiwane tylko w przypadku podłączenia zgodnej,
opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej (SEF-580A).
Konfiguracja zewnętrznej lampy błyskowej
Aby ustawić
zewnętrzną lampę
błyskową,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Ustawienia
zewnętrznej lampy błyskowej ĺ opcja.
108
Funkcje fotografowania >
Opcja
Lampa błyskowa
Opis
• A-TTL: w trybie A-TTL (Advanced Through The Lens) w
Tryb lampy
błyskowej
aparacie za pomocą obiektywu mierzony jest poziom
światła odbijanego przez obiekt. Następnie na podstawie
wartości ekspozycji i szybkości migawki obliczana jest
optymalna ekspozycja.
• Tryb ręczny lampy błyskowej: lampa błyskowa emituje
światło o pełnej mocy lub intensywność lampy błyskowej
może zostać dostosowana ręcznie.
• Tryb wielu lamp błyskowych: po naciśnięciu [Migawka]
lampa błyskowa jest wyzwalana wiele razy na podstawie
ustawionej liczby.
Kompensacja
ekspozycji (EV)
lampy błyskowej
Ustawienie ekspozycji lampy błyskowej, gdy tryb lampy
błyskowej to A-TTL.
Jasność lampy
błyskowej
Ustawienie jasności lampy błyskowej, gdy tryb lampy
błyskowej to Tryb ręczny lampy błyskowej.
Ustawienia
trybu wielu lamp
błyskowych
Ustawienie liczby, jasności lub częstotliwości wyzwalania
lampy błyskowej, gdy tryb lampy błyskowej to Tryb wielu
lamp błyskowych.
Ustawianie synchronizacji bezprzewodowej dla zewnętrznej
lampy błyskowej
Ustawienie synchronizacji bezprzewodowej umożliwiającej zdalne sterowanie
wbudowanymi i zewnętrznymi lampami błyskowymi za pomocą sygnałów
bezprzewodowych. System zdalnego sterowania składa się z głównej lampy
błyskowej, która jest montowana do aparatu, oraz jednej lub większej liczby
pomocniczych lamp błyskowych. Pomocnicza lampa błyskowa należy do
jednej z trzech grup: A, B lub C.
Aby ustawić
synchronizację
bezprzewodową,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Zewnętrzna bezprzewodowa lampa błyskowa ĺ opcja.
Jeśli możliwa jest wymiana danych pomiędzy aparatem i lampą błyskową, ustawienia
zewnętrznej lampy błyskowej można dostosować na aparacie lub lampie błyskowej.
Wcześniej ustawione opcje zostaną zastosowane.
109
Funkcje fotografowania >
Lampa błyskowa
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Użyj bezprzewodowej
lampy błyskowej
Ustawienie pozwala korzystać z synchronizacji
bezprzewodowej. (Wył.*, Wł.)
Kanał
Ustawienie kanałów synchronizacji bezprzewodowej.
Istnieją cztery zdalne kanały pozwalające na
jednoczesną obsługę wielu zdalnych systemów.
Główna lampa błyskowa oraz pomocnicze lampy
błyskowe w obrębie zdalnego systemu muszą być
ustawione na ten sam kanał. (K 1, K 2, K 3, K 4)
Tryb grupy lamp
błyskowych
•
•
Ustawienie trybu lampy błyskowej dla grupy A, B
lub C. Zmiany trybu lampy błyskowej mogą zostać
przeprowadzone tylko na głównej lampie błyskowej.
Zmiany są następnie stosowane w grupie lamp
pomocniczych A, B lub C, a grupa lamp pomocniczych
działa jako system zdalny lampy błyskowej (w trybie
A-TTL lub ręcznym) zgodnie z ustawieniami głównej
lampy błyskowej.
• A-TTL: ustawienie ekspozycji lampy błyskowej, gdy
wybrano tryb lampy błyskowej A-TTL.
• Tryb ręczny lampy błyskowej: ustawianie
jasności lampy błyskowej, gdy wybrano tryb lampy
błyskowej Tryb ręczny lampy błyskowej.
• Wył.: lampa błyskowa nie będzie wyzwalana.
Blokowanie intensywności lampy błyskowej
Gdy ustawiono tryb lampy błyskowej na A-TTL, w aparacie automatycznie
obliczana jest optymalna ekspozycja przez wyemitowanie błysku wstępnego.
Jeśli ekspozycja nie zostanie właściwie obliczona, użyj funkcji FEL. Błysk
wstępny jest wyzwalany w ustawionym obszarze, a intensywność lampy
błyskowej jest blokowana.
Aby zablokować
intensywność lampy
błyskowej,
Ustaw funkcję [a] na FEL ĺ ustaw ostrość na obszarze
ekspozycji ĺ naciśnij [a].
Wybranie Ustawienia zewnętrznej lampy błyskowej jest niemożliwe, gdy
używana jest funkcja Zewnętrzna, bezprzewodowa lampa błyskowa.
Informacje o korzystaniu z funkcji synchronizacji bezprzewodowej z zewnętrzną
lampą błyskową można znaleźć w instrukcji obsługi opcjonalnej zewnętrznej
lampy błyskowej (SEF-580A).
110
Funkcje fotografowania
Pomiar
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego za pomocą aparatu
pomiaru światła.
W aparacie mierzona jest ilość światła w scenie, a za pomocą pomiaru
regulowane są różne ustawienia w wielu dostępnych trybach. Jeśli na przykład
obiekt wygląda na ciemniejszy niż w rzeczywistości, za pomocą aparatu
wykonane zostanie jego prześwietlone zdjęcie. Jeśli obiekt wygląda na
jaśniejszy niż w rzeczywistości, za pomocą aparatu wykonane zostanie jego
niedoświetlone zdjęcie.
Multi
W trybie Multi obliczana jest ilość światła na wielu obszarach. Kiedy poziom
światła jest wystarczający lub niewystarczający, w aparacie regulowana jest
ekspozycja poprzez uśrednienie ogólnej jasność sceny. Ten tryb nadaje się do
zdjęć o ogólnej tematyce.
Na jasność i ogólny nastrój zdjęcia wpływa również sposób pomiaru
światła za pomocą aparatu. Wybierz odpowiednie ustawienie do warunków
fotografowania.
Aby ustawić opcję
pomiaru,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Pomiar ĺ
opcja.
111
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Centralnie ważona
Punktowy
W trybie pomiaru Centralnie ważona uwzględniany jest większy obszar niż w
trybie Punktowy. Sumowana jest ilość światła na środku ujęcia (60–80%) oraz
w pozostałych częściach ujęcia (20–40%). Ten tryb jest zalecany w sytuacjach,
gdy występuje niewielka różnica jasności między obiektem a tłem lub gdy
obszar dookoła obiektu stanowi dużą część w porównaniu do całej kompozycji
zdjęcia.
Tryb punktowy pozwala obliczać ilość światła w centrum. Podczas
wykonywania zdjęcia w warunkach silnego podświetlenia od tyłu w aparacie
dostosowywana jest ekspozycja, co umożliwia prawidłowe sfotografowanie
obiektu. Na przykład po wybraniu trybu Multi w warunkach silnego
podświetlenia od tyłu aparat obliczy, że łączna ilość światła jest zbyt duża, co
będzie skutkowało zrobieniem ciemniejszego zdjęcia. Tryb punktowy pozwala
zapobiec takiej sytuacji, ponieważ w tym trybie ilość światła obliczana jest
wyłącznie na wskazanym obszarze.
Tak jak widać na zdjęciu, obiekt jest w jasnym obszarze, a tło jest ciemne. Tryb
punktowy jest zalecany w sytuacjach takich jak ta, kiedy istnieje duża różnica
wartości ekspozycji między obiektem a tłem.
112
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Pomiar wartości ekspozycji fotografowanego obszaru
Gdy ta funkcja jest włączona, w aparacie automatycznie dobierana jest
optymalna ekspozycja poprzez obliczenie jasności w obrębie w obszaru
ostrości. Ta funkcja jest dostępna, tylko jeśli wybrano pomiar Punktowy lub
Multi oraz Wybór AF.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Połączenie AE do punktu AF ĺ opcja.
113
Funkcje fotografowania
Zakres dynamiczny
Ta funkcja umożliwia automatyczną korekcję utraty jasnych lub ciemnych
detali, która może mieć miejsce na skutek różnic w cieniowaniu na zdjęciu.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
Wył.*: Zakres dynamiczny jest wyłączony.
Aby ustawić opcje
Zakresu dynamicznego,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Zakres dynamiczny ĺ opcja.
Inteligentny zasięg+: korekcja straty jasnych lub ciemnych detali.
HDR: wykonanie kilku zdjęć o różnej ekspozycji, a następnie
automatyczne połączenie ich w jeden obraz.
•
•
•
Bez efektu Zakresu dynamicznego
Aby ustawić wartość dostosowania ekspozycji, naciśnij [F], a
następnie wybierz Niska, Średnie lub Wysoka.
Nie jest możliwe ustawienie opcji ISO na wyższej niż ISO 6400.
Opcji Zakresu dynamiczny i Kreator obrazu nie można ustawiać
jednocześnie.
Z efektem Zakresu dynamicznego
114
Funkcje fotografowania
Kompensacja ekspozycji
W aparacie automatycznie ustawiana jest ekspozycja poprzez pomiar
poziomów światła na podstawie kompozycji zdjęcia i pozycji obiektu. Jeśli
ekspozycja ustawiona w aparacie jest wyższa lub niższa od oczekiwanej,
wartość ekspozycji można dostosować ręcznie. Wartość ekspozycji jest
regulowana w krokach co ±5. W aparacie na czerwono wyświetlane jest
ostrzeżenie o ekspozycji dla każdego kroku poza zakresem ±5. Podczas
nagrywania wideo, wartość ekspozycji jest regulowana w krokach co ±3.
+2
-2
Aby dostosować wartość ekspozycji, trzymając wciśnięty [B], przekręć
pokrętło poleceń 1. Wartość ekspozycji można także dostosować przez
naciśnięcie [f], a następnie wybranie EV.
Podczas kompensacji ekspozycji w trybie ręcznym bieżąca szybkość migawki
i wartość przysłony nie są zmieniane. Podczas dostosowywania wartości
ekspozycji przez obracanie pokrętła poleceń 1 przy wciśniętym [B], gdy
czułość ISO ustawiono na Auto, wartość ekspozycji jest dostosowywana przez
zmianę czułości ISO.
Wartość korekty ekspozycji
Ostrzeżenie o
ekspozycji
Standardowy
wskaźnik ekspozycji
Oryginalne
Korzystanie z trybu kadrowania
Po ustawieniu wartości przysłony lub szybkości migawki wartość ekspozycji
zostanie zmieniona odpowiednio do ustawień, więc obraz na wyświetlaczu
może zostać przyciemniony. Po włączeniu tej funkcji jasność ekranu jest stała
niezależnie od tego ustawienia, dzięki czemu można lepiej wykadrować ujęcie.
Aby użyć opcji Tryb
kadrowania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Tryb kadrowania ĺ opcja.
Wskaźnik
poziomu
ekspozycji
Zmniejszona ekspozycja
(ciemniej)
Zwiększona ekspozycja
(jaśniej)
115
Funkcje fotografowania >
Kompensacja ekspozycji
Korzystanie z przewodnika regulacji jasności
Ustaw jasność przy użyciu wybranego obszaru jako punktu odniesienia.
Jasność wybranego obszaru jest wyświetlana jako wartość, co umożliwia łatwą
regulację jasności.
Aby wyregulować
jasność,
•
•
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ Przewodnik
regulacji jasności ĺ Wł. ĺ znajdź
na ekranie w obszarze
referencyjnym ĺ naciśnij [a] ĺ użyj pokręteł poleceń 1 i 2
lub [C/F] bądź przeciągnij suwak, aby wyregulować jasność.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Program. Preselekcja przysłony lub
Preselekcja migawki.
Ta funkcja oraz wskaźnik prześwietlenia nie mogą być używane jednocześnie.
Ta funkcja oraz opcja HDR zakresu dynamicznego nie mogą być używane
jednocześnie.
Ta funkcja oraz opcje lampy błyskowej nie mogą być używane jednocześnie.
Pokazywanie prześwietlonych obszarów
Przed wykonaniem zdjęcia w trybie fotografowania Istnieje możliwość
wyświetlenia obszarów zdjęcia o nadmiernej ekspozycji. Ustawienie tej funkcji
spowoduje, że obszary o zbyt dużej ekspozycji będą migać.
Aby wyświetlić
wskaźnik
prześwietlenia,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ b ĺ
Pokazywanie prześwietlonych obszarów ĺ opcja.
Histogram
Włączenie lub wyłączenie histogramu na wyświetlaczu.
Histogram – informacje
Histogram to wykres przedstawiający dystrybucję jasności na zdjęciu.
Histogram przechylony w lewo oznacza ciemne zdjęcie. Histogram
przechylony w prawo oznacza jasne zdjęcie. Wysokość wykresu jest związana
z informacjami na temat kolorów. Im wyższy wykres, tym większa ilość danego
koloru na zdjęciu.
Niewystarczająca
ekspozycja
Zrównoważona
ekspozycja
Nadmierna ekspozycja
116
Funkcje fotografowania
Blokada ekspozycji/ostrości
Jeżeli uzyskanie odpowiedniej wartości ekspozycji nie jest możliwe z powodu
dużego kontrastu jasności pomiędzy obiektem i tłem albo próbujesz zrobić
zdjęcie obiektu, który znajduje się poza fotografowanym obszarem, zablokuj
ekspozycję lub ostrość i wykonaj zdjęcie.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby ustawić ostrość, a następnie
naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Gdy funkcja blokady ekspozycji jest przypisana do [a] (przykład)
1
Ustaw ramkę ostrości i naciśnij do połowy [Migawka], aby
zmierzyć ekspozycję.
Gdy funkcja blokady ostrości jest przypisana do [a] (przykład)
1
Ustaw ramkę ostrości i naciśnij do połowy [Migawka], aby
ustawić ostrość.
2
Naciśnij [a], aby zablokować ostrość.
2
Naciśnij [a], aby zablokować ekspozycję.
3
Wprowadź zmiany w kompozycji po zablokowaniu ostrości.
3
Wprowadź zmiany w kompozycji po zablokowaniu ekspozycji.
4
Naciśnij do połowy [Migawka], aby zmierzyć ekspozycję, a
następnie naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Można zmienić funkcję przypisaną do [a], aby blokować tylko ostrość, tylko
ekspozycję lub oba parametry. (str. 175)
117
Funkcje fotografowania
Oddzielenie ekspozycji/ostrości
Istnieje możliwość oddzielenia obszaru ekspozycji i fotografowanego obszaru
lub ponownego ich połączenia. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy dla
opcji Dotykowy AF wybrano ustawienie Dotykowy AF.
2
Przeciągnij
do obszaru ekspozycji.
• Fotografowany obszar i obszar ekspozycji zostaną oddzielone.
• Dotknięcie każdego z obszarów i przytrzymanie go spowoduje
1
zablokowanie ustawienia ostrości lub ekspozycji.
Na ekranie dotknij obszaru, na którym ma zostać ustawiona
ostrość.
• Ikona oddzielenia ekspozycji
• Przeciągnij obszary do siebie, aby połączyć fotografowany obszar z
obszarem ekspozycji.
pojawi się na ramce ostrości.
Ekspozycja
Ostrość
3
Naciśnij [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
•
•
W przypadku naciśnięcia [a], gdy funkcję ustawiono na Blokada AEL,
ekspozycja/ostrość nie będzie oddzielona.
Naciskając [m] ĺ b ĺ Rozłączenie ekspozycji i ustawiania ostrości ĺ
Wył. lub Wł. w trybie fotografowania, można ustawić, czy funkcja Oddzielania
ekspozycji/ostrości ma być używana.
118
Funkcje fotografowania
Funkcje wideo
Poniżej opisano dostępne funkcje wideo.
Gdy ustawienie Wyj_video to NTSC
* Ustawienie domyślne
Ikona
Rozmiar filmu
Ustaw rozmiar filmu.
Aby ustawić opcje
rozmiaru filmu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Rozmiar filmu ĺ opcja.
*
Rozmiar
Zalecane dla
4096X2160 (24p)
Wyświetlanie na telewizorze 4K UHDTV.
3840X2160 (30p)
Wyświetlanie na telewizorze 4K UHDTV.
1920X1080 (60p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD. (Wideo
nagrane przy użyciu tej opcji mogą nie
być odtwarzane na telewizorach HD lub
smartfonach, które nie obsługują jakości 60p.)
1920X1080 (30p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1920X1080 (24p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1920X1080 (15p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD. (Dostępne
jedynie z niektórymi opcjami Inteligentnego
filtra).
1280X720 (120p)
Wyświetlanie na telewizorze HD. (Wideo nagrane
przy użyciu tej opcji mogą nie być odtwarzane
na telewizorach HD lub smartfonach, które nie
obsługują jakości 120p.)
1280X720 (60p)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
1280X720 (30p)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
640X480 (60p)
Wyświetlanie na telewizorze.
640X480 (30p)
Wyświetlanie na telewizorze.
640X480 (MJPEG)
Wyświetlanie na telewizorze.
119
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Gdy ustawienie Wyj_video to PAL
Jakość filmu
* Ustawienie domyślne
Ikona
*
Rozmiar
Zalecane dla
4096X2160 (24p)
Wyświetlanie na telewizorze 4K UHDTV.
3840X2160 (25p)
Wyświetlanie na telewizorze 4K UHDTV.
1920X1080 (50p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD. (Wideo
nagrane przy użyciu tej opcji mogą nie
być odtwarzane na telewizorach HD lub
smartfonach, które nie obsługują jakości 50p.)
1920X1080 (25p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
1920X1080 (24p)
Ustawianie jakości filmu.
Aby ustawić opcje
jakości filmu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Jakość filmu
ĺ opcja.
Ikona
Rozszerzenie
Opis
HEVC, MP4
Normalna: nagrywanie wideo w normalnej jakości.
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
HEVC, MP4
Wysoka jakość*: nagrywanie wideo w wysokiej
jakości.
1920X1080 (12.5p)
Wyświetlanie na telewizorze Full HD.
(Dostępne jedynie z niektórymi opcjami
Inteligentnego filtra).
HEVC, MP4
Pro: nagrywanie wideo w bardzo wysokiej jakości.
Opcja jest dostępna tylko, gdy rozmiar filmu ustawiono
na 1920X1080 lub większą.
1280X720 (100p)
Wyświetlanie na telewizorze HD. (Wideo
nagrane przy użyciu tej opcji mogą nie
być odtwarzane na telewizorach HD lub
smartfonach, które nie obsługują jakości
100p.)
1280X720 (50p)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
1280X720 (25p)
Wyświetlanie na telewizorze HD.
640X480 (50p)
Wyświetlanie na telewizorze.
640X480 (25p)
Wyświetlanie na telewizorze.
640X480 (MJPEG)
Wyświetlanie na telewizorze.
W przypadku wybrania rozmiaru wideo 4096X2160 lub 3840X2160 po podłączeniu
aparatu do telewizora ze złączem HDMI za pomocą kabla HDMI rozdzielczość wideo
zostanie automatycznie ustawiona na 1920X1080 (30p).
* Ustawienie domyślne
to format przeznaczony do edycji. Wideo w formacie
może nie być
odtwarzane płynnie w zależności od danych technicznych komputera. Zalecamy
podłączenie aparatu do telewizora UHD kablem HDMI, aby mieć pewność, że wideo
będzie odtwarzane płynnie.
120
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Transmisje bitów dla rozmiarów filmów
Format pliku
Rozmiar filmu
4K
4096X2160
UHD
3840X2160
FHD
1920X1080
MP4
HD
VGA
AVI
VGA
1280X720
640X480
640X480
Transmisja bitów
(Pro) Mbit/s
Transmisja bitów
(Wysoka jakość) Mbit/s
Transmisja bitów
(Normalna) Mbit/s
Liczba klatek na
sekundę
Rozdzielczość
wyjściowa matrycy
70
40
32
24p
24p
70
40
32
30p
29.97p
70
40
32
25p
25.00p
70
37
19
60p
59.94p
70
37
19
50p
50.00p
60
25
13
30p
29.97p
60
25
13
25p
25.00p
60
25
13
24p
24.00p
-
30
15
120p
119.88p
-
30
15
100p
100p
-
19
9
60p
59.94p
-
19
9
50p
50.00p
-
13
6
30p
29.97p
-
13
6
25p
25.00p
-
7
3
60p
59.94p
-
7
3
50p
50.00p
-
4
2
30p
29.97p
-
4
2
25p
25.00p
-
13,8
11,1
30p
29.97p
-
11,5
9,2
25p
25.00p
* Powyższe transmisje bitów mogą zależeć od warunków fotografowania.
* Powyższe transmisje bitów obliczono dla kodera/dekodera HEVC.
121
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Szybki/wolny film
Czułość AF
Istnieje możliwość ustawienia szybkości odtwarzania wideo.
Ustaw czas opóźnienia tak, aby ostrość zmieniała się automatycznie w trakcie
nagrywania wideo. Gdy nowy obiekt pojawi się w kadrze, aparat powoli
zmieni ostrość, jeśli reakcję ustawiono na wolną. Jeśli reakcja jest ustawiona na
szybką, ostrość w aparacie jest zmieniana szybko.
Aby ustawić
opcje szybkości
odtwarzania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Szybki/wolny film ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ikona
Opis
x0.25: nagrywanie wideo w celu oglądania go 4 razy wolniej w trakcie
odtwarzania. Dostępne tylko w rozdzielczościach 1280X720 (30p/25p),
640X480 (30p/25p).
x0.5: nagrywanie wideo w celu oglądania go 2 razy wolniej w
trakcie odtwarzania. Dostępne tylko w rozdzielczościach 1920X1080
(30p/25p), 1280X720 (60p/50p/30p/25p), 640X480 (60p/50p/30p/25p).
x1*: nagrywanie wideo w celu oglądania go z normalną szybkością w
trakcie odtwarzania.
x5: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 5 razy większą
niż normalna w trakcie odtwarzania.
Aby zmienić reakcję
AF,
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Czułość AF
ĺ opcja.
Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy Szybki/wolny film ustawiono na x1.
Ta funkcja nie jest dostępna z następującymi obiektywami:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
x10: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 10 razy
większą niż normalna w trakcie odtwarzania.
x20: nagrywanie wideo w celu oglądania go z szybkością 20 razy
większą niż normalna w trakcie odtwarzania.
•
•
W wypadku wybrania opcji innej niż x1 funkcja nagrywania dźwięku oraz funkcja
korekty zniekształceń nie będą obsługiwane.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.
122
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Szybkość przesunięcia AF
Wygaszanie
Ustaw szybkość działania funkcji automatycznej ostrości w trakcie nagrywania
wideo. Szybka zmiana jest przydatna przy rejestrowaniu akcji, na przykład
wydarzeń sportowych. Wolna zmiana umożliwia płynne zmiany ostrości w
zależności od obiektu.
Odpowiednie zastosowanie tej funkcji umożliwia dodanie dramatycznych
efektów do wideo. Ustaw opcję rozjaśniania na stopniowe rozjaśnianie na
początku sceny. Ustaw opcję wygaszania na stopniowe wygaszanie na końcu
sceny.
Aby zmienić Szybkość
zmiany AF,
•
•
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Szybkość przesunięcia AF ĺ opcja.
Aby ustawić opcje
wygaszania,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Wygaszanie
ĺ opcja.
* Ustawienie domyślne
Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy Szybki/wolny film ustawiono na x1.
Ta funkcja nie jest dostępna z następującymi obiektywami:
- SAMSUNG 16mm F2.4
- SAMSUNG 20mm F2.8
- SAMSUNG 30mm F2
- SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
- SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
- SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II
Ikona
Opis
Wył.*: wygaszanie jest wyłączone.
Rozjaśnianie: scena jest stopniowo rozjaśniana.
Wygaszanie: scena jest stopniowo wygaszana.
Rozjaśnianie-Wygaszanie: funkcja wygaszania jest stosowana na
początku i końcu sceny.
Gdy używana jest funkcja rozjaśniania i wygaszania, zapisywanie pliku może potrwać
dłużej.
123
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Głos
Głośność mikrofonu
Czasami wyciszone wideo jest ciekawsze od tego z dźwiękiem. Wyłącz głos,
aby nagrać wyciszone wideo.
Ustaw głośność mikrofonu z uwzględnieniem warunków fotografowania.
Aby ustawić opcje
głosu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Głos ĺ
opcja.
Aby ustawić głośność
mikrofonu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ Głośność
mikrofonu ĺ obróć pokrętło poleceń 1 i 2 lub naciśnij [C/F],
aby dostosować głośność mikrofonu ĺ dotknij Ustaw.
Redukcja wiatru
Inteligentny zasięg+
Podczas nagrywania wideo w głośnym otoczeniu na wideo mogą nagrać
się niepożądane dźwięki. Dźwięk głośnego wiatru w szczególności zakłóca
oglądanie wideo. Użyj funkcji Redukcja wiatru, aby pozbyć się niektórych
dźwięków z otoczenia oraz głośnego wiatru.
Korekcja straty jasnych lub ciemnych detali.
Aby zminimalizować
dźwięk wiatru,
Aby ustawić opcje
inteligentnego
zasięgu+,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Inteligentny zasięg+ ĺ opcja.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ g ĺ
Redukcja wiatru ĺ opcja.
124
Rozdział 3
Odtwarzanie/Edytowanie
Poniżej przedstawiono informacje jak odtwarzać i edytować zdjęcia i wideo.
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Dowiedz się więcej na temat wyświetlania miniatur zdjęć i wideo oraz
zabezpieczania i usuwania plików.
Jeśli przez chwilę nie są wykonywane żadne operacje, informacje i ikony znikną
z ekranu. W przypadku naciśnięcia przycisku lub dotknięcia ekranu pojawią się
ponownie.
Wyświetlanie miniatur obrazów
Aby wyszukać zdjęcia i wideo, przejdź do widoku miniatur. W widoku miniatur
wyświetlanych jest wiele obrazów jednocześnie, dzięki czemu można z
łatwością wyszukać żądaną pozycję. Pliki można również klasyfikować i
wyświetlać według kategorii, na przykład daty lub typu pliku.
Wszystko
Wyświetlanie zdjęć
1
Naciśnij [y].
• Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.
Przekręć pokrętło poleceń 1 w lewo, aby wybrać tryb widoku
miniatur.
(Przekręć pokrętło poleceń 1 w prawo, aby wrócić do
poprzedniego trybu.)
2
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [C/F], aby przewijać
pliki.
• Obraz można również przeciągnąć w lewo lub w prawo, aby przejść do
innego pliku.
Edycja lub odtwarzanie plików zarejestrowanych za pomocą innych aparatów może
nie być możliwe z powodu nieobsługiwanych rozmiarów lub kodeków. Aby edytować
lub odtwarzać te pliki, należy użyć komputera lub innego urządzenia.
126
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Wyświetlanie plików według kategorii
1
W widoku miniatur naciśnij [m] ĺ z ĺ Filtr ĺ kategoria.
• Można też dotknąć bieżącej nazwy kategorii, aby otworzyć listę opcji.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wszystko*
Normalne wyświetlanie plików.
Data
Wyświetlanie plików według daty zapisania.
Typ
Wyświetlanie plików według ich typu.
2
Wybierz listę, aby ją otworzyć.
3
Wybierz plik, aby go wyświetlić.
4
Dotknij
, aby powrócić do poprzedniego widoku.
127
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Wyświetlanie zdjęć ciągłych i seryjnych
Istnieje możliwość wyświetlania ciągłych i seryjnych zdjęć z pakietu zdjęć.
Wybierz pakiet zdjęć, aby automatycznie odtworzyć wszystkie zdjęcia w
pakiecie. Usunięcie pakietu zdjęć spowoduje usunięcie wszystkich zdjęć w
pakiecie. Zdjęcia w pakiecie zdjęć są zapisane jako pojedynczy pliki zdjęć na
karcie pamięci; nie jest tworzony oddzielny folder. Można wybrać, czy zdjęcia
ciągłe mają być wyświetlane jako pakiet czy oddzielnie.
1
2
Przekręć pokrętło poleceń 1 w prawo, aby otworzyć pakiet zdjęć.
• Pakiet zdjęć można także otworzyć, dotykając pakietu zdjęć na ekranie
lub naciskając [o].
3
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [C/F], aby przewijać
pliki.
• Obraz można również przeciągnąć w lewo lub w prawo, aby przejść do
innego pliku.
W trybie odtwarzania obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij
[C/F], aby przejść do wybranego pakietu zdjęć.
• Można też przeciągnąć obraz w lewo lub w prawo, aby przejść do
wybranego folderu.
4
Przekręć pokrętło poleceń 1 w lewo lub naciśnij [o], aby
powrócić do trybu odtwarzania.
• Można też dotknąć
, aby powrócić do trybu odtwarzania.
• Zdjęcia w pakiecie zostaną automatycznie odtworzone za pomocą
aparatu.
• Naciśnij [m] ĺ z ĺ Wyświetl serie zdjęć ĺ Rozłóż, aby
wyświetlić zdjęcia ciągłe oddzielnie.
128
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Zablokuj/odblokuj wszystkie pliki
Zabezpieczanie plików
Zabezpieczenie plików przed przypadkowym usunięciem.
Zablokuj lub odblokuj wszystkie pliki.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Zabezpiecz ĺ
Zabezpieczenie wielu elementów.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Zabezpiecz ĺ
Zabezpieczenie wszystkich.
2
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [C/F], aby przejść do
pliku, a następnie wybierz plik, naciskając [o].
2
Wybierz opcję.
3
Naciśnij [a].
•
•
•
Nie można usunąć ani obrócić zabezpieczonego pliku.
W trybie odtwarzania można bezpośrednio zabezpieczyć plik, wybierając plik i
naciskając [a]. Aby wyłączyć zabezpieczenie pliku, ponownie naciśnij [a].
Naciśnij [a], gdy wybrany jest pakiet zdjęć, aby zabezpieczyć wszystkie zdjęcia
ciągłe w pakiecie.
Opcja
Opis
Anuluj
Powrót do poprzedniego menu.
Odblokuj
Odblokowanie wszystkich plików.
Zablokuj
Zablokowanie wszystkich plików.
129
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie plików
W trybie odtwarzania można usuwać pliki, aby odzyskać wolne miejsce
na karcie pamięci. Zabezpieczone pliki można usunąć po usunięciu
zabezpieczenia.
Usuwanie pojedynczego pliku
2
Obróć pokrętło poleceń 2 lub naciśnij [C/F], aby przejść do
pliku, a następnie wybierz plik, naciskając [o].
• Aby anulować wybór, ponownie naciśnij [o].
3
Naciśnij [n].
4
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
Można wybrać jeden plik i usunąć go.
1
W trybie odtwarzania wybierz plik, a następnie naciśnij [n].
2
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
Usuwanie wielu plików
Można wybrać więcej plików i usunąć je.
1
Usuwanie wszystkich plików
Można jednocześnie usunąć wszystkie pliki z karty pamięci.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
2
Wybierz z ĺ Usuń ĺ Usuń wszystko.
3
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Usuń ĺ
Usuwanie wielu elementów.
• W widoku miniatur naciśnij [m] ĺ z ĺ Wybór elementu.
• Można także nacisnąć [n] w widoku miniatur, a następnie wybrać pliki
do usunięcia.
130
Odtwarzanie/Edytowanie
Wyświetlanie zdjęć
Powiększanie zdjęcia
Podczas wyświetlania zdjęć w trybie odtwarzania można je powiększać. Można
również użyć funkcji Przytnij, aby wyciąć część obrazu wyświetlonego na
ekranie i zapisać ją jako nowy plik.
Pełny obraz
Kadrowanie
Powiększenie (Maksymalne
powiększenie różni się w zależności od
rozdzielczości).
Przekręć pokrętło poleceń 1 w prawo, aby powiększyć
zdjęcie.
(Przekręć pokrętło poleceń 1 w lewo, aby zmniejszyć zdjęcie.)
Aby
Wykonaj
Przesunąć powiększony obszar
Naciśnij [D/I/C/F].
Przyciąć powiększony obraz
Naciśnij [f]. (zapisano jako nowy plik)
Powrócić do oryginalnego obrazu
Naciśnij [o].
•
Obszar powiększony
•
Zdjęcie można pomniejszyć lub powiększyć także przez dotknięcie ekranu palcami
i zsunięcie ich lub rozsunięcie. Można również dwukrotnie dotknąć obszaru, aby
szybko go powiększyć.
Listę plików można przewijać, obracając pokrętło poleceń 2, nawet gdy zdjęcie jest
powiększone.
131
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyświetlanie zdjęć
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów
4
Naciśnij [m].
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i stosowania
różnych efektów.
5
Wybierz Rozpocznij pokaz slajdów..
6
Wyświetlanie w formie pokazu slajdów.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
2
Wybierz z ĺ Opcje pokazu slajdów.
3
• Naciśnij [o] aby zatrzymać.
• Naciśnij [o] ponownie, aby wznowić.
• Naciśnij [m], aby zatrzymać pokaz slajdów i powrócić do trybu
odtwarzania.
Wybierz opcję efektu pokazu slajdów.
• Przejdź do kroku 4, aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Tryb odtwarzaj
Ustawienie odtwarzania pokazu slajdów raz lub
kilkakrotnie. (Odtwórz raz*, Powtórz)
Interwał
Ustawienie interwału pomiędzy wyświetlanymi
zdjęciami. (1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
Efekt
• Ustawianie efektu zmiany sceny pomiędzy zdjęciami.
• Wybierz Wył., aby anulować efekty.
132
Odtwarzanie/Edytowanie >
Wyświetlanie zdjęć
Wyświetlanie wskaźnika prześwietlenia
Automatyczny obrót
Ustawienie mrugania prześwietlonych obszarów zdjęcia.
Po włączeniu funkcji Automatyczny obrót za pomocą aparatu automatycznie
obracane są zdjęcia wykonane w pionie, aby pasowały do poziomo
ustawionego ekranu.
Aby wyświetlić
wskaźnik
prześwietlenia,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Pokazywanie prześwietlonych obszarów ĺ opcja.
Aby ustawić opcje
automatycznego
obrotu,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Automatyczny obrót ĺ opcja.
Wyświetlanie zdjęć z interwałem
Wyświetlanie zdjęć zarejestrowanych przy włączonej funkcji Zdjęcia
interwałowe.
Konwersja do formatu JPEG
Pliki RAW można konwertować do formatu JPG.
Aby wyświetlać
zdjęcia z interwałem,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Odtwórz zdjęcia interwałowe.
Aby konwertować
pliki,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ
Konwertuj na JPG.
Sortowanie plików
Istnieje możliwość sortowania plików od najnowszych lub najstarszych.
Aby wybrać opcję
sortowania,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ĺ z ĺ Sortuj wg ĺ
opcja.
133
Odtwarzanie/Edytowanie
Odtwarzanie wideo
W trybie odtwarzania istnieje możliwość odtworzenia wideo, przechwycenia
obrazu wideo lub przycięcia wideo i zapisania go jako innego pliku.
Stop
Wykonywanie
Przewijanie wstecz lub wprzód
Aby podczas odtwarzania przewijać pliki wideo wstecz lub wprzód, należy
użyć jednej z następujących metod.
• Dotknij
. Po każdym dotknięciu ikony zmieniana jest szybkość
przewijania w następującym porządku: 2X, 4X, 8X.
• Naciśnij [C/F]. Po każdym dotknięciu przycisku zmieniana jest szybkość
przewijania w następującym porządku: 2X, 4X, 8X.
Ikona
Opis
Wyświetlanie poprzedniego pliku/przewijanie wstecz. (Po każdym
dotknięciu ikony podczas odtwarzania wideo szybkość przewijania
zmienia się w następującym porządku: 2X, 4X, 8X.)
• Obróć pokrętło poleceń 1 lub 2 w lewo lub w prawo. Po każdym obróceniu
pokrętła poleceń 1 lub 2 jest szybkość przewijania zmienia się w
następującym porządku: 2X, 4X, 8X.
• Przeciągaj uchwyty pojawiające się na pasku postępu w lewo lub w prawo.
Pozwoli to zmienić pozycję odtwarzania wideo.
Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania.
Wyświetlanie następnego pliku/przewijanie wprzód. (Po każdym
dotknięciu ikony podczas odtwarzania wideo szybkość przewijania
zmienia się w następującym porządku: 2X, 4X, 8X.)
Wideo można zatrzymać i obrócić pokrętło poleceń 2 w celu przewijania w tył lub w
przód po jednej klatce.
Dostosowywanie głośności lub wyciszenie dźwięku.
134
Odtwarzanie/Edytowanie >
Odtwarzanie wideo
Dostosowywanie jasności wideo
Dostosowywanie głośności wideo
Dostosowanie jasność wideo podczas odtwarzania.
Dostosowanie głośności wideo podczas odtwarzania.
Aby dostosować
jasność wideo,
Dotknij lewej części wyświetlacza ĺ przeciągnij w górę lub w
dół.
Stop
Aby dostosować
głośność wideo,
Wykonywanie
Dotknij prawej części wyświetlacza ĺ przeciągnij w górę lub w
dół.
Stop
•
•
Wykonywanie
Można również dotknąć
i przeciągnąć suwak na pasku kontroli głośności w
górę lub w dół.
Głośność filmu można także wyregulować, naciskając [D/I].
135
Odtwarzanie/Edytowanie >
Odtwarzanie wideo
Przycinanie wideo podczas odtwarzania
1
W trybie odtwarzania przewiń na wideo, a następnie naciśnij
[m].
2
Wybierz Przytnij film.
3
Naciśnij [o] lub dotknij
, aby rozpocząć odtwarzanie wideo.
4
Naciśnij [o] lub dotknij
rozpocząć przycinanie.
w punkcie, w którym chcesz
5
Naciśnij [f] lub dotknij Punkt początkowy.
6
Naciśnij [o] lub dotknij
, aby wznowić odtwarzanie wideo.
7
Naciśnij [o] lub dotknij
zakończyć przycinanie.
w punkcie, w którym chcesz
8
Naciśnij [f] lub dotknij Punkt końcowy.
9
Naciśnij [f] lub dotknij Przytnij, aby przyciąć wideo.
10 Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz Tak.
•
•
•
Wideo nagranego w trybie 3D nie można przyciąć.
Oryginalne wideo powinno trwać co najmniej 10 sekund.
Po edycji wideo zostanie zapisane w aparacie jako nowy plik, a oryginalne wideo
pozostanie nienaruszone.
Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas
odtwarzania
1
Podczas wyświetlania wideo naciśnij [o] lub dotknij
momencie, w którym chcesz przechwycić obraz.
2
Naciśnij [f] lub dotknij Wykonywanie.
•
•
•
w
Nie można przechwycić obrazu z wideo nagranego w trybie 3D.
Rozdzielczość przechwyconego obrazu będzie taka sama, jak rozdzielczość
oryginalnego wideo.
Przechwycony obraz zostanie zachowany jako nowy plik.
• Istnieje możliwość przycięcia sceny poprzez przeciągnięcie uchwytu
pojawiającego się na pasku postępu.
136
Odtwarzanie/Edytowanie
Edycja zdjęć
Istnieje możliwość edycji zdjęć, na przykład poprzez zmianę rozmiaru lub
obrót. Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki pod innymi
nazwami. Zdjęć wykonanych w niektórych trybach nie można edytować za
pomocą funkcji Edycja obrazu.
Aby edytować obrazy,
•
•
•
•
W trybie odtwarzania przewiń do zdjęcia, a następnie naciśnij
[m] ĺ z ĺ Edytuj obraz ĺ opcja.
Niektórych obrazów nie można edytować za pomocą funkcji Edycja obrazu. W
takim wypadku należy użyć dołączonego oprogramowania do edycji obrazów.
Edytowane zdjęcia zostaną zapisane w aparacie jako nowe pliki.
Edytowane zdjęcia można skonwertować do niższej rozdzielczości.
Zdjęć nie można edytować podczas wyświetlania ciągłych zdjęć z pakietów zdjęć.
Otwórz pakiet zdjęć i wybierz zdjęcie do edycji.
Przycinanie zdjęcia
1
Dotknij
2
Przeciągnij boki pola, aby dostosować rozmiar przycinania.
3
Przeciągnij pole, aby przesunąć lokalizację obszaru przycinania.
4
Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
5
Dotknij
ĺ
.
, aby zapisać.
137
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Obracanie zdjęcia
Zmiana rozmiaru zdjęć
1
Dotknij
Zmień rozmiar zdjęcia i zapisz je jako nowy plik.
2
Dotknij opcji.
ĺ
.
Anuluj
Gotowe
1
Dotknij
2
Dotknij opcji.
ĺ
.
Anuluj
Gotowe
Obróć : Prawo 90˚
Zmień rozmiar : 13.9M (3:2)
3
Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
4
Dotknij
•
•
, aby zapisać.
Można też obrócić zdjęcie w trybie odtwarzania, naciskając [m], a następnie
wybierając z ĺ Obróć ĺ opcję.
Oryginalny plik zostanie nadpisany w aparacie.
3
Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
4
Dotknij
, aby zapisać.
Dostępne opcje zmiany obszaru różnią się w zależności od oryginalnego rozmiaru
zdjęcia.
138
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Dostosowanie zdjęć
3 Obróć pokrętło poleceń 1 lub 2 lub naciśnij [C/F], aby
dostosować opcję.
Wykonane zdjęcia można poprawić, dostosowując jasność, kontrast i kolor.
1
Dotknij
+/-.
.
2 Dotknij opcji dostosowywania.
• Po wyborze
Ikona
• Opcję można również dostosować, przeciągając suwak lub dotykając
(Automatyczna regulacja) przejdź do kroku 4.
4 Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
5 Dotknij
, aby zapisać.
Opis
Oryginalny (Przywróć oryginalny obraz.)
Automatyczne dostosowanie
Jasność
Retusz twarzy
1
Dotknij
→
.
Kontrast
Nasycenie
Regulacja RGB
Temperatura koloru
Ekspozycja
Odcień
2 Obróć pokrętło poleceń 1 lub 2 lub naciśnij [C/F], aby
dostosować opcję.
• Opcję można również dostosować, przeciągając suwak lub dotykając
+/-.
• Wraz ze wzrostem liczby tonacja skóry robi się jaśniejsza i gładsza.
3 Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
• Aby anulować korekcję, dotknij
4 Dotknij
.
, aby zapisać.
139
Odtwarzanie/Edytowanie >
Edycja zdjęć
Stosowanie efektów inteligentnego filtra
Na zdjęciach można zastosować efekty specjalne.
1
Dotknij
, a następnie dotknij opcji.
Anuluj
Gotowe
Inteligentny filtr : Winiety
Opcja
Opis
Oryginał
Brak efektu
Winiety
Zastosowanie kolorów retro, wysokiego kontrastu i
wyeksponowanego efektu winietowego typowego
dla aparatów Lomo.
Miniatura (H)
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu
wyświetlenia obiektu jako miniatury. Góra i dół
zdjęcia będą rozmyte.
Miniatura (V)
Zastosowanie efektu przesunięcia w celu
wyświetlenia obiektu jako miniatury. Prawa i lewa
część zdjęcia będą rozmyte.
Opcja
Opis
Akwarela
Zastosowanie efektu malowania akwarelami.
Czerwony
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz czerwonego.
Zielony
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz zielonego.
Niebieski
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz niebieskiego.
Żółty
Usunięcie wszystkich kolorów oprócz żółtego.
2
Naciśnij [o] lub dotknij Gotowe.
3
Dotknij
, aby zapisać.
140
Rozdział 4
Podłączanie i przesyłanie
Dowiedz się, jak udostępniać zdjęcia i filmy i korzystać z różnych funkcji.
Podłączanie i przesyłanie
Podłączanie do smartfona
Korzystanie z funkcji NFC
Umieść antenę NFC smartfona w pobliżu tagu NFC aparatu, aby połączyć
aparat ze smartfonem. Pliki do urządzenia z obsługą NFC można również
przesłać w trybie odtwarzania.
•
•
•
•
•
Używanie funkcji NFC w trybie fotografowania
W trybie fotografowania połącz aparat ze smartfonem, umieszczając antenę
NFC jednego urządzenia blisko tagu NFC drugiego urządzenia. Naciśnij [R]
lub włącz program Samsung Camera Manager na smartfonie, a następnie
uruchom MobileLink, Remote Viewfinder, Quick Transfer lub Pro Suggest
Market. (str. 144, 146, 149)
Ta funkcja jest obsługiwana przez smartfony z obsługą NFC i systemem
operacyjnym Android. Zalecane jest używanie najnowszej wersji. Ta funkcja nie
jest dostępna dla urządzeń z systemem iOS.
Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst. ze
sklepu Google Play Store, aby zainstalować program Samsung Camera Manager.
Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana przez system Android
w wersji 4.2.2 lub nowszej.
Aby odczytać tag NFC, należy umieścić urządzenie z obsługą NFC obok tagu NFC
aparatu na ponad 2 sekundy.
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru przekazywanych zdjęć przez naciśnięcie
[m], a następnie wybranie d ĺ MobileLink/Rozmiar obrazu NFC ĺ opcja.
Nie zmieniaj tagu NFC w żaden sposób.
142
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Korzystanie z funkcji NFC w trybie odtwarzania (Photo Beam)
W trybie odtwarzania bieżące pliki są automatycznie przesyłane z aparatu
do smartfona, gdy oba urządzenia znajdą się blisko siebie i są połączone za
pomocą funkcji Bluetooth.
Korzystanie z funkcji geotagowania GPS
Aby zapisać informacje z GPS podczas robienia zdjęcia aparatem, połącz
aparat ze smartfonem za pomocą funkcji Bluetooth. Następnie włącz funkcję
GPS na smartfonie.
• Aby przesyłać wiele plików, wybierz pliki z widoku miniatur, a następnie
odczytaj tag z urządzania z obsługą NFC.
143
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Wysyłanie plików na smartfona
Funkcji MobileLink można użyć w celu łatwego wysyłania zdjęć do smartfona.
• Funkcja MobileLink jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z systemami
operacyjnymi Android lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane
w danych modelach.) Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję. Jeśli
oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać poprawnie.
• Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst.
ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store, aby zainstalować program
Samsung Camera Manager. Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana
przez system Android w wersji 4.2.2, system iOS w wersji 6.1 lub nowsze wersje
tych systemów.
• Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
• Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 1 000 ostatnich plików i wysłać
maksymalnie 1 000 plików.
• W trakcie korzystania z tej funkcji w urządzeniu z systemem iOS urządzenie to
może stracić połączenie Wi-Fi.
• Nie jest możliwe przesyłanie plików MJPEG.
• Przesyłanie wideo na urządzenia z systemem iOS nie jest możliwe.
• Pliki RAW są wysyłane po konwersji na format JPEG.
• Odtwarzanie wideo nie jest możliwe na urządzeniach nieobsługujących koderów/
dekoderów H.265.
• Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru przekazywanych zdjęć przez naciśnięcie
[m], a następnie wybranie d → MobileLink/Rozmiar obrazu NFC → opcja.
• Ekran zostanie wyłączony, jeśli przez 30 sekund za pomocą aparatu nie
wykonywano żadnych czynności.
• Można również dotknąć
w trybie odtwarzania, a następnie wybrać
.
1
W trybie fotografowania naciśnij [R].
• Można również nacisnąć i przytrzymać [R], aby bezpośrednio
uruchomić funkcję MobileLink.
2 Dotknij
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o pobranie
aplikacji, wybierz Dalej.
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
połączenie Wi-Fi, można włączyć blokadę prywatności Wi-Fi. (str. 183)
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
połączenie Wi-Fi, funkcja Bluetooth nie jest dostępna.
3 W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą funkcji
NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC (str. 32)
na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i aparatem, a
następnie przejdź do kroku 6.
144
Podłączanie i przesyłanie >
4
Podłączanie do smartfona
Wybierz aparat z listy na smartfonie.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi i nawiązano połączenie z
siecią Wi-Fi, wpisz na smartfonie kod PIN wyświetlony na aparacie.
5
W aparacie zezwól na nawiązanie połączenia smartfona z
aparatem lub potwierdź żądanie rejestracji.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Jeśli pojawi się wyskakujący komunikat z prośbą o konfigurację
automatycznego ustawiania czasu, wybierz Tak, aby zsynchronizować
datę i czas aparatu z czasem smartfona. (str. 183)
6
Wybierz pliki do przesłania.
7
Na smartfonie wybierz opcję Kopiuj
.
• Pliki zostaną wysłane z aparatu do smartfona.
145
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Zdalne sterowanie aparatem za pomocą
smartfona
1
W trybie fotografowania naciśnij [R].
2
Dotknij
Funkcja Remote Viewfinder na smartfonie służy do sterowania aparatem i
zdalnego robienia zdjęć lub nagrywania filmów.
•
•
•
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o pobranie
aplikacji, wybierz Dalej.
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z
systemami Android lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane w danych
modelach.) Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować oprogramowanie
układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję. Jeśli oprogramowanie
układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać poprawnie.
Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst. ze
sklepu Google Play Store lub Apple App Store, aby zainstalować program Samsung
Camera Manager. Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana przez
system Android w wersji 4.2.2, system iOS w wersji 6.1 lub nowsze wersje tych
systemów.
Ta funkcja nie jest dostępna po założeniu obiektywu 3D w trybie 3D.
połączenie Wi-Fi, można włączyć blokadę prywatności Wi-Fi. (str. 183)
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
połączenie Wi-Fi, funkcja Bluetooth nie jest dostępna.
3
W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą funkcji
NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC (str. 32)
na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i aparatem, a
następnie przejdź do kroku 6.
4
Wybierz aparat z listy na smartfonie.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi i nawiązano połączenie z
siecią Wi-Fi, wpisz na smartfonie kod PIN wyświetlony na aparacie.
146
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
5 W aparacie zezwól na nawiązanie połączenia smartfona z
aparatem lub potwierdź żądanie rejestracji.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Jeśli pojawi się wyskakujący komunikat z prośbą o konfigurację
automatycznego ustawiania czasu, wybierz Tak, aby zsynchronizować
datę i czas aparatu z czasem smartfona. (str. 183)
6 W smartfonie wybierz q, aby otworzyć panel inteligentny.
7
8 Dotknij
, aby wrócić do ekranu fotografowania.
9 W smartfonie dotknij i przytrzymaj
następnie zwolnij, aby zrobić zdjęcie.
, aby ustawić ostrość, a
• Dotknij
, aby nagrać wideo, i dotknij
• Dotknij
, aby wyświetlić wykonane zdjęcie i wysłać je do smartfona.
, aby zatrzymać wideo.
• Jeśli w smartfonie włączona jest funkcja GPS, wraz z wykonanym
zdjęciem zapisane zostaną informacje GPS.
W smartfonie ustaw opcje fotografowania.
• Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a smartfonem
• W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są
• Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w odległości
dostępne.
• Przycisk zoomu i migawki w smartfonie nie działa podczas korzystania
z tej funkcji.
• Niektóre opcje fotografowania nie są obsługiwane.
• Ustawione opcje fotografowania pozostaną aktywne w aparacie po
zakończeniu połączenia ze smartfonem.
może się różnić w zależności od otoczenia.
do 7 m od aparatu.
• Od zwolnienia na smartfonie do wykonania zdjęcia upłynie trochę czasu.
• Funkcja Remote Viewfinder zostanie wyłączona w przypadku:
-- odebrania połączenia przychodzącego na urządzeniach z systemem iOS,
-- wyłączenia aparatu lub smartfona,
-- utraty połączenia Bluetooth lub Wi-Fi na urządzeniu,
-- słabego lub niestabilnego połączenia Bluetooth lub Wi-Fi,
-- niewykonania przez 3 minuty żadnej czynności podczas połączenia.
147
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Używanie smartfona do zdalnego
wyzwalania migawki
Użyj funkcji Migawki Bluetooth w aplikacji Samsung Camera Manager na
smartfonie, aby używać smartfona jako zdalnej migawki do aparatu.
•
•
Ta funkcja jest obsługiwana przez smartfony z systemem operacyjnym Android.
Zalecane jest używanie najnowszej wersji. Ta funkcja nie jest dostępna dla
urządzeń z systemem iOS.
Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst. ze
sklepu Google Play Store, aby zainstalować program Samsung Camera Manager.
Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana przez system Android
w wersji 4.2.2 lub nowszej.
4
Na smartfonie dotknij
• Wybierz Naciśnięcie i dotknij
każdym dotknięciu
Połącz aparat ze smartfonem za pośrednictwem funkcji
Bluetooth.
2
W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
3
Wybierz Migawka Bluetooth.
, aby wykonać jedno zdjęcie przy
.
• Wybierz Naciśnięcie i przytrzymanie i dotknij
, aby zezwolić na
pozostawienie wciśniętego przycisku [Migawka]. Naciśnij ponownie
, aby zwolnić przycisk [Migawka]. W przypadku wykonywania
zdjęć ciągłych lub korzystania z funkcji Bulb wybierz Naciśnięcie i
przytrzymanie i dotknij , aby wykonywać zdjęcia przez określony
czas.
• Dotknij
, aby rozpocząć nagrywanie wideo, i dotknij
zatrzymać wideo.
•
1
, aby wykonać zdjęcie.
•
•
, aby
Idealna odległość pomiędzy urządzeniami połączonymi za pośrednictwem funkcji
Bluetooth może się różnić w zależności od otoczenia i używanego smartfona.
Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w odległości
do 7 m od aparatu.
Funkcja Migawka Bluetooth zostanie wyłączona w przypadku:
- wyłączenia aparatu lub smartfona,
- utraty połączenia Bluetooth na urządzeniu,
- słabego lub niestabilnego połączenia Bluetooth.
148
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Automatyczne zapisywanie plików na
smartfonie
1
•
•
•
•
•
•
Funkcja Quick Transfer jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach z systemami
Android lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane w danych modelach.)
Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować oprogramowanie układowe
urządzenia, instalując jego najnowszą wersję. Jeśli oprogramowanie układowe nie
jest aktualne, funkcja może nie działać poprawnie.
Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst. ze
sklepu Google Play Store, aby zainstalować program Samsung Camera Manager.
Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana przez system Android
w wersji 4.2.2 lub nowszej.
Po ustawieniu tej funkcji jej ustawienia są zapisywane nawet po zmianie trybu
fotografowania.
Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach lub może nie być
dostępna w niektórych opcjach fotografowania.
Funkcja Quick Transfer jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia Bluetooth.
Z funkcji Quick Transfer nie można korzystać, gdy aparat jest połączony ze
smartfonem, który nie obsługuje funkcji Bluetooth, za pośrednictwem połączenia
Wi-Fi.
Jeśli w aparacie zarejestrowany zostanie smartfon nieobsługujący funkcji
Bluetooth, konieczne jest usunięcie go i zarejestrowanie smartfona obsługującego
funkcję Bluetooth.
.
• Można również nacisnąć [R], a następnie wybrać
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o pobranie
Zdjęcie zrobione aparatem jest automatycznie zapisywane w smartfonie przy
użyciu funkcji Quick Transfer.
•
W trybie fotografowania dotknij
aplikacji, wybierz Dalej.
2
W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą funkcji
NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC (str. 32)
na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i aparatem, a
następnie przejdź do kroku 5.
3
Wybierz aparat z listy na smartfonie.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
149
Podłączanie i przesyłanie >
4
Podłączanie do smartfona
Na aparacie potwierdź żądanie rejestracji smartfona.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Ikona Quick Transfer na ekranie aparatu zostanie zmieniona w ikonę
określającą stan połączenia (
).
• Jeśli pojawi się wyskakujący komunikat z prośbą o konfigurację
automatycznego ustawiania czasu, wybierz Tak, aby zsynchronizować
datę i czas aparatu z czasem smartfona. (str. 183)
5
Zrób zdjęcie.
• Wykonane zdjęcie jest zapisywane w aparacie w oryginalnej wielkości,
a obraz podglądu jest przesyłany do smartfona. Aby zaimportować
oryginalny obraz z aparatu do smartfona, należy wybrać podgląd
obrazu w smartfonie.
• Jeśli wykonano zdjęcia ciągłe, pierwsze wykonane zdjęcie jest
przesyłane do smartfona.
• Jeśli w smartfonie włączona jest funkcja GPS, wraz z wykonanym
zdjęciem zapisane zostaną informacje GPS.
150
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do smartfona
Pobieranie trybów niestandardowych za
pomocą smartfona
1
W trybie fotografowania naciśnij [R].
2
Dotknij
Rożne ustawienia rejestrowania (filmów) można pobrać na smartfona i
udostępnić do aparatu za pomocą funkcji Pro Suggest Market.
•
•
•
•
•
•
.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o pobranie
aplikacji, wybierz Dalej.
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
Funkcja Pro Suggest Market jest obsługiwana w smartfonach lub tabletach
z systemami operacyjnymi Android lub iOS. (Niektóre opcje mogą nie być
obsługiwane w danych modelach.) Przed użyciem tej funkcji należy zaktualizować
oprogramowanie układowe urządzenia, instalując jego najnowszą wersję. Jeśli
oprogramowanie układowe nie jest aktualne, funkcja może nie działać poprawnie.
W przypadku korzystania z urządzenia z systemem iOS aplikacja Pro Suggest
Market jest obsługiwana przez urządzenia wykorzystujące przesył danych 3G lub
LTE.
Przed użyciem tej funkcji należy zainstalować aplikację Samsung Camera Manager
na telefonie lub urządzeniu. Pobierz i zainstaluj Samsung Camera Manager Inst. ze
sklepu Google Play Store lub Apple App Store, aby zainstalować program Samsung
Camera Manager. Aplikacja Samsung Camera Manager jest obsługiwana przez
system Android w wersji 4.2.2, system iOS w wersji 6.1 lub nowsze wersje tych
systemów.
Czterech wstępnie załadowanych w aparacie filmów nie można usunąć.
Tryb niestandardowy zapisany na aparacie jest automatycznie udostępniany do
smartfona, gdy aparat jest połączony ze smartfonem.
Niektóre ustawienia rejestrowania (filmów) mogą nie być obsługiwane przez
aparat.
połączenie Wi-Fi, można włączyć blokadę prywatności Wi-Fi. (str. 183)
• Jeśli do połączenia aparatu ze smartfonem używane jest ręczne
połączenie Wi-Fi, funkcja Bluetooth nie jest dostępna.
3
W smartfonie włącz aplikację Samsung Camera Manager.
• Aby automatycznie uruchomić aplikację w smartfonie z obsługą funkcji
NFC, włącz tę funkcję i umieść smartfon w pobliżu tagu NFC (str. 32)
na aparacie. Sprawdź połączenie pomiędzy smartfonem i aparatem, a
następnie przejdź do kroku 6.
151
Podłączanie i przesyłanie >
4
Podłączanie do smartfona
Wybierz aparat z listy na smartfonie.
• Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym
aparatem.
• Jeśli jest włączona blokada prywatności Wi-Fi i nawiązano połączenie z
siecią Wi-Fi, wpisz na smartfonie kod PIN wyświetlony na aparacie.
5
W aparacie zezwól na nawiązanie połączenia smartfona z
aparatem lub potwierdź żądanie rejestracji.
• Jeżeli wcześniej smartfon był połączony z aparatem, połączenie
zostanie nawiązane automatycznie.
• Jeśli pojawi się wyskakujący komunikat z prośbą o konfigurację
automatycznego ustawiania czasu, wybierz Tak, aby zsynchronizować
datę i czas aparatu z czasem smartfona. (str. 183)
6
Wybierz Pro Suggest Market.
7
Pobierz żądany film.
• Aby możliwe było pobieranie filmów z aplikacji Pro Suggest Market,
konieczne jest utworzenie konta Samsung.
• Pobrane filmy zostają zapisane w aparacie jako tryby niestandardowe.
152
Podłączanie i przesyłanie
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Istnieje możliwość połączenia z siecią i wysyłania zdjęć zapisanych w aparacie
za pośrednictwem poczty e-mail.
• Wybierz Odśwież, aby odświeżyć listę punktów dostępowych, z
którymi można się połączyć.
• Wybierz Dodaj sieć bezprzewodową, aby ręcznie dodać punkt
dostępowy. W przypadku ręcznego dodawania punktu dostępowego,
nazwa punktu dostępowego musi być w języku angielskim.
Łączenie z siecią WLAN
Ikona
W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z punktem
dostępowym podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN. Można również
skonfigurować ustawienia sieciowe.
1
W trybie odtwarzania dotknij
.
• Za pomocą aparatu automatycznie wyszukiwane są dostępne
urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
• Gdy wyświetlony zostanie wyskakujący komunikat dotyczący
przepisów gromadzenia danych, przeczytaj go i zaakceptuj.
2
Odśwież
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Menu
Punkt dostępu ad hoc
Zabezpieczony punkt dostępowy
Punkt dostępowy WPS
Moc sygnału
Naciśnij [F] lub dotknij
sieciowych.
, aby otworzyć opcje ustawień
• Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego jest wyświetlane
okno podręczne. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania
połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania tekstu
znajdują się w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (str. 156)
Wybierz punkt dostępowy.
Ustawienia Wi-Fi
Opis
Wstecz
• Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat
połączy się z siecią WLAN.
• Po wybraniu punktu dostępu z obsługą profilu WPS wybierz
ĺ
Połączenie WPS z kodem PIN, a następnie wprowadź kod PIN na
urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępu. Z punktem dostępu z
obsługą profilu WPS można się również połączyć, wybierając
ĺ Połączenie za pomocą przycisku WPS na aparacie, a następnie
naciskając przycisk WPS na urządzeniu pełniącym funkcję punktu
dostępowego.
153
Podłączanie i przesyłanie >
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Ustawianie opcji sieci
Ręczne ustawianie adresu IP
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i
naciśnij [F] lub dotknij .
1
Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i
naciśnij [F] lub dotknij .
2
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
2
Wybierz Ustawienia IP ĺ Ręcznie.
3
Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane
informacje.
Opcja
Opis
Hasło sieciowe
Wprowadzenie hasła sieciowego.
Ustawienia IP
Automatyczne lub ręczne ustawianie adresu IP.
Opcja
Opis
IP
Wprowadź statyczny adres IP.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci.
Brama
Wprowadź bramę.
Serwer DNS
Wprowadź adres serwera DNS.
154
Podłączanie i przesyłanie >
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego
• Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z telewizorem.
• Aby korzystać z funkcji Wi-Fi, należy włożyć kartę pamięci.
• Łączenie się z siecią może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
Koszty różnią się w zależności od warunków podpisanej umowy.
• Jakość połączenia sieciowego zależy od punktu dostępowego.
• Im większa odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym dłużej
trwa nawiązywanie połączenia z siecią.
• Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą
częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
• Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku
angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane za pomocą aparatu
lub jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
• Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od
administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
• Jeśli nie można nawiązać połączenia z siecią WLAN, należy wybrać inny
punkt dostępowy z listy dostępnych punktów dostępowych.
• Dostępne połączenia sieciowe mogą się różnić w zależności od kraju.
• Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna z
obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji radiowej.
W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN wyłącznie w kraju,
w którym zakupiono aparat.
• Proces zmiany ustawień sieciowych może się różnić w zależności od
warunków sieciowych.
• Liczba cyfr w haśle może się różnić w zależności od typu szyfrowania.
• Nie należy nawiązywać połączenia z sieciami, do których dostęp jest
zabroniony.
• W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią WLAN
może się okazać niemożliwe.
• Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria jest
całkowicie naładowana.
• Na liście punktów dostępowych wyświetlanej w aparacie są widoczne
drukarki z obsługą sieci WLAN. Nie jest możliwe połączenie z siecią za
pomocą drukarki.
• Pliki przesyłane do innych urządzeń mogą nie być przez nie obsługiwane.
W takim przypadku należy skorzystać z komputera, aby je odtworzyć.
• Prędkość sieci może być różna w zależności od danych technicznych sieci
Wi-Fi obsługiwanej przez punkt dostępu.
155
Podłączanie i przesyłanie >
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Wprowadzanie tekstu
Ikona
Opis
Zmiana wielkości liter.
W tym temacie opisano sposób wprowadzania tekstu. Ikony wymienione w
tabeli służą do przesuwania kursora, zmiany wielkości liter itp. Aby wpisać
dowolny znak, należy dotknąć powiązanego przycisku.
Przełączanie trybu Symbole/Numery i normalnego.
• Dotknij, aby wstawić spację.
• Język wprowadzania można zmienić, przeciągając klawisz w lewo
lub w prawo.
Zapisz wyświetlony tekst.
Usunięcie ostatniej litery.
•
•
•
•
Bez względu na język wyświetlania w niektórych trybach można używać tylko
znaków języka angielskiego.
Liczba znaków, które można wprowadzić, jest różna w zależności od sytuacji.
Domyślny ekran może się różnić w zależności od trybu wprowadzania danych.
W celu wpisania znaku widocznego w prawym górnym rogu przycisku należy
dotknąć tego przycisku i przytrzymać go.
156
Podłączanie i przesyłanie >
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
4
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty
elektronicznej
• Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz
Zdjęcia przechowywane w aparacie można wysyłać pocztą e-mail. Informacje
na temat wprowadzania tekstu znajdują się w temacie „Wprowadzanie tekstu”.
(str. 156)
1
W trybie odtwarzania dotknij
• W widoku miniatur wybierz
Wybierz pole Odbiorca, wprowadź adres e-mail, a następnie
dotknij .
.
ĺ plik, a następnie naciśnij [f].
Można wybrać maksymalnie 5 plików. Ich łączna wielkość nie może
przekroczyć 7 MB.
2
Połącz się z siecią WLAN. (str. 153)
3
Wybierz pole Nadawca, wprowadź adres e-mail, a następnie
dotknij .
• Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał swoje informacje, zostaną one
ĺ adres.
• Wybierz
, aby dodać kolejnych odbiorców. Można wprowadzić do
30 odbiorców.
• Wybierz
, aby usunąć adres z listy.
5
Wybierz Dalej.
6
Wybierz pole komentarza, wprowadź komentarz, a następnie
dotknij .
7
Wybierz Wyślij.
• Wiadomość e-mail zostanie wysłana z aparatu.
• Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail się nie powiedzie, wyświetlony
zostanie komunikat z prośbą o ponowienie wysyłania.
wstawione automatycznie. (str. 158)
• Aby użyć adresu z listy poprzednich nadawców, wybierz
ĺ adres.
157
Podłączanie i przesyłanie >
•
•
•
•
•
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane pomyślnie, błędy po stronie konta e-mail
odbiorcy mogą spowodować, że zdjęcie zostanie odrzucone lub rozpoznane jako
spam.
Wysłanie wiadomości e-mail może okazać się niemożliwe, jeżeli nie będzie
dostępne żadne połączenie sieciowe lub jeżeli ustawienia konta poczty e-mail
okażą się nieprawidłowe.
Jeżeli rozmiary plików są większe niż 7 MB, wysłanie wiadomości e-mail nie będzie
możliwe. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia jest większa niż 2M, zostanie ono
automatycznie pomniejszone, aby rozdzielczość była mniejsza.
W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail z powodu działania
zapory internetowej lub z powodu ustawień uwierzytelniania użytkowników
należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Przechowywanie informacji o wysyłającym
W menu poczty e-mail można zmieniać ustawienia przechowywania
informacji o wysyłającym. Informacje na temat wprowadzania tekstu znajdują
się w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (str. 156)
1
W trybie odtwarzania dotknij
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
2
Naciśnij [f].
3
Wybierz Ustawienia nadawcy.
4
Wybierz pole Nazwa, wprowadź nazwę, a następnie dotknij
Ustawienia nadawcy
.
Wstecz
Nazwa
E-mail
Zapisz
Resetuj
158
Podłączanie i przesyłanie >
5
6
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Wybierz pole E-mail, wprowadź adres e-mail, a następnie
dotknij .
3
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
4
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
5
Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
6
Ponownie wprowadź hasło.
7
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
Wybierz Ustawianie hasła ĺ Wł.
• Aby zdezaktywować hasło, wybierz Wył.
• Aby usunąć dane, wybierz Resetuj.
Ustawianie hasła poczty e-mail
W menu poczty e-mail można ustawić hasło poczty e-mail. Informacje na
temat wprowadzania tekstu znajdują się w temacie „Wprowadzanie tekstu”.
(str. 156)
1
W trybie odtwarzania dotknij
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
W przypadku zapomnienia hasła można je zresetować, wybierając opcję Resetuj na
ekranie ustawiania hasła. Po ponownym ustawieniu informacji poprzednio zapisane
informacje na temat ustawień użytkownika i adres e-mail zostaną usunięte.
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
2
Naciśnij [f].
159
Podłączanie i przesyłanie >
Wysyłanie zdjęć przy użyciu poczty elektronicznej
Zmiana hasła poczty e-mail
W menu poczty e-mail można zmienić hasło poczty e-mail. Informacje na
temat wprowadzania tekstu znajdują się w temacie „Wprowadzanie tekstu”.
(str. 156)
1
W trybie odtwarzania dotknij
.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
2
Naciśnij [f].
3
Wybierz Zmień hasło.
4
Wprowadź bieżące, 4-cyfrowe hasło.
5
Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
6
Ponownie wprowadź nowe hasło.
7
Po wyświetleniu wyskakującego komunikatu wybierz OK.
160
Podłączanie i przesyłanie
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
Z funkcji Wi-Fi lub kabla USB można korzystać do odtwarzania plików z
aparatu na telewizorze, który obsługuje domowe funkcje sieciowe.
4
Podłącz aparat do telewizora.
• W przypadku wybrania
wybierz telewizor do podłączenia z listy w
aparacie.
• W przypadku wybrania
Podłączanie za pomocą sieci
bezprzewodowej
1
W trybie odtwarzania dotknij
.
włącz telewizor, a następnie wybierz aparat
z listy na telewizorze, aby się do niego podłączyć.
5
Przeglądaj udostępnione zdjęcia lub wideo.
• Informacje na temat wyszukiwania aparatu i wyświetlania zdjęć lub
filmów na telewizorze można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
2
Wybierz
lub
.
• Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, wybierz OK.
• Filmy mogą nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu
telewizora i stanu połączenia sieciowego.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
• W przypadku wybrania
na aparacie wyświetlana jest lista plików,
które można współdzielić z telewizorem. Poczekaj aż aparat zostanie
wykryty przez inne urządzenia.
3
Podłącz telewizor do sieci, a następnie aktywuj odpowiednią
funkcję.
Punkt dostępowy
Ÿ Aparat jest połączony z telewizorem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
• Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi
telewizora.
161
Podłączanie i przesyłanie >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
Można udostępnić maksymalnie 1 000 ostatnich plików.
Na telewizorze można wyświetlać tylko zdjęcia lub filmy wykonane aparatem.
Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a telewizorem może się
różnić w zależności od parametrów punktu dostępowego.
Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 telewizorów, odtwarzanie może być
wolniejsze.
Zdjęcia i wideo będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
Tej funkcji można używać tylko z telewizorem, który obsługuje domowe funkcje
sieciowe.
Udostępniane zdjęcia i filmy nie będą zapisywane w pamięci telewizora. Można
je jednak przechowywać w aparacie, jeśli jest to zgodne z danymi technicznymi
telewizora.
Czas przesyłania zdjęć i filmów do telewizora zależy od połączenia sieciowego,
liczby plików i ich rozmiarów.
Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania zdjęć lub
filmów na telewizorze (np. przez wyjęcie akumulatora), telewizor będzie traktować
aparat jako nadal podłączony.
Kolejność zdjęć i filmów w aparacie może być inna niż w telewizorze.
Czas załadowania plików i ukończenia procesu wstępnej konfiguracji zależy od
liczby i rozmiaru udostępnianych zdjęć i filmów.
Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora są na nim
wykonywane dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu pilota lub inne, ta
funkcja może nie działać prawidłowo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora zostanie
zmieniona ich kolejność w aparacie, należy powtórzyć konfigurację wstępną w
celu zaktualizowania listy plików na ekranie telewizora.
Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Zalecane jest łączenie telewizora z punktem dostępowym za pomocą kabla
sieciowego. Zminimalizuje to jakiekolwiek zacinanie się obrazu wideo, które może
wystąpić podczas strumieniowego przesyłania treści.
Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą częstotliwość
radiową, co aparat, wideo może zacinać się przy odtwarzaniu. Polecamy
spróbować innych kanałów punktu dostępu. Po więcej informacji o zmianie kanału
punktu dostępu skontaktuj się z jego producentem.
Aby wyświetlać pliki na telewizorze, włącz tryb multiemisji w punkcie
dostępowym.
1920X1080 (60p) można odtwarzać tylko na telewizorach obsługujących standard
Full HD lub UHD i wyświetlanie w rozdzielczości 60p.
Pliki 3D można wyświetlać jedynie na telewizorach lub monitorach zgodnych z 3D.
Odtwarzanie wideo może nie być możliwe na urządzeniach nieobsługujących
koderów/dekoderów HEVC.
Odtwarzanie wideo UHD może nie działać poprawnie na niektórych telewizorach.
162
Podłączanie i przesyłanie >
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
Podłączanie przy użyciu kabla
Zdjęcia i filmy można odtwarzać na telewizorze HDMI po podłączeniu do
niego aparatu przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.
6
Wyświetlaj zdjęcia lub odtwarzaj wideo za pomocą przycisków
na aparacie.
•
•
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ Wyjście HDMI ĺ opcja. (str. 182)
2
Wyłącz aparat i telewizor.
3
Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla HDMI.
•
•
•
•
•
•
4
Włącz telewizor i wybierz źródło HDMI.
•
•
5
Włącz aparat.
•
Jeśli telewizor obsługuje system Anynet+(CEC), można podłączyć aparat do
telewizora przy użyciu kabla HDMI z zastosowaniem metody Anynet+(CEC).
Funkcje Anynet+(CEC) umożliwiają sterowanie podłączonymi urządzeniami za
pomocą pilota do telewizora.
Jeśli telewizor obsługuje system Anynet+(CEC), telewizor zostanie włączony
automatycznie po podłączeniu aparatu. Ta funkcja może nie być dostępna w
niektórych telewizorach.
Gdy aparat jest podłączony do telewizora HD, można rejestrować zdjęcia i wideo,
lecz niektóre funkcje będą ograniczone. Funkcje fotografowania są obsługiwane
jedynie, gdy Wyjście HDMI w aparacie ustawiono na 1920 X 1080p lub Auto, a
wyjście HDMI telewizora jest ustawione na 1920 X 1080p.
W przypadku wybrania rozmiaru wideo 4096X2160 lub 3840X2160 po podłączeniu
aparatu do telewizora ze złączem HDMI za pomocą kabla HDMI rozdzielczość
wideo zostanie automatycznie ustawiona na 1920X1080 (30p).
Po podłączeniu urządzenia do telewizora niektóre funkcje odtwarzania w aparacie
mogą nie być dostępne.
Czas wymagany na połączenie aparatu z telewizorem może być różny w zależności
od używanej katy pamięci. Główną funkcją karty pamięci jest zwiększanie
szybkości przesyłania danych, więc karta pamięci o większej szybkości przesyłania
niekoniecznie musi być równie szybka przy korzystaniu z funkcji HDMI.
1920X1080 (60p) można odtwarzać tylko na telewizorach obsługujących standard
Full HD lub UHD i wyświetlanie w rozdzielczości 60p.
Aby wyświetlać zdjęcia 3D na telewizorze, który nie obsługuje funkcji 3D, naciśnij
[I], aby przełączyć na tryb anaglif i załóż okulary anaglifowe.
Można również odtwarzać bądź rejestrować zdjęcia lub filmy po podłączeniu
aparatu do monitora z obsługą HDMI. Połączenie i jego możliwości mogą się różnić
w zależności od monitora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi monitora.
Odtwarzanie wideo UHD może nie działać poprawnie na niektórych telewizorach.
163
Podłączanie i przesyłanie >
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora 3D
6
Zdjęcia i filmy wykonane w trybie 3D można wyświetlać na ekranie telewizora
3D.
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ Wyjście HDMI ĺ opcja. (str. 182)
Wybierz plik 3D, a następnie naciśnij [I], aby zmienić tryb na
3D.
• Ponowne naciśnięcie przycisku [I] umożliwia powrót do trybu 2D.
7
Włącz funkcję 3D telewizora.
• Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi
telewizora.
2
3
Wyłącz aparat i telewizor 3D.
8
Podłącz aparat do telewizora 3D przy użyciu opcjonalnego kabla
HDMI.
Przeglądaj zdjęcia 3D lub odtwarzaj wideo 3D za pomocą
przycisków aparatu.
•
•
4
Włącz telewizor 3D, a następnie wybierz źródło sygnału wideo
HDMI.
5
Włącz aparat.
Plików MPO nie można wyświetlać z efektem 3D na telewizorach nieobsługujących
tego formatu pliku.
Podczas wyświetlania pliku MPO lub pliku wideo 3D na telewizorze 3D należy
założyć odpowiednie okulary 3D.
Zdjęć i filmów 3D zarejestrowanych aparatem nie można zbyt długo wyświetlać na
telewizorach 3D i monitorach 3D. Może to doprowadzić do występowania u widza
niepożądanych objawów, takich jak zmęczenie oczu, znużenie, mdłości i innych.
164
Podłączanie i przesyłanie
Podłączanie do komputera
Używanie funkcji automatycznego
wykonywania kopii zapasowych do zdjęć i
wideo
Używanie z funkcji automatycznej kopii zapasowej
1
W trybie odtwarzania wybierz plik, a następnie dotknij
.
ĺ
• W widoku miniatur niemożna korzystać z funkcji automatycznej kopii
zapasowej.
Zdjęcia i wideo wykonane aparatem można bezprzewodowo przesyłać na
komputer.
• Jeśli zostanie wyświetlony wyskakujący komunikat z prośbą o pobranie
aplikacji, wybierz Dalej.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
Instalowanie programu Automatyczne wykonanie kopii
zapasowych na komputerze
1
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
2
Włącz program i-Launcher, a następnie wybierz PC Auto Backup.
• Program Auto Backup jest instalowany na komputerze. Dokończ
instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
3
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
2
Wybierz komputer, na którym ma zostać wykonana kopia
zapasowa.
Odłącz kabel USB.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony z siecią.
165
Podłączanie i przesyłanie >
3
Podłączanie do komputera
Wybierz OK.
• Aby anulować wysyłanie, wybierz Anuluj.
• Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych plików.
Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie nowych
plików zapisanych w aparacie.
• Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej będzie wyświetlany na
monitorze komputera.
• Po zakończeniu przesyłania aparat zostanie automatycznie wyłączony
po około 30 sekundach. Wybierz Anuluj, aby wrócić do poprzedniego
ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączaniu aparatu.
• Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania
plików, wybierz Wyłącz komputer po utworzeniu kopii.
• Aby zmienić komputer, na którym ma zostać wykonana kopia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz punkt dostępowy połączony z
komputerem.
Aparat wyszukuje dostępne punkty dostępowe nawet w sytuacji ponownego
łączenia się z tym samym punktem dostępowym.
W przypadku wyłączenia aparatu lub wyjęcia baterii w trakcie wysyłania plików
przesyłanie pliku zostaje przerwane.
W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie wyłączone jest sterowanie migawką.
W celu wysłania plików do jednego komputera można jednocześnie podłączyć
tylko jeden aparat.
Wykonywanie kopii zapasowej może zostać anulowane z powodu warunków w
sieci.
Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zaporę systemu
Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
Można wysłać maksymalnie 1 000 ostatnich plików.
W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić, używając
liter alfabetu łacińskiego, a nazwa nie może mieć więcej niż 48 znaków.
zapasowa, wybierz Zmień komputer.
166
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do komputera
Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego
Pliki można przesyłać na kartę pamięci lub do komputera po uprzednim
podłączeniu aparatu do komputera.
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym Windows
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk wymienny. Otwórz dysk
wymienny i prześlij pliki do komputera.
1
Wyłącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
•
•
3
Włącz aparat.
• Aparat jest automatycznie rozpoznawany w komputerze.
4
Na komputerze wybierz Mój komputer ĺ Dysk wymienny ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO lub 101_0101.
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
Jeśli ustawienie opcji Typ folderu to Data, nazwa folderu będzie wyświetlana jako
„XXX_MMDD”. Jeśli na przykład zdjęcie zostanie wykonane 1 stycznia, nazwa folderu
to „101_0101”.
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
167
Podłączanie i przesyłanie >
Podłączanie do komputera
Odłączanie aparatu (w systemie Windows 7)
Przesyłanie plików do komputera z systemem operacyjnym Mac
Gdy aparat jest podłączony do komputera jako dysk wymienny, postępuj
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odłączyć aparat. Sposób odłączania
aparatu w systemie Windows 8 lub Windows 8.1 jest podobny.
1
Obsługiwany jest system Mac OS 10.7 lub nowszy.
Upewnij się, że między aparatem a komputerem nie są
przesyłane żadne dane.
1
Wyłącz aparat.
• Jeśli lampka stanu w aparacie miga, oznacza to, że trwa przesyłanie
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
danych. Zaczekaj, aż lampka stanu przestanie migać.
2
Kliknij
na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu
komputera.
3
Kliknij wyskakujący komunikat.
4
Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym usunięciu.
5
Odłącz kabel USB.
•
•
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
168
Podłączanie i przesyłanie >
3
Podłączanie do komputera
Włącz aparat.
• Komputer automatycznie rozpoznaje aparat i wyświetla ikonę dysku
wymiennego.
4
Na komputerze otwórz dysk wymienny.
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
169
Rozdział 5
Menu ustawień aparatu
Poniżej opisano menu ustawień użytkownika i ustawień ogólnych.
Zmiana ustawień pozwala na dostosowanie ich do swoich potrzeb i preferencji.
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika
Ustawienia te umożliwiają dostosowanie środowiska użytkownika.
Aby ustawić opcje
użytkownika,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ĺ d ĺ opcja.
Kompresja RAW
Istnieje możliwość ustawienia rodzaju kompresji plików RAW.
* Ustawienie domyślne
Dostępne pozycje oraz ich kolejność mogą się różnić w zależności od warunków
fotografowania.
Zarządzaj trybem niestandardowym
Twórz własne tryby fotografowania, zmieniając opcje i zapisując je. Otwieraj
zapisane tryby niestandardowe lub usuwaj je. (str. 67)
Opcja
Opis
Kompresja bezstratna*
Pliki RAW są skompresowane bez utraty danych.
Kompresja normalna
Pliki RAW są kompresowane bez praktycznie żadnego
wpływu na jakość obrazu.
Redukcja szumu
Redukcja szumu umożliwia zmniejszenie ilości szumów na zdjęciach.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Redukcja szumów
wysokiego ISO
Ta funkcja umożliwia zredukowanie szumów
występujących po ustawieniu wysokiej czułości ISO.
(Wył., Wysoka, Normalny*, Niska)
Redukcja szumów
długiego naświetlania
Ta funkcja umożliwia redukcję szumów, gdy w
aparacie ustawiono długi czas ekspozycji. (Wył., Wł.*)
Jeśli Redukcja szumów długiego naświetlania jest wyłączona, ilość szumów na
obrazie może być większa w przypadku wykonywania zdjęcia przy użyciu funkcji
Bulb. Podczas używania funkcji Bulb zalecane jest ustawienie wartości Wł. dla
ustawienia Redukcja szumów długiego naświetlania.
171
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Przestrzeń kolorów
Opcja przestrzeni kolorów umożliwia wybranie metod odwzorowywania
kolorów. W urządzeniach obsługujących obraz cyfrowy, takich jak aparaty
cyfrowe, monitory i drukarki używane są własne zakresy kolorów, zwane
przestrzeniami kolorów.
Adobe RGB
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
sRGB*
sRGB (Standardowe RGB) to międzynarodowa
specyfikacja służąca do określenia przestrzeni kolorów
utworzonej przez IEC (Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną). Jest ona często używana przy
tworzeniu kolorów na monitorach komputerów PC i
jest standardową przestrzenią kolorów formatu Exif.
W przypadku zwykłych zdjęć lub zdjęć, które będą
publikowane w Internecie, zaleca się stosowanie
przestrzeni kolorów sRGB.
Adobe RGB
Przestrzeń kolorów Adobe RGB jest używana w druku
komercyjnym i dysponuje szerszym zakresem kolorów niż
przestrzeń sRGB. Szerszy zakres kolorów tej przestrzeni
ułatwia edycję zdjęć na komputerze. Należy pamiętać,
że poszczególne programy są zazwyczaj zgodne tylko z
ograniczoną liczbą przestrzeni kolorów.
sRGB
W przypadku wybrania przestrzeni kolorów Adobe RGB zdjęcia będą zapisywane jako
„_SAMXXXX.JPG”.
172
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Korekcja zniekształceń
Siatka
Istnieje możliwość skorygowania zniekształceń generowanych przez obiektyw.
Te funkcja może nie być dostępna z niektórymi obiektywami.
Można wybrać siatkę pomocną podczas komponowania sceny.
* Ustawienie domyślne
Ekran ustawień użytkownika
Ta opcja umożliwia wyświetlanie informacji o fotografowaniu na wyświetlaczu
lub usuwanie ich.
1
2
Opcja
Opis
Wył.*
Wyłączanie siatki.
4X4
Ustawianie siatki 4 X 4.
3X3
Ustawianie siatki 3 X 3.
Krzyż
Ustawianie siatki w kształcie krzyży.
Przekątna
Ustawianie siatki w postaci przecinających się
przekątnych.
Obszar bezpieczny
akcji
Wyświetlanie siatki dla bieżących proporcji obrazu
wideo. Jest to przydatne przy nagrywaniu wideo tak, aby
mieściło się na ekranie innego urządzenia lub przy edycji
wideo.
Obszar bezpieczny
4:3
Wyświetlanie sitaki dla standardowych telewizyjnych
proporcji obrazu (4:3). Jest to przydatne przy nagrywaniu
wideo tak, aby mieściło się na ekranie innego urządzenia
lub przy edycji wideo.
Obszar bezpieczny
2,35:1
Wyświetlanie sitaki dla panoramicznych proporcji obrazu
(2,35:1). Jest to przydatne przy nagrywaniu wideo tak, aby
mieściło się na ekranie innego urządzenia lub przy edycji
wideo.
3
Nr
1
2
Opis
Ikony
Ustawienie wyświetlania ikon po prawej stronie w trybie fotografowania.
Data i czas
Ustawienie wyświetlania daty i czasu.
Siatka jest wyświetlana nawet przy nagrywaniu wideo.
Przycisk
3
Ustawienie wyświetlania ikon dotykowych po lewej stronie i na dole w
trybie fotografowania.
173
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Znacznik środkowy
Mapowanie przycisków
Ustawienie wyświetlania znacznika środkowego w kształcie krzyża w centrum
ekranu. Znacznik środkowy jest standardowym sposobem ustalania poziomu
i pionu. Istnieje możliwość zmiany rozmiaru znacznika środkowego lub
zastosowania efektów.
Istnieje możliwość zmiany funkcji przypisanej do przycisku Niestandardowy,
przycisku AEL, przycisku EV lub pokręteł poleceń 1 i 2.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wyświetlanie
Ustawianie włączania lub wyłączania znacznika
środkowego. (Wył.*, Wł.)
Rozmiar
Ustawianie rozmiaru znacznika środkowego.
(Duży, Normalny*)
Przezroczystość
Ustawianie efektu przezroczystości na znaczniku
środkowym. (Wył.*, Wł.)
Znacznik środkowy jest wyświetlany nawet przy nagrywaniu wideo.
Niestandardowy
Ustawienie funkcji przycisku Niestandardowy.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Podgląd optycz.
Uruchamianie funkcji podglądu głębi ostrości dla bieżącej
wartości przysłony. (str. 24)
Ustawianie
balansu bieli
za jednym
dotknięciem
Uruchamianie funkcji Niestandardowy balans bieli.
RAW za jednym
dotknięciem +
Zapisywanie pliku w formacie RAW+JPEG. Aby zapisać
plik w formacie JPEG, naciśnij przycisk ponownie.
HDR za jednym
dotknięciem
Włączanie lub wyłączanie opcji Zakres dynamiczny HDR.
TR. GOT. filmu*
Przełączanie do trybu wstrzymania nagrywania filmów.
174
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
AEL
* Ustawienie domyślne
Ustawienie funkcji przycisku AEL. Można zmienić funkcję przypisaną do
przycisku na blokowanie ostrości, blokowanie ekspozycji lub inne funkcje
robienia zdjęć. Funkcje AEL i AFL pozwalają zapisywać odpowiednio wartość
ekspozycji i obszar ostrości kiedy naciskasz [a]. Funkcja uruchamiana po
naciśnięciu [Migawka] różni się w zależności od funkcji przypisanej do [a].
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
AEL*
Wykonanie funkcji automatycznej blokady ekspozycji.
(Naciśnięcie [Migawka] do połowy uruchamia funkcję
automatycznej blokady ostrości.)
Blokada AEL
Utrzymanie automatycznej blokady ekspozycji po
wykonaniu zdjęcia. (Ekspozycja pozostaje zablokowana
nawet po zarejestrowaniu zdjęcia).
Opcja
Opis
Blokada FEL
Utrzymanie blokady intensywności lampy błyskowej
po wykonaniu zdjęcia. (Intensywność pozostaje
zablokowana nawet po zarejestrowaniu zdjęcia).
(str. 110)
Tryb AF
Wybór metody ustawiania ostrości.
Obszar AF
Wybór obszaru autofokusu.
Balans bieli
Ustawianie opcji balansu bieli (źródła światła), która ma
wpływ na kolor zdjęć.
ISO
Ustawianie światłoczułości aparatu.
Pomiar
Wybór sposobu pomiaru ilości światła za pomocą
aparatu.
Obsługa dotykowa
Ustaw tę opcję, aby włączyć obsługę dotykową w trybie
fotografowania.
Zakres dynamiczny
Wybierz opcję, aby poprawić różnice w jasności
spowodowane cieniami na zdjęciu.
AFL
Wykonanie funkcji automatycznej blokady ostrości.
(Naciśnięcie do połowy [Migawka] uruchamia funkcję
automatycznej blokady ekspozycji).
Blokada AFL
Utrzymanie automatycznej blokady ostrości po
wykonaniu zdjęcia. (Ostrość pozostaje zablokowana
nawet po zarejestrowaniu zdjęcia).
Minimalna szybkość
migawki
Ustawiona szybkość migawki nie może być niższa niż
wybrana szybkość.
AEL + AFL
Jednoczesne uruchomienie funkcji automatycznej
blokady ekspozycji i ostrości.
Zakres
automatycznego ISO
Ustawienie ISO na wartość Auto umożliwia ustawienie
maksymalnej wartości ISO, dla której wybierany jest
każdy krok EV.
Inteligentny filtr
Stosowanie na zdjęciach efektów specjalnych.
Blokada AEL+AFL
Utrzymanie automatycznej blokady ekspozycji i
ostrości po wykonaniu zdjęcia. (Ekspozycja i ostrość
pozostają zablokowane nawet po zarejestrowaniu
zdjęcia).
Kreator obrazu
Można zastosować efekty do zdjęcia w zależności od
tematu.
FEL
Uruchomienie funkcji blokady intensywności lampy
błyskowej. (str. 110)
Napęd
Ustawianie opcji fotografowania Ciągłe, Seryjne,
Samowyzwalacz lub Zakres.
175
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
* Ustawienie domyślne
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Opcja
Opis
Lampa błyskowa
Opcje lampy błyskowej należy ustawić zgodnie z
warunkami fotografowania.
Obsługa dotykowa
Ustaw tę opcję, aby włączyć obsługę dotykową w trybie
fotografowania.
Zoom inteligentny
Powiększanie kadru na obiekcie przy mniejszej utracie
jakości obrazu niż w przypadku zoomu cyfrowego.
Zakres dynamiczny
Wybierz opcję, aby poprawić różnice w jasności
spowodowane cieniami na zdjęciu.
Wspomaganie MF
Skonfiguruj funkcję wspomagania, która pomaga
łatwiej ustawić ostrość podczas ręcznego obracania
pierścieniem ostrości.
Minimalna szybkość
migawki
Ustawiona szybkość migawki nie może być niższa niż
wybrana szybkość.
Siatka
Można wybrać siatkę pomocną podczas
komponowania sceny.
Zakres
automatycznego ISO
Ustawienie ISO na wartość Auto umożliwia ustawienie
maksymalnej wartości ISO, dla której wybierany jest
każdy krok EV.
Inteligentny filtr
Stosowanie na zdjęciach efektów specjalnych.
Kreator obrazu
Można zastosować efekty do zdjęcia w zależności od
tematu.
Napęd
Ustawianie opcji fotografowania Ciągłe, Seryjne,
Samowyzwalacz lub Zakres.
Lampa błyskowa
Opcje lampy błyskowej należy ustawić zgodnie z
warunkami fotografowania.
Zoom inteligentny
Powiększanie kadru na obiekcie przy mniejszej utracie
jakości obrazu niż w przypadku zoomu cyfrowego.
Wspomaganie MF
Skonfiguruj funkcję wspomagania, która pomaga
łatwiej ustawić ostrość podczas ręcznego obracania
pierścieniem ostrości.
Siatka
Można wybrać siatkę pomocną podczas
komponowania sceny.
EV
Ustawienie funkcji przycisku EV.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
EV*
Dostosuj wartość ekspozycji.
Tryb AF
Wybór metody ustawiania ostrości.
Obszar AF
Wybór obszaru autofokusu.
Balans bieli
Ustawianie opcji balansu bieli (źródła światła), która ma
wpływ na kolor zdjęć.
ISO
Ustawianie światłoczułości aparatu.
Pomiar
Wybór sposobu pomiaru ilości światła za pomocą
aparatu.
176
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Pokrętło poleceń
Ustawienie iFn
Funkcje dostosowywane przy obracaniu pokręteł poleceń 1 lub 2 można
przypisać.
* Ustawienie domyślne
Tryb
Funkcje regulowane (pokrętło poleceń 1/pokrętło poleceń 2)
Program
Przesunięcie programu/Przesunięcie programu*
Przesunięcie programu/EV
Przesunięcie programu/ISO
EV/Przesunięcie programu
ISO/Przesunięcie programu
Preselekcja
przysłony
Przysłona/Przysłona*
Przysłona/EV
Przysłona/ISO
EV/Przysłona
ISO/Przysłona
Preselekcja
migawki
Szybkość migawki/Szybkość migawki*
Szybkość migawki/EV
Szybkość migawki/ISO
EV/Szybkość migawki
ISO/Szybkość migawki
Ręcznie
Szybkość migawki/Przysłona*
Przysłona/Szybkość migawki
Istnieje możliwość dostosowania ustawień iFn dla obiektywu z obsługą
i-Function.
Opcja
Opis
iFn Standard
Dostosowywanie szybkości migawki, wartości przysłony
i innych opcji przez naciśnięcie [i-Function] lub
wybór opcji, które można dostosować po naciśnięciu
[i-Function] na obiektywie z obsługą i-Function.
iFn Plus
Na obiektywie z obsługą i-Function jednocześnie naciśnij
[i-Function] oraz przycisk na aparacie, aby przypisać
funkcję do tego przycisku.
• AEL: umożliwia wybranie opcji, którą można
dostosowywać po jednoczesnym naciśnięciu
[i-Function] oraz [a].
• EV: umożliwia wybranie opcji, którą można
dostosowywać po jednoczesnym naciśnięciu
[i-Function] oraz [B].
177
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ustawienia prędkości przycisku obiektywu
Automatyczny autoportret
Możliwe jest ustawienie wysokiej, średniej lub niskiej prędkości zmiany zoomu
za pomocą przycisków obiektywu Power Zoom. Przy wysokiej prędkości zoom
jest głośniejszy i odgłos ten może zostać zarejestrowany na filmie. Ta funkcja
jest dostępna tylko po zamontowaniu obiektywu Power Zoom.
Ustawianie automatycznego włączania trybu autoportretu, gdy wyświetlacz
zostanie obrócony w górę. W trybie wykonywania autoportretów
automatycznie włączane są opcje samowyzwalacza (2 sekundy), wykrywania
twarzy oraz upiększania twarzy.
Obsługa dotykowa
Lampa AF
Ustaw tę opcję, aby włączyć obsługę dotykową w trybie fotografowania.
Podczas fotografowania w ciemnych miejscach można włączyć lampę AF,
aby poprawić działanie automatycznego ustawiania ostrości. W ciemnych
miejscach funkcja automatycznego ustawiania ostrości działa skuteczniej, gdy
lampa AF jest włączona. Lampa AF emituje światło w postaci nieregularnych
pionowych wzorów.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.
Wyłącz obsługę dotykową w trybie fotografowania. (Z obsługi
dotykowej możesz korzystać w innych sytuacjach).
Wł.*
Włącz obsługę dotykową w trybie fotografowania.
178
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
E-Migawka
MobileLink/Rozmiar obrazu NFC
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.*
Wybierz tę opcję, aby użyć mechanicznej migawki.
Wł.
Ustawienie tej opcji powoduje używanie w pierwszej kolejności
elektronicznej kurtyny migawki, a w drugiej kolejności
mechanicznej kurtyny.
•
•
•
•
•
Ta funkcja jest dostępna, tylko jeśli zamontowano obiektyw Samsung z
mocowaniem Samsung NX.
Podczas używania teleobiektywu lub wykonywania zbliżeń zalecamy użycie
migawki elektronicznej w celu minimalizowania wstrząsów kamery.
W przypadku korzystania z obiektywu o dużej średnicy i zastosowania dużej
szybkości migawki w określonych warunkach fotografowania niektórych obiektów
wywołany może zostać efekt „bokeh” (estetyczne rozmycie nieostrych obszarów
zdjęcia). Aby uzyskać poprawny efekt, ustaw opcję E-migawka w pozycji Wył.
W przypadku zmiany ustawień E-migawki regulowana jest pierwsza kurtyna
migawki i słyszalny jest dźwięk, gdy migawka jest regulowana. Jest to normalne
podczas przygotowywania aparatu do wykorzystania E-Migawki.
Ta funkcja nie jest dostępna po zamocowaniu zewnętrznej lampy błyskowej
(SEF-580A).
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru zdjęć przesyłanych do smartfona za
pomocą funkcji MobileLink lub NFC.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Zmień rozmiar na
2M lub niższy
Jeśli rozmiar zdjęcia jest większy niż 3M, zostanie ono
zmniejszone w aparacie wielkości 2M lub mniejszej, a
następnie przesłane.
Oryginał*
Zdjęcie będzie przesyłane w oryginalnej wielkości.
179
Menu ustawień aparatu
Ustawienie
Dowiedz się, jak konfigurować ustawienia aparatu.
* Ustawienie domyślne
Opis
Szybki
podgląd
Ustawienie czasu Szybkiego podglądu — czasu, przez
który w aparacie wyświetlane jest zdjęcie tuż po jego
wykonaniu. Wybierz Zatrzymanie+Powiększenie
punktu ostrości, aby po wykonaniu zdjęcia wyświetlić
je z powiększonym fotografowanym obszarem. (Wył.*,
Zatrzymanie+Powiększenie punktu ostrości, Zatrzymaj,
1 sek., 3 sek., 5 sek.)
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m] ĺ
q ĺ opcja.
Aby ustawić opcje w
menu Ustawienia,
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Pozycja
Opis
• Głośność systemu: ustawienie głośności dźwięków lub
całkowite wyłączenie wszystkich dźwięków.
(Wył., Niska, Średnie*, Duża)
Nawet jeśli dźwięki systemowe są wyłączone, w aparacie
emitowane są dźwięki podczas odtwarzania wideo lub
pokazu slajdów.
• Dźwięk AF: ustawianie dźwięku emitowanego za pomocą
Dźwięk
aparatu po naciśnięciu przycisku migawki do połowy lub
jego zwolnieniu. (Wył., Wł.*)
• Dźwięk przycisku: ustawianie dźwięku emitowanego za
pomocą aparatu po naciśnięciu przycisków lub dotknięciu
ekranu bądź po zwolnieniu naciśnięcia lub dotknięcia.
(Wył., Wł.*)
• Dźwięk e-migawki: ustawianie, aby podczas używania
elektronicznej migawki emitowany był dźwięk. (Wył.*, Wł.)
•
•
Aparat emituje dźwięk, tylko gdy szybkość migawki jest
większa niż 0,5 sekundy.
Ta opcja może być niedostępna w trybie inteligentnym.
Regulacja
wyświetlacza
Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienia automatycznej
regulacji jasności, koloru wyświetlacza czy poziomicy.
• Jasność wyświetlacza: ręczne dostosowanie jasności
wyświetlacza.
• Automatyczna jasność: włączanie lub wyłączanie
automatycznej jasności. (Wył., Wł.*)
• Kolor wyświetlacza: ręczne dostosowanie jasności
wyświetlacza.
• Kalibracja pozioma: kalibracja poziomicy. Jeśli poziomica
nie jest wyrównana, należy ustawić aparat na płaskiej,
poziomej powierzchni, a następnie postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
•
•
Automatyczne
wyświetlanie
wyłączone
W trybie odtwarzania nie można uzyskać dostępu do opcji
Kalibracja pozioma.
W orientacji portretowej nie można kalibrować poziomicy.
Ustawianie czasu wyłączenia wyświetlacza. Wyświetlacz jest
wyłączany, gdy aparat nie jest używany przez określony czas.
(Wył., 30 sek.*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
180
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Ustawienie czasu wyłączenia zasilania. Aparat jest wyłączany,
gdy nie jest używany przez określony czas. (30 sek., 1 min*,
3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
•
•
Oszczędzanie
energii
•
•
Aparat zachowuje ustawienia czasu wyłączenia nawet po
wymianie baterii.
Funkcja oszczędzania energii może nie działać, jeśli aparat
jest podłączony do komputera lub telewizora, bądź
odtwarzany jest pokaz slajdów lub film.
Funkcja oszczędzania energii może nie działać, gdy aparat
jest podłączony do smartfona i używana jest aplikacja Pro
Suggest Market.
Niniejszy produkt pozwala na obniżenie zużycia
energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu funkcji
energooszczędnych.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Language
Umożliwia wybór języka wyświetlanego na wyświetlaczu w
aparacie.
Data i czas
Ustawianie daty, czas, formatu czasu oraz strefy czasowej.
(Strefa czasowa, Ustawienia daty, Ustawienia czasu,
Typ daty, Typ godziny)
Wyj_video
Ustawianie sygnału wyjścia wideo odpowiedniego dla kraju,
w którym używany jest aparat, podczas jego podłączania do
urządzenia zewnętrznego, takiego jak telewizor z obsługą
HDMI.
• NTSC: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk itd.
• PAL (obsługiwane systemy to tylko PAL B, D, G, H oraz I):
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Anglia, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia,
Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia,
Norwegia itp.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDMI z obsługą
Anynet+ (HDMI-CEC) funkcjami odtwarzania aparatu można
sterować za pomocą pilota do telewizora.
• Wył.: nie można sterować funkcjami odtwarzania aparatu
za pomocą pilota do telewizora.
• Wł.*: można sterować funkcjami odtwarzania aparatu za
pomocą pilota do telewizora.
• Pomoc dotycząca trybów: ustawienie pozwala wyświetlać
Wyświetl
pomoc
tekst pomocy dotyczący wybranego trybu podczas zmiany
trybów fotografowania. (Wył.*, Wł.)
• Pomoc dotycząca funkcji: ustawienie pozwala wyświetlać
tekst pomocy dotyczący menu i funkcji. (Wył.*, Wł.)
Naciśnij [n], aby ukryć tekst pomocy.
181
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Wyjście HDMI
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDMI za pomocą kabla
HDMI można zmienić rozdzielczość obrazu.
• NTSC: Auto*, 1920 X 1080p, 1280 X 720p, 720 X 480p,
720 X 576p (włączana tylko, gdy wybrano PAL)
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Ustaw metodę numerowania plików i folderów.
• Resetuj: po użyciu funkcji resetowania, nazwa następnego
pliku będzie nosiła numer 0001.
• Seria*: nowe numery plików będą dodawane do istniejącej
sekwencji numerowania nawet po włożeniu nowej karty
pamięci, sformatowaniu karty czy usunięciu wszystkich
zdjęć.
Wybór metody tworzenia nazwy pliku.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Data:
•
- Pliki sRGB — MMDDXXXX.JPG. Na przykład zdjęcie zrobione
Nazwa pliku
1 stycznia będzie mieć nazwę 0101XXXX.jpg.
- Pliki Adobe RGB — _MDDXXXX.JPG dla miesięcy od stycznia
Numer pliku
do września. W miesiącach od października do grudnia
liczba miesiąca jest zastępowana literą — A dla października,
B dla listopada i C dla grudnia.
Na przykład zdjęcie zrobione 3 lutego będzie miało nazwę
_203XXXX.jpg. Zdjęcie zrobione 5 października będzie mieć
nazwę _A05XXXX.jpg.
•
•
•
•
•
Typ folderu
Pierwszą nazwą folderu jest 100PHOTO. Nazwa pierwszego
pliku to SAM_0001, jeśli wybrano przestrzeń kolorów sRGB
oraz standardowe nazwy plików.
Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do
SAM_9999.
Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO do
999PHOTO.
Maksymalna liczba plików, które można zapisać w jednym
folderze, wynosi 9 999.
Numeracja plików jest ustalana zgodnie ze specyfikacjami
DCF (Design rule for Camera File system).
Zmiana nazwy pliku (na przykład na komputerze) może
uniemożliwić odczytanie go w aparacie.
Ustawienie rodzaju folderu.
• Standard*: XXXPHOTO
• Data: XXX_MMDD
182
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Sformatuj kartę pamięci. Formatowanie powoduje
usunięcie wszystkich istniejących plików łącznie z plikami
zabezpieczonymi. (Nie*, Tak)
Formatowanie
Bluetooth
Włożenie karty pamięci, która została sformatowana w
aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub komputerze,
może skutkować błędem. Przed rozpoczęciem używania
karty pamięci należy ją sformatować w aparacie, aby
rozpocząć fotografowanie.
Ustawianie wymagania podania kodu PIN przy podłączaniu
smartfona do aparatu.
• PIN: wprowadzanie kodu PIN przed połączeniem.
• Brak*: zezwalanie na połączenie bez podawania kodu PIN.
Blokada
prywatności
Wi-Fi
Ustawianie łączenia z siecią Wi-Fi. (Wył.*, Wł.)
Mój smartfon
Wyświetlanie nazwy modelu i stanu połączenia podłączonego
smartfona. Można również edytować lub usuwać
zarejestrowany smartfon.
Automatyczna
nastawa czasu
Bluetooth
Ustawianie synchronizacji daty i czasu aparatu ze smartfonem
przy łączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem funkcji
Bluetooth. (Wył.*, Wł.)
•
•
•
Ustawianie automatycznego łączenia aparatu ze smartfonem
za pomocą funkcji Bluetooth. Jeśli urządzenia były wcześniej
połączone i na smartfonie uruchomiona zostanie aplikacja
Samsung Camera Manager, urządzenia połączą się
automatycznie za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
(Wył.*, Wł.)
Sieć Wi-Fi
Opis
Połączenia będą nawiązywane automatycznie bez
wymagania kodu PIN, jeśli będzie używana funkcja NFC.
Kody PIN są generowane automatycznie i odnawiane
tylko w przypadku zresetowania ustawień aparatu lub
zaktualizowania oprogramowania wbudowanego.
Jeśli aparat zostanie raz połączony z danym smartfonem
poprzez podanie kodu PIN, później będzie się z nim łączył
automatycznie.
• Oczyszczanie czujnika: usuwanie kurzu z matrycy.
• Czynność startowa: po włączeniu tej funkcji w aparacie
Oczyszczanie
czujnika
przeprowadzane jest czyszczenie matrycy przy każdym
uruchomieniu. (Wył.*, Wł.)
• Czynność przy wyłączaniu: po włączeniu tej funkcji w
aparacie przeprowadzane jest czyszczenie matrycy przy
każdym wyłączeniu. (Wył.*, Wł.)
Z produktem używa się wymiennych obiektywów, dlatego
przy ich wymianie na czujniku może osadzać się kurz.
Może to prowadzić do pojawiania się cząsteczek kurzu na
wykonywanych zdjęciach. Zalecamy niezmienianie obiektów
podczas przebywania w wyjątkowo zakurzonych obszarach.
Należy również pamiętać o zamocowaniu osłony obiektywu,
gdy nie jest on używany.
183
Menu ustawień aparatu >
Ustawienie
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
* Ustawienie domyślne
Pozycja
• Menu aparatu*: przywracanie ustawień fabrycznych menu
•
Resetuj
•
•
•
Opis
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu i
obiektywu, adresu MAC anteny Wi-Fi i urządzenia Bluetooth, a
także aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
• Aktualizacja oprogramowania: aktualizacja
oprogramowania układowego korpusu aparatu i obiektywu
lub pobieranie oprogramowania układowego za pomocą
funkcji Wi-Fi. (Oprogramowanie układowe korpusu,
Oprogramowanie układowe obiektywu, Pobierz przez
Wi-Fi)
ustawień oraz opcji fotografowania.
Mapowanie przycisków: przywracanie ustawień
fabrycznych dla funkcji przycisku Niestandardowe.
Tryb C: przywracanie ustawień fabrycznych dla trybu T.
Bluetooth/Wi-Fi: przywracanie ustawień fabrycznych
dla historii połączeń, identyfikatora oraz hasła funkcji
Bluetooth i Wi-Fi.
Wszystko: przywracanie ustawień fabrycznych dla
wszystkich ustawień. (Ustawienia daty, czasu, języka i
wyjścia wideo nie ulegają zmianie).
•
Informacje o
urządzeniu
•
•
•
•
•
Licencja typu
Open Source
Oprogramowanie układowe można zaktualizować,
podłączając aparat do komputera i uruchamiając program
i-Launcher. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie 203.
Aktualizacji oprogramowania układowego nie można
uruchomić, jeśli bateria nie jest w pełni naładowana. Przed
rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego
należy całkowicie naładować baterię.
Po uaktualnieniu oprogramowania układowego
ustawienia użytkownika i wartości zostaną zresetowane.
(Data, godzina, język i wyjście wideo nie zmieniają się).
Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu.
Pozostała ilość miejsca na karcie pamięci musi przekraczać
1 GB, aby zaktualizować oprogramowanie układowe za
pomocą funkcji Wi-Fi.
Aktualizacja oprogramowania firmowego za pomocą
funkcji Wi-Fi może działać niestabilnie w zależności od
jakości połączenia sieciowego.
Wyświetlenie licencji Open Source.
184
Rozdział 6
Załącznik
W tym rozdziale zawarto informacje o komunikatach o błędach, konserwacji aparatu, korzystaniu z programów na komputerze
aktualizacjach oprogramowania układowego, danych technicznych oraz terminach w glosariuszu.
Załącznik
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach, należy
wypróbować następujące rozwiązania.
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Obiektyw jest
zablokowany
Obiektyw jest zablokowany. Obróć obiektyw w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aż usłyszysz kliknięcie. (str. 54)
Błąd karty
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Sformatuj kartę pamięci.
Słaby akumulator
Włóż naładowaną baterię lub naładuj zamontowaną
baterię.
Brak pliku obrazu.
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Błąd pliku
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Zatrzymano
nagrywanie. Po
ochłodzeniu aparatu
będzie możliwe
ponowne nagrywanie.
Poczekaj aż aparat wystygnie.
Pamięć pełna
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Komunikaty o błędach
Zalecane rozwiązanie
Zablokowana Karta
Kartę SD, SDHC lub SDXC można zablokować,
aby zapobiec skasowaniu plików. Podczas
fotografowania karta powinna być odblokowana.
(str. 190)
Nie można zrobić
zdjęcia, ponieważ
numery folderu i
pliku w karcie pamięci
osiągnęły maksymalne
wartości. Zresetować
numer folderu?
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF.
Zresetuj numer folderu, postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Error 00
Wyłącz aparat, a następnie zamontuj ponownie
obiektyw. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Error 01/02
Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie włóż ją
ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
186
Załącznik
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Oczyść obiektyw z kurzu za pomocą pędzelka, a następnie przetrzyj go
ostrożnie miękką szmatką. Jeśli kurz pozostanie, zwilż papierek do czyszczenia
obiektywów płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim
obiektyw.
Matryca
W zależności od warunków fotografowania, na zdjęciach może pojawiać się
kurz, ponieważ matryca jest narażona na działanie środowiska zewnętrznego.
Jest to naturalne zjawisko, gdyż aparat podczas codziennego użytkowania jest
narażony na działanie kurzu. Aby usunąć kurz z matrycy, należy uruchomić
funkcję czyszczenia matrycy. (str. 183) Jeśli mimo to kurz na matrycy
pozostanie, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Nie należy
wkładać gruszki do otworu montażowego obiektywu.
Korpus aparatu
Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.
Do czyszczenia aparatu nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu.
Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne działanie aparatu.
187
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Wskazówki dotyczące używania i
przechowywania aparatu
Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu
• Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo wysoką
temperaturę.
• Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności
oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się zmienia.
• Należy unikać narażania aparatu na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, a także unikać przechowywania go w gorących, słabo
wentylowanych miejscach, takich jak rozgrzany w lecie samochód.
• Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy chronić
przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i nadmiernymi wstrząsami.
• Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i elementów wewnętrznych,
należy unikać używania i przechowywania aparatu w zakurzonych,
brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach.
Używanie aparatu na plażach lub nabrzeżach
• W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach należy
go chronić przed piaskiem i brudem.
• Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii, zasilacza i karty pamięci nie
należy dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami może
spowodować jego uszkodzenie.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas
• Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w
zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
• Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem należy ją
ponownie naładować.
• Wyjęcie baterii z aparatu na dłuższy czas powoduje konieczność ustawienia
daty i godziny po ponownym włączeniu aparatu.
• Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym
miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
• Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują się kulki
na mole.
188
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu
Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na obiektywie lub
wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić kondensacja pary. W takiej
sytuacji należy wyłączyć aparat i odczekać co najmniej 1 godzinę. Jeżeli na
karcie pamięci wystąpi kondensacja pary, należy ja wyjąć z aparatu i przed
ponownym włożeniem zaczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
Inne środki ostrożności
• Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to spowodować
obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzenie aparatu.
• Nie należy malować aparatu, ponieważ ruchome części mogą zostać
sklejone przez farbę, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
• Gdy aparat nie jest używany, powinien być wyłączony.
• Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu na
wstrząsy.
• Wyświetlacz należy chronić przed uszkodzeniem, przechowując nieużywany
aparat w etui. Aparat należy chronić przed zarysowaniem, trzymając go z
dala od piasku, ostrych przedmiotów lub drobnych monet.
• Nie wolno używać aparatu, jeżeli jego ekran jest pęknięty lub stłuczony.
Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną skaleczenia rąk i twarzy. Należy
oddać aparat do centrum serwisowego Samsung w celu naprawy.
• Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek ani akcesoriów w
pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piekarniki
czy grzejniki. Wysoka temperatura może spowodować zniekształcenie lub
przegrzanie urządzeń, co z kolei może prowadzić do pożaru lub eksplozji.
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła słonecznego,
ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
• Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą i niepozostawiającą włókien szmatką
do obiektywów.
• Aparat może się wyłączyć w wyniku zewnętrznego wstrząsu. Pozwala to
zabezpieczyć kartę pamięci. Aby ponownie użyć aparatu, należy go włączyć.
• Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno mieć wpływu na żywotność ani sprawność działania aparatu.
• Gdy aparat jest używany w niskiej temperaturze, jego włączanie może
trwać dłużej, kolor ekranu może być tymczasowo zmieniony oraz może
występować efekt powidoku. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu, a
zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o umiarkowanej
temperaturze.
• Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą wywoływać alergię,
swędzenie skóry, wypryski lub opuchliznę u osób o wrażliwej skórze. W
przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z
aparatu i skonsultować się z lekarzem.
• Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu
aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu mogą
nie być objęte gwarancją.
• Serwis aparatu powinny przeprowadzać tylko wykwalifikowane osoby,
nie należy samodzielnie naprawiać aparatu. Dowolne uszkodzenia
spowodowane pracami serwisowymi niewykwalifikowanych osób nie są
objęte gwarancją.
189
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Adapter karty pamięci
Obsługiwane karty pamięci
Niniejsze urządzenie obsługuje karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
microSD, microSDHC oraz microSDXC.
Styki
Karta pamięci
Aby używać miniaturowych kat pamięci w tym produkcie, w komputerze lub
w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do przejściówki.
Przełącznik zabezpieczający
przed zapisem
Etykieta (przednia)
Można uniemożliwić usuwanie danych z karty SD, SDHC i SDXC, używając
przełącznika blokady zapisu. Przesunięcie przełącznika w dół powoduje
zablokowanie zapisu, a w górę odblokowanie zapisu. Podczas rejestrowania
zdjęć i filmów karta powinna być odblokowana.
190
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Pojemność karty pamięci
Pojemność pamięci może się różnić w zależności or rodzaju rejestrowanych scen oraz warunków fotografowania.
Niniejsze wartości określono dla karty SD o pojemności 4 GB.
Jakość
Bardzo
dobra
Dobra
Normalna
RAW
(Kompresja
normalna)
RAW
(Kompresja
bezstratna)
RAW (Kompresja
bezstratna) +
B.dobra
RAW (Kompresja
bezstratna) +
Dobra
RAW (Kompresja
bezstratna) +
Normalna
28M (6480X4320)
256
471
810
102
64
51
57
60
13.9M (4560X3040)
475
815
1 270
-
-
58
61
63
7.1M (3264X2176)
801
1 253
1 744
-
-
62
64
65
3M (2112X1408)
1 379
1 863
2 259
-
-
65
65
66
Burst
806
1 259
1 750
-
-
-
-
-
23.6M (6480X3648)
299
542
911
-
-
53
58
61
11.9M (4608X2592)
537
905
1 376
-
-
59
62
63
6.2M (3328X1872)
879
1 346
1 832
-
-
63
64
65
2.4M (2048X1152)
1 545
2 008
2 363
-
-
65
66
66
18.7M (4320X4320)
368
653
1 064
-
-
56
60
62
9.5M (3088X3088)
642
1 050
1 537
-
-
61
63
64
4.7M (2160X2160)
1 064
1 553
2 015
-
-
64
65
65
2M (1408X1408)
1 668
2 109
2 431
-
-
65
66
66
Rozmiar
Photo
191
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Rozmiar
Video
Jakość
Pro
Wysoka jakość
Normalna
4096X2160 (24p/NTSC, PAL)
Ok. 7' 30"
Ok. 13' 6"
Ok. 16' 23"
3840X2160 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ok. 7' 30"
Ok. 13' 6"
Ok. 16' 23"
1920X1080 (60p/NTSC, 50p/PAL)
Ok. 7' 30"
Ok. 14' 9"
Ok. 27' 31"
1920X1080 (30p/NTSC, 25p/PAL)
Ok. 8' 45"
Ok. 20' 54"
Ok. 40' 4"
1920X1080 (24p/NTSC, PAL)
Ok. 8' 45"
Ok. 20' 54"
Ok. 40' 4"
1920X1080 (15p/NTSC, 12.5p/PAL)*
Ok. 17' 26"
Ok. 39' 52"
Ok. 73' 41"
1280X720 (120p/NTSC, 100p/PAL)
-
Ok. 17' 26"
Ok. 34' 47"
1280X720 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ok. 27' 25"
Ok. 57' 35"
1280X720 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ok. 39' 52"
Ok. 85' 39"
640X480 (60p/NTSC, 50p/PAL)
-
Ok. 73' 2"
Ok. 167' 8"
640X480 (30p/NTSC, 25p/PAL)
-
Ok. 124' 58"
Ok. 244' 43"
640X480 (MJPEG, 30p/NTSC)
-
Ok. 34' 27"
Ok. 42' 3"
640X480 (MJPEG, 25p/PAL)
-
Ok. 40' 34"
Ok. 49' 19"
* Ta opcja jest dostępna jedynie z niektórymi opcjami Inteligentnego filtra.
•
•
•
•
Powyższe wartości zostały zmierzone dla nagrań bez korzystania z funkcji zbliżenia.
Dostępny czas nagrywania może ulec zmianie w przypadku korzystania z funkcji zbliżenia.
W celu określenia całkowitego czasu nagrywania kolejno nagrano kilka filmów.
Maksymalny czas nagrywania wynosi 29 minut i 59 sekund.
(Po wybraniu rozdzielczości 1920X1080 (60p/50p) maksymalny czas nagrywania wynosi 25 minut. W przypadku wybrania rozdzielczości 4096X2160, 3840X2160 lub 640X480 (MJPEG) maksymalny czas
nagrywania wynosi 15 minut.)
192
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci
• Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub
bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F).
Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie kart
pamięci.
• Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia
aparatu i karty pamięci.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych
aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę
pamięci w aparacie.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
• Gdy kontrolka aparatu miga, nie należy wyciągać karty pamięci ani wyłączać
aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
• Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na karcie kolejnych zdjęć. W
takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
• Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem i ciałami
obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem do
aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
• Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed kontaktem
z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami obcymi. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub aparatu.
• Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni ją
przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
• Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk twardy lub
płytę CD lub DVD.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może się
nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.
• Należy korzystać z karty pamięci spełniającej standardowe wymagania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani narażać jej na duże wstrząsy
lub naciski.
• Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu silnych
pól magnetycznych.
• Należy unikać korzystania z kart pamięci lub zapisywania na nich w bardzo
gorącym, bardzo wilgotnym lub żrącym środowisku.
193
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje na temat baterii
•
Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.
•
•
Dane techniczne baterii
•
Pozycja
Opis
Model
BP1130
Typ
Bateria litowo-jonowa
Pojemność
1 130 mAh
Napięcie
7,6 V
Czas ładowania* (w przypadku całkowitego
wyładowania baterii.)
Ok. 200 min.
•
•
•
•
•
•
•
Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i wilgotnych
miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
Nie należy na długo pozostawiać aparatu na łatwopalnych materiałach, na
przykład na pościeli, dywanach lub kocach elektrycznych.
Włączonego aparatu nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych
przestrzeniach.
Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi obiektami, na
przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta wymiennych
baterii litowo-jonowych.
Nie należy rozmontowywać ani przebijać baterii ostrymi przedmiotami.
Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych wstrząsów, takich jak upadki z
dużych wysokości.
Nie należy narażać baterii na działanie temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych źródeł ciepła, jak bezpośrednie
światło słoneczne lub ogień.
* Powyższe liczby obliczono dla sytuacji korzystania z dostarczonego kabla USB oraz zasilacza.
Ładowanie baterii poprzez podłączenie jej do komputera może trwać dłużej.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić do
powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi właściwej obsługi
baterii:
•
•
•
•
W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub
eksplodować. Jeśli zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia lub inne
nieprawidłowości w wyglądzie baterii, należy natychmiast zaprzestać korzystania z
niej i skontaktować się z producentem.
Należy używać wyłącznie oryginalnych i zalecanych przez producenta ładowarek i
ładować baterie wyłącznie w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej
instrukcji obsługi.
Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani pozostawiać jej w
zbyt nagrzanych miejscach, na przykład latem we wnętrzu rozgrzanego samochodu.
Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
•
•
•
Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
Przepisy dotyczące utylizacji mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
Utylizacja baterii musi przebiegać zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi i
państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii
Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Niewłaściwie
ładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.
194
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Czas eksploatacji baterii
Tryb fotografowania
Średni czas / liczba zdjęć
Zdjęcia
Ok. 185 min./Ok. 370 zdjęć
Wideo
Ok. 100 min. (nagrywa filmy w rozdzielczości
1920X1080 (60p))
• Powyższe dane opracowano na podstawie standardowych testów
organizacji CIPA. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych, w
zależności od sposobu używania urządzenia.
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od tła, przerw w
nagrywaniu i warunków użytkowania.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania kolejno nagrano kilka
filmów.
Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii
Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ikona baterii ma czerwony kolor i
wyświetlany jest komunikat „Słaby akumulator”.
Uwagi dotyczące użytkowania baterii
• Należy unikać narażania baterii na działanie bardzo niskiej lub bardzo
wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Skrajne
temperatury mogą zmniejszyć pojemność ładowania baterii.
• Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory baterii
może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób działania aparatu.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• W temperaturze poniżej 0°C/32°F może się zmniejszyć pojemność baterii i
skrócić czas jej pracy.
• Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale wróci do
normalnego poziomu w wyższej temperaturze.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć
baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelnić
lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas z baterią w środku powoduje
rozładowanie baterii. Ponowne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii
może być niemożliwe.
• W przypadku nieużywania aparatu przez dłuższy czas (3 miesiące lub dłużej)
należy regularnie sprawdzać baterię i ładować ją. Jeżeli bateria będzie się
ciągle rozładowywała, jej pojemność oraz czas pracy mogą się zmniejszyć,
co może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania, pożaru lub
eksplozji.
195
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Środki ostrożności dotyczące baterii
Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed uszkodzeniem.
Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami,
ponieważ może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami
+ i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie, a także
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Uwagi dotyczące ładowania baterii
• Jeśli lampka stanu jest wyłączona, należy upewnić się, ze bateria została
włożona prawidłowo.
• Jeżeli aparat jest włączony podczas ładowania baterii, bateria może nie
naładować się w pełni. Przed ładowaniem baterii należy wyłączyć aparat.
• Nie należy korzystać z aparatu podczas ładowania baterii. Może to
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie należy wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć wtyczkę od
gniazdka elektrycznego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Bateria powinna się ładować przez co najmniej 10 minut przed włączeniem
aparatu.
• W przypadku podłączenia aparatu do zewnętrznego źródła zasilania, gdy
bateria jest rozładowana, korzystanie z funkcji zużywających wiele energii
spowoduje wyłączenie się aparatu. Aby normalnie korzystać z aparatu
naładuj baterię.
• Po odłączeniu przewodu zasilania gdy bateria jest w pełni naładowana,
lampka stanu włącza się na około 30 minut.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie wideo przyczynia się do
szybszego wyczerpania baterii. Przed użyciem aparatu należy w pełni
naładować baterię.
• Jeśli lampka stanu miga na czerwono, podłącz ponownie kabel lub wyjmij
baterię, a następnie włóż ją ponownie.
• W przypadku ładowania baterii przegrzanym kablem lub w wysokiej
temperaturze lampka stanu może migać na czerwono. Ładowanie
rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
• Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się do skrócenia czasu pracy.
Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od aparatu.
• Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Jeżeli używasz aparatu przez dłuższy czas i jest on podłączony do kabla
zasilającego, lampka stanu może migać na czerwono i zielono. Aparat może
również przestać się ładować, aby chronić baterię przed przeładowaniem.
Ponownie podłącz kabel i naładuj baterię przed ponownym użyciem
aparatu.
196
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Uwagi na temat ładowania podczas połączenia z komputerem
• Należy używać jedynie dostarczonego kabla USB.
• Bateria może się nie ładować, gdy:
- korzystasz z koncentratora USB,
- do komputera podłączone są inne urządzenia USB,
- kabel został podłączony do portu na przedniej części komputera,
- port USB w komputerze nie obsługuje standardowego wyjścia energii
(5 V, 500 mA).
Ostrożne używanie i utylizacja baterii i ładowarek
• Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Podczas utylizacji zużytych baterii
należy przestrzegać przepisów lokalnych.
• Nie wolno umieszczać baterii ani aparatów w ani na urządzeniach
grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. W razie
przegrzania akumulatory mogą wybuchnąć.
197
Załącznik
Korzystanie z programów na komputerze
Pliki można wyświetlać i edytować, używając dostarczonych programów.
Można także bezprzewodowo przesyłać pliki do komputera.
3
Włącz aparat.
4
Zainstaluj aplikację i-Launcher na komputerze.
System operacyjny
Sposób instalacji
Windows
Na wyskakującym okienku monitującym o
zainstalowanie aplikacji i-Launcher wybierz Tak.
• Jeśli wyskakujące okienko nie zostanie wyświetlone,
wybierz Mój komputer ĺ i-Launcher ĺ
iLinker.exe.
• Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko
monitujące o uruchomienie pliku iLinker.exe,
uruchom go najpierw.
• Po podłączeniu aparatu do komputera z
zainstalowaną aplikacją i-Launcher program
zostanie uruchomiony automatycznie.
Mac
Kliknij Urządzenia ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ
iLinker.app.
Instalacja programu i-Launcher
1
Wyłącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
•
•
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zainstalować program i-Launcher.
• Dostępne programy mogą się różnić w zależności od danych
technicznych komputera.
Przed instalacją programu należy się upewnić, że komputer jest połączony z siecią.
198
Załącznik >
Korzystanie z programów na komputerze
Wymagania dla systemu operacyjnego Windows OS
Pozycja
Wymagania
Procesor
Intel® i5 3. generacji 3,4 GHz lub nowszy
(lub równorzędny procesor AMD)
Pamięć RAM
Minimum 1 GB pamięci RAM
System operacyjny
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Miejsce na dysku
twardym
400 MB (zalecane 1 GB lub więcej)
Inne
Port USB 2.0
* Jakość Full HD jest obsługiwana tylko przez 32-bitowe wersje systemu. Środowisko
.NET Framework 4.0 lub nowsze jest obsługiwane przez system Windows 7.
•
•
Wymagania na następnych stronach mają wyłącznie charakter zaleceń. Program
i-Launcher może nie działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania;
jest to zależne od stanu komputera.
Wideo może nie być odtwarzane poprawnie, jeżeli komputer nie spełnia wymagań.
Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania
z nieodpowiednich komputerów, na przykład komputerów samodzielnie
montowanych przez użytkownika.
Wymagania dla systemu operacyjnego Mac
Pozycja
Wymagania
System operacyjny
System Mac OS 10.7 lub nowszy
Pamięć RAM
Co najmniej 256 MB pamięci RAM
(Zalecane 512 MB lub więcej)
Miejsce na dysku
twardym
Minimum 110 MB
Inne
Port USB 2.0
199
Załącznik >
Korzystanie z programów na komputerze
Korzystanie z programu i-Launcher
Dostępne programy
Aplikacja i-Launcher umożliwia aktualizowanie oprogramowania układowego
aparatu lub obiektywu i pobranie instrukcji obsługi. Umożliwia również
pobieranie i instalowanie programów Samsung Movie Converter, Samsung
DNG Converter, PC Auto Backup, Samsung RAW Converter oraz Power Media
Player.
Pozycja
Opis
Software Update
Pobieranie oprogramowania układowego korpusu
aparatu lub obiektywu. Aby uzyskać informacje o
aktualizacji oprogramowania układowego, przejdź do
strony 203.
Manual Download
Pobieranie instrukcji obsługi.
Samsung Movie
Converter
Pobranie tego programu umożliwia konwertowanie
plików HEVC na inny format. Pliki HEVC można
konwertować na inne formaty (H.264) i edytować je w
programach, które są niekompatybilne z formatem HEVC.
Konwertowanie wideo UHD jest obsługiwane tylko przez
64-bitowe wersje systemu.
Samsung DNG
Converter
Pobranie tego programu umożliwia konwersję plików
Samsung RAW (SRW) do formatu DNG.
PC Auto Backup
W programie i-Launcher wyświetlane jest łącze do
pobrania programu PC Auto Backup po podłączeniu
aparatu do komputera. Zdjęcia i wideo wykonane
aparatem można bezprzewodowo przesyłać na komputer.
Informacje na temat instalacji programu PC Auto Backup
znajdują się na stronie 165.
Samsung RAW
Converter
Pobierz ten program, aby konwertować pliki RAW do
wybranego formatu plików.
Power Media
Player
Pobranie tego programu umożliwia odtwarzanie wideo
w formacie HEVC lub H.264. Ten program może być
używany tylko z zainstalowanym systemem Windows.
Otwieranie programu i-Launcher
Na komputerze wybierz Start ĺ Wszystkie programy ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Możesz też kliknąć Aplikacje ĺ
Samsung ĺ i-Launcher na komputerze z systemem Mac OS.
200
Załącznik >
Korzystanie z programów na komputerze
Wymagania
Pozycja
PC Auto Backup
Samsung Movie
Converter
Power Media
Player
Samsung DNG
Converter
Pozycja
Wymagania
Windows
Windows 7/8/8.1
Komputer z procesorem Intel Pentium,
AMD Athlon lub zgodny komputer (zalecany
procesor Core 2 Quad lub nowszy)
Zalecane 1 GB lub więcej
XGA (1024X768), Pełny kolor (24 bity lub
więcej)
Mac
Apple® Mac® OS X wersja 10.7/10.8/10.9/10.10
Procesor zgodny z Intel Pentium (zalecany
Core 2 Quad lub nowszy)
XGA lub wyższa
Wyświetlacz zgodny z 16-bitowym trybem
kolorów (24-bitowy lub lepszy)
Wymagania
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
System Mac OS 10.7 lub nowszy
Windows
64-bitowa wersja systemu Windows 7/8/8.1
(wersje 32-bitowe obsługują maksymalnie
rozdzielczość Full HD. Środowisko .NET
Framework 4.0 lub nowsze jest obsługiwane
przez system Windows 7.)
Mac
System Mac OS 10.7 lub nowszy
Windows
Windows 7/8/8.1
Intel® i5 3. generacji 3,4 GHz lub nowszy
(lub równorzędny procesor AMD)
Minimum 1 GB pamięci RAM
400 MB dostępnego miejsca na dysku
(zalecane 1 GB lub więcej)
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10
Samsung RAW
Converter
201
Załącznik >
Korzystanie z programów na komputerze
Instalacja programu Samsung RAW Converter
Uruchom program i-Launcher, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie w celu zainstalowania programu.
Korzystanie z programu Samsung RAW
Converter
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu JPEG
i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu w momencie
fotografowania. Pliki RAW nie są konwertowane do formatu JPEG i są
zapisywane w pamięci bez żadnych zmian. Za pomocą programu Samsung
RAW Converter można kalibrować wartość ekspozycji, balans bieli, odcień,
kontrast i barwę zdjęć. Można także edytować pliki JPEG, TIFF oraz RAW.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji do programu.
•
•
W niektórych wersjach programu Samsung RAW Converter otwieranie plików RAW
może być niemożliwe. W takim przypadku zaktualizuj program.
W programie Samsung RAW Converter jasność, kolory i inne efekty na obrazie
mogą być wyświetlane inaczej. Jest to spowodowane tym, że początkowe
ustawienia aparatu oraz opcje zastosowane podczas przechwytywania obrazu są
usuwane, aby został on przygotowany do przetwarzania w programie Samsung
RAW Converter.
202
Załącznik
Aktualizacja oprogramowania układowego
Za pomocą sieci Wi-Fi lub kabla USB podłącz aparat do komputera i zaktualizuj
oprogramowanie układowe aparatu lub obiektywu.
•
•
•
Aktualizacji oprogramowania układowego nie można uruchomić, jeśli bateria
nie jest w pełni naładowana. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania
układowego należy całkowicie naładować baterię.
Po uaktualnieniu oprogramowania układowego ustawienia użytkownika i wartości
zostaną zresetowane. (Data, godzina, język i wyjście wideo nie zmieniają się).
Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu.
Podłączanie przy użyciu kabla USB
3
Włącz aparat.
4
Na komputerze wybierz i-Launcher ĺ Software Update.
(str. 200)
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
pobrać oprogramowanie układowe na aparat.
• Można pobrać oprogramowanie układowe aparatu lub obiektywu.
6
Po ukończeniu pobierania należy wyłączyć aparat.
7
Odłącz kabel USB.
1
Wyłącz aparat.
8
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
9
Naciśnij [m] ĺ q ĺ Informacje o urządzeniu ĺ
Aktualizacja oprogramowania ĺ Oprogramowanie układowe
korpusu lub Oprogramowanie układowe obiektywu.
10 Wybierz Aktualizacja w wyskakującym okienku na aparacie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe.
•
•
Należy podłączyć mały koniec kabla USB do aparatu. W przypadku
odwrotnego podłączenia kabla może dojść do uszkodzenia plików. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI aparat nie będzie działać
poprawnie.
203
Załącznik >
Aktualizacja oprogramowania układowego
Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi
1
Naciśnij [m] ĺ q ĺ Informacje o urządzeniu ĺ
Aktualizacja oprogramowania ĺ Pobierz przez Wi-Fi.
• Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN
za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia pełniącego
funkcję punktu dostępowego.
• Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszukane
zostaną dostępne urządzenia pełniące funkcję punktów dostępowych.
(str. 153)
2
Wybierz Pobierz w wyskakującym okienku.
• Jeśli jest już dostępne wcześniej pobrane oprogramowanie układowe,
wybierz OK w wyskakującym okienku.
3
Wybierz OK w wyskakującym okienku na aparacie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe.
•
•
Pozostała ilość miejsca na karcie pamięci musi przekraczać 1 GB, aby zaktualizować
oprogramowanie układowe za pomocą funkcji Wi-Fi.
Aktualizacja oprogramowania firmowego za pomocą funkcji Wi-Fi może działać
niestabilnie w zależności od jakości połączenia sieciowego.
204
Załącznik
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o zastosowanie poniższych
rozwiązań przed nawiązaniem kontaktu z centrum serwisowym.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń
zbędne pliki lub włóż nową kartę.
• Sformatuj kartę pamięci.
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę
Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te elementy,
które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy baterię.
Nie można robić zdjęć
Sytuacja
pamięci. (str. 190)
Zalecane rozwiązanie
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj baterię.
• Upewnij się, że bateria została włożona prawidłowo.
• Upewnij się, że do aparatu została włożona
Nie można włączyć
aparatu
bateria.
• Upewnij się, że bateria została włożona
prawidłowo.
• Naładuj baterię.
• Naładuj baterię.
• W aparacie może być włączony tryb
Aparat nagle się
wyłącza
oszczędzania energii lub wyświetlacz wyłącza się
automatycznie. (str. 181)
• Aparat może się automatycznie wyłączyć, aby
zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek
przegrzania. Ponownie włącz aparat.
• Bateria może się szybko rozładowywać w niskich
Bateria w aparacie
szybko się rozładowuje
temperaturach (poniżej 0°C/32°F). Umieść baterię
w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie wideo
przyczynia się do szybszego wyczerpania baterii.
W razie potrzeby naładuj baterię.
• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po
pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli
bateria szybko się rozładowuje, kup nową.
pamięci.
• Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę
Aparat przestaje
reagować
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Aparat nagrzewa się
Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko, które nie powinno mieć
wpływu na żywotność ani sprawność działania
aparatu.
Lampa błyskowa
jest nieoczekiwanie
wyzwalana
Lampa błyskowa może zostać wyzwolona w wyniku
wyładowania elektrostatycznego. Aparat nie jest
uszkodzony.
• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona w
Lampa błyskowa nie
działa
pozycji Wył. (str. 106)
• W niektórych trybach nie można używać lampy
błyskowej.
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i godzinę w menu q. (str. 181)
Wyświetlacz lub
przyciski nie działają
Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
205
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Wystąpił błąd karty
pamięci
Zalecane rozwiązanie
• Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.
• Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż.
• Sformatuj kartę pamięci.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w temacie „Przestrogi dotyczące korzystania z kart
pamięci”. (str. 193)
Karta pamięci SDXC lub
UHS-I/UHS-II nie jest
rozpoznawana przez
komputer
Karta pamięci SDXC obsługuje system plików
exFAT. Aby używać kart pamięci SDXC lub UHS-I/
UHS-II sformatowanych w systemie plików exFAT
na komputerach z systemem Windows XP, należy
pobrać z witryny internetowej firmy Microsoft plik
sterownika systemu plików exFAT i zainstalować go.
Telewizor lub komputer
nie umożliwiają
wyświetlania zdjęć i
wideo zapisanych na
karcie pamięci SDXC
lub UHS-I/UHS-II
Karta pamięci SDXC obsługuje system plików exFAT.
Aby używać kart pamięci SDXC lub UHS-I/UHS-II
sformatowanych w systemie plików exFAT, należy
się upewnić, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne
z systemem plików exFAT przed podłączeniem
aparatu do tego urządzenia.
Nie można wyświetlać
plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być
zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy
wyświetlić pliki na komputerze.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości
nadaje się do rodzaju wykonywanych zdjęć.
Zdjęcie jest rozmyte
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia
aparatu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym
razie należy go wyczyścić. (str. 187)
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistej scenie
Ustawienie nieprawidłowego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu
bieli, dostosowaną do źródła światła. (str. 83)
Zdjęcie jest zbyt jasne
lub zbyt ciemne.
Zdjęcie jest prześwietlone lub niedoświetlone.
• Zmień wartość przysłony lub szybkość migawki.
• Dostosuj czułość ISO. (str. 80)
• Włącz lub wyłącz lampę błyskową. (str. 106)
• Dostosuj wartość ekspozycji. (str. 115)
Zdjęcia są
zniekształcone
Małe zniekształcenia mogą się pojawiać w
przypadku korzystania z obiektywu szerokokątnego
umożliwiającego fotografowanie z szerokim kątem
widzenia. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza
awarii.
Na zdjęciu widoczne są
pionowe linie
Efekt ten może wystąpić, jeśli obiekt jest oświetlony
fluorescencyjnym lub rtęciowym oświetleniem.
Wybierz niską szybkość migawki.
206
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Ekran odtwarzania
nie wyświetla się
na podłączonym
urządzeniu
zewnętrznym
• Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo
podłączony do zewnętrznego monitora.
• Upewnij się, że na karcie pamięci zapis jest
prawidłowy.
Sytuacja
• Obiekt nie znajduje się w obszarze ustawiania
Autofokus nie działa
• Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo
Aparat nie jest
rozpoznawany w
komputerze
podłączony.
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany
obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się
z aparatem podczas
przesyłania plików
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek
działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB
i podłącz go ponownie.
Funkcja AEL nie działa
Program i-Launcher nie
działa prawidłowo
ostrości. Gdy obiekt jest poza obszarem funkcji
AF, ustawiaj ostrość na obiekcie, przesuwając go
do obszaru AF i wciskając do połowy przycisk
[Migawka].
• Obiekt jest zbyt blisko. Oddal się od obiektu i
fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF. Przełącz tryb
na AF.
Funkcja AEL nie działa w trybach t, M i s.
Wybierz inny tryb, aby móc użyć tej funkcji.
• Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo
Obiektyw nie działa
• Zamknij program i-Launcher i uruchom go
ponownie.
• W zależności od danych technicznych oraz
środowiska komputera program może nie
uruchamiać się automatycznie. W takim
przypadku kliknij Start ĺ Wszystkie programy
ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ Samsung
i-Launcher na komputerze z systemem Windows.
(W przypadku korzystania z systemu Windows 8,
otwórz ekran Start, a następnie wybierz
Wszystkie aplikacje ĺ Samsung i-Launcher)
Możesz też kliknąć Aplikacje ĺ Samsung
ĺ i-Launcher lub i-Launcher Assistant na
komputerze z systemem Mac OS.
Zalecane rozwiązanie
zamontowany.
• Zdejmij obiektyw z aparatu i zamocuj go
ponownie.
Zewnętrzna lampa
błyskowa nie działa
W chwili włączania
aparatu pojawia się
ekran ustawień daty i
czasu
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest
poprawnie zamontowane w gnieździe i włączone.
• Ponownie ustaw datę i czas.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne źródło
zasilania aparatu jest całkowicie rozładowane.
Włóż w pełni naładowaną baterię, wyłącz aparat,
a następnie odczekaj co najmniej 72 godziny, aby
wewnętrzne źródło zasilania zostało ponownie
naładowane.
207
Załącznik
Specyfikacje aparatu
Matryca
Typ
BSI CMOS
Rozmiar matrycy
23,5 X 15,7 mm
Efektywna liczba pikseli
Ok. 28,2 megapiksela
Całkowita liczba pikseli
Ok. 30,7 megapiksela
Filtr kolorów
Podstawowy RGB
Pole widzenia
Ok. 100%
Kąt
Obracanie (do 180°), przechylanie (90° w górę,
45° w dół)
Ustawianie ostrości
Typ
Hybrydowy AF
Punkt ostrości
205 punktów (AF z detekcją fazy),
209 punktów (AF z kontrastem)
Tryb
Aktywny AF, Pojedyncze AF, Ciągły AF,
Ręczne ustawianie ostrości
Bagnet do montażu obiektywu
Typ
Bagnet Samsung NX
Migawka
Stabilizacja obrazu
Typ
Przesunięcie obiektywu (zależy od obiektywu)
Szybkość
i-Function
Funkcje
Wartość przysłony, Szybkość migawki, Wartość
ekspozycji, ISO, Balans bieli, Zoom inteligentny
• Auto: 1/6 000 sek.–1/4 sek.
• Ręczna: 1/6 000 sek.–30 sek.
• Bulb (limit czasu: 8 min)
Ekspozycja
Usuwanie kurzu
System pomiaru
TTL 221 z segmentami blokowymi
Napęd ponaddźwiękowy
Kompensacja
Zdjęcia: ±5 EV, Wideo: ±3 EV (Krok 1/3 EV)
Wyświetlacz
Typ
Super AMOLED z panelem dotykowym
Rozmiar
3,0" (Ok. 76,6 mm)
Rozdzielczość
1 036 tys. plamek
Odpowiednik ISO
Auto, 100–25600 (1 EV lub Krok 1/3 EV)
* Maksymalna możliwa do wyboru wartość to ISO 51200.
208
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Tryby napędu
Tryb
Fotografowanie w
trybie ciągłym
Dynamiczne zwiększanie zakresu
Pojedynczo, Seria, Samowyzwalacz, Zakres
Wył./Inteligentny zasięg+/HDR
9 kl./s
Efekty
* Maksymalna prędkość fotografowania to 9 klatek na sekundę.
Zostanie ona ograniczona po wykonaniu ok. 40 zdjęć JPEG lub
5 zdjęć RAW. (Zależnie od karty SD UHS-I. Może się różnić w
zależności od specyfikacji karty pamięci.)
Fotografowanie z
zakresem
Zakres automatycznej ekspozycji, Zakres balansu
bieli, Zakres kreatora obrazu, Zakres głębi
Samowyzwalacz
2–30 sek. (1 odstęp czasu)
Lampa błyskowa
Typ
Zewnętrzna lampa błyskowa (w zestawie z SEF8A)
Tryb
Inteligentna lampa błyskowa, Auto,
Automatyczna redukcja efektu czerwonych oczu,
Wypełnij, Wypełnienie + redukcja efektu czerwonych
oczu, 1. kurtyna, 2. kurtyna, Wył.
Liczba przewodnia
8 (przy czułości ISO 100)
Szybkość synchronizacji
Poniżej 1/200 sek.
Kreator obrazu
Standard, Żywe, Portret, Pejzaż, Las, Retro, Chłodny,
Spokojny, Klasyczna, Własne 1, Własne 2, Własne 3
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura (H), Miniatura (V), Akwarela,
Wybrany kolor (R/G/B/Y — 4 kolory)
Zdjęcia
Tryb
Auto, Program, Preselekcja przysłony,
Preselekcja migawki, Ręcznie, Niestandardowy,
Zdjęcie automatyczne Samsung, Inteligentny
Tryb inteligentny
Upiększanie twarzy, Pejzaż, Stopklatka,
Bogate kolory, Panorama, Wodospad, Sylwetka,
Zachód, Noc, Fajerwerki, Ślady świetlne,
Wiele ekspozycji
• (3:2): 28M (6480X4320), 13.9M (4560X3040),
7.1M (3264X2176), 3M (2112X1408)
Rozmiar — JPEG
6.2M (3328X1872), 2.4M (2048X1152)
• (1:1): 18.7M (4320X4320), 9.5M (3088X3088),
Balans bieli
Tryb
• (16:9): 23.6M (6480X3648), 11.9M (4608X2592),
Automatyczny balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie,
Białe, fluorescencyjne, Naturalne białe,
fluorescencyjne, Dzienne, fluorescencyjne,
Światło żarowe, Światło żarowe (auto),
Balans bieli lampy błyskowej, Własne ustawienia,
Temperatura koloru (Ręcznie)
4.7M (2160X2160), 2M (1408X1408)
Rozmiar — RAW
28M (6480X4320)
Format RAW
SRW (Kompresja: Kompresja bezstratna, Kompresja
normalna)
Przestrzeń kolorów
sRGB, Adobe RGB
209
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Wideo
Interfejs
Format
MP4, AVI
Kompresja wideo
HEVC, MJPEG (tylko VGA)
4096X2160 (24 kl./s), 3840X2160 (30 kl./s),
1920X1080, 1280X720, 640X480
Rozmiar
* Podczas zapisu obrazu wideo w standardzie 4K lub UHD kąt
widzenia staje się mniejszy. (efektywny kąt widzenia:
4K – ok. 1,68x długości ogniskowej obiektywu, UHD – ok.
1,77x długości ogniskowej obiektywu)
• NTSC: 120 kl./s (tylko jakość HD), 60 kl./s, 30 kl./s,
Liczba klatek na
sekundę
24 kl./s
• PAL: 100 kl./s (tylko jakość HD), 50 kl./s, 25 kl./s,
24 kl./s
Dźwięk
Stereo
Pamięć
Nośniki zewnętrzne
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci
SDXC (do 64 GB) (obsługiwane karty UHS-I)
Format pliku
RAW, JPEG, MPO (3D)
Łączność sieciowa i bezprzewodowa
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n
NFC
Tak
Bluetooth
Tak
Złącze wyjścia
cyfrowego
Tak (USB 2.0)
Sygnał wideo
HDMI (NTSC, PAL)
Bateria
Pojemność
1 130 mAh
Specyfikacje fizyczne
Wymiary (szer. X wys.
X gł.)
119,5 X 63,6 X 42,5 mm, bez elementów wystających
Masa
Ok. 292 g (tylko korpus)
Temperatura robocza
0–40°C
Wilgotność powietrza
(użytkowanie)
5–85%
Wymagania systemowe
Windows
Windows 7/8/8.1, procesor Intel® i5 3. generacji
3,4 GHz lub nowszy (lub równorzędny procesor AMD)
Macintosh
System Mac OS 10.7 lub nowszy
* Dane techniczne mogą zostać zmienione w celu poprawienia działania bez wcześniejszego
powiadomienia.
* Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
210
Załącznik
Glosariusz
Tryb anaglif
AEB (Zakres automatycznej ekspozycji)
Tryb anaglif umożliwia zastosowanie efektu 3D do zdjęć, gdy są oglądane
przez specjalne urządzenia optyczne, np. okulary. Aparat wykonuje dwa różne
zdjęcia w kolorze czerwonym i cyjanowym (kolory przeciwne chromatycznie).
Obrazy te są łączone i gdy ogląda się je przez specjalne okulary z filtrem
czerwonym i cyjanowym, osiągany jest efekt 3D.
Ta funkcja robi automatycznie kilka obrazów z różną ekspozycją, aby pomóc w
zrobieniu właściwie naświetlonego obrazu.
AP (Punkt dostępowy)
Te funkcje umożliwiają zablokowanie ustawień ekspozycji lub ostrości dla
obiektu.
AEL/AFL (Automatyczna blokada ekspozycji/Automatyczna
blokada ostrości)
Punkt dostępowy to urządzenie umożliwiające łączenie urządzeń
bezprzewodowych z sieciami przewodowymi.
AF (Autofokus)
Sieć Ad-Hoc
Sieć ad-hoc to tymczasowe połączenie służące do udostępniania plików lub
połączenia internetowego między komputerami i urządzeniami.
AdobeRGB
Przestrzeń kolorów Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i
dysponuje szerszym zakresem kolorów niż przestrzeń sRGB. Szerszy zakres
kolorów tej przestrzeni ułatwia edycję zdjęć na komputerze.
System, który pozwala automatycznie ustawiać ostrość obiektywu aparatu
na obiekcie. Ten aparat pozwala używać kontrastu do automatycznego
ustawiania ostrości.
AMOLED (Aktywna matryca złożona z organicznych diod
emitujących światło)/LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
AMOLED to bardzo cienki i lekki wyświetlacz niewymagający tylnego
podświetlenia. Wyświetlacz LCD to wyświetlacz powszechnie stosowany
w urządzeniach elektroniki użytkowej. W celu odwzorowania kolorów
wyświetlacz LCD wymaga osobnego podświetlenia z tyłu, na przykład CCFL
lub LED.
211
Załącznik >
Glosariusz
Przysłona
Przestrzeń kolorów
Przysłona pozwala kontrolować ilość światła docierającego do matrycy
aparatu.
Zakres kolorów możliwy do wykrycia przez aparat i odwzorowywany na
zdjęciach.
Bluetooth
Temperatura koloru
Ta funkcja umożliwia wymianę plików z innymi urządzeniami.
Temperatura koloru to podawana w kelwinach (K) wartość, która oznacza
odcień określonego źródła światła. W miarę wzrostu temperatury kolorów,
kolor źródła światła staje się coraz bardziej niebieskawy. W miarę spadku
temperatury kolorów, kolor źródła światła staje się coraz bardziej czerwonawy.
Przy 5 500 stopniach Kelvina kolor źródła światła jest podobny do koloru
słońca w południe.
Drżenie aparatu (Rozmycie)
Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, cały obraz może
wyglądać na zamazany. Zjawisko to występuje częściej przy niskiej szybkości
migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec, zwiększając czułość, używając
lampy błyskowej lub zmniejszając szybkość migawki. Aby ustabilizować
aparat, można też użyć statywu lub funkcji OIS.
Kompozycja
Kompozycja w fotografii to rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą kompozycję
można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.
Przetwarzanie w chmurze
Przetwarzanie w chmurze to technologia umożliwiająca przechowywanie
danych na serwerach zdalnych oraz używanie tych danych na urządzeniach z
dostępem do Internetu.
DCF (Design rule for Camera File system)
Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
212
Załącznik >
Glosariusz
Głębia ostrości
Exif (Exchangeable Image File Format)
Odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, pomiędzy którymi
można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości zależy od
przysłony, długości ogniskowej oraz odległości od aparatu do obiektu. Wybór
mniejszej przysłony spowoduje na przykład zwiększenie głębi ostrości oraz
zamazanie tła kompozycji.
Specyfikacja określająca format plików obrazów z aparatów cyfrowych
sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEIDA).
Ekspozycja
Elektroniczna migawka pierwszej kurtyny
Ilość światła przepuszczanego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od
kombinacji ustawień szybkości migawki, wartości przysłony i czułości ISO.
Matryca działa jako pierwsza kurtyna migawki. Dzięki tej funkcji migawka
działa szybciej, ponieważ nie jest wymagany żaden proces do uruchomienia
mechanicznej kurtyny.
Lampa błyskowa
EV (Wartość ekspozycji)
Lampa elektronowa pomagająca w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji przy
słabym oświetleniu.
Wszystkie kombinacje szybkości migawki aparatu i przysłony obiektywu, które
powodują taką samą ekspozycję.
Długość ogniskowej
Kompensacja EV
Odległość od środka obiektywu do punktu ostrości (w milimetrach). Dłuższa
ogniskowa przekłada się na węższe kąty widzenia i powiększenie obiektu.
Mniejsza długość ogniskowej przekłada się na szerszy kąt widzenia.
Ta funkcja umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej przez
aparat z ograniczonym skokiem w celu poprawy naświetlenia zdjęć.
213
Załącznik >
Glosariusz
Histogram
Czułość ISO
Graficzna prezentacja jasności obrazu. Oś pozioma przedstawia jasność, a oś
pionowa liczbę pikseli. Najwyższe punkty po lewej (za ciemne) i po prawej
(zbyt jasne) stronie histogramu wskazują na niewłaściwą ekspozycję zdjęcia.
Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości filmu używanego w
aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach ISO w aparacie można
stosować większą szybkość migawki w celu zredukowania zamazania
spowodowanego przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Obrazy z wysokim
ustawieniem ISO są jednak bardziej podatne na szumy.
HEVC
Format kodowania wideo o wysokiej wydajności wprowadzony przez
międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T. Ten koderdekoder zapewnia dobrą jakość obrazu wideo przy niskiej wartości szybkości
transmisji bitów.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Stratna metoda kompresji obrazów cyfrowych. Obrazy JPEG są kompresowane
w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym pogorszeniem rozdzielczości
obrazu.
Matryca
Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły
przyporządkowany do każdego piksela na obrazie. Każdy element światłoczuły
rejestruje jasność światła, które pada na niego podczas ekspozycji.
Najczęściej spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled Device) i CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Pomiar
Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła w
celu ustawienia ekspozycji.
MF (Ręczne ustawianie ostrości)
Adres IP (Protokołu internetowego)
Adres IP to unikatowy numer przypisany do każdego urządzenia połączonego
z Internetem.
System, który umożliwia ręczne ustawienie ostrości obiektywu aparatu
na fotografowanym obiekcie. Ostrość można ustawić na fotografowanych
obiekcie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości.
214
Załącznik >
Glosariusz
MJPEG (Motion JPEG)
NTSC (National Television System Committee)
Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.
Standard kodowania kolorów wideo używany głównie w Japonii, krajach
Ameryki Północnej i Południowej, na Filipinach, w Korei Południowej i na
Tajwanie.
MPO (Multi Picture Object)
Plik obrazu w formacie umożliwiającym zapisanie wielu obrazów w jednym
pliku. Pliki MPO umożliwiają obserwację efektu 3D na ekranach zgodnych z
formatem MPO, takich jak telewizory 3D lub monitory 3D.
Zoom optyczny
Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania obrazów za pomocą
obiektywu bez pogarszania ich jakości.
Szumy
Błędnie odwzorowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć postać
niewłaściwie lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli. Szumy
występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z dużą czułością
ISO lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w ciemnym miejscu.
PAL (Phase Alternate Line)
Standard kodowania kolorów wideo używany w wielu krajach Afryki, Azji,
Europy i Bliskiego Wschodu.
Jakość
NFC (Near Field Communication)
NFC to technologia oparta na standardach krótkozasięgowej komunikacji
radiowej. Urządzenia obsługujące technologię NFC mogą być używane do
aktywacji funkcji lub wymiany danych z innymi urządzeniami.
Określenie współczynnika kompresji obrazu cyfrowego. Obrazy o wysokiej
jakości mają niższy współczynnik kompresji, co zazwyczaj skutkuje większym
rozmiarem pliku.
215
Załącznik >
Glosariusz
RAW (Nieprzetworzone dane z matrycy CCD)
Winiety
Oryginalne, nieprzetworzone dane przechwycone bezpośrednio z matrycy
aparatu. Przed skompresowaniem obrazu do standardowego formatu pliku
przy użyciu oprogramowania do edycji można zmieniać parametry takie jak
balans bieli, kontrast, nasycenie, ostrość i inne.
Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach obrazu w porównaniu z
jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na obiekty znajdujące
się w środku obrazu.
Balans bieli (Balans kolorów)
Rozdzielczość
Liczba pikseli na obrazie cyfrowym. Obrazy o wysokiej rozdzielczości zawierają
więcej pikseli i zazwyczaj zawierają więcej szczegółów niż obrazy o niskiej
rozdzielczości.
Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego) na obrazie. Celem regulacji balansu
bieli lub balansu kolorów jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na obrazie.
Wi-Fi
Szybkość migawki
Szybkość migawki to ilość czasu potrzebna na otwarcie i zamknięcie migawki.
Jest to ważny czynnik mający wpływ na jasność zdjęć, ponieważ reguluje on
ilość światła przechodzącą przez przysłonę zanim dotrze do matrycy. Większa
szybkość migawki powoduje dopuszczenie mniejszej ilości światła. Zdjęcie
staje się ciemniejsze, ale łatwiej uchwycić ostrość obiektów poruszających się.
Wi-Fi to technologia umożliwiająca urządzeniom elektronicznym
bezprzewodową wymianę danych przez sieć.
WPS (Tryb chronionej konfiguracji sieci bezprzewodowej Wi-Fi)
WPS to technologia służąca do zabezpieczania domowych sieci
bezprzewodowych.
sRGB (Standard RGB)
Międzynarodowa specyfikacja przestrzeni kolorów stworzona przez IEC
(Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną). Została określona jako
przestrzeń kolorów dla monitorów komputerowych i jest używana jako
standardowa przestrzeń kolorów w formacie Exif.
216
Załącznik
Akcesoria opcjonalne
Dostępne do nabycia akcesoria opcjonalne wymieniono poniżej:
obiektyw, zewnętrzna lampa błyskowa, wyzwalacz migawki (typ micro USB),
akumulator, ładowarka, torba na aparat, pokrowiec na aparat, karta pamięci,
filtr, kabel USB, kabel HDMI, pasek.
•
•
•
Informacje o akcesoriach i ich dostępności można znaleźć w witrynie internetowej
firmy Samsung.
Przed zakupem akcesoriów upewnij się, że są one zgodne z aparatem.
Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem
akcesoriów innych niż te oferowane przez producenta.
217
Załącznik
Indeks
A
C
AEL 117
Centrum serwisowe 205
Akcesoria
Mocowanie lampy błyskowej 59
Wygląd lampy błyskowej 58
Fotografowanie w trybie
ciągłym 101
Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 99
D
Data i czas 181
G
Aktywny AF 89
Długość ogniskowej 21
Głębia ostrości 17, 22
Aparat
Dotykowy AF 94
Autofokus 87
E
Automatyczne wykonanie kopii
zapasowej 165
Efekt czerwonych oczu 107
Ekran dotykowy 40
E-mail 157
B
Balans bieli 83
Bateria
Ładowanie 36
Uwaga 194
Wkładanie 34
F
FEL 110
Film poklatkowy 105
Jasność wyświetlacza 180
K
Akcesoria opcjonalne 217
Odłączanie (system Windows) 168
Układ 30
J
Karta pamięci
Uwaga 190
Wkładanie 34
Komunikaty o błędach 186
I
Konserwacja 187
Ikony
Kreator obrazu 85
Tryb fotografowania 46
Tryb odtwarzania 50
i-Launcher 198
L
Inteligentny filtr
Lampa błyskowa
Tryb fotografowania 86
Tryb odtwarzania 140
Inteligentny zasięg+ 124
ISO 19, 20, 80
Fotografowanie z odbiciem 27
Intensywność 107
Liczba przewodnia 26
Opcje lampy błyskowej 106
Focus Peaking 98
218
Załącznik >
Indeks
M
Podłączanie do telewizora
P
Migawka Bluetooth 148
Panel inteligentny 42
Miniatury 126
Panel powiadomień 52
MobileLink 144
Pliki
N
Napęd 100
NFC 142
O
Obiektywy
Blokowanie 54
Odblokowywanie 55
Oznaczenia 57
Układ 53
Obracanie 138
Format 79
Rozszerzenie 120
Usuwanie 130
Zabezpieczanie 129
Podłączanie do komputera
Automatyczne wykonanie kopii
zapasowej 165
Podłączanie jako dysk
wymienny 167
System operacyjny Mac OS 168
System operacyjny Windows 167
Podłączanie do smartfona
Migawka Bluetooth 148
MobileLink 144
Quick Transfer 149
Remote Viewfinder 146
Telewizor 163
Telewizor 3D 164
TV Link 161
R
Regulacja obrazu
Dostosowywanie zdjęć 139
Retusz twarzy 139
Pokaz slajdów 132
Pomiar 111
Postawa 13
Powiększ 131
Przestrzeń kolorów 172
Przesyłanie plików
Reguła trójpodziału 24
Remote Viewfinder 146
Rodzaj wyświetlanych
informacji 51
Rozdzielczość
Tryb fotografowania (film) 119
Tryb fotografowania (zdjęcie) 78
Tryb odtwarzania 138
Mac 168
Windows 167
Przysłona 16, 20
Q
Quick Transfer 149
S
Samowyzwalacz 102
Samsung RAW Converter 202
Sieć bezprzewodowa 153
Specyfikacje aparatu 208
Szybkość migawki 18, 20
219
Załącznik >
Indeks
Ś
U
Z
Śledzenie AF 94
Ustawienia 180
Zakres 102
Ustawienia wstępne 37
Zdjęcia
T
Tryb 3D 75
W
Tryb oszczędzania energii 181
Wartość ekspozycji (EV) 16, 115
Tryb panoramy 72
Wartość F 16
Tryby fotografowania
Wideo
Auto 60
Inteligentny 71
Nagrywanie 73
Niestandardowy 67
Preselekcja migawki 65
Preselekcja przysłony 64
Program 62
Ręcznie 66
Zdjęcie automatyczne Samsung 69
TV Link 161
Edytowanie 137
Opcje fotografowania 78
Powiększ 131
Wyświetlanie w aparacie 126
Zdjęcia interwałowe 105
Zdjęcie za jednym dotknięciem 95
Nagrywanie 73
Opcje 119
Przechwytywanie 136
Wyświetlanie 134
Wspomaganie MF 96
Wspomaganie ustawiania
ostrości 96
Wygaszanie 123
Wyjmowanie aparatu z
opakowania 29
Wyjście wideo 181
220
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
www.samsung.com.
Download PDF