Samsung | NX100 | Samsung NX100 aparat NX Instrukcja obsługi

Podręcznik
użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.
POL
Informacje o prawach autorskich
• Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
• Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
• HDMI, logo HDMI i termin „High Definition
Multimedia Interface” są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
• Znaki i nazwy towarowe użyte w niniejszym podręczniku należą do
ich odpowiednich właścicieli.
Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie
firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i
odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu
ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.
• Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia, w celu odzwierciedlenia zmian wynikających
z uaktualnienia funkcji aparatu.
• Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani
dystrybuować żadnej części niniejszego podręcznika.
• Więcej informacji na temat licencji otwartego oprogramowania
można uzyskać w pliku „OpenSourceInfo.pdf”, znajdującym się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne
działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi
ostrzeżeniami i wskazówkami.
Informacje na temat bezpieczeństwa
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów
Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych lub
łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić
łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym
samym miejscu, gdzie znajduje się aparat lub akcesoria.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci i zwierząt
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem
małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połknięcia
spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i
akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.
Ochrona wzroku obiektu
Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m
od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej znajdującej się zbyt
blisko oczu fotografowanej osoby lub zwierzęcia może spowodować
czasowe lub trwałe uszkodzenie narządu wzroku.
Ostrożność podczas używania i pozbywania się
akumulatorów i ładowarek
• Należy używać tylko akumulatorów i ładowarek zatwierdzonych
przez firmę Samsung. Nieodpowiednie akumulatory i ładowarki
mogą spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia aparatu.
• Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia. Podczas utylizacji
zużytych akumulatorów należy przestrzegać przepisów lokalnych.
• Nie wolno umieszczać akumulatorów ani aparatów w urządzeniu
grzewczym ani na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka
mikrofalowa, piec lub grzejnik. W razie przegrzania akumulatory
mogą wybuchnąć.
• Do ładowania akumulatorów nie należy używać uszkodzonych kabli,
wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania. Może to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Z aparatem należy obchodzić się ostrożnie i rozważnie
• Nie wolno dopuścić do kontaktu aparatu z wilgocią – płyny mogą
być przyczyną poważnych uszkodzeń. Nie należy dotykać aparatu
mokrymi rękami. Uszkodzenie aparatu wodą może doprowadzić do
unieważnienia gwarancji producenta.
• Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez
dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur.
Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur
może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
• W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów
wewnętrznych należy unikać używania lub przechowywania aparatu
w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych
miejscach.
• Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z
niego akumulatory. Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą
z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne
uszkodzenie aparatu.
• Dłuższe używanie aparatu może doprowadzić do przegrzania
akumulatora i wzrostu temperatury wewnętrznej aparatu. Jeśli
aparat przestanie działać, wyjmij akumulator i poczekaj, aż się
schłodzi.
• Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach, należy
chronić go przed piaskiem i brudem.
• Aparat należy chronić przed uderzeniami, niewłaściwą obsługą i
nadmiernymi wibracjami w celu uniknięcia poważnego uszkodzenia.
• Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli lub
zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pamięci.
Podłączenie na siłę, niepoprawne podłączanie kabli lub
niepoprawna instalacja akumulatorów i kart pamięci może
spowodować uszkodzenie portów, złączy i akcesoriów.
• Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów
dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania
aparatu mogą nie być objęte gwarancją.
• Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Można w ten
sposób zranić siebie lub innych.
• Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome
części, uniemożliwiając prawidłową pracę.
• Farba i metal znajdujące po zewnętrznej stronie aparatu mogą
powodować występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub
opuchlizny u osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia
takich objawów należy zaprzestać korzystania z aparatu i
skonsultować się z lekarzem.
Należy chronić akumulatory, ładowarki i karty pamięci
przed uszkodzeniem
• Należy unikać narażania baterii lub kart pamięci na działanie
bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 ºC lub
powyżej 40 ºC). Skrajne temperatury mogą zmniejszyć pojemność
akumulatorów i spowodować awarię kart pamięci.
• Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi
przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia
między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub
trwałe uszkodzenie. Może to także doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem użytkownika.
• Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem
lub substancjami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu,
przed włożeniem do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.
• Gniazdo karty pamięci należy chronić przed zetknięciem
się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi substancjami.
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
• Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie
nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną
uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć
aparat.
• Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym
naciskom.
• Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w
innych aparatach lub za pomocą komputera. Sformatuj kartę
pamięci w aparacie.
• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, akumulatora ani
karty pamięci.
3
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę Samsung
Należy zachować ostrożność, używając aparatu w
warunkach dużej wilgotności
Używanie niezgodnych akcesoriów może uszkodzić aparat,
spowodować obrażenia lub unieważnienie gwarancji.
Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciepłego i
wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach elektronicznych
aparatu i karcie pamięci może skroplić się para wodna. W takiej
sytuacji przed użyciem aparatu należy odczekać przynajmniej jedną
godzinę, aż wilgoć wyparuje.
Ochrona obiektywu aparatu
• Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy
lub jej uszkodzenie.
• Chroń obiektyw przed odciskami palców i zarysowaniami.
Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów,
niepozostawiającą włókien.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa
prawidłowo
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty
mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji
aparatu.
Ważne informacje o sposobie obsługi
Naprawy aparatu mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu
Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez
wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac
serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac
serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie
są objęte gwarancją.
Maksymalizacja czasu pracy akumulatora i ładowarki
• Nadmierne ładowanie akumulatora może przyczynić się do
skrócenia czasu jego eksploatacji. Po zakończeniu ładowania
odłącz przewód od aparatu.
• Długo nieużywany akumulator ulegnie rozładowaniu i przed użyciem
będzie musiał być ponownie naładowany.
• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
• Akumulatorów należy używać tylko w celach, do jakich zostały
przeznaczone.
4
Oznaczenia użyte w podręczniku
Ikony użyte w podręczniku
Ikona
[
(
Skróty użyte w podręczniku
Funkcja
Skrót
Definicja
Dodatkowe informacje
AE
Automatyczna ekspozycja
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
AF
Autofokus
]
Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza
przycisk migawki
BKT
Zakres
DPOF
Cyfrowy format wydruku
)
Numer strony, na której można znaleźć powiązane
informacje
EV
Wartość ekspozycji
FA
Pomoc z ostrością
MF
Ręczna ostrość
OIS
Optyczna stabilizacja obrazu
ISO
Czułość na światło wg organizacji
International Organization for
Standardization
WB
Balans bieli
►
*
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu
wykonania kroku, na przykład: Wybierz opcję 1 ►
Jakość (oznacza wybierz opcję 1, a następnie opcję
Jakość)
Uwaga
Wskaźniki trybu fotografowania
Tryb fotografowania
Wskazanie
Smart Auto
t
Program
P
Preselekcja przysłony
A
Preselekcja migawki
S
Ręcznie
M
Preselekcja obiektywu
i
Scena
s
Film
v
5
Spis treści
Podpowiedzi
Rozdział 1
Zasady stosowane w fotografii
Mój aparat
Postawa przy fotografowaniu ........................................................ 10
Przygotowanie aparatu ................................................................... 24
Trzymanie aparatu ................................................................................ 10
Fotografowanie na stojąco.................................................................... 10
Fotografowanie w przykucu .................................................................. 11
Wyjmowanie aparatu z opakowania......................................................... 24
Przysłona ......................................................................................... 11
Wartość przysłony i głębia ostrości ....................................................... 12
Szybkość migawki .......................................................................... 13
Czułość ISO ..................................................................................... 14
Sposób kontrolowania ekspozycji przez ustawienie
przysłony, szybkość migawki i czułość ISO................................. 15
Korelacja między długością ogniskowej, kątem i
perspektywą..................................................................................... 16
Głębia ostrości ................................................................................ 17
Co wpływa na efekt braku ostrości? ..................................................... 17
Podgląd głębi ostrości........................................................................... 19
Kompozycja ..................................................................................... 19
Reguła trójpodziału ............................................................................... 19
Zdjęcia z dwoma obiektami .................................................................. 20
Lampa błyskowa ............................................................................. 21
Układ aparatu................................................................................... 25
Ikony na wyświetlaczu .................................................................... 28
W trybie fotografowania ........................................................................... 28
Robienie zdjęć ...................................................................................... 28
Nagrywanie filmu .................................................................................. 29
W trybie odtwarzania................................................................................ 30
Wyświetlanie zdjęć ............................................................................... 30
Odtwarzanie filmów .............................................................................. 30
Obiektywy ........................................................................................ 31
Układ obiektywu ....................................................................................... 31
Blokowanie lub odblokowywanie obiektywu ......................................... 32
Oznaczenia obiektywu ............................................................................. 34
Akcesoria opcjonalne ..................................................................... 35
Układ lampy błyskowej ............................................................................. 35
Podłączanie lampy błyskowej .................................................................. 35
Układ modułu GPS................................................................................... 36
Mocowanie modułu GPS.......................................................................... 37
Mocowanie elektronicznego wizjera......................................................... 38
Liczba przewodnia lampy błyskowej ..................................................... 21
Fotografowanie z odbiciem ................................................................... 22
6
Spis treści
Tryby fotografowania ...................................................................... 39
Balans bieli (źródło światła) ........................................................... 53
t Tryb Intelig. autom......................................................................... 39
P Tryb Program ....................................................................................... 40
Przesunięcie programu ......................................................................... 40
A Tryb Preselekcja przysłony ................................................................. 41
S Tryb Preselekcja migawki .................................................................... 41
M Tryb ręczny ......................................................................................... 42
Tryb kadrow. ......................................................................................... 42
Użyj lampy. ........................................................................................... 42
i Tryb Preselekcja obiektywu ................................................................ 42
Użyj trybu i-Scene................................................................................. 42
Korzystanie z funkcji i-Function w trybie PASM ................................. 43
Dostępne opcje .................................................................................... 44
s Tryb Scena ................................................................................... 45
v Tryb Film ........................................................................................... 47
Funkcje dostępne w trybie fotografowania ............................................... 48
Opcje balansu bieli ................................................................................... 53
Regulacja nastaw ................................................................................. 54
Kreator obrazu (style zdjęć) ........................................................... 56
Przestrzeń kolorów ......................................................................... 57
Tryb AF ............................................................................................. 58
Pojedyncze AF ......................................................................................... 58
Ciągły AF .................................................................................................. 59
Ręczna ostrość ........................................................................................ 59
Obszar AF......................................................................................... 60
Wybór AF ................................................................................................. 60
Multi af...................................................................................................... 61
Wykryj twarze AF ..................................................................................... 61
AF Autoportret .......................................................................................... 62
Preselekcja AF ................................................................................. 63
Wspomaganie MF............................................................................ 64
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Rozmiar ............................................................................................ 50
Opcje rozmiaru zdjęcia............................................................................. 50
Opcje rozmiaru wideo .............................................................................. 50
Jakość .............................................................................................. 51
Opcje jakości zdjęcia................................................................................ 51
Opcje jakości wideo ................................................................................. 51
Czułość ISO ..................................................................................... 52
Zwiększanie wartości ISO..................................................................... 52
Napęd (metoda fotografowania) .................................................... 65
Pojedyncze .............................................................................................. 65
Ciągłe ....................................................................................................... 65
Seryjne .................................................................................................... 66
Timer ........................................................................................................ 66
Zakres AE................................................................................................. 67
Zakres bal. biel ......................................................................................... 67
Zakres kreatora obrazu ........................................................................... 68
Ustawienie BKT........................................................................................ 68
Lampy błyskowej ............................................................................ 69
Opcje lampy błyskowej............................................................................. 69
Korekcja efektu czerwonych oczu ............................................................ 70
Regulacja siły błysku lampy ..................................................................... 70
7
Spis treści
Pomiar .............................................................................................. 71
Przeglądanie zdjęć .......................................................................... 83
Punktowy.................................................................................................. 71
Poł. AE do pkt. AF ................................................................................ 71
Centr. waż. ............................................................................................... 72
Multi.......................................................................................................... 72
Powiększanie zdjęcia ............................................................................... 83
Uruchamianie pokazu slajdów ................................................................. 83
Podświetlenie ........................................................................................... 84
Autom. obrót............................................................................................. 84
Inteligentny zasięg .......................................................................... 73
Odtwarzanie filmu ........................................................................... 85
OIS .................................................................................................... 74
Elementy sterujące przeglądaniem....................................................... 85
Przycinanie filmu podczas odtwarzania ................................................... 85
Przechwycenie klatki podczas odtwarzania ............................................. 86
Opcje OIS................................................................................................. 74
Kompensacja ekspozycji................................................................ 75
Blokada ekspozycji/ostrości .......................................................... 76
Edytowanie zdjęcia ......................................................................... 87
Opcje ........................................................................................................ 87
Funkcje wideo.................................................................................. 77
Tryb AE Film ............................................................................................. 77
Fader ........................................................................................................ 77
Redukcja wiatru........................................................................................ 78
Autofokus ................................................................................................. 78
Głos .......................................................................................................... 78
Rozdział 4
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika ................................................................ 90
Rozdział 3
Odtwarzanie/edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi ...................................... 80
Przeglądanie zdjęć ................................................................................... 80
Przeglądanie miniatur obrazów ................................................................ 80
Przeglądanie plików według kategorii w inteligentnym albumie ............... 81
Ochrona plików ........................................................................................ 81
Usuwanie plików ...................................................................................... 81
Usuwanie pojedynczego pliku .............................................................. 81
Usuwanie wielu plików .......................................................................... 82
Usuwanie wszystkich plików ................................................................. 82
Krok ISO................................................................................................... 90
Zakres autom. ISO ................................................................................... 90
Redukcja szumu....................................................................................... 90
Lampa af .................................................................................................. 90
Ekran ust. użytkow. .................................................................................. 91
Mapowanie przycisków ............................................................................ 92
Ustawienia 1..................................................................................... 93
Ustawienia 2..................................................................................... 94
Ustawienia 3..................................................................................... 95
Ustawienia 4..................................................................................... 97
Ustawienia 5..................................................................................... 98
8
Spis treści
Rozdział 5
Rozdział 6
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Załącznik
Przeglądanie plików na telewizorze klasycznym lub HD .......... 100
Komunikaty o błędach .................................................................. 115
Wyświetlanie plików na telewizorze ....................................................... 100
Przeglądanie plików na telewizorze HD ................................................. 101
Konserwacja aparatu .................................................................... 116
Drukowanie zdjęć .......................................................................... 102
Drukowanie zdjęć za pomocą drukarki fotograficznej (PictBridge) ........ 102
Konfigurowanie ustawień drukowania ................................................ 103
Ustawianie obsługi DPOF przez drukarkę ............................................. 103
Opcje DPOF ....................................................................................... 104
Przesyłanie plików do komputera ............................................... 105
Czyszczenie aparatu ..............................................................................
Obiektyw i wyświetlacz aparatu ..........................................................
Informacje o czujniku obrazu ..............................................................
Korpus aparatu ...................................................................................
Informacje dotyczące kart pamięci .........................................................
Obsługiwane karty pamięci .................................................................
Pojemność karty pamięci ....................................................................
116
116
116
116
117
117
117
Przesyłanie plików do komputera (Windows)......................................... 105
Przesyłanie plików przez podłączenie aparatu jako
przenośnego dysku..............................................................................105
Odłączanie aparatu (Windows XP) ..................................................... 106
Przesyłanie plików do komputera (Mac) ................................................ 106
Informacje dotyczące akumulatora ............................................. 119
Edytowanie zdjęć na komputerze................................................ 107
Specyfikacje aparatu .................................................................... 125
Instalacja oprogramowania ................................................................... 107
Programy na dysku CD....................................................................... 107
Korzystanie z programu Intelli-studio ..................................................... 107
Wymagania systemowe ...................................................................... 108
Korzystanie z interfejsu programu Intelli-studio .................................. 108
Przesyłanie plików za pomocą programu Intelli-studio ....................... 109
Korzystanie z programu Samsung RAW Converter ............................... 110
Wymagania dla systemu Windows ..................................................... 110
Wymagania dla komputerów Macintosh ............................................. 110
Korzystanie z interfejsu programu Samsung RAW Converter ............. 111
Edycja plików w formacie RAW .......................................................... 111
Dane techniczne akumulatora................................................................ 119
Czas eksploatacji akumulatora .............................................................. 119
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora........................................... 120
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ................ 122
Dane techniczne obiektywu ......................................................... 129
Akcesoria (opcjonalne)................................................................. 131
Indeks ............................................................................................. 132
9
Zasady stosowane w fotografii
Postawa przy fotografowaniu
W celu zrobienia dobrego zdjęcia należy przyjąć prawidłową postawę,
która ułatwi ustabilizowanie aparatu. Nawet jeśli trzymasz aparat
prawidłowo, niewłaściwa postawa może skutkować drganiami. Stań
prosto i nie ruszaj się, aby ustabilizować trzymany aparat. Przy
fotografowaniu z małą szybkością migawki, wstrzymaj oddech, aby
zminimalizować ruchy ciała.
Fotografowanie na stojąco
Skomponuj ujęcie, stań prosto ze stopami rozłożonymi na szerokość
ramion i skieruj łokcie do dołu.
Trzymanie aparatu
Trzymaj aparat w prawej ręce, umieszczając prawy palec wskazujący
na przycisku migawki. Ułóż lewą dłoń pod obiektywem, zapewniając
mu dodatkowe podparcie.
10
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie w przykucu
Skomponuj ujęcie, przykucnij, dotykając ziemi jednym kolanem i
trzymaj plecy prosto.
Przysłona
Przysłona to otwór kontrolujący ilość światła wpadającego do aparatu
i jeden z trzech czynników wpływających na ekspozycję. W obudowie
przysłony znajdują się cienkie, metalowe płytki, które zamykają się i
otwierają, wpuszczając odpowiednią ilość światła do aparatu. Rozmiar
przysłony wpływa bezpośrednio na jasność zdjęcia: im większa
przysłona, tym jaśniejsze zdjęcie, im mniejsza przysłona, tym zdjęcie
ciemniejsze.
Rozmiary przysłony
Minimalna przysłona
Ciemniejsze zdjęcie
(lekko otwarta przysłona)
Średnia przysłona
Maksymalna przysłona
Jaśniejsze zdjęcie
(szeroko otwarta przysłona)
11
Zasady stosowane w fotografii
Rozmiar przysłony jest wyrażany za pomocą wartości nazywanej
„Numerem F”. Numer F oznacza długość ogniskowej podzieloną przez
średnicę obiektywu. Jeśli na przykład obiektyw o długości ogniskowej
50 mm ma numer F równy F2, średnica przysłony wyniesie 25 mm
(50 mm / 25 mm = F2). Im mniejszy numer F, tym większy rozmiar
przysłony.
Wartość przysłony i głębia ostrości
Tło zdjęcia można rozmazać lub wyostrzyć, kontrolując przysłonę.
Jest to ściśle związane z głębią ostrości, którą można wyrazić jako
dużą lub małą.
Otwór w przysłonie nosi nazwę „wartości ekspozycji” (EV).
Zwiększenie wartości ekspozycji (+1 EV) oznacza podwojenie
ilości światła. Zmniejszenie wartości ekspozycji (-1 EV) oznacza
ograniczenie ilości światła o połowę. Aby dokładniej dostosować ilość
światła, można użyć funkcji kompensacji ekspozycji, dzieląc wtórnie
wartości ekspozycji na 1/2, 1/3 EV itd.
+1 EV
F1.4
-1 EV
F2
Zdjęcie z dużą głębią ostrości
F2.8
F4
Kroki wartości ekspozycji
F5.6
F8
Zdjęcie z małą głębią ostrości
W obudowie przysłony wbudowano szereg listków. Listki te poruszają
się jednocześnie i kontrolują ilość światła przenikającego przez środek
przysłony. Liczba listków wpływa również na kształt światła podczas
fotografowania scen w nocy. Jeśli przysłona ma parzystą liczbę ostrzy,
światło dzieli się na równą liczbę części. Jeśli liczba ostrzy jest nieparzysta,
liczba części będzie dwukrotnie większa od liczby listków.
Na przykład przysłona z 8 listkami dzieli światło na 8 części, a przysłona z
7 listkami na 14 części.
7 listków
8 listków
12
Zasady stosowane w fotografii
Szybkość migawki
Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i
zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na
jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez
przysłonę i do matrycy.
Szybkość migawki jest zazwyczaj ustawiana ręcznie. Miara szybkości
migawki określana jest mianem „Wartości ekspozycji” (EV) i
regulowana w odstępach 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s,
1/2000 s i tak dalej.
Liczby na aparacie oznaczają wartości ekspozycji. Im wyższa liczba,
tym mniej światła zostanie wpuszczone. Mniejsza liczba EV oznacza
większą ilość światła wpuszczaną do aparatu.
Jak zilustrowano na poniższych zdjęciach, mała szybkość migawki
pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, przez co zdjęcie
staje się jaśniejsze. Z drugiej strony, duża szybkość migawki pozwala
na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się
ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.
+1 EV
Ekspozycja
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Szybkość migawki
13
Zasady stosowane w fotografii
Czułość ISO
Czułość matrycy aparatu odgrywa bardzo dużą rolę w ekspozycji
obrazu. Miara czułości opiera się na międzynarodowych normach w
zakresie filmów, znanych jako normy ISO. W przypadku aparatów
cyfrowych, miara czułości oznacza czułość mechanizmu cyfrowego,
który przechwytuje obraz.
Czułość ISO podwaja się wraz z podwojeniem wartości tej miary.
Przykładowo, ustawienie ISO 200 oznacza możliwość robienia zdjęć z
dwukrotnie większą szybkością, niż w przypadku ustawienia ISO 100.
Wyższa czułość ISO może jednak oznaczać powstawanie „szumu”,
tj. niewielkich kropek, punktów i innych efektów na fotografii, przez
co będzie ona sprawiać wrażenie zabrudzonej. Generalnie należy
używać niskiej czułości ISO, aby wyeliminować szumy na zdjęciach,
o ile nie fotografujemy w ciemnym otoczeniu lub w nocy.
W związku z tym, że niska czułość ISO oznacza mniejszą wrażliwość
aparatu na światło, osiągnięcie optymalnej ekspozycji wymaga
wpuszczenia większej ilości światła. Przy korzystaniu z niskiej czułości
ISO, należy otworzyć przesłonę lub zredukować szybkość migawki,
aby w aparacie znalazło się więcej światła. Na przykład: w słoneczny
dzień, kiedy jest dużo światła, niska czułość ISO nie wymaga niskiej
szybkości migawki. Jednak podczas fotografowania w ciemnym
miejscu lub w nocy, niska czułość ISO i duża szybkość migawki
będzie skutkować nieostrym zdjęciem.
Zdjęcie zrobione na trójnogu, przy
wysokiej czułości
Nieostre zdjęcie zrobione przy niskiej
czułości ISO
Zmiany jakości i jasności odpowiadające zmianie czułości ISO
14
Zasady stosowane w fotografii
Sposób kontrolowania ekspozycji przez
ustawienie przysłony, szybkość migawki i
czułość ISO
Ustawienie przysłony, szybkość migawki i czułość ISO są ze
sobą ściśle związane w fotografii. Ustawienie przysłony kontroluje
otwór regulujący ilość światła wpadającego do aparatu, natomiast
ustawienie szybkości migawki określa czas, przez jaki światło może
wpadać do aparatu. Czułość ISO oznacza szybkość reakcji matrycy
na światło. Te trzy aspekty noszą łącznie nazwę trójkąta ekspozycji.
Ustawienia
Przysłona
Zmiana szybkości migawki, wartości przysłony czy czułości ISO
może zostać zrównoważona regulacją pozostałych parametrów
umożliwiających wpuszczenie takiej samej ilości światła. Wyniki
zmieniają się jednak zgodnie z ustawieniami. Na przykład szybkość
migawki jest ważna przy próbach uchwycenia ruchu, przysłona
umożliwia kontrolowanie głębi ostrości, a czułość ISO reguluje
ziarnistość zdjęcia.
Ustawienia
Wyniki
Wyższa szybkość
= mniej światła
Niższa szybkość
= więcej światła
Szersza przysłona
= więcej światła
Węższa przysłona
= mniej światła
Szeroka = mała głębia ostrości
Wąska = duża głębia ostrości
Czułość ISO
Szybkość
migawki
Wyniki
Wyższa czułość
= wyższa czułość na
światło
Niższa czułość
= niższa czułość na
światło
Wysoka = więcej ziarna
Niska = mniej ziarna
Szybko = nieruchomo
Wolno = nieostro
15
Zasady stosowane w fotografii
Korelacja między długością ogniskowej,
kątem i perspektywą
Duża długość ogniskowej
obiektyw telefoto
Długość ogniskowej mierzona w milimetrach oznacza odległość
między środkiem obiektywu i punktem ostrości. Wpływa ona na kąt i
perspektywę wykonywanych zdjęć. Krótka ogniskowa oznacza szeroki
kąt, co pozwala na uchwycenie szerokiej sceny. Długa ogniskowa
oznacza wąski kąt, co pozwala na robienie zdjęć z dużej odległości
(telefoto).
zdjęcie telefoto
wąski kąt
Mała długość ogniskowej
Spójrz na poniższe zdjęcia i porównaj zmiany.
obiektyw
szerokokątny
szerokie ujęcie
szeroki kąt
Kąt 20 mm
Kąt 50 mm
Kąt 200 mm
Normalnie obiektyw szerokokątny nadaje się do fotografowania
krajobrazów, a obiektyw o wąskim kącie zalecany jest do fotografowania
wydarzeń sportowych lub portretów.
16
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości
Co wpływa na efekt braku ostrości?
Portrety lub fotografie nieruchome, tak lubiane przez ludzi, to te, w
których tło nie ma ostrości, dzięki czemu obiekt jest wyeksponowany.
W zależności od obszarów ostrości, zdjęcie może być nieostre lub
ostre. Określa się to mianem niskiej lub wysokiej głębi ostrości.
Głębia ostrości jest obszarem ostrości wokół obiektu. W związku z tym
niska głębia ostrości oznacza, obszar ostrości jest wąski, a wysoka
głębia, że jest szeroki.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony
Im szersza przysłona (in niższa wartość przysłony), tym niższa staje
się głębia ostrości. W warunkach, w których pozostałe wartości,
włącznie z szybkością migawki i czułością ISO są równe, niska
wartość przysłony będzie skutkować zdjęciem charakteryzującym się
niską głębią ostrości.
Zdjęcie z małą głębią ostrości, które eksponuje obiekt i rozmazuje tło,
można uzyskać, używając obiektywu teleskopowego lub wybierając
niską wartość przysłony. I odwrotnie, zdjęcie z dużą głębią ostrości,
które wyraźnie pokazuje wszystkie elementy na zdjęciu, można
uzyskać, używając obiektywu szerokokątnego lub wybierając wysoką
wartość przysłony.
50 mm, F 5.7
Niska głębia ostrości
50 mm, F 22
Wysoka głębia ostrości
17
Zasady stosowane w fotografii
Głębia ostrości zależy od długości ogniskowej
Im większa długość ogniskowej, tym niższa jest uzyskana głębia
ostrości. Obiektyw teleskopowy z większą długością ogniskowej od
obiektywu teleskopowego z niższą długością ogniskowej lepiej nadaje
się do robienia zdjęć z niską głębią ostrości.
Głębia ostrości zależy od odległości między obiektem a
aparatem
Im mniejsza odległość między obiektem a aparatem, tym niższa
uzyskana głębia ostrości. W związku z tym robienie zdjęcia obiektowi
z bliska oznacza zdjęcie z mniejszą głębią ostrości.
Zdjęcie zrobione na trójnogu, obiektywem
teleskopowym 100 mm
Zdjęcie zrobione na trójnogu,
obiektywem teleskopowym 18 mm
Zdjęcie zrobione na trójnogu,
obiektywem teleskopowym 100 mm
Zdjęcie zrobione blisko obiektu
18
Zasady stosowane w fotografii
Podgląd głębi ostrości
Za pomocą przycisku podglądu głębi można sprawdzić, jak będzie
wyglądało zdjęcie, zanim zostanie zrobione. Po naciśnięciu przycisku
aparat reguluje przysłonę do wstępnie zdefiniowanych ustawień i
wyświetla rezultat na ekranie.
Kompozycja
Fotografowanie piękna świata aparatem to bardzo przyjemne zajęcie.
Niezależnie od tego, jak piękny jest świat, źle skomponowane zdjęcie
nie pozwoli na jego wierne uchwycenie.
Podczas komponowania zdjęcia należy uwzględniać wagę
poszczególnych obiektów w kadrze.
Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu.
Dobrą kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły
trójpodziału.
Przycisk podglądu
głębi
Reguła trójpodziału
Aby użyć reguły trójpodziału, nałóż na kadr siatkę 3x3 pól, złożonych
z równych prostokątów.
Aby komponować zdjęcia najlepiej eksponujące obiekt, upewnij się,
że znajduje się on w jednym z narożników środkowego prostokąta.
19
Zasady stosowane w fotografii
Stosowanie reguły trójpodziału umożliwia robienie stabilnie i
atrakcyjnie skomponowanych zdjęć. Poniżej przedstawiono kilka
przykładów.
Zdjęcia z dwoma obiektami
Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w jednym z narożników kadru,
zdjęcie będzie cechować się nierównomierną kompozycją. Aby
ustabilizować zdjęcie, należy umieścić drugi obiekt w przeciwnym
narożniku, co pozwala na zrównoważenie zdjęcia.
Obiekt 2
Obiekt 1
Niestabilne
Obiekt 2
Obiekt 1
Stabilne
Przy fotografowaniu krajobrazów, wypośrodkowanie linii horyzontu
stworzy efekt niewyważonego zdjęcia. Aby poprawić proporcję
zdjęcia, należy przesunąć horyzont w górę lub w dół.
Obiekt 1
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 2
Niestabilne
Stabilne
20
Zasady stosowane w fotografii
Lampa błyskowa
Liczba przewodnia lampy błyskowej
Światło jest jednym z najważniejszych elementów fotografii.
Nie zawsze i nie wszędzie jest jednak możliwe łatwe uzyskanie
odpowiedniej ilości światła. Użycie lampy błyskowej pozwala
zoptymalizować ustawienia światła i wykorzystać szereg różnych
efektów.
Lampa błyskowa, zwana także lampą stroboskopową, umożliwia
osiągnięcie odpowiedniej ekspozycji w słabym oświetleniu. Jednak
jest ona także przydatna w sytuacjach, gdy jest dostępne dużo
światła. Lampa może się wówczas przydać do kompensacji ekspozycji
cienia fotografowanego obiektu lub do wyraźnego uchwycenia obiektu
i jego tła podświetlanych od tyłu.
Numer modelu lampy błyskowej pozwala określić jej moc i
maksymalną ilość tworzonego światła, znaną także jako „liczba
przewodnia”. Im większa liczba przewodnia, tym silniejsze światło
lampy błyskowej. Liczba przewodnia powstaje z pomnożenia
odległości między lampą błyskową i obiektywem i wartości przysłony
przy czułości ISO ustawionej na 100.
Liczba przewodnia = odległość między lampą i obiektem X
wartość przysłony
Wartość przysłony = liczba przewodnia / odległość między lampą
i obiektem
Odległość między lampą i obiektem = Liczba przewodnia /
wartość przysłony
Dlatego znajomość liczby przewodniej lampy błyskowej pozwala
oszacować optymalną odległość między lampą i obiektem przy
ręcznym ustawianiu lampy. Na przykład liczba przewodnia GN 20 i
odległość 4 metry oznacza, że optymalną wartością przesłony jest
F5.0
Przed korekcją
Po korekcji
21
Zasady stosowane w fotografii
Fotografowanie z odbiciem
Fotografowanie z odbiciem to metoda robienia zdjęć, w której światło
kierowane na obiekt odbija się od sufitu lub od ścian, co pozwala
na jego równomierne rozproszenie. W normalnych warunkach
zdjęcia wykonane z lampą błyskową mogą wyglądać na nienaturalne
i powodują powstawanie cieni. Po użyciu odbicia cienie nie są
widoczne, a zdjęcie wygląda lepiej dzięki równomiernie rozłożonemu
oświetleniu.
22
Rozdział 1
Mój aparat
Poznaj układ swojego aparatu, ikony na wyświetlaczu, podstawowe funkcje, dołączony obiektyw
i akcesoria opcjonalne.
Mój aparat
Przygotowanie aparatu
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aparat (wraz z pokrywą aparatu,
pokrywą gniazda na akcesoria i
pokrywą inteligentnej stopki)
Kabel USB
Akumulator
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
(zawierająca również podręcznik
użytkownika)
Podręcznik użytkownika
Podstawowe funkcje obsługi
Pasek
Stacja do ładowania akumulatora/
Kabel zasilacza
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na ilustracjach. Informacje na temat akcesoriów można znaleźć na stronie 131.
24
Mój aparat
Układ aparatu
1 2 3
4
Nr
5
6
7
8
Nr
Nazwa
1
Głośnik
6
Mikrofon
2
Przycisk migawki
7
Gniazdo na akcesoria
8
Uchwyt do przymocowania paska
aparatu
9
Matryca
3
Pokrętło szybkiego wyboru
• W trybie fotografowania: zmiana
ustawień menu, regulacja szybkości
migawki w niektórych trybach
fotografowania i zmiana rozmiaru
obszaru ostrości.
• W trybie odtwarzania: powiększenie
lub zmniejszenie zdjęcia.
9
10
12
Nazwa
4
Lampa AF/lampa samowyzwalacza
5
Pokrętło wyboru trybu
• t: Tryb intelig. autom. (str. 39)
• P: Tryb Program (str. 40)
• A: Tryb Preselekcja przysłony (str. 41)
• S: Tryb Preselekcja migawki (str. 41)
• M: Tryb ręczny (str. 42)
• i: Tryb Preselekcja obiektywu
(str. 42)
• s: Tryb Scena (str. 45)
• V: Tryb film (str. 47)
11
10
Przycisk odłączania obiektywu
11
Bagnet do montażu obiektywu
12
Znacznik montażu obiektywu
25
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
1
2
3
4
5
6
10
Nr
9 8
3
4
1
Wyłącznik zasilania
2
Przycisk E (str. 92)
• W trybie fotografowania: blokada
ustawionej wartości ekspozycji lub
ostrości.
• W trybie odtwarzania:
zabezpieczenie wyświetlanego pliku.
Lampka stanu
• Miga: Podczas zapisywania zdjęcia,
nagrywania filmu wideo, wysyłania
danych do komputera lub drukarki.
• Świeci stałym światłem: brak
transferu danych lub transfer danych
do komputera lub drukarki został
zakończony.
Nr
6
7
przycisk o
• W trybie fotografowania
Zmiana rozmiaru i pozycji obszaru
AF.
• W innych sytuacjach
Potwierdzenie wybranej opcji lub
menu.
8
Przycisk odtwarzania
Przejście do trybu odtwarzania.
9
Przycisk m
Dostęp do opcji i menu.
Przycisk f
Dostęp do najważniejszych funkcji i
dokładna regulacja niektórych ustawień.
5
- F: Wybór trybu AF
- I: Wybór czułości ISO
- C: Wybór trybu napędu
- w: Wybór Balansu bieli
• W innych sytuacjach
Przesuń odpowiednio w górę/w dół/w
lewo/w prawo. (Możesz również
obrócić pokrętło nawigacyjne).
Obracanie:
• Przewinięcie do opcji lub menu.
• Dostosowanie wartości przysłony w
trybie fotografowania.
• Przewijanie plików w trybie
odtwarzania.
• Dostosowanie położenia ramki w
przypadku ręcznego wybierania
obszaru ustawienia ostrości.
Nazwa
Zielony przycisk/Usuń
• W trybie fotografowania:
Wyzerowanie wartości opcji
Picture Wizard, Balans bieli,
Color Temperature, Display Color,
Timer, Flash EV, Selection AF
(przemieszczony obszar ostrzenia
zostanie przesunięty z powrotem
na środek), kompensacji ekspozycji
lub wartości ekspozycji dla każdego
trybu.
• W trybie odtwarzania: Usuwanie
pliku lub plików.
Przycisk nawigacyjny
• W trybie fotografowania
7
Nazwa
Nazwa
10
Przycisk EV
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [W], a
następnie obróć pokrętło, aby ustawić
wartość ekspozycji. (str. 75)
26
Mój aparat >
Układ aparatu
Nr
Nazwa
1
Inteligentna stopka
Podłączanie opcjonalnego wizjera
elektronicznego.
2
Pokrywa komory akumulatora
Służy do wkładania karty pamięci i
akumulatora.
8
7
6
3
Otwór do montażu statywu
4
Wyświetlacz
5
5
Port HDMI
6
Port zasilacza
7
Port wyzwalacza migawki
Przewód wyzwalacza migawki w
połączeniu ze statywem umożliwia
zminimalizowanie ruchów aparatu.
1
10
9
2
4
3
Nr
Nazwa
8
Port USB i A/V
Aparat można podłączyć do innych
urządzeń za pomocą kabla USB A/V.
9
Przycisk Podgląd głębi (str. 19)
10
Przycisk D
• W trybie fotografowania:
wyświetlenie ustawień aparatu i
zmiana opcji.
• W trybie odtwarzania: wyświetlenie
informacji o zdjęciu.
27
Mój aparat
Ikony na wyświetlaczu
W trybie fotografowania
Robienie zdjęć
2. Opcje fotografowania (prawo)
1
Ikona
2
Opis
Histogram (str. 91)
Tryb AF (str.58)
Tryb fotografowania
Balans bieli (str. 53)
Ostrość
Mikroregulacja balansu bieli
Wskaźnik lampy błyskowej**
Pomiar (str. 71)
Odcień twarzy
1. Opcje fotografowania (lewo)
Retusz twarzy
Opis
Rozmiar zdjęcia
Jakość zdjęcia
Obszar ustawiania ostrości
Wykrywanie twarzy
Opcja lampy błyskowej*
Siła błysku lampy*
Zakres kolorów
Inteligentny zakres (str. 73)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (str. 74)
* Te ikony zostają wyświetlone tylko po podłączeniu
opcjonalnej lampy błyskowej.
40
Szybkość migawki
F3.5
Wartość przysłony
Wartość ekspozycji
Kreator obrazu (str. 56)
3
Opis
Tryb napędu
Czułość ISO (str. 52)
Ikona
Ikona
3. Informacje o fotografowaniu
Ikona
Opis
GPS aktywny*
10:00AM
Godzina
2010/07/01 Data
London
Informacje o lokalizacji*
Pasek pomocy z ostrością (str. 64)
Obszar objęty funkcją
automatycznego ustawiania ostrości
Obszar punktowego pomiaru
Drgania aparatu
AEL
Automatyczna blokada ekspozycji
(str. 92)
AFL
Blokada aut. ust. ostrości (str. 92)
Brak karty pamięci
Liczba dostępnych zdjęć
: akumulator naładowany
: akumulator częściowo
naładowany
(Czerwony): rozładowany
(naładuj akumulator)
* Te ikony zostają wyświetlone tylko po podłączeniu
opcjonalnego modułu GPS.
** Ta ikona zostanie wyświetlona po podłączeniu opcjonalnej
lampy błyskowej.
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
28
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
Nagrywanie filmu
1. Opcje fotografowania (lewo)
1
Ikona
Opis
3. Informacje o fotografowaniu
Ikona
10:00AM
Jakość wideo
2010/07/01
Wygaszanie (str. 77)
2
Nagrywanie głosu (str. 78)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) (str. 74)
2. Opcje fotografowania (prawo)
Ikona
Opis
Godzina
Data
Histogram (str. 91)
V
Eliminacja szumu wiatru (str. 78)
3
Opis
Rozmiar filmu
Tryb fotografowania
Ostrość
F3.5
Wartość przysłony
Wartość ekspozycji
AEL
Automatyczna blokada ekspozycji
(str. 92)
AFL
Blokada aut. ust. ostrości (str. 92)
Tryb napędu
Brak karty pamięci
Tryb AF (str. 58)
Pozostały czas nagrywania
Balans bieli (str. 53)
: Całkowicie naładowany
: Częściowo naładowany
(Czerwony) : Rozładowany
(naładować akumulator)
Pomiar (str. 71)
Kreator obrazu (str. 56)
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w
zależności od wybranego trybu lub opcji.
29
Mój aparat >
Ikony na wyświetlaczu
W trybie odtwarzania
Wyświetlanie zdjęć
1
Odtwarzanie filmów
R
Tryb
Pomiar
L.błysk.
Focal Length
Balans bieli
EVC
Kreator obrazu
Rozmiar zdjęcia
Data
G
2
B
Informacje
Y
Rozmiar filmu
Data
3
4
Ikona
Opis
Informacje o miejscu wykonania
zdjęcia
Głośność
Nr
1
Zrobione zdjęcie
2
Histogram RGB (str. 91)
3
Tryb fotografowania, pomiar, lampa
błyskowa, balans bieli, Picture wizard
(Kreator obrazu), plik w formacie RAW,
zakres ustawiania ostrości, wartość
ekspozycji, Rozmiar zdjęcia, data
4
Szybkość migawki, Wartość przysłony,
Wartość ISO, Bieżący plik/łączna liczba
plików
Plik w formacie RAW
Informacja o druku dodana do pliku
(str. 103)
Plik typu Zdjęcie z dźwiękiem (str. 45)
Plik zabezpieczony
100-0001
Numer folderu — numer pliku
London
Informacje o miejscu wykonania
zdjęcia
1/40
Szybkość migawki
F3.5
Wartość przysłony
200
Wartość czułości ISO
Plik bieżący / łączna liczba plików
Opis
Stop
Pauza
Ikona
Opis
Głośność
100-0002
Numer folderu — numer pliku
Aktualny czas odtwarzania
Łączny czas odtwarzania
30
Mój aparat
Obiektywy
Istnieje możliwość zakupu opcjonalnych obiektywów, przeznaczonych
specjalnie dla aparatu serii NX. Poznaj funkcje wszystkich obiektywów
i dobierz najbardziej odpowiedni obiektyw do swoich potrzeb.
Układ obiektywu
Obiektyw SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED (przykładowo)
7
Nr
Opis
1
Znacznik montażu obiektywu
2
Przełącznik blokady zoomu
3
Pierścień zoomu
4
Obiektyw
5
Pierścień ostrości (str. 64)
6
Przycisk iFn (str. 43)
7
Styki obiektywu
1
2
3
4
6
5
31
Mój aparat >
Obiektywy
Blokowanie lub odblokowywanie obiektywu
Aby zablokować obiektyw, pociągnij i przytrzymaj przełącznik blokady
zoomu w pozycji od aparatu i obróć pierścień zoomu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Aby odblokować obiektyw, przekręć pierścień zoomu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy usłyszysz
dźwięk kliknięcia.
Przy zablokowanym obiektywie nie można robić zdjęć.
32
Mój aparat >
Obiektywy
Obiektyw SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS (przykładowo)
Obiektyw SAMSUNG 20 mm F2.8 (przykładowo)
8
1
5
1
2
2
3
3
4
5
4
6
Nr
7
Opis
1
Znacznik montażu obiektywu
2
Pierścień zoomu
3
Pierścień ostrości (str. 64)
4
Znacznik montażu osłony obiektywu
5
Obiektyw
6
Przełącznik OIS (str. 74)
7
Przełącznik AF/MF (str. 58)
8
Styki obiektywu
Nr
Opis
1
Przycisk iFn (str. 43)
2
Znacznik montażu obiektywu
3
Pierścień ostrości (str. 64)
4
Obiektyw
5
Styki obiektywu
33
Mój aparat >
Obiektywy
Oznaczenia obiektywu
Dowiedz się, co oznaczają liczby na obiektywie.
Nr
1
Wartość przysłony
Zakres obsługiwanych wartości przysłony. Na przykład, F 1:4–5.6
oznacza zakres maksymalnej wartości przysłony od 4 to 5.6.
2
Długość ogniskowej
Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości (w
milimetrach). Ta wielkość jest wyrażona jako zakres: minimalna
długość ogniskowej do maksymalnej długości ogniskowej
obiektywu.
Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i powiększenie
obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.
3
ED
Skrót ED oznacza niską dyspersję (Extra-low Dispersion). Szkło
niskodyspersyjne skutecznie minimalizuje aberrację chromatyczną
(zniekształcenie występujące, gdy obiektyw nie może ustawić
ostrości dla wszystkich kolorów dla tego samego punktu
zbieżności).
4
OIS (str. 74)
Optyczna stabilizacja obrazu. Obiektywy z tą funkcją mogą
wykrywać wstrząsy aparatu i skutecznie eliminować ruch wewnątrz
aparatu.
5
Ø
Średnica obiektywu. Po dołączeniu filtru do obiektywu należy się
upewnić, że średnice obiektywu i filtru są takie same.
Obiektyw SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS (przykład)
1
2
3
Opis
4 5
34
Mój aparat
Akcesoria opcjonalne
Możesz kupić dodatkowe akcesoria, takie jak lampa błyskowa, moduł
GPS i wizjer elektroniczny, dzięki czemu wygodniej zrobisz lepsze
zdjęcia.
Nr
Dalsze informacje znajdują się w podręczniku do każdego z tych
elementów.
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach poniżej.
Opis
1
Lampa READY/Przycisk testu
2
Przycisk [MODE]
3
Przycisk zasilania
4
Pokrętło mocowania gniazda na akcesoria
5
Złącze gniazda na akcesoria
6
Pokrywa akumulatora
7
Lampa
Układ lampy błyskowej
1
2
3
Podłączanie lampy błyskowej
1
Zdejmij z aparatu pokrywę gniazda na akcesoria.
4
5
6
7
35
Mój aparat >
2
Akcesoria opcjonalne
Podłącz lampę błyskową, nasuwając ją na gniazdo na
akcesoria.
4
Naciśnij na lampie błyskowej przycisk zasilania.
Układ modułu GPS
1
2
3
4
3
Zablokuj lampę błyskową na miejscu, obracając pokrętło
mocowania gniazda na akcesoria w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, do pozycji LOCK.
5
Nr
Opis
1
Lampka stanu
2
Przycisk zasilania
3
Pokrętło mocowania gniazda na akcesoria
4
Złącze gniazda na akcesoria
5
Pokrywa akumulatora
36
Mój aparat >
Akcesoria opcjonalne
Mocowanie modułu GPS
1
Zdejmij z aparatu pokrywę gniazda na akcesoria.
2
Podłącz moduł GPS, nasuwając go na gniazdo na
akcesoria.
3
Zablokuj moduł GPS na miejscu, obracając pokrętło
mocowania gniazda na akcesoria w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, do pozycji LOCK.
4
Naciśnij na module GPS przycisk zasilania.
37
Mój aparat >
Akcesoria opcjonalne
Mocowanie elektronicznego wizjera
1
Zdejmij z aparatu pokrywę gniazda na akcesoria i pokrywę
inteligentnej stopki.
3
Naciśnij przycisk [Zasilania] (1) na wizjerze i obróć
[Pokrętło regulacji dioptrii] (2) tak, aby dopasować
ustawienie dioptrii do swojego wzroku.
2
1
2
Zamocuj wizjer elektroniczny na gnieździe na akcesoria
(1) i inteligentnej stopce (2) aparatu.
• Uważaj, aby nie uszkodzić złącza (3).
1
2
3
38
Mój aparat
Tryby fotografowania
Dwa proste tryby fotografowania — inteligentny automatyczny i sceny
— ułatwiają robienie zdjęć z różnymi automatycznymi ustawieniami.
Dodatkowe tryby pozwalają na szersze dostosowanie ustawień.
Ikona
t
Tryb intelig. autom. (str. 39)
Tryb Program (str. 40)
A
Tryb Preselekcja przysłony (str. 41)
S
Tryb Preselekcja migawki (str. 41)
M
Tryb ręczny (str. 42)
i
Tryb Preselekcja obiektywu (str. 42)
V
W trybie inteligentnym automatycznym (Smart Auto) aparat
rozpoznaje warunki otoczenia i automatycznie dostosuje funkcje
regulacji ekspozycji, w tym szybkość migawki, wartość przysłony,
pomiar, balans bieli i kompensację ekspozycji. W tym trybie aparat
samoczynnie dostosowuje nastawy większości funkcji, ograniczając
możliwość kontroli przez użytkownika. Ten tryb jest przydatny przy
robieniu szybkich ujęć bez wgłębiania się w ustawienia.
Opis
P
s
t Tryb Intelig. autom.
Tryb Scena (str. 45)
Tryb film (str. 47)
39
Mój aparat >
Tryby fotografowania
P Tryb Program
Aparat automatycznie reguluje szybkość migawki i wartość przysłony,
aby osiągnąć optymalną wartość ekspozycji.
Ten tryb jest przydatny, jeżeli chcesz robić zdjęcia ze stałą ekspozycją,
zachowując możliwość regulacji innych ustawień.
Przesunięcie programu
Funkcja Przesuniecie programu pozwala zmienić wartość czasu
migawki i przysłony przy zachowaniu stałej ekspozycji. Kiedy
obrócisz pokrętło szybkiego wyboru w lewo, szybkość migawki ulega
zmniejszeniu, a wartość przysłony — zwiększeniu. Kiedy obrócisz
pokrętło szybkiego wyboru w prawo, szybkość migawki ulega
zwiększeniu, a wartość przysłony — zmniejszeniu.
40
Mój aparat >
Tryby fotografowania
A Tryb Preselekcja przysłony
S Tryb Preselekcja migawki
W trybie preselekcji przysłony aparat automatycznie oblicza szybkość
migawki, zgodnie z wybraną wartością przysłony. Zmiana wartości
przysłony skutkuje zmianą głębi ostrości zdjęcia. Ten tryb jest
przydatny przy fotografowaniu portretów i krajobrazów.
W trybie preselekcji migawki aparat automatycznie reguluje wartość
przysłony, dopasowując ją do wybranej szybkości migawki. Ten tryb
jest przydatny dla robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów
lub tworzenia efektów smug na zdjęciu.
Na przykład: ustawienie szybkości migawki na ponad 1/500 s
umożliwia unieruchomienie ruchomego obiektu w kadrze. Aby obiekt
wydawał się rozmazany, ustaw szybkość migawki na wolniejszą od
1/30 s.
Wysoka głębia ostrości
Niska głębia ostrości
Niska szybkość migawki
W warunkach słabego oświetlenia konieczne może być zwiększenie
czułości ISO w celu uniknięcia nieostrych zdjęć.
Wysoka szybkość migawki
Aby skompensować zmniejszoną ilość światła wynikającą z ustawienia
wysokich szybkości migawki, otwórz przysłonę i wpuść więcej światła. Jeśli
zdjęcia są nadal zbyt ciemne, zwiększ czułość ISO.
41
Mój aparat >
Tryby fotografowania
M Tryb ręczny
i Tryb Preselekcja obiektywu
Tryb ręczny umożliwia ręczną regulację szybkości migawki i wartości
przysłony. W tym trybie użytkownik ma całkowitą kontrolę nad
ekspozycją zdjęć.
Ten tryb jest przydatny w kontrolowanych miejscach fotografowania,
takich jak studio, bądź w sytuacjach, w których dostosowanie ustawień
aparatu jest niezbędne. Tryb ręczny jest również zalecany przy
fotografowaniu scen nocnych lub fajerwerków.
Tryb kadrow.
Po ustawieniu wartości przysłony lub czasu migawki, wartość
ekspozycji ulegnie odpowiednim zmianom. Obraz na wyświetlaczu
może zostać przyciemniony. Po włączeniu tej funkcji jasność ekranu
jest stała niezależnie od tego ustawienia, dzięki czemu możesz lepiej
wykadrować zdjęcie.
Aby użyć opcji
Framing Mode
(Tryb kadrowania)
Użyj trybu i-Scene
Możesz wybrać odpowiedni tryb i-Scene odnośnie do zamocowanego
obiektywu. Dostępne programy mogą różnić się w zależności od
używanego obiektywu.
1
Załóż obiektyw iFn.
2
Ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji i.
3
Naciśnij przycisk [iFn].
• Aby użyć tej funkcji, naciśnij [f].
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 3 ►
Tryb kadrow. ► Wył. lub Wł..
Użyj lampy.
Aby wykonywać zdjęcia nocnych krajobrazów lub nocnego nieba, użyj
lampy. Po naciśnięciu przycisku migawki pozostanie ona otwarta. W
ten sposób można utworzyć efekt poruszającego się światła.
Aby użyć żarówki.
Przekręć pokrętło szybkiego wyboru do końca w lewo, do
pozycji Bulb. ►Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Migawka].
42
Mój aparat >
4
Tryby fotografowania
Korzystanie z funkcji i-Function w trybie PASM
Przekręć pierścień ostrości, aby wybrać scenerię.
• Aby wybrać scenerię, można również przekręcić przycisk
nawigacyjny.
Po naciśnięciu przycisku iFn na obiektywie iFn istnieje możliwość
ręcznego regulowania na obiektywie takich ustawień, jak szybkość
migawki, wartość przysłony, wartość ekspozycji, czułość ISO i balans
bieli.
1
Naciśnij przycisk [iFn] na obiektywie, aby wybrać
ustawienie.
• Aby wybrać ustawienie, można również przekręcić pokrętło
szybkiego wyboru.
Scena
5
Naciśnij przycisk [Migawka] do połowy lub przycisk [o],
aby zapisać.
6
Naciśnij do końca przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Dostępne scenerie (dla obiektywów 20–50): Upiększ, Portret, Dzieci,
Podśw., Pejzaż, Zachód, Świt, Plaża&śnieg, Noc
43
Mój aparat >
2
Tryby fotografowania
Przekręć pierścień ostrości, aby wybrać opcję.
• Aby wybrać opcję, można również przekręcić przycisk
nawigacyjny.
Dostępne opcje
Tryb fotografowania
P
A
S
M
Szybkość migawki
-
-
O
O
Wartość przysłony
-
O
-
O
Wartość ekspozycji
O
O
O
-
Balans bieli
O
O
O
O
ISO
O
O
O
O
Aby ustawić opcje dostępne po naciśnięciu na obiektywie przycisku [iFn]
podczas fotografowania, naciśnij przycisk [m] ► 5 ► I-funkcja
obiektywu ► opcja ► Wył. lub Wł..
3
Naciśnij przycisk [Migawka] do połowy lub przycisk [o],
aby zapisać.
4
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij do końca przycisk [Migawka].
44
Mój aparat >
Tryby fotografowania
s Tryb Scena
W trybie Scena aparat dobiera najlepsze ustawienia dla wybranego
typu scenerii.
Aby wybrać scenerię, w trybie fotografowania naciśnij [f].
Opcja
Opcja
Opis
Dzieci: Sprawia, że dzieci są bardziej
zauważalne, eksponując ich ubranie
i tło.
Opis
Zdj. z dźw.: Dodawanie notatki
głosowej przed i po zrobieniu zdjęcia.
Upiększ: Ukrywanie niedoskonałości
twarzy.
Portret: Automatyczne wykrywanie
ludzkich twarzy i ustawianie na nich
ostrości w celu uzyskania wyraźnych,
miękkich portretów.
Sport: fotografowanie szybko
poruszających się obiektów.
Podśw.: Przechwytywanie
podświetlonych obiektów.
Zbliżenie: Przechwytywanie
szczegółowych elementów lub
małych obiektów, takich jak kwiaty
czy owady.
45
Mój aparat >
Opcja
Tryby fotografowania
Opis
Tekst: Wyraźne przechwytywanie
tekstu z dokumentów drukowanych i
elektronicznych.
Pejzaż: Przechwytywanie
nieruchomych scen i krajobrazów.
Opcja
Opis
Noc: Fotografowanie w nocy lub przy
słabym oświetleniu.
Fajerw.: Fotografowanie kolorowych
fajerwerków w nocy.
Zachód: Przechwytywanie scen
o zachodzie słońca z naturalnie
wyglądającą czerwienią i żółcią.
Świt: Przechwytywanie scen o
wschodzie słońca.
Plaża&śnieg: Redukcja
niedoświetlonych zdjęć wskutek
słońca odbitego od piasku czy śniegu.
46
Mój aparat >
Tryby fotografowania
v Tryb Film
• Format H.264 (MPEG-4 part10/AVC) jest najnowszym formatem
W trybie Film można kręcić filmy wideo w wysokiej rozdzielczości
(1280x720) i nagrywać dźwięk za pomocą wbudowanego mikrofonu.
•
W celu wyregulowania poziomu ekspozycji, możesz wybrać
Program w menu opcji Tryb AE Film, aby wartość przysłony została
automatycznie ustawiona lub wybierz Preselekcja przysł., aby
ręcznie ustawić wartość przysłony. Podczas rejestrowania wideo,
naciśnij przycisk [Podgląd głębi], aby włączyć funkcję AF.
Wybierz opcję Fader w menu opcji Tryb AE Film, aby wygasić lub
rozjaśnić scenę. Możesz również wybrać opcję Redukcja wiatru, aby
nie aparat nie rejestrował szumu wiatru oraz opcję Głos, aby wyciszyć
lub włączyć głos.
Aparat umożliwia nagrywanie filmów wideo o długości do 25 minut i
zapisywanie ich w formacie MP4 (H.264).
•
•
•
•
•
•
•
kodowania wideo, opracowanym w 2003 r. wspólnie przez ISO-IEC i
ITU-T. Format używa wysokiego stopnia kompresji, więc można zapisać
więcej danych w mniejszej ilości pamięci.
Jeśli włączona została opcja stabilizacji obrazu podczas nagrywania
filmu, aparat może nagrywać dźwięk wydawany przez stabilizator
obrazu.
Jeśli podczas nagrywania filmu wideo jest używana funkcja zoomu, jej
dźwięk może zostać nagrany na filmie.
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie usunięty obiektyw aparatu,
nagrywanie zostanie przerwane. Nie należy wymieniać obiektywu
podczas nagrywania.
W przypadku nagłej zmiany kąta nagrywania podczas rejestrowania
wideo, aparat może nie nagrać dokładnie obrazu. Użyj statywu w celu
zminimalizowania ruchów aparatu.
W trybie Film aparat obsługuje tylko funkcję Multi AF. W tym trybie nie
można używać innego ustawienia ostrości, takiego jak wykrywanie
twarzy z AF.
Kiedy rozmiar filmu przekroczy 4 GB, aparat automatycznie przerwie
nagrywanie. Jeśli tak się stanie, można kontynuować nagrywanie
poprzez stworzenie nowego pliku filmu.
Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci o zbyt niskiej
prędkości zapisu, nagrywanie filmu może zostać przerwane w
momencie, gdy przestanie ona nadążać z zapisywaniem danych
kręconego filmu. Jeśli tak się stanie, wymień kartę na szybszą lub
zredukuj rozmiar obrazu (np. z 1280x720 na 640x480).
Jeśli formatujesz kartę, zawsze rób to za pomocą aparatu. W
przypadku formatowania za pomocą innego aparatu lub komputera,
może dojść do utraty plików na karcie lub do zmiany jej pojemności.
47
Mój aparat >
Tryby fotografowania
Funkcje dostępne w trybie fotografowania
Szczegóły dotyczące funkcji fotografowania zostały omówione w
rozdziale 2.
Funkcja
Dostępna w
Rozmiar (str. 50)
P/A/S/M/i/s/v*/t
Jakość (str. 51)
P/A/S/M/i/s*/v
ISO (str. 52)
P/A/S/M
Balans bieli (str. 53)
P/A/S/M/v
Kreator obrazu (str. 56)
P/A/S/M/v
Przestrzeń kolorów (str. 57)
P/A/S/M/i/s/t
Tryb AF (str. 58)
P/A/S/M/i/s/v*
Obszar AF (str. 60)
P/A/S/M/i/s*
Preselekcja AF (str. 63)
P/A/S/M
Wspomaganie MF (str. 64)
P/A/S/M/i/s/v/t
Napęd (Ciągłe/Seryjne/Timer/BKT)
(str. 65)
P/A/S/M/i*/s*/
v*/t*
L.błysk. (str. 69)
P/A/S/M/i/s*/t
Inteligentny zasięg (str. 73)
P/A/S/M
Pomiar (str. 71)
P/A/S/M/v
OIS (str. 74)
P/A/S/M/v
Lampa af (str. 90)
P/A/S/M/i/s/v/t
Kompensacja ekspozycji (str. 75)
P/A/S/i/s/v
Funkcja
Dostępna w
Blokada ekspozycji/ostrości (str. 76)
P/A/S/v
Redukcja szumu (str. 90)
P/A/S/M
* Niektóre funkcje są ograniczone w tych trybach.
48
Rozdział 2
Funkcje fotografowania
Poniżej przedstawiono funkcje, które można wybierać w trybie fotografowania.
Dzięki funkcjom fotografowania można uzyskać bardziej dopracowane zdjęcia i filmy.
Funkcje fotografowania
Rozmiar
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli
na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na
papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie.
Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.
Wybierz niską rozdzielczość dla zdjęć, które będą prezentowane w
cyfrowej ramce lub w Internecie.
Aby ustawić
rozmiar,
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Rozmiar zdjęcia
lub Rozmiar filmu ► opcja.
Opcje rozmiaru zdjęcia
Ikona
Ikona
Rozmiar
Zalecane dla
12M 4592X2584 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A1
lub odtwarzanie na telewizorze HD.
8M 3872X2176 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A3
lub odtwarzanie na telewizorze HD.
5M 3008X1688 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A4
lub odtwarzanie na telewizorze HD.
2M 1920X1080 (16:9)
Drukowanie na papierze formatu A5
lub odtwarzanie na telewizorze HD.
9M 3056X3056 (1:1)
Drukowanie kwadratowych zdjęć na
papierze formatu A2.
6.7M 2592X2592 (1:1)
Drukowanie kwadratowych zdjęć na
papierze formatu A3.
4M 2000X2000 (1:1)
Drukowanie kwadratowych zdjęć na
papierze formatu A4.
1.6M 1280X1280 (1:1)
Drukowanie kwadratowych zdjęć na
papierze formatu A5.
Opcje rozmiaru wideo
Rozmiar
Zalecane dla
Drukowanie na papierze formatu A1.
1280 (16:9)
Odtwarzanie na telewizorze HD.
10M 3872X2592 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A2.
640 (4:3)
Odtwarzanie na telewizorze.
6M 3008X2000 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A3.
320 (4:3)
Publikowanie w sieci.
2M 1920X1280 (3:2)
Drukowanie na papierze formatu A5.
Rozmiar
Zalecane dla
14M 4592X3056 (3:2)
Ikona
50
Funkcje fotografowania
Jakość
Zrobione zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG lub RAW.
Opcja
Zrobione zdjęcia są często konwertowane do formatu JPEG i
zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu, które
są aktywne w momencie wykonania zdjęcia. Pliki RAW nie są
konwertowane do formatu JPEG i są zapisywane w pamięci bez
żadnych zmian.
Pliki w formacie RAW mają rozszerzenie „SRW”. Aby dostosować
i skalibrować wartość ekspozycji, balansu bieli, kontrastu i kolorów
plików w formacie RAW lub skonwertować pliki JPEG i TIFF, można
użyć programu Samsung RAW Converter znajdującego się na płycie
CD-ROM z oprogramowaniem. Przy wykonywaniu zdjęć w formacie
RAW należy się upewnić, że na karcie znajduje się wystarczająco
dużo miejsca.
Aby ustawić
jakość,
Format
Opis
JPEG
Normalna:
• Kompresja z normalną jakością.
• Zalecane dla drukowania w małych formatach
lub publikowania w Sieci.
RAW
RAW:
• Zapis zdjęcia bez kompresji danych.
• Zalecane do robienia zdjęć przeznaczonych do
późniejszej edycji.
RAW+JPEG
RAW + B.dobra: Zapis zdjęcia w formacie JPEG
(w bardzo wysokiej jakości) i RAW.
RAW+JPEG
RAW + Dobra: Zapis zdjęcia w formacie JPEG
(w wysokiej jakości) i RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normalna: Zapis zdjęcia w formacie
JPEG (w normalnej jakości) i RAW.
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Jakość ► opcja.
Opcje jakości wideo
Opcje jakości zdjęcia
Opcja
Format
Opis
JPEG
B.dobra:
• Kompresja zachowująca najwyższą jakość.
• Zalecane dla drukowania w dużych formatach.
JPEG
Dobra:
• Kompresja zachowująca wysoką jakość.
• Zalecane dla drukowania w normalnych
formatach.
Opcja
Rozszerzenie
Opis
MP4 (H.264)
Normalna: Nagrywanie filmu w normalnej
jakości.
MP4 (H.264)
Wysoka jakość: Nagrywanie filmu w wysokiej
jakości.
51
Funkcje fotografowania
Czułość ISO
Wartość czułości ISO odzwierciedla czułość aparatu na światło.
Przykłady
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość aparatu na światło.
Wybierając większą czułość ISO, możesz robić zdjęcia w ciemnych
miejscach przy wyższych prędkościach migawki. Wyższa czułość
może jednak skutkować większymi szumami matrycy i ziarnistym
zdjęciem.
Aby ustawić
czułość ISO,
W trybie fotografowania naciśnij [I] ► opcja.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
Zwiększanie wartości ISO
Możesz wybrać wyższe wartości ISO, aż do 6400 ISO.
Aby zwiększyć
wartość ISO,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 1 ►
Rozszerzenie ISO ► Wł..
• Zwiększ wartość ISO przy fotografowaniu w miejscach, w których
zabronione jest używanie lampy błyskowej. Wysoka wartość ISO
umożliwia zrobienie ostrego zdjęcia bez dużej ilości światła.
• Użyj funkcji redukcji zakłóceń, aby zredukować zakłócenia wizualne na
zdjęciach z wysoką wartością ISO, ponad 3200. (str. 90)
52
Funkcje fotografowania
Balans bieli (źródło światła)
Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła
światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczna
zdjęcia, wybierz właściwe opcje oświetlenia w celu skalibrowania
balansu bieli, na przykład Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie
lub Żarowe, bądź ustaw temperaturę koloru ręcznie. Można również
dostosować kolory odpowiednio do wstępnie ustawionego źródła
światła. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą odpowiadać kolorom na
ujęciu oświetlonemu zróżnicowanymi źródłami światła.
Aby ustawić
balans bieli,
W trybie fotografowania naciśnij [w] ► opcja.
Opcje balansu bieli
Opcja
Opis
Aut. balans bieli*: Użycie ustawień automatycznych w
zależności od warunków oświetleniowych.
Dzienne*: Tę opcję należy wybrać podczas fotografowania
na zewnątrz w słoneczny dzień. Robione zdjęcia mają kolory
najbardziej zbliżone do naturalnych kolorów sceny.
Opcja
Opis
Naturalne białe, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie
polecana, kiedy światło jarzeniowe ma bardzo biały odcień i
temperaturę koloru około 5000K.
Dzienne, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy
fotografowaniu w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie
polecana, kiedy światło jarzeniowe ma niebieskawy odcień i
temperaturę koloru około 6500K.
Żarowe*: Tę opcję należy wybrać przy fotografowaniu
w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub
halogenowymi. Lampy żarowe mają zwykle zabarwienie
czerwonawe. Ta opcja umożliwia zredukowanie tego efektu.
Bal. biel. lampy błyskowej*: Należy wybrać tę opcję przy
fotografowaniu z użyciem opcjonalnej lampy błyskowej.
Własne ust.:
Użycie wstępnie zdefiniowanych ustawień.
Możesz ręcznie ustawić balans bieli, fotografując czystą kartkę
papieru. Wypełnij okrąg pomiarowy kartką i ustaw balans bieli.
* Te opcje można dostosować.
Zachmurzenie*: Tę opcję należy wybrać podczas
fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
Zdjęcia robione w pochmurne dni są bardziej niebieskawe niż
te zrobione w dni słoneczne. Ta opcja umożliwia zredukowanie
tego efektu.
Białe, jarzeniowe*: Tę opcję należy wybrać przy fotografowaniu
w dziennym świetle jarzeniowym. Szczególnie polecana, kiedy
światło jarzeniowe ma temperaturę koloru około 4200K.
53
Funkcje fotografowania >
Opcja
Balans bieli (źródło światła)
Regulacja nastaw
Opis
Temp. koloru:
ręczne ustawienie temperatury kolorów źródła światła.
Temperatura koloru to podawana w kelwinach wartość
oznaczająca nasycenie określonego typu światła. Wzrost
temperatury koloru oznacza chłodniejszą dystrybucję kolorów.
Z drugiej strony, spadek temperatury koloru oznacza cieplejszą
dystrybucję kolorów.
Możesz również wyregulować nastawy balansu bieli. W trybie
fotografowania naciśnij [m] ► 1 lub 6 ► Balans bieli ►
opcja, a następnie naciśnij [f].
Regul. bal. bieli
Czyste niebo
Jarzeniowe_H
Zachmurzenie
Dzienne
Wstecz
Reset
Jarzeniowe_L
Lampa halogenowa
Żarowe
Światło świeczki
54
Funkcje fotografowania >
Balans bieli (źródło światła)
Przykłady
Aut. balans bieli
Dzienne
Dzienne, jarzeniowe
Żarowe
55
Funkcje fotografowania
Kreator obrazu (style zdjęć)
Kreator obrazu umożliwia zastosowanie różnych stylów zdjęć w celu
zmiany wyglądu i nastroju emocjonalnego zdjęcia. Można również
utworzyć i zapisać własne style zdjęć, regulując kolor, nasycenie,
ostrość i kontrast dla każdego stylu.
Przykłady
Nie ma zasady mówiącej o tym, który styl jest odpowiedni dla
danych warunków. Eksperymentuj z różnymi stylami i znajdź własne
ustawienia.
Aby ustawić styl
zdjęcia,
Standard
Żywe
Portret
Pejzaż
Las
Retro
Chłodny
Spokojny
Klasyczny
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Kreator obrazu ►
opcja.
Można również wyregulować wartość nastaw stylu. Wybierz opcję Kreator
obrazu, naciśnij [F] i wyreguluj kolor, nasycenie, ostrość lub kontrast.
56
Funkcje fotografowania
Przestrzeń kolorów
Urządzania obsługujące obraz cyfrowy, takie jak aparaty cyfrowe,
monitory i drukarki używają własnych metod odtwarzania kolorów,
które określa się mianem przestrzeni kolorów.
Aparat pozwala na wybór dwóch przestrzeni kolorów: sRGB lub
Adobe RGB.
sRGB jest powszechnie używana do tworzenia kolorów na monitorach
komputerów, jest to również standardowa przestrzeń kolorów dla
formatu Exif. sRGB jest zalecana dla zwykłych zdjęć, które będą
publikowane w Internecie.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB jest używana w druku komercyjnym i dysponuje szerszym
zakresem kolorów niż przestrzeń sRGB. Szerszy zakres kolorów tej
przestrzeni ułatwia edycję zdjęć na komputerze. Należy pamiętać,
że poszczególne programy są z reguły zgodne z ograniczoną liczbą
przestrzeni kolorów. Po otwarciu obrazu w programie, który nie jest
zgodny z używaną przez obraz przestrzenią kolorów, kolory na obrazie
będą jaśniejsze.
Aby ustawić
przestrzeń
kolorów,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 1 ►
Przestrzeń kolorów ► opcja.
57
Funkcje fotografowania
Tryb AF
Opis dostosowywania ustawień ostrości aparatu do fotografowanych
obiektów.
Aparat umożliwia wybranie odpowiedniego trybu ustawiania ostrości
dla obiektu. Dostępne opcje to Pojedyncze AF, Ciągły AF i Ręczna
ostrość. Funkcja AF zostaje włączona po wciśnięciu przycisku
[Migawka] do połowy. W trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy
obracać pierścieniem regulacji ostrości na obiektywie.
Pojedyncze AF
Ten tryb należy stosować przy fotografowaniu obiektów z bliska. Po
wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka], ostrość ustawia się na
obszarze ostrości. Obszar zmienia kolor na zielony po ustawieniu
ostrości.
W większości przypadków ostrość można uchwycić poprzez wybranie
opcji Pojedyncze AF. Trudniej złapać ostrość obiektów poruszających
się szybko lub mających kolory zbliżone do koloru tła. W takich
przypadkach wybierz odpowiedni tryb regulacji ostrości.
Jeśli obiektyw wyposażony jest w przełącznik AF/MF, ustaw go w
pozycji MF, aby ręcznie wyregulować ostrość. Gdy obiektyw nie ma
przełącznika AF/MF, naciśnij przycisk [F], aby wybrać tryb AF.
Aby ustawić tryb
autofokusu,
W trybie fotografowania naciśnij [F] ► opcja.
58
Funkcje fotografowania >
Tryb AF
Ciągły AF
Ręczna ostrość
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka], aparat kontynuuje
automatyczną regulację ostrości. Po ustawieniu obszaru ostrości
na obiekcie, obiekt będzie zawsze ostry nawet wtedy, gdy się
porusza. Ten tryb jest zalecany przy fotografowaniu osób na rowerze,
biegnących psów czy jadących samochodów.
Obracając ręcznie pierścień ostrości na obiektywie, możesz ręcznie
ustawić ostrość na obiekcie. Funkcja asysty MF umożliwia łatwe
ustawienie ostrości. Podczas obracania pierścienia ostrości obszar
obszar ustawiania ostrości jest powiększany lub jest wyświetlany
pasek ostrości pomagający uzyskać dobrą ostrość. Ten tryb jest
zalecany przy fotografowaniu obiektów o kolorach zbliżonych do
koloru tła, scen nocnych czy fajerwerków.
59
Funkcje fotografowania
Obszar AF
Funkcja Obszar AF zmienia pozycję obszaru ostrości.
Wybór AF
Ogólnie rzecz biorąc, aparaty ustawiają ostrość na najbliższym
obiekcie. Jeśli jednak jest dużo obiektów, w polu ostrości mogą się
znaleźć obiekty niepożądane. Aby uniknąć ustawiania ostrości na
niepożądanych obiektach, zmień obszar ostrości tak, aby ustawić ją
na żądanym obiekcie. Wybierając odpowiedni obszar ostrości, możesz
uzyskać wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcie.
Ostrość można ustawić na wybranym obszarze. Zastosuj efekt braku
ostrości, aby bardziej wyeksponować konkretny obiekt.
Aby ustawić
obszar
autofokusu,
Ostrość na zdjęciu poniżej została przemieszczona, a jej wymiar
zmieniony, w celu dopasowania jej do twarzy obiektu.
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Obszar AF ►
opcja.
Zoom AF
Przesuń
Aby zmienić rozmiar obszaru ostrości lub go przesunąć, w trybie
fotografowania naciśnij [o].
60
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
Multi af
Wykryj twarze AF
Aparat wyświetla zielony prostokąt w miejscu, w którym została
prawidłowo ustawiona ostrość. Zdjęcie jest dzielone dwa lub więcej
obszarów, a aparat rozpoznaje punkty ostrości każdego obszaru. Ten
tryb jest zalecany przy fotografowaniu pejzaży.
Aparat ustawia ostrość na ludzkich twarzach. Maksymalna liczba
wykrywanych twarzy to 10. To ustawienie jest zalecane przy
fotografowaniu grupy osób.
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat wyświetla obszary ostrości
na zielono, jak pokazano na zdjęciu poniżej.
Po wciśnięciu do połowy przycisku [Migawka], aparat będzie ostrzył
obiektyw na twarzach, jak zilustrowano na zdjęciu poniżej. W
przypadku fotografowania grupy osób, aparat oznacza obszar ostrości
na twarzy najbliższej osoby białym kolorem, natomiast obszary
ostrości pozostałych osób zostaną oznaczone kolorem szarym.
61
Funkcje fotografowania >
Obszar AF
AF Autoportret
Przy robieniu autoportretu ustawienie ostrości może być
problematyczne. Po włączeniu tej funkcji, odległość ostrości jest
ustawiana na bliskie ujęcia, a aparat wydaje częstszy dźwięk po
uchwyceniu ostrości.
62
Funkcje fotografowania
Preselekcja AF
Aparat robi zdjęcie dopiero po prawidłowym ustawieniu ostrości za
pomocą przycisku [Migawka].
Włączenie tej funkcji zapewnia, że zdjęcie zawsze będzie odpowiednio
ostre. Wyłącz tę funkcję, aby zrobić zdjęcie niezależnie od uchwyconej
ostrości lub jej braku.
Aby ustawić
preselekcję
ostrości,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 2 ►
Preselekcja AF ► opcja.
63
Funkcje fotografowania
Wspomaganie MF
W trybie MF, czyli ostrzenia ręcznego, należy obracać pierścieniem
regulacji ostrości na obiektywie. Po ustawieniu funkcji asysty MF
można uzyskać lepszą ostrość. Ta funkcja jest dostępna tylko w
przypadku obiektywu, który obsługuje ręczną regulację ostrości.
Aby ustawić
ręczną asystę
ostrości,
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wył.
Funkcja ta nie będzie używana.
Obszar ostrości zostanie powiększony podczas obracania
pierścienia ostrości.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 2 lub 7 ►
Wspomaganie MF ► opcja.
Powiększ*
Podczas obracania pierścienia ostrości pasek ostrości
rośnie razem z ostrością.
FA
64
Funkcje fotografowania
Napęd (metoda fotografowania)
Istnieje możliwość wyboru metody fotografowania, takiej jak Ciągłe,
Seryjne, Timer itd.
Wybierz opcję Pojedyncze, aby zrobić jednocześnie tylko jedno
zdjęcie. Wybierz opcję Ciągłe lub Seryjne, aby fotografować ruchome
obiekty. Wybierz opcję Zakres AE, Zakres bal. biel lub Zakres kreat.
obr., aby ustawić ekspozycję, balans bieli lub zastosować efekty
Kreator obrazu. Można również wybrać opcję Timer, która umożliwia
zrobienie zdjęcia samemu sobie.
Aby ustawić
metodę
fotografowania,
Ciągłe
Ciągłe robienie zdjęć po naciśnięciu przycisku [Migawka]. Aparat
może zapisać maksymalnie 3 zdjęcia na sekundę.
W trybie fotografowania naciśnij [C] ► opcja.
Pojedyncze
Zrobienie jednego zdjęcia po każdorazowym naciśnięciu przycisku
[Migawka]. Zalecane dla warunków ogólnych.
65
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Seryjne
Timer
Nieprzerwane robienie do 10 zdjęć na sekundę (przez 3 sekundy),
15 zdjęć na sekundę (przez 2 sekundy) lub 30 zdjęć na sekundę
(przez 1 sekundę) po jednorazowym naciśnięciu przycisku [Migawka].
Zalecane do fotografowania ruchu szybkich obiektów, takich jak
samochody wyścigowe.
Wykonywanie zdjęcia z opóźnieniem 2 do 30 sekund. Opóźnienie
można ustawiać co 1 sekundę.
Aby określić liczbę zdjęć, naciśnij [m] ► 2 ► Napęd ► Seryjne,
a następnie naciśnij [f].
Aby określić opóźnienie, naciśnij [m] ► 2 ► Napęd ►
Timer, a następnie naciśnij [f].
66
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres AE
Zakres bal. biel
Po naciśnięciu przycisku [Migawka], aparat zrobi 3 zdjęcia pod rząd:
oryginalne, o ton ciemniejsze i o ton jaśniejsze. Przy robieniu serii
trzech zdjęć należy użyć statywu, aby zapobiec rozmazaniom zdjęć.
Ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
Po naciśnięciu przycisku [Migawka] aparat zrobi 3 zdjęcia pod rząd:
oryginalne i dwa z różnymi ustawieniami balansu bieli. Oryginalne
zdjęcie jest robione po naciśnięciu przycisku [Migawka]. Dwa
pozostałe zostaną dostosowane automatycznie wg. ustawień balansu
bieli. Ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
Ekspozycja +2
Ekspozycja -2
Oryginalne
WB+2
WB-2
Oryginalne
67
Funkcje fotografowania >
Napęd (metoda fotografowania)
Zakres kreatora obrazu
Ustawienie BKT
Po naciśnięciu przycisku [Migawka], aparat robi 3 zdjęcia pod rząd,
każde z różnymi ustawieniami z Kreatora obrazu. Aparat wykona
zdjęcie i zastosuje do niego trzy opcje Kreatora zdjęć. Trzy różne
ustawienia można określić w menu Ustawienie BKT.
Istnieje możliwość ustawienia opcji dla: Zakres AE, Zakres bal. biel,
Zakres kreat. obr..
Żywe
Retro
Aby ustawić opcję
zakresu,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 3 ►
Ustawienie BKT ► opcja.
Opcja
Opis
Ustawienie zakresu
AE
Ustawienie kolejności i obszaru zakresu.
• Kolejność zakresu: Umożliwia ustawienie
kolejności, w jakiej aparat robi zdjęcie
oryginalne, jaśniejsze i ciemniejsze
(określone jako 0, + i -).
• Obszar zakresu: Umożliwia ustawienie zakresu
ekspozycji 3 zdjęć Zakres AE.
Ustawi. zakr. bal.
bieli
Umożliwia ustawienie zakresu interwału balansu
bielu 3 zdjęć Zakres bal. biel.
Na przykład AB-/+3 reguluje wartość barwy
pomarańczowej o plus lub minus 3 kroki. MG-/+3
reguluje wartość magenta o tę samą wartość.
Ust. zakr. kr. obr.
Wybierz 3 ustawienia Kreatora obrazu, których
aparat użyje do zrobienia 3 zdjęć Zakres kreat.
obr..
Standard
68
Funkcje fotografowania
Lampy błyskowej
Aby zrobić realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być
stała. Kiedy ilość światła jest zmienna, można użyć opcjonalnej lampy
błyskowej i dostarczyć stałą ilość światła. Wybierz odpowiednie
ustawienia zgodnie ze źródłem światła i obiektem.
Aby ustawić opcje
lampy błyskowej,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 2 ► L.błysk.
► opcja.
Opcje lampy błyskowej
Opcja
Opcja
Opis
1. kurtyna: Lampa zadziała
natychmiast po otwarciu migawki.
Aparat robi zdjęcie obiektu
wcześniej, uwieczniając akcję.
2. kurtyna: Lampa zadziała tuż
przed zamknięciem migawki.
Aparat robi zdjęcie obiektu później
w sekwencji akcji.
Opis
Kierunek ruchy kuli
Kierunek ruchy kuli
Wył.: Lampa błyskowa nie będzie używana.
Inteligentna lampa błyskowa: Aparat automatycznie reguluje
jasność błysku zgodnie z ilością światła, jakie zapewnia
otoczenie.
Auto: Lampa błyskowa będzie automatycznie wyzwalana przy
słabym oświetleniu.
Autom.+red. czer.: Automatycznie wyzwala lampę błyskową i
redukuje efekt czerwonych oczu.
Preenchido: Lampa jest wyzwalana przy każdym zdjęciu.
• Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
• Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie należy
poruszać aparatu przed drugim rozbłyskiem lampy.
• Użycie lampy błyskowej i regulacja ilości światła jest możliwa tylko przy
użyciu specjalnej lampy zewnętrznej NX.
Należy używać wyłącznie lamp zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezgodnych lamp może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
Wypełn.+red. czer.: Lampa jest wyzwalana przy każdym
zdjęciu, migając w sposób zapobiegający efektowi czerwonych
oczu.
69
Funkcje fotografowania >
Lampy błyskowej
Korekcja efektu czerwonych oczu
Regulacja siły błysku lampy
Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy
błyskowej może spowodować czerwony odblask w oczach
fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, wybierz opcję
Wypełn.+red. czer..
Można dostosować siłę lampy błyskowej, aby uniknąć prześwietlenia
lub niedoświetlenia zdjęcia. Regulacja jest możliwa w zakresie ± 2
poziomów. Naciśnij przycisk [f], aby ustawić siłę.
Aby ustawić siłę
błysku lampy,
Aby ustawić siłę błysku lampy, w trybie fotografowania
naciśnij [m] ► 2 ► L.błysk. ► opcja ► [f].
Wart. eksp.i lampy błysk.
Bez korekcji czerwonych oczu
Z korekcją czerwonych oczu
Wstecz
Reset
70
Funkcje fotografowania
Pomiar
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat
pomiaru światła.
Aparat mierzy ilość światła w scenie i używa pomiaru do regulacji
różnych ustawień w wielu dostępnych trybach. Jeśli na przykład
obiekt wygląda na ciemniejszy, niż w rzeczywistości, aparat robi
jego prześwietloną wersję. Jeśli obiekt wygląda na jaśniejszy, niż w
rzeczywistości, aparat robi jego niedoświetloną wersję.
Na jasność i ogólny nastrój zdjęcia wpływa również sposób pomiaru
światła przez aparat. Wybierz odpowiednie ustawienie dla warunków
fotografowania.
Aby ustawić opcję
pomiaru,
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Pomiar ► opcja.
Punktowy
Tryb Punktowy oblicza ilość światła w centrum. Przy robieniu zdjęcia
w warunkach silnego podświetlenia zza obiektu, aparat dostosowuje
ekspozycję, umożliwiając prawidłowe sfotografowanie obiektu. Na
przykład po wybraniu trybu Multi w warunkach silnego podświetlenia,
aparat obliczy, że ilość światła w kadrze jest zbyt duża, robiąc
ciemniejsze zdjęcie. Tryb Punktowy pozwala zapobiec takiej sytuacji,
ponieważ aparat w tym trybie oblicza ilość światła wyłącznie we
wskazanym obszarze.
Obiekt jest jasny, podczas gdy tło jest ciemne. Tryb Punktowy jest
zalecany w sytuacjach, kiedy istnieje duża różnica w ekspozycji
między obiektem a tłem.
Poł. AE do pkt. AF
Po włączeniu tej funkcji aparat automatycznie ustawia optymalną
ekspozycję, obliczając jasność obszaru ostrości. Ta funkcja jest
dostępna jedynie w Punktowy lub wielopunktowym trybie pomiaru i
Wybór AF.
Aby ustawić tę
funkcję,
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► 3 ►
Poł. AE do pkt. AF ► opcja.
71
Funkcje fotografowania >
Pomiar
Centr. waż.
Multi
Tryb Centr. waż. oblicza szerszy obszar, niż tryb Punktowy. Sumuje on
ilość światła w centralnej części kadru (60 ~ 80%) oraz w pozostałej
jego części (20 ~ 40%). Jest on zalecany w sytuacjach, kiedy zachodzi
niewielka różnica w jasności między obiektem a tłem lub obszar
obiektu jest duży w porównaniu do całkowitej kompozycji zdjęcia.
Tryb Multi oblicza ilość światła w wielu obszarach. Aparat reguluje
ekspozycję do ilości dostępnego światła, uśredniając ogólną jasność
sceny. Ten tryb nadaje się do zdjęć o ogólnej tematyce.
72
Funkcje fotografowania
Inteligentny zasięg
Ta funkcja automatycznie koryguje utratę jasnych szczegółów, co
może mieć miejsce na skutek różnic w cieniowaniu na zdjęciu.
Bez efektu Inteligentny zasięg
Aby ustawić opcje
inteligentnego
zasięgu,
Z efektem Inteligentny zasięg
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Inteligentny zasięg
► opcja.
73
Funkcje fotografowania
OIS
Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu, aby zredukować
drgania aparatu. Funkcja OIS może nie być dostępna w niektórych
obiektywach.
Drgania aparatu występują w ciemnych miejscach lub przy robieniu
zdjęć w pomieszczeniach. W takich sytuacjach aparat używa niższych
szybkości migawki, aby zwiększyć ilość wpadającego światła, co może
się wiązać z nieostrymi zdjęciami. Włączenie przełącznika OIS może
zapobiec takiej sytuacji.
Opcje OIS
Opcja
Opis
Tryb 1: Funkcja OIS jest stosowana tylko po naciśnięciu migawki
całkowicie lub do połowy.
Tryb 2: Funkcja OIS jest zawsze włączona.
Ta funkcja jest dostępna, kiedy obiektyw ma przełącznik OIS i został
on włączony.
Bez korekcji OIS
Aby ustawić opcje
OIS,
Z korekcją OIS
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► OIS ► opcja.
74
Funkcje fotografowania
Kompensacja ekspozycji
Aparat automatycznie ustawia ekspozycję, mierząc poziomy światła z
kompozycji zdjęcia i pozycji obiektu. Jeśli ekspozycja ustawiona przez
aparat jest wyższa lub niższa od oczekiwanej, wartość ekspozycji
można wyregulować ręcznie. Wartość ekspozycji jest regulowana w
krokach co ±3. Aparat wyświetla na czerwono ostrzeżenie o ekspozycji
dla każdego kroku poza zakresem ±3.
Aby wyregulować wartość ekspozycji, przytrzymaj przycisk [W] i obróć
pokrętło w lewo lub prawo.
Wartość ekspozycji możesz sprawdzić według wskaźnika poziomu
ekspozycji.
Ostrzeżenie o
ekspozycji
Standardowy wskaźnik ekspozycji
Wskaźnik
poziomu
ekspozycji
Zmniejszona ekspozycja
(ciemniej)
Zwiększona ekspozycja
(jaśniej)
+2
-2
Oryginalne
75
Funkcje fotografowania
Blokada ekspozycji/ostrości
Jeżeli zbyt silny kontrast kolorów uniemożliwia uchwycenie stosownej
ekspozycji lub fotografowany obiekt leży poza obszarem ostrzenia
mechanizmu autofokusu, zablokuj ostrość lub ekspozycję, a następnie
zrób zdjęcie.
Po zablokowaniu ekspozycji lub ostrości, wyceluj obiektyw w żądane
miejsce i naciśnij przycisk [Migawka].
Aby zablokować ekspozycję lub ostrość, wyreguluj kompozycję
zdjęcia na obiekcie, na którym chcesz ustawić ostrość lub obliczyć
ekspozycję, a następnie naciśnij przycisk [E].
Możesz zmienić funkcję przypisaną do przycisku na blokadę ostrości lub
obie. Funkcja wywołana wciśnięciem do połowy przycisku [Migawka]
zależy od ustawienia funkcji przypisanej do przycisku [E]. (str. 92).
76
Funkcje fotografowania
Funkcje wideo
Poniżej opisano funkcje dotyczące filmów wideo.
Tryb AE Film
Fader
Scenę można wygasić lub rozjaśnić za pomocą funkcji wygaszania
w aparacie bez konieczności podłączania go do komputera.
Odpowiednie zastosowanie tej funkcji umożliwia dodanie
dramatycznych efektów do kręconych filmów.
Umożliwia ustawienie wartości przysłony w trybie nagrywania filmu.
Aby ustawić opcje
przysłony dla
filmu,
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Tryb AE Film ►
opcja.
Aby ustawić opcje
wygaszania,
Opcja
Opcja
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Fader ► opcja.
Opis
Opis
Wył.: Funkcja wygaszania nie jest używana.
Program: Wartość przysłony jest ustawiana automatycznie.
Rozjaśnianie: Scena stopniowo się rozjaśnia.
Preselekcja przysł.: Ustaw ręcznie wartość przysłony przed
nagrywaniem filmu wideo. Ustaw przycisk nawigacyjny zgodnie z
wybraną wartością przysłony.
Wygaszanie: Scena stopniowo gaśnie.
Rozjaśnianie-Wygaszanie: Funkcja wygaszania jest stosowana na
początku i końcu sceny.
77
Funkcje fotografowania >
Funkcje wideo
Redukcja wiatru
Głos
Podczas nagrywania filmu w hałaśliwym otoczeniu, aparat może
także nagrać niechciane dźwięki. W oglądaniu filmu w szczególności
przeszkadza nagrany odgłos wiatru. Użyj funkcji Redukcja wiatru w
celu usunięcia niektórych odgłosów otoczenia oraz szumu wiatru.
Czasami wyciszony film jest ciekawszy od filmu z dźwiękiem. Wyłącz
głos, aby nagrać wyciszony film.
Aby ustawić opcje
redukcji wiatru,
Aby ustawić opcje
głosu,
W trybie fotografowania naciśnij [f] ► Głos ► opcja.
W trybie Fotografowania naciśnij [m] ► 8 ►
Redukcja wiatru ► opcja.
Autofokus
Podczas nagrywania filmu naciśnij jeden raz przycisk [Podgląd głębi],
aby włączyć funkcję AF, a następnie jeszcze raz, aby wyłączyć ją.
Funkcja ta może nie działać, w zależności od stosowanego obiektywu.
Przycisk podglądu
głębi
78
Rozdział 3
Odtwarzanie/edytowanie
Dowiedz się, jak odtwarzać i edytować zdjęcia i filmy.
Proces edytowania plików na komputerze omówiono w rozdziale 5.
Odtwarzanie/edytowanie
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Dowiedz się, jak szybko wyszukiwać zdjęcia za pomocą widoku
miniatur oraz jak chronić i usuwać pliki.
Przeglądanie zdjęć
1
Przeglądanie miniatur obrazów
Aby wyszukać zdjęcia i filmy, skonwertuj je do widoku miniatur.
Widok miniatur umożliwia wyświetlenie do 20 obrazów jednocześnie,
dzięki czemu można z łatwością wyszukać żądane zdjęcie. Można
także klasyfikować i wyświetlać pliki według ich typu, dnia nagrania i
tygodnia nagrania.
Naciśnij [y].
• Zostanie wyświetlone ostatnio zrobione zdjęcie.
2
Obróć przycisk nawigacji lub naciśnij [C/w], aby
przewinąć pliki.
Tryb
Pomiar
L.błysk.
Focal Length
Balans bieli
EVC
Kreator obrazu
Rozmiar zdjęcia
Data
Filtr
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w lewo, aby
wyświetlić 9 lub 20 miniatur.
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w prawo, aby powrócić
do poprzedniego trybu.
80
Odtwarzanie/edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Przeglądanie plików według kategorii w
inteligentnym albumie
1
W widoku miniatur naciśnij [m].
2
Wybierz kategorię i naciśnij [o].
Usuwanie plików
W trybie odtwarzania można usuwać pliki, aby odzyskać wolne
miejsce na karcie pamięci. Pliki zabezpieczone nie zostaną usunięte.
Usuwanie pojedynczego pliku
Można wybrać jeden plik i usunąć go.
Opcja
Opis
Typ
Przeglądanie plików według typu, np. zdjęcia, filmy
lub zdjęcia z notatką głosową.
Data
Przeglądanie plików według daty zapisania.
Tydzień
Przeglądanie plików według tygodnia zapisania.
Miejsce
Przeglądanie plików według miejsca zapisania.
(Informacje o miejscu wykonania zdjęcia są
podawane tylko dla zdjęć wykonanych z użyciem
modułu GPS.)
1
W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij [
2
Wybierz Tak.
].
Ochrona plików
Pliki można zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem.
Uruchom tryb odtwarzania, wybierz plik i naciśnij [
].
• Aby wyłączyć zabezpieczenie pliku, naciśnij ponownie [
].
81
Odtwarzanie/edytowanie >
Wyszukiwanie plików i zarządzanie nimi
Usuwanie wielu plików
Usuwanie wszystkich plików
Można wybrać więcej plików i usunąć je.
1
W trybie odtwarzania naciśnij [
Można usunąć wszystkie pliki na karcie pamięci jednocześnie.
] ► Us. wielu elem..
• Alternatywnie, w trybie odtwarzania naciśnij [m] ►
Usuń ► Wybierz.
2
►
Obróć przycisk nawigacji lub naciśnij [C/w], aby wybrać
pliki do usunięcia i naciśnij [o].
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
2
Wybierz opcję
3
Wybierz Tak.
►
Usuń ► Wsz..
• Naciśnij ponownie [o], aby anulować wybór.
3
Naciśnij [
].
4
Wybierz Tak.
82
Odtwarzanie/edytowanie
Przeglądanie zdjęć
Powiększanie zdjęcia
Uruchamianie pokazu slajdów
Podczas przeglądania zdjęć w trybie odtwarzania można je
powiększać. Można również użyć funkcji Przycinania, aby wyciąć
część zdjęcia wyświetlonego na ekranie i zapisać ją jako nowy plik.
Istnieje możliwość przeglądania zdjęć w pokazie slajdów, stosowania
różnych efektów do pokazu i odtwarzania muzyki w tle.
Obszar powiększony
Powiększenie (maksymalne
powiększenie może się różnić w
zależności od rozdzielczości)
1
W trybie odtwarzania naciśnij [m].
2
Wybierz
3
Wybierz opcję efektu pokazu slajdów.
.
• Przejdź do kroku 4, aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów.
Pełny obraz
Opcja
Opis
Obrazy
Umożliwia ustawienie wybranych zdjęć do pokazu
slajdów.
• Wsz.: Wyświetlenie wszystkich zdjęć jako pokazu
slajdów.
• Data: Wyświetlenie zdjęć zrobionych w
określonym dniu jako pokazu slajdów.
• Wybierz: Wyświetlenie wybranych zdjęć jako
pokazu slajdów.
• Zdj. z dźw.: Uwzględnienie w pokazie slajdów
zdjęć z nagraniem głosowym.
Przytnij
W trybie odtwarzania obróć pokrętło szybkiego wyboru
w prawo, aby powiększyć zdjęcie.
Aby pomniejszyć zdjęcie, obróć pokrętło szybkiego wyboru
w lewo
Aby
Wykonaj
Przesunąć powiększony obszar
Naciśnij [F, I, C, w].
Przyciąć powiększony obraz
Naciśnij przycisk [f].
(zapisano jako nowy plik)
Efekt
• Wybór efektu przejścia.
• Wybierz Wył., aby zrezygnować z efektów.
Interwał
Wybór czasu wyświetlania każdego ze zdjęć.
Naciśnij [o].
Muzyka
Odtwarzanie muzyki w tle.
Powrócić do obrazu
oryginalnego
Pliki można przewijać, obracając pokrętło nawigacji po powiększeniu
zdjęcia.
4
Wybierz opcje Pokaz slajdów ► Odtwarzaj.
• Od razu rozpocznie się pokaz slajdów.
83
Odtwarzanie/edytowanie >
Przeglądanie zdjęć
Podświetlenie
Autom. obrót
Ta funkcja umożliwia identyfikację tych części zdjęcia, które są
nadmiernie rozjaśnione. Podczas przeglądania zdjęcia z włączonym
podświetleniem, nadmiernie rozjaśnione obszary na zdjęciu migają na
niebiesko.
Po włączeniu funkcji automatycznego obrotu, aparat automatycznie
obraca zdjęcia zrobione w pionie, aby pasowały do poziomo
ustawionego ekranu.
Aby ustawić opcje
automatycznego
obrotu,
Oryginał
Aby ustawić opcje
podświetlenia,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ► x ►
Autom. obrót ► opcja.
Podświetlone
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ► x ►
Podświetlenie ► opcja.
84
Odtwarzanie/edytowanie
Odtwarzanie filmu
Istnieje możliwość odtworzenia filmu, przechwycenia klatki z filmu lub
przycięcia filmu.
Rozmiar filmu
Data
Pauza
Stop
Przycinanie filmu podczas odtwarzania
1
Naciśnij [o] w miejscu, od którego ma się rozpocząć nowy
film.
2
Po wstrzymaniu naciśnij [ ].
3
Naciśnij [o] w miejscu, w którym ma się zakończyć nowy
film.
4
Po wstrzymaniu naciśnij [ ].
5
Wybierz Tak.
Elementy sterujące przeglądaniem
Aby
Wykonaj
Przewinąć do tyłu
Naciśnij [C].
Skanowanie do przodu przyspiesza do prędkości
2X, 4X lub 8X po każdorazowym naciśnięciu [C].
Wstrzymać/odtwarzać
Naciśnij [o].
Przewinąć do przodu
Naciśnij [w].
Skanowanie do przodu przyspiesza do prędkości
2X, 4X i 8X po każdorazowym naciśnięciu [w].
Sterować głośnością
Obróć pokrętło szybkiego wyboru w lewo lub w
prawo.
Zatrzymać
Naciśnij [F].
Wycięty film zostanie zapisany jako odrębny plik pod nową nazwą.
85
Odtwarzanie/edytowanie >
Odtwarzanie filmu
Przechwycenie klatki podczas odtwarzania
1
Naciśnij [o] w miejscu, w którym ma zostać
przechwycona klatka.
2
Naciśnij [I].
• Rozdzielczość zdjęcia z klatki będzie taka sama, jak rozdzielczość filmu.
• Przechwycona klatka zostanie zapisana jako odrębny plik pod nową
nazwą.
86
Odtwarzanie/edytowanie
Edytowanie zdjęcia
Dostępne są zadania związane z edycją zdjęć, takie jak zmiana
rozmiaru, obrót, eliminacja efektu czerwonych oczu, regulacja
jasności, kontrastu lub nasycenia. Edytowane zdjęcia zostaną
zapisane jako nowe pliki pod innymi nazwami.
Aby ustawić opcje
edycji obrazu,
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Wyb. Stylu Zdj.: Zastosowanie różnych stylów zdjęcia to zdjęć.
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ► z ►
Edycja obrazu ► opcja.
Wył.*
Miękkie
Żywe
Las
Jesień
Zamglony
Ponury
Klasyczny
Opcje
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Red czer oczu: Usuwanie czerwonych oczu ze zdjęcia.
(Wył.*, Wł.)
Podśw.: Korekcja jasności niewyeksponowanego zdjęcia.
(Wył.*, Wł.)
Redimen.: Zmiana rozmiaru zdjęcia. (Wył.*, 10M, 6M, 2M)
Dostępność rozdzielczości zależy od rozmiaru wybranego
zdjęcia.
Przed korekcją
Po korekcji
Obróć: Obracanie zdjęcia. (Wył.*, Prawo 90˚, Lewo 90˚, 180˚,
Poziomo, Pionowo)
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
87
Odtwarzanie/edytowanie >
Edytowanie zdjęcia
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Retusz twarzy: Ukrywanie niedoskonałości twarzy.
(Wył.*, Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3)
Smart Filter: Umożliwia stosowanie różnych efektów filtra do
zdjęć i tworzenie wyjątkowych zdjęć.
Wył.*
Winiety
Miniatura
Rybie oko
Szkic
Przeciwmgłowy
Raster
Miękki
Nowy plik może być mniejszy od oryginału.
88
Rozdział 4
Menu ustawień aparatu
Poniżej opisano funkcje menu ustawień użytkownika i ustawień ogólnych.
Zmiana ustawień pozwala na dostosowanie ich do swoich potrzeb i preferencji.
Menu ustawień aparatu
Ustawienia użytkownika
Ustawienia te umożliwiają dostosowanie środowiska użytkownika.
Aby ustawić opcje
użytkownika,
W trybie Fotografowania naciśnij przycisk [m] ► u ►
opcja.
Redukcja szumu
Redukcja szumu umożliwia zmniejszenie ilości szumów na zdjęciach.
* Ustawienie domyślne
Opcja
Opis
Red. szum. wys. ISO
Ta funkcja powoduje redukcję szumów, które
mogą wystąpić w przypadku ustawienia dużej
czułości ISO przekraczającej wartość 3200.
(Wył., Wł.*)
Red. szum. dług.
naśw.
Ta funkcja umożliwia zredukowanie szumów
występujących po ustawieniu długiego czasu
naświetlania (powyżej 1 sekundy).
(Wył., Wł.*)
Krok ISO
Czułość ISO można ustawić w krokach co 1/3 lub 1.
Zakres autom. ISO
Umożliwia ustawienie maksymalnej wartości ISO, przy której
będą dostępne konkretne kroki EV, gdy użytkownik ustawi opcję
automatycznego wyboru czułości ISO (ISO Auto).
* Ustawienie domyślne
Opcja
Wartość
1 krok
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600
1/3 kroku
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600
Lampa af
Aby usprawnić działanie mechanizmy autofokusu podczas
fotografowania w ciemnych miejscach, włącz lampę AF. Włączona
lampa AF usprawnia działanie funkcji autofokusu w ciemnych
miejscach.
90
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Ekran ust. użytkow.
* Ustawienie domyślne
Nr
Ta opcja umożliwia wyświetlanie informacji o fotografowaniu na
wyświetlaczu lub usuwanie ich.
1
Opis
1
Ikony
Włączenie lub wyłączenie ikon opcji fotografowania.
2
Siatka
Włączenie lub wyłączenie siatki na wyświetlaczu.
(Wył.*, 2 X 2, 3 X 3, +, X)
2
Histogram
Włączenie lub wyłączenie histogramu na wyświetlaczu.
3
3
Histogram – informacje
Histogram to wykres przedstawiający dystrybucję jasności na
zdjęciu. Histogram skłaniający się w lewo oznacza ciemne
zdjęcie. Histogram nachylony w prawo oznacza jasne zdjęcie.
Wysokość wykresu jest związana z kolorami. Im wyższy
wykres, tym większa ilość danego koloru na zdjęciu.
Niewystarczająca
ekspozycja
Zrównoważona
ekspozycja
Nadmierna ekspozycja
91
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia użytkownika
Mapowanie przycisków
Możesz zmienić działanie przycisków AEL i przeglądu.
* Ustawienie domyślne
Przycisk
Funkcja
AEL
Zmiana funkcji przycisku AEL. Funkcje AEL i AFL
umożliwiają zapisanie odpowiednio wartości ekspozycji i
ostrości po zrobieniu zdjęcia.
Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech ustawień dla
przycisku [E]:
• AEL*, które wykonuje funkcję blokady automatycznej
ekspozycji. Po włączeniu AEL, wciśnięcie przycisku
migawki do połowy skutkuje uruchomieniem blokady
autofokusu.
• AFL, które skutkuje uruchomieniem blokady
autofokusu. Po włączeniu AFL, wciśnięcie przycisku
migawki do połowy powoduje wykonanie funkcji
blokady ekspozycji.
• AEL + AFL, które skutkuje uruchomieniem obu blokad
– automatycznej ekspozycji i ostrości.
Podgląd
Można przypisać jedną z następujących funkcji do
przycisku Podglądu głębi:
• 1-prz.bal.bieli (balans bieli), która uruchamia funkcję
niestandardowego balansu bieli.
• Podgląd optycz.*, która uruchamia funkcję Poglądu
głębi ostrości dla bieżącej wartości przysłony. (str. 19).
• RAW za jedn.dotk.+ (RAW+ za jednym naciśnięciem
klawisza), co powoduje włączenie lub wyłączenie
funkcji RAW+JPEG.
92
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 1
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 1.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 1,
Ustaw metodę numerowania plików i folderów.
• Seria*: Nowe numery plików będą dodawane do
istniejącej sekwencji nawet po włożeniu nowej karty
pamięci, sformatowaniu karty czy usunięciu wszystkich
zdjęć.
• Reset: Po użyciu funkcji resetowania, nazwa
następnego pliku będzie nosiła numer 0001.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► [ ► opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Sformatuj kartę pamięci Formatowanie przygotowuje kartę
pamięci do użycia w aparacie i usuwa wszystkie istniejące
pliki włącznie z plikami chronionymi. (Nie, Tak)
Format.
Włożenie karty pamięci, która została sformatowana
w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub
komputerze, może skutkować błędem. Przed
rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować w
aparacie.
Reset
Przywrócenie menu konfiguracji i opcji fotografowania do
wartości fabrycznych. (Ustawienia daty, godziny, języka i
wyjścia wideo nie ulegają zmianie.) (Nie, Tak)
Nzw_pliku
Wybór metody tworzenia nazwy pliku.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG(sRGB)/
_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
• Data:
- Pliki sRGB — MMDDxxxx.JPG. Na przykład dla zdjęcia
zrobionego 1 stycznia nazwa pliku będzie miała postać
0101xxxx.jpg.
- Pliki AdobeRGB - MDDxxxx.JPG dla miesięcy od
stycznia do września. Dla miesięcy od października
do grudnia numer miesiąca zastępuje litera A
(październik), B (listopad) i C (grudzień).
Na przykład dla zdjęcia zrobionego 3 lutego nazwa
będzie miała postać 203xxxx.jpg. Dla zdjęcia
zrobionego 5 października nazwa pliku będzie miała
postać A05xxxx.jpg.
Opis
• Pierwszy folder otrzymuje nazwę 100PHOTO. Po
Numer pliku
•
•
•
•
•
wybraniu przestrzeni kolorów sRGB i standardowego
nazewnictwa plików, nazwa pierwszego pliku to
SAM_0001.
Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001
do SAM_9999.
Numery folderów rosną o 1 w zakresie od
100PHOTO do 999PHOTO.
Maksymalna liczba plików, które można zapisać w
jednym folderze, wynosi 9999.
Nazwy plików są przypisywane zgodnie ze
specyfikacjami DCF (Design rule for Camera File
system).
Zmiana nazwy pliku (np. na komputerze) może
uniemożliwić odczytanie go w aparacie.
Typ folderu
Wybór rodzaju folderu.
• Standard*: XXXPHOTO
• Data: XXX_MMDD
Language
Wybór wersji językowej menu na wyświetlaczu.
93
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 2
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 2.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 2,
Pozycja
Opis
Sz_podgl.
Ustawienie czasu Szybkiego podglądu – tj. czasu, przez
który aparat wyświetla zdjęcie tuż po jego zrobieniu.
(Wył., 1 sek.*, 3 sek., 5 sek., Zatrzymaj)
Regulacja
wyświetlacza
Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienie
automatycznej jasności lub koloru wyświetlacza.
• Jasność wyświetlacza: Umożliwia regulowanie
jasności wyświetlacza poprzez obracanie pokrętłem
nawigacji lub za pomocą przycisków [F/I].
• Autom. jasność: Włączanie lub wyłączanie
automatycznej jasności. (Wył., Wł.*)
• Kolor wyświetlacza: Umożliwia regulowanie koloru
wyświetlacza poprzez obracanie pokrętłem nawigacji i
za pomocą przycisków [F/I/C/w].
Oszczędz.
wyświetl.
Ustawienie czasu wyłączenia aparatu. Umożliwia
wyłączenie aparatu, jeśli urządzenie nie jest używane
przez określony czas.
(0,5 min, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► ] ► opcja.
* Ustawienie domyślne
Opis
Oszcz. energii
• Aparat zachowuje ustawienia czasu wyłączenia
nawet po wymianie baterii.
• Funkcja oszczędzania energii może nie działać, jeśli
aparat jest podłączony do komputera, telewizora lub
drukarki, bądź odtwarza pokaz slajdów lub film.
Ustawienie daty, godziny, formatu daty, strefy czasowej i
opcji nadrukowywania daty na zdjęciach.
(Typ, Data, Strefa czasowa, Czas, Nadruk)
Data/czas
• Data i godzina są wyświetlane w formacie 12- lub
24-godzinnym.
• Data jest wyświetlana w prawej dolnej części
zdjęcia.
• Po wydrukowaniu zdjęcia niektóre drukarki mogą
nie wydrukować daty prawidłowo.
Ustawienie czasu wyłączenia wyświetlacza. Umożliwia
wyłączenie wyświetlacza, jeśli aparat nie jest używany
przez określony czas.
(Wył., 0,5 min*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Dźwięk
• Głośność systemu: Ustawienie głośności
dźwięku lub całkowite wyłączenie dźwięku.
(Wył., Cichy, Średni*, Głośny)
• Dźw. af: Włączenie lub wyłączenie dźwięku
wydawanego przez aparat w trybie AF. (Wył., Wł.*)
• Dźwięk przycisku: Włączenie lub wyłączenie dźwięku
wydawanego przez aparat przy naciskaniu przycisków.
(Wył., Wł.*)
94
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 3
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 3.
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 3,
* Ustawienie domyślne
Opis
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD, obsługującego
system Anynet+ (HDMI-CEC), funkcjami odtwarzania
aparatu można sterować za pomocą pilota do telewizora.
• Wył.: Nie można sterować funkcjami odtwarzania
aparatu przy użyciu pilota telewizora TV.
• Wł.*: Można sterować funkcjami odtwarzania aparatu
przy użyciu pilota telewizora TV.
W trybie fotografowania naciśnij [m] ► \ ► opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Pozycja
Opis
• Oczyszczanie czujnika: Usuwanie kurzu z czujnika.
• Czynność startowa: Po włączeniu tej funkcji, aparat
przeprowadza czyszczenie czujnika przy każdym
uruchomieniu. (Wył.*, Wł.)
Oczyszczanie
czujnika
Wyj_video
Urządzenie korzysta z wymiennych obiektywów,
więc przy ich wymianie na czujniku może osadzać
się kurz. Może to prowadzić do pojawiania się
cząsteczek kurzu na zdjęciach. Podczas przebywania
w wyjątkowo zakurzonych obszarach nie zalecamy
wykonywania wymiany obiektywów. Należy również
pamiętać o zamocowaniu osłony na nieużywany
obiektyw.
Rozmiar HDMI
Po podłączeniu aparatu do telewizora HD za pomocą
przewodu HDMI, można zmienić rozdzielczość obrazu.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p
• PAL: Auto*, 1080i, 720p, 576p
Jeśli podłączony telewizor nie obsługuje wybranej
rozdzielczości, aparat ustawi rozdzielczość o poziom
niższą.
Wybór sygnału wyjścia wideo odpowiedniego dla kraju,
w którym używany jest aparat, podczas jego podłączania
do urządzenia zewnętrznego, takiego jak monitor czy
telewizor.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk
• PAL (obsługuje tylko PAL B, D, G, H lub I): Australia,
Austria, Belgia, Chiny, Holandia, Finlandia, Niemcy,
Anglia, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia,
Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia i
Norwegia
95
Menu ustawień aparatu >
Ustawienia 3
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Wyświetlenie wersji wewnętrznego oprogramowania
korpusu aparatu i obiektywu, a także możliwość jego
aktualizacji.
• Korpus: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego
korpusu aparatu.
• Obiektyw: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania
obiektywu.
• Oprogramowanie wewnętrzne można pobrać z
Aktualizacja
oprogr.
witryny www.samsungimaging.com lub
www.samsung.com.
• Nie można uaktualnić oprogramowania aparatu
bez całkowicie naładowanych akumulatorów. Przed
rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy
całkowicie naładować akumulator lub podłączyć
zasilacz (opcjonalny).
• Po uaktualnieniu oprogramowania ustawienia
użytkownika zostaną zresetowane.
(Data, godzina, język i ustawienia wyjścia wideo
zostaną zachowane).
• Podczas aktualizacji oprogramowania nie wolno
wyłączać aparatu.
96
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 4
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 4. Aby skorzystać z
funkcji GPS, należy kupić opcjonalne akcesorium GPS.
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 4,
W trybie Fotografowania naciśnij [m] ► 4 ► opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Geotagging
Włączenie tej funkcji umożliwia robienie zdjęć
uzupełnionych informacjami o miejscu ich wykonania,
pobieranych za pomocą systemu GPS. Informacje o
lokalizacji są dodawane do danych Exif łączonych ze
zdjęciem. (Wył., Wł.*)
Obow. ustaw.
czasu GPS
Można ustawić czas zapisu informacji o miejscu
wykonania zdjęcia, gdy aparat przestanie odbierać
sygnał GPS. (15 s*, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min,
30 min)
Wyświetlanie
lokalizacji
W prawym górnym rogu ekranu trybu fotografowania
można wyświetlać informacje o lokalizacji. Informacje
o miejscu wykonania zdjęcia będą wyświetlane
po koreańsku tylko, gdy jesteś w Korei i język
wyświetlacza został ustawiony na koreański. W
przypadku ustawienia innego języka informacje o
miejscu będą wyświetlane po angielsku. (Wył., Wł.*)
Resetowanie
GPS
Ustawienie umożliwia wyszukanie satelitów GPS
położonych najbliżej. (Nie, Tak)
97
Menu ustawień aparatu
Ustawienia 5
Poniżej przedstawiono elementy menu Ustawienia 5.
Aby ustawić
opcje w menu
Ustawienia 5,
W trybie Fotografowania naciśnij [m] ► 5 ► opcja.
* Ustawienie domyślne
Pozycja
Opis
Zniekształcenie
poprawne
Korekta zniekształcenia obiektywu, jakie może
pojawiać się na zdjęciach przy niektórych
obiektywach. Ta funkcja może nie być dostępna w
niektórych obiektywach. (Wył.*, Wł.)
I-funkcja
obiektywu
Ustaw funkcje wyświetlane po naciśnięciu przycisku
[iFn] na obiektywie iFn.
• WB: Wył., Wł.*
• ISO: Wył., Wł.*
98
Rozdział 5
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Aby wykorzystać w pełni możliwości aparatu, można podłączyć go do urządzeń zewnętrznych,
takich jak komputer, telewizor czy drukarka do zdjęć.
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Przeglądanie plików na telewizorze klasycznym lub HD
Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze po
podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.
4
Upewnij się, że telewizor i aparat są włączone, a
następnie wybierz tryb lub źródło wejścia wideo (np. AV
lub AV1) w telewizorze.
Wyświetlanie plików na telewizorze
5
Przeglądaj filmy i zdjęcia za pomocą przycisków na
aparacie.
1
2
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk
[m] ► \ ► Wyj_video.
Wybierz wyjście sygnału wideo zgodnie z krajem lub
regionem. (str. 95)
• W przypadku niektórych telewizorów mogą pojawiać się zakłócenia
cyfrowe lub część zdjęcia może być niewidoczna.
• W zależności od ustawień telewizora, obrazy mogą nie wyświetlać się w
centrum ekranu.
• Po podłączeniu aparatu do telewizora nie można robić zdjęć ani
nagrywać filmów.
3
Podłącz aparat do telewizora za pomocą kabla A/V.
Video
Audio
100
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Przeglądanie plików na telewizorze klasycznym lub HD
Przeglądanie plików na telewizorze HD
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij [m]
► \ ► Rozmiar HDMI ► opcja.
4
Przeglądaj filmy i zdjęcia za pomocą przycisków na
aparacie.
• Aparat można podłączyć kablem HDMI telewizora HD, aby skorzystać z
metody sterowania Anynet+(CEC).
2
Podłącz aparat do telewizora HD za pomocą kabla HDMI.
Jeśli jednocześnie zostanie podłączony kabel A/V i HDMI, połączenie
kablem HDMI będzie traktowane priorytetowo. Odłącz kabel A/V, aby
zapewnić lepszą jakość odtwarzanego obrazu.
• Funkcje Anynet+(CEC) umożliwiają sterowanie podłączonymi
urządzeniami za pomocą pilota do telewizora.
• Jeśli telewizor HD obsługuje system Anynet+(CEC), włączy się on
•
•
•
•
3
automatycznie po podłączeniu aparatu. Ta funkcja może nie być
dostępna w niektórych telewizorach HD.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD za pomocą kabla HDMI,
nie można robić zdjęć ani nagrywać filmów.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora HD niektóre funkcje
odtwarzania w aparacie mogą nie być dostępne.
Czas nawiązywania połączenia między aparatem i telewizorem HD może
się różnić w zależności od używanej karty SD.
Główną funkcją karty SD jest zwiększenie szybkości przesyłu danych,
więc karta SD o większej szybkości przesyłu niekoniecznie musi być
równie szybka przy korzystaniu z funkcji HDMI.
Upewnij się, że telewizor HD i aparat są włączone, a
następnie wybierz tryb HDMI.
• Ekran telewizora HD stanowi odbicie wyświetlacza aparatu.
101
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia z aparatu można drukować po bezpośrednim podłączeniu
drukarki lub poprzez zapisanie informacji o kolejności drukowania,
(ang. Digital Print Order Format – DPOF) na karcie pamięci.
2
Włącz aparat.
• W oknie podręcznym wybierz opcję Drukarka.
Jeśli drukarka dysponuje funkcją pamięci masowej, należy najpierw
przestawić tryb USB w menu ustawień na Drukarka.
Drukowanie zdjęć za pomocą drukarki
fotograficznej (PictBridge)
3
• Naciśnij [m], aby ustawić opcje drukowania.
Zdjęcia można drukować za pomocą drukarki zgodnej z systemem
PictBridge, po podłączeniu aparatu bezpośrednio do takiej drukarki.
1
Po włączeniu drukarki aparat należy podłączyć do drukarki
za pomocą kabla USB.
Naciśnij [C/w], aby wybrać zdjęcie.
4
Naciśnij [o], aby drukować.
102
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Drukowanie zdjęć
Konfigurowanie ustawień drukowania
Obrazy
Jedno zdj.
Koko
Auto
Układ
Autom.
Typ
Autom.
Jakość
Autom.
Data
Autom.
Drukuj
Wyjście
Opcja
Opis
Obrazy
Wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub
wszystkich zdjęć.
Koko
Określenie rozmiaru wydruku.
Układ
Tworzenie wydruku miniatur.
Typ
Wybór typu papieru.
Jakość
Ustawienie jakości wydruku.
Data
Ustawienie drukowania daty.
Nzw_pliku
Ustawienie drukowania nazwy pliku.
Reset
Resetowanie opcji drukowania.
Ustawianie obsługi DPOF przez drukarkę
DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie rozmiaru
wydruku zdjęcia i liczby kopii. Aparat zapisuje informacje DPOF w
folderze MISC na karcie pamięci. Wskaźnik DPOF jest widoczny
podczas wyświetlania zdjęcia z informacjami DPOF. Jeśli dodano
informacje DPOF do zdjęć, możesz zabrać kartę pamięci do zakładu
zajmującego się drukiem cyfrowym.
Aby ustawić opcje
DPOF,
W trybie odtwarzania naciśnij [m] ► x ► DPOF ►
wybierz opcję.
Niektóre opcje nie są obsługiwane przez pewne drukarki.
103
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Drukowanie zdjęć
Opcje DPOF
Opcja
Opis
Standard
Możesz wybrać zdjęcia do wydrukowania wraz z liczbą
kopii.
• Wybierz: Wybierz liczbę kopii dla wybranych zdjęć.
(Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować ► Wybierz
liczbę kopii, obracając pokrętło szybkiego wyboru w
lewo i prawo, a następnie naciskając [f])
• Wsz.: Wybierz liczbę kopii dla wszystkich zdjęć.
(Wybierz liczbę kopii, naciskając [F/I], a
następnie naciśnij [o]).
• Anuluj: Anulowanie wyboru liczby kopii DPOF.
Indeks
Ta opcja umożliwia wydrukowanie wszystkich zdjęć jako
miniatur na jednej kartce.
Rozmiar
Możesz określić rozmiaru wydruku.
• Wybierz: Wybierz rozmiar wydruku dla wybranych
zdjęć. (Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować ►
Wybierz rozmiar wydruku, obracając pokrętło szybkiego
wyboru w lewo i prawo, a następnie naciskając [f])
• Wsz.: Wybierz rozmiar wydruku dla wszystkich zdjęć na
karcie pamięci. (Wybierz rozmiar wydruku, naciskając
[F/I], a następnie naciśnij [o])
• Anuluj: Anulowanie rozmiaru wydruku DPOF dla
wszystkich zdjęć.
104
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Przesyłanie plików do komputera
Włącz aparat.
Pliki na karcie pamięci można przesłać do komputera, podłączając do
niego aparat.
3
Przesyłanie plików do komputera
(Windows)
4
Na Komputerze wybierz kolejno pozycje
Mój komputer ► Dysk wymienny ► DCIM ►
XXXPHOTO lub XXX_MMDD.
5
Wybierz pliki, a następnie przeciągnij je lub zapisz na
komputerze.
Przesyłanie plików przez podłączenie aparatu jako
przenośnego dysku
• W oknie podręcznym wybierz opcję Komputer .
Aparat można podłączyć do komputera jako dysk przenośny.
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
Jeśli opcja Typ folderu jest ustawiona na Data, nazwa folderu będzie
miała postać XXX_MMDD. Na przykład dla zdjęcia wykonanego 1 stycznia
nazwa folderu będzie miała postać 101_0101.
• Wtyczkę kabla należy podłączyć do właściwego złącza w aparacie.
W przypadku odwrócenia kabla można doprowadzić do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI, aparat nie będzie działać
poprawnie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat.
105
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Przesyłanie plików do komputera
Odłączanie aparatu (Windows XP)
Sposób odłączania kabla USB w systemach Windows Vista i 7 jest
podobny.
1
Upewnij się, że między aparatem a komputerem nie są
przesyłane żadne dane.
Przesyłanie plików do komputera (Mac)
1
Włącz aparat.
2
Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla
USB.
• Jeśli lampka stanu w aparacie miga, oznacza to, że trwa
Obsługiwany jest system Mac OS 10.4 lub nowszy.
przesyłanie danych. Zaczekaj, aż lampka przestanie migać.
2
Kliknij
na pasku narzędzi w dolnej części ekranu
komputera.
• Wtyczkę kabla należy podłączyć do właściwego złącza w aparacie.
W przypadku odwrócenia kabla można doprowadzić do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI, aparat nie będzie działać
poprawnie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat.
3
Kliknij wyskakujący komunikat.
4
Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym
usunięciu.
3
5
Odłącz kabel USB.
4
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku przenośnego.
5
Przenieś zdjęcia lub filmy do komputera.
Włącz aparat.
• W oknie podręcznym wybierz opcję Komputer.
106
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych
Edytowanie zdjęć na komputerze
Zdjęcia cyfrowe można edytować na wiele sposobów za pomocą
programów do edycji zdjęć. Naucz się edytować zdjęcia za pomocą
dołączonych programów do edycji.
Instalacja oprogramowania
Użyj dołączonego oprogramowania, aby przesłać pliki z aparatu do
komputera. Możesz również edytować zdjęcia i wysyłać je do sieci
web.
1
Włóż dysk CD-ROM do komputera.
2
Kiedy wyświetli się kreator ustawień, kliknij pozycję
Samsung Digital Camera Installer.
3
Wybierz program do zainstalowania i kliknij pozycję
Install.
4
Wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
5
Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Exit.
Programy na dysku CD
Program
Przeznaczenie
Intelli-studio
Edycja zdjęć i filmów.
Samsung RAW
Converter
Konwersja plików RAW do żądanego formatu
plików.
• Jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań, filmy mogą nie
odtwarzać się prawidłowo lub ich edycja może trwać dłużej.
• Przed użyciem programu zainstaluj biblioteki DirectX 9.0c lub nowsze.
• Aby możliwe było podłączenie aparatu jako dysku przenośnego, na
komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows XP/
Vista/7 lub Mac OS 10.4 lub nowszy.
Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera lub nieobsługiwanego
komputera i systemu operacyjnego może unieważnić gwarancję.
Korzystanie z programu Intelli-studio
Intelli-studio to wbudowany program umożliwiający odtwarzanie i
edytowanie plików. Można również wysyłać pliki do ulubionych witryn.
Aby zapoznać się ze szczegółami, wybierz pozycję Help ► Help
programie.
107
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Edytowanie zdjęć na komputerze
Wymagania systemowe
Element
Korzystanie z interfejsu programu Intelli-studio
Wymagania
1
System operacyjny* Windows XP SP2/Vista/7
Procesor
Intel® Pentium® 4, 3,2 GHz lub szybszy/AMD
Athlon™ FX, 2,6 GHz lub szybszy
Pamięć RAM
Min. 512 MB RAM (zalecane przynajmniej 1 GB)
Miejsce na dysku
twardym
250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
Inne
• Napęd CD-ROM
• 1024x768 pikseli, monitor z 16-bitową paletą
kolorów (1280x1024 piksele, zalecana paleta
32-bitowa)
• USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy
• nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/ATI z serii
X1600 lub szybsza
2
3
4
5
•
•
•
•
•
komputerach, nawet jeśli komputer spełnia wymagania systemowe.
Program Intelli-studio jest kompatybilny tylko z systemem Windows.
Plików nie można edytować bezpośrednio w aparacie. Przed edycją pliki
należy przenieść do komputera.
Plików z komputera nie można kopiować do aparatu.
Program Intelli-studio obsługuje następujące formaty:
- Filmy: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
W programie Intelli-studio nie można otworzyć plików w formacie RAW.
7
15
14
8
13
9
12
10
11
* 64-bitowe wersje systemów Windows XP, Vista i 7 nie są obsługiwane.
• Program Intelli-studio może nie działać prawidłowo na niektórych
6
Nr
Opis
1
Otwarcie menu.
2
Wyświetlenie plików w wybranym folderze.
3
Przejście do trybu edycji zdjęć.
4
Przejście do trybu edycji filmów.
5
Przejście do trybu udostępniania. (Pliki można wysyłać przez e-mail
lub ładować do różnych witryn, takich jak Flickr czy YouTube.)
6
Powiększanie lub zmniejszanie miniatur na liście.
7
Wybór typu pliku.
108
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Nr
Edytowanie zdjęć na komputerze
Opis
8
Wyświetlenie plików w wybranym folderze na komputerze.
9
Wyświetlenie lub ukrycie plików z podłączonego aparatu.
10
Wyświetlenie plików w wybranym folderze w aparacie.
11
Przeglądanie plików jako miniatur, w Inteligentnym Albumie lub na
mapie.
12
Przeglądanie folderów w podłączonym urządzeniu.
13
Przeglądanie folderów na komputerze.
14
Przejście do poprzedniego lub następnego folderu.
15
Drukowanie plików, wyświetlanie plików na mapie, przechowywanie
plików w folderze Mój Folder lub rejestracja twarzy.
2
Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
• Wtyczkę kabla należy podłączyć do właściwego złącza w aparacie.
W przypadku odwrócenia kabla można doprowadzić do uszkodzenia
plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych.
• Po podłączeniu kabla USB do portu HDMI, aparat nie będzie działać
poprawnie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat.
Przesyłanie plików za pomocą programu Intelli-studio
Za pomocą programu Intelli-studio można łatwo przenieść pliki z
aparatu na komputer.
1
Włącz aparat.
3
Uruchom program Intelli-studio na komputerze.
4
Włącz aparat.
• W oknie podręcznym wybierz opcję Komputer.
5
Wybierz folder na komputerze, aby zapisać nowe pliki i
wybierz Yes.
• Nowe pliki zostaną przesłane do komputera.
• Jeśli w aparacie nie ma nowych plików, nie zostanie wyświetlone
wyskakujące okno zapisu nowych plików.
109
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Edytowanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z programu Samsung RAW
Converter
Zdjęcia zrobione aparatem są często konwertowane do formatu
JPEG i zapisywane w pamięci zgodnie z ustawieniami w momencie
fotografowania. Pliki RAW nie są przekształcane do formatów JPEG
i są zapisywane w pamięci bez żadnych zmian. Program Samsung
RAW Converter umożliwia kalibrację ekspozycji, balansu bieli, tonów,
kontrastów i kolorów zdjęć.
Wymagania dla systemu Windows
Element
Element
Wymagania
System operacyjny
Apple® Mac® OS X v10.4 / v10.5 / v10.6
Procesor
Komputer oparty na procesorze firmy Intel lub
kompatybilny (zalecany procesor Core 2 Quad lub
nowszy) / PowerPC
Pamięć RAM
Zalecane 1 GB lub więcej
Miejsce na dysku
twardym
Należy zarezerwować przynajmniej 100 MB
miejsca. Należy przydzielić wystarczającą ilość
miejsca na dysku na przechowywanie zdjęć.
(Jedno zdjęcie może zajmować ponad 10 MB
miejsca na dysku).
Inne
• XGA (1024x768), pełny kolor (24 bity lub więcej)
• Klawiatura, mysz lub równoważne urządzenia
Wymagania
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7
System operacyjny
Wymagania dla komputerów Macintosh
* Do instalacji niezbędne są uprawnienia administratora.
* W 64-bitowym systemie operacyjnym program działa jako
aplikacja 32-bitowa.
Procesor
Komputer oparty na procesorze Intel Pentium®,
AMD Athlon lub kompatybilny komputer (zalecany
procesor Pentium4, Athlon XP lub nowszy)
Pamięć RAM
Zalecane 1 GB lub więcej
Miejsce na dysku
twardym
Należy zarezerwować przynajmniej 100 MB
miejsca. Należy przydzielić wystarczającą ilość
miejsca na dysku na przechowywanie zdjęć.
(Jedno zdjęcie może zajmować ponad 10 MB
miejsca na dysku).
Inne
• XGA (1024x768), pełny kolor (24 bity lub więcej)
• Klawiatura, mysz lub równoważne urządzenia
* Umożliwia współpracę z procesorem wielordzeniowym
(Intel Core i7,Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD Phenom IIX4,
Phenom X4 itd.)
• Program Samsung RAW Converter może nie działać prawidłowo na
niektórych komputerach, nawet jeśli komputer spełnia wymagania
systemowe.
• Program instalacyjny dla komputerów Macintosh nie zostanie
uruchomiony automatycznie. Uruchom ręcznie plik instalacyjny
umieszczony na dołączonej płycie CD-ROM.
110
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Edytowanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z interfejsu programu Samsung RAW
Converter
Szczegóły dotyczące używania programu Samsung RAW Converter
można uzyskać, klikając pozycję Help ► Open software manual.
1
2
Edycja plików w formacie RAW
W przypadku edycji plików w formacie RAW za pomocą programu
Samsung RAW Converter, można zachować wysoką jakość obrazu.
Możesz również edytować zdjęcia w formatach JPEG i TIFF.
Aby wyregulować ekspozycję zdjęcia
1
Wybierz pozycję File ► Open file i otwórz plik.
2
Spośród narzędzi edycyjnych wybierz
3
.
4
Nr
Opis
1
Menu
2
Pasek narzędzi
3
Narzędzia edycyjne
4
Otwarcie/zamknięcie okna regulacji dla narzędzi edycyjnych
111
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
3
Edytowanie zdjęć na komputerze
Wyreguluj ekspozycję za pomocą suwaka.
Obraz oryginalny
Aby wyregulować kontrast zdjęcia
1
Wybierz File ► Open file i otwórz plik.
2
Spośród narzędzi edycyjnych wybierz
3
Wyreguluj tony za pomocą suwaka.
.
Obraz po edycji
Tryb P, przysłona: f=8,
Szybkość migawki: 1/15 s, ISO=100
Obraz oryginalny
Obraz oryginalny
Obraz po edycji
Obraz po edycji
112
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych >
Edytowanie zdjęć na komputerze
Aby zapisać pliki RAW w formacie JPEG lub TIFF
1
Wybierz pozycję File ► Open file i otwórz plik.
2
Wybierz File ► Development.
3
Wybierz format pliku (JPEG lub TIFF) i wybierz Save.
113
Rozdział 6
Załącznik
Załącznik
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach, należy
wypróbować następujące rozwiązania.
Komunikaty o
błędach
Zalecane rozwiązanie
Obiektyw zabl.
Obiektyw jest zablokowany. Przekręcaj obiektyw w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
aż do usłyszenia kliknięcia. (str. 32)
Błąd karty
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
• Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.
• Sformatuj kartę pamięci.
Słaba bateria
Włóż naładowany akumulator lub naładuj
zamontowany akumulator.
Brak pliku obrazu
Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
Błąd pliku
Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Pamięć pełna
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Zablok. Karta
Kartę SD lub SDHC można zablokować, aby
zapobiec skasowaniu plików. Przed rozpoczęciem
fotografowania należy odblokować kartę. (str. 117)
DCF Full Error
Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF.
Przenieś pliki z karty pamięci na komputer, a
następnie sformatuj kartę (str. 93)
Error 00
Wyłącz aparat, a następnie zamontuj ponownie
obiektyw. Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Error 01/02
Wyłącz aparat i wyjmij akumulator, a następnie
włącz urządzenie ponownie. Jeśli komunikat nie
zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
115
Załącznik
Konserwacja aparatu
Czyszczenie aparatu
Obiektyw i wyświetlacz aparatu
Oczyść obiektyw z kurzu za pomocą pędzelka, a następnie przetrzyj
go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz,
zwilż papierek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i
ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.
Informacje o czujniku obrazu
W zależności od warunków fotografowania, na zdjęciach może
pojawiać się kurz, ponieważ czujnik obrazu jest wystawiony na
działanie środowiska zewnętrznego. Jest to normalne zjawisko,
gdyż aparat podczas codziennego użytkowania jest narażony na
działanie kurzu. Aby usunąć kurz z czujnika, należy uruchomić funkcję
czyszczenia czujnika. (str. 95) Jeśli mimo to kurz pozostanie na
czujniku, skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie wkładaj dmuchawy
w otwór bagnetowy obiektywu.
Korpus aparatu
Przetrzyj go suchą, miękką szmatką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników
ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub niepoprawne
działanie aparatu.
116
Załącznik >
Konserwacja aparatu
Informacje dotyczące kart pamięci
Obsługiwane karty pamięci
Aparat obsługuje karty SD lub SDHC.
Styki
Przełącznik
zabezpieczający
przed zapisem
Etykieta (przód)
Pojemność karty pamięci
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenerii lub
warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono dla
karty SD 1 GB.
Rozmiar
*Filmy
(30 klatek/s)
Dobra
Normalna
1280 (16:9)
Ok. 15 min
Ok. 22 min
640 (4:3)
Ok. 44 min
Ok. 66 min
320 (4:3)
Ok. 145 min
Ok. 210 min
* Dopuszczalny czas nagrania może ulec zmianie, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji
zoomu. W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów
wideo.
Aby zapobiec usunięciu plików z karty pamięci SD lub SDHC,
przestaw przełącznik zabezpieczenia przed zapisem umieszczony
na karcie pamięci. Aby zablokować kartę, przesuń przełącznik w dół.
Aby ją odblokować, przesuń przełącznik w górę. Odblokuj kartę przed
zrobieniem zdjęć lub nagraniem filmu.
117
Załącznik >
Konserwacja aparatu
B.dobra
Dobra
Normalna
RAW
RAW +
B.dobra
RAW + Dobra
RAW +
Normalna
14M 4592X3056 (3:2)
141
282
423
34
25
30
32
10M 3872X2592 (3:2)
195
391
587
-
28
34
35
6M 3008X2000 (3:2)
320
640
961
-
31
37
38
2M 1920X1280 (3:2)
732
1465
2198
-
35
42
42
Seryjne
1161
2322
3484
-
-
-
-
12M 4592X2584 (16:9)
166
332
499
-
26
32
33
8M 3872X2176 (16:9)
232
464
696
-
29
35
36
5M 3008X1688 (16:9)
376
752
1129
-
32
38
39
2M 1920X1080 (16:9)
850
1703
2550
-
36
42
42
9M 3056X3056 (1:1)
210
420
630
-
32
34
35
6.7M 2592X2592 (1:1)
288
576
864
-
34
37
37
4M 2000X2000 (1:1)
470
940
1411
-
38
40
40
1.6M 1280X1280 (1:1)
1041
2083
3121
-
42
43
43
Rozmiar
Zdjęcia
118
Załącznik
Informacje dotyczące akumulatora
Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez firmę
Samsung.
Dane techniczne akumulatora
Model
BP1310
Typ
Akumulator litowo-jonowy
Pojemność
1300 mAh
Napięcie
7,4 V
Czas ładowania
(gdy aparat jest wyłączony)
Ok. 150 min
Czas eksploatacji akumulatora
Tryb fotografowania
Średni czas / liczba zdjęć
Zdjęcia
Ok. 210 min / Ok. 420 zdjęć
Filmy
Ok. 130 min
• Powyższe dane opracowano na podstawie standardowych testów,
przeprowadzonych przez firmę Samsung. Rzeczywiste wyniki
mogą różnić się od podanych, w zależności od sposobu używania
urządzenia.
• Dostępny czas nagrywania może się różnić w zależności od tła,
przerw w nagrywaniu i warunków użytkowania.
• W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno
kilka filmów wideo.
119
Załącznik >
Informacje dotyczące akumulatora
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy akumulator
został włożony prawidłowo.
• Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, przed użyciem w
aparacie należy go ładować przynajmniej przez 10 minut.
Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z akumulatora może
doprowadzić do powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów
bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatora należy
przestrzegać poniższych zasad:
• W przypadku nieprawidłowej obsługi akumulator może ulec zapłonowi
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia
się do szybszego wyczerpania akumulatora. Ładuj baterię do
momentu, gdy dioda wskaźnika zaświeci na zielono.
•
• Jeśli dioda wskaźnika miga na pomarańczowo lub nie świeci,
•
• W przypadku ładowania akumulatora przegrzanym kablem
•
•
podłącz ponownie kabel lub wyjmij baterię, a następnie włóż ją
ponownie.
lub w wysokiej temperaturze dioda wskaźnika może zaświecić
na pomarańczowo. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu
akumulatora.
• Wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego nie ciągnij za kabel.
Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
• Nie należy zginać kabla zasilacza ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
•
•
•
lub eksplodować. Jeśli zauważono jakiekolwiek deformacje, pęknięcia
lub inne nieprawidłowości w wyglądzie akumulatora, należy natychmiast
zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z producentem.
Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych przez
producenta ładowarek do akumulatorów i zasilaczy oraz ładować
akumulator w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu urządzeń grzewczych
ani pozostawiać go w zbyt nagrzanych miejscach, na przykład latem we
wnętrzu rozgrzanego samochodu.
Nie należy umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej.
Nie należy przechowywać akumulatora ani korzystać z niego w
gorących i wilgotnych miejscach, na przykład saunach lub kabinach
prysznicowych.
Nie należy na długo pozostawiać akumulatora na łatwopalnych
materiałach, na przykład na pościeli, dywanach lub kocach
elektrycznych.
Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych
przestrzeniach.
Należy uważać, aby bieguny akumulatora nie zetknęły się z metalowymi
obiektami, na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
120
Załącznik >
Informacje dotyczące akumulatora
• Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo•
•
•
•
•
•
jonowych akumulatorów wymiennych.
Nie należy rozmontowywać ani przebijać akumulatora ostrymi
przedmiotami.
Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokiego ciśnienia ani
sił zgniatających.
Nie należy wystawiać akumulatora na działanie silnych uderzeń, takich
jak przy upadkach z dużych wysokości.
Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatury 60 °C lub
wyższej.
Należy chronić akumulator przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
Nie wolno narażać baterii na przegrzanie przez wystawienie na działanie
słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.
Wskazówki dotyczące utylizacji
• Podczas utylizacji akumulatora należy zachować ostrożność.
• Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia.
• Przepisy dotyczące utylizacji mogą się różnić w zależności od kraju lub
regionu. Utylizacja akumulatora musi przebiegać zgodnie z wszystkimi
przepisami lokalnymi i państwowymi.
Wytyczne odnoszące się do ładowania akumulatora
Akumulatory można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji
użytkownika. Niewłaściwie ładowany akumulator może wybuchnąć lub ulec
zapłonowi.
121
Załącznik
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem prosimy o wykonanie poniższych
procedur przed kontaktem z centrum serwisowym.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć
• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci.
Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę
pamięci.
• Jeśli włączona została funkcja Preselekcja
AF, nie można robić zdjęć do momentu
prawidłowego ustawienia ostrości. Ustaw
funkcję Preselekcja AF na Wył. lub ustaw
prawidłowo ostrość na obiekcie. (str. 63)
• Sformatuj kartę pamięci.
• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową
kartę pamięci.
• Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj
kartę pamięci. (str. 117)
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Naładuj akumulator.
• Upewnij się, czy akumulator został włożony w
prawidłowy sposób.
Aparat zawiesza się
Wyjmij akumulator i włóż go ponownie.
Aparat nagrzewa się
Aparat może się nagrzewać podczas używania.
Jest to normalne zjawisko i nie powinno
mieć ono wpływu na okres eksploatacji czy
sprawność aparatu.
Data i czas są
nieprawidłowe
Ustaw datę i czas w menu ustawień
wyświetlacza.
Wyświetlacz lub
przyciski nie działają
Wyjmij akumulator i włóż go ponownie.
Wystąpił błąd karty
pamięci
Karta pamięci nie została sformatowana lub
uległa uszkodzeniu. Sformatuj kartę.
Zdając urządzenie na usługę gwarancyjną, dołącz do niego pozostałe
akcesoria, takie jak karta pamięci i akumulator.
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Nie można włączyć
aparatu
• Upewnij się, czy do aparatu został włożony
akumulator.
• Upewnij się, czy akumulator został włożony w
prawidłowy sposób.
• Naładuj akumulator.
Aparat nagle się
wyłącza
• Naładuj akumulator.
• Może być włączony tryb oszczędzania energii.
(str. 94)
• Aparat może się automatycznie wyłączyć,
aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na
skutek przegrzania. Ponownie włącz aparat.
Akumulator szybko się
rozładowuje
• Akumulator może się szybko rozładowywać w
niskiej temperaturze (poniżej 0 °C). Postaraj
się trzymać akumulator w ciepłym miejscu, na
przykład w kieszeni.
• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie
filmów wideo przyczynia się do szybszego
wyczerpania akumulatora. W razie potrzeby
naładuj akumulator.
• Akumulatory są elementami ulegającymi
zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać
wymienione. Jeśli akumulator szybko się
rozładowuje, kup nowy.
122
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Nie można wyświetlać
plików
Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego
odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna
być zgodna ze standardem DCF). W takiej
sytuacji należy wyświetlić pliki na komputerze.
Zdjęcia są
zniekształcone
Zdjęcie jest nieostre
• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania
ostrości nadaje się do rodzaju zdjęć, które
robisz.
• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia
aparatu.
• Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W
przeciwnym razie wyczyść obiektyw. (str. 116)
Ten aparat może cechować się minutowym
zniekształceniem podczas używania obiektywu
szerokokątnego, który umożliwia fotografowanie
z szerokim kątem widzenia. Jest to zjawisko
normalne i nie oznacza awarii.
Ekran odtwarzania
nie wyświetla się
na podłączonym
urządzeniu
zewnętrznym
• Upewnij się, że kabel A/V lub HDMI jest
prawidłowo podłączony do zewnętrznego
monitora.
• Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo
zapisana.
Barwy zdjęcia
nie odpowiadają
rzeczywistości
Ustawienie niewłaściwego balansu bieli
może skutkować kolorami odbiegającymi od
rzeczywistych. Wybierz właściwą opcję balansu
bieli, dostosowaną do źródła światła. (str. 53)
Komputer nie
rozpoznaje aparatu
Zdjęcie jest zbyt jasne
Zdjęcie zostało prześwietlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość
migawki
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych. (str. 75)
• Sprawdź, czy kabel USB został podłączony
prawidłowo.
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Sprawdź, czy na komputerze jest
zainstalowany obsługiwany system
operacyjny.
Komputer rozłącza się
z aparatem podczas
przesyłania zdjęć
Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na
skutek działania elektryczności statycznej.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Zdjęcie jest zbyt
ciemne
Zdjęcie jest niedoświetlone.
• Dostosuj wartość przysłony lub szybkość
migawki
• Dostosuj wartość ekspozycji do warunków
oświetleniowych. (str. 75)
• Włącz lampę błyskową. (str. 35)
Nie można odtworzyć
filmów wideo na
komputerze
W zależności od używanego oprogramowania,
niektóre pliki wideo nie są odtwarzane. Aby
odtwarzać pliki wideo nagrane przy użyciu
aparatu, należy zainstalować program Intellistudio na komputerze i skorzystać z tego
programu.
Nie można ustawić
polecenia wydruku
DPOF dla plików w
formacie RAW
Nie można ustawić polecenia wydruku DPOF
dla plików w formacie RAW.
123
Załącznik >
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym
Sytuacja
Zalecane rozwiązanie
Autofokus nie działa
• Obiekt nie znajduje się w obszarze
autofokusu. Kiedy obiekt jest poza obszarem
AF, fotografuj, przesuwając obiekt do środka
obszaru AF i wciskając do połowy przycisk
migawki.
• Obiekt jest za blisko aparatu. Oddal się od
obiektu i fotografuj.
• Tryb ostrości został ustawiony na MF.
Przełącz tryb na AF.
Funkcja AEL nie działa
Funkcja AEL nie działa w trybach M, i, s
i t. Wybierz inny tryb, aby użyć tej funkcji.
Wbudowana lampa
błyskowa nie działa
Sprawdź, czy obiektyw jest prawidłowo
zamontowany. Zdejmij obiektyw z aparatu i
podłącz go ponownie.
Zewnętrzna lampa
błyskowa, GPS lub
elektroniczny wizjer nie
działa
Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne jest
poprawnie zamontowane w gnieździe i
włączone.
W chwili włączania
aparatu pojawia się
ekran ustawień daty i
godziny
• Ponowne ustawienie daty i godziny.
• Ten ekran pojawia się, gdy wewnętrzne
źródło zasilania aparatu jest prawie
całkowicie rozładowane. W celu ponownego
naładowania wewnętrznego źródła zasilania
włóż do aparatu całkowicie naładowany
akumulator i nie włączaj aparatu przez co
najmniej 72 godziny.
124
Załącznik
Specyfikacje aparatu
Czujnik obrazu
Wizjer
Typ
CMOS
Typ
EVF (Elektroniczny wizjer) (opcjonalny)
Rozmiar matrycy
23,4 × 15,6 mm
Rozdzielczość
QVGA ok. 201 tys. pikseli (300 × 224)
Efektywna liczba pikseli
Ok. 14,6 megapikseli
Pole widzenia
Ok. 98 %
Całkowita liczba pikseli
Ok. 15,1 megapikseli
Powiększenie
Ok. 0,83 × (APS-C, 50 mm, –1 m–1)
Filtr kolorów
Główny filtr kolorów RGB
Punkt oczny
Ok. 17 mm
Regulacja dioptrii
Ok. -4,0 ~ +1,0 m-1
Bagnet do montażu obiektywu
Typ
Bagnet Samsung NX
Ustawianie ostrości
Dostępny obiektyw
Obiektywy Samsung
Typ
AF kontrastu
Punkt ostrości
• Wybór: 1 punkt (swobodny wybór)
• Multi: Normalny: 15 punków,
Makro: 35 punktów
• Wykrywanie twarzy: Maks. 10 twarzy
Tryb
Ustawianie pojedynczej ostrości, ustawianie
ostrości w trybie ciągłym, ręczne ustawianie
ostrości
Lampa AF
Zielona dioda
Stabilizacja obrazu
Typ
Przesunięcie obiektywu
(zależy od obiektywu)
Tryb
Tryb1/tryb2 OIS
Korekta zniekształceń
Korekta zniekształceń obiektu włączona/wyłączona (zależy od obiektywu)
Usuwanie kurzu
Typ
Wibracje naddźwiękowe
Wyświetlacz
Typ
AMOLED
Rozmiar
3,0”
Rozdzielczość
VGA (640 × 480), ok. 614 tys. pikseli
(PenTile)
Pole widzenia
Ok. 100%
Wyświetlacz użytkownika
Ikona, siatka, histogram
Migawka
Typ
Elektrycznie sterowana migawka o
pionowym ruchu na powierzchni ogniskowej
Szybkość
• Autom.: 1/4000 s ~ 30 s
• Ręczny: 1/4000 s ~ 30 s (krok 1/3 EV)
• Żarówka (limit czasu: 8 min)
125
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Ekspozycja
Lampa błyskowa
Segment obszaru TTL 247 (19 × 13)
System pomiaru
Pomiar: Multi, Centr. waż., Punktowy
Zakres pomiaru: EV 0 ~ 18
(100 ISO · 30 mm, F2)
Kompensacja
±3 EV (krok 1/3 EV)
Blokada AE
Przycisk AEL
Odpowiednik ISO
• Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (krok 1 lub 1/3)
• Rozszerzenie ISO: do ISO 6400
Tryb napędu
Tryb
Pojedyncze, Ciągłe, Seryjne, Timer, zakres
(automatyczna ekspozycja, balans bieli,
kreator obrazu)
Fotografowanie ciągłe
• JPEG: 3 zdjęcia na sekundę
(maksymalnie 6 zdjęć przy włączonej
funkcji korekty zniekształceń obiektywu,
(maksymalnie 10 zdjęć przy wyłączonej
funkcji korekty zniekształceń obiektywu)
• RAW: 3 zdjęcia na sekundę
Fotografowanie seryjne
• 10, 15 lub 30 zdjęć na sekundę
• 30 zdjęć przy jednym naciśnięciu spustu
migawki
Fotografowanie z
zakresem
Zakres automatycznej ekspozycji (±3 EV),
zakres balansu bieli, zakres kreatora obrazu
Samowyzwalacz
2 ~ 30 s (odstęp 1 sekunda)
Wyzwalacz migawki
SR9NX01 (opcjonalny)
Zewnętrzna lampa
błyskowa
Opcjonalne lampy zewnętrzne Samsung:
SEF15A, SEF20A, SEF42A
Synchro
Stopka akcesoriów
Balans bieli
Tryb
Aut. balans bieli, Dzienne, Zachmurzenie,
Białe, jarzeniowe, Naturalne białe,
jarzeniowe, Dzienne, jarzeniowe, Żarowe,
Bal. biel. lampy błyskowej, Własne ust.,
Temp. koloru (Ręczny)
Mikroregulacja
Pomarańczowy/niebieski/zielony/magenta
7 kroków każdy
Dynamiczne zwiększanie zakresu
Inteligentny zakres włączony/wyłączony
Kreator obrazu
Tryb
Standard, Żywe, Portret, Pejzaż, Las, Retro,
Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Własne 1,
Własne 2, Własne 3
Parametr
Kontrast, Ostrość, Nasycenie, kolor
Fotografowanie
Tryb
Intelig. autom., Preselekcja obiektywu,
Program, Preselekcja migawki, Preselekcja
przysł., Ręczny, Scena, Film
Tryb Scena
Upiększ, Dzieci, Sport, Zbliżenie, Tekst,
Zachód, Świt, Podśw., Fajerw., Plaża&śnieg,
Noc, Portret, Pejzaż, Zdj. z dźw.
126
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Tylko JPEG
Zdjęcie z dźwiękiem
Rozmiar
Czas nagrania (przed fotografowaniem/
po fotografowaniu odpowiednio 5 lub 10 s)
• JPEG (3:2): 14M (4592x3056),
10M (3872x2592), 6M (3008x2000),
2M (1920x1280), 1.4M (1472x976,
tylko w trybie seryjnym)
• JPEG (16:9): 12M (4592x2584),
8M (3872x2176), 5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
• JPEG (1:1): 9M (3056x3056),
6.7M (2592x2592), 4M (2000x2000),
1.6M (1280x1280)
• RAW: 14M (4592x3056)
Jakość
B.dobra, Dobra, Normalna
Standard RAW
SRW
Zakres kolorów
sRGB, Adobe RGB
Edycja
Zapisywanie pojedynczych klatek,
przycinanie czasu
Odtwarzanie
Typ
Poj. obraz., miniatury (3/9/20),
pokaz slajdów, film
Ostrzeżenie o
podświetleniu
Dostępne
Edycja
Red czer oczu, Podśw., Wyb. Stylu Zdj.,
Redimen., Obróć, Retusz twarzy,
Inteligentny filtr
Inteligentny filtr
Winiety, Miniatura, Rybie oko, Szkic,
Przeciwmgłowy, Raster, Miękki
Rozmiar inteligentnego
filtra
• JPEG (3:2): 6M (3008x2000),
2M (1920x1280), VGA (640x424)
• JPEG (16:9): 5M (3008x1688),
2M (1920x1080), VGA (640x360)
• JPEG (4:3): 6M (3008x2256),
2M (1920x1440), VGA (640x480)
• JPEG (1:1): 4M (2000x2000),
1.6M (1280x1280), VGA (480x480)
Wybór stylu zdjęcia
Miękkie, Żywe, Las, Jesień, Zamglony,
Ponury, Klasyczny
Video
Typ
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, dźwięk: AAC
Tryb Film AE
Program, Preselekcja przysłony
Klip wideo
Dźwięk wł./wył.
(czas nagrywania: do 25 min)
Pamięć
Rozmiar
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Multimedia
Liczba klatek na sekundę
30 klatek na sekundę
Pamięć zewnętrzna (opcjonalna): karta SD
(maks. 4 GB gwarantowane), karta SDHC
(maks. 32 GB gwarantowane)
Dźwięk
Mono
Format pliku
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
127
Załącznik >
Specyfikacje aparatu
Drukowanie bezpośrednie
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
PictBridge
120,5 x 71 x 34,5 mm (z wyjątkiem występów)
GPS
Masa
Typ
Geotagging z opcjonalnym modułem GPS
(WGS 84)
282 g (bez akumulatora i karty pamięci)
Rozmiar
• Nazwa miejsca (tylko angielski i koreański)
• Połączenie z usługą Google Maps
(z Intelli-studio)
0 ~ 40 °C
Interfejs
Sygnał cyfrowy
USB 2.0 (HI-SPEED)
Sygnał wideo
NTSC, PAL (możliwość wyboru)
HDMI 1.3: (1080i, 720p, 576p/480p)
Zwolnienie zewnętrzne
Załączone
Wejście prądu stałego
DC 9,0 V, 1,5 A (100 ~ 240 V)
Temperatura robocza
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
5 ~ 85 %
Oprogramowanie
Intelli-studio, Samsung RAW Converter
* Specyfikacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu usprawnienia działania aparatu.
* Inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
Źródło zasilania
Typ
• Akumulator: BP1310
(1300 mAh)
• Ładowarka: BC1310
• Zasilacz prądu przemiennego: AD9NX01
(opcjonalny)
* Źródła zasilania mogą się różnić w
zależności od regionu.
128
Załącznik
Dane techniczne obiektywu
Nazwa obiektywu
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED
SAMSUNG 20 mm F2.8
Długość ogniskowej
20 ~ 50 mm (odpowiadająca 30,8 ~ 77 mm w formacie 35 mm)
20 mm (odpowiadająca 30,8 mm w formacie 35 mm)
Elementy w grupach
9 elementów w 8 grupach
(obiektyw asferyczny szt. 1, obiektyw o niskiej dyspersji szt.
1 w zestawie)
6 elementów w 4 grupach
(obiektyw asferyczny szt. 1 w zestawie)
Kąt widzenia
70,2 ~ 31,4°
70,2°
Przysłona
F3.5 ~ 5.6 (minimum: F 22),
(liczba ostrzy: 7, okrągła przysłona)
F2.8 (minimum: F 22),
(liczba ostrzy: 7, okrągła przysłona)
Typ złącza
Bagnet Samsung NX
Bagnet Samsung NX
Optyczna stabilizacja
obrazu
Brak
Brak
Minimalna odległość
ostrzenia
0,28 m ~ nieskończoność
0,17 m ~ nieskończoność
Maksymalne powiększenie Ok. 0,22 x
Ok. 0,18 x
Tryb i-Scene
Obsługiwany (Upiększ, Portret, Dzieci, Podświetlenie,
Krajobraz, Zachód słońca, Wschód, Plaża i śnieg, Noc)
Obsługiwany (Podświetlenie, Pejzaż, Zachód słońca, Świt,
Plaża i śnieg, Noc)
Rozmiar filtra
40,5 mm
43 mm
Maks. średnica × długość
64 x 39,8 mm
62,2 x 24,5 mm
Masa
Ok. 119 g
Ok. 89 g
Temperatura robocza
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
Wilgotność powietrza
5 ~ 85%
5 ~ 85%
129
Załącznik >
Dane techniczne obiektywu
Nazwa obiektywu
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18–55 mm
F 3.5–5.6 OIS
SAMSUNG 50–200 mm
F 4–5.6 ED OIS
Długość ogniskowej
30 mm (odpowiadająca 46,2 mm w
formacie 35 mm)
18 ~ 55 mm (odpowiadająca
27,7 ~ 84,7 mm w formacie 35 mm)
50 ~ 200 mm (odpowiadająca
77 ~ 308 mm w formacie 35 mm)
Elementy w grupach
5 elementów w 5 grupach
(obiektyw asferyczny szt. 1 w
zestawie)
12 elementów w 9 grupach
(obiektyw asferyczny szt. 1 w
zestawie)
17 elementów w 13 grupach
(obiektyw o niskiej dyspersji szt. 2 w
zestawie)
Kąt widzenia
50,2°
75,9 ~ 28,7°
31,4 ~ 8,0°
Przysłona
F2 (minimum: F 22), (liczba ostrzy: 7,
okrągła przysłona)
F 3.5 ~ 5.6 (minimum: F 22), (liczba
ostrzy: 7, okrągła przysłona)
F4 ~ 5.6 (minimum: F 22), (liczba
ostrzy: 7, okrągła przysłona)
Typ złącza
Bagnet Samsung NX
Bagnet Samsung NX
Bagnet Samsung NX
Optyczna stabilizacja obrazu
Brak
Załączona
Załączona
Minimalna odległość
ostrzenia
0,25 m ~ nieskończoność
0,28 m ~ nieskończoność
0,98 m ~ nieskończoność
Maksymalne powiększenie
Ok. 0,16 x
Ok. 0,22 x
Ok. 0,2 x
Obudowa obiektywu
Opcjonalna
Załączona
Załączona
Rozmiar filtra
43 mm
58 mm
52 mm
Maks. średnica × długość
61,5 x 21,5 mm
63 x 65,1 mm
70 x 100,5 mm
Masa
Ok. 85 g (bez osłony)
Ok. 198 g (bez osłony)
Ok. 417 g (bez osłony)
Temperatura robocza
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
Wilgotność powietrza
5 ~ 85%
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Obiektyw może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.
130
Załącznik
Akcesoria (opcjonalne)
Torba na aparat
Torbę można kupić oddzielnie.
Karta pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD (Secure
Digital) i SDHC (Secure Digital High
Capacity).
Kabel HDMI
Umożliwia oglądanie zdjęć i filmów w
wysokiej rozdzielczości po podłączeniu do
monitora z wejściem HDMI za pomocą kabla
HDMI (HDMI typ D).
Zasilacz
Akumulator można naładować poprzez
podłączenie zasilacza do gniazda zasilania.
Pasek
Paski można kupić oddzielnie.
Kabel A/V
Umożliwia podłączenie aparatu do innych
urządzeń za pomocą kabla A/V.
Zestaw akumulatorów
Istnieje możliwość zakupienia dodatkowego
zestawu akumulatorów.
• Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
Wyzwalacz migawki
Wyzwalacz migawki redukuje drgania jeżeli
zostanie zastosowany razem ze statywem.
ilustracjach. Szczegóły dotyczące opcjonalnych akcesoriów znajdują się
w ich instrukcjach obsługi.
Należy
używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
użyciem akcesoriów innych innych niż te oferowane przez producenta.
Filtr
Dołączając filtry do obiektywu, można
tworzyć różne efekty kolorów.
131
Załącznik
Indeks
A
C
G
M
Akcesoria opcjonalne
Czułość ISO 14, 15, 52
Głębia ostrości 12, 17
Metoda fotografowania 65
D
I
N
Digital Print Order Format
(DPOF) 103
i-Function 43
Inteligentny Album 81
Napęd (patrz metoda
fotografowania) 65
Długość ogniskowej 16
Intelli-Studio 107
Numer F 12
E
K
O
Efekt czerwonych oczu 70
Karta pamięci 117
Obiektywy
mocowanie elektronicznego
wizjera 38
mocowanie modułu GPS 37
podłączanie lampy błyskowej 35
układ lampy błyskowej 35
układ modułu GPS 36
Akumulator
czas eksploatacji 119
dane techniczne 119
Aparat
odłączanie (Windows) 106
podłączanie do komputera 105
podłączanie jako
przenośny dysk 105
układ 25
Asysta MF 64
Autofokus (funkcja
automatycznego ustawiania
ostrości) 58
Konserwacja 116
Kreator obrazu 56
F
Filmy
opcje 77
przeglądanie 85
Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 74
L
blokowanie 32
dane techniczne 129
odblokowywanie 32
oznaczenia 34
układ 31
Lampa błyskowa 69
fotografowanie z odbiciem 22
liczba przewodnia 21
132
Załącznik >
Indeks
P
S
W
PictBridge 102
Samowyzwalacz 66
Wartość ekspozycji (EV) 12, 75
Pliki
Samsung RAW Converter 110
Wygaszanie 77
edycja w formacie RAW 111
format wideo 51
format zdjęcia 51
ochrona 81
przesyłanie do komputera 105
przesyłanie do komputera
(Mac) 106
usuwanie 81
Pokaz slajdów 83
Pomiar 71
Postawa 10
Przysłona 11, 15
R
Reguła trójpodziału 19
Style zdjęć 56
Szybkość migawki 13, 15
Z
Zakres 65, 67
T
Zakres kolorów 57
Tryby fotografowania
Zdjęcia
Automatyczne ustawianie
ostrości (AF) 58
Film 47
Preselekcja migawki 41
Preselekcja obiektywu 42
Preselekcja przysłony 41
Program 40
Ręczny 42
Scena 45
Smart Auto 39
edytowanie 87
opcje fotografowania 50
powiększanie 83
przeglądanie na
telewizorze HD 101
przeglądanie w aparacie 80
regulacja tonów 112
wyświetlanie na telewizorze 100
133
Załącznik
Prawidłowa utylizacja produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i państw
europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że nie należy wyrzucać produktu ani jego akcesoriów elektronicznych
(np. ładowarki, słuchawek, kabla USB) po zakończeniu okresu
jego eksploatacji wraz z innymi odpadami. Aby zapobiec możliwym
szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia,
wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy
oddzielić te produkty od innych rodzajów odpadów i poddać je
odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów
odnawialnych. Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z
punktem, w którym zakupili dane produkty, lub z lokalnym organem
administracyjnym w celu uzyskania informacji na temat utylizacji
urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska
naturalnego. Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z
dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt i
jego akcesoria elektroniczne nie powinny być usuwane razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
Prawidłowa utylizacja akumulatorów tego produktu
(Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i państw
europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki akumulatorów)
To oznaczenie na akumulatorze, podręczniku lub opakowaniu
oznacza, że nie należy wyrzucać akumulatorów z tego produktu
po zakończeniu okresu jego eksploatacji wraz z innymi odpadami.
Nadrukowane symbole pierwiastków chemicznych Hg, Cd lub Pb
wskazują, że akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach
wyższych niż określone w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli akumulatory
nie zostaną poddane utylizacji w sposób prawidłowy, te substancje
mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko
naturalne.
Aby chronić zasoby środowiska naturalnego i promować korzystanie
z materiałów odnawialnych, należy oddzielić akumulatory od innych
rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w lokalnym systemie
bezpłatnego zwrotu akumulatorów i baterii.
134
Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze
gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem
http://www.samsung.com/.
Download PDF