Samsung | SR20K9350WK | Samsung VR20K9350WK, POWERbot™ z zaawansowanym systemem nawigacji, 250 W Instrukcja obsługi (Vacuum Cleaner)

POWERbot
Instrukcja obsługi
Seria SR20K9350W✴
• Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 1
2017-01-09 오후 7:18:16
Spis treści
03
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
08
Instalacja
10
Ładowanie
12
Instalacja urządzenia Virtual guard
14
Używanie odkurzacza POWERbot
16
Używanie pilota
Akcesoria / Uwagi na temat instalacji
Ładowanie automatyczne / Ponowne ładowanie /
Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)
Nazwa części urządzenia Virtual guard / Wkładanie
baterii
Wybór trybu odkurzania
Zasilanie / Ponowne ładowanie / Start/Stop / Siła
ssania / Funkcja dodatkowa / Tryb odkurzania
ręcznego i sterowanie kierunkiem / Odkurzanie
punktowe
18 Nazwa każdej części
Część górna / Część dolna / Panel wyświetlacza
19 Ustawianie godziny/planu
Ustawianie godziny / Ustawianie planowania
20 Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie pojemnika na kurz / Czyszczenie czujników i
kamery / Czyszczenie szczotki do sierści / Czyszczenie koła
napędowego
22 Aplikacja Samsung Smart Home
Przygotowanie sieci / Korzystanie z aplikacji Samsung Smart
Home
30 Uwagi i przestrogi
Ładowanie / Obsługa / Czyszczenie i konserwacja / Informacje o
akumulatorze / Informacje o czujniku podczerwieni
32 Kody informacyjne
33 Rozwiązywanie problemów
35 Ostrzeżenia dotyczące akumulatora
36 Informacje o oprogramowaniu typu open source
37 Specyfikacje
POLSKI-02
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 2
2017-01-09 오후 7:18:16
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i
OSTRZEŻENIE
zachować ją do wglądu.
• Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza,
OSTRZEŻENIE
charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej
zawartych.
SYMBOLE PRZESTROGA I OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
przestroga
Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.
INNE SYMBOLE
uwaga
Oznacza dodatkowe ważne informacje.
Ten inteligentny odkurzacz korzysta z usługi Samsung Smart Home.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Samsung.com/Smarthome.
Wskazuje jednostkę zasilającą z możliwością odłączania.
POLSKI-03
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 3
2017-01-09 오후 7:18:16
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa,
w tym opisane poniżej.
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA POWERbot NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE CAŁĄ
INSTRUKCJĘ.
Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od
gniazdka.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
INFORMACJE OGÓLNE
•Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
•Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza POWERbot lub stacji ładowania, nie
należy ich dalej używać.
•Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz
lub zanurzony w wodzie, należy go zwrócić do centrum obsługi klienta.
•Nie obsługiwać stacji ładowania/dokowania ani odkurzacza POWERbot mokrymi rękoma.
•Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
•Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich
instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z
obsługą urządzenia.
•Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny przeprowadzać
czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
Stacja ładowania AKUMULATORA/stacja dokowania
•Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza
bez polaryzacji.
•Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
•Należy odłączyć stację ładowania/dokowania od gniazdka, gdy nie są używane lub przed
rozpoczęciem naprawy.
•Ładowanie należy wykonywać wyłącznie za pomocą stacji ładowania/dokowania dołączonej do
urządzenia przez producenta.
•Nie wolno używać stacji ładowania z uszkodzonym kablem, uszkodzoną wtyczką lub
nieprawidłowo zamocowanym gniazdem.
•Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładowania za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać
go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Kabel należy trzymać z daleka od
rozgrzanych powierzchni.
•Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
POLSKI-04
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 4
2017-01-09 오후 7:18:16
•Nie wolno odłączać stacji ładowania pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć stację, należy
złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
•Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich
wybuchu.
•Nie wolno próbować otwierać stacji ładowania/dokowania. Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników centrum obsługi klienta.
•Nie wolno narażać stacji ładowania/dokowania na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z
wilgocią.
POWERbot
•Nie wolno używać odkurzacza do podnoszenia twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak
szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
•Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie
wolno wkładać palców ani innych obiektów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść
do przypadkowego włączenia się urządzenia.
•Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów.
Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów i innych obiektów, które
mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
•Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych,
amoniaków, środków do czyszczenia rur itd.).
•Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapałki lub
rozgrzany popiół.
•Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać
odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
•Miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
•Miejsca z dostępnym płomieniem ognia (przy ogniskach lub dostępnym żarze).
•Miejsca z alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami, popielniczkami z zapalonymi papierosami
itd.
•Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych
substancjami lotnymi oddawanymi przez farby olejne, rozpuszczalniki, substancji
przeciwmolowych, łatwopalnego kurzu lub innymi substancjami wybuchowymi lub toksycznymi.
•Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może
dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć
wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą, płucząc
przez co najmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.
•Informacje o polityce ochrony środowiska firmy Samsung i zobowiązania prawne dla
poszczególnych produktów (np. program REACH) znajdują się na tej stronie: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
POLSKI-05
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 5
2017-01-09 오후 7:18:16
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
–– Może to spowodować poważne uszkodzenie
odkurzacza POWERbot, a kółka zabrudzone płynem
mogą zabrudzić inne powierzchnie.
Zasilanie
ff Należy unikać porażenia prądem i pożaru.
–– Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego.
–– Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego zbyt
mocno ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
–– Nie wolno korzystać ze źródeł zasilania innych
niż 100–240 V~ ani podłączać do gniazda
elektrycznego, do którego można podłączyć w tym
samym czasie kilka urządzeń. (Nie wolno zostawiać
przewodu zasilającego luzem na podłodze).
–– Nie wolno używać uszkodzonego kabla, uszkodzonej
wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
ff Nie wolno rozlewać żadnych płynów na stację
ładowania.
–– Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
ff Nie wolno używać stacji dokowania w celach
niezgodnych z przeznaczeniem.
–– Istnieje ryzyko jej zapalenia się lub poważnego
uszkodzenia.
ff Dla bezpieczeństwa użytkownika czujnik wysokości
musi być zawsze czysty.
ff Należy usunąć kurz i ciała obce ze styków i części
wtyczki podłączonej do gniazda.
–– Istnieje ryzyko porażenia prądem lub awarii.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Obsługa
ff Jeśli odkurzacz POWERbot emituje nietypowe
dźwięki, zapachy lub dym, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie przełącznikiem awaryjnym
umieszczonym pod spodem odkurzacza
POWERbot i skontaktować się z centrum
serwisowym.
Przed użyciem
ff Nie wolno używać odkurzacza POWERbot w
pobliżu materiałów łatwopalnych.
–– W pobliżu miejsc ze świeczkami, lampkami,
kominków lub materiałów łatwopalnych, takich jak
benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.
ff Odkurzacz POWERbot jest przeznaczony do
użytku domowego, dlatego nie należy używać go
na strychu, w piwnicy, w schowkach, budynkach
przemysłowych, na zewnątrz, w miejscach o dużej
wilgotności (takich jak łazienka, pralnia), na stołach
lub na półkach.
–– Odkurzacz POWERbot może ulec uszkodzeniu lub
awarii.
ff Przed miejscami niebezpiecznymi (schody,
balustrady) należy zainstalować urządzenie Virtual
guard, aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza lub
obrażeniom ciała użytkownika.
OSTRZEŻENIE
Czyszczenie i
konserwacja
ff W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego
należy skontaktować się z centrum serwisowym,
aby mógł go wymienić specjalista.
–– Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
ff W celu wymiany akumulatorów należy
skontaktować się z centrum serwisowym Samsung
Electronics.
–– Używanie akumulatorów z innych produktów może
spowodować awarię.
–– Z uwagi na bezpieczeństwo należy zawsze dbać o
czystość czujnika wysokości.
ff Odkurzacz POWERbot nie może mieć kontaktu z
żadnymi płynami ani przejeżdżać po nich.
POLSKI-06
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 6
2017-01-09 오후 7:18:16
PRZESTROGA
Przed użyciem
PRZESTROGA
ff Przed użyciem odkurzacza POWERbot należy
umieścić w nim pojemnik na kurz.
ff Przed rozpoczęciem sprzątania należy otworzyć
drzwi do pomieszczeń, aby wszystkie zostały
wysprzątane. Należy ponadto zainstalować
urządzenie Virtual guard przed wejściem,
balkonami, łazienkami lub innymi pomieszczeniami,
gdzie odkurzaczowi POWERbot grozi upadek z
wysokości.
ff Aby automatyczne ładowanie przebiegało
prawidłowo, należy pamiętać o następujących
kwestiach.
–– Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona
do prądu.
–– Stacja dokowania powinna być w miejscu łatwo
dostępnym dla odkurzacza POWERbot.
–– Przed stacją dokowania nie wolno umieszczać
żadnego przedmiotu.
ff Po zainstalowaniu stacji dokowania nie wolno
pozostawić na podłodze leżącego luzem kabla,
ponieważ odkurzacz POWERbot może się w niego
zaplątać.
ff Nie wolno używać odkurzacza POWERbot na
czarnej podłodze.
–– Odkurzacz POWERbot może działać niepoprawnie.
ff Nie wolno podnosić odkurzacza POWERbot za
uchwyt pojemnika na kurz.
ff Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w
odległości 1 m od przodu i 0,5 m od boków stacji
ładowania.
ff Należy sprawdzić, czy styki stacji dokowania nie są
uszkodzone lub zabrudzone.
ff Nie wolno umieszczać stacji dokowania na ciemnej
podłodze.
–– Ciemna podłoga wokół stacji dokowania utrudnia
ładowanie.
ff Przed sprzątaniem należy usunąć wszelkie
przeszkody, które mogą blokować ruch
odkurzacza POWERbot (np. huśtawki lub
zjeżdżalnie dla dzieci).
Obsługa
ff Użycie odkurzacza POWERbot na grubym
dywanie może spowodować uszkodzenie zarówno
odkurzacza POWERbot, jak i dywanu.
–– Odkurzacz POWERbot nie może przejechać po
dywanie o grubości większej niż 1 cm.
ff Nie wolno używać odkurzacza POWERbot
na stołach ani innych wysoko położonych
powierzchniach.
–– Jeśli odkurzacz spadnie, może dojść do jego
uszkodzenia.
ff Odkurzacz POWERbot może uderzać w nogi
krzeseł lub stołu. Aby przyspieszyć sprzątanie,
należy przesunąć meble.
ff Gdy odkurzacz POWERbot rozpocznie pracę, nie
wolno go podnosić ani przenosić w inne miejsce.
ff Podczas przenoszenia odkurzacza POWERbot nie
wolno trzymać go za koła napędowe.
ff Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów
na odkurzaczu POWERbot, gdyż może to
spowodować awarię.
ff W przypadku użycia odkurzacza POWERbot należy
natychmiast usunąć z podłogi większe papiery i
plastikowe torby, które mogą zablokować wlot.
ff Nie wolno kierować czerwonego wskaźnika
bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
PRZESTROGA
Czyszczenie i
konserwacja
ff Aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza
POWERbot, należy postępować zgodnie z
poniższymi zasadami.
–– Nie wolno czyścić odkurzacza POWERbot przez
spryskiwanie go wodą ani używać do tego benzenu,
rozpuszczalnika, acetonu lub alkoholu.
ff Nie wolno samodzielnie demontować ani
naprawiać odkurzacza POWERbot. Może to zrobić
tylko upoważniony serwisant.
ff Należy zawsze utrzymywać czujnik przeszkód i
czujnik wysokości w czystości.
–– Zabrudzenie ich substancjami obcymi może
spowodować awarię.
POLSKI-07
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 7
2017-01-09 오후 7:18:16
Instalacja
Zasilanie stacji dokowania musi być włączone przez cały czas.
Nie wolno instalować stacji dokowania w ciasnych
przejściach ani w pobliżu drzwi.
Kontrolka zasilania (czerwona)
Zainstaluj w miejscu pozbawionym
przeszkód i niegrożącym upadkiem.
m
.1
Ok
Ok. 0
,5 m
DC-IN
Ok. 0
,5 m
DC-IN
1
Podłączyć złącze
adaptera do stacji
dokowania
2
Podłączyć przewód
zasilania do
adaptera
W przypadku użycia adaptera
strona z naklejką musi być
skierowana w dół.
3
Podłączyć przewód
zasilania do
gniazdka
Zaświeci się kontrolka zasilania
(czerwona).
POLSKI-08
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 8
2017-01-09 오후 7:18:16
Akcesoria
Pilot
Baterie (typu
AAA)
Instrukcja obsługi
Filtr zapasowy
Stacja dokowania
Przewód zasilający
Adapter
Virtual guard
Szczotka do
czyszczenia
Uwagi na temat instalacji
Uwaga
ff Umieść stację dokowania w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
ff Najlepiej zainstalować stację dokowania w takim kierunku, w jakim ułożona jest podłoga.
ff Jeśli przełącznik awaryjny jest wyłączony, odkurzacz POWERbot nie będzie się ładować nawet po
umieszczeniu go w stacji dokowania.
ff Stacja dokowania powinna być zawsze podłączona do prądu.
–– Jeśli stacja dokowania nie jest zasilana, odkurzacz POWERbot nie będzie mógł jej znaleźć i nie może się automatycznie
naładować.
–– Jeśli odkurzacz POWERbot jest odłączony od stacji dokowania, akumulator wyczerpie się.
ff Jeżeli odkurzacz POWERbot działa w trybie oszczędzania energii, włączenie zasilania nie nastąpi nawet po
wyłączeniu i ponownym włączeniu przełącznika awaryjnego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Start/Stop] na
odkurzaczu POWERbot.
POLSKI-09
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 9
2017-01-09 오후 7:18:17
Ładowanie
Pierwsze po zakupie pełne naładowanie zajmuje
ok. 240 minut. Zapewnia ono możliwość
odkurzania przez ok. 30 minut w trybie
maksymalnym.
OSTRZEŻENIE
• Wejściowe napięcie znamionowe
produktu wynosi 100–240 V~.
Kontrolka ładowania podczas ładowania
(zielona)
1
Włącz przełącznik
awaryjny na spodzie
urządzenia.
Włączenie przełącznika awaryjnego
jest konieczne, aby było możliwe
włączenie odkurzacza POWERbot.
2
Naładuj odkurzacz
POWERbot ręcznie,
umieszczając go w
stacji dokowania.
Styki ładowania w odkurzaczu
POWERbot oraz styki stacji
dokowania powinny być
dopasowane.
3
Sprawdź stan
naładowania.
W zależności od poziomu
ładowania wyświetli się
napis „
”, a po pełnym
naładowaniu wyświetli się
słowo „FULL”.
POLSKI-10
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 10
2017-01-09 오후 7:18:17
Ładowanie automatyczne
Jeśli wskaźnik akumulatora miga
podczas sprzątania, odkurzacz
POWERbot wróci do stacji dokowania,
aby się automatycznie naładować.
Ponowne ładowanie
W czasie, gdy urządzenie odkurza,
można wydać odkurzaczowi POWERbot
polecenie naładowania akumulatora w
stacji dokowania.
Niski poziom naładowania akumulatora (Lo)
Naładuj odkurzacz POWERbot ręcznie,
umieszczając go w stacji dokowania.
Czynności, które należy podjąć, jeśli nie uruchamia się proces ładowania.
Sprawdź instalację stacji dokowania, gdy:
Ręcznie naładuj odkurzacz POWERbot, jeżeli:
fstacja
f
dokowania znajduje się w miejscu, w którym
odkurzacz POWERbot ma utrudniony dostęp;
fodległość
f
stacji dokowania od odkurzacza POWERbot
jest większa niż 5 m.
–– Czas powrotu odkurzacza POWERbot do stacji
dokowania może się wydłużyć.
fstacja
f
dokowania znajduje się w narożniku;
fakumulator
f
jest całkowicie wyczerpany;
fodkurzacz
f
POWERbot utknął po napotkaniu przeszkody
(meble itp.);
fodkurzacz
f
POWERbot nie może pokonać progu w pobliżu
stacji dokowania (wysokość progu, jaką może pokonać
odkurzacz POWERbot: do ok. 2.0 cm);
fwskaźnik
f
naładowania akumulatora miga i wyświetlany
jest komunikat „Lo”;
fgdy
f odkurzacz POWERbot ustawiono na tryb odkurzania
punktowego lub ręcznego.
POLSKI-11
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 11
2017-01-09 오후 7:18:17
Instalacja urządzenia Virtual guard
Podczerwień emitowana przez urządzenie Virtual guard uniemożliwia odkurzaczowi POWERbot
wjazd do określonych miejsc lub pomieszczeń.
Odległość wirtualnej ściany wynosi co najmniej 2,5 m i może różnić się w
zależności od otoczenia i stanu przemieszczania się odkurzacza POWERbot.
Virtual guard
,5 m
.2
Min
1
Naciśnij przycisk zasilania,
aby włączyć urządzenie.
Kontrolka zasilania (czerwona) zamiga.
2
Zainstaluj urządzenie Virtual
guard w miejscu, do którego
odkurzacz POWERbot nie ma
wjeżdżać.
Czujnik odległości powinien być skierowany w
żądanym kierunku w celu utworzenia niewidzialnej
bariery (uniemożliwiającej odkurzaczowi
POWERbot wjazd w dane miejsce).
POLSKI-12
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 12
2017-01-09 오후 7:18:18
Nazwa części urządzenia Virtual guard
Przycisk zasilania
Czujnik wykrywania odkurzacza
POWERbot
Kontrolka zasilania
Zasilanie włączone: czerwona kontrolka
zasilania miga
Zasilanie wyłączone: kontrolka jest
wyłączona
Czujnik wykrywania odległości
(czujnik na podczerwień)
Pokrywa komory baterii
Wkładanie baterii
Baterie do urządzenia Virtual guard należy zakupić oddzielnie.
1
Otwórz komorę baterii
urządzenia Virtual guard
poprzez naciśnięcie
zatrzasku blokującego i
uniesienie pokrywy.
2
Włóż baterie alkaliczne
(typ D), jak pokazano na
ilustracji (sprawdź ułożenie
biegunów + i -).
3
Włóż końcówkę pokrywy
do szczeliny i dociśnij jej
drugi koniec, aby zamknąć
pokrywę komory baterii.
✻✻Specyfikacja: Baterie alkaliczne typu D (LR20)
POLSKI-13
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 13
2017-01-09 오후 7:18:18
Używanie odkurzacza POWERbot
Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza POWERbot włącz przełącznik awaryjny.
Włączanie i wyłączanie
zasilania
OSTRZEŻENIE
Naciśnij przycisk
i przytrzymaj go
przez ponad 3 sekundy.
• Jeśli odkurzacz POWERbot nie był używany
przez 30 minut, powróci do stacji dokowania,
aby naładować się automatycznie.
Używanie trybu odkurzania
automatycznego
Odkurzacz POWERbot porusza się i odkurza powierzchnię,
aż wyczyści ją całą jednokrotnie.
✻✻Zatrzymanie odkurzania: Naciśnij przycisk
.
Używanie trybu odkurzania
punktowego
POWERbot dokładnie odkurzy wybraną powierzchnię.
Ponowne ładowanie
W czasie, gdy urządzenie odkurza, można wydać
odkurzaczowi POWERbot polecenie automatycznego
naładowania akumulatora w stacji dokowania.
Funkcja rozpoznawania lokalizacji
fPo
f wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania
odkurzacza POWERbot, urządzenie wyszuka miejsce,
w którym ostatnio przerwał pracę i odkurzy obszar, w
którym jeszcze tego nie robił.
–– Kiedy funkcja rozpoznawania lokalizacji jest aktywna,
odkurzacz POWERbot wyszukuje bieżącą lokalizację.
–– Jeśli wyszukiwanie nie powiodło się więcej niż 3 razy,
odkurzacz POWERbot rozpocznie sprzątanie od
początku.
Uwaga
ff Odkurzanie należy rozpocząć w odległości 1 m od
miejsca, w którym odkurzacz POWERbot przerwał
pracę.
–– Jeśli odkurzanie rozpoczęto w obszarze oddalonym
o ponad 1 m od miejsca, w którym odkurzacz
POWERbot przerwał pracę, urządzeniu będzie trudno
wyszukać lokalizację i może ono rozpocząć odkurzanie
w miejscu, w którym już robiło to wcześniej.
POLSKI-14
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 14
2017-01-09 오후 7:18:18
Wybór trybu odkurzania
Tryb czyszczenia
Sposób wyboru
Wyświetlona ikona
Odkurzanie
automatyczne
Odkurzanie
punktowe
Odkurzanie
ręczne
✻✻Tryb odkurzania punktowego można
wybrać, naciskając ten przycisk na korpusie
odkurzacza POWERbot.
✻✻Tryb odkurzania ręcznego można wybrać
za pomocą przycisków kierunkowych na
pilocie.
✻✻Po zakończeniu odkurzania w ciągu 15 minut w trybie odkurzania automatycznego odkurzacz POWERbot
powtórzy odkurzanie jeszcze raz.
✻✻Jeśli w trybie odkurzania punktowego/ręcznego wykryty zostanie kurz we wlocie, siła ssania odkurzacza
POWERbot wzrośnie.
✻✻Jeśli odkurzacz POWERbot nie powróci do stacji dokowania, przejdzie w tryb uśpienia. Następnie wyświetlacz
na głównej obudowie zostanie wyłączony. Naciśnij przycisk [Start/Stop] lub [Power], aby anulować tryb
oszczędzania energii.
✻✻Czas ładowania i odkurzania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Metoda odkurzania w każdym trybie
Około 1,5 m
Około 1,5 m
Odkurzanie automatyczne
Odkurzanie punktowe
Odkurzanie ręczne
Odkurza automatycznie, aż cała
powierzchnia zostanie odkurzona
jeden raz.
Intensywnie odkurza wybrany
obszar. Za pomocą tego trybu
można zebrać okruchy chleba lub
ciastek.
Odkurzacz POWERbot można
przemieszczać za pomocą pilota
w celu odkurzenia określonego
miejsca.
POLSKI-15
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 15
2017-01-09 오후 7:18:19
Używanie pilota
1 Zasilanie / Ponowne ładowanie / Start/Stop
Zasilanie
Włącza lub wyłącza zasilanie odkurzacza POWERbot.
Ponowne
ładowanie
Wybierz, aby automatycznie naładować odkurzacz POWERbot w
stacji dokowania
Start/Stop
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie lub przerwanie
odkurzania.
2 Siła ssania
Tryb maksymalny
Wybierz, aby odkurzać z największą siłą ssania
Tryb normalny
Wybierz, aby odkurzać z normalną siłą ssania
Tryb cichy
Wybór tego trybu umożliwia mniej hałaśliwe odkurzanie.
3 Funkcja dodatkowa
Dźwięk
Inteligentne
sterowanie
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie sekwencji
opcji Efekty dźwiękowe → Wycisz.
Pozwala włączyć lub wyłączyć inteligentne sterowanie.
✻✻Naciśnij przycisk [Sound] przez 3 sekundy.
✻✻Aby sterować urządzeniem POWERbot za pomocą
aplikacji Samsung Smart Home, należy ustanowić
połączenie z pośrednictwem sieci Wi-Fi.
✻✻Wybrane wcześniej ustawienie nie ulegnie zmianie, nawet jeśli przełącznik bezpieczeństwa zostanie wyłączony i ponownie
włączony.
Wkładanie baterii
Otwórz komorę baterii poprzez uniesienie
jej i równoczesne naciśnięcie zatrzasku
blokującego. Włóż baterie do komory w
sposób pokazany na ilustracji. Zamknij
pokrywę, wciskając ją do momentu, aż
usłyszysz kliknięcie.
POLSKI-16
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 16
2017-01-09 오후 7:18:21
1
4 Tryb odkurzania ręcznego i sterowanie
kierunkiem
Wybierz, aby przesunąć odkurzacz do przodu
2
Wybierz, aby skręcić w lewo
1
4
5
3
Informacje
na stronie
19
Wybierz, aby skręcić w prawo
✻✻Ruch do tyłu nie jest możliwy.
5 Odkurzanie punktowe
Istnieje możliwość korzystania z pilota do wskazywania i
sprzątania określonego miejsca w trakcie odkurzania za
pomocą odkurzacza POWERbot.
Skieruj czerwone światło na podłogę w obrębie 1 m wokół miejsca, w
którym znajduje się odkurzacz POWERbot.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odkurzanie punktowe, aby umieścić
czerwony punkt w żądanym miejscu. Odkurzając, urządzenie POWERbot
przemieści się w miejsce wskazane przez czerwony punkt, nie przerywając
odkurzania.
1m
Odległość robocza pilota
Wysokość trzymanego
pilota
Odległość robocza
Wysokość trzymanego pilota
1m
1,5 m
Odległość robocza
Około 2 m
Około 2,5 m
POLSKI-17
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 17
2017-01-09 오후 7:18:21
Nazwa każdej części
Część górna
1
3
2
6
3
7
4
8
4
3
5
9
1
4
2
7
3
4
4
5
8
6
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Panel wyświetlacza
Uchwyt pojemnika na kurz
Odbiornik sygnału pilota
Czujnik Virtual guard
Czujnik przeszkód
Pojemnik na kurz
Kamera
Rączka pojemnika na kurz
Czujnik odbijaka
Część dolna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Styki ładowania
Szczotka do sierści
Pokrywa szczotki do sierści
Czujnik wysokości
Wałek
Pokrywa komory baterii
Przycisk pokrywy szczotki do sierści
Koło napędowe
Przełącznik awaryjny
5
3
4
1
5
2
6
8
7
9
10
11
15
12
13
14
17
16
Panel wyświetlacza
1.
2.
3.
4.
Wycisz
Wskaźnik informacyjny
Kontrola filtra
Wskaźnik włączenia/wyłączenia sterowania
inteligentnego
5. Wi-Fi
6. Wskaźnik naładowania akumulatora
7. Odkurzanie jednorazowe/codzienne
8. Ekran numeryczny
9. Tryb odkurzania punktowego
10. Tryb odkurzania ręcznego
11. Tryb cichy
12. Tryb normalny
13. Tryb maksymalny
14. Czujnik kurzu
15. Przycisk odkurzania punktowego
16. Przycisk Start/Stop
17. Przycisk ładowania
POLSKI-18
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 18
2017-01-09 오후 7:18:22
Ustawianie godziny/planu
Zaprogramować można tylko tryb sterowania automatycznego.
Ustawianie godziny
Zanim skorzystasz z funkcji planowania (jednorazowego lub dziennego), ustaw aktualny czas.
Rozpocznij
ustawianie
Wybierz „Hour”
Wybierz „Minute”
Ustawianie zakończone
Wybierz opcję „AM/PM”
Przejście do poprzedniego lub
następnego ustawienia
Ustawianie planowania
Ustawianie lub anulowanie planowania można wykonać tylko, gdy urządzenie POWERbot jest umieszczone w stacji
dokowania.
Rozpocznij Wybierz planowanie „Oneustawianie
time” lub „Daily”
Ustawianie
zakończone
Wybierz „Hour”
Wybierz opcję „AM/PM”
Wybierz „Minute”
Przejście do poprzedniego lub
następnego ustawienia
Anulowanie podczas
konfiguracji
fUstawienie
f
można anulować automatycznie, nie wprowadzając
danych przez 7 sekund.
Anulowanie planowania jednorazowego/dziennego
Gdy ustawiono plan
dzienny i jednorazowy
Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy.
lub
lub
Wybierz plan
Zakończ anulowanie
Gdy ustawiono plan
dzienny lub jednorazowy
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
POLSKI-19
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 19
2017-01-09 오후 7:18:22
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odkurzacza POWERbot należy wyłączyć zasilanie.
Czyszczenie pojemnika na kurz
Jeżeli kontrolka filtra (
1
) włączy się lub jeżeli w pojemniku na kurz znajduje się zbyt wiele kurzu, opróżnij pojemnik.
Odłącz pojemnik na kurz
2
Zdejmij pokrywę pojemnika
na kurz.
3
Usuń kurz z pojemnika na
kurz i jednostki z filtrem
cyklonu.
„Click”
4
Odłącz moduł cyklonu od
pokrywy pojemnika na kurz
i umyj pojemnik oraz filtr.
5
Złóż pojemnik na kurz.
6
Zamontuj pojemnik na kurz
w obudowie (usłyszysz
kliknięcie).
Czyszczenie czujników i kamery
Przetrzyj lekko miękką szmatką. Nie używaj wody ani środków do czyszczenia.
Kamera
Wizjer przedniego
czujnika
Czujniki wysokości
Wizjer tylnego
czujnika
POLSKI-20
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 20
2017-01-09 오후 7:18:24
Czyszczenie szczotki do sierści
Zdejmij pokrywę szczotki
do sierści
4
Włóż z powrotem szczotkę
do sierści
2
Wyjmij szczotkę do sierści
5
Załóż z powrotem pokrywę
szczotki do sierści
ON
OFF
1
3
Wyczyść szczotkę do
sierści
ON
OFF
Czyszczenie koła napędowego
1
Na miękkiej szmatce rozłożonej na podłodze ułóż
odkurzacz POWERbot spodem do góry.
2
Za pomocą tępo zakończonego przedmiotu lub pęsety
usuń zanieczyszczenia i elementy obce.
POLSKI-21
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 21
2017-01-09 오후 7:18:25
Aplikacja Samsung Smart Home
Przygotowanie sieci
Konfiguracja routera bezprzewodowego
fUrządzenie
f
obsługuje wyłącznie protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Sprawdź, czy opcja serwera
protokołu DHCP została włączona w routerze bezprzewodowym.
fObsługiwane
f
typy autoryzacji i szyfrowania routera bezprzewodowego: WEP-OPEN, WPA-PSK / TKIP oraz WPA2-PSK /
AES 801.11n.
–– Zalecamy korzystanie z szyfrowania WPA2-PSK / AES.
fJakość
f
połączenia sieci bezprzewodowej zależy od parametrów otoczenia.
fJeżeli
f
dostawca połączenia internetowego zarejestrował Twój stały adres MAC (pozwalający na identyfikację) komputera lub
modemu, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim połączeniem. Poproś dostawcę o udostępnienie procedury
podłączania do Internetu urządzeń innych, niż Twój komputer.
fJeżeli
f
dane połączenie z Internetem wymaga podania loginu lub hasła, urządzenie POWERbot może mieć problem z takim
połączeniem. W takim przypadku należy podać login lub hasło w trakcie łączenia się z Internetem.
fNawiązanie
f
połączenia może być utrudnione ze względu na zaporę internetową. Poproś dostawcę Internetu o pomoc w
rozwiązaniu tego problemu.
fNiektóre
f
routery bezprzewodowe korzystają z nietypowych adresów DNS (Domain Name Server), nawet jeśli nie mają
połączenia z Internetem. Poproś o pomoc producenta routera i dostawcę Internetu.
fJeżeli
f
procedura udostępniona przez dostawcę Internetu nie pomogła, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub
centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
Uwaga
ff W przypadku problemów z dostępem routera, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.
ff Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 Ghz.
ff Urządzenie Samsung POWERbot obsługuje protokół łączności IEEE 802.11b/g/n oraz standard Wi-Fi Direct.
(Firma Samsung Electronics zaleca korzystanie ze standardu IEEE 802.11n.).
ff Router bezprzewodowy nie posiadający autoryzacji w danej sieci Wi-Fi może mieć problem z podłączeniem się
do urządzenia POWERbot.
ff Jeżeli zasilanie jest włączone, a urządzenie POWERbot zostało umieszczone w stacji dokowania, nastąpi jego
połączenie z serwerem i sprawdzenie dostępnych aktualizacji oprogramowania. Jeżeli na serwerze znajduje się
nowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nastąpi automatycznie.
ff Jeżeli podczas ładowania na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „UP”, to znaczy że trwa aktualizacja
oprogramowania. Odczekaj do ponownego uruchomienia odkurzacza.
ff Jeżeli rejestracja produktu nie została wykonana, wykonaj następujące czynności.
––
––
––
––
Przejdź do komunikatu i spróbuj ponownie zarejestrować urządzenie.
Sprawdź czy router korzysta z opcji UPnP i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
Sprawdź czy router pracuje w trybie routera i ponownie wykonaj rejestrację urządzenia.
Jeżeli masz więcej niż dwa urządzenia POWERbot, wyłącz pozostałe, aby zarejestrować tylko jedno z nich. Połączenie
musi zostać nawiązane z jednym urządzeniem.
–– Jeśli dostępny jest router bezprzewodowy o tej samej nazwie SSID, nie można zagwarantować normalnej rejestracji.
–– Ustaw niepowtarzalną nazwę SSID i hasło dla routera sieci bezprzewodowej i zarejestruj produkt.
ff Usługa Samsung Smart Home nie gwarantuje prawidłowej pracy urządzenia za zaporą internetową.
POLSKI-22
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 22
2017-01-09 오후 7:18:25
ff Jeżeli urządzenie POWERbot i smartfon nie są połączone z tym samym routerem, mogą wystąpić opóźnienia,
jeśli chodzi o reakcję sieci.
ff Wskaźnik inteligentnego sterowania Smart control i sieci Wi-Fi
––
Wł.: Sterowanie inteligentne jest zablokowane. (Dostępne tylko sterowanie
zdalne).
––
Wył.: Inteligentne sterowanie jest dozwolone.
––
Wył.: urządzenie POWERbot łączy się z routerem bezprzewodowym.
––
Wł.: urządzenie POWERbot połączyło się z routerem bezprzewodowym.
ff Jeśli sterowanie inteligentne jest zablokowane, nie można skorzystać z aplikacji Samsung Smart Home.
Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Home
Tworzenie konta Samsung
Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji Samsung Smart Home, przypisz konto Samsung do tej
aplikacji.
Uwaga
ff Jeżeli nie ustawisz automatycznego logowania w aplikacji Samsung Smart
Home, to po jej pierwszym uruchomieniu pojawi się odpowiedni ekran.
ff Jeżeli masz smartfon firmy Samsung, utwórz konto Samsung w ustawieniach
telefonu i zaloguj się automatycznie. W ten sposób możesz od razu zacząć
korzystać z aplikacji Samsung Smart Home.
Pobieranie aplikacji Samsung Smart Home
Aplikację Samsung Smart Home można pobrać po wyszukaniu frazy „Samsung Smart Home App” w sklepie Google Play
Store, Samsung Galaxy Apps lub Apple App Store.
Uwaga
ff Aplikacja Samsung Smart Home wymaga systemu Android 4.0 (ICS) lub nowszego i jest zoptymalizowana pod kątem
systemu Android 4.4 lub nowszego w przypadku smartfonu Samsung (serie Galaxy S i Note). Niektóre funkcje aplikacji
mogą nie działać prawidłowo w innych smartfonów.
ff W przypadku smartfonów z systemem iOS aplikacja wymaga systemu iOS w wersji 7 lub nowszej.
ff Aplikacja Samsung Smart Home może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.
POLSKI-23
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 23
2017-01-09 오후 7:18:25
Aplikacja Samsung Smart Home
Rejestracja produktu (szybka konfiguracja)
Zarejestruj urządzenie w usłudze Samsung Smart Home, zanim uruchomisz aplikację Samsung Smart Home.
System Android
1. Na ekranie z listą urządzeń aplikacji Samsung Smart Home wybierz ikonę Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację produktu.
2. Wybierz ikonę odkurzacza.
3. Wpisz dane routera bezprzewodowego, z którym ma nastąpić połączenie.
4. Skonfiguruj urządzenie POWERbot zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie.
–– Aby od razu włączyć tryb AP, naciśnij przycisk [Clock] i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.
5. Proces rejestracji rozpocznie się automatycznie.
6. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
7. Po zakończeniu rejestracji produktu pojawi się ekran główny aplikacji Samsung Smart Home.
✻✻Jeśli rejestracja produktu nie powiodła się, patrz strona 22.
POLSKI-24
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 24
2017-01-09 오후 7:18:26
System iOS
1. Uruchom aplikację Samsung Smart Home.
2. Przejdź do ekranu z lewej strony i dotknij ikony Dodaj nowe, aby rozpocząć rejestrację urządzenia.
3. Wpisz dane logowania do konta Samsung i naciśnij przycisk [Sign in].
–– W smartfonach iPhone login i hasło nie są zapisywane. Musisz się logować w aplikacji Samsung Smart Home za
każdym razem, gdy z niej korzystasz.
4. Wybierz ikonę [Robot vacuum].
5. Korzystając z pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara przez co najmniej 5 sekund.
–– Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się AP.
POLSKI-25
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 25
2017-01-09 오후 7:18:27
Aplikacja Samsung Smart Home
6. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z odkurzaczem Samsung [Robot Vacuum]
widocznym na liście.
7. Podaj login i hasło routera bezprzewodowego i naciśnij przycisk [Next].
8. Trwa nawiązywanie połączenia między smartfonem a odkurzaczem.
9. Uruchom aplikację Ustawienia w smartfonie iPhone, następnie połącz się z routerem bezprzewodowym, który powinien
być widoczny na liście sieci Wi-Fi.
10. Trwa nawiązywanie połączenia między routerem sieci bezprzewodowej a odkurzaczem.
11. Gdy rejestracja produktu zostanie zakończona, na ekranie pojawi się komunikat.
12. Po wykonaniu rejestracji produktu, na liście urządzeń pojawi się ikona odkurzacza.
POLSKI-26
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 26
2017-01-09 오후 7:18:28
Ekran główny
fNa
f ekranie głównym wybierz ikonę odkurzacza, aby przejść do ekranu sterowania
urządzeniem POWERbot.
fMożesz
f
kontrolować urządzenia AGD firmy Samsung Electronics, korzystając z opcji
Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek.
fFunkcja
f
widoku głównego nie jest obsługiwana przez urządzenie POWERbot.
Ekran menu użytkownika
fMożesz
f
sterować urządzeniami AGD firmy Samsung Electronics za pomocą funkcji
sterowania poleceniami czatu i klucza uniwersalnego.
Chat control
Master key
Customer service
fMożesz
f
korzystać z funkcji urządzeń AGD lub wygodnie sprawdzać ich
status.
fMożesz
f
sterować kilkoma urządzeniami AGD na raz, korzystając z kluczy
uniwersalnych (funkcje Poza domem, Powrót do domu, Noc i Poranek).
fKorzystaj
f
z instrukcji obsługi urządzenia.
fJeżeli
f
urządzenie się zepsuło, możesz zasięgnąć rady pracowników
centrum obsługi klienta i poprosić o obsługę posprzedażną.
POLSKI-27
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 27
2017-01-09 오후 7:18:28
Aplikacja Samsung Smart Home
Sterowanie urządzeniem POWERbot
Po uruchomieniu aplikacji Samsung Smart Robot Vacuum pojawi się ekran sterowania urządzeniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Włączanie i wyłączanie
Tryb sprzątania ręcznego, kontrola kierunku (ruch do przodu, do tyłu i w bok)
Włączanie i wyłączanie trybu automatycznego sprzątania
Tryb odkurzania punktowego
Wskaźnik stanu bieżącego
Stan akumulatora
Siła ssania
Planowanie (możesz ustawić godzinę dla każdej daty)
▶▶ Odkurzacz POWERbot działa na zasadzie synchronizacji ustawionej
godziny za pośrednictwem sieci.
9. Sprawdzanie historii sprzątania
10. Poziom energii (wyświetla zużycie prądu urządzenia POWERbot)
11. Opcje (ustawienia, obsługa klienta)
12. Informacje o urządzeniu
Uwaga
ff Zaplanowane sprzątanie można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy urządzenie
POWERbot znajduje się w stacji dokowania.
POLSKI-28
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 28
2017-01-09 오후 7:18:29
Korzystanie z funkcji Select & Go
Funkcja, która pozwala użytkownikowi wybrać i odkurzyć określone obszary za pomocą aplikacji Samsung Smart Home.
1. Mapa odkurzania i Plan odkurzania
fMapa
f
odkurzania reprezentuje obszary, w których znalazł się odkurzacz POWERbot
podczas sprzątania.
fPlan
f
odkurzania to sztucznie nakreślona Mapa odkurzania.
2. Czyszczenie obszaru
fObejmuje
f
konfigurowane etykiety dla każdego obszaru.
fWybierz
f
obszary do sprzątania i dotknij przycisku Start, aby rozpocząć.
fStan
f
każdego obszaru jest wskazany na mapie.
Anulowane, wystąpił błąd
Zakończone
Wybrane
Nie wybrane
W trakcie
Uwaga
ff Przestrogi dotyczące ustawiania Planu odkurzania
––
––
––
––
––
Umieść stację ładowania przy ścianie w otwartym obszarze.
Usuń z podłogi przeszkody (dywaniki, ręczniki, krzesła, maty, zabawki itd.).
Usuń przeszkody wzdłuż ścieżek prowadzących do obszarów ujętych na planie.
Jeśli to możliwe, zamknij wszystkie drzwi z wysokimi progami (weranda, balkon itd.).
Upewnij się, że obszary ujęte na planie są dobrze oświetlone.
ff Przestrogi dotyczące korzystania z Czyszczenia obszaru
–– Czyszczenie obszaru może rozpocząć się dopiero po naładowaniu odkurzacza Powerbot.
–– Czyszczenie obszaru nie będzie działać prawidłowo, jeśli położenie i orientacja stacji nie odpowiadają położeniu i
lokalizacji na wybranym planie.
–– Funkcja Czyszczenie obszaru może nie działać prawidłowo w zależności od stanu podłogi i/lub położenia lub przeszkód
na danym obszarze.
–– Obszary na planie są obszarami sztucznie nakreślonymi przez odkurzacz Powerbot i może nie obejmować wszystkich
pomieszczeń.
–– Generowanie mapy i funkcja Select & Go mogą nie być dostępne w obszarach z dywanami.
–– Między planami może zachodzić różnica zgodnie ze stanem odkurzacza Powerbot, nawet kiedy otoczenie jest takie
same.
–– Użytkownik może wybrać i użyć danego planu w menu Plany.
POLSKI-29
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 29
2017-01-09 오후 7:18:29
Uwagi i przestrogi
ff Odkurzacz POWERbot nie może wciągać kępek
kurzu, mogą więc one pozostać na podłodze po
sprzątaniu.
Ładowanie
Uwaga
ff Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzeje się,
ładowanie może potrwać dłużej.
ff Jeśli ładowanie automatyczne nie działa, wykonaj
poniższe czynności.
–– Włącz i wyłącz przełącznik awaryjny (na spodzie
odkurzacza POWERbot).
–– Odłącz od gniazdka stację dokowania, a następnie
ponownie ją podłącz.
–– Sprawdź, czy na stykach ładowania nie zgromadziły
się zanieczyszczenia i elementy obce. Wyczyść
styki odkurzacza POWERbot i stacji dokowania za
pomocą suchej szmatki.
–– Sprawdź, czy obok stacji dokowania nie ma
przeszkód, takich jak przedmioty odblaskowe,
krzesła itp.
ff Jeśli odkurzacz POWERbot jest odłączony od stacji
dokowania, akumulator wyczerpie się.
–– Spróbuj naładować odkurzacz POWERbot w stacji
dokowania. (Wyłącz przełącznik awaryjny i pozostaw
stację dokowania odłączoną od zasilania, planując
wyjście z domu na dłuższy czas lub wyjeżdżając na
wakacje itp.).
–– Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
ff Jeśli akumulator rozładuje się w trybie odkurzania
automatycznego, odkurzacz POWERbot zrobi
przerwę na jego ładowanie, po czym dokończy
sprzątanie pozostałej powierzchni. (Częstotliwość
sprzątania: jeden raz).
ff Nie można wybrać i wykonać trybu odkurzania
punktowego podczas ładowania.
ff Po naciśnięciu przycisku odkurzania ręcznego/
punktowego odkurzacz POWERbot zostanie
odłączony od stacji dokowania i przejdzie w tryb
oczekiwania.
ff Nie wolno kłaść się obok działającego odkurzacza
POWERbot.
–– Włosy mogą się dostać do szczotki do sierści, co
może spowodować obrażenia.
Czyszczenie i konserwacja
Uwaga
ff Jeśli pojemnik na kurz i filtr zostały umyte wodą:
–– Pojemnik na kurz: dokładnie wytrzyj wodę.
–– Filtr: przed użyciem odstawić do wyschnięcia w
cieniu.
Obsługa
Uwaga
ff Podczas pracy odkurzacz POWERbot może utknąć
np. na progu.
–– Aby wznowić pracę urządzenia, wyłącz przełącznik
awaryjny, przenieś odkurzacz POWERbot w miejsce,
gdzie urządzenie może swobodnie się poruszać i
ponownie włącz zasilanie.
ff Odkurzacz POWERbot nie może dokładnie
wyczyścić obszarów, do których nie ma dostępu,
np. rogów, przestrzeni między ścianą a sofą itp.
–– Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
Przestroga
ff Zakładając lub wyjmując filtr, należy uważać na
palce. Mogą one utknąć we wlocie do pojemnika.
ff Aby uniknąć zablokowania przez elementy obce,
należy uważać, aby odkurzacz POWERbot nie
wsysał wykałaczek, wacików itp.
ff Jeżeli usunięcie przedmiotu obcego ze szczotki do
sierści jest niemożliwe, należy skontaktować się z
centrum serwisowym.
POLSKI-30
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 30
2017-01-09 오후 7:18:29
ff Ponieważ podczas sprzątania szczotka do sierści
usuwa z podłogi różne zanieczyszczenia, takie
jak nitki, długie włosy itp., mogą one utknąć
w szczotce. Szczotkę należy więc regularnie
sprawdzać i czyścić.
Informacje o akumulatorze
Uwaga
ff Akumulatory należy kupować w autoryzowanych
centrach Samsung. Przed dokonaniem zakupu
należy też sprawdzić występowanie symbolu (
) na akumulatorze i nazwę modelu.
ff Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do
odkurzacza POWERbot firmy Samsung Electronics
i nie należy go używać w innych urządzeniach.
ff Nie należy demontować ani modyfikować
akumulatora.
ff Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia
ani wysokich temperatur.
ff Nie należy doprowadzać do zetknięcia się
metalowych przedmiotów ze stykami ładowania:
(+) i (-).
ff Akumulator należy przechowywać w
pomieszczeniach (w temp. 0–40 °C).
Informacje o czujniku podczerwieni
Przestroga
ff Przesyłanie sygnału podczerwieni może być
utrudnione w lokalizacjach, w których działają
lampy halogenowe lub na zewnątrz pomieszczeń.
ff Odkurzacz POWERbot wykorzystuje 3 typy
urządzeń korzystających z podczerwieni.
Urządzenie może nie działać, gdy zostanie
ustawione przed innym urządzeniem o wyższym
priorytecie.
–– Priorytet sygnałów podczerwieni: Pilot > Virtual guard
> Stacja dokowania
ff Podczas sterowania odkurzaczem POWERbot
za pomocą pilota odkurzacz POWERbot może
przekroczyć wirtualne ogrodzenie stworzone przez
urządzenie Virtual guard i wjechać w miejsce, w
którym nie powinien się znaleźć. Dzieje się tak z
uwagi na wyższy priorytet sygnału pochodzącego
z pilota.
ff Różne sygnały podczerwieni mogą się wzajemnie
zakłócać i powodować nieprawidłowe działanie
urządzeń, jeżeli pracują one równocześnie na
niewielkim obszarze lub w bliskiej odległości od
siebie.
ff Nie ustawiaj urządzenia Virtual guard w
pobliżu stacji dokowania. W przeciwnym razie
automatyczne ładowanie może być utrudnione.
ff Jeśli akumulator nie działa poprawnie, nie
wolno go samodzielnie rozmontowywać.
Należy skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
ff Po pewnym czasie użytkowania akumulatora jego
czas ładowania i czas eksploatacji mogą ulec
skróceniu. Jeżeli okres użytkowania akumulatora
upłynął, należy go wymienić w centrum
serwisowym.
ff Równoczesne używanie kilku odkurzaczy
POWERbot może być utrudnione z powodu
nakładania się sygnałów podczerwieni.
ff Akumulator jest objęty sześciomiesięczną
gwarancją od daty zakupu.
POLSKI-31
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 31
2017-01-09 오후 7:18:29
Kody informacyjne
1
Poniższe kody błędu
wyświetlane są na
panelu wyświetlacza
2
Wyłącz przełącznik
awaryjny i zapoznaj się z
poniższymi instrukcjami,
a następnie wykonaj
odpowiednią czynność
Kody informacyjne
3
Kod błędu zniknie
po włączeniu
przełącznika
awaryjnego
Sprawdź
Odkurzacz POWERbot zablokował się podczas wykonywania
ruchu.
fWyłącz
f
zasilanie i przenieś odkurzacz POWERbot w inne miejsce.
Zanieczyszczenia lub element obcy w szczotce do sierści.
fWyłącz
f
przełącznik awaryjny i usuń zanieczyszczenia lub element obcy ze
szczotki do sierści.
Obca substancja wkręciła się w lewe koło napędowe.
fWyłącz
f
zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
Obca substancja wkręciła się w prawe koło napędowe.
fWyłącz
f
zasilanie i usuń ciało obce z koła napędowego.
Należy sprawdzić czujnik odbijaka.
fWyłącz
f
i włącz zasilanie.
fJeżeli
f
kod informacji nie zniknie, sprawdź, czy między osłoną a korpusem
urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeżeli tak się stało, delikatnie
pociągnij za osłonę i wyjmij ciało obce.
Na czujniku przeszkód zebrały się substancje obce.
fWyłącz
f
zasilanie, a następnie wytrzyj przedni i tylny czujnik miękką szmatką.
Na czujniku wysokości zebrały się substancje obce.
fWyłącz
f
zasilanie, a następnie wytrzyj czujnik wysokości miękką szmatką.
POLSKI-32
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 32
2017-01-09 오후 7:18:30
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Sprawdź
Odkurzacz POWERbot nie działa.
fSprawdź,
f
czy zasilanie jest włączone.
fSprawdź,
f
czy wszystkie ikony wyświetlają się na panelu wyświetlacza.
fSprawdź,
f
czy akumulator odkurzacza POWERbot nie wyczerpał się.
–– Jeżeli wyświetla się komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz POWERbot do stacji
dokowania, aby go naładować.
fWymień
f
baterie (typ AAA), jeżeli sterowanie pilotem nie działa.
Odkurzacz POWERbot zatrzymuje
się podczas odkurzania.
fJeżeli
f
na panelu wyświetlacza widnieje komunikat „Lo”, przenieś odkurzacz
POWERbot do stacji dokowania, aby go naładować.
fJeżeli
f
odkurzacz POWERbot utknął na przeszkodzie, np. na przewodzie, progu
itp., podnieś go i odsuń od przeszkody.
–– Jeżeli w kółko wkręci się tkanina lub nici, wyłącz przełącznik awaryjny i usuń
zacięcie, zanim ponownie uruchomisz urządzenie.
Siła ssania jest mała.
fJeżeli
f
wskaźnik „Filter inspection indicator” jest włączony, wyłącz przełącznik
awaryjny i wyczyść pojemnik na kurz.
fGdy
f
w pojemniku na kurz jest zbyt dużo kurzu, siła ssania może się zmniejszyć.
Wyłącz zasilanie i oczyść pojemnik na kurz.
fJeżeli
f
wlot (na spodzie odkurzacza POWERbot) jest zablokowany, wyłącz
przełącznik awaryjny i usuń przyczynę blokady wylotu.
fGdy
f
poziom hałasu wzrośnie, włącz przycisk awaryjny i opróżnij pojemnik na
kurz.
Odkurzacz POWERbot nie może
znaleźć stacji dokowania.
fSprawdź,
f
czy nie doszło do przerwy w zasilaniu lub czy wtyczka przewodu
zasilającego nie wypadła z gniazda elektrycznego.
fUsuń
f
wszelkie przeszkody wokół stacji dokowania, które mogą przeszkadzać
odkurzaczowi POWERbot w powrocie do niej.
fZanieczyszczenia
f
na stykach ładowania wpływają na ładowanie. Wyczyść styki.
Odkurzacz POWERbot przesuwa
się przez wirtualną barierę
urządzenia Virtual guard.
fJeżeli
f
baterie są rozładowane, wymień je. (2 baterie typu D (LR20))
fJeżeli
f
kontrolka jest wyłączona, sprawdź, czy urządzenie Virtual guard jest
wyłączone i włącz je.
Odkurzacz POWERbot nagle
zaczyna odkurzać po przekątnej.
fSprawdź,
f
czy stacja dokowania umieszczona jest w kierunku, w jakim ułożona
jest podłoga lub płytki.
fOdkurzacz
f
może przemieszczać się i odkurzać po przekątnej w celu przejazdu
w inne miejsce po najkrótszej trasie. Możliwe też, że zetknął się z przeszkodami
lub był ładowany pod tym kątem, albo też kierunek ułożenia podłogi przebiega
w tym właśnie kierunku.
Odkurzanie punktowe nie działa.
fJeżeli
f
skierujesz czerwony promień bezpośrednio na odkurzacz POWERbot, nie
może on przemieścić się w żądanym kierunku.
–– Skieruj czerwone światło na podłogę w obrębie 1 m wokół miejsca, w którym
znajduje się odkurzacz POWERbot.
✻✻Nie korzystaj z trybu odkurzania punktowego w miejscu nasłonecznionym,
bardzo jasno oświetlonym lub na ciemnych podłogach.
Wskaźnik „Filter inspection
indicator” pozostaje włączony
nawet po opróżnieniu pojemnika
na kurz.
fUżyj
f
odkurzacza POWERbot po wyłączeniu i ponownym włączeniu przełącznika
awaryjnego.
fOpróżnij
f
ponownie pojemnik na kurz i powtórz dokładne czyszczenie filtra.
POLSKI-33
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 33
2017-01-09 오후 7:18:30
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Sprawdź
fWłączony
f
jest tryb czujnika kurzu.
–– Tryb czujnika kurzu jest domyślnie włączony. Kiedy odkurzacz POWERbot
przemieszcza się przez zakurzone miejsce, porusza się wokół niego,
koncentrując się na odkurzaniu.
Odkurzacz POWERbot porusza się
w tym samym miejscu.
fOdkurzacz
f
POWERbot porusza się po obszarze i na panelu wyświetlania
widnieje komunikat „DUST”, nawet kiedy na podłożu nie ma kurzu.
–– Sprawdź, czy między pojemnikiem na kurza a szczotką do sierści nie
zablokował się obcy przedmiot i usuń go.
POWERbot nie odkurza danego
obszaru.
fSprawdź,
f
czy stacja dokowania jest zainstalowana w wąskim przejściu lub
drzwiach i zainstaluj ją w innym miejscu.
–– Jeśli stacja dokowania jest zainstalowana w wąskim przejściu lub drzwiach,
odkurzacz POWERbot nie może przejechać przez przejście lub próg.
Czas eksploatacji baterii w
urządzeniu Virtual guard jest za
krótki.
fSprawdź,
f
czy używasz baterii manganowych o suchych ogniwach. Wymień je
na nowe. (2 baterie typu D (LR20))
Instalacja aplikacji Samsung
Smart Home przebiegła pomyślnie, fMożesz
f
zacząć korzystać z urządzenia POWERbot, łącząc je z routerem
ale odkurzacz POWERbot nie
bezprzewodowym w procesie wygodnej konfiguracji.
może nawiązać połączenia.
Nie mogę zalogować się do konta
Samsung.
fSprawdź
f
login i hasło na ekranie konta Samsung.
Podczas konfiguracji pojawia się
komunikat o błędzie.
fBłąd
f
może występować tymczasowo ze względu na odległość od routera i inne
przeszkody na drodze sygnału sieci bezprzewodowej. Odczekaj chwilę i spróbuj
połączyć się ponownie.
Urządzenia nie działają, mimo
że smartfon jest połączony z
odkurzaczem POWERbot.
fWyłącz
f
aplikację Samsung Smart Home i uruchom ją ponownie lub odłącz
smartfon od sieci bezprzewodowej i ponownie nawiąż połączenie. Możesz
również wyłączyć zasilanie urządzenia POWERbot, włączyć je ponownie,
odczekać kilka minut i ponownie uruchomić aplikację Smart Home.
Funkcje aplikacji Samsung Smart
Home nie działają.
fSprawdź,
f
czy funkcja blokady sterowania inteligentnego odkurzacza
POWERbot jest ustawiona. (Po zablokowaniu sterowania inteligentnego
wskaźnik Wi-Fi jest zgaszony).
Aplikacja Samsung Smart Robot
Vacuum się nie uruchamia.
fSprawdź,
f
czy urządzenie POWERbot nawiązało połączenie z routerem
bezprzewodowym.
Urządzenie POWERbot nie jest
podłączone do sieci Wi-Fi.
Funkcja rozpoznawania lokalizacji
nie działa.
fSprawdź
f
stan routera bezprzewodowego.
fUżyj
f
odkurzacza POWERbot ponownie w pobliżu obszaru, w którym uprzednio
się zatrzymał.
fJeśli
f
odkurzacz POWERbot nie rozpoznaje otoczenia lub rozpoczyna
odkurzanie w odległości powyżej 1 m od miejsca, w którym się zatrzymał,
wyszukiwanie może być utrudnione.
POLSKI-34
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 34
2017-01-09 오후 7:18:30
Ostrzeżenia dotyczące akumulatora
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie wyjmować akumulatora umieszczonego w tym urządzeniu. Aby wymienić akumulator,
należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym pracownikiem technicznym.
Poniższe instrukcje zostały przygotowane wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników technicznych i
autoryzowanych serwisantów.
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIE WOLNO SAMODZIELNIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA ANI
WRZUCAĆ GO DO OGNIA. NIE WOLNO DEMONTOWAĆ, ZGNIATAĆ ANI PRZEBIJAĆ AKUMULATORA.
Jak wyjmować akumulator
Wyjmij urządzenie POWERbot ze stacji ładowania/dokowania, aby je rozmontować.
Przed demontażem należy wyłączyć urządzenie POWERbot.
1
Połóż i odwróć odkurzacz
POWERbot, a następnie
wykręć 2 śruby.
2
Zdejmij pokrywę pojemnika
na kurz.
3
Wyjmij akumulator z
gniazda i odłącz wtyczkę.
Prawidłowa utylizacja akumulatora
(Usługa dostępna w krajach korzystających z osobnych procedur zwrotu akumulatorów).
Oznaczenia na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu akumulatora informują o tym, czy można go utylizować
razem z innymi odpadkami w gospodarstwie domowym. Symbole związków chemicznych: Hg, Cd lub Pb oznaczają, że
akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w stężeniu powyżej poziomu określonego normą WE 2006/66.
Akumulator w tym urządzeniu nie może być wymieniany przez użytkownika. Informacje na temat sposobów wymiany
akumulatora uzyskasz w autoryzowanym serwisie. Nie próbuj wyjmować akumulatora i nie wrzucaj go do ognia. Nie
wolno demontować, zgniatać ani przebijać akumulatora. Jeżeli zamierzasz zutylizować urządzenie, firma utylizująca
odpady podejmie środki, aby zająć się urządzeniem wraz z akumulatorem we właściwy sposób.
POLSKI-35
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 35
2017-01-09 오후 7:18:30
Informacje o oprogramowaniu
typu open source
Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera oprogramowanie typu Open Source. Pełną kopię odpowiedniego kodu
źródłowego można otrzymać w ciągu trzech lat od ostatniej dostawy produktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
mailto:oss.request@samsung.com.
Można również otrzymać pełną kopię odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, np. płycie CD-ROM. W takim
przypadku zostanie naliczona minimalna opłata.
Następujący adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR_TZ_01/seq/1 prowadzi do strony pobierania kodu
źródłowego. Znajdują się tam również informacje dotyczące licencji na oprogramowanie typu open source powiązane z
niniejszym urządzeniem. Oferta dotyczy wszystkich odbiorców tej informacji.
POLSKI-36
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 36
2017-01-09 오후 7:18:30
Specyfikacje
Klasyfikacja
Specyfikacja
mechaniczna
(POWERbot)
Dane techniczne
dotyczące zasilania
Czyszczenie
Element
Szczegółowe informacje
Rozmiar (głębokość × wysokość ×
długość)
378 mm × 135 mm × 362 mm
Waga
4,9 kg
Czujnik
Rozpoznawanie kształtu sufitu (funkcja Visionary Mapping
plus TM)
Typ przycisków odkurzacza
POWERbot
Dotykowe
Napięcie
100–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
250 W (tryb maksymalny)
Akumulator
Litowo-jonowy 21,6 V / 97,2 Wh
Typ ładowania
Ładowanie automatyczne/ręczne
Tryb czyszczenia
Automatyczne, punktowe, ręczne
Funkcja programowania
Programowanie jednorazowe, codzienne
Czas ładowania
Ok. 240 minut
Czas odkurzania
(na twardej podłodze)
Tryb maksymalny
Ok. 30 minut
Tryb normalny
Ok. 60 minut
Tryb cichy
Ok. 90 minut
✻✻W celach związanych z modernizowaniem, konstrukcja i specyfikacje produktu podlegają zmianom bez konieczności
informowania o tym fakcie.
✻✻Czas ładowania i odkurzania może różnić się w zależności od warunków użytkowania.
✻✻Niniejszy odkurzacz jest zgodny z następującymi regulacjami:
–– Dyrektywa RTTE: 1999/5/WE
–– Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EWG
–– Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE
Oficjalna deklaracja zgodności z normami znajduje się na stronie: http://www.samsung.com w sekcji Pomoc
techniczna.
Przeszukaj sekcję Pomocy technicznej, wpisując nazwę posiadanego modelu.
POLSKI-37
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 37
2017-01-09 오후 7:18:30
Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku
domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania
jedynie kurzu powstałego w standardowych
warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań
przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim
odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych
podczas remontów budynków i pomieszczeń, oraz
wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym
uwzglednieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie
tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe
uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę
ważnej gwarancji na urządzenie.
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
12_SR9300K_PL_DJ68-00767A-00_GE.indd 38
2017-01-09 오후 7:18:30
Download PDF

advertising