Samsung | DW60J9960US/EO | Samsung DW60J9960US, Zmywarka do zabudowy 60 cm z funkcją WaterWall™ Instrukcja obsługi

Seria DW60H9970
Seria DW60H9950
Seria DW60J9970
Seria DW60J9960
Seria DW60K8550
Zmywarka do naczyń
Instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 1
2016-08-12
12:55:55
Spis treści
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
3
28
28
Czyszczenie wnętrza
MONTAŻ ZMYWARKI DO
NACZYŃ
28
Czyszczenie szafki zmywarki
29
Czyszczenie filtrów
10
30
Czyszczenie dysz
30
Przechowywanie zmywarki do naczyń
10
Kontrola części i panelu sterowania
15
Przyciski wyboru programów
15
Wskaźniki postępu
16
Wymogi dotyczące montażu
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I KODY KOMUNIKATÓW
31
31
Sprawdź poniższe pozycje, jeśli
zmywarka do naczyń...
18
33
Kody komunikatów
ZAŁADUNEK ZMYWARKI DO
NACZYŃ
34
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
18
Tryb ustawień
20
Stosowanie soli do zmywarek
21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
ZMYWARKI DO NACZYŃ
WYKAZ PROGRAMÓW
34
Wykaz programów
DODATEK
21
Wskazówki dotyczące zmywania naczyń
22
Regulacja wysokości górnego kosza
35
22
Wyjmowanie górnego kosza (niektóre
modele)
35
Deklaracja zgodności
23
Ładowanie dolnego kosza
35
Dane techniczne
24
Ładowanie górnego kosza
25
Używanie trzeciego kosza (na sztućce)
26
Stosowanie detergentu
27
Używanie nabłyszczacza
Utylizacja zmywarki i ochrona
środowiska
35
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI
36
KARTA PRODUKTU
37
Polski – 2
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 2
2016-08-12
12:56:03
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urządzenia. Instrukcję należy zachować do
wglądu i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie
w celu, do którego zostało ono wyprodukowane, w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich możliwych
warunków i sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności
podczas montażu, konserwacji i obsługi zmywarki do naczyń.
Ponieważ zawarte poniżej informacje dotyczące obsługi odnoszą się do różnych modeli, charakterystyka
zakupionej zmywarki do naczyń może nieznacznie odbiegać od opisu zawartego w instrukcji.
Część ostrzeżeń może nie mieć zastosowania. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym lub poszukać pomocy i informacji w witrynie www.samsung.com.
WAŻNE SYMBOLE I ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała i/lub
zniszczenie mienia.
Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować obrażenia ciała i/lub zniszczenie
mienia.
Przestrzeganie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze zmywarki do
naczyń pozwala ograniczyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji.
Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego.
Upewnij się, że urządzenie jest uziemione, aby nie doszło do porażenia prądem.
Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.
Uwaga
Powyższe symbole ostrzegawcze zostały zastosowane dla bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.
Należy ich ściśle przestrzegać.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że kolejni użytkownicy urządzenia
zapoznali się z jej treścią. W razie sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję kolejnemu właścicielowi.
Polski – 3
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 3
2016-08-12
12:56:03
01 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Gratulujemy zakupu nowej zmywarki do naczyń firmy Samsung.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i
konserwacji urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej
instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwalają optymalnie wykorzystać bogactwo
zalet i funkcji zmywarki do naczyń.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie spełnia obowiązujące obecnie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowe
użytkowanie urządzenia może jednak spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
W celu uniknięcia wypadków i uszkodzenia urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
przed pierwszym użyciem urządzenia. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji urządzenia.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym lub posiadających
ruchome części, tak i tutaj istnieją potencjalne zagrożenia. Bezpieczne użytkowanie urządzenia
wymaga znajomości zasad jego obsługi i konserwacji.
Nie wolno pozwalać dzieciom (lub zwierzętom) na zabawę wewnątrz zmywarki do naczyń lub na niej.
Otwarcie drzwi zmywarki do naczyń od środka nie jest łatwe, więc dziecko zamknięte w środku może
odnieść poważne obrażenia.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony wtyk zasilania (przewód zasilający) musi zostać wymieniony
przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie musi zostać ustawione tak, by po zakończeniu montażu zapewniony był dostęp do
zasilania, kranów doprowadzających wodę oraz rur odpływowych.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OZNACZENIA WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Polski – 4
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 4
2016-08-12
12:56:03
W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego
urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:
01 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub
umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia bez zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji
dotyczących obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Dotyczy rynku europejskiego: Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające
wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli
otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia
i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie
lub przez wykwalifikowaną osobę.
Jeżeli urządzenie ma otwory wentylacyjne w podstawie,
nie mogą one być zasłonięte przez dywan.
Do urządzenia dołączono nowe przyłącza, których należy użyć do
podłączenia go. Nie należy używać starych przyłączy.
PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z
nieumyślnym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, nie
należy podłączać urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego
wyłącznika, takiego jak wyłącznik czasowy, lub do obwodu, który
jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
Nie zostawiać otwartych drzwi, ponieważ grozi to potknięciem.
Polski – 5
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 5
2016-08-12
12:56:04
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Noże i inne ostro zakończone sztućce należy
wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach
domowych i podobnych miejscach, takich jak:
• kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy;
• gospodarstwa rolne;
• hotele, motele i inne środowiska mieszkalne
(do użytku przez klientów);
• placówki oferujące nocleg i śniadanie.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ
Niniejsza zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Zmywarka została wyprodukowana
z myślą o użytku domowym i w podobnych miejscach pracy i zamieszkania, takich jak:
• sklepy,
• biura i salony,
oraz przez klientów takich placówek, jak:
• hostele i domy dla gości.
Urządzenie może być używane wyłącznie jako sprzęt gospodarstwa domowego, zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi, do czyszczenia naczyń i sztućców.
Żadne inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta i może być niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego lub niewłaściwego
zastosowania lub obsługi.
W zmywarce do naczyń nie należy używać rozpuszczalników. Może to spowodować eksplozję.
Detergentu do zmywarek nie wolno wdychać ani spożywać. Detergenty do zmywarek zawierają
składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie nosa, jamy ustnej
lub gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie. W przypadku spożycia lub
dostania się detergentu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy unikać pozostawiania niepotrzebnie otwartych drzwi, ponieważ można się o nie potknąć.
Na otwartych drzwiach nie wolno siadać ani opierać się o nie. Może to spowodować przewrócenie i
uszkodzenie zmywarki do naczyń oraz obrażenia ciała użytkownika.
Należy używać wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy przeznaczonych do zastosowania w
zmywarkach do naczyń. Nie należy używać płynu do mycia naczyń.
Nie należy używać środków do czyszczenia o wysokiej kwasowości.
Zbiornika na nabłyszczacz nie należy napełniać detergentem w proszku lub w płynie. Może to
spowodować poważne uszkodzenie zbiornika.
Nieumyślne napełnienie zbiornika soli detergentem do zmywarek w proszku lub w płynie grozi
uszkodzeniem układu zmiękczania wody. Przed napełnieniem zbiornika soli należy upewnić się, że
wybrano właściwe opakowanie soli do zmywarek.
Należy używać wyłącznie specjalnej, gruboziarnistej soli do zmywarek, ponieważ inne typy soli mogą
zawierać nierozpuszczalne dodatki, które utrudnią funkcjonowanie układu zmiękczania wody.
Polski – 6
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 6
2016-08-12
12:56:04
W przypadku urządzenia z koszem na sztućce (niektóre modele), umieszczenie sztućców w koszu
rączkami do dołu zwiększa efektywność czyszczenia i suszenia. Noże, widelce itp. należy jednak
ustawiać rączkami do góry, ponieważ zmniejsza to ryzyko urazu.
W przypadku modeli posiadających funkcję Delay Start (Opóźnionego startu) przed dodaniem
detergentu należy upewnić się, że dozownik jest suchy. W razie potrzeby należy wytrzeć go do sucha.
Detergent wlany do wilgotnego dozownika spowoduje jego zatkanie i może nie zostać dokładnie
rozproszony.
Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
To urządzenie nie jest zabawką! Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, dzieci powinny być
trzymane z dala od urządzenia. Nie wolno pozwalać im na zabawę wewnątrz lub w pobliżu zmywarki
do naczyń, a także na obsługiwanie jej. Dzieci nie rozumieją związanych z tym zagrożeń. Dzieci
powinny być nadzorowane zawsze, gdy użytkownik znajduje się w kuchni.
Istnieje także niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce do naczyń podczas zabawy.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia wyłącznie
pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją
związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Starsze dzieci mogą korzystać ze zmywarki do naczyń wyłącznie jeśli otrzymały dokładne wyjaśnienia
dotyczące jej obsługi i są w stanie obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, ze świadomością
wszystkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania go.
DETERGENTY NALEŻY TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI! Detergenty do
zmywarek zawierają składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie
nosa, jamy ustnej lub gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie.
Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu otwartej zmywarki do naczyń.
Na obudowie mogą znajdować się pozostałości detergentu.
W przypadku spożycia przez dziecko lub dostania się go do jego układu oddechowego należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU ZMYWARKI
Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy są jakiekolwiek uszkodzenia widoczne z zewnątrz.
W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia. Uszkodzone urządzenie stanowi
zagrożenie.
Zmywarka do naczyń musi być podłączona do źródła zasilania przy użyciu odpowiedniego gniazdka
z przełącznikiem. Gniazdo musi być łatwo dostępne dla zamontowanej zmywarki do naczyń tak, aby
można było odłączyć ją od źródła zasilania w dowolnym momencie. (Dokładniejsze informacje znajdują
się w części „Kontrola części i panelu sterowania” na str. 10).
Za zmywarką do naczyń nie może znajdować się żadne gniazdko. Dosunięcie zmywarki do naczyń do
gniazdka może spowodować ryzyko przegrzania i pożaru.
Zmywarka do naczyń nie może być zamontowana pod płytą grzejną. Wysokie temperatury
wytwarzane przez płytę grzejną mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń. Z tego samego
powodu urządzenie nie powinno być montowane w pobliżu otwartego okna lub sprzętu oddającego
ciepło, takiego jak grzałki itp.
Polski – 7
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 7
2016-08-12
12:56:04
01 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Plastikowe przedmioty nienadające się do zmywania w gorącej wodzie, np. jednorazowe, plastikowe
opakowania oraz plastikowe sztućce i naczynia nie powinny być czyszczone w zmywarce do naczyń.
Wysoka temperatura wewnątrz zmywarki do naczyń może spowodować ich rozpuszczenie lub
zniekształcenie.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zmywarki do naczyń nie należy podłączać do źródła zasilania do czasu zakończenia montażu i
wyregulowania sprężyn drzwi.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i pobór
prądu) odpowiadają sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.
Bezpieczeństwo korzystania z tego urządzenia elektrycznego może zagwarantować wyłącznie
stałe połączenie z odpowiednim systemem uziemienia. Kluczowe jest spełnienie podstawowych
norm dotyczących bezpieczeństwa i regularna ich kontrola. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
należy skontaktować się z elektrykiem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
niewłaściwego uziemienia (np. porażenie prądem).
Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania za pośrednictwem listwy lub przedłużacza. Nie
gwarantują one właściwego zabezpieczenia urządzenia (np. przed przegrzaniem).
Urządzenie może być montowane w środowiskach mobilnych (np. na okrętach) wyłącznie pod
warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.
Plastikowa obudowa przyłącza wody zawiera element elektryczny. Nie wolno zanurzać jej w wodzie.
W wężu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody znajdują się przewody
elektryczne. Węża doprowadzającego wodę nie wolno przecinać, nawet jeżeli jest zbyt długi.
Montaż, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowaną i kompetentną
osobę, w całkowitej zgodzie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Wykonywanie napraw i innych prac przez osoby niewykwalifikowane może stwarzać zagrożenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane prace.
Wbudowany układ uszczelniający stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi
przez wodę, jeżeli spełnione są następujące warunki:
• Zmywarka do naczyń jest poprawnie zamontowana i podłączona.
• Zmywarka do naczyń jest właściwie konserwowana, a części wymieniane są gdy jest to potrzebne.
• Zawór odcinający jest zakręcony na czas dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia
(np. podczas urlopu).
• Układ uszczelniający działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Musi ono jednak
pozostawać podłączone do źródła zasilania.
Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je
od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Nieautoryzowane naprawy grożą nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla użytkownika, za które
producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowanego pracownika serwisu.
Wadliwe elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi.
Montaż wyłącznie takich części stanowi gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania
(poprzez wyłączenie gniazda i wyjęcie wtyczki).
Jeżeli kabel podłączeniowy jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony specjalnym kablem
dostarczonym przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, jego montaż może zostać
przeprowadzony wyłącznie w serwisie lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
W krajach narażonych na plagi karaluchów lub innych szkodników należy zwracać szczególną uwagę
na utrzymywanie urządzenia i jego otoczenia w czystości przez cały czas.
Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych przez karaluchy lub inne szkodniki.
Polski – 8
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 8
2016-08-12
12:56:05
W przypadku awarii lub podczas czyszczenia urządzenia, izolacja elektryczna jest całkowita tylko gdy:
• urządzenie jest odłączone od gniazda, a wtyczka jest wyciągnięta,
• urządzenie jest wyłączone z sieci,
• bezpiecznik sieciowy jest wyłączony,
• bezpiecznik gwintowy jest zdemontowany (kraje, w których jest stosowany).
Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia.
Ingerencja w połączenia i części elektryczne oraz części mechaniczne jest bardzo niebezpieczna i grozi
nieprawidłowościami w działaniu oraz porażeniem prądem.
Naprawy urządzenia podczas okresu gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez pracownika
serwisu autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.
Podczas montażu produktu upewnij się, że dostępna jest odpowiednia ilość miejsca ze wszystkich
stron, umożliwiająca poprawną wentylację.
Jeśli przestrzeń między produktem a zlewem nie jest wystarczająca, może to spowodować
uszkodzenie zlewu lub pojawienie się pleśni.
Ustawienie poziomu twardości wody wybrane w zmywarce musi być odpowiednie dla miejsca
zamieszkania. (Dokładniejsze informacje znajdują się w części „Tryb układu zmiękczania wody
(ustawienie poziomu twardości wody)” na str. 18).
Polski – 9
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 9
2016-08-12
12:56:05
01 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody producenta.
Montaż zmywarki do naczyń
Upewnij się, że technik ściśle przestrzega poniższych instrukcji. Pozwoli to zapewnić
bezpieczną i prawidłową pracę nowej zmywarki do naczyń.
KONTROLA CZĘŚCI I PANELU STEROWANIA
Po rozpakowaniu zmywarki do naczyń należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie części pokazane poniżej.
Jeżeli zmywarka do naczyń została uszkodzona podczas dostawy lub brakuje niektórych części, należy skontaktować się
z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt firmy Samsung.
Z powodów bezpieczeństwa po rozpakowaniu zmywarki opakowanie należy trzymać z daleka od dzieci.
Dolna dysza
Górna dysza
Odbijacz wody
Zbiornik soli
Podstawa
Dozownik
Drzwi
Panel sterowania
Górna dysza
Górny kosz
Dolny kosz
3 kosz
3 kosz - wkładka
Akcesoria: Instrukcja obsługi, wąż odpływowy z uchwytem, odkopnik, wkładka trzeciego kosza,
etykieta dotycząca zużycia prądu, karta gwarancyjna, lejek (dokładniejsze informacje znajdują
się w części „Napełnianie zbiornika soli” na str. 20), Uchwyty paneli niestandardowych
(niektóre modele).
Część ruchu liniowego - Silnik prądu przemiennego napędzający pasek (silnik z przekładnią),
prowadnica, pasek zębaty, uchwyt prowadnicy (przedni górny, przedni
dolny)
Polski – 10
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 10
2016-08-12
12:56:05
Seria DW60H9970** / DW60J9970** / DW60K8550BB
8
2
3
4
5
6
7
9
10
1
Przycisk Zasilanie
7
Przycisk Dezynfekcja
2
Przyciski wyboru programów
(Automatyczny, Ekologiczny, Intensywny,
Delikatny, Szybki)
8
Przycisk Suszenie+
3
Przycisk Samoczynne czyszczenie
9
Blokada sterowania
4
Przycisk Górny kosz
10
Wyświetlacz
5
Przyciski wyboru Dolny kosz
(Wzmocnienie strefowe)
11
Przycisk Opóźniony start
6
Przycisk Zwiększenie prędkości
12
Przycisk Start (Resetowanie)
11
12
9
10
02 MONTAŻ
1
Seria DW60H9950** / DW60J9960**
6
1
2
3
4
5
7
8
1
Przycisk Zasilanie
6
Przycisk Suszenie+
2
Przyciski wyboru programów
(Automatyczny, Ekologiczny, Intensywny,
Delikatny, Szybki)
7
Blokada sterowania
3
Przycisk Górny kosz
8
Wyświetlacz
4
Przyciski wyboru Dolny kosz
(Wzmocnienie strefowe)
9
Przycisk Opóźniony start
5
Przycisk Dezynfekcja
10
Przycisk Start (Resetowanie)
Polski – 11
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 11
2016-08-12
12:56:07
Montaż zmywarki do naczyń
1
2
Zasilanie
Przyciski wyboru
programów
Po zakończeniu wybranego programu wszystkie pozostałe kontrolki zgasną i przez
kilka minut będzie świecić się kontrolka „0”.
Następnie automatycznie wyłączy się zasilanie.
Wybierz program zmywania odpowiedni do stopnia zabrudzenia naczyń.
Po wybraniu programu zaświeci się kontrolka włączenia dla tego programu.
Ponadto domyślnie włączą się kontrolki stref Górny kosz i Dolny kosz.
Aby zmienić program po jego uruchomieniu, naciśnij przycisk Resetowanie i
wyłącz zmywarkę. Następnie ponownie włącz zmywarkę i wybierz nowy program.
Domyślny program to Ekologiczny.
3
Samoczynne czyszczenie
(niektóre modele)
Wybierz tę opcję, aby wyczyścić wnętrze zmywarki. Uruchom pustą zmywarkę.
Opcje Górny kosz i Dolny kosz są domyślnie wyłączone.
Po wybraniu opcji Górny kosz działać będzie tylko dysza górnego kosza.
Dolna dysza nie będzie działać.
Ta funkcja służy do zmywania mniejszej ilości naczyń lub szklanek umieszczonych w
górnym koszu.
4
Górny kosz
Po wybraniu opcji Górny kosz należy umieścić naczynia, szklanki itp. tylko w
górnym koszu. Zmywarka nie umyje przedmiotów umieszczonych w dolnym koszu.
Wybór opcji Górny kosz powoduje skrócenie czasu trwania programu i zmniejszenie
zużycia prądu.
Po wybraniu opcji Dolny kosz, działać będzie tylko dysza dolnego kosza. Górna dysza
nie będzie działać.
Ta funkcja służy do zmywania mniejszej ilości naczyń lub szklanek umieszczonych w
dolnym koszu.
Po wybraniu opcji Dolny kosz należy umieścić przedmioty, szklanki itp. tylko
w dolnym koszu. Zmywarka nie umyje przedmiotów umieszczonych w górnym
koszu.
Wybór opcji Dolny kosz powoduje skrócenie czasu trwania programu i zmniejszenie
zużycia prądu.
5
Dolny kosz
W przypadku zmywania mocno zabrudzonych naczyń, takich jak garnki i
patelnie, należy wybrać opcję Wzmocnienie strefowe.
(Włączenie tej opcji powoduje nieznaczne zwiększenie zużycia wody i prądu).
Wybierz opcję Wzmocnienie strefowe L:
powoduje zwiększenie intensywności zmywania w lewej części dolnego kosza.
Wybierz opcję Wzmocnienie strefowe R:
powoduje zwiększenie intensywności zmywania w prawej części dolnego kosza.
Wybierz opcję Wzmocnienie strefowe L i R:
powoduje zwiększenie intensywności zmywania w całym dolnym koszu.
Wybór opcji Wzmocnienie strefowe nie powoduje wyłączenia górnej dyszy.
6
Zwiększenie prędkości
(niektóre modele)
Wybór tej opcji powoduje skrócenie czasu trwania programu zmywania.
(Automatyczny, Ekologiczny, Intensywny.)
7
Dezynfekcja
Wybór opcji Dezynfekcja powoduje podniesienie temperatury wody do 70 ˚C w celu
dezynfekcji naczyń w wysokiej temperaturze.
Opcji Dezynfekcja nie można wybrać, jeśli został wybrany program Delikatny.
Polski – 12
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 12
2016-08-12
12:56:07
Suszenie+
(Blokada sterowania)
•
•
•
Gdy zasilanie jest włączone: naciśnij i przytrzymaj przycisk
„Suszenie+ (Blokada sterowania)” przez trzy (3) sekundy.
Gdy zasilanie jest wyłączone: najpierw naciśnij przycisk Zasilanie, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk „Suszenie+ (Blokada sterowania)” przez
trzy (3) sekundy.
Funkcja Blokada sterowania pozostanie aktywna do czasu jej wyłączenia.
Gdy funkcja Blokada sterowania jest włączona, nie można wybierać programów i
opcji ani uruchomić zmywarki.
Wyświetla czas trwania programu i pozostały czas w godzinach i minutach, czas
opóźnienia startu oraz komunikaty kontrolne.
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi problem, pojawi się komunikat kontrolny i
zostanie wyemitowany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Dokładniejsze informacje znajdują się w części „Kody komunikatów” na str. 33.
Blokada sterowania
- Włącza się po wybraniu ustawienia Blokada sterowania
(lub gdy zmywarka jest w trybie czuwania lub wstrzymania).
- Pozostaje wyłączony podczas pracy zmywarki.
- Po włączeniu funkcji Blokada sterowania wskaźnik Blokada sterowania
miga przez kilka sekund w przypadku naciśnięcia przycisku innego niż
Zasilanie.
9
Wyświetlacz
Samoczynne czyszczenie (niektóre modele)
- Włącza się po włączeniu opcji Samoczynne czyszczenie
(lub gdy zmywarka jest w trybie czuwania lub wstrzymania), ale pozostaje
wyłączony podczas pracy zmywarki.
- Miga przez 5 sekund po każdym cyklu 20-22 programów.
- Licznik programów znika po wykonaniu programu
Samoczynne czyszczenie lub gdy zmywarka dochodzi do 23.
programu bez użycia programu Samoczynne czyszczenie.
(Licznik programów nie liczy operacji Resetowanie i programów
Samoczynne czyszczenie).
Uzupełnienie nabłyszczacza
- Włącza się, gdy skończy się nabłyszczacz
(lub gdy zmywarka jest w trybie czuwania lub wstrzymania).
- Pozostaje wyłączony podczas pracy zmywarki.
Brak soli (*dotyczy tylko niektórych modeli)
- Włącza się, gdy skończy się sól w układzie zmiękczania wody.
(lub gdy zmywarka jest w trybie czuwania lub wstrzymania).
- Pozostaje wyłączony podczas pracy zmywarki.
Polski – 13
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 13
2016-08-12
12:56:07
02 MONTAŻ
8
Ta opcja umożliwia bardziej dokładne wysuszenie naczyń.
Opcja Suszenie+ obejmuje dłuższą fazę suszenia i wyższe temperatury w ostatnim
cyklu płukania, co poprawia skuteczność suszenia i nieznacznie zwiększa pobór mocy.
*Blokada sterowania : Przy użyciu tej funkcji można zablokować przyciski na
panelu sterowania z wyjątkiem przycisku Zasilanie. Zapobiega to przypadkowemu
uruchomieniu zmywarki przez dziecko. Tylko przycisk Zasilanie pozostanie aktywny.
Aby zablokować lub odblokować przyciski na panelu sterowania, naciśnij i
przytrzymaj przycisk Suszenie+ (Blokada sterowania) przez trzy (3) sekundy.
Montaż zmywarki do naczyń
Powoduje opóźnienie rozpoczęcia programu o ustawioną ilość godzin
(maksymalnie 24 godziny). Aby wydłużyć czas opóźnienia rozpoczęcia programu,
naciśnij lub przytrzymaj przycisk Opóźniony start.
Wyświetlana liczba godzin oznacza czas opóźnienia rozpoczęcia zmywania.
10
Opóźniony start
-
Po ustawieniu czasu opóźnienia naciśnij przycisk Start, a następnie zamknij
drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
-
Aby zmienić czas opóźnienia po uruchomieniu zmywarki, naciśnij przycisk
Resetowanie i wyłącz zmywarkę. Następnie ponownie włącz zmywarkę i
wybierz nowy program z nowym ustawieniem opóźnienia.
Aby rozpocząć program, naciśnij przycisk Start przed zamknięciem drzwi urządzenia.
11
Start
*Resetowanie : Aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę
ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez trzy (3) sekundy.
Po zresetowaniu zmywarki wybierz program i opcję, a następnie naciśnij przycisk
Start, aby ponownie uruchomić zmywarkę.
Opcje (Samoczynne czyszczenie, Górny kosz, Dolny kosz, Zwiększenie prędkości, Dezynfekcja,
Suszenie+, Opóźniony start) można wybrać przed rozpoczęciem programu.
Zmiana programu po wybraniu opcji spowoduje przywrócenie pierwotnego programu.
Aby zapobiec utracie czułości płytki dotykowej, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:
•
•
•
Dotykaj środkowej części każdego przycisku jednym palcem. Nie naciskaj.
Regularnie czyść powierzchnię przycisków dotykowych miękką, wilgotną szmatką.
Uważaj, aby nie dotykać więcej niż jednego przycisku dotykowego na raz, jeśli nie wymaga tego
instrukcja.
Polski – 14
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 14
2016-08-12
12:56:07
PRZYCISKI WYBORU PROGRAMÓW
2
1
Automatyczny
2
Ekologiczny
3
4
02 MONTAŻ
1
5
Lekko lub mocno zabrudzone przedmioty codziennego użytku, urządzenie
automatycznie wykrywa stopień zabrudzenia.
Średnio zabrudzone przedmioty codziennego użytku, zmniejszone zużycie prądu
i wody.
* Opcja Zwiększenie prędkości powoduje skrócenie czasu trwania programu.
3
Intensywny
Mocno zabrudzone przedmioty, w tym garnki i patelnie.
4
Delikatny
Lekko zabrudzone delikatne przedmioty. W przypadku tego programu nie można
wybrać opcji Zwiększenie prędkości, Wzmocnienie strefowe, Dezynfekcja.
5
Szybki
Lekko zabrudzone przedmioty, bardzo krótki czas trwania. W przypadku
tego programu nie można wybrać opcji Zwiększenie prędkości,
Wzmocnienie strefowe.
WSKAŹNIKI POSTĘPU
Tylko seria DW60H9970
1
Zmywanie
Gdy zmywarka jest w fazie zmywania programu, świeci się
pierwsza strzałka i wyświetlany jest pozostały czas.
2
Płukanie
Gdy zmywarka jest w fazie płukania programu, świeci się
druga strzałka i wyświetlany jest pozostały czas.
3
Suszenie
Gdy zmywarka jest w fazie suszenia programu, świeci się
trzecia strzałka i wyświetlany jest pozostały czas.
4
Czyszczenie
Po zakończeniu przez zmywarkę wszystkich faz programu
wszystkie pozostałe wskaźniki gasną.
Zmywarka emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla przez kilka
minut komunikat „0”.
Gdy zmywarka rozpoczyna program zmywania, włącza się kontrolka odpowiadająca aktualnie
wykonywanej czynności, aby pokazać postęp programu.
Polski – 15
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 15
2016-08-12
12:56:07
Montaż zmywarki do naczyń
WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU
Zasilanie i uziemienie
Nie używać przedłużacza.
Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zmywarki do naczyń.
Podczas przygotowań do montażu należy upewnić się, że system zasilania posiada:
•
•
Bezpiecznik lub wyłącznik prądu zmiennego 220-240 V~, 50 Hz,
Osobny obwód rozgałęzieniowy do obsługi zmywarki do naczyń.
zmywarka do naczyń musi być uziemiona. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia
zmywarki do naczyń, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając odpływ prądu po linii
najmniejszego oporu.
Zmywarka do naczyń posiada przewód zasilający i trójstykową wtyczkę z uziemieniem, którą można
podłączyć do prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazda.
Przewodu uziemiającego nie należy łączyć z plastikowym przewodem sanitarnym, rurą gazową lub
rurą z gorącą wodą.
Nieprawidłowe podłączenie uziemienia grozi porażeniem prądem.
W przypadku wątpliwości co do tego, czy zmywarka do naczyń została prawidłowo uziemiona, należy
skonsultować się z elektrykiem lub technikiem.
Nie wolno modyfikować wtyczki dołączonej do zmywarki do naczyń. Jeżeli nie pasuje on do gniazdka,
należy zlecić zamontowanie odpowiedniego gniazdka elektrykowi.
Dopływ wody
Nie wolno pić wody z wnętrza zmywarki do naczyń.
•
•
•
Zmywarka może być podłączona do dopływu zimnej lub ciepłej wody o temperaturze do 60 ˚C.
Kran musi być wyposażony w zawór odcinający z gwintem męskim 3/4".
Ciśnienie wody musi wynosić od 0,05 MPa do 0,8 MPa. Jeżeli ciśnienie wody jest niższe, zawór
dopływu wody może nie działać prawidłowo i powodować wyłączanie się zmywarki do naczyń.
Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, niezbędne jest zastosowanie zaworu redukującego.
Ryzyko wycieków wody i uszkodzeń spowodowanych przez wodę można zmniejszyć poprzez:
•
•
•
Zapewnienie łatwego dostępu do kranów,
Zakręcanie kranów, gdy zmywarka do naczyń nie jest używana,
Okresowe sprawdzanie instalacji pod kątem przecieków.
Polski – 16
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 16
2016-08-12
12:56:08
Korzystanie z zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zostało zaprojektowane jako doskonały system
zabezpieczający przed wyciekiem.
Jest podłączone do węża doprowadzającego wodę ii zatrzymuje przepływ wody w przypadku uszkodzenia
węża.
•
•
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić zabezpieczenia przed niekontrolowanym
wypływem wody.
Węża doprowadzającego wodę, który jest podłączony do zabezpieczenia, nie należy skręcać, ani
zginać.
W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody należy
natychmiast zakręcić krany z wodą i odłączyć wtyczkę zasilania. Po wykonaniu tych czynności należy
skontaktować się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub technikiem.
Odpływ
W przypadku używania odpływu wyłącznie do obsługi zmywarki do naczyń, wąż odpływowy należy
podłączyć do odpływu znajdującego się od 30 cm do 70 cm nad ziemią.
Podłączenie węża odpływowego do odpływu znajdującego się na wysokości powyżej 80 cm nad ziemią
może sprawić, że woda będzie wracać do zmywarki do naczyń lub, że nie będzie ona odprowadzana w
całości.
Podłoga
Aby zapewnić optymalną pracę zmywarki do naczyń, należy umieścić ją na twardej i równej podłodze.
Drewniane podłogi mogą wymagać wzmocnienia w celu ograniczenia drgań. Dywany oraz miękkie posadzki
sprzyjają drganiom i mogą powodować niewielkie przemieszczenia zmywarki do naczyń podczas pracy.
Zmywarki do naczyń nie należy montować na podwyższeniu lub konstrukcji bez mocnej podpory.
Temperatura otoczenia
Zmywarki do naczyń nie należy umieszczać w miejscach, gdzie występują temperatury ujemne.
W zaworze wodnym, pompie i wężu zmywarki do naczyń zawsze znajduje się pewna ilość wody.
Jeżeli woda zamarznie, może dojść do uszkodzenia urządzenia lub jego części.
Próbne uruchomienie
Należy sprawdzić, czy zmywarka została prawidłowo zamontowana.
W tym celu należy uruchomić po zakończeniu montażu funkcję Szybki lub dowolny program.
Polski – 17
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 17
2016-08-12
12:56:08
02 MONTAŻ
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody to część elektryczna.
Przed pierwszym użyciem
urządzenia
TRYB USTAWIEŃ
Włącz zmywarkę i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski Dezynfekcja i Opóźniony start, aby przejść do
trybu ustawień.
Naciskanie przycisku Dezynfekcja powoduje zmianę trybów w następującej sekwencji:
Tryb ustawień dźwięku  Tryb jasności (niektóre modele)  Tryb odbijacza wody 
Tryb układu zmiękczania wody (niektóre modele)  Tryb automatycznych drzwi (niektóre modele).
Tryb ustawień dźwięku
Naciskaj przycisk Dezynfekcja, aż pojawi się wskazanie „U1” lub „U0”.
Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk Opóźniony start.
Wskazanie „U0” oznacza wyłączenie dźwięku we wszystkich programach.
Ustawienie będzie aktywne do kolejnej zmiany.
Tryb układu zmiękczania wody (ustawienie poziomu twardości wody)
1. Naciśnij przycisk Dezynfekcja, aby przejść do trybu układu zmiękczania wody (wskazanie „L3” na
wyświetlaczu oznacza tryb układu zmiękczania wody).
2. Po wprowadzeniu ustawienia twardości wody zostanie wyświetlony jego bieżący poziom.
3. Naciśnij przycisk Opóźniony start, aby wybrać poziom twardości wody z zakresu od 0 do 5.
(Posłuż się znajdującą się niżej tabelą ustawiania poziomu twardości dla miejsca użytkowania
urządzenia).
Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest bardzo niski, używanie soli zmywarek nie jest
konieczne. Wtedy należy jednak ustawić w zmywarce poziom twardości wody na 0.
4. Aby zamknąć ustawienie twardości wody, naciśnij przycisk Zasilanie .
Tabela poziomów twardości wody
Poziom twardości wody jest mierzony w stopniach niemieckich (°dH), francuskich (°TH) oraz
międzynarodowych jednostkach twardości wody (mmol/ℓ).
Twardość wody
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Zakres
Zmiękczanie regeneracyjne /
Program zmywania
(program ECO)
<6
<10
<1,0
Bez przetwarzania
Nie
1
6-14
10-25
1-2,5
1/8
Tak
Tak
2
14-23
25-40
2,5-4,0
1/5
Tak
Tak
3
23-31
40-55
4,0-5,5
1/3
Tak
Tak
4
31-40
55-70
5,5-7,0
1/2
Tak
Tak
5
>40
>70
>7,0
1/1
Tak
Tak
Poziom
0
Wstrzykiwanie
soli
Nie
Polski – 18
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 18
2016-08-12
12:56:08
Użycie miękkiej wody pozwala na uzyskanie lepszych efektów czyszczenia.
Twarda woda zawiera nieczystości, które mogą źle wpływać na skuteczność zmywania.
•
•
Sól do zmywarek,
Konfiguracja poziomu twardości wody według miejsca użytkowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu twardości wody w miejscu użytkowania,
należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest niestabilny, w zmywarce do naczyń należy ustawić
najwyższą wartość. Na przykład jeśli twardość wody wynosi od 6,7 mmol/ℓ do 9,0 mmol/ℓ,
należy ustawić w zmywarce wartość 9,0 mmol/ℓ.
Domyślne ustawienie poziomu twardości wody w zmywarce to 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ).
Jeżeli odpowiada ono poziomowi twardości wody w miejscu użytkowania, nie ma potrzeby dokonywania
zmian.
Tryb jasności (ustawienie jasności wyświetlacza LED)
Naciskaj przycisk Dezynfekcja, aż zostanie wyświetlone wskazanie „B0-B5”.
(Im wyższa liczba, tym wyższy poziom jasności).
Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk Opóźniony start. (niektóre modele)
Tryb automatycznych drzwi
Drzwi urządzenia otwierają się automatycznie po zakończeniu programu w celu zwiększenia skuteczności
suszenia.
Drzwi otwierają się tuż przed zakończeniem programu, po czym przez 30 sekund wyświetlany jest
komunikat „0”.
Naciśnij przycisk Dezynfekcja, aby przejść do trybu automatycznych drzwi.
(Wskazanie „A1” na wyświetlaczu oznacza tryb automatycznych drzwi).
Naciśnij przycisk Opóźniony start, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatycznych drzwi.
•
A1: Automatyczne drzwi włączone.
•
A0: Automatyczne drzwi wyłączone.
* Należy pamiętać, że tryb automatycznych drzwi pozostanie aktywny w programie Ekologiczny bez
włączonej opcji.
* Po otwarciu drzwi w trybie automatycznych drzwi nie
można ich zamknąć ręcznie przez kolejne 2 minuty.
* Tryb automatycznych drzwi będzie wyłączony w programie
Szybki.
Zmiana ustawienia „Tryb automatycznych drzwi” może mieć wpływ na efekty suszenia.
Wybierz opcję A1, aby uzyskać lepsze efekty suszenia.
Polski – 19
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 19
2016-08-12
12:56:08
03 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Zmiękczanie wody jest niezbędne, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza 1,0 mmol/ℓ
(6 °d - skala niemiecka).
Potrzebne są następujące rzeczy:
Przed pierwszym użyciem
urządzenia
STOSOWANIE SOLI DO ZMYWAREK
Napełnianie zbiornika soli
Aby zmiękczanie wody było możliwe, konieczne jest napełnienie zbiornika soli do zmywarek.
Należy używać wyłącznie soli do zmywarek.
Nie wolno używać innych typów soli lub rozpuszczalników.
Grozi to uszkodzeniem zbiornika soli oraz układu zmiękczania wody.
Pojemnik na sól należy napełniać na krótko przed uruchomieniem jednego z pełnych programów
zmywania. Zapobiegnie to korozji związanej z nadmierną ilością soli lub słonej wody.
1. Otwórz drzwi.
2. Otwórz korek zbiornika soli, obracając go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
3. Napełnij zbiornik soli wodą (wymagane tylko podczas korzystania z
urządzenia po raz pierwszy).
4. Dodaj soli do zmywarek.
Zbiornik mieści około 1 kg soli. Nie należy go przepełniać.
5. Usuń nadmiar soli z okolic otworu zbiornika i uszczelki korka.
Jeżeli nadmiar nie zostanie usunięty, poprawne zakręcenie korka
może nie być możliwe.
Grozi to wydostaniem się soli i zmniejszeniem efektywności.
6. Obracaj korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do
całkowitego zakręcenia go.
Jeśli do wnętrza zmywarki dostanie się zbyt dużo soli lub słonej
wody, zaleca się uruchomienie programu Szybki w celu
wyczyszczenia wnętrza zmywarki.
Jeśli w zmywarce pozostanie sól lub słona woda, mogą one
spowodować korozję.
Czas potrzebny do rozpuszczenia soli i zgaśnięcia wskaźnika
„Brak soli ” jest zależny od grubości ziaren soli.
Sprawdzanie wskaźnika Brak soli
Jeżeli świeci się wskaźnik „Brak soli ”, należy dodać soli do zmywarek w sposób opisany powyżej.
Świecący się wskaźnik „Brak soli ” oznacza, że pozostała ilość soli jest wystarczająca do wykonania
trzech programów od momentu jego włączenia.
Polski – 20
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 20
2016-08-12
12:56:09
Załadunek zmywarki do naczyń
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZMYWANIA NACZYŃ
Opisane niżej proste wskazówki pomagają uzyskać najlepsze efekty i oszczędzać energię.
Przed włożeniem naczyń
04 ZAŁADUNEK
Usuń z naczyń pozostałości jedzenia, takie jak kości i pestki oraz śmieci, takie jak wykałaczki i
papierowe serwetki. Pozostałości jedzenia i śmieci mogą uszkodzić naczynia, powodować hałas, a
nawet wywołać awarię urządzenia.
Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem, piaskiem, woskiem, smarem lub farbą.
Substancje te mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń.
Popiół nie rozpuszcza się i rozprzestrzeni się po całym wnętrzu urządzenia.
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce do naczyń
•
•
•
•
•
•
Przedmioty wykonane z miedzi, mosiądzu, cyny, kości słoniowej i aluminium, oraz zawierające
klej
Przedmioty plastikowe, które nie są termoodporne
Przedmioty wykonane ręcznie, antyki, cenne wazony i ozdobne wyroby szklane
Pomalowane szkliwo
Drewniane przybory i naczynia oraz przedmioty posiadające drewniane części
Delikatne wyroby szklane lub wyroby zawierające szkło ołowiowe
Srebro stołowe może odbarwić się pod wpływem potraw zawierających siarkę.
Należą do nich żółtka jajek, cebula, majonez, musztarda, ryby, ryby w solance i marynaty.
•
Często zmywane szklanki mogą ulec zmatowieniu. W zmywarce do naczyń nie należy myć delikatnych
wyrobów szklanych lub zawierających szkło ołowiowe.
Części aluminiowe (np. filtry przeciwtłuszczowe) nie mogą być zmywane przy użyciu żrących,
zasadowych środków czyszczących. Grozi to uszkodzeniem materiału, a w skrajnych wypadkach
także wywołaniem silnej reakcji chemicznej. Można myć wyłącznie przedmioty (np. szklanki, naczynia
porcelanowe i przybory), które według producenta nadają się do zmywania w zmywarce.
Polski – 21
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 21
2016-08-12
12:56:10
Załadunek zmywarki do naczyń
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
W zmywarce firmy Samsung można wyregulować wysokość górnego kosza, aby móc zmieścić w niej
większe naczynia. W zależności od ustawienia wysokości górnego kosza dolny kosz może pomieścić
talerze o średnicy do 30 cm, a górny kosz talerze o średnicy do 20 cm.
1. Aby obniżyć górny kosz o 5 cm, pociągnij
za uchwyty regulacyjne po lewej i prawej
stronie górnego kosza, a następnie delikatnie
pociągnij górny kosz w dół.
2. Aby podnieść górny kosz, wystarczy
pociągnąć go w górę. Uchwyt regulacyjny
zaskoczy i górny kosz przesunie się do
wysokiego położenia.
Zaleca się dostosowanie wysokości
górnego kosza przed załadowaniem naczyń
do kosza. Regulacja położenia kosza po
załadowaniu naczyń może spowodować
ich uszkodzenie. Jeśli regulacja nie zostanie
wykonana za pomocą lewego i prawego
uchwytu jednocześnie, drzwi zmywarki mogą nie zamknąć się prawidłowo. Przed przystąpieniem do
regulacji górnego kosza wysuń go całkowicie z wnętrza zmywarki.
WYJMOWANIE GÓRNEGO KOSZA (NIEKTÓRE MODELE)
Można wyjąć górny kosz, aby umieścić w dolnym koszu bardzo duże przedmioty.
Należy uważać, aby nie zgubić podczas tej czynności prowadnic uchwytów.
Aby wyjąć górny kosz z prowadnicy uchwytu, wysuń go całkowicie z wnętrza zmywarki.
Naciśnij prowadnice uchwytów po obu stronach, aby zwolnić górny kosz. Wysuń górny kosz do końca
jednej prowadnicy uchwytu, a następnie unieś go.
Powtórz powyższe czynności przy drugiej prowadnicy uchwytu.
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Polski – 22
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 22
2016-08-12
12:56:10
ŁADOWANIE DOLNEGO KOSZA
04 ZAŁADUNEK
Umieść naczynia (garnki, patelnie itp.) o średnicy do 30 cm w
dolnym koszu. Dolny kosz został specjalnie zaprojektowany z myślą
o naczyniach obiadowych, miskach do zupy, talerzach, garnkach,
pokrywkach i naczyniach do pieczenia.
Zaleca się umieszczanie kubków, kieliszków i małych talerzy w
górnym koszu. Poniżej przedstawiono zalecane schematy załadunku.
Umieszczanie dużych przedmiotów w obszarach wzmocnienia strefowego
W celu zwiększenia skuteczności zmywania można umieszczać
duże przedmioty, takie jak garnki i patelnie, po lewej i/lub prawej
stronie dolnego kosza - w obszarach Wzmocnienie strefowe. Po
wybraniu opcji wzmocnienia strefowego dodatkowy, silny strumień
zostanie włączony i skierowany na przedmioty w obszarach
Wzmocnienie strefowe. Należy upewnić się, że uchwyty garnków i
inne przedmioty nie utrudniają obracania się dysz i odbijacza wody.
Polski – 23
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 23
2016-08-12
12:56:11
Załadunek zmywarki do naczyń
ŁADOWANIE GÓRNEGO KOSZA
Górny kosz został zaprojektowany z myślą o małych talerzach,
kubkach, szklankach i plastikowych przedmiotach, które można myć
w zmywarce. Talerze należy umieścić w górnym koszu tak, aby były
przechylone. Dzięki temu nie będzie się w nich zbierać woda.
Należy upewnić się, że włożone naczynia nie utrudniają obracania
się dysz znajdujących się w dolnej części górnego kosza. (Można to
sprawdzić, obracając dyszę ręcznie).
Podczas ładowania naczyń należy wysunąć górny kosz
wystarczająco, aby móc ładować je, nie uderzając o blat.
Używanie podpórki
Użyj podpórki, aby zabezpieczyć talerze różnej wielkości
umieszczone w koszu.
Wstaw większe talerze do części A i przesuń podpórkę w prawo, aby
je przytrzymała.
A
Wstaw mniejsze talerze do części B i przesuń podpórkę w lewo, aby
je przytrzymała.
Talerze można też wstawiać odwrotnie: duże do części B, a
małe do części A. Jednak zalecane jest wstawianie większych
talerzy do części A.
B
Używanie podpór naczyń
Na półkach na filiżanki można umieszczać filiżanki, małe przedmioty i
długie przybory kuchenne. Jest to także bardzo wygodny sposób na
zmywanie kieliszków do wina.
Kieliszki należy umieszczać na kołkach półek do na filiżanki.
Nieużywane półki na filiżanki można złożyć.
Poziomu górnego kosza nie należy regulować, gdy podpory
naczyń są rozłożone. Uniemożliwi to wsunięcie górnego kosza.
Polski – 24
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 24
2016-08-12
12:56:11
UŻYWANIE TRZECIEGO KOSZA (NA SZTUĆCE)
Załadunek kosza na sztućce
04 ZAŁADUNEK
Oprócz standardowego kosza na sztućce w dolnym koszu
niektóre modele mają dodatkowy kosz na sztućce.
Koszt na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz
przyborów do gotowania i podawania dań. W koszu na sztućce
można umieszczać przybory i sztućce.
Wyjmowanie kosza na sztućce
Można wyjąć cały kosz na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca na duże przedmioty w górnym koszu.
Załadunek wkładki na sztućce (niektóre modele)
Niektóre modele mają wyjmowaną, składaną wkładkę na sztućce
oprócz kosza na sztućce. Aby jej użyć, należy umieścić wkładkę
w koszu na sztućce, a następnie umieścić sztućce oraz przybory
do podawania i gotowania we wkładce w przypadkowy lub
uporządkowany sposób. Po zakończeniu programu zmywania
i wysuszeniu sztućców i przyborów można złożyć wkładkę i
przenieść sztućce i przybory do miejsca przechowywania.
Należy zachować ostrożność podczas składania i
przenoszenia kosza z długimi, cienkimi przedmiotami we
wkładce.
Przedmiot może wypaść, powodując obrażenia ciała.
Zaleca się nie przenosić wkładki, gdy jest mokra.
Należy zaczekać, aż wkładka wyschnie.
Po zakończeniu programu zmywania wkładka schnie szybko,
jeśli zostanie wystawiona na działanie powietrza.
* Podczas wkładania sztućców i przyborów do kosza na sztućce,
należy upewnić się, że nie będą utrudniać pracy górnej dyszy
kosza. W przeciwnym razie należy wyjąć wkładkę na sztućce i
spróbować ponownie.
Polski – 25
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 25
2016-08-12
12:56:11
Załadunek zmywarki do naczyń
STOSOWANIE DETERGENTU
Wszystkie programy zmywania wymagają umieszczenia detergentu w zbiorniku.
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy dodać ilość detergentu odpowiednią dla wybranego programu.
Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Zwykłe detergenty wytwarzają zbyt dużo
piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki do
naczyń.
Nie wolno połykać detergentu do zmywarek. Należy unikać wdychania oparów. Detergent do
zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są zagrożeniem dla układu
oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został połknięty lub jego opary dostały się do układu
oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Napełnianie dozownika detergentu.
1. Otwórz klapkę dozownika detergentu poprzez pchnięcie uchwytu
odblokowującego.
Klapka jest otwierana zawsze po zakończeniu program zmywania.
2. Dodaj do zbiornika na detergent ilość zalecaną do głównego
zmywania.
3. Zamknij klapkę - przesuń ją w lewo i następnie naciśnij.
Nie ma oddzielnego przycisku do stosowania detergentu w
tabletkach.
4. Aby uzyskać lepsze efekty zmywania, zwłaszcza gdy zmywane
przedmioty są bardzo zabrudzone, umieść niewielką ilość detergentu
(około 8 g) w drzwiach.
Zostanie on użyty w fazie zmywania wstępnego.
Polski – 26
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 26
2016-08-12
12:56:12
UŻYWANIE NABŁYSZCZACZA
Napełnianie zbiornika nabłyszczacza
04 ZAŁADUNEK
Gdy na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik Uzupełnienie nabłyszczacza, należy uzupełnić
nabłyszczacz.
Zmywarka została zaprojektowana z myślą o stosowaniu wyłącznie nabłyszczacza w płynie.
Użycie nabłyszczacza w proszku grozi zablokowaniem otworu zbiornika i awarią zmywarki.
Nabłyszczacz poprawia efektywność suszenia naczyń.
Nie należy umieszczać zwykłego detergentu w zbiorniku nabłyszczacza.
1. Odkręć korek zbiornika nabłyszczacza, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Dodanie nabłyszczacza do detergentu w tabletkach poprawia
skuteczność suszenia.
2. Napełnij zbiornik nabłyszczacza.
Podczas napełniania zbiornika nabłyszczacza należy patrzeć przez
okienko podglądu.
Nie należy napełniać zbiornika powyżej wskaźnika poziomu
napełnienia. Nadmiar nabłyszczacza może rozlać się podczas
programu zmywania.
3. Ustaw pokrętło poziomu nabłyszczacza w położeniu od 1 do 6.
Im wyższa liczba, tym więcej nabłyszczacza zużywa zmywarka.
Jeśli nie możesz łatwo obrócić pokrętła nabłyszczacza, spróbuj to
zrobić monetą.
- Jeśli naczynia wymagają lepszego suszenia, wskaż wyższy poziom.
- Jeśli naczynia są pokryte warstwą koloru, zmniejsz poziom
suszenia.
4. Zamknij korek zbiornika nabłyszczacza, obracając go w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Polski – 27
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 27
2016-08-12
12:56:12
Czyszczenie i konserwacja
zmywarki do naczyń
Utrzymywanie zmywarki do naczyń w czystości poprawia jej efektywność, ogranicza
niepotrzebne naprawy oraz zwiększa jej trwałość.
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
Plamy we wnętrzu zmywarki do naczyń najlepiej jest czyścić na bieżąco.
Weź miękką, wilgotną szmatkę i delikatnie oczyść panel sterowania z plam i kurzu.
Nie używaj benzyny, wosku, rozpuszczalników, chlorowych wybielaczy, ani alkoholu.
Substancje te mogą odbarwić ścianki wewnątrz zmywarki do naczyń i doprowadzić o powstania plam.
Zmywarki nie należy czyścić poprzez spryskiwanie jej wodą.
Przed kontaktem z wodą należy chronić w szczególności części elektryczne.
Jeżeli zmywarka wyposażona jest w panel drzwi ze stali nierdzewnej, może być on czyszczony
środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej do sprzętu AGD lub podobnym produktem i czystą,
miękką szmatką.
CZYSZCZENIE SZAFKI ZMYWARKI
Jeżeli na szafce jest kamień lub osady tłuszczu, należy wyczyścić je wilgotną szmatką lub napełnić
dozownik detergentu do zmywarek i uruchomić program o najwyższej temperaturze bez wkładania
jakichkolwiek przedmiotów.
Nie należy zdejmować z pojemnika przedniej izolacji.
Usunięcie izolacji może spowodować wyciek ze zmywarki lub zaburzyć jej pracę.
Przesunięcie odbijacza wody ręką może uszkodzić silnik.
Polski – 28
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 28
2016-08-12
12:56:12
CZYSZCZENIE FILTRÓW
1. Wyłączanie zmywarki.
05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
2. Obróć wkład filtrujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby go zwolnić i wyjąć.
3. Wyjmij filtr małych cząsteczek (płaski, prostokątny).
4. Rozmontuj filtry dużych i małych cząsteczek.
5. Oczyść filtry z brudu i innych pozostałości opłucz je pod bieżącą wodą.
6. Zamontuj filtry ponownie w kolejności odwrotnej do kolejności
demontażu, wymień wkład filtrujący i obróć go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby zamknąć.
Jeżeli wkład filtrujący nie jest poprawnie zablokowany, spowoduje
to obniżenie efektywności.
Polski – 29
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 29
2016-08-12
12:56:13
Czyszczenie i konserwacja
zmywarki do naczyń
CZYSZCZENIE DYSZ
Jeśli zmywarka nie zmywa dokładnie lub dysze wydają się zatkane, można wyczyścić każdą z dysz.
Podczas demontażu dysz należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić.
Górna dysza
1. Wysuń górny kosz do przodu.
2. Sprawdź, czy otwory dysz nie są zatkane resztkami
jedzenia.
3. Jeśli niezbędne jest czyszczenie, wyjmij dyszę.
4. Aby wyjąć dyszę, odkręć i wyjmij nakrętkę, a następnie
wyjmij dyszę.
5. Wyczyść dyszę, załóż ją i dokręć nakrętkę.
6. Należy mocno dokręcić nakrętkę ręką.
7. Sprawdź, czy dysza jest prawidłowo zamocowana,
obracając ją ręką.
Górna dysza
1. Sprawdź, czy otwory dysz nie są zatkane resztkami
jedzenia.
2. Jeśli niezbędne jest czyszczenie, wyjmij dyszę.
3. Aby zdjąć dyszę, najpierw wysuń górny kosz, zdejmij
korek dyszy, obracając go przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, a następnie wyjmij górną dyszę.
4. Wyczyść dyszę, załóż ją, a następnie przykręć korek
na dyszę, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
1
2
Korek dyszy
5. Sprawdź, czy dysza jest prawidłowo zamocowana,
obracając ją ręką.
PRZECHOWYWANIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
Jeżeli musisz przechowywać zmywarkę do naczyń przed dłuższy czas, najpierw opróżnij ją całkowicie i
odłącz wąż doprowadzający wodę.
Pozostawienie wody w wężach lub wewnętrznych elementach zmywarki do naczyń może spowodować jej
uszkodzenie. Po opróżnieniu i rozłączeniu zmywarki należy zamknąć zawór dopływu wody i wyłącznik.
Polski – 30
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 30
2016-08-12
12:56:13
Rozwiązywanie problemów i
kody komunikatów
SPRAWDŹ PONIŻSZE POZYCJE, JEŚLI ZMYWARKA DO NACZYŃ...
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Sprawdź, czy drzwiczki zatrzasnęły się i są
dokładnie zamknięte. Sprawdź, czy górny kosz jest
prawidłowo podłączony do dyszy przewodu.
Sprawdź też, czy górny kosz nie jest przekrzywiony.
Drzwi nie są domknięte.
Nie uruchamia się.
Przycisk Start (Resetowanie)
jest naciśnięty.
nie
Nie wybrano żadnego programu.
Upewnij się, że drzwi zatrzasnęły się i są dokładnie
zamknięte. Naciśnij przycisk Start (Resetowanie)
przed zamknięciem drzwi.
Wybierz program.
Przewód zasilający nie jest podłączony. Podłącz przewód zasilający.
Brak dopływu wody.
Sprawdź, czy zawór dopływu wody jest otwarty.
Panel sterowania jest zablokowany.
Wyłącz funkcję Blokada sterowania, aby odblokować
panel sterowania.
Ma przykry zapach.
Pozostała woda po poprzednim
programie.
Dodaj detergent bez wkładania naczyń i uruchom
program Samoczynne czyszczenie , aby
wyczyścić zmywarkę.
Po zakończeniu
programu pozostała
woda.
Wąż odpływowy jest zgięty lub zatkany. Wyprostuj i udrożnij wąż.
Wybrano niewłaściwy program.
Wybierz program dopasowany do poziomu
zabrudzenia naczyń, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w niniejszej instrukcji.
Filtr jest zanieczyszczony lub
niewłaściwie zamontowany.
Wyczyść filtr i upewnij się, że filtry są właściwie
zamontowane.
Brak detergentu do zmywarek lub
użyto zbyt małej ilości.
Użyj standardowego detergentu do zmywarek lub jego
większej ilości.
Na naczyniach są resztki Ciśnienie doprowadzanej wody jest
niskie.
jedzenia.
Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić od
0,05 MPa do 0,8 MPa.
Dysze ramienia natryskowego są
zatkane.
Wyczyść ramiona natryskowe.
Naczynia zostały załadowane w
niewłaściwy sposób.
Uporządkuj naczynia tak, aby zapewnić dobry dostęp
wody i nie zakłócać pracy ramienia natryskowego i
dozownika.
Woda jest zbyt twarda.
Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli do zmywarek i
uzupełnij ją.
Polski – 31
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 31
2016-08-12
12:56:13
06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Rozwiązywanie problemów i
kody komunikatów
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
W dozowniku nie ma nabłyszczacza lub Sprawdź dozownik i dodaj nabłyszczacz.
użyto go zbyt mało.
Sprawdź ustawienia nabłyszczacza.
Naczynia nie są dobrze
suszone.
Pracuje zbyt głośno.
Użyto wieloskładnikowych tabletek z
detergentem, nie wybierając funkcji
Suszenie+.
Wybierz funkcję Suszenie+ lub użyj nabłyszczacza.
Szklanki i kubki z wklęsłym dnem
gromadzą wodę. Może ona wylać się
na inne naczynia podczas opróżniania
zmywarki.
Po zakończeniu cyklu najpierw opróżnij dolny kosz, a
następnie górny. Dzięki temu unikniesz ściekania wody
z górnego kosza na naczynia znajdujące się poniżej.
Zmywarka do naczyń odtwarza sygnał
dźwiękowy, gdy pokrywa dozownika
jest otwarta lub podczas wstępnego
opróżniania pompy.
Jest to normalne.
Zmywarka do naczyń jest ustawiona
nierówno.
Wypoziomuj zmywarkę.
Słychać „stuknięcia”, ponieważ ramię
uderza o naczynia.
Uporządkuj naczynia.
Na kubkach i naczyniach
Może to wystąpić wskutek zabrudzenia
Użyj programu z wyższą temperaturą.
pozostaje żółty lub
kawą lub herbatą.
brązowy nalot.
Wszystkie wskaźniki są
wyłączone.
Przewód zasilający nie jest podłączony. Podłącz przewód zasilający.
Ramiona natryskowe nie Ramiona natryskowe są zablokowane
obracają się swobodnie. pozostałościami jedzenia.
Wyczyść ramiona natryskowe.
Pozostawia biały
nalot na sztućcach
lub naczyniach po
czyszczeniu.
Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli oraz czy
ustawienie układu zmiękczania odpowiada twardości
wody w miejscu użytkowania. Sprawdź, czy korek
pojemnika na sól jest zamocowany poprawnie.
Twarda woda w użyciu.
Polski – 32
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 32
2016-08-12
12:56:14
KODY KOMUNIKATÓW
KOD
06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Na panelu sterowania wyświetlane są kody komunikatów, które pomagają zrozumieć, co się dzieje ze
zmywarką.
CZYNNOŚĆ
OC
Kontrola zbyt wysokiego poziomu wody
• Kontrola funkcji. Zamknij zawór dopływu wody, otwórz domową skrzynkę
bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki, a następnie skontaktuj się z
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
LC
Kontrola wycieku
• W przypadku wystąpienia wycieku z zaworu dopływu wody, zamknij zawór
dopływu wody, otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik
zmywarki, a następnie skontaktuj się z monterem w sprawie naprawy.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Samsung.
4C
Kontrola dopływu wody
• Sprawdź, czy zawór dopływu wody nie jest zamknięty, dopływ wody nie jest
zablokowany albo czy zawór lub przewód doprowadzający wodę nie jest
zamarznięty lub zatkany przez ciała obce.
Jeśli problem nadal występuje, zamknij zawór dopływu wody, a następnie
skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
5C
Kontrola odpływu
• Po zamknięciu zaworu dopływu wody sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest
zatkany lub zgięty. Sprawdź, też czy wylot otworu odpływowego nie jest zatkany.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Samsung.
HC
Kontrola wysokiej temperatury grzania
• Kontrola funkcji. Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program.
Jeśli problem powtórzy się, otwórz domową skrzynkę bezpieczników, wyłącz
bezpiecznik zmywarki, a następnie skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Samsung.
3C
Kontrola działania pompy
• Kontrola funkcji. Wyłącz zmywarkę i uruchom ją ponownie.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Samsung.
W przypadku kodów, które nie zostały zawarte w powyższej tabeli, należy poszukać informacji z tyłu niniejszej instrukcji i
skontaktować się z centrum obsługi klientów firmy Samsung.
Polski – 33
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 33
2016-08-12
12:56:14
Wykaz programów
WYKAZ PROGRAMÓW
Ilość resztek jedzenia
Automatyczny
Ekologiczny
Intensywny
Delikatny
Szybki
Od bardzo małej do
dużej
Zwykła
Duża
Mała
Mała
Zmywanie wstępne  Zmywanie wstępne  Zmywanie wstępne  Zmywanie wstępne 
Sekwencja programów
Główne zmywanie 
Główne zmywanie 
Główne zmywanie 
Główne zmywanie 
Płukanie 
Płukanie 
Płukanie 
Płukanie 
Główne zmywanie 
Płukanie 
Gorące płukanie 
Gorące płukanie 
Gorące płukanie 
Gorące płukanie 
Gorące płukanie 
Suszenie 
Suszenie 
Suszenie 
Suszenie 
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Zużycie wody (l)
13,3-17,7
10,7
21,7
10,9
11,2
Zużycie energii (kWh)
1,0-1,5
0,94
1,65
0,84
0,9
Czas trwania programu
(min.)
120-176
179
181
110
35
Czas zmywania różni się w zależności od wybranych opcji oraz ciśnienia i temperatury doprowadzanej
wody.
Program Szybki: W tym programie nie działa funkcja AUTOMATYCZNE DRZWI. (bez programu
SUSZENIE).
Nieprzerwane wykorzystywanie cyklu Szybki przez dłuższy czas nie jest zalecane,
gdyż może to zmniejszyć wydajność układu zmiękczania wody.
Zużycie prądu zależy od temperatury wody i/lub załadunku.
Jeśli zbiornik nabłyszczacza jest pusty, czas i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.
Zużycie wody i czas zmywania zależą od dodanych etapów lub opcji oraz od ciśnienia i temperatury
dostarczanej wody.
Polski – 34
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 34
2016-08-12
12:56:14
Dodatek
UTYLIZACJA ZMYWARKI I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmywarka do naczyń została wyprodukowana z materiałów, które można przetwarzać. Utylizacja zmywarki
do naczyń musi odbywać się w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Odetnij
przewód zasilający, aby urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania.
Zdemontuj drzwi, aby uchronić dzieci i zwierzęta przed zamknięciem w urządzeniu.
08 DODATEK
Nie przekraczaj ilości detergentu, zalecanych w instrukcjach obsługi wydanych przez producentów.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Ten produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw:
Dyrektywa 2004/108/WE
Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE
DANE TECHNICZNE
BU (do zabudowy pod blatem)
MODEL
DW60H9970US
FBI (do całkowitej zabudowy)
DW60H9950US
DW60H9950UW
DW60J9960US
DW60J9970BB
DW60K8550BB
Zasilanie
220-240 V~, 50 Hz
Ciśnienie wody
0,05-0,8 MPa
Pojemność zmywarki
Zastawa 14-osobowa
Moc znamionowa
2000-2300 W
Wymiary (mm)
Waga
Bez
opakowania
598 (szer.) x 817 (wys.) x 575 (gł.)
598 (szer.) x 817 (wys.) x 555 (gł.)
45,0 kg
44,0 kg
•
Wymiary wnęki na urządzenie.
•
Wymiary i umiejscowienie podpór i mocowań urządzenia we wskazanym miejscu.
•
Minimalne odległości pomiędzy różnymi elementami urządzenia a otoczeniem.
•
Minimalne wymiary otworów wentylacyjnych i ich prawidłowe rozmieszczenie.
•
Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i połączenie oddzielnych elementów.
•
Umożliwienie odłączenia urządzenia od zasilania po zainstalowaniu jest konieczne, jeśli urządzenie nie
jest wyposażone w przełącznik zgodny z normą 24,3. Możliwość odłączenia można uzyskać poprzez
umiejscowienie wtyczki w dostępnym miejscu lub poprzez umieszczenie w sposób zgodny z normami
przełącznika w stałej instalacji.
•
Instrukcja dla urządzeń montowanych na stałe określa sposób przymocowania urządzenia do podpory.
Wskazany sposób mocowania nie przewiduje użycia klejów, ponieważ nie są one uznawane za
niezawodny sposób mocowania.
Polski – 35
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 35
2016-08-12
12:56:14
Zgodność ze standardami
Poniższe diagramy przedstawiają poprawny załadunek koszyków według europejskich standardów
(EN50242).
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojemność zmywarki: Zastawa 14-osobowa
Standard testowy: EN50242 / IEC60436
Ustawienie kosza górnego: Niskie
Program: Ekologiczny
Dodatkowe opcje: Tylko górny kosz + Tylko dolny kosz (domyślnie)
Ustawienia nabłyszczacza: 6
Dawka standardowego detergentu
- Zastawa 14-os.: 7 g + 28 g
Ustawienie przedmiotów przedstawiono na rysunkach A, B, C.
Zastawa 14-osobowa
1
14
11
2 3
2 3
2 3
1
12
6
444 55 5444 45 55 5
9
17
13
6
9
16
8
15
8
7
17
17
15
15
10
6
Umieścić składany drut po
lewej stronie.
Bez wkładki trzeciego kosza
Rysunek B-1:
Górny kosz
Rysunek C-1:
Szuflada na sztućce
Rysunek A-1:
Dolny kosz
1
Głęboki talerz:
Płatki owsiane
6
Filiżanka: Herbata
12
Łyżki stołowe:
Płatki owsiane
2
Talerz obiadowy:
Jajecznica
7
Spodek: Herbata
13
Widelec: Jajecznica
3
Talerz obiadowy:
Mięso
8
Szklanka: Mleko
14
Noże
4
Talerz deserowy:
Szpinak
9
Mała miseczka,
średnia miska: Szpinak
15
Łyżeczki deserowe
5
Talerz deserowy:
Jajecznica
10
Duża miska: Mięso
16
Łyżeczki do herbaty
11
Taca owalna: Margaryna
17
Sztućce do nakładania
Polski – 36
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 36
2016-08-12
12:56:14
Karta produktu
ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 1059/2010
Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry (0-9) i litery (A-Z).
Dostawca
SAMSUNG
Nazwa modelu
DW60H9970U*
DW60J9960U*
14
14
14
A++
A++
A++
Nie
Nie
Nie
266
266
266
Standardowe zużycie prądu podczas cyklu, (Et) (kWh)
0,936
0,936
0,936
Zużycie prądu w trybie wyłączenia, Po (W)
0,45
0,45
0,45
5
5
5
2996
2996
2996
10,7
10,7
10,7
A
A
A
Ekologiczny
Ekologiczny
Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu
179
179
179
Czas trwania trybu pozostawienia, (Tl) (min)
10
10
10
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1pW)
41
44
41
Tak
Tak
Tak
Wolnostojąca
-
-
-
Do całkowitej zabudowy
-
-
-
Klasa wydajności energetycznej
Oznaczenie Eco
Roczne zużycie prądu, (AEc) (kWh/rok)
1)
Zużycie prądu w trybie pozostawienia, Pl (W)
Roczne zużycie wody (AWc), (L)
2)
Zużycie wody standardowego programu, (L)
Klasa wydajności suszenia
Program standardowy
3)
Do zabudowy pod blatem
Rodzaj instalacji
10 KARTA PRODUKTU
Pojemność nominalna (zastawa na ilość osób)
DW60H9950U*
1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zużyciem energii w
trybach o niskim poborze.
Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
2) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania.
Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
3) „Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszą się do niego informacje
znajdujące się na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie
zabrudzonej zastawy stołowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii łącznego zużycia energii
i wody.
Polski – 37
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 37
2016-08-12
12:56:15
Karta produktu
ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 1059/2010
Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry (0-9) i litery (A-Z).
Dostawca
SAMSUNG
Nazwa modelu
DW60H9970F*
Pojemność nominalna (zastawa na ilość osób)
DW60H9950F*
DW60J9970B*
14
14
14
A++
A++
A++
Nie
Nie
Nie
266
266
266
Standardowe zużycie prądu podczas cyklu, (Et) (kWh)
0,936
0,936
0,936
Zużycie prądu w trybie wyłączenia, Po (W)
0,45
0,45
0,45
5
5
5
Roczne zużycie wody (AWc), (L) 2)
2996
2996
2996
Zużycie wody standardowego programu, (L)
10,7
10,7
10,7
Klasa wydajności energetycznej
Oznaczenie Eco
Roczne zużycie prądu, (AEc) (kWh/rok)
1)
Zużycie prądu w trybie pozostawienia, Pl (W)
Klasa wydajności suszenia
A
A
A
Ekologiczny
Ekologiczny
Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu
179
179
179
Czas trwania trybu pozostawienia, (Tl) (min)
10
10
10
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1pW)
41
44
41
-
-
-
Tak
Tak
Program standardowy 3)
Do zabudowy pod blatem
Rodzaj instalacji
Wolnostojąca
Do całkowitej zabudowy
Tak
1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zużyciem energii w
trybach o niskim poborze.
Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
2) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania.
Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
3) „Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszą się do niego informacje
znajdujące się na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie
zabrudzonej zastawy stołowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii łącznego zużycia energii
i wody.
Polski – 38
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 38
2016-08-12
12:56:15
ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 1059/2010
Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry (0-9) i litery (A-Z).
Dostawca
SAMSUNG
Nazwa modelu
DW60K8550B*
14
14
Klasa wydajności energetycznej
A++
A++
Oznaczenie Eco
Nie
Nie
266
266
Standardowe zużycie prądu podczas cyklu, (Et) (kWh)
0,936
0,936
Zużycie prądu w trybie wyłączenia, Po (W)
0,45
0,45
5
5
Roczne zużycie wody (AWc), (L) 2)
2996
2996
Zużycie wody standardowego programu, (L)
10,7
10,7
Pojemność nominalna (zastawa na ilość osób)
Roczne zużycie prądu, (AEc) (kWh/rok)
1)
Zużycie prądu w trybie pozostawienia, Pl (W)
Klasa wydajności suszenia
A
A
Ekologiczny
Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu
179
179
Czas trwania trybu pozostawienia, (Tl) (min)
10
10
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1pW)
44
44
-
-
Program standardowy 3)
Do zabudowy pod blatem
Rodzaj instalacji
Wolnostojąca
Tak
Do całkowitej zabudowy
10 KARTA PRODUKTU
DW60K8550F*
Tak
1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zużyciem energii w
trybach o niskim poborze.
Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
2) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania.
Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
3) „Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszą się do niego informacje
znajdujące się na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie
zabrudzonej zastawy stołowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii łącznego zużycia energii
i wody.
Polski – 39
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 39
2016-08-12
12:56:16
MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
DD68-00159D-07
BU_DW9000H-00159D-07_PL.indd 40
2016-08-12
12:56:16
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
1
İL
SERVİS
ÜNVANI
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK EV ALET
TELEFON
0(264) 274 29 75
NUMARASI
2
ADDRESS
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD NO 7/F
SAKARYA
İL
MERSİN
SERVİS
ÜNVANI
ALİ YILDIZ
TELEFON
0(324) 328 88 47
NUMARASI
3
ADDRESS
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1 YENİŞEHİR/MERSİN
İL
İSTANBUL
SERVİS
ÜNVANI
ATASER ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EV
TELEFON
0(216) 469 76 04 05
NUMARASI
4
ADDRESS
KARSLI AHMET CAD.AHMET TARIK SOK.
NO : 18 A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
İL
EDİRNE
SERVİS
ÜNVANI
OZCAN ATES - ATES ELEKTRONIK
TELEFON
0(284) 235 28 37
NUMARASI
5
ADDRESS
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD PEMBE KÖŞK
APT NO:1
İL
ANTALYA
SERVİS
ÜNVANI
MEHMET BASARAN - BASARAN SOGUTMA
TELEFON
0(242) 722 05 48
NUMARASI
6
ADDRESS
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI CAD.
NO:104/C ANTALYA / SERİK İL
SAMSUN
SERVİS
ÜNVANI
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR BAKIM
TELEFON
0(362) 231 77 27-28-29
NUMARASI
7
ADDRESS
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ CAD.
NO:38 İLKADIM/SAMSUN
İL
KOCAELİ
SERVİS
ÜNVANI
8
9
HASAN BAYRAKTAR
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY SOGUTMA
21 İL
SERVİS
ÜNVANI
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
TELEFON
0(344) 221 33 33
NUMARASI
TELEFON
0(328) 812 57 66
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
12 İL
SERVİS
ÜNVANI
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE NO:104/A
BALIKESİR
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
TELEFON
0(266) 762 78 11
NUMARASI
ADDRESS
13 İL
SERVİS
ÜNVANI
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO 60 D
BALIKESİR GÖNEN
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK LTD STI
TELEFON
0(476) 226 52 24
NUMARASI
ADDRESS
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
14 KASIM MAH NIHAT POLAT CAD. 743 SK.
ATA APT.2 /B IĞDIR
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER SOGUTMA
TELEFON
0(324) 625 79 44
NUMARASI
ADDRESS
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM APT ZEMİN
KAT NO:15 TARSUS/MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
TELEFON
0(272) 212 48 27
NUMARASI
ADDRESS
16 İL
SERVİS
ÜNVANI
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL YOL NO:
47/A
İZMİR
BAHADIR TUZUN - DEREN TEKNİK
TELEFON
0(232) 616 16 00
NUMARASI
ADDRESS
17 İL
SERVİS
ÜNVANI
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ İSTASYONALTI
GEÇİDİ CAD. NO:14 MENEMEN İZMİR
ANKARA
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
22 İL
SERVİS
ÜNVANI
YEDI OCAK MAH DR AHMET ALKAN CD
NO132/C OSMANIYE
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKAS-ERCAN ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 316 48 27
NUMARASI
ADDRESS
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
İSTİKLAL CD. NO: 198
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
TELEFON
0(352) 235 35 38
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK CAD.
NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.PAZ.
TELEFON
0(212) 625 06 25
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
SERVİS
ÜNVANI
HALIL ABBASOGLU-GENERAL SOĞUTMA
TELEFON
NUMARASI
0(348) 814 38 66
ADDRESS
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA CAD.NO:73
KİLİS
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN TEKNIK
TELEFON
0(422) 324 21 45
NUMARASI
ADDRESS
27 İL
SERVİS
ÜNVANI
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE CD MEHMET
BUGDAYCI AP NO.25
KARS
HAYRETTIN OMAK
TELEFON
0(262) 641 64 77
NUMARASI
TELEFON
0(312) 434 36 42
NUMARASI
TELEFON
0(472) 223 07 70
NUMARASI
ADDRESS
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD NO:3/A
ADDRESS
ADDRESS
İL
ANTALYA
SERVİS
ÜNVANI
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
BAHÇELİEVLER MH 281 CD NO:94/B
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS ELEKTRONIK
TELEFON
0(242) 241 60 03
NUMARASI
TELEFON
0(414) 215 30 76
NUMARASI
ADDRESS
FENER MAH 1971 SK NO:68
ADDRESS
İL
KIRŞEHİR
SERVİS
ÜNVANI
FUAT SIPEROGLU-BEST ELEKTRONIK
TELEFON
0(386) 213 73 88
NUMARASI
ADDRESS
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE HANIM CAD.
NO:11 ONAT APT.
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ SERVIS
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH. 263
SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR ELEKTRONİK
TELEFON
0(442) 237 37 01
NUMARASI
ADDRESS
20 İL
SERVİS
ÜNVANI
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.NO/44/14
ERZURUM
ANKARA
MELIHA IDRISOGLU
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY CAD. NO:209
KARS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
TELEFON
0(424) 218 66 21
NUMARASI
ADDRESS
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
TELEFON
0(412) 257 51 72
NUMARASI
ADDRESS
30 İL
SERVİS
ÜNVANI
DİCLEKENT BLV. 153 SOK. SEÇKİN SİTESİ
ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
TELEFON
0(274) 513 65 60
NUMARASI
TELEFON
0(312) 328 76 15
NUMARASI
TELEFON
0(324) 774 55 03
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
ADDRESS
TABAKHANE MH TABAKHANE CD NO:34
[SETK]Card Information_6801-002187-01.indd 1
MERKEZ MH. KARACA CAD. NO:5/B
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL NO:61/C
33600 MUT/MERSIN
2017-06-02
2:56:07
31 İL
SERVİS
ÜNVANI
VAN
ADNAN MELTEM - IZMIR ELEKTRONIK
TELEFON
0(432) 216 57 46
NUMARASI
ADDRESS
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİCİLER
SK. CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
MUĞLA
YAŞAR AVCI
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK ELEKTRONIK
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR ELEKTRONI
ADDRESS
SERVİS
ÜNVANI
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS MEDIKAL
TELEFON
0(212) 698-8802
NUMARASI
ADDRESS
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. FİLİZ
SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
TELEFON
0(256) 811 66 55
NUMARASI
ADDRESS
35 İL
SERVİS
ÜNVANI
YENİ MAH. PINAR CADDESİ NO:3/A BERRA
APT.
GAZİANTEP
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK SERVIS
TELEFON
0(342) 338 10 70
NUMARASI
ADDRESS
36 İL
SERVİS
ÜNVANI
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER AKSOY BULVARI
KEPKEP PLAZA ALTI NO.8 SEHITKAMIL
AYDIN
NAILE KABASAKAL
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
MAHMUDİYE MH 108 CD. NO:32/B
AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
TELEFON
0(232) 878 39 39
NUMARASI
ADDRESS
44 İL
SERVİS
ÜNVANI
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO 80 A
KEMALPAŞA IZMIR
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
TELEFON
0(236) 715 43 47
NUMARASI
ADDRESS
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD NO:
194/A SALİHLİ/ MANİSA
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK LTD STI
TELEFON
0(332) 238 84 84
NUMARASI
ADDRESS
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI
HAMDİBEY CAD. NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR - SARFAKLAR ELEKTR
TELEFON
0(256) 313 62 66
NUMARASI
TELEFON
0(266) 244 73 31
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
37 İL
SERVİS
ÜNVANI
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK CD NO:22/A
AYDIN
MURAT CALISKAN - MURAT SOĞUTMA
TELEFON
0(256) 512 77 74
NUMARASI
ADDRESS
38 İL
SERVİS
ÜNVANI
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU ELEKTRONIK
47 İL
SERVİS
ÜNVANI
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR CAD.
NO:80/A ALTIEYLUL
ANKARA
YASAR ALAR-SIMGE ELEKTRONIK
TELEFON
0(312) 322 77 44
NUMARASI
ADDRESS
48 İL
SERVİS
ÜNVANI
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/ANKARA
ANKARA
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC. TAAHHUT
TELEFON
0(454) 216 2712
NUMARASI
TELEFON
0(312)212 01 43
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
39 İL
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ CD. NO:52
ESKİŞEHİR
49 İL
GMK BULVARI NO:104/A MALTEPE/
ANKARA
TRABZON
SERVİS
ÜNVANI
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI TUKETIM
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
0(222) 202 01 00
TELEFON
0(462) 321 62 24
NUMARASI
ADDRESS
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1 CAD. NO:49
ESKİŞEHİR
ADDRESS
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
TELEFON
0(412) 415 21 11
NUMARASI
ADDRESS
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ CAD.
NO:97/B
AHMET TANER CERİT
ADDRESS
ADDRESS
İSTANBUL
ÇORUM
TELEFON
0(364) 224 67 21
NUMARASI
TELEFON
0(324) 336 82 98
NUMARASI
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(446) 212 11 77
NUMARASI
TELEFON
0(252) 512 25 64
NUMARASI
TABAKHANE CD. NO:4/A
51 İL
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI
YAVUZ SELİM APT. NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
52 İL
SERVİS
ÜNVANI
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK. NO:18/A
AKSARAY
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
TELEFON
0(382) 213 02 93
NUMARASI
ADDRESS
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK. DUYGU APT.
NO:9 AKSARAY
ANTALYA
ENVER TURGUT
TELEFON
0(242) 344 23 33
NUMARASI
ADDRESS
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI 2130 SK
NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
TELEFON
0(412) 611 20 43
NUMARASI
ADDRESS
55 İL
SERVİS
ÜNVANI
ADNAN MENDERES MAH. SİRMEN CAD.
NO:26
ÇANAKKALE
UGUR TULUMEN-UGUR ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 566 80 30
NUMARASI
ADDRESS
56 İL
SERVİS
ÜNVANI
CAMİKEBİR MAH GAZİ SÜLEYMANPAŞA
CAD NO:46
HATAY
AKİF UN - UN SOGUTMA
TELEFON
0(326) 712 16 60
NUMARASI
ADDRESS
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD. KERVAN SOK.
NO:4 DÖRTYOL / HATAY
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL ELEKTRONIK
TELEFON
0(384) 212 20 75
NUMARASI
ADDRESS
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
TELEFON
0(282) 653 82 81
NUMARASI
ADDRESS
59 İL
SERVİS
ÜNVANI
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK. NO:8/A
MUĞLA
MUZAFFER YEREKER-YEREKER ELEKTRONIK
TELEFON
0(252) 614 39 31
NUMARASI
ADDRESS
60 İL
SERVİS
ÜNVANI
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI NO 302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM ELEKTRONIK
TELEFON
0(344) 212 28 71
NUMARASI
TELEFON
0(262) 641 35 88
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI NO42/B
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir.
Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden
size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
Code No. : 6801-002187-01
[SETK]Card Information_6801-002187-01.indd 2
2017-06-02
2:56:08
Download PDF

advertising