Samsung | T200 | Samsung T200 Skrócona instrukcja obsługi

LCD MONITOR
quick start guide
T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G
ii
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Uwaga
Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
Rozpakowywanie
Monitor
Instrukcje obsługi
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
(Dostępne w niektórych krajach)
Kable
Kabel D-Sub
Kabel zasilający
Kabel DVI (opcjonalnie)
Ściereczka do czyszczenia
Pierścień mocujący kable
Korpus podstawy
Inne
9
Wprowadzenie
Inne
Baza podstawy
Uwaga
Szmatka czyszcząca dołączana jest wyłącznie do czarnych urządzeń o wysokim połysku jako element
składowy.
Opis monitora
Menu ustawień początkowych
Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz język.
Zawartość pola przestanie być wyświetlana po 40 sekundach.
Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Zawartość zostanie wyświetlona
ponownie.
Możliwe jest trzykrotne (3) wyświetlenie zawartości. Przed ostatnim wyświetleniem upewnij się, że
ustawienia rozdzielczości komputera zostały dostosowane.
Uwaga
Rozdzielczość wyświetlona na ekranie jest rozdzielczością optymalną dla tego produktu.
Ustaw optymalną rozdzielczość dla tego produktu w komputerze.
Przód
10
Wprowadzenie
Przycisk MENU [MENU ]
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do opuszczania
menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.
Przycisk Brightness [ ]
Jeśli menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk,
aby dostosować jasność.
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Customized Key[
]
Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami
użytkownika.
Uwaga
Istnieje możliwość konfiguracji przycisku niestandardowego dla wybranej funkcji
za pomocą menu Setup > Customized Key.
Przyciski dostosowywania wartości [
]
Te przyciski pozwalają na regulację poszczególnych ustawień w menu.
Przycisk Enter [
] / SOURCE
Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.
Naciśnij przycisk „ /SOURCE”, po czym wybierz sygnał wideo, kiedy menu
/SOURCE w celu zmiany
ekranowe jest wyłączone. (Naciśnięcie przycisku
źródła sygnału wejściowego powoduje wyświetlenie w lewej górnej części ekranu
komunikatu informującego o aktualnym trybie sygnału wejściowego: analogowy
lub cyfrowy).
Uwaga
Jeśli wybrany zostanie tryb cyfrowy, konieczne jest podłączenie monitora do portu
DVI karty graficznej za pomocą kabla DVI.
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Przycisk AUTO
Za pomocą tego przycisku można włączyć funkcję automatycznego wyboru źródła.
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Przycisk zasilania [
]
Służy do włączania i wyłączania monitora.
Uwaga
Przyciski z prawej strony monitora są przyciskami dotykowymi.
Przycisk należy lekko dotknąć palcem.
Wskaźnik zasilania
11
Wprowadzenie
Dioda świeci na niebiesko podczas normalnego funkcjonowania monitora; jej pojedyncze mignięcie w kolorze niebieskim oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawień.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w
części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku
dłuższej przerwy w eksploatacji.
Tył
Uwaga
Układ złączy z tyłu monitora może się różnić w zależności od produktu.
Port POWER
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania POWER znajdującego się z
tyłu monitora.
Port DVI IN
Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu monitora.
Port RGB IN
Podłącz kabel D-Sub do 15-stykowego portu RGB IN z tyłu monitora.
Zabezpieczenie Kensington
Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Urządzenie służące do blokowania
należy zakupić oddzielnie. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został
opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington. Urządzenie służące do blokowania
należy zakupić oddzielnie.
Uwaga
W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być
różne.
12
Wprowadzenie
Korzystanie z zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kensington
1.
Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w monitorze (
i obróć go w kierunku zamykania ( ).
2.
Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.
3.
Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego,
nieruchomego przedmiotu.
)
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.
13
Połączenia
Podłączanie kabli
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania power znajdującego się z tyłu monitora.
Włóż wtyczkę kabla zasilającego do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Użyj metody podłączenia odpowiedniej dla danego komputera.
Za pomocą złącza D-Sub (analogowego) na karcie graficznej
•
Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego portu D-Sub znajdującego się z tyłu monitora.
[RGB IN]
Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej
•
Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu monitora.
[DVI IN]
Podłączanie do komputera Macintosh
•
Połącz monitor do komputera Macintosh za pomocą kabla połączeniowego D-Sub.
Uwaga
Po połączeniu monitora i komputera można włączyć i używać oba urządzenia.
14
Połączenia
Korzystanie z podstawy
Montaż monitora
Monitor – część dolna
Składanie podstawy
Uwaga
Pozycję monitora można regulować w zakresie od -1 do 21 stopni.
15
Rozwiązywanie problemów
{T190,T190G}
Funkcja autotestu
Uwaga
Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer i monitor.
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz monitor.
Jeśli monitor działa poprawnie, zostanie wyświetlone okno umieszczone na poniższej ilustracji.
Okno jest wyświetlane w ramach normalnej pracy monitora, w przypadku, gdy kabel wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.
4.
Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nadal nie jest wyświetlany na ekranie monitora,
należy sprawdzić, czy kontroler wideo oraz system operacyjny komputera działają poprawnie; monitor
funkcjonuje poprawnie.
Komunikaty ostrzegawcze
W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnału wejściowego, na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat lub nie jest widoczny żaden obraz, mimo że dioda LED wskaźnika zasilania pozostaje
włączona. Wyświetlenie komunikatu może oznaczać, że monitor znajduje się poza zasięgiem funkcji
szukania pasma częstotliwości, lub sugerować konieczność sprawdzenia podłączenia kabla sygnałowego.
Środowisko pracy urządzenia
Umiejscowienie i pozycja monitora może mieć wpływ na jakość obrazu oraz inne funkcje urządzenia.
Jeśli w pobliżu monitora znajduje się głośnik niskotonowy, należy go odłączyć i zmienić jego miejsce
ustawienia.
Żadne urządzenia elektroniczne, takie jak odbiorniki radiowe, wentylatory, zegary elektroniczne czy
aparaty telefoniczne, nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż jeden metr od monitora.
56
Rozwiązywanie problemów
Pomocne wskazówki
Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z
komputerem lub kartą graficzną monitor może nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym
odwzorowaniu kolorów, działać zbyt głośno bądź nie obsługiwać trybu wideo itp. W takim przypadku
należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym lub
sprzedawcą.
Ocena stanu monitora
W przypadku braku obrazu na ekranie lub wyświetlenia komunikatu dotyczącego trybu wyświetlania:
„Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1440 X 900 60 Hz”, należy odłączyć kabel łączący
monitor z komputerem, gdy urządzenie jest włączone.
Wyświetlenie komunikatu na ekranie lub wyświetlenie białego ekranu oznacza, że monitor dobrze
działa.
W takim przypadku należy sprawdzić, czy w komputerze nie wystąpił jakiś problem.
{T190,T190G}
Lista kontrolna
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części,
aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod
numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.
Q:
Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony poprawnie i czy jest zasilanie.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat dotyczący sprawdzenia połączenia kabla sygnałowego „Check Signal Cable”?
A:
(Połączenie za pomocą kabla D-Sub)
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
(Podłączony za pomocą kabla DVI)
Jeśli komunikat o błędzie jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy
sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy.
Jeśli komunikat (o błędzie) jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo,
należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij przycisk „ /
SOURCE”, aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego.
Q:
Jeśli zasilanie monitora jest włączone, uruchom ponownie komputer. Na monitorze powinien
zostać wyświetlony ekran powitalny (ekran logowania).
A:
Po wyświetleniu na monitorze ekranu powitalnego (ekranu logowania), uruchom komputer w
odpowiednim trybie (dla systemów operacyjnych Windows ME/XP/2000 jest to tryb bezpieczny), a następnie zmień częstotliwość odświeżania karty graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
57
Rozwiązywanie problemów
Jeśli ekran powitalny (ekran logowania) nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z centrum
serwisowym lub sprzedawcą.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode
1440 X 900 60 Hz”?
A:
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli sygnał z karty graficznej przekracza maksymalne wartości
rozdzielczości i częstotliwości, jakie monitor może poprawnie obsługiwać.
A:
Ustaw takie wartości parametrów maksymalnej rozdzielczości i częstotliwość, jakie monitor
może prawidłowo obsługiwać.
A:
Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania SXGA lub 75 Hz, na ekranie
pojawi się komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1440 X 900 60 Hz”. Jeśli
ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania równe 85 Hz, na ekranie pojawi się
komunikat „Not Optimum Mode”, Recommended Mode 1440 X 900 60 Hz”, który przestanie
być wyświetlany po upływie jednej minuty.
W tym czasie należy zmienić tryb na zalecany.
(Komunikat ten jest także wyświetlany po ponownym uruchomieniu systemu).
Q:
Brak obrazu na ekranie. Czy wskaźnik zasilania na monitorze miga w 1-sekundowych odstępach?
A:
Monitor pracuje w systemie oszczędności energii.
A:
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury w celu przejścia monitora w stan gotowości i przywrócenia
obrazu na ekranie.
A:
Jeśli nadal na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij przycisk „ /SOURCE”. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie.
Q:
Urządzenie podłączono za pomocą kabla DVI?
A:
Niektóre typy kart graficznych nie wysyłają sygnałów wideo, co może spowodować wygaszenie
ekranu w następujących przypadkach: ponowne uruchomienie systemu przed podłączeniem kabla DVI lub odłączenie i ponowne podłączenie kabla DVI, kiedy system jest uruchomiony.
Należy najpierw podłączyć kabel DVI, a następnie ponownie uruchomić system.
Na monitorze nie jest wyświetlane menu ekranowe.
Q:
Czy blokada menu ekranowego (OSD) została włączona w celu zapobiegania ingerencji z zewnątrz?
A:
Wyłącz blokadę OSD, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU /
sekund.
] przez co najmniej 5
Kolory na ekranie wyglądają nienaturalnie lub ekran jest czarno-biały.
Q:
Czy na ekranie wyświetlany jest tylko jeden kolor, dając wrażenie patrzenia na obraz przez folię?
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
A:
Sprawdź, czy cała karta graficzna znajduje się na swoim miejscu.
Q:
Czy kolory na ekranie zaczęły wyglądać nietypowo po uruchomieniu jakiegoś programu lub w
wyniku konfliktu między aplikacjami?
A:
Uruchom ponownie komputer.
58
Rozwiązywanie problemów
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji
obsługi.
Ekran wyświetla niestabilny obraz.
Q:
Czy została zmieniona karta graficzna lub sterownik?
A:
Za pomocą menu ekranowego dostosuj położenie i wielkość obrazu.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości na karcie graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Q:
Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z karty graficznej. Ustaw pozycję, korzystając z menu ekranowego.
Obraz na ekranie jest nieostry lub nie można dostosować menu ekranowego.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości karty graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Dioda LED miga, ale na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.
Q:
Czy w menu synchronizacji wyświetlania częstotliwość odświeżania jest ustawiona poprawnie?
A:
Odpowiednio skonfiguruj ustawienia częstotliwości, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi oraz informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.
(Wartość maksymalnej częstotliwości dla danej rozdzielczości zależy od modelu produktu).
Na ekranie wyświetlane jest tylko 16 kolorów. Ustawienia kolorów
zmieniły się po wymianie karty graficznej.
Q:
Czy ustawienia kolorów dostępne w systemie operacyjnym Windows zostały konfigurowane
poprawnie?
A:
Windows XP :
Ustaw rozdzielczość po wybraniu kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Settings (Ustawienia).
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji
obsługi.
59
Rozwiązywanie problemów
Na ekranie pojawi się komunikat dotyczący nierozpoznanego monitora:
„Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found” (Znaleziono nierozpoznany monitor Plug & Play (VESA DDC)).
Q:
Czy został zainstalowany sterownik monitora?
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Q:
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi karty graficznej, aby sprawdzić,
czy funkcja Plug & Play (VESA DDC) jest obsługiwana.
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Sprawdź, w jakich sytuacjach oprogramowanie MagicTune™ nie funkcjonuje poprawnie.
Q:
Funkcja MagicTune™ jest dostępna tylko na komputerach PC (VGA) z systemem operacyjnym
WindowsOS obsługującym technologię Plug and Play.
A:
Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia wymagania funkcji MagicTune™, wykonaj poniższe
czynności (dla systemu Windows w wersji XP):
Wybierz kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Performance and Maintenance (Wydajność i konserwacja) → System → Hardware (Sprzęt) → Device Manager (Menedżer urządzeń)
→ Monitors (Monitory) →. Po usunięciu monitora Plug and Play znajdź monitor typu Plug and
Play za pomocą funkcji wyszukującej nowe urządzenia.
A:
MagicTune™ jest dodatkowym oprogramowaniem do obsługi monitora. Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać tego monitora. W razie wystąpienia problemów dotyczących karty
graficznej odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę zgodnych kart graficznych.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™nie działa poprawnie.
Q:
Czy komputer lub karta graficzna zostały zmienione?
A:
Pobierz najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony internetowej http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Czy zainstalowałeś już program?
A:
Po pierwszej instalacji programu należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli kopia programu
jest już zainstalowana, usuń ją, a następnie uruchom ponownie komputer i znów zainstaluj program. Do prawidłowego funkcjonowania komputera po instalacji lub usunięciu programu
konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga
Odwiedź witrynę internetową MagicTune™ i pobierz oprogramowanie instalacyjne dla oprogramowania MagicTune™ MAC.
Przy bliższej inspekcji produktu na jego krawędzi widoczne są niewielkie ilości obcych substan
Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby kolorystyka krawędzi była mniej intensywna dzięki
pokryciu jej czarną substancją. Widoczne substancje zostały tam umieszczone celowo i ich obecność
nie świadczy o uszkodzeniu produktu.
60
Rozwiązywanie problemów
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora należy wykonać następujące
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.
(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty
głównej komputera).
Jeśli zainstalowana została nowa karta graficzna lub złożono nowy komputer, należy sprawdzić, czy
zainstalowano sterownik karty graficznej oraz sterownik monitora.
Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~ 75 Hz.
(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać
75 Hz.
W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w
trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania) → System → „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie ponownie uruchom
komputer, aby poprawnie zainstalować sterownik.
Uwaga
W przypadku powtarzania się problemów z obsługą monitora należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
{T190,T190G}
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.
A:
Zakres obsługi przez karty graficzne może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Settings (Ustawienia).
* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
61
Rozwiązywanie problemów
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor za pomocą miękkiej ściereczki, używając do tego
roztworu środka czyszczącego lub czystej wody.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza monitora.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części,
aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod
numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
{T200,T200G,T220,T220G}
Funkcja autotestu
Uwaga
Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer i monitor.
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz monitor.
Jeśli monitor działa poprawnie, zostanie wyświetlone okno umieszczone na poniższej ilustracji.
Okno jest wyświetlane w ramach normalnej pracy monitora, w przypadku, gdy kabel wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.
4.
Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nadal nie jest wyświetlany na ekranie monitora,
należy sprawdzić, czy kontroler wideo oraz system operacyjny komputera działają poprawnie; monitor
funkcjonuje poprawnie.
Komunikaty ostrzegawcze
W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnału wejściowego, na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat lub nie jest widoczny żaden obraz, mimo że dioda LED wskaźnika zasilania pozostaje
62
Rozwiązywanie problemów
włączona. Wyświetlenie komunikatu może oznaczać, że monitor znajduje się poza zasięgiem funkcji
szukania pasma częstotliwości, lub sugerować konieczność sprawdzenia podłączenia kabla sygnałowego.
Środowisko pracy urządzenia
Umiejscowienie i pozycja monitora może mieć wpływ na jakość obrazu oraz inne funkcje urządzenia.
Jeśli w pobliżu monitora znajduje się głośnik niskotonowy, należy go odłączyć i zmienić jego miejsce
ustawienia.
Żadne urządzenia elektroniczne, takie jak odbiorniki radiowe, wentylatory, zegary elektroniczne czy
aparaty telefoniczne, nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż jeden metr od monitora.
Pomocne wskazówki
Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z
komputerem lub kartą graficzną monitor może nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym
odwzorowaniu kolorów, działać zbyt głośno bądź nie obsługiwać trybu wideo itp. W takim przypadku
należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym lub
sprzedawcą.
Ocena stanu monitora
W przypadku braku obrazu na ekranie lub wyświetlenia komunikatu dotyczącego trybu wyświetlania:
„Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”, należy odłączyć kabel łączący
monitor z komputerem, gdy urządzenie jest włączone.
Wyświetlenie komunikatu na ekranie lub wyświetlenie białego ekranu oznacza, że monitor dobrze
działa.
W takim przypadku należy sprawdzić, czy w komputerze nie wystąpił jakiś problem.
{T200,T200G,T220,T220G}
Lista kontrolna
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części,
aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod
numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.
Q:
Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony poprawnie i czy jest zasilanie.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat dotyczący sprawdzenia połączenia kabla sygnałowego „Check Signal Cable”?
A:
(Połączenie za pomocą kabla D-Sub)
63
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
(Podłączony za pomocą kabla DVI)
Jeśli komunikat o błędzie jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy
sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy.
Jeśli komunikat (o błędzie) jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo,
należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij przycisk „ /
SOURCE”, aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego.
Q:
Jeśli zasilanie monitora jest włączone, uruchom ponownie komputer. Na monitorze powinien
zostać wyświetlony ekran powitalny (ekran logowania).
A:
Po wyświetleniu na monitorze ekranu powitalnego (ekranu logowania), uruchom komputer w
odpowiednim trybie (dla systemów operacyjnych Windows ME/XP/2000 jest to tryb bezpieczny), a następnie zmień częstotliwość odświeżania karty graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Jeśli ekran powitalny (ekran logowania) nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z centrum
serwisowym lub sprzedawcą.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode
1680 X 1050 60 Hz”?
A:
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli sygnał z karty graficznej przekracza maksymalne wartości
rozdzielczości i częstotliwości, jakie monitor może poprawnie obsługiwać.
A:
Ustaw takie wartości parametrów maksymalnej rozdzielczości i częstotliwość, jakie monitor
może prawidłowo obsługiwać.
A:
Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania SXGA lub 75 Hz, na ekranie
pojawi się komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”.
Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania równe 85 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „Not Optimum Mode”, Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”, który
przestanie być wyświetlany po upływie jednej minuty.
W tym czasie należy zmienić tryb na zalecany.
(Komunikat ten jest także wyświetlany po ponownym uruchomieniu systemu).
Q:
Brak obrazu na ekranie. Czy wskaźnik zasilania na monitorze miga w 1-sekundowych odstępach?
A:
Monitor pracuje w systemie oszczędności energii.
A:
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury w celu przejścia monitora w stan gotowości i przywrócenia
obrazu na ekranie.
A:
Jeśli nadal na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij przycisk „ /SOURCE”. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie.
Q:
Urządzenie podłączono za pomocą kabla DVI?
A:
Niektóre typy kart graficznych nie wysyłają sygnałów wideo, co może spowodować wygaszenie
ekranu w następujących przypadkach: ponowne uruchomienie systemu przed podłączeniem kabla DVI lub odłączenie i ponowne podłączenie kabla DVI, kiedy system jest uruchomiony.
Należy najpierw podłączyć kabel DVI, a następnie ponownie uruchomić system.
64
Rozwiązywanie problemów
Na monitorze nie jest wyświetlane menu ekranowe.
Q:
Czy blokada menu ekranowego (OSD) została włączona w celu zapobiegania ingerencji z zewnątrz?
A:
Wyłącz blokadę OSD, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU /
sekund.
] przez co najmniej 5
Kolory na ekranie wyglądają nienaturalnie lub ekran jest czarno-biały.
Q:
Czy na ekranie wyświetlany jest tylko jeden kolor, dając wrażenie patrzenia na obraz przez folię?
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
A:
Sprawdź, czy cała karta graficzna znajduje się na swoim miejscu.
Q:
Czy kolory na ekranie zaczęły wyglądać nietypowo po uruchomieniu jakiegoś programu lub w
wyniku konfliktu między aplikacjami?
A:
Uruchom ponownie komputer.
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji
obsługi.
Ekran wyświetla niestabilny obraz.
Q:
Czy została zmieniona karta graficzna lub sterownik?
A:
Za pomocą menu ekranowego dostosuj położenie i wielkość obrazu.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości na karcie graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Q:
Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z karty graficznej. Ustaw pozycję, korzystając z menu ekranowego.
Obraz na ekranie jest nieostry lub nie można dostosować menu ekranowego.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości karty graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Dioda LED miga, ale na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.
Q:
Czy w menu synchronizacji wyświetlania częstotliwość odświeżania jest ustawiona poprawnie?
A:
Odpowiednio skonfiguruj ustawienia częstotliwości, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi oraz informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.
(Wartość maksymalnej częstotliwości dla danej rozdzielczości zależy od modelu produktu).
65
Rozwiązywanie problemów
Na ekranie wyświetlane jest tylko 16 kolorów. Ustawienia kolorów
zmieniły się po wymianie karty graficznej.
Q:
Czy ustawienia kolorów dostępne w systemie operacyjnym Windows zostały konfigurowane
poprawnie?
A:
Windows XP :
Ustaw rozdzielczość po wybraniu kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Settings (Ustawienia).
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji
obsługi.
Na ekranie pojawi się komunikat dotyczący nierozpoznanego monitora:
„Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found” (Znaleziono nierozpoznany monitor Plug & Play (VESA DDC)).
Q:
Czy został zainstalowany sterownik monitora?
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Q:
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi karty graficznej, aby sprawdzić,
czy funkcja Plug & Play (VESA DDC) jest obsługiwana.
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Sprawdź, w jakich sytuacjach oprogramowanie MagicTune™ nie funkcjonuje poprawnie.
Q:
Funkcja MagicTune™ jest dostępna tylko na komputerach PC (VGA) z systemem operacyjnym
WindowsOS obsługującym technologię Plug and Play.
A:
Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia wymagania funkcji MagicTune™, wykonaj poniższe
czynności (dla systemu Windows w wersji XP):
Wybierz kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Performance and Maintenance (Wydajność i konserwacja) → System → Hardware (Sprzęt) → Device Manager (Menedżer urządzeń)
→ Monitors (Monitory) →. Po usunięciu monitora Plug and Play znajdź monitor typu Plug and
Play za pomocą funkcji wyszukującej nowe urządzenia.
A:
MagicTune™ jest dodatkowym oprogramowaniem do obsługi monitora. Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać tego monitora. W razie wystąpienia problemów dotyczących karty
graficznej odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę zgodnych kart graficznych.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™nie działa poprawnie.
Q:
Czy komputer lub karta graficzna zostały zmienione?
A:
Pobierz najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony internetowej http://
www.samsung.com/monitor/magictune
66
Rozwiązywanie problemów
Q:
Czy zainstalowałeś już program?
A:
Po pierwszej instalacji programu należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli kopia programu
jest już zainstalowana, usuń ją, a następnie uruchom ponownie komputer i znów zainstaluj program. Do prawidłowego funkcjonowania komputera po instalacji lub usunięciu programu
konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga
Odwiedź witrynę internetową MagicTune™ i pobierz oprogramowanie instalacyjne dla oprogramowania MagicTune™ MAC.
Przy bliższej inspekcji produktu na jego krawędzi widoczne są niewielkie ilości obcych substancji.
Q:
Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby kolorystyka krawędzi była mniej intensywna
dzięki pokryciu jej czarną substancją. Widoczne substancje zostały tam umieszczone celowo i
ich obecność nie świadczy o uszkodzeniu produktu.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora należy wykonać następujące
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.
(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty
głównej komputera).
Jeśli zainstalowana została nowa karta graficzna lub złożono nowy komputer, należy sprawdzić, czy
zainstalowano sterownik karty graficznej oraz sterownik monitora.
Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~ 75 Hz.
(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać
75 Hz.
W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w
trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania) → System → „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie ponownie uruchom
komputer, aby poprawnie zainstalować sterownik.
Uwaga
W przypadku powtarzania się problemów z obsługą monitora należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
{T200,T200G,T220,T220G}
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.
A:
Zakres obsługi przez karty graficzne może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
67
Rozwiązywanie problemów
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Settings (Ustawienia).
* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and
Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)
→ Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor za pomocą miękkiej ściereczki, używając do tego
roztworu środka czyszczącego lub czystej wody.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza monitora.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części,
aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod
numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
68
Download PDF

advertising