Samsung | 2253BW | Samsung 2253BW Skrócona instrukcja obsługi

LCD MONITOR
quick start guide
2233BW 2233GW
ii
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Uwaga
Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
Rozpakowywanie
Monitor
Instrukcje obsługi
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
(Dostępne w niektórych
krajach)
Kable
Kabel D-Sub
Kabel zasilający
Ściereczka do czyszczenia
Uchwyt przytrzymujący
kable
Inne
Kabel DVI (opcjonalnie)
Wprowadzenie
Uwaga
Ściereczka jest dołączona tylko do czarnych, wysoko połyskowych produktów.
Opis monitora
Menu ustawień początkowych
Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz język.
Zawartość pola przestanie być wyświetlana po 40 sekundach.
Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Zawartość zostanie
wyświetlona ponownie.
Możliwe jest trzykrotne (3) wyświetlenie zawartości. Przed ostatnim wyświetleniem upewnij
się, że ustawienia rozdzielczości komputera zostały dostosowane.
Uwaga
Rozdzielczość wyświetlona na ekranie jest rozdzielczością optymalną dla tego produktu.
Ustaw optymalną rozdzielczość dla tego produktu w komputerze.
Przód
Przycisk MENU [MENU ]
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do
opuszczania menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.
Przycisk Brightness [ ]
Jeśli menu ekranowe (OSD) nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten
przycisk, aby dostosować jasność.
Wprowadzenie
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Customized Key[
]
Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.
Uwaga
Istnieje możliwość konfiguracji przycisku niestandardowego dla wybranej
funkcji za pomocą menu Setup > Customized Key.
Przyciski dostosowywania wartości [
]
Te przyciski pozwalają na regulację poszczególnych ustawień w menu.
Przycisk Enter [
]
Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.
Naciśnij przycisk „ ”, po czym wybierz sygnał wideo, kiedy menu ekraw celu zmiany źródła
nowe jest wyłączone. (Naciśnięcie przycisku
sygnału wejściowego powoduje wyświetlenie w lewej górnej części ekranu
komunikatu informującego o aktualnym trybie sygnału wejściowego: analogowy lub cyfrowy).
Uwaga
Jeśli wybrany zostanie tryb cyfrowy, konieczne jest podłączenie monitora
do portu DVI karty graficznej za pomocą kabla DVI.
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Przycisk AUTO
Za pomocą tego przycisku można włączyć funkcję automatycznego wyboru źródła.
>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją
Przycisk zasilania [
]
Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
Wskaźnik zasilania
Ten wskaźnik świeci podczas normalnego funkcjonowania urządzenia, a
pojedyncze mignięcie oznacza zapisanie dokonanych ustawień.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu
oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany
lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
Tył
Uwaga
Układ złączy z tyłu monitora może się różnić w zależności od produktu.
Wprowadzenie
Port POWER
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania POWER znajdującego się z tyłu monitora.
Port DVI IN
Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu monitora.
Port RGB IN
Podłącz kabel D-Sub do 15-stykowego portu RGB IN z tyłu monitora.
Zabezpieczenie Kensington
Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. (Mechanizm należy
kupić osobno). Informacje na temat sposobu korzystania z blokady można
uzyskać w miejscu jej zakupu.
Uwaga
W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może
być różne.
Korzystanie
Kensington
z
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowego
1.
Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w monitorze
( ) i obróć go w kierunku zamykania ( ).
2.
Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.
3.
Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego, nieruchomego przedmiotu.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.
Wprowadzenie
Uchwyt przytrzymujący kable
•
Przymocuj kable przy użyciu pierścienia, jak pokazano na rysunku.
Połączenia
Podłączanie kabli
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania power znajdującego się z tyłu
monitora.
Włóż wtyczkę kabla zasilającego do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Użyj metody podłączenia odpowiedniej dla danego komputera.
Za pomocą złącza D-Sub (analogowego) na karcie graficznej
•
Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego portu D-Sub znajdującego się z tyłu monitora.
[RGB IN]
Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej
•
Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu monitora.
[DVI IN]
Podłączanie do komputera Macintosh
•
Połącz monitor do komputera Macintosh za pomocą kabla połączeniowego D-Sub.
Uwaga
Po połączeniu monitora i komputera można włączyć i używać oba urządzenia.
Połączenia
Korzystanie z podstawy
Składanie podstawy
Uwaga
Pozycję monitora można regulować w zakresie od -1 do 20stopni.
( ± 1,0 °)
Mocowanie podstawy
Ten monitor należy zamontować za pomocą podkładki montażowej 100 mm x 100 mm zgodnej ze standardem VESA.
A. Monitor
B. Podkładka montażowa (sprzedawana osobno)
1.
Wyłącz monitor i odłącz od niego kabel zasilający.
2.
W celu ochrony wyświetlacza umieść monitor ekranem LCD do dołu na poduszce ułożonej na płaskiej powierzchni.
3.
Odkręć cztery wkręty i odłącz podstawę od monitora LCD.
4.
Dopasuj ułożenie podkładki montażowej względem otworów znajdujących się z tyłu
podkładki montażowej na tylnej pokrywie monitora i zamocuj ją za pomocą czterech
wkrętów wchodzących w skład zestawu podstawy wysięgnikowej, wieszaka ściennego
lub innych podstaw.
Połączenia
•
Nie używać śrub dłuższych niż standardowe, ze względu na ryzyko uszkodzenia wnętrza monitora.
•
W przypadku wsporników do montażu na ścianie śruby, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, mogą różnić się
długością w zależności od specyfikacji.
•
Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub.
Nie dokręcać śrub za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie
produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających
w jego pobliżu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a
także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji
produktu.
•
Aby zamontować monitor na ścianie, należy kupić zestaw do montażu
naściennego i zamontować monitor w odległości co najmniej 10 cm od
ściany.
•
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane skorzystaniem z innej podstawy niż wymieniona w instrukcji obsługi.
•
Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do
standardów międzynarodowych.
Rozwiązywanie problemów
Funkcja autotestu
Uwaga
Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa
poprawnie.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer i monitor.
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz monitor.
Jeśli monitor działa poprawnie, zostanie wyświetlone okno umieszczone na poniższej
ilustracji.
Okno jest wyświetlane w ramach normalnej pracy monitora, w przypadku, gdy kabel
wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.
4.
Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nadal nie jest wyświetlany na ekranie monitora, należy sprawdzić, czy kontroler wideo oraz system operacyjny komputera działają
poprawnie; monitor funkcjonuje poprawnie.
Komunikaty ostrzegawcze
W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnału wejściowego, na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat lub nie jest widoczny żaden obraz, mimo że dioda LED wskaźnika zasilania
pozostaje włączona. Wyświetlenie komunikatu może oznaczać, że monitor znajduje się poza
zasięgiem funkcji szukania pasma częstotliwości, lub sugerować konieczność sprawdzenia
podłączenia kabla sygnałowego.
Środowisko pracy urządzenia
Umiejscowienie i pozycja monitora może mieć wpływ na jakość obrazu oraz inne funkcje
urządzenia.
Jeśli w pobliżu monitora znajduje się głośnik niskotonowy, należy go odłączyć i zmienić jego
miejsce ustawienia.
Rozwiązywanie problemów
Żadne urządzenia elektroniczne, takie jak odbiorniki radiowe, wentylatory, zegary elektroniczne czy aparaty telefoniczne, nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż jeden
metr od monitora.
Pomocne wskazówki
Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z komputerem lub kartą graficzną monitor może nie wyświetlać obrazu, wyświetlać
obraz o słabym odwzorowaniu kolorów, działać zbyt głośno bądź nie obsługiwać trybu wideo
itp. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.
Ocena stanu monitora
W przypadku braku obrazu na ekranie lub wyświetlenia komunikatu dotyczącego trybu wyświetlania: „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”, należy
odłączyć kabel łączący monitor z komputerem, gdy urządzenie jest włączone.
Wyświetlenie komunikatu na ekranie lub wyświetlenie białego ekranu oznacza, że monitor
dobrze działa.
W takim przypadku należy sprawdzić, czy w komputerze nie wystąpił jakiś problem.
Lista kontrolna
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.
Q:
Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony poprawnie i czy jest zasilanie.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat dotyczący sprawdzenia połączenia kabla
sygnałowego „Check Signal Cable”?
A:
(Połączenie za pomocą kabla D-Sub)
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
(Podłączony za pomocą kabla DVI)
Jeśli komunikat o błędzie jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo,
należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy.
Jeśli komunikat (o błędzie) jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij
przycisk „ ”, aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego.
Q:
Jeśli zasilanie monitora jest włączone, uruchom ponownie komputer. Na monitorze powinien zostać wyświetlony ekran powitalny (ekran logowania).
A:
Po wyświetleniu na monitorze ekranu powitalnego (ekranu logowania), uruchom komputer w odpowiednim trybie (dla systemów operacyjnych Windows ME/XP/2000 jest to
tryb bezpieczny), a następnie zmień częstotliwość odświeżania karty graficznej.
Rozwiązywanie problemów
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Jeśli ekran powitalny (ekran logowania) nie jest wyświetlany, należy skontaktować się
z centrum serwisowym lub sprzedawcą.
Q:
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz”?
A:
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli sygnał z karty graficznej przekracza maksymalne
wartości rozdzielczości i częstotliwości, jakie monitor może poprawnie obsługiwać.
A:
Ustaw takie wartości parametrów maksymalnej rozdzielczości i częstotliwość, jakie
monitor może prawidłowo obsługiwać.
A:
Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania SXGA lub 75 Hz, na
ekranie pojawi się komunikat „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X
1050 60 Hz”. Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania równe
85 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „Not Optimum Mode”, Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz”, który przestanie być wyświetlany po upływie jednej minuty.
W tym czasie należy zmienić tryb na zalecany.
(Komunikat ten jest także wyświetlany po ponownym uruchomieniu systemu).
Q:
Brak obrazu na ekranie. Czy wskaźnik zasilania na monitorze miga w 1-sekundowych
odstępach?
A:
Monitor pracuje w systemie oszczędności energii.
A:
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury w celu przejścia monitora w stan gotowości i przywrócenia obrazu na ekranie.
A:
Jeśli nadal na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij przycisk „ ”. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i
przywrócenia obrazu na ekranie.
Q:
Urządzenie podłączono za pomocą kabla DVI?
A:
Niektóre typy kart graficznych nie wysyłają sygnałów wideo, co może spowodować wygaszenie ekranu w następujących przypadkach: ponowne uruchomienie systemu
przed podłączeniem kabla DVI lub odłączenie i ponowne podłączenie kabla DVI, kiedy
system jest uruchomiony. Należy najpierw podłączyć kabel DVI, a następnie ponownie
uruchomić system.
Na monitorze nie jest wyświetlane menu ekranowe.
Q:
Czy blokada menu ekranowego (OSD) została włączona w celu zapobiegania ingerencji z zewnątrz?
A:
Wyłącz blokadę OSD, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU /
niej 5 sekund.
] przez co najm-
Kolory na ekranie wyglądają nienaturalnie lub ekran jest czarno-biały.
Q:
Czy na ekranie wyświetlany jest tylko jeden kolor, dając wrażenie patrzenia na obraz
przez folię?
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.
A:
Sprawdź, czy cała karta graficzna znajduje się na swoim miejscu.
Rozwiązywanie problemów
Q:
Czy kolory na ekranie zaczęły wyglądać nietypowo po uruchomieniu jakiegoś programu
lub w wyniku konfliktu między aplikacjami?
A:
Uruchom ponownie komputer.
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej
instrukcji obsługi.
Ekran wyświetla niestabilny obraz.
Q:
Czy została zmieniona karta graficzna lub sterownik?
A:
Za pomocą menu ekranowego dostosuj położenie i wielkość obrazu.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości na karcie graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Q:
Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z
karty graficznej. Ustaw pozycję, korzystając z menu ekranowego.
Obraz na ekranie jest nieostry lub nie można dostosować menu ekranowego.
Q:
Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?
A:
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości karty graficznej.
(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).
Dioda LED miga, ale na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.
Q:
Czy w menu synchronizacji wyświetlania częstotliwość odświeżania jest ustawiona poprawnie?
A:
Odpowiednio skonfiguruj ustawienia częstotliwości, korzystając z dołączonej do karty
graficznej instrukcji obsługi oraz informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.
(Wartość maksymalnej częstotliwości dla danej rozdzielczości zależy od modelu produktu).
Na ekranie wyświetlane jest tylko 16 kolorów. Ustawienia kolorów zmieniły się po wymianie kar
Q:
Czy ustawienia kolorów dostępne w systemie operacyjnym Windows zostały konfigurowane poprawnie?
A:
Windows XP :
Ustaw rozdzielczość po wybraniu kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Settings (Ustawienia).
Q:
Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?
Rozwiązywanie problemów
A:
Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej
instrukcji obsługi.
Na ekranie pojawi się komunikat dotyczący nierozpoznanego monitora: „Unrecognized monito
Q:
Czy został zainstalowany sterownik monitora?
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Q:
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi karty graficznej, aby
sprawdzić, czy funkcja Plug & Play (VESA DDC) jest obsługiwana.
A:
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.
Sprawdź, w jakich sytuacjach oprogramowanie MagicTune™ nie funkcjonuje poprawnie.
Q:
Funkcja MagicTune™ jest dostępna tylko na komputerach PC (VGA) z systemem operacyjnym WindowsOS obsługującym technologię Plug and Play.
A:
Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia wymagania funkcji MagicTune™, wykonaj
poniższe czynności (dla systemu Windows w wersji XP):
Wybierz kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Performance and Maintenance
(Wydajność i konserwacja) → System → Hardware (Sprzęt) → Device Manager (Menedżer urządzeń) → Monitors (Monitory) →. Po usunięciu monitora Plug and Play
znajdź monitor typu Plug and Play za pomocą funkcji wyszukującej nowe urządzenia.
A:
MagicTune™ jest dodatkowym oprogramowaniem do obsługi monitora. Niektóre karty
graficzne mogą nie obsługiwać tego monitora. W razie wystąpienia problemów dotyczących karty graficznej odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę zgodnych kart
graficznych.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™nie działa poprawnie.
Q:
Czy komputer lub karta graficzna zostały zmienione?
A:
Pobierz najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony internetowej
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Czy zainstalowałeś już program?
A:
Po pierwszej instalacji programu należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli kopia
programu jest już zainstalowana, usuń ją, a następnie uruchom ponownie komputer i
znów zainstaluj program. Do prawidłowego funkcjonowania komputera po instalacji lub
usunięciu programu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga
Odwiedź witrynę internetową MagicTune™ i pobierz oprogramowanie instalacyjne dla oprogramowania MagicTune™ MAC.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora należy wykonać następujące
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały
dźwiękowe.
Rozwiązywanie problemów
(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia
płyty głównej komputera).
Jeśli zainstalowana została nowa karta graficzna lub złożono nowy komputer, należy
sprawdzić, czy zainstalowano sterownik karty graficznej oraz sterownik monitora.
Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~ 75 Hz.
(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna
przekraczać 75 Hz.
W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania) → System
→ „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie
ponownie uruchom komputer, aby poprawnie zainstalować sterownik.
Uwaga
W przypadku powtarzania się problemów z obsługą monitora należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.
A:
Zakres obsługi przez karty graficzne może się różnić w zależności od używanej wersji
sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Settings (Ustawienia).
* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Rozwiązywanie problemów
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor za pomocą miękkiej ściereczki, używając do
tego roztworu środka czyszczącego lub czystej wody.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania.
Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza monitora.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Download PDF

advertising