Samsung | 570DXN | Samsung 570DXN Skrócona instrukcja obsługi

LCD MONITOR
quick start guide
570DXn
ii
Wybierz język
Główna strona
Model
SyncMaster 570DXn
W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia
wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Uwaga
• Należy się upewnić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aby zakupić wyposażenie dodatkowe skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Uwaga
• Nie stawiać produktu na podłodze.
Monitor
Zasady bezpieczeństwa
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Monitor
Elementy mechaniczne
Instrukcja
Połączenia
Korzystanie z
oprogramowania
Dostosowywanie ustawień
monitora
Instrukcja szybkiej instalacji
Karta gwarancyjna
(Nie wszędzie dostępna)
Rozwiązywanie problemów
Parametry
Informacje
Dodatek
Kabel
Port sygnałowy(15 pin DSub)
Inne
Kabel zasilania
Instrukcja obsługi,
oprogramowanie MDC,
software MagicNet
Pilot
Gniazdo adaptera BNC-RCA
przykrywkę urządzenia USB
& Wkręt (1EA)
Baterie (AAA X 2)
(Nie wszędzie dostępna)
Podstawa tymczasowa
Zaślepka
Wkręt: 4EA
Osłona dysku twardego
Do nabycia osobno
ZESTAW do montażu na
ścianie
Kabel BNC
Zestaw głośnikowy
Kabel DVI
Przewód sieciowy
Monitor
Przód
1)
MENU
Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
2)
Przycisk góra-dół
Służy do przechodzenia w pionie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do regulacji wybranej wartości
menu.
3)
Przycisk lewo-prawo / głośność przycisk
Służy do przechodzenia w poziomie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do regulacji wybranej wartości
menu.
Służy również do regulacji głośności.
4)
ENTER
Służy do wybierania menu OSD.
5)
SOURCE
SOURCE Służy do przełączania między trybami PC i Video.
W zależności od typu transmisji w danym kraju, niektóre opcje mogą być niedostępne.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
6)
PIP
PIP Naciśnij ten przycisk, aby sterować oknem PIP (obraz w obrazie).
Nie można nałożyć więcej niż jednego obrazu PIP, ponieważ przewody BNC i Component korzystają z tego
samego gniazda.
>> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
• PC
AV / S-Video / Component / HDMI
• BNC
AV / S-Video / HDMI
• DVI
AV / S-Video / Component
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI
• Component
PC / DVI
• HDMI
PC / BNC
7)
Przycisk zasilania
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania monitora.
8)
Czujnik jasności
Produkt posiada funkcję Czujnik jasności, która automatycznie ocenia natężenie światła otoczenia i
odpowiednio dostosowuje ustawienia jasności monitora.
9)
Wskaęnik zasilania
Wskaźnik zasilania Służy do włączania i wyłączania monitora.
10) Czujnik zdalnego sterowania
Skieruj pilota w stronę tego punktu na monitorze.
Uwaga
• Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku użytkownika.
Dla oszczędności energii należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy się od niego
odchodzi na dłużej.
Tył
Uwaga
• Szczegółowe informacje dotyczące podłączania kabli znajdują się w części Podłączanie kabli w sekcji
Instalacja. Panel tylny monitora może się różnić w zależności od modelu.
1)
POWER S/W ON [ | ] / OFF [O]
Włącza i wyłącza monitor.
2)
POWER IN (Kabel sygnalowy):
Jeden koniec kabla zasilającego należy podłączyć
do gniazda monitora, a drugi do gniazda sieci
elektrycznej.
3)
REMOTE OUT/IN
Możliwa jest obsługa monitora za pomocą
podłączonego do niego pilota przewodowego.
4)
RS232C OUT/IN (PORT szeregowy
RS232C):
port programowy MDC (Multiple Display
Control)
5)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI/PC/DVI/BNC
AUDIO IN] (Złącze audio (wejście) DVI /
BNC / PC)
6)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Podłącz kabel HDMI do złącza HDMI z tyłu
monitora i złącza HDMI urządzenia
wysyłającego sygnał cyfrowy.
7)
DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Gniazdo
sygnaůowe PC) :
Używając 15-pinowe D-Sub - tryb PC (Analog
PC)
8)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Gniazdo
sygnaůowe PC) :
Używając DVI-D do DVI-D - tryb DVI (Digital
PC)
9)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Złącze
audio (wejście) Component)
10) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H,
V] (Gniazdo sygnaůowe BNC / Gniazdo
sygnaůowe Component (wyjúcie))
zůŕcze BNC (Analog PC) : podůŕczanie portu R, G,
B, H, V - zůŕcze Component: podůŕczanie portu PR,
Y, PB
11) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Gniazdo sygnaůowe BNC / Gniazdo
sygnaůowe Component (wyjúcie))
12) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Gniazdo
sygnaůowe audio MONITOR (wejúcie))
13) AV OUT [VIDEO](Gniazdo sygnaůowe) : tryb
AV (wyjúcie)
14) AV IN [VIDEO](Gniazdo sygnaůowe) (wejúcie)
15) AV OUT [S-VIDEO](Gniazdo sygnaůowe SVideo) : tryb S-Video (wyjúcie)
16) AV IN [S-VIDEO](Gniazdo sygnaůowe SVideo) (wejúcie)
17) EXT SPEAKER(8)[- - L - +, - - R - +] (Gniazdo
mikrofonowe (8))
18) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](Gniazdo
sygnaůowe audio MONITOR (wyjúcie))
GNIAZDA WYJŚCIOWE MONITORA: do połączenia
ze złączami PC, DVI, BNC
19) LAN (Gniazdo sygnaůowe LAN)
20) USB (Gniazdo sygnaůowe USB)
Klawiatura/mysz zgodna z urządzeniem pamięci
masowej.
Uwaga
• Liczba monitorów, które można podłączyć do wyjścia pętli, jest różna w zależności od takich warunków, jak
kabel, źródło sygnału itp. W przypadku źródła sygnału lub kabla nie powodującego osłabienia sygnału
można podłączyć dziesięć monitorów.
21) Kensington Lock(zabezpieczenie przed
kradzieżą)
Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący
do fizycznego zablokowania urządzenia używanego
w miejscach publicznych. (Mechanizm blokujący
należy kupić osobno.)
Informacje na temat sposobu korzystania z
kłódki można uzyskać w miejscu jej zakupu.
Uwaga
• Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w punkcie „Podłączanie monitora”.
Pilot
Uwaga
• Na pracę pilota może wpływać telewizor lub inne urządzenia elektroniczne używane w pobliżu monitora,
będące przyczyną nieprawidłowego działania z powodu zakłóceń częstotliwości.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Przyciski MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Przyciski Góra-Dól, Lewo-Prawo
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania monitora.
2)
MAGICNET
Przycisk szybkiego uruchamiania MagicNet.
3)
MDC
Przycisk szybkiego uruchamiania MDC.
4)
LOCK
Ten przycisk umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich przycisków na pilocie oraz monitorze, z wyjątkiem
przycisku zasilania i LOCK (blokady).
5)
Przyciski MagicNet
- Do obsługi programu MagicNet służą następujące przyciski:
• Alphabet/ Number : Use the buttons when inputting an address of website.
• DEL : Kasowanie ostatniego wprowadzonego znaku.
• SYMBOL : Umożliwia wprowadzanie symboli. (.O_-)
• ENTER : Służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych.
6)
+100 -/-Naciśnij, aby wybrać kanał oznaczony numerem wyższym niż 100.
Na przykład, aby wybrać kanał 121, naciśnij „+100”, a następnie „2” i „1”.
- Ta funkcja nie jest dostępna na tym monitorze.
7)
VOL
Dopasowywanie głośności dźwięku.
8)
MUTE
Sluzy do chwilowego zatrzymania (wyciszenia) wyjscia audio.
Wyświetlany w dolnym, lewym rogu ekranu.
Nacisniecie przycisku Mute lub - VOL + w trybie Mute spowoduje wlaczenie dzwieku.
TTX/MIX
9)
Kanały telewizyjne oferują usługi informacyjne w postaci teletekstu.
[Funkcja TTX / MIX jest używana głównie w Europie. ]
10)
MENU
Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
11)
ENTER
Służy do wybierania menu OSD.
12)
P.MODE
Dostosuj obraz monitora, wybierając jedno z ustawień fabrycznych (lub wybierz własne, niestandardowe
ustawienia obrazu).
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE
W monitorze obsługuje cztery automatyczne ustawienia obrazu, które zostały fabrycznie zaprogramowane.
Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright to nowa funkcja monitora, która umożliwia uzyskanie obrazu o dwukrotnie lepszej jakości w
porównaniu do monitorów obecnych na rynku.
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Służy do przeprowadzenia automatycznej regulacji obrazu.(PC)
14)
ENTER/PRE-CH
Służy do zmiany kanału telewizyjnego w trybie TV .
- Ta funkcja nie jest dostępna na tym monitorze.
15) CH/P
Służy do przechodzenia w poziomie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do regulacji wybranej wartości
menu.
- Ta funkcja nie jest dostępna na tym monitorze.
16)
SOURCE
Powoduje włączenie wskaźnika, informującego o wyświetlanym aktualnie sygnale wejściowym.
17)
INFO
Służy do wyświetlania informacji o Video Source, Audio Source, numerze bieżącego kanału, rodzaju
dźwięku oraz Speaker Mute ON/OFF w górnym prawym rogu ekranu.
18)
EXIT
Kiedy menu regulacji ekranu jest włączone:
19) Przyciski Góra-Dól, Lewo-Prawo
Sluza do przechodzenia z jednej pozycji menu do drugiej w poziomie, pionie lub do regulacji wybranych
wartosci menu.
20)
S.MODE
Dostosuj obraz monitora, wybierając jedno z ustawień fabrycznych (lub wybierz własne, niestandardowe
ustawienia obrazu).
Monitor posiada wbudowany wzmacniacz fonii stereo hi-fi.
Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby cyklicznie zmieniać dostępne fabrycznie skonfigurowane tryby.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Nacisnąć przycisk jeden raz, aby włączyć pauzę. Nacisnąć ponownie, aby ją wyłączyć.
22) FM RADIO
Włącza/wyłącza opcję FM Radio (Radio FM).
W trybie PC/DVI ustawia sam DŹWIĘK na FM Radio.
W trybie ogólnym ŹRÓDŁO SYGNAŁU WideO ustawia FM RADIO, wyłączając ekran.
Na obszarach o słabym sygnale podczas odbioru FM RADIO mogą wystąpić szumy.
- Ta funkcja nie jest dostępna na tym monitorze.
23) P.SIZE
Naciśnij, aby zmienić rozmiar obrazu.
SRS
24)
SRS
DUAL/MTS
25)
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO są dostępne w zależności od
typu transmisji za pomocą przycisku DUAL na pilocie podczas oglądania TV.
MTSSłuży do przełączania MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
Typ dźwięku Tryb MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Domyślny
Zmiana ręczna
Mono
- Ta funkcja nie jest dostępna na tym monitorze.
26)
PIP
Naciśnij ten przycisk, aby sterować oknem PIP (obraz w obrazie).
27)
SOURCE
Wyświetla źródło sygnału wideo. (PIP)
28) SWAP
Przełączanie zawartości okna PIP i głównego obrazu.
Obraz wyświetlany w oknie PIP pojawi się na głównym ekranie, zaś obraz z głównego ekranu pojawi się w
oknie PIP.
29)
SIZE
Umożliwia wybór różnych rozmiarów obrazu.
30)
REW
Przewijanie do tyłu (Rewind)
31)
STOP
Stop
32)
PLAY / PAUSE
Odtwarzanie / zatrzymanie (Play / Pause)
33)
FF
Przewijanie do przodu (Fast forward)
© 1995~2007 Samsung Electronics Co., Ltd.
Wybierz język
Główna strona
Model
SyncMaster 570DXn
Zasady bezpieczeństwa
Wprowadzenie
Połączenia
Montaż podstawy
Podłączanie monitora
Korzystanie z
oprogramowania
Dostosowywanie ustawień
monitora
Rozwiązywanie problemów
W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia
wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
Połączenia
Parametry
Montaż podstawy
Informacje
Dodatek
Uwaga
• Należy wykorzystać wyłącznie dostarczone śrubki.
Ostrzeżenie
Firma Samsung Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
zastosowania podstawy innej, niż zalecana.
Montaż Podstawa tymczasowa
Lewa
Prawa
podstawa
podstawa
Ostrzeżenie
Umieścić etykietę „CAUTION” na odwrocie.
1)
Aby chronić produkt, w zestawie akcesoriów zamieszczono pokrywkę otworu. Chroni ona otwór w dole
monitora, w miejscu, gdzie wsuwana jest podstawa. W przypadku użycia zestawu do montażu na ścianie
należy otwór zakryć pokrywką.
2)
W tym celu należy założyć pokrywkę na otwór w spodniej części monitora. Umieść wkręt dostarczony wraz
z pokrywką otworu w oznaczone miejsce i dokręć go pewnie.
Ostrzeżenie
Rozdzielczość może się różnić w zależności od modelu. Informacje na temat optymalnej rozdzielczości
znajdują się w instrukcji obsługi.
Podłączanie monitora
W przypadku kabla zasilającego z uziemieniem:
W przypadku uszkodzenia przewód uziemiający może spowodować porażenie prądem. Przed
podłączeniem do zasilania prądem zmiennym upewnij się, że przewód uziemiający jest podłączony w
odpowiedni sposób. Przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłącz najpierw zasilanie prądem
zmiennym.
Uwaga
• Oprócz komputera do monitora można podłączyć również takie urządzenia wejścia AV, jak odtwarzacze
DVD, magnetowidy czy kamery. Szczegółowe informacje dotyczące podłączania urządzeń AV znajdują się
w części Regulacja w sekcji Regulacja monitora.
Podłączanie do komputera
1)
Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czesci obudowy monitora.
Włączyć zasilanie.
2)
Sygnał D-sub można doprowadzić do monitora na trzy sposoby.
Wybierz jeden z następujących:
2-1)
Używając złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznej. Połącz kablem D-sub 15-pinowy port
RGB z tyłu monitora z 15-pinowym portem D-sub w komputerze.
2-2)
Używając złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.
Podłącz kabel DVI do portu DVI(HDCP) z tyłu monitora oraz portu DVI w komputerze.
2-3)
Używając złącza BNC (analogowego) na karcie graficznej.
Podlacz kabel BNC do portu zůŕcze BNC/COMPONENT IN : podůŕczanie portu R, G, G, H, V z
tylu monitora.
3)
Podłączyć kabel audio monitora do portu audio z tyłu komputera.
Uwaga
• Włączyć komputer i monitor.
Uwaga
• Kabel DVI lub BNC stanowi wyposaýenie dodatkowe.
Żeby zakupić elementy wyposażenia dodatkowego, należy skontaktować się z Serwisemlokalnym firmy
Samsung Electronics.
Podłączanie do komputera
1)
Urządzenia wejścia AV, takie jak magnetowidy czy kamery podłącza się do gniazda Gniazdo sygnaůowe
AV IN [VIDEO] lub Gniazdo sygnaůowe AV IN [S-VIDEO] monitora za pomocą kabla S-VHS lub BNC.
2)
Podůŕczyă końcówki kabla Audio (L) i Audio (R) magnetowidu lub kamery do wejúă AV IN [L-AUDIO-R].
Uwaga
• Używając przycisku Source na przednim panelu monitora należy wybrać źródło sygnału AV lub S-Video
podłączonego magnetowidu lub kamery.
• Następnie uruchom magnetowid lub kamerę, umieszczając w urządzeniu kasetę.
Uwaga
• Kabel S-VHS lub BNC stanowi wyposażenie dodatkowe.
Podłączanie do magnetowidu
1)
Podłącz kable audio do gniazd COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] monitora i gniazd AUDIO OUT
odtwarzacza DVD.
2)
Podłącz kabel wideo do gniazd BNC/COMPONENT IN - podůŕczanie portu PR, Y, PB monitora i gniazd
PR, Y, PB odtwarzacza DVD.
Uwaga
• Używając przycisku Source na przednim panelu monitora należy wybrać źródło sygnału Component
podłączonego odtwarzacza DVD.
• Następnie uruchom odtwarzacz DVD, umieszczając w urządzeniu płytę DVD lub.
Uwaga
• Kabel S-VHS lub Component stanowi wyposaýenie dodatkowe.
Opis gniazd urządzenia wideo znajduje się w instrukcji użytkownika odtwarzacza DVD.
Podłączanie kamery
1)
Odszukaj wyjścia A/V w kamerze. Zazwyczaj można je znaleźć z boku lub z tyłu kamery.
Podłącz kable audio do gniazd AUDIO OUTPUT kamery i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] monitora.
2)
Za pomocą kabla wideo podłącz gniazda VIDEO OUTPUT na kamerze i AV IN [VIDEO] na monitorze.
Uwaga
• Używając przycisku Source na przednim panelu monitora należy wybrać źródło sygnału AV podłączonego
kamery.
• Następnie uruchom kamerę, umieszczając w urządzeniu kasetę.
Uwaga
• Przedstawione kable audio-wideo stanowią zazwyczaj elementy wyposażenia kamery.
(Jeśli nie, należy je zakupić w sklepie elektronicznym.)
Jeśli posiadana kamera obsługuje dźwięk stereo, należy podłączyć dwa kable.
Podłączanie przystawki internetowej DTV
Uwaga
• Sposób podłączenia standardowej przystawki internetowej został przedstawiony poniżej.
1)
Podłącz kabel wideo do gniazd BNC/COMPONENT IN - podůŕczanie portu PR, Y, PB monitora i gniazd
PR, Y, PB odtwarzacza DVD.
2)
Podłącz kable audio do gniazd COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] monitora i gniazd AUDIO OUT
odtwarzacza DVD.
Uwaga
• Używając przycisku Source na przednim panelu monitora należy wybrać źródło sygnału Component
podłączonego przystawki internetowej DTV.
Uwaga
• Opis gniazd urządzenia wideo znajduje się w instrukcji użytkownika przystawki internetowej.
Podłączanie głośników
Uwaga
• Przymocuj głośniki do ODBIORNIKA za pomocą wkrętów.
* Zamontuj zestaw głośników bez podstawy głośnika.
Uwaga
• Połącz kablem głośnikowym gniazda głośnikowe z tyłu ODBIORNIKA oraz z tyłu głośników.
Uwaga
• Po przymocowaniu głośników do ODBIORNIKA, nie przesuwaj go chwytając za głośnik.
Może to uszkodzić mocowanie głośnika.
Podłączanie do systemu audio
Uwaga
• Podłącz kable audio do gniazd AUX L, R systemu audio i gniazd MONITOR IN [L-AUDIO-R] monitora.
Podłączanie do pilota przewodowego
Uwaga
• Funkcjami monitora można sterować za pomocą sygnałów podczerwieni wysyłanych przez inne
urządzenia, a odbieranych przez terminal REMOTE OUT.
• Funkcjami urządzenia można sterować za pomocą sygnałów wysyłanych przez inne urządzenia, a
odbieranych przez terminal REMOTE IN.
Uwaga
• Ograniczenia: Funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń obsługujących terminale pilotów przewodowych
I/O.
Podłączanie HDMI
Uwaga
• Urządzenia wejściowe, np. odtwarzacz DVD, są podłączane do złącza HDMI IN monitora przy pomocy
kabla HDMI.
Uwaga
• Nie można podłączyć komputera do złącza HDMI IN.
Podłączanie przy użyciu przewodu łączącego złącza DVI z HDMI
1)
Podłącz złącze wyjścia DVI cyfrowego urządzenia wysyłającego sygnał do złącza HDMI IN monitora przy
użyciu przewodu łączącego złącza DVI z HDMI.
2)
Podłącz czerwone i białe wtyki przewodu RCA – stereo (do komputera) do czerwonych i białych złączy
wyjścia audio cyfrowego urządzenia wysyłającego sygnał. Podłącz drugi wtyk do złącza HDMI/PC DVI-D
AUDIO IN monitora.
Podłączanie przewodu sieciowego
1)
Podłącz przewód sieciowy.
Podłączanie USB
1)
Podłączenie urządzeń USB, takich jak myszka lub klawiatura, nie jest możliwe.
Korzystanie z przykrywki urządzenia USB
Małe urządzenia zewnętrzne podłączane do gniazda USB z tyłu monitora, takie jak przenośne pamięci, mogą
zostać w łatwy sposób skradzione lub zagubione. Instalując przykrywkę urządzenia USB po podłączeniu
urządzenia zewnętrznego, można zapobiec jego kradzieży lub zagubieniu.
1)
Część
przykrywki urządzenia USB wsuń w wycięcie na części
2)
Ustaw część
przykrywki urządzenia USB holder na otworze w dolnej części
Wyrównaj część
3)
z tyłu monitora.
przykrywki urządzenia USB holder na dolnej części
Włóż wkręt w otwór, o którym mowa w punkcie [2] i wkręć go.
Dopasuj
do
, użyj wkrętu, aby je połączyć.
Korzystanie z osłony dysku twardego
Możliwe jest zainstalowanie zewnętrznego dysku twardego USB o rozmiarze 2,5".
z tyłu monitora.
z tyłu monitora.
1)
Umieść element
części zagłębienia
w górnej części zagłębienia
.
, a następnie dopasuj i dociśnij element
do dolnej
Wtyczkę kabla USB zewnętrznego dysku twardego należy podłączyć do złącza USB monitora, korzystając
z odpowiedniego otworu
2)
w obudowie.
Sprawdź, czy wszystkie elementy obudowy zostały poprawnie połączone.
Uwaga
• Aby zdjąć obudowę dysku twardego, delikatnie pociągnij część
.
© 1995~2007 Samsung Electronics Co., Ltd.
Wybierz język
Główna strona
Model
SyncMaster 570DXn
Zasady bezpieczeństwa
Wprowadzenie
Połączenia
Korzystanie z
oprogramowania
Dostosowywanie ustawień
monitora
W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia
Rozwiązywanie problemów
wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
Sprawdzanie funkcji
autotestu
Należy sprawdzić
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzanie funkcji autotestu
Parametry
Informacje
Uwaga
Dodatek
• Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić następujące pozycje. W razie wystąpienia
problemów, z którymi nie można sobie poradzić, należy skontaktować się z serwisem.
Sprawdzanie funkcji autotestu
Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.
1)
Wyłącz zarówno komputer, jak i monitor.
2)
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3)
Włącz monitor.
Przedstawiona poniżej cyfra („Check Signal Cable”) pojawia się na czarnym tle, kiedy monitor normalnie
pracuje, lecz nie odbiera żadnego sygnału wideo: W trybie automatycznego testowania, dioda zasilania
pozostaje zielona, a cyfra porusza się po ekranie.
4)
Wyłącz monitor, podłącz z powrotem kabel sygnału video i włącz zarówno komputer jak i monitor.
Jeśli ekran pozostaje wygaszony po wykonaniu powyższych czynności, sprawdź kartę grafiki i komputer, gdyż
monitor działa prawidłowo.
Skalowanie
Obraz można oglądać w rozdzielczości ekranu większej niż 1920 x 1080. Jednak zostanie na chwilę wyświetlony
następujący komunikat: „You can choose to change the screen resolution or stay in the current mode during that
time” (Możesz zmienić rozdzielczość ekranu lub pozostać w aktualnym trybie). Jeśli częstotliwość odświeżania
przekracza maksymalną obsługiwaną częstotliwość 85 Hz, wyświetlony zostanie czarny obraz.
Uwaga
• Informacje dotyczące rozdzielczości i częstotliwości obsługiwanych przez ten monitor znajdują się w części
Fabrycznie ustawione tryby wyświetlania.
Konserwacja i czyszczenie
1)
Konserwacja obudowy monitora Czyścić miękką szmatką po uprzednim odłączeniu kabla zasilającego.
Nie należy stosować benzenu, rozcieńczalnika ani innych substancji łatwopalnych.
•
•
Nie należy również używać mokrej szmatki.
Żeby zapobiec uszkodzeniu ekranu zaleca się stosowanie środków
czyszczących firmy Samsung.
2)
Konserwacja ekranu panelu LCD
Monitor należy delikatnie czyścić miękką szmatką (z flaneli bawełnianej).
•
Nigdy nie należy stosować acetonu, benzenu czy rozcieńczalnika.
(Mogą one spowodować zacieki lub zniekształcenia na powierzchni
ekranu.)
•
Użytkownik będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty napraw
spowodowanych uszkodzeń.
Objawy i zalecane czynności
Uwaga
• Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video działają
nieprawidłowo, może to spowodować zniknięcie obrazu, złej jakości kolory, głośną pracę, Video mode not
supported, itd. W takim przypadku należy znaleźć źródło problemu, a następnie skontaktować się z
serwisem lub dealerem.
1)
Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.
2)
Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy.
(Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)
3)
Jeśli zmieniana była karta video lub inne urządzenia, sprawdź czy sterowniki karty video i monitora zostały
zainstalowane.
4)
Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 50 Hz ~ 85 Hz.
(Nie przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczości.)
5)
Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym,
usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania, System, Administrator urządzenia, a
następnie uruchom ponownie komputer.
Należy sprawdzić
Uwaga
• Następująca tabela zawiera listę możliwych problemów i ich rozwiązania. Przed skontaktowaniem się z
serwisem należy sprawdzić, czy informacje zawarte w tej części umożliwiają samodzielne rozwiązanie
problemu. Jeśli pomoc serwisu jest konieczna, należy zadzwonić pod numer podany na karcie
gwarancyjnej, pod numer podany w części informacyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą monitora.
Problemy z instalacją(PC)
Uwaga
• Problemy z instalacją monitora oraz ich rozwiązania.
Problemy
Obraz monitora migocze.
Rozwiązania
z Sprawdzić, czy kabel sygnałowy łączący monitor z komputerem
został podłączony pewnie i dokładnie.
(Patrz Podłączanie do komputera)
Problemy z Obraz
Uwaga
• Problemy z obrazem monitora oraz ich rozwiązania.
Problemy
Ekran jest pusty, a wskaźnik
zasilania wyłączony.
Rozwiązania
z Sprawdzić, czy kabel zasilający został pewnie podłączony oraz
czy monitor LCD jest włączony.
(Patrz Podłączenie monitora)
Komunikat „Check Signal Cable”
z Sprawdzić, czy kabel sygnałowy został pewnie podłączony do
komputera lub urządzenia wideo.
(Patrz Podłączenie monitora)
z Sprawdzić, czy komputer lub urządzenie wideo jest włączone.
Komunikat „Not Optimum Mode”
z Sprawdzić rozdzielczość maksymalną i częstotliwość karty
graficznej.
z Porównać te wartości z danymi w tabeli Fabrycznie ustawione
tryby wyświetlania.
Obraz przewija się w pionie.
z Sprawdzić, czy kabel sygnałowy został pewnie podłączony.
Poprawić podłączenie kabla sygnałowego.
(Patrz Podłączanie do komputera)
Obraz jest niewyraźny. Obraz jest
z Uruchomić regulację Coarse i Fine tuning.
zamazany.
z Włączyć monitor ponownie po usunięciu wszystkich akcesoriów
(kabla wideo, itp.)
z Ustaw dla rozdzielczości i częstotliwości zalecane zakresy.
Picture image is unstable and
vibrates.
Na obrazie widoczne są cienie.
Obraz jest zbyt jasny lub zbyt
ciemny.
z Sprawdzić, czy monitor obsługuje zadaną rozdzielczość i
częstotliwość karty graficznej komputera.
Jeśli nie, należy je zresetować zgodnie z bieżącą Informacje w
menu monitora oraz z Fabrycznie ustawionymi trybami
wyświetlania.
z Wyregulować Brightness i Contrast.
(Patrz Brightness, Contrast)
Kolory obrazu nie są spójne.
Obraz kolorowy jest
zniekształcony i występują na nim
cienie.
z Wyregulować kolory używając User Mode w menu OSD Color
Adjustment.
Jakość białego koloru jest
niezadowalająca.
Wskaźnik zasilania pulsuje na
zielono.
z Monitor zachowuje zmiany w ustawieniach w pamięci OSD.
Ekran jest pusty, a wskaźnik
z Monitor korzysta z systemu zarządzania energią.
zasilania świeci się na zielono lub
z Poruszyć myszą komputerową lub nacisnąć dowolny klawisz na
pulsuje co 0,5 lub co 1 sekundę.
Ekran jest pusty i pulsuje.
klawiaturze.
z Jeśli po naciśnięciu przycisku MENU na ekranie pojawi się
komunikat „TEST GOOD”, sprawdź czy połączenie kablowe
między monitorem i komputerem jest prawidłowe.
Problemy z Obraz
Uwaga
• Problemy z sygnałem dźwiękowym i ich rozwiązania.
Problemy
Rozwiązania
z Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony
No sound
zarówno do portu wejściowego audio monitora, jak i portu
wyjściowego audio karty dźwiękowej.
(Patrz Podłączenie monitora)
z Sprawdź poziom głośności.
z Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
z Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność
jest wciąż zbyt mała, sprawdź ustawienia głośności na karcie
dźwiękowej komputera lub w używanym programie.
Dźwięk jest zbyt wysoki lub zbyt
z Ustawić Treble i Bass na odpowiednim poziomie.
niski.
Problemy z pilotem
Uwaga
• Problemy z pilotem oraz ich rozwiązania.
Problemy
Rozwiązania
z Sprawdzić biegunowość (+/-) baterii.
Przyciski na pilocie nie działają.
z Sprawdzić, czy nie należy wymienić baterii.
z Sprawdzić, czy zostało włączone zasilanie.
z Sprawdzić, czy kabel zasilający został pewnie podłączony.
z Sprawdzić, czy w pobliżu nie znajduje się lampa jarzeniowa
(jarzeniówka) lub fluorescencyjna (świetlówka).
Problemy związane z oprogramowaniem MagicNet
Uwaga
• Tworzenie dysku startowego USB Flash.
Problemy
Tworzenie dysku startowego USB
Solutions
1.
Typowe nośniki USB o rozmiarze 512 MB lub większym można
zmienić w dyski startowe za pomocą narzędzi do tworzenia
Flash
dysków startowych USB (np. narzędzia HP USB Disk Storage
Format Tool)
2.
Kopiuje obraz systemu operacyjnego i pliki wykonywalne na
dysk USB.
3.
Otwórz menu BIOS zestawu, naciskając klawisz F2 na ekranie
BIOS logo. Następnie włącz opcję USB Boot First (Rozruch
najpierw z USB), zaznaczając ją i naciskając klawisz Enter w
menu Boot (Rozruch).
4.
Włącz zestaw, gdy dysk USB jest podłączony, i uruchom go w
trybie DOS.
5.
Uruchom C:\ghost.exe i wybierz kolejno opcje Local › Partition ›
From Image (Lokalny › Partycja › Z obrazu). Wybierz obraz, o
który chcesz zaktualizować dysk USB, i wybierz dysk docelowy.
6.
Po zakończeniu aktualizacji obrazu, zestaw zostanie
automatycznie wyłączony i uruchomiony ponownie.
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak można zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Częstotliwość można zmienić, ponownie konfigurując kartę graficzną.
Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić,
zależnie od sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub karty graficznej).
Jak można regulować
rozdzielczość?
z Windows XP :
Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Panel sterowania,
Ekran, Ustawienia.
z Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Panel sterowania,
Ekran, Ustawienia.
* Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.
Jak można zainstalować funcję
oszczędzania energii PowerSaver?
z Windows XP :
Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Panel sterowania,
Ekran, Ustawienia.
Ustawić wygaszacz ekranu lub funkcję w BIOS-SETUP
komputera. (Patrz Windows/komputera Manual)
z Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Panel sterowania,
Ekran, Ustawienia.
Ustawić wygaszacz ekranu lub funkcję w BIOS-SETUP
komputera. (Patrz Windows/komputera Manual)
Jak należy czyścić obudowę
Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor miękką szmatką, używając
zewnętrzną/Panel LCD?
do tego samej wody lub środka czyszczącego.
Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy. Nie
dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.
Jak odtwarzać filmy wideo?
Obsługiwane są wyłącznie kodeki MPEG1 oraz WMV. Zainstaluj
odpowiednie kodeki, aby odtwarzać filmy wideo. Niektóre kodeki
mogą być niekompatybilne.
© 1995~2007 Samsung Electronics Co., Ltd.
Download PDF

advertising