Samsung | C27F591FDU | Samsung Monitor Curved 27'' CF591 Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
C27F591FD
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie
mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
ⓒ Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
4
Symbole4
Czyszczenie5
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
5
Instalacja6
Działanie7
Przygotowania
Elementy monitora
9
Panel sterowania
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość13
Konfigurowanie ustawienia Głośność13
Widok z tyłu
14
Regulacja nachylenia produktu
14
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
15
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
15
Instalacja16
Montaż podstawy
16
Odłączanie podpórki
17
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Czynności sprawdzające
18
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB
(typ analogowy)
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek
Podłączanie kabla zasilania
18
18
19
19
19
19
20
Ostrość23
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
20
Tr. oszczędz. oczu24
Instalacja sterownika
21
Tryb gry24
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
21
Czas reakcji24
Jasność23
Kontrast23
Kolor23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Czerń HDMI24
Rozmiar obrazu25
Regulacja ekranu25
Konfigurowanie ustawień menu
ekranowego
Przezroczyst.26
Pozycja26
Język26
Czas wyświetlania26
2
Spis treści
Konfiguracja i zerowanie
Instrukcja rozwiązywania problemów
Dźwięk27
Głośność27
Tryb dźwięku27
Wybór dźwięku27
FreeSync28
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung32
Testowanie produktu
32
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
32
Sprawdź, co następuje.
32
Oszcz. ener. plus29
Pytania & odpowiedzi
34
Wyłącznik czasowy29
Tryb PC/AV30
Wykrywanie źródła30
Powt. przycisków30
Wł. lampkę LED30
Dane techniczne
Ogólne35
Tabela standardowych trybów sygnału
36
Przywróć wszystko30
Informacja30
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
31
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu31
Wymagania systemowe
31
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
38
38
38
38
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Zasady bezpieczeństwa
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może
spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była taka, jak
podano poniżej, lub większa.
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ
WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
10 cm
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
Symbole
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane są
nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi
obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (zostanie
naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu monitora nie należy dotykać dłońmi ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do uszkodzenia ekranu.
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD
łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
-- Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub
substancje powierzchniowo czynne.
-- Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi
przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie stosować
przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.
-- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu
źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
-- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
-- Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
-- Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia
itd.).
-- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
-- Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub
dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
-- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji
chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie
działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
-- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ
gorących przedmiotów, na przykład pieców.
-- Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
-- Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu w kuchni
ani w pobliżu blatu kuchennego.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować
produktu samodzielnie.
-- W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód
zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów
(pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
-- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i
odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów
metalowych.
-- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i
odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
-- Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
-- Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
-- Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów
albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć
pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
-- Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub
uszkodzenie pikseli.
-- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub
wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda
elektrycznego.
-- Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem
prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
-- Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
-- Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
-- Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
-- Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
-- Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
•• Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.
-- Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
-- Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
-- Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
-- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest skierowane do góry,
woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
-- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej
godzinie.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia. Umożliwia
przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako klawisz Enter.
Panel sterowania
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych trybach
wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Dioda zasilania
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu.
Wł. lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w
(System
tę funkcję z powodu odmiennych funkcji.
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się przewodnik
po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć menu ekranowe,
gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć odpowiednią stronę
Menu ekranowych przycisków
przycisku.
funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w zależności
Dioda zasilania
Menu ekranowych przycisków
funkcyjnych
Przycisk JOG
od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
W GÓRĘ
W LEWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
W PRAWO
W DÓŁ
Wróć
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
――Na stronie przycisków funkcyjnych widać, czy tryb Tr. oszczędz. oczu jest włączony.
: Włączona
: Wył.
Tryb Analogowe
Tryb HDMI, DisplayPort
Jasność
Jasność
Autodopasowanie
Głośność
Głośność
Funkcje
Funkcje
Tr. oszczędz. oczu Wył.
――Opcje dla trybu Analogowe
••
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Ostrość.
••
: Autodopasowanie
Tr. oszczędz. oczu Wył.
――Opcje dla trybu HDMI, DisplayPort
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Ostrość.
••
/
••
: Regulacja opcji Głośność, Wycisz.
••
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli włączyć funkcję Autodopasowanie.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
••
: Regulacja opcji Głośność, Wycisz.
••
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału wejściowego pojawia
się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu.
System
Dostępna jest opcja Dźwięk, Wł. lampkę LED. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• Obraz
•• System
Wybór funkcji
SAMSUNG
Tryb gry, MAGIC
Bright, Jasność, Kolor
Oszcz. ener. plus
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków bezpośrednio
sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane poniżej
czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast lub Ostrość można regulować,
naciskając przycisk JOG w górę lub w dół.
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować, naciskając przycisk
JOG w lewo lub w prawo.
Ostrość
50
Głośność
100
Jasność
Wycisz
Kontrast
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGUpscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto Mute
może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek lub głośników.
Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%, a następnie ją dostosować za pomocą
przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy występują
zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z głośnością urządzenia
wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG wybrać
pozycję poniżej.
Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość
ustawienia Głośność.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
13
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-2° (±2°) - 20° (±2°)
Gniazdo
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
•• Nachylenie produktu można regulować.
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI/DVI.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
14
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat
urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
•• W trakcie przenoszenia monitora nie dotykać ekranu.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej
do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
•• W trakcie przenoszenia monitora trzymać go za dolną część.
15
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania
na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w
dół, jak pokazano na ilustracji.
4
Należy połączyć stopę podstawki ze słupkiem podstawki, a
następnie mocno ją przykręcić dwiema śrubami.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest dołączona
do monitora.
2
Przytrzymując obudowę monitora, należy wsunąć słupek
podstawki w kierunku zgodnym ze strzałką, tak jak pokazano
na rysunku.
- Uwaga
3
Przytrzymując obudowę monitora, należy podnieść i
odpowiednio ustawić tył słupka podstawki w kierunku
zgodnym ze strzałką, tak jak pokazano na rysunku.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić do jego
uszkodzenia.
16
Odłączanie podpórki
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania
na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w
dół, jak pokazano na ilustracji.
4
Przytrzymując obudowę monitora, należy pociągnąć za słupek
podstawki w kierunku zgodnym ze strzałką i go wyjąć, tak jak
pokazano na rysunku.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest dołączona
do monitora.
2
3
Aby odłączyć stopę podstawki, należy odkręcić dwie śruby.
- Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić do jego
uszkodzenia.
Przytrzymując obudowę monitora, należy podnieść i
odpowiednio ustawić tył słupka podstawki w kierunku
zgodnym ze strzałką, tak jak pokazano na rysunku.
17
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności sprawdzające
Podłączanie i korzystanie z komputera
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie za pomocą kabla DP
DP IN
HDMI IN
――Zaleca się użycie kabla DP o długości nieprzekraczającej 1,5 m. Użycie kabla dłuższego niż 1,5 m może obniżyć jakość
obrazu.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN
Podłączanie słuchawek
AUDIO IN
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla D-SUB + AUDIO, HDMI-HDMI albo DP należy podłączyć słuchawki.
19
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Podłączanie kabla zasilania
1
2
3
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza. Następnie podłącz adapter zasilania prądu stałego do gniazda DC 14V z tyłu
produktu.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3 Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90
stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
20
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich
sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy Samsung
Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu optymalnej
rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez określony czas,
nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
21
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
SAMSUNG MAGIC Bright
W trybie PC
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie używany.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub korzystania z
Internetu.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów, odpowiednie do
oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną regulację
kontrastu.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Ustaw maksymalną
jakość obrazu,
odpowiednią do
warunków pracy.
MAGIC Upscale
Wył.
Czerń HDMI
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
SAMSUNG
MAGICBright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard, Film i Niestandar.).
Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar.. Wybranie ustawienia
Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.
Kolor
SAMSUNG
•• Kolor podstawowy: Ten model obsługuje tryb fotochromowy. W przypadku włączenia tego trybu obszar
kolorowy jest regulowany pod kątem zbliżenia go do standardowej gamy kolorów sRGB.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie
oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
22
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
MAGIC
MAGIC
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
Kontrast
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
-- Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
-- Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
-- Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
-- Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
-- Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
MAGIC
-- Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ostrość
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
-- Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGUpscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Tr. oszczędz. oczu
MAGICUpscale umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
SAMSUNG
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które spełniają wymagania
w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu (Włączona) trybu
Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego o długości fali ok. 400
nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu. Jednocześnie
poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem
przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light
Content” firmy TÜV Rheinland.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Czerń HDMI
Tryb gry
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie
jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia kolorów itp.) w zależności od
podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji stosunku
kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p i 1080p.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™ lub Xbox™.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe, ustawienie trybu
Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
24
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu w trybie
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła
wejściowego.
AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV oraz
prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować
wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
――Zgrubne, Precyzyjne: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i
standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na
monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i ustawieniu opcji
Tryb PC/AV na AV.
(DisplayPort/HDMI: Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest wyłączona).
25
Rozdział 05
Konfigurowanie ustawień menu ekranowego
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przezroczyst.
Pozycja
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Pozwala regulować położenie menu.
Wyśw. ekranowy
Przezroczyst.
한국어
Włączona
Konfigurowanie
przezroczystości
okien menu.
Język
Pozycja
Język
Czas wyświetlania
Polski
Ustawianie języka menu.
20 s
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie jest
używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
26
Rozdział 06
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Dźwięk
Głośność
Zmienić ustawienie opcji Głośność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
System
Tryb dźwięku
Dźwięk
FreeSync
Wył.
Oszcz. ener. plus
Wył.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Wyłącznik czasowy
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
Tryb PC/AV
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Auto
Przyspieszenie
Wróć
Wybór dźwięku
•• Stereo: włączenie dźwięku w lewym i prawym głośniku.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Lewy kanał: włączenie odtwarzania w lewym i prawym głośniku tylko dźwięku z lewego kanału źródła dźwięku.
•• Prawy kanał: włączenie odtwarzania w lewym i prawym głośniku tylko dźwięku z prawego kanału źródła
dźwięku.
27
FreeSync
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień i
oczekiwania na obraz.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać jeszcze lepszą jakość
i płynność obrazu w czasie gry.
Funkcja FreeSync jest dostępna tylko w trybie HDMI.
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
•• Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości odświeżania ekranu.
W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja działania ekranu i wyświetlanych
treści). W trakcie gry obraz na ekranie może migać.
W przypadku wyboru trybu Najlepszy silnik należy ustawić maksymalną częstotliwość odświeżania ekranu, aby
zapewnić optymalne działanie funkcji FreeSync.
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart graficznych firmy AMD.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD, które zapewniają
obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej stronie
firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Pytania & odpowiedzi
Jak zmienić częstotliwość?
Jak włączyć funkcję FreeSync?
――Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI albo DisplayPort.
1 Dla funkcji FreeSync wybrać ustawienie Standardowy silnik lub Najlepszy silnik w menu OSD.
Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DisplayPort.
2 Włączyć funkcję FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:
AMD Radeon Settings
Display
Gdy funkcja FreeSync jest włączona, mogą wystąpić następujące problemy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy
•• Ekran może migać podczas gry zależnie od ustawień gry. Obniżenie wartości ustawień gry może pomóc
wyeliminować miganie. Problem ten może również rozwiązać instalacja najnowszych sterowników ze strony
firmy AMD.
Dla funkcji „AMD FreeSync” należy wybrać ustawienie „Wł.”. Jeśli ta funkcja nie została jeszcze włączona, należy
wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa rozdzielczość
zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku monitora może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
28
Oszcz. ener. plus
Funkcja Oszcz. ener. plus redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Zużycie energii zmniejszy się o 25% względem ustawienia domyślnego.
•• Duża: Zużycie energii zmniejszy się o 50% względem ustawienia domyślnego.
Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby automatycznie
uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi
regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do obszaru
System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
MENU
29
Tryb PC/AV
Wł. lampkę LED
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w dolnej części
produktu.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
•• W przypadku podłączania komputera za pomocą kabla HDMI-DVI należy wybrać ustawienie DVI PC.
――Tryb Analogowe nie jest obsługiwany przez tę funkcję.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
Przywróć wszystko
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat Sprawdź kabel
sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a
następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby PC lub AV.
Wykrywanie źródła
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Informacja
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Obraz
Powt. przycisków
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania, polecenie reaguje
tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Wyśw. ekranowy
System
Informacja
Informacja
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optymalny tryb
****x**** **Hz
Wyjdź
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
30
Rozdział 07
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Easy Setting Box
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko sieciowe.
31
Rozdział 08
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do komputera,
należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w
menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej
do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub
komputera.)
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych trybów
sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
32
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub
częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany. Może to być
spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z Tabeli
standardowych trybów sygnału (str.36).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Ustawić parametry Zgrubne i Precyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem.
Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu standardowego (str.36) w
niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio
głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10): Otwórz
Panel sterowania Czcionki Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz technologię
ClearType.
33
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia Panel sterowania
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia System
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ekran
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Wygląd i personalizacja
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
Ustawienia zaawansowane
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i wyregulować ustawienie
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Panel sterowania
System
Ekran
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
komputerze.
Personalizuj
Ustawienia wygaszacza ekranu
Panel sterowania
Personalizacja
Ekran blokady
Wygląd i personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Personalizuj
Ustawienia limitu czasu ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
34
Rozdział 09
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C27F591FD
Wymiary
Kategoria 27 (27,0 cali / 68,6 cm)
Obszar wyświetlania
597,888 mm (poziomo) x 336,312 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość taktowania
pikseli
148,5 MHz
Zasilanie
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Złącza sygnałowe
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna
wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora
odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na
panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez
wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
35
Tabela standardowych trybów sygnału
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 72 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może
nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
36
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość
obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
37
Rozdział 10
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony
•• Uderzenia lub upadku;
kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu
produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał
przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego
produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę
serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi
itd.)
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy,
elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.
opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów
domowych albo przez Internet.
38
Download PDF

advertising