Samsung | S27C750P | Samsung Wysokiej jakości monitor FHD 27” z wyjątkowo wąską ramką Instrukcja obsługi

Instrukcja
obsługi
S27C750P
Kolor i wygląd może się różnić w zależności od
urządzenia. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę
jakości pracy.
BN46-00309A-07
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYWANIA PRODUKTU
PRZYGOTOWANIA
PODŁĄCZANIE I
KORZYSTANIE Z
URZĄDZENIA
ŹRÓDŁOWEGO
7
Prawa autorskie
7
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
8
Czyszczenie
9
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
9
Środki ostrożności przy przechowywaniu
10
Zasady bezpieczeństwa
10
11
12
14
Symbole
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
19
Prawidłowa postawa przy produkcie
20
Sprawdzanie zawartości
20
21
Rozpakowywanie
Sprawdzanie zawartości
22
Elementy
22
25
Przyciski przednie
Widok z tyłu
26
Instalacja
26
27
27
28
Montowanie podstawki
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Obracanie monitora
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
29
"MagicRotation Auto"
30
Czynności wstępne
30
Czynności sprawdzające
31
Podłączanie i korzystanie z komputera
31
33
35
36
37
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie kabla zasilania
Instalacja sterownika
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera
Spis treści
2
Spis treści
USTAWIENIA EKRANU
KONFIGURACJA
ODCIENIA
41
Jasność
41
Konfiguracja opcji Jasność
42
Kontrast
42
Konfiguracja opcji Kontrast
43
Ostrość
43
Konfiguracja opcji Ostrość
44
SAMSUNG MAGIC Bright
44
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
46
SAMSUNG MAGIC Upscale
46
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
47
Rozmiar obrazu
47
Zmiana Rozmiar obrazu
49
Czerń HDMI
49
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
50
Czas reakcji
50
Konfiguracja opcji Czas reakcji
51
Poł. w poziomie i Położenie pionowe
51
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
pionowe
52
Zgrubne
52
Regulowanie opcji Zgrubne
53
Precyzyjne
53
Regulowanie opcji Precyzyjne
54
Czerwony
54
Konfiguracja opcji Czerwony
55
Zielony
55
Konfiguracja opcji Zielony
56
Niebieski
56
Konfiguracja opcji Niebieski
Spis treści
3
Spis treści
USTAWIANIE
ELEMENTÓW MENU OSD
KONFIGURACJA I
ZEROWANIE
57
Ton kolorów
57
Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej
(Ton kolorów)
58
Gamma
58
Konfiguracja opcji Gamma
59
Język
59
Konfiguracja opcji Język
60
Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
60
Konfiguracja opcji Poł.menu w poz. i Poł.
menu w pion.
61
Czas wyświetlania
61
Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
62
Przezroczyst.
62
Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
63
Zeruj
63
Zerowanie ustawień (Zeruj)
64
Oszcz. energii
64
Konfiguracja opcji Oszcz. energii
65
Wyłącznik czasowy
65
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
66
Wył. czasowy
66
Konfiguracja opcji Wył. czasowy
67
Tryb PC/AV
67
Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
68
Powt. przycisków
68
Konfiguracja opcji Powt. przycisków
69
Wykrywanie źródła
69
Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
Spis treści
4
Spis treści
MENU INFORMACJE I
INNE
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
DODATEK
70
Klawisz dostosow.
70
Konfiguracja funkcji Klawisz dostosow.
71
INFORMACJE
71
Wyświetlanie menu INFORMACJE
72
Konfiguracja opcji Jasność i Kontrast z
poziomu ekranu początkowego
73
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie
początkowym
74
MagicTune
74
74
75
Czym jest funkcja "MagicTune" ?
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
76
MultiScreen
76
77
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
78
Wymagania, które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
78
78
78
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
81
Pytania i odpowiedzi
83
Ogólne
85
Oszczędzanie energii
86
Tabela trybu standardowego
88
Kontakt do SAMSUNG
Spis treści
5
Spis treści
94
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
94
94
95
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
96
Zasady utylizacji
96
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
97
Terminologia
INDEKS
Spis treści
6
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawa autorskie
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego
jakości.
© 2013 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung
Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards
Association.

Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy
lub przed wizytą technika.
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste
sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
Przed rozpoczęciem używania produktu
7
Przed rozpoczęciem używania produktu
Czyszczenie
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.
Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Ekran monitora wytrzyj czystą, miękką i suchą szmatką.

Do czyszczenia monitora nie stosować środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub
substancje powierzchniowo czynne.
!

Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.
!
Przed rozpoczęciem używania produktu
8
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji
produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung (strona 88). (usługa płatna).
Przed rozpoczęciem używania produktu
9
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY
(TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE
PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie. Każdy rodzaj
kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
Symbole
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Przed rozpoczęciem używania produktu
10
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.
!
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane
urządzenia typu 1)
!

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu
zasilającego ciężkimi przedmiotami.

Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub
pożar.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda
elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
!

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
11
Przed rozpoczęciem używania produktu
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone,
oferowane przez firmę Samsung.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.

!
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód
zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.
Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów.
Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na
przykład na pólkach na książki czy w szafach wnękowych.

W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną,
może dojść do pożaru.
Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
!

Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Przed rozpoczęciem używania produktu
12
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna
półka, nachylona powierzchnia itd.).

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej
temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu
lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie
montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Uwaga
Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Przed rozpoczęciem używania produktu
13
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych lub ekstremalnych temperatur
albo na terenie lotniska czy dworca kolejowego, gdzie produkt powinien działać
ciągle i przez dłuższy okres) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 88).
Działanie
Ostrzeżenie
Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie
rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (strona 88).
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód
zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
!

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
pożaru albo porażenia prądem.
Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung (strona 88).
!

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.
W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć
produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung (strona 88).

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
14
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do
upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
Gdy nadchodzi burza lub widoczne są wyładowania atmosferyczne, wyłączyć
zasilanie i odłączyć przewód zasilający.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
!
GAS

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny
kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji
w pobliżu produktu.
!

Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może
dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
15
Przed rozpoczęciem używania produktu
100
Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.)
ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego
ani do portów produktu.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 88).

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (strona 88).

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb
oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
-_!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru,
przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

W przeciwnym razie może nastąpić pogorszenie wzroku.
!
Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
16
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby
dostała się do niego woda.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady
deszczu lub śniegu.

Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
!
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
!

Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ
może być gorący.
Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.
!
Przed rozpoczęciem używania produktu
17
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub
dłoni dzieci.
!

Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.

Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Przed rozpoczęciem używania produktu
18
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawidłowa postawa przy produkcie
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

Wyprostować plecy.

Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego
nieco z góry.
Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.

Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.

Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.

Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.

Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być
zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były
położone poniżej serca.
Przed rozpoczęciem używania produktu
19
1
1.1
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
1.1.1 Rozpakowywanie
1
Otworzyć zapakowane pudełko. Uważać, aby nie uszkodzić produktu, otwierając opakowanie
ostrym narzędziem.
2
Usunąć styropian z produktu.
3
Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.
Ilustracja ma służyć jedynie do celów porównawczych.
4
Przechowuj pudełko w suchym miejscu, aby można było z niego korzystać przy przenoszeniu
produktu w przyszłości.
1 Przygotowania
20
1
Przygotowania
1.1.2 Sprawdzanie zawartości

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych oddzielnie
może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.
Elementy
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
(Dostępna w zależności od
kraju)
Kabel zasilania
Adapter zasilania prądu stałego
Kabel D-Sub (opcjonalny)
Kabel HDMI (opcjonalny)
Kabel HDMI-DVI (opcjonalny)
Podstawa
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
1 Przygotowania
21
1
1.2
Przygotowania
Elementy
1.2.1 Przyciski przednie
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
MAGIC
BRIGHT
MAGIC
BRIGHT
VOL
AUTO
VO
VOL
AUTO
MAGIC
BRIGHT
Ikony
AUTO
Opis


Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie: Aby zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć
przycisk [ MENU ] i przytrzymać go przez 10 sekund.
Wyłączanie: Aby odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć
MENU
przycisk [ MENU ] i przytrzymać go przez ponad 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:

Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast oraz możliwość
przeglądania zawartości opcji INFORMACJE.

Funkcji Klawisz dostosow. można użyć, naciskając przycisk
[
]. (Funkcja Klawisz dostosow. jest dostępna nawet gdy
element sterujący OSD jest zablokowany)
Skonfiguruj funkcję Klawisz dostosow. i naciśnij przycisk [
włączone następujące opcje.
SAMSUNG
MAGICBright
]. Zostaną
- Oszcz. energii - Rozmiar obrazu
Aby skonfigurować funkcję Klawisz dostosow., przejdź do opcji
KONF./ZEROWANIE
→
Klawisz dostosow. i wybierz tryb.
1 Przygotowania
22
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można zmienić jasność i kontrast ekranu.

Dostępne tylko w trybie Analogowe.

W przypadku gdy menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie
nacisnąć przycisk, aby wyregulować ustawienie Głośność w
trybie HDMI.

Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym
jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto Mute może
wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w
przypadku podłączenia słuchawek lub głośników.
Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na
przynajmniej 20%, a następnie ją dostosować za pomocą
przycisków regulacji głośności (

) na produkcie.
Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy
jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy występują
zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z
powodu problemów związanych z głośnością urządzenia
wejściowego.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD się nie wyświetla
spowoduje zmianę źródła wejściowego (Analogowe/HDMI 1/HDMI 2).
Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie
przycisku [
] spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu
ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia
ekranu.
AUTO

Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli
włączyć funkcję Autodopasowanie.

Dostępne tylko w trybie Analogowe.
1 Przygotowania
23
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od
funkcji lub modelu produktu.
Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
1 Przygotowania
24
1
Przygotowania
1.2.2 Widok z tyłu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1
RGB IN
HDMI IN
DC14V
2
Gniazdo
Opis
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
1
HDMI IN
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
2
RGB IN
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
DC14V
Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
1 Przygotowania
25
1
1.3
Przygotowania
Instalacja
1.3.1 Montowanie podstawki
Połóż na płaskiej powierzchni
miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub
poduszce połóż produkt
ekranem do dołu. Obróć
korpus podstawy o około 90°.
Usuń opakowanie
transportowe.
Wsuń bazę podstawy w
korpus podstawy w kierunku
wskazanym strzałką na
ilustracji.
Mocno dokręć wkręt do dolnej Po zainstalowaniu podstawy
części podstawy.
umieść produkt pionowo.
- Uwaga
Nie umieszczaj rąk pod
korpusem podstawy.
Urządzenia nie wolno podnosić
za samą podstawę.

Demontaż produktu należy wykonać odwrotnie do czynności montażowych.

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1 Przygotowania
26
1
Przygotowania
1.3.2 Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-1° (±2.0°) ~ 26° (±2.0°)

Nachylenie monitora można regulować.

Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
1.3.3 Obracanie monitora
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Obróć monitor w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw całkowicie pionowo.

Monitor może zostać uszkodzony, jeśli ekran będzie obracany bez przechylenia lub w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
1 Przygotowania
27
1
Przygotowania
1.3.4 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia. Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
2
3
4
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
Zamknij urządzenie blokujące.

Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.

Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
1 Przygotowania
28
1
1.4
Przygotowania
"MagicRotation Auto"
Funkcja "MagicRotation Auto" umożliwia wykrywanie obrotu monitorów wyposażonych w czujnik obrotu
i odpowiednie obracanie ekranu systemu Windows.
[Instalacja oprogramowania]
1
2
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Po instalacji na ekranie zostanie wyświetlone menu (OSD) w języku systemu operacyjnego.
(Takie działanie jest zgodne z podstawowymi politykami systemu Windows).
[Uwaga]
1
Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa) i Windows 8 (wersja 32lub 64-bitowa)
2
Obsługiwane przez kartę graficzną zgodną ze standardami DDC/CI i MS API
W przypadku karty graficznej niezgodnej z wymienionymi standardami funkcja "MagicRotation Auto"
może nie być dostępna.
3
Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji, należy zaktualizować sterownik karty graficznej do
najnowszej wersji.
4
Dostępnych jest 14 języków instalacji.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Jeśli dla orientacji w menu rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7 zostanie ustawiony tryb
inny niż „Pozioma”, funkcja "MagicRotation Auto" może nie działać prawidłowo.
6
Po obróceniu monitora zostanie wyświetlone menu OSD. Po obróceniu monitora może zostać
wyświetlone menu ponownej konfiguracji lub może wystąpić efekt wypalenia ekranu, w zależności
od karty graficznej. Jest to działanie systemu operacyjnego Windows i nie jest związane z
produktem.
7
Aby nie obracać automatycznie ekranu wraz z monitorem, należy nacisnąć kombinację klawiszy
Windows i L, aby zablokować system operacyjny Windows. Jeśli zablokowanie systemu
operacyjnego nie jest możliwe, jest to spowodowane ograniczeniami interfejsu API systemu
Windows i nie jest związane z produktem.
1 Przygotowania
29
2
2.1
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Czynności wstępne
2.1.1 Czynności sprawdzające

Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.

Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.

Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
30
2
2.2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie i korzystanie z komputera
2.2.1 Łączenie z komputerem PC

Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączenie za pomocą kabla D-SUB (analogowego)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
RGB IN
1
HDMI IN
2
1
2
RGB IN
DC14V
Podłącz kabel D-SUB do gniazda [RGB IN] z tyłu produktu oraz do gniazda RGB komputera.
Podłącz adapter zasilania prądu stałego do produktu i gniazdka elektrycznego. Następnie włącz
zasilanie komputera. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.2.2
3
Nacisnąć przycisk [
Podłączanie kabla zasilania".)
], aby zmienić źródło wejściowe na Analogowe.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
1
HDMI IN
2
1
2
RGB IN
DC14V
HDMI IN
Podłącz kabel HDMI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.
Podłącz adapter zasilania prądu stałego do produktu i gniazdka elektrycznego. Następnie włącz
zasilanie komputera. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.2.2
3
Nacisnąć przycisk [
Podłączanie kabla zasilania".)
] aby zmienić źródło wejściowe na HDMI 1 lub HDMI 2.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
31
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
HDMI IN
1
HDMI IN
RGB IN
2
1
2
DC14V
Podłącz kabel HDMI-DVI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
Podłącz adapter zasilania prądu stałego do produktu i gniazdka elektrycznego. Następnie włącz
zasilanie komputera. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.2.2
3
Nacisnąć przycisk [
Podłączanie kabla zasilania".)
] aby zmienić źródło wejściowe na HDMI 1 lub HDMI 2.
Podłączanie słuchawek lub głośników
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
1
HDMI IN
2
1
RGB IN
DC14V
Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki lub głośniki, do portu [
] produktu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
Dźwięk można odtwarzać jedynie za pośrednictwem kabla HDMI-HDMI.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
32
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.2 Podłączanie kabla zasilania

Podłącz zasilacz do gniazda [DC 14V] z tyłu urządzenia. Podłącz kabel zasilający do adaptera i
gniazdka ściennego. (Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie).
DC14V
1
2
HDMI IN
RGB IN
DC14V
Kable można zamocować jak na rysunku poniżej
1
RGB IN
HDIMI IN
DC 14V
2
1
2
HDMI IN
RGB IN
DC14V
1
RGB IN
HDMI IN
DC 14V
2
1
RGB IN
HDIMI IN
DC14V
2
Obiema rękami popchnąć tylną
część osłony podstawy w
kierunku wskazanym przez
strzałkę PUSH.
Z prawej strony umieścić
przewody w uchwycie.
1
RGB IN
HDMI IN
Prawą ręką przytrzymać tylną
część osłony podstawy. Lewą
ręką umieścić przewody w
otworze tylnej części osłony
podstawy.
DC14V
2
Lewą ręką przytrzymać mocno
dolną część statywu podstawy.
Prawą ręką chwycić pewnie
górną część statywu podstawy i
kciukiem nacisnąć i popchnąć
tylną część osłony podstawy w
dół.
Instalacja zakończona.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
33
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana ustawień dźwięku w systemie operacyjnym Windows
Panel sterowania
→ Audio → Głośniki → Ustawienia głośników
1
2
3
4
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
34
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.3 Instalacja sterownika

Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.

Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.

Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://
www.samsung.com/).
1
2
3
4
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
5
Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są
Kliknąć opcję "Windows Driver".
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Wybierz z listy posiadany model produktu.
odpowiednie.
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
35
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.4 Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
!"#$%&$'!(
monitora to:
**** x **** **Hz
)!)
&$'#
!&
+
(",)"-
)!./
5$)
EXIT
1
2
Naciśnij przycisk [
AUTO
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk [ MENU ].

Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy
przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
36
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.5 Zmiana rozdzielczości za pomocą komputera

Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w Panelu sterowania swojego komputera, aby
uzyskać optymalną jakość obrazu.

Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna
rozdzielczość.
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP
Przejść do opcji menu Panel sterowania
1
Ekran
Ustawienia i zmienić rozdzielczość.
2
3
**********
**** ****
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
37
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista
Przejść do opcji menu Panel sterowania
Personalizacja
Ustawienia ekranu i zmienić
rozdzielczość.
1
2
3
4
***********
***********
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
38
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7
Przejść do opcji menu Panel sterowania
Ekran
Rozdzielczość ekranu i zmienić rozdzielczość.
1
2
3
4
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
39
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 8
Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel sterowania
Ekran
Rozdzielczość ekranu i zmienić
rozdzielczość.
1
2
3
4
5
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
40
3
3.1
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. energii.
3.1.1 Konfiguracja opcji Jasność
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Jasność i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
9 Bright
: Niestandar.
7"+/
9 )$
Rozmiar obrazu
: Auto
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
4
>
࣏ࢽ
Wyregulować opcję Jasność za pomocą przycisku [
۴੔
].
3 Ustawienia ekranu
41
3
3.2
Ustawienia ekranu
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
3.2.1 Konfiguracja opcji Kontrast
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Niestandar.
SAMSUNG
7"+/
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
: Auto
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
4
AUTO
࣏ࢽ
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku [
۴੔
].
3 Ustawienia ekranu
42
3
3.3
Ustawienia ekranu
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.


SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
3.3.1 Konfiguracja opcji Ostrość
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Ostrość i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Niestandar.
SAMSUNG
7"+/
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
: Auto
9&.
AUTO
4
Wyregulować opcję Ostrość za pomocą przycisku [
].
3 Ustawienia ekranu
43
3
3.4
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. energii.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
3.4.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Bright i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
: ‫࢕ࡈی‬
࣏ࢽ
SAMSUNG
: ଥࢿ
Gra
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Standard
Kino
1936
Kontrast dynamiczny
: Auto
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.

Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów
lub korzystania z Internetu.

Gra: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do gier, w których jest wiele
efektów graficznych i dynamicznych ruchów.

Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.

Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
3 Ustawienia ekranu
44
3
Ustawienia ekranu
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamiczny
: ‫࢕ࡈی‬
࣏ࢽ
SAMSUNG
: ଥࢿ
Film
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Standard
Niestandar.
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
AUTO
۴੔
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
SAMSUNG
opcję MAGIC
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny,
Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film,
lub Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.

Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.

Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i
zmniejsza zmęczenie oczu.

4
5
Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
45
3
3.5
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale


umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast
dynamiczny.
3.5.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Upscale i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: 1LHVWDQGDU
SAMSUNG
: "+/
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
>&"-"$/@
: Auto
>&"-"$/J
1936
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
AUTO
AUTO
۴੔
Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
46
3
3.6
Ustawienia ekranu
Rozmiar obrazu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
3.6.1 Zmiana Rozmiar obrazu
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Niestandar.
SAMSUNG
7"+/
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
9&.
ࢇࢷ ֩Ѝ
: $XWR
6]HURNL
࣏ࢽ
AUTOAUTO
AUTO
۴੔

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego.
W trybie AV
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Niestandar.
SAMSUNG
7"+/
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
9&.
: 4:3
16 : 9
)
&%
AUTO

4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do
materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez
obcinania.
Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
3 Ustawienia ekranu
47
3
Ustawienia ekranu
4
5

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
48
3
3.7
Ustawienia ekranu
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI. W takim przypadku należy poprawić jakość obrazu, używając
opcji Czerń HDMI.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
3.7.1 Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czerń HDMI i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
8)%'
:
100
Kontrast
:
75
)!&'
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Niestandar.
SAMSUNG
: "+/
MAGIC Upscale
Zgrubne
9&.
: Auto
Normalnie
: Niska
AUTO

Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.

Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia
degradacji stosunku kontrastu.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
3 Ustawienia ekranu
49
3
3.8
Ustawienia ekranu
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.

Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.8.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas reakcji i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
Czas reakcji
5+,%%
: Szybszy
Standard
Szybszy
:
Najszybszy
:
Zgrubne
:
1936
Precyzyjne
:
0
5+/#
50
50
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
50
3
3.9
Ustawienia ekranu
Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.

Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj
do ekranu w trybie AV. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub
576p albo 720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze
należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować wartość położenia w pionie w
zakresie od 0 do 6.
3.9.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do opcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, a
następnie nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
].
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
OBRAZ
Czas reakcji
: Szybszy
Czas reakcji
: Szybszy
5+/#
:
50
5+/#
:
5+,%%
:
50
5+,%%
:
50
Zgrubne
:
1936
L(&
%
:
1936
Precyzyjne
:
0
5&""%
:
0
AUTO
4
Nacisnąć przycisk [
50
AUTO
], aby skonfigurować opcję Poł. w poziomie lub Położenie pionowe.
3 Ustawienia ekranu
51
3
Ustawienia ekranu
3.10 Zgrubne
Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu.
Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
3.10.1 Regulowanie opcji Zgrubne
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Zgrubne i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
Czas reakcji
: Szybszy
5+/#
:
50
5+,%%
:
50
Zgrubne
:
1936
Precyzyjne
:
0
AUTO
4
Wyregulować opcję Zgrubne za pomocą przycisku [
].
3 Ustawienia ekranu
52
3
Ustawienia ekranu
3.11 Precyzyjne
Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran, aby uzyskać żywy obraz.
Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
3.11.1 Regulowanie opcji Precyzyjne
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Precyzyjne i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
Czas reakcji
: Szybszy
5+/#
:
5+,%%
:
50
Zgrubne
:
1936
Precyzyjne
:
0
50
AUTO
4
Wyregulować opcję Precyzyjne za pomocą przycisku [
].
3 Ustawienia ekranu
53
4
Konfiguracja odcienia
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
SAMSUNG
MAGICBright
4.1
wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
Czerwony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.1.1 Konfiguracja opcji Czerwony
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czerwony i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
4
Czerwony
:
Zielony
:
Niebieski
:
Ton kolorów
: Normalnie
Gamma
: Tryb1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Wyregulować opcję Czerwony za pomocą przycisku [
AUTOAUTO
۴੔
].
4 Konfiguracja odcienia
54
4
4.2
Konfiguracja odcienia
Zielony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.2.1 Konfiguracja opcji Zielony
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Zielony i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
4
Czerwony
:
Zielony
:
Niebieski
:
Ton kolorów
:
Normalnie
Gamma
:
Tryb1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Wyregulować opcję Zielony za pomocą przycisku [
AUTOAUTO
۴੔
].
4 Konfiguracja odcienia
55
4
4.3
Konfiguracja odcienia
Niebieski
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.3.1 Konfiguracja opcji Niebieski
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Niebieski i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
4
Czerwony
:
Zielony
:
Niebieski
:
Ton kolorów
:
Normalnie
Gamma
:
Tryb1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Wyregulować opcję Niebieski za pomocą przycisku [
AUTO
۴੔
].
4 Konfiguracja odcienia
56
4
4.4
Konfiguracja odcienia
Ton kolorów
Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.
4.4.1 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (Ton kolorów)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Ton kolorów i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
Czerwony
:
Zielony
:
Niebieski
:
Ton kolorów
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
=LPQ\
=LPQ\
: ૲ࣱ
1RUPDOQLH
&LHSń\
: ֻҖ
&LHSń\
1LHVWDQGDUGRZH
࣏ࢽ
AUTOAUTO
۴੔

Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.

Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie
Normalnie.

Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.

Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie
Normalnie.

Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny,
Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
57
4
4.5
Konfiguracja odcienia
Gamma
Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma).
4.5.1 Konfiguracja opcji Gamma
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Gamma i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
4
5
Naciśnij przycisk [
Czerwony
:
Zielony
:
Niebieski
:
Ton kolorów
: Normalnie
Gamma
: Tryb1
ֻҖ
Tryb2
Tryb3
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTOAUTO
۴੔
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
58
5
5.1
Ustawianie elementów menu OSD
Język
Ustawianie języka menu.

Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.

Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
5.1.1 Konfiguracja opcji Język
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Język i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
8"
5+/#%
/
5+/#%
%/
9)"!$%
5&&")!/
!): Y%($)Y)[$
: \&%])
!$%
: ("&
5$)
: 20
sec
5&!
(
^)
_`ffqv{
: On
|%)
>}&]
50
10
᪥ᮏㄒ
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
59
5
5.2
Ustawianie elementów menu OSD
Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
Poł.menu w poz.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.
Poł. menu w pion.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.
5.2.1 Konfiguracja opcji Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Poł.menu w poz. lub Poł. menu w pion., a
następnie nacisnąć przycisk [
]. Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
USTAWIENIA MENU
8"
: Polski
8"
: Polski
5+/#%
/
:
50
5+/#%
/
:
50
5+/#%
%/
:
10
5+/#%
%/
:
10
9)"!$%
: 20 s
9)"!$%
: 20 s
5&&")!/
: +~%
5&&")!/
: +~%
AUTO
4
Nacisnąć przycisk [
AUTO
], aby skonfigurować opcję Poł.menu w poz. lub Poł. menu w pion..
5 Ustawianie elementów menu OSD
60
5
5.3
Ustawianie elementów menu OSD
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
5.3.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas wyświetlania i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
8"
: Polski
5+/#%
/
:
50
5+/#%
%/
:
10
9)"!$%
: 20
5 s sec
10 s
: On
20 s
200 s
5&&")!/
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
61
5
5.4
Ustawianie elementów menu OSD
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu:
5.4.1 Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Przezroczyst. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
8"
: Polski
5+/#%
/
:
50
%
5)!%
:
10
9)"!$%
: 20 s
5&&")!/
: "+/
On
+~%
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
62
6
6.1
Konfiguracja i zerowanie
Zeruj
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
6.1.1 Zerowanie ustawień (Zeruj)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Zeruj i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&
)/%&(
"+/
"+ą%)"
"+/
"+/)"
>&"59
5!/&")‚
Przyspieszenie
"&"%&‚+
5ęF]Q
>
5&"&‚')")!
)!%ƒ
>
EXIT
4
5
Naciśnij przycisk [
AUTO
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
63
6
6.2
Konfiguracja i zerowanie
Oszcz. energii
Funkcja Oszcz. energii redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
6.2.1 Konfiguracja opcji Oszcz. energii
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Oszcz. energii i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&uj
)/%&(
"+/
"+ą%)"
7"+/
ଥࢿ
"+/
"+/)"
>&"59
5!/&")‚
: Przyspieszenie
"&"%&‚+
7Ċ%/
>
4
5

75%: zużycie prądu zostanie ustalone na 75% ustawień domyślnych.

50%: zużycie prądu zostanie ustalone na 50% ustawień domyślnych.

Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. energii.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
64
6
6.3
Konfiguracja i zerowanie
Wyłącznik czasowy
Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu.
6.3.1 Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&uj
)/%&(
"+/
"+~%)"
"+/
"+/
+~%
"+/)"
>&"59
5!/&")‚
Przyspieszenie
"&"%&‚+
5ęF]Q
>
4
5

Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.

Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
65
6
6.4
Konfiguracja i zerowanie
Wył. czasowy
Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiona na Włączona.
6.4.1 Konfiguracja opcji Wył. czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&uj
)/%&(
"+/
"+~%)"
+~%
"+/)"
4h
>&"59
5!/&")‚
5&"))%
"&"%&‚+
5ęF]Q
>
4
Nacisnąć przycisk [
], aby skonfigurować funkcję Wył. czasowy.
W przypadku produktów przeznaczonych na rynek europejski opcja Wyłącznik czasowy jest
aktywowana po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Jest to działanie zgodne z
przepisami dotyczącymi zasilania. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do obszaru
MENU
→
KONF./ZEROWANIE i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
6 Konfiguracja i zerowanie
66
6
6.5
Konfiguracja i zerowanie
Tryb PC/AV
Ustaw opcję Tryb PC/AV na AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy
oglądaniu filmów.

Tryb analogowy nie jest obsługiwany przez tę funkcję.

Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb DVI) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla komunikat
Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić menu ekranowe OSD.
Dostępne są tryby PC lub AV.
6.5.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tryb PC/AV i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&uj
)/%&(
"+/
"+ą%)"
+ą%
"+/)"
4h
>&"59
5!/&")‚
5&"))%
"&"%&‚+
5ęF]Q
>
3&$90RGH
HDMI 1
HDMI 2
PC
AV
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
67
6
6.6
Konfiguracja i zerowanie
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
6.6.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Powt. przycisków i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&
)/%&(
"+/
"+ą%)"
"+/
"+/)"
4h
>&"59
5!/&")‚
"&"%&‚+
Przyspieszenie
Przyspieszenie
@)
5ęF]Q
J)
„!&%
>

Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez
powtarzania, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
68
6
6.7
Konfiguracja i zerowanie
Wykrywanie źródła
Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła.
6.7.1 Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wykrywanie źródła i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
€\/LYY
L&
)/%&(
"+/
"+ą%)"
"+/
"+/)"
4h
>&"59
5!/&")‚
Przyspieszenie
"&"%&‚+
5ęF]Q
!
Ċ%/
>
4
5

Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.

Ręczn.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
69
6
6.8
Konfiguracja i zerowanie
Klawisz dostosow.
Istnieje możliwość dostosowania funkcji Klawisz dostosow..
6.8.1 Konfiguracja funkcji Klawisz dostosow.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Klawisz dostosow. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KONF./ZEROWANIE
Klawisz dostosow.
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
Oszcz. energii
Rozmiar obrazu
AUTO

4
5
SAMSUNG
MAGICBright
Naciśnij przycisk [
- Oszcz. energii - Rozmiar obrazu
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
70
7
7.1
Menu INFORMACJE i inne
INFORMACJE
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
7.1.1 Wyświetlanie menu INFORMACJE
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby przejść do menu INFORMACJE. Zostaną wyświetlone informacje o
aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.
OBRAZ
KOLOR
Analogowe
**kHz **Hz NP
**** x ****
Optymalny tryb
**** x **** **Hz
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
EXIT
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
Wyświetlane elementy menu mogą różnić się w zależności od modelu.
7 Menu INFORMACJE i inne
71
7
7.2
Menu INFORMACJE i inne
Konfiguracja opcji Jasność i Kontrast z poziomu ekranu
początkowego
Wyregulować opcję Jasność, Kontrast za pomocą przycisków [
] na ekranie startowym, na którym
menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran
menu), aby wyświetlić menu przycisków ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
poniższy ekran.
-DVQRść
100
.RQWUDVW
75
EXIT
2
3
Naciśnij przycisk [
], aby przejść odpowiednio do ustawień opcji Jasność i Kontrast.
Dostosuj ustawienie opcji Jasność, Kontrast za pomocą przycisków [
].
7 Menu INFORMACJE i inne
72
7
7.3
Menu INFORMACJE i inne
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie początkowym
Dostosuj ustawienie opcji Głośność, naciskając przycisk [
] po wyświetleniu się przewodnika menu
ekranowego.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran
menu), aby wyświetlić menu przycisków ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
poniższy ekran.
*ńRśQRść
51
EXIT
2
Dostosuj ustawienie opcji Głośność za pomocą przycisków [
].

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.

Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie
funkcja Auto Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w
przypadku podłączenia słuchawek lub głośników.
Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%, a następnie ją
dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (

) na produkcie.
Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w
sytuacji, gdy występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu
problemów związanych z głośnością urządzenia wejściowego.
7 Menu INFORMACJE i inne
73
8
8.1
Instalacja oprogramowania
MagicTune
8.1.1 Czym jest funkcja "MagicTune" ?
"MagicTune" to program, który pomaga w regulacji ustawień monitora, zapewniając pełny opis funkcji
monitora i przedstawiając łatwe do zrozumienia wskazówki.
Ustawienia urządzenia można wprowadzić za pomocą myszki i klawiatury. Nie jest konieczne używanie
przycisków na urządzeniu.
8.1.2 Instalacja oprogramowania
1
2
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
Uruchom instalację programu "MagicTune".
Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny "MagicTune" na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
4
Wybierz język instalacji i kliknij przycisk "Next".
Wykonaj pozostałe czynności instalacyjne zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.

Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona "MagicTune" nie
zostanie utworzona.

W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu "MagicTune™"
Na instalację programu "MagicTune™" może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8 Instalacja oprogramowania
74
8
Instalacja oprogramowania
8.1.3 Usuwanie programu
Program "MagicTune™" można usunąć wyłącznie za pomocą menu Dodaj lub usuń programy w
systemie Windows.
Aby usunąć program "MagicTune™", należy wykonać poniższe kroki.
1
Kliknij przycisk Start, wybierz opcję Ustawienia i kliknij opcję Panel sterowania.
W systemie Windows XP kliknij przycisk Start i wybierz z menu opcję Panel sterowania.
2
3
4
5
6
W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
W oknie Dodaj/usuń znajdź i wybierz opcję "MagicTune™". Zostanie ona podświetlona.
Aby usunąć program, kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
Kliknij przycisk Tak. Rozpocznie się usuwanie programu "MagicTune™".
Poczekaj na wyświetlenie komunikatu informującego o zakończeniu usuwania programu.
Pomoc techniczna, odpowiedzi na często zadawane pytania i informacje o możliwości aktualizacji
programu "MagicTune™" znajdują się na naszej witrynie internetowej (http://www.samsung.com/
us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Instalacja oprogramowania
75
8
8.2
Instalacja oprogramowania
MultiScreen
MultiScreen
Program "MultiScreen" pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
8.2.1 Instalacja oprogramowania
1
2
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
Uruchom instalację programu "MultiScreen".
Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny "MultiScreen" na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
4
Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji, kliknij przycisk "Next".
Wykonaj pozostałe czynności instalacyjne zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.

Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona "MultiScreen"
nie zostanie utworzona.

W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu "MultiScreen"
Na instalację programu "MultiScreen " może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32bit
Program "MultiScreen" wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 lub nowszego.
8 Instalacja oprogramowania
76
8
Instalacja oprogramowania
Sprzęt

Przynajmniej 32 MB pamięci

Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
8.2.2 Usuwanie programu
Kliknij przycisk Start, wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj lub
usuń programy.
Wybierz na liście programów pozycję "MultiScreen" i kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
8 Instalacja oprogramowania
77
9
9.1
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
9.1.1 Testowanie produktu
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
2
3
4
Wyłącz komputer i monitor.
Odłączyć kabel od produktu.
Włączenie urządzenia.
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
9.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "10.3 Tabela trybu
standardowego") na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
9.1.3 Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Problem
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu i do komputera i czy złącza są
mocno wciśnięte. (Zob. "2.2 Podłączanie i
korzystanie z komputera")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
78
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z ekranem
Problem
Rozwiązanie
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie
włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
prawidłowo. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel
sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora
jest włączone.
Pojawia się komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z
karty graficznej przekracza maksymalną
rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w
przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość pod kątem parametrów produktu,
korzystając z Tabeli standardowych trybów
sygnału (strona 86).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na
zniekształcony.
Sprawdzić podłączenie kabla do produktu (zob.
"2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny.
Obraz jest rozmazany.
Wyregulować opcje Zgrubne (strona 52) i
Precyzyjne (strona 53).
Usuń wszystkie podłączone akcesoria
(przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i
częstotliwości. (Zob. "10.1 Ogólne")
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość
komputera zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie
potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z
informacjami w Tabeli trybu standardowego
(strona 86) w niniejszej instrukcji i informacjami w
menu INFORMACJE produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Wyregulować opcje Jasność (strona 41) i
Kontrast (strona 42).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia KOLOR. (Zob. " Konfiguracja
odcienia")
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte
cieniem.
Zmienić ustawienia KOLOR.
(Zob. " Konfiguracja odcienia")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
79
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem
Kolor biały nie jest do końca biały.
Rozwiązanie
Zmienić ustawienia KOLOR.
(Zob. " Konfiguracja odcienia")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a
dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub
porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Problem z dźwiękiem
Problem
Brak dźwięku.
Rozwiązanie
Sprawdzić połączenie kabla audio albo
wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo
jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej
komputera lub w oprogramowaniu.
Problem z urządzeniem źródłowym
Problem
Podczas uruchamiania komputera słychać
sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać
sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
80
9
9.2
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.





Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i w menu
Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość
odświeżania.
Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Ustawienia
ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i
wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu
w menu Ustawienia monitora.
Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
81
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytanie
Jak dostosować
rozdzielczość?
Odpowiedź

Windows XP: Otwórz Panel sterowania
kompozycje

Ekran
Wygląd i
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.

Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
personalizacja
Personalizacja
Wygląd i
Ustawienia ekranu i
zmień rozdzielczość.

Windows 7: Otwórz Panel sterowania
personalizacja
Ekran
Wygląd i
Dopasuj rozdzielczość i zmień
rozdzielczość.

Windows 8: Otwórz Ustawienia
Wygląd i personalizacja
Ekran
Panel sterowania
Dopasuj rozdzielczość,
i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania
energii?

Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.

Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii,
otwórz Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Personalizacja
Wygląd i personalizacja
Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS
na komputerze.

Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Ustawienia
Panel sterowania
Personalizacja
Wygląd i personalizacja
Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA
BIOS na komputerze.
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera
lub karty graficznej.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
82
10
Dane techniczne
10.1 Ogólne
Nazwa modelu
Panel
Synchronizacja
Wymiary
27 cali (68 cm)
Obszar wyświetlania
597,6 mm (poziomo) x 336.,15 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,31125 mm (poziomo) x 0,31125 mm (pionowo)
Częstotliwość pozioma
30 ~81 kHz
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 ~75 Hz
Gama kolorów
Rozdzielczość
S27C750P
16,7 mln
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148 MHz (analogowy, HDMI)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o
napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu
znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może
się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
Kabel D-Sub z dwoma 15-stykowymi złączami,
odłączany
Złącze HDMI-to-DVI, odłączane
Kabel HDMI, Odłączany
Wymiary (Szer. x
Wys. x Głęb.) / Waga
Bez podstawy
624,6 x 371,3 x 32,3 mm
Z podstawą
624,6 x 515,6 x 200 mm / 5,8 kg
Środowisko pracy
Obsługa urządzenia
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
10 Dane techniczne
83
10
Dane techniczne
Nazwa modelu
S27C750P
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z
każdym systemem zgodnym z funkcją Plug &
Play. Obustronna wymiana danych między
monitorem a systemem komputerowym
optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja
monitora odbywa się automatycznie. Niemniej
jednak można dostosować ustawienia instalacji
do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej
więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy
lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
84
10
Dane techniczne
10.2 Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody
zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie oszczędzania
energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze
lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do
komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Zużycie energii wg
normy Energy Star
Tryb oszczędzania
energii
Zasilanie wyłączone
(przyciskiem
zasilania)
Wskaźnik zasilania
Włączona
Miga
Wył.
29 W
Standardowo 0,3
watów
Standardowo 0,3
watów
Maks. 0,45 W
Maks. 0,45 W
Zużycie energii


Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi
na zmianę ustawień.
ENERGY STAR® jest zastrzeżonym w USA znakiem towarowym agencji Amerykańska Agencja
Ochrony Środowiska.
Moc wg normy Energy Star jest mierzona za pomocą metody testowej określonej bieżącym
standardem Energy Star®.

Aby obniżyć zużycie energii do 0 watów, należy wyłączyć przełącznik zasilania z tyłu produktu albo
odłączyć przewód zasilający. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
koniecznie odłączyć przewód zasilający. Aby ograniczyć zużycie energii do 0, gdy nie jest
dostępny przycisk zasilania, odłącz zasilanie.
10 Dane techniczne
85
10
Dane techniczne
10.3 Tabela trybu standardowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż
podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór
optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.

Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor
LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60
Hz w monitorze CDT przed wymianą.
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość
ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego
trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED.
W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty
graficznej.
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
10 Dane techniczne
86
10
Dane techniczne
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
720 x 480,480p
31,470
59,940
27,000
+/+
720 x 576,576p
31,250
50,000
27,000
+/+
1280 x 720,720p
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720,720p
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080,1080p
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080,1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
HDMI

Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany
cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu
naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością
odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).
10 Dane techniczne
87
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http:/www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatek
88
Dodatek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Dodatek
89
Dodatek
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
Œ+!")!+~%
@#
$)+
(!&"Ž"
&!&
ŒŒ)!+~%+
(
!&"Ž"&!&
http://www.samsung.com/pl
Dodatek
90
Dodatek
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Dodatek
91
Dodatek
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Dodatek
92
Dodatek
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatek
93
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez
klienta)
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.

Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych. (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).

Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.

Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;

Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Dodatek
94
Dodatek
Pozostałe okoliczności

Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)

Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
Dodatek
95
Dodatek
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że
po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Dodatek
96
Dodatek
Terminologia
OSD
Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej
jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za
pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.
Gamma
Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach.
Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko
na jasność średnią.
Skala szarości
Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów
między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami
w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali
szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.
Prędkość skanowania
Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania
ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć
odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością
skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza,
że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od
parametrów kart graficznych komputera i monitora.
Częstotliwość pozioma
Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w
liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma,
mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie
monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są
nadawane 85000 razy na sekundę. Częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.
Częstotliwość pionowa
Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile
obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości
pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana
także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.
Dodatek
97
Dodatek
Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada
potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1200 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1,200 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Plug & Play
Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i
komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.
Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.
Dodatek
98
Indeks
C
O
Czas powtarzania klawisza 68
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta) 94
Czas reakcji 50
Czerń HDMI 49
Czerwony 54
Czynności wstępne 30
Czyszczenie 8
E
Elementy 22
Ogólne 83
Ostrość 43
Oszcz energii 64
Oszczędzanie energii 85
P
Podłączanie i korzystanie z komputera 31
Prawa autorskie 7
Prawidłowa postawa przy produkcie 19
G
Gamma 58
I
INFORMACJE 71
Precyzyjne 53
Pytania i odpowiedzi 81
R
Rozmiar obrazu 47
Instalacja 26
S
J
Jasność 41, 62
Język 59
K
Klawisz dostosow 70
Kontakt do SAMSUNG 88
Kontrast 42
SAMSUNG MAGIC Bright 44
SAMSUNG MAGIC Upscale 46
Sprawdzanie zawartości 20
T
Tabela trybu standardowego 86
Terminologia 97
Ton kolorów 57
Tryb PC/AV 67
M
MagicRotation Auto 29
MultiScreen 76
N
Niebieski 56
U
Ustaw wył czas 65
W
Wykrywanie źródła 69
Wył czasowy 66
Indeks
99
Indeks
Wymagania które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung 78
Wyświetlanie godziny 61
Z
Zasady bezpieczeństwa 10
Zasady utylizacji 96
Zeruj 63
Zgrubne 52
Zielony 55
Indeks
100
Download PDF

advertising