Samsung | SC4131 | Samsung SC4140 Használati utasítás

DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
HU
Page 1
Használati utasítás
PORSZÍVÓ
❈ A készülék üzembe helyezése elŒtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
❈ Csak belsŒ használatra.
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/register oldalunkon
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 2
FONTOS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
1.
Az utasításokat figyelmesen olvassa el. Bekapcsolás elŒtt ellenŒrizze, hogy a
porszívó alján, a géptörzslapon felt¦ntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
2.
FIGYELMEZTETÉS : Ne használja a készüléket, ha a szŒnyeg vagy a padló vizes.
Ne használja víz felszívására.
3.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelŒ tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelŒs
személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
4.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
5.
Porzsák nélkül a porszívót ne használja! A legnagyobb hatékonyság megŒrzése
érdekében ürítse ki a porzsákot mielŒtt megtelik.
6.
Ne használja a porszívót égŒ gyufa, hamu vagy cigarettavég feltakarítására.
Kandallótól és más forró tárgyaktól tartsa a porszívót távol! A hŒ deformálhatja és
elszínezheti a készülék m¦anyag részeit.
7.
Ne porszívózzon nehéz, éles tárgyakat, mert azok károsíthatják a készüléket. Ne
álljon rá a csŒ tartozékaira! Ne helyezzen sùlyt a csŒre! Ne zárja el a beszívó és
kivezetŒ nyílást!
8.
ElŒször kapcsolja ki a készüléket, és csak utána hùzza ki a konnektorból. Ne a
kábelt hùzza, amikor a dugaszt ki akarja venni a konnektorból. GyŒzŒdjön meg, hogy
a dugasz ki van hùzva, mielŒtt hozzányùl a sz¦rŒhöz.
9
A készülék tisztítása vagy karbantartása esetén a dugaszt a konnektorból ki kell
hùzni.
10. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott.
11. Ha a porszívó nem m¦ködik megfelelŒen, kapcsolja ki és forduljon engedélyezett
szerelŒhöz.
12. Veszély elkerülése érdekében, ha a csatlakozó kábel megsérül, a gyártóval, egy
szerelŒvel vagy hasonló képesítés¦ személlyel kell kicseréltetni.
13. A porszívó egy önvisszaállító hŒvédŒ kapcsolóval van ellátva, amely tùlmelegedés
esetén a készüléket automatikusan kikapcsolja. A tùlmelegedést dugulás okozhatja a
sz¦rŒben, a fejben a toldócsŒben vagy a csŒben. A hiba elhárítása és a motor
kih¦lése után a porszívó automatikusan ùjraindul.
HU-2
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 3
1 A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
OPCIÓ
▲
A felszereltség modelltŒl függŒen változhat.
▲
Tároláskor tegye a padlófejet fel.
▲
Eszköz tárolása.
HU-3
OPCIÓ
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 4
2 A PORSZÍVÓ ÜZEMELTETÉSE
2-1 CSATLAKOZÓKÁBEL
2-2 KI-/BEKAPCSOLÁS
MEGJEGYZÉS
Ha a dugaszt a hálózatból kihùzza, a dugaszt
fogja meg, nem a
kábeltŒl fogva hùzza ki!
2-3 ÁRAMSZABÁLYOZÁS
MIN = Sima felületre, például függöny.
MAX = Durva padlóra és szŒnyegre.
2-4 SZÍVÁSSZABÁLYOZÁS
SötétítŒk, kisebb szŒnyegek és más
könnyebb anyagok tisztításakor a
szívóerŒ csökkentése érdekében
hùzza el a levegŒztetŒ nyílást.
2-5 A FÚVÓ HASZNÁLATA
A készülék bal hátsó felén van elhelyezve.
1) A csövet a porszívó törzsérŒl vegye le.
2) A csövet a fùvó lyukba csatlakoztassa.
HU-4
MIN
MAX
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 5
2-6 PADLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
OPCIÓ
OPCIÓ
OPCIÓ
Padlószívó fej
PortörlŒ
Rés
LEHETÃSÉG
Pokróctisztító Ágynem¦ vagy takaró
kefe
portalanítására
▲
A jellemzŒk az egyes modelleknél eltérhetnek.
HU-5
A kefét körülvevŒ állati szŒröket,
bolyhokat egy ollóval lehet levágni
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
PORTÖRLÃ KEFE
Page 6
RÉS ESZKÖZ
- PortörlŒ kefe használható
bùtorra, polcokra,
könyvekre, stb.
- Rés eszköz használható
radiátorokra, résekben,
sarkokban, párnák között.
- Hatékonyság érdekében a
Padlószívó fejet a Rés
eszközzel tisztítsa.
3 JELZÃLÁMPÁK
Ha a jelzŒlámpa színe megváltozik kérjük,
cserélje ki a porzsákot.
3-1 A PORZSÁK KICSERÉLÉSE
1
2
3
4
3-2 TEXTIL PORZSÁK (OPCIÓ)
Használat után, ha a zsák tele van, tisztítsa a textil zsákot ki és használja ùjra.
FIGYELEM :
Kérjük, ne használja a készüléket megfelelŒ porzsák nélkül.
HU-6
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 7
4 A BEMENETI SZÙRÃ TISZTÍTÁSA (OPCIÓ)
1
2
3
4
MEGJEGYZÉS : Ne engedje, hogy a sz¦rŒ elduguljon, mert az teljesítménycsökkenést vagy motorkárosodást okozhat.
5 A KÜLSÃ SZÙRÃ TISZTÍTÁSA (Egyes típusoknál)
1
2
3
4
5
6
- HA PROBLÁMÁJA VAN
PROBLÉMA
A motor nem indul el.
A szívóerŒ folyamatosan
csökken.
A kábel nem tekeredik
vissza teljesen.
A porszívó nem szívja fel
a szemetet.
OK
Áramhiány.
HŒ védŒkapcsoló.
CsŒfej, szívócsŒ vagy
toldócsŒ eldugult.
EllenŒrizze, hogy a kábel
nem csavarodott össze.
Lyuk vagy hasadás a
csövön.
A porszívót jóváhagyták a következŒk.
BMC direktíva : 2004/108/EEC
Alacsony Feszültség Biztonsági Direktíva : 2006/95/EC
HU-7
JAVÍTÁS
EllenŒrizze a kábelt, a dugaszt
és a konnektort. Hagyja kih¦lni.
Távolítsa el a tárgyat.
Hùzzon a kábelbŒl 2-3 métert ki és
nyomja meg a visszatekerΠgombot.
EllenŒrizze a csövet, és ha
szükséges cserélje ki.
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 8
5 KIMENETI SZÙRÃ (MÙSZAKI ADATOK)
A 2/1984 (III. 10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk, hogy a SAMSUNG
gyártmányù SC4110, SC4111,SC4112,SC4130, SC4131,SC4135, SC4140, SC4141,SC4147,SC4185,
típusù háztartási porszívó megfelel az alábbi mûszaki elôírásoknak.
Model
Szín
Készülék színe
Teljesítmény
Clean Force
SC4110 SC4111 SC4112 SC4130 SC4131 SC4135 SC4140 SC4141 SC4147 SC4185
Kék Királykék Euro piros Euro piros Barna Királykék
Teljesítményfelvétel (W)
1500
Maximális szívóteljesítmény (W) 320
Szabályozhatóság
Markolati teljesítmény szabályozás
Zajszint (dB/A)
83
Maximális szívóerŒ (kPa)
30
Maximális légáramlás (liter/mp) 39
1500
320
83
30
39
1500 1600
320 320
83
83
30
30
39
39
Porzsák
Filterek
1600
320
83
30
39
1600
320
83
30
39
Kék Metálpiros Metálpiros Metálpiros
1600
320
+
83
30
39
1600
320
+
83
30
39
1600
320
+
83
30
39
1800
350
+
83
30
39
Porzsák
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Portartály
Porzsák ¦rtartalom (liter)
3.0
3.0
3.0
3.0
3,0
3,0
3,0
3.0
3.0
3,0
Portartály ¦rtartalom (liter)
Porzsák típusa
VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77 VP-77
Twister elŒsz¦rŒ ¦rtartalma (liter)
TelítettségjelzŒ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sz¦rések száma (papírporzsák esetén)
HEPA filter
Micro filter
4
+
4
+
4
+
PorszívócsŒ
4
+
4
+
4
+
4
+
4
H11
-
4
+
Anyaga
Fém M¦anyag M¦anyag Fém Fém Fém Fém Fém Fém
Teleszkópos fémcsŒ
+
+
+
+
Csatlakozókábel
Automata kábelfeltekerés
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Felszereltség
Twister elŒsz¦rŒ
+
Smart elŒsz¦rŒ
Smart Wing System
VédŒ kerékbevonat
SzŒnyegtisztítófej
2 állású
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Fém 2 állású
Smart szívófej
Parketta-specialista
Mini turbó porszívófej
+
Turbó porszívófej
Tartozékok
BeépítheŒ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Porolókefe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kárpitkefe
Résszívófej
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Méretek
M¦ködési hossz (m)
6.25
Tömeg (kg)
3.76
Készülék mérete (Szél.xMag.xMély.) (mm)
275x230x365
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
HU-8
4
H11
Fém
+
+
+
+
+
+
+
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
CS
Page 9
Návod k obsluze
VYSAVAČ
❈ Pfied uvedením zafiízení do provozu si prosím peãlivû pfieãtûte tento návod.
❈ Pouze pro použití uvnitfi.
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 10
DÒLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPAT¤ENÍ
1. Peãlivû si pfieãtûte všechny pokyny. Pfied zapnutím zafiízení se ujistûte, že
použité napájení odpovídá hodnotám uvedeným na štítku umístûném na spodní
stranû vysavaãe.
2. VAROVÁNÍ : Nepoužívejte vysavaã na mokré koberce a podlahy.
Nepoužívejte vysavaã k vysávání vody.
3. Tento pfiístroj není urãen pro použití osobami (vãetnû malých dûtí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostateãné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být pfiípady, kdy jejich bezpeãnost zajistí
odpovûdná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne tûmto
osobám pokyny k jejímu používání.
4. Dohlížejte na malé dûti a zajistûte, aby pfiístroj nepoužívaly jako hraãku.
5. Vysavaã nepoužívejte bez prachového sáãku. Aby byl provoz vysavaãe co nejefektivnûjší, vymûÀte prachový sáãek pfiedtím, než se zcela zaplní.
6. Nepoužívejte vysavaã k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových
oharkÛ. Udržujte vysavaã v dostateãnû vzdálenosti od kamen a jiných zdrojÛ
tepla.
Teplo mÛže zdeformovat a zpÛsobit zmûnu barvy plastových ãástí zafiízení.
7. Vyvarujte se vysávání tvrdých, ostrých pfiedmûtÛ, protože by mohly poškodit
ãásti vysavaãe. Nestoupejte na hadici. Na hadici nepokládejte žádné tûžké
pfiedmûty.
Neblokujte sací nebo vyfukovací ãást vysavaãe.
8. Pfied odpojením vysavaãe z elektrické zásuvky ho nejdfiív vypnûte. Neodpojujte
zástrãku ze síÈové zásuvky tahem za napájecí kabel. Pfied manipulací s filtrem
zajistûte, aby byl napájecí kabel vysavaãe vytažen ze zásuvky.
9. Pfied ãištûním a ùdržbou vysavaãe musíte vytáhnout napájecí kabel ze síÈové
zásuvky.
10. Nedoporuãujeme používat prodlužovací kabel.
11. Pokud vysavaã nefunguje správnû, vypnûte zdroj energie a kontaktujte autorizovaný servis.
12. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jeho výmûnu provést výrobce, jeho
servisní zástupce nebo podobnû kvalifikovaná osoba, aby nemohlo dojít k ùrazu.
13. Vysavaã je vybaven tepelnou ochranou se samostatným resetem, která v
pfiípadû pfiehfiátí vysavaã automaticky vypne. K pfiehfiátí mÛže dojít
zablokováním filtru, hubice, trubice nebo hadice. Po odstranûní pfiíãiny a vychladnutí motoru se vysavaã automaticky zapne.
CS-2
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 11
1SESTAVENÍ VYSAVAČE
VOLITELNÁ MOŽNOST
VOLITELNÁ MOŽNOST
▲
Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
▲
Pfied uskladnûním zaparkujte podlahovou hubici.
▲
Úložný prostor pro nástroje
CS-3
VOLITELNÁ MOŽNOST
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 12
2 OVLÁDÁNÍ VYSAVAČE
2-1 NAPÁJECÍ KABEL
2-2 VYPÍNAČ NAPÁJENÍ
POZNÁMKA:
Pfii vytahování zástrãky
ze zásuvky prosím
uchopte napájecí kabel
za jeho zástrãku, nikoliv
za samotný kabel.
Jinak mÛže dojít k
nežádoucímu natažení
kabelu.
2-3 OVLADAČ VÝKONU (POUZE TYP VOLUME)
MIN = Urãeno pro jemné tkaniny
(napfi. záclony).
MAX = Urãeno pro tvrdé podlahové
krytiny a zátûžové koberce.
2-4 REGULACE SÁNÍ
Pro snížení sacího výkonu pfii ãištûní
závûsÛ, malých kobercÛ a dalších
lehkých tkanin posuÀte kryt ventilaãního
otvoru tak, aby byl vidût otvor.
2-5 POUŽITÍ VYFUKOVÁNÍ VZDUCHU
Je umístûn na levé zadní stranû vysavaãe.
1) Odpojte hadici od tûla vysavaãe.
2) Pfiipojte pfiíchytku hadice k vyfukovacímu
otvoru.
CS-4
MIN
MAX
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 13
2-6 POUŽITÍ NÁSTROJÒ NA ČIŠTùNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN
VOLITELNÁ
MOŽNOST
VOLITELNÁ
MOŽNOSTa
VOLITELNÁ
MOŽNOST
Podlahová hubice
Prachová
hubice
Štûrbinová
hubice
VOLITELNù
Kartáãna pokrývky Potahy nebo pokrývky
▲
Funkce se u jednotlivých modelÛ mohou lišit.
CS-5
Chlupy nebo nitû v okolí
kartáãe odstfiihnûte
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
PRACHOVÝ KARTÁČ
Page 14
ŠTùRBINOVÁ HUBICE
- Prachový kartáã na
nábytek, police, knihy,
atd.
- Štûrbinová hubice pro
ãištûní radiátorÛ, štûrbin,
rohÛ, míst mezi polštáfii.
- Pro zajištûní dobré
ùãinnosti ãistûte podlahovou hubici
štûrbinovou hubicí.
3 INDIKÁTORY
Když se zmûní barva indikátoru, vymûÀte prosím
prachový sáãek.
3-1 VÝMùNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
4
3-2 PRO TEXTILNÍ SÁČEK(VOLITELNÁ MOŽNOST)
Pokud je po použití vysavaãe textilní sáãek plný prachu, vyprázdnûte
jej a znovu použijte.
VAROVÁNÍ : Nezapínejte prosím vysavaã, aniž by byl pfiipevnûn prachový
sáãek.
CS-6
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 15
4 ČIŠTùNÍ VSTUPNÍHO FILTRU (VOLITELNÁ MOŽNOST)
1
2
3
4
POZNÁMKA : Nedovolte, aby se tento filtr ucpal. Jinak mÛže dojít ke snížení
výkonu nebo poškození motoru.
5 ČIŠTùNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (doplÀkové pfiíslušenství)
1
2
3
4
5
6
- V P¤ÍPADù, ŽE SE VYSKYTNE PROBLÉM
PROBLÉM
Nezapne se motor.
Sací výkon se postupnû
snižuje.
Kabel se nenavíjí zpût
celý.
Vysavaã nevysává
neãistoty.
P¤ÍČINA
¤EŠENÍ
Není pfiipojeno napájení.
Zkontrolujte kabel, zástrãku a zásuvku.
Aktivovala se tepelná pojistka.
Nechte vysavaã vychladnout.
Hubice, sací hadice nebo
OdstraÀte blokující
trubice je ucpaná.
pfiedmût.
Zkontrolujte, zda není kabel zkroucený Vytáhnûte 2-3m kabelu a znovu stisknûte
nebo nerovnomûrnû navinutý.
tlaãítko pro navíjení kabelu.
V hadici je prasklina nebo
Zkontrolujte hadici a v
otvor.
pfiípadû potfieby ji vymûÀte.
Tento vysavaã splÀuje následující.
Smûrnice EMC : 2004/108/EEC
Bezpeãnostní smûrnice pro používání nízkého napûtí : 2006/95/EC
CS-7
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 16
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
SK
Page 17
Návod na pouÏitie
VYSÁVAČ
❈ Pred používaním zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na použitie
a uschovajte ho pre ìalšie použitie.
❈ Len na použitie v interiéri.
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 18
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Pozorne si preãítajte tieto pokyny. Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky skontrolujte, ãi sa napätie v elektrickej sieti zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej ãasti zariadenia.
2. VÝSTRAHA : Zariadenie nepoužívajte, ak sù koberce alebo podlaha navlhnuté.
Nevysávajte vodu.
3. Tento spotrebiã nie je urãený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, prípadne
s nedostatkom skùseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerat’ alebo
sa im neposkytnù pokyny o používaní spotrebiãa zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpeãnost’.
4. Deti by mali byt’ pod dohºadom, aby sa zaistilo, že sa nebudù hrat’ so zariadením.
5. Zariadenie nepoužívajte bez vrecka na neãistoty. Aby sa zabezpeãil maximálny
výkon, vrecko na neãistoty vyãistite ešte pred jeho ùplným zaplnením.
6. Nevysávajte žiadne horùce predmety (zápalky, uhlíky, ohorky z cigariet).
Zariadenie neumiestÀujte do blízkosti výhrevných telies.
Teplo môže spôsobiÈ deformácie a poškodenie povrchovej ùpravy plastových
ãastí zariadenia.
7. Nevysávajte žiadne tvrdé ani ostré predmety, pretože by mohli poškodiÈ zariadenie. Nikdy nestojte na hadici ani trubici. Na hadicu neklaìte žiadne Èažké predmety. Neblokujte nasávaciu ani vyfukovaciu ãasÈ.
8. Pred odpojením zariadenia od elektrickej zásuvky zariadenie vypnite.
Pri odpájaní sieÈovej šnùry nikdy neÈahajte za šnùru samotnù.
Pred manipuláciou s filtrom odpojte sieÈovù šnùru.
9. Pred ãistením a ùdržbou zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
10. Neodporùãame používanie predlžovacích šnùr.
11. Ak zariadenie nepracuje štandardne, odpojte ho od napájania a kontaktujte
autorizovaný servis.
12. Aby ste predišli riziku ùrazu elektrickým prùdom, poškodenù sieÈovù šnùru môže
vymeniÈ len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
13. Zariadenie je vybavené tepelnou poistkou, ktorá ho pri prehriatí automaticky
vypne. Prehriatie môže vznikaÈ následkom zablokovania filtra, hubice, sacej
hubice, alebo hadice. Po odstránení príãiny zablokovania a vychladnutí motora
sa zariadenie automaticky zapne.
SK-2
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 19
1ZOSTAVENIE ZARIADENIA
VARIANT
VARIANT
▲
Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.
▲
Pred skladovaním zariadenia založte podlahovù hubicu.
▲
Úložný priestor na príslušenstvo.
SK-3
VARIANT
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 20
2 POUŽÍVANIE ZARIADENIA
2-1 SIEËOVÁ ŠNÚRA
2-2 PREPÍNAČ ON/OFF
(Zapnutie/Vypnutie)
POZNÁMKA:
Pri odpájaní sieÈovej
šnùry od elektrickej
zásuvky Èahajte za koncovku, nikdy nie za
šnùru samotnù, aby
ste zabránili nadmernému
namáhaniu šnùry.
2-3 REGULÁCIA VÝKONU (LEN MODEL S OVLÁDANÍM NA ZARIADENÍ)
MIN = Jemné textílie, napr. záclony.
MAX = Drsné podlahy a silne zneãistené koberce.
2-4 REGULÁCIA SACEJ SILY
Ak chcete znížiÈ silu satia pri vysávaní
závesov, koberãekov a iných jemných
textílií, posunutím krytu otvorte otvor
na hadici.
2-5 POUŽÍVANIE DÚCHADLA
Nachádza sa ºavej zadnej strane vysávaãa.
1) Od vysávaãa odpojte hadicu.
2) Hadicu zapojte do dùchacieho otvoru
koncom s príchytkami.
SK-4
MIN
MAX
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
Page 21
2-6 POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VARIANT
VARIANT
VARIANT
Podlahová hubica
Štrbinová
hubica
Kefová hubica
VARIANT
Kefová hubica
na poÈahy
Oblieãka alebo
poÈah
Nožniãkami odstráÀte zvieraciu
srsÈ alebo namotané vlákna.
▲
Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.
SK-5
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:01 AM
KEFOVÁ HUBICA NA PRACH
Page 22
ŠTRBINOVÁ HUBICA
- Hubica na prach pre
nábytok, police, knihovniãky atì.
- Hubica na štrbiny pre
radiátory, kùty, štrbiny,
medzery medzi matracmi.
- Štrbinovou hubicou
môžete vyãistiÈ podlahovù hubicu. Zvýši sa
tak jej ùãinnosÈ.
3 INDIKÁTORY
Ak sa zmení farba indikátora, vymeÀte vrecko na
neãistoty.
3-1 VÝMENA VRECKA NA NEČISTOTY
1
2
3
4
3-2 PRE PLÁTENÉ VRECKO (VARIANT)
Ak je po použití plátené vrecko zaplnené, vyãistite ho a môžete ho
používaÈ znova.
VÝSTRAHA : Vysávaã nepoužívajte bez založeného vrecka na neãistoty.
SK-6
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 23
4 ČISTENIE SACIEHO FILTRA (VARIANT)
1
2
3
4
POZNÁMKA : Nedovoºte, aby sa filter upchal. Môže to spôsobiÈ zníženie výkonu
alebo poškodenie motora.
5 ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (Voliteºný)
1
2
3
4
5
6
- PROBLÉMY A RIEŠENIA
PROBLÉM
Nefunguje motor.
Klesá sací výkon.
SieÈová šnùra sa ùplne
nenavinie.
Vysávaã nevysáva.
PRÍČINA
Nefunguje napájanie. Aktivovala
sa tepelná poistka.
Sacia hubica, nasávacia hadica
alebo trubica sù upchaté.
Skontrolujte, ãi sieÈová šnùra nie
je pokrùtená alebo zamotaná.
V hadici je prasklina
alebo otvor.
RIEŠENIE
Skontrolujte sieÈovù šnùru, koncovku a
zásuvku. Zariadenie nechajte vychladnùÈ.
OdstráÀte príãinu upchatia.
OdviÀte cca 2-3 m šnùry a znova
stlaãte tlaãidlo pre navinutie.
Skontrolujte hadicu a v prípade
potreby ju vymeÀte.
Vysávaã vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC : 2004/108/EEC
Smernice o bezpeãnosti nízkonapäÈových zariadení : 2006/95/EC
SK-7
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 24
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
EN
Page 25
Operating Instructions
VACUUM CLEANER
❈ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❈ For indoor use only.
Register your product at www.samsung.com/register
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 26
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage
of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on
the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag
before it is full in order to maintain the best efficiency.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette
butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may
damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a
weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
8. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the
electrical outlet. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the electrical outlet. Ensure that it is disconnected before attending to the filter.
9. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply
and consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out which
automatically shuts off on over-heating. Overheating can be caused by
blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and
allowing the motor to cool, the vacuum cleaner will automatically restart.
EN-2
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 27
1 ASSEMBLING THE CLEANER
OPTION
OPTION
▲
Features may vary according to model.
▲
For storage, park the floor nozzle.
▲
Tool storage
EN-3
OPTION
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 28
2 OPERATING YOUR CLEANER
2-1 POWER CORD
2-2 ON/OFF SWITCH
NOTE :
When removing the
plug from the socket,
please take care to
grasp the plug, not
the cord in order to
avoid undue stress.
2-3 POWER CONTROL(VOLUME TYPE ONLY)
MIN = For delicate fabrics, e.g.
net curtains.
MAX = For hard floors and heavily
soiled carpets.
2-4 SUCTION CONTROL
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs and other
light fabrics, slide the air vent until the
hole is open.
2-5 USING THE BLOWER
Located on the left rear side of the cleaner.
1) Disconnect the hose from the body
of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the
blow hole.
EN-4
MIN
MAX
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 29
2-6 USING FLOOR TOOLS
OPTION
OPTION
OPTION
Floor Nozzle
Dusting
Crevice
OPTION
Blanket brush
Bedclothes or
Blanket
Cut off pet hairs or threads surrounding brush by using scissors.
▲
Features may vary according to model.
EN-5
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
DUSTING BRUSH
- Dusting brush for furniture. shelves,
books, etc.
Page 30
CREVICE TOOL
- Crevice tool for radiators,
crevices, corners,
between cushions.
- For efficiency. clean
Floor Nozzle with
Crevice Tool.
3 INDICATOR LIGHTS
When the indicator color has changed
Please replace the dust bag.
3-1 CHANGING THE DUST BAG
1
2
3
4
3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.
WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag
fitted.
EN-6
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 31
4 CLEANING THE INLET FILTER(OPTION)
1
2
3
4
NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction
or may damage the motor.
5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)
1
2
3
4
5
6
- IF YOU HAVE A PROBLEM
PROBLEM
Motor does not start.
Suction force is gradually
decreasing.
Cord does not rewind fully.
Vacuum cleaner does not
pick up dirt.
CAUSE
REMEDY
No power supply.
Thermal cut-out.
Nozzle, suction hose or
tube is blocked.
Check that the cord is not
twisted or wound unevenly.
Check cable, plug and
socket.Leave to cool.
Crack or hole in hose.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
EN-7
Remove the object.
Pull the cord out 2-3m and push
down the cord rewind button.
Check hose and replace if
required.
DJ68-00341G(4EA)-0.9
8/7/09 1:02 AM
Page 32
DJ68-00341G REV(0.9)
Download PDF

advertising