Samsung | AC035FB1DEH | Samsung Kasetonowe 1-kierunkowe Instrukcja obsługi

informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapobiec porażeniu prądem, przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia i instalacji
urządzenia należy odłączyć zasilanie.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem przeczytać uważnie instrukcję obsługi klimatyzatora, aby się upewnić, że wie się,
jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać poszczególne funkcje nowo nabytego urządzenia.
Z uwagi na to, że instrukcja obsługi obejmuje kilka różnych modeli, właściwości Twojego
klimatyzatora mogą się nieco różnić od tych, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższym centrum serwisowym lub
odwiedzenie naszej strony internetowej www.samsung.com, na której znaleźć można pomoc i
informacje w trybie on-line.
Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
Potencjalne ryzyko obrażeń lub szkód materialnych.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub
obrażeń podczas korzystania z klimatyzatora, należy przestrzegać
podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
NIE próbuj (samodzielnie naprawić urządzenia).
NIE demontuj urządzenia.
NIE dotykaj.
Przestrzegaj uważnie instrukcji.
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
Upewnij się, że urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu
prądem.
Zadzwoń do centrum serwisowego po pomoc.
Zalecane instrukcje lub przydatne informacje na temat obsługi
urządzenia.
Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w publikacji po to, aby zapobiec
obrażeniom użytkownika i osób trzecich.
Przestrzegaj ich.
Po zapoznaniu się z tym rozdziałem instrukcję obsługi należy odłożyć w
bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
02_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 2
2017-05-17 오후 5:40:53
OSTRZEŻENIE
ZNAKI OSTRZEGAWCZE ZAKAZU
POLSKI
Aby uniknąć pożaru, wybuchu lub obrażeń, nie instaluj klimatyzatora w
pobliżu niebezpiecznych substancji lub urządzeń używających otwartego
ognia.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub wybuchu.
Nie ustawiaj żadnych przedmiotów z przodu klimatyzatora i nie blokuj go. Nie
stawaj na klimatyzatorze, nie wieszaj się na nim, ani nie kładź na nim żadnych
ciężkich przedmiotów.
•Potencjalne ryzyko obrażeń.
Nie instaluj modułu zewnętrznego w niestabilnym miejscu lub na wysoko
położonej powierzchni, z której może spaść.
•Jeżeli moduł zewnętrzny spadnie, może spowodować obrażenia lub utratę
mienia.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane niezgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi mogą spowodować awarię lub
uszkodzenie klimatyzatora. W takim przypadku koszty naprawy urządzenia
ponosi użytkownik.
W przypadku przedostania się do rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy
jakichkolwiek gazów lub zanieczyszczeń za wyjątkiem chłodziwa R-410A może
dojść do poważnej awarii i obrażeń.
Nie używaj w pobliżu klimatyzatora łatwopalnych gazów w sprayu, takich jak
np. środki owadobójcze.
•Potencjalne ryzyko pożaru, porażenia prądem lub awarii urządzenia.
Nie wkładaj do otworów klimatyzatora palców, ani żadnych ciał obcych, takich
jak gałęzie.
•Pilnuj, aby dzieci nie zbliżały się do klimatyzatora i nie bawiły się nim.
Potencjalne ryzyko obrażeń.
Nie odcinaj wtyczki kabla zasilania i nie podłączaj jej do innego kabla
zasilania.
Nigdy nie próbuj przedłużyć kabla zasilania.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Nie szarp za kabel zasilania i nie dotykaj jego wtyczki mokrymi rękami.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Nigdy nie używaj kabla, jeżeli on sam lub jego wtyczka są uszkodzone, jak
również nie podłączaj go do obluzowanego gniazdka ściennego.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami krajowymi i przy użyciu dozwolonych kabli.
•W przypadku użycia niewłaściwego kabla zasilania lub nieprawidłowego
wykonania prac elektrycznych istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Podłącz kabel zasilania do odpowiedniego przyłącza i przymocuj go
zaciskiem.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _03
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 3
2017-05-17 오후 5:40:53
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Nie podłączaj samodzielnie klimatyzatora z urządzeniem grzewczym, jak
również nie próbuj go samodzielnie zdemontować, zmodyfikować lub
naprawić.
•Potencjalne ryzyko awarii urządzenia, pożaru lub porażenia prądem.
W razie konieczności naprawy skonsultować się z centrum serwisowym.
W przypadku demontażu lub ponownej instalacji klimatyzatora skonsultuj się
ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.
•Potencjalne ryzyko awarii, wycieku wody, pożaru lub porażenia prądem.
Przed przystąpieniem do instalacji klimatyzatora skonsultuj się ze sprzedawcą
lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
•Nieprawidłowa instalacja stwarza ryzyko awarii, wycieku wody, pożaru lub
porażenia prądem.
•Jeżeli klimatyzator ma być zainstalowany w specjalnym miejscu, takim jak
kompleks fabryczny lub obszar nadmorski (duża zawartość soli), skonsultuj
się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania dodatkowych
wskazówek dotyczących instalacji.
Jeżeli klimatyzator ma być używany przez dłuższy okres czasu, zainstaluj go
wraz z mocno przytwierdzonym wspornikiem.
•Jeżeli klimatyzator spadnie, może spowodować obrażenia lub utratę mienia.
W przypadku zamoczenia klimatyzatora natychmiast odłącz go od prądu i
zadzwoń do najbliższego centrum serwisowego.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Zainstaluj osobny wyłącznik obwodu i wyłącznik zwarciowy przeznaczony
tylko dla klimatyzatora.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania musi on zostać wymieniony przez
producenta lub wykwalifikowanego serwisanta.
Upewnij się, że zasilanie spełnia aktualnie obowiązujące normy
bezpieczeństwa.
Zawsze instaluj klimatyzator zgodnie z aktualnymi lokalnymi normami
bezpieczeństwa.
Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne ze specyfikacją i czy
zainstalowana moc jest wystarczająca, aby zapewnić sprawne działanie innych
urządzeń domowych podłączonych do tej samej instalacji elektrycznej.
Klimatyzator musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
elektrycznymi i przepisami bezpieczeństwa.
Zainstaluj dostarczone kable w solidny sposób. Przymocuj je starannie, aby na
listwę przyłączeniową nie działały siły zewnętrzne.
•W przypadku obluzowanego połączenia może się wydzielać ciepło, co grozi
porażeniem prądem lub pożarem.
04_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 4
2017-05-17 오후 5:40:53
OSTRZEŻENIE
ZNAKI OSTRZEGAWCZE ZAKAZU
POLSKI
Używaj tylko wyłącznika automatycznego o odpowiednim prądzie
znamionowym.
•Nigdy nie używaj w charakterze wyłącznika obwodu drutów stalowych czy
miedzianych.
Mogłoby to spowodować pożar lub awarię urządzenia.
Klimatyzator należy podłączać do oddzielnego źródła zasilania.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Nie naciągaj nadmiernie kabla i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
Nie zginaj nadmiernie kabla zasilania.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Zawsze sprawdzaj, czy połączenia elektryczne (wejście kabla, przekrój
przewodów, zabezpieczenia…) są zgodne ze specyfikacją elektryczną i
zaleceniami podanymi w schemacie podłączeń elektrycznych.Zawsze sprawdź,
czy wszystkie połączenia są zgodne z normami dotyczącymi instalacji
klimatyzatorów.
Używaj gniazdka z uziemieniem. Nie podłączaj do tego samego gniazdka
żadnych innych urządzeń poza klimatyzatorem.
•Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do uziemienia. Nie podłączaj
przewodu uziemienia do rury doprowadzającej gaz lub wodę, do
piorunochronu lub przewodów uziomowych telefonu.
•Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo uziemione, istnieje ryzyko porażenia
prądem.
Zawsze sprawdź, czy dostępne jest odpowiednie połączenie uziomowe.
Przed przystąpieniem do naprawy lub demontażu odłącz klimatyzator od
zasilania elektrycznego.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _05
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 5
2017-05-17 오후 5:40:53
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Podczas instalacji urządzenia najpierw podłącz przewody doprowadzające
czynnik chłodzący, a dopiero potem linie elektryczne.
Przy demontażu zawsze najpierw odłączaj linie elektryczne, a dopiero potem
przewody doprowadzające czynnik chłodzący.
Sprawdź, czy klimatyzator jest podłączony do zasilania zgodnie z zaleceniami
podanymi w schemacie podłączeń elektrycznych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
niedozwolonych zmian lub nieprawidłowego podłączenia przewodów
elektrycznych i hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń i niespełnienie
wymogów przedstawionych w tabeli „Limity” w niniejszej instrukcji obsługi
pociągnie za sobą natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
Upewnij się, że do klimatyzatora nie przedostała się woda.
•Potencjalne ryzyko porażenia prądem.
Wyłączaj klimatyzator przy użyciu dostarczonego pilota lub innych akcesoriów
sterowniczych (jeżeli takowe dostarczono). Nie wyłączaj urządzenia
przez wyjęcie wtyczki z gniazdka (chyba że w przypadku bezpośredniego
zagrożenia).
Nie otwieraj kratki przedniej podczas pracy urządzenia.
•Potencjalne ryzyko porażenia prądem lub awarii urządzenia.
Nie kieruj strumienia chłodnego powietrza bezpośrednio na osoby, zwierzęta
czy rośliny.
•Jest to szkodliwe dla zdrowia osób, zwierząt i roślin.
Nie włączaj klimatyzatora na dłuższy okres czasu w pomieszczeniu z
zamkniętymi drzwiami lub w którym przebywają małe dzieci, osoby starsze
lub niepełnosprawne.
•Aby zapobiec niedoborom tlenu, należy wietrzyć pomieszczenie
przynajmniej raz na godzinę, otwierając drzwi lub okna.
Nie pij wody z klimatyzatora.
•Potencjalne zagrożenie zdrowia.
Nie wystawiać suszącego się filtra kurzu na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego.
•Silne promieniowanie słoneczne może spowodować zniekształcenie filtra
kurzu.
Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na klimatyzator.
Używaj tylko zalecanych akcesoriów i instaluj klimatyzator tylko z
dozwolonym sprzętem.
•Stosowanie niedozwolonych akcesoriów może spowodować spadnięcie
klimatyzatora, wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
06_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 6
2017-05-17 오후 5:40:53
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
POLSKI
Nie używaj klimatyzatora jako urządzenia do chłodzenia żywności, zwierząt,
roślin, kosmetyków czy maszyn.
Nie narażaj klimatyzatora na nadmierne wstrząsy.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
Nie spryskuj klimatyzatora wodą, jak również nie czyść jego powierzchni
benzenem, rozcieńczalnikiem czy alkoholem.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
•Potencjalne ryzyko uszkodzenia klimatyzatora.
Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza pojemników z
cieczami.
Nie dotykaj rurki podłączonej do klimatyzatora.
To urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z zaleceniami podanymi w
dostarczonej instrukcji obsługi.
Zainstaluj rurę o możliwie jak najmniejszej długości.
•W przypadku nadmiernej długości rurki żywotność klimatyzatora może
ulec znacznemu skróceniu, a skuteczność jego działania może być
niezadowalająca.
Zainstaluj kabel zasilania i kabel komunikacji modułu wewnętrznego i
zewnętrznego w odległości min. 1 metra od urządzeń elektrycznych.
Zainstaluj moduł wewnętrzny z dala od piorunochronu przy użyciu balastu.
•Jeżeli używasz pilota bezprzewodowego, w przypadku nadmiernego
obciążenia oświetlenia może dojść do błędów odbioru.
Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa instalatorzy powinni zawsze
przeczytać poniższe ostrzeżenia.
Nie instaluj klimatyzatora w następujących miejscach.
•W miejscach, w których występuje olej mineralny lub kwas arsenowy.
•Części wykonane z żywicy ulegają stopieniu/spaleniu, akcesoria mogą spać
lub może dojść do wycieku wody Wydajność wymiennika ciepła może ulec
zmniejszeniu lub może dochodzić do awarii klimatyzatora.
•W miejscu, w którym występują gazy powodujące korozję, takie jak opary
kwasu siarkowego wydostające się przez przewód lub otwór wentylacyjny.
•Rura miedziana lub rurka podłączeniowa mogą ulec korozji i może dojść do
wycieku czynnika chłodniczego.
•W miejscach, w których występują urządzenia generujące fale
elektromagnetyczne.
Klimatyzator może nie działać normalnie z uwagi na zakłócenia w systemie
sterowania.
•W miejscu, w którym gromadzą się łatwopalne gazy, włókna węglowe lub
łatwopalny pył
•W miejscach, w których przechowywane są paliwa lub rozpuszczalniki.
Może dojść do wycieku gazu i pożaru.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _07
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 7
2017-05-17 오후 5:40:53
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
W przypadku instalowania klimatyzatora w niewielkim pomieszczeniu
zastosuj odpowiednie środki ostrożności, aby nie dopuścić do przekroczenia
dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w przypadku jego wycieku.
Skonsultuj się ze sprzedawcą odnośnie odpowiednich środków ostrożności,
które należy zastosować, aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnego
stężenia.
•W przypadku wycieku czynnika chłodzącego i przekroczenia limitów
stężenia w pomieszczeniu może dojść do niedoboru tlenu i związanych z
nim zagrożeń.
Klimatyzator powinien być zainstalowany z dala od miejsc wystawionych na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, urządzeń grzewczych
oraz wilgoci.
•Zawieś w oknach zasłony, aby zwiększyć skuteczność chłodzenia i uniknąć
ryzyka porażenia prądem.
Klimatyzator składa się z ruchomych części. Trzymaj dzieci z dala od
urządzenia, aby nie uległy obrażeniom.
W momencie dostawy sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych
uszkodzeń. Jeżeli klimatyzator jest uszkodzony, nie instaluj go i niezwłocznie
skontaktuj się telefonicznie ze sprzedawcą.
Przed użyciem klimatyzatora pamiętaj o zainstalowaniu filtra kurzu.
•Jeżeli w klimatyzatorze nie jest zainstalowany filtr kurzu, nagromadzony
kurz i pył może skrócić żywotność klimatyzatora, jak również powodować
większe zużycie prądu.
Zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniach stabilnej, niezbyt niskiej
temperatury, zwłaszcza jeżeli przebywają w nich dzieci, osoby starsze lub
niepełnosprawne.
Czyść filtr kurzu co 2 tygodnie. Jeżeli klimatyzator jest używany w miejscu
szczególnie narażonym na gromadzenie się kurzu i pyłu, częstotliwość
czyszczenia filtra należy odpowiednio zwiększyć.
Materiały pochodzące z opakowania i zużyte baterie do pilota (opcja) muszą
zostać zutylizowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska.
Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze musi być traktowany jako
odpad chemiczny. Należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami krajowymi w tym zakresie.
Zleć wykwalifikowanemu serwisantowi zainstalowanie klimatyzatora i
sprawdzenie jego działania.
Podłącz stabilnie do klimatyzatora wąż odpływowy, aby zapewnić prawidłowy
odpływ wody.
Zainstaluj moduł wewnętrzny w miejscu, w którym odgłosy jego pracy
i drgania nie będą przeszkadzać sąsiadom, jak również zapewniona jest
wystarczająca wentylacja i brak przeszkód.
•Potencjalne ryzyko awarii.
•Hałas generowany przez pracujące urządzenie może przeszkadzać
sąsiadom.
08_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 8
2017-05-17 오후 5:40:53
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
POLSKI
Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do klimatyzatora i że nie bawią się nim.
W przypadku używania pilota bezprzewodowego odległość od klimatyzatora
nie powinna przekraczać 7 metrów.
Jeżeli pilot ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z
niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
Podczas czyszczenia modułu zewnętrznego zachowaj szczególną ostrożność,
gdy dotykasz łopatek wymiennika ciepła.
•Grube rękawice ochronne doskonale chronią dłonie przed skaleczeniami.
Upewnij się, że woda powstająca wskutek kondensacji kapiąca z węża
spustowego odprowadzana jest w prawidłowy i bezpieczny sposób.
Przechowuj instrukcję obsługi i instalacji w bezpiecznym miejscu i pamiętaj o
jej dołączeniu do urządzenia w przypadku przekazania klimatyzatora osobie
trzeciej.
Wszystkie materiały użyte do produkcji i opakowania klimatyzatora nadają się
do powtórnego wykorzystania.
Po zakończeniu instalacji zawsze przeprowadź test działania i poinstruuj
użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez nadzoru. Dzieci powinny być nadzorowane przez
dorosłych i nie należy im pozwalać na zabawę urządzeniem.
Do czyszczenia klimatyzatora można przystąpić dopiero po całkowitym
zatrzymaniu wentylatora wewnętrznego.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Regularnie zlecaj serwisantowi kontrolę stanu klimatyzatora, jego podłączeń
elektrycznych, rurek i obudowy zewnętrznej.
Nie otwieraj drzwi i okien pomieszczania podczas schładzania, chyba że jest to
konieczne.
Nie blokuj otworów wentylacyjnych klimatyzatora. Jeżeli jakiekolwiek ciała
obce blokują przepływ powietrza, może dojść do awarii urządzenia lub jego
wydajność będzie niezadowalająca.
Upewnij się, że pod modułem wewnętrznym nie znajdują się żadne
przeszkody.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub utraty mienia.
Upewnij się, że klimatyzator nie jest niczym zakryty i że w jego pobliżu
nie występują żadne przeszkody. Wokół klimatyzatora należy pozostawić
wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza.
•Niewystarczająca wentylacja może spowodować słabą wydajność
urządzenia.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _9
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 9
2017-05-17 오후 5:40:53
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać
z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby małe
dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od
lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim
nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem
urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie
mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.
Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania sieciowego odpowiadają
wskazaniom na tabliczce znamionowej klimatyzatora.
Jeżeli w trakcie działania klimatyzatora dojdzie do przerwy w zasilaniu,
natychmiast wyłącz źródło zasilania.
Maksymalna wartość prądu mierzona jest zgodnie z normą bezpieczeństwa
IEC, a sprawność watogodzinowa mierzona jest zgodnie z normą ISO.
Urządzenie musi być podłączone do niezależnego obwodu lub należy
podłączyć kabel zasilania do wyłącznika automatycznego obwodu
pomocniczego. W instalacji zasilającej musi być wbudowany rozłącznik
wszystkich biegunów z odległością między stykami wynoszącą >3mm.
Po podłączeniu kabla zasilania pomiędzy modułem wewnętrznym/
zewnętrznym przymocuj pokrywę skrzynki połączeniowej i upewnij się, że nie
jest ona obluzowana.
Przewody elektryczne elementów urządzeń do użytku zewnętrznego nie
mogą być lżejsze niż przewód elastyczny powleczony polichloroprenem.
(Oznaczenie kodowe IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F lub IEC:60245 IEC
66 / CENELEC: H07RN-F)
Zasilanie z niewyważoną masą nie może przekraczać 10% wartości
znamionowej wszystkich modułów wewnętrznych.
Niewyważone zasilanie może spowodować skrócenie żywotności
kondensatora. W przypadku przekroczenia 10% wartości znamionowej
włącza się zabezpieczenie modułu wewnętrznego, zostaje on wyłączony i
zasygnalizowany zostaje błąd.
Aby zabezpieczyć urządzenie przed kontaktem z wodą i ewentualnymi
uszkodzeniami, należy poprowadzić kabel zasilania oraz kabel łączący moduły
wewnętrzne i zewnętrzny w specjalnej osłonie kablowej.
Podłącz kabel zasilania do wyłącznika pomocniczego.
Kabel musi być poprowadzony w specjalnej osłonie kablowej.
Zachowaj odległość min. 50mm pomiędzy kablem zasilania a kablem
komunikacji.
10_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 10
2017-05-17 오후 5:40:53
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
POLSKI
Maksymalna długość kabla zasilania musi być obliczona z uwzględnieniem maks. 10%
spadku napięcia. W przypadku przekroczenia tej wartości należy rozważyć inną metodę
zasilania.
Jeżeli do jednego wyłącznika automatycznego (MCCB, ELB) podłączonych jest więcej
modułów wewnętrznych, powinien on mieć większą moc podłączeniową.
Do podłączenia kabla zasilania do listwy przyłączowej użyj nielutowanego zacisku
pierścieniowego.
Do dokręcenia śrub zacisków użyj odpowiedniego śrubokrętu.
Nadmierne dokręcenie śrub zacisków może spowodować ich złamanie.
Klimatyzatora należy używać tylko do celów, do których został przeznaczony; moduł
wewnętrzny nie może być zainstalowany w pomieszczeniach wykorzystywanych jako pralnia.
Moduły należy instalować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wolnych przestrzeni,
podanymi w instrukcji instalacji, aby zapewnić swobodny dostęp do urządzenia z obu stron
lub umożliwić przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych.
Podzespoły modułu muszą być łatwo dostępne tak, aby można je było zdemontować w
sposób bezpieczny dla osób i mienia.
Z tego powodu w przypadku nieprzestrzegania zaleceń podanych w instrukcji instalacji
koszty niezbędne dla uzyskania dostępu i naprawy urządzenia (w bezpieczny sposób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami) przy użyciu osprzętu specjalistycznego, ciężarówek,
rusztowań lub innych urządzeń podnośnikowych nie będą uwzględniane w ramach
gwarancji i zostanie nimi obciążony użytkownik końcowy.
Upewnij się, że włącznik/wyłącznik oraz wyłączniki zabezpieczające są prawidłowo
zainstalowane.
Nie używaj klimatyzatora, jeżeli jest on uszkodzony. W przypadku wystąpienia problemu
natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu (na przykład przez
kilka miesięcy), wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Jeżeli zachodzi potrzeba naprawy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.
•W przypadku przeprowadzenia demontażu lub napraw przez niewykwalifikowane osoby
istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku wyczucia zapachu palącego się plastiku, zauważenia dziwnych odgłosów lub
wydobywania się dymu z urządzenia, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i zadzwonić do
centrum serwisowego.
•Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _11
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 11
2017-05-17 오후 5:40:53
spis treści
ZAPOZNANIE SIĘ Z KLIMATYZATOREM
13 1-DROŻNY „SLIM” KASETONOWY
13 KLIMATYZATOR KASETONOWY 2-DROŻNY
14KLIMATYZATOR 4-DROŻNY & 4-DROŻNY
KASETONOWY „MINI”
OBSŁUGA KLIMATYZATORA
15WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z
KLIMATYZATORA
13
15
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
KLIMATYZATORA
17
ZAŁĄCZNIK
27
31
INSTALACJA KLIMATYZATORA
17 CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ
17 CZYSZCZENIE KRATKI
17
1-drożny „slim”kasetonowy
19
Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
20Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy
„mini”
21 CZYSZCZENIE FILTRA
21
1-drożny „slim”kasetonowy
23
Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
24Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy
„mini”
25 KONSERWACJA KLIMATYZATORA
25
Kontrole okresowe
26Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane
poprzez system sterowania urządzenia
27 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
29 ZAKRESY DZIAŁANIA
30 SPECYFIKACJA MODELU (MASA I WYMIARY)
31 INSTALACJA
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
12_ spis treści
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 12
2017-05-17 오후 5:40:53
zapoznanie się z klimatyzatorem
Gratulujemy zakupu naszego klimatyzatora. Mamy nadzieję, że produkt ten spełni Twoje oczekiwania i da Ci wiele
satysfakcji, jak również umożliwi Ci optymalną regulację temperatury.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby jak najlepiej
wykorzystać jego możliwości i funkcje.
POLSKI
1-DROŻNY „SLIM” KASETONOWY
Części główne
 PSSMA /  PC1BUSE
 PC1NUPMA /  PC1BUPM
Lamelka sterująca
kierunkiem przepływu
powietrza
Panel
Pobór powietrza
Czujnik pilota
Wyświetlacz
Kontrolka timera
PSSMA / PC1NUPMA
-- Model niewyposażony w funkcję jonów S-plazmy:
Kontrolka wentylatora
-- Model wyposażony w funkcję jonów S-plazmy:
Kontrolka super wentylatora
Tryb ogrzewania i chłodzenia
Praca (niebieska) / Odszranianie (żółta)
PC1BUSE / PC1BUPM :
Kontrolka super wentylatora
Model obsługujący tylko
funkcję chłodzenia
Kontrolka pracy
Kontrolka resetu filtra
Podczas pracy jednostki wewnętrznej (włącznie z trybem wentylatora) SPi nie uruchamia się
automatycznie. W celu uruchomienia SPi należy nacisnąć przycisk [Super Fan] (Super wentylator)
na pilocie bezprzewodowym.
KLIMATYZATOR KASETONOWY 2-DROŻNY
Części główne
 P2SMA
Łopatka przepływu powietrza
Otwór wlotowy powietrza
Filtr powietrza (pod kratką)
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Wskaźnik resetowania filtra
Wskaźnik wentylatora
Wskaźnik czasu
Wskaźnik zasilania
Przycisk Zasilanie
Czujnik pilota
W zależności od modelu zakupiony klimatyzator i wyświetlacz mogą się nieco różnić od
pokazanych na ilustracji.
zapoznanie się z klimatyzatorem _13
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 13
2017-05-17 오후 5:40:54
zapoznanie się z klimatyzatorem
KLIMATYZATOR 4-DROŻNY & 4-DROŻNY KASETONOWY „MINI”
Części główne
Łopatka przepływu powietrza
Otwór wlotowy powietrza
Filtr powietrza (pod kratką)
Wyświetlacz
Wyświetlacz
 Typ A (MGCH095IU5G)
Czujnik pilota
Wskaźnik czasu
Przycisk Zasilanie
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik wentylatora
Wskaźnik odszraniania
Wskaźnik resetowania filtra
 Typ B (PMSMA / PMSMAA)
Wskaźnik resetowania filtra
Wskaźnik wentylatora
Wskaźnik czasu
Wskaźnik odszraniania
Wskaźnik zasilania
Czujnik pilota
Przycisk Zasilanie
 Typ C (P4SMA / PNMAB)
Wskaźnik resetowania filtra
Wskaźnik wentylatora
Wskaźnik czasu
Wskaźnik odszraniania
Wskaźnik zasilania
Czujnik pilota
Przycisk Zasilanie
W zależności od modelu zakupiony klimatyzator i wyświetlacz mogą się nieco różnić od
pokazanych na ilustracji.
14_ zapoznanie się z klimatyzatorem
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 14
2017-05-17 오후 5:40:54
obsługa klimatyzatora
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA
Poniżej przedstawiono kilka przydatnych wskazówek dotyczących sposobu korzystania z
klimatyzatora.
ZALECENIE
Chłodzenie
•Jeżeli temperatura na zewnątrz jest o wiele wyższa od
temperatury w pomieszczeniu, schłodzenie pomieszczenia do
żądanej temperatury może zająć nieco więcej czasu.
•Unikaj drastycznego obniżania temperatury. Powoduje ono
nadmierne zużycie energii, a pomieszczenie wcale nie schładza
się szybciej.
Ogrzewanie
•Z uwagi na to, że klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierając
energię cieplną z powietrza na dworze, wydajność grzewcza
może ulec obniżeniu w przypadku wyjątkowo niskich temperatur
zewnętrznych. Jeżeli ogrzewanie przy użyciu klimatyzatora
jest niewystarczające, zaleca się używanie innego urządzenia
grzewczego w połączeniu z klimatyzatorem.
Odszranianie
•Gdy klimatyzator działa w trybie Ogrzewanie, wskutek różnicy
temperatury pomiędzy urządzeniem a powietrzem na zewnątrz
powstaje szron.
W takim przypadku:
- Klimatyzator przestaje grzać;.
-Klimatyzator przełącza się automatycznie na tryb Odszranianie
na 10 minut;
-Para powstająca na module zewnętrznym w trybie
Odszranianie jest bezpieczna.
POLSKI
FUNKCJA
Urządzenie nie wymaga żadnej interwencji; po upływie około 10
minut klimatyzator wznowi normalną pracę.
Gdy urządzenie przełącza się na tryb Odszranianie, inne
funkcje nie działają.
obsługa klimatyzatora _15
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 15
2017-05-17 오후 5:40:54
obsługa klimatyzatora
FUNKCJA
ZALECENIE
Wentylator
•Przez pierwszych 3-5 minut po włączeniu urządzenia wentylator
może nie działać, aby zapobiec podmuchom zimnego powietrza
podczas nagrzewania klimatyzatora.
Wysoka temperatura
w pomieszczeniu/na
zewnątrz
•Jeżeli zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, panuje
wysoka temperatura, a klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie,
czasem może dojść do zatrzymania pracy wentylatora i sprężarki
modułu zewnętrznego. Jest to normalne zjawisko; należy
odczekać, aż klimatyzator włączy się ponownie.
Awaria zasilania
•Jeżeli w trakcie działania urządzenia dojdzie do awarii zasilania,
urządzenie natychmiast się zatrzyma i wyłączy. Po przywróceniu
zasilania klimatyzator wznowi pracę automatycznie.
Mechanizm ochrony
•Jeżeli klimatyzator został właśnie włączony po zatrzymaniu pracy
lub podłączeniu do gniazdka, przez 3 minuty nie napływa zimne/
ciepłe powietrze; mechanizm ten chroni sprężarkę modułu
zewnętrznego.
16_ obsługa klimatyzatora
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 16
2017-05-17 오후 5:40:54
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ
POLSKI
Dla zapewnienia maksymalnej wydajności klimatyzatora należy go regularnie czyścić. Ze
względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy zewnętrznej upewnij się, że urządzenie zostało
odcięte od zasilania. Do czyszczenia nie są potrzebne żadne specjalne przyrządy.
1. Przetrzeć powierzchnię modułu lekko zwilżoną lub suchą
szmatką. Zetrzeć brud z nierównych powierzchni przy użyciu
miękkiej szczotki.
Przykład: Klimatyzator kasetonowy 4-drożny
PRZESTROGA
Nie używaj benzenu lub rozcieńczalnika.
Mogą one uszkodzić powierzchnię
klimatyzatora i stwarzają zagrożenie pożarem.
CZYSZCZENIE KRATKI
Przed przystąpieniem do czyszczenia kratki upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od
zasilania. Do czyszczenia nie są potrzebne żadne specjalne przyrządy.
1-drożny „slim”kasetonowy
1. Otworzyć kratkę.
Nacisnąć znaki [Push] (Wciśnij) (PSSMA: rozmieszczone w trzech miejscach, PC1BUSE:
rozmieszczone w 4 miejscach) i otworzyć kratkę.
 PSSMA
 PC1BUSE
 PC1NUPMA / PC1BUPM
•Po otwarciu kratki, chwyć za łącznik panelu i wlotu powietrza
❶ i odłącz go od panelu ❷ Następnie zdejmij panel, jak
pokazano na rysunku (1).
•W przypadku gdy zasilacz ulegnie awarii, zdejmij panel,
korzystając ze śrubokrętu w zaznaczonym punkcie (2),
następnie, aby odłączyć panel, postępuj według instrukcji na
rysunku (1) i sprawdź stan zasilania.
(2)
(1)
❶
❷
czyszczenie i konserwacja _17
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 17
2017-05-17 오후 5:40:54
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.
3. Odczep kratkę przednią.
Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.
PRZESTROGA
Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
obrażeń.
Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.
4. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.
5. Oczyść kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą
wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.
Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry.
Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.
W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu
urządzenia.
18_ czyszczenie i konserwacja
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 18
2017-05-17 오후 5:40:55
CZYSZCZENIE KRATKI
Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
 P2SMA
1. Otwórz kratkę przednią.
POLSKI
Wciśnij zatrzaski [] zlokalizowane w trzech punktach, aby odblokować rowek na kratce przedniej.
Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa
zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.
2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.
3. Odczep kratkę przednią.
Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.
PRZESTROGA
Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
obrażeń.
Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.
4. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.
5. Oczyść kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą
wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.
Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry.
Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.
czyszczenie i konserwacja _19
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 19
2017-05-17 오후 5:40:55
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”
 P4SMA / P4NMAB / PMSMA / PMSMAA
1. Otwórz kratkę przednią.
Wypchnij oba zatrzaski do zewnątrz, aby odblokować zaczep
na kratce przedniej. Kratka automatycznie odpadnie. Po
wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa
zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.
2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.
3. Odczep kratkę przednią.
Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.
PRZESTROGA
Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
obrażeń.
Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.
4. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.
5. Oczyść kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą
wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.
7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.
Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry.
Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.
W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu
urządzenia.
20_ czyszczenie i konserwacja
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 20
2017-05-17 오후 5:40:55
CZYSZCZENIE FILTRA
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od
zasilania. Piankowy filtr powietrza wyłapuje z powietrza duże cząstki zanieczyszczeń i nadaje się
do prania/czyszczenia. Można go wyczyścić odkurzaczem lub uprać ręcznie.
1-drożny „slim”kasetonowy
1. Otworzyć kratkę.
POLSKI
Nacisnąć znaki [Push] (Wciśnij) (PSSMA: rozmieszczone w trzech miejscach, PC1BUSE:
rozmieszczone w 4 miejscach) i otworzyć kratkę.
 PSSMA
 PC1BUSE
(2)
 PC1NUPMA / PC1BUPM
• Po otwarciu kratki, chwyć za łącznik panelu i wlotu powietrza
❶ i odłącz go od panelu ❷ Następnie zdejmij panel, jak
pokazano na rysunku (1).
• W przypadku gdy zasilacz ulegnie awarii, zdejmij panel,
korzystając ze śrubokrętu w zaznaczonym punkcie (2),
następnie, aby odłączyć panel, postępuj według instrukcji na
rysunku (1) i sprawdź stan zasilania.
(1)
❶
❷
2. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając,
po czym pociągnij go do przodu.
Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi potrzeba
odczepienia kratki. Jeżeli chcesz odczepić kratkę przednią
– patrz instrukcje w punktach 2 i 3 na stronie 14.
czyszczenie i konserwacja _21
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 21
2017-05-17 오후 5:40:56
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
3. Oczyść filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod
bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
• Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
• Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać
charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w
dobrze wietrzonym miejscu.
4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.
5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.
• W
zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu
urządzenia.
• Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk Filter Reset na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez
2 sekundy, aby Zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego
czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.
22_ czyszczenie i konserwacja
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 22
2017-05-17 오후 5:40:56
CZYSZCZENIE FILTRA
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od
zasilania. Piankowy filtr powietrza wyłapuje z powietrza duże cząstki zanieczyszczeń i nadaje się
do prania/czyszczenia. Można go wyczyścić odkurzaczem lub uprać ręcznie.
Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
1. Otwórz kratkę przednią.
Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa
zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.
POLSKI
Wciśnij zatrzaski [] zlokalizowane w trzech punktach, aby odblokować zaczep na kratce przedniej.
2. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go
popychając, po czym pociągnij go do przodu.
Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi
potrzeba odczepienia kratki. Jeżeli chcesz odczepić
kratkę przednią – patrz instrukcje w punkcie 2 i 3 na stronie 15.
3. Oczyść filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod
bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
• Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
• Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać
charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w
dobrze wietrzonym miejscu.
4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.
5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.
Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk Filter Reset na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez
2 sekundy, aby zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego
czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.
czyszczenie i konserwacja _23
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 23
2017-05-17 오후 5:40:56
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”
1. Wypchnij oba zatrzaski do zewnątrz, aby odblokować zaczep na kratce przedniej.
Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa
zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.
2. Wyciągnij filtr powietrza.
Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.
Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi potrzeba odczepienia kratki. Jeżeli chcesz odczepić
kratkę przednią – patrz instrukcje w punkcie 2 i 3 na stronie 16.
3. Oczyść filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod
bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.
• Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
•Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać
charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w
dobrze wietrzonym miejscu.
4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.
24_ czyszczenie i konserwacja
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 24
2017-05-17 오후 5:40:56
5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.
• W
zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu
urządzenia.
• Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk Filter Reset na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez
2 sekundy, aby zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego
czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie
należy go dokładnie osuszyć
POLSKI
KONSERWACJA KLIMATYZATORA
1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na
3-4 godziny, a po upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku
gromadzenia się wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy
wewnętrzne, uruchamiając go w trybie Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to
pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.
Kontrole okresowe
Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Rodzaj
Co
Co 4
miesiąc miesiące
Opis
Czyszczenie filtra powietrza (1)

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)
Moduł
Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)
wewnętrzny
Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)



Wymiana baterii w pilocie (1)

Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie
modułu (2)
Moduł
zewnętrzny
Raz
w roku

Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie
modułu (2)

Czyszczenie części elektrycznych strumieniami powietrza (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2)

Czyszczenie wentylatora (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora (2)

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

Opisane kontrole i prace konserwacyjne są bardzo ważne dla zapewnienia sprawności
klimatyzatora. Częstotliwość wykonywania tych operacji różni się w zależności od miejsca instalacji,
ilości kurzu/pyłu itp.
(1) O
pisane operacje powinny być wykonywane częściej, jeżeli w miejscu instalacji występują duże
ilości kurzu lub pyłu.
(2) Te operacje muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Szczegółowe informacje – patrz Instrukcja instalacji.
czyszczenie i konserwacja _25
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 25
2017-05-17 오후 5:40:56
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania
urządzenia
Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego
klimatyzatora.
Rodzaj
Opis
Zabezpieczenie przed
zimnym powietrzem
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez
zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez
zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Ochrona
baterii wewnętrznej
Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator
działa w trybie Chłodzenie.
Ochrona sprężarki
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę
modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.
Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający
usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur.
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po
zakończeniu cyklu odszraniania.
26_ czyszczenie i konserwacja
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 26
2017-05-17 오후 5:40:56
załącznik
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora zapoznaj się z poniższą tabelą. W ten
sposób można często zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych wydatków.
Temperatura nie
zmienia się.
Z klimatyzatora nie
wypływa chłodne
(ciepłe) powietrze.
Prędkość wentylatora
nie zmienia się.
Funkcja wyłącznika
czasowego nie jest
ustawiona.
ROZWIĄZANIE
•Z uwagi na mechanizm zabezpieczający urządzenie nie
uruchamia się natychmiast, co chroni urządzenie przed
przeciążeniem.
Klimatyzator zaczyna działać po 3 minutach.
•Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona
do gniazdka. Włóż prawidłowo wtyczkę zasilania do gniazdka.
•Sprawdź, czy nie zadziałał wyłącznik automatyczny.
•Sprawdź, czy nie doszło do awarii zasilania.
•Sprawdź bezpiecznik. Być może jest przepalony.
•Sprawdź, czy został wybrany tryb Wentylator. Wciśnij na pilocie
przycisk Mode, aby wybrać inny tryb.
•Sprawdź, czy ustawiona temperatura jest niższa (wyższa) od
bieżącej temperatury. Wciśnij na pilocie przycisk Temperatura,
aby zmienić ustawioną temperaturę.
Wciśnij na pilocie przycisk Temperatura, aby zmniejszyć lub
zwiększyć temperaturę.
•Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez
zanieczyszczenia. Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie został właśnie włączony. W takim
przypadku należy odczekać 3 minuty. Chłodne powietrze nie
zaczyna wypływać od razu po włączeniu, gdyż uruchamia się
mechanizm zabezpieczający sprężarkę modułu zewnętrznego.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie jest zainstalowany w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego.
Dla zwiększenia efektywności chłodzenia zawieś w oknach
zasłony.
•Sprawdź, czy w pobliżu modułu zewnętrznego nie znajdują się
jakieś przeszkody.
•Sprawdź, czy rura doprowadzająca czynnik chłodniczy nie jest
zbyt długa.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie obsługuje jedynie trybu
Chłodzenie.
•Sprawdź, czy pilot nie jest dostępny tylko dla modelu
chłodzącego powietrze.
•Sprawdź, czy nie został wybrany tryb Automatyczny lub
Osuszanie.
Klimatyzator dostosowuje automatycznie prędkość wentylatora
w trybie automatycznym/osuszenia.
•Sprawdź, czy po ustawieniu czasu został wciśnięty przycisk Zasilanie
na pilocie.
POLSKI
PROBLEM
Klimatyzator nie
zaczyna działać
zaraz po ponownym
uruchomieniu.
Klimatyzator nie
działa.
załącznik _27
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 27
2017-05-17 오후 5:40:56
załącznik
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Podczas pracy
urządzenia do
pomieszczenia
przedostają się
zapachy.
•Sprawdź, czy urządzenie nie pracuje w zadymionym miejscu i
czy zapachy nie przedostają się do pomieszczenia z zewnątrz.
Uruchom klimatyzator w trybie Wentylator lub otwórz okno, aby
wywietrzyć pomieszczenie.
Klimatyzator wydaje
odgłosy bulgotania
•Odgłos bulgotania może się rozlegać, gdy po sprężarce krąży
czynnik chłodniczy. Pozwolić klimatyzatorowi pracować w
wybranym trybie.
•Po wciśnięciu przycisku Zasilanie na pilocie może być słyszalny
hałas pompy spustowej znajdującej się wewnątrz klimatyzatora.
Z łopatek przepływu
powietrza kapie
woda.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie działał w trybie chłodzenia
przez dłuższy okres czasu z łopatkami przepływu powietrza
skierowanymi w dół. Kondensacja może być spowodowana
różnicą temperatur.
Pilot nie działa.
•Sprawdź, czy baterie się nie wyczerpały.
•Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone do pilota.
•Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika pilota.
•Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło
mocnego światła. Mocne światło pochodzące ze świetlówek lub
neonów może przerywać fale elektryczne.
Klimatyzator nie
daje się włączyć
lub wyłączyć przy
pomocy pilota
przewodowego.
•Sprawdź, czy pilot przewodowy nie został ustawiony na
sterowanie grupą.
Pilot przewodowy nie
działa
•Sprawdź, czy na pilocie przewodowym nie wyświetla się
wskaźnik TEST. Jeżeli tak się dzieje, wyłącz urządzenie i wyłącznik
automatyczny. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wskaźnik na
wyświetlaczu
cyfrowym miga.
•Wciśnij na pilocie przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie i
wyłącznik automatyczny. Następnie włącz je ponownie.
28_ załącznik
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 28
2017-05-17 오후 5:40:56
ZAKRESY DZIAŁANIA
W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może
działać klimatyzator.
Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.
TRYB
TEMPERATURA
NA ZEWNĄTRZ
POZIOM
TEMPERATURA
WILGOTNOŚCI W
W POMIESZCZENIU
POMIESZCZENIU
27°C/81°F lub niższa
-20°C/-4°F do 24°C/75°F
-5°C/23°F do 24°C/75°F 15°C/59°F do 27°C/81°F
27°C/81°F lub niższa
-15°C/5°F do 24°C/75°F
OGRZEWANIE
-10°C/14°F do 24°C/75°F 27°C/81°F lub niższa
27°C/81°F lub niższa
-20°C/-4°F do 24°C/75°F
27°C/81°F lub niższa
-20°C/-4°F do 26°C/79°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
21°C/70°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
-5°C/23°F do 43°C/109°F
-5°C/23°F do 54°C/129°F
-5°C/23°F do 43°C/109°F
OSUSZANIE
-10°C/14°F do 43°C/109°F
-10°C/14°F do 46°C/115°F
-15°C/5°F do 43°C/109°F
DVM, DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter
DVM Desert
CAC, Free Joint Multi
CAC Inverter(UH026/035EAV1)
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
-
DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter(UH052/060/070EAV1), DVM Desert
CAC
Free Joint Multi, DVM, CAC Inverter(UH026/035EAV1, AC026/035FCADEH)
CAC Inverter
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
-
DVM, DVM PLUS II/III/IV, Free Joint Multi, CAC Inverter
DVM Desert
CAC
CAC Inverter(UH026/035EAV1)
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
POLSKI
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
21°C/70°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
80% lub niższa
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
18°C/64°F do 32°C/90°F
-5°C/23°F do 43°C/109°F
-5°C/23°F do 54°C/129°F
-5°C/23°F do 43°C/109°F
-10°C/14°F do 43°C/109°F
CHŁODZENIE
-10°C/14°F do 46°C/115°F
-15°C/5°F do 43°C/109°F
-5°C/23°F do 43°C/109°F
-5°C/23°F do 48°C/118°F
UWAGI
Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7˚C/45˚F. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 0˚C/32˚F
lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków temperaturowych.
Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32˚C/90˚F (temperatura w pomieszczeniu), nie
jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.
Typ
2-drożny
kasetonowy
4-drożny
kasetonowy
4-drożny „mini”
kasetonowy
AVMGH(C)
AVMCH(C)
AVMC4
-
AVXC2
ND2
AVXC4
ND4
AVXCM
NDM
-
GH(C)EAM
CH(C)EAM
CH(C)EZM
-
CAC Inverter
ACFB1DEH
SHEAV
NS1DXEA
-
CHEAV
CHEAS
THEAV
Free Joint Multi
MHFS
NJ1HX
-
-
MHFM
NJMHX
Model
DVM
DVM PLUS II/III/IV/
DVM Desert
1-drożny „slim”
kasetonowy
AVXCS
ND1
CAC
załącznik _29
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 29
2017-05-17 오후 5:40:56
załącznik
SPECYFIKACJA MODELU (MASA I WYMIARY)
Typ
Jednostka wewnętrzna
FJM
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
CAC
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
DVM
Jednostka zewnętrzna
(DVM PLUS 4)
Jednostka zewnętrzna
(DVM mini)
Model
Masa netto
MH026FSEA
MH035FSEA
MH030FMEA
MH035FMEA
MH052FMEA
AJ040FCJ2EH
AJ050FCJ2EH
AJ052FCJ3EH
AJ068FCJ3EH
AJ070FCJ4EH
AJ080FCJ4EH
AJ100FCJ5EH
AC026FB1DEH
AC035FB1DEH
AC026FCADEH
AC035FCADEH
AVXCSH036EE
AVXCSH028EE
AVXCSH022EE
AVXC2H071EE
AVXC2H056EE
AVXCMH060EE
AVXCMH056EE
AVXCMH036EE
AVXCMH028EE
RD080HHXGA
RD100HHXGA
RD120HHXGA
RD140HHXGA
RD160HHXGA
RD180HHXGA
RD200HHXGA
RD080HRXGA
RD100HRXGA
RD120HRXGA
RD140HRXGA
RD160HRXGA
RD180HRXGA
RD200HRXGA
RD080HHXGB
RD100HHXGB
RD120HHXGB
RD140HHXGB
RD160HHXGB
RD180HHXGB
RD200HHXGB
RD080HRXGB
RD100HRXGB
RD120HRXGB
RD140HRXGB
RD160HRXGB
RD180HRXGB
RD200HRXGB
RD040MHXEA
RD050MHXEA
RD060MHXEA
RD040MHXGA
RD050MHXGA
RD060MHXGA
10,5 kg
10,5 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
37,9 kg
40,0 kg
49,0 kg
57,3 kg
65,0 kg
65,0 kg
74,5 kg
10,0 kg
10,0 kg
33,0 kg
33,0 kg
10,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
22,0 kg
21,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
Wymiary netto
(szer.×gł.×wys.)
970×410×135 mm
970×410×135 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
790×285×545 mm
790×285×545 mm
880×310×638 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
940×330×998 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
790×285×548 mm
790×285×548 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
890×575×230 mm
890×575×230 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
30_ instalacja klimatyzatora
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 30
2017-05-17 오후 5:40:57
Instalacja
5. Sprawdź wypoziomowanie modułu wewnętrznego przy
pomocy poziomnicy.

Nachylenie modułu wewnętrznego może spowodować
nieprawidłowe działanie wbudowanego przełącznika
pływającego oraz wycieki wody.
(Nie dotyczy ACFB1DEH)
Instalacja modułu wewnętrznego
Przed zainstalowaniem modułu wewnętrznego zaleca się
zainstalowanie połączenia typu Y.
Poziom
6. Wyreguluj wysokość modułu wewnętrznego przy pomocy
przyrządu pomiarowego.

Wyreguluj przyrząd pomiarowy i szablon tak, aby pasowały
do wymiarów sufitu.
moduł wewnętrzny.
Uwaga Z uwagi na to, że schemat wykonany jest z papieru,
może się nieco skurczyć lub rozciągnąć pod wpływem
temperatury lub wilgoci. Z tego powodu przed
wywierceniem otworów sprawdź, czy zachowane zostały
prawidłowe odstępy pomiędzy oznaczeniami.
POLSKI
1. Przyłóż szablon do sufitu w miejscu, w którym chcesz zainstalować

Upewnij się, że moduł wewnętrzny jest wyrównany, gdyż
jego nadmierne nachylenie może spowodować wycieki
wody.
1-drożny „slim” kasetonowy
2-drożny kasetonowy
sufitowych lub skonstruuj odpowiedni wspornik tak, jak pokazano
na ilustracji.
Beton
Otwór w elemencie kotwiącym
Otwór w kołku
Moduł
wewnętrzny
pewnij się, że sufit jest wystarczająco solidny,
U
aby utrzymać ciężar modułu wewnętrznego. Przed
zawieszeniem modułu sprawdź wytrzymałość każdej śruby
użytej do zawieszenia.
 J eżeli długość śruby użytej do zawieszenia wynosi powyżej
1,5m, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego
zabezpieczenia przed drganiami.
 J eżeli jest to niemożliwe, należy wywiercić w podsufitce
otwór umożliwiający wykonywanie wymaganych operacji
na module wewnętrznym.
Wspornik sufitowy
4. Przykręć do śrub do zawieszania osiem nakrętek, upewniając
się, że pozostawiona została wystarczająca przestrzeń na
zawieszenie modułu wewnętrznego.
Do zainstalowania modułu wewnętrznego należy użyć więcej
niż czterech śrub do zawieszania.
PRZESTROGA
45mm
Sufit
Sufit
4-drożny „mini” kasetonowy
Moduł
wewnętrzny
20mm
20mm
Sufit
35mm
Śruba do zawieszania(3/8” lub M10)
Sufit
Przyrząd pomiarowy
45mm
Sufit
3. Zainstaluj śruby do zawieszania odpowiednio do.
Wlot
Wylot
powietrza powietrza
4-drożny kasetonowy
Wsuń
PRZESTROGA
15mm
2. Wsuń elementy kotwiące śruby, użyj istniejących wsporników
15mm
Widok z boku
17mm
Przyrząd
pomiarowy
Przyrząd
pomiarowy
7. Dokręć nakrętki w górnej części.
8. Po zainstalowaniu modułu wewnętrznego usuń przyrząd
pomiarowy.
Przeprowadzanie testu szczelności & izolacja
Test szczelności
TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU AZOTU(przed otwarciem zaworów)
Aby wykryć wycieki czynnika chłodzącego, przed ponownym
wytworzeniem próżni i wpuszczeniem do obiegu R-410A instalator
ma obowiązek napełnić cały system azotem(przy użyciu regulatora
ciśnienia) pod ciśnieniem 4,1MPa(ciśnieniomierz).
TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU R-410A(po otwarciu zaworów)
Przed otwarciem zaworów wypuść cały azot do systemu i wytwórz
próżnię. Po otwarciu zaworów sprawdź szczelność przy użyciu
wykrywacza wycieków do czynnika chłodzącego R-410A.
Nakrętka
g Projekt i kształt mogą ulec zmianie
w zależności od modelu.
Podkładka
Test szczelności
Guma
PRZESTROGA
Dokręć nakrętkę
Wypuść cały azot, aby wytworzyć próżnię i napełnij
system.
instalacja klimatyzatora _31
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 31
2017-05-17 오후 5:40:58
 W przypadku instalacji w wymienionych poniżej miejscach i
Izolacja
Po sprawdzeniu, że w systemie nie dochodzi do wycieków,
możesz zaizolować przewody rurowe i wąż.
1. Aby uniknąć problemów spowodowanych kondensacją, zaleca się
zaizolowanie każdej rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy gumą
akrylonitrylowo-butadienową T13,0 lub grubszą.
Uwaga Zawsze należy się upewnić, że połączenia na
rurach zwrócone są do góry.
Bez przestrzeni
NBR(T13,0 lub grubsza)
2. Owinąć rury i wąż odpływowy taśmą izolacyjną, unikając
nadmiernego ściskania.
Osłona izolująca rurę
Izolacja rury
Moduł
wewnętrzny
PRZESTROGA
Musi ściśle przylegać do
obudowy, bez pozostawiania
wolnej przestrzeni.
Upewnij się, że izolacja została
nałożona z nadmiarem
3. Zakończ owijanie taśmą izolacyjną pozostałych rurek łączących
warunkach należy stosować taką samą izolację, jaka jest używana
w warunkach dużej wilgotności.
<Warunki geologiczne>
- Miejsca, w których panuje duża wilgotność, takie jak linia
brzegowa, gorące źródła, miejsca w pobliżu jezior lub rzek i
krawędziach (gdy część budynku jest pokryta ziemią i piaskiem).
<Warunki związane z celami działań>
- Piwnica restauracji, sauna, basen itp.
<Warunki związane z konstrukcją budynku>
- Sufit często wystawiany na działanie wilgoci i niezakryte systemy
chłodzenia.
Np. Rura zainstalowana w korytarzu akademika i studia lub w
pobliżu drzwi wyjściowych, które są często otwierane i zamykane.
- W miejscu, w którym zainstalowana jest rura, panuje duża
wilgotność z powodu braku systemu wentylacyjnego.
PRZESTROGA

Zainstaluj instalację tak, aby nie zwiększyć szerokości i zastosuj
taśmę samoprzylepną na części połączeniowej, aby zapobiec
przedostawaniu się wilgoci.

Jeżeli rurka doprowadzająca czynnik chłodniczy jest
wystawiona na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego, owiń ją taśmą izolującą.

Zainstaluj rurkę doprowadzająca czynnik chłodniczy w taki
sposób, aby izolacja nie była cieńsza na zgiętej części rurki lub
w punkcie, w którym jest ona zawieszona.

Jeżeli warstwa izolująca jest cieńsza, zastosuj dodatkową
izolację.
Zawieszenie
Dodatkowa izolacja
moduł wewnętrzny z zewnętrznym.
4. Rurki i kable elektryczne łączące moduł wewnętrzny z
zewnętrznym muszą być przymocowane do ściany przy użyciu
odpowiednich kanałów.
a
a×3
Izolacja rurki doprowadzającej
czynnik chłodniczy
PRZESTROGA
Wszystkie przewody doprowadzające czynnik chłodniczy
muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić konserwację
modułu lub jego całkowity demontaż.
5. Wybierz izolację rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy.
Zaizoluj rurkę po stronie gazu i cieczy zgodnie z jej grubością i
rozmiarami.
Standardowymi warunkami dla urządzenia wewnętrznego
to temperatura wynosząca 30°C, a wilgotność sięgająca 85%.
W przypadku instalacji w warunkach występowania dużej
wilgotności, należy zastosować izolator o odpowiedniej grubości
izolacji, jak to pokazano w poniższej tabeli. W przypadku instalacji
w niesprzyjających warunkach, należy zastosować izolację o
grubości typu pierwszego.
Izolacja powinna być odporna na działanie wysokich temperatur
powyżej 120°C.
Typ izolacji(Ogrzewanie/Chłodzenie)
Standardowa Wysoka wilgotność
Uwagi
[30°C, 85%] [30°C, powyżej 85%]
EPDM, NBR
9t

Rurka do Ø6.35 ~ Ø9.52
ciecz Ø12.7 ~ Ø50.80
13t

Wewnętrzna
Ø6.35
13t
19t
temperatura
jest wyższa
25t
Rurka Ø9.52 ~ Ø25.40
19t
niż 120°C
gazowa Ø28.58 ~ Ø44.45
32t
Ø50.80
25t
38t
Rurka
Rozmiar rurki
Instalacja rurki odpływowej i węża
odpływowego
1. Rurka odpływowa powinna być możliwie jak najkrótsza.

Rurka odpływowa powinna być zainstalowana pod
lekkim skosem, aby zapewniała prawidłowy odpływ wody
powstającej wskutek kondensacji.

Na połączeniu nie może być żadnej luki, aby rurka
odpływowa nie była oddzielona od węża elastycznego.
2. Zaizoluj rurkę odpływową i zainstaluj ją zgodnie z zaleceniami.

Aby zapobiec kondensacji wody, cała rurka powinna być
zaizolowana przy użyciu 5t(lub więcej).
Taśma izolująca
Izolacja rurki odpływowej
Osłona izolująca odpływ
Moduł
wewnętrzny
Taśma(niedostarczona)
Port węża
odpływowego
Wąż
elastyczny
Taśma samoprzylepna
Taśma Rurka odpływowa
Taśma
32_ instalacja klimatyzatora
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 32
2017-05-17 오후 5:40:58
 Instalacja węża elastycznego
Okablowanie
Poz. pozioma
Podłączenie kabla zasilania i kabli do komunikacji
Moduł
wewnętrzny
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z okablowaniem odłącz prąd.
Moduł
wewnętrzny
Wąż elastyczny
 Zainstaluj poziomo
Maks. 20mm
2. Moduł wewnętrzny powinien być zasilany przy pomocy wyłącznika
 Maks. dopuszczalny luz osiowy
Izolacja
Moduł
wewnętrzny
Maks. 30˚
 Maks. dopuszczalny kąt
zgięcia
Wąż elastyczny
(Zastosuj taśmę
samoprzylepną po zewnętrznej stronie).
3. Kabel zasilania powinien się składać wyłącznie z przewodów
miedzianych.
4. Podłącz kabel zasilania{1(L), 2(N)} pomiędzy modułami zgodnie z
POLSKI
Podłącz do modułu
wewnętrznego
Izolacja
Podłącz
do rurki
odpływowej z
PVC
Rurka odpływowa z
PVC
(Zastosuj taśmę
samoprzylepną na po
wewnętrznej stronie)
(MCCB, ELB) , oddzielonego od zasilania modułu zewnętrznego.
dopuszczalną maksymalną długością, po czym podłącz kabel do
komunikacji(F1, F2) dla każdego modułu.
5. W przypadku instalacji pilota przewodowego podłącz przewody
V1, V2(napięcie DC12V) oraz F3, F4(komunikacja).
 Taśma samoprzylepna nie może blokować
wewnętrznej strony węża elastycznego
Moduł
zewnętrzny
Pilot przewodowy
220-240V~
Podłączenie rurki odpływowej
1. Rurka odpływowa powinna być zainstalowana w odległości
L
Moduł wewnętrzny 1
Moduł wewnętrzny 2
Moduł wewnętrzny 3
odpływowej – zapobiegnie on przedostawaniu się
nieprzyjemnego zapachu do modułu wewnętrznego.
Otwór wentylacyjny
nie więcej niż 300mm
100mm lub
Zawieszenie
więcej
Pozioma rurka odpływowa
Nachylenie powyżej 1/100
Odpływ centralny
1. Zainstaluj główny otwór wentylacyjny z przodu modułu
najbardziej oddalonego od odpływu głównego, jeżeli
zainstalowanych jest więcej, niż 3 moduły wewnętrzne.
2. Może się okazać konieczne zainstalowanie oddzielnych
otworów wentylacyjnych, aby zapobiec powrotowi wody do
rurki odpływowej zamontowanej u góry każdego modułu
wewnętrznego.
1~1,5m
Główny otwór
wentylacyjny
Nie więcej niż
550mm
Główna rurka
odpływowa
Oddzielny
otwór
wentylacyjny
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Specyfikacja przewodów elektrycznych
Sufit
Zawieszenie
L
B
D
d1
E F L
d2
t
Wymiary Wymiary
Wymiary
nominalne nominalne Wymiary Naddatek Wymiary Naddatek Wymiary Naddatek
Naddatek
kabla (mm2) śrub (mm) standardowe (mm) standardowe (mm) standardowe (mm) Min. Min. Maks. standardowe (mm) Min.
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
4
100~550mm
lub więcej
N
Srebrny stop lutowniczy
2,5
Wąż elastyczny
L
Wybór przyłącza sprężonego powietrza
1,5
1~1,5m
N
h Moduł wewnętrzny zainstalowany na ścianie/suficie.
3. Zainstaluj w rurce odpływowej otwór wentylacyjny, aby
5. Zainstaluj syfon w kształcie litery U na końcu rurki
L
Moduł wewnętrzny 4 Moduł wewnętrzny 5 Moduł wewnętrzny 6
lub więcej i przymocuj ją przy pomocy haka 1~1,5m.
4. Wąż elastyczny nie powinien być montowany w pozycji
nachylonej do góry, gdyż może to powodować powrót
wody do modułu wewnętrznego.
N
h ELB : Instalacja podstawowa
2. Zainstaluj poziomą rurkę odpływową z nachyleniem 1/100
zapobiec powracaniu wody do modułu wewnętrznego.
Uwaga W przypadku odpowiedniego nachylenia w
poziomej rurce odpływowej jego zainstalowanie
może nie być konieczne.
EEV kit
N
do 100mm od węża elastycznego(wzniesienie od 100mm do
550mm, spadek 20mm lub więcej).
Centralna pozioma rura odpływowa
(Nachylenie powyżej 1/100)
Zasilanie
MCCB
ELB
Przewód
zasilający
Przewód
uziemienia
Kabel do
komunikacji
Maks : 242V
Min : 198V
XA
X A, 30mmA
0,1 sec
2,5mm2
2,5mm2
0,75~1,5mm2
 Pojemność ELB i MCCB należy obliczyć według poniższego wzoru.
Pojemność ELB, MCCB X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : Pojemność ELB, MCCB
T ∑Ai : Suma prądów znamionowych każdego modułu wewnętrznego.
T P rąd znamionowy modułów wewnętrznych – patrz odnośne podręczniki instalacji.

Parametry i maksymalną długość kabla zasilania należy obliczyć z uwzględnieniem
maks. 10% spadku napięcia pomiędzy modułami wewnętrznymi.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% napięcia
wejściowego [V]
T Coef: 1,55
T Lk : Odległość pomiędzy modułami wewnętrznymi[m],
Ak: Specyfikacja kabla zasilania[mm2], ik : Prąd w każdym module[A]
instalacja klimatyzatora _33
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 33
2017-05-17 오후 5:40:59
Ustawianie modułu wewnętrznego
Funkcje Dodatkowe
1. Przed zainstalowaniem modułu wewnętrznego
przyporządkuj mu adres zgodnie z projektem systemu
klimatyzacyjnego.
2. Adres modułu wewnętrznego przypisuje się poprzez
ustawienie przełączników obrotowych MAIN(SW01, SW02) i
RMC(SW03, SW04).
K1 K2 K3 K4
Nr
K1
SW01
SW02
SW03
K3
Moduł centralnego sterowania
RPM
(góra)
K4
SW04
OFF
(WYŁ.)
Czujnik zewnętrzny temp. pomieszczenia Nieużywany Używany
K2
SW05
ON
(WŁ.)
Funkcja
Nieużywany Używany
Dla jednostek 1-drożnych “slim”/2drożnych/4-drożnych mini
N/A
N/A
4-drożnych
Normalny
Up
N/A
N/A
Opcjonalna pompa odpływowa
 N/A : Niedostępny
 K1 WYŁ.
Tryb ogrzewania : Ustawienie wartości kompensacyjnej
temperatury = 0°C
Termo WYŁ.  Wentylator WYŁ.
K1K2K3 K4
K5 K6 K7 K8
K9K10K11K12
g Projekt i kształt mogą ulec zmianie w zależności od modelu.
K5 K6 K7 K8
Nr
Ustawienie adresu GŁÓWNEGO
ON
(WŁ.)
OFF
(WYŁ.)
Dla jednostek 1-drożnych “slim”/2drożnych
+2°C
+5°C
Dla jednostek 4-drożnych mini/
4-drożnych
+5°C
+2°C
Funkcja

Adres GŁÓWNY służy do komunikacji pomiędzy
modułem wewnętrznym a zewnętrznym. Należy
go ustawić, aby zapewnić prawidłowe działanie
klimatyzatora.

Adres GŁÓWNY można ustawić w zakresie od ‘00’ do
‘99’ przy pomocy przełączników SW01 i SW02. Adresy
GŁÓWNE od ‘00’ do ‘99’ powinny się od siebie różnić.

Sprawdź, czy adres modułu wewnętrznego, który chcesz
zainstalować i ustawić, odpowiada jego adresowi w
projekcie instalacji.
SW06
Uwaga Jeżeli dla modułu zewnętrznego wybrano opcję
 N/A : Niedostępny
K5
Wył.
termiczny
ogrzewania
1000
2000
godziny godziny
K6
Wyświetlacz sygnału filtra
K7
Cewka gorącej wody
N/A
N/A
K8
Grzejnik elektryczny
N/A
N/A
Automatycznego ustawiania adresu, konfiguracja
adresu GŁÓWNEGO może nie być konieczna: Patrz
podręcznik instalacji modułu głównego.
Na przykład
Gdy adres GŁÓWNY jest ustawiony na “12”.
K9K10K11K12
Nr
Ustawianie adresu RMC
K9 Min. skok EEV dla ogrzewania Ustaw skok 80

Gdy używane jest sterowanie centralne, musisz ustawić
przełączniki SW03, SW04 i K2.
Na przykład
Gdy adres RMC jest ustawiony na “12”.
SW03
ON
(WŁ.)
Funkcja
SW04
Priorytet wyświetlacza
K10 modułu wewnętrznego
SW07
na pilocie przewodowym
Slave
OFF
(WYŁ.)
Skok 0 lub 80
Master
K11
Sterowanie zewn
Nieużywany
Używany
K12
Moc robocza
Termo WŁ.
Funkcja WŁ.
 N/A : Niedostępny
instalacja klimatyzatora _34
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 34
2017-05-17 오후 5:40:59
MEMO
POLSKI
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_PL.indd 35
2017-05-17 오후 5:40:59
Download PDF

advertising