Samsung | NV6584LNESR | Samsung NV6584LNESR, Piekarnik elektryczny z podwójnym wentylatorem, 70 l Instrukcja obsługi

Seria NV6524
Seria NV6584
Piekarnik do zabudowy
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 1
26/02/2013 17:35:11
korzystanie z instrukcji
Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające
na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.
Prosimy o znalezienie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania
z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA
Ważne
Uwaga!
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny
jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci)
nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia
w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u
producenta lub w autoryzowanym serwisie. (dotyczy wyłącznie modeli o
stałym okablowaniu)
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę. (dotyczy wyłącznie modeli z przewodem
zasilającym)
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu.
Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w
dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu,
zgodnie z odpowiednimi zasadami.
2_korzystanie z instrukcji
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 2
26/02/2013 17:35:11
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać
się do urządzenia.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze lub
samodzielnego czyszczenia, w przypadku rozlania się większych ilości
płynów należy usunąć je przed czyszczeniem, a w czasie czyszczenia
lub samooczyszczenia w piekarniku nie mogą znajdować się żadne
przybory kuchenne. (tylko model z funkcją czyszczenia)
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję samooczyszczenia,
podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż
zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
(tylko model z funkcją czyszczenia)
Używać jedynie sond temperaturowych zalecanych dla tej kuchenki.
(tylko model z sondą temperaturową)
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie
urządzenia.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może
doprowadzić do pęknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej ósmego roku życia
powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie
i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa_3
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 3
26/02/2013 17:35:11
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą
się nagrzewać.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej ósmego roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak, aby
wygięta część ramy zwrócona była do tyłu urządzenia.
W ten sposób podczas pieczenia większych porcji
ruszt będzie stabilniejszy. (W zależności od modelu)
PRZESTROGA
Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.
Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie
uprawnienia.
W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika. Nieprawidłowo wykonana
naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy
należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.
Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.
Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub
bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.
Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.
Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze, nie wolno go używać, gdy pojemnik z
wodą jest uszkodzony. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą)
Gdy pojemnik jest pęknięty lub uszkodzony, nie wolno go używać. Należy skontaktować się z najbliższym
serwisem. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą)
Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie domowym.
Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia.
Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do czasu ich ostygnięcia.
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej temperaturze.
Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do
gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.
Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu wysokiej
temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z gorącymi częściami
piekarnika.
4_instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 4
26/02/2013 17:35:12
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia
strumieniem pary.
Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej
odległości.
Żywność mrożona, taka jak pizza, powinna być pieczona na dużej siatce. W przypadku korzystania z blach
do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.
Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni emaliowanej.
Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową i nie wolno na nim umieszczać żadnych blach do
pieczenia ani puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia
emaliowanych powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.
Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych powierzchni
piekarnika. W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.
Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.
Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż
mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Na drzwiczkach nie wolno stawać, siadać, kłaść ciężkich przedmiotów ani opierać się o nie.
Nie wolno otwierać drzwiczek, używając siły.
OSTRZEŻENIE: Nie odłączaj urządzenia z gniazdka elektrycznego, nawet jeśli
proces gotowania zakończył się.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zostawiać otwartych drzwiczek w czasie pieczenia.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż
mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
WYMIANA ŻARÓWKI
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Przed wymianą żarówki w piekarniku należy
wykonać następujące czynności:
•Wyłączyć piekarnik.
•Odłączyć piekarnik od prądu.
•Zabezpieczyć żarówkę piekarnika oraz klosz szklany,
kładąc szmatkę na dole piekarnika.
•Żarówki mogą zostać zakupione w Centrum obsługi
firmy SAMSUNG.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa_5
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 5
26/02/2013 17:35:12
Tylne oświetlenie kuchenki
1.Usunąć osłonę, przekręcając ją
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
Usunąć metalowy pierścień i uszczelkę
i wyczyścić szklaną osłonę. W razie
potrzeby wymienić żarówkę na żarówkę
do piekarnika odporną na temperatury
rzędu 300 °C (25 W).
2.W razie potrzeby wyczyścić szklaną osłonę, pierścień
metalowy i uszczelkę.
3.Założyć uszczelkę i metalowy pierścień na klosz.
4.Umieścić szklaną osłonę na miejscu, przekręcić zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Boczne oświetlenie piekarnika (Zależnie od modelu)
1.Aby zdjąć klosz, należy
przytrzymać dolny koniec
klosza jedną ręką, włożyć
płaski, zaostrzony element,
np. nóż kuchenny, między
klosz i ramkę i podważyć
pokrywę.
2.Odłączyć klosz.
3.Jeżeli jest to konieczne, wymienić żarówkę na żarówkę
piekarnika odporną na ciepło, 25-40 W, 300 °C.
Wskazówka: Do wkręcenia lub wykręcenia żarówki
halogenowej należy użyć suchej szmatki, aby uniknąć
pozostawienia potu z palców na jej powierzchni.
Zwiększa to żywotność wymienianej żarówki.
4.Zamontować klosz z powrotem.
6_instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 6
26/02/2013 17:35:12
instalacja
Instrukcja bezpieczeństwa dla instalatora
Zasilanie
Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, musi
zostać użyty wielobiegunowy przełącznik izolacyjny (z odstępami kontaktów min. 3 mm)
w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Kabel zasilający (H05 RR-F lub H05 VV-F,
min. 1,5-2,5 mm²) musi mieć wystarczającą długość, aby możliwe było jego podłączenie
do piekarnika, nawet jeżeli urządzenie stoi na podłodze przed szafką, w którą ma być
wbudowane. Otwórz tylną osłonę gniazdek piekarnika za pomocą śrubokrętu i odkręć
częściowo śruby zacisku kabla przed podłączeniem kabla zasilającego do odpowiedniego
terminala. Piekarnik jest uziemiany za pomocą terminalu ( ). Żółto-zielony przewód
(uziemienie) musi być dłuższy niż inne przewody i należy go podłączyć w pierwszej
kolejności. Jeżeli piekarnik jest podłączony do sieci elektrycznej przy pomocy wtyczki,
musi ona być dostępna przez cały czas od instalacji piekarnika. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki spowodowane brakiem uziemienia lub jego uszkodzeniem.
BRĄZOWY
lub CZARNY
NIEBIESKI
lub BIAŁY
instalacja
Piekarnik może być instalowany wyłącznie przez autoryzowanego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest
za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
• Upewnij się, że podczas instalacji piekarnika zapewniona jest ochrona przed częściami elektrycznymi
znajdującymi się pod napięciem.
• Szafka kuchenna, w którą wbudowany ma być piekarnik, musi spełniać wymagania normy DIN 68930 w
zakresie stabilności.
ŻÓŁTY lub
ZIELONY
OSTRZEŻENIE: Podczas montażu należy uważać, aby kabel połączeniowy nie został
przytrzaśnięty i zabezpieczyć go przed zetknięciem się z gorącymi częściami piekarnika.
Instalowanie w szafce
Plastikowe i klejone powierzchnie muszą być odporne na temperaturę 90 °C wewnątrz szafki, w której piekarnik
jest montowany i na temperaturę 75 °C w przypadku przylegających mebli. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powierzchni plastikowych i klejonych spowodowane wysoką temperaturą.
W podstawie szafki, w której jest
Część
1
2 Część
547
montowany piekarnik powinien
dolna
górna
560
znajdować się otwór wentylacyjny.
Otwór wentylacyjny powinien mieć
50 mm i znajdować się pomiędzy dolną
595
572
półką a ścianką nośną. W przypadku
montażu piekarnika pod kuchenką
należy postępować zgodnie z instrukcją
montażu kuchenki.
595
21
Przepływ powietrza przez otwór wentylacyjny
3
min.
550
4
min. 560
min. 50
min. 600
5
min. 590
maks. 600
50
min. 550
min. 560
Część dolna
Część górna
Wsuń urządzenie do szafki i przykręć mocno dwoma śrubami po obu stronach. Upewnij się, że odstęp pomiędzy
urządzeniem a szafką nie jest mniejszy niż 5 mm.
Po zakończeniu montażu usuń winylową błonę ochronną, taśmę, papier i akcesoria z drzwiczek i wnętrza piekarnika.
Przed wyjęciem piekarnika z szafki odłącz go od prądu i odkręć dwie śruby znajdujące się po obu stronach piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Szafka, w której jest montowany piekarnik musi posiadać otwór wentylacyjny do
przepływu powietrza (jak pokazano na rysunku). Nie należy go zakrywać, ponieważ służy on do wentylacji.
Elementy znajdujące się na zewnątrz piekarnika, jak uchwyt, mogą różnić się w zależności od modelu. Na
rysunku przedstawiono rzeczywisty rozmiar piekarnika.
instalacja_7
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 7
26/02/2013 17:35:14
czyszczenie drzwiczek piekarnika
W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli
konieczny jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją. Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
ZDEJMOWANIE DRZWICZEK
W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny
jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
PRZESTROGA: Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
2
70
1
1. Otworzyć drzwiczki i
całkowicie wychylić zaciski
na obu zawiasach.
2. Przymknąć drzwiczki o około
70 °. Za pomocą obu rąk
złapać za środkową część
boków drzwiczek piekarnika i
wysunąć, aż możliwe będzie
usunięcie zawiasów.
3. Po zakończeniu czyszczenia
należy powtórzyć kroki 1 i 2
w odwrotnej kolejności, aby
przymocować drzwiczki.
Zacisk zawiasu powinien być
zamknięty po obu stronach.
USUWANIE SZKLANYCH DRZWICZEK
Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie. Szyby te można
usunąć w celu wyczyszczenia.
Glass 1 1
Szyba
Szyba
Glass 11
Szyba
Glass 22

1. Nacisnąć oba przyciski
z lewej i prawej strony
drzwiczek.
2. Zdjąć osłonę, a następnie
wyjąć szyby 1 i 2 z
drzwiczek.
3. Po zakończeniu czyszczenia
szyb drzwiczek należy
powtórzyć kroki 1 i 2 w
odwrotnej kolejności,
aby je zamontować.
Sprawdź, czy szyby 1 i 2
zostały zamontowane w
odpowiednich położeniach
(zgodnie z powyższym
rysunkiem).
MONTAŻ: Szyby w drzwiczkach różnią się w zależności od modelu (od 2 do 4 szt.).
Podczas montażu szyby 1 nadruk musi być skierowany w dół.
8_czyszczenie drzwiczek piekarnika
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 8
26/02/2013 17:35:15
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA ENERGII
• Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, gdy urządzenie jest ustawiane lub działa w
tymczasowym trybie zatrzymania, ustawienie zostanie anulowane, a po 10 minutach wyświetli
się zegar.
• Delikatne: Podczas gotowania można wyłączyć lampę piekarnika, naciskając przycisk lampy
piekarnika. Oświetlenie piekarnika jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu
gotowania, aby oszczędzić energię.
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
czyszczenie drzwiczek piekarnika
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
czyszczenie drzwiczek piekarnika_9
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 9
26/02/2013 17:35:15
spis treści
PRZYCISKI STEROWANIA
PIEKARNIKIEM
12 Przyciski sterowania piekarnikiem
12
AKCESORIA
12
PIERWSZE CZYSZCZENIE
14
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
14
USTAWIANIE CZASU
15
12 Akcesoria
14 Pierwsze czyszczenie
14 Ustawianie temperatury
14 Przydatne automatyczne szybkie wstępne
podgrzewanie
15 Ustawianie czasu
15 Ustawianie czasu gotowania
15 Ustawianie czasu zakończenia
16 Ustawianie opóźnionego startu
16 Ustawianie kuchennego wyłącznika
czasowego
POZOSTAŁE USTAWIENIA
16
16 Sygnał tonowy
16 Oświetlenie piekarnika
16 Blokada rodzicielska
16 Wyłączenie
10_spis treści
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 10
26/02/2013 17:35:15
FUNKCJE GOTOWANIA
17
17 Funkcje gotowania
18 Programy automatyczne dla trybu
pojedynczej komory
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA
POTRAW
20 Konwekcja
18
20
spis treści
GOTOWANIE AUTOMATYCZNE
20 Duży grill
20 Grill ekologiczny
21 Tryb konwencjonalny
21 Podgrzewanie od dołu + Konwekcja
21 Podgrzewanie od góry + Konwekcja
22 Potrawy testowe
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
23
23 Czyszczenie parą (w zależności od
modelu)
23 Katalityczna powierzchnia emaliowana (w zależności od modelu)
23 Czyszczenie ręczne
24 Czyszczenie zbiornika na wodę
24 Zdejmowanie prowadnic bocznych (w zależności od modelu)
25 Czyszczenie górnej ścianki (w zależności od modelu)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I KODY INFORMACYJNE
26
26 Rozwiązywanie problemów
26 Kody informacyjne
spis treści_11
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 11
26/02/2013 17:35:15
przyciski sterowania piekarnikiem
Wskaźnik wstępnego podgrzewania
Kuchenny wyłącznik czasowy
Oświetlenie piekarnika
Wyświetlacz
Przełącznik trybów
Temperatura
Włączanie/Wyłączanie dźwięku
Czas
Blokada rodzicielska
Czas gotowania
Pokrętło wielofunkcyjne
Czas zakończenia
Panel przedni
Panel przedni jest dostępny w wielu odmianach materiałowych i kolorystycznych, w tym: ze stali
nierdzewnej, czarny, biały i szklany. W celu poprawy jakości, wygląd panelu może ulec zmianie.
akcesoria
Nowy piekarnik firmy Samsung posiada w komplecie wiele akcesoriów, które są pomocne
podczas przygotowywania różnych posiłków. Piekarnik jest wyposażony w różne akcesoria
w zależności od modelu.
PRZESTROGA: Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane na półce
wewnątrz piekarnika. Blachy potrzebują przynajmniej 2 cm wolnej przestrzeni od spodu
piekarnika, w przeciwnym razie powierzchnia emaliowana może zostać uszkodzona.
OSTRZEŻENIE: Przy wyjmowaniu posiłków i/lub akcesoriów z piekarnika należy
zachować szczególną ostrożność. Gorące posiłki, akcesoria i powierzchnie grzewcze mogą
spowodować poparzenia!
Akcesoria mogą ulec deformacji, gdy się nagrzeją. Gdy akcesorium wystygnie, deformacja
zniknie, a akcesorium będzie nadal sprawne.
Półka druciana
Półki drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia potraw. Można
jej używać w połączeniu z naczyniem żaroodpornym lub innymi naczyniami
do pieczenia. Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak, aby wygięta część
ramy zwrócona była do tyłu urządzenia. W ten sposób podczas pieczenia
większych porcji ruszt będzie stabilniejszy.
Wkładana taca druciana (Zależnie od modelu)
Wkładanej tacy drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia
potraw. Można jej używać w połączeniu z tacką w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika.
Blacha do pieczenia (Zależnie od modelu)
Blacha do pieczenia (Głębokość: 20 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Należy ją umieścić w
piekarniku tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
12_przyciski sterowania piekarnikiem
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 12
26/02/2013 17:35:16
Uniwersalna blacha (Zależnie od modelu)
Uniwersalna blacha (Głębokość: 30 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Nadaje się także do
pieczenia. Można jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu
uniknięcia zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku
tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Ruszt (Zależnie od modelu)
Rusztu można używać do grillowania, np. kurczaka. Rusztu można używać
wyłącznie w trybie jednokomorowym na półce 3, ponieważ należy go
zamocować na adapterze na tylnej ściance. Czarny plastikowy uchwyt
należy usunąć na czas gotowania.
akcesoria
Głęboka taca (Zależnie od modelu)
Głęboka taca (Głębokość: 50 mm) nadaje się także do pieczenia. Można
jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku tak, aby jej
pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Ruszt i przyrząd do szaszłyków (Zależnie od modelu)
Korzystanie:
• Umieścić blachę (bez stojaka) na półce 1 w celu zebrania soków lub na
dole piekarnika, jeżeli kawałek mięsa do upieczenia jest zbyt duży.
• Nałożyć jedną z par widełek na ruszt i umieścić na ruszcie kawałek mięsa
do upieczenia;
• Obgotowane ziemniaki lub warzywa można umieścić wokół krawędzi
blachy, aby upiec je w tym samym czasie.
• Umieścić podpórkę na środku półki i ustawić tak, aby element w
kształcie "v" znajdował się z przodu.
• Aby ułatwić wkładanie rożna, uchwyt powinien być przykręcony do
tępego końca.
• Ustawić rożen na podpórce zaostrzonym końcem skierowanym do
środka i delikatnie pchać, aż końcówka rożna wejdzie do mechanizmu
obracania z tylu piekarnika. Tępy koniec różna musi spoczywać na
elemencie w kształcie litery "v". (Rożen ma dwa ucha, które powinny
znajdować się jak najbliżej drzwiczek piekarnika, tak aby zatrzymać ruch
do przodu rożna; ucha służą również jako rączka dla uchwytu.)
• Przed gotowaniem należy odkręcić uchwyt. Po zakończeniu gotowania
należy z powrotem przykręcić uchwyt w celu ułatwienia zdjęcia rożna z
podpórki.
Zaleca się stosowanie akcesoriów takich jak ruszt z pożywieniem o
wadze poniżej 1,5 kg.
Prowadnice teleskopowe (Zależnie od modelu)
• W celu wstawienia rusztu albo blachy do pieczenia ciasta lub mięsa
należy wysunąć prowadnice teleskopowe na jednym poziomie.
• Ruszt lub blachę należy ustawić na prowadnicach i wsunąć do końca
piekarnika. Drzwiczki piekarnika można zamknąć dopiero wtedy, gdy
prowadnice teleskopowe są wsunięte do wnętrza piekarnika.

Filtr tłuszczu (Zależnie od modelu)
Filtr tłuszczu jest instalowany na tylnej wewnętrznej ścianie i chroni
wentylator, okrągły podgrzewacz i kuchenkę od zabrudzeń, w szczególności
od rozpryskującego się tłuszczu. Zalecamy używanie filtra tłuszczu zawsze
podczas przygotowywania mięsa. Na czas pieczenia ciast filtr należy zdjąć!
W przeciwnym wypadku ciasta mogą nie wyjść dobrze.
akcesoria_13
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 13
26/02/2013 17:35:18
pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić piekarnik, aby usunąć zapach nowego piekarnika.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Uruchom piekarnik w trybie konwekcyjnym lub konwencjonalnym na godzinę w temperaturze
200 °C. Dzięki temu spalone zostaną wszystkie substancje używane podczas produkcji.
3. Po godzinie wyłącz piekarnik, przekręcając pokrętło wyboru trybu do pozycji „OFF” (Wył.).
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić akcesoria przy pomocy czystej, miękkiej
szmatki nasączonej wodą i detergentem.
korzystanie z piekarnika
Poniżej przedstawiono podstawowe czynności związane z gotowaniem.
Przełącznik trybów
KROK 1
WYBIERZ TRYB
GOTOWANIA
Temperatura
Pokrętło wielofunkcyjne
KROK 2
USTAW
TEMPERATURĘ
USTAWIANIE TEMPERATURY
Po wybraniu funkcji gotowania można ustawić temperaturę.
Każda funkcja gotowania posiada inny zakres temperatur (więcej informacji w części instrukcji
dotyczącej funkcji gotowania).
1. Naciśnij przycisk , ikona temperatury zacznie mrugać.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym oczekiwaną temperaturę.
3. Naciśnij ponownie przycisk .
Podczas gotowania można zmienić temperaturę, wykonując powyższe czynności.
PRZYDATNE AUTOMATYCZNE SZYBKIE WSTĘPNE PODGRZEWANIE
Piekarnik posiada funkcje gotowania, które obejmują fazę szybkiego wstępnego podgrzewania.
Ta faza zostanie oznaczona na wyświetlaczu obok ustawienia temperatury.
Podczas fazy wstępnego podgrzewania różne elementy grzejne są wykorzystywane w celu
przyspieszenia podgrzewania piekarnika. Nawet w przypadku podwyższenia temperatury piekarnika
automatycznie zmieni temperaturę docelową i zastosuje szybkie wstępne podgrzewanie. Po
osiągnięciu wybranej temperatury wskaźnik wstępnego podgrzewania zniknie i pojawi się sygnał
dźwiękowy przypominający o włożeniu jedzenia do piekarnika.
14_pierwsze czyszczenie
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 14
26/02/2013 17:35:19
ustawianie czasu
Czas
gotowania
Czas
Czas
zakończenia
Pokrętło wielofunkcyjne
USTAWIANIE CZASU
Przed pierwszym użyciem piekarnika lub po awarii zasilania należy ustawić czas.
1.
2.
3.
4.
5.
ustawianie czasu
Kuchenny wyłącznik czasowy
Naciśnij przycisk
, ikona godzin zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
Naciśnij przycisk
, ikona minut zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
Naciśnij ponownie przycisk
, aby zatwierdzić bieżące ustawienia.
Aby ponownie ustawić czas, należy ponownie wykonać powyższe czynności.
Podczas procesu gotowania naciśnij przycisk
, aby wyświetlić aktualny czas.
USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA
Funkcja gotowania umożliwia ustawienie czasu gotowania. Elementy grzejne zostaną automatycznie
wyłączone po upływie ustawionego czasu.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas gotowania.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas gotowania, należy ponownie wykonać powyższe czynności. Po
upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy. Można ustawić nowy czas gotowania lub wyłączyć piekarnik.
Aby anulować czas gotowania, naciśnij przycisk
i ustaw „0:00” dla czasu gotowania.
USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA
Funkcja gotowania umożliwia ustawienie czasu zakończenia gotowania. Elementy grzejne zostaną
automatycznie wyłączone po upływie ustawionego czasu.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas zakończenia, należy wykonać powyższe czynności. Po
upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy. Aby anulować czas zakończenia, naciśnij przycisk
i ustaw aktualny czas.
ustawianie czasu_15
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 15
26/02/2013 17:35:19
USTAWIANIE OPÓŹNIONEGO STARTU
Jeżeli czas zakończenia zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu gotowania, obliczane są czas
gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.
OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać jedzenia na zbyt długo w piekarniku, ponieważ
może się zepsuć.
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić czas gotowania.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
Opóźniony punkt startu zostanie automatycznie obliczony, a piekarnik będzie oczekiwać do
czasu jego osiągnięcia.
Po wybraniu funkcji gotowania można ustawić czas gotowania, czas zakończenia i
opóźnienie startu.
USTAWIANIE KUCHENNEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Kuchenny wyłącznik czasowy można ustawić niezależnie od funkcji piekarnika i używać
jednocześnie z czasem gotowania lub czasem zakończenia. Kuchenny wyłącznik czasowy posiada
własny sygnał dźwiękowy, więc można go odróżnić od innych.
1. Naciśnij przycisk , ikona kuchennego wyłącznika czasowego zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas kuchennego wyłącznika czasowego.
3. Naciśnij ponownie przycisk .
Aby anulować kuchenny wyłącznik czasowy, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
przycisk . Aby ponownie ustawić kuchenny wyłącznik czasowy, należy wykonać powyższe
czynności. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i
pojawi się sygnał dźwiękowy.
pozostałe ustawienia
SYGNAŁ TONOWY
W celu włączenia lub wyłączenia sygnału tonowego naciśnij i przytrzymaj przez
3 sekundy przycisk
.
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
Naciśnij przycisk
, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Oświetlenie piekarnika
jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu gotowania, aby
oszczędzić energię.
BLOKADA RODZICIELSKA
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji blokady rodzicielskiej naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk . Po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej na
wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie . Z funkcji blokady rodzicielskiej można
korzystać także podczas gotowania. Przyciski i pokrętło wyboru nie będą działać, ale
można wyłączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru do pozycji Off (Wył.).
WYŁĄCZENIE
Po wyłączeniu piekarnika wszystkie elementy grzejne przerwą pracę. Ze względów
bezpieczeństwa wentylator będzie pracować jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu
piekarnika.
16_pozostałe ustawienia
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 16
26/02/2013 17:35:20
funkcje gotowania
Piekarnik oferuje funkcje przedstawione poniżej.
Symbol
Zakres
temperatur
funkcji
Użyj
Tryb gotowania
konwekcyjnego
40-250 °C
Ciepło generowane przez konwekcję jest rozprowadzane równomiernie
po piekarniku. Funkcji należy używać do wypiekania i w przypadku potraw
zamrożonych.
Sugerowana temperatura: 170 °C
Grzałka górna
+ gotowanie
konwekcyjne
40-250 °C
Ciepło generowane przez podgrzewanie od góry i konwekcję jest
rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać podczas
pieczenia kruchych potraw, np. mięsa.
Sugerowana temperatura: 190 °C
Grzałka dolna
+ gotowanie
konwekcyjne
40-250 °C
Ciepło generowane przez podgrzewanie od dołu i konwekcję jest
rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać podczas
wypiekania pizzy, chleba i ciast.
Sugerowana temperatura: 190 °C
Duży grill
40-270 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni dużego grilla. Funkcji tej należy używać
do potraw panierowanych jak lasagne lub do grillowania mięsa.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Grill ekologiczny
40-270 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni małego grilla. Funkcji tej należy używać
dla mniejszych potraw, wymagających mniejszej ilości ciepła, np. ryb lub
nadziewanych bagietek.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Wentylator + grill
40-270 °C
Ciepło wytwarzane jest przez dwa elementy grzejne i rozprowadzane przez
wentylator. Tryb ten może zostać wykorzystany do grillowania mięsa i ryb.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Gotowanie
intensywne
40-250 °C
Ten tryb uruchamia na przemian wszystkie elementy grzejne: górny, dolny
i wentylator konwekcyjny. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane. Tryb
ten jest przydatny do pieczenia dużych ilości jedzenia, które wymagają
utrzymywania wysokiej temperatury w piekarniku (np. duże zapiekanki i
ciasta).
Sugerowana temperatura: 170 °C
ProRoasting
(Pieczenie)
40-150 °C
Ten tryb obejmuje cykl automatycznego podgrzewania do temperatury
220 °C. Grzałka górna i wentylator konwekcyjny są uruchomione podczas
procesu smażenia mięsa. Następnie żywność jest delikatnie gotowana
we wstępnie wybranej niskiej temperaturze. Górna i dolna grzałka są
uruchomione podczas tego procesu. Ten tryb jest odpowiedni dla
pieczonego mięsa, drobiu i ryb.
Sugerowana temperatura: 100 °C
funkcje gotowania
Ciepło jest emitowane z górnej i dolnej części systemu grzewczego.
Tryb gotowania
Funkcji tej należy używać podczas standardowego wypiekania i pieczenia
konwencjonalnego
większości rodzajów dań.
40-250 °C
Sugerowana temperatura: 200 °C
funkcje gotowania_17
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 17
26/02/2013 17:35:21
gotowanie automatyczne
Przy automatycznym gotowaniu można wybrać programy gotowania, pieczenia i opiekania.
Waga
1.
2.
3.
4.
Nr produktu
żywnościowego
Pokrętło
wielofunkcyjne
Przekręć pokrętło wyboru trybu do pozycji trybu automatycznego gotowania.
Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądany produkt żywnościowy i poczekaj 4-5 sekund.
Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną wagę i poczekać 4-5 sekund.
Po 4-5 sekundach program automatycznego gotowania uruchomi się automatycznie.
PROGRAMY AUTOMATYCZNE DLA TRYBU POJEDYNCZEJ KOMORY
Poniższa tabela przedstawia 25 programów gotowania, pieczenia i opiekania. Zawiera ona
ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Tryby i czasy gotowania zostały wstępnie
zaprogramowane dla wygody użytkownika. Wskazówki na temat gotowania służą jako referencje.
Pożywienie należy zawsze wkładać do zimnego piekarnika.
Nr
Produkt
żywnościowy
A:01
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
Mrożona Pizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Półka
druciana
2
Umieść mrożoną pizzę na środku
drucianego grilla. Polecamy ustawienie 0,30,6 g dla pizzy cienkiej; 0,7-1,0 g dla pizzy
z grubą warstwą dodatków.
A:02
Mrożone Frytki
Z Piekarnika
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Blacha do
pieczenia
2
Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na
blasze. Pierwsze ustawienie jest zalecane
do cienkich frytek, drugie zaś do grubych
frytek do pieczenia. Użyj papieru do
pieczenia. Zalecamy odwrócić po upływie
2/3 czasu gotowania.
A:03
Mrożone
Krokiety
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Blacha do
pieczenia
2
Mrożone krokiety ziemniaczane rozłóż
równo na blasze do pieczenia. Zalecamy
odwrócić po upływie 2/3 czasu gotowania.
A:04
Domowe
Lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Półka
druciana
3
Użyj żaroodpornego naczynia szklanego.
Ułóż schłodzone lub domowej roboty
lasagne pośrodku piekarnika na drucianej
podstawce.
A:05
Steki Wołowe
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Rozłóż równomiernie na półce drucianej
2-6 steków wołowych obok siebie.
Pierwsze ustawienie jest przeznaczone
do cienkich steków, drugie ustawienie do
grubych. Odwróć po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego.
18_gotowanie automatyczne
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 18
26/02/2013 17:35:22
Nr
Produkt
żywnościowy
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
Pieczeń
Wołowa
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Zamarynuj pieczeń wołową i ułóż ją na
półce drucianej/. Wlej do głębokiej blachy
uniwersalnej filiżankę wody. Odwróć po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Po
upieczeniu owiń mięso w folię aluminiową i
pozostaw na 5-10 minut.
A:07
Pieczeń
Wieprzowa
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Ułóż zamarynowaną pieczeń wieprzową
na półce drucianej. Po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę.
A:08
Kotlety Z
Baraniny
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Zamarynuj kotlety jagnięce. Połóż kotlety
jagnięce na półce drucianej. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę. Pierwsze
ustawienie jest przeznaczone do cienkich
kotletów, drugie ustawienie do grubych.
A:09
Kawałki
Kurczaka
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż kawałki kurczaka obok
siebie na półce drucianej.
A:10
Pieczony
Kurczak
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Natrzyj schłodzonego kurczaka oliwą i
przyprawami i ułóż go piersią ku górze na
półce drucianej.
A:11
Pierś Z Kaczki
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Przygotuj pierś z kaczki i ułóż ją na półce
drucianej tłustą stroną ku górze. Pierwsze
ustawienie jest przeznaczone dla jednej
piersi z kaczki; drugie ustawienie dla 2
grubych piersi z kaczki.
A:12
Zraz Z Indyka
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Ułóż zraz z indyka na półce drucianej. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
A:13
Ryba Na Parze
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Półka
druciana
2
Ułóż przygotowaną świeżą rybę (np.
pstrąga, łupacza, dorsza) w odpowiedniego
rozmiaru żaroodpornym szklanym naczyniu
z pokrywką. Dodaj płynu, aby pokryć dno
naczynia (np.: 3-4 łyżki stołowe soku z
cytryny, białego wina lub wody) i przykryj
pokrywką. Umieść naczynie na półce
drucianej. Jeśli wolisz, by ryba miała
pieczony wygląd, natrzyj skórę ryby oliwą i
nie przykrywaj.
A:14
Pieczona Ryba
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Ułóż obok siebie dwie ryby (w przeciwnych
kierunkach) na półce drucianej. Pierwsze
ustawienie jest przeznaczone do 2 ryb,
drugie zaś do 4. Program jest odpowiedni
do przyrządzania całych ryb jak pstrąg,
sandacz lub dorada.
gotowanie automatyczne
A:06
gotowanie automatyczne_19
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 19
26/02/2013 17:35:22
Nr
Produkt
żywnościowy
A:15
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
Steki Z Łososia
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
Półka
druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Ułóż steki z łososia na półce drucianej. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
A:16
Pieczone
Ziemniaki
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Blacha do
pieczenia
2
Opłucz ziemniaki i potnij je na połówki.
Natrzyj oliwą, ziołami i przyprawami. Rozłóż
równomiernie na blasze do pieczenia.
Pierwsze ustawienie jest dla małych
ziemniaków (100 g każdy); ustawienie
drugie jest dla dużych ziemniaków do
pieczenia (200 g każdy).
A:17
Pieczone
Warzywa
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Blacha
uniwersalna
4
Połóż warzywa: krojoną cukinię, kawałki
papryki, krojony bakłażan, grzyby
i pomidorki koktajlowe na blachę
uniwersalną. Natrzyj je mieszaniną oliwy,
ziół i przypraw.
A:18
Zapiekanka Z
Warzyw
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Półka
druciana
2
Przygotuj zapiekankę warzywną w
okrągłym żaroodpornym naczyniu. Postaw
naczynie na półce drucianej pośrodku
piekarnika.
A:19
Ciasto
Marmurkowe
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Półka
druciana
2
Włóż ciasto do odpowiednich rozmiarów
głębokiej, okrągłej formy z dziurką na babę
lub ciasto. Program jest odpowiedni do
przygotowywania ciasta cytrynowego,
orzechowego lub marmurkowego.
A:20
Babeczki
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Półka
druciana
2
Umieść ciasto na babeczki w metalowym
naczyniu odpowiednim do pieczenia
około 12 babeczek. Ustaw naczynie na
podstawce. Ustawienie 0,5-0,6 kg jest
zalecane dla babeczek po 45 g; ustawienie
0,7-0,8 kg dla średnich babeczek po 65 g.
A:21
Biały Chleb
1. 0,7-0,8
Półka
druciana
2
Program odpowiedni dla 500 g mieszanki
chlebowej z mąki pszennej. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Włóż ciasto drożdżowe do prostokątnej
formy do pieczenia. Z wierzchu zwilż ciasto
wodą. Natnij nożem na całej długości.
A:22
Chleb Razowy
1. 0,7-0,8
Półka
druciana
2
Program odpowiedni dla 500 g mieszanki
chlebowej z mąki pszennej i żytniej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
opakowaniu. Włóż zakwas (kwaśne ciasto)
do prostokątnej formy do pieczenia. Z
wierzchu zwilż ciasto wodą. Natnij nożem
na całej długości.
A:23
Bułki/Ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Blacha do
pieczenia
3
Ustawienie 1 nadaje się dla ciasta w małych
kawałkach np. dla bułeczek lub świeżego
ciasta na rogaliki (4-8 szt.). Ustawienie 2
nadaje się dla ciasta na domową ciabattę
lub bagietki (2-6 szt.). Użyj papieru do
pieczenia.
20_gotowanie automatyczne
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 20
26/02/2013 17:35:22
Produkt
żywnościowy
A:24
A:25
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Pizza Domowa
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Blacha do
pieczenia
2
Ustawienie 1 nadaje się do minipizzy (7-9
szt.). Ustawienie 2 nadaje się dla jednej
okrągłej pizzy o rozmiarze zbliżonym do
rozmiaru blachy. Zakresy wagi zależą od
ilości dodatków do pizzy: sosu, warzyw,
szynki i sera. Jeśli lubisz ciasto mocno
przypieczone, zalecamy podgrzać
wstępnie piekarnik przez 5 minut w trybie
podgrzewanie od dołu + konwekcja.
Fermentowanie
Ciasta
Drożdżowego
1. 0,2-0,4 (ciasto na
pizzę)
Półka
druciana
2
Ustawienie 0,2-0,4 kg służy do
przygotowywania ciasta lub ciasta
drożdżowego na pizzę. Wybiera się je
również do tego, aby ciasto chlebowe
wstępnie wyrosło. Włóż do dużego
okrągłego naczynia i przykryj folią
kuchenną. Ustawienie 0,4-0,6 kg służy do
przygotowywania ciasta chlebowego: na
drożdżach lub na zakwasie. Ustawienie
0,6-0,8 kg służy do przygotowywania
zakwasu chlebowego. Wyrób ciasto
ręcznie, włóż do formy do pieczenia i
przykryj folią kuchenną.
2. 0,4-0,6 (ciasto
drożdżowe)
3. 0,6-0,8 (ciasto
chlebowe)
Zalecenia
gotowanie automatyczne
Nr
gotowanie automatyczne_21
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 21
26/02/2013 17:35:22
zasady przygotowywania potraw
KONWEKCJA
Wstępne podgrzanie piekarnika zalecamy robić w trybie gotowania konwekcyjnego.
Produkt żywnościowy
Półka
Baranina pieczona (350-700 g)
Skrop olejem i posyp przyprawami.
Mrożone krokiety (500-1000 g)
Mrożone frytki (300-700 g)
Mrożona pizza (300-1000 g)
Ciasto jabłkowe i migdałowe (500-1000 g)
Świeże rogaliki (200-400 g)
(z ciasta gotowego)
Akcesoria
2
2
2
2
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Półka druciana
Półka druciana
3
Blacha do pieczenia
3/2
Temperatura
(°C)
Czas (min)
190-200
40-50
180-200
180-200
200-220
170-190
25-35
20-30
15-25
35-45
180-200
15-25
DUŻY GRILL
W trybie dużego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Produkt żywnościowy
Kiełbaski (grube)
5-10 szt.
Steki wołowe (400-800 g)
Tosty
5-10 szt.
Tosty z serem
4-6 szt.
Półka
Akcesoria
4/3
Półka druciana/Blacha uniwersalna
4/3
Półka druciana/Blacha uniwersalna
5
Półka druciana
4/3
Półka druciana/Blacha do pieczenia
Temperatura (°C) Czas (min)
5-8
220
odwrócić
5-8
8-10
240
odwrócić
5-7
1-2
240
odwrócić
1-2
200
4-8
GRILL EKOLOGICZNY
W trybie grilla ekologicznego zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika. Umieścić żywność na
środku wyposażenia.
Produkt żywnościowy
Mrożony ser camembert do pieczenia
2-4, 75 g każdy (bez wstępnego podgrzewania)
Mrożone bagietki z przybraniem
(pomidory - mozarella lub szynka i ser)
Mrożone paluszki rybne (300-700 g)
(bez wstępnego podgrzewania)
Mrożony burger rybny (300-600 g)
(bez wstępnego podgrzewania)
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
3
Półka druciana
200
10-12
200
15-20
200
15-25
180-200
20-35
3/2
3/2
3
Półka druciana/
Blacha do pieczenia
Półka druciana/
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
22_zasady przygotowywania potraw
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 22
26/02/2013 17:35:22
TRYB KONWENCJONALNY
Wstępne podgrzanie piekarnika zalecamy robić w trybie konwencjonalnym.
Czas
(min)
40-50
240
15-20
200
180-200
160-180
170-190
13-20
30-45
20-30
40-50
Blacha do pieczenia
160-180
25-35
Półka druciana
190-200
25-30
Półka
Akcesoria
Mrożona lasagne (500-1000 g)
Cała ryba (np. dorada) (300-1000 g)
3-4 nacięcia z każdej strony
Filety rybne (500-1000 g) 3-4 nacięcia z każdej strony
Pieczone połówki ziemniaków (500-1000 g)
Biszkopt (250-500 g)
Ciasto marmurkowe (500-1000 g)
Ciasto drożdżowe na blasze z przybraniem z
owoców i kruszonką (1000-1500 g)
Babeczki (500-800 g)
3
3
3
2
2
Półka druciana
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia
Półka druciana
Półka druciana
2
2
3/2
PODGRZEWANIE OD DOŁU + KONWEKCJA
Tryb podgrzewanie od dołu + konwekcja zalecamy do wstępnego podgrzania piekarnika.
Półka druciana
Temperatura
(°C)
180-200
Czas
(min)
15-20
3
Blacha do pieczenia
180-200
20-25
3
Półka druciana
180
22-30
3
Blacha do pieczenia
180-200
20-30
2
2
Blacha do pieczenia
Półka druciana
200-220
170-180
15-25
45-55
Produkt żywnościowy
Półka
Akcesoria
Mrożone ciasto drożdżowe z jabłkami (350-700 g)
Mrożone paszteciki z ciasta francuskiego z
nadzieniem (300-600 g)
Posmarować żółtkiem (bez wstępnego podgrzewania)
Cannelloni/lasagne (250-500 g)
Stosować talerz do pieczenia w piekarnikach
Placek drożdżowy z nadzieniem (600-1000 g)
Posmarować żółtkiem
Pizza domowa (500-1000 g)
Chleb domowy (700-900 g)
3
zasady przygotowywania potraw
Temperatura
(°C)
180-200
Produkt żywnościowy
PODGRZEWANIE OD GÓRY + KONWEKCJA
Tryb podgrzewanie od góry + konwekcja zalecamy do wstępnego podgrzania piekarnika.
Produkt żywnościowy
Mięso wieprzowe z kością (1000 g)
Skrop olejem i posyp przyprawami.
Cały kurczak (800-1300 g)
Skrop olejem i posyp przyprawami.
Kawałki kurczaka (500-1000 g)
Skrop olejem i posyp przyprawami.
Ryba pieczona (500-1000 g): stosować talerz do
pieczenia w piekarnikach, posmarować olejem
Wołowina pieczona (800-1200 g)
Skrop olejem i posyp przyprawami.
Pierś kaczki (300-500 g)
Półka
3/2
2/1
4/3
2
2/1
4/3
Akcesoria
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Półka druciana
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Dodać filiżankę wody
Półka druciana/
Blacha uniwersalna
Dodać filiżankę wody
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
180-200
50-65
190-200
45-65
200-220
25-35
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
zasady przygotowywania potraw_23
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 23
26/02/2013 17:35:22
POTRAWY TESTOWE
Zgodnie z normą EN 60350
1. Pieczenie ciast
Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.
Włożyć blachę do pieczenia ściętą krawędzią w stronę kuchenki.
Rodzaj żywności
Potrawy i uwagi
Kruche ciasto
Blacha do pieczenia
Małe ciasta
Blacha do pieczenia +
Blacha uniwersalna
Blacha do pieczenia
Biszkopt
beztłuszczowy
Drożdżowe
ciasto z jabłkami
Szarlotka
Blacha do pieczenia +
Blacha uniwersalna
Sprężynowa forma do ciasta na
dużej siatce
(powlekanej na czarno,
ø 26 cm)
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia +
Blacha uniwersalna
Półka druciana +
2 sprężynowe formy do ciasta *
(powlekane na czarno,
ø 20 cm)
Blacha do pieczenia +
Półka druciana + 2 sprężynowe
formy do ciasta **
(powlekane na czarno,
ø 20 cm)
Tryb
Temperatura Czas gotowania
gotowania
(°C)
(min)
Tryb
160-170
20-30
konwencjonalny
Konwekcja
150-160
30-35
Konwekcja
150-160
35-40
Półka
3
2
1+4
3
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Konwekcja
160-180
15-25
150-160
150-160
30-35
35-40
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
160-180
20-30
150-160
30-40
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Konwekcja
170-180
35-40
150-160
150-160
60-70
70-80
1 Ustaw po
Tryb
przekątnej konwencjonalny
170-190
70-90
170-190
80-100
2
1+4
2
2
3
2
1+4
1+3
Konwekcja
* Dwa ciasta ułożone są na siatce z tyłu po lewej i z przodu po prawej stronie.
** Dwa ciasta są ułożone w środku, jedno na drugim.
2. Grillowanie
Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 5 minut funkcję Duży grill.
Rodzaj żywności
Potrawy i uwagi
Tosty z białego pieczywa Półka druciana
Burgery wołowe *
(12 szt.)
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna
(do zbierania skapujących soków)
Półka
5
4
Tryb
Temperatura Czas gotowania
gotowania
(°C)
(min)
Duży grill
270 °C
1. 1-2
2. 1-1½
Duży grill
270 °C
1. 14-16
2. 4-6
* Burgery wołowe: Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 15 minut funkcję Duży grill.
24_zasady przygotowywania potraw
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 24
26/02/2013 17:35:22
czyszczenie i konserwacja
CZYSZCZENIE PARĄ (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Piekarnik można czyścić parą. Ułatwia to czyszczenie wnętrza piekarnika.
Uwagi dotyczące czyszczenia parą
• Zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwiczek przed końcem procedury czyszczenia
parowego; woda na dnie jest gorąca.
• Nigdy nie pozostawiać resztek wody w piekarniku przez dłuższy czas, na przykład na noc.
• Jeżeli piekarnik jest mocno zabrudzony, procedurę można powtórzyć po ochłodzeniu piekarnika.
• Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony tłuszczem, przykładowo po pieczeniu lub grillowaniu, zalecane
jest natarcie detergentem silnych zanieczyszczeń przed uruchomieniem funkcji czyszczenia piekarnika.
• Po czyszczeniu pozostawić drzwiczki piekarnika odchylone o 15 ° w celu umożliwienia całkowitego
wyschnięcia wewnętrznych powierzchni emaliowanych.
czyszczenie i konserwacja
1. Przed użyciem funkcji czyszczenia parą wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Wlej około 400 ml wody na dno pustego piekarnika i zamknij drzwiczki piekarnika.
3. Obróć pokrętło wyboru trybu do pozycji . Po wybraniu funkcji czyszczenie parą
uruchomi się automatycznie po kilku sekundach.
4. Po zakończeniu operacji pojawi się sygnał dźwiękowy, a czyszczenie parą zakończy się. Ustaw pokrętło wyboru
trybu w pozycji Off (Wył.), aby zakończyć czyszczenie parą.
5. Następnie wyczyść wnętrze piekarnika przy użyciu czystej, miękkiej szmatki i usuń gąbką wodę pozostałą na
dnie piekarnika.
KATALITYCZNA POWIERZCHNIA EMALIOWANA (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Wymienna osłona jest pokryta emalią katalityczną o ciemnym zabarwieniu. Powierzchnia ta może
pokryć się tłuszczem lub olejem rozprowadzanym podczas gotowania konwekcyjnego. Osad ten
zostanie spalony w temperaturze 200 °C i wyższej.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Po wyczyszczeniu wszystkich powierzchni wewnątrz piekarnika ustaw piekarnik w trybie
konwencjonalnym w temperaturze 250 °C.
CZYSZCZENIE RĘCZNE
PRZESTROGA: Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik i akcesoria wystygły. Nie wolno
używać środków czyszczących, twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek, wełny stalowej,
noży oraz innych składników ściernych.
Wnętrze piekarnika
• Aby oczyścić wnętrze piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej
wody z mydłem.
• Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.
• W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych powierzchni piekarnika należy stosować dostępne w handlu
środki do czyszczenia piekarników.
• W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń należy zastosować specjalny środek do czyszczenia piekarników.
Powierzchnia zewnętrzna piekarnika
Do czyszczenia elementów zewnętrznych piekarnika, jak drzwiczki, uchwyt i wyświetlacz, należy użyć czystej
szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem, a następnie osuszyć je za pomocą
ręczników kuchennych lub suchej ścierki. Gorące powietrze wydobywające się z piekarnika powoduje
osadzanie się tłuszczu i brudu na uchwycie i przyciskach. Należy je czyścić po każdym użyciu piekarnika.
Akcesoria
Umyj akcesorium po każdym użyciu i wysusz za pomocą ręcznika kuchennego. W razie potrzeby,
zanurz je w wodzie z mydłem na około 30 minut w celu łatwiejszego oczyszczenia.
czyszczenie i konserwacja_25
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 25
26/02/2013 17:35:23
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ
Zbiornik na wodę służy do zbierania wody wytwarzanej w procesie
pieczenia żywności o wysokiej wilgotności. Do zbiornika na wodę
mogą przedostawać się resztki jedzenia. Nieczyszczenie zbiornika
może spowodować uszkodzenie piekarnika. Aby zapewnić jego
sprawne działanie, po każdym użyciu piekarnika należy wyczyścić
zbiornik na wodę.
OSTRZEŻENIE: Jeśli zauważysz, że ze zbiornika przecieka
woda, skontaktuj się z naszym serwisem.
Zbiornik na wodę
ZDEJMOWANIE PROWADNIC BOCZNYCH
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Naciśnij środkowy
fragment górnej części
prowadnicy.
2. Obrócić prowadnicę o
około 45 º.
3. Pociągnąć i wyjąć
prowadnicę z dwóch
dolnych otworów.
26_czyszczenie i konserwacja
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 26
26/02/2013 17:35:23
CZYSZCZENIE GÓRNEJ ŚCIANKI (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Możesz obniżyć grzałkę grilla, aby ułatwić
czyszczenie górnej ścianki piekarnika.
Zdejmij okrągłą nakrętkę, przekręcając ją przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara i przytrzymując grzałkę
grilla.
czyszczenie i konserwacja
2. Przód grzałki opadnie. Grzałki nie można wyjąć z
piekarnika. Nie naciskaj grzałki, ponieważ może ulec
deformacji.
3. Po zakończeniu czyszczenia podnieść grzałkę
grilla do pierwotnego poziomu i przekręcić okrągłą
nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
czyszczenie i konserwacja_27
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 27
26/02/2013 17:35:24
rozwiązywanie problemów i kody
informacyjne
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Co powinienem zrobić, jeżeli
piekarnik się nie nagrzewa?
Co powinienem zrobić, jeżeli
piekarnik się nie nagrzewa
nawet po ustawieniu funkcji i
temperatury?
Co powinienem zrobić, jeżeli
wyświetlony zostanie kod błędu,
a piekarnik się nie nagrzewa?
Co powinienem zrobić, jeżeli
lampka piekarnika nie zapala
się?
Co powinienem zrobić, jeżeli
wentylator piekarnika pracuje
bez uprzedniego ustawienia?
1)
**
Co należy zrobić, jeśli nie
wszystkie przyciski działają?
ROZWIĄZANIE
• Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
• Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane ustawienia.
• Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji domowej lub
zadziałania rozłącznika. Wymień bezpieczniki lub zresetuj obwód.
Jeżeli zjawisko powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.
• Może występować problem z wewnętrznymi połączeniami
elektrycznymi. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
• Mogła wystąpić usterka wewnętrznych połączeń elektrycznych.
Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
• Lampka piekarnika jest uszkodzona. Skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
• Po użyciu piekarnika wentylator pracuje dopóki piekarnik
nie zostanie ochłodzony. Skontaktuj się z lokalnym centrum
serwisowym, jeżeli wentylator pracuje nadal po ochłodzeniu
piekarnika.
• Sprawdź, czy funkcja blokady rodzicielskiej nie jest włączona.
Jeśli funkcja blokady rodzicielskiej jest wyłączona, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym.
KODY INFORMACYJNE
KOD
PROBLEM
1)
**
1)
**
ROZWIĄZANIE
Wyłącznik bezpieczeństwa. Piekarnik
Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność. Poczekaj aż
pracuje przy ustawionej temperaturze przez piekarnik się ochłodzi przed kontynuowaniem
długi okres czasu.
użytkowania.
Poniżej 105 °C
16 godzin
Od 105 °C do 240 °C
8 godzin
Od 245°C do Maks.
4 godziny
Przycisk pozostaje wciśnięty przez dłuższy
czas.
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy na powierzchni
wokół przycisków nie ma wody. Wyłącz
piekarnik i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie
ustępuje, skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Usterka piekarnika może spowodować
pogorszenie wydajności i problemy z
bezpieczeństwem. Natychmiast przerwać
użytkowanie piekarnika.
Skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
1) ** dotyczy wszystkich numerów.
28_rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 28
26/02/2013 17:35:24
notatki
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 29
26/02/2013 17:35:24
notatki
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 30
26/02/2013 17:35:24
notatki
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 31
26/02/2013 17:35:24
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kod produktu: DG68-00447Z
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _PL.indd 32
26/02/2013 17:35:24
NV6524 sorozat
NV6584 sorozat
Beépíthető sütő
használati útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
MAGYAR
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 1
26/02/2013 17:32:48
az útmutató használata
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához
és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg
azt, mert a későbbiekben szükség lehet rá.
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:
VIGYÁZAT vagy FIGYELEM
Fontos
Megjegyzés
biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági ajánlások
figyelembevételével.
FIGYELEM
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy
szerelékre. (Csak a rögzített kábelezésű modellek esetében)
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével
vagy megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
(Csak a tápvezetékes modell esetében.)
2_az útmutató használata
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 2
26/02/2013 17:32:48
biztonsági előírások
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás
az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető
legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak
hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak
megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a
sütő belsejében található fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat
során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem
tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ha a készülék gőztisztítási vagy öntisztítási funkcióval
rendelkezik, tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt
folyadékot, a gőztisztítás, illetve öntisztítás idejére pedig
semmilyen eszköz nem maradhat a sütőben.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Ha a készülék öntisztító funkcióval rendelkezik, öntisztítás
közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint
általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Csak az adott sütőhöz ajánlott hőmérsékletpróbát
végezze el. (Csak a hőmérsékletérzékelő-próba funkcióval
rendelkező modell esetében.)
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően - az áramütés
elkerülése érdekében - a készüléket ki kell kapcsolni.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
VIGYÁZAT: A készülék és annak hozzáférhető részei
használat közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek
felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
biztonsági előírások_3
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 3
26/02/2013 17:32:49
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
vagy eligazítás után használhatják. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése
közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy
különálló távirányító-rendszer segítségével.
Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze
a felhajlított oldalsó keretrészt hátulra.
(Típustól függően)
VIGYÁZAT
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja az
elektromos hálózatra.
Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg használatba venni.
A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő javítás jelentős
kockázattal jár a készülék használója és mások számára. A sütő javításával kapcsolatban
forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
Az elektromos vezetékek és kábelek nem érhetnek hozzá a sütőhöz.
A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni.
Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Kézi párolás funkcióval rendelkező készülékek esetében ne használja a készüléket a vízcső
meghibásodása esetén. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
Ha a vízcső megrepedt vagy eltört, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
4_biztonsági előírások
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 4
26/02/2013 17:32:49
Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol a magas hőmérsékleten
elpárolog, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részeivel.
A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A tepsi deformálódhat a nagy
hőmérsékletkülönbségek következtében.
Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá tepsit vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi
át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú
sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
biztonsági előírások
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón.
Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
Az ajtóra nem szabad rálépni, ráülni vagy nehéz tárgyakat helyezni.
Az ajtó kinyitásakor ne fejtsen ki a szükségesnél nagyobb erőt.
VIGYÁZAT: A sütés befejezését követően se
áramtalanítsa a készüléket.
VIGYÁZAT: Sütés közben ne hagyja nyitva a sütő ajtaját.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
IZZÓCSERE
Áramütés veszélye!
Izzócsere előtt tegye a következőket:
•Kapcsolja ki a sütőt.
•Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
•Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül
leeső izzót és üvegburát.
•Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
biztonsági előírások_5
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 5
26/02/2013 17:32:49
Hátsó sütővilágítás
1.Vegye le az üvegburát úgy, hogy
elforgatja az óra járásával ellentétes
irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a
lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát.
Szükség szerint cserélje ki az izzót egy
25 wattos, 300 °C-ig hőálló, sütőben
használható izzóra.
2.Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és
lapos gyűrűt.
3.Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4.Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az
1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező
irányban csavarja be.
Oldalsó sütővilágítás (Típustól függően)
1.Az üvegbura levételéhez
fogja meg kézzel az alját,
és helyezzen lapos, éles
tárgyat, például kést az
üveg és a keret közé.
2.Pattintsa le a burát.
3.Szükség szerint cserélje ki a halogén izzót egy
25-40 wattos, 300 °C-ig hőálló, sütőben használható
izzóra.
Tipp: Minden esetben száraz ruhával fogja meg
a halogén izzót, nehogy az ujjáról izzadság vagy
nedvesség kerüljön az izzó felszínére. Ezzel
megnövelheti a csereizzó élettartamát.
4.Szerelje vissza az üvegburát.
6_biztonsági előírások
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 6
26/02/2013 17:32:49
üzembe helyezés
Az üzembe helyezésre vonatkozó biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata
a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági előírások figyelembevételével.
• A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
• A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási
követelményeknek.
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a biztonsági
előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább
3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy
H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban
az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval
nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő
csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő
földelése a ( ) csatlakozóval történik. Először a sárga-zöld kábelt (földcsatlakozó)
kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a kábel hosszabb legyen a többinél.
Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak
hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal
felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
BARNA
KÉK vagy SÁRGA
vagy FEKETE FEHÉR és ZÖLD
üzembe helyezés
Hálózati csatlakozás
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel beszerelés közben ne szoruljon be, illetve
ne kerüljön érintkezésbe a sütő felforrósodó részeivel.
A készülék beépítése a szekrénybe
Beépített szekrény esetében a műanyag részeknek és a ragasztóanyagoknak hőállónak (90 °C-ig a
szekrényházban és 75 °C-ig a sütővel szomszédos szekrényekben) kell lenniük. A Samsung nem vállal
felelősséget a hő által a műanyag felületekben, illetve ragasztóanyagokban okozott károkért.
A konyhaszekrény aljában, ott, ahová a
Alsó
Felső
1
2
547
sütő kerül, szellőzőnyílásnak kell lennie.
polcelem
polcelem
560
A szellőzés érdekében hozzávetőleg
50 mm-es rést kell hagyni az alsó
polcelem és a fal között. Ha a sütőt
595
572
főzőlap alá szerelik be, követni kell
az utóbbi beszerelésére vonatkozó
utasításokat.
595
3
min.
550
21
Légáramlás a szellőzőnyíláson keresztül
4
min. 560
min. 50
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Alsó polcelem
Felső polcelem
Teljesen tolja be a készüléket a szekrénybe, és 2 csavar segítségével szilárdan rögzítse a sütőt mindkét oldalon.
Ügyeljen arra, hogy legalább 5 mm-es rést hagyjon a készülék és a szomszédos konyhaszekrény között.
A beszerelést követően távolítsa el a vinil védőfóliát, ragasztószalagot, papírt és egyéb tartozékokat a sütő
ajtajáról és annak belsejéből. Mielőtt kiszereli a sütőt a szekrényből, szűntesse meg a sütő tápellátását, majd
oldja ki a készülék két oldalán levő 2 csavart.
VIGYÁZAT: A beépített szekrényben lennie kell egy, a levegő áramlásához szükséges minimális szellőzőnyílásnak;
erről lásd a megfelelő ábrát. A nyílást ne fedje le lécekkel, mert az a szellőzéshez nélkülözhetetlen.
A sütő elülső panele, így például a fogantyú típusonként eltérő. A sütő mérete azonban minden modell esetében
megegyezik a képen láthatóval.
üzembe helyezés_7
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 7
26/02/2013 17:32:50
a sütő ajtajának tisztítása
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat. A sütő ajtaja nehéz.
AZ AJTÓ LEVÉTELE
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat.
FIGYELEM: A sütő ajtaja nehéz.
2
70
1
1. Nyissa ki az ajtót, és
pattintsa ki teljesen
mindkét ajtóbeakasztót.
2. Csukja beljebb az ajtót
kb. 70 °-kal. Fogja meg
középen mindkét kezével a
sütőajtó oldalait, és húzza/
emelje meg, míg a zsanérok
kipattannak a helyükről.
3. A tisztítást követően
fordított sorrendben hajtsa
végre az 1. és 2. lépést,
és illessze a helyére a
sütőajtót. A zsanérokat
mindkét oldalon pattintsa
a helyükre.
AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA
A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
Glass
1
1.
üveg
1. üveg
Glass
1
2. üveg
Glass
2

1. Nyomja meg az ajtó bal
és jobb oldalán található
mindkét gombot.
2. Vegye le a fedelet, és
emelje le az 1. és 2.
üveglapot az ajtóról.
3. Az ajtóüvegek
megtisztítása után hajtsa
végre fordított sorrendben
az 1. és 2. lépést. A fenti
ábra alapján ellenőrizze,
hogy megfelelően
helyezkedik-e el az 1. és 2.
üveglap.
FELSZERELÉS: Az üvegajtó típusa modellenként eltérő (2-4 db).
Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.
8_a sütő ajtajának tisztítása
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 8
26/02/2013 17:32:52
AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ
• Ha a beállítást félbehagyja és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben
átmenetileg leállítja a készüléket, a rendszer 10 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az
óra.
• Világítás: Sütés közben a „sütővilágítás” gomb megnyomásával kikapcsolhatja a sütő világítását.
Energiatakarékossági okokból a sütő világítása a program elindítása után néhány perccel
kikapcsol.
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
a sütő ajtajának tisztítása
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
a sütő ajtajának tisztítása_9
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 9
26/02/2013 17:32:52
tartalom
KEZELŐGOMBOK
12
TARTOZÉKOK
12
ELSŐ TISZTÍTÁS
14
A SÜTŐ HASZNÁLATA
14
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
15
12 Kezelőgombok
12 Tartozékok
14 Első tisztítás
14 A hőmérséklet beállítása
14 Automatikus előmelegítés
15 Az idő beállítása
15 A sütési idő beállítása
15 A befejezési idő beállítása
16 A késleltetett indítás beállítása
16 Az időzítő beállítása
EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
16
16 Hangjelzés
16 Sütővilágítás
16 Gyermekzár
16 Kikapcsolás
10_tartalom
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 10
26/02/2013 17:32:52
SÜTÉSI FUNKCIÓK
17
18
SÜTÉSI ÚTMUTATÓ
20
tartalom
AUTOMATIKUS SÜTÉS
17 Sütési funkciók
18 Teljes sütőtérben alkalmazható
automatikus sütési programok
20 Légkeverés
20 Nagyméretű grill
20 Energiatakarékos grill
21 Hagyományos
21 Alsó + Légkeverés
21 Felső sütés + Légkeverés
22 Próbaételek
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
23
23 Gőztisztítás (típustól függően)
23 Katalitikus zománcfelület (típustól függően)
23 Kézi tisztítás
24 A vízgyűjtő tartály megtisztítása
24 Az oldalsó vezetősínek levétele
(típustól függően)
25 A sütő tetejének megtisztítása
(típustól függően)
HIBAELHÁRÍTÁSI ÉS
INFORMÁCIÓS KÓDOK
26
26 Hibaelhárítás
26 Információs kódok
tartalom_11
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 11
26/02/2013 17:32:52
kezelőgombok
Előmelegítés kijelzése
Időzítő
Üzemmódválasztó
Sütővilágítás
Kijelző
Idő
Gyermekzár
Többfunkciós választógomb
Sütési idő időzítése
Hang be/Ki
Befejezési idő időzítése
Hőmérséklet
A sütő előlapjának kivitele
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel
közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
tartozékok
Új Samsung sütőjének számos tartozéka nagy segítséget jelent a különböző ételek
elkészítésében. A következő tartozékok típustól függően eltérőek.
FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a sütő különböző
szintjeire. A tepsik legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
VIGYÁZAT: Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek,
tartozékok és felületek égési sérülést okozhatnak!
A felforrósodott tartozékok deformálódhatnak. Kihűlés után a deformáció eltűnik, és nem
befolyásolja a működést.
Sütőrács
A sütőrácsot grill és sült ételek készítéséhez használhatja. Tepsikhez és
sütőedényekhez használható. Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze a felhajlított oldalsó keretrészt
hátulra.
Sütőrácsbetét (típustól függően)
A sütőrácsbetétet grill és sült ételek készítéséhez használhatja. A
folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó tepsivel együtt
használható.
Tepsi (típustól függően)
A tepsit (mélysége 20 mm) sütemények, kekszek és más tészták
elkészítéséhez használhatja. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
12_kezelőgombok
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 12
26/02/2013 17:32:53
Univerzális tepsi (típustól függően)
Az univerzális tepsit (mélysége 30 mm) sütemények, kekszek és más
tészták elkészítéséhez használhatja. Ételek ropogósra sütéséhez is kiváló.
A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó sütőrácsbetéttel
együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Extra mély tepsi (típustól függően)
Az extra mély tepsit (mélysége 50 mm) ételek ropogósra sütéséhez
használhatja. A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó
sütőrácsbetéttel együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
tartozékok
Grillező nyárs(típustól függően)
A grillező nyárssal szárnyasokat, például csirkét grillezhet. A grillező nyársat
csak normál módban használhatja a 3. szinten, mert a nyárs végét be
kell illeszteni a sütő hátoldalán lévő szerkezetbe. Sütés közben vegye le a
műanyag fogantyút.
Grillező és saslik nyárs(típustól függően)
Használata:
• Tegye a tepsit (állvány nélkül) az 1. szintre a szaft összegyűjtéséhez, vagy
a sütő aljára, ha túl nagy a megsütendő hús.
• Csúsztassa rá az egyik villát a nyársra, majd szúrja fel a megsütendő húst
a nyársra.
• Helyezzen el előfőzött burgonyát és zöldséget a tepsi pereme mentén, és
süsse meg a hússal egyidejűleg.
• Helyezze a keretet a középső polcra úgy, hogy a „v” alak legyen elöl.
• A nyárs behelyezését megkönnyíti, ha rácsavarja a fogantyút a nyárs
tompa végére.
• Helyezze rá a nyársat a keretre a hegyes végével a sütő hátoldala felé, és
nyomja előre óvatosan a nyársat, míg annak vége nem illeszkedik a sütő
hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végének a „v” alakon
kell elhelyezkednie. (A nyársnak két füle van; ezeknek kell a sütőajtóhoz
legközelebb lenniük, hogy megakadályozzák a nyárs előremozdulását. A
fülek egyben a fogantyúnak is ellentartanak.)
• A sütés megkezdése előtt csavarozza le a fogantyút. Sütés után csavarja
vissza a fogantyút, hogy egyszerűbben levehető legyen a nyárs az
állványról.
A Samsung azt ajánlja, hogy a nyárstartozékokat legfeljebb 1,5 kg-os
étel elkészítéséhez használja.
Vezetősínek (típustól függően)
• A sütőrács vagy tepsi behelyezéséhez először húzza ki a megfelelő
szinten lévő vezetősínt.
• Helyezze a rácsot vagy tepsit a vezetősínekre, majd tolja be azokat
teljesen a sütőbe. A sütő ajtaját csak azt követően csukja be, hogy
betolta a vezetősíneket a sütőbe.
Zsírszűrő(típustól függően)
Zsírszűrő, amely a sütő hátsó belső falán helyezkedik el, hogy védje a
ventilátort, a kerek fűtőelemet és a sütőt a szennyeződésektől, különösen
a kifröccsenő zsírtól. Hús sütésekor ajánlott a zsírszűrő használata. Tészta
sütésekor minden esetben vegye ki a zsírszűrőt! Ha nem veszi ki a szűrőt,
amikor tésztát vagy süteményt süt, előfordulhat, hogy igen gyenge lesz az
elkészített étel minősége.
tartozékok_13
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 13
26/02/2013 17:32:55
első tisztítás
A sütő az első használata előtt az új készülékekre jellemző szag megszűntetéséhez el kell végezni az
úgynevezett első tisztítást.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Járassa a sütőt légkeveréses vagy hagyományos üzemmódban 200 °C-on egy órán át. A
művelettel elégnek a sütőben a gyártásból visszamaradt anyagok.
3. Az üzemmódválasztó gomb elforgatásával kapcsolja ki a sütőt egy óra elteltével.
A tartozékok első használatakor alaposan tisztítsa meg azokat mosogatószeres meleg vízbe mártott
kendővel.
a sütő használata
Az új sütőjének használatához ismerkedjen meg a következő egyszerű lépésekkel.
Üzemmódválasztó
1. LÉPÉS
SÜTÉSI MÓD
KIVÁLASZTÁSA
Hőmérséklet
Többfunkciós választógomb
2. LÉPÉS
HŐMÉRSÉKLET
BEÁLLÍTÁSA
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet beállításához előbb állítsa be a sütési funkciót.
Minden sütési funkcióhoz eltérő hőmérsékleti tartomány tartozik; erről lásd a kézikönyv sütési
funkciókat bemutató részét.
1. A gomb megnyomásakor villog a hőmérsékletet jelölő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
3. Nyomja meg ismét a gombot.
Sütés közben a fentiekkel megegyező sorrendben módosíthatja a hőmérsékletet.
AUTOMATIKUS ELŐMELEGÍTÉS
A sütő olyan sütési funkciókat kínál, melyek között megtalálható a gyors előmelegítés is.
Ezt a fázist a hőmérsékletkijelzés mellett láthatja.
Az előmelegítési fázis során a készülék különböző melegítőelemei együttesen gondoskodnak a sütő
gyorsabb felfűtéséről. A hőmérsékletet magasabb értékre állíthatja ugyan, de a sütő automatikusan
megváltoztatja a célhőmérsékletet, és automatikus előmelegítést alkalmaz. A kiválasztott
hőmérséklet elérése után eltűnik az előmelegítés-kijelzés, és hangjelzés figyelmeztet az étel sütőbe
helyezésére.
14_első tisztítás
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 14
26/02/2013 17:32:56
az idő beállítása
Sütési idő
időzítése
Befejezési Idő
idő időzítése
az idő beállítása
Időzítő
Többfunkciós
választógomb
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütő első használatakor, illetve áramkimaradást követően be kell állítani az időt.
1.
2.
3.
4.
5.
A
gomb megnyomásakor villog az órák helye.
A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be az órákat.
A
gomb megnyomásakor villog a percek helye.
A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a perceket.
A
gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időt vissza is állíthatja. Az óra sütés közbeni
megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot.
A SÜTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Sütési funkció megadása után beállíthatja a sütési időt. A sütési idő lejárta után a fűtőelemek
automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor villog a sütési idő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a pontos sütési időt.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési időt vissza is állíthatja. A beállított idő elteltével,
a kijelzőn egy hangjelzés kíséretében villog a „0:00” felirat. Beállíthat új sütési időt, de ki is
kapcsolhatja a sütőt. A sütési idő törléséhez nyomja meg a
gombot, és állítsa a sütési időt
nullára.
A BEFEJEZÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütési funkció kiválasztása után beállíthatja a befejezési időt. A sütési idő lejárta után a fűtőelemek
automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor villog a sütés befejezési ideje szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési idő befejezését vissza is állíthatja; ekkor a
megadott idő elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható. A sütés
befejezési idejének törléséhez nyomja meg a
gombot,és állítsa az időzítőt a pontos időre.
az idő beállítása_15
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 15
26/02/2013 17:32:56
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
Ha a befejezési időt a már megadott elkészítési idő után állítja be, az elkészítési és befejezési időt a
sütő kiszámolja, és ha szükséges, késleltetett bekapcsolási időt állít be.
VIGYÁZAT: Ne hagyja túl sokáig az ételt a sütőben, mert megromolhat.
1. A
gomb megnyomásakor a sütési idő villog.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a pontos sütési időt.
3. A
gomb megnyomásakor villog a sütés befejezési ideje szimbólum.
4. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
5. A késleltetési időt a készülék automatikusan kiszámítja, majd várakozik a megadott időpontig.
A sütési idő kezdetét, befejezését és késleltetését a sütési funkció beállítása után adhatja meg.
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
Az időzítőt a sütési funkciótól függetlenül beállíthatja, és a sütési idő, illetve a sütési idő befejezésének
időzítésével egyidejűleg használhatja. Az időzítőnek saját, a többitől jól elkülöníthető hangjelzése van.
1. A
gomb megnyomásakor villog az időzítő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg az időzítő pontos idejét.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
Az időzítő beállításának törléséhez néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időzítőt vissza is állíthatja; ekkor a megadott idő
elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható.
egyéb beállítások
HANGJELZÉS
A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
a
gombot.
SÜTŐVILÁGÍTÁS
Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. Energiatakarékossági okokból a
sütő világítása a sütés megkezdése után néhány perccel kikapcsol.
GYERMEKZÁR
A gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig a
gombot. Bekapcsolt gyermekzár funkció mellett a kijelzőn
megjelenik a
szimbólum. A gyermekzár funkciót sütés közben is alkalmazhatja.
Ebben az esetben egyik gomb sem működik, a sütőt azonban kikapcsolhatja a
működtetőgomb elforgatásával.
KIKAPCSOLÁS
A sütő kikapcsolásakor minden fűtőelem leáll. Biztonsági okokból, a sütő
kikapcsolása után a hűtőventilátor még egy ideig tovább működik.
16_egyéb beállítások
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 16
26/02/2013 17:32:57
sütési funkciók
A sütő az alábbi funkciókkal rendelkezik.
Szimbólum
Funkcióhoz
tartozó
hőmérsékleti
tartomány
Használat
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel
normál (ropogósra) sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
Légkeveréses
40-250 °C
A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
elosztják a sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és
sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Felső és
légkeverés
40-250 °C
A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús
ropogósra sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Alsó és
légkeverés
40-250 °C
Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és
sütemények készítéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
sütési funkciók
Hagyományos
40-250 °C
A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne
Nagyméretű grill
készítéséhez és hús grillezéséhez használhatja.
40-270 °C
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Energiatakarékos A hőt a kisméretű grill biztosítja. A funkciót kisebb, kevesebb hőt
grill
igénylő ételekhez használja, például halhoz és töltött bagetthez.
40-270 °C
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Ventilátoros grill
40-270 °C
A két felső fűtőelem által biztosított meleg levegő keringetéséről a
ventilátor gondoskodik. Ez a mód hús, illetve halak grillezéséhez
használható.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Intenzív sütés
40-250 °C
Ez a mód váltakozva aktiválja a felső és alsó fűtőelemeket, illetve
a légkeveréses ventilátort. A forró levegő egyenletesen oszlik el a
sütőben. Ez a mód kiválóan alkalmas nagy mennyiségű és nagy
hőigényű ételek elkészítéséhez, mint pl. a csőben sült ételek vagy
a piték.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
ProRoasting
40-150 °C
Ez az üzemmód egy automatikus, 220 °C-os felmelegítési
szakaszt is tartalmaz. A hús pirítását a felső fűtőelem és a
légkeveréses ventilátor végzi. A sütő ezt a szakaszt követően
a kiválasztott alacsonyabb hőmérsékleten süti készre az ételt.
Ehhez a felső és az alsó fűtőelemek szolgáltatják a hőt. Ez az
üzemmód alkalmas sült húsok és sült hal elkészítéséhez.
Ajánlott hőmérséklet: 100 °C
sütési funkciók_17
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 17
26/02/2013 17:32:58
automatikus sütés
Az automatikus sütési/főzési funkció segítségével kiválaszthatja a kívánt automatikus főzési
és sütési programokat.
Súly
Étel sz.
Többfunkciós választógomb
1. Fordítsa az üzemmódválasztót automatikus sütési mód állásba.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő étel számát, és várjon 4-5 másodpercig.
3. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a mennyiségét, és várjon 4-5 másodpercig.
4. 4-5 másodperc elteltével automatikusan elindulnak az automatikus sütési programok.
TELJES SÜTŐTÉRBEN ALKALMAZHATÓ AUTOMATIKUS
SÜTÉSI PROGRAMOK
A lenti táblázatban 25 automatikus sütési és roston sütési programot talál.
A táblázat tartalmazza az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez.
A sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak.
A sütéshez kövesse az alábbi irányelveket. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
Szint
(polc)
A:01
Fagyasztott
Pizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Sütőrács
2
Tegye a fagyasztott pizzát a sütőrács
közepére. Vékony pizzákhoz a 0,3-0,6
g-os, vastag feltéttel rendelkező pizzákhoz
a 0,7-1,0 g-os beállítás javasolt.
A:02
Fagyasztott,
Sütőben
Elkészíthető
Burgonya
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Tepsi
2
Ossza el egyenletesen a fagyasztott,
sütőben elkészíthető burgonyát a
tepsiben. Az első beállítás vékony
hasábburgonyához, a második vastag
sült burgonyához javasolt. Használjon
sütőpapírt. A sütési idő 2/3-a után fordítsa
meg.
A:03
Fagyasztott
Krokettek
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Tepsi
2
Ossza el egyenletesen a fagyasztott
burgonyakroketteket a tepsiben. A sütési
idő 2/3-a után fordítsa meg.
A:04
Házi
Készítésű
Lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Sütőrács
3
Használjon sütésálló üvegedényt. Tegye a
sütőrácsra helyezett fagyasztott vagy házi
készítésű lasagne-t a sütő közepére.
Javaslat
18_automatikus sütés
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 18
26/02/2013 17:32:59
Szint
(polc)
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
Javaslat
A:05
Marhasült
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
Helyezzen 2-6 marhahússzeletet egymás
mellé, egymástól egyenlő távolságra
a sütőrácsra. Az első beállítás vékony
szeletekre, a második vastagokra
vonatkozik. A hangjelzés után fordítsa meg.
A:06
Marhasült
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Sütőrács,
univerzális
tepsi
2
1
Pácolja be a marhahátszínt, és helyezze a
sütőrácsra. Az univerzális tepsibe öntsön 1
pohár vizet. A hangjelzés után fordítsa meg.
Sütés után alufóliába burkolva 5-10 percig
hagyja állni.
A:07
Sertéssült
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Sütőrács,
univerzális
tepsi
2
1
Helyezze a pácolt sertéshúst a sütőrácsra.
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
A:08
BáránybordaSzelet
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
Pácolja be a báránybordát. Helyezze a
bordaszeleteket a sütőrácsra. Fordítsa
meg, amikor a sütő hangjelzést ad. Az
első beállítás vékony szeletekre, a második
vastagokra vonatkozik.
A:09
Darabolt
Csirke
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Helyezze a csirkehússzeleteket
egymás mellé a sütőrácsra.
A:10
Sült Csirke
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Sütőrács,
univerzális
tepsi
2
1
A mélyhűtött csirkét kenje meg olajjal
és fűszerekkel, majd mellrésszel felfelé
helyezze a sütőrácsra.
A:11
Kacsamell
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
Készítse elő a kacsamellet, majd helyezze
a sütőrácsra a zsíros felével felfelé. Az
első beállítás egy kacsamellre, a második
beállítás pedig 2 vastag kacsamellre
vonatkozik.
A:12
Pulykatekercs
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Sütőrács,
univerzális
tepsi
2
1
Helyezze a pulykatekercset a sütőrácsra.
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
A:13
Párolt Hal
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Sütőrács
2
Tegye az előkészített halat (pl. pisztrángot,
tőkehalat) egy megfelelő méretű sütésálló,
fedővel rendelkező üvegedénybe. Tegyen
hozzá annyi folyadékot (pl. 3-4 ek.
citromlevet, fehérbort vagy vizet), hogy az
edény alját ellepje, majd fedje le. Tegye az
edényt sütőrácsra. Ha azt szeretné, hogy
az étel ropogósabb legyen, kenje meg a
halat olívaolajjal és ne fedje le.
A:14
Sült Hal
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
Helyezze a haldarabokat egymáshoz
képest fordítva a sütőrácsra. Az első
beállítás 2, a második 4 darab halra
vonatkozik. A programmal egész halat,
például pisztrángot, fogast (süllőt) vagy
keszeget készíthet.
automatikus sütés
Szám
automatikus sütés_19
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 19
26/02/2013 17:32:59
Szint
(polc)
Javaslat
Sütőrács,
univerzális
tepsi
4
3
Helyezze a lazacszeleteket a sütőrácsra.
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Tepsi
2
Mossa meg a burgonyákat, majd
vágja őket félbe. Kenje meg olívaolajjal
és fűszerekkel. Ossza el a darabokat
egyenletesen a tepsiben. Az első beállítást
kisméretű burgonyákhoz (egyenként 100
g), a második beállítást pedig nagyméretű
burgonyákhoz (egyenként 200 g) használja.
Sült
Zöldségek
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Univerzális
tepsi
4
Helyezze a zöldséget (például szeletelt
cukkinit, paprikadarabokat, szeletelt
padlizsánt, gombát és koktélparadicsomot)
az univerzális tepsibe. Öntsön rá
fűszerekkel kevert olívaolajat.
A:18
Csőben Sült
Zöldség
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Sütőrács
2
Csőben sült zöldség készítéséhez
használjon sütésálló kerek edényt. Helyezze
az edényt a sütőrácson a sütő közepére.
A:19
Márványos
Sütemény
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Sütőrács
2
Tegye a tésztát egy megfelelő méretű,
mély, kerek sütőedénybe, pl. kuglófformába
vagy kerek tortaformába. Ez a program
kevert tésztákhoz (márványkuglóf, citromos
sütemény, mogyorótorta) alkalmas.
A:20
Muffin
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Sütőrács
2
Helyezze a tésztát megfelelő méretű, 12
db-os fém muffinsütő formába. A tálat
tegye az állványra. Az egyenként 45 g súlyú
muffinokhoz 0,5-0,6 kg, az egyenként
65g-os, közepes méretű muffinokhoz pedig
0,7-0,8 kg súly ajánlott.
A:21
Fehér
Kenyér
1. 0,7-0,8
Sütőrács
2
A program 500 g búzalisztből készülő
kenyértésztához felel meg. Kövesse a
csomagoláson olvasható utasításokat.
Tegye a kelesztett tésztát egy négyszögletű
sütőedénybe. A tetejét kenje meg vízzel.
Késsel vágja megfelelő hosszúságúra.
A:22
Teljes
Kiőrlésű
Kenyér
1. 0,7-0,8
Sütőrács
2
A program 500 g búza- és rozslisztből
készülő kenyértésztához felel meg.
Kövesse a csomagoláson olvasható
utasításokat. Tegye az élesztős
(kovászos) tésztát egy megfelelő méretű,
négyszögletes sütőedénybe. A tetejét
kenje meg vízzel. Késsel vágja megfelelő
hosszúságúra.
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
A:15
Sült
Lazacszelet
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
A:16
Tepsis
Burgonya
A:17
20_automatikus sütés
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 20
26/02/2013 17:32:59
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
Szint
(polc)
A:23
Zsemle/
Ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Tepsi
3
Az első beállítás kisméretű élesztős
tésztákhoz, például zsömléhez vagy friss
croissant-hoz (4-8 db) alkalmas. A 2.
beállítás házi készítésű ciabatta kenyér
vagy baguette (2-6 db) készítéséhez felel
meg. Használjon sütőpapírt.
A:24
Házi Pizza
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Tepsi
2
Az első beállítás pizzafalatokhoz alkalmas
(7-9 db). A 2. beállítás egy kerek vagy
egy tálca méretű pizza elkészítéséhez
használható. A súlytartományok a szószt,
a zöldségeket, a sonkát és a sajtot is
magukba foglalják. Ha azt szeretné, hogy
az étel ropogósra süljön, melegítse elő a
sütőt alsó fűtés és légkeverés módban 5
percig.
A:25
Élesztős
Tészta
Kelesztése
1. 0,2-0,4
(pizzatészta)
Sütőrács
2
A 0,2-0,4 kg beállítás pizzatészta, kelt
süteménytészta vagy előkelesztett
kenyértészta kelesztésére szolgál. Tegye
egy nagy kerek edénybe és fedje le
háztartási fóliával. A 0,4-0,6 kg beállítás
élesztős vagy kovászos kenyértésztához
való. A 0,6-0,8 kg beállítás kovásszal
kelesztett tésztához használható. A
kelesztett tésztát gyúrja át kézzel, tegye
egy sütőedénybe és fedje le háztartási
fóliával.
Szám
3. 0,6-0,8
(kenyértészta)
automatikus sütés
2. 0,4-0,6
(kelt tészta)
Javaslat
automatikus sütés_21
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 21
26/02/2013 17:32:59
sütési útmutató
LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Báránysült (350-700 g)
Kenje meg olajjal és fűszerekkel.
Fagyaszott krokett (500-1000 g)
Fagyasztott, sütőben elkészíthető
hasábburgonya (300-700 g)
Fagyaszott pizza (300-1000 g)
Almás és mandulás sütemény (500-1000 g)
Friss croissant (200-400 g) (Készre sütött)
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
3/2
Sütőrács/Univerzális tepsi
190-200
40-50
2
Tepsi
180-200
25-35
2
Tepsi
180-200
20-30
2
2
3
Sütőrács
Sütőrács
Tepsi
200-220
170-190
180-200
15-25
35-45
15-25
NAGYMÉRETŰ GRILL
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Nagyméretű grill módban.
Élelmiszerek
Kolbászfélék (Vastag)
5-10 db
Marhasült (400-800 g)
Pirítós
5-10 db
Sajtos melegszendvicsek 4-6 db
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
4/3
Sütőrács/Univerzális tepsi
220
4/3
Sütőrács/Univerzális tepsi
240
5
Sütőrács
240
4/3
Sütőrács/Tepsi
200
Idő (perc)
5-8
megfordítás
5-8
8-10
megfordítás
5-7
1-2
megfordítás
1-2
4-8
ENERGIATAKARÉKOS GRILL
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Energiatakarékos grill módban. Helyezze az ételt
az edény közepére.
Élelmiszerek
Fagyasztott, sütőben elkészíthető camembert
2-4 db, egyenként 75 g
(Előmelegítés nélkül!)
Fagyasztott baguette feltéttel
(Paradicsomos-mozzarellás vagy sonkás-sajtos)
Fagyasztott halrudacskák (300-700 g)
(Előmelegítés nélkül!)
Fagyasztott halburger (300-600 g)
(előmelegítés nélkül!)
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőmérséklet (°C)
Idő
(perc)
3
Sütőrács
200
10-12
3/2
Sütőrács/Tepsi
200
15-20
3/2
Sütőrács/Tepsi
200
15-25
3
Tepsi
180-200
20-35
22_sütési útmutató
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 22
26/02/2013 17:32:59
HAGYOMÁNYOS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt hagyományos módban.
Szint (polc)
Tartozékok
Fagyaszott lasagne (500-1000 g)
Egész hal (pl. aranykeszeg) (300-1000 g)
3-4 szelet oldalanként
Halszeletek (500-1000 g) 3-4 szelet oldalanként
Sült burgonya, félbe vágva (500-1000 g)
Piskóta (250-500 g)
Márványkuglóf (500-1000 g)
Gyümölcsös-morzsás tetejű tepsis kelt tészta
(1000-1500 g)
Muffin (500-800 g)
3
3
3
2
2
Sütőrács
Sütőrács/
Univerzális tepsi
Tepsi
Tepsi
Sütőrács
Sütőrács
2
2
3/2
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
180-200
40-50
240
15-20
200
180-200
160-180
170-190
13-20
30-45
20-30
40-50
Tepsi
160-180
25-35
Sütőrács
190-200
25-30
sütési útmutató
Élelmiszerek
ALSÓ + LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt alsó sütés és légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Fagyasztott kelt tésztából készült almássütemény
(350-700 g)
Fagyasztott leveles tészta/sütemény töltelékkel
(300-600 g) Kenje meg tojássárgájával (Előmelegítés nélkül)
Canelloni/Lasagne (250-500 g)
Használjon sütésálló edényt
Töltött kelt tészták (600-1000 g)
Kenje meg tojássárgájával
Saját készítésű pizza (500-1000 g)
Saját készítésű kenyér (700-900 g)
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
3
Sütőrács
180-200
15-20
3
Tepsi
180-200
20-25
3
Sütőrács
180
22-30
3
Tepsi
180-200
20-30
2
2
Tepsi
Sütőrács
200-220
170-180
15-25
45-55
FELSŐ SÜTÉS + LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt felső sütés és légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Csontos sertéshús (1000 g)
Kenje meg olajjal és fűszerekkel.
Egész csirke (800-1300 g)
Kenje meg olajjal és fűszerekkel.
Csirkedarabok (500-1000 g)
Kenje meg olajjal és fűszerekkel.
Sült hal (500-1000 g)
Használjon sütésálló edényt és kenje be olajjal
Marhasült (800-1200 g)
Kenje meg olajjal és fűszerekkel.
Kacsamell (300-500 g)
Szint
(polc)
Tartozékok
3/2
Sütőrács/Univerzális tepsi
180-200
50-65
2/1
Sütőrács/Univerzális tepsi
190-200
45-65
4/3
Sütőrács/Univerzális tepsi
200-220
25-35
2
Sütőrács
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
2/1
4/3
Sütőrács/Univerzális tepsi
Adjon hozzá 1 csésze vizet
Sütőrács/Univerzális tepsi
Adjon hozzá 1 csésze vizet
Hőmérséklet Idő
(°C)
(perc)
sütési útmutató_23
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 23
26/02/2013 17:32:59
PRÓBAÉTELEK
Az EN 60350 szabvány szerint
1. Sütés
A sütésre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre vonatkoznak.
Helyezze be a tepsit ferde oldalával a sütő hátulja felé.
Étel típusa
Vajas tészta
Szint
(polc)
Étel, megjegyzések
Tepsi
3
Tepsi + Univerzális tepsi
Aprósütemény
Tepsi
150-160
30-35
1+4
Légkeverés
150-160
35-40
Hagyományos 160-180
15-25
2
Légkeverés
150-160
30-35
1+4
Légkeverés
150-160
35-40
Hagyományos 160-180
20-30
2
Almás kelt
sütemény
Tepsi
3
Sütőrács + 2 nyitható sütőforma*
(sötét bevonatú, ø 20 cm)
2
Légkeverés
150-160
30-40
Hagyományos 170-180
35-40
2
Légkeverés
150-160
60-70
1+4
Légkeverés
150-160
70-80
Légkeveréses 170-190
70-90
1 Átlósan
elhelyezve
Tepsi + Sütőrács +
2 nyitható sütőforma**
(sötét bevonatú, ø 20 cm)
20-30
Légkeverés
Nyitható sütőforma a sütőrácson
(sötét bevonatú, ø 26 cm)
Almás pite
Sütési idő
(perc)
2
Zsiradék nélküli
piskótatészta
Tepsi + Univerzális tepsi
Hőm.
(°C)
Hagyományos 160-170
3
Tepsi + Univerzális tepsi
Elkészítési
mód
1+3
Légkeverés
170-190
80-100
*A két tortaformát úgy helyezze el a rácson, hogy az egyik hátul, bal oldalon, a másik pedig elöl,
jobb oldalon legyen.
**A két tortaformát középen, egymás fölött helyezze el.
2. Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével.
Étel típusa
Étel, megjegyzések
Szint
(polc)
Elkészítési
mód
Hőm. Sütési idő
(°C)
(perc)
Pirítós fehérkenyérből
Sütőrács
5
Nagyméretű grill 270 °C
1. 1-2
2. 1-1½
Marhahúspogácsák*
(egyenként 12)
Sütőrácsbetét + Univerzális tepsi
(cseppfelfogáshoz)
4
Nagyméretű grill 270 °C
1. 14-16
2. 4-6
* Marhahúspogácsák: Melegítse elő az üres sütőt 15 percig a Nagyméretű grill funkció
segítségével.
24_sütési útmutató
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 24
26/02/2013 17:32:59
tisztítás és ápolás
GŐZTISZTÍTÁS (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A szennyezett sütőt tisztítsa meg; ehhez használhatja a gőztisztítási
funkciót. Ennek segítségével egyszerűen megtisztíthatja a sütő belsejét.
Megjegyzések a gőztisztításhoz
•
•
•
•
Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
Ne hagyja a maradék vizet a sütőben hosszabb ideig, például éjszakára.
Erősen szennyezett sütő esetében ismételje meg a műveletet a sütő lehűlése után.
Ha a sütőben zsírszennyeződés van, például hússütés vagy grillezés után, dörzsölje át
mosogatószerrel a makacs foltokat, és csak azt követően kapcsolja be a tisztító funkciót.
• Tisztítás után hagyja nyitva az ajtót kb. 15 °-ban, hogy a belső zománcfelület megszáradjon.
tisztítás és ápolás
1. A gőztisztítási funkció használata előtt vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Öntsön 400 ml vizet a sütő aljába, és zárja be az ajtaját.
3. Fordítsa az üzemmódválasztót
állásba. A kiválasztott gőztisztítási
funkció néhány másodperc elteltével automatikusan elindul.
4. A gőztisztítási művelet akkor kész, amikor a kijelző elkezd villogni és hangjelzés hallható. A
gőztisztítás befejezéséhez állítsa az üzemmódválasztó gombot kikapcsolt állásba.
5. Tisztítsa meg a sütő belsejét egy puha kendővel, és a sütő alján visszamaradt vizet itassa fel szivaccsal.
KATALITIKUS ZOMÁNCFELÜLET (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A kivehető burkolatot sötét bevonatú katalitikus zománc borítja, melyre lerakódhat a légkeverés
során keringő levegő által szállított olaj és zsiradék. A maradványok a sütő 200 °C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletén elégnek.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. A belső felületek megtisztítása után állítsa be a sütőt hagyományos 250 °C-os sütésre.
KÉZI TISZTÍTÁS
FIGYELEM: Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak azt követően lásson hozzá
a tisztításhoz. Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát,
kést vagy más maró hatású anyagokat.
A sütő belseje
• A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg,
szappanos vizet.
• Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
• A zománcfelület sérülésének elkerülése érdekében használjon hagyományos sütőtisztítókat.
• Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
A sütő külseje
A sütő külsejének, így ajtajának, fogantyújának és kijelzőjének megtisztításához használjon tiszta kendőt,
enyhe mosogatószeres vagy szappanos meleg vizet, szárításához pedig konyhai törlőkendőt vagy száraz
ruhát. A sütőből kiáramló forró levegő következtében elsősorban zsír és piszok könnyen lerakódhat a
fogantyúk és gombok környékén, ezért a sütő használata után minden esetben tisztítsa meg azokat.
Tartozékok
A tartozékokat minden használat után mossa le, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség szerint
áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.
tisztítás és ápolás_25
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 25
26/02/2013 17:33:00
A VÍZGYŰJTŐ TARTÁLY MEGTISZTÍTÁSA
A vízgyűjtő tartály arra szolgál, hogy összegyűjtse az olyan ételek
készítése során felgyülemlett nedvességet, amelyeknek nagy a
folyadéktartalma. Előfordulhat, hogy a vízgyűjtőbe ételmaradék
ragad. Ha nem végzi el a tisztítást, a beépített szekrény károsodhat.
Tisztítsa meg a vízgyűjtőt a beépített szekrény sütés utáni
megóvásához.
VIGYÁZAT: Ha vízgyűjtőből érkező szivárgást észlel a sütést
követően, forduljon a szervizközpont munkatársaihoz.
Vízgyűjtő
AZ OLDALSÓ VEZETŐSÍNEK LEVÉTELE (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. Nyomja meg a csúszósín
tetejének középső részét.
2. Fordítsa el a csúszósínt
körülbelül 45º-kal.
3. Húzza ki és távolítsa el
a csúszósínt a két alsó
nyílásból.
26_tisztítás és ápolás
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 26
26/02/2013 17:33:00
A SÜTŐ TETEJÉNEK MEGTISZTÍTÁSA (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. A grill fűtőelemet leengedheti, ami hasznos a sütő
tetejének tisztításakor.
A grill fűtőelemet tartva távolítsa el a kerek anyát
úgy, hogy elfordítja azt az óramutató járásával
ellentétes irányba.
tisztítás és ápolás
2. A grill fűtőelem eleje lehajtható, de a sütőből ki nem
vehető. Ne nyomja lefelé a grill fűtőelemet, mert
deformálódhat.
3. Amikor elkészült a tisztítással, emelje fel a grill
fűtőelemet eredeti helyzetébe és fordítsa el a kerek
anyát az óramutató járásával megegyező irányba.
tisztítás és ápolás_27
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 27
26/02/2013 17:33:01
hibaelhárítási és információs kódok
HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
Mit tegyek, ha nem melegít a
sütő?
Mit tegyek, ha a sütő nem
melegszik fel a funkció és a
hőmérséklet beállítása után
sem?
Mit tegyek, ha hibakód jelenik
meg, és a sütő nem melegít?
Mit tegyek, ha nem világít a sütő
lámpája?
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora
beállítás nélkül is működik?
1)
**
Mi a teendő, ha a gombok nem
működnek?
MEGOLDÁS
• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a
sütőt.
• Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges
beállítások.
• Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az
áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot,
vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is
előfordul, hívjon villanyszerelőt.
• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos
csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon
a szervizhez.
• Nem működik a sütővilágítás. Forduljon a szervizhez.
• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig
működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a
ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő
kihűlt.
• Ellenőrizze, hogy a gyermekzár funkciót aktiválta-e.
Ha nem kapcsolta be a funkciót, forduljon a helyi
szervizközpont munkatársaihoz.
INFORMÁCIÓS KÓDOK
KÓD
PROBLÉMA
1)
**
1)
**
MEGOLDÁS
Biztonsági leállás. A sütő a megadott
hőmérsékleten hosszabb ideig tovább
működik.
105 °C alatt
16 óra
105 °C és 240 °C között
8 óra
245 °C és max. között
4 óra
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az
ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt
követően használja újra.
A gomb egy ideig benyomott
állapotban van.
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Kapcsolja ki a sütőt, és próbálkozzon
meg ismét a beállítással. Ha a probléma
újra felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A sütő meghibásodása nem megfelelő
teljesítményt eredményez, és biztonsági
problémákat vet fel. Haladéktalanul
fejezze be a sütő használatát.
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizközponthoz.
1) ** Számokat jelöl.
28_hibaelhárítási és információs kódok
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 28
26/02/2013 17:33:01
jegyzet
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 29
26/02/2013 17:33:01
jegyzet
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 30
26/02/2013 17:33:01
jegyzet
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 31
26/02/2013 17:33:01
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kódszám: DG68-00447Z
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _HU.indd 32
26/02/2013 17:33:01
Séria NV6524
Séria NV6584
Vstavaná rúra
používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si tie možnosti
SLOVENČINA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 1
26/02/2013 17:37:32
používanie tejto príručky
Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.
Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to,
aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.
Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre budúce
použitie.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE alebo VÝSTRAHA
Upozornenie
Poznámka
bezpečnostné pokyny
Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča
k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.
VAROVANIE
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať
alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo
strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú hrať so zariadením.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za
špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu
alebo jeho oprávneného servisného technika.
(len model s pevným zapojením)
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
(len model s napájacím káblom)
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po
inštalácii bolo možné ľahko odpojiť od zdroja napájania.
Odpojenie je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou
zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho
obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami.
2_používanie tejto príručky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 2
26/02/2013 17:37:33
bezpečnostné pokyny
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť
opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu čistenia parou alebo
samočistenia, pred čistením musíte odstrániť všetky
rozliatia a počas čistenia parou alebo samočistenia v rúre
nenechávajte žiadne riady. (len model s funkciou čistenia)
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu samočistenia, počas
samočistenia môže byť povrch teplejší ako obvykle a
preto deti udržiavajte mimo jeho dosah. (len model s
funkciou čistenia)
Používajte iba sondu na meranie teploty určenú pre túto
rúru. (iba model so sondou na meranie teploty)
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby
bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu
elektrickým prúdom.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo
ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry,
pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok
rozbitie skla.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa
môžu počas používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod
neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod dozorom
alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú
údržbu nebudú vykonávať deti bez dozoru.
bezpečnostné pokyny_3
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 3
26/02/2013 17:37:33
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas
jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších
ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému
diaľkového ovládania.
Vložte mriežku ohnutou stranou smerom
dozadu, aby bola pri príprave veľkého
množstva jedla bezpečne umiestnená v
potrebnej polohe. (V závislosti od modelu)
UPOZORNENIE
Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.
Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený
elektrikár.
V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť
značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa
alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu parného varenia, nepoužívajte ho v prípade, že je kazeta
prívodu vody poškodená. (len model s funkciou prípravy na pare)
Kazetu nepoužívajte v prípade, že je prasknutá alebo poškodená a obráťte sa na vaše najbližšie
servisné stredisko. (len model s funkciou prípravy na pare)
Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny.
Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.
V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch
a para.
Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary
môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.
4_bezpečnostné pokyny
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 4
26/02/2013 17:37:33
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na
pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.
Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať
neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.
Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
Nestúpajte a nesadajte si na dvierka zariadenia, neopierajte sa o ne ani na ne neklaďte ťažké
predmety.
bezpečnostné pokyny
Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy.
Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a
spôsobiť slabé výsledky varenia.
Neotvárajte dvierka zariadenia použitím zbytočne veľkej sily.
VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy,
keď sa proces varenia skončil.
VAROVANIE: Nenechávajte dvierka otvorené, kým je rúra v prevádzke.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
VÝMENA ŽIAROVKY
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte
podľa nasledujúcich krokov:
•Vypnite rúru.
•Odpojte rúru z napájacieho zdroja.
•Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno
priestoru rúry zakryjete tkaninou.
•Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku
spoločnosti SAMSUNG.
bezpečnostné pokyny_5
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 5
26/02/2013 17:37:33
Zadné svetlo rúry
1.Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať
proti smeru pohybu hodinových ručičiek a
odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a
vyčistite sklený uzáver. Ak je to potrebné,
žiarovku vymeňte za žiarovku na
osvetlenie rúry s výkonom 25 W a odolnú
voči teplotám do 300 °C.
2.Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak
je to nevyhnutné.
3.Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.
4.Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a
otočením v smere hodinových ručičiek ho upevnite na
miesto.
Bočné svetlo rúry (v závislosti od modelu)
1.Na vybratie skleného krytu
uchopte jednou rukou
dolný koniec a medzi sklo
a rám vložte plochý ostrý
predmet, ako napríklad
nôž.
2.Nadvihnite kryt.
3.Ak je to nevyhnutné, vymeňte halogénovú žiarovku
za halogénovú žiarovku na osvetlenie rúry 25-40 W a
odolnú voči teplotám do 300 °C.
Tip: Pri manipulácii s halogénovou žiarovkou používajte
vždy suchú tkaninu, aby ste zabránili zachyteniu potu
z prstov na povrchu žiarovky. Zvýši sa tak životnosť
žiarovky pri jej výmene.
4.Pripevnite späť sklený kryt.
6_bezpečnostné pokyny
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 6
26/02/2013 17:37:33
inštalácia
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu
Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča
k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných predpisov.
• Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.
• Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú uvedené v
norme DIN 68930.
Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť
viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3 mm),
aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo H05
VV-F, min. 1,5 mm² - 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k
rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou.
Skrutkovačom otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej
svorky predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia.
Rúra je uzemnená cez ( ) pól. Žltý a zelený kábel (uzemnenie) musí byť
pripojený ako prvý a obidva musia byť dlhšie než ostatné káble. Ak je rúra
pripojené k elektrine pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná
po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za
nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.
inštalácia
Pripojenie na zdroj
HNEDÁ alebo
ČIERNA
MODRÁ
alebo BIELA
ŽLTÁ alebo
ZELENÁ
VAROVANIE: Dávajte pozor, aby sa pripojovací kábel počas inštalácie niekde nezachytil a
zabráňte jeho kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Montáž do skrinky
Pri zabudovanom nábytku musia byť plastové povrchy a spojivá rúry vnútri nábytku odolné voči teplote
do 90 °C. Pri susediacom nábytku musí byť odolnosť do 75 °C. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie plastových povrchov alebo spojív spôsobené teplom.
1
2
547
560
595
Horný ohrevný
prvok
572
595
3
Spodný ohrevný
prvok
min.
550
21
Prúdenie vzduchu cez ventilačný otvor
4
min. 560
min. 50
V kuchynskej linke, do ktorej chcete rúru
umiestniť, musí byť k dispozícii ventilačná
medzera. Medzi spodnou poličkou a
podpornou stenou musí byť k dispozícii
ventilačná medzera o veľkosti pribl.
50 mm. Ak chcete rúru nainštalovať
pod platňu, musíte postupovať podľa
pokynov pre inštaláciu platne.
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Spodný ohrevný prvok
Horný ohrevný prvok
Zatlačte zariadenie úplne do linky a pomocou 2 skrutiek rúru na oboch stranách pevne upevnite. Uistite sa,
že medzi zariadením a priľahlou skrinkou zostane medzera o veľkosti min. 5 mm.
Po inštalácii odstráňte z dvierok a vnútra rúry vinylovú ochrannú fóliu, pásku, papier a príslušenstvo. Pred
vytiahnutím rúry z nábytku odpojte rúru z hlavného napájacieho zdroja a uvoľnite 2 skrutky nachádzajúce
sa na oboch stranách rúry.
VAROVANIE: Vstavaný nábytok musí mať minimálne takú ventilačnú medzeru pre prietok vzduchu,
ako je uvedené na obrázku. Tento otvor zabezpečuje ventiláciu, preto ho nezakrývajte doskami.
Predná časť exteriéru rúry, ako napr. rúčka, sa v závislosti od modelu líši. Veľkosť rúry uvedená na
obrázku je však rovnaká.
inštalácia_7
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 7
26/02/2013 17:37:35
čistenie dvierok rúry
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi. Dvierka rúry sú ťažké.
ODSTRÁNENIE DVIEROK
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi.
UPOZORNENIE: Dvierka rúry sú ťažké.
2
70
1
1. Otvorte dvierka a úplne
prepnite príchytky na
oboch pántoch.
2. Zatvorte dvierka o približne
70 °. Oboma rukami
uchopte strany dvierok rúry
v jej strede a vytiahnite ich,
až kým nemožno pánty
vybrať.
3. Po dokončení čistenia
upevnite dvierka
zopakovaním krokov 1 a 2
v opačnom poradí. Spona
na závese musí zapadnúť
na obidvoch stranách.
ODSTRÁNENIE SKLA NA DVIERKACH
Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto
tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.
Glass
Sklo1 1
Sklo11
Glass
Sklo22
Glass

1. Stlačte obidve tlačidlá na
ľavej a pravej strane dverí.
2. Odpojte kryt a odstráňte
sklenú tabuľu 1 a 2 z
dvierok.
3. Po dokončení čistenia
upevnite sklené tabule
dvierok zopakovaním
krokov 1 a 2 v opačnom
poradí. Na obrázku vyššie
je uvedené správne
umiestnenie sklenej tabule
1 a 2.
MONTÁŽ: Sklo na dvierkach sa líši v závislosti od modelu a je rôzne od 2 EA po 4 EA.
Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte ho potlačou smerom nadol.
8_čistenie dvierok rúry
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 8
26/02/2013 17:37:36
FUNKCIA AUTOMATICKEJ ÚSPORY ENERGIE
• Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky dočasného stavu zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 10 minútach sa zobrazia hodiny.
• Light (Jemné): Svetlo rúry môžete počas procesu varenia vypnúť stlačením tlačidla „Oven light“
(Svetlo rúry). Na účel úspory energie sa osvetlenie rúry niekoľko minút po zapnutí programu
varenia vypne.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste
ich bydliska.
čistenie dvierok rúry
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
čistenie dvierok rúry_9
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 9
26/02/2013 17:37:36
obsah
OVLÁDAČE RÚRY
12 Ovládače rúry
PRÍSLUŠENSTVO
12 Príslušenstvo
12
12
ÚVODNÉ ČISTENIE
14 Úvodné čistenie
POUŽÍVANIE RÚRY
14 Nastavenie teploty
14
14
NASTAVENIE ČASU
15
14 Užitočné automatické rýchle predhrievanie
rúry
15 Nastavenie času
15 Nastavenie časovača doby varenia
15 Nastavenie časovača ukončenia doby
varenia
16 Nastavenie oneskoreného štartu
16 Nastavenie kuchynského časovača
ĎALŠIE NASTAVENIA
16
16 Signál tónu
16 Svetlo rúry
16 Detská zámka
16 Vypnutie
10_obsah
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 10
26/02/2013 17:37:36
FUNKCIE VARENIA
17
17 Funkcie varenia
obsah
AUTOMATICKÉ VARENIE
18
SPRIEVODCA VARENÍM
20
18 Samostatné programy automatického
varenia rúry
20 Prúdenie tepla
20 Veľký gril
20 Eko gril
21 Bežný
21 Spodný ohrev + Prúdenie tepla
21 Horný ohrev + Prúdenie tepla
22 Testovacie jedlá
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
23
23 Čistenie parou (v závislosti od modelu)
23 Katalický lakovaný povrch (v závislosti od modelu)
23 Ručné čistenie
24 Čistenie kolektora vody
24 Odpojenie vodiacich líšt (v závislosti od modelu)
25 Čistenie hornej časti (v závislosti od modelu)
RIEŠENIE PROBLÉMOV A
INFORMAČNÉ KÓDY
26
26 Riešenie problémov
26 Informačné kódy
obsah_11
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 11
26/02/2013 17:37:36
ovládače rúry
Indikátor predhrievania
Kuchynský časovač
Volič režimu
Svetlo rúry
Zvuk Vyp./Zap.
Displej
Čas
Detská zámka
Časovač ukončenia
Teplota
doby varenia
Časovač doby varenia
Multifunkčný
volič
Dizajn prednej časti
Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane nehrdzavejúcej
ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.
príslušenstvo
Vaša nová rúra značky Samsung sa dodáva s množstvom príslušenstva, ktoré by mohlo byť
počas prípravy rôznych jedál veľmi užitočné. V závislosti od modelu sa spotrebič dodáva s
nasledujúcim príslušenstvom.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste príslušenstvo upevnili na správnu úroveň police vnútri
rúry. Plechy musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol
poškodiť smaltovaný povrch.
VAROVANIE: Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce
mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!
Po zahriatí príslušenstva môže dôjsť k jeho deformácii. Po vychladnutí sa deformácia stratí
bez ovplyvnenia funkčnosti príslušenstva.
Mriežkovaná polica
Mriežkovanú policu by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa.
Môžete ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.
Vložte mriežku ohnutou stranou smerom dozadu, aby bola pri príprave
veľkého množstva jedla bezpečne umiestnená v potrebnej polohe.
Mriežkovaný vkladací priečinok (v závislosti od modelu)
Mriežkovaný vkladací priečinok by ste mali používať na grilovanie a opekanie
mäsa. Môžete ho používať v kombinácii s plechom, aby ste kvapalinám
zabránili pred kvapkaním na dno rúry.
Plech na pečenie (v závislosti od modelu)
Plech na pečenie (Hĺbka: 20 mm) môžete použiť na prípravu koláčov,
koláčikov a ostatného pečiva. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
12_ovládače rúry
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 12
26/02/2013 17:37:37
Univerzálny plech(v závislosti od modelu)
Univerzálny plech (Hĺbka: 30 mm) môžete použiť na prípravu koláčov,
koláčikov a ostatného pečiva. Taktiež je vhodný na pečenie. Môžete ho
používať v kombinácii s mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny
nekvapkali na dno rúry. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Extra hlboký plech (v závislosti od modelu)
Extra hlboký plech (Hĺbka: 50 mm) je taktiež vhodný na pečenie. Môžete ho
používať v kombinácii s mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny
nekvapkali na dno rúry. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Grilovací ražeň a šašlik (v závislosti od modelu)
príslušenstvo
Grilovací ražeň (v závislosti od modelu)
Grilovací ražeň môžete použiť na grilovanie hydiny, ako napríklad kurčiat.
Grilovací ražeň možno použiť jedine v samostatnom režime na polici úrovne
3, pretože musí byť pripevnený k adaptéru na zadnej stene. Počas varenia
odmontujte čiernu plastovú rúčku.
Pre použitie:
• Položte plech (bez trojnožky) na policu úrovne 1, aby zachytávala šťavy z
varenia alebo na dno rúry, ak je opekaný kus mäsa príliš veľký.
• Nasuňte jednu z vidličiek na ražeň a položte kus opekaného mäsa na
ražeň.
• Predvarené zemiaky a zeleninu môžete položiť do rohu plechu, aby sa
opekali súčasne.
• Vidlicu položte do strednej police a umiestnite ju tvarom „v“ smerom
dopredu.
• Aby ste si pomohli pri vkladaní ražňa, môžete naskrutkovať rúčku na tupý
koniec.
• Položte ražeň do vidlice ostrým koncom dopredu a jemne zatlačte, až
kým špička nezapadne do otáčacieho mechanizmu v zadnej časti rúry.
Tupý koniec ražňa musí spočívať na tvare „v“. (Ražeň má dve matice,
ktoré by mali byť čo najbližšie k dvierkam rúry tak, aby zastavili posúvanie
ražňa dopredu, matice fungujú tiež ako uchytenie pre rúčku.)
• Pred varením odstráňte rúčku. Po dovarení naskrutkujte rúčku späť, aby
ste si uľahčili vyberanie ražňa z vidlice.
Príslušenstvo k ražňu odporúčame používať pri príprave potravín s
hmotnosťou menej ako 1,5 kg.
Teleskopické koľajnice (v závislosti od modelu)
• Pre vloženie mriežkovanej police alebo plechu najskôr vysuňte
teleskopické koľajnice príslušnej úrovne.
• Mriežkovanú policu alebo plech položte na koľajnice a zatlačte úplne do
rúry. Zatvorte dvierka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické koľajnice
do rúry.
Filter na masť (v závislosti od modelu)
Filter na masť nainštalovaný na zadnej vnútornej stene rúry chráni ventilátor,
kruhový ohrievač a celú rúru pred nečistotami, najmä striekajúcou masťou.
Pri varení mäsa vám odporúčame používať filter na masť. Pri pečení pečiva
filter vždy vyberte! Ak sa filter nainštaluje pri pečení pečiva alebo koláčov,
výsledky môžu byť neuspokojivé.
príslušenstvo_13
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 13
26/02/2013 17:37:39
úvodné čistenie
Pred prvým použitím odporúčame vykonať úvodné čistenie, aby sa odstránil zápach novej rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Na hodinu zapnite rúru v režime prúdenia tepla alebo v bežnom režime pri teplote 200 °C.
Tento postup spáli všetky zostávajúce produkčné látky v rúre.
3. Po jednej hodine vypnite rúru otočením voliča režimu do polohy Off (Vyp.).
Pred prvým použitím príslušenstvo dôkladne očistite pomocou jemnej čistej handričky v teplej vode
s čistiacim prostriedkom.
používanie rúry
Nižšie sú uvedené základné kroky týkajúce sa používania vašej novej rúry.
Volič režimu
KROK 1
VYBERTE REŽIM
VARENIA
Teplota
Multifunkčný volič
KROK 2
NASTAVTE
TEPLOTU
NASTAVENIE TEPLOTY
Teplotu môžete nastaviť po nastavení funkcie varenia.
Každá funkcia varenia má iný teplotný rozsah. Pozrite si časť týkajúcu sa funkcií varenia uvedenú v
príručke.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo nastavenia teploty bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte požadovanú teplotu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo .
Počas varenia môžete zmeniť teplotu pomocou hore uvedeného postupu.
UŽITOČNÉ AUTOMATICKÉ RÝCHLE PREDHRIEVANIE RÚRY
Vaša rúra ponúka funkcie varenia, ktoré zahŕňajú fázu rýchleho predhrievania.
Táto fáza sa na displeji zobrazí vedľa nastavenia teploty.
Počas fázy predhrievania rúra využíva rôzne ohrevné prvky, ktoré napomáhajú urýchliť proces
vyhrievania rúry. Ak sa rozhodnete zvoliť vyššie nastavenie teploty, rúra automaticky zmení cieľovú
teplotu a použije funkciu automatického rýchleho predhrievania. Po dosiahnutí zvolenej teploty
indikátor predhrievania zmizne a zaznie signál, ktorý vám pripomenie, aby ste do rúry vložili jedlo.
14_úvodné čistenie
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 14
26/02/2013 17:37:40
nastavenie času
Časovač doby varenia
Časovač
Čas Multifunkčný volič
ukončenia doby varenia
NASTAVENIE ČASU
Pri prvom použití rúry alebo po výpadku prúdu je potrebné nastaviť čas.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia hodín bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte hodiny.
3. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia minút bude blikať.
4. Otočením multifunkčného voliča nastavte minúty.
5. Opätovným stlačením tlačidla
nastavte aktuálny čas.
nastavenie času
Kuchynský časovač
Požadovaný čas môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Počas procesu varenia zobrazíte aktuálny čas stlačením tlačidla
.
NASTAVENIE ČASOVAČA DOBY VARENIA
Po výbere funkcie varenia môžete nastaviť požadovaný čas varenia. Po uplynutí nastaveného času
sa ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre časovač doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného
postupu. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji bude blikať hodnota
„0:00“. Môžete vykonať nové nastavenie časovača doby varenia alebo vypnúť rúru. Ak chcete
časovač doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
a nastavte časovač doby varenia na nulu.
NASTAVENIE ČASOVAČA UKONČENIA DOBY VARENIA
Po výbere funkcie varenia môžete nastaviť čas ukončenia varenia. Po uplynutí nastaveného času sa
ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač ukončenia doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore
uvedeného postupu. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí
„0:00“. Ak chcete časovač ukončenia doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
a nastavte
časovač ukončenia doby varenia na aktuálny čas.
nastavenie času_15
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 15
26/02/2013 17:37:40
NASTAVENIE ONESKORENÉHO ŠTARTU
Ak čas ukončenia zadáte po nastavení času varenia, čas varenia a čas ukončenia sa prepočítajú
a v prípade potreby rúra nastaví oneskorený čas spustenia.
VAROVANIE: Nenechávajte jedlo v rúre príliš dlho, pretože by sa mohlo pokaziť.
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača doby varenia bude blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač doby varenia.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia bude blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
Automaticky sa vypočíta bod oneskoreného štartu a rúra zostane až do tohto bodu vypnutá.
Časovač doby varenia, časovač ukončenia doby varenia a oneskorený štart možno nastaviť
po nastavení funkcie varenia.
NASTAVENIE KUCHYNSKÉHO ČASOVAČA
Kuchynský časovač možno nastaviť nezávisle od funkcie rúry a môžete ho použiť súčasne s
časovačom doby varenia alebo časovačom ukončenia doby varenia. Keďže kuchynský časovač má
svoj vlastný signál, možno ho rozpoznať od ostatných signálov.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo kuchynského časovača bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre kuchynský časovač.
3. Opätovne stlačte tlačidlo .
Ak chcete kuchynský časovač zrušiť, stlačte a podržte stlačené tlačidlo
po dobu 2 sekúnd.
Kuchynský časovač môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí „0:00“.
ďalšie nastavenia
SIGNÁL TÓNU
Na aktiváciu alebo deaktiváciu signálu tónu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
.
SVETLO RÚRY
Stlačením tlačidla
svetlo zapnete alebo vypnete.
Na účel úspory energie sa svetlo rúry niekoľko minút po zapnutí varenia vypne.
DETSKÁ ZÁMKA
Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie detskej zámky stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlo . Keď je funkcia detskej zámky aktivovaná, na displeji sa zobrazí .
Funkciu detskej zámky môžete použiť aj počas procesu varenia. V tomto prípade
nebude fungovať žiadne tlačidlo ani voliaci gombík. Rúru však môžete vypnúť otočením
prevádzkového gombíka do polohy Off (Vyp.).
VYPNUTIE
Po vypnutí rúry prestanú pracovať všetky ohrevné prvky.
Kvôli bezpečnosti zostane ventilátor chladenia po vypnutí rúry nejaký čas zapnutý.
16_ďalšie nastavenia
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 16
26/02/2013 17:37:41
funkcie varenia
Táto rúra ponúka rôzne funkcie, ktoré uvádzame nižšie.
Symbol
Teplotný
rozsah funkcie
Použitie
Teplo sála z horného a z dolného ohrevného systému. Túto funkciu
by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer všetkých
typov jedál.
Odporúčaná teplota: 200 °C
Prúdenie tepla
40-250 °C
Teplo vytvorené prúdením sa v rúre rovnomerne šíri pomocou
ventilátorov. Túto funkciu by ste mali používať na zamrazené jedlá a
pečenie.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Ohrievanie
zhora +
prúdenie tepla
40-250 °C
Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením sa v rúre
rovnomerne šíri pomocou ventilátorov. Túto funkciu by ste mali použiť
na pečenie chrumkavých jedál, ako napríklad mäso.
Odporúčaná teplota: 190 °C
funkcie varenia
Bežný režim
varenia
40-250 °C
Teplo vytvorené dolným ohrevným systémom a prúdením sa v rúre
Ohrievanie zdola
rovnomerne šíri pomocou ventilátorov. Túto funkciu by ste mali
+ prúdenie tepla
používať na pizzu, chlieb a koláče.
40-250 °C
Odporúčaná teplota: 190 °C
Veľký gril
40-270 °C
Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať
na zapekané jedlá, ako napríklad lasagne a grilované mäso.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Eko gril
40-270 °C
Teplo je vyžarované z malého grilu. Túto funkciu by ste mali použiť
na menšie jedlá, ktoré potrebujú menej tepla, ako napríklad ryby a
plnené bagety.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Grilovanie s
ventilátorom
40-270 °C
Teplo, ktoré produkujú dva ohrevné prvky v hornej časti, sa rozširuje
pomocou ventilátora. Tento režim sa môže používať na grilovanie
mäsa a rýb.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Intenzívne
varenie
40-250 °C
V tomto režime sa striedavo aktivujú všetky ohrevné prvky (horné
aj dolné) a ventilátor na prúdenie tepla. Teplo sa v rúre rovnomerne
šíri. Tento režim je vhodný na veľké množstvá jedla, ktoré potrebujú
prívod tepla, ako napríklad veľké zapekané misy a koláče.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Pečenie s
predhrievaním
40-150 °C
Súčasťou tohto režimu je cyklus automatického predhriatia na
220 °C. Horný ohrevný prvok a ventilátor na prúdenie tepla sú
v prevádzke počas procesu opekania mäsa. Po tejto fáze sa jedlo
pomaly dovarí na nízkej teplote, ktorú si vopred nastavíte. Pri tomto
procese je v prevádzke horný aj dolný ohrevný prvok. Tento režim je
vhodný na opekanie mäsa, hydiny a rýb.
Odporúčaná teplota: 100 °C
funkcie varenia_17
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 17
26/02/2013 17:37:43
automatické varenie
Pomocou funkcie automatického varenia môžete vybrať želané automatické programy pre
varenie, opekanie a pečenie.
Hmotnosť
1.
2.
3.
4.
Č. jedla
Multifunkčný volič
Otočte volič režimu na režim automatického varenia.
Otočením multifunkčného voliča vyberte číslo požadovaného jedla a počkajte 4-5 sekúnd.
Otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú hmotnosť a počkajte 4-5 sekúnd.
Po uplynutí 4-5 sekúnd sa automaticky spustia programy automatického varenia.
SAMOSTATNÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA RÚRY
Nasledujúca tabuľka predstavuje 25 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania.
Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované.
Pri varení môžete dodržiavať tieto pokyny. Jedlo vkladajte vždy do studenej rúry.
Nie
Jedlo
Hmotnosť/
kg
Príslušenstvo
Úroveň
police
A:01
Mrazená
Pizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Mriežkovaná
polica
2
Mrazenú pizzu položte do stredu mriežkovanej
police. Odporúčame vám nastavenie 0,3-0,6
g pre tenkú pizzu, 0,7-1,0 g pre pizzu s
hrubou oblohou.
A:02
Mrazené
Hranolčeky
Do Rúry
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Plech na
pečenie
2
Mrazené hranolky do rúry rozmiestnite
na plech na pečenie. Prvé nastavenie
odporúčame pre tenké hranolky, druhé
nastavenie odporúčame pre hrubé hranolky.
Použite papier na pečenie. Otočenie vám
odporúčame vykonať po uplynutí 2/3 času
varenia.
A:03
Mrazené
Krokety
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Plech na
pečenie
2
Mrazené zemiakové krokety rovnomerne
rozmiestnite na plech na pečenie. Otočenie
vám odporúčame vykonať po uplynutí 2/3
času varenia.
A:04
Domáce
Lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Mriežkovaná
polica
3
Použite sklenené nádoby vhodné do rúry.
Chladené alebo domáce lasagne dajte do
stredu rúry na drôtenom stojane.
Odporúčanie
18_automatické varenie
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 18
26/02/2013 17:37:43
Nie
Jedlo
Hmotnosť/
kg
A:05
Hovädzie
Steaky
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Na mriežkovanú policu vedľa seba
rovnomerne rozložte 2 až 6 hovädzích
steakov. Prvé nastavenie je pre tenké steaky,
druhé nastavenie je pre hrubé steaky. Otočte
po zaznení pípnutia.
A:06
Pečené
Mäso
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
2
1
Pečené hovädzie mäso marinujte a dajte na
mriežkovanú policu. Na univerzálny plech
nalejte 1 šálku vody. Otočte po zaznení
pípnutia. Po uvarení zabaľte do hliníkovej fólie
a 5 až 10 minút nechajte odstáť.
A:07
Pečená
Bravčovina
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
2
1
Položte marinované opekané bravčové mäso
na mriežkovanú policu. Po zapípaní rúry ich
obráťte
A:08
Jahňacie
Kotlety
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Marinujte jahňacie kotlety. Položte jahňacie
kotlety na mriežkovanú policu. Po zapípaní
rúry ich obráťte. Prvé nastavenie je pre tenké
kotlety, druhé nastavenie je pre hrubé kotlety.
A:09
Kuracie
Kúsky
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami.
Položte kúsky kuraťa jeden vedľa druhého na
mriežkovanú policu.
A:10
Pečené Kura
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
2
1
Chladené kúsky kuraťa natrite olejom, posypte
koreninami a položte ich prsiami smerom
nadol na mriežkovanú policu.
A:11
Kačacie
Prsia
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Pripravte kačacie prsia a položte ich na
mriežkovanú policu stranou pokrytou tukom
smerom nahor. Prvé nastavenie je pre jedny
kačacie prsia, druhé nastavenie je pre 2 hrubé
kačacie prsia.
A:12
Rolka Z
Moriaka
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
2
1
Rolku z moriaka položte na mriežkovanú
policu. Po zapípaní rúry ich obráťte
A:13
Ryba
Pripravená
Na Pare
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Mriežkovaná
polica
2
Pripravenú čerstvú rybu (napr. pstruha, tresku
alebo treskovitú rybu) dajte do sklenenej
nádoby vhodnej veľkosti s vrchnákom,
ktorá je vhodná pre použitie v rúre. Tekutinu
pridávajte, pokým ňou nebude pokryté dno
nádoby, napr. 3-4 polievkové lyžice citrónovej
šťavy, bieleho vína alebo vody a zakryte
vrchnákom. Nádobu položte na mriežkovanú
policu. Ak uprednostňujete opečený vzhľad,
pokožku ryby potrite olivovým olejom a
nezakrývajte.
Príslušenstvo
Úroveň
police
Odporúčanie
automatické varenie
automatické varenie_19
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 19
26/02/2013 17:37:43
Nie
Jedlo
Hmotnosť/
kg
A:14
Opekaná
Ryba
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Položte rybiu hlavu k chvostu na mriežkovanú
policu. Prvé nastavenie je pre 2 ryby, druhé
nastavenie je pre 4 ryby. Program je vhodný
na celé ryby, ako pstruh, zubáč alebo
hlavátka.
A:15
Pečený
Losos
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
Mriežkovaná
polica
Univerzálny
plech
4
3
Stejky z lososa položte na mriežkovanú
policu. Po zapípaní rúry ich obráťte.
A:16
Pečené
Zemiaky
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Plech na
pečenie
2
Zemiaky opláchnite a rozrežte na polovice.
Potrite olivovým olejom, bylinkami a
koreninami. Rovnomerne ich rozmiestnite na
plech na pečenie. Prvé nastavenie je pre malé
zemiaky (každý 100 g), druhé nastavenie je
pre veľké pečené zemiaky (každý 200 g).
A:17
Opekaná
Zelenina
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Univerzálny
plech
4
Zeleninu, ako napr. nakrájanú cuketu,
kúsky papriky, nakrájaný baklažán, huby a
čerešňové paradajky vložte na univerzálny
plech. Potrite zmesou olivového oleja, byliniek
a korenín.
A:18
Zeleninové
Jedlo S
Chrumkavou
Kôrkou
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Mriežkovaná
polica
2
Pečenú zeleninu pripravujte v okrúhlej
nádobe vhodnej do rúry. Jedlo položte na
mriežkovanú policu do stredu rúry.
A:19
Bábovka
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Mriežkovaná
polica
2
Cesto dajte do hlbokého okrúhleho pekáča
vhodnej veľkosti pre kysnutý koláč/okrúhly
koláč. Tento program je vhodný pre cesto,
ako bábovka, citrónový koláč a koláč z
lieskových orieškov.
A:20
Muffiny
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Mriežkovaná
polica
2
Cesto na muffiny umiestnite do kovovej
formy na muffiny, ktorá je určená na výrobu
12 muffinov. Formu položte na stojan. Pre
muffiny s hmotnosťou 45 g sa odporúča
rozsah 0,5-0,6 kg. Pre stredne veľké muffiny s
hmotnosťou 65g sa odporúča rozsah 0,7-0,8
kg.
A:21
Biely Chlieb
1. 0,7-0,8
Mriežkovaná
polica
2
Tento program je vhodný pre chlebové zmesi
s 500 g pšeničnej múky. Postupujte podľa
pokynov na balení. Kysnuté cesto dajte do
pravouhlej nádoby na pečenie. Hornú časť
cesta potrite vodou. Dĺžku narežte pomocou
noža.
A:22
Celozrnný
Chlieb
1. 0,7-0,8
Mriežkovaná
polica
2
Tento program je vhodný pre chlebové zmesi
s 500 g pšeničnej a žitnej múky. Postupujte
podľa pokynov na balení. Do vhodnej
pravouhlej nádoby na pečenie dajte droždie
(drožďové cesto). Hornú časť cesta potrite
vodou. Dĺžku narežte pomocou noža.
Príslušenstvo
Úroveň
police
Odporúčanie
20_automatické varenie
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 20
26/02/2013 17:37:43
Hmotnosť/
kg
Príslušenstvo
Chlebové
Rolky/
Ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Plech na
pečenie
3
Prvé nastavenie je vhodné pre cesto
používané na malé kúsky, ako napríklad
chlebové rolky alebo čerstvé cesto na
croissanty (4 až 8 ks). Nastavenie 2 je vhodné
pre cesto používané na domáce chleby
ciabatta alebo bagety (2 až 6 ks). Použite
papier na pečenie.
A:24
Domáca
Pizza
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Plech na
pečenie
2
Prvé nastavenie je vhodné pre kúsky pizze
(7-9 kúskov). Nastavenie 2 je vhodné pre
jednu okrúhlu pizzu alebo pizzu vo veľkosti
plechu. Hmotnostné rozsahy obsahujú
oblohu, ako napr. omáčka, zelenina, šunka a
syr. Ak uprednostňujete silné schrumkavenie,
odporúčame vám rúru predhrievať režimom
spodného ohrevu a prúdenia tepla 5 minút.
A:25
Kysnutie
Cesta
1. 0,2-0,4 (cesto na
pizzu)
Mriežkovaná
polica
2
Nastavenie rozsahu hmotnosti 0,2-0,4 kg je
určené na prípravu kysnutého cesta na pizzu,
koláčov alebo predbežné vykysnutie cesta.
Vložte do veľkej okrúhlej nádoby a zakryte
priľnavou fóliou. Nastavenie 0,4-0,6 kg je
určené pre chlebové cesto, ako napríklad
kysnuté cesto alebo drožďové cesto.
Nastavenie 0,6-0,8 kg je určené pre droždie.
Ručne zamieste cesto, dajte ho do nádoby na
pečenie a prikryte priľnavou fóliou.
Nie
Jedlo
A:23
3. 0,6-0,8 (cesto na
chlieb)
Odporúčanie
automatické varenie
2. 0,4-0,6 (kysnuté
cesto)
Úroveň
police
automatické varenie_21
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 21
26/02/2013 17:37:43
sprievodca varením
PRÚDENIE TEPLA
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Convection (Prúdenia tepla).
Úroveň
police
Jedlo
Opekané jahňacie mäso (350-700 g)
Potrite olejom a koreninami
Mrazené krokety (500-1000 g)
Mrazené hranolky na smaženie (300-700 g)
Mrazená pizza (300-1000 g)
Jablkový a mandľový koláč (500-1000 g)
Čerstvý croissant (200-400 g)
(pripravené cesto)
Príslušenstvo
2
2
2
2
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Plech na pečenie
Plech na pečenie
Mriežkovaná polica
Mriežkovaná polica
3
Plech na pečenie
3/2
Teplota (°C) Čas (min.)
190-200
40-50
180-200
180-200
200-220
170-190
25-35
20-30
15-25
35-45
180-200
15-25
VEĽKÝ GRIL
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Large Grill (Veľký gril).
Jedlo
Klobásy (hrubé)
5-10 ks
Hovädzie steaky (400-800 g)
Hrianky
5-10 ks
Syrová hrianka
4-6 ks
Úroveň police
Príslušenstvo
Teplota (°C)
4/3
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
220
4/3
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
240
5
Mriežkovaná polica
240
4/3
Mriežkovaná polica/
Plech na pečenie
200
Čas (min.)
5-8
otočiť
5-8
8-10
otočiť
5-7
1-2
otočiť
1-2
4-8
EKO GRIL
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Eko gril. Jedlo položte do stredu príslušenstva.
Jedlo
Mrazený plesňový syr
2 - 4 kusy po 75 g
(bez predhriatia)
Mrazené bagety s plnkou
(Paradajky s mozzarellou alebo šunka a syr)
Mrazené rybie prsty (300-700 g)
(bez predhriatia)
Mrazený rybací burger (300-600 g)
(bez predhriatia)
Úroveň
police
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
3
Mriežkovaná polica
200
10-12
200
15-20
200
15-25
180-200
20-35
3/2
3/2
3
Mriežkovaná polica/
Plech na pečenie
Mriežkovaná polica/
Plech na pečenie
Plech na pečenie
22_sprievodca varením
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 22
26/02/2013 17:37:43
BEŽNÝ
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Bežný.
Jedlo
Príslušenstvo
Teplota
Čas (min.)
(°C)
180-200
40-50
3
3
2
2
Mriežkovaná polica
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Plech na pečenie
Plech na pečenie
Mriežkovaná polica
Mriežkovaná polica
2
Plech na pečenie
160-180
25-35
2
Mriežkovaná polica
190-200
25-30
3/2
240
15-20
200
180-200
160-180
170-190
13-20
30-45
20-30
40-50
SPODNÝ OHREV + PRÚDENIE TEPLA
sprievodca varením
Mrazené lasagne (500-1000 g)
Celá ryba (napr. Kantar) (300-1000 g)
3-4 plátky na každej strane
Rybie filé (500-1000 g) 3-4 plátky na každej strane
Pečené polovice zemiakov (500-1000 g)
Piškótový koláč (250-500 g)
Mramorovaná bábovka (500-1000 g)
Kvasený koláč na plechu s ovocnou a
mrveničkovou polevou (1000-1500 g)
Muffiny (500-800 g)
Úroveň
police
3
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Spodný ohrev + prúdenie tepla.
Jedlo
Úroveň
police
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
3
Mriežkovaná polica
180-200
15-20
3
Plech na pečenie
180-200
20-25
3
Mriežkovaná polica
180
22-30
3
Plech na pečenie
180-200
20-30
2
2
Plech na pečenie
Mriežkovaná polica
200-220
170-180
15-25
45-55
Mrazené koláče z kysnutého cesta s jablkami
(350-700 g)
Mrazené lístkové cesto/malé koláčiky s plnkou
(300-600 g) Šľahaný vaječný žĺtok (bez predhriatia)
Cannelloni/lasagne(250-500 g)
použite misku vhodnú do rúry
Koláče z kysnutého cesta s plnkou
(600 -1000 g) Šľahaný vaječný žĺtok
Domáca pizza (500-1000 g)
Domáci chlieb (700-900 g)
HORNÝ OHREV + PRÚDENIE TEPLA
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Horný ohrev + prúdenie tepla.
Jedlo
Bravčové na kosti (1000 g)
Potrite olejom a koreninami
Celé kura (800-11300 g)
Potrite olejom a koreninami
Kúsky kuraťa (500-1000 g)
Potrite olejom a koreninami
Pečená ryba (500-1000 g) použite nádobu vhodnú do rúry, potrite olejom
Opekané hovädzie mäso (800-1200 g)
Potrite olejom a koreninami
Kačacie prsia (300-500 g)
Úroveň police
3/2
2/1
4/3
2
2/1
4/3
Príslušenstvo
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Mriežkovaná polica
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Pridajte 1 šálku vody
Mriežkovaná polica/
Univerzálny plech
Pridajte 1 šálku vody
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
180-200
50-65
190-200
45-65
200-220
25-35
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
sprievodca varením_23
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 23
26/02/2013 17:37:43
TESTOVACIE JEDLÁ
Podľa normy EN 60350
1. Pečenie
Odporúčania na pečenie sa týkajú predhriatej rúry.
Vložte plech šikmou stranou smerom k zadnej časti rúry.
Typ jedla
Linecké
cesto
Jedlo a poznámky
Úroveň
police
Režim
varenia
Tepl.
(°C)
Doba varenia
v (min.)
3
Bežný
160-170
20-30
2
Prúdenie tepla 150-160
30-35
1+4
Prúdenie tepla 150-160
35-40
Plech na pečenie
Baking tray + Universal tray
(Plech na pečenie +
Univerzálny plech)
160-180
15-25
2
Prúdenie tepla 150-160
30-35
Baking tray + Universal tray
(Plech na pečenie +
Univerzálny plech)
1+4
Prúdenie tepla 150-160
35-40
Nemastný
pórovitý
koláč
Pružná forma na koláče na
mriežkovanej polici
(tmavý povrch, ø 26 cm)
2
Kvasený
jablkový
koláč na
plechu
Plech na pečenie
3
Jablkový
koláč
Malé
koláče
Plech na pečenie
3
Bežný
Bežný
2
160-180
20-30
Prúdenie tepla 150-160
30-40
170-180
35-40
2
Prúdenie tepla 150-160
60-70
Baking tray + Universal tray
(Plech na pečenie +
Univerzálny plech)
1+4
Prúdenie tepla 150-160
70-80
Mriežkovaná polica +
2 pružné formy na pečenie *
(tmavý povrch, ø 20 cm)
1 umiestnený
diagonálne
Plech na pečenie + Mriežkovaná
polica + 2 pružné formy na pečenie
** (tmavý povrch, ø 20 cm)
1+3
Bežný
Prúdenie
170-190
70-90
Prúdenie tepla 170-190
80-100
* Dva koláče sa rozmiestnia na mriežke na ľavej zadnej a prednej pravej strane.
** Dva koláče sa rozmiestnia v strede na seba.
2. Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Úroveň
police
Režim
varenia
Tepl.
(°C)
Doba
varenia v
(min.)
Hrianky z bieleho
chleba
Mriežkovaná polica
5
Veľký gril
270
1. 1 - 2
2. 1-1½
Hovädzie
karbonátky * (12 ea)
Mriežkovaný vkladací priečinok
+ Univerzálny plech
(na zachytávanie vlhkosti)
4
Veľký gril
270
1. 14-16
2. 4-6
* Hovädzie karbonátky: Predhrejte prázdnu rúru na 15 minút pomocou funkcie veľký gril.
24_sprievodca varením
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 24
26/02/2013 17:37:44
čistenie a starostlivosť
ČISTENIE PAROU (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Poznámky k čistenie parou
•
•
•
•
Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku je horúca.
Zvyškovú vodu nikdy nenechávajte v rúre po dlhší čas, napríklad cez noc.
Ak je rúra veľmi znečistená, mali by ste postup opakovať po vychladnutí rúry.
Ak je rúra veľmi znečistená tukom, napríklad po opekaní alebo grilovaní, odporúča sa, aby ste pred
aktiváciou funkcie čistenie rúry vydrhli čistiacim roztokom nepoddajnú špinu.
• Po vyčistení nechajte dvierka rúry pootvorené pod uhlom 15 °, aby ste umožnili dôkladné vysušenie
vnútorného lakovaného povrchu.
čistenie a starostlivosť
Ak je rúra znečistená, musíte ju vyčistiť. Na tento účel môžete použiť
čistenie parou. Umožňuje jednoduché čistenie vnútra rúry.
1. Pred použitím funkcie čistenia parou vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Na dno rúry nalejte 400 ml (3/4 pinty) vody a zatvorte dvierka rúry.
3. Otočte volič režimov do polohy . Po zvolení funkcie čistenia parou
sa po niekoľkých minútach automaticky spustí čistenie parou.
4. Keď displej začne blikať a zaznie signál, čistenie parou je dokončené. Čistenie parou ukončíte
nastavením voliča režimov do polohy Off (Vyp.).
5. Vnútro rúry očistite pomocou jemnej čistej handričky a pomocou špongie odstráňte zo spodnej
časti rúry zvyšnú vodu.
KATALICKÝ LAKOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Odstrániteľný kryt skrinky je pokrytý tmavosivým katalytickým smaltom, ktorý sa môže pokryť olejom
a mastnotou rozšírenou vzduchom cirkulujúcim pri prúdení tepla. Tieto povlaky sa odstránia pri
200 °C a vyšších teplotách rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Po očistení všetkých vnútorných povrchov rúry nastavte rúru na bežný režim pri 250 °C.
RUČNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE: Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.
Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny,
drôtenku, nože, ani iné odierajúce materiály.
Vnútro rúry
•
•
•
•
Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.
Nečistite tesnenie dvierok.
Aby ste sa vyhli poškodeniu lakovaných povrchov, použite obyčajné čistiace prostriedky na rúry.
Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
Exteriér rúry
Exteriér rúry, ako napr. dvierka, rúčka a displej, očistite pomocou čistej handričky a jemného
čistiaceho prostriedku alebo teplej mydlovej vody a osušte pomocou kuchynskej utierky alebo
suchého uteráka.
V dôsledku horúceho vzduchu vychádzajúceho z rúry sa môže na rúčke alebo na tlačidlách ľahko
zachytiť mastnota alebo nečistoty. Z tohto dôvodu rúčku a tlačidlá po použití rúry očistite.
Príslušenstvo
Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte
ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.
čistenie a starostlivosť_25
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 25
26/02/2013 17:37:44
ČISTENIE KOLEKTORA VODY
Počas prípravy veľmi vlhkého jedla kolektor vody zbiera nahromadenú vodu. Na kolektore vody sa
môžu zachytiť zvyšky jedla. Ak kolektor nevyčistíte, môže dôjsť k poškodeniu vstavaného nábytku.
Na ochranu nábytku kolektor vody po varení vyčistite.
VAROVANIE: Ak zistíte, že po varení z kolektora vyteká voda,
kontaktujte naše servisné stredisko.
Kolektor vody
ODPOJENIE VODIACICH LÍŠT (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Zatlačte stredovú časť
z hornej strany vodiacej
lišty.
2. Otočte vodiacu lištu o
približne 45º.
3. Potiahnite a vytiahnite
vodiacu lištu zo spodných
dvoch otvorov.
26_čistenie a starostlivosť
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 26
26/02/2013 17:37:44
ČISTENIE HORNEJ ČASTI (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Grilovací ohrevný prvok môžete spustiť nadol, čo
vám pomôže pri čistení hornej časti rúry.
Otočením proti smeru hodinových ručičiek
odstráňte maticu, pričom grilovací ohrevný prvok
pridržte.
čistenie a starostlivosť
2. Predná časť grilovacieho ohrevného prvku sa skloní
nadol a grilovací ohrevný prvok sa nedá vybrať z
rúry. Grilovací ohrevný prvok netlačte nadol, pretože
sa môže zdeformovať.
3. Po dokončení čistenia zdvihnite grilovací ohrevný
prvok späť na pôvodnú úroveň a maticu otáčajte
v smere hodinových ručičiek.
čistenie a starostlivosť_27
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 27
26/02/2013 17:37:45
riešenie problémov a informačné
kódy
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Čo by som mal urobiť, ak sa
rúra nezahrieva?
Čo by som mal urobiť, keď sa
rúra nezahrieva ani po nastavení
funkcie a teploty?
Čo by som mal urobiť, ak sa
objaví chybový kód a rúra sa
nezačne zahrievať?
Čo by som mal urobiť, ak svetlo
rúry nesvieti?
Čo by som mal urobiť, ak beží
ventilátor rúry bez toho, aby bol
1)
nastavený?
Čo môžem urobiť, ak nefungujú
všetky tlačidlá?
**
RIEŠENIE
• Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.
• Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.
• Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť
istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa
to stane opakovane, obráťte sa na elektrikára.
• Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením.
Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
• V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k
poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
• Svetlo rúry je chybné. Kontaktujte svoje miestne servisné
stredisko.
• Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra
neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry,
zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.
• Skontrolujte, či je aktívna funkcia detskej zámky. Ak
funkcia detskej zámky nie je aktivovaná, kontaktujte vaše
miestne servisné stredisko.
INFORMAČNÉ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
1)
**
1)
**
RIEŠENIE
Bezpečnostné vypnutie. Rúra
pokračovala v činnosti pri nastavenej
teplote po predĺženú dobu.
Pod 105 °C
16 hodín
Od 105 °C do 240 °C
8 hodín
Od 245 °C do Max
4 hodiny
Vypnite rúru a vyberte jedlo. Pred ďalším
použitím nechajte rúru vychladnúť.
Tlačidlo je určitý čas stlačené.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na
povrchu okolo tlačidla nie je voda. Rúru
vypnite a znovu vyskúšajte nastavenie.
Ak problém pretrváva, kontaktujte
vaše miestne stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon
a problémy s bezpečnosťou. Ihneď
prestaňte rúru používať.
Obráťte sa na miestne stredisko služieb o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
1) ** sa vzťahuje na všetky čísla.
28_riešenie problémov a informačné kódy
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 28
26/02/2013 17:37:45
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 29
26/02/2013 17:37:45
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 30
26/02/2013 17:37:45
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 31
26/02/2013 17:37:45
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DG68-00447Z
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _SLK.indd 32
26/02/2013 17:37:45
Řada NV6524
Řada NV6584
Vestavěná trouba
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
ČEŠTINA
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 1
26/02/2013 17:38:43
používání této příručky
Děkujeme, že jste si vybrali vestavnou troubu SAMSUNG.
Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při
provozu a údržbě spotřebiče.
Před zahájením používání trouby si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:
VÝSTRAHA nebo VAROVÁNÍ
Důležité
Poznámka
bezpečnostní pokyny
Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za
připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
VÝSTRAHA
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti
a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem
nehrály.
Je-li napájecí kabel vadný, musí být nahrazen zvláštním
kabelem či sestavou, které získáte od výrobce nebo
poskytovatele autorizovaného servisu. (pouze modely
s pevným připojením)
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený
napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací. (pouze modely s napájecím kabelem)
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení
spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout
zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním
vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
2_používání této příručky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 2
26/02/2013 17:38:44
bezpečnostní pokyny
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou zahřát
přístupné součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat se.
Pokud má tento spotřebič funkci parního čištění nebo
samočinného čištění, je nutné před čištěním odstranit
veškeré rozlité tekutiny a v troubě nesmí zůstat žádné
nádobí. (pouze model s funkcí čištění)
Pokud je tento spotřebič vybaven funkcí samočinného
čištění, může se povrch spotřebiče zahřát na vyšší
než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné
vzdálenosti. (pouze model s funkcí čištění)
Používejte pouze teplotní měřák doporučený pro tuto
troubu. (pouze modely s teplotním měřákem)
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba spotřebič
vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly
by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič a jeho
přístupné součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně
na ně dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu
spotřebiče.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné
povrchy vysokou teplotu.
bezpečnostní pokyny_3
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 3
26/02/2013 17:38:44
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo
vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah
dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači
nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou
dozadu, aby byla zajištěna podpora
při vaření velkých porcí. (v závislosti na
modelu)
VAROVÁNÍ
Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.
Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič používat.
Opravy může provádět pouze oprávněný technik. Neodborná oprava může vážně ohrozit
vás i další osoby. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti
SAMSUNG nebo na svého prodejce.
Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo
pojistky. Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací kabely.
Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
Při připojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Jestliže je tento spotřebič vybaven funkcí pro parní vaření, nepoužívejte jej, pokud je nádržka na
vodu poškozena. (pouze model s parní funkcí)
Jestliže je nádržka na vodu prasklá nebo poškozená, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte místní
servisní středisko. (pouze model s parní funkcí)
Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se
topných těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé materiály.
Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou
rychle uniknout ven.
Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a
páry mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče
může dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
4_bezpečnostní pokyny
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 4
26/02/2013 17:38:44
Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné pekáče ani nádoby. Alobal izoluje
teplo, což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Pří
přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
Na dvířka nestoupejte, neopírejte se o ně, nesedejte na ně ani na ně nepokládejte těžké
předměty.
Neotevírejte dvířka zbytečně velkou silou.
VÝSTRAHA: Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již
proces vaření ukončen.
VÝSTRAHA: Při vaření nenechávejte dvířka trouby otevřená.
bezpečnostní pokyny
Nenechávejte malé děti bez dohledu, zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou kterékoli žárovky v troubě
proveďte následující kroky:
•Vypněte troubu.
•Odpojte troubu od elektrické sítě.
•Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na
dno trouby.
•Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti
SAMSUNG.
bezpečnostní pokyny_5
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 5
26/02/2013 17:38:44
Světlo vzadu v troubě
1.Odstraňte kryt otočením proti směru
hodinových ručiček a odstraňte kovovou
objímku, prstenec a vyčistěte skleněný
kryt. V případě potřeby vyměňte žárovku
za 25wattovou žárovku odolnou proti žáru
až do 300 °C.
2.V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou
objímku a prstenec.
3.Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4.Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili
v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej
připevněte.
Světlo ve stěně trouby (v závislosti na modelu)
1.Při odebírání skleněného
krytu podržte dolní konec
jednou rukou a zasuňte
ostrý plochý nástroj,
například kuchyňský nůž,
mezi sklo a rám.
2.Odklopte kryt.
3.V případě potřeby vyměňte halogenovou žárovku za
25-40 wattovou halogenovou žárovku do trouby odolnou
proti žáru až do 300 °C.
Tip: Při manipulaci s halogenovou žárovkou vždy
používejte suchý hadřík, aby se pot z prstů nedostal na
povrch žárovky. Zvýšíte tak při vyměňování životnost
žárovky.
4.Znovu připevněte skleněný kryt.
6_bezpečnostní pokyny
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 6
26/02/2013 17:38:44
instalace
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení
spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
• Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
• Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu předepsané normou
DIN 68930.
Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán
vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly
splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min.
1,5-2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i když troubu
vytáhnete zcela ven z vestavné skříňky. Otevřete zadní kryt připojení pomocí
šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům
uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna přes svorku . Jako první
musí být připojen zelenožlutý kabel uzemnění, který bude delší než ostatní kabely.
Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka zůstat přístupná
i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za
nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.
instalace
Připojení k napájení
ČERNÝ
MODRÝ ŽLUTOZELENÝ
nebo HNĚDÝ nebo BÍLÝ
VÝSTRAHA: Dbejte na to, aby se připojovací kabel během instalace někde neskřípl nebo
aby se nedostal do kontaktu s horkými částmi trouby.
Instalace do skříňky
U vestavné skříňky pro instalaci trouby by měly plastové a lepené povrchy být schopny odolávat teplotám
do 90 °C na vnitřní straně a do 75 °C na venkovní straně. Společnost Samsung nepřebírá žádnou
zodpovědnost za poškození plastových nebo lepených částí skříněk vlivem tepla.
1
2
547
560
595
Horní
instalace
572
595
3
Spodní
instalace
min.
550
21
Proudění vzduchu v prostoru pro ventilaci
4
min. 560
min. 50
Ve spodní části skříňky, do které se
bude trouba instalovat, je potřeba
vytvořit prostor pro ventilaci. Pro účely
ventilace je potřeba přibližně 50 mm
mezera mezi spodní policí a nosnou
stěnou. Pokud se trouba instaluje
pod varnou desku, je potřeba dodržet
instalační pokyny varné desky.
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Spodní instalace
Horní instalace
Celý spotřebič zasuňte do skříňky a pevně ho na obou stranách připevněte dvěma šrouby. Mezi
spotřebičem a přilehlou skříňkou by měla zůstat mezera alespoň 5 mm.
Po instalaci odstraňte ochrannou fólii, pásku, papír a příslušenství z dvířek a vnitřní části trouby. Před
odinstalováním trouby ze skříně odpojte napájení a uvolněte dva šrouby po stranách trouby.
VÝSTRAHA: Ve vestavné skříni musí být vytvořen minimální předepsaný prostor pro ventilaci
(viz obrázek). Tento otvor nesmí být ničím zakrytý, protože musí zajišťovat proudění vzduchu.
Prvky v přední části trouby, např. dvířka, se mohou u jednotlivých modelů lišit. Rozměry
trouby uvedené na obrázku jsou ale u všech modelů stejné.
instalace_7
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 7
26/02/2013 17:38:46
čištění dvířek trouby
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu
čištění, postupujte podle těchto pokynů. Dvířka trouby jsou těžká.
DEMONTÁŽ DVÍŘEK
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu
čištění, postupujte podle těchto pokynů.
VAROVÁNÍ: Dvířka trouby jsou těžká.
2
70
1
1. Otevřete dvířka a zcela
odklopte zámky u obou
závěsů.
2. Přivřete dvířka přibližně do
úhlu 70 °. Oběma rukama
uchopte obě strany dvířek
trouby a táhněte směrem
nahoru, dokud je nevyjmete
z obou závěsů.
3. Po vyčištění připevněte
dvířka zopakováním
kroků 1 a 2 v opačném
pořadí. Sklopte zámky na
obou závěsech.
VYJMUTÍ SKEL Z DVÍŘEK
Dvířka trouby jsou vybavena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za
účelem čištění.
Glass
1
Sklo 1
Sklo 1
Glass
1
Sklo 2
Glass
2

1. Stiskněte obě tlačítka na
levé a pravé straně dvířek.
2. Odstraňte kryt a vyjměte
skla 1 a 2 z dvířek.
3. Po vyčištění skel je znovu
připevněte zopakováním
kroků 1 a 2 v opačném
pořadí. Zkontrolujte, že
skla 1 a 2 jsou správně
umístěna podle obrázku
nahoře.
PŘIPOJENÍ: Sklo ve dvířkách může mít 2 až 4 vrstvy podle modelu.
Při vkládání vnitřního skla 1 otočte tisk směrem dolů.
8_čištění dvířek trouby
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 8
26/02/2013 17:38:47
FUNKCE AUTOMATICKÉ ÚSPORY ENERGIE
• Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci,
funkce se po 10 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
• Světlo: Při vaření můžete rozsvítit nebo zhasnout světlo stisknutím tlačítka Světlo. Z důvodu
úspory energie se světlo v troubě pár minut po spuštění programu vaření samo vypne.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní
prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné
ekologické recyklaci.
čištění dvířek trouby
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
čištění dvířek trouby_9
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 9
26/02/2013 17:38:47
obsah
OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY
12
PŘÍSLUŠENSTVÍ
12
12 Ovládací prvky trouby
12 Příslušenství
POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ
14 Počáteční čištění
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
14 Nastavení teploty
14
14
NASTAVENÍ ČASU
15
14 Automatické rychlé předehřátí
15 Nastavení času
15 Nastavení doby vaření
15 Nastavení času vypnutí
16 Nastavení odloženého spuštění
16 Nastavení kuchyňského časovače
DALŠÍ NASTAVENÍ
16
16 Zvukový signál
16 Světlo
16 Dětská pojistka
16 Vypnutí
10_obsah
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 10
26/02/2013 17:38:47
FUNKCE VAŘENÍ
17
17 Funkce vaření
obsah
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
18
POKYNY PRO PŘÍPRAVU
POKRMŮ
20
18 Automatické programy vaření v
jednoduchém režimu
20 Horkovzdušný režim
20 Velký gril
20 Úsporný gril
21 Běžný režim
21 Horkovzdušný režim + Ohřev zdola
21 Horkovzdušný režim + Ohřev shora
22 Testovací pokrmy
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
23
23 Parní čištění (v závislosti na modelu)
23 Katalytický smaltovaný povrch
(v závislosti na modelu)
23 Ruční čištění
24 Čištění sběrače vody
24 Demontáž bočních vodicích lišt
(v závislosti na modelu)
25 Čištění horní části trouby
(v závislosti na modelu)
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY
INFORMACÍ
26
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 11
26 Odstraňování závad
26 Informační kódy
obsah_11
26/02/2013 17:38:47
ovládací prvky trouby
Indikátor předehřívání
Kuchyňský časovač
Světlo
Teplota
Ovladač pro výběr režimu
Zapnutí a vypnutí zvuku
Displej
Čas
Doba vaření
Čas vypnutí
Dětská pojistka
Multifunkční ovladač
Provedení předního panelu
Přední panel je dostupný v různých provedeních, materiálech a barvách, včetně nerezové
oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.
příslušenství
Vaše nová trouba Samsung je dodávána s mnoha různými příslušenstvími, která vám
výrazně usnadní přípravu různých jídel. Následuje přehled příslušenství, které může být
u jednotlivých modelů zastoupeno různě.
VAROVÁNÍ: Příslušenství je potřeba zasunout do správné zásuvné pozice v troubě.
Mezi plechy a dnem trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, jinak hrozí poškození
smaltovaného povrchu.
VÝSTRAHA: Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní. Horká jídla,
příslušenství a povrchy mohou způsobit popálení!
Příslušenství se může vysokým zahřátím deformovat. Po vychladnutí se deformace ztratí, aniž
by ovlivnila funkci.
Drátěný rošt
Rošt slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze používat společně s hrnci
a dalšími pečicími nádobami. Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou
dozadu, aby byla zajištěna podpora při vaření velkých porcí.
Roštová vložka (v závislosti na modelu)
Roštová vložka pro plechy slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze použít
v kombinaci s nádobou zabraňující tekutinám v odkapávání na dno trouby.
Pečicí plech (v závislosti na modelu)
Pečicí plech s hloubkou 20 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek
a dalšího pečiva. Plech by měl směřovat šikmou hranou ven.
12_ovládací prvky trouby
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 12
26/02/2013 17:38:48
Univerzální plech (v závislosti na modelu)
Univerzální plech s hloubkou 30 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek
a dalšího pečiva. Hodí se také na pečení masa. Lze použít v kombinaci
s roštovou vložkou, aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno trouby. Plech
by měl směřovat šikmou hranou ven.
Hluboký plech (v závislosti na modelu)
Hluboký plech s hloubkou 50 mm se hodí na pečení masa. Lze použít
v kombinaci s roštovou vložkou, aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno
trouby. Plech by měl směřovat šikmou hranou ven.
Jehla na ražniči a šašlik (v závislosti na modelu)
Použití:
• Do zásuvné výšky 1 dejte plech (bez nožiček) pro zachycení šťávy
odkapávající při přípravě, případně ho položte na dno, pokud je opékaný
kus masa příliš velký.
• Nasaďte jednu z vidlic na jehlu. Maso, které chcete opékat, nabodněte
na jehlu.
• Kolem okraje plechu můžete rozložit předvařené brambory a zeleninu,
aby se opékaly současně s masem.
• Vložte kolébkový držák na prostřední polici a umístěte tak, aby konec ve
tvaru „v“ směřoval dopředu.
• Pro usnadnění vkládání jehly lze na její tupý konec přišroubovat úchyt.
• Položte jehlu do kolébkového držáku ostrým koncem dozadu a jemně
zatlačte, dokud špička jehly nezapadne do otočného mechanismu na
zadní stěně trouby. Tupý konec jehly musí být opřen ve tvaru „v“. (Jehla
má dva háčky, které by měly být umístěny co nejblíže dvířkům trouby,
aby se jehla nepřeklápěla. Tyto háčky slouží také jako držáky pro úchyt.)
• Před vařením odšroubujte držadlo. Po dokončení přípravy úchyt znovu
našroubujte, abyste mohli jehlu snadněji vyjmout z kolébkového držáku.
příslušenství
Jehla na ražniči (v závislosti na modelu)
Jehlu na ražniči lze použít pro grilování drůbeže, například kuřat. Jehlu na
ražniči lze používat pouze v jednoduchém režimu v zásuvné výšce 3, protože
se musí připojit do adaptéru na zadní stěně. Během přípravy odstraňte
plastové držadlo.
Příslušenství k jehle je určeno pro použití s pokrmy do hmotnosti 1,5 kg.
Výsuvné kolejničky (v závislosti na modelu)
• Před vložením roštu nebo plechu nejprve vysuňte kolejničky v příslušné
úrovni.
• Umístěte rošt nebo plech na kolejničky, které pak celé zasunete zpět
do trouby. Dvířka trouby zavřete až potom, co jsou výsuvné kolejničky
zasunuty do trouby.

Tukový filtr (v závislosti na modelu)
Tukový filtr, který je instalovaný na zadní straně trouby, chrání ventilátor,
oválné topné těleso a troubu od nečistot, a to zejména potřísnění
omastkem. Tukový filtr se doporučuje používat při přípravě masa. Při pečení
pečiva a cukroví filtr vždy vyjměte! Pokud by filtr zůstal při pečení pečiva
nebo cukroví zasunut, hrozí, že pokrm nebude dostatečně upečen.
příslušenství_13
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 13
26/02/2013 17:38:50
počáteční čištění
Před prvním použitím trouby je potřeba provést počáteční čištění, aby se odstranil zápach nové trouby.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Spusťte troubu na jednu hodinu na 200 °C v horkovzdušném nebo na 200 °C v běžném režimu.
Tím se uvnitř trouby spálí veškerá rezidua látek z výroby.
3. Po hodině troubu vypněte otočením ovladače pro výběr režimu do polohy 0 (Vypnuto).
Před prvním použitím důkladně očistěte příslušenství horkou vodou, saponátem a čistým měkkým
hadříkem.
používání trouby
K ovládání vaší nové trouby slouží následující základní funkce.
Ovladač pro výběr režimu
Teplota
KROK 1
VYBERTE REŽIM
VAŘENÍ
KROK 2
NASTAVTE
TEPLOTU
Multifunkční ovladač
NASTAVENÍ TEPLOTY
Teplotu lze nastavit až po výběru funkce vaření.
Každá funkce vaření má vlastní rozsah teplot. Přehled funkcí vaření najdete ve vlastní kapitole.
1. Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat hodnota teploty.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou teplotu.
3. Znovu stiskněte tlačítko .
Během vaření můžete nastavenou teplotu stejným způsobem změnit.
AUTOMATICKÉ RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ
Mezi funkce vaření, které trouba nabízí, patří rychlé předehřátí.
Tento režim je na displeji indikován vedle nastavení teploty.
Ve fázi předehřívání se zapínají různá topná tělesa, aby se trouba co nejrychleji zahřála. Pokud
změníte teplotu na vyšší, trouba automaticky změní cílovou teplotu a spustí režim automatického
předehřívání. Po dosažení zvolené teploty se přestane zobrazovat indikátor předehřívání a zazní
signál, který vás upozorňuje, že máte do trouby vložit pokrm.
14_počáteční čištění
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 14
26/02/2013 17:38:51
nastavení času
Doba vaření
Čas vypnutí
Čas
Multifunkční ovladač
NASTAVENÍ ČASU
Při prvním použití trouby nebo po výpadku proudu je potřeba nastavit čas.
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat hodina.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte hodinu.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začnou blikat minuty.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte minuty.
Dalším stisknutím tlačítka
nastavíte aktuální čas.
nastavení času
Kuchyňský časovač
Nastavení času můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit.
Během vaření si stisknutím tlačítka
zobrazíte aktuální čas.
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
Po nastavení funkce pro vaření můžete nastavit dobu vaření. Po uplynutí nastavené doby se topná
tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu vaření.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Dobu vaření můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit. Po uplynutí nastavené doby na
displeji začne blikat údaj „0:00“ a zazní signál. Můžete nastavit novou dobu vaření nebo
nechat troubu vypnout.
Pokud chcete časovač vaření vypnout, stiskněte tlačítko
a nastavte dobu vaření na nulu.
NASTAVENÍ ČASU VYPNUTÍ
Po nastavení funkce pro vaření můžete nastavit dobu vypnutí. Po uplynutí nastavené doby se topná
tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovaný čas vypnutí.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Výše uvedeným způsobem můžete čas vypnutí kdykoli změnit. Po vypršení nastaveného
času začne na displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál.
Pokud chcete časovač vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko
aktuální čas.
a jako čas vypnutí nastavte
nastavení času_15
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 15
26/02/2013 17:38:51
NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO SPUŠTĚNÍ
Pokud zadáte čas vypnutí až po zadání doby vaření, doba vaření a čas vypnutí se porovnají
a v případě potřeby se nastaví čas odloženého spuštění.
VÝSTRAHA: Nenechávejte pokrm příliš dlouho v troubě, aby se nezačal kazit.
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte dobu vaření.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte čas vypnutí.
Trouba automaticky vypočítá čas, kdy se má spustit, a do té doby bude čekat.
Dobu vaření, čas vypnutí a odložené spuštění lze nastavit až po nastavení funkce vaření.
NASTAVENÍ KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE
Tento samostatný časovač, který nemá vliv na funkci trouby, dobu vaření a čas vypnutí, si můžete
nastavit podle sebe. Kuchyňský časovač má vlastní signál, kterým ho rozpoznáte od ostatních funkcí.
1. Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat čas.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu.
3. Znovu stiskněte tlačítko .
Pokud chcete kuchyňský časovač vypnout, na dvě sekundy podržte tlačítko .
Výše uvedeným způsobem můžete nastavení kuchyňského časovače kdykoli změnit. Po
vypršení nastaveného času začne na displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál.
další nastavení
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál, na 3 sekundy podržte tlačítko
.
SVĚTLO
Vypnete nebo zapnete stisknutím tlačítka
. Z důvodu úspory energie se světlo
v troubě pár minut po spuštění vaření samo vypne.
DĚTSKÁ POJISTKA
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, na 3 sekundy podržte
tlačítko . Když je dětská pojistka aktivní, na displeji se zobrazuje ikona . Dětskou
pojistku můžete zapnout i během vaření. Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka
a multifunkční ovladač. Jediná povolená funkce bude vypnutí otočením ovladače pro
výběr režimu do polohy 0 (Vypnuto).
VYPNUTÍ
Při vypnutí trouby se vypnou všechna topná tělesa. Po vypnutí zůstane
z bezpečnostních důvodů ještě chvíli spuštěný chladicí ventilátor.
16_další nastavení
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 16
26/02/2013 17:38:52
funkce vaření
Tato trouba nabízí následující funkce.
Symbol
Použití
Běžný režim
40 až 250 °C
Teplo je vyzařováno horním a dolním topným systémem. Tento režim
je určen pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů.
Doporučená teplota: 200 °C
Horkovzdušný
režim
40 až 250 °C
Teplo generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně
rozptylováno pomocí ventilátorů. Tento režim je určen pro zmrazená
jídla a na pečení.
Doporučená teplota: 170 °C
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
40 až 250 °C
Teplo generované horním topným systémem a horký vzduch jsou
rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tento režim je určen
k pečení křupavých jídel, například masa.
Doporučená teplota: 190 °C
Horkovzdušný
režim + ohřev
zdola
40 až 250 °C
Teplo generované dolním topným systémem a horký vzduch jsou
v troubě rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tento režim je
určen pro přípravu pizzy, chleba a koláčů.
Doporučená teplota: 190 °C
Velký gril
40 až 270 °C
Teplo je vyzařováno z velkoplošného grilu. Tento režim je určen pro
zapékané pokrmy, například lasagne, a grilování masa.
Doporučená teplota: 240 °C
Úsporný gril
40 až 270 °C
Teplo je vyzařováno z maloplošného grilu. Tento režim je možné
použít pro menší jídla vyžadující méně tepla, například ryby a plněné
bagety.
Doporučená teplota: 240 °C
Gril
s ventilátorem
40 až 270 °C
Teplo generované dvěma topnými tělesy v horní části je distribuováno
ventilátorem.
Tento režim je možné použít při grilování masa a ryb.
Doporučená teplota: 240 °C
Intenzivní
ohřev
40 až 250 °C
Tento režim střídavě aktivuje všechna topná tělesa, jako je horní,
spodní a horkovzdušný ventilátor.
Teplo je distribuováno rovnoměrně do celé trouby. Tento režim je
vhodný pro objemné pokrmy, které vyžadují zdroj tepla, například
zapékané mísy nebo koláče.
Doporučená teplota: 170 °C
Pečení Pro
40 až 150 °C
Tento režim zahrnuje automatický cyklus ohřevu do teploty 220 °C.
V procesu prudkého pečení masa se aktivuje horní topné těleso
a horkovzdušný ventilátor.
Po této fázi přechází vaření do mírného režimu na nízké
přednastavené teplotě.
V této fázi se aktivuje horní a spodní topné těleso. Tento režim je
vhodný pro pečení masa, drůbeže a ryb.
Doporučená teplota: 100 °C
funkce vaření
Funkce
Rozsah
teplot
funkce vaření_17
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 17
26/02/2013 17:38:55
automatické vaření
Funkce automatického vaření umožňuje vybrat požadovaný automatický program pro vaření,
opékání a pečení.
Hmotnost
1.
2.
3.
4.
Číslo programu
Multifunkční ovladač
Otočte ovladač pro výběr režimu na režim automatického vaření.
Pomocí multifunkčního ovladače vyberte požadovaný program a vyčkejte 4 až 5 sekund.
Pomocí multifunkčního ovladače vyberte hmotnost a vyčkejte 4 až 5 sekund.
Po uplynutí 4 až 5 sekund se program automatického vaření automaticky spustí.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V JEDNODUCHÉM REŽIMU
Následující tabulka obsahuje 25 automatických programů pro vaření, opékání a pečení. Obsahuje množství,
rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení. Režimy vaření a časy byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí.
Tyto pokyny pro přípravu pokrmů slouží pouze jako doporučení. Pokrm vždy vkládejte do chladné trouby.
Č.
Pokrm
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
A:01
Mražená
Pizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Drátěný rošt
2
Položte mraženou pizzu do středu
drátěného roštu. Doporučujeme
nastavení 0,3 až 0,6 g pro tenké pizzy
a 0,7 až 1,0 g pro pizzy se silnou
vrstvou náplně.
A:02
Mražené
Hranolky
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Pečicí plech
2
Rozprostřete zmražené hranolky
rovnoměrně na plech. První nastavení
je doporučeno pro tenké hranolky,
druhé pro silné hranolky. Položte na
pečicí papír. Po uplynutí 2/3 doby
přípravy doporučujeme obrátit.
A:03
Mražené
Krokety
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Pečicí plech
2
Rozprostřete mražené bramborové
krokety na pečicí plech. Po uplynutí
2/3 doby přípravy doporučujeme
obrátit.
A:04
Domácí
Lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Drátěný rošt
3
Používejte žáruvzdorné nádobí.
Položte chlazené nebo domácí
lasagne do středu trouby na drátěný
rošt.
A:05
Hovězí
Steaky
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Položte 2 až 6 marinovaných hovězích
steaků vedle sebe na drátěný rošt.
První nastavení je určeno pro malé
steaky, druhé pro silné steaky. Po
zaznění zvukového signálu obraťte.
Doporučení
18_automatické vaření
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 18
26/02/2013 17:38:55
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Hovězí
Pečeně
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Drátěný rošt
Univerzální
plech
2
1
Položte marinovanou hovězí pečeni
na drátěný rošt. Do univerzálního
plechu nalijte 1 šálek vody. Po zaznění
zvukového signálu obraťte. Po upečení
zabalte pečeni do alobalu a nechte 5
až 10 minut odstát.
A:07
Pečené
Vepřové
Maso
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Drátěný rošt
Univerzální
plech
2
1
Položte marinovanou vepřovou pečeni
na drátěný rošt. Jakmile se ozve
zvukový signál, pokrm otočte.
A:08
Jehněčí
Kousky
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Marinujte jehněčí žebírka. Položte
jehněčí kotlety na drátěný rošt. Jakmile
se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
První nastavení je určeno pro malé
kousky, druhé nastavení pro větší
kousky.
A:09
Kuřecí
Kousky
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Kuřecí kousky potřete olejem a
kořením. Položte kuřecí kousky vedle
sebe na drátěný rošt.
A:10
Pečené
Kuře
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Drátěný rošt
Univerzální
plech
2
1
Chlazené kuře potřete olejem
a kořením a položte prsíčky dolů na
drátěný rošt.
A:11
Kachní
Prsa
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Připravte si kachní prsa a položte je na
drátěný rošt tučnou stranou nahoru.
První nastavení je pro jedny kachní
prsa, druhé pro dvoje silná kachní
prsa.
A:12
Krocaní
Závitek
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
Drátěný rošt
Univerzální
plech
2
1
Položte krocaní závitek na drátěný
rošt. Jakmile se ozve zvukový signál,
pokrm otočte.
A:13
Ryba
Vařená
V Páře
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Drátěný rošt
2
Vložte připravené čerstvé ryby (např.
pstruh, treska, okoun) do skleněné
varné nádoby s poklicí. Přidejte
tekutinu, kterou podlijete pokrm (např.
3 až 4 lžíce citrónové šťávy, bílého vína
nebo vody) a zakryjte poklicí. Nádobu
umístěte na drátěný rošt. Pokud
chcete křupavou kůrčičku, potřete kůži
ryby olivovým olejem a nezakrývejte.
A:14
Pečené
Ryby
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Položte celé ryby na drátěný rošt.
První nastavení je určeno pro 2 ryby,
druhé nastavení je pro 4 ryby. Program
je vhodný pro celé ryby, jako je
například pstruh, candát nebo pražma.
A:15
Steaky
Z Lososa
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
Drátěný rošt
Univerzální
plech
4
3
Položte steaky z lososa na drátěný
rošt. Jakmile se ozve zvukový signál,
pokrm otočte.
Č.
Pokrm
A:06
Zásuvná
výška
Doporučení
automatické vaření
automatické vaření_19
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 19
26/02/2013 17:38:56
Č.
Pokrm
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
A:16
Zapečené
Brambory
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Pečicí plech
2
Opláchnuté brambory rozkrojte na
poloviny. Potřete je olivovým olejem,
posypte bylinkami a přidejte koření.
Rozprostřete rovnoměrně na pečicí
plech. První nastavení je určeno pro
malé brambory (po 100 g), druhé
nastavení pro velké brambory (po
200 g).
A:17
Pečená
Zelenina
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Univerzální
plech
4
Vložte zeleninu, například plátky
cukety, kousky papriky, plátky lilku,
houby a cherry rajčátka na univerzální
plech. Potřete směsí olivového oleje,
bylinek a koření.
A:18
Zapékaná
Zelenina
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Drátěný rošt
2
Připravte si zeleninu na zapékání do
oválné varné nádoby. Položte pokrm
na drátěný rošt umístěný uprostřed
trouby.
A:19
Bábovka
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto do přiměřeně velké
hluboké kruhové formy na bábovku
vymazané máslem. Tento program
je vhodný pro lité těsto, například na
citrónový koláč, ořechový koláč a
bábovku.
A:20
Muffiny
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto na muffiny do kovové
formy vhodné pro 12 muffinů. Formu
postavte na rošt. Pro muffiny po 45 g
se doporučuje rozsah hmotnosti
0,5 až 0,6 kg, pro středně velké
muffiny po 65 g se doporučuje rozsah
hmotnosti 0,7 až 0,8 kg.
A:21
Bílý Chléb
1. 0,7-0,8
Drátěný rošt
2
Tento program je vhodný pro pečení
směsí na chléb s 500 g pšeničné
mouky. Řiďte se pokyny na obalu
výrobku. Vložte kynuté těsto do
čtyřhranné pečící formy. Horní
část těsta potřete vodou. Po délce
nařízněte nožem.
A:22
Celozrnný
Chléb
1. 0,7-0,8
Drátěný rošt
2
Tento program je vhodný pro pečení
směsí na chléb s 500 g pšeničné a
žitné mouky. Řiďte se pokyny na obalu
výrobku. Vložte těsto s kváskem do
vhodné čtyřhranné pečící formy. Horní
část těsta potřete vodou. Po délce
nařízněte nožem.
A:23
Veky/
Ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Pečicí plech
3
První nastavení je vhodné pro těsto na
menší kousky pečiva, například veky
nebo čerstvé těsto na croissanty (4 až
8 ks). Nastavení 2 je vhodné pro těsto
na domácí chléb nebo bagety ciabatta
(2 až 6 ks). Položte na pečicí papír.
Doporučení
20_automatické vaření
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 20
26/02/2013 17:38:56
Pokrm
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
A:24
Domácí
Pizza
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Pečicí plech
2
První nastavení je vhodné pro malé
pizzy (7 až 9 ks). Nastavení 2 je
vhodné pro jednu velkou okrouhlou
nebo hranatou pizzu. Rozmezí
hmotností zahrnují náplň, například
omáčku, zeleninu, šunku a sýr. Pokud
chcete silnou kůrku, doporučujeme
na 5 minut předehřát troubu v režimu
Horkovzdušný režim + ohřev zdola.
A:25
Kynutí
Těsta
1. 0,2-0,4
(těsto na
pizzu)
Drátěný rošt
2
Rozsah 0,2 až 0,4 kg je určen pro
kynutí těsta na pizzu, koláč nebo
předkynutí těsta na chléb. Vložte
do velké oválné mísy a zakryjte
potravinovou fólií. Nastavení 0,4 až
0,6 kg je vhodné pro těsto na chléb,
například kynuté nebo kváskové těsto.
Nastavení 0,6 až 0,8 kg je určeno
pro kváskové těsto. Ručně uhněťte
těsto, vložte do formy a zakryjte
potravinovou fólií.
2. 0,4-0,6
(kynuté
těsto)
3. 0,6-0,8
(chlebové
těsto)
Doporučení
automatické vaření
Č.
automatické vaření_21
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 21
26/02/2013 17:38:56
pokyny pro přípravu pokrmů
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
V horkovzdušném režimu doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Zásuvná výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
3/2
Drátěný rošt/Univerzální plech
190-200
40-50
2
2
2
2
Pečicí plech
Pečicí plech
Drátěný rošt
Drátěný rošt
180-200
180-200
200-220
170-190
25-35
20-30
15-25
35-45
3
Pečicí plech
180-200
15-25
Jehněčí pečeně (350-700 g)
Potřete olejem a kořením.
Mražené krokety (500-1000 g)
Mražené hranolky (300-700 g)
Mražená pizza (300-1000 g)
Jablkový koláč s mandlemi (500-1000 g)
Čerstvý croissant (200-400 g)
(hotové těsto)
VELKÝ GRIL
V režimu velkého grilu doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Párky (silné)
5 až 10 ks
Hovězí steaky (400-800 g)
Toasty
5 až 10 ks
Sýrové toasty
4 až 6 ks
Zásuvná výška
Příslušenství
Teplota (°C)
Doba (min)
4/3
Drátěný rošt/Univerzální plech
220
5-8 otočit 5-8
4/3
Drátěný rošt/Univerzální plech
240
8-10 otočit 5-7
5
Drátěný rošt
240
1-2 otočit 1-2
4/3
Drátěný rošt/Pečicí plech
200
4-8
ÚSPORNÝ GRIL
V režimu úsporného grilu doporučujeme troubu předehřát. Umístěte pokrm do středu použitého
příslušenství.
Typ pokrmu
Zásuvná výška
Mražený sýr camembert
2 až 4 ks po 75 g
3
(bez předehřívání)
Mražené bagety s náplní
3/2
(rajčata a mozzarella nebo šunka a sýr)
Mražené rybí prsty (300-700 g)
3/2
(bez předehřívání)
Mražený rybí karbanátek (300-600 g)
3
(bez předehřívání)
Příslušenství
Teplota (°C)
Doba (min)
Drátěný rošt
200
10-12
Drátěný rošt/Pečicí plech
200
15-20
Drátěný rošt/Pečicí plech
200
15-25
Pečicí plech
180-200
20-35
22_pokyny pro přípravu pokrmů
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 22
26/02/2013 17:38:56
BĚŽNÝ REŽIM
V běžném režimu doporučujeme troubu předehřát.
Zásuvná
výška
3
Typ pokrmu
3/2
Drátěný rošt
Drátěný rošt/
Univerzální plech
Teplota Doba
(°C)
(min)
180-200 40-50
240
15-20
3
Pečicí plech
200
13-20
3
2
2
2
2
Pečicí plech
Drátěný rošt
Drátěný rošt
Pečicí plech
Drátěný rošt
180-200
160-180
170-190
160-180
190-200
30-45
20-30
40-50
25-35
25-30
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM + OHŘEV ZDOLA
V horkovzdušném režimu s ohřevem zdola doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
3
Drátěný rošt
180-200
Doba
(min)
15-20
3
Pečicí plech
180-200
20-25
3
Drátěný rošt
180
22-30
3
Pečicí plech
180-200
20-30
2
2
Pečicí plech
Drátěný rošt
200-220
170-180
15-25
45-55
Zásuvná výška Příslušenství Teplota (°C)
Mražený jablkový koláč z kynutého těsta (350-700 g)
Mražené koláče z listového těsta s náplní (300-600 g)
Potřete vaječným žloutkem (bez předehřívání)
Cannelloni / lasagne (250-500 g)
Použijte žáruvzdornou nádobu.
Koláče z kynutého těsta s náplní (600-1000 g)
Potřete vaječným žloutkem.
Domácí pizza (500-1000 g)
Domácí chléb (700-900 g)
pokyny pro přípravu pokrmů
Mražené lasagne (500-1000 g)
Celá ryba (např. mořská pražma)
(300-1000 g) 3-4 plátky na každé straně
Rybí filety (500-1000 g)
3 až 4 plátky na každé straně
Pečené rozpůlené brambory (500-1000 g)
Piškotový dort (250-500 g)
Bábovka (500-1000 g)
Kynutý koláč na plechu s ovocem a drobenkou (1000-1500 g)
Muffiny (500-800 g)
Příslušenství
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM + OHŘEV SHORA
V horkovzdušném režimu s ohřevem shora doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Vepřové s kostí (1000 g)
Potřete olejem a kořením.
Celé kuře (800-11300 g)
Potřete olejem a kořením.
Kuřecí kousky (500-1000 g)
Potřete olejem a kořením.
Pečené ryby (500-1000 g);
použijte žáruvzdornou nádobu a potřete olejem
Rostbíf (800-1200 g)
Potřete olejem a kořením.
Kachní prsa (300-500 g)
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
3/2
Drátěný rošt/Univerzální plech
180-200
50-65
2/1
Drátěný rošt/Univerzální plech
190-200
45-65
4/3
Drátěný rošt/Univerzální plech
200-220
25-35
2
Drátěný rošt
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
2/1
4/3
Drátěný rošt/Univerzální plech
Přidejte 1 šálek vody
Drátěný rošt/Univerzální plech
Přidejte 1 šálek vody
pokyny pro přípravu pokrmů_23
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 23
26/02/2013 17:38:56
TESTOVACÍ POKRMY
Podle normy EN 60350
1. Pečení
Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.
Vložte do trouby pečicí plech zkosenou částí směrem k zadní části trouby.
Typ pokrmu
Linecké těsto
Nádobí a poznámky
Zásuvná
výška
Pečicí plech
3
Pečicí plech + univerzální
plech
Malé koláčky
Běžný režim
160-170
20-30
Horkovzdušný režim 150-160
30-35
1+4
Horkovzdušný režim 150-160
35-40
3
160-180
15-25
2
Horkovzdušný režim 150-160
30-35
1+4
Horkovzdušný režim 150-160
35-40
Rozevírací forma na pečení
na drátěném roštu (tmavý
povrch, ø 26 cm)
Jablečný koláč Drátěný rošt + 2 formy na
pečení * (tmavý povrch,
ø 20 cm)
Běžný režim
2
Běžný režim
2
Kynutý jablkový Pečicí plech
moučník na
plechu
Pečicí plech + univerzální
plech
160-180
20-30
Horkovzdušný režim 150-160
30-40
3
Běžný režim
170-180
35-40
2
Horkovzdušný režim 150-160
60-70
1+4
Horkovzdušný režim 150-160
70-80
1 zasunuto
šikmo
Pečicí plech + drátěný rošt
+ 2 formy na pečení **
(tmavý povrch, ø 20 cm)
Teplota Doba vaření
(°C)
(min)
2
Pečicí plech
Pečicí plech + univerzální
plech
Lehký
piškotový
moučník
Režim vaření
Horkovzdušný
1+3
170-190
70-90
Horkovzdušný režim 170-190
80-100
* Na rošt se umístí dva moučníky - jeden do zadní levé části a jeden do přední pravé části.
** Na rošt se umístí dva moučníky - doprostřed nad sebe.
2. Grilování
Předehřejte prázdnou troubu na 5 minut pomocí funkce Velký gril.
Typ pokrmu
Toasty z bílého chleba
Nádobí
a poznámky
Drátěný rošt
Hamburgery z hovězího masa* Roštová vložka +
(12 ks)
Univerzální plech
(na odkapávání)
Zásuvná
výška
Režim vaření
Teplota Doba vaření
(°C)
(min)
5
Velký gril
270 °C
1. 1 až 2
2. 1 až 1½
4
Velký gril
270 °C
1. 14 až 16
2. 4 až 6
* Hovězí burgery: Předehřejte prázdnou troubu na 15 minut pomocí funkce Velký gril.
24_pokyny pro přípravu pokrmů
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 24
26/02/2013 17:38:56
čištění a údržba
PARNÍ ČIŠTĚNÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Pokud je trouba zašpiněna, je potřeba ji vyčistit. K tomu můžete použít
funkci pro parní čištění. Tato funkce umožňuje snadno vyčistit vnitřek trouby.
1. Před použitím funkce parního čištění z trouby vyjměte veškeré příslušenství.
2. Na dno trouby nalijte 400 ml vody a zavřete dvířka.
. Po vybrání funkce parního čištění se za několik sekund
4. Jakmile začne blikat displej a zazní signál, je parní čištění dokončeno. Parní čištění dokončíte
nastavením režimu 0 (Vypnuto).
5. Vytřete vnitřek trouby měkkým čistým hadříkem a houbičkou vysušte zbylou vodu na dně trouby.
Poznámky k parnímu čištění
•
•
•
•
Dávejte pozor při otevírání dvířek před dokončením parního čištění; voda na dně je horká.
Nikdy nenechávejte zbývající vodu ve troubě po delší dobu, například přes noc.
Pokud je trouba velmi znečištěna, můžete postup zopakovat po jejím zchladnutí.
Jestliže je trouba velmi znečištěna mastnotou, například po opékání či grilování, doporučujeme před aktivací
funkce čištění trouby nalít na připečenou špínu čisticí prostředek.
• Po čištění nechejte dvířka trouby pootevřená v úhlu 15 °, aby mohl vnitřní smaltovaný povrch důkladně vyschnout.
čištění a údržba
3. Ovladač pro výběr režimu nastavte na
automaticky spustí parní čištění.
KATALYTICKÝ SMALTOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Odnímatelná vnitřní skříň je potažena tmavě šedým katalytickým smaltem, který se může pokrývat
olejem a tukem naneseným cirkulujícím vzduchem během pečení v horkovzdušném režimu. Tyto
usazeniny při teplotách nad 200 °C shoří.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Poté, co důkladně vyčistíte vnitřní povrch trouby, zapněte troubu v běžném režimu na 250 °C.
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ: Před čištěním se přesvědčte, že trouba a příslušenství jsou chladné. Nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky, ostré kartáče, drsné tkaniny, drátky, nože či jiné abrazivní materiály.
Vnitřek trouby
•
•
•
•
K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
Těsnění dvířek nečistěte ručně.
Abyste zabránili poškození smaltovaných povrchů trouby, použijte obvyklé prostředky na čištění trouby.
K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
Vnější části trouby
K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a mírný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou
vodu. Vysušte papírovou nebo látkovou utěrkou.
Především okolo držadla a tlačítek se může usazovat mastnota a špína, která se tvoří následkem
horkého vzduchu vycházejícího z trouby. Po použití trouby proto tyto části vždy očistěte.
Příslušenství
Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi 30 minut
odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.
čištění a údržba_25
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 25
26/02/2013 17:38:56
ČIŠTĚNÍ SBĚRAČE VODY
Sběrač vody slouží k zachytávání vody vzniklé z vlhkosti při
přípravě pokrmu s vysokým obsahem vody. Mohou se zde také
usazovat zbytky potravin. Pokud se nebude řádně čistit, může dojít
k poškození vestavného nábytku. Sběrač vody je potřeba po vaření
vyčistit, aby se chránil okolní nábytek.
VÝSTRAHA: Pokud po vaření zjistíte únik vody ze sběrače
vody, obraťte se na servisní středisko.
Sběrač vody
DEMONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH LIŠT (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Zatlačte na prostředek
horní části boční vodicí
lišty.
2. Vykloňte boční vodicí lištu
asi o 45 °.
3. Vytáhněte vodicí lištu ze
dvou dolních otvorů.
26_čištění a údržba
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 26
26/02/2013 17:38:57
ČIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI TROUBY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Kvůli vyčištění horní části trouby můžete
odmontovat grilovací topné těleso.
Demontujte kruhovou matici vyšroubováním proti
směru hodinových ručiček. Přitom přidržujte topné
těleso.
čištění a údržba
2. Grilovací topné těleso se vyklopí přední částí
směrem dolů. Nebude ho ale možné vyjmout
z trouby. Nesnažte se topné těleso tlačit více dolů,
jinak se může deformovat.
3. Po dokončení čištění zvedněte topné těleso do
původní polohy a upevněte zašroubováním kruhové
matice.
čištění a údržba_27
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 27
26/02/2013 17:38:58
odstraňování závad a kódy informací
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
Jak postupovat, pokud se
trouba nezahřívá?
Jak postupovat, pokud se
trouba nezahřívá ani po
nastavení funkce a teploty
trouby?
Jak postupovat, pokud se
zobrazí kód chyby a trouba se
nezahřívá?
Jak postupovat, pokud se
nerozsvítí světlo trouby?
Jak postupovat, pokud se
sám od sebe zapnul ventilátor
trouby?1)
**
Jak postupovat, pokud
nefungují tlačítka?
ŘEŠENÍ
• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.
• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.
• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí
jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo znovu nastavte
okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně,
zavolejte elektrikáře.
• Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými
spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.
• Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu.
Zavolejte místní servisní středisko.
• Světlo trouby je vadné. Zavolejte místní servisní
středisko.
• Po použití trouby se spustí ventilátor a zůstane spuštěný,
dokud trouba nezchladne. Pokud ventilátor běží i
po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní
středisko.
• Ujistěte se, že není zapnuta funkce dětské pojistky.
Pokud není zapnuta funkce dětské pojistky, obraťte se
na místní servisní středisko.
INFORMAČNÍ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
1)
**
1)
**
ŘEŠENÍ
Bezpečnostní vypnutí. Trouba byla v provozu při
nastavené teplotě příliš dlouho.
105 °C a méně po dobu 16 hodin
105 °C až 240 °C po dobu 8 hodin
245 °C až maximální teplota po dobu 4 hodin
Vypněte troubu a vyjměte
potraviny. Před dalším
použitím nechejte troubu
zchladnout.
Tlačítko bylo stisknuto příliš dlouho.
Vyčistěte tlačítka a ujistěte
se, že povrch a okolí tlačítek
jsou suché. Vypněte troubu
a znovu použijte požadovanou
funkci. Pokud se problém
bude opakovat, obraťte se
na místní středisko péče
o zákazníky společnosti
Samsung.
Chyba trouby může snížit výkon a způsobit
bezpečnostní potíže. Ihned přestaňte troubu používat.
Obraťte se na místní středisko
péče o zákazníky společnosti
Samsung.
1) ** platí pro všechna čísla.
28_odstraňování závad a kódy informací
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 28
26/02/2013 17:38:58
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 29
26/02/2013 17:38:58
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 30
26/02/2013 17:38:58
poznámky
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 31
26/02/2013 17:38:58
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DG68-00447Z
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _CZ.indd 32
26/02/2013 17:38:59
NV6524 Series
NV6584 Series
Built-in Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
Please register your product at
www.samsung.com/register
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 1
26/02/2013 17:15:08
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (power cord type
model only)
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
2_using this manual
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 2
26/02/2013 17:15:08
safety instructions
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage must be removed before cleaning and
all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven.
(temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
safety instructions_3
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 3
26/02/2013 17:15:08
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the restposition
when cooking big loads. (Depending on
model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water
supply cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
4_safety instructions
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 4
26/02/2013 17:15:09
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
The oven door must be closed during cooking.
Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
safety instructions
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.
The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause
poor cooking results.
Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong power.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
•Switch oven Off.
•Disconnect the oven from the mains.
•Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
safety instructions_5
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 5
26/02/2013 17:15:09
Rear oven light
1.Remove cap by turning anticlockwise and
remove the metal ring, the sheet ring and
clean the glass cap. If necessary, replace
the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
Oven side light (Depending on model)
1.To remove the glass cover,
hold the lower end with
one hand, insert a flat
sharp implement such as
a table knife between the
glass and the frame.
2.Pop out the cover.
3.If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,
300 °C heat resistant halogen oven light bulb.
Tip: Always use a dry cloth when handling a halogen
bulb to prevent sweat from fingers being deposited on
the bulb surface. It increases the life of the bulb when
you exchange the bulb.
4.Reattach the glass cover.
6_safety instructions
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 6
26/02/2013 17:15:09
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
• The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified in DIN 68930.
Power connection
BROWN
or BLACK
BLUE or
WHITE
YELLOW
and GREEN
installation
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 1.5-2.5
mm²) must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven
stands on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover
of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
earthed via the ( )-terminal. The yellow and green cable(earth connection)
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is
installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a
missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
1
2
547
560
595
Top
element
572
595
3
Lower
element
21
There should be a ventilation gap
in the base of the kitchen cabinet
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50mm
should be left between the lower shelf
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
Airflow through the ventilation gap
4
min. 560
5
min. 550
min. 50
min. 600
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
installation_7
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 7
26/02/2013 17:15:11
Cleaning the oven door
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions. The oven door is heavy.
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
2
70
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at its
middle and pull-lift until the
hinges can be taken out.
3. After cleaning, for
attaching the door repeat
the 1 and 2 steps in
revers order. The clip
on the hinge should be
closed on both side.
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can
be removed for cleaning.
Glass 1 1
Glass
1. Press the both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 and 2
from the door.
Glass11
Glass
Glass22
Glass
3. After cleaning the door
glasses, for assembly
repeat 1, 2 steps in revers
order. Check the right
locations of glass 1 and 2
with above picture.
ATTACHING: The Door-Glass is different from 2EA to 4EA model by model.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
8_Cleaning the oven door
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 8
26/02/2013 17:15:12
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Cleaning the oven door
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
Cleaning the oven door_9
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 9
26/02/2013 17:15:12
contents
OVEN CONTROLS
12
ACCESSORIES
12
INITIAL CLEANING
14
USING THE OVEN
14
13 Oven controls
12 Accessories
14 Initial cleaning
14 Set temperature
14 Useful auto speed preheating
TIME SETTING
15
15
15
15
16
16
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
16
16
16
16
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
16
10_contents
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 10
26/02/2013 17:15:12
18 Cooking functions
AUTOMATIC COOKING
18 Single oven auto cook programmes
17
18
COOKING GUIDE
21
CLEANING AND CARES
24
TROUBLESHOOTING &
INFORMATION CODES
27
21
21
21
22
22
22
23
contents
COOKING FUNCTIONS
Convection
Large grill
Eco grill
Conventional
Bottom + Convection
Top + Convection
Test dishes
24 Steam cleaning (depending on model)
24 Catalytic enamel surface (depending on
model)
24 Hand cleaning
25 Water collector cleaning
25 Detaching the side runners (depending on
model)
26 Cleaning the ceiling (depending on model)
27 Troubleshooting
27 Information codes
contents_11
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 11
26/02/2013 17:15:12
oven controls
Preheating indicator
Kitchen timer
Oven light
Temperature
Mode selector
Sound On/Off
Dispay
Time Child lock
Cook timer
End timer
Multi function
selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be
subject to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently
model by model.
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven.
Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the
enamel surface could be damaged.
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the restposition when cooking big loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
12_oven controls
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 12
26/02/2013 17:15:13
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
accessories
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie
spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to
be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle
while cooking.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of
the tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to
stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
It is recommended that the spit accessories are used with food under
1.5kg weight.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
accessories_13
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 13
26/02/2013 17:15:15
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven by tunring mode selector to off after an hour.
For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water,
detergent and soft clean cloth.
using the oven
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
COOKING MODE
STEP 2
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
SET TEMPERATURE
The temperature can be set after setting the cooking function.
Each cooking function has different temperature range, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the key again.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage.
This stage will be indicated beside temperature setting in the display.
During this preheating stage various heating elements are applied to speed up heating of the oven.
Even though you change temperature to higher, the oven automatically change target temperature
and auto speed preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the
preheating indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.
14_initial cleaning
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 14
26/02/2013 17:15:16
time setting
Cook timer
time setting
Kitchen timer
End timer Time Multi function
selector
SET TIME
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
1. Press the
key, hours figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to set hours.
3. Press the
key, minutes figure will blink.
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
5. Press the
key again to set the current time.
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you get cooking function, you can set how much time you will cook. And the setted time is
over, heating elements automatically turn off.
1. Press
key, cook timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
3. Press
key again.
The cook timer can be reset in the same order as above. When the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you get cooking function, you can set when the cook is over. And the setted time is over,
heating elements automatically turn off.
1. Press
key, end timer figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
3. Press
key again.
The end timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
time setting_15
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 15
26/02/2013 17:15:16
SET DELAY START
If the end timer is entered after the cook timer has already been set, the cook timer and the end
timer are calculated and if necessary the oven sets a delay start point.
WARNING: Do not leave the food for too long time in the oven as food may spoil.
1.
2.
3.
4.
5.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
Press
key, end timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. As kitchen timer has it’s own signal you can discriminate it from others.
1. Press
key, kitchen timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
3. Press
key again.
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over,
the display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
seconds.
key for 3
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven lamp is switched off in a few minutes after the start of a
cooking.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use the child
lock function during cooking also. In this case every keys and selector knob will not
react but you can switch off by turning the operation knob to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating elements stop operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
16_other settings
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 16
26/02/2013 17:15:17
cooking functions
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Temp Range
Use
Heat is emitted from the top and bottom heating system. This
function should be used for standard baking and roasting of almost
any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by
Convection
fans. This function should be used for frozen dishes and baking.
40-250 °C
Suggested temperature : 170 °C
The heat generated by the top heating system and the convection is
Top +
shared evenly in the oven by fans. This function should be used for
Convection
roasting crusty dishes like meat.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
The heat generated by the bottom heating system and the convection
Bottom +
is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for
convection
pizzas, bread and cakes.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used
Large grill
for scalloped dishes like lasagne and grilling meat.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
Heat is emitted from the small area grill. This function should be used
Eco grill
for smaller dishes that need less heat, like fish and filled baguettes.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
The heat generated by the two top heating elements is distributed by
Fan grill
the fan.
40-270 °C
This mode can be used for grilling meat and fish.
Suggested temperature : 240 °C
This mode activates all heating elements such as upper, lower and
convection fan alternately.
Intensive cook The heat is distributed evenly in the oven. This mode is suitable for
40-250 °C
big quantities of food, which need heat supply, such as large gratins
and pies.
Suggested temperature : 170 °C
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C.
The top heater and the convection fan is operating during the process
of searing the meat.
ProRoasting After this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre40-150 °C
selection.
This process is done while the top and the bottom heaters are
operating. This mode is suitable for meat roasts, poultry and fish.
Suggested temperature : 100 °C
Conventional
40-250 °C
cooking functions
cooking functions_17
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 17
26/02/2013 17:15:18
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
Weight Food item No.
1.
2.
3.
4.
Multi function selector
Turn the mode selector to Auto cook mode.
Turn the multi function selector to select the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the multi function selector to select the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
SINGLE OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guidelines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A:01
Frozen Pizza
1. 0.3-0.6
2. 0.7-1.0
Wire shelf
Shelf
level
2
A:02
Frozen Oven
Chips
1. 0.3-0.5
2. 0.5-0.7
Baking tray
2
A:03
Frozen
Croquettes
1. 0.3-0.6
2. 0.7-1.0
Baking tray
2
A:04
Homemade
Lasagne
1. 0.3-0.5
2. 0.8-1.0
Wire shelf
3
A:05
Beef Steaks
1. 0.3 - 0.6
2. 0.6 - 0.8
Wire shelf
Universal
tray
4
3
Recommendation
Put frozen Pizza in the centre of Wire
shelf. We recommend 0.3-0.6 g setting
for thin pizzas, 0.7-1.0 g for pizzas with
thick topping.
Distribute frozen Oven Chips on baking
tray. The first setting is recommended for
thin French fries, the second setting is
recommended for thick oven chips. Use
baking paper. We recommend to turn
over after 2/3 of cooking time.
Put frozen potato croquettes evenly on
baking tray. We recommend to turnover
after 2/3 of cooking time.
Use ovenproof glassware. Put chilled or
homemade lasagne in the middle of oven
on wire rack.
Put 2-6 beef steaks side by side evenly
on Wire shelf. The first setting is for thin
steaks, the second setting is for thick
steaks. Turn over after beep sounds.
18_automatic cooking
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 18
26/02/2013 17:15:19
Shelf
level
2
1
Food item
Weight/kg
Accessory
A:06
Roast Beef
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
3. 1.2 - 1.4
Wire shelf
Universal
tray
A:07
Pork Roast
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
2
1
A:08
Lamb Chops
1. 0.3 - 0.4
2. 0.5 - 0.6
Wire shelf
Universal
tray
Wire shelf
Universal
tray
A:09
Chicken
Pieces
1. 0.5 - 0.7
2. 1.0 - 1.2
4
3
A:10
Roast
Chicken
1. 0.8 - 1.0
2. 1.1 - 1.3
A:11
Duck Breast
1. 0.3 - 0.5
2. 0.6 - 0.8
Wire shelf
Universal
tray
Wire shelf
Universal
tray
Wire shelf
Universal
tray
A:12
Roll
of Turkey
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
4
3
Recommendation
Marinate Roast Beef and put on Wire
shelf. Add 1 cup of water into Universal
tray. Turn over after beep sounds. After
cooking wrap in aluminium foil and let
stand for 5-10 min.
Put marinated roast pork on Wire shelf.
Turn over, as soon as the oven beeps
Marinate lamb chops. Put lamb chops on
Wire shelf. Turn over, as soon as the oven
beeps. The first setting is for thin chops,
the second setting is for thick chops.
Brush chicken pieces with oil and spices.
Put chicken pieces side by side on the
Wire shelf.
2
1
Brush chilled chicken with oil and spices
and put breast-side-up on the Wire shelf.
4
3
Prepare duck breast, put on the Wire shelf
with the fat-side up. First setting is for one
duck breast, the second setting is for 2
thick duck breasts.
Wire shelf
Universal
tray
Wire shelf
2
1
Put roll of turkey on the Wire shelf. Turn
over, as soon as the oven beeps
2
Put prepared fresh fish (e.g. trout,
haddock, codfish) in a suitable sized
ovenproof glassware with lid. Add liquid
until bottom of dish is covered e.g. 3-4
tbsp. lemon juice, white wine or water
and cover with lid. Put dish on Wire shelf.
If you prefer roasted appearance, brush
skin of fish with olive oil and do not cover.
Put fishes head to tail on the Wire shelf.
First setting is for 2 fishes, the second
setting is for 4 fishes. The programme
is suitable for whole fishes, like trout,
pikeperch or gilthead.
Put salmon steaks on the Wire shelf. Turn
over, as soon as the oven beeps.
A:13 Steamed Fish
1. 0.2 - 0.4
2. 0.5 - 0.7
3. 0.8 - 1.0
A:14
Roast Fish
1. 0.5 - 0.7
2. 0.8 - 1.0
Wire shelf
Universal
tray
4
3
A:15
Salmon
Steaks
1. 0.3 - 0.4
2. 0.7 - 0.8
4
3
A:16
Oven
Potatoes
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Wire shelf
Universal
tray
Baking tray
A:17
Roast
Vegetables
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Universal
tray
4
A:18
Vegetable
Gratin
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Wire shelf
2
2
automatic cooking
No
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the baking tray evenly. The
first setting is for small potatoes (each 100
g), the second setting is for large oven
potatoes (each 200 g).
Put vegetables, such as sliced courgette,
pieces of pepper, sliced aubergine,
mushrooms and cherry tomatoes into
Universal tray. Brush with a mixture of
olive oil, herbs and spices.
Prepare vegetable gratin using an
ovenproof round dish. Put dish on Wire
shelf in the centre of oven.
automatic cooking_19
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 19
26/02/2013 17:15:19
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A:19
Marble Cake
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
3. 0.9 - 1.0
Wire shelf
Shelf
level
2
A:20
Muffins
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
Wire shelf
2
A:21
White Bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
2
A:22
Wholemeal
Bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
2
A:23 Bread Rolls/
Ciabatta
1. 0.2 - 0.4
2. 0.6 - 0.8
Baking tray
3
A:24
1. 0.2 - 0.6
2. 0.8 - 1.2
Baking tray
2
1. 0.2 - 0.4
(pizza dough)
Wire shelf
2
Homemade
Pizza
A:25 Yeast dough
Fermentation
2. 0.4 - 0.6
(yeast
dough)
3. 0.6 - 0-8
(bread
dough)
Recommendation
Put dough into suitable sized deep round
baking pan for bundt cake/ ring cake.
This programme is suitable for batter such
as marble cake, lemon cake and hazelnut
cake.
Put muffin dough in metal muffin dish,
suitable for 12 muffins. Set dish on rack.
0.5 -0.6 kg weight range is recommended
for muffins of each 45 g, 0.7-0.8 kg
weight range is recommended for
medium sized muffins of each 65g.
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat flour. Follow
instruction on package. Put yeast dough
into rectangular baking dish. Brush top of
dough with water. Cut length with a knife.
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat and rye flour.
Follow instruction on package. Put leaven
(sour dough) into suitable rectangular
baking dish. Brush top of dough with
water. Cut length with a knife.
The first setting in suitable for dough
used for small pieces such as bread rolls
or fresh dough for croissants (4-8 pcs).
Setting 2 is suitable for dough used for
homemade ciabatta breads or baguettes
(2-6 pcs). Use baking paper.
The first setting is suitable for Pizza
Snacks (7-9 pcs). Setting 2 is suitable for
one round or tray sized Pizza. The weight
ranges are including topping such as
sauce, vegetables, ham and cheese. If
you prefer strong crust, we recommend
to preheat oven with bottom heat plus
convection mode for 5 min.
0.2-0.4 kg weight range setting is to
prepare yeast dough for pizza, cake, or to
pre-rise bread dough. Put into a big round
dish and cover with cling film. 0.4-0.6
kg setting is for bread dough like yeast
dough or sour dough. 0.6-0.8 kg setting
is for leaven. Knead dough manually, put
into baking dish and cover with cling film.
20_automatic cooking
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 20
26/02/2013 17:15:19
cooking guide
CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in convection mode.
Food Item
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min)
190-200
40-50
180-200
180-200
200-220
25-35
20-30
15-25
2
2
2
Wire shelf/
Universal tray
Baking tray
Baking tray
Wire shelf
2
Wire shelf
170-190
35-45
3
Baking tray
180-200
15-25
Time (min)
3/2
cooking guide
Roast Lamb (350-700 g)
Brush with oil and spices
Frozen Croquettes (500-1000 g)
Frozen Oven Chips (300-700 g)
Frozen Pizza (300-1000 g)
Apple & Almond Cake (500-1000
g)
Fresh Croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Shelf
level
LARGE GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Large Grill mode.
Food Item
Sausages (thick)
5-10pcs
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
4/3
Wire shelf/
Universal tray
220
4/3
Wire shelf/
Universal tray
240
5
Wire shelf
240
4/3
Wire shelf/
Baking tray
200
Beef Steaks (400-800 g)
Toasts
5-10pcs
Cheese Toasts
4-6 pcs
5-8
turnover
5-8
8-10
turnover
5-7
1-2
turnover
1-2
4-8
ECO GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Eco grill mode. Put food in the centre of accessory.
Food Item
Frozen Oven Camembert
2-4 each 75 g
(without preheat)
Frozen Baguettes with topping
(Tomato-Mozzarella or Ham &
Cheese)
Frozen Fish fingers (300-700 g)
(without preheat)
Frozen Fish burger (300-600 g)
(without preheat)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min)
3
Wire shelf
200
10-12
3/2
Wire shelf/
Baking tray
200
15-20
3/2
Wire shelf/
Baking tray
200
15-25
3
Baking tray
180-200
20-35
cooking guide_21
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 21
26/02/2013 17:15:19
CONVENTIONAL
We recommend to pre-heat the oven in conventional mode.
Food Item
Shelf level
Accessory
3
Wire shelf
Wire shelf/
Universal tray
Frozen Lasagne (500-1000 g)
Whole Fish (e.g. Dorade)
(300-1000 g) 3-4 cut on each side
Fish filets (500-1000 g)
3-4 cut on each side
Baked potato halves (500-1000 g)
Sponge Cake (250-500 g)
Marble Cake (500-1000 g)
Yeast Cake on Tray with fruit & crumbles
topping (1000-1500 g)
Muffins (500-800 g)
3/2
Temperature
(°C)
180-200
Time
(min)
40-50
240
15-20
3
Baking tray
200
13-20
3
2
2
Baking tray
Wire shelf
Wire shelf
180-200
160-180
170-190
30-45
20-30
40-50
2
Baking tray
160-180
25-35
2
Wire shelf
190-200
25-30
Wire shelf
Temperature
(°C)
180-200
Time
(min)
15-20
3
Baking tray
180-200
20-25
3
Wire shelf
180
22-30
3
Baking tray
180-200
20-30
2
2
Baking tray
Wire shelf
200-220
170-180
15-25
45-55
BOTTOM + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in Bottom + Convection mode.
Food Item
Frozen Yeast dough pie with apples (350-700 g)
Frozen Puff pastry/small pies with filling (300-600 g)
Brush egg yolk (without preheat)
Cannelloni/ Lasagne (250-500 g)
use ovenproof dish
Yeast dough pies with filling (600-1000 g)
Brush egg yolk
Homemade Pizza (500-1000 g)
Homemade Bread (700-900 g)
Shelf
level
3
Accessory
TOP + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven with Top + Convection mode.
Food Item
Pork on bone (1000 g)
Brush with oil and spices
Whole chicken (800-1300 g)
Brush with oil and spices
Chicken Pieces (500-1000
g)
Brush with oil and spices
Roast Fish (500 g-1000 g)
use ovenproof dish, brush
with oil
Roast Beef (800-1200 g)
Brush with oil and spices
Duck Breast (300-500 g)
Shelf level
Accessory
Temperature (°C)
Time (min)
3/2
Wire shelf/Universal tray
180-200
50-65
2/1
Wire shelf/Universal tray
190-200
45-65
4/3
Wire shelf/Universal tray
200-220
25-35
2
Wire shelf
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
2/1
4/3
Wire shelf/Universal tray
Add 1 cup water
Wire shelf/Universal tray
Add 1 cup water
22_cooking guide
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 22
26/02/2013 17:15:19
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Insert baking tray with bevelled side towards the back side of oven.
Type of food
Dish & Notes
Baking tray
Small Cakes
Baking tray + Universal
tray
Baking tray
Baking tray + Universal
tray
Fatless
Springform cake tin on
Sponge Cake Wire shelf (Dark coated,
ø 26 cm)
Apple Yeast
Tray Cake
Apple Pie
Baking tray
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min)
3
2
1+4
Conventional
Convection
Convection
160-170
150-160
150-160
20-30
30-35
35-40
3
2
Conventional
Convection
160-180
150-160
15-25
30-35
1+4
Convection
150-160
35-40
2
Conventional
160-180
20-30
2
Convection
150-160
30-40
3
2
1+4
Conventional
Convection
Convection
170-180
150-160
150-160
35-40
60-70
70-80
Convectional
170-190
70-90
Convection
170-190
80-100
Baking tray + Universal
tray
Wire shelf + 2 Springform 1 Placed
cake tins *
diagonally
(Dark coated, ø 20 cm)
Baking tray + Wire shelf +
1+3
2 Springform cake tins **
(Dark coated, ø 20 cm)
cooking guide
Shortbread
Shelf
level
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Type of food
White Bread
Toasts
Beef Burgers *
(12ea)
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min)
Wire shelf
5
Large Grill
270 °C
Wire tray insert +
Universal tray (to catch
drippings)
4
Large Grill
270 °C
1st 1-2
2nd 1-1½
1st 14-16
2nd 4-6
Dish & Notes
* Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.
cooking guide_23
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 23
26/02/2013 17:15:19
cleaning and cares
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning.
It helps you clean the inside of the oven easily.
1. Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning
function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
Steam cleaning notes
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the water
on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommend
that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven cleaning function.
• Leave the oven door ajar at 15° after cleaning to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off
at oven temperatures of 200 °C and higher.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces and set the oven to conventional 250 °C
HAND CLEANING
CAUTION: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
•
•
•
•
For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
Do not hand-clean the door seal.
To avoid damaging the enameled oven surfaces, use customary oven cleaners.
To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt easily can be remained around handle or keys because of hot air coming
from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy
water for about 30 minutes for easier cleaning.
24_cleaning and cares
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 24
26/02/2013 17:15:19
WATER COLLECTOR CLEANING
The water collector is for collecting the water from the moisture when
oven is operating with very moist food. Food waste can be stack
on the water collector. If the cleaning is not performed, the built-in
furniture can be damaged. Clean the water collector to protect your
furniture after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
cleaning and cares
Water collector
3. Pull and remove the side
runner from bottom two
holes.
cleaning and cares_25
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 25
26/02/2013 17:15:20
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater and it is helpful for
cleaning the ceiling of the oven.
Remove the nut circular by turning it anticlockwise
while holding the grill heater.
2. The front of the grill heater inclines downwards and
the grill heater can not be removed out of the oven.
Do not press the grill heater down, the grill heater
can be deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater
back to its original level and turn the nut circular
clockwise.
26_cleaning and cares
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 26
26/02/2013 17:15:21
Troubleshooting & Information codes
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
**
What should I do if the all keys
are not pressed?
• There is a fault in the internal electrical circuit connection.
Call your local service centre.
• The oven light is faulty. Call your local service centre.
• After use, the oven’s fan runs until the oven has cooled
down. Call your local service centre if the fan continues
to run after the oven has cooled down.
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
Troubleshooting & Information codes
What should I do if the oven
doesn’t heat up even after the
function and temperature have
been set?
What should I do if an error
code appears and the oven
does not heat up?
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
What should I do if the oven’s
fan is running without having
been set?
1)
SOLUTION
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may has tripped. Replace the fuses or reset the circuit. If
this happens repeatedly, call an electrician.
• There may be problems with the internal electrical
connections. Call your local service centre.
INFORMATION CODES
CODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety shut off. The oven continues
operating at the set temperature for a
prolonged time.
Under 105 °C
16 hours
From 105 °C to 240 °C
8 hours
From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food. Allow
oven to cool before using it again.
Key is pressed for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately.
Call your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
1) ** refers to all numbers.
Troubleshooting & Information codes_27
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 27
26/02/2013 17:15:21
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Code No.: DG68-00447Z
NV6584LNESR_EO_DG68-00447Z _EN.indd 28
26/02/2013 17:15:21
Download PDF

advertising