Samsung | NV73J7740RS/EO | Samsung NV73J7740RS, Piekarnik elektryczny z technologią Gourmet Vapour Cook, 73 l Instrukcja obsługi

Piekarnik do zabudowy
Instrukcja instalacji i obsługi
NV73J7740RS
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 1
2016-12-16
4:45:18
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z instrukcji
4
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5
Ważne środki bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
5
9
9
Montaż
10
Elementy10
Zasilanie12
Zabudowa w szafce
13
Przed rozpoczęciem
16
Ustawienia początkowe
16
Zapach nowego piekarnika
17
Inteligentny mechanizm zabezpieczający
17
Miękkie zamykanie drzwiczek (delikatne, bezpieczne i ciche)
17
Akcesoria18
Dozownik na wodę
20
Obsługa
21
Panel sterowania
21
Częste ustawienia
22
Tryb pieczenia
28
Funkcja specjalna
33
Programy automatyczne
34
Czyszczenie35
Timer39
Włączanie/wyłączanie dźwięku
39
2 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 2
2016-12-16
4:45:18
40
Pieczenie ręczne
Programy automatyczne
Potrawy testowe
Zbiór często używanych przepisów programów automatycznych
40
49
55
57
Konserwacja
61
Spis treści
Inteligentne pieczenie
Czyszczenie61
Wymiana68
Rozwiązywanie problemów
69
Punkty kontrolne
Kody informacyjne
69
72
Dodatek
73
Tabela z danymi produktu
73
Polski 3
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 3
2016-12-16
4:45:18
Korzystanie z instrukcji
Korzystanie z instrukcji
Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia
mające na celu pomóc w obsłudze i konserwacji urządzenia.
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem
korzystania z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i/
lub uszkodzenia mienia.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia
mienia.
UWAGA
Przydatne wskazówki, zalecenia lub informacje, które pomagają w obsłudze produktu.
4 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 4
2016-12-16
4:45:18
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator
odpowiedzialny jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne środki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi
przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony na
specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym
serwisie (dotyczy wyłącznie modeli o stałym okablowaniu).
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę. (Dotyczy wyłącznie modeli z przewodem
zasilającym).
Należy zapewnić możliwość odłączenia zamontowanego urządzenia od
zasilania. Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w
dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie
z odpowiednimi zasadami.
Metoda mocowania nie może być oparta na wykorzystaniu klejów, ponieważ
nie są one uważane za niezawodny sposób mocowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie
należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Polski 5
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 5
2016-12-16
4:45:18
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze lub
samodzielnego czyszczenia, w przypadku rozlania się większych ilości
płynów należy usunąć je przed czyszczeniem, a w czasie czyszczenia lub
samooczyszczenia w piekarniku nie mogą znajdować się żadne przybory
kuchenne. W niektórych modelach dostępna jest funkcja czyszczenia.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję samooczyszczenia, podczas
samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle
i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od
piekarnika. W niektórych modelach dostępna jest funkcja czyszczenia.
Używać jedynie sond temperaturowych zalecanych dla tej kuchenki. (Tylko
model z termosondą)
Nie należy używać myjki parowej.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ
mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia
szyby.
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu
z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod
stałą kontrolą.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i
konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
6 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 6
2016-12-16
4:45:18
W czasie pracy urządzenia zewnętrzne powierzchnie mogą być gorące.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się
nagrzewać.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym
urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
Włóż drucianą podstawkę na
miejsce wystającymi elementami
(ograniczniki po obu stronach)
do przodu, aby była stabilniejsza
podczas pieczenia większych porcji.
PRZESTROGA
Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.
Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka posiadającego
odpowiednie uprawnienia.
W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika. Nieprawidłowo
wykonana naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik
wymaga naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.
Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.
Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub
bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.
Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.
Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze, nie wolno go używać, gdy pojemnik
z wodą jest uszkodzony. (Tylko model z funkcją pary)
Gdy pojemnik jest pęknięty lub uszkodzony, nie wolno go używać. Należy skontaktować się z
najbliższym serwisem. (Tylko model z funkcją pary)
Polski 7
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 7
2016-12-16
4:45:18
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie
domowym.
Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować
oparzenia. Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do
czasu ich ostygnięcia.
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej
temperaturze.
Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może
dojść do gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.
Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu
wysokiej temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z
gorącymi częściami piekarnika.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do
czyszczenia strumieniem pary.
Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej
odległości.
Żywność mrożona, taka jak pizza, powinna być pieczona na dużej siatce. W przypadku korzystania z
blach do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.
Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni emaliowanej.
W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową, a na nią kłaść blachy do pieczenia lub puszki.
Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia emaliowanych
powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.
Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych
powierzchni piekarnika.
W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.
Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż
mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Na drzwiczkach nie wolno stawać, siadać, kłaść ciężkich przedmiotów ani opierać się o nie.
Nie wolno otwierać drzwiczek, używając siły.
8 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 8
2016-12-16
4:45:18
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Nie odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego, nawet jeśli proces gotowania
zakończył się.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zostawiać otwartych drzwiczek w czasie pieczenia.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
• Po pewnym okresie nieaktywności w czasie pracy urządzenia zatrzymuje ono pracę i przechodzi
w stan gotowości.
• Oświetlenie: Podczas gotowania można wyłączyć lampę piekarnika, naciskając przycisk lampy
piekarnika. Oświetlenie piekarnika jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu
gotowania, aby oszczędzić energię.
Polski 9
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 9
2016-12-16
4:45:19
Montaż
OSTRZEŻENIE
Piekarnik musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego technika. Instalator odpowiedzialny
jest za podłączenie piekarnika do sieci elektrycznej zgodnie z miejscowymi wymogami
bezpieczeństwa.
Elementy
Montaż
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie części i akcesoria.
W razie problemu z piekarnikiem lub akcesoriami należy skontaktować się z lokalnym
centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sprzedawcą.
Przegląd informacji o piekarniku
01
02
03
04
01 Panel sterowania
02 Uchwyt drzwiczek
03 Dozownik na wodę
04 Drzwiczki
10 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 10
2016-12-16
4:45:19
Akcesoria
Piekarnik jest dostarczany z różnymi akcesoriami, które pomagają w przygotowywaniu różnych
typów żywności.
Wkładana taca druciana *
Blacha do pieczenia *
Blacha uniwersalna *
Głęboka blacha *
Rożen *
Rożen i przyrząd do
szaszłyków *
Prowadnica teleskopowa *
Termosonda *
Montaż
Druciana podstawka
UWAGA
Dostępność akcesoriów oznaczonych gwiazdką (*) zależy od modelu piekarnika.
Polski 11
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 11
2016-12-16
4:45:19
Montaż
Zasilanie
L
N
01 02 03
Montaż
01 BRĄZOWY lub CZARNY
02 NIEBIESKI lub BIAŁY
03 ŻÓŁTY lub ZIELONY
Podłącz piekarnik do gniazdka elektrycznego.
Jeśli gniazdko wtyczkowe nie jest dostępne
ze względu na ograniczenia dopuszczalnych
parametrów prądu, należy użyć
wielobiegunowego rozłącznika izolacyjnego
(z odstępem min. 3 mm) w celu spełnienia
wymogów bezpieczeństwa. Należy użyć
przewodu zasilającego zgodnego z normą
H05 RR-F lub H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm², o
wystarczającej długości.
Natężenie
znamionowe (A)
Minimalna
powierzchnia
przekroju
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Sprawdź informacje o mocy wyjściowej podane
na etykiecie znajdującej się na piekarniku.
Otwórz tylną osłonę piekarnika za pomocą
śrubokrętu i odkręć śruby zacisku przewodu.
Następnie podłącz przewody zasilające do
odpowiednich zacisków przyłączeniowych.
Zacisk ( ) służy do obsługi uziemienia.
Podłącz najpierw przewód żółty i zielony
(uziemienie), które muszą być dłuższe niż
pozostałe. W przypadku korzystania z gniazdka
wtyczkowego należy zapewnić, aby wtyczka
była dostępna po zainstalowaniu piekarnika.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki spowodowane brakiem lub wadą
uziemienia.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stawać na przewodach ani zginać ich
podczas instalacji; należy je zabezpieczyć przed
zetknięciem z elementami piekarnika, które
wytwarzają ciepło.
12 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 12
2016-12-16
4:45:20
Zabudowa w szafce
Jeśli piekarnik jest montowany w szafce do zabudowy, powierzchnie plastikowe i klejone elementy
szafki muszą być odporne na temperaturę do 90 °C, a przylegające meble — do 75 °C. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mebli spowodowane wytwarzaniem ciepła przez
piekarnik.
Piekarnik musi mieć zapewnioną prawidłową wentylację. Otwór wentylacyjny powinien mieć około
50 mm i znajdować się pomiędzy dolną półką a ścianką nośną. Jeśli piekarnik jest instalowany pod
płytą kuchenną, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji płyty kuchennej.
Wymiary wymagane do instalacji
C
Montaż
Piekarnik (mm)
B
A
D
E
L
K
G
F
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
545
E
595
K
572
F
595
P
550
J
H
I
A
Szafka do zabudowy (mm)
B
C
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 – Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
UWAGA
E
Szafka do zabudowy musi mieć otwory (E), aby
zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację
gorącego powietrza.
Polski 13
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 13
2016-12-16
4:45:21
Montaż
Szafka pod zlewozmywak (mm)
A
B
D
C
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
UWAGA
Montaż
Szafka do zabudowy musi mieć otwory (D), aby
zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację
gorącego powietrza.
Montaż piekarnika
Sprawdź, czy odstęp między piekarnikiem a
ściankami szafki (A) wynosi co najmniej 5 mm z
każdej strony.
A
B
Zapewnij co najmniej 3-milimetrowy odstęp
(B), aby drzwiczki otwierały się i zamykały bez
przeszkód.
14 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 14
2016-12-16
4:45:21
Umieść piekarnik w szafce i przykręć mocno
dwoma śrubami po obu stronach.
Montaż
Po zakończeniu instalacji usuń folię ochronną,
taśmę i inne materiały opakowania, a następnie
wyjmij dołączone akcesoria z wnętrza
piekarnika. Aby wyjąć piekarnik z szafki, należy
najpierw odłączyć go od zasilania, a następnie
odkręcić dwie śruby znajdujące się po obu
stronach piekarnika.
OSTRZEŻENIE
Wentylacja jest niezbędna do prawidłowego
działania piekarnika. Pod żadnym pozorem nie
wolno blokować otworów wentylacyjnych.
UWAGA
Rzeczywisty wygląd piekarnika może być inny
w zależności od modelu.
Polski 15
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 15
2016-12-16
4:45:21
Przed rozpoczęciem
Ustawienia początkowe
Po włączeniu zasilania piekarnika po raz pierwszy na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas
„12:00” z migającą wartością godzin („12”). Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić bieżący czas.
1. Użyj przycisków strzałek, aby ustawić
godzinę, a następnie naciśnij przycisk OK.
Wskaźnik minut miga.
2. Użyj przycisków strzałek, aby ustawić
minutę, a następnie naciśnij przycisk OK.
Przed rozpoczęciem
Aby zmienić bieżący czas po wprowadzeniu
ustawienia początkowego, przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy i wykonaj powyższe
czynności.
16 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 16
2016-12-16
4:45:22
Zapach nowego piekarnika
Przed użyciem piekarnika po raz pierwszy należy go wyczyścić, aby usunąć zapach nowego
piekarnika.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z wnętrza piekarnika.
2. Uruchom piekarnik w trybie termoobiegu lub w trybie konwencjonalnym na godzinę w
temperaturze 200 °C. Dzięki temu spalone zostaną wszystkie substancje używane podczas
produkcji.
3. Po zakończeniu wyłącz piekarnik.
Inteligentny mechanizm zabezpieczający
Przed rozpoczęciem
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy piekarnika, oświetlenie piekarnika włączy się,
a wentylator i elementy grzejne przestaną działać. Celem tego rozwiązania jest zapobieganie
uszkodzeniom ciała, takim jak poparzenia, a także niepotrzebnym stratom energii. W takiej sytuacji
aby piekarnik wznowił normalną pracę, wystarczy zamknąć drzwiczki, ponieważ nie jest to awaria
systemu.
Miękkie zamykanie drzwiczek (delikatne, bezpieczne i ciche)
Piekarnik do zabudowy firmy Samsung jest wyposażony w funkcję miękkiego zamykania drzwiczek,
dzięki której zamykają się one delikatnie, bezpiecznie i cicho.
Podczas zamykania drzwiczek specjalnie zaprojektowane zawiasy chwytają drzwiczki na kilka
centymetrów przed ich ostatecznym położeniem. To doskonałe rozwiązanie zwiększające komfort,
które umożliwia ciche i delikatne zamykanie drzwiczek. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu
piekarnika).
Miękkie zamykanie drzwiczek rozpoczyna się
przy ustawieniu pod kątem około 15 stopni.
Całkowite zamknięcie następuje w ciągu 5
sekund.
Polski 17
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 17
2016-12-16
4:45:22
Przed rozpoczęciem
Akcesoria
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić akcesoria za pomocą ciepłej wody,
detergentu i czystej, miękkiej szmatki.
05
04
03
02
01
Przed rozpoczęciem
01 Półka 1
02 Półka 2
03 Półka 3
04 Półka 4
• Akcesoria należy umieszczać we właściwych
miejscach wewnątrz piekarnika.
• Należy zachować odstęp co najmniej 1 cm
między akcesorium a dnem piekarnika lub
innym akcesorium.
• Przy wyjmowaniu przyborów kuchennych i/
lub akcesoriów z piekarnika należy zachować
ostrożność. Gorące posiłki lub akcesoria mogą
spowodować poparzenia.
• Podczas nagrzewania akcesoria mogą
ulec deformacji. Gdy wystygną, odzyskają
pierwotny wygląd i funkcjonalność.
05 Półka 5
Podstawowe użytkowanie
Aby czerpać jak najwięcej przyjemności z gotowania, warto poznać sposób korzystania z
poszczególnych akcesoriów.
Druciana podstawka
Druciana podstawka jest przeznaczona do grillowania i pieczenia. Włóż drucianą
podstawkę na miejsce wystającymi elementami (ograniczniki po obu stronach) do
przodu.
Wkładana taca
druciana *
Wkładana taca druciana jest używana w połączeniu z blachą w celu uniknięcia
zabrudzenia dna piekarnika.
Blacha do pieczenia *
Blacha do pieczenia (głębokość: 20 mm) służy do pieczenia ciast, ciasteczek oraz
innych wypieków. Należy ją wkładać tak, aby jej pochyła część była zwrócona do
przodu urządzenia.
Blacha uniwersalna *
Blacha uniwersalna (głębokość: 30 mm) służy do gotowania i pieczenia. Wkładana
taca druciana pozwala uniknąć zabrudzenia spodu piekarnika.
Należy ją wkładać tak, aby jej pochyła część była zwrócona do przodu urządzenia.
Głęboka blacha *
Głęboka blacha (głębokość: 50 mm) służy do pieczenia z wkładaną tacą drucianą
lub bez niej. Należy ją wkładać tak, aby jej pochyła część była zwrócona do przodu
urządzenia.
Rożen *
Rożen służy do grillowania pożywienia, na przykład kurczaków. Należy używać
rożna tylko w trybie pojedynczej komory na poziomie 4, gdzie znajduje się uchwyt
rożna. Aby zdemontować uchwyt rożna, należy go odkręcić.
18 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 18
2016-12-16
4:45:23
W celu zebrania soków umieść blachę na poziomie 1 lub na dnie piekarnika, jeśli
kawałek mięsa jest duży. Zalecamy używanie rożna do pieczenia mięsa o wadze do
1,5 kg.
1. Włóż rożen w kawałek mięsa. Aby ułatwić wkładanie rożna, można przykręcić
uchwyt do tępego końca.
2. Ułóż obgotowane ziemniaki i warzywa wokół kawałka mięsa.
3. Umieść podpórkę na środku półki i ustaw tak, aby element w kształcie litery „V”
znajdował się z przodu. Ustaw rożen na podpórce zaostrzonym końcem do tyłu
i delikatnie pchaj, aż końcówka rożna wejdzie do mechanizmu obracania z tyłu
piekarnika. Tępy koniec rożna musi opierać się na elemencie w kształcie litery
„V”. (Rożen ma dwa ucha, które powinny znajdować się jak najbliżej drzwiczek
piekarnika, tak aby zatrzymać ruch do przodu rożna; ucha służą również jako
rączka dla uchwytu.)
4. Przed gotowaniem należy odkręcić uchwyt.
5. Po zakończeniu gotowania należy z powrotem przykręcić uchwyt w celu
ułatwienia zdjęcia rożna z podpórki.
Prowadnice
teleskopowe *
Prowadnice teleskopowe służą do wkładania blachy w następujący sposób:
1. Wysuń prowadnice z piekarnika.
2. Umieść blachę na prowadnicach i wsuń je do piekarnika.
3. Zamknij drzwiczki piekarnika.
Termosonda *
Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz przygotowywanego mięsa. Należy
używać wyłącznie termosondy dostarczonej z piekarnikiem.
Przed rozpoczęciem
Rożen i przyrząd do
szaszłyków *
UWAGA
Dostępność akcesoriów oznaczonych gwiazdką (*) zależy od modelu piekarnika.
Polski 19
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 19
2016-12-16
4:45:23
Przed rozpoczęciem
Dozownik na wodę
Dozownik na wodę używany jest do funkcji pary. Przed rozpoczęciem pieczenia parowego należy
napełnić go wodą.
1. Znajdź dozownik na wodę w prawym
górnym rogu urządzenia. Naciśnij
dozownik, aby go otworzyć i wyjąć.
Przed rozpoczęciem
2. Otwórz korek dozownika i wlej do
dozownika 500 ml wody pitnej.
3. Zamknij korek i włóż dozownik.
UWAGA
Nie wolno przekraczać linii maksimum.
UWAGA
A
Przed rozpoczęciem korzystania z piekarnika
zamknij górną część obudowy (A) lub dozownik
na wodę.
20 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 20
2016-12-16
4:45:23
Obsługa
Panel sterowania
Panel przedni jest dostępny w wielu różnych materiałach i kolorach. W celu poprawy jakości
rzeczywisty wygląd piekarnika może ulec zmianie bez uprzedzenia.
04 05 07 09 11
01
01 Zasilanie
10 Timer
11 Oświetlenie
piekarnika
12 Blokada
rodzicielska
03
06 08 10 12
Naciśnięcie powoduje włączenie piekarnika. Aby go wyłączyć, przytrzymaj przycisk przez 1
sekundę.
Naciśnięcie wybiera tryb pieczenia lub funkcję.
Pokazuje przydatne informacje o wybranych trybach lub ustawieniach.
Użyj, aby ustawić wartość wybranego ustawienia.
Obsługa
02 Panel funkcji
03 Wyświetlacz
04 Strzałka w
górę / w dół
05 OK
06 Wstecz
07 Temperatura
08 Czas pieczenia
09 Szybkie
podgrzewanie
02
Naciśnięcie powoduje zatwierdzenie ustawień.
Anulowanie bieżących ustawień i powrót do ekranu głównego.
Służy do ustawiania temperatury.
Naciśnięcie powoduje ustawienie czasu pieczenia.
Funkcja szybkiego podgrzewania szybko rozgrzewa piekarnik do ustawionej temperatury.
• Naciśnięcie włącza lub wyłącza funkcję szybkiego podgrzewania.
• Niedostępne przy ustawieniach temperatury poniżej 100 °C.
• Funkcja szybkiego podgrzewania dostępna jest tylko przy okazji korzystania z odpowiednich
trybów pieczenia i zakresów temperatur.
Timer pomaga monitorować godzinę lub czas trwania podczas pieczenia.
Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia wewnętrznego. Oświetlenie
piekarnika włącza się automatycznie po otwarciu drzwiczek lub po rozpoczęciu pracy piekarnika.
Natomiast po pewnym czasie bezczynności gaśnie, aby oszczędzić energię.
Aby zapobiec wypadkom, blokada rodzicielska wyłącza wszystkie przyciski z wyjątkiem
przycisku zasilania. Przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje aktywowanie, a przytrzymanie
przez 3 sekundy po raz kolejny powoduje dezaktywowanie panelu sterowania.
UWAGA
Wyświetlacz może nie działać prawidłowo w przypadku korzystania z plastikowych rękawiczek lub
rękawic ochronnych.
Polski 21
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 21
2016-12-16
4:45:23
Obsługa
Częste ustawienia
Domyślne ustawienia temperatury i/lub czasu pieczenia w poszczególnych trybach pieczenia są
często zmieniane. Aby ustawić temperaturę i/lub czas pieczenia w wybranym trybie pieczenia,
należy wykonać czynności opisane poniżej.
Temperatura
1. Na panelu funkcji naciśnij opcję, aby
wybrać tryb pieczenia. Dla każdej wybranej
opcji zostanie wyświetlona domyślna
temperatura.
2. Użyj przycisków
temperaturę.
/ , aby ustawić
Obsługa
3. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić
zmiany.
UWAGA
• Jeśli nie wprowadzisz żadnych dalszych
ustawień w ciągu kilku sekund, piekarnik
automatycznie rozpocznie pieczenie z
ustawieniami domyślnymi.
• Aby zmienić ustawioną temperaturę, naciśnij
i wykonaj powyższe czynności.
przycisk
• Dokładną temperaturę wewnątrz piekarnika
można zmierzyć za pomocą termometru i
postępując według instrukcji zatwierdzonych
przez autoryzowaną instytucję. Mierzenie
temperatury przy użyciu innych termometrów
może spowodować błąd pomiaru.
22 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 22
2016-12-16
4:45:24
Czas pieczenia
1. Na panelu funkcji naciśnij opcję, aby
wybrać tryb pieczenia.
2. Naciśnij przycisk
aby ustawić czas.
i użyj przycisków / ,
3. Możesz także opóźnić czas zakończenia
pieczenia do dowolnego momentu.
Obsługa
i użyj przycisków
Naciśnij przycisk
/ , aby ustawić czas zakończenia. Więcej
informacji w części Opóźnione zakończenie.
4. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić
zmiany.
UWAGA
• Możliwe jest pieczenie bez ustawiania czasu
pieczenia. W takim przypadku piekarnik
rozpoczyna pieczenie w ustawionej
temperaturze bez danych czasowych i
konieczne jest ręczne zatrzymanie piekarnika
po zakończeniu pieczenia.
• Aby zmienić ustawiony czas pieczenia,
naciśnij przycisk
czynności.
i wykonaj powyższe
Polski 23
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 23
2016-12-16
4:45:24
Obsługa
Czas zakończenia
1. Na panelu funkcji naciśnij opcję, aby
wybrać tryb pieczenia.
2. Naciśnij dwukrotnie ikonę
i użyj
przycisków / , aby ustawić czas
zakończenia.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić
zmiany.
Obsługa
UWAGA
• Aby zmienić czas zakończenia, naciśnij
dwukrotnie ikonę
czynności.
i wykonaj powyższe
24 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 24
2016-12-16
4:45:24
Opóźnione zakończenie
Funkcja opóźnionego zakończenia została opracowana, by uczynić gotowanie wygodniejszym.
Przypadek 1
Załóżmy, że wybierasz jednogodzinny przepis o godzinie 14:00 i chcesz, aby piekarnik zakończył
pieczenie o 18:00. Aby ustawić czas zakończenia, zmień czas gotowości na 18:00. Piekarnik
rozpocznie pieczenie o 17:00 i skończy o 18:00, zgodnie z wprowadzonym ustawieniem.
Aktualna godzina: 14:00
Ustawiony czas pieczenia:
1 godzina
Ustawiona godzina
zakończenia: 18:00
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 17:00 i skończy o 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Przypadek 2
Ustawiony czas pieczenia:
2 godzina
Ustawiona godzina
zakończenia: 17:00
Obsługa
Aktualna godzina: 14:00
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 15:00 i skończy o 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
PRZESTROGA
Nie należy zostawiać przygotowanego jedzenia w piekarniku na zbyt długo. Jedzenie może się
zepsuć.
Polski 25
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 25
2016-12-16
4:45:25
Obsługa
Kasowanie czasu pieczenia.
Możliwe jest skasowanie czasu pieczenia. Ta funkcja umożliwia ręczne zatrzymanie piekarnika w
dowolnym momencie podczas pracy.
1. Gdy piekarnik piecze, naciśnij przycisk ,
aby wyświetlić pozostały czas pieczenia.
2. Użyj przycisków / , aby ustawić czas
pieczenia na „00:00”. Możesz także nacisnąć
przycisk .
Obsługa
3. Naciśnij przycisk OK. Piekarnik kontynuuje
pieczenie w ustawionych temperaturach
bez informacji o czasie.
UWAGA
W przypadku anulowania czasu pieczenia
konieczne jest ręczne zatrzymanie piekarnika
po zakończeniu pieczenia.
26 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 26
2016-12-16
4:45:25
Kasowanie czasu zakończenia
Możliwe jest skasowanie czasu zakończenia. Ta funkcja umożliwia ręczne zatrzymanie piekarnika w
dowolnym momencie podczas pracy.
1. Gdy piekarnik piecze, naciśnij dwukrotnie
ikonę , aby wyświetlić ustawiony czas
zakończenia.
2. Użyj przycisków / , aby ustawić czas
zakończenia na aktualny czas.
Możesz także nacisnąć ikonę .
Obsługa
3. Naciśnij przycisk OK. Piekarnik kontynuuje
pieczenie w ustawionych temperaturach
bez informacji o czasie.
UWAGA
W przypadku anulowania czasu zakończenia
konieczne jest ręczne zatrzymanie piekarnika
po zakończeniu pieczenia.
Zatrzymywanie pieczenia
1. Podczas pieczenia naciśnij przycisk
.
2. Aby anulować pieczenie, naciśnij przycisk
OK.
Polski 27
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 27
2016-12-16
4:45:25
Obsługa
Tryb pieczenia
1. Na panelu funkcji naciśnij opcję, aby
wybrać tryb pieczenia.
2. W razie potrzeby ustaw czas i/lub
temperaturę pieczenia. Więcej informacji
można znaleźć w części Częste ustawienia.
3. Możliwe jest także szybkie podgrzanie
piekarnika. W tym celu naciśnij przycisk
i ustaw temperaturę docelową. Odpowiedni
pojawi się na wyświetlaczu.
wskaźnik
4. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
Obsługa
Piekarnik rozgrzewa się do czasu, aż
temperatura jego wnętrza osiągnie wartość
temperatury docelowej.
Po zakończeniu fazy podgrzewania wskaźnik
zniknie i zabrzmi sygnał dźwiękowy.
Wstępne podgrzewanie jest zalecane we
wszystkich trybach pieczenia, chyba że w
zasadach przygotowywania potraw wskazano
inaczej.
UWAGA
Możesz zmienić czas i/lub temperaturę podczas pieczenia.
28 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 28
2016-12-16
4:45:26
Pieczenie parowe
Piekarnik jest wyposażony w funkcję pary. Funkcja pieczenia parowego pozwala przygotowywać
wiele różnych potraw.
1. Wlej do dozownika na wodę 500 ml wody.
2. Na panelu funkcji naciśnij przycisk
.
3. Użyj przycisków / , aby wybrać funkcję.
Następnie naciśnij przycisk OK.
Obsługa
4. Użyj przycisków / , aby wybrać opcję
Vapour level (Poziom pary), a następnie
naciśnij przycisk OK.
5. W razie potrzeby ustaw czas i/lub
temperaturę pieczenia. Więcej informacji
można znaleźć w części Częste ustawienia.
Piekarnik rozgrzewa się do czasu, aż
temperatura jego wnętrza osiągnie wartość
temperatury docelowej.
Wstępne podgrzewanie jest zalecane we
wszystkich trybach pieczenia, chyba że w
zasadach przygotowywania potraw wskazano
inaczej.
UWAGA
• Gdy funkcja pary jest włączona, a w
dozowniku na wodę nie ma wody, wskaźnik
miga. Piekarnik kontynuuje pracę, ale
generator pary przestaje działać do momentu
napełnienia dozownika na wodę.
• Po użyciu funkcji pieczenia parowego
odprowadź pozostałą wodę. Gdy proces
odprowadzania wody się rozpocznie,
poczekaj, aż się zakończy.
• Po zakończeniu funkcji pary konieczne jest
opróżnienie dozownika na wodę, ponieważ
pozostała woda może wpływać na inne tryby
pieczenia.
Polski 29
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 29
2016-12-16
4:45:26
Obsługa
Pieczenie z termosondą
Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz mięsa w trakcie pieczenia. Kiedy temperatura osiągnie
wartość docelową, piekarnik zakończy pieczenie.
• Należy używać wyłącznie termosondy dostarczonej z piekarnikiem.
• Jeśli termosonda nie jest podłączona, nie można ustawić czasu pieczenia.
1. Na panelu funkcji naciśnij opcję, aby
wybrać tryb pieczenia.
2. Umieść końcówkę termosondy w środkowej
części przygotowywanego kawałka mięsa.
Upewnij się, że gumowy uchwyt nie został
wsunięty do środka.
3. Podłącz złącze sondy do gniazdka w
lewej ściance urządzenia. Upewnij się,
że wskaźnik termosondy ( ) z bieżącą
temperaturą środka mięsa jest widoczny na
wyświetlaczu.
Obsługa
4. Użyj przycisków / , aby ustawić
temperaturę wewnętrzną mięsa.
5. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
pieczenie.
Piekarnik zakończy pieczenie i odtworzy
melodię, gdy mięso uzyska ustawioną
temperaturę wewnętrzną.
OSTRZEŻENIE
• Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy używać
termosondy z rożnem.
• Po zakończeniu pieczenia termosonda będzie
bardzo gorąca. Aby uniknąć oparzeń, należy
wyciągać jedzenie przy użyciu rękawic
ochronnych.
UWAGA
• Nie wszystkie tryby obsługują termosondę.
W razie użycia termosondy w niezgodnych
trybach aktualny wskaźnik termosondy miga.
W takiej sytuacji należy natychmiast wyjąć
termosondę.
30 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 30
2016-12-16
4:45:27
Tryby pieczenia
Tryb
Termoobieg
Tryb
konwencjonalny
Podgrzewanie
od góry +
termoobieg
Sugerowana
temperatura (°C)
Szybkie
podgrzewanie
Termosonda
30-275
170
O
O
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło wytwarzane
przez grzałkę tylną. Ten tryb służy do pieczenia na wielu poziomach
jednocześnie.
30-275
40-275
40-275
190
O
O
190
O
O
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło wytwarzane
przez dolną grzałkę. Ten tryb służy do pieczenia pizzy, pieczywa lub ciasta.
240
—
X
Grill o dużej powierzchni emituje ciepło. Ten tryb służy do przypiekania
powierzchni dań (np. mięsa, lasagni lub zapiekanek).
240
—
X
Grill o małej powierzchni emituje ciepło. Ten tryb służy do
przygotowywania dań, które wymagają mniejszej ilości ciepła, np. ryb i
bagietek z nadzieniem.
80-200
Pieczenie wstępne
O
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło wytwarzane
przez górną grzałkę. Ten tryb służy do pieczenia potraw, które wymagają
przyrumienienia powierzchni (np. mięsa lub lazanii).
100-300
Grill ekologiczny
O
Ciepło jest wytwarzane przez górną i dolną grzałkę. Tej funkcji należy
używać do standardowego pieczenia większości rodzajów dań.
100-300
Duży grill
200
Obsługa
Podgrzewanie od
dołu + termoobieg
Zakres
temperatur (°C)
160
—
O
W trybie Pro-Roasting urządzenie wykonuje cykl automatycznego
podgrzewania do uzyskania przez piekarnik temperatury 220 °C. Następnie
uruchamiane są górna grzałka i wentylator termoobiegu, co umożliwia
smażenie potraw, np. mięsa. Po usmażeniu mięso będzie pieczone w niskich
temperaturach. Ten tryb służy do przygotowywania wołowiny, drobiu i ryb.
Polski 31
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 31
2016-12-16
4:45:28
Obsługa
Tryb
Eco Termoobieg
Zakres
temperatur (°C)
Sugerowana
temperatura (°C)
Szybkie
podgrzewanie
Termosonda
30-275
170
—
O
Eco Termoobieg wykorzystuje zoptymalizowany system grzewczy w
celu oszczędzania energii podczas pieczenia. Czas pieczenia nieznacznie
wydłuża się, ale efekty pozostają takie same. Uwaga: ten tryb nie wymaga
wstępnego podgrzewania.
UWAGA
Tryb Eco Termoobieg służy do określania klasy wydajności energetycznej
zgodnie z normą EN60350-1
Funkcja pary
Tryb
Obsługa
V1
Para + termoobieg
V2
Para +
podgrzewanie
od góry +
termoobieg
Zakres
temperatur (°C)
Sugerowana
temperatura (°C)
Szybkie
podgrzewanie
Termosonda
120-275
170
O
O
Ciepło wytwarzane przez grzałkę termoobiegu i wentylatory jest stale
wspomagane przez gorącą parę. Intensywność pary można ustawić na
niską, średnią lub wysoką. Ten tryb jest odpowiedni do pieczenia ciasta
francuskiego, drożdżowego, chleba i pizzy oraz do pieczenia mięsa i ryb.
120-275
Para +
podgrzewanie od
dołu + termoobieg
O
O
Wentylatory równomiernie rozprowadzają po piekarniku ciepło
wytwarzane przez górną grzałkę i grzałkę termoobiegu, a gorąca para
wspomaga działanie grzałek. Ten tryb jest odpowiedni do pieczenia
kruchych potraw, np. mięsa, drobiu i ryb.
120-275
V3
170
170
O
O
Wentylatory równomiernie rozprowadzają po piekarniku ciepło
wytwarzane przez dolną grzałkę i grzałkę termoobiegu, a gorąca
para wspomaga działanie grzałek. Ten tryb jest odpowiedni do
przygotowywania kruchych wypieków, np. pizzy lub szarlotki.
32 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 32
2016-12-16
4:45:28
Funkcja specjalna
Funkcje specjalne lub dodatkowe mogą zapewnić lepsze efekty podczas pieczenia.
1. Naciśnij ikonę
na panelu funkcji.
2. Użyj przycisków / , aby wybrać funkcję,
a następnie naciśnij przycisk OK.
3. W razie potrzeby ustaw czas i/lub
temperaturę pieczenia. Więcej informacji
można znaleźć w części Częste ustawienia.
Obsługa
4. Piekarnik uruchomi wybraną funkcję z
ustawieniami domyślnymi lub wybranymi
przez użytkownika.
Przegląd
Tryb
F1
Utrzymywanie
temperatury
F2
Podgrzewanie
talerza
Zakres
temperatur (°C)
40-100
30-80
Sugerowana
temperatura (°C)
Instrukcje
80
Ten tryb służy wyłącznie do
utrzymywania temperatury
potraw, które właśnie zostały
upieczone.
60
Ten tryb służy do
podgrzewania potraw lub
naczyń żaroodpornych.
Polski 33
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 33
2016-12-16
4:45:28
Obsługa
Programy automatyczne
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z łącznie 40 przepisów programów automatycznych.
To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i przyspieszyć naukę. Czas i temperatura pieczenia będą
regulowane zgodnie z wybranym programem i rozmiarem porcji.
1. Na panelu funkcji naciśnij przycisk
.
2. Użyj przycisków / , aby wybrać
program, a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony dostępny zakres wag
(rozmiaru porcji).
Obsługa
3. Użyj przycisków / , aby ustawić rozmiar
porcji, a następnie naciśnij przycisk OK, aby
rozpocząć pieczenie.
UWAGA
• Niektóre programy automatyczne obejmują wstępne podgrzewanie. W tych programach
wyświetlany jest postęp wstępnego podgrzewania. Włóż jedzenie do piekarnika po usłyszeniu
sygnału podgrzania. Następnie naciśnij przycisk Czas pieczenia, aby rozpocząć automatyczne
przygotowywanie.
• Więcej informacji można znaleźć w części Programy automatyczne w niniejszej instrukcji obsługi.
34 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 34
2016-12-16
4:45:29
Czyszczenie
Dostępne są dwa tryby czyszczenia. Ta funkcja pomaga oszczędzać czas, ponieważ eliminuje
konieczność regularnego czyszczenia ręcznego.
Funkcja
Instrukcje
C1
Czyszczenie
parą
Ta funkcja służy do czyszczenia lekkich zabrudzeń za pomocą pary.
C2
Odkamienianie
Aby zapewnić jakość i smak gotowanego jedzenia, należy czyścić
wnętrze generatora pary.
Czyszczenie parą
Ta funkcja służy do czyszczenia lekkich zabrudzeń za pomocą pary.
1. Wlej około 400 ml wody na dno pustego
piekarnika i zamknij drzwiczki.
Obsługa
2. Na panelu funkcji naciśnij przycisk
.
3. Użyj przycisków / , aby wybrać
czyszczenie parą (C1). Następnie naciśnij
przycisk OK.
Polski 35
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 35
2016-12-16
4:45:29
Obsługa
4. Użyj suchej ściereczki, aby wyczyścić
wnętrze piekarnika.
OSTRZEŻENIE
• Nie otwieraj drzwiczek przed zakończeniem cyklu.
Woda wewnątrz piekarnika jest bardzo gorąca i
może spowodować poparzenia.
UWAGA
Obsługa
• Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony
tłuszczem, na przykład po pieczeniu lub
grillowaniu, zalecamy ręczne usunięcie
trwałych zanieczyszczeń środkiem
czyszczącym przed uruchomieniem
czyszczenia parą.
• Po zakończeniu cyklu należy zostawić
drzwiczki piekarnika uchylone. Umożliwi
to dokładne wyschnięcie wewnętrznych
powierzchni emaliowanych.
• Jeśli wnętrze piekarnika jest gorące, funkcja
automatycznego czyszczenia nie zostanie
uruchomiona. Poczekaj, aż piekarnik
wystygnie, a następnie spróbuj ponownie.
• Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika
przy użyciu siły. Należy to zrobić delikatnie.
W przeciwnym razie woda wyleje się do
przodu.
Odkamienianie
Aby zapewnić jakość i smak gotowanego jedzenia, należy czyścić wnętrze generatora pary.
Należy używać wyłącznie odkamieniaczy przeznaczonych do piekarników parowych lub ekspresów
do kawy.
Jeśli funkcja pary jest używana łącznie przez
ponad 12 godzin, wskaźnik odkamieniania
włącza się. Przez kolejne dwie godziny można
uruchamiać funkcje pary, nie wykonując
odkamieniania. Jednak po upływie dwóch
godzin żadna funkcja pary nie zostanie
uruchomiona, jeśli wcześniej nie nastąpi
uruchomienie i wykonanie cyklu odkamieniana.
36 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 36
2016-12-16
4:45:29
1. Opróżnij i wyczyść dozownik na wodę,
a następnie wlej 50 ml odkamieniacza i
400 ml wody.
2. Na panelu funkcji naciśnij przycisk
.
3. Użyj przycisków / , aby wybrać
odkamienianie (C2), a następnie naciśnij
przycisk OK.
4. Piekarnik rozpoczyna odkamienianie.
Cykl odkamieniania dzieli się na 5 kroków
sygnalizowanych na ekranie. Poniżej
przedstawiono kroki od 1 do 3.
Użyć
odkamieniacza
Około 2 min.
Krok 2
Odkamienianie
Około 3 godz.
Krok 3
Odprowadzanie
wody
Około 4 min.
Obsługa
Krok 1
5. Gdy piekarnik przejdzie do kroku 4,
wyświetli komunikat „Out” (Wyjmij) na
ekranie. Wyjmij i opróżnij dozownik na
wodę, a następnie wlej do niego 500 ml
wody pitnej. Następnie włóż dozownik.
Wyświetlany komunikat „In” (Włóż) zniknie.
6. Naciśnij przycisk OK. Piekarnik wykonuje
płukanie i odprowadzanie przez 5 minut, a
następnie przechodzi do kroku 5.
7. Po zakończeniu komunikat „Out” (Wyjmij)
pojawi się na ekranie. Wyjmij i wyczyść
dozownik na wodę, a następnie włóż go z
powrotem.
Polski 37
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 37
2016-12-16
4:45:30
Obsługa
8. Naciśnij przycisk OK. Zakończenie
odkamieniania jest sygnalizowane
dźwiękiem.
OSTRZEŻENIE
Należy używać wyłącznie odkamieniaczy
przeznaczonych do piekarników parowych lub
ekspresów do kawy.
PRZESTROGA
• Jeśli podczas cyklu odkamieniania zabraknie
Obsługa
wody w dozowniku na wodę, wskaźnik
zacznie migać, a piekarnik przerwie pracę.
W takiej sytuacji należy napełnić dozownik
do poziomu 400 ml wody pitnej. Nie wolno
przepełniać dozownika. W przeciwnym razie
wystąpi wyciek z dozownika na wodę.
• Nie wolno anulować odkamieniania podczas
wykonywania. W przeciwnym razie w celu
aktywowania funkcji pary konieczne będzie
ponowne uruchomienie cyklu odkamieniania
i zakończenie go w ciągu najbliższych trzech
godzin.
• Aby uniknąć wypadków, należy trzymać
dzieci z dala od piekarnika.
• Wodę i odkamieniacz należy łączyć w
proporcjach wskazanych przez producenta
odkamieniacza.
UWAGA
Choć piekarnik automatycznie rozpoczyna
odkamienianie po 5 sekundach bez
potwierdzenia, zalecamy potwierdzenie
wyboru. Pozwala to uniknąć nieumyślnego
uruchomienia czyszczenia przez pomyłkę.
Odprowadzanie wody
Aby ponownie odprowadzić wodę w celu czyszczenia, użyj funkcji odprowadzania wody w
następujący sposób:
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
i
przez 3 sekundy.
przyciski
2. Piekarnik odprowadza wodę z generatora
pary do dozownika na wodę.
3. Po zakończeniu odprowadzania użyj
rękawic ochronnych, aby wyjąć dozownik
na wodę i opróżnić go.
UWAGA
Gdy proces odprowadzania wody się
rozpocznie, poczekaj, aż się zakończy.
38 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 38
2016-12-16
4:45:30
Timer
Timer pomaga monitorować godzinę lub czas trwania podczas pieczenia.
1. Na panelu funkcji naciśnij przycisk
.
2. Użyj przycisków / , aby ustawić czas
trwania, a następnie naciśnij przycisk OK.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
Obsługa
• Aby wyciszyć dźwięk, dotknij opcji
Oświetlenie piekarnika i przytrzymaj ją przez
3 sekundy.
• Aby wyłączyć wyciszenie dźwięku, ponownie
dotknij opcji Oświetlenie piekarnika i
przytrzymaj ją przez 3 sekundy.
Polski 39
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 39
2016-12-16
4:45:31
Inteligentne pieczenie
Pieczenie ręczne
OSTRZEŻENIE dotyczące akrylamidu
Aktylamid wytwarzany podczas pieczenia
produktów zawierających skrobię, np.
chipsów ziemniaczanych, frytek i pieczywa,
może powodować problemy ze zdrowiem.
Zalecamy pieczenie tych produktów w niskich
temperaturach i unikanie zbyt długiego
pieczenia, mocnego przyrumieniania lub
przypalania.
Inteligentne pieczenie
Wskazówki dotyczące akcesoriów
Do piekarnika są dołączone akcesoria w różnej
ilości i różnego typu. Można znaleźć wśród
nich akcesoria, których nie uwzględniono w
poniższej tabeli. Jednak nawet jeśli dołączone
akcesoria nie są identyczne z opisanymi w
niniejszych zasadach przygotowywania potraw,
można korzystać z nich i uzyskać takie same
rezultaty.
UWAGA
• Wstępne podgrzewanie jest zalecane we
wszystkich trybach pieczenia, chyba że w
zasadach przygotowywania potraw wskazano
inaczej.
• Podczas używania funkcji Grill ekologiczny
należy kłaść jedzenie na środku akcesorium.
• Blacha do pieczenia i blacha uniwersalna są
używane wymiennie.
• W przypadku pieczenia tłustych potraw
zalecamy umieszczenie pod drucianą
podstawką blachy w celu zebrania
pozostałości tłuszczu. Jeśli dołączono
wkładaną tacę drucianą, można używać jej w
połączeniu z blachą.
• Jeśli dołączono blachę uniwersalną, blachę
głęboką lub obie, do pieczenia tłustych
potraw lepiej jest używać głębszej.
Pieczenie ciast
W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
2
160-170
35-40
Druciana podstawka,
blacha do babek
drożdżowych
3
175-185
50-60
Druciana podstawka,
blacha do tart Ø 20 cm
3
190-200
50-60
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Biszkopt
Druciana podstawka,
blacha Ø 25-26 cm
Babki
Tarta
Typ
podgrzewania
40 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 40
2016-12-16
4:45:31
Czas
(min)
2
160-180
40-50
Druciana podstawka,
naczynie żaroodporne
22-24 cm
3
170-180
25-30
Babeczki
Blacha uniwersalna
3
180-190
30-35
Lasagne
Druciana podstawka,
naczynie żaroodporne
22-24 cm
3
190-200
25-30
Bezy
Blacha uniwersalna
3
80-100
100-150
Suflet
Druciana podstawka,
naczynia na suflety
3
170-180
20-25
Drożdżowe ciasto z
jabłkami
Blacha uniwersalna
3
150-170
60-70
Pizza domowa,
1-1,2 kg
Blacha uniwersalna
2
190-210
10-15
Mrożone ciasto
francuskie, z
nadzieniem
Blacha uniwersalna
2
180-200
20-25
Quiche
Druciana podstawka,
naczynie żaroodporne
22-24 cm
2
180-190
25-35
Szarlotka
Druciana podstawka,
blacha Ø 20 cm
2
160-170
65-75
Schłodzona pizza
Blacha uniwersalna
3
180-200
5-10
Akcesoria
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
160-180
50-70
Akcesoria
Poziom
Ciasto drożdżowe na
blasze z owocami i
kruszonką
Blacha uniwersalna
Owoce z kruszonką
Typ
podgrzewania
Inteligentne pieczenie
Temperatura
(°C)
Potrawa
Pieczenie
Potrawa
Typ
podgrzewania
Mięso (wołowina/wieprzowina/jagnięcina)
Polędwica wołowa,
1 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
Polski 41
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 41
2016-12-16
4:45:31
Inteligentne pieczenie
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
3
160-180
90-120
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200-210
50-60
Schab, 1 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
160-180
100-120
Udo jagnięce z kością,
1 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
170-180
100-120
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Polędwica cielęca z
kością, 1,5 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
Pieczeń wieprzowa,
1 kg
Typ
podgrzewania
Drób (kurczak/kaczka/indyk)
Inteligentne pieczenie
Kurczak, cały, 1,2 kg*
Druciana podstawka +
blacha uniwersalna
(do zbierania ściekających
kropel)
3
1
205
80-100*
Kawałki kurczaka
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200-220
25-35
Pierś z kaczki
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
180-200
20-30
Mały indyk, cały, 5 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
180-200
120-150
Warzywa, 0,5 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
220-230
15-20
Pieczone połówki
ziemniaków, 0,5 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200
45-50
Filet rybny, pieczony
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200-230
10-15
Pieczona ryba
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
180-200
30-40
Warzywa
Ryby
* Obróć na drugą stronę po upływie połowy ustawionego czasu
42 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 42
2016-12-16
4:45:32
Grillowanie
W trybie dużego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika. Obróć po upływie połowy
ustawionego czasu.
Temperatura
(°C)
Czas (min)
5
270-300
2-4
Blacha uniwersalna
4
200
4-8
Stek*
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
240-250
15-20
Hamburgery*
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
250-270
13-18
Kotlety wieprzowe
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
250-270
15-20
Kiełbaski
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
260-270
10-15
Kurczak, pierś
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
230-240
30-35
Kurczak, udko
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
4
230-240
25-30
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Tosty
Druciana podstawka
Tosty z serem
Typ
podgrzewania
Pieczywo
Wołowina
Wieprzowina
Inteligentne pieczenie
Drób
* Obróć na drugą stronę po upływie 2/3 czasu pieczenia.
Polski 43
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 43
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
Gotowe dania mrożone
Inteligentne pieczenie
Temperatura
(°C)
Czas (min)
3
200-220
15-25
Druciana podstawka
3
180-200
45-50
Mrożone frytki z
piekarnika
Blacha uniwersalna
3
220-225
20-25
Mrożone krokiety
Blacha uniwersalna
3
220-230
25-30
Mrożony ser
camembert do
pieczenia
Druciana podstawka
3
190-200
10-15
Mrożone bagietki z
przybraniem
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
190-200
10-15
Mrożone paluszki
rybne
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
190-200
15-25
Mrożony burger
rybny
Druciana podstawka
3
180-200
20-35
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Mrożona pizza,
0,4-0,6 kg
Druciana podstawka
Mrożona lazania
Typ
podgrzewania
44 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 44
2016-12-16
4:45:32
Pieczenie parowe
Po włączeniu trybu pary piekarnik wytwarza parę i równomiernie rozprowadza ją wewnątrz komory
pieczenia, zapewniając pokrycie całej powierzchni każdej postawy oraz narożników. To pomaga w
przypiekaniu potraw, aby były chrupiące z wierzchu i miękkie, soczyste w środku.
Napełnij wodą pitną zbiornik wody do linii maksimum i wybierz poziom pary, który najbardziej
pasuje do przepisu.
Para + termoobieg
Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika. Wstępne podgrzanie pomaga nadać jedzeniu wyrazistą
konsystencję.
Akcesoria
Poziom
Poziom
pary
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Mrożone bułki
Blacha uniwersalna
3
Niski
180-185
15-20
Mrożone rogaliki
francuskie
Blacha uniwersalna
3
Niski
180-190
10-15
Chleb biały/chleb
wieloziarnisty
Druciana podstawka
2
Średni
180-185
40-50
Ciasto francuskie
Blacha uniwersalna
3
Niski
175-185
15-20
Budyń/krem
Druciana podstawka
3
Niski
120-130
25-30
Suflet
Druciana podstawka
3
Niski
170-180
15-20
Zamrożona pizza
z proszkiem do
pieczenia
Druciana podstawka
3
Średni
190-210
15-20
Bagietka*
Blacha uniwersalna
3
Maks.
180-200
25-30
Inteligentne pieczenie
Potrawa
* Bagietka wymaga funkcji pary tylko na początku pieczenia. Zalecamy używanie trybu pary
i termoobiegu przez 10 minut, a następnie włączenie trybu samego termoobiegu z tą samą
temperaturą przez pozostały czas pieczenia.
Polski 45
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 45
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
Para + podgrzewanie od góry + termoobieg
Zalecamy zmianę trybu pieczenia po upływie połowy czasu pieczenia w celu usunięcia pary i
uzyskania chrupiącej konsystencji. Zalecamy użycie trybu podgrzewania od góry + termoobiegu lub
trybu termoobiegu i utrzymanie temperatury.
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Poziom
pary
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Pieczeń wieprzowa
z chrupiącą skórką,
1,2 kg
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
170-180
90-120
Kurczak, cały,
1,2 kg
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
190-200
55-65
Kawałki kurczaka
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
210-220
25-30
Pieczona pierś z
kaczki
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
170-180
15-25
Kaczka, całą, 2,5 kg
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
170-180
120-150
Mały indyk, cały,
4 kg
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
180-200
110-140
Cała ryba, 0,5 kg*
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Średni
160-180
20-30
Filety rybne*
blacha uniwersalna
3
Niski
190-200
10-20
* Zalecamy używanie trybu para + podgrzewanie od góry + termoobieg podczas pieczenia, aby
potrawa była soczysta.
Para + podgrzewanie od dołu + termoobieg
W celu uzyskania chrupiących wypieków zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika w trybie pary.
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Poziom
pary
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Pizza domowa
Blacha uniwersalna
2
Średni
190-200
15-20
Pizza z proszkiem
do pieczenia
Blacha uniwersalna
2
Średni
190-210
15-20
Quiche Lorraine
Blacha uniwersalna
2
Niski
180-190
20-30
Bułki
Blacha uniwersalna
2
Niski
180-190
15-20
Foccacia
Blacha uniwersalna
2
Niski
200-210
15-20
46 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 46
2016-12-16
4:45:32
Pieczenie wstępne
Ten tryb obejmuje cykl automatycznego podgrzewania do temperatury 220°C. Grzałka górna i
wentylator konwekcyjny są uruchomione podczas procesu smażenia mięsa. Następnie żywność
jest delikatnie gotowana we wstępnie wybranej niskiej temperaturze. Górna i dolna grzałka są
uruchomione podczas tego procesu. Ten tryb jest odpowiedni do pieczenia mięsa i drobiu.
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (godz.)
Pieczeń wołowa
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
80-100
3-4
Pieczeń wieprzowa
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
80-100
4-5
Pieczeń jagnięca
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
80-100
3-4
Pierś z kaczki
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
70-90
2-3
Inteligentne pieczenie
Polski 47
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 47
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
ECO Termoobieg
W tym trybie wykorzystywany jest zoptymalizowany system grzewczy, zapewniając zmniejszone
zużycie energii podczas gotowania potraw. W celu oszczędzenia większej ilości energii w przypadku
sugerowanych czasów dla tej kategorii nie zalecamy wstępnego podgrzewania przez pieczeniem.
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (min)
Bezy,
0,2-0,3 kg
Blacha uniwersalna
2
90-100
100-140
Owoce z kruszonką,
0,8-1,2 kg
Druciana podstawka
2
160-180
60-80
Ziemniaki w
mundurkach,
0,4-0,8 kg
Blacha uniwersalna
2
190-200
70-80
Kiełbaski,
0,3-0,5 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
160-180
20-30
Mrożone frytki,
0,3-0,5 kg
Blacha uniwersalna
3
180-200
25-35
Mrożone łódeczki z
ziemniaków,
0,3-0,5 kg
Blacha uniwersalna
3
190-210
25-35
Filety rybne,
pieczone,
0,4-0,8 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200-220
30-40
Chrupiące filety
rybne, panierowane,
0,4-0,8 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
3
200-220
30-45
Pieczona polędwica
wołowa, 0,8-1,2 kg
Wkładana taca druciana +
blacha uniwersalna
2
180-200
65-75
Pieczone warzywa,
0,4-0,6 kg
Blacha uniwersalna
3
200-220
25-35
48 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 48
2016-12-16
4:45:32
Programy automatyczne
Poniższa tabela przedstawia 40 programów automatycznych do podgrzewania, pieczenia i
wypiekania.
Zawiera ona ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Tryby i czasy gotowania zostały
wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika. W instrukcji obsługi można znaleźć kilka
przepisów dla programów automatycznych.
Programy automatyczne od 1 do 19 oraz 38 i 39 obejmują wstępne podgrzewanie i wyświetlanie
postępu wstępnego podgrzewania.
Programy automatyczne 7, 8, 10, 11 i 12 obsługują przerwę funkcji pary. Napełnij zbiornik zimną
wodą przed użyciem. Włóż jedzenie do piekarnika po usłyszeniu sygnału podgrzania.
Następnie naciśnij przycisk Czas pieczenia, aby rozpocząć automatyczne przygotowywanie.
OSTRZEŻENIE
Do wyjmowania jedzenia zawsze używaj rękawic ochronnych.
Nr
A1
Potrawa
Zapiekanka
ziemniaczana
Waga (kg)
Akcesoria
Poziom
1,0-1,5
Druciana podstawka
3
0,8-1,2
A2
Zapiekanka
warzywna
Pieczony makaron
Lasagne
Ratatouille
3
Druciana podstawka
3
Przygotuj domową lasagnę w naczyniu żaroodpornym o średnicy 22-24 cm.
Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść potrawę na
środku blachy.
1,2-1,5
A5
Druciana podstawka
Przygotuj zapiekankę makaronową w naczyniu żaroodpornym o średnicy
22-24 cm. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść
potrawę na środku blachy.
1,0-1,5
A4
3
Przygotuj świeżą zapiekankę warzywną w naczyniu żaroodpornym o
średnicy 22-24 cm. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania,
umieść potrawę na środku blachy.
1,2-1,5
A3
Druciana podstawka
Inteligentne pieczenie
Przygotuj świeżą zapiekankę ziemniaczaną w naczyniu żaroodpornym o
średnicy 22-24 cm. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania,
umieść potrawę na środku blachy.
Druciana podstawka
3
Umieść produkty na ratatouille w naczyniu na biszkopt z pokrywką.
Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść potrawę na
środku blachy. Piecz pod przykryciem. Zamieszaj przed podaniem.
Polski 49
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 49
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
Nr
Potrawa
A6
Szarlotka
Waga (kg)
Akcesoria
Poziom
1,2-1,4
Druciana podstawka
2
Przygotuj szarlotkę w metalowej, okrągłej formie o średnicy 24-26 cm.
Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść formę na
środku blachy.
0,3-0,4
A7
Rogaliki
Ciasto francuskie z
jabłkami
Quiche Lorraine
Inteligentne pieczenie
Biały chleb
Chleb wieloziarnisty
Bułki
2
Druciana podstawka
2
Druciana podstawka
3
Napełnij zbiornik na wodę. Przygotuj ciasto i włóż je do prostokątnej czarnej
formy z metalu (długość 25 cm). Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału
podgrzania umieść potrawę na środku blachy.
0,3-0,5
A 12
Druciana podstawka
Napełnij zbiornik na wodę. Przygotuj ciasto i włóż je do prostokątnej czarnej
formy z metalu (długość 25 cm). Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału
podgrzania umieść potrawę na środku blachy.
0,8-0,9
A 11
3
Przygotuj spód quiche, umieść w okrągłym naczyniu na quiche o średnicy 25
cm. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania dodaj nadzienie i
umieść potrawę na środku blachy.
0,6-0,7
A 10
Blacha uniwersalna
Napełnij zbiornik na wodę. Połóż ciasto francuskie z jabłkami na wyłożonej
papierem do pieczenia blasze. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału
podgrzania włóż blachę.
1,2-1,5
A9
3
Napełnij zbiornik na wodę. Przygotuj rogaliki (mrożone, gotowe ciasto).
Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Uruchom program, a po usłyszeniu
sygnału podgrzania włóż blachę.
0,3-0,4
A8
Blacha uniwersalna
Blacha uniwersalna
3
Napełnij zbiornik na wodę. Przygotuj bułki (mrożone, gotowe ciasto). Wyłóż
blachę papierem do pieczenia. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału
podgrzania włóż blachę.
50 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 50
2016-12-16
4:45:32
Nr
A 13
Potrawa
Owoce z kruszonką
Waga (kg)
Akcesoria
Poziom
0,8-1,2
Druciana podstawka
3
Włóż świeże owoce (maliny, jeżyny, plasterki jabłek lub plasterki gruszek)
do naczynia żaroodpornego o średnicy 22-24 cm. Rozłóż kruszonkę po
wierzchu. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść
potrawę na środku blachy.
0,5-0,6
A 14
Babeczki
Biszkopt
Babki
Podstawa do ciasta
owocowego
Brownie
Druciana podstawka
2
Druciana podstawka
3
Włóż ciasto do nasmarowanej masłem formy z czarnego metalu do pieczenia
spodu ciasta. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść
formę na środku blachy.
0,7-0,8
A 19
2
Przygotuj ciasto i włóż je do prostokątnej czarnej formy z metalu (długość
25 cm). Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść
formę na środku blachy.
0,4-0,5
A 18
Druciana podstawka
Inteligentne pieczenie
Holenderski biały
chleb
3
Przygotuj ciasto i włóż do okrągłej metalowej formy do pieczenia babek.
Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść formę na
środku blachy.
0,7-0,8
A 17
Druciana podstawka
Przygotuj ciasto i włóż do okrągłej formy z czarnego metalu o średnicy
26 cm. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść formę
na środku blachy.
0,7-0,8
A 16
3
Umieść babeczki (średnica 5-6 cm) na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia. Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania włóż
blachę.
0,5-0,6
A 15
Blacha uniwersalna
Druciana podstawka
3
Przygotuj ciasto w naczyniu żaroodpornym o średnicy 20-24 cm. Uruchom
program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania umieść potrawę na środku
blachy.
Polski 51
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 51
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
Nr
A 20
Potrawa
Pieczona polędwica
wołowa
Waga (kg)
Akcesoria
Poziom
0,9-1,1
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
2
1,1-1,3
Przypraw wołowinę i odstaw ją do lodówki na 1 godzinę.
Umieść na drucianej podstawce tłuszczem ku górze.
0,9-1,1
A 21
Wolno gotowana
pieczeń wołowa
1,1-1,3
A 22
0,6-0,8
A 23
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
Zamarynuj kotlety z baraniny z ziołami i przyprawami, a następnie umieść je
na drucianej podstawce.
1,0-1,5
Udo jagnięce z
kością
2
Przypraw wołowinę i odstaw ją do lodówki na 1 godzinę.
Umieść na drucianej podstawce tłuszczem ku górze.
0,4-0,6
Pieczone w ziołach
kotlety jagnięce
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
1,5-2,0
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Inteligentne pieczenie
Zamarynuj jagnięcinę, a następnie umieść ją na drucianej podstawce.
0,8-1,0
A 24
Pieczeń wieprzowa
z chrupiącą skórką
1,0-1,2
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Umieść pieczeń wieprzową na drucianej podstawce tłuszczem ku górze.
0,8-1,0
A 25
Żeberka wieprzowe
1,0-1,2
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
Umieść żeberka wieprzowe na drucianej podstawce.
0,9-1,1
1,1-1,3
A 26
Kurczak, cały
Kurczak, pierś
2
Opłucz i oczyść kurczaka. Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami.
Umieść mięso na drucianej podstawce piersią do dołu i obróć na drugą
stronę po usłyszeniu sygnału.
0,4-0,6
A 27
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
0,6-0,8
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
Zamarynuj piersi, a następnie umieść je na drucianej podstawce.
52 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 52
2016-12-16
4:45:32
Nr
A 28
Potrawa
Udka kurczaka
Waga (kg)
Akcesoria
Poziom
0,6-0,8
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
0,8-1,0
Natrzyj oliwą i przyprawami, następnie umieść na podstawce drucianej.
0,3-0,4
0,4-0,5
A 29
Kaczka, pierś
A 30
Filet z pstrąga,
pieczony
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
Połóż piersi z kaczki na podstawce drucianej tłustą stroną ku górze.
Pierwsze ustawienie to średni, a drugie ustawienie to średni-dobrze
wysmażony poziom przypieczenia.
0,3-0,5
0,5-0,7
Blacha uniwersalna
4
Umieść filety z pstrąga na blasze skórą do góry.
0,3-0,5
0,5-0,7
A 31
Pstrąg
0,5-0,7
Blacha uniwersalna
Inteligentne pieczenie
Sola
4
Opłucz i wyczyść ryby, a następnie umieść je na drucianej podstawce obok
siebie w przeciwnych kierunkach. Dodaj soku z cytryny, soli i ziół do środka
ryb.
Natnij nożem powierzchnię skóry. Posmaruj olejem i solą.
0,3-0,5
A 32
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
3
Umieść solę na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Natnij nożem
powierzchnię.
0,4-0,6
A 33
Filet z łososia
0,6-0,8
Wkładana taca druciana
+ blacha uniwersalna
4
Opłucz i oczyść filety lub steki. Połóż filety na drucianej podstawce skórą ku
górze.
0,4-0,6
0,6-0,8
A 34
Pieczone warzywa
Blacha uniwersalna
4
Opłucz i przygotuj plasterki cukinii, bakłażana, papryki, cebuli lub
pomidorków cherry. Natrzyj oliwą, ziołami i przyprawami. Równomiernie
rozmieść na blasze.
Polski 53
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 53
2016-12-16
4:45:32
Inteligentne pieczenie
Nr
Potrawa
Waga (kg)
0,6-0,8
A 35
Pieczone połówki
ziemniaków
0,8-1,0
A 36
Poziom
Blacha uniwersalna
3
Pokrój duże ziemniaki (po 200 g) na połówki wzdłuż. Połóż przeciętą częścią
do góry na blasze i posmaruj oliwą z oliwek, ziołami i przyprawami.
0,3-0,5
Mrożone frytki z
piekarnika
Akcesoria
0,5-0,7
Blacha uniwersalna
3
Równomiernie rozmieść mrożone frytki na blasze.
0,3-0,5
A 37
Mrożone kawałki
ziemniaków
0,5-0,7
Blacha uniwersalna
3
Równomiernie rozmieść mrożone kawałki ziemniaków na blasze.
0,3-0,6
0,6-0,9
A 38
Mrożona pizza
Inteligentne pieczenie
1,0-1,2
Pizza domowa
0,7-0,8
Fermentacja ciasta
drożdżowego
Blacha uniwersalna
2
Przygotuj domową pizzę z ciastem drożdżowym i umieść na blasze. Waga
obejmuje ciasto i dodatki, np. sos, warzywa, szynkę i ser. Uruchom program,
a po usłyszeniu sygnału podgrzania włóż blachę.
0,5-0,6
A 40
3
Umieść mrożoną pizzę na środku drucianej podstawki.
Uruchom program, a po usłyszeniu sygnału podgrzania włóż blachę.
Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do pieczenia cienkiej, włoskiej pizzy,
a drugie ustawienie pieczenia do pizzy na grubym cieście.
0,8-1,0
A 39
Druciana podstawka
Druciana podstawka
2
Przygotuj ciasto w misce i przykryj folią kuchenną.
Umieść na środku blachy. Pierwsze ustawienie służy do przygotowywania
ciasta na pizzę i ciasta, a drugie ustawienie do przygotowywania ciasta
chlebowego.
54 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 54
2016-12-16
4:45:33
Potrawy testowe
Zgodnie z normą EN 60350-1
1. Pieczenie ciast
Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika. Nie należy używać funkcji
szybkiego wstępnego podgrzewania. Zawsze należy umieszczać blachę w piekarniku tak, aby jej
pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
3
165
25-30
3
165
25-30
1+4
155
35-40
Rodzaj żywności
Akcesoria
Poziom
Małe ciasta
Blacha uniwersalna
Typ
podgrzewania
Blacha uniwersalna
1+4
140
28-33
Biszkopt
beztłuszczowy
Podstawka druciana +
sprężynowa forma do
ciasta
(powlekana na czarno,
ø 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Druciana podstawka +
2 sprężynowe formy do
ciasta * (powlekane na
czarno, ø 20 cm)
1, ustawiona
po przekątnej
160
70-80
Blacha uniwersalna +
druciana podstawka +
2 sprężynowe formy do
ciasta ** (powlekane na
czarno, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Szarlotka
Inteligentne pieczenie
Kruche ciasto
* Dwa ciasta ułożone są na siatce z tyłu po lewej i z przodu po prawej stronie.
** Dwa ciasta są ułożone w środku, jedno na drugim.
Polski 55
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 55
2016-12-16
4:45:33
Inteligentne pieczenie
2. Grillowanie
Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 5 minut funkcję Duży grill.
Temperatura
(°C)
Czas (min)
5
300 (maks.)
1-2
4
300 (maks.)
1. 15-18
2. 5-8
Rodzaj żywności
Akcesoria
Poziom
Tosty z białego
pieczywa
Druciana podstawka
Burgery
wołowe*
(12 szt.)
Wkładana taca
druciana +
Blacha uniwersalna
(do zbierania
ściekających kropel)
Typ
podgrzewania
* Obróć na drugą stronę po upływie 2/3 czasu pieczenia.
3. Pieczenie
Inteligentne pieczenie
Rodzaj żywności
Akcesoria
Poziom
Cały kurczak
Druciana podstawka +
blacha uniwersalna
(do zbierania
ściekających kropel)
3
1
Typ
podgrzewania
Temperatura
(°C)
Czas (min)
205
80-100*
* Obróć na drugą stronę po upływie połowy ustawionego czasu
56 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 56
2016-12-16
4:45:33
Zbiór często używanych przepisów programów automatycznych
Zapiekanka ziemniaczana
Składniki
800 g ziemniaków, 100 ml mleka, 100 ml śmietany, 50 g jajek ubitych w
całości, po 1 łyżce soli, pieprzu i gałki muszkatołowej, 150 g tartego sera,
masło, tymianek
Instrukcje
Obierz ziemniaki i pokrój na plasterki o grubości 3 mm. Posmaruj masłem
całą powierzchnię naczynia na zapiekankę (22-24 cm). Rozłóż plasterki na
czystym ręczniku i przykryj ręcznikiem na czas przygotowywania pozostałych
produktów.
Dokładnie wymieszaj pozostałe produkty oprócz tartego sera w dużej misce.
Rozłóż plasterki ziemniaków w naczyniu tak, aby lekko nachodziły na siebie.
Wylej mieszankę na ziemniaki. Rozprowadź tarty ser po wierzchu i rozpocznij
pieczenie. Po zakończeniu pieczenia podaj z kilkoma liśćmi świeżego
tymianku.
Zapiekanka warzywna
800 g warzyw (cukinia, pomidor, cebula, marchew, papryka, ugotowane
ziemniaki), 150 ml śmietany, 50 g jajek ubitych w całości, po 1 łyżce soli i ziół
(pieprz, pietruszka lub rozmaryn), 150 g tartego sera, 3 łyżki oliwy z oliwek,
kilka liści tymianku
Instrukcje
Umyj warzywa i pokrój na plasterki o grubości 3-5 mm. Rozłóż plasterki
w naczyniu na zapiekankę (22-24 cm) i polej warzywa oliwą. Wymieszaj
pozostałe produkty oprócz tartego sera i wylej na warzywa. Rozprowadź
tarty ser po wierzchu i rozpocznij pieczenie. Następnie podaj z kilkoma liśćmi
świeżego tymianku.
Inteligentne pieczenie
Składniki
Polski 57
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 57
2016-12-16
4:45:33
Inteligentne pieczenie
Lasagne
Składniki
2 łyżki oliwy z oliwek, 500 g mielonej wołowiny, 500 ml sosu pomidorowego,
100 ml bulionu wołowego, 150 g suchych płatów makaronu lasagne, 1 cebula
(posiekana), 200 g tartego sera, po 1 łyżce płatków suszonej pietruszki,
oregano i bazylii
Instrukcje
Przygotuj sos pomidorowy z mięsem. Podgrzej olej na patelni, a następnie
piecz mieloną wołowinę z siekaną cebulę przez około 10 minut, aż cała się
przyrumieni. Wlej sos pomidorowy i bulion wołowy, dodaj suszonych ziół.
Doprowadź do wrzenia, a następnie duś przez 30 minut.
Ugotuj makaron lasagne zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Nałóż warstwę
makaronu lasagne, sosu z mięsem i sera, a następnie powtórz czynność.
Następnie równomiernie posyp resztą sera górną warstwę makaronu i
rozpocznij pieczenie.
Szarlotka
Inteligentne pieczenie
Składniki
• Ciasto: 275 g mąki, 1/2 łyżki soli, 125 g bardzo drobnego cukru białego, 8 g
cukru waniliowego, 175 g zimnego masła, 1 jajko (ubite)
• Nadzienie: 750 g twardych jabłek w całości, 1 łyżka soku z cytryny, 40 g
cukru, 1/2 łyżki cynamonu, 50 g rodzynków bez pestek, 2 łyżki bułki tartej
Instrukcje
Przesiej mąkę z solą nad dużą miską. Przesiej bardzo drobny cukier i cukier
waniliowy. Rozdrobnij w mące masło na małe kostki dwoma nożami. Dodaj 3/4
ubitego jajka. Wyrób wszystkie składniki w robocie kuchennym do uzyskania
kruchej masy. Uformuj kulki z ciasta w rękach. Owiń je folią plastikową i
zostaw w lodówce na około 30 min.
Posmaruj tłuszczem sprężynową formę (średnica 24-26 cm) i posyp
powierzchnię mąką. Rozwałkuj 3/4 ciasta do grubości 5 mm. Wyłóż formę (dno
i boki).
Obierz jabłka i usuń pestki. Pokrój je na kostki o wymiarach 3/4 × 3/4 cm. Polej
jabłka sokiem z cytryny i dokładnie zamieszaj. Umyj i wysusz porzeczki
i rodzynki. Dodaj cukru, cynamonu, rodzynków i porzeczek. Dokładnie
wymieszaj i posyp spód ciasta bułką tartą. Delikatnie zagnieć.
Rozwałkuj resztę ciasta. Pokrój ciasto na paseczki i ułóż je na krzyż na
nadzieniu. Równomiernie posmaruj ciasto reszta ubitego jajka.
58 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 58
2016-12-16
4:45:33
Quiche Lorraine
Składniki
• Ciasto: 200 g zwykłej mąki, 80 g masła, 1 jajko
• Nadzienie: 75 g chudego boczku pokrojonego w kostkę, 125 ml śmietany,
125 g śmietany crème fraîche, 2 jajka, ubite, 100 g tartego sera
szwajcarskiego, sól i pieprz
Instrukcje
Aby zrobić ciasto, umieść mąkę, masło i jajko do miski, a następnie mieszaj do
uzyskania miękkiego ciasta i odstaw do lodówki na 30 minut. Rozwałkuj ciasto
i umieść je w posmarowanym tłuszczem naczyniu ceramicznym na quiche
(średnica 25 cm). Nakłuj spód widelcem. Wymieszaj jaja, śmietanę, śmietanę
crème fraîche, ser, sól i pieprz. Wylej na ciasto tuż przed rozpoczęciem
pieczenia.
Owoce z kruszonką
• Przybranie: 200 g mąki, 100 g masła, 100 g cukru, 2 g soli, 2 g cynamonu
w proszku
• Owoce: 600 g mieszanych owoców
Instrukcje
Wymieszaj wszystkie składniki kruszonki do przybrania. Rozprowadź
mieszane owoce w naczyniu i posyp kruszonką.
Inteligentne pieczenie
Składniki
Pizza domowa
Składniki
• Ciasto na pizzę: 300 g mąki, 7 g suszonych drożdży, 1 łyżka oliwy z oliwek,
200 ml ciepłej wody, 1 łyżka cukru i soli
• Przybranie: 400 g warzyw pokrojonych w plasterki (bakłażan, cukinia,
cebula, pomidor), 100 g szynki lub boczku (krojony), 100 g tartego sera
Instrukcje
Umieść mąkę, drożdże, oliwę, sól, cukier i ciepłą wodę w misce i mieszaj do
uzyskania wilgotnego ciasta. Wyrabiaj w robocie kuchennym lub ręcznie
przez około 5-10 minut. Przykryj pokrywką i włóż do piekarnika na 30
minut w temperaturze 35°C, aby wyrosło. Rozwałkuj ciasto na powierzchni
posypanej mąką w prostokąt i umieść na blasze lub patelni do pieczenia
pizzy. Rozsmaruj puree z pomidora na cieście i rozłóż szynkę, grzyby, oliwki i
pomidory. Równomiernie posyp serem z wierzchu i rozpocznij pieczenie.
Polski 59
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 59
2016-12-16
4:45:33
Inteligentne pieczenie
Pieczona polędwica wołowa
Składniki
1 kg polędwicy wołowej, 5 g soli, 1 g pieprzu, po 3 g rozmarynu i tymianku
Instrukcje
Przypraw wołowinę solą, pieprzem i rozmarynem i odstaw ją do lodówki na 1
godzinę. Umieść na wkładanej tacy drucianej. Włóż do piekarnika i rozpocznij
pieczenie.
Pieczone w ziołach kotlety jagnięce
Składniki
1 kg kotletów jagnięcych (6 szt.), 4 duże ząbki czosnku (rozgniecione),
1 łyżka świeżego tymianku (rozgnieciony), 1 łyżka świeżego rozmarynu
(rozgnieciony), 2 łyżki soli, 2 łyżki oliwy z oliwek
Instrukcje
Wymieszaj sól, czosnek, zioła i oliwę, a następnie dodaj jagnięciny. Obtocz
mięso i zostaw w temperaturze pokojowej na 30 minut do 1 godziny.
Żeberka wieprzowe
Inteligentne pieczenie
Składniki
2 kawałki żeberek wieprzowych, 1 łyżka czarnego pieprzu w ziarnach, 3 liście
laurowe, 1 cebula (posiekana), 3 ząbki czosnku (posiekane), 85 g brązowego
cukru, 3 łyżki sosu Worcestershire, 2 łyżki puree z pomidora, 2 łyżki oliwy z
oliwek
Instrukcje
Przygotuj sos barbecue. Podgrzej oliwę w rondelku i dodaj cebulę. Gotuj
do zmiękczenia i dodaj pozostałe składniki. Przysmaż i zmniejsz ogień, a
następnie duś przez 30 minut do zagęszczenia. Zamarynuj żeberka w sosie
barbecue na co najmniej 30 minut do 1 godziny.
60 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 60
2016-12-16
4:45:33
Konserwacja
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
• Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik i
akcesoria wystygły.
• Nie wolno używać środków czyszczących,
twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek,
wełny stalowej, noży oraz innych szorstkich
przyrządów do czyszczenia.
Wnętrze piekarnika
• Aby oczyścić wnętrze piekarnika, należy
skorzystać ze szmatki i łagodnego środka
czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem.
• Uszczelki drzwiczek nie należy wycierać ręką.
• W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych
powierzchni piekarnika należy stosować
wyłącznie standardowe do czyszczenia
piekarników.
• W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń
należy zastosować specjalny środek do
czyszczenia piekarników.
Akcesoria
Po każdym użyciu należy myć akcesoria i
suszyć je za pomocą ręcznika kuchennego. W
celu usunięcia trwałych zabrudzeń zanurz użyte
akcesoria w ciepłej wodzie z mydłem na około
30 minut przed umyciem.
Katalityczna powierzchnia emaliowana
(tylko niektóre modele)
Zdejmowane części są pokryte emalią
katalityczną o ciemnym zabarwieniu. Mogą
one zostać zanieczyszczone olejem lub
tłuszczem rozprowadzanym przez cyrkulujące
powietrze podczas pieczenia z termoobiegiem.
Jednak zanieczyszczenia te wypalają się przy
temperaturach powyżej 200°C.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Wyczyść wnętrze piekarnika.
3. Uruchom tryb termoobiegu z maksymalną
temperaturą na około godzinę.
Powierzchnia zewnętrzna piekarnika
Konserwacja
Do czyszczenia elementów zewnętrznych
piekarnika, jak drzwiczki, uchwyt i wyświetlacz,
należy użyć czystej szmatki i łagodnego środka
czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem, a
następnie osuszyć je za pomocą ręczników
kuchennych lub suchej ścierki.
Gorące powietrze wydobywające się z wnętrza
może powodować osadzanie się tłuszczu i
brudu, zwłaszcza w okolicy uchwytu. Zalecamy
czyszczenie uchwytu po każdym użyciu.
Polski 61
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 61
2016-12-16
4:45:33
Konserwacja
Drzwiczki
Nie wolno demontować drzwiczek piekarnika, chyba że w celu wyczyszczenia. Aby zdemontować
drzwiczki do wyczyszczenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
OSTRZEŻENIE
Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
1. Otwórz drzwiczki i wychyl zaciski na obu
zawiasach.
2. Przymknij drzwiczki o około 70°. Chwyć
drzwiczki piekarnika oburącz, a następnie
podnieś i pociągnij w górę, aby wyjąć
zawiasy.
3. Wyczyść drzwiczki, używając wody z
mydłem i czystej szmatki.
Konserwacja
4. Po zakończeniu wykonaj kroki 1 i
2 powyższej procedury w odwrotnej
kolejności, aby zamontować drzwiczki.
Upewnij się, że zaciski zawiasów zaczepiły
się po obu stronach.
62 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 62
2016-12-16
4:45:33
Szyba drzwiczek
W zależności od modelu drzwiczki piekarnika są wyposażone w 3-4 szyby umieszczone obok siebie.
Nie wolno demontować szyby drzwiczek, chyba że w celu wyczyszczenia. Aby zdemontować szybę
drzwiczek do wyczyszczenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby w
lewym i prawym rogu.
2. Zdejmij osłony w kierunkach wskazanych
przez strzałki
3. Wyjmij pierwszą szybę z drzwiczek.
01
Konserwacja
4. Wyjmij drugą szybę z drzwiczek w
kierunku wskazanym przez strzałkę.
5. Wyczyść szybę, używając wody z mydłem i
czystej szmatki.
02
Polski 63
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 63
2016-12-16
4:45:34
Konserwacja
02
03
6. Po zakończeniu załóż szyby w następujący
sposób:
• Włóż szybę 2 między zatrzaski mocujące
1 i 2 oraz szybę 1 na zatrzask mocujący 3
w tej kolejności.
01
01 Zatrzask mocujący 1
02 Zatrzask mocujący 2
03 Zatrzask mocujący 3
7. Sprawdź, czy gumki szyby są dopasowane i
prawidłowo zabezpieczają szybę.
8. Wykonaj kroki 1-2 powyższej procedury
w odwrotnej kolejności, aby zamontować
drzwiczki.
Konserwacja
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć wycieków ciepła, upewnij się, że
szyby zostały prawidłowo włożone.
64 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 64
2016-12-16
4:45:34
Zbiornik na wodę
W zbiorniku wody zbiera się nie tylko nadmiar
wilgoci podczas pieczenia, ale także resztki
jedzenia. Należy regularnie opróżniać i czyścić
zbiornik wody.
OSTRZEŻENIE
W razie napotkania wycieku ze zbiornika wody,
należy skontaktować się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
01
01 Zbiornik na wodę
Sufit (tylko niektóre modele)
1. Obniż grzałkę. W tym celu obróć okrągłą
nakrętkę odwrotnie do ruchu wskazówek
zegara, przytrzymując grzałkę. Grzałka
nie jest zdejmowaną częścią. Nie obniżaj
grzałki siłą.
2. Wyczyść sufit piekarnika wodą z mydłem i
czystą szmatką.
01
Konserwacja
01 Około 12º
3. Po zakończeniu umieść grzałkę z powrotem
na miejscu i obróć okrągłą nakrętkę zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Polski 65
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 65
2016-12-16
4:45:35
Konserwacja
Prowadnice boczne (tylko niektóre modele)
1. Naciśnij górną krawędź lewej prowadnicy
bocznej i opuść ją o około 45º.
2. Pociągnij i wyjmij dolną krawędź lewej
prowadnicy bocznej.
3. W ten sam sposób zdemontuj prawą
prowadnicę boczną.
4. Wyczyść obie prowadnice boczne.
5. Po zakończeniu zamontuj prowadnice
boczne, wykonując kroki 1 i 2 powyższej
procedury w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Konserwacja
Piekarnik pracuje bez włożonych
prowadnic bocznych i podstaw.
66 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 66
2016-12-16
4:45:35
Prowadnice teleskopowe (tylko niektóre modele)
1. Delikatnie naciśnij górną krawędź
prowadnicy na lewej prowadnicy bocznej
i zdejmij ją w kierunku wskazanym przez
strzałkę.
2. Powtórz powyższą czynność na prawej
prowadnicy bocznej, aby zdjąć prawą
prowadnicę.
3. Wyczyść lewą i prawą prowadnicę
teleskopową, używając wody z mydłem i
ściereczki.
4. Po zakończeniu czyszczenia włóż obie
prowadnice teleskopowe, wykonując kroki
1-2 powyższej procedury w odwrotnej
kolejności.
Upewnij się, że przedni i tylny zacisk
prowadnicy są dopasowane do prowadnicy
bocznej.
UWAGA
Zalecamy montaż prowadnicy
teleskopowej na poziomie 3 prowadnicy
bocznej.
Konserwacja
01
02
01 Przód
02 Tył
Polski 67
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 67
2016-12-16
4:45:35
Konserwacja
Wymiana
Żarówki
1. Zdejmij szklaną osłonę, przekręcając ją w
lewo.
2. Wymień lampkę piekarnika.
3. Wyczyść szklaną osłonę.
4. Po zakończeniu zamontuj szklaną osłonę,
wykonując krok 1 powyższej procedury w
odwrotnym kierunku.
OSTRZEŻENIE
Konserwacja
• Przed wymianą żarówki należy wyłączyć
piekarnik i odłączyć przewód zasilający.
• Należy używać wyłącznie żarówek 2540 W/220-240 V odpornych na temperaturę
do 300 °C. Zatwierdzone żarówki można
zawsze nabyć w lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
• Podczas obsługi żarówki halogenowej należy
zawsze używać suchej szmatki. Ma to na celu
ochronę żarówki przed działaniem odcisków
palców lub potu, które skraca jej żywotność.
68 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 68
2016-12-16
4:45:35
Rozwiązywanie problemów
Punkty kontrolne
W razie napotkania problemu z piekarnikiem najpierw przejrzyj poniższą tabelę i wypróbuj
propozycje rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
Problem
Przyczyna
Działanie
• Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
• Model dotykowy: wilgoć na
zewnątrz
• Usuń wilgoć i spróbuj ponownie.
• Jeśli ustawiono funkcję blokady
• Sprawdź, czy funkcja blokady jest
włączona.
Czas nie jest wyświetlany.
• Jeśli urządzenie nie otrzymuje
zasilania
• Sprawdź, czy urządzenie
otrzymuje zasilanie.
Piekarnik nie działa.
• Jeśli urządzenie nie otrzymuje
zasilania
• Sprawdź, czy urządzenie
otrzymuje zasilanie.
Piekarnik wyłącza się podczas
pracy.
• Jeśli urządzenie jest odłączone od
gniazdka elektrycznego
• Podłącz zasilanie.
Zasilanie wyłącza się podczas
pracy.
• Jeśli pieczenie trwa długo
• Po długim czasie pieczenia
poczekaj, aż piekarnik wystygnie.
• Jeśli wentylator chłodzący nie
działa
• Sprawdź, czy słychać wentylator
chłodzący.
• Jeśli piekarnik jest zainstalowany
w miejscu bez dobrej wentylacji
• Zachowaj odstępy zgodne z
instrukcją instalacji produktu.
• Jeśli jest wiele wtyczek
podłączonych do tego samego
gniazdka
• Użyj jednej wtyczki.
Brak zasilania piekarnika.
• Jeśli urządzenie nie otrzymuje
zasilania
• Sprawdź, czy urządzenie
otrzymuje zasilanie.
Zbyt wysoka temperatura
zewnętrzna piekarnika
podczas pracy.
• Jeśli piekarnik jest zainstalowany
w miejscu bez dobrej wentylacji
• Zachowaj odstępy zgodne z
instrukcją instalacji produktu.
Nie można prawidłowo
otworzyć drzwiczek.
• Jeśli między drzwiczkami a
wnętrzem produktu znajdują są
resztki jedzenia
• Dokładnie wyczyść piekarnik i
otwórz drzwiczki ponownie.
Rozwiązywanie problemów
• Jeśli między przyciski dostała się
obca substancja
Nie można prawidłowo
naciskać przycisków.
Polski 69
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 69
2016-12-16
4:45:35
Rozwiązywanie problemów
Problem
Oświetlenie wnętrza jest
słabe lub nie włącza się.
Piekarnik razi prądem
elektrycznym.
Przyczyna
Działanie
• Jeśli lampa włącza się i wyłącza
• Lampa wyłącza się automatycznie
po pewnym czasie w celu
oszczędzania energii.
• Możesz włączyć ją ponownie,
naciskając przycisk oświetlenia
piekarnika.
• Jeśli lampa została pokryta
substancją obcą podczas pieczenia
• Wyczyść wnętrze piekarnika, a
następnie sprawdź.
• Jeśli zasilanie nie jest prawidłowo
uziemione
• Sprawdź, czy zasilanie jest
prawidłowo uziemione.
• Jeśli używane gniazdko nie ma
uziemienia
• Poczekaj, aż piekarnik wystygnie,
a następnie wytrzyj go suchym
ręcznikiem do naczyń.
W piekarniku jest woda.
• W niektórych przypadkach może
występować woda lub para w
zależności od przygotowywanego
pożywienia.
Nie oznacza to awarii produktu.
Jasność wewnątrz piekarnika
zmienia się
• Jasność zmienia się w zależności
od zmian mocy wyjściowej.
• Zmiany mocy wyjściowej podczas
pieczenia nie oznaczają awarii i
nie trzeba się nimi martwić.
Pieczenie zostało zakończone,
ale wentylator chłodzący
nadal pracuje.
• Wentylator automatycznie
pracuje przez pewien czas w celu
zapewnienia wentylacji wewnątrz
piekarnika.
• Nie oznacza to awarii produktu i
nie trzeba się tym martwić.
Piekarnik nie podgrzewa.
• Jeśli drzwiczki są otwarte
• Zamknij drzwiczki i uruchom
ponownie
• Jeśli przyciski sterowania
piekarnikiem nie są ustawione
prawidłowo
• Przejdź do rozdziału dotyczącego
obsługi piekarnika i zresetuj
piekarnik.
• Jeśli został uruchomiony
bezpiecznik lub rozłącznik w
instalacji domowej
• Wymień bezpiecznik lub zresetuj
obwód. Jeśli zjawisko powtarza
się, wezwij elektryka.
Skrapla się woda.
Przez szczelinę w
drzwiczkach wydobywa się
para.
Rozwiązywanie problemów
70 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 70
2016-12-16
4:45:36
Problem
Przyczyna
Działanie
• Podczas pierwszego użycia
piekarnika grzałka może emitować
dym. Nie oznacza to awarii.
Zjawisko powinno zniknąć po 2-3
uruchomieniach piekarnika.
• Jeśli na grzałce jest jedzenie
• Wystudź piekarnik wystarczająco i
usuń jedzenie z grzałki.
Zapach spalenizny lub
plastiku podczas korzystania
z piekarnika.
• Jeśli użyto pojemników z plastiku
lub innych materiałów, które
nie są odporne na wysokie
temperatury
• Należy używać szklanych
pojemników odpornych na
wysokie temperatury.
Piekarnik nie piecze
prawidłowo.
• Jeśli drzwiczki są często
otwierane podczas pracy
• Nie wolno często otwierać
drzwiczek, chyba że pieczone
produkty wymagają obrócenia na
drugą stronę. Częste otwieranie
drzwiczek powoduje spadek
temperatury wewnętrznej,
co może wpływać na efekty
pieczenia.
Nie słyszę wrzenia wody
podczas pieczenia parowego.
• Dzieje się tak dlatego, że woda
jest podgrzewana za pomocą
grzałki pary.
• Nie oznacza to awarii produktu i
nie trzeba się tym martwić.
Funkcja pieczenia parowego
nie działa.
• Jeśli w dozowniku wody nie ma
wody
• Dolej wody do dozownika i
spróbuj ponowie.
Funkcja czyszczenia parą nie
działa.
• Dzieje się tak dlatego, że
temperatura jest zbyt wysoka
• Poczekaj, aż piekarnik wystygnie,
a następnie użyj funkcji.
Rozwiązywanie problemów
• Podczas początkowej pracy
Dym wydobywa się podczas
pracy.
Polski 71
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 71
2016-12-16
4:45:36
Rozwiązywanie problemów
Kody informacyjne
Jeśli piekarnik nie działa, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Sprawdź w poniższej tabeli i
wypróbuj propozycje rozwiązań.
Kod
Znaczenie
Działanie
C-20
C-21
C-22
Awarie czujników
C-23
C-F1
C-70
C-72
C-F0
Występuje tylko podczas zapisu/
odczytu EEPROM
Problemy związane z parą
Wyłącz piekarnik, a następnie
uruchom ponownie. Jeśli problem
nadal występuje, odłącz całe zasilanie
na około 30 sekund, a następnie
podłącz ponownie.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
Jeśli nie ma komunikacji pomiędzy
główną płytką drukowaną, a podrzędną
płytką drukowaną
Rozwiązywanie problemów
C-F2
Występuje w przypadku problemu z
komunikacją na linii moduł Touch IC <->
micom główny lub podrzędny
Wyłącz piekarnik, a następnie
uruchom ponownie. Jeśli problem
nadal występuje, odłącz całe zasilanie
na około 30 sekund, a następnie
podłącz ponownie.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
C-d0
Problem z przyciskiem
Występuje w przypadku naciśnięcia i
przytrzymania przycisku przez dłuższy
czas.
Wyczyść przyciski i upewnij się, że nie
ma na nich/wokół nich wody. Wyłącz
piekarnik i spróbuj ponownie. Jeśli
problem nadal występuje, skontaktuj
się z lokalnym centrum serwisowym
firmy Samsung.
S-01
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Piekarnik ciągle pracował w ustawionej
temperaturze przez długi okres czasu.
• Poniżej 105 °C — 16 godzin
• Od 105 °C do 240 °C — 8 godzin
• Od 24 5°C do Maks. — 4 godziny
Nie oznacza to awarii systemu. Wyłącz
piekarnik i wyjmij jedzenie. Następnie
spróbuj ponownie w normalny sposób.
72 Polski
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 72
2016-12-16
4:45:36
Dodatek
Tabela z danymi produktu
SAMSUNG
SAMSUNG
NV73J7740RS
Identyfikator modelu
Indeks wydajności energetycznej (Energy Efficiency Index) na komorę (EEI na
komorę)
81,4
A+
Klasa wydajności energetycznej na komorę
Zużycie energii wymagane do podgrzania standardowej porcji w komorze
piekarnika elektrycznego podczas cyklu w trybie konwencjonalnym przypadające
na komorę (całkowita wartość energii elektrycznej)
(zużycie energii na komorę elektryczną)
0,95 kWh/cykl
Zużycie energii wymagane do podgrzania standardowej porcji w komorze
piekarnika elektrycznego podczas cyklu w trybie wentylatora przypadające na
komorę (całkowita wartość energii elektrycznej) (zużycie energii na komorę elektryczną)
0,70 kWh/cykl
Liczba komór
Źródło ciepła na komorę (elektryczność lub gaz)
Ilość na komorę (V)
Typ piekarnika
Ciężar urządzenia (M)
1
elektryczność
73 l
Do zabudowy
40,8 kg
Podane dane są zgodne ze standardem EN 60350-1 i przepisami nr 65/2014 i 66/2014 Komisji Unii
Europejskiej.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Jeśli gotowanie trwa dłużej niż 30 minut,
można wyłączyć kuchenkę około 5–10 minut
przed końcem czasu gotowania, aby
oszczędzić energię. Pozostałe ciepło zostanie
wykorzystane do dokończenia procesu
gotowania.
• Jeśli jest to możliwe, należy piec jedną
potrawę na raz.
Dodatek
• Podczas gotowania drzwiczki piekarnika
muszą być zamknięte. Drzwiczki można
otworzyć, aby odwrócić potrawę. Aby
zachować odpowiednią temperaturę i
oszczędzić energię, nie należy często otwierać
drzwiczek piekarnika podczas gotowania.
• Należy zaplanować proces gotowania
większej liczby potraw, aby uniknąć
wyłączania piekarnika między pieczeniem
potraw. Pomaga to zaoszczędzić energię
i skraca czas ponownego nagrzewania
piekarnika.
Polski 73
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 73
2016-12-16
4:45:36
Notatki
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 74
2016-12-16
4:45:36
Notatki
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 75
2016-12-16
4:45:36
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DG68-00614A-04
NV73J7740RS_EO_DG68-00614A-04_PL.indd 76
2016-12-16
4:45:36
Download PDF