Samsung | AR12MSFHBWKN | Samsung AR12MSFHBWKN Benutzerhandbuch

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ DO NAS
LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Klimatyzator
Instrukcja obsługi
ARMSFH
•• Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
•• Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
4
Podstawowe informacje
12
Opis jednostki wewnętrznej
12
Wyświetlacz
Opis pilota zdalnego sterowania
13
Wkładanie baterii
Obsługa z użyciem pilota zdalnego sterowania
14
Tryby pracy
Kontrola temperatury
Kontrola prędkości obrotowej wentylatora
Kontrola kierunku przepływu powietrza
Funkcje Power Smart
16
Chłodzenie16
Tryb Cool
Funkcja chłodzenia 2-Step
Osuszanie17
Tryb Dry (Chłodzenie)
Ogrzewanie18
Tryb Heat (Chłodzenie)
Funkcje Quick Smart
19
Tryb Auto (Chłodzenie)
Tryb Fan (Chłodzenie)
Funkcja Fast
Funkcja Comfort
Funkcja sygnału dźwiękowego
Funkcja Quiet
Funkcja podświetlenia wyświetlacza
Funkcje oszczędzania energii
23
Oszczędzanie energii
23
Kontrola zużycia energii
Funkcja Single user (Szybkie)
Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia
Funkcja good’sleep (Szybkie)
2 Polski
Czyszczenie i konserwacja
27
Podstawowe informacje na temat czyszczenia
27
Rozwiązywanie problemów
29
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego
wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w którewyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od
innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Polski 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu uzyskania informacji na
temat bezpiecznego i wydajnego użytkowania zaawansowanych funkcji
i możliwości, jakie oferuje to urządzenie.
Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje różne modele urządzeń, które mogą
nieznacznie różnić się od posiadanego klimatyzatora. W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta.Pomoc i
informacje są także dostępne na stronie www.samsung.com.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi
obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować
nieznacznymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.
ależy postępować zgodnie z
N
instrukcjami.
Należy BEZWZGLĘDNIE
powstrzymać się od
wykonywania tej czynności.
ależy upewnić się, że urządzenie jest uziemione, aby uniknąć
N
porażenia prądem elektrycznym.
Należy odłączyć zasilanie.
NIE należy dokonywać
demontażu.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Należy użyć przewodu zasilającego o specyfikacji prądowej równej lub wyższej
od specyfikacji produktu; przewód zasilający powinien być wykorzystywany
wyłącznie z tym urządzeniem. Ponadto nie należy korzystać z przedłużacza.
• Wydłużenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
4 Polski
Instalacja tego urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego
technika lub firmę serwisową.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem, wybuchem, problemami z produktem lub obrażeniami
ciała, a także może spowodować unieważnienie gwarancji mającej zastosowanie
do zamontowanego produktu.
Obok klimatyzatora (ale nie na jego panelach) należy zainstalować odłącznik i
wyłącznik do sterowania działaniem klimatyzatora.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Jednostkę zewnętrzną należy starannie zamocować, aby elementy elektryczne
jednostki nie zostały odsłonięte.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem produktu.
Nie należy montować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów
łatwopalnych. Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach, w których
występuje wilgoć, kurz lub zanieczyszczenie substancjami oleistymi oraz w
lokalizacjach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i wody (w tym deszczu). Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach
narażonych na ryzyko wycieku gazu.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie wolno montować jednostki zewnętrznej na wysokich ścianach zewnętrznych, z
których mogłaby ona spaść.
• W przypadku upadku jednostka zewnętrzna może spowodować obrażenia ciała,
śmierć lub uszkodzenie mienia.
Urządzenie musi zostać odpowiednio uziemione. Nie należy uziemiać urządzenia
poprzez jego podłączenie do rur gazowych, rurociągów wodnych wykonanych z
tworzywa sztucznego ani do kabli sieci telefonicznej.
Polski 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy korzystać z przekładnika. Mogłoby to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
• Różnica w napięciu/częstotliwości/prądzie znamionowym może stać się
przyczyną pożaru.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i wybuchem.
• Należy użyć gniazdka wtykowego z uziemieniem.
PRZESTROGA
Po instalacji należy zakryć klimatyzator workiem polietylenowym,a następnie
zdjąć go przed uruchomieniem urządzenia.
Urządzenie należy zamontować na równym, twardym podłożu, które utrzyma
ciężar urządzenia.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować nietypowymi wibracjami,
hałasem lub problemami z działaniem produktu.
Aby zagwarantować odpowiednie odprowadzanie wody, należy zamontować
prawidłowo wąż odprowadzający.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować przelaniem się wody
i uszkodzeniem mienia. Należy unikać podłączania elementów systemu
odprowadzającego do rur ściekowych, ponieważ w przyszłości może to
spowodować występowanie niepożądanych zapachów.
Podczas instalacji jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że wąż
odprowadzający jest podłączony poprawnie, aby odprowadzanie przebiegało
prawidłowo.
• Woda generowana podczas podgrzewania przez jednostkę zewnętrzną może się
przelać, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia mienia.
Należy zachować ostrożność szczególnie w zimie, ponieważ spadające sople lodu
mogą spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
Nie należy naciągać kabla zasilającego ani nadmiernie go zginać. Kabla zasilającego
nie należy skręcać ani wiązać. Nie należy wieszać kabla zasilającego na
6 Polski
PRZESTROGA
Na czas burzy lub jeśli klimatyzator nie będzie wykorzystywany przez dłuższy
czas należy odłączyć zasilanie, korzystając z wyłącznika.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
W przypadku zalania urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Jeśli urządzenie generuje nietypowe dźwięki, wydobywa się z niego zapach
spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, gazu LPG itp.) należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając kabla zasilającego. Nie należy dotykać
urządzenia ani kabla zasilającego.
• Nie należy korzystać z wywietrznika.
• Powstanie iskry mogłoby spowodować wybuch lub pożar.
W celu przeprowadzenia ponownej instalacji klimatyzatora należy skontaktować
się z najbliższym centrum serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować problemami z
działaniem produktu, wyciekiem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub
pożarem.
Polski 7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
metalowych elementach, umieszczać na kablu zasilającym ciężkich przedmiotów,
wsuwać kabla pomiędzy obiekty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Dostawa produktu nie należy do zakresu świadczonych usług. Ponowna
instalacja produktu w innej lokalizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami
budowlanymi oraz z opłatą instalacyjną.
• Kontakt z najbliższym centrum serwisowym jest niezbędny szczególnie w
przypadku, gdy instalacja produktu ma mieć miejsce w nietypowej lokalizacji,
np. w strefie przemysłowej lub na terenie nadmorskim, gdzie produkt będzie
narażony na działanie soli w powietrzu.
Nie należy dotykać wyłącznika mokrymi rękoma.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy wyłączać klimatyzatora z użyciem wyłącznika w czasie, gdy produkt
nadal działa.
• Wyłączenie i ponowne włączenie klimatyzatora z użyciem wyłącznika może
spowodować powstanie iskry, co z kolei może spowodować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Po rozpakowaniu klimatyzatora należy trzymać jego opakowanie z dala od dzieci,
ponieważ stwarza ono zagrożenie dla dzieci.
• Jeśli dziecko założy sobie worek na głowę, może się udusić.
Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania nie należy dotykać łopatki
regulującej kierunek przepływu powietrza palcami ani rękami.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia.
Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza
klimatyzatora.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie
wkładały palców do produktu.
Nie należy uderzać w klimatyzator ani ciągnąć za jego elementy z nadmierną siłą.
• Mogłoby to spowodować pożar, obrażenia ciała lub problemy z działaniem
produktu.
Nie należy umieszczać w najbliższym otoczeniu jednostki zewnętrznej obiektów,
które mogłyby umożliwić dzieciom wejście na urządzenie.
• Mogłoby to skutkować poważnymi obrażeniami ciała u dzieci.
8 Polski
W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcych, takich
jak woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy, demontażu lub modyfikacji
urządzenia.
• Nie należy korzystać z bezpieczników (Cooper, drut stalowy itp.) innych niż
standardowe.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem, problemami z działaniem urządzenia lub obrażeniami
ciała.
PRZESTROGA
Nie należy umieszczać obiektów ani urządzeń pod jednostką wewnętrzną.
• Woda ściekająca z jednostki wewnętrznej może przyczynić się do powstania
pożaru lub uszkodzenia mienia.
Co najmniej raz w roku należy sprawdzić ramę montażową jednostki zewnętrznej
pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować obrażeniami ciała,
śmiercią lub uszkodzeniem mienia.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed przystąpieniem do zmiany ustawienia
łopatek poziomego przepływu powietrza należy zatrzymać łopatkę pionowego
przepływu powietrza.
Maks. prąd jest mierzony zgodnie z normą IEC dotyczącą bezpieczeństwa,
natomiast prąd jest mierzony zgodnie z normą ISO dotyczącą wydajności
energetycznej.
Polski 9
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Z klimatyzatora nie należy korzystać przez długi czas w pomieszczeniach o słabej
wentylacji ani w pobliżu słabych i chorych osób.
• Mogłoby to być niebezpieczne ze względu na brak tlenu, w związku z czym
zaleca się otwieranie okna co najmniej co godzinę.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stawać na urządzeniu ani stawiać na nim przedmiotów (np. prania,
zapalonych świeczek, zapalonych papierosów, naczyń, środków chemicznych,
metalowych obiektów itp.).
• Mogłoby to skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, problemami
z działaniem urządzenia lub obrażeniami ciała.
Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
• Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze, na
powierzchnię urządzenia.
• Substancje tego rodzaju nie tylko szkodzą ludziom, ale mogą też przyczynić
się do porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru lub wystąpienia
problemów z produktem.
Nie należy pić wody z klimatyzatora.
• Woda z urządzenia może być szkodliwa dla ludzi.
Nie należy wywierać silnego nacisku na pilota zdalnego sterowania ani go
rozmontowywać.
Nie należy dotykać rur podłączonych do produktu.
• Mogłoby to spowodować obrażenia ciała i poparzenia.
Nie należy korzystać z tego klimatyzatora w celu chłodzenia sprzętu precyzyjnego,
żywności, zwierząt, roślin ani kosmetyków ani do żadnego celu innego niż ten, do
jakiego jest przeznaczone urządzenie.
• Mogłoby to spowodować uszkodzenie mienia.
Należy unikać długotrwałego wystawiania osób, zwierząt i roślin na bezpośrednie
działanie strumienia powietrza wydobywającego się z klimatyzatora.
• Mogłoby to wywrzeć szkodliwy wpływ na osoby, zwierzęta lub rośliny.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez
osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, bez nadzoru
lub przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór dzieci dający gwarancję, ze dzieci nie
bawią się urządzeniem.
10 Polski
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie jego
powierzchni wodą. Nie należy używać do czyszczenia urządzenia benzenu,
rozcieńczalników ani alkoholu.
• Mogłoby to spowodować odbarwienie, odkształcenie lub uszkodzenie
urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i
poczekać, aż wentylator przestanie się poruszać.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
PRZESTROGA
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła
jednostki zewnętrznej, ponieważ ma ona ostre krawędzie.
• Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego
technika. Prosimy o kontakt z instalatorem lub z centrum serwisowym.
Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
• W celu wyczyszczenia wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się z centrum
serwisowym.
• Czyszcząc filtr, należy korzystać z opisów w części „Podstawowe informacje na
temat czyszczenia”.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem produktu,
porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
• Podczas wykonywania czynności przy wymienniku ciepła należy zachować
ostrożność w celu uniknięcia obrażeń w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami.
Polski 11
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub
po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po
wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno
pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i
naprawiać urządzenia.
Opis jednostki wewnętrznej
Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej.
05
01
02
Podstawowe informacje
06
07
03
04
01 Wlot powietrza
05 Czujnik temperatury pomieszczenia
02 Filtr powietrza
06 Wyświetlacz
03 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (góra i dół)
07 Przycisk zasilania /
Odbiornik pilota zdalnego sterowania
04 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (lewo i prawo)
Wyświetlacz
01 Wskaźnik temperatury
Wskaźnik resetowania filtra( )
Wskaźnik zużycia energii
Wskaźnik funkcji automatycznego
czyszczenia( )
01
02 Wskaźnik regulatora czasowego/Wskaźnik
funkcji good’sleep
02
03
03 Wskaźnik Smart Saver
04
12 Polski
W przypadku kombinacji systemów ta
funkcja nie jest obsługiwana.
04 Przycisk zasilania
/
Odbiornik pilota zdalnego sterowania
Opis pilota zdalnego sterowania
01 Wskaźnik ustawionej temperatury
05
01
06
02
07
08
03
04
02 Wskaźnik opcji regulatora czasowego
03 Wskaźnik trybu obsługi
04 Wskaźnik opcji
05 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania
baterii
06 Wskaźnik przesyłu
15
10
16
07 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora
08 Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu
powietrza
09 Wskaźnik ustawień
10 Przycisk zasilania
11
17
11 Przycisk temperatury
12 Przycisk opcji
12
18
19
13
13 Przycisk regulacji czasowej
14 Przycisk kierunku / przycisk wyboru
15 Przycisk pionowej modulacji nawiewu
powietrza
20
14
16 Przycisk trybu
17 Przycisk prędkości obrotowej wentylatora
18 Przycisk Jeden użytkownik
19 Przycisk ustawień
20 Przycisk Ustaw
Wkładanie baterii
UWAGA
• Opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
opierają się głównie na przyciskach pilota
zdalnego sterowania.
• Choć na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania widoczne jest oznaczenie funkcji
Virus Doctor(
) / d'light Cool, to opcja ta
nie jest dostępna w omawianym modelu.
Dwie baterie AAA 1,5V
Polski 13
Podstawowe informacje
09
Obsługa z użyciem pilota zdalnego sterowania
Możliwa jest prosta obsługa klimatyzatora poprzez wybór trybu i dostosowanie temperatury,
prędkości obrotowej wentylatora i kierunku strumienia powietrza.
Tryby pracy
Bieżący tryb można zmienić na Auto, Cool, Dry, Fan i Heat,
naciskając przycisk
.
Kontrola temperatury
Podstawowe informacje
W każdym trybie możliwa jest kontrola temperatury:
Tryb
Kontrola temperatury
Auto/Cool/
Heat
Możliwe dostosowanie co 1°C w zakresie
od 16°C do 30°C.
Dry
Możliwe dostosowanie co 1°C w zakresie
od 18 °C do 30°C.
Fan
Brak możliwości dostosowania
temperatury.
UWAGA
Z trybów Cool, Dry i Heat można korzystać w następujących
warunkach:
Tryb
Cool
Dry
Heat
Temperatura
wewnątrz
pomieszczenia
od 16 °C do
32 °C
od 18 °C do
32 °C
27°C lub mniej
Temperatura
na zewnątrz
od -10 °C do
46 °C
od -10 °C do
46 °C
od -15 °C do
24 °C
_
_
wilgotność
Wilgotność
względna na
wewnątrz
poziomie 80%
pomieszczenia
lub niższym
• Jeśli klimatyzator przez dłuższy czas działa w warunkach
wysokiej wilgotności w trybie Cool, może wystąpić
zjawisko kondensacji.
• Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie do -5°C, może
nastąpić spadek wydajności grzewczej do poziomu
odpowiadającego 60–70% wskazanej wydajności.
14 Polski
Model : AJ
Cool
Dry
Heat
Temperatura wewnątrz
pomieszczenia
od 16 °C do 32 °C
od 18 °C do 32 °C
27°C lub mniej
Temperatura na
zewnątrz
od -5 °C do 46 °C
od -5 °C do 46 °C
od -15 °C do
24 °C
Wilgotność wewnątrz
pomieszczenia
wilgotność względna na
poziomie 80% lub niższym
_
_
Uwagi
AJ100 Temperatura na
zewnątrz : od -10˚C do 46˚C .
AJ100 Temperatura na
zewnątrz : od -10˚C do 46˚C .
• Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7˚C. Jeżeli temperatura na zewnątrz
spada do 0˚C lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od
warunków temperaturowych.
• Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32˚C(temperatura w
pomieszczeniu), nie jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.
Kontrola prędkości obrotowej wentylatora
W każdym z trybów można wybrać następujące prędkości
obrotowe wentylatora:
Tryb
Dostępne prędkości obrotowe wentylatora
Auto/Dry
(Auto)
Cool/Heat
(Auto),
(Turbo)
Fan
(Low),
(Low),
(Med),
(High),
(Med),
(High),
(Turbo)
Kontrola kierunku przepływu powietrza
Aby zachować stały kierunek pionowego przepływu
powietrza, należy zatrzymać ruch łopatki pionowego
przepływu powietrza.
W trakcie pracy ►
UWAGA
• W przypadku ręcznego dostosowania pionowej łopatki
regulującej kierunek przepływu powietrza łopatka może
nie zamknąć się całkowicie po wyłączeniu klimatyzatora.
• Kierunkiem pionowego przepływu powietrza można
sterować w trakcie korzystania z funkcji good'sleep w
trybie Heat, ale nie w trybie Cool.
Polski 15
Podstawowe informacje
Tryb
Poziomy przepływ powietrza (ręcznie)
Aby zachować stały kierunek poziomego przepływu
powietrza, należy ręcznie zmienić ustawienie łopatek
poziomego przepływu powietrza.
Funkcje Power Smart
Chłodzenie
Inteligentne funkcje chłodzenia klimatyzatora firmy Samsung zapewniają potężne możliwości i
pozwalają stworzyć komfortowe warunki i zapewnić chłód w zamkniętej przestrzeni.
Tryb Cool
Tryb Cool pozwala zapewnić chłód w gorące dni.
►
► Wybierz opcję Cool.
UWAGA
• W celu zapewnienia optymalnych warunków warto
zwrócić uwagę, by różnica pomiędzy temperaturą
powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz nie przekraczała
5°C w trybie Cool.
• Po wybraniu trybu Cool wybierz żądaną funkcję,
temperaturę oraz prędkość obrotową wentylatora.
–– Aby szybko schłodzić powietrze w pomieszczeniu,
należy wybrać niską temperaturę i wysoką prędkość
obrotową wentylatora.
–– W celu oszczędzania energii należy wybrać wysoką
temperaturę i niską prędkość obrotową wentylatora.
–– Gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia zbliży się
do ustawionej temperatury, sprężarka będzie działała z
niską prędkością, co pozwoli oszczędzać energię.
16 Polski
Funkcja chłodzenia 2-Step
Funkcja chłodzenia 2-Step umożliwia szybkie uzyskanie
zadanej temperatury. W przypadku jej wybrania klimatyzator
automatycznie dostosowuje prędkość obrotową wentylatora i
kierunek przepływu powietrza. Funkcję tę można aktywować
wyłącznie w trybie Cool.
W trybie Cool ►
►

►
Wybierz opcję 2-Step. ►
Funkcja osuszania klimatyzatora firmy Samsung pozwala stworzyć komfortowe warunki i
zapewnić suche powietrze w zamkniętej przestrzeni.
Tryb Dry (Chłodzenie)
Z trybu Dry można korzystać w deszczową pogodę oraz w
warunkach dużej wilgotności powietrza.
►
► Wybierz opcję Dry.
UWAGA
• Im niższa jest zadana temperatura, tym większa jest
wydajność osuszania. Gdy bieżąca wilgotność zdaje się
być wysoka, można obniżyć zadaną temperaturę.
• Nie można korzystać z trybu Dry do ogrzewania. Tryb Dry
pozwala uzyskać efekt uboczny polegający na chłodzeniu.
Polski 17
Funkcje Power Smart
Osuszanie
Ogrzewanie
Funkcje ogrzewania klimatyzatora firmy Samsung pozwalają stworzyć komfortowe warunki i
zapewnić ciepłe powietrze w zamkniętej przestrzeni.
Tryb Heat (Chłodzenie)
Korzystając z trybu Heat, można zapewnić sobie ciepło w
pomieszczeniu.
►
► Wybierz opcję Heat.
UWAGA
• W czasie, gdy klimatyzator się nagrzewa, wentylator może
nie działać przez pierwsze 3–5 minut, co ma zapobiegać
powiewom zimnego powietrza.
• Jeśli klimatyzator nagrzewa powietrze w
niewystarczającym stopniu, należy użyć w połączeniu z
klimatyzatorem dodatkowego urządzenia grzewczego.
Funkcje Power Smart
• Jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, a poziom
wilgotności — wysoki, w trybie ogrzewania na
zewnętrznym wymienniku ciepła może się zbierać szron.
Może to również obniżyć wydajność ogrzewania. W
takiej sytuacji klimatyzator na 5 do 12 minut uruchomi
funkcję odszraniania, aby usunąć szron z zewnętrznego
wymiennika ciepła.
• Przy włączonej funkcji odszraniania wylot powietrza
z jednostki zewnętrznej zostanie zablokowany, aby
uniemożliwić wydostawanie się zimnego powietrza. Po
zakończeniu działania funkcji odszraniania przez chwilę z
wentylatora wydostaje się ciepłe powietrze.
• Cykl funkcji odszraniania można skrócić zależnie od ilości
szronu na jednostce zewnętrznej.
• Cykl funkcji odszraniania można również skrócić zależnie
od poziomu wilgotności w wyniku opadów deszczu i
śniegu.
• Przy włączonej funkcji odszraniania nie można wybrać
innych funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Wybierz je po zakończeniu działania funkcji odszraniania.
18 Polski
Funkcje Quick Smart
Klimatyzator firmy Samsung zapewnia dostęp do szeregu dodatkowych funkcji.
Tryb Auto (Chłodzenie)
Po wybraniu trybu Auto praca klimatyzatora jest regulowana
w sposób automatyczny. Klimatyzator dobierze ustawienia
pozwalające uzyskać w pomieszczeniu optymalne warunki.
►
► Wybierz opcję Auto.
UWAGA
• Jeśli temperatura wewnątrz pomieszczenia wydaje się być
wyższa lub niższa od zadanej temperatury, klimatyzator
automatycznie wytwarza zimne powietrze pozwalające
obniżyć temperaturę lub ciepłe powietrze pozwalające
zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.
Tryb Fan pozwala korzystać z klimatyzatora w sposób
analogiczny do zwykłego wentylatora. Klimatyzator pozwala
uzyskać efekt naturalnej bryzy.
►
► Wybierz opcję Fan.
UWAGA
• Jeśli klimatyzator nie będzie wykorzystywany przez
dłuższy czas, należy osuszyć klimatyzator, uruchamiając
tryb Fan na 3 lub 4 godziny.
• Jednostka zewnętrzna została opracowana w taki
sposób, aby nie działała w trybie Fan, co ma zapobiegać
dostawaniu się zimnego powietrza do wnętrza jednostki.
To zwykły sposób działania urządzenia, który nie stanowi
usterki klimatyzatora.
Polski 19
Funkcje Power Smart
Tryb Fan (Chłodzenie)
Funkcja Fast
Funkcja Fast umożliwia szybkie nagrzanie lub ochłodzenie
powietrza w pomieszczeniu. Ta funkcja umożliwia najszybsze
ogrzanie lub schłodzenie pomieszczenia ze wszystkich funkcji
klimatyzatora. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno
w trybie Cool, jak i Heat.
W trybie Cool lub Heat ►
►

►
Wybierz opcję Fast. ►
Funkcje Power Smart
UWAGA
• Jeśli funkcja Fast zostanie wybrana w czasie korzystania
z funkcji, takich jak 2-Step, Comfort, Single user, Quiet lub
good'sleep, funkcje te zostają anulowane.
• Istnieje możliwość zmiany kierunku przepływu powietrza.
• Nie można zmienić zadanej temperatury ani prędkości
obrotowej wentylatora.
• W przypadku wybrania funkcji Fast w trybie Heat może
nie być możliwe zwiększenie prędkości obrotowej
wentylatora, co ma na celu zapobiegać powstawaniu
podmuchów zimnego powietrza.
Funkcja Comfort
Z funkcji Comfort można skorzystać, gdy efekty działania
używanej aktualnie funkcji grzania lub chłodzenia wydają się
być zbyt intensywne. Klimatyzator umożliwia łagodne grzanie
lub chłodzenie. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno
w trybie Cool, jak i Heat.
W trybie Cool lub Heat ►
►

►
Wybierz opcję Comfort. ►
UWAGA
• Istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury oraz
kierunku przepływu powietrza.
• Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.
• Jeśli funkcja Comfort zostanie wybrana w czasie
korzystania z funkcji, takich jak 2-Step, Fast, Single user,
Quiet lub good'sleep, funkcje te zostają anulowane.
• Jeśli działanie funkcji grzania lub chłodzenia w trybie
Comfort jest zbyt słabe, należy wyłączyć funkcję Comfort.
20 Polski
Funkcja sygnału dźwiękowego
Korzystając z funkcji sygnału dźwiękowego, można włączyć
lub wyłączyć dźwięk towarzyszący naciskaniu przycisków na
pilocie zdalnego sterowania.
►

► Wybierz opcję Beep. ►
Funkcja Quiet
W trybie Cool lub Heat ►
►

►
Wybierz opcję Quiet. ►
UWAGA
• Istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury oraz
kierunku przepływu powietrza.
• Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.
• W przypadku wybrania funkcji Quiet w czasie korzystania
z funkcji, takich jak 2-Step, Fast, Comfort, Single user lub
good'sleep, działanie tych funkcji zostanie anulowane.
Polski 21
Funkcje Power Smart
Z funkcji Quiet można skorzystać w celu zmniejszenia
poziomu hałasu generowanego podczas działania urządzenia.
Korzystanie z tej funkcji jest możliwe zarówno w trybie Cool,
jak i Heat.
Funkcja podświetlenia wyświetlacza
Z funkcji podświetlenia wyświetlacza można skorzystać w
celu włączenia lub wyłączenia podświetlenia wyświetlacza
jednostki wewnętrznej.
►

►
Wybierz opcję
►
Display.
UWAGA
• Funkcja podświetlenia wyświetlacza nie działa, kiedy
jednostka wewnętrzna jest wyłączona.
• Wskaźnik regulatora czasowego ( ) nie znika, nawet po
wyłączeniu funkcji podświetlenia wyświetlacza.
• Jeśli zmienisz bieżący tryb lub funkcję przy włączonej
funkcji podświetlenia wyświetlacza, funkcja podświetlenia
wyświetlacza się wyłączy.
Funkcje Power Smart
22 Polski
Oszczędzanie energii
Inteligentne funkcje oszczędzania energii, w które jest wyposażony klimatyzator firmy Samsung,
pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie.
W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana, ale zaznaczana jest liczba
godzin użytkowania.
Kontrola zużycia energii
Z funkcji Usage można skorzystać w celu sprawdzenia ilości
energii zużytej podczas korzystania z klimatyzatora. Ilość
zużytej energii jest przez kilka sekund wyświetlana na
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej, po czym wyświetlona
zostaje temperatura zadana dla pomieszczenia.
W trakcie pracy ►
►

►
Wybierz opcję Usage. ►
Wyświetlane wartości należą do zakresu od 0,1 kWh do
99 kWh. Zużycie energii jest monitorowane od momentu
włączenia klimatyzatora. Wartość zostaje wyzerowana w
chwili wyłączenia klimatyzatora.
UWAGA
• Zużycie energii można sprawdzić wyłącznie podczas
działania klimatyzatora.
Polski 23
Funkcje oszczędzania energii
• Wartość zużycia energii wyświetlana na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić od
faktycznie zużytej ilości energii elektrycznej.
W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana.
Funkcja Single user (Szybkie)
Funkcja Single user pozwala zmniejszyć zużycie prądu
podczas chłodzenia lub grzania. Korzystanie z tej funkcji jest
możliwe zarówno w trybie Cool, jak i Heat.
W trybie Cool lub Heat
►
UWAGA
• Po uruchomieniu funkcji Single user wskaźnik
zostaje na kilka sekund wyświetlony na wyświetlaczu
pilota zdalnego sterowania, a pionowa modulacja nawiewu
powietrza zostaje uruchomiona automatycznie.
• W przypadku wybrania funkcji Single user w czasie
korzystania z funkcji, takich jak 2-Step, Fast, Comfort,
Quiet lub good'sleep, funkcje te zostaną anulowane.
• Po wybraniu funkcji Single user można zmienić ustawienie
temperatury (od 24°C do 30°C dla trybu Cool i od 16°C do
30°C dla trybu Heat), prędkość obrotową wentylatora oraz
kierunek pionowego przepływu powietrza.
Funkcje oszczędzania energii
• Gdy funkcja Single user zostanie włączona w trybie Cool w
czasie, gdy zadana była temperatura poniżej 24°C, zadana
temperatura zostaje automatycznie podwyższona do 24°C.
Jeśli jednak zadana temperatura mieści się w zakresie od
25°C do 30°C, nie zostaje ona zmieniona.
• Pionowa modulacja nawiewu powietrza pozostaje aktywna
nawet po wyłączeniu funkcji Single user, aż do momentu
jej wyłączenia za pomocą przycisku pionowej modulacji
nawiewu powietrza (
).
• Funkcję Single user można także uruchomić, naciskając
przycisk Options (Opcje) (
).
W trybie Cool lub Heat
►
Wybierz opcję Single user. ►
24 Polski
►

►
Funkcja regulatora czasowego włączenia/
wyłączenia
Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia
umożliwia włączenie lub wyłączenie klimatyzatora po
upływie określonego czasu.

(Spośród opcji Wł., Wył. i
wybierz
opcję Wł. lub Wył..)
(Ustaw czas włączenia/
►
wyłączenia.)
►
• Naciśnij przycisk
(Regulator czasowy), aby zmienić
ustawienie bieżącej funkcji na On, Off lub
(good’sleep).
Symbol (good’sleep) wyświetla się tylko w trybach
Cool i Heat.
Łączenie funkcji regulatora czasowego włączenia i
wyłączenia
Gdy
klimatyzator
jest
wyłączony
Gdy
klimatyzator
jest
włączony
(Przykład) Regulator czasowego włączenia: 3
godziny, regulator czasowego wyłączenia: 5 godzin
Klimatyzator włącza się po upływie 3 godzin od
momentu ustawienia funkcji regulatora czasowego
włączenia/wyłączenia, działa przez 2 godziny, a
następnie automatycznie się wyłącza.
(Przykład) Regulator czasowego włączenia: 3
godziny, regulator czasowego wyłączenia: 1 godzina
Klimatyzator wyłącza się po 1 godzinie od momentu
ustawienia funkcji regulatora czasowego włączenia/
wyłączenia, a następnie włącza się po upływie 2
godzin od momentu jego wyłączenia.
Polski 25
Funkcje oszczędzania energii
UWAGA
• Można wskazać czas od 0,5 godziny do 24 godzin.
Aby anulować działanie funkcji regulatora czasowego
włączenia/wyłączenia, należy ustawić wartość czasu 0,0.
• Po uruchomieniu funkcji regulatora czasowego włączenia/
wyłączenia następuje wyświetlenie wskaźnika regulatora
czasowego ( ) na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
• Po uruchomieniu funkcji regulatora czasowego włączenia
można zmienić tryb działania, jak również zadaną
temperaturę. W trybie Fan nie jest możliwa zmiana
zadanej temperatury.
• Nie można wskazać tego samego czasu dla funkcji
wyłączania i włączania.
Funkcja good’sleep (Szybkie)
Funkcja good'sleep pozwala ustawić warunki optymalne
dla zapewnienia zdrowego snu w nocy, a także umożliwia
oszczędzanie energii. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe
zarówno w trybie Cool, jak i Heat.
W trybie Cool
►
lub Heat

(Spośród opcji Wł.,
Wył. ►
i wybierz opcję
.)
(Ustaw czas działania.) ►
• Naciśnij przycisk
(Regulator czasowy), aby zmienić
ustawienie bieżącej funkcji na On, Off lub
(good’sleep).
UWAGA
• Można wybrać temperaturę z przedziału od 16 °C do 30°C.
Regulacja temperatury jest możliwa w odstępie co 1 °C.
• Poniżej zostały wymienione zalecane i optymalne
temperatury dla funkcji good'sleep:
Funkcje oszczędzania energii
Tryb
Zalecana temperatura
do ustawienia
Optymalna
temperatura do
ustawienia
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
• Po uruchomieniu funkcji good'sleep następuje
wyświetlenie wskaźnika (good’sleep) na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej.
• Można ustawić czas działania funkcji od 0,5 godziny do
12 godzin. Aby anulować działanie funkcji good'sleep,
należy ustawić czas działania funkcji na 0,0.
• Domyślny czas działania dla funkcji good’sleep w trybie
Cool wynosi 8 godzin. Jeśli ustawiony czas działania
funkcji przekracza 5 godzin, na godzinę przed upływem
ustawionego czasu rozpoczyna się proces budzenia.
Po upływie czasu działania następuje automatyczne
wyłączenie klimatyzatora.
• Jeżeli w klimatyzatorze zostały równolegle aktywowane
funkcje regulatora czasowego włączenia/wyłączenia i
funkcja good'sleep, regulator czasowy będzie działał
wyłącznie z uwzględnieniem ostatniej włączonej funkcji.
26 Polski
Podstawowe informacje na temat czyszczenia
Korzystanie z funkcji automatycznego czyszczenia
Czas czyszczenia
(minuty)
Indoorjednostki
unit display
Wyświetlacz
wewnętrznej
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
UWAGA
• Po ustawieniu regulatora czasowego automatycznego czyszczenia symbol trybu Clean
miga, a następnie znika z wyświetlacza pilota zdalnego sterowania. Wskaźnik regulatora
czasowego ( ) wyświetla się również na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej.
• W przypadku wybrania funkcji automatycznego czyszczenia w czasie, gdy klimatyzator jest
wyłączony, działanie funkcji rozpocznie się automatycznie po jej wybraniu. Jeśli klimatyzator
jest włączony, aktywacja funkcji nastąpi natychmiast po zakończeniu działania przez
urządzenie.
• Podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia wewnętrzny wentylator nieustannie
się porusza, a łopatki regulujące kierunek przepływu powietrza pozostają otwarte,
umożliwiając usuwanie powietrza z otoczenia.
Czyszczenie zewnętrznych elementów jednostki wewnętrznej oraz
zewnętrznej strony nagrzewnicy jednostki zewnętrznej
Tkanina nasączona
letnią wodą
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilania z
gniazdka.
Wodą spłukać zabrudzenia.
PRZESTROGA
• Nie należy czyścić wyświetlacza za pomocą zasadowych środków
czyszczących.
Polski 27
Czyszczenie i konserwacja
Miękka szczotka
• Do czyszczenia powierzchni nie należy używać kwasu
siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych
(takich jak rozcieńczalnik, nafta czy aceton). Nie należy
umieszczać na klimatyzatorze żadnych naklejek, ponieważ
mogłyby one spowodować uszkodzenie jego powierzchni.
• W celu przeprowadzenia czyszczenia i kontroli wymiennika
ciepła jednostki zewnętrznej należy skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
Czyszczenie filtra
Odkurzacz
Miękka szczotka
30 minut
Łagodny detergent
Czyszczenie i konserwacja
PRZESTROGA
• Nie należy szorować filtra powietrza szczotką ani innymi
przyborami do czyszczenia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie filtra.
• Podczas suszenia filtra powietrza nie należy wystawiać go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
UWAGA
• Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami
czyszczenia mogą się różnić w zależności od warunków i intensywności eksploatacji
urządzenia.
• Jeśli filtr powietrza zostanie pozostawiony do wyschnięcia w wilgotnym miejscu, może
wytwarzać nieprzyjemne zapachy. Należy go ponownie wyczyścić i pozostawić do
wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji.
28 Polski
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora warto
skorzystać z poniższej tabeli pozwalającej oszczędzić czas i uniknąć
niepotrzebnych wydatków.
Problem
Klimatyzator
w ogóle się nie
uruchamia.
Nie można
zmienić
temperatury.
• Sprawdź stan zasilania, a następnie ponownie
uruchom klimatyzator.
• Włącz wyłącznik, podłącz przewód zasilający,
a następnie ponownie uruchom klimatyzator.
• Upewnij się, że odłącznik jest włączony.
• Sprawdź, czy włączona została funkcja
regulatora czasowego wyłączenia. Ponownie
włącz klimatyzator, naciskając przycisk
Zasilania.
• Sprawdź, czy w urządzeniu nie został
wybrany tryb Fan lub Fast. W przypadku
tych trybów wybór temperatury w
klimatyzatorze następuje automatycznie, a
zmiana temperatury nie jest możliwa.
• Sprawdź, czy zadana temperatura jest
wyższa (w trybie Cool) lub niższa (w trybie
Heat) od bieżącej temperatury. Naciśnij
przycisk Temperatury na pilocie zdalnego
sterowania, aby zmienić temperaturę.
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest
zablokowany przez zanieczyszczenia.
Zablokowany filtr powietrza powoduje
obniżenie wydajności chłodzenia/grzania.
Zanieczyszczenia należy regularnie usuwać.
• Sprawdź, czy jednostka zewnętrzna nie jest
czymś przykryta oraz czy nie znajdują się
wokół niej przeszkody. Zdejmij z jednostki
wszystkie przedmioty i usuń z jej otoczenia
przeszkody.
Polski 29
Czyszczenie i konserwacja
Chłodne
lub ciepłe
powietrze nie
wydobywa się z
klimatyzatora.
Rozwiązanie
Problem
Chłodne
lub ciepłe
powietrze nie
wydobywa się z
klimatyzatora.
Czyszczenie i konserwacja
Nie można
zmienić
kierunku
przepływu
powietrza.
Nie można
zmienić
prędkości
obrotowej
wentylatora.
30 Polski
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy w klimatyzatorze nie
uruchomiła się funkcja odmrażania. Gdy
zimą tworzy się lód lub gdy temperatura na
zewnątrz spada do bardzo niskich wartości,
w klimatyzatorze zostaje automatycznie
uruchomiona funkcja odmrażania. W czasie
działania tej funkcji wentylator jednostki
wewnętrznej nie porusza się, a ciepłe
powietrze nie jest wydmuchiwane.
• Sprawdź, czy drzwi i okna nie są otwarte.
Może to obniżyć wydajność chłodzenia lub
ogrzewania. Zamknij drzwi i okna.
• Sprawdź, czy klimatyzator zostaje włączony
zaraz po zakończeniu chłodzenia lub grzania.
Jeśli tak, oznacza to, że działa wyłącznie
wentylator; takie rozwiązanie ma służyć
ochronie sprężarki jednostki zewnętrznej.
• Sprawdź, czy rura nie jest zbyt długa.
Gdy długość rury przekracza maksymalną
wartość, może to obniżyć wydajność
chłodzenia i grzania.
• Sprawdź, czy nie została wybrana opcja
good'sleep. W czasie działania tej funkcji nie
ma możliwości zmiany kierunku przepływu
powietrza. (Zmiana kierunku przepływu
powietrza jest jednak możliwa, jeśli ta
funkcja została uruchomiona w trybie Heat.)
• W przypadku trybów Auto, Dry lub Fast
oraz po uruchomieniu funkcji good'sleep
w trybie Cool klimatyzator automatycznie
kontroluje prędkość obrotową wentylatora i
nie jest możliwa jej ręczna zmiana.
Problem
Rozwiązanie
Pilot zdalnego
sterowania nie
działa.
• Wymień baterie w pilocie na nowe.
• Upewnij się, że pomiędzy pilotem zdalnego
sterowania i czujnikiem nie znajdują się
żadne przeszkody.
• Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie
znajduje się silna aparatura oświetleniowa.
Intensywne światło wydobywające się z
żarówek fluorescencyjnych lub znaków
neonowych może zakłócać fale elektryczne.
Funkcja
regulatora
czasowego
włączenia/
wyłączenia nie
działa.
• Sprawdź, czy po ustawieniu czasu dla
funkcji na pilocie został naciśnięty Przycisk
Ustawień.
Wskaźnik ciągle
miga.
Polski 31
Czyszczenie i konserwacja
Podczas
działania
klimatyzatora
do
pomieszczenia
przenikają
zapachy.
• Naciśnij przycisk Zasilania, aby wyłączyć
klimatyzator lub odłącz urządzenie od
zasilania. Jeśli wskaźnik nadal miga,
skontaktuj się z centrum serwisowym.
• Sprawdź, czy klimatyzator nie działa w
obszarze występowania dymu. Przewietrz
pomieszczenie lub uruchom klimatyzator
w trybie Fan na 3–4 godziny. (Konstrukcja
klimatyzatora nie obejmuje żadnych
elementów, które emitowałyby intensywny
zapach.)
• Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest
czysty. Wąż odprowadzający należy
regularnie czyścić.
Problem
Wyświetlane
jest wskazanie
błędu.
Urządzenie
hałasuje.
Z jednostki
zewnętrznej
wydobywa się
dym.
Ze złączy
rurowych
jednostki
zewnętrznej
kapie woda.
Rozwiązanie
• Jeśli wskaźnik jednostki wewnętrznej
miga, skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym. Zanim skontaktujesz się z
centrum serwisowym, zapisz kod błędu, by
móc go podać pracownikom centrum.
• Zmiany w przepływie środka chłodzącego
mogą w zależności od stanu klimatyzatora
powodować hałas. To normalne zjawisko.
• Dym może nie być oznaką pożaru, a
jedynie parą generowaną przez zewnętrzny
wymiennik ciepła podczas działania funkcji
odmrażania w trybie Heat w zimie.
• Gwałtownym zmianom temperatury
otoczenia może towarzyszyć zjawisko
kondensacji, w wyniku którego skrapla się
woda. To normalne zjawisko.
Aby pełnić funkcję przeciwbakteryjną, produkt został pokryty
środkiem biobójczym w postaci zeolitu srebrowo-cynkowego.
Czyszczenie i konserwacja
32 Polski
Download PDF