Samsung | AM071FNFDEH | Samsung Vertical Instrukcja obsługi

Floor Standing Unit
AMFNFDEH
AMFBFDEH
Air Conditioner
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU DB68-03677A-06
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_EN_03677A-05.indd 3
2016-04-06 오후 2:25:11
funkcje klimatyzatora
• Orzeźwiająco chłodna oferta na lato
Podczas parnych letnich dni i długich niespokojnych nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę
od gorąca, niż chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy klimatyzator przyniesie
koniec wyczerpującym letnim dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco
własnym klimatyzatorem.
• Efektywność kosztowa
Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną moc chłodzenia latem, ale także
efektywną metodę ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu systemowi z pompą ciepła.
Ta technologia jest aż do 300% efektywniejsza w porównaniu do ogrzewania elektrycznego,
dlatego umożliwia dalszą redukcję kosztów eksploatacyjnych. Teraz jeden klimatyzator zaspokoi
wszystkie Twoje potrzeby związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok.
• Elastyczna instalacja
Klimatyzator typu kanałowego zajmuje mniej miejsca i oferuje różnorodne rozwiązania,
dostosowane do dowolnych kształtów pomieszczenia i umożliwiające spełnienie różnych
wymogów w zakresie przepływu powietrza. W przypadku urządzeń tego typu wlot powietrza
może zostać ustawiony zarówno u dołu, jak i z tyłu urządzenia, co daje większą elastyczność
instalacji.
02
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 2
2016-04-06 오전 11:45:54
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
W celu zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym, należy odłączać zasilanie przed serwisowaniem,
czyszczeniem i instalacją klimatyzatora.
POLSKI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed zastosowaniem klimatyzatora, należy gruntownie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu jego
bezpiecznego użytkowania a także korzystania z jego szerokiego zakresu stosowanych funkcji.
Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje różne modele klimatyzatora, jego charakterystyka może
nieznacznie się różnić od opisanej w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań, należy
skontaktować się z najbliższym punktem obsługi serwisowej, lub uzyskania pomocy i niezbędnych
informacji na stronie www.samsung.com.
Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała, a nawet spowodować śmierć.
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do
lekkich obrażeń ciała, lub uszkodzenia urządzenia.
W celu ograniczenia powstania pożaru, eksplozji, porażenia
prądem lub urazów ciała podczas stosowania klimatyzatora,
należy przestrzegać następujące instrukcje dotyczące
bezpiecznego jego użytkowania:
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia
porażenia prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga.
Celem niniejszych znaków ostrzegawczych jest zapobieganie urazom ciała.
Należy je gruntownie przestrzegać.
Po zapoznaniu się z niniejszym rozdziałem, należy przechowywać niniejszą instrukcję w
dostępnym miejscu, w celu korzystania z niej w razie potrzeby.
03
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 3
2016-04-06 오전 11:45:54
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Nie instalować klimatyzatora w pobliżu niebezpiecznych substancji czy
wyposażenia z otwartym ogniem, w celu uniknięcia spowodowania pożaru,
eksplozji, lub urazów ciała.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub powodujące eksplozję.
Nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w mało stabilnym miejscu czy
elewacji, gdzie istnieje zagrożenie upadku całej konstrukcji.
• Upadek urządzenia zewnętrznego, może spowodować urazy ciała lub uszkodzenie
materialne.
Jakiekolwiek dokonane modyfikacje, a nie wymienione w niniejszej
instrukcji instalacyjnej, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, W
takich przypadkach, użytkownik ponosi wszelkie koszta związane z naprawą
urządzenia.
Instalować klimatyzator z dala od bezpośredniego światła słonecznego,
urządzeń grzewczych, i wilgotnych miejsc.
• Żaluzje okienne powinny być zaciągnięte, w celu uzyskania lepszej wydajności
chłodzenia i uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy wymieniać i podłączać wtyczki do innego przewodu zasilającego.
Nie należy szarpać przewodu zasilającego i dotykać wtyczki rękoma.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
Nigdy nie należy stosować uszkodzonej lub zabrudzonej wtyczki przewodu
zasilającego, czy luźnego gniazdka.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
Klimatyzator musi być wyposażony w wyłącznik obwodu i bezpiecznik na
wypadek jego przeciążenia.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy wkładać palców czy jakichkolwiek obcych przedmiotów w otwory
wentylacyjne w trakcie działania klimatyzatora.
• Nie należy dopuszczać dzieci w pobliże klimatyzatora, w celu zapobiegania urazom
ciała. Potencjalne zagrożenia spowodowania urazów ciała.
Upewniać się, że woda nie przedostaje się do klimatyzatora.
• Potencjalne zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
• W przypadku przedostania się wody do klimatyzatora, należy zatrzymać i natychmiast
odłączyć źródło zasilania.
Wyłączyć klimatyzator przy zastosowaniu dostarczonego pilota zdalnego
sterowania lub odpowiedniego wyposażenia kontrolnego(jeżeli znajduje
się w wyposażeniu). Nie odłączać wtyczki zasilającej, w celu wyłączenia
urządzenia(jedynie w przypadku niespodziewanego zagrożenia).
04
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 4
2016-04-06 오전 11:45:54
POLSKI
Nie eksploatować klimatyzatora przez nadmierny okres czasu w pomieszczeniu
z zamkniętymi drzwiami, w których przebywają dzieci lub osoby starsze i
niepełnosprawne.
• Należy wietrzyć pomieszczenie przynajmniej co godzinę, w celu zapobiegania
niedoboru tlenu.
Klimatyzator jest zbudowany z wirujących elementów. Nie dopuszczać dzieci w
pobliże klimatyzatora, w celu zapobiegania urazom ciała.
Upewnić się, że dzieci nie mają dostępu do klimatyzatora, a także że nie
urządzają zabaw w jego pobliżu.
Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
• Istnieje zagrożenie uszkodzenia elementów klimatyzatora, co może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• W przypadku potrzeby oczyszczenia wnętrza klimatyzatora, należy skontaktować z
punktem obsługi serwisowej.
Nie należy podłączać klimatyzatora wraz z urządzeniami grzewczymi,
samodzielnie dokonywać demontażu lub jakichkolwiek napraw.
• Potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowego działania, pożarowe lub
porażenia prądem elektrycznym. W przypadku potrzeby dokonania jakiejkolwiek
naprawy, skontaktować się z punktem obsługi serwisowej.
W przypadku potrzeby instalacji, demontażu i ponownej instalacji
klimatyzatora, należy skontaktować się z punktem obsługi serwisowej lub z
miejscem jego zakupu.
• Niewłaściwa instalacja klimatyzatora, może spowodować jego nieprawidłowe
działanie, wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• W przypadku instalacji klimatyzatora w szczególnych miejscach takich, jak fabryki,
zasolone nadmorskie tereny, należy skontaktować się z punktem obsługi serwisowej
lub miejscem jego zakupu, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
• Urządzenie musi zostać zainstalowane z zachowaniem wymaganych odległości,
w celu umożliwienia swobodnego dostępu do urządzenia z każdej jego strony,
gwarantujących właściwą jego konserwację czy dokonanie naprawy. Elementy
urządzenia musza być łatwo dostępne i łatwe w demontażu, z zachowaniem środków
bezpieczeństwa (w trosce o ludzi i elementy urządzenia).
Skontaktować się z przedstawicielem handlowym, biorąc pod uwagę podjęcie
odpowiednich środków, w celu zapobiegania przekroczeniu dozwolonego
stężenia czynnika chłodzącego.
• Występowanie jakichkolwiek wycieków czynnika chłodzącego, w wyniku przekroczenia
jego dozwolonego stężenia, może spowodować niedobory tlenu w pomieszczeniu.
W przypadku wystąpienia wilgoci w urządzeniu wewnętrznym, należy
natychmiast wyłączyć zasilanie klimatyzatora i skontaktować się z punktem
obsługi serwisowej.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
Zawsze należy się upewniać, czy zasilanie urządzenia jest zgodne z
aktualnymi standardami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania tego
rodzaju wyposażenia. Zawsze instalować klimatyzator zgodnie a aktualnymi
lokalnymi standardami, dotyczącymi bezpiecznego użytkowania tego rodzaju
wyposażenia.
05
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 5
2016-04-06 오전 11:45:54
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE (KONTYNUACJA)
Należy sprawdzić czy napięcie znamionowe i częstotliwość sieci energetycznej
spełnia specyfikacje, i czy to zasilanie jest wystarczające dla prawidłowego
działania pozostałych urządzeń domowych, podłączonych do tej samej sieci
energetycznej.
Stosować tylko znamionowe bezpieczniki.
• Nigdy nie stosować przewodów elektrycznych jako bezpieczników. Takie czynności
mogą spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie stosować nadmiernego nacisku lub umieszczać ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
Nie należy też nadmiernie wyginać przewodu zasilającego.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
W celu zabezpieczenia produktu przed wodą i porażeniem prądem
elektrycznym, przewód zasilający urządzania wewnętrzne i zewnętrze
powinien być poprowadzony w rurce izolacyjnej.
Podczas obsługi lub zamykania przedniego panelu urządzenia, zastosować
stabilny podest i zachowywać ostrożność.
Odłączyć klimatyzator od głównego zasilania przed demontażem lub
dokonywaniem napraw.
Przeczyścić klimatyzator po zatrzymaniu działania wewnętrznego jego
wentylatora.
• Potencjalne zagrożenia urazów ciała lub porażenia prądem elektrycznym.
Stosować tylko gniazdka zasilające, które posiadają uziemienie. Gniazdo
zasilające musi być wyłącznie zastosowane tylko do zasilania klimatyzatora.
• Nieprawidłowa instalacja uziemiająca może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Należy się upewnić, że urządzenie zostało uziemione. Nie należy podłączać
przewodu instalacji uziemiającej do instalacji gazowych, wodnych lub
telefonicznych.
• Nieprawidłowa instalacja uziemiająca urządzenia może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
W przypadku poczucia swądu palącego się plastiku, usłyszenia niepokojących
odgłosów, czy zaobserwowania wydobywającego się dymu z urządzenia,
należy natychmiast odłączyć urządzenie i skontaktować się z punktem obsługi
serwisowej.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
06
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 6
2016-04-06 오전 11:45:54
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
POLSKI
Nie tarasować lub umieszczać jakichkolwiek przedmiotów przed
klimatyzatorem. Nie wchodzić, zawieszać lub umieszczać jakichkolwiek
ciężkich przedmiotów na klimatyzatorze.
• Potencjalne zagrożenia urazów ciała.
W przypadku wystąpienia uszkodzenia klimatyzatora z powodu
niedostosowania się do warunków instalacji zawartych w niniejszej instrukcji,
zostanie nałożona dodatkowa opłata za jego ponowną instalację i montaż.
• Próby naprawy klimatyzatora przez niewykwalifikowany personel, może doprowadzić
do nieprawidłowego jego działania, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Nie należy rozpylać łatwopalnych gazów, np. środków owadobójczych w
pobliżu klimatyzatora.
• Potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowego działania, pożarowe lub
porażenia prądem elektrycznym.
Nie otwierać przedniej kratownicy podczas działania klimatyzatora.
• Potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowego działania, lub porażenia prądem
elektrycznym.
Chłodne powietrze z klimatyzatora nie powinni być skierowane bezpośrednio
w kierunku ludzi, zwierząt domowych lub roślin.
• Takie działanie może być szkodliwe dla zdrowia ludzi I zwierząt, a także szkodzić
roślinom.
Nie należy pić wody pochodzącej z klimatyzatora.
• Potencjalne zagrożenia szkodliwe dla zdrowia.
Nie zezwalać dzieciom na zabawy w pobliżu klimatyzatora.
Nie stosować klimatyzatora jako środka do chłodzenia żywności, roślin,
kosmetyków czy zwierząt domowych lub innych urządzeń.
Nie narażać klimatyzatora na nadmierne naprężenia.
• Potencjalne zagrożenie pożarowe, nieprawidłowego działania lub urazów ciała z
powodu przypadkowego upadku urządzenia.
Nie stosować wody bezpośrednio na klimatyzator lub benzenu,
rozpuszczalników czy alkoholu do czyszczenia urządzenia.
• Potencjalne zagrożenia pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym.
• Potencjalne zagrożenie uszkodzenia klimatyzatora.
Nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze, zwłaszcza
pojemników zawierających substancje płynne.
Nie należy dotykać instalacji rurowej klimatyzatora.
07
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 7
2016-04-06 오전 11:45:54
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE (KONTYNUACJA)
Instalować wewnętrzne urządzenia klimatyzatora z dala od wyposażenia
oświetleniowego, emitującego intensywne światło.
• W przypadku stosowania pilota zdalnego sterowania, mogą występować zakłócenia
odbioru z powodu nadmiernego oświetlenia w pomieszczeniu.
Instalować zewnętrzne urządzenia klimatyzatora tam, gdzie hałas i wibracje
działającego klimatyzatora nie powodują zakłócania spokoju sąsiadów,
sąsiadów, a także w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację.
• Potencjalne zagrożenie nieprawidłowego działania.
• Hałas działającego urządzenia, może zakłócać spokój sąsiadów.
Upewnić się, że nie występują żadne przeszkody, które mogą zakłócać
prawidłowe działanie klimatyzatora.
Zapewnić wystarczającą przestrzeń dla swobodnego obiegu powietrza.
• Niewystarczająca wentylacja, może powodować niską wydajność klimatyzatora.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, może on zostać wymieniony
tylko przez producenta lub wykwalifikowany personel.
W przypadku przerwy w dostawie prądu podczas działania klimatyzatora,
należy natychmiast go wyłączyć.
Maksymalnie dopuszczalna wartość prądu jest zgodna ze standardami IEC a
także standardami ISO, w celu uzyskania najlepszej wydajności energetycznej.
Po dostawie urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu
podczas transportu. W przypadku uszkodzenia klimatyzatora, nie należy go
instalować tylko skontaktować się niezwłocznie z punktem jego zakupu.
Wewnętrzną temperaturę pomieszczenia należy utrzymywać na stabilnym
poziomie, aby nie dopuszczać do nadmiernego wychłodzenia zwłaszcza, gdy
przebywają w nim dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.
Opakowanie klimatyzatora a także zużyte baterie pilota zdalnego sterowania
(opcjonalnie), muszą zostać utylizowane zgodnie z krajowymi standardami.
Zastosowany czynnik chłodzący w klimatyzatorze, musi być potraktowany jako
odpady chemiczne. Pozbywać się zużytego czynnika chłodzącego zgodnie z
krajowymi standardami.
Instalacja klimatyzatora i jego próbne uruchomienie, musi być wykonywana
przez wykwalifikowany personel techniczny.
Wąż odpływowy klimatyzatora, musi zostać podłączony w sposób pewny, aby
zapewnić właściwy odpływ wody.
08
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 8
2016-04-06 오전 11:45:55
POLSKI
Sprawdzać co najmniej raz do roku, czy podkładki instalacyjne urządzenia
zewnętrznego nie uległy uszkodzeniu.
• Potencjalne zagrożenia urazów ciała lub strat materialnych.
Podczas stosowania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, odległość
między nim a klimatyzatorem nie powinna być większa niż 7 metrów.
W przypadku nie stosowania pilota zdalnego sterowania przez dłuższy okres
czasu, należy usuwać z niego baterie, aby zapobiegać wyciekom elektrolitu.
Podczas czyszczenia zewnętrznego urządzenia, żebra wymiennika ciepła
należy czyścić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
• Noszenie rękawic ochronnych zabezpiecza dłonie przed skaleczeniem.
Upewniać się, że skroplona woda cieknąca z węża odpływowego spływa w
sposób prawidłowy i bezpieczny.
Urządzenie to, nie powinno być stosowane przez osoby (włączając dzieci) o
ograniczonej zdolności ruchowej czy upośledzonych, lub wykazujących się
brakiem dostatecznej wiedzy i doświadczenia chyba, że są one pod opieką osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Młodsze dzieci powinny znajdować
się pod opieką osób dorosłych, by nie dopuścić do zabaw w pobliżu urządzeń
klimatyzatora.
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od
lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem
lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia
i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą
samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.
Sprawność, połączenia elektryczne, instalację rurową i zewnętrzna obudowa
klimatyzatora musi być sprawdzana regularnie przez wykwalifikowany
personel techniczny.
Nie otwierać drzwi i okien w chłodzonym pomieszczeniu w trakcie działania
klimatyzatora chyba, że jest to konieczne.
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych klimatyzatora. Zablokowania
obiegu powietrza, może spowodować nieprawidłowe działanie lub niską
wydajność klimatyzatora.
Upewniać się, że pod urządzeniem wewnętrznym nie znajdują się żadne
zbędne przedmioty.
• Potencjalne zagrożenie pożarowe lub strat materialnych.
Klimatyzator powinien być stosowany tylko do celów, do których został
zaprojektowany. Urządzenie wewnętrzne klimatyzatora nie powinno być
instalowane w pomieszczeniach przeznaczonych do prania.
09
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 9
2016-04-06 오전 11:45:55
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE (KONTYNUACJA)
Urządzenie to, musi zostać zainstalowane zgodnie z zachowaniem odległości
wskazanych w instrukcji obsługi, w celu zapewnienia łatwego dostępu z
każdej strony urządzenia, a także by umożliwić dokonywanie czynności
konserwacyjnych i napraw. Elementy urządzenia klimatyzatora muszą
być łatwo dostępne, w celu ich demontażu w warunkach całkowitego
bezpieczeństwa dla ludzi i samego urządzenia.
Z tego też powodu, nieprzestrzeganie warunków zawartych w niniejszej
instrukcji instalacyjnej, spowoduje utratę udzielonej gwarancji i poniesienie
kosztów przez użytkownika, wynikających z naprawy i dostępu do urządzenia
(z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami), które
wymagają zastosowania pasów zabezpieczających, ciężarówek, rusztowań, czy
jakichkolwiek innych środków.
Upewnić się, że wyłączniki zabezpieczające i zasilania zostały prawidłowo
zainstalowane.
Nie stosować klimatyzatora w przypadku jego uszkodzenia. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zatrzymać
działanie klimatyzatora i odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilającego.
W przypadku nie stosowania klimatyzatora przez dłuższy okres czasu
(przykładowo przez kilka miesięcy), należy odłączyć go od gniazda
zasilającego.
W przypadku potrzeby dokonania naprawy klimatyzatora, należy
skontaktować się z punktem jego zakupu lub punktem obsługi serwisowej.
• Próby naprawy lub demontażu klimatyzatora przez niewykwalifikowany personel,
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
10
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 10
2016-04-06 오전 11:45:55
Spis treści
Zapoznanie się z klimatyzatorem
OBSŁUGA KLIMATYZATORA
13
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
KLIMATYZATORA
14
ZAŁĄCZNIK
18
INSTALACJA KLIMATYZATORA
21
POLSKI
12
12 Jednostka podłogowa
13 Wskazówki dotyczące obsługi klimatyzatora
14 Czyszczenie filtra
14
Filtr powietrza
16 Konserwacja klimatyzatora
16
Okresowe kontrole
17Zabezpieczenia wewnętrzne działające za
pośrednictwem systemu sterowania jednostki
18 Wyszukiwanie i usuwanie usterek
19 Zakresy robocze
20 Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
21 Część instalacyjna
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać
razem z innymi odpadami komercyjnymi.
11
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 11
2016-04-06 오전 11:45:55
Zapoznanie się z
klimatyzatorem
Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że będą się Państwo cieszyć funkcjami
urządzenia w chłodnym lub ciepłym otoczeniu, osiąganym z optymalną wydajnością.
Aby wykorzystać pełnię możliwości klimatyzatora, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed
rozpoczęciem jego użytkowania.
JEDNOSTKA PODŁOGOWA
Otwór wylotowy powietrza
Filtr
Otwór wlotowy powietrza
W zależności od modelu wygląd klimatyzatora może się nieco różnić od przedstawionego na
ilustracji
12
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 12
2016-04-06 오전 11:45:55
Obsługa klimatyzatora
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI KLIMATYZATORA
przedstawiono wskazówki, których należy przestrzegać podczas korzystania z klimatyzatora.
ZALECENIE
Chłodzenie
• Jeżeli temperatura panująca na zewnątrz jest o wiele wyższa od wybranej
temperatury w pomieszczeniu, osiągnięcie żądanego stopnia chłodzenia
może zająć nieco czasu.
• Unikać gwałtownego obniżania temperatury. Powoduje to marnotrawstwo
energii, a pomieszczenie wcale nie schładza się szybciej.
Ogrzewanie
• Z uwagi na to, że klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierając energię
cieplną z powietrza na zewnątrz, wydajność ogrzewania może spaść, gdy
temperatury panujące na zewnątrz są wyjątkowo niskie. Jeżeli mają Państwo
wrażenie, że klimatyzator nie nagrzewa dostatecznie pomieszczenia, zaleca
się skorzystanie z dodatkowego urządzenia grzewczego w połączeniu z
klimatyzatorem.
Odszranianie
• Gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, z uwagi na różnicę
temperatury pomiędzy jednostką a powietrzem na zewnątrz, powstaje szron.
Gdy do tego dochodzi:
- Klimatyzator przestaje nagrzewać pomieszczenie.
- Klimatyzator przełącza się samoczynnie na tryb odszraniania na 10 minut.
- Para powstająca na jednostce zewnętrznej w trybie odszraniania jest
bezpieczna.
Sytuacja taka nie wymaga żadnej interwencji; po upływie około 10 minut
klimatyzator powraca do normalnej pracy.
POLSKI
ZAGADNIENIE
Po rozpoczęciu odszraniania urządzenie nie działa w zwykły sposób.
Wentylator
• Na początku wentylator może nie działać przez 3-5 minut, aby zapobiec
podmuchom zimnego powietrza podczas rozruchu klimatyzatora.
Wysoka temperatura w
pomieszczeniu/
na zewnątrz
• Jeżeli zarówno temperatura panująca w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz
są wysokie, a klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, od czasu do
czasu może dochodzić do zatrzymania wentylatora i sprężarki jednostki
zewnętrznej. Jest to normalne zjawisko; należy zaczekać na ponowne
włączenie klimatyzatora.
Awaria zasilania
• Awaria zasilania podczas pracy klimatyzatora powoduje jego
natychmiastowe zatrzymanie i wyłączenie. Po przywróceniu zasilania
klimatyzator uruchamia się samoczynnie.
Mechanizm
zabezpieczający
• Jeżeli klimatyzator został dopiero co włączony po zatrzymaniu pracy lub
podłączeniu do zasilania, w celu ochrony sprężarki jednostki zewnętrznej
przez 3 minuty nie wychodzi z niego chłodne/ciepłe powietrze.
13
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 13
2016-04-06 오전 11:45:55
Czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
CZYSZCZENIE FILTRA
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra należy się upewnić, że jednostka została odłączona od zasilania. Czynność
ta nie wymaga użycia żadnych specjalnych narzędzi.
Filtr powietrza
Przeznaczony do wielokrotnego czyszczenia filtr powietrza wychwytuje duże cząstki zanieczyszczeń
z powietrza. Filtr te można czyścić odkurzaczem lub myć go ręcznie.
1. Odkręcić śruby (8) z górnej części jednostki wewnętrznej.
Obudowa przednia
Śruby
2. Zdjąć obudowę przednią, odkręcając w tym celu śruby (8) po jej lewej/prawej stronie.
Śruba
3. Wyjąć filtr powietrza.
14
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 14
2016-04-06 오전 11:45:55
4. Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką.
Gdy kurz jest zbyt ciężki, należy opłukać filtr powietrza ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu.
Jednak pocieranie filtra powietrza podczas mycia może spowodować jego uszkodzenie.
POLSKI
5. Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu i włożyć go ponownie do jednostki
wewnętrznej.
Podczas suszenia filtra nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. W
przeciwnym wypadku filtr powietrza może ulec zniekształceniu.
6. Nacisnąć przycisk resetu filtra na pilocie.
• Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie lub gdy zaświeci się wskaźnik filtra (
) na pilocie. Jednak
częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od otoczenia i godzin eksploatacji, więc w
zapylonym otoczeniu okres ten powinien być krótszy.
• Jeżeli filtr został wyczyszczony, mimo że nie zaświecił się wskaźnik filtra (
wyczyszczeniu należy nacisnąć przycisk resetu filtra.
), po jego
15
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 15
2016-04-06 오전 11:45:55
Czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
KONSERWACJA KLIMATYZATORA
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, należy go wysuszyć, aby zachować go w
jak najlepszym stanie.
1. Osuszyć dokładnie klimatyzator, uruchamiając go w trybie wentylatora na 3-4 godziny, po czym
wyjąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli w obrębie podzespołów pozostanie wilgoć, może dojść do
uszkodzenia wewnętrznego urządzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora osuszyć ponownie podzespoły wewnętrzne,
uruchamiając urządzenie na 3-4 godziny w trybie wentylatora. Pomoże to usunąć nieprzyjemne
zapachy spowodowane przez nagromadzoną wilgoć.
Okresowe kontrole
W celu utrzymania klimatyzatora w doskonałym stanie zalecamy zapoznanie się z zaleceniami
podanymi w poniżej tabeli.
Typ
Opis
Czyszczenie filtra powietrza (1)
Jednostka
wewnętrzna
Co miesiąc
Co 4
miesiące

Czyszczenie pojemnika na skropliny (2)

Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)

Czyszczenie rury spustowej skroplin (2)

Wymiana baterii w pilocie (1)
Czyszczenie wymiennika ciepła na zewnątrz
jednostki (2)
Jednostka
zewnętrzna
Raz w
roku


Czyszczenie wymiennika ciepła na wewnątrz
jednostki (2)

Czyszczenie podzespołów elektrycznych
strumieniami powietrza (2)

Kontrola dokładnego dokręcenia wszystkich
podzespołów elektrycznych (2)

Czyszczenie wentylatora (2)

Kontrola dokładnego dokręcenia wszystkich
elementów wentylatora (2)

Czyszczenie pojemnika na skropliny (2)

Opisane czynności związane z kontrolami i konserwacją są niezbędne dla zagwarantowania
sprawności klimatyzatora. Częstotliwość wykonywania tych czynności zmienia się w zależności
od charakterystyki miejsca, ilości kurzu itp.
(1) Jeżeli miejsce instalacji jest bardzo zapylone, opisane czynności należy wykonywać częściej.
(2) Czynności te muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel. W celu
uzyskania szczegółowych informacji zapoznać się z podręcznikiem instalacji.
16
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 16
2016-04-06 오전 11:45:55
Zabezpieczenia wewnętrzne działające za pośrednictwem systemu
sterowania jednostki
Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia usterki wewnętrznej w
obrębie klimatyzatora.
Opis
Zabezpieczenie przed
zimnym powietrzem
Podczas ogrzewania pomieszczenia przy pomocy pompy ciepła wentylator
wewnętrzny pozostaje wyłączony w celu ochrony przed zimnym powietrzem.
Cykl odszraniania
Podczas ogrzewania pomieszczenia przy pomocy pompy ciepła wentylator
wewnętrzny pozostaje wyłączony w celu ochrony przed zimnym powietrzem.
Zabezpieczenie
baterii wewnętrznej
Gdy klimatyzator działa w trybie chłodzenia, sprężarka jest wyłączona w
celu zapewnienia ochrony baterii wewnętrznej.
Zabezpieczenie sprężarki
POLSKI
Typ
Klimatyzator nie zaczyna działać natychmiast, aby chronić sprężarkę
jednostki zewnętrznej po uruchomieniu.
Jeżeli pompa ciepła działa w trybie ogrzewania, przeprowadzany jest cykl odszraniania, mający
na celu usunięcia z jednostki zewnętrznej szronu, który mógł się na niej nagromadzić przy
niskich temperaturach.
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po
zakończeniu cyklu odszraniania.
17
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 17
2016-04-06 오전 11:45:55
Załącznik
WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora zalecamy zapoznanie się z zaleceniami podanymi w
poniżej tabeli. Może to Państwu zaoszczędzić czasu i niepotrzebnych wydatków.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie zaczyna
pracować natychmiast po
ponownym uruchomieniu.
• Ze względu na mechanizm zabezpieczający urządzenie nie zaczyna pracować od razu,
aby chronić jednostkę przed przeciążeniem.
Klimatyzator uruchomi się po upływie 3 minut.
Klimatyzator w ogóle nie
działa.
• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona. Włożyć
prawidłowo wtyczkę do gniazdka zasilania.
• Sprawdzić, czy wyłącznik obwodu jest wyłączony.
• Sprawdzić, czy nie doszło do awarii zasilania.
• Sprawdzić bezpiecznik. Upewnić się, że nie jest przepalony.
Temperatura nie ulega
zmianie.
• Sprawdzić, czy został wybrany tryb wentylatora. Nacisnąć przycisk Mode (Tryb) na
pilocie, aby wybrać inny tryb.
Z klimatyzatora nie dociera chłodne (ciepłe) powietrze.
Z klimatyzatora nie dociera
chłodne (ciepłe)
powietrze.
• Sprawdzić, czy ustawiona temperatura jest wyższa (niższa) od bieżącej temperatury.
Nacisnąć przycisk Temperature (Temperatura) na pilocie, aby zmienić ustawioną
temperaturę. Nacisnąć przycisk Temperature (Temperatura), aby obniżyć lub
podwyższyć temperaturę.
• Sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Czyścić filtr
powietrza co dwa tygodnie.
• Sprawdzić, czy klimatyzator nie został dopiero co włączony. W takim przypadku odczekać
3 minuty. W celu ochrony sprężarki jednostki zewnętrznej przez ten czas z urządzenia nie
dopływa zimne powietrze.
• Sprawdzić, czy klimatyzator jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
W celu zwiększenia wydajności chłodzenia zawiesić zasłony w oknach.
• Sprawdzić, czy w pobliżu jednostki zewnętrznej nie znajduje się coś, co ją zakrywa lub
blokuje.
• Sprawdzić, czy rura z czynnikiem chłodniczym nie jest zbyt długa.
• Sprawdzić, czy klimatyzator nie obsługuje tylko trybu chłodzenia.
• Sprawdzić, czy pilot nie jest dostępny tylko w modelu obsługującym tryb chłodzenia.
Prędkość wentylatora nie
ulega zmianie.
• Sprawdzić, czy został wybrany tryb automatyczny lub osuszania. W trybie
automatycznym/osuszania klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość
wentylatora do automatycznej wartości.
Nie można ustawić funkcji
timera.
• Sprawdzić, czy po ustawieniu czasu został naciśnięty przycisk Power (Zasilanie) na
pilocie.
W trakcie pracy do
pomieszczenia przedostają się
zapachy.
• Sprawdzić, czy urządzenie pracuje w zadymionym miejscu lub z zewnątrz dobiega
zapach. Uruchomić klimatyzator w trybie wentylatora lub otworzyć okna, aby
wywietrzyć pomieszczenie.
Klimatyzator wydaje odgłosy
bulgotania.
• Gdy przez sprężarkę przepływa czynnik chłodniczy urządzenie może wydawać odgłosy
bulgotania. Pozwolić, aby klimatyzator działał w wybranym trybie.
• Po naciśnięciu przycisku Power (Zasilanie) na pilocie może dobiegać hałas z pompy
spustowej znajdującej się wewnątrz klimatyzatora.
Z lamelek sterujących
przepływem powietrza kapie
woda.
• Sprawdzić, czy klimatyzator działa w trybie chłodzenia od dłuższego czasu z lamelkami
skierowanymi w dół. Z uwagi na różnicę temperatur mogą powstawać skropliny.
18
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 18
2016-04-06 오전 11:45:56
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Pilot nie działa.
•
•
•
•
Klimatyzator nie włącza się
lub nie wyłącza się za pomocą
pilota przewodowego
• Sprawdzić, czy pilot przewodowy został ustawiony na sterowanie grupowe.
Pilot przewodowy nie działa.
• Sprawdzić, czy na pilocie przewodowym wyświetlany jest wskaźnik TEST. Jeżeli tak,
wyłączyć jednostkę i wyłączyć wyłącznik obwodu. Zadzwonić do najbliższego centrum
serwisowego.
Wskaźniki na wyświetlaczu
cyfrowym migają.
• Nacisnąć przycisk Power (Zasilanie) na pilocie, aby wyłączyć jednostkę i wyłączyć
wyłącznik obwodu. Następnie ponownie go włączyć.
Sprawdzić, czy baterie się nie wyczerpały.
Upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane.
Upewnić się, że nic nie blokuje czujnika pilota.
Sprawdzić, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło mocnego światła. Silne
światło pochodzące z żarówek fluorescencyjnych lub neonów może przerywać fale
elektryczne.
POLSKI
ZAKRESY ROBOCZE
W poniższej tabeli podano zakresy robocze temperatur i wilgotności dla klimatyzatora.
Zapoznać się z nią w celu zapewnienia sprawnego działania urządzenia.
TRYB
TEMPERATURA ROBOCZA
W
NA ZEWNĄTRZ
POMIESZCZENIU
WILGOTNOŚĆ W
POMIESZCZENIU
W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA
TYCH WYMOGÓW
Może dojść do skraplania w
obrębie jednostki wewnętrznej,
co grozi Wydmuchiwaniem lub
kapaniem wody na podłogę.
CHŁODZENIE od 18˚C do 32˚C
od -5˚C do 48˚C
80% lub niższa
OGRZEWANIE 27˚C lub niższa
od -20˚C do 24˚C
-
Zadziała zabezpieczenie
wewnętrzne, a klimatyzator
zatrzyma się.
-
Może dojść do skraplania w
obrębie jednostki wewnętrznej,
co grozi wydmuchiwaniem lub
kapaniem wody na podłogę.
OSUSZANIE
od 18˚C do 32˚C
od -5˚C do 48˚C
Standardowa temperatura dla trybu ogrzewania wynosi 7˚C. Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie do
0˚C lub poniżej, w zależności od jej wartości wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu.
Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach przekraczających 32˚C (temperatura pomieszczenia),
nie działa z pełną wydajnością.
19
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 19
2016-04-06 오전 11:45:56
Załącznik
Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
Typ
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
(NASA)
Model
Masa netto
Wymiary netto
(szer.×gł.×wys.)
AM036FBFDEH/EU
23,0 kg
945×220×600 mm
AM056FBFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM071FBFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM036FNFDEH/EU
23,0 kg
945×220×600 mm
AM056FNFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
AM071FNFDEH/EU
28,5 kg
1225×220×600 mm
20
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 20
2016-04-06 오전 11:45:56
Instalacja jednostki wewnętrznej
Część instalacyjna
1. Wybrać lokalizację, w okolicach której nie występują
Wybór miejsca instalacji
Wybrać miejsce instalacji, uwzględniając następujące warunki,
po zatwierdzeniu przez użytkownika.
▶ Wybrać miejsce, w którym panuje niezakłócony przepływ
powietrza.
▶ Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni w miejscu,
▶
▶
▶
▶
▶
w którym konstrukcja będzie w stanie wytrzymać drgania
i ciężar jednostki wewnętrznej. (Jeżeli konstrukcja nie
jest wystarczająco mocna, jednostka wewnętrzna może
spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia.)
Zainstalować urządzenie w miejscu, gdzie zapewniona jest
wystarczająca przestrzeń do konserwacji i serwisowania.
Wybrać miejsce, z którego można łatwo odprowadzać skropliny.
Wybrać miejsce, w którym podłączenie rury z czynnikiem
chłodniczym mieści się w dozwolonej odległości.
Umieścić urządzenie w miejscu, w którym jednostka
wewnętrzna nie będzie wystawiona na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
Wybrać miejsce, w którym można zachować odległość co
najmniej 1 metra pomiędzy kablem zasilania/komunikacji
a jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi.
(W zależności od okoliczności mogą wystąpić problemy
nawet jeżeli zapewni się 1 m odległości.).
PRZESTROGA
• Jeżeli jednostka wewnętrzna nie jest wypoziomowana,
może się do niej przedostawać ściekająca woda z
powodu nieprawidłowego pomiaru poziomu wody.
POLSKI
żadne przeszkody i w której można łatwo wykonać prace
instalacyjne w obrębie rur i elektryczności; należy wybrać
takie miejsce, w którym urządzenie nie będzie narażone na
spadnięcie ani nie będzie narażone na wstrząsy, drgania czy
inne siły zewnętrzne.
2. Wywiercić u dołu lub z tyłu jednostki wewnętrznej otwór
spustowy o średnicy 60~65 mm.
3. Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.
- Sprawdzić wyrównanie poziome przy użyciu poziomnicy
lub winylowej rurki z wodą itp.
4. Przymocować jednostkę wewnętrzną, łącząc ją ze śrubą
kotwiącą.
(Jednostka: mm)
Otwór
wylotowy
powietrza
50 lub
poniżej
Pokrywa
60 lub więcej
‘A’ lub
więc
ej
Model
036
056
071
A
700
980
980
Otwór
wlotowy
powietrza
60
Filtr powietrza
Przygotowanie do instalacji
Prace związane z rurami czynnika chłodniczego muszą zostać
wykonane przed zainstalowaniem jednostki wewnętrznej.
1. Sprawdzić urządzenie i lokalizację, w której ma być zainstalowane.
2. Sprawdzić wymagane warunki instalacji.
3. Wywiercić otwór w podłodze lub ścianie i włożyć do niego śruby
kotwiące tak, jak pokazano
na ilustracji.
- Do instalacji należy użyć
śrub Φ9,52 lub M10.
- Do przymocowania
jednostki wewnętrznej
należy użyć co najmniej
2 śrub kotwiących.
Śruba mocująca (Φ9,52 lub M10)
Otwór na
śrubę
kotwiącą
lub kołek
Beton
PRZESTROGA
• Wszystkie części muszą być zakupione oddzielnie.
• Należy zapewnić przestrzeń na prace serwisowe.
Model
036
056/071
"A"
945 mm
1225 mm
"B"
730 mm
1010 mm
Numer
Nazwa
①
Podłączenie przewodu cieczy
②
Podłączenie przewodu gazu
③
④
⑤
⑥
Podłączenie rury spustowej
Kable zasilania
Otwór wlotowy powietrza
Otwór wylotowy powietrza
"C"
700 mm
980 mm
Opis
036/056 : ø6,35
071 : ø9,52
036/056 : ø12,7
071 : ø15,88
ID ø18
-
Odpowietrzanie jednostki
W chwili dostawy jednostka wewnętrzna napełniona jest obojętnym gazem.
Przed podłączeniem rur należy usunąć cały ten gaz. W celu opróżnienia
jednostki z obojętnego gazu należy wykonać opisane poniżej czynności.
Odkręcić rurę ściskającą na końcu każdej rury ze środkiem
chłodniczym.
Rezultat: Z jednostki wewnętrznej wyjdzie cały obojętny gaz.
Uwaga
W celu zapobieżenia
przedostawaniu się do rur
zanieczyszczeń lub ciał
obcych w trakcie instalacji NIE
należy wyjmować całkowicie
rury ściskającej aż do chwili
podłączenia rur.
Otwór
gazu
chłodniczego
Otwór płynu
chłodniczego
※ Projekt i kształt mogą się różnić
w zależności od modelu. 21
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 21
2016-04-06 오전 11:45:56
Podłączanie rury z czynnikiem chłodniczym
W obrębie instalacji znajdują się dwie rury o różnych
średnicach:
Rura o mniejszej średnicy na czynnik chłodniczy w
postaci ciekłej.
Rura o większej średnicy na czynnik chłodniczy w postaci
gazowej.
Wnętrze rury miedzianej musi być czyste i wolne od
kurzu/pyłu.
Procedura podłączania rur z czynnikiem chłodniczym
różni się w zależności od położenia wyjściowego rur z
jednostki wewnętrznej widzianych od strony “A” jednostki
wewnętrznej.
Otwór płynu chłodniczego.
Otwór gazu chłodniczego.
Otwór węża spustowego.
Przeprowadzanie testu szczelności i
wykonywanie izolacji
Test szczelności
TEST SZCZELNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM AZOTU (przed
otwarciem zaworów)
W celu wykrycia wycieków czynnika chłodniczego przed
ponownym wytworzeniem próżni i ponownym wpuszczeniem
do obiegu R-410A użytkownik powinien napełnić cały układ
azotem (przy pomocy regulatora ciśnienia) pod ciśnieniem
powyżej 4,1 MPa (przyrząd pomiarowy).
TEST SZCZELNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM R-410A (po
otwarciu zaworów)
Przed otwarciem zaworów należy usunąć cały azot znajdujący
się w układzie i wytworzyć próżnię. Po otwarciu zaworów
sprawdzić układ pod kątem wycieków przy pomocy
wykrywacza wycieków do czynnika chłodniczego R-410A.
Kontrola wycieków
A
PRZESTROGA
• Usunąć cały azot, aby wytworzyć próżnię i napełnić układ.
※ Projekt i kształt mogą się różnić w zależności od modelu.
1. Wyjąć rurkę ściskającą na rurach i podłączyć rury instalacji
do każdej rury, dokręcając nakrętki najpierw ręcznie, a
następnie kluczem nasadowym, stosując odpowiedni
moment dokręcania.
Izolacja
Po sprawdzeniu, że w układzie nie dochodzi do żadnych
wycieków, można zaizolować rury i wąż.
1. W celu uniknięcia problemów związanych ze skraplaniem
zaleca się rozmieszczenie wokół każdej rury z czynnikiem
chłodniczym gumy akrylonitrylobutadienowej typu
T13,0 lub grubszej.
Uwaga Łączenie na rurach powinno być zawsze zwrócone do góry.
Olej chłodzący
2. Owinąć taśmę izolacyjną wokół rur i węża spustowego,
unikając jednak nadmiernego ściśnięcia izolacji.
Klucz nasadowy
Klucz
Nakrętka kielichowa
Złącze
Średnica zewnętrzna
(mm)
6,35
9,52
12,70
15,88
Moment dokręcania
kgf•cm
N•m
140~180
14~18
350~430
34~42
500~620
49~61
690~830
68~82
Uwaga W celu zapobieżenia wyciekowi należy nałożyć olej
3. Skończyć owijanie taśmą izolacyjną wokół reszty rur
prowadzących do jednostki zewnętrznej.
4. Rury i kable elektryczne łączące jednostkę wewnętrzną z
zewnętrzną muszą być przymocowane do ściany przy pomocy
odpowiednich osłon.
Izolacja zakrywająca rurę
Rura izolacyjna
Jednostka
wewnętrzna
Sprawdzanie pod
kątem wycieków
Upewnić się, że izolacja
nakłada się na siebie
chłodzący na okolice rozszerzenia.
2. Upewnić się, że na zgiętym obszarze nie występują żadne
PRZESTROGA
pęknięcia lub uszkodzenia.
Musi ściśle przylegać do
korpusu bez przerw.
PRZESTROGA
• Wszystkie podłączenia czynnika chłodniczego muszą
być łatwo dostępne, aby umożliwić konserwację jed
nostki bądź jej całkowity demontaż.
22
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 22
2016-04-06 오전 11:45:57
5. Wybrać izolację rury z czynnikiem chłodniczym.
PRZESTROGA
 Zaizolować stronę gazu i cieczy na rurze, dostosowując
grubość izolacji do rozmiaru rury.
 Standardowa wartość temperatury w pomieszczeniu
wynosi 30°C, natomiast wilgotności 85%. W przypadku
instalacji w warunkach wyższej wilgotności użyć izolatora
grubszego o jeden stopień zgodnie ze wskazaniami w
poniższej tabeli. W przypadku instalacji w niekorzystnych
warunkach użyć grubszej izolacji.
 Izolacja powinna być odporna na działanie wysokich
temperatur powyżej 120°C.
Rozmiar
rury
Rura z ø6,35~ø9,52
cieczą ø12,70~ø50,80
ø6,35
Rura z ø9,52~ø25,40
gazem
ø28,58~ø44,45
ø50,80
Wysokawilgotność
Standard
[30°C,85%] [30°C,powyżej85%]
EPDM,NBR
9t
9t
13t
13t
13t
19t
25t
32t
38t
19t
25t
Uwagi
temperatura
wewnętrzna
przekracza
120°C
 W przypadku instalowania instalacji w miejscach i warunkach
wymienionych poniżej należy używać tej samej instalacji, która
stosowana jest w warunkach wysokiej wilgotności.
<Warunki geologiczne>
- Miejsca, w których panuje duża wilgotność, takie jak wybrzeże,
gorące źródła, okolice jeziora lub rzeki i pasma (gdy część
budynku jest pokryta ziemią i piaskiem.)
<Stan związany z zastosowaniem>
- Sufit restauracji, sauna, basen itp.
<Stan związany z warunkami technicznymi panującymi w
budynku>
- Sufit jest często wystawiany na działanie wilgoci i zimna, nie jest
zakryty.
np. Rura zainstalowana na korytarzu internatu i studia lub w
pobliżu często otwieranego i zamykanego wyjścia.
- Miejsce, w którym zainstalowana jest rura, jest bardzo wilgotne z
uwagi na brak systemu wentylacji.
Rura z czynnikiem chłodniczym przed zestawem EEV I
MCU lub bez zestawu EEC i MCU
 Strony gazu i cieczy rur mogą się ze sobą stykać, ale rury
nie mogą być ściśnięte.
 W przypadku stykania strony rury z gazem I cieczą
używać izolacji grubszej o 1 stopień.
Hak
Dodatkowa izolacja
a
a×3
POLSKI
Typ(Ogrzewanie/Chłodzenie)
Rura
• Zainstalować izolacją tak, aby się nie poszerzała i
użyć taśmy klejącej na części połączeniowej, aby
zapobiec przedostawaniu się wilgoci.
• Owinąć rurę z czynnikiem chłodniczym taśmą
izolacyjną, jeżeli jest ona wystawiona na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
• Zainstalować rurę z czynnikiem chłodniczym,
uwzględniając fakt, iż izolacja nie może być cieńsza
na zgiętej części lub na haku, na którym zawieszona
jest rura.
• Dodać więcej izolacji, jeżeli jej warstwa staje się
cieńsza.
Izolacja rury z czynnikiem chłodniczym
Ruraspustowaiinstalacjaruryspustowej
1. zainstalować rurę spustową
zgodnie z poniższą instrukcją.
2. Po zakończeniu instalacji węża
spustowego wlać do niego wodę,
aby się upewnić, że prawidłowo
odpływa.
Pojemnik na skropliny
Wewnętrzna rura na wodę
(w urządzeniu)
(Średnica zewnętrzna Ø19)
Zewnętrzna rura na wodę
(na zewnątrz urządzenia)
(Średnica zewnętrzna Ø19)
50 cm lub
więcej
PRZESTROGA
• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest narażony na
zaplątanie lub poluzowanie (na części połączeniowej).
• W razie konieczności podłączyć wąż przedłużający
(spustowy) do węża spustowego jednostki wewnętrznej i
zaizolować powierzchnię zewnętrzną węża przedłużającego,
jeżeli jest on podłączony w pomieszczeniu.
• Jeżeli rura spustowa jest zainstalowana pod rurą z
czynnikiem chłodniczym, należy się upewnić, że wąż
spustowy jest solidnie przymocowany.
• Jeżeli w celu zamontowania węża spustowego w ścianie
został wywiercony otwór, należy się upewnić, że nachylenie
zwrócone jest w dół.
3. Podczas przeprowadzania węża spustowego przez otwór
wywiercony w ścianie należy unikać następujących sytuacji.
Izolacja
Izolacja
Rura z cieczą
Rura z gazem
Rura z czynnikiem chłodniczym po zestawie EEV i MCU
Wąż spustowy Koniec węża
jest nachylony spustowego
do góry.
pod wodą
Waż spustowy jest
zgięty
5 cm
lub
poniżej
Odległość pomiędzy
wężem spustowym
a ziemią jest
zbyt mała
kanalizacja
Koniec węża
spustowego
znajduje się w
kanalizacji
 Zainstalować rury po stronie gazu i cieczy, pozostawić 10
cm wolnej przestrzeni. W przypadku stykania strony rury
z gazem i cieczą używać izolacji grubszej o 1 stopień.
10mm
Rura z gazem
10mm
10mm
Rura z cieczą
PRZESTROGA
• Z uwagi na to, że spust jest typu naturalnego, wąż spustowy
musi być zwrócony w dół.
• Jeżeli wąż spustowy nie zostanie związany zaciskiem
kablowym, może dojść do wycieku.
• Rura spustowa może się zatkać, jeżeli w pojemniku
na skropliny występują jakiekolwiek ciała obce, dlatego
należy je usunąć po zakończeniu instalacji.
• Nie używać węża spustowego (węży przedłużających)
utworzonego z kilku połączonych ze sobą węży.
- Z połączeń mogłaby ciec woda, dlatego wąż spustowy musi
się składać z jednej części. Jeżeli jednak wąż jest zbyt krótki
I nie można uniknąć łączenia ze sobą kilku węży
spustowych, należy koniecznie użyć uszczelniacza
silikonowego lub innego materiału zapewniającego
wodoszczelność. (Nie używać taśmy izolacyjnej.)
23
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 23
2016-04-06 오전 11:45:57
Test wodoszczelności
1. Wlać wodę do otworu celem przeprowadzenia testu spustu
lub do pojemnika na skropliny jednostki wewnętrznej, taki
jak pokazano na ilustracji. (Około 1ℓ)
2. Upewnić się, że spust przebiega prawidłowo, sprawdzając
koniec rury spustowej.
3. W przypadku wycieku wody sprawdzić ułożenie poziome
jednostki wewnętrznej, części połączeniowej węża
spustowego/rury spustowej i powziąć odpowiednie
działania, aby zatrzymać wyciek.
Prace związane z okablowaniem
Podłączenie kabla zasilania i komunikacji
 Seria AMFNFDEH
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z okablowaniem
konieczne jest odłączenie wszystkich źródeł zasilania.
2. Zasilanie jednostki wewnętrznej powinno być
doprowadzane przez wyłącznik ( ELCB lub MCCB+ELB )
oddzielony przez zasilanie zewnętrzne.
- ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
- MCCB: Molded Case Circuit Breaker
- ELB: Earth Leakage Breaker
3. Kabel zasilania powinien się składać wyłącznie z drutów
miedzianych.
4. Podłączyć przewód zasilający {1(L), 2(N)} pomiędzy
jednostkami w obrębie maksymalnej dozwolonej długości i
kabel komunikacji (F1, F2).
5. Podłączyć F3, F4 (do komunikacji) podczas instalacji pilota
przewodowego.
Jednostka
zewnętrzna
Pilot
przewodowy
220-240V~
MCCB+
ELB
or
ELCB
Jednostka
wewnętrzna 1
PRZESTROGA
• Po podłączeniu rury spustowej do jednostki
wewnętrznej należy wykonać test szczelności.
Jeżeli test odpływu nie zostanie przeprowadzony
prawidłowo, do jednostki wewnętrznej może się
przedostać woda, powodując straty materialne.
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych/
naprawczych opróżnić pojemnik ze skroplin.
Jednostka
wewnętrzna 2
Jednostka
wewnętrzna 3
※ ELCB : Instalacja podstawowa
※ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do podłączania jakichkolwiek
przewodów odciąć zasilanie. W przypadku zwarcia
ze sobą styków V1,V2,F3,F4 doszłoby do uszkodzenia
PBA jednostki wewnętrznej.
 Seria AMFBFDEH
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z okablowaniem
konieczne jest odłączenie wszystkich źródeł zasilania.
Izolacja rury
�
Jednostka
wewnętrzna
�
�
2. Zasilanie jednostki wewnętrznej powinno być
doprowadzane przez wyłącznik ( ELCB lub MCCB+ELB )
oddzielony przez zasilanie zewnętrzne.
- ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
- MCCB: Molded Case Circuit Breaker
- ELB: Earth Leakage Breaker
3. Kabel zasilania powinien się składać wyłącznie z drutów
miedzianych.
Przymocować solidnie, nie
pozostawiając żadnych wolnych
przestrzeni.
4. Podłączyć przewód zasilający {1(L), 2(N)} pomiędzy
jednostkami w obrębie maksymalnej dozwolonej długości i
kabel komunikacji (F1, F2).
5. W przypadku instalacji pilota przewodowego podłącz
przewody V1, V2(napięcie DC12V) oraz F3, F4(komunikacja).
PRZESTROGA
• Należy zaizolować rury z czynnikiem chłodniczym,
złącza rozgałęzień, głowicę rozdzielającą i część
połączeniową rury.
• Upewnić się, że pomiędzy izolacją na zgiętej części
rur nie znajdują się żadne przerwy.
• Podczas mocowania izolacji upewnić się, że jest ona
nałożona z zapasem.
Jednostka
zewnętrzna
MCCB+
ELB
or
ELCB
Jednostka
wewnętrzna 1
24
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 24
Pilot
przewodowy
220-240V~
Jednostka
wewnętrzna 2
Jednostka
wewnętrzna 3
※ ELCB : Instalacja podstawowa
※ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do podłączania jakichkolwiek
przewodów odciąć zasilanie. W przypadku zwarcia
ze sobą styków V1,V2,F3,F4 doszłoby do uszkodzenia
PBA jednostki wewnętrznej.
2016-04-06 오전 11:45:57
Podłączenie zasilania urządzenia opcjonalnego
 Podczas instalacji urządzenia opcjonalnego należy się upewnić,
czy spełnione są poniższe wymogi związane z zasilaniem.
※ Opcjonalne urządzenie nie jest dostarczane przez producenta.
T/B
1(L)
2(N)
Vc
Vc
Vw
Vw
OPCJA
OPTION
VENTILATOR
WENTYLATOR
HOT CEWKA
COIL
GORĄCY
AC,
2A 2A
AC,Below
poniżej
Below2A
2A
AC,AC,
poniżej
Zasilanie
MCCB
Max : 242V
Min : 198V
XA
ELB Kabel
Kabel
lub
zasilający uziemieELCB
nia
XA, 30mmA
2
2,5mm 2,5mm2
0,1 s
Kabel
komunikacji
0,75~1,5mm2
※Poprowadzić przewody do transmisji danych pomiędzy
jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną poprzez osłonę, by
chronić je przed działaniem sił zewnętrznych I poprowadzić
osłonę przez ścianę wraz z rurami czynnika chłodniczego.
※Przewody elektryczne elementów urządzeń do użytku
zewnętrznego nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny
powleczony polichloroprenem. (Oznaczenie kodowe
IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F lub IEC:60245 IEC 66 /
CENELEC: H07RN-F)
POLSKI
ZASILANIE
POWER: :LL
ZASILANIE
POWER: :NN
Dane techniczne przewodów elektronicznych
Określić moc ELCB(or MCCB+ELB) wg poniższego wzoru.
Moc ELCB(lub MCCB+ELB) X[A] = 1,25 X 1,1 X ΣAi
Wybór zaciski ze skompresowanym pierścieniem
Srebrny stop lutowniczy
※ X : Moc ELCB (lub MCCB+ELB).
※ ΣAi : Suma prądów znamionowych każdej jednostki
wewnętrznej.
※ Prąd znamionowy jednostki wewnętrznej podany jest w
jej instrukcji instalacji.
Określić dane techniczne przewodu zasilającego i maksymalną
długość w obrębie 10% spadku mocy pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi.
Nominalne
wymiary
śruby
(mm)
Nominalne
wymiary
kabla
(mm2)
4
4
4
4
4
1,5
2,5
4
B
Standardowy
wymiar
(mm)
6,6
8
6,6
8,5
9,5
D
Standardowy
wymiar
(mm)
5,6
1000×Ak
)<
10% of input
voltage[V]
※wsp.: 1,55
※T Lk: Odległość pomiędzy poszczególnymi jednostkami
wewnętrznymi (m)
Ak: Dane techniczne przewodu zasilającego [mm2]
ik: Prąd płynący w każdej jednostce [A]
± 0,2
± 0,2
± 0,2
Standardowy
wymiar
(mm)
Tolerancja (mm)
1,7
± 0,2
2,3
± 0,2
3,4
± 0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
4,2
wsp.×35,6×Lk×ik
k=1
d1
Tolerancja (mm)
3,4
Tolerancja (mm)
n
∑(
E
F
L
Min.
Min.
Max.
d2
Standardowy
Tolerancja wymiar
(mm)
(mm)
4,1
6
16
4,3
6
6
17,5
4,3
6
5
20
4,3
+ 0,2
0
+ 0,2
0
+ 0,2
0
t
Min.
0,7
0,8
0,9
25
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 25
2016-04-06 오전 11:45:58
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji
 Seria AMFNFDEH
Ustawić adres jednostki wewnętrznej oraz opcję instalacji za pomocą pilota.
Ustawić każdą opcję oddzielnie, gdyż nie można równocześnie skonfigurować ustawienia ADRESU oraz opcji instalacji.
Konieczne jest dwukrotne skonfigurowanie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji.
Proceduraustawianiaopcji
MR-DC00, MR-DH00
MR-EC00, MR-EH00
Wprowadzanie
trybu do ustawienia
opcji
Wprowadzanie
trybu do ustawienia
opcji
Tryb ustawiania
opcji
Tryb ustawiania
opcji
Zmiana trybu
Przycisk High
Fan
Przycisk High
Temp
Przycisk Low
Temp
Zmiana trybu
Przycisk High
Fan
Przycisk Low
Fan
Przycisk High
Temp
Przycisk Low
Fan
Przycisk Low
Temp
❇ Wygląd wyświetlacza pilota może się różnić w zależności od modelu.
Krok 1. Wprowadzanie trybu w celu ustawienia opcji
1. Wyjąć baterie z pilota.
2. Włożyć baterie i wprowadzić tryb ustawiania opcji, równocześnie naciskając przycisk High Temp (Wysoka temp.)
oraz Low Temp (Niska temp.).
3.
Sprawdzić, czy został wprowadzony status ustawienia opcji.
Krok 2. Procedura ustawiania opcji
Po wprowadzeniu statusu ustawiania opcji wybrać opcję zgodnie z poniższą listą.
PRZESTROGA
Dostępne są ustawienia opcji od SEG 1 do SEG 24.
 SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nie są ustawione jako opcja strony.
 Ustawić SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 jako AKTYWNE, natomiast SEG14~18, SEG20~24 jako
NIEAKTYWNE.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Wł.(SEG1~12)
Wył.(SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
26
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 26
2016-04-06 오전 11:45:58
Ustawienie opcji
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
POLSKI
1. Ustawianie opcji SEG2, SEG3
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG2.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG3.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
Status
2. Ustawianie trybu chłodzenia:
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb CHŁODZENIA jako AKTYWNY.
3. Ustawianie opcji SEG4, SEG5
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG4.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG5.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
4. Ustawianie trybu osuszania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb OSUSZANIA jako AKTYWNY.
5. Ustawianie opcji SEG6, SEG8
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG6.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG8.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
6. Ustawianie trybu wentylatora
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb WENTYLATORA jako AKTYWNY.
7. Ustawianie opcji SEG9, SEG10
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG10.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG9.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
8. Ustawianie trybu ogrzewania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb OGRZEWANIA jako AKTYWNY.
9. Ustawianie opcji SEG11, SEG12
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG11.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG12.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
10. Ustawianie trybu automatycznego
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb AUTOMATYCZNY jako NIEAKTYWNY.
11. Ustawianie opcji SEG14, SEG15
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG14.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG15.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
27
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 27
2016-04-06 오전 11:46:00
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Ustawienie opcji
Status
12. Ustawianie trybu chłodzenia:
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb CHŁODZENIA na NIEAKTYWNY.
13. Ustawianie opcji SEG16, SEG17
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG16.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG17.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. Ustawianie trybu osuszania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb OSUSZANIA na NIEAKTYWNY.
15. Ustawianie opcji SEG18, SEG20
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG18.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG20.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
16. Ustawianie trybu wentylatora
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb WENTYLATORA na NIEAKTYWNY.
17. Ustawianie opcji SEG21, SEG22
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG21.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG22.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
18. Ustawianie trybu ogrzewania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb OGRZEWANIA na NIEAKTYWNY.
19. Ustawianie opcji SEG23, SEG24
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG23.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG24.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
 … 
Krok 3. Sprawdzanie ustawionej opcji
Po ustawieniu opcji nacisnąć przycisk
, aby sprawdzić, czy wprowadzony kod opcji jest prawidłowy, czy nie.









Krok 4. Wprowadzanie opcji
Nacisnąć przycisk pracy urządzenia
z pilotem skierowanym na odbiornik.
W celu prawidłowego ustawienia opcji należy ją wprowadzić dwukrotnie.
Krok 5. Sprawdzanie działania
1. Zresetować jednostkę wewnętrzną, naciskając przycisk RESET na jednostce wewnętrznej lub na jednostce zewnętrznej.
2. Wyjąć baterie z pilota i włożyć je ponownie, po czym nacisnąć przycisk pracy urządzenia.
28
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 28
2016-04-06 오전 11:46:02
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznej(MAIN/RMC)
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, czy nie.
- Gdy jednostka wewnętrzna nie jest podłączona do zasilania, powinno być w niej
dostępne dodatkowe zasilanie.
Jednostka
odbierał i wyświetlał opcję.
POLSKI
1(L) wewnętrzna F2
2(N)
F1
2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej, aby
3. Przed zainstalowaniem jednostki wewnętrznej należy do niej przypisać adres
zgodnie z planem systemu klimatyzacji.
4. Przypisać adres do jednostki wewnętrznej przy użyciu pilota bezprzewodowego.
- Ustawienie początkowe ADRESU jednostki wewnętrznej to ADDRESS(MAIN/RMC) “0A0000-100000-200000- 300000”.
Nr opcji : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
SEG1
SEG2
SEG3
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Ustawienie adresu
głównego
SEG4
SEG5
SEG6
Setki adresu jednostki Dziesiątki jednostki
wewnętrznej
wewnętrznej
Jedności jednostki
wewnętrznej
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
0
Wskazanie i
szczegóły
0
A
Opcja
SEG7
SEG8
Objaśnienie
Brak
adresu
głównego
Tryb
ustawiania
1
adresu
głównego
SEG9
0~9
100 Setki
SEG10
Ustawienie adresu
RMC
STRONA
0~9
10 Setki
0~9
Jedności
SEG11
SEG12
Kanał grupy (*16)
Adres grupy
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
-
Wskazanie Szczegóły
0
Brak
adresu
RMC
1
Tryb
ustawiania
1
-
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
RMC1
0~F
RMC2
0~F
PRZESTROGA
W przypadku wprowadzenia “A”~”F” w opcji SEG SEG5~6 ADRES GŁÓWNY nie ulegnie zmianie.
Jeżeli ustawi się SEG 3 na 0, jednostka wewnętrzna zachowa poprzedni ADRES GŁÓWNY, nawet jeżeli wprowadzi się wartość
opcji SEG5~6.
 Jeżeli ustawi się SEG 9 na 0, jednostka wewnętrzna zachowa poprzedni ADRES RMC, nawet jeżeli wprowadzi się wartość opcji
SEG11~12.
 Nie można równocześnie ustawić SEG11 i SEG12 na wartość F.


29
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 29
2016-04-06 오전 11:46:03
Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji(KONTYNUACJA)
Ustawianie opcji instalacji jednostki wewnętrznej (odpowiedniej dla lokalizacji każdej instalacji)
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, czy nie.
- Gdy jednostka wewnętrzna nie jest podłączona do zasilania, powinno być w niej
dostępne dodatkowe zasilanie.
2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej, aby
odbierał i wyświetlał opcję.
3. Ustawić opcję instalacji stosownie do instalacji klimatyzatora.
Jednostka
1(L) wewnętrzna F2
2(N)
F1
- Ustawienie domyślne opcji instalacji jednostki wewnętrznej to
“020010-100000- 200000-300000”.
- Indywidualne sterowanie pilotem (SEG20) to funkcja, która steruje
pojedynczo jednostkami wewnętrznymi w przypadku więcej niż jednej jednostki
wewnętrznej.
4. Ustawić opcję jednostki wewnętrznej przy użyciu pilota bezprzewodowego.
 02 opcja instalacji szeregowej
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
-
Zewnętrzny czujnik
temperatury pomieszczenia
/ Ograniczenie pracy
wentylatora, gdy termostat
jest wyłączony
Sterowanie centralne
Kompensacja
obr./min.
WENTYLATORA
0
2
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
1
Pompa spustowa
Podgrzewacz gorącej
wody
-
Krok EEV po
zatrzymaniu ogrzewania
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Sterowanie
zewnętrzne
Wyjście sterowania
zewnętrznego / Sygnał
włączenia lub wyłączenia
zewnętrznej grzałki
Jony S-plazmy
Brzęczyk
Liczba godzin
eksploatacji filtra
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Indywidualne
sterowanie pilotem
Kompensacja ustawienia
ogrzewania / Usuwanie
kondensatu w trybie
ogrzewania
Krok EEV zatrzymanej
jednostki w trybie powrotu
oleju/odszraniania
Czujnik wykrywający
ruch
-
3
 M
ODEL 1-DROŻNY/2-DROŻNY/4-DROŻNY Pompa spustowa (SEG8) będzie ustawiona na opcję “PRACA+3 minuty
opóźnienia” nawet wtedy, gdy pompa spustowa jest ustawiona na 0.
 MODEL KANAŁOWY 1-DROŻNY/2-DROŻNY/4-DROŻNY Liczba godzin eksploatacji filtra (SEG18) zostanie ustawiona na “1000
godzin” nawet wtedy, gdy wybrano ustawienie SEG18, oprócz 2 lub 6.
 W przypadku ustawienia tej opcji na wartości inne niż powyższe wartości SEG, zostanie ona ustawiona na “0”.
 Opcja sterowania centralnego SEG5 jest zasadniczo ustawiona na 1 (Praca), więc nie trzeba jej dodatkowo ustawiać. Jeżeli
jednak centralne sterowanie nie jest podłączone, a nie pojawia się komunikat o błędzie, konieczne jest ustawienie opcji
sterowania centralnego na 0 (Nieużywane), aby wykluczyć jednostkę wewnętrzną ze sterowania centralnego.

Wartość wyjściowa grzałki gorącej wody SEG9 jest generowana przez gorący zwój na listwie zaciskowej w modelach typu
rurowego.
F1
F2
COM1
V1
(+)
V2
(-)
F3
F4
COM2
1(L) 2(N) 1
L
2
* Gorący zwój wytwarza prąd przemienny 220
V/230 V (taki sam jak napięcie wejściowe jednostki
wewnętrznej)
N
GORĄCY
KOMUNIKACJA
PRĄD
Pilot
PRĄD
ZEWNĘTRZNA STAŁY 12 V przewodowy PRZEMIENNY ZWÓJ

Wartość wyjścia zewnętrznego SEG15 jest generowana przez połączenie MIM-B14 (zapoznaj się z instrukcją obsługi modelu
MIM-B14).
30
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 30
2016-04-06 오전 11:46:03
 02 opcja instalacji szeregowej (szczegóły)
Nr opcji : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Korzystanie z czyszczenia robota
SEG5
Kompensacja obr./min.
WENTYLATORA
POLSKI
Użycie zewnętrznego czujnika temperatury
Korzystanie ze sterowania
pomieszczenia / Ograniczenie pracy
centralnego
wentylatora, gdy termostat jest wyłączony
SEG6
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
0
2
Wskazanie
Szczegóły
0
Nieużywane
1
Używane
Opcja
SEG7
SEG8
SEG9
Objaśnienie
STRONA
Korzystanie z pompy spustowej
Użycie grzałki gorącej wody
Szczegóły
Użycie
Ograniczenie
zewnętrznego
pracy
Wskazanie
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
czujnika wentylatora,
temperatury gdy termostat
pomieszczenia jest wyłączony
0
Nieużywane Nieużywane
0
Nieużywane
0
1
Używane
Nieużywane
2
Nieużywane
Używane
3
Używane
Używane (*1)
(*1)
1
1
SEG10
Używane
2
SEG11
Szczegóły
Nieużywane
Kompensacja
RPM
Zestaw do
instalacji na
wysokim suficie
SEG12
Krok EEV po zatrzymaniu
ogrzewania
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie i
szczegóły
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
0
Nieużywane
0
Nieużywane
1
Używane
Po zatrzymaniu
jednostki
wewnętrznej pompa
spustowa będzie
jeszcze pracować
przez 3 minuty.
SEG14
1
Używane (*2)
2
-
1
2
Opcja
SEG13
Objaśnienie
STRONA
Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie
0
Używane (*2)
SEG15
Ustawianie sygnału wyjściowego sterowania
Użycie sterowania zewnętrznego zewnętrznego / Sygnał włączenia lub
wyłączenia zewnętrznej grzałki
SEG16
Jony S-plazmy
Wskazanie
Szczegóły
Ustawienie
zmniejszające
szum
1
3
Szczegóły
Wartość
domyślna
SEG17
SEG18
Sterowanie brzęczykiem Liczba godzin eksploatacji filtra
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie i
szczegóły
2
Szczegóły
Szczegóły
Ustawianie
Sygnał
sygnału włączenia lub
Wskazanie
Wskazanie
wyjściowego wyłączenia
sterowania zewnętrznej
zewnętrznego grzałki
Termostat
0
0
włączony
0
Zaprzestać
użytkowania
1
Wł./Wył. sterowanie
1
Działanie
włączone
-
2
WYŁ. sterowanie
Okno Wł./Wył.
sterowania
2
-
Używane (*3)
3
-
Używane (*3)
3
1
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Nieużywane
0
Używać
brzęczyka
2
1000 godzin
Używane
1
Zaprzestać
użytkowania
brzęczyka
6
2000 godzin
31
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 31
2016-04-06 오전 11:46:04
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Opcja
SEG19
Objaśnienie
STRONA
SEG20
Sterowanie
indywidualne przy
pomocy pilota
SEG21
Kompensacja ustawienia ogrzewania /
Usuwanie kondensatu w trybie ogrzewania
SEG22
Krok EEV zatrzymanej
jednostki w trybie powrotu
oleju/odszraniania
SEG23
SEG24
Czujnik wykrywający ruch
-
Wyświetlacz
pilota
Szczegóły
Kompensacja
Usuwanie
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie
ustawienia kondensatu w
ogrzewania trybie ogrzewania
Szczegóły
Wskazanie
0
Domyślnie (*4)
Nieużywane
1
2°C
Nieużywane
Kana 2
2
5°C
Nieużywane
2
Kana 3
3
Domyślnie (*4)
Używane (*5)
3
4
2°C
Używane (*5)
4
0 lub 1
Kana 1
2
3
0
Wartość
domyślna
Wskazanie i
szczegóły
0
1
5
3
1
4
Kana 4
5
5°C
Powrót oleju lub
zmniejszanie
hałasu w trybie
odszraniania
6
Używane (*5)
7
8
Szczegóły
Zaprzestać
użytkowania
Wył. po 30 min.
bez ruchu
Wył. po 60 min.
bez ruchu
Wył. po 120 min.
bez ruchu
Wył. po 180 min.
bez ruchu
Wył. po 30 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 60 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 120 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 180min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
*Funkcja zaawansowana: Sterowanie prądem w trybie chłodzenia/ogrzewania lub oszczędnością energii w trybie wykrywania ruchu.
Ograniczenie pracy wentylatora, gdy termostat jest wyłączony
- W trybie ogrzewania wentylator pracuje przez 20 sekund w odstępach co 5 minut.
(*2)
1: Wentylator jest stale włączony, gdy grzałka gorącej wody jest włączona,
3: Wentylator jest wyłączony, gdy grzałka gorącej wody jest włączona, a jednostka wewnętrzna pracuje w trybie „tylko
chłodzenie”
Jednostka wewnętrzna – „tylko chłodzenie”: Aby użyć tej opcji, należy zainstalować przełącznik wyboru trybów
(MCM-C200) w jednostce zewnętrznej i ustawić tryb chłodzenia.
(*3)
Gdy poniższe ustawienie 2 lub 3 jest używane jako sygnał włączenia/wyłączenia zewnętrznej grzałki, sygnał
monitorowania sterowania połączeniami zewnętrznymi nie będzie wysyłany.
2: Wentylator jest stale włączony, gdy zewnętrzna grzałka jest włączona,
3: Wentylator jest wyłączony, gdy zewnętrzna grzałka jest włączona, a jednostka zewnętrzna pracuje w trybie „tylko
chłodzenie”
Jednostka wewnętrzna – tylko chłodzenie: Aby użyć tej opcji, należy zainstalować przełącznik wyboru trybów (MCM-C200)
w jednostce zewnętrznej i ustawić tryb chłodzenia.
❇ Jeśli wentylator został wyłączony, gdy jednostka wewnętrzna pracuje w trybie „tylko chłodzenie”, za pomocą ustawienia
SEG9 = 3 lub SEG 15 = 3, należy użyć zewnętrznego czujnika lub pilota przewodowego do wykrywania dokładnej
temperatury pomieszczenia.
(*4)
Domyślna wartość ustawienia
- Kasetowy, 4-kierunkowy, Kasetowy, 4-kierunkowy typu Mini: 5°C
– Inne jednostki wewnętrzne: 2°C
(*1)
32
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 32
2016-04-06 오전 11:46:04
(*5)
T a funkcja jest dostępna tylko w przypadku jednostki kasetowej, 4-kierunkowej, lub kasetowej, 4-kierunkowej typu Mini.
Jeśli klimatyzator będzie pracować w trybie ogrzewania natychmiast po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia, kondensat
w rynience zostanie przekształcony w parę pod wpływem ciepła z wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Ponieważ
para wodna może skroplić się na jednostce wewnętrznej i spłynąć na powierzchnię użytkową, należy używać tej funkcji
do usuwania pary wodnej z jednostki wewnętrznej za pomocą wentylatora (przez maksymalnie 20 minut), nawet jeśli
jednostka wewnętrzna została wyłączona po przełączeniu z trybu chłodzenia na tryb ogrzewania.
POLSKI
PRZESTROGA

Nie należy instalować grzałki elektronicznej w kanale przepływu wentylatora jednostki wewnętrznej.
Nie należy instalować
grzałki elektronicznej.
Strona wylotu
Strona ssania
Przepływ powietrza
Jednostka wewnętrzna
typu rurowego

 05 opcja instalacji szeregowej
SEG1
SEG2
SEG3
0
5
Użycie funkcji
automatycznej zmiany
tylko dla HR w trybie
automatycznym
SEG7
SEG8
SEG9
1
SEG13
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard dla
SEG3) Czas wymagany do
zmiany trybu Chłodzenie
zmiany trybu
 Ogrzewanie
SEG14
SEG15
SEG4
SEG5
SEG6
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard dla
SEG3) Standardowe ochyl. SEG3) Standardowe ochyl.
zmiany trybu Ogrzewanie
temperatury ogrzewania temperatury chłodzenia
 Chłodzenie
SEG10
SEG11
SEG12
Opcja kompensacji w
przypadku długiej rury
lub różnicy wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi
-
-
SEG16
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
Zmienne sterujące
podczas używania
grzałki gorącej wody/
zewnętrznej grzałki
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
33
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 33
2016-04-06 오전 11:46:04
Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji(KONTYNUACJA)
 05 opcja instalacji szeregowej (szczegóły)
Nr opcji : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
Objaśnienie
SEG1
SEG2
STRONA
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Użycie funkcji
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
automatycznej zmiany SEG3)
SEG3) Standardowe
Standardowe
ochyl.
tylko dla HR w trybie temperatury ogrzewania ochyl. temperatury
automatycznym
chłodzenia
TRYB
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard
dla zmiany trybu
- Ogrzewanie 
Chłodzenie
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
0
Wskazanie i
szczegóły
0
5
1
Opcja
Objaśnienie
SEG7
SEG8
STRONA
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard
dla zmiany stylu
Chłodzenie 
Ogrzewanie
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Postępować
zgodnie
z opcją
produktu
0
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
Użyć
automatycznej
zmiany tylko
dla HR
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
4 °C
4,5 °C
SEG9
SEG10
(Podczas ustawiania
SEG3) Czas wymagany
do zmiany trybu
Opcja kompensacji w
przypadku długiej rury
lub różnicy wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
SEG11
Szczegóły
SEG12
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie i
szczegóły
1
Szczegóły
Wskazanie
0
0
1 °C
0
5 min.
1
1,5 °C
1
7 min.
2
2 °C
2
9 min.
3
2,5 °C
3
11 min.
4
3 °C
4
13 min.
5
3,5 °C
5
15 min.
6
4 °C
6
20 min.
7
4,5 °C
7
30 min.
1
2
Szczegóły
Użyć wartości
domyślnej
1) Różnica
wysokości 1)
wynosi
powyżej 30
m lub
2) Odległość
2)
przekracza
110 m
1) Różnica
wysokości
wynosi 1)
15~30 m lub
2) Odległość 2)
wynosi
50~110 m
34
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 34
2016-04-06 오전 11:46:05
Opcja
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG18 3)
SEG17
Wyświetlacz pilota
POLSKI
Zmienne sterujące podczas używania grzałki
gorącej wody/zewnętrznej grzałki
Objaśnienie
Szczegóły
Wskazanie Żądana temperatura Czas opóźnienia
włączenia/
włączenia grzałki
wyłączenia grzałki
Wskazanie i
szczegóły
2
0
Jednocześnie
z włączeniem
termostatu
Bez opóźnienia
1
Jednocześnie
z włączeniem
termostatu
10 minut
2
Jednocześnie
z włączeniem
termostatu
20 minut
3
1,5 °C
Bez opóźnienia
4
1,5 °C
10 minut
5
1,5 °C
20 minut
6
3,0 °C
Bez opóźnienia
7
3,0 °C
10 minut
8
3,0 °C
20 minut
9
4,5 °C
Bez opóźnienia
A
4,5 °C
10 minut
B
4,5 °C
20 minut
C
6,0 °C
Bez opóźnienia
D
6,0 °C
10 minut
E
6,0 °C
20 minut
Różnica wysokości: Różnica wysokości pomiędzy odpowiednią jednostką wewnętrzną i jednostką wewnętrzną zainstalowaną w najniższym miejscu. Na
przykład: Gdy jednostka wewnętrzna jest zainstalowana 40 m wyżej od jednostki wewnętrznej zainstalowanej w najniższym miejscu,
należy wybrać opcję “1”.
2)
Odległość: Różnica pomiędzy długością rury jednostki wewnętrznej zainstalowanej w miejscu najbardziej oddalonym od jednostki zewnętrznej a
długością rudy odpowiedniej jednostki wewnętrznej od jednostki zewnętrznej.
Na przykład, gdy długośśdługość najdalszej rury wynosi 100 m, a odpowiednia jednostka wewnętrzna znajduje się 40 m od jednostki
zewnętrznej, należy wybrać opcję “2”. (100 - 40 = 60 m)
1)
3)
Działanie grzałki, gdy pozycja SEG9 opcji instalacji serii 02 jest ustawiona na użycie grzałki gorącej wody lub gdy pozycja SEG15
jest ustawiona na użycie zewnętrznej grzałki
Przykład 1 Ustawienie SEG9 serii 02 = „1” / Ustawienie SEG18 serii 05 = „0”: Grzałka gorącej jest włączona, gdy termostat
ogrzewania jest włączony, a wyłączona, gdy termostat ogrzewania jest wyłączony.
Przykład 2 Ustawienie SEG15 serii 02 = „2” / Ustawienie SEG18 serii 05 = „A”:
Temperatura pokojowa ≤ żądana temperatura + f(kompensacja temperatury ogrzewania)
- Zewnętrzna grzałka jest włączona, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie 4,5 °C przez 10 minut.
Temperatura pokojowa > żądana temperatura + f(kompensacja temperatury ogrzewania)
- Zewnętrzna grzałka jest wyłączona, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie 4,5 °C + 1 °C (1 °C to histereza
ustawienia wł./wył.]
35
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 35
2016-04-06 오전 11:46:05
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Informacje dodatkowe dotyczące SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9
Termostat
ogrzewania wł.
Termostat
ogrzewania wył.
Termostat
chłodzenia wł.
Termostat
chłodzenia wył.
Gdy SEG 3 jest ustawiony na „1” I nastąpiła automatyczna zmiana na pracę tylko w trybie HR, urządzenie będzie działać w następujący sposób.
Standardowa temp. dla
ogrzewania  chłodzenia
Temp.
c
b
Standardowa temp.
dla chłodzenia
Ts
B
C
D
A
Ustaw. temp. dla trybu
automatycznego
a
Standardowa temp.
dla ogrzewania
d
Standardowa
temp. dla
chłodzenia 
ogrzewania
A : Ustawić z SEG4(˚C)
B : Ustawić z SEG5(˚C)
C : Ustawić z SEG6(˚C)
D : Ustawić z SEG8(˚C)
Tryb chłodzenia/ogrzewania można zmienić, gdy stan wyłączenia termostatu jest utrzymywany przez cały czas ustawienia SEG9.
Zmianaposzczególnychopcji
Istnieje możliwość zmiany każdej cyfry ustawionej opcji.
Opcja
SEG1
SEG2
Objaśnienie
STRONA
TRYB
SEG3
SEG4
Cyfra dziesiątek SEG
Tryb opcji, którą chce
opcji, którą chce się
się zmienić
zmienić
SEG5
SEG6
Cyfra jedności SEG
opcji, którą chce się
zmienić
Zmieniona wartość
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
0
D
Tryb opcji
1~6
Cyfra
dziesiątek
SEG
0~9
Cyfra
jedności
SEG
0~9
Zmieniona
wartość
0~F
Uwaga • Podczas zmiany cyfry opcji ustawienia adresu jednostki wewnętrznej należy ustawić SEG3 jako “A”.
• Podczas zmiany cyfry opcji instalacji jednostki wewnętrznej należy ustawić SEG3 jako “2”.
Np. Podczas ustawiania “sterowania brzęczyka” jako nieużywanego
Opcja
SEG1
SEG2
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Wskazanie
0
D
SEG3
SEG4
Cyfra dziesiątek SEG
Tryb opcji, którą chce
opcji, którą chce się
się zmienić
zmienić
2
1
SEG5
SEG6
Cyfra jedności SEG
opcji, którą chce się
zmienić
Zmieniona
wartość
7
1
36
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 36
2016-04-06 오전 11:46:05
 Seria AMFBFDEH
1. Przed zainstalowaniem jednostki wewnętrznej należy do niej
przypisać adres zgodnie z planem instalacji klimatyzacyjnej.
2. Adres jednostki wewnętrznej przypisuje się, regulując
przełączniki obrotowe MAIN(SW01, SW02) i RMC(SW03,
SW04).
Ustawianie przełącznika funkcji
 Seria AMFBFDEH
Nr
przełącznika
K1 -
SW06
Używać
Kompensacja RPM
-
-
Pompa spustowa
Sprawdzona temperatura pokojowa w trybie
ogrzewania
Wskaźnik czyszczenia
filtra
Cewka gorącej wody
-
-
-
-
1000 godzin
2000 godzin
-
-
-
-
Stały krok 80
0 lub
krok 80
Nie używać
Używać
Nie używać
Używać
-
-
K3
K4
K7
K8
K11
Podgrzewacz elektryczny
Minimalne otwarcie
zatrzymanego EEV
podczas ogrzewania
Wyświetlanie
stanu pilota
bezprzewodowego
Sterowanie zewnętrzne
K12
-
K9
SW07
-
Sterowanie centralne
K6
K10
WYŁ.
Nie używać
K2
K5
WŁ.
POLSKI
SW05
Funkcja
※ Projekt i kształt mogą się różnić w zależności od modelu.
Ustawienie adresu głównego
Adres główny (MAIN) służy do komunikacji między
jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. Dlatego należy go
ustawić, by klimatyzator działał prawidłowo.
Adres główny można ustawić w przedziale od 00 do 99,
używając przełączników SW01 oraz SW02. Adresy główne
należące do przedziału od 00 do 99 powinny się od siebie różnić.
Sprawdzić adres jednostki wewnętrznej na planie, wg
którego ma przebiegać instalacja i ustawić go stosownie
do niego.
Uwaga W przypadku wyboru ustawienia automatycznego
adresu z jednostki wewnętrznej ustawienie adresu
głównego może nie być konieczne: Szczegółowe
informacje na ten temat.
Na przykład gdy adres główny jest ustawiony na “12”.
Ustawianie adresu RMC
Przełączniki RMC SW03 i SW04 służą do ustawiania adresu
celem sterowania jednostką wewnętrzną za pomocą scentralizowanego sterownika.
W przypadku korzystania ze scentralizowanego sterownika
należy ustawić przełączniki SW03, SW04 i K2.
Jeżeli nie używa się scentralizowanego sterownika, nie jest
konieczne ustawianie przełączników RMC SW03 i SW04.
Na przykład gdy adres RMS jest ustawiony na “12”.
SW03
SW04
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_PL_03677A-05.indd 37
37
2016-04-06 오전 11:46:06
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ru/support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
www.samsung.com/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/kz_ru/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
UZBEKISTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
www.samsung.com/support
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support
(Russian)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
UKRAINE
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
ALGERIA
3004
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pl/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/hu/support
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
TUNISIA
80 1000 12 www.samsung.com/n_africa/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/rs/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/bg/support
SYRIA
962 5777444
www.samsung.com/ro/support
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/gr/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/lt/support
INDONESIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
MALAYSIA
ESTONIA
800-7267
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/ee/support
SINGAPORE
www.samsung.com/in/support
THAILAND
www.samsung.com/support
VIETNAM
INDIA
SOUTH AFRICA
021-56997777
08001128888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
1800 588 889
www.samsung.com/ae/support
(English)
www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/vn/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
This product is RoHS compliant
NASA_Floor Stand_AM@@@FNFDEH@_IB,IM_EN_03677A-05.indd 2
2016-04-06 오후 2:25:11
Download PDF

advertising