Samsung | AM220FNHDEH/EU | Samsung Kanałowe HSP Instrukcja obsługi

Duct Type Series
BIG duct : AMFNHDEH
Air Conditioner
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU DB68-03655A-07
RU
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_EN_03655A-07.indd 3
2016-04-05 오후 7:24:40
funkcje klimatyzatora
• Orzeźwiająco chłodna oferta na lato
Podczas parnych letnich dni i długich niespokojnych nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę
od gorąca, niż chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy klimatyzator przyniesie
koniec wyczerpującym letnim dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco własnym
klimatyzatorem.
• Efektywność kosztowa
Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną moc chłodzenia latem, ale także efektywną
metodę ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu systemowi z pompą ciepła.
Ta technologia jest aż do 300% efektywniejsza w porównaniu do ogrzewania elektrycznego, dlatego
umożliwia dalszą redukcję kosztów eksploatacyjnych. Teraz jeden klimatyzator zaspokoi wszystkie
Twoje potrzeby związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok.
• Elastyczna instalacja
Klimatyzator typu kanałowego zajmuje mniej miejsca i oferuje różnorodne rozwiązania,
dostosowane do dowolnych kształtów pomieszczenia i umożliwiające spełnienie różnych wymogów
w zakresie przepływu powietrza. W przypadku urządzeń tego typu wlot powietrza może zostać
ustawiony zarówno u dołu, jak i z tyłu urządzenia, co daje większą elastyczność instalacji.
01_ funkcje
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 1
2016-04-05 오후 7:36:44
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
Przed użyciem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby
sprawdzić, czy wiesz, jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać poszczególne
funkcje nowo nabytego urządzenia.
Z uwagi na to, że instrukcja obsługi obejmuje kilka różnych modeli,
właściwości posiadanego klimatyzatora mogą się nieco różnić od tych, które
opisano w niniejszej instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy
o kontakt z najbliższym centrum serwisowym lub odwiedzenie naszej strony
internetowej www.samsung.com, na której można znaleźć pomoc i informacje.
Ważne oznaczenia i ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą mniej
PRZESTROGA
poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.
OSTRZEŻENIE
Postępuj zgodnie z zaleceniami.
NIE próbuj.
Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym.
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
NIE demontuj.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Zasilanie musi spełniać lub przekraczać normy określone dla urządzenia. Do linii zasilającej,
do której jest podłączone urządzenie, nie wolno podłączać innych urządzeń. Nie wolno także
używać przedłużaczy.
XX
Użycie przedłużacza grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
XX
Nie wolno używać transformatora. Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
XX
Różnica napięcia, częstotliwości lub prądu znamionowego może spowodować pożar.
Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub firmę
serwisową.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, wybuchu,
problemów z urządzeniem lub obrażeń.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _02
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 2
2016-04-05 오후 7:36:45
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Należy zainstalować przełącznik i wyłącznik automatyczny, które będą obsługiwać wyłącznie
klimatyzator.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować tak, aby jej elementy elektryczne były schowane.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Nie należy instalować urządzenia w pobliżu grzejnika ani substancji łatwopalnych. Nie należy
instalować urządzenia w wilgotnym, zaolejonym lub zakurzonym miejscu ani w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropli deszczu). Nie
należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może wystąpić wyciek gazu.
XX
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie należy instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, z których może spaść, np. na
wysokiej ścianie zewnętrznej.
XX
Jeżeli jednostka spadnie, może to spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie
mienia.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Uziemienia nie można podłączać do rury gazowej,
rury wodnej ani linii telefonicznej.
XX
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem urządzenia.
XX
Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do nieprawidłowo uziemionego gniazdka.
Należy sprawdzić, czy gniazdko jest uziemione zgodnie z odpowiednimi przepisami.
INSTALACJA
PRZESTROGA
Urządzenie należy zainstalować na równym i twardym podłożu, które może unieść jego ciężar.
XX
W przeciwnym razie może dojść do powstawania nienaturalnych drgań lub hałasów albo
problemów z urządzeniem.
Przewód odpływowy musi być prawidłowo zainstalowany tak, aby poprawnie odprowadzał
wodę.
XX
W przeciwnym razie może wystąpić przelanie się wody i uszkodzenie mienia.
Podczas instalowania jednostki zewnętrznej przewód odpływowy należy zainstalować w taki
sposób, aby prawidłowo odprowadzał wodę.
XX
Woda generowana przez jednostkę zewnętrzną podczas ogrzewania może się przelać
i spowodować uszkodzenie mienia. W szczególności upadek w zimie sopla lodu może
spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie mienia.
03_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 3
2016-04-05 오후 7:36:45
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
W przypadku uszkodzenia wyłącznika automatycznego należy skontaktować się z najbliższym
serwisem.
ZASILANIE
POLSKI
Przewodu zasilającego nie należy naciągać ani nadmiernie zginać. Przewodu zasilającego nie
wolno skręcać ani wiązać. Przewodu zasilającego nie wolno wieszać na obiektach metalowych,
kłaść na nim ciężkich przedmiotów, umieszczać między obiektami ani wpychać w przestrzeń za
urządzeniem.
XX
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
PRZESTROGA
W przypadku, gdy klimatyzator nie jest używany przez dłuższy czas lub w trakcie burzy, należy
odłączyć go od zasilania.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
W przypadku zalania urządzenia wodą należy skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jeśli urządzenie generuje dziwny hałas, zapach lub dym, należy natychmiast odłączyć przewód
zasilający i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jeśli dojdzie do wycieku gazu (propanu, gazu ziemnego itp.), należy natychmiast rozpocząć
wietrzenie pomieszczenia i nie dotykać przewodu zasilającego. Nie wolno dotykać urządzenia
ani przewodów zasilających.
XX
Nie należy używać wentylatora.
XX
Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
W razie potrzeby zmiany miejsca instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
XX
W przeciwnym przypadku może dojść do problemów z obsługą produktu, wyciekania
wody, porażenia prądem lub pożaru.
XX
Usługa dostawy urządzenia nie jest oferowana. W przypadku ponownej instalacji
urządzenia w innym miejscu należy opłacić dodatkowe opłaty konstrukcyjne i
instalacyjne.
XX
Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w niestandardowym miejscu, np. w strefie
przemysłowej lub blisko morza, gdzie będzie na nie oddziaływać sól znajdująca się w
powietrzu, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _04
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 4
2016-04-05 오후 7:36:45
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dotykać wyłącznika automatycznego wilgotnymi rękami.
XX
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Urządzenia nie należy uderzać ani ciągnąć go, używając zbyt dużej siły.
XX
Grozi to pożarem, obrażeniami ciała lub problemami z działaniem urządzenia.
Nie należy umieszczać w pobliżu jednostki zewnętrznej przedmiotów, po których dzieci
mogłyby wspiąć się na urządzenie.
XX
Grozi to poważnymi obrażeniami dziecka.
Nie wolno wyłączać klimatyzatora, gdy włączony jest wyłącznik automatyczny.
XX
Wyłączenie i włączenie klimatyzatora przy włączonym wyłączniku automatycznym może
wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.
Po rozpakowaniu klimatyzatora opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ może
ono stanowić zagrożenie.
XX
Dziecko może się udusić, jeżeli założy worek na głowę.
Nie wolno wkładać do otworu palców ani obcych przedmiotów, gdy klimatyzator pracuje lub
gdy łopatka kierująca przepływem powietrza zamyka się.
XX
Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, ponieważ mogą się zranić, wkładając palce
do urządzenia.
Podczas pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania nie wolno dotykać łopatki kierującej
przepływem powietrza.
XX
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem.
Nie wolno wkładać palców ani obcych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza klimatyzatora.
XX
Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, ponieważ mogą się zranić, wkładając palce
do urządzenia.
Nie wolno używać klimatyzatora przez dłuższy czas w miejscach o słabej wentylacji lub w
pobliżu chorych osób.
XX
Używanie klimatyzatora może być wtedy niebezpieczne ze względu na niedobór tlenu.
Dlatego należy co najmniej raz na godzinę otwierać okno.
Gdy do urządzenia dostanie się obca substancja, taka jak woda, należy odłączyć wtyczką
zasilającą, wyłączyć wyłącznik automatyczny i skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
05_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 5
2016-04-05 오후 7:36:45
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
EKSPLOATACJA
PRZESTROGA
POLSKI
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozkładać ani modyfikować urządzenia.
XX
Nie wolno używać innego bezpiecznika niż standardowy (np. miedzianego lub
stalowego drutu).
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, problemów
z urządzeniem lub obrażeń.
Pod jednostką wewnętrzną nie wolno umieszczać innych obiektów ani urządzeń.
XX
Woda kapiąca z jednostki wewnętrznej może spowodować pożar lub uszkodzenie mienia.
Przynajmniej raz do roku należy sprawdzić, czy rama montażowa jednostki zewnętrznej nie
jest pęknięta.
XX
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia.
Maksymalne natężenie prądu jest mierzone zgodnie ze standardami bezpieczeństwa
IEC, a robocze natężenie prądu – zgodnie ze standardami ISO dotyczącymi wydajności
energetycznej.
Nie wolno stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (takich
jak pranie, zapalone świece, zapalone papierosy, naczynia, środki chemiczne, metalowe
przedmioty itp.).
XX
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, problemy z urządzeniem
lub obrażenia.
Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
XX
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać lotnych substancji, takich jak środki
owadobójcze.
XX
Oprócz tego, że są one szkodliwe dla ludzi, mogą również spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar lub problemy z działaniem urządzenia.
Nie wolno pić wody z klimatyzatora.
XX
Może być ona szkodliwa dla ludzi.
Nie wolno uderzać ani rozmontowywać pilota zdalnego sterowania.
Nie wolno dotykać rur podłączonych do produktu.
XX
Grozi to poparzeniami lub zranieniem.
Nie wolno używać klimatyzatora do konserwacji urządzeń precyzyjnych, jedzenia, zwierząt,
roślin, kosmetyków lub innych nietypowych zastosowań.
XX
Grozi to uszkodzeniem mienia.
informacje dotyczące bezpieczeństwa _06
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 6
2016-04-05 오후 7:36:45
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
EKSPLOATACJA
PRZESTROGA
Należy unikać dłuższej, bezpośredniej ekspozycji osób, zwierząt lub roślin na powietrze
wydmuchiwane przez klimatyzator.
XX
Może być to szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub roślin.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz o niedostatecznym
doświadczeniu lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały przeszkolone
z obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy odpowiednio
nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym
użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą
samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno czyścić urządzenia, spryskując je wodą. Do czyszczenia urządzenia nie wolno także
używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu.
XX
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi odbarwieniami, odkształceniami,
uszkodzeniami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć klimatyzator od
gniazdka i poczekać na zatrzymanie się wentylatora.
XX
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
CZYSZCZENIE
PRZESTROGA
Podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej należy uważać na
jego ostre brzegi.
XX
Aby uniknąć skaleczenia palców, podczas czyszczenia urządzenia należy mieć założone
grube rękawice.
Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
XXAby wyczyścić wnętrze urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
XX
Podczas czyszczenia filtra wewnętrznego należy stosować się do opisów w części
„Czyszczenie i konserwacja klimatyzatora”.
XX
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń, porażenia prądem lub pożaru.
07_ informacje dotyczące bezpieczeństwa
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 7
2016-04-05 오후 7:36:45
spis treści
Zapoznanie się z klimatyzatorem
Obsługa klimatyzatora
11
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
12
Załącznik
14
Instalacja klimatyzatora
16
POLSKI
10
10Typ z dużym kanałem
11Wskazówki dotyczące korzystania z
klimatyzatora
12 Konserwacja klimatyzatora
12
Kontrole okresowe
13Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane
poprzez system sterowania urządzenia
14Rozwiązywanie problemów
15 Zakresy działania
15 Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
16Instalacja
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać
razem z innymi odpadami komercyjnymi.
spis treści _08
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 8
2016-04-05 오후 7:36:45
zapoznanie się z klimatyzatorem
Gratulujemy zakupu naszego klimatyzatora. Mamy nadzieję, że produkt ten spełni Twoje oczekiwania i da Ci wiele
satysfakcji, jak również umożliwi Ci optymalną regulację temperatury.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby jak najlepiej
wykorzystać jego możliwości i funkcje.
tyP Z DuŻym KanałEm
Wylot powietrza
Otwór wlotowy powietrza
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
09_ zapoznanie się z klimatyzatorem
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 9
2016-04-05 오후 7:36:45
obsługa klimatyzatora
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA
Poniżej przedstawiono kilka przydatnych wskazówek dotyczących sposobu korzystania z klimatyzatora.
ZALECENIE
Chłodzenie
• Jeżeli temperatura na zewnątrz jest o wiele wyższa od temperatury w
pomieszczeniu, schłodzenie pomieszczenia do żądanej temperatury może zająć
nieco więcej czasu.
• Unikaj drastycznego obniżania temperatury. Powoduje ono nadmierne zużycie
energii, a pomieszczenie wcale nie schładza się szybciej.
Ogrzewanie
• Z uwagi na to, że klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierając energię
cieplną z powietrza na dworze, wydajność grzewcza może ulec obniżeniu w
przypadku wyjątkowo niskich temperatur zewnętrznych. Jeżeli ogrzewanie
przy użyciu klimatyzatora jest niewystarczające, zaleca się używanie innego
urządzenia grzewczego w połączeniu z klimatyzatorem.
Odszranianie
• Gdy klimatyzator działa w trybie Ogrzewanie, wskutek różnicy temperatury
pomiędzy urządzeniem a powietrzem na zewnątrz powstaje szron.
W takim przypadku:
- Klimatyzator przestaje grzać;.
-Klimatyzator przełącza się automatycznie na tryb Odszranianie na 10 minut;
-Para powstająca na module zewnętrznym w trybie Odszranianie jest
bezpieczna.
POLSKI
FUNKCJA
Urządzenie nie wymaga żadnej interwencji; po upływie około 10 minut
klimatyzator wznowi normalną pracę.
Gdy urządzenie przełącza się na tryb Odszranianie, inne funkcje nie
działają.
Wentylator
• Przez pierwszych 3-5 minut po włączeniu urządzenia wentylator może nie
działać, aby zapobiec podmuchom zimnego powietrza podczas nagrzewania
klimatyzatora.
Wysoka temperatura w
pomieszczeniu/na zewnątrz
• Jeżeli zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, panuje wysoka temperatura,
a klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie, czasem może dojść do zatrzymania
pracy wentylatora i sprężarki modułu zewnętrznego. Jest to normalne zjawisko;
należy odczekać, aż klimatyzator włączy się ponownie.
Awaria zasilania
• Jeżeli w trakcie działania urządzenia dojdzie do awarii zasilania, urządzenie
natychmiast się zatrzyma i wyłączy. Po przywróceniu zasilania klimatyzator
wznowi pracę automatycznie.
Mechanizm ochrony
• Jeżeli klimatyzator został właśnie włączony po zatrzymaniu pracy lub
podłączeniu do gniazdka, przez 3 minuty nie napływa zimne/ciepłe powietrze;
mechanizm ten chroni sprężarkę modułu zewnętrznego.
obsługa klimatyzatora _10
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 10
2016-04-05 오후 7:36:45
czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora
KONSERWACJA KLIMATYZATORA
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie
należy go dokładnie osuszyć
1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3-4 godziny, a po
upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku gromadzenia się wilgoci we wnętrzu
urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, uruchamiając
go w trybie Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, które mogły powstać
wskutek obecności wilgoci.
Kontrole okresowe
Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Rodzaj
Opis
Czyszczenie filtra powietrza (1)
Czyszczenie rynienki na kondensat (2)
Moduł
Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)
wewnętrzny
Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)
Co
Co 4
miesiąc miesiące




Wymiana baterii w pilocie (1)
Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie
modułu (2)
Moduł
zewnętrzny
Raz w roku


Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie
modułu (2)

Czyszczenie części elektrycznych strumieniami powietrza (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2)

Czyszczenie wentylatora (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora (2)

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

Opisane kontrole i prace konserwacyjne są bardzo ważne dla zapewnienia sprawności
klimatyzatora. Częstotliwość wykonywania tych operacji różni się w zależności od miejsca instalacji,
ilości kurzu/pyłu itp.
(1) Opisane operacje powinny być wykonywane częściej, jeżeli w miejscu instalacji występują duże
ilości kurzu lub pyłu.
(2) Te operacje muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel. Szczegółowe
informacje – patrz Instrukcja instalacji.
11_ obsługa klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 11
2016-04-05 오후 7:36:46
Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania
urządzenia
Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego
klimatyzatora.
Opis
Zabezpieczenie przed
zimnym powietrzem
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez
zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez
zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Ochrona
baterii wewnętrznej
Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator
działa w trybie Chłodzenie.
Ochrona sprężarki
POLSKI
Rodzaj
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę
modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.
Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający
usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur.
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po
zakończeniu cyklu odszraniania.
obsługa klimatyzatora _12
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 12
2016-04-05 오후 7:36:46
załącznik
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora zapoznaj się z poniższą tabelą. W ten sposób można często
zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych wydatków.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie zaczyna
działać zaraz po ponownym
uruchomieniu.
• Z uwagi na mechanizm zabezpieczający urządzenie nie uruchamia się natychmiast, co chroni
urządzenie przed przeciążeniem.
Klimatyzator zaczyna działać po 3 minutach.
Klimatyzator nie działa.
• Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Włóż prawidłowo
wtyczkę zasilania do gniazdka.
• Sprawdź, czy nie zadziałał wyłącznik automatyczny.
• Sprawdź, czy nie doszło do awarii zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik. Być może jest przepalony.
Temperatura nie zmienia się.
• Sprawdź, czy został wybrany tryb Wentylator. Wciśnij na pilocie przycisk Mode, aby wybrać inny
tryb.
Z klimatyzatora nie wypływa
chłodne (ciepłe) powietrze.
• Sprawdź, czy ustawiona temperatura jest niższa (wyższa) od bieżącej temperatury. Wciśnij na
pilocie przycisk Temperatura, aby zmienić ustawioną temperaturę.
Wciśnij na pilocie przycisk Temperatura, aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę.
• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Czyść filtr powietrza co
2 tygodnie.
• Sprawdź, czy klimatyzator nie został właśnie włączony. W takim przypadku należy odczekać 3
minuty. Chłodne powietrze nie zaczyna wypływać od razu po włączeniu, gdyż uruchamia się
mechanizm zabezpieczający sprężarkę modułu zewnętrznego.
• Sprawdź, czy klimatyzator nie jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
Dla zwiększenia efektywności chłodzenia zawieś w oknach zasłony.
• Sprawdź, czy w pobliżu modułu zewnętrznego nie znajdują się jakieś przeszkody.
• Sprawdź, czy rura doprowadzająca czynnik chłodniczy nie jest zbyt długa.
• Sprawdź, czy klimatyzator nie obsługuje jedynie trybu Chłodzenie.
• Sprawdź, czy pilot nie jest dostępny tylko dla modelu chłodzącego powietrze.
Prędkość wentylatora nie
zmienia się.
• Sprawdź, czy nie został wybrany tryb Automatyczny lub Osuszanie.
Klimatyzator dostosowuje automatycznie prędkość wentylatora w trybie automatycznym/
osuszenia.
Funkcja wyłącznika czasowego
nie jest ustawiona.
• Sprawdź, czy po ustawieniu czasu został wciśnięty przycisk Zasilanie na pilocie.
Podczas pracy urządzenia do
pomieszczenia przedostają się
zapachy.
• Sprawdź, czy urządzenie nie pracuje w zadymionym miejscu i czy zapachy nie przedostają się
do pomieszczenia z zewnątrz. Uruchom klimatyzator w trybie Wentylator lub otwórz okno, aby
wywietrzyć pomieszczenie.
Klimatyzator wydaje odgłosy
bulgotania
• Odgłos bulgotania może się rozlegać, gdy po sprężarce krąży czynnik chłodniczy. Pozwolić
klimatyzatorowi pracować w wybranym trybie.
• Po wciśnięciu przycisku Zasilanie na pilocie może być słyszalny hałas pompy spustowej
znajdującej się wewnątrz klimatyzatora.
Z łopatek przepływu powietrza
kapie woda.
• Sprawdź, czy klimatyzator nie działał w trybie chłodzenia przez dłuższy okres czasu z łopatkami
przepływu powietrza skierowanymi w dół. Kondensacja może być spowodowana różnicą
temperatur.
Pilot nie działa.
• Sprawdź, czy baterie się nie wyczerpały.
• Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone do pilota.
• Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika pilota.
• Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło mocnego światła. Mocne światło
pochodzące ze świetlówek lub neonów może przerywać fale elektryczne.
Klimatyzator nie daje się włączyć
lub wyłączyć przy pomocy pilota
przewodowego.
• Sprawdź, czy pilot przewodowy nie został ustawiony na sterowanie grupą.
Pilot przewodowy nie działa
• Sprawdź, czy na pilocie przewodowym nie wyświetla się wskaźnik TEST. Jeżeli tak się dzieje,
wyłącz urządzenie i wyłącznik automatyczny. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wskaźnik na wyświetlaczu
cyfrowym miga.
• Wciśnij na pilocie przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny.
Następnie włącz je ponownie.
13_ załącznik
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 13
2016-04-05 오후 7:36:46
ZAKRESY DZIAŁANIA
W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może działać klimatyzator.
Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.
TRYB
TEMPERATURA ROBOCZA
POZIOM WILGOTNOŚCI
W
W POMIESZCZENIU
NA ZEWNĄTRZ
POMIESZCZENIU
JEŻELI NIE PRZESTRZEGA SIĘ
ZALECEŃ
CHŁODZENIE
18˚C do 32˚C
-5˚C do 48˚C
80% lub niższa
OGRZEWANIE
27˚C lub niższa
-20˚C do 28˚C
-
Zadziałają wtedy wewnętrzne
wyłączniki bezpieczeństwa, a
klimatyzator wyłączy się.
-
Może dojść do kondensacji w
module wewnętrznym, co wiąże
się z ryzykiem wydmuchiwania lub
kapania wody na podłogę.
OSUSZANIE
18˚C do 32˚C
-5˚C do 48˚C
POLSKI
Może dojść do kondensacji w
module wewnętrznym, co wiąże
się z ryzykiem wydmuchiwania lub
kapania wody na podłogę.
Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7˚C. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 0˚C lub
poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków temperaturowych.
Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32˚C (temperatura w pomieszczeniu), nie jest
zapewniona pełna wydajność chłodzenia.
Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
Typ
Model
Masa netto
Wymiary netto
(szer.×gł.×wys.)
Jednostka wewnętrzna
(NASA)
AM220FNHDEH/EU
89,0 kg
1240×1040×470 mm
AM280FNHDEH/EU
89,0 kg
1240×1040×470 mm
załącznik _14
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 14
2016-04-05 오후 7:36:46
5. Zawieś moduł wewnętrzny na śrubach do zawieszania,
Instalacja
pomiędzy dwoma nakrętkami.
Uwaga Podczas zawieszania modułu należy ułożyć i
podłączyć przewody rurowe w suficie. Jeżeli sufit
jest już skonstruowany, ułóż rurki w odpowiedniej
pozycji przed zamontowaniem modułu na suficie.
Instalacja modułu wewnętrznego
Przed zainstalowaniem modułu wewnętrznego zaleca się
zainstalowanie połączenia typu Y.
1. Przyłóż szablon do sufitu w miejscu, w którym chcesz
6. Przykręć nakrętki, aby zamocować moduł.
7. Wypoziomuj moduł przy pomocy przyrządu pomiarowego
przyłożonego po wszystkich 4 stronach.
Uwaga Aby zapewnić prawidłowy odpływ kondensatu, po prawej
lub lewej stronie urządzenia(w zależności od strony, po której
będzie podłączony wąż odpływowy), należy zapewnić
1° nachylenie tak, jak pokazano na ilustracji.
Jeżeli chcesz zainstalować także pompę odpływową,
konieczne jest odpowiednie nachylenie.
zainstalować moduł wewnętrzny.
Uwaga Z uwagi na to, że schemat wykonany jest z
papieru, może się nieco skurczyć lub rozciągnąć
pod wpływem temperatury lub wilgoci. Z tego
powodu przed wywierceniem otworów sprawdź,
czy zachowane zostały prawidłowe odstępy
pomiędzy oznaczeniami.
1°
Port węża
odpływowego
2. Wsuń elementy kotwiące śruby, użyj istniejących
wsporników sufitowych lub skonstruuj odpowiedni
wspornik tak, jak pokazano na ilustracji.
Beton
Test szczelności
Wsuń
Otwór w elemencie kotwiącym
Otwór w kołku
Śruba do zawieszania(Φ9,52 lub M10)
3. Zainstaluj śruby do zawieszania odpowiednio do.
PRZESTROGA
Przeprowadzanie testu szczelności & izolacja
 Upewnij się, że sufit jest wystarczająco
solidny, aby utrzymać ciężar modułu
wewnętrznego. Przed zawieszeniem
modułu sprawdź wytrzymałość każdej
śruby użytej do zawieszenia.
 Jeżeli długość śruby użytej do zawieszenia
wynosi powyżej 1,5m, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniego
zabezpieczenia przed drganiami.
 Jeżeli jest to niemożliwe, należy wywiercić
w podsufitce otwór umożliwiający
wykonywanie wymaganych operacji na
module wewnętrznym.
Wspornik sufitowy
TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU AZOTU(przed otwarciem zaworów)
Aby wykryć wycieki czynnika chłodzącego, przed ponownym
wytworzeniem próżni i wpuszczeniem do obiegu R-410A instalator ma
obowiązek napełnić cały system azotem(przy użyciu regulatora ciśnienia)
pod ciśnieniem 4,1MPa(ciśnieniomierz).
TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU R-410A(po otwarciu zaworów)
Przed otwarciem zaworów wypuść cały azot do systemu i wytwórz próżnię.
Po otwarciu zaworów sprawdź szczelność przy użyciu wykrywacza
wycieków do czynnika chłodzącego R-410A.
Test
szczelności
PRZESTROGA
Wypuść cały azot, aby wytworzyć próżnię i napełnij
system.
Izolacja
4. Przykręć do śrub do zawieszania osiem nakrętek,
upewniając się, że pozostawiona została wystarczająca
przestrzeń na zawieszenie modułu wewnętrznego.
Do zainstalowania modułu wewnętrznego należy
PRZESTROGA
użyć więcej niż czterech śrub do zawieszania.
Po sprawdzeniu, że w systemie nie dochodzi do wycieków,
możesz zaizolować przewody rurowe i wąż.
1. Aby uniknąć problemów spowodowanych kondensacją, zaleca
się zaizolowanie każdej rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy
gumą akrylonitrylowo-butadienową T13,0 lub grubszą.
Uwaga Zawsze należy się upewnić, że połączenia na
rurach zwrócone są do góry.
Bez przestrzeni
Guma
NBR(T13,0 lub grubsza)
15_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 15
2016-04-05 오후 7:36:46
2. Owinąć rury i wąż odpływowy taśmą izolacyjną, unikając
nadmiernego ściskania.
Osłona izolująca rurę
Izolacja rury
Moduł
wewnętrzny
PRZESTROGA
Musi ściśle przylegać do
obudowy, bez pozostawiania
wolnej przestrzeni.
Upewnij się, że izolacja została
nałożona z nadmiarem
4. Rurki i kable elektryczne łączące moduł wewnętrzny z zewnętrznym
muszą być przymocowane do ściany przy użyciu odpowiednich
kanałów.
PRZESTROGA
Wszystkie przewody doprowadzające czynnik chłodniczy
muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić konserwację
modułu lub jego całkowity demontaż.
5. Wybierz izolację rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy.

Zaizoluj rurkę po stronie gazu i cieczy zgodnie z jej grubością i
rozmiarami.

Standardowymi warunkami dla urządzenia wewnętrznego to
temperatura wynosząca 30°C, a wilgotność sięgająca 85%.
W przypadku instalacji w warunkach występowania dużej
wilgotności, należy zastosować izolator o odpowiedniej
grubości izolacji, jak to pokazano w poniższej tabeli.
W przypadku instalacji w niesprzyjających warunkach, należy
zastosować izolację o grubości typu pierwszego.

Izolacja powinna być odporna na działanie wysokich temperatur
powyżej 120°C.
1. Rurka odpływowa powinna być możliwie jak najkrótsza.
Uwaga  W
ąż odpływowy powinien być zainstalowany
pod lekkim skosem, wynoszącym około 10mm
tak, aby zapewniał prawidłowy odpływ wody
powstającej wskutek kondensacji.
 P
rzymocuj wąż odpływowy ściągiem kablowym,
aby nie oddzielił się od modułu.
 P
ort podłączeniowy pompy odpływowej
używany jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest
pompa odpływowa.
Ściąg kablowy
Zacisk
Izolacja
POLSKI
3. Zakończ owijanie taśmą izolacyjną pozostałych rurek łączących
moduł wewnętrzny z zewnętrznym.
Instalacja rurki odpływowej i węża odpływowego
Wąż elastyczny
2. Zaizoluj rurkę odpływową i zainstalują ją zgodnie z zaleceniami.
Uwaga  Z amontuj przy użyciu zacisków wąż odpływowy
pomiędzy modułem wewnętrznym a zewnętrznym.
 Z aciski węża mocującego powinny być zamocowane
do oporu, aby się nie poluzowały. Ich poluzowanie
może spowodować kapanie wody.
Typ izolacji
(Ogrzewanie/Chłodzenie)
Uwagi
Rozmiar rurki Standardowa Wysoki poziom wilgotności
[30°C,85%]
[30°C,powyżej 85%]
EPDM,NBR
Φ6,35~Φ9,52
9t
←
Rurka do cieczy
Φ12,7~Φ50,80
13t
←
Φ6,35
13t
19t
Φ9,52
Φ12,70
Φ15,88
Wewnętrzna
25t
Φ19,05
temperatura
jest wyższa
Φ22,23
19t
Rurka gazowa
niż 120°C
Φ25,40
Φ28,58
Φ31,75
32t
Φ38,10
Φ44,45
Rurka
Φ50,80
25t
38t
PRZESTROGA

Zainstaluj instalację tak, aby nie zwiększyć szerokości i
zastosuj taśmę samoprzylepną na części połączeniowej,
aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

Jeżeli rurka doprowadzająca czynnik chłodniczy jest
wystawiona na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego, owiń ją taśmą izolującą.

Zainstaluj rurkę doprowadzająca czynnik chłodniczy w taki
sposób, aby izolacja nie była cieńsza na zgiętej części rurki
lub w punkcie, w którym jest ona zawieszona.

Jeżeli warstwa izolująca jest cieńsza, zastosuj dodatkową
izolację.
Zawieszenie
Dodatkowa izolacja
a
a×3
Izolacja rurki doprowadzającej
czynnik chłodniczy
instalacja klimatyzatora _16
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 16
2016-04-05 오후 8:09:34
Okablowanie
Podłączenie rurki odpływowej
Bez pompy odpływowej
1. Zainstaluj poziomą rurkę odpływową z nachyleniem 1/100 lub
więcej i przymocuj ją przy pomocy haka 1~1,5m.
2. Zainstaluj syfon w kształcie litery U na końcu rurki
odpływowej – zapobiegnie on przedostawaniu się
nieprzyjemnego zapachu do modułu wewnętrznego.
3. Nie instaluj rurki odpływowej w pozycji nachylonej do góry.
Może to spowodować powrót wody do modułu.
1~1,5m
Zawieszenie
H≥
50mm
1H
2
Otwór czyszczący
przewód spustowy
(ELCB or MCCB+ELB), oddzielonego od zasilania modułu zewnętrznego.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
3. Kabel zasilania powinien się składać wyłącznie z przewodów miedzianych.
4. Podłącz kabel zasilania{1(L), 2(N)} pomiędzy modułami zgodnie z
dopuszczalną maksymalną długością, po czym podłącz kabel do
komunikacji(F1, F2) dla każdego modułu.
5. Podłączyć F3, F4 (do komunikacji) podczas instalacji pilota przewodowego.
MCCB+
ELB
Moduł wewnętrzny 1
300mm do 550mm od węża elastycznego, a następnie należy
zapewnić spadek wynoszący 20mm lub więcej.
więcej i przymocuj ją przy pomocy haka 1~1,5m.
3 Zainstaluj w rurce odpływowej otwór wentylacyjny, aby
200mm
lub więcej
nie więcej niż 300mm
200mm
lub więcej
W obrębie
330mm
Wąż elastyczny
Sufit
1~1,5m
Srebrny stop lutowniczy
2,5
Podłączenie rurki odpływowej
4
Bez pompy odpływowej
1. Zainstaluj poziomą rurkę odpływową z nachyleniem 1/100 lub
więcej i przymocuj ją przy pomocy haka 1~1,5m.
2. Zainstaluj syfon w kształcie litery U na końcu rurki
odpływowej – zapobiegnie on przedostawaniu się
nieprzyjemnego zapachu do modułu wewnętrznego.
100mm lub więcej
Wybór przyłącza sprężonego powietrza
1,5
Pozioma rurka odpływowa
Nachylenie powyżej 1/100
Pozioma rurka odpływowa
Nachylenie powyżej 1/100
Z pompą odpływową
1. Zainstaluj główny otwór wentylacyjny z przodu modułu
najbardziej oddalonego od odpływu głównego, jeżeli
zainstalowanych jest więcej, niż 3 moduły wewnętrzne.
2. Może się okazać konieczne zainstalowanie oddzielnych
otworów wentylacyjnych, aby zapobiec powrotowi wody do
rurki odpływowej zamontowanej u góry każdego modułu
wewnętrznego.
1~1,5m
Zawieszenie
Moduł wewnętrzny 3
B
D
d1
E F L
d2
t
Wymiary Wymiary
Wymiary
nominalne nominalne Wymiary Naddatek Wymiary Naddatek Wymiary Naddatek
Naddatek
kabla (mm2) śrub (mm) standardowe (mm) standardowe (mm) standardowe (mm) Min. Min. Maks. standardowe (mm) Min.
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Zawieszenie
Sufit
Moduł wewnętrzny 2
h ELCB : Instalacja podstawowa
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do podłączania jakichkolwiek przewodów należy
odłączyć zasilanie. Zwarcie styków V1, V2, F3, F4 grozi uszkodzeniem
podzespołów elektronicznych.
2. Zainstaluj poziomą rurkę odpływową z nachyleniem 1/100 lub
zapobiec powracaniu wody do modułu wewnętrznego.
Uwaga W przypadku odpowiedniego nachylenia w
poziomej rurce odpływowej jego zainstalowanie
może nie być konieczne.
4 Wąż elastyczny nie powinien być montowany w pozycji
nachylonej do góry, gdyż może to powodować powrót
wody do modułu wewnętrznego.
Pilot przewodowy
ELCB
Z pompą odpływową
1. Rurka odpływowa powinna być zainstalowana w odległości do
Otwór wentylacyjny
Moduł
zewnętrzny
220-240V~
or
Pozioma rurka odpływowa
Nachylenie powyżej 1/100
Sufit
Podłączenie kabla zasilania i kabli do komunikacji
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z okablowaniem odłącz prąd.
2. Moduł wewnętrzny powinien być zasilany przy pomocy wyłącznika
Główny otwór
wentylacyjny
Oddzielny otwór
wentylacyjny
Nie więcej
niż 330mm
Główna rurka odpływowa
Centralna pozioma rura odpływowa
(Nachylenie powyżej 1/100)
17_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 17
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Specyfikacja przewodów elektrycznych
Zasilanie
MCCB
ELB or ELCB
Przewód
zasilający
Przewód
uziemienia
Kabel do komunikacji
Maks : 242V
Min : 198V
XA
X A, 30mmA
0,1 s
2,5mm2
2,5mm2
0,75~1,5mm2
 Pojemność ELB or ELCB należy obliczyć według poniższego wzoru.

Przewody elektryczne elementów urządzeń do użytku zewnętrznego
nie mogą być lżejsze niż przewód elastyczny powleczony
polichloroprenem. (Oznaczenie kodowe IEC:60245 IEC 57 / CENELEC:
H05RN-F or IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
Pojemność ELCB(or MCCB+ELB) X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : Pojemność ELCB(or MCCB+ELB).
T ∑Ai : Suma prądów znamionowych każdego modułu wewnętrznego.
T P rąd znamionowy modułów wewnętrznych – patrz odnośne podręczniki instalacji.

Parametry i maksymalną długość kabla zasilania należy obliczyć z uwzględnieniem
maks. 10% spadku napięcia pomiędzy modułami wewnętrznymi.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% napięcia
wejściowego [V]
T Coef: 1,55
T Lk : Odległość pomiędzy modułami wewnętrznymi[m],
Ak: Specyfikacja kabla zasilania[mm2], ik : Prąd w każdym module[A]
h Poprowadzić przewody przesyłowe pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i wewnętrznymi
przez kanał kablowy, aby zabezpieczyć je przed czynnikami zewnętrznymi i przeprowadzić
kanał kablowy przez ścianę wraz z rurami, przez które płynie czynnik chłodniczy
2016-04-05 오후 7:36:48
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji
Ustawić adres jednostki wewnętrznej oraz opcję instalacji za pomocą pilota.
Ustawić każdą opcję oddzielnie, gdyż nie można równocześnie skonfigurować ustawienia ADRESU oraz opcji instalacji.
Konieczne jest dwukrotne skonfigurowanie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji.
Proceduraustawianiaopcji
MR-DC00, MR-DH00
MR-EC00, MR-EH00
Wprowadzanie trybu
do ustawienia opcji
POLSKI
Tryb ustawiania
opcji
Wprowadzanie trybu
do ustawienia opcji
Tryb ustawiania
opcji
Zmiana trybu
Przycisk High
Fan
Przycisk Low
Fan
Przycisk High
Temp
Przycisk Low
Temp
Zmiana trybu
Przycisk High
Fan
Przycisk Low
Fan
Przycisk High
Temp
Przycisk Low
Temp
❇❇ Wygląd wyświetlacza pilota może się różnić w zależności od modelu.
Krok 1. Wprowadzanie trybu w celu ustawienia opcji
1. Wyjąć baterie z pilota.
2. Włożyć baterie i wprowadzić tryb ustawiania opcji, równocześnie naciskając przycisk High Temp (Wysoka temp.)
oraz Low Temp (Niska temp.).
3.
Sprawdzić, czy został wprowadzony status ustawienia opcji.
Krok 2. Procedura ustawiania opcji
Po wprowadzeniu statusu ustawiania opcji wybrać opcję zgodnie z poniższą listą.
PRZESTROGA
Dostępne są ustawienia opcji od SEG 1 do SEG 24.
 SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nie są ustawione jako opcja strony.
 Ustawić SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 jako AKTYWNE, natomiast SEG14~18, SEG20~24 jako
NIEAKTYWNE.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Wł.(SEG1~12)
Wył.(SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
instalacja klimatyzatora _18
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 18
2016-04-05 오후 7:36:48
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Ustawienie opcji
1. Ustawianie opcji SEG2, SEG3
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG2.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG3.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
Status
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Ustawianie trybu chłodzenia:
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb CHŁODZENIA jako AKTYWNY.
3. Ustawianie opcji SEG4, SEG5
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG4.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG5.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
4. Ustawianie trybu osuszania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb OSUSZANIA jako AKTYWNY.
5. Ustawianie opcji SEG6, SEG8
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG6.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG8.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
6. Ustawianie trybu wentylatora
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb WENTYLATORA jako AKTYWNY.
7. Ustawianie opcji SEG9, SEG10
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG10.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG9.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
8. Ustawianie trybu ogrzewania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb OGRZEWANIA jako AKTYWNY.
9. Ustawianie opcji SEG11, SEG12
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG11.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG12.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
10. Ustawianie trybu automatycznego
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb AUTOMATYCZNY jako NIEAKTYWNY.
11. Ustawianie opcji SEG14, SEG15
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG14.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG15.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
19_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 19
2016-04-05 오후 7:36:50
Ustawienie opcji
Status
12. Ustawianie trybu chłodzenia:
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb CHŁODZENIA na NIEAKTYWNY.
POLSKI
13. Ustawianie opcji SEG16, SEG17
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG16.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG17.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. Ustawianie trybu osuszania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb OSUSZANIA na NIEAKTYWNY.
15. Ustawianie opcji SEG18, SEG20
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG18.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG20.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
16. Ustawianie trybu wentylatora
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb WENTYLATORA na NIEAKTYWNY.
17. Ustawianie opcji SEG21, SEG22
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG21.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG22.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
18. Ustawianie trybu ogrzewania
Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby zmienić tryb OGRZEWANIA na NIEAKTYWNY.
19. Ustawianie opcji SEG23, SEG24
Nacisnąć przycisk Low Fan (Niska prędkość wentylatora) (∨), aby wprowadzić wartość SEG23.
Nacisnąć przycisk High Fan (Wysoka prędkość wentylatora) (∧), aby wprowadzić wartość SEG24.
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk, zostanie kolejno zaznaczona opcja
…
Krok 3. Sprawdzanie ustawionej opcji
Po ustawieniu opcji nacisnąć przycisk
, aby sprawdzić, czy wprowadzony kod opcji jest prawidłowy, czy nie.









Krok 4. Wprowadzanie opcji
Nacisnąć przycisk pracy urządzenia
z pilotem skierowanym na odbiornik.
W celu prawidłowego ustawienia opcji należy ją wprowadzić dwukrotnie.
Krok 5. Sprawdzanie działania
1. Zresetować jednostkę wewnętrzną, naciskając przycisk RESET na jednostce wewnętrznej lub na jednostce zewnętrznej.
2. Wyjąć baterie z pilota i włożyć je ponownie, po czym nacisnąć przycisk pracy urządzenia.
instalacja klimatyzatora _20
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 20
2016-04-05 오후 7:36:52
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznej(MAIN/RMC)
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, czy nie.
- Gdy jednostka wewnętrzna nie jest podłączona do zasilania, powinno być w niej
dostępne dodatkowe zasilanie.
Jednostka
1(L) wewnętrzna F2
2(n)
F1
2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej, aby
odbierał i wyświetlał opcję.
3. Przed zainstalowaniem jednostki wewnętrznej należy do niej przypisać adres
zgodnie z planem systemu klimatyzacji.
4. Przypisać adres do jednostki wewnętrznej przy użyciu pilota bezprzewodowego.
- Ustawienie początkowe ADRESU jednostki wewnętrznej to ADDRESS(MAIN/RMC) “0A0000-100000-200000- 300000”.
Nr opcji : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
SEG1
SEG2
SEG3
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Ustawienie adresu
głównego
SEG4
SEG5
SEG6
Setki adresu jednostki Dziesiątki jednostki
wewnętrznej
wewnętrznej
Jedności jednostki
wewnętrznej
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
0
Wskazanie i
szczegóły
0
A
Opcja
SEG7
SEG8
Objaśnienie
Brak
adresu
głównego
Tryb
ustawiania
1
adresu
głównego
SEG9
0~9
100 Setki
SEG10
Ustawienie adresu
RMC
STRONA
0~9
10 Setki
0~9
Jedności
SEG11
SEG12
Kanał grupy (*16)
Adres grupy
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
-
Wskazanie Szczegóły
0
Brak
adresu
RMC
1
Tryb
ustawiania
1
-
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
RMC1
0~F
RMC2
0~F
PRZESTROGA
W przypadku wprowadzenia “A”~”F” w opcji SEG SEG5~6 ADRES GŁÓWNY nie ulegnie zmianie.
Jeżeli ustawi się SEG 3 na 0, jednostka wewnętrzna zachowa poprzedni ADRES GŁÓWNY, nawet jeżeli wprowadzi się wartość
opcji SEG5~6.
 Jeżeli ustawi się SEG 9 na 0, jednostka wewnętrzna zachowa poprzedni ADRES RMC, nawet jeżeli wprowadzi się wartość opcji
SEG11~12.
 Nie można równocześnie ustawić SEG11 i SEG12 na wartość F.


21_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 21
2016-04-05 오후 7:36:52
Ustawianie opcji instalacji jednostki wewnętrznej (odpowiedniej dla lokalizacji każdej instalacji)
1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, czy nie.
- Gdy jednostka wewnętrzna nie jest podłączona do zasilania, powinno być w niej
dostępne dodatkowe zasilanie.
2. Panel (wyświetlacz) powinien być podłączony do jednostki wewnętrznej, aby
POLSKI
odbierał i wyświetlał opcję.
3. Ustawić opcję instalacji stosownie do instalacji klimatyzatora.
Jednostka
1(L) wewnętrzna F2
2(N)
F1
-U
stawienie domyślne opcji instalacji jednostki wewnętrznej to
“020010-100000- 200000-300000”.
- Indywidualne sterowanie pilotem (SEG20) to funkcja, która steruje
pojedynczo jednostkami wewnętrznymi w przypadku więcej niż jednej jednostki
wewnętrznej.
4. Ustawić opcję jednostki wewnętrznej przy użyciu pilota bezprzewodowego.
 02 opcja instalacji szeregowej
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
0
2
-
Zewnętrzny czujnik temperatury
pomieszczenia / Ograniczenie
pracy wentylatora, gdy
termostat jest wyłączony
Sterowanie
centralne
Kompensacja
obr./min.
WENTYLATORA
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
Podgrzewacz gorącej
wody
-
Krok EEV po
zatrzymaniu
ogrzewania
-
1
Pompa spustowa
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Sterowanie
zewnętrzne
Wyjście sterowania
zewnętrznego / Sygnał
włączenia lub wyłączenia
zewnętrznej grzałki
Jony S-plazmy
Brzęczyk
Liczba godzin
eksploatacji filtra
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Krok EEV zatrzymanej jednostki
w trybie powrotu oleju/
odszraniania
Czujnik
wykrywający ruch
-
Kompensacja ustawienia
Indywidualne
ogrzewania / Usuwanie
sterowanie pilotem
kondensatu w trybie
ogrzewania
3
 M
ODEL 1-DROŻNY/2-DROŻNY/4-DROŻNY Pompa spustowa (SEG8) będzie ustawiona na opcję “PRACA+3 minuty
opóźnienia” nawet wtedy, gdy pompa spustowa jest ustawiona na 0.
 MODEL KANAŁOWY 1-DROŻNY/2-DROŻNY/4-DROŻNY Liczba godzin eksploatacji filtra (SEG18) zostanie ustawiona na “1000
godzin” nawet wtedy, gdy wybrano ustawienie SEG18, oprócz 2 lub 6.
 W przypadku ustawienia tej opcji na wartości inne niż powyższe wartości SEG, zostanie ona ustawiona na “0”.
 Opcja sterowania centralnego SEG5 jest zasadniczo ustawiona na 1 (Praca), więc nie trzeba jej dodatkowo ustawiać. Jeżeli
jednak centralne sterowanie nie jest podłączone, a nie pojawia się komunikat o błędzie, konieczne jest ustawienie opcji
sterowania centralnego na 0 (Nieużywane), aby wykluczyć jednostkę wewnętrzną ze sterowania centralnego.

Wartość wyjściowa grzałki gorącej wody SEG9 jest generowana przez gorący zwój na listwie zaciskowej w modelach typu
rurowego.
F1
F2
COM1
V1
(+)
V2
(-)
F3
F4
COM2
1(L) 2(N) 1
L
2
* Gorący zwój wytwarza prąd przemienny 220
V/230 V (taki sam jak napięcie wejściowe jednostki
wewnętrznej)
N
GORĄCY
KOMUNIKACJA
PRĄD
Pilot
PRĄD
ZEWNĘTRZNA STAŁY 12 V przewodowy PRZEMIENNY ZWÓJ

Wartość wyjścia zewnętrznego SEG15 jest generowana przez połączenie MIM-B14 (zapoznaj się z instrukcją obsługi modelu
MIM-B14).
instalacja klimatyzatora _22
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 22
2016-04-05 오후 7:36:53
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
 02 opcja instalacji szeregowej (szczegóły)
Nr opcji : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Korzystanie z czyszczenia robota
SEG5
Użycie zewnętrznego czujnika temperatury
Korzystanie ze sterowania
pomieszczenia / Ograniczenie pracy
centralnego
wentylatora, gdy termostat jest wyłączony
SEG6
Kompensacja obr./min.
WENTYLATORA
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
0
Opcja
SEG7
Objaśnienie
STRONA
2
Wskazanie
Szczegóły
0
Nieużywane
1
SEG8
Używane
Szczegóły
Ograniczenie
Użycie
pracy
zewnętrznego
Wskazanie
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
czujnika wentylatora,
temperatury gdy termostat
pomieszczenia jest wyłączony
0
Nieużywane Nieużywane
0
Nieużywane
0
1
Używane
Nieużywane
2
Nieużywane
Używane (*1)
3
Używane
Używane (*1)
SEG9
1
1
SEG10
Używane
2
SEG11
Szczegóły
Nieużywane
Kompensacja
RPM
Zestaw do
instalacji na
wysokim suficie
SEG12
Krok EEV po zatrzymaniu
ogrzewania
Korzystanie z pompy spustowej Korzystanie z podgrzewacza gorącej wody
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie i
szczegóły
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
0
Nieużywane
0
Nieużywane
1
Używane
Po zatrzymaniu
jednostki
wewnętrznej
pompa spustowa
będzie jeszcze
pracować przez 3
minuty.
SEG14
1
Używane (*2)
2
-
1
2
Opcja
SEG13
Objaśnienie
STRONA
Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie
0
Wskazanie
Szczegóły
Ustawienie
zmniejszające
szum
1
3
Szczegóły
Wartość
domyślna
Używane (*2)
SEG15
Ustawianie sygnału wyjściowego sterowania
Użycie sterowania zewnętrznego zewnętrznego / Sygnał włączenia lub
wyłączenia zewnętrznej grzałki
SEG16
Jony S-plazmy
SEG17
SEG18
Sterowanie brzęczykiem Liczba godzin eksploatacji filtra
Wyświetlacz
pilota
Szczegóły
Ustawianie
Sygnał
sygnału włączenia lub
Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie
Wskazanie
wyjściowego wyłączenia
sterowania zewnętrznej
zewnętrznego grzałki
Wskazanie i
Termostat
Zaprzestać
0
0
0
szczegóły
użytkowania
włączony
Działanie
1
Wł./Wył. sterowanie
1
2
włączone
1
2
WYŁ. sterowanie
2
Używane (*3)
Okno
Wł./Wył.
(*3)
3
3
Używane
sterowania
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Nieużywane
0
Używać
brzęczyka
2
1000 godzin
Używane
1
Zaprzestać
użytkowania
brzęczyka
6
2000 godzin
23_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 23
2016-04-05 오후 7:36:53
Opcja
Objaśnienie
SEG19
STRONA
SEG20
Sterowanie
indywidualne przy
pomocy pilota
SEG21
Kompensacja ustawienia ogrzewania /
Usuwanie kondensatu w trybie ogrzewania
SEG22
Krok EEV zatrzymanej
jednostki w trybie powrotu
oleju/odszraniania
SEG23
SEG24
Czujnik wykrywający ruch
-
Szczegóły
Usuwanie
Kompensacja
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie
ustawienia kondensatu w
ogrzewania trybie ogrzewania
0
Domyślnie (*4)
Nieużywane
1
2°C
Nieużywane
POLSKI
Wyświetlacz
pilota
Szczegóły
Wartość
domyślna
Wskazanie
0
0 lub 1
Kana 1
2
Kana 2
2
5°C
Nieużywane
2
3
Kana 3
3
Domyślnie (*4)
Używane (*5)
3
4
2°C
Używane (*5)
4
0
Wskazanie i
szczegóły
1
5
3
1
4
Kana 4
5
5°C
Powrót oleju lub
zmniejszanie
hałasu w trybie
odszraniania
6
Używane (*5)
7
8
Szczegóły
Zaprzestać
użytkowania
Wył. po 30 min.
bez ruchu
Wył. po 60 min.
bez ruchu
Wył. po 120 min.
bez ruchu
Wył. po 180 min.
bez ruchu
Wył. po 30 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 60 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 120 min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
Wył. po 180min.
bez ruchu lub
*zaawansowanej
funkcji
*Funkcja zaawansowana: Sterowanie prądem w trybie chłodzenia/ogrzewania lub oszczędnością energii w trybie wykrywania ruchu.
Ograniczenie pracy wentylatora, gdy termostat jest wyłączony
- W trybie ogrzewania wentylator pracuje przez 20 sekund w odstępach co 5 minut.
(*2)
1: Wentylator jest stale włączony, gdy grzałka gorącej wody jest włączona,
3: Wentylator jest wyłączony, gdy grzałka gorącej wody jest włączona, a jednostka wewnętrzna pracuje w trybie „tylko
chłodzenie”
Jednostka wewnętrzna – „tylko chłodzenie”: Aby użyć tej opcji, należy zainstalować przełącznik wyboru trybów (MCM-C200) w
jednostce zewnętrznej i ustawić tryb chłodzenia.
(*3)
Gdy poniższe ustawienie 2 lub 3 jest używane jako sygnał włączenia/wyłączenia zewnętrznej grzałki, sygnał monitorowania
sterowania połączeniami zewnętrznymi nie będzie wysyłany.
2: Wentylator jest stale włączony, gdy zewnętrzna grzałka jest włączona,
3: Wentylator jest wyłączony, gdy zewnętrzna grzałka jest włączona, a jednostka zewnętrzna pracuje w trybie „tylko chłodzenie”
Jednostka wewnętrzna – tylko chłodzenie: Aby użyć tej opcji, należy zainstalować przełącznik wyboru trybów (MCM-C200) w
jednostce zewnętrznej i ustawić tryb chłodzenia.
❇❇ Jeśli wentylator został wyłączony, gdy jednostka wewnętrzna pracuje w trybie „tylko chłodzenie”, za pomocą ustawienia SEG9
= 3 lub SEG 15 = 3, należy użyć zewnętrznego czujnika lub pilota przewodowego do wykrywania dokładnej temperatury
pomieszczenia.
(*4)
Domyślna wartość ustawienia
- Kasetowy, 4-kierunkowy, Kasetowy, 4-kierunkowy typu Mini: 5°C
– Inne jednostki wewnętrzne: 2°C
(*1)
instalacja klimatyzatora _24
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 24
2016-04-05 오후 7:36:54
Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji(KONTYNUACJA)
(*5)
T a funkcja jest dostępna tylko w przypadku jednostki kasetowej, 4-kierunkowej, lub kasetowej, 4-kierunkowej typu Mini.
Jeśli klimatyzator będzie pracować w trybie ogrzewania natychmiast po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia, kondensat
w rynience zostanie przekształcony w parę pod wpływem ciepła z wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Ponieważ
para wodna może skroplić się na jednostce wewnętrznej i spłynąć na powierzchnię użytkową, należy używać tej funkcji
do usuwania pary wodnej z jednostki wewnętrznej za pomocą wentylatora (przez maksymalnie 20 minut), nawet jeśli
jednostka wewnętrzna została wyłączona po przełączeniu z trybu chłodzenia na tryb ogrzewania.
PRZESTROGA

Nie należy instalować grzałki elektronicznej w kanale przepływu wentylatora jednostki wewnętrznej.
Nie należy instalować
grzałki elektronicznej.
Strona wylotu
Strona ssania
Przepływ powietrza
Jednostka wewnętrzna
typu rurowego

 05 opcja instalacji szeregowej
SEG1
SEG2
SEG3
0
5
Użycie funkcji
automatycznej zmiany
tylko dla HR w trybie
automatycznym
SEG7
SEG8
SEG9
1
SEG13
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard dla
SEG3) Czas wymagany do
zmiany trybu Chłodzenie
zmiany trybu
 Ogrzewanie
SEG14
SEG15
SEG4
SEG5
SEG6
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard dla
SEG3) Standardowe ochyl. SEG3) Standardowe ochyl.
zmiany trybu Ogrzewanie
temperatury ogrzewania temperatury chłodzenia
 Chłodzenie
SEG10
SEG11
SEG12
Opcja kompensacji w
przypadku długiej rury
lub różnicy wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi
-
-
SEG16
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
Zmienne sterujące
podczas używania
grzałki gorącej wody/
zewnętrznej grzałki
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
25_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 25
2016-04-05 오후 7:36:54
 05 opcja instalacji szeregowej (szczegóły)
Nr opcji : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcja
SEG2
STRONA
SEG3
Użycie funkcji
automatycznej zmiany
tylko dla HR w trybie
automatycznym
TRYB
SEG4
SEG5
(Podczas ustawiania
SEG3) Standardowe ochyl.
temperatury ogrzewania
SEG6
(Podczas ustawiania
(Podczas ustawiania SEG3) Standard
SEG3) Standardowe dla zmiany trybu
ochyl. temperatury
- Ogrzewanie 
chłodzenia
Chłodzenie
POLSKI
Objaśnienie
SEG1
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
0
Wskazanie i
szczegóły
0
5
1
Opcja
Objaśnienie
Szczegóły
Wskazanie
Szczegóły
Postępować
zgodnie
z opcją
produktu
0
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
Użyć
automatycznej
zmiany tylko
dla HR
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
4 °C
4,5 °C
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
STRONA
(Podczas ustawiania
SEG3) Standard
dla zmiany stylu
Chłodzenie 
Ogrzewanie
(Podczas ustawiania
SEG3) Czas wymagany
do zmiany trybu
Opcja kompensacji w
przypadku długiej rury lub
różnicy wysokości pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
SEG11
SEG12
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie
Wskazanie i
szczegóły
1
0
1 °C
0
Szczegóły
Wskazanie
5 min.
0
1
1,5 °C
1
7 min.
2
2 °C
2
9 min.
3
2,5 °C
3
11 min.
4
3 °C
4
13 min.
5
3,5 °C
5
15 min.
6
4 °C
6
20 min.
7
4,5 °C
7
30 min.
1
2
Szczegóły
Użyć wartości
domyślnej
1) Różnica
wysokości 1) wynosi
powyżej 30 m lub
2) Odległość 2)
przekracza 110 m
1) Różnica
wysokości wynosi
1)
15~30 m lub 2)
Odległość 2) wynosi
50~110 m
instalacja klimatyzatora _26
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 26
2016-04-05 오후 7:36:54
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Opcja
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18 3)
Zmienne sterujące podczas używania grzałki
gorącej wody/zewnętrznej grzałki
Objaśnienie
Wyświetlacz pilota
Wskazanie i
szczegóły
2
Szczegóły
Żądana
temperatura
Wskazanie
Czas opóźnienia
włączenia/
włączenia grzałki
wyłączenia grzałki
Jednocześnie
0
z włączeniem
Bez opóźnienia
termostatu
Jednocześnie
1
z włączeniem
10 minut
termostatu
Jednocześnie
2
z włączeniem
20 minut
termostatu
3
1,5 °C
Bez opóźnienia
4
1,5 °C
10 minut
5
1,5 °C
20 minut
6
3,0 °C
Bez opóźnienia
7
3,0 °C
10 minut
8
3,0 °C
20 minut
9
4,5 °C
Bez opóźnienia
A
4,5 °C
10 minut
B
4,5 °C
20 minut
C
6,0 °C
Bez opóźnienia
D
6,0 °C
10 minut
E
6,0 °C
20 minut
Różnica wysokości: Różnica wysokości pomiędzy odpowiednią jednostką wewnętrzną i jednostką wewnętrzną zainstalowaną w najniższym miejscu. Na
przykład: Gdy jednostka wewnętrzna jest zainstalowana 40 m wyżej od jednostki wewnętrznej zainstalowanej w najniższym miejscu,
należy wybrać opcję “1”.
2)
Odległość: Różnica pomiędzy długością rury jednostki wewnętrznej zainstalowanej w miejscu najbardziej oddalonym od jednostki zewnętrznej a
długością rudy odpowiedniej jednostki wewnętrznej od jednostki zewnętrznej.
Na przykład, gdy długośśdługość najdalszej rury wynosi 100 m, a odpowiednia jednostka wewnętrzna znajduje się 40 m od jednostki
zewnętrznej, należy wybrać opcję “2”. (100 - 40 = 60 m)
1)
3)
Działanie grzałki, gdy pozycja SEG9 opcji instalacji serii 02 jest ustawiona na użycie grzałki gorącej wody lub gdy pozycja SEG15
jest ustawiona na użycie zewnętrznej grzałki
Przykład 1 Ustawienie SEG9 serii 02 = „1” / Ustawienie SEG18 serii 05 = „0”: Grzałka gorącej jest włączona, gdy termostat
ogrzewania jest włączony, a wyłączona, gdy termostat ogrzewania jest wyłączony.
Przykład 2 Ustawienie SEG15 serii 02 = „2” / Ustawienie SEG18 serii 05 = „A”:
Temperatura pokojowa ≤ żądana temperatura + f(kompensacja temperatury ogrzewania)
- Zewnętrzna grzałka jest włączona, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie 4,5 °C przez 10 minut.
Temperatura pokojowa > żądana temperatura + f(kompensacja temperatury ogrzewania)
- Zewnętrzna grzałka jest wyłączona, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie 4,5 °C + 1 °C (1 °C to histereza
ustawienia wł./wył.]
27_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 27
2016-04-05 오후 7:36:55
Informacje dodatkowe dotyczące SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9
Temp.
Termostat
ogrzewania wł.
Termostat
ogrzewania wył.
Termostat
chłodzenia wł.
POLSKI
Termostat
chłodzenia wył.
Gdy SEG 3 jest ustawiony na „1” I nastąpiła automatyczna zmiana na pracę tylko w trybie HR, urządzenie będzie działać w następujący sposób.
Standardowa temp. dla
ogrzewania  chłodzenia
c
b
Standardowa temp.
dla chłodzenia
Ts
B
A
Ustaw. temp. dla trybu
automatycznego
C
D
a
Standardowa temp.
dla ogrzewania
d
Standardowa
temp. dla
chłodzenia 
ogrzewania
A : Ustawić z SEG4(˚C)
B : Ustawić z SEG5(˚C)
C : Ustawić z SEG6(˚C)
D : Ustawić z SEG8(˚C)
Tryb chłodzenia/ogrzewania można zmienić, gdy stan wyłączenia termostatu jest utrzymywany przez cały czas ustawienia SEG9.
instalacja klimatyzatora _28
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 28
2016-04-05 오후 7:36:55
Ustawianieadresujednostkiwewnętrznejiopcjiinstalacji(KONTYNUACJA)
Zmianaposzczególnychopcji
Istnieje możliwość zmiany każdej cyfry ustawionej opcji.
Opcja
SEG1
SEG2
Objaśnienie
STRONA
TRYB
SEG3
SEG4
Cyfra dziesiątek SEG
Tryb opcji, którą chce
opcji, którą chce się
się zmienić
zmienić
SEG5
SEG6
Cyfra jedności SEG
opcji, którą chce się
zmienić
Zmieniona wartość
Wyświetlacz
pilota
Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły Wskazanie Szczegóły
Wskazanie i
szczegóły
0
D
Tryb opcji
1~6
Cyfra
dziesiątek
SEG
0~9
Cyfra
jedności
SEG
0~9
Zmieniona
wartość
0~F
Uwaga • Podczas zmiany cyfry opcji ustawienia adresu jednostki wewnętrznej należy ustawić SEG3 jako “A”.
• Podczas zmiany cyfry opcji instalacji jednostki wewnętrznej należy ustawić SEG3 jako “2”.
Np. Podczas ustawiania “sterowania brzęczyka” jako nieużywanego
Opcja
SEG1
SEG2
Objaśnienie
STRONA
TRYB
Wskazanie
0
D
SEG3
SEG4
Cyfra dziesiątek SEG
Tryb opcji, którą chce
opcji, którą chce się
się zmienić
zmienić
2
1
SEG5
SEG6
Cyfra jedności SEG
opcji, którą chce się
zmienić
Zmieniona
wartość
7
1
29_ instalacja klimatyzatora
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 29
2016-04-05 오후 7:36:55
Ustawianie regulacji temperatury wylotu powietrza
1. Użycie „Regulacji temperatury wylotu powietrza” lub temperatury docelowej wylotu powietrza w trybie chłodzenia/ogrzewania
można ustawić w trybie serwisowym pilota przewodowego (zapoznaj się z instrukcją instalacji pilota przewodowego).
2. Podczas używania regulacji temperatury wylotu powietrza, włączenie/wyłączenie termostatu jednostki wewnętrznej zależy od
ustawionej temperatury pomieszczenia i temperatury pomieszczenia. Temperatura wylotu powietrza jest dostosowywana do
docelowej temperatury wylotu powietrza w sekcji włączenia termostatu.
do temperatury docelowej z uwagi na warunki zewnętrzne lub zabezpieczenie jednostki zewnętrznej.
POLSKI
3. Podczas używania regulacji temperatury wylotu powietrza temperatura wylotu powietrza nie zawsze może zostać dostosowana
❇❇ Regulację temperatury wylotu można ustawić także za pomocą DMS.
instalacja klimatyzatora _30
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_PL_03655A-07.indd 30
2016-04-05 오후 7:36:55
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
AUSTRIA
CALL
0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA] 0800366661
[Only for Dealers] 0810-112233
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата 0800
111 31, Безплатна телефонна
линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/kz_ru/
support
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/cz/support
+7-495-363-17-00
www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
U.A.E
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/
support
SLOVENIA
0-88-555-55-55
TAJIKISTAN
01 48 63 00 00
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
MONGOLIA
www.samsung.com/dk/support
HUNGARY
0-800-05-555
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/fi/support
GREECE
0-800-555-555
00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/support
70 70 19 70
CYPRUS
www.samsung.com/support
GEORGIA
ARMENIA
00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support
030-6227 515
GERMANY
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN
DENMARK
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline,
toll free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
CALL
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
UZBEKISTAN
FINLAND
FRANCE
COUNTRY
RUSSIA
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si
0900-SAMSUNG (0900NETHERLANDS
7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22
607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
www.samsung.com/pl/support
komórkowych: 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
QATAR
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ae/support
(English)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
800-CALL (800-2255)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
EGYPT
08000-7267864 / 16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
3004
www.samsung.com/n_africa/
support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12 www.samsung.com/n_africa/
support
JORDAN
0800-22273 / 06 5777444
www.samsung.com/levant
SYRIA
962 5777444
www.samsung.com/levant
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
MOROCCO
080 100 22 55
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
0034902172678
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777 / 08001128888
www.samsung.com/id/support
MALAYSIA
1800-88-9999 / 603-77137477
(Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/n_africa/
support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
This product is RoHS compliant
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_EN_03655A-07.indd 2
2016-04-05 오후 7:24:39
Download PDF

advertising