Samsung | ME73A | Samsung TRENDY Kuchenka mikrofalowa z emalią ceramiczną, 20 l Instrukcja obsługi

ME73A
wyobraź sobie możliwości
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady
przygotowywania potraw
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 1
2013-09-11 �� 8:17:22
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ
NA PRZYSZŁOŚĆ.
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są
przestrzegane przez cały czas korzystania z kuchenki.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z
poniższymi instrukcjami.
POLSKI
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja
obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu
kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia
mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie
pożarem
Ostrzeżenie; gorąca
powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał
wybuchowy
NIE próbować.
NIE dotykać.
NIE rozmontowywać.
Postępować zgodnie z
instrukcjami.
Odłącz wtyczkę zasilania z
gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie
jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z
centrum serwisowym.
Uwaga
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli
drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone —
usterki muszą najpierw zostać naprawione przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności
serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca
zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem
mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane
może być bardzo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie
mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Ważne
2
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 2
2013-09-11 �� 8:17:23
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy
wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania;
pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu
zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów
w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość
butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie
należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych,
ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej
wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni
i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w
pojazdach drogowych, przyczepach itp.
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki
mikrofalowej tylko po przekazaniu im odpowiednich
informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie
z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z
niewłaściwym jej użyciem.
OSTRZEŻENIE: Z urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8 lat.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub
papierowych pojemnikach powinno odbywać się
pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na
ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych
ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami,
zapłonem i pożarem.
3
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 3
2013-09-11 �� 8:17:23
POLSKI
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np.
dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez
inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się
urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inna żywność nie mogą
być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem;
Nie należy czyścić urządzenia strumieniem wody.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim
kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy
dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić
do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd
spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym
serwisem.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana
jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy
umieszczać jej na półkach.
OSTRZEŻENIE (Tylko funkcja kuchenki) –
Opcjonalnie
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z
trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy
zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia
łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie
należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości
porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 4
2013-09-11 �� 8:17:23
Urządzenie i przewody należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego
roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą
o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego
sterowania.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2
Klasy B według ISM. Definicja grupy 2
obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości
radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub
wykorzystywana w formie promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe
do użytku w gospodarstwach domowych i
lokali podłączonych bezpośrednio do sieci
niskiego napięcia, która dostarcza prąd do
budynków wykorzystywanych w celach
mieszkaniowych.
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo
dostępne części nagrzewają się. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej
ósmego roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8.
roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie
wolno używać środków zawierających składniki
ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co
może doprowadzić do pęknięcia szyby.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie
mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
5
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 5
2013-09-11 �� 8:17:23
POLSKI
INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od
podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość
odpowiednią do ciężaru kuchenki.
20 cm
10 cm z
1.Instalując kuchenkę, zapewnij jej
od góry
tyłu
odpowiednią wentylację, pozostawiając
przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i 85 cm od 10 cm po
bokach
po bokach urządzenia oraz 20 cm nad podłogi
urządzeniem.
2.Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki.
3.Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Sprawdź, czy taca obraca się swobodnie.
(Dotyczy wyłącznie modeli z tacą obrotową).
4.Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel
należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego
gniazdka prądu zmiennego.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących
lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu
zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać
parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła
zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać
takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony
z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić
regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
(Tylko model z tacą obrotową)
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby można
było prawidłowo zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
1.Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą
miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2.Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach
6
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 6
2013-09-11 �� 8:17:23
(Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem
grzejnym).
PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub
oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku
prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy
drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli
kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub
pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
Jeśli przez pewien czas nie zamierzasz korzystać z
kuchenki, umieść ją w miejscu suchym i niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do
POLSKI
lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy
usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3.Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości
jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy
umieścić na tacy obrotowej kuchenki szklankę
rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją
przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4.W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w
zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów
wentylacyjnych. NIE WOLNO używać produktów
zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników.
Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia
uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia
prawidłowego zamykania drzwiczek.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą
roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy
zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Podczas czyszczenia górnej części
wnętrza komory element grzejny można
obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go.
7
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 7
2013-09-11 �� 8:17:24
POLSKI
zastosowań komercyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy
wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić
wymianę żarówki.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi
rękami.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu
zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli
do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja,
np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
OSTRZEŻENIE
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub
uderzać go.
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie
przez wykwalifikowanych pracowników.
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także
szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w
zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki
mikrofalowej.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika,
alkoholu, urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do
czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia
strumieniem pary.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada
danym technicznym produktu.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub
materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia
w wilgotnym, tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam,
gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie wolno
instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko
wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie
używaj rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie
wkładaj go między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a
także obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku
uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego
należy skontaktować się z najbliższym serwisem.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze
wszystkimi miejscowymi przepisami.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy
regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów
styku przy użyciu suchej szmatki.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani
kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych
substancji, np. środków owadobójczych.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania
wtyczki zasilania.
8
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 8
2013-09-11 �� 8:17:26
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów
łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów
z alkoholem należy zachować szczególną ostrożność. Opary
alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi elementami kuchenki.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to
zapobiec ich przypaleniu.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie;
należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą
one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub
zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników,
a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w
kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach
dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy
ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec,
należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co
najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby
zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE
pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
POLSKI
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas
otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie
uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub
papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki
wydobywa się gorące powietrze. Kuchenka może się również
przegrzać i automatycznie wyłączyć. Do momentu jej
schłodzenia ponowne włączenie nie będzie możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy
zawsze używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia
przypadkowych oparzeń.
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej
10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub
płynami.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy
zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać
przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na
wyciągnięcie ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez
gorące powietrze lub parę.
PRZESTROGA
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30
minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest
używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję
energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych
metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi
zdobieniami, szpikulców, widelców itd. Należy usunąć
druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków
elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do
uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w
niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru
lub odzieży.
9
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 9
2013-09-11 �� 8:17:28
POLSKI
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE
MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO
(TYLKO FUNKCJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ)
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy
zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od
opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku
pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.
samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami.
Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia
lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić
użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki
z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach
bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów
do otworów blokad.
(b)Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami
kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się
jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą,
miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać,
dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się
drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d)Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio
przeszkolonych przez producenta.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia
obudowy podlega opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało
uszkodzone przez klienta. Powyższy warunek dotyczy następujących
uszkodzeń:
(a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek,
uchwytu, panelu zewnętrznego i panelu sterowania.
(b)Uszkodzenia lub zgubienia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i
drucianej podstawki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
10
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 10
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
2013-09-11 �� 8:17:28
SPIS TREŚCI
PIEKARNIK
Piekarnik..................................................................................................11
1
2
4
3
Panel sterowania......................................................................................12
Akcesoria.................................................................................................12
POLSKI
Ustawianie godziny...................................................................................13
Gotowanie/Podgrzewanie.........................................................................13
Poziomy mocy..........................................................................................14
Zatrzymywanie pracy kuchenki.................................................................14
Dostosowywanie czasu pracy...................................................................14
Ustawianie trybu oszczędzania energii......................................................14
Korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania/gotowania.........................15
5
Ustawienia szybkiego podgrzewania/gotowania.......................................15
6
7
8
9
10
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania......................16
1. DRZWICZKI
6. TACA OBROTOWA
Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania.................................16
2. OTWORY WENTYLACYJNE
7. ŁĄCZNIK
3. OŚWIETLENIE
8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. WYŚWIETLACZ
9. O
TWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
Gotowanie wieloetapowe..........................................................................17
Lista naczyń i przyborów kuchennych.......................................................18
5. ZATRZASKI DRZWICZEK
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości...................19
10.PANEL STEROWANIA
Parametry techniczne...............................................................................19
11
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 11
2013-09-11 �� 8:17:28
PANEL STEROWANIA
AKCESORIA
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
1. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku
kuchenki.
POLSKI
1
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
2. Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
2
7
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
3
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
8
4
9
5
10
6
11
1. WYŚWIETLACZ
2. AUTOMATYCZNA FUNKCJA
SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
3. AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE/GOTOWANIE
4. PRZYCISK TRYBU MIKROFALE
6. P
RZYCISK ZATRZYMANIA/
ANULOWANIA
7. WYBÓR WAGI PRODUKTU
8. USTAWIANIE ZEGARA
9. PRZYCISK +30 S
10.PRZYCISK START
5. PRZYCISK USTAWIANIA CZASU 11.PRZYCISK OSZCZĘDZANIA
ENERGII
12
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 12
2013-09-11 �� 8:17:28
GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy
zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”,
„88:88” lub „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i
24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy zawsze sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy (
Efekt:
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w tymczasowym
trybie zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie
zostanie anulowane, a po 25 minutach zostanie wyświetlony zegar.
Jeśli drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.
).
ostanie wyświetlona wartość
800 W (maksymalna moc gotowania):
Ustaw odpowiedni poziom mocy,
naciskając przycisk poziomu mocy ( ) aż do momentu
wyświetlenia żądanej wartości. Więcej informacji można
znaleźć w tabeli na następnej stronie, dotyczącej poziomu
mocy.
POLSKI
USTAWIANIE GODZINY
2. Wybierz czas, naciskając odpowiednio przycisk
10 min, 1 min i 10 s.
1. Aby wyświetlić czas w formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
Naciśnij przycisk zegara (
3. Naciśnij przycisk Start (
Efekt:
) jeden lub dwa razy.
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku godz., a minuty
za pomocą przycisku min.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać
Rozpocznie się gotowanie, a po
jego zakończeniu wyemitowane zostaną się 4 sygnały
dźwiękowe.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie
przycisk zegara ( ), aby uruchomić zegar.
Efekt:
).
Godzina jest wyświetlana zawsze,
gdy kuchenka mikrofalowa nie jest
używana.
13
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 13
2013-09-11 �� 8:17:29
POZIOMY MOCY
DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde
naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
POLSKI
Poziom mocy
Wyjście
WYSOKI
800 W
PODWYŻSZONY
600 W
ŚREDNI
450 W
OBNIŻONY
300 W
ROZMRAŻANIE( )
180 W
NISKI
100 W
1. Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do
czasu gotowania.
2. Naciśnij przycisk Start (
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala
oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.
• Kuchenka przełączy się automatycznie w tryb oszczędzania energii po
5 minutach nieużywania. W trybie oszczędzania energii wyświetlacz jest
pusty i nie można korzystać z kuchenki.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki. Na
wyświetlaczu pojawi się „0”. Kuchenka jest gotowa do użycia.
• Jeśli chcesz włączyć tryb oszczędzania energii,
naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ).
W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki.
Efekt:
).
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i
naciśnij ponownie przycisk Start ( ).
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
Naciśnij przycisk Stop ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia
kuchenki, ponownie naciśnij przycisk zatrzymania (
).
Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania,
naciskając przycisk Stop ( ).
14
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 14
2013-09-11 �� 8:17:30
KORZYSTANIE Z FUNKCJI SZYBKIEGO
PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
USTAWIENIA SZYBKIEGO PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego podgrzewania
i gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu oraz odpowiednie
zalecenia.
Potrawa/Przycisk Wielkość Czas
Zalecenia
porcji
oczekiwania
Gotowe danie
300-350 g
3 min.
Ułóż danie na talerzu
400-450 g
ceramicznym i owiń
folią przeznaczoną do
stosowania w kuchenkach
mikrofalowych. Ten
program jest odpowiedni
do przygotowywania
posiłków zawierających
3 składniki (np. mięso z
sosem, warzywa i dodatki —
ziemniaki, ryż lub makaron).
Gotowe dania
300-350 g
4 min.
Upewnij się, że pojemnika, w
mrożone
400-450 g
którym znajduje się gotowe
danie, można używać w
kuchence mikrofalowej.
Zdejmij folię. Mrożone danie
umieść na środku kuchenki.
Ten program jest odpowiedni
do przygotowywania
gotowych dań zawierających
3 składniki (np. mięso z
sosem, warzywa i dodatki —
ziemniaki, ryż lub makaron).
Napoje
150 ml
1-2 min.
Wlej do ceramicznej filiżanki i
(1 filiżanka)
podgrzewaj bez przykrycia.
(kawa, mleko,
250 ml
herbata lub woda
Umieść filiżankę (150 ml) lub
(1 kubek)
o temperaturze
kubek (250 ml) na środku
pokojowej)
tacy obrotowej.
Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu
czasu oczekiwania.
Naciśnij wybrany przycisk szybkiego podgrzewania/
gotowaniażądaną ilość razy.
Efekt:
Naciśnij przycisk Start ( ), aby
rozpocząć gotowanie. Po zakończeniu
gotowania:
1) Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym o
zakończeniu gotowania (raz na minutę).
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Przykład: Naciśnij jednokrotnie przycisk napoju, aby podgrzać zawartość
jednej filiżanki do kawy. Zapoznaj się z tabelą na następnej
stronie.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
POLSKI
W przypadku korzystania z funkcji szybkiego podgrzewania czas gotowania
jest ustawiany automatycznie.
Liczbę porcji można ustawić, naciskając wybrany przycisk szybkiego
podgrzewania odpowiednią liczbę razy.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
15
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 15
2013-09-11 �� 8:17:30
POLSKI
KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI
SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO SZYBKIEGO
ROZMRAŻANIA
Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa,
drobiu, ryb i owoców/jagód.
Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy
wybrać odpowiedni program i określić wagę.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
szybkiego rozmrażania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu i stosowne
zalecenia.
Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.
Umieść mięso, drób, rybę lub owoce/jagody na talerzu ceramicznym.
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek
mikrofalowych.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania (
Efekt:
Symbol / Potrawa Porcja
Zalecenia
1. Mięso
Czas
oczekiwania
200-1500 g
20-90 min.
2. Drób
200-1500 g
20-90 min.
3. Ryby
200-1500 g
20-80 min.
4. Owoce/Jagody
100-600 g
5-20 min.
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć mięso na
drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa
krojonego i mielonego.
Osłoń końce udek i skrzydełek folią
aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć drób na drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania całych kurczaków, a
także kawałków kurczaka.
Osłoń ogon ryby folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć rybę
na drugą stronę. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania całych
ryb oraz filetów rybnych.
Rozłóż owoce równo w płaskim,
szklanym naczyniu.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów
owoców.
).
Zostanie wyświetlony symbol:
Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania ( ) jednokrotnie lub kilka
razy, w zależności od rodzaju rozmrażanego produktu. Więcej informacji
można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
2. Wybierz wagę produktu za pomocą przycisku 100 g.
Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.
3. Naciśnij przycisk Start (
).
Efekt:
 Rozpocznie się rozmrażanie.
 W połowie procesu rozmrażania
kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
 Naciśnij przycisk Start ( ), aby zakończyć
rozmrażanie.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania.
W tym celu należy wybrać funkcję gotowanie / podgrzewanie z
poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Gotowanie / Podgrzewanie” (s. 13).
16
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 16
2013-09-11 �� 8:17:31
GOTOWANIE WIELOETAPOWE
5. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy (
Tryb mikrofali(II):
W tej kuchence mikrofalowej można zaprogramować do trzech etapów
gotowania.
; w razie potrzeby wybierz poziom mocy, naciskając
przycisk Poziom mocy ( ) żądaną ilość razy (w
podanym przykładzie 450 W).
6. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i
10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest
to 5 minut).
Rozmrażanie
Gotowanie I
Gotowanie II
7. Naciśnij przycisk Start (
Efekt:
W trybie gotowania wieloetapowego można wybrać dwa lub trzy etapy
przyrządzania potrawy.
Po wybraniu gotowania 3-etapowego pierwszym etapem jest zawsze
rozmrażanie.
Nie naciskaj przycisku Start ( ) aż do momentu wybrania wszystkich
etapów gotowania.
)
POLSKI
Przykład: Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania i ugotować ją,
nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie.
Zamiast tego można rozmrozić i przygotować np. 500 g ryby w
następujących trzech etapach:
1. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania (
jednokrotnie lub kilka razy.
).
).
Te trzy tryby (rozmrażanie i gotowanie
I, II) są włączane kolejno. W zależności
od wybranego trybu rozmrażania
po upływie połowy czasu pracy
kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy,
przypominający o odwróceniu
produktu.
 Po zakończeniu gotowania
wyemitowane zostaną cztery
sygnały dźwiękowe.
2. Określ wagę produktu (w podanym przykładzie jest
to 500 g), naciskając przycisk 100 g odpowiednią
ilość razy.
3. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy (
Tryb mikrofali(I):
).
; w razie potrzeby wybierz poziom mocy, naciskając
przycisk Poziom mocy ( ) żądaną ilość razy (w
podanym przykładzie 600 W).
4. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i
10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie są to
4 minuty).
17
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 17
2013-09-11 �� 8:17:31
LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH
Przybory kuchenne
POLSKI
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio
dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez
obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje
naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Folia aluminiowa
✓✗
• Słoiki
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem.
Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki
kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić
zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
✓
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez osiem
minut.
Wyroby porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby
gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą
być używane pod warunkiem, że nie mają
metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe
naczynia jednorazowe
✓
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
• Naczynia
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
✗
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i
papier kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje
plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać
odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać
naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci.
Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas
zdejmowania folii należy zachować ostrożność,
ponieważ z potrawy będzie wydobywała się
gorąca para.
Wyroby plastikowe
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności typu
fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby szklane
• Naczynia żaroodporne
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
• Delikatne wyroby szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w
wyniku gwałtownego podgrzania.
Komentarz
Wyroby metalowe
Komentarz
Talerz do zapiekania
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
• Torby do zamrażania
✓✗
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
✓
✓✗
✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny
być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy
je przedziurawić widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Zalecane
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
18
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 18
2013-09-11 �� 8:17:31
CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU
LUB WĄTPLIWOŚCI
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
PARAMETRY TECHNICZNE
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenki ME73A firmy Samsung spełniają podane poniżej
parametry techniczne.
Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku ( ).
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty
przycisk ( )?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas
przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence nie znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Światło nie działa.
• Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby
zlecić wymianę żarówki.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia
i telewizora. Zjawisko to jest normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę
należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza
mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania
i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 19
POLSKI
Zjawisko to jest normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Poświata wokół drzwiczek i obudowy.
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Model
ME73A
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Objętość
20 litrów
Waga
Netto
ok. 11,5 kg
Emisja hałasu
40 dBA
19
2013-09-11 �� 8:17:31
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
www.samsung.com/hr
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
http://www.samsung.com/hu
HUNGARY
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
020 405 888
www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SERBIA
ME73A
1.15
57.1
3.3
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kod produktu: DE68-03794F-02
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_PL.indd 20
2013-09-11 �� 8:17:32
ME73A
Mikrohullámú sütő
Használati utasítás és főzési útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung terméket.
Ha szeretne még inkább teljes körű szolgáltatást kapni,
kérjük, regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.samsung.com/register honlapon.
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz
segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe
helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 1
2013-09-11 �� 8:09:05
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE
MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET
RÁ.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el,
és mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
MAGYAR
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben
történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
JELMAGYARÁZAT
FIGYELEM
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütés-veszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
NE érintse meg.
NE szerelje szét.
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Megjegyzés
VIGYÁZAT
(Csak a mikrohullámú funkcióra vonatkozik)
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos
használni, amíg szakember meg nem
javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan
karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia
kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
A készüléket kizárólag háztartási használata
tervezték.
Fontos
2
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 2
2013-09-11 �� 8:09:06
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok
melegítésére szolgál. Étel vagy ruha szárítása,
melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket
vagy húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, és
tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok
elfojtása érdekében.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú
melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az
edényt.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése
érdekében a cumisüvegek és a bébiételes
üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket
fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és főtt tojás egészben nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert
akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
MAGYAR
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor
használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha
megfelelő útmutatást kaptak, amelynek
révén a gyermek képes biztonságos módon
használni a sütőt, és tisztában van a helytelen
használat veszélyeivel.
VIGYÁZAT: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy eligazítás után használhatják.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek nem végezhetik, kivéve ha már
elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a
tevékenységüket.
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóba
csomagolt ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
3
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 3
2013-09-11 �� 8:09:06
MAGYAR
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületi
károsodáshoz vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készüléket ne használja mozgó autóban,
lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan
személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért
felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően
képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek
nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel
könnyen felrobbanhatnak.
A készülék nem tisztítható nagynyomású
mosóval.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő
irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10
percig csak vizet melegítsen, és csak azután
használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag
érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy
a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton
történő használatra tervezték, ne építse be
vagy zárja a konyhaszekrénybe.
VIGYÁZAT (Csak a sütő funkcióra vonatkozik)
- Opcionális
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált
üzemmódban működik, gyermekek csak
felnőtt felügyelete mellett használhatják a
sütőt a keletkező hő miatt.
4
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 4
2013-09-11 �� 8:09:06
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém
kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához,
mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
A hozzáférhető felületek a berendezés
működése közben felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés
működése közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol
a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső
időzítő vagy különálló távirányító-rendszer
segítségével.
5
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 5
MAGYAR
Használat során a készülék felforrósodik.
Ezért ne érjen a sütő belsejében található
fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért
kisgyermekek nem tartózkodhatnak a
készülék közelében.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően
– az áramütés elkerülése érdekében – a
készüléket ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: A készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak. Ezért ne érjen a
fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek felügyelet
nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy
eligazítás után használhatják. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak
megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak
az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás
energiát elektromágneses sugárzás formájában
létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések,
továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra
szánt berendezések, illetve az olyan
létesítmények számára szánt berendezések,
amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó
alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.
2013-09-11 �� 8:09:06
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm
távolságra. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz,
hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
20 cm
10 cm
1.A sütő üzembe helyezésekor
felette
mögötte
győződjön meg arról, hogy a sütő
szellőzése érdekében a készülék
85 cm a
mögött és a két oldal mellett legalább padlótól 10 cm oldalt
10 cm, felette pedig 20 cm szabad tér legyen.
2.Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből.
3.Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálytalanul
forog-e. (Csak a forgótányéros modellek esetében)
4.A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően képzett
szakemberrel kell kicseréltetni. Személyes
biztonsága érdekében a hálózati kábelt
megfelelően földelt, váltakozó áramú fali aljzathoz
csatlakoztassa.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró
vagy nedves környezetben, pl. hagyományos
sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be
a sütő villamos hálózati csatlakoztatására
vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító
kábelt használjon, amelynek típusa megegyezik
a készülék hálózati kábelének típusával. Nedves
ronggyal törölje át a készülék belsejét és az
ajtótömítést, mielőtt először használatba venné
mikrohullámú sütőjét.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres
tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradék
ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
(Csak a forgótányéros modellek esetében)
MINDIG ellenőrizze, hogy az ajtótömítések tiszták
és az ajtó megfelelően záródik-e.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
1.A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott
6
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 6
2013-09-11 �� 8:09:06
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 7
modellek esetén)
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS
JAVÍTÁSA
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a
mikrohullámú sütő tárolásakor vagy javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az
ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember
végezze a javítást
NE távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék
hibás és javításra szorul, vagy az állapotát illetően
kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a
mikrohullámú sütőt, akkor erre a célra válasszon
száraz, pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség megrongálhatja a sütő
alkatrészeit.
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
MAGYAR
puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután öblítse le és
törölje szárazra.
2.Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a
kifröccsenéseket és szennyeződéseket a sütő belső
felületekről. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
3.A megkeményedett ételmaradványok fellazítása és
a szagok eltávolítása céljából helyezzen a sütőbe
egy csésze hígított citromlevet, és 10 percig
melegítse maximális fokozaton.
4.A mosogatógépben mosható tányért mindig
mossa el, ha szükséges.
NE öntsön vizet a szellőzőnyílásokba.
NE használjon súrolószereket vagy oldószereket.
Tisztításkor fordítson különös figyelmet az ajtó
tömítésének, hogy ott az ételmaradékok:
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
A mikrohullámú sütő belső terét minden használat
után rögtön tisztítsa meg enyhe mosogatószeres
oldattal, de a sérülések megelőzése érdekében ezt
megelőzően hagyja kihűlni a sütőt.
Amikor a felső részt tisztítja a sütőtéren
belül, érdemes 45 °-kal lefelé fordítani a
fűtőelemet, és úgy tisztítani.
(Csak az elfordítható fűtőegységgel rendelkező
7
2013-09-11 �� 8:09:06
MAGYAR
Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje!
Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos Samsung
ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje
szakember segítségét.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen
anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a
készülékre.
FIGYELEM
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató
vagy üvegtárgyak fölé.
A készüléket csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
A készülék tisztításához ne használjon benzolt,
hígítót, alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású
mosót.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a
mikrohullámú funkcióval.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és
az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Saját biztonsága érdekében ne használjon
nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony
anyagok közelében; párás, olajos vagy poros helyen;
közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott,
ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyenetlen
felületen.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt
vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak
megfelelően földelni kell.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden
idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt
vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy
a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a
tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a
sütőre.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz
stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő
belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a
sütő felületére.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös
gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek
melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba
léphet a sütő forró részeivel.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket,
hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
8
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 8
2013-09-11 �� 8:09:09
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne
tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során
robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések
elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a
hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben
szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje
meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLYutasítások szerint járjon el:
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával,
se papírral. A konyharuha vagy a papír
meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik
a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és
automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen
addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem
hűl.
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig
hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy
testápolót.
MAGYAR
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még
a mikrohullámú melegítés befejezése után is
felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen
zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig
használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az
ételt a sütőből.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak
lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja
őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű
forrás elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon; NE használjon
fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített
tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt
drótokat távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra
keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől,
nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt
vagy ruhát.
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt
szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe
helyezése” című részt.)
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú
sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan
kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy
pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje
a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül
elindítaná valaki.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig
melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen
az étel.
Körültekintően járjon el, ha további elektromos
berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe,
és tartsa a tápkábelt hőtől távol.
9
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 9
2013-09-11 �� 8:09:10
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN
(CSAK A MIKROHULLÁMÚ FUNKCIÓRA VONATKOZIK)
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak,
az Ön mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek
az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a
www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási
célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött
párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem
felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából
eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
MAGYAR
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba helyez.
(b)NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és
ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a
tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz
ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta
a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a
sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő
elemek:
(1) ajtó (meghajlás)
(2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d)A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett
mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának
kijavítására a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat
számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
(a) Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy
kezelőpanel.
(b)Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt módon,
rendeltetésének megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő
figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést
minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe
helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó
felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon
el.
10
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 10
2013-09-11 �� 8:09:10
TARTALOM
SÜTŐ
Sütő.........................................................................................................11
1
2
4
3
Kezelőpanel..............................................................................................12
Tartozékok................................................................................................12
MAGYAR
Az idő beállítása........................................................................................13
Főzés/Melegítés........................................................................................13
Teljesítményszintek...................................................................................14
A főzés leállítása.......................................................................................14
Az elkészítési idő beállítása.......................................................................14
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.................................................14
A gyors melegítés/főzés funkció használata..............................................15
5
A Gyors melegítés/főzés beállításai...........................................................15
6
7
8
9
10
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata.................................16
1. AJTÓ
6. FORGÓTÁNYÉR
Az Automatikus gyorskiolvasztás beállításai..............................................16
2. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
7. ÖSSZEKÖTŐELEM
3. VILÁGÍTÁS
8. GÖRGŐS GYŰRŰ
4. KIJELZŐ
9. A
BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
Többfázisú főzés.......................................................................................17
A mikrohullámú sütőben használható edények..........................................18
5. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
Teendők kétség vagy probléma esetén.....................................................19
10.KEZELŐPANEL
Műszaki adatok........................................................................................19
11
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 11
2013-09-11 �� 8:09:10
KEZELŐPANEL
TARTOZÉKOK
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
MAGYAR
1
Rendeltetés:
2. A forgótányért a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön.
2
7
Rendeltetés:
3
4
A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
A forgótányér tölti be a
fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
8
9
5
6
10
11
1. KIJELZŐ
5. IDŐBEÁLLÍTÓ GOMB
2. AUTOMATIKUS
6. LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB
GYORSKIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ 7. SÚLY KIVÁLASZTÁSA
KIVÁLASZTÁSA
8. ÓRABEÁLLÍTÁS
3. AUTOMATIKUS MELEGÍTÉSI
9. +30s GOMB
ÉS FŐZÉSI FUNKCIÓ
10.INDÍTÁS GOMB
KIVÁLASZTÁSA
4. MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓD
GOMB
11.ENERGIATAKARÉKOS GOMB
12
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 12
2013-09-11 �� 8:09:11
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram
alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás
formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Hálózati feszültségkimaradást követően
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
Mindig ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg a Teljesítményszint (
Eredmény: Megjelenik a 800 W
(maximális főzési teljesítmény) kijelzés.
A Teljesítményszint ( ) gomb
ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő
teljesítményszintet. Lásd a teljesítményszint-táblázatot a
következő oldalon.
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha
működés közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc
elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
2. Állítsa be az elkészítési időt a 10 min, 1 min és 10 s
gombok megnyomásával.
1. Az idő kijelzése...
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg egyszer vagy kétszer az Óra (
) gombot.
MAGYAR
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
3. Nyomja meg a Start (
) gombot.
) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
A főzés megkezdődik. A főzés
végeztével a sütő négyszer sípol.
2. Állítsa be az órát a h, a percet pedig a min gombbal.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
3. Ha megjelenik a pontos idő, nyomja meg ismét az
Óra ( ) gombot; ezzel elindítja az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, mindig az időkijelzés
látható.
13
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 13
2013-09-11 �� 8:09:12
TELJESÍTMÉNYSZINTEK
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a +30s gombot annyiszor,
ahányszor fél percből áll a beállítani kívánt idő.
MAGYAR
Teljesítményszint
Kimenet
MAGAS
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
KÖZEPES
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
KIOLVASZTÁS ( )
180 W
ALACSONY
100 W
1. A +30s gomb minden egyes megnyomásával
30 másodpercet adhat hozzá az időhöz.
2. Nyomja meg a Start (
Ha magasabb teljesítményszintet választ, csökkenteni kell az elkészítési
időt.
AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével
áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.
• A sütő 5 perc után automatikusan energiatakarékos üzemmódba lép, ha
nem használják. Energiatakarékos módban a kijelző nem mutat semmit,
és a sütő nem használható.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyissa ki az ajtót. Ekkor
a kijelzőn megjelenik a „0” felirat. A sütő készen áll a használatra.
• Ha be szeretné kapcsolni az energiatakarékos
üzemmódot, nyomja meg az Energiatakarékos
( ) gombot.
Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor hosszabb elkészítési
időre van szükség.
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Az ideiglenes leállításhoz:
Nyissa ki az ajtót.
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához zárja
be az ajtót és nyomja meg ismét a
Start ( ) gombot.
2. A teljes leállításhoz:
Nyomja meg a Stop (
) gombot.
) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja,
nyomja meg még egyszer a Stop ( ) gombot.
A főzés megkezdése előtt bármelyik beállítást törölheti a Stop (
gomb megnyomásával.
)
14
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 14
2013-09-11 �� 8:09:12
A GYORS MELEGÍTÉS/FŐZÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A GYORS MELEGÍTÉS/FŐZÉS BEÁLLÍTÁSAI
A Gyors melegítési funkciónál a főzési idő beállítása automatikusan
megtörténik.
Az adagok számának kiválasztásához nyomja meg a megfelelő Gyors
melegítés gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
Az alábbi táblázat különböző gyorsmelegítési/főzési programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz.
Étel/Gomb
Például: E
gy csésze kávé felmelegítéséhez nyomja meg egyszer az Italok
gombot. Lásd a táblázatot a következő oldalon.
Pihentetési
idő
300–350 g
3 perc
400–450 g
Fagyasztott
készételek
300–350 g
400–450 g
4 perc
Italok
(Szobahőmérsékletű
kávé, tej, tea, víz)
150 ml
(1 csésze)
250 ml
(1 bögre)
1–2 perc
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Javaslatok
Tegye kerámia tányérba
és takarja le mikrohullámú
sütőben használható
fóliával. Ez a program
alkalmas 3 összetevőből
álló ételek melegítéséhez
(pl. hús mártással, zöldség
és köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt
tészta).
Vegye elő a fagyasztott
készételt, és ellenőrizze,
hogy alkalmas-e
mikrohullámú sütőben
való melegítésre. Szúrja
át a készételt takaró fóliát.
Helyezze a készételt
középre. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből
álló fagyasztott ételek
melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és
egyféle köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt
tészta).
Töltse kerámia csészébe és
lefedetlenül melegítse.
Helyezze a poharat (150 ml)
vagy a bögrét (250 ml) a
forgótányér közepére.
A várakozási idő előtt és
után is keverje jól át.
MAGYAR
Készételek
Nyomja meg a kívánt Gyors melegítés/főzés gombot
annyiszor, ahányszor szükséges.
Eredmény: A főzés indításához nyomja meg a
Start ( ) gombot. Amikor lejár az
elkészítési idő:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol. (percenként
egyszer)
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Adag
15
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 15
2013-09-11 �� 8:09:13
MAGYAR
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI
Az alábbi táblázat különböző automatikus gyorskiolvasztó programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és megfelelő ajánlásokat tartalmaz.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A húst, baromfit, halat és (bogyós) gyümölcsöt helyezze kerámiatányérra.
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció lehetővé teszi hús, baromfi, hal,
illetve gyümölcs kiolvasztását.
A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze
a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Kód/Étel
Csak a mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg a Gyorskiolvasztás (
Adag
1. Hús
Pihentetési
idő
200–1500 g 20–90 perc
2. Baromfi
200–1500 g
20–90 perc
3. Hal
200–1500 g
20–80 perc
4. Gyümölcs/
Bogyós
100–600 g
5–20 perc
) gombot.
Eredmény: A következő jelenik meg a kijelzőn:
Nyomja meg a Gyorskiolvasztás ( ) gombot egyszer vagy többször,
attól függően, hogy milyen típusú ételt kíván kiolvasztani. További
információk a következő oldalon lévő táblázatban olvashatók.
2. A 100 g gomb megnyomásával válassza ki az étel
súlyát.
Maximum 1500 g-ot lehet beállítani.
3. Nyomja meg a Start (
) gombot.
Eredmény:
 Megkezdődik a kiolvasztás.
 A kiolvasztás felénél a sütő
hangjelzéssel figyelmezteti, hogy meg kell fordítani az
ételt.
 A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg újra a
Start ( ) gombot.
Javaslatok
A széleket takarja le alufóliával.
Fordítsa át a húst, amikor a sütő
hangjelzést ad.
A program marha-,
bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszelethez, apróhúshoz és
darált húshoz alkalmas.
Takarja le a baromfi lábának és
szárnyának végeit alumínium
fóliával. Fordítsa át a baromfit,
amikor a sütő hangjelzést ad.
Ez a program egész csirke és a
csirke részeinek felmelegítéséhez
egyaránt használható.
Takarja le az egész hal farkát
alumínium fóliával. Fordítsa át a
halat, amikor a sütő hangjelzést
ad. Ezt a programot egész
halhoz és szeletelt halhoz is
használhatja.
A gyümölcsöt ossza el
egyenletesen egy lapos
üvegtálban.
A program mindenféle
gyümölcshöz megfelelő.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú
főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További
részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 13. oldalon.
16
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 16
2013-09-11 �� 8:09:13
TÖBBFÁZISÚ FŐZÉS
5. Nyomja meg a Teljesítményszint (
A mikrohullámú üzemmód (II):
A mikrohullámú sütőt akár három fázisú főzésre is be lehet állítani.
; szükség esetén állítsa be a teljesítményszintet a
Teljesítményszint ( ) gomb ismételt, egyszeri vagy
többszöri megnyomásával (a példában 450 W).
Például: É
telt szeretne kiolvasztani, azután megfőzni anélkül, hogy
minden munkafázis után újra be kellene állítania a készüléket. Így
egy 500 g-os halat három fázisban olvaszthat ki és készíthet el:
A többfázisú főzéshez két vagy három fázist állíthat be.
Ha három fázist állít be, az első fázisnak a kiolvasztásnak kell lennie.
Ne nyomja meg a Start ( ) gombot mindaddig, amíg be nem állította
az utolsó fázist is.
7. Nyomja meg a Start (
MAGYAR
6. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és
10 s gombok megfelelő számú megnyomásával (a
példában 5 perc).
Kiolvasztás
I. főzés
II. főzés
) gombot.
Eredmény: A három üzemmód [kiolvasztás és
főzés (I, II)] egymás után kerülnek
kiválasztásra. A választott kiolvasztási
módtól függően, a sütő a kiolvasztás
felénél sípolással emlékeztetheti arra,
hogy fordítsa meg az ételt a sütőben.
 A főzés befejeztével a sütő négyszer
sípol.
1. Nyomja meg egyszer vagy többször a
Gyorskiolvasztás ( ) gombot.
2. A 100 g gombok megfelelő számú lenyomásával
adja meg a súlyt (példánkban 500 g).
3. Nyomja meg a Teljesítményszint (
A mikrohullámú üzemmód (I):
) gombot.
) gombot.
; szükség esetén állítsa be a teljesítményszintet a
Teljesítményszint ( ) gomb ismételt, egyszeri vagy
többszöri megnyomásával (a példában 600 W).
4. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és
10 s gombok megfelelő számú megnyomásával (a
példában 4 perc).
17
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 17
2013-09-11 �� 8:09:13
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
Főzőeszköz
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az
szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül,
hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény
mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell
aggódnia.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Alufólia
✓✗
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő
falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
✓
Nyolc percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
✓
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
Ételek és italok melegítésére használható.
A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
• Befőttesüvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
• Edények
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
• Tányér, pohár, szalvéta,
konyhai papírtörlő
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
• Tárolódobozok
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
• Tapadófólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az
étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el
a fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható.
Ne legyen hermetikusan zárt. Szükség
esetén villával szurkálja meg.
Műanyag
• Fagyasztózacskók
Zsírpapír
✓
✓✗
✗
Üvegedény
✓
✓
Papír
Gyorsételek
csomagolása
• Főző- és tálalóedény
egyben
• Finomüveg edények
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
• Polisztirol poharak,
tartók
Megjegyzések
Fém
Megjegyzések
Cseréptányér
Mikrohullámú
sütőben
használható
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
: Ajánlott
: Körültekintően használja
: Nem biztonságos
18
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 18
2013-09-11 �� 8:09:13
TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat:
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján
járjon el.
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
MŰSZAKI ADATOK
A sütő nem reagál a ( ) gomb megnyomására.
• Az ajtó megfelelően záródik?
MAGYAR
• a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és
sorozatszámokat
• a garanciára vonatkozó adatokat
• a probléma világos leírását.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint
forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott ME73A készülékek megfelelnek
a lent felsorolt technológiai paramétereknek.
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Jól állította be az időzítőt és/vagy megnyomta a ( ) gombot?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az
automata?
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
Modell
ME73A
Tápellátás
230 V – 50 Hz
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alufólia túl közel van a belső falakhoz?
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
1150 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méret (sz × ma × mé)
Kívül
Sütőtér
489 × 275 × 349 mm
330 × 211 × 309 mm
Űrtartalom
20 liter
Súly
Nettó
kb. 11,5 kg
Zajszint
40 dBA
Kiégett az izzó.
• Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Kérjük, forduljon a legközelebbi
hivatalos Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje szakember
segítségét.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy orvosolható, ha
a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől és az antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, előfordulhat, hogy
lenullázódik a kijelző. A probléma elhárításához húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból, majd csatlakoztassa újra. Állítsa be újra az időt.
19
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 19
2013-09-11 �� 8:09:14
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
www.samsung.com/hr
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
http://www.samsung.com/hu
HUNGARY
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
020 405 888
www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SERBIA
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
www.samsung.com
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kódszám: DE68-03794F-02
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_HU.indd 20
2013-09-11 �� 8:09:14
ME73A
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné
hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a
výkonu bežného čistenia alebo údržby.
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 1
2013-09-11 �� 8:22:15
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE
A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto
bezpečnostných zásad.
Pred začatím používania rúry zaistite
dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
VAROVANIE (iba pre funkciu mikrovlnnej rúry)
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo
tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používať
dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú
osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis
alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu,
ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože môžu vybuchnúť.
Tento spotrebič je určený len na použitie
v domácnosti.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo
škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická
energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEDOTÝKAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
Explicitne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je
uzemnené, aby ste predišli
zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
2
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 2
2013-09-11 �� 8:22:16
Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite
alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby
ste zadusili akékoľvek plamene.
VAROVANIE: Mikrovlnné ohrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto
dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo
pohárikov s detskou stravou zamiešajte alebo
pretraste a pred konzumáciou skontrolujte jeho
teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené
vajíčka sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrievania.
Rúru je potrebné pravidelne čistiť a musia sa
z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to
viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
Zariadenie nie je určené na montáž do
automobilov, karavanov ani podobných
dopravných prostriedkov.
SLOVENČINA
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať
mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak
ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli
používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE: Tento spotrebič môžu používať
deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny
k bezpečnému používaniu spotrebiča a
porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru mladšie ako 8 rokov.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné
pre mikrovlnné rúry.
Pri ohreve potravín v plastových alebo
papierových nádobách dávajte pozor, aby
nedošlo k ich vznieteniu.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie
jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov
a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč,
špongií, vlhkých handričiek a podobných
predmetov môže znamenať riziko zranenia,
vznietenia alebo zapálenia.
3
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 3
2013-09-11 �� 8:22:16
SLOVENČINA
Tento spotrebič nie je určený pre používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude
dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo,
že sa nebudú hrať so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože by mohli vybuchnúť.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného
prúdu vody.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom
smere a v správne výške, aby bol zabezpečený
jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať
10 minút v prevádzke s vodou a až následne
začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia
alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte
sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby
bol prístup k zástrčke.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na
pracovnom pulte alebo pracovnom stole, nemali
by ste ju umiestňovať do skriniek.
VAROVANIE (iba pre funkciu rúry) –
voliteľné
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje
v kombinačnom režime, deti môžu používať>
rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli
vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte
byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas
používania zahriať. K zariadeniu nesmú mať
prístup malé deti.
Nepoužívajte parný čistič.
4
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 4
2013-09-11 �� 8:22:16
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu
byť počas jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu
prostredníctvom externého časovača ani
samostatného systému diaľkového ovládania.
SLOVENČINA
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte,
aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa
možnosti zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné
časti sa môžu počas používania zahriať. Musíte
byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie
sú pod neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za
predpokladu, že sú pod dozorom alebo dostali
podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a
používateľskú údržbu nebudú vykonávať deti
bez dozoru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky
alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo
dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch,
čo môže mať za následok rozbitie skla.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas
prevádzky spotrebiča vysoká.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B
ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky zariadenia
ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo
používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie
materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie. Zariadenia triedy B sú zariadenia
vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej napájacej
sieti, ktorá privádza energiu do obytných budov.
5
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 5
2013-09-11 �� 8:22:16
SLOVENČINA
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm
nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný,
aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
20 cm
10 cm za
1.Keď inštalujete svoju rúru, uistite
nad
sa, že má dostatočné vetranie tak,
že necháte aspoň 10 cm (4 palce) 85 cm nad 10 cm na
bočnej strane
podlahou
priestoru za rúrou a na bočných
stranách a 20 cm (8 palcov) nad rúrou.
2.Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
3.Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
(Iba model s otočným tanierom)
4.Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby
bol prístup k zástrčke.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu. Pre vašu osobnú
bezpečnosť zapojte kábel do vyhovujúcej
uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom
alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa
bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať
technické údaje sieťového napájania rúry
a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí
dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel,
ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí
vlhkou handričkou.
ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia
pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení
mastnoty a čiastočiek jedla:
•Vnútorné a vonkajšie povrchy
•Dvierka a tesnenia dvierok
•Otočný tanier a valčekové krúžky
(iba model s otočným tanierom)
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté
a dvierka sa poriadne zatvárali.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave,
môže to viesť k opotrebovaniu povrchu, čo
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
1.Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou
a teplou mydlovou vodou. Opláchnite
a poutierajte dosucha.
6
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 6
2013-09-11 �� 8:22:16
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ
MIKROVLNNEJ RÚRY
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých
bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo
nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené
dvierka alebo tesnenia dvierok:
•zlomený pánt
•opotrebované tesnenia
•poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný
technik pre mikrovlnné rúry.
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal.
V prípade, že je rúra pokazená a potrebuje
opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
•Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
•Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného
servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte
si suché a bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo
ovplyvniť funkčné diely v rúre.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre
komerčné využitie.
SLOVENČINA
2.Pomocou namydlenej handričky odstráňte
akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných
povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3.Ak chcete uvoľniť zatvrdnuté čiastočky jedla
a odstrániť zápach, umiestnite do rúry šálku
s rozriedenou citrónovou šťavou a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4.Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú
do umývačky riadu.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov.
NIKDY nepoužívajte žiadne drsné produkty
alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa
zaistilo, že sa čiastočky:
•nenahromadia
•nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite po každom
použití jemným čistiacim roztokom, ale pred
čistením nechajte mikrovlnnú rúru vychladnúť,
aby sa predišlo zraneniam.
Keď čistíte hornú časť v priestore
rúry, bude pohodlné, keď otočíte
ohrevný prvok nadol o 45 ° a vyčistíte
ho. (Iba model s visiacim ohrevným prvkom.)
7
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 7
2013-09-11 �� 8:22:16
SLOVENČINA
Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte
žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie
autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Samsung a dohodnite sa
s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak
sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr.
voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani
nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na
kuchynský drez alebo sklenené predmety).
VAROVANIE
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo,
alkohol, parné čistiace zariadenia ani vysokotlakové
čističe.
Úpravy a opravy spotrebiča môže vykonávať len
kvalifikovaný personál.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani
iné jedlo v uzavretých nádobách.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd
zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové
vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej
zásuvky. Nepoužívajte rozbočovací adaptér,
predlžovací kábel ani elektrický transformátor.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a
horľavých materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné
miesta; na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a vode; na miesta, kde môže dôjsť k úniku
plynu; na nerovný podklad.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho neumiestňujte
za rúru.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku,
poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú
zásuvku. Keď sa napájacia zástrčka alebo kábel
poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s
miestnymi a národnými predpismi.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej
zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky
cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň
neklaďte ťažké predmety.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry
neumiestňujte žiadne predmety.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.)
okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa
napájacej zástrčky.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr.
insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní
jedál a nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní,
pretože výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s
horúcimi časťami rúry.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky
počas prevádzky zariadenia.
8
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 8
2013-09-11 �� 8:22:19
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo
zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si
do nich privrieť prsty.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte
dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa
zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte
VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas
zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov
PRVEJ POMOCI:
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo
papierom. Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká
horúci vzduch. Rúra sa tiež môže prehriať a
automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane
vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
SLOVENČINA
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo
by sa nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte
vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre,
nádoby, orechy v škrupine, rajčiny atď.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy
používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému
popáleniu.
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do
studenej vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové
mlieka.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny
premiešajte a po skončení ohrievania nechajte
tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k
náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku
paže, aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo
para.
UPOZORNENIE
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v
mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové
nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou,
ihlice, vidličky atď. Odstráňte zakrútené upevňovacie
drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo
iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna.
Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne z
bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa
mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom,
odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera
alebo oblečenia.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v
tejto príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej
rúry.)
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u
menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu
zohrievania.
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v
blízkosti rúry, dávajte pozor.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte
do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných
zdrojov.
9
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 9
2013-09-11 �� 8:22:20
ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIU SA NADMERNEJ
INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
(IBA FUNKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY)
• Tento spotrebič používajte len na určené účely tak, ako je to opísané
v tejto používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné
pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a
situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke
tohto spotrebiča postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko
modelov, vlastnosti vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať
od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu vzťahovať všetky
výstražné značky. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc
a informácie online na stránke www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená
výlučne na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani
vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým
alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
SLOVENČINA
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť
nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými
dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky
dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty
ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku
nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace
povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr
utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom.
Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby
nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (zohnutie)
(2) pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo
opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie
alebo stratu príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
(a) Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší
panel alebo ovládací panel.
(b)Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie
zariadenie alebo mriežka.
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
10
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 10
2013-09-11 �� 8:22:20
OBSAH
RÚRA
Rúra.........................................................................................................11
1
2
4
3
Ovládací panel..........................................................................................12
Príslušenstvo............................................................................................12
SLOVENČINA
Nastavenie času.......................................................................................13
Varenie/Prihrievanie..................................................................................13
Úrovne výkonu..........................................................................................14
Zastavenie varenia....................................................................................14
Nastavenie času varenia...........................................................................14
Nastavenie režimu úspory energie............................................................14
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia.......................................15
5
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia..................................................15
6
7
8
9
10
Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania.......................16
1. DVIERKA
6. TANIER
Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania..................................16
2. VETRACIE OTVORY
7. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. SVETLO
8. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. DISPLEJ
9. O
TVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
Viacstupňové varenie................................................................................17
Sprievodca náčiním na varenie.................................................................18
5. ZÁPADKY DVIEROK
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.............................19
10.OVLÁDACÍ PANEL
Technické údaje........................................................................................19
11
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 11
2013-09-11 �� 8:22:21
OVLÁDACÍ PANEL
PRÍSLUŠENSTVO
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
1. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
SLOVENČINA
1
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
2. Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
2
7
Účel:
3
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
8
4
9
5
10
6
11
1. DISPLEJ
5. TLAČIDLO NASTAVENIE ČASU
2. VÝBER FUNKCIE RÝCHLEHO
ROZMRAZOVANIA
6. TLAČIDLO ZASTAVIŤ/ZRUŠIŤ
3. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA/
VARENIA
8. NASTAVENIE HODÍN
4. TLAČIDLO REŽIM
MIKROVLNNEJ RÚRY
7. VÝBER HMOTNOSTI
9. TLAČIDLO +30s
10.TLAČIDLO SPUSTENIE
11.TLAČIDLO ÚSPORA ENERGIE
12
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 12
2013-09-11 �� 8:22:21
NASTAVENIE ČASU
VARENIE/PRIHRIEVANIE
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
*Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si vždy skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
).
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať
hodiny.
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky
dočasného stavu zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po
25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
SLOVENČINA
Výsledok: Zobrazí sa indikácia
800 W (maximálny varný výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu
opakovaným stláčaním tlačidla Úroveň výkonu ( ), kým
sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu. Obráťte sa na
tabuľku úrovní výkonu na ďalšej strane.
2. Nastavte čas varenia tak, že stlačíte tlačidlá 10 min,
1 min a 10 s.
1. Aby ste zobrazili čas v...
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
24-hodinovom zobrazovaní
12-hodinovom zobrazovaní
Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo Hodiny ( ).
).
Výsledok: Rozsvieti sa osvetlenie rúry a tanier sa
začne otáčať.
Začne sa varenie a po skončení rúra
štyrikrát zapípa.
2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
3. Keď sa zobrazí správny čas, znovu stlačte tlačidlo
Hodiny ( ) aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú
rúru nepoužívate.
13
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 13
2013-09-11 �� 8:22:22
SLOVENČINA
ÚROVNE VÝKONU
NASTAVENIE ČASU VARENIA
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Úroveň výkonu
Výstup
VYSOKÁ
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE ( )
180 W
NÍZKA
100 W
1. Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd,
ktoré chcete pridať.
2. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
• Rúra sa predvolene nastaví do režimu úspory energie po uplynutí
5 minút bez použitia. V režime úspory energie je displej prázdny a rúru
nemôžete použiť.
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok a na displeji sa potom
zobrazí „0 . Rúra je pripravená na použitie.
• Ak chcete použiť režim úspory energie, stlačte
tlačidlo Úspora energie ( ).
ZASTAVENIE VARENIA
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo Spustiť ( ).
2. Na úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo Zastaviť (
).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia,
opätovne stlačte tlačidlo Zastaviť ( ).
Pred spustením varenia môžete zrušiť akékoľvek nastavenie
jednoduchým stlačením tlačidla Zastaviť ( ).
14
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 14
2013-09-11 �� 8:22:22
POUŽÍVANIE FUNKCIE OKAMŽITÉHO PRIHRIATIA/VARENIA
NASTAVENIA OKAMŽITÉHO PRIHRIATIA/VARENIA
Pomocou funkcie okamžitého prihriatia sa čas varenia nastaví automaticky.
Môžete nastaviť počet porcií tak, že stlačíte príslušné tlačidlo okamžitého
prihriatia toľkokrát, koľko je potrebné.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania okamžitého prihrievania/varenia.
Stlačte tlačidlo Okamžité prihrievanie/varenie, ktoré
požadujete toľkokrát, koľko potrebujete.
Výsledok: Varenie spustite stlačením tlačidla
Spustiť ( ). Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát.
(jedenkrát každú minútu)
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Príklad: R
az stlačte tlačidlo Nápoje, ak chcete okamžite ohriať jednu
šálku kávy. Obráťte sa na tabuľku na ďalšej strane.
Mrazené
hotové jedlá
300-350 g
400-450 g
4 min.
Nápoje
(Káva, mlieko,
čaj, voda
izbovej teploty)
150 ml
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
1-2 min.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Odporúčania
Umiestnite na keramickú platňu
a zakryte zvraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré
sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
Zoberte zmrazené pripravené jedlo
a skontrolujte, či je jedlo vhodné
pre mikrovlnnú rúru. Prerežte obal
pripraveného jedla. Pripravené
mrazené jedlo umiestnite do
stredu. Tento program je vhodný
pre zmrazené pripravené jedlá,
ktoré sa skladajú z 3 súčastí
(napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky,
ryža alebo cestoviny).
Vylejte do keramickej šálky a
prihrievajte nezakryté.
Umiestnite šálku (150 ml) alebo
džbán (250 ml) do stredu taniera.
Pred spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte.
SLOVENČINA
Jedlo/Tlačidlo Veľ kosť
Odstátie
porcie
Pripravené
300-350 g
3 min.
jedlá
400-450 g
15
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 15
2013-09-11 �� 8:22:23
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE FUNKCIE RÝCHLEHO AUTOMATICKÉHO
ROZMRAZOVANIA
NASTAVENIA RÝCHLEHO AUTOMATICKÉHO
ROZMRAZOVANIA
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať
mäso, hydinu, ryby alebo ovocie/bobule.
Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy iba
jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, rybu
a ovocie/bobule umiestnite na keramický kuchynský tanier.
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Výkonné rozmrazovanie (
Kód/Jedlo
1. Mäso
Porcia
200-1500 g
Odstátie
20-90 min.
2. Hydina
200-1500 g
20-90 min.
3. Ryba
200-1500 g
20-80 min.
4. Ovocie/Bobule
100-600 g
5-20 min.
).
Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:
Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Výkonné rozmrazovanie ( ) podľa
typu jedla, ktoré chcete rozmraziť. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
na ďalšej strane.
2. Stlačením tlačidla 100 g vyberte hmotnosť jedla.
Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Výsledok:
 Rozmrazovanie sa spustí.
 Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátiť.
 Opätovne stlačte tlačidlo Spustiť ( ), aby ste
rozmrazovanie dokončili.
Odporúčania
Okraje zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa,
mäso prevráťte.
Tento program je vhodný pre
hovädzie mäso, jahňacinu,
bravčovinu, steaky, rezne
a mleté mäso.
Nohy a špičky krídel zakryte
hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, hydinu prevráťte.
Tento program je vhodný pre
celé kura, ako aj pre kuracie
časti.
Zakryte celý chvost ryby
hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, rybu prevráťte. Tento
program je vhodný pre celé
ryby, ako aj pre rybacie filety.
Ovocie rovnomerne rozložte
na plochom sklenenom
tanieri.
Tento program je vhodný pre
všetky druhy ovocia.
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte
funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W.
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 13.
16
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 16
2013-09-11 �� 8:22:23
VIACSTUPŇOVÉ VARENIE
5. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
Režim mikrovlnnej rúry (II):
Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovať na varenie až v troch stupňoch.
Príklad:
; ak je to potrebné, opätovným jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ) (v príklade je
to 450 W).
Želáte si rozmraziť jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každom
stupni museli reštartovať rúru. Teda môžete rozmraziť a variť 500
g rybu v troch fázach:
Pri viacstupňovom varení môžete nastaviť dva až tri stupne.
Ak nastavíte tri stupne, prvý stupeň musí byť rozmrazovanie.
Nestláčajte tlačidlo Spustiť ( ), kým nenastavíte konečnú fázu.
7. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
SLOVENČINA
6. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 5 minúty).
Rozmrazovanie
Varenie I
Varenie II
Výsledok: Tri režimy [rozmrazovanie a varenie
(I, II)] sa vyberajú jeden za druhým.
Podľa zvoleného režimu rozmrazovania
môže rúra zapípať v polovici počas
rozmrazovania, aby vás upozornila na
obrátenie jedla.
 Keď sa varenie dokončí, rúra
štyrikrát zapípa.
1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Výkonné
rozmrazovanie ( ).
2. Vhodným počtom stlačení tlačidla 100 g nastavte
hmotnosť (500 g v príklade).
3. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
Režim mikrovlnnej rúry (I):
).
).
; ak je to potrebné, opätovným jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ) (v príklade je
to 600 W).
4. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 4 minúty).
17
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 17
2013-09-11 �� 8:22:24
SLOVENČINA
SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na
varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne
obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či
a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
✓✗
Komentáre
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
• Polystyrénové
šálkové nádoby
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
• Papierové vrecká
alebo noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
• Jemný sklenený
tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy
pre vrecká do
mrazničiek
✗
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri
vysokých teplotách vlniť alebo stratiť farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
• Zmraštiteľná fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
pre rúru. Nesmie byť vzduchotesné. V
prípade potreby prebodnite vidličkou.
Plast
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Vrecká do
mrazničky
Voskový alebo mastný
papier
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
✓
Komentáre
Kov
Je možné použiť v malých množstvách pre
ochranu oblastí pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak
sa použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť
iskrenie.
Platnička na opekanie
Náčinie na varenie
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
✓
✓✗
✗
✓
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Odporúča sa
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
18
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 18
2013-09-11 �� 8:22:24
ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO
PROBLÉMOV
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, obráťte sa na vaše
miestne stredisko služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Pripravte si nasledujúce informácie.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo ( ).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
TECHNICKÉ ÚDAJE
SLOVENČINA
• Model a sériové čísla, ktoré sú väčšinou vytlačené na zadnej strane
rúry
• Vaše záručné podmienky
• Jasný popis problému
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry ME73A značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo ( )?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
Model
ME73A
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné žiarenie
1150 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Žiarovka nesvieti.
• Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte
najbližšie autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Samsung a dohodnite sa s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Tento problém vyriešite inštaláciou rúry ďalej
od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať.
Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju
pripojte. Vynulujte čas.
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Objem
20 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 11,5 kg
Úroveň hluku
40 dBA
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
19
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 19
2013-09-11 �� 8:22:24
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
www.samsung.com/hr
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
http://www.samsung.com/hu
HUNGARY
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
020 405 888
www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SERBIA
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DE68-03794F-02
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_SLK.indd 20
2013-09-11 �� 8:22:24
ME73A
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a
pokyny pro přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy
servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy
nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 1
2013-09-11 �� 8:04:40
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Tato bezpečnostní opatření je třeba
bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím trouby je třeba postupovat
podle následujících pokynů.
ČEŠTINA
JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka
spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné
troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
POPISKY SYMBOLŮ A IKON
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Výstraha: Nebezpečí
požáru
Výstraha: Horký povrch
Výstraha: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Výstraha: Výbušný materiál
Neprovádějte.
Nedotýkejte se.
Nerozebírejte.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku
napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče,
aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Poznámka
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu mikrovlnná trouba)
VÝSTRAHA: Pokud jsou poškozená dvířka
nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba
zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VÝSTRAHA: Pro všechny osoby
s výjimkou kompetentních pracovníků je
nebezpečné provádět servis nebo opravy,
při nichž je třeba sejmout kryt chránící před
účinkem mikrovlnné energie.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Důležité
2
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 2
2013-09-11 �� 8:04:41
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev
pokrmů a nápojů. Při používání k sušení
jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích
podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně
vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte
nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
VÝSTRAHA: V důsledku mikrovlnného
ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému
intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
VÝSTRAHA: Kvůli možným popáleninám
je nutné obsah dětských lahví před
podáváním promíchat nebo protřepat
a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána
vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená
vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení
mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit
a odstraňovat všechny zbytky potravin.
ČEŠTINA
Tento spotřebič je určen pouze k použití
v domácnosti.
VÝSTRAHA: Dětem dovolte používat
troubu bez dozoru pouze v případě, že
jste je odpovídajícím způsobem poučili,
jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika
nesprávného použití.
VÝSTRAHA: Děti od 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti, pokud nebudou starší 8 let a pod
dozorem.
Používejte pouze nádobí vhodné pro
použití v mikrovlnné troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo
papírových nádobách vždy troubu
průběžně kontrolujte, protože by nádoby
mohly vzplanout.
3
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 3
2013-09-11 �� 8:04:41
ČEŠTINA
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče
a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Spotřebič není určen pro instalaci
v obytných vozidlech, karavanech a
podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití
osobami (včetně malých dětí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou
být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání
spotřebiče dohlížet a poskytne těmto
osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se
spotřebičem nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí
poškozený napájecí kabel vyměnit pouze
výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím
vysokotlakého nebo parního čističe.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze
a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup
k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát
do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je
cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř,
okamžitě odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro
instalaci na pult nebo polici, neměla by být
umístěna ve skříňce.
VÝSTRAHA (týká se pouze režimu
horkovzdušná trouba) – volitelně
VÝSTRAHA: Pracuje-li spotřebič
v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých
osob, protože dochází ke vzniku vysoké
teploty.
4
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 4
2013-09-11 �� 8:04:41
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí
prostředky ani ostré kovové škrabky pro
čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání
skla.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít
přístupné povrchy vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být
dvířka nebo vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být
mimo dosah dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání
externími časovači nebo samostatnými
systémy dálkového ovládání.
5
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 5
ČEŠTINA
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles
uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou
zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým
dětem přibližovat se.
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba
spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič
a jeho přístupné součásti zahřívají. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles. Děti
mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby,
případně na ně dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič
pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo
jsou-li poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez
dozoru by neměly provádět čištění a údržbu
spotřebiče.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2.
Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo
používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a
vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání
v domácnosti a v provozovnách přímo připojených
k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje
dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.
2013-09-11 �� 8:04:41
ČEŠTINA
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce
85 cm nad podlahou. Tato plocha musí mít
dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla
hmotnost trouby.
20 cm
10 cm za
1.Při instalaci trouby zajistěte její
nad
přiměřenou ventilaci ponecháním
nejméně 10 cm volného prostoru 85 cm od 10 cm po
straně
podlahy
za troubou a po jejích stranách
a 20 cm volného prostoru nad ní.
2.Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové
materiály.
3.Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
(pouze model s otočným talířem)
4.Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby
zástrčka zůstala přístupná.
V případě poškození napájecího kabelu ho
musí vyměnit výrobce, zástupce servisu
výrobce nebo jiná osoba s odpovídající
kvalifikací, jinak hrozí nebezpečí. Kvůli vaší
osobní bezpečnosti je potřeba, abyste
kabel zapojili do řádně uzemněné elektrické
zásuvky.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého
ani vlhkého prostředí, například vedle
tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné
dodržovat specifikace napájení trouby
a veškeré prodlužovací kabely, pokud
budou použity, musejí odpovídat stejnému
standardu jako napájecí kabel dodávaný
s troubou. Než troubu poprvé použijete,
otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek
vlhkým hadříkem.
ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Následující součásti trouby by měly být
pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
(pouze model s otočným talířem)
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté
a dvířka se správně zavírala.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a
mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
6
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 6
2013-09-11 �� 8:04:41
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 7
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ
TROUBY
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do
servisu je třeba dodržet několik jednoduchých
bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou
poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný
technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby.
Má-li trouba poruchu a je třeba ji opravit
nebo máte pochybnosti o jejím stavu:
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní
středisko
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte
suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně
ovlivnit funkční součásti trouby.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro
komerční využití.
ČEŠTINA
1.Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem
a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte.
2.Skvrny nebo cákance na vnitřních površích
odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové
vodě. Opláchněte a osušte.
3.Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach
odstraníte takto: vložte do trouby šálek zředěné
citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na
maximální výkon.
4.Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů.
NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky nebo chemická rozpouštědla.
Při čištění těsnění dvířek věnujte zvláštní
pozornost tomu, aby se částečky:
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
Vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby
ihned po každém použití slabým roztokem
čisticího prostředku. Před čištěním však nechte
troubu vychladnout, aby nedošlo ke zranění.
Pro pohodlnější čištění horní vnitřní
části trouby je vhodné otočit topné
těleso o 45 ° dolů a vyčistit je.
(pouze model s výklopným topným tělesem)
7
2013-09-11 �� 8:04:42
ČEŠTINA
Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte
žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung a požádejte o výměnu
žárovky kvalifikovaného technika.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například
voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo
nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je
například keramický dřez nebo předměty ze skla.
VÝSTRAHA
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo,
alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Opravy nebo úpravy spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud
odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely nebo
elektrické transformátory.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí
přístroje na vodu nebo páru.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému
slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo
na nerovné ploše.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte
jej mezi objekty nebo do prostoru za spotřebičem.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu,
poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou
zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně
čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek,
jakými jsou např. prach nebo voda.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí
pokládat těžké předměty.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a
ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky,
např. insekticidy.
V případě úniku plynu (například propan-butanu
apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu
pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary
mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
8
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 8
2013-09-11 �� 8:04:45
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je
otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit nebo
si do nich přivřít prsty.
VÝSTRAHA: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu
může způsobit zpožděný prudký var, proto je při
manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň 20 sekund
po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej
zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto
pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem.
Mohly by se vznítit, protože z trouby vychází horký
vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě
se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se
dostatečně neochladí.
ČEŠTINA
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani
vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a
nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské
chňapky, aby nedošlo k popálení.
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do
studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané
tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté
je nechejte alespoň 20 sekund odstát.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené
paže. Předejdete tak opaření uvolněným horkým
vzduchem nebo párou.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné
pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE
jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo
stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové
sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a
poškodit troubu.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém
případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na
30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě sklenici
s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných
mezer uvedených v této příručce. (viz část Instalace
mikrovlnné trouby)
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani
oblečení.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek
v blízkosti trouby postupujte opatrně.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas,
aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a
dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů
tepla.
9
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 9
2013-09-11 �� 8:04:46
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NADMĚRNÉMU
VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII.
(TÝKÁ SE POUZE REŽIMU MIKROVLNNÁ TROUBA)
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které
jsou uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro
zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší
odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče
počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se
vlastnosti vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik
uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit
na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace
online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze
pro pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu
textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko
požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo
nesprávné použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
ČEŠTINA
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do
otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b)Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné
předměty. Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků
na povrchu těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy těsnění byly
na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté
měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit
kvalifikovaným a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na
opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby
správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
(1) dvířka (nesmějí být ohnutá)
(2) závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
(3) těsnění dvířek a povrch těsnění
(d)Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně
kvalifikovaný a výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy
mikrovlnných trub.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství
nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo
poškození nebo ztrátu příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto
podmínky zahrnují:
(a) Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel
nebo ovládací panel.
(b)Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný
rošt.
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
10
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 10
2013-09-11 �� 8:04:46
OBSAH [OBSAH]
TROUBA
Trouba......................................................................................................11
1
2
4
3
Ovládací panel..........................................................................................12
Příslušenství..............................................................................................12
ČEŠTINA
Nastavení času.........................................................................................13
Vaření/Ohřev.............................................................................................13
Výkonové stupně......................................................................................14
Zastavení vaření........................................................................................14
Nastavení doby vaření..............................................................................14
Nastavení režimu úspory energie..............................................................14
Použití funkce okamžitý ohřev/vaření.........................................................15
Nastavení funkce okamžitý ohřev/vaření...................................................15
5
Použití funkce rychlé automatické rozmrazování........................................16
1. DVÍŘKA
6. OTOČNÝ TALÍŘ
Nastavení funkce rychlé automatické rozmrazování...................................16
2. VENTILAČNÍ OTVORY
7. SPOJKA
3. OSVĚTLENÍ
8. OTOČNÝ KRUH
4. DISPLEJ
9. O
TVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
Vaření ve více fázích..................................................................................17
Pokyny pro výběr nádobí..........................................................................18
6
5. ZÁPADKY DVÍŘEK
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží......................................19
7
8
9
10
10.OVLÁDACÍ PANEL
Technické údaje........................................................................................19
11
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 11
2013-09-11 �� 8:04:46
OVLÁDACÍ PANEL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
1. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
ČEŠTINA
1
Účel:
2. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
2
7
Účel:
3
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a
vyčistit.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
8
4
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
9
5
6
10
11
1. DISPLEJ
6. TLAČÍTKO ZASTAVIT/ZRUŠIT
2. VÝBĚR FUNKCE
RYCHLÉ AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
7. VÝBĚR HMOTNOSTI
8. NASTAVENÍ HODIN
9. TLAČÍTKO +30s
3. VÝBĚR FUNKCE AUTOMATICKÝ
10.TLAČÍTKO START
OHŘEV/VAŘENÍ
11.TLAČÍTKO ÚSPORY ENERGIE
4. TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO
REŽIMU
5. TLAČÍTKO NASTAVENÍ ČASU
12
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 12
2013-09-11 �� 8:04:46
NASTAVENÍ ČASU
VAŘENÍ/OHŘEV
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve
12 hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, vždy zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň (
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete
žádnou funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny. Jsou-li
dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
ČEŠTINA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
2. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
stisknutím tlačítek 10 min, 1 min a 10 s.
1. Chcete-li zobrazit čas ve...
24 hodinovém formátu
12 hodinovém formátu
Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko Hodiny (
).
Výsledek: Zobrazí se indikátor
800 W (maximální výkon):
Opakovaným stisknutím tlačítka
Výkonový stupeň ( ) vyberte požadovaný výkonový
stupeň (dokud není zobrazen správný výkon). Příslušné
hodnoty naleznete v tabulce výkonových stupňů na další
straně.
).
3. Stiskněte tlačítko Start (
2. Hodinu nastavte pomocí tlačítka h a minuty pomocí
tlačítka min.
).
Výsledek: Rozsvítí se osvětlení trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
Spustí se ohřev a po jeho ukončení
zazní čtyři zvukové signály.
3. Po zobrazení správného času stisknutím tlačítka
Hodiny ( ) spustíte hodiny.
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu
právě nepoužíváte.
13
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 13
2013-09-11 �� 8:04:47
ČEŠTINA
VÝKONOVÉ STUPNĚ
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s a každým dalším
stisknutím o dalších 30 sekund.
Výkonový stupeň
Výkon
VYSOKÝ
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
STŘEDNÍ
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ ( )
180 W
NÍZKÝ
100 W
1. Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund.
2. Stiskněte tlačítko Start (
).
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu
energie, když není trouba používána.
• Pokud není trouba používána, přepne se za 5 minut automaticky do
režimu úspory energie. Když se trouba nachází v režimu úspory energie,
displej je prázdný a troubu nelze používat.
• Chcete-li režim úspory energie ukončit, otevřete dvířka a na displeji se
zobrazí symbol „0“. Trouba je připravena k použití.
• Chcete-li režim úspory energie aktivovat, stiskněte
tlačítko Úspora energie ( ).
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
1. Dočasné zastavení:
Otevřete dvířka.
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření
obnovit, zavřete dvířka a znovu
stiskněte tlačítko Start ( ).
2. Úplné zastavení:
Stiskněte tlačítko Stop (Zastavit) (
).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, znovu
stiskněte tlačítko Stop (Zastavit) ( ).
Před zahájením vaření je možné zrušit jakékoli nastavení, stačí stisknout
tlačítko Stop (Zastavit)( ).
14
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 14
2013-09-11 �� 8:04:48
POUŽITÍ FUNKCE OKAMŽITÝ OHŘEV/VAŘENÍ
NASTAVENÍ FUNKCE OKAMŽITÝ OHŘEV/VAŘENÍ
U funkce Okamžitý ohřev se doba vaření nastavuje automaticky.
Počet porcí lze upravit odpovídajícím počtem stisknutí příslušného tlačítka
funkce Okamžitý ohřev.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Okamžitý ohřev / Vaření.
Pokrm/Tlačítko
Podle potřeby stiskněte několikrát příslušné tlačítko
funkce Okamžitý ohřev/vaření.
Výsledek: Stisknutím tlačítka Start ( ) zahájíte
vaření. Po dokončení:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní zvukový signál připomínající ukončení vaření
(jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Hotové pokrmy
Příklad: J edním stisknutím tlačítka Nápoje ohřejete jeden šálek kávy.
Další informace naleznete v tabulce na následující straně.
Hotové mražené 300-350 g
pokrmy
400-450 g
4 min
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Nápoje
(káva, mléko, čaj,
voda o pokojové
teplotě)
150 ml
(1 šálek)
250 ml
(1 hrnek)
1-2 min.
Doporučení
Vložte na keramický talíř a
zakryjte potravinovou fólií,
vhodnou do mikrovlnné trouby.
Tyto programy jsou vhodné pro
pokrmy tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce se
zeleninou a přílohou, například
bramborami, rýží nebo
těstovinami).
Vezměte hotový mražený pokrm
a zkontrolujte, zda je nádobí
vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě. Propíchněte fólii na
hotovém pokrmu. Položte hotový
mražený pokrm do středu
otočného talíře. Tento program
je vhodný pro mražené hotové
pokrmy tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce se
zeleninou a přílohou, například
bramborami, rýží nebo
těstovinami).
Nalijte do keramického šálku a
ohřívejte bez zakrytí.
Šálek (150 ml) nebo hrnek
(250 ml) položte do středu
otočného talíře.
Před odstavením a po něm
pečlivě zamíchejte.
ČEŠTINA
Velikost
Doba
porce
odstavení
300-350 g
3 min
400-450 g
15
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 15
2013-09-11 �� 8:04:48
ČEŠTINA
POUŽITÍ FUNKCE RYCHLÉ AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
NASTAVENÍ FUNKCE RYCHLÉ AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
Funkce Automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež,
ryby a ovoce nebo bobulovité plody.
Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí
jednoduše vybrat program a hmotnost.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Rychlé automatické
rozmrazování.
Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež,
ryby a ovoce nebo bobulovité plody položte na keramický talíř.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Kód/Potravina
Doba
Doporučení
odstavení
1. Maso
200-1500 g 20-90 min. Okraje chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu
maso obraťte.
Tento program je vhodný
pro hovězí, jehněčí,
vepřové, steaky, kotlety a
mleté maso.
2. Drůbež
200-1500 g 20-90 min. Konce stehen a křídel
chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu
drůbež otočte. Tento
program je vhodný pro celé
kuře i porce kuřete.
3. Ryby
200-1500 g 20-80 min. Rybí ocas (u ryby vcelku)
chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu
rybu otočte. Tento program
je vhodný pro celé ryby i
rybí filety.
4. Ovoce/Bobulovité 100-600 g
5-20 min. Ovoce rozložte do kruhu na
Plody
plochý skleněný talíř.
Tento program je vhodný
pro všechny druhy ovoce.
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného
talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Rychlé rozmrazování (
).
Výsledek: Zobrazí se následující údaj:
Podle typu potraviny, kterou rozmrazujete, stiskněte jednou nebo
opakovaně tlačítko Rychlé rozmrazování ( ). Podrobné informace
jsou uvedeny v tabulce na další straně.
2. Vyberte hmotnost potraviny stisknutím tlačítka
100 g. Je možné nastavit maximálně 1500 g.
3. Stiskněte tlačítko Start (
).
Výsledek:
 Spustí se rozmrazování.
 V polovině rozmrazování vydá
trouba zvukový signál, který připomíná nutnost otočit
potravinu.
 Dalším stisknutím tlačítka Start ( ) rozmrazování
dokončíte.
Porce
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace
naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 13.
16
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 16
2013-09-11 �� 8:04:49
VAŘENÍ VE VÍCE FÁZÍCH
5. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň (
Mikrovlnný režim (II) :
Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaření až ve třech fázích.
Příklad:
; V případě potřeby nastavte výkonový stupeň jedním
nebo vícenásobným stisknutím tlačítka
Výkonový stupeň ( ) (v tomto příkladu je to 450 W).
Chtěli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvařit, aniž byste po
každé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto způsobem
můžete 500 g rybu připravit ve třech fázích:
Při vaření ve více fázích můžete nastavit dvě nebo tři fáze.
Pokud nastavíte tři fáze, pak první fází musí být rozmrazování.
Tlačítko Start ( ) netiskněte, dokud nenastavíte poslední fázi.
7. Stiskněte tlačítko Start (
ČEŠTINA
6. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
odpovídajícím počtem stisknutí tlačítek 10 min,
1 min a 10 s (v tomto příkladu je to 5 minut).
Rozmrazování
Vaření I
Vaření II
).
Výsledek: Postupně jsou vybírány tři režimy
[rozmrazování a vaření (I, II)]. V závislosti
na zvoleném režimu rozmrazování
vám trouba může zvukovým signálem
připomenout v polovině rozmrazování,
že je třeba potravinu otočit.
 Po skončení vaření trouba vydá
čtyřikrát zvukový signál.
1. Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko
Rychlé rozmrazování ( ).
2. Podle potřeby nastavte hmotnost opakovaným
stisknutím tlačítek 100 g (v tomto příkladu je to
500 g).
3. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň (
Mikrovlnný režim (I):
).
).
; V případě potřeby nastavte výkonový stupeň jedním
nebo vícenásobným stisknutím tlačítka
Výkonový stupeň ( ) (v tomto příkladu je to 600 W).
4. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
odpovídajícím počtem stisknutí tlačítek 10 min,
1 min a 10 s (v tomto příkladu jsou to 4 minuty).
17
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 17
2013-09-11 �� 8:04:49
ČEŠTINA
POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ
Nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro
vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se
mají používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Alobal
✓✗
• Zavařovací sklenice
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze
pro ohřívání.
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Kovy
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití
příliš velkého množství alobalu nebo
v případě, že je alobal příliš blízko stěny
trouby, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
Papír
• Talíře, kelímky a kuchyňské
utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také
pro absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit
barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie
buďte opatrní, protože bude unikat horká
pára.
Pečicí talíř
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než osm
minut.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika
a kostní porcelán jsou obvykle vhodné,
pokud nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
V těchto miskách jsou baleny některé
mražené potraviny.
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
✓
✓✗
✗
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém
zahřátí prasknout nebo se roztříštit.
Plastové nádobí
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Sáčky do mrazničky
Skleněné nádobí
• Nádobí určené pro použití
v troubě i k servírování
• Křehké skleněné nádobí
Poznámky
✓✗
✓
Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti a
zabránění postříkání.
: Doporučeno
: Buďte opatrní
: Nebezpečné
18
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 18
2013-09-11 �� 8:04:49
JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
Trouba se po stisknutí tlačítka ( ) nespustí.
• Jsou dvířka úplně zavřená?
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČEŠTINA
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na
místní zákaznické středisko společnosti SAMSUNG.
Připravte si laskavě následující informace.
• Číslo modelu a výrobní číslo, které se obvykle nachází na zadní straně
trouby.
• Podrobnosti o záruce.
• Srozumitelný popis problému.
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby ME73A společnosti Samsung odpovídají níže
uvedeným technologickým parametrům.
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko ( )?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo aktivaci
elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Žárovka nefunguje.
• Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky společnosti Samsung a požádejte
o výměnu žárovky kvalifikovaného technika.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Problém vyřešíte tak, že umístíte troubu mimo dosah
televizorů, rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje.
Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a opětovným
zapojením zástrčky napájecího kabelu. Resetujte čas.
Model
ME73A
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
1150 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Objem
20 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 11,5 kg
Úroveň hluku
40 dBA
19
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 19
2013-09-11 �� 8:04:49
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
http://www.samsung.com/hu
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
020 405 888
www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SERBIA
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DE68-03794F-02
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_CZ.indd 20
2013-09-11 �� 8:04:50
ME73A
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 1
2013-09-11 �� 7:53:59
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING (Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since they
are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 2
2013-09-11 �� 7:54:00
The microwave oven is intended for heating
food and beverages. Drying of food or
clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order
to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages
can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handling
the container.
WARNING: The contents of feeding bottles
and baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposites removed.
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child
is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above
and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignitions.
3
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 3
2013-09-11 �� 7:54:00
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing in
road vehicles, caravans and similar vehicles
etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must not
be heated in sealed containers since they are
liable to explode;
The appliance should not be cleaned with a
water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy access
to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during 10
minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact your
nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used
on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
WARNING (Oven function only) Optional
WARNING: When the appliance is operated
in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision
due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
4
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 4
2013-09-11 �� 7:54:00
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated and/
or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc
welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable
for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low
voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
ENGLISH
WARNING: Accessible parts may become
hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
5
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 5
2013-09-11 �� 7:54:00
ENGLISH
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
6
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 6
2013-09-11 �� 7:54:00
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 7
2013-09-11 �� 7:54:01
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care,to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
8
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 8
2013-09-11 �� 7:54:04
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
CAUTION
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
9
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 9
2013-09-11 �� 7:54:05
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.
(MICROWAVE FUNCTION ONLY)
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
10
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 10
2013-09-11 �� 7:54:05
CONTENTS
OVEN
Oven........................................................................................................11
1
Control panel............................................................................................12
2
4
3
Accessories..............................................................................................12
ENGLISH
Setting the time........................................................................................13
Cooking/Reheating...................................................................................13
Power levels.............................................................................................14
Stopping the cooking...............................................................................14
Adjusting the cooking time.......................................................................14
Setting the energy save mode..................................................................14
Using the instant reheat/cook feature.......................................................15
Instant reheat/cook settings......................................................................15
5
Using the auto rapid defrost feature..........................................................16
6
7
8
9
10
Auto rapid defrost settings........................................................................16
1. DOOR
6. TURNTABLE
Multistage cooking...................................................................................17
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
Cookware guide.......................................................................................18
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10.CONTROL PANEL
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................19
Technical specifications............................................................................19
11
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 11
2013-09-11 �� 7:54:05
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
ENGLISH
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
1
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
7
3
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
8
4
9
5
10
6
11
1. DISPLAY
6. STOP/CANCEL BUTTON
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION
9. +30s BUTTON
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING
10.START BUTTON
11.ENERGY SAVE BUTTON
12
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 12
2013-09-11 �� 7:54:06
SETTING THE TIME
COOKING/REHEATING
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour
or 24-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Power Level (
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
ENGLISH
Result :
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
1. To display the time in the...
3. Press the Start (
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
Result :
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
3. When the right time is displayed, press the Clock ( )
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
13
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 13
2013-09-11 �� 7:54:07
ENGLISH
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can choose among the power levels below.
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
2. Press the Start (
) button.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• The oven will default to energy save mode after 5 minutes if not used.
While in energy save mode, the display is blank and the oven cannot
used.
• To remove energy save mode, open the door and then display shows
“0”. The oven is ready for use.
• If you want to use energy save mode, press the
Energy Save ( ) button.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
14
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 14
2013-09-11 �� 7:54:07
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various Instant Reheat/Cook Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Food/Button
Ready meals
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the next page.
Frozen ready
meals
300-350 g
400-450 g
4 min.
Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
1-2 min.
Use only recipients that are microwave-safe.
Recommendations
Put on a ceramic plate and
cover it with microwave cling
film. This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat with
sauce, vegetables and side dish
like potatoes, rice or pasta).
Take frozen ready meal and
check if dish is suitable for
microwave. Pierce film of ready
meal. Put the frozen ready meal
in the centre. This programme is
suitable for frozen ready meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250
ml) in the centre of turntable.
Stir carefully before and after
standing time.
ENGLISH
Press the Instant Reheat/Cook button which you
want the required number of times.
Result :
Press Start ( ) button to start
cooking. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every
minute)
3) The current time is displayed again.
Serving
Standing
size
time
300-350 g
3 min.
400-450 g
15
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 15
2013-09-11 �� 7:54:08
ENGLISH
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
1. Meat
Standing
time
200-1500 g 20-90 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
4. Fruit/Berry
100-600 g
5-20 min.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost (
Result :
) button.
Portion
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more times according to
the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for
further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 13 for further details.
Recommendations
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole
fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable
for all kind of fruits.
16
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 16
2013-09-11 �� 7:54:08
MULTISTAGE COOKING
5. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (II) :
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times (450 W in the example).
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
7. Press the Start (
Result :
) button once or more
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
ENGLISH
Defrosting
Cook I
Cook II
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
3. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times (600 W in the example).
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
17
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 17
2013-09-11 �� 7:54:09
ENGLISH
COOKWARE GUIDE
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Comments
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Plastic
Fast-food
packaging
• Freezer bags
Wax or greaseproof paper
Glassware
• Oven-to-table ware
Comments
Metal
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
Microwavesafe
✓
✓✗
✗
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
18
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 18
2013-09-11 �� 7:54:09
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact
your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
ENGLISH
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the ME73A ovens of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker
to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please
contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be
reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset
the time.
Model
ME73A
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
Noise level
40 dBA
19
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 19
2013-09-11 �� 7:54:09
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
www.samsung.com/hr
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
http://www.samsung.com/hu
HUNGARY
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
020 405 888
www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SERBIA
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
800-7267
www.samsung.com/ee
Code No.: DE68-03794F-02
ME73A_XEO-DE68-03794F-02_EN.indd 20
2013-09-11 �� 7:54:09
Download PDF

advertising