Samsung M1736N User manual

Samsung M1736N User manual
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi
M1736N
Kuchenka ..................................................................................2
Akcesoria ..................................................................................2
Panel sterowania
...................................................................2
U¿ywanie instrukcji obs³ugi .....................................................3
Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .............................................5
Ustawianie czasu ......................................................................5
Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci
lub problemów .........................................................................6
Gotowanie/Odgrzewanie..........................................................6
Poziomy mocy ..........................................................................7
Zatrzymanie gotowania............................................................7
Zmiana czasu gotowania..........................................................7
U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania...............................8
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania.............................8
U¿ywanie funkcji automatycznegoGrozmra¿ania.....................9
Ustawianie funkcji automatycznego rozmra¿ania...................9
Gotowanie wieloetapowe ......................................................10
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane
w kuchence mikrofalowej ......................................................11
Czyszczenie kuchenki .............................................................12
Dane techniczne .....................................................................12
Code No. : DE68-02303E
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Kuchenka
Panel sterowania
OTWORY ZATRZASKÓW
WYŒWIETLACZ
PO
OŒWIETLENIE
DRZWICZKI
PANEL
STEROWANIA
1
2
TALERZ SZKLANY
ZATRZASKI DRZWICZEK
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
£¥CZNIK
PRZYCISK
OTWIERANIA
DRZWICZEK
3
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
4
Akcesoria
5
W zale¿noœci od wybranego modelu,otrzymacie Pañstwo w
zestawie z kuchenk¹ ró¿nego rodzaju akcesoria.
8
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:£¹cznik obraca talerz szklany.
9
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie:Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISKI FUNKCJI SZYBKIEGO
PODGRZEWANIA
3. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
ROZMRA¯ANIA
4. PRZYCISK WYBORU WAGI
¯YWNOŒCI
3. Talerz szklany umieszczany na pierœcieniu
obrotowym, w œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika
Przeznaczenie:Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna
powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty w
celu oczyszczenia.
☛
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
2
6
7
5. PRZYCISK WYBORU POZIOMU
MOCY MIKROFAL
6. USTAWIENIE CZASU
7. PRZYCISK START
8. USTAWIENIE ZEGARA
9. PRZYCISK STOP/CANCEL
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych
informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w
szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria inaczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹:wygl¹d
kuchenki oraz panel stero ania odpowiadaj¹cy Twojej
kuchence. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ
odpowiednie przyciski.
Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania
wykorzystano nastêpuj¹ce symbole:
Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie i zachowanie do
póŸniejszego wgl¹du.
Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub
napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ,
czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.
☛
✉
Wa¿ne
Uwaga
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników.
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹
uszkodziæ kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i
pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci.
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich
wybuch.
Rada:
Zdejmij skorupê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na
nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego
dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê
przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na
powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci
drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki
najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê
producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby
nie by³y uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane).
(3) Przewód zasilaj¹cy.
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego
autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Rada:
Umieœæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza
wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci
zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹
zawsze gor¹ce.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po
zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej
siê najpierw och³odziæ.
3
PO
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)
PO
Powód:
7. Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka.
Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla
bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po
odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ
do kuchenki.
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania
ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
WA¯NE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub
bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej
kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ
przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹
poparzyæ.
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych
oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „ klikniêcia ”, szczególnie
podczas rozmra¿ania.
4
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej po ierzchni,
odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar
pracuj¹cy w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar
wymaga ustawienia:
• Kiedy po raz pierwszy pod³¹czasz kuchenkê.
• Po zaniku napiêcia sieciowego.
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê (co
najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm
powy¿ej).
✉
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
1. Aby wyœwietliæ czas
w systemie...
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Kuchenkê nale¿y ustawiæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
³atwy dostêp do wtyczki w gnieŸdzie zasilania.
☛
Dla Twojego osobistego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi
byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230 V,
50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym.
Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony
na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta.
Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ
tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
☛
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub
wilgotnym otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub
kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki
mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku
u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same
wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest
kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê
mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i
uszczelnienia drzwiczek.
Naciœnij przycisk
...
jeden raz
dwa razy
2. Ustaw godzinê za pomoc¹ przycisku (h) , a minuty za
pomoc¹ przycisku (min) .
Nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki,gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu,a¿ siê dostatecznie
och³odzi.
☛
Pamiêtaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z
zimowego na letni i odwrotnie.
3. Kiedy wyœwietli siê w³aœciwy czas, naciœnij przycisk
aby zegar rozpocz¹³ pracê.
Rezultat : Czas wyœwietli siê za ka¿dym razem, gdy
kuchenka nie pracuje.
5
PO
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Postêpowanie w razie pojawienia siê
w¹tpliwoœci lub problemów
Gotowanie/Odgrzewanie
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub
odgrzewaæ ¿ywnoœæ ZAWSZE sprawdŸ nastawy gotowania
zanim pozostawisz kuchenkê bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza.
Zamknij drzwiczki.
PO
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej
problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.Air flow around the door and
outer casing
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
◆ Kuchenka nie dzia³a po naciœniêciu przycisku
.
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i czy nacisn¹³eœ przycisk
?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³
od³¹cznik elektryczny?
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci ?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie.
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli zak³ócenia obejm¹ mikroprocesor kuchenki, mo¿e dojœæ do
skasowania jej ustawieñ. Aby rozwi¹zaæ ten problem od³¹cz kuchenkê od
Ÿród³a zasilania i ponownie w³¹cz. Skasuj ustawienia czasu.
✉
1. Naciœnij przycisk
.
Rezultat : TWyœwietli siê ustawienie 800W
(maksymalna moc gotowania). Wybierz
¿¹dany poziom mocy przez ponowne
naciœniêcie przycisku
a¿ do ustawienia
odpowiedniej mocy. Wiêcej informacji
znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.
2. Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s .
3. Naciœnij przycisk
.
Rezultat : Œwiat³o w kuchence zaœwieci siê i talerz
zacznie siê obracaæ. Gotowanie rozpocznie
siê, a gdy zakoñczy s³yszany bêdzie
czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
☛
✉
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ
problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
6
NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Je¿eli chcesz podgrzaæ potrawê przez krótki czas z maksymaln¹
moc¹ mikrofal (800W), mo¿esz po prostu nacisn¹æ przycisk
+ 30s tyle razy, ile ma trwaæ gotowanie. Kuchenka rozpoczyna
pracê natychmiast.
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Mo¿na wybraæ jeden z poœród poziomów mocy
zamieszczonych poni¿ej.
Mo¿na zatrzymaæ gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Poziom mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat : Gotowanie przerwane. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki i naciúnij
przycisk
.
2. Aby zatrzymaæ ca³kowicie;
Naciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie zatrzymane. Je¿eli chcesz
usun¹æ ustawienia gotowania, ponownie
naciœnij przycisk Cancel ( ) .
Mopc wyjœciowa
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie
skróceniu.
✉
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie
wyd³u¿eniu.
☛
Mo¿na usun¹æ ustawienia gotowania przed rozpoczêciem
gotowania poprzez naciœniêcie przycisku Cancel ( ) .
Zmiana czasu gotowania
Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania poprzez naciskanie
przycisku + 30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.
Naciœnij przycisk +30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.
7
PO
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
PO
U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania
Nie potrzeba ustawiaæ czasu ani poziomu mocy kuchenki
przy korzystaniu z tej funkcji. Mo¿na ustawiæ wielkoœæ porcji
produktu wciskaj¹c odpowiednie przyciski funkcji szybkiego
odgrzewania odpowiedni¹ iloœæ razy.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza obrotowego i
zamknij drzwiczki.
Poni¿ej podanych zosta³o kilka ró¿nych programów funkcji
automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania,
czasów odstania i odpowiednich zaleceñ.G
potrawy Rodzaj
Naciœnij wybrany przez siebie przycisk funkcji szybkiego
podgrzewania Ÿ¹dan¹ iloœæ razy.
Rezultat : Gotowanie rozpoczête. Kiedy siê zakoñczy:
1) S³yszalny bêdzie czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Nastêpnie trzy razy, co minutê s³yszalny
bêdzie jednokrotny sygna³
przypominaj¹cy (jedon po ka¿dej
minucie).
3) Wyœwietli siê aktualny czas.
Gotowe danie 300-350 g 3 min.
400-450 g
(sch³odzony)
Napoje
(Kawa, mleko,
Herbata, woda
o temperaturze
pokojowej)
Przyk³ad: Wciœnij raz przycisk
aby podgrzaæ jedn¹ fili¿ankê kawy.
Zajrzyj do tabeli poni¿ej.
✉
WielkoϾ CzasG
porcji
odstania
Stosuj tylko przepisy, które s¹ przeznaczone dla kuchenki
mikrofalowej.
150 ml
1- 2 min.
(1fili¿anka)
250 ml
(1kubek)
Gotowe danie 300-350 g 4 min.
400-450 g
(mro¿one)
8
Zalecenia
U³ó¿ sk³adniki na talerzu
ceramicznym, przykryj go
przezroczyst¹ foli¹ i umieœæ na
szklanym talerzu. Taki gotowy
posi³ek sk³ada siê z trzech
sk³adników, np. miêsa z sosem,
warzyw i dania dodatkowego jak
ziemniaki, ry¿ czy makaron.
Postaw fili¿ankê (150 ml) lubG
kubek (250 ml) na œrodkuGtalerza
szklanego. StarannieGzamieszaj
przed iGpoGodstaniu.
WeŸ gotowe mro¿one danie i
sprawdŸ, czy nadaje siê do
przyrz¹dzania w kuchence
mikrofalowej. Ponak³uwaj foliê i
po³ó¿ na œrodku talerza
szklanego. Ten program jest
odpowiedni do gotowych
mro¿onych dañ sk³adaj¹cych siê
z 3 sk³adników
( np. miêsa z sosem, warzyw i
dania dodatkowego jak ziemniaki,
ry¿ czy makaron. )
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
U¿ywanie funkcji automatycznegoG
rozmra¿ania
Ustawianie funkcji automatycznego
rozmra¿ania
Funkcja pozwala na automatyczne rozmro¿enie miêsa,
drobiu i ryb. Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia siê
automatycznie. Nale¿y tylko wybraæ odpowiedni program i
ustawiæ wagê produktu.
Przed rozmra¿aniem usuñ zG¿ywnoœci wszystkie materia³y
opakowania.GUmieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym. Obróæ
¿ywnoœæ na drug¹ stronêGpo us³yszeniu sygna³u
dŸwiêkowego. Przestrzegaj czasów odstania poGzakoñczeniu
rozmra¿ania.
PO
✉
Stosuj tylko naczynia, które s¹ bezpieczne dla kuchenki
mikrofalowej.
Najpierw umieœæ zamroýon¹ ¿ywnoœæ w kuchence na œrodku
talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.GGGG
1. Naciœnij przycisk Auto ( ) .
Rezultat : Wyœwietli siê nastêpuj¹ca informacja:
2. Ustal wagê ¿ywnoœci przyciskaj¹c przycisk 100g
odpowiedni¹ iloœæ razy. Maksymalna waga wynosi
1500 g.
3. Naciœnij przycisk
.
Rezultat :
◆ Rozmra¿anie rozpoczête.
◆ Kuchenka oznajmi sygna³em
dŸwiêkowym po³owê czasu rozmra¿ania
dla przypomnienia o koniecznoœci
obrócenia ¿ywnoœci.
◆ Ponownie naciœnij przycisk
aby
zakoñczyæ rozmra¿anie.
✉
Mo¿na te¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. W tym celu wybierz
funkcjê gotowanie/rozmra¿anie w trybie mikrofale z poziomem
mocy 180W. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale
“Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 6 niniejszej instrukcji.
9
¯ywnoœc
Porcja
Czas
odstania
Zalecenia
Miêso
Drób
Ryby
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min
20-60 min
20-50 min
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹. ObróæG
¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnaleG
dŸwiêkowym zGkuchenki.
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Gotowanie wieloetapowe
PO
Pañstwa kuchenka mikrofalowa mo¿e zostaæ
zaprogramowana do gotowania w czterech etapach.
Przyk³ad: Chcesz rozmroziæ ¿ywnoœæ bez potrzeby
resetowania ustawieñ kuchenki po ka¿dym z nich. Mo¿na
rozmroziæ i ugotowaæ 500g ryby na trzech poziomach :
• Rozmra¿anie
• Gotowanie I
• Gotowanie II
✉
Mo¿na wybieraæ miêdzy dwu - i czteropoziomowym trybem w
funkcji Gotowania Wieloetapowego.
✉
Jeœli wybrane zosta³y trzy etapy gotowania, pierwszym z nich
musi byæ rozmra¿anie.
✉
Nie naciskaj przycisku
6. Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s
( Na przyk³ad 5 minut).
7. Naciœnij przycisk
.
Rezultat : Trzy etapy [ rozmra¿anie i gotowanie
(I , II)]s¹ wybrane jeden po drugim.
Odpowiednio dla trybu rozmra¿ania
rozlegnie siê sygna³ d¿wiêkowy w po³owie
czasu aby przypomnieæ o
◆ Gdy gotowanie zakoñczy siê rozlegnie
siê czterokrotny sygna³ d¿wiêkowy.
zanim nie ustawisz ostatniego etapu.GG
1. Naciœnij przycisk Auto (
).
2. Ustal wagê przyciskaj¹c przycisk 100g odpowiedni¹
iloœæGrazy. (GNa przyk³ad 500g).
3. Naciœnij przycisk
.
Tryb gotowania mikrofalami(I):
;
je¿eli to konieczne ustaw poziom mocy
kuchenki naciskaj¹c przycisk
(na przyk³ad
600W).
4. Ustaw czas gotowania przyciskami 10min. , 1min. , 10s
( Na przyk³ad 4 minuty).
5. Naciœnij przyciskG
.
Tryb gotowania mikrofalami(II):
;
je¿eli to konieczne ustaw poziom mocy
kuchenki naciskaj¹c przycisk
G
odpowiedni¹ iloœæ razy. ( Na przyk³ad 450 W)
10
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej,
powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci. Nie mog¹ byæ
odbijane lub poch³aniane przez stosowane naczynia.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Jeœli
naczynie jest oznaczone jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje
naczyñ oraz wskazówki na temat ich stosowania w
kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci.
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
Porcelana, wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp. S¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Torebki papierowe
Papier z makulatury
lub opaski metalowe
✗
✗
✓
Plastikowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
•
•
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i
doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
✓
✗
✗
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ 8
min.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia (fastfood)
• Kubki i pojemniki
poliestyrenowe
S³oiki szklane
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿eG
nie posiadaj¹ metalowych ozdób.
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
✓
✓
•
PO
✓
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach
w celu zabezpieczenia niektórych
fragmentów przed przypaleniem. Jeœli
folia znajduje siê zbyt blisko œcianek
kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych
iloœciach mog¹ wyst¹piæ iskrzenia.
Talerz do sma¿enia
Tekturowe pó³miski
jednorazowego u¿ytku
Naczynia szklane
• Naczynia, w których
potrawy s¹
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a nastêpnie
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego
szk³a
•
Papier z makulatury
Plastic
• Containers
✗
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
pó³misków.
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia poliestyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
•
Cling film
✓
•
Freezer bags
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo odporny
✓
✓GaGNadaj¹ siêGGGGGG✗GaGNie nadaj¹ siê
11
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para.
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ gdy
s¹ one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
by hermetyczne. W razie koniecznoœci
przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu
potrawy.
tX^Z]u†wvU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGG_aZYGht
PO
Czyszczenie kuchenki
Dane techniczne
W celu unikniêcia gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i
osadzania siê t³uszczu nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej
wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej;
SAMSUNG nieustannie d¹¿y do ulepszania jakoœci woich
wyrobów. Dlatego zastrzega siê moýliwoœæ wprowadzenia
zmian zarówno w danych technicznych jak i w niniejszej
instrukcja obs³ugi.
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
Model
M1736N
¿ród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 800 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
Magnetron
OM75S(31)
System ch³odzenia
wentylator
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych
zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie
mocy.
Wymiary (szer ×wys ×g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 361 mm
306 x 211 x 320 mm
Objêtoœæ
20 litrów
Waga
netto
oko³o.12.5 kg
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu.
✉
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie
u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników
chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹
uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:
•
•
Osadów
Przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement