Samsung | VCJG07VH | Samsung Aspirator cu sac VC07VHNJGBL/OL, 3L, 750W Manual de utilizare (Vacuum Cleaner )

VCJG**** Series
Прахосмукачка
ръководство за потребителя
✻ Преди работа с уреда моля прочетете внимателно инструкциите.
✻ Да се използва само на закрито.
imagine the possibilities
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
Български
информация за безопасност
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди работа с уреда моля прочетете внимателно цялото ръководство и го
запазете за справка.
• Инструкциите за работа се отнасят за различни модели, затова характеристиките
на вашата прахосмукачка може леко да се различават от описаните в това
ръководство.
ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ ЗА ВНИМАНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Означава, че съществува опасност от смърт или сериозно нараняване.
Означава, че съществува риск от нараняване или материални щети
ДРУГИ ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ
Означава нещо, което НЕ трябва да правите.
Означава нещо, което трябва да спазвате.
Означава, че трябва да изключите щепсела на кабела от контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Тази прахосмукачка е само за домашна употреба.
Не използвайте тази прахосмукачка за почистване на отломки и развалини на
сгради или тонер от лазерен принтер. Редовно поддържайте филтрите чисти, за
да предотвратите натрупването на фин прах в тях. Сухи почистващи препарати
или освежители за килим, пудри и фин прах трябва да се прахосмучат само в
много малки количества. Винаги почиствайте торбичката за прах и филтрите след
прахосмучене на такива неща.
Не използвайте тази прахосмукачка с извадени филтри или торбичка за прах. Не
използвайте износени, деформирани или повредени филтри.
Винаги монтирайте филтрите в правилната позиция, както е показано в това
ръководство. Неспазването на тези изисквания може да повреди вътрешните
части и да обезсили гаранцията ви.
Никога не огъвайте микрофилтъра след изпиране.
Това може да го деформира или повреди.
Ако филтърът се деформира или повреди, го заменете (това може да доведе до
навлизане на прах и остатъци в мотора).
Поставете правилно филтъра без разстояние между филтъра и капака (това може
да доведе до навлизане на прах и остатъци в мотора).
02_ информация за безопасност
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
•Прочетете внимателно всички инструкции. Преди
включване проверете дали напрежението в мрежата
отговаря на посоченото върху табелката отдолу на уреда.
•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Н
е използвайте прахосмукачката
върху мокър килим или под.
Не я използвайте за засмукване на
вода.
•Повишено внимание е необходимо при използване
на уреда от или в близост до деца. Не разрешавайте
прахосмукачката да се използва като играчка. Не
забравяйте прахосмукачката включена без надзор.
Използвайте прахосмукачката само по предназначението й,
както е описано в това ръководство.
•Не използвайте прахосмукачката без торбичка за прах.
Сменяйте торбичката за прах, преди да се напълни, за да
поддържате най-добра ефективност.
•Не използвайте прахосмукачката за събиране на кибритени
клечки, тлеещи въглени или угарки. Съхранявайте
прахосмукачката далече от печки и други източници на
топлина. Топлината може да деформира и промени цвета
на пластмасовите части на уреда.
•Избягвайте да засмуквате твърди и остри предмети с
прахосмукачката, защото те могат да повредят частите й.
Не стъпвайте върху маркуча. Не поставяйте тежести върху
гъвкавата тръба. Пазете от задръстване смукателния и
изходния отвор.
•Преди изключване от контакта изключете прахосмукачката
от бутона върху корпуса. Преди смяна торбичката или
колектора за прах изключете от контакта. За избягване
на повреда издърпвайте кабела от контакта, като хващате
щепсела, а не самия кабел.
•Този уред може да се използва от деца на възраст на
информация за безопасност _03
8 години и хора с понижени физически, сензорни или
умствени възможности, или от хора без опит и познания,
ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин, и разбират
рисковете от използването.
Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не
трябва да се извършват от деца без наблюдение.
•Преди почистване или поправка на уреда изключете кабела
от контакта.
•Не се препоръчва използване на удължител.
•Ако прахосмукачката ви не работи добре, изключете
кабела от контакта и се консултирайте със сервизен
техник.
•Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
сменен от производителя, от негов сервизен техник или от
квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
•Не хващайте прахосмукачката за гъвкавата тръба, когато я
местите.
Използвайте дръжката на прахосмукачката.
•Изключете уреда от контакта, когато не го използвате
Преди изключване от контакта изключете от бутона върху
уреда.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда
и специфичните за продукта нормативни задължения, напр.
REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
04_ информация за безопасност
Съдържание
СГЛОБЯВАНЕ НА
ПРАХОСМУКАЧКАТА
06
РАБОТА С
ПРАХОСМУКАЧКАТА
07
ПОДДРЪЖКА НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ И
ФИЛТЪРА
09
07 Захранващ кабел
07 Бутон on/off (вкл./Изкл.)
07 Регулатор на мощността
09
12
13
14
14
14
15
Използване на принадлежност
Поддръжка на приставките за под
Проверка на индикатора на филтъра
Смяна торбичката за прах
Почистване на входния филтър
Почистване на изходния филтър
Смяна на батерията (опция)
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ
16
Съдържание _05
сглобяване на прахосмукачката
ОПЦИЯ
• Характеристиките могат да се различават в зависимост от модела.
• За съхранение подпрете накрайника за
под.
06_ сглобяване на прахосмукачката
работа с прахосмукачката
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
• При изваждане на кабела от контакта хващайте щепсела, а не самия
кабел.
БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА
Тип с дистанционно управление (опция)
-- ГЪВКАВА ТРЪБА
1. Включване/изключване на уреда За да включите уреда,
натиснете бутона ОN/OFF. За да изключите уреда, натиснете
бутона ON/OFF отново.
2. Режим MIN/MID (минимална/средна мощност)
Натиснете бутона за провключване на прахосмукачката
в режим на мощност (за почистване на пердета и др.). За
превключване в режим на средна мощност натиснете бутона
отново.
3. Режим MAX (максимална мощност).
Натиснете бутона MAX за работа на максимална мощност.
ДАТЧИК
РЕГУЛАТОР ВЪРХУ ДРЪЖКАТА
[ Прахосмукачката се управлява с използване на
инфрачервени сигнали. ]
работа с прахосмукачката _07
02работа с прахосмукачката
ВНИМАНИЕ
-- КОРПУС
Натиснете бутон ON/OFF (вкл./изкл.) за включване и
изключване на прахосмукачката.
(OFF → ON → OFF)
2
Ако дистанционният регулатор върху дръжката не
работи, прахосмукачката може да се управлява с
1
използване на бутон ON/OFF върху корпуса на уреда.
1
Бутонът ON/OFF включва или изключва прахосмукачката.
2
Индикаторът IR показва частта, която получава инфрачервен сигнал от
регулатора върху дръжката.
Тип с управление върху корпуса (опция)
-- ГЪВКАВА ТРЪБА
За да намалите засмукването при почистване на завеси,
малки килимчета и други леки тъкани, издърпайте капачето,
за да се открие отворът за въздух.
-- КОРПУС
За да контролирате нивото на мощността, просто движете
копчето за мощност наляво и надясно.
MIN = За деликатни материи, напр. завеси.
MAX = За твърди подове и силно замърсени килими.
08_ работа с прахосмукачката
поддръжка на принадлежностите и филтъра
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Тръба
• За да проверите за задръствания, отделете
телескопичната тръба и я регулирайте към скъсяване.
Това позволява по-лесно изваждане на задръстващи
частици от тръбата.
Принадлежност (ОПЦИЯ)
• Напъхайте принадлежността до края
на дръжката на гъвкавата тръба.
• Издърпайте и завъртете четката за
прах за почистване на деликатни
места.
• За да използвате инструмента
за тапицерии, напъхайте
принадлежността до края на
дръжката на гъвкавата тръба в
обратна посока.
поддръжка на принадлежностите и филтъра _09
03поддръжка на принадлежностите и филтъра
• Регулирайте дължината на телескопичната тръба с
плъзване напред-назад на бутона за регулиране на
дължината, разположен в средата на телескопичната
тръба.
Принадлежност (Опция)
• Мебелна четка за бюро, мебели и под.
10_ поддръжка на принадлежностите и филтъра
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЦИКЛОН (Опция)
1. Освободете ръкохватката и тръбата от филтъра циклон.
03поддръжка на принадлежностите и филтъра
2. Завъртете контейнера за прах обратно на часовника и
издърпайте навън.
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Поставете контейнера за прах над кофа за боклук и
завъртете в посока за отключване.
UNLOCK
4. Почистете корпуса на филтъра циклон.
5. Почистете контейнера за прах и решетката с вода.
6. Оставете контейнера за прах и решетката на сянка,
докато изсъхнат напълно.
7. Поставете контейнера за прах и решетката.
UNLOCK
LOCK
8. Поставете ръкохватката и тръбата на филтъра циклон.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
ВНИМАНИЕ
Необходимо е да използвате филтъра cyclone по време на почистване.
поддръжка на принадлежностите и филтъра _11
поддръжка на принадлежностите и филтъра
ПОДДРЪЖКА НА ПРИСТАВКИТЕ ЗА ПОД
2-Step Brush
• Регулирайте лоста на входния отвор според подовата повърхност.
почистване на килим
почистване на под
• Отстранете напълно отпадъците, ако входният отвор е
задръстен.
Pet brush (Опция)
За подобрено почистване на козина от домашни любимци и влакна по килима.
Честото почистване на косми или козина може да причини отслабване на въртенето поради
заплитането им около барабана. В такъв случай внимателно почистете барабана.
12_ поддръжка на принадлежностите и филтъра
Power Turbo Plus (Опция)
За подобрено почистване на козина от домашни любимци и влакна по килима.
Честото почистване на косми или козина може да причини отслабване на въртенето поради
заплитането им около барабана. В такъв случай внимателно почистете барабана.
1. Hатиснете бутона за отваряне върху
прозрачния капак, за да свалите капака.
3. Отстранете отпадъците, като прах и косми, заплетени около четката,
с помощта на ножица.
4. Отстранете праха от вътрешността на четката с помощта на суха
кърпа или инструмента за процепи.
5. Поставете четката във въртящия се ремък и сглобете.
6. Поставете обратно прозрачния капак, докато
щракне на мястото си.
ПРОВЕРКА НА ИНДИКАТОРА НА ФИЛТЪРА
Ако по време на чистене на индикатора “Проверка на
филтъра” се покаже червения цват, торбичката за прах
трябва да се смени незабавно.
Ако индикатора “Проверка на филтъра” продължава
да показва червен цвят дори след като сте подменили
праховата торбичка с нова, изключете прахосмукачката
и проверете дали няма някаквто запушване в маркуча,
тръбата, подовата или на входа/изхода на филтъра.
поддръжка на принадлежностите и филтъра _13
03поддръжка на принадлежностите и филтъра
2. Свалете четката от прозрачния капак.
поддръжка на принадлежностите и филтъра
СМЯНА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ
1
2
3
4
Можете да закупите торбички за прах от магазина, от който сте
купили прахосмукачката. Ако предпочитате, можете да използвате
микроторбички или хартиени торбички (Micro-bag:VP-78M, Paperbag:
VP-77)
ОПЦИЯ
• За платнената торбичка
След използване, ако платнената торбичка е пълна с прах,
почистете я и я използвайте отново.
ОПЦИЯ
ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДНИЯ ФИЛТЪР
1
2
3
4
Не изхвърляйте филтъра.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗХОДНИЯ ФИЛТЪР
1
2
3
Нови филтри можете да купите в магазините, които продават техника Samsung.
14_ поддръжка на принадлежностите и филтъра
СМЯНА НА БАТЕРИЯТА (ОПЦИЯ)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
Не разглобявайте и не презареждайте батериите.
Не нагрявайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
Не разменяйте полюсите (+) и (-).
Изхвърляйте правилно батериите.
тип на батериите: размер AA
поддръжка на принадлежностите и филтъра _15
03поддръжка на принадлежностите и филтъра
1. Сменете батериите, когато прахосмукачката не работи.
Ако проблемът не се отстрани, моля свържете се с наш
официален дилър.
2. Използвайте 2 батерии, размер AA.
Отстраняване на проблеми
ПРОБЛЕМ
ОТСТРАНЯВАНЕ
Mоторът не се включва.
• Проверете кабела, щепсела и контакта.
• Оставете да се охлади.
Mощността на
засмукване постепенно
отслабва.
• Проверете за задръстване и го отстранете.
Kабелът не се прибира
правилно.
• Издърпайте 2-3 м от кабела и натиснете бутона за прибирането
му.
Прахосмукачката не
засмуква.
• Проверете гъвкавата тръба и я сменете, ако се налага.
Cлабо или отслабващо
засмукване
• Моля проверете филтъра и ако се налага, го почистете, както е
посочено в инструкциите.
Термопредпазител:
Тази прахосмукачка има специален термостат, който предпазва мотора от прегряване.
Ако прахосмукачката внезапно се изключи, изключете превключвателя и извадете захранващия
кабел на прахосмукачката от контакта.
Уверете се, че в контакта има електрозахранване.
За да избегнете риска от токов удар, се свържете с квалифициран техник.
Проверете прахосмукачката за евентуални източници на прегряване, например пълен резервоар
за прах, блокиран маркуч или тръба или запушен филтър. Ако се установи някое от тези,
отстранете проблема и изчакайте поне 30 минути, преди да използвате прахосмукачката. След
периода от 30 минути, включете обратно захранващия кабел на прахосмукачката и включете
превключвателя.
Ако прахосмукачката не се включи, се свържете със сервизен техник.
Тази прахосмукачка е снабдена със следното
EMC директива : 2004/108/EEC
Директива ниско напрежение : 2006/95/EC
16_ Отстраняване на проблеми
Продуктова спецификация
[Български]
В съответствие с Регламент № 665/2013 и № 666/2013 на Комисията (ЕО)
A Дистрибутор
B Модел
C
Клас енергийна
ефективност
D
Годишна консумация на
енергия (kWh/г)
E
Клас производителност за
почистване на килими
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
C
C
Клас производителност
F за почистване на твърди
подове
A
C
G Клас реемисия на прах
A
A
H
Ниво на звуково налягане
(dBA)
76
78
I
Номинална входяща
мощност (W)
700
1300
J Вид
Прахосмукачка за обща употреба
1) Референтна годишна консумация на енергия (кВч на година), на базата на 50 задачи за
чистене. Реалната годишна консумация на енергия ще зависи от това как се използва
уредът.
2) Измерванията на консумираната мощност и производителността се основават на
методите, постановени в EN 60312-1 и EN 60704.
VCJG**** Series
Правосмукалка
упатство за употреба
✻ Внимателно прочитајте го упатството пред да почнете да работите со апаратот.
✻ Се користи само во затворени простории.
imagine the possibilities
Ви благодариме што купивте производ на Samsung.
Македонски
безбедносни информации
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Пред да ракувате со апаратот, прочитајте го упатството внимателно и чувајте го за
во иднина.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Бидејќи следните упатства за ракување покриваат разни модели, карактеристиките
на вашата правосмукалка може да се различни од опишаните.
СИМБОЛИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
Укажува на постоење на опасност од смрт или тешки повреди.
Укажува дека постои ризик за повреда или материјална штета.
ДРУГИ СИМБОЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ
Покажува нешто што НЕ СМЕЕТЕ да го правите.
Покажува нешто што мора да го почитувате.
Укажува дека мора да го откачите кабелот од штекер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Оваа правосмукалка е дизајнирана само за употреба во домаќинствата.
Немојте да ја користите оваа правосмукалка за чистење градежни отпадоци
и остатоци и тонер за ласерски печатачи. Чистете ги филтрите редовно за да
спречите насобирање на ситна прав во нив. Препорачливо е да вшмукувате само
мали количества на освежувачи или средства за хемиско чистење на килими,
остатоци во прав и ситна прав, како брашно. Кантичката за прав и филтрите мора
да се чистат по секое вшмукување. Немојте да ја користите оваа правосмукалка
кога се отстранети филтрите или кантичката за прав. Не употребувајте
користени, деформирани или оштетени филтри. Поставувајте ги филтрите во
правилна положба секогаш, како што е прикажано во ова упатство. Доколку
не се придржувате до овие правила, можно е да предизвикате оштетување на
внатрешните делови и да ја поништите гаранцијата. Микро филтерот не треба
никогаш да се превиткува. Тоа може да предизвика деформација или оштетување
на филтерот.
Ако филтерот се деформира или оштети, ве молиме заменете го филтерот (тоа
може да предизвика навлегување на прав и честички во моторот).
Ве молиме ставете го филтерот правилно, без да остане простор помеѓу филтерот
и капакот на филтерот (тоа може да предизвика навлегување на прав и честички во
моторот).
02_ безбедносни информации
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ
•Внимателно прочитајте го целото упатство. Пред
вклучувањето, проверете дали напонот на Вашата
електрична мрежа е ист како оној назначен на плочката од
долната страна на правосмукалката.
•ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Н
е користете ја правосмукалката кога
тепихот или подот се мокри.
Не користете ја за смукање вода.
•Бидете многу внимателни при користењето на кој
било апарат покрај или близу деца. Не дозволувајте
правосмукалката да се користи како играчка. Не
дозволувајте правосмукалката да остане вклучена, а без
надзор. Користете ја правосмукалката само за нејзината
намена, како што е опишано во упатството.
•Не користете ја правосмукалката без вреќа за прав.
Сменете ја вреќата за прав пред целосно да се наполни за
да обезбедите најголема ефикасност.
•Не користете ја правосмукалката за собирање чкорчиња,
топол пепел или отпушоци. Чувајте ја правосмукалката
далеку од шпорети и други извори на топлина. Топлината
може да ги изобличи и обезбои пластичните делови на
апаратот.
•Одбегнувајте собирање тврди и остри предмети со
правосмукалката, тие може да ги оштетат деловите на
апаратот. Не газете го составот со цревото. Не ставајте
тежина врз цревото. Не блокирајте го влезниот или
излезниот отвор.
•Исклучете ја правосмукалката од куќиштето на апаратот
пред да го извадите приклучникот од штекерот. Извадете
го приклучникот од штекерот пред да ја менувате
вреќичката за прав. За да избегнете оштетувања, вадете го
приклучникот фаќајќи го него, а не влечејќи го кабелот.
•Овој уред можат да го користат деца на возраст од 8
безбедносни информации _03
или повеќе години и лица со намалени физички, сетилни
или ментални способности или, пак, недоволно искусни
или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се
даваат инструкции во врска со користење на уредот на
безбеден начин и доколку ги разберат опасностите кои
можат да произлезат.
Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и
одржувањето не смеат да го вршат деца без надзор.
•Приклучникот мора да биде изваден од штекерот пред да
го чистите или одржувате апаратот.
•Не се препорачува користење на продолжен кабел.
•Ако правосмукалката не работи правилно, исклучете го
напојувањето и посоветувајте се со овластен сервисер.
•Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна на
производителот, негов сервисер или слично квалификувано
лице за да се избегнат опасности.
•Не носете ја правосмукалката држејќи го цревото.
Користете ја рачката на куќиштето.
•Откачете ја правосмукалката од струја кога не се користи.
Исклучете ја со прекинувачот пред да ја откачите.
За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата
Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја вебстраницата: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
04_ безбедносни информации
Содржина
СОСТАВУВАЊЕ НА
ПРАВОСМУКАЛКАТА
06
РАКУВАЊЕ СО
ПРАВОСМУКАЛКАТА
07
ОДРЖУВАЊЕ НА ПРИБОРОТ И
ФИЛТЕРОТ
09
07 Кабел за струја
07 Копче за вклучување и исклучување
07 Контрола на смукањето
09 Користење на додатоците
12 Одржување на приклучоците за чистење
подови
13 Проверете го индикаторот за филтер
14 Менување на вреќичката за прав
14 Чистење на влезниот филтер
14 Чистење на излезниот филтер
15 Менување на батериите (опционално)
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
16
Содржина _05
составување на правосмукалката
ОПЦИЈА
• Опременоста може да е различна, зависно од моделот.
• За чување, закачете го подниот чистач.
06_ составување на правосмукалката
ракување со правосмукалката
КАБЕЛ ЗА СТРУЈА
• Кога го вадите приклучникот од штекер, фатете го приклучникот, не
кабелот.
КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ
КОНТРОЛА НА СМУКАЊЕТО
Со далечинско управување (опција)
-- ЦРЕВО
1. Вклучување/Исклучување на правосмукалката.
Притиснете го копчето ON/OFF за вклучување на
правосмукалката.
Притиснете го повторно за исклучување.
2. Режим на всмукување MIN/MID (минимално/средно)
Притиснете го копчето MIN/MID за работа на
правосмукалката на ниско ниво (за завеси и сл.).
Притиснете повторно за враќање MID режим.
3. Користење на MAX
Притиснете го копчето MAX за работа на правосмуката со
максимална сила на всмукување.
ЕМИТЕРИ
КОПЧЕ НА РАЧКАТА
[ Правосмукалката се контролира
со инфрацрвени сигнали. ]
ракување со правосмукалката _07
02ракување со правосмукалката
ВНИМАНИЕ
-- КУЌИШТЕ
Притискајте го копчето повеќепати за вклучување и
исклучување на правосмукалката.
(ИСКЛ. → ВКЛ. → ИСКЛ.)
Ако копчето на рачката не работи, со
правосмукалката може да се управува со копчето на
куќиштето на апаратот.
2
1
1
Копчето за вклучување и исклучување ја вклучува и исклучува
правосмукалката.
2
Инфрацрвената сијаличка укажува на површината што го прима
инфрацрвениот сигнал од рачката.
Tип со копче на куќиштето (ОПЦИЈА)
-- ЦРЕВО
За да се намали смукањето при чистењето драперии,
тепихчиња и други лесни ткаенини, повлечете го капакот за
воздух додека не се отвори дупката.
-- ТЕЛО
За да го контролирате нивото на моќ на смукањето, само
лизгајте го копчето за контрола налево и надесно.
MIN = за деликатни ткаенини, на пр. мрежести завеси.
MAX = за тврди подови или силно извалкани теписи.
08_ ракување со правосмукалката
Одржување на приборот и филтерот
КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ
Цевка
• За да проверите да не е затната, откачете ја
телескопската цевка од апаратот и ставете ја на
најкратко. Така полесно се вади нечистотијата што ја
затнува цевката.
Додатоци (ОПЦИЈА)
• Притиснете го додатокот до крајот на
рачката на цревото
• Извлечете ја и свртете ја четката
за бришење прашина за да чистите
нежни површини.
• За да го користите додатокот за
чистење мебел, притиснете го
додатокот до крајот на рачката на
цревото во спротивната насока.
Одржување на приборот и филтерот _09
03 Одржување на приборот и филтерот
• Регулирајте ја должината на телескопската цевка
лизгајќи го копчето за управување со должината на
средината на цевката напред-назад.
Додатоци (ОПЦИЈА)
• Четка за мебел за чистење на работни бироа, мебел и
подови.
10_ Одржување на приборот и филтерот
ЧИСТЕЊЕ НА ЦИКЛОНСКИОТ ФИЛТЕР (Опција)
1. Откачете ја рачката и цевката од циклонскиот филтер.
03 Одржување на приборот и филтерот
2. Свртете го садот за прашина обратно од насоката на
стрелките на часовникот и извлечете.
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Истурете ја прашината во канта за смет откако ќе го свртите во
откочена позицијата
UNLOCK
4. Исчистете го телото на циклонскиот филтер.
5. Исчистете го садот за прашина и решетката со вода.
6. Оставете го садот за прашина и решетката во сенка додека
целосно не се исуши
7. Наместете ги садот за прашина и решетката.
UNLOCK
LOCK
8. Наместете ја рачката и цевката од циклонскиот филтер.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
ВНИМАНИЕ
Задолжително е да се користи циклонски филтер додека се чисти.
Одржување на приборот и филтерот _11
Одржување на приборот и филтерот
ОДРЖУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ
2-Step Brush
• Наместете го лостот на отворот соодветно на подната површина.
чистење теписи
чистење подови
• Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.
Четка за паркети (Опција)
За подобро собирање влакна од домашни галеничиња и други влакна од теписите Честото
смукање влакна или крзно од животни може да предизвика опаѓање на бројот на вртежите поради
нечистотиите заплеткани околу роторот. Во тој случај, исчистете го роторот внимателно.
12_ Одржување на приборот и филтерот
Power Turbo Plus (Опција)
За подобро собирање влакна од домашни галеничиња и други влакна од теписите Честото
смукање влакна или крзно од животни може да предизвика опаѓање на бројот на вртежите поради
нечистотиите заплеткани околу барабанот. Во тој случај, исчистете го барабанот внимателно.
1. Притиснете го копчето Open (отвори) на
проѕирната маска за да ја извадите.
3. Отстранете ги нечистотиите заплеткани околу ваљакот со ножици.
4. Исчистете ја прашината од внатрешноста на четката со сува крпа
или тесниот додаток за смукање.
5. Вметнете го ваљакот во вртливиот ремен и составете го
додатокот.
6. Вратете го проѕирниот капак на место (треба
да штракне).
ПРОВЕРЕТЕ ГО ИНДИКАТОРОТ ЗА ФИЛТЕР
Ако индикаторот за “Проверка на филтерот” покаже црвена
боја додека чистите, потребно е да ја смените вреќичката за
прав.
Aко индикаторот за „Проверка на филтер“ и понатаму
покажува црвена боја и покрај тоа што вреќичката е
заменета со нова, исклучете ја правосмукалката и проверете
дали нешто ја запушило цевката, цревото, подниот потпирач
или филтерот за влезен или излезен воздух.
Одржување на приборот и филтерот _13
03 Одржување на приборот и филтерот
2. Извадете го ваљакот од проѕирната маска.
Одржување на приборот и филтерот
МЕНУВАЊЕ НА ВРЕЌИЧКАТА ЗА ПРАВ
1
2
3
4
Може да купите вреќички за прав во продавниците каде што сте ја
купиле правосмукалката. Може да се користат и микро-вреќички и
хартиени вреќички по желба (Микро вреќичката:VP-78M, платнената
вреќичка:VP-77)
ОПЦИОНАЛНО
• За платнената вреќичка
По употребата, ако платнената вреќичка е полна со прав, исчистете
ја и користете ја повторно.
ОПЦИОНАЛНО
ЧИСТЕЊЕ НА ВЛЕЗНИОТ ФИЛТЕР
1
2
3
4
Не фрлајте го филтерот.
ЧИСТЕЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ ФИЛТЕР
1
2
3
Замена за филтри и вреќички може да се најде кај Samsung продавач.
14_ Одржување на приборот и филтерот
МЕНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ (ОПЦИОНАЛНО)
1. Кога правосмукалката не работи, заменете ги батериите. Ако
проблемот опстои, контактирајте со овластен продавач.
2. Користете 2 батерии со големина АА.
1.
2.
3.
4.
Не расклопувајте ги и не полнете ги батериите.
Не загревајте ги батериите и не фрлајте ги во оган.
Не превртувајте ги половите (+) и (-).
Фрлајте ги батериите правилно.
ВиД батерии: големина AA
Одржување на приборот и филтерот _15
03 Одржување на приборот и филтерот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Решавање на проблемите
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Mоторот не се пали.
• Проверете ги кабелот, приклучникот и штекерот.
• Оставете ги да се излади.
Cилата на смукање
постепено се намалува.
• Проверете да нема затнување и исчистете.
Кабелот не се намотува
докрај.
• Извлечете го кабелот 2 до 3 метри и притиснете го копчето за
намотување на кабелот.
Правосмукалката не ги
собира нечистотиите.
• Проверете го цревото и заменете го ако е потребно.
Cлабо смукање или
• Проверете го филтерот и, ако е потребно, исчистете го како што е
смукањето се намалува.
опишано во упатството.
Термална заштита:
Оваа правосмукалка има специјален термостат што го заштитува моторот во случај на
прегревање. Ако правосмукалката се исклучи неочекувано, исклучете го прекинувачот и извадете
го кабелот за напојување на правосмукалката.
Проверете дали штекерот е под напон. За да избегнете електричен удар, ве молиме обратете се
кај квалификуван електричар.
Проверете дали кај правосмукалката постои причина поради која доаѓа до прегревање, како на
пример, полна кантичка за прав, блокирано црево, цевка или затнат филтер.
Во таков случај, отстранете го проблемот и почекајте најмалку 30 минути пред да се обидете да ја
користите правосмукалката. По периодот од 30 минути, вклучете ја правосмукалката во штекер и
вклучете го прекинувачот.
Ако правосмукалката повторно не се активира, обратете се кај сервисер.
Оваа правосмукалка е одобрена според.
EMC Директива : 2004/108/EEC
Директива за низок напон : 2006/95/EC
16_ Решавање на проблемите
Информативен лист за
производот
[Македонски]
Во согласност со Регулативите (ЕУ) бр. 665/2013 и бр. 666/2013 на Комисијата
A Добавувач
B Модел
C
Класа на енергетска
ефикасност
Годишна потрошувачка на
D електрична енергија
(kWh годишно)
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
E
Класа на ефикасност во
чистење на килими
C
C
F
Класа на ефикасност во
чистење на тврди подови
A
C
G
Класа на реемисија на
прашина
A
A
H
Ниво на јачина на звукот
(dBA)
76
78
I
Номинална моќност (W)
700
1300
J Тип
Правосмукалка за општа намена
1) Индикативна годишна потрошувачка на енергија (kWh годишно), врз основа на 50
работни задачи.
Вистинската годишна потрошувачка ќе зависи од тоа како уредот се користи.
2) Мерењата за потрошувачка на енергија и ефикасност се врз основа на методите од
EN 60312-1 и EN 60704.
VCJG**** Series
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
English
Safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your
reference.
WARNING
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
WARNING
• This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris, toner of laser printer.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Dry carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust such as flour should be only
vacuumed in very small amounts.
Always clean the dust bin & filters after vacuuming them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters or dust bin removed.
Do not use worn, deformed or damaged filters.
Always install the filters in the correct position as shown in this manual.
Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void
your warranty. Never twist micro filter after washing. It can be a reason of deformation or
damage filter.
If filter deformed or damaged please replace the filter (it can be a reason of penetration of
dust and debris into motor).
Please insert filter properly without gap between filter and cover filter (it can be a reason of
penetration of dust and debris into motor).
02_ safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
•Read all instructions carefully. Before switching on, make sure
that the voltage of your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
•WARNING: D
o not use the vacuum cleaner when rug or floor is
wet.
Do not use to suck up water.
•Close supervision is necessary when any appliance is used by
or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used
as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at
any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as
described in these instructions.
•Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
Change the dust bag before it is full in order to maintain the
best efficiency.
•Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes
or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves
and other heat sources. Heat can deform and discolour the
plastic parts of the unit.
•Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner
as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the
hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block
the suction or the exhaust port.
•Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine
before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the
plug from the electrical outlet before changing the dust bag or
dust container. To avoid damage, please remove the plug by
grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
•This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
safety information _03
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
•The plug must be removed from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
•The use of an extension cord is not recommended.
•If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the
power supply and consult an authorized service agent.
•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person
in order to avoid a hazard.
•Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
•Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch
before unplugging.
For information on Samsung’s environmental commitments and product
specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
04_ safety information
Contents
ASSEMBLING THE CLEANER
06
OPERATING THE CLEANER
07
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
09
07 power cord
07 on/off switch
07 power control
09
12
13
14
14
14
15
using accessory
maintain floor tools
check filter indicator
changing the dust bag
cleaning inlet filter
cleaning outlet filter
change the battery (optional)
TROUBLESHOOTING
16
contents _05
Assembling the cleaner
OPTION
• Features may vary according to model.
• For storage, park the floor nozzle.
06_ Assembling the cleaner
Operating the cleaner
POWER CORD
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the
cord.
ON/OFF SWITCH
POWER CONTROL
Remote-control type (OPTIONAL)
-- HOSE
1. Vacuum cleaner ON/OFF
Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
Press again to stop the vacuum cleaner.
2. Vacuum cleaner MIN/MID
Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for
curtain cleaning, etc.).
Press again to operate the vacuum in a MID mode.
3. Using at MAX
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.
Sender
HANDLE CONTROL
[The cleaner is controlled by using
infrared signals.]
Operating the cleaner _07
02 Operating the cleaner
CAUTION
-- BODY
Press the power ON/OFF button repeatedly to start and
to stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)
2
If the remote handle control is not working, the cleaner
can be operated using the ON/OFF button on the body of 1
the machine.
1
The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
2
The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal from the
handle control.
Body-control type (OPTIONAL)
-- HOSE
To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light
fabrics, pull the tap air until the hole is open
-- BODY (VOLUME TYPE ONLY)
To control power level, just slide the power control bottom right
and left.
MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = F
or hard floors and heavily soiled carpets.
08_ Operating the cleaner
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
Pipe
03maintain tools and filter
• Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length
control button located in the center of the telescopic pipe
back and forth.
• To check for blockages, separate the telescopic pipe and
adjust to shorten. This allows for easier removal of waste
clogging the tube.
Accessory (Optional)
• Push the accessory on to the end of the
hose handle.
• Pull out and turn the dusting brush for
cleaning delicate areas.
• To use the upholstery tool, push the
accessory on to the end of the hose
handle in the opposite direction.
maintain tools and filter _09
Accessory (Optional)
• Furniture brush for desk, Furniture and Floor.
10_ maintain tools and filter
Cleaning the cyclone filter (Option)
1. Release the handle and pipe from cyclone filter.
2. Rotate dust bin to counterclockwise and pull out.
03maintain tools and filter
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Please dust trash in garbage after turn to the unlock direction.
UNLOCK
4. Clean the cyclone filter body.
5. Clean the dust bin and grille with water.
6. Leave the dust bin and grille in the shade until completely dry.
7. Install the dust bin and grille.
UNLOCK
LOCK
8. Install the handle and pipe from cyclone filter.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
CAUTION
It is necessary to use cyclone filter while cleaning.
maintain tools and filter _11
maintain tools and filter
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush
• Adjust the inlet lever according to the floor surface.
Carpet Cleaning
Floor Cleaning
• Remove waste matter completely if the inlet is blocked.
Pet Brush (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around
the drum. In this case, clean the drum with care.
12_ maintain tools and filter
Power Turbo Plus (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around
the drum. In this case, clean the drum with care.
1. Push the Open button on the transparent screen
cover to separate the cover.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar
using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place
to reassemble.
CHECK FILTER INDICATOR
If the “Filter Check” indicator turns to red color while you are
cleaning, the dust bag requires replacement.
If the “Filter Check” indicator continues to display red color even
after having changed bag into new one, turn the cleaner off and
check if there is any clogging in the hose,tube,floor nozzle,or on
the inlet/outlet filter.
maintain tools and filter _13
03maintain tools and filter
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
maintain tools and filter
CHANGING THE DUST BAG
1
2
3
4
You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum
cleaner.
Paper bag can be used as you prefer (Micro-bag:VP-78M, Paperbag:VP-77)
OPTIONAL
• For Cloth Bag
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it
again.
OPTIONAL
CLEANING INLET FILTER
1
2
3
4
Don’t throw away the filter.
CLEANING OUTLET FILTER
1
2
3
Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
14_ maintain tools and filter
CHANGE THE BATTERY (OPTIONAL)
1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If
the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.
1.
2.
3.
4.
Never disassemble or recharge the batteries.
Never heat up the batteries or throw them into fire.
Do not reverse (+), (-) poles
Dispose of the batteries property.
BATTERY TYPE : AA Size
maintain tools and filter _15
03maintain tools and filter
WARNING
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor dows not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
• Check for blockage and remove.
decreasing.
Cord does not rewind
fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not
• Check hose and replace if required.
pick up dirt.
Low or decreasing
suction
• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.
Thermal protector :
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the motor in case of its overheating.
If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner.
Make sure that there is power in the socket. To avoid electric shock, please contact a qualified electrician.
Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked
hose, pipe, or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before
attempting to use the vacuum cleaner.
After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a service engineer.
This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
16_ troubleshooting
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A Supplier
B Model
C Energy Efficiency Class
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
D
Annual Energy Consumption
(kWh/yr)
28.0
52.0
E
Carpet Cleaning Performance
Class
C
C
F
Hard-floor Cleaning
Performance Class
A
C
G Dust Re-Emission Class
A
A
H Sound Power Level (dBA)
76
78
I
700
1300
Rated Input Power (W)
J Type
General purpose vacuum cleaner
1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.
Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in
EN 60312 - 1 and EN 60704.
VCJG**** Series
Uputstvo za korišćenje
Usisivač
✻ Pre korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo.
✻ Samo za korišćenje unutra.
imagine the possibilities
Hvala što ste se odlučili za kupovinu Samsungovog proizvoda.
Srpski
sigurnosne mere
SIGURNOSNE MERE
UPOZORENJE
• Pre korišćenja uređaja, molimo vas da u potpunosti pročitate ovo uputstvo i da ga
sačuvate da možete po potrebi ponovo da pogledate neke reference.
UPOZORENJE
• Kako ovo uputstvo pokriva različite modele, funkcije vašeg usisivača se mogu pomalo
razlikovati od usisivača koji je ovde opisan.
KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA
UPOZORENJE
OPREZA
Ukazuje na to da postoji opasnost od ozbiljnih povreda ili ugrožavanja života.
Ukazuje na rizik izlaganja povredama ili mogućnosti materijalne štete.
KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA
Predstavlja nešto što NE SMETE da radite.
Predstavlja nešto što treba da pratite.
Ukazuje na to da morate da isključite utikač iz utičnice.
UPOZORENJE
• Ovaj usisivač namenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
Nemojte koristiti ovaj usisivač za usisavanje otpada i ostataka od građevinskih radova,
tonera laserskog štampača.
Redovno čistite filtere da se u njima ne bi nakupljala vrlo sitna prašina.
Sredstva za suvo pranje tepiha ili osveživači, prahovi i vrlo sitna prašina kao što je brašno
mogu se usisavati samo u jako malim količinama.
Nakon usisavanja uvek očistite posudu za prašinu i filtere.
Ovaj usisivač nemojte koristiti kada su filteri ili posuda za prašinu uklonjeni.
Nemojte koristiti pohabane, deformisane ili oštećene filtere.
Filtere uvek postavite u ispravan položaj kao što je prikazano u ovom priručniku.
Neispunjenje ovih uslova može da dovede do oštećenja unutrašnjih delova i poništenja
garancije.
Nikada nemojte izvrtati mikro filter nakon pranja.
To može biti razlog deformacije ili oštećenja filtera.
Ako je filter deformisan ili oštećen, zamenite ga (to može biti razlog prodiranja prašine i
ostataka u motor).
Umetnite filter ispravno bez razmaka između filtera i poklopca za filter (to može biti razlog
prodiranja prašine i ostataka u motor).
02_ sigurnosne mere
SIGURNOSNE MERE
•Pažljivo pročitajte sve instrukcije. Pre uključivanja, proverite da li
je napon vašeg napajanja isti kao onaj koji se navodi na pločici
sa donje strane usisivača.
•UPOZORENJE: N
emojte koristiti usisivač kada je tepih ili pod
vlažan.
Nemojte da usisavate vodu.
•Neophodan je stalan nadzor kada se usisivač koristi blizu dece.
Ne dozvolite da se usisivač koristi kao igračka. Pazite da se
usisivač ne koristi bez nadzora. Usisivač koristite samo onako
kako je predviđen i kako je opisano u ovom uputstvu.
•Nemojte da koristite usisivač bez kese za prašinu.
Kesu menjajte i pre nego što se napuni da bi čišćenje bilo što
efi kasnije.
•Nemojte koristiti usisivač za skupljanje šibica, vrućeg pepela ili
pikavaca. Držite usisivač dalje od peći i drugih izvora toplote.
Toplota može deformisati i promeniti boju plastičnim delovima
aparata.
•Izbegavajte skupljanje teških, oštrih predmeta jer oni mogu
oštetiti neke delove usisivača. Nemojte da gazite po crevu
usisivača. Nemojte da stavljate nešto teško na crevo. Nemojte
da blokirate usisne i izduvne delove usisivača.
•Isključujte usisivač na dugme pre nego što ga isključite iz
zida. Isključujte usisivač iz zidne utičnice pre nego što treba
da zamenite kesu ili rezervoar za prašinu. Da biste izbegli
oštećenje, utikač vadite iz utičnice tako što ćete baš njega
uhvatiti, a ne kabli.
•Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i
osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje
uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa
sobom nosi.
sigurnosne mere _03
Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje
uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
•Utikač mora da se izvadi iz utičnice pre čišćenja ili održavanja
usisivača.
•Korišćenje produžnog kabla se ne preporučuje.
•Ako vaš usisivač ne radi kako treba, isključite ga i obratite se
nekom ovlašćenom serviseru.
•Ako je kabli oštećen, njega mora da zameni proizvođač,
serviser ili slična kvalifi kovana osoba da bi se izbegla bilo kakva
opasnost.
•Nemojte da nosite usisivač držeći ga za crevo.
Prilikom nošenja koristite dršku usisivača.
•Isključite usisivač iz utičnice kada ga ne koristite.
Pre izvlačenja utikača, prvo isključite usisivač na dugme.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese
očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama
u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji,
autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj
adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
04_ sigurnosne mere
sadržaj
MONTIRANJE USISIVAČA
06
RUKOVANJE USISIVAČEM
07
DODATNI PRIBOR I FILTER
09
07Kabli
07 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje
(on/off)
07 Kontrola usisne snage
09
12
13
14
14
14
15
Korišćenje dodatnog pribora
Čišćenje podnih papuča
Indikator pune kese za prašinu
Zamena kese za prašinu
Čišćenje ulaznog filtera
Čišćenje izlaznog filtera
Zamena baterije (opciono)
REŠAVANJE PROBLEMA
16
sadržaj _05
montiranje usisivača
OPCIJE
• Karakteristike mogu da se razlikuju zavisno od modela.
• Prilikom odlaganja usisivača, parkirajte papuču.
06_ montiranje usisivača
rukovanje usisivačem
KABLI
02rukovanje usisivačem
• Kada vadite utikač iz utičnice, hvatajte utikač, a ne kabli.
OPREZA
GLAVNI PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF)
KONTROLA USISNE SNAGE
Tip usisivača sa daljinskim upravljanjem (opciono)
-- CREVO
1. Uključenje/isključenje usisivača (ON/OFF)
Pritisnite dugme ON/OFF da biste pustili usisivač da radi.
Ako želite da zaustavite usisivač, pritisnite ponovo to dugme.
2. Usisivač MIN/MID
Pritisnite dugme MIN/MID da bi usisivač radio sa niskom usisnom
snagom (prilikom čišćenja zavesa, itd.)
Pritisnite ponovo da bi usisivač radio u MID modu.
3. Korišćenje do maksimuma (MAX)
Pritisnite dugme MAX da bi usisivač radio sa najvećom usisnom
snagom.
ODAŠILJAČ
UPRAVLJAČ
[Usisivač se kontroliše pomoću
infracrvenih signala.]
rukovanje usisivačem _07
-- TELO USISIVAČA
Pritiskajte glavno dugme ON/OFF da biste uključili ili
isključili usisivač.
(OFF → ON → OFF)
Ako daljinska kontrola sa drške ne radi, usisivač se može
koristiti preko dugmeta ON/OFF na telu usisivača.
2
1
1
Dugme ON/OFF radi tako što uključuje ili isključuje usisivač.
2
INFRACRVENO svetlo ukazuje na to da se prima infracrveni signal sa upravljača
sa drške.
Usisivača sa kontrolom sa tela usisivača (opciono)body-control type (optional)
-- CREVO
Da biste smanjili usisnu snagu prilikom čišćenja draperija, manjih
tepiha i drugih laganih materijala, pomerajte klizač za ventilaciju
vazduha sve dok se ne pojavi otvor.
-- TELO USISIVAČA
Da biste kontrolisali jačinu usisne snage, samo pomerajte dugme
desno ili levo.
MIN = Za delikatnije površine, kao što su napr. mrežaste zavese.
MAX = Za tvrde podne obloge i jako zaprljane tepihe.
08_ rukovanje usisivačem
dodatni pribor i filter
KORIŠĆENJE DODATNOG PRIBORA
Cev
03dodatni pribor i filter
• Podesite dužinu teleskopske cevi pomeranjem napred nazad
dugmeta za kontrolu dužine koje se nalazi na sredini cevi.
• Da biste proverili da nema neke blokade, skinite teleskopsku
cev i namestite je da bude najmanje dužine. Time lakše
možete da pronađete i izvadite ono što je zapušilo cev.
Pribor (opciono)
• Kada želite da koristite neki od nastavaka,
gurnite ga u crevo.
• Za čišćenje teško pristupačnih mesta,
izvučite i okrenite četku za prašinu.
• Da biste koristili nastavak za tapacirane
površine, gurnite ga do kraja creva u
suprotnom smeru.
dodatni pribor i filter _09
Pribor (opciono)
• Četkica za stolove, nameštaj i podove.
10_ dodatni pribor i filter
ČIŠĆENJE CIKLONSKOG FILTERA (opciono)
1. Odvojte dršku i cev sa ciklonskog filtera.
03dodatni pribor i filter
2. Okrenite posudu za prašinu u smeru suprotnom od smera
kazaljki i svucite je.
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Okrenite rešetku u smeru za otključavanje i izvadite je, pa
istresite prašinu u kantu.
UNLOCK
4. Očistite telo ciklonskog filtera.
5. Vodom očistite posudu za prašinu i rešetku.
6. Ostavite posudu za prašinu i rešetku da se potpuno osuše na
mestu zaklonjenom od sunca.
7. Vratite rešetku i posudu za prašinu.
UNLOCK
LOCK
8. Pričvrstite ručku i cev na ciklonski filter.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
OPREZ
Neophodno je tokom čišćenja koristiti ciklonski filter.
dodatni pribor i filter _11
dodatni pribor i filter
ČIŠĆENJE PODNIH PAPUČA
2-Step Brush
• Podesite ulazni nivo zavisno od vrste površine koja se čisti
Čišćenje tepiha
Čišćenje tvrdih podnih obloga
• Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.
Pet Brush (Opciono)
Koristi se prilikom čišćenja dlaka kućnih ljubimaca i svih drugih dlaka sa tepiha.
Često čišćenje kose ili dlaka kućnih ljubimaca može onemogućiti rotiranje zbog upletenih dlaka oko valjka.
U tom slučaju, pažljivo očistite valjak.
12_ dodatni pribor i filter
Power Turbo Plus (Opciono)
Koristi se prilikom čišćenja dlaka kućnih ljubimaca i svih drugih dlaka sa tepiha.
Često čišćenje kose ili dlaka kućnih ljubimaca može onemogućiti rotiranje zbog upletenih dlaka oko valjka.
U tom slučaju, pažljivo očistite valjak.
1. Gurnite dugme Open na transparentnom poklopcu
da biste ga skinuli.
3. Makazama otklonite đubre koje se nahvatalo, kao što su prašina i kosa
upleteni oko brushbar.
4. Uklonite prašinu iz unutrašnjeg dela četke pomoću neke druge četke za
prašinu ili suženog nastavka.
5. Vratite brushbar na rotacionu traku i pričvrstite.
6. Vratite transparentni poklopac nazad na svoje
mesto.
INDIKATOR PUNE KESE ZA PRAŠINU
Ako indikator kontrole fi ltera ‘’Filter Check’’ pređe u crvenu boju
prilikom čišćenja, onda je potrebno da se kesa za prašinu zameni.
Ako je indikator ‘’Filter Check’’ i dalje crvene boje čak i posle
zamene kese novom kesom za prašinu, isključite usisivač i
proverite da li ima nekih zapušenja u crevu, cevi, podnoj papuči,
ili na ulaznom i izlaznom fi lteru.
dodatni pribor i filter _13
03dodatni pribor i filter
2. Izvadite brushbar (deo četke specifi čnog izgleda).
dodatni pribor i filter
ZAMENA KESE ZA PRAŠINU
1
2
3
4
Kese za prašinu možete kupiti u prodavnicama gde se prodaju usisivači.
Micro kesa i papirnata kesa se mogu koristiti prema vašem izboru
(Micro kesa:VP-78M, platnene kese:VP-77)
OPCIONO
• Za platnene kese
Nakon korišćenja, ako je kesa puna prašine, operite je i ponovo je
koristite.
OPCIONO
ČIŠĆENJE ULAZNOG FILTERA
1
2
3
4
Nemojte da bacate ovaj fi lter.
ČIŠĆENJE IZLAZNOG FILTERA
1
2
3
Filtere možete naći kod vašeg lokalnog Samsung distributera.
14_ dodatni pribor i filter
ZAMENA BATERIJE (OPCIONO)
1. Ako usisivač ne radi, zamenite baterije. Ako i dalje imate problem,
kontaktirajte našeg ovlašćenog zastupnika.
2. Koristite 2 baterije veličine AA.
1.
2.
3.
4.
Nemojte da rasturate ili punite baterije.
Nemojte da zagrevate baterije ili da ih bacate u vatru.
Nemojte da zamenite + i – polove.
Pravilno odložite iskorišćene baterije.
TIP BATERIJE: Veličina AA
dodatni pribor i filter _15
03dodatni pribor i filter
UPOZORENJE
rešavanje problema
PROBLEM
REŠENJE
Motor ne radi.
• Proverite kabli, utikač i utičnicu.
• Ostavite ga da se ohladi.
Usisna snaga se
postepeno smanjuje.
• Proverite da nema nečega što se zapušilo, pa otklonite to.
Kabli se ne mota do kraja. • Izvucite kabli 2-3m i pritisnite ponovo dugme za namotavanje kabla.
Usisivač ne skuplja
prašinu.
• Proverite crevo i zamenite ga ako treba.
Slabo usisavanje.
• Proverite fi lter i, ako je potrebno, očistite ga kao što je objašnjeno.
Termalni štitnik:
Ovaj usisivač ima specijalni termostat koji štiti motor u slučaju pregrevanja. Ako se usisivač iznenada
isključi, isključite prekidač i isključite strujni kabl usisivača iz utičnice.
Proverite da li ima struje u utičnici. Da biste izbegli strujni udar, obratite se kvalifikovanom električaru.
Proverite usisivač zbog mogućih izvora pregrevanja kao što su pun rezervoar za prašinu, blokirano crevo,
cev ili zapušen filter. Ako su ova stanja pronađena, popravite ih i sačekajte barem 30 minuta pre upotrebe
usisivača. Nakon 30 minuta, ponovo uključite strujni kabl usisivača u utičnicu i uključite prekidač.
Ako usisivač i dalje ne radi, obratite se serviseru.
Ovaj usisivač je atestiran za sledeće direktive.
Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EEC
Low Voltage Directive: 2006/95/EC
16_ rešavanje problema
Podaci o proizvodu
[Srpski]
Prema Uredbi komisije(EU) br. 665/2013 i br. 666/2013
A Dobavljač
B Model
D Klasa energetske efikasnosti
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
E
Godišnja potrošnja električne
energije (kWh/god)
F
Klasa radnog učinka pri
čišćenju tepiha
C
C
G
Klasa radnog učinka pri
čišćenju tvrdih podova
A
C
H Klasa reemisije prašine
A
A
I
Nivo zvučne snage (dBA)
76
78
J Nazivna ulazna snaga (W)
700
1300
K Tip
Usisivač opšte namene
1) Orijentaciona godišnja potrošnja električne energije (kWh/god.) izračunata na osnovu 50
čišćenja.
Stvarna godišnja potrošnja električne energije zavisiće od načina korišćenja uređaja.
2) Merenja potrošnje električne energije i učinka su zasnovana na metodama u EN 60312-1 i
EN 60704.
VCJG**** Series
Aspirator
manual de utilizare
✻ Înainte de a utiliza acest aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile.
✻ A se utiliza numai în interior.
imagine the possibilities
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un produs Samsung.
Română
informaţii pentru siguranţă
INFORMAŢII PENTRU SIGURANŢĂ
ATENŢIE
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru a-l putea
consulta ulterior.
ATENŢIE
• Deoarece aceste instrucţiuni de utilizare acoperă diverse modele, caracteristicile
aspiratorului dvs, pot diferi puţin faţă de cele descrise în acest manual.
SIMBOLURI DE PRECAUŢIE/ATENŢIONARE UTILIZATE
ATENŢIE
PRECAUŢII
Indică existenţa unui pericol de moarte sau de rănire gravă.
Indică existenţa unui risc de vătămare corporală sau de pagube materiale.
ALTE SIMBOLURI UTILIZATE
Reprezintă ceva ce NU trebuie să faceţi.
Reprezintă ceva ce trebuie să faceţi.
Indică faptul că trebuie să scoateţi aparatul din priză.
ATENŢIE
• A
spiratorul este destinat exclusiv uzului casnic.
Nu utilizaţi acest aspirator pentru a curăţa deşeurile şi gunoiul din clădire sau tonerul
imprimantei pe laser.
Păstraţi întotdeauna filtrele curate pentru a preveni acumularea de particule fine de praf în
acesta.
Trebuie aspirate numai cantităţi mici de produse de curăţare uscată şi împrospătare a
covoarelor, pulberi sau praf fin, cum ar fi făina.
Curăţaţi întotdeauna recipientul pentru praf şi filtrele după aspirare.
Nu utilizaţi acest aspirator fără filtre sau recipientul de praf.
Nu utilizaţi filtre uzate, deformate sau deteriorate.
Instalaţi întotdeauna filtrele în poziţia corectă, aşa cum se arată în acest manual.
Nerespectarea acestor condiţii poate duce la deteriorarea pieselor şi la anularea garanţiei.
Nu stoarceţi micro filtrul după spălare.
Acest lucru poate deforma sau deteriora filtrul.
Dacă filtrul este deformat sau deteriorat, înlocuiţi-l (acest lucru poate favoriza pătrunderea
prafului şi mizeriei în motor).
Introduceţi filtrul corespunzător fără a lăsa spaţiu între filtrul şi capac (acest lucru poate
duce la pătrunderea prafului şi mizeriei în motor).
02_ informaţii pentru siguranţă
MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
•Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile. Înainte de a porni aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este aceeaşi cu cea
indicată pe plăcuţa cu date tehnice afl ată în partea de jos a
aspiratorului.
•ATENŢIE: N
u folosiţi aspiratorul dacă covorul sau podeaua este
udă.
Nu folosiţi acest produs pentru aspirarea apei.
•Este necesară supravegherea atentă în cazul în care aparatul
este folosit de către copii sau în apropierea acestora. Nu
lăsaţi aspiratorul să fi e folosit ca o jucărie. Nu lăsaţi niciodată
aspiratorul să funcţioneze fără supraveghere. Folosiţi aspiratorul
numai în scopurile desemnate, descrise în aceste instrucţiuni.
•Nu folosiţi aspiratorul fără un sac pentru praf.
Schimbaţi sacul pentru praf înainte să fi e plin, pentru rezultate
optime.
•Nu folosiţi aspiratorul pentru a aspira chibrituri, tăciuni aprinşi
sau chiştoace de ţigări. Ţineţi aspiratorul departe de aragaz sau
de alte surse de căldură. Căldura poate deforma şi decolora
părţile din material plastic ale aparatului.
•Evitaţi să aspiraţi cu aspiratorul obiecte grele, ascuţite, deoarece
acestea îi pot deteriora piesele. Nu staţi cu picioarele pe furtun.
Nu puneţi greutăţi pe furtun. Nu obstrucţionaţi orifi ciile de
aspirare sau de evacuare.
•Opriţi aspiratorul de la butonul afl at pe carcasă, înainte de
a-l scoate din priză. Scoateţi aparatul din priză înainte de
a schimba sacul sau recipientul pentru praf. Pentru a evita
defecţiunile, scoateţi aparatul din priză ţinând de ştecăr, nu
trăgând de cablu.
•Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8
ani şi de persoane cu capacităţi fi zice, senzoriale sau mentale
reduse ori cu lipsă de experienţă şi de cunoştinţe dacă li se
oferă supervizare sau instrucţiuni.pentru utilizarea aparatului în
informaţii pentru siguranţă _03
siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.
•Ştecărul trebuie scos din priză înainte de operaţiunile de
curăţare sau de întreţinere a aparatului.
•• Nu se recomandă folosirea unui prelungitor.
•Dacă aspiratorul nu funcţionează corect, opriţi alimentarea cu
curent şi consultaţi un agent de service autorizat.
•În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de
către o persoană similară califi cată, pentru a evita orice riscuri.
•Nu transportaţi aspiratorul ţinându-l de furtun.
Folosiţi mânerul cu care este prevăzut aspiratorul.
•Scoateţi aspiratorul din priză când nu este în uz.
Opriţi aspiratorul înainte de a-l scoate din priză.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile
reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de
exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
04_ informaţii pentru siguranţă
cuprins
MONTAREA ASPIRATORULUI
06
OPERAREA ASPIRATORULUI
07
INSTRUMENTELE DE
ÎNTREŢINERE ŞI FI LTRUL
09
07 Cablu de alimentare
07 Comutator pornit/oprit (on/off)
07 Controlul alimentării
09
12
13
14
14
14
15
Utilizarea accesoriilor
Instrumentele de întreţinere a podelei
Indicator de verificare a filtrului
Schimbarea sacului pentru praf
Curăţarea filtrului de admisie
Curăţarea filtrului de evacuare
Schimbarea bateriei (opţional)
DEPANARE
16
cuprins _05
montarea aspiratorului
OPŢIONAL
• În funcţie de model, caracteristicile pot diferi.
• Pentru depozitare, folosiţi accesoriul pentru
podea drept sprijin.
06_ montarea aspiratorului
operarea aspiratorului
CABLU DE ALIMENTARE
02operarea aspiratorului
• Când scoateţi ştecărul din priză, ţineţi de ştecăr, nu de cablu.
PRECAUŢII
COMUTATOR PORNIT/OPRIT (ON/OFF)
CONTROLUL ALIMENTĂRII
Tip cu telecomandă (opţional)
-- FURTUN
1. Pornire /oprire aspirator
Apasati butonul ON/OFF pentru a porni aspiratorul.
Apasati din nou pentru a opri aspiratorul.
2. Putere minima/ medie
Apasati butonul MIN/MID pentru a folosi aspiratorul la nivel minim
de putere (pentru curatare perdele, etc.).
Apasati din nou pentru folosire nivel mediu de putere.
3. Putere maxima
Apasati butonul MAX pentru a folosi aspiratorul la nivelul de
putere maxim.
TRANSMIŢĂTOR
Comandă pe mâner
[Aspiratorul este comandat prin
semnale în infraroşu.]
operarea aspiratorului _07
-- CorpuL aspiratoruLui
Apăsaţi repetat butonul ON/OFF pentru a porni şi a opri
aspiratorul.
(OFF → ON → OFF)
În cazul în care comenzile de la distanţă afl ate pe mâner
nu funcţionează, aspiratorul poate fi utilizat şi cu ajutorul
butonului ON/OFF afl at pe corpul aparatului.
2
1
1
Butonul ON/OFF se foloseşte pentru a porni sau a opri aspiratorul.
2
Becul INFRAROŞU indică partea care recepţionează semnal în infraroşu de la
comanda afl ată pe mâner.
Variator putere pe corpul aspiratorului (opţional)
-- FURTUN
Pentru curatarea draperiilor, carpetelor mici si a altor textile usoare,
reduceti puterea de absorbtie, deschideti complet orifi ciul.
-- CORP
Pentru a controla nivelul de putere, glisaţi reglajul de putere din
partea de jos la dreapta şi la stânga.
MIN = Pentru ţesături delicate, de exemplu perdele.
MAX = Pentru podele dure şi ţesături foarte murdare.
08_ operarea aspiratorului
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
UTILIZAREA ACCESORIILOR
Ţeavă
• Pentru a verifi ca eventuala existenţă a unei obstrucţionări,
detaşaţi tubul telescopic şi scurtaţi-l. În acest fel, veţi putea
scoate mai uşor resturile care blochează tubul.
Accesorii (opţional)
• Împingeţi accesoriul pe capătul mânerului
furtunului.
• Trageţi afară şi rotiţi peria pentru praf,
pentru a curăţa zonele delicate.
• Pentru a utiliza instrumentul pentru
tapiţerie, împingeţi accesoriul pe capătul
mânerului furtunului, în direcţie opusă.
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul _09
03 instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
• Reglaţi lungimea tubului telescopic glisând înainte şi înapoi
butonul de control al lungimii, care se afl ă în centrul tubului
telescopic.
Accesorii (opţional)
• Perie mobilă pentru birou, mobilă sau podea.
10_ instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
CURĂŢAREA FILTRULUI CICLON (opţional)
1. Demontaţi mânerul şi ţeava de la fitrul ciclon.
2. Goliti recipientul de praf in sens inapoi si scoateti-l afara.
03 instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Goliti recipientul de la gunoi dupa ce ati invartit rotita in
directia de deblocare.
UNLOCK
4. Curăţaţi corpul filtrului ciclon.
5. Curăţaţi cu apă recipientul de praf şi grila.
6. Lăsaţi recipientul de praf şi grila să se usuce complet,
ferite de lumina soarelui.
7. Montaţi recipientul de praf şi grila.
UNLOCK
LOCK
8. Montaţi mânerul şi ţeava la filtrul ciclon.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
PRECAUŢII
În timpul curăţării este obligatorie utilizarea filtrului ciclon.
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul _11
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE A PODELEI
2-Step Brush
• Reglaţi pârghia de admisie în funcţie de suprafaţa podelei.
Curăţarea covoarelor
Curăţarea podelei
• În cazul blocării orifi ciului de admisie, îndepărtaţi complet resturile.
Pet Brush (opţional)
Pentru o mai bună aspirare a părului de animale şi a scamelor de pe covoare.
Aspirarea frecventă a părului sau fi relor de blană ale animalelor de casă poate conduce la o reducere a
rotaţiei, din cauza fi relor încurcate în jurul tamburului. În acest caz, curăţaţi cu grijă tamburul.
12_ instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
Power Turbo Plus (opţional)
Pentru o mai bună aspirare a părului de animale şi a scamelor de pe covoare.
Aspirarea frecventă a părului sau fi relor de blană ale animalelor de casă poate conduce la o reducere a
rotaţiei, din cauza fi relor încurcate în jurul tamburului. În acest caz, curăţaţi cu grijă tamburul.
1. Împingeţi butonul Open de pe capacul ecranului
transparent pentru a detaşa capacul.
3. Cu ajutorul unor foarfece, îndepărtaţi resturile, precum praful şi părul, care
au rămas în jurul tijei cu perie.
4. Îndepărtaţi praful din interiorul carcasei periei, cu ajutorul unei cârpe
uscate de praf sau al unui accesoriu pentru spaţii înguste.
5. Introduceţi tija cu perie în cureaua rotativă şi montaţi-o.
6. Închideţi capacul ecranului transparent pentru a-l
fi xa la loc.
INDICATOR DE VERIFICARE A FILTRULUI
Dacă culoarea indicatorului de “Verifi care a Filtrului ” devine roşie
în timp ce dumneavoastră aspiraţi, punga pentru praf necesită a fi
înlocuită.
Dacă şi după ce aţi înlocuit punga pentru praf indicatorul de Verifi
care a Filtrului” afi şează culoarea roşie, deconectaţi aspiratorul şi
verifi caţi dacă există impurităţi/blocaje în furtun, tub, peria pentru
podea sau în fi ltrul de intrare/evacuare.
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul _13
03 instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
2. Scoateţi tija cu perie din ecranul transparent.
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
SCHIMBAREA SACULUI PENTRU PRAF
1
2
3
4
Puteţi achiziţiona saci pentru praf din magazinul de unde aţi cumpărat acest
aspirator. Puteţi utiliza, după preferinţă, atât microsacul, cât şi sacul din
hârtie (Micro-bag:VP-78M, Sac hartie:VP-77)
OPŢIONAL
• Pentru sacul din material textil
După utilizare, dacă sacul din material textil este plin cu praf, curăţaţi-l şi
reutilizaţi-l.
OPŢIONAL
CURĂŢAREA FILTRULUI DE ADMISIE
1
2
3
4
Nu aruncaţi fi ltrul.
CURĂŢAREA FILTRULUI DE EVACUARE
1
2
3
Filtrele de schimb sunt disponibile la distribuitorul local Samsung.
14_ instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
SCHIMBAREA BATERIEI (OPŢIONAL)
1. Dacă aspiratorul nu funcţionează, înlocuiţi bateriile. Dacă problema
persistă, contactaţi dealer-ul autorizat.
2. Folosiţi 2 baterii de tip AA.
1.
2.
3.
4.
Nu demontaţi şi nu încărcaţi bateriile.
Nu încălziţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc.
Nu inversaţi polii bateriilor (+), (-)
Aruncaţi bateriile în mod corespunzător.
TIPUL BATERIEI:
Dimensiune AA
instrumentele de întreţinere şi fi ltrul _15
03 instrumentele de întreţinere şi fi ltrul
ATENŢIE
depanare
PROBLEMA
SOLUŢIA
Motorul nu porneşte.
• Verifi caţi cablul, ştecărul şi priza.
• Lăsaţi-l să se răcească.
Forţa de aspirare scade
treptat.
• Verifi caţi existenţa unui blocaj şi îndepărtaţi-l.
Cablul nu se înfăşoară
complet.
• Trageţi cablul afară 2-3 m şi apăsaţi butonul de înfăşurare a cablului.
Aspiratorul nu trage
praful.
• Verifi caţi furtunul şi înlocuiţi-l dacă este cazul.
Puterea de aspirare este
redusă sau scade.
• Verifi caţi fi ltrul şi, dacă este necesar, curăţaţi-l conform ilustraţiilor
prezentate la instrucţiuni.
Dispozitiv de protecţie termică :
Acest aspirator robotizat are un termostat special care protejează motorul în caz de supraîncălzire.
Dacă aspiratorul se opreşte brusc, opriţi comutatorul şi deconectaţi aspiratorul.
Asigurați-vă că priza este alimentată. Pentru a evita electrocutarea, contactaţi un electrician calificat.
Verificaţi dacă aspiratorul are o sursă de supraîncălzire cum ar fi recipientul pentru praf, un furtun sau un
tub blocat, sau un filtru înfundat. Dacă aceste defecţiuni sunt identificate, reparaţi-le şi aşteptaţi cel puţin
30 de minute înainte de a încerca să utilizaţi aspiratorul.
După 30 de minute, conectaţi din nou aspiratorul şi porniţi butonul.
Dacă aspiratorul încă nu funcţionează, contactaţi un inginer din service.
Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 2004/108/EEC
Directiva voltaj redus : 2006/95/EC
16_ depanare
Fişa produsului
[Română]
Conform Regulamentelor Comisiei (UE) nr. 665/2013 şi nr. 666/2013
A Furnizor
B Model
C Clasa de eficienţă energetică
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
D
Consumul anual de energie
(kWh/an)
E
Clasa de performanţă la
curăţarea covoarelor
C
C
F
Clasa de performanţă la
curăţarea pardoselilor tari
A
C
G Clasa de reemisie a prafului
A
A
H Nivelul puterii acustice (dBA)
76
78
700
1300
I
Puterea absorbită nominală
(W)
J Tip
Aspirator de uz general
1) Consumul anual orientativ de energie (kWh/an), calculat pe baza a 50 cicluri de curăţare.
Consumul anual efectiv va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
2) Măsurătorile pentru consumul de energie şi performanţă se bazează pe metodele din
EN 60312-1 şi EN 60704.
VCJG**** Series
Usisavač
Priručnik za korisnika
✻ Molimo pažljivo pročitajte upute prije korištenja uređaja,.
✻ Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
imagine the possibilities
Hvala što ste kupili Samsung proizvod.
Hrvatski
Sigurnosne informacije
SIGURNOSNE INFORMACIJE
UPOZORENJE
• Molimo u cijelosti pročitajte priručnik prije korištenja uređaja i sačuvajte priručnik kao
podsjetnik.
UPOZORENJE
• Budući da sljedeće upute za rad obuhvaćaju razne modele, karakteristike vašeg
usisavača se mogu neznatno razlikovati od opisa u priručniku.
SIMBOLI ZA OPREZ / UPOZORENJE
UPOZORENJE
OPREZ
Označava postojanje opasnosti od smrti ili ozljeđivanja.
Označava postojanje opasnosti od osobnog ozljeđivanja ili materijalne štete.
DRUGI SIMBOLI
Predstavlja ono što NE smijete činiti.
Predstavlja ono što trebate činiti.
Ukazuje da morate iskopčati utikač iz utičnice.
UPOZORENJE
• Ovaj usisivač namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
Usisivač ne koristite za čišćenje otpada i ostataka od građevinskih radova ili tonera
laserskog pisača.
Redovito čistite filtar kako biste spriječili nakupljanje fine prašine.
Sredstva za suho čišćenje tepiha, prašak i fini prah poput brašna smije se usisivati
isključivo u veoma malim količinama.
Nakon usisivanja uvijek očistite posudu za prašinu i filtre.
Nemojte koristiti usisivač dok je izvađen filtar ili posuda za prašinu. Nemojte koristiti
istrošene, izobličene ili oštećene filtre.
Filtre uvijek umetnite na odgovarajuće mjesto naznačeno u priručniku.
Ako ne zadovoljite ove uvjete, može doći do oštećenja unutarnjih komponenti i
poništavanja garancije.
Nikada ne savijajte mikrofiltar nakon pranja.
To može uzrokovati izobličenje ili oštećenje filtra.
Ako je filtar izobličen ili oštećen, zamijenite ga (u suprotnom može doći do nakupljanja
prašine i prljavštine u motoru).
Pravilno umetnite filtar tako da između filtra i poklopca filtra ne bude slobodnog prostora (u
suprotnom može doći do nakupljanja prašine i prljavštine u motoru).
02_ Sigurnosne informacije
VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI
•Pažljivo pročitajte sve upute. Prije uključenja uređaja, provjerite
je li napon vaše električne mreže isti kao napon označen na
specifi kacijskoj naljepnici na dnu usisavača.
•UPOZORENJE: N
e koristite usisavač kada je tepih ili pod
vlažan.
Ne koristite usisavač za usisavanje vode.
•Kada uređaj koriste djeca ili kada se uređaj koristi blizu djece,
nužan je nadzor. Ne dopuštajte da se usisavač koristi kao
igračka. Ne dopustite da usisavač ikada radi bez nadzora.
Usisavač koristite samo za namjene za koje je i namijenjen ili za
namjene opisane u ovim uputama.
•Usisavač ne koristite bez vrećice za prašinu.
Vrećicu za prašinu zamijenite prije nego se napuni kako bi
održali najbolju učinkovitost uređaja.
•Usisavač ne koristite za usisavanje šibica, vrućeg pepela ili
opušaka. Usisavač držite dalje od peći i drugih izvora topline.
Toplina može iskriviti ili oštetiti boju plastičnih dijelova uređaja.
•Izbjegavajte usisavanje tvrdih, oštrih predmeta jer tako možete
oštetiti dijelove usisavača. Pazite da ne nagazite crijevo
usisavača. Ne stavljajte teret na crijevo usisavača. Ne zatvarajte
otvor za usisavanje i ispušni otvor.
•Isključite usisavač pomoću prekidača na tijelu usisavača prije
nego što iskopčate utikač iz utičnice.Iskopčajte utikač iz utičnice
prije zamjene vrećice ili spremnika za prašinu.
Kako ne bi došlo do oštećenja, molimo uhvatite utikač rukom i
ne potežite utikač pomoću kabela.
•Uređaj je namijenjen za uporabu od strane djece starije od
8 godina ili osoba smanjenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih
sposobnosti, ili nedovoljnog iskustva i znanja ako ih se nadgleda
ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju
opasnosti koje mogu proizaći iz korištenja uređaja.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju vršiti
Sigurnosne informacije _03
čišćenje i održavanje bez nadzora.
•Prije čišćenja ili održavanja uređaja potrebno je iskopčati utikač
iz utičnice.
•Ne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
•Ako vaš usisavač ne radi pravilno, isključite električno napajanje
i potražite savjet kod ovlaštenog servisnog zastupnika.
•U slučaju oštećenja električnog kabela, kako bi se izbjegla
opasnost, električni kabel mora zamijeniti proizvođač, njegov
servisni zastupnik ili druga kvalifi cirana osoba.
•Ne nosite usisavač tako da ga držite za crijevo.
Koristite ručku na usisavaču.
•Iskopčajte utikač kada ne koristite usisavač. Isključite prekidač
prije nego iskopčate kabel.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i
regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite
stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
04_ Sigurnosne informacije
Sadržaj
SASTAVLJANJE USISAVAČA
06
RAD S USISAVAČEM
07
ALATI ZA ODRŽAVANJE I
FILTER
09
07 Električni kabel
07 Uključi/isključi prekidač
07 Upravljanje snagom
09
12
13
14
14
14
15
Korištenje dodatne opreme
Alati za održavanje poda
Provjerite indikator filtera
Zamjena vrećice za prašinu
Čišćenje usisnog filtera
Čišćenje ispušnog filtera
Zamjena baterije (dodatna mogućnost)
OTKLANJANJE TEŠKOĆA
16
Sadržaj _05
Sastavljanje usisavača
MOGUĆNOST
• Značajke se mogu razlikovati ovisno o modelu.
• Kod spremanja, podni nastavak stavite na
njegovo mjesto na tijelu usisavača.
06_ Sastavljanje usisavača
Rad s usisavačem
ELEKTRIČNI KABEL
02 Rad s usisavačem
• Kod iskapčanja utikača iz utičnice, uhvatite utikač, a ne kabel.
OPREZ
UKLJUČI/ISKLJUČI PREKIDAČ
UPRAVLJANJE SNAGOM
Tip s daljinskim upravljačem (dodatna mogućnost)
-- Crijevo
1. Uključivanje/isključivanje usisavača
Pritisnite tipku uključi/isključi za rad s usisavačem.
Ponovo pritisnite tipku za zaustavljanje usisavača.
2. Usisavač MIN/MID
Pritisnite MIN/MID tipku za rad usisavača s malom snagom (za
usisavanje zavjesa i sl..).
Ponovo pritisnite tipku za rad usisavača u MID (sredina) modusu.
3. Korištenje MAX modusa
Pritisnite MAX tipku za rad usisavač s najvećom snagom
usisavanja.
PREDAJNIK
Upravljačke funkcije na ručci
[Usisavačem se upravlja pomoću
infracrvenih signala.]
Rad s usisavačem _07
-- Tijelo
Više puta pritisnite tipku uključi/isključi za pokretanje ili
zaustavljanje usisavača.
(OFF → ON → OFF)
Ako upravljačke funkcije s daljinske ručke ne rade,
usisavačem se može upravljati pomoću tipke uključi/
isključi na tijelu usisavača.
2
1
1
Uključi/isključi tipka pokreće ili zaustavlja usisavač.
2
Infracrveno svjetlo pokazuje dio koji prima infracrvene signale koji se odašilju s
ručke.
Tip s upravljanjem na tijelu (dodatna mogućnost)
-- Crijevo
Za smanjenje snage usisavanja za čišćenje tapeta, malih tepiha ili
drugih laganih tkanina, povucite polugu otvarača za zrak dok se ne
otvori rupa.
-- Tijelo (Samo Volume tip)
Za upravljanje jačinom snage, samo okrenite gumb za upravljanje
snagom lijevo ili desno.
MIN = za osjetljivu tkaninu, na pr. zavjese.
MAX = za tvrde podove i jako uprljane tepihe.
08_ Rad s usisavačem
Alati za održavanje i filter
KORIŠTENJE DODATNE OPREME
Cijev
03���������������������������
• Podesite dužinu teleskopske cijevi klizanjem naprijed i nazad
tipke za upravljanje dužinom koja se nalazi na sredini cijevi.
• Za provjeru začepljenja, skinite teleskopsku cijev i podesite
je skraćivanjem. To omogućuje lakše uklanjanje nakupina
nečistoće u cijevi.
Dodatna oprema (Dodatna mogućnost)
• Gurnite nastavak na kraj ručke crijeva.
• Izvucite i okrenite četku za usisavanje
prašine za usisavanje osjetljivih mjesta.
• Za korištenje alata za tapicirung,
gurnite nastavak na kraj ručke crijeva u
suprotnom smjeru.
Alati za održavanje i filter _09
Dodatna oprema (Dodatna mogućnost)
• Četka za čišćenje stolova, namještaja i podova.
10_ Alati za održavanje i filter
ČIŠĆENJE CIKLONSKOG FILTRA (opcija)
1. Izvadite ručku i cijev iz ciklonskog filtra.
03���������������������������
2. Okrećite posudu za prašinu u smjeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu i izvucite ju.
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Ispraznite prašinu u kantu za smeće nakon okretanja u smjeru
deblokiranja.
UNLOCK
4. Očistite kućište ciklonskog filtra.
5. Operite posudu za prašinu i rešetku vodom.
6. Ostavite posudu za prašinu i rešetku da se potpuno osuše
na sjenovitom mjestu.
7. Ponovno montirajte posudu za prašinu i rešetku.
UNLOCK
LOCK
8. Umetnite ručku i cijev.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
OPREZ
Prilikom čišćenja obavezno je koristiti ciklonski filtar.
Alati za održavanje i filter _11
Alati za održavanje i filter
ALATI ZA ODRŽAVANJE PODA
Četka s 2 stupnja
• Podesite polugu usisa prema površini poda.
Čišćenje tepiha
Čišćenje poda
• Ukoliko su ulazi začepljeni uklonite sve nakupljene nečistoće.
Četka za kućne ljubimce (Mogućnost)
Omogućuje poboljšano usisavanje dlaka kućnih ljubimaca i vlakana na tepisima.
Često usisavanje dlaka kućnih ljubimaca može dovesti do smanjenja rotacije uslijed nakupljanja dlaka oko
bubnja. U tom slučaju, pažljivo očistite bubanj.
12_ Alati za održavanje i filter
Power Turbo Plus (Mogućnost)
Omogućuje poboljšano usisavanje dlaka kućnih ljubimaca i vlakana na tepisima.
Često usisavanje dlaka kućnih ljubimaca može dovesti do smanjenja rotacije uslijed nakupljanja dlaka oko
bubnja. U tom slučaju, pažljivo očistite bubanj.
1. Gurnite tipku Open (Otvori) prozirnog poklopca
kako bi skinuli poklopac.
3. Škarama uklonite nečistoće kao što je nakupina prašine i dlaka oko četke.
4. Uklonite prašinu unutar kućišta četke koristeći suhu krpu ili nastavak za
kutove.
5. Umetnite četku u rotirajući dio i sastavite.
6. Postavite prozirni poklopac nazad na njegovo
mjesto tako da klikne
PROVJERITE INDIKATOR FILTERA
Ako “Filter Check” indikator tijekom čišćenja svijetli u crvenoj boji,
potrebno je zamijeniti vrećicu za prašinu.
Ako “Filter Check” indikator nastavi svijetliti u crvenoj boji i nakon
što ste zamijenili vrećicu za prašinu, isključite usisavač i provjerite
jeli došlo do začepljenja crijeva, cijevi, nastavka za usisavanje
poda ili usisnog/ispušnog fi ltera.
Alati za održavanje i filter _13
03���������������������������
2. Skinite četku s prozirnog poklopca.
Alati za održavanje i filter
ZAMJENA VREĆICE ZA PRAŠINU
1
2
3
4
Vrećicu za prašinu možete kupiti u trgovini u kojoj ste kupili usisavač.
Možete koristiti papirnatu vrećicu prema svojoj želji
(Mikro-vrećica: VP-78M, Papirnata-vrećica:VP-77)
MOGUĆNOST
• Za platnenu vrećicu
Ako je platnena vrećica za prašinu, nakon upotrebe, puna prašine,
očistite vrećicu i ponovno je upotrijebite.
MOGUĆNOST
ČIŠĆENJE USISNOG FILTERA
1
2
3
4
Ne bacajte fi lter.
ČIŠĆENJE ISPUŠNOG FILTERA
1
2
3
Filteri za zamjenu se mogu nabaviti kod vašeg lokalnog Samsung distributera.
14_ Alati za održavanje i filter
ZAMJENA BATERIJE (DODATNA MOGUĆNOST)
1. Kada usisavač ne radi, zamijenite baterije. Ako se problem nastavi,
molimo kontaktirajte svog ovlaštenog dobavljača.
2. Koristite 2 baterije veličine AA.
1.
2.
3.
4.
Baterije nikada ne rastavljate i ne punite.
Baterije nikada ne zagrijavajte i ne bacajte ih u vatru.
Ne zamjenjujte (+), (-) polove.
Pravilno odložite stare baterije.
TIP baterije: AA veličina
Alati za održavanje i filter _15
03���������������������������
UPOZORENJE
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
RJEŠENJE
Motor se ne pokreće.
• Provjerite kabel, utikač i utičnicu.
• Pustite uređaj da se ohladi.
Snaga usisavanja se
postupno smanjuje.
• Provjerite i otklonite začepljenje.
Kabel se ne namata do
kraja.
• Izvucite 2 – 3 m kabla i pritisnite tipku za namatanje kabla.
Usisavač ne usisava
nečistoće.
• Provjerite crijevo i ako je potrebno zamijenite crijevo.
Slabo ili smanjeno
usisavanje
• Molimo provjerite fi lter i, ako je potrebno, očistite fi lter na način
prikazan u uputama..
Zaštita od pregrijavanja:
Usisivač sadrži posebni termostat koji štiti motor u slučaju pregrijavanja.
Ako se usisivač iznenada isključi, isključite prekidač i iskopčajte usisivač iz napajanja.
Provjerite provodi li utičnica struju. Kako biste izbjegli strujni udar, obratite se kvalificiranom električaru.
Provjerite moguće izvore pregrijavanja usisivača, primjerice je li posuda za prašinu puna, jesu li crijevo
ili cijev blokirani i je li filtar začepljen. Ako ste otkrili neki od navedenih izvora pregrijavanja, uklonite ga i
pričekajte najmanje 30 minuta prije ponovnog korištenja usisivača.
Nakon 30 minuta priključite usisivač u napajanje i uključite ga.
Ako i dalje ne možete pokrenuti usisivač, obratite se servisnom inženjeru.
Usisavač je u skladu sa sljedećim odredbama:
Direktiva za elektromagnetsku usklađenost: 2004/108/EEC
Direktiva za niski napon: 2006/95/EC
16_ Otklanjanje teškoća
Podatkovni list proizvoda
[Hrvatski]
U skladu s uredbom Komisije (EU) br. 665/2013 i br. 666/2013
A Dobavljač
B Model
C
Razred energetske
učinkovitosti
D
Godišnja potrošnja energije
(kWh/g)
E
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
Razred učinkovitosti čišćenja
tepiha
C
C
F
Razred učinkovitosti čišćenja
tvrdih podova
A
C
G
Razred ponovne emisije
prašine
A
A
H Razina zvučne snage (dbA)
76
78
I
700
1300
Nazivna ulazna snaga (W)
J Tip
Usisivač prašine opće namjene
1) Indikativna godišnja potrošnja energije (kWh/g), na temelju 50 postupaka čišćenja.
Stvarna godišnja potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi.
2) Mjerenja potrošnje energije i radnog učinka temelje se na metodama u EN 60312-1 i
EN 60704.
VCJG**** Series
Fshesë me korrent
manuali i përdorimit
✻ Para se ta vini pajisjen në punë, lexoni me kujdes udhëzimet.
✻ Vetëm për përdorim në mjedise të brendshme.
imagine the possibilities
Faleminderit që bletë këtë produkt të Samsung.
Shqip
informacioni për sigurinë
INFORMACIONI PËR SIGURINË
• Para se ta vini pajisjen në punë, lexojeni me kujdes këtë manual dhe ruajeni për referencë.
PARALAJMËRIM
PARALAJMËRIM
• Duke qenë se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme,
karakteristikat e fshesës tuaj me korrent mund të ndryshojnë disi nga çfarë përshkruhet
në këtë manual.
SIMBOLET E PËRDORURA PARALAJMËRUESE/TË KUJDESIT
PARALAJMËRIM
KUJDES
Tregon se ka rrezik per jeten ose lëndimi të rëndë.
Tregon se ka rrezik lëndimi vetjak ose dëmtimi material.
SIMBOLE TË TJERA TË PËRDORURA
Shënon diçka që NUK duhet të bëni.
Shënon diçka që duhet të zbatoni.
Tregon që duhet të hiqni spinën nga priza.
PARALAJMËRIM
• K
jo fshesë me korrent është krijuar vetëm për përdorim shtëpiak.
Mos e përdorni fshesën me korrent për të pastruar mbetje dhe papastërti ndërtimesh dhe
tonerin e printerit me laser.
Mbajini rregullisht të pastër filtrat për të parandaluar grumbullimin e pluhurit të imët.
Pastruesit dhe aromatizuesit e tapeteve dhe pluhurat e imëta si mielli duhet të pastrohen
me fshesën me korrent vetëm në sasi shumë të vogla.
Pastrojini gjithmonë filtrat dhe koshin e pluhurave pas fshirjes me fshesën me korrent. Mos
e përdorni fshesën me korrent pa vendosur filtrat ose koshin e pluhurave. Mos përdorni
filtra të konsumuar, të shformuar apo të dëmtuar.
Instalojini gjithmonë filtrat në pozicionin e duhur siç tregohet në këtë manual.
Moszbatimi i këtyre kërkesave mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve të brendshme dhe
mund ta bëjë të pavlefshme garancinë tuaj.
Mos e përdridhni mikrofiltrin pas larjes.
Mund të bëhet shkak për shformimin ose dëmtimin e filtrit.
Ndërrojeni filtrin nëse shformohet ose dëmtohet (mund të bëhet shkak për futjen e
pluhurave dhe papastërtive në motor).
Futeni filtrin siç duhet, pa lejuar hapësirë midis filtrit dhe kapakut të filtrit (mund të bëhet
shkak për futjen e pluhurave dhe papastërtive në motor).
02_ informacioni për sigurinë
PIKA TË RËNDËSISHME SIGURIE
•Lexojini me kujdes të gjitha udhëzimet. Para se ta ndizni,
sigurohuni që tensioni i rrymës elektrike të jetë i njëjtë me atë që
tregohet në etiketën metalike që ndodhet në pjesën e poshtme
të fshesës.
•PARALAJMËRIM: M
os e përdorni fshesën me korrent kur
rrugica ose dyshemeja është e lagur.
Mos e përdorni për të thithur ujin.
•Nevojitet mbikëqyrje e plotë kur pajisja përdoret nga fëmijët
ose kur përdoret pranë tyre. Mos lejoni që fshesa me korrent
të përdoret si lodër. Mos lejoni në asnjë çast që fshesa me
korrent të funksionojë e pakomanduar. Përdoreni fshesën me
korrent vetëm për qëllimet e përdorimit të përshkruara në këto
udhëzime.
•Mos e përdorni fshesën me korrent pa qesen e pluhurave.
Për efi kasitet më të mirë ndërrojeni qesen e pluhurave para se
të mbushet.
•Mos e përdorni fshesën me korrent për të pastruar shkrepëset,
hirin ose bishtat e cigareve. Mbajeni fshesën me korrent larg
sobave ose burimeve të tjera të nxehtësisë. Nxehtësia mund të
deformojë dhe të çngjyrosë pjesët plastike të pajisjes.
•Shmangni mbledhjen e objekteve të forta dhe të mprehta
nëpërmjet fshesës me korrent, pasi mund të dëmtoni pjesët
e saj. Mos u mbështetni te paneli i tubave. Mos vendosni
ngarkesë mbi tub. Mos e bllokoni portën thithëse dhe atë
shkarkuese.
•Fikeni fshesën me korrent duke shtypur më parë butonin në
trupin e pajisjes, para se ta hiqni nga priza elektrike. Shkëputeni
spinën nga priza elektrike para se të ndërroni qesen e pluhurave
ose enën e pluhurave. Për të shmangur dëmtimet, hiqeni nga
priza duke e kapur te spina dhe jo duke tërhequr kordonin.
•Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose
informacioni për sigurinë _03
mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është
dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e
sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e mundshme.
Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe
mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa
mbikëqyrje.
•Hiqeni nga priza para se të merreni me pastrimin apo me
mirëmbajtjen e pajisjes.
•Nuk rekomandohet përdorimi i kordonëve zgjatues.
•Nëse fshesa me korrent nuk funksionon siç duhet, fi keni dhe
konsultohuni me agjentin e shërbimit të autorizuar.
•Për të shmangur rrezikun, nëse kordoni elektrik është dëmtuar,
zëvendësimi i tij duhet të bëhet nga prodhuesi ose nga agjenti i
shërbimit ose nga një person i kualifi kuar.
•Mos e lëvizni fshesën me korrent duke e kapur nga tubi.
Përdorni dorezën e fshesës me korrent.
•Hiqeni fshesën nga priza kur nuk e përdorni. Fikeni çelësin
elektrik para se ta hiqni nga priza.
Për informacion mbi zotimet mjedisore të “Samsung” dhe detyrimet
rregullatore specifike për produktin, p.sh. “REACH”, vizitoni: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
04_ informacioni për sigurinë
përmbajtja
MONTIMI I FSHESËS
06
VËNIA NË PUNË E FSHESËS
07
MIRËMBAJTJA E VEGLAVE DHE
E FILTRIT
09
07 Kordoni elektrik
07 Çelësi ndezje/fikje
07 Çelësi elektrik
09
12
13
14
14
14
15
Përdorimi i pjesëve shtesë
Mirëmbajtja e veglave të dyshemesë
Kontrolloni treguesin e filtrit
Ndërrimi i qeses së pluhurave
Pastrimi i filtrit të hyrjes
Pastrimi i filtrit të daljes
Ndryshimi i baterisë (fakultativ)
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
16
përmbajtja _05
montimi i fshesës
OPSION
• Veçoritë mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
• Për ta ruajtur, hiqeni kokën për fshirjen e
dyshemesë.
06_ montimi i fshesës
vënia në punë e fshesës
KORDONI ELEKTRIK
ÇELËSI NDEZJE/FIKJE
ÇELËSI ELEKTRIK
Varianti me telekomandë (fakultativ)
-- TUBI
1. Fshesa me korrent NDEZJE/FIKJE
Shtypni butonin ON/OFF (NDEZJE/FIKJE) për të ndezur fshesën
me korrent.
Shtypeni përsëri për të ndaluar fshesën me korrent.
2. Fshesa me korrent MIN/MID (MIN./MES.)
Shtypni butonin MIN/MID (MIN./MES.) për të vënë në funksionim
fshesën me nivel të ulët (për fshirje e perdeve, etj.). Shtypeni
përsëri për ta vënë në funksionim fshesën në regjimin MES.
3. Përdorimi në MAX
Shtypni butonin MAX për ta vënë në funksionim fshesën me fuqi
maksimale.
SYRI
Komanda e dorezës
[Fshesa kontrollohet me anë të
sinjaleve infra të kuqe.]
vënia në punë e fshesës _07
02vënia në punë e fshesës
• Kur të hiqni spinën nga priza elektrike, kapeni nga spina dhe jo nga kordoni.
KUJDES
-- TRUPI
Shtypeni vazhdimisht butonin NDEZJE/FIKJE për të
ndezur ose për të fi kur fshesën me korrent.
(FIKJE → NDEZJE → FIKJE)
Nëse doreza telekomandë nuk punon, fshesa mund
të vihet në punë me anë të butonit NDEZJE/FIKJE që
ndodhet në trupin e pajisjes.
2
1
1
Butoni NDEZJE/FIKJE e ndez ose e fi k fshesën me korrent.
2
Drita INFRA E KUQE tregon pjesën që merr sinjalin infra të kuq nga komanda e
dorezës.
Varianti me komandë në trup (fakultativ)
-- TUBI
Për të ulur fuqinë thithëse për pastrimin e pëlhurave, të qilimave të
vegjël dhe të pëlhurave të tjera të lehta, hiqeni tapën e ajrit derisa
vrima të jetë e hapur.
-- TRUPI (VETËM VARIANTI ME VOLUM)
Për të kontrolluar nivelin e fuqisë, rrëshqisni fundin e komandës së
fuqisë majtas dhe djathtas.
MIN = Për sipërfaqe delikate, p.sh., perdet me thurje.
MAX = Për dysheme të ashpra dhe tapete me material të fortë.
08_ vënia në punë e fshesës
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
PËRDORIMI I PJESËVE SHTESË
TUBI
• Për ta kontrolluar për bllokime, ndajeni tubin teleskopik dhe
shkurtoni gjatësinë. Kjo bën të mundur zhbllokimin më me
lehtësi të tubit nga mbeturinat.
Pjesë shtesë (fakultative)
• Shtyjeni pjesën shtesë deri në fund të
dorezës së tubit.
• Tërhiqeni dhe rrotullojeni furçën e
pluhurave për të pastruar zonat delikate.
• Për të përdorur veglën për tapicerinë,
shtyjeni pjesën shtesë deri në fund të
dorezës së tubit në drejtimin e kundërt.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _09
03����������������������������������
• Rregullojeni gjatësinë e tubit teleskopik duke rrëshqitur
butonin për vendosjen e gjatësisë që gjendet në qendër të
tubit teleskopik para dhe mbrapa.
Pjesë shtesë (fakultative)
• Furçë mobiljesh për tavolinë, Mobilje, Dysheme
10_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
PASTRIMI I FILTRIT CIKLONIK (Opsion)
1. Lironi dorezën dhe tubin nga filtri ciklonik.
03����������������������������������
2. Rrotulloni koshin e pluhurave në drejtim kundërorar dhe tërhiqeni
për ta nxjerrë.
▼
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Shkundini mbetjet në mbeturina pas rrotullimit në drejtimin e
zhbllokimit.
UNLOCK
4. Pastroni trupin e filtrit ciklonik.
5. Pastroni koshin e pluhurave dhe grilën me ujë.
6. Lëreni koshin e pluhurave dhe grilën në hije derisa të thahen
plotësisht.
7. Montoni koshin e pluhurave dhe grilën.
UNLOCK
LOCK
8. Montoni dorezën dhe tubin e filtrit ciklonik.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
KUJDES
Gjatë pastrimit duhet të përdorni filtrin ciklonik.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _11
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
MIRËMBAJTJA E VEGLAVE TË DYSHEMESË
Furça me 2 hapa
• Rregullojeni levën e hyrjes sipas sipërfaqes së dyshemesë.
Pastrimi i tapetit
Pastrimi i dyshemesë
• Pastrojini plotësisht mbeturinat nëse hyrja është e bllokuar.
Furça për kafshët shtëpiake (opsion)
Për një pastrim të përmirësuar të qimeve të kafshëve shtëpiake dhe të fi jeve mbi tapet.
Thithja e vazhdueshme e fl okëve ose e qimeve të kafshëve mund të shkaktojë uljen e shpejtësisë së
rrotullimit për shkak të materialeve të kapura rreth pajisjes cilindrike. Në këtë rast, pastrojeni pajisjen
cilindrike me kujdes.
12_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
Furça e fuqishme për kafshët shtëpiake plus (opsion)
Për një pastrim të përmirësuar të qimeve të kafshëve shtëpiake dhe të fi jeve mbi tapet.
Thithja e vazhdueshme e fl okëve ose e qimeve të kafshëve mund të shkaktojë uljen e shpejtësisë së
rrotullimit për shkak të materialeve të kapura rreth pajisjes cilindrike. Në këtë rast, pastrojeni pajisjen
cilindrike me kujdes.
1. Shtypni butonin “Hap” të mbulesës transparente
të ekranit për të ndarë mbulesën.
3. Pastroni mbeturinat si pluhurin ose fi jet e fl okëve të kapur rreth furçës,
duke përdorur gërshërë.
4. Pastroni pluhurin në pjesën e brendshme të furçës duke përdorur një copë
të thatë ose një vegël për pjesët e çara.
5. Futeni furçën në rripin rrotullues dhe montojeni.
6. Shtyjeni ekranin transparent sërish në pozicionin
ku ishte për ta rimontuar.
KONTROLLONI TREGUESIN E FILTRIT
Nëse treguesi “Kontrolli i fi ltrit” kthehet në ngjyrë të kuqe
ndërkohë që jeni duke fshirë, kërkohet ndërrimi i qeses së
pluhurave.
Nëse treguesi “Kontrolli i fi ltrit” vazhdon të shfaqë ngjyrën e kuqe
edhe pasi qesja e pluhurave është ndërruar me një të re, fi keni
fshesën dhe kontrolloni nëse ka bllokim në tub, gyp, në kokën për
fshirjen e dyshemesë ose në fi ltrin e hyrjes/daljes.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _13
03����������������������������������
2. Hiqni furçën nga ekrani transparent.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
NDËRRIMI I QESES SË PLUHURAVE
1
2
3
4
Ju mund të blini një qese pluhurash në dyqanin ku keni blerë këtë fshesë
me korrent.
qesja e letrës mund të përdoret sipas preferencës tuaj (Qesja Micro:VP78M, Qesja letrës:VP-77)
FAKULTATIVE
• Për qesen e leckës
Pasi ta keni përdorur, nëse qesja e leckës është mbushur me pluhur,
pastrojeni atë dhe përdoreni përsëri.
FAKULTATIVE
PASTRIMI I FILTRIT TË HYRJES
1
2
3
4
Mos e hidhni fi ltrin.
PASTRIMI I FILTRIT TË DALJES
1
2
3
Filtrat e zëvendësimit disponohen nga shpërndarësi vendor i Samsung-ut.
14_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
NDRYSHIMI I BATERISË (FAKULTATIV)
1. Kur fshesa me korrent nuk funksionon, ndërroni bateritë.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin tonë të autorizuar.
2. Përdorni 2 bateri të madhësisë AA.
1.
2.
3.
4.
Mos i hapni dhe mos i ringarkoni kurrë bateritë.
Mos i nxehni dhe mos i hidhni kurrë në zjarr bateritë.
Mos i ndryshoni polet (+), (-).
Eliminojini bateritë sipas rregullave.
LLOJI I BATERISË : Madhësia
AA
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _15
03����������������������������������
PARALAJMËRIM
zgjidhja e problemeve
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Motori nuk ndizet
• Kontrolloni kabllon, spinën dhe prizën.
• Lëreni të ftohet.
Fuqia thithëse ulet
gradualisht
• Kontrolloni për bllokim dhe pastrojeni.
Kordoni nuk rimbështillet
plotësisht
• Tërhiqeni kordonin 2~3 m dhe shtyjeni poshtë butonin e rimbështjelljes.
Fshesa me korrent nuk i
pastron papastërtitë
• Kontrolloni tubin dhe nëse duhet zëvendësojeni.
Fuqi thithëse e ulët ose
duke u ulur
• Kontrolloni fi ltrin dhe nëse është e nevojshme, pastrojeni sipas
ilustrimeve të udhëzimeve.
Mbrojtësi termik:
Kjo fshesë me korrent ka termostat të posaçëm që mbron motorin në rast mbinxehjeje.
Nëse fshesa me korrent fiket papritur, fikni çelësin dhe hiqeni fshesën nga priza.
Sigurohuni që ka korrent në prizë. Për të shmangur goditjen elektrike, kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Kontrolloni fshesën me korrent për burim të mundshëm mbinxehjeje, si p.sh. koshi i pluhurave i mbushur
plot, zorrë ose tub i bllokuar apo filtri i bllokuar. Nëse zbulohen raste të tilla, ndreqini dhe prisni së paku 30
minuta përpara se të provoni të përdorni fshesën me korrent.
Pas periudhës 30-minutëshe, futni në prizë spinën e fshesës me korrent dhe ndizni çelësin.
Nëse fshesa me korrent vazhdon të mos punojë, kontaktoni një inxhinier shërbimi.
Kjo fshesë me korrent plotëson standardet si më poshtë.
Direktiva EMC: 2004/108/EEC
Direktiva për tension të ulët: 2006/95/EC
16_ zgjidhja e problemeve
Fleta e të dhënave të produktit
[Shqip]
Sipas Rregullore të Komisionit (BE) Nr. 665/2013 dhe Nr. 666/2013
A Furnizuesi
B Modeli
C
Kategoria e efikasitetit të
energjisë
D
E
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
Konsumimi vjetor i energjisë
(kWh/vit)
28.0
52.0
Kategoria e performancës së
pastrimit të tapetave
C
C
Kategoria e performancës
F së pastrimit të dyshemeve të
forta
A
C
Kategoria e riemetimit të
pluhurit
A
A
H Niveli i zhurmës (dBA)
76
78
I
700
1300
G
Fuqia e klasifikuar në hyrje (W)
J Lloji
Fshesë me korrent, për përdorim të përgjithshëm
1) Konsumi tregues vjetor i energjisë (kWh në vit), bazuar në 50 detyra pastrimi.
Konsumi aktual vjetor i energjisë varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.
2) Matjet për konsumin e energjisë dhe performancën janë bazuar mbi metodat në EN 60312-1
dhe EN 60704.
Serija VCJG****
Uporabniški priročnik
za sesalnik
✻ Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila.
✻ Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
slovenščina
Varnostne informacije
VARNOSTNE INFORMACIJE
• Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
OPOZORILO
OPOZORILO
• Ker so ta navodila namenjena različnim modelom, so značilnosti vašega sesalnika morda
drugačne od tistih v tem priročniku.
SIMBOLA ZA OPOZORILO/PREVIDNO
OPOZORILO
PREVIDNO
Označuje nevarnost smrtnih ali hudih poškodb.
Označuje nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.
DRUGI UPORABLJENI SIMBOLI
Označuje nekaj, česar NE smete storiti.
Označuje nekaj, kar morate upoštevati.
Označuje, da morate napajalni vtič izklopiti iz vtičnice.
OPOZORILO
• Sesalnik je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
Sesalnika ne uporabljate za čiščenje gradbenih odpadkov in ostankov ali tonerja
laserskega tiskalnika.
Filtre ohranjajte čiste, da preprečite nabiranje drobnega prahu.
Suha čistilna sredstva za preproge ali osvežilnike, praške in droben prah, npr. moko,
sesajte samo v zelo majhnih količinah.
Ko posesate posodo za prah in filtre, jih vedno očistite.
Sesalnika ne uporabljajte, če ste odstranili filtre ali posodo za prah.
Ne uporabljate obrabljenih, deformiranih ali poškodovanih filtrov.
Filtre vedno namestite v ustrezen položaj, kot je prikazano v tem priročniku.
Če teh zahtev ne upoštevate, lahko pride do poškodbe notranjih delov.
V tem primeru garancija ni veljavna. Mikro-filtra po pranju nikoli ne zvijte.
S tem lahko spremenite obliko filtra ali ga poškodujete.
Če filter spremeni obliko ali se poškoduje, ga zamenjajte. (V motor lahko vstopijo prah ali
delci.)
Filter ustrezno vstavite, da med njim in pokrovom filtra ni razmaka (v motor lahko vstopijo
prah ali delci).
02_ Varnostne informacije
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
•Pozorno preberite vsa navodila. Preden vklopite sesalnik,
se prepričajte, da je napetost električnega napajanja enaka
napetosti na ploščici s podatki na spodnji strani sesalnika.
•OPOZORILO: Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje mokrih
preprog ali tal.
Ne uporabljajte ga za vsesavanje vode.
•Če kateri koli aparat uporablja otrok ali se uporablja v otrokovi
bližini, je potreben skrben nadzor. Sesalnika ni dovoljeno
uporabljati za igranje. Vklopljenega sesalnika nikoli ne pustite
nenadzorovanega. Sesalnik uporabljajte samo skladno z
njegovim namenom, kot je opisano v teh navodilih.
•Sesalnika ne uporabljajte brez vrečke za prah.
Vrečko za prah zamenjajte, preden je polna, da zagotovite
optimalno učinkovitost.
•Sesalnika ne uporabljajte za sesanje vžigalic, vročega pepela ali
cigaretnih ogorkov. Sesalnika ne hranite v bližini peči ali drugih
virov toplote. Toplota lahko poškoduje in razbarva plastične dele
naprave.
•Izogibajte se vsesavanju trdih, ostrih predmetov, saj lahko
poškodujejo dele sesalnika. Ne stojte na sklopu cevi. Ne
naslanjajte se na cev. Ne blokirajte sesalne ali izpušne odprtine.
•Sesalnik najprej izklopite na ohišju, šele nato ga odklopite
iz električne vtičnice. Preden zamenjate vrečko ali posodo
za prah, odklopite vtič iz električne vtičnice. Da preprečite
poškodbe, pri odstranjevanju vtiča iz vtičnice vedno primite za
vtič in ne vlecite za kabel.
•Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če
poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat
uporabljati otroci, stari od osem let naprej, in osebe s fizičnimi,
senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in
znanja.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in
Varnostne informacije _03
vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.
•Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata odklopite vtič iz
vtičnice.
•Uporaba kabelskega podaljška ni priporočljiva.
•Če sesalnik ne deluje pravilno, izklopite napajanje in se
posvetujte s pooblaščenim servisnim zastopnikom.
•Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
•Sesalnika ne prenašajte tako, da ga držite za cev.
Uporabite držalo na ohišju sesalnika.
•Ko sesalnika ne uporabljate, ga odklopite. Preden ga odklopite,
izklopite stikalo za napajanje.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih
obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
04_ Varnostne informacije
Vsebina
SESTAVLJANJE SESALNIKA
06
UPORABA SESALNIKA
07
VZDRŽEVANJE NASTAVKOV IN
FILTRA
09
07 napajalni kabel
07 stikalo za vklop/izklop
07 upravljanje moči
09
12
13
14
14
14
15
uporaba dodatkov
vzdrževanje nastavkov za čiščenje tal
indikator za preverjanje filtra
zamenjava vrečke za prah
čiščenje vhodnega filtra
čiščenje izhodnega filtra
menjava baterij (izbirno)
ODPRAVLJANJE TEŽAV
16
Vsebina _05
Sestavljanje sesalnika
MOŽNOST
• Funkcije se lahko razlikujejo glede na model.
• Za shranjevanje vstavite talni nastavek v
nosilec.
06_ Sestavljanje sesalnika
Uporaba sesalnika
NAPAJALNI KABEL
STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
UPRAVLJANJE MOČI
Daljinsko upravljanje (IZBIRNO)
- CEV
1. Sesalnik – ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
Za vklop sesalnika pritisnite gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
Za izklop sesalnika znova pritisnite gumb.
2. Sesalnik – MIN/MID (NAJMANJ/SREDNJE)
Za sesanje z majhno močjo (za sesanje zaves itd.) pritisnite gumb
MIN/MID (NAJMANJ/SREDNJE).
Za preklop sesalnika v način MID (SREDNJE) znova pritisnite
gumb.
3. Uporaba pri največji moči (MAX)
Če želite sesati z največjo močjo, pritisnite gumb MAX (NAJVEČ).
Oddajnik
UPRAVLJANJE NA
ROČAJU
[Sesalnik se upravlja z infrardečimi signali.]
Uporaba sesalnika _07
02 Uporaba sesalnika
• Pri odstranjevanju vtiča iz električne vtičnice primite za vtič in ne za kabel.
PREVIDNO
- OHIŠJE
Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da vklopite in izklopite
sesalnik.
(IZKLOP → VKLOP → IZKLOP)
2
Če daljinski upravljalnik na ročaju ne deluje, lahko sesalnik
upravljate z gumbom za VKLOP/IZKLOP na njegovem
1
ohišju.
1
Gumb za VKLOP/IZKLOP vklopi ali izklopi sesalnik.
2
Indikator za infrardeče upravljanje označuje del, ki sprejema infrardeči signal iz
upravljalnika na ročaju.
Upravljanje na ohišju (IZBIRNO)
- CEV
Če želite zmanjšati moč sesanja za čiščenje zaves, manjših
preprog in drugih občutljivih tkanin, povlecite pokrovček za zrak,
dokler odprtina ni odprta.
- OHIŠJE (SAMO UPRAVLJANJE MOČI)
Za upravljanje moči premikajte gumb za moč na spodnjem delu
desno in levo.
MIN = za občutljive tkanine, na primer mrežaste zavese.
MAX = z a trda tla in močno umazane preproge.
08_ Uporaba sesalnika
vzdrževanje nastavkov in filtra
UPORABA DODATKOV
Cev
• Da preverite, ali je teleskopska cev zamašena, jo odstranite
in nastavite na najkrajšo dolžino. To omogoča lažje
odstranjevanje umazanije, ki je zamašila cev.
Dodatki (izbirno)
• Dodatke vstavite v konec cevi ročaja.
• Izvlecite in obrnite krtačo za prah za
čiščenje občutljivih območij.
• Če želite uporabiti nastavek za čiščenje
oblazinjenega pohištva, vstavite dodatek
v konec cevi ročaja v nasprotni smeri.
vzdrževanje nastavkov in filtr _09
03 vzdrževanje nastavkov in filtra
• Dolžino teleskopske cevi prilagodite tako, da potisnete gumb
za upravljanje dolžine na sredini teleskopske cevi naprej in
nazaj.
Dodatki (izbirno)
• Krtača za pohištvo za mize, pohištvo in tla.
10_ vzdrževanje nastavkov in filtr
ČIŠČENJE FILTRA CIKLONA (opcija)
1. S filtra ciklona sprostite cev in ročaj.
03 vzdrževanje nastavkov in filtra
▼
2. Vsebnik za prah zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
ga izvlecite.
UNLOCK
▼
LOCK
①
②
3. Zavrtite v smeri odklepanja in odvrzite prah v smeti.
UNLOCK
4. Očistite ohišje filtra ciklona.
5. Z vodo očistite vsebnik za prah in rešetko.
6. Vsebnik za prah in rešetko sušite v senci, dokler nista povsem suha.
7. Rešetko in vsebnik namestite na njuni mesti.
UNLOCK
LOCK
8. Na filter ciklona ponovno namestite cev in ročaj.
▼
▼
LOCK
UNLOCK
②
①
PREVIDNO
Med čiščenjem morate uporabljati filter ciklona.
vzdrževanje nastavkov in filtr _11
vzdrževanje nastavkov in filtra
VZDRŽEVANJE NASTAVKOV ZA ČIŠČENJE TAL
Dvostopenjska krtača
• Nastavite ročico na nastavku glede na površino tal.
Čiščenje preprog
Čiščenje tal
• Če je sesalna odprtina zamašena, odstranite vso umazanijo.
Krtača za hišne ljubljenčke (možnost)
Za učinkovitejše vsesavanje dlak hišnih ljubljencev in nitk s preprog.
Pogosto sesanje las ali živalskih dlak lahko povzroči neenakomerno vrtenje zaradi njihovega kopičenja
okoli krtače. V tem primeru skrbno očistite krtačo.
12_ vzdrževanje nastavkov in filtr
Power Turbo Plus (možnost)
Za učinkovitejše vsesavanje dlak hišnih ljubljencev in nitk s preprog.
Pogosto sesanje las ali živalskih dlak lahko povzroči neenakomerno vrtenje zaradi njihovega kopičenja
okoli krtače. V tem primeru skrbno očistite krtačo.
1. Pritisnite gumb za odpiranje pokrova prozornega
ohišja, da odstranite pokrov.
3. S škarjami odstranite nečistočo, kot sta prah in lasje, ki se je nakopičila
okoli krtače.
4. Odstranite prah v ohišju krtače s krpo za prah ali nastavkom za sesanje
špranj.
5. Vstavite krtačo v vrtljivi jermen in sestavite.
6. Namestite pokrov prozornega ohišja nazaj na
prvotno mesto.
INDIKATOR ZA PREVERJANJE FILTRA
Če indikator za preverjanje filtra med sesanjem zasveti rdeče, je
treba zamenjati vrečko za prah.
Če indikator za preverjanje filtra po zamenjavi vrečke z novo še
naprej sveti rdeče, izklopite sesalnik in preverite, ali je prišlo do
zamašitve v cevi, talnem nastavku ali vhodnem/izhodnem filtru.
vzdrževanje nastavkov in filtr _13
03 vzdrževanje nastavkov in filtra
2. Odstranite krtačo iz prozornega ohišja.
vzdrževanje nastavkov in filtra
ZAMENJAVA VREČKE ZA PRAH
1
2
3
4
Vrečke za prah lahko kupite v trgovini, v kateri ste kupili sesalnik.
Če želite, lahko uporabite papirnate vrečke (mikro vrečka: VP-78M,
papirnata vrečka: VP-77).
IZBIRNO
• Za vrečko iz blaga
Če je po uporabi vrečka iz blaga polna praha, jo očistite in znova
uporabite.
IZBIRNO
ČIŠČENJE VHODNEGA FILTRA
1
2
3
4
Ne zavrzite filtra.
ČIŠČENJE IZHODNEGA FILTRA
1
2
3
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung.
14_ vzdrževanje nastavkov in filtr
MENJAVA BATERIJ (IZBIRNO)
1. Če sesalnik ne deluje, zamenjajte baterije. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
2. Uporabite dve bateriji velikosti AA.
1.
2.
3.
4.
Baterij ne razstavljajte ali znova polnite.
Baterij nikoli ne segrevajte ali mečite v ogenj.
Ne zamenjajte polov (+), (-).
Baterije zavrzite v skladu s predpisi.
VRSTA BATERIJE: velikost AA
vzdrževanje nastavkov in filtr _15
03 vzdrževanje nastavkov in filtra
OPOZORILO
odpravljanje težav
TEŽAVA
REŠITEV
Motor se ne vklopi.
• Preverite kabel, vtič in vtičnico.
• Počakajte, da se ohladi.
Moč sesanja se
postopoma zmanjšuje.
• Preverite, ali se je aparat zamašil, in odstranite morebitno umazanijo.
Kabel se ne navije v
celoti.
• Iz sesalnika povlecite dva do tri metre kabla in pritisnite gumb za
navijanje kabla.
Sesalnik ne sesa
umazanije.
• Preverite cev in jo po potrebi zamenjajte.
Nizka ali zmanjšana moč
sesanja
• Preverite filter in ga po potrebi očistite, kot je opisano v navodilih.
Toplotna zaščita:
Ta sesalnik ima poseben termostat, ki ščiti motor v primeru pregrevanja.
Če se sesalnik nenadoma izklopi, izklopite stikalo in sesalnik odklopite.
Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo. Obrnite se na usposobljenega električarja, da preprečite
nevarnost električnega udara.
Sesalnik preverite za morebitne vzroke pregrevanja, kot so polna posoda za prah, zamašena gibka cev,
cev ali zamašen filter. Če odkrijete katerega od teh pogojev, jih odpravite in počakajte vsaj 30 minut,
preden znova uporabite sesalnik. Po 30 minutah priklopite sesalnik in ga vklopite.
Če sesalnik še vedno ne deluje, se obrnite na serviserja.
Sesalnik je skladen z naslednjima direktivama.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EEC
Direktiva o nizki napetosti: 2006/95/EC
16_ odpravljanje težav
Podatkovna kartica izdelka
[Slovenščina]
Skladno z predpisoma Komisije (EU) št. 665/2013 in št. 666/2013
A Dobavitelj
B Model
Razred energetske
učinkovitosti
Letna poraba energije
D
(kWh/leto)
Razred učinkovitosti čiščenja
E
preprog
Razred učinkovitosti čiščenja
F
trdih tal
C
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG07RV VCJG07SV VCJG07VH VCJG07UH VCJG15QH VCJG15RV
A
E
28.0
52.0
C
C
A
C
G Razred izpusta prahu
A
A
H Nivo zvočne moči (dBA)
76
78
I
700
1300
Nazivna vhodna moč (W)
J Tip
Sesalnik za prah za splošno uporabo
1) Okvirna letna potrošnja energije (v kWh na leto) na osnovi 50 opravil čiščenja.
Dejanska letna poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.
2) Meritve porabe energije in delovanja temeljijo na metodah v EN 60312-1 in EN 60704.
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MACEDONIA
023 207 777
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/support
BULGARIA
ROMANIA
SLOVENIA
www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DJ68-00661E-10
Download PDF