Samsung | SC45T0 | Samsung Aspirator fara sac VCC45T0S3R/BOL, 1.3L, 850W Manual de utilizare (Vacuum Cleaner )

SC4500 SERIES
è‡xÓÒÏÛ͇˜Í‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl
✻ èÂ‰Ë ‡·ÓÚ‡ Ò Û‰‡ ÏÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËÚÂ.
✻ ч Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ Á‡ÍËÚÓ.
Bulgarian
imagine the possibilities
Å·„Ó‰‡ËÏ ‚Ë, ˜Â Á‡ÍÛÔËxÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Samsung.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:43
àçîéêåÄñàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
àçîéêåÄñàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
• èpe‰Ë ‡·ÓÚ‡ Ò Û‰‡ ÏÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˆflÎÓÚÓ ˙Í‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë „Ó
ÇçàåÄçàÖ
Á‡Ô‡ÁÂÚ Á‡ ÒÔ‡‚͇.
• àÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÓÚ̇ÒflÚ Á‡ ‡Á΢ÌË ÏÓ‰ÂÎË, Á‡ÚÓ‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚ ̇
ÇçàåÄçàÖ
‚‡¯‡Ú‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡ ÏÓÊ ÎÂÍÓ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
àáèéãáÇÄçà ëàåÇéãà áÄ ÇçàåÄçàÖ/èPEÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ÇçàåÄçàÖ
ÇçàåÄçàÖ
éÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÒÏ˙Ú ËÎË ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
éÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ËÎË Ï‡ÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË
ÑPìÉà àáèéãáÇÄçà ëàåÇéãà
éÁ̇˜‡‚‡ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ çÖ Úfl·‚‡ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ.
éÁ̇˜‡‚‡ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ.
éÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ˘ÂÔÒ· ̇ ͇·Â· ÓÚ ÍÓÌڇ͇ڇ.
ÇÄÜçà ìäÄáÄçàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
1. èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‚Ò˘ÍË Û͇Á‡ÌËfl. èÂ‰Ë ‰‡
‚Íβ˜ËÚ Û‰‡, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡ ÂÎ. ÏÂʇ Â Â‰Ì‡Í‚Ó Ò ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ‚˙ıÛ
ÂÚËÍÂÚ‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ‰‡ÌÌË ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
2. Ç çàåÄçàÖ : ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÍËÎËÏ˙Ú
ËÎË ÔÓ‰˙Ú Â ÏÓÍ˙. ç fl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡ ËÁÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡.
3. ä Ó„‡ÚÓ ÌflÍÓÈ ÂÎÂÍÚÓÛ‰ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ËÎË ·ÎËÁÓ ‰Ó ‰Âˆ‡, Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÒÚÓ„ ̇‰ÁÓ. ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ͇ÚÓ Ë„‡˜Í‡. çËÍÓ„‡ Ì ÓÒÚ‡‚flÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
‰‡ ‡·ÓÚË ·ÂÁ ̇‰ÁÓ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂ, ͇ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
4. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ·ÂÁ ÍÓÎÂÍÚÓ Á‡ Ô‡ı.
àÁÔ‡Á‚‡ÈÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò  ̇Ô˙ÎÌËÎ, Á‡
‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇÚ ̇È-‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
5. èÓÒÚ‡‚ÂÚ Íβ˜‡ ̇ ÔÓÁˈËfl “STOP” / ËÎË MIN /, ÔÂ‰Ë ‰‡
2_ àçîéêåÄñàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:43
‚Íβ˜ËÚ ˘ÂÔÒ· ‚ ÂÎ ÏÂʇ.
6. ç  ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ ÍË·ËÚÂÌË ÍΘÍË,
ÊË‚Ë ‚˙„ÎÂÌË ËÎË Û„‡ÍË ÓÚ ˆË„‡Ë. Ñ˙ÊÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‰‡Î˜
ÓÚ Ô˜ÍË ËÎË ‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÚÓÔÎË̇. ÉÓ¢Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡
‰ÂÙÓÏË‡ ËÎË Ó·ÂÁˆ‚ÂÚË Ô·ÒÚχÒÓ‚ËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ Û‰‡.
7. à Á·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÚÂ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ú‚˙‰Ë Ë ÓÒÚË
Ó·ÂÍÚË, ÔÓÌÂÊ Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
ç ÒÚ˙Ô‚‡ÈÚ ‚˙ıÛ Ï‡ÍÛ˜‡. ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÂÊÂÒÚË ‚˙ıÛ
χÍÛ˜‡. ç Á‡ÔÛ¯‚‡ÈÚ ÒÏÛ͇ÚÂÎÌËfl ËÎË ËÁÔÛÒ͇ÚÂÎÌËfl ÓÚ‚Ó.
8. àÁÍβ˜ÂÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÓÚ ·ÛÚÓ̇ ‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ È, Ô‰Ë
‰‡ fl ËÁÍβ˜ËÚ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
ÔÂ‰Ë ÒÏfl̇ ̇ ÚÓ·Ë˜Í‡Ú‡ Á‡ Ô‡ı ËÎË ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı. á‡
‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÔÓ‚‰‡, ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ͇ÚÓ
ı‚‡˘‡Ú ҇ÏËfl ˘ÂÔÒÂÎ, ‡ Ì ͇ÚÓ ‰˙Ô‡Ú ͇·Â·.
9. Т ози уред може да се използва от деца на възраст на 8
години и хора с понижени физически, сензорни или умствени
възможности, или от хора без опит и познания, ако те бъдат
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда
по безопасен начин, и разбират рисковете от използването.
10. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не
трябва да се извършват от деца без наблюдение.
11. ç Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Û‰˙ÎÊËÚÂÎ Á‡ ͇·Â·.
12. Ä ÍÓ ‚‡¯‡Ú‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë Ò ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡ÈÚÂ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁ.
13. ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰ÏÂÌÂÌ
ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ÓÚ Ì„ӂ ÒÂ‚ËÁÂÌ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ, ËÎË ÓÚ ÎˈÂ
Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËfl, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ‚Òfl͇͂‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
14. ç
 ÔÂ̇ÒflÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ͇ÚÓ fl ‰˙ÊËÚ Á‡
χÍÛ˜‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰˙Ê͇ڇ ‚˙ıÛ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
àçîéêåÄñàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:43
ëöÑöêÜÄçàÖ
ëÉãéÅüÇÄçÖ çÄ
èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
05
êÄÅéíÄ ë èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
06
èéÑÑêöÜäÄ çÄ
èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à
îàãíöêÄ
08
05ëÉãéÅüÇÄçÖ çÄ
èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
06 Åìíéç áÄ Çäã./àáäã.
06 áÄïêÄçÇÄô äÄÅÖã
07 êÖÉìãÄíéê çÄ åéôçéëííÄ
08àáèéãáÇÄçÖ çÄ
èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ
09èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàëíÄÇäàíÖ
áÄ èéóàëíÇÄçÖ çÄ èéÑ
10 à
áèêÄáÇÄçÖ çÄ äéãÖäíéêÄ
áÄ èêÄï
11 äéÉÄ ëÖ èéóàëíÇÄ îàãíöêÄ
áÄ èêÄï
12 èéóàëíÇÄçÖ çÄ îàãíöêÄ áÄ
èêÄï
13 èéóàëíÇÄçÖ çÄ àáïéÑçàü
îàãíöê
éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ èêéÅãÖåà
14
4_ ëöÑöêÜÄçàÖ
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:43
ëÉãéÅüÇÄçÖ çÄ èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
éèñàü
01 ëÉãéÅüÇÄçÖ çÄ èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
éèñàü
• åÓÎfl Ì ̇ÚËÒ͇ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ‚˙ıÛ
‰˙Ê͇ڇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı,
ÍÓ„‡ÚÓ ÌÓÒËÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
• èË ÔË·Ë‡Ì ԇÍË‡ÈÚÂ
̇Í‡ÈÌË͇ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓ‰.
ëÉãéÅüÇÄçÖ çÄ èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:43
êÄÅéíÄ ë èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
Åìíéç áÄ Çäã./àáäã.
1) íàè ë ìèêÄÇãÖçàÖ Çöêïì
äéêèìëÄ
ÇçàåÄçàÖ
2) íàè ë Çäã./ àáäã.
• äÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜‚‡Ú ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,
ı‚‡˘‡ÈÚ ҇ÏËfl Ì„Ó, ‡ Ì ‰˙Ô‡ÈÚ ͇·Â·.
áÄïêÄçÇÄô äÄÅÖã
6_ êÄÅéíÄ ë èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:43
êÖÉìãÄíéê çÄ åéôçéëííÄ
1) ëÄåé áÄ íàèÄ ë ìèêÄÇãÖçàÖ ë
èãöáÉÄó (ÓÔˆËfl)
02 êÄÅéíÄ ë èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
• è
ãöáçÖíÖ Ñé èéãéÜÖçàÖ STOP
è‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡
(ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ)
• èãöáçÖíÖ çÄèêÖÑ Ñé MAX
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì Ò ۂÂ΢‡‚‡
Ô·‚ÌÓ ‰Ó χÍÒËÏÛÏ.
2) íàè ë ìèêÄÇãÖçàÖ Çöêïì äéêèìëÄ /
íàè Çäã. / àáäã.
- åÄêäìó
á
‡ ‰‡ Ò ̇χÎË Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ÔË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Á‡‚ÂÒË, χÎÍË ÍËÎËϘÂÚ‡ Ë
‰Û„Ë ÎÂÍË Ú˙͇ÌË, ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ͇ԇ˜Í‡Ú‡,
‰Ó͇ÚÓ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ÓÚ‚Ó‡.
- äéêèìë (ëÄåé áÄ íàèÄ ë ìèêÄÇãÖçàÖ
MIN = ᇠ‰ÂÎË͇ÚÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ̇Ô.
‰‡ÌÚÂÎÂÌË Á‡‚ÂÒË.
MAX = ᇠڂ˙‰Ë ÔÓ‰Ó‚Â Ë ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË
ÍËÎËÏË.
êÄÅéíÄ ë èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:43
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
àáèéãáÇÄçÖ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ
PIPE (éèñàü)
• ê„ÛÎË‡ÈÚ ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ
Ú˙·‡ ˜ÂÁ ÔÎ˙Á„‡Ì ̇Á‡‰ Ë Ì‡Ô‰ ̇
·ÛÚÓ̇ Á‡ „ÛÎË‡Ì ̇ ‰˙ÎÊË̇ڇ ‚ Ò‰‡Ú‡
̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ Ú˙·‡.
• ᇠ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ Á‡ Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ, ÓÚ‰ÂÎÂÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ Ú˙·‡ Ë fl ÒÍ˙ÒÂÚÂ. íÓ‚‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇
ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ú Ú˙·‡Ú‡.
ACCESSORY (éèñàü)
• óÂÚ͇ Á‡ Ô‡ı : Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ï·ÂÎË,
ÔÓÎˈË,ÍÌË„Ë Ë Ú. Ì.
• àÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓˆÂÔË: Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
‡‰Ë‡ÚÓË, ÔÓˆÂÔË,˙„ÎË, ÏÂÊ‰Û ‚˙Á„·‚ÌËˆË Ì‡
‰Ë‚‡Ì.
8_ èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:43
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàëíÄÇäàíÖ áÄ
2-STEP BRUSH (éèñàü)
• ê„ÛÎË‡ÈÚÂ Ò ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ ‚ıÓ‰ÌËfl ÓÚ‚Ó
ÒÔÓ‰ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓ‰‡.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓ‰
PET BRUSH (éèñàü)
ᇠÔÓ‰Ó·ÂÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÁË̇ ÓÚ ‰Óχ¯ÌË Î˛·ËÏˆË Ë ‚·Í̇ ÔÓ ÍËÎËχ.
óÂÒÚÓÚÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÒÏË ËÎË ÍÓÁË̇ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÓÚÒ··‚‡Ì ̇ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ
ÔÓ‡‰Ë Á‡ÔÎËÚ‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÍÓÎÓ ·‡‡·‡Ì‡. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ
·‡‡·‡Ì‡.
03 èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍËÎËÏ
• ÄÍÓ ‚ıÓ‰ÌËflÚ ÓÚ‚Ó Â
Á‡‰˙ÒÚÂÌ, ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
ÓÚ ÌÂ„Ó ‚Ò˘ÍË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
BLANKET BRUSH (éèñàü)
ÄÍÓ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚ͇ڇ  Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ÚÛ·Ë̇ڇ
ÓÚ Ò˙·‡ÎËÚ Ò ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ᇠÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ÔÓ‰Ó‚Â ËÎË ÍËÎËÏË ÓÚ Ô‡ı ËÎË ÍÓÁË̇ ̇
‰Óχ¯ÌË ÊË‚ÓÚÌË
èÓ˜ËÒÚÂÚ ‰Ó· ‚ÒÏÛ͇ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ, ‡ÍÓ Â Á‡ÔÛ¯ÂÌÓ.
ÄÍÓ ‚ÒÏÛ͇ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÚ‚ÂÒÚË  Á‡ÔÛ¯ÂÌÓ,
Á‡‚˙ÚÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
(éÚÍβ˜‚‡ÌÂ) Ë ÔÓ˜ËÒÚÂÚ Ò˙·‡ÎËÚ Ò ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
UNLOCK
ëΉ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ̇˜ËÌ
͇ԇ͇ ‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ ˜ÂÚ͇ڇ Ë „Ó Á‡Ú‚ÓÂÚÂ. ëΉ
Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ͇ԇ͇, Á‡‚˙ÚÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK (á‡Íβ˜‚‡ÌÂ)
ÇÌËχÌËÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ڇÁË ˜ÂÚ͇ Ò‡ÏÓ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Á‡‚Ë‚ÍË Ë Ó‰Â‡Î‡.
èË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ˜ÂÚ͇ڇ ·˙‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË ‰‡ Ì Ò ÔÓ‚‰Ë.
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:43
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
àáèêÄáÇÄçÖ çÄ äéãÖäíéêÄ áÄ èêÄï
1
2
3
ôÓÏ Ô‡ı˙Ú ‰ÓÒÚË„Ì ‰Ó Á͇̇
"Ô˙ÎÌÓ” ËÎË Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ
Á‡·ÂÎÂÊËÏÓ ÓÚÒ··ÌÂ,
àÁ‚‡‰ÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı, 낇ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇
ËÁÔ‡ÁÌÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı. ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇.
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
4
5
àÁı‚˙ÎÂÚ Ô‡ı‡ ‚
ÍÓÙ‡Ú‡ Á‡ ÒÏÂÚ.
á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
6
èÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚͇‡ÈÚÂ
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı ‚ ÍÓÔÛÒ‡ ̇
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ë „Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ,
‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
- àÁÔ‡ÁÌÂÚ „Ó ‚ ̇ÈÎÓÌÓ‚‡
ÚÓ·Ë˜Í‡
( ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ÔË ‡ÒÚχÚˈË/
ÒÚ‡‰‡˘Ë ÓÚ ‡ÎÂ„Ëfl)
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ·ÍÌÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Ò˙Ò ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡.
10_ èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:44
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
äéÉÄ ëÖ èéóàëíÇÄ îàãíöêÄ áÄ èêÄï
ìÒËÎÂÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‰Ó ‘MAX’
ìèêÄÇãÖçàÖ Çöêïì
ÑêöÜäÄíÄ
ÄÍÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡·ÂÎÂÊËÏÓ Â ÓÚÒ··Ì‡ÎÓ ÔË
ÔÓ‚‰Ë„Ì‡Ú ÓÚ‚Ó ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ ̇ 10 ÒÏ Ì‡‰ ‡‚ÂÌ
ÔÓ‰, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ „Ó.
03 èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
- ÄÍÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡·ÂÎÂÊËÏÓ ÓÚÒ··Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÔÓ‚ÂÂÚÂ
ÙËÎÚ˙‡ Á‡ Ô‡ı, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ÄÍÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ·˙‰Â Ò··Ó, ËÁÔ‡ÁÌÂÚ ÙËÎÚ˙‡ Á‡ Ô‡ı,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒΉ̇ڇ ËβÒÚ‡ˆËfl.
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:44
èéóàëíÇÄçÖ çÄ îàãíöêÄ áÄ èêÄï
1. 낇ÎÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı Ë ÙËÎÚ˙‡ Á‡
Ô‡ı, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
2. àÁ‚‡‰ÂÚ ‰Û̇ÔÂ̇ Ë ÙËÎÚ˙‡ Á‡ Ô‡ı ÓÚ
‰˙ʇÚÂÎfl ̇ ÙËÎÚ˙‡.
3. àÁÔÂÂÚ ‰Û̇ÔÂ̇ Ë ËÁÏËÈÚ ÙËÎÚ˙‡ Á‡ Ô‡ı Ò
‚Ó‰‡.
4. éÒÚ‡‚ÂÚ ‰Û̇ÔÂ̇ Ë ÙËÎÚ˙‡ ‰‡ ËÁÒ˙ıÌ‡Ú Ì‡
ÒflÌ͇ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ôӂ˜ ÓÚ 12 ˜‡Ò‡.
5. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰Û̇ÔÂ̇ Ë ÙËÎÚ˙‡ Á‡ Ô‡ı ‚ ‰˙ʇÚÂÎfl
̇ ÙËÎÚ˙‡.
6. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ҄ÎÓ·ÂÌËfl ÙËÎÚ˙ Á‡ Ô‡ı ‚
„·‚ÌËfl ÍÓÔÛÒ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÙËÎÚ˙˙Ú Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ËÁÒ˙ı̇Î, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
éÒÚ‡‚ÂÚ „Ó ‰‡ Ò˙ıÌ 12 ˜‡Ò‡.
12_ èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:44
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
èéóàëíÇÄçÖ çÄ àáïéÑçàü îàãíöê
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚ‚‡fl˘‡Ú‡ ÒÂ
˜‡ÒÚ ÓÚÁ‡‰ ̇ „·‚ÌËfl ÍÓÔÛÒ,
Á‡ ‰‡ fl Ò‚‡ÎËÚÂ.
àÁ‚‡‰ÂÚÂ Ë ÒÏÂÌÂÚ Á‡‰˙ÒÚÂÌËfl
ËÁıÓ‰ÂÌ ÙËÎÚ˙.
éèñàü
ëÏÂÌflÂÏË ÙËÎÚË ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒË Á‡ÍÛÔËÚ ÓÚ
ÏÂÒÚÌËfl ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ̇ Samsung.
ÇçàåÄçàÖ
03 èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ
éèñàü – åàäêéîàãíöê
Тази прахосмукачка е само за домашна употреба.
Не използвайте тази прахосмукачка за почистване на отломки
и развалини на сгради или тонер от лазерен принтер. Редовно
поддържайте филтрите чисти, за да предотвратите натрупването на
фин прах в тях. Сухи почистващи препарати или освежители за килим,
пудри и фин прах трябва да се прахосмучат само в много малки
количества. Винаги почиствайте торбичката за прах и филтрите след
прахосмучене на такива неща.
Не използвайте тази прахосмукачка с извадени филтри или торбичка за
прах. Не използвайте износени, деформирани или повредени филтри.
Винаги монтирайте филтрите в правилната позиция, както е показано в
това ръководство. Неспазването на тези изисквания може да повреди
вътрешните части и да обезсили гаранцията ви.
Никога не огъвайте микрофилтъра след изпиране.
Това може да го деформира или повреди.
Ако филтърът се деформира или повреди, го заменете (това може да
доведе до навлизане на прах и остатъци в мотора).
Поставете правилно филтъра без разстояние между филтъра и капака
(това може да доведе до навлизане на прах и остатъци в мотора).
èéÑÑêöÜäÄ çÄ èêàçÄÑãÖÜçéëíàíÖ à îàãíöêÄ _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:44
éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ èêéÅãÖåà
èêéÅãÖ
êÖòÖHNE
åÓÚÓ˙Ú Ì ÒÚ‡ÚË‡
• èÓ‚ÂÂÚ ͇·Â·, ˘ÂÔÒ· Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• éÒÚ‡‚ÂÚ fl ‰‡ ËÁÒÚËÌÂ.
ëË·ڇ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
̇χÎfl‚‡.
• èÓ‚ÂÂÚ Á‡ Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ Ë „Ó
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ.
䇷ÂÎ˙Ú Ì Ò ̇‚Ë‚‡ ‰ÓÍ‡È.
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ 2-3 Ï Í‡·ÂÎ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‚Ë‚‡Ì ̇ ͇·Â·.
è‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ì ÔÓ˜ËÒÚ‚‡.
• èÓ‚ÂÂÚ χÍÛ˜‡ Ë „Ó ÒÏÂÌÂÚÂ, ‡ÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
ë··Ó ËÎË ÓÚÒ··‚‡˘Ó Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ.
• èÓ‚ÂÂÚ ÙËÎÚ˙‡ Ë ‡ÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, „Ó ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËËÚÂ.
èpe„pfl‚‡Ìe ̇ ÍÓpÔÛÒ‡
• åÓÎfl ÔÓ‚ÂÂÚÂ ÙËÎÚËÚÂ.
ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ „Ë,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡ ‚
Û͇Á‡ÌËflÚ‡.
àÁÔp‡Á‚‡Ìe ̇ cÚ‡Ú˘ÌÓ
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó
• åÓÎfl ̇χÎÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ.
Термопредпазител:
Тази прахосмукачка има специален термостат, който предпазва мотора от
прегряване.
Ако прахосмукачката внезапно се изключи, изключете превключвателя и извадете
захранващия кабел на прахосмукачката от контакта.
Уверете се, че в контакта има електрозахранване.
За да избегнете риска от токов удар, се свържете с квалифициран техник.
Проверете прахосмукачката за евентуални източници на прегряване, например
пълен резервоар за прах, блокиран маркуч или тръба или запушен филтър. Ако се
установи някое от тези, отстранете проблема и изчакайте поне 30 минути, преди
да използвате прахосмукачката. След периода от 30 минути, включете обратно
захранващия кабел на прахосмукачката и включете превключвателя.
Ако прахосмукачката не се включи, се свържете със сервизен техник.
í‡ÁË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò ÒΉÌÓÚÓ
EMC ‰ËÂÍÚË‚‡ : 2004/108/EEC
ÑËÂÍÚË‚‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË : 2006/95/EC
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните
за продукта нормативни задължения, напр.
REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
14_ éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ èêéÅãÖåà
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:44
Продуктова спецификация
[Български]
В съответствие с Регламент № 665/2013 и № 666/2013 на Комисията (ЕО)
A Дистрибутор
B Модел
C Клас енергийна ефективност
D Годишна консумация на енергия (kWh/г)
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
34.0
E
Клас производителност за почистване на
килими
D
F
Клас производителност за почистване на
твърди подове
A
G Клас реемисия на прах
F
H Ниво на звуково налягане (dBA)
80
I
Номинална входяща мощност (W)
J Вид
750
Прахосмукачка за обща употреба
1) Референтна годишна консумация на енергия (кВч на година), на базата на
50 задачи за чистене. Реалната годишна консумация на енергия ще зависи
от това как се използва уредът.
2) Измерванията на консумираната мощност и производителността се
основават на методите, постановени в EN 60312-1 и EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:44
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:44
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇
ÛÔ‡ÚÒÚ‚Ó Á‡ ÛÔÓÚ·‡
✻Ç
ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡¿Ú „Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰ ‰‡ ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡
‡·ÓÚËÚÂ ÒÓ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
✻ ë ÍÓËÒÚË Ò‡ÏÓ ‚Ó Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÒÚÓËË.
Makedonian
imagine the possibilities
ÇË ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ¯ÚÓ ÍÛÔË‚Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ ̇ Samsung.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:44
ÅÖáÅÖÑéëçà àçîéêåÄñàà
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
• Пред да ракувате со апаратот, прочитајте го упатството внимателно и
чувајте го за в о иднина.
• Бидејќи следните упатства за ракување п окриваат разни модели,
карактеристиките на вашата правосмукалка може да се разл ични од опишаните.
СИМБОЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРЕТП АЗЛИВОСТ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
Укажува на постоење на опасност од смрт или тешки повреди.
ÇçàåÄçàÖ
Укажува дека постои ризик за повреда или материјална штета.
ДРУГИ СИМБОЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ
Покажува нешто што НЕ СМЕЕТЕ да го пр авите.
Покажува нешто што мора да го почитувате.
Укажува дека мора да го откачите кабелот од штекер.
ÇÄÜçà ÅÖáÅÖÑçéëçà åÖêäà
1. ÇÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡¿Ú „Ó ˆÂÎÓÚÓ ÛÔ‡ÚÒÚ‚Ó. è‰
‚ÍÎÛ˜Û‚‡øÂÚÓ, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì‡ÔÓÌÓÚ Ì‡ LJ¯‡Ú‡
ÂÎÂÍÚ˘̇ ÏÂʇ  ËÒÚ Í‡ÍÓ ÓÌÓ¿ ̇Á̇˜ÂÌ Ì‡ ÔÎӘ͇ڇ Ó‰
‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
2. è êÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ : ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÍÓ„‡
ÚÂÔËıÓÚ ËÎË ÔÓ‰ÓÚ Ò ÏÓÍË. ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Á‡ ÒÏÛ͇ø ‚Ó‰‡.
3. ŠˉÂÚ ÏÌÓ„Û ‚ÌËχÚÂÎÌË ÔË ÍÓËÒÚÂøÂÚÓ Ì‡ ÍÓ¿ ·ËÎÓ ‡Ô‡‡Ú
ÔÓÍ‡¿ ËÎË ·ÎËÁÛ ‰Âˆ‡. ç ‰ÓÁ‚ÓÎÛ‚‡¿Ú Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‰‡
Ò ÍÓËÒÚË Í‡ÍÓ Ë„‡˜Í‡. ç ‰ÓÁ‚ÓÎÛ‚‡¿Ú Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‰‡
ÓÒڇ̠‚ÍÎÛ˜Â̇, ‡ ·ÂÁ ̇‰ÁÓ. äÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
Ò‡ÏÓ Á‡ Ì¿ÁË̇ڇ ̇ÏÂ̇, ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â ÓÔ˯‡ÌÓ ‚Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ.
4. ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ·ÂÁ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚.
ᇠ̇¿„ÓÎÂχ ÂÙË͇ÒÌÓÒÚ, Ô‡ÁÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Ô‰ ‰‡ Ò ̇ÔÓÎÌË ‰ÓÍ‡¿.
5. èÓÒÚ‡‚Ú „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁ˘˿‡Ú‡ “STOP” / ËÎË MIN /, Ô‰
2_ ÅÖáÅÖÑéëçà àçîéêåÄñàà
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:44
‰‡ „Ó ‚ÍÎÛ˜ËÚ ‡Ô‡‡ÚÓÚ ‚Ó ÒÚÛ¿‡.
6. ç  ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ÒÓ·Ë‡ø ˜ÍÓ˜Ëø‡,
ÚÓÔÓÎ ÔÂÔÂÎ ËÎË ÓÚÔÛ¯ÓˆË. óÛ‚‡¿Ú ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‰‡ÎÂÍÛ
Ó‰ ¯ÔÓÂÚË Ë ‰Û„Ë ËÁ‚ÓË Ì‡ ÚÓÔÎË̇. íÓÔÎË̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ „Ë
ËÁÓ·ÎË˜Ë Ë Ó·ÂÁ·ÓË Ô·ÒÚ˘ÌËÚ ‰ÂÎÓ‚Ë Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
7. é
‰·Â„ÌÛ‚‡¿Ú ÒÓ·Ë‡ø ڂ‰Ë Ë ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË ÒÓ
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ, ÚË ÏÓÊ ‰‡ „Ë Ó¯ÚÂÚ‡Ú ‰ÂÎÓ‚ËÚ ̇
‡Ô‡‡ÚÓÚ. ç „‡ÁÂÚ „Ó ÒÓÒÚ‡‚ÓÚ ÒÓ ˆ‚ÓÚÓ. ç ÒÚ‡‚‡¿Ú ÚÂÊË̇
‚Á ˆ‚ÓÚÓ. ç ·ÎÓÍË‡¿Ú „Ó ‚ÎÂÁÌËÓÚ ËÎË ËÁÎÂÁÌËÓÚ ÓÚ‚Ó.
8. àÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ó‰ Íی˯ÚÂÚÓ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÓÚ
Ô‰ ‰‡ „Ó ËÁ‚‡‰ËÚ ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ó‰ ¯ÚÂÍÂÓÚ. àÁ‚‡‰ÂÚÂ
„Ó ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ó‰ ¯ÚÂÍÂÓÚ Ô‰ ‰‡ ¿‡ ÏÂÌÛ‚‡ÚÂ
‚Œ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚. ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ӯÚÂÚÛ‚‡ø‡, ‚‡‰ÂÚÂ
„Ó ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ù‡Œ‡¿ŒË „Ó Ì„Ó, ‡ Ì ‚Θ¿ŒË „Ó Í‡·ÂÎÓÚ.
9. Овој уред можат да го користат деца на возраст од 8 или
повеќе години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или, пак, недоволно искусни или обучени
лица, доколку бидат надгледувани или им се даваат инструкции
во врска со користење на уредот на безбеден начин и доколку
ги разберат опасностите кои можат да произлезат.
10. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и
одржувањето не смеат да го вршат деца без надзор.
11. ç Ò ÔÂÔÓ‡˜Û‚‡ ÍÓËÒÚÂø ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ Í‡·ÂÎ.
12. ÄÍÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ, ËÒÍÎÛ˜ÂÚ „Ó
̇ÔÓ¿Û‚‡øÂÚÓ Ë ÔÓÒÓ‚ÂÚÛ‚‡¿Ú Ò ÒÓ Ó‚Î‡ÒÚÂÌ ÒÂ‚ËÒÂ.
13. ÄÍÓ Í‡·ÂÎÓÚ Â Ó¯ÚÂÚÂÌ, ÏÓ‡ ‰‡ Ò Á‡ÏÂÌË Ó‰ ÒÚ‡Ì‡ ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÓÚ, Ì„ӂ ÒÂ‚ËÒÂ ËÎË Ò΢ÌÓ Í‚‡ÎËÙËÍÛ‚‡ÌÓ
Îˈ Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì‡Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
14. ç ÌÓÒÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‰Ê¿ŒË „Ó ˆ‚ÓÚÓ.
äÓËÒÚÂÚ ¿‡ ‡˜Í‡Ú‡ ̇ Íی˯ÚÂÚÓ.
ÅÖáÅÖÑéëçà àçîéêåÄñàà _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:44
ëéÑêÜàçÄ
ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ
èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
05ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ
èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
êÄäìÇÄæÖ ëé
èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
06 èêÖäàçìÇÄó
06 äÄÅÖã áÄ ëíêì∑Ä
07 äéåÄçÑÄ áÄ åéÕçéëíÄ
05
06
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à
îàãíêàíÖ
08
08 äOPàCíÖºÖ çÄ ÑéÑÄíéñàíÖ
09 é
ÑêÜìÇÄºÖ çÄ ÄãÄíäàíÖ áÄ èéÑ
10 èêÄáçÖæÖ çÄ äÄçíàóäÄíÄ áÄ
èêÄÇ
11 äéÉÄ íêÖÅÄ ÑÄ ëÖ óàëíà
ëéÅàêÄóéí çÄ èêÄÇ
12 óàëíÖæÖ çÄ ëéÅàêÄóéí çÄ
èêÄÇ
13 óàëíÖæÖ çÄ àáãÖáçàéí
îàãíÖê
êÖôÄÇÄºÖ çÄ èêéÅãÖåàíÖ
14
4_ ëéÑêÜàçÄ
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:44
ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
éèñà∑Ä
01 ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
éèñà∑Ä
• ç ÔËÚËÒ͇¿Ú „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡
‡˜Í‡Ú‡ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
ÍÓ„‡ „Ó ÌÓÒËÚ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ᇠ˜Û‚‡øÂ, Á‡Í‡˜ÂÚ „Ó ÔÓ‰ÌËÓÚ
˜ËÒÚ‡˜.
ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:44
êÄäìÇÄæÖ ëé èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
èêÖäàçìÇÄó
1) íàè ëé äéåÄçÑà çÄ
äìÕàòíÖíé
ÇçàåÄçàÖ
2) íàè ëé èêÖäàçìÇÄó
• äÓ„‡ „Ó ‚‡‰ËÚ ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ó‰ ¯ÚÂÍÂ, Ù‡ÚÂÚ „Ó
ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ, Ì ͇·ÂÎÓÚ.
äÄÅÖã áÄ ëíêì∑Ä
6_ êÄäìÇÄæÖ ëé èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:44
äéåÄçÑÄ áÄ åéÕçéëíÄ
1) íàè ëé ãàáÉÄóäà èêÖäàçìÇÄó
(éÔˆËÓ̇ÎÌÓ)
02 êÄäìÇÄæÖ ëé èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
• ãàáÉÄæÖ Çé èéãéÜÅÄíÄ áÄ ëéèàêÄæÖ
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ò ËÒÍÎÛ˜Û‚‡ (Ô‡ÒË‚ÂÌ ÂÊËÏ)
• ãàáÉÄæÖ çÄçÄèêÖÑ Ñé åÄäëàåìå
Suction capacity increases smoothly up to maximum.
ëÏÛ͇øÂÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÓ Ò Á‡ÒËÎÛ‚‡ ‰Ó χÍÒËÏÛÏ.
2) íàè ëé äéåÄçÑÄ çÄ äìÕàòíÖíé / íàè
ëé èêÖäàçìÇÄó
- ñêÖÇé
ᇠ‰‡ Ò ̇χÎË ÒÏÛ͇øÂÚÓ ÔË ˜ËÒÚÂøÂÚÓ
‰‡ÔÂËË, ÚÂÔËı˜Ëø‡ Ë ‰Û„Ë ÎÂÒÌË Ú͇ÂÌËÌË,
ÔӂΘÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı ‰Ó‰Â͇ Ì ÒÂ
ÓÚ‚ÓË ‰ÛÔ͇ڇ.
- äìÕàòíÖ
(ëÄåé äÄ∑ íàèéí ëé äéåÄçÑà çÄ
äìÕàòíÖíé)
MIN = á
‡ ÌÂÊÌË ÔÓ‚¯ËÌË, ̇ Ô. ÏÂÊÂÒÚË
Á‡‚ÂÒË.
MAX = ᇠڂ‰Ë ÔÓ‰Ó‚Ë Ë ÏÌÓ„Û ‚‡Î͇ÌË ÚÂÔËÒË.
êÄäìÇÄæÖ ëé èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:44
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
äOPàëíÖºÖ çÄ ÑéÑÄíéñàíÖ
PIPE (éèñà∑Ä)
• ê„ÛÎË‡¿Ú ¿‡ ‰ÓÎÊË̇ڇ ̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ڇ
ˆÂ‚͇ ÎËÁ„‡¿ŒË „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚Û‚‡ø ÒÓ
‰ÓÎÊË̇ڇ ̇ Ò‰Ë̇ڇ ̇ ˆÂ‚͇ڇ ̇Ô‰̇Á‡‰.
• ᇠ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ Ì  Á‡Ú̇ڇ, ÓÚ͇˜ÂÚ ¿‡
ÚÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ڇ ˆÂ‚͇ Ó‰ ‡Ô‡‡ÚÓÚ Ë ÒÚ‡‚ÂÚÂ
¿‡ ̇ ̇¿Í‡ÚÍÓ. í‡Í‡ ÔÓÎÂÒÌÓ Ò ‚‡‰Ë
̘ËÒÚÓÚË¿‡Ú‡ ¯ÚÓ ¿‡ Á‡ÚÌÛ‚‡ ˆÂ‚͇ڇ.
ACCESSORY (éèñà∑Ä)
• óÂÚ͇ Á‡ ˜ËÒÚÂø Ô‡¯Ë̇ Ó‰ Ï·ÂÎ, ÔÓÎˈË,
ÍÌË„Ë Ë ÒÎ.
• ÑÓ‰‡ÚÓÍ Á‡ ‚‰Î‡·Ì‡ÚËÌË Á‡ ‡‰Ë¿‡ÚÓË,
‚‰Î‡·Ì‡ÚËÌË, ‡„ÎË Ë ÏÂØÛ ÔÂÌ˘Ëø‡.
8_ éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:44
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ ÄãÄíäàíÖ áÄ èéÑ
2-STEP BRUSH (éèñà∑Ä)
• ç‡ÏÂÒÚÂÚ „Ó ÎÓÒÚÓÚ Ì‡ ÓÚ‚ÓÓÚ ÒÓÓ‰‚ÂÚÌÓ Ì‡
ÔӉ̇ڇ ÔÓ‚¯Ë̇.
óËÒÚÂøÂ ÔÓ‰Ó‚Ë
PET BRUSH (éèñà∑Ä)
ᇠÔÓ‰Ó·Ó ÒÓ·Ë‡ºÂ ‚·Í̇ Ó‰ ‰Óχ¯ÌË „‡ÎÂÌ˘˺‡ Ë ‰y„Ë ‚·Í̇ Ó‰
ÚÂÔËÒËÚ óÂÒÚÓÚÓ ÒÏy͇ºÂ ‚·Í̇ ËÎË ÍÁÌÓ Ó‰ ÊË‚ÓÚÌË ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇
Óԇ؇ºÂ ̇ ·Ó¿ÓÚ Ì‡ ‚ÚÂÊËÚ ÔÓ‡‰Ë ̘ËÒÚÓÚËËÚ Á‡ÔÎÂÚ͇ÌË ÓÍÓÎy
·‡‡·‡ÌÓÚ. ÇÓ ÚÓ¿ ÒÎy˜‡¿,ËÒ˜ËÒÚÂÚ „Ó ·‡‡·‡ÌÓÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ.
03 éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
óËÒÚÂøÂ ÚÂÔËÒË
• ñÂÎÓÒÌÓ ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
„Ë Ì˜ËÒÚÓÚËËÚ ‡ÍÓ
ÓÚ‚ÓÓÚ Â ·ÎÓÍË‡Ì.
BLANKET BRUSH (éèñà∑Ä)
ᇘÂÔÛ‚‡øÂÚÓ ÔÂ˜Ë ‚Ó ÓÚ‡ˆË¿‡Ú‡, ‚Ó ÚÓ¿ ÒÎÛ˜‡¿ ÔÓ„ËÊÂÚÂ
Ò Á‡ ÚÓ‡.
ᇠÒÓ·Ë‡ø ‚·Í̇ Ó‰ ÏËÎÂÌ˘Ëø‡, ÚÂÍÒÚËÎ Ë Í‚ÂÚÒÍË
ÔÓÍË‚‡˜Ë.
éÚÒÚ‡ÌÂÚ ¿‡ ̘ËÒÚÓÚË¿‡Ú‡ ÍÓ„‡ ŒÂ Ò ̇ڇÎÓÊË.
ᇂÚÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ ‚Ó ÔÓÁˈ˿‡ “UNLOCK” Ë
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ¿‡ ̘ËÒÚÓÚË¿‡Ú‡.
ᇠÒÍÎÓÔÛ‚‡øÂ, ÔÓ‡ÏÌÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡ Ô‰ÌËÓÚ
‰ÂÎ Ó‰ Íی˯ÚÂÚÓ Ë Á‡Ú‚ÓÂÚÂ. èÓ Á‡Ú‚Ó‡ø ̇
͇ԇÍÓÚ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ ‚Ó “LOCK” ÔÓÁˈ˿‡.
è‰ÛÔ‰ۂ‡øÂ
ë ÍÓËÒÚË Ò‡ÏÓ Á‡ ÔÂÍË‚ÍË Á‡ Í‚ÂÚ. ÇÌËχ‚‡¿Ú ‰‡ Ì ¿‡
Ó¯ÚÂÚËÚ ˜ÂÚ͇ڇ ÔË ˜ËÒÚÂø Ӊ ̘ËÒÚÓÚËË.
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:44
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
èêÄáçÖæÖ çÄ äÄçíàóäÄíÄ áÄ èêÄÇ
1
2
3
äÓ„‡ Ô‡‚ÓÚ ŒÂ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÓÁ͇̇ڇ
Á‡ ̇ÔÓÎÌÂÚÓÒÚ ËÎË ÒÏÛ͇øÂÚÓ
àÁ‚‡‰ÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ
 Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒ··Ó Á‡
‚ÂÏ ̇ ˜ËÒÚÂøÂÚÓ, ËÒÔ‡ÁÌÂÚ Á‡ Ô‡‚ ÔËÚËÒ͇¿ŒË „Ó
ÍÓÔ˜ÂÚÓ.
¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚.
àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡
͇ÌÚ˘͇ڇ.
4
6
5
îÎÂÚ „Ó Ô‡‚ÓÚ Ó‰
͇ÌÚ˘͇ڇ.
á‡Ú‚ÓÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡
͇ÌÚ˘͇ڇ.
è‰ ÔÓ‚ÚÓ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡,
ÔËÚËÒÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
‚Ó Íی˯ÚÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
‰Ó‰Â͇ Ì ˜ÛÂÚ ¯Ú‡ÍÌÛ‚‡øÂ.
- è‡ÁÌÂø ‚Ó Ô·ÒÚ˘̇ ‚ÂŒ‡
(Ò ÔÂÔÓ‡˜Û‚‡ Á‡ ‡ÒÚχÚ˘ÌË
Ë ‡ÎÂ„˘ÌË Îˈ‡)
ä‡ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô·ÍÌ ÒÓ
ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
10_ éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:44
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
äéÉÄ íêÖÅÄ ÑÄ ëÖ óàëíà ëéÅàêÄóéí çÄ èêÄÇ
ÇÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ ÒË·ڇ Á‡
ÒÏÛ͇ø ̇ „MAX“
äéèóÖ çÄ êÄóäÄíÄ
ÄÍÓ ÒÏÛ͇øÂÚÓ Â Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒ··Ó ÍÓ„‡
„·‚‡Ú‡ Á‡ ÒÏÛ͇ø  10 cm ̇‰ ÔÓ‰ÓÚ, ËÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡.
03 éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
- ÄÍÓ ÒÏÛ͇øÂÚÓ Â Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒ··Ó Á‡ ‚ÂÏ ̇ ˜ËÒÚÂøÂÚÓ, ÔÓ‚ÂÂÚ „Ó
ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ Ì‡ Ô‡‚ ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â ÔÓ͇ʇÌÓ ÔÓ‰ÓÎÛ.
äÓ„‡ ÒÏÛ͇øÂÚÓ Â ÔÓÒÚÓ¿‡ÌÓ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒ··Ó, ËÒÔ‡ÁÌÂÚ „Ó
ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ Ì‡ Ô‡‚ ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â ÔË͇ʇÌÓ Ì‡ ÒΉÌËÚ ÒÎËÍË.
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:44
óàëíÖæÖ çÄ ëéÅàêÄóéí çÄ èêÄÇ
1. àÁ‚‡‰ÂÚ „Ë Í‡ÌÚ˘͇ڇ Ë ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ Ì‡
Ô‡‚ ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â ÔË͇ʇÌÓ.
2. àÁ‚‡‰ÂÚ „Ë ÒÛÌØÂÓÚ Ë ÙËÎÚÂÓÚ Ó‰ ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ
̇ Ô‡‚.
3. àÁÏË¿Ú „Ë ÒÛÌØÂÓÚ Ë ÙËÎÚÂÓÚ Ì‡ ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ ÒÓ ‚Ó‰‡.
4. éÒÚ‡‚ÂÚ „Ë ÒÛÌØÂÓÚ Ë ÙËÎÚÂÓÚ ‰‡ Ò ÒÛ¯‡Ú ‚Ó
ÒÂÌ͇ ̇¿Ï‡ÎÍÛ 12 ˜‡Ò‡.
5. Ç‡ÚÂÚ „Ë ÒÛÌØÂÓÚ Ë ÙËÎÚÂÓÚ ‚Ó ÒÓ·Ë‡˜ÓÚ Ì‡ Ô‡‚.
6. Ç‡ÚÂÚ „Ó ÒÓÒÚ‡‚ÂÌËÓÚ ÒÓ·Ë‡˜ ̇ Ô‡‚ ‚Ó
Íی˯ÚÂÚÓ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÙËÎÚÂÓÚ Â
ÒÓÒÂχ ÒÛ‚ Ô‰ ‰‡ „Ó ‚‡ÚËÚ ‚Ó
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ. éÒÚ‡‚ÂÚÂ
„Ó ‰‡ Ò ÒÛ¯Ë Ì‡¿Ï‡ÎÍÛ 12 ˜‡Ò‡.
12_ éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:44
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
óàëíÖæÖ çÄ àáãÖáçàéí îàãíÖê
èËÚËÒÌÂÚ ¿‡ Ôˈ‚ÒÚÂ̇ڇ
‡Ï͇ Ó‰ Á‡‰ÌËÓÚ ‰ÂΠ̇
Íی˯ÚÂÚÓ Á‡ ‰‡ „Ó ËÁ‚‡‰ËÚÂ
ÙËÎÚÂÓÚ.
03 éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ
éèñà∑Ä - åàäêéîàãíÖê
àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Ë Á‡ÏÂÌÂÚ „Ó
·ÎÓÍË‡ÌËÓÚ ËÁÎÂÁÂÌ ÙËÎÚÂ.
éèñà∑Ä
îËÎÚË Á‡ Á‡ÏÂ̇ ÏÓÊ ‰‡ ̇¿‰ÂÚ ͇¿
LJ¯ËÓÚ ÎÓ͇ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÂ ̇ Samsung.
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
Оваа правосмукалка е дизајнирана само за употреба во домаќинствата.
Немојте да ја користите оваа правосмукалка за чистење градежни
отпадоци и остатоци и тонер за ласерски печатачи. Чистете ги
филтрите редовно за да спречите насобирање на ситна прав во нив.
Препорачливо е да вшмукувате само мали количества на освежувачи
или средства за хемиско чистење на килими, остатоци во прав и ситна
прав, како брашно. Кантичката за прав и филтрите мора да се чистат
по секое вшмукување. Немојте да ја користите оваа правосмукалка
кога се отстранети филтрите или кантичката за прав. Не употребувајте
користени, деформирани или оштетени филтри. Поставувајте ги
филтрите во правилна положба секогаш, како што е прикажано во ова
упатство. Доколку не се придржувате до овие правила, можно е да
предизвикате оштетување на внатрешните делови и да ја поништите
гаранцијата. Микро филтерот не треба никогаш да се превиткува. Тоа
може да предизвика деформација или оштетување на филтерот.
Ако филтерот се деформира или оштети, ве молиме заменете го
филтерот (тоа може да предизвика навлегување на прав и честички
во моторот). Ве молиме ставете го филтерот правилно, без да остане
простор помеѓу филтерот и капакот на филтерот (тоа може да
предизвика навлегување на прав и честички во моторот).
éÑêÜìÇÄºÖ çÄ èêàÅéêéí à îàãíêàíÖ _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:44
êÖôÄÇÄºÖ çÄ èêéÅãÖåàíÖ
èêéÅãÖM
êÖòÖçàÖ
åÓÚÓÓÚ Ì Ò ԇÎË.
•è
Ó‚ÂÂÚ „Ë Í‡·ÂÎÓÚ, ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ë
¯ÚÂÍÂÓÚ.
• éÒÚ‡‚ÂÚ „Ë ‰‡ Ò ËÁ·‰‡Ú.
ëË·ڇ ̇ ÒÏÛ͇ø ÔÓÒÚÂÔÂÌÓ
Ò ̇χÎÛ‚‡.
•è
Ó‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ò Á‡Ú̇ÚË Ë ËÒ˜ËÒÚÂÚÂ
„Ë.
䇷ÂÎÓÚ Ì Ò ̇ÏÓÚÛ‚‡ ‰ÓÍ‡¿.
•à
Á‚ΘÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ 2 ‰Ó 3 ÏÂÚË Ë
ÔËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ̇ÏÓÚÛ‚‡øÂ
̇ ͇·ÂÎÓÚ.
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì „Ë ÒÓ·Ë‡
̘ËÒÚÓÚËËÚÂ.
•è
Ó‚ÂÂÚ „Ó ˆ‚ÓÚÓ Ë Á‡ÏÂÌÂÚ „Ó ‡ÍÓ
 ÔÓÚ·ÌÓ.
ë··Ó ÒÏÛ͇ø ËÎË
ÒÏÛ͇øÂÚÓ Ò ̇χÎÛ‚‡.
•è
Ó‚ÂÂÚ „Ó ÙËÎÚÂÓÚ Ë, ‡ÍÓ Â ÔÓÚ·ÌÓ,
ËÒ˜ËÒÚÂÚ „Ó Í‡ÍÓ ¯ÚÓ Â ÓÔ˯‡ÌÓ ‚Ó
ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ.
èÂÁ‡„‚‡ø ̇ ÚÂÎÓÚÓ
•Ç
 ÏÓÎËÏ ÔÓ‚ÂÂÚ „Ë ÙËÎÚËÚÂ,
ÄÍÓ Â ÔÓÚ·ÌÓ Ëc˜ËÒÚÂÚ ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â
ËÎÛÒÚË‡ÌÓ ‚Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ.
èaÁÌÂø ̇ cÚ‡Ú˘ÌËÓÚ
ÂÎÂÍÚˈËÚÂÚ
•Ç
 ÏÓÎËÏ ̇χÎÂÚ j‡ ÏÓŒÌÓÒÚ‡ ̇
‚ÒÏÛÍÛ‚‡øÂ.
Термална заштита:
Оваа правосмукалка има специјален термостат што го заштитува моторот во
случај на прегревање. Ако правосмукалката се исклучи неочекувано, исклучете го
прекинувачот и извадете го кабелот за напојување на правосмукалката.
Проверете дали штекерот е под напон. За да избегнете електричен удар, ве
молиме обратете се кај квалификуван електричар.
Проверете дали кај правосмукалката постои причина поради која доаѓа до
прегревање, како на пример, полна кантичка за прав, блокирано црево, цевка или
затнат филтер. Во таков случај, отстранете го проблемот и почекајте најмалку 30
минути пред да се обидете да ја користите правосмукалката. По периодот од 30
минути, вклучете ја правосмукалката во штекер и вклучете го прекинувачот.
Ако правосмукалката повторно не се активира, обратете се кај сервисер.
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ  ӉӷÂ̇ ÒÓ :
EMC ÑËÂÍÚË‚‡Ú‡ : 2004/108/EEC
çËÒÍÓ Ì‡ÔÓÌÒ͇ڇ ÑËÂÍÚË‚‡ : 2006/95/EC
За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за
заштита на животната средина и посебните законски обврски за производите,
како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ êÖôÄÇÄºÖ çÄ èêéÅãÖåàíÖ
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:44
Информативен лист за производот
[Македонски]
Во согласност со Регулативите (ЕУ) бр. 665/2013 и бр. 666/2013 на Комисијата
A Добавувач
B Модел
C Класа на енергетска ефикасност
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
Годишна потрошувачка на електрична
D
енергија (kWh годишно)
34.0
E
Класа на ефикасност во чистење на
килими
D
F
Класа на ефикасност во чистење на тврди
подови
A
G Класа на реемисија на прашина
F
H Ниво на јачина на звукот (dBA)
80
I
Номинална моќност (W)
J Тип
750
Правосмукалка за општа намена
1) Индикативна годишна потрошувачка на енергија (kWh годишно), врз основа
на 50 работни задачи. Вистинската годишна потрошувачка ќе зависи од тоа
како уредот се користи.
2) Мерењата за потрошувачка на енергија и ефикасност се врз основа на
методите од EN 60312-1 и EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:44
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:44
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:44
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and
retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those
described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that
the voltage of your electricity supply is the same as that indicated
on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is
wet. Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by
or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used
as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at
any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as
described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust
bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the
electrical outlet.
2_ safety information
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:44
6. D o not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or
cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other
heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as
they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose
assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before
unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the
electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To
avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself,
not by pulling on the cord.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
10. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
11. The plug must be removed from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
12. The use of an extension cord is not recommended.
13. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the
power supply and consult an authorized service agent.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
15. Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the
handle on the vacuum cleaner set.
16. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch
before unplugging.
safety information _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:44
contents
ASSEMBLING THE CLEANER
05
OPERATING THE CLEANER
06
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
08
05 Assembling the Cleaner
06 On/Off Switch
06 Power cord
07 Power control
08
09
10
11
12
13
Using accessory
Maintain floor tools
Emptying the dust bin
When to clean the dust pack
Cleaning the dust pack
Cleaning the outlet filter
TROUBLESHOOTING
14
4_ contents
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:44
assembling the cleaner
OPTION
01 ASSEMBLING THE CLEANER
OPTION
• Please do not press the button
of dust bin handle when carrying
machine.
• For storage, park the floor nozzle.
assembling the cleaner _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:44
operating the cleaner
ON/OFF SWITCH
1) BODY CONTROL TYPE
CAUTION
2) ON/OFF TYPE
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp
the plug, not the cord.
POWER CORD
6_ operating the cleaner
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:44
POWER-CONTROL
1) SLIDE CONTROL TYPE ONLY (OPTION)
• SLIDE TO THE STOP POSITION
Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
02 OPERATING THE CLEANER
• SLIDE FORWARD TO MAX
Suction capacity increases smoothly up to
maximum.
2) BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE
- HOSE
To reduce suction for cleaning draperies, small rugs,
and other light fabrics, pull the tap air until the hole
is open.
- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)
MIN = For delicate surface e.g. net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.
operating the cleaner _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:44
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
PIPE (OPTION)
• Adjust the length of the telescopic pipe by sliding
the length control button located in the center of
the telescopic pipe back and forth.
• To check for blockages, separate the telescopic
pipe and adjust to shorten. This allows for easier
removal of waste clogging the tube.
ACCESSORY (OPTION)
• Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.
• Crevice tool for radiators, crevices, corners, between
cushions.
8_ maintain tools and filter
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:44
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-STEP BRUSH (OPTION)
• Adjust the inlet lever according to the floor surface.
Floor Cleaning
PET BRUSH (OPTION)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
03 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
Carpet Cleaning
• Remove waste matter
completely if the inlet is
blocked.
BLANKET BRUSH (OPTION)
Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows.
For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.
Remove waste matter completely when inlet is blocked.
Turn the lock button to ‘UNLOCK’, and remove waste matter.
To reassemble, align the cover to the front of the main body
and close. After closing the cover, ensure that the lock
button is turned to the ‘LOCK’ position.
WARNING
Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during
unclogging.
maintain tools and filter _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:44
maintain tools and filter
EMPTYING THE DUST BIN
1
2
3
Once dust reaches the
dust full mark, or sution is
noticeably reduced during
Take the dust bin out by
cleaning, empty the dust bin. pressing the button.
Separate the dust bin cover.
4
6
5
Throw away dust into the bin. Close the dust bin cover.
Before use, push the dust
bin into the main body of the
vacuum cleaner until you hear
the “click” sound.
- Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/allergy
sufferers)
You may rinse the dust bin with cold water.
10_ maintain tools and filter
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:44
maintain tools and filter
WHEN TO CLEAN THE DUST PACK
Turn the vacuum power to
'MAX'.
HANDLE CONTROL
If suction is noticeably reduced with the inlet floating
10cm above flat floor, clean it.
03 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated
below.
When suction is noticeably reduced continuously,
please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.
maintain tools and filter _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:44
CLEANING THE DUST PACK
1. Remove the dust bin and dust pack as shown.
2. Remove the sponge and filter from the dust pack.
3. W
ash the sponge and the filter of the dust pack with water.
4. L
et the sponge and filter dry in the shade for more than
12 hours.
5. Put the sponge and filter into the dust pack.
6. Put the assembled dust pack into the main body.
Make sure the filter is completely dry
before putting it back into the vacuum
cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
12_ maintain tools and filter
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:44
maintain tools and filter
CLEANING THE OUTLET FILTER
Press the fixed frame part at the
back of the main body to remove.
03 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
OPTION - MICRO FILTER
Remove and replace the blocked
outlet filter.
OPTION
Replacement filters are available at your local
Samsung distributor.
WARNING
This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris, toner
of laser printer. Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of
collecting fine dust in them. Dry carpet cleaners or fresheners, powders and
fine dust such as flour should be only vacuumed in very small amounts.
Always clean the dust bin & filters after vacuuming them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters or dust bin removed.
Do not use worn, deformed or damaged filters.
Always install the filters in the correct position as shown in this manual.
Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts
and void your warranty. Never twist micro filter after washing. It can be a
reason of deformation or damage filter.
If filter deformed or damaged please replace the filter (it can be a reason of
penetration of dust and debris into motor).
Please insert filter properly without gap between filter and cover filter (it can
be a reason of penetration of dust and debris into motor).
maintain tools and filter _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:44
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor dows not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
decreasing.
• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the
cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up
dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction
• Please check filter and, if required, clean as
illustrated in the instructions. if filters are out
of condition change them to new ones.
Body overheating
• Please check filters, If required clean as
illustrated in the instruction.
Static electicity discharge
• Please decrease power suction.
Thermal protector :
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the motor in case of its
overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the
vacuum cleaner.
Make sure that there is power in the socket. To avoid electric shock, please contact a
qualified electrician.
Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank,
a blocked hose, pipe, or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait
at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute
period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a service engineer.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ troubleshooting
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:44
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A Supplier
B Model
C Energy Efficiency Class
D Annual Energy Consumption (kWh/yr)
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
34.0
E Carpet Cleaning Performance Class
D
F Hardfloor Cleaning Performance Class
A
G Dust Re-Emission Class
F
H Sound Power Level (dBA)
80
I
Rated Input Power (W)
J Type
750
General purpose vacuum cleaner
1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning
tasks.Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is
used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods
in EN 60312-1 and EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:44
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:44
Uputstvo za korišćenje
Usisivač
✻ Pre korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo.
✻ Samo za korišćenje unutra.
SERBIAN
imagine the possibilities
Hvala što ste se odlučili za kupovinu Samsungovog proizvoda.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:44
sigurnosne mere
SIGURNOSNE MERE
UPOZORENJE
UPOZORENJE
• Pre korišćenja uređaja, molimo vas da u potpunosti pročitate ovo uputstvo i da
ga sačuvate da možete po potrebi ponovo da pogledate neke reference.
• Kako ovo uputstvo pokriva različite modele, funkcije vašeg usisivača se mogu
pomalo razlikovati od usisivača koji je ovde opisan.
KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA
UPOZORENJE
OPREZA
Ukazuje na to da postoji opasnost od ozbiljnih povreda ili ugrožavanja života.
Ukazuje na rizik izlaganja povredama ili mogućnosti materijalne štete.
KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA
Predstavlja nešto što NE SMETE da radite.
Predstavlja nešto što treba da pratite.
Ukazuje na to da morate da isključite utikač iz utičnice.
VAŽNE MERE ZAŠTITE
1. P ažljivo pročitajte sve instrukcije. Pre uključivanja, proverite
da li je napon vašeg napajanja isti kao onaj koji se navodi na
pločici sa donje strane usisivača.
2. U
POZORENJE: Nemojte koristiti usisivač kada je tepih ili
pod vlažan. Nemojte da usisavate vodu.
3. N
eophodan je stalan nadzor kada se usisivač koristi blizu
dece. Ne dozvolite da se usisivač koristi kao igračka. Pazite
da se usisivač ne koristi bez nadzora. Usisivač koristite samo
onako kako je predviđen i kako je opisano u ovom uputstvu.
4. Nemojte da koristite usisivač bez rezervoara za prašinu.
Praznite ga i pre nego što se napuni da bi čišćenje bilo što
efikasnije.
5. P omerite prekidač na poziciju Stop (ili Min) pre nego što
uključite utikač u električnu utičnicu.
2_ sigurnosne mere
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:44
6. Nemojte koristiti usisivač za skupljanje šibica, vrućeg pepela
ili pikavaca. Držite usisivač dalje od peći i drugih izvora
toplote. Toplota može deformisati i promeniti boju plastičnim
delovima aparata.
7. Izbegavajte skupljanje teških, oštrih predmeta jer oni mogu
oštetiti neke delove usisivača. Nemojte da gazite po crevu
usisivača. Nemojte da stavljate nešto teško na crevo. Nemojte
da blokirate usisne i izduvne delove usisivača.
8. Isključujte usisivač na dugme pre nego što ga isključite iz zida.
Isključujte usisivač iz zidne utičnice pre nego što treba da zamenite
kesu ili rezervoar za prašinu. Da biste izbegli oštećenje, utikač
vadite iz utičnice tako što ćete baš njega uhvatiti, a ne kabli.
9. Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i
osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje
uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa
sobom nosi.
10. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i
održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
11. Korišćenje produžnog kabla se ne preporučuje.
12. Ako vaš usisivač ne radi kako treba, isključite ga i obratite se
nekom ovlašćenom serviseru.
13. Ako je kabli oštećen, njega mora da zameni proizvođač,
serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla bilo
kakva opasnost.
14. Nemojte da nosite usisivač držeći ga za crevo. Prilikom
nošenja koristite dršku usisivača.
15. Izvučite utikač iz utičnice kada ne koristite usisivač. Pre nego
što izvučete utikač, najpre isključite usisivač na glavno dugme.
sigurnosne mere _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:44
sadržaj
05
MONTIRANJE USISIVAČA
05 Montiranje usisivača
06
06 Glavni prekidač za uključ./isključ. (On/Off)
06 Kabli
07 Kontrola usisne snage
08
08
09
10
11
12
13
RUKOVANJE USISIVAČEM
DODATNI PRIBOR I FILTER
Korišćenje dodatnog pribora
Čišćenje podnih papuča
Pražnjenje rezervoara za prašinu
Kada da ošistite sklop za skupljanje prašine
Čišćenje sklopa za skupljanje prašine
Čišćenje izduvnog filtera
14
REŠAVANJE PROBLEMA
4_ sadržaj
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:44
montiranje usisivača
OPCIJE
01 MONTIRANJE USISIVAČA
OPCIJE
• Molimo vas da ne pritiskate dugme
na dršci rezervoara za prašinu kada
prenosite usisivač.
• Prilikom odlaganja usisivača, parkirajte
podnu papuču.
montiranje usisivača _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:44
rukovanje usisivačem
GLAVNI PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF)
1) UPRAVLJANJE SA TELA USISIVAČA
OPREZA
2) ON/OFF TIP
• Kada vadite utikač iz utičnice, hvatajte utikač, a ne kabli.
KABLI
6_ rukovanje usisivačem
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:44
KONTROLA USISNE SNAGE
1) SAMO ZA TIP SA KLIZAČEM (OPCIJE)
• POMERITE NA STOP POZICIJU
Usisivač se isključuje (stand by mod)
02 RUKOVANJE USISIVAČEM
• POMERAJTE NAPRED DO MAX
Kapacitet usisne snage se ravnomerno povećava ka
maksimumu.
- CREVO
Da biste smanjili usisnu snagu prilikom čišćenja draperija,
manjih tepiha i drugih laganih materijala, pomerajte klizač
za ventilaciju vazduha sve dok se ne pojavi otvor.
- TELO USISIVAČA
MIN = Za delikatnije površine, kao što su napr. mrežaste
zavese.
MAX = Za tvrde podne obloge i jako zaprljane tepihe.
rukovanje usisivačem _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:44
dodatni pribor i filter
KORIŠĆENJE DODATNOG PRIBORA
CEV (OPCIJE)
• Podesite dužinu teleskopske cevi pomeranjem napred
nazad dugmeta za kontrolu dužine koje se nalazi na
sredini cevi.
• Da biste proverili da nema neke blokade, skinite
teleskopsku cev i namestite je da bude najmanje
dužine. Time lakše možete da pronađete i izvadite
ono što je zapušilo cev.
PRIBOR (OPCIJE)
• Četka za čišćenje prašine sa nameštaja, polica, knjiga, itd.
• Suženi nastavak služi za čišćenje radijatora, uskih mesta,
ćoškova, i na prevojima kaučeva i sofa.
8_ dodatni pribor i filter
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:44
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-STEP BRUSH (OPCIJE)
• Podesite ulazni nivo zavisno od vrste površine koja
se čisti.
Čišćenje tvrdih podnih obloga
PET BRUSH (OPCIJE)
Koristi se prilikom čišćenja dlaka kućnih ljubimaca i svih drugih dlaka sa tepiha. Često
čišćenje kose ili dlaka kućnih ljubimaca može onemogućiti rotiranje zbog upletenih dlaka
oko valjka. U tom slučaju, pažljivo očistite valjak.
03 DODATNI PRIBOR I FILTER
Čišćenje tepiha
• Uklonite ono što je zapušilo
otvor ako je ulaz blokiran.
BLANKET BRUSH (OPCIJE)
Zapušenja turbine onemogućavaju četku da se okreće, i zato vodite računa o tome.
Za skupljanje dlaka kućnih ljubimaca i drugih dlaka i vlakana sa
tapaciranih površina i posteljine.
Potpuno uklonite otpadni materijal kada je ulaz blokiran.
Okrenite dugme za zaključavanje na ‘UNLOCK’ i izvadite
otpadni materijal.
Da biste ponovo sklopili četku, poravnjajte poklopac sa prednjim
delom glavnog dela tela i zatvorite. Nakon zatvaranja poklopca,
neka dugme za zaključavanje bude obavezno u položaju
‘LOCK’.
UPOZORENJE
Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.
dodatni pribor i filter _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:44
dodatni pribor i filter
PRAŽNJENJE REZERVOARA ZA PRAŠINU
1
2
3
Kada se pojavi oznaka da je
rezervoar pun sa prašinom, ili se
usisna moć znatno umanjila,
Izvadite rezervoar za prašinu
ispraznite rezervoar.
pritiskajući na dugme.
Podignite poklopac rezervoara
za prašinu.
4
6
5
Izbacite prašinu u đubre.
Vratite poklopac.
Pre ponovnog korišćenja,
gurajte rezervoar u telo
usisivača sve dok ne čujete
‘’click’’.
- Prašina je najbolje da se izbaci u
plastičnu kesu (to se preporučuje za
one koji pate od astme ili alergije)
Rezervoar za prašinu možete da isperete hladnom
vodom.
10_ dodatni pribor i filter
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:44
dodatni pribor i filter
KADA DA OŠISTITE SKLOP ZA SKUPLJANJE PRAŠINE
- Ako je usisna snaga znatno smanjena, proverite sklop za skupljanje prašine kao što je dole opisano.
03 DODATNI PRIBOR I FILTER
Postavite da snaga bude na
‘MAX’
UPRAVLJAČ
Ako se usisna moć znatno umanjila kada se usisni otvor nalazi
na visini od 10 cm iznad površine poda, onda morate da očistite
četku.
Kada se indikator uključi, ispraznite sklop za skupljanje prašine kao što je priekazano
na sledećim slikama.
dodatni pribor i filter _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:44
ČIŠĆENJE SKLOPA ZA SKUPLJANJE PRAŠINE
1. Izvadite rezervoar za prašinu i sklop za skupljanje
prašine onako kako je prikazano.
2. Sklonite sunđer i filter sa sklopa za čišćenje prašine.
3. Isperite vodom sunđer i filter sklopa .
4. Ostavite sunđer i filter da se osuše negde na senovitom
mestu i neka to bude u trajanju ne kraćem od 12 sati.
5. Vratite sunđer i filter u sklop za čišćenje prašine.
6. Stavite montirani sklop u glavni deo tela usisivača.
Proverite da li je filter potpuno suv pre
nego što ga vratite u usisivač. Dozvolite
da se suši bar 12 sati.
12_ dodatni pribor i filter
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:44
dodatni pribor i filter
ČIŠĆENJE IZDUVNOG FILTERA
Pritisnite fiksirani deo okvira sa
zadnje strane tela usisivača da biste
ga izvadili.
03 DODATNI PRIBOR I FILTER
OPCIJE - MICRO FILTER
Izvadite i zamenite blokirani izduvni
filter.
OPCIJE
Filtere možete naći kod vašeg lokalnog
Samsung distributera.
UPOZORENJE
Ovaj usisivač namenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
Nemojte koristiti ovaj usisivač za usisavanje otpada i ostataka od građevinskih
radova, tonera laserskog štampača.
Redovno čistite filtere da se u njima ne bi nakupljala vrlo sitna prašina.
Sredstva za suvo pranje tepiha ili osveživači, prahovi i vrlo sitna prašina kao što je
brašno mogu se usisavati samo u jako malim količinama.
Nakon usisavanja uvek očistite posudu za prašinu i filtere.
Ovaj usisivač nemojte koristiti kada su filteri ili posuda za prašinu uklonjeni.
Nemojte koristiti pohabane, deformisane ili oštećene filtere.
Filtere uvek postavite u ispravan položaj kao što je prikazano u ovom priručniku.
Neispunjenje ovih uslova može da dovede do oštećenja unutrašnjih delova i
poništenja garancije.
Nikada nemojte izvrtati mikro filter nakon pranja.
To može biti razlog deformacije ili oštećenja filtera.
Ako je filter deformisan ili oštećen, zamenite ga (to može biti razlog prodiranja
prašine i ostataka u motor).
Umetnite filter ispravno bez razmaka između filtera i poklopca za filter (to može
biti razlog prodiranja prašine i ostataka u motor).
dodatni pribor i filter _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:44
rešavanje problema
PROBLEM
REŠENJE
Motor ne radi.
• Proverite kabli, utikač i utičnicu.
• Ostavite ga da se ohladi.
Usisna snaga se postepeno smanjuje.
• Proverite da nema nečega što se zapušilo, pa
otklonite to.
Kabli se ne mota do kraja.
• Izvucite kabli 2-3m i pritisnite ponovo
dugme za namotavanje kabla.
Usisivač ne skuplja prašinu.
• Proverite crevo i zamenite ga ako treba.
Slabo usisavanje
• Proverite filter i, ako je potrebno, očistite ga
kao što je objašnjeno.
Pregrevanje usisivača
• Molimo vas da proverite filtere, i ako je
potrebno očistite ih kao što je objašnjeno u
instrukcijama.
Elektrostatičko pražnjenje
• Smanjite usisnu snagu usisivača.
Termalni štitnik:
Ovaj usisivač ima specijalni termostat koji štiti motor u slučaju pregrevanja. Ako se usisivač
iznenada isključi, isključite prekidač i isključite strujni kabl usisivača iz utičnice.
Proverite da li ima struje u utičnici. Da biste izbegli strujni udar, obratite se kvalifikovanom
električaru.
Proverite usisivač zbog mogućih izvora pregrevanja kao što su pun rezervoar za prašinu,
blokirano crevo, cev ili zapušen filter. Ako su ova stanja pronađena, popravite ih i sačekajte
barem 30 minuta pre upotrebe usisivača. Nakon 30 minuta, ponovo uključite strujni kabl
usisivača u utičnicu i uključite prekidač.
Ako usisivač i dalje ne radi, obratite se serviseru.
Ovaj usisivač je atestiran za sledeće direktive.
Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EEC
Low Voltage Directive: 2006/95/EC
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o
specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji,
autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ rešavanje problema
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:44
Podaci o proizvodu
[Srpski]
Prema Uredbi komisije(EU) br. 665/2013 i br. 666/2013
A Dobavljač
B Model
C Klasa energetske efikasnosti
Godišnja potrošnja električne energije
D
(kWh/god)
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
34.0
E Klasa radnog učinka pri čišćenju tepiha
D
Klasa radnog učinka pri čišćenju tvrdih
F
podova
A
G Klasa reemisije prašine
F
H Nivo zvučne snage (dBA)
80
I
Nazivna ulazna snaga (W)
J Tip
750
Usisivač opšte namene
1) Orijentaciona godišnja potrošnja električne energije (kWh/god.) izračunata na
osnovu 50 čišćenja.
Stvarna godišnja potrošnja električne energije zavisiće od načina korišćenja
uređaja.
2) Merenja potrošnje električne energije i učinka su zasnovana na metodama u EN
60312-1 i EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:44
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:44
Aspirator
manual de utilizare
✻ Înainte de a utiliza acest aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile.
✻ A se utiliza numai în interior.
ROMANIAN
imagine the possibilities
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un produs Samsung.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:45
informaţii pentru siguranţă
INFORMAŢII PENTRU SIGURANŢĂ
ATENŢIE
ATENŢIE
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru a-l
putea consulta ulterior.
• Deoarece aceste instrucţiuni de utilizare acoperă diverse modele, caracteristicile
aspiratorului dvs, pot diferi puţin faţă de cele descrise în acest manual.
SIMBOLURI DE PRECAUŢIE/ATENŢIONARE UTILIZATE
ATENŢIE
PRECAUŢII
Indică existenţa unui pericol de moarte sau de rănire gravă.
Indică existenţa unui risc de vătămare corporală sau de pagube materiale.
ALTE SIMBOLURI UTILIZATE
Reprezintă ceva ce NU trebuie să faceţi.
Reprezintă ceva ce trebuie să faceţi.
Indică faptul că trebuie să scoateţi aparatul din priză.
MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
1. C
itiţi cu atenţie toate instrucţiunile. Înainte de a porni
aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este aceeaşi
cu cea indicată pe plăcuţa cu date tehnice aflată în partea de
jos a aspiratorului.
2. ATENŢIE : Nu folosiţi aspiratorul dacă covorul sau podeaua
este udă. Nu folosiţi acest produs pentru aspirarea apei.
3. Este necesară supravegherea atentă în cazul în care aparatul
este folosit de către copii sau în apropierea acestora. Nu
lăsaţi aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Nu lăsaţi niciodată
aspiratorul să funcţioneze fără supraveghere. Folosiţi aspiratorul
numai în scopurile desemnate, descrise în aceste instrucţiuni.
4. Nu folosiţi aspiratorul fără un recipient pentru praf. Goliţi
recipientul pentru praf înainte să fie plin, pentru rezultate optime.
2_ informaţii pentru siguranţă
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:45
5. Comutaţi pe poziţia Stop (sau Min) înainte de a introduce
ştecărul în priză.
6. Nu folosiţi aspiratorul pentru a aspira chibrituri, tăciuni
aprinşi sau chiştoace de ţigări. Ţineţi aspiratorul departe de
aragaz sau de alte surse de căldură. Căldura poate deforma şi
decolora părţile din material plastic ale aparatului.
7. Evitaţi să aspiraţi cu aspiratorul obiecte grele, ascuţite,
deoarece acestea îi pot deteriora piesele. Nu staţi cu picioarele
pe furtun. Nu puneţi greutăţi pe furtun. Nu obstrucţionaţi
orificiile de aspirare sau de evacuare.
8. Opriţi aspiratorul de la butonul aflat pe carcasă, înainte de
a-l scoate din priză. Scoateţi aparatul din priză înainte de
a schimba sacul sau recipientul pentru praf. Pentru a evita
defecţiunile, scoateţi aparatul din priză ţinând de ştecăr, nu
trăgând de cablu.
9. Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8
ani şi de persoane cu capacităţi fi zice, senzoriale sau mentale
reduse ori cu lipsă de experienţă şi de cunoştinţe dacă li se
oferă supervizare sau instrucţiuni.pentru utilizarea aparatului
în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
10. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.
11. Nu se recomandă folosirea unui prelungitor.
12. Dacă aspiratorul nu funcţionează corect, opriţi alimentarea
cu curent şi consultaţi un agent de service autorizat.
13. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de
către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.
14. Nu transportaţi aspiratorul ţinându-l de furtun. Folosiţi
mânerul cu care este prevăzut aspiratorul.
informaţii pentru siguranţă _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:45
cuprins
05
MONTAREA ASPIRATORULUI
05 Montarea aspiratorului
06
06 Comutator pornit/oprit
06 Cablu alimentare
07 Control putere
UTILIZAREA ASPIRATORULUI
INSTRUMENTELE DE
ÎNTREŢINERE ŞI FILTRUL
08
08
09
10
11
12
13
Utilizarea accesoriilor
Instrumente pentru întreţinerea podelei
Golirea recipientului pentru praf
Când trebuie sâ curâţaţi
Curâţarea ansamblului pentru praf
Curâţarea filtrului de evacuare
14
DEPANARE
4_ cuprins
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:45
montarea aspiratorului
OPŢIONAL
01 MONTAREA ASPIRATORULUI
OPŢIONAL
• În timp ce transportaţi aparatul, nu
apăsaţi butonul recipientului pentru praf,
care se află pe mâner.
• Pentru depozitare, folosiţi accesoriul
pentru podea drept sprijin.
montarea aspiratorului _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:45
utilizarea aspiratorului
COMUTATOR PORNIT/OPRIT
1) MODELUL CU COMANDĂ PE
CORPUL ASPIRATORULUI
PRECAUŢII
2) TIPUL PORNIT / OPRIT
• Când scoateţi ştecărul din priză, ţineţi de ştecăr, nu de cablu.
CABLU DE ALIMENTARE
6_ utilizarea aspiratorului
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:45
CONTROL PUTERE
1) NUMAI LA TIPUL CU CONTROL PRIN
GLISARE (Opţional)
02 UTILIZAREA ASPIRATORULUI
• GLISAŢI PE POZIŢIA OPRIT
Aspiratorul se opreşte (modul standby)
• GLISAŢI ÎNSPRE ÎNAINTE, PE MAX.
Capacitatea de aspirare creşte uşor până la maxim.
- FURTUN
Pentru a reduce puterea de aspirare în cazul curăţării
jaluzelelor, carpetelor mici şi altor ţesături uşoare, trageţi
pârghia pentru aer până când orificiul este deschis.
- CORP
(NUMAI TIPUL CU COMANDĂ PE CORPUL
ASPIRATORULUI)
MIN = pentru suprafeţe delicate, de exemplu
perdele din tul.
MAX = pentru suprafeţe dure şi covoare foarte
murdare.
utilizarea aspiratorului _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:45
instrumentele de întreţinere şi filtrul
UTILIZAREA ACCESORIILOR
PIPE (OPŢIONAL)
• Reglaţi lungimea tubului telescopic glisând înainte şi
înapoi butonul de control al lungimii, care se află în
centrul tubului telescopic.
• Pentru a verifica eventuala existenţă a unei
obstrucţionări, detaşaţi tubul telescopic şi scurtaţi-l.
În acest fel, veţi putea scoate mai uşor resturile care
blochează tubul.
ACCESSORY (OPŢIONAL)
• Peria de praf se foloseşte pentru mobilă, rafturi, cărţi etc.
• Accesoriul pentru spaţii înguste se foloseşte pentru
radiatoare, locuri strâmte, colţuri, între perne.
8_ instrumentele de întreţinere şi filtrul
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:45
INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE A PODELEI
2-STEP BRUSH (OPŢIONAL)
• Reglaţi pârghia de admisie în funcţie de suprafaţa
podelei.
Curăţarea podelei
PET BRUSH (OPŢIONAL)
Pentru o mai bună aspirare a părului de animale şi a scamelor de pe covoare. Aspirarea
frecventă a părului sau firelor de blană ale animalelor de casă poate conduce la o reducere
a rotaţiei, din cauza firelor încurcate în jurul tamburului. În acest caz, curăţaţi cu grijă
tamburul.
03 INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE ŞI FILTRUL
Curăţarea covoarelor
• În cazul blocării orificiului de
admisie, îndepărtaţi complet
resturile.
BLANKET BRUSH (OPŢIONAL)
Pentru a va putea folosi de perie intr-un mod cat mai util nu uitati sa
trageti piedica turbine.
Pentru curatarea parului de animale, a firelor de pe tapiterie si a lenjeriei
de pat.
In cazul blocarii orificiului de admisie, indepartati complet resturile.
Pentru a indeparta resturile trebuie sa deboclati orificiul de
admisie.
Pentru reasamblare asezati capacul in fata corpului principal si
inchideti. Dupa inchidere asigurati-va ca este blocat.
ATENŢIE
Folositi doar pentru lenjerii de pat.In timpul deblocarii aveti grija sa nu distrugeti
peria
instrumentele de întreţinere şi filtrul _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:45
instrumentele de întreţinere şi filtrul
GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF
1
2
3
Când praful ajunge la semnul de
plin, sau dacă puterea de aspirare
scade simţitor în timpul curăţării, Scoateţi recipientul pentru praf, Detaşaţi capacul recipientului
goliţi recipientul pentru praf.
apăsând butonul.
pentru praf.
4
5
Aruncaţi praful din recipient.
Închideţi capacul recipientului
pentru praf.
6
Înainte de utilizare, împingeţi
recipientul pentru praf în corpul
principal al aspiratorului până
când auziţi un declic.
- Goliţi într-o pungă de plastic
(se recomandă pentru persoanele care
suferă de astm/alergii)
Puteţi clăti recipientul pentru praf cu apă rece.
10_ instrumentele de întreţinere şi filtrul
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:45
instrumentele de întreţinere şi filtrul
CÂND TREBUIE SĂ CURĂŢAŢI
Comutaţi puterea de aspirare pe
„MAX”.
COMANDĂ PE MÂNER
Dacă puterea de aspirare se reduce simţitor atunci
când ţineţi accesoriul de aspirare la o distanţă de
10 cm de o podea netedă, curăţaţi-l.
03 INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE ŞI FILTRUL
- D
acă puterea de aspirare se reduce simţitor în timpul curăţării, verificaţi ansamblul pentru praf,
conform instrucţiunilor de mai jos.
Dacă puterea de aspirare se reduce continuu simţitor, goliţi ansamblul pentru praf aşa cum
este prezentat în imaginea următoare.
instrumentele de întreţinere şi filtrul _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:45
CURĂŢAREA ANSAMBLULUI PENTRU PRAF
1. Scoateţi recipientul şi ansamblul pentru praf,
conform imaginii.
2. Scoateţi buretele şi filtrul din ansamblul pentru praf
3. Spălaţi cu apă buretele şi filtrul ansamblului pentru praf.
4. Lăsaţi buretele şi filtrul să se usuce la umbră, timp de cel
puţin 12 ore.
5. Puneţi buretele şi filtrul în ansamblul pentru praf.
6. Puneţi ansamblul pentru praf în corpul principal al
aparatului.
Asiguraţi-vă că filtrul s-a uscat complet
înainte de a-l pune înapoi în aspirator.
Lăsaţi-l să se usuce timp de 12 ore.
12_ instrumentele de întreţinere şi filtrul
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:45
instrumentele de întreţinere şi filtrul
CURĂŢAREA FILTRULUI DE EVACUARE
Apăsaţi pe partea cu cadru fix aflată
la spatele corpului principal, pentru
a o detaşa.
03 INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE ŞI FILTRUL
OPŢIONAL – MICROFILTRU
Scoateţi filtrul de evacuare blocat şi
puneţi-l la loc.
OPŢIONAL
Filtrele de schimb pot fi achiziţionate de la
distribuitorul Samsung local.
ATENŢIE
spiratorul este destinat exclusiv uzului casnic.
A
Nu utilizaţi acest aspirator pentru a curăţa deşeurile şi gunoiul din clădire sau
tonerul imprimantei pe laser.
Păstraţi întotdeauna filtrele curate pentru a preveni acumularea de particule fine de
praf în acesta.
Trebuie aspirate numai cantităţi mici de produse de curăţare uscată şi împrospătare
a covoarelor, pulberi sau praf fin, cum ar fi făina.
Curăţaţi întotdeauna recipientul pentru praf şi filtrele după aspirare.
Nu utilizaţi acest aspirator fără filtre sau recipientul de praf.
Nu utilizaţi filtre uzate, deformate sau deteriorate.
Instalaţi întotdeauna filtrele în poziţia corectă, aşa cum se arată în acest manual.
Nerespectarea acestor condiţii poate duce la deteriorarea pieselor şi la anularea
garanţiei. Nu stoarceţi micro filtrul după spălare.
Acest lucru poate deforma sau deteriora filtrul.
Dacă filtrul este deformat sau deteriorat, înlocuiţi-l (acest lucru poate favoriza
pătrunderea prafului şi mizeriei în motor).
Introduceţi filtrul corespunzător fără a lăsa spaţiu între filtrul şi capac (acest lucru
poate duce la pătrunderea prafului şi mizeriei în motor).
instrumentele de întreţinere şi filtrul _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:45
depanare
PROBLEMA
SOLUŢIA
Motorul nu porneşte.
• Verificaţi cablul, ştecărul şi priza.
• Lăsaţi-l să se răcească.
Forţa de aspirare scade treptat.
• Verificaţi existenţa unui blocaj şi îndepărtaţi-l.
Cablul nu se înfăşoară complet.
• Trageţi cablul afară 2-3 m şi apăsaţi butonul de
înfăşurare a cablului.
Aspiratorul nu trage praful.
• Verificaţi furtunul şi înlocuiţi-l dacă este cazul.
Puterea de aspirare este redusă sau
scade.
• Verificaţi filtrul şi, dacă este necesar, curăţaţi-l
conform ilustraţiilor prezentate la instrucţiuni.
dacă filtrele nu sunt în stare bună, schimbaţi-le cu
unele noi.
Corpul aparatului se supraîncălzeşte
• Verificaţi filtrele, dacă este necesar curăţaţi-le
conform instrucţiunilor.
Descărcare de electricitate statică
• Reduceţi puterea de aspirare.
Dispozitiv de protecţie termică :
Acest aspirator robotizat are un termostat special care protejează motorul în caz de
supraîncălzire. Dacă aspiratorul se opreşte brusc, opriţi comutatorul şi deconectaţi aspiratorul.
Asigurați-vă că priza este alimentată. Pentru a evita electrocutarea, contactaţi un electrician
calificat.
Verificaţi dacă aspiratorul are o sursă de supraîncălzire cum ar fi recipientul pentru praf, un
furtun sau un tub blocat, sau un filtru înfundat. Dacă aceste defecţiuni sunt identificate, reparaţile şi aşteptaţi cel puţin 30 de minute înainte de a încerca să utilizaţi aspiratorul.
După 30 de minute, conectaţi din nou aspiratorul şi porniţi butonul.
Dacă aspiratorul încă nu funcţionează, contactaţi un inginer din service.
Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 2004/108/EEC
Directiva voltaj redus : 2006/95/EC
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind
produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ depanare
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:45
Fişa produsului
[Română]
Conform Regulamentelor Comisiei (UE) nr. 665/2013 şi nr. 666/2013
A Furnizor
B Model
C Clasa de eficienţă energetică
D Consumul anual de energie (kWh/an)
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
34.0
E Clasa de performanţă la curăţarea covoarelor
D
Clasa de performanţă la curăţarea pardoselilor
F
tari
A
G Clasa de reemisie a prafului
F
H Nivelul puterii acustice (dBA)
I
Puterea absorbită nominală (W)
J Tip
80
750
Aspirator de uz general
1) Consumul anual orientativ de energie (kWh/an), calculat pe baza a 50 cicluri
de curăţare. Consumul anual efectiv va depinde de modul în care este utilizat
aparatul.
2) Măsurătorile pentru consumul de energie şi performanţă se bazează pe
metodele din EN 60312-1 şi EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:45
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:45
Usisavač
Priručnik za korisnika
✻ Molimo pažljivo pročitajte upute prije korištenja uređaja.
✻ Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Hrvatski
imagine the possibilities
Hvala što ste kupili Samsung proizvod.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:45
Sigurnosne informacije
SIGURNOSNE INFORMACIJE
UPOZORENJE
• Molimo u cijelosti pročitajte priručnik prije korištenja uređaja i sačuvajte
priručnik kao podsjetnik.
UPOZORENJE
• Budući da sljedeće upute za rad obuhvaćaju razne modele, karakteristike
vašeg usisavača se mogu neznatno razlikovati od opisa u priručniku.
SIMBOLI ZA OPREZ / UPOZORENJE
UPOZORENJE
OPREZ
Označava postojanje opasnosti od smrti ili ozljeđivanja.
Označava postojanje opasnosti od osobnog ozljeđivanja ili
materijalne štete.
DRUGI SIMBOLI
Predstavlja ono što NE smijete činiti.
Predstavlja ono što trebate činiti.
Ukazuje da morate iskopčati utikač iz utičnice.
VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI
1. Pažljivo pročitajte sve upute. Prije uključenja uređaja,
provjerite je li napon vaše električne mreže isti kao napon
označen na specifikacijskoj naljepnici na dnu usisavača.
2. UPOZORENJE: Ne koristite usisavač kada je tepih ili pod
vlažan. Ne koristite usisavač za usisavanje vode.
3. Kada uređaj koriste djeca ili kada se uređaj koristi blizu
djece, nužan je nadzor. Ne dopuštajte da se usisavač
koristi kao igračka. Ne dopustite da usisavač ikada radi
bez nadzora. Usisavač koristite samo za namjene za koje
je i namijenjen ili za namjene opisane u ovim uputama.
4. Usisavač ne koristite bez spremnika za prašinu. Spremnik
za prašinu ispraznite prije nego se napuni kako bi održali
najbolju učinkovitost uređaja.
5. Gurnite klizač na Stop (ili Min) položaj prije ukapčanja
utikača u utičnicu.
2_ Sigurnosne informacije
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:45
6. Usisavač ne koristite za usisavanje šibica, vrućeg pepela ili
opušaka. Usisavač držite dalje od peći i drugih izvora topline.
Toplina može iskriviti ili oštetiti boju plastičnih dijelova uređaja.
7. Izbjegavajte usisavanje tvrdih, oštrih predmeta jer tako
možete oštetiti dijelove usisavača. Pazite da ne nagazite
crijevo usisavača. Ne stavljajte teret na crijevo usisavača.
Ne zatvarajte otvor za usisavanje i ispušni otvor.
8. Isključite usisavač pomoću prekidača na tijelu usisavača
prije nego što iskopčate utikač iz utičnice. Iskopčajte
utikač iz utičnice prije zamjene vrećice ili spremnika za
prašinu. Kako ne bi došlo do oštećenja, molimo uhvatite
utikač rukom i ne potežite utikač pomoću kabela.
9. Uređaj je namijenjen za uporabu od strane djece starije
od 8 godina ili osoba smanjenih fizičkih, motoričkih
ili mentalnih sposobnosti, ili nedovoljnog iskustva i
znanja ako ih se nadgleda ili su dobili upute o sigurnom
korištenju uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu
proizaći iz korištenja uređaja.
10. D
jeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju vršiti
čišćenje i održavanje bez nadzora.
11. Ne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
12. Ako vaš usisavač ne radi pravilno, isključite električno napajanje
i potražite savjet kod ovlaštenog servisnog zastupnika.
13. U slučaju oštećenja električnog kabela, kako bi se izbjegla
opasnost, električni kabel mora zamijeniti proizvođač,
njegov servisni zastupnik ili druga kvalificirana osoba.
14. N
e nosite usisavač tako da ga držite za crijevo. Koristite
ručku na usisavaču.
15. Iskopčajte utikač kada ne koristite usisavač.
Isključite prekidač prije nego iskopčate kabel.
Sigurnosne informacije _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:45
Sadržaj
SASTAVLJANJE USISAVAČA
05
RAD S USISAVAČEM
06
ODRŽAVANJE ALATA I FILTERA
08
05 Sastavljanje usisavača
06 Uključi/isključi prekidač
06 Električni kabel
07 Uključivanje i isključivanje
08
09
10
11
12
13
Korištenje dodatne opreme
Održavanje alata za pod
Pražnjenje spremnika za prašinu
Kada čistiti sklop filtera za prašinu
Čišćenje sklopa filtera za prašinu
Čišćenje ispušnog filtera
OTKLANJANJE TEŠKOĆA
14
4_ Sadržaj
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:45
Sastavljanje usisavača
MOGUĆNOST
01 SASTAVLJANJE USISAVAČA
MOGUĆNOST
• Molimo ne pritišćite tipku ručke
za spremnik prašine kada nosite
usisavač.
• Kod spremanja, podni nastavak
stavite na njegovo mjesto na tijelu
usisavača.
Sastavljanje usisavača _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:45
Rad s usisavačem
UKLJUČI/ISKLJUČI PREKIDAČ
1) MODEL S UPRAVLJANJEM NA
UREĐAJU
OPREZ
2) UKLJUČI/ISKLJUČI MODEL
• Kod iskapčanja utikača iz utičnice, uhvatite utikač, a ne
kabel.
ELEKTRIČNI KABEL
6_ Rad s usisavačem
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:45
UPRAVLJANJE SNAGOM
1) SAMO MODEL S KLIZNIM UPRAVLJAČEM
(DODATNA MOGUĆNOST)
• GURNITE KLIZAČ NA STOP POLOŽAJ
Usisavač se isključuje (modus pripravnosti)
02 RAD S USISAVAČEM
• GURNITE KLIZAČ NAPRIJED NA MAX
Snaga usisavanja se postupno povećava na
maksimalnu snagu.
2) MODEL S UPRAVLJANJEM NA UREĐAJU /
UKLJUČI/ISKLJUČI MODEL
- CRIJEVO
Za smanjenje snage usisavanja za čišćenje tapeta,
malih tepiha ili drugih laganih tkanina, povucite polugu
otvarača za zrak dok se ne otvori rupa.
- UREĐAJ (SAMO MODEL S UPRAVLJANJEM NA
UREĐAJU)
MIN = Za osjetljive površine, na pr. zavjese.
MAX = Za tvrde podove i jako uprljane tepihe.
Rad s usisavačem _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:45
Održavanje alata i filtera
KORIŠTENJE DODATNE OPREME
CIJEV (DODATNA MOGUĆNOST)
• Podesite dužinu teleskopske cijevi klizanjem
naprijed i nazad tipke za upravljanje dužinom koja
se nalazi na sredini cijevi.
• Za provjeru začepljenja, skinite teleskopsku cijev
i podesite je skraćivanjem. To omogućuje lakše
uklanjanje nakupina nečistoće u cijevi.
DODATNA OPREMA (MOGUĆNOST)
• Četka za prašinu na namještaju. Police, knjige i sl..
• Uski nastavak za usisavanje radijatora, kutova, prostora
između jastuka.
8_ Održavanje alata i filtera
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:45
ODRŽAVANJE ALATA ZA POD
ČETKA S 2 STUPNJA (DODATNA MOGUĆNOST)
• Podesite polugu usisa prema površini poda.
Čišćenje poda
ČETKA ZA KUĆNE LJUBIMCE (DODATNA MOGUĆNOST)
Omogućuje poboljšano usisavanje dlaka kućnih ljubimaca i vlakana na tepisima.
Često usisavanje dlaka kućnih ljubimaca može dovesti do smanjenja rotacije uslijed
nakupljanja dlaka oko bubnja. U tom slučaju, pažljivo očistite bubanj.
03 ODRŽAVANJE ALATA I FILTERA
Čišćenje tepiha
• Ukoliko su ulazi začepljeni
uklonite sve nakupljene
nečistoće.
ČETKA ZA POKRIVAČE (DODATNA MOGUĆNOST)
Nakupine na turbini onemogućuju okretanje četke, zato je potrebno ukloniti
nakupine na sljedeći način.
Za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca i vlakana s tapicirunga i posteljine.
Ukoliko su ulazi začepljeni uklonite sve nakupljene nečistoće.
Okrenite tipku za zaključavanje na ‘UNLOCK’, i skinite.
Za ponovno sastavljanje, poravnajte poklopac s prednjim
dijelom glavnog tijela i zatvorite. Nakon zatvaranja poklopca,
pazite da okrenete tipku za zaključavanje u ‘LOCK’ (zaključaj)
položaj.
UPOZORENJE
Koristite samo za posteljinu.
Pazite da tijekom uklanjanja začepljenja ne oštetite četku.
Održavanje alata i filtera _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:45
Održavanje alata i filtera
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU
1
2
3
Kada prašina dosegne oznaku
za napunjeno, ili se znatno
smanji snaga usisavanje,
Izvadite spremnik za prašinu
ispraznite spremnik za prašinu. pritiskom na tipku.
Skinite poklopac spremnika
za prašinu.
4
6
5
Bacite prašinu u kantu za
otpad.
Prije upotrebe, gurnite
spremnik za prašinu u glavno
Zatvorite poklopac spremnika tijelo usisavača sve dok ne
za prašinu.
začujete “klik” zvuk.
- Ispraznite u plastičnu vrećicu.
(preporučuje se za osobe koje
boluju od astme/alergija)
Spremnik za prašinu možete oprati hladnom
vodom.
10_ Održavanje alata i filtera
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:45
Održavanje alata i filtera
KADA ČISTITI SKLOP FILTERA ZA PRAŠINU
Uključite snagu usisavača na
‘MAX’.
UPRAVLJANJE
POMOĆU RUČKE
Ako je snaga usisavanja znatno smanjena s usisnim
otvorom koji lebdi 10 cm iznad poda, izvršite čišćenje.
03 ODRŽAVANJE ALATA I FILTERA
- Ako se tijekom usisavanja znatno smanji snaga usisavanja, provjerite sklop filtera za prašinu na
dolje prikazani način.
Kada je stalno znatno smanjena snaga usisavanja, molimo ispraznite sklop filtera za
prašinu na način prikazan na sljedećim slikama.
Održavanje alata i filtera _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:45
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA ZA PRAŠINU
1. Izvadite spremnik za prašinu i sklop filtera za
prašinu na prikazani način.
2. Skinite spužvu i filter sa sklopa filtera za prašinu.
3. Operite vodom spužvu i filter koji se nalazi u kućištu.
4. S
tavite spužvu i filter na sjenovito mjesto neka se suše
najmanje 12 sati.
5. Pažljivo stavite spužvu i filter u sklop filtera za prašinu.
6. S
tavite sastavljeni sklop filtera za prašinu u tijelo
usisavača.
Pazite da filter bude potpuno suh,
prije nego što filter ponovo stavite
u usisavač. Ostavite filter da se suši
najmanje 12 sati.
12_ Održavanje alata i filtera
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:45
Održavanje alata i filtera
ČIŠĆENJE ISPUŠNOG FILTERA
Pritisnite čvrsti dio okvira na
stražnjoj strani glavnog kućišta
uređaja za vađenje.
Skinite i zamijenite začepljeni ispušni
filter.
MOGUĆNOST
Filteri za zamjenu se mogu nabaviti kod vašeg
lokalnog Samsung distributera.
UPOZORENJE
03 ODRŽAVANJE ALATA I FILTERA
MOGUĆNOST - MIKRO
KARBONSKI FILTER
Ovaj usisivač namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
Usisivač ne koristite za čišćenje otpada i ostataka od građevinskih radova ili
tonera laserskog pisača.
Redovito čistite filtar kako biste spriječili nakupljanje fine prašine.
Sredstva za suho čišćenje tepiha, prašak i fini prah poput brašna smije se
usisivati isključivo u veoma malim količinama.
Nakon usisivanja uvijek očistite posudu za prašinu i filtre.
Nemojte koristiti usisivač dok je izvađen filtar ili posuda za prašinu. Nemojte
koristiti istrošene, izobličene ili oštećene filtre.
Filtre uvijek umetnite na odgovarajuće mjesto naznačeno u priručniku.
Ako ne zadovoljite ove uvjete, može doći do oštećenja unutarnjih komponenti
i poništavanja garancije.
Nikada ne savijajte mikrofiltar nakon pranja.
To može uzrokovati izobličenje ili oštećenje filtra.
Ako je filtar izobličen ili oštećen, zamijenite ga (u suprotnom može doći do
nakupljanja prašine i prljavštine u motoru).
Pravilno umetnite filtar tako da između filtra i poklopca filtra ne bude
slobodnog prostora (u suprotnom može doći do nakupljanja prašine i
prljavštine u motoru).
Održavanje alata i filtera _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:45
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
RJEŠENJE
Motor se ne pokreće.
• Provjerite kabel, utikač i utičnicu.
• Pustite uređaj da se ohladi.
Snaga usisavanja se postupno
smanjuje.
• Provjerite i otklonite začepljenje.
Kabel se ne namata do kraja.
• Izvucite 2 – 3 m kabla i pritisnite tipku za
namatanje kabla.
Usisavač ne usisava nečistoće.
• Provjerite crijevo i ako je potrebno zamijenite
crijevo.
Slabo ili smanjeno usisavanje
• Molimo provjerite filter i, ako je potrebno,
očistite filter na način prikazan u uputama.
Ako je potrebna zamjena filtera, zamijenite
filtere novim filterima.
Pregrijavanje tijela usisavača.
• Molimo provjerite filtere i, ako je potrebno,
očistite filtere na način prikazan u uputama.
Pražnjenje statičnog elektriciteta.
• Molimo smanjite snagu usisavanja.
Zaštita od pregrijavanja:
Usisivač sadrži posebni termostat koji štiti motor u slučaju pregrijavanja. Ako se usisivač
iznenada isključi, isključite prekidač i iskopčajte usisivač iz napajanja.
Provjerite provodi li utičnica struju. Kako biste izbjegli strujni udar, obratite se kvalificiranom
električaru.
Provjerite moguće izvore pregrijavanja usisivača, primjerice je li posuda za prašinu puna,
jesu li crijevo ili cijev blokirani i je li filtar začepljen. Ako ste otkrili neki od navedenih izvora
pregrijavanja, uklonite ga i pričekajte najmanje 30 minuta prije ponovnog korištenja
usisivača.
Nakon 30 minuta priključite usisivač u napajanje i uključite ga.
Ako i dalje ne možete pokrenuti usisivač, obratite se servisnom inženjeru.
Usisavač je u skladu sa sljedećim odredbama:
EMC direktiva: 2004/108/EEC
Direktiva za niski napon: 2006/95/EC
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza
specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ Otklanjanje teškoća
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:45
Podatkovni list proizvoda
[Hrvatski]
U skladu s uredbom Komisije (EU) br. 665/2013 i br. 666/2013
A Dobavljač
B Model
C Razred energetske učinkovitosti
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
D Godišnja potrošnja energije (kWh/g)
34.0
E Razred učinkovitosti čišćenja tepiha
D
F Razred učinkovitosti čišćenja tvrdih podova
A
G Razred ponovne emisije prašine
F
H Razina zvučne snage (dbA)
80
I
Nazivna ulazna snaga (W)
J Tip
750
Usisivač prašine opće namjene
1) Indikativna godišnja potrošnja energije (kWh/g), na temelju 50 postupaka
čišćenja.Stvarna godišnja potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj
koristi.
2) Mjerenja potrošnje energije i radnog učinka temelje se na metodama u EN
60312-1 i EN 60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:45
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:45
Fshesë me korrent
manuali i përdorimit
✻ Para se ta vini pajisjen në punë, lexoni me kujdes udhëzimet.
✻ Vetëm për përdorim në mjedise të brendshme.
Shqip
imagine the possibilities
Faleminderit që bletë këtë produkt të Samsung.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:45
informacioni për sigurinë
INFORMACIONI PËR SIGURINË
PARALAJMËRIM
PARALAJMËRIM
• Para se ta vini pajisjen në punë, lexojeni me kujdes këtë manual dhe
ruajeni për referencë.
• Duke qenë se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të
ndryshme, karakteristikat e fshesës tuaj me korrent mund të ndryshojnë
disi nga çfarë përshkruhet në këtë manual.
SIMBOLET E PËRDORURA PARALAJMËRUESE/TË KUJDESIT
PARALAJMËRIM
KUJDES
Tregon se ka rrezik vdekjeje ose lëndimi të rëndë.
Tregon se ka rrezik lëndimi vetjak ose dëmtimi material.
SIMBOLE TË TJERA TË PËRDORURAShënon diçka që NUK duhet të bëni.
Shënon diçka që duhet të zbatoni.
Tregon që duhet të hiqni spinën nga priza.
PIKA TË RËNDËSISHME SIGURIE
1. Lexojini me kujdes të gjitha udhëzimet. Para se ta ndizni, sigurohuni
që tensioni i rrymës elektrike të jetë i njëjtë me atë që tregohet në
etiketën metalike që ndodhet në pjesën e poshtme të fshesës.
2. PARALAJMËRIM: Mos e përdorni fshesën me korrent kur rrugica
ose dyshemeja është e lagur. Mos e përdorni për të thithur ujin.
3. Nevojitet mbikëqyrje e plotë kur pajisja përdoret nga fëmijët
ose kur përdoret pranë tyre. Mos lejoni që fshesa me korrent të
përdoret si lodër. Mos lejoni në asnjë çast që fshesa me korrent
të funksionojë e pakomanduar. Përdoreni fshesën me korrent
vetëm për qëllimet e përdorimit të përshkruara në këto udhëzime.
4. Mos e përdorni fshesën me korrent pa koshin e pluhurave. Për efikasitet
më të mirë shkarkojeni koshin e pluhurave para se të mbushet.
5. Rrëshqitni butonin në pozicionin "Stop" (ose "Min") para se të
vendosni spinën në prizën elektrike.
2_ informacioni për sigurinë
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:45
6. Mos e përdorni fshesën me korrent për të pastruar shkrepëset,
hirin ose bishtat e cigareve. Mbajeni fshesën me korrent larg
sobave ose burimeve të tjera të nxehtësisë. Nxehtësia mund të
deformojë dhe të çngjyrosë pjesët plastike të pajisjes.
7. Shmangni mbledhjen e objekteve të forta dhe të mprehta
nëpërmjet fshesës me korrent, pasi mund të dëmtoni pjesët e saj.
Mos u mbështetni te paneli i tubave. Mos vendosni ngarkesë mbi
tub. Mos e bllokoni portën thithëse dhe atë shkarkuese.
8. Fikeni fshesën me korrent duke shtypur më parë butonin në
trupin e pajisjes, para se ta hiqni nga priza elektrike. Shkëputeni
spinën nga priza elektrike para se të ndërroni qesen e pluhurave
ose enën e pluhurave. Për të shmangur dëmtimet, hiqeni nga
priza duke e kapur te spina dhe jo duke tërhequr kordonin.
9. Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të
ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë
nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me
përdorimin e sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e mundshme.
10. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja
e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje.
11. Nuk rekomandohet përdorimi i kordonëve zgjatues.
12. Nëse fshesa me korrent nuk funksionon siç duhet, fikeni dhe
konsultohuni me agjentin e shërbimit të autorizuar.
13. Për të shmangur rrezikun, nëse kordoni elektrik është
dëmtuar, zëvendësimi i tij duhet të bëhet nga prodhuesi ose nga
agjenti i shërbimit ose nga një person i kualifikuar.
14. Mos e lëvizni fshesën me korrent duke e kapur nga tubi.
Përdorni dorezën e fshesës me korrent.
15. Hiqeni fshesën nga priza kur nuk e përdorni. Fikeni çelësin
elektrik para se ta hiqni nga priza.
informacioni për sigurinë _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:45
përmbajtja
MONTIMI I FSHESËS
05
VËNIA NË PUNË E FSHESËS
06
MIRËMBAJTJA E VEGLAVE
DHE E FILTRIT
08
05 Montimi i fshesës
06 Çelësi Ndezje/Fikje
06 Kordoni elektrik
07 Kontrolli i fuqisë
08
09
10
11
12
13
Përdorimi i pjesëve shtesë
Mirëmbajtja e veglave të dyshemesë
Shkarkimi i koshit të pluhurave
Kur duhet pastruar kutia e pluhurave
Pastrimi i kutisë së pluhurave
Pastrimi i filtrit të daljes
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
14
4_ përmbajtja
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:45
montimi i fshesës
OPSION
01 MONTIMI I FSHESËS
OPSION
• Mos e shtypni butonin e dorezës së
koshit të pluhurave gjatë kohës që
mbani pajisjen.
• Për ta ruajtur, hiqeni kokën për fshirjen
e dyshemesë.
montimi i fshesës _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:45
vënia në punë e fshesës
ÇELËSI NDEZJE/FIKJE
1) VARIANTI ME KOMANDË NË TRUP
KUJDES
2) VARIANTI ME NDEZJE/FIKJE
• Kur të hiqni spinën nga priza elektrike, kapeni nga spina
dhe jo nga kordoni.
KORDONI ELEKTRIK
6_ vënia në punë e fshesës
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:45
KONTROLLI I FUQISË
1) VETËM VARIANTI I KOMANDIMIT ME
RRËSHQITJE (FAKULTATIV)
• RRËSHQITENI BUTONIN NË POZICIONIN "STOP"
Fshesa me korrent fiket (regjimi në pritje)
02 VËNIA NË PUNË E FSHESËS
• RRËSHQITENI BUTONIN PËRPARA NË POZICIONIN
"MAX"
Kapaciteti i thithjes rritet ngadalë deri në maksimum.
2) VARIANTI ME KOMANDË NË TRUP/VARIANTI
ME NDEZJE/FIKJE
- TUBI
Për të ulur fuqinë thithëse për pastrimin e pëlhurave,
të qilimave të vegjël dhe të pëlhurave të tjera të lehta,
hiqeni tapën e ajrit derisa vrima të jetë e hapur.
- TRUPI (VETËM VARIANTI ME KOMANDË NË
TRUP)
MIN = Për sipërfaqe delikate, p.sh., perdet me
thurje.
MAX = P
ër dysheme të ashpra dhe tapete me
material të fortë.
vënia në punë e fshesës _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:45
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
PËRDORIMI I PJESËVE SHTESË
TUBI (OPSION)
• Rregullojeni gjatësinë e tubit teleskopik duke
rrëshqitur butonin për vendosjen e gjatësisë që
gjendet në qendër të tubit teleskopik para dhe
mbrapa.
• Për ta kontrolluar për bllokime, ndajeni tubin
teleskopik dhe shkurtoni gjatësinë. Kjo bën të
mundur zhbllokimin më me lehtësi të tubit nga
mbeturinat.
PJESË SHTESË (OPSION)
• Furçë pluhurash për mobiliet, raftet, librat, etj.
• Vegël për pastrimin e radiatorëve, pjesëve të çara,
cepave, pjesëve ndërmjet jastëkëve.
8_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:45
MIRËMBAJTJA E VEGLAVE TË DYSHEMESË
FURÇA ME 2 HAPA (OPSION)
• Rregullojeni levën e hyrjes sipas sipërfaqes së
dyshemesë.
Pastrimi i dyshemesë
FURÇA PËR KAFSHËT SHTËPIAKE (OPSION)
Për një pastrim të përmirësuar të qimeve të kafshëve shtëpiake dhe të fijeve mbi tapet.
Thithja e vazhdueshme e flokëve ose e qimeve të kafshëve mund të shkaktojë uljen
e shpejtësisë së rrotullimit për shkak të materialeve të kapura rreth pajisjes cilindrike.
Në këtë rast, pastrojeni pajisjen cilindrike me kujdes.
03 MIRËMBAJTJA E VEGLAVE DHE E FILTRIT
Pastrimi i tapetit
• Pastrojini plotësisht
mbeturinat nëse hyrja
është e bllokuar.
FURÇA PËR KUVERTËN (OPSION)
Mbeturinat në turbinë e pengojnë furçën që të rrotullohet, prandaj
dhe duhet zhbllokuar nga mbeturinat si më poshtë.
Për të mbledhur qimet e kafshëve shtëpiake dhe fijet mbi tapiceri dhe
mbi çarçafë.
Pastrojini plotësisht mbeturinat kur hyrja të jetë bllokuar.
Rrotullojeni çelësin e bllokimit në "UNLOCK"
(ZHBLLOKIM) dhe pastroni mbeturinat.
Për ta rimontuar, drejtojeni mbulesën me pjesën ballore
të trupit kryesor dhe mbylleni. Pasi ta mbyllni mbulesën,
sigurohuni që butoni i bllokimit të jetë në pozicionin "LOCK"
(BLLOKIM).
PARALAJMËRIM
Përdoreni vetëm për shtresat. Bëni kujdes që të mos dëmtoni furçën gjatë
zhbllokimit nga mbeturinat.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:45
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
BOSHATISJA E KOSHIT TË PLUHURAVE
1
2
3
Në momentin që pluhuri arrin kufirin
e mbushjes ose nëse fuqia thithëse
ulet ndjeshëm gjatë pastrimit,
Nxirreni koshin e pluhurave
boshatiseni koshin e pluhurave.
jashtë duke shtypur butonin.
Shkëputeni mbulesën e koshit
të pluhurave.
4
6
5
Hidheni pluhurin në kosh.
Mbyllni mbulesën e koshit të
pluhurave.
Para se ta përdorni, shtyjeni koshin
e pluhurave brenda trupit kryesor të
fshesës me korrent derisa të dëgjoni
tingullin "klik".
- Shkarkojeni në një qese plastike.
(rekomandohet për ata që vuajnë nga
astma/alergjitë)
Mund ta shpëlani koshin e pluhurave me ujë
të ftohtë.
10_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:45
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
KUR DUHET PASTRUAR KUTIA E PLUHURAVE
Çojeni fuqinë e thithjes në
"MAX".
KOMANDA E DOREZËS
Nëse fuqia thithëse ulet ndjeshëm, me hyrjen në largësi
10 cm nga sipërfaqja e dyshemesë, pastrojeni atë.
03 MIRËMBAJTJA E VEGLAVE DHE E FILTRIT
- Nëse fuqia thithëse ulet ndjeshëm gjatë pastrimit, ju lutemi kontrolloni kutinë e pluhurave siç
tregohet më poshtë.
Në momentin kur fuqia thithëse bie vazhdimisht në mënyrë të dukshme,
pastrojeni kutinë e pluhurave siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:45
PASTRIMI I KUTISË SË PLUHURAVE
1. Hiqeni koshin e pluhurave dhe kutinë e pluhurave
siç tregohet në figurë.
2. Hiqeni sfungjerin dhe filtrin nga kutia e pluhurave.
3. L
ajeni me ujë sfungjerin dhe filtrin e kutisë së pluhurave.
4. L
ëreni sfungjerin dhe filtrin të thahen në hije për më
shumë se 12 orë.
5. Vendoseni sfungjerin dhe filtrin në kutinë e pluhurave.
6. Vendoseni kutinë e montuar të pluhurave brenda në
trupin kryesor të pajisjes.
Sigurohuni që filtri të jetë tharë
plotësisht përpara se ta rivendosni në
fshesën me korrent. Lini 12 orë për
tharjen.
12_ mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:45
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit
PASTRIMI I FILTRIT TË DALJES
Për ta hequr shtyjeni pjesën e
kornizës së fiksuar prapa trupit
kryesor.
Hiqeni dhe ndërrojeni filtrin e bllokuar
të daljes.
OPSION
Filtrat e zëvendësimit disponohen nga shpërndarësi
vendor i Samsung-ut.
PARALAJMËRIM
03 MIRËMBAJTJA E VEGLAVE DHE E FILTRIT
OPSION - MIKROFILTRI
jo fshesë me korrent është krijuar vetëm për përdorim shtëpiak.
K
Mos e përdorni fshesën me korrent për të pastruar mbetje dhe papastërti
ndërtimesh dhe tonerin e printerit me laser.
Mbajini rregullisht të pastër filtrat për të parandaluar grumbullimin e pluhurit
të imët.
Pastruesit dhe aromatizuesit e tapeteve dhe pluhurat e imëta si mielli duhet
të pastrohen me fshesën me korrent vetëm në sasi shumë të vogla.
Pastrojini gjithmonë filtrat dhe koshin e pluhurave pas fshirjes me fshesën me
korrent. Mos e përdorni fshesën me korrent pa vendosur filtrat ose koshin e
pluhurave. Mos përdorni filtra të konsumuar, të shformuar apo të dëmtuar.
Instalojini gjithmonë filtrat në pozicionin e duhur siç tregohet në këtë manual.
Moszbatimi i këtyre kërkesave mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve të
brendshme dhe mund ta bëjë të pavlefshme garancinë tuaj.
Mos e përdridhni mikrofiltrin pas larjes.
Mund të bëhet shkak për shformimin ose dëmtimin e filtrit.
Ndërrojeni filtrin nëse shformohet ose dëmtohet (mund të bëhet shkak për
futjen e pluhurave dhe papastërtive në motor).
Futeni filtrin siç duhet, pa lejuar hapësirë midis filtrit dhe kapakut të filtrit
(mund të bëhet shkak për futjen e pluhurave dhe papastërtive në motor).
mirëmbajtja e veglave dhe e filtrit _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:45
zgjidhja e problemeve
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Motori nuk ndizet.
• Kontrolloni kabllon, spinën dhe prizën.
• Lëreni të ftohet.
Fuqia thithëse ulet gradualisht.
• Kontrolloni për bllokim dhe pastrojeni.
Kordoni nuk rimbështillet plotësisht.
• Tërhiqeni kordonin 2~3 m dhe shtyjeni poshtë
butonin e rimbështjelljes.
Fshesa me korrent nuk mbledh
papastërtitë.
• Kontrolloni tubin dhe zëvendësojeni nëse
kërkohet.
Fuqi thithëse e ulët ose duke u ulur
• Kontrolloni filtrin dhe, nëse duhet, pastrojeni
sipas ilustrimeve te udhëzimet. Nëse filtrat
nuk janë më në kushte pune ndryshojini me
të reja.
Mbinxehje e trupit të pajisjes
• Kontrolloni filtrat, nëse duhet pastrojini sipas
ilustrimeve të udhëzimit.
Shkarkim elektrostatik
• Ulni fuqinë thithëse.
Mbrojtësi termik:
Kjo fshesë me korrent ka termostat të posaçëm që mbron motorin në rast mbinxehjeje.
Nëse fshesa me korrent fiket papritur, fikni çelësin dhe hiqeni fshesën nga priza.
Sigurohuni që ka korrent në prizë. Për të shmangur goditjen elektrike, kontaktoni një
elektricist të kualifikuar.
Kontrolloni fshesën me korrent për burim të mundshëm mbinxehjeje, si p.sh. koshi i
pluhurave i mbushur plot, zorrë ose tub i bllokuar apo filtri i bllokuar. Nëse zbulohen raste
të tilla, ndreqini dhe prisni së paku 30 minuta përpara se të provoni të përdorni fshesën
me korrent.
Pas periudhës 30-minutëshe, futni në prizë spinën e fshesës me korrent dhe ndizni
çelësin.
Nëse fshesa me korrent vazhdon të mos punojë, kontaktoni një inxhinier shërbimi.
Kjo fshesë me korrent plotëson standardet si më poshtë.
Direktiva EMC: 2004/108/EEC
Direktiva për tension të ulët: 2006/95/EC
Për informacion mbi zotimet mjedisore të “Samsung” dhe detyrimet rregullatore
specifike për produktin, p.sh. “REACH”, vizitoni: samsung. com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
14_ zgjidhja e problemeve
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:45
Fleta e të dhënave të produktit
[Shqip]
Sipas Rregullore të Komisionit (BE) Nr. 665/2013 dhe Nr. 666/2013
A Furnizuesi
B Modeli
C Kategoria e efikasitetit të energjisë
D Konsumimi vjetor i energjisë (kWh/vit)
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
B
34.0
E
Kategoria e performancës së pastrimit të
tapetave
D
F
Kategoria e performancës së pastrimit të
dyshemeve të forta
A
G Kategoria e riemetimit të pluhurit
F
H Niveli i zhurmës (dBA)
80
I
Fuqia e klasifikuar në hyrje (W)
J Lloji
750
Fshesë me korrent, për përdorim të
përgjithshëm
1) Konsumi tregues vjetor i energjisë (kWh në vit), bazuar në 50 detyra pastrimi.
Konsumi aktual vjetor i energjisë varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.
2) Matjet për konsumin e energjisë dhe performancën janë bazuar mbi metodat në
EN 60312-1 dhe EN 60704.
informacioni për sigurinë _15
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:45
shënim
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:45
shënim
DJ68-00461V-08.indb 17
2017. 1. 19. �� 11:45
DJ68-00461V-08.indb 18
2017. 1. 19. �� 11:45
Uporabniški priročnik
za sesalnik
✻ Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila.
✻ Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
slovenščina
svet novih možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
DJ68-00461V-08.indb 1
2017. 1. 19. �� 11:45
varnostne informacije
VARNOSTNE INFORMACIJE
OPOZORILO
• Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik in ga shranite za
poznejšo uporabo.
OPOZORILO
• Ker so ta navodila namenjena različnim modelom, so značilnosti vašega
sesalnika morda drugačne od tistih v tem priročniku.
SIMBOLA ZA OPOZORILO/PREVIDNO
OPOZORILO
PREVIDNO
Označuje nevarnost smrtnih ali hudih poškodb.
Označuje nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.
DRUGI UPORABLJENI SIMBOLI
Označuje nekaj, česar NE smete storiti.
Označuje nekaj, kar morate upoštevati.
Označuje, da morate napajalni vtič izklopiti iz vtičnice.
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
1. Pozorno preberite vsa navodila. Preden vklopite sesalnik, se
prepričajte, da je napetost električnega napajanja enaka napetosti
na ploščici s podatki na spodnji strani sesalnika.
2. OPOZORILO: Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje mokrih
preprog ali tal. Ne uporabljajte ga za vsesavanje vode.
3. Če kateri koli aparat uporablja otrok ali se uporablja v otrokovi
bližini, je potreben skrben nadzor. Sesalnika ni dovoljeno
uporabljati za igranje. Vklopljenega sesalnika nikoli ne pustite
nenadzorovanega. Sesalnik uporabljajte samo skladno z njegovim
namenom, kot je opisano v teh navodilih.
4. Sesalnika ne uporabljajte brez posode za prah. Posodo za prah
izpraznite, preden je polna, da zagotovite optimalno učinkovitost.
5. Potisnite do položaja Stop (ali Min), preden vtič priklopite v
električno vtičnico.
2_ varnostne informacije
DJ68-00461V-08.indb 2
2017. 1. 19. �� 11:45
6. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje vžigalic, vročega pepela ali
cigaretnih ogorkov. Sesalnika ne hranite v bližini peči ali drugih virov
toplote. Toplota lahko poškoduje in razbarva plastične dele naprave.
7. Izogibajte se vsesavanju trdih, ostrih predmetov, saj lahko
poškodujejo dele sesalnika. Ne stojte na sklopu cevi. Ne
naslanjajte se na cev. Ne blokirajte sesalne ali izpušne odprtine.
8. Sesalnik najprej izklopite na ohišju, šele nato ga odklopite iz
električne vtičnice. Preden zamenjate vrečko ali posodo za prah,
odklopite vtič iz električne vtičnice. Da preprečite poškodbe, pri
odstranjevanju vtiča iz vtičnice vedno primite za vtič in ne vlecite
za kabel.
9. Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če
poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat
uporabljati otroci, stari od osem let naprej, in osebe s fizičnimi,
senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in
znanja.
10. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in
vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.
11. P red čiščenjem ali vzdrževanjem aparata odklopite vtič iz vtičnice.
12. Uporaba kabelskega podaljška ni priporočljiva.
13. Če sesalnik ne deluje pravilno, izklopite napajanje in se posvetujte
s pooblaščenim servisnim zastopnikom.
14. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena
oseba, da se izognete nevarnosti.
15. Sesalnika ne prenašajte tako, da ga držite za cev.
Uporabite držalo na ohišju sesalnika.
16. Ko sesalnika ne uporabljate, ga odklopite.
Preden ga odklopite, izklopite stikalo za napajanje.
varnostne informacije _3
DJ68-00461V-08.indb 3
2017. 1. 19. �� 11:45
vsebina
SESTAVLJANJE SESALNIKA
05 Sestavljanje sesalnika
UPORABA SESALNIKA
06 Stikalo za vklop/izklop
06 Napajalni kabel
07 Upravljanje moči
05
06
VZDRŽEVANJE NASTAVKOV IN
FILTRA
08
08 Uporaba dodatkov
09 Vzdrževanje nastavkov za čiščenje tal
10 Praznjenje posode za prah
11 Kdaj je treba očistiti sklop filtra za
prah
12 Čiščenje sklopa filtra za prah
13 Čiščenje izhodnega filtra
ODPRAVLJANJE TEŽAV
14
4_ vsebina
DJ68-00461V-08.indb 4
2017. 1. 19. �� 11:45
sestavljanje sesalnika
MOŽNOST
01 SESTAVLJANJE SESALNIKA
MOŽNOST
• Ko nosite aparat, ne pritiskajte gumba
na ročici posode za prah.
• Za shranjevanje vstavite talni nastavek
v nosilec.
sestavljanje sesalnika _5
DJ68-00461V-08.indb 5
2017. 1. 19. �� 11:45
uporaba sesalnika
STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
1) UPRAVLJANJE NA OHIŠJU
PREVIDNO
2) VKLOP/IZKLOP
• Pri odstranjevanju vtiča iz električne vtičnice primite za
vtič in ne za kabel.
NAPAJALNI KABEL
6_ uporaba sesalnika
DJ68-00461V-08.indb 6
2017. 1. 19. �� 11:45
UPRAVLJANJE NAPAJANJA
1) SAMO UPRAVLJANJE Z DRSNIKOM (možnost)
• POTISNITE DO POLOŽAJA STOP
Sesalnik se izklopi (stanje pripravljenosti)
02 UPORABA SESALNIKA
• POTISNITE NAPREJ DO POLOŽAJA MAX
Moč sesanja se poveča do največje vrednosti.
2) UPRAVLJANJE NA OHIŠJU / VKLOP/IZKLOP
- CEV
Če želite zmanjšati moč sesanja za čiščenje zaves,
manjših preprog in drugih občutljivih tkanin, povlecite
pokrovček za zrak, dokler odprtina ni odprta.
- OHIŠJE (SAMO UPRAVLJANJE NA OHIŠJU)
MIN = za nežne površine, na primer mrežaste zavese.
MAX = za trda tla in močno umazane preproge.
uporaba sesalnika _7
DJ68-00461V-08.indb 7
2017. 1. 19. �� 11:45
vzdrževanje nastavkov in filtra
UPORABA DODATKOV
CEV (MOŽNOST)
• Dolžino teleskopske cevi prilagodite tako, da
potisnete gumb za upravljanje dolžine na sredini
teleskopske cevi naprej in nazaj.
• Da preverite, ali je teleskopska cev zamašena,
jo odstranite in nastavite na najkrajšo dolžino. To
omogoča lažje odstranjevanje umazanije, ki je
zamašila cev.
DODATKI (MOŽNOST)
• Krtača za prah za pohištvo, police, knjige itd.
• Nastavek za sesanje špranj za radiatorje, špranje,
vogale, med blazinami.
8_ vzdrževanje nastavkov in filtra
DJ68-00461V-08.indb 8
2017. 1. 19. �� 11:45
VZDRŽEVANJE NASTAVKOV ZA ČIŠČENJE TAL
DVOSTOPENJSKA KRTAČA (MOŽNOST)
• Nastavite ročico na nastavku glede na površino tal.
Čiščenje tal
KRTAČA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE (MOŽNOST)
Za učinkovitejše vsesavanje dlak hišnih ljubljencev in nitk s preprog.
Pogosto sesanje las ali živalskih dlak lahko povzroči neenakomerno vrtenje zaradi
njihovega kopičenja okoli krtače. V tem primeru skrbno očistite krtačo.
03 VZDRŽEVANJE NASTAVKOV IN FILTRA
Čiščenje preprog
• Če je sesalna odprtina
zamašena, odstranite vso
umazanijo.
KRTAČA ZA ODEJE (MOŽNOST)
Če je turbina zamašena, se krtača ne more vrteti, zato jo očistite na
naslednji način.
Za vsesavanje dlak hišnih ljubljencev in nitk z oblazinjenega pohištva
in posteljnine.
Če je sesalna odprtina zamašena, odstranite vso umazanijo.
Obrnite zaklepni gumb v položaj za »odklenjeno« in
odstranite umazanijo.
Ko končate, poravnajte pokrov s sprednjim delom glavnega
ohišja in zaprite. Ko zaprete pokrov, poskrbite, da je
zaklepni gumb v položaju za »zaklenjeno«.
OPOZORILO
Uporabljajte samo za posteljnino. Pazite, da med odstranjevanjem zamašitev
ne boste poškodovali krtače.
vzdrževanje nastavkov in filtra _9
DJ68-00461V-08.indb 9
2017. 1. 19. �� 11:46
vzdrževanje nastavkov in filtra
PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH
1
2
3
Ko prah doseže oznako za
polno ali se moč sesanja
opazno zmanjša med sesanjem, Odstranite posodo za prah
izpraznite posodo za prah.
tako, da pritisnete gumb.
Odstranite pokrov posode
za prah.
4
6
5
Prah stresite v smeti.
Zaprite pokrov posode za
prah.
Pred uporabo potisnite
posodo za prah v glavno
ohišje sesalnika, da se
zaskoči.
- Izpraznite v plastično vrečko
(priporočen postopek za astmatike/
alergike)
Posodo za prah lahko splaknete s hladno
vodo.
10_ vzdrževanje nastavkov in filtra
DJ68-00461V-08.indb 10
2017. 1. 19. �� 11:46
vzdrževanje nastavkov in filtra
KDAJ JE TREBA OČISTITI SKLOP FILTRA ZA PRAH
Moč sesanja nastavite na
»MAX«.
UPRAVLJANJE NA
ROČAJU
Če je moč sesanja opazno zmanjšana, ko je vhodna
odprtina 10 cm nad ravnimi tlemi, očistite sklop filtra za
prah.
03 VZDRŽEVANJE NASTAVKOV IN FILTRA
- Če se moč sesanja opazno zmanjša med sesanjem, preverite sklop filtra za prah, kot je
opisano spodaj.
Če se moč sesanja opazno zmanjša za daljše obdobje, očistite sklop filtra za prah,
kot je prikazano na naslednji sliki.
vzdrževanje nastavkov in filtra _11
DJ68-00461V-08.indb 11
2017. 1. 19. �� 11:46
ČIŠČENJE SKLOPA FILTRA ZA PRAH
1. Odstranite posodo za prah in sklop filtra za prah,
kot je prikazano.
2. Gobo in filter ločite od sklopa filtra za prah.
3. Z
vodo operite gobo in filter sklopa filtra za prah.
4. P
ustite, da se goba in filter sušita v senci več kot 12 ur.
5. Gobo in filter namestite v sklop filtra za prah.
6. S
estavljeni sklop filtra za prah vstavite v glavno
ohišje.
Poskrbite, da je filter popolnoma suh,
preden ga vstavite nazaj v sesalnik.
Počakajte 12 ur, da se posuši.
12_ vzdrževanje nastavkov in filtra
DJ68-00461V-08.indb 12
2017. 1. 19. �� 11:46
vzdrževanje nastavkov in filtra
ČIŠČENJE IZHODNEGA FILTRA
Pritisnite pritrjeni okvir na zadnjem
delu glavnega ohišja, da ga
odstranite.
03 VZDRŽEVANJE NASTAVKOV IN FILTRA
MOŽNOST – MIKROFILTER
Odstranite in zamenjajte zamašeni
izhodni filter.
MOŽNOST
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem lokalnem
prodajalcu Samsung.
OPOZORILO
Sesalnik je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
Sesalnika ne uporabljate za čiščenje gradbenih odpadkov in ostankov ali
tonerja laserskega tiskalnika.
Filtre ohranjajte čiste, da preprečite nabiranje drobnega prahu.
Suha čistilna sredstva za preproge ali osvežilnike, praške in droben prah, npr.
moko, sesajte samo v zelo majhnih količinah.
Ko posesate posodo za prah in filtre, jih vedno očistite.
Sesalnika ne uporabljajte, če ste odstranili filtre ali posodo za prah.
Ne uporabljate obrabljenih, deformiranih ali poškodovanih filtrov.
Filtre vedno namestite v ustrezen položaj, kot je prikazano v tem priročniku.
Če teh zahtev ne upoštevate, lahko pride do poškodbe notranjih delov.
V tem primeru garancija ni veljavna. Mikro-filtra po pranju nikoli ne zvijte.
S tem lahko spremenite obliko filtra ali ga poškodujete.
Če filter spremeni obliko ali se poškoduje, ga zamenjajte.
(V motor lahko vstopijo prah ali delci.)
Filter ustrezno vstavite, da med njim in pokrovom filtra ni razmaka (v motor
lahko vstopijo prah ali delci).
vzdrževanje nastavkov in filtra _13
DJ68-00461V-08.indb 13
2017. 1. 19. �� 11:46
odpravljanje težav
TEŽAVA
REŠITEV
Motor se ne vklopi.
• Preverite kabel, vtič in vtičnico.
• Počakajte, da se ohladi.
Moč sesanja se postopoma
zmanjšuje.
• Preverite, ali se je aparat zamašil, in
odstranite morebitno umazanijo.
Kabel se ne navije v celoti.
• Iz sesalnika povlecite dva do tri metre kabla
in pritisnite gumb za navijanje kabla.
Sesalnik ne sesa umazanije.
• Preverite cev in jo po potrebi zamenjajte.
Nizka ali zmanjšana moč sesanja
• Preverite filter in ga po potrebi očistite, kot je
opisano v navodilih. Če so filtri izrabljeni, jih
zamenjajte z novimi.
Pregrevanje ohišja
• Preverite filtre in jih po potrebi očistite, kot je
opisano v navodilih.
Razelektritev statičnega naboja
• Zmanjšajte moč sesanja.
Toplotna zaščita:
Ta sesalnik ima poseben termostat, ki ščiti motor v primeru pregrevanja.
Če se sesalnik nenadoma izklopi, izklopite stikalo in sesalnik odklopite.
Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo. Obrnite se na usposobljenega električarja,
da preprečite nevarnost električnega udara.
Sesalnik preverite za morebitne vzroke pregrevanja, kot so polna posoda za prah,
zamašena gibka cev, cev ali zamašen filter. Če odkrijete katerega od teh pogojev, jih
odpravite in počakajte vsaj 30 minut, preden znova uporabite sesalnik. Po 30 minutah
priklopite sesalnik in ga vklopite.
Če sesalnik še vedno ne deluje, se obrnite na serviserja.
Sesalnik je skladen z naslednjima direktivama.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EEC
Direktiva o nizki napetosti: 2006/95/EC
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z
izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
DJ68-00461V-08.indb 14
2017. 1. 19. �� 11:46
Podatkovna kartica izdelka
[Slovenščina]
Skladno z predpisoma Komisije (EU) št. 665/2013 in št. 666/2013
A Dobavitelj
B Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45T0
C Razred energetske učinkovitosti
B
D Letna poraba energije (kWh/leto)
34.0
E Razred učinkovitosti čiščenja preprog
D
F Razred učinkovitosti čiščenja trdih tal
A
G Razred izpusta prahu
F
H Nivo zvočne moči (dBA)
I
Nazivna vhodna moč (W)
J Tip
80
750
Sesalnik za prah za splošno uporabo
1) Okvirna letna potrošnja energije (v kWh na leto) na osnovi 50 opravil čiščenja.
Dejanska letna poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.
2) Meritve porabe energije in delovanja temeljijo na metodah v EN 60312-1 in EN
60704.
DJ68-00461V-08.indb 15
2017. 1. 19. �� 11:46
beležka
DJ68-00461V-08.indb 16
2017. 1. 19. �� 11:46
beležka
DJ68-00461V-08.indb 17
2017. 1. 19. �� 11:46
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MACEDONIA
BULGARIA
023 207 777
www.samsung.com/support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
DJ68-00461V-08
DJ68-00461V-08.indb 18
2017. 1. 19. �� 11:46
Download PDF

advertising