Samsung | WW90K6414QX | Samsung WW90K6414QX Addwash cu EcoBubble, 9 Kg Ръководство за бърз старт

Съдържание
4
Информация за безопасността
Съдържание
Какво трябва да знаете за безопасността
Важни символи за безопасност
Важни предпазни мерки за безопасност
Важни предупреждения при монтиране
Обърнете внимание при монтиране
Важни предупреждения при използване
Обърнете внимание при използването
Важни предупреждения при почистване
Инструкция за ОЕЕО
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Монтиране
14
Какво е включено
Изискванията за монтирането
Подробни инструкции за монтаж
14
16
18
Преди да започнете
24
Първоначални настройки
Насоки за пране
Указания за чекмеджето за перилен препарат
24
25
27
Операции
30
Командно табло
30
Прости стъпки за начало
32
Общ преглед на циклите
33
Специални функции
37
Настройки39
Приложение Samsung Smart Home
40
2 Български
Untitled-16 2
2016-02-03
7:51:16
Поддръжка
44
Отстраняване на неизправности
52
Контролни точки
Информационни кодове
52
55
Спецификации
59
Таблица за грижи за тъканите
Опазване на околната среда
Лист със спецификации
Информация за основните цикли на пране
59
60
61
63
Съдържание
Икономично почистване на барабана
44
Smart Check
45
Аварийно източване
46
Почистване47
Възстановяване от замръзване
51
Грижа при продължително време на неизползване
51
Български 3 Untitled-16 3
2016-02-03
7:51:17
Информация за безопасността
Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация
за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се
възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.
Какво трябва да знаете за безопасността
Информация за безопасността
Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате
множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща
справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.
Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички
възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание
и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.
Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките
на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички
предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с найблизкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
Важни символи за безопасност
Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на
имущество.
ВНИМАНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или повреда на имущество.
ЗАБЕЛЕЖКА
Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.
4 Български
Untitled-16 4
2016-02-03
7:51:17
Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.
Спазвайте ги стриктно.
След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.
Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.
Информация за безопасността
Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална
опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го
използвате.
Важни предпазни мерки за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или
повреда на имущество.
1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен
ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
2. За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години
и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с
недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно
безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си
играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от
деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя,
негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
5. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари
маркучи не трябва да се използват повторно.
6. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да
пречи на отворите.
Български 5 Untitled-16 5
2016-02-03
7:51:17
Информация за безопасността
7. За използване в Европа: Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат
далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
Информация за безопасността
8. ВНИМАНИЕ: За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата,
този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване,
например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на
електрозахранването.
Важни предупреждения при монтиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.
•
В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.
Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.
Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за
електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.
•
Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела
може да доведе до електрически удар или пожар.
• Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите
на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар. Поставете щепсела плътно в
контакта.
Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като
използвате суха кърпа.
•
•
Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.
•
Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят
и това да доведе до електрически удар или пожар.
Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.
•
Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.
Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.
Този уред трябва да бъде правилно заземен.
Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.
•
Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
6 Български
Untitled-16 6
2016-02-03
7:51:17
•
Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в
съответствие с местната и национална нормативна уредба.
Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.
Информация за безопасността
Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода
(капки дъжд).
Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.
•
Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.
Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.
•
Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Не използвайте електрически трансформатор.
•
Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.
•
Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.
Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.
Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте
захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.
•
Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.
•
•
Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на
водата и тръбите за източване.
Обърнете внимание при монтиране
ВНИМАНИЕ
Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.
•
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.
Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.
•
В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.
Български 7 Untitled-16 7
2016-02-03
7:51:17
Информация за безопасността
Важни предупреждения при използване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с найблизкия сервиз.
Информация за безопасността
•
•
Не пипайте щепсела с мокри ръце.
В противен случай това може да предизвика електрически удар.
Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, извадете веднага щепсела от контакта и се
свържете с най-близкия сервиз.
•
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате
щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.
•
•
Не използвайте електрически вентилатор.
Една искра може да доведе до експлозия или пожар.
Не позволявайте деца да играят във или върху пералната машина. Освен това, когато изхвърляте уреда, махнете
дръжката на вратичката на пералната машина.
•
Ако попаднат вътре в уреда, децата може да се задушат.
Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното
на пералната машина.
Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни
вещества.
•
Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.
Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/
центрофугиране).
•
Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе
до наранявания.
• Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.
Не вкарвайте ръката си под пералната машина, докато тя работи.
•
Това може да доведе до наранявания.
Не пипайте щепсела с мокри ръце.
•
Това може да доведе до електрически удар.
Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела, докато уредът работи.
•
Повторно вкарване на щепсела в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.
Не позволявайте на деца или немощни хора да използват тази перална машина без подходящо наблюдение. Не
позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.
8 Български
Untitled-16 8
2016-02-03
7:51:17
•
Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.
Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.
•
Това може да доведе до наранявания.
•
Информация за безопасността
Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте
право и директно от контакта.
Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.
Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.
•
Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и
др.).
• Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
• В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.
Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела от контакта.
•
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
Изваждайте щепсела, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична
буря.
•
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване
на клиенти на Samsung.
•
Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на
пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.
Обърнете внимание при използването
ВНИМАНИЕ
Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете
щепсела на захранването и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.
•
В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.
При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.
•
При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.
След повреда с подаването на вода или когато свързвате повторно маркуча за подаване на вода, отворете крана за
водата бавно.
Отворете бавно крана за вода след продължителен период на неупотреба.
Български 9 Untitled-16 9
2016-02-03
7:51:17
Информация за безопасността
•
Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на
някаква част или да предизвика теч.
Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.
•
Информация за безопасността
Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до
електрически удар или пожар.
Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.
•
Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина,
както и да доведе до теч на вода.
Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.
•
Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.
Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци,
влакна, косми и т.н.)
•
Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.
Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за
подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.
•
Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.
Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.
Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не
се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или
повреди, причинени от такова неправилно използване.
Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари,
кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).
•
Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с уреда или нараняване.
Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.
•
Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.
Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.
•
Това може да доведе до нараняване поради неизправност.
Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.
•
Това може да доведе до изгаряния или наранявания.
Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако вашият уред
няма специален цикъл за пране на такива неща.
(*): Вълнени завивки, дъждобрани, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за
изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.
10 Български
Untitled-16 10
2016-02-03
7:51:17
•
Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да
доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
• Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за
вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.
Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.
Информация за безопасността
•
Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.
Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.
•
Това може да доведе до изгаряния.
Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.
•
Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на
перилен препарат.
• Кутията за течен перилен препарат (само приложими модели) не се използва за прах за пране. Извадете кутията,
когато използвате прах за пране.
Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.
•
Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни,
поради прекомерни анормални вибрации.
Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.
•
Това може да доведе до електрически удар или нараняване.
Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за
кожата или клиниките за масаж.
•
Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.
Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.
•
•
Това може да доведе до ръждясване на барабана.
Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и
гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.
Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране,
замърсено със сух препарат за почистване.
•
Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на
маслото.
Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.
•
Това може да доведе до проблеми с пералната машина.
Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.
•
Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда,
промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.
Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.
Български 11 Untitled-16 11
2016-02-03
7:51:17
Информация за безопасността
Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.
•
В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.
Не използвайте втвърден перилен препарат.
•
Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.
Информация за безопасността
Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.
•
Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна
повреда на уреда.
Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.
Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и
допълнителни функции.
•
Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.
Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.
•
В противен случай това може да предизвика нараняване.
Важни предупреждения при почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.
Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.
Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.
•
Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.
Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.
•
В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.
12 Български
Untitled-16 12
2016-02-03
7:51:17
Инструкция за ОЕЕО
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Информация за безопасността
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци
и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност
здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения,
напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Български 13 Untitled-16 13
2016-02-03
7:51:17
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
4
Cuprins
Ce trebuie să ştiţi despre instrucţiunile de siguranţă
Simboluri importante de siguranţă
Instrucţiuni importante privind siguranţa
Avertizări extrem de importante privind instalarea
Atenţionări privind instalarea
Avertizări extrem de importante privind utilizarea
Atenţionări privind utilizarea
Avertizări extrem de importante privind curăţarea
Instrucţiuni referitoare la marcajul DEEE
4
4
5
6
8
8
10
12
13
Instalare
14
Ce este inclus
Cerinţe de instalare
Instalare pas cu pas
14
16
18
Înainte de a începe
24
Setări iniţiale
Indicaţii pentru rufe
Indicaţii privind sertarul pentru detergent
24
25
27
Operaţiuni
30
Panou de control
30
Paşi simpli pentru pornire
32
Informaţii generale despre cicluri
33
Caracteristici speciale
37
Setări39
Aplicaţia Samsung Smart Home
40
2 Română
Untitled-17 2
2016-02-03
7:53:43
Întreţinere
44
Depanare
52
Aspecte de verificat
Codurile de informare
52
57
Specificaţii tehnice
60
Tabel pentru îngrijirea ţesăturilor
Protejarea mediului
Fişă de specificaţii
Informaţii cu privire la principalele cicluri de spălare
60
61
62
64
Cuprins
Curăţare ecologică tambur
44
45
Smart Check
Evacuare de urgenţă
46
Curăţarea47
Recuperarea după îngheţ
51
Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare
51
Română 3 Untitled-17 3
2016-02-03
7:53:43
Informaţii privind siguranţa
Felicitări pentru noua dumneavoastră maşină de spălat Samsung. Acest manual conţine informaţii
importante despre instalarea, utilizarea şi întreţinerea maşinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiţi
acest manual pentru a profita de toate avantajele şi caracteristicile maşinii dumneavoastră de spălat.
Ce trebuie să ştiţi despre instrucţiunile de siguranţă
Informaţii privind siguranţa
Citiţi cu atenţie acest manual pentru a vă asigura că ştiţi să acţionaţi în siguranţă şi eficient numeroasele
caracteristici şi funcţii ale noului dumneavoastră echipament. Păstraţi manualul într-o locaţie sigură din
apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Utilizaţi maşina de spălat exclusiv în scopul pentru
care a fost concepută, potrivit instrucţiunilor cuprinse în prezentul manual.
Avertismentele şi instrucţiunile importante privind siguranţa cuprinse în prezentul manual nu acoperă
toate condiţiile şi situaţiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiţi simţul
practic şi să daţi dovadă de atenţie şi grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea maşinii dumneavoastră
de spălat.
Deoarece următoarele instrucţiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile maşinii
dumneavoastră de spălat pot fi puţin diferite faţă de cele descrise în acest manual şi este posibil să nu se
aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, contactaţi cel mai apropiat centru
de service sau căutaţi asistenţă şi informaţii online pe site-ul www.samsung.com.
Simboluri importante de siguranţă
Semnificaţiile pictogramelor şi semnelor din prezentul manual de utilizare:
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot provoca leziuni corporale grave sau decesul şi/sau daune materiale.
ATENȚIE
Pericole sau acţiuni riscante care pot provoca leziuni corporale şi/sau daune materiale.
NOTĂ
Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.
4 Română
Untitled-17 4
2016-02-03
7:53:43
Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului şi a persoanelor din
apropiere.
Respectaţi-le întocmai.
După ce citiţi acest manual, păstraţi-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.
Informaţii privind siguranţa
Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza echipamentul.
La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mişcare, există posibilitatea apariţiei unor
pericole. Pentru a utiliza în siguranţă acest echipament, familiarizaţi-vă cu operaţiile sale şi utilizaţi-l cu
atenţie.
Instrucţiuni importante privind siguranţa
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot provoca leziuni corporale şi/sau daune
materiale.
1. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (incluzând aici şi copiii)
cu afecţiuni fizice, senzoriale sau mintale sau fără experienţă şi cunoştinţe
decât dacă sunt supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
2. Pentru utilizarea în Europa: Acest aparat poate fi folosit de către copii cu
vârsta peste 8 ani şi de către persoane cu afecţiuni fizice, senzoriale sau
mintale sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau dacă
sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi
dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operaţiunile de curăţare şi întreţinere uzuală nu trebuie să fie realizate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
3. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fi împiedicaţi să se joace cu
aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu
calificare similară, pentru a evita riscurile.
Română 5 Untitled-17 5
2016-02-03
7:53:43
Informaţii privind siguranţa
5. Utilizaţi seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizaţi
seturile vechi de furtunuri.
Informaţii privind siguranţa
6. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilaţie la bază, asiguraţi-vă că acestea
nu sunt obstrucţionate de un covor.
7. Pentru utilizarea în Europa: Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să aibă acces
la acesta decât dacă sunt supravegheaţi permanent.
8. ATENŢIE: Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară a
siguranţei termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv
extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care
este în mod obişnuit pornit şi oprit de utilităţi.
Avertizări extrem de importante privind instalarea
AVERTISMENT
Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul
sau rănire.
Acest echipament este greu. Aveţi grijă la ridicarea sa.
Conectaţi cablul de alimentare la p priză de perete care respectă specificaţiile locale privind energia
electrică. Utilizaţi priza numai pentru acest aparat şi nu utilizaţi un prelungitor.
• Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize
sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau incendiu.
• Asiguraţi-vă că tensiunea, frecvenţa şi curentul de alimentare respectă specificaţiile produsului.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectaţi ferm
ştecherul cablului de alimentare la priza de perete.
Îndepărtaţi în mod regulat orice substanţe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ştecherului şi de
pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.
• Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre
podea.
• Dacă introduceţi ştecherul în priză în direcţia opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot
deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.
6 Română
Untitled-17 6
2016-02-03
7:53:43
Nu lăsaţi materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.
• Dacă un copil îşi pune o pungă peste cap, se poate sufoca.
În cazul în care echipamentul, ştecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactaţi cel mai
apropiat centru de service.
Informaţii privind siguranţa
Acest aparat trebuie să fie împământat corect.
Nu împământaţi aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.
• Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
• Nu conectaţi niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare
corespunzătoare şi asiguraţi-vă că sunt respectate reglementările naţionale şi regionale.
Nu instalaţi acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.
Nu instalaţi acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina
soarelui sau la apă (ploaie).
Nu instalaţi acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.
• Dacă îngheaţă, ţevile se pot sparge.
Nu instalaţi aparatul într-un loc în care se pot produce scurgeri de gaze.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu folosiţi un transformator.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
Nu răsuciţi şi nu înnodaţi cablul de alimentare.
Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic, nu aşezaţi un obiect greu peste acesta, nu introduceţi
cablul de alimentare printre obiecte şi nu îl împingeţi în spaţiul din spatele echipamentului.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu trageţi de cablul de alimentare când deconectaţi ştecherul.
• Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare ţinând de ştecher.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Acest echipament trebuie poziţionat astfel încât ştecherul, robinetele de alimentare cu apă şi conductele
de scurgere să poată fi accesate cu uşurinţă.
Română 7 Untitled-17 7
2016-02-03
7:53:43
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind instalarea
ATENȚIE
Acest echipament trebuie poziţionat astfel încât ştecherul cablului de alimentare să fie uşor de accesat.
Informaţii privind siguranţa
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor
electrice.
Instalaţi echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susţine greutatea.
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la vibraţii anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu
produsul.
Avertizări extrem de importante privind utilizarea
AVERTISMENT
Dacă echipamentul este inundat, opriţi imediat alimentarea cu apă şi curent electric şi contactaţi cel mai
apropiat centru de service.
• Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare.
Dacă echipamentul generează un zgomot neobişnuit, un miros de ars sau fum, deconectaţi imediat
ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiţi imediat, fără să atingeţi
ştecherul cablului de alimentare. Nu atingeţi echipamentul sau cablul de alimentare.
• Nu folosiţi un ventilator.
• O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.
Nu lăsaţi copiii să se joace în sau pe maşina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtaţi
mânerul uşii maşinii de spălat.
• În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.
Asiguraţi-vă că îndepărtaţi ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza maşinii de
spălat înainte de utilizarea acesteia.
Nu spălaţi articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanţe inflamabile
sau explozibile.
• Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.
Nu deschideţi uşa maşinii de spălat cu forţa în timpul funcţionării acesteia (spălare la temperatură ridicată/
uscare/centrifugare).
8 Română
Untitled-17 8
2016-02-03
7:53:43
• Apa care se scurge din maşina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă.
Aceasta poate conduce la vătămare.
• Deschiderea forţată a uşii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.
Nu introduceţi mâna sub maşina de spălat în timpul funcţionării acesteia.
Informaţii privind siguranţa
• Aceasta poate conduce la vătămare.
Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
• Vă puteţi electrocuta.
Nu opriţi echipamentul prin scoaterea din priză a ştecherului în timpul funcţionării.
• Reintroducerea ştecherului în priza de perete poate provoca o scânteie şi poate conduce la
electrocutare sau incendiu.
Nu permiteţi copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze maşina de spălat fără supraveghere. Nu
lăsaţi copiii să intre în sau să se urce pe echipament.
• Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.
Nu introduceţi mâna sau un obiect metalic sub maşina de spălat în timpul funcţionării.
• Aceasta poate conduce la vătămare.
Nu deconectaţi echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucaţi întotdeauna bine
ştecherul şi trageţi-l din priză printr-o mişcare în linie dreaptă.
• Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii şi/sau electrocutări.
Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi singur aparatul.
• Nu utilizaţi o altă siguranţă (precum cupru, sârmă de oţel etc.) decât siguranţa standard.
• Dacă trebuie să reparaţi sau să reinstalaţi echipamentul, contactaţi cel mai apropiat centru de service.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau
vătămare.
În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă şi inundă echipamentul,
deconectaţi ştecherul cablului de alimentare.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Deconectaţi ştecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul
unei furtuni cu tunete şi fulgere.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Dacă în echipament pătrund substanţe străine, scoateţi ştecherul din priză şi contactaţi cel mai apropiat
Serviciu de asistenţă pentru clienţi Samsung.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu lăsaţi copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe maşina de spălat. Uşa maşinii de spălat nu se
deschide cu uşurinţă din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocaţi înăuntru.
Română 9 Untitled-17 9
2016-02-03
7:53:43
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind utilizarea
ATENȚIE
Când maşina de spălat este contaminată cu o substanţă străină, precum detergent, murdărie, resturi
alimentare etc., deconectaţi ştecherul şi curăţaţi maşina de spălat o cârpă umedă şi moale.
Informaţii privind siguranţa
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.
Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiţi atenţi la acesta când utilizaţi
maşina de spălat.
• Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.
După o defecţiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideţi
robinetul de apă încet.
Deschideţi robinetul de apă încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.
• Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din ţeava de apă poate provoca deteriorarea
unei piese sau scurgeri de apă.
Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcţionării, verificaţi dacă există o problemă de scurgere.
• Dacă maşina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere,
există pericolul de electrocutare sau incendiu.
Introduceţi complet rufele murdare în maşina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în uşă.
• Dacă rufele se prind în uşă, acestea sau maşina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de
apă.
Opriţi alimentarea cu apă atunci când nu utilizaţi maşina de spălat.
• Asiguraţi-vă că şuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.
Aveţi grijă ca garnitura din cauciuc şi sticla uşii frontale să nu fie contaminate cu o substanţă străină (de
exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).
• Dacă în uşă este prinsă o substanţă străină sau uşa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.
Deschideţi robinetul de apă şi verificaţi strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de
alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asiguraţi-vă, de asemenea, că nu există scurgeri de apă.
• Dacă şuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.
Produsul pe care l-aţi achiziţionat este destinat exclusiv uzului casnic.
Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greşită a produsului. În acest caz, produsul nu
va fi acoperit de garanţia standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător
pentru funcţionări greşite sau defecţiuni cauzate de o astfel de utilizare greşită.
Nu vă aşezaţi pe echipament şi nu plasaţi obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, ţigări aprinse, veselă,
substanţe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.
• În caz contrar se poate ajunge la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau răni.
10 Română
Untitled-17 10
2016-02-03
7:53:43
Nu pulverizaţi materiale volatile (ex. insecticid) pe suprafaţa aparatului.
• În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau
probleme cu produsul.
Nu aşezaţi în apropierea maşinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.
Informaţii privind siguranţa
• Acesta poate conduce la vătămare din cauza funcţionării necorespunzătoare.
Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeţi
apa.
• Vă puteţi provoca arsuri sau leziuni.
Nu spălaţi, centrifugaţi sau uscaţi huse de scaun, covoraşe sau articole impermeabile (*) dacă echipamentul
dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.
(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloţei
de suport pentru scutec, costume de baie şi huse de maşină, motocicletă şi bicicletă etc.
• Nu spălaţi covoraşe groase sau dure, chiar dacă indicatorul maşinii de spălat se află la programul de
îngrijire. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea maşinii de spălat, pereţilor, podelei sau
articolelor din cauza vibraţiilor anormale.
• Nu spălaţi păturile sau covoraşele de la intrare cu întăritură de cauciuc. Întăritura de cauciuc se
poate desprinde şi se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecţiuni, precum defecţiunea de
evacuare.
Nu folosiţi maşina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.
• Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.
Nu atingeţi interiorul tamburului în timpul sau imediat după uscare, deoarece acesta este fierbinte.
• Există pericolul de arsuri.
Nu introduceţi mâna în sertarul pentru detergent.
• Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de
introducere a detergentului.
• Ghidul pentru detergent lichid (numai pentru anumite modele) nu se utilizează pentru detergentul
pudră. Renunţaţi la ghid atunci când utilizaţi detergentul pudră.
Nu introduceţi niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deşeuri alimentare, animale) în afară de rufe în
maşina de spălat.
• Aceasta poate provoca deteriorarea maşinii de spălat sau vătămarea şi decesul în cazul animalelor de
casă din cauza vibraţiilor anormale.
Nu apăsaţi butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuţite, cum ar fi ace, cuţite, unghii etc.
• Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.
Nu spălaţi rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loţiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire
a pielii sau în clinicile de masaj.
Română 11 Untitled-17 11
2016-02-03
7:53:43
Informaţii privind siguranţa
• Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc şi determina scurgeri de apă.
Nu lăsaţi obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranţă, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade
îndelungate de timp.
Informaţii privind siguranţa
• Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
• Dacă începe să apară rugină pe suprafaţa tamburului, aplicaţi un agent de curăţare (neutru) pe
suprafaţă şi utilizaţi un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizaţi niciodată o perie de sârmă.
Nu utilizaţi detergenţi chimici direct şi nu spălaţi, clătiţi sau centrifugaţi rufe contaminate cu detergent
chimic.
• Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea
uleiului.
Nu utilizaţi apa din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.
• Aceasta poate provoca defecţiuni ale maşinii de spălat.
Nu utilizaţi săpun de mâini la maşina de spălat.
• Dacă acesta se întăreşte şi se acumulează în maşina de spălat, pot rezulta probleme cu produsul,
decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.
Introduceţi şosetele şi sutienele în plasa de spălat şi spălaţi-le împreună cu celelalte rufe.
Nu spălaţi rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca vătămări din cauza vibraţiilor anormale.
Nu utilizaţi detergent întărit.
• Dacă acesta se acumulează în maşina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.
Asiguraţi-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.
• Obiectele dure sau ascuţite, cum ar fi monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile sau pietrele, pot
provoca deteriorări grave ale echipamentului.
Nu spălaţi haine cu catarame, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.
Sortaţi rufele în funcţie de culoare pe baza rezistenţei culorilor şi selectaţi ciclul recomandat, temperatura
apei şi funcţiile suplimentare.
• Acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.
Aveţi grijă să nu lăsaţi copiii să îşi prindă degetele în uşă atunci când o închideţi.
• În caz contrar, există pericolul de rănire.
Avertizări extrem de importante privind curăţarea
AVERTISMENT
Nu curăţaţi aparatul pulverizând apă direct pe el.
12 Română
Untitled-17 12
2016-02-03
7:53:43
Nu utilizaţiagenţi de curăţare acidici, foarte concentraţi.
Nu folosiţi benzen, solvent sau spirt pentru a curăţa aparatul.
• Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de curăţare sau de efectuarea operaţiilor de întreţinere, deconectaţi echipamentul de la priza de
perete.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Instrucţiuni referitoare la marcajul DEEE
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a
resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte
termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale
electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind
produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Română 13 Untitled-17 13
2016-02-03
7:53:44
Download PDF

advertising