Samsung UBD-M9500 User manual

Samsung UBD-M9500 User manual
MANUALUL INTEGRAL
UBD-M9500
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi produsul la adresa
www.samsung.com/register
Informaţii Privind Siguranţa
Avertisment
Acest simbol indică faptul că tensiunea
din interior este ridicată. Orice fel de
contact cu părţile interioare ale acestui
produs este periculos.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEŢI
ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT
FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU
SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Produs clasa II: Acest simbol indică
că nu este necesară împământarea.
Tensiune c.a.: Acest simbol indică
că tensiunea nominală marcată cu
simbol este tensiunea c.a.
Tensiunea c.c.: Acest simbol indică
că tensiunea nominală marcată cu
simbol este tensiunea c.c.
Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de
utilizare: Acest simbol instruieşte
utilizatorul să consulte manualul de
utilizare pentru mai multe informaţii
legare de siguranţă.
Acest simbol indică faptul că produsul
este însoţit de documentaţie importantă
privind utilizarea şi întreţinerea.
• Fantele şi deschiderile din carcasă, din spate sau de
dedesubt sunt prevăzute în scopul ventilării. Pentru
funcţionarea corespunzătoare a acestui aparat şi
pentru protejarea sa împotriva supraîncălzirii, aceste
deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau
acoperite.
-- Nu plasaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau o nişă, decât dacă puteţi asigura
ventilaţia corespunzătoare a acestuia.
-- Nu plasaţi aparatul în apropierea unui radiator,
a unei surse de căldură sau în lumina directă a
soarelui.
-- Nu aşezaţi vase cu apă pe aparat. În cazul unei
scurgeri de lichid, se pot produce electrocutări
sau scurtcircuite.
• Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl plasaţi
în apropierea surselor de umezeală (lângă cadă,
chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă piscină
etc.). Dacă acest aparat se udă în mod accidental,
scoateţi-l din priză şi contactaţi imediat un
distribuitor autorizat.
• Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca,
în comunitatea dvs., să există reglementări de
protecţie a mediului care să impună casarea şi
reciclarea corespunzătoare a acestor baterii. Pentru
informaţii referitoare la casare şi reciclare, contactaţi
autorităţile locale.
2 Română
3 Română
Informaţii Privind Siguranţa
• Întreţinerea carcasei.
-- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă în prealabil că le-aţi oprit.
-- Dacă mutaţi brusc aparatul dintr-un loc rece întrunul cald, se poate crea condens pe piesele
funcţionale şi pe lentile, ducând la o redare
anormală a discului. Dacă apare această situaţie,
aşteptaţi două ore înainte de a conecta cablul
de alimentare la priză. Apoi introduceţi discul şi
încercaţi să-l redaţi din nou.
• Deconectaţi aparatul de la priză dacă va rămâne
neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiţi casa
pentru o perioadă mai lungă de timp (în special
dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau
persoane cu handicap nesupravegheate).
-- Praful acumulat poate cauza electrocutări,
scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de
alimentare pot genera scântei şi căldură, iar
izolaţia se poate deteriora.
• Contactaţi un centru de service autorizat pentru
informaţii suplimentare, dacă intenţionaţi să instalaţi
produsul într-un loc cu praf mult, temperaturi
prea ridicate sau prea scăzute, umiditate ridicată,
substanţe chimice sau într-un loc unde va
funcţiona non-stop, de ex. într-un aeroport sau o
gară. Nerespectarea acestei recomandări poate
determina deteriorarea gravă a produsului.
• Utilizaţi doar cabluri şi prize împământate
corespunzător.
-- Împământarea necorespunzătoare poate cauza
electrocutări sau deteriorări ale echipamentului.
(doar echipamente de clasa 1)
• Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de alimentare. De aceea,
priza şi ştecherul trebuie să fie accesibile în orice
moment.
01
• Nu supraîncărcaţi prizele, prelungitoarele sau
adaptoarele. Riscaţi producerea unor scurtcircuite
sau incendii.
• Aşezaţi cablurile de alimentare astfel încât să evitaţi
călcarea acestora în picioare şi deteriorarea prin
presare sau strivire între două obiecte. Acordaţi
atenţie cablurilor în special la ieşirea din aparat şi în
apropierea ştecherului.
• Pentru a proteja acest aparat împotriva descărcărilor
electrice produse în timpul furtunilor, sau în timpul
perioadelor lungi de neutilizare, deconectaţi cablul
de alimentare şi antenă. Astfel, veţi împiedica
deteriorarea aparatului în urma descărcărilor
electrice şi a fluctuaţiilor de tensiune din reţea.
• Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC,
asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe adaptorul CC
corespunde cu cea furnizată de reţeaua electrică
locală.
• Nu introduceţi niciodată componente metalice în
deschizăturile aparatului. Riscaţi să vă electrocutaţi
sau să produceţi un scurtcircuit.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi niciodată
componentele din interiorul aparatului. Acest aparat
trebuie deschis doar de către un tehnician calificat.
• Conectaţi cablul de alimentare asigurându-vă
că este fixat ferm. La deconectarea cablului de
alimentare de la priză, trageţi întotdeauna doar de
ştecher. Nu deconectaţi niciodată aparatul trăgând
direct de cablu. Nu atingeţi cablul de alimentare cu
mâinile ude.
• Dacă acest aparat nu funcţionează normal - în
special, dacă emite sunete sau mirosuri neobişnuite
- deconectaţi aparatul imediat şi contactaţi un
distribuitor sau un centru de service autorizat.
Informaţii Privind Siguranţa
• Nu permiteţi copiilor să se agaţe de produs.
• Depozitaţi accesoriile (bateria, etc.) într-un loc aflat
în afara accesului copiilor.
• Nu instalaţi produsul în locuri instabile, de ex:
rafturi instabile, podele înclinate sau zone expuse
vibraţiilor.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu loviţi produsul. Dacă
produsul este deteriorat, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de service
Samsung.
• Pentru a curăţa acest aparat, deconectaţi cablul
de alimentare de la priză şi ştergeţi produsul cu o
cârpă moale, uscată. Nu utilizaţi produse chimice
(ceară, benzen, alcool, diluanţi, insecticid, produse
odorizante, lubrifianţi sau detergenţi) pe suprafaţa
produsului. Aceste substanţe pot afecta aspectul
produsului sau şterge textul imprimat.
• Nu expuneţi acest aparat la lichide (scurgere sau
împroşcare). Nu aşezaţi obiecte pline cu lichid, cum
ar fi vazele, pe aparat.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu introduceţi mai multe dispozitive electrice în
aceeaşi priză. Supraîncărcarea unei prize poate
duce la încălzire excesivă şi ar putea cauza un
incendiu.
• Există pericolul de explozie dacă înlocuiţi bateriile
uzate din telecomandă cu baterii de un tip
necorespunzător. Înlocuiţi bateriile numai cu baterii
de acelaşi tip sau un tip echivalent.
• AVERTISMENT – PENTRU A NU
FAVORIZA APARIŢIA UNOR INCENDII,
NU AŞEZAŢI LUMÂNĂRI APRINSE
SAU ALTE SURSE DE FOC DESCHIS
ÎN APROPIEREA ACESTUI PRODUS.
• AVERTISMENT
-- Pentru a reduce riscul de incendiu sau
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Produs LASER DE CLASA 1
Acest player de CD-uri este clasificat ca produs
LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a reglajelor
sau executarea altor proceduri decât cele specificate
în prezentul document poate cauza expunerea la
radiaţii periculoase.
ATENŢIE :
• ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER
INVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAŢII
PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEŢI LA ACESTEA.
UTILIZAŢI APARATUL CORECT, CONFORM
INSTRUCŢIUNILOR.
• ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU
PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE
SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT
POATE DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAŢII
PERICULOASE. NU DESFACEŢI CAPACELE ŞI
NU REPARAŢI PERSONAL APARATUL. PENTRU
SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest produs respectă normele CE, dacă sunt
utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea
la alte echipamente. Pentru a preveni interferenţele
electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar
fi radiouri şi televizoare, utilizaţi cabluri şi mufe
ecranate pentru conectarea la alte echipamente.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||NOTĂ |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Dacă numărul regiunii unui disc Ultra HD
Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD nu corespunde cu
numărul regiunii aparatului, acesta nu poate reda
discul.
4 Română
Informaţii Privind Siguranţa
5 Română
01
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Conductorul de alimentare de la reţea al acestui
echipament este prevăzut cu un ştecher încapsulat,
care conţine o siguranţă. Valoarea siguranţei este
afişată pe partea cu pini a ştecherului.
Dacă siguranţa trebuie înlocuită, trebuie să utilizaţi o
siguranţă de acelaşi voltaj, în conformitate cu BS1362.
Nu utilizaţi ştecherul dacă capacul siguranţei (în cazul în
care acesta este detaşabil) nu este montat. Dacă trebuie
să înlocuiţi capacul siguranţei, trebuie ca acesta să aibă
aceeaşi culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele
de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs.
Dacă ştecherul nu este compatibil cu prizele din casă sau
dacă cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la o
priză, trebuie să obţineţi un prelungitor aprobat sau să vă
adresaţi furnizorului pentru asistenţă.
Cu toate acestea, dacă sunteţi nevoiţi să schimbaţi
ştecherul, scoateţi siguranţa şi apoi casaţi ştecherul
conform reglementărilor în vigoare. Nu conectaţi
ştecherul la o priză de curent dacă există risc de
electrocutare din cauza unui cablu deteriorat.
Pentru a deconecta aparatul de la reţea, trebuie
să scoateţi ştecherul din priză. Priza trebuie să fie
funcţională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoţeşte acest manual de utilizare
este licenţiat sub anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale anumitor terţi.
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
18
18
2Avertisment
18
19
INIŢIERE
Metoda 3 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Wi-Fi (Blu-ray la mobil)
Conectarea la un router de reţea
Reţea fără fir
Reţea prin cablu
8Accesorii
9
Panou spate și panou frontal/pe partea dreaptă
10
Panoul din spate
11Telecomandă
11
Prezentarea generală a telecomenzii
20
Procedura de configurare iniţială
20
Ecranul principal
21
Accesarea meniului de setări
21
22
CONEXIUNI
13
Conectarea la un televizor
15
Conectarea la un sistem audio
Metoda 1 Conectarea la un sistem Soundbar/
receiver AV compatibil HDMI (HDR) care
acceptă trecerea semnalului
15
Metoda 2 Conectarea unei căști Bluetooth via
Bluetooth
16
Metoda 3 Conectarea la un sistem Soundbar/
receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă
trecerea semnalului
16
Metoda 4 Conectarea la un sistem Soundbar/
receiver AV utilizând cablul optic digital
Metoda 1 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Bluetooth
17
Metoda 2 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Wi-Fi (Smart View)
Funcţiile meniului de setări
Imagine
23
General
26
Reţea şi internet
25
26
29
30
30
Conectarea la un dispozitiv mobil
17
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru
meniul Setări
22
22
15
17
SETĂRI
6 Română
Sunet
Asistenţă
Configurarea conexiunii la reţea
Actualizare software
Actualizare imediată
Actualizare automată
MEDIA PLAY
31
31
31
32
32
33
Redarea discurilor comerciale
40
Crearea uni cont Samsung
41
Înainte de utilizarea aplicațiilor
Redarea fotografiilor, clipurilor video şi muzicii
(conţinuturi multimedia)
41
Utilizarea aplicațiilor
Redarea conţinuturilor multimedia de pe un
dispozitiv USB
42
Stocarea şi utilizarea discurilor
Redarea fișierelor multimedia de pe PC
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de
utilizator
Controlarea redării video
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru
redarea clipurilor video
34
Utilizarea meniului de instrumente în timpul
redării unui fișier video
36
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
36
43
Controlarea redării muzicii
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru
redarea muzicii
Ecranul Apps pe scurt
Lansarea unei aplicaţii
Utilizarea Internetului
44
Prezentare pe scurt a browserului web
47
Legarea conturilor de servicii de pe internet la
aparat
46
33
36
41
Utilizarea meniului Browser
47BD-LIVE™
ANEXĂ
48
Informaţii suplimentare
48
Notă
51
Selecţii pentru ieşirea digitală
Utilizarea meniului de opţiuni în timpul redării
50
37
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni într-un
ecran cu fişiere
52Depanare
37
Repetarea pieselor de pe un CD audio
37
Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD
audio
37
Crearea unei liste de redare de pe un CD
audio
37
38
55
Utilizarea meniului de instrumente în timpul
redării unui fișier de fotografii
39
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
55
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le poate
reda playerul dvs
55
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le
poate reda
56
Redarea conţinuturilor foto
38
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
56
57
Cod regiune
Sigle ale discurilor care pot fi redate cu ajutorul
playerului
Formate acceptate
61
Notă compatibilitate şi corespundere
62
Protecţia la copiere
62
Declinare a responsabilităţii pentru serviciile de
reţea
63Licenţă
65Specificaţii
7 Română
Cuprins
31
SERVICII DE REŢEA
Iniţiere
Accesorii
Verificaţi mai jos accesoriile furnizate.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Baterii (Tip AA)
TOOLS
Cablu de alimentare
Manualul utilizatorului
Telecomandă
8 Română
Panou spate și panou frontal/pe partea dreaptă
02
BUTONUL ALIMENTARE
Iniţiere
BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE
INDICATOR ALIMENTARE
Roşu: Oprit
Verde: Pornit
Verde intermitent: Telecomandă sau taste frontale,
upgrade software.
POWER
AFIȘAJ
SERTAR PENTRU DISCURI
SENZOR DE
TELECOMANDĂ
ANTENĂ Wi-Fi/BT
Pentru o funcționare optimă, nu așezați niciun obiect
lângă antenă sau în fața acesteia.
Partea dreaptă
USB
5V 0.5A
GAZDĂ USB
Asigurați-vă că este suficient spațiu
în jurul părții din dreapta a unității
principale, pentru a putea conecta
un dispozitiv cu port USB.
||NOTE |
\\ Pentru a actualiza software-ul aparatului prin intermediul mufei GAZDĂ USB, trebuie să folosiţi un stick de
memorie USB.
\\ Atunci când aparatul afişează meniul unui disc Blu-ray Ultra HD sau Blu-ray standard, nu puteţi începe redarea
filmului apăsând butonul p de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selecţi opţiunile Redare film
sau Start din meniul discului, după care să apăsaţi pe butonul  (OK) de pe telecomandă.
9 Română
Iniţiere
Panoul din spate
POWER
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
LAN
||NOTĂ |
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
Prin ieşirea ❶ MAIN este transmis
semnal audio şi video.
Prin ieşirea 2 SUB este transmis
numai semnal audio.
\\ Petru a utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC), conectaţi cablul HDMI la mufa HDMI 1.
Când conectaţi cablul la mufa HDMI 2, funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) nu este disponibilă.
10 Română
Telecomandă
\\ Este posibil ca telecomenzile aparatelor BD-Player anterioare să nu fie compatibile cu acest player.
02
Prezentarea generală a telecomenzii
Iniţiere
||NOTĂ |
Porneşte şi opreşte televizorul.
Pentru reglarea volumului televizorului.
Porneşte şi opreşte playerul.
TV
Apăsaţi pe acest buton pentru a deschide şi
închide sertarul pentru discuri.
Utilizați pentru a afișa pe ecran numărul,
culoarea sau informațiile tastaturii.
Butoanele colorate sunt folosite atât pentru
meniurile de utilizare a playerului, cât și pentru
folosirea mai multor funcții ale discurilor
Blu-ray Ultra HD sau Blu-ray.
123
DISC
MENU
După setare, vă permite să setaţi sursa de
intrare pe televizor.
POP UP
/MENU
Utilizaţi acest buton pentru a intra în meniul
discului.
Utilizați pentru accesarea meniului Popup.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul de instrumente.
(OK) : Utilizați pentru a selecta elementele
din meniu.
TOOLS
(Sus/Jos/Stânga/Dreapta) :
Deplasați cursorul sus, jos, stânga, dreapta.
Reveniţi la meniul anterior.
Apăsaţi pentru a reda discul sau fişierele.
sau
Apăsaţi pentru a opri redarea.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Afișează ecranul de pornire.
Apăsaţi pentru a omite capitole.
Apăsaţi pentru a opri redarea unui disc sau a
unui fişier.
Introducerea bateriilor (2 baterii AA)
Glisați capacul bateriei în direcția săgeții până când iese complet.
Introduceți 2 baterii AA (1,5 V), respectând polaritatea +/- corectă. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.
11 Română
Iniţiere
TV
Utilizarea butoanelor telecomenzii pentru
a introduce coduri de televizoare
1. Menţineţi apăsat butonul
 (Pornire TV).
1 2 3
4
123
DISC
MENU
Marcă
06, 57
MAGNAVOX
40
METZ
57
POP UP
/MENU
2. Menţineţi apăsat butonul
 (Pornire TV) şi apăsaţi de
5
6
pe telecomandă butoanele
care corespund codului din
7
două cifre din lista de mai jos.
8
Utilizaţi imaginea din partea
9 0
dreaptă pentru îndrumări.
De exemplu: Pentru a
introduce 01, apăsaţi butonul TOOLS ŞI şi apoi
apăsaţi butonul 123. Aveţi în vedere că unele
mărci de televizoare au mai multe coduri de 2
cifre. Dacă primul cod nu funcţionează, încercaţi-l
pe următorul.
MITSUBISHI
MIVAR
TOOLS
Coduri de control TV
Marcă
SAMSUNG
Coduri
LOEWE OPTA
06, 48, 62, 65
52, 77
NEC
83
NEWSAN
68
NOBLEX
66
NOKIA
74
NORDMENDE
72, 73, 75
PANASONIC
13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS
06, 56, 57
PHONOLA
72, 73, 75
PIONEER
58, 59, 73, 74
RADIOLA
06, 56
RADIOMARELLI
Coduri
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
57
RCA
45, 46
REX
74
SABA
57, 72, 73, 74, 75
AIWA
82
SALORA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
BANG & OLUFSEN
57
SCHNEIDER
06
BLAUPUNKT
71
SELECO
74
BRANDT
73
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
BRIONVEGA
57
SIEMENS
71
CGE
52
SINGER
57
SINUDYNE
57
CONTINENTAL EDISON 75
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
EMERSON
64
TELEAVA
FERGUSON
73
TELEFUNKEN
FINLUX
06, 49, 57
FORMENTI
57
FUJITSU
84
GRADIENTE
SONY
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
70
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
49, 52, 71
WEGA
57
HITACHI
60, 72, 73, 75
YOKO
06
IMPERIAL
52
ZENITH
63
GRUNDIG
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE
06, 69
12 Română
Conexiuni
Conectarea la un televizor
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Audio
Video
||NOTE |
\\ O calitate optimă a imaginii este obținută automat (HDMI UHD Color - Activat) atunci când playerul este
conectat la un televizor UHD Samsung.
\\ Petru a utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC), conectaţi cablul HDMI la mufa HDMI 1.
Când conectaţi cablul la mufa HDMI 2, funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) nu este disponibilă.
-- Mufa HDMI 2 nu emite semnal video.
\\ Dacă utilizaţi un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afişare, trebuie să conectaţi şi mufa
DIGITAL AUDIO OUT a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
\\ Un cablu HDMI la HDMI transmite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectaţi un cablu
audio.
\\ În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Consultaţi
manualul de utilizare al televizorului.
\\ Când conectaţi playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când în conectaţi pentru prima dată la un televizor
nou şi în porniţi, playerul setează automat rezoluţia de ieşire HDMI la cea mai mare rezoluţie acceptată de
televizor.
\\ Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, Dezactivat opţiunea HDMI-culori
profunde din meniu.
\\ Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080p sau 2160p trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de
mare viteză (categoria 2).
13 Română
Conexiuni
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
03
Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare
HDMI IN a televizorului.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Conexiuni
\\ HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), este posibil ca pe ecran să
apară imagini neclare.
\\ Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) versiunea 2.2, unele discuri
Ultra HD Blu-ray ar putea fi redate la rezoluţia 1080p.
-- Această operaţie este reglementată prin standardul de protecţie la copyright al discului Blu-ray Ultra HD
conform intenţiei producătorului de evitare a încălcării drepturilor de autor.
-- Pentru a vizualiza fișierul video de pe un disc Blu-ray Ultra HD la rezoluţia originală, conectaţi cablul HDMI la
mufa HDMI a unui televizor care acceptă HDCP 2.2.
-- Pentru a verifica dacă televizorul acceptă HDCP 2.2, verificaţi portul HDMI din spatele televizorului sau
consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
\\ Acest aparat acceptă funcţia HDR. (HDR: High Dynamic Range este o tehnică utilizată pentru reproducerea
unui interval dinamic al luminozităţii mai bun decât în cazul dispozitivelor convenţionale de redare a imaginilor.)
-- Pentru a beneficia de funcţia HDR, aveţi nevoie de conţinut HDR, un televizor care acceptă HDR şi un cablu
de mare viteză HDMI.
-- Conectaţi playerul cu ajutorul cablului HDMI la o mufă HDMI a televizorului care acceptă funcţia HDR.
-- Utilizaţi meniul televizorului pentru a activa funcţia HDR. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul
pentru utilizator al camerei.
14 Română
Conectarea la un sistem audio
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT 1 din spatele aparatului şi mufa de
intrare HDMI IN a receiverului. Conectaţi alt cablu HDMI între mufa HDMI OUT a receiverului şi mufa HDMI IN
a televizorului.
-- Receiverul trebuie să permită trecerea semnalului 4K pentru a transmite conţinut video UHD.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
MAIN
MAIN
((
))
SUB
(Audio Only)
LAN
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Audio/Video
Sistem Soundbar/receiver AV
Video
||NOTĂ |
\\ Dacă AACS 2.0 a fost aplicat conţinutului pe care doriţi să îl redaţi, acesta ar putea să nu fie afişat pe ecran în
funcţie de receiverul AV conectat. Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul de utilizare al receiverului AV.
Metoda 2 Conectarea unei căști Bluetooth via Bluetooth
• Conectați unitatea principală la căștile Bluetooth prin Bluetooth. Folosiți unitatea principală pentru a seta ieșirea
audio de la căștile Bluetooth, și apoi ascultați fișierele audio prin intermediul căștilor.
||NOTĂ |
\\ Pentru a folosi această funcție, Sound Mirroring trebuie să fie Dezactivat din meniul Setări. (Implicit:
Dezactivat)
Căști Bluetooth
15 Română
Conexiuni
Metoda 1 Conectarea la un sistem Soundbar/receiver AV compatibil HDMI (HDR) care acceptă
trecerea semnalului
03
Puteţi conecta playerul Blu-ray la un sistem audio utilizând metoda ilustrată mai jos.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Conexiuni
Metoda 3 Conectarea la un sistem Soundbar/
receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă
trecerea semnalului
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa
de ieşire HDMI OUT 1 din spatele aparatului şi
mufa de intrare HDMI IN a televizorului. Conectaţi
un alt cablul HDMI între mufa de ieşire HDMI
OUT 2 a aparatului şi mufa de intrare HDMI IN a
receiverului.
Metoda 4 Conectarea la un sistem Soundbar/
receiver AV utilizând cablul optic digital
• Cu ajutorul unui cablu digital optic (nu este inclus),
conectaţi mufa de ieşire optică DIGITAL AUDIO
OUT a aparatului la mufa de intrare optică digitală
DIGITAL AUDIO IN a receiverului.
• Atunci când opţiunea Ieşire digitală este setată
la PCM veţi auzi sunetul doar prin cele două boxe
frontale.
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
HDMI OUT
Audio
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
Video
Audio
Sistem Soundbar/receiver AV
Sistem Soundbar/receiver AV
||ATENŢIE |
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
HDMI OUT
||NOTĂ |
\\ Nu conectaţi mufele HDMI OUT 1 şi HDMI OUT 2
ale aparatului cu un cablu HDMI.
\\ Când conectaţi un receiver la portul DIGITAL
AUDIO OUT al playerului, este posibil ca sunetul
transmis să nu fie sincronizat cu cel de la televizor.
16 Română
Conectarea la un dispozitiv mobil
Audio
Dispozitiv
mobil
Dispozitiv mobil
1. În ecranul principal, selectaţi opţiunea
şi apoi apăsaţi butonul Sus.
(Sursă)
2. Selectaţi Ghid de conectare din partea dreapta
jos, apoi apăsaţi butonul  (OK).
Receiver AV
3. Lansați Smart View pe dispozitivul dvs. mobil.
1. Utilizați un cablu HDMI sau un cablu optic pentru
a conecta playerul la un receptor sau la un
dispozitiv audio.
||NOTĂ |
\\ Nu veți putea asculta fișierele audio stocate pe
un dispozitiv mobil dacă acesta este conectat la
player printr-un alt tip de cablu, altul decât HDMI
sau optic.
2. Pe ecranul principal, selectați Setări > Sunet, și
apoi setați Sound Mirroring pe Activat. (Implicit:
Dezactivat)
3. Găsiți numele de dispozitiv al playerului. (Navigați
la Setări > General > Manager sistem > Nume
dispoz..)
4. Pe dispozitivul mobil, utilizați aplicația Bluetooth
pentru a căuta numele de dispozitiv al playerului.
Selectați numărul de dispozitiv al playerului pentru
a conecta playerul prin Bluetooth.
5. Redați fișierele audio de pe un dispozitiv mobil
atunci când este stabilită o conexiune. Melodiile
sunt redate prin intermediul receiverului sau al unui
dispozitiv audio conectat la player.
4. Pe dispozitivul mobil, găsiți numele playerului în
lista de dispozitive disponibile și apoi selectați-l.
5. Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare (de
exemplu, Conectare la Android_92gb...), iar apoi
un mesaj care indică finalizarea conectării.
6. În câteva momente, ceea ce este afişat pe
ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul
televizorului.
7. Pentru a opri Smart View, apăsați  (Revenire)
pe telecomandă sau ieșiți din Smart View.
||NOTE |
\\ Când utilizaţi funcţia Smart View, este posibil ca
semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcţie
de mediul de redare.
\\ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferenţe cu
semnalul transmis prin funcţia Smart View. Înainte
de a utiliza funcția Smart View, vă recomandăm să
dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul dvs.
mobil sau de pe dispozitivul dvs. inteligent (tabletă,
etc.).
\\ Dacă routerul wireless (Wi-Fi) folosește un canal
DFS, nu puteți folosi această funcție.
Pentru mai multe informații, contactați furnizorul
dvs. de servicii internet.
17 Română
Conexiuni
Conectați un dispozitiv mobil la player prin Bluetooth
pentru a reda muzică de pe dispozitivul mobil.
Funcția Smart View vă permite să vizualizați ecranul
dispozitivului dvs. mobil sau al tabletei Android pe TVul pe care l-ați conectat la player.
03
Metoda 1 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Bluetooth
Metoda 2 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Wi-Fi (Smart View)
Conexiuni
Metoda 3 Conectarea la dispozitivul mobil
prin Wi-Fi (Blu-ray la mobil)
Funcția Blu-ray la mobil vă permite să vizualizați
conținutul pe care playerul îl redă pe un dispozitiv
mobil sau o tabletă Android pe care ați conectat-o la
player.
Conectarea la un router de reţea
Puteţi conecta playerul la routerul dvs. de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Conectarea se poate face wireless sau prin fir.
Reţea fără fir
Router
Priză de conectare
Dispozitiv mobil
1. Pe player, găsiți numele de dispozitiv al playerului.
(Navigați la Setări > General > Manager sistem
> Nume dispoz..)
2. Porniți Samsung Connect pe dispozitivul mobil.
În lista care apare, găsiți numele de dispozitiv
al playerului. (Este posibil să trebuiască să rulați
funcția Scanare pentru dispozitive.)
3. Selectați numele de dispozitiv al playerului. În lista
derulantă care apare sub acesta, selectați „TV la
dispozitiv mobil” (sau „BD la dispozitiv mobil”).
4. Dispozitivul mobil afișează un mesaj de
conectare. Televizorul afișează o cerere de
permisiune. Selectați Permitere folosind
telecomanda playerului.
||NOTE |
\\ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, playerul
poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP
static pentru a se conecta la reţeaua wireless.
\\ Setaţi routerul wireless la modul Infrastructură.
Modul Ad-hoc nu este acceptat.
||NOTĂ |
\\ După ce selectați Permitere prima dată, nu va
trebui să selectați Permitere din nou decât dacă
anulați permisiunea.
5. În câteva momente, conținutul redat de către
player apare pe ecranul dispozitivului mobil.
6. Pentru a opri funcția Blu-ray la mobil, apăsați
 (Revenire) pe dispozitivul mobil de două ori.
||NOTE |
\\ Samsung Connect poate fi numit „Blu-ray pe
mobil”, în funcție de modelul dispozitivului mobil.
(Acceptat numai de Samsung.)
\\ Playerul acceptă numai următoarele protocoale de
securitate wireless cheie:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Selectaţi un canal neutilizat pentru routerul wireless.
Dacă acel canal setat pentru routerul wireless este
utilizat de un dispozitiv din apropiere, vor fi generate
interferenţe şi comunicarea va eşua.
\\ Dacă selectaţi modul Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n şi setaţi tipul de criptare
a routerului la WEP, TKIP sau TKIP-AES
(WPS2Mixed), playerul nu va accepta o conexiune
în conformitate cu noile specificaţii de certificare
Wi-Fi.
\\ Dacă routerul wireless (Wi-Fi) folosește un canal
DFS, nu puteți folosi această funcție.
Pentru mai multe informații, contactați furnizorul
dvs. de servicii internet.
18 Română
Conexiuni
Reţea prin cablu
Priză de conectare sau router
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
03
\\ Wireless LAN, prin natura sa, poate genera
interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare
(performanţele routerului, distanţa, obstacolele,
interferenţa cu alte dispozitive radio etc.).
)
HDMI OUT
||NOTE |
\\ Routerul sau politicile furnizorului de servicii internet
pot împiedica playerul să acceseze serverul de
actualizare software Samsung. În această situaţie,
contactaţi furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru
informaţii suplimentare.
\\ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze
un router pentru realizarea conexiunii de reţea.
\\ Utilizaţi un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune.
(*Cablu izolat cu perechi torsadate)
19 Română
Setări
Procedura de configurare iniţială
Ecranul principal
• Ecranul principal nu va fi afişat dacă nu
configuraţi setările iniţiale.
• OSD (On Screen Display) se poate modifica
după actualizarea versiunii de software.
• Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul
selectat.
După ce conectaţi aparatul la televizor, porniţi
televizorul şi aparatul. Când porniţi aparatul pentru
prima dată, pe televizor va apărea ecranul de
configurare iniţială al aparatului. Procedura de
configurare iniţială vă permite să setaţi limba pentru
afişajul de pe ecran şi meniu, dimensiunea ecranului,
configuraţia de reţea şi să conectaţi playerul la reţea.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1
Apl.2
3
Apl.3
Internet
4
Internet
5
1
2
Disc : Afișează sursa selectată.
3
Aplicațiile descărcate : Afișează aplicațiile
descărcate. Dacă este necesar, aplicațiile
descărcate aici pot fi șterse, editate sau
rearanjate.
4
Puteți accesa internetul.
5
Folosiți opțiunea Adăugare la pagina de
pornire pentru a adăuga în partea de jos
a ecranului elementele din meniu folosite
frecvent.
\\ Dacă doriți să fie afișat din nou ecranul Setări cu
setările inițiale și să efectuați modificări, selectați
Setări > General > Pornire configurare din
ecranul principal sau selectați Setări > Asistenţă >
Resetare. (Consultaţi pagina 25)
\\ Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie Anynet+
(HDMI-CEC), urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1)Conectaţi playerul la un televizor Samsung
compatibil Anynet+ (HDMI-CEC) cu ajutorul
unui cablu HDMI.
2)Setaţi funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat
atât pentru televizor cât şi pentru aparat.
3)Setați playerul pentru Procedura privind setările
inițiale.
Apl.1
(Funcții)
• Setări : Deschide meniul produsului.
În acest meniu puteţi seta diverse funcţii
conform preferinţelor dvs. personale. Atunci
când deplasați cursorul spre meniul Setări,
apare meniul Setări rapide. Folosiți meniul
pentru a particulariza diferitele opțiuni, cum
ar fi Mod imagine, Potrivire dimensiune
ecran, Ieşire sunet, Format ieşire audio,
și Rețea.
• Sursă : Selectați un disc introdus sau
un dispozitiv de stocare, un dispozitiv
conectat la rețea sau Smart View.
• Căutare : Vă permite să căutaţi conţinut
în aplicaţii şi pe YouTube după cuvintele
introduse.
• APPS : Accesați diferite aplicații, gratuite
sau plătite.
||NOTE |
\\ Dacă pe parcursul procedurii de setare iniţială
omiteţi configurarea reţelei, aceasta poate fi
realizată ulterior. Consultaţi "Configurarea conexiunii
la reţea" la paginile 26~29 pentru instrucţiuni.
Disc
2
20 Română
TV
||NOTĂ |
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Setări DISC
123
Sunet
General
Asistenţă
Imagine
Rezoluţie
Cadru film (24p/25p)
Potrivire dimensiune ecran
Format culori HDMI
HDMI - culori profunde
HDR la SDR
16:9 Original
Automat
3
4
Butonul  (OK) : Apăsaţi butonul OK pentru
a activa elementul selectat sau pentru a
confirma o setare.
2
Butoane
 (Sus/Jos/Stânga/Dreapta) :
Apăsaţi pentru a deplasa cursorul sau pentru
a selecta un element.
3
Butonul
anterior.
4
Butonul  (Principal) : Apăsaţi pentru a vă
deplasa la ecranul principal.
Automat
Dezactivat
2. Pentru a accesa meniurile, submeniurile şi
opţiunile din ecranul Setări, consultaţi imaginea
în care este prezentată telecomanda din coloana
alăturată.
TOOLS
1
Dimensiune 4 (100%)
Nivel gamma mediu
Setări
1. Selectaţi opţiunea Setări din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul  (OK). Va apărea ecranul
Setări.
Raport de aspect TV
POP UP
/MENU
1
2
Accesarea meniului de setări
Imagine
MENU
 (Revenire) : Reveniţi la meniul
Informaţii detaliate despre funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală din meniul Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, folosiţi
butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru a selecta
funcţia, elementul de meniu sau opţiunea pentru care
doriţi mai multe informaţii. De obicei, explicaţia va
apărea în partea dreaptă a ecranului ecran. În pagina
următoarea va apărea o scurtă descriere a fiecărei
funcţii din meniul Setări. Mai multe informaţii cu privire
la unele din funcţii sunt incluse şi în Anexa acestui
manual.
21 Română
04
\\ Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult de
5 minute fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un
screen saver. Dacă lăsaţi playerul în modul screen
saver mai mult de 15 minute, acesta se va opri
automat din funcţionare.
Setări
Funcţiile meniului de setări
HDMI - culori profunde
Vă permite să setaţi aparatul pentru ieşirea video
HDMI cu culoare intensă. Acest mod permite
o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o
adâncime mai mare a culorilor.
Imagine
Raport de aspect TV
Vă permite să reglaţi ieşirea player-ului în funcţie de
dimensiunea ecranului televizorului dvs.
Rezoluţie
Vă permite să setaţi rezoluţia de ieşire a semnalului
video HDMI la valorile Automat, 2160p, 1080p, 720p
sau 576p/480p.
Valoarea indică numărul de linii video per cadru. În
general, cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea
este mai înaltă.
Cadru film (24p/25p)
Dacă playerul este conectat la un televizor compatibil
cu afişarea a 24p/25p, setarea caracteristicii Cadru
film (24p/25p) la modul Automat vă permite să
ajustaţi automat ieşirea HDMI a aparatului la 24
de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii
îmbunătăţită.
• Vă puteţi bucura de caracteristica Cadru film
(24p/25p) numai dacă aveţi un televizor care
acceptă această rată de cadre.
• Caracteristica Cadru film (24p/25p) devine activă
dacă playerul redă conținuturi la o rată de 24 de
cadre.
• Opţiunea Cadru film este disponibilă doar când
aparatul se află în modurile de rezoluţie HDMI
1080p sau 2160p.
Potrivire dimensiune ecran
Setaţi dimensiunile ecranului la parametrii optimi.
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru ieşirea
HDMI, astfel încât să corespundă cu capacităţile
dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.). Ecranul
se stinge pentru scurt timp, după ce selectaţi un
format.
HDR la SDR
Vă permite setarea nivelului gamma atunci când
vizionați un fișier video convertit din HDR în SDR.
Sunet
Ieşire sunet
Vă permite selectarea difuzoarelor active. Selectați un
dispozitiv audio din listă.
Configurare surround difuzor Wi-Fi
Conectați sistemul Samsung Soundbar printr-o rețea
Wi-Fi la difuzoarele wireless, pentru a configura un
sistem de sunet stereo sau surround.
||NOTĂ |
\\ Dacă routerul wireless (Wi-Fi) folosește un canal
DFS, nu puteți crea o conexiune surround folosind
Wi-Fi. Pentru mai multe informații, contactați
furnizorul dvs. de servicii internet.
Format ieşire audio
Vă permite selectarea formatului de ieșire audio
digitală (HDMI) care este compatibil cu receiverul dvs.
AV.
||NOTĂ |
\\ Dacă playerul este conectat la un sistem Soundbar
ATMOS cu funcția Automat activată, opțiunea de
sunet se comută automat pe Bitstream.
Format ieşire audio digitală (Optic)
Vă permite selectarea formatului de ieșire audio
digitală (Optic) care este compatibil cu receiverul dvs.
AV.
22 Română
Vă permite să optaţi pentru semnale PCM pe 96kHz,
pentru care se realizează re-eşantionare la 48kHz
înainte de ieşirea către un amplificator. Activați funcția
Reducere rată eşant. PCM dacă amplificatorul sau
receptorul nu este compatibil cu semnalul de 96 kHZ.
Dacă playerul dvs. este conectat la un receiver sau
un sistem Soundbar prin intermediul unui cablu HDMI
sau optic, puteți partaja fișierele audio care provin
de la un dispozitiv mobil sau să redați fișierele audio
pe difuzoarele receiverului conectat sau pe sistemul
Soundbar.
Control Interval Dinamic
Vă permite să aplicaţi controlul intervalului dinamic
pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus
şi Dolby True HD.
Automat : Controlează automat intervalul dinamic
al semnalului audio Dolby TrueHD, pe baza
informaţiilor din pista Dolby TrueHD. De asemenea,
activează controlul intervalului dinamic pentru Dolby
Digital şi Dolby Digital Plus.
Dezactivat : Păstrează intervalul dinamic
necomprimat şi vă permite astfel să ascultaţi sunetul
original.
Activat : Activează controlul intervalului dinamic
pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu
un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de downmix pe mai
multe canale compatibilă cu sistemul dvs. stereo.
Playerul poate realiza doawnmix la sunet stereo
normal sau sunet stereo surround.
Modul DTS Neo:6
Vă puteţi bucura de un sunet pe mai multe canale prin
intermediul ieşirii HDMI în cazul unei surse audio pe
2 canale.
Sincr. audio
În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat la
un televizor care emite semnal digital, este posibil ca
semnalul audio să nu se sincronizeze cu cel video. În
acest caz, reglaţi decalajul corespunzător pentru ca
cele două semnale să fie sincronizate.
• Puteţi seta acest decalaj la valori cuprinse între 0 ms
şi 240 ms. Setaţi opţiunea la setarea optimă.
General
Reţea
Stare reţea : Vă permite să verificaţi starea reţelei
curente şi a conexiunii la internet.
Setări reţea : Configurați conexiunea la rețea
pentru a vă bucura de caracteristici variate, cum
ar fi servicii internet sau efectuarea actualizărilor de
software.
Setări BD-Live : Puteţi să setaţi diverse funcţii
BD-Live. BD-Live vă permite să accesaţi mai multe
caracteristici disponibile pe anumite discuri Ultra HD
Blu-ray sau Blu-ray, în cazul în care sunteţi conectat
la internet.
• Conexiune la internet BD-Live : Vă permite
să permiteţi complet, să permiteţi parţial sau să
interziceţi o conexiune BD-Live la Internet.
• Gestionare date BD : Administraţi datele BD
descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe
discuri Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.
Setări expert : Afișează opțiuni avansate pentru
setările de rețea ale dispozitivului dvs.
• IPv6 : Vă permite să activați/dezactivați
conectivitatea rețelei IPv6 pe dispozitivul dvs.
• Stare IPv6 : Vă permite să verificați conectivitatea
rețelei IPv6 curente și starea internetului.
||NOTĂ |
\\ Pentru a folosi funcția Setări BD-Live, conectațivă mai întâi la un dispozitiv de stocare, și apoi
selectați-o din meniul Gestionare date BD.
||NOTE |
\\ Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care
îl specificaţi să nu fie exact, în funcţie de conţinutul
redat.
\\ Această funcţie poate fi utilizată când redaţi
conţinutul în format de disc optic.
23 Română
Setări
Sound Mirroring
04
Reducere rată eşant. PCM
Setări
Manager sistem
Puteţi schimba opţiunile listate mai jos, în funcţie de
preferinţele dvs.
Limbă : Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
afişat pe ecran, pentru meniul discului, audio,
subtitrări etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru meniul discului,
sunet sau subtitrări va apărea numai dacă
această funcţie este acceptată de disc.
Nume dispoz. : Vă permite să introduceţi un nume
pentru player, prin intermediul căruia acesta va fi
identificat în reţelele noastre.
Vizualizare notificări : Puteți vizualiza lista de
evenimente generate de player.
Contul Samsung : Creați și administrați contul
Samsung propriu. Pentru a crea un cont Samsung
selectați: Setări > General > Manager sistem
> Contul Samsung > Creare cont. O parte din
serviciile Smart Hub sunt servicii pre-plătite.
Securitate : PIN-ul implicit este 0000. Dacă nu v-aţi
creat propriul PIN, introduceţi PIN-ul implicit pentru
a accesa funcţia de securitate. După ce aţi accesat
funcţia de securitate pentru prima dată, schimbaţi
codul PIN cu ajutorul funcţiei Schimbare PIN.
• Clasif. parentală BD : Împiedică redarea
discurilor Ultra HD Blu-ray sau a discurilor Blu-ray
cu o evaluare egală sau mai ridicată decât vârsta
limită dacă nu introduceţi codul PIN.
• Clasif. parentală DVD : Împiedică redarea DVDurilor cu un calificativ cel puţin egal cu o anumită
clasă de vârstă pe care aţi introdus-o, dacă nu
este introdus codul PIN.
• Schimbare PIN : Puteţi schimba PIN-ul din
4 cifre, utilizat pentru a accesa funcţiile de
securitate.
`` Dacă aţi uitat PIN-ul:
1. Îndepărtaţi eventualele discuri sau
dispozitive de stocare USB introduse.
2. Mențineți apăsat butonul ^ (Deschis/
Închis) de pe panoul frontal timp de 5
secunde sau mai mult. Mesajul de iniţializare
apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită
automat. Când porniţi din nou aparatul, toate
setările vor fi resetate.
WoL/WoWLAN : Activați sau dezactivați funcția
WOL (Wake on LAN) sau WoWLAN (Wake on
Wireless LAN).
Manager dispozitive externe
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ este o funcţie
utilă, care vă oferă operaţii conectate cu alte playere
Samsung care dispun de funcţia Anynet+ şi vă
permite să controlaţi aceste aparate cu ajutorul
telecomenzii televizorului Samsung. Pentru a
acţiona această funcţie, conectaţi playerul la un
televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul
unui cablu HDMI.
DivX® Video On Demand : Vizualizaţi codurile de
înregistrare DivX® VOD, pentru a putea achiziţiona şi
reda conţinuturi DivX® VOD.
Manager tastatură : Setați limba și tipul de
tastatură conectată prin port USB.
||NOTE |
\\ Puteţi utiliza tastatura numai când apare ecranul
pentru tastatură QWERTY în browser-ul web.
\\ Este posibil ca anumite tastaturi sau un anumit
tip de mouse cu conectare prin port USB HID
să nu fie compatibil cu acest tip de player.
\\ Unele tastaturi HID ar putea să nu funcţioneze.
\\ Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
\\ Unele aplicaţii ar putea să nu fie acceptate.
\\ Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează
din cauza interferențelor, mutați tastatura mai
aproape de player.
Manager conectare dispozitive : Puteți controla
lista de dispozitive, cum ar fi cele mobile sau
tabletele, care își pot partaja conținutul cu playerul.
24 Română
`` Permiterea unei conexiuni cu un dispozitiv
mobil
||NOTĂ |
\\ Smart View poate fi numit Screen Mirroring sau
Miracast, în funcție de producătorul dispozitivului
mobil.
2. Un mesaj de notificare va apărea în partea
de sus a ecranului televizorului, atunci când
dispozitivul mobil încearcă să se conecteze
la player. Selectați Permitere. Puteți reda
doar fișierele media de pe dispozitive care
au primit permisiunea de conectare la
produs.
||NOTĂ |
Pornire configurare
Vă permite să rulaţi din nou procedura de setare
iniţială.
Asistenţă
Actualizare software
Acest meniu vă permite să actualizaţi softwareul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale
performanţei sau de servicii suplimentare.
Resetare Smart Hub
Resetează toate setările Smart Hub la valorile
implicite. Pentru utilizare, trebuie să introduceţi PIN-ul
de securitate. PIN-ul implicit este 0000.
Reset.
\\ Dacă nu doriți afișarea mesajului de notificare
atunci când dispozitivul mobil încearcă să se
conecteze, selectați Manager conectare
dispozitive > Notificare acces și setați pe
Dezactivat.
Resetează toate setările la valorile implicite, cu
excepţia setărilor de reţea şi a celor pentru Smart
Hub şi apoi lansează funcţia de configurare. Pentru
utilizare, trebuie să introduceţi PIN-ul de securitate.
PIN-ul implicit este 0000.
3. Redarea conținutului de pe un dispozitiv
mobil.
4. Televizorul conectat la player afișează
fișierele salvate pe dispozitivul mobil.
||NOTĂ |
\\ Conectarea la produs se va întrerupe dacă
în timpul redării fișierelor comutați ecranul
dispozitivului mobil.
25 Română
Setări
1. Selectați conținutul care va fi redat de pe
dispozitivul mobil. (Consultați „Conectarea
la un dispozitiv mobil” la pagina 17.)
Contrast ridicat : Setați o culoare cu contrast
mare pentru fundal și font în Apps (Smart Hub) și
Multimedia.
Mărire : Alegeți dacă doriți să măriți sau nu
elementul evidenţiat în Apps (Smart Hub) și
Multimedia.
04
Pentru redarea conținutului media stocat pe un
dispozitiv mobil, trebuie să permiteți realizarea
conexiunii dintre dispozitivul mobil și produs.
Mergeți la Setări > General > Manager
dispozitive externe > Manager conectare
dispozitive > Listă dispozitive. Sunt listate
dispozitivele mobile conectate la aceeași rețea
cu produsul.
Accesibilitate
Setări
Reţea şi internet
Gestionare la distanţă
Când este activată, permite agenţilor Centrului de
asistenţă tehnică Samsung să diagnosticheze şi să
rezolve problemele aparatului de la distanţă. Necesită
o conexiune Internet activă.
||NOTE |
\\ Este posibil ca serviciul Gestionare la distanţă să
nu fie disponibil în anumite ţări.
\\ Pentru a utiliza administrarea la distanţă:
1)Apelaţi Centrul de contact Samsung şi
solicitaţi asistenţă la distanţă.
2)Deschideţi meniul player-ului pe televizor şi
accesaţi secţiunea Asistenţă.
3)Selectaţi Gestionare la distanţă şi apoi citiţi
acordurile de service şi acceptaţi-le. Când
apare ecranul de introducere a PIN-ului,
furnizaţi agentului numărul PIN.
4)Agentul accesează player-ul.
Despre acest dispozitiv
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi asistenţă
cu privire la playerul dvs.
Condiţii şi politică
Trebuie să revizuiţi şi să fiţi de acord cu termenii &
condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru a vă
bucura de serviciile oferite de secţiunea de aplicaţii.
Atunci când conectaţi acest player la o reţea, puteţi
utiliza aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea, cum sunt
Smart Hub şi BD-LIVE şi puteţi actualiza componenta
software a player-ului prin intermediul conexiunii
la reţea. Pentru mai multe informaţii cu privire la
accesarea şi utilizarea serviciilor internet, consultaţi
capitolul Servicii de reţea, la paginile 40~47. Mai
jos sunt prezentate instrucţiunile pentru configurarea
conexiunii de reţea.
Configurarea conexiunii la reţea
Înainte să începeți, determinați dacă adresa IP este
statică sau dinamică. (Majoritatea sunt dinamice.)
Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizaţi o reţea
cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor
automate descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, cuplaţi playerul la
router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a începe
procedura de configurare.
Dacă vă conectaţi la o reţea wireless, deconectaţi
cablurile de reţea înainte de a începe.
||NOTĂ |
\\ Folosiți Setări rapide > Rețea de pe ecranul
principal pentru a simplifica procesul de configurare
a rețelei.
Pentru a începe configurarea conexiunii de reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
Reţea cu fir
ĞĞ
Cablu - Configurare automată
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
2. Selectaţi General, apoi apăsaţi butonul
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
 (OK).
4. Selectaţi Setări reţea, după care apăsaţi pe
butonul  (OK).
5. Selectaţi Cablu din ecranul de Tip de reţea şi
apoi apăsaţi butonul  (OK).
26 Română
6. Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va efectua
verificarea acesteia şi apoi va realiza conectarea.
ĞĞ
 (OK).
Cablu - Manual
1. Selectaţi Stare reţea. Aparatul caută o reţea şi
apoi afişează mesajul de eşuare a conectării la
reţea.
2. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări IP şi
apoi apăsaţi butonul  (OK). Va apărea ecranul
Setări IP.
ĞĞ
Wireless - Automat
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
3. Selectaţi Setare IP şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
2. Selectaţi General, apoi apăsaţi butonul
4. Selectaţi Introduceti manual în câmpul Setare
IP şi apăsaţi butonul  (OK).
4. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
5. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP, de
exemplu) şi apoi apăsaţi butonul  (OK). Utilizaţi
butoanele Sus/Jos de pe telecomandă pentru
a introduce valori numerice. Utilizaţi butoanele
Stânga/Dreapta de pe telecomandă pentru
a trece de la un câmp de introducere la altul în
cadrul unei valori. După ce aţi introdus o valoare,
apăsaţi butonul  (OK).
5. Selectaţi Wireless din ecranul Tip de reţea şi
apoi apăsaţi pe butonul  (OK).
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul
Conexiunea wireless
iptime23
6. Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la pasul 5.
7. Repetaţi paşii 5 şi 6 până când introduceţi valori
în toate câmpurile.
 (OK).
 (OK).
iptime
solugen_edu#2
Reîmp.
||NOTĂ |
6. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe butonul
 (OK).
8. După ce aţi introdus toate valorile, selectaţi OK
şi apăsaţi butonul  (OK). Aparatul va efectua
o verificare a conexiunii la reţea, după care
realizează conectarea.
\\ Alternativ, selectați Adăugare reţea în partea de
jos a listei cu rețeaua wireless pentru realizarea unei
conexiuni. Această metodă poate fi folosită când
cunoașteți denumirea SSID (numele) routerului
wireless.
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
||NOTĂ |
27 Română
Setări
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
automată nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
opţiunile din Setări reţea.
Urmaţi paşii 1 şi 3 din secţiunea Cablu - Configurare
automată şi apoi urmaţi etapele de mai jos:
Puteţi configura o conexiune wireless în patru moduri:
-- Wireless automat
-- Wireless manual
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Atunci când configuraţi conexiunea la reţeaua fără fir,
toate dispozitivele care sunt conectate prin intermediul
aparatului vor fi deconectate. De asemenea, dacă
este cazul, conexiunea cu fir a aparatului va fi
deconectată.
04
7. Apăsați butonul
Reţea wireless
Setări
7. În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei.
Introduceţi litere prin selectarea unei litere cu
ajutorul unui buton săgeată şi apoi apăsând pe
butonul  (OK).
7. Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la pasul 6.
||NOTĂ |
||NOTĂ |
\\ Pentru a vizualiza parola pe care o introduceţi,
utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a selecta Afişare
parolă din partea dreaptă şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
8. Când terminaţi, selectaţi Efectuat, apoi apăsaţi
butonul  (OK). Aparatul va efectua o verificare
a conexiunii la reţea, după care realizează
conectarea.
9. După finalizarea verificării, selectaţi OK, apoi
apăsaţi butonul  (OK).
||NOTĂ |
\\ Codul de securitate sau parola poate fi găsită
în unul din ecranele utilizate pentru configurarea
routerului sau a modemului.
ĞĞ
Wireless - Manual
8. Repetaţi paşii 6 şi 7 până când introduceţi valori
în toate câmpurile.
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
9. Când terminaţi, selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul
 (OK). Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei.
Introduceţi litere prin selectarea unei litere cu
ajutorul butoanelor Sus/Jos/Stânga/Dreapta şi
apăsarea butonului  (OK).
11. La final, selectaţi Efectuat din partea dreaptă a
ecranului şi apăsaţi pe butonul  (OK). Aparatul
va efectua o verificare a conexiunii la reţea, după
care realizează conectarea.
12. După ce aparatul verifică reţeaua, selectaţi OK,
iar apoi apăsaţi butonul  (OK).
WPS(PBC)
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
automată nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
opţiunile din Setări reţea.
ĞĞ
1. Urmaţi primii 6 paşi din secţiunea Wireless configurare automată.
2. Selectaţi General, apoi apăsaţi butonul
2. Aparatul caută o reţea şi apoi afişează mesajul de
eşuare a conectării la reţea.
3. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări IP şi
apoi apăsaţi butonul  (OK).
Va apărea ecranul Setări IP.
4. Selectaţi Setare IP şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
5. Selectaţi Introduceti manual în câmpul Setare
IP şi apăsaţi butonul  (OK).
6. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP, de
exemplu) şi apoi apăsaţi butonul  (OK). Utilizaţi
butoanele Stânga/Dreapta de pe telecomandă
pentru a introduce valori numerice. Utilizaţi
butoanele Stânga/Dreapta/  (OK) de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul în cadrul unei valori. Atunci
când terminați setarea unui parametru, selectați
Efectuat.
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
 (OK).
4. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
5. Selectaţi Wireless din ecranul Tip de reţea şi
apoi apăsaţi pe butonul  (OK). Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
6. Apăsați butonul Jos de pe telecomandă, și apoi
apăsați butonul  (OK) pentru a selecta Utilizare
WPS. Va apărea mesajul "Apăsaţi butonul WPS
sau PBC de pe routerul wireless în următoarele
două minute.".
28 Română
WPS(PIN)
Înainte de a începe, deschideţi meniul de configurare al
routerului de pe calculator şi accesaţi ecranul cu câmpul
de introducere PIN WPS.
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
2. Selectaţi General, apoi apăsaţi butonul
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
 (OK).
4. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
5. Selectaţi Wireless din ecranul Tip de reţea şi
apoi apăsaţi pe butonul  (OK). Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
Acest meniu vă permite să actualizaţi softwareul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale
performanţei sau de servicii suplimentare.
• Nu porniţi sau opriţi manual playerul în timpul
procesului de actualizare.
1. În ecranul principal, selectaţi Setări după care
apăsaţi butonul  (OK).
2. Selectaţi Asistenţă, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
3. Selectaţi Actualizare software, după care
apăsaţi butonul  (OK).
4. Pentru a descărca software-ul şi a actualiza
versiunea, selectaţi Actualizare imediată şi
apăsaţi butonul  (OK).
7. Selectaţi WPS(PIN), apoi apăsaţi butonul
 (OK). Va apărea fereastra pop-up PIN.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat
actualizările software atunci când acestea sunt
disponibile, selectaţi Actualizare automată
şi apoi apăsaţi butonul  (OK). Pentru detalii,
consultaţi secţiunea "Actualizare automată" de la
pagina 30.
8. Introduceți codul PIN în câmpul de editare PIN
WPS, de pe ecranul de Set Up al routerului, și
apoi salvați captura de ecran.
\\ Actualizarea este finalizată atunci când playerul se
opreşte din funcţionare şi reporneşte automat.
6. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe butonul
 (OK).
||NOTE |
||NOTE |
\\ Samsung Electronics nu este responsabilă de
defecţiunile playerului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorilor
pe durata actualizării de software.
\\ Contactaţi producătorul routerului pentru
instrucţiuni referitoare la modul de accesare
a ecranelor de configurare ale routerului sau
consultaţi manualul de utilizare al routerului.
\\ Pentru conexiunea WPS, setaţi criptarea de
securitate a routerului la AES. Conexiunile WPS nu
acceptă criptarea WEP.
\\ Dacă doriţi să anulaţi actualizarea în timpul
descărcării software-ului de actualizare, apăsaţi pe
butonul  (OK).
29 Română
Setări
ĞĞ
Actualizare software
04
7. Apăsați butonul WPS sau PBC de pe routerul
dvs. într-un interval de două minute. Aparatul
primeşte automat setările de reţea necesare şi se
conectează la reţeaua dvs.
Setări
Actualizare imediată
Actualizare prin USB
1. Selectaţi Asistenţă > Actualizare software >
Actualizare imediată.
Pentru a realiza upgrade prin USB, urmaţi aceşti paşi:
2. Un upgrade online descarcă şi instalează
software-ul de upgrade direct de pe Internet.
-- Pentru această opţiune este necesară o
conexiune la Internet.
||NOTE |
\\ După finalizarea actualizării sistemului, verificaţi
detaliile versiunii software în secţiunea Informaţii
produs a ecranului Contactare Samsung.
1. Accesaţi site-ul Web Samsung pe un computer
şi descărcaţi pachetul de actualizare pe un
dispozitiv USB.
2. Salvaţi pachetul de actualizare în folderul principal
al dispozitivului USB.
-- În caz contrar aparatul nu va putea localiza
pachetul de actualizare.
3. Conectaţi dispozitivul USB cu pachetul de
actualizare la aparat.
\\ Nu opriţi playerul în timpul procesului de actualizare
a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea
playerului.
4. Selectaţi Asistenţă > Actualizare software >
Actualizare imediată.
Actualizare automată
||NOTE |
Puteţi seta funcţia Actualizare automată astfel încât
player-ul să poată descărca upgrade-uri software
când se află în modul Actualizare automată.
Acest lucru permite playerului să descarce automat
actualizări de software atunci când nu îl utilizaţi.
5. Software-ul este actualizat utilizând pachetul de
actualizare pe dispozitivul USB.
\\ Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa
USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
\\ La finalizarea actualizării software, verificaţi detaliile
software-ului în secţiunea Informaţii produs din
ecranul Contactaţi Samsung.
1. Apăsaţi butoanele Sus/Jos pentru a selecta
Actualizare automată şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
\\ Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul procesului
de actualizare software. Acest lucru poate cauza
defectarea aparatului.
2. Această funcție se activează sau se dezactivează
de fiecare dată când se apasă butonul  (OK).
\\ Actualizările de software care utilizează mufa USB
trebuie realizate doar prin intermediul unei unităţi de
memorie flash USB.
||NOTĂ |
\\ Pentru a utiliza funcţia Actualizare automată,
aparatul trebuie să fie conectat la Internet.
30 Română
Media Play
1. Apăsaţi pe butonul ^ pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
Redarea fotografiilor, clipurilor video şi
muzicii (conţinuturi multimedia)
Puteţi reda fişiere multimedia de pe un dispozitiv cu
port USB sau de pe un PC.
||NOTE |
3. Apăsaţi pe butonul ^ pentru a închide sertarul
pentru discuri.
Redarea începe automat.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi butonul
 (Principal), selectaţi Red.disc pe ecranul de
pornire şi apoi apăsaţi butonul  (OK) de pe
telecomandă.
Stocarea şi utilizarea discurilor
• Manevrarea discurilor
-- Amprentele sau zgârieturile de pe
disc pot reduce calitatea sunetului
şi a imaginii sau pot duce la
omiterea unor conţinuturi înregistrare pe disc.
-- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
-- Manevraţi discul utilizând marginile acestuia,
astfel încât să nu rămână amprente pe suprafaţa
discului.
-- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
\\ Nu puteţi reda conţinuturi multimedia în cazul în
care conţinutul sau dispozitivul de stocare nu este
acceptat de aparat.
\\ Realizaţi backup al fişierelor importante înainte de a
conecta un dispozitiv USB. Samsung nu îşi asumă
responsabilitatea pentru fişierele deteriorate sau
pierdute.
Redarea conţinuturilor multimedia de pe
un dispozitiv USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsaţi pe butonul  (Principal). Selectaţi
 (Sursă), apoi USB Storage. Sunt listate
folderele și fișierele de pe dispozitivul cu port
USB.
3. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe care
doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia va fi redat.
4. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul @ (Oprire) sau
butonul  (Revenire).
||NOTĂ |
\\ Atunci când este conectat la un dispozitiv cu
port USB, ecranul afișează un mesaj în partea de
sus. Pentru a vizualiza fișierele de conținut de pe
dispozitivul cu port USB, selectați Răsfoire.
31 Română
Media Play
Redarea discurilor comerciale
• Curăţarea discurilor
-- Dacă există amprente sau praf
pe disc, curăţaţi-l cu un detergent
diluat în apă, ştergând suprafaţa
discului cu o cârpă moale.
-- Atunci când curăţaţi discul, ştergeţi cu atenţie
dinspre interior către exterior.
• Stocarea pe disc
`` Feriţi discul de razele soarelui.
`` Păstraţi într-un loc uscat şi aerisit.
`` Păstraţi-l într-un suport de protecţie curat şi
depozitaţi-l în poziţie verticală.
05
Playerul dvs. Ultra HD Blu-ray poate reda fișierele
stocate pe discurile Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/
CD, dispozitivele cu port USB, PC-uri, și pe Internet.
Pentru a reda fișierele stocate în PC-ul dvs., trebuie
să-l conectați la rețeaua dvs. împreună cu produsul.
Media Play
Redarea fișierelor multimedia de pe PC
Cu acest produs puteți reda conținutul fișierelor
multimedia stocate intr-un PC prin conectarea acestora
la aceeași rețea.
||NOTE |
\\ Pentru redarea fișierelor de pe un PC, asigurați-vă
că pe acesta este activat modul rețea de domiciliu.
\\ Este posibil să nu poată fi redat conținutul
multimedia partajat de un PC, în funcție de tipul
codificării și a formatului fișier din conținutul
multimedia. De asemenea, este posibil ca unele
funcţii să nu fie disponibile.
\\ În funcţie de starea reţelei, conţinutul media
ar putea fi redat cu întreruperi. În cazul în care
conţinutul nu este redat cursiv, copiaţi conţinutul
pe un dispozitiv USB, conectaţi acest dispozitiv la
player şi redaţi conţinutul de pe acesta.
1. Conectați-vă PC-ul și playerul la aceeași rețea.
2. Apăsaţi pe butonul  (Principal). Selectaţi
 (Sursă), apoi PC-ul utilizatorului. Sunt listate
folderele și fișierele de pe PC-ul dvs.
3. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe care
doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia va fi redat.
4. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul @ (Oprire) sau
butonul  (Revenire).
||NOTĂ |
\\ Pentru redarea conţinutului UHD BD ar putea
fi necesară o conexiune de reţea. În funcţie de
mediul de reţea şi de starea serverului de conţinut
(Studio), este posibil ca redarea să nu poată fi
realizată cu succes.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi înregistrat
pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în sertar, cu
eticheta în sus, apoi închideţi sertarul.
2. Apăsaţi pe butonul  (Principal).
Selectaţi  (Sursă), apoi Disc.
Sunt listate folderele și fișierele de pe disc.
||NOTĂ |
\\ Chiar dacă produsul va afișa folderele pentru toate
tipurile de conținut, acesta va afișa doar fișierele
aferente tipului de conținut pe care l-ați selectat în
meniul Filtraţi după. De exemplu, dacă ați selectați
Muzică, veți putea vedea doar fișierele audio.
Puteți schimba această selecție revenind la meniul
Filtraţi după.
3. Va apărea un ecran care listează conţinutul
discului. În funcţie de modul de aranjare al
conţinutului, veţi vedea foldere, fişiere sau
ambele.
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele Sus/Jos/
Stânga/Dreapta pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul  (OK).
5. Utilizaţi butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta
pentru a selecta un fişier care doriţi să fie
vizualizat sau redat, după care apăsaţi pe butonul
 (OK).
6. Apăsaţi butonul  (Revenire) o dată sau de mai
multe ori pentru a ieşi din ecranul curent, a ieşi
dintr-un folder sau a reveni la ecranul principal.
7. Consultaţi paginile 33~39 pentru instrucţiuni
care explică modul de control al redării filmelor,
muzicii şi imaginilor de pe un disc.
32 Română
TV
123
DISC
MENU
POP UP
Controlarea redării video/MENU
123
„„
DISC
MENU
Butoane de redare
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Modalitatea de utilizare a meniului discului, a
meniului popup sau a listei de titluri
Butonul
DISC
MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniului discului.
Butonul
POP UP
/MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul pop-up.
TOOLS
În modurile de căutare şi de redare secvenţială,
aparatul nu va emite sunet.
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul p.
Butonul p
Porneşte redarea. Apăsaţi pentru a
întrerupe temporar redarea unui disc.
Apăsaţi din nou pentru repornire.
Butonul @
Opreşte redarea.
Redare
rapidă
În timpul redării, apăsați ( sau
butonul ). De fiecare dată când
apăsați ( sau butonul ), viteza
de redare se va modifica.
Redare cu
încetinitorul
În modul pauză, apăsați butonul ).
De fiecare dată când apăsați butonul
), viteza de redare se va modifica.
Redare cu
omitere
În timpul redării, apăsaţi pe butonul
I_ sau +I.
De fiecare dată când apăsaţi
butonul I_ sau +I, discul trece la
capitolul sau fişierul următor.
33 Română
Media Play
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
05
Puteți controla redarea fișierelor TV
video stocate pe un disc, USB, sau PC. În funcție de disc sau de fișiere, este
posibil ca unele dintre funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile. Televizor
Media Play
Utilizarea meniului de instrumente în timpul redării unui fișier video
Folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru a selecta fiecare funcție, și apoi apăsați butonul
 (OK).
Afișajul meniurilor opționale
Atunci când redați un disc: Apăsați TOOLS pe telecomandă.
Atunci când redați un fișier video sau un fișier video la 360°: Apăsați
selectați de pe ecran.
 (OK) pe telecomandă, iar apoi
||NOTĂ |
\\ Meniurile opționale disponibile diferă de la un disc la altul sau de la un format de fișier la altul. Consultați tabelul
de mai jos.
Disponibilitate meniu
Meniu opțional Descriere
Disc
Fișier
Fișier la
360°


Informaţii
Vă permite să vizualizați informațiile privind fișierul video.

Redare de la
început
Selectaţi pentru a reveni la începutul filmului şi apoi
apăsaţi butonul  (OK).

-- Căutare titluri : Dacă există mai mult de un dispozitiv
sau un disc, selectaţi pentru a începe alt titlu.
1. Selectaţi Căutare titluri, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
2. Utilizaţi butoanele Sus/Jos pentru a selecta un titlu
şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
-- Căutare capitole : Selectaţi pentru a reda capitolul
dorit.
Selectare
scenă
1. Selectaţi Căutare capitole, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
2. Utilizaţi butoanele Sus/Jos pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
-- Căutare bară de timp : Selectaţi pentru a reda filmul
de la un moment selectat.
1. Selectaţi Căutare bară de timp, apoi apăsaţi
butonul  (OK).
2. Utilizaţi butoanele Stânga/Dreapta pentru a
introduce momentul la care doriţi să vă deplasaţi.
34 Română

Disponibilitate meniu
Meniu opțional Descriere
Fișier
Fișier la
360°




Media Play
||NOTE |
\\ Puteţi, de asemenea, să utilizaţi butoanele Stânga/
Dreapta pentru a derula filmul înainte sau înapoi.
Filmul este derulat înainte sau înapoi cu câte un minut
de fiecare dată când apăsaţi butoanele Stânga/
Dreapta.
Selectare
scenă
\\ Dacă informaţiile de indexare din fişier sunt deteriorate
sau fişierul nu acceptă indexare, nu veţi putea utiliza
funcţia Selectare scenă.

\\ Dacă rulaţi fişiere pe un dispozitiv de reţea după ce aţi
conectat player-ul la un computer din reţea, funcţia
Selectare scenă ar putea să nu funcţioneze.
\\ În timpul redării unui fișier video, folosiți butonul Sus al
telecomenzii pentru a vizualiza anumite scene.
Mod Repetare
Selectaţi pentru a repeta un titlu, un capitol sau o
melodie.

Mod imagine
Selectaţi această opţiune pentru a seta modul de afişare
a fotografiilor.
-- Dinamic : Creşte claritatea şi luminozitatea.
-- Standard : Alegeţi această setare pentru majoritatea
condiţiilor de vizualizare.
-- Film : Aceasta este cea mai bună setare pentru
vizionarea filmelor.
-- Utilizator : Vă permite să reglaţi claritatea şi funcţia de
reducere a zgomotului.

Audio
Selectaţi această opţiune pentru a seta limba audio
dorită.

Sincr. audio
Selectaţi această opţiune pentru a seta sincronizarea
audio dorită.

Subtitrare
Selectaţi această opţiune pentru a seta limba de
subtitrare dorită.

Unghi
Selectaţi pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opţiunea
Unghi afişează numărul de unghiuri disponibile pentru
vizionare. Dacă un disc Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD
conţine mai multe unghiuri pentru o anumită scenă,
puteţi schimba unghiul de vizualizare.

Rotire
Puteți roti ecranul în sensul acelor de ceasornic sau în
sens contrar acelor de ceasornic la 90 de grade.
||NOTĂ |

\\ Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste 20 Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea putând fi
întreruptă.
35 Română
05
Disc
TV
Media Play
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
Controlarea redăriiDISC
muzicii
123
Utilizarea meniului de sortare
Pe o pagină de ecran care conţine fișiere video,
selectaţi Sortare după și apoi apăsați butonul
 (OK). Aranjați folderele sau fișierele în ordine, în
funcție de Dată sau de Titlu.
Utilizarea meniului de opţiuni
POP UP
/MENU
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
Într-un ecran care conţine fişiere video, selectaţi
Opţiuni şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
Redaţi
elementele
selectate
MENU
Puteți controla redarea fișierelor de muzică stocate pe
un disc, USB, sau PC.
În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca
unele din funcţiile descrise în acest manual să nu fie
disponibile.
TOOLS
2
Vă permite să selectaţi fişierele
pentru redare. Această funcţie
este similară pentru toate tipurile
de formate media.
3
1
Reîmprospătează lista fișierelor și
Reîmprospătare folderelor din dispozitivul media
sau de stocare.
4
1
Butonul @ : Opreşte o melodie.
2
Butonul p : Redă/întrerupe o melodie.
3
Redarea rapidă (numai CD audio [CD-DA])
În timpul redării, apăsați ( sau butonul ).
De fiecare dată când apăsați ( sau butonul
), viteza de redare se va modifica.
4
Butoane I_+I : Vă deplasaţi la piesa
anterioară/următoare.
36 Română
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Vă permite să selectaţi anumite
piese pentru redare. Această
funcţie este similară pentru
Redare el. sel. toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea "Crearea
unei liste de redare de pe un CD
audio", de la pagina 37.
Informaţii
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele de
pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele Sus/Jos/
Stânga/Dreapta pentru a selecta
din colţul
din dreapta jos al ecranului şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
Media Play
În ecranul de redare a muzicii, utilizaţi butoanele Sus/
Jos/Stânga/Dreapta pentru a selecta şi apoi
apăsaţi pe butonul  (OK).
05
Utilizarea meniului de opţiuni în timpul
redării
2. Utilizaţi Sus/Jos pentru a selecta modul de
repetare dorit - Dezactivat, O melodie sau
Toate - şi apoi apăsaţi pe butonul  (OK).
Selectaţi pentru a vedea informaţii
conţinut.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul poate diferi.
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
într-un ecran cu fişiere
Utilizarea meniului de sortare
Pe o pagină de ecran care conţine fișiere de muzică,
selectaţi Sortare după și apoi apăsați butonul
 (OK). Aranjați folderele sau fișierele în ordine, în
funcție de Dată sau de Titlu.
Utilizarea meniului de opţiuni
Într-un ecran care conţine fişiere muzicale, selectaţi
Opţiuni şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
Redaţi
elementele
selectate
Vă permite să selectaţi fişierele
pentru redare. Această funcţie
este similară pentru toate tipurile
de formate media. Consultaţi
secţiunea "Repetarea pieselor de
pe un CD audio", de la pagina
37.
Reîmp.
Reîmprospătează lista fișierelor și
folderelor din dispozitivul media
sau de stocare.
TRACK 001
XXXXXX
00:55
Pauză
03:35
TRACK 001
XXXXXX
TRACK 002
XXXXXX
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
XXXXXX
TRACK 005
XXXXXX
TRACK 006
XXXXXX
TRACK 007
XXXXXX
TRACK 008
XXXXXX
TRACK 009
XXXXXX
TRACK 010
XXXXXX
TRACK 011
XXXXXX
TRACK 012
XXXXXX
Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD
audio
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator piesele
de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele Sus/Jos/
Stânga/Dreapta pentru a selecta
din colţul
din dreapta jos al ecranului şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
2. Utilizaţi Sus/Jos pentru a seta modul de redare
aleatorie la Activat sau Dezactivat şi apoi
apăsaţi butonul  (OK).
Crearea unei liste de redare de pe un CD
audio
1. Când apare ecranul de redare, selectaţi şi apoi
apăsaţi butonul  (OK). Va apărea meniul Setări.
2. Utilizaţi butoanele Sus/Jos pentru a selecta
Redare el. sel. şi apoi apăsaţi pe butonul
 (OK).
3. Utilizaţi butoanele Sus/Jos pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul  (OK). În partea
stângă a piesei apare o bifă.
37 Română
Media Play
4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţi-vă
la melodia respectivă şi apăsaţi din nou butonul
 (OK).
Melodia va fi debifată.
6. Când terminaţi, apăsaţi butoanele Sus/Jos
pentru a selecta Efectuat şi apoi apăsaţi pe
butonul  (OK). Va apărea din nou ecranul de
redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele
pe care le-aţi bifat. Pistele selectate sunt redate
automat.
||NOTE |
\\ Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de
melodii pe un CD Audio (CD-DA).
\\ În ecranul Redare selecţie, puteţi alege Select.
globală, Deselectare toate şi Anulare.
-- Utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a
selecta toate piesele. Această opţiune anulează
piesele individuale selectate. Dacă apăsaţi
butonul  (Revenire) de pe telecomandă
sau selectaţi Efectuat şi apoi apăsaţi butonul
 (OK), toate piesele vor apărea în ecranul
Redare muzică, iar aparatul va începe să redea
toate piesele începând cu Piesa 001.
-- Utilizaţi opţiunea Deselectare toate pentru a
deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectaţi
piese individuale sau utilizaţi opţiunea Select.
globală pentru a selecta toate piesele şi apăsaţi
butonul  (Revenire) de pe telecomandă.
Dacă nu utilizaţi opţiunea Select. globală sau
dacă selectaţi piese individual, lista de redare nu
se va schimba.
-- Opţiunea Anulare anulează modificările
efectuate în ecranul Selectaţi Redare. Când
reveniţi la ecranul de redare, lista de redare va
rămâne neschimbată.
Redarea conţinuturilor foto
De asemenea, puteți reda fișiere cu fotografii, situate
pe un DVD, USB sau PC.
Utilizarea meniului de instrumente în
timpul redării unui fișier de fotografii
Folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru a
selecta fiecare funcție, și apoi apăsați butonul  (OK).
În modul redare sau pauză, apăsaţi pe butonul
TOOLS pentru afișajul meniului Opţiuni. În mod
alternativ, folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta
pentru a selecta și apoi pentru a apăsa butonul
 (OK).
Mod 360
Redă conținut fotografic la 360°.
Încadrare
ecran
Redimensionează fotografia pentru
a încăpea pe ecran.
Mărire
Selectaţi această opţiune pentru
a mări fotografia selectată.
(Fotografia se poate mări de până
la 4 ori)
Rotire la
stânga
Permite rotirea fotografiei în sens
antiorar.
Rotire la
dreapta
Permite rotirea fotografiei în sens
orar.
Viteză
expunere
diapozitive
Selectaţi această opţiune pentru
a seta o viteză pentru redarea
dispozitivelor.
Efect
diapozitive
Selectaţi această opţiune pentru
a seta efectul pentru redarea
dispozitivelor.
Muzică de
fond
Informaţii
||NOTE |
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării
unei redări de dispozitive.
||NOTĂ |
\\ Numărul de melodii de pe
dispozitivul extern ar putea să
difere de cel de pe aparat.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
conţinut.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul poate diferi.
38 Română
Utilizarea meniului de sortare
Într-un ecran care conţine fotografii, selectaţi Sortare
după apoi apăsaţi butonul  (OK). Aranjați folderele
sau fișierele în ordine, în funcție de Dată sau de Titlu.
Utilizarea meniului de opţiuni
ÎÎntr-un ecran care conţine poze, selectaţi Opţiuni şi
apoi apăsaţi butonul  (OK).
Redaţi
elementele
selectate
Vă permite să selectaţi fişierele
pentru redare. Această funcţie
este similară pentru toate tipurile
de formate media. Consultaţi
secţiunea "Crearea unei liste de
redare de pe un CD audio", de la
pagina 37.
Reîmp.
Reîmprospătează lista fișierelor și
folderelor din dispozitivul media
sau de stocare.
39 Română
Media Play
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
05
\\ Pentru a activa funcţia Muzică de fond, fişierul cu
fotografii trebuie să se găsească pe acelaşi suport de
stocare ca şi fişierul muzical.
Reţineţi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de
biţi a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiei şi de
metoda de codare.
Servicii de Reţea
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
transmisiunile live sau aplicaţiile online, conectând
playerul la reţea.
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
1. Conectați playerul la rețea.
(Consultaţi pagina 18)
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 26~29)
Crearea uni cont Samsung
Creaţi un cont Samsung pentru a beneficia de toate
avantajele oferite de Samsung online.
Configuraţi conturi pentru fiecare membru al familiei,
pentru ca fiecare să îşi poată accesa contul de pe
Facebook, Twitter, etc. De asemenea, dacă doriţi să
descărcaţi aplicaţii contra cost sau să închiriaţi filme,
veţi avea nevoie de un cont Samsung.
6. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa de
e-mail. Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a vă
deplasa între caractere.
Apăsaţi  (OK) pentru a selecta un caracter.
Selectaţi din partea stângă pentru a introduce
litere mari. Selectaţi #@! pentru a selecta alte
simboluri.
7. La final, selectaţi Înainte de pe tastatură şi
apoi apăsaţi butonul  (OK). Atunci când se
afișează o fereastră care confirmă valabilitatea
ID-ului, apăsați butonul  (OK). Va apărea din
nou ecranul Creare cont. Introduceți parola,
folosiți săgeţile Sus şi Jos pe telecomandă pentru
a selecta Efectuat, iar apoi apăsați butonul
 (OK).
8. Apăsați din nou butonul  (OK) pentru ca
următoarea pagină să se afișeze.
9. Introduceți prenumele și numele dvs. de familie în
același mod.
\\ Ecranul cu termenii acordului apare dacă ați sărit
peste termenii acordului Smart Hub în faza inițială
a setărilor. Acceptați toți termenii și apoi urmați
etapele de mai jos.
10. Selectaţi câmpul Data naşterii, apoi selectaţi
numerele cu ajutorul săgeţilor Sus şi Jos sau
introduceţi numerele de pe telecomandă. După
completarea spațiilor libere necesare, selectați
Înainte și apăsați butonul  (OK). Atunci când ați
finalizat crearea contului dvs. Samsung, sunteți
conectat în mod automat la noul cont.
1. În ecranul principal, apăsaţi
ecranul Contul Samsung.
||NOTE |
||NOTĂ |
APPS. Va apărea
2. Pe ecranul Contul Samsung, selectați Creare
cont, și apoi apăsați butonul  (OK).
3. Numai utilizatorii cu vârsta mai mare de 14 ani pot
crea un cont Samsung. Atunci când se afișează
o fereastră cu o întrebare privind eligibilitatea dvs.,
selectați Da și apăsați butonul  (OK).
Va apărea ecranul Termeni şi cond., Pol. de
confid. pentru contul Samsung.
\\ Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa
pe care aţi introdus-o. Trebuie să deschideţi
e-mailul şi să răspundeţi pentru a finaliza contul.
\\ Pentru a vă administra contul Samsung, utilizați
elementele de meniu Contul Samsung > Contul
meu.
4. Apăsaţi butonul  (OK) pentru a accepta, apoi
apăsaţi Dreapta şi  (OK).
Va apărea ecranul Creare cont.
5. Selectaţi câmpul ID şi apoi apăsaţi butonul
 (OK). Va apărea tastatura pop-up.
40 Română
Înainte de utilizarea aplicațiilor
Ecranul APPS pe scurt
1
APPS şi
2
APPS
2. Dacă nu ați instalat Smart Hub, se vor
afișa Termeni şi condiţii şi Politica de
confidenţialitate Smart Hub.
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Pentru a vizualiza informațiile înainte de a accepta
termenii acordului, selectați Vizualizare integrală
și apăsați butonul  (OK).
||NOTĂ |
\\ Nu trebuie să acceptaţi nota de confidenţialitate
suplimentară, dar dacă nu o acceptaţi este posibil
ca unele funcţionalităţi Smart Hub să nu fie active.
4. Selectaţi Sunt de acord cu toate, apoi apăsaţi
butonul  (OK). Va apărea ecranul de finalizare a
configurării. Apăsaţi pe butonul  (OK).
3
1
Utilizarea aplicațiilor
Puteţi descărca aplicaţii de pe Internet şi puteţi accesa
diverse aplicaţii pe care să le vizionaţi pe televizor.
Pentru a accesa aplicaţii, trebuie să aveţi un cont
Samsung.
2
Conectați-vă prin intermediul contului
dvs. Samsung. Utilizați o varietate de
funcții furnizate de Samsung. În cazul
în care nu dețineți un cont Samsung,
vă puteți crea unul aici.
Introduceți denumirea unei anumite
aplicații pe care doriți să o căutați.
Configurați setările pentru o aplicație
descărcată.
||NOTĂ |
\\ Pentru unele aplicaţii de transmisie conţinut 4K
Apps (Netflix, Amazon, etc.), utilizarea serviciului
4K este activată dacă televizorul acceptă HDCP
2.2. Dacă televizorul (sau aparatul conectat prin
HDMI) nu acceptă HDCP 2.2, categoria 4K nu va fi
afişată.
Descărcați o aplicație video pentru a reda
fișierul video.
3
Aplicațiile disponibile sunt afișate în partea
de jos. Folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/
Dreapta pentru a descărca sau folosi
aplicațiile dorite.
Când deschideţi pentru prima dată ecranul APPS,
playerul Ultra HD Blu-ray descarcă automat un grup
de aplicaţii gratuite. După ce au fost descărcate,
aceste aplicaţii vor apărea în lista Aplicații
descărcate.
41 Română
Servicii de Reţea
1. În ecranul principal, selectaţi opţiunea
apoi apăsaţi butonul  (OK).
Ecranul APPS afișează o listă cu o varietate de
aplicații. Utilizați lista pentru a descărca aplicațiile cu
ușurință.
06
Dacă nu aţi configurat aplicaţia Smart Hub,când
utilizaţi pentru prima dată aplicaţiile, aparatul vă va
solicita să parcurgeţi procedura de configurare Smart
Hub.
Servicii de Reţea
Descărcarea unei aplicaţii
Lansarea unei aplicaţii
1. Folosiți butoanele Sus/Jos pentru a deplasa
Sugestia editorului, Cele mai populare,
Conţinut grup sau Gen. Dacă ați deplasat
Conţinut grup sau Gen, apăsați butonul  (OK)
pentru a selecta categoria sau genul dorite.
1. Pe ecranul principal, selectați
apăsați butonul  (OK).
2. Folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta
pentru a deplasa aplicația pe care doriți să o
descărcați, și apoi apăsați butonul  (OK). Va
apărea ecranul Detail Information pentru aplicaţia
respectivă.
||NOTĂ |
\\ Aplicațiile deja instalate sunt marcate „instalată” în
imaginea mică a aplicațiilor.
3. Selectaţi Instalare, apoi apăsaţi butonul  (OK).
Opțiunea Instalare devine Anulare iar aplicația
începe să fie descărcată.
4. Dacă doriţi să anulaţi descărcarea, selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
5. După finalizarea descărcării, opţiunea Anulare
devine Deschideţi. Selectaţi Deschideţi, apoi
apăsaţi butonul  (OK) pentru a porni aplicaţia.
În mod alternativ, apăsaţi butonul  (Revenire)
până când reapare ecranul APPS.
Aplicația descărcată vă fi afișată în lista Aplicații
descărcate.
||NOTE |
\\ Pentru a adăuga aplicația instalată în partea de
jos a ecranului, selectați Adăugare la pagina de
pornire e ecranul cu instalația completă.
\\ Dacă aplicaţia nu poate fi descărcată deoarece
memoria internă nu este suficientă, conectaţi un
dispozitiv de stocare USB şi încercaţi din nou.
APPS și apoi
2. Pe ecranul APPS, utilizați butoanele Sus/Jos
pentru a vă deplasa către Aplicații descărcate.
Folosiți butoanele Stânga/Dreapta pentru a
deplasa aplicația pe care doriți să o descărcați, și
apoi apăsați butonul  (OK). Aplicaţia va porni.
Meniul
Setări
Folosiți butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru a
deplasa meniul
Setări în partea din dreapta sus a
ecranului APPS, și apoi apăsați butonul  (OK).
Actualizare automată
Activați sau dezactivați opțiunea de actualizare
automată a aplicației. Selectați Actualizare automată
din partea dreaptă sus a ecranului Setări, iar apoi
apăsați butonul  (OK). De fiecare dată când este
apăsat un buton, aceste opțiuni se activează, Activat,
sau se dezactivează, Dezactivat.
Ştergere
1. Pe ecranul Setări, selectați aplicația pe care doriți
să o ștergeți.
2. Selectaţi Ştergere, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
Adăugare la pagina de pornire
1. De pe ecranul Setări, selectați aplicația pe care
doriți să o adăugați la ecranul principal.
2. Selectaţi Adăugare la pagina de pornire, apoi
apăsaţi butonul  (OK).
3. În partea de jos a ecranului, folosiți butoanele
Stânga/Dreapta pentru a specifica locația
aplicației pe care doriți să o adăugați, iar apoi
apăsați butonul  (OK).
42 Română
Vizualizaţi detaliile
Această funcţie blochează accesul la o aplicaţie
dacă nu este introdus PIN-ul. Funcţia Deblocare este
utilizată pentru deblocarea aplicaţiei.
1. Pe ecranul Setări, selectați aplicația despre care
doriți să aflați informații.
2. Selectaţi Blocare/Deblocare şi apoi apăsaţi pe
butonul  (OK). Introduceţi PIN-ul. În dreptul
aplicaţiei va apărea o bifă.
||NOTĂ |
Utilizarea Internetului
Puteți accesa Internetul folosind aplicația Internet.
Selectaţi Internet din ecranul principal şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
\\ Pentru a debloca aplicaţii, urmaţi aceleaşi
instrucţiuni, dar selectaţi aplicaţii cu lacăte.
Mutare
1. Pe ecranul Setări, selectați aplicația pe care doriți
să o mutați
2. Selectaţi Mutare, apoi apăsaţi butonul
2. Selectaţi Vizualizaţi detaliile, apoi apăsaţi
butonul  (OK). Se va afișa pagina Detailed
information (Informații detaliate) pentru aplicaţia
respectivă.
 (OK).
3. Utilizaţi butoanele Stânga/Dreapta pentru a
deplasa aplicaţia.
||NOTE |
\\ Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile
Java.
\\ Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu
poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
\\ Aplicaţiile de comerţ electronic (pentru
achiziţionarea produselor online) nu sunt acceptate.
4. Când aplicaţia este în poziţia dorită, apăsaţi
 (OK).
\\ ActiveX nu este acceptat.
Reinstalare
1. Pe ecranul Setări, selectați aplicația pe care doriți
să o reinstalați.
2. Selectați Reinstalare, și apoi apăsați butonul
 (OK). Aplicația este reinstalată. Procedura de
reinstalare poate dura câteva minute.
\\ Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri
web sau anumite browsere web administrate de
unele firme.
\\ Redarea clipurilor video Flash nu este acceptată.
43 Română
Servicii de Reţea
1. Pe ecranul Setări, selectați aplicația pe care doriți
să o blocați.
06
Blocare/Deblocare
Servicii de Reţea
Prezentare pe scurt a browserului web
1
23
4
5
Panoul de control, care este afişat în partea
superioară a ecranului, conţine o serie de
pictograme care corespund mai multor funcţii
utile.
6
Recomandate
http://www.samsung.com
Recomandate
Cele mai vizitate
100%
Marcaje
File deschise
3
1
• Fila curentă: Arată denumirea actuală a
ecranului. Pentru ștergerea filei, apăsați
din apropierea numelui filei.
• Deschidere filă nouă: Deschide o nouă
filă de browser web.
• Deschidere filă nouă în Modul Secret:
Deschide o filă de browser în Modul de
securitate.
• Recomandate: Arată site-urile internet
recomandate.
• Cele mai vizitate: Arată site-urile internet
accesate în mod frecvent.
2
• Marcaje: Prezintă o listă de marcaje în
documente. Puteți, de asemenea, selecta
un marcaj existent, și editați și selectați
marcajele în documente.
• : Realizează deplasarea la pagina
anterioară.
• : Realizează deplasarea la următoarea
pagină web.
• : Realizează deplasarea la ecranul
principal al aplicaţiei Browser web.
• http://www.samsung.com
:
Atunci când apare fereastra de pe ecran
pentru tastatură, introduceți un URL sau
un cuvânt-cheie pentru a căuta informații
specifice. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
ferestrei pop-up pentru tastatură" la pagina
45.
• : Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
• : Adaugă un semn de carte la pagina
curentă.
• 100% : Vă permite să măriţi sau să
micşoraţi ecranul cu diferite procentaje.
•
: Vă permite să configuraţi setările
browserului. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
meniului Browser" la pagina 46.
5
•
: Apare pagina de accesare a Contul
Samsung.
6
•
4
• File deschise: Prezintă o listă a filelor
deschise de dvs. și filele deschise într-un
alt browser web, la care conectarea s-a
efectuat cu utilizarea aceluiaşi cont.
44 Română
: Închide browserul web.
Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură
100%
http://www.samsung.com
Cele mai vizitate
Recomandate
ENG
1
2
q
w
z
x
a
s
3
e
d
c
4
r
f
v
5
t
g
b
6
Marcaje
7
8
j
k
y
u
n
m
h
9
File deschise
0
i
o
p
,
.
?
www. .com
l
/
~
<
^
@
*
!
-
>
Ştergere globală
Efectuat
Anulare
||NOTĂ |
\\ La folosirea tastaturii, afișarea caracterelor depinde
de limba selectată.
1. Utilizaţi butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta de
pe telecomandă pentru a evidenţia o literă sau o
cifră.
2. Apăsaţi butonul  (OK) pentru a introduce litera
sau cifra selectată în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta
din partea stângă sus şi apoi apăsaţi butonul
 (OK). Apăsaţi din nou butonul  (OK) când
este selectată tasta pentru a utiliza din nou
litere mici. Atunci când apare fereastra pentru
tastatură, apăsați butonul p de pe telecomandă
pentru a comuta între modurile cu majuscule sau
cu litere mici.
Pentru a accesa opţiunile ferestrei pop-up pentru
tastatură, evidenţiaţi din partea stânga jos a
tastaturii şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
Resetare date
Funcţia Reset şterge memoria tastaturii Samsung.
Selectaţi opţiunea Reset pentru a şterge toate datele
pe care tastatura Samsung le-a învăţat cu privire la
stilul dvs. de scriere, inclusiv toate cuvintele noi pe
care le-aţi utilizat.
Predicţie literă următoare (când se utilizează
butoane direcţionale)
Pe măsură ce introduceţi litere, tastatura va sugera
litera următoare. Predicţiile apar într-un inel în
apropierea ultimei litere introduse. Puteţi selecta litera
din predicţie sau vă puteţi deplasa la altă literă. Puteți
activa sau dezactiva această funcție.
Limbă
Selectaţi limba pentru tastatură.
Puteţi selecta limba engleză, franceză, rusă etc.
4. Pentru a utiliza simboluri şi semne de punctuaţie,
evidenţiaţi #@! din partea stângă şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
5. Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi
şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse,
evidenţiaţi Ştergere globală şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
7. Când aţi terminat, evidenţiaţi Efectuat, apoi
apăsaţi butonul  (OK).
45 Română
Servicii de Reţea
Opţiuni din fereastra pop-up pentru tastatură
Recomandate
#@!
\\ Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat,
puteţi utiliza tastatura wireless pentru a introduce
litere, numere, simboluri şi semne de punctuaţie.
Reţineţi că tastatura wireless va funcţiona numai
când apare tastatura pop-up şi poate fi utilizată
numai pentru introducerea literelor, numerelor,
simbolurilor şi semnelor de punctuaţie.
06
Când faceţi clic pe
sau accesaţi un
câmp de introducere a datelor sau textului şi apăsaţi
butonul  (OK) va apărea fereastra pop-up pentru
tastatură.
Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatura cu
ajutorul telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:
||NOTĂ |
Servicii de Reţea
Utilizarea meniului Browser
Meniul conţine funcţii care controlează modul de
funcţionare a browserului şi funcţiile de securitate
ale acestuia. Pentru a deschide meniul, evidenţiaţi
pictograma  (Meniu), și apăsați butonul  (OK).
Pentru a selecta o opţiune din meniu, evidenţiaţi
opţiunea şi apoi apăsaţi butonul  (OK).
Recomandate
http://www.samsung.com
Recomandate
Cele mai vizitate
Istoric
Marcaje
100%
File deschise
Vizualizare Desktop
Vizualizare certificate
Setări
Istoric
Afișează o listă de site-uri internet vizitate. Pentru a
șterge lista, faceți clic pe Eliminare globală.
Vizualizare Desktop
Puteți porni sau opri Vizualizare Desktop.
Vizualizare certificate
Prezintă informații privind certificatul site-ului internet
curent.
Setări
• General
-- Sincronizare şi vizualizare file/marcaje pe
toate dispozitivele: Conectați-vă la contul
dvs. Samsung pentru a sincroniza unitatea
principală cu alte dispozitive. Puteți partaja
marcajele și vizualiza filele care sunt deschise în
alte dispozitive.
-- Ascundere automată file şi bară de
instrumente: Ascunde în mod automat filele și
bara de instrumente.
-- Blocare pop-up: Blocați ferestrele pop-up.
-- Resetare setări: Puteți reseta toate setările
browserului web la setările implicite din
fabricație. Lista de marcaje și istoricul dvs. nu
vor fi afectate.
• Pagină de pornire: Puteţi seta prima pagină
afişată la deschiderea browserului.
• Motor de căutare: Puteţi seta motorul de căutare
dorit.
• Confidenţialitate şi securitate
-- Nu mă urmăriţi: Interziceți site-urilor internet
să vă urmărească.
-- Ştergere Istoric: Șterge întregul istoric de
browsing.
-- JavaScript: Oferă tuturor site-urilor să ruleze
JavaScript pentru o mai bună experiență de
browsing.
-- Ştergere date răsfoire: Șterge toate datele de
browsing cum ar fi modulele cookie, imagini și
informații memorate în cache. Lista de marcaje
și istoricul dvs. nu vor fi afectate.
• Control parental: Înlesneşte accesul la internet
numai pentru paginile pe care le-ați aprobat.
-- Cod PIN control parental: Stabiliți un cod PIN
pentru a gestiona Acordul parental. Faceți clic
pe Setare PIN pentru a seta codul PIN.
-- Lista Pagini aprobate: Vă permite să aprobați
pagini specifice sau să eliminați Paginile
aprobate.
• Codificare: Puteţi configura setările de codare
pentru pagini web la Automat sau puteţi selecta
manual dintr-o listă formatul de codare.
• Despre: Furnizează informaţii de bază despre
modul de funcţionare a aplicaţiei Web Browser.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de site-ul web, unele funcţii Setări este
posibil să nu fie activate. Funcţiile care nu sunt
activate sunt estompate şi nu pot fi utilizate.
46 Română
Legarea conturilor de servicii de pe
internet la aparat
După ce playerul este conectat la reţea, puteţi accesa
diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul
unui disc compatibil BD-LIVE.
1. Ataşaţi o unitate memorie flash cu port USB
la mufa USB în partea dreaptă a produsului şi
verificaţi memoria rămasă disponibilă. Dispozitivul
de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB
de spaţiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectaţi Setări din ecranul principal şi apoi
apăsaţi butonul  (OK).
3. Selectaţi General, apoi apăsaţi butonul
4. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul
 (OK).
 (OK).
5. Selectaţi Setări BD-Live şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
6. Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
7. Selectaţi Alegere dispozitiv şi apoi apăsaţi
butonul  (OK).
8. Selectaţi USB Storage şi apoi apăsaţi butonul
 (OK).
9. Introduceţi un disc Ultra HD Blu-ray sau
Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
10. Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
||NOTĂ |
\\ Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
47 Română
Servicii de Reţea
BD-LIVE™
06
Funcţia Link Service Accounts vă permite să legaţi
aparatul la conturile pe care le deţineţi la servicii
internet, iar playerul se poate conecta automat la
acele servicii când lansaţi aplicaţii care le utilizează.
Înregistraţi-vă contul la PRIMA PAGINĂ  APPS
Conectare  Creaţi cu Facebook.

Anexă
Informaţii suplimentare
Notă
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fie
disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs.,
atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afişa conţinutul în format
4:3 Pillarbox (bare negre în părţile laterale ale imaginii).
Ieşire digitală
Setări
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului
sau zgomotul puternic.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele
comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
• DVD-urile obişnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet
pentru navigaţie.
• Unele discuri Ultra HD Blu-ray şi Blu-ray standard nu au audio BONUSVIEW şi
Navigation Sound Effects.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio HDMI pentru televizorul dvs.
Atunci când playerul este conectat la un receiver AV semnalul audio HDMI şi optic va
fi afectat.
• Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format
PCM indiferent de valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau Flux de biţi).
Reducere rată eşant. PCM
• Chiar dacă Reducere rată eşant. PCM este Dezactivat, unele discuri vor transmite
doar semnale audio la frecvenţe reduse, prin ieşirea optică digitală.
• HDMI
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe
canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio
PCM redus la 2 canale, chiar dacă setaţi opţiunea Şir de biţi (Recodificat sau
Neprocesat) în meniul dvs. de configurare.
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eşantionare PCM mai mari de
48kHz, aparatul poate emite 48kHz.
Conexiune la Internet BD-Live
• Ce este un certificat valid?
Atunci când playerul utilizează serviciul BD-LIVE pentru a trimite date despre disc
şi pentru a solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează datele
transferate pentru a verifica validitatea discului şi apoi trimite certificatul către player.
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
48 Română
Gestionare date BD
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să
nu funcţioneze. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
Selectarea limbii pentru dublare
• Indicatorul Stânga/Dreapta nu va fi afişat pe ecran dacă secţiunea BONUSVIEW nu
conţine setări audio BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de dublaj depind de limbile care
sunt codate pe disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să nu fie
disponibilă.
• Unele discuri Ultra HD Blu-ray şi Blu-ray standard v-ar putea permite să selectaţi o
coloană sonoră PCM sau Dolby Digital în limba engleză.
Media Play
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, puteţi schimba limba de subtitrare
din Disc Menu (Meniu disc). Apăsaţi butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu fie
disponibilă pentru toate discurile Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor apărea
informaţiile despre caracteristica principală/modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare.
49 Română
Anexă
Anynet+ (HDMI-CEC)
07
Setări
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectaţi
dispozitivul USB în timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT
(etichetă de volum DOS 8.3).
Vă recomandăm să utilizaţi dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o
viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu funcţioneze după formatarea
dispozitivului de stocare.
• Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcţie de
condiţii.
Anexă
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
Disc Ultra HD
Blu-ray/
Disc Blu-ray
Conţinuturi
electronice/
digitale
Disc DVD
Automat
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Dezactivat
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Automat
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Dezactivat
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Automat
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
2160p
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1080p
[email protected]
[email protected]
[email protected]
720p
[email protected]
[email protected]
[email protected]
576p/480p
576p/[email protected]
576p/[email protected]
576p/[email protected]
Tip conţinuturi
Configurare
Cadru film
(24p/25p)
* numai 2160p,
1080p
Rezoluţie
Conținut
de pe disc
Conținut
de redat
||NOTE |
\\ Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcţia Cadru film sau rezoluţia selectată, va apărea mesajul
"Dacă nu sunt afişate imagini după ce selectaţi „Da” aşteptaţi 15 secunde pentru a reveni la rezoluţia
anterioară. Doriţi să schimbaţi rezoluţia ". Dacă selectaţi Da, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde
şi apoi rezoluţia va reveni în mod automat la valoarea anterioară.
\\ Dacă ecranul rămâne stins după ce aţi schimbat rezoluţia, scoateţi toate discurile şi ţineţi apăsat mai mult
de 5 secunde butonul ^ (Deschideți/Închideți) din partea frontală a produsului. Mesajul de iniţializare apare
pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniţi din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Apoi,
accesaţi Setări > Imagine > Rezoluţie în meniu şi selectaţi rezoluţia corectă a relevizorului.
\\ Când rulaţi procedura de setare iniţială, re-selectaţi numai limba şi aspectul (dimensiunea şi formatul ecranului).
Resetarea nu afectează setările de reţea, deci ar trebui să puteţi omite configurarea reţelei şi procesul de
upgrade software.
\\ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
\\ Un disc Ultra HD Blu-ray Disc sau Blu-ray standard trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul
să poată utiliza modul Cadru film (24p/25p).
50 Română
Selecţii pentru ieşirea digitală
PCM
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Redarea în flux
audio de pe un
Dolby TrueHD
disc Ultra HD
Blu-ray/
DTS
Blu-ray
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
Flux audio sau
DVD
Dolby Digital
DTS
Definiţie pentru
disc Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray
Oricare
HDMI
Până la 7.1
canale PCM
Până la 7.1
canale PCM
Până la 7.1
canale PCM
Până la 7.1
canale PCM
Până la 6.1
canale PCM
Optic
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Până la 7.1
canale PCM
2 canale
PCM
Până la 7.1
canale PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale PCM
Până la 5.1
canale PCM
Până la 6.1
canale PCM
Bitstream (DTSrecodificat)
HDMI sau Optic
PCM
2 canale PCM
DTS recodificat
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS recodificat
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS recodificat
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS recodificat
DTS
Bitstream (Dolby
D recodificat)
HDMI sau Optic
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
DTS
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
2 canale PCM 2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
Decodează fluxul
audio principal
şi fluxul audio
Realizează ieşirea numai
BONUSVIEW întrDecodează fluxul audio
pentru fluxul audio principal şi
un semnal audio
principal şi fluxul audio
receiverul AV poate decoda
PCM şi adaugă
BONUSVIEW într-un semnal
fluxul audio.
efecte de sunet
audio PCM şi adaugă efecte Nu va fi transmis fluxul audio
pentru navigaţie,
de sunet pentru navigaţie. BONUSVIEW şi de efectele de
apoi decodează
sunet pentru navigaţie.
semnalul audio
PCM într-un şir de
biţi DTS.
Decodează fluxul
audio principal şi fluxul
audio BONUSVIEW
într-un semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet
pentru navigaţie, apoi
recodează semnalul
audio PCM într-un
flux de biţi Dolby
Digital sau în PCM.
* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările "Dolby D recodificat" nu sunt aplicate. Ieşirea va fi
pe 2 canale PCM.
* Dacă Ieșire audio este setat la Automat, playerul comută automat la formatul corect din cele patru enumerate
mai sus.
Discurile Ultra HD Blu-ray şi Blu-ray standard pot include trei sisteme audio:
-- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
-- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră suplimentară, precum comentariile regizorului sau ale unui actor.
-- Efecte de sunet pentru navigaţie : Atunci când navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de sunet
pentru navigaţia respectivă. Efectele Navigation Sound Effects diferite pentru fiecare disc Ultra HD Blu-ray/
Blu-ray.
51 Română
Anexă
Conexiune
Şir de biţi
(neprocesat)
HDMI
Optic
07
Configurare
Anexă
Depanare
Înainte de a solicita asistenţă, încercaţi următoarele soluţii.
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Nu puteţi efectua nici o operaţie
cu ajutorul telecomenzii.
• Verificaţi bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiţi.
• Acţionaţi telecomanda de la o distanţă care să nu depăşească 6,1 m.
• Scoateţi bateriile şi ţineţi apăsat un buton sau mai multe timp de câteva
minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru
a-l reseta. Montaţi din nou bateriile şi încercaţi să acţionaţi din nou
telecomanda.
Discul nu este redat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus discul cu eticheta în sus.
• Verificaţi codul regional al discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.
• Asiguraţi-vă că discul conţine meniuri.
Pe ecran apare mesajul de
interzicere a operaţiunilor.
• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid.
• Software-ul discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia
respectivă (de ex., unghiuri)
• Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în
afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel
selectat în meniul de configurare.
• Este posibil ca anumite funcţii selectate în meniul de configurare să
nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcţia
corespunzătoare.
Nu puteţi modifica proporţiile
dimensiunilor.
• Rezoluţia de redare a discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD este fixă şi
nu poate fi schimbată.
• Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul
Opţiuni audio.
Ecranul este gol.
• Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Menţineţi apăsat butonul ^ (Deschideți/Închideți) (pe panoul frontal)
timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun
disc. Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită
automat. Când porniţi din nou aparatul, toate setările vor fi resetate.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
52 Română
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Imaginea este zgomotoasă sau
distorsionată.
• Asiguraţi-vă că discul nu este murdar sau zgâriat.
• Curăţaţi discul.
Nu există semnal de ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a playerului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţia de intrare HDMI
576p/480p, 720p, 1080p sau 2160p.
• Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080p sau 2160p
trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă
sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinaţi alte probleme.
• Accesaţi cuprinsul şi căutaţi secţiunea din manualul utilizatorului care
conţine informaţii despre funcţia dorită şi apoi urmaţi din nou procedura.
• Dacă tot nu puteţi rezolva problema, adresaţi-vă celui mai apropiat
centru de service Samsung autorizat.
Redarea conţinutului
Multimedia pe dispozitive de
reţea
Puteţi vedea foldere partajate pe
dispozitive de reţea, dar nu puteţi
vedea fişierele.
• Multimedia afişează numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere
nu sunt afişate.
Filmul este redat cu intermitenţă.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
Conexiunea de reţea dintre
aparat şi PC este instabilă.
• Adresa IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unică.
Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de
interferenţele IP.
• Verificaţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
53 Română
Anexă
• Menţineţi apăsat butonul ^ (Deschideți/Închideți) (pe panoul frontal)
timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun
disc. Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită
automat. Când porniţi din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Nu
utilizaţi aceste setări decât dacă este absolut necesar.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
07
Dacă aţi uitat parola.
Anexă
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la serverul
BD-LIVE.
• Verificaţi dacă funcţionează conexiunea de reţea, utilizând funcţia Stare
reţea. (Consultaţi pagina 23)
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare
date BD. (Consultaţi pagina 23)
• Aflaţi dacă opţiunea Conexiune la internet BD-Live este setată la
Permitere (Toate).
• Dacă niciuna dintre cele de mai sus nu reuşeşte, contactaţi furnizorul
de conţinut sau actualizaţi produsul la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul
BD-LIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare
date BD. (Consultaţi pagina 23)
||NOTĂ |
\\ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
54 Română
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
Tip disc
Detalii
Anexă
Multimedia
07
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le poate reda playerul dvs
Disc Ultra HD
Formatul Ultra HD BD-ROM.
Blu-ray
VIDEO
Disc Blu-ray
Formatul BD-ROM.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost
înregistrate şi finalizate. Suporturi care conţin fişiere DivX, MKV sau MP4.
MUZICĂ
CD-RW/-R,
Audio CD (CD-DA), Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conţin fişiere MP3 sau
CDDA,
WMA.
BD-RE/-R
FOTO
CD-RW/-R,
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe
DVD-RW/-R,
suporturi de stocare USB, care conţin fişiere JPEG.
BD-RE/-R
||NOTE |
\\ Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc sau a
condiţiilor de înregistrare.
\\ Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biţi mai mare de
10 Mbps.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o
rată de biţi mai mare de 25 Mbps.
\\ Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor
funcţii, cum ar fi modificarea unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor. Informaţiile suplimentare despre discuri
sunt afişate pe carcasa acestora. Consultaţi-le dacă este cazul.
\\ Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii pot
opera mai lent.
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(cu excepţia stratului
CD)
• DVD-RW (modul VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar pista audio, nu şi
imaginile.)
55 Română
• Disc DVD-R de 3,9 GB
creat pe calculator.
Anexă
Cod regiune
Playerele şi discurile sunt codificate în funcţie de
regiune. Aceste coduri regionale trebuie să
corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu
corespund codurile, discul nu poate fi redat.
Numărul regional pentru acest player este afişat pe
panoul superior.
Tip disc
Disc
Blu-ray
Cod
regiune
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan,
Hong Kong şi Asia de SudEst.
B
Europa, Groenlanda,
Teritoriile franceze, Orientul
mijlociu, Africa, Australia şi
noua Zeelandă.
C
India, China Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud,
America Centrală, Australia,
Noua Zeelandă, Insulele
Pacifice, Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
DVD-VIDEO
Sigle ale discurilor care pot fi redate
cu ajutorul playerului
Disc Blu-ray
BD-LIVE
Disc Ultra HD Blu-ray
Sistem de transmisie PAL
în Marea Britanie, Franţa,
Germania etc.
56 Română
HEVC
DivX
Formate acceptate
Suport pentru fişiere video
07
Container
Codec video
Rezoluţie
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
HEVC
(H.265 - Main,
Main10)
4096x2160
Motion JPEG
3840x2160
Rata de cadre
(cps)
Rată
de biţi
(Mbps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
MVC
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Codec audio
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
60
20
57 Română
Vorbis
RealAudio 6
Anexă
Extensie
fişier
Anexă
`` Limitări
-- Chiar dacă fişierul este codificat cu un codec
acceptat menţionat în tabelul cu formate de fişiere
acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi
redat dacă are o problemă de conţinut.
-- Redarea normală nu este garantată dacă
informaţiile din containerul fişierului sunt incorecte
sau fişierul este corupt.
-- Redarea conţinutului cu o rată mai mare decât rata
de biţi/rata de cadre de bază, poate determina
întreruperea sunetului sau a imaginii.
-- Funcţia de căutare (omitere) nu este disponibilă
dacă tabelul index al fişierului este deteriorat.
-- Când redaţi un fişier la distanţă printr-o conexiune
de reţea, redarea video ar putea fi întreruptă în
funcţie de viteza de reţea.
-- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere
digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
-- Codecul HEVC este acceptat numai pentru
containerele MKV, MP4. şi TS.
-- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele
fabricate pentru America sau Canada.
`` Decodor video
-- Acceptă DD+ (maxim 7.1 canale)
-- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru
containerele MKV/MP4/TS.
ĞĞ
Fişiere de subtitrare acceptate pentru
formatul DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NOTĂ |
\\ Unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 ar putea
să nu fie redate, în funcţie de rezoluţia video şi de
rata de cadre.
Formate de fişiere de subtitrare acceptate
Extern
-- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă
FMO/ASO/RS)
-- Nu acceptă VC1/AP/L4.
-- CODEC-uri cu excepţia WMVv7, v8, MSMPEG4
v3, MVC, VP6
1)Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
2)Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
-- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
-- Acceptă SVAF Sus/Jos, Alăturat, Stânga/Dreapta
cu tip secvenţial (2 ES)
-- Acceptă BD MVC Spec.
`` Decodor audio
-- Acceptă WMA 10 PRO (maxim 5.1 canale).
-- Nu acceptă fişierele audio WMA fără pierderi.
-- Acceptă şi profilul M2.
-- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este
acceptat pe modelele fabricate pentru China şi
Hong Kong.
-- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
-- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).
Internă
58 Română
Nume
Extensie
fişier
Text sincronizat MPEG-4
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub sau .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation
Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation
Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
Text sincronizat MPEG-4
MP4
TTML în conţinuturi
redate optim în flux
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Formate de fişiere audio acceptate
*.m4a
*.mpa
*.aac
Codec
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
AAC
-
MPEG4
Extensie fişier
Tip
Rezoluţie
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
Note cu privire la conexiunea USB
*.flac
FLAC
FLAC
24bit/192kHz
Acceptă până la
două canale.
*.ogg
OGG
Vorbis
Acceptă până la
două canale.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
acceptă până la
profilul M2 şi 5.1
canale.
Nu este acceptat
semnalul audio
WMA fără
pierderi.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Nu sunt
acceptate
funcţiile Type 0,
Type 1 şi Seek.
Disponibil doar
prin USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
• Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare USB,
playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri
USB.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere
digitale să nu fie compatibile cu produsul.
• Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT16,
FAT32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al
playerului. Conectarea prin intermediul unui cablu
USB poate genera probleme de compatibilitate.
• Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un
cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea
determina funcţionarea necorespunzătoare a
cititorului.
• Playerul nu acceptă protocolul PTP.
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui
proces de "încărcare".
• Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
• Acest player nu poate reda fişiere MP3 cu DRM
(Digital Rights Management) descărcate de pe siteuri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar materiale video
înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre pe
secundă.
• Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele USB Mass
Storage (MSC), cum sunt unităţile thumb şi unităţile
HDD prin USB. (HUB nu este acceptat.)
• Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare multicard şi unităţi thumb ar putea să nu fie compatibile
cu acest player.
• Dacă pentru anumite dispozitive este necesară
alimentarea suplimentară, acestea ar putea fi limitate
de echipamentul de siguranţă al circuitului.
59 Română
Anexă
*.mp3
Interval de
acceptare
Tip
07
Extensie
fişier
Formate de fişiere foto acceptate
Anexă
• Dacă redarea de pe o unitate HDD prin USB este
instabilă, asiguraţi o alimentare suplimentară prin
conectarea unităţii HDD la o priză.
Dacă problema persistă, contactaţi producătorul
dispozitivului HDD prin USB.
• SAMSUNG nu îşi asumă responsabilitatea pentru
deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
• Playerul nu acceptă fişiere comprimate în format
NTFS, fişiere sparse sau fişiere criptate.
-- Puteţi repara sau formate un dispozitiv USB
utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul de
operare MS-Windows)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD.
În mod obişnuit, aceste discuri sunt înregistrate şi
utilizate în camere video.
• Formatul AVCHD este un format pentru camere
video digitale de înaltă definiţie.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile
cu o mai mare eficienţă decât formatul convenţional.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color".
Acest player poate reda discuri AVCHD, care
utilizează formatul "x.v.Color".
• "x.v.Color" este marcă comercială a Sony
Corporation.
• "AVCHD" şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony
Corporation.
||NOTE |
\\ S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi
redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
\\ Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de
culori faţă de discurile obişnuite pentru camere
video cu DVD.
60 Română
Notă compatibilitate şi corespundere
Anexă
61 Română
07
NU TOATE discurile sunt compatibile
• Conform restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea Tip disc şi caracteristici din
manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Ultra HD BD-ROM, Discuri BD-ROM comerciale, DVD-VIDEO,
CD-uri audio (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R şi CD-RW/-R.
• Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest player. Şi este
posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive oferite mai
jos.
• Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle Ultra HD
BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil ca
acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui
disc. Aceste probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea
deoarece:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray este un format nou, care evoluează în permanenţă, iar acest player ar putea să nu
aibă toate caracteristicile discurilor Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs, deoarece este posibil ca unele funcţii
să fie opţionale, unele funcţii suplimentare să fi fost adăugate pentru formatele Ultra HD Blu-ray/Blu-ray după
lansarea pe piaţă a playerului, iar alte funcţii ar putea fi disponibile cu întârziere;
-- nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
-- formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau suplimentate;
-- unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării specifice
sau limitate;
-- unele caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea acestui
player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- unele discuri care poartă sigle Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R şi CD-RW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
-- este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de condiţiile de
înregistrare;
-- pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Ultra HD Blu-ray, Blu-ray sau DVD şi/sau la
producerea unor astfel de discuri;
-- acest player funcţionează diferit faţă de un player DVD standard sau alte echipamente AV; şi/sau
-- datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul de
asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea playerului, contactaţi centrul de
asistenţă clienţi SAMSUNG.
Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
• Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultaţi secţiunile
Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi Înainte de a reda din
acest manual.
• Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray : CONSUMATORII TREBUIE SĂ REŢINĂ
FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST
PRODUS ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL
PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ
COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA "DEFINIŢIE STANDARD". DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA
COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI CENTRUL DE
ASISTENŢĂ CLIENŢI.
Anexă
Protecţia la copiere
• Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecţie a conţinutului,
pentru formatul de disc Ultra HD Blu-ray şi Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System)
pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricţii asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc., pentru
materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs şi a restricţiilor asupra acestui produs poate varia în funcţie de timpul achiziţionării,
deoarece aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea acestui produs. În plus,
marca BD-ROM şi BD+ sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecţie pentru formatele Ultra HD Blu-ray şi
Blu-ray, care impun anumite restricţii, inclusiv restricţii de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM
şi/sau BD+. Pentru informaţii suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactaţi
serviciul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Multe discuri Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD sunt protejate împotriva copierii. Din cauza acestei protecţii, trebuie
să conectaţi playerul direct la televizor, nu printr-un VCR. Conectarea la un VCR duce la afişarea unei imagini
distorsionate de pe discurile Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD protejate la copiere.
• Conform Legii drepturilor de autor din S.U.A. şi din alte ţări, înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea sau
revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Ultra HD Blu-ray, a discurilor
Blu-ray, a DVD-urilor şi a altor materiale poate fi supusă răspunderii civile şi/sau penale.
• Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii
neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor sonore
asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi
redarea sau copierea este întreruptă.
Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii pentru
consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informaţii suplimentare
despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejat
de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs de
emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind anumite aspecte ale
acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea
produsului.
Declinare a responsabilităţii pentru serviciile de reţea
Toate conţinuturile şi serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţi şi sunt protejate
prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi ale proprietăţii intelectuale. Asemenea tipuri de
conţinuturi şi servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu puteţi folosi conţinuturile sau
serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată de către proprietarul conţinutului sau de către furnizorul de
servicii. Fără a limita cele de mai sus, cu excepţia cazurile expres autorizate de către proprietarul de conţinut sau
furnizorul de servicii respectiv, nu puteţi modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea
lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un mod sau mediu, orice conţinut sau serviciu afişata prin intermediul
acestui dispozitiv.
62 Română
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTSHD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Acest dispozitiv DivX Certified® poate reda fișiere video DivX® HD (inclusiv .avi, .divx). Pentru
a crea, reda și vizualiza în flux continuu imagini digitale, descărcați gratuit software-ul aferent
de la adresa www.divx.com. Pentru a reda filmele DivX cumpărate, înregistrați-vă mai întâi
dispozitivul pe vod.divx.com. Găsiți codul dvs. de înregistrare în secțiunea DivX VOD, din meniul de setare
a dispozitivului. Acest dispozitiv DivX Certified® poate reda fișiere video DivX® HD (inclusiv .avi, .divx). DivX®,
DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci înregistrate ce aparțin de DivX, LLC și sunt folosite sub licență.
Produs acoperit de una sau mai multe patente acordate în SUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
63 Română
Anexă
Licenţă
07
CONŢINUTURILE ŞI SERVICIILE TERŢILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ,
EXPRES SAU IMPLICIT, CONŢINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP.
SAMSUNG DECLINA ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ
ACURATEŢEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA CONŢINUTURILOR
SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ,
INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENŢĂ, SAMSUNG NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU
CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE,
ONORARIILE AVOCAŢILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU
TOATE INFORMAŢIILE DIN CONŢINUTURI SAU SERVICII, ORI CA URMARE A UTILIZĂRII CONŢINUTULUI SAU
SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERŢ, CHIAR ÎN CAZUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Serviciile terţilor pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că serviciile şi
conţinuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise de
către terţi prin intermediul unor reţele şi unităţi de transmisie asupra cărora Samsung nu are nici un control. Fără
a limita generalitatea acestei declinări, Samsung declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere
pentru orice întrerupere sau suspendare al oricărui conţinut sau serviciu pus la dispoziţie prin intermediul acestui
dispozitiv.
Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienţi legate de conţinuturi şi servicii.
Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conţinut sau serviciile ar trebui să fie adresată direct furnizorilor
conţinuturilor şi serviciilor respective.
Anexă
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau afiliaţilor acesteia.
Alte nume pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
• Notificare de licenţă tip Open Source
-- În cazul utilizării unui software tip open source, licenţele open source sunt disponibile în meniul aparatului.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ şi siglele asociate sunt mărci comerciale
ale Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.
• ACEST PRODUS ESTE COMERCIALIZAT CU LICENŢĂ
LIMITATĂ ŞI ESTE AUTORIZAT PENTRU A FI UTILIZAT
NUMAI ÎN LEGĂTURĂ CU CONŢINUTUL HEVC CARE
ÎNDEPLINEŞTE TOATE CELE TREI CONDIŢII: (1)
CONŢINUTUL HEVC ESTE DOAR PENTRU UZ PERSONAL; (2) CONŢINUTUL HEVC NU ESTE OFERIT
PENTRU COMERCIALIZARE; ŞI (3) CONŢINUTUL HEVC CARE A FOST CREAT DE DEŢINĂTORUL
PRODUSULUI.
ESTE POSIBIL CA ACEST PRODUS SĂ NU POATĂ FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUTUL
HEVC CODIFICAT, CREAT DE O TERŢĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT SAU L-A
ACHIZIŢIONAT DE LA O TERŢĂ PARTE, CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE UTILIZATORULUI I S-AU
ACORDAT SEPARAT DREPTURI DE UTILIZARE A PRODUSULUI CU UN ASTFEL DE CONŢINUT, DE CĂTRE
UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL CONŢINUTULUI.
UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI PRODUS ÎMPREUNĂ CU CONŢINUTUL CODIFICAT ESTE
CONSIDERATĂ O ACCEPTARE A DREPTULUI DE UTILIZARE LIMITATĂ CONFORM CELOR MENŢIONATE
MAI SUS .
Prin prezenta, Samsung Elctronics declară faptul că acest echipament respectă Directiva
2014/53/EU.
Textul complet al declarației de conformitate EU este disponibil la următoarea adresă de
internet: http://www.samsung.com accesați Asistență > Căutați asistență pentru produs și
introduceți numele modelului.
Echipamentul poate fi funcționa și în țările europene.
Funcția 5GHZ WLAN (Wi-Fi sau SRD) a acestui echipament poate fi folosită doar în interior.
64 Română
Specificaţii
HDMI1
HDMI2
Ieşire audio
Reţea
Dimensiuni
406,0 (L) X 45,0 (Î) X 225,6 (A) mm
Intervalul funcţional de temperatură
între +5°C şi +35°C
Intervalul funcţional de umiditate
de la 10 % la 75 %
Tip A
USB 2.0
Ieşire CC
5V 500mA Max.
Video
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitstream
Audio
PCM, Bitstream
Ieşire audio digitală
Optic
Ethernet
Bornă 100BASE - TX
LAN Wireless
Încorporat (802,11 ac (2x2))
Securitate
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Acceptat
Puterea de alimentare Puterea maximă a transmițătorului Wi-Fi
a dispozitivului wireless
Puterea maximă a transmițătorului BT
100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz,
5.15GHz – 5.35GHz și 5.47GHz – 5.725GHz
100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz
• Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
• Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
• Pentru a afla sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultaţi eticheta ataşată
aparatului.
• Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Consum energetic total în stand-by (W)
Wi-Fi
Metodă de dezactivare port
1,1W
PRIMA PAGINĂ > Setări > General > Manager sistem
> WoL/WoWLAN Activat/Dezactivat
• Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii:
(a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit
manualul de utilizare);
(b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit
manualul de utilizare).
• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu
sau la locul de muncă.
65 Română
Anexă
USB
1,9 kg
07
General
Greutate
Anexă
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile
acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg , Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care
bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului
sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi
bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la
finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din
contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare specifice
produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
66 Română
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile sunt rezervate.
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru asistenţă
clienţi.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement