Upute
Upoznavanje kamere
Koristite ovu kameru na sljedeüi naþin.
Podešavanje
aplikacijskog softvera
Kako biste koristili kameru s raþunalom
prvo instalirajte aplikacijski softver.
Nakon toga možete prebaciti slike
spremljene na kameri na raþunalo te
ih možete ureÿivati pomoüu programa
za ureÿivanje slika (str. 84)
Slikajte
Slikajte. (str.20)
Umetnite USB kabel
Umetnite isporuþeni USB kabel u
USB ulaz na raþunalu te na USB
ulaz na kameri. (str.86)
Provjerite da li
kamera radi
Provjerite [Removable
Disk](uklonjivi disk)
Provjerite je li kamera ukljuþena.
Ukoliko je iskljuþena, postavite
unaprijed tipku na kameri da se
ukljuþi.
Otvorite Windows PREGLEDNIK
i potražite [Removable
Disk](uklonjivi disk. (str.87)
Zahvaljujemo na kupnji Samsung digitalne kamere.
Prije poþetka korištenja kamere molimo da detaljno prouþite
uputstva za korisnike.
U sluþaju potrebnog servisa molimo da ponesete kameru te
uzrok nepravilnog rada (baterija, memorijska kartica, itd.) u AVS
centar.
Kako biste izbjegli moguüe iznenaÿenje prije korištenja kamere
(npr. prije odlaska na put ili važnog dogaÿaja).molimo provjerite
da li kamera radi pravilno. Samsung ne preuzima odgovornost
za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati zbog nepravilnog
rada kamere.
Molimo držite ovaj priruþnik na sigurnom mjestu.
Ukoliko za prebacivanje slika s memorijske kartice na vaše raþunalo
koristite þitaþ kartice, moglo bi doüi do ošteüenja slika. Prilikom
prebacivanja slika na vaše raþunalo molimo koristite priloženi USB
kabel za povezivanje kamere s vašim raþunalom. Napominjemo,
proizvoÿaþ ne snosi odgovornost za gubitak ili ošteüenje slika na
memorijskoj kartici, a koje su nastale zbog korištenja þitaþa kartice.
Sadržaj i prikazi ovog priruþnika podliježu promjeni bez prethodne
obavijesti u svrhu unapreÿivanja funkcije kamere.
Ä Microsoft, Windows i Windows logo su registrirani zaštitni znakovi
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Amerþkim Državama i/ili
drugim državama.
Ä Adobe i Reader su ili zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak u
Sjedinjenim Ameriþkim Državama i/ili drugim državama.
Ä Sve marke i nazivi proizvodi koji se pojavljuju u ovom priruþniku
su registrirani zaštitni znakovi dotiþnih tvrtki.
1
Opasnost
Upozorenje
OPASNOST pokazuje na prijeteüu opasnu situaciju, koja, ukoliko
se ne sprijeþi, može izazvati smrt ili težu ozljedu.
UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ukoliko se ne sprijeþi, mogla uzrokovati smrt ili teže ozljede.
Nemojte provoditi nikakve preinake na kameri. To može
prouzroþiti požar, ozljedu, elektriþni udar ili štetu vama ili vašoj
kameri. Provjeru, održavanje ili popravke smije provoditi samo
preprodavaþ kod kojega ste kupili kameru ili Samsung centar za
servis kamera.
Molimo ne koristite ovaj proizvod u blizini zapaljivih ili
eksplozivnih plinova jer bi to moglo poveüati rizik od eksplozije.
Nemojte koristiti kameru ukoliko bilo kakva tekuüina ili strani
predmet uÿu u kameru. Kameru iskljuþite te odvojite izvor napajanja. Kontaktirajte Vašeg preprodavaþa ili Samsung centar za
servis kamera. Nemojte nastaviti koristiti kameru jer bi to moglo
izazvati požar ili elektriþni udar.
Nemojte umetati ili ispuštati metalne ili zapaljive strane predmete u kameru kroz npr. utor za memorijsku karticu i pretinac za
baterije. To može izazvati požar ili elektriþni udar.
Nemojte rukovati kamerom s mokrim rukama. To poveüava opasnost od elektriþnog udara.
Nemojte koristiti bljeskalicu u neposrednoj blizini ljudi ili životinja.
Ukoliko se bljeskalica postavi preblizu oþiju osobe koju slikate
moglo bi doüi do ošteüenja vida.
Iz sigurnosnih razloga molimo držite ovaj proizvod i dodatnu opremu
izvan dosega djece ili životinja kako bi se izbjegle nezgode, npr:
- Gutanje baterije ili manjih predmeta dodatne opreme. U sluþaju
nezgode molimo odmah kontaktirajte lijeþnika.
- Pokretni dijelovi kamere mogu prouzroþiti ozljedu.
Baterija i kamera mogu se u sluþaju dužeg korištenja zagrijati
što može dovesti do nepravilnog rada kamere. U tom sluþaju,
ostavite kameru da miruje nekoliko minuta kako bi se ohladila.
Ne ostavljajte kameru na mjestima gdje temperatura može biti visoka, kao što je npr. zatvoreno vozilo, izravno izloženu sunþevim
zrakama ili na nekim drugim mjestima gdje temperatura može
postati vrlo visoka. Izloženost ekstremnim temperaturama može
imati negativni uþinak na unutarnje dijelove kamere te može
prouzroþiti požar.
Kod korištenja nemojte pokrivati kameru ili punjaþ. To može
prouzroþiti stvaranje topline te deformirati kameru ili prouzroþiti
požar. Kameru i dodatnu opremu koristite samo u prozraþenim
prostorijama.
2
Oprez
OPREZ upuüuje na moguüu opasnu situaciju, koja, ukoliko se ne
sprijeþi, može uzrokovati manju ili srednje ozljedu.
Istjecanje, pregrijavanje ili ošteüenje baterije može dovesti do
požara ili ozljede.
- Bateriju koristite s ispravnom specifikacijom za kameru.
- Nemojte kratko spojiti, izložiti bateriju vruüini ili baciti bateriju u vatru.
- Nemojte prilikom umetanja baterije zamijeniti polove.
Izvadite kameru ukoliko na dulje vrijeme planirate ne koristiti kameru. U suprotnom može doüi do istjecanja korozivnih elektrolita,
što može uzrokovati trajno ošteüenje dijelova kamere.
Nemojte koristiti bljeskalicu dok je ista u kontaktu s rukama ili
nekim predmetima. Nemojte dodirivati bljeskalicu nakon što ste je
koristili dulje vrijeme. To može prouzroþiti opekline.
Ukoliko koristiti AC adapter ne pomiþite kameru dok je ukljuþena. Nakon
korištenja ugasite kameru prije negol što je iskljuþite iz zidne utiþnice. Nakon
toga, a prije nego što uklonite kameru, provjerite jesu li odspojeni povezni
kabeli ili kabeli prema drugim ureÿajima Ukoliko to ne uþinite, može doüi do
ošteüenja žica ili kabela, a što može uzrokovati požar ili elektriþni udar.
Nemojte dodirivati leüu ili poklopac leüe kako biste sprijeþili nejasne slike ili eventualni nepravilni rad kamere.
Nemojte zaklanjati leüu ili bljeskalicu prilikom snimanja.
Prilikom korištenja kamere pri niskim temperaturama može doüi
do sljedeüih pojava. To nije nepravilan rad kamere, a kamera üe
ponovno raditi pravilno pri normalnim tempreraturama.
- LCD zaslon treba više vremena za ukljuþenje, a boja na monitoru se razlikuje od boje predmeta.
- Kada mijenjate kompoziciju, na LCD monitoru ostaje slika.
Ukoliko kreditne kartice držite u blizini kuüišta može doüi do demagnitazcije istih. Izbjegavajte ostavljanje magnetskih kartica u blizini kuüišta.
Nikada nemojte spajati 20 pinski konektor na USB ulaz na
raþunalu. Velika je opasnost od uzrokovanja nepravilnog rada
raþunala.
Sadržaj
SPREMAN 007 Sistemska tablica
07
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
017
Sadržaj paketa
Prodaje se odvojeno
Prepoznavanje znaþajki
Prednja & gornja strana
Stražnja strana
Donja strana
5 Funkcijska tipka
Svjetlo samookidaþa
Svjetlo statusa kamere
Simbol za naþin rada
Povezivanje na izvor napajanja
Umetanje memorijske kartice
Upute za korištenje memorijske kartice
Kod prvog korištenja kamere
SNIMANJE 018 Indikator LCD zaslona
18
019
020
020
020
021
021
022
Kako koristiti izbornik
Pokretanje moda snimanja
Modovi odabiranja
Kako koristiti Automatski režim
Kako koristiti programirani mod
Kako koristiti DIS mod
Upotrijeba moda vodiþa za pomoü pri
fotografiranju
3
Sadržaj
023
024
024
024
025
026
026
026
026
028
028
030
030
032
034
034
034
035
035
036
037
4
Kako koristiti scenski mod
Kako koristiti mod videozapisa
Snimanje videozapisa bez zvuka
Pauziranje pri snimanju videozapisa
(Uzastopno snimanje)
Stvari na koje treba obratiti pozornost pri
fotografiranju
Korištenje tipki fotoaparata za podešenje
fotoaparata
Tipka POWER
Tipka OKIDAýA
Tipka ZOOM
Tipka (DISP) / Up
Tipka za snimanje izbliza / Dolje (Down)
Zakljuþano izoštravanje
Tipka za Bljeskalicu (Flash) / Lijevo (Left)
Tipka za Self-timer / Desno (Right)
Tipka za izbornik MENU
Tipka OK
Funkcije
Uputstva za rukovanje funkcijama
pomoüu tipke IZBORNIK
Kompenzacija ekspozicije
Ravnoteža bijelog
ISO
037
039
039
039
040
040
041
041
042
043
044
044
045
Prepoznavanje lica
Nijansa lica
Retuširanje lica
Veliþina slike
Kvaliteta / Brzina slike
Mjerenje
Naþin slikanja
Vrsta automatskog fokusiranja
Odabir stila fotografije
Prilagoÿavanje slike
Bilježenje glasa
Snimanje glasa
Snimanje video zapisa bez zvuka
PODEŠAVANJE 046 Izbornik zvuka
46
046
046
046
046
046
047
047
047
047
047
Zvuk
Jaþina zvuka
Zvuk pokretanja
Zvuk okidaþa
Bip zvuk
AF zvuk
Samoportret
Izbornik za podešavanje
Prikaz
Jezik
Sadržaj
047
048
048
048
048
049
049
049
050
050
050
051
051
052
053
053
Opis funkcija
Slika kod pokretanja
Prikaz svijetao
Brzi pregled
Prikaz SPREMANJE
Postavke
Formatiranje memorije
Inicijalizacija
Podešavanje datuma / vremena / vrste
datuma
Vremenska zona
Naziv datoteke
Naznaþivanje datuma snimanja
Automatsko iskljuþivanje ureÿaja
Odabir vrste prijenosa video zapisa
Svjetlo automatskog fokusiranja
Podešavanje USB-a
REPRODUKCIJA 054 Pokretanje moda reprodukcije
54
054
054
055
055
055
Pregled mirne slike
Pregled videozapisa
Funkcija hvatanja isjeþka videozapisa
Preslušavanje snimljenog glasovnog
zapisa
Pregled glasovnog zapisa
056
056
056
058
058
059
059
060
062
062
063
063
064
065
065
066
066
067
067
067
067
068
Indikator LCD zaslona
Korištenje tipki fotoaparata za podešenje
fotoaparata
Tipka za prikaz u sliþicama (Thumbnail) / Poveüanje
Tipka za informaciju (DISP) / Gore
Tipka za reprodukciju i pauziranje / OK
Tipka za Lijevo / Desno / Dolje / MENU
(IZBORNIK)
Tipka za brisanje
Postavljanje funkcija reprodukcije
korištenjem LCD zaslona
Edit (Editiranje)
Resize (Promjena veliþine)
Rotiranje slike
Odabiraþ stila fotografije
Image Adjust (Dotjerivanje slike)
Pokretanje Multi Slide Showa
Pokrenite Multi Slide Show
Odabiranje slika
Podesite efekte Multi Slide showa
Postavljanje intervala reproduciranja
Postavljanje pozadinske glazbe
Opcije datoteke
Brisanje slika
Zaštita slika
5
Sadržaj
068
069
071
072
073
073
074
074
076
077
079
Voice memo (Glasovni zapis)
DPOF (Format za naruþivanje
digitalnog ispisa)
Copy To Card (Kopiraj na karticu)
Direktan ispis
Direktan ispis : Odabir slike
Direktan ispis : Podešenje ispisa
Direktan ispis : Brisanje postavki
Važne napomene
Pokazivanje upozorenja
Prije kontaktiranja servisnog centra
Specifikacije
SOFTVER 082 Softverske napomene
82
6
082
083
084
086
089
090
093
093
094
Zahtjevi sustava
O softveru
Instaliranje aplikacijskog softvera
Pokretanje moda osobnog raþunala
Uklanjanje pokretnog diska
Samsung Master
Podešenje USB ureÿaja za Macintosh
Uporaba USB ureÿaja za Macintosh (MAC)
ýesto postavljana pitanja
Sistemska tablica
Prije korištenja proizvoda molimo provjerite imate li odgovarajuüi sadržaj. Sadržaj se razlikuje ovisno o prodajnom podruþju. Za kupnju
dodatne opreme molimo kontaktirajte najbližeg preprodavaþa Samsung proizvoda ili Samsung servisni centar. Dijelovi i dodatna oprema
prikazani niže mogu se razlikovati od stvarnog izgleda.
Sadržaj paketa
Kamera
Punjiva baterija
AC adapter / USB kabel
Etui za kameru
AV kabel
Remen za kameru
Softverski CD
(vidi str.83)
Priruþnik za korisnike,
Garancija proizvoda
Prodaje se odvojeno
SD/SDHC memorijska kartica /
MMC (vidi str.16)
7
Prepoznavanje znaþajki
Prednja & gornja strana
Okidaþ
Tipka za ukljuþivanje
Mikrofon
Bljeskalica
Leüa/ Poklopac leüe
8
Svjetlo samookidaþa /
AF svjetla
Zvuþnik
Prepoznavanje znaþajki
Stražnja strana
Svjetlo statusa kamere
Ušica za remen
USB / AV
terminal
Tipka Zoom Tele(T) (Digitalni zoom)
Tipka Zoom Široki(Š) (Minijatura)
LCD zaslon
Tipka Fn / Brisanje
Tipka IZBORNIK
Tipka s 5 funkcija
Tipka za naþin rada reprodukcija
9
Prepoznavanje znaþajki
Donja strana
5 Funkcijska tipka
Utor za memorijsku karticu
Tipka Informacija / Gore
OK / Tipka Reprodukcija & Pauza
Spremnik
za baterije
Samookidaþ /
Tipka Desno
Bljeskalica /
Tipka Lijevo
Poklopac pretinca za baterije
Pretinac za baterije
Makro / Tipka Dolje
Utikaþ za tronožac
Ä Za otvaranje pretinca baterije, pomaknite poklopac u smjeru kako je
prikazano gore.
10
Prepoznavanje znaþajki
Svjetlo samookidaþa
Simbol za naþin rada
Simbol Status
Opis
- Prvih 8 sekundi, svjetlo treperi u intervalu od 1
sekunde.
Treperenje
- Zadnje 2 sekunde, svjetlo treperi brzo u intervalu
0.25-sekunde.
Više informacija o podešenju naþina rada kamere možete naüi na
stranici 20.
NAýIN
RADA
Auto
Program
DIS
Vodiš za
snimanje
fotografija
Prizor
Film
-
-
Treperenje 2 sekunde svjetlo treperi brzo u intervalu 0.25-sekunde.
Snimak üe se napraviti nakon otprilike 10 sekundi, a
2 sekunde kasnije snimit üe se druga slika.
Nakon pritiska na Okidaþ kamera üe slikati sukladno
Treperenje
kretanju subjekta.
SIMBOL
Treperenje
Svjetlo statusa kamere
Status
Ukljuþeno
Nakon slikanja
Za vrijeme punjenja baterije
bljeskalice
Nakon prikljuþivanja
USB kabela na raþunalo
Prijenos podataka na
raþunalo
Nakon prikljuþivanja
USB kabela na pisaþ
Opis
Svjetlo se ukljuþuje i iskljuþuje kada je
kamera spremna za slikanje.
Svjetlo treperi za vrijeme spremanja podataka slike
te se iskljuþuje kada je kamera spremna za slikanje
Svjetlo treperi
Svjetlo üe se upaliti (LCD zaslon iskljuþit üe se
nakon pokretanja ureÿaja)
Svjetlo treperi (LCD zaslon se iskljuþuje)
Svjetlo je iskljuþeno
Kada pisaþ radi
Svjetlo treperi
Kada se AF aktivira
Svjetlo se ukljuþuje
(Fokus kamere na predmet)
Svjetlo treperi
(Kamera ne fokusira predmet)
NAýIN
RADA
SIMBOL
NAýIN
RADA
PRIZOR
Retuširani
portret
Noü
Portret
Djeca
Krajolik
Snimka
izbliza
Tekst
Zalaz sunca
Zora
Pozadinsko
svjetlo
Vatromet
Plaža&Snijeg
SIMBOL
NAýIN
RADA
SIMBOL
NAýIN
RADA
SIMBOL
11
Povezivanje na izvor napajanja
Trebali biste koristiti punjivu bateriju SLB-10A koja je isporuþena
zajedno s kamerom. Prije korištenja napunite bateriju.
SLB-10A specifikacija punjive baterije
Model
SLB-10A
Tip
Lithium lon
Kapacitet
1050mAh
Napon
3.7V
Vrijeme punjenja
Otprilike 180 minuta
Broj slika i trajanje baterije: Uz korištenje SLB-10A
Trajanje baterije /
broj slika
Uvjeti
Ukoliko se koristi potpuno puna baterija, Naþin rada Auto, veliþina slika je
12M , Kvaliteta slike Fino, Interval Slika
do slike: 30 sek.
Otprilike 140 MIN / Mijenjanje pozicije zooma izmeÿu
Fotografija
Otripilike 280 slika Širokokutni i Tele nakon svake slike.
Korištenje bljeskalice na svakoj drugoj
slici.
Korištenje kamere 5 minuta, nakon
toga iskljuþivanje na 1 minutu.
Film
Korištenje potpuno pune baterije
Otprilike 120 MIN Veliþina slike 640x480
Brzina slike 30fps
Ä Ove brojke mjerene su pod Samsungovim standardnim uvjetima i
uvjetima snimanja te su moguüa odstupanja ovisno o metodama
kojima se korisnik služi.
12
Važne informacije o korištenju baterija.
Kada se kamera ne koristi, iskljþuþite ureÿaj.
Izvadite bateriju ukoliko na dulje vrijeme planirate ne
koristiti kameru. Baterije s vremenom mogu izgubiti snagu
ili iscuriti ukoliko ih se drži u kameri.
Niske temperature (ispod 0°C) mogu negativno utjecati na
rad baterije te skratiti trajanje baterije.
Baterija üe ponovno raditi pravilno pri normalnim temperaturama.
Ukoliko se kamera koristi dulje vrijeme, kamera bi se mogla
zagrijati. To je posve normalno.
Ukoliko povežete AC adapter na USB kabel, moüi üete ga koristiti
kao AC kabel te pomoüu njega puniti rezervnu bateriju.
- Korištenje AC kabela
: Povežite AC adapter na USB kabel. Možete se koristiti kao kabel
za napajanje.
- Korištenje USB kabela
: Uklonite AC adapter. Možete
prebaciti spremljene slike na vaše
raþunalo (str.88) ili napajati kameru
pomoüu USB kabela.
Povezivanje na izvor napajanja
Važne informacije o korištenju USB kabela.
Koristite USB kabel s ispravnom specifikacijom.
Ukoliko je kamera spojena na raþunalo preko USB kabela :
spojite kameru izravno na raþunalo.
Ukoliko su istovremeno na raþunalo spojene kamera i drugi
ureÿaji, uklonite druge ureÿaje.
Raþunalo ne prepoznaje kameru ako je prikljuþena preko
ulaza za USB na prednjoj strani raþunala. U tom sluþaju,
koristite USB ulaz na stražnjoj strani
Ukoliko USB ulaz na raþunalu ne odgovara Standardu za
izlaz (5V, 500mA), kamera se možda neüe puniti.
Prije umetanja bilo kakvog kabela ili AC adaptera, provjerite smjerove
i nemojte ništa umetati na silu. To može oštetiti kabel ili kameru.
Ukoliko se LED za punjenje na AC punjaþu ne upali ili svjetluca nakon
umetanja punjive baterije, molimo provjerite je li baterija umetnuta
pravilno.
Ukoliko punite bateriju dok je kamera ukljuþena, baterija se neüe u
potpunosti napuniti. Ugasite kameru za vrijeme punjenja.
LED svjetlo za punjenje na AC adapteru
LED punjenja
Punjenje u tijeku
Upute za punjenje punjive baterije
Crveni LED je upaljen
Punjenje gotovo
Zeleni LED je upaljen
Greška kod punjenja
Naranþasti LED je iskljuþen ili svjetluca
Ukoliko stavljate potpuno praznu bateriju kako biste je napunili,
nemojte istovremeno ukljuþiti kameru. Kamera se možda neüe
ukljuþiti zbog preniskog kapaciteta baterije. Punite baterjiu dulje
od 10 minuta prije nego što upalite kameru.
Ukoliko ste potpuno praznu bateriju punili kratko razdoblje nemojte
þesto koristiti bljeskalicu ili snimati video zapise. ýak i ako je umetnut punjaþ, kamera bi se mogla iskljuþiti ukoliko se punjiva baterija
ponovno isprazni.
13
Povezivanje na izvor napajanja
Umetanje memorijske kartice
Umetnite bateriju kako je i prikazano
Umetnite memorijsku karticu kako je i prikazano.
- Ukoliko se kamera ne ukljuþuje
nakon što se umetnuli bateriju,
provjerite polove baterije (+ / -).
- Kada je pretinac za bateriju
otvoren, nemojte ga silom zatvarati, to bi ga moglo oštetiti.
- Prije umetanja memorijske
kartice iskljuþite kameru.
- Neka prednja strana memorijske kartice bude okrenuta
prema prednjoj strani kamere
(leüa), a stražnja strana prema
stražnjoj strani kamere (LCD
zaslon).
- Nemojte umetati memorijsku
karticu na obrnuti naþin.
Time možete oštetiti pretinac za
umetanje memorijske kartice.
Na LCD zaslonu postoje 4 indikatora za stanje baterije.
Prikaz
baterije
Status
baterija
Nizak kapacitet Nizak kapacitet
Baterija
baterije
baterije
prazna. (Na(Napunite
(Napunite
Baterija je
punite bateriju
bateriju ili
bateriju ili
potpuno puna
ili umetnite
pripremite
pripremite
rezervnu
rezervnu
rezervnu
bateriju)
bateriju)
bateriju)
Ä Ukoliko se za vrijeme korištenja kamere baterija nalazi na mjestu koje je vrlo
hladno ili toplo, prikaz statusa baterija na LCD zaslonu mogao bi se razlikovati
od stvarnog statusa baterije.
14
Upute za korištenje memorijske kartice
Obavezno formatirajte memorijsku karticu (vidi str.49) ukoliko
koristite novu memorijsku karticu, ukoliko ista sadrži podatke
koje kamera ne prepoznaje ili ukoliko ista sadrži slike snimljene s
drugom kamerom.
Prilikom umetanja ili uklanjanja memorijske kartice iskljuþite
kameru.
ýesto korištenje kartice može s vremenom smanjiti uþinkovitost
memorijske kartice. U tom sluþaju trebat üete kupiti novu memorijsku karticu. Samsung garancija ne pokriva ošteüenja na memorijskoj kartici.
Memorijska kartica je elektronski precizni instrument. Nemojte je
savijati, bacati ili optereüivati.
Nemojte þuvati memorijsku karticu u okolini s jakim elektronskim
ili magnetskim poljima, npr. u blizini zvuþnika ili TV prijemnika.
Molimo nemojte koristiti ili držati u okolini s ekstremnim temperaturama.
Izbjegavajte neþistoüe na kartici ili kontakt s tekuüinom. Ukoliko
do toga doÿe, memorijsku karticu oþistite pomoüu mekane krpe.
Memorijsku karticu držite u kutijici ukoliko je ne koristite.
Za vrijeme i nakon razdoblja dužeg korištenja, primijetit üete da se
kartica zagrijala. To je posve normalno.
Nemojte koristiti memorijsku karticu koja se koristi u drugoj
digitalnoj kameri. Prije korištenja memorijske kartice u ovoj kameri
formatirajte memorijsku karticu koristeüi ovu kameru.
Nemojte koristiti memorijsku karticu koja je formatirana u drugoj
digitalnoj kameri ili drugom þitaþu memorijske kartice.
Ukoliko situacija odgovara niže navedenome, moguüa su
ošteüenja snimljenih podataka:
- Kada se memorijska kartica koristi nepravilno.
- Ukoliko je ureÿaj iskljuþen ili je memorijska kartica uklonjena
za vrijeme snimanja, brisanja (formatiranja) ili þitanja.
Samsung ne odgovara za izgubljene podatke.
Poželjno je kopirati važne podatke na druge medije kao rezerva,
npr. tvrdi disk, CD, itd.
U sluþaju nedostatka memorije :
Pojavit üe se poruka [Memory Full](memorija puna) i kamera
neüe raditi. Kako biste optimizirali koliþinu memorije u kameri
zamijenite memorijsku karticu ili izbrišite nepotrebne slike spremljene na memorijskoj kartici.
Nemojte uklanjati memorijsku karticu ukoliko je svjetlo kamere
upaljeno, to bi moglo oštetiti podatke spremljene na memorijskoj
kartici.
15
Upute za korištenje memorijske kartice
Za kameru se mogu koristiti SD/SDHC memorijske kartice i MMC
(multi medijske kartice) kartice.
Kod korištenja 1GB SD memorije, specificiran kapacitet za snimanje
üe biti sljedeüi. Ove brojke su približne zbog moguüeg utjecaja varijabli
poput predmeta slikanja i tipa memorijske kartice na kapacitet snimki.
Veliþina snimljenog prikaza
Oznake na stražnjoj
strani kartice
Bijeli zaštitni prekidaþ
Statiþna
slika
Oznaka
[SD (Secure Digital) memory card]
(SD memorijska kartica)
SD/SDHC memorijska kartica ima zaštitni prekidaþ koji sprjeþava
brisanje ili formatiranje slika. Ukoliko pomaknete prekidaþ prema
dnu SD/SDCH memorijske kartice, podaci üe biti zaštiüeni.
Ukoliko pomaknete prekidaþ prema vrhu SD/SDHC memorijske
kartice, iskljuþit üete zaštitu podataka.
Pomaknite prekidaþ prema vrhu SD/SDHC memorijske kartice
prije snimanja.
16
*Video
zapis
Jako fino
Fino
Normalno
30 FPS
15 FPS
Oko 147
Oko 285
Oko 404
-
-
Oko 168
Oko 314
Oko 442
-
-
Oko 203
Oko 368
Oko 529
-
-
Oko 212
Oko 375
Oko 538
-
-
Oko 340
Oko 568
Oko 793
-
-
Oko 511
Oko 804
Oko 1067
-
-
Oko 737
Oko 1146
Oko 1440
-
-
Oko 1290
Oko 1673
Oko 1876
-
-
-
-
-
Oko 7'5"
Oko 13'54"
-
-
-
Oko 26'24" Oko 49'22"
Tipka za zumiranje ne radi za vrijeme snimanja filma.
Vrijeme snimanja može se promijeniti pomoüu zooma.
Možete snimiti video zapis veliþine do 4GB ili trajanja 2h svaki.
Kod prvog korištenja kamere
Kod prvog ukljuþivanja kamere na LCD zaslonu prikazat üe se
izbornik za podešenje datuma, vremena, jezika i vrste baterije.
Ovaj izbornik neüe se pokazati ponovno nakon podešenja
datuma, vremena, jezika i tipa baterije. Podesite datum ,vrijeme,
jezik i tip baterije prije korištenja ove kamere.
1. Odaberite izbornik [Date&Time](Datum
&Vrijeme) pritiskom na tipku Gore/
Dolje te nakon toga pritisnite tipku
Desno.
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskom
na tipku Gore/Dolje/Lijevo/Desno,
nakon toga pritisnite tipku OK.
Language
:English
Date & Time
:09/08/01
yyyy mm dd
2009 / 08 / 01
Back
13:00
yyyy/mm/dd
Set
Tipka Lijevo/Desno : Odabire svjetsko vrijeme/godina/ mjesec/
dan/sat/minuta/ vrsta datuma
Tipka Gore/Dolje : Mijenja vrijednost svakog predmeta.
Podešavanje jezika
1. Odaberite izbornik [Language](Jezik)
pritiskom na tipku Gore/Dolje te nakon
toga pritisnite tipku Desno.
2. Odaberite željeni podizbornik
pritiskom na tipku Gore/Dolje, nakon
toga pritisnite tipku OK.
Podešenje datuma, vremena i vrste datuma
Ä Više informacija o svjetskom vremenu možete naüi na stranici 49.
Language
Date & Time
:English
English
:08/12/01
䚐ạ㛨
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
17
Indikator LCD zaslona
LCD zason pokazuje informaciju o funkcijama i odabirima fotografiranja.
[Status slike & popunjenosti]
Ne.
1
Opis
Mod snimanja
Stranica
s.20
Opis
5
Ikona memorijske kartice /
Ikona unutarnje memorije
Ikone
Stranica
-
6
Baterija
s.14
7
Bljeskalica
s.30
8
Self-timer
s.32
9
Snimanje izbliza
s.28
10 Odabiraþ stila fotografije
s.42
11
s.37
Izoštravanje lica
12 Podešavanje tona boja lica
s.39
Retuširanje lica / Dotjerivanje
13
slike / Bez zvuka
s.39/
43/45
14
Datum / Vrijeme
15
Vibracija upozorenja
2009/08/01 01:00 PM
s.50
s.25
16
Okvir za automatsko
izoštravanje
s.41
17
Mod prijenosa
s.41
18
Podruþje mjerenja
s.40
s.40
s.39
19
2
Preklopka Optiþkog / Digitalnog
zuma / Omjer digitalnog zuma
Kvaliteta slike /
Omjer sliþice
s.26
20
Veliþina slike
3
Glasovni zapis
s.44
21 Podešavanje ISO osjetljivosti
s.37
00001
s.16
22
Uravnoteženje bjeline
s.36
00:00:00
s.16
23
Kalibriranje ekspozicije
s.35
Broj preostalih raspoloživih
snimaka
4
Preostalo vrijeme
18
Ikone
Ne.
Kako koristiti izbornik
1. Ukljuþite fotoaparat i pritisnite tipku MENU. Pojavljuje se izbornik za svaki mod fotoaparata.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
Scene
Movie
Change
2. Koristite tipke up ili down za voÿenje kroz izbornike.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
Pritisnite
tipku UP ili
DOWN.
Scene
Face Detection
Mode
Quality
Sound
Focus Area
Display
Movie
Settings
Change
Photo Size
Functions
Exit
Pritisnite
tipku UP ili
DOWN.
Photo Style Selector
Mode
Sound
Beep Sound
Settings
Change
Start Sound
Shutter Sound
Display
Voice
Volume
Functions
Exit
AF Sound
Self-Portrait
Change
3. Upotrijebite tipke za lijevo i desno za odabir podizbornika.
Mode
Volume
Start Sound
Functions
Shutter Sound
Sound
Beep Sound
Display
Settings
Exit
Pritisnite
tipku LEFT ili
RIGHT.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
Pritisnite
tipku LEFT ili
RIGHT.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
AF Sound
:On
AF Sound
:On
Self-Portrait
Self-Portrait
:On
Self-Portrait
:On
Change
Exit
Back
Back
Set
4. Odaberite podizbornik i kliknite na tipku OK za pohranu postavki i vraüanje na prethodni prikaz na zaslonu.
19
Pokretanje moda snimanja
Modovi odabiranja
Kako koristiti Automatski režim (
Možete odabrati željeni mod rada
korištenjem tipke MENU koja se nalazi na
poleÿini fotoaparata.
Odaberite ovaj režim za brzo i lako fotografiranje s najmanjom
interakcijom korisnika.
Kako koristiti tipku MENU
1. Pritisnite tipku MENU i prikazat üe se
izbornik.
2. Pritisnite tipku Up / Down za odabir
izbornika [Mode] te pritisnite tipku
Right.
3. Odaberite željeni režim pritiskanjem
tipke Up / Down te pritisnite tipku OK.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie
Change
)
1. Umetnite baterije (s.14). Umetnite
baterije uzimajuüi u obzir polarnost (+ / -).
2. Umetnite memorijsku karticu (s.14).
Buduüi da fotoaparat ima unutarnju
memoriju od 11MB , nije nužno da
umetnete memorijsku karticu. Ako
memorijska kartica nije umetnuta,
slika üe biti pohranjena na unutarnjoj memoriji. Ako je memorijska kartica umetnute, slika üe biti pohranjena na memorijskoj
kartici.
3. Zatvorite pokrov utora za bateriju.
4. Pritisnite tipku power za ukljuþivanje fotoaparata.
5. Odaberite automatski režim pritiskom na tipku MENU.
6. Usmjerite fotoaparat prema objektu i oblikujte sliku korištenjem
LCD zaslona.
7. Pritisnite tipku okidaþa za snimanje slike.
Scene
Movie
Exit
Auto
Mode
Back
Program
Program
Functions
DIS
DIS
Sound
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Scene
Scene
Display
Movie
Movie
Settings
Exit
Change
Exit
Back
Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie
20
Exit
Ako okvir za automatsko izoštravanje pocrveni kad pritisnete
tipku okidaþa do pola, to znaþi da fotoaparat ne može izoštriti
objekat. Ako je ovo sluþaj, fotoaparat ne može þisto snimiti sliku.
Izbjegavajte ometanje leüe objektiva ili bljeskalice dok snimate
sliku.
Auto
Back
Pokretanje moda snimanja
Kako koristiti programirani mod (
)
Kako koristiti DIS mod (
Odabiranje automatskog moda podesit üe fotoaparat na optimalne
postavke. Još uvijek možete ruþno podesiti sve funkcije osim
vrijednosti raspona i brzine okidaþa.
1. Odaberite programirani mod pritiskanjem tipke MENU (s.20).
2. Pritisnite tipku Menu za podešenje
naprednih funkcija.
1. Odaberite DIS mod pritiskanjem tipke
MENU. (s.20)
2. Usmjerite fotoaparat prema objektu i
oblikujte sliku korištenjem LCD zaslona.
3. Pritisnite tipku Okidaþa za snimanje
slike.
Stvari na koje treba obratiti pozornost pri uporabi moda Digitalne
stabilizacije slike (DIS)
Podizbornici funkcija su sljedeüi:
Opis
Ruþno podešavanje
ekspozicije
Uravnoteženje bjeline
Podešavanje ISO
osjetljivosti
Stranica
Opis
Stranica
s.35
Podruþje mjerenja
s.40
s.36
Prijenos
s.41
s.37
Dio koji se izoštrava
s.41
Izoštravanje lica
s.37
Odabiraþ stila
fotografije
s.42
s.39
Dotjerivanje slike
s.43
s.40
Glas
s.44
Veliþina fotografije /
Veliþina videozapisa
Kvaliteta / Omjer sliþice
)
Mod Stabilizacije digitalne slike (DIS)
Ovaj mod smanjuje uþinke potresanja fotoaparata te vam pomaže
dobiti dobro izložene slike u tamnim uvjetima.
1. Digitalni zum neüe raditi u modu Digitalne stabilizacije slike
(DIS).
2. Ako su uvjeti osvjetljenja svijetliji od uvjeta fluorescentnog osvjetljenja, mod Digitalne stabilizacije slike (DIS) neüe se aktivirati.
3. Ako su uvjeti osvjetljenja tamniji od uvjeta fluorescentnog
osvjetljenja, prikazat üe se indikator upozorenja na potresanje
fotoaparata ( Ã ). Za najbolje rezultate fotografirajte samo u
situacijama gdje indikator upozorenja na potresanje fotoaparata
( Ã ) nije prikazan.
4. Ako se objekt kreüe, uhvaüena slika može biti zamuüena.
5. Buduüi da Digitalna stabilizacija slike (DIS) rabi procesor
digitalnog signala fotoaparata, može potrajati malo dulje dok
fotoaparat procesira i pohrani slike.
21
Pokretanje moda snimanja
Upotrijeba moda vodiþa za pomoü pri fotografiranju (
Dostupne funkcije vodiþa za pomoü pri fotografiranju
)
Funkcija koju možete upotrijebiti kad je otežano izoštravanje
Funkcije koje se mogu upotrijebiti kad je slika zamuüena
Funkcija koja može biti uporabljena kad se snima u tami
Funkcija koju se može uporabiti kad se podešava osvjetljenje
Pomaže da korisnik izuþi ispravnu metodu fotografiranja snimaka
te ukljuþuje rješenja za potencijalne probleme koji se mogu pojaviti.
Ovo takoÿer omoguüava korisniku prakticirati najbolje naþine fotografiranja.
snimka
Funkcija koju se može uporabiti kad se podešava boja snimka
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Pritiskanje tipke za
Lijevo/Desno
Pritiskanje tipke OK
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
Pritiskanje tipke za
Lijevo/Desno
Pritiskanje tipke OK
Change
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back
Practice
Pritiskanje tipke Up
Pritiskanje tipke
Up/Down
Photo Help Guide
Pritiskanje okidaþa
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Pritiskanje tipke OK
Guide list
[Funkcija koju se može upotrijebiti kad je izoštravanje otežano]
22
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
Pokretanje moda snimanja
Kako koristiti scenski mod (
)
Upotrijebite izbornik za lako podešavanje optimalnih postavki za
raznolikost situacija fotografiranja.
1. Odaberite scenski mod pritiskanjem
tipke MENU (s.20).
2. Usmjerite fotoaparat prema objektu i
oblikujte sliku korištenjem LCD zaslona.
3. Pritisnite tipku okidaþa za snimanje
slike.
Scenski mod izlistan je niže.
[Beauty Shot] (Retuširani portret) (
) : Snimite fotografiju osobe
s opcijama za skrivanje
nedostataka lica.
[Night] (Noü)
(
) : Upotrijebite ovo za fotografiranje mirnih slika noüu
ili u tamnim uvjetima.
[Portrait] (Portret)
(
) : Za snimanje slike osobe.
[Children] (Djeca)
(
) : Za snimanje objekata u
brzom pokretu, primjerice,
djece.
[Landscape] (Krajolik)
(
) : Za snimanje udaljenog
prizora.
[Close Up] (Snimka izbliza)
(
) : Snimanje malih objekata
izbliza kao što su biljke i
kukci.
[Text] (Tekst)
(
) : Upotrijebite ovaj mod za
fotografiranje dokumenta.
[Sunset] (Zalaz sunca)
(
) : Za snimanje fotografija
zalazaka sunca.
[Dawn] (Zora)
(
) : Scene pri svitanju.
[Backlight] (Pozadinsko svjetlo) (
) : Portret bez sjena
prouzroþenih pozadinskim
osvjetljenjem.
[Firework] (Vatromet)
(
) : Scene vatrometa.
[Beach&Snow] (Plaža&Snijeg)
(
) : Za scene oceana, jezera,
plaže i snijega.
23
Pokretanje moda snimanja
Kako koristiti mod videozapisa (
)
Videozapis može biti snimljen onoliko dugo vremena snimanja
koliko dopušta kapaciteta memorije.
1. Odaberite mod videozapisa pritiskanjem tipke MENU. (Ikona moda videozapisa i raspoloživo vrijeme snimanja
prikazat üe se na LCD zaslonu.).
2. Usmjerite fotoaparat prema objektu i
oblikujte sliku korištenjem LCD zaslona.
3. Pritisnite tipku okidaþa jednom i videozapisi su snimljeni onoliko dugo koliko to dopušta raspoloživo
vrijeme snimanja. Videozapisi üe još uvijek biti snimljeni ako
otpustite tipku okidaþa. Ako želite zaustaviti snimanje, ponovno
pritisnite tipku okidaþa.
Ä Veliþina i tip slike izlistani su niže.
- Veliþina slike
: 640x480, 320x240 (Odabirljivo)
- Tip datoteke videozapisa
: AVI (MJPEG)
- Omjer sliþice
: 30 FPS, 15 FPS (Odabirljivo)
Snimanje videozapisa bez zvuka
Možete snimati videozapis bez zvuka.
Koraci od 1 -3 isti su kao oni za mod
MOVIE.
4. Pritisnite tipku Menu.
5. Pritisnite tipku Up / Down za odabir izbornika [Funkcije] i pritisnite tipku Right.
6. Odaberite izbornik [Glas] pritiskanjem tipke Up / Down i pritisnite
tipku OK.
24
7. Odaberite izbornik [Off] pritiskanjem tipke Left / Right.
8. Pritisnite tipku OK. Možete snimati videozapis bez zvuka.
Ä Pogledajte s.45. za više detalja.
Pauziranje pri snimanju videozapisa (Uzastopno snimanje)
Ovaj fotoaparat vam dopušta privremeno zaustavljanje pri
neželjenim scenama, dok snimate videozapis. Korištenjem ove
funkcije, možete snimiti vaše omiljene scene u videozapisu bez
kreiranja više videozapisa.
Korištenje uzastopnog snimanja
Koraci od 1-2 isti su kao oni za mod VIDEOZAPISA (MOVIE CLIP).
3. Pritisnite tipku okidaþa i videozapis
je snimljen onoliko dugo koliko je
raspoloživog vremena. Videozapisi üe
i dalje biti snimljeni ako se otpusti tipka
Stop
Record
okidaþa.
4. Pritisnite tipku OK za pauziranje snimanja.
5. Pritisnite ponovno tipku OK za nastavak snimanja.
6. Ako želite zaustaviti snimanje, pritisnite ponovno tipku okidaþa.
Stvari na koje treba obratiti pozornost pri fotografiranju
Pritiskanje tipke okidaþa do pola.
Lagano pritisnite tipku okidaþa za potvrdu izoštravanja i punjenje
baterije bljeskalice. Pritisnite tipku okidaþa do kraja za snimanje
slike.
[Lagano pritisnite tipku okidaþa]
[Pritisnite tipku okidaþa]
Raspoloživa kapaciteta memorije može varirati ovisno od uvjeta
fotografiranja i postavki fotoaparata.
Izbjegavajte ometanje leüe objektiva ili bljeskalice dok snimate
sliku.
Oblikujte sliku upotrijebom LCD zaslona.
Pod odreÿenim uvjetima sustav automatskog izoštravanja ne
može djelovati kao što se oþekivalo.
- Kad se fotografira objekt koji ima mali kontrast.
- Kad je objekt jako reflektirajuüi ili pod dejstvom sunca.
- Ako se objekt kreüe velikom brzinom.
- Kada postoji jako odbijajuüe svjetlo, ili kad je pozadina vrlo
svijetla.
- Kad objekt ima samo horizontalne crte ili je objekt vrlo tijesan
(kao što je držak ili jarbol).
- Kad je okolica tamna.
Kad je odabrano da bljeskalica nije aktivna, snimanje s
poveüanom osjetljivošüu i smanjenim potresanjem ili DIS mod u
uvjetima slabe osvjetljenosti, može se pojaviti na LCD zaslonu
indikator upozorenja za potresanje fotoaparata ( Ã ). U ovom
sluþaju, koristite tronožac, poduprite fotoaparat na pouzdanu
površinu ili promjenite na mod fotografiranja s bljeskalicom.
Fotografiranje prema svjetlu : Molimo ne fotografirajte prema suncu.
Ako to þinite slike mogu biti tamne. Za
fotografiranje prema svjetlu, molimo
upotrijebite [Backlight] u scenskom
modu fotografiranja (pogledajte
stranicu 23.), unesite bljeskalicu (pogledajte stranicu 31.), mjesto mjerenja
(pogledajte stranicu 40.) ili kalibriranje
ekspozicije (pogledajte stranicu 35.).
25
Korištenje tipki fotoaparata za podešenje fotoaparata
Tipka ZOOM
Funkcija moda snimanja može biti postavljena korištenjem tipki
fotoaparata.
Ako nije prikazan izbornik, ova tipka radi
kao tipka za OPTIýKI ZUM ili DIGITALNI
ZUM. Ovaj fotoaparat ima funkciju 3X
optiþki zum i 3X digitalni zum. Upotrijeba
oba ponudit üe ukupni omjer zuma od
9X.
Tipka POWER
Uporabljeno za ukljuþivanje / iskljuþivanje fotoaparata.
Ako odreÿeno vrijeme fotoaparat ne radi,
iskljuþit üe se automatski radi zaštite
vijeka baterije. Pogledajte stranicu 51. za
više informacija o funkciji automatskog
iskljuþivanja.
Tipka OKIDAýA
Uporabljeno za snimanje fotografije ili snimanje glasa u modu
SNIMANJA.
U modu VIDEOZAPISA
Pritiskanje tipke okidaþa do kraja
pokreüe proces snimanja videozapisa.
Pritisnite tipku okidaþa jednom i videozapis je snimljen onoliko dugo koliko
dopušta raspoloživo vreme za snimanje
u memoriju. Ako želite zaustaviti snimanje, pritisnite ponovno tipku
okidaþa.
U modu MIRNE SLIKE
Pritiskanje tipke okidaþa do pola aktivira automatsko izoštravanje
i provjeru uvjeta bljeskalice. Pritiskanje tipke okidaþa do kraja snima i pohranjue sliku. Ako odaberete snimanje glasovnog zapisa,
snimanje üe zapoþeti nakon što fotoaparat završi pohranjivanje
slikovnih podataka.
26
TELE zum
Optiþki zum TELE : Pritiskanje tipke ZOOM T. Ovo üe zumirati
unutar objekta, tj. objekt üe se pojaviti
bliže.
Digitalni zum TELE : Kad je odabran maksimalni (3X) optiþki
zum, pritiskanje tipke ZOOM T aktivira
softver za digitalni zum. Otpuštanje tipke
ZOOM T zaustavlja digitalno zumiranje na
traženoj postavci. Kad jednom stignete do
maksimalnog digitalnog zuma (3X), pritiskanje tipke ZOOM T neüe imati uþinka.
Pritiskanje
tipke za
ZUM T
Pritiskanje
tipke za
ZUM T
[WIDE zum]
[TELE zum]
[Digitalni zum 3.0X]
Tipka ZOOM
Prikaz slike preko cijelog zaslona
Optiþki zum WIDE (SVEOBUHVATNO)
: Pritiskanje tipke ZOOM W. Ovo üe
zumirati objekt, tj. objekt üe se pojaviti
udaljenije. Uzastopno pritiskanje tipke
ZOOM W postavit üe fotoaparat
na minimalne postavke zuma, tj.
objekt üe se pojaviti najudaljenije od
fotoaparata.
Pritiskanje
tipke za
ZUM W
[TELE zum]
Pritiskanje
tipke za
ZUM W
[Optiþki zum 2X]
[WIDE zum]
Digitalni zum WIDE (SVEOBUHVATNO)
: Kad je u radu digitalni zum, pritiskanje
tipke ZOOM W smanjit üe digitalno
Optiþki zum
zumiranje po koracima Otpuštanje
tipke ZOOM W zaustavlja digitalno
zumiranje. Pritiskanje tipke ZOOM W
Digitalni zum
smanjit üe digitalni zum te nastaviti
smanjivanje optiþkog zuma dok se ne
dosegne minimalna postavka.
Pritiskanje
tipke za
ZUM W
[Digitalni zum 3.0X]
Slike fotografirane pri korištenju digitalnog zuma fotoaparat može
obraÿivati malo dulje. Dopustite vrijeme za ovo.
Ako su tipke za Zum pritisnute pri snimanju videozapisa, glas
neüe biti snimljen.
Možete zamijetiti opadanje kvalitete slike pri uporabi digialnog
zuma.
Za prikaz jasnije slike digitalnog zuma, pritisnite tipku okidaþa
do pola pri položaju maksimalnog optiþkog zuma te pritisnite
ponovno tipku zoom T.
Digitalni zum ne može se aktivirati u nekim Scenskim modovima
(Noü, djeca, tekst, izbliza, vatromet), DIS modovima, modu
videozapisa i izoštravanju lica.
Pazite da ne dodirujete leüe objektiva da biste izbjegli snimanje
nejasnih slika i moguüe prouzroþenje neispravnosti fotoaparata.
Ako je slika zamuüena, iskljuþite fotoaparat te ga ponovno
ukljuþite za modificiranje položaja leüa objektiva.
Pazite da ne pritisnete leüe objektiva jer to može prouzroþiti
neispravnost
fotoaparata.
Kad je fotoaparat ukljuþen, pazite da ne dodirujete pokretne
dijelove leüa objektiva fotoaparata jer to može prouzroþiti
zamuüenu i nejasnu sliku.
Pazite da ne dodirujete leüe objektiva pri radu tipke za zum.
Pritiskanje
tipke za
ZUM W
[TELE zum]
[WIDE sveobuhvatni zum]
27
Tipka (DISP) / Up
Tipka za snimanje izbliza (
Dok se prikazuje izbornik, tipka Up radi kao tipka za upravljanje.
U modovima snimanja ili modu reprodukcije, pritiskanje ove tipke prikazat
üe informaciju o slici.
Dok je prikazan izbornik, tipka Down radi kao tipka za usmjeravanje.
Kad izbornik nije prikazan, možete upotrijebiti tipku MACRO ( )
/ DOWN za snimanje izbliza. Opsezi razdaljine prikazani su niže.
Pritisnite tipku Macro dok se na LCD zaslonu ne pojavi indikator
željenog moda za slikanje izbliza.
Show the description of each function.
[Prikaz snimanja]
Show only basic information.
[Prikaz informacije]
[Automatsko izoštravanje]
[Automatsko snimanje izbliza (
28
) / Dolje (Down)
[Snimanje izbliza (
)]
)]
Tipka za snimanje izbliza (
) / Dolje (Down)
Tipovi moda izoštravanja i opsega izoštravanja
(W : (Sveobuhvatno) Wide, T : Tele)
Mod
(Jedinica: cm)
Automatsko (
)
Automatsko snimanje izbliza
Tip
izoštravanja
(
)
Opseg
izoštravanja
Mod
Tip
izoštravanja
Opseg
izoštravanja
Mod
W : 10 ~ beskonaþno
T : 50 ~ beskonaþno
Automatsko snimanje izbliza
Tip
izoštravanja
(
)
Opseg
izoštravanja
Normalno
W : 10 ~ beskonaþno
T : 50 ~ beskonaþno
Snimanje izbliza
Normalno
o
o
o
o
o
o
o
o
)
W : 80 ~ beskonaþno
T : 80 ~ beskonaþno
DIS mod (
Automatsko
snimanje izbliza
o
W : 80 ~ beskonaþno
T : 80 ~ beskonaþno
)
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
Mod
Normalno
Programirano (
snimanje izbliza (
Dostupna metoda izoštravanja, putem moda snimanja
( o : Odabirljivo, : Beskonaþni opseg izoštravanja)
o
SCENA
Mod
Automatsko
snimanje izbliza
Snimanje izbliza
Normalno
o
o
)
o
Normalno
o
o
W : 80 ~ beskonaþno
T : 80 ~ beskonaþno
Kad je odabran mod za snimanje izbliza, budite osobito pažljivi
izbjeüi potresanje fotoaparata.
Kad snimate fotografiju u okviru od 40cm (Wide zum) ili 50cm
(Tele zum) u modu snimanja izbliza, odaberite mod za iskljuþenu
bljeskalicu.
o
o
o
o
o
o
29
Zakljuþano izoštravanje
Tipka za Bljeskalicu (Flash) (
Za izoštravanje objekta koji nije smješten u središtu snimka, upotrijebite funkciju zakljuþanog izoštravanja.
Kad je prikazan izbornik na LCD zaslonu,
pritiskanje tipke LEFT prouzroþi pomak
pokazivaþa na lijevu oznaku. Ako izbornik
nije prikazan na LCD zaslonu, tipka LEFT
radi kao tipka za (BLJESKALICU) FLASH
( ).
Uporaba Zakljuþanog izoštravanja
1. Osigurajte da je objekat u središtu okvira za automatsko
izoštravanje.
2. Pritisnite tipku OKIDAýA do pola. Kad okvir za automatsko
izoštravanje zasvijetli zeleno, to znaþi da je fotoaparat izoštrio
objekt. Pazite da ne pritisnete tipku OKIDAýA do kraja da biste
izbjegli fotografiranje neželjenog snimka.
3. S još uvijek pritisnutom tipkom OKIDAýA do pola, pomaknite
fotoaparat za ponovno oblikovanje vašeg željenog snimka, te
potpuno pritisnite tipku OKIDAýA za snimanje slike. Ako otpustite
vaš prst sa tipke OKIDAýA, funkcija zaljuþanog izoštravanja bit
üe poništena.
) / Lijevo (Left)
[Odabiranje automatske
bljeskalice]
Odabiranje moda bljeskalice
1. Pritisnite tipku MENU za odabir moda SNIMANJA (RECORDING)
s iznimkom moda videozapisa ili DIS moda.(s.20.)
2. Pritisnite tipku za Bljeskalicu dok se na LCD zaslonu ne prikaže
indikator željenog moda bljeskalice.
3. Indikator moda bljeskalice bit üe prikazan na LCD zaslonu.
Upotrijebite ispravnu bljeskalicu za podešenje okolice.
Opseg bljeskalice
1. Slika üe biti snimljena.
2. Pritisnite tipku
OKIDAýA do pola te
izoštrite objekat.
3. Ponovno oblikujte
snimak i pritisnite do
kraja tipku OKIDAýA.
Normalno
Podešavanje
ISO
WIDE
osjetljivosti (Sveobuh- TELE
vatno)
AUTOMATSKO 0,8~3,75
30
0,8~2,0
(Jedinica: m)
Snimanje izbliza
WIDE
(Sveobuhvatno)
TELE
0,2~0,8
0,5~0,8
Automatsko
snimanje izbliza
WIDE
(Sveobuh- TELE
vatno)
0,2~3,75
0,5~2,0
Tipka za Bljeskalicu (Flash) (
) / Lijevo (Left)
Ako pritisnete tipku okidaþa nakon odabiranja bljeskalice,
aktivirat üe se prvo bljeskanje za provjeru uvjeta fotografiranja
(Opseg bljeskalice i omjer moünosti bljeskalice). Nemojte
micati fotoaparat dok se ne aktivira drugo bljeskanje.
Uþestala uporaba bljeskalice smanjit üe vijek baterije.
Pod normalnim uvjetima rada vrijeme punjenja bljeskalice
uobiþajeno je u roku od 4 sekundi Ako je baterija slaba, vrijeme
punjenja bit üe dulje.
U DIS modu, scenskim modovima [Krajolik], [Izbliza], [Tekst],
[Zalazak sunca], [Svitanje], [Vatromet] te modu za filmski
isjeþak, funkcija bljeskalice neüe raditi.
Snimanje fotografija u okviru opsega bljeskalice.
Kvaliteta slike nija zajamþena ako je objekt previše blizu ili je
jako reflektirajuüi.
Kad snimate sliku u vrlo slabo osvjetljenim uvjetima s bljeskalicom, može postojati bijela mrlja na snimljenoj slici. Mrlja
je prouzroþena reflektiranjem atmosferske prašine na svjetlo
bljeskalice.
Indikator za mod bljeskalice
Ikona
Mod bljeskalice
Opis
Automatska
bljeskalica
Ako su objekt ili pozadina tamni, bljeskalica fotoaparata üe raditi automatski.
Ako su objekt ili pozadina tamni, bljesAutomatski &
kalica fotoaparata üe raditi automatski i
Smanjenje uþinka
smanjiti uþinak crvenih oþiju uporabom
crvenih oþiju
funkcije za smanjenje uþinka crvenih oþiju.
Punjenje
bljeskalice
Snimanje s
poveüanom
osjetljivošüu
i smanjenim
potresanjem
Bljeskalica se aktivira bez obzira na
dostupno svjetlo. Jaþina bljeskalice automatski üe biti kontrolirana za podešenje
prevladavajuüih uvjeta.
Bljeskalica radi sporom brzinom okidaþa radi
dobivanja izbalansirane ispravne ekspozicije. U vrlo slabim uvjetima osvjetljenosti na
LCD zaslonu pojavit üe se indikator ( Ã )
za upozorenje na potresanje fotoaparata.
Smanjenje uþinka
crvenih oþiju
Kad je detektiran snimak s "crvenim
oþima", ovaj mod üe automatski smanjiti
uþinak crvenih oþiju.
Iskljuþenje
bljeskalice
Bljeskalica se ne aktivira. Odaberite ovaj
mod kad snimate slike na mjestu ili u
situaciji gdje je zabranjeno fotografiranje
s bljeskalicom. Kad snimate fotografiju pri
vrlo slabo osvjetljenim uvjetima, na LCD
zaslonu üe se pojaviti indikator ( Ã ) za
upozorenje o potresanju fotoaparata.
31
Tipka za Bljeskalicu (Flash) (
) / Lijevo (Left)
Dostupan mod bljeskalice, putem moda snimanja
( o : Odabirljivo)
Mod
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tipka za Self-timer (
) / Desno (Right)
Kad je izbornik prikazan na LCD zaslonu, pritiskanje tipke Desno
(Right) pomiþe pokazivaþ na desnu oznaku.
Kad izbornik nije prikazan na LCD zaslonu, tipka DESNO (RIGHT)
radi kao tipka za Self-timer ( ). Ova funkcija se koristi kad fotograf
takoÿer želi biti na slici.
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENA
Mod
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
32
Ako pritisnete tipku Self-timer za vreme rada self-timera,
funkcija self-timera je poništena.
Upotrijebite tronožac za zaštitu fotoaparata od potresanja.
U modu videozapisa, self-timer üe raditi samo 10 sekundi.
Tipka za Self-timer (
) / Desno (Right)
Odabiranje self-timera
1. Odaberite mod snimanja s iznimkom
moda snimanja glasa. (s.20 )
2. Pritisnite tipku SELF-TIMER / RIGHT ( )
dok se indikator željenog moda ne prikaže
na LCD zaslonu. A 10 sekundi, 2 sekunde,
Ikona Duplog self-timera ili hod timera
pojavljuje se na LCD zaslonu.
3. Kad pritisnete tipku OKIDAýA, slika üe
biti snimljena nakon protjeka odreÿenog
vremena.
Timer za kretanje
Kretanje
Pritiskanje tipke okidaþa nakon
postavljanja Timera za kretanje
Detektiranje kretanja objekta
Nije detektirano kretanje
Indikator moda Self-timera
Mod
Bljeskanje (interval od 1 sekunde)
Bljeskanje (interval od 0.25
sekundi)
Ukljuþite i slika je snimljena nakon
2 sekunde
Istjek timera kretanja je kao što slijedi: (Iskljuþen je mod videozapisa)
[Odabiranje self-timera
za 10 sekundi]
Ikona
Svjetlo Ikone & Self-timera
Opis
10SEC Pritiskanje tipke okidaþa dopustit üe interval od
self-timer 10 sekundi prije snimanja slike.
2SEC Pritiskanje tipke okidaþa dopustit üe interval od 2
self-timer sekunde prije snimanja slike.
Slika üe biti snimljena nakon blizu 10 sekundi i
2 sekunde kasnije üe i druga slika biti snimljena.
Dupli
Kad koristite bljeskalicu,
self-timer self-timer od 2 sekunde može odgoditi više od 2
sekunde ovisno od vremena punjenja bljeskalice.
Fotoaparat detektira kretanje objekta 6 sekundi
Timer
nakon pritiskanja tipke okidaþa, a slika je snimkretanja
ljena kad se kretanje zaustavi.
Odabiranje Timera za kretanje Pritiskanje tipke okidaþa Potvrÿivanje oblikovanja (U roku od 6 sekundi)*1 Pokretanje
detektiranja (Široko mašite rukama)*2 Zaustavljanje detektiranja (Ne kreüite se) Snimanje slike (nakon 2 sekunde)
*1: Fotoaparat detektira kretanje objekta 6 sekundi nakon pritiskanja tipke
okidaþa, te potvrdite oblikovanje u roku od 6 sekundi.
*2: Sasvim pokrenite vaše tijelo ili ruke.
U sljedeüim sluþajevima, Timer za kretanje možda neüe raditi.
Rastojanje izoštravanja je više od 3m.
Ekspozicija je previše svijetla ili
tamna.
U uvjetima pozadinskog osvjetljenja
Kretanje je neznaþajno
Kretanje je detektirano ispod
središnjeg dijela (50%) senzora gdje je
prepoznato kretanje.
Ako fotoaparat ne oþitava nikakvo kretanje za 30 sekundi, ili ako kamera ne
oþitava mir nakon oþitavanja kretanja
Opseg detektiranja tajmera za
slikanje objekta u pokretu
33
Tipka za izbornik MENU
Funkcije (
- kad pritisnete tipku za izbornik MENU, izbornik za svaki mod
fotoaparata üe se prikazati na LCD zaslonu. Ponovnim pritiskanjem LCD zaslon üe se vratiti na prethodni poþetni prikaz.
- Opcija izbornika može biti prikazana kad je odabrano sljedeüe:
mod VIDEOZAPISA (MOVIE CLIP) i MIRNE SLIKE (STILL
IMAGE). Izbornik nije dostupan kad je odabrana funkcija za
snimanje glasa.
Auto
Mode
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
[Pritiskanje tipke MENU]
Program
Settings
Scene
Movie
Exit
Izbornik nije aktivan
Change
Izbornik je aktivan
Tipka OK
Auto
[Pritiskanje tipke
OK]
Program
DIS
Sound
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Scene
Scene
Movie
Movie
Display
Exit
34
Program
Auto
Functions
Settings
Upotrijebite izbornik koji omoguüava funkcije, ili tipku Fn, za dovoÿenje donjih
izbornika:
Mod
Izbornik
Change
Dostupni mod
Stranica
Ruþno podešavanje
ekspozicije
s.35
Uravnoteženje bjeline
s.36
Podešavanje ISO
osjetljivosti
s.37
Izoštravanje lica
s.37
Podešavanje tona
boja lica
s.39
Retuširanje lica
s.39
Veliþina fotografije /
Veliþina videozapisa
s.39
(Funkcije) Kvaliteta / Omjer sliþice
- Kad je izbornik prikazan na LCD zaslonu, ova se tipka koristi za
pomicanje pokazivaþa ka podizborniku ili za potvrdu podataka.
Mode
)
s.40
Podruþje mjerenja
s.40
Prijenos
s.41
Dio koji se izoštrava
s.41
Odabiraþ stila
fotografije
s.42
Dotjerivanje slike
s.43
Glas
s.44
DIS
Exit
Back
Funkcije (
)
Uputstva za rukovanje funkcijama pomoüu tipke IZBORNIK
1. Pritisnite tipku IZBORNIK u dostupnom naþinu rada.
2. Pritisnite tipku Gore / Dolje za odabir izbornika
[Functions](Funkcije), nakon toga pritisnite tipku Desno/OK.
Mode
EV
EV
White Balance
White Balance
Functions
ISO
Sound
Face Detection
Display
Settings
Photo Size
Quality
Ova kamera automatski prilagoÿava ekspoziciju sukladno svjetlu
u okruženju. Vi takoÿer možete odabrati vrijednost ekspozicije
pomoüu izbornika [EV](VE).
ISO
Photo Size
Quality
Metering
Metering
Exit
Kompenzacija ekspozicije
Face Detection
Tipka Desno/
OK
Change
Exit
Back
3. Odaberite željeni izbornik pritiskom na tipku Gore/Dolje, nakon
toga pritisnite tipku OK.
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Tipka Gore /
Dolje
Face Detection
Photo Size
Quality
Face Detection
Photo Size
Quality
Metering
Exit
Koristite tipku Fn koja se nalazi na stražnjoj strani kamere kako
biste povlaþili izbornike koji brže pokreüu þesto upotrebljavane
funkcije.
Metering
Back
Exit
Back
4. Odaberite željeni izbornik pritiskom na tipku Lijevo/Desno,
nakon toga pritisnite tipku OK.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Kompenzacija ekspozicije
1. Kliknite tipku Gore/Dolje iz izbornika
EV
Funkcije za odabir [EV](VE) (
).
Set exposure value to adjust brightness.
2. Koristite tipke LIJEVO i DESNO za
podešavanje željenog faktora
kompenzacije ekspozicije.
Back
Move
3. Pritisnite tipku OK. Vrijednost koju
podesite spremit üe se, a naþin rada kompenzacija ekspozicije
üe se zatvoriti. Ako promijenite vrijednost ekspozicije, pokazivaþ
ekspozicije (
) pojavit üe se na Lijevoj strani LCD zaslona.
Ä Negativna vrijednost kompenzacije ekspozcije smanjuje
ekspoziciju. Imajte na umu da pozitivna vrijednost kompenzacije
ekspozicije poveüava ekspoziciju te da üe LCD zaslon biti bijel
ili da neüete imati dobre slike.
Daylight
Appropriate for outdoor photography on a clear day.
Tipka Lijevo/
Desno
Back
Move
Back
Move
35
Funkcije (
)
Korištenje tvorniþki podešene ravnoteže bijelog
Ravnoteža bijelog
Kontrola ravnoteže bijelog omoguüava vam
reguliranje boja kako bi one djelovale što
prirodnije.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Back
Naþin rada
Automatska RB
Dnevno svjetlo
Simbol
Move
Opis
Kamera automatski odabire odgovarajuüe
postavke ravnoteže bijelog, ovisno o
prevladavajuüim uvjetima svjetla.
Za snimke na otvorenom
Oblaþno
Za snimke pod oblaþnim i tmurnim nebom.
Fluorescentno_H
Za snimke pri 3 razliþita dnevna fluorescentna
tipa svjetla.
Fluorescentno_S
Slikanje pod bijelim fluorescentnim svjetlom.
Volfram
Za slikanje pod volfram svjetlom (standardna
bijela žarulja).
Tvorniþke
postavke
Omoguüava korisniku podešavanje
ravnoteže bijelog prema uvjetima kod
fotografiranja.
Ä Razliþito osvjetljenje može uzrokovati neprirodan ton boje na vašim
slikama.
36
Postavke ravnoteže bijelog mogu se neznatno promijeniti ovisno
o okolini u kojoj se snima. Najprikladnije postavke
ravnoteže bijelog za snimanje odreÿene okoline možete odabrati
tako da postavite tvorniþki podešenu ravnotežu bijelog.
1. Odaberite izbornik TVORNIýKA
PODEŠENJA (
) za Ravnotežu
bijelog te postavite list bijelog papira
ispred kamere tako da se na LCD
zaslonu vidi samo bijelo.
Bijeli paper
2. Tipka OK : odabire prethodnu tvorniþki podešenu ravnotežu
bijelog.
Okidaþ : sprema novu standardnu ravnotežu bijelog.
- Primijenit üe se vrijednost standardne vrijednosti bijelog,
poþevši sa sljedeüom slikom.
- Ravnoteža bijelog koju je konfigurirao korisnik bit üe važeüa
sve dok je se ne prebriše.
Funkcije (
)
ISO
Prilikom snimanja možete odabrati ISO osjetljivost. Brzina ili
odreÿena osjetljivost kamere na svjetlo odreÿuje se ISO brojevima.
[Auto](Auto) : Osjetljivost kamere se
automatski mijenja pomoüu
varijabli poput vrijednosti osvjetljenja ili svjetline predmeta.
ISO
Adjust the sensitivity of the camera.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Back
Move
Brzinu okidaþa možete poveüati tako da
poveüate ISO osjetljivost, dok koliþina svjetla ostaje ista. No, slika üe
možda biti zasiüena visokim osvjetljenjem. Što je viša ISO vrijednost
to je veüa osjetljivost kamere na svjetlost te je zbog toga veüi kapacitet
snimanja u tamnijem okruženju. Doduše, razina buke u slici bit üe veüa
što je ISO vrijednost veüa, što pak þini sliku grubljom.
Ä Kada je podešeno [Motion Capture](hvatanje pokreta), ISO brzina
bit üe podešena na Auto.
Ä [ISO] je moguüe aktivirati samo u naþinu rada [Program](program)
ili [Photo Help Guide](vodiþ za snimanje fotografija).
Prepoznavanje lica
Ukoliko koristite opcije za prepoznavanje
lica, vaša kamera može prepoznati ljudsko
lice. Ukoliko je fokus na ljudskom licu tada se
prilagoÿava i svjetlina lica. Prirodni izraz lica
možete uhvatiti ako koristite samoportret.
[Off](iskljuþeno)
[Normal](normalno)
: Prepoznavanje lica nije aktivirano.
: Ovaj naþin rada automatski prepoznaje
položaj lica kod subjekta te nakon toga
odeÿuje fokus i ekspoziciju. Odaberite
ovaj naþin rada za brzu i jednostavnu
sliku lica.
[Self-Portrait](samoportret) : Kada slikate sami sebe, podruþje vašeg
lica üe se automatski prepoznati te vam
na taj naþin olakšati i ubrzati slikanje.
Normalno
Ä Naþini rada koje možete odabrati: Auto, Program, DIS, Vodiþ za snimanje
fotografija, Retuširani portret, Portret,
Djeca, Plaža & Snijeg
1. Veliþina i položaj okvira automatskog
fokusiranja odreÿuju se automatski
na licu subjekta.
2. Pritisnite okidaþ do pola. Okvir
fokusa postat üe zelen kada je fokus
aktiviran.
Face Detection
Adjust face detection settings.
Back
3. Za snimanje pritisnite okidaþ do
kraja.
Move
37
Funkcije (
)
Ova funkcija može prepoznati do 10 osoba.
Kada kamera prepoznaje više ljudi istovremeno, kamera üe
fokusirati najbližu osobu.
Digitalni zoom nije aktiviran u ovom naþinu rada.
Kada kamera prepozna ciljano lice, okvir fokusa bijele boje
prikazat üe se preko ciljanog lica, dok üe se okvir fokusa
sive boje pojaviti preko ostalih lica. Nakon toga pritisnite
okidaþ do pola kako biste fokusirali lice nakon þega okvir
fokusa bijele boje postaje zelen.
Vratite se na prijašnji naþin rada AF ukoliko prepoznavanje
lice nije uspjelo.
U nekim uvjetima ova funkcija ne može raditi pravilno.
- Kada osoba nosi tamne naoþale ili je neki dio lica pokriven.
- Ukoliko osoba koju se snima ne gleda u kameru.
- Kamera ne prepoznaje lice jer je pretamno ili presvijetlo.
- Udaljenost izmeÿu kamere i objekta je prevelika.
Maksimalni dostupni domet Prepoznavanja lica je 2.5m
(Široko).
Što je subjekt bliže, to üe kamera brže prepoznati subjekt.
U naþinu rada [Beauty Shot](retuširani portret),
[Portrait](portret), i [Children](djeca), podešenje funkcije
[Face Detection](prepoznavanje lica) je postavljeno na
tvorniþku vrijednost.
38
Samoportret
Ä Naþini rada koje možete odabrati: Auto, Program, DIS, Vodiþ za
snimanje fotografija, Retuširani
potret, Portret, Plaža & Snijeg
1. Za snimanje samog sebe postavite
leüu kamere prema licu objekta. Ona
automatski prepoznaje objekt
i oglašava zvuk koji usmjerava.
2. Zapoþnite snimanje pritiskom na
okidaþ.
Za vrijeme traženja lica u središtu ekrana, oglašava se sve brži
zvuk koji se razlikuje od zvukova koji se oglašavaju kada lice
nije u središtu.
Zvuk za usmjeravanje može se podesiti uz pomoü izbornika
za podešavanje zvuka (Vidi str.47)
Funkcije (
)
Nijansa lica
Veliþina slike
Ovaj izbornik omoguüava vam kontrolu nijanse lice na slikama u
naþinu rada retuširani portret. Što višu razinu odaberete, to üe biti
svjetlija nijansa lica.
Možete odabrati veliþinu slike koja je prikladna za vašu primjenu.
1. Odaberite [Face Tone](Nijansa lica)
pritiskom na tipku Gore/Dolje.
2. Odaberite željenu nijansu lica pritiskom
na tipku Lijevo / Desno nakon toga
pritisnike tipku OK.
3. Pritisnite Okidaþ za snimanje.
Face Tone
Set the level of face tone. (brightening the face)
Back
Move
Retuširanje lica
Naþin Simbol
rada
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1920X 1024X
Statiþna
slika Veliþina 3000 2656 2232 2448 1944 1536 1080 768
Naþin Simbol
rada
video
zapis Veliþina
640X480
Set the photo size.
Photo Size
Ovaj izbornik omoguüava þišüi i ljepši izgled lica prije snimanja u
naþinu rada retuširanje lica. Što višu razinu odaberete, to üe kontrola
biti uþinkovitija.
1. Odaberite [Face Retouch](retuširanje
lica) pritiskom na tipku Gore/Dolje.
2. Odaberite željeno retuširanje lica pritiskom na tipku Lijevo/Desno, nakon toga
pritisnite tipku OK.
3. Pritisnite Okidaþ za snimanje.
(Jedinica: piksel)
Back
Movie Size
Set the video size.
Move
[ STILL IMAGE mode ]
(naþin rada STATIýNA SLIKA)
Face Retouch
Set the level of face retouching.
320X240
Back
Move
[ MOVIE CLIP mode ]
( naþin rada VIDEO ZAPIS )
Što je viša rezolucija, to üe biti manji broj moguüih snimaka
jer slike s veüom rezolucijom zauzimaju više memorije.
Back
Move
39
Funkcije (
)
Kvaliteta / Brzina slike
Mjerenje
Možete odabrati omjer kompresije koji je najprikladniji za vaše
snimke. Što je veüi omjer kompresije to je niža kvaliteta slike.
Ukoliko ne možete postiüi prikladne uvjete ekspozicije, možete
promijeniti metodu mjerenja za slikanje svjetlijih snimaka.
Naþin rada
Naþin rada STATIýNA SLIKA
Naþin rada VIDEO ZAPISA
Simbol
Podizbornik Jako fino
Format
datoteke
jpeg
Fino
Normalno
30 FPS
15 FPS
jpeg
jpeg
avi
avi
Adjust the image quality.
Quality
Back
Frame Rate
Set the number of frames per second for movies.
Move
[ STILL IMAGE mode ]
(naþin rada STATIýNA SLIKA)
Back
Move
[ MOVIE CLIP mode ]
( naþin rada VIDEO ZAPIS )
Ovaj format datoteke je kompatibilan s DCF (Design rule for
Camera File system), sustavom organizacije datoteka kamere.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG je standard za kompresiju slika koji je razvila skupina
fotografskih struþnjaka Joint Photographic Experts Group.
Ovaj tip kompresije najviše se koristi za kompresiju fotografija i
grafika jer na najuþinkovitiji naþin komprimira slike.
40
[Multi](multi) (
) : Ekspozicija üe
se izraþunati na
temelju prosjeka
dostupnog svjetla
Set the light metering option.
Metering
na podruþju prikaza. No, proraþun
Back
Move
üe biti polariziran
prema središtu podruþja prikaza. To je
prikladno za opüu uporabu.
[Spot](mjesto) ( ) : Samo na pravokutnom mjestu u sredini LCD
zaslona bit üe mjereno svjetlo. To je prikladno
kada je subjekt u sredini izložen pravilno,
neovisno o svjetlu u pozadini.
[Center Weighted](centrirano) ( )
: Ekspozicija üe se izraþunati na temelju
prosjeka dostupnog svjetla na podruþju prikaza. No, proraþun üe biti polariziran prema
središtu podruþja prikaza. To je prikladno
za slikanje malog predmeta poput cvijeta ili
insekta.
Ä Ukoliko se predmet ne nalazi u središtu fokusa, nemojte koristiti
mjerenje svjetla u toþki jer bi to moglo prouzroþiti grešku u
ekspoziciji. U tim okolnostima bolje je koristiti kompenzaciju
ekspozicije.
Funkcije (
)
Naþin slikanja
Vrsta automatskog fokusiranja
Možete odabrati neprekidni snimak, pojedinaþno, hvatanje pokreta, i
AEB (Auto Exposure Bracketing).
Možete odabrati preferirano Podruþje
fokusiranja prema uvjetim slikanja.
[Single](pojedinaþno) (
: Napravite samo
jedan snimak.
Drive
Set the shooting type.
[Continuous](kontinuirano) (
) : Snimci üe se raditi bez prestanka
sve do se ne
otpusti okidaþ.
Back
Move
[Motion Capture](hvatanje pokreta) (
)
: Time se snima 5 snimaka u sekundi, prilikom
þega je okidaþ pritisnut i tako se drži. Po
završetku uzastopnog snimanja, slike se
spremaju te se mogu reproducirati na stražnjem
LCD zaslonu. Maksimalni broj snimaka je 30, a
veliþina slike je navedena u VGA.
[AEB](AEB) (
)
: Radi snimke u nekoliko razliþitih ekspozicija:
standardno osvjetljenje (0.0EV), kratko osvjetljenje (-1/2EV) preosvjetljenje (+1/2EV).
Focus Area
Set the autofocus method.
)
Visoka rezolucija i kvaliteta slike produljuju vrijeme spremanja
iste, a što produljuje vrijeme mirovanja.
Ukoliko je odabran podizbornik [Continuous](uzastopno), [Motion
Capture](hvatanje pokreta), [AEB](AEB), bljeskalica üe automatski biti iskljuþena.
Ukoliko je u memoriji dostupno manje od 3 slike, AEB snimanje
neüe biti moguüe.
Ukoliko je u memoriji dostupno manje od 30 slika, hvatanje
pokreta neüe biti dostupno.
Za AEB snimke najbolje je koristiti tronožac zato što je vrijeme
potrebno za spremanje datoteke snimka dulje te su moguüe
nejasne slike ukoliko se kamera pomiþe.
Back
[Center AF](središnji AF) (
[Multi AF](višestruki AF) (
Move
) : Pravokutno podruþje u središtu LCD
zaslona bit üe fokusirano
) : Ova kamera odabire sve dostupne
AF toþke od 9 AF toþaka.
[Center AF](Središnji AF)
[Multi AF](Višestruki AF)
Ä Kada kamera fokusira predmet,okvir automatskog fokusa postaje
zelen. Kada kamera ne fokusira predmet, okvir automatskog
fokusiranja postaje crven.
41
Funkcije (
)
Odabir stila fotografije
Možete dodati razliþite efekte slici bez
korištenja softvera za ureÿivanje slika.
Photo Style Selector
Set a photo style to evoke a mood.
Back
Move
1. Izaberite željeni Odabir stila fotografije pritiskom na tipku Lijevo/
Desno, nakon toga pritisnite tipku OK.
Tvorniþki podešene boje : Možete mijenjati
vrijednosti boja
C (Crvena),
Z (Zelena) i P
(Plava) za slike
Back
Move
Back
Move
- Tipka Gore/Dolje : Odabire C, Z, P
- Tipka Lijevo/Desno : Mijenja vrijednosti
2. Pritisnite okidaþ za snimanje.
Vrsta stila
Normalno
Blago
Živopisno
Opis
Ne primjenjuje se nikakav stilski efekt.
Stil blago se primjenjuje
Stil živopisno se primjenjuje.
Šuma
Stil šuma se primjenjuje.
Retro
Sepia stil se primjenjuje
Cool
Cool stil se primjenjuje.
Smireno
Stil smireno se primjenjuje.
Klasiþno
Primjenjuje se efekt crno & bijelo
Negativno
Tvorniþki
podešeno CZP
42
Simbol
Primjenjuje se efekt negativno.
Definirajte nijansu CZP kako biste stvorili vlastiti
stila fotografiranja.
Funkcije (
)
Prilagoÿavanje slike
Zasiüenje
Možete promijeniti zasiüenje slike.
Kontrast
Možete mijenjati kontrast slike.
1. Odaberite [Saturation](zasiüenje)
pritiskom na tipku Gore/Dolje.
2. Promijenite zasiüenje pritiskom na
tipku Lijevo/Desno.
3. Pritisnite okidaþ za snimanje
1. Odaberite [Contrast](kontrast)
pritiskom na tipku Gore/Dolje.
2. Promijenite kontrast pritiskom na tipku
Lijevo/Desno.
3. Pritisnite Okidaþ za snimanje.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
Sharpness
Saturation
Back
Oštrina
Možete podesiti oštrinu slike prije
snimanja. Ne možete provjeriti oštrinu
na LCD zaslonu prije snimanja jer se ta
funkcija primjenjuje samo kada se
snimka sprema u memoriju.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Move
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
1. Odaberite [Sharpness](oštrinu) pritiskom na tipku Gore/Dolje.
2. Promijenite oštrinu pritiskom na tipku Lijevo/Desno.
3. Pritisnite Okidaþ za snimanje.
43
Funkcije (
)
Snimanje glasa
Bilježenje glasa
Možete dodati vaš glas na snimljenu
statiþnu sliku. (Maks. 10 sek.)
Set the voice memo feature.
Memo
Back
Move
- Ukoliko se pokazivaþ za bilježenje
glasa pokaže na LCD zaslonu, to znaþi
da je podešenje završeno.
Enable voice recording.
Record
Back
Move
Pritisnite okidaþ za snimanje glasa.
- Pritisnite okidaþ jednom i glas üe se
snimati sve dok ima slobodnog vremena
snimanja (maks. 10 sati). To vrijeme
snimanja prikazat üe se na LCD zaslonu.
Glas üe se i dalje snimati ako se pusti
okidaþ.
- Pritisnite okidaþ i napravite sliku. Slika
se sprema na memorijskoj kartici.
- Ukoliko želite prestati snimati, pritisnite
ponovno okidaþ.
- Bilježenje glasa traje 10 sekundi od
trenutka spremanja slike. Ukoliko se u
sredini snimanja glasa pritisne okidaþ,
zaustavit üe se bilježenje glasa.
- Tip datoteke : *.wav
Stop
44
Snimanje glasa može trajati ovisno o
dostupnom vremenu snimanja
(maks. 10 sati).
Record
Exit
[Voice recording mode]
(naþin rada snimanje zvuka)
Funkcije (
)
Ukljuþivanje pauze za vrijeme snimanja glasa
Snimanje video zapisa bez zvuka
Pomoüu ove funkcije možete snimiti
vaše najdraže glasovne zapise u
datoteku koja snima zvuk bez da
morate stvarati više datoteka za
snimanje zvuka.
Možete napraviti video zapis bez zvuka.
Stop
Record
[Voice recording mode]
(naþin rada snimanje zvuka)
Odaberite [Off](iskljuþeno) u izbornik
[Voice](glas) kod naþina rada video
zapis. Simbol (
) pojavit üe se na
LCD zaslonu. Pritisnite okidaþ i poþet
üe snimanje video zapisa bez zvuka sve
dok ima dovoljno memorije.
Record a video without audio.
Off
Back
Move
1. Pritisnite tipku OK za pauzu snimanja.
2. Za nastavak snimanja ponovno pritisnite tipku OK.
3. Ukoliko želite prestati snimati, pritisnite ponovno okidaþ.
Udaljenost od 40cm izmeÿu vas i kamere (mikrofona) je najbolja
udaljenost za snimanje zvuka.
Ukoliko se za vrijeme snimanja zvuka iskljuþi kamera, prekinut
üe se snimanje zvuka.
45
Izbornik zvuka
U ovom naþinu rada možete podešavati postavke zvuka. Možete
koristiti izbornik za podešavanje u svim naþinima rada kamere, osim
u naþinu rada snimanje zvuka.
Stavke oznaþene s * su tvorniþka podešenja.
Ä Izbornici podliježu promjeni bez prethodne obavijesti.
Zvuk okidaþa
Možete odabrati zvuk okidaþa
- Zvuk okidaþa : [Off](iskljuþen),
[1]*, [2], [3]
Volume
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
Zvuk (  )
:Medium
Start Sound
Back
3
:On
Set
Jaþina zvuka
Možete odabrati jaþinu zvuka za zvuk
pokretanja, zvuk okidaþa, bip zvuk i AF
zvuk.
- Podizbornik [Volume](jaþina zvuka)
: [Off](iskljuþeno), [Low](tiho),
[Medium]*(srednje), [High](glasno)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
:On
Self-Portrait
:On
Back
Set
Bip zvuk
Ukoliko je zvuk ukljuþen, bip zvuk üe se oglasiti pritiskom na tipke,
što üe vas obavijestiti o statusu rada kamere.
- Podizbornik [Beep Sound](bip zvuk)
: [Off](iskljuþeno), [1]*, [2], [3]
Zvuk pokretanja
Možete odabrati zvuk koji se aktivira kod
svakog ukljuþivanja kamere.
- Zvuk pokretanja : [Off]*(iskljuþen), [1],
[2], [3]
Volume
:Off
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
3
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
AF Sound
:Medium
Start Sound
Shutter Sound
Self-Portrait
3
Self-Portrait
Back
46
Volume
:On
:On
Set
Back
Set
:On
Zvuk (  )
Izbornik za podešavanje
AF zvuk
U ovom naþinu rada možete podesiti osnovne postavke. Izbornik za
podešavanje možete koristiti u svim naþinima rada, osim u naþinu
rada snimanje glasa.
Stavke oznaþene s * su tvorniþka podešenja.
Ä Izbornici podliježu promjeni bez prethodne obavijesti.
Ukoliko ukljuþite AF zvuk, AF zvuk üe se aktivirati pritiskom tipke
okidaþa do pola kako biste bili obaviješteni o statusu rada kamere.
- Podizbornik [AF sound](AF zvuk)
: [Off](iskljuþen), [On]*(ukljuþen)
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
AF Sound
Self-Portrait
Back
:1
Off :On
On :On
Set
Prikaz (
)
Jezik
Postoji lista jezika koja se može prikazati
na LCD zaslonu. ýak i ako se baterija
izvadi pa vrati natrag, postavke jezika
ostat üe saþuvane.
Samoportret
Volume
Display Brightness
Quick View
Back
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Function Description
Start Image
Power Save
To se pojavljuje ukoliko se automatski prepoznaje položaj lica
subjekta kod samoportreta.
- Ta opcija može se podesiti pomoüu tipki
[Off](iskljuþeno) and [On]*(ukljuþeno).
Language
Opis funkcija
Možete odabrati hoüe li se opis funkcije prikazivati na prozoru kod
snimanja.
Set
- Podizbornik Opis funkcije
[Off](iskljuþeno) : Funkcija opis funkcija
ne može se aktivirati.
[On](ukljuþeno)* : Naziv i opis izbora su
prikazani.
Language
Function Description
Start Image
:English
Off
On
:On
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
Back
:Off
Set
47
Prikaz (
)
Slika kod pokretanja
Brzi pregled
Možete odabrati koja slika üe se pojaviti na LCD zaslonu prilikom
ukljuþivanja kamere.
Ukoliko pokrenete Brzi pregled prije snimanja snimka, moüi üete
gledati sliku koju ste netom snimili na LCD zaslonu za vrijeme
trajanja postavke [Quick View](brzi pregled). Brzi pregled moguü je
samo sa statiþnim slikama.
- Podizbornici : [Off]*(iskljuþeno),
Language
:English
Function Description
:On
[Logo](logo),
Start Image
:Off
[User Image](slika korisnika)
Off
Display Brightness
:Auto
- Podesite spremljenu sliku kao
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
sliku kod pokretanja pomoüu [Start
Image](slika kod pokretanja) u izborniku
Exit
Back
[Resize](promjena veliþine) u naþinu
rada reprodukcija snimljenog.
- Izbornik[Delete](brisanje) ili [Format](formatiranje) neüe poništiti
sliku kod pokretanja.
- Slike Koristnika mogu se izbrisati pomoüu izbornika
[Reset](Poništenje).
- Podizbornici
[Off](iskljuþeno): Funkcija brzi pregled
ne može se aktivirati.
[0.5 sec]*(o.5 sek), [1 sec](1 sek), [3 sec](3 sek)
: Snimak se nakratko
prikazuje na odabrano
vrijeme.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
0.5sec
:0.5sec
1sec:Off
Power Save
3sec
Back
Set
Prikaz SPREMANJE
Ukoliko ukljuþite [Power Save](ušteda energije), a kamere za to
vrijeme ne radi, LCD zaslon üe se automatski iskljuþiti.
Prikaz svijetao
Možete namjestiti svjetlinu LCD-a.
- Podizbornici : [Auto]*(auto),
[Dark](tamno),
[Normal](normalno),
[Bright](svijetlo)
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Power Save
Bright
Back
- Podizbornici
[Off]*(iskljuþeno) : LCD zaslon ne smije biti iskljuþen.
[On](ukljuþeno) : Ukoliko kamera ne radi
Language
za vrijeme navedeFunction Description
Start Image
nog vremena (oko 30
Display Brightness
sek.), kamera üe se
Quick View
automatski prebaciti na
Power Save
mirovanje(Svjetlo za
Back
status kamere:Treperi).
:English
:On
:Off
:Auto
:0.5sec
Off
:Off
On
Set
Set
Ä Ne možete podesiti izbornik [Power Save](ušteda energije) u
naþinu rada reprodukcija.
48
Postavke ( ” )
Formatiranje memorije
Inicijalizacija
Ovo se koristi za formatiranje memorije. Ukoliko na memoriji
napravite [Format](formatiranje), izbrisat üe se sve slike, ukljuþujuüi
zaštiüene slike. Obavezno prije formatiranja memorije prebacite sve
važne slike na vaše raþunalo.
Sve postavke izbornika kamere i funkcija vratit üe se na standardne vrijednosti. No, vrijednosti za DATUM / VRIJEME, JEZIK i
PREBACIVANJE neüe se promijeniti.
- Podizbornici
[Yes](da) : Prozor za potvrÿivanje
Format
Yes
prikaza odabira. Odaberite
Reset
No
Date & Time
:Off
izbornik [Yes](Da). Pojavljuje
Time Zone
:London
se obavijest [Formatting](fo
File No.
:Series
Imprint
:Off
rmatiranje), memorija üe biti
Auto Power Off
:3 min
formatirana. Ukoliko provedete
Back
Set
FORMATIRANJE u naþinu
rada reprodukcija snimljenog, pojavit üe se poruka
[Format is completed](Formatiranje je završeno).
[No](ne)* : Ova memorija se neüe formatirati.
- Podizbornici
[Yes](da) : Pojavit üe se prozor za
potvrdu odabira. Odaberite
izbornik [Yes](da) i sve
postavke üe se prebaciti na
tvorniþke vrijednosti.
[No]*(ne) : Postavke se neüe vratiti na
tvorniþka podešenja.
Format
Reset
Date & Time
Yes
No
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
Obavezno napravite [Format](formatiranje) na sljedeüim tipovima
memorijske kartice.
- Nova memorijska kartica ili neformatirana memorijska kartica
- Memorijska kartica koja ima datoteku koju ova kamera ne može
prepoznati ili memorijska kartica koja je uzeta iz druge kamere.
- Za formatiranje memorijske kartice uvijek koristite ovu kameru.
Ukoliko umetnete memorijsku karticu koju ste formatirali u nekoj
drugoj kameri, drugom þitaþu kartica, ili raþunalu, pojavit üe se
poruka [Card Error](greška na kartici) .
49
Postavke ( ” )
Podešavanje datuma / vremena / vrste datuma
Naziv datoteke
Možete promijeniti datum i vrijeme koji üe biti prikazani na snimkama te podesiti tip datuma. Postavka [Time Zone](vremenska
zona) omoguüava vam prikazivanje lokalnog datuma i vremena na
LCD zaslonu kod prekomorskih putovanja.
Ova funkcija omoguüava korisniku odabir formata za naziv datoteke.
- Tip datuma: [yyyy/mm/dd](gggg/mm/dd),
[mm/dd/yyyy](mm/dd/gggg),
[dd/mm/yyyy(dd/mm/gggg),
[Off](iskljuþeno)*
Format
Reset
Date & Time
:Off
yyyy mm dd
Time Zone
:London
2009 / 08 / 01 13:00
File No.
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
Off
:Series
:3 min
Set
[Reset](poništenje postavki) : Nakon korištenja
Format
Reset
funkcije
Date & Time
:Off
poništenje postTime Zone
:London
avki, naziv iduüe
File No.
:Series
Reset
Imprint
:Off
datoteke zapoþet
Series
Auto Power Off
:3 min
üe s 0001, þak
Back
Set
i nakon formatiranja, brisanja svega ili umetanja nove
memorijske kartice.
[Series]*(serije)
Vremenska zona
Dostupni gradovi:
London, Cape Verde, Mid-Atlantic,
Time Zone
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
La Paz, NewYork, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
London
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk,
Back
DST
Guam, Sydney, Darwin Adelaide, Seoul,
Tokio, Peking, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi,
Teheran, Moskva, Atena, Helsinki, Rim, Pariz, Berlin
Ä DST : ljetno/zimsko raþunanje vremena
50
: Nove datoteke se nazivaju prema brojevima koji slijede iz prijašnjeg slijeda, þak
i ako se koristi nova memorijska kartica,
ili nakon formatiranja, ili nakon brisanja
svih slika.
- Prvi spremljeni naziv datoteke je 100PHOTO, prvi naziv datoteke
je SAM_0001.
- Nazivi datoteke se dodjeljuju uzastopno od SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Naziv mape se dodjeljuje uzastopno od100 do 999 kako slijedi:
100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Maksimalan broj datoteka u mapi je 9999.
- Datoteke koje se koriste s memorijskom karticom kompatibilne
su s formatom DCF, sustavom organizacije datoteka kamere
(Design rule for Camera File systems). Ukoliko promijenite naziv
slike, slika se možda više neüe moüi reproducirati.
Postavke ( ” )
Naznaþivanje datuma snimanja
Automatsko iskljuþivanje ureÿaja
Postoji opcija ukljuþivanja DATUM / VRIJEME na statiþne slike.
Ova funkcija iskljuþuje kameru nakon odreÿenog vremena kako bi
se izbjeglo nepotrebno istjecanje baterije.
- Podizbornici
[Off]*(iskljuþeno)
: DATUM & VRIJEME
Format
Reset
neüe biti naznaþeni
Date & Time
:Off
na datoteci snimka.
Time Zone
:London
Off
[Date](datum)
: Samo DATUM üe
File No.
:Series
Date
Imprint
:Off
Date & Time
biti naznaþen na
Auto Power Off
:3 min
datoteci snimka.
Back
Set
[Date & Time](datum i vrijeme) : DATUM & VRIJEM
bit üe naznaþeni na
datoteci snimke.
Ä Datum & Vrijeme naznaþuju se na donjoj desnoj strani statiþne
slike.
Ä Funkcija naznaþivanja primjenjuje se samo na statiþne slike.
Ä Ovisno o proizvoÿaþu i naþinu rada ispisa, datum naznaþen na
slici možda neüe biti ispisan pravilno.
- Podizbornici
[Off](iskljuþeno) : Funkcija iskljuþenje neüe
raditi.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Kamera üe se automatski iskljuþiti
ukoliko se nije koristila u navedenom
vremenu.
Format
Reset
Date & Time
Off
:Off
Time Zone
1 min:London
File No.
3 min:Series
Imprint
Auto Power Off
Back
5 min:Off
10 min
:3 min
Set
- Nakon zamjene baterije, postavka iskljuþenja bit üe saþuvana.
- Napominjemo da automatsko iskljuþivanje neüe raditi ukoliko je
kamera namještena na naþin rada raþunalo / pisaþ, prikaz slika,
ukoliko se reproducira snimka glasa ili video zapis.
51
Postavke ( ” )
Odabir vrste prijenosa video zapisa
Signal za prijenos filma s kamere može biti NTSC ili PAL. Vaš
odabir ovisit üe o vrsti ureÿaja (zaslon ili TV, itd.) na koju je kamera
prikljuþena. Naþin rada PAL podržava samo BDGHI.
Povezivanje na vanjski zaslon
Kada je kamera povezana na vanjski
zaslon, slika i izbornici na LCD zaslonu bit
üe vidljivi na vanjskom zaslonu te na LCD
zaslonu na kameri.
Video Out
:NTSC
NTSC
AF Lamp
PAL :On
:Auto
USB
Back
Žuto - Video
Bijelo - Zvuk
52
Set
- NTSC : SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Meksiko.
- PAL : Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska,
Njemaþka, Ujedinjeno Kraljevstvo., Nizozemska, Italija,
Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Norveška.
- Kada kao vanjski zaslon koristite TV, morat üete na TV ureÿaju
odabrati vanjski ili AV program.
- Pojavit üe se digitalna buka na vanjskom zaslonu, no to nije
nepravilan rad.
- Ukoliko slika nije u središtu ekrana upotrijebite kontrole TV ureÿaja
kako biste je centrirali.
- Kada je kamera povezana na vanjski zaslon, neki dijelovi slike
možda se neüe moüi prikazati.
- Kada je kamera povezana na vanjski zaslon, izbornik üe biti vidljiv
na vanjskom zaslonu, a funkcije izbornika su iste kao i one prikazane na LCD zaslonu.
Postavke ( ” )
Svjetlo automatskog fokusiranja
Podešavanje USB-a
Možete ukljuþiti i iskljuþiti svjetlo automatskog fokusiranja
Ukoliko je podešeno da se kamera automatski poveže s raþunalom
ili pisaþem pomoüu USB kabela, vi možete ruþno pokrenuti
[Computer](raþunalo) or [Printer](pisaþ).
- Podizbornici
[Off](iskljuþeno) : AF svjetlo neüe
svjetliti kod slabog
svjetla.
[On]*(ukljuþeno) : AF svjetlo üe svijetliti
kod slabog svjetla.
Video Out
AF Lamp
USB
Back
:NTSC
:On
Off
On :Auto
Set
-[USB](USB) podizbornici
[Auto]*(auto)
: Automatski aktiVideo Out
:NTSC
AF Lamp
:On
vira vanjski ureÿaj
USB
:Auto
Auto
povezan pomoüu
Computer
Printer
USB kabela.
[Computer](Raþunalo) : Pokreüe naþin
Back
Set
rada povezivanje
s raþunalom ukoliko se povezani vanjski
ureÿaj ne prepoznaje automatski.
[Printer](Pisaþ)
: Pokreüe naþin rada povezivanje s pisaþem
ukoliko se povezani vanjski ureÿaj ne
prepoznaje automatski.
53
Pokretanje moda reprodukcije
Ukljuþite fotoaparat i odaberite mod reprodukcije pritiskanjem tipke
za mod reprodukcije ( Î ). Fotoaparat sada može pregledavati slike
pohranjene u memoriji.
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, sve se funkcije
fotoaparata primjenjuju samo na memorijsku karticu.
Ako memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat, sve se
funkcije fotoaparata primjenjuju samo na unutarnju memoriju.
Pregled mirne slike
1. Odaberite mod reprodukcije
pritiskanjem tipke za mod
reprodukcije ( Î ).
2. Posljednja pohranjena slika u
memoriji prikazana je na LCD
zaslonu.
3. Odaberite sliku koju želite prikazati pritiskom na tipku za Lijevo/
Desno.
Ä Pritisnite i držite tipku za Lijevo
ili Desno za brzo pregledavanje
slika.
54
Pregled videozapisa
1. Odaberite snimljeni videozapis koji
želite pregledati uporabom tipke za
Lijevo/Desno.
2. Pritisnite tipku OK za pregled datoteke
videozapisa.
Play
Capture
- Za pauziranje videozapisa pri
pregledavanju, pritisnite ponovno
tipku OK.
- Ponovno pritiskanje tipke OK
prouzroþi restartiranje datoteke
videozapisa
- Za premotavanje videozapisa pri
reproduciranju, pritisnite tipku za
Lijevo. Za premotavanje videozapisa unaprijed, pritisnite tipku
za Desno.
- Za zaustavljanje pregleda videozapisa, pritisnite tipku OK, te
pritisnite tipku za Lijevo ili za Desno.
Pokretanje moda reprodukcije
Funkcija hvatanja isjeþka videozapisa
Preslušavanje snimljenog glasovnog zapisa
Možete hvatati mirne slike iz videozapisa.
1. Odaberite snimljeni glasovni zapis koji
želite preslušati uporabom tipke za Lijevo/
Desno.
2. Pritisnite tipku OK za preslušavanje
smiljenog glasovnog zapisa.
Play
- Za pauziranje snimljenog glasovnog
zapisa, pri pregledavanju, pritisnite
ponovno tipku OK.
- Za nastavak pregleda glasovnog zapisa, pritisnite tipku OK.
- Za premotavanje glasovnog zapisa pri reproduciranju, pritisnite
tipku za Lijevo. Za premotavanje glasovnog zapisa unaprijed,
pritisnite tipku za Desno.
- Za zaustavljanje pregleda glasovnog zapisa, pritisnie tipku za Dolje.
Kako hvatati isjeþke videozapisa
1. Pritisnite tipku OK pri reproduciranju
videozapisa. Zatim pritisnite tipku za
Dolje.
2. Pauzirani videozapis pohranjen je pod
novim nazivom datoteke.
Play
Capture
[Pauzirano]
Ä Snimljeni videozapis iste je veliþine
kao originalni videozapis (640x480,
320x240).
Ä Kad pritisnite tipku za dolje na poþetku
videozapisa, prva sliþica videozapisa
bit üe pohranjena kao mirna slika.
Pregled glasovnog zapisa
[Pritisnite tipku za dolje]
1. Odaberite mirnu sliku koja ima
glasovni zapis.
2. Pritisnite tipku OK za pregled
glasovnog zapisa.
- Za pauziranje glasovnog zapisa,
pri pregledavanju, pritisnite
ponovno tipku OK.
- Za nastavak pregleda glasovnog
zapisa, pritisnite tipku OK.
Play
Pause
55
Indikator LCD zaslona
Korištenje tipki fotoaparata za podešenje fotoaparata
LCD zaslon prikazuje informacije o fotografiranju prikazane slike.
U režimu reprodukcije, možete koristiti tipke fotoaparata za prikladno
podešenje funkcija moda reprodukcije.
Tipka za prikaz u sliþicama (Thumbnail) ( º ) / Poveüanje ( í )
Možete gledati više snimaka, poveüati odabrani snimak, te obrezati
i pohraniti odabrani dio slike.
Broj
1
Opis
Mod pregleda
2
4
5
Glasovni zapis
DPOF (Format za naruþivanje
digitalnog ispisa)
Zaštita
Naziv direktorija i naziv datoteke
6
Indikator memorijske kartice
7
8
9
10
11
12
13
Baterija
Podešavanje ISO osjetljivosti
Vrijednost raspona
Brzina zatvaraþa
Bljeskalica
Veliþina slike
Datum snimanja
3
56
Ikona
Î
Stranica
s.54
s.68
Prikaz u sliþicama
1. Dok je slika prikazana na cijelom zaslonu,
pritisnite tipku za prikaz sliþice.
2. Prikaz sliþice oznaþit üe sliku koja je
prikazivana u trenutku kad je odabran
mod prikaza sliþice.
3. Pritisnite tipku s 5 funkcija za odlazak do
željene slike.
4 Za prikaz slike zasebno, pritisnite tipku za poveüanje.
s.69
100-0010
Pritiskanje sliþice
tipka ( º )
s.68
s.50
Pritiskanje tipke za
poveüanje ( í )
80~1600
F3.2 ~ F15.2
8 ~ 1/1,500
On/Off
4000X3000 ~ 320X240
2009/08/01
s.14
s.37
s.30
s.39
s.50
Oznaþena slika
Select
[Oznaþena slika]
Move
[Mod prikaza u sliþicama]
Tipka za prikaz u sliþicama (Thumbnail) ( º ) / Poveüanje ( í )
Poveüanje slike
1. Odaberite sliku koju želite poveüati
i pritisnite tipku za poveüanje.
2. Razliþiti dijelovi slike mogu se vidjeti pritiskom na tipku s 5 funkcija.
3. Pritiskanje tipke za prikaz sliþica
vratit üe poveüanje na originalnu
veliþinu cijele slike.
- Možete razlikovati da li je
prikazana slika poveüani prikaz
provjeravanjem indikatora za
poveüanje slike prikazanog na
Trim
gornjoj lijevoj strani LCD zaslona.
(Ako slika nije poveüani prikaz,
indikator neüe biti prikazan.) Takoÿer možete provjeriti koji je
dio poveüavan.
- Videozapisi i WAV datoteke ne mogu biti poveüane.
- Ako je neka slika poveüana, može se javiti gubitak kvalitete.
Maksimalni omjer poveüanja u odnosu na veliþinu slike
Veliþina slike
Maksimalni
X12.5 X10.4 X10.3 X10.2 X8.1
omjer poveüanja
X6.4
X5.0
X3.2
Obrezivanje : Možete izvuüi dio slike koji želite te ga pohraniti
zasebno.
1. Odaberite sliku koju želite poveüati
i pritisnite tipku za poveüanje. PritisTrimming?
nite tipku OK i prikazat üe se poruka.
Yes
2. Odaberite željeni podizbornik
No
pritiskanjem tipke za Gore / Dolje te
pritisnite tipku OK.
Confirm
- [Yes] (Da) : Obrezana slika bit üe
pohranjena pod novim imenom datoteke, te se
pojavljuje na LCD zaslonu.
- [No] (Ne) : Izbornik za obrezivanje üe nestati.
Ä Ako nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu obrezane slike, slika ne može biti obrezana.
57
Tipka za informaciju (DISP) / Gore
Tipka za reprodukciju i pauziranje / OK
Kad je na LCD zaslonu prikazan izbornik, tipka za Gore radi kao
tipka za usmjeravanje. Kad izbornik nije prikazan na LCD zaslonu,
pritiskanje tipke Info prikazat üe informaciju o slici na LCD zaslonu.
U modu reprodukcije, tipka za reprodukciju i pauziranje / OK rade
kao što slijedi:
Tipka za informaciju
(DISP)
Tipka za informaciju
(DISP)
- Kad je na LCD zaslonu prikazan izbornik, tipka OK se koristi za
potvrdu podataka koji su promijenjeni korištenjem tipke s 5 funkcija.
- Ako se reproducira mirna slika s glasovnim zapisom, glasovna
datoteka, ili videozapis
·U modu stajanja : Reproducira mirnu sliku s glasovnim zapisom, glasovnu datotetku, ili videozapis.
·Pri pregledu
: Privremeno zaustavlja pregledavanje.
·U modu pauze : Nastavlja pregledavanje
Tipka za informaciju
(DISP)
Play
Pause
Stop
Play
Stop
[ Snimanje glasa je zaustavljeno ] [ Snimanje glasa se odvija ] [ Snimanje glasa je pauzirano ]
58
Tipka za Lijevo / Desno / Dolje / MENU (IZBORNIK)
Tipka za brisanje ( Õ )
Tipke za LIJEVO / DESNO / DOLJE / MENU aktiviraju sljedeüe.
Ovo briše slike pohranjene na memorijskoj kartici.
- Tipka za LIJEVO : Dok se pokazuje izbornik, tipka za LIJEVO
radi kao tipka za upravljanje. Dok se izbornik
ne pokazuje, pritisnite tipku za LIJEVO za
odabir prethodne slike.
-Tipka za DESNO : Dok se pokazuje izbornik, tipka za DESNO
radi kao tipka za upravljanje. Dok se izbornik
ne pokazuje, pritisnite tipku za DESNO za
odabir naredne slike.
- Tipka za DOLJE : Dok se pokazuje izbornik, tipka za dolje radi
kao tipka za upravljanje.
- Tipka MENU
: Kad pritisnete tipku MENU, izbornik moda
reprodukcije üe se prikazati na LCD zaslonu.
Ponovno pritiskanje ove tipke vratit üe LCD zaslon
na poþetni prikaz.
1. Odaberite sliku koju želite izbrisati pritiskanjem tipke za
Lijevo / Desno te pritisnite tipku za brisanje ( Õ ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Set
Pojedinaþna slika
[Single Image]
Yes
No
Multiple Delete
Set
Prikaz u sliþicama
[Thumbnail Image]
2. Za dodavanje slika za brisanje, odaberite izbornik za višestruko
brisanje [Multiple Delete].
- Tipka za Lijevo/ Desno : Odabire slike
- Tipka OK
: provjerava
brisanje
- Tipka Fn
: briše odabrane slike.
Prev
Next
Select
Delete
3. Odaberite vrijednosti podizbornika pritiskanjem tipke za Gore /
Dolje te pritisnite tipku OK.
- Ako je odabrano [Yes] (Da) : briše odabrane slike.
- Ako je odabrano [No] (Ne) : poništava "Brisanje Slike".
59
Postavljanje funkcija reprodukcije korištenjem LCD zaslona
Funkcije moda REPRODUKCIJE mogu se promijeniti uporabom
LCD zaslona. U modu reprodukcije, pritiskanje tipke MENU prikazuje
izbornik na LCD zaslonu. Izbornici koje možete postaviti u modu reprodukcije su sljedeüi. Za snimanje slike nakon postavljanja izbornika
reprodukcije, pritisnite tipku za mod reprodukcije ili tipku okidaþa.
Petlja
izbornika
Glavni
izbornik
Resize
Rotate
Edit
)
(
Photo Style
Selector
Multi Slide
Show
)
(
60
Glavni
izbornik
Effect
Stranica
Podizbornik
2592X1944
2048X1536
1024X768
2592X1728
1800X1200
2592X1458
1920X1080
Start Image
Right 90˚
Left 90˚
180˚
Horizontal
Vertical
-
Normal
Soft
Vivid
Forest
Retro
Cool
Calm
Classic
Negative
Custom
Red-eye Fix
Face Retouch
Image Adjust
Brightness
Contrast
Saturation
-
Start
Play / Repeat
-
All
Date
Select
-
Images
Petlja
izbornika
s.62
Multi Slide
Show
)
(
Interval
Music
s.63
Delete
Protect
s.63
File
Options
(
)
s.64
Voice memo
DPOF
s.65
s.66
Copy To Card
Podizbornik
Pomoüni
izbornik
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All /
Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All /
Reset
Yes
-
No
-
Stranica
s.66
s.67
s.67
s.67
s.68
s.68
s.69
~
s.70
s.71
Postavljanje funkcija reprodukcije korištenjem LCD zaslona
Ovaj je izbornik dostupan dok je fotoaparat prikljuþen na pisaþ koji
podržava PictBridge (izravni prikljuþak na fotoaparat, prodaje se
zasebno) s USB kabelom.
Petlja
izbornika
Glavni
izbornik
Images
Size
❹
Layout
Podizbornik
Petlja
izbornika
Pomoüni izbornik Stranica
One Photo
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Glavni
izbornik
Type
s.73
Quality
❹
Date
File Name
s.73
Reset
Podizbornik
Pomoüni izbornik Stranica
Auto
-
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
-
Draft
-
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
s.73
s.74
Ä Izbornici se mogu mijenjati bez prethodne najave.
61
Edit (Editiranje) (
)
Resize (Promjena veliþine)
Promjena rezolucije (veliþine) snimljenih slika. Odaberite poþetnu sliku [Start
image] (Poþetna slika) za pohranu slike koja üe se pojavljivati na poþetku.
1. Pritisnite tipku za mod reprodukcije te
pritisnite tipku za izbornik MENU.
2. Kliknite na tipku za Gore/Dolje u petlji
izbornika za editiranje (Edit) za odabir
izbornika za promjenu veliþine [Resize]
(Promjena veliþine) (
) te pritisnite tipku
OK.
3. Odaberite željeni podizbornik pritisanjem
tipke za Lijevo / Desno te pritisnite tipku OK.
Resize
Back
Tipovi promjene veliþine slike
Move
( o : Odabirljivo)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
62
o
o
o
o
- Slika velike veliþine može biti smanjena na sliku manje veliþine,
no ne i obratno.
- Samo JPEG slikama se može mijenjati veliþina. Datotekama videozapisa (AVI), glasovnog snimanja (WAV) ne može se mijenjati
veliþina.
- Možete mijenjati rezoluciju samo onih datoteka kompresiranih u
format JPEG 4:2:2.
- Slika promijenjene veliþine imat üe novi naziv. Poþetna slika [Start
image] (Poþetna slika) nije pohranjena na memorijsku karticu veü
na unutarnju memoriju.
- Ako je pohranjena slika novog korisnika, jedna od dvije slike
korisnika bit üe izbrisana po redu.
- Ako je kapaciteta memorije nedostatna za pohranu slike
promijenjene veliþine, na LCD zaslonu üe se pojaviti poruka za
popunjenu memoriju [Memory Full] te slika promijenjene veliþine
neüe biti pohranjena.
Edit (Editiranje) (
)
Rotiranje slike
Odabiraþ stila fotografije
Možete rotirati pohranjene slike za razliþite stupnjeve.
Moguüe je dodati razliþite efekte na vaše slike uporabom ove funkcije.
1. Pritisnite tipku za mod reprodukcije i
pritisnite tipku za izbornik MENU.
2. Kliknite na tipku za Gore/Dolje u petlji
izbornika za editiranje (Edit) za odabir
izbornika za rotirane [Rotate] (Rotiraj)
( ò ) te pritisnite tipku OK.
3. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem
tipke za Lijevo / Desno te pritisnite tipku OK.
1. Pritisnite tipku za mod reprodukcije te
pritisnite tipku za izbornik MENU.
2. Kliknite na tipku za Gore/Dolje u petlji
izbornika za editiranje (Edit) za odabir
izbornika za odabir stila fotografije [Photo
Style Selector] (Odabiraþ stila fotografije)
(
) te pritisnite tipku OK.
3. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem
tipke za Lijevo / Desno te pritisnite tipku OK.
Right 90˚
Left 90˚
Rotate
Back
Move
Mod stila fotografije
180˚
Normal (Normalno)
Back
Move
[ ô : Right 90˚ (Desno za 90˚) ]
: Rotirajte sliku u smjeru
kazaljke na satu
Back
[ ó : Left 90˚ (Lijevo za 90˚)]
: Rotirajte sliku suprotno
smjeru kazaljke na satu
Horizontal
Back
Move
Back
[
: Horizontal (Horizontalno)]
: Rotirajte sliku horizontalno
Back
Back
Move
Opis
Nije primijenjen stilski efekat.
Soft (Bez sjaja)
Primijenjen je stil bez sjaja
Vivid (Živopisno)
Primijenjen je živopisan stil.
Move
[ õ : 180˚]
: Rotirajte sliku za 180
stupnjeva
Vertical
Move
Ikona
Photo Style Selector
Forest (Šuma)
Primijenjen je stil šume.
Retro
Primjenjen je stil sepia
Cool (Hladno)
Primjenjen je stil Hladno.
Calm (Spokojno)
Primjenjen je stil Spokojno.
Classic (Klasiþno)
Primjenjen je crno-bijeli efekat.
Move
[ ® : Vertical (Okomito)]
: Rotirajte sliku okomito
Ako prikažete rotiranu sliku na LCD zaslonu, s lijeve i desne
strane slike mogu se pojaviti praznine.
Negative (Negativ fotografije)
Primjenjen je efekat negativa fotografije.
Custom RGB
(Podešavanje RGB-a)
Definiranje RGB tona za kreiranje vlastitog
stila fotografije.
4. Promijenjena slika pohranjena je pod novim nazivom datoteke.
63
Edit (Editiranje) (
)
Podešavanje boje
Retuširanje lica
Možete mijenjati R (Crvene), G
(Zelene) i B (Plave) vrijednosti slike.
- Tipka OK : Odaberi / postavi
Podešavanje Boje
- Tipka za Gore / Dolje : Odabire R
(crvenu boju), G (zelenu
boju), B (crnu boju)
- Tipka za Lijevo / Desno :
Mijenja vrijednosti
Možete uþiniti da se koža na nekoj slici doima þistom i lijepom.
Back
Back
Move
1. Pritisnite tipku za pregledavanje te pritisnite tipku za izbornik MENU.
2. Kliknite na tipku za Gore/Dolje u petlju izbornika za editiranje (Edit)
za odabir dotjerivanja slike [Image Adjust] (Dotjerivanje slike) (
)
te pritisnite tipku OK.
Uklanjanje uþinka crvenih oþiju
Uþinak crvenih oþiju može biti uklonjen sa snimljene slike.
64
Red-eye Fix
Back
Face Retouch
Back
Move
Move
Image Adjust (Dotjerivanje slike)
1. Odaberite ( ) pritiskanjem tipke
za Lijevo/Desno te pritisnite tipku
OK.
2. Poruka [Processing] je prikazana
i slika je pohranjena pod novim
imenom datoteke.
1. Odaberite (
) pritiskanjem tipke
za Lijevo/Desno te pritisnite tipku OK.
Prikazat üe se traka za odabiranje
retuširanja lica.
2. Mijenjajte retuširanje lica pritiskanjem
tipke za Lijevo/Desno.
3. Pritisnite tipku OK i slika üe biti
pohranjena pod novim imenom
datoteke.
Move
Kontrola osvijetljenosti
Možete mijenjati osvijetljenost slike.
1. Odaberite (
) pritiskanjem tipke
za Lijevo/Desno te pritisnite tipku
OK. Prikazat üe se traka za odabiranje osvijetljenosti.
2. Mijenjajte osvijetljenost pritiskanjem
tipke za Lijevo/Desno.
3. Pritisnite tipku OK i slika üe biti
pohranjena pod novim imenom
datoteke.
Brightness
Back
Move
Edit (Editiranje) (
Pokretanje Multi Slide Showa ( )
)
Slike mogu biti prikazane uzastopno u prethodno podešenim intervalima. Možete gledati Multi Slide Show prikljuþivanjem fotoaparata
na vanjski zaslon.
Kontrola kontrasta
Možete promijeniti kontrast slike.
1. Odaberite ( ) pritiskanjem tipke za
Lijevo/Desno te pritisnite tipku OK.
Prikazat üe se traka za odabiranje
kontrasta.
2. Promijenite kontrast pritiskanjem tipke
za Lijevo/Desno.
3. Pritisnite tipku OK i slika üe biti pohranjena pod novim imenom datoteke.
1. Pritisnite tipku za mod reprodukcije te pritisnite tipku za izbornik.
2. Pritisnite tipku za Gore / Dolje i odaberite petlju izbornika za
multi slide show [Multi Slide Show] (višestruki prikaz slajdova) te
pritisnite tipku OK.
Contrast
Back
Move
Multi Slide Show može se pokrenuti samo u izborniku [Start]
(Pokretanje).
1. Upotrijebite tipke za Gore / Dolje za
odabir izbornika [Start] (Pokretanje) te
pritisnite tipku za Desno.
Kontrola saturacije
Možete mijenjati saturaciju slike.
1. Odaberite (
) pritiskanjem tipke za
Lijevo/Desno te pritisnite tipku OK.
Prikazat üe se traka za odabiranje
saturacije.
2. Promijenite saturaciju pritiskanjem tipke
za Lijevo/Desno.
3. Pritisnite tipku OK i slika üe biti pohranjena pod novim imenom datoteke.
Pokrenite Multi Slide Show
Images
Effect
Interval
Play
Repeat:All
:Off
:1 sec
Music
:Off
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem tipke za Gore / Dolje
Back
Set
[Play] (Reproduciranje) : Multi Slide
Show je zatvoren nakon jednog ciklusa.
[Repeat] (Ponavljanje) : Slide show se ponavlja dok se ne poništi.
Saturation
Back
Start
Move
3. Pritisnite tipku OK i slideshow üe se pokrenuti.
- Za pauziranje slide showa pri njegovom pregledavanju, pritisnite ponovno tipku OK.
- Ponovno pritiskanje tipke OK prouzroþit üe restartiranje Multi
Slide Showa.
- Za zaustavljanje pregledavanja Multi Slide Showa, pritisnite
tipku OK, te pritisnite tipku Left ili Right.
65
Pokretanje Multi Slide Showa ( )
Odabiranje slika
Podesite efekte Multi Slide showa
Možete odabrati sliku koju želite vidjeti
Za Multi Slide Show možete upotrijebiti jedinstveni efekat zaslona.
1. Upotrijebite tipke za Gore / Dolje za odabir
Start
Images
:All
izbornika za slike [Images] (Slike) te
All
Effect
:Off
Date
pritisnite tipku za Desno.
Interval
:1 sec
Select
Music
:Off
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem
tipke za Gore / Dolje.
[All] (Sve)
: Sve se slike pohranjene u
Back
Set
memoriji reproduciraju. Pritisnite tipku OK za pohranu
konfiguracije.
[Date] (Datum) : Pregledavaju se slike snimljene odreÿenog
datuma. Pritisnite tipku OK za pohranu konfiguracije.
[Select] (Odaberi) : Reproducira samo odabrane slike. Odabrane slike
mogu biti pohranjene kao [Select1] (Odaberi1), [Select2] (Odaberi2) i [Select3] (Odaberi3). Ako pohranite
odabranu sliku pod komandom novo odabrane [New
Select] (Novi odabir), ista üe biti pohranjena kao
[Select1] (Odaberi1). No kad je pohranjena nova slika
ponovno uporabom novo odabrane [New Select] (Novi
odabir), ranija slika koja je bila pohranjena kao [Select1] (Odaberi1) bit üe automatski pohranjena kao
[Select2] (Odaberi2). Možete mijenjati i poništavati
slike koje su pohranjene kao [Select1] (Odaberi1),
[Select2] (Odaberi2) i [Select3] (Odaberi3). Pritisnite
tipku Fn za pohranu konfiguracije.
3. Odaberite reproduciranje [Play] (Reproduciranje) ili ponavljanje
[Repeat] (Ponavljanje) u izborniku [Start] (Pokretanje) za
pokretanje multi slide showa.
1. Odaberite podizbornik [Effect] (Efekat)
pritiskanjem tipke za GORE / DOLJE te
pritisnite tipku za DESNO.
2. Upotrijebite tipku za Gore / Dolje za
odabir tipa efekta.
3. Pritisnite tipku OK za potvrdu postavke.
66
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
Pokretanje Multi Slide Showa ( )
Opcije datoteke (
Postavljanje intervala reproduciranja
1. Pritisnite tipku za mod reprodukcije te pritisnite tipku za izbornik.
2. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te odaberite petlju izbornika za opcije
datoteke [File Options] (Opcije datoteke) te pritisnite tipku OK.
Postavite interval reproduciranja Multi Slide Showa.
1. Odaberite podizbornik za interval
[Interval] (Interval) pritiskanjem tipke
za GORE / DOLJE te pritisnite tipku
za DESNO.
2. Upotrijebite tipke za Gore / Dolje za
odabir željenog intervala.
3. Pritisnite tipku OK za pohranu konfiguracije.
Start
Images
:All
Effect
:Off
Interval
1 sec:1 sec
Music
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Back
Set
Vrijeme uþitavanja ovisi o veliþini i kakvoüi slike.
Pri reproduciranju Multi Slide Showa, prikazana je samo prva
sliþica datoteke videozapisa.
Pri reproduciranju Multi Slide Showa, datoteka glasovnog
snimanja se ne prikazuje.
Izbornik intervala funkcionira samo u izborniku [Off] (Iskljuþeno).
Postavljanje pozadinske glazbe
Postavite glazbu Multi Slide Showa.
1. Odaberite podizbornik za glazbu [Music]
(Glazba) pritiskanjem tipke za GORE /
DOLJE te pritisnite tipku za DESNO.
2. Upotrijebite tipke za Gore / Dolje za
odabir željene glazbe.
3. Pritisnite tipku OK za pohranu konfiguracije.
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
)
Brisanje slika
Ovo briše slike pohranjene u memoriji.
1. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te
Delete
Select
odaberite petlju izbornika za brisanje
Protect
All
Voice memo
:Off
[Delete] (Izbriši). Nakon toga pritisnite
DPOF
tipku za Desno.
Copy To Card
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem tipke za GORE / DOLJE te
Back
Set
pritisnite tipku OK.
[Select] (Odaberi) : Prikazan je prozor za
odabir slike za brisanje.
- Gore/ Dolje/ Lijevo/ Desno: Odaberite
sliku
- Tipka OK : Odaberite sliku za brisanje.
Select
Delete
( Ë mark)
- Tipka Fn : Pritisnite tipku Fn za prikaz potvrdne poruke. Odaberite izbornik
[Yes] (Da) te pritisnite tipku OK
Delete All File(s)?
za brisanje oznaþenih slika.
Yes
No
[All] : Prikazuje potvrdni prozor. Odaberite
izbornik [Yes] (Da) te pritisnite tipku
Set
OK za brisanje svih nezaštiüenih
slika. Ako ne postoje zaštiüene slike, sve slike üe biti izbrisane te
üe se pojaviti poruka da ne postoji slikovna datoteka [No Image
File] (nema slika).
3. Nakon brisanja, prikaz na zaslonu üe se promijeniti na prikaz moda
reprodukcije.
67
Opcije datoteke (
)
Od svih datoteka pohranjenih na memorijskoj kartici, nezaštiüene
datoteke u podizborniku za slike digitalnog fotoaparata DCIM
(Digital Camera Images) bit üe izbrisane. Upamtite da üe ovo
trajno izbrisati nezaštiüene slike. Znaþajne fotografije mogu biti
pohranjene na raþunalo prije no što uradite brisanje. Slika prikazana na poþetku pohranjena je u unutarnjoj memoriji fotoaparata
(tj. nije pohranjena na memorijskoj kartici) te ona neüe biti
izbrisana þak i ako izbrišete sve datoteke u memorijskoj kartici.
Zaštita slika
[All] (Sve) : Zaštitite / otklonite zaštitu sa
svih pohranjenih slika
- Ako zaštitite sliku, ikona zaštite
prikazat üe se na LCD zaslonu.
(Nezaštiüena slika nema indikator)
- Slika u modu LOCK (ZAKLJUýANO)
bit üe zaštiüena od funkcije brisanja
ili funkcija brisanja [Delete] (Izbriši),
ali NEûE biti zaštiüena od funkcije
formatiranja [Format] (formatiranje).
Protect All?
Lock
Unlock
Set
Ovo se koristi za zaštitu specifiþnih fotografija od sluþajnog brisanja (Lock)
(Zakljuþano). Takoÿer ovo otklanja zaštitu sa slika koje su prethodno bile
zaštiüene (Unlock) (Otkljuþano).
1. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te odaberite petlju izbornika za zaštitu [Protect]
(Zaštita). Zatim pritisnite tipku za Desno.
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem tipke za GORE / DOLJE te pritisnite
tipku OK.
[Select] (Odaberi) : Prikazan je prozor
za odabir slike
koju treba zaštititi /
otkloniti zaštitu.
- Gore / Dolje / Lijevo / Desno : Odaberite
sliku
- Tipka OK : Zaštitite / otklonite zaštitu
sa slike
- Tipka Fn : Vaše üe promjene biti
pohranjene a izbornik üe
nestati sa zaslona.
68
Voice memo (Glasovni zapis)
Delete
Protect
Voice memo
Select
:Off
All
DPOF
Copy To Card
Možete dodati vaš glas na pohranjenu mirnu sliku.
Delete
Protect
Back
Set
Voice memo
DPOF
Off
:Off
On
Copy To Card
Back
Set
[Voice memo menu]
(Izbornik glasovnog zapisa)
Select
Set
Start
[Ready for recording]
(Spreman za snimanje)
Stop
[Voice is recording]
(Glas se snima)
- Pritisnite tipku okidaþa za snimanje slike. Slike su pohranjene
u memoriji. Nakon pohranjivanja slike, glas üe se snimiti za 10
sekundi.
- Za zaustavljanje snimanja, pritisnite tipku okidaþa.
Opcije datoteke (
)
DPOF (Format za naruþivanje digitalnog ispisa)
DPOF(Digital Print Order Format - Format za naruþivanje digitalnog
ispisa) dopušta vam postaviti informaciju o ispisu u MISC direktoriju
vaše memorijske kartice koji sadržava raznovrsne (miscellaneous)
podatke. Odaberite slike za ispis te koliko ispisa želite uraditi.
Na LCD zaslonu üe se prikazati DPOF indikator pri pregledavanju
slike koja sadržava DPOF informaciju. Tada üe se slike moüi otisnuti
na DPOF pisaþima, ili u veüem broju foto laboratorija.
Ova funkcija nije dostupna za videozapise i datoteke glasovnog
snimanja.
Pri ispisu slika širokog kuta, 8% lijeve i desne strane slike se možda
neüe ispisati. Provjerite može li vaš pisaþ podupirati slike širokog
kuta kad ispisujete sliku. Pri ispisu slike u fotolaboratoriju, zatražite
da slika bude ispisana kao slika širokog kuta. (Neki fotolaboratoriji
možda ne podupiru ispis veliþine širokog kuta.)
Standardno
Ova funkcija dopušta vam unijeti informaciju o broju ispisa na
pohranjenoj slici.
1. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te
odaberite petlju izbornika formata za
naruþivanje digitalnog ispisa [DPOF].
Zatim pritisnite tipku za Desno.
2. Pritisnite ponovno tipku za Desno i prikazat üe se podizbornik za standardni
format [Standard] (Standardno).
Delete
Protect
Select Image
Voice memo
DPOF
Copy To Card
Select
All
Reset
:Off
Standard
Index
Size
Back
3. Odaberite željeni podizbornik
pritiskanjem tipke za Gore / Dolje te
pritisnite tipku OK.
[Select] (Odaberi) : Prikazan je prozor
Quantity
za odabir slike za
ispis.
- Gore / Dolje / Lijevo / Desno
: Odaberite sliku za ispis.
- Tipka za zum : Odaberite broj ispisa.
[All] (Sve) : Podesite broj ispisa za sve
snimke osim za videozaQuantity
pise i glasovne datoteke.
- Tipka za Gore / Dolje : Odaberite broj ispisa
[Reset] (Resetiraj) : Poništite postavku ispisa.
Set
00
Set
01
Set
4. Pritisnite tipku OK za potvrdu postavke. Ako neka slika
sadržava DPOF naputke, pokazat üe se DPOF indikator (
).
69
Opcije datoteke (
)
Indeks
Slike su (osim videozapisa i glasovnih datoteka) ispisane po
indeksnom tipu.
1. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te
odaberite petlju izbornika formata za
naruþivanje digitalnog ispisa [DPOF].
Zatim pritisnite tipku za Desno.
2. Odaberite izbornik za indeks [Index]
(Indeks) te pritisnite ponovno tipku za
Desno. Prikazat üe se podizbornik.
Delete
Protect
Voice memo
Setting Index?
DPOF
Yes
Copy To Card No
:Off
Standard
Index
Size
Back
Set
3. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem tipke za GORE /
DOLJE.
Ako je odabrano [Yes] (Da) : Slika üe biti ispisana u indeksnom.
Ako je odabrano [No] (Ne) : Poništava postavku indeksnog
ispisa.
4. Pritisnite tipku OK za potvrdu postavke.
Veliþina ispisa
Možete odrediti veliþinu ispisa pri ispisu slika pohranjenih na
memorijskoj kartici. Izbornik za veliþinu [Size] (Veliþina) dostupan
je samo za DPOF 1.1 kompatibilne pisaþe.
1. Pritisnite tipku za Gore / Dolje te
Delete
odaberite petlju izbornika formata za
Protect
VoiceSelect
memoImage
:Off
naruþivanje digitalnog ispisa [DPOF].
Select
DPOF
Standard
All
Zatim pritisnite tipku za Desno.
Copy To CardReset
Index
Size
2. Odaberite izbornik veliþine [Size]
(Veliþina) te ponovno pritisnite tipku za
Back
Set
Desno. Prikazat üe se podizbornik.
3. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem tipke za GORE / DOLJE te
pritisnite tipku OK.
[Select] (Odaberi) : Prikazan je prozor
za odabir promjene
Size
Set
veliþine ispisa slike.
- Gore / Dolje / Lijevo / Desno : Odaberite sliku.
- Tipka za zum W/T : Mijenja veliþinu ispisa.
- Tipka Fn : Vaše üe promjene biti
3X5
pohranjene a izbornik üe
nestati sa zaslona.
[All] (Sve) : Mijenja veliþinu ispisa svih
Size
Set
pohranjenih slika.
- Tipka za Gore / Dolje : Odaberite veliþinu ispisa
- Tipka OK : Potvrdite promijenjenu postavku
[Reset] (Resetiraj) : Poništite sve postavke za veliþinu ispisa.
Ä Pomoüni DPOF izbornik za veliþinu [Size] (Veliþina)
: Poništi, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Cancel
Ovisno o proizvoÿaþu i modelu ispisa, poništenje ispisa može
70
trajati nešto dulje dok ga pisaþ procesira
Opcije datoteke (
)
Copy To Card (Kopiraj na karticu)
Ovo vam omoguüava kopiranje datoteka slika, videozapisa i datoteka
glasovnog snimanja na memorijsku karticu.
1. Odaberite petlju izbornika za kopiranje
na karticu [Copy To Card] (Kopiraj na
karticu) pritiskanjem tipke za Gore /
Dolje. Zatim pritisnite tipku za Desno.
Delete
Protect
Voice memo
:Off
DPOF
Copy To Card
Yes
No
2. Odaberite željeni podizbornik pritiskanjem
Back
Set
tipke za GORE/ DOLJE te pritisnite tipku
OK.
- [Yes] (Da) : Sve slike, videozapisi i datoteke glasovnog
snimanja pohranjeni u unutarnjoj memoriji kopiraju
se na memorijsku karticu nakon što se prikaže
poruka da se kopira [Copying] (Kopiranje). Nakon
završetka kopiranja, prikaz na zaslonu se vraüa na
mod reprodukcije.
- [No] (Ne) : Poništava kopiranje na karticu "Copy to Card".
Ako nema dovoljno raspoloživog prostora na memorijskoj kartici
za kopiranje pohranjenih slika na unutarnju memoriju (blizu
11MB), komanda za kopiranje na karticu [Copy To Card] (Kopiraj
na karticu) kopirat üe samo neke od slika te prikazati poruku da
je memorija popunjena [Memory Full] (memorija puna). Tada üe
sustav vratiti mod pregledavanja. Molimo budite uvjereni izbrisati
sve nepotrebne datoteke radi oslobaÿanja prostora prije no
umetnete memorijsku karticu u fotoaparat.
Pri premještanju slika pohranjenih u unutarnjoj memoriji na karticu
[Copy To Card] (Kopiraj na karticu), na kartici üe se kreirati naredni
broj naziva datoteke radi izbjegavanja dupliranja naziva datoteke.
- Kad je postavljen izbornik za podešavanje resetiranja [Reset]
(poništenje postavki) broja datoteke [File No.] (Br. datoteke.)
: Kopirani nazivi datoteke zapoþinju od posljednje pohranjenog naziva datoteke.
- Kad je postavljen izbornik za podešavanje serije [Series]
(serije) broja datoteke [File No.] (Br. datoteke.) : Kopirani nazivi
datoteka zapoþinju od posljednje pohranjenog naziva datoteke.
Nakon završetka kopiranja na karticu [Copy To Card] (Kopiraj
na karticu), na LCD zaslonu se prikazuje posljednja pohranjena
slika posljednje kopiranog direktorija.
71
Direktan ispis
Možete koristiti USB kabel za povezivanje ove kamere na pisaþ
koji podržava Direktan ispis slike (prodaje se odvojeno) te direktno
ispisati spremljene slike. Video i audio zapise nije moguüe ispisati.
Podešenje kamere za povezivanje na pisaþ
1. Povežite kameru i pisaþ pomoüu USB kabela.
2. Jednom kada se kamera ukljuþi, ona üe automatski prepoznati
pisaþ te se povezati s njime.
Ä Ukoliko automatsko povezivanje ne uspije, podesite izbornik
[USB](USB) na [Printer](pisaþ). (str.53)
Ä Za pisaþ koji prihvaüa uklonjive diskove podesite izbornik
[USB](USB) na [Printer](pisaþ).
Povezivanje kamere na pisaþ
72
Jednostavno ispisivanje
Kada povežete kameru na pisaþ u
naþinu rada reprodukcija snimljenog,
možete lagano ispisivati slike.
- Pritisnite tipku Lijevo / Desno :
Odabire prošlu / sljedeüu sliku.
- Pritisnite tipku Ok :
Print
Slika koja se u tom trenutku prikazuje
ispisat üe se prema tvorniþkim podešenjima pisaþa.
Menu
Direktan ispis : Odabir slike
Direktan ispis : Podešenje ispisa
Možete odabrati slike koje želite ispisati.
Možete odabrati izbornike Veliþina papira, Format ispisa, Tip
papira, Kvaliteta ispisa, Ispis datuma za ispisivanje slika.
Images
:One Photo
Podešavanje koliþine primjeraka za ispis
One Photo
Size
All:Auto
Photos
1. Pritisnite tipku Izbornik i pokazat üe se
Layout
:Auto
izbornik Direktan ispis.
Type
:Auto
2. Koristite tipke Gore / Dolje za odabir izQuality
:Auto
bornika [Images](slike), potom pritisnite
Back
Set
tipku Desno.
3. Pritisnite tipku Gore / Dolje za odabir željenog podizbornika,
nakon toga pritisnite tipku OK.
- Odaberite [One Photo](jedna slika) ili [All Photos](sve slike).
Pojavit üe se zaslon na kojem možete odabrati koliþinu primjeraka, kako je i prikazano niže.
1. Pritisnite tipku Izbornik i pokazat üe se
izbornik Direktan ispis.
2. Pritisnite tipke Gore / Dolje za odabir
željenog izbornika, nakon toga pritisnite tipku Desno.
3. Koristite tipke Gore / Dolje za odabir
željene vrijednosti podizbornika, nakon
toga pritisnite OK.
Izbornik
Set
Quantity
- Pritisnite tipku Gore / Dolje za odabir koliþine primjeraka za ispis.
- Kada je odabrano [One Photo](jedna fotografija)
: Koristite tipku Lijevo / Desno za odabir druge slike. Nakon što
ste odabrali drugu sliku, odaberite koliþinu primjeraka za ispis
te druge slike.
- Nakon odabira koliþine pritisnite tipku OK za spremanje.
- Pritisnite Okidaþ za povratak na izbornik bez odreÿivanja
koliþine primjeraka za ispis.
4. Za ispis slika pritisnite tipku za naþin rada reprodukcija
snimljenog ( Î ).
Back
2L
:Auto
Set
Podizbornik
Automatski, Puno 1, 2, 4,
8, 9, 16, Indeks
Odredite kvalitetu papir za
ispis
Automatski, Obiþan,
Foto, Fast Foto
Kvaliteta
Postavite kvalitetu slike koja
üe se ispisati
Automatski, Skica,
Normalno, Fino
Datum
Odredite hoüe li se i datum
ispisati
Automatski, Iskljuþeno,
Ukljuþeno
Naziv
datoteke
Odredite hoüe li se ispisati i
naziv datoteke
Automatski, Iskljuþeno,
Ukljuþeno
Set
[When [All Photos] is selected]
(Kada je odabrano (Sve slike))
Quality
Card
:Auto
4x6
L :Auto
Odredite koliþinu slika koja üe
se ispisati po listu papira.
Izgled
Quantity
Layout
Type
:One Photo
Auto
:Auto
Postcard
Podesite veliþinu papira za
ispis
1
[When [One Photo] is selected]
(Kada je odabrano (Jedna slika))
Size
Automatski, Razglednica,
Kartica, 4X6, L, 2L,
Pismo, A4, A3
Veliþina
0
Funkcija
Images
Tip
Ä Neki pisaþi ne podržavaju sve opcije izbornika. U tom sluþaju, izbornici
se pojavljuju na LCD zaslonu, no nije ih moguüe odabrati.
73
Direktan ispis : Brisanje postavki
Važne napomene
Inicijalizira konfiguracije koje je promijenio korisnik.
Poduzmite sljedeüe mjere opreza!
1. Koristite tipke Gore / Dolje za odabir
izbornika [Reset](poništenje postavki),
potom pritisnite tipku Desno.
2. Koristite tipke Gore / Dolje za odabir
željene vrijednosti podizbornika, nakon
toga pritisnite OK.
Date
:Auto
File Name
Reset
:Auto
No
Yes
No
Back
Set
Ukoliko odaberete [Yes](da) : Poništit üe se sve postavke za
ispis te sve postavke slika.
Ukoliko odaberete [No](ne) : Postavke neüe biti poništene.
Ä Tvorniþki podešene postavke ispisa ovise o proizvoÿaþu pisaþa.
Opis tvorniþkih podešenja vašeg pisaþa potražite u priruþniku
kojeg ste dobili zajedno s pisaþem.
Ova jedinica sadrži precizne elektronske dijelove. Nemojte koristiti ili držati jedinicu na sljedeüim mjestima.
- Podruþja izložena velikim promjenama u temperaturi i vlazi.
- Podruþja izložena prašini i prljavštini.
- Podruþja izložena direktnoj sunþevoj svjetlosti ili unutrašnjost
vozila za vrijeme visokih temperatura.
- Okoline gdje je visoki magnetizam ili jake vibracije.
- Podruþja s vrlo eksplozivnim ili zapaljivim materijalima.
Nemojte ostavljati kameru na mjestima gdje se skuplja prašina,
gdje se nalaze kemikalije (poput naftalana i kuglica protiv
moljaca), mjestima visoke temperature i vlage. Držite kameru
zajedno sa silikonskim gelom u hermetiþki zatvorenoj kutiji ukoliko
planirate kameru ne koristiti dulje razdoblje
Pijesak može biti zaista problematiþan za kameru.
- Pazite da prilikom korištenja kamere na pješþanim plažama,
pješþanim nanosima ili drugim mjestima gdje ima puno pijeska,
u kameru ne uÿe pijesak.
- To može dovesti do kvara na ureÿaju ili uþiniti kameru neupotrebljivom.
Rukovanje kamerom
- Nikada nemojte bacati kameru ili je podvrgnuti udarima ili vibracijama.
- Zaštitite LCD zaslon od udarca. Kada ne koristite kameru
stavite je u etui.
- Nemojte zaklanjati leüu ili bljeskalicu prilikom snimanja.
- Ova kamera nije otporna na vodu. Kako biste izbjegli opasne
elektriþne udare nemojte držati ili koristiti kameru mokrim
rukama.
74
Važne napomene
- Ukoliko kameru koristite na mjestima gdje je morko, kao što je
plaža ili bazen, pazite da voda ili pijesak ne doÿu u kameru. To
bi moglo prouzroþiti kvar ili trajno oštetiti kameru.
Ekstremne temperature mogu uzrokovati probleme.
- Ukoliko se kamera prenosi iz hladne u toplu i vlažnu okolinu
može doüi do stvaranja kondenzata na osjetljivim elektroniþkim
dijelovima. Ukoliko doÿe do toga, iskljuþite kameru i priþekajte
najmanje 1 sat dok ne nestane sva vlaga. Do nakupljanja vlage
može doüi i na memorijskoj kartici. U tome sluþaju iskljuþite
kameru i izvadite memorijsku karticu. Priþekajte dok vlaga ne
nestane.
Održavanje kamere
- Koristite mekanu þetku (dostupna u duüanima s foto opremom)
za þišüenje leüe i LCD dijelova. Ukoliko to ne pomaže, možete
koristiti papir za þišüenje leüe zajedno s tekuüinom za üišenje
leüe. ýistite kameru s mekanom krpicom. Kamera ne smije doüi
u kontakt s otapalima poput benzola, insekticida, razrjeÿivaþa
itd. To može oštetiti kuüište kamere te negativno utjecati na rad
kamere. Grubo rukovanje može oštetiti LCD monitor. Izbjegavajte ošteüenja i uvijek držite kameru u etui kada je ne koristite.
Nemojte rastavljati kameru ili provoditi neke preinake na njoj.
Pod odreÿenim uvjetima statiþki elektricitet može uzrokovati okidanje bljeskalice. To nije štetno i ne smatra se nepravilnim radom.
Oprez kod korištenja leüe
- Ukoliko se leüa izloži direktnom sunþevom svjetlu može doüi do
gubitka boje i kvara na senzoru slike.
- Pripazite da ne površini leüe nema otisaka prstiju ili drugih
stranih tvari.
Kada se slike šalju ili primaju, statiþki elektricitet može utjecati na
prijenos podataka. U tom sluþaju odspojite i ponovno spojite USB
kabel prije ponovnog prijenosa.
Ukoliko se digitalna kamera ne koristi dulje razdoblje, može doüi
do elektriþnog pražnjenja. Trebali biste izvaditi bateriju i memorijsku karticu ukoliko na dulje vrijeme planirate ne koristiti kameru.
Prije važnijeg dogaÿaja ili odlaska na put, provjerite rad kamere.
- Napravite sliku kao test stanja kamere i pripremite dodatnu bateriju.
- Samsung ne odgovara za nepravilan rad kamere.
Ukoliko je kamera izložena elektriþnoj interferenciji, iskljuþit üe se
kako bi se zaštitila memorijska kartica.
Ukoliko se digitalna kamera neüe koristiti dulje vrijeme, datum i vrijeme mogli bi primijeniti tvorniþke postavke zbog pražnjenja baterije.
U tom sluþaju poništite postavke ratum i vremena prije snimanja.
75
Pokazivanje upozorenja
Na LCD zaslonu može se pojaviti nekoliko upozorenja.
[Card Error](greška na kartici)
Greška na memorijskoj kartici
Iskljuþite kameru, nakon toga je ponovno ukljuþite
Ponovno umetnite memorijsku karticu
Umetnite i formatirajte memorijsku karticu (str.49)
[Card Locked](kartica zakljuþana)
Memorijska kartica je zakljuþana
SD/SDHC memorijska kartica : Pomaknite bijeli zaštitni
prekidaþ prema vrhu memorijske kartice.
[Memory Full](memorija puna)
Memorijska kartica ili unutarnja memorija su pune.
Umetnite novu memorijsku karticu.
Izbrišite nepotrebne slike
[No Image File](nema slika)
Na memoriji nije snimljena niti jedna slika
Slikajte
Umetnite memorijsku karticu na kojoj se nalaze slike
76
[File Error](greška na datoteci)
Greška na datoteci
Izbrišite datoteku.
Greška na memorijskoj kartici
Kontaktirajte centar za servis kamera.
[Low Battery](baterija skoro prazna)
Baterija je skoro prazna
Umetnite nove baterije.
Prije kontaktiranja servisnog centra
Molimo provjerite sljedeüe
Kamera se ne ukljuþuje
Baterija je skoro prazna
Umetnite nove baterije. (str.14)
Baterija je umetnuta nepravilno s okrenutim polovima.
Umetnite bateriju prema oznakama za polove (+, -).
Kamera za vrijeme korištenja prestaje raditi
Baterija je iscrpljena
Umetnite nove baterije.
Kamera se iskljuþuje automatski
Ponovno ukljuþite kameru.
Rad je prekinut zbog temperature koja je niža od dometa temperature rada kamere.
Ugrijte kameru i bateriju tako da ih stavite u džep ili negdje
drugdje te kratko prije snimanje stavite
bateriju u kameru i snimajte.
Kamerom ne snima za vrijeme pritiska na Okidaþ
Nema dovoljno memorije
Obrišite nepotrebne slike
Memorijska kartica nije formatirana
Formatirajte memorijsku karticu (str.49)
Svojstvo memoriranja na memorijskoj kartici je iscrpljeno
Umetnite novu memorijsku karticu
Memorijska kartica je zakljuþana
Provjerite dojavu o grešci [Card Locked](kartica zakljuþana)
Kamera je iskljuþena
Ukljuþite kameru
Baterija je iscrpljena
Umetnite nove baterije (str.14)
Baterija je umetnuta nepravilno s okrenutim polovima.
Umetnite kameru prema oznakama za polove (+, -)
Kamera za vrijeme korištenja prestaje raditi
Kamera je prestala raditi zbog neke nepravilnosti
Uklonite te ponovno stavite bateriju te ukljuþite kameru
Slike nisu jasne
Predmet je slikan bez da je odabran prikladan makro naþina
rada
Odaberite prikladan makro naþin rada za jasnu sliku.
Slikanje izvan dometa bljeskalice
Slikajte u dometu bljeskalice
Leüa je zamrljana ili prljava
Oþistite leüu
77
Prije kontaktiranja servisnog centra
Bljeskalica ne radi
Odabran je naþin rada bez bljeskalice
Iskljuþivanje naþina rada iskljuþena bljeskalica
Naþin rada kamere ne može koristiti bljeskalicu
Pogledajte upute za BLJESKALICU (str.30)
Nema slike na vanjskom zaslonu
Vanjski zaslon nije pravilno povezan s kamerom
Provjerite kabele za povezivanje
Na memorijskoj kartici nalaze se datoteke s greškom
Umetnite memorijsku karticu koja ima ispravne datoteke
Pokazuje se netoþan datum i vrijeme
Datum i vrijeme su podešeni nepravilno ili je kamera prihvatila
tvorniþka podešenja
Ponovno postavite datum i vrijeme
Za vrijeme korištenja preglednika na raþunalu datoteka [Removable
Disk](uklonjivi disk) se ne pojavljuje
Povezivanje kabelom je nepravilno
Provjerite povezivanje
Kamera je iskljuþena
Ukljuþite kameru
Operativni sustav nije Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
Odnosno, raþunalo ne podržava USB
Instalirajte Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 na
raþunalo koje podržava USB
Tipke na kameri ne rade
Nepravilnost u radu kamere
Uklonite te ponovno stavite bateriju, nakon toga ukljuþite
kameru.
Greška na kartici se pojavila dok je memorijska kartica bila u kameri.
Nepravilan format memorijske kartice
Ponovno formatirajte memorijsku karticu
Slike se ne mogu reproducirati
Nepravilan naziv datoteke (Povreda DCF formata)
Nemojte mijenjati naziv datoteke
Boja slike razlikuje se od originalnog prizora
Ravnoteža bijelog ili podešenja efekta je nepravilno
Odaberite prikladnu Ravnotežu bijelog i efekt
Slike su presvijetle
Ekspozicija je prejaka
Poništite postavke kompenzacije ekspozicije
78
Dio LCD zaslona se povremeno ne pali ili se pojavljuje toþka
Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti,
pikseli za preciznost povremeno nisu osvjetljeni, ili se pojavljuju
bijele i plave toþke.
Ova pojava ne utjeþe ne kvalitetu snimka te se ne smatra
nepravilnim radom.
Vertikalna linija pojavljuje se na LCD zaslonu prilikom slikanja svjetlog
predmeta.
Ukoliko je subjekt snimanja izložen jarkom svjetlu, mogu se
pojaviti siva, crna, crvena ili purpurna linija.
Ova pojava zove se mrlja i ne utjeþe na kvalitetu snimka te
se ne smatra nepravilnim radom.
Specifikacije
Senzor slike
- Tip : 1/2.33" CCD
- Efektivni piksel : Otprilike 12.2 megapiksela
- Ukupno piksel : Otprilike 12.3 megapiksela
Leüa
- Fokalna duljina : SAMSUNG Leüa f = 6.3 ~ 18.9mm
(35mm film ekvivalent : 35 ~ 105mm)
- F Br. : F3.2(W) ~ F5.8(T)
- Digitalni zoom : ·Naþin rada statiþna slika :1.0X ~ 3.0X
·Reprodukcija snimljenog : 1.0X ~ 12.5X
(ovisi o veliþini slike)
LCD zaslon
- 2.5" boja TFT LCD (230,000 toþaka)
Fokusiranje
- Tip : TTL automatsko fokusiranje (Višestruki AF,
Središnji AF, Prepoznavanje lica AF)
- Domet
Široko
Tele
Normalno
Makro
Automatski makro
80cm ~
Beskonaþnost
10cm ~ 80cm
10cm ~ Beskonaþnost
50cm ~ 80cm
50cm ~ Beskonaþnost
Okidaþ
- Automatski : 1/8 ~ 1/1,500 sek.,
Program : 1 ~ 1/1,500 sek., Noü : 8 ~ 1/1,500 sek.,
Vatromet : 2 sek.
Ekspozicija
- Kontrola : Program AE
- Mjerenje : Višestruki, Toþka, Centrirani,
Prepoznavanje lica AE
- Kompenzacija : ±2EV (1/3EV koraci)
- ISO : Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Bljeskalica
- Naþini rada : Automatski, Automatski & Uklanjanje efekta crvenih oþiju, Fill-in
flash (bljeskalica za popuniti), Slow
sync (duže vrijeme ekspozicije),
Bljeskalica iskljuþena, Ispravak
crvenih oþiju
- Range : Širina : 0.2m ~ 3.75m,
Tele : 0.5m ~ 2.0m
- Vrijeme punjenja : Otprilike 4 sek
Oštrina
- Mekano+, Mekano, Normalno, Živopisno, Živopisno+
Ravnoteža bijelog- Automatski, Dnevno svjetlo, Oblaþno,
Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfram,
Tvorniþko podešenje
Snimanje glasa
- Snimanje glasa (maks. 10 sati)
- Bilježenje glasa u Statiþnoj slici (maks. 10 sek.)
Naznaþivanje datuma - Datum, Datum & Vrijeme, Iskljuþeno
(odabire korisnik)
Snimanje
- Statiþna slika
·Naþin rada : Automatski, Program, DIS, Vodiþ
za snimanje fotografija, Prizor
·Prizor : Retuširani portret, Noü, Portret, Djeca,
Krajolik, Izbliza, Tekst, Zalazak sunca,
Zora, Pozadinsko svjetlo, Vatromet, Plaža
& Snijeg
·Snimanje : Jednostruko, Uzastopno, Hvatanje
pokreta, AEB
·Samookidaþ: 10 sek., 2 sek., Dvostruko,
Tajmer kretnje
79
Specifikacije
- Video zapis
·Sa ili bez Zvuka
(odabire korisnik, kapacitet : maks. 2 sata)
·Veliþina : 640x480, 320x240
·Brzina slike : 30 fps, 15 fps
·3X Optiþki zoom i Iskljuþen zvuk kod zumiranja
·Ureÿivanje video zapisa (Ugraÿeno): Pauza za
vrijeme snimanja, Dobivanje statiþnih slika
Pohranjivanje
- Mediji
·Unutarnja memorija : Oko 11MB fleš memorija
·Vanjska memorija (po izboru) :
MMC kartica (Garantirano do 1GB)
SD kartica (Garantirano do 2GB)
SDHC kartica (Garantirano do 8GB)
- Format datoteke
·Statiþna slika : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, Direktan ispis 1.0
·Video zapis : AVI (MJPEG)
·Zvuk : WAV
- Veliþina slike
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1920X 1024X
3000 2656 2232 2448 1944 1536 1080
768
80
- Kapacitet (1GB Veliþina)
Jako fino
Fino
Normalno
Oko
147
Oko
285
Oko
404
Oko
168
Oko
314
Oko
442
Oko
203
Oko
368
Oko
529
Oko
212
Oko
375
Oko
538
Oko
340
Oko
568
Oko
793
Oko
511
Oko
804
Oko
1067
Oko
737
Oko
1146
Oko
1440
Oko
1290
Oko
1673
Oko
1876
Ä Ove brojke mjerene su pod Samsung standardnim uvjetima te su moguüa
odstupanja ovisno o uvjetima kod snimanja i postavkama kamere.
Efekt
- Efekt : Odabir stila fotografije, Prilagoÿavanje
slike (Oštrina, Kontrast, Zasiüenje)
- Ureÿivanje : Promjena veliþine, Rotatiranje, Odabir
stila fotografije, Prilagoÿavanje slike
(Retuširanje lica, Ispravak crvenih
oþiju, Svjetlina, Kontrast, Zasiüenje)
Reprodukcija snimke - Tip : Pojedinaþna slika, Minijatura, Prikaz više
slika, Video zapis
Ä Prikaz više slika : Prikaz slika s Efekotm & Glazbom
Suþelje
- Spojnik za digitalni izlaz: USB 2.0
- Audio : Mono
- Video izlaz : NTSC, PAL (odabire korisnik)
- Konektor za DC ulaz : 4.2 V
Specifikacije
Izvor napajanja
- Punjiva baterija : SLB-10A, 3.7V
(1050mAh)
Ä Priložena baterija može se razlikovati
ovisno o prodajnom podruþju.
Dimenzije (ŠxVxD)
- 90.4 x 59 x 21.4mm
(iskljuþujuüi izboþenja)
Težina
- Oko 120g (bez baterija i kartice)
Radna tempratura
- 0 ~ 40°C
Radna vlaga
- 5 ~ 85%
Softver
- Samsung Master, Adobe Reader
Specifikacije podliježu promijeni bez prethodne obavijesti.
Svi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajuüih vlasnika.
81
Softverske napomene
Molimo pažljivo proþitajte uputstvo prije uporabe.
- Ni pod kakvim okolnostima cijeli se softver ili njegovi dijelovi te
priruþnik za uporabu ne bi trebali umnožavati.
- Autorska prava na softver su licencirana samo za uporabu uz
fotoaparat.
- Pri malo vjerovatnim sluþajevima tvorniþke pogreške, popravit
üemo ili zamijeniti vaš fotoaparat. Meÿutim, ne možemo biti
odgovorni u niti jednom sluþaju štete prouzroþene nepravilnom
uporabom.
- Uporaba sklopljenog osobnog raþunala ili osobnog raþunala i
operativnog sustava koji nisu zajamþeni od proizvoÿaþa nije pod
Samsung jamstvom.
- Prije þitanja ovog priruþnika, trebate imati temeljna znanja o
raþunalima i O/S (Operativnim sustavima).
Zahtjevi sustava
Za Windows
Osobno raþunalo s procesorom
boljim od Pentiuma III 500MHz
(Pentium III 800MHz preporuþano)
Specifikacije Windows 2000 / XP / Vista
USB prikljuþnice Najmanje 256MB RAM
(Preporuþano više od 512MB)
250MB raspoloživog prostora
na tvrdom disku (Preporuþano
više od 1GB)
1024x768 piksela, 16bitni
Specifikacije kompatibilni zaslon s prikazom
softverske u boji (Preporuþan 24bitni
zaslon u boji)
potpore
Microsoft DirectX 9.0c ili
naredna inaþica
Za Macintosh
Power Mac G3 ili naredna
inaþica
Mac OS 10.3 ili naredna
inaþica
Najmanje 256MB RAM
(Preporuþano više od 512MB)
110MB raspoloživog prostora
na tvrdom disku
-
Ä Nije kompatibilno s izdanjem Windows XP i Vista 64-bit.
Ä Samsung nije odgovoran za bilo kakve defekte ili ošteüenja
prouzroþene uporabom neautoriziranog raþunala ukljuþujuüi i
sklopljeno osobno raþunalo.
82
O softveru
Nakon umetanja CD-ROM-a opskrbljenog uz fotoaparat u CD-ROM
ureÿaj, automatski se treba pokrenuti sljedeüi prozor.
Ä Snimci ekrana prikazani
u ovom priruþniku temelje
se na engleskoj verziji
Windowsa.
Potrebno je priþekati od 5 ~ 10 sekundi za automatsko pokre-
tanje instaliranja programa sukladno moguünostima vašeg
raþunala. Ako se ne pojavi okvir, pokrenite [Windows Explorer]
te odaberite [Installer.exe] u administrativnom direktoriju CDROM ureÿaja.
Samsung Master : Ovo je multimedijskio softversko rješenje sve u
jednom.
Ovim softverom možete preuzeti, gledati, editirati i pohraniti vaše
digitalne slike i videozapise. Ovaj softver je kompatibilan jedino s
Windowsom.
83
Instaliranje aplikacijskog softvera
Za uporabu ovog fotoaparata s osobnim raþunalom, prvo instalirajte aplikacijski softver. Nakon što to uþinite, pohranjene slike u
fotoaparatu mogu biti premještene na osobno raþunalo te editirane
korištenjem programa za editiranje.
Možete posjetiti Samsungovu internetsku stranicu putem interneta.
http://www.samsungcamera.com : na engleskom jeziku
http://www.samsungcamera.co.kr : na korejskom jeziku
1. Prikazat üe se dijaloški okvir za
automatsko pokretanje. Kliknite
na izbornik [Samsung Digital
Camera Installer] u dijaloškom
okviru za automatsko pokretanje.
84
2. Instalirajte DirectX, Samsung Master odabirom tipke prikazane
na zaslonu. Ako je aktualna inaþica DirectX-a instalirana na
vašem raþunalu, DirectX se možda neüe instalirati.
Instaliranje aplikacijskog softvera
3. Nakon restartiranja raþunala, prikljuþite PC na fotoaparat s USB
kabelom.
4. Ukljuþite fotoaparat.
Otvorit üe se þarobnjak za novi
pronaÿeni hardver [Found New
Hardware Wizard] te üe raþunalo
prepoznati fotoaparat.
Ä Ako je vaš Operativni sustav Windows XP/ Vista, otvorit üe se
program za gledanje slika.
85
Instaliranje aplikacijskog softvera
Priruþnik u pdf dokumentima ukljuþen je u softverskom CD-
ROMU opskrbljenom uz fotoaparat. Pretražite PDF datoteke s
Windows istraživaþem. Prije otvaranja PDF datoteka, morate
instalirati Adobe Reader sadržan na Softverskom CD-ROMu.
Instalirajte Adobe Reader sa opskrbljenog CD-a. Ako internet
nije omoguüen, instalirajte Acrobat Reader korištenjem izvršne
datoteke smještene na CD-u.
Za pravilno instaliranje Adobe Readera 6.0.1, trebate imati
instaliran Internet Explorer 5.01 ili narednu inaþicu. Posjetite
"www.microsoft.com" te nadogradite Internet Explorer.
Pokretanje moda osobnog raþunala
Ako prikljuþite USB kabel na USB prikljuþnicu na vašem osobnom raþunalu te ukljuþite fotoaparat, fotoaparat üe se automatski
prebaciti na "mod raþunalnog prikljuþka". U ovom modu, možete
preuzeti pohranjene slike na vaše osobno raþunalo putem USB
kabela.
Postavke fotoaparata za prikljuþenje
1. Ukljuþite fotoaparat.
2. Spojte fotoaparat i raþunalo opskrbljenim USB kabelom.
3. Kad je fotoaparat jednom ukljuþen, fotoaparat automatski
prepoznaje raþunalo te se spaja s njim.
Ä Ako se automatsko spajanje ne obavi, postavite izbornik [USB]
prema raþunalu [Computer](Raþunalo). (s.53.)
86
Pokretanje moda osobnog raþunala
Spajanje fotoaparata na osobno raþunalo
Preuzimanje pohranjenih slika
Možete preuzeti mirne slike pohranjene u fotoaparatu na tvrdi
disk vašeg osobnog raþunala te ih ispisati ili upotrijebiti softver za
editiranje za njihovo ureÿivanje.
1. Spojte USB kabelom fotoaparat na
vaše osobno raþunalo.
2. Na prikazu radne površine vašeg
raþunala, odaberite [My computer]
i kliknite dvostruko na [Removable
Disk DCIM 100PHOTO].
Uslijedit üe prikaz slikovnih datoteka.
Odspajanje fotoaparata i osobnog raþunala
Pogledajte stranicu 89. (Uklanjanje pokretnog diska).
3. Odaberite sliku i pritisnite desni
gumb miša.
87
Pokretanje moda osobnog raþunala
4. Otvorit üe se skoþni izbornik. Kliknite
na izbornik za odrezivanje [Cut] ili
kopiranje [Copy].
- [Cut]
: odrezuje odabranu
datoteku.
- [Copy] : kopira datoteke.
5. Kliknite na ime direktorija gdje želite postaviti datoteku.
6. Pritisnite desni gumb miša i otvorit
üe se skoþni izbornik. Pritisnite
[Paste] za postavljanje.
7. Slikovna datoteka je prebaþena
iz fotoaparata na vaše osobno
raþunalo.
88
- Uporabom softvera [Samsung Master], možete pogledati pohranjene
slike u memoriji izravno na zaslonu raþunala te možete kopirati ili
premještati slikovne datoteke.
Preporuþamo vam kopiranje slika na osobno raþunalo kako
biste ih gledali. Otvaranje slika izravno sa pokretnog diska može
biti predmetom neoþekivanog odspojenja.
Pri otpremanju datoteke koja nije snimljena ovim fotoaparatom
na pokretni disk, u modu reprodukcije bit üe prikazana poruka
za pogrešku datoteke [File Error], a u modu Prikazivanja u
sliþicama neüe se ništa prikazati.
Uklanjanje pokretnog diska
Windows 2000/XP/Vista
(Ilustracije mogu biti razliþite od prikazanih ovisno o
operativnom sustavu Windows.)
1. Provjerite da li fotoaparat i osobno raþunalo prebacuju datoteke.
Ako statusno svijetlo fotoaparata treperi, molimo priþekajte
dok treperenje svijetla ne prestane i svijetlo ostane konstantno
ukljuþeno.
2. Kliknite dvostruko na ikonu za
iskopþavanje ili izbacivanje hardvera [Unplug or Eject Hardware] na
traci sa zadaüama.
5. Otvorit üe se prozor da je sigurno
ukloniti hardver [Safe to Remove
Hardware]. Kliknite na tipku [OK].
6. Otvorit üe se prozor za iskopþan ili
izbaþen hardver [Unplug or Eject
Hardware]. Kliknite na tipku za
zatvaranje [Close] i pokretni disk üe
sigurno biti uklonjen.
[Kliknite dvostruko!]
7. Iskopþajte USB kabel.
3. Otvorit üe se prozor za iskopþan ili
izbaþen hardver [Unplug or Eject
Hardware]. Odaberite USB ureÿaj
za masovnu pohranu [USB Mass
Storage Device] te kliknite na tipku
za zaustavljanje [Stop].
4. Otvorit üe se prozor za zaustavljanje hardverskog ureÿaja [Stop a
Hardware device]. Odaberite USB
ureÿaj za masovnu pohranu [USB
Mass Storage Device] te kliknite na
tipku [OK].
89
Samsung Master
Možete preuzeti, gledati, editirati i pohraniti vaše slike i videozapise
s ovim softverom. Ovaj softver je kompatibilan jedino s Windowsom.
Za pokretanje programa, kliknite na [Start Programs Samsung
Samsung Master].
Preuzimanje slika
1. Spojte fotoaparat na vaše osobno
raþunalo.
2. Bit üe prikazan prozor za
preuzimanje slika nakon spajanja fotoaparata na vaše osobno
raþunalo.
- Za preuzimanje snimljenih slika,
odaberite tipku za odabiranje svih
slika [Select All].
- Odaberite željeni direktorij u prozoru te kliknite na tipku za sve
slike [Select All]. Možete pohraniti snimljene slike i odabrani
direktorij.
- Ako kliknete na tipku za poništenje [Cancel], preuzimanje üe
biti otkazano.
4. Odaberite odredište te izradite
direktorij za pohranu preuzetih
slika i direktorija.
- Nazivi direktorija mogu biti
izraÿeni po redoslijedu datuma
te üe slike biti preuzete.
- Naziv direktorija bit üe izraÿen
kao što vi želite te üe slike biti
preuzete.
- Nakon odabiranja direktorija koji
je izraÿen prethodno, slike üe biti
preuzete.
5. Kliknite na tipku za sljedeüe [Next >].
6. Otvorit üe se prozor kao što je
usporedo prikazano.
Odredište odabranog direktorija
bit üe prikazano na gornjoj strani
prozora. Kliknite na tipku [Start]
za preuzimanje slika.
3. Kliknite na tipku za sljedeüe [Next >].
7. Preuzete slike üe biti prikazane.
90
Samsung Master
Razglednik slika : Možete gledati pohranjene slike.
- Funkcije razglednika slika popisane su niže.
Ì Traka izbornika : Možete odabirati izbornike. File (Datoteka),
Edit (Editiranje), View (Gledanje), Tools (Alati),
Change functions (Promijeni funkcije), Auto
download (Automatsko preuzimanje), pomoü, itd.
Í Prozor za odabir slike : Možete odabrati željene slike u ovom prozoru.
Izbornik za odabir tipa medija : U ovom izborniku možete odabrati
funkcije za razglednik slika, editiranje
slike i editiranje videozapisa.
Prozor za prethodni pregled : Možete prethodno pregledati sliku ili videozapis i provjeriti multimedijsku informaciju.
Traka za zum : Možete mijenjati veliþinu prethodnog pregleda.
Prozor za prikaz direktorija : Možete pogledati lokaciju direktorija
odabrane slike.
Prozor za prikaz slike : Prikazane su slike iz odabranog direktorija.
Ä Za više informacija pogledajte izbornik za pomoü [Help] u programu
Samsung Master.
Editiranje slike : Možete editirati mirnu sliku.
- Funkcije za editiranje slike popisane su niže.
Ì Izbornik za editiranje : Možete odabrati sljedeüe izbornike.
[Tools] (Alati)
: Možete promijeniti veliþinu ili odrezati odabranu
sliku. Pogledajte izbornik za pomoü [Help].
[Adjust] (Dotjerivanje) : Možete modificirati kakvoüu slike.
Pogledajte izbornik za pomoü [Help].
[Retouch] (Retuširanje) : Možete promijeniti sliku ili umetnuti efekte na
sliku. Pogledajte izbornik za pomoü [Help].
Í Alati za crtanje
: Alati za editiranje slike.
Prozor za prikaz slike : U prozoru se prikazuje odabrana slika.
Prozor za prethodni pregled : Možete prethodno pregledati promijenjenu sliku.
Ä Mirna slika editirana Samsung Masterom može biti pregledana na
fotoaparatu.
Ä Za više informacija pogledajte izbornik za pomoü [Help] u programu
Samsung Master.
91
Samsung Master
Editiranje videozapisa : Možete dobiti datoteke mirne slike,
videozapisa, govora i glazbene datoteke
zajedno u jednom videozapisu.
- Funkcije za editiranje videozapisa popisane su niže.
Ì Izbornik za editiranje
: Možete odabrati sljedeüe izbornike.
[Add Media] (Dodajte medij) : Možete dodati druge elemente
medija na videozapis.
[Edit Clip] (Editiranje videozapisa) : Možete promijeniti osvijetljenost,
kontrast, boju i saturaciju.
[Effects] (Efekti)
: Možete umetnuti efekat.
[Set Text] (Postavite tekst) : Možete umetnuti tekstove.
[Narrate] (Govor)
: Možete umetnuti govor.
[Produce] (Produkcija)
: Možete pohraniti editirane multimedijske datoteke pod novim
nazivom datoteke. Možete odabrati
tipove datoteka AVI, Windows media (wmv) te Windows media (asf).
92
Í Prozor za prikaz sliþice : Možete umetnuti multimedijsku datoteku
u ovaj prozor.
Ä Neki videozapisi kompresirani dekoderima koji nisu kompatibilni
sa Samsung Masterom ne mogu se pregledavati u Samsung
Masteru.
Ä Za više informacija pogledajte izbornik za pomoü [Help] u programu
Samsung Master.
Podešenje USB ureÿaja za Macintosh
Uporaba USB ureÿaja za Macintosh (MAC)
1. USB ureÿaj za Macintosh nije ukljuþen uz softverski CD buduüi
da operativni sustav Macintosh podupire pokretaþ fotoaparata.
2. Provjerite inaþicu operativnog sustava Macintosh pri pokretanju.
Ovaj je fotoaparat kompatibilan s operativnim sustavom Macintosh 10.3.
3. Spojte fotoaparat na Macintosh te ukljuþite fotoaparat.
4. Prikazat üe se nova ikona na radnoj površini nakon spajanja
fotoaparata na Macintosh.
1. Kliknite dvostruko na novu ikonu na radnoj površini te üe se u
memoriji prikazati novi direktorij.
2. Odaberite slikovnu datoteku te je kopirajte ili premjestite u
Macintosh.
Prvo završite otpremu sa raþunala na fotoaparat te uklonite
pokretni disk komandom za vaÿenje.
93
ýesto postavljana pitanja
Molimo provjerite sljedeüe ako je USB prikljuþak neispravan.
Sluþaj 1
USB kabel nije spojen ili USB kabel nije opskrbljen.
Spojte opskrbljeni USB kabel.
Sluþaj 2
Fotoaparat nije prepoznat od vašeg osobnog raþunala.
Ponekad, fotoaparat se može pojaviti pod nepoznatim
ureÿajima [Unknown Devices] u upravitelju ureÿaja.
Iskljuþite fotoaparat, uklonite USB kabel, ponovno
prikopþajte USB kabel te ukljuþite fotoaparat.
Sluþaj 3
Postoji neoþekivana pogreška pri prebacivanju
datoteke.
Iskljuþite fotoaparat te ga ponovno ukljuþite. Ponovno
prebacite datoteku.
Sluþaj 4
Pri uporabi USB þvorišta.
Može postojati problem u spajanju fotoaparata na osobno raþunalo putem USB þvorišta ako osobno raþunalo
i þvorište nisu kompatibilni. Kad je god moguüe, spojte
fotoaparat izravno na osobno raþunalo.
Sluþaj 5
Jesu li drugi USB kabli spojeni na osobno raþunalo?
Fotoaparat može javiti zastoj kad je spojen na osobno
raþunalo istovremeno s drugim USB kabelom. U ovom
sluþaju, odspojte drugi USB kabel te spojte samo jedan
USB kabel na fotoaparat.
94
Sluþaj 6
Pri otvaranju upravljaþa ureÿaja (klikanjem na Start
(Settings) Control Panel (Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager),
nalaze se prijave nepoznatih ureÿaja ili drugih ureÿaja s
žutim upitnikom(?) pokraj njih ili ureÿaji s uzviþnikom(!)
pokraj njih.
Kliknite desnim klikom miša na prijavu s upitnikom (?) ili
uzviþnikom (!) te odaberite uklanjanje "Remove". Restartirajte osobno raþunalo te ponovno spojte fotoaparat.
Sluþaj 7
U nekim sigurnosnim programima (Norton Anti Virus,
V3, itd.), raþunalo može ne prepoznati fotoaparat kao
pokretni disk.
Zaustavite sigurnosne programe i spojte fotoaparat na
raþunalo. Pogledajte naputke za sigurnosni program u
dijelu o privremenom deaktiviranju programa.
Case 8
Fotoaparat je spojen na USB prikljuþnicu smještenu na
proþelju raþunala.
Kad je fotoaparat spojen na USB prikljuþnicu smještenu
na proþelju raþunala, raþunalo može ne prepoznati
fotoaparat. Spojte fotoaparat na USB prikljuþnicu
smještenu straga na raþunalu.
ýesto postavljana pitanja
Kad DirectX 9.0c ili naredna inaþica nije instalirana
Instalirajte DirectX 9.0c ili narednu inaþicu
1) Umetnite CD osiguran uz fotoaparat
2) Pokrenite windows istraživaþ te odaberite direktorij [CD-ROM
drive:\ DirectX] i klilknite na DXSETUP.exe file.
DirectX bit üe instaliran. Posjetite sljedeüu internetsku stranicu za preuzimanje DirectX.http://www.microsoft.com/directx
Ako osobno raþunalo spojeno s fotoaparatom prestane reagirati
pri pokretanju Windowsa.
U ovom sluþaju, odspojte osobno raþunalo i fotoaparat te üe
se Windows pokrenuti. Ako se problem dogaÿa þesto, deaktivirajte Naslijeÿenu USB potporu (Legacy USB Support) te
restartirajte osobno raþunalo. Naslijeÿena USB potpora nalazi
se u BIOS izborniku za postavke. (Izbornik za postavke BIOS
razlikuje se kod proizvoÿaþa osobnih raþunala i neki BIOS
izbornici nemaju Naslijeÿenu USB potporu) Ako sami ne možete
promijeniti izbornik, kontaktirajte proizvoÿaþa osobnog raþunala
ili proizvoÿaþa BIOS-a. (Osnovni ulazno/izlazni sustav)
Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu
Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama sa zasebnim sustavima povrata baterija.)
Ova oznaka na bateriji, priruþniku ili pakiranju ukazuje da baterije
u ovom proizvodu ne treba odlagati uz druge kuüne otpatke na
koncu njihovog radnog vijeka. Kad su oznaþeni kemijski simboli Hg,
Cd ili Pb ukazuje da baterija sadržava živu, kadmij, ili olovo iznad
preporuþanih razina u Direktivi Europske komisije 2006/66. Ako
baterije nisu pravilno odložene, ove tvari mogu prouzroþiti štete po
ljudsko zdravlje i okoliš.
Za zaštitu prirodnih resurasa i promidžbu ponovne uporabe materijala, molimo odvojte baterije od druge vrste otpadaka te ih reciklirajte
putem vašeg lokalnog, besplatnog sustava povrata baterija.
Punjive baterije ukljuþene u ovaj proizvod korisnik ne može premještati. Za
informaciju o njihovom premještanju, molimo kontaktirajte vašeg servisera.
Ako se videozapis ne može izbrisati, ili pokretni disk ne može
biti izvaÿen ili se prikazuje poruka o pogrešci pri prebacivanju
datoteke.
Ako instalirate jedino Samsung Master, problemi spomenuti
gore dogaÿaju se sluþajno.
- Zatvorite program Samsung Master klilkanjem na ikonu za
Samsung Master na traci sa zadaüama.
- Instalirajte aplikacijske programe ukljuþene na softverskom
CD-u.
95
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Otpadak elektriþne i
elektroniþke opreme) (Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim zemljama s razliþitim sustavima prikupljanja)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o njemu, ukazuje
da ga ne treba odlagati uz druge kuüne otpatke na koncu njegova
radnog vijeka. Za zaštitu moguüe štete po okoliš ili ljudsko zdravlje
od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo odvojte ga od druge
vrste otpadaka te ga reciklirajte odgovorno kako biste promaknuli
održivu ponovnu uporabu materijalnih izvora. Kuüanski korisnici
trebaju kontaktirati bilo kojeg trgovca gdje je kupio proizvod, ili
svoj lokalni vladin ured, o detaljima gdje i kako mogu odnijeti ovaj
predmet za recikliranje sigurno po okoliš. Poslovni korisnici trebaju
kontaktirati njihove dobavljaþe te provjeriti rokove i uvjete iz ugovora
o kupnji. Ovaj proizvod ne treba miješati za odlaganje s drugim
komercijalnim otpadom.
Samsung Eco-mark (Samsung ekološka oznaka)
Ovo je Samsungov vlastiti simbol oznake uporabljen
za uþinkovito priopüavanje potrošaþima o Samsungovim aktivnostima s proizvodima naklonjenim okolišu.
Oznaka predstavlja kontinuirani napor Samsunga za
razvoj proizvoda svjesnih okoliša.
96
Download PDF

advertising