Samsung | RT46K6200S9 | Samsung RT6000K Frižider sa Twin Cooling Plus™ tehnologijom, 452 ℓ Instrukcja obsługi

Lodówka
Instrukcja obsługi
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Urządzenie wolnostojące
Untitled-6 1
2018-01-10
12:07:49
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
Spis treści
Ważne symbole i środki ostrożności:
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
Przestrogi dotyczące instalacji
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące czyszczenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
Porady dotyczące oszczędzania energii
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
5
6
7
11
12
18
21
24
25
26
27
28
Instalacja
29
Opis lodówki
Instalacja krok po kroku
29
32
Obsługa
36
Panel funkcji
Funkcje specjalne
36
44
Konserwacja
50
Obsługa i konserwacja
50
Czyszczenie51
Wymiana51
Rozwiązywanie problemów
52
Informacje ogólne
52
2 Polski
Untitled-6 2
2018-01-10
12:07:49
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polski 3
Untitled-6 3
2018-01-10
12:07:49
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki
firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy
podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i
efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej
lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy,
o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci
od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające
niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane
są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym
przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o
ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą
urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
• Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte
w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych
warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie
z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi
urządzenia spoczywa na użytkowniku.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona
do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego
modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w
tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć.
Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy
zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc
i informacje dostępne są również na stronie internetowej
www.samsung.com.
• Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy
sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki,
jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli produkt zawiera
łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy
skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji.
• Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z
powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu
chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może
znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego
czynnika chłodniczego.
• Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki
uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się
ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³
na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz
urządzenia.
Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia
podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego
wnętrzu.
4 Polski
Untitled-6 4
2018-01-10
12:07:49
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych
może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie
wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego
z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia
w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne
należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub
wybuchu.
• Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla osób
innych niż autoryzowany pracownik punktu serwisowego.
Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały palne
Ważne symbole i środki ostrożności:
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować drobnymi obrażeniami ciała lub szkodami
materialnymi.
Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec
obrażeniom użytkownika i innych osób.
Polski 5
Untitled-6 5
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Należy bezwzględnie stosować się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na
przyszłość.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji
urządzenia
OSTRZEŻENIE
• Podczas transportu i instalacji urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów
rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować
uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku
należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł
zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
- W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika
chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym
gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym.
Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
6 Polski
Untitled-6 6
2018-01-10
12:07:50
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE
Polski 7
Untitled-6 7
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani
tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
- Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym
ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
• Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy
zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona
do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu
znamionowym zgodnym z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
- Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia
i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych
stwarzającemu ryzyko pożaru.
• Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy
podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym
znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości
bądź na końcach.
• Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani
stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
• Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu
zasilającego.
• Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad
przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego
przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy
przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
• Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie
przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda
elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający.
Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z
gniazda elektrycznego.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować
spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
• Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub
materiałów palnych.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym
może dochodzić do wycieku gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być
prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją
zawartą w tym podręczniku.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we
właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
- Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji
odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w
konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
8 Polski
Untitled-6 8
2018-01-10
12:07:50
Polski 9
Untitled-6 9
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu
zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona
przez tylną część lodówki.
• Materiały pakunkowe należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
- Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią
wskutek uduszenia.
• Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna
po instalacji.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym,
zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami
ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i wody (deszcz).
- Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.).
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię
urządzenia lub obrażenia ciała.
• Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć
całą plastikową folię ochronną.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami
sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami
przewodu doprowadzającego wodę.
- Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego
lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi
śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące
i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
- Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii
lub naprawy dowolnej części urządzenia należy
sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu
mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
• Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych,
przewodów telefonicznych ani odgromników w
charakterze uziemienia.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii
lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu
upływu.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć
do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej
wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo
zamocowanego gniazda ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast
wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego
serwisu.
10 Polski
Untitled-6 10
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko
wykwalifikowany technik lub serwisant.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
lub obrażeń ciała.
• Podczas instalacji urządzenia należy uważać, aby
nie doszło do uwięzienia lub uszkodzenia przewodu
zasilającego.
• Przedłużaczy z wieloma gniazdami ani przenośnych
zasilaczy nie należy umieszczać z tyłu urządzenia.
Przestrogi dotyczące instalacji
PRZESTROGA
• Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość
wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej
powierzchni.
- Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
• Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie
przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona
zostanie w nim żywność.
• Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez
wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy
serwisowej.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub
obrażeń ciała.
• Przeciążenie jednych drzwi może spowodować
przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.
Polski 11
Untitled-6 11
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do
gniazda ściennego mokrymi rękami.
- Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych
przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie
mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody
majątkowe.
• Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych
przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną
lub za tylną część lodówki.
- Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani
przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
- Może to doprowadzić do odmrożeń.
• Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów
ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen,
rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
- Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do
przechowywania żywności.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
12 Polski
Untitled-6 12
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których
może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy
drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować
ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w
pobliżu są dzieci.
• Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach
ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym
razie może dojść do poważnych urazów.
• Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza
lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
• Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy przechować w lodówce wyrobów
farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani
produktów wrażliwych na temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli temperatury.
• W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać
urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez
producenta.
• W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej
lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z
punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
Polski 13
Untitled-6 13
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
- Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez
dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza
urządzenia.
• Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom
wchodzić do szuflady.
- Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez
uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
• Lodówki nie należy przepełniać.
- Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść,
powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
• Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów
lotnych, takich jak insektycydy.
- Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto
mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub
problemów z urządzeniem.
• W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak
łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub
chemikalia.
14 Polski
Untitled-6 14
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać
zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać
tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
- Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani
napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić
lodówkę.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem,
pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy
stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani
innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z
wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego.
• Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED
UV przez dłuższy czas.
- Może to spowodować problemy ze wzrokiem
wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
Polski 15
Untitled-6 15
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy wkładać do lodówki półki górą skierowaną w
dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
- Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą
szklaną półką.
• Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może
dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami
a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w
przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
• W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać
otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy
przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym
pracuje urządzenie.
- Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu
zasilającego.
- Nie należy korzystać z wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
• Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych
przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
• Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania
żywności w warunkach domowych.
• Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy,
demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić
do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie
nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę
pokrywającą koszt części i robocizny.
• Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z
drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem
standardowym.
16 Polski
Untitled-6 16
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji,
należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
• Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie
świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
• Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź
dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda
elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
• W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka
LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie
należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i
demontować oświetlenia.
- Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy
Samsung.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do
gniazda ściennego.
Polski 17
Untitled-6 17
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu
zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda
ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przestrogi dotyczące użytkowania
PRZESTROGA
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie
należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała.
• Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej
wraz z lodówką.
• Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy
przestrzegać niżej podanych instrukcji.
- Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt
blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w
tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny
obieg powietrza w komorze lodówki.
- Przed włożeniem produktów żywnościowych do
lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w
szczelnych pojemnikach.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła
ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu
i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą
spowodować uraz.
18 Polski
Untitled-6 18
2018-01-10
12:07:50
•
•
•
•
Polski 19
Untitled-6 19
2018-01-10
12:07:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
- Należy przestrzegać maksymalnych czasów
przechowywania i terminów ważności mrożonek.
Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w
tym butelek, ani napojów gazowanych.
- Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić
skaleczeniem.
W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów
gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać
butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
Gwarancja na serwis i modyfikacje
- Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez
stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego
urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy
Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za
problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu
lodówki.
- Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza
torebką foliową, może dojść do nadmiernego
schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo,
filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek
wody.
Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej
wraz z lodówką.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić
drzwi otwarte
- W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń
i nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy
odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym
podłączeniem.
• W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i
skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung
Electronics.
• Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek
powierzchnie szklane ani ich uderzać.
- Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować
obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
• Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać
tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
- Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami
izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
• Należy zwracać uwagę,
aby nie przyciąć sobie
palców.
20 Polski
Untitled-6 20
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Kontrolki i lampki w zamrażalniku oraz lodówce mogą być
wyłączone, jeżeli drzwi zamrażalnika i lodówki pozostają
otwarte przez 2 sekundy lub dłużej.
- Kontrolki i lampki włączą się ponownie, gdy drzwi
zostaną zamknięte i ponownie otwarte.
• Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować
się z najbliższym punktem serwisowym.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach
mocowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co
powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność
w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być
nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować
uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy
przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w
szafce lub spiżarni.
- Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany,
olej z pestek winogron itp.
Przestrogi dotyczące czyszczenia
PRZESTROGA
• Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne
lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
- Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki.
Polski 21
Untitled-6 21
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu
usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
- Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać
zmyte.
• W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji
obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków
wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej,
suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki
mokrej lub wilgotnej.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie
bezpośrednio wodę.
• Do czyszczenia nie wolno używać benzenu,
rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani
substancji zawierających chlor.
- Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami
lub preparatami może uszkodzić powierzchnię
urządzenia i spowodować pożar.
22 Polski
Untitled-6 22
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do
otworu dozownika wody.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
• Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda
ściennego.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Do mycia lodówki używaj czystej gąbki lub miękkiej
ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w
ciepłej wodzie.
• Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i
zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych
wykończeń oraz uszczelek nie używaj środków
czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie
działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do
szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością
kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów
detergentów, wybielaczy ani środków zawierających
pochodne nafty.
- Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie
materiałów.
• Szklanych półek i pokryw nie myj ciepłą wodą, gdy
nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć
pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub
upuszczeniu.
Polski 23
Untitled-6 23
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska.
• Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów
rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
• Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy
sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki,
jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera
łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy
skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji.
• W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich
uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta
nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do
uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
- Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać
urazu lub się udusić.
• Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy
zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej
procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla
środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe
władze.
24 Polski
Untitled-6 24
2018-01-10
12:07:51
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
• W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie
energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w
zasilaniu.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę
lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki.
Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć
do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy
wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty
żywnościowe.
• Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone
produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze
przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć),
jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w
miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa
niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało
zaprojektowane.
• W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich
w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie
wpłynąć ze względu na ich właściwości.
Polski 25
Untitled-6 25
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza
zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą
być dla nich niebezpieczne.
- Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się
udusić.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa
się ono automatycznie.
• Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania,
produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone.
• Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych
dwiema gwiazdkami ( ) jest nieznacznie wyższa niż w
innych obszarach zamrażarki.
Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano
w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.
Porady dotyczące oszczędzania energii
• Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym
pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie
może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np.
grzejników).
• Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych
urządzenia ze względu na oszczędność energii.
• Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny
ostygnąć.
• Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska
temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty
znajdujące się w lodówce.
26 Polski
Untitled-6 26
2018-01-10
12:07:51
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki
nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej
drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w
zamrażarce.
• Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem
odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po
bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży
rachunki za prąd.
• Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie
elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak
kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z
zaleceniami producenta.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i
podobnych miejscach, takich jak:
• kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
• domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty
mieszkalne;
• miejsca zakwaterowania;
• firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia
zbiorowego.
Polski 27
Untitled-6 27
2018-01-10
12:07:52
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów, w których funkcjonują oddzielne systemy zwrotu).
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub w publikacjach informuje, że produkt
i jego elektroniczne akcesoria (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB)
nie powinny być wyrzucane po ich zużyciu razem z odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do niekorzystnego wpływu
niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi, prosimy o
oddzielne gromadzenie tego typu odpadów i ich odpowiedzialny recykling w celu
promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów.
Użytkownicy tych sprzętów korzystający z nich w warunkach domowych powinni
kontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyli dany produkt, lub z lokalnymi
władzami, aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
składowania i recyklingu tych produktów.
Firmy powinny kontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy
kupna sprzętu. Ten produkt wraz z elektronicznymi akcesoriami nie powinien być
utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi i komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych
firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH,
znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii
Europejskiej)
28 Polski
Untitled-6 28
2018-01-10
12:07:52
Instalacja
Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom
podczas jej użytkowania.
OSTRZEŻENIE
• Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
• Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
• Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Opis lodówki
UWAGA
Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
06
*tylko w określonych modelach
01
09
02
03
04
07
10
11
Instalacja
05
01 Półka zamrażarki*
02 Kostkarka do lodu*
03 Komora na produkty świeże*
04 Pojemnik na jajka
05 Półka wsuwana
06 Pochłaniacz zapachów*
07 Wyjmowany pojemnik na warzywa VEG*
08 Szuflada na warzywa*
09 Półka zamrażarki
10 Zbiornik wody*
11 Pojemnik uniwersalny*
12 Półka na butelki
12
08
Polski 29
Untitled-6 29
2018-01-10
12:07:53
Instalacja
Akcesoria opcjonalne*
Element dystansujący: Ułatwia utrzymanie zimna w lodówce.
Akumulator zimna: Ułatwia utrzymanie zimna w lodówce.
Instalacja
Tacka na kostki lodu: Używana do wytwarzania kostek lodu.
Kostkarka do lodu Twist: Używana do wytwarzania kostek lodu.
*Posiadana lodówka może nie zawierać akcesoriów opcjonalnych wymienionych powyżej. Ich dostępność
zależy od modelu i kraju sprzedaży.
Zapewnianie większej ilości miejsca do przechowywania w komorze zamrażarki
Wyjmij jedno lub kilka akcesoriów opcjonalnych, takich jak półki, kostkarki do lodu, pojemniki do
przechowywania lodu i ich wsporniki. Wszystkie wymienione elementy można wyjmować ręcznie, bez
użycia narzędzi.
• Akcesoria te nie wpływają na charakterystykę termiczną bądź mechaniczną urządzenia.
• Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana z pominięciem akcesoriów opcjonalnych.
• Aby wyjąć obie kostkarki do lodu, wyjmij najpierw prawą (dotyczy modeli Ice Max).
• Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, czy wszystkie półki, szuflady i pojemniki
znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.
30 Polski
Untitled-6 30
2018-01-10
12:07:54
Wskaźnik limitu załadowania (tylko w określonych modelach)
Lodówka jest wyposażona we wskaźnik limitu
załadowania, który znajduje się na górze po prawej
stronie komory zamrażarki.
PRZESTROGA
• Nie należy umieszczać ani przechowywać
produktów żywnościowych powyżej
wskaźnika limitu załadowania. W przeciwnym
razie wydajność energetyczna może ulec
pogorszeniu.
Instalacja
Polski 31
Untitled-6 31
2018-01-10
12:07:54
Instalacja
Instalacja krok po kroku
KROK 1 Wybór miejsca
Wymogi dotyczące miejsca instalacji:
• wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
• miejsce nienarażone na światło słoneczne;
• odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
• miejsce oddalone od źródeł ciepła;
• miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
• zakres temperatury: od 10 °C do 43 °C.
Efektywny zakres temperatury
Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę
urządzenia.
Instalacja
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
Umiarkowany
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
od +10 do +32
od +10 do +32
N
od +16 do +32
od +16 do +32
Subtropikalny
ST
od +16 do +38
od +18 do +38
Tropikalny
T
od +16 do +43
od +18 do +43
UWAGA
Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia,
częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień
temperatury.
32 Polski
Untitled-6 32
2018-01-10
12:07:54
Wolne miejsce
Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(jednostka: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 co najmniej 50 mm
02
Instalacja
03
03
A
C
B
Polski 33
Untitled-6 33
2018-01-10
12:07:55
Instalacja
KROK 2 Odstęp (tylko w określonych modelach)
1. Otwórz drzwi i znajdź dostarczone elementy
dystansujące (x2).
2. Rozpakuj je i przymocuj do tylnej ściany
lodówki, jak pokazano na ilustracji. Pomagają
one w utrzymaniu cyrkulacji powietrza wokół
tylnej ściany i ograniczają zużycie energii.
KROK 3 Podłoga
Instalacja
• Powierzchnia przeznaczona do ustawienia
lodówki musi być wystarczająco wytrzymała,
aby stanowić podparcie dla całkowicie
wypełnionej lodówki lub masy wynoszącej ok.
90 kg.
• Aby zabezpieczyć podłogę, podłóż duży
fragment kartonu pod nóżki lodówki.
• Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym
położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie
to konieczne ze względu na zabezpieczenie
podłogi. Jeżeli musisz to zrobić, na torze
przesuwu wyłóż gruby papier lub materiał (np.
stary dywan).
34 Polski
Untitled-6 34
2018-01-10
12:07:56
KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących
Wypoziomuj lodówkę, przeprowadzając ręczną
regulację nóżek poziomujących. Obróć nóżkę
poziomującą w prawo, aby ustawić ją w niższej
pozycji. Obrót nóżki w lewo powoduje jej
uniesienie. Ze względów bezpieczeństwa wyreguluj
przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco
wyżej niż tylna.
Ustaw nóżki na wysokości 66 mm (A) od podłogi w
sposób pokazany na ilustracji.
Instalacja
A
KROK 5 Ustawienia początkowe
Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.
1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
3. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj ok. godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie
pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.
KROK 6 Końcowa kontrola
Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:
• lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
• lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległości
od ścian lub szafek;
• lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
• drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po
otwarciu drzwi.
Polski 35
Untitled-6 35
2018-01-10
12:07:56
Obsługa
Panel funkcji
Typ przycisku
01
Obsługa
01 Freezer (Power Freeze)
(Zamrażarka (Intensywne
zamrażanie))
02
03
01
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Zmiana trybu pracy
zamrażarki / Lód wł./
wył.) (tylko w określonych
modelach)
02
03
03 Fridge (Power Cool)
(Lodówka (Intensywne
chłodzenie))
36 Polski
Untitled-6 36
2018-01-10
12:07:57
01 Zamrażarka (Intensywne zamrażanie)
Freezer
(Zamrażarka)
Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do ustawiania temperatury zamrażarki w
zakresie od -15 °C do -23 °C (domyślnie: -19 °C).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wartości temperatury w
następującej kolejności:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
PRZESTROGA
• Aby zapobiec awarii systemu lub zepsuciu się żywności, nie należy latem
(temp. otoczenia powyżej 35 °C) ustawiać temperatury -15 °C.
• W zamrażarce nie należy przechowywać butelek szklanych z płynem w środku.
Po zamarznięciu płynu butelki szklane popękają lub rozpadną się.
Obsługa
Power Freeze
(Intensywne
zamrażanie)
Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyśpiesza proces zamrażania
przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z
maksymalną wydajnością przez kilka godzin, po czym powraca do poprzedniej
temperatury.
• Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyśpieszy chłodzenie.
• Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer
(Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego
ustawienia temperatury.
• Aby zamrozić dużą ilość jedzenia, włącz funkcję Power Freeze (Intensywne
zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do
zamrażarki.
• Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym
powraca do poprzedniej temperatury.
UWAGA
Użycie funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii.
Nie zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeżeli
nie zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego zamrażania.
Polski 37
Untitled-6 37
2018-01-10
12:07:57
Obsługa
02 Zmiana trybu pracy zamrażarki / Lód wł./wył. (tylko w określonych modelach)
Freezer Convert
(Zmiana trybu
pracy zamrażarki)
Istnieje możliwość używania całej lodówki w trybie Fridge (Lodówka) lub
wyłączenia zamrażarki.
Aby zmienić domyślny tryb zamrażarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer
Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) przez 3 sekundy, aby włączyć tryb
wyboru. Następnie naciśnij przycisk Freezer Convert (Zmiana trybu pracy
zamrażarki), aby wybrać żądany tryb.
Tryby zmieniają się w następującej kolejności: tryb ustawienia Fridge (Lodówka) 
Off (Wył.)  Freezer (Zamrażarka) Off (Wył.) Fridge (Lodówka).
• W przypadku wyboru trybu Fridge (Lodówka) zaświeci się wskaźnik lodówki.
Zostanie wyłączona aktywna funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie).
Ponadto aktywna funkcja Ice On (Lód wł.) zostanie również wyłączona.
• W przypadku wyboru opcji Off (Wył.) zaświeci się wskaźnik Off (Wył.). Nastąpi
wyłączenie zamrażarki.
• W przypadku wyboru trybu ustawienia zamrażarki, zaświecą się odpowiednie
wskaźniki temperatury zamrażarki. Domyślną temperaturą zamrażarki jest -19
°C.
Zmiany będą ustawione i aktywowane po upływie 10 sekund. Aby ponownie
anulować lub zmienić tryb, jeszcze raz naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer
Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) przez 3 sekundy. Dalej postępuj zgodnie
z podanymi wyżej instrukcjami.
UWAGA
Obsługa
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Freezer Convert (Zmiana trybu
pracy zamrażarki) przez 3 sekundy w trybie Freezer (Zamrażarka) lodówka
przechodzi do trybu Fridge (Lodówka). Wówczas można wybrać tryb (tryb
wyboru).
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku Freezer Convert
(Zmiana trybu pracy zamrażarki) w innym trybie lodówka przechodzi do trybu
wyboru. Można wówczas nacisnąć przycisk Freezer Convert (Zmiana trybu
pracy zamrażarki), aby wybrać inny tryb.
• Jeśli dla funkcji chłodzenia lub zamrażania wybrano tryb Off (Wył.),
temperatura lodówki lub zamrażarki będzie utrzymywana poniżej 15 °C przy
niskim zużyciu prądu, co zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego
zapachu.
• Nie można wyłączyć zasilania osobno dla lodówki lub zamrażarki.
• Nie należy przechowywać w lodówce żywności ani napojów, jeśli dla funkcji
chłodzenia i zamrażania wybrano tryb Off (Wył.). Temperatura 15 °C nie jest
wystarczająco niska, aby zapobiec ich zepsuciu.
OSTRZEŻENIE
• W zamrażarce nie należy przechowywać butelek szklanych z płynem w środku. Po anulowaniu funkcji
Freezer Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) szklane butelki mogą popękać lub rozpaść się w
komorze zamrażarki.
38 Polski
Untitled-6 38
2018-01-10
12:07:57
• Pamiętaj, aby przed włączeniem funkcji Freezer Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) wyjąć z
zamrażarki zamrożone produkty. Zamrożona żywność rozmrozi się i zepsuje, gdy temperatura wzrośnie
(tryb Freezer (Zamrażarka) zostanie zmieniony na tryb Fridge (Lodówka)).
• Pamiętaj, aby przed wyłączeniem funkcji Freezer Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) wyjąć z
zamrażarki schłodzone produkty. Schłodzona żywność może ulec zamrożeniu po tym, jak temperatura
spadnie (tryb Fridge (Lodówka) zostanie zmieniony na tryb Freezer (Zamrażarka)).
UWAGA
W przypadku użycia funkcji Freezer Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) usilnie zaleca się użycie
plastikowych pojemników do przechowywania żywności, zwłaszcza warzyw.
Ice On/Off (Lód
wł./wył.)
(tylko w określonych modelach)
Domyślnie lodówka ustawiona jest na produkcję lodu, a odpowiadający tej funkcji
wskaźnik świeci. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Ice On/Off (Lód wł./
wył.). Zalecamy wyłączenie tej funkcji w następujących przypadkach:
• pojemnik na lód jest już wypełniony lodem,
• użytkownik chce zaoszczędzić energię,
• zbiornik wody jest pusty.
UWAGA
Po naciśnięciu przycisku Freezer Convert (Zmiana trybu pracy zamrażarki) w celu
wybrania ustawienia Fridge (Lodówka) lub Off (Wył.), lodówka przechodzi do trybu
Ice Off (Lód wył.).
Fridge (Lodówka)
Obsługa
03 Lodówka (Intensywne chłodzenie)
Aby ustawić temperaturę lodówki, naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby wybrać
odpowiednie ustawienie. Wartość temperatury można zmieniać w zakresie od 1 °C
do 7 °C (domyślnie: 3 °C).
W przypadku wyboru wartości 1 °C naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby
włączyć wskaźnik trybu wakacji. Nastąpi wyłączenie paska temperatury. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb Vacation (Wakacje). Wyświetli się pasek
temperatury wskazujący 7 °C.
PRZESTROGA
• Zimą nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na 1 °C. Może to
powodować problemy z chłodzeniem.
• Latem nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na 5–7 °C. Może to
powodować problemy z chłodzeniem.
Polski 39
Untitled-6 39
2018-01-10
12:07:57
Obsługa
Power Cool
(Intensywne
chłodzenie)
Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) może przyśpieszać chłodzenie przy
maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną
wydajnością przez kilka godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury.
• Aby włączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyśpieszy chłodzenie.
• Aby wyłączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Lodówka powróci do
poprzedniego ustawienia temperatury.
• W przypadku konieczności schłodzenia dużej ilości żywności, upewnij się, że
funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) jest włączona przynajmniej od 24
godzin.
UWAGA
Użycie funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie) zwiększa zużycie energii. Nie
zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeżeli nie
zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego chłodzenia.
Obsługa
Vacation (Wakacje)
Jeżeli wyjeżdżasz na urlop lub udajesz się w podróż służbową bądź lodówka nie
będzie ci potrzebna przez pewien czas, użyj trybu Vacation (Wakacje).
• Aby włączyć tryb Vacation (Wakacje), naciśnij przycisk Fridge (Lodówka) z
wybranym wskaźnikiem ustawienia 1 °C. Wskaźnik trybu wakacji ( ) zaświeci
się, natomiast wyświetlacz temperatury lodówki zgaśnie. Temperatura lodówki
będzie utrzymywana poniżej 17 °C, ale zamrażarka pozostanie włączona i
będzie działać w oparciu o poprzednie ustawienie.
• Aby wyłączyć tryb Vacation (Wakacje), ponownie naciśnij przycisk Fridge
(Lodówka). Temperatura lodówki powróci do domyślnej wartości 7 °C.
UWAGA
Usilnie zaleca się opróżnienie komory lodówki i sprawdzenie, czy drzwi są
zamknięte.
40 Polski
Untitled-6 40
2018-01-10
12:07:58
Typ pokrętła
Lodówka
Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia, zalecamy wybór ustawienia temperatury Optimal
(Optymalna) lub
.
TYP A
• Aby obniżyć temperaturę w celu intensywnego
schładzania, ustaw pokrętło sterowania
temperaturą na poziom 4–5.
• Aby podnieść temperaturę w celu mniej
intensywnego schładzania, ustaw pokrętło
sterowania temperaturą na poziom 1–2.
TYP B
Obsługa
PRZESTROGA
• Zimą nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na poziom 4–5. Może to powodować
problemy z chłodzeniem.
• Latem nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na poziom 1–2. To również może
powodować problemy z chłodzeniem.
Polski 41
Untitled-6 41
2018-01-10
12:07:59
Obsługa
Wakacje
Jeśli wyjeżdżasz na urlop, udajesz się w podróż służbową albo lodówka nie będzie ci potrzebna przez
pewien czas, możesz skorzystać z trybu Wakacje.
TYP A
Aby włączyć tryb Wakacje, obróć pokrętło w
lodówce do poziomu Vacation (Wakacje) lub
(poziom trybu wakacji). Temperatura lodówki
będzie utrzymywana poniżej 17 °C, ale zamrażarka
pozostanie włączona i będzie działać w oparciu o
poprzednie ustawienie. Tryb Wakacje wyłączy się
automatycznie w momencie zmiany ustawienia
temperatury lodówki.
TYP B
Obsługa
UWAGA
Dla tego trybu usilnie zaleca się opróżnienie komory lodówki i sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte.
42 Polski
Untitled-6 42
2018-01-10
12:08:00
Zamrażarka
TYP A
• Aby obniżyć temperaturę w celu intensywnego
schładzania, ustaw pokrętło sterowania
temperaturą na poziom 4–5.
• Aby podnieść temperaturę w celu mniej
intensywnego schładzania, ustaw pokrętło
sterowania temperaturą na poziom 1–2.
TYP B
Obsługa
PRZESTROGA
• Zimą nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na poziom 4–5. Może to powodować
problemy z chłodzeniem.
• Latem nie należy ustawiać pokrętła sterowania temperaturą na poziom 1–2. To również może
powodować problemy z chłodzeniem.
Lodówka (Zmiana trybu)
Istnieje możliwość korzystania z zamrażarki w trybie Lodówka.
Aby włączyć tryb Lodówka dla zamrażarki, obróć pokrętło sterowania temperaturą zamrażarki i wybierz
poziom Fridge (Convertible) (Lodówka (Zmiana trybu)) lub poziom .
Po zakończeniu konfiguracji temperatura zamrażarki będzie utrzymywana na poziomie ok. 3 °C.
UWAGA
Dla tego trybu usilnie zaleca się opróżnienie komory lodówki i sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte.
Polski 43
Untitled-6 43
2018-01-10
12:08:01
Obsługa
Funkcje specjalne
Rzeczywisty wygląd i funkcje specjalne lodówki mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
Wytwarzanie lodu (tylko w określonych modelach)
Kostkarka do lodu Twist
1. Otwórz drzwi zamrażarki i wysuń tackę na
kostki lodu.
2. Napełnij tackę wodą do poziomu
maksymalnego (A) zaznaczonego z tyłu po
wewnętrznej stronie tacki.
3. Wsuń tackę z powrotem na swoje miejsce.
A
UWAGA
Czas wytwarzania lodu zależy od ustawień
temperatury.
UWAGA
Obsługa
• Upewnij się, że pojemnik do przechowywania
kostek lodu znajduje się na swoim miejscu pod
tacką na kostki lodu.
• Aby wybrać kostki lodu, obróć uchwyt
pojemnika w prawo do połowy, co pozwoli
urządzeniu wydać połowę kostek lodu do
pojemnika. Następnie obróć uchwyt w lewo,
aby urządzenie wydało drugą połowę kostek.
• Wyjmij pojemnik, lekko go przekręcając i
wyciągając ku przodowi.
Typ tacki
Aby uzyskać kostki lodu, napełnij tackę wodą
do poziomu maksymalnego (A) oznaczonego na
wewnętrznej tylnej krawędzi tacki.
A
44 Polski
Untitled-6 44
2018-01-10
12:08:02
Aby opróżnić tackę na kostki lodu, chwyć ją
obiema rękami i delikatnie skręć, co spowoduje
wypadnięcie kostek.
Dozownik wody (tylko w określonych modelach)
Dzięki dozownikowi wody można uzyskać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki.
UWAGA
Jeżeli przytrzymasz naciśniętą dźwignię dozownika przez ok. 1 minutę, dozownik przestanie działać. Aby
nalać więcej wody, odczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie.
Napełnianie zbiornika wody
W przypadku pierwszego użycia wyczyść wnętrze
zbiornika wody i dobrze je osusz.
1. Chwyć oba uchwyty z przodu zbiornika i wysuń
go, jak pokazano na ilustracji.
Obsługa
2. Otwórz przednią pokrywkę (A) lub całą
pokrywę (B) i wlej do zbiornika wodę (maks. 5
litrów).
PRZESTROGA
A
B
Poziom wody nie może przekraczać linii
maksymalnego poziomu. W przeciwnym razie
dojdzie do przelania się wody.
3. Wstaw zbiornik wody i dopasuj do mechanizmu
dozownika. Upewnij się, że przednia strona (z
pokrywką przednią) zbiornika jest skierowana
ku przodowi.
Polski 45
Untitled-6 45
2018-01-10
12:08:03
Obsługa
PRZESTROGA
• Sprawdź, czy zbiornik wody jest zainstalowany w półce. W przeciwnym razie zbiornik wody może nie
działać prawidłowo.
• Nie korzystaj z lodówki bez wstawionego zbiornika wody. Może to obniżyć zdolność chłodzenia
urządzenia.
• Zbiornik napełniaj tylko wodą pitną, np. mineralną lub oczyszczoną. Nie wlewaj innych płynów.
• Zachowuj ostrożność, przenosząc zbiornik napełniony wodą. Upuszczenie zbiornika grozi urazem
fizycznym.
• Nie próbuj samodzielnie demontować wewnętrznej pompy. Jeżeli wewnętrzna pompa zostanie
uszkodzona lub odłączona od zbiornika wody, dozownik nie zadziała.
Pierwsze użycie
• Naciśnij dźwignię dozownika i przytrzymaj ją przez 10 sekund, aby usunąć powietrze z węży systemu
doprowadzania wody.
• Wylej pierwsze sześć szklanek wody, aby pozbyć się zanieczyszczeń w systemie doprowadzania wody.
Dozowanie wody
Podstaw szklankę pod wylot wody i delikatnie naciśnij nią dźwignię dozownika.
PRZESTROGA
• Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
• Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2–3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie
świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1–2 szklanki wody.
Obsługa
46 Polski
Untitled-6 46
2018-01-10
12:08:03
Automatyczna kostkarka do lodu (tylko w określonych modelach)
Pierwsze użycie
• Odczekaj 1–2 dni, aż kostkarka do lodu
wytworzy lód.
• Wyrzuć pierwsze 1–2 pojemniki lodu,
aby usunąć zanieczyszczenia z systemu
doprowadzania wody.
• Gdy górna tacka na kostki lodu jest pełna, użyj
dolnej.
Przycisk Test (Test)
Obsługa
Jeżeli automatyczna kostkarka do lodu nie
wytwarza lodu, wyjmij pojemnik na lód i naciśnij
przycisk Test (A), aby sprawdzić, czy kostkarka
działa prawidłowo.
A
Polski 47
Untitled-6 47
2018-01-10
12:08:04
Obsługa
Dozownik wody
Dzięki dozownikowi wody można uzyskać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki. Przed użyciem
zbiornik wody musi być napełniony wodą pitną.
Napełnianie zbiornika wodą pitną
Otwórz drzwi i znajdź zbiornik wody, który znajduje się w obszarze półek na drzwiach.
1. Chwyć uchwyty po obu stronach zbiornika
wody i unieś go w celu wyjęcia.
2. Napełnij zbiornik wodą pitną, maksymalnie
2,3 litra. W tym celu można zdjąć nakrętkę lub
pokrywę i wlać wodę.
UWAGA
Obsługa
Przed pierwszym użyciem należy umyć zbiornik
wody od wewnątrz.
3. Wstaw zbiornik wody i zamknij drzwi. Upewnij
się, że wylot wody w zbiorniku znajduje się z
przodu.
48 Polski
Untitled-6 48
2018-01-10
12:08:05
4. Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko
przyciśnij ją do dźwigni dozownika, aby
nalać wodę. Sprawdź, czy zbiornik wody jest
odblokowany.
PRZESTROGA
• Dozownik wody jest przeznaczony do wody pitnej. Zbiornik wody napełniaj wyłącznie wodą pitną. Nie
nalewaj żadnego innego płynu.
• Zbiornika wody nie napełniaj nadmiernie, ponieważ może to spowodować przelanie się wody.
• Zbiornika wody nie napełniaj, gdy nie został zdjęty i nadal znajduje się na drzwiach.
• Upewnij się, że zbiornik wody jest prawidłowo umieszczony na drzwiach.
• Nie korzystaj z lodówki bez zbiornika wody. Może to obniżyć jej sprawność i skuteczność.
• Aby zapobiec rozlewaniu się wody, upewnij się, że szklanka znajduje się pod dozownikiem.
UWAGA
Aby zapewnić większą ilość miejsca, w zbiorniku wody można przechowywać żywność. W takim
przypadku należy zdjąć pokrywę zbiornika.
Obsługa
Polski 49
Untitled-6 49
2018-01-10
12:08:05
Konserwacja
Obsługa i konserwacja
Modele z tacką na kostki lodu
Najpierw wyjmij tackę na kostki lodu, a następnie
unieś półkę zamrażarki, aby ją wyjąć.
Półki zamrażarki i lodówki
• Aby wyjąć półkę, najpierw otwórz drzwi na
całą szerokość. Pociągnij półkę ku sobie, unieś
ją i wyjmij.
• Wstawiając ponownie półkę, sprawdź, czy
etykieta z napisem „Front” (Przód) znajduje się
z przodu.
• Nie próbuj przechylać półki.
Konserwacja
Półki na drzwiach
Lekko unieś półkę na drzwiach i zdejmij ją z drzwi.
PRZESTROGA
Aby zapobiec wypadkom, przed zdjęciem półek z
drzwi należy je opróżnić.
50 Polski
Untitled-6 50
2018-01-10
12:08:06
Czyszczenie
Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za
pomocą suchej szmatki.
1. Odłącz przewód zasilający lodówki od gniazda elektrycznego.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i
powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda elektrycznego, aby włączyć urządzenie.
UWAGA
W przypadku wyjęcia do czyszczenia części ruchomych, takich jak półki, informacje zawarte w części Opis
lodówki, ułatwią sprawdzenie, czy po wyczyszczeniu są one prawidłowo umieszczane w urządzeniu.
OSTRZEŻENIE
• Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, ani detergentów do zastosowań
domowych/do czyszczenia samochodów, takich jak np. Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię
lodówki i spowodować pożar.
• Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
Wymiana
Filtr dezodoryzujący (tylko w określonych modelach)
A
Kontrolki
Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Aby wymienić kontrolki lodówki,
skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
Polski 51
Untitled-6 51
2018-01-10
12:08:06
Konserwacja
Trzymając górną i dolną część obudowy filtra,
odblokuj ją, aby odsłonić filtr dezodoryzujący (A).
Wymień filtr, a następnie ponownie załóż obudowę
Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia nietypowej sytuacji w trakcie korzystania z lodówki sprawdź najpierw poniższą tabelę
i spróbuj zastosować sugerowane rozwiązania problemu.
Informacje ogólne
Objaw
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Lodówka nie działa w
ogóle lub nie chłodzi.
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź, czy temperatura jest ustawiona właściwie.
• Upewnij się, że lodówka stoi z dala od miejsc nasłonecznionych lub
źródeł ciepła. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia zdolności
urządzenia do chłodzenia.
• Sprawdź, czy z tyłu i po bokach lodówki znajduje się wystarczająca
ilość wolnego miejsca. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia
zdolności urządzenia do chłodzenia.
• Zbyt duża ilość produktów żywnościowych może blokować obieg
powietrza w lodówce. Aby zapewnić normalną pracę lodówki, nie
przechowuj w niej zbyt wiele żywności.
Produkty w lodówce
ulegają zamrożeniu.
• Sprawdź, czy pokrętło sterowania temperaturą jest ustawione na
najniższą wartość. Jeśli tak, ustaw temperaturę na wyższą lub
optymalną lub na poziomie
.
• Taka sytuacja ma miejsce, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska.
Ustaw wyższą temperaturę.
• Sprawdź, czy produkty o dużej zawartości wody znajdują się w
najchłodniejszym obszarze lodówki lub w pobliżu wentylacji chłodzącej.
Jeżeli tak, przenieść żywność na inne półki lodówki.
Z lodówki wydobywają
się dźwięki.
• Sprawdź, czy lodówka jest ustawiona na stabilnej, płaskiej powierzchni.
• Sprawdź, czy z tyłu i po bokach lodówki znajduje się wystarczająca ilość
wolnego miejsca.
• Upewnij się, czy w lodówce lub pod nią nie znajdują się
zanieczyszczenia lub jakieś przedmioty.
• Z wnętrza lodówki może wydobywać się charakterystyczny dźwięk
przypominający tykanie. Ma to miejsce, gdy różne części ruchome
kurczą się lub rozszerzają. Nie świadczy to o awarii systemu.
Przednie narożniki i
boki nagrzewają się i
pojawiają się na nich
skropliny.
• Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody
rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach.
Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać
efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu.
• Skropliny mogą tworzyć się na zewnętrznej powierzchni lodówki, jeżeli
wilgotne powietrze styka się z chłodną powierzchnią urządzenia.
Kostkarka do lodu nie
wytwarza lodu.
• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 12 godzin.
• Sprawdź, czy kostkarka do lodu nie zatrzymała się podczas produkcji
lodu.
• Upewnij się, że temperatura w zamrażarce jest ustawiona poniżej 0 °C
(lub -5 °C w przypadku wyższej temperatury otoczenia).
• Sprawdź, czy w zbiorniku wody znajduje się woda.
52 Polski
Untitled-6 52
2018-01-10
12:08:06
Objaw
Działanie
Dozownik wody nie
działa.
• Sprawdź, czy zbiornik wody nie zamarzł. Jeżeli tak, ustaw wyższą
temperaturę w lodówce.
• Sprawdź, czy w zbiorniku wody znajduje się woda.
• Upewnij się, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany.
• Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo zainstalowany.
Z urządzenia dobiega
bulgot.
• Lodówka wydaje taki dźwięk podczas schładzania i jest to zjawisko
normalne.
Z wnętrza lodówki
wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
• Sprawdź, czy nie zepsuły się jakieś produkty spożywcze. Zalecamy
okresowe czyszczenie lodówki i wyrzucanie zepsutych lub nieświeżych
produktów.
• Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie
zapakowana.
Na ściankach
wewnętrznych tworzy się
warstwa szronu.
• Sprawdź, czy jakieś produkty żywnościowe nie blokują otworów
wentylacyjnych lodówki. Znaczenie dla prawidłowej wentylacji ma też
równe rozmieszczenie produktów.
• Sprawdź, czy drzwi są dobrze zamknięte.
Na wewnętrznych
ściankach urządzenia lub
wokół warzyw tworzą się
skropliny.
• Dzieje się tak, gdy produkty żywnościowe o dużej zawartości wody są
przechowywane bez przykrycia lub jeżeli drzwi pozostawały otwarte
przez dłuższy czas.
• Sprawdź, czy produkty są przykryte lub znajdują się w szczelnych
pojemnikach.
Rozwiązywanie problemów
Polski 53
Untitled-6 53
2018-01-10
12:08:06
Notatki
Untitled-6 54
2018-01-10
12:08:06
Notatki
Untitled-6 55
2018-01-10
12:08:06
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Kraj
Centrum obsługi klienta
Witryna internetowa
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-6 56
2018-01-10
12:08:07
Chladnička
Návod k obsluze
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Volně stojící spotřebič
Untitled-3 1
2018-01-10
12:32:01
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Obsah
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
Upozornění vztahující se k instalaci
Důležité výstrahy vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k čištění
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Další tipy pro správné použití
Rady, jak šetřit energii
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
25
Instalace
26
Rychlý přehled
Instalace krok za krokem
26
29
Provoz
33
Ovládací panel
Další vlastnosti
33
41
Údržba
47
Zacházení a péče
47
Úklid48
Výměna součástí
48
Odstraňování závad
49
Obecné49
2 Čeština
Untitled-3 2
2018-01-10
12:32:01
Bezpečnostní informace
Čeština 3
Untitled-3 3
2018-01-10
12:32:01
Bezpečnostní informace
• Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si
pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak
bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto
spotřebiče.
• Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou
takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě
poučeny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou
s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto
návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou
vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto
věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé
modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být
odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny
výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě
jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní
centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na
adrese www.samsung.com.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva
pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče
nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud výrobek
obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o
pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního
prostředí.
• Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu
nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být
velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna,
zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
• Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky
poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce.
Místnost musí mít minimální objem 1 m³ na každých 8 g
chladiva R-600a použitého v chladicím okruhu.
Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je
uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
• Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo,
okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky
veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Pro kohokoliv jiného, než autorizovaného servisního
pracovníka, představuje pokus o údržbu tohoto spotřebiče
nebezpečí.
Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály
4 Čeština
Untitled-3 4
2018-01-10
12:32:02
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit
závažné nebo smrtelné zranění.
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit lehké
zranění osob nebo poškození majetku.
Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí
zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího
nahlédnutí.
Čeština 5
Untitled-3 5
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby
nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva
izobutanu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je
šetrný k životnímu prostředí, ale je také hořlavý. Během
transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby
nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
VÝSTRAHA
• Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na
kterých může přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles
nebo jiných spotřebičů.
6 Čeština
Untitled-3 6
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
• Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami
několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být
zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí
odpovídá parametrům na typovém štítku.
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje
přetížení elektrických okruhů, které způsobuje
přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
• Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je
uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě
vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
• Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
• Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
• Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
• Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty,
nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej
mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za
spotřebičem.
• Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za
přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji
vytáhněte ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může mít za následek
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Čeština 7
Untitled-3 7
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např.
spreje s hořlavým hnacím plynem.
• Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
• Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat
plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladnička musí být před spuštěním umístěna a
nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto
návodu.
• Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby
kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení
vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo
poškozený zadní částí chladničky.
• Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na
hlavu.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po
dokončení instalace přístupná.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani
prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a působení vody (dešťové kapky).
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
8 Čeština
Untitled-3 8
2018-01-10
12:32:02
Čeština 9
Untitled-3 9
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené
svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové
předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
• Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí
odstranit všechny ochranné plastové fólie.
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že
si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro
seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní
přípojky.
- V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky
dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo
dosah dětí.
• Chladničku je nutné uzemnit.
- Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části
spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna.
Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným
úrazům způsobeným elektrickým proudem.
• Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí,
telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo
k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným
elektrickým proudem.
- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte
poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
• Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel
nikde zachycen nebo poškozen.
• Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení
neskladujte za spotřebičem.
Upozornění vztahující se k instalaci
UPOZORNĚNÍ
• Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým
prostorem okolo.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče
nesmí být zakryté.
• Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do
ní začnete vkládat potraviny.
10 Čeština
Untitled-3 10
2018-01-10
12:32:02
Důležité výstrahy vztahující se k použití
VÝSTRAHA
• Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty
mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození
zařízení.
• Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky)
do spodní a zadní části chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů
v mrazničce uložených mokrýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Čeština 11
Untitled-3 11
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
• Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou
kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění.
• Přetížení jedněch ze dveří by mohlo vést k pádu
chladničky a fyzickému zranění.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky
(benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan
butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování
potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti
mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud
se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří
chladničky opatrní.
• Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky.
Může dojít k vážným zraněním.
• Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by
uvíznout.
• Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k
výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou teplotu.
• Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče
a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
• V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře,
okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše
servisní středisko Samsung Electronics.
12 Čeština
Untitled-3 12
2018-01-10
12:32:02
Čeština 13
Untitled-3 13
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nedovolte dětem stoupat na police.
- Police by se mohla zlomit.
• Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru
a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru
chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
• Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
- Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a
způsobit zranění nebo poškození zařízení.
• Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako
například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou
také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo
poškodit výrobek.
• V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné
látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty,
suchý led, léky nebo chemikálie.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze
pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
- Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové
nápoje. Hrozí poškození chladničky.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo,
zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky,
kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu
elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky
pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků
doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
• Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
• Nevkládejte police do chladničky vzhůru nohama. Zarážky
by poté nemusely fungovat správně.
- V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
• Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi
dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí
pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
• Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.
- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
14 Čeština
Untitled-3 14
2018-01-10
12:32:02
Čeština 15
Untitled-3 15
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
• Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná
výrobcem nebo servisním zástupcem.
• Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování
potravin.
• Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami
od sebe.
- Neautorizované zásahy mohou způsobit bezpečnostní
problémy. V případě opravy neautorizovaného zásahu
vám budou naúčtovány náklady za součásti a práci v
plné výši.
• Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné,
ocelové dráty atd.).
• Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo
zranění.
• Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
• Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny
nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky
a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung
Electronics.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte
spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit
problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
• Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte
sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
• Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a
zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Upozornění vztahující se k použití
UPOZORNĚNÍ
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky. Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo
šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
• V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
- Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních
otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily
cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
16 Čeština
Untitled-3 16
2018-01-10
12:32:02
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
•
- Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte
nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé
nápoje. Mohly by vlivem nízkých teplot prasknout.
Poškozené skleněné lahve mohou způsobit poranění.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou
na mražených potravinách.
Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a
perlivé nápoje.
- Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit
zranění.
Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé
nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění nebo poškození zařízení.
Zákonná záruka a zásahy.
- Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou
na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost Samsung v takových případech
neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo
škody způsobené těmito úpravami.
Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic
neblokuje.
- Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména
plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému
poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš
dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku
vody.
Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
Čeština 17
Untitled-3 17
2018-01-10
12:32:02
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
• Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte
alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
• V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte
jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko
Samsung Electronics.
• Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se
skleněnými povrchy.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na
majetku.
• Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte
pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo
filtrovanou).
- Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by
to vést k poškození chladničky.
• Dejte pozor na případné
uvíznutí prstů ve dveřích
chladničky.
• Osvětlení v mrazničce a chladničce lze vypnout, pokud jsou
dveře otevřeny 2 vteřiny nebo déle.
- Po zavření a následném otevření dveří se osvětlení opět
rozsvítí.
18 Čeština
Untitled-3 18
2018-01-10
12:32:03
Bezpečnostní informace
• Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• V košících ve dvířkách chladničky neponechávejte
rostlinný olej. Olej může ztuhnout, získat pachuť a stát
se nepoužitelným. Kromě toho může dojít k prosakování
z otevřené nádoby a olej, který z ní unikne, může způsobit
prasknutí košíku ve dvířkách. Po otevření lahve s olejem
doporučujeme ji uchovávat na chladném a tmavém místě,
například ve skříňce nebo spíži.
- Příklady rostlinného oleje: olivový olej, kukuřičný olej,
hroznový olej atd.
Upozornění vztahující se k čištění
UPOZORNĚNÍ
• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch
chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů.
• Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
Čeština 19
Untitled-3 19
2018-01-10
12:32:03
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např.
voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu
odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické
zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit
požár.
• Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
- V opačném případě hrozí zranění osob nebo poškození
zařízení.
• Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• K čištění chladničky použijte čistou houbičku nebo měkký
hadřík a jemný čisticí prostředek.
• Na vnější povrchy (dvířka a skříň), plastové díly a vnitřní
obložení a těsnění nepoužívejte abrazivní ani hrubé
čisticí prostředky, například spreje na okna, čisticí písky,
hořlavé kapaliny, kyselinu chlorovodíkovou, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani čisticí
prostředky obsahující ropné produkty.
- Mohlo by dojít k poškrabání nebo poškození materiálu.
20 Čeština
Untitled-3 20
2018-01-10
12:32:03
• Skleněné police ani kryty nečistěte teplou vodou, pokud
jsou studené. Skleněné police a kryty by mohly v případě
náhlých změn teploty nebo nárazů (například úder nebo
pád) prasknout.
VÝSTRAHA
• Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
• Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
• Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ
chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru
spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky.
Pokud chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a),
požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad
ochrany životního prostředí.
• Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte
dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř
nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být
pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem
nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se
nebo se udusit.
- Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se
udusit.
Čeština 21
Untitled-3 21
2018-01-10
12:32:03
Bezpečnostní informace
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité
v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy
likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí
místní úřad ochrany životního prostředí.
• Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat nebezpečí.
- V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný
balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.
Další tipy pro správné použití
• V případě výpadku elektrické energie kontaktujte
energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude
výpadek trvat.
- Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než
jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce
neovlivní. V době výpadku proudu však omezte
otevírání dveří mrazničky na minimum.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než
24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
• Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v
mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny
tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu
nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod
přípustnými hodnotami.
• Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a
může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
22 Čeština
Untitled-3 22
2018-01-10
12:32:03
Bezpečnostní informace
• Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To
znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost
bude probíhat automaticky.
• Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků
norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu
zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování
mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového
papíru.
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky.
• V přihrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou
označeny dvěma hvězdičkami ( ), je teplota o něco vyšší
než ve zbytku mrazničky.
Při používání přihrádek se dvěma hvězdičkami se řiďte
pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k
zakoupenému spotřebiči.
Rady, jak šetřit energii
• Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti
s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do
blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
• Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační
otvory a mřížky.
• Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky
vychladnout.
Čeština 23
Untitled-3 23
2018-01-10
12:32:03
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce.
Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených v chladničce.
• Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky
nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu
budou dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazničce
bude vytvářet.
• Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a
za zadní stranou byl volný prostor. Tím pomůžete snížit
spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete
zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na
pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném
prostředí, tedy například
• v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích
a jiných pracovištích;
• na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
• v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and
breakfast;
• v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se
mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.
24 Čeština
Untitled-3 24
2018-01-10
12:32:03
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
Bezpečnostní informace
Korektní způsob likvidace tohoto produktu (a jiných odpadních elektrických a
elektronických zařízeních)
(Platný v zemích s odděleným sběrem odpadu)
Značení na tomto spotřebiči, jeho příslušenství a přiložené literatuře značí, že
tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či USB
kabel) by neměly být likvidovány spolu se směsným odpadem. Abyste zabránili
případným negativním vlivům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních typů odpadu a
odpovědně je recyklujte v rámci udržitelného opětovného používání zdrojů.
Domácí uživatelé by měli v případě zájmu o podrobnosti týkající se způsobu a místa
korektní recyklace kontaktovat prodejce nebo místní úřady.
Uživatelé v firmách by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit smluvní podmínky
nákupní smlouvy. Tento spotřebič a jeho elektronické příslušenství nepatří do
směsného odpadu.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní
prostředí ale také regulační povinnosti týkající se konkrétních
produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Pouze u produktů prodávaných v zemích EU)
Čeština 25
Untitled-3 25
2018-01-10
12:32:04
Instalace
Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho
bezpečný provoz.
VÝSTRAHA
• Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
• K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
• Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Rychlý přehled
POZNÁMKA
Skutečný vzhled a součásti chladničky se mohou od obrázku v závislosti na modelu a zemi, ve které se
nacházíte, lišit.
Instalace
01
09
02
03
04
10
11
05
* k dispozici pouze u vybraných modelů
06
07
01 Police Fre *
02 Výrobník ledu *
03 Přihrádka na čerstvé potraviny *
04 Přihrádka na vejce
05 Posuvná police
06 Osvěžovač *
07 Posuvný box VEG *
08 Zásuvka na zeleninu *
09 Přihrádka v mrazničce
10 Nádrž na vodu *
11 Víceúčelová přihrádka *
12 Přihrádka na lahve
12
08
26 Čeština
Untitled-3 26
2018-01-10
12:32:04
Volitelné příslušenství *
Izolační vložky: Vložky pomáhají udržovat nízkou teplotu chladničky.
Chladicí vložka: Vložky pomáhají udržovat nízkou teplotu chladničky.
Instalace
Zásobník ledových kostek: Slouží k výrobě ledu.
Otáčecí výrobník ledu: Slouží k výrobě ledu.
* Součástí balení vaší chladničky nemusí být volitelné příslušenství uvedené výše. Poskytování volitelného
příslušenství závisí na konkrétním modelu a zemi, ve které se nacházíte.
Rozšíření úložné kapacity mrazničky
V rámci rozšíření úložné kapacity mrazničky je možné odstranit libovolný počet volitelného příslušenství,
jako jsou chladicí vložky, přihrádky, výrobníky nebo zásobníky ledu, snadno ručně, bez použití nářadí.
• Toto příslušenství nijak neovlivňuje tepelné nebo mechanické vlastnosti spotřebiče.
• Uvedená úložná kapacita mrazničky předpokládá, že se uvnitř žádné z uvedeného příslušenství
nenachází.
• Při odstraňování obou výrobníků ledu vyjměte nejdříve ten, který se nachází napravo (pouze u modelů
Ice Max).
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním přihrádek, košů a polic na pozicích, do
kterých byly umístěny výrobcem.
Čeština 27
Untitled-3 27
2018-01-10
12:32:06
Instalace
Ryska maximální obsazenosti (pouze u vybraných modelů)
Na horní pravé straně mrazničky se nachází ryska
maximální obsazenosti.
UPOZORNĚNÍ
• Jakmile úroveň uložených potravin dosáhne
této rysky, nepřidávejte do mrazničky žádné
další potraviny. V opačném případě dojde ke
zvýšení spotřeby elektrické energie.
Instalace
28 Čeština
Untitled-3 28
2018-01-10
12:32:06
Instalace krok za krokem
KROK 1 Vyberte vhodné umístění
Požadavky na umístění:
• Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
• Bez přítomnosti přímého slunečního světla
• S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
• Daleko od zdrojů tepla
• S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
• Přípustný rozsah okolní teploty: od 10 °C do 43 °C
Rozsah teplot pro efektivní výkon
Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.
Rozsah okolní teploty (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mírný pás
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropický pás
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropický pás
T
+16 až +43
+18 až +43
Instalace
Třída
POZNÁMKA
Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se
kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.
Čeština 29
Untitled-3 29
2018-01-10
12:32:06
Instalace
Požadavky na volný prostor
Požadavky na volný prostor v okolí chladničky jsou uvedeny v tabulkách a ilustracích níže.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(v milimetrech)
01 100 mm
02 50 mm
03 alespoň 50 mm
02
Instalace
03
03
A
C
B
30 Čeština
Untitled-3 30
2018-01-10
12:32:07
KROK 2 Umístění izolačních vložek (k dispozici pouze u vybraných modelů)
1. Otevřete dveře a vyjměte izolační vložky, které
se nacházejí volně v mrazničce (x2).
2. Vybalte je a připevněte na zadní stranu
chladničky dle obrázku. Vložky přispívají k
lepší ventilaci a snižují tak spotřebu elektrické
energie.
KROK 3 Vyrovnání
Instalace
• Povrch, na kterém bude chladnička umístěna,
musí snést zátěž plně naložené chladničky,
která odpovídá cca 90 kg.
• V rámci ochrany povrchu vložte pod každou z
nožiček kus lepenky.
• Po usazení chladničky do požadovaného
umístění s ní dále nepohybujte, abyste předešli
poškození povrchu podlahy. V případě, že s
chladničkou potřebujete dále pohybovat, ji
podložte tvrdou lepenkou nebo kusem látky,
např. starým kobercem.
Čeština 31
Untitled-3 31
2018-01-10
12:32:07
Instalace
KROK 4 Nastavení vyrovnávacích nožek
Vyrovnejte polohu chladničky prostřednictvím
vyrovnávacích nožek. Otočením nožek ve směru
hodinových ručiček se poloha sníží, zatímco
otočením proti směru dojde ke zvýšení polohy.
Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu
chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně
vyšší než zadní.
Ponechte nožku ve výšce 66 mm od podlahy (A),
jak vidíte na obrázku.
Instalace
A
KROK 5 Úvodní nastavení
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.
1. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Tím dojde k uvedení chladničky do provozu.
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a
motor hladce poběží.
4. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k
použití.
KROK 6 Závěrečná kontrola
Po dokončení instalace zkontrolujte:
• Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky s korektním uzemněním.
• Zda se chladnička nachází na rovném povrchu, s adekvátním odstupem od okolních stěn nebo skříní.
• Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
• Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního
osvětlení.
32 Čeština
Untitled-3 32
2018-01-10
12:32:08
Provoz
Ovládací panel
Tlačítka
01
01 Mraznička (Turbomražení)
02
03
01
03
03 Chladnička (Turbochlazení)
Provoz
02 Režim mrazničky/Vypínač
výroby ledu (pouze u
vybraných modelů)
02
Čeština 33
Untitled-3 33
2018-01-10
12:32:09
Provoz
01 Mraznička (Turbomražení)
Freezer
(Mraznička)
Tlačítko Freezer (Mraznička) slouží pro nastavení teploty mrazničky v rozsahu od
-15 °C do -23 °C (výchozí nastavení: -19 °C).
Po každém stisknutí tlačítka se nastavení teploty změní o jeden krok dle
následující posloupnosti:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
UPOZORNĚNÍ
• Abyste předešli poruše nebo zkažení uložených potravin, nenastavujte v létě
(obecně při teplotách nad 35 °C) teplotu na -15 °C.
• Do mrazničky neukládejte skleněné láhve. Při zamrznutí obsahu sklo praskne.
Power Freeze
(Turbomražení)
Provoz
Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř
mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní několik hodin. Poté teplota v mrazničce
stoupne na původní úroveň.
• Pro aktivaci funkce Power Freeze (Turbomražení) stiskněte a podržte tlačítko
Freezer (Mraznička) déle než 3 vteřiny. Dojde k rozsvícení příslušného
indikátoru ( ) a urychlenému snížení teploty.
• Funkci vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítka Freezer
(Mraznička) déle než 3 vteřiny. Teplota v mrazničce stoupne na původně
nastavenou teplotu.
• Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze
(Turbomražení) alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.
• Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na
původní úroveň.
POZNÁMKA
Funkce Power Freeze (Turbomražení) zvyšuje spotřebu elektrické energie.
Pokaždé, když funkci již nechcete používat, se ujistěte, že je skutečně vypnutá.
34 Čeština
Untitled-3 34
2018-01-10
12:32:09
02 Tlačítko Freezer Convert / Ice On/Off (Režim mrazničky/Vypínač výroby ledu – pouze u vybraných
modelů)
Freezer Convert
(Režim mrazničky)
Pomocí této funkce můžete celý prostor spotřebiče využívat v režimu Fridge
(Pouze chladnička) nebo mrazničku zcela vypnout.
Pro změnu režimu mrazničky stiskněte a podržte tlačítko Freezer Convert (Režim
mrazničky) déle než 3 vteřiny. Pro volbu požadovaného režimu stiskněte tlačítko
Freezer Convert (Režim mrazničky) (Režim mrazničky) krátce.
Jednotlivé režimy se mění v následující posloupnosti: Fridge (Pouze chladnička) 
Off (Vypnuto)  Freezer (Mraznička)  Off (Vypnuto)  Fridge (Pouze chladnička)
– režim nastavení.
• Pokud vyberete funkci Fridge (Pouze chladnička), zapne se indikátor
chladničky. Pokud je funkce Power Freeze (Turbomražení) aktivní, dojde k
jejímu vypnutí. To samé platí pro funkci Ice On (Výroba ledu).
• Pokud zvolíte režim Off (Vypnuto) rozsvítí se příslušný indikátor. Mraznička se
vypne.
• Pokud vyberete režim nastavení mrazničky, dle vašeho výběru se zapne
indikátor teploty mrazničky. Výchozím nastavením teploty je -19 °C.
Veškeré provedené změny se uloží a aktivují po 10 vteřinách. Pro zrušení nebo
změnu nastavení režimu opět stiskněte a podržte tlačítko Freezer Convert (Režim
mrazničky) déle než 3 vteřiny. Poté následujte instrukce výše.
POZNÁMKA
Provoz
• Pokud v režimu Freezer (Mraznička) stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko
Freezer Convert (Režim mrazničky), zařízení se přepne do režimu Fridge
(Pouze chladnička), kde můžete vybrat jiný režim (jedná se o režim výběru).
• Pokud stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko Freezer Convert (Režim
mrazničky) v jiných režimech, zařízení se přepne do režimu výběru, kde
můžete stisknutím tlačítka Freezer Convert (Režim mrazničky) vybrat jiný
režim.
• Pokud jsou funkce chlazení či mrazení v režimu „Off (Vypnuto)“, teplota
chladničky či mrazáku nepřesáhne 15 °C, aby se zabránilo plísním a
nežádoucím pachům, a klesne spotřeba energie.
• Chladničku ani mrazák nelze vypnout nezávisle na sobě.
• Pokud jsou funkce chlazení či mrazení v režimu „Off (Vypnuto)“, neskladujte v
chladničce potraviny ani pití. Při teplotě 15 °C by se mohly zkazit.
VÝSTRAHA
• Do mrazničky neukládejte skleněné láhve obsahující tekutinu. Během změny režimu pomocí funkce
Freezer Convert (Režim mrazničky) by mohly prasknout nebo explodovat.
• Pokud se rozhodnete prostřednictvím funkce Freezer Convert (Režim mrazničky) měnit režim
mrazničky, vyjměte z ní všechny zmrazené potraviny. Při zvyšování teploty (během přepínání z režimu
Freezer (Mraznička) na režim Fridge (Pouze chladnička)) by se zmrazené potraviny zkazily.
• Při změně režimu mrazničky pomocí funkce Freezer Convert (Režim mrazničky) z ní vyjměte potraviny,
které mají být pouze zchlazeny. Během snižování teploty mrazničky (během přepínání z režimu Fridge
(Pouze chladnička) na režim Freezer (Mraznička)) by potraviny zamrzly.
Čeština 35
Untitled-3 35
2018-01-10
12:32:09
Provoz
POZNÁMKA
Pokud chcete používat funkci Freezer Convert (Režim mrazničky), doporučujeme ukládat potraviny
(především zeleninu) do plastových nádob.
Ice On/Off
(Vypínač výroby
ledu)
(K dispozici pouze u vybraných modelů)
Ve výchozím nastavení chladničky je výroba ledu zapnuta. Aktivaci potvrzuje
příslušný indikátor. Stisknutím tlačítka Ice On/Off (Vypínač výroby ledu) můžete
tuto funkci vypnout. Výrobu ledu doporučujeme vypnout v následujících situacích:
• Pokud je nádoba na led již plná.
• Pokud chcete snížit spotřebu elektrické energie.
• Pokud je nádrž na vodu prázdná.
POZNÁMKA
Pokud pomocí tlačítka Freezer Convert (Režim mrazničky) nastavíte režim Fridge
(Pouze chladnička) nebo Off (Vypnuto), přejde chladnička do režimu Ice Off
(Výroba ledu vypnuta).
03 Tlačítko Fridge (Power Cool) (Chladnička (Turbochlazení))
Provoz
Fridge (Chladnička)
Pokud si přejete změnit nastavení teploty chladničky, stiskněte tlačítko Fridge
(Chladnička) a nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 1 °C
až 7 °C (výchozí nastavení: 3 °C).
V případě, že je teplota nastavena na 1 °C, stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička)
zapnete režim Vacation (Dovolená). Indikátor nastavení teploty zhasne. Režim
Vacation (Dovolená) vypnete opětovným stisknutím příslušného tlačítka. Na
indikátoru teploty se zobrazí 7 °C.
UPOZORNĚNÍ
• V zimním období nenastavujte teplotu na 1 °C. Takové nastavení by mohlo vést
k potížím s chladicím výkonem.
• V letním období nenastavujte teplotu na 5–7 °C. Takové nastavení by mohlo
také vést k potížím s chladicím výkonem.
Power Cool
(Turbochlazení)
Funkce Power Cool (Turbochlazení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř
chladničky. Tato funkce zůstane aktivní několik hodin. Poté teplota v chladničce
stoupne na původní úroveň.
• Pro aktivaci funkce Power Cool (Turbochlazení) stiskněte a podržte tlačítko
Fridge (Chladnička) déle než 3 vteřiny. Dojde k rozsvícení příslušného
indikátoru ( ) a urychlenému snížení teploty.
• Pro deaktivaci funkce Power Cool (Turbochlazení) opětovně stiskněte a podržte
tlačítko Fridge (Chladnička) déle než 3 vteřiny. Teplota v chladničce stoupne na
původně nastavenou teplotu.
• Chcete-li kompletně zachladit velké množství potravin, funkci Power Cool
(Turbochlazení) zapněte alespoň 24 hodin předem.
POZNÁMKA
Funkce Power Cool (Turbochlazení) zvyšuje spotřebu elektrické energie. Pokaždé,
když funkci již nechcete používat, se ujistěte, že je skutečně vypnutá.
36 Čeština
Untitled-3 36
2018-01-10
12:32:09
Vacation
(Dovolená)
V případě, že jedete na dovolenou nebo služební cestu, případně když chladničku
nepotřebujete používat, použijte režim Vacation (Dovolená).
• Pro aktivaci režimu Vacation (Dovolená) stiskněte tlačítko Fridge (Chladnička)
ve chvíli, kdy je teplota nastavena na 1 °C. Příslušný indikátor ( ) se rozsvítí a
ukazatel teploty zhasne. Teplota uvnitř chladničky se bude pohybovat pod 17
°C. Nastavení teploty mrazničky však zůstane nezměněno.
• Režim Vacation (Dovolená) vypnete opětovným stisknutím tlačítka Fridge
(Chladnička). Teplota chladničky se vrátí zpět na výchozích 7 °C.
POZNÁMKA
Při použití tohoto režimu důrazně doporučujeme vyjmout z chladničky všechny
potraviny a ujistit se o důsledném zavření dveří.
Provoz
Čeština 37
Untitled-3 37
2018-01-10
12:32:10
Provoz
Typ regulátoru
Chladnička
Jestliže chcete zajisti optimální výkon, doporučujeme nastavit regulátor teploty do polohy Optimal
(Optimální) nebo
.
TYP A
• Pokud chcete teplotu snížit a zajistit tak
účinnější chlazení, otočte regulátor teploty do
polohy 4–5.
• Pokud chcete teplotu zvýšit a zajistit tak slabší
chlazení, otočte regulátor teploty do polohy
1–2.
TYP B
Provoz
UPOZORNĚNÍ
• V zimě nepoužívejte úrovně chlazení 4–5. Mohlo by dojít k problémům s chlazením.
• V létě naopak nepoužívejte úrovně chlazení 1–2. Rovněž by mohlo dojít k problémům s chlazením.
38 Čeština
Untitled-3 38
2018-01-10
12:32:11
Dovolená
Pokud se chystáte na dovolenou či služební cestu nebo pokud máte v úmyslu chladničku delší dobu
nepoužívat, nastavte režim Dovolená.
TYP A
Režim Dovolená aktivujete otočením regulátoru
chladničky do polohy Vacation (Dovolená) nebo
(úroveň dovolené). Teplota chladničky bude
udržována pod 17 °C, ale mraznička zůstane
aktivní podle dřívějšího nastavení. Režim Dovolená
se automaticky vypne, jestliže změníte teplotu
chladničky.
TYP B
Provoz
POZNÁMKA
Při použití tohoto režimu důrazně doporučujeme vyjmout z chladničky všechny potraviny a zkontrolovat,
zda jsou dvířka důkladně zavřená.
Čeština 39
Untitled-3 39
2018-01-10
12:32:12
Provoz
Mraznička
TYP A
• Pokud chcete teplotu snížit a zajistit tak
účinnější chlazení, otočte regulátor teploty do
polohy 4–5.
• Pokud chcete teplotu zvýšit a zajistit tak slabší
chlazení, otočte regulátor teploty do polohy
1–2.
TYP B
Provoz
UPOZORNĚNÍ
• V zimě nepoužívejte úrovně chlazení 4–5. Mohlo by dojít k problémům s chlazením.
• V létě naopak nepoužívejte úrovně chlazení 1–2. Rovněž by mohlo dojít k problémům s chlazením.
Chladnička (Konvertibilní)
Režim Chladnička vám umožňuje mrazničku používat jako chladničku.
Jestliže chcete u mrazničky aktivovat režim Chladnička, otočte regulátor teploty mrazničky do polohy
Fridge (Convertible) (Chladnička (Konvertibilní)) nebo na úroveň .
Jakmile dokončíte nastavení, teplota v mrazničce se bude regulovat na hodnotu okolo 3 °C.
POZNÁMKA
Při použití tohoto režimu důrazně doporučujeme vyjmout z chladničky všechny potraviny a zkontrolovat,
zda jsou dvířka důkladně zavřená.
40 Čeština
Untitled-3 40
2018-01-10
12:32:13
Další vlastnosti
Skutečný vzhled a funkcionalita se může od obrázku a popisu v závislosti na modelu a zemi, ve které se
nacházíte, lišit.
Výroba ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Otáčecí výrobník ledu
1. Otevřete dveře mrazničky a vysuňte zásobník
ledu.
2. Naplňte zásobník vodou až do vyznačené
úrovně (A) na zásobníku.
3. Zasuňte zásobník zpět na své místo.
POZNÁMKA
A
Doba trvání výroby ledu se odvíjí od nastavení
teploty.
POZNÁMKA
Forma na ledové kostky
Chcete-li vyrobit ledové kostky, naplňte formu
vodou až do vyznačené úrovně (A) na formě.
A
Čeština 41
Untitled-3 41
2018-01-10
12:32:14
Provoz
• Ujistěte se, že je koš na led umístěn pod
zásobníkem ledu.
• Pro uvolnění hotových kostek ledu otočte
rukojetí koše napravo. Dojde k vysypání
poloviny ledových kostek do koše. Poté rukojetí
otočte nalevo, čímž vysypete do koše i druhou
polovinu.
• Koš vytáhnete mírným natočením páčky a
vysunutím směrem k sobě.
Provoz
Pro uvolnění hotových kostek ledu přidržte formu
oběma rukama a lehce kostky vytlačte.
Dávkovač vody (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Pomocí dávkovače vody je možné získat chlazenou vodu bez nutnosti otevírat dveře chladničky.
POZNÁMKA
V případě, že budete dávkovat vodu více než 1 minutu v kuse, dojde z provozních důvodů k přerušení toku
vody. Pokud potřebujete vodu dále dávkovat, vyčkejte několik vteřin a akci opakujte.
Plnění nádrže na vodu
Před prvním použitím důkladně vyčistěte vnitřek
nádrže na vodu a nechte nádrž vyschnout.
1. Uchopte nádrž na obou stranách a vysuňte dle
obrázku.
Provoz
2. Otevřete přední záklopku (A) nebo celý kryt (B)
a naplňte nádrž maximálně 5 litry vody.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte značení maximální úrovně vody. V
opačném případě by voda mohla přetéct.
A
B
3. Vložte nádrž na vodu zpět do konstrukce
dávkovače. Zkontrolujte, zda přední část nádrže
(ta se záklopkou) směřuje čelem k vám.
42 Čeština
Untitled-3 42
2018-01-10
12:32:15
UPOZORNĚNÍ
• Ujistěte se, že je nádrž pevně vložena do konstrukce dávkovače. V opačném případě nemusí dávkovač
fungovat správně.
• Nepoužívejte chladničku bez nádrže na vodu. Mohlo by dojít k potížím s chladicím výkonem.
• Do nádrže patří pouze pitná voda, jako je kohoutková, minerální nebo filtrovaná voda. Nenalévejte do
nádrže jinou tekutinu.
• Při manipulaci s naplněnou nádrží dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud byste nádrž upustili, mohlo by
dojít ke zranění.
• Nepokoušejte se dávkovač vody demontovat. V případě, že by došlo k poškození vnitřního čerpadla
nebo jeho odpojení od nádrže na vodu, dávkovač by přestal fungovat.
Před prvním použitím
• Stlačte páčku dávkovače a podržte ji po dobu 10 vteřin. Dojde tak k uvolnění vzduchu z vodovodní
přípojky.
• Nadávkujte přibližně šest sklenic vody, které následně vylijte. Tím potrubní systém zbavíte usazených
nečistot.
Dávkování vody
Přidržte pod výstupním otvorem dávkovače vody sklenici a mírně jí zatlačte na páčku dávkovače.
UPOZORNĚNÍ
• Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.
• Pokud dávkovač vody nebudete 2–3 dny používat, může mít voda z dávkovače neobvyklou vůni nebo
chuť. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. Stačí první 1–2 sklenice vylít.
Provoz
Čeština 43
Untitled-3 43
2018-01-10
12:32:15
Provoz
Automatický výrobník ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Před prvním použitím
• Ponechejte výrobník ledu v nepřerušovaném
provozu 1–2 dny.
• Obsah prvních 1–2 nádob na ledové kostky
zahoďte. Tím potrubní systém zbavíte
usazených nečistot.
• Jakmile dojde k zaplnění horního zásobníku na
led, použijte spodní.
Tlačítko Test
Provoz
V případě, že výrobník ledu přestane vyrábět led,
vysuňte nádobu na led a stiskněte tlačítko Test
(A). Tím spustíte kontrolní proces, který ověří, zda
výrobník ledu pracuje správně.
A
44 Čeština
Untitled-3 44
2018-01-10
12:32:16
Dávkovač vody
Pomocí dávkovače vody je možné získat vodu bez nutnosti otevírat dveře chladničky. Před použitím
dávkovače je zapotřebí naplnit nádrž pitnou vodou.
Plnění nádrže na vodu
Otevřete dveře. Nádrž na vodu se nachází poblíž dveřních přihrádek chladničky.
1. Uchopte nádrž na obou stranách a vysuňte.
2. Naplňte ji až 2,3 l pitné vody. Vodu můžete do
nádrže nalévat buď otvorem ve víku nebo po
odstranění celého víka.
POZNÁMKA
Před prvním použitím nádrž na vodu vypláchněte.
Provoz
3. Zasuňte nádrž na vodu zpět a zavřete dveře.
Zkontrolujte, zda výstupní otvor nádrže na
vodu směřuje dopředu.
Čeština 45
Untitled-3 45
2018-01-10
12:32:17
Provoz
4. Přidržte pod výstupním otvorem dávkovače
vody sklenici a mírně jí zatlačte na páčku
dávkovače. Ujistěte se, že je dávkovač vody
odemčen.
UPOZORNĚNÍ
• Dávkovač vody je určen pro použití s pitnou vodou. Nádrž na vodu naplňujte výhradně pitnou vodou.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
• Nenalévejte do nádrže příliš mnoho vody. Mohla by přetéct.
• Neplňte nádrž na vodu, aniž byste ji vysunuli ze dveří.
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěná.
• Nepoužívejte chladničku bez zásobníku na vodu. Mohlo by dojít ke snížení výkonu nebo zvýšení
spotřeby elektrické energie.
• Abyste zabránili stříkání vody, ujistěte se, že je sklenice v jedné rovině s páčkou dávkovače.
POZNÁMKA
Provoz
Nádrž na vodu můžete v případě potřeby použít k uskladnění potravin. V takovém případě odstraňte víko
nádrže.
46 Čeština
Untitled-3 46
2018-01-10
12:32:17
Údržba
Zacházení a péče
Modely se zásobníkem ledu
Nejdříve vysuňte zásobník ledu. Poté nadzvedněte
a vysuňte přihrádku mrazničky.
Přihrádky v mrazničce a chladničce
• Nejdříve zcela otevřete dveře spotřebiče.
Přihrádku nadzvedněte, přitáhněte k sobě a
vytáhněte.
• Při zasouvání přihrádky zpět dovnitř se ujistěte,
že je označení „Front“ nasměrováno dopředu.
• Nepokoušejte se přihrádku do svého místa
usadit nakloněním.
Údržba
Dveřní přihrádky
Dveřní přihrádku vysunete mírným nadzvednutím
a zatažením k sobě.
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli nehodě, před vysouváním dveřních
přihrádek vyjměte jejich obsah.
Čeština 47
Untitled-3 47
2018-01-10
12:32:18
Údržba
Úklid
Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.
1. Vypojte chladničku ze zásuvky.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového
ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
POZNÁMKA
Pokud jste v rámci úklidu vyjmuli některou z vnitřních součástí chladničky (např. přihrádky), vraťte je zpět
na své správné místo dle nákresu v kapitole Rychlý přehled.
VÝSTRAHA
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem
chlóru. Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
• Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
Výměna součástí
Filtr osvěžovače (k dispozici pouze u vybraných modelů)
Přidržte horní a spodní část krytu a sejměte jej.
Tím získáte přístup k filtru osvěžovače (A). Filtr
vyměňte za nový a opět na něj nasaďte kryt.
Údržba
A
Žárovky
Výměnu žárovek by neměli provádět uživatelé. Jestliže potřebujete v chladničce vyměnit žárovky, obraťte
se na místní servisní centrum Samsung.
48 Čeština
Untitled-3 48
2018-01-10
12:32:19
Odstraňování závad
Pokud zpozorujete neobvyklé chování chladničky, nahlédněte nejdříve do tabulky níže a vyzkoušejte
uvedená doporučení.
Obecné
Příznak
Řešení
Potraviny v chladničce
mrznou.
• Zkontrolujte, zda není regulátor teploty nastaven na nejnižší hodnotu.
Pokud ano, změňte teplotu na vyšší, optimální nebo
.
• K tomuto jevu dochází, pokud je okolní teplota příliš nízká. Nastavte v
chladničce vyšší teplotu.
• Zkontrolujte, zda se potraviny z velkým obsahem vody nenacházejí v
nejchladnější části chladničky nebo poblíž ventilačních otvorů. Pokud
ano, přesuňte takové potraviny jinam.
Chladnička vydává hluk.
• Ujistěte se, že je chladnička umístěna na stabilním, rovném povrchu.
• Ujistěte se, že se zadní a boční strany chladničky nenacházejí příliš
blízko stěn či nábytku.
• Odstraňte případné nečistoty nebo cizí předměty z vnitřku a zespodu
chladničky.
• Chladnička může vydávat zvuky připomínající praskání, které jsou
způsobeny roztahováním a smršťováním vnitřních součástí. Takový jev
není způsoben závadou spotřebiče.
Po stranách a v rozích
čelní strany spotřebiče se
objevuje kondenzace.
• V rámci potlačování tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky
nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty
nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben
závadou spotřebiče.
• Při velmi vlhkém počasí se může na vnějším povrchu spotřebiče
vytvářet kondenzace, jelikož vlhký vzduch přichází do kontaktu s
chladným povrchem spotřebiče.
Výrobník ledu nevyrábí
led.
• Před dávkováním první várky ledu je třeba vyčkat alespoň 12 hodin.
• Ujistěte se, že výroba ledu nebyla přerušena.
• Ujistěte se, že je teplota mrazničky nastavena pod 0 °C (příp. -5 °C,
pokud je okolní teplota vysoká).
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu naplněná.
Odstraňování závad
Chladnička nefunguje/
nechladí.
• Zkontrolujte, zda je správně zapojen přívodní kabel.
• Zkontrolujte, zda je teplota správně nastavena.
• Ujistěte se, že se chladnička nenachází na přímém slunečním světle
nebo u zdroje tepla. Takové situace by mohly negativně ovlivnit chladicí
výkon.
• Ujistěte se, že se zadní a boční strany chladničky nenacházejí příliš
blízko stěn či nábytku. Takové situace by mohly negativně ovlivnit
chladicí výkon.
• V chladničce se může nacházet příliš mnoho potravin, které brání
správné ventilaci chladničky. Aby mohla chladnička správně fungovat,
neukládejte dovnitř příliš mnoho potravin.
Čeština 49
Untitled-3 49
2018-01-10
12:32:19
Odstraňování závad
Příznak
Řešení
Dávkovač vody nefunguje
správně.
• Zkontrolujte, zda voda v nádrži nezamrzla. Pokud ano, nastavte teplotu
v chladničce na vyšší úroveň.
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu naplněná.
• Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěná.
• Ujistěte se, že je správně vložen vodní filtr.
Z chladničky se ozývá
bublání.
• Toto je běžnou součástí chladicího procesu. Nejedná se o závadu.
Z vnitřku chladničky jde
cítit zápach.
• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny. Doporučujeme
provádět pravidelné čištění vnitřku chladničky a důsledně zbavovat
chladničku zkažených potravin.
• Zkontrolujte, zda jsou potraviny s výrazným aroma dobře zabaleny.
Na vnitřních stranách
spotřebiče se tvoří
námraza.
• Zkontrolujte, zda ventilační otvory nejsou blokovány potravinami.
Důležité pro správnou ventilaci je rovněž potraviny rovnoměrně
rozmístit.
• Zkontrolujte, zda se dveře správně dovírají.
Na vnitřních stěnách
spotřebiče nebo kolem
zeleniny se tvoří
kondenzace.
• K tomuto jevu dochází ve chvíli, kdy jsou potraviny s velkým obsahem
vody uloženy bez obalu, nebo pokud byly dveře chladničky ponechány
dlouho otevřené.
• Ujistěte se, že jsou potraviny uloženy v uzavřených obalech.
Odstraňování závad
50 Čeština
Untitled-3 50
2018-01-10
12:32:19
Poznámka
Untitled-3 51
2018-01-10
12:32:19
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Země
Kontaktní středisko
Webové stránky
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-3 52
2018-01-10
12:32:20
Chladnička
Používateľská príručka
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Voľne stojaci spotrebič
Untitled-4 1
2018-01-10
11:58:25
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Obsah
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa čistenia
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
Tipy týkajúce sa úspory energie
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
5
6
6
11
12
17
20
23
24
25
26
27
Inštalácia
28
Prehľad súčastí chladničky
Podrobný postup inštalácie
28
31
Používanie
35
Panel funkcií
Špeciálne funkcie
35
43
Údržba
49
Manipulácia a starostlivosť
49
Čistenie50
Výmena dielov
50
Riešenie problémov
51
Všeobecné informácie
51
2 Slovenčina
Untitled-4 2
2018-01-10
11:58:25
Bezpečnostné informácie
Slovenčina 3
Untitled-4 3
2018-01-10
11:58:25
Bezpečnostné informácie
• Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti
Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že
všetky funkcie vášho nového spotrebiča dokážete používať
bezpečne a účinne.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo
im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke
nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu
vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke
spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte
opatrne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero
modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť
od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť
všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej
adrese www.samsung.com.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke
je uvedená na označení kompresora na zadnej strane
spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri
chladničky. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo
R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno
tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený
bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho
okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od
množstva použitého chladiva.
• Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek
známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na
predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g
chladiva R-600a vnútri spotrebiča.
Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na
identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
• Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky
odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite
vyvetrajte.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok
požiar alebo výbuch.
• V záujme bezpečnosti by mal servis tohto spotrebiča
vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik.
4 Slovenčina
Untitled-4 4
2018-01-10
11:58:26
Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály
Bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
VÝSTRAHA
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.
POZOR
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť menej
závažné zranenie alebo škodu na majetku.
Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby
uchránili pred zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na
budúce použitie.
Slovenčina 5
Untitled-4 5
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta
inštalácie
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne
a nepoškoďte žiadne časti chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom
vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej
sa spotrebič nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového
chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou
environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež
horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte
opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti
chladiaceho okruhu.
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
• Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani
v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu
s vodou.
- Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných
spotrebičov.
6 Slovenčina
Untitled-4 6
2018-01-10
11:58:26
Slovenčina 7
Untitled-4 7
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
• K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami
nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte
do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím,
ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom
štítku chladničky.
- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha
chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri
ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže
spôsobiť požiar.
• Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej
napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo
odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
• Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte
ťažké predmety.
• Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
• Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
• Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte
naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho
nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
• Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo
k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte
za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym
pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo
zásahu elektrickým prúdom.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje
s horľavým hnacím plynom.
• Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či
horľavého materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť
k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Pred začatím používania je potrebné chladničku správne
umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami
uvedenými v tejto príručke.
• Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
- Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže
prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani
poškodená zadnou časťou chladničky.
• Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže
dôjsť k jeho uduseniu.
8 Slovenčina
Untitled-4 8
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
• Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol
zabezpečený dobrý prístup k zástrčke.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený
únikom elektrického prúdu.
• Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch,
v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani
v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu
či vode (dažďové kvapky).
- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom,
problémom s výrobkom alebo zraneniu.
• Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte
odstrániť všetok ochranný plastový film.
Slovenčina 9
Untitled-4 9
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali
s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie
dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných
rúrok.
- Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na
upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo
udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie
vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
• Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
- Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy
ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je
uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah
elektrickým prúdom.
• Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové
potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne
bleskozvody.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo
k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom
v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom s výrobkom.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte
výrobcu alebo niektorého zo schválených servisných
zástupcov o výmenu.
10 Slovenčina
Untitled-4 10
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
• Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
• Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací
kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
• Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania
neskladujte za spotrebičom.
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
POZOR
• Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte
okolo nej dostatok voľného priestoru.
- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte čistý a voľne priechodný.
• Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do
spotrebiča vložíte potraviny.
• Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť
kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Ak do priehradiek v niektorých z dvierok naložíte príliš
veľa potravín, môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu
chladničky.
Slovenčina 11
Untitled-4 11
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene
s mokrými rukami.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky,
chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky
atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených
v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
• Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety
alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter,
skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
- Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
12 Slovenčina
Untitled-4 12
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali
so spotrebičom.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou
sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka
otvárajte opatrne.
• Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové
priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
• Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by
v nej uviaznuť.
• Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké
materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré
vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
• Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte
elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané
výrobcom.
• Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
- Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
Slovenčina 13
Untitled-4 13
2018-01-10
11:58:26
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je
chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa
dovnútra chladničky.
• Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
• Chladničku neprepĺňajte potravinami.
- Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von
a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú
insekticídy.
- Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo
problémy s výrobkom.
• V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam
neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé
spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické
látky.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri
chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len
pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
- Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre
športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie
chladničky.
14 Slovenčina
Untitled-4 14
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na
spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED
po dlhší čas.
- Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
• Policu do chladničky nedávajte otočenú horeznačky.
Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
- Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej
poličky.
• Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú
malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte
opatrne.
• Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene
a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút
vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
Slovenčina 15
Untitled-4 15
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo
jeho servisnými zástupcami.
• Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
• Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín
v domácom prostredí.
• Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať
chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Neoprávnené úpravy môžu ohroziť bezpečnosť výrobku.
V prípade potreby odstránenia neoprávnenej úpravy
vám bude účtovaná cena dielov a práce v plnej výške.
• Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným
alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
• Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym,
chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte
sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za
následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
• Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite
napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
16 Slovenčina
Untitled-4 16
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
• Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte
svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
- Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
• Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Upozornenia týkajúce sa používania
POZOR
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu. Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé
nápoje. Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný
s chladničkou.
• Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
- Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov
v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať
cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
- Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte
alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené
nápoje. Môžu zamrznúť a rozbiť sa. Rozbité nádoby na
nápoje môžu spôsobiť zranenie.
Slovenčina 17
Untitled-4 17
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
•
•
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
•
- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy
spotreby mrazených potravín.
Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
- Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu.
Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje.
Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
Servisná záruka a vykonávanie úprav.
- Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto
skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú
zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť
Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné
problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných
treťou stranou.
Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
- Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým
vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak
chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť
a spôsobiť únik vody.
Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný
s chladničkou.
Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka
nechajte otvorené.
- V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste
mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň
päť minút.
18 Slovenčina
Untitled-4 18
2018-01-10
11:58:27
• Dávajte pozor, aby sa vaše
prsty nezachytili vnútri.
• Žiarovky v mrazničke a chladničke sa môžu vypnúť, ak
dvierka mrazničky a chladničky ponecháte otvorené
2 sekundy alebo dlhšie.
- Žiarovky sa znova rozsvietia po zatvorení a opätovnom
otvorení dvierok.
• V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne
obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Slovenčina 19
Untitled-4 19
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
• Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš
veľkou silou.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na
majetku.
• Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len
pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo
filtrovaná voda).
- Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto
konanie môže poškodiť chladničku.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Rastlinný olej nevkladajte do priehradiek na vnútornej
strane dvierok chladničky. Mohlo by dôjsť k stuhnutiu
oleja, dostal by odpornú chuť a stal by sa nepoužiteľným.
Otvorená nádoba môže okrem toho vytiecť a uniknutý olej
môže spôsobiť prasknutie priehradky na vnútornej strane
dvier. Po otvorení nádoby s olejom je najlepšie uložiť ho
na chladné a tienisté miesto, ako napríklad skrinka alebo
špajza.
- Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej,
olej z hroznových semien, atď.
Upozornenia týkajúce sa čistenia
POZOR
• Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej
povrch.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov.
• Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky
nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
20 Slovenčina
Untitled-4 20
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
• Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr.
voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky
alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie
zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
- V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo
zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox
ani chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
• Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne
predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
• Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte
napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Chladničku čistite čistou špongiou alebo mäkkou
handričkou namočenou do slabého roztoku vody s
čistiacim prostriedkom.
Slovenčina 21
Untitled-4 21
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Na čistenie vonkajších povrchov (dvere a skrinka),
plastových dielov, vnútorného obloženia dverí a tesnení
nepoužívajte brúsne alebo drsné čistiace prostriedky, ako
napríklad okenné spreje, odmasťovacie čistiace prostriedky,
horľavé kvapaliny, kyselinu soľnú, čistiace vosky,
koncentrované čistiace prostriedky, bielidlá alebo čistiace
prostriedky obsahujúce ropné produkty.
- Tieto čistiace prostriedky by mohli poškriabať alebo
poškodiť daný materiál.
• Sklenené poličky alebo kryty nečistite teplou vodou, keď
sú studené. Sklenené poličky a kryty by mohli prasknúť pri
náhlej zmene teploty alebo v dôsledku nárazu alebo pádu.
22 Slovenčina
Untitled-4 22
2018-01-10
11:58:27
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
VÝSTRAHA
Slovenčina 23
Untitled-4 23
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
• Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.
• Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti
chladničky nie je poškodená.
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke
je uvedená na označení kompresora na zadnej strane
spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri
chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo
R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno
tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia
dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá
neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa
zraniť alebo udusiť.
- Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
• V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté
v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie.
Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno
zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné
prostredie.
• Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový
materiál môže byť pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.
Bezpečnostné informácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
Bezpečnostné informácie
• V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu
pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej
energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo
dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka
spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo
najmenej.
- Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24
hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
• Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah
mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom
môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená
v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami,
pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
• Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke,
keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
• V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je
potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva
automaticky.
• Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade
s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš
veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas
rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do
niekoľkých vrstiev novinového papiera.
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu.
24 Slovenčina
Untitled-4 24
2018-01-10
11:58:27
• Teplota v dvojhviezdičkovej sekcii (sekciách) alebo boxe
(boxoch), ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (
), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich boxoch.
Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo
boxu (boxov) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu
zakúpenému modelu.
• Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne
vetranej miestnosti. Zariadenie nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti
priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
• V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne
vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
• Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča
vychladnúť.
• Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete
využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie
potravín v chladničke.
• Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka
chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka
otvorené, tým menej námrazy sa vytvorí v mrazničke.
• Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného
priestoru za chladničkou a po jej stranách. Pomôže to znížiť
spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú
nižšie.
Slovenčina 25
Untitled-4 25
2018-01-10
11:58:27
Bezpečnostné informácie
Tipy týkajúce sa úspory energie
Bezpečnostné informácie
• Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie
ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky
a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
Bezpečnostné informácie
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
• kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných prostrediach,
• vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného charakteru,
• penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
• stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely
neobchodného typu.
26 Slovenčina
Untitled-4 26
2018-01-10
11:58:28
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ)
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu
a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete
na webovej lokalite: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Platí iba pre výrobky predávané v rámci krajín EÚ)
Slovenčina 27
Untitled-4 27
2018-01-10
11:58:28
Bezpečnostné informácie
Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(platí v krajinách so systémami triedeného zberu odpadu)
Označenie na tomto výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii informuje o tom, že
výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel
USB) by sa po skončení životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
V záujme prevencie možných negatívnych dopadov na životné prostredie či ľudské
zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu separujte tieto položky od
iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte – prispejete tým k udržateľnému
opätovnému využívaniu materiálových zdrojov.
Podrobné informácie o miestach a spôsoboch ekologickej recyklácie týchto produktov
poskytnú súkromným zákazníkom buď predajcovia, u ktorých si tento produkt zakúpili,
alebo orgány miestnej samosprávy.
Firemní zákazníci by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a preštudovať si podmienky
a ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok a jeho príslušenstvo
nelikvidujte spoločne s iným komerčným odpadom.
Inštalácia
V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky
oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.
VÝSTRAHA
• Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej
príručke.
• Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
• Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Prehľad súčastí chladničky
POZNÁMKA
Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
Inštalácia
01
09
02
03
04
10
11
05
*iba príslušné modely
06
07
01 Polička mrazničky*
02 Prístroj na výrobu ľadu*
03 Čerstvá zóna*
04 Priehradka na vajíčka
05 Posuvná polička
06 Pohlcovač pachov*
07 Posúvateľný box na zeleninu*
08 Zásuvka na zeleninu*
09 Priehradka mrazničky
10 Nádrž na vodu*
11 Viacúčelový úložný kôš*
12 Priehradka na fľaše
12
08
28 Slovenčina
Untitled-4 28
2018-01-10
11:58:28
Voliteľné príslušenstvo *
Rozperná vložka: táto súčasť pomáha udržiavať nízku teplotu
v chladničke.
Chladiaci balíček: táto súčasť pomáha udržiavať nízku teplotu
v chladničke.
Inštalácia
Priečinok na ľad: používa sa na výrobu ľadu.
Otočný prístroj na výrobu ľadu: používa sa na výrobu ľadu.
*Vaša chladnička nemusí mať voliteľné príslušenstvo uvedené vyššie. Poskytovanie voliteľného
príslušenstva závisí od modelu a krajiny.
Zväčšenie úložného priestoru v mraziacom boxe
Odstráňte jeden alebo viac typov voliteľného príslušenstva, napr. chladiace balíčky, policu alebo police,
otočné prístroje na výrobu ľadu, úložné koše na ľad a ich držiaky – všetky tieto súčasti možno odstrániť
ručne bez použitia náradia.
• Toto voliteľné príslušenstvo nemá vplyv na tepelné a mechanické vlastnosti.
• Deklarovaný úložný objem mrazničky je vypočítaný bez použitia tohto voliteľného príslušenstva.
• Ak chcete odstrániť oba prístroje na výrobu ľadu, najskôr vyberte ten, ktorý sa nachádza na pravej
strane (platí pre modely Ice Max).
• V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše
sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.
Slovenčina 29
Untitled-4 29
2018-01-10
11:58:30
Inštalácia
Indikátor maximálneho zaťaženia (iba príslušné modely)
Chladnička je vybavená indikátorom maximálneho
zaťaženia, ktorý sa nachádza na pravej strane
mraziaceho boxu.
POZOR
• Pri ukladaní potravín do spotrebiča
neprekračujte hodnotu indikátora maximálneho
zaťaženia. V opačnom prípade môžu dôjsť
k zníženiu energetickej účinnosti.
Inštalácia
30 Slovenčina
Untitled-4 30
2018-01-10
11:58:30
Podrobný postup inštalácie
KROK 1 Výber miesta
Požiadavky na miesto:
• pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
• mimo priameho slnečného žiarenia,
• dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
• dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
• priestor na vykonávanie údržby a servisu,
• rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.
Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná
Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Zvýšená mierna
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mierna
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropická
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropická
T
+16 až +43
+18 až +43
Inštalácia
Trieda
POZNÁMKA
Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť
otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.
Slovenčina 31
Untitled-4 31
2018-01-10
11:58:30
Inštalácia
Odstupy
Priestorové požiadavky týkajúce sa inštalácie sú uvedené na obrázkoch a v tabuľke nižšie.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(jednotka: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 minimálne 50 mm
02
Inštalácia
03
03
A
C
B
32 Slovenčina
Untitled-4 32
2018-01-10
11:58:31
KROK 2 Použitie rozperných vložiek (iba príslušné modely)
1. Otvorte dvierka a vyhľadajte dodané rozperné
vložky (2 ks).
2. Obe rozperné vložky vybaľte a pripevnite
ich na zadnú stranu chladničky, ako je to
znázornené na obrázku. Pomáhajú odvádzať
vzduch smerom k zadnej stene a znižujú
spotrebu energie.
KROK 3 Podlaha
Inštalácia
• Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí
uniesť plne naloženú chladničku, teda približne
90 kg.
• Na ochranu podlahy umiestnite pod každú
nožičku chladničky kus kartónu.
• Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí
chladničky do konečnej polohy ju už viac
nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu
podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod
spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania
hrubý papier alebo látku, napr. staré koberce.
Slovenčina 33
Untitled-4 33
2018-01-10
11:58:31
Inštalácia
KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
Chladničku vyrovnajte ručným upravením
vyrovnávacích nožičiek. Otáčaním vyrovnávacích
nožičiek v smere pohybu hodinových ručičiek
spotrebič spustite nadol, príp. ho zdvihnite nahor
otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak,
aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná
strana.
Vzdialenosť nožičiek od podkladu má byť 66 mm
(A), ako ilustruje obrázok.
Inštalácia
A
KROK 5 Počiatočné nastavenia
Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.
1. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne
vychladí a motorček bude bežať hladko.
4. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.
KROK 6 Záverečná kontrola
Po dokončení inštalácie sa uistite, že:
• Chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
• Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo
skrine.
• Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
• Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.
34 Slovenčina
Untitled-4 34
2018-01-10
11:58:32
Používanie
Panel funkcií
Modely s tlačidlami
01
03
01
02
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Prestavenie mrazničky/
Zapnutie alebo vypnutie
výroby ľadu) (iba príslušné
modely)
03
03 Fridge (Power Cool)
(Chladnička (Intenzívne
chladenie))
Používanie
01 Freezer (Power Freeze)
(Mraznička (Intenzívne
mrazenie))
02
Slovenčina 35
Untitled-4 35
2018-01-10
11:58:32
Používanie
01 Mraznička (Intenzívne mrazenie)
Freezer
(Mraznička)
Tlačidlo Freezer (Mraznička) možno použiť na nastavenie teploty v mrazničke na
hodnotu od -15 °C do -23 °C (predvolená hodnota: -19 °C).
Po každom stlačení tlačidla sa teplota zmení v tomto poradí:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
POZOR
• V záujme prevencie poruchy systému alebo pokazenia potravín nenastavujte
v lete teplotu na hodnotu -15 °C (pri teplotách nad 35 °C).
• V mrazničke neskladujte sklenené fľaše s tekutinami. Keď tekutina zamrzne,
sklenené fľaše prasknú alebo sa rozbijú.
Power Freeze
(Intenzívne
mrazenie)
Používanie
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri
maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude niekoľko hodín bežať na
maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
• Funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zapnete stlačením a podržaním
tlačidla Freezer (Mraznička) po dobu 3 sekúnd. Rozsvieti sa príslušný indikátor
( ) a chladnička zapne režim zrýchleného ochladzovania.
• Funkciu vypnete opätovným stlačením a podržaním tlačidla Freezer
(Mraznička) po dobu 3 sekúnd. Mraznička obnoví predchádzajúce nastavenie
teploty.
• Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.
• Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova
nastaví predchádzajúca teplota.
POZNÁMKA
Použitie funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby
energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
36 Slovenčina
Untitled-4 36
2018-01-10
11:58:33
02 Prestavenie mrazničky/Zapnutie alebo vypnutie výroby ľadu (iba príslušné modely)
Freezer Convert
(Prestavenie
mrazničky)
Celú chladničku môžete používať v režime Fridge (Chladnička), prípadne môžete
mrazničku úplne vypnúť.
Ak chcete zmeniť predvolený režim mrazničky, stlačením a podržaním tlačidla
Freezer Convert (Prestavenie mrazničky) po dobu 3 sekúnd zapnite režim
výberu. Následne vyberte požadovaný režim stlačením tlačidla Freezer Convert
(Prestavenie mrazničky).
Režim sa mení v tomto poradí: Nastavovací režim Fridge (Chladnička)  Off (Vyp.)
 Freezer (Mraznička)  Off (Vyp.)  Fridge (Chladnička).
• Ak zvolíte možnosť Fridge (Chladnička), rozsvieti sa indikátor chladničky. Ak sú
zapnuté funkcie Power Freeze (Intenzívne mrazenie) a Ice On (Zapnutie výroby
ľadu), obe sa vypnú.
• Ak vyberiete možnosť Off (Vyp.), rozsvieti sa indikátor vypnutia. Mraznička sa
vypne.
• Ak zvolíte nastavovací režim mrazničky, rozsvietia sa indikátory teploty
mrazničky a potom môžete vykonať výber. Predvolená teplota v mrazničke je
-19 °C.
Vykonané zmeny sa nastavia a aktivujú po 10 sekundách. Ak chcete znova zmeniť
alebo zrušiť režim, opäť stlačte a podržte tlačidlo Freezer Convert (Prestavenie
mrazničky) po dobu 3 sekúnd. Potom postupujte podľa pokynov uvedených vyššie.
POZNÁMKA
Používanie
• Ak stlačíte a 3 sekundy podržíte tlačidlo Freezer Convert (Prestavenie
mrazničky) v režime Freezer (Mraznička), chladnička sa prepne do režimu
Fridge (Chladnička) a potom môžete zvoliť režim (vybratý režim).
• Ak stlačíte a 3 sekundy podržíte tlačidlo Freezer Convert (Prestavenie
mrazničky), chladnička sa prepne do vybratého režimu, v ktorom môžete stlačiť
tlačidlo Freezer Convert (Prestavenie mrazničky) a zvoliť iný režim.
• Ak sú funkcie chladenia alebo mrazenia nastavené na režim „Off (Vyp.)“, teplota
chladničky a mrazničky zostane nižšia ako 15 °C, čo zabráni tvorbe plesní
a zápachov, pričom sa zachová nízka spotreba elektrickej energie.
• Chladničku a mrazničku nie je možné vypnúť nezávisle od seba.
• Keď sú funkcie chladenia alebo mrazenia nastavené na režim „Off (Vyp.)“,
neskladujte v chladničke potraviny a nápoje. Teplota 15 °C nie je dostatočne
nízka na to, aby sa predišlo pokazeniu potravín.
VÝSTRAHA
• Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše s tekutinami. Po vypnutí funkcie Freezer Convert (Prestavenie
mrazničky) môžu sklenené fľaše v mrazničke prasknúť alebo sa roztrieštiť.
• Pred zapnutím funkcie Freezer Convert (Prestavenie mrazničky) z mrazničky vyberte mrazené
potraviny. Keď sa teplota zvyšuje, mrazené potraviny sa topia a kazia (režim Freezer (Mraznička) sa
zmení na režim Fridge (Chladnička)).
• Pred vypnutím funkcie Freezer Convert (Prestavenie mrazničky) z mrazničky vyberte chladené
potraviny. Keď sa teplota zníži, chladené potraviny môžu zamrznúť (režim Fridge (Chladnička) sa zmení
na režim Freezer (Mraznička)).
Slovenčina 37
Untitled-4 37
2018-01-10
11:58:33
Používanie
POZNÁMKA
Ak chcete používať funkciu Freezer Convert (Prestavenie mrazničky), potraviny (predovšetkým zeleninu)
dôrazne odporúčame skladovať v plastových nádobách.
Ice On/Off
(Zapnutie alebo
vypnutie výroby
ľadu)
(Iba príslušné modely)
Chladnička je predvolene nastavená na výrobu ľadu, pričom svieti príslušný
indikátor. Túto funkciu možno vypnúť stlačením tlačidla Ice On/Off (Zapnutie alebo
vypnutie výroby ľadu). Funkciu odporúčame vypnúť v nasledujúcich prípadoch:
• Vedierko na ľad je už plné ľadu.
• Chcete znížiť spotrebu energie.
• Nádrž na vodu je prázdna.
POZNÁMKA
Ak stlačením tlačidla Freezer Convert (Prestavenie mrazničky) vyberiete režim
Fridge (Chladnička) alebo Off (Vyp.), chladnička prejde do režimu Ice Off (Vypnutie
výroby ľadu).
03 Chladnička (Intenzívne chladenie)
Používanie
Fridge (Chladnička)
Na nastavenie teploty v chladničke stlačte tlačidlo Fridge (Chladnička) a vyberte
príslušnú teplotu. Teplotu môžete meniť v rozsahu od 1 °C do 7 °C (predvolená
hodnota: 3 °C).
Keď je teplota nastavená na hodnotu 1 °C, stlačte tlačidlo Fridge (Chladnička)
a rozsvieti sa indikátor režimu dovolenky. Ukazovateľ teploty sa vypne.
Opätovným stlačením vypnete režim Vacation (Dovolenka). Na ukazovateli teploty
sa zobrazuje hodnota 7 °C.
POZOR
• V zime nenastavujte reguláciu teploty na hodnotu 1 °C. Môže to viesť
k problémom s chladiacim výkonom.
• V lete nenastavujte reguláciu teploty na hodnotu 5 – 7 °C. Takisto to môže viesť
k problémom s chladiacim výkonom.
38 Slovenčina
Untitled-4 38
2018-01-10
11:58:33
Power Cool
(Intenzívne
chladenie)
Funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) zrýchli proces chladenia pri
maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude niekoľko hodín bežať na
maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
• Funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) zapnete stlačením a podržaním
tlačidla Fridge (Chladnička) po dobu 3 sekúnd. Rozsvieti sa príslušný indikátor (
) a chladnička zapne režim zrýchleného ochladzovania.
• Funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) vypnete opätovným stlačením
a podržaním tlačidla Fridge (Chladnička) po dobu 3 sekúnd. Chladnička obnoví
predchádzajúce nastavenie teploty.
• Ak chcete dôkladne vychladiť veľké množstvo potravín, nezabudnite aspoň
24 hodín vopred aktivovať funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie).
POZNÁMKA
Použitie funkcie Power Cool (Intenzívne chladenie) vedie k zvýšeniu spotreby
energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
Vacation
(Dovolenka)
Používanie
Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať
chladničku dlhší čas, použite režim Vacation (Dovolenka).
• Režim Vacation (Dovolenka) zapnete stlačením tlačidla Fridge (Chladnička),
keď svieti indikátor 1 °C. Indikátor režimu dovolenky ( ) sa rozsvieti, zatiaľ čo
displej teploty v chladničke sa vypne. Teplota v chladničke sa bude udržiavať
pod 17 °C, no mraznička zostane zapnutá podľa toho, ktorú možnosť ste
nastavili predtým.
• Režim Vacation (Dovolenka) vypnete opätovným stlačením tlačidla Fridge
(Chladnička). V chladničke sa obnoví predvolená hodnota teploty, teda 7 °C.
POZNÁMKA
Dôrazne odporúčame vyprázdniť chladničku a uistiť sa, že dvierka sú zatvorené.
Slovenčina 39
Untitled-4 39
2018-01-10
11:58:34
Používanie
Typ ovládacieho prvku
Chladnička
V záujme zaistenia optimálneho výkonu odporúčame nastaviť teplotu na hodnotu Optimal (Optimálna)
alebo
.
TYP A
• Ak chcete znížiť teplotu kvôli silnejšiemu
chladeniu, nastavte ovládací prvok teploty na
úroveň 4 – 5.
• Ak chcete zvýšiť teplotu kvôli slabšiemu
chladeniu, nastavte ovládací prvok teploty na
úroveň 1 – 2.
TYP B
Používanie
POZOR
• V zime nenastavujte ovládací prvok teploty na úroveň 4 – 5. Mohlo by to spôsobiť problémy s výkonom
chladenia.
• V lete nenastavujte ovládací prvok teploty na úroveň 1 – 2. Mohlo by to tiež spôsobiť problémy s
výkonom chladenia.
40 Slovenčina
Untitled-4 40
2018-01-10
11:58:34
Dovolenka
Ak odchádzate na dovolenku alebo služobnú cestu, prípadne neplánujete používať chladničku dlhší čas,
použite režim Dovolenka.
TYP A
Režim Dovolenka aktivujete otočením ovládacie
prvku na chladničke do polohy Vacation
(Dovolenka) alebo
(úroveň pre dovolenku).
Teplota v chladničke sa bude udržiavať pod
17 °C, mraznička však zostane aktívna v súlade
s predchádzajúcim nastavením. Režim Dovolenka
sa deaktivuje automaticky po nastavení teploty
chladničky.
TYP B
Používanie
POZNÁMKA
Dôrazne odporúčame vyprázdniť chladničku a uistiť sa, že dvierka sú zatvorené.
Slovenčina 41
Untitled-4 41
2018-01-10
11:58:35
Používanie
Mraznička
TYP A
• Ak chcete znížiť teplotu kvôli silnejšiemu
chladeniu, nastavte ovládací prvok teploty na
úroveň 4 – 5.
• Ak chcete zvýšiť teplotu kvôli slabšiemu
chladeniu, nastavte ovládací prvok teploty na
úroveň 1 – 2.
TYP B
Používanie
POZOR
• V zime nenastavujte ovládací prvok teploty na úroveň 4 – 5. Mohlo by to spôsobiť problémy s výkonom
chladenia.
• V lete nenastavujte ovládací prvok teploty na úroveň 1 – 2. Mohlo by to tiež spôsobiť problémy s
výkonom chladenia.
Chladnička (zameniteľná)
Svoju mrazničku môžete používať v režime Chladnička.
Ak chcete mrazničku prepnúť do režimu Chladnička, otočte ovládací prvok na nastavenie teploty mrazničky
do polohy Fridge (Convertible) (Chladnička (zameniteľná)) alebo na úroveň .
Po dokončení nastavenia sa bude teplota mrazničky udržiavať na úrovni približne 3 °C.
POZNÁMKA
Dôrazne odporúčame vyprázdniť chladničku a uistiť sa, že dvierka sú zatvorené.
42 Slovenčina
Untitled-4 42
2018-01-10
11:58:36
Špeciálne funkcie
Skutočný vzhľad a špeciálne funkcie vašej chladničky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
Výroba ľadu (iba príslušné modely)
Otočný prístroj na výrobu ľadu
1. Otvorte dvierka mrazničky a vysuňte priečinok
na ľad.
2. Priečinok naplňte vodou po značku maximálnej
hladiny (A), ktorá sa nachádza na vnútornej
zadnej strane priečinka.
3. Priečinok znova zasuňte na miesto.
A
POZNÁMKA
Doba výroby ľadu závisí od nastavení teploty.
POZNÁMKA
Používanie
• Uistite sa, že úložný kôš na kocky ľadu je na
svojom mieste pod priečinkom na ľad.
• Kocky ľadu dávkujte otočením rukoväti koša
doprava – do koša vypadne polovica kociek
ľadu. Druhá polovica vypadne po otočení
rukoväti doľava.
• Vyberte kôš – mierne ho potočte a vytiahnite
smerom dopredu.
Modely s priečinkom
Ak chcete vyrobiť kocky ľadu, naplňte priečinok
vodou po značku maximálnej hladiny (A), ktorá sa
nachádza na vnútornej zadnej strane priečinka.
A
Slovenčina 43
Untitled-4 43
2018-01-10
11:58:37
Používanie
Pri vyprázdňovaní priečinka na ľad postupujte
takto: uchopte oba konce priečinka a zľahka ich
potočte – kocky ľadu vypadnú.
Dávkovač vody (iba príslušné modely)
Dávkovač vody umožňuje dávkovať chladenú vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dvierka chladničky.
POZNÁMKA
Ak budete stláčať páčku dávkovača približne 1 minútu, dávkovač sa zablokuje a prestane dávkovať vodu.
Ak chcete dávkovať viac vody, počkajte niekoľko sekúnd a skúste to znova.
Naplnenie nádrže na vodu
Používanie
Vnútornú stranu nádrže na vodu pred prvým
použitím umyte a dôkladne osušte.
1. Uchopte obe rukoväti v prednej časti nádrže
a vytiahnite ju von, ako je to znázornené na
obrázku.
2. Otvorte predné veko (A) krytu alebo celý kryt
(B) a do nádrž naplňte max. 5 l vody.
POZOR
Neplňte nad rysku max. úrovne hladiny. Voda
pretečie.
A
B
3. Nádrž na vodu znova zasuňte dovnútra tak, aby
zapadla do mechanizmu dávkovača. Uistite sa,
že predná strana (s predným vekom) nádrže
smeruje dopredu.
44 Slovenčina
Untitled-4 44
2018-01-10
11:58:39
POZOR
• Uistite sa, že nádrž na vodu zapadla do poličky. V opačnom prípade nemusí nádrž na vodu fungovať
správne.
• Chladničku nepoužívajte, ak nie je vložená nádrž na vodu. Môže to viesť k zníženiu chladiaceho výkonu.
• Nádrž plňte len pitnou vodou, napr. minerálnou alebo filtrovanou vodou. Nepoužívajte iné tekutiny.
• Počas manipulácie s naplnenou nádržou dávajte pozor. V prípade pádu nádrže môže dôjsť k zraneniu.
• Nepokúšajte sa svojpomocne rozobrať vnútorné čerpadlo. Ak je vnútorné čerpadlo poškodené alebo
odpojené od nádrže na vodu, dávkovač nefunguje.
Prvé použitie
• Na 10 sekúnd stlačte páčku dávkovača, aby z hadíc vodovodnej sústavy unikol vzduch.
• Prvých šesť pohárov vody vylejte – môžu v nich byť nečistoty z vodovodného systému.
Dávkovanie vody
Pod výpust vody položte pohár a jemne ním zatlačte na páčku dávkovača.
POZOR
• Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k rozliatiu dávkovanej vody.
• Ak dávkovač vody nepoužívate 2 – 3 dni, dávkovaná voda môže zvláštne voňať alebo chutiť. Nejde
o chybu systému. Prvé poháre vody (1 – 2) vylejte.
Používanie
Slovenčina 45
Untitled-4 45
2018-01-10
11:58:39
Používanie
Automatický prístroj na výrobu ľadu (iba príslušné modely)
Prvé použitie
• Prístroj na výrobu ľadu nechajte vyrábať ľad po
dobu 1 – 2 dní.
• Prvé vedierka s ľadom (1 – 2) vysypte – môžu
v nich byť nečistoty z vodovodného systému.
• Po zaplnení horného priečinka na ľad použite
dolný priečinok na ľad.
Testovacie tlačidlo
Používanie
Ak automatický prístroj na výrobu ľadu nevyrába
ľad, vedierko na ľad vyberte von a stlačením
tlačidla Test (A) skontrolujte, či automatický prístroj
na výrobu ľadu funguje správne.
A
46 Slovenčina
Untitled-4 46
2018-01-10
11:58:39
Dávkovač vody
Dávkovač vody umožňuje dávkovať vodu bez toho, aby bolo potrebné otvárať dvierka chladničky. Nádrž
na vodu treba pred použitím naplniť pitnou vodou.
Postup pri plnení nádrže na vodu pitnou vodou
Otvorte dvierka a nájdite nádrž na vodu, ktorá sa nachádza v priestore poličky dvierok.
1. Uchopte rukoväti na oboch stranách nádrže na
vodu, nádrž zdvihnite a vyberte von.
2. Nádrž na vodu naplňte max. 2,3 l pitnej vody.
Môžete odstrániť horné veko alebo horný kryt
a naliať vodu.
POZNÁMKA
Používanie
Pred prvým použitím vyčistite vnútrajšok nádrže
na vodu.
3. Nádrž na vodu znova zasuňte dovnútra
a zavrite dvierka. Uistite sa, že výpust vody
nádrže na vodu je otočený dopredu.
Slovenčina 47
Untitled-4 47
2018-01-10
11:58:40
Používanie
4. Pri dávkovaní vody postupujte takto: pod
výpust vody dávkovača položte pohár na vodu
a jemne zatlačte na páčku dávkovača. Uistite sa,
že dávkovač vody je odistený.
POZOR
• Dávkovač vody je navrhnutý na dávkovanie pitnej vody. Nádrž na vodu plňte iba pitnou vodou.
Neplňte inými tekutinami.
• Nádrž na vodu neprepĺňajte, aby nedošlo k pretečeniu.
• Nesnažte sa plniť nádrž na vodu bez toho, aby ste ju vybrali z dvierok.
• Uistite sa, že nádrž na vodu správne dosadla na svoje miesto.
• Chladničku nepoužívajte bez nádrže na vodu. Môže to viesť k zníženiu výkonu a účinnosti.
• Uistite sa, že pohár je v rovine s páčkou dávkovača, aby voda nevyšplechla von.
POZNÁMKA
Používanie
Ak potrebujete viac miesta, potraviny môžete skladovať aj v nádrži na vodu. V tom prípade odstráňte veko
nádrže.
48 Slovenčina
Untitled-4 48
2018-01-10
11:58:41
Údržba
Manipulácia a starostlivosť
Modely s priečinkom na ľad
Najskôr vyberte von priečinok na ľad a potom
nadvihnite a vyberte poličku mrazničky.
Poličky mrazničky a chladničky
• Ak chcete vybrať poličku, najskôr otvorte
dvierka úplne dokorán. Poličku potiahnite
dopredu, nadvihnite a následne vytiahnite von.
• Keď poličku dávate späť na miesto, uistite sa,
že časť s označením „Front“ (Predná strana)
smeruje dopredu.
• Poličku pri zakladaní späť na miesto
nenakláňajte.
Údržba
Dverové priehradky
Dverovú priehradku zľahka nadvihnite a vytiahnite
von.
POZOR
Dverové priehradky pred odstránením vyprázdnite,
aby nedošlo k úrazom.
Slovenčina 49
Untitled-4 49
2018-01-10
11:58:42
Údržba
Čistenie
Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích
látok, napr. prachu alebo vody.
1. Napájací kábel chladničky odpojte od elektrickej siete.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Zapojením napájacieho kábla do elektrickej zásuvky zapnite chladničku.
POZNÁMKA
Ak ste pred čistením vybrali von akékoľvek odnímateľné diely, napr. poličky, pozrite si celkový nákres
spotrebiča v časti Prehľad súčastí chladničky a uistite sa, že ste všetky súčasti osadili správne na pôvodné
miesta.
VÝSTRAHA
• Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie
v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
• Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Do otvoru dávkovača nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
Výmena dielov
Filter pohlcovača pachov (iba príslušné modely)
Údržba
Uchopte hornú a dolnú stranu krytu filtra, odistite
a otvorte kryt a vyberte von filter pohlcovača
pachov (A). Filter vymeňte a kryt znova založte na
miesto.
A
Osvetlenie
Servis osvetlenia nemôže vykonávať používateľ. Ak chcete vymeniť osvetlenie v chladničke, kontaktujte
miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
50 Slovenčina
Untitled-4 50
2018-01-10
11:58:42
Riešenie problémov
V prípade výskytu problémov s chladničkou najskôr skontrolujte nasledujúcu tabuľku a vyskúšajte uvedené
rady.
Všeobecné informácie
Príznak
Činnosť
Potraviny v chladničke
zamŕzajú.
• Skontrolujte, či riadenie teploty nie je nastavené na najnižšiu teplotu.
Ak je, zmeňte teplotu na vyššiu alebo optimálnu hodnotu, prípadne na
hodnotu
.
• K tomuto javu dochádza v prípade príliš nízkej teploty okolitého
prostredia. Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
• Skontrolujte, či sa potraviny s vysokým obsahom vody nenachádzajú
v časti chladničky s najnižšou teplotou alebo v blízkosti vetracích
otvorov. Ak áno, potraviny premiestnite na iné poličky v chladničke.
Spotrebič vydáva zvuky.
• Uistite sa, či je chladnička nainštalovaná na stabilnom, rovnom povrchu.
• Uistite sa, či je medzi chladničkou a zadnou stenou, resp. bočnými
stenami skrine dostatočný odstup.
• Uistite sa, či sa vnútri chladničky alebo pod ňou nenachádzajú žiadne
nečistoty a cudzie predmety.
• Zvnútra chladničky sa môže ozývať zvuk podobný tikaniu, ktorý je
spôsobený sťahovaním a rozťahovaním rôznych odnímateľných súčastí.
Nejde o chybu systému.
Predné rohy a strany sú
teplé a zráža sa na nich
vlhkosť.
• Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča
sú zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty
okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde
o chybu systému.
• Na vonkajšom povrchu chladničky sa môže zrážať vlhkosť, keď sa vlhký
vzduch dostane do kontaktu s chladným povrchom chladničky.
Prístroj na výrobu ľadu
nevyrába ľad.
• Chladnička začne vyrábať ľad až po uplynutí 12 hodín.
• Uistite sa, či počas výroby ľadu nedošlo k vypnutiu prístroja na výrobu
ľadu.
• Uistite sa, že teplota mrazničky je nastavená na hodnotu nižšiu než 0 °C
(alebo -5 °C, ak je teplota okolitého vzduchu vyššia).
• Uistite sa, či je nádrž na vodu naplnená vodou.
Riešenie problémov
Zariadenie nepracuje
alebo nechladí.
• Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený.
• Uistite sa, či je správne nastavená regulácia teploty.
• Uistite sa, či chladnička nestojí na priamom slnečnom svetle alebo
v blízkosti zdroja tepla – ak áno, premiestnite ju. Nedodržanie tohto
upozornenia môže viesť k zníženiu chladiaceho výkonu.
• Uistite sa, či je medzi chladničkou a zadnou stenou, resp. bočnými
stenami skrine dostatočný odstup. Nedodržanie tohto upozornenia môže
viesť k zníženiu chladiaceho výkonu.
• Príliš veľké množstvo potravín môže blokovať vetranie chladničky.
V záujme zabezpečenia správnej prevádzky chladničky nedávajte
dovnútra príliš veľa potravín.
Slovenčina 51
Untitled-4 51
2018-01-10
11:58:42
Riešenie problémov
Príznak
Činnosť
Dávkovač vody
nefunguje.
• Skontrolujte, či nedošlo k zamrznutiu nádrže na vodu. Ak áno, teplotu
v chladničke nastavte na vyššiu hodnotu.
• Uistite sa, či je nádrž na vodu naplnená vodou.
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaná nádrž na vodu.
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter na vodu.
Spotrebič vydáva
bublajúci zvuk.
• Chladnička tento zvuk vydáva počas chladenia – ide o bežný jav.
Zvnútra chladničky sa šíri
nepríjemný zápach.
• Skontrolujte, či v nej nie sú pokazené potraviny. Odporúčame pravidelne
čistiť chladničku a vyhadzovať všetky pokazené alebo podozrivo
vyzerajúce potraviny.
• Uistite sa, že potraviny s výraznými vôňami sú zabalené vo
vzduchotesných obaloch.
Na vnútorných stenách sa
tvorí námraza.
• Uistite sa, že potraviny neblokujú vetracie otvory chladničky. Dôležitú
úlohu z hľadiska vetrania zohráva aj rovnomerné rozloženie potravín.
• Uistite sa, či sú dvierka poriadne zatvorené.
Na vnútorných stenách
alebo v blízkosti zeleniny
sa zráža vlhkosť.
• K tomuto javu dochádza, keď sa v chladničke skladujú neprikryté
potraviny s vysokým obsahom vody, alebo keď boli dlhšiu dobu
otvorené dvierka.
• Uistite sa, že potraviny sú prikryté alebo uložené v uzavretých
nádobách.
Riešenie problémov
52 Slovenčina
Untitled-4 52
2018-01-10
11:58:42
Poznámky
Untitled-4 53
2018-01-10
11:58:42
Poznámky
Untitled-4 54
2018-01-10
11:58:42
Poznámky
Untitled-4 55
2018-01-10
11:58:42
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Kontaktné stredisko
Webová stránka
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-4 56
2018-01-10
11:58:43
Frigider
Manualul de utilizare
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Aparat fără suport
Untitled-5 1
2018-01-10
12:03:43
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
3
Cuprins
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi amplasare
Avertismente esenţiale privind instalarea
Atenţionări privind instalarea
Avertismente esenţiale privind utilizarea
Atenţionări privind utilizarea
Atenţionări privind curăţarea
Avertismente esenţiale privind casarea
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
Sfaturi pentru economisirea energiei
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în aplicaţii similare, precum
Instrucţiuni despre DEEE
5
6
6
11
11
16
20
22
23
24
25
26
Instalarea
27
Prezentarea pe scurt a frigiderului
Instalarea pas cu pas
27
30
Operaţii
34
Panoul de caracteristici
Caracteristici speciale
34
42
Întreţinerea
48
Manipularea şi întreţinerea
48
Curăţarea49
Înlocuirea49
Depanarea
50
Instrucţiuni generale
50
2 Română
Untitled-5 2
2018-01-10
12:03:43
Informaţii privind siguranţa
Română 3
Untitled-5 3
2018-01-10
12:03:43
Informaţii privind siguranţa
• Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm
să citiţi acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că ştiţi
să utilizaţi în siguranţă şi cu eficienţă caracteristicile şi
funcţiile pe care le oferă noul dvs. aparat.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse ori lipsite de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă
sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării
aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta
de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse ori cu lipsă de experienţă şi de
cunoştinţe dacă li se oferă supervizare sau instrucţiuni
pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg
riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de copii fără
supervizare.
• Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă importante
din acest manual nu acoperă toate condiţiile şi situaţiile
posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediţi bun simţ, atenţie şi
grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea aparatului.
• Întrucât următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la
diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi
uşor de cele descrise în acest manual şi este posibil să
nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveţi
întrebări sau preocupări, contactaţi cel mai apropiat centru
de service sau găsiţi asistenţă şi informaţii online, la adresa
www.samsung.com.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificaţi eticheta compresorului din partea din spate
a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din
interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific
este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs
conţine gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactaţi
autoritatea locală cu privire la casarea în siguranţă a
acestui produs.
• Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz şi aer
în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific,
dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul
depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
• Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de
deteriorare. Dacă aveţi dubii, consultaţi-vă cu dealerul
dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru
fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat.
Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este
prezentată pe plăcuţa de identificare din interiorul
aparatului.
• Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde
sau pot provoca vătămarea ochilor. Când ţevile prezintă
scurgeri ale agentului frigorific, evitaţi folosirea flăcării
deschise, îndepărtaţi de produs toate materialele
inflamabile şi aerisiţi imediat încăperea.
- Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca
incendiu sau explozie.
• Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane
de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra
acestui aparat.
4 Română
Untitled-5 4
2018-01-10
12:03:43
Avertizare; Risc de incendiu / materiale inflamabile
Informaţii privind siguranţa
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
AVERTIZARE
Pericole sau practici neconforme cu siguranţa, care pot
conduce la vătămare corporală gravă sau deces.
ATENŢIE
Pericole sau practici neconforme cu siguranţa, care pot
conduce la vătămare corporală minoră sau pagube ale
proprietăţii.
Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni
vătămarea dvs. şi a altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu atenţie.
După ce citiţi această secţiune, păstraţi-o într-un loc sigur,
pentru consultare ulterioară.
Română 5
Untitled-5 5
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi
amplasare
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• La transportul şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă
să vă asiguraţi că nu este deteriorată nicio componentă a
circuitului frigorific.
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot
aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă
este detectată o scurgere, evitaţi flacăra deschisă sau
potenţialele surse de aprindere şi aerisiţi timp de câteva
minute încăperea în care se află aparatul.
- Acest aparat conţine o cantitate mică de agent frigorific
(R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică
mare, care este, totuşi, şi inflamabil. La transportul
şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă să vă
asiguraţi că nu este deteriorată nicio componentă a
circuitului frigorific.
Avertismente esenţiale privind instalarea
AVERTIZARE
• Nu instalaţi frigiderul într-o locaţie umedă sau în care
poate veni în contact cu apa.
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu amplasaţi frigiderul în lumina directă a soarelui şi
nu-l expuneţi la căldură provenită de la sobe, aparate de
încălzire a încăperii sau alte aparate.
6 Română
Untitled-5 6
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Nu conectaţi mai multe aparate în acelaşi prelungitor cu
mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în
priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce
corespunde celui de pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice.
- Aceasta oferă performanţă optimă şi, totodată, previne
supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă,
care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza
cablurilor supraîncălzite.
• Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceţi
ştecherul.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
• Nu utilizaţi un cablu de alimentare care are crăpături sau
deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare
dintre capete.
• Nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu aşezaţi
obiecte grele pe el.
• Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
• Nu răsuciţi sau înnodaţi cablul de alimentare.
• Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic,
nu aşezaţi un obiect greu pe cablul de alimentare, nu
introduceţi cablul de alimentare între obiecte şi nu
împingeţi cablul de alimentare în spaţiul din spatele
aparatului.
• Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi să nu răsuciţi sau să nu
deterioraţi cablul de alimentare.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
Română 7
Untitled-5 7
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu deconectaţi niciodată frigiderul trăgând de cablul de
alimentare. Apucaţi întotdeauna ştecherul ferm şi trageţi-l
drept din priză.
- Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit,
incendiu şi/sau electrocutare.
• Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, precum
spray-uri cu carburant inflamabil.
• Do not install this appliance near a heater or inflammable
material.
• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri
de gaze.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Înainte de a-l utiliza, acest frigider trebuie amplasat şi
instalat corect, conform instrucţiunilor din acest manual.
• Conectaţi ştecherul în poziţie corectă, cu cablul atârnând.
- În cazul în care conectaţi ştecherul invers, cablul se
poate reteza şi provoca incendiu sau electrocutare.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu este strivit sau deteriorat de
partea din spate a frigiderului.
• Nu ţineţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare dacă un copil îşi bagă
capul în ambalaje.
• Aparatul trebuie poziţionat astfel încât ştecherul să fie
accesibil după instalare.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce
la electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor
electrice.
8 Română
Untitled-5 8
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Nu instalaţi această aparat într-un mediu umed, uleios sau
cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui şi la
apă (ploaie).
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau incendiu.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe,
lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, substanţe chimice,
obiecte metalice etc.) pe aparat.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme
cu produsul sau vătămare corporală.
• Trebuie să îndepărtaţi toată folia de protecţie din plastic
înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
• Copiii trebuie supervizaţi pentru a garanta faptul că nu se
joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea uşii sau
cu clemele pentru tubul de apă.
- Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite
un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu
lăsaţi la îndemâna copiilor inelele de fixare şi clemele
pentru tubul de apă.
• Frigiderul trebuie împământat în siguranţă.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi împământat frigiderul
înainte de a încerca să investigaţi sau să reparaţi orice
componentă a aparatului. Scurgerile electrice pot
provoca electrocutări grave.
Română 9
Untitled-5 9
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu utilizaţi niciodată ţevi de gaz, cabluri de telefonie sau
alte potenţiale paratrăsnete ca împământare.
- Trebuie să împământaţi frigiderul pentru a preveni
scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de
scurgerile de curent din frigider.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie
sau probleme cu produsul.
• Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate. Nu utilizaţi un
ştecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o
priză desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
dispuneţi înlocuirea lui imediată de către producător sau de
către unul din agenţii săi de service.
• Siguranţa din frigider trebuie schimbată de un tehnician
sau de o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
electrocutare sau vătămare corporală.
• La poziţionarea aparatului, asiguraţi-vă că cablul de
alimentare nu este prins sau deteriorat.
• Nu amplasaţi prelungitoarele de priză multiple sau sursele
de alimentare portabile din spatele aparatului.
10 Română
Untitled-5 10
2018-01-10
12:03:44
Atenţionări privind instalarea
ATENŢIE
Avertismente esenţiale privind utilizarea
AVERTIZARE
• Nu introduceţi ştecherul într-o priză de perete cu mâinile
ude.
- Acest lucru poate provoca electrocutare.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
- Când deschideţi sau închideţi uşa, obiectele pot cădea
şi pot provoca vătămare corporală şi/sau pagube
materiale.
Română 11
Untitled-5 11
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Lăsaţi spaţiu suficient în jurul frigiderului şi instalaţi-l pe o
suprafaţă plană.
- Menţineţi neobstrucţionat spaţiul de aerisire din locul
de instalare a aparatului sau din structura de montare.
• Permiteţi aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore
înainte de a încărca alimente după instalare şi pornire.
• Vă recomandăm cu tărie să dispuneţi instalarea frigiderului
de către un tehnician sau o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei indicaţii poate provoca
electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul
sau vătămare.
• Supraîncărcarea de pe orice uşă a frigiderului poate duce la
căderea acestuia, provocând vătămare corporală.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu introduceţi mâinile, picioarele sau obiecte metalice
(precum beţişoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din
spate a frigiderului.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
• Nu atingeţi pereţii interiori ai congelatorului sau produsele
depozitate în congelator cu mâinile ude.
- Aceasta poate provoca degerături.
• Nu puneţi recipiente umplute cu apă în frigider.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu ţineţi în frigider obiecte sau substanţe volatile ori
inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL şi
alte astfel de produse).
- Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
- Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
- Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile
dintre uşi şi carcasă sunt în mod necesar mici. Aveţi
grijă la deschiderea uşilor dacă în zonă se află copii.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de uşă sau de sertare. Poate
surveni vătămarea gravă.
• Nu lăsaţi copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
• Nu introduceţi mâinile în zona de jos, de sub aparat.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
• Nu depozitaţi produse farmaceutice, materiale ştiinţifice
sau produse sensibile la temperatură în frigider.
- Produsele care necesită controlul strict al temperaturii
nu trebuie depozitate în frigider.
12 Română
Untitled-5 12
2018-01-10
12:03:44
Română 13
Untitled-5 13
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în frigider/
congelator, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de
producător.
• Dacă simţiţi miros de medicamente sau fum, scoateţi
imediat ştecherul din priză şi contactaţi centrul de service
Samsung Electronics.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
• Nu lăsaţi copiii să se urce pe un sertar.
- Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
• Nu lăsaţi deschise uşile frigiderului în timp ce frigiderul
este nesupravegheat şi nu lăsaţi copiii să intre în frigider.
• Nu permiteţi sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
- Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din
cauza captivităţii sau vătămare corporală.
• Nu umpleţi frigiderul cu alimente în mod excesiv.
- Când deschideţi uşa, obiectele pot cădea şi pot provoca
vătămare corporală sau pagube materiale.
• Nu pulverizaţi materiale volatile, precum insecticid, pe
suprafaţa aparatului.
- Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca
şi electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
• Nu utilizaţi şi nu aşezaţi lângă sau în frigider substanţe
sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile,
obiecte inflamabile, gheaţă carbonică, medicamente sau
substanţe chimice.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul
frigiderului. Nu aşezaţi o lumânare aprinsă în frigider
pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Umpleţi rezervorul de apă, tăviţa de gheaţă şi formele
pentru gheaţă numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă
purificată).
- Nu umpleţi rezervorul de apă cu ceai, suc sau
energizant, este posibil să deterioraţi frigiderul.
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe,
lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, substanţe chimice,
obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca
electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare
corporală. Nu puneţi recipiente umplute cu apă în aparat.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau orice alte mijloace
pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor
recomandate de producător.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Nu priviţi niciodată direct în lampa LED UV un timp
îndelungat.
- Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza
razelor ultraviolete.
• Nu introduceţi raftul frigiderului cu faţa în jos. Este posibil
ca opritorul raftului să nu funcţioneze.
- Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza
căderii raftului de sticlă.
• Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile
dintre uşi şi carcasă sunt în mod necesar mici. Aveţi grijă la
deschiderea uşilor dacă în zonă se află copii.
14 Română
Untitled-5 14
2018-01-10
12:03:44
Română 15
Untitled-5 15
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitaţi flacăra
deschisă sau potenţialele surse de aprindere şi aerisiţi timp
de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
- Nu atingeţi aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu utilizaţi un ventilator.
- O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
• Utilizaţi doar lămpile LED furnizate de producător sau de
agenţii săi de service.
• Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta,
astfel încât să nu cadă.
• Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor
dintr-un mediu casnic.
• Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau modificaţi frigiderul
pe cont propriu.
- Modificările neautorizate pot provoca probleme de
siguranţă. Pentru readucerea la starea iniţială în cazul
unei modificări neautorizate, vom percepe costul
integral al pieselor şi manoperei.
• Nu utilizaţi nicio siguranţă (precum liţă din cupru, oţel etc.)
în afară de o siguranţă standard.
• Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat,
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau
vătămare.
• Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai
aprinde, contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateţi
frigiderul din priză imediat şi contactaţi centrul dvs. de
service Samsung Electronics.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera pericole
de electrocutare sau incendiu.
• Scoateţi ştecherul din priză înainte de a schimba lămpile
din interiorul frigiderului.
- În caz contrar există risc de electrocutare.
• Dacă întâmpinaţi dificultăţi la schimbarea unui bec fără
LED, contactaţi un centru de service Samsung.
• Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblaţi
capacul lămpii şi lampa LED pe cont propriu.
- Contactaţi un centru de service Samsung.
• Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate.
• Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu de alimentare
deteriorat sau o priză desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
Atenţionări privind utilizarea
ATENŢIE
• Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet.
Nu aşezaţi băuturi carbogazoase sau spumoase în
compartimentul congelatorului. Nu puneţi sticle sau
containere din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate
provoca vătămare corporală.
• Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă furnizat cu
frigiderul.
16 Română
Untitled-5 16
2018-01-10
12:03:44
Română 17
Untitled-5 17
2018-01-10
12:03:44
Informaţii privind siguranţa
• Pentru a obţine performanţă optimă de la produs:
- Nu aşezaţi alimente prea aproape de fantele din partea
din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica
libera circulaţie a aerului în compartimentul frigiderului.
- Acoperiţi alimentele corespunzător sau aşezaţi-le în
containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
- Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase
în congelator. Acestea pot îngheţa şi se pot sparge.
Recipientele sparte de băuturi pot provoca vătămare
corporală.
- Respectaţi duratele maxime de depozitare şi datele de
expirare ale bunurilor congelate.
• Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în
congelator.
- Containerul poate îngheţa şi se poate sparge, conducând
la vătămare.
• Nu aşezaţi băuturi carbogazoase sau spumoase în
compartimentul congelatorului. Nu puneţi sticle sau
containere din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate
provoca vătămare corporală sau pagube ale proprietăţii.
• Garanţia de service şi modificarea.
- Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terţ
asupra acestui aparat complet nu este acoperită de
service-ul în garanţie Samsung, iar compania Samsung
nu este responsabilă pentru problemele de siguranţă
care rezultă din modificările terţilor.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu blocaţi fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
- Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o
pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o
perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se
poate strica şi provoca scurgeri de apă.
• Utilizaţi doar dispozitivele de produs gheaţă furnizate cu
frigiderul.
• Ştergeţi umezeala în exces de pe suprafeţele interioare şi
lăsaţi uşile deschise.
- În caz contrar pot apărea mirosuri şi mucegai.
• Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare,
trebuie să aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de a-l
reconecta.
• Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateţi ştecherul şi
contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
• Nu loviţi şi nu aplicaţi forţă excesivă asupra suprafeţelor
din sticlă.
- Sticla spartă poate provoca vătămare corporală şi/sau
pagube ale proprietăţii.
• Umpleţi rezervorul de apă şi tăvile de cuburi de gheaţă
doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau
apă purificată).
- Nu umpleţi rezervorul cu ceai sau energizante. Acest
lucru poate deteriora frigiderul.
18 Română
Untitled-5 18
2018-01-10
12:03:44
• Fiţi atenţi să nu vă
prindeţi degetele.
Română 19
Untitled-5 19
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
• Lămpile din congelator şi din frigider se pot stinge dacă
uşile congelatorului şi frigiderului sunt lăsate deschise timp
de 2 secunde sau mai mult.
- Lămpile se vor reaprinde când uşile sunt închise şi
deschise din nou.
• Dacă frigiderul este inundat, asiguraţi-vă că veţi contacta
cel mai apropiat centru de service.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
• Nu păstraţi uleiul vegetal în sertarele de pe uşa
frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-i gustul şi
făcându-l greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din
recipientul deschis şi uleiul scurs poate duce la crăparea
sertarului. După ce deschideţi un recipient cu ulei, cel mai
bine este să-l păstraţi într-un loc răcoros şi cu umbră, cum
ar fi un dulap sau o cămară.
- Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de
porumb, ulei de sâmbure de struguri, etc.
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind curăţarea
ATENŢIE
Informaţii privind siguranţa
• Nu pulverizaţi apă direct în interiorul sau exteriorul
frigiderului.
- Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul
frigiderului.
• Nu aşezaţi o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea
mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu pulverizaţi produse de curăţare direct pe afişaj.
- Literele tipărite de pe afişaj se pot desprinde.
• Dacă în aparat a pătruns orice substanţă străină, precum
apă, scoateţi ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat centru
de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera
electrocutare sau incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile
străine sau praful de pe pinii ştecherului. Nu utilizaţi o
cârpă udă sau umedă când curăţaţi ştecherul.
- În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu curăţaţi aparatul stropindu-l direct cu apă.
• Nu utilizaţi benzen, diluanţi, Clorox sau cloruri pentru
curăţare.
- Acestea pot deteriora suprafeţele aparatului şi pot
provoca un incendiu.
20 Română
Untitled-5 20
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
• Nu aşezaţi niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau
pagube materiale.
• Înainte de a-l curăţa sau întreţine, deconectaţi aparatul de
la priză.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera
electrocutare sau incendiu.
• Utilizaţi un burete curat sau o cârpă moale şi un detergent
blând cu apă caldă pentru a curăţa frigiderul.
• Nu utilizaţi soluţii de curăţare abrazive sau dure cum
ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curăţat, lichide
inflamabile, acid muriatic, ceară de curăţare, detergenţi
concentraţi, înălbitori sau substanţe de curăţare ce conţin
ulei mineral pe suprafeţele exterioare (uşi şi dulapuri),
piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe uşă şi
garnituri.
- Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
• Nu curăţaţi rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă
atunci când sunt reci. Rafturile şi capacele din sticlă se
pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruşte de
temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.
Română 21
Untitled-5 21
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
Avertismente esenţiale privind casarea
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• Casaţi ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
• Asiguraţi-vă că niciuna dintre conductele din spatele
frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
• Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificaţi eticheta compresorului din partea din spate
a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din
interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific
este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider
conţine gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactaţi
autoritatea locală cu privire la casarea în siguranţă a
acestui produs.
• Când casaţi acest frigider, scoateţi uşa/garniturile uşii şi
clanţa astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată
fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinşi
înăuntru, copiii se pot răni şi există pericol de moarte prin
sufocare.
- Dacă sunt prinşi înăuntru, copiii se pot răni şi există
pericol de moarte prin sufocare.
• În izolaţie este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele
izolaţiei necesită o procedură specială de casare. Contactaţi
autorităţile locale cu privire la casarea ecologică în
siguranţă a acestui produs.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea
pot fi periculoase pentru copii.
- Dacă un copil îşi pune o pungă pe cap, se poate sufoca.
22 Română
Untitled-5 22
2018-01-10
12:03:45
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
Română 23
Untitled-5 23
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
• În cazul unei pene de curent, sunaţi la biroul local al
companiei de electricitate şi întrebaţi cât va dura pana.
- Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în
decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile
frigiderului. Totuşi, trebuie să reduceţi la minim numărul
de deschideri ale uşilor în timp ce curentul este oprit.
- Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore,
scoateţi şi aruncaţi toate alimentele congelate.
• Este posibil ca frigiderul să nu funcţioneze consecvent
(conţinutul congelat se poate dezgheţa sau temperaturile
pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente
congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp
într-o locaţie în care temperaturile ambientale sunt în
mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat
aparatul.
• În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un
efect negativ asupra proprietăţilor acestora.
• Aparatul dvs. nu generează gheaţă, ceea ce înseamnă că nu
este nevoie să dezgheţaţi manual aparatul. Acest lucru se
va petrece automat.
• Creşterea temperaturii în cursul dezgheţării respectă
cerinţele ISO. Dacă doriţi să preveniţi o creştere nedorită
a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezgheţării
aparatului, înveliţi alimentele congelate în câteva straturi
de ziar.
• Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Temperatura secţiunii (secţiunilor) cu două stele sau
a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul
celor două stele ( ) este uşor mai ridicată decât în alte
compartimente ale congelatorului.
Secţiunea (secţiunile) sau compartimentul
(compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe
instrucţiuni şi/sau condiţii, aşa cum sunt livrate.
Sfaturi pentru economisirea energiei
• Instalaţi aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire
adecvată. Asiguraţi-vă că nu este expus la lumina directă
a soarelui şi nu-l aşezaţi niciodată lângă o sursă directă de
încălzire (de exemplu radiator).
• Pentru eficienţă energetică, este recomandat să nu blocaţi
aerisirile şi grilele.
• Lăsaţi alimentele calde să se răcească înainte de a le aşeza
în aparat.
• Aşezaţi alimentele congelate în frigider pentru a se
dezgheţa. Astfel puteţi utiliza temperaturile joase ale
produselor congelate pentru răcirea alimentelor din
frigider.
• Nu ţineţi mult timp deschisă uşa frigiderului când
introduceţi sau scoateţi alimentele. Cu cât este mai scurt
timpul în care uşa este deschisă, cu atât mai puţină gheaţă
se va acumula în congelator.
24 Română
Untitled-5 24
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
• Este recomandabil să instalaţi frigiderul cu spaţiu liber
în spate şi pe laterale. Aceasta va contribui la reducerea
consumului de energie şi va menţine facturile de curent
scăzute.
• Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, menţineţi
toate accesoriile interne, precum coşurile, sertarele,
rafturile, în poziţia specificată de producător.
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în
aplicaţii similare, precum
• zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri
şi alte medii profesionale;
• ferme şi clienţi ai hotelurilor, motelurilor şi în alte medii de
tip rezidenţial;
• medii de cazare şi masă;
• aplicaţii de catering şi similare, fără vânzare cu amănuntul.
Română 25
Untitled-5 25
2018-01-10
12:03:45
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni despre DEEE
Informaţii privind siguranţa
Casarea corectă a acestui produs (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice)
(Se aplică în ţările cu sisteme de colectare separată)
Marcajul de pe produs, accesorii sau documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (de exemplu încărcătorul, casca, cablul USB) nu trebuie
casate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de viaţă a acestuia. Pentru
a împiedica posibilele daune aduse mediului sau sănătăţii prin casarea necontrolată
a deşeurilor, separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-le în mod
responsabil pentru a susţine reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie magazinul de unde au cumpărat acest
produs, fie oficiul guvernamental local în legătură cu detalii privind modul de reciclare
ecologică în siguranţă a acestor articole.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenele
şi condiţiile contractului de vânzare-cumpărare. Acest produs şi accesoriile sale
electronice nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale în vederea casării.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi
obligaţiile reglementative privind produsele specifice ale
Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
(Doar pentru produsele comercializate în ţările europene)
26 Română
Untitled-5 26
2018-01-10
12:03:46
Instalarea
Respectaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider şi a preveni
accidente înainte de a-l utiliza.
AVERTIZARE
• Utilizaţi frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
• Toate operaţiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
• Casaţi ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
Prezentarea pe scurt a frigiderului
NOTĂ
Imaginea efectivă şi componentele furnizate ale frigiderului pot diferi, în funcţie de model şi de ţară.
06
* numai la modelele aplicabile
01
09
02
03
04
07
10
11
Instalarea
05
01 Raftul congelatorului *
02 Dispozitivul de produs gheaţă *
03 Cameră pentru alimente proaspete *
04 Suport ouă
05 Raft glisant
06 Odorizant *
07 Cutia de legume mobilă *
08 Sertar de legume *
09 Suport congelator
10 Rezervorul de apă *
11 Coş pentru diverse *
12 Suport sticle
12
08
Română 27
Untitled-5 27
2018-01-10
12:03:46
Instalarea
Accesorii opţionale *
Distanţier: Ajută la menţinerea frigiderului rece.
Pachet de răcire: Ajută la menţinerea frigiderului rece.
Instalarea
Tavă de gheaţă: Utilizată pentru producerea gheţii.
Dispozitiv de produs gheaţă cu răsucire: Utilizată pentru producerea
gheţii.
* Este posibil ca frigiderul dvs. să nu includă accesoriile opţionale enumerate mai sus. Furnizarea
accesoriilor opţionale depinde de model şi de ţară.
Pentru a garanta mai mult spaţiu de depozitare în compartimentul congelatorului
Îndepărtaţi unul sau mai multe accesorii opţionale, precum pungile de răcire, raftul sau rafturile,
dispozitivele de produs gheaţă cu răsucire, compartimentele de depozitare a gheţii şi suporturile lor - toate
pot fi îndepărtate manual, fără niciun instrument.
• Aceste accesorii opţionale nu afectează performanţa termică şi mecanică.
• Un volum de depozitare declarat al congelatorului se bazează pe inexistenţa acestor accesorii opţionale.
• Pentru a îndepărta ambele dispozitive de produs gheaţa, scoateţi-l întâi pe cel din dreapta (se aplică la
modelele Ice Max).
• Pentru eficienţă energetică optimă, asiguraţi-vă că toate rafturile, sertarele şi coşurile sunt amplasate în
poziţia lor iniţială.
28 Română
Untitled-5 28
2018-01-10
12:03:48
Indicatorul pentru limita de încărcare (doar la modelele aplicabile)
Frigiderul are un indicator pentru limita de
încărcare în partea dreaptă sus a compartimentului
congelatorului.
ATENŢIE
• Nu aşezaţi şi nu menţineţi articole alimentare
peste indicatorul pentru limita de încărcare.
În caz contrar, eficienţa energetică poate fi
afectată.
Instalarea
Română 29
Untitled-5 29
2018-01-10
12:03:48
Instalarea
Instalarea pas cu pas
PASUL 1 Selectaţi o locaţie
Cerinţe pentru locaţie:
• Suprafaţă plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucţiona aerisirea
• Departe de lumina directă a soarelui
• Încăpere adecvată pentru deschiderea şi închiderea uşii
• Departe de surse de încălzire
• Încăpere pentru operaţii de întreţinere şi service
• Interval de temperaturi: între 10 °C şi 43 °C
Interval efectiv de temperaturi
Frigiderul este proiectat să funcţioneze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.
Interval de temperatură ambientală (°C)
Instalarea
Clasă
Simbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Temperată extinsă
SN
de la +10 la +32
de la +10 la +32
Temperată
N
de la +16 la +32
de la +16 la +32
Subtropicală
ST
de la +16 la +38
de la +18 la +38
Tropicală
T
de la +16 la +43
de la +18 la +43
NOTĂ
Performanţa răcirii şi consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de
frecvenţa deschiderii uşii şi de locaţia frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod
corespunzător.
30 Română
Untitled-5 30
2018-01-10
12:03:48
Spaţiul liber
Pentru cerinţele de spaţiu în vederea instalării, consultaţi imaginile şi tabelul de mai jos.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(unitate: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 cel puţin 50 mm
02
Instalarea
03
03
A
C
B
Română 31
Untitled-5 31
2018-01-10
12:03:49
Instalarea
PASUL 2 Distanţarea (numai la modelele aplicabile)
1. Deschideţi uşa şi găsiţi distanţierele furnizate
(x2).
2. Despachetaţi ambele distanţiere şi fixaţi-le
în partea din spate a frigiderului, conform
ilustraţiei. Acestea ajută la aerisirea peretelui
din spate şi la economisirea consumului de
energie.
PASUL 3 Podeaua
Instalarea
• Suprafaţa pentru instalarea frigiderului trebuie
să susţină un frigider complet încărcat sau
aproximativ 90 kg.
• Pentru a proteja podeaua, aşezaţi o bucată
mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
• După ce frigiderul este în poziţia sa finală, nu-l
mutaţi decât dacă este nevoie pentru protejarea
podelei. Dacă trebuie, utilizaţi o hârtie sau o
cârpă groasă, precum vechile covoare, pe
32 Română
Untitled-5 32
2018-01-10
12:03:49
PASUL 4 Reglaţi picioarele de nivelare
Nivelaţi frigiderul reglând manual picioarele de
nivelare. Rotiţi picioarele de nivelare în sens orar
pentru a coborî poziţia sau rotiţi în sens antiorar
pentru a ridica. Din motive de siguranţă, reglaţi
partea din faţă puţin mai înaltă decât partea din
spate.
Menţineţi picioarele la 66 mm (A) de podea, aşa
cum se arată.
Instalarea
A
PASUL 5 Setările iniţiale
După ce finalizaţi următorii paşi, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcţional.
1. Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă se aprinde becul interior.
3. Setaţi temperatura la temperatura cea mai joasă şi aşteptaţi circa o oră. Apoi congelatorul va fi uşor
răcit, iar motorul va funcţiona lin.
4. Aşteptaţi până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.
PASUL 6 Verificarea finală
La finalizarea instalării, confirmaţi că:
• Frigiderul este conectat la o priză electrică şi este împământat corect.
• Frigiderul este instalat pe o suprafaţă plană, netedă, cu un spaţiu liber rezonabil faţă de perete sau
dulap.
• Frigiderul este nivelat şi stă ferm pe podea.
• Uşa se deschide şi se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideţi uşa.
Română 33
Untitled-5 33
2018-01-10
12:03:50
Operaţii
Panoul de caracteristici
Tipul cu butoane
01
Operaţii
01 Freezer (Power Freeze)
(Congelator (Congelare
rapidă))
02
03
01
02
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Conversie congelator/
Gheaţă pornită/oprită) (doar
la modelele aplicabile)
03
03 Fridge (Power Cool) (Frigider
(Răcire rapidă))
34 Română
Untitled-5 34
2018-01-10
12:03:50
01 Congelator (Congelare rapidă)
Freezer
(Congelator)
Butonul Freezer (Congelator) poate fi utilizat pentru a seta temperatura
congelatorului, între -15 °C şi -23 °C (valoarea prestabilită: -19 °C).
De fiecare dată când apăsaţi butonul, temperatura se schimbă în această ordine:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
ATENŢIE
• Pentru a preveni defectarea sistemului sau stricarea alimentelor, nu setaţi
temperatura la -15 °C vara (peste 35 °C).
• Nu depozitaţi sticle ce conţin lichide în congelator. Sticlele se vor crăpa sau se
vor sparge în bucăţi când îngheaţă lichidul.
Power Freeze
(Congelare rapidă)
Operaţii
Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de îngheţare
la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcţionează la viteză maximă timp
de câteva ore, apoi revine la temperatura anterioară.
• Pentru a activa caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă), apăsaţi lung
Freezer (Congelator), timp de 3 secunde. Indicatorul corespunzător ( ) se
aprinde, iar frigiderul va accelera procesul de răcire.
• Pentru a dezactiva caracteristica, apăsaţi lung din nou Freezer (Congelator),
timp de 3 secunde. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară.
• Pentru a congela cantităţi mari de alimente, activaţi caracteristica Power Freeze
(Congelare rapidă) timp de cel puţin 20 de ore înainte de a aşeza alimentele în
congelator.
• Congelatorul funcţionează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la
temperatura anterioară.
NOTĂ
Utilizarea caracteristicii Power Freeze (Congelare rapidă) creşte consumul de
energie. Asiguraţi-vă că opriţi caracteristica şi reveniţi la temperatura anterioară
dacă nu intenţionaţi s-o utilizaţi.
Română 35
Untitled-5 35
2018-01-10
12:03:51
Operaţii
02 Conversie congelator/Gheaţă pornită/oprită (doar la modelele aplicabile)
Freezer Convert
(Conversie
congelator)
Puteţi să utilizaţi întregul frigider cu modul Fridge (Frigider) sau să dezactivaţi
congelatorul.
Pentru a schimba modul prestabilit al congelatorului, apăsaţi lung Freezer Convert
(Conversie congelator), timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de selecţie. Apoi
apăsaţi Freezer Convert (Conversie congelator) pentru a selecta modul dorit.
Modul se schimbă în această ordine: Mod setare Fridge (Frigider)  Off (Oprit) 
Freezer (Congelator)  Off  Fridge (Frigider).
• Dacă selectaţi Fridge (Frigider), frigiderul porneşte. Caracteristica Power Freeze
(Congelare rapidă) va fi dezactivată dacă este activă, iar caracteristica Ice On
(Gheaţă pornită) va fi oprită dacă este activată.
• Dacă selectaţi Off (Oprit), indicatorul Off (Oprit) se aprinde. Congelatorul va fi
oprit.
• Dacă selectaţi modul de setare freezer (congelator), indicatorii de temperatură
ai congelatorului vor porni în funcţie de selecţia dvs. Temperatura prestabilită a
congelatorului este -19 °C.
Modificările dvs. vor fi setate şi activate după 10 secunde. Pentru a anula sau a
schimba din nou modul, apăsaţi lung Freezer Convert (Conversie congelator), timp
de 3 secunde. Apoi urmaţi instrucţiunile menţionate mai sus.
NOTĂ
Operaţii
• Dacă menţineţi apăsat butonul Freezer Convert (Conversie congelator) timp
de 3 secunde în modul Freezer (Congelator), frigiderul comută la modul Fridge
(Frigider) şi puteţi selecta un mod (mod de selectare).
• Dacăp menţineţi apăsat Freezer Convert (Conversie congelator) timp de 3
secunde în alte moduri, frigiderul comută la modul de selectare unde puteţi
apăsa Freezer Convert (Conversie congelator) pentru a selecta un mod diferit.
• Când funcţiile de răcire sau de congelare sunt în modul „Off (Oprit)”,
temperatura frigiderului sau a congelatorului rămâne sub 15 °C pentru a
preveni mucegaiul şi mirosurile, cu un consum de energie scăzut.
• Frigiderul sau congelatorul poate fi oprit independent.
• Nu depozitaţi alimente sau băuturi în frigider când funcţiile de răcire sau
îngheţare sunt în modul „Off (Oprit)”. 15 °C nu este o temperatură suficientă
pentru a preveni stricarea.
AVERTIZARE
• Nu introduceţi sticle ce conţin lichide în congelator. La anularea caracteristicii Freezer Convert
(Conversie congelator), sticlele se pot sparge sau exploda în congelator.
• Asiguraţi-vă că scoateţi alimentele congelate din congelator înainte de a activa caracteristica Freezer
Convert (Conversie congelator). Alimentele congelate se topesc şi se strică pe măsură ce creşte
temperatura (modul Freezer (Congelator) comută la modul Fridge (Frigider)).
• Asiguraţi-vă că scoateţi alimentele răcite din congelator înainte de a dezactiva caracteristica Freezer
Convert (Conversie congelator). Alimentele răcite se pot congela pe măsură ce scade temperatura
(modul Fridge (Frigider) comută la modul Freezer (Congelator)).
36 Română
Untitled-5 36
2018-01-10
12:03:51
NOTĂ
Dacă doriţi să utilizaţi caracteristica Freezer Convert (Conversie congelator), recomandăm cu tărie să
utilizaţi recipiente din plastic pentru a depozita alimentele, în special legumele.
Ice On/Off (Gheaţă
pornită/oprită)
(Numai la modelele aplicabile)
În mod prestabilit, frigiderul este setat să producă gheaţă cu indicatorul
corespunzător aprins. Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi Ice On/Off
(Gheaţă pornită/oprită) pentru a o dezactiva. Recomandăm dezactivarea funcţiei în
următoarele cazuri:
• Recipientul pentru gheaţă este deja plin de gheaţă.
• Doriţi să economisiţi energie.
• Rezervorul de apă este gol.
NOTĂ
Dacă apăsaţi Freezer Convert (Conversie congelator) pentru a selecta Fridge
(Frigider) sau Off (Oprit), frigiderul intră în modul Ice Off (Gheaţă oprită).
03 Frigider (Răcire rapidă)
Operaţii
Fridge (Frigider)
Pentru a regla temperatura frigiderului, apăsaţi Fridge (Frigider) pentru a selecta
temperatura corespunzătoare. Puteţi seta temperatura între 1 °C şi 7 °C (valoarea
prestabilită: 3 °C).
Cu temperatura setată la 1 °C, apăsaţi Fridge (Frigider) pentru a activa indicatorul
de concediu. Bara de temperatură se stinge. Apăsaţi din nou pentru a dezactiva
modul Vacation (Concediu). Bara de temperatură afişează 7 °C.
ATENŢIE
• Iarna nu setaţi controlul de temperatură la 1 °C. Acest lucru poate provoca
probleme de performanţă a răcirii.
• Vara nu setaţi controlul de temperatură la 5-7 °C. Acest lucru poate provoca, de
asemenea, probleme de performanţă a răcirii.
Power Cool (Răcire
rapidă)
Caracteristica Power Cool (Răcire rapidă) accelerează procesul de răcire la viteza
maximă a ventilatorului. Frigiderul funcţionează la viteză maximă timp de câteva
ore, apoi revine la temperatura anterioară.
• Pentru a activa caracteristica Power Cool (Răcire rapidă), apăsaţi lung Fridge
(Frigider), timp de 3 secunde. Indicatorul corespunzător ( ) se aprinde, iar
frigiderul va accelera procesul de răcire.
• Pentru a dezactiva caracteristica Power Cool (Răcire rapidă), apăsaţi lung
din nou Fridge (Frigider), timp de 3 secunde. Frigiderul revine la setarea de
temperatură anterioară.
• Pentru a răci complet cantităţi mari de alimente, asiguraţi-vă că aţi activat
Power Cool (Răcire rapidă) cu cel puţin 24 de ore înainte.
NOTĂ
Utilizarea caracteristicii Power Cool (Răcire rapidă) creşte consumul de energie.
Asiguraţi-vă că opriţi caracteristica şi reveniţi la temperatura anterioară dacă nu
intenţionaţi s-o utilizaţi.
Română 37
Untitled-5 37
2018-01-10
12:03:51
Operaţii
Vacation
(Concediu)
Dacă plecaţi în concediu sau într-o călătorie de afaceri ori nu intenţionaţi să
utilizaţi frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizaţi modul Vacation (Concediu).
• Pentru a activa modul Vacation (Concediu), apăsaţi Fridge (Frigider) cu
indicatorul 1 °C selectat. Indicatorul de concediu ( ) se aprinde, iar afişarea
temperaturilor frigiderului se vor stinge. Temperatura frigiderului va fi
controlată sub 17 °C, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare.
• Pentru a dezactiva modul Vacation (Concediu), apăsaţi din nou Fridge (Frigider).
Temperatura frigiderului va fi restabilită la valoarea prestabilită, de 7 °C.
NOTĂ
Se recomandă cu tărie să goliţi compartimentul frigiderului şi să vă asiguraţi că
uşa este închisă.
Operaţii
38 Română
Untitled-5 38
2018-01-10
12:03:51
Tipul cu disc
Frigider
Pentru a asigura performanţă optimă, recomandăm setarea temperaturii la Optimal (Optimă) sau
.
TIPUL A
• Pentru a reduce temperatura pentru o răcire
puternică, setaţi controlul de temperatură la
nivelul 4-5.
• Pentru a creşte temperatura pentru o răcire
slabă, setaţi controlul de temperatură la nivelul
1-2.
TIPUL B
Operaţii
ATENŢIE
• Iarna nu setaţi controlul de temperatură la nivelul 4-5. Acest lucru poate provoca probleme de
performanţă a răcirii.
• Vara nu setaţi controlul de temperatură la nivelul 1-2. Acest lucru poate provoca, de asemenea,
probleme de performanţă a răcirii.
Română 39
Untitled-5 39
2018-01-10
12:03:52
Operaţii
Concediu
Dacă plecaţi în concediu sau într-o călătorie de afaceri ori nu intenţionaţi să utilizaţi frigiderul pe o
perioadă lungă de timp, utilizaţi modul Concediu.
TIPUL A
Pentru a activa modul Concediu, rotiţi discul
frigiderului pentru a selecta Vacation (Concediu)
sau
(nivelul Concediu). Temperatura frigiderului
va fi controlată sub 17 °C, dar congelatorul rămâne
activ, conform setării anterioare. Modul Concediu
va fi dezactivat automat dacă reglaţi temperatura
frigiderului.
TIPUL B
Operaţii
NOTĂ
Se recomandă cu tărie să goliţi compartimentul frigiderului şi să vă asiguraţi că uşa este închisă.
40 Română
Untitled-5 40
2018-01-10
12:03:53
Congelator
TIPUL A
• Pentru a reduce temperatura pentru o răcire
puternică, setaţi controlul de temperatură la
nivelul 4-5.
• Pentru a creşte temperatura pentru o răcire
slabă, setaţi controlul de temperatură la nivelul
1-2.
TIPUL B
Operaţii
ATENŢIE
• Iarna nu setaţi controlul de temperatură la nivelul 4-5. Acest lucru poate provoca probleme de
performanţă a răcirii.
• Vara nu setaţi controlul de temperatură la nivelul 1-2. Acest lucru poate provoca, de asemenea,
probleme de performanţă a răcirii.
Frigider (Convertibil)
Utilizaţi congelatorul în modul Frigider.
Pentru a activa modul Frigider pentru congelator, rotiţi discul de control al temp. Rotiţi discul la nivelul
Fridge (Convertible) (Frigider (Convertibil)) sau .
După finalizarea setării, temperatura congelatorului este controlată la circa 3 °C.
NOTĂ
Se recomandă cu tărie să goliţi compartimentul frigiderului şi să vă asiguraţi că uşa este închisă.
Română 41
Untitled-5 41
2018-01-10
12:03:54
Operaţii
Caracteristici speciale
Imaginea efectivă şi funcţiile speciale ale frigiderului dvs. pot diferi, în funcţie de model şi de ţară.
Producerea gheţii (doar la modelele aplicabile)
Dispozitivul de produs gheaţă cu răsucire
1. Deschideţi uşa congelatorului şi glisaţi pentru a
deschide tava de gheaţă.
2. Umpleţi tava cu apă până la nivelul maxim (A)
marcat pe partea interioară spate a tăvii.
3. Glisaţi tava înapoi în poziţie.
NOTĂ
A
Durata de producere a gheţii depinde de setările
dvs. de temperatură.
NOTĂ
Operaţii
• Asiguraţi-vă că recipientul de depozitare a
cuburilor de gheaţă este în poziţie, sub tava de
gheaţă.
• Pentru a doza cuburi de gheaţă, rotiţi
mânerul compartimentului la dreapta, pentru
a goli jumătate dintre cuburile de gheaţă în
compartiment. Apoi rotiţi-l la stânga pentru a
goli cealaltă jumătate.
• Scoateţi recipientul răsucind uşor şi trăgând în
faţă.
Tipul cu tavă
Pentru a produce cuburi de gheaţă, umpleţi tava cu
apă până la nivelul maxim (A) marcat pe partea din
spate interioară a tăvii.
A
42 Română
Untitled-5 42
2018-01-10
12:03:55
Pentru a goli tava de gheaţă, apucaţi ambele
capete ale tăvii şi răsuciţi uşor pentru a scoate
cuburile de gheaţă.
Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)
Cu ajutorul dozatorului de apă puteţi doza apă rece fără a deschide uşa frigiderului.
NOTĂ
Dacă menţineţi împinsă maneta dozatorului timp de circa 1 minut, dozatorul se va opri din funcţionare, din
motive de performanţă. Pentru a doza mai multă apă, aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou.
Pentru a umple rezervorul de apă
Operaţii
Pentru prima utilizare, curăţaţi interiorul
rezervorului de apă şi uscaţi-l bine.
1. Apucaţi ambele mânere de pe partea din faţă a
rezervorului şi scoateţi-l prin glisare, conform
ilustraţiei.
2. Deschideţi capacul din faţă (A) al capacului sau
întregul capac (B) şi umpleţi rezervorul cu max.
5 L de apă.
ATENŢIE
Nu depăşiţi linia max. Apa se va vărsa.
A
B
3. Reintroduceţi rezervorul de apă şi fixaţi-l în
mecanismul dozatorului. Asiguraţi-vă că partea
din faţă (cu capacul frontal) a rezervorului este
orientată înspre partea din faţă.
Română 43
Untitled-5 43
2018-01-10
12:03:57
Operaţii
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă se fixează în raft. În caz contrar, este posibil ca rezervorul de apă să
nu funcţioneze corect.
• Nu utilizaţi frigiderul fără a introduce rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanţa răcirii.
• Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă, precum apă minerală sau apă purificată. Nu utilizaţi alte
lichide.
• Mutaţi cu grijă un rezervor plin. Poate surveni vătămare corporală dacă rezervorul este scăpat.
• Nu încercaţi să demontaţi pompa internă pe cont propriu. Dacă pompa internă este deteriorată sau
deconectată de la rezervorul de apă, dozatorul nu funcţionează.
La prima utilizare
• Împingeţi maneta dozatorului timp de 10 secunde pentru a scoate aerul din furtunurile sistemului de
alimentare cu apă.
• Aruncaţi primele şase pahare de apă pentru a îndepărta impurităţile din sistemul de alimentare cu apă.
Pentru a doza apă
Aşezaţi un pahar sub robinetul de apă şi împingeţi uşor maneta dozatorului cu paharul.
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
• Dacă nu utilizaţi dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal.
Aceasta nu este o defecţiune a sistemului. Aruncaţi primele 1-2 pahare de apă.
Operaţii
44 Română
Untitled-5 44
2018-01-10
12:03:57
Dispozitivul automat de produs gheaţă (doar la modelele aplicabile)
La prima utilizare
• Lăsaţi dispozitivul de produs gheaţă să producă
gheaţă timp de 1-2 zile.
• Aruncaţi primele 1-2 recipiente de gheaţă
pentru a îndepărta impurităţile din sistemul de
alimentare cu apă.
• Când tava de gheaţă de sus este plină, utilizaţi
tava de gheaţă de jos.
Butonul de testare
Operaţii
Dacă dispozitivul automat de produs gheaţă
nu produce gheaţă, scoateţi recipientul pentru
gheaţă şi apăsaţi Test (A) pentru a verifica
dacă dispozitivul automat de produs gheaţă
funcţionează corect.
A
Română 45
Untitled-5 45
2018-01-10
12:03:57
Operaţii
Dozatorul de apă
Cu ajutorul dozatorului de apă puteţi doza apă fără a deschide uşa frigiderului. Rezervorul de apă trebuie
să fie umplut cu apă potabilă înainte de utilizare.
Pentru a umple rezervorul de apă cu apă potabilă
Deschideţi uşa şi găsiţi rezervorul de apă, care se află în zona raftului uşii.
1. Apucaţi mânerele de pe ambele laturi ale
rezervorului de apă şi ridicaţi-l pentru a-l
scoate.
2. Umpleţi rezervorul de apă cu maxim 2,3 litri de
apă potabilă. Puteţi să scoateţi fie capacul de
sus, fie capacul şi să turnaţi apă.
NOTĂ
Operaţii
La prima utilizare, curăţaţi interiorul rezervorului
de apă.
3. Reintroduceţi rezervorul de apă şi închideţi uşa.
Asiguraţi-vă că robinetul de apă al rezervorului
de apă este îndreptat spre partea din faţă.
46 Română
Untitled-5 46
2018-01-10
12:03:58
4. Aşezaţi un pahar de apă sub robinetul de
apă al dozatorului şi împingeţi uşor maneta
dozatorului pentru a doza apă. Asiguraţi-vă că
dozatorul de apă este deblocat.
ATENŢIE
• Dozatorul de apă este proiectat pentru a doza apă potabilă. Umpleţi rezervorul de apă doar cu apă
potabilă. Nu-l umpleţi cu alte lichide.
• Nu umpleţi excesiv rezervorul de apă, întrucât se poate produce revărsarea.
• Nu încercaţi să umpleţi rezervorul de apă fără a-l scoate din uşă.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este aşezat corect.
• Nu folosiţi frigiderul fără rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanţa şi eficienţa.
• Pentru a preveni vărsarea apei, asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu maneta dozatorului.
NOTĂ
Pentru a crea mai mult spaţiu, puteţi utiliza rezervorul de apă pentru depozitarea alimentelor. În acest caz,
scoateţi capacul rezervorului.
Operaţii
Română 47
Untitled-5 47
2018-01-10
12:03:59
Întreţinerea
Manipularea şi întreţinerea
Modele prevăzute cu tavă de gheaţă
Mai întâi scoateţi tava de gheaţă, apoi ridicaţi
raftul congelatorului pentru a-l scoate.
Rafturile congelatorului şi ale frigiderului
• Pentru a scoate un raft, mai întâi deschide uşa
complet. Trageţi de raft în faţă, ridicaţi-l, apoi
trageţi-l afară.
• Când introduceţi raftul, asiguraţi-vă că eticheta
„Front” (Faţă) a raftului este orientată spre faţă.
• Nu încercaţi să înclinaţi raftul în poziţie.
Întreţinerea
Recipiente de uşă
Ridicaţi uşor şi trageţi suportul pentru uşă.
ATENŢIE
Pentru prevenirea accidentelor, goliţi suporturile de
pe uşă înainte de scoatere.
48 Română
Untitled-5 48
2018-01-10
12:04:00
Curăţarea
Utilizaţi în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanţele străine, precum praful sau apa,
de pe pinii ştecherului şi de pe punctele de contact.
1. Deconectaţi cablul de alimentare al frigiderului.
2. Utilizaţi o cârpă moale fără scame sau un prosop de hârtie pentru a curăţa interiorul şi exteriorul
frigiderului.
3. Când terminaţi, utilizaţi o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectaţi cablul de alimentare la priză pentru a porni frigiderul.
NOTĂ
Dacă aţi scos toate componentele ce pot fi scoase, precum rafturile, pentru curăţare, consultaţi macheta
generală din secţiunea Ce este inclus pentru a vă asigura că le-aţi reintrodus corect.
AVERTIZARE
• Nu utilizaţi benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curăţării. Acestea pot
deteriora suprafeţele frigiderului şi pot provoca incendiu.
• Nu pulverizaţi apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.
• Nu aşezaţi niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
Înlocuirea
Filtrul odorizantului (doar la modelele aplicabile)
A
Lămpile
Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactaţi un centru local
de service Samsung.
Română 49
Untitled-5 49
2018-01-10
12:04:00
Întreţinerea
Ţinând laturile de sus şi de jos ale carcasei filtrului,
deblocaţi carcasa filtrului pentru a ajunge la filtrul
odorizantului (A). Înlocuiţi filtrul, apoi reintroduceţi
carcasa.
Depanarea
Dacă întâmpinaţi o situaţie anormală cu frigiderul, mai întâi verificaţi tabelul de mai jos şi încercaţi
sugestiile.
Instrucţiuni generale
Simptom
Acţiune
Depanarea
Nu funcţionează sau nu
răceşte.
• Asiguraţi-vă că este conectat corect cablul de alimentare.
• Asiguraţi-vă că este setat corect controlul de temperatură.
• Asiguraţi-vă că frigiderul este la distanţă de lumina directă a soarelui
sau de o sursă de încălzire. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
afecta performanţa răcirii.
• Asiguraţi-vă că frigiderul are suficient spaţiu faţă de partea din spate
şi pereţii laterali sau faţă de dulap. Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate afecta performanţa răcirii.
• Prea multe alimente pot bloca aerisirea frigiderului. Pentru a menţine
frigiderul în stare normală de funcţionare, nu introduceţi prea multe
alimente.
Alimentele din frigider
îngheaţă.
• Verificaţi dacă este setat controlul de temperatură la cea mai joasă
temperatură. Dacă da, modificaţi temperatura la una mai ridicată sau la
temperatura optimă sau
.
• Acest lucru se întâmplă dacă temperatura ambientală este prea mică.
Setaţi temperatura la una mai ridicată.
• Verificaţi dacă alimentele ce conţin multă apă sunt aşezate în cea mai
rece zonă a frigiderului sau lângă fanta de răcire. Dacă da, mutaţi
alimentele pe alte rafturi din frigider.
Emite zgomote.
• Asiguraţi-vă că frigiderul este instalat pe o suprafaţă stabilă, plană.
• Asiguraţi-vă că frigiderul are suficient spaţiu faţă de partea din spate şi
pereţii laterali sau faţă de dulap.
• Asiguraţi-vă că menţineţi frigiderul fără impurităţi sau obiecte străine în
interior sau dedesubt.
• Frigiderul poate produce un ticăit din interior când diversele
componente ce pot fi scoase se contractă sau se expandează. Aceasta nu
este o defecţiune a sistemului.
Colţurile din faţă şi
lateralele se încălzesc şi
formează condens.
• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are ţevi anti-încălzire
pe colţurile frontale. Dacă temperatura ambientală creşte, este posibil
ca acest echipament să nu funcţioneze eficient. Aceasta nu este o
defecţiune a sistemului.
• Condensul se poate forma pe suprafaţa exterioară a frigiderului dacă
aerul umed vine în contact cu suprafaţa rece a frigiderului.
Dispozitivul de produs
gheaţă nu produce
gheaţă.
• Trebuie să aşteptaţi 12 ore până când frigiderul produce gheaţă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul de produs gheaţă nu este oprit în timpul
producerii gheţii.
• Asiguraţi-vă că congelatorul este setat sub 0°C (sau -5°C în aer
ambiental cald).
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este plin cu apă.
50 Română
Untitled-5 50
2018-01-10
12:04:00
Simptom
Acţiune
Dozatorul de apă nu
funcţionează.
• Verificaţi dacă rezervorul de apă este îngheţat. Dacă da, selectaţi o
temperatură mai ridicată a frigiderului.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este plin cu apă.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este instalat corect.
• Asiguraţi-vă că filtrul de apă este instalat corect.
Emite un sunet ca o
bolboroseală.
• Frigiderul emite acest sunet în cursul procesului de răcire, ceea ce este
normal.
Un miros neplăcut iese
din frigider.
• Verificaţi dacă există alimente stricate. Vă recomandăm să curăţaţi
frigiderul în mod regulat şi să scoateţi toate articolele alimentare
stricate sau suspecte.
• Asiguraţi-vă că alimentele cu miros puternic sunt acoperite ermetic.
Se formează gheaţă pe
pereţii interiori.
• Asiguraţi-vă că alimentele nu blochează fantele frigiderului. De
asemenea, este important să aranjaţi articolele alimentare uniform,
pentru aerisire.
• Asiguraţi-vă că uşa este închisă corect.
Se formează condens pe
pereţii interiori sau pe
legume.
• Acest lucru se întâmplă când alimentele care conţin multă apă sunt
depozitate neacoperite sau când uşa a fost lăsată deschisă o vreme.
• Asiguraţi-vă că alimentele sunt acoperite sau aşezate în containere
ermetice.
Depanarea
Română 51
Untitled-5 51
2018-01-10
12:04:00
Contactaţi SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul SAMSUNG
de relaţii cu clienţii.
Ţară
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Centru de contact
Site web
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-5 52
2018-01-10
12:04:01
Хладилник
Ръководство за потребителя
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Самостоятелен уред
Untitled-4 1
2018-01-10
12:36:43
Съдържание
3
Информация за безопасност
Съдържание
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж
Критични предупреждения при монтиране
Предпазни мерки при монтаж
Критични предупреждения при употреба
Предпазни мерки при употреба
Предпазни мерки при почистване
Критични предупреждения при изхвърляне
Допълнителни съвети за правилно използване
Съвети за пестене на енергия
Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
25
Монтаж
26
Хладилникът на пръв поглед
Монтаж стъпка по стъпка
26
29
Режим на работа
33
Feature panel (Панел с функции)
Специални функции
33
41
Поддръжка
47
Работа с уреда и грижи за него
47
Почистване48
Смяна48
49
Отстраняване на неизправности
общи49
2 Български
Untitled-4 2
2018-01-10
12:36:43
Информация за безопасност
Български 3
Untitled-4 3
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
• Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете
внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете
как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред
безопасно и ефективно предлага.
• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително
деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности
или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани
или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от
лицето, отговорно за тяхната безопасност.
• Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече
години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени
възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда
по безопасен начин и осъзнават възможните опасности. Децата не
трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която
трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от
деца без наблюдение.
• Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в
настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и
ситуации, които могат да възникнат.
Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и
с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и
използването на уреда.
• Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят
за различни модели, характеристиките на вашия хладилник
може да се малко по-различни от описаните в ръководството и
е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда.
Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с найблизкия сервизен център или намерете помощ и информация
онлайн на адрес www.samsung.com.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• R-600a или R-134a се използва като хладилен агент. Проверете
етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с
енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой
охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато
продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a),
се свържете с местните компетентни органи във връзка с
безопасното изхвърляне на уреда.
• За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна
смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът
на помещението, в което е разположен уредът, зависи от
количеството на използвания охладителен агент.
• Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е
признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с
търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 м³ за всеки 8 г
охладителен агент R-600a, наличен в уреда.
Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано
на идентификационната табела от вътрешната му страна.
• Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика
възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато
има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит
огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети,
веднага след което проветрите помещението.
- Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар
или експлозия.
• Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен
сервизен служител е опасно.
4 Български
Untitled-4 4
2018-01-10
12:36:44
Предупреждение: опасност от пожар, запалими
материали
Информация за безопасност
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасното или необезопасено използване може да доведе до тежки
телесни повреди или смърт.
ВНИМАНИЕ
Опасното или необезопасено използване може да доведе до леки
телесни повреди или имуществени щети.
Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на
телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно
място за бъдеща справка.
Български 5
Untitled-4 5
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на
монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Информация за безопасност
• При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за
да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да
бъдат повредени.
- Изтичането на охладителен агент от тръбата може да
предизвика възпламеняване или да причини нараняване
на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит
пламък или потенциален източник на възпламеняване
и проветрете помещението, в което се намира уредът, в
продължение на няколко минути.
- Този уред съдържа малко количество охладителна течност
изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост
с околната среда, който освен това е запалим. При
транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава,
за да се гарантира, че елементите на охладителната верига
няма да бъдат повредени.
Критични предупреждения при монтиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където
може да влезе в контакт с вода.
- Нарушената изолация на електрическите части може да
предизвика електрически удар или пожар.
• Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на
топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
6 Български
Untitled-4 6
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
• Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител.
Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически
контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката
на хладилника.
- Това осигурява най-добра производителност на уреда и
предотвратява претоварване на домашната електрическа
инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар
при прегряване на проводници.
• Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
• Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена
изолация по дължина или в който и да е край.
• Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте
тежки предмети върху него.
• Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
• Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
• Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не
поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между
предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
• При преместването на хладилника внимавайте захранващият
кабел да не се навие или увреди.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
• Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на
захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го
издърпвайте направо от контакта.
- Повреда на кабела може да предизвика късо съединение,
пожар, и/или електрически удар.
• Не съхранявайте експлозивни вещества, такива като колоидални
частици със запалим експлозив в настоящия уред.
• Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
Български 7
Untitled-4 7
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
• Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да
се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото
ръководството, преди да се използва.
• Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела
висящ надолу.
- Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се
прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
• Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от
гърба на хладилника.
• Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят
опакованите материали на главата си.
• Уредът трябва да се постави така, че захранващият кабел да е
достъпен след монтажа.
- Ако не го направите, това може да предизвика електрически
удар или пожар в следствие на изтичане на ток.
• Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на
място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
- Нарушената изолация на електрическите части може да
предизвика токов удар или пожар.
• Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на
захранващия кабел и се свържете със сервизен център на
Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
8 Български
Untitled-4 8
2018-01-10
12:36:44
Български 9
Untitled-4 9
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
• Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети
(като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали,
метални предмети и др.).
- Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с
продукта или травма.
• Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди
първоначално да включите продукта.
• Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с
пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на
вратата или скобите на водопроводните тръби.
- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете преглътне
пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна
тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на
водопроводните тръби далеч от деца.
• Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
- Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е
заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте,
което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика
сериозен електрически шок.
• Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други
запалими канали с цел заземяване.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво
изтичане на ток или електрически удари, причинени от
изтичания от хладилника.
- Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия
или проблеми с продукта.
• Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен
контакт.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Ако захранващият кабел е повреден, го подменете незабавно при
производителя или негов обслужващ сервиз.
• Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от
квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
- Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може
да причини електрически удар или телесна повреда.
• При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или
повредите захранващия кабел.
• Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
Предпазни мерки при монтаж
ВНИМАНИЕ
• Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го
монтирайте на равна повърхност.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в
корпуса на уреда или монтажната конструкция, изчистена от
запушвания.
• След монтаж трябва да минат 2 часа, преди да включите уреда и да
поставите храна в него.
• Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от
квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате електрически удар, пожар,
експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.
• Претоварването на която и да е от вратите може да доведе до
падане на хладилника, което да причини телесна повреда.
10 Български
Untitled-4 10
2018-01-10
12:36:44
Критични предупреждения при употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Български 11
Untitled-4 11
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
• Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на
стената с влажни ръце.
- Това може да предизвика електрически удар.
• Не поставяйте предмети върху уреда.
- Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да
паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени
щети.
• Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например
пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на
хладилника.
- Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
- Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
• Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или
продукти, които се съхраняват във фризера.
- Това може да причини измръзване на ръцете.
• Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
- Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или
пожар.
• Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества
(бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други
подобни продукти) в хладилника.
- Този хладилник е предназначен само за съхранение на
хранителни продукти.
- Това може да доведе до пожар или експлозия.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят
с уреда.
- Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между
врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато
отваряте вратите и наблизо има деца.
• Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или вратата на
камерата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
• Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат
хванати в капан.
• Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
- Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
• В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични
продукти, чувствителни към ниски температури или материали за
научни цели.
- Продукти, които изискват стриктно регулиране на
температурата на съхранение, не трябва да се държат в
хладилника.
• Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре
в хладилника, освен ако те не са от тип, препоръчан от
производителя.
• Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно
щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на
Samsung Electronics.
• Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на
захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център
Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
• Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
- Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
12 Български
Untitled-4 12
2018-01-10
12:36:44
Информация за безопасност
• Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без
надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
• Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
- Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето
като в капан или телесна повреда.
• Не претъпквайте хладилника с храна.
- Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да
предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
• Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди,
върху повърхността на уреда.
- Освен че е вредно за хората, това може да доведе до
електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
• Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към
температурни промени, като например възпламеними спрейове,
запалими предмети, сух лед, медицински препарати или
химикали, в близост до хладилника.
• Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на
хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши
аромати в хладилника.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
• Пълнете резервоара за вода, тавичката за лед и кубчетата за лед
само с питейна вода (минерална вода или пречистена вода).
- Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това
може да увреди хладилника.
Български 13
Untitled-4 13
2018-01-10
12:36:45
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети
(като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали,
метални предмети и др.). Това може да предизвика токов
удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте
контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
- Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или
пожар.
• Не използвайте механични устройства или други средства
за ускоряване на процеса на размразяване, различни от
препоръчаните от производителя.
• Не увреждайте веригата на охладителния агент.
• Никога не гледайте директно продължително към
ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
- Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на
ултравиолетовите лъчи.
• Не поставяйте рафтовете на хладилника наопаки. Спирачката на
рафта може да не проработи.
- Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане
на стъкления рафт.
• Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между
врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато
отваряте вратите и наблизо има деца.
• Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък
или потенциален източник на възпламеняване и проветрете
помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко
минути.
- Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
14 Български
Untitled-4 14
2018-01-10
12:36:45
Български 15
Untitled-4 15
2018-01-10
12:36:45
Информация за безопасност
• Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от
производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
• Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не
падат.
• Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в
домашна обстановка.
• Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате
уреда сами.
- Неразрешените модификации могат да предизвикат проблеми
с безопасността. За да възстановим извършена неразрешена
модификация, ние ще начислим пълните разходи за части и
труд.
• Не използвайте различен токов предпазител (като например
медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
• Ако хладилникът Ви трябва да бъде поправен или монтиран
отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате електрически удар, пожар,
проблеми с продукта или телесна повреда.
• Ако вътрешната или външната светодиодна LED лампа е изгоряла,
се свържете с представител на най-близкия сервизен център.
• Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага
изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на
Samsung Electronics.
- Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически
удар.
• Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните
лампи на хладилника.
- Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод,
свържете се с местен сервизен център на Samsung.
• Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не
разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED
лампи.
- Свържете се със сервизен център на Samsung.
• Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
• Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен
контакт.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Предпазни мерки при употреба
ВНИМАНИЕ
• Не замразявайте повторно замразени храни, които са били
вече напълно размразени. Не поставяйте газирани напитки в
отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени
съдове във фризера.
- Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и
да причини телесна повреда.
• Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
• За да получите най-добрата производителност от продукта:
- Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните
отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да
пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на
хладилника.
- Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически
затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
16 Български
Untitled-4 16
2018-01-10
12:36:45
•
•
•
•
•
•
Български 17
Untitled-4 17
2018-01-10
12:36:45
Информация за безопасност
•
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във
фризера. Могат да замръзнат и да се счупят. Счупените съдове
за напитки могат да причинят телесна повреда.
- Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на
изтичане на срока на годност на замразените храни.
Не поставяйте чаши, бутилки или газирани напитки във фризера.
- Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе
до телесна повреда.
Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не
поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и
да причини телесна повреда и имуществени щети.
Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
- Всички промени или модификации, извършени от трето лице
по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно
обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за
проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
- Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова
торба, хладилникът може да се преохлади. Ако периодът на
изстудяване трае твърде дълго, водният филтър може да се
счупи и да се предизвика теч на вода.
Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите
отворени.
- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване,
трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го
включите.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от
контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung
Electronics.
• Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е
стъклена повърхност.
- Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или
имуществени щети.
• Пълнете резервоара за вода и формите за ледени кубчета само
с питейна вода (чешмяна вода, минерална вода или пречистена
вода).
- Не пълнете резервоара с чай или със спортни напитки. Това
може да повреди хладилника.
• Внимавайте да не приклещите
пръстите си.
• Лампите във фризера и хладилника могат да бъдат изключени, ако
вратите на фризера и хладилника са оставени отворени за 2 или
повече секунди.
- Лампите ще се включат отново, когато вратите са отново
затворени или отворени.
• Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен
център.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
18 Български
Untitled-4 18
2018-01-10
12:36:45
Предпазни мерки при почистване
ВНИМАНИЕ
• Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част
на хладилника.
- Това може да причини пожар или електрически удар.
• Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на
хладилника.
• Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в
хладилника.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
• Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
- Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
• Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете
щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия
сервизен център.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
Български 19
Untitled-4 19
2018-01-10
12:36:45
Информация за безопасност
• Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на
хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за
използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените
контейнери могат да протекат и мазнините да причинят напукване
на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с
мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място,
например шкаф или килер.
- Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио
от гроздови семки и т.н.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е
чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не
използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
- Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически
удар.
• Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
• Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за
почистване.
- Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят
пожар.
• Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на
диспенсера.
- Това може да причини телесни повреди или увреждане на
имущество.
• Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете
уреда от контакта.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
• Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен
препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.
• Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати,
като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими
течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани
препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи
петролни продукти, върху външните повърхности (врати и
шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и
уплътнения.
- Те могат да одраскат или повредят материала.
20 Български
Untitled-4 20
2018-01-10
12:36:45
• Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода,
когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се
счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или
удари като изпускане или блъскане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин,
щадящ околната среда.
• Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са
увредени, преди да ги изхвърлите.
• R-600a или R-134a се използва като хладилен агент. Проверете
етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с
енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой
охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато
продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a),
се свържете с местните компетентни органи във връзка с
безопасното изхвърляне на продукта.
• При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията
на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни
няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат
вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
- Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат
до смърт.
Български 21
Untitled-4 21
2018-01-10
12:36:45
Информация за безопасност
Критични предупреждения при изхвърляне
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния
материал изискват специална процедура, свързана с
изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във
връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
• Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те
може да са опасни за тяхното здраве.
- Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.
Допълнителни съвети за правилно използване
• При срив на електрическата система се обадете на обслужващата
ви електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
- Повечето сривове на електрическата система, отстранени в
рамките на час или два, няма да повлияят на температурите
в хладилника. Трябва обаче да намалите до минимум броя на
отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с
ток.
- Ако сривът на електрическата система продължи повече от 24
часа, махнете всички замразени хранителни продукти.
• Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното
съдържание може да се размрази или температурите да
станат прекалено високи в отделението за замразена храна)
ако е разположен за продължителен период на място,
където температурите на околната среда постоянно са под
температурите, за които е проектиран уреда.
• При някои храни замразяването може да има лош ефект за
съхранението поради техните свойства.
• Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което
означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде
извършено автоматично.
22 Български
Untitled-4 22
2018-01-10
12:36:45
Съвети за пестене на енергия
• Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина, и
никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина
(като например радиатор).
• С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва
запушването на никакви отвори и решетки.
• Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в
уреда.
• Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След
това можете да използвате ниските температури на замразените
продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
Български 23
Untitled-4 23
2018-01-10
12:36:46
Информация за безопасност
• Покачването на температурата по време на размразяване
съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите
прекомерно покачване на температурата на замразените храни
по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в
няколко слоя вестник.
• Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече
напълно размразени.
• Температурата в отделите с две звездички или онези, на които има
поставен символа с две звездички ( ), е малко по-висока от тази
в останалите отдели на фризера.
Местата или отделите с две звездички са подчинени на указанията
и/или състоянието, в което са доставени.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
• Не оставяйте вратата на хладилника отворена за твърде дълго,
когато поставяте или вземате хранителни продукти. Колкото
по-кратко време е отворена вратата, толкова по-малко скреж ще
имате във фризера.
• Препоръчва се да монтирате хладилника така, че да има луфт
отзад и от двете страни. Това ще намали консумацията на енергия
и следователно вашите сметки за електроенергия.
• С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия
запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници,
чекмеджета и рафтове на определените от производителя места.
Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други
близки приложения като например:
• кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни
помещения;
• ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни
сгради;
• места за отсядане от тип нощувка със закуска;
• кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на
дребно.
24 Български
Untitled-4 24
2018-01-10
12:36:46
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване
(WEEE)
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и
специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Само за продукти, продавани в Европа)
Български 25
Untitled-4 25
2018-01-10
12:36:46
Информация за безопасност
Правилно изхвърляне на настоящия продукт (Електрически отпадъци и електронно
оборудване )
(Приложимо за държавите, използващи системи за разделно събиране на отпадъците)
Маркировката на този продукт, аксесоарите или литературата към него указва, че продуктът и
неговите електронни аксесоари (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва
да се изхвърлят с други домакински отпадъци. За да се предотвратят възможни щети на околната
среда или човешкото здраве от нерегулираното изхвърляне на отпадъците, разделяйте тези
предмети от другите видове отпадъци и ги рециклирайте, за да насърчите повторното използване
на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
продукта, или местната правителствена служба за информация относно местата и начините, по
които можете да предадете предметите за опазващо околната среда рециклиране.
Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят правилата и
условията, описани в договора за покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не
трябва да се смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.
Монтаж
Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да
предотвратите инциденти, преди да го използвате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
Хладилникът на пръв поглед
БЕЛЕЖКА
Действителното изображение и предоставените съставни части на хладилника могат да се различават, в зависимост от
модела и страната.
01
09
Монтаж
02
03
04
10
11
05
06
07
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
рафт фризер *
ледогенератор *
отделение за освежаване на продукти *
Отделение за яйца
Плъзгащ се рафт
дезодоратор *
подвижна кутия за зеленчуци *
чекмедже за зеленчуци *
Отделение на фризера
резервоар за вода *
кошница за съхранение на различни типове
продукти *
12 Отделение за бутилки
* само за приложими модели
08
26 Български
Untitled-4 26
2018-01-10
12:36:47
Аксесоари по избор *
разделител: Това помага за поддържане на охлаждането на хладилника.
охладителен пакет: Това помага за поддържане на охлаждането на
хладилника.
Монтаж
форма за лед: Използвана за да произвежда лед.
Ледогенератор със завъртане: Използвана за да произвежда лед.
* Хладилникът Ви може да не включва аксесоари по избор изброени по-горе. Предоставянето на аксесоари по избор
зависи от модела и страната.
За да осигурите повече пространство в корпуса на фризера
Отстранете един или повече аксесоари, такива като охладителен/ни пакет(и), рафт или рафтове, ледогенератори със
завъртане, камери за съхранение на лед и поддържащите им елементи, като всички могат да бъдат отстранени ръчно
без инструмент.
• Настоящите аксесоари по избор не оказват влияние върху термичното и механично функциониране.
• Обявеният обем за съхранение на фризера е основан на несъществуването на аксесоарите по избор.
• За да отстраните и двата ледогенератора, първоначално отстранете този от дясната страна (приложимо за модели
Ice Max).
• За най-добра енергийна ефективност, се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на
първоначалното си място.
Български 27
Untitled-4 27
2018-01-10
12:36:48
Монтаж
Индикатор за пределна граница на товар (само за приложими модели)
Хладилникът има индикатор за пределна граница на
товара в горната дясна част на корпуса на фризера.
ВНИМАНИЕ
•
Не поставяйте или задържайте хранителни продукти
над индикатора за пределна граница на товара.
Иначе, енергийната ефективност може да бъде
повлияна.
Монтаж
28 Български
Untitled-4 28
2018-01-10
12:36:48
Монтаж стъпка по стъпка
СТЪПКА 1 Изберете местоположение
Изисквания за местоположение:
• Стабилна, равна повърхност без килими или под, който може да възпрепятства вентилацията
• Далеч от директна слънчева светлина
• Подходящо пространство за отваряне и затваряне на вратата
• Далеч от топлинен източник
• Пространство за поддръжка и обслужване
• Температурен обхват: между 10 °C и 43 °C
Ефективен температурен обхват
Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.
Символ
Разширено умерен
Обхват на околна температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 до +32
+10 до +32
Умерен
N
+16 до +32
+16 до +32
Субтропичен
ST
+16 до +38
+18 до +38
Тропичен
Т
+16 до +43
+18 до +43
Монтаж
Клас
БЕЛЕЖКА
Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата
на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на
настройките за температура по предназначение
Български 29
Untitled-4 29
2018-01-10
12:36:48
Монтаж
Луфт
Вижте изображенията и таблицата по-долу за изисквания за пространство за монтиране.
01
Модел
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(единица: мм)
01 100 мм
02 50 мм
03 Най-малко 50 мм
02
Монтаж
03
03
A
C
B
30 Български
Untitled-4 30
2018-01-10
12:36:49
СТЪПКА 2 Разделение (само за приложими модели)
1. Отворете вратата и разположете предоставените
разделители (x2).
2. Разопаковайте и двата разделителя и ги закрепете
към задната част на хладилника, както е показано. Те
помагат за снабдяване с въздух към задната стена и
спестяват изразходване не енергия.
СТЪПКА 3 Поставяне на пода
•
Монтаж
Повърхността за монтиране на хладилника трябва
да издържи напълно зареден хладилник или
приблизително 90 кг.
• За да предпазите пода, поставете голямо парче
картон на всеки крак на хладилника.
• Веднага щом хладилникът е в крайното си
местоположение, не го местете, освен ако не е
необходимо да предпазите пода. Ако е необходимо,
използвайте дебела хартия или парцал, такъв като
стар килим, по време на местенето.
Български 31
Untitled-4 31
2018-01-10
12:36:49
Монтаж
СТЪПКА 4 Регулирайте крачетата за нивелиране
Нивелирайте хладилника чрез ръчно настройване на
крачетата за нивелиране. При завъртане крачетата
за нивелиране по посока на часовниковата стрелка,
корпусът на хладилника променя позицията си по посока
надолу или при завъртане обратно на часовниковата
стрелка, променя позицията си по посока нагоре. От
гледна точка на безопасността, настройте предната част
малко по-високо от задната част.
Оставете крачетата на 66 мм (A) от пода, както е показано.
Монтаж
A
СТЪПКА 5 Първоначални настройки
С изпълнението на следните стъпки хладилникът Ви трябва напълно да функционира.
1. Включете захранващия кабел в контакта на стената, за да включите хладилника.
2. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
3. Настройте температурата на най-студено и изчакайте един час. След това, фризерът ще се започне да охлажда и
моторът ще заработи плавно.
4. Изчакайте, докато хладилникът достигне настроената температура. Сега хладилникът е готов за употреба.
СТЪПКА 6 Последна проверка
Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:
• Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
• Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
• Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пода.
• Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.
32 Български
Untitled-4 32
2018-01-10
12:36:50
Режим на работа
Feature panel (Панел с функции)
Тип бутон
01
03
01
02
02 Freezer Convert (преобразувател
на фризера) / Ice On/Off (лед
включено/изключено) (само за
приложими модели)
03
03 Fridge (хладилник) / Power Cool
(силно охлаждане)
Режим на работа
01 Freezer (фризер) / Power Freeze
(силно замразяване)
02
Български 33
Untitled-4 33
2018-01-10
12:36:50
Режим на работа
01 фризер / захранване на фризера
Бутонът Freezer (Фризер) може да бъде използван за настройване на температурата на
фризера между -15 °C и -23 °C (по подразбиране: -19 °C).
Всеки път, когато натиснете бутона, температурата се променя в тази последователност:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
Freezer (фризер)
ВНИМАНИЕ
•
За да предотвратите срив на системата или разваляне на храната, не настройвайте
температурата на -15 °C през лятото (над 35 °C).
• Не съхранявайте стъклени бутилки, съдържащи течност във фризера. Стъклените
бутилки ще се пропукат или счупят, когато течността замръзне.
Power Freeze (силно
замразяване)
Режим на работа
Power Freeze (силно замразяване) ускорява процеса на замразяване на максимална скорост
на вентилатора. Фризерът продължава да работи на пълна мощност още няколко часа, след
което температурата ще се върне на предишното си ниво.
• За да активирате Power Freeze (силно охлаждане), натиснете и задръжте Freezer (фризер)
за 3 секунди. Съответният индикатор ( ) светва и след това хладилникът ускорява
процеса по охлаждане.
• За да деактивирате, натиснете и задръжте Freezer (фризер) отново за 3 секунди.
Температурата на фризера се връща към предишното си ниво.
• За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Power Freeze (силно
замразяване) поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.
• Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата
ще се върне на предишното си ниво.
БЕЛЕЖКА
Използването на Power Freeze (силно замразяване) увеличава изразходването на енергия.
Уверете се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не
възнамерявате да го използвате.
34 Български
Untitled-4 34
2018-01-10
12:36:51
02 преобразувател на фризера / лед включено/изключено (само за приложими модели)
Freezer Convert
(преобразувател на
фризера)
Можете да използвате целия хладилник с Fridge (режим на хладилник) или да изключите
фризера.
За да смените режима на фризера по подразбиране, натиснете и задръжте Freezer Convert
(преобразувател на фризера) за 3 секунди, за да въведете режима на избиране. След това,
натиснете Freezer Convert (преобразувател на фризера) , за да изберете желания режим.
Режимът се променя в настоящата последователност: Настройване на режим Fridge
(хладилник)  Off (изкл.)  Freezer (фризер)  Off (изкл.)  Fridge (хладилник).
• Ако изберете Fridge (хладилник), се включва индикаторът за Fridge (хладилник). Ако е
активно,Power Freeze (силно замразяване) ще се деактивира, а Ice On (включване на лед)
ще се изключи, ако е активирано.
• Ако изберете Off (Изкл.), се включва индикаторът Off (Изкл.). Фризерът ще бъде изключен.
• Ако изберете режима за избиране на фризер, се включват температурните индикатори
на фризера при избора ви. Температурата на фризера по подразбиране е -19 °C.
Промените ще бъдат настроени и активирани след 10 секунди. За повторен отказ или
промяна на режима, натиснете и задръжте повторно Freezer Convert (преобразувател на
фризера) за 3 секунди. След това, следвайте инструкциите упоменати по-горе.
БЕЛЕЖКА
•
•
•
•
Режим на работа
•
Ако натиснете и задържите Freezer Convert (преобразувател на фризера) за 3 секунди в
режим Freezer (Фризер), хладилникът превключва в режим Fridge (хладилник) и можете
да изберете режим (режим на избиране).
Ако натиснете и задържите Freezer Convert (преобразувател на фризера) за 3 секунди
в други режими, хладилникът превключва в режим за избиране, където можете да
натиснете Freezer Convert (преобразувател на фризера) , за да изберете друг режим.
Когато функциите за охлаждане или замразяване са поставени на режим Off (Изкл.),
температурата на хладилника или фризера остава под15 °C, за да предотврати
образуването на плесен или миризми, работейки при слабо захранване.
Хладилникът или фризерът не може да се захранва самостоятелно.
Не оставяйте храна или напитки в хладилника, когато функциите охлаждане или
замразяване са поставени в режим 'Off (Изкл.)'. 15 °C не е достатъчно охладен, за да
предотврати разваляне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
Не поставяйте стъклени бутилки, съдържащи течност във фризера. Когато отменяте Freezer Convert (преобразувател
на фризера),стъклените бутилки могат да се счупят или експлодират във фризера.
• Уверете се, че сте отстранили замразените храни от фризера, преди да активирате Freezer Convert (преобразувател
на фризера). Замразените храни се разкисват и развалят, когато се покачва температурата (Freezer mode (режимът на
фризера) се променя на Fridge mode (режим на хладилника)).
• Уверете се, че сте отстранили охладените храни от фризера, преди да деактивирате Freezer Convert (преобразувател
на фризера). Охладените храни могат да замръзнат, ако температурата се понижи (Fridge mode (режимът на
хладилника) се променя на Freezer mode (режимът на фризера)).
БЕЛЕЖКА
Ако искате да използвате Freezer Convert (преобразувател на фризера), се препоръчва горещо да използвате
пластмасови контейнери за съхранение на храна, особено на зеленчуци.
Български 35
Untitled-4 35
2018-01-10
12:36:51
Режим на работа
Ice On/Off (лед
включено/
изключено)
(Само за приложими модели)
По подразбиране, хладилникът е настроен да прави лед със съответния включен индикатор.
За да деактивирате тази функция, натиснете Ice On/Off (лед включено/изключено) , за да я
изключите. Препоръчваме деактивиране на функцията при следните случаи:
• Формата с лед е вече пълна с лед.
• Искате да спестите изразходване на енергия.
• Резервоарът за вода е празен.
БЕЛЕЖКА
Ако натиснете Freezer Convert (Преобразувател на фризера) , за да изберете Fridge
(хладилник) или OFF (ИЗКЛЮЧЕНО), хладилникът въвежда режим Ice Off (Лед изключен) .
03 Хладилник (Захранващ кабел)
Fridge (хладилник)
За да регулирате температурата на хладилника, натиснете Fridge (хладилник) , за да
изберете съответната температура. Можете да промените температурата между 1 °C и 7 °C
(по подразбиране: 3 °C).
При температура настроена на 1 °C, натиснете Fridge (хладилник) да включите индикатора за
vacation (почивка). Температурната скала се изключва. Натиснете отново, за да деактивирате
режим Vacation (почивка) . Температурната скала показва 7 °C.
ВНИМАНИЕ
През зимата, не настройвайте регулатора на температурата на 1 °C. Това може да
причини проблеми с охлаждащата функция.
• През лятото, не настройвайте регулатора на температурата на 5-7 °C. Това може да
причини проблеми с охлаждащата функция.
Режим на работа
•
Power Cool (силно
охлаждане)
Power Cool (силно охлаждане) ускорява процеса на охлаждане на максимална скорост на
вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още няколко часа, след
което температурата ще се върне на предишното си ниво.
• За да активирате Power Cool (силно охлаждане)натиснете и задръжте Fridge (хладилник)
за 3 секунди. Съответният индикатор ( ) светва и след това хладилникът ускорява
процеса по охлаждане.
• За да деактивирате Power Cool (силно охлаждане), натиснете и задръжте Fridge
(хладилник) отново за 3 секунди. Температурата на хладилника се връща към
предишното си ниво.
• За пълно охлаждане на големи количества храна се уверете, че сте активирали Power
Cool (силно охлаждане) поне 24 часа предварително.
БЕЛЕЖКА
Използването на Power Cool (силно охлаждане) увеличава изразходването на енергия.
Уверете се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не
възнамерявате да го използвате.
36 Български
Untitled-4 36
2018-01-10
12:36:51
Vacation (почивка)
Ако планирате да сте в почивка, командировка или няма да използвате хладилника за
неопределено време, използвайте режима Vacation (почивка).
• За да активирате режима Vacation (почивка), натиснете Fridge (хладилник) при 1
°C на избрания индикатор. Индикаторът "vacation" (почивка) ( ) се включва, като
същевременно дисплеят на температурата на хладилника се изключва. Температурата на
хладилника ще бъде регулирана под 17 °C, но фризерът остава активиран по начина, по
който е настроен преди.
• За да деактивирате режима Vacation (почивка), натиснете отново Fridge (хладилник).
Температурата на хладилника ще се възстанови на 7 °C по подразбиране.
БЕЛЕЖКА
Горещо се препоръчва да изпразните корпуса на хладилника и да се уверите, че вратата е
затворена.
Режим на работа
Български 37
Untitled-4 37
2018-01-10
12:36:52
Режим на работа
Тип циферблат
Хладилник
За да осигурите оптимално функциониране, препоръчваме да настроите температурата на Optimal (оптимална) или
.
ТИП A
•
За да намалите температурата за силно охлаждане,
настройте регулатора на температурата на ниво 4-5.
• За да увеличите температурата за слабо охлаждане,
настройте регулатора на температурата на ниво 1-2.
ТИП B
Режим на работа
ВНИМАНИЕ
•
През зимата, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 4-5. Това може да причини проблеми с
охлаждащата функция.
• През лятото, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 1-2. Това също може да причини проблеми с
охлаждащата функция.
38 Български
Untitled-4 38
2018-01-10
12:36:53
почивка
Ако планирате да сте в почивка, командировка или няма да използвате хладилника за продължително време,
използвайте режима почивка.
ТИП A
За да активирате режима почивка, завъртете циферблата
на хладилника, за да изберете Vacation (почивка) или
(деление почивка). Температурата на хладилника ще бъде
регулирана под 17 °C, но фризерът остава активиран по
начина, по който е бил настроен преди. Режимът почивка
ще бъде автоматично деактивиран, ако регулирате
температурата на хладилника.
ТИП B
Режим на работа
БЕЛЕЖКА
Горещо се препоръчва да изпразните корпуса на хладилника и да се уверите, че вратата е затворена.
Български 39
Untitled-4 39
2018-01-10
12:36:54
Режим на работа
фризер
ТИП A
•
За да намалите температурата за силно охлаждане,
настройте регулатора на температурата на ниво 4-5.
• За да увеличите температурата за слабо охлаждане,
настройте регулатора на температурата на ниво 1-2.
ТИП B
Режим на работа
ВНИМАНИЕ
•
През зимата, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 4-5. Това може да причини проблеми с
охлаждащата функция.
• През лятото, не настройвайте регулатора на температурата на ниво 1-2. Това също може да причини проблеми с
охлаждащата функция.
хладилник (преобразуване)
Използвате фризера като режим хладилник .
За да активирате режима хладилник за фризера, включете Freezer Temp. (температурата на фризера). Регулирайте
циферблата на степента Fridge (Convertible) (хладилник (преобразуване)) или .
Веднага след като настройката е завършена, температурата на фризера е регулирана на около 3 °C.
БЕЛЕЖКА
Горещо се препоръчва да изпразните корпуса на хладилника и да се уверите, че вратата е затворена.
40 Български
Untitled-4 40
2018-01-10
12:36:55
Специални функции
Действителното изображение и специалните функции на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и
страната.
Произвеждане на лед (само за приложими модели)
Ледогенератор със завъртане
1. Отворете вратата на фризера и издърпайте като
плъзгате, за да отворите формата за лед.
2. Напълнете формата с вода до (A) максималното ниво
отбелязано на вътрешната задна част на формата.
3. Издърпайте като плъзгате обратно формата на
мястото си.
A
БЕЛЕЖКА
Времето за произвеждане на лед зависи от
температурните настройки.
БЕЛЕЖКА
Уверете се, че камерата за складиране на кубчета лед
е на мястото си под формата за лед.
• За да освободите ледените кубчета, завъртете
дръжката на камерата надясно, за да се изпразнят
половината от ледените кубчета в камерата. След
това, я завъртете наляво, за да изпразните другата
половина.
• Извадете камерата чрез леко усукване и издърпване
на предната част.
Вид форма
За да произведете ледени кубчета, напълнете формата
с вода до максималното ниво (A), отбелязано на
вътрешната задна част на формата.
A
Български 41
Untitled-4 41
2018-01-10
12:36:56
Режим на работа
•
Режим на работа
За да изпразните формата за лед, хванете двата края на
формата и внимателно усучете, за да отстраните ледените
кубчета.
Диспенсер за вода (само за приложими модели)
С диспенсера за вода Вие можете лесно да получавате охладена вода, без да отваряте вратата на хладилника.
БЕЛЕЖКА
Ако продължавате да натискате лоста на диспенсера за повече от минута, диспенсерът ще спре да работи, поради
функционални проблеми. За да получите допълнително вода, изчакайте няколко секунди и опитайте отново.
За да напълните резервоара за вода
Режим на работа
При първоначална употреба, почистете вътрешната
страна на резервоара за вода и подсушете добре.
1. Хванете двете ръкохватки на предната част на
резервоара и издърпайте като плъзгате, както е
показано.
2. Отворете предното капаче (A) на капака или целия
капак (B) и напълнете резервоара с максимум 5 л
вода.
ВНИМАНИЕ
Не превишавайте линията за максимално ниво. Водата
прелива.
A
B
3. Отново поставете резервоара за вода и го
приспособете към механизма на диспенсера. Уверете
се, че предната част (с предния капак) на резервоара
е насочен към предната част.
ВНИМАНИЕ
•
Уверете се, че резервоара за вода се побира в рафта. Иначе, резервоарът за вода може да не работи правилно.
42 Български
Untitled-4 42
2018-01-10
12:36:57
•
•
Не използвайте хладилника без поставения воден резервоар. Това може да намали охлаждащата функция.
Напълнете резервоара само с вода за пиене, такава като минерална или пречистена вода. Не използвайте друга
течност.
• Вземете предпазни мерки, когато местите пълен резервоар. Може да възникне телесна повреда, ако резервоарът се
изпусне.
• Не се опитвайте сами да разглобявате вътрешната помпа. Ако вътрешната помпа е повредена или изключена от
резервоара за вода, диспенсерът няма да работи.
При първоначална употреба
• Натиснете лоста на диспенсера за 10 секунди, за да излъчи въздух от маркучите на системата за доставяне на вода.
• Изхвърлете първите шест чаши с вода, за да отстраните нечистоти в системата за доставяне на вода.
За да получите вода
Поставете чаша под отвора за водата и натиснете леко лоста на диспенсера с чашата.
ВНИМАНИЕ
•
•
Уверете се, че чашата е приравнена с диспенсера, за да се предотврати изтичане на вода.
Ако не използвате диспенсера за вода за 2-3 дни, получената вода може да има неестествена миризма или вкус. Това
не е срив на системата. Изхвърлете първите 1-2 чаши вода.
Режим на работа
Български 43
Untitled-4 43
2018-01-10
12:36:57
Режим на работа
Автоматичен ледогенератор (само за приложими модели)
При първоначална употреба
•
Оставете ледогенераторът да произведе лед за 1-2
дни.
• Изхвърлете 1-2 кофи с вода, за да отстраните
нечистоти в системата за доставяне на вода.
• Когато горната форма за лед е пълна, използвайте
долната форма за лед.
тестов бутон
Режим на работа
Ако автоматичният ледогенератор не произвежда лед,
отстранете кофата с лед и натиснете тестване (A) , за да
проверите дали ледогенераторът работи правилно.
A
44 Български
Untitled-4 44
2018-01-10
12:36:58
Диспенсер за вода
С диспенсера за вода може лесно да получавате охладена вода, без да отваряте вратата на хладилника. Резервоарът за
вода трябва да бъде напълнен с питейна вода преди употреба.
За да напълните резервоара за вода с питейна вода
Отворете вратата и разположете резервоара за вода, който е разположен в зоната на вратата на рафта.
1. Хванете ръкохватките от двете страни на резервоара
за вода и повдигнете, за да отстраните.
2. Напълнете резервоара за вода с питейна вода до 2,3
литра. Можете да отстраните или горното капаче, или
капака и да налеете вода.
БЕЛЕЖКА
3. Поставете обратно резервоара за вода и затворете
вратата. Уверете се, че отвора за вода на резервоара
за вода е насочен напред.
Български 45
Untitled-4 45
2018-01-10
12:36:59
Режим на работа
При първоначална употреба, почистете вътрешността на
резервоара за вода.
Режим на работа
4. Поставете чаша за вода под отвора за водата на
диспенсера и натиснете леко лоста на диспенсера, за
да получите охладена вода. Уверете се, че диспенсера
за вода не е заключен.
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
•
Диспенсерът за вода е проектиран да произвежда питейна вода. Напълнете резервоара само с питейна вода Не
пълнете с никакви други течности.
Не препълвайте резервоара за вода, което може да причини наводнение.
Не се опитвайте да пълните резервоара за вода, без да сте го отстранили от вратата.
Уверете се, че резервоара за вода е правилно поставен.
Не използвайте хладилника без водния резервоар. Това може да намали производителността и ефикасността.
За да предотвратите изтичане на вода, уверете се, че чашата е на една линия с лоста на диспенсера.
БЕЛЕЖКА
Режим на работа
За да освободите повече пространство, можете да използвате резервоара за вода, за да съхранявате храна. В този
случай, отстранете капака от резервоара.
46 Български
Untitled-4 46
2018-01-10
12:36:59
Поддръжка
Работа с уреда и грижи за него
Модели с предоставена форма за лед
Първоначално, отстранете формата за лед, и после
повдигнете рафта на фризера, за да я отстраните.
Фризер и рафтове на фризер
•
За да отстраните рафт, първоначално отворете
напълно вратата. Дръпнете рафта напред, повдигнете
го и след това го издърпайте.
• Когато отново поставяте рафта, уверете се, че етикета
“Front” (предна част) на рафта е насочен напред.
• Не се опитвайте да накланяте рафта на мястото си.
Поддръжка
Отделения на вратата
Леко повдигнете и избутайте отделението на вратата.
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите инциденти, изпразнете отделенията
на вратите преди отстраняване.
Български 47
Untitled-4 47
2018-01-10
12:37:00
Поддръжка
Почистване
Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на
захранващия кабел и местата за контакт.
1. Изключете захранващия кабел на хладилника.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на
хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел на хладилника, за да включите хладилника.
БЕЛЕЖКА
Ако сте отстранили каквито и да е отстраними части, такива като рафтове за почистване, направете справка с общото
описание в раздел Какво е включено, за да се уверите, че отново сте ги поставили правилно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
Не използвайте бензол, разредител или домашен/препарат за дезинфекция на автомобил, такъв като Clorox™ с цел
почистване. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
• Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.
• Никога не пъхайте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера.
Смяна
Deodorizer filter (филтър на дезодоратор) (само за приложими модели)
Докато държите горната и долната част на обвивката
на филтъра, отключете обвивката на филтъра, за да се
покаже (A) филтъра на дезодоратора. Сменете филтъра
и отново поставете обвивката.
Поддръжка
A
Лампи
Лампите не са за обслужване от потребителя. За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен
център на Samsung.
48 Български
Untitled-4 48
2018-01-10
12:37:01
Отстраняване на неизправности
Ако се натъкнете на неестествена ситуация с хладилника, първоначално проверете таблицата по-долу и опитайте
предложенията.
общи
Симптом
Действие
•
•
•
Не работи или охлажда.
Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
Уверете се, че регулатора за температура е правилно настроен.
Уверете се, че държите хладилника далеч от директна слънчева светлина или
топлинен източник. Ако не направите това, може да повлияе на охлаждащата
функция.
• Уверете се, че хладилника има достатъчно пространство от задните до предните
страни и шкафовете. Ако не направите това, може да повлияе на охлаждащата
функция.
• Прекалено много храна може да запуши вентилацията в хладилника. За да
поддържате хладилника да функционира нормално, вътре не слагайте прекалено
много храна.
•
Храната във фризера
замръзва.
Проверете дали терморегулаторът не е настроен на най-ниската температура.
Ако е така, променете температурата на по-висока или оптимална или
.
• Това се случва, ако температурата на околната среда е прекалено ниска.
Настройте на по-висока температура.
• Проверете дали храна, съдържаща високо количество вода е сложена в найстудената зона на хладилника или близо до охлаждащия отвор. Ако това се случи,
преместете храната на другите рафтове в хладилника.
•
•
Излъчва шумове.
Отстраняване на неизправности
Уверете се, че хладилникът е инсталирана на стабилна, равна повърхност.
Уверете се, че хладилника има достатъчно пространство от задните до предните
страни и шкафовете.
• Уверете се, че предпазвате хладилника от нечистоти или чужди предмети вътре
и отдолу.
• Хладилникът може да възпроизведе тиктакащ звук отвътре, който възниква,
когато различни отстраними части се свиват или разширяват. Това не е срив на
системата.
•
Предните ръбове и страни
стават топли и образуват
конденз.
Ледогенераторът не
произвежда лед.
За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има топлоустойчива
тръба в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши,
настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е срив на
системата.
• Конденз може да се образува на външната повърхност на хладилника, когато
влагата във въздуха влезе в контакт с охладената повърхност на хладилника.
•
•
•
Трябва да изчакате 12 часа, докато хладилникът произведе лед.
Уверете се, че ледогенератора не е спрян, докато произвежда лед.
Уверете се, че фризера е настроен под 0 °C (или -5 °C при топъл въздух на
околната среда).
• Уверете се, че резервоара за вода е напълнен с вода.
Български 49
Untitled-4 49
2018-01-10
12:37:01
Отстраняване на неизправности
Симптом
Действие
Диспенсерът за вода не
работи.
•
Проверете дали резервоара за вода е замръзнал. Ако е така, изберете по-висока
температура на хладилника.
• Уверете се, че резервоара за вода е напълнен с вода.
• Уверете се, че резервоара за вода е правилно монтиран.
• Уверете се, че филтъра за вода е правилно монтиран.
Произвежда кипящ звук.
•
Лоша миризма идва
от вътрешността на
хладилника.
•
Образува се скреж на
вътрешните стени.
Образува се конденз на
вътрешните стени или
около зеленчуци.
Хладилникът прави този звук по време на охлаждащия процес, което е нормално.
Проверете за развалена храна. Препоръчваме редовно почистване на
хладилника и отстраняване на развалени или подозрителни продукти.
• Уверете се, че силно миризливата храна е херметично опакована.
•
Уверете се, че храна не запушва отворите на хладилника. Освен това, е важно да
подреждате хранителните продукти равномерно за вентилация.
• Уверете се, че вратата е правилно затворена.
•
Това се случва, когато храна, съдържаща високо количество вода е съхранена
непокрита или вратата е оставена за малко отворена.
• Уверете се, че храната е покрита или поставена в запечатани контейнери.
Отстраняване на неизправности
50 Български
Untitled-4 50
2018-01-10
12:37:01
Бележка
Untitled-4 51
2018-01-10
12:37:01
Свържете се със SAMSUNG в различните държави
Ако имате някакви въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, свържете се с центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Държава
Център за контакт
Уеб сайт
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-4 52
2018-01-10
12:37:02
Hűtőszekrény
Használati útmutató
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Szabadon álló berendezés
Untitled-10 1
2018-01-10
12:19:56
Tartalom
Biztonsági tudnivalók
3
Tartalom
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések
A használattal kapcsolatos óvintézkedések
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
További tippek a megfelelő használathoz
Energiatakarékossági tippek
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például
WEEE utasítások
5
6
6
10
11
16
19
21
23
24
25
26
Üzembe helyezés
27
A hűtőszekrény áttekintése
Üzembe helyezés lépésről lépésre
27
30
Műveletek
34
Funkció panel
Speciális funkciók
34
42
Karbantartás
48
Kezelés és ápolás
48
Tisztítás49
Csere49
Hibaelhárítás
50
Általános tudnivalók
50
2 Magyar
Untitled-10 2
2018-01-10
12:19:56
Biztonsági tudnivalók
Magyar 3
Untitled-10 3
2018-01-10
12:19:56
Biztonsági tudnivalók
• Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy
megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és
hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.
• A berendezést nem használhatja olyan személy (például
gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a
biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja
a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak
használatát.
• A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek,
illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek
csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után
használhatják, amely magában foglalja a biztonságos
használat módját és a lehetséges kockázatok megértését.
A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást
és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
• A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések
és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden,
potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre.
Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe
helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan
észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal
járjon el.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Mivel a jelen használati útmutató több modellre
vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg
eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy
nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik
rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy
kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.
com weboldalon.
• A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget
tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor
címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg
van a hűtőrendszerben. Ha berendezése gyúlékony gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos
ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal.
• Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás
esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a
berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a
hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
• Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a
sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan
kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség
minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a
berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára
1 m³ légtér álljon a rendelkezésére.
Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a
berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
4 Magyar
Untitled-10 4
2018-01-10
12:19:56
Biztonsági tudnivalók
• A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt
jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből
hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a
berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony
anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
- Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
• Veszélyes, ha nem a hivatalos szakszerviz alkalmazottja
szervizeli a berendezést.
Figyelem: tűzveszély/tűzveszélyes anyagok
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek
könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése
érdekében állnak itt.
Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.
Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos
helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később
szüksége lenne rá.
Magyar 5
Untitled-10 5
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések
FIGYELEM!
Biztonsági tudnivalók
• A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor
ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön
meg.
- A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg
gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat.
Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát
vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki
alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a)
hűtőközeget tartalmaz, ez természetes gáz, amely
magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik,
mindazonáltal szintén éghető. A berendezés
szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra,
hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
• Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan
helyre, ahol vízzel érintkezhet.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak
vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő
hatásának.
6 Magyar
Untitled-10 6
2018-01-10
12:19:57
Magyar 7
Untitled-10 7
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
• Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval
ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt
minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos
fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek
elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján
feltüntetett értékeknek.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor
megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek
az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
• Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult
fali aljzathoz.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
• Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része
kirepedezett vagy kikopott.
• Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat.
• Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
• Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
• Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz
tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne
nyomja be a berendezés mögötti helyre.
• A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá
a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt.
Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a
konnektorból.
- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy
áramütést okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat – például
gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat – a
berendezésben.
• Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony
anyag közelében.
• Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol
gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az
útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és
beüzemelni.
• A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel
csatlakoztassa.
- Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel
elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja
össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
• A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
- Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az
fulladásos halál kockázatával jár.
• A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos
csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető
legyen.
- Ennek elmulasztása áramszivárgás miatti áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros
helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése
áramütést vagy tüzet okozhat.
8 Magyar
Untitled-10 8
2018-01-10
12:19:57
Magyar 9
Untitled-10 9
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
• Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a
tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szakszervizével.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
• Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá
tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő
cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye,
illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés
történhet.
• A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az
összes műanyag védőfóliát.
• Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a
berendezés környékén, nehogy játékszernek tekintsék
az ajtó beállítására szolgáló Seeger-gyűrűket vagy a
vízcsőkapcsokat.
- Fennáll a fulladásos halál veszélye, ha a gyermek lenyel
egy Seeger-gyűrűt vagy vízcsőkapcsot. Tartsa olyan
helyen a Seeger-gyűrűket és vízcsőkapcsokat, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
• A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény
földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe
vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést
okozhatnak.
• Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt
vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként
működhet.
- A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram
keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
Biztonsági tudnivalók
•
Biztonsági tudnivalók
•
•
•
•
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés
meghibásodását okozhatja.
A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy
meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a tápkábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a
gyártóval vagy annak szakszervizével.
A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy
szervizvállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi
sérülés veszélye.
A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a
tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy
hordozható áramforrást a készülék mögött.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
• Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze
sík felületre.
- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának
vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne
takarja el.
• Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja
állni a berendezést, mielőtt bekapcsolná.
10 Magyar
Untitled-10 10
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
• Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény
beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy
szervizvállalatra.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy
robbanás veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve
személyi sérülés történhet.
• Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény felborulását
eredményezheti, ami fizikai sérülést okozhat.
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
• A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
- Ez áramütést okozhat.
• Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
- Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés
tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi
sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém
evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét
vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérüléseket okozhat.
• Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
Magyar 11
Untitled-10 11
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy
tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LPgázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
- Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására
használható.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Gyermekek csak felügyelet mellett használják a
berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
- Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a
szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek.
Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében,
mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra
vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel
járhat.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a
hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
• Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket,
tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
- Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek,
amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
• Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos
készülékeket a hűtőszekrény/fagyasztó belsejében, kivéve
ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
• Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Samsung Electronics szakszervizzel.
12 Magyar
Untitled-10 12
2018-01-10
12:19:57
Magyar 13
Untitled-10 13
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
• Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a
tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szakszervizével.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
• Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
- A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
• A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha
ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
- Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek
megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket)
a berendezés felületére.
- Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent,
áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési
problémákhoz vezethet.
• A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon
vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl.
gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget,
gyógyszert vagy vegyszert).
• Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe
a kellemetlen szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag
ivóvízzel (ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
- Ne öntsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy
sportitalt, ez károsíthatja a hűtőszekrényt.
• Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá
tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő
cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye,
illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés
történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
• A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken
kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
• Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LEDlámpába.
- Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
• Ne helyezze be a hűtőszekrény polcait a felső oldalukkal
lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
- Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
• Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a
szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha
gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig
óvatosan nyissa ki az ajtót.
• Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát
vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki
alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
14 Magyar
Untitled-10 14
2018-01-10
12:19:57
•
•
•
•
•
•
•
•
Magyar 15
Untitled-10 15
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
•
- Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LEDfényforrásokat használjon.
A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne
essenek ki.
Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási
környezetben történő tárolására szolgál.
Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő
javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
- Az illetéktelen módosítások biztonsági problémákat
okozhatnak. Az illetéktelen módosítások
visszaállításáért felszámítjuk az alkatrészek árát és a
javítás teljes költségét.
Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot
(rézhuzal, acélhuzal stb.).
Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre
szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz
veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi
sérülés történhet.
Ha kiég a belső vagy a külső LED-fényforrás, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki,
húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics
szakszervizéhez.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény
belső világításának izzóját.
- Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe
ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
• Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el
saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
- Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
• A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
• Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy
meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A használattal kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
• A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a
fagyasztóba.
- Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi
sérülést okozhat.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt
használja.
• Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal
működjön:
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény
hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez
megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a
hűtőszekrény belső terében.
16 Magyar
Untitled-10 16
2018-01-10
12:19:57
•
•
•
Magyar 17
Untitled-10 17
2018-01-10
12:19:57
Biztonsági tudnivalók
•
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket
megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat
légmentesen záró dobozokba.
- Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a
fagyasztóba. Megfagyhatnak és széttörhetnek. A törött
italtartók sérülést okozhatnak.
- Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási
időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.
Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat
a fagyasztóba.
- A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést
okozhat.
Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a
fagyasztóba.
- Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Garancia és átalakítások.
- A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső
fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung
elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett
átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy
károkkal kapcsolatban.
Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található
szellőzőnyílásokat.
- Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a
műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a
hűtőszekrény túlhűtése következhet be. Ha ez a
túlhűtési periódus túl hosszú ideig tart, a vízszűrő
elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz vezethet.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt
használja.
• Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az
ajtajait nyitva.
- Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész
képződhet.
• Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon
legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
• Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót,
és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics
szakszervizével.
• Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott
erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
• A víztartályt és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel
(csapvízzel, ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
- Ne öntsön a tartályba teát vagy sportitalt. Ez
károsíthatja a hűtőszekrényt.
• Ügyeljen rá, hogy ne
csípje oda az ujjait.
18 Magyar
Untitled-10 18
2018-01-10
12:19:58
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
• Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy
a hűtőszekrényre.
- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
• Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására.
• Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen
szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Magyar 19
Untitled-10 19
2018-01-10
12:19:58
Biztonsági tudnivalók
• A fagyasztó és a hűtőszekrény lámpái kikapcsolhatnak,
ha a fagyasztó vagy a hűtőszekrény ajtaja legalább 2
másodpercig nyitva marad.
- A lámpa újra bekapcsol, ha az ajtót becsukja, majd ismét
kinyitja.
• Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a
legközelebbi szakszervizhez.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
• Ne tároljon növényi olajat a hűtőszekrény ajtórekeszeiben.
Az olaj megszilárdul, így kellemetlen ízű és nehezen
kezelhető lesz. A megnyitott flakon emellett szivároghat, a
kiszivárgott olaj miatt pedig az ajtórekesz megrepedezhet.
Az olajos flakont nyitása után hűvös és sötét helyen,
például szekrényben vagy kamrában célszerű tárolni.
- Példák a növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj,
szőlőmagolaj stb.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
- Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
• Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi
szakszervizhez.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
• Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen
anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról.
Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó
tisztítására.
- Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
• A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy
klórt.
- Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét,
és tüzet okozhatnak.
• Soha ne nyúljon be az ujjával az adagolónyílásba, illetve
ne dugjon bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés
tápcsatlakozóját a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
• A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot
vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe
tisztítószert.
20 Magyar
Untitled-10 20
2018-01-10
12:19:58
Biztonsági tudnivalók
• Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket,
például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony
folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószerkoncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket
tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és
szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső
rész betéteire, valamint a tömítésekre.
- Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az
anyagot.
• Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel,
ha azok hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen
hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására
eltörhetnek.
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
• Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát
módon helyezze a hulladékba.
• A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön
meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül
egyik sem sérült.
Magyar 21
Untitled-10 21
2018-01-10
12:19:58
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget
tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor
címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg
van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrénye gyúlékony gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos
ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal.
• A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az
ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy
kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény
belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a
berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek
beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos
haláleset következhet be.
- Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy
fulladásos haláleset következhet be.
• A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban
lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az
ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos
ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal.
• A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert
veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
- Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat
tőle.
22 Magyar
Untitled-10 22
2018-01-10
12:19:58
További tippek a megfelelő használathoz
Magyar 23
Untitled-10 23
2018-01-10
12:19:58
Biztonsági tudnivalók
• Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat
helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az
áramszünet.
- A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják
a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek
ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb
esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és
dobja ki az összes fagyasztott ételt.
• A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen
működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a
fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha
hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő
hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire
a berendezést tervezték.
• Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól
függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
• Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami
azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére
nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
• A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem
haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha
meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan
megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert
több réteg újságpapírba.
• A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
Biztonsági tudnivalók
• A két csillagjellel ( ) jelölt tárhely(ek)ben vagy rekesz(ek)
ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi
részében.
A kétcsillagos tárhely(ek) vagy rekesz(ek) helye az
utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.
Biztonsági tudnivalók
Energiatakarékossági tippek
• A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel
rendelkező helyiségben használja. Gondoskodjon arról,
hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha
ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak (pl. radiátor).
• A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a
szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.
• A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja
kihűlni.
• A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. Ily
módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a
hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja
fel.
• Amikor élelmiszert vesz ki a hűtőszekrényből vagy tesz be
oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját. Minél rövidebb
ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a
fagyasztóban.
• A hűtőszekrény üzembe helyezésekor ajánlott helyet
hagyni a hátlapja, az oldalai és a fal között. Ezzel
csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz
az áramszámlája.
24 Magyar
Untitled-10 24
2018-01-10
12:19:58
• Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében
hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és
polcokat.
• boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
• tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba,
motelekbe és más szálláshelyekre;
• panziókba;
• étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem
kereskedelmi felhasználásokra.
Magyar 25
Untitled-10 25
2018-01-10
12:19:58
Biztonsági tudnivalók
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati
körülményekre szánták, mint például
Biztonsági tudnivalók
WEEE utasítások
Biztonsági tudnivalók
A termék megfelelő hulladékkezelése (elektronikus és elektromos berendezés
elhelyezése hulladékként)
(Külön visszavételi rendszert működtető országok esetén érvényes.)
Ez a jelölés a terméken, tartozékokon vagy a dokumentációban azt jelenti, hogy a
terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőt, fejhallgatót, USB-kábelt) élettartamuk
lejártakor nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A környezet vagy
az emberi egészség szabálytalan hulladékelhelyezésből eredő esetleges károsodásának
megelőzése érdekében kérjük, különítse el ezeket az anyagokat a más típusú
hulladéktól, és gondoskodjon azok felelős újrahasznosításáról, támogatva az anyagi
erőforrások fenntartható újrahasznosítását.
A háztartási felhasználók lépjenek kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, ahol a
terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal, és érdeklődjenek afelől, hogy hol
és hogyan helyezhetik el ezeket az anyagokat a környezetbarát újrahasznosítást szem
előtt tartva.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a beszállítójukkal, és nézzék át a vásárlási
szerződés feltételeit és kikötéseit. Ezt a terméket és elektronikus tartozékait nem
szabad más ipari hulladékkal együtt elhelyezni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és
termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH)
kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
(Csak az európai országokban értékesített termékek esetén.)
26 Magyar
Untitled-10 26
2018-01-10
12:19:59
Üzembe helyezés
Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá
azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.
FIGYELEM!
• A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
• Minden szervizelést szakemberrel végeztessen el.
• A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A hűtőszekrény áttekintése
MEGJEGYZÉS
A hűtőszekrény kinézete és részegységeinek köre a modelltől és az országtól függően eltérő lehet.
06
* csak adott modelleknél
01
09
02
03
04
07
10
11
Üzembe helyezés
05
01 Szabad polc *
02 Jégkészítő *
03 Friss rekesz *
04 Tojástartó
05 Kihúzható polc
06 Illatosító *
07 Áthelyezhető zöldségtároló doboz *
08 Zöldségtároló fiók *
09 A fagyasztó ajtórekesze
10 Víztartály *
11 Többcélú tárolókosár *
12 Palacktartó rekesz
12
08
Magyar 27
Untitled-10 27
2018-01-10
12:19:59
Üzembe helyezés
Opcionális tartozékok *
Távtartó: Ez segít a hűtőszekrényt hűvösen tartani.
Hűtődoboz: Ez segít a hűtőszekrényt hűvösen tartani.
Üzembe helyezés
Jégtálca: Jégkészítéshez használható
Forgatható jégkockakészítő: Jégkészítéshez használható
* Az Ön hűtőszekrénye nem feltétlenül tartalmazza a felsorolt opcionális tartozékokat. Az opcionális
tartozékok megléte a modelltől és az országtól függ.
Több hely biztosítása tárolásra a mélyhűtő rekeszben
Távolítson el egy vagy több opcionális tartozékot, például jégakkut, polcot, forgatható jégkockakészítőt,
jégkockatartót és azok tartóelemeit, melyek mindegyike szerszám nélkül, kézzel eltávolítható.
• Ezek az opcionális tartozékok nem befolyásolják a hő- és mechanikai teljesítményt.
• A fagyasztó jelzett űrtartalma az opcionális tartozékok nélkül értendő.
• Mindkét jégkészítő eltávolításához először távolítsa el a jobb oldalit (Ice Max modellek esetében).
• A leginkább energiahatékony működés akkor érhető el, ha az összes polc, fiók és kosár az eredeti
helyén van.
28 Magyar
Untitled-10 28
2018-01-10
12:20:01
Rakodási szint jelzőcsíkja (csak adott modelleknél)
A hűtőszekrény mélyhűtő rekeszének jobb oldalán
felül rakodási szint jelzőcsík látható.
VIGYÁZAT!
• Ne legyen élelmiszer a rakodási szint jelzőcsíkja
felett. Ellenkező esetben az energiahatékonyság
csökkenhet.
Üzembe helyezés
Magyar 29
Untitled-10 29
2018-01-10
12:20:01
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés lépésről lépésre
1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása
A felállítás helyével szemben támasztott követelmények:
• Szilárd, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül
• Közvetlen napfénytől mentes
• Kellő hely az ajtó nyitásához és csukásához
• Hőforrástól távol
• Kellően nagy hely karbantartáshoz, szervizeléshez
• Hőmérséklet-tartomány: 10 °C és 43 °C között
Ideális üzemihőmérséklet-tartomány
A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön
megfelelően.
Üzembe helyezés
Kategória
Szimbólum
Bővített hőmérséklettartomány
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 és +32 között
+10 és +32 között
Mérsékelt égövön
N
+16 és +32 között
+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön
ST
+16 és +38 között
+18 és +38 között
Forró égövön
T
+16 és +43 között
+18 és +43 között
MEGJEGYZÉS
A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet
beállításával.
30 Magyar
Untitled-10 30
2018-01-10
12:20:01
Szabad tér a hűtőszekrény körül
A telepítés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi képeket és táblázatot.
01
Modell
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(mértékegység: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 legalább 50 mm
Üzembe helyezés
02
03
03
A
C
B
Magyar 31
Untitled-10 31
2018-01-10
12:20:02
Üzembe helyezés
2. LÉPÉS Távtartók elhelyezése (csak adott modelleknél)
1. Nyissa ki az ajtót, és keresse meg a mellékelt
távtartókat (2 db).
2. Csomagolja ki mindkét távtartót, és rögzítse
azokat a hűtőszekrény hátuljára az ábra szerint.
A távtartók segítik a levegő áramlását a hátsó
falnál, és ezzel csökkentik az áramfogyasztást.
3. LÉPÉS Padló
Üzembe helyezés
• A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a
teljesen feltöltött hűtőszekrényt, melynek súlya
nagyjából 90 kg.
• A padló védelme érdekében tegyen a
hűtőszekrény lábai alá egy-egy nagyobb
kartonlapot.
• Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a
padló védelme érdekében csak akkor mozdítsa
el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania, az
elmozdítási útja mentén tegyen le egy vastag
papírt vagy anyagdarabot, például régi
szőnyeget.
32 Magyar
Untitled-10 32
2018-01-10
12:20:03
4. LÉPÉS A szintező lábak beállítása
Szintezze ki a hűtőszekrényt a szintező lábak
kézzel történő beállításával. Forgassa el a
szintező lábakat jobbra a leengedéshez, ill.
balra az emeléshez. Biztonsági okokból állítsa a
hűtőszekrény elejét egy kicsit magasabbra.
A láb nyúljon ki 66 mm-re (A) az ábra szerint.
Üzembe helyezés
A
5. LÉPÉS Kezdeti beállítások
Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.
1. Dugja be a tápkábelt a konnektorba a hűtőszekrény bekapcsolásához.
2. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.
3. Állítsa a hőmérsékletet a leghidegebb értékre, és várjon kb. egy órát. Ezután a fagyasztó fagyasztani
kezd, és a motor egyenletesen jár.
4. Várja meg, amíg a hűtőszekrény belső tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen
áll a használatra.
6. LÉPÉS Végső ellenőrzés
Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenőrizze a következőket:
• A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
• A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a faltól vagy a szekrénytől.
• A hűtőszekrény ki van szintezve, és szilárdan áll a padlón.
• Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan
bekapcsol.
Magyar 33
Untitled-10 33
2018-01-10
12:20:03
Műveletek
Funkció panel
Gombtípus
01
Műveletek
01 Freezer (Power
Freeze) (Fagyasztó
(Gyorsfagyasztás))
02
03
01
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Fagyasztó átalakítás/
Jégkészítés be/ki – csak
adott modelleknél)
02
03
03 Fridge (Power Cool) (Hűtés
(Gyorshűtés))
34 Magyar
Untitled-10 34
2018-01-10
12:20:04
01 Fagyasztó (Gyorsfagyasztás)
Freezer
(Fagyasztó)
A Freezer (Fagyasztás) gombbal lehet beállítani a fagyasztási hőmérsékletet –15 °C
és –23 °C között (alap beállítás: –19 °C).
A gomb minden megnyomására a hőmérséklet az alábbi sorrendben változik:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
VIGYÁZAT!
• A rendszer meghibásodását vagy az élelmiszer megromlását megelőzendő ne
állítsa a hőmérsékletet –15 °C-ra nyáron (35 °C fölött).
• A fagyasztóban ne tároljon üvegpalackba töltött italokat. Az üvegpalack
megrepedhet vagy darabokra törhet, amikor a folyadék megfagy.
Power Freeze
(Gyorsfagyasztás)
Műveletek
A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) a ventilátor legnagyobb fordulatszámára
gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó több órán keresztül teljes
sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.
• A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolásához nyomja le a
Freezer (Fagyasztó) gombot 3 másodpercig. Ennek hatására felgyullad a
megfelelő visszajelző ( ), és a hűtőgép felgyorsítja a hűtési folyamatot.
• A kikapcsoláshoz nyomja meg újra, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a
Freezer (Fagyasztó) gombot. A fagyasztó visszatér a korábbi hőmérsékletbeállításra.
• Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze
(Gyorsfagyasztás) funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba
helyezése előtt.
• A fagyasztó 50 órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az
előző hőmérsékletre.
MEGJEGYZÉS
A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást
Ha nem szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki, és állítsa vissza az előző
hőmérsékletet.
Magyar 35
Untitled-10 35
2018-01-10
12:20:04
Műveletek
02 Fagyasztó átalakítás / Jégkészítés be/ki (csak adott modelleknél)
Freezer Convert
(Fagyasztó
átalakítás)
Használhatja az egész hűtőszekrényt Fridge (Hűtés) üzemmódban, de ki is
kapcsolhatja a fagyasztót.
A fagyasztó alapértelmezett üzemmódjának megváltoztatásához a Freezer
Convert (Fagyasztó átalakítás) gombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen be
a kiválasztási módba. Ezután a kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg a
Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) gombot.
Az üzemmód az alábbi sorrendben módosul a gomb megnyomására: Fridge (Hűtő)
 Off (Ki)  Freezer (Fagyasztó)  Off (Ki)  Fridge (Hűtő) üzemmód.
• A Fridge (Hűtő) üzemmódot kiválasztva világítani kezd a Fridge (Hűtő)
visszajelző. A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció kikapcsol, ha be
volt kapcsolva, és a kikapcsol az Ice On (Jégkészítés) funkció, ha korábban
engedélyezve volt.
• Az Off (Ki) lehetőséget kiválasztva az Off (Ki) kijelző felgyullad. A fagyasztó
kikapcsol.
• A Freezer (Fagyasztó) beállítást választva a fagyasztó hőmérséklet-kijelzője
bekapcsol a beállításhoz. A fagyasztó alapértelmezett hőmérséklete –19 °C.
A módosítások 10 másodperc elteltével lépnek életbe. A visszavonáshoz vagy az
üzemmód ismételt módosításához nyomja meg újra a Freezer Convert (Fagyasztó
átalakítás) gombot 3 másodpercre, ezután kövesse a fenti utasításokat.
MEGJEGYZÉS
Műveletek
• Ha Freezer (Fagyasztó) üzemmódban 3 másodpercig nyomva tartja a
Freezer convert (Fagyasztó átalakítás) gombot, a hűtőszekrény Fridge (Hűtő)
üzemmódba kapcsol, és lehetőség nyílik az üzemmódváltásra (kiválasztási
mód).
• Ha más üzemmódokban tartja nyomva 3 másodpercig a Freezer convert
(Fagyasztó átalakítás) gombot, a hűtőszekrény kiválasztási módba kapcsol,
ahol a Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) gombot megnyomva más
üzemmódra válthat.
• A hűtés vagy fagyasztás kikapcsolt (Off (Ki)) állapotában a berendezés a
hűtőtér vagy a fagyasztó hőmérsékletét kis áramfogyasztás mellett 15 °C alatt
tartja, hogy meggátolja a kiolvadást és a szagokat.
• A hűtés vagy a fagyasztás egymástól függetlenül nem kapcsolható ki.
• Ne tároljon élelmiszert vagy italt a hűtőszekrényben, a hűtési vagy fagyasztási
funkció kikapcsolt (Off (Ki)) állapotában. 15 °C nem elég hűvös ahhoz, hogy
megakadályozza a megromlást.
FIGYELEM!
• A fagyasztóba ne tegyen üvegpalackba töltött italokat. A Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) funkció
törlésének hatására az üvegpalackok eltörhetnek vagy felrobbanhatnak a fagyasztóban.
• A Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) engedélyezése előtt vegye ki a fagyasztott élelmiszereket
a fagyasztóból. A hőmérséklet emelkedésének hatására a fagyasztott élelmiszerek felolvadnak és
megromlanak (a Freezer (Fagyasztás) mód Fridge (Hűtés) módra vált).
36 Magyar
Untitled-10 36
2018-01-10
12:20:04
• A Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) engedélyezése előtt vegye ki a hűtött élelmiszereket a
fagyasztóból. A hőmérséklet csökkenésének hatására a hűtött élelmiszerek megfagynak (a Fridge
(Hűtés) mód Freezer (Fagyasztás) módra vált).
MEGJEGYZÉS
Ha a Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) funkciót kívánja alkalmazni, feltétlenül használjon műanyag
tárolódobozokat az élelmiszerekhez, kiváltképpen a zöldségekhez.
Ice On/Off
(Jégkészítés be/ki)
(csak adott modelleknél)
A hűtőszekrény alapértelmezés szerint be van állítva jégkészítésre, közben a
megfelelő visszajelző is világít. A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Ice On/
Off (Jégkészítés be/ki) gombot. Javasoljuk, hogy a következő esetekben kapcsolja
ki a funkciót:
• A jegesvödör megtelt jéggel.
• Csökkenteni szeretné az áramfogyasztást.
• A víztartály üres.
MEGJEGYZÉS
Ha a Freezer Convert (Fagyasztó átalakítás) gombot megnyomva kiválasztja a
Fridge (Hűtő) vagy az Off (Ki) lehetőséget, a hűtőszekrény Ice Off (Jégkészítés ki)
üzemmódba lép.
03 Hűtő (Gyorshűtés)
Műveletek
Fridge (Hűtő)
A hűtési hőmérséklet módosításához nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot, és
válassza ki a megfelelő hőmérsékletet. A hőmérséklet 1 °C és 7 °C között állítható
be (alapértelmezett beállítás: 3 °C).
A hűtőszekrényt 1 °C hőmérsékletre beállítva és a Fridge (Hűtő) gombot
megnyomva világítani kezd a nyaralás visszajelző. A hőmérséklet-sáv kikapcsol.
Nyomja meg újra a Vacation (Nyaralás) mód kikapcsolásához. A hőmérséklet-sávon
7 °C jelenik meg.
VIGYÁZAT!
• Télen ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót 1 °C-ra. Ez problémákat okozhat a
hűtési teljesítményben.
• Nyáron ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót 5–7 °C-ra. Ez szintén problémákat
okozhat a hűtési teljesítményben.
Magyar 37
Untitled-10 37
2018-01-10
12:20:04
Műveletek
Power Cool
(Gyorshűtés)
A Power Cool (Gyorshűtés) a ventilátor legnagyobb fordulatszámára gyorsítja fel a
hűtési folyamatot. A hűtőszekrény több órán keresztül teljes sebességgel működik,
majd visszaáll az előző hőmérsékletre.
• A Power Cool (Gyorshűtés) funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a
Fridge (Hűtés) gombot 3 másodpercig. Ennek hatására felgyullad a megfelelő
visszajelző ( ), és a hűtőgép felgyorsítja a hűtési folyamatot.
• A Power Cool (Gyorshűtés) funkció kikapcsolásához nyomja meg újra, és
3 másodpercig tartsa lenyomva a Fridge (Hűtő) gombot. A hűtőszekrény
visszatér a korábbi hőmérséklet-beállításra.
• Nagy mennyiségű élelmiszer teljes lefagyasztásához legalább 24 órával előtte
feltétlenül kapcsolja be a Power Cool (Gyorshűtés) funkciót.
MEGJEGYZÉS
A Power Cool (Gyorshűtés) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást Ha
nem szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki, és állítsa vissza az előző
hőmérsékletet.
Műveletek
Vacation
(Nyaralás)
Ha nyaralni megy, netán üzleti útra indul, vagy csak hosszú ideig nem használja a
hűtőszekrényt, nyomja meg a Vacation (Nyaralás) gombot.
• A Vacation (Nyaralás) üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a Fridge (Hűtő)
gombot 1 °C jelzett hőfok mellett. A nyaralás üzemmód kijelzője ( ) bekapcsol,
a hűtőszekrény hőmérséklet-kijelzője pedig kikapcsol. A hűtési hőmérsékletet
a szabályzó 17 °C alá állítja be, de a fagyasztó a korábbi beállításnak
megfelelően bekapcsolva marad.
• A Vacation (Nyaralás) mód aktiválásához nyomja meg újra a Fridge (Hűtés)
gombot. A belső tér hőmérséklete visszaáll az alapértelmezett 7 °C-ra.
MEGJEGYZÉS
Nyomatékosan javasoljuk, hogy ürítse ki a hűtőszekrényt, és feltétlenül csukja be
az ajtaját.
38 Magyar
Untitled-10 38
2018-01-10
12:20:05
Tárcsás kivitel
Hűtő
Az optimális teljesítményhez állítsa a hőmérsékletet Optimal (Optimális) vagy a
jelre.
„A” TÍPUS
• Az erőteljes hűtés érdekében a hőmérséklet
csökkentéséhez állítsa a hőmérsékletszabályozót a 4–5 szinthez.
• Az enyhébb hűtés érdekében a hőmérséklet
növeléséhez állítsa a hőmérséklet-szabályozót
az 1–2 szinthez.
„B” TÍPUS
Műveletek
VIGYÁZAT!
• Télen ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót a 4–5 szintre. Ez problémákat okozhat a hűtési
teljesítményben.
• Nyáron ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót az 1–2 szintre. Ez szintén problémákat okozhat a hűtési
teljesítményben.
Magyar 39
Untitled-10 39
2018-01-10
12:20:06
Műveletek
Nyaralás
Ha nyaralni megy, netán üzleti útra indul, vagy csak hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt, nyomja
meg a Nyaralás gombot.
„A” TÍPUS
A Nyaralás üzemmód bekapcsolásához fordítsa
el a tárcsát a Vacation (Nyaralás) üzemmód vagy
a
(nyaralás szint) kiválasztásához. A hűtési
hőmérsékletet a szabályozó 17 °C alá állítja be, de
a fagyasztó a korábbi beállításnak megfelelően
bekapcsolva marad. A Nyaralás automatikusan
kikapcsol a hűtési hőmérséklet állításának hatására.
„B” TÍPUS
Műveletek
MEGJEGYZÉS
Nyomatékosan javasoljuk, hogy ürítse ki a hűtőszekrényt, és feltétlenül csukja be az ajtaját.
40 Magyar
Untitled-10 40
2018-01-10
12:20:07
Fagyasztó
„A” TÍPUS
• Az erőteljes hűtés érdekében a hőmérséklet
csökkentéséhez állítsa a hőmérsékletszabályozót a 4–5 szinthez.
• Az enyhébb hűtés érdekében a hőmérséklet
növeléséhez állítsa a hőmérséklet-szabályozót
az 1–2 szinthez.
„B” TÍPUS
Műveletek
VIGYÁZAT!
• Télen ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót a 4–5 szintre. Ez problémákat okozhat a hűtési
teljesítményben.
• Nyáron ne állítsa a hőmérséklet-szabályozót az 1–2 szintre. Ez szintén problémákat okozhat a hűtési
teljesítményben.
Hűtő (átalakítható)
Ön Hűtő módban használja a fagyasztót.
A fagyasztó Hűtő üzemmódjának használatához fordítsa a Fagyasztó hőm. szabályozótárcsát a Fridge
(Convertible) (Hűtő (átalakítható)) vagy
szinthez.
Ha elvégezte a beállítást, a fagyasztó hőmérséklete nagyjából 3 °C-ra áll be.
MEGJEGYZÉS
Nyomatékosan javasoljuk, hogy ürítse ki a hűtőszekrényt, és feltétlenül csukja be az ajtaját.
Magyar 41
Untitled-10 41
2018-01-10
12:20:08
Műveletek
Speciális funkciók
A hűtőszekrény kinézete és speciális funkciói a modelltől és az országtól függően eltérőek lehetnek.
Jégkészítés (csak adott modelleknél)
Forgatható jégkockakészítő
1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és húzza ki a
jégtálcát.
2. Töltse fel a tálcát vízzel a maximum szint (A)
jelzéséig, ami a tálca hátsó falán belül látható.
3. Csúsztassa vissza a tálcát a helyére.
MEGJEGYZÉS
A
A jégkészítési idő a hőmérséklet-beállítástól függ.
MEGJEGYZÉS
Műveletek
• Ellenőrizze, hogy a jégkockatároló vödör a
jégtálca alatt a helyén van-e.
• Jégkocka-adagoláshoz fordítsa el jobbra a
vödör fogantyúját, ekkor a jégkockák fele a
vödörbe ürül. Fordítsa el ezután balra a kart a
másik fél adag kiürítéséhez.
• Kissé megmozgatva, előre húzva vegye ki a
vödröt.
Tálcás kivitel
Jégkészítéshez töltse meg a tálcát vízzel a tálca
belső részén hátul látható maximum szintig (A).
A
42 Magyar
Untitled-10 42
2018-01-10
12:20:09
A kiürítéséhez fogja meg a jégtálca mindkét végét,
és finoman megcsavargatva öntse ki a jégkockákat.
Vízadagoló (csak adott modelleknél)
A vízadagolóval könnyen juthat hideg vízhez anélkül, hogy kinyitná a hűtőszekrény ajtaját.
MEGJEGYZÉS
Ha a vízadagoló karját nagyjából 1 percnél hosszabban nyomva tartja, akkor a vízadagolás leáll, hogy ne
csökkenjen a hűtés teljesítménye. Ha több vizet szeretne, várjon néhány másodpercig, és próbálja újra.
A víztartály feltöltése
Műveletek
Ha első alkalommal használja, tisztítsa le a
víztartály belső felületét, majd alaposan szárítsa
meg.
1. Ragadja meg a tartályt az elején a két erre a
célra kialakított résznél, és húzza ki az ábrán
látható módon.
2. Nyissa fel a burkolat elején található fedelet
(A) vagy a teljes burkolatot (B), és töltsön a
tartályba maximum 5 liter vizet.
VIGYÁZAT!
Ne töltse a maximális szintjelzés fölé. A víz
kifolyhat.
A
B
3. Tegye vissza a víztartályt, és illessze be az
adagoló mechanizmusba. Ügyeljen rá, hogy
a tartály eleje (az elején található fedél) előre
nézzen.
Magyar 43
Untitled-10 43
2018-01-10
12:20:10
Műveletek
VIGYÁZAT!
• Ellenőrizze, hogy a víztartályt megfelelően behelyezte-e a polcba. Ha nincs így, a víztartály esetleg
nem fog megfelelően működni.
• Ne használja a hűtőszekrényt a víztartály nélkül. Ez ronthatja a hűtési teljesítményt.
• A tartályt kizárólag ivóvízzel – például ásványvízzel vagy tisztított vízzel – töltse fel. Ne használjon
más folyadékot.
• A feltöltött tartályt óvatosan mozgassa. A tartály fizikai sérülést okozhat, ha leejti.
• Ne kísérelje meg a belső szivattyú szétszerelését. Ha a belső szivattyú megsérül vagy leválik a
víztartályról, a vízadagoló nem fog működni.
Első használat
• Tartsa lenyomva az adagoló karját 10 másodpercig, hogy a vízellátó rendszer tömlőiből távozhasson a
levegő.
• Az első hat pohár vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket a vízellátó rendszerből.
Vízadagolás
Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja finoman a poharat az adagoló karjához.
VIGYÁZAT!
• A kiadagolt víz kiloccsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen
az adagolóval.
• Ha 2–3 napig nem használja a vízadagolót, a kiadagolt víznek furcsa szaga vagy íze lehet. Ez nem a
rendszer hibája. Öntse ki az első 1–2 pohár vizet.
Műveletek
44 Magyar
Untitled-10 44
2018-01-10
12:20:10
Automatikus jégkészítő (csak adott modelleknél)
Első használat
• Hagyjon a jégkészítő egységnek 1–2 napot a
fagyasztásra.
• Az első 1–2 vödör jeget öntse ki, hogy
eltávolítsa a szennyeződéseket a vízellátó
rendszerből.
• Ha a felső jégtálca megtelt, használja az alsó
jégtálcát.
Test (Teszt) gomb
Műveletek
Ha az automatikus jégkészítő nem készít jeget,
vegye ki a jegesvödröt, és a Teszt (A) gombot
megnyomva ellenőrizze, hogy az automatikus
jégkészítő megfelelően működik-e.
A
Magyar 45
Untitled-10 45
2018-01-10
12:20:11
Műveletek
Vízadagoló
A vízadagolóval könnyen tud vizet adagolni anélkül, hogy kinyitná a hűtőgép ajtaját. Használat előtt töltse
fel a tartályt ivóvízzel.
A tartály feltöltése ivóvízzel
Nyissa ki az ajtót
1. Fogja meg a víztartály fogantyúit a két oldalon,
és felemelve vegye ki a tartályt.
2. Töltse fel a víztartályt legfeljebb 2,3 liter
ivóvízzel. Távolítsa el vagy a felső sapkát, vagy
a fedelet, és öntse be a vizet.
MEGJEGYZÉS
Műveletek
Első használat előtt tisztítsa meg belülről a
víztartályt.
3. Helyezze vissza a víztartályt, és zárja be az
ajtót. Ellenőrizze, hogy a víztartály vízkivezető
nyílása előrefelé néz-e.
46 Magyar
Untitled-10 46
2018-01-10
12:20:12
4. Helyezzen egy vizespoharat az adagoló
vízkivezetése alá, és nyomja meg az
adagolókart a víz adagolásához. Ellenőrizze,
hogy a vízadagoló zárva van-e.
VIGYÁZAT!
• A vízadagoló ivóvíz adagolására készült. A tartályt ezért csak ivóvízzel szabad feltölteni. Más
folyadékot ne töltsön bele.
• Ne töltsön annyi vizet a tartályba, hogy túlfolyjon.
• Ne próbálja meg úgy megtölteni a víztartályt, hogy nem távolítja el az ajtótól.
• Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e tömítve.
• Ne használja a hűtőszekrényt a víztartály nélkül. Az ugyanis csökkentené a berendezés teljesítményét
és a hatékonyságát.
• A víz kifröccsenésének megelőzésére helyezze a poharat az adagolóval egy szintre.
MEGJEGYZÉS
Műveletek
Ha több tárolóhelyre van szüksége, a víztartályt használhatja élelmiszerek tárolására is. Ebben az esetben
távolítsa el a tartály fedelét.
Magyar 47
Untitled-10 47
2018-01-10
12:20:12
Karbantartás
Kezelés és ápolás
Jégtálcás modellek
Először vegye ki a jégtálcát, majd emelje fel a
fagyasztó polcot az eltávolításához.
Fagyasztó és hűtőszekrény polcok
• Polc eltávolításához először nyissa ki teljesen
az ajtót. Húzza előre a polcot, emelje fel, majd
húzza ki.
• Visszahelyezésnél ügyeljen arra, hogy a polc
elején található „Front” (Eleje) felirat nézzen
előre.
• Ne próbálja bebillenteni a polcot a helyére.
Karbantartás
Ajtórekeszek
Emelje fel kissé, és húzza ki az ajtón lévő rekeszt.
VIGYÁZAT!
A balesetek megelőzése érdekében ürítse ki az
ajtórekeszeket, mielőtt eltávolítja azokat.
48 Magyar
Untitled-10 48
2018-01-10
12:20:13
Tisztítás
Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat –
például a port és a vizet – egy száraz ruhával.
1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó,
puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje szárazra.
4. Dugja be a hűtőszekrény tápkábelét a hűtőszekrény bekapcsolásához.
MEGJEGYZÉS
Ha kivehető elemeket – például polcot – távolított el a tisztításhoz, a részegységeket bemutató fejezetben
található általános elrendezés segít azok megfelelő visszahelyezésében.
FIGYELEM!
• Ne használjon tisztítási célokra benzint, hígítót vagy háztartási/autóápoló tisztítószert, például Clorox™
folyadékot. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez elektromos áramütést okozhat.
• Ne nyúljon be az ujjával az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.
Csere
Illatosító szűrő (csak adott modelleknél)
Karbantartás
A szűrőház felső és alsó szélét megragadva
válassza le a szűrőházat, hogy szabaddá váljon az
illatosító szűrő (A). Cserélje ki a szűrőt, majd tegye
vissza a házát.
A
Izzók
A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ha izzót kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a
legközelebbi Samsung szervizközponthoz.
Magyar 49
Untitled-10 49
2018-01-10
12:20:13
Hibaelhárítás
Ha a hűtőszekrénnyel kapcsolatban rendellenességet tapasztal, először ellenőrizze az alábbi táblázatot, és
próbálja ki a javaslatokat.
Általános tudnivalók
Hibajelenség
Teendő
Hibaelhárítás
Nem működik vagy nem
hűt.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a hőmérséklet.
• A hűtőszekrényt ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrás
hatásának. Ennek elmulasztása hatással lehet a hűtési teljesítményre.
• Gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény kellő távolságra legyen a hátsó
és oldalsó falaktól vagy szekrénytől. Ennek elmulasztása hatással lehet
a hűtési teljesítményre.
• A túl sok élelmiszer gátolhatja a hűtőszekrényen belül a szellőzést. A
megfelelő működése érdekében ne helyezzen el túl sok élelmiszert a
hűtőszekrényben.
Az élelmiszerek a
hűtőben megfagynak.
• Ellenőrizze, hogy a hőmérsékletet nem állította-e túl alacsonyra. Ha
igen, állítsa a hőmérsékletet magasabbra, optimálisra vagy a
jelre.
• Olyankor is ez történhet, ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony.
Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
• Ellenőrizze, hogy nem tett-e nagy víztartalmú élelmiszert a hűtő
leghidegebb részére vagy a hűtő szellőzőnyílás közelébe. Ha igen,
helyezze át az élelmiszert másik polcra a hűtőben.
Zajokat bocsát ki.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény stabil, sík felületen áll-e.
• Gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény kellő távolságra legyen a hátsó
és oldalsó falaktól vagy szekrénytől.
• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a hűtőszekrénybe vagy az alá
szennyeződés vagy idegen tárgy.
• A hűtőszekrény belsejéből pattogó hang hallatszódhat, amit a kivehető
alkatrészek hőtágulása (összehúzódása) okoz. Ez nem a rendszer hibája.
Az elülső sarkok
és a berendezés
oldalai melegek,
és páralecsapódás
tapasztalható.
• Hőálló csövek vannak beszerelve a hűtőszekrény elülső sarkaiba,
amelyek megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környezeti
hőmérséklet emelkedik, ez nem mindig hatékony. Ez nem a rendszer
hibája.
• Páralecsapódás keletkezhet a hűtőszekrény külső felületén, amikor a
levegő nedvessége érintkezésbe kerül a berendezés hideg felületével.
A jégkészítő nem készít
jeget.
• Legalább 12 órát várni kell, hogy a hűtőszekrény jeget készítsen.
• Ellenőrizze, hogy a jégkészítő nem állt-e le jégkészítés közben.
• Győződjön meg róla, hogy a fagyasztó hőmérséklete 0 °C-nál (vagy
meleg környezeti levegő esetén -5 °C-nál) alacsonyabb értékre van
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy a víztartály fel lett-e töltve vízzel.
50 Magyar
Untitled-10 50
2018-01-10
12:20:13
Hibajelenség
Teendő
A vízadagoló nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e le a víztartály. Ha lefagyott, állítsa
magasabbra a hűtési hőmérsékletet.
• Ellenőrizze, hogy a víztartály fel lett-e töltve vízzel.
• Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően lett-e behelyezve.
• Ellenőrizze, hogy a vízszűrő megfelelően lett-e behelyezve.
Buborékoló hangot hallat.
• A hűtőszekrény a hűtés során ilyen hangot hallat, ami nem
rendellenesség.
Kellemetlen szag érződik
a hűtőszekrényből.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megromlott élelmiszer a hűtőtérben.
Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrényt, és távolítson
el belőle minden megromlott vagy gyanús ételt.
• Ügyeljen az erős szagú ételek légmentes csomagolására.
A belső falakon jég
keletkezik.
• Ellenőrizze, nem akadályozza-e élelmiszer a hűtőszekrényben a
légjárást. A megfelelő szellőzés érdekében szintén fontos, hogy az ételt
egyenletesen helyezze el.
• Ellenőrizze az ajtó megfelelő záródását.
Páralecsapódás keletkezik
a belső falakon vagy a
zöldségek körül.
• Ez olyankor fordul elő, ha nagy víztartalmú élelmiszert tárol
lefedetlenül, vagy az ajtó nyitva maradt egy ideig.
• Tárolja az élelmiszert lefedve vagy légmentesen záródó edényekben.
Hibaelhárítás
Magyar 51
Untitled-10 51
2018-01-10
12:20:13
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz
Ország
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Elérhetőségek
Weboldal
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-10 52
2018-01-10
12:20:15
Frižider
Korisnički priručnik
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Samostojeći aparat
Untitled-1 1
2018-01-10
11:47:35
Sadržaj
Bezbednosne informacije
3
Sadržaj
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto
Kritilčna upozorenja za ugradnju
Mjere predostrožnosti za ugradnju
Stroga upozorenja za korisnike
Mjere predostrožnosti za upotrebu
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja
Kritilčna upozorenja za odlaganje
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu
Saveti za uštedu energije
Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
25
Instalacija
26
Brzi pregled frižidera
Instalacija korak po korak
26
29
Radnje
33
Funkcijski panel
Specijalne funkcije
33
41
Održavanje
47
Rukovanje i nega
47
Čišćenje48
Zamena48
Rešavanje problema
49
Opšte49
2 Srpski
Untitled-1 2
2018-01-10
11:47:35
Bezbednosne informacije
Srpski 3
Untitled-1 3
2018-01-10
11:47:35
Bezbednosne informacije
• Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo
pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili
karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.
• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba
(što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim
ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju
odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod
nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem
uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu
bezbednost.
• Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima
i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje
ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno
korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje
uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa
uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da
obavljaju deca bez nadzora.
• Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku
ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu
pojaviti.
Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost,
i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim
aparatom.
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite
modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno
razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu
primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih
pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom
centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.
samsung.com.
• R-600a ili R-134a se koriste kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata
ili na nalepnici u frižideru da biste videli koje se sredstvo
za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj proizvod
sadrži zapaljivi gas (Sredstvo za hlađenje R-600a), obratite
se lokalnim vlastima u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog
proizvoda.
• Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha
ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina
prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene
količine sredstva za hlađenje.
• Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve
znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog
prodavca. Prostorija mora imati 1 m³ veličine za svakih 8 g
sredstva za hlađenje R-600a unutar aparata.
Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu
prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu
aparata.
4 Srpski
Untitled-1 4
2018-01-10
11:47:35
Bezbednosne informacije
• Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz
cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo
za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen
i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i
provetrite prostoriju neodložno.
- U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
• Opasno je za sve osim za ovlašćeno servisno lice da
servisira ovaj uređaj.
Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih
materijala
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:
UPOZORENJE
Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do teške
povrede ili smrti.
OPREZ
Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do manje
povrede ili materijalne štete.
Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas
samih ili drugih.
Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu
za buduću upotrebu.
Srpski 5
Untitled-1 5
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto
UPOZORENJE
Bezbednosne informacije
• Prilikom transporta ili ugradnje ovog aparata, treba voditi
računa o tome da se osigura da u rashladnom kolu nijedan
deo nije oštećen.
- Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se
zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje,
izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore
paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat
na nekoliko minuta.
- Ovaj aparat sadrži malu količinu sredstva za
hlađenje izobutana (R-600a), prirodni gas sa visokom
kompatibilnošću prema životnoj sredini koji je,
međutim, takođe zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje
uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije
oštećen neki deo rashladnog kola.
Kritilčna upozorenja za ugradnju
UPOZORENJE
• Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu
gde može doći u kontakt sa vodom.
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati
strujni udar ili požar.
• Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost
i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili
drugih aparata.
6 Srpski
Untitled-1 6
2018-01-10
11:47:36
Srpski 7
Untitled-1 7
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki
panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut
u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji
odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
- Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava
preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo
izazvati požar zbog pregrejanih žica.
• Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje
pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od
krajeva.
• Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega
teške predmete.
• Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
• Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
• Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog
metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između
predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
• Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate
preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za
napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite
iz utičnice.
- Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili
strujni udar.
• U aparat ne stavljajte eksplozivne predmete kao što su
aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom.
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice,
zapaljivog materijala.
• Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da
dođe do curenja gasa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i
postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
• Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi
nadole.
- Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku
i da izazovu požar ili električni udar.
• Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od
strane zadnje strane frižidera.
• Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
- Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave
ambalažu na glavu.
• Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude
dostupna nakon ugradnje.
- Ako propustite tako da postupite to može dovesti do
strujnog udara ili požara usled oštećenja električne
izolacije.
• Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je
prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je
izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati
strujni udar ili požar.
• Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i
obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara.
8 Srpski
Untitled-1 8
2018-01-10
11:47:36
Srpski 9
Untitled-1 9
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete
(kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe,
hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
- To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa
proizvodom ili povrede.
• Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu
zaštitnu plastičnu oblogu.
• Morate paziti na decu kako se ne bi igrala prstenastim
osiguračima za podešavanje vrata ili žabicama cevčice za
vodu.
- Postoji opasnost od gušenja ako dete proguta prstenasti
osigurač ili žabicu cevčice za vodu. Držite prstenaste
osigurače i žabice cevčice za vodu van domašaja dece.
• Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
- Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre
ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata.
Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
• Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili
druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak
struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem
iz frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije,
ili problema sa proizvodom.
• Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni
utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga
zameni proizvođač ili jedan od njegovih servisera.
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili
servis.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili povrede.
• Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne
oštetite kabl za napajanje.
• Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih
uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.
Mjere predostrožnosti za ugradnju
OPREZ
• Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i
postavite ga na ravnu površinu.
- U ventilacionom prostopru u kućištu ili montažnoj
konstrukciji aparata ne sme biti začepljenja, bilo na
kućištu aparata.
• Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2
sata pre nego što u njega stavite hranu.
• Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi
kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
- Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara,
požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.
• Preopterećenost vrata može da obori frižider i prouzrokuje
fizičku povredu.
10 Srpski
Untitled-1 10
2018-01-10
11:47:36
Stroga upozorenja za korisnike
UPOZORENJE
Srpski 11
Untitled-1 11
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
- Može doći do strujnog udara.
• Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i
izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
• Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što
su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
- Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
• Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove
zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
- Ovo može dovesti do promrzlina.
• Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
- Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su
zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP
gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
- Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
- To može da dovede do požara ili eksplozije.
• Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
- Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori
između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte
vrata dok se u blizini nalaze deca.
• Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do
ozbiljne povrede.
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati
zarobljeni unutra.
• Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
- Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
• Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne
materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske
temperature.
- Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji
zahtevaju strogu kontrolu temperature.
• Nemojte stavljati ili koristiti električne aparate u frižideru/
zamrzivaču, osim ako je u pitanju vrsta koju preporučuje
proizvođač.
• Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se
Samsung Electronics servisnom centru.
• Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i
obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara.
• Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
- Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
• Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je
frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u
frižider.
• Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
- To može dovesti do smrti od gušenja usled
zaglavljivanja ili povrede.
• Ne pretrpavajte frižider benzenom,
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i
izazvati povrede ili materijalnu štetu.
12 Srpski
Untitled-1 12
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale
kao što su insekticidi.
- Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu
do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
• Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve
supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi
sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti
frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za
uklanjanje loših mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Punite rezervoar za vodu, korito za led, vodene kocke
isključivo pijaćom vodom (mineralna voda ili prečišćena
voda).
- Nemojte sipati čaj, sok ili sportska pića, to može da
ošteti frižider.
• Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete
(kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe,
hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
To može dovesti do strujnog udara, požara, problema
sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude
napunjene vodom na aparat.
- Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladno kolo.
Srpski 13
Untitled-1 13
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem
vremenskom periodu.
- Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled
ultraljubičastih zraka.
• Nemojte policu frižidera ubaciti naopako. Graničnik police
možda neće funkcionisati.
- To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene
police.
• Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori
između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte
vrata dok se u blizini nalaze deca.
• Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili
potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj
se nalazi aparat na nekoliko minuta.
- Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
- Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
- Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
• Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili
njegov serviser.
• Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
• Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u
domaćinstvu.
• Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili
modifikujete frižider.
- Neovlašćene modifikacije mogu da prouzrokuju
bezbednosne probleme. Za vraćanje neovlašćene
modifikacije, mi ćemo promeniti kompletne troškove
delova i rada.
• Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni,
čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
14 Srpski
Untitled-1 14
2018-01-10
11:47:36
Srpski 15
Untitled-1 15
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati,
kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do
strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili
povrede.
• Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje,
obratite se najbližem servisu.
• Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah
izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung
Electronics servisnom centru.
- Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od
struje ili vatre.
• Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi
frižidera.
- U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
• Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED,
obratite se Samsung servisnom centru.
• Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami
rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
- Obratite se Samsung servisnom centru.
• Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
• Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje
ili labavu utičnicu.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
Bezbednosne informacije
Mjere predostrožnosti za upotrebu
OPREZ
Bezbednosne informacije
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je
potpuno otopljena. Nemojte stavljati gazirana pića u
odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili
posude u zamrzivač.
- Prilikom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i
izazove povredu.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
• Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
- Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora
koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može
ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
- Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički
zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
- Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića
u zamrzivač. Mogu se zamrznuti i pući. Polomljena
ambalaža za piće može izazvati povredu.
- Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na
rok upotrebe zamrznute proizvode.
• Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u
zamrzivač.
- Posuda može da se zamrzne i pukne, i ovo može da kao
rezultat da povredu.
• Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača.
Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
- Prilikom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i
izazove povredu ili materijalnu štetu.
16 Srpski
Untitled-1 16
2018-01-10
11:47:36
Srpski 17
Untitled-1 17
2018-01-10
11:47:36
Bezbednosne informacije
• Servisna garancija i prepravke.
- Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko
drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene
Samsung garantnim servisom, niti je Samsung
odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled
modifikacija nekoga drugog.
• Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa
plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno
rashladi. Ako ovaj period hlađenja traje predugo, filter
za vodu može da pukne i izazove curenje vode.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite
otvorena.
- U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih
mirisa.
• Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate
najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.
• Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se
Samsung Electronics servisnom centru.
• Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju
staklenu površinu.
- Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili
materijalne štete.
• Posudu za vodu i fioke za kockice leda punite isključivo
pitkom vodom (voda sa česme, mineralna voda ili
prečišćena voda).
- Nemojte puniti rezervoar čajem ili sportskim pićem. Oni
mogu da oštete frižider.
Bezbednosne informacije
• Pazite da ne priklještite
prste.
Bezbednosne informacije
• Lampice u zamrzivaču i frižideru se mogu isključiti ako su
vrata zamrzivača ili frižidera otvorena 2 sekunde ili duže.
- Lampice će se ponovo uključiti kada se vrata zatvore i
ponovo otvore.
• Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni
centar.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte da čuvate biljno ulje na policama u vratima
frižidera. Ulje može očvrsnuti i prividno promeniti ukus,
a njegovo korišćenje može postati otežano. Osim toga,
otvorena boca može procuriti, a proliveno ulje može
uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja bocu
ulja je najbolje čuvati na hladnom i tamnom mestu kao što
je ormarić ili ostava.
- Primeri ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje od
semenki grožđa itd.
18 Srpski
Untitled-1 18
2018-01-10
11:47:37
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja
OPREZ
Srpski 19
Untitled-1 19
2018-01-10
11:47:37
Bezbednosne informacije
• Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove
frižidera.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti
frižidera.
• Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje
loših mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na
displej.
- Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
• Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat,
isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom
centru.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka
utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač
nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na
njega.
• Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili
hlorid za čišćenje.
- Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da
izazovu požar.
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu
dozera.
- To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
• Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite
aparat iz zidne utičnice.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim
deterdžentom u toploj vodi.
• Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim
delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim
gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva
za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za
ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za
čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva
za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
- Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.
• Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da
ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu
se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili
udarcima kao što je ispadanje.
20 Srpski
Untitled-1 20
2018-01-10
11:47:37
Kritilčna upozorenja za odlaganje
UPOZORENJE
Srpski 21
Untitled-1 21
2018-01-10
11:47:37
Bezbednosne informacije
• Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv
način.
• Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane
frižidera nije oštećena.
• R-600a ili R-134a se koriste kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili
na nalepnici u frižideru da biste videli koje se sredstvo za
hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj frižider sadrži
zapaljivi gas (Sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se
lokalnim vlastima u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog
proizvoda.
• Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/
zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca
ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca
bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se
povredi ili uguši do smrti.
- Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi
i uguši do smrti.
• Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom
materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje.
Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim
odlaganjem ovog proizvoda.
• Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža
može da bude opasna za decu.
- Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.
Bezbednosne informacije
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu
Bezbednosne informacije
• U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu
kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to
trajati.
- Većina kvarova na snabdevanju struje koja su
otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u
frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na
minimum dok je napajanje isključeno.
- Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24
sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
• Frižider možda neće moći da funkcioniše dosledno (sadržaj
se može odmrznuti ili temperatura može postati previsoka
u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duže vreme nalazi
na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od
temperatura za koje je aparat za projektovan.
• U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da
ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
• Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim
odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
• Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u
skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite
nepotrebni rast temperature zamrznute hrane dok se
aparat odleđujet, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko
slojeva novina.
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je
potpuno otopljena.
• Temperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom
dve zvezdice (
) neznatno je viša u odnosu na druge
pregrade zamrzivača.
22 Srpski
Untitled-1 22
2018-01-10
11:47:37
Pregrade (odeljci) sa dve zvezdice temelje se na
uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.
Saveti za uštedu energije
Bezbednosne informacije
• Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom
ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj
sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu
direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
• Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba
blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
• Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u
aparat.
• Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla.
Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih
proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
• Nemojte da držite vrata frižidera predugo otvorena
prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera. Što kraće
držite vrata otvorenim, manje je nakupljanje leda unutar
zamrzivača.
• Preporučljivo je da postavite frižider tako da ima prazan
prostor sa zadnje strane i bočno. Na taj način ćete smanjiti
potrošnju energije i iznose na računima za struju.
• Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje
delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste
dobili od proizvođača.
Srpski 23
Untitled-1 23
2018-01-10
11:47:37
Bezbednosne informacije
Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za
slične primene kao što su
Bezbednosne informacije
• kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge
radne sredine;
• kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i
drugim okruženjima stambenog tipa;
• objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
• ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.
24 Srpski
Untitled-1 24
2018-01-10
11:47:37
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska
oprema)
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese
očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim
obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji,
evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH),
potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Samo za proizvode prodane u evropskim zemljama)
Srpski 25
Untitled-1 25
2018-01-10
11:47:38
Bezbednosne informacije
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)
(Primenjivo u zemljama sa odvojenim sistemima sakupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, opremi ili literaturi ukazuje na to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi trebalo da se odlažu
zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva na kraju njihovog radnog veka. Da biste
sprečili moguću štetu po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja
otpada, odvojte ove proizvode od ostalog otpada i reciklirajte ih odgovorno da biste
promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba ili da se obratite maloprodajnom objektu u kome su kupili ovaj
proizvod, ili njihovoj lokalnoj vladinoj kancelariji, za detalje o tome gde i kako mogu da
preuzmu ove predmete za recikliranje.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci ne treba da se mešaju sa ostalim
komercijalnim otpadom.
Instalacija
Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako bi obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i kako bi
sprečili nezgode.
UPOZORENJE
• Koristite ovaj frižider samo u predviđenu svrhu kao što je opisano u ovom priručniku.
• Bilo kakvo servisiranje mora izvršiti kvalifikovani tehničar.
• Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
Brzi pregled frižidera
NAPOMENA
Konkretan izgled i isporučeni delovi frižidera se mogu razlikovati, u zavisnosti od modela i države.
05
01 Polica zamrzivača *
02 Ledomat *
03 Prostor svežine *
04 Polica za jaja
05 Klizna polica
06 Osveživač *
07 Pokretna VEG kutija *
08 Fioka za povrće *
09 Polica u zamrzivaču
10 Posuda za vodu *
11 Višenamenska korpa *
12 Polica za boce
06
* samo odabrani modeli
01
09
Instalacija
02
03
04
07
10
11
12
08
26 Srpski
Untitled-1 26
2018-01-10
11:47:38
Opcioni dodaci *
Fiksator: Ovo održava hladnoću frižidera.
Rashladni paket: Ovo održava hladnoću frižidera.
Instalacija
Fioka za led: Koristi se za pravljenje leda.
Okretni ledolomat: Koristi se za pravljenje leda.
* Vaš frižider možda ne sadrži opcione dodatke prikazane iznad. Isporuka opcionih dodataka zavisi od
modela i države.
Kako bi se obezbedilo više prostora u zamrzivaču
Uklonite jedan ili više opcionih dodataka koji se svi mogu ukloniti ručno bez alata, kao što su rashladni
paket(i), polica ili police, okretni ledomat(e), posude za led i njihovi nosači.
• Ovi opcioni dodaci ne utiču na temperaturni i mehanički učinak.
• Navedena zapremina zamrzivača ne podrazumeva postojanje ovih opcionih dodataka.
• Kako biste uklonili oba ledomata, uklonite prvo desni (primenjivo na modelima Ice Max).
• Za najbolju energetsku efikasnost, vodite računa da su sve police, fioke i korpe na svojim originalnim
pozicijama.
Srpski 27
Untitled-1 27
2018-01-10
11:47:39
Instalacija
Indikator granice opterećenja (samo kod modela na kojima se primenjuje)
Frižider poseduje indikator granice opterećenja na
gornjoj desnoj strani komore zamrzivača.
OPREZ
• Nemojte stavljati ili čuvati namirnice iznad
granice opterećenja. To može imati uticaj na
energetsku efikasnost.
Instalacija
28 Srpski
Untitled-1 28
2018-01-10
11:47:40
Instalacija korak po korak
KORAK 1 Odaberite mesto
Uslovi za mesto:
• Čvrsta, ravna površina bez tepiha ili podova koji mogu ometati ventilaciju
• Dalje od direktnog sunca
• Odgovarajući prostor za otvaranje i zatvaranje vrata
• Dalje od izvora toplote
• Prostor za održavanje i servisiranje
• Temperaturni opseg: između 10 °C i 43 °C
Efektivni temperaturni opseg
Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom njegovom klasom.
Opseg temperature okoline (°C)
Simbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Prošireno umerena
SN
+10 do +32
+10 do +32
Umerena
N
+16 do +32
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
+18 do +38
Tropska
T
+16 do +43
+18 do +43
Instalacija
Klasa
NAPOMENA
Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja
vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.
Srpski 29
Untitled-1 29
2018-01-10
11:47:40
Instalacija
Prazan prostor
Za potreban prostor za instalaciju pogledajte slike i tabelu ispod.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(jedinica: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 najmanje 50 mm
02
Instalacija
03
03
A
C
B
30 Srpski
Untitled-1 30
2018-01-10
11:47:41
KORAK 2 Razmak (samo kod modela na kojima se primenjuje)
1. Otvorite vrata i pronađite isporučene odstojnike
(x2).
2. Raspakujte oba odstojnika i pričvrstite ih za
zadnju stranu frižidera kako je prikazano. Oni
pomažu kod ventilacije zadnjeg zida i smanjuju
potrošnju energije.
KORAK 3 Podovi
Instalacija
• Površina za instalaciju mora podržati potpuno
napunjen frižider ili približno 90 kg.
• Kako biste zaštitili pod, stavite veliko parče
kartona ispod svake noge frižidera.
• Jednom kada ste postavili frižider na mesto,
nemojte ga pomerati osim ako je neophodno
zbog zaštite poda. Ako je potrebno, duž staze
pomeranja upotrebite debeo papir ili tkaninu
kao što je stari tepih.
Srpski 31
Untitled-1 31
2018-01-10
11:47:41
Instalacija
KORAK 4 Podešavanje stopa za nivelaciju
Niveliššite frižider ručnim podeššavanjem nožžica.
Za postavljanje u niži položaj okrenite stope za
nivelaciju u pravcu kazaljke a za viši položaj
suprotno od kazaljke. Iz bezbednosnih razloga,
postavite prednju stranu malo više nego zadnju
stranu.
Ostavite nožice na 66 mm (A) od poda, kao što je
prikazano.
Instalacija
A
KORAK 5 Početne postavke
Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.
1. Utaknite kabl napajanja u zidnu utičnicu kako bi uključili frižider.
2. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.
3. Podesite najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Tada će se zamrzivač će se blago rashladiti, a
motor će glatko raditi.
4. Sačekajte dok frižider ne dosegne podešenu temperaturu. Sada je frižider spreman za upotrebu.
KORAK 6 Poslednja provera
Kada je instalacija završena, proverite da li je:
• Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
• Frižider postavljen na ravnu površinu uz odgovarajuću udaljenost od zida ili kuhinjskog ormara.
• Frižider nivelisan i stoji čvrsto na podu.
• Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite
vrata.
32 Srpski
Untitled-1 32
2018-01-10
11:47:42
Radnje
Funkcijski panel
Tip dugmeta
01
03
01
02
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Konverzija zamrzivača
/ Ledolomat uključen/
isključen) (samo za određene
modele)
03
03 Fridge (Power Cool) (Frižider
(Brzo hlađenje))
Radnje
01 Freezer (Power Freeze)
(Zamrzivač (Brzo
zamrzavanje))
02
Srpski 33
Untitled-1 33
2018-01-10
11:47:42
Radnje
01 Zamrzivač (Brzo zamrzavanje)
Freezer
(Zamrzivač)
Taster Freezer (Zamrzivač) se može koristiti da podesi temperaturu zamrzivača
između -15 °C i -23 °C (podrazumevano: -19 °C).
Svaki put kad pritisnete taster, temperatura se menja po sledećem redosledu:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
OPREZ
• Kako bi sprečili otkaz sistema ili kvarenje namirnica, nemojte podesiti
temperaturu na -15 °C leti (iznad 35 °C).
• Nemojte stavljati pune staklene boce u zamrzivač. Staklene boce će pući ili se
razleteti u komade kada se tečnost zamrzne.
Power
Freeze (Brzo
zamrzavanje)
Radnje
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj
brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini nekoliko časova a
zatim se vraća na prethodnu temperaturu.
• Kako bi aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i držite taster
Freezer (Zamrzivač) u trajanju od 3 sekunde. Zasvetleće odgovarajući indikator
( ) a frižider će za vas ubrzati proces hlađenja.
• Kako bi ga deaktivirali, pritisnite i držite taster Freezer (Zamrzivač) ponovo
u trajanju od 3 sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodno podešavanje
temperature.
• Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Power
Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u
zamrzivač.
• Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na
prethodnu temperaturu.
NAPOMENA
Upotreba funkcije Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju energije.
Vodite računa da je isključite i vratite se na prethodnu temperaturu ako ne
nameravate da je koristite.
34 Srpski
Untitled-1 34
2018-01-10
11:47:43
02 Konverzija zamrzivača / Led uključeno/isključeno (samo kod modela kod kojih se primenjuje)
Freezer Convert
(Konverzija
zamrzivača)
Čitav frižider možete koristiti u režimu Fridge (Frižider), drugim rečima isključiti
zamrzivač.
Da promenite podrazumevani režim zamrzivača, pritisnite i držite Freezer Convert
(Konverzija zamrzivača) u trajanju od 3 sekunde kako bi ušli u režim izbora. Zatim,
pritisnite Freezer Convert (Konverzija zamrzivača) kako bi izabrali željeni režim.
Režim se menja po sledećem rasporedu: Fridge (Frižider)  Off (Isključeno) 
Freezer (Zamrzivač)  Off (Isključeno)  Fridge (Frižider) režim postavke.
• Ako izaberete Fridge (Frižider), uključuje se indikator frižidera. Funkcija Power
Freeze (Brzo zamrzavanje) će se deaktivirati ako je aktivna i Ice On (Pravljenje
leda) će se isključiti ako je omogućena.
• Ako izaberete Off (Isključen), uključuje se indikator isključivanja. Zamrzivač će
se isključiti.
• Ako izaberete režim podešavanja Freezer (Zamrzivač), uključuje se indikator
temperature zamrzivača, kako biste je podesili. Podrazumevana temperatura
zamrzivača je -19 °C.
Vaše promene će biti podešene i aktivirane nakon 10 sekundi. Kako bi otkazali ili
ponovo promenili režim, pritisnite i držite ponovo Freezer Convert (Konverzija
zamrzivača) u trajanju od 3 sekunde. Zatim, pratite prethodno spomenuta
uputstva.
NAPOMENA
Radnje
• Ako pritisnete i 3 sekunde držite dugme Freezer convert (Konverzija
zamrzivača) u režimu Freezer (Zamrzivač), frižider će preći u režim Fridge
(Frižider), pa ćete moći da izaberete režim (režim biranja).
• Ako u drugim režimima pritisnete i držite Freezer convert (Konverzija
zamrzivača) u trajanju od 3 sekunde, frižider se prebacuje u režim izbora gde
možete pritisnuti Freezer Convert (Konverzija zamrzivača) kako bi izabrali
drugi režim.
• Kada su funkcije hlađenja ili zamrzavanja postavljene na režim „Off
(Isključeno)“, temperatura frižidera ili zamrzivača ostaje ispod 15 °C da bi se
sprečili plesan i neprijatni mirisi, korišćenjem slabe struje.
• Frižider i zamrzivač ne mogu da se isključe nezavisno.
• Nemojte čuvati hranu ili piće u frižideru kada su funkcije hlađenja ili
zamrzavanja postavljene na režim 'Off (Iskljčeno)'. 15 °C nije dovoljno hladno
da se spreči kvarenje.
UPOZORENJE
• Nemojte stavljati pune staklene boce u zamrzivač. Kada otkažete fukciju Freezer Convert (Konverzija
zamrzivača), staklene boce mogu pući ili eksplodirati unutar zamrzivača.
• Vodite računa da izvadite zamrznute namirnice iz zamrzivača, pre nego što omogućite funkciju Freezer
Convert (Konverzija zamrzivača). Zamrznute namirnice se otapaju i kvare sa porastom temperature
(režim Freezer (Zamrzivač) se menja u režim Fridge (Frižider)).
• Vodite računa da izvadite rashlađene namirnice iz zamrzivača, pre nego što onemogućite funkciju
Freezer Convert (Konverzija zamrzivača). Rashlađene namirnice se mogu zamrznuti sa opadanjem
temperature (režim Fridge (Frižider) se menja u režim Freezer (Zamrzivač)).
Srpski 35
Untitled-1 35
2018-01-10
11:47:43
Radnje
NAPOMENA
Ako želite da koristite funkciju Freezer Convert (Konverzija zamrzivača), preporučljiva je upotreba
plastičnih posuda za čuvanje namirnica, posebno povrća.
Ice On/Off (Led
uključeno/
isključeno)
(Samo odabrani modeli)
Podrazumevano, frižider je podešen da pravi led, uz uključen odgovarajući
indikator. Kako bi onemogućili ovu funkciju, pritisnite Ice On/Off (Led uključeno/
isključeno) da bi je isključili. Preporučujemo da isključite funkciju u sledećim
slučajevima:
• Kofa za led je već puna.
• Želite da smanjite potrošnju energije.
• Posuda za vodu je prazna.
NAPOMENA
Ako pritisnete Freezer Convert (Konverzija zamrzivača) kako bi izabrali Fridge
(Frižider) ili Off (Isključeno), frižider ulazi u režim Ice Off (Led isključen).
03 Frižider (Brzo hlađenje)
Radnje
Fridge (Frižider)
Kako bi podesili temperaturu frižidera, pritisnite Fridge (Frižider) da podesite
odgovarajuću temperaturu. Možete da podesite temperaturu između 1 °C i 7 °C
(podrazumevano: 3 °C).
Uz temperaturu podešenu na 1 °C, pritisnite Fridge (Frižider) da uključite indikator
odmora. Skala temperature se isključuje. Pritisnite ponovo da bi deaktivirali režim
Vacation (Odmor). Skala temperature prikazuje 7 °C.
OPREZ
• U toku zime, nemojte podesiti temperaturu na 1 °C. Ovo može izazvati
probleme sa učinkom hlađenja.
• U toku leta, nemojte podesiti temperaturu na 5-7 °C. Ovo takođe može izazvati
probleme sa učinkom hlađenja.
Power Cool (Brzo
hlađenje)
Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini
ventilatora. Frižider neprekidno radi pri punoj brzini nekoliko časova a zatim se
vraća na prethodnu temperaturu.
• Kako bi aktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), pritisnite i držite Fridge (Frižider)
u trajanju od 3 sekunde. Zasvetleće odgovarajući indikator ( ) a frižider će za
vas ubrzati proces hlađenja.
• Kako bi deaktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), pritisnite i držite Fridge
(Frižider) ponovo u trajanju od 3 sekunde. Frižider se vraća na prethodno
podešavanje temperature.
• Da biste u potpunosti ohladili velike količine hrane, postarajte se da aktivirate
Power Cool (brzo hlađenje) najmanje 24 sata unapred.
NAPOMENA
Upotreba funkcije Power Cool (Brzo hlađenje) povećava potrošnju energije. Vodite
računa da je isključite i vratite se na prethodnu temperaturu ako ne nameravate da
je koristite.
36 Srpski
Untitled-1 36
2018-01-10
11:47:43
Vacation (Odmor)
Ako idete na odmor ili poslovni put, ili ne nameravate da koristite frižider u dužem
vremenskom periodu, upotrebite režim Vacation (Odmor).
• Kako bi aktivirali režim Vacation (Odmor), pritisnite Fridge (Frižider) pri
izboru indikatora od 1 °C. Uključuje se indikator odmora ( ) dok će se displej
temperature frižidera isključiti. Temperatura frižidera će se kontrolisati ispod
17 °C ali će zamrzivač ostati aktivan kako je ranije podešen.
• Da deaktivirate režim Vacation (Odmor), pritisnite ponovo taster Fridge
(Frižider). Temperatura frižidera će se vratiti na podrazumevanih 7 °C.
NAPOMENA
Preporučljivo je isprazniti komoru frižidera i vodite računa da su vrata zatvorena.
Radnje
Srpski 37
Untitled-1 37
2018-01-10
11:47:43
Radnje
Tip sa biračem
Frižider
Da biste obezbedili optimalan učinak, preporučujemo da temperaturu podesite na Optimal (Optimalno) ili
.
TIP A
• Da biste smanjili temperaturu radi snažnog
hlađenja, podesite kontrolu temperature na
nivo 4–5.
• Da biste povećali temperaturu radi slabijeg
hlađenja, podesite kontrolu temperature na
nivo 1–2.
TIP B
Radnje
OPREZ
• Preko zime, nemojte podesiti kontrolu temperature na nivo 4–5. Ovo može izazvati probleme sa
učinkom hlađenja.
• Preko leta, nemojte podesiti kontrolu temperature na nivo 1–2. Ovo takođe može izazvati probleme sa
učinkom hlađenja.
38 Srpski
Untitled-1 38
2018-01-10
11:47:44
Odmor
Ako idete na odmor ili poslovni put ili ne nameravate da koristite frižider duži vremenski period, aktivirajte
režim Odmor.
TIP A
Da biste aktivirali režim Odmor , okrenite birač
frižidera na Vacation (Odmor) ili
(nivo odmora).
Temperatura frižidera će se održavati ispod 17 °C,
ali zamrzivač će nastaviti da radi prema podešenim
postavkama. Režim Odmor će se automatski
deaktivirati kad budete podešavali temperaturu
frižidera.
TIP B
Radnje
NAPOMENA
Preporučljivo je isprazniti komoru frižidera i vodite računa da su vrata zatvorena.
Srpski 39
Untitled-1 39
2018-01-10
11:47:45
Radnje
Zamrzivač
TIP A
• Da biste smanjili temperaturu radi snažnog
hlađenja, podesite kontrolu temperature na
nivo 4–5.
• Da biste povećali temperaturu radi slabijeg
hlađenja, podesite kontrolu temperature na
nivo 1–2.
TIP B
Radnje
OPREZ
• Preko zime, nemojte podesiti kontrolu temperature na nivo 4–5. Ovo može izazvati probleme sa
učinkom hlađenja.
• Preko leta, nemojte podesiti kontrolu temperature na nivo 1–2. Ovo takođe može izazvati probleme sa
učinkom hlađenja.
Frižider (promenljivo)
Koristite zamrzivač u režimu Frižider.
Kako biste na zamrzivaču omogućili režim Frižider, okrenite kontrolni birač temperature na nivo Fridge
(Convertible) (Frižider (promenljivo)) ili .
Kada je podešavanje završeno, temperatura zamrzivača se kontroliše na oko 3 °C.
NAPOMENA
Preporučljivo je isprazniti komoru frižidera i vodite računa da su vrata zatvorena.
40 Srpski
Untitled-1 40
2018-01-10
11:47:46
Specijalne funkcije
Konkretan izgled i specijalne funkcije frižidera se mogu razlikovati, u zavisnosti od modela i države.
Pravljenje leda (samo kod modela kod kojih se primenjuje)
Okretni ledomat
1. Otvorite vrata zamrzivača i izvucite fioku za
led.
2. Napunite fioku vodom do maksimalnog nivoa
(A) označenog sa unutrašnje strane zadnjeg
zida fioke.
3. Vratite fioku nazad na mesto.
A
NAPOMENA
Vreme pravljenja leda zavisi od vaših podešavanja
temperature.
NAPOMENA
Tip sa fiokom
Kako bi napravili kockice leda,napunite fioku
vodom do maksimalni nivo (A) označenog sa
unutrašnje strane zadnjeg zida fioke.
A
Srpski 41
Untitled-1 41
2018-01-10
11:47:47
Radnje
• Vodite računa da se posuda za kockice leda
nalazi na svom mestu ispod fioke za led.
• Kako bi izbacili kockice leda, okrenite ručicu
posude nadesno da ispraznite polovinu kockica
leda u posudu. Zatim je okrenite nalevo da
ispraznite drugu polovinu.
• Izvadite posudu blagim uvrtanjem i izvlačenjem
sa prednje strane.
Radnje
Kako bi ispraznili fioku za led, držite oba kraja
fioke i blago je uvrnite da uklonite kockice leda.
Dozer za vodu (samo kod modela kod kojih se primenjuje)
Uz dozer za vodu možete ispuštati rahlađenu vodu bez otvaranja vrata frižidera.
NAPOMENA
Ako neprekidno pritiskate polugu dozera oko 1 minut, dozer će prestati da funkcioniše usled problema sa
učinkom. Kako bi ispustili još vode, sačekajte nekoliko sekundi i pokušajte ponovo.
Da napunite posudu za vodu
Pri prvoj upotrebi, očistite unutrašnjost posude za
vodu i dobro je osušite.
1. Držite oba rukohvata sa prednje strane posude
i izvucite je kako je prikazano.
Radnje
2. Otvorite prednji kapak (A) poklopca ili čitav
poklopac (B) i napunite posudu sa maksimalno
5 L vode.
OPREZ
Nemojte prekoračiti liniju koja označava
maksimalni nivo. Voda će se preliti.
A
B
3. Vratite posudu za vodu i smestite je u
mehanizam dozera. Vodite računa da prednja
strana (sa prednjim kapkom) posude bude
okrenuta prema napred.
42 Srpski
Untitled-1 42
2018-01-10
11:47:49
OPREZ
• Vodite računa da je posuda za vodu odgovarajuće smeštena u nosač. Inače, posuda za vodu možda neće
raditi ispravno.
• Nemojte koristiti frižider bez ubačene posude za vodu. Ovo može smanjiti učinak hlađenja.
• Posudu punite isključivo pitkom vodom kao što je mineralna ili prečišćena voda. Nemojte koristiti druge
tečnosti.
• Budite pažljivi kod pomerate napunjenu posudu. Ako ispustite posudu može doći do telesne povrede.
• Nemojte pokušavati da sami demontirate unutrašnju pumpu. Ako je unutrašnja pumpa oštećena ili
odvojena od posude za vodu, dozer ne funkcioniše.
Pri prvoj upotrebi
• Pritisnite polugu dozera u trajanju od 10 sekundi kako bi izbacili vazduh iz creva sistema za napajanje
vodom.
• Odbacite prvih šest čaša vode kako bi uklonili nečistoće iz sistema napajanja vodom.
Ispuštanje vode
Stavite čašu ispod otvora za vodu i čašom nežno pritisnite polugu dozera.
OPREZ
• Vodite računa da čaša bude u ravni sa dozerom kako voda iz dozera ne bi prskala.
• Ako dozer za vodu ne koristite 2-3 dana, ispuštena voda može imati neobičan miris ili ukus. Ovo nije
greška sistema. Odbacite prve 1-2 čaše vode.
Radnje
Srpski 43
Untitled-1 43
2018-01-10
11:47:49
Radnje
Automatski ledomat (samo kod modela kod kojih se primenjuje)
Pri prvoj upotrebi
• Dozvolite ledomatu da pravi led 1-2 dana.
• Odbacite prvih 1-2 kofe za led kako bi uklonili
nečistoće iz sistema napajanja vodom.
• Kada se gornja fioka za led napuni, koristite
donju fioku za led.
Dugme Test
Ako automatski ledomat ne pravi led, uklonite kofu
za led i pritisnite Test (A) kako bi proverili da li
automatski ledomat radi ispravno.
Radnje
A
44 Srpski
Untitled-1 44
2018-01-10
11:47:49
Dozator vode
Uz dozator vode možete ispuštati rahlađenu vodu bez otvaranja vrata frižidera. Pre upotrebe, posuda za
vodu se mora napuniti pijaćom vodom.
Za punjenje posude za vodu pijaćom vodom.
Otvorite vrata i pronađite posudu za vodu koja je smeštena u prostoru polica u vratima.
1. Držite rukohvate sa obe strane posude za vodu
i podignite je kako bi je izvadili.
2. Napunite rezervoar za vodu pijaćom voda sa
najviše 2,3 litra. Možete ukloniti gornji kapak ili
poklopac i sipati vodu.
NAPOMENA
Radnje
Pre prve upotrebe, očistite unutrašnjost posude za
vodu.
3. Ponovo postavite posudu za vodu i zatvorite
vrata. Vodite računa da je otvor za vodu
okrenut prema napred.
Srpski 45
Untitled-1 45
2018-01-10
11:47:50
Radnje
4. Stavite čašu ispod otvora za vodu na dozeru i
nežno potisnite polugu dozera kako bi ispustili
vodu. Vodite računa da je dozer otključan.
OPREZ
• Dozer za vodu je dizajniran za ispuštanje pijaće vode. Posudu za vodu punite isključivo pijaćom vodom.
Nemojte koristiti druge tečnosti.
• Nemojte previše napuniti posudu za vodu, to će dovesti do prelivanja.
• Nemojte pokušati da napunite posudu za vodu a da je niste izvadili iz vrata.
• Vodite računa da je posuda za vodu pravilno postavljena.
• Nemojte koristiti frižider bez ubačene posude za vodu. Ovo može umanjiti učinak i efikasnost.
• Kako bi sprečili ispadanje vode iz čaše, vodite računa da čaša bude u ravni sa polugom dozera.
NAPOMENA
Kako bi dobili još prostora, posudu za vodu možete koristiti za čuvanje namirnica. U tom slučaju, uklonite
poklopac posude.
Radnje
46 Srpski
Untitled-1 46
2018-01-10
11:47:50
Održavanje
Rukovanje i nega
Modeli sa fiokama za led
Prvo uklonite fioku za led a zatim izdignite policu
zamrzivača kako bi je uklonili.
Police zamrzivača i frižidera
• Kako bi uklonili policu, prvo potpuno otvorite
vrata. Povucite policu, izdignite je, a zatim je
izvucite napolje.
• Kada vraćate policu, vodite računa da oznaka
“Front” (napred) bude sa prednje strane.
• Nemojte pokušati da iskosite policu prilikom
postavljanja.
Održavanje
Police u vratima
Malo izdignite i izvucite policu u vratima.
OPREZ
Da biste sprečili nezgode, ispraznite police u
vratima pre nego što ih izvadite.
Srpski 47
Untitled-1 47
2018-01-10
11:47:51
Održavanje
Čišćenje
Pomoću suve krpe, redovno uklanjajte strane materije kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih
tačaka utikača.
1. Isključite kabl frižidera.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ilivlažnu meku krpu koja ne
ostavlja vlakna.
3. Kada ste završili, dobro ga prosušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Utaknite kabl napajanja frižidera kako bi ga uključili.
NAPOMENA
Ako ste zbog čišćenja uklonili neke skidajuće delove kao što su police, proverite ukupan raspored u
poglavlju Šta je uključeno, kako bi bili sigurni da ste sve pravilno vratili na mesto.
UPOZORENJE
• U svrhu čišćenja nemojte koristiti benzol, razređivač ili kućni/za automobil deterdžent kao što je
Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
• Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.
• Ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozera.
Zamena
Filter osveživača (samo kod modela kod kojih se primenjuje)
Dok držite gornju i donju stranu kućišta filtera,
oslobodite kućište filtera kako bi otkrili filter
osveživača (A). Zamenite filter a zatim vratite
kućište.
Održavanje
A
Lampice
Lampice nije moguće korisnički servisirati. Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom
servisnom centru kompanije Samsung.
48 Srpski
Untitled-1 48
2018-01-10
11:47:52
Rešavanje problema
Ako naiđete na nepravilnu situaciju u vezi frižidera, prvo proverite tabelu ispod i isprobajte predloženo.
Opšte
Simptom
Rešenje
Namirnice u frižideru
zamrzavaju.
• Proverite da li je kontrola temperature podešena na najnižu vrednost.
Ako jeste, promenite temperaturu na višu ili optimalnu ili
.
• Ovo se dešava kada je temperatura okoline suviše niska. Podesite višu
temperaturu.
• Proverite da li je hrana koja poseduje veliku sadržaj vode stavljena u
najhladniji deo frižidera ili blizu rashladnog otvora. Ako je ovo u pitanju,
pomerite namirnice na druge police u frižideru.
Proizvodi buku.
• Proverite da li je frižider postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
• Vodite računa da je frižider dovoljno udaljen bočno i sa zadnje strane od
zida ili kuhinjskog ormara.
• Vodite računa da unutar frižidera ili ispod njega nema nečistoća ili
stranih tela.
• Frižider može proizvoditi kuckavi zvuk iz unutrašnjosti, koji se dešava
kada se različiti skidajući delovi skupljaju ili šire. Ovo nije greška
sistema.
Prednji uglovi i stranice
se zagrevaju i formira se
kondenzacija.
• Radi sprečavanja kondenzacije, frižider poseduje cevovod otporan na
toplotu u prednjim uglovima. Ako temperatura okoline poraste, ova
oprema možda neće efikasno raditi. Ovo nije greška sistema.
• Kondenzacija se može formirati na spoljašnjoj površini frižidera ako
vlažan vazduh dođe u kontakt sa hladnom površinom frižidera.
Ledomat ne proizvodi led.
• Morate sačekati 12 sati dok frižider ne počne da proizvodi led.
• Vodite računa da ledomat nije zaustavljen u toku proizvodnje leda.
• Vodite računa da zamrzivač bude podešen ispod 0 °C (ili -5 °C pri toplom
vazduhu okoline).
• Vodite računa da je posuda za vodu napunjena vodom.
Dozer za vodu ne
funkcioniše.
• Proverite da li je posuda za vodu zamrznuta. Ako jeste, odaberite višu
temperaturu frižidera.
• Vodite računa da je posuda za vodu napunjena vodom.
• Vodite računa da je posuda za vodu pravilno postavljena.
• Vodite računa da je filter za vodu pravilno postavljen.
Rešavanje problema
Ne radi ili ne hladi.
• Proverite da li je kabl napajanja pravilno priključen.
• Proverite da li je kontrola temperature ispravno podešena.
• Vodite računa da frižider držite podalje od direktnog sunca ili izvora
toplote. Ako ne uradite tako, to može imati uticaj na učinak hlađenja.
• Vodite računa da je frižider dovoljno udaljen bočno i sa zadnje strane od
zida ili kuhinjskog ormara. Ako ne uradite tako, to može imati uticaj na
učinak hlađenja.
• Previše namirnica može blokirati ventilaciju frižidera. Kako bi održali
normalan rad frižidera, nemojte stavljati previše namirnica unutra.
Srpski 49
Untitled-1 49
2018-01-10
11:47:52
Rešavanje problema
Simptom
Rešenje
Proizvodi zvuk ključanja.
• Frižider proizvodi ovaj zvuk tokom procesa hlađenja, što je normalno.
Iz unutrašnjosti frižidera
dolazi neprijatan miris.
• Proverite da li ima pokvarene hrane. Preporučujemo redovno čišćenje
frižidera i uklanjanje pokvarenih ili sumnjivih namirnica.
• Vodite računa da hrana sa snažnim mirisom bude hermetički umotana.
Na unutrašnjim zidovima
se formira led.
• Vodite računa da namirnice ne blokiraju otvore frižidera. Takođe je
važno rasporediti namirnice ravnomerno zbog ventilacije.
• Vodite računa da su vrata pravilno zatvorena.
Na unutrašnjim zidovima
ili oko povrća se formira
kondenzacija.
• Ovo se dešava kada se namirnice koja imaju visok sadržaj vode drže
nepokrivene ili su vrata bila otvorena duže vreme.
• Vodite računa da se namirnice pokriju ili stave u zatvorene posude.
Rešavanje problema
50 Srpski
Untitled-1 50
2018-01-10
11:47:52
Beleška
Untitled-1 51
2018-01-10
11:47:52
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung
korisnički centar
Zemlja
Kontaktni centar
Veb lokacija
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-1 52
2018-01-10
11:47:53
Hladnjak
Korisnički priručnik
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Samostojeći uređaj
Untitled-17 1
2018-01-11
5:40:48
Sadržaj
Sigurnosne informacije
3
Sadržaj
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja
Ključna upozorenja za instaliranje
Oprez pri instaliranju
Ključna upozorenja za uporabu
Oprez pri uporabi
Oprez pri čišćenju
Ključna upozorenja za odlaganje
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu
Savjeti za štednju energije
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
24
Postavljanje
25
Brzi pregled hladnjaka
Koraci za postavljanje
25
28
Operacije
32
Ploča sa značajkama
Posebne značajke
32
40
Održavanje
46
Rukovanje i briga
46
Čišćenje47
Zamjena47
Rješavanje problema
48
Općenito48
2 Hrvatski
Untitled-17 2
2018-01-11
5:40:48
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak
Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste
sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama
koje nudi vaš novi uređaj.
• Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja,
osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba
odgovorna za njihovu sigurnost.
• Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina
i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s
nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno
upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako
razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne
smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati
uređaj bez nadzora.
• Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku
ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu
dogoditi.
Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom
postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su
vaša odgovornost.
• S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku
obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka
mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom
priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti
primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti,
obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć
i informacije na mreži na: www.samsung.com.
Hrvatski 3
Untitled-17 3
2018-01-11
5:40:48
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a.
Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja
ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se
rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako
proizvod sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo
R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog
odlaganja proizvoda.
• Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo
stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije
u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom
upotrijebljenog rashladnog sredstva.
• Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete
bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte
se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od
najmanje 1 m³ za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a u
sustavu uređaja.
Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je
na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
• Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili
prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz
cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda
sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
- U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
• Servisiranje uređaja opasno je za bilo koga osim
ovlaštenog servisera.
Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih
materijala
4 Hrvatski
Untitled-17 4
2018-01-11
5:40:48
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:
UPOZORENJE
Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti teške
tjelesne ozljede ili smrt.
Sigurnosne informacije
OPREZ
Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti lakše
tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da
se ozlijedite vi i drugi.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu
za buduće potrebe.
Hrvatski 5
Untitled-17 5
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu
postavljanja
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
• Pri prijevozu i postavljanju uređaja treba paziti da se ne
oštete dijelovi kruga rashladnog sredstva.
- Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga
zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete
istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće
izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte
prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
- Ovaj uređaj sadržava malu količinu rashladnog
sredstva izobutana ((R-600a)), prirodnog plina koji je
vrlo kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom
prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne
oštete dijelovi kruga hlađenja.
Ključna upozorenja za instaliranje
UPOZORENJE
• Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na
mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
- Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može
prouzročiti strujni udar ili požar.
• Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
6 Hrvatski
Untitled-17 6
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
• Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak
uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji
napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
- To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava
preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti
požar zbog pregrijanih žica.
• Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim
napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
• Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega
stavljati teške predmete.
• Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
• Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
• Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete,
stavljati na njega teške predmete, umetati ga između
predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
• Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za
napajanje ne zaokrene ili ošteti.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel
za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga
ravno iz utičnice.
- Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara
i/ili strujnog udara.
• U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete
poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
• Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog
materijala.
Hrvatski 7
Untitled-17 7
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati
plin.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati
na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
• Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi
prema dolje.
- Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida
vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
• Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom
hladnjaka.
• Ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za
pakiranje ako ga stave na glavu.
• Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude
dostupan nakon postavljanja.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara
zbog gubitka energije.
• Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo
mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili
vodi (kapi kiše).
- Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti
strujni udar ili požar.
• Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- U suprotnom postoji opasnost od požara.
8 Hrvatski
Untitled-17 8
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
• Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete
(kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete,
posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
- To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s
proizvodom ili ozljede.
• Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti
cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
• Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da
se ne igraju zateznim prstenovima za prilagodbu vrata ili
vodilicama cijevi za vodu.
- Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten
ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice
cijevi za vodu držite podalje od djece.
• Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
- Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki
od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak
uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati
teški strujni udar.
• Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite
plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim
predmetima koji mogu privlačiti munje.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili
propuštanje električne energije ili strujne udare
prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
- To može rezultirati strujnim udarom, požarom,
eksplozijom ili problemima s proizvodom.
• Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte
upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje
ili labavu zidnu utičnicu.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
Hrvatski 9
Untitled-17 9
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite
proizvođaču ili servisnom zastupniku proizvođača radi
zamjene kabela.
• Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani
tehničar ili tvrtka za servisiranje.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih
ozljeda.
• Pri postavljanju uređaja pripazite da ne priklještite i ne
oštetite kabel napajanja.
• Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni
uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
Oprez pri instaliranju
OPREZ
• Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga
na ravnu površinu.
- Ventilacijski prostor na kućištu uređaja ili montažnoj
konstrukciji mora biti bez prepreka.
• Ostavite uređaj da stoji 2 sata nakon postavljanja i
uključivanja prije stavljanja hrane.
• Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi
instaliranje hladnjaka.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.
• Hladnjak zbog preopterećenja jednih vrata može pasti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu.
10 Hrvatski
Untitled-17 10
2018-01-11
5:40:49
Ključna upozorenja za uporabu
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
• Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
- To može prouzročiti strujni udar.
• Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te
tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
• Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput
štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
- To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
- Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu
ozljedu.
• Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke
zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
- To može prouzročiti ozebline.
• U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
- U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete
ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP
plin i druge slične proizvode).
- Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
- To može prouzročiti požar ili eksploziju.
• Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju uređajem.
- Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu
prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su
mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u
blizini.
Hrvatski 11
Untitled-17 11
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke
na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
• Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se
naći u zamci.
• Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
- Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu
ozljedu.
• U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode,
znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na
temperaturu.
- U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je
potrebna stroga kontrola temperature.
• U hladnjak/zamrzivač nemojte postavljati niti u njemu
upotrebljavati električne uređaje, osim ako je riječ o vrsti
uređaja koju preporučuje proizvođač.
• Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač
i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
• Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i
obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- U suprotnom postoji opasnost od požara.
• Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
- Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
• Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je
hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u
hladnjak.
• Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
- To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
• Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
- Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti
tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
12 Hrvatski
Untitled-17 12
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
• Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput
insekticida.
- Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni
udar, požar ili probleme s proizvodom.
• U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati
ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu
kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led,
lijekovi ili kemikalije.
• Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U
unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću
radi uklanjanja neugodnih mirisa.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Spremnik za vodu, posudicu za led i kockice leda
punite isključivo pitkom vodom (mineralnom vodom ili
pročišćenom vodom).
- Ne punite spremnik čajem, sokom ili sportskim
napitcima, to može oštetiti hladnjak.
• Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete
(kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete,
posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može
prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili
ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen
vodom.
- U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim
onih koje preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
Hrvatski 13
Untitled-17 13
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED
lampicu.
- To može rezultirati naprezanjem očiju zbog
ultraljubičastih zraka.
• Ne postavljajte policu zamrzivača naopako. Graničnik
police možda neće raditi.
- Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
• Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu
prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali.
Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
• U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni
plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju
u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
- Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
- Nemojte upotrebljavati ventilator.
- Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
• Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje
proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
• Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi
ispale.
• Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u
domaćinstvu.
• Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati
hladnjak.
- Neovlaštene modifikacije mogu prouzročiti sigurnosne
probleme. Za poništavanje neovlaštene modifikacije
naplatit ćemo punu cijenu dijelova i rada.
• Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične
žice itd.) koji nisu standardni.
14 Hrvatski
Untitled-17 14
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
• Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati,
nazovite najbliži servisni centar.
- U protivnom može doći do strujnog udara, požara,
problema s proizvodom ili ozljede.
• Kada se vanjska ili unutarnja LED lampica ugase, nazovite
najbliži servisni centar.
• Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah
ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung
Electronics.
- U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara
ili požara.
• Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite
utikač iz utičnice.
- U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
• Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na
teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
• Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami
rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
- Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
• Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
• Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za
napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
Hrvatski 15
Untitled-17 15
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
Oprez pri uporabi
OPREZ
Sigurnosne informacije
• Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte
ponovno zamrzavati. Ne stavljajte gazirana ili pjenušava
pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili
staklene posude u zamrzivač.
- Kad se sadržaj zamrzne, staklo se može razbiti i dovesti
do tjelesne ozljede.
• Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s
hladnjakom.
• Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
- Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju
na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok
zraka u odjeljku hladnjaka.
- Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili
je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
Mogli bi se zamrznuti i puknuti. Puknuta ambalaža može
uzrokovati ozljede.
- Obratite pozornost na maksimalno vrijeme
pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
• Ne stavljajte staklo, boce ili gazirana pića u zamrzivač.
- Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može
prouzročiti ozljedu.
• Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak
zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili staklene posude u
zamrzivač.
- Kad se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje imovine.
16 Hrvatski
Untitled-17 16
2018-01-11
5:40:49
Hrvatski 17
Untitled-17 17
2018-01-11
5:40:49
Sigurnosne informacije
• Servisno jamstvo i modifikacije.
- Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana
izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene
servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka
Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja
koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
• Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
- Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom
vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako
razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filtar za
vodu i prouzročiti istjecanje vode.
• Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s
hladnjakom.
• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata
otvorena.
- U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
• Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog
priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
• Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
• Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima
pretjeranu silu.
- Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili
oštećenja imovine.
• Napunite spremnik za vodu i podloške za kockice leda
samo pitkom vodom (voda iz slavine, mineralna voda ili
pročišćena voda).
- Spremnik nemojte puniti čajem ili sportskim napitcima.
To može oštetiti hladnjak.
Sigurnosne informacije
• Pripazite da ne uhvatite
prste.
Sigurnosne informacije
• Lampice u hladnjaku i zamrzivaču mogu se isključiti ako
vrata zamrzivača i hladnjaka ostanu otvorena 2 sekunde ili
dulje.
- Lampice će se ponovno uključiti kad se vrata zatvore i
ponovno otvore.
• Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži
servisni centar.
- Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
• Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka.
Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus,
a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga,
otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje
moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon
otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom
mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
- Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje
iz sjemenki grožđa itd.
18 Hrvatski
Untitled-17 18
2018-01-11
5:40:49
Oprez pri čišćenju
OPREZ
Sigurnosne informacije
• Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili
na površine na hladnjaku.
- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
• Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
• U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću
radi uklanjanja neugodnih mirisa.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
- Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
• Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte
strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
• Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili
prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru
ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
- U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate
vodu.
• Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač,
Clorox ni klor.
- To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
• Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor
dozatora.
- To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
Hrvatski 19
Untitled-17 19
2018-01-11
5:40:50
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne
utičnice.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
• Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu
i toplu vodu s blagim deterdžentom.
• Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim
dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama
nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao
što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive
tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani
deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže
naftne derivate.
- Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.
• Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom
kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti
ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima
kao što je ispadanje.
20 Hrvatski
Untitled-17 20
2018-01-11
5:40:50
Ključna upozorenja za odlaganje
UPOZORENJE
Hrvatski 21
Untitled-17 21
2018-01-11
5:40:50
Sigurnosne informacije
• Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv
način.
• Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane
hladnjaka oštećene.
• Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a.
Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja
ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se
rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako
ovaj hladnjak sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo
R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog
odlaganja ovog proizvoda.
• Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i
zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati
zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno
unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili
ugušiti.
• Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom
materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite
se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki
siguran način.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti
opasna za djecu.
- Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.
Sigurnosne informacije
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu
Sigurnosne informacije
• U slučaju nestanka električne energije nazovite ured
lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o
trajanju.
- Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi
se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na
temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja
nestanka električne energije treba ograničiti broj
otvaranja vrata hladnjaka.
- Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24
sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
• Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može
se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura
može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na
mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod
temperature za koju je uređaj namijenjen.
• U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može
imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
• Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga
odleđivati. To se odvija automatski.
• Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s
ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast
temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja,
zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
• Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte
ponovno zamrzavati.
22 Hrvatski
Untitled-17 22
2018-01-11
5:40:50
Sigurnosne informacije
• Temperatura odjeljka (odjeljaka) s dvije zvjezdice ili
pretinca (pretinaca) sa simbolom dviju zvjezdica ( )
malo je viša od temperature ostalih pretinca (pretinaca)
zamrzivača.
Odjeljak (odjeljci) ili pretinac (pretinci) sa simbolom dviju
zvjezdica podliježe (podliježu) uputama i/ili uvjetima koji
su primjenjivi pri isporuci.
Savjeti za štednju energije
• Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s
odgovarajućom ventilacijom. Uređaj ne smije biti izravno
izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u
blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
• Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne
blokiraju ventilacijski otvori i rešetke.
• Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
• Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska
temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati
proizvode u hladnjaku.
• Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata hladnjaka nemojte
predugo držati otvorena. Što su vrata kraće otvorena,
manje će se leda stvarati u zamrzivaču.
• Preporučuje se postavljanje hladnjaka s odmakom straga i
sa strane. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za
struju.
• Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje
dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su
bili pri isporuci proizvođača.
Hrvatski 23
Untitled-17 23
2018-01-11
5:40:50
Sigurnosne informacije
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične
primjene kao što su
Sigurnosne informacije
• kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim
okruženjima;
• farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih
kapaciteta;
• prenoćišta s noćenjem i doručkom;
• posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpadna električna i elektronička oprema)
(Vrijedi u zemljama sa sustavima zasebnog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, opremi ili dokumentaciji označava da se proizvod i
pripadajuća elektronička oprema na kraju svojeg radnog vijeka (npr. punjač, slušalice,
USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim otpadom iz domaćinstava. Kako biste
spriječili štetni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi uslijed nekontroliranog odlaganja
otpada, proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih sirovina.
Korisnici u domaćinstvima trebaju kontaktirati trgovca od kojeg su kupili ovaj proizvod
ili lokalne vlasti u vezi s detaljima o mjestu i načinu ekološki sigurnog recikliranja ovih
predmeta.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete ugovora o
kupnji. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smiju se miješati s drugim
gospodarskim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša
i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH,
posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Samo za proizvode prodane u europskim državama)
24 Hrvatski
Untitled-17 24
2018-01-11
5:40:50
Postavljanje
Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne
slučajeve prije početka upotrebe.
UPOZORENJE
• Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
• Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
• Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
Brzi pregled hladnjaka
NAPOMENA
Aktualni prikaz i priloženi dijelovi komponenti hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.
06
* samo kod određenih modela
01
09
02
03
04
07
10
11
Postavljanje
05
01 Polica Fre *
02 Ledomat *
03 Komora za svježe namirnice *
04 Polica za jaja
05 Klizna polica
06 Deodorant *
07 Pomična VEG kutija *
08 Ladica za povrće *
09 Polica u zamrzivaču
10 Spremnik za vodu *
11 Višenamjenska košara *
12 Polica za boce
12
08
Hrvatski 25
Untitled-17 25
2018-01-11
5:40:51
Postavljanje
Opcijski dodaci *
Odstojnik: Olakšava održavanje hladnoće u hladnjaku.
Rashladni paket: Olakšava održavanje hladnoće u hladnjaku.
Postavljanje
Posudica za led: upotrebljava se za pravljenje leda.
Okretna posuda za led: upotrebljava se za pravljenje leda.
* Vaš hladnjak možda ne uključuje opcijske dodatke koji su navedeni iznad. Dostupnost opcijskih dodataka
ovisi o modelu i državi.
Više prostora za pohranu u odjeljku zamrzivača
Uklonite jedan ili više opcijskih dodataka poput rashladnih paketa, pojedinačnih polica ili više polica,
ledomata, spremnika za led i njihovih držača koji se svi mogu ukloniti ručno bez alata.
• Opcijski dodaci ne utječu na termičke i mehaničke performanse.
• Deklarirani obujam pohrane zamrzivača odnosi se na obujam bez tih opcijskih dodataka.
• Želite li ukloniti obadva ledomata, najprije uklonite onaj desni (važi za modele Ice Max).
• Za najbolju energetsku učinkovitost, pobrinite se da su sve police, ladice i košare na svojim izvornim
položajima.
26 Hrvatski
Untitled-17 26
2018-01-11
5:40:52
Indikator granične napunjenosti (samo kod određenih modela)
Ovaj hladnjak ima indikator granične napunjenosti
na gornjoj desnoj strani odjeljka zamrzivača.
OPREZ
• Nemojte u hladnjak stavljati ili držati hranu
iznad indikatora granične napunjenosti. U
suprotnom, to može utjecati na energetsku
učinkovitost.
Postavljanje
Hrvatski 27
Untitled-17 27
2018-01-11
5:40:53
Postavljanje
Koraci za postavljanje
KORAK 1 Izaberite mjesto
Zahtjevi za mjesto:
• čvrsta, ravna površina bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju
• udaljeno od izravnog sunčevog svjetla
• s dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
• udaljeno od izvora topline
• prostor za održavanje i servisiranje
• temperaturni raspon: između 10 °C i 43 °C
Učinkoviti temperaturni raspon
Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji naveden na oznaci razreda
hladnjaka.
Postavljanje
Razred
Simbol
Prošireni umjereni
Umjereni
Raspon sobne temperature (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 do +32
+10 do +32
N
+16 do +32
+16 do +32
Suptropski
ST
+16 do +38
+18 do +38
Tropski
T
+16 do +43
+18 do +43
NAPOMENA
Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost
otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature
prema potrebi.
28 Hrvatski
Untitled-17 28
2018-01-11
5:40:53
Razmak
Ispod pogledajte slike i tablice kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.
01
Model
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(jedinica: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 najmanje 50 mm
Postavljanje
02
03
03
A
C
B
Hrvatski 29
Untitled-17 29
2018-01-11
5:40:54
Postavljanje
KORAK 2 Razmak (samo kod određenih modela)
1. Otvorite vrata i pronađite priložene odstojnike
(x2).
2. Raspakirajte obadva odstojnika te ih pričvrstite
straga na hladnjak kako je prikazano. Oni
olakšavaju ventiliranje stražnjeg zida te
smanjuju potrošnju električne energije.
KORAK 3 Pod
Postavljanje
• Površina za postavljanje mora izdržati težinu
punog hladnjaka ili približno 90 kg.
• Kako biste zaštitili pod, stavite veći komad
kartona pod svaku nogicu hladnjaka.
• Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj,
kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati
hladnjak bez prijeke potrebe. Ako morate,
postavite debeli papir ili krpu poput stare
prostirke na putanju pomicanja.
30 Hrvatski
Untitled-17 30
2018-01-11
5:40:54
KORAK 4 Podesite nivelirajuće nogice
Nivelirajte hladnjak ručno podešavajući nivelirajuće
nogice. Želite li spustiti hladnjak, okrećite
nivelirajuće nogice u smjeru kazaljke na satu, a za
podizanje hladnjaka okrećite nivelirajuće nogice
suprotno od smjera kazaljke na satu. Iz razloga
sigurnosti, podesite hladnjak tako da prednja
strana bude nešto viša od stražnje.
Neka nožice budu na visini od 66 mm (A) od poda
kako je prikazano.
Postavljanje
A
KORAK 5 Početne postavke
Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.
1. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
2. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Nakon toga
zamrzivač će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
4. Pričekajte da hladnjak dosegne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu.
KORAK 6 Konačna provjera
Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:
• Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
• Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s pristojnim razmakom od zida ili ormarića.
• Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
• Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.
Hrvatski 31
Untitled-17 31
2018-01-11
5:40:55
Operacije
Ploča sa značajkama
Vrsta s gumbima
01
Operacije
01 Freezer (Power Freeze)
(Zamrzivač (brzo
zamrzavanje))
02
03
01
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Promjena načina rada
zamrzivača / Ledomat
uključen/isključen) (samo
primjenjivi modeli)
02
03
03 Fridge (Power Cool)
(Hladnjak (brzo hlađenje))
32 Hrvatski
Untitled-17 32
2018-01-11
5:40:55
01 Zamrzivač (brzo zamrzavanje)
Freezer
(Zamrzivač)
Gumb Freezer (Zamrzivač) može se upotrebljavati za postavljanje temperature
zamrzivača između -15 °C i -23 °C (zadano: -19 °C).
Svaki put kad pritisnete gumb, temperatura se mijenja u sljedećem poretku:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
OPREZ
• Kako biste spriječili kvar sustava ili kvarenje hrane, nemojte ljeti (iznad 35 °C)
postavljati temperaturu na -15 °C.
• Nemojte u zamrzivač pohranjivati staklene boce s tekućinom. Staklene boce će
napuknuti ili će se razbiti u komadiće kad se tekućina zaledi.
Power
Freeze (Brzo
zamrzavanje)
Operacije
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj
brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini nekoliko sati, a zatim
se vraća na prethodnu temperaturu.
• Kako biste aktivirali Power Freeze (Brzo zamrzavanje), pritisnite i držite
Freezer (Zamrzivač) na 3 sekunde. Uključuje se odgovarajući indikator ( ), a
hladnjak će ubrzati postupak hlađenja prema vašoj želji.
• Želite li deaktivirati, ponovno pritisnite i držite Freezer (Zamrzivač) na 3
sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature.
• Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Power Freeze (Brzo
zamrzavanje) najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.
• Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu
temperaturu.
NAPOMENA
Upotreba načina rada Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju
električne energije. Ako ga ne namjeravate upotrijebiti, pobrinite se da je isključen
i da se vratio na prethodnu temperaturu.
Hrvatski 33
Untitled-17 33
2018-01-11
5:40:56
Operacije
02 Promjena načina rada zamrzivača / Ledomat uključen/isključen (samo kod određenih modela)
Freezer Convert
(Promjena načina
rada zamrzivača)
Možete čitavi hladnjak upotrebljavati u načinu rada Fridge (Hladnjak) ili isključiti
zamrzivač.
Želite li promijeniti zadani način rada zamrzivača, pritisnite i držite gumb Freezer
Convert (Promjena načina rada zamrzivača) na 3 sekunde i uđite u način rada
odabira. Zatim pritisnite gumb Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača)
kako biste odabrali željeni način rada.
Način rada mijenja se u sljedećem poretku: način rada Fridge (Hladnjak)  Off
(Isključeno)  Freezer (Zamrzivač)  Off (Isključeno)  Fridge (Hladnjak).
• Ako odaberete Fridge (Hladnjak), uključuje se indikator hladnjaka. Power
Freeze (Brzo zamrzavanje) će se deaktivirati ako je aktivno, a Ice On (Ledomat
uključen) će se isključiti ako je omogućeno.
• Ako odaberete Off (Isključeno), uključuje se indikator Off (Isključeno). Zamrzivač
će se isključiti.
• Ako odaberete način rada zamrzivača, indikatori temperature zamrzivača
uključuju se prema vašem odabiru. Zadana temperatura zamrzivača je -19 °C.
Promjene će se postaviti i aktivirati nakon 10 sekundi. Želite li poništiti ili opet
promijeniti način rada, opet pritisnite i držite gumb Freezer Convert (Promjena
načina rada zamrzivača) na 3 sekunde. Zatim pratite upute kao što je prethodno
navedeno.
NAPOMENA
Operacije
• Ako gumb Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača) pritisnete i
zadržite 3 sekunde u načinu rada Freezer (Zamrzivač), hladnjak se prebacuje u
način rada Fridge (Hladnjak) i možete odabrati način rada (način rada odabira).
• Ako gumb Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača) pritisnete i
zadržite 3 sekunde u drugim načinima rada, hladnjak prelazi u način rada
odabira u kojemu možete pritisnuti gumb Freezer Convert (Promjena načina
rada zamrzivača) kako biste odabrali drugi način rada.
• Kada su funkcije hlađenja ili zamrzavanja u načinu rada "Off (Isključeno)",
temperatura hladnjaka ili zamrzivača ostaje niža od 15 °C kako bi se spriječila
pojava plijesni ili neugodnih mirisa, uz uporabu niske razine električne
energije.
• Hladnjak ili zamrzivač ne možete zasebno isključiti.
• Hranu ili piće nemojte spremati u hladnjak kada su funkcije hlađenja ili
zamrzavanja u načinu rada "Off (Isključeno)". 15 °C nije dovoljno hladno kako bi
se spriječilo kvarenje.
UPOZORENJE
• Nemojte u zamrzivač stavljati staklene boce s tekućinom. Kad poništavate Freezer Convert (Promjena
načina rada zamrzivača), staklene boce mogu puknuti ili se razbiti u zamrzivaču.
• Pobrinite se da prije omogućivanja gumba Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača)uklonite
zamrznutu hranu iz zamrzivača. Kako temperatura raste, zamrznuta se hrana topi i kvari (način rada
(Freezer (Zamrzivač)) mijenja se u način rada Fridge (Hladnjak)).
34 Hrvatski
Untitled-17 34
2018-01-11
5:40:56
• Pobrinite se da ohlađenu hranu uklonite iz zamrzivača prije onemogućivanja gumba Freezer Convert
(Promjena načina rada zamrzivača). Kako temperatura pada, ohlađena se hrana može zamrznuti (način
radaFridge (Hladnjak) mijenja se u način rada Freezer (Zamrzivač)).
NAPOMENA
Ako želite upotrebljavati Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača), preporučujemo da se za
pohranjivanje hrane, posebice povrća, koristite plastičnim posudama.
Ice On/Off
(Ledomat uključen/
isključen)
(samo kod određenih modela)
Hladnjak je prema zadanim postavkama postavljen na pravljenje leda s uključenim
odgovarajućim indikatorom. Želite li onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb
Ice On/Off (Ledomat uključen/isključen) kako biste je isključili. Preporučujemo
onemogućivanja ove funkcije u sljedećim slučajevima:
• Posuda za led već je puna leda.
• Želite smanjiti potrošnju električne energije.
• Spremnik za vodu je prazan.
NAPOMENA
Ako pritisnete gumb Freezer Convert (Promjena načina rada zamrzivača) kako
biste odabrali Fridge (Hladnjak) ili Off (Isključeno), hladnjak ulazi u način rada Ice
Off (Ledomat isključen).
03 Hladnjak (Brzo hlađenje)
Operacije
Fridge (Hladnjak)
Kako biste podesili temperaturu hladnjaka, pritisnite gumb Fridge (Hladnjak) i
odaberite odgovarajuću temperaturu. Temperaturu možete promijeniti u rasponu
između 1 °C i 7 °C (zadano: 3 °C).
Dok je temperatura postavljena na 1 °C, pritisnite Fridge (Hladnjak) kako biste
uključili indikator načina rada Odmor. Isključuje se traka temperature. Pritisnite
opet da deaktivirate način rada Vacation (Odmor) . Traka temperature prikazuje 7
°C.
OPREZ
• Nemojte zimi postavljati kontrolu temperature na 1 °C. To može uzrokovati
probleme s hlađenjem.
• Nemojte ljeti postavljati kontrolu temperature na 5-7 °C. To također može
uzrokovati probleme s hlađenjem.
Hrvatski 35
Untitled-17 35
2018-01-11
5:40:56
Operacije
Power Cool (Brzo
hlađenje)
Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini
ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini nekoliko sati, a zatim se vraća
na prethodnu temperaturu.
• Kako biste aktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), pritisnite i držite gumb Fridge
(Hladnjak) na 3 sekunde. Uključuje se odgovarajući indikator ( ), a hladnjak će
ubrzati postupak hlađenja prema vašoj želji.
• Kako biste deaktivirali Power Cool (Brzo hlađenje), opet pritisnite i držite gumb
Fridge (Hladnjak) na 3 sekunde. Hladnjak se vraća na prethodnu postavku
temperature.
• Želite li potpuno ohladiti velike količine namirnica, najmanje 24 sati unaprijed
aktivirajte funkciju Power Cool (Brzo hlađenje).
NAPOMENA
Upotreba načina rada Power Cool (Brzo hlađenje) povećava potrošnju električne
energije. Ako ga ne namjeravate upotrijebiti, pobrinite se da je isključen i da se
vratio na prethodnu temperaturu.
Vacation (Odmor)
Operacije
Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati
hladnjak neko vrijeme, upotrijebite način rada Vacation (Odmor).
• Kako biste aktivirali način rada Vacation (Odmor), pritisnite gumb Fridge
(Hladnjak) s izabranim indikatorom 1 °C. Uključuje se indikator za odmor (
), dok se zaslon s temperaturama hladnjaka isključuje. Temperatura hladnjaka
će se kontrolirati ispod 17 °C, ali zamrzivač ostaje aktivan kao što je prethodno
postavljeno.
• Kako biste deaktivirali način rada Vacation (Odmor), opet pritisnite Fridge
(Hladnjak). Temperatura hladnjaka vratit će se na zadanih 7 °C.
NAPOMENA
Preporučujemo da ispraznite odjeljak hladnjaka i da vrata budu zatvorena.
36 Hrvatski
Untitled-17 36
2018-01-11
5:40:56
Vrsta s biračem
Hladnjak
Kako biste osigurali optimalnu izvedbu, preporučujemo da temperaturu postavite na Optimal (Optimalno)
ili
.
TIP A
• Želite li sniziti temperaturu za jako hlađenje,
postavite kontrolu temperature na razinu 4 – 5.
• Želite li povisiti temperature za slabo hlađenje,
postavite kontrolu temperature na razinu 1 – 2.
TIP B
Operacije
OPREZ
• Nemojte zimi postavljati kontrolu temperature na razinu 4 – 5. To bi moglo uzrokovati probleme s
hlađenjem.
• Nemojte ljeti postavljati kontrolu temperature na razinu 1 – 2. To bi također moglo uzrokovati probleme
s hlađenjem.
Hrvatski 37
Untitled-17 37
2018-01-11
5:40:57
Operacije
Odmor
Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati hladnjak neko vrijeme,
upotrijebite način rada Odmor.
TIP A
Želite li aktivirati način rada Odmor, okrenite
birač hladnjaka i izaberite Vacation (Odmor) ili
(razina odmora). Temperatura hladnjaka će
se kontrolirati ispod 17 °C, ali zamrzivač ostaje
aktivan kao što je prethodno postavljeno. Način
rada Odmor automatski će se deaktivirati ako
podesite temperaturu hladnjaka.
TIP B
Operacije
NAPOMENA
Preporučujemo da ispraznite odjeljak hladnjaka i da vrata budu zatvorena.
38 Hrvatski
Untitled-17 38
2018-01-11
5:40:58
Zamrzivač
TIP A
• Želite li sniziti temperaturu za jako hlađenje,
postavite kontrolu temperature na razinu 4 – 5.
• Želite li povisiti temperature za slabo hlađenje,
postavite kontrolu temperature na razinu 1 – 2.
TIP B
Operacije
OPREZ
• Nemojte zimi postavljati kontrolu temperature na razinu 4 – 5. To bi moglo uzrokovati probleme s
hlađenjem.
• Nemojte ljeti postavljati kontrolu temperature na razinu 1 – 2. To bi također moglo uzrokovati probleme
s hlađenjem.
Hladnjak (Promjenjivi način rada)
Koristite se zamrzivačem kao načinom rada Hladnjak.
Kako biste na zamrzivaču omogućili način rada Hladnjak, okrenite birač Freezer Temp. Control (Kontrola
temperature zamrzivača) na razinu Fridge (Convertible) (Hladnjak (Promjenjivi način rada)) ili na razinu
Kad dovršite postavljanje, temperatura zamrzivača kontrolira se do oko 3 °C.
.
NAPOMENA
Preporučujemo da ispraznite odjeljak hladnjaka i da vrata budu zatvorena.
Hrvatski 39
Untitled-17 39
2018-01-11
5:40:59
Operacije
Posebne značajke
Aktualni prikaz i posebne značajke vašeg hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.
Ledomat (samo kod određenih modela)
Fleksibilni ledomat
1. Otvorite vrata zamrzivača i izvucite posudicu
za led.
2. Napunite posudicu vodom do maksimalne
razine (A) označene na unutarnjem stražnjem
dijelu posudice.
3. Posudicu vratite natrag na položaj.
A
NAPOMENA
Vrijeme pravljenja leda ovisi o postavkama
temperature.
NAPOMENA
Operacije
• Provjerite je li posuda za kockice leda na mjestu
ispod posudice za led.
• Da dozirate kockice leda, okrenite ručku
spremnika udesno kako biste ispraznili polovinu
kockica leda u spremnik. Zatim ručku okrenite
ulijevo da ispraznite drugu polovinu.
• Izvadite spremnik tako što ćete ga blago saviti i
povući naprijed.
Vrsta s posudicom
Kako biste napravili kockice leda, napunite
posudicu vodom do maksimalne razine (A)
označene na unutarnjem stražnjem dijelu posudice.
A
40 Hrvatski
Untitled-17 40
2018-01-11
5:41:00
Želite li isprazniti posudicu za led, primite obadva
kraja posudice te je blago savijte i izvadite kockice.
Dozator za vodu (samo kod određenih modela)
S pomoću dozatora za vodu možete jednostavno dozirati rashlađenu vodu bez otvaranja vrata hladnjaka.
NAPOMENA
Ako nastavite pritiskati ručicu dozatora otprilike 1 minutu, dozator će prestati raditi zbog problema s
funkcioniranjem. Kako biste dalje dozirali vodu, pričekajte nekoliko sekundi i pokušajte ponovno.
Punjenje spremnika za vodu
Operacije
Prije prve upotrebe očistite unutrašnjost spremnika
i dobro posušite.
1. Prihvatite rukom obadva hvatišta na prednjoj
strani spremnika i izvucite ga kao što je
prikazano.
2. Otvorite prednji poklopac (A) pokrova ili
cjelokupni pokrov (B) te napunite spremnik s
najviše 5 l vode.
OPREZ
Nemojte premašiti maksimalnu crtu. Voda se
prelijeva.
A
B
3. Ponovno umetnite spremnik za vodu i ubacite
ga u mehanizam dozatora. Neka prednja
strana (s prednjim poklopcem) spremnika bude
okrenuta prema naprijed.
OPREZ
• Ubacite spremnik za vodu u policu. U suprotnom spremnik za vodu neće raditi ispravno.
Hrvatski 41
Untitled-17 41
2018-01-11
5:41:02
Operacije
• Nemojte se koristiti hladnjakom bez ubačenog spremnika za vodu. To bi moglo dovesti do slabijeg
hlađenja.
• Spremnik punite samo pitkom vodom kao što je mineralna ili pročišćena voda. Nemojte upotrebljavati
druge tekućine.
• Budite pažljivi kad pomičete napunjeni spremnik. Ako ispustite spremnik, moglo bi doći do tjelesne
ozljede.
• Nemojte pokušavati sami rastaviti unutarnju crpku. Ako je unutarnja crpka oštećena ili odvojena od
spremnika za vodu, dozator ne radi.
Prije prve upotrebe
• Pritisnite ručicu dozatora na 10 sekundi da ispustite zrak iz crijeva dovoda za vodu.
• Bacite prvih šest čaša vode kako biste uklonili nečistoće iz dovoda za vodu.
Doziranje vode
Stavite čašu ispod otvora za vodu i lagano pritisnite ručicu dozatora čašom.
OPREZ
• Pazite da čaša bude u ravnini s dozatorom kako biste izbjegli prelijevanje dozirane vode.
• Ako se ne koristite dozatorom 2-3 dana, voda iz dozatora može imati neobičan miris ili okus. Ne radi se
o kvaru u sustavu. Bacite prve 1-2 čaše vode.
Operacije
42 Hrvatski
Untitled-17 42
2018-01-11
5:41:02
Automatski ledomat (samo kod određenih modela)
Prije prve upotrebe
• Neka ledomat pravi led 1-2 dana.
• Bacite prve 1-2 posude leda kako biste uklonili
nečistoće iz dovoda za vodu.
• Kad je gornja posudica puna, upotrijebite donju
posudicu.
Testni gumb
Ako automatski ledomat ne pravi led, uklonite
posudu za led i pritisnite gumb Test (A) da
provjerite radi li automatski ledomat ispravno.
Operacije
A
Hrvatski 43
Untitled-17 43
2018-01-11
5:41:02
Operacije
Dozator za vodu
S pomoću dozatora za vodu možete jednostavno dozirati vodu bez otvaranja vrata hladnjaka. Spremnik za
vodu se prije upotrebe smije napuniti samo pitkom vodom.
Punjenje spremnika za vodu pitkom vodom
Otvorite vrata i pronađite spremnik za vodu koji je smješten u području police na vratima.
1. Držite hvatišta s obje strane spremnika za vodu
i podignite ga kako biste ga uklonili.
2. Spremnik za vodu napunite pitkom vodom do
2,3 litre. Možete ukloniti gornji poklopac ili
poklopac i natočiti vodu.
NAPOMENA
Operacije
Prije prve upotrebe očistite unutrašnjost spremnika
za vodu.
3. Ponovno umetnite spremnik za vodu i zatvorite
vrata. Pobrinite se da otvor za vodu spremnika
za vodu bude okrenut prema naprijed.
44 Hrvatski
Untitled-17 44
2018-01-11
5:41:03
4. Stavite čašu za vodu ispod otvora za vodu na
dozatoru i lagano pritisnite ručicu dozatora
kako biste natočili vodu. Pobrinite se da dozator
za vodu bude otključan.
OPREZ
• Dozator za vodu osmišljen je za točenje pitke vode. Spremnik za vodu punite samo pitkom vodom.
Nemojte puniti drugim tekućinama.
• Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu, jer to dovodi do prelijevanja.
• Nemojte pokušavati napuniti spremnik za vodu ako ga niste izvadili iz vrata.
• Pobrinite se da je spremnik za vodu propisno uglavljen.
• Nemojte se koristiti hladnjakom bez spremnika za vodu. Time se može smanjiti izvedba i učinkovitost.
• Kako biste spriječili odskakivanje vode, pobrinite se da čaša bude u ravnini s ručicom dozatora.
NAPOMENA
Operacije
Kako biste osigurali više prostora, možete se koristiti spremnikom za vodu kako biste spremili hranu. U tom
slučaju uklonite poklopac sa spremnika.
Hrvatski 45
Untitled-17 45
2018-01-11
5:41:04
Održavanje
Rukovanje i briga
Modeli opremljeni posudicama za led
Najprije izvadite posudicu, a zatim podignite policu
zamrzivača kako biste je uklonili.
Police zamrzivača i hladnjaka
• Želite li ukloniti policu, najprije potpuno
otvorite vrata. Povucite policu naprijed,
podignite je, a zatim izvucite.
• Kad ponovno umećete policu, pobrinite se
da oznaka “Front” (Sprijeda) bude okrenuta
naprijed.
• Nemojte pokušavati pod kutom postaviti policu
na položaj.
Održavanje
Police u vratima hladnjaka
Malo podignite i izvucite policu u vratima.
OPREZ
Kako biste spriječili nesretne slučajeve, ispraznite
police u vratima prije uklanjanja.
46 Hrvatski
Untitled-17 46
2018-01-11
5:41:05
Čišćenje
Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača
napajanja i kontaktnih točaka.
1. Iskopčajte kabel za napajanje hladnjaka.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
NAPOMENA
Ako ste zbog čišćenja uklonili neke uklonjive dijelove poput polica, pogledajte ukupni raspored u odjeljku
Što je uključeno kako biste bili sigurni da ste ih pravilno vratili.
UPOZORENJE
• Nemojte za čišćenje upotrebljavati benzen, razrjeđivač ili deterdžent za kuću/automobil kao što je
Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
• Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.
• Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvor dozatora.
Zamjena
Filtar deodoranta (samo kod određenih modela)
Dok držite gornju i donju stranu kućišta filtra,
oslobodite filtar deodoranta (A)iz kućišta.
Zamijenite filtar, a zatim ponovno umetnite kućište.
Održavanje
A
Svjetla
Korisnik ne može popraviti svjetla. Kako biste zamijenili svjetla hladnjaka, kontaktirajte lokalnu službu za
korisnike tvrtke Samsung.
Hrvatski 47
Untitled-17 47
2018-01-11
5:41:05
Rješavanje problema
Ako primijetite da se nešto neobično događa s hladnjakom, najprije provjerite sljedeću tablicu i iskušajte
prijedloge.
Općenito
Simptom
Radnja
Rješavanje problema
Ne radi ili ne hladi.
• Pobrinite se da je kabel napajanja ispravno povezan.
• Pobrinite se da je kontrola temperature ispravno postavljena.
• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline.
U suprotnom, to bi moglo utjecati na hlađenje.
• Pobrinite se da je hladnjak dovoljno odmaknut od stražnjeg zida, bočnih
zidova ili ormarića. U suprotnom, to bi moglo utjecati na hlađenje.
• Prevelika količina namirnica može blokirati ventilaciju hladnjaka. Da bi
hladnjak uobičajeno radio, nemojte unutra stavljati previše namirnica.
Hrana se u hladnjaku
zamrzava.
• Provjerite je li kontrola temperature postavljena na najnižu temperaturu.
Ako jeste, promijenite temperaturu na višu ili optimalnu ili
.
• Ovo se događa ako je temperatura okoline previše niska. Temperaturu
postavite na višu.
• Provjerite je li hrana s visokim sadržajem vode stavljena u najhladnije
područje hladnjaka ili pored otvora za hlađenje. Ako je to slučaj,
pomaknite hranu na druge police u hladnjaku.
Stvara buku.
• Pobrinite se da je hladnjak postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
• Pobrinite se da je hladnjak dovoljno odmaknut od stražnjeg zida, bočnih
zidova ili ormarića.
• Pobrinite se da hladnjak bude bez nečistoća ili stranih objekata unutra
ili ispod hladnjaka.
• Iz hladnjaka se može čuti zvuk kucanja, a to se događa kad se razni
uklonjivi dijelovi skupljaju ili šire. Ne radi se o kvaru u sustavu.
Prednji kutovi i stranice
se zagrijavaju i stvaraju
kondenzaciju.
• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim
kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova
oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru u sustavu.
• Kondenzacija se može stvarati na vanjskoj površini hladnjaka ako vlažni
zrak dolazi u kontakt s hladnom površinom hladnjaka.
Ledomat ne pravi led.
• Morate pričekati 12 sati dok hladnjak ne počne praviti led.
• Pobrinite se da ne zaustavljate ledomat dok pravi led.
• Pobrinite se da je zamrzivač postavljen ispod 0 °C (ili -5 °C u toploj
okolini).
• Pobrinite se da je spremnik za vodu napunjen vodom.
Dozator vode ne radi.
• Provjerite je li spremnik za vodu zamrznut. Ako jeste, odaberite višu
temperaturu hladnjaka.
• Pobrinite se da je spremnik za vodu napunjen vodom.
• Pobrinite se da je spremnik za vodu propisno postavljen.
• Pobrinite se da je filtar za vodu propisno postavljen.
48 Hrvatski
Untitled-17 48
2018-01-11
5:41:05
Simptom
Radnja
Proizvodi zvuk vrenja.
• Hladnjak proizvodi ovakav zvuk tijekom procesa hlađenja, što je
uobičajeno.
Iz hladnjaka se širi zadah.
• Provjerite ima li pokvarene hrane. Preporučujemo redovito čišćenje
hladnjaka i uklanjanje pokvarene ili sumnjive hrane.
• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.
Na unutarnjim zidovima
stvara se led.
• Pobrinite se da namirnice ne blokiraju ventilacijske otvore hladnjaka.
Također je važno ravnomjerno rasporediti hranu radi ventiliranja.
• Pobrinite se da su vrata ispravno zatvorena.
Kondenzacija se stvara na
unutarnjim zidovima ili
po povrću.
• Ovo se događa kad se namirnice koje sadržavaju veliku količinu vode
pohranjuju nezaštićene ili su vrata neko vrijeme bila otvorena.
• Pobrinite se da je hrana zaštićena ili stavljena u zatvorene spremnike.
Rješavanje problema
Hrvatski 49
Untitled-17 49
2018-01-11
5:41:05
Bilješke
Untitled-17 50
2018-01-11
5:41:05
Bilješke
Untitled-17 51
2018-01-11
5:41:05
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung
korisničku podršku.
Država
Kontaktni centar
Mrežno mjesto
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-17 52
2018-01-11
5:41:06
Frigoriferi
Manuali i përdorimit
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Pajisje kolonë
Untitled-2 1
2018-01-10
11:53:07
Përmbajtja
Informacione sigurie
3
Përmbajtja
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin
Kujdesi gjatë montimit
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin
Kujdes gjatë përdorimit
Kujdes gjatë pastrimit
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur
Këshilla për Kursimin e Energjisë
Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike
5
6
6
10
11
16
20
22
23
24
25
26
Montimi
27
Frigoriferi në një vështrim
Montimi hap pas hapi
27
30
Përdorimet
34
Paneli i veçorive
Veçoritë speciale
34
42
Mirëmbajtja
48
Manovrimi dhe kujdesi
48
Specifikimet49
Ndërrimi49
Zgjidhja e problemeve
50
Të përgjithshme
50
2 Shqip
Untitled-2 2
2018-01-10
11:53:07
Informacione sigurie
Shqip 3
Untitled-2 3
2018-01-10
11:53:07
Informacione sigurie
• Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri Samsung, lexoni
plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të
përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me
efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.
• Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga
persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike,
ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë
dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të
udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës
8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike,
të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe
njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime
në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt
dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet
të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e
përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje.
• Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të
Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe
situatat e mundshme që mund të ndodhin.
Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë,
të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani
dhe përdorni pajisjen tuaj.
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit
mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit
tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në
këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund
të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni
ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.
com.
• R-600a ose R-134a përdoret si një ftohës. Kontrolloni
etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose
etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili
ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Kur ky produkt
përmban gazra të ndezshëm (Ftohës R-600a), kontaktoni
me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij
produkti.
• Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave
të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës,
përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja
varet nga sasia e ftohësit që përdoret.
• Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi.
Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma
duhet të jetë 1 m³ për çdo 8 g të ftohësit R-600a që
ndodhet brenda pajisjes.
Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në
pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
4 Shqip
Untitled-2 4
2018-01-10
11:53:07
Informacione sigurie
• Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të
shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga
tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të
djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
- Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
• Bërja e shërbimeve në këtë pajisje është e rrezikshme për
këdo përveç një Personi Shërbimi të Autorizuar.
Paralajmërim; Rrezik zjarri / materiale të ndezshme
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:
PARALAJMËRIM
Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë
lëndime të rënda personale ose vdekje.
KUJDES
Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë
lëndime të lehta personale ose dëmtime të pronës.
Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar
lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.
Ju lutemi ndiqni me kujdes.
Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt
për referencë në të ardhmen.
Shqip 5
Untitled-2 5
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin
PARALAJMËRIM
Informacione sigurie
• Kur transportoni dhe instaloni pajisjen, duhet të tregohet
kujdes për tu siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e
qarkut të frigoriferit.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet
ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një
rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e
mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën
është pajisja për disa minuta.
- Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan
(R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë
me mjedisin, i cili sidoqoftë është i djegshëm. Kur
transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni
kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë
e qarkut të frigoriferit.
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin
PARALAJMËRIM
• Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty
ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
- Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
• Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit
ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të
dhomës ose pajisjeve të tjera.
6 Shqip
Untitled-2 6
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
• Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues
me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë
në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi
që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e
specifikimeve të frigoriferit.
- Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon
gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi,
të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja
e kabllove.
• Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e
korrentit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
• Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose
gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
• Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni
artikuj të rëndë mbi të.
• Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
• Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
• Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të
vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni
kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin
elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
• Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose
të dëmtoni kordonin elektrik.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr
kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe
tërhiqeni drejt nga priza.
- Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të
shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
Shqip 7
Untitled-2 7
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të
djegshëm, në këtë pajisje.
• Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose
materiali të djegshëm.
• Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë
gazi.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në
mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë
manualin para se të përdoret.
• Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon
e varur poshtë.
- Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund
të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
• Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet
nga pjesa e pasme e frigoriferit.
• Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
- Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një
fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
• Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e
lehtë të kapet pas instalimit.
- Mos bërja e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike
ose zjarr për shkak të korrentit.
• Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj
ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte
e diellit dhe uji (pikat e shiut).
- Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
8 Shqip
Untitled-2 8
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
• Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e
korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
Samsung Electronics.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
• Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për
shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë,
lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme
me produktin ose lëndime.
• Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta
vendosni produktin për herë të parë në prizë.
• Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që të mos
luajnë me unazat kapëse që përdoren për rregullimin e
derës ose me kapëset e tubit të ujit.
- Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një
fëmijë gëlltit një unazë kapëse ose kapësen e tubit të
ujit. Mbajini unazat kapëse dhe kapëset e tubit të ujit
larg fëmijëve.
• Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
- Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin
e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të
riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike
mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
• Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra
të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo
rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara
nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
- Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr,
shpërthim ose probleme me produktin.
Shqip 9
Untitled-2 9
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni
një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të
dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ndërrojeni
menjëherë nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
• Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i
kualifikuar ose kompani shërbimi.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndim personal.
• Kur e vendosni pajisjen, sigurohuni që kordoni elektrik të
mos ketë ngecur apo të jetë i dëmtuar.
• Mos mbani zgjatues shumëprizësh apo pajisje të tjera
ushqimi me energji në pjesën e pasme të pajisjes.
Kujdesi gjatë montimit
KUJDES
• Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth
frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në
kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.
• Lëreni pajisjen të rrijë për 2 orë para se të futni ushqimet
pas instalimit dhe ndezjes.
10 Shqip
Untitled-2 10
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
• Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të
kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e
frigoriferit.
- Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose
lëndime.
• Mbingarkesa në njërën derë mund ta rrëzojë frigoriferin
duke shkaktuar dëmtime fizike.
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin
PARALAJMËRIM
• Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të
lagura.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
• Mos vendosni sende sipër pajisjes.
- Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe
të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime
materiale.
• Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh.
shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
- Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime
personale.
• Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet
e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.
• Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
- Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
Shqip 11
Untitled-2 11
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të
djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz
LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
- Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
- Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos
luajnë me pajisjen.
- Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni".
Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të
vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë
pranë jush.
• Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës.
Mund të shkaktohen lëndime serioze.
• Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të
bllokohen aty.
• Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
- Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime
personale.
• Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose
produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
- Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të
temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
• Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda
frigoriferit/ngrirësit, përveçse nëse janë të një lloji të
rekomanduar nga prodhuesi.
• Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë
spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
Samsung Electronics.
12 Shqip
Untitled-2 12
2018-01-10
11:53:08
Shqip 13
Untitled-2 13
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
• Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e
korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
Samsung Electronics.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
• Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
- Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të
rrëshqasin.
• Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi
nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda
në frigorifer.
• Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
- Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit
ose lëndim personal.
• Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me
ushqime.
- Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë
lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
• Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi
sipërfaqen e pajisjes.
- Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të
shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me
produktin.
• Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj
temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm,
objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe
ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
• Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur
në frigorifer për të hequr erën e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mbusheni depozitën e ujit, tabakanë e akullit dhe kubat
e ujit vetëm me ujë të pijshëm (ujë mineral ose ujë të
filtruar).
- Mos e mbushni depozitën me çaj, lëngje ose pije
sportive, pasi kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
• Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për
shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë,
lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund
të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin
ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi
frigorifer.
- Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
• Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për
të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që
rekomandohen nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
• Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të
gjata kohe.
- Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të
rrezeve ultravioletë.
• Mos e futni raftin e frigoriferit të kthyer përmbys.
Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
- Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të
rënies së raftit të xhamit.
• Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni".
Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla.
Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
14 Shqip
Untitled-2 14
2018-01-10
11:53:08
Shqip 15
Untitled-2 15
2018-01-10
11:53:08
Informacione sigurie
• Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose
burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të
cilën është pajisja për disa minuta.
- Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
- Mos përdorni ventilator ajrimi.
- Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
• Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose
agjencitë e tij të shërbimit.
• Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë
që të mos bien.
• Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një
ambient shtëpiak.
• Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë
frigoriferin.
- Modifikimet e paautorizuara mund të shkaktojnë
probleme sigurie. Për të kthyer mbrapsht një modifikim
të paautorizuar, ne do t'ju tarifojmë për pjesët dhe
punën.
• Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel
çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
• Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
• Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED është djegur,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym,
hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me
qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik
goditjesh elektrike ose zjarri.
• Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni
llambat e frigoriferit.
- Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
• Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED,
kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung.
• Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i
çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
- Kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung.
• Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
• Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë
elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Kujdes gjatë përdorimit
KUJDES
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë
plotësisht. Mos vendosni pije të karbonizuara ose
shkumëzuese në dhomën e ngrirësit. Mos vendosni shishe
ose enë prej qelqi në ngrirës.
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet
dhe të shkaktojë lëndime personale.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me
frigoriferin.
16 Shqip
Untitled-2 16
2018-01-10
11:53:09
Shqip 17
Untitled-2 17
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
• Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
- Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e
ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund
të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e
frigoriferit.
- Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të
izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
- Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda
në ngrirës. Ato mund të ngrijnë dhe të thyhen. Enët e
thyera të pijeve mund të shkaktojnë lëndime personale.
- Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e
ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
• Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda
në ngrirës.
- Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të
shkaktojë lëndime.
• Mos vendosni pije të karbonizuara ose shkumëzuese në
dhomën e ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë prej qelqi
në ngrirës.
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet
dhe të shkaktojë lëndim personal dhe dëmtim të pronës.
• Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
- Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë
e tretë mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga
shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk
është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të
shkaktohen nga modifikimet e palëve të treta.
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
- Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese
plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi. Nëse
periudha e ftohjes zgjat shumë, filtri i ujit mund të çahet
dhe të shkaktojë rrjedhje të ujit.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me
frigoriferin.
• Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të
hapura.
- Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
• Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë
elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta
vendosni përsëri në prizë.
• Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza
elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
Samsung Electronics.
• Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe
xhami.
- Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/
ose dëmtim të pronës.
• Mbusheni depozitën e ujit dhe tabakatë e kubave të akullit
vetëm me ujë të pijshëm (ujë nga rubineti i çezmës, ujë
mineral ose ujë të pastruar).
- Mos e mbushni depozitën me çaj ose me pije sportive.
Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
18 Shqip
Untitled-2 18
2018-01-10
11:53:09
• Tregoni kujdes që të mos
kapni gishtat.
Informacione sigurie
• Llambat në ngrirës dhe në frigorifer mund të fiken nëse
dyert e ngrirësit dhe frigoriferit lihen të hapura për 2
sekonda ose më shumë.
- Llambat do të ndizet përsëri kur dyert mbyllen dhe
hapen përsëri.
• Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
• Mos mbani vaj vegjetal në koshat e derës së frigoriferit.
Vaji mund të mpikset, duke marrë shije të keqe dhe duke u
bërë i vështirë në përdorim. Për më tej, ena e hapur mund
të pikojë dhe vaji i pikuar mund të shkaktojë plasaritjen e
koshit të derës. Pas hapjes së enës së vajit, është më mirë
që ta mbani enën në një vend të freskët dhe me hije, si
p.sh. në dollap ose në bufe.
- Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit, vaji i misrit, vaji i
farave të rrushit etj.
Shqip 19
Untitled-2 19
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
Kujdes gjatë pastrimit
KUJDES
Informacione sigurie
• Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose
të jashtme të frigoriferit.
- Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
• Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit.
• Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën
e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
- Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
• Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje,
hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të
afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr
substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës
elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht
kur pastroni spinën.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve
elektrike.
• Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt
mbi të.
• Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta
pastruar.
- Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund
të shkaktojnë zjarr.
20 Shqip
Untitled-2 20
2018-01-10
11:53:09
Shqip 21
Untitled-2 21
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
• Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në
vrimën e aparatit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime
materiale.
• Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes,
hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në
kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të
pastruar frigoriferin.
• Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra,
si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të
djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues
apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet
e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e
dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
- Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
• Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të
ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit
mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta
të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje
apo rënie.
Informacione sigurie
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen
PARALAJMËRIM
Informacione sigurie
• Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një
mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
• Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë
dëmtuar para se ta hidhni atë.
• R-600a ose R-134a përdoret si një ftohës. Kontrolloni
etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes
ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë
cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky
frigorifer përmban gazra të djegshëm (ftohës R-600a),
kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e
sigurt të këtij produkti.
• Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës
dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët
e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të
mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të
mbyten duke shkaktuar vdekjen.
- Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose
të mbyten për vdekje.
• Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat
në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë
për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në
lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
22 Shqip
Untitled-2 22
2018-01-10
11:53:09
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të
fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të
rrezikshme për fëmijët.
- Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të
mbytet.
• Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën
lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe
pyesni sa do të zgjasë defekti.
- Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen
brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e
frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e
hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
- Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe
hidhini të gjitha ushqimet e ngrira.
• Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme
(përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat
mund të bëhen shumë të larta në ndarjen e ushqimeve të
ngrira) nëse ai qëndron për një periudhë të gjatë në një
vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë vazhdimisht
nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
• Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në
frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të
karakteristikave të tyre.
• Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka
nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet
automatikisht.
Shqip 23
Untitled-2 23
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat
e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar
në temperaturën e ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të
pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa
gazetash.
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë
plotësisht.
• Temperatura e pjesës (pjesëve) ose ndarjes (ndarjeve) me
dy yje që kanë simbolin me dy yje ( ) është pak më e
lartë se ndarja (ndarjet) tjetër e ngrirësit.
Pjesa (pjesët) me dy yje ose ndarja (ndarjet) bazohet
(bazohen) në udhëzimet dhe/ose gjendjen siç është
dërguar.
Këshilla për Kursimin e Energjisë
• Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me
ajrosjen e duhur. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar
nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë
pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull,
radiator).
• Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet
asnjë vrimë dhe grilë ajrimi.
• Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni
në pajisje.
• Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë.
Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të
ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
24 Shqip
Untitled-2 24
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
• Mos e mbani derën e frigoriferit të hapur për shumë kohë
kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë. Sa
më e shkurtër koha e hapjes së derës, aq më pak akull do
të formohet në ngrirës.
• Rekomandohet që frigoriferi të montohet me një hapësirë
në anë dhe prapa. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe
do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
• Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi
mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët,
raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.
Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime
shtëpie dhe përdorime të ngjashme si
• hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe
ambiente të tjera pune;
• shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi
• ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
• furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.
Shqip 25
Untitled-2 25
2018-01-10
11:53:09
Informacione sigurie
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike
Informacione sigurie
Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike
- WEEE)
(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)
Ky shënim mbi produkt, aksesor ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij
elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kabllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me
mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të
parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e
pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera
të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e
burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën
më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim
të sigurt për mjedisin.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat
dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet
të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe
detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh. "REACH",
vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Vetëm për produktet e shitura në Shtetet Evropiane)
26 Shqip
Untitled-2 26
2018-01-10
11:53:10
Montimi
Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar
aksidentet para përdorimit të tij.
PARALAJMËRIM
• Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
• Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
• Hidhini materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
Frigoriferi në një vështrim
SHËNIM
Imazhi aktual dhe pjesët përbërëse të paraqitura të frigoriferit mund të ndryshojnë, në varësi të modelit
dhe të shtetit.
01
09
03
04
10
11
05
* vetëm modelet përkatëse
06
07
Montimi
02
01 Rafti i ngrirësit *
02 Prodhuesi i akullit *
03 Dhoma e freskët *
04 Koshi i vezëve
05 Rafti me shinë
06 Deodoranti *
07 Kutia e lëvizshme e perimeve *
08 Sirtari i perimeve *
09 Koshi i ngrirësit
10 Depozita e ujit *
11 Shporta e ruajtjes për shumë produkte *
12 Koshi i shisheve
12
08
Shqip 27
Untitled-2 27
2018-01-10
11:53:10
Montimi
Aksesorët opsionalë *
Distancatori: Kjo ndihmon në freskimin e frigoriferit.
Pakoja e freskisë: Kjo ndihmon në freskimin e frigoriferit.
Montimi
Tabakaja e akullit: Përdoret për të bërë akull.
Prodhuesi i akullit me rrotullim: Përdoret për të bërë akull.
* Frigoriferi juaj mund të mos i përfshijë aksesorët opsionalë të renditur më sipër. Ofrimi i aksesorëve
opsionalë varet nga modeli dhe shteti.
Për të siguruar më shumë hapësirë për ruajtjen në ndarjen e ngrirësit.
Hiqni një ose më shumë aksesorë opsionalë si pakoja(t) freskuese, rafti ose raftet, prodhuesi(t) i akullit
me rrotullim, koshat e ruajtjes së akullit dhe mbështetëset përkatëse, të cilat mund të hiqen të gjitha në
mënyrë manuale pa asnjë mjet tjetër.
• Këta aksesorë opsionalë nuk ndikojnë në rendimentin termik dhe mekanik.
• Vëllimi i deklaruar i ruajtjes për ngrirësin bazohet në mungesën e këtyre aksesorëve opsionalë.
• Për t'i hequr të dy prodhuesit e akullit, hiqni prodhuesin në të djathtë në fillim (për modelet me Ice Max
(Akulli në maksimum)).
• Për efikasitetin më të mirë të energjisë, sigurohuni që të gjitha raftet, sirtarët dhe shportat të jenë
vendosur në pozicionin e tyre origjinal.
28 Shqip
Untitled-2 28
2018-01-10
11:53:12
Treguesi i kufirit të ngarkesës (vetëm modelet përkatëse)
Frigoriferi ka një tregues të kufirit të ngarkesës në
anën e djathtë sipër në ndarjen e ngrirësit.
KUJDES
• Mos vendosni ose ruani ushqime mbi treguesin
e kufirit të ngarkesës. Në rast të kundërt kjo
mund të ketë ndikim tek efikasiteti i energjisë.
Montimi
Shqip 29
Untitled-2 29
2018-01-10
11:53:12
Montimi
Montimi hap pas hapi
HAPI 1 Zgjidhni një vend
Kërkesat për vendin:
• Një sipërfaqe e qëndrueshme dhe e sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë
ventilimin.
• Larg nga drita direkte e diellit
• Hapësirë e përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
• Larg nga burimet e nxehtësisë
• Hapësirë për mirëmbajtjen dhe shërbimin
• Diapazoni i temperaturës: nga 10 °C deri në 43 °C
Diapazoni i temperaturës efektive
Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga
klasifikimi i kategorisë së tij.
Montimi
Kategoria
Simbol
Temperim i Zgjatur
Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 deri në +32
+10 deri në +32
Temperim
N
+16 deri në +32
+16 deri në +32
Nëntropikale
NT
+16 deri në +38
+18 deri në +38
Tropikale
T
+16 deri në +43
+18 deri në +43
SHËNIM
Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit,
shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Ne rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e
temperaturës si duhet.
30 Shqip
Untitled-2 30
2018-01-10
11:53:12
Hapësira e lirë
Shikoni figurat dhe tabelën më poshtë për kërkesat për hapësirën gjatë montimit.
01
Modeli
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(njësia: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 të paktën 50 mm
02
Montimi
03
03
A
C
B
Shqip 31
Untitled-2 31
2018-01-10
11:53:13
Montimi
HAPI 2 Hapësira (vetëm modelet përkatëse)
1. Hapni derën dhe vendosni distancatorët e
përfshirë (x2).
2. Hiqni distancatorët nga paketimi dhe vendosini
në pjesën e pasme të frigoriferit si në figurë.
Ata ndihmojnë për ventilimin e ajrit në faqen
e pasme dhe për të kursyer në konsumin e
energjisë.
HAPI 3 Vendosja mbi dysheme
Montimi
• Sipërfaqja për montimin e frigoriferit duhet të
mbajë një frigorifer të mbushur plot, ose afro
90 kg.
• Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë
të madhe kartoni në çdo këmbë të frigoriferit.
• Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij
përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është
e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë.
Në rast se duhet ta lëvizni, përdorni një letër
ose një rrobë të trashë, si p.sh. tapete të vjetra,
gjatë lëvizjes së tij.
32 Shqip
Untitled-2 32
2018-01-10
11:53:13
HAPI 4 Rregulloni këmbën niveluese
Nivelojeni frigoriferin duke rregulluar manualisht
këmbën niveluese. Rrotullojeni këmbën niveluese
në drejtim orar për ta ulur pozicionin e tij ose në
drejtim antiorar për ta ngritur. Për arsye sigurie,
rregullojeni që ana e përparme të jetë pak më lart
se ana e pasme.
Lërini këmbët 66 mm (A) nga dyshemeja sipas
ilustrimit.
Montimi
A
HAPI 5 Parametrat fillestare
Me realizimin e hapave të mëposhtëm, frigoriferi juaj duhet të jetë plotësisht funksional.
1. Vini kordonin elektrik në prizën e murit për ta ndezur frigoriferin.
2. Hapni derën dhe kontrolloni nëse drita e brendshme do të ndizet.
3. Caktojeni temperaturën në temperaturën më të ftohtë dhe prisni për rreth një orë. Më pas, ngrirësi do
të ftohet pak dhe motori do të punojë ëmbël.
4. Prisni deri sa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani frigoriferi është gati për përdorim.
HAPI 6 Kontrolli përfundimtar
Kur të përfundoni me montimin, konfirmoni që:
• Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
• Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muri
ose kabineti.
• Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në dysheme.
• Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.
Shqip 33
Untitled-2 33
2018-01-10
11:53:14
Përdorimet
Paneli i veçorive
Lloji i butonit
01
Përdorimet
01 Freezer (Power Freeze)
(Ngrirësi (Ngrirje e
fuqishme))
02
03
01
02
02 Freezer Convert / Ice On/
Off (Konvertimi i ngrirësit /
Akulli aktiv/joaktiv) (vetëm
modelet përkatëse)
03
03 Fridge (Power Cool)
(Frigoriferi (Ftohje e
fuqishme))
34 Shqip
Untitled-2 34
2018-01-10
11:53:14
01 Ngrirësi (Ngrirje e fuqishme)
Butoni Freezer (Ngrirësi) mund të përdoret për të caktuar temperaturën e ngrirësit
nga -15 °C deri në -23 °C (paracaktimi: -19 °C).
Sa herë që shtypni butonin, temperatura ndryshon në këtë sekuencë:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
Freezer (Ngrirësi)
KUJDES
• Për të parandaluar defekte të sistemit ose prishjen e ushqimeve, mos e caktoni
temperaturën në -15 °C në verë (mbi 35 °C).
• Mos mbani shishe qelqi me lëngje në ngrirës. Shishet e qelqit do të çahen dhe
do të thyhen në copa kur të ngrijnë lëngjet.
Power Freeze
(Ngrirja me fuqi)
Përdorimet
Power Freeze (Ngrirja me fuqi) shpejton procesin e ngrirjes me shpejtësinë
maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për
disa orë dhe më pas kthehet te temperatura e mëparshme.
• Për të aktivizuar Power Freeze (Ngrirja me fuqi), mbani të shtypur Freezer
(Ngrirësi) për 3 sekonda. Treguesi përkatës ( ) do të ndizet dhe frigoriferi do
të shpejtojë procesin e ftohjes për ju.
• Për ta çaktivizuar, mbani të shtypur përsëri Freezer (Ngrirësi) për 3 sekonda.
Ngrirësi do të kthehet te parametri i mëparshëm i temperaturës.
• Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimesh, aktivizoni Power Freeze (Ngrirja me
fuqi) për të paktën 20 orë para se të vendosni ushqime në ngrirës.
• Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas
kthehet te temperatura e mëparshme.
SHËNIM
Përdorimi i Power Freeze (Ngrirja me fuqi) rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni
që ta çaktivizoni dhe ta ktheni te temperatura e mëparshme nëse nuk planifikoni
ta përdorni atë.
Shqip 35
Untitled-2 35
2018-01-10
11:53:15
Përdorimet
02 Konvertimi i ngrirësit / Aktivizimi/çaktivizimi i akullit (vetëm modelet përkatëse)
Freezer Convert
(Konvertimi i
ngrirësit)
Mund ta përdorni të gjithë frigoriferin me modalitetin Fridge (Frigoriferi) ose të
çaktivizoni ngrirësin.
Për të ndryshuar modalitetin e paracaktuar të ngrirësit, mbani të shtypur për 3
sekonda te Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për të hyrë te modaliteti i
zgjedhjes. Më pas shtypni Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për të zgjedhur
modalitetin e dëshiruar.
Modaliteti do të ndryshojë në këtë sekuencë: Modaliteti i konfigurimit Fridge
(Frigoriferi)  Off (Joaktiv)  Freezer (Ngrirësi)  Off (Joaktiv)  Fridge
(Frigoriferi).
• Nëse zgjidhni Fridge (Frigoriferi), ndizet treguesi i frigoriferit. Power Freeze
(Ngrirja me fuqi) do të çaktivizohet nëse është aktive dhe Ice On (Akulli aktiv)
do të çaktivizohet nëse është aktiv.
• Nëse zgjidhni Off (Joaktiv), treguesi Off (Joaktiv) do të aktivizohet. Ngrirësi do
të çaktivizohet.
• Nëse zgjidhni modalitetin e konfigurimit të ngrirësit, temperatura e ngrirësit
aktivizohet për zgjedhje. Temperatura e paracaktuar e ngrirësit është -19 °C.
Ndryshimet tuaja do të vendosen dhe do të aktivizohen pas 10 sekondash. Për
ta anuluar ose për ta ndryshuar përsëri modalitetin, mbani të shtypur përsëri
Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për 3 sekonda. Më pas ndiqni udhëzimet e
përmendura më sipër.
SHËNIM
Përdorimet
• Nëse shtypni dhe mbani Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për 3 sekonda
në modalitetin Freezer (Ngrirësi), frigoriferi kalon në modalitetin Fridge
(Frigoriferi) dhe mund të zgjidhni një modalitet (modaliteti i përzgjedhjes).
• Nëse shtypni dhe mbani Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për 3 sekonda
në modalitete të tjera, frigoriferi kalon në modalitet përzgjedhjeje ku mund të
shtypni Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për të zgjedhur një modalitet
tjetër.
• Kur funksionet e ftohjes ose të ngrirjes janë në "modalitetin Off (Joaktiv)",
temperatura e frigoriferit ose e ngrirësit mbetet nën 15 °C për të parandaluar
krijimin e mykut dhe të erërave, duke përdorur nivel të ulët energjie elektrike.
• Frigoriferi ose ngrirësi nuk mund të fiken veçmas njëri-tjetrit.
• Mos ruani ushqime ose pije në frigorifer kur funksionet e ftohjes ose të
ngrirjes janë në "modalitetin Off (Joaktiv)". 15°C nuk është aq ftohtë sa duhet
për të parandaluar prishjen e ushqimeve.
PARALAJMËRIM
• Mos vendosni shishe qelqi me lëngje në ngrirës. Kur të anuloni Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit),
shishet e qelqit mund të thyhen ose të shpërthejnë në ngrirës.
• Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet e ngrira nga ngrirësi para se të aktivizoni Freezer Convert (Konvertimi
i ngrirësit). Ushqimet e ngrira do të shkrihen dhe do të prishen me rritjen e temperaturës (modaliteti
Freezer (Ngrirësi) ndryshon në modalitetin e Fridge (Frigoriferi)).
36 Shqip
Untitled-2 36
2018-01-10
11:53:15
• Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet e freskëta nga ngrirësi para se të çaktivizoni Freezer Convert
(Konvertimi i ngrirësit). Ushqimet e freskëta mund të ngrijnë me uljen e temperaturës (modaliteti Fridge
(Frigoriferi) ndryshon në modalitetin Freezer (Ngrirësi)).
SHËNIM
Nëse dëshironi të përdorni Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit), rekomandohet shumë që të përdorni
enë plastike për ruajtjen e ushqimeve, sidomos për perimet.
Ice On/Off (Akulli
aktiv/joaktiv)
(Vetëm modelet përkatëse)
Si paracaktim, frigoriferi është caktuar që të prodhojë akull me treguesin përkatës
të aktivizuar. Për ta çaktivizuar këtë funksion, shtypni Ice On/Off (Akulli aktiv/
joaktiv) për ta fikur atë. Ne rekomandojmë ta çaktivizoni këtë funksion në rastet e
mëposhtme:
• Shporta e akullit është tashmë plot me akull.
• Dëshironi të kurseni për konsumin e energjisë.
• Depozita e ujit është bosh.
SHËNIM
Nëse shtypni Freezer Convert (Konvertimi i ngrirësit) për të zgjedhur Fridge
(Frigoriferi) ose Off (Joaktiv), frigoriferi do të kalojë në modalitetin Ice Off (Akulli
joaktiv).
03 Frigoriferi (Ftohja me fuqi)
Përdorimet
Fridge (Frigoriferi)
Për të rregulluar temperaturën e frigoriferit, shtypni Fridge (Frigoriferi) për të
zgjedhur temperaturën përkatëse. Mund ta ndryshoni temperaturën nga 1 °C deri
në 7 °C (e paracaktuar: 3 °C).
Kur temperatura është caktuar në 1 °C, shtypni Fridge (Frigoriferi) për të aktivizuar
treguesin e pushimeve. Shiriti i temperaturës do të çaktivizohet. Shtypeni përsëri
për ta çaktivizuar modalitetin Vacation (Pushime). Shiriti i temperaturës do të
shfaqë 7 °C.
KUJDES
• Në dimër, mos e caktoni kontrollin e temperaturës në 1 °C. Kjo mund të
shkaktojë probleme me rendimentin e ftohjes.
• Në verë, mos e caktoni kontrollin e temperaturës në 5-7 °C. Kjo mund të
shkaktojë probleme me rendimentin e ftohjes.
Shqip 37
Untitled-2 37
2018-01-10
11:53:15
Përdorimet
Power Cool (Ftohja
me fuqi)
Power Cool (Ftohja me fuqi) e shpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë
maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për
disa orë dhe më pas kthehet te temperatura e mëparshme.
• Për të aktivizuar Power Cool (Ftohja me fuqi), mbani të shtypur për 3 sekonda
te Fridge (Frigoriferi). Treguesi përkatës ( ) do të ndizet dhe frigoriferi do të
shpejtojë procesin e ftohjes për ju.
• Për të çaktivizuar Power Cool (Ftohja me fuqi), mbani të shtypur përsëri
për 3 sekonda te Fridge (Frigoriferi). Frigoriferi do të kthehet te parametri i
mëparshëm i temperaturës.
• Për të ftohur tërësisht sasi të mëdha ushqimi, sigurohuni të keni aktivizuar
Power Cool (Ftohje e fuqishme) së paku 24 orë më parë.
SHËNIM
Përdorimi i Power Cool (Ftohja me fuqi) rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni që
ta çaktivizoni dhe ta ktheni te temperatura e mëparshme nëse nuk planifikoni ta
përdorni atë.
Përdorimet
Vacation (Pushime)
Nëse po shkoni me pushime ose në ndonjë udhëtim biznesi, apo nuk planifikoni
ta përdorni frigoriferin për një kohë të gjatë, përdorni modalitetin Vacation
(Pushime).
• Për të aktivizuar modalitetin Vacation (Pushime), shtypni Fridge (Frigoriferi)
kur keni zgjedhur treguesin 1 °C. Treguesi i pushimeve ( ) do të aktivizohet,
ndërsa ekrani i temperaturave të frigoriferit do të çaktivizohet. Temperatura
e frigoriferit do të mbahet në kontroll nën 17 °C, por ngrirësi do të qëndrojë
aktiv siç e keni caktuar më parë.
• Për ta çaktivizuar modalitetin Vacation (Pushime), shtypni përsëri te Fridge
(Frigoriferi). Temperatura e frigoriferit do të rikthehet te paracaktimi 7 °C.
SHËNIM
Rekomandohet shumë që ta boshatisni ndarjen e frigoriferit dhe të siguroheni që
dera e tij të jetë e mbyllur.
38 Shqip
Untitled-2 38
2018-01-10
11:53:15
Lloji i rrotullës
Frigoriferi
Për të siguruar rendiment optimal, rekomandojmë ta caktoni temperaturën në Optimal (Optimale) ose
.
LLOJI "A"
• Për ta ulur temperaturën për ftohje të fortë,
caktojani nivelin në 4-5.
• Për ta rritur temperaturën për ftohje të dobët,
caktojani nivelin në 1-2.
LLOJI "B"
Përdorimet
KUJDES
• Në dimër, mos e caktoni nivelin e temperaturës 4-5. Kjo mund të sjellë probleme me rendimentin e
ftohjes.
• Në verë, mos e caktoni nivelin e temperaturës në 1-2. Kjo mund të sjellë dhe probleme me rendimentin
e ftohjes.
Shqip 39
Untitled-2 39
2018-01-10
11:53:16
Përdorimet
Pushime
Nëse po shkoni me pushime ose në ndonjë udhëtim pune, apo nuk planifikoni ta përdorni frigoriferin për
një kohë të gjatë, përdorni modalitetin Vacation (Pushime).
LLOJI "A"
Për të aktivizuar modalitetin Pushime, rrotulloni
rrotullën e frigoriferit për të zgjedhur Vacation
(Pushime) ose
(niveli i pushimeve).
Temperatura e frigoriferit do të mbahet nën
kontroll nën 17 °C, por ngrirësi do të qëndrojë aktiv
siç e keni caktuar më parë. Modaliteti Pushime
do të çaktivizohet automatikisht nëse rregulloni
temperaturën e frigoriferit.
LLOJI "B"
Përdorimet
SHËNIM
Rekomandohet së tepërmi ta boshatisni ndarjen e frigoriferit dhe të siguroheni që dera të jetë e mbyllur.
40 Shqip
Untitled-2 40
2018-01-10
11:53:17
Ngrirësi
LLOJI "A"
• Për ta ulur temperaturën për ftohje të fortë,
caktojani nivelin në 4-5.
• Për ta rritur temperaturën për ftohje të dobët,
caktojani nivelin në 1-2.
LLOJI "B"
Përdorimet
KUJDES
• Në dimër, mos e caktoni nivelin e temperaturës 4-5. Kjo mund të sjellë probleme me rendimentin e
ftohjes.
• Në verë, mos e caktoni nivelin e temperaturës në 1-2. Kjo mund të sjellë dhe probleme me rendimentin
e ftohjes.
Frigoriferi (i konvertueshëm)
Mund ta përdorni ngrirësin në modalitetin Frigoriferi.
Për të aktivizuar modalitetin Frigoriferi për ngrirësin, rrotulloni rrotullën "Niveli i temperaturës së ngrirësit"
në Fridge (Convertible) (Frigoriferi (i konvertueshëm)) ose në nivelin .
Pas përfundimit të konfigurimit, temperatura e ngrirësit vihet nën kontroll në rreth 3 °C.
SHËNIM
Rekomandohet së tepërmi ta boshatisni ndarjen e frigoriferit dhe të siguroheni që dera të jetë e mbyllur.
Shqip 41
Untitled-2 41
2018-01-10
11:53:18
Përdorimet
Veçoritë speciale
Imazhi aktual dhe funksionet e veçanta të frigoriferit mund të ndryshojnë, në varësi të modelit dhe të
shtetit.
Prodhimi i akullit (vetëm modelet përkatëse)
Prodhuesi i akullit me rrotullim
1. Hapni derën e ngrirësit dhe hapni tabakanë e
akullit me rrëshqitje.
2. Mbusheni tabakanë me ujë deri në niveli
maksimal (A) të shënuar në pjesën e brendshme
prapa të tabakasë.
3. Rrëshqiteni tabakanë për ta vendosur përsëri
në vend.
A
SHËNIM
Koha për prodhimin e akullit varet nga parametrat
e temperaturës.
SHËNIM
Përdorimet
• Sigurohuni që koshi mbajtës i kubave të akullit
të jetë në vendin e tij nën tabakanë e akullit.
• Për të nxjerrë kubat e akullit, rrotulloni dorezën
e koshit në të djathtë për të hedhur gjysmën e
kubave të akullit në kosh. Më pas rrotullojeni në
të majtë për të boshatisur gjysmën tjetër.
• Nxirreni koshin duke e rrotulluar lehtë dhe
duke e tërhequr përpara.
Lloji i tabakasë
Për të bërë kuba akulli, mbusheni tabakanë me ujë
deri në nivelin maksimal (A) të shënuar në pjesën e
brendshme të tabakasë.
A
42 Shqip
Untitled-2 42
2018-01-10
11:53:19
Për ta boshatisur tabakanë e akullit, mbani të dy
skajet e tabakasë dhe rrotullojeni lehtë për të
hequr kubat e akullit.
Aparati i ujit (vetëm modelet përkatëse)
Me aparatin e ujit, mund të merrni ujë të ftohtë pa e hapur derën e frigoriferit.
SHËNIM
Nëse vazhdoni ta shtypni levën e aparatit për rreth 1 minutë, aparati do të ndalojë funksionimin për arsye
të cilësisë së funksionimit. Për të nxjerrë përsëri ujë, prisni disa sekonda dhe provoni përsëri.
Për të mbushur depozitën e ujit
Përdorimet
Për përdorimin për herë të parë, pastroni anën e
brendshme të depozitës së ujit dhe thajeni mirë
atë.
1. Mbani të dy dorezat në pjesën përpara të
depozitës dhe nxirreni duke e rrëshqitur si në
figurë.
2. Hapni kapakun e përparmë (A) të kapakut ose
të gjithë kapakun (B) dhe mbusheni depozitën
me maksimumi 5 litra ujë.
KUJDES
Mos e kaloni vijën maksimale. Uji do të derdhet.
A
B
3. Futeni përsëri depozitën e ujit dhe vendoseni
në mekanizmin e aparatit. Sigurohuni që ana e
përparme (me kapakun përpara) e depozitës të
jetë e kthyer përpara.
Shqip 43
Untitled-2 43
2018-01-10
11:53:20
Përdorimet
KUJDES
• Sigurohuni që depozita e ujit të përshtatet në raft. Në rast të kundërt, depozita e ujit mund të mos
funksionojë si duhet.
• Mos e përdorni frigoriferin pa e futur depozitën e ujit. Kjo mund të ulë rendimentin e ftohjes.
• Mbusheni depozitën vetëm me ujë të pijshëm, si p.sh. ujë mineral ose ujë të pastruar. Mos përdorni
lëngje të tjera.
• Tregoni kujdes kur e lëvizni depozitën e mbushur. Mund të shkaktohen lëndime fizike në rast se
depozita bie.
• Mos u përpiqni ta çmontoni vetë pompën e brendshme. Nëse pompa e brendshme dëmtohet ose
shkëputet nga depozita e ujit, aparati nuk do të funksionojë.
Për përdorimin për herë të parë
• Shtypeni levën e aparatit për 10 sekonda për të nxjerrë ajrin nga tubat e sistemit të furnizimit me ujë.
• Hidhni gjashtë gotat e para me ujë për ta larguar papastërtitë në sistemin e furnizimit me ujë.
Për të nxjerrë ujë
Vendosni një gotë nën daljen e ujit dhe shtyni lehtë levën e aparatit me gotë.
KUJDES
• Sigurohuni që gota të jetë në drejtimin e aparatit për të parandaluar derdhjen e ujit jashtë.
• Nëse nuk e përdorni aparatin e ujit për 2-3 ditë, uji i nxjerrë mund të ketë një aromë ose shije të
pazakontë. Ky nuk është një defekt i sistemit. Hidhini 1-2 gotat e para me ujë.
Përdorimet
44 Shqip
Untitled-2 44
2018-01-10
11:53:21
Prodhuesi automatik i akullit (vetëm modelet përkatëse)
Për përdorimin për herë të parë
• Lëreni prodhuesin e akullit të prodhojë akull
për 1-2 ditë.
• Hidhini 1-2 shportat e para me akull për ta
larguar papastërtitë në sistemin e furnizimit
me ujë.
• Kur tabakaja e sipërme e akullit është e
mbushur plot, përdorni tabakanë e poshtme të
akullit.
Butoni i testimit
Përdorimet
Nëse prodhuesi automatik i akullit nuk prodhon
akull, hiqeni shportën e akullit dhe shtypni te Test
(A) për të kontrolluar nëse prodhuesi automatik i
akullit funksionon si duhet.
A
Shqip 45
Untitled-2 45
2018-01-10
11:53:21
Përdorimet
Aparati i ujit
Me aparatin e ujit, mund të merrni ujë pa e hapur derën e frigoriferit. Depozita e ujit duhet të jetë e
mbushur me ujë të pijshëm para përdorimit.
Për ta mbushur depozitën e ujit me ujë të pijshëm
Hapni derën dhe gjeni depozitën e ujit që ndodhet në zonën e raftit të derës.
1. Mbani dorezat në të dy anët e depozitës së ujit
dhe ngrijeni lart për ta hequr.
2. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pijshëm
deri në 2,3 litra. Mund të hiqni kapakun e
sipërm ose kapakun dhe të nxirrni ujë.
SHËNIM
Përdorimet
Për përdorimin për herë të parë, pastroni pjesën e
brendshme të depozitës së ujit.
3. Futeni përsëri depozitën e ujit dhe mbylleni
derën. Sigurohuni që dalja e ujit e depozitës së
ujit të jetë e drejtuar përpara.
46 Shqip
Untitled-2 46
2018-01-10
11:53:22
4. Vendosni një gotë uji nën daljen e ujit të
aparatit dhe shtyjeni lehtë levën e aparatit për
të nxjerrë ujë. Sigurohuni që aparati i ujit të
mos jetë e bllokuar.
KUJDES
• Aparati i ujit është i projektuar për nxjerrjen e ujit të pijshëm. Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë
të pijshëm. Mos e mbushni me lëngje të tjera.
• Mos e mbushni tepër depozitën e ujit, pasi kjo shkakton derdhjen e saj.
• Mos u përpiqni ta mbushni depozitën e ujit pa e hequr nga dera.
• Sigurohu që depozita e ujit të jetë vendosur si duhet.
• Mos e përdorni frigoriferin pa depozitën e ujit. Kjo mund të ulë nivelin e rendimentit dhe të efikasitetit.
• Për të parandaluar spërkatjen me ujë, sigurohuni që gota të jetë në linjë me levën e aparatit.
SHËNIM
Përdorimet
Për të siguruar më shumë hapësirë, mund ta përdorni depozitën e ujit për të mbajtur ushqime. Në një rast
të tillë, hiqeni kapakun e depozitës.
Shqip 47
Untitled-2 47
2018-01-10
11:53:22
Mirëmbajtja
Manovrimi dhe kujdesi
Modelet me tabakanë e akullit
Në fillim hiqni tabakanë e akullit dhe më pas ngrini
lart raftin e ngrirësit për ta hequr.
Raftet e ngrirësit dhe të frigoriferit
• Për të hequr një raft, në fillim hapni plotësisht
derën. Tërhiqeni përpara raftin, ngrijeni lart dhe
më pas nxirreni.
• Kur ta futni përsëri raftin, sigurohuni që etiketa
“Front” (Përpara) e raftit të jetë e drejtuar
përpara.
• Mos u përpiqni ta anoni raftin për ta vendosur
në vend.
Mirëmbajtja
Koshat e derës
Ngrijeni pak dhe nxirrni koshin e derës.
KUJDES
Për të evituar aksidentet, boshatisini koshat e
derës përpara se t'i hiqni.
48 Shqip
Untitled-2 48
2018-01-10
11:53:23
Specifikimet
Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga
terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.
1. Hiqeni nga priza kordonin elektrik të frigoriferit.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme
dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë të thatë ose letër kuzhine për ta tharë mirë.
4. Vini kordonin elektrik të frigoriferit në prizë për ta ndezur frigoriferin.
SHËNIM
Nëse keni hequr ndonjë pjesë të lëvizshme si raftet për t'i pastruar, referojuni strukturës së përgjithshme
në pjesën Çfarë përfshihet për t'u siguruar që i keni futur përsëri si duhet.
PARALAJMËRIM
• Mos përdorni benzen, hollues ose detergjentë shtëpie/makine si Clorox™ për pastrim. Ata mund të
dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
• Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.
• Mos i vendosni gishtat ose objekte të tjera në vrimën e aparatit të ujit.
Ndërrimi
Filtri i deodorantit (vetëm modelet përkatëse)
A
Llambat
Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni
me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".
Shqip 49
Untitled-2 49
2018-01-10
11:53:24
Mirëmbajtja
ndërkohë që mbani anët e sipërme dhe të poshtme
të kasës së filtrit, zhbllokojeni kasën e filtrit për të
shfaqur filtrin e deodorantit (A). Ndërrojeni filtrin
dhe më pas futeni përsëri kasën e tij.
Zgjidhja e problemeve
Nëse gjendeni në një situatë të pazakontë me frigoriferin tuaj, në fillim kontrolloni tabelën më poshtë dhe
provoni sugjerimet.
Të përgjithshme
Simptoma
Veprimi
Zgjidhja e problemeve
Nuk funksionon ose nuk
ftoh.
• Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë lidhur si duhet.
• Sigurohuni që kontrolli i temperaturës të jetë caktuar si duhet.
• Sigurohuni që ta mbani frigoriferin larg nga drita direkte e diellit
ose burimet e nxehtësisë. Mosrespektimi i kësaj mund të ndikojë në
rendimentin e ftohjes.
• Sigurohuni që frigoriferi të ketë hapësirë të mjaftueshme nga faqet e
pasme ose anësore ose nga kabineti. Mosrespektimi i kësaj mund të
ndikojë në rendimentin e ftohjes.
• Ushqimet e tepërta mund të bllokojnë ventilimin e frigoriferit. Për
ta mbajtur frigoriferin në funksionim normal, mos vendosni shumë
ushqime brenda.
Ushqimet në frigorifer
ngrijnë.
• Kontrolloni nëse kontrolli i temperaturës është caktuar në temperaturën
më të ulët. Nëse po, ndryshoni temperaturën në më të lartë ose
optimale, ose
.
• Kjo ndodh kur temperatura e ambientit është shumë e ulët. Caktojeni
temperaturën më lart.
• Kontrolloni nëse ushqimet me përqindje të lartë uji janë vendosur në
zonën më të ftohtë të frigoriferit ose pranë vrimës së ajrimit të ftohjes.
Nëse ndodh kjo, lëvizini ushqimet në rafte të tjera në frigorifer.
Lëshon zhurma.
• Sigurohuni që frigoriferi të jetë montuar në një sipërfaqe të
qëndrueshme dhe të sheshtë.
• Sigurohuni që frigoriferi të ketë hapësirë të mjaftueshme nga faqet e
pasme ose anësore ose nga kabineti.
• Sigurohuni që ta mbani frigoriferin të pastër nga papastërtitë ose
objektet e huaja brenda ose poshtë tij.
• Frigoriferi mund të lëshojë një tingull kërcitës nga brenda, gjë që ndodh
kur pjesë të ndryshme të lëvizshme tkurren ose zgjerohen. Ky nuk është
një defekt i sistemit.
Cepat përpara dhe anët
bëhen të ngrohta dhe
krijohet kondensim.
• Për të parandaluar krijimin e kondensimit, frigoriferi ka një tubacion
kundër nxehtësisë në cepat përpara. Nëse temperatura e ambientit
rritet, kjo pajisje mund të mos funksionojë me efektivitet. Ky nuk është
një defekt i sistemit.
• Në sipërfaqen e jashtme të frigoriferit mund të krijohet kondensim nëse
ajri i lagësht bie në kontakt me sipërfaqen e freskët të frigoriferit.
50 Shqip
Untitled-2 50
2018-01-10
11:53:24
Simptoma
Veprimi
Prodhuesi i akullit nuk
bën akull.
• Duhet të prisni për 12 orë deri sa frigoriferi të prodhojë akull.
• Sigurohuni që prodhuesi i akullit të mos ndalohet gjatë prodhimit të
akullit.
• Sigurohuni që ngrirësi të jetë caktuar nën 0 °C (ose -5 °C në ambient me
ajër të ngrohtë).
• Sigurohuni që depozita e ujit të jetë mbushur me ujë.
Aparati i ujit nuk
funksionon.
• Kontrolloni nëse depozita e ujit ka ngrirë. Nëse po, zgjidhni një
temperaturë më të lartë të frigoriferit.
• Sigurohuni që depozita e ujit të jetë mbushur me ujë.
• Sigurohuni që depozita e ujit të jetë montuar si duhet.
• Sigurohuni që filtri i ujit të jetë montuar si duhet.
Lëshon një tingull si
gurgullimë
• Frigoriferi e bën këtë tingull gjatë procesit të ftohjes, gjë që është
normale.
Nga brenda frigoriferit
vjen një erë e keqe.
• Kontrolloni për ushqime të prishura. Ne rekomandojmë ta pastroni
rregullisht frigoriferin dhe të hiqni të gjitha ushqimet e prishura ose të
dyshimta.
• Sigurohuni që ushqimet me aroma të forta të jenë mbështjellë dhe të
izoluara mirë.
Në faqet e brendshme
formohet akull
• Sigurohuni që ushqimet të mos bllokojnë vrimat e ajrimit të frigoriferit.
Është e rëndësishme po ashtu që t'i sistemoni ushqimet njëtrajtësisht
për arsye ventilimi.
• Sigurohuni që dera të jetë mbyllur si duhet.
Në faqet e brendshme ose
rreth perimeve krijohet
kondensim.
• Kjo ndodh kur ushqimet me përqindje të lartë uji ruhen të pambuluara,
ose kur dera është lënë e hapur për një farë kohe.
• Sigurohuni që ushqimet të jenë mbuluar ose të jenë vendosur në enë të
izoluara.
Zgjidhja e problemeve
Shqip 51
Untitled-2 51
2018-01-10
11:53:24
Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet Samsung, ju lutemi kontaktoni me qendrën e
SAMSUNG për kujdesin ndaj klientit.
Shteti
Qendra e kontaktit
Faqja e internetit
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-2 52
2018-01-10
11:53:25
Фрижидер
Упатство за употреба
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Самостоечки уред
Untitled-7 1
2018-01-10
12:10:58
Содржина
3
Безбедносни информации
Содржина
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација
Критични знаци на предупредување при инсталација
Опомени при инсталација
Критични знаци на предупредување при употреба
Опомени при употреба
Опомени при чистење
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад
Дополнителни совети за правилна употреба
Совети за штедење енергија
Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример
Упатства за WEEE
5
6
6
10
11
16
19
21
22
24
25
25
Инсталирање
26
Фрижидерот на дланка
Инсталирање чекор по чекор
26
29
Операции
33
Панел со функции
Специјални функции
33
41
Одржување
47
Ракување и одржување
Чистење
Замена
47
48
48
Oтстранување на проблеми
49
Oпшто
49
2 Македонски
Untitled-7 2
2018-01-10
12:10:58
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно
прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте
запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со
карактеристиките и функциите на новиот уред.
• Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи
и деца) со намалени физички, сензорски или ментални
способности или лица без искуство и знаење, освен ако
се под надзор и имаат добиено упатства за користење на
уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната
безбедност.
• Уредот може да го користат деца постари од 8 години,
како и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку
бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење
на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат
можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот.
Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без
надзор.
• Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова
упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до
коишто може да дојде.
Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание
и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со
уредот.
Македонски 3
Untitled-7 3
2018-01-10
12:10:58
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат
повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може
малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и
може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку
имате прашања или недоумници, обратете се во најблискиот
сервисен центар или побарајте помош и информации на
интернет на www.samsung.com.
• R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Проверете ја
етикетата на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката
на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите
кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер.
Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство
R-600a), информирајте се кај локалните органи за начинот на
отстранување на овој производ.
• За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас
и воздух во случај на појава на протекување во колото на
разладното средство, големината на просторијата во којашто
апаратот може да биде поставен зависи од икористеното
количество на разладно средство.
• Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци
на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се
со продавачот. Просторијата мора да има 1 m³ површина за
секои 8 g R-600a разладно средство во уредот.
Количеството на разладно средство во вашиот апарат е
прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста
на апаратот.
4 Македонски
Untitled-7 4
2018-01-10
12:10:58
Безбедносни информации
• Разладното средство што протекува од цевките може да се
запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното
средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен,
поместете ги запаливите работи подалеку од производот и
веднаш проветерете ја просторијата.
- Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
• Опасно е уредот да го сервисира кое било друго лице освен
овластено лице за сервисирање.
Предупредување; Ризик од пожар / запаливи
материјали
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасности или небезбедни начини на ракување коишто може да
доведат до тешка телесна повреда или смрт.
ОПОМЕНА
Опасности или небезбедни начини на ракување коишто може
да доведат до полесна телесна повреда или оштетување на
имотот.
Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување
на лична повреда, како и повреда на другите.
Следете ги внимателно.
Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно
место за подоцнежна употреба.
Македонски 5
Untitled-7 5
2018-01-10
12:10:59
Безбедносни информации
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и
локација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Безбедносни информации
• Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да
внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
- Разладното средство што протекува од цевководот може
да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако
се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или
потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку
минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
- Уредот содржи мало количество на разладно средство
изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка
компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате
и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се
оштетат деловите од колото за ладење.
Критични знаци на предупредување при инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на
место каде што може да дојде во контакт со вода.
- Оштетената изолација на деловите на електричната
инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
• Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина
и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други
апарати.
6 Македонски
Untitled-7 6
2018-01-10
12:10:59
Македонски 7
Untitled-7 7
2018-01-10
12:10:59
Безбедносни информации
• Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе
приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во
посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот
на типската плочка на фрижидерот.
- На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се
спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што
може да доведе до опасност од пожар поради прегреани
жици.
• Ако ѕидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја
приклучницата.
- Постои опасност од струен удар или пожар.
• Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по
должината или на краевите.
• Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки
предмети врз него.
• Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
• Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
• Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не
ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу
предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.
• Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не
поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на
струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и
извлечете ја од приклучокот.
- Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој,
пожар и/или струен удар.
• Не чувајте експлозивни супстанции како на пример лименки
со аеросол со запаливо гориво во уредот.
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или
незапалив материјал.
• Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да
дојде до протекување на гас.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде
поставен и инсталиран во согласност со упатството.
• Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што
кабелот ќе виси надолу.
- Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да
се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
• Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена
со задната страна на фрижидерот.
• Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
- Постои смртна опасност од задушување ако детето го
стави материјалот од пакувањето на главата.
• Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе
биде достапна и по инсталацијата.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар
поради протекување на струјата.
• Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива
локација или на локација изложена на директно сонце и вода
(капки дожд).
- Оштетената изолација на деловите на електричната
инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
• Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung
Electronics.
- Во спротивно, постои опасност од пожар.
8 Македонски
Untitled-7 8
2018-01-10
12:10:59
Македонски 9
Untitled-7 9
2018-01-10
12:10:59
Безбедносни информации
• Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз
него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови,
хемикалии, метални предмети, итн.).
- Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со
производот или повреда.
• Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка
пред да го приклучите производот за прв пат.
• Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни дека
не си играат со сигурносните прстени коишто се користат за
приспособување на вратата или со штипките за цевките за
вода.
- Постои смртна опасност од задушување ако детето
проголта сигурносен прстен или штипка за цевка за вода.
Држете ги сигурносните прстени и штипките за цевки за
вода надвор од дофат на деца.
• Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
- Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот
пред да се обидете да прегледувате или поправатее кој
било дел од уредот. Истекувањата на струја може да
предизвикаат сериозен електричен удар.
• Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или
други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
- Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток
на струја или струјни удари предизвикани од протекување
на струја од фрижидерот.
- Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или
проблеми со производот.
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок. Не
употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или
лабав ѕиден приклучок.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги
производителот или еден од претставниците на сервисниот
центар да го заменат.
• Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат
квалификуван техничар или сервисна компанија.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна
повреда.
• При позиционирање на уредот, внимавајте да не го
приклештите или оштетите кабелот.
• Не ставајте продолжителни кабли со повеќе приклучоци или
преносливи уреди за напојување зад уредот.
Опомени при инсталација
ОПОМЕНА
• Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте
го на рамна површина.
- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во
оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.
• Оставете го уредот да стои 2 часа пред да ставате храна по
инсталацијата и вклучувањето.
• Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна
компанија да го инсталира фрижидерот.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар,
експлозија, проблеми со производот или повреда.
10 Македонски
Untitled-7 10
2018-01-10
12:10:59
• Со прекумерно товарење на вратите, фрижидерот може да
падне и да дојде до физичка повреда.
Критични знаци на предупредување при употреба
• Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со
влажни раце.
- На тој начин може да дојде до струен удар.
• Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може
да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или
материјална штета.
• Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како
стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од
фрижидерот.
- Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
- Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
• Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на
замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
- Ова може да предизвика смрзнатини.
• Не ставајте садови полни со вода на уредот.
- Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
• Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции
(бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други
слични производи) во фрижидерот.
- Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
- На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.
Македонски 11
Untitled-7 11
2018-01-10
12:10:59
Безбедносни информации
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
- Држете ги прстите подалеку од областите на
„штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и
кабинетот е обично мал. Внимавајте при отворање на
вратите кога децата се во близина.
• Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на
преградите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
• Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
Може да се заглават внатре.
• Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
- Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.
• Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали
или други производи чувствителни на температура во
фрижидерот.
- Производи за коишто е потребна строга контрола на
температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
• Не ставајте и не користете електрични апарати во
внатрешноста на фрижидерот/замрзнувачот, освен ако тоа не
го препорачува производителот.
• Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш
извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на
Samsung Electronics.
• Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung
Electronics.
- Во спротивно, постои опасност од пожар.
• Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
- Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
12 Македонски
Untitled-7 12
2018-01-10
12:10:59
Македонски 13
Untitled-7 13
2018-01-10
12:10:59
Безбедносни информации
• Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека
никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да
влегуваат во фрижидерот.
• Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат
во фиоката.
- Тоа може да доведе до смрт од задушување поради
заклучување или до телесна повреда.
• Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите
може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или
материјална штета.
• Не распркувајте испарливи материи, како инсектициди, на
површината на уредот.
- Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до
струен удар, пожар или проблеми со производот.
• Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на
температура, како што се запаливи спрејови, запаливи
предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или
во фрижидерот.
• Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на
фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за
отстранување на непријатните миризби.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Полнете ги резервоарот за вода, чинијата за мраз и коцките
вода само со вода за пиење (минерална вода или прочистена
вода).
- Не полнете го резервоарот со чај, сок или спортски
пијалаци, затоа што може да го оштетите фрижидерот.
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз
него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови,
хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика
струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не
ставајте садови полни со вода на уредот.
- Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
• Не употребувајте механички направи или други средства за
забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто
се препорачани од производителот.
• Не оштетувајте го разладното коло.
• Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата ЛЕД
ламба подолг временски период.
- На овој начин може да дојде до надразнување на очите
како резултат на ултравиолетовите зраци.
• Не поставувајте ја наопаку полицата на фрижидерот.
Стопирачот за полица може да не работи.
- Може да дојде до телесна повреда како резултат на
паѓање на стаклото на полицата.
• Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“.
Празниот простор помеѓу вратите и кабинетот е обично
мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во
близина.
• Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен
пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја
неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
- Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
- Не користете вентилатор.
- Искра може да доведе до експлозија или пожар.
• Користете ги само ЛЕД ламбите од производителот или
претставниците на сервисниот центар.
14 Македонски
Untitled-7 14
2018-01-10
12:11:00
Македонски 15
Untitled-7 15
2018-01-10
12:11:00
Безбедносни информации
• Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што
нема да паднат.
• Овој производ е наменет само за чување храна во домашни
услови.
• Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или
менувате фрижидерот.
- Неовластените промени може да додведат до
безбедносни проблеми. Ќе ви биде наплатена целосна
сума за деловите и услугата за поправка на промените
направени неовластено.
• Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица
итн.) освен стандардните осигурувачи.
• Ако е потребно да го поправите или повторно да го
инсталирате фрижидерот, контактирајте со наблискиот
сервисен центар.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар,
проблеми со производот или повреда.
• Ако се исклучиле и внатрешната и надворешната ЛЕД ламба,
контактирајте со најблискиот сервисен центар.
• Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или
чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со
сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар
или пожар.
• Извлечете го кабелот од приклучокот пред да ја промените
внатрешната светилка на фрижидерот.
- Во спротивно, постои опасност од струен удар.
• Ако имате текоштии при заменување на светло коешто не е
ЛЕД, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Ако производот е опремен со ЛЕД ламба, не демонтирајте ги
капаците на ламбата или ЛЕД ламбата.
- Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
• Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок.
• Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или
лабав ѕиден приклучок.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Опомени при употреба
ОПОМЕНА
• Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто
е целосно одмрзната. Не ставајте газирани пијалаци во
комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени
садови во замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да
пукне и да предизвика телесна повреда.
• Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со
фрижидерот.
• За да постигнете најдобри перформанси на производот:
- Не ставајте ја храната блиску пред отворите за
вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа
може да го попречи слободното струење на воздухот во
фрижидерот.
- Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во
херметички затворени садови пред да ја ставите во
фрижидерот.
16 Македонски
Untitled-7 16
2018-01-10
12:11:00
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци
во замрзнувачот. Може да замрзнат и да се скршат.
Скршените садови на пијалоци може да предизвикаат
повреда.
- Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на
траење на замрзнатите производи.
Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалоци во
замрзнувачот.
- Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до
повреда.
Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот.
Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да
пукне и да предизвика телесна повреда или материјална
штета.
Гаранција за услуга и модификација.
- Промените или модификациите направени од трето лице
на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата
на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за
безбедносните проблеми и штетите настанати како
резултат на модификациите направени од трето лице.
Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
- Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична
кеса, фрижидерот може премногу да се излади. Ако овој
период на ладење трае предолго, филтерот за вода може
да се скрши и може да предизвика истекување на водата.
Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со
фрижидерот.
Македонски 17
Untitled-7 17
2018-01-10
12:11:00
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете
ги вратите отворени.
- Во спротивно може да дојде до појава на непријатен
мирис.
• Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да
почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
• Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја
приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на
Samsung Electronics.
• Не ударајте го и не нанесувајте прекумерна сила на
стаклените површини.
- Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или
материјална штета.
• Наполнете го резервоарот со вода и чинијата за мраз со вода
за пиење (вода од славина, минерална вода или прочистена
вода).
- Не полнете го резервоарот со чај или спортски пијалаци.
Во спротивно, може да дојде до оштетување на
фрижидерот.
• Внимвавајте да не ги
фатите прстите.
18 Македонски
Untitled-7 18
2018-01-10
12:11:00
Безбедносни информации
• Ламбичките во замрзнувачот и фрижидерот може да се
исклучат ако вратите на замрзнувачот и фрижидерот се
остават отворени во траење од 2 секунди или подолго.
- Ламбичките повторно ќе се вклучат кога ќе ги затворите
вратите и повторно ќе ги отворите.
• Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот
сервисен центар.
- Постои ризик од струен удар или пожар.
• Не чувајте растително масло во корпите на вратата на
фрижидерот. Маслото може да премине во цврста состојба,
поради што ќе добие лош вкус и ќе биде тешко за употреба.
Освен тоа, маслото може да истече од отвореното шише
и да предизвика пукнатина на корпата на вратата. Откако
ќе отворите шише со масло, препорачливо е да го чувате
шишето на ладно место што не е изложено на сончева
светлина, како орман за садови или остава.
- Примери за растително масло: маслиново масло,
пченкарно масло, масло од гроздови семки итн.
Опомени при чистење
ОПОМЕНА
• Не прскајте вода директно на од внатрешната или
надворешната страна на фрижидерот.
- Постои опасност од пожар или струен удар.
• Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на
фрижидерот.
Македонски 19
Untitled-7 19
2018-01-10
12:11:00
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување
на непријатните мириси.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
- Печатените букви на екранот може да отпаднат.
• Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во
уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со
најблискиот сервисен центар.
- Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
• Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или
прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или
навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
- Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
• Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
• Не користете бензен, разредувач, Clorox средства или
хлориди за чистење.
- Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да
предизвикаат пожар.
• Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на
диспензерот.
- Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална
штета.
• Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го
уредот од ѕидниот приклучок.
- Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
• Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека
ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла
вода.
20 Македонски
Untitled-7 20
2018-01-10
12:11:00
Важни предупредувачки симболи при отстранување во
отпад
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ
на еколошки начин.
• Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали
се оштетени цевките на задната страна.
• Како разладно средство се користат R-600a или R-134a.
Проверете ја етикетата на задниот дел од уредот или
етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на
фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи
во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи запалив гас
(разладно средство R-600a), информирајте се кај локалните
органи за начинот на отстранување на овој производ.
Македонски 21
Untitled-7 21
2018-01-10
12:11:00
Безбедносни информации
• Не користете абразивни или јаки средства за чистење како
спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки,
запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење,
концентрирани детергенти, белила или средства за чистење
што содржат производи од петролеум врз надворешните
површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови,
вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
- Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.
• Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла
вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може
да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на
температурата или удари, како на пример, потчукнување или
испуштање предмети врз нив.
Безбедносни информации
Безбедносни информации
• При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/
бравите и рачките на вратите за малите деца и животните
да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се
под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат
внатре, децата може да се повредат или да се задушат до
смрт.
- Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или
да се задушат до смрт.
• Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите
на изолацијата е потребна специјална процедура за
отстранување. Информирајте се кај локалните органи за
начинот на отстранување на овој производ.
• Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата,
бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
- Ако детето стави торба над главата, детето може да се
задуши.
Дополнителни совети за правилна употреба
• Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во
локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со
електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
- Повеќето прекини на електрична енергија коишто се
отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на
температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време
треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
- Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од
24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
22 Македонски
Untitled-7 22
2018-01-10
12:11:00
Македонски 23
Untitled-7 23
2018-01-10
12:11:01
Безбедносни информации
• Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите
производи може да започнат да се одмрзнуваат или
температурите може да станат премногу топли во преградата
за замрзната храна) ако за подолго време се постави на
место со постојано пониски температури од температурите за
коишто е направен уредот.
• Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер
може да има негативни последици за зачувување на храната
поради нејзините состојки.
• Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно
одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
• Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е
во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да
спречите несоодветно покачување на температурата на
замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја
замрзнатата храна во неколку слоја весници.
• Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е
целосно одмрзната.
• Tемпературата во одделот(е) или преградата(е) што го
има симболот две ѕвездички ( ) е малку повисока од
температурата во другата преграда/другите прегради од
замрзнувачот.
Одделот(е) или преградата(е) со две ѕвездички е(се)
засновани на упаствата и/или условите при кои се доставени.
Безбедносни информации
Совети за штедење енергија
Безбедносни информации
• Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена
просторија со соодветна вентилација. Погрижете се да не
биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не
ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на
пример).
• Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките
за вентилација за енергетска ефикасност.
• Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја
ставите во уредот.
• Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во
фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на
замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
• Не држете ги вратите на фрижидерот отворени премногу
долго кога ја ставате или вадите храната. Колку пократко е
отворена вратата, толку помалку ќе има натрупување на мраз
во замрзнувачот.
• Се препорачува да го инсталирате фрижидерот со
растојание од задниот дел и страните. Со тоа ќе ја намалите
потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите
сметките за електрична енергија.
• За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите
внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во
положба предвидена од производителот.
24 Македонски
Untitled-7 24
2018-01-10
12:11:01
Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за
слични намени како на пример
Безбедносни информации
• кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии
и други работни средини;
• куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и
други станбени објекти;
• средини од типот ноќевање со појадок;
• примена во угостителството и во други објекти во коишто не
се врши малопродажба.
Упатства за WEEE
Правилно отстранување на производот (Отпадна електрична и електронска опрема)
(Важи во земјите со поделени системи за собирање на отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата укажува на тоа дека, на крајот од
својот работен век, производот и неговиот електронски прибор (на пр. полнач, слушалки со
микрофон, USB-кабел) не треба да се отстрануваат со останатиот отпад од домаќинството.
За да се спречи евентуална штета за животната средина или човековото здравје од
неконтролирано отстранување на отпадот, треба да ги одвојувате овие предмети од
останатите видови отпад и да ги рециклирате на одговорен начин, со што ќе промовирате
одржлива повторна употреба на материјалните ресурси.
Корисниците во домаќинствата треба да контактираат или со продавачот, каде што го
купиле производот, или со локалните органи, за да добијат податоци за тоа, каде и кога
можат да ги однесат овие предмети на еколошки безбедно рециклирање.
Деловните корисници треба да се обратат кај продавачот и да ги проверат условите од
купопродажниот договор. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се
меша со другиот комерцијален отпад за отстранување.
За повеќе информации во врска со еколошките цели на
компанијата Samsung и нејзините регулаторни обврски
специфични за производите, на пр. REACH, посетете ја вебстраницата: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Само за производи коишто се продаваат во европските земји)
Македонски 25
Untitled-7 25
2018-01-10
12:11:01
Инсталирање
Пред да го користите, внимателно следете ги овие упаства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да
спречите несреќи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
• Сервирањето мора да го изврши квалификуван техничар.
• Отстранете го материјалот од паквуањето на производот во согласност со локалните регулативи.
Фрижидерот на дланка
ЗАБЕЛЕШКА
Реалната слика и обезбедените компоненти на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и
земјата.
Инсталирање
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
06
* само применливи модели
01
09
02
03
04
07
10
11
Полица во замрзнувачот *
Уред за правење мраз *
Свежа просторија *
Корпа за јајца
Полица на лизгање
Отстранувач на мирис *
Подвижна VEG кутија *
Фиока за зеленчук *
Корпа на замрзнувачот
Резервоар за вода *
Корпа за повеќенаменско складирање *
Корпа за шишиња
12
08
26 Македонски
Untitled-7 26
2018-01-10
12:11:02
Опционални дополнителни делови *
Разделувач: Со ова фрижидерот се одржува ладен.
Апарат за ладење: Со ова фрижидерот се одржува ладен.
Инсталирање
Чинија за мраз: Се користи за правење мраз.
Ротирачки апарат за правење на мраз: Се користи за правење мраз.
* Можно е фрижидерот да не ги вклучува опционалните дополнителни делови опишани погоре. Обезбедувањето
на опционалните дополнителни делови зависи од моделот и земјата.
За да обезбедите повеќе простор за складирање во преградата на замрзнувачот
Отстранете еден или повеќе опционални дополнителни делови, како на пример пакувањата за ладење,
полицата или полиците, ротирачкиот апарат за правење на мраз, корпите за складирање на мраз и нивните
подлоги, може рачно да ги остраните сите без алатки.
• Овие опционални дополнителни делови не влијаат на термалните и механичките карактеристики.
• Објавениот волумен за сладирање во замрзнувачот се заснова на непостоењето на овие опционални
дополнителни делови.
• За да ги остраните двата апарати за правење на мраз, првин отстранете го оној од десната страна
(применливо за моделите за максимален мраз).
• За најдобра енергетска ефективност погрижете се дека сите полици, фиоки и корпи се поставени на нивната
првобитна положба.
Македонски 27
Untitled-7 27
2018-01-10
12:11:03
Инсталирање
Показател за ограничување на полнење (само за применливи модели)
Фрижидерот има показател за ограничување на
полнење на горната десна страна од преградата на
замрзнувачот.
ОПОМЕНА
• Не ставајте и не чувајте храна над
ограничувањето на полнење на показателот. Во
спротивно, тоа може да влијае на енергетската
ефективност.
Инсталирање
28 Македонски
Untitled-7 28
2018-01-10
12:11:03
Инсталирање чекор по чекор
ЧЕКОР 1 Изберете место
Барања за место:
• Цврста, рамна површина без тепих или под којшто може да ја спречи вентилацијата
• Подалеку од директна сончева светлина
• Соодветна просторија за отворање и затворање на вратата
• Подалеку од извор на топлина
• Просторија за одржување и сервисирање
• Опсег на температура: од 10 °C до 43 °C
Опсег на ефективна температура
Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.
Симбол
Проширена умерена
Умерена
Опсег на собна температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 до +32
+10 до +32
N
+16 до +32
+16 до +32
Суптропска
ST
+16 до +38
+18 до +38
Тропска
T
+16 до +43
+18 до +43
Инсталирање
Класа
ЗАБЕЛЕШКА
На функцијата за ладење и потрошувачка на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во
просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме да ги
приспособите нагодувањата на температурата како што е соодветно.
Македонски 29
Untitled-7 29
2018-01-10
12:11:04
Инсталирање
Растојание
Погледнете ги сликите и табелата подолу во врска со барања за место за инсталација.
01
Модел
А
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
01 100 mm
02 50 mm
03 најмалку 50 mm
(единица: mm)
Инсталирање
02
03
03
A
C
B
30 Македонски
Untitled-7 30
2018-01-10
12:11:04
ЧЕКОР 2 * Растојание (само применливи модели)
1. Отворете ја вратата и лоцирајте ги обезбедените
разделувачи (x2).
2. Одмотајте ги двата разделувачи и прицврстете
ги на задната страна на фрижидерот како што
е прикажано. Тие ќе овозможат вентилирање
на воздухот на задната страна и ќе се намали
потрошувачката на енергија.
ЧЕКОР 3 Подна покривка
Македонски 31
Untitled-7 31
2018-01-10
12:11:05
Инсталирање
• Површината за инсталирање на фрижидерот
мора да ја издржи тежината на целосно наполнет
фрижидер или околу 90 kg.
• За да го заштитите подот, поставете големо парче
картон на секоја ногалка на фрижидерот.
• Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција,
не поместувајте го освен ако тоа не е потребно
за заштита на подот. Ако е потребно, употребете
дебела хартија или крпа како на пример стари
теписи низ патеката на движење.
Инсталирање
ЧЕКОР 4 Приспособете ја ногалката за нивелирање
Нивелирајте го фрижидерот со рачно
приспособување на ногалката за нивелирање.
Свртете ја ногалката за нивелирање во насока
на движење на стрелките на часовникот за да
ја спуштите позицијата или свртете ја во насока
спротивна на движење на стрелките на часовникот
за да ја подигнете. Од безбедносни причини,
приспособете ја предната страна малку повисоко од
задната страна.
Поставете ја ногалката на растојание од 66 mm (A) од
подот, како што е прикажано.
Инсталирање
A
ЧЕКОР 5 Почетни поставувања
Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.
1. Вклучете го струјниот кабел во ѕидниот приклучок за да го вклучите фрижидерот.
2. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.
3. Поставете го температурата на најниска и почекајте околу еден час. Потоа, замрзнувачот малку ќе се
излади, а моторот ќе работи рамномерно.
4. Почекајте додека фрижидерот не ја постигне нагодената температура. Сега фрижидерот е подготовен за
работа.
ЧЕКОР 6 Финална проверка
Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:
• Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
• Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана провршина со соодветна оддалеченост од ѕидот или
кабинетот.
• Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на подот.
• Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога вратата се отвора.
32 Македонски
Untitled-7 32
2018-01-10
12:11:06
Операции
Панел со функции
Тип на копче
01
03
01
02
02 Freezer Convert / Ice On/Off
(Конвертирање на замрзнувач
/ Вклучи/Исклучи мраз) (само
кај одредени модели)
03
03 Fridge (Power Cool)
(Фрижидер (Брзо ладење))
Операции
01 Freezer (Power Freeze)
(Замрзнувач (Брзо
замрзнување))
02
Македонски 33
Untitled-7 33
2018-01-10
12:11:06
Операции
01 Замрзнувач (Брзо замрзнување)
Копчето Freezer (Замрзнувач) може да се користи за нагодување на температурата
на замрзнувачот од -15 °C до -23 °C (стандардно: -19 °C).
Секој пат кога ќе го притиснете копчето, температурата се менува во овој редослед:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
Freezer
(Замрзнувач)
Power Freeze
(Засилено
замрзнување)
ОПОМЕНА
• За да се спречи дефект на системот или расипување на храната не нагодувајте ја
температурата на -15 °C во лето (над 35 °C).
• Не складирајте стаклени шишиња коишто содржат течности во замрзнувачот.
Стаклените шишиња ќе напукнат или ќе се скршат на парчиња кога течноста ќе
замрзне.
Операции
Со Power Freeze (Засилено замрзнување) се забрзува процесот на замрзнување со
максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна
брзина во траење од неколку часа и потоа се враќа на претходната температура.
• За да го активирате Power Freeze (Засилено замрзнување), притиснете и задржете
го Freezer (Замрзнувач) во траење од 3 секунди. Соодветниот показател ( ) ќе
светне и фрижидерот ќе го забрза процесот на ладење.
• За да го деактивирате, притиснете и задржете го Freezer (Замрзнувач) во траење
од 3 секунди. Замрзнувачот се враќа на нагодувањето за претходна температура.
• За да замрзнете големи количества на храна, активирајте го Power Freeze
(Засилено замрснување) во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во
замрзнувачот.
• Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и
потоа се враќа на претходната температура.
ЗАБЕЛЕШКА
Со користење на Power Freeze (Засилено замрзнување) се зголемува потрошувачката
на енергија. Погрижете се да ја исклучите оваа опција и да ја вратите претходната
температура ако немате намера да ја користите.
34 Македонски
Untitled-7 34
2018-01-10
12:11:06
02 Конвертирање на замрзнувач / Вклучи/Исклучи мраз (само одредени модели)
Freezer Convert
(Конвертирање на
замрзнувач)
Може да го користите целиот фрижидер со режимот Fridge (Фрижидер) или да го
исклучите замрзнувачот.
За да го измените стандардниот режим за замрзнување, притиснете и задржете го
Freezer Convert (Конвертирање на замрзнувач) во траење од 3 секунди за да го
внесете режимот за избирање. Потоа, притиснете на Freezer Convert (Конвертирање
на замрзнувач), за да го изберете саканиот режим.
Режимот се менува во оваа секвенца: Режим Fridge (Фрижидер)  Off (Исклучено) 
Freezer (Замрзнувач)  Off (Исклучено)  Fridge (Фрижидер).
• Ако изберете Fridge (Фрижидер), тогаш ќе се вклучи индикаторот за фрижидерот.
Power Freeze (Засилено замрзнување) ќе биде деактивирано ако е активно, а Ice
On (Активирај мраз) ќе се исклучи ако е активирано.
• Ако изберете Off (Исклучи), показателот Off (Исклучи) свети. Замрзнувачот ќе се
исклучи.
• Ако го изберете режимот за замрзнувач, тогаш ќе се вклучат индикаторите за
температурата на замрзнување според тоа што сте избрале. Стандардната
температура на замрзнувачот е -19 °C.
Промените ќе бидат нагодени и активирани по 10 секунди. За повторно да го
откажете или да го промените режимот, притиснете и задржете го Freezer Convert
(Конвертирање на замрзнувач) во траење од 3 секунди. Потоа, следете ги упаствата
како што е споменато погоре.
ЗАБЕЛЕШКА
Операции
• Ако притиснете и задржите врз Freezer Convert (Конвертирање на замрзнувач)
во траење од 3 секунди кога е избран режимот Freezer (Замрзнувач), тогаш
фрижидерот ќе премине во режимот Fridge (Фрижидер) и ќе можете да изберете
режим (режим за избирање).
• Ако притиснете и задржите врз Freezer Convert (Конвертирање на замрзнувач)
во траење од 3 секунди кога е избран некој друг режим, тогаш фрижидерот ќе
премине во режим на избирање каде што ќе можете да притиснете Freezer
Convert (Конвертирање на замрзнувач) за да изберете друг режим.
• Кога функциите за ладење во фрижидер или замрзнување се во режимот Off
(Исклучено), тогаш температурата на фрижидерот или замрзнувачот се задржува
под 15 °C за да се спречи појава на мувла или непријатен мирис, а притоа
потрошувачката на електрична енергија е мала.
• Фрижидерот или замрзнувачот не може да се исклучат од штекер независно еден
од друг.
• Не чувајте храна или пијалаци во ладилникот кога функциите за ладење во
фрижидер или замрзнување се во режимот Off (Исклучено). Температурата од
15°C не е доволно ниска за да се спречи расипување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не складирајте стаклени шишиња коишто содржат течности во замрзнувачот. Кога го откажувате Freezer
Convert (Конвертирање на замрзнувач), стаклените шишиња може да се скршат или да пукнат во
замрзнувачот.
Македонски 35
Untitled-7 35
2018-01-10
12:11:06
Операции
• Погрижете се да ја отстраните замрзнатата храна од замрзнувачот пред да го активирате Freezer Convert
(Конвертирање на замрзнувач). Смрзната храна се топи и се расипува како што се зголемува температурата
(режимот Freezer (Замрзнувач) преминува во Fridge (Фрижидер)).
• Погрижете се да ја отстраните изладената храна од замрзнувачот пред да го деактивирате Freezer Convert
(Конвертирање на замрзнувач). Изладената храна може да замрзне како што се намалува температурата
(режимот Fridge (Фрижидер) поминува во режим Freezer (Замрзнувач)).
ЗАБЕЛЕШКА
Ако сакате да го користите Freezer Convert (Конвертирање на замрзнувач), препорачуваме да користите
пластични садови за зачувување на храна, особено зеленчук.
Ice On/Off (Вклучи/
исклучи мраз)
(Само соодветни модели)
Стандардно, фрижидерот е нагоден да прави мраз со вклучен соодветен показател. За
да ја декативирате оваа функција, притиснете на Ice On/Off (Вклучи/исклучи мраз)
за да ја исклучите. Препорачуваме да ја декативирате оваа функција во следниве
случаи:
• Кофата за мраз е веќе полна со мраз.
• Сакате да ја намалите потрошувачката на енергија.
• Резервоарот со вода е презен.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако притиснете на Freezer Convert (Конвертирање на замрзнувач) за да изберете
Fridge (Фрижидер) или Off (Исклучи), фрижидерот поминува во режимот Ice Off
(Исклучи мраз).
Операции
03 Фрижидер (Засилено ладење)
Fridge (Фрижидер)
За да ја приспособите температурата на фрижидерот, притиснете на Fridge
(Фрижидер) за да ја изберете соодветната температура. Може да ја менувате
температурата помеѓу 1 °C и 7 °C (стандардно: 3 °C).
Кога ќе ја поставите температурата на 1 °C, притиснете на Fridge (Фрижидер),
за да го вклучите показателот за одмор. Лентата за температура се исклучува.
Повторно притиснете го за да го деактивирате режимот Vacation (Одмор). Лентата за
температура покажува 7 °C.
ОПОМЕНА
• Во зимен период, не нагодувајте ја температурата на 1 °C. На овој начин може да
дојде до проблеми со функцијата за ладење.
• Во летен период, не нагодувајте ја температурата на 5-7 °C. На овој начин може да
дојде до проблеми со функцијата за ладење.
36 Македонски
Untitled-7 36
2018-01-10
12:11:07
Power Cool
(Засилено
ладење)
Со Power Cool (Засилено ладење) се забрзува процесот на ладење со максимална
брзина на вентилаторот. Фрижидерот продолжува да работи со полна брзина во
траење од неколку часа и потоа се враќа на претходната температура.
• За да го активирате Power Cool (Засилено ладење), притиснете и задржете го
Fridge (Фрижидер) во траење од 3 секунди. Соодветниот показател ( ) ќе светне
и фрижидерот ќе го забрза процесот на ладење.
• За да го деактивирате Power Cool (Засилено ладење), притиснете и задржете
го Fridge (Фрижидер) во траење од 3 секунди. Фрижидерот се враќа на
нагодувањето за претходна температура.
• За целосно ладење на големи количества храна, не заборавајте да ја активирате
опцијата Power Cool (Засилено ладење) најмалку 24 часа однапред.
ЗАБЕЛЕШКА
Со користење на Power Cool (Засилено ладење) се зголемува потрошувачката на
енергија. Погрижете се ја исклучите и да ја вратите претходната температура ако
немате намера да ја користите.
Операции
Vacation (Одмор)
Ако заминувате на одмор или на службено патување или немате намера да го
користите фрижидерот подолг период, користете го режимот Vacation (Одмор).
• За да го активирате режимот Vacation (Одмор) притиснете на Fridge (Фрижидер)
со избран показател за 1 °C. Показателот за одмор ( ) се вклучува, а приказот
на температурите на фрижидерот се исклучува. Температурата на фрижидерот
ќе биде контролирана под 17 °C, но замрзнувачот останува активен како што е
претходно нагоден.
• За да го декативирате режимот Vacation (Одмор), повторно притиснете на Fridge
(Фрижидер) . Температурата на фрижидерот ќе биде вратена на стандардните 7
°C.
ЗАБЕЛЕШКА
Се препорачува да ги испразните преградите на фрижидерот и да се погрижите дека
вратата е затворена.
Македонски 37
Untitled-7 37
2018-01-10
12:11:07
Операции
Тип тастатура
Фрижидер
За оптимални резултати препорачуваме да ја нагодите температурата на Optimal (Оптимална) или
.
ТИП A
• За да ја намалите температурата за силно
ладење, нагодете ја температурата на ниво 4-5.
• За да ја зголемите температурата за слабо
ладење, нагодете ја температурата на ниво 1-2.
ТИП B
Операции
ОПОМЕНА
• Во зима, не нагодувајте ја температурата на ниво 4-5. Ова може да доведе до проблеми со функцијата за
ладење.
• Во лето, не нагодувајте ја температурата на ниво 1-2. И ова може да доведе до проблеми со функцијата за
ладење.
38 Македонски
Untitled-7 38
2018-01-10
12:11:08
Одмор
Ако заминувате на одмор или на службено патување или немате намера да го користите фрижидерот подолг
период, користете го режимот Одмор.
ТИП A
За да го активирате режимот Одмор, свртете го
копчето на фрижидерот за да изберете Vacation
(Одмор) или
(ниво на одмор). Температурата
на фрижидерот ќе биде контролирана под 17 °C, но
замрзнувачот останува активен како што е претходно
нагоден. Режимот Одмор автоматски ќе биде
деактивиран ако ја приспособите температурата на
фрижидерот.
ТИП B
Операции
ЗАБЕЛЕШКА
Се препорачува да ги испразните преградите на фрижидерот и да се погрижите дека вратата е затворена.
Македонски 39
Untitled-7 39
2018-01-10
12:11:09
Операции
Замрзнувач
ТИП A
• За да ја намалите температурата за силно
ладење, нагодете ја температурата на ниво 4-5.
• За да ја зголемите температурата за слабо
ладење, нагодете ја температурата на ниво 1-2.
ТИП B
Операции
ОПОМЕНА
• Во зима, не нагодувајте ја температурата на ниво 4-5. Ова може да доведе до проблеми со функцијата за
ладење.
• Во лето, не нагодувајте ја температурата на ниво 1-2. И ова може да доведе до проблеми со функцијата за
ладење.
Фрижидер (Конвертибилен)
Може да го користите замрзнувачот како режим Фрижидер.
За да го активирате режимот Фрижидер за замрзнувачот, завртете го вртливото копче Freezer Temp. (Темп. на
замрзнувач) на нивото Fridge (Convertible) (Фрижидер (Конвертибилен)) или .
Откако ќе завршите со нагодувањето, температурата на замрзнувачот се одржува на околу 3 °C.
ЗАБЕЛЕШКА
Се препорачува да ги испразните преградите на фрижидерот и да се погрижите дека вратата е затворена.
40 Македонски
Untitled-7 40
2018-01-10
12:11:10
Специјални функции
Реалната слика и специјалните функции на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и
земјата.
Правење на мраз (само применливи модели)
Ротирачки апарат за правење на мраз
1. Отворете ја вратата на замрзнувачот и извлечете
ја чинијата за мраз.
2. Наполнете ја чинијата со вода до максимално
ниво (А) означено на внатрешниот заден дел на
чинијата.
3. Вметнете ја чинијата назад на место.
A
ЗАБЕЛЕШКА
Времето за правење на мраз зависи од нагодувањата
за температура.
ЗАБЕЛЕШКА
Тип на чинија
За да направите коцки мраз, наполнете го садот за
мраз со вода до максималното ниво (A) означено на
внатрешниот заден дел на садот.
A
Македонски 41
Untitled-7 41
2018-01-10
12:11:11
Операции
• Погрижете се дека кофата за складирање на
коцките мраз се наоѓа под чинијата за мраз.
• За да направите коцки мраз, свртете ја рачката на
кофата надесно за да ги испразните половина од
коцките мраз во кофата. Потоа, свртете ја налево
за да ја испразните другата половина.
• Извлечете ја кофата така што малку ќе ја
завртите и ќе ја повлечете нанапред.
Операции
За да ја испразните чинијата за мраз, држете ги двата
краја на чинијата и полека завртете за да ги извадите
коцките мраз.
Диспензер за вода (само применливи модели)
Со диспензерот за вода може да имате изладена вода без да ја отворите вратата на фрижидерот.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако продолжите да ја повлекувате рачката за диспензер во траење од 1 минута, диспензерот ќе престане
да работи заради грешки во работење. За да добиете повеќе вода, почекајте неколку секунди и обидете се
повторно.
За да го наполните резервоарот за вода
Операции
При прва употреба, исчистете ја внатрешната страна
на резервоарот со вода и убаво исушете го.
1. Цврсто фатете ги рачките на предната страна на
резервоарот и извлечете како што е прикажано.
2. Отворете го преден капак (А) од поклопецот или
целиот поклопец (В) и наполнете го резервоарот
за вода со максимално 5 литри вода.
ОПОМЕНА
Не надминувајте ја максималната линија. Водата
протекува.
A
B
3. Повторно вметнете го резервоарот за вода и
поставете го во механизмот на диспензерот.
Погрижете се предната страна (со предниот
капак) на резервоарот да е насочена нанапред.
42 Македонски
Untitled-7 42
2018-01-10
12:11:12
ОПОМЕНА
• Погрижете се резервоарот за вода да може да биде поставен на полицата. Во спротивно, резервоарот за
вода може да не работи правилно.
• Не користете го фрижидерот без да го вметнете резервоарот за вода. Ова може да ја намали функцијата за
ладење.
• Наполнете го резервоарот само со вода за пиење како на пример минерална или прочистена вода. Не
користтете други течности.
• Внимателно поместувајте го наполнетиот резервоар. Може да дојде до физичка повреда ако го испуштите
резервоарот.
• Не обидувајте се да ја демонтирате внатрешната пумпа. Ако ја оштетите внатрешната пумпа или ја
исклучите од резервоарот за вода, диспензерот нема да работи.
За прва употреба
• Повлечете ја рачката на диспензерот во траење од 10 секунди за да се емитира воздух од цревата за
системот за довод на вода.
• Фрлете ги првите шест чаши вода за да ги отстраните нечистотиите во системот за довод на вода.
За да добиете вода
Ставете чаша под истекот за вода и нежно турнете ја рачката на диспензерот за вода со чашата.
ОПОМЕНА
• Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на водата.
• Ако не го користите диспензерот за вода за 2-3 дена, добиената вода може да има чуден мирис и вкус. Ова
не значи дека системот е дефектен. Фрлете ги првите 1-2 чаши вода.
Операции
Македонски 43
Untitled-7 43
2018-01-10
12:11:12
Операции
Автоматски апарат за правење на мраз (само применливи модели)
За прва употреба
• Нека апаратот за правење на мраз прави мраз
1-2 дена.
• Фрлете ги првите 1-2 кофи мраз за да ги
отстраните нечистотиите во системот за довод
на вода.
• Кога горната чинија за мраз ќе се наполни,
користете ја долната чинија за мраз.
Копче Тестирање
Операции
Ако автоматскиот апарат за правење на мраз
не прави мраз, отстрантете ја кофата за мраз
и притиснете на Тест (А) за да проверите дали
автоматскиот апарат за правење на мраз работи
правилно.
A
44 Македонски
Untitled-7 44
2018-01-10
12:11:13
Диспензер за вода
Со диспензерот за вода може да наточите вода без да ја отворите вратата на фрижидерот. Резервоарот за вода
мора да се наполни со вода за пиење пред употреба.
За да го наполните резервоарот за вода со вода за пиење
Отворете ја вратата и лоцирајте го резервоарот за вода што се наоѓа во делот на полицата на вратата.
1. Фатете ги рачките на двете страни од резервоарот
со вода и подигнете ги за да го извадите.
2. Наполнете го резервоарот за вода со вода за
пиење до 2,3 литри. Може да го извадите или
горното капаче или капакот и да турите вода.
ЗАБЕЛЕШКА
Операции
При првата употреба, исчистете ја внатрешноста на
резервоарот за вода.
3. Ставете го повторно резервоарот за вода и
затворете ја вратата. Погрижете се истекот за
вода на резервоарот за вода да биде завртен
нанапред.
Македонски 45
Untitled-7 45
2018-01-10
12:11:14
Операции
4. Ставете чаша завода под истекот за вода и нежно
турнете ја рачката на диспензерот за да наточите
вода. Погрижете се резервоарот за вода да биде
отклучен.
ОПОМЕНА
• Резервоарот за вода е наменет за точење вода за пиење. Полнете го резервоарот за вода само со вода за
пиење. Не полнете го со други течности.
• Не преполнувајте го резервоарот за вода, бидејќи може да предизвикате претекување.
• Не обидувајте се да го наполните резервоарот за вода без да го извадите од вратата.
• Погрижете се резервоарот за вода да биде правилно поставен.
• Не користете го фрижидерот без резервоарот за вода. Така може да се намали ефективноста и
ефикасноста.
• За да спречите истекување на водата, погрижете се чашата да биде порамнета со рачката на диспензерот.
ЗАБЕЛЕШКА
Операции
За да обезбедите повеќе простор, може да го користите резервоарот за вода за чување храна. Во тој случај,
отстранете го капакот од резервоарот.
46 Македонски
Untitled-7 46
2018-01-10
12:11:14
Одржување
Ракување и одржување
Обезбедени модели на чинии за мраз
Првин отстранете ја чинијата за мраз и подигнете ја
полицата на замрзнувачот за да го отстраните.
Полици на замрзнувач и фрижидер
• За да отстраните полица, првин целосно отворете
ја вратата. Повлечете ја полицата напред,
подигнете ја и извлечете ја.
• При повторно вметнување на полица, погрижете
се ознаката за „Предна страна“ на полицата да
биде насочена напред.
• Не обидувајте се да ја навалувате полицата за да
ја поставите.
Одржување
Корпи на вратата
Малку подигнете и извлечете ја корпата на вратата.
ОПОМЕНА
За да не дојде до несреќи, испразнете ги корпите на
вратата пред да ги отстраните.
Македонски 47
Untitled-7 47
2018-01-10
12:11:15
Одржување
Чистење
Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од
терминалите на приклучницата и точките за контакт.
1. Исклучете го струјниот кабел од фрижидерот.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на
фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го струјниот кабел на фрижидерот за да го вклучите фрижидерот.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако сте ги отстраниле отстранливите делови како на пример полиците за да ги исчистите, погледнете го
целосниот приказ во делот „Што е вклучено" за да бидете сигурни дека правилно ги вметнувате.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не користете бензол, разредувач, детергент за автомобили/дом како на пример Clorox™ за чистење на
фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
• Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.
• Не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
Замена
Филтер за отстранување на мириси (само применливи модели)
Одржување
Кога го држите горниот дел и долниот дел од кутијата
за филтер, отклучете ја кутијата за филтер за да го
видите филтер за отстранување на мириси (А).
Заменете го филтерот и потоа повторно вметнете ја
кутијата.
A
Ламби
Корисникот не може да ги сервисира ламбите. За да ги замените ламбите на фрижидерот, контактирајте со
локалниот сервисен центар на Samsung.
48 Македонски
Untitled-7 48
2018-01-10
12:11:16
Oтстранување на проблеми
Ако наидете на необични ситуации со фрижидерот, првин разгледајте ја табелата подолу и обидете се да ги
примените предлозите.
Oпшто
Симптом
Решение
Храната во фрижидерот
замрзнува.
• Проверете дали контролата на температурата е поставена на најниската
температура. Ако тоа е случај, променете ја температурата на повисока
или оптимална или
.
• Ова се случува ако температурата во просторијата е премногу ниска.
Поставете ја температурата на повисока.
• Проверете дали храната којашто содржи висок процент на вода е ставена
во најладниот дел од фрижидерот или во близина на вентилацијата
за ладење. Ако се случи ова, поместете ја храната на други полици во
фрижидерот.
Прави звуци.
• Погрижете се фрижидерот да биде инсталиран на стабилна, рамна
површина.
• Погрижете се фрижидерот да има доволно простор од задната страна и
страничните ѕидови или од кабинетот.
• Погрижете се да го држите фрижидерот подалеку од нечистотии или туѓи
предмети во внатрешноста или под фрижидерот.
• Од внатрешноста на фрижидерот се слуша звук на отчукување што
настанува кога различни отстранливи делови дојдат во контакт или се
прошират. Ова не значи дека системот е дефектен.
Предните агли и
страните станале топли и
настанала кондензација.
• За да спречите формирање на кондензација, фрижидерот има цевки
отпорни на топлина во предните агли. Ако температурата во просторијата
се зголеми, опремата може да не работи ефективно. Ова не значи дека
системот е дефектен.
• Може да дојде до кондензација на надворешната површина на фрижидерот
ако влажен воздух дојде во контакт со ладната површина на фрижидерот.
Oтстранување на проблеми
Не работи или не лади.
• Погрижете се струјниот кабел да биде правилно поврзан.
• Погрижете се контролирањето на температурата да биде правилно
нагодено.
• Погрижете се да го чувате фрижидерот подалеку од директна сончева
светлина или извор на топлина. Во спротивно, тоа може да влијае на
фунцијата за ладење.
• Погрижете се фрижидерот да има доволно простор од задната страна и
страничните ѕидови или од кабинетот. Во спротивно, тоа може да влијае на
фунцијата за ладење.
• Преголемото количество на храна може да ја блокира вентилацијата на
фрижидерот. За фрижидерот да работи нормално, не ставајте премногу
храна внатре.
Македонски 49
Untitled-7 49
2018-01-10
12:11:16
Oтстранување на проблеми
Симптом
Решение
Апаратот за правење на
мраз не прави мраз.
• Мора да почекате 12 часа додека фрижидерот не започне да прави мраз.
• Погрижете се апаратот за правење на мраз да не е исклучен при правење
мраз.
• Погрижете се замрзнувачот да е нагоден под 0 °C (или -5 °C во топол
воздух во просторијата).
• Погрижете се резервоарот за вода да може да биде наполнет со вода.
Диспензерот за вода не
функционира.
• Проверете дали е замрзнат резервоарот за вода. Ако е, изберете повисока
температура на фрижидерот.
• Погрижете се резервоарот за вода да може да биде наполнет со вода.
• Погрижете се резервоарот за вода да биде правилно инсталиран.
• Погрижете се филтерот за вода да биде правилно инсталиран.
Прави звук на меурчиња.
• Фрижидерот го создава овој звук за време на процесот на ладење и е
нормално.
Лош мирис доаѓа
од внатрешноста на
фрижидерот.
• Проверете да не има расипана храна. Препорачуваме редовно да го
чистите фрижидерот и да ја отстраните сета расипана храна или храната
за којашто се сомневате дека е расипана.
• Погрижете се храната со јак мирис да биде херметички завиткана.
Се формира мраз на
внатрешните ѕидови.
• Погрижете се храната да не ја блокира вентилацијата на фрижидерот. За
вентилацијата е важно и да ја распределите храната рамномерно.
• Погрижете се дека вратите правилно се затвораат.
Доаѓа до кондензација на
внатрешните ѕидови или
околу зеленчукот.
• Ова се случува кога храната којшто содржи голем процент на вода се чува
непокриена или кога вратата е оставена отворена подолг период.
• Погрижете се храната да биде покриена или ставена во покриен сад.
Oтстранување на проблеми
50 Македонски
Untitled-7 50
2018-01-10
12:11:16
Белешки
Untitled-7 51
2018-01-10
12:11:16
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar
Земја
Центар за контакт
Веб-локација
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
CROATIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22
607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-7 52
2018-01-10
12:11:17
Külmik
Kasutusjuhend
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Vabalt seisev seade
Untitled-2 1
2018-01-10
12:28:02
Sisukord
Ohutusteave
3
Sisukord
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
Olulised nõuanded paigaldamiseks
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
Olulised nõuanded kasutamiseks
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ettevaatusabinõud puhastamisel
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
Energiasäästu nõuanded
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
24
Paigaldamine
25
Külmiku ülevaade
Paigaldamise etapid
25
28
Funktsioonid
32
Seadme paneel
32
Erifunktsioonid40
Hooldus
46
Käsitsemine ja hooldus
46
Puhastamine47
Välja vahetamine
47
Tõrkeotsing
48
Üldine48
2 Eesti
Untitled-2 2
2018-01-10
12:28:02
Ohutusteave
Eesti 3
Untitled-2 3
2018-01-10
12:28:02
Ohutusteave
• Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev
kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue
seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste,
motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste
kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele),
kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole
neid seadme kasutamise osas juhendanud.
• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast
ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega
isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise
kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest.
See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei
tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja
hooldada.
• Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised
ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi
ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel,
hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla
ettevaatlik ning hoolikas.
• Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid
mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas
juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi
asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme,
pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige
abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või
R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori
silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud
külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see toode
sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a),
võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks
ühendust kohaliku omavalitsusega.
• Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku
gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme
asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku
hulgast.
• Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse
korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul
tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva
R-600a külmutusvedeliku kohta.
Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on
avaldatud külmiku tüübiplaadil.
• Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või
põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib
torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed
tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või
plahvatus.
• Nimetatud seadet võivad hooldada ainult volitatud
hooldustöötajad.
Hoiatus! Tuleoht / kergsüttivad materjalid
4 Eesti
Untitled-2 4
2018-01-10
12:28:02
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
HOIATUS
Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid
tervisekahjustusi või surma.
ETTEVAATUST
Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada
tervisekahjustusi või varalist kahju.
Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist
vältida.
Järgige neid tähelepanelikult.
Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks
kindlas kohas.
Eesti 5
Untitled-2 5
2018-01-10
12:28:02
Ohutusteave
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
HOIATUS
Ohutusteave
• Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt
vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
- Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või
silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke
või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage
seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Külmik sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist
külmutusvahendit (R-600a), mis on looduslikult leiduv
keskkonnale ohutu, kuid samas kergesti süttiv gaas.
Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb
hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade
vigastamist.
Olulised nõuanded paigaldamiseks
HOIATUS
• Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus
see võib veega kokku puutuda.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte
ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest
kiirguva kuumuse mõjualasse.
6 Eesti
Untitled-2 6
2018-01-10
12:28:03
Eesti 7
Untitled-2 7
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik
peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille
nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
- See tagab parima töö ning ennetab ka maja
elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete
ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
• Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt
fikseeritud.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub
pragusid või hõõrdumisjälgi.
• Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele
raskeid esemeid.
• Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
• Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
• Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage
toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete
vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
• Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest
üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda
juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning
tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
- Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju
ja/või elektrilöögi.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks
tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
• Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või
kergsüttiva materjale lähedale.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda
gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele
korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
• Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe
ripub allapoole.
- Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna
ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega
vigastaks pistikut.
• Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste
käeulatusest väljas.
- Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel
lämbuda.
• Külmiku paigaldamisel tuleb arvestada, et pistikule
avaneks pärast paigaldamist juurdepääs.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
vooluleketest tingitud tulekahju.
• Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või
tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese
päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
8 Eesti
Untitled-2 8
2018-01-10
12:28:03
Eesti 9
Untitled-2 9
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne).
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid
või kehavigastusi.
• Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset
ühendamist toitevõrku.
• Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega,
mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru
klambritega.
- Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru
klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke
lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele
kättesaamatus kohas.
• Külmik tuleb ohutult maandada.
- Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui
püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada.
Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
• Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid,
telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt
tabatavaid objekte.
- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide
vältimiseks peate külmiku maandama.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse
või toote häireid.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage
vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või
hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
• Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või
teenindusettevõte poolt.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või
kehavigastuse.
• Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil
vahel ega kahjustada saanud.
• Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat
pistikupesa või toiteallikat.
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
ETTEVAATUST
• Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber
piisavalt ruumi.
- Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris
olevatele ventilatsiooniavadele.
• Laske külmikul 2 tundi pärast paigaldamist ja
sisselülitamist ning enne toiduainete külmikusse asetamist
seista.
• Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud
tehnik või teenindusettevõte.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või
kehavigastusi.
• Mis tahes ukse liigse koormuse tõttu võib külmik ümber
kukkuda ning põhjustada kahjustusi.
10 Eesti
Untitled-2 10
2018-01-10
12:28:03
Olulised nõuanded kasutamiseks
HOIATUS
Eesti 11
Untitled-2 11
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
• Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
- Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed
kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või
materiaalset kahju.
• Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks
söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
• Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu
või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.
• Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või
elektrilöögi oht.
• Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid
(benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat
propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
- See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei
mängita.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel
ettevaatlik.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda.
Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
• Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna
kinni jääda.
• Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
• Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke
materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei
tohiks külmikus hoida.
• Ärge asetage külmikusse/sügavkülmikusse elektriseadmeid
ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on
tootja poolt soovitatud tüüpi.
• Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
• Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
- Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
• Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel
külmikusse siseneda.
• Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
- Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma
või kehavigastusi.
• Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
- Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning
tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
12 Eesti
Untitled-2 12
2018-01-10
12:28:03
Eesti 13
Untitled-2 13
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu
putukamürke.
- Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need
võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku
rikkeid.
• Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke
aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid,
kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle
lähedusse.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge
asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud
küünalt.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus
ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
- Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib
külmikut kahjustada.
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge
asetage seadmele veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või
elektrilöögi oht.
• Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt
soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
• Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
• Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
- Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud
silmade kurnamine.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge asetage külmiku riiulit tagurpidi. Sellisel juhul riiuli
piiraja ei tööta.
- See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid
võivad kukkuda.
• Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
• Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid
süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme
asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
- Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt
pakutavaid LED-lampe.
• Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada
tihedalt üksteise kõrvale.
• See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses
keskkonnas.
• Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või
täiustada.
- Volitamata modifitseerimine võib põhjustada
ohutusprobleeme. Volitamata modifitseerimise
parandamiseks esitame arve osade ja tehtud töö eest.
• Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist
jne) peale standardkaitsete.
• Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist,
võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
14 Eesti
Untitled-2 14
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Kui külmiku sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud,
võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
• Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage
külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust
Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju
oht.
• Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku
valgustuspirnide vahetamist.
- Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
• Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
• Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage
lampide katteid või LED-lampe ise.
- Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
• Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Eesti 15
Untitled-2 15
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud kasutamisel
ETTEVAATUST
Ohutusteave
• Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
Ärge asetage karboniseeritud või kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. Ärge asetage pudeleid või klaasist
mahuteid sügavkülmikusse.
- Kui nende sisu külmub, võib klaas puruneda ning
põhjustada kehavigastusi.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Toote parima töö tagamiseks:
- ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku
tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist
külmikus;
- pakendage toit korralikult või pange see enne
külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
- ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud
jooke sügavkülmikusse. Need võivad külmuda ja
puruneda. Katkised joogipudelid võivad põhjustada
vigastusi;
- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset
säilitusaega.
• Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke
sügavkülmikusse.
- Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada
vigastusi.
16 Eesti
Untitled-2 16
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Ärge asetage karboniseeritud või kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. Ärge asetage pudeleid või klaasist
mahuteid sügavkülmikusse.
- Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning
põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
• Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
- Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused
või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi
garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav
ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad
kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
• Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
- Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib
külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga
kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke
uksed lahti.
- Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja
hallitus.
• Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne
selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit
ootama.
• Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
• Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või
liigset jõudu.
- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või
varalist kahju.
Eesti 17
Untitled-2 17
2018-01-10
12:28:03
Ohutusteave
• Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult
joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
- Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib
külmikut kahjustada.
Ohutusteave
• Olge ettevaatlik, et
teie sõrmed ei jääks
elementide vahele.
• Sügavkülmiku ja külmiku valgustuspirnid võib välja
lülitada, kui sügavkülmiku ja külmiku uksed on avatud 2
sekundit või kauem.
- Valgustuspirnid lülitatakse sisse, kui uksed suletakse ja
avatakse uuesti.
• Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli võib
tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja
seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum
lekkida ja lekkinud õli võib tekitada uksesahtlisse pragusid.
Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas
ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
- Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli
jne.
18 Eesti
Untitled-2 18
2018-01-10
12:28:04
Ettevaatusabinõud puhastamisel
ETTEVAATUST
Eesti 19
Untitled-2 19
2018-01-10
12:28:04
Ohutusteave
• Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
- Tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
• Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna
eemaldamiseks.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
• Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi,
eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
• Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või
tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage
pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
• Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit
ega kloriide.
- Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada
tulekahju.
• Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
Ohutusteave
Ohutusteave
• Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see
pistikupesast.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
• Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet
lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
• Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel
ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid
ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu
aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad
vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud
puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad
puhastusvahendid.
- Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või
kahjustada seda.
• Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja
veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted
võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude
temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või
kukuvad maha.
20 Eesti
Untitled-2 20
2018-01-10
12:28:04
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
HOIATUS
Eesti 21
Untitled-2 21
2018-01-10
12:28:04
Ohutusteave
• Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal
keskkonnasõbralikul viisil.
• Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski
külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
• Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või
R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori
silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud
külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see külmik
sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a),
võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks
ühendust kohaliku omavalitsusega.
• Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/
uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste
või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab
olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi
või surnuks lämbuda.
- Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi
ja surnuks lämbuda.
• Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani.
Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb
utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku
keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust
vastava asutusega.
• Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna
pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
- Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
Ohutusteave
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
Ohutusteave
• Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse
pakkujale ning küsige, kaua katkestus kestab.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni
või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat
temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal
võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning
visake ära sügavkülmutatud toit.
• Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib
üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete
kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega
seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas
keskkonnas.
• Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste
tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
• Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku
käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
• Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele.
Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri
tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme
ajalehekihi sisse.
• Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
• Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud
kambri(te)s ( ) on temperatuur veidi kõrgem
sügavkülmiku teistest kambritest.
Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad)
sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid
ja/või tingimusi.
22 Eesti
Untitled-2 22
2018-01-10
12:28:04
Energiasäästu nõuanded
Ohutusteave
• Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav
ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese
päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi
soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
• Energiakasutamise tõhustamiseks ärge blokeerige mis
tahes ventilatsiooniava või -võret.
• Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
• Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi
saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid
temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
• Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja
väljavõtmisel ust liiga kaua lahti. Mida vähem ust lahti
hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
• Külmik soovitatakse paigaldada nii, et taga ja külgedel on
liikumisruumi. See aitab energiakulu vähendada ja teie
elektriarved väiksemana hoida.
• Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik
sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu
tootja need tarnis.
Eesti 23
Untitled-2 23
2018-01-10
12:28:04
Ohutusteave
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt
Ohutusteave
• poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali
köögiruumides;
• taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi
keskkondades klientide poolt;
• kodumajutustüüpi keskkondades;
• toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
Seadme nõuetekohane kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)
(Kohaldatav riikides, kus on eraldi kogumispunktid)
Nimetatud märgis tootel, tarvikutel või kasutusjuhendil tähendab, et toodet ja selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kõrvaldada
koos muude majapidamisjäätmetega seadmete kasutusea lõppemisel. Jäätmete
reguleerimata kõrvaldamisest tingitud mis tahes keskkonna ja inimeste tervise
kahjustuste vältimiseks eraldage nimetatud esemed muudes jäätmetest ning võtke
need ringlusse, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist.
Kodusel kasutamisel võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt nimetatud toote ostsite, või
kohaliku omavalitsusega, et saada teavet, kus ja kuidas võetakse nimetatud esemed
keskkonnaohutult ringlusse.
Ettevõtluses kasutamisel võtke ühendust oma tarnijaga ning kontrollige ostulepingu
tingimusi. Nimetatud toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi kõrvaldada koos
muude tööstusjäätmetega.
Lisateabe saamiseks Samsungi keskkonnaalaste kohustuste
ja õigusaktidest tulenevate tootespetsiifiliste kohustuste
kohta (nt REACH) külastage veebilehte samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
(Ainult Euroopa riikides müüdavatel toodetel)
24 Eesti
Untitled-2 24
2018-01-10
12:28:04
Paigaldamine
Järgige toodud juhised hoolikalt, et tagada külmiku nõuetekohane paigaldamine ja ennetada
õnnetusjuhtumeid enne selle kasutamist.
HOIATUS
• Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
• Mis tahes hooldust teostab kvalifitseeritud tehnik.
• Kõrvaldage toote pakkematerjal vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Külmiku ülevaade
MÄRKUS
Külmiku tegelik välimus ja elementide nimekiri võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.
06
* ainult teatud mudelitel
01
09
02
03
04
07
10
11
Paigaldamine
05
01 Sügavkülmiku riiul *
02 Jäävalmistaja *
03 Värskete toiduainete sektsioon *
04 Munaalus
05 Liugriiul
06 Lõhna eemaldaja *
07 Liigutatav köögiviljade kast *
08 Köögiviljade sahtel *
09 Sügavkülmikusahtel
10 Veepaak *
11 Mitmeotstarbeline hoiukorv *
12 Pudelisahtel
12
08
Eesti 25
Untitled-2 25
2018-01-10
12:28:05
Paigaldamine
Valikulised lisatarvikud *
Vahehoidik: aitab külmiku külmana hoida.
Jahutuspakk: aitab külmiku külmana hoida.
Paigaldamine
Jääkuubikute valmistamisalus: kasutatakse jääkuubikute
valmistamiseks.
Pööratav jäävalmistaja: kasutatakse jääkuubikute valmistamiseks.
* Teie külmik ei pruugi hõlmata eespool nimetatud valikulisi lisatarvikuid. Valikulised lisatarvikud sõltuvad
mudelist ja riigist.
Lisaruumi saamine sügavkülmiku sektsioonis
Eemaldage üks või mitu valikulist lisatarvikut, näiteks jahutuspakid, riiul või riiulid, pööratav(ad)
jäävalmistaja(d), jääkuubikute korvid ja nende toed, ühesõnaga kõik, mille võib eemaldada käsitsi tööriistu
kasutamata.
• Nimetatud valikulised lisatarvikud ei mõjuta termilisi ja mehaanilisi omadusi.
• Sügavkülmiku mahutavus on kirja pandud, arvestades et nimetatud valikulised lisatarvikud on
eemaldatud.
• Selleks et eemaldada mõlemad jäävalmistajad, eemaldage kõigepealt parempoolne jäävalmistaja (kehtib
ainult Ice Max mudelite puhul).
• Parima energiatõhususe saavutamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algsetel
kohtadel.
26 Eesti
Untitled-2 26
2018-01-10
12:28:06
Täitmispiiri näidik (ainult teatud mudelitel)
Külmiku sügavkülmiku sektsiooni paremal pool
ülemises osas asub täitmispiiri näidik.
ETTEVAATUST
• Ärge asetage sügavkülmikusse või hoidke seal
toiduainete sellist kogust, mis ületab täitmispiiri
näidiku. Vastasel juhul võib see energiatõhusust
mõjutada.
Paigaldamine
Eesti 27
Untitled-2 27
2018-01-10
12:28:07
Paigaldamine
Paigaldamise etapid
ETAPP 1 Koha valimine
Paigalduskoha nõuded
• Tugev, tasane pind vaibata või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
• Asub otsesest päikesevalgusest eemal.
• Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
• Asub soojusallikast eemal.
• Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.
• Temperatuurivahemik: 10 °C kuni 43 °C.
Tõhus temperatuurivahemik
Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.
Paigaldamine
Klass
Sümbol
Laiendatud
temperatuurivahemik
Toatemperatuuri vahemik (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 kuni +32
+10 kuni +32
Temperatuur
N
+16 kuni +32
+16 kuni +32
Subtroopiline
ST
+16 kuni +38
+18 kuni +38
Troopiline
T
+16 kuni +43
+18 kuni +43
MÄRKUS
Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus
ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.
28 Eesti
Untitled-2 28
2018-01-10
12:28:07
Liikumisruum
Vt allpool toodud pilte ja tabelit paigaldamiseks vajaliku ruumi jaoks.
01
Mudel
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(ühik: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 vähemalt 50 mm
Paigaldamine
02
03
03
A
C
B
Eesti 29
Untitled-2 29
2018-01-10
12:28:07
Paigaldamine
ETAPP 2 Vahe (ainult teatud mudelitel)
1. Avage uks ning leidke üles kaasas olevad
vahehoidikud (2 tk).
2. Võtke vahehoidikud pakenditest välja ning
kinnitage need külmiku tagaosa külge, nagu
pildil näidatud. Need aitavad viia õhku
tagumisele küljele ning säästa energiat.
ETAPP 3 Põrand
Paigaldamine
• Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab
kandma täielikult täidetud külmikut või
ligikaudu 90 kg.
• Asetage põranda kaitsmiseks suur papitükk
külmiku iga jala alla.
• Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage
seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik.
Kui aga soovite põrandat kaitsta, pange
liigutamisteele paks paber või riie, näiteks vana
vaip.
30 Eesti
Untitled-2 30
2018-01-10
12:28:08
ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine
Loodige külmik, reguleerige reguleerimisjalgu
käsitsi. Pöörake reguleerimisjalgu päripäeva
külmiku alandamiseks või vastupäeva külmiku
tõstmiseks. Reguleerige esikülg ohutuse eesmärgil
veidi kõrgemale kui tagumine külg.
Jätke jalad 66 mm (A) kõrgusele põrandast, nagu
on näidatud.
Paigaldamine
A
ETAPP 5 Algsed seadistused
Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.
1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas valgustuspirn hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake tund. Siis valitseb külmikus valitseb külm temperatuur ja
mootor töötab sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.
ETAPP 6 Viimane kontroll
Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:
• külmik on ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud,
• külmik on paigaldatud tasasele pinnale ning asub seinast või kapist mõistlikul kaugusel,
• külmik on loodis ning ei kõigu,
• uks avaneb ja sulgub takistusteta, valgustuspirn süttib automaatselt ukse avamisel.
Eesti 31
Untitled-2 31
2018-01-10
12:28:09
Funktsioonid
Seadme paneel
Nupuga seade
01
Funktsioonid
01 Freezer (Power Freeze)
(Sügavkülmik (Kiirkülmutus))
02
03
01
02
02 Freezer Convert
(Sügavkülmiku muutmine)
/ Ice On/Off (Jäävalmistaja
sisse-/väljalülitamine) (ainult
teatud mudelitel)
03
03 Fridge (Power Cool) (Külmik
(Kiirjahutus))
32 Eesti
Untitled-2 32
2018-01-10
12:28:09
01 Sügavkülmik (Kiirkülmutus)
Freezer
(Sügavkülmik)
Nuppu Freezer (Sügavkülmik) saab kasutada sügavkülmiku temperatuuri
määramiseks vahemikus -15 °C kuni -23 °C (vaiketemperatuur: -19 °C).
Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub temperatuur järgmises järjekorras:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
ETTEVAATUST
• Süsteemi rikke või toiduainete riknemise ennetamiseks ärge seadke
temperatuur suvel (rohkem kui 35 °C) väärtusele -15 °C.
• Ärge hoidke vedelikke sisaldavad klaaspudeleid sügavkülmikus. Klaaspudelid
mõranevad või purunevad, kui vedelik külmub.
Power Freeze
(Kiirkülmutus)
Funktsioonid
Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamisprotsessi
maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel mitu tundi ning seejärel
taastub eelnev temperatuur.
• Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimiseks hoidke nuppu Freezer
(Sügavkülmik) all 3 sekundit. Vastav näidik ( ) süttib ning külmik kiirendab
jahutamisprotsessi.
• Funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke nuppu Freezer (Sügavkülmik) uuesti all 3
sekundit. Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub.
• Suurte toiduaine koguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Power Freeze
(Kiirkülmutus) vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.
• Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev
temperatuur.
MÄRKUS
Funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energia tarbimist.
Veenduge, et lülitate selle välja ja eelnev temperatuur taastub, kui te ei soovi seda
kasutada.
Eesti 33
Untitled-2 33
2018-01-10
12:28:10
Funktsioonid
02 Sügavkülmiku muutmine / Jäävalmistaja sisse-/väljalülitamine (ainult teatud mudelitel)
Freezer Convert
(Sügavkülmiku
muutmine)
Võite kasutada kogu külmikut Fridge (Külmik) režiimis või lülitada sügavkülmiku
välja.
Freezer (Külmik) vaikerežiimi muutmiseks hoidke nuppu Freezer Convert
(Sügavkülmiku muutmine) all 3 sekundit valimisrežiimi sisenemiseks. Seejärel
vajutage nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine) soovitud režiimi
valimiseks.
Režiim muudetakse järgmiselt: seadistamisrežiim Fridge (Külmik)  Off (Väljas) 
Freezer (Sügavkülmik)  Off (Väljas)  Fridge (Külmik).
• Kui valite režiimi Fridge (Külmik), süttib külmiku näidik. Power Freeze
(Kiirkülmutus) inaktiveeritakse, kui see on aktiveeritud, ning Ice On
(Jäävalmistaja sisselülitamine) lülitatakse välja, kui see on aktiveeritud.
• Kui valite Off (Väljas), süttib väljalülitamist tähistav näidik. Sügavkülmik
lülitatakse välja.
• Kui valite sügavkülmiku seadistamisrežiimi, süttivad valimiseks sügavkülmiku
temperatuurinäidikud. Sügavkülmiku vaiketemperatuur on -19 °C.
Muudatused seadistatakse ja aktiveeritakse 10 sekundi pärast. Režiimi
tühistamiseks või uuesti muutmiseks hoidke nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku
muutmine) uuesti all 3 sekundit. Seejärel järgige eespool toodud juhiseid.
MÄRKUS
Funktsioonid
• Kui hoiate nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine) režiimis Freezer
(Sügavkülmik) 3 sekundit all, lülitub külmik režiimi Fridge (Külmik) ning saate
režiimi valida (valimisrežiim).
• Kui hoiate nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine) 3 sekundit all
muudes režiimides, lülitub külmik valimisrežiimi, kus saate vajutada teise
režiimi valimiseks nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine).
• Kui külmiku või sügavkülmiku funktsioonid on režiimis Off (Väljas), hoitakse
külmiku või sügavkülmiku temperatuuri alla 15 °C, et ennetada hallituse ja
halbade lõhnade teket, kasutades vähe elektrit.
• Külmikut ja sügavkülmikut ei saa eraldi välja lülitada.
• Ärge hoidke külmikus toiduaineid või jooke, kui külmiku või sügavkülmiku
funktsioonid on režiimis Off (Väljas). 15 °C pole toiduainete ja jookide riknemise
vältimiseks piisav.
HOIATUS
• Ärge asetage vedelikke sisaldavad klaaspudeleid sügavkülmikusse. Freezer Convert (Sügavkülmiku
muutmine) funktsiooni tühistamisel võivad sügavkülmikus olevad klaaspudelid puruneda või lõhkeda.
• Eemaldage külmutatud toiduained sügavkülmikust enne funktsiooni Freezer Convert (Sügavkülmiku
muutmine) aktiveerimist. Külmutatud toiduained sulavad ja riknevad temperatuuri tõusmisel (Freezer
(Sügavkülmik) režiimi muutmisel Fridge (Külmik) režiimiks).
• Eemaldage jahutatud toiduained sügavkülmikust enne funktsiooni Freezer Convert (Sügavkülmiku
muutmine) inaktiveerimist. Jahutatud toiduained võivad temperatuuri alanemisel külmuda (Fridge
(Külmik) režiimi muutmisel Freezer (Sügavkülmik) režiimiks).
34 Eesti
Untitled-2 34
2018-01-10
12:28:10
MÄRKUS
Kui soovite Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine) funktsiooni kasutada, soovitame toiduainete, eriti
juurviljade, hoiustamiseks kasutada plastanumaid.
Ice On/Off
(Jäävalmistaja
sisse-/
väljalülitamine)
(ainult teatud mudelitel)
Külmik on vaikimisi seadistatud jää valmistamiseks ning vastav näidik on süttinud.
Nimetatud funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage nuppu Ice On/Off (Jäävalmistaja
sisse-/väljalülitamine). Soovitame funktsioon inaktiveerida järgmistel juhtudel:
• jääkorv on jääd täis,
• soovite energiat säästa,
• veepaak on tühi.
MÄRKUS
Kui vajutate nuppu Freezer Convert (Sügavkülmiku muutmine), et valida Fridge
(Külmik) või Off (Väljas), siseneb külmik Ice Off (Jäävalmistaja välja lülitamine)
režiimi.
03 Külmik (Kiirjahutus)
Funktsioonid
Fridge (Külmik)
Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik) vastava
temperatuuri valimiseks. Saate muuta temperatuuri vahemikus 1 °C ja 7 °C
(vaiketemperatuur: 3 °C).
Kui temperatuur on seatud väärtusele 1 °C, vajutage nuppu Fridge (Külmik),
et Vacation (Puhkamine) näidik sisse lülitada. Temperatuuririba lülitub välja.
Vajutage uuesti režiimi Vacation (Puhkamine) inaktiveerimiseks. Temperatuuriribal
kuvatakse väärtus 7 °C.
ETTEVAATUST
• Ärge seadke temperatuur talvel väärtusele 1 °C. See võib jahutusvõimet
häirida.
• Ärge seadke temperatuur talvel väärtusele 5–7 °C. See võib samuti
jahutusvõimet häirida.
Power Cool
(Kiirjahutus)
Funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele
kiirusele. Külmik töötab täisvõimsusel mitu tundi ning seejärel taastub eelnev
temperatuur.
• Funktsiooni Power Cool (Kiirjahutus) aktiveerimiseks hoidke nuppu Fridge
(Külmik) all 3 sekundit. Vastav näidik ( ) süttib ning külmik kiirendab
jahutamisprotsessi.
• Funktsiooni Power Cool (Kiirjahutus) inaktiveerimiseks hoidke nuppu Fridge
(Külmik) uuesti all 3 sekundit. Külmiku eelnev temperatuur taastub.
• Suure hulga toidu täielikult jahutamiseks veenduge, et funktsioon Power Cool
(Kiirjahutus) oleks vähemalt 24 tundi varem aktiveeritud.
MÄRKUS
Power Cool (Kiirjahutus) režiimi kasutamine suurendab energia tarbimist.
Veenduge, et lülitate selle välja ja eelnev temperatuur taastub, kui te ei soovi seda
kasutada.
Eesti 35
Untitled-2 35
2018-01-10
12:28:10
Funktsioonid
Vacation
(Puhkamine)
Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada,
kasutage režiimi Vacation (Puhkamine).
• Vacation (Puhkamine) režiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik),
kui näidikul on valitud väärtus 1 °C. Vacation (Puhkamine) näidik ( ) süttib
ning külmiku temperatuurikuvar lülitub välja. Külmiku temperatuur on
madalam kui 17 °C, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu eelnevalt määratud.
• Vacation (Puhkamine) režiimi inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Fridge
(Külmik). Külmiku temperatuur taastub vaikeväärtusele 7 °C.
MÄRKUS
Soovitame tungivalt külmiku sektsioon tühjendada ja veenduda, et uks on suletud.
Funktsioonid
36 Eesti
Untitled-2 36
2018-01-10
12:28:10
Reguleerimiskettaga seade
Külmik
Optimaalse jõudluse tagamiseks soovitame seadistada temperatuuri tasemele Optimal (Optimaalne) või
.
TÜÜP A
• Temperatuuri vähendamiseks rohke jahutamise
eesmärgil määrake temperatuur tasemele 4–5.
• Temperatuuri tõstmiseks vähese jahutamise
eesmärgil määrake temperatuur tasemele 1–2.
TÜÜP B
Funktsioonid
ETTEVAATUST
• Ärge seadke talvel temperatuuri tasemele 4–5. See võib jahutusfunktsioonile probleeme põhjustada.
• Ärge seadke suvel temperatuuri tasemele 1–2. See võib samuti jahutusfunktsiooni häirida.
Eesti 37
Untitled-2 37
2018-01-10
12:28:12
Funktsioonid
Puhkamine
Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada, kasutage režiimi
Puhkamine.
TÜÜP A
Režiimi Puhkamine aktiveerimiseks keerake
külmiku reguleerimisketast, et valida Vacation
(Puhkamine) või
(puhkuserežiimi tase).
Külmiku temperatuur on madalam kui 17 °C, ent
sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt
määratud. Režiim Puhkamine inaktiveeritakse
automaatselt, kui reguleerite külmiku temperatuuri.
TÜÜP B
Funktsioonid
MÄRKUS
Soovitame tungivalt külmiku sektsiooni tühjendada ja veenduda, et uks oleks suletud.
38 Eesti
Untitled-2 38
2018-01-10
12:28:12
Sügavkülmik
TÜÜP A
• Temperatuuri vähendamiseks rohke jahutamise
eesmärgil määrake temperatuur tasemele 4–5.
• Temperatuuri tõstmiseks vähese jahutamise
eesmärgil määrake temperatuur tasemele 1–2.
TÜÜP B
Funktsioonid
ETTEVAATUST
• Ärge seadke talvel temperatuuri tasemele 4–5. See võib jahutusfunktsioonile probleeme põhjustada.
• Ärge seadke suvel temperatuuri tasemele 1–2. See võib samuti jahutusfunktsiooni häirida.
Külmik (muudetav)
Saate kasutada sügavkülmikuosa režiimis Külmik.
Selleks et sügavkülmik režiimi Külmik lülitada, keerake sügavkülmiku temperatuuri reguleerimisketas
tasemele Fridge (Convertible) (Külmik (muudetav)) või .
Kui seadistamine on lõpetatud, hoitakse temperatuuri sügavkülmikus ligikaudu tasemel 3 °C.
MÄRKUS
Soovitame tungivalt külmiku sektsiooni tühjendada ja veenduda, et uks oleks suletud.
Eesti 39
Untitled-2 39
2018-01-10
12:28:13
Funktsioonid
Erifunktsioonid
Külmiku tegelik välimus ja spetsiaalsed funktsioonid võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.
Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)
Pööratav jäävalmistaja
1. Avage sügavkülmiku uks ning tõmmake
jääkuubikute valmistamisalus välja.
2. Täitke alus veega kuni aluse siseküljel märgitud
maksimaalse tasemeni (A).
3. Lükake alus tagasi.
MÄRKUS
A
Jää valmistamise aeg sõltub
temperatuuriseadistustest.
MÄRKUS
Funktsioonid
• Veenduge, et jääkuubikute korv on asetatud
jääaluse alla.
• Jääkuubikute väljutamiseks keerake korvi
käepidet paremale, et pooled jääkuubikud korvi
viia. Seejärel pöörake seda vasakule ülejäänud
jääkuubikute korvi viimiseks.
• Võtke korv välja, keerates seda veidi ja
tõmmates ettepoole.
Aluse tüüp
Jääkuubikute valmistamiseks täitke alus veega kuni
aluse sisekülje tagaossa märgitud maksimaalse
tasemeni (A).
A
40 Eesti
Untitled-2 40
2018-01-10
12:28:14
Aluse tühjendamiseks hoidke mõlema käega
alusest ning väänake seda ettevaatlikult
jääkuubikute eemaldamiseks.
Veekraan (ainult teatud mudelitel)
Saate jahutatud vett veekraanist külmiku ust avamata.
MÄRKUS
Kui vajutate kraani kangi järjest ligikaudu 1 minuti vältel, lõpetab kraan töötamise. Vee väljutamiseks
oodake paar sekundit ja proovige uuesti.
Veepaagi täitmine
Funktsioonid
Puhastage esmakordsel kasutamisel veepaagi
siseküljed ning kuivatage hoolikalt.
1. Hoidke paagi esiosas asuvatest käepidemetest
ning tõmmake see välja, nagu pildil kujutatud.
2. Avage katte esikaas (A) või kogu kate (B) ning
täitke paak maksimaalselt 5 l veega.
ETTEVAATUST
Ärge ulatage maksimaalse taseme joont. Vesi
voolab üle.
A
B
3. Sisestage veepaak tagasi mehhanismi.
Veenduge, et paagi esikülg (esikaanega) on
eespool.
ETTEVAATUST
• Veenduge, et veepaak mahub riiulile. Vastasel juhul ei pruugi veepaak korrektselt toimida.
Eesti 41
Untitled-2 41
2018-01-10
12:28:16
Funktsioonid
• Ärge kasutage külmikut veepaaki sisestamata. See võib jahutusvõimet vähendada.
• Täitke paak ainult joogiveega, näiteks mineraalvee või puhastatud veega. Ärge kasutage muud
vedelikku.
• Olge täidetud paagi liigutamisel ettevaatlik. Paagi mahapillamine võib tekitada füüsilisi vigastusi.
• Ärge üritage sisepumpa ise lahti võtta. Veepaak ei toimi, kui sisepump on kahjustatud või veepaagist
lahti ühendatud.
Esmakordne kasutamine
• Vajutage kraani kangi 10 sekundit, et õhk veevarustussüsteemi voolikutest eemaldada.
• Kallake esimesed kuus klaasi vett ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.
Vee väljutamine
Asetage klaas veekraani alla ning vajutage klaasiga õrnalt veekraani kangi.
ETTEVAATUST
• Veenduge, et klaas on kraaniga joondatud, et ennetada vee välja pritsimist.
• Kui veekraani ei kasutata 2–3 päeva, võib väljutatud veel olla ebatavaline lõhn või maitse. Tegu pole
süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1–2 klaasi vett ära.
Funktsioonid
42 Eesti
Untitled-2 42
2018-01-10
12:28:16
Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)
Esmakordne kasutamine
• Laske jäävalmistajal 1–2 päeva jääd valmistada.
• Kallake esimesed 1–2 korvi jääd ära, et
eemaldada veevarustussüsteemi mustus.
• Kui ülemine alus on täis, kasutage alumist alust.
Testimisnupp
A
Eesti 43
Untitled-2 43
2018-01-10
12:28:16
Funktsioonid
Kui automaatne jäävalmistaja ei valmista jääd,
eemaldage jäävalmistaja korv ning vajutage nuppu
Testimine (A), et kontrollida, kas automaatne
jäävalmistaja toimib korralikult.
Funktsioonid
Veekraan
Saate vett veekraanist külmiku ust avamata. Veepaak tuleb enne kasutamist joogiveega täita.
Veepaagi täitmine joomiskõlbliku veega
Avage uks ning leidke veepaak, mis asub ukseriiuli piirkonnas.
1. Hoidke veepaagi külgedel asuvatest
käepidemetest ning tõstke üles eemaldamiseks.
2. Täitke veepaak kuni 2,3 liitri joogiveega. Võite
eemaldada kas pealmise kaane või katte ning
valada vee sisse.
MÄRKUS
Funktsioonid
Esmakordsel kasutamisel puhastage veepaagi
sisemus.
3. Paigutage veepaak tagasi ning sulgege uks.
Veenduge, et veepaagi veekraan on suunatud
ettepoole.
44 Eesti
Untitled-2 44
2018-01-10
12:28:17
4. Asetage klaas veekraani alla ning vajutage
klaasiga õrnalt veekraani kangi vee
väljutamiseks. Veenduge, et veekraan on
lukustamata.
ETTEVAATUST
• Veekraan on mõeldud joogivee väljutamiseks. Täitke veepaak ainult joogiveega. Ärge täitke veepaaki
muude vedelikega.
• Ärge lisage veepaaki liiga palju vett, kuna vesi võib üle ääre voolata.
• Veepaagi täitmiseks tuleb see kindlasti ukse küljest eemaldada.
• Veenduge, et veepaak on õigesti paigutatud.
• Ärge kasutage külmikut veepaagita. See võib vähendada toimimist ja tõhusust.
• Selleks et ennetada vee välja pritsimist, veenduge, et klaas on veekraani kangiga joondatud.
MÄRKUS
Võite kasutada veepaaki lisaruumi saamiseks toiduainete hoiustamisel. Sellisel juhul eemaldage paagi kaas.
Funktsioonid
Eesti 45
Untitled-2 45
2018-01-10
12:28:17
Hooldus
Käsitsemine ja hooldus
Jääkuubikute valmistamisalusega mudelid
Eemaldage esmalt jääkuubikute valmistamisalus,
seejärel tõstke sügavkülmiku riiul üles selle
eemaldamiseks.
Sügavkülmiku ja külmiku riiulid
• Avage uks täielikult riiuli eemaldamiseks.
Tõmmake riiulit enda poole, tõstke see üles ja
tõmmake välja.
• Riiuli tagasipanekul veenduge, et riiuli silt
"Front" (Esikülg) asub eespool.
• Ärge püüdke riiulit õigele kohale kallutada.
Hooldus
Uksesahtlid
Tõstke uksesahtlit veidi üles ja tõmmake see välja.
ETTEVAATUST
Õnnetuste vältimiseks tühjendage uksesahtlid enne
nende eemaldamist.
46 Eesti
Untitled-2 46
2018-01-10
12:28:18
Puhastamine
Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades
kuiva lappi.
1. Eemaldage külmik toitevõrgust.
2. Kasutage niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit külmiku sisemuse ja välispinna
puhastamiseks.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage külmiku toitejuhe seinakontakti, et külmik sisse lülitada.
MÄRKUS
Kui olete puhastamiseks eemaldanud mis tahes eemaldatavad osad, näiteks riiulid, vaadake peatükist
"Külmiku ülevaade" üldist paigutust, et veenduda, et panete osad õigesti tagasi.
HOIATUS
• Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it.
Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
• Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.
• Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
Välja vahetamine
Lõhna eemaldaja filter (ainult teatud mudelitel)
Hoidke filtri korpuse pealmisest ja alumisest küljest
ning võtke filtri korpus lahti, et lõhna eemaldaja
filter (A) eemaldada. Vahetage filter välja ning
sisestage korpus tagasi.
Hooldus
A
Lambid
Lampe ei tohi ise vahetada. Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi kohaliku
teeninduskeskusega.
Eesti 47
Untitled-2 47
2018-01-10
12:28:19
Tõrkeotsing
Külmikuga seotud ebatavalise probleemi tekkimisel vaadake kõigepealt allpool toodud tabelit ning järgige
juhiseid.
Üldine
Probleem
Toiming
Tõrkeotsing
Ei toimi või ei jahuta.
• Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud.
• Veenduge, et temperatuur on õigesti seadistatud.
• Veenduge, et külmik asub eemal otsesest päikesevalgusest või
soojusallikast. Vastasel juhul võib jahutusvõime olla häiritud.
• Veenduge, et külmik on tagumisest seinast ja külgseintest või kapist
piisaval kaugusel. Vastasel juhul võib jahutusvõime olla häiritud.
• Liiga palju toitu võib takistada külmiku ventilatsiooni. Külmiku
tavapäraseks toimimiseks ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
Külmikus olev toit
külmub.
• Kontrollige, kas temperatuur on reguleeritud madalaimale tasemele.
Kui see on nii, reguleerige temperatuur kõrgemale või optimaalsele
väärtusele või tasemele
.
• Nii juhtub, kui ümbritsev temperatuur on liiga madal. Reguleerige
temperatuur kõrgemale väärtusele.
• Kontrollige, kas toiduaine, mis sisaldab suures koguses vett, on asetatud
külmiku kõige külmemasse osasse või jahutusava lähedale. Kui jah,
paigutage toiduaine külmiku muule riiulile.
Kostavad helid.
• Veenduge, et külmik on paigaldatud stabiilsele, tasasele pinnale.
• Veenduge, et külmik on tagumisest seinast ja külgseintest või kapist
piisaval kaugusel.
• Veenduge, et külmikus või selle all pole võõrkehi.
• Külmikust võib kosta tiksuv heli; see juhtub, kui erinevad eemaldatavad
osad tõmbuvad kokku või paisuvad. Tegu pole süsteemi rikkega.
Esinurgad ja küljed
on soojad ning tekib
kondensatsioon.
• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmik esinurkades
kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri suurenemisel ei pruugi
seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega.
• Külmiku välispinnal võib kondensatsioon tekkida siis, kui niiske õhk
puutub kokku külmiku jaheda pinnaga.
Jäävalmistaja ei valmista
jääd.
• Peate ootama 12 tundi enne, kui külmik jääd valmistab.
• Veenduge, et jäävalmistaja töö pole jää valmistamise ajal peatatud.
• Veenduge, et sügavkülmiku temperatuur on väiksem kui 0 °C (või -5 °C
sooja ümbritseva õhu puhul).
• Veenduge, et veepaak on veega täidetud.
Veekraan ei tööta.
• Kontrollige, kas veepaak on külmunud. Kui jah, valige külmiku kõrgem
temperatuur.
• Veenduge, et veepaak on veega täidetud.
• Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud.
• Veenduge, et veefilter on õigesti paigaldatud.
Kostab mullitav heli.
• Külmik teeb sellist häält jahutusprotsessi ajal, see on tavapärane.
48 Eesti
Untitled-2 48
2018-01-10
12:28:19
Probleem
Toiming
Külmikust tuleb halba
lõhna.
• Kontrollige, et külmikus ei oleks riknenud toitu. Soovitame külmikut
regulaarselt puhastada ja visata mis tahes riknenud toiduained ära.
• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained on õhukindlalt pakendatud.
Siseseintel tekib härmatis.
• Veenduge, et toit ei blokeeri külmiku ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooni
seisukohalt on samuti oluline toiduained ühtlaselt paigutada.
• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Siseseintel või
köögiviljade ümber tekib
kondensatsioon.
• See juhtub, kui toiduained, mis sisaldavad suures koguses vett, pole
kaetud või kui uks on mõneks ajaks lahti jäetud.
• Veenduge, et toiduained on kaetud või pange need suletud anumatesse.
Tõrkeotsing
Eesti 49
Untitled-2 49
2018-01-10
12:28:19
Meelespea
Untitled-2 50
2018-01-10
12:28:19
Meelespea
Untitled-2 51
2018-01-10
12:28:19
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe
poole.
Riik
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Teeninduskeskus
Veebileht
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-2 52
2018-01-10
12:28:20
Šaldytuvas
Naudotojo vadovas
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Pastatomasis prietaisas
Untitled-9 1
2018-01-10
12:16:43
Turinys
Saugos informacija
3
Turinys
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje
Svarbiausi montavimo įspėjimai
Instaliavimo perspėjimo ženklai
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
Naudojimo įspėjimai
Valymo įspėjimai
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Energijos taupymo rekomendacijos
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
Nurodymai dėl EEĮA
5
6
6
10
11
15
18
20
21
22
23
23
Montavimas
24
Šaldytuvo apžvalga
Nuosekli montavimo eiga
24
27
Veikimas
31
Funkcijų skydelis
Specialiosios funkcijos
31
39
Priežiūra
45
Naudojimas ir priežiūra
45
Valymas46
Keitimas46
Gedimų paieška ir šalinimas
47
Bendroji informacija
47
2 Lietuvių kalba
Untitled-9 2
2018-01-10
12:16:43
Saugos informacija
Lietuvių kalba 3
Untitled-9 3
2018-01-10
12:16:43
Saugos informacija
• Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai
perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta,
jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir
funkcijas saugiai ir veiksmingai.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių
gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis,
išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą
atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
• Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys,
turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba
neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo
atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama
vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems
vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.
• Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove
neapima visų galimų sąlygų ir situacijų.
Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį
prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
• Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl
įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis
nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi
įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų,
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba
atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
Saugos informacija
Saugos informacija
• R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga.
Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią
kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią
techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia
šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame gaminyje yra
degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a) dėl saugaus šio
gaminio šalinimo kreipkitės į vietines įstaigas.
• Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro
nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti
pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos
šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
• Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo
požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g
šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1
m³.
Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo
lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
• Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali
užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka
šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso
patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite
patalpą.
- Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
• Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus ne
įgaliotiems meistrams yra pavojinga.
Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos
4 Lietuvių kalba
Untitled-9 4
2018-01-10
12:16:43
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
ĮSPĖJIMAS
Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis
traumomis ar net mirtimi.
DĖMESIO
Saugos informacija
Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis lengvomis
traumomis arba gali būti sugadintas turtas.
Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus
asmenis.
Atidžiai jais vadovaukitės.
Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai,
nes vėliau gali prireikti paskaityti.
Lietuvių kalba 5
Untitled-9 5
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir
eksploatavimo vietoje
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Gabenant ir montuojant šį prietaisą reikia dirbti atsargiai,
kad nenukentėtų šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
- Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali
užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį,
nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies
šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame
pastatytas prietaisas.
- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios
medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės
dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Pervežant
ir montuojant prietaisą, būtina užtikrinti, kad nebūtų
pažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
Svarbiausi montavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
• Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo
galėtų patekti vandens.
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti
elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie
šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
6 Lietuvių kalba
Untitled-9 6
2018-01-10
12:16:44
Lietuvių kalba 7
Untitled-9 7
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi
būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka
įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
- Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir
neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl
perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
• Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį
maitinimo kištuko.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs
per visą ilgį arba kuriame nors gale.
• Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
• Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
• Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
• Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite
ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir
neužkiškite jo už prietaiso.
• Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo
nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami
už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį
tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
- Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą,
gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip
aerozolių flakonai su degiu propelentu.
• Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios
medžiagos.
Saugos informacija
Saugos informacija
• Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai
pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus
nurodymus.
• Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų
žemyn.
- Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti
nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir
nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
• Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas,
kyla mirtinas pavojus uždusti.
• Prietaisą reikia pastatyti taip, kad sumontavus būtų galima
pasiekti kištuką.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro dėl elektros
srovės nuotėkio.
• Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar
dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės
šviesos ar vandens (lietaus lašų).
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti
elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
8 Lietuvių kalba
Untitled-9 8
2018-01-10
12:16:44
Lietuvių kalba 9
Untitled-9 9
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir
pan.).
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
• Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite
pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
• Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo
žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens
vamzdžių kabėmis.
- Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens
vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti.
Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
- Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet
kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą
įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros
smūgį.
• Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų
vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
- Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių
neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti
elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
- Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar
gaminio gedimų pavojus.
Saugos informacija
Saugos informacija
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų
maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, pasirūpinkite, kad jį tuoj pat
pakeistų gamintojas ar vienas iš jo techninės priežiūros
specialistų.
• Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas
arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.
• Statydami prietaisą į vietą atkreipkite dėmesį, kad
maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
• Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar
nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
Instaliavimo perspėjimo ženklai
DĖMESIO
• Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį
ant plokščio paviršiaus.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos tarpas prietaiso korpuse
arba tvirtinimo konstrukcijoje būtų neuždengtas.
• Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą
prietaisą palikite dviem valandoms pastovėti.
• Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų
kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
- Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas,
gedimas ar trauma.
10 Lietuvių kalba
Untitled-9 10
2018-01-10
12:16:44
• Per daug apkrovus vienas duris šaldytuvas gali nuvirsti ir
sužaloti.
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis
rankomis.
- Galite patirti elektros smūgį.
• Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
- Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi
įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba)
padaryti materialinės žalos.
• Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui,
valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje
dalyje esančias ertmes.
- Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų
drėgnomis rankomis.
- Galite nušalti rankas.
• Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno,
skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų
dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
- Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.
- Gali kilti gaisras arba sprogimas.
Lietuvių kalba 11
Untitled-9 11
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
Saugos informacija
• Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote
duris šalia būnant vaikams.
• Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių
talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
• Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
• Nekiškite rankų po įrenginiu.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių
tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių
produktų.
- Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi
griežti temperatūros reikalavimai.
• Nedėkite į šaldytuvą / šaldiklį ir nenaudokite jame elektros
prietaisų, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.
• Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung
Electronics“ techninės priežiūros centrą.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
• Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
- Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
• Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir
neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
• Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
- Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
12 Lietuvių kalba
Untitled-9 12
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Šaldytuvo neperkraukite maistu.
- Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi
maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
• Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant
prietaiso.
- Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros
smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
• Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų,
kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos,
degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės
medžiagos.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius
pilkite tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).
- Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams
skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir
pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio
gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens
pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių
prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
• Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
Lietuvių kalba 13
Untitled-9 13
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
Saugos informacija
• Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
- Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams
spinduliams.
• Nedėkite šaldytuvo lentynos dugnu aukštyn. Gali
nesuveikti lentynos stabdiklis.
- Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
• Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris
šalia būnant vaikams.
• Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba
uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį,
kuriame stovi prietaisas.
- Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
• Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto
tiekiamas šviesos diodų lemputes.
• Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
• Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
• Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo
konstrukcijos patys.
- Modifikavus be leidimo galima pakenkti saugai. Jei
prireiktų panaikinti neleistino modifikavimo pasekmes,
pareikalausime sumokėti visą kainą už dalis ir darbą.
• Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės
vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
• Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti,
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
14 Lietuvių kalba
Untitled-9 14
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Jei perdegė vidinio ar išorinio apšvietimo diodas, prašome
kreiptis į artimiausią techninės priežiūros centrą.
• Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus,
nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į
savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
• Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Antraip kils elektros smūgio pavojus.
• Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę,
kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
• Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite
išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių
patys.
- Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
• Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų
maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
Naudojimo įspėjimai
DĖMESIO
• Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą.
Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
- Kai maistas šaldomas, gali įtrūkti stiklas ir sukelti
traumas.
• Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
Lietuvių kalba 15
Untitled-9 15
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
Saugos informacija
• Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
- Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių
užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro
apytakai šaldytuve.
- Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai
suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į
šaldiklį. Jie gali užšalti ir sudužti. Sudužusiais gėrimų
indais galima susižeisti.
- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir
šaldytų produktų galiojimo datų.
• Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į
šaldiklį.
- Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
• Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą.
Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
- Užšalus jų turiniui gali trūkti stiklas ir gali sužeisti
žmogų ar sugadinti turtą.
• Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
- Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar
modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija
netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už
nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų
modifikacijų.
• Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
- Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu
maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug.
Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras
ir imti tekėti vanduo.
• Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
16 Lietuvių kalba
Untitled-9 16
2018-01-10
12:16:44
• Saugokitės, kad
neprisispaustumėte pirštų.
• Lemputės šaldiklyje ir šaldytuve gali užgesti, jeigu
šaldytuvo arba šaldiklio durys paliekamos atviros ilgiau
negu 2 sekundes.
- Lemputės vėl užsidegs, jeigu uždarysite ir vėl
atidarysite duris.
Lietuvių kalba 17
Untitled-9 17
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris
atidarytas.
- Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo
lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada
vėl galima prijungti prie maitinimo.
• Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš
maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“
techninės priežiūros tarnybą.
• Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per
didelės jėgos.
- Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
• Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį
vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
- Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų
gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.
Saugos informacija
Saugos informacija
• Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros centrą.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse.
Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas
naudoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti
ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius
aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje, nuo saulės
šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto
sandėliuke.
- Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus,
kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.
Valymo įspėjimai
DĖMESIO
• Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš
išorės.
- Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
• Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
- Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
• Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui,
vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
18 Lietuvių kalba
Untitled-9 18
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
• Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo
maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią,
sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba
drėgnos šluostės.
- Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
• Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
• Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar
chlorido.
- Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali
užsidegti.
• Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į
dozatoriaus ertmę.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
• Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus,
atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
• Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą
švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
• Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms
dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite
abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų
purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos
rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių
arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
- Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
• Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu
tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio
ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo,
stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudūžti.
Lietuvių kalba 19
Untitled-9 19
2018-01-10
12:16:44
Saugos informacija
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami
aplinkai.
• Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti
prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
• R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga.
Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią
kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią
techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia
šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra
degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), dėl šio gaminio
šalinimo kreipkitės į vietinę įstaigą.
• Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų
sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų
maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad
jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali
susižeisti ar uždusti.
- Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
• Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje
medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal
specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant
aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
• Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos
vaikams, nes jos yra pavojingos.
- Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.
20 Lietuvių kalba
Untitled-9 20
2018-01-10
12:16:44
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Lietuvių kalba 21
Untitled-9 21
2018-01-10
12:16:45
Saugos informacija
• Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros
tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros
tiekimo gedimas.
- Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per
valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis
dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
- Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti
arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
• Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali
atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai
ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra
nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo
numatytą temperatūrą.
• Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti
neigiamos įtakos jų ypatybėms.
• Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai
atšildyti. Tai daroma automatiškai.
• Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO
reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto
staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą
maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
• Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
• Dviejų žvaigždučių simboliu ( ) pažymėto (-ų) skyriaus
(-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė
negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar
poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite
instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.
Saugos informacija
Energijos taupymo rekomendacijos
Saugos informacija
• Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai
vėdinamoje patalpoje. Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti
tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių
šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
• Neuždenkite nė vienos oro angos ir grotelių, kad
nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
• Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
• Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos
temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti
šaldytuve esančius maisto produktus.
• Dėdami į šaldytuvą maisto produktus arba išimdami iš jo
ilgai nelaikykite atvertų durų. Kuo trumpiau laikysite duris
atviras, tuo mažiau šaldiklyje susidarys šerkšno.
• Rekomenduojame šaldytuvą pastatyti taip, kad užpakalyje
ir šonuose liktų tarpai. Taip sumažės elektros energijos
sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
• Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus
elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite
gamintojo nurodytoje vietoje.
22 Lietuvių kalba
Untitled-9 22
2018-01-10
12:16:45
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje,
pavyzdžiui:
Nurodymai dėl EEĮA
Tinkamas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(taikoma šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis gaminio, priedų ar literatūros žymėjimas rodo, kad pasibaigus eksploatacijos
laikotarpiui gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., kroviklis, ausinės, USB kabelis)
neturi būti šalinami kartu su komunalinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamai šalinant
atliekas būtų išvengta galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, atskirkite šiuos
daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai jas pateikite perdirbti, kad skatintumėte
tvarų pakartotinį materialiųjų išteklių panaudojimą.
Namų naudotojai turi susisiekti su mažmeninės prekybos įmone, iš kurios įsigijo šį
gaminį, arba su vietos valdžios institucijos biuru ir gauti išsamios informacijos apie tai,
kur ir kaip jie gali priimti šiuos daiktus, kad galėtų perdirbti aplinką tausojančiu būdu.
Verslo naudotojai turi susisiekti su savo tiekėju ir pasitikrinti pirkimo sutarties sąlygas
ir nuostatas. Šis gaminys ir jo elektroniniai priedai neturi būti šalinami kartu su kitomis
prekybos atliekomis.
Informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus saugoti aplinką ir
specifinius reglamentinius įsipareigojimus produkto atžvilgiu
(REACH) ieškokite svetainėje samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Taikytina tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse.)
Lietuvių kalba 23
Untitled-9 23
2018-01-10
12:16:45
Saugos informacija
• parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų
virtuvėlėse;
• ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose
gyvenamosios paskirties vietose;
• nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
• viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties
objektų patalpose.
Montavimas
Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.
ĮSPĖJIMAS
• Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
• Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
• Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
Šaldytuvo apžvalga
PASTABA
Tikras vaizdas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir šalies.
05
01 Lentyna „Shelf Fre“*
02 Ledo gaminimo įrenginys*
03 Šviežių produktų talpykla*
04 Kiaušinių dėtuvė
05 Slankioji lentyna
06 Kvapų filtras*
07 Ištraukiama daržovių dėžė*
08 Daržovių stalčius*
09 Šaldiklio lentynėlė
10 Vandens talpykla*
11 Įvairių produktų lentyna
12 Butelių lentynėlė
06
* Tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta
01
09
Montavimas
02
03
04
07
10
11
12
08
24 Lietuvių kalba
Untitled-9 24
2018-01-10
12:16:46
Pasirinktiniai priedai*
Skyriklis: jis padeda išlaikyti šaldytuve vėsą.
Šalčio paketas: jis padeda išlaikyti šaldytuve vėsą.
Montavimas
Ledukų dėklas: skirtas ledukams gaminti.
Dvigubas ledo gaminimo įrenginys: skirtas ledukams gaminti.
* Jūsų šaldytuve gali nebūti pirmiau išvardytų pasirinktinių priedų. Pasirinktinių priedų tiekimas priklauso
nuo modelio ir šalies.
Kaip šaldiklio skyriuose padaryti daugiau vietos produktams laikyti
Išimkite vieną ar keletą pasirinktinių priedų (pavyzdžiui, šalčio paketą (-us), lentyną arba lentynas, dvigubą
(-us) ledo gaminimo įrenginį (-ius), ledo laikymo dėžes ir jų atramas), kuriuos galima išimti rankomis,
nenaudojant jokių įrankių.
• Šie pasirinktini priedai nedaro poveikio terminėms ir mechaninėms savybėms.
• Nurodyta šaldiklio laikymo vieta apskaičiuota neatsižvelgiant į šiuos pasirinktinius priedus.
• Norėdami išimti abu ledo gaminimo įrenginius, pirma išimkite dešinį (taikoma modeliams „Ice Max“).
• Geriausiam energinio vartojimo efektyvumui palaikyti, užtikrinkite, kad visos lentynos, stalčiai ir
krepšiai būtų savo originalioje padėtyje.
Lietuvių kalba 25
Untitled-9 25
2018-01-10
12:16:47
Montavimas
Ribinės apkrovos indikatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Šaldytuvas turi ribinės apkrovos indikatorių, kuris
yra viršutinėje dešinėje šaldiklio skyriaus pusėje.
DĖMESIO
• Nedėkite ir nelaikykite maisto produktų
daugiau, negu leidžiama pagal ribinės apkrovos
indikatorių. Kitu atveju gali pakisti energinio
vartojimo efektyvumas.
Montavimas
26 Lietuvių kalba
Untitled-9 26
2018-01-10
12:16:47
Nuosekli montavimo eiga
1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas
Vietos reikalavimai:
• Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai
• Atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
• Pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti
• Atokiai nuo šilumos šaltinių
• Yra vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti
• Temperatūros diapazonas: 10–43 °C
Veiksmingas temperatūros diapazonas
Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris
nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.
Ženklas
Išplėstinis vidutinių platumų
Vidutinių platumų
Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
nuo +10 iki +32
nuo +10 iki +32
N
nuo +16 iki +32
nuo +16 iki +32
Paatogrąžių
ST
nuo +16 iki +38
nuo +18 iki +38
Atogrąžų
T
nuo +16 iki +43
nuo +18 iki +43
Montavimas
Klasė
PASTABA
Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra,
durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros
nuostatas.
Lietuvių kalba 27
Untitled-9 27
2018-01-10
12:16:47
Montavimas
Tarpai
Erdvei taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktame paveiksle ir lentelėje.
01
Modelis
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(mato vnt.: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 bent 50 mm
Montavimas
02
03
03
A
C
B
28 Lietuvių kalba
Untitled-9 28
2018-01-10
12:16:48
2 ŽINGSNIS Atstumai (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
1. Atidarykite duris ir padėkite turimus skyriklius
(x 2).
2. Išpakuokite abu skyriklius ir pritvirtinkite juos
prie šaldytuvo iš galo, kaip rodoma. Jie padeda
sklaidyti orą prie galinės sienos ir taupyti
energiją.
3 ŽINGSNIS Grindų danga
Montavimas
• Paviršius, ant kurio montuojamas šaldytuvas,
turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą
arba apie 90 kg.
• Kad apsaugotumėte grindis, po kiekviena
šaldytuvo kojele padėkite po didelį kartono
lakštą.
• Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas,
nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims
apsaugoti. Jeigu reikia, judėjimo kelią išklokite
storu popieriumi arba užtiesalu, pavyzdžiui,
senu kilimu.
Lietuvių kalba 29
Untitled-9 29
2018-01-10
12:16:49
Montavimas
4 ŽINGSNIS Atraminių kojelių reguliavimas
Šaldytuvą sulygiuokite rankiniu būdu
sureguliuodami atramines kojeles. Norėdami
pažeminti atramines kojeles, sukite jas pagal
laikrodžio rodyklę, o jeigu norite paaukštinti – prieš
laikrodžio rodyklę. Dėl saugumo priekines kojeles
sureguliuokite taip, kad jos būtų šiek tiek aukščiau
už galines.
Kojelės turi būti 66 mm atstumu (A) nuo grindų,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Montavimas
A
5 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos
Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.
1. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
3. Nustatykite šalčiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis dirbs
sklandžiai.
4. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti.
6 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas
Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:
• Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
• Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą nuo sienos arba
korpuso.
• Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
• Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.
30 Lietuvių kalba
Untitled-9 30
2018-01-10
12:16:49
Veikimas
Funkcijų skydelis
Mygtuko tipas
01
03
01
02
02 „Freezer Convert / Ice On/
Off“ (šaldiklis pertvarkomas
į šaldytuvą / įjungiamas
arba išjungiamas ledo
gaminimo įrenginys) (tik
tuose modeliuose, kuriuose
numatyta)
03
03 „Fridge / Power Cool“
(šaldytuvas / spartusis
vėsinimas)
Veikimas
01 „Freezer (Power Freeze)“
(šaldiklis / spartusis
šaldymas)
02
Lietuvių kalba 31
Untitled-9 31
2018-01-10
12:16:50
Veikimas
01 šaldiklis / spartusis šaldymas
Mygtuką Freezer (šaldiklis) galima naudoti norint nustatyti šaldiklio temperatūrą
nuo -15 °C iki -23 °C (numatytoji temperatūra – -19 °C).
Kaskart jums paspaudus mygtuką, temperatūra kinta tokia eilės tvarka:
–23 °C  –15 °C  –17 °C  –19 °C  –21 °C  –23 °C
Freezer (šaldiklis)
DĖMESIO
• Kad apsaugotumėte sistemą nuo trikčių arba maistą nuo sugedimo,
nenustatykite temperatūros -15 °C vasaromis (daugiau nei 35 °C).
• Šaldiklyje nelaikykite stiklinių butelių su skysčiais. Sušalus skysčiui stiklinis
butelis suskils arba suduš į gabalėlius.
Power Freeze
(spartusis
šaldymas)
Veikimas
Naudojant funkciją Power Freeze (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas
pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu
pajėgumu kelias valandas, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
• Norėdami aktyvinti Power Freeze (spartusis šaldymas), nuspauskite ir
palaikykite mygtuką Freezer (šaldiklis) 3 sekundes. Užsidega atitinkamas
indikatorius ( ) ir šaldytuve paspartinamas šaldymo procesas.
• Norėdami sparčiojo šaldymo funkciją išjungti, vėl nuspauskite ir 3 sekundes
palaikykite mygtuką Freezer (šaldiklis). Šaldiklis grįžta prie pradinės
temperatūros nuostatos.
• Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją Power Freeze (spartusis
šaldymas) įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki dėdami maistą į šaldiklį.
• Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos
temperatūros.
PASTABA
Naudojant funkciją Power Freeze (spartusis šaldymas) padidėja suvartojamos
energijos kiekis. Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite
ankstesnės temperatūros nuostatą.
32 Lietuvių kalba
Untitled-9 32
2018-01-10
12:16:50
02 šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą / įjungiamas arba išjungiamas ledo gaminimo įrenginys (tik tuose
modeliuose, kuriuose numatyta)
„Freezer Convert“
(šaldiklis
pertvarkomas į
šaldytuvą)
Visą šaldytuvą galite naudoti režimu Fridge (šaldytuvas) arba galite šaldiklį
išjungti.
Norėdami pakeisti numatytąjį šaldiklio režimą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą) 3 sekundes – taip pereisite į
parinkčių režimą. Tada spauskite mygtuką Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas
į šaldytuvą), kad pasirinktumėte norimą režimą.
Režimas keičiamas tokia eilės tvarka: nustatymo režimai Fridge (šaldytuvas)  Off
(išjungta)  Freezer (šaldiklis)  Off (išjungta)  Fridge (šaldytuvas).
• Jeigu pasirinksite Fridge (šaldytuvas), užsidegs šaldytuvo indikatorius. Jeigu
funkcija Power Freeze (spartusis šaldymas) buvo aktyvinta, ji bus išjungta.
Jeigu buvo įjungta funkcija Ice On (ledo gaminimo įrenginys įjungtas), ji bus
išjungta.
• Jeigu pasirinksite Off (išjungta), užsidegs indikatorius „Off“ (išjungta). Šaldiklis
bus išjungtas.
• Jeigu pasirinksite šaldiklio režimą, šaldiklio temperatūros indikatorius užsidegs
pagal jūsų parinktį. Numatytoji šaldiklio temperatūra yra -19 °C.
Jūsų pakeitimai bus nustatyti ir aktyvinti po 10 sekundžių. Norėdami atšaukti
arba vėl pakeisti režimą, vėl nuspauskite ir palaikykite mygtuką Freezer Convert
(šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą) 3 sekundes. Tada laikykitės pirmiau pateiktų
nurodymų.
Veikimas
PASTABA
• Jei paspausite ir 3 sekundes palaikysite nuspaudę Freezer Convert (šaldiklis
pertvarkomas į šaldytuvą) šaldytuvui veikiant režimu Freezer (šaldiklis),
šaldytuvas persijungs į režimą Fridge (šaldytuvas). Jūs taip pat galėsite
pasirinkti režimą (parinkties režimas).
• Jeigu nuspausite ir palaikysite mygtuką Freezer Convert (šaldiklis
pertvarkomas į šaldytuvą) 3 sekundes, kai įjungtas kitas režimas, šaldytuvas
perjungiamas į parinkčių režimą ir tada galite paspausti mygtuką Freezer
Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą), kad pasirinktumėte kitą režimą.
• Kai vėsinimo ar šaldymo funkcijos nustatytos režimu Off (išjungta), šaldytuvo
arba šaldiklio temperatūra lieka žemesnė nei 15 °C, kad neatsirastų pelėsių ir
kvapų. Tam naudojama nedaug elektros.
• Šaldytuvo ar šaldiklio atskirai išjungti negalima.
• Kai vėsinimo ar šaldymo funkcijos nustatytos režimu Off (išjungta), šaldytuve
nelaikykite maisto ar gėrimų. 15 °C nėra pakankama temperatūra, kad maistas
nesugestų.
ĮSPĖJIMAS
• Į šaldiklį nedėkite stiklinių butelių su skysčiu. Atšaukus režimą Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į
šaldytuvą), stikliniai buteliai šaldiklyje gali suskilti arba sudužti.
• Prieš jungdami režimą Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą) būtinai išimkite iš šaldiklio
visus užšaldytus maisto produktus. Kylant temperatūrai (kai režimas Freezer (šaldiklis) pakeičiamas
režimu Fridge (šaldytuvas)), užšaldyti maisto produktai atitirpsta ir pradeda gesti.
Lietuvių kalba 33
Untitled-9 33
2018-01-10
12:16:50
Veikimas
• Prieš išjungdami režimą Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą) būtinai išimkite iš šaldiklio
visus atvėsintus maisto produktus. Krintant temperatūrai (kai režimas Fridge (šaldytuvas) pakeičiamas
režimu Freezer (šaldiklis)), atvėsinti maisto produktai gali užšalti.
PASTABA
Jeigu norite naudoti režimą Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą), maisto produktams, ypač
daržovėms, laikyti primygtinai rekomenduojama naudoti plastikinius indus.
„Ice On/Off“
(ledo gaminimo
įrenginys
įjungtas /
išjungtas)
(Tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Pagal numatytąsias nuostatas šaldytuvas nustatytas gaminti ledą ir dega
atitinkamas indikatorius. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite mygtuką Ice On/
Off (ledo gaminimo įrenginys įjungtas / išjungtas). Rekomenduojame išjungti šią
funkciją tokiais atvejais:
• Ledo krepšelis jau pilnas ledo.
• Norite taupyti vartojamą energiją.
• Vandens talpykla tuščia.
PASTABA
Jeigu paspausite mygtuką Freezer Convert (šaldiklis pertvarkomas į šaldytuvą)
pasirinkti režimui Fridge (šaldytuvas) arba Off (išjungta), šaldytuvas persijungs
režimu Ice Off (ledo gaminimo įrenginys išjungtas).
03 šaldytuvas / spartusis vėsinimas
Veikimas
Fridge (šaldytuvas)
Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, spauskite mygtuką Fridge
(šaldytuvas) ir pasirinkite atitinkamą temperatūrą. Temperatūrą galima reguliuoti
nuo 1 °C iki 7 °C (numatytoji: 3 °C).
Kai temperatūra nustatyta ties 1 °C, spauskite mygtuką Fridge (šaldytuvas) ir
įsijungs atostogų indikatorius. Temperatūros rodymo juosta išjungiama. Norėdami
išjungti režimą Vacation (atostogos), paspauskite mygtuką dar kartą. Temperatūros
rodymo juostoje rodoma 7 °C temperatūra.
DĖMESIO
• Žiemą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 1 °C. Tai gali kenkti vėsinimo
veiksmingumui.
• Vasarą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 5–7 °C. Tai taip pat gali kenkti
vėsinimo veiksmingumui.
34 Lietuvių kalba
Untitled-9 34
2018-01-10
12:16:50
„Power Cool“
(sustiprintas
šaldymas)
Režimu Power Cool (sustiprintas šaldymas) vėsinimo procesas pagreitinamas
iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu kelias
valandas, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
• Norėdami aktyvinti funkciją Power Cool (sustiprintas šaldymas), nuspauskite
ir 3 sekundes palaikykite mygtuką Fridge (šaldytuvas). Užsidega atitinkamas
indikatorius ( ) ir šaldytuve paspartinamas šaldymo procesas.
• Norėdami išjungti funkciją Power Cool (sustiprintas šaldymas), vėl nuspauskite
ir 3 sekundes palaikykite mygtuką Fridge (šaldytuvas). Šaldytuvas grįžta prie
pradinės temperatūros nuostatos.
• Norėdami atvėsinti didelį kiekį maisto, funkciją Power Cool (sustiprintas
šaldymas) turite įjungti bent prieš 24 valandas.
PASTABA
Naudojant funkciją Power Cool (sustiprintas šaldymas) padidėja suvartojamos
energijos kiekis. Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite
ankstesnės temperatūros nuostatą.
Vacation
(atostogos)
Veikimas
Jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę ir neketinate naudotis šaldytuvu
ilgesnį laiko tarpą, naudokite režimą Vacation (atostogos).
• Norėdami aktyvinti režimą Vacation (atostogos), spauskite mygtuką Fridge
(šaldytuvas), kai pasirinktas 1 °C indikatorius. Užsidega atostogų režimo
indikatorius ( ), o šaldytuvo temperatūrų ekranas užgęsta. Šaldytuve bus
palaikoma mažesnė negu 17 °C temperatūra, bet šaldiklis toliau veiks pagal
ankstesnes nuostatas.
• Norėdami išjungti režimą Vacation (atostogos), vėl paspauskite mygtuką Fridge
(šaldytuvas). Šaldytuvo temperatūra vėl bus 7 °C, kaip numatyta.
PASTABA
Primygtinai rekomenduojama ištuštinti šaldiklio skyrių ir įsitikinti, kad durys
uždarytos.
Lietuvių kalba 35
Untitled-9 35
2018-01-10
12:16:51
Veikimas
Parinkimo rankenėlės tipas
Šaldytuvas
Norėdami, kad būtų užtikrintas optimalus veiksmingumas, rekomenduojame nustatyti temperatūrą ties
žyma Optimal (optimali) arba
.
A TIPAS
• Norėdami sumažinti temperatūrą, kad būtų
labiau vėsinama, temperatūros valdiklį
nustatykite ties 4–5.
• Norėdami padidinti temperatūrą, kad būtų
mažiau vėsinama, temperatūros valdiklį
nustatykite ties 1–2.
B TIPAS
Veikimas
DĖMESIO
• Žiemą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 4–5. Tai gali pakenkti vėsinimo veiksmingumui.
• Vasarą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 1–2. Tai taip pat gali pakenkti vėsinimo
veiksmingumui.
36 Lietuvių kalba
Untitled-9 36
2018-01-10
12:16:52
Atostogos
Jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę ir neketinate naudotis šaldytuvu ilgesnį laiko tarpą, naudokite
režimą atostogos.
A TIPAS
Norėdami įjungti režimą atostogos, pasukite
šaldytuvo rankenėlę iki Vacation (atostogos)
arba
(atostogų parinktis). Šaldytuve bus
palaikoma mažesnė nei 17 °C temperatūra, bet
šaldiklis toliau veiks pagal ankstesnes nuostatas.
Režimas atostogos automatiškai išjungiamas, jeigu
pradedate reguliuoti šaldytuvo temperatūrą.
B TIPAS
Veikimas
PASTABA
Primygtinai rekomenduojama ištuštinti šaldiklio skyrių ir įsitikinti, kad durys uždarytos.
Lietuvių kalba 37
Untitled-9 37
2018-01-10
12:16:53
Veikimas
Šaldiklis
A TIPAS
• Norėdami sumažinti temperatūrą, kad būtų
labiau vėsinama, temperatūros valdiklį
nustatykite ties 4–5.
• Norėdami padidinti temperatūrą, kad būtų
mažiau vėsinama, temperatūros valdiklį
nustatykite ties 1–2.
B TIPAS
Veikimas
DĖMESIO
• Žiemą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 4–5. Tai gali pakenkti vėsinimo veiksmingumui.
• Vasarą temperatūros valdiklio nenustatykite ties 1–2. Tai taip pat gali pakenkti vėsinimo
veiksmingumui.
Šaldytuvas (pertvarkomasis)
Šaldiklį naudojate režimu šaldytuvas.
Norėdami įjungti šaldiklio režimą šaldytuvas, pasukite šaldiklio temperatūros valdiklį iki padalos Fridge
(Convertible) (Šaldytuvas (pertvarkomasis)) arba
parinkties.
Baigus nustatymus, šaldiklyje bus palaikoma apie 3 °C temperatūra.
PASTABA
Primygtinai rekomenduojama ištuštinti šaldiklio skyrių ir įsitikinti, kad durys uždarytos.
38 Lietuvių kalba
Untitled-9 38
2018-01-10
12:16:54
Specialiosios funkcijos
Tikras vaizdas ir jūsų šaldytuvo specialiosios funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo modelio ir šalies.
Ledo gaminimas (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Dvigubas ledo gaminimo įrenginys
1. Atidarykite šaldiklio duris ir ištraukite ledo
dėklą.
2. Pripilkite į dėklą vandens iki didžiausio
vandens lygio (A), parodyto ant dėklo galinės
dalies iš vidaus.
3. Vėl įstumkite ledo dėklą į pradinę padėtį.
A
PASTABA
Ledo gaminimo laikas priklauso nuo jūsų
temperatūros nuostatų.
PASTABA
Dėklo tipas
Norėdami pasigaminti ledo kubelių, užpildykite
dėklą vandeniu iki didžiausio vandens lygio (A),
parodyto ant dėklo galinės dalies iš vidaus.
A
Lietuvių kalba 39
Untitled-9 39
2018-01-10
12:16:54
Veikimas
• Įsitikinkite, kad ledo kubelių laikymo dėžutė yra
savo vietoje, po ledo dėklu.
• Norėdami išimti ledo kubelius, pasukite dėžutės
rankenėlę į dešinę, kad pusė ledo kubelių
išbertumėte į dėžutę. Tada pasukite rankenėlę į
kairę, kad išbertumėte kitą pusę.
• Išimkite dėžutę švelniai sukdami ir traukdami
į priekį.
Veikimas
Norėdami ištuštinti ledo dėklą, laikykite dėklą už
abiejų kraštų ir atsargiai sukite, kad išimtumėte
ledo kubelius.
Vandens dozatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Atvėsinto vandens dozatoriumi galite įsipilti atvėsinto vandens neatidarydami šaldytuvo durų.
PASTABA
Jeigu spausite dozatoriaus svirtelę apie 1 minutę, dozatorius nustos veikęs dėl veiksmingumo palaikymo.
Norėdami įsipilti daugiau vandens, palaukite kelias sekundes ir bandykite dar kartą.
Vandens talpyklos pripildymas
Naudodami pirmą kartą, išvalykite vandens
talpyklos vidų ir gerai nusausinkite.
1. Laikykite abi rankenas ant talpyklos priekio ir
ištraukite, kaip rodoma.
Veikimas
2. Atidarykite priekinį dangtelio atvartą (A)
arba visą dangtelį (B) ir pripilkite į talpyklą
daugiausia 5 l vandens.
DĖMESIO
Neviršykite linijos „max“ (daugiausia). Vanduo
išsilies.
A
B
3. Vėl įdėkite vandens talpyklą į dozavimo
mechanizmą. Įsitikinkite, kad priekinė talpyklos
dalis (su priekiniu dangtelio atvartu) būtų
atsukta į priekį.
DĖMESIO
• Įsitikinkite, kad vandens talpykla tilptų į lentyną. Kitaip vandens talpykla gali neveikti tinkamai.
40 Lietuvių kalba
Untitled-9 40
2018-01-10
12:16:56
• Nesinaudokite šaldytuvu, jei neįstatėte jame vandens talpyklos. Tai gali turėti neigiamos įtakos
vėsinimo veiksmingumui.
• Į talpyklą pilkite tik geriamąjį vandenį, tokį kaip mineralinis arba valytas vanduo. Nenaudokite kitokių
skysčių.
• Judindami pripildytą talpyklą būkite atsargūs. Numetus talpyklą galima susižeisti.
• Nemėginkite išmontuoti vidinio siurblio. Jeigu vidinis siurblys sudegęs arba atjungtas nuo vandens
talpyklos, dozatorius neveikia.
Naudojimas pirmą kartą
• Spauskite dozatoriaus rankenėlę 10 sekundžių, kad iš vandens tiekimo sistemos žarnų būtų pašalintas
oras.
• Pirmas šešias stiklines vandens išpilkite, kad būtų pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys
nešvarumai.
Vandens dozavimas
Pakiškite stiklinę po vandens išleidimo anga ir stikline nesmarkiai paspauskite dozatoriaus svirtį.
DĖMESIO
• Kad pilamas vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
• Jeigu vandens dozatoriaus nenaudojate 2–3 dienas, vandens iš dozatoriaus skonis ir kvapas gali būti
neįprastas. Tai ne sistemos gedimas. Išpilkite pirmas 1–2 stiklines vandens.
Veikimas
Lietuvių kalba 41
Untitled-9 41
2018-01-10
12:16:56
Veikimas
Automatinis ledo gaminimo įrenginys (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Naudojimas pirmą kartą
• Palikite ledo gaminimo įrenginį gaminti ledą
1–2 dienas.
• Išmeskite pirmus 1–2 krepšelius ledo, kad būtų
pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys
nešvarumai.
• Kai viršutinis ledo dėklas pilnas, naudokite
apatinį ledo dėklą.
Mygtukas „Test“ (bandymas)
Veikimas
Jeigu ledo gaminimo įrenginys negamina ledo,
išimkite ledo krepšelį ir spauskite mygtuką
bandymas (A), kad patikrintumėte, ar automatinis
ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai.
A
42 Lietuvių kalba
Untitled-9 42
2018-01-10
12:16:56
Vandens dalytuvas
Vandens dalytuvu galite įsipilti vandens neatidarę šaldytuvo durų. Prieš naudojant vandens talpyklą reikia
pripilti geriamojo vandens.
Kaip pripildyti vandens talpyklą geriamojo vandens
Atidarykite duris ir suraskite vandens talpyklą, kuri yra durelių lentynų skyriuje.
1. Suimkite abiejose vandens talpyklos pusėse
esančias rankenas ir iškelkite talpyklą.
2. Pripilkite vandens talpyklą geriamojo vandens
iki 2,3 litro. Norėdami pripilti vandens, galite
nuimti arba viršutinį kamštelį, arba dangtelį.
PASTABA
Veikimas
Prieš naudodami pirmą kartą išplaukite vandens
talpyklą.
3. Iš naujo įdėkite vandens talpyklą ir uždarykite
duris. Įsitikinkite, kad vandens talpyklos
vandens išleidimo anga nukreipta į priekį.
Lietuvių kalba 43
Untitled-9 43
2018-01-10
12:16:57
Veikimas
4. Pakiškite stiklinę po dalytuvo vandens išleidimo
anga ir nesmarkiai paspauskite dalytuvo svirtį,
kad įsipiltumėte vandens. Įsitikinkite, kad
vandens talpykla atblokuota.
DĖMESIO
• Vandens dalytuvas skirtas geriamajam vandeniui dalyti. Vandens talpyklą pripildykite tik geriamojo
vandens. Nepilkite jokių kitų skysčių.
• Nepripilkite į talpyklą per daug vandens, kad neištekėtų per viršų.
• Nebandykite pripildyti vandens talpyklos, neišėmę jos iš durų.
• Įsitikinkite, kad vandens talpykla tinkamai sumontuota.
• Nesinaudokite šaldytuvu, jei jame nėra įstatytos vandens talpyklos. Taip gali sumažėti našumas ir
efektyvumas.
• Kad vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriaus svirtimi.
PASTABA
Veikimas
Jeigu jums reikia daugiau vietos, vandens talpykloje galite laikyti maistą. Tokiu atveju nuimkite talpyklos
dangtelį.
44 Lietuvių kalba
Untitled-9 44
2018-01-10
12:16:58
Priežiūra
Naudojimas ir priežiūra
Tiekiami ledo dėklų modeliai
Pirmiausia išimkite ledo dėklą, tada pakelkite
šaldiklio lentyną, kad išimtumėte.
Šaldiklio ir šaldytuvo lentynos
• Norėdami išimti lentyną, pirma iki galo
atidarykite duris. Patraukite lentyną pirmyn,
pakelkite ir ištraukite.
• Dėdami lentyną atgal įsitikinkite, kad lentynos
etiketė „Front“ (priekis) būtų nukreipta į priekį.
• Nebandykite lentynos pakelti į tinkamą padėtį.
Priežiūra
Durelių lentynėlės
Šiek tiek kilstelėkite ir ištraukite durų lentynėlę.
DĖMESIO
Norėdami, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų,
prieš išimdami durų lentynėles, jas ištuštinkite.
Lietuvių kalba 45
Untitled-9 45
2018-01-10
12:16:59
Priežiūra
Valymas
Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas,
tokias kaip dulkės arba vanduo.
1. Atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį
suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusausinkite.
4. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą.
PASTABA
Jeigu valyti išėmėte iš šaldytuvo visas išimamas dalis, tokias kaip lentynos, laikykitės bendro išdėstymo
skyriuje „Komplektacija“, kad užtikrintumėte, jog viskas bus sudėta teisingai.
ĮSPĖJIMAS
• Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio ar tokio buitinio arba automobilių ploviklio kaip „Clorox“™.
Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
• Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.
• Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
Keitimas
Kvapų filtras (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
Laikydami filtro dėklo viršų ir dugną, atidarykite
filtro dėklą ir išimkite kvapų filtrą (A). Pakeiskite
filtrą ir vėl įdėkite į dėklą.
Priežiūra
A
Lemputės
Naudotojas negali pakeisti lempučių. Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“
techninės priežiūros centrą.
46 Lietuvių kalba
Untitled-9 46
2018-01-10
12:16:59
Gedimų paieška ir šalinimas
Jeigu pastebėjote, kad šaldytuvas veikia neįprastai, pirma žiūrėkite toliau pateiktą lentelę ir išbandykite
ten nurodytus pasiūlymus.
Bendroji informacija
Požymis
Veiksmas
Maistas šaldytuve užšąla.
• Patikrinkite, ar temperatūros valdiklis nustatytas ties žemiausios
temperatūros padala. Jeigu taip, pakeiskite temperatūrą į aukštesnę,
optimalią arba
.
• Taip nutinka, jeigu aplinkos temperatūra yra per žema. Nustatykite
aukštesnę temperatūrą.
• Patikrinkite, ar maisto produktai, kurių sudėtyje yra daug vandens,
padėti į vėsiausią šaldytuvo vietą arba netoli vėsos sklaidytuvo. Jeigu
taip, padėkite tuos maisto produktus į kitas šaldytuvo lentynas.
Šaldytuvas skleidžia
triukšmą.
• Įsitikinkite, kad šaldytuvas būtų sumontuotas ant stabilaus, lygaus
paviršiaus.
• Įsitikinkite, kad šaldytuvas turėtų pakankamai vietos iš korpuso galo ir
iš šonų.
• Saugokite šaldytuvą nuo nešvarumų arba pašalinių daiktų viduje arba
po juo.
• Šaldytuvas iš vidaus gali skleisti tiksėjimo garsus, kurie atsiranda, kai
įvairūs išimami priedai traukiasi arba plečiasi. Tai ne sistemos gedimas.
Priekiniai kampai ir šonai
įšyla ir ten susidaro
kondensatas.
• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose
sumontuoti šilumai atsparūs vamzdeliai. Pakilus aplinkos temperatūrai,
ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas.
• Kondensatas gali susidaryti ant šaldytuvo išorinio paviršiaus, jeigu
drėgnas oras susiliečia su vėsiu šaldytuvo paviršiumi.
Ledo gaminimo įrenginys
negamina ledo.
• Kol šaldytuvas pagamins ledo, turi praeiti 12 valandų.
• Įsitikinkite, kad ledo gaminimo įrenginys nebūtų sustabdytas tuo metu,
kai gaminamas ledas.
• Įsitikinkite, kad šaldiklis būtų nustatytas žemiau 0 °C (arba -5 °C šiltame
aplinkos ore).
• Įsitikinkite, ar vandens talpykla pripilta vandens.
Gedimų paieška ir šalinimas
Neveikia arba nevėsina.
• Įsitikinkite kad maitinimo laidas įjungtas tinkamai.
• Įsitikinkite, kad temperatūros valdiklis nustatytas tinkamai.
• Užtikrinkite, kad šaldytuvas stovėtų atokiai nuo tiesioginės saulės
šviesos arba šilumos šaltinių. Priešingu atveju tai gali pakenkti vėsinimo
veiksmingumui.
• Įsitikinkite, kad šaldytuvas turėtų pakankamai vietos iš korpuso galo ir
iš šonų. Priešingu atveju tai gali pakenkti vėsinimo veiksmingumui.
• Per daug maisto gali blokuoti šaldytuvo ventiliaciją. Kad šaldytuvas
veiktų normaliai, nedėkite į jį per daug maisto produktų.
Lietuvių kalba 47
Untitled-9 47
2018-01-10
12:16:59
Gedimų paieška ir šalinimas
Požymis
Veiksmas
Neveikia vandens
dozatorius.
• Patikrinkite, ar vandens talpykla neužšalusi. Jeigu taip, pasirinkite
aukštesnę šaldytuvo temperatūrą.
• Įsitikinkite, ar vandens talpykla pripilta vandens.
• Įsitikinkite, kad vandens talpykla būtų tinkamai sumontuota.
• Įsitikinkite, kad vandens filtras būtų tinkamai sumontuotas.
Šaldytuvas skleidžia
burbuliavimo garsus.
• Šaldytuvas šiuos garsus skleidžia tuo metu, kai vėsinama, tai normalu.
Nemalonus kvapas iš
šaldytuvo vidaus.
• Patikrinkite, ar nėra kokio nors sugedusio maisto. Rekomenduojame
šaldytuvą valyti reguliariai ir išmesti sugedusius arba tokį įtarimą
keliančius maisto produktus.
• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi
orui nelaidžioje taroje.
Ant vidinių sienų
formuojasi šerkšnas.
• Įsitikinkite, kad jokie maisto produktai neblokuotų šaldytuvo oro
sklaidytuvų. Ventiliacijai taip pat labai svarbu, kad maisto produktai
būtų išdėlioti tolygiai.
• Įsitikinkite, kad durys uždarytos tinkamai.
Ant vidaus sienų arba
daržovių susidaro
kondensatas.
• Taip nutinka, kai daug vandens savo sudėtyje turintys maisto
produktai laikomi neuždengti arba jeigu durys buvo paliktos kurį laiką
neuždarytos.
• Įsitikinkite, kad maisto produktai būtų uždengti arba sudėti į uždaromas
talpyklas.
Gedimų paieška ir šalinimas
48 Lietuvių kalba
Untitled-9 48
2018-01-10
12:16:59
Atmintinė
Untitled-9 49
2018-01-10
12:16:59
Atmintinė
Untitled-9 50
2018-01-10
12:16:59
Atmintinė
Untitled-9 51
2018-01-10
12:17:00
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG
klientų aptarnavimo centrų.
Šalis
Kontaktų centras
Interneto svetainė
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03480A-02
Untitled-9 52
2018-01-10
12:17:01
Ledusskapis
Lietotāja rokasgrāmata
RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*
Brīvi stāvoša ierīce
Untitled-8 1
2018-01-10
12:13:13
Saturs
Drošības informācija
3
Saturs
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu
Brīdinājumi par uzstādīšanu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu
Brīdinājumi par lietošanu
Brīdinājumi par tīrīšanu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu
Citi padomi pareizai izmantošanai
Enerģijas taupīšanas padomi
Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:
Norādījumi par EEIA
5
6
6
11
12
17
20
22
23
24
25
25
Uzstādīšana
26
Ledusskapja pārskats
Uzstādīšanas darbības
26
29
Darbības
33
Funkciju panelis
Īpašas funkcijas
33
41
Apkope
47
Pārvietošana un kopšana
47
Tīrīšana48
Maiņa48
Traucējummeklēšana
49
Vispārīga informācija
49
2 Latviešu
Untitled-8 2
2018-01-10
12:13:13
Drošības informācija
Latviešu 3
Untitled-8 3
2018-01-10
12:13:13
Drošības informācija
• Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi
izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un
funkcijas.
• Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar
ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām
vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot
gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona
ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina
uzraudzību.
• Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī
cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām
spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja
šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas
lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
• Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie
drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus un
situācijas.
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas
saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
• Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem
modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz
atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un,
iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto
ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties
ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un
informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
Drošības informācija
Drošības informācija
• Izmantotais aukstumnesējs ir R-600a vai R-134a. Apskatiet
kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo
vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu,
kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis
izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesējs
R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par
šo izstrādājumu drošu likvidēšanu.
• Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli
uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas
izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā
aukstumnesēja daudzuma.
• Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes.
Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram,
kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m³ uz katriem
8 g R-600a ierīcē izmantotā aukstumnesēja.
Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums
ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
• Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties
vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules,
neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos
priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties
izvēdiniet telpu.
- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai
eksplozija.
• Ierīces apkopi ieteicams uzticēt pilnvarotiem apkopes
tehniķiem.
4 Latviešu
Untitled-8 4
2018-01-10
12:13:13
Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši
materiāli
Drošības informācija
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.
BRĪDINĀJUMS
Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus
ievainojumus vai nāvi.
UZMANĪBU!
Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt nelielus
ievainojumus vai bojājumus.
Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas
par iespējamiem ievainojumiem.
Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā
vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.
Latviešu 5
Untitled-8 5
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un
uzstādīšanas vietu
BRĪDINĀJUMS
Drošības informācija
• Transportējiet un uzstādiet ierīci uzmanīgi, lai nesabojātu
kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties
vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties
no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās
avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā
novietota ierīce.
- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna
aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr
ugunsnedroša dabasgāze. Transportējiet un uzstādiet
ierīci uzmanīgi, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas
kontūra daļām.
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu
BRĪDINĀJUMS
• Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas
varētu saskarties ar ūdeni.
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur
to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām
ierīcēm.
6 Latviešu
Untitled-8 6
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
• Nepievienojiet vienam universālam elektrības
kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim
vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves
avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja
nominālu plāksnītē norādītajam.
- Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta
iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu
dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
• Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
elektrības kontaktdakšu.
- Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās
risks.
• Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada
vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
• Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā
smagus priekšmetus.
• Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
• Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
• Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta,
nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet
strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā
aiz ierīces.
• Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai
nesabojātu strāvas vadu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Latviešu 7
Untitled-8 7
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
Drošības informācija
• Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu.
Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to
no kontaktligzdas.
- Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/
vai elektriskās strāvas triecienu.
• Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram,
aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
• Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
• Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un
jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
• Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai
vads karātos lejup.
- Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads
var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās
strāvas triecienu.
• Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež
un nebojā elektrības kontaktdakšu.
• Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus
bērniem nepieejamā vietā.
- Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var
nosmakt.
• Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt tās
kontaktdakšai.
- Pretējā gadījumā elektriskās strāvas noplūde var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
8 Latviešu
Untitled-8 8
2018-01-10
12:13:14
Latviešu 9
Untitled-8 9
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
• Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai
vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus
pilēm).
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet
elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung
Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
• Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus
(piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes,
traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu,
aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
• Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam,
jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
• Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju
regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
- Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu,
bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens
caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
• Ledusskapis ir droši jāiezemē.
- Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr
pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas
noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
• Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu
vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
- Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi
vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas
noplūde no ledusskapja.
Drošības informācija
•
Drošības informācija
•
•
•
•
- Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos,
sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas
kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni,
bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to,
iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam
tehniķim vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens
vai savainojumi.
Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads
netiktu iespiests vai bojāts.
Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas
pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
10 Latviešu
Untitled-8 10
2018-01-10
12:13:14
Brīdinājumi par uzstādīšanu
UZMANĪBU!
Latviešu 11
Untitled-8 11
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
• Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas
vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
- Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai
montāžas karkasu.
• Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2 stundas
un tikai pēc tam ievietojiet tajā ēdienu.
• Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt
kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar
izstrādājumu vai ievainojumus.
• Vienu durvju pārslodzes dēļ ledusskapis var apgāzties un
radīt traumas.
Drošības informācija
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu
BRĪDINĀJUMS
Drošības informācija
• Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā
ar slapjām rokām.
- Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un
radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
• Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus
(piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai
aizmugurē.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
traumas.
- Asas malas var radīt ievainojumus.
• Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā
uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
- Šādi var apsaldēt rokas.
• Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar
ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena risks.
• Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas
vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu,
ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu
glabāšanai.
- Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
12 Latviešu
Untitled-8 12
2018-01-10
12:13:14
Latviešu 13
Untitled-8 13
2018-01-10
12:13:14
Drošības informācija
• Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām.
Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā
zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
• Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm.
Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
• Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
• Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
- Asas malas var radīt ievainojumus.
• Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus,
zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus
izstrādājumus.
- Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir
nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
• Nelieciet un nelietojiet ledusskapī/saldētavā elektroierīces,
ja vien to nav ieteicis ražotājs.
• Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties
atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar
„Samsung Electronics” servisa centru.
• Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet
elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung
Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
• Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
- Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
• Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un
neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
• Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
- Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt
ievainojumus.
Drošības informācija
Drošības informācija
• Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
- Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas
vai materiālus zaudējumus.
• Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas,
piemēram, insekticīdu.
- Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas
ar izstrādājumu.
• Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret
temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus
aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu,
medikamentus vai ķimikālijas.
• Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas
smakas novēršanai.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu
piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni
vai attīrītu ūdeni).
- Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā
veidā var sabojāt ledusskapi.
• Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus
(piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes,
traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos,
problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz
ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena risks.
14 Latviešu
Untitled-8 14
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
• Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja
ieteiktos.
• Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
• Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku
laiku.
- Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
• Neievietojiet ledusskapja plauktu otrādi. Plaukta aizturis
varētu nedarboties.
- Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
• Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes
starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni,
durvis atveriet uzmanīgi.
• Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas
liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas
minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
- Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
- Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu
nodrošinātās LED spuldzes.
• Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
• Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu
uzglabāšanai mājas apstākļos.
Latviešu 15
Untitled-8 15
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
Drošības informācija
• Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai
pārveidot ierīci.
- Neatļauti pārveidojumi var izraisīt drošības problēmas.
Lai pēc pārveidošanas atjaunotu pareizu ledusskapja
darbību, tiks iekasēta pilna samaksa par rezerves daļām
un darbu.
• Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli,
u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
• Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota
uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai
gūt ievainojumus.
• Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
• Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi,
nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un
sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai
aizdegšanās risks.
• Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet
strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena
risks.
• Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas,
sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
• Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas
pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
- Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
16 Latviešu
Untitled-8 16
2018-01-10
12:13:15
• Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas
kontaktligzdā.
• Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu
strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
UZMANĪBU!
• No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas
produktus. Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus
dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
- Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot traumas.
• Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus
automātu.
• Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos
norādījumus.
- Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas
atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai
gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet
tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai
gāzētus dzērienus. Tie var sasalt un plīst. Plīsuši
dzērienu trauki var radīt ievainojumus.
- Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku
un derīguma termiņus.
Latviešu 17
Untitled-8 17
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
Brīdinājumi par lietošanu
Drošības informācija
Drošības informācija
• Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus
dzērienus.
- Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
• Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus.
Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
- Saturam sasalstot, stikls var plīst, radot savainojumus
un bojājumus.
• Garantijas serviss un pārveidojumi
- „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām
vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai
ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par
drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc
trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
• Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
- Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu,
ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods
ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
• Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
• Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet
durvis atvērtas.
- Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un
pelējums.
• Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms
atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
• Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas
kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics”
servisa centru.
• Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
- Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma
bojājumus.
18 Latviešu
Untitled-8 18
2018-01-10
12:13:15
• Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiet tikai dzeramo
ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
- Nelejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi
rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
Drošības informācija
• Veicot šīs darbības,
raugieties, lai neiesprūstu
pirksti.
• Ja saldētavas un ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par
2 sekundēm, saldētavas un ledusskapja lampiņas var
izslēgties.
- Lampiņas atkal iedegsies, vēlreiz aizverot un atverot
durvis.
• Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko
servisa centru.
- Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās
risks.
• Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu
eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūs negaršīga un
grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā
iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt
durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma
atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā,
piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
- Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu
kauliņu eļļa u.c.
Latviešu 19
Untitled-8 19
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
Brīdinājumi par tīrīšanu
UZMANĪBU!
Drošības informācija
• Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai
ārējām virsmām.
- Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
• Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
• Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu
nepatīkamu smaku.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
- No displeja var atdalīties drukātie burti.
• Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens,
atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko
servisa centru.
- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas
trieciens vai aizdegšanās.
• Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības
kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu
drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru
drānu.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciens.
• Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
• Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli
„Clorox” vai hlorīdu.
- Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
20 Latviešu
Untitled-8 20
2018-01-10
12:13:15
Latviešu 21
Untitled-8 21
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
• Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves
atverē.
- Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt
bojājumus.
• Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu
no sienas kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas
trieciens vai aizdegšanās.
• Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu
drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls
mazgāšanas līdzeklis.
• Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas
līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas
tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi,
tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus,
balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas
produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un
korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un
blīvējumus.
- Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
• Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr
tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek
pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam,
piemēram, uzsitot vai nometot zemē.
Drošības informācija
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu
BRĪDINĀJUMS
Drošības informācija
• Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi
nekaitīgā veidā.
• Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē
nav bojāta kāda no caurulēm.
• Izmantotais aukstumnesējs ir R-600a vai R-134a.
Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai
nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai
uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī.
Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi
(aukstumnesējs R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību,
lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
• Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un
durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi
bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar
ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
- Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
• Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla
gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties
ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi
drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
• Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus
bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.
22 Latviešu
Untitled-8 22
2018-01-10
12:13:15
Citi padomi pareizai izmantošanai
Drošības informācija
• Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar
vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad
traucējumi tiks novērsti.
- Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš
stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja
temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā
centieties iespējami retāk atvērt durvis.
- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par
24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos
produktus.
• Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa
temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai
paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar
pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās
pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
• Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā,
varētu sabojāties.
• Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli
jāatkausē. Tas notiek automātiski.
• Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst
ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties
novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras
paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes
kārtās.
• No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas
produktus.
Latviešu 23
Untitled-8 23
2018-01-10
12:13:15
Drošības informācija
Drošības informācija
• Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā
(nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (
), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā
(nodalījumos).
Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu)
izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē,
kad tā tiek piegādāta.
Enerģijas taupīšanas padomi
• Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
Pārliecinieties, vai tā nav pakļauta tiešai saules staru
iedarbībai un nenovietojiet to tiešā siltuma avota
(piemēram, radiatora) tuvumā.
• Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt
ventilācijas atveres un režģus.
• Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
• Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī.
Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot
pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
• Izņemot vai ieliekot pārtiku, neturiet ledusskapja durvis
pārāk ilgi atvērtas. Jo īsāku laiku durvis atvērtas, jo mazāk
sarmas veidojas saldētavā.
• Iesakām uzstādīt ledusskapi, atstājot brīvu vietu tā sānos
un aizmugurē. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu,
tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
• Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus
iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus
ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
24 Latviešu
Untitled-8 24
2018-01-10
12:13:16
Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos
apstākļos, piemēram:
Drošības informācija
• darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
• lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās
telpās;
• naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
• izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas
nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.
Norādījumi par EEIA
Šā izstrādājuma pareiza likvidēšana (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)
(Piemērojami valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā
dokumentācijā, norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes
ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo apdraudējumu videi vai cilvēku
veselībai, ko varētu izraisīt nekontrolēta atkritumu izmešana, nošķiriet šos atkritumus
no citu veidu atkritumiem un likvidējiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu
ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei,
lietotājiem mājsaimniecībās jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savas pašvaldības
iestādēm.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar
pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst
nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un
izstrādājumam specifiskām reglamentējošām prasībām, piem.,
REACH regulu, apmeklējiet: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(izstrādājumiem, kas tiek pārdoti tikai Eiropas valstīs)
Latviešu 25
Untitled-8 25
2018-01-10
12:13:16
Uzstādīšana
Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un
novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.
BRĪDINĀJUMS
• Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
• Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
• Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Ledusskapja pārskats
PIEZĪME
Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais attēls un komplektā esošās daļas var atšķirties.
05
01 Saldētavas papildu plaukts *
02 Ledus automāts *
03 Dzesēšanas nodalījums *
04 Olu turētājs
05 Bīdāmais plaukts
06 Smakas noņēmējs *
07 Pārvietojama dārzeņu kaste *
08 Dārzeņu atvilktne *
09 Saldētavas durvju plaukts
10 Ūdens tvertne *
11 Universālais grozs *
12 Pudeļu plaukts
06
* tikai attiecīgajiem modeļiem
01
09
Uzstādīšana
02
03
04
07
10
11
12
08
26 Latviešu
Untitled-8 26
2018-01-10
12:13:17
Papildpiederumi *
Starplika: palīdz saglabāt ledusskapī aukstumu.
Dzesēšanas tvertne: palīdz saglabāt ledusskapī aukstumu.
Uzstādīšana
Ledus paplāte: izmanto ledus pagatavošanai.
Rotējošais ledus automāts: izmanto ledus pagatavošanai.
* Jūsu ledusskapim var nebūt tālāk uzskaitīto papildpiederumu. Papildpiederumi pieejami atkarībā no
modeļa un valsts.
Lai palielinātu glabāšanas platību ledusskapja nodalījumā
Izņemiet vienu vai vairākus papildpiederumus, piemēram, dzesēšanas tvertni(-es), plauktu vai plauktus,
rotējošo ledus gatavotāju(-us), ledus glabāšanas traukus un to balstus – visu, ko var izņemt ar rokām bez
instrumentiem.
• Šie papildpiederumu neietekmē termisko un mehānisko veiktspēju.
• Norādītais ledusskapja glabāšanas tilpums ir aprēķināts bez šiem papildpiederumiem.
• Lai izņemtu ledus automātus, vispirms izņemiet automātu labajā pusē (attiecas uz „Ice Max” modeļiem).
• Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti
sākotnējās vietās.
Latviešu 27
Untitled-8 27
2018-01-10
12:13:18
Uzstādīšana
Maksimālā produktu ievietošanas līmeņa rādītājs (tikai attiecīgajiem modeļiem)
Ledusskapim ir maksimālā produktu ievietošanas
līmeņa rādītājs saldētavas nodalījuma augšējā
labajā pusē.
UZMANĪBU!
• Nelieciet un neuzglabājiet pārtikas produktus,
pārsniedzot maksimālā produktu ievietošanas
līmeņa rādītāju. Pretējā gadījumā var
samazināties energoefektivitāte.
Uzstādīšana
28 Latviešu
Untitled-8 28
2018-01-10
12:13:18
Uzstādīšanas darbības
1. DARBĪBA Izvēlieties vietu
Vietas prasības:
• stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
• tālu no tiešiem saules stariem;
• pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
• tālu no siltuma avotiem;
• pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
• temperatūras diapazons: no 10 °C līdz 43 °C.
Efektīvais temperatūras diapazons
Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.
Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)
Simbols
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Paplašināta mērena
SN
No +10 līdz +32
No +10 līdz +32
Mērena
N
No +16 līdz +32
No +16 līdz +32
Subtropu
ST
No +16 līdz +38
No +18 līdz +38
Tropu
T
No +16 līdz +43
No +18 līdz +43
Uzstādīšana
Kategorija
PIEZĪME
Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju
atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras
iestatījumus.
Latviešu 29
Untitled-8 29
2018-01-10
12:13:18
Uzstādīšana
Atstarpe
Uzstādīšanai vajadzīgās platības prasības skatiet attēlos un tabulā.
01
Modelis
A
B
C
RT53K*
1435
1170
115°
RT50K*
1435
1170
115°
RT46K*
1350
1045
115°
RT43K*
1350
1045
115°
(mērvienība: mm)
01 100 mm
02 50 mm
03 vismaz 50 mm
Uzstādīšana
02
03
03
A
C
B
30 Latviešu
Untitled-8 30
2018-01-10
12:13:19
2. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)
1. Atveriet durvis un novietojiet paredzētās
starplikas (x 2).
2. Izsaiņojiet abas starplikas un pievienojiet tās
ledusskapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Tās
palīdz nodrošināt gaisa cirkulāciju aizmugures
sienā un samazināt elektroenerģijas patēriņu.
3. DARBĪBA Novietošana uz grīdas
Uzstādīšana
• Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj
noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi vai
aptuveni 90 kg.
• Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja
kājas palieciet lielu kartona gabalu.
• Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā
pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot
gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis
jāpārvieto, pārvietošanas ceļā paklājiet plānu
papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.
Latviešu 31
Untitled-8 31
2018-01-10
12:13:19
Uzstādīšana
4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas
Nolīmeņojiet ledusskapi, ar roku noregulējot
regulējamās kājas. Grieziet regulējamo kāju
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nolaistu, vai
grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam,
lai paceltu. Drošības labad priekšu iestatiet
nedaudz augstāk par aizmuguri.
Noregulējiet kājas tā, lai ledusskapis atrastos 66
mm (A) augstumā no grīdas, kā parādīts attēlā.
Uzstādīšana
A
5. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi
Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.
1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārliecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūras uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs
un motors darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.
6. DARBĪBA Galīgā pārbaude
Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliecinieties, ka:
• ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
• ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir
pieņemama;
• ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
• durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.
32 Latviešu
Untitled-8 32
2018-01-10
12:13:20
Darbības
Funkciju panelis
Pogu tipa
01
03
01
02
02 „Freezer Convert”
(Saldētavas maiņa) / „Ice On/
Off” (Ledus iesl./izsl.) (tikai
attiecīgajiem modeļiem)
03
03 „Fridge” (Ledusskapis)
(„Power Cool” (Ātrā
dzesēšana))
Darbības
01 „Freezer” (Saldētava)
(„Power Freeze” (Intensīvā
saldēšana))
02
Latviešu 33
Untitled-8 33
2018-01-10
12:13:20
Darbības
01 Saldētava (Intensīvā saldēšana)
„Freezer”
(Saldētava)
Pogu „Freezer” (Saldētava) var izmantot, lai saldētavas temperatūru iestatītu no
-15 °C līdz -23 °C (noklusējums: -19 °C).
Katru reizi nospiežot pogu, temperatūra mainās šādā secībā:
-23 °C  -15 °C  -17 °C  -19 °C  -21 °C  -23 °C
UZMANĪBU!
• Lai novērstu sistēmas atteici vai pārtikas produktu bojāšanos, vasarā (virs
35 °C) neiestatiet zemāku temperatūru par -15 &d