Samsung | UE32M4002AK | Samsung 32'' HD TV M4000 Serija 4 Упатство за користење

Содржина
Поставки за каналот
Напредни функции
●● Користење на копчето INFO (Водич „Сега и потоа“)
1
●● Користење на Списокот со извори
79
●● Зачувување на канали
2
●● Поврзување на USB уред
80
●● Користење на менито за канали
7
●● Користење на мултимедиумските содржини
86
●● Репродукција на Фото / Видео / Музика
88
●● Заклучување на програмата
21
●● Други функции
23
Други функции
Основни функции
●● Прегледување на e-Manual
98
99
●● Менување на однапред поставен режим на слика
36
●● Користење на функцијата Самодијагноза
●● Прилагодување на поставувањата за слика
37
●● Ажурирање на софтверот
101
●● Менување на опции за слика
44
●● Менување на функцијата Кор. го режимот
104
●● Користење на функциите за поддршка на звук
51
●● Прегледување на функцијата Контакт. со Samsung
105
●● Промена на однапред поставениот режим на звук
52
●● Користење на Спортски режим (Во зависност од земјата и моделот)
106
●● Прилагодување на поставувањата за звук
53
●● Користење на безжичната мрежа
108
●● Избор на режим на звук
58
●● All care protection (Заштита за сè)
109
●● Поврзување на мрежа
59
Функции по ваш избор
●● Извршување на почетното поставување
60
●● Поставување на времето
61
●● Користење на функцијата Време на исклучување
65
●● Поставување на тајмерот за вклучување / исклучување
66
●● Економски решенија
71
●● Други функции
73
❑❑ Користење на копчето INFO (Водич „Сега и потоа“)
Екранот го прикажува тековниот канал и статусот на одредени аудио-видео
поставувања.
Водичот „Сега и потоа“ прикажува информации за дневната ТВ програма на
секој канал, според времето на емитување.
NN Ако го притиснете копчето INFO, во горниот дел на екранот ќе се појави
прозорец со информации за каналот. Потоа притиснете го копчето
ENTERE, за да можете да ги погледнете податоците за програмата.
●● Листајте со помош на копчињата ◄, ► за да погледнете информации
за саканата програма при гледање на тековниот канал.
●● Листајте со помош на копчињата ▲, ▼ за да погледнете информации
за други канали.
Македонски
▶
❑❑ Зачувување на канали
■■ Антена
(Во зависност од земјата и моделот)
OO MENUm → Емитување → Антена → ENTERE
Пред да можете да ги зачувате достапните канали, мора да го посочите видот
на изворен сигнал кој е поврзан на телевизорот.
◀
▶
Македонски
■■ Авто. преб. канали
(Во зависност од земјата и моделот)
OO MENUm → Емитување → Авто. преб. канали → ENTERE
NN Автоматски доделените броеви на програмите можеби нема да
одговараат на вашиот избор. Ако каналот е заклучен, ќе се појави екранот
за внесување на PIN број.
●● Авто. преб. канали
◀
Антена (Ант. / Кабел / Сателит) (Во зависност од земјата и моделот):
Изберете го изворот на антена кој сакате да го зачувате.
NN Ако изберете Ант., тогаш ќе се изврши автоматско скенирање на
канали и нивно зачувување во телевизорот.
Вид на канал (Дигитален и аналоген / Дигитален / Аналоген): Изберете
го изворот на каналот кој сакате да го зачувате.
Подредув. на канали (Во зависност од земјата и моделот): Изберете го
видот на подредувањето.
Македонски
▶
При избирање на Кабел → Дигитален и аналоген, Дигитален или
Аналоген
–– Избор на оператор (Во зависност од земјата и моделот): Овозможува
избор на давател на кабелски услуги.
–– Реж.на пребар.: Скенирање на сите канали со активни станици за
емитување и зачувување на каналите во телевизорот.
NN Ако изберете Брзо, можете рачно да поставите Мрежа, ID
◀
на мрежа, Фреквенција, Модулација и Стап.на симбол со
притиснување на копчето на далечинскиот управувач.
–– Мрежа: Избирање на режимот на поставување на функцијата ID на
мрежа помеѓу Авто. или Рачен.
●● ID на мрежа: Кога функцијата Мрежа е поставена на Рачен, со
помош на нумеричките копчиња можете да поставите ID на мрежа.
Македонски
▶
●● Фреквенција: Ја прикажува фреквенцијата на каналот (различно
за секоја земја).
●● Модулација: Ги прикажува достапните вредности за модулација.
●● Стап.на симбол: Ја прикажува достапната стапка на симболи.
●● Опција за кабел. преб.
(Во зависност од земјата и моделот, само за кабелските канали)
Овозможува поставување на дополнителни опции за пребарување, како
фреквенција и стапка на симболи за пребарување на кабелска мрежа.
◀
Почетна фреквенција / Крајна фреквенција: Поставување на почетна и
крајна фреквенција (различно за секоја земја).
Стап.на симбол: Ја прикажува достапната стапка на симболи.
Модулација: Ги прикажува достапните вредности за модулација.
Македонски
▶
●● Сателит
(Во зависност од земјата и моделот, само за сателитски прием)
Ако изберете Сателит, тогаш ќе се изврши автоматско скенирање на
канали и нивно зачувување во телевизорот.
Вид на канал (Сите / ТВ / Радио): Изберете го видот на каналот кој сакате
да го зачувате.
Сателит: Изберете сателит за скенирање.
Реж.на скен. (Сите канали / Само бесп. канали): Избира режим на
скенирање за избраниот сателит.
◀
Реж.на пребар.: Овозможува поставување на функцијата Реж.на пребар.
со помош на копчињата ▲ / ▼.
●● Почекајте Автоматско пребарување (Во зависност од земјата и моделот):
Автоматски наштимува канали додека вашиот телевизор е во режим
мирување.
●● Тајмер за будење (Во зависност од земјата и моделот): Закажува тајмер
на вашиот телевизор и автоматски скенира канали.
Македонски
▶
❑❑ Користење на менито за канали
■■ Список со канали
OO MENUm → Емитување → Список со канали → ENTERE
◀
Функцијата Список со канали ги содржи каналите кои ги прикажува вашиот
телевизор при притиснување на копчето за канали. Можете да погледнете
информации за каналот, Сите, ТВ, Радио, Податоци/др., Аналоген или
Омилени 1-5.
Притиснете го копчето ► (Режим) за да го промените режимот на канал или
притиснете го копчето ◄ (Подредување) за да го промените редоследот на
каналите според бројот или името на каналите од листата.
NN Ако го притиснете копчето CH LIST на далечинскиот управувач, екранот со
Список со канали веднаш ќе се прикаже.
Македонски
▶
Подредување на канали
●● Број / Име: Го подредува редоследот на каналите според број на канал
или име во списокот.
Режим на канал
●● Антена: Овозможува префрлување на Ант., Кабел или Сателит. (Во
◀
зависност од земјата и моделот)
●● Измени омилени: Поставете ги каналите кои често ги гледате како
омилени.
NN За детални информации во врска со користење на Измени омилени,
погледнете во „Измени омилени“.
●● Омилени 1-5: Овозможува прикажување на сите омилени канали,
подредени во најмногу пет групи. Секоја група има посебен екран.
NN Телевизорот прикажува Омилени 1-5 само доколку сте додале
омилени канали со помош на функцијата Измени омилени.
Македонски
▶
●●
●●
●●
●●
Сите: Овозможува прикажување на сите достапни канали во моментот.
ТВ: Овозможува прикажување на сите достапни ТВ канали во моментот.
Радио: Овозможува прикажување на сите радио канали во моментот.
Податоци/др.: Овозможува прикажување на сите достапни MHP или други
канали во моментот.
●● Аналоген: Овозможува прикажување на сите достапни аналогни канали
во моментот.
◀
▶
Македонски
■■ Водич
OO MENUm → Емитување → Водич → ENTERE
◀
Информациите за EPG (електронски програмски водич) ги обезбедуваат
телевизиските куќи. Користејќи ги распоредите на програмите обезбедени од
телевизиските куќи, ќе можете однапред да одредите кои програми сакате да
ги гледате, така што каналот автоматски ќе се префрли на избраниот канал
во одредено време. Внесените информации за каналите може да изгледаат
празни или застарени, во зависност од статусот на каналот.
●● a Црвена боја (Брза навигација): Брзо прегледување на ТВ програмите
од листата со помош на копчињата ▲/▼/◄/►.
●● b Зелена боја (Категорија на канали): Изберете го видот на канали кои
сакате да се прикажат.
●● { Жолта боја (Управ. за распоред.): Ве носи во резервираните програми
во Управ. за распоред..
Македонски
▶
■■ Управ. за распоред.
OO MENUm → Емитување → Управ. за распоред. → ENTERE
Можете да го поставите саканиот канал автоматски да се прикаже во одредено
време. Покрај тоа, можете да прегледувате, менувате или избришете канал кој
сте го резервирале за гледање.
NN За да ја користите оваа функција, најпрво мора да го поставите тековното
време со помош на функцијата Време → Часовн. во менито Систем.
◀
1. Притиснете на Распоред на екранот на функцијата Управ. за распоред..
Ќе се појави менито на функцијата Закажување гледање.
2. Притискајте ги копчињата ▲/▼/◄/► за да го поставите секое мени со
опции.
●● Антена: Изберете го саканиот сигнал кој се емитува.
●● Канал: Изберете го саканиот канал.
Македонски
▶
●● Повтори: Изберете ја функцијата Еднаш, Рачен, Саб-Нед, Пон-
пет или Секој ден и поставете ја според вашите потреби. Доколку
изберете Рачен, можете да го поставите саканиот ден.
NN Ознаката (c) го посочува денот кој сте го избрале.
●● Датум: Овозможува поставување на саканиот датум.
NN Тоа е достапно ако изберете Еднаш за опцијата Повтори.
●● Вр. на поч.: Овозможува поставување на саканото почетно време.
NN Доколку сакате да го уредите или откажете резервираниот распоредот,
◀
изберете го резервираниот распоред од Управ. за распоред.. Потоа
притиснете го копчето ENTERE и изберете ја опцијата Уреди или
Избриши.
Македонски
▶
■■ Измени канал
OO MENUm → Емитување → Измени канал → ENTERE
Можете да уредувате или бришете канали.
1. Одете на екранот на функцијата Измени канал.
2. Притискајте ги копчињата ▲/▼ за да го изберете саканиот канал, а потоа
притиснете го копчето ENTERE. Ознаката (c) го посочува каналот кој
сте го избрале.
NN Можете да изберете повеќе од еден канал.
◀
NN Притиснете го повторно копчето ENTERE за да го откажете каналот. ▶
Македонски
NN Користење на копчињата во боја и функциските копчиња со функцијата
Измени канал.
●● a Црвена боја (Промени го бројот): Го менува редоследот на
каналите во списокот со канали.
–– E (Готов): Завршува со менување на редоследот на каналите.
NN Дигиталните канали не ја поддржуваат оваа функција кога
◀
функцијата Уреди број на канал е поставена на Деактив.. (Во
зависност од земјата и моделот)
●● b Зелена боја (Избриши): Овозможува бришење на канал од списокот
со канали.
●● { Жолто (Закл. / Отклучи): Заклучување на канал за да не може да
се избира ниту гледа. / Отклучување на каналот кој сте го заклучиле.
NN Оваа функција е достапна само кога функцијата Заклуч. на
каналот е поставена на Вкл.
NN Се појавува екранот за внесување на PIN број. Внесете го вашиот
4-цифрен PIN. Променете го PIN бројот користејќи ја опцијата
Измени PIN.
Македонски
▶
●● } Сино (Избери се / Откажи ги сите): Ги избира или го поништува
изборот на сите канали одеднаш.
●● Ÿ (Оди до): Ве носи директно на каналот со притиснување на
броевите (0-9).
●● k (Стр.): Преминување на претходната или следната страница.
●● T (Алатки): Го прикажува менито со опции. Опциите во менито кои се
појавуваат може да се разликуваат во зависност од статусот и видот
на каналот.
–– Подредување (само дигитални канали): Променете го
◀
редоследот на листата по број на канал или име на канал.
–– Антена: Изберете го саканиот сигнал кој се емитува. (Во
зависност од земјата и моделот)
Македонски
▶
–– Категорија: Го менува режимот на канал во Сите, ТВ, Радио,
Податоци/др., Аналоген, Последни гледани, Најгледани. Ќе
се прикаже избраниот режим на канали.
–– Измени омилени: Одете директно во екранот на функцијата
Измени омилени.
–– Преименување канали (само аналогни канали): Внесете име
за каналот со должина до пет знаци. На пример храна, голф
итн. Ова го олеснува пронаоѓањето и избирањето канали.
◀
–– Инфо. за канал: Овозможува прикажување на детали од
избраните канали.
–– Информации: Прикажување на детали за избраната програма.
Македонски
▶
■■ Измени омилени t
OO MENUm → Емитување → Измени омилени → ENTERE
Можете да додавате, уредувате или бришете омилени канали.
1. Одете на екранот на функцијата Измени омилени.
2. Притискајте ги копчињата ▲/▼ за да го изберете саканиот канал, а потоа
притиснете го копчето ENTERE.
◀
3. Изберете конкретна листа на омилени од листите Омилени 1-5 со помош
на копчето b (Менув. Омилени) и потоа притиснете го копчето } (Дод.).
Избраниот канал е додаден во Омилени 1-5.
NN Омилениот канал можете да го додадете во повеќе места за омилени
во Омилени 1-5.
Македонски
▶
NN Користење на копчињата во боја и функциските копчиња со функцијата
Измени омилени.
●● a Црвено (Категорија / Промен. редосл.)
–– Категорија: Го менува режимот на канал во Сите, ТВ, Радио,
Аналоген, Податоци/др., Последни гледани, Најгледани. Ќе
се прикаже избраниот режим на канали.
–– Промен. редосл.: Го менува редоследот на омилените канали.
–– E (Готов): Завршува со менување на редоследот на каналите.
◀
▶
Македонски
●● b Зелена боја (Менув. Омилени): Го менува списокот со омилени во
рамките на Омилени 1-5.
●● { Жолто (Избери се / Откажи ги сите): Ги избира или го поништува
изборот на сите канали одеднаш.
●● } Сино (Дод. / Избриши)
–– Дод.: Ги додава избраните канали во Омилени 1-5.
–– Избриши: Овозможува бришење на омилен канал од Омилени
1-5.
◀
▶
Македонски
●● Ÿ (Оди до): Ве носи директно на каналот со притиснување на
броевите (0-9).
●● k (Стр.): Преминување на претходната или следната страница.
●● T (Алатки): Го прикажува менито со опции. Опциите во менито кои се
појавуваат може да се разликуваат во зависност од статусот и видот
на каналот.
–– Копирање во Омилени: Уредете ги избраните омилени канали
во функцијата Омилени 1-5.
◀
–– Преименувај омилени: Доделете сопствено име на омилениот
канал.
–– Подредување (само дигитални канали): Променете го
редоследот на листата по име или број.
–– Антена: Изберете го саканиот сигнал кој се емитува. (Во
зависност од земјата и моделот)
–– Измени канал: Одете директно во екранот на функцијата
Измени канал.
–– Информации: Прикажување на детали за избраната програма.
Македонски
▶
❑❑ Заклучување на програмата
■■ Закл. ранг. на прог.
(во зависност од земјата)
OO MENUm → Емитување → Закл. ранг. на прог. → ENTERE
Спречува неовластени корисници, како деца, да гледаат несоодветни
програми со помош на 4-цифрен PIN код кој го одредува корисникот. Доколку
избраниот канал е заклучен, ќе се прикаже симболот „\“.
◀
NN Елементите на функцијата Закл. ранг. на прог. се разликуваат во
зависност од земјата и моделот.
Македонски
▶
■■ Заклуч. на каналот
OO MENUm → Емитување → Заклуч. на каналот → ENTERE
Заклучете ги каналите во менито Канал за да спречите неовластени
корисници, како деца, да гледаат несоодветни програми.
NN Достапно само кога функцијата Извор е поставена на ТВ.
◀
▶
Македонски
❑❑ Други функции
■■ Поставки за каналот
OO MENUm → Емитување → Поставки за каналот → ENTERE
●● Земја (област)
(Во зависност од земјата и моделот)
Изберете ја вашата држава за телевизорот да може правилно автоматски
да ги пребара емитуваните канали.
◀
▶
Македонски
●● Рачно преб. канали
Овозможува рачно скенирање на канали и нивно зачувување во
телевизорот.
NN Ако каналот е заклучен, ќе се појави екранот за внесување на PIN
NN
број.
Според изворот на каналот, може да се изврши Рачно преб. канали.
●● Барање на дигитални канали: Овозможува рачно скенирање на
◀
дигитални канали и нивно зачувување во телевизорот. Притиснете го
копчето Нов за пребарување на дигиталните канали. По завршување
на скенирањето, каналот ќе се ажурира во листата на канали.
–– При избирање на Антена → Ант.: Канал, Фреквенција, Шир.на
опсег
–– При избирање на Антена → Кабел: Фреквенција, Модулација,
Стап.на симбол
Македонски
▶
●● Барање на аналогни канали: Скенира аналогни канали. Притиснете
го копчето Нов за пребарување на каналите со прилагодување на
функциите Програма, Систем на бои, Звучен систем, Канал, Барај.
NN Режим на канал
–– P (режим на програми): По завршување на пребарувањето,
на станиците кои емитуваат програми во вашата област ќе
им бидат доделени броеви за позиција од P0 до P99. Во овој
режим можете да изберете канал со внесување на бројот на
позиција.
◀
–– C (режим на антенски канали) / S (режим на кабелски канали):
Овие два режими ви овозможуваат да изберете канал преку
внесување на доделениот број за секој канал од станиците за
антенска или кабелска телевизија.
●● Сателит (Во зависност од земјата и моделот): Скенира сателитски
канали. Притиснете го копчето Скенирај за пребарување на каналите
со прилагодување на функциите Транспондер, Реж.на скен.,
Пребарув. на мрежа.
Македонски
▶
●● Фино постав.
(само аналогни канали)
Доколку сигналот е слаб или изобличен, рачно прилагодете го каналот.
NN Фино нагодените канали се означени со ѕвездичка „*“.
NN За ресетирање на финото прилагодување, изберете Ресет..
●● Транс. на спис. со кан.
(Во зависност од земјата и моделот)
◀
Ја вчитува или испишува мапата со канали. За користење на оваа
функција треба да поврзете USB мемориски уред.
NN Се појавува екранот за внесување на PIN. Внесете го вашиот PIN број ▶
NN
од 4 цифри.
Поддржани системи на фајлови се FAT и exFAT.
●● Избришете профил на CAM оператор: Овозможува избирање на
CAM операторот кој сакате да го избришете. (Во зависност од земјата и
моделот)
Македонски
●● Сателитски систем (Во зависност од земјата и моделот)
Конфигурирајте ги поставките за вашата сателитска опрема
NN Се појавува екранот за внесување на PIN. Внесете го вашиот PIN број
NN
од 4 цифри.
За да ги ресетирате поставките на Сателитски систем, изберете
Ресет. ги сите поставки.
◀
▶
Македонски
■■ Превод t
OO MENUm → Емитување → Превод → ENTERE
Користете го ова мени за поставување на режимот Превод.
●● Превод: Автоматско вклучување или исклучување на преводот.
●● Режим на превод: Поставување на режимот за превод.
NN Доколку програмата која ја гледате не ја поддржува функцијата
◀
Нарушен слух, функцијата Нормален автоматски ќе се активира
дури и ако е избран режимот Нарушен слух.
●● Јазик на преводот: Поставете го јазикот на преводот.
NN Достапниот јазик може да биде различен во зависност од
преносот.
NN Англискиот јазик се поставува како зададен во случаи кога
избраниот јазик не е достапен во преносот.
Македонски
▶
●● Примарен превод: Го поставува примарниот превод.
●● Секундарен превод: Го поставува секундарниот превод.
■■ Уреди број на канал (Во зависност од земјата и моделот)
OO MENUm → Емитување → Уреди број на канал → ENTERE
Користете ја оваа функција за менување на бројот на каналот. По менување
на бројот на каналот, информациите за каналот не се ажурираат автоматски.
◀
▶
Македонски
■■ Опции за аудио
(Во зависност од земјата и моделот)
OO MENUm → Емитување → Опции за аудио → ENTERE
●● Јазик на звукот t
Променете ги зададените вредности за јазиците на звукот.
Јазик на звукот / Примарно аудио / Секундарно аудио: Овозможува
поставување на примарен или секундарен звук.
NN Достапниот јазик може да биде различен во зависност од преносот.
◀
▶
Македонски
●● Формат на звук
(Во зависност од земјата и моделот)
Кога звукот истовремено ќе се емитува од главниот звучник и аудио
приемник, може да се јави ехо заради разликата во брзината на
декодирање помеѓу главниот звучник и аудио приемникот. Во тој случај,
користете ја функцијата на звучникот од телевизорот.
NN Формат на звук може да биде различен во зависност од преносот.
◀
5.1-каналниот Dolby дигитален звук е достапен само при поврзување
на надворешен звучник преку оптички кабел.
●● Опис на звук (Во зависност од земјата и моделот)
Оваа функција управува со проследениот звук за AD (опис на звук) кој се
испраќа заедно со главниот звук од телевизиската станица.
Опис на звук: Вклучување или исклучување на функцијата за опис на звук.
Глас: Прилагодување на гласот на описот на звук.
Македонски
▶
■■ јазик на телетекстот
(Во зависност од земјата и моделот)
OO MENUm → Емитување → јазик на телетекстот → ENTERE
●● јазик на телетекстот
NN Англискиот јазик се поставува како зададен во случаи кога избраниот
◀
јазик не е достапен во преносот.
●● Примарен телетекст / Секундарен телетекст
NN Примарен телетекст и Секундарен телетекст може да не бидат
поддржани во некои локации.
Македонски
▶
■■ Дигитален текст
(само UK)
OO MENUm → Емитување → Дигитален текст → ENTERE
NN Доколку програмата емитува дигитален текст, оваа функција е
овозможена.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Меѓународен стандард за системи за кодирање на податоци, кој се
користи во мултимедија и хипермедија. Овој систем е на повисоко
ниво од MPEG системот и вклучува хипермедија со поврзување на
податоци како фотографии, анимација, графички и видео фајлови, како и
мултимедиумски податоци. MHEG претставува интерактивна технологија
и се применува во различни полиња вклучувајќи VOD (видео по потреба),
ITV (интерактивна телевизија), EC (електронска трговија), телеедукација,
телеконференции, дигитални библиотеки и мрежни игри.
Македонски
▶
■■ Заеднички интерфејс
OO MENUm → Емитување → Заеднички интерфејс → ENTERE
◀
(Во зависност од земјата и моделот)
●● CI мени: На корисникот му се овозможува пристап до менито понудено од
CAM модулот. Избор на CI менито врз основа на менито за CI картичка.
●● Префрла датотека со видео од камера: Можете да ги конфигурирате
поставувањата за да се врши автоматско транскодирање на видео
кодекот од CAM. Поставете ја функцијата на Искл. доколку не сакате да ја
користите.
NN Мора да користите CAM која поддржува транскодирање на видео
кодекот.
Македонски
▶
●● Инфо. за апликација: Преглед на информациите за модулот CAM кој е
ставен во отворот CI и за „картичката CI или CI+“ која е ставена во модулот
CAM. Можете да инсталирате CAM во секој момент, без разлика дали
телевизорот е вклучен или исклучен.
1. Набавете CI CAM модул кај најблискиот дистрибутер или преку
телефон.
2. Цврсто вметнете ја “CI или CI+ картичката” во CAM уредот во насока
на стрелката.
◀
3. Вметнете го CAM уредот со “CI или CI+ картичка” во отворот за
заеднички интерфејс во насока на стрелката, така што да биде
паралелен со отворот.
4. Проверете дали можете да видите слика на некој кодиран канал.
Македонски
▶
❑❑ Менување на однапред поставен режим на слика
■■ Режим на слика t
OO MENUm → Слика → Режим на слика → ENTERE
Изберете го саканиот вид на слика.
NN При поврзување со компјутер, може да вршите прилагодување само на
функциите Забава и Стандард.
◀
●● Динамички: Соодветен за осветлена просторија.
●● Стандард: Соодветен за нормално опкружување.
●● Природен (Во зависност од моделот): Соодветни за намалување на
заморот на очите.
●● Филм: Соодветен за гледање филмови во темна просторија.
●● Забава: Соодветен за гледање филмови и играње игри.
NN Достапно е само при поврзување со компјутер.
Македонски
▶
❑❑ Прилагодување на поставувањата за слика
■■ Задн. светло / Контраст / Интензитет / Острина / Боја /
Нијанса (З/Ц)
Вашиот телевизор нуди многу опции за поставување на квалитетот на сликата.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Во аналогните режими ТВ, AV кај системот PAL, функцијата Нијанса (З/
◀
Ц) не е достапна. (Во зависност од земјата и моделот)
●● При поврзување со компјутер, може да ги менувате само Задн.
светло, Контраст, Интензитет и Острина.
●● Поставувањата можат да се прилагодат и зачуваат за секој
надворешен уред кој е поврзан на телевизорот.
●● Намалувањето на осветленоста на сликата ја намалува
потрошувачката на енергија.
Македонски
▶
■■ Гол. на сликата
OO MENUm → Слика → Гол. на сликата → ENTERE
Поставување на разни опции за сликата како големина на слика и сооднос.
NN Дополнителните елементи може да се разликуваат во зависност од
избраниот режим.
NN Во зависност од влезниот извор, опциите за големина на сликата може да
се менуваат.
◀
●● Гол. на сликата t: Вашиот кабелски или сателитски приемник може
да има и своја група на големини на екран. Меѓутоа, ние препорачуваме
користење на режимот 16:9 во најголем дел од времето.
Авто. широк: Автоматско поставување на сликата со сооднос 16:9.
16:9: Сликата се поставува во 16:9 широк режим.
Македонски
▶
Широк зум: зголемување на сликата повеќе од 4:3.
NN Нагодете ја положбата (Позиција) со помош на копчињата ▲, ▼.
Зум: Вертикално зголемување на широките слики со сооднос од 16:9 за да
одговараат на големината на екранот.
NN Нагодете го зумирањето (Зум) или положбата (Позиција) со помош на
копчињата ▲, ▼.
4:3: Овозможува поставување на сликата во основен режим (4:3).
NN Избегнувајте долго време да гледате содржини во форматот 4:3.
◀
Трагите на левиот и десниот раб и центарот на екранот може да
предизвикаат задржување на сликата (прегорување на екранот) кое не
е покриено со гаранцијата.
Одг. на екран: Прикажување на целосна слика без отсекувања кога
влезниот сигнал е HDMI (720p / 1080i / 1080p) или компонентен (1080i /
1080p) (Во зависност од земјата и моделот).
Стандар.: Овозможува вертикално и/или хоризонтално зголемување или
намалување на широките слики со сооднос од 16:9. Зголемената или
намалената слика може да се поместува лево, десно, нагоре и надолу.
Македонски
▶
●● Зумирај/Положба: Прилагодување на големината и позицијата на сликата.
Достапно само во Зум и Стандар..
●● Позиција: Прилагодување на позицијата на сликата. Достапно само во
Одг. на екран или Широк зум.
◀
▶
Македонски
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● По избирање на функцијата Одг. на екран во HDMI (1080i / 1080p)
или компонентен (1080i / 1080p) режим, може да биде потребно да ја
поставите сликата во центарот на екранот (Во зависност од земјата и
моделот):
1. Изберете ја функцијата Позиција. Притиснете го копчето
ENTERE.
◀
2. Притискајте ги копчињата ▲, ▼, ◄ или ► за да ја движите
сликата.
●● Ако сакате да ја ресетирате позицијата која сте ја прилагодиле,
изберете Ресет. од екранот Позиција. Сликата ќе се постави на
нејзината зададена позиција.
●● Ако ја користите функцијата Одг. на екран со HDMI 720p влез, 1
линија ќе биде отсечена на горниот, долниот, левиот и десниот дел, а
тоа важи и за функцијата за прекумерно скенирање.
●● Гол. на екран 4:3: Достапно само кога големината на сликата е поставена
на Авто. широк. Можете да ја одредите саканата големина на слика како
4:3 WSS (услуга за широк екран) или оригинална големина. За секоја
европска држава е потребна различна големина на слика.
Македонски
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Слика → PIP → ENTERE
Можност за истовремено гледање преку приемникот на телевизорот и еден
надворешен видео извор. На пример, ако имате кабелски приемник поврзан
на влезниот кабелски приклучок, можете да ја користите функцијата PIP за
да гледате програми од кабелскиот приемник и филм од Blu-ray плеер кој е
приклучен на влезниот HDMI приклучок. PIP не функционира во истиот режим.
NN ЗАБЕЛЕШКА
◀
●● Ако го исклучите телевизорот додека гледате во PIP режим,
прозорецот за PIP ќе се изгуби.
●● Може да забележите дека сликата во прозорецот за PIP станува малку
неприродна кога главниот екран го користите за игри или караоке.
Македонски
▶
●● Поставувања за PIP
Главна слика
Споредна слика
Компонентен, HDMI1, HDMI2/DVI
(Во зависност од земјата и моделот)
ТВ
●● PIP: Активирање или деактивирање на функцијата PIP.
●● Антена (Во зависност од земјата и моделот): Избира антена за
споредниот екран.
●● Канал: Избирање канал за споредниот екран.
◀
●● Гол. (õ / ã): Избирање големина на споредната слика.
●● Позиција (ã / – / — / œ): Избирање позиција на споредната
слика.
●● Избор на звук: Можете да го изберете саканиот звук во PIP режим.
Македонски
▶
❑❑ Менување на опции за слика
■■ Напредни поставки
OO MENUm → Слика → Напредни поставки → ENTERE
(достапно во режимот Стандард / Филм)
Можете да ги прилагодувате деталните поставувања за екранот, вклучувајќи ја
бојата и контрастот.
NN При поврзување со компјутер, може да вршите прилагодување само на
◀
функциите Интензитет и Гама.
●● Динамички контраст: Прилагодување на контрастот на екранот.
●● Црн тон: Изберете го нивото на црна боја за прилагодување на
длабочината на екранот.
●● Брз тон: Прилагодување на боите за тонот на кожата.
Македонски
▶
●● Само RGB-режим: Прикажување на црвената, зелената и сината боја за
фино прилагодување на нијансите и заситеноста.
●● Бои: Прилагодување на опсегот на достапни бои за создавање на сликата.
●● Интензитет: Можете да ја прилагодите температурата на бојата на сликата
за да овозможи белите објекти да изгледаат бели и сликата да изгледа
поприродно.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Прилагодување на затемнетоста на секоја
боја (црвена, зелена, сина).
◀
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Прилагодување на осветленоста на секоја боја
(црвена, зелена, сина).
Ресет.: Ресетирање на функцијата Интензитет на нејзините зададени
поставувања.
●● Гама: Прилагодување на интензитетот на примарните бои.
●● Осветл. на движење: Намалување на потрошувачката на енергија преку
контрола на осветленоста со адаптирано движење.
Македонски
▶
■■ Опции за слика
OO MENUm → Слика → Опции за слика → ENTERE
NN При поврзување со компјутер, може да вршите прилагодување само на
функцијата Тон на бои.
●● Тон на бои
NN Топло 1 или Топло2 ќе се деактивираат кога режимот на слика ќе се
◀
постави на Динамички.
NN Поставувањата можат да се прилагодат и зачуваат за секој
надворешен уред кој е поврзан на влезот на телевизорот.
●● Безбеден дигитален приказ: Доколку приемниот сигнал на телевизорот е
слаб, можете да ја активирате функцијата Безбеден дигитален приказ за
да се намалат статичните или привидните облици кои може да се појават
на екранот.
NN Кога сигналот е слаб, прилагодете ги другите опции додека не се
добие најдобрата слика.
Македонски
▶
Авто. визуализација: При менување на аналогни канали, ја прикажува
јачината на сигналот.
NN Достапно само за аналогни канали.
NN Кога ќе го притиснете копчето INFO ќе се прикаже лентата за јачина на
NN
сигналот.
Кога лентата е зелена, примате најдобар можен сигнал.
●● MPEG Филтер на шум: Го намалува нивото на шум кај MPEG записите за
◀
да обезбеди подобар квалитет на сликата.
●● HDMI Ниво на црно: Избирање на ниво на црната боја за прилагодување
на длабочината на екранот.
NN Достапно само во HDMI режим (RGB сигнали).
Македонски
▶
●● Реж. на филм: Поставување на телевизорот за автоматско детектирање и
◀
обработување на филмските сигнали од сите извори и за прилагодување
на сликата за оптимален квалитет.
NN Достапно во режим на телевизија и во режим на надворешен влез кој
поддржува SD (480i / 576i) и HD (1080i), но не и во PC режим.
NN Ако сликата на екранот не изгледа природно, променете ги нејзините
опции на Искл. / Авто1 / Авто2 во Реж. на филм.
●● Аналоген чист поглед (Во зависност од земјата и моделот): Овозможува
намалување на шумот во форма на дијагонална линија која се појавува
поради пречки во сигналите.
NN Оваа функција е поддржана само за аналогни емитувања.
●● LED-чисто движење (Во зависност од моделот): Отстранува заостанати
слики од динамичните сцени со многу движења за да обезбеди јасна
слика.
NN Функцијата ќе се деактивира кога Режим на слика ќе се постави на
Природен.
NN Екранот може малку да се затемни кога ќе ја вклучите функцијата
LED-чисто движење.
Македонски
▶
■■ Исклуч. слика t
OO MENUm → Слика → Исклуч. слика → ENTERE
Екранот ќе се исклучи, но звукот ќе остане вклучен. Притиснете кое било
копче освен копчето за напојување и јачина на глас, за да го вклучите екранот.
◀
▶
Македонски
■■ Ресетирање слика
OO MENUm → Слика → Ресетирање слика → ENTERE
Го ресетира тековниот режим на слика на неговото зададено поставување.
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на функциите за поддршка на звук
■■ Излез на звук
OO MENUm → Звук → Излез на звук → ENTERE
Можете да изберете кои звучници ќе ги користи телевизорот за репродукција
на звукот. (ТВ звучник / Аудиоизлез/оптички)
◀
▶
Македонски
❑❑ Промена на однапред поставениот режим на звук
■■ Режим на звук
OO MENUm → Звук → Режим на звук → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Стандард: Избирање на нормален режим на звук.
Музика: Нагласување на музиката во однос на гласовите.
Филм: Добивање најдобар звук за филмовите.
Избриши глас: нагласување на гласовите во однос на другите звуци.
Засили: Зголемување на интензитетот на звуци со висока фреквенција за
подобро доживување при слушањето за лицата со оштетен слух.
NN Ако функцијата Излез на звук е поставена на Аудиоизлез/оптички,
функцијата Режим на звук ќе биде оневозможена.
Македонски
▶
❑❑ Прилагодување на поставувањата за звук
■■ Звучен ефект
(само стандарден режим на звук)
OO MENUm → Звук → Звучен ефект → ENTERE
●● Стабилизатор
Користете го стабилизаторот за прилагодување на поставувањата на
звукот за секој звучник.
◀
Рамнотежа: Прилагодување на рамнотежата помеѓу десниот и левиот
звучник.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (прилагодување на ширина на опсег):
Прилагодување на нивото на специфични фреквенции.
Ресет.: Ресетирање на стабилизаторот на неговите зададени поставувања.
NN Ако функцијата Излез на звук е поставена на Аудиоизлез/оптички,
функцијата Звучен ефект ќе биде оневозможена.
Македонски
▶
■■ Поставки за звучниците
OO MENUm → Звук → Поставки за звучниците → ENTERE
●● Авто.јач.звук
За изедначување на нивото на јачина на звукот на секој канал, поставете
ја функцијата на Нормален.
Ноќен: Овој режим нуди подобро доживување на звукот во споредба со
режимот Нормален, речиси без никаков шум. Соодветен за користење во
ноќта.
◀
NN За користење на контролата за јачина на звукот на изворот кој е
поврзан со телевизорот, поставете ја функцијата Авто.јач.звук на
телевизорот на Искл.. Во спротивно, нема да можете да извршите
промена на јачината на звукот на изворот.
●● Вид на инсталирање на ТВ
Посочете го видот на инсталација на телевизорот. Изберете помеѓу
Обесено на ѕид и Штанд за да го оптимизирате звукот на телевизорот
автоматски.
NN Ако функцијата Излез на звук е поставена на Аудиоизлез/оптички,
функцијата Поставки за звучниците ќе биде оневозможена.
Македонски
▶
■■ Додатни поставки
OO MENUm → Звук → Додатни поставки → ENTERE
●● DTV ниво на звук (само дигитални канали): Оваа функција овозможува
◀
намалување на нееднаквоста на сигналот за глас (еден од сигналите кој се
прима при емитувањето на дигитална телевизија) на соодветно ниво.
NN Според типот на радиодифузниот сигнал, MPEG / HE-AAC може да се
нагоди помеѓу -10dB о 0dB.
NN За зголемување или намалување на јачината на звукот, прилагодете ја
вредноста во опсегот помеѓу 0 и -10.
●● HDMI формат на звук: Овозможува поставување на соодветен формат
на влезниот аудио сигнал за надворешниот уред кој е поврзан во HDMI
приклучокот на телевизорот.
Македонски
▶
●● Излез за диг. аудио: Излезот за дигитален звук се користи за добивање на
дигитален звук, намалување на пречките на звучниците и разни дигитални
уреди како DVD плеери.
Формат на звук: Овозможува избирање на дигиталниот формат на
излезниот звук. Достапниот дигитален формат на излезниот звук може да
се разликува во зависност од влезниот извор.
NN Извлечете максимум од вашето интерактивно доживување на 3D
◀
звукот со поврзување на 5.1-канални звучници со Dolby Digital систем.
Доцн. на звук.: Отстранува проблеми при синхронизација на звук и слика,
при гледање телевизија или видео записи и при слушање на дигитален
звук преку надворешен уред како AV приемник (0ms - 250ms).
Македонски
▶
●● Dolby Digital Комп: Оваа функција ја минимизира нееднаквоста на
сигналот помеѓу дигиталниот dolby сигнал и сигналот за глас (т.е. MPEG
аудио запис, HE-AAC, ATV звук).
NN Изберете Line за да добиете динамичен звук или RF за да ја намалите
разликата помеѓу гласните и тивките звуци во ноќта.
Line: Поставете го нивото на излезот за сигнали поголеми или помали од
-31dB (референца) на -20dB или -31dB.
RF: Поставете го нивото на излезот за сигнали поголеми или помали од
-20dB (референца) на -10dB или -20dB.
◀ ■■ Ресететирање на звукот
OO MENUm → Звук → Ресететирање на звукот → ENTERE
Ресетирање на сите поставувања за звукот на фабрички зададените
вредности.
Македонски
▶
❑❑ Избор на режим на звук t
По поставувањето на Dual I II, на екранот ќе се прикаже тековниот режим на
звук.
Вид на звук
Dual I II
Моно
Моно
Стерео
Стерео ↔ Моно
Двојна
Dual I ↔ Dual II
Моно
Моно
Стерео
Моно ↔ Стерео
Двојна
Моно → Dual I
 Dual II 
A2 Стерео
◀
NICAM Стерео
Зададено
Автоматска промена
Dual I
Автоматска промена
Dual I
NN Доколку стерео сигналот е слаб и се јавува автоматско префрлување,
поставете на Моно.
NN Функцијата е активирана единствено за сигнал со стерео звук.
NN Достапно само кога функцијата Извор е поставена на ТВ.
Македонски
▶
❑❑ Поврзување на мрежа
(Во зависност од земјата и моделот)
■■ Проверка на статусот на мрежната врска
OO MENUm → Мрежа → Статус на мрежата → ENTERE
Погледнете го тековниот статус на мрежата.
◀
■■ Воспоставување на безжична мрежна врска
OO MENUm → Мрежа → Мрежни поставки → ENTERE
Дознајте ги поставувањата за SSID (име) и лозинка на безжичниот рутер пред
да се обидете да извршите поврзување.
Ако мрежата која ја барате не се појави во списокот, изберете Додај мрежа, а
потоа рачно внесете SSID (име) на мрежата.
Ако вашата мрежа има активирано режим на безбедност, внесете ја лозинката.
Ако вашата мрежа нема активирано режим на безбедност, телевизорот ќе ја
заобиколи тастатурата на екранот и ќе се обиде веднаш да се поврзе.
Македонски
▶
❑❑ Извршување на почетното поставување
■■ Постав.
OO MENUm → Систем → Постав. → ENTERE
Конфигурирајте ги каналите и времето кога го поставувате телевизорот за прв
пат или кога го ресетирате уредот.
NN Извршете го почетното поставување, следејќи ги инструкциите кои ги
прикажува телевизорот.
◀
▶
Македонски
❑❑ Поставување на времето
■■ Време
OO MENUm → Систем → Време → ENTERE
◀
Тековното време ќе се прикаже при секое притиснување на копчето INFO.
●● Часовн.: Поставувањето на часовникот е за користење на разни функции
за мерење на време кои ги нуди телевизорот.
NN Доколку го исклучите кабелот за напојување, ќе треба повторно да го
наместите часовникот.
Реж. на час.: Овозможува рачно или автоматско поставување на тековното
време.
–– Авто.: Поставете го тековното време автоматски, со помош на времето
од дигиталниот канал.
Македонски
▶
NN За автоматско поставување на времето, антената мора да биде
приклучена.
–– Рачен: Рачно поставување на тековното време.
NN Во зависност од сигналот и станицата која го емитува, автоматското
поставување на времето може да биде погрешно. Во тој случај, рачно
поставете го времето.
◀
▶
Македонски
Пост. часов.: Поставете ги функциите Датум и Време.
NN Достапно само кога функцијата Реж. на час. е поставена на Рачен.
NN Можете директно да поставите Датум и Време со притиснување на
нумеричките копчиња на далечинскиот управувач.
Врем. зона (Во зависност од земјата и моделот): Изберете ја вашата
временска зона.
NN Оваа функција е достапна само кога функцијата Реж. на час. е
◀
NN
поставенa на Авто..
При избирање на функцијата Рачен во Врем. зона, функциите GMT и
DST ќе се активираат.
Македонски
▶
Временско изедначув. (Во зависност од земјата и моделот): Овозможува
прилагодување на времето кога вашиот телевизор добива информации за
време од интернет. Поставете правилно време со избирање на функцијата
за корекција на времето.
NN Тековното време се поставува преку мрежа доколку телевизорот не
успее да добие информации за времето, вклучувајќи го и сигналот кој
се емитува од ТВ станиците. (пр: гледање телевизија преку set-top box
приемник, сателитски приемник или сл.)
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на функцијата Време на исклучување
OO MENUm → Систем → Време → Време на искл. → ENTERE
●● Време на искл. t: Автоматско исклучување на телевизорот по
однапред поставен временски период. (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минути)
NN Користете ги копчињата ▲/▼ за да изберете временски период, а
потоа притиснете на ENTERE. За откажување на функцијата Време
на искл., изберете Искл..
◀
▶
Македонски
❑❑ Поставување на тајмерот за вклучување /
исклучување
OO MENUm → Систем → Време → Тајмер за вклуч. <или> Тајмер за искл.
→ ENTERE
●● Тајмер за вклуч.: Може да поставите три посебни конфигурации за
◀
функцијата Тајмер за вклуч.. (Тајмер за вклуч. 1, Тајмер за вклуч. 2,
Тајмер за вклуч. 3)
Постав.: Изберете ја функцијата Искл., Еднаш, Секој ден, Пон-пет, Понсаб, Саб-Нед или Рачен и поставете ја според вашите потреби. Доколку
изберете Рачен, можете да го поставите денот на кој сакате да се активира
тајмерот.
NN Ознаката c го посочува денот кој сте го избрале.
Време: Поставете го часот и минутите.
Глас: Поставете ја саканата јачина на звук.
Македонски
▶
Извор: За избирање на изворот на содржината која ќе се репродуцира кога
телевизорот ќе се вклучи. Вие ќе можете да:
–– Изберете ТВ и телевизорот ќе прикаже одреден антенски или кабелски
◀
канал.
–– Изберете USB и телевизорот ќе репродуцира фотографии или аудио
фајлови од USB уредот.
–– Изберете извор на вашиот телевизор на кој сте поврзале set-top box
уред, а телевизорот ќе прикаже одреден канал од set-top box уредот.
NN USB уредот мора да биде поврзан на вашиот телевизор за да може да
изберете USB.
Македонски
▶
NN Ако изберете некој извор, освен ТВ или USB, мора да:
●● Имате кабелски или сателитски set-top box уред поврзан на тој
извор
●● Го поставите set-top box уредот на каналот кој сакате да го гледате
кога ќе се вклучи телевизорот
●● Го оставите set-top box уредот вклучен.
NN Кога ќе изберете некој извор, освен ТВ, опциите Антена и Канал ќе
◀
исчезнат.
Антена (кога функцијата Извор е поставена на ТВ): Изберете ATV или
DTV.
Канал (кога функцијата Извор е поставена на TV): Изберете го саканиот
канал.
Македонски
▶
Музика / Фото (кога одликата Извор е поставена на USB): Изберете
фолдер на USB уредот кој содржи музика или фотографии кои сакате да
се репродуцираат при автоматско вклучување на телевизорот.
–– Доколку на USB уредот нема музички фајлови или фолдерот кој содржи
музички фајл не е избран, функцијата за тајмер нема да функционира
правилно.
–– Кога на USB меморискиот уред има само една фотографија, слајд
шоуто нема да се репродуцира.
–– Доколку името на фолдерот е предолго, нема да можете да го изберете.
◀
–– За секој USB уред кој го користите се доделува сопствен фолдер. При
користење на повеќе USB уреди од ист вид, проверете дали фолдерите
кои се доделени на секој USB уред имаат различни имиња.
Македонски
▶
–– Ви препорачуваме да користите USB мемориски уред и читач на повеќе
◀
картички кога ја користите функцијата Тајмер за вклуч..
–– Функцијата Тајмер за вклуч. може да не работи со USB уреди кои
имаат вградена батерија, MP3 плеери или PMP уреди изработени
од одредени производители, бидејќи за овие уреди е потребно долго
време за да бидат препознаени.
●● Тајмер за искл.: Може да поставите три посебни конфигурации за
функцијата Тајмер за искл.. (Тајмер за искл. 1, Тајмер за искл. 2, Тајмер
за искл. 3)
Постав.: Изберете ја функцијата Искл., Еднаш, Секој ден, Пон-пет, Понсаб, Саб-Нед или Рачен и поставете ја според вашите потреби. Доколку
изберете Рачен, можете да го поставите денот на кој сакате да се активира
тајмерот.
NN Ознаката c го посочува денот кој сте го избрале.
Време: Поставете го часот и минутите.
Македонски
▶
❑❑ Економски решенија
■■ Еко решение
OO MENUm → Систем → Еко решение → ENTERE
●● Заштеда на енерг.: Оваа функција го прилагодува интензитетот на сликата
◀
на телевизорот со цел да ја намали потрошувачката на енергија.
●● Еко сензор (Во зависност од моделот): За да го подобрите заштедувањето
на енергија; поставувањата на сликата автоматски ќе се адаптираат на
светлината во собата.
NN Ако ја нагодите одликата Задн. светло, одликата Еко сензор ќе се
постави на Искл..
Македонски
▶
мин.позад.светло.: Кога Еко сензор е поставен на Вкл, минималниот
интензитет на екранот може рачно да се прилагоди.
NN Ако Еко сензор е поставен на Вкл, интензитетот на екранот може да
се промени (да стане малку потемен или поосветлен) во зависност од
јачината на светлината во опкружувањето.
●● Исклуч. кога нема сигнал: За да се избегне непотребната потрошувачка
на енергија, поставете колку долго сакате вашиот телевизор да остане
вклучен доколку не прима сигнал.
NN Деактивирано кога компјутерот е во режим на заштеда на енергија.
◀
●● Авто-исклучув.: Ако телевизорот остане вклучен во период од четири
часа без да се користи, телевизорот автоматски ќе се исклучи за да спречи
прегревање.
Македонски
▶
❑❑ Други функции
■■ Јазик на мени
OO MENUm → Систем → Јазик на мени → ENTERE
Поставете јазик на менито.
◀
▶
Македонски
■■ Време на авто. заштита
OO MENUm → Систем → Време на авто. заштита → ENTERE
●● Време на авто. заштита (Искл. / 2 часа / 4 часови / 8 часови / 10 часа):
Доколку екранот остане неактивен, прикажувајќи фотографија во одреден
временски период кој го дефинира корисникот, заштитникот на екранот се
активира за да спречи формирање сенки на екранот.
◀
▶
Македонски
■■ Општо
OO MENUm → Систем → Општо → ENTERE
●● Реж. на игри: Кога приклучувате конзола за игри како PlayStation™
или Xbox™, со избирање на режимот на игри можете да уживате во
пореалистично доживување при играњето.
NN ЗАБЕЛЕШКА
●● Мерки на претпазливост и ограничувања за режимот на игри
–– За да ја исклучите конзолата за игри и да поврзете друг
◀
надворешен уред, поставете го Реж. на игри на Искл. во
менито за поставување.
–– Доколку го прикажете ТВ менито во Реж. на игри, екранот
малку ќе се затресе.
Македонски
▶
●● Реж. на игри не е достапен во ТВ режим.
●● Откако ќе ја поврзете конзолата за игри, поставете го Реж. на игри
на Вкл. За жал, може да дојде до намалување на квалитетот на
сликата.
●● Ако Реж. на игри е Вкл:
–– Режим на слика е поставен на Игри, а Режим на звук е
поставен на Игри.
●● Заклуч. на плочата: Заклучете или отклучете ги сите копчиња на плочата
◀
одеднаш. Кога функцијата Заклуч. на плочата е вклучена, ниту едно копче
на панелот нема да работи.
●● Прик. на логото: Прикажување на логото на Samsung при вклучување на
телевизорот.
Македонски
▶
■■ Измени PIN
OO MENUm → Систем → Измени PIN → ENTERE
Променете ја лозинката која е потребна за поставување на телевизорот.
NN Екранот за внесување на PIN број се појавува пред екранот за
поставување.
NN Внесете го вашиот 4-цифрен PIN. Променете го PIN бројот користејќи ја
опцијата Измени PIN.
◀
▶
Македонски
■■ DivX® Видео на барање
OO MENUm → Систем → DivX® Видео на барање → ENTERE
Прикажување на кодот за регистрација кој е овластен за телевизорот. Ако се
поврзете на интернет страницата на DivX и се регистрирате со 10-цифрениот
код за регистрација, ќе можете да го преземете фајлот за активирање на
функцијата за видео по потреба.
Штом го репродуцирате преку функцијата Видео, регистрацијата ќе биде
целосна.
◀
NN За повеќе информации за DivX® видео по потреба, посетете ја страницата
http://vod.divx.com.
Македонски
▶
❑❑ Користење на Списокот со извори
■■ Спис.со извори
OO MENUm → Апликации → Спис.со извори → ENTERE
NN Ако го притиснете копчето SOURCE, екранот на функцијата Извор веднаш
ќе се прикаже.
NN Може да избирате само надворешни уреди кои се поврзани на
◀
телевизорот. Во функцијата Извор, поврзаните влезни сигнали се
означени.
NN За детални информации, погледнете го делот „Менување на изворот на
влезниот сигнал“ во прирачникот за користење.
Македонски
▶
❑❑ Поврзување на USB уред
1. Вклучете го телевизорот.
2. Поврзете USB уред, кој содржи фајлови со фотографии, музика и филмови
на USB приклучокот на страничната плоча на телевизорот.
3. Кога на телевизорот ќе се приклучи USB-уред се појавува појавувачки
прозорец. Овозможува директно избирање на функциите Фото, Видео
или Музика.
◀
▶
Македонски
NN Уредот може да не работи правилно со нелиценцирани мултимедиумски
фајлови.
NN Листа на работи кои мора да ги знаете пред да започнете да користите
мултимедиумски содржини
●● Нема поддршка за MTP (протокол за пренос на медиумски содржини).
●● Поддржани системи на фајлови се FAT и exFAT.
●● Одредени видови на USB дигитални фотоапарати и аудио уреди може
◀
да не бидат компатибилни со овој телевизор.
●● Media Play поддржува само секвенцијален jpeg формат.
●● Media Play поддржува само USB уреди за масовно складирање (MSC). ▶
MSC претставува класа на уред кој служи за пренос на масовно
складирани податоци. Примери за MSC се малите мемориски уреди,
читачите на флеш картички (не се поддржани USB HUB уреди).
Уредите треба да се приклучуваат директно на USB приклучокот на
телевизорот.
Македонски
●● Пред да го поврзете вашиот уред на телевизорот, архивирајте
ги вашите фајлови за да спречите оштетување или губење на
податоците. SAMSUNG нема да прифати одговорност за какво било
оштетување или губење на податоци.
●● Не го исклучувајте USB уредот за време на вчитувањето.
●● Колку е повисока резолуцијата на сликата, толку повеќе време ќе биде
◀
потребно за прикажување на екранот.
●● Максималната поддржана резолуција за JPEG изнесува 15360 x 8640
пиксели.
●● За неподржани или оштетени датотеки се прикажува пораката
„Неподржан формат на датотека“.
●● Функциите за пребарување сцени и за приказ на сликички не се
поддржани во Видео.
Македонски
▶
●● MP3 фајловите со DRM, кои се преземени од интернет страници
◀
кои не се бесплатни, не можат да се репродуцираат. Digital Rights
Management (DRM) е технологија која поддржува создавање,
дистрибуирање и управување со содржини на интегриран и сèопфатен
начин, вклучувајќи и заштита на правата и интересите на давателите
на содржини, спречување на нелегалното копирање на содржини, како
и управување со исплати и спогодби.
●● USB уредот за кој е потребна голема струја (поголема од 500mA или
5V), може да не биде поддржан. Нема поддршка за поврзување на
HDD (хард диск) преку USB.
●● Ако на телевизорот не се случува ништо во временски период кој е
одреден со Време на авто. заштита, ќе се активира заштитникот на
екранот.
●● Режимот за заштеда на енергија кај некои надворешни хард дискови
може автоматски да се активира при поврзување со телевизорот.
Македонски
▶
●● Ако користите продолжителен USB кабел, можно е USB уредот да не
◀
биде препознаен или фајловите на уредот да не бидат прочитани.
●● Ако USB уредот кој е поврзан со телевизорот не може да биде
препознаен, листата на фајлови на уредот е оштетена или фајловите
од листата не се репродуцираат, поврзете го USB уредот на компјутер,
форматирајте го уредот и проверете го поврзувањето.
●● Ако некоја датотека избришана од компјутерот сè уште е присутна
кога ќе се пуштат мултимедиумските содржини, искористете ја
функцијата „Испразни ја кантата за отпад“ на компјутерот за трајно да
ја избришете датотеката.
●● Ако бројот на фајловите и фолдерите кои се зачувани на USB уредот
за складирање е поголем од 4000, можно е фајловите и фолдерите да
не се прикажат, а некои фолдери да не можат да се отворат.
Македонски
▶
Исклучување на USB уред
1. Притиснете го копчето SOURCE.
2. Изберете го саканиот USB уред, а потоа притиснете го копчето TOOLS. Ќе
се појави менито на функцијата Алатки.
3. Изберете Отстрани USB, а потоа почекајте избраниот USB уред да се
исклучи. Сега може да го отстраните USB уредот од телевизорот.
NN За да отстраните USB уред од телевизорот, ви препорачуваме да ја
користите функцијата Отстрани USB.
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на мултимедиумските содржини
OO MENUm → Апликации → Media Play → ENTERE
Уживајте во фотографии, музика и филмови зачувани на USB уред за масовно
складирање (MSC).
1. Притиснете го копчето MEDIA.P.
2. Притискајте ги копчињата ◄/► за да го изберете саканото мени (Фото,
Видео, Музика), потоа притиснете го копчето ENTERE.
◀
3. Притиснете го копчето ◄/► за избирање на саканиот уред, а потоа
повторно притиснете го копчето ENTERE.
4. Притиснете го копчето ▲/▼/◄/► за избор на саканиот фајл од листата
на фајлови, а потоа притиснете го копчето ENTERE или копчето ∂
(репродукција).
Македонски
▶
Репродукција на избраните фајлови
1. Притиснете го копчето ▲ за да изберете Опции во горниот дел од секој
главен екран и изберете Репрод. го изб..
2. Изберете ги саканите фајлови.
NN На левата страна од избраните фајлови ќе се прикаже полето за
потврда.
NN Повторно притиснете го копчето ENTERE за да го поништите изборот
на фајлот.
◀
3. Притиснете го копчето ▲ за да изберете Репр..
NN Можете да ги изберете или откажете сите датотеки со притискање на
Избери се / Откажи ги сите.
Македонски
▶
❑❑ Репродукција на Фото / Видео / Музика
Додека е пуштена некоја датотека, притискајте на копчињата ▲/▼/◄/► за да
го изберете саканото мени.
NN Ако менито со опции не се прикаже, притиснете го копчето TOOLS или
копчето ENTERE.
NN Додека е пуштена некоја датотека може да ги користите и копчињата
∂/∑/∫/π/µ на далечинскиот управувач.
◀
NN Доколку го притиснете копчето INFO за време на репродукцијата, ќе
можете да погледнете информации за содржината која се репродуцира.
Македонски
▶
Мени за репродукција
Копче
Користење
Фото
/
Претход. / Следи
●
Започни слајд шоу / Прекини слајд шоу
●
Репр. / Пауза
/
/
/
◀
/
Видео
Музика
Мини плеер*
●
●
Претход. / Следи
Мини плеер*
●
●
Премотај назад / Премотај напред
●
●
●
* Кога одликата Музика во позадина ќе ја поставите на Мини плеер во Фото, прво се појавуваат овие
копчиња.
Македонски
▶
Мени за поставување
●● Фото
Копче
◀
Користење
Поставки за
презентација
Овозможува поставување на функциите Брзина и Ефекти
за време на сллајд шоуто.
Зум
Овозможува зумирање на сликата.
Ротирај
Овозможува ротирање на сликите во режим на цел екран.
Музика во
позадина / Мини
плеер
Овозможува поставување на музика во позадина при
гледање на слајд шоу. / Овозможува контролирање на
едноставните менија за репродукција.
Поставка
Режим на слика / Режим на звук: Овозможува
прилагодување на параметрите за слика или звук.
Информации: Можете да ги видите деталните
информации за репродуцираниот фајл.
Македонски
▶
NN За време на слајд шоуто, сите фајлови од листата на фајлови
последователно ќе се прикажат.
NN Кога ќе го притиснете копчето ∂ (Play) (или копчето ▲ → Опции →
Про.на слајд.) на листата на датотеки, веднаш почнува презентација на
слајдови.
NN Во текот на слајд шоуто, со помош на копчињата π (REW) или μ (FF)
можете да ја прилагодите брзината на слајд шоуто.
●● Поддржани формати на фотографии
◀
NN За повеќе детали, погледнете го делот „Спецификации“ во
прирачникот за користење.
Македонски
▶
●● Видео
Копче
Користење
Барај
Пребарување наслови: Овозможува директно преминување
на друг фајл.
Пребар. лента за време: Видеозаписите можете да го
пребарувате со копчињата ◄ и ► во интервал од една минута
или со директно внесување на бројката.
NN Тоа може да не биде поддржано во зависност од влезниот
извор.
◀
Реж.на повтор. Овозможува репродукција на филмови повеќе пати без прекин.
Гол. на
сликата
Овозможува прилагодување на големината на сликата според
вашите потреби.
Македонски
▶
Копче
Користење
Поставка
Поставки за превод: Овозможува репродукција на видео
фајлови со превод. Оваа функција работи единствено кога
титловите имаат исто име на фајл како и видео записот.
Режим на слика / Режим на звук: Овозможува прилагодување
на параметрите за слика или звук.
Јазик на звукот: Овозможува менување на јазикот на звукот,
доколку видео фајлот содржи повеќе од еден јазик.
Информации: Можете да ги видите деталните информации за
репродуцираниот фајл.
◀
▶
Македонски
NN Ако информациите за времетраењето на видео записот се непознати,
времето на репродукција и индикаторот за напредок нема да се прикажат.
NN Со овој режим можете да уживате во видео исечоци од игри, но не и да
играте игри.
●● Поддржани формати на преводи / видео фајлови
NN За повеќе детали, погледнете го делот „Спецификации“ во
прирачникот за користење.
◀
▶
Македонски
●● Музика
Копче
Користење
Повтори
Овозможува репродукција на фајлови со музика повеќе пати
без прекин.
Измешај
Овозможува репродукција на музика по случаен избор.
Режим на звук Овозможува прилагодување на параметрите за звук.
NN Се прикажуваат само музичките фајлови со поддржана екстензија на
◀
фајл. Фајловите со други екстензии нема да се прикажат, дури и ако се
зачувани на истиот USB уред.
NN Доколку звукот е необичен при репродукција на музички фајлови,
прилагодете ја функцијата Стабилизатор во менито за Звук. (Прекумерно
модулираните музички фајлови може да предизвикаат проблеми со звукот.)
●● Поддржани формати за музика
NN За повеќе детали, погледнете го делот „Спецификации“ во
прирачникот за користење.
Македонски
▶
Поставување на јазик за шифрирање
Поставете јазик за шифрирање, доколку текстот не е поддржан.
1. Притиснете го копчето ▲ за да изберете Опции во горниот дел на
главниот екран за музика и изберете Шифрирање.
2. Изберете го саканиот јазик за шифрирање.
◀
▶
Македонски
●● Компоненти и DTV
(Во зависност од земјата и моделот)
Извор
Компоненти
DTV
◀
Резолуција
Фреквенција (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Видео / Фото (во Media Play)
За повеќе детали, погледнете го делот „Спецификации“ во прирачникот за
користење.
Македонски
▶
❑❑ Прегледување на e-Manual
■■ e-Manual
OO MENUm → Поддршка → e-Manual → ENTERE
Можете да го прочитате воведот и инструкциите за функциите на телевизорот
кои се зачувани во вашиот телевизор.
NN За детални информации за екранот на e-Manual, погледнете го делот за
„Како да го користите e-Manual“ во упатството за користење.
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на функцијата Самодијагноза
■■ Самодијагноза
OO MENUm → Поддршка → Самодијагноза → ENTERE
NN Самодијагноза може да потрае неколку секунди, таа е дел од нормалното
функционирање на телевизорот.
◀
●● Тест на слика: Се користи за проверување дали има проблеми со сликата.
●● Тест на звук: Користете ја вградената мелодија за да проверите дали има
проблеми со звукот.
NN Доколку не слушате звук од звучниците на телевизорот, пред да
извршите тест на звукот, проверете дали функцијата Излез на звук е
поставена на ТВ звучник во менито за Звук.
Македонски
▶
NN За време на тестот ќе ја слушнете мелодијата, дури и ако функцијата
◀
звукот е стишен со притиснување на копчето MUTE.
●● Информации за сигналот (само дигитални канали): HDTV каналите имаат
совршен квалитет на приемот или каналите не се достапни. Прилагодете
ја вашата антена за да ја зголемите јачината на сигналот.
●● Ресет.: Ресетирање на сите поставувања на фабрички зададените
вредности, освен мрежните поставки.
NN Екранот за внесување на PIN број се појавува пред екранот за
поставување.
NN Внесете го вашиот 4-цифрен PIN. Променете го PIN бројот користејќи
ја опцијата Измени PIN.
Македонски
▶
❑❑ Ажурирање на софтверот
■■ Ажурирање на софтверот
OO MENUm → Поддршка → Ажурирање на софтверот → ENTERE
Менито на функцијата Ажурирање на софтверот ви овозможува да го
надградите софтверот на вашиот телевизор со најновата верзија.
NN По надградбата на софтверот, поставките за видео и звук кои сте ги
◀
направиле претходно ќе се вратат на нивните зададени вредности. Ви
препорачуваме да ги запишете вашите поставувања за да можете лесно
да ги поставите по надградбата.
Македонски
▶
●● Ажурирај сега
Фирмверот на телевизорот може да се ажурира преку поврзување на USB
уред или преку сигналот кој се емитува.
–– Пре. USB: Приклучете го на телевизорот USB-дискот со фирмверот за
надградба кој е преземен од „www.samsung.com“.
NN Внимавајте да не го исклучите напојувањето или да го отстраните
USB уредот додека не заврши надградбата. Телевизорот
автоматски ќе се исклучи и вклучи по завршување на надграбата
на фирмверот.
◀
▶
Македонски
–– Преку канал: Надградете го софтверот со помош на сигналот кој се
емитува.
NN Ако ја изберете оваа функција во текот на пренесувањето на
софтверот, ќе се изврши автоматско пребарување и преземање на
софтверот.
NN Времето кое е потребно за преземање на софтверот се одредува
◀
според статусот на сигналот.
●● Автоматско ажурирање: Оваа опција му овозможува на телевизорот да
се надградува додека е во режим на подготвеност. Тоа му овозможува на
телевизорот автоматски да се надгради додека не го користите. Бидејќи
внатрешните процеси на телевизорот се активни, екранот може да емитува
слаба светлина, а тоа може да трае подолго од 1 час, сè додека не заврши
преземањето на софтверот.
●● Управување со сателитски канали (Во зависност од земјата и моделот):
Управувајте со преземањето на софтвер преку сателитски канали.
Достапно кога функцијата Антена е поставена на Сателит.
Македонски
▶
❑❑ Менување на функцијата Кор. го режимот
■■ Кор. го режимот
OO MENUm → Поддршка → Кор. го режимот → ENTERE
Изберете Кор. го режимот кој ќе одговара за вашето место. Ние строго
препорачуваме да изберете Дом. упот..
●● Дом. упот.: Дом. упот. е зададеното поставување.
●● Демо за продавница: Демо за продавница е наменет само за
◀
продавници. Ако го изберете режимот Демо за продавница, некои
функции нема да функционираат, а поставувањата на сликата ќе се
ресетираат на секои 5 минути.
Македонски
▶
❑❑ Прегледување на функцијата Контакт. со Samsung
■■ Контакт. со Samsung
OO MENUm → Поддршка → Контакт. со Samsung → ENTERE
Погледнете ги овие информации кога вашиот телевизор не работи правилно
или кога сакате да извршите надградба на софтверот. Можете да пронајдете
информации за нашите центри за поддршка и за начините за преземање на
производи и софтвер.
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на Спортски режим (Во зависност од
земјата и моделот)
■■ Спортски режим t
OO MENUm → Апликации → Спортски режим → ENTERE
◀
Овој режим обезбедува оптимизирани услови за гледање на спортски
натпревари.
●● a (Зум): Паузирајте ја репродукцијата и поделете ја сликата на 9 дела.
Изберете дел кој сакате да го зумирате. Притиснете го ова копче уште
еднаш за да продолжите.
NN Кога Спортски режим е Вкл, режимите за слика и звук автоматски ќе се
постават на Стадиум.
NN Ако го исклучите телевизорот додека гледате во Спортски режим,
функцијата Спортски режим ќе се исклучи.
NN Кога е стартувана одликата Податочна услуга, тогаш одликата Зум не е
достапна.
Македонски
▶
NN Функцијата Зум нема да функционира во следните режими:
–– Функцијата PIP е вклучена
–– Media Play видео снимки
–– Дигитален текст (само Обединето Кралство)
◀
▶
Македонски
❑❑ Користење на безжичната мрежа
(Во зависност од моделот - само Обединето Кралство)
NN Ако сакате да дознаете повеќе детали, може да пронајдете дополнителен
електронски прирачник на нашата веб-страница "www.samsung.com".
◀
▶
Македонски
❑❑ All care protection (Заштита за сè)
(Во зависност од земјата и моделот)
1. All care protection (Заштита за сè) ќе го ажурира квалитетот на сликата на
секои 5.000 часа.
2. Појавувачкото мени на All care protection (Заштита за сè) ќе се појавува на
секои 5.000 часа, најмногу 3 пати. (5.000/10.000/15.000)
◀
3. Известувањето или појавувачкото мени се затвора по истекот на времето
(30 s) или после притискање кое било копче на далечинскиот управувач,
освен копчето за вклучување/исклучување.
●● Кога корисникот ќе го исклучи напојувањето и потоа повторно ќе го вклучи,
повторно се добива појавувачкото мени за барање ажурирање.
●● Појавувачкото мени се дава само 3 пати, вклучувајќи го почетното
појавувачко мени.
●● Појавувачкото мени се покажува само кога се вклучува телевизорот.
Македонски
Download PDF

advertising