Samsung | CW-21Z403N | Samsung CW-21Z403N Korisnički priručnik

AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:46 PM
Page 1
KOLOR TELEVIZORI
Prikljuãna tabla (u zavisnosti od modela)
➢
Uputstvo za upotrebu
Molimo proãitajte pre upotrebe i saãuvajte za kasniju upotrebu.
U zavisnosti od modela, va‰ TV moÏe imati drugaãiju
konfiguraciju.
Prednja (ili boãna) tabla
Zadnja tabla
Audio ulaz
Registrujte proizvod koji ste kupili na adresi
www.samsung.com/global/register
Video ulaz
Prikljuãak za slu‰alice
ili
kablovska TV mreÏa
ili
Komandna tabla (u zavisnosti od modela)
➢
☛
Meni prikaz na ekranu
Pode‰avanje jaãine tona
Biranje kanala
Senzor za daljinsko upravljanje
Pokazatelj
Ukljuãeno/iskljuãeno
◆ U zavisnosti od modela, za paljenje TV-a u stanju
mirovanja moÏete da koristite tastere ˇ.
◆ Tasteri ´ i ˇ imaju istu funkciju kao i tasteri œ/√/†/…
na daljinskom upravljaãu.
◆ U sluãaju kvara ili gubitka daljinskog upravljaãa, moÏete
da koristite kontrole na tabli va‰eg televizora.
Vodite raãuna da kablovske prikljuãke ukljuãite u
kablovske utiãnice odgovarajuçih boja.
Povezivanje na RCS ulaz
Prikljuãci Œ (AUDIO-L/R) i ´ (VIDEO) koriste se za opremu
kao ‰to je kamkorder, video disk plejer ili konzola za video
igre.
U zavisnosti od modela, va‰ TV moÏe imati drugaãiju
konfiguraciju.
Prednja (ili boãna) tabla
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
☛
Kada na televizor povezujete audio ili video sistem,
proverite da li su svi elementi iskljuãeni.
Povezivanje na antenu ili kablovsku TV mreÏu
PoveÏite antenu ili kabl za mreÏni ulaz na Œ (75 Ω
koaksijalna utiãnica).
Za ispravan prijem televizijskih kanala, ure√aj mora da prima
signal iz jednog od navedenih izvora: krovna antena,
kablovska TV mreÏa ili satelitska mreÏa.
Ukoliko koristite sobnu antenu, nakon pode‰avanja
televizora moraçete dodatno da je podesite kako biste dobili
o‰tru i jasnu sliku.
Prikljuãivanje slu‰alica
Prikljuãak ˇ (za slu‰alice) koristi se za gledanje
televizijskog programa kada ne Ïelite da uznemiravate druge
ukuçane. Dugotrajna upotreba slu‰alica pri velikoj jaãini tona
moÏe da dovede do o‰teçenja sluha.
➢
Kada su i prednji (ili boãni) i zadnji AV prikljuãci
povezani na eksternu opremu, prednji (ili boãni) AV
ima prednost.
Povezivanje na SCART ulaz/izlaz
SCART ´ i SCART ˇ prikljuãci koriste se za opremu kao
‰to je VCR, DVD, dekoder, satelitski risiver, konzole za video
igre ili video disk plejer.
SCART ´ se koristi jo‰ i za opremu sa PGB izlazom, kao
‰to su konzole za video igre ili video disk plejer.
Srpski - 1
AA68-03843W-00
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:46 PM
Page 2
Daljinski upravljaã (u zavisnosti od modela)
➢
4
Jaka ve‰taãka svetla u blizini TV aparata mogu uticati
na rad daljinskog upravljaãa.
5
6
7
8
9
0
!
@
/
Koristi se za
pojaãavanje i
smanjivanje jaãine
zvuka.
MENU
Koristi se za
prikazivanje menija na
ekranu ili povratak na
prethodni meni.
…/†/œ/√
Koristi se za upravljanje
kursorom menija.
S.MENU
Koristi se za
prikazivanje menija za
zvuk.
TURBO
Koristi se za biranje
opcije za turbo zvuk.
DUAL I-II
Koristi se za biranje
reÏima zvuka.
SOURCE
Koristi se za
prikazivanje svih video
izvora koji su vam na
raspolaganju.
INFO
Koristi se za pregled
informacija o kanalu i
pode‰avanje izabranog
statusa.
PRE-CH
Koristi se za
prebacivanje izme√u
dva kanala koje ste
poslednje gledali.
# P /
Koristi se za
prikazivanje narednog ili
prethodnog
memorisanog kanala.
$ EXIT
Koristi se za napu‰tanje
bilo kog prikaza ili
povratak na normalno
gledanje.
% MUTE
Kada Ïelite ponovo da
ukljuãite zvuk, pritisnite
MUTE, ili tastere , ili
.
^ ENTER
Kada koristite menije na
ekranu, pritisak na taster
ENTER aktivira (ili
menja) izabranu stavku.
& S.MODE
Koristi se za biranje
zvuãnih efekata.
* P.MODE
Koristi se za biranje
vizuelnih efekata.
( TV
Koristi se za povratak
na TV reÏim kada je
ure√aj u reÏimu
spolja‰njeg izlaza.
) SLEEP
Koristi se za biranje
prethodno pode‰enog
vremena za automatsko
iskljuãivanje.
3 -/-Koristi se za biranje
kanala sa brojem deset ili
veçim.
Pritiskom na ovaj taster
prikazuje se simbol “--”.
Unesite dvocifreni broj
kanala.
Kabl za napajanje nalazi se na zadnjoj strani televizora.
1
Ukljuãite kabl u odgovarajuçu utiãnicu.
➢ Dozvoljeni napon elektriãne mreÏe naznaãen je na
zadnjoj strani ure√aja, a frekvencija je 50 ili 60Hz.
2
Pritisnite dugme “ I ” (Uklj/isklj) na prednjoj (ili boãnoj)
strani televizora.
3
Za paljenje televizora, pritisnite taster POWER na
daljinskom upravljaãu. Automatski se bira program koji
ste poslednji gledali. Ukoliko nema memorisanih kanala,
neçe se pojaviti jasna slika. Za vi‰e informacija,
pogledajte “Kanal - Auto memorisanje” ili “Kanal Ruãno memorisanje” na strani 4.
➢ Ukoliko je televizor ukljuãen, neka osnovna
pode‰avanja odvijaju se automatski. Za vi‰e
informacija, pogledajte “Pode‰avanja – Plug &
Play” na strani 3.
4
Za iskljuãivanje, pritisnite dugme “ I ” (Uklj/isklj) na
prednjoj (ili boãnoj) strani televizora.
Postavljanje ure√aja u stanje mirovanja
Ukoliko Ïelite da smanjite potro‰nju elektriãne energije ili
saãuvate katodnu cev od habanja, televizor moÏete postaviti
u stanje mirovanja. Stanje mirovanja je tako√e korisno kada
Ïelite privremeno da prekinete gledanje (npr. u toku obeda).
1
Pritisnite taster POWER u toku gledanja televizora.
Ure√aj je sada u stanju mirovanja.
2
Za ponovno paljenje televizora, pritisnite isti taster jo‰
jednom.
☛
Montiranje baterija
1 POWER
Koristi se zaukljuãivanje
i iskljuãivanje TV-a.
2 Numeriãki tasteri
Koriste se za direktno
biranje kanala.
Ukljuãivanje i iskljuãivanje televizora
Skinite poklopac. Postavite dve
baterije veliãine AAA, a zatim zatvorite
poklopac. Ukoliko daljinski upravljaã
ne radi, proverite da li ste pravilno
postavili krajeve baterija oznaãene “+” i “-” ili su baterije
prazne.
➢ Ne koristite dve baterije razliãitog tipa, npr. alkalne i
manganske.
Srpski - 2
Televizor ne ostavljajte u stanju mirovanja na duÏi
period (npr. kada ste na odmoru). Iskljuãite televizor
pritiskom na dugme “ I ” (Uklj/isklj) na prednjoj (ili
boãnoj) strani televizora. Najbolje je da ure√aj iskljuãite
sa elektriãne mreÏe i da iskljuãite antenu.
AA68-03843W-00Ser
1
2
te
Page 3
2
Pritisnite taster MENU.
Na ekranu se prikazuje glavni meni. Na levoj strani
nalazi se pet ikonica: Unesi, Slika, Zvuk, Kanal, i
Pode‰avanja.
Pritisnite taster … ili † i izaberite jednu od ikonica.
Pritisnite taster ENTER da pristupite pod-meniju ikonice.
3
Za kretanje kroz stavke menija, pritisnite taster … ili †.
Za ulazak u stavku menija, pritisnite taster ENTER.
4
Izabrane stavke menjate pritiskom na taster …/†/œ/√.
Za povratak na prethodni meni, pritisnite taster MENU.
oji
ala,
‰
03:46 PM
Pregled menija
na
.
viti
da
a).
2006/04/21
5
Ukoliko Ïelite da iza√ete iz menija, pritisnite taster EXIT.
3
4
5
6
Pode‰avanja - Plug & Play
Kada prvi put ukljuãite va‰ televizor, odre√eni broj osnovnih
pode‰avanja automatski se pokreçe.
Na raspolaganju su vam sledeça pode‰avanja.
1
Plug & Play
Ukoliko je ure√aj u stanju
Poã. Plug & Play
mirovanja, pritisnite taster
U redu
POWER na daljinskom
Ulaz
Povratak
upravljaãu.
Prikazuje se opcija Poã.
Plug & Play
Plug & Play. Za pokretanje
Jezik
funkcije Plug & Play,
English
Svenska
Deutsch
Português
pritisnite taster ENTER.
Français
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Nederlands
Prikazuje se meni Jezik.
Español
Srpski
†
Italiano
➢ Meni Jezik se
automatski prikazuje
Prebaci
Ulaz
Preskoãi
posle nekoliko sekundi,
ãak iako niste pritisnuli taster ENTER.
7
Odaberite odgovarajuçi jezik pritiskom na taster … ili †.
Pritisnite taster ENTER. Prikazuje se poruka Proveri
ant. Priklj..
Plug & Play
➢ Ukoliko ne izaberete ni
Proveri ant. Priklj.
jedan jezik, meni za
U redu
jezike nestaçe nakon
Ulaz
Preskoãi
30 sekundi.
Proverite da li je antena
prikljuãena na televizor
(pogledajte stranicu 1).
Pritisnite taster ENTER.
Prikazuje se opcija Zemlja.
Pritisnite taster … ili † i
izaberite va‰u drÏavu.
Pritisnite taster ENTER.
Za traÏenje kanala, pritisnite
taster ENTER. Kada Ïelite
da prekinete traÏenje,
pritisnite taster ENTER.
Meni Pode‰. sata se
prikazuje ako ste zavr‰ili sa
traÏenjem.
Za kretanje kroz sate i
minute, pritisnite taster
œ ili √. Podesite sate i
minute pritiskom na taster
… ili †.
Kada zavr‰ite sa
pode‰avanjem, pritisnite
taster MENU.
Prikazuje se poruka Enjoy
your waching i aktivira se
memorisani kanal.
Ponovno pode‰avanje
funkcije Plug & Play
Metod: MENU ➜ …/†
(Pode‰avanja) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜ ENTER
Pode‰avanja
TV
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Zabrana za decu
Plavi ekran
:
Isklj.
Melodija
:
Uklj.
Demonstracija
Prebaci
Plug & Play
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Prebaci
Schweiz
Sverige
UK
Ist. Evropa
Ostali
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Auto memorisanje
Start
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Auto memorisanje
P 1 C- - - - - - -
102MHz
7%
Stop
Ulaz
Preskoãi
Plug & Play
Pode‰. sata
--:--
Prebaci
Podesi
Ulaz
Preskoãi
Enjoy your waching
U redu
Unesi (u zavisnosti od modela) Lista izvora / Promeni ime
Lista izvora
TV
◆ Lista izvora
TV
Za prebacivanje izme√u
EXT1
---EXT2
---razliãitih signala sa
povezane opreme, kao ‰to je
VCR, DVD, set-top box i TV
izvor (kablovski ili zemaljski).
Prebaci
Ulaz
Povratak
➢ Spolja‰nji izvor moÏete
da promenite jednostavnim pritiskom na SOURCE
taster daljinskog upravljaãa. Potrebno je da pro√e
odre√eni vremenski period da bi se slike promenile.
Za povratak u TV reÏim, pritisnite taster TV na
daljinskom upravljaãu.
Promeni ime
TV
EXT1
EXT2
Prebaci
Srpski - 3
Povratak
Zemlja
◆ Promeni ime
Spolja‰njem izvoru moÏete
dodeliti ime.
nastavak...
Ulaz
√
√
√
√
√
√
√
---: ---Video rek.
: ---DVD
kablov. pr.
Sat. prij.
AV risiver
DVD prij.
†
Ulaz
Povratak
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:46 PM
Page 4
Kanal - Ruãno memorisanje
Kanal - Auto memorisanje
Skenirajte frekventne opsege koji su vam dostupni
(dostupnost zavisi od drÏave). MoÏe se desiti da brojevi
programa koji se automatski dodeljuju ne odgovaraju
stvarnim ili Ïeljenim brojevima programa. Brojeve moÏete
ruãno urediti i obrisati sve kanale koje ne Ïelite da gledate.
Kanali se raspore√uju i
Auto memorisanje
TV
memori‰u po poloÏaju u okviru
Zemlja
: Belgie …
frekventnog opsega (od
Sverige
PretraÏi
UK
najniÏeg prema najvi‰em).
Ist. Evropa
Ostali
Nakon toga se prikazuje
program koji ste originalno
izabrali.
Prebaci
Ulaz
Povratak
➢ Ukoliko Ïelite da
PretraÏi
pretraÏivanje zaustavite pre
P 1 C- - - - - - 102MHz
nego ‰to se zavr‰i,
7%
pritisnite taster ENTER.
Stop
Kada zavr‰ite pretraÏivanje,
Ulaz
Povratak
pojavljuje se meni Sortiranje.
Za vi‰e informacija o
raspore√ivanju kanala u Ïeljeni raspored po brojevima,
pogledajte “Kanal – Sortiranje”. Ukoliko Ïelite da napustite
meni bez raspore√ivanja, pritisnite taster EXIT.
Ruãno memorisanje
TV
MoÏete memorisati kanale,
Program
:P3
ukljuãujuçi i one koji se emituju
Kolor sistem
: AUTO
√
Zvuãni sistem
: BG
√
preko satelitske mreÏe. Kada
PretraÏi
: 46MHz
ruãno memori‰ete kanale
Kanal
:C1
Memor
: ?
moÏete da birate:
- Îelite li ili ne da memori‰ete
Prebaci
Podesi
Povratak
sve prona√ene kanale
- Redni broj svakog memorisanog kanala koji Ïelite da
idenitifkujete
Dodaj/Obri‰i
Za brisanje odabranih kanala sa TV
… Nastavak menija
spiska skeniranih kanala. Kada
P 1 : Dodat
P 2 : Dodat
skenirate memorisane kanale,
P 3 : Dodat
kanali koje ste izabrali da
P 4 : Dodat
P 5 : Dodat
preskoãite neçe biti prikazani.
† Nastavak menija
Svi ostali kanali, ãije
Prebaci
Ulaz
Povratak
preskakanje niste izriãito
odabrali, prikazuju se tokom skeniranja.
◆
◆
◆
◆
Metod:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Odaberite Dodat ili Obrisan.
Program (Redni broj programa koji se dodeljuje kanalu)
Kolor sistem: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Zvuãni sistem: BG/DK/I/L
PretraÏi (Kada ne znate redni broj programa):
Tjuner skenira frekventni opseg dok ne prona√e prvi
kanal ili kanal koji ste izabrali.
◆ Kanal (Kada znate redni broj kanala koji Ïelite da
memori‰ete)
➢ Redni broj kanala moÏete da izaberete i direktnim
unosom preko numeriãkih tastera (0~9).
◆ Memor (Za memorisanje kanala i njegovog rednog broja)
➢
☛
Kanal - Sortiranje
Ova opcija vam omoguçava da
promenite redni broj
memorisanih kanala.
Preporuãujemo da nakon
automatskog memorisanja
kanala upotrebite ovu opciju.
Sortiranje
TV
Sa
Na
Memor
Prebaci
: P 1 ----: P- - - - - - : ?
Podesi
Kanal - Dodaj/Obri‰i
Ukoliko na televizoru nema zvuka ili je zvuk lo‰,
ponovite izbor standarda za zvuk.
ReÏim kanala
◆ P (ReÏim za programe): Nakon zavr‰etka traÏenja
kanala, sve stanice iz va‰eg podruãja zabeleÏene su
pod brojevima od P00 do P99. U ovom reÏimu kanal
birate uno‰enjem rednog broja programa.
◆ C (ReÏim pravih kanala): U ovom reÏimu kanale
birate tako ‰to unesete broj dodeljen stanici sa koje
se program emituje.
◆ S (ReÏim kablovskih kanala): U ovom reÏimu kanale
birate tako ‰to unesete broj dodeljen pojedinaãnim
kablovskim kanalima.
Povratak
◆ Sa: Broj kanala koji Ïelite da promenite.
◆ Na: Îeljeni novi broj kanala.
◆ Memor: Potvr√uje zamenu broja kanala.
Srpski - 4
Kanal - Fino pode‰avanje
Ako je prijem dobar, nije potrebno fino pode‰avanje kanala,
buduçi da se to obavlja automatski tokom operacije
pretraÏivanja i memorisanja. Ako je, me√utim, signal slab ili
iskrivljen, moÏda çete morati podesiti kanal.
Fino pode‰avanje
Metod:
P1
0
œ/√ : MoÏete da dobijete ãistu i
o‰tru sliku i dobar kvalitet zvuka.
Reset
…/† ➜ ENTER : MoÏete da
Prebaci
vratite postavke na poãetno
Podesi
Povratak
stanje.
MENU : MoÏete da memori‰ete pode‰enu sliku i zvuk u
memoriju.
‰i
atak
a,
ili
0
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:46 PM
Page 5
Kanal - Naziv
Nazivi kanala dodeljuju se
automatski kada se emituju
informacije o kanalu. Nazivi su
promenljivi, ‰to vam omoguçava
da kanalima dodelite nova
imena.
Naziv
TV
… Nastavak menija
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Nastavak menija
Prebaci
Ulaz
◆ Kan. mer. vrem
MoÏe se podesiti ukljuãivanje Ïeljenog kanala u vreme
kada tajmer bude automatski ukljuãio televizor.
◆ Jaãina zvuka
Podesite Ïeljenu jaãinu za automatsko ukljuãivanje
televizora.
Povratak
☛
Metod:
…/† : Koristi se za biranje slova ili brojeva.
œ/√ : Koristi se za prelazak na prethodno ili naredno slovo.
ENTER : Koristi se za potvr√ivanje novog imena.
Automatsko iskljuãivanje
Kada podesite tajmer na “Ukljuãeno”, televizor çe se
iskljuãiti ako se njime nije rukovalo 3 sata nakon ‰to je
ukljuãen pomoçu tajmera. Ova funkcija dostupna je
samo u reÏimu tajmera “Ukljuãeno” i spreãava
pregrevanje do koga moÏe doçi kada je TV suvi‰e
dugo ukljuãen.
◆ Prog. iskljuã.
Izaberite vremenski period izme√u 30 i 180 minuta,
nakon koga çe se televizor automatski prebaciti u stanje
mirovanja.
➢ Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na taster
SLEEP na daljinskom upravljaãu. Ukoliko tajmer
nije pode‰en, prikazuje se poruka Isklj.. Ukoliko je
tajmer veç pode‰en, na ekranu se ispisuje
preostalo vreme do automatskog prebacivanja u
stanje mirovanja.
◆ Tajm. uk. / Tajm. isk.
Podesite tajmere za ukljuãivanje i iskljuãivanje i televizor
çe se automatski ukljuãiti ili iskljuãiti u trenutku koji vi
izaberete.
☛ Najpre podesite ãasovnik.
nastavak...
◆ Jezik
Zavisi od modela. Kada prvi
put ukljuãite televizor,
izaberite jezik na kome çe se
ispisivati meniji i oznake.
Pode‰avanja
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Jezik
: Srpski
Vreme
Zabrana za decu
Plavi ekran
:
Isklj.
Melodija
:
Uklj.
Demonstracija
Prebaci
Ulaz
Izlaz
◆ Plavi ekran
Ukoliko nema signala ili je signal preslab, umesto slike
pune “snega” automatski se pojavljuje plav ekran.
Ukoliko Ïelite da nastavite sa gledanjem lo‰e slike,
podesite opciju Plavi ekran na Isklj..
◆ Melodija
Za melodiãan zvuk koji prati ukljuãivanje i iskljuãivanje
televizora.
Pode‰avanja - Vreme
Vreme
TV
◆ Sati
--:-Sati
MoÏete da podesite ãasovnik
Prog. iskljuã.
: Isklj.
√
- - : - - Isklj.
Tajm. uk.
na televizoru tako da se
- - : - - Isklj.
Tajm. isk.
pritiskom na INFO na
Kan. mer. vrem
: P1
Jaãina zvuka
: 10
daljinskom upravljaãu
prikazuje taãno vreme.
Prebaci
Ulaz
Povratak
Ukoliko Ïelite da koristite
automatski tajmer, morate da podesite vreme.
➢ Pritisak na taster “ I ” (Uklj./Isklj.) na prednjoj (ili
boãnoj) strani televizora resetuje pode‰avanja
ãasovnika.
Pode‰avanja J´zyk / Plavi ekran /
Melodija / Demonstracija
Pode‰avanja - Zabrana za decu
Zabrana za decu
TV
Ova opcija omoguçava vam da
Zabrana za decu : Uklj.
√
spreãite neovla‰çene korisnike,
Program
:P1
Zakljuãaj
: ?
kao ‰to su deca, u gledanju
programa ãiji sadrÏaj nije
odgovarajuçi i to tako ‰to
potpuno uti‰ava video i audio.
Prebaci
Ulaz
Povratak
Blokada za decu ne moÏe se
deaktivirati preko tastera na prednjoj (ili boãnoj) tabli. Samo
daljinski upravljaã moÏe da deaktivira blokadu za decu, pa
stoga drÏite daljinski upravljaã van doma‰aja dece.
◆ Zabrana za decu: Uklj. / Isklj.
Kanal otkljuãavate tako ‰to bravu podesite na Isklj..
◆ Program: Broj kanala koji Ïelite da zakljuãate.
◆ Zakljuãaj: Kada pritisnete taster ENTER, prikazuje se
poruka Zakljuãano.
➢
Ako je neki od kanala zakljuãan, ne moÏete da
pristupite menijima Kanal i Zabrana za decu pomoçu
upravljaãkih tastera na upravljaãkoj ploãi televizora
(poruka Ne postoji prikazuje se na meniju Zabrana za
decu). Meniju moÏete da pristupite iskljuãivo preko
daljinskog upravljaãa.
Srpski - 5
◆ Demonstracija
Da biste se upoznali sa razliãitim menijima televizora,
pogledajte ugra√eni demo. Sve opcije menija prikazane
su u okviru demo prezentacije. Ukoliko Ïelite da
napustite demo prezentaciju, pritisnite taster EXIT.
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:46 PM
Page 6
Slika - Mod
Slika - Sus (u zavisnosti od modela)
Mod
TV
◆ Mod: Dinamiãna /
Mod
: Dinamiãna
√
Standardna / Film /
Kontrast
:
100
Osvetljenje
:
50
Po izboru
O‰trina
:
75
Boja
:
50
Izaberite tip slike koji najvi‰e
Past.
: Z 50 C 50
Boja
: Hladna1
odgovara va‰im potrebama.
√
Reset
√
➢ Ove opcije birate
Prebaci
Ulaz
Povratak
jednostavnim pritiskom
na taster P.MODE na daljinskom upravljaãu.
Podsliku moÏete da prikaÏete u glavnoj slici TV programa ili
spoljnog A/V ure√aja kao ‰to je videorekorder ili DVD. Na taj
naãin moÏete da pratiteTV program ili video ulaz iz svih
prikljuãenih ure√aja dok gledate televizijski program ili neki
drugi video ulaz.
◆ Kontrast / Osvetljenje / O‰trina / Boja / Past. (samo
NTSC)
Televizor ima nekoliko pode‰avanja za kontrolu kvaliteta
slike.
◆ Boja: Hladna2 / Hladna1 / Normalna / T.bo.1 / T.bo.2
◆ Reset
Funkcija za vraçanje na poãetne postavke je pode‰ena
za svaki mod (Dinamiãna, Standardna, Film, ili Po
izboru).
Slika
TV
Mod
: Dinamiãna
Smanj. ‰uma
: Isklj.
Isko‰enje
:0
Sus
Prebaci
Ulaz
Mod
TV
√
√
√
Izlaz
PIP
Spoljni izvor
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
Prebaci
√
√
√
√
√
√
: Uklj.
: TV
: Veliko
:
:P1
Ulaz
Povratak
◆ Sus: Uklj./Isklj.
PIP funkciju moÏete da aktivirate ili deaktivirate. 1
◆ Spoljni izvor
MoÏete izabrati izvor podslike. 2
➢ Zavisno od modela, podslika se moÏe gledati samo
kada je odabran izvor razliãit od izvora glavne slike.
Ako se je glavnoj slici prikazan TV program,
podslika nije dostupna za TV programe. Ako
izaberete TV izvor, pojavljuje se poruka Ne postoji.
◆ Zamena
Postoji moguçnost izmenjivanja glavne slike i podslike.
3
◆ Veliãina: Mala/Veliko
MoÏete izabrati veliãinu podslike.
Slika - Smanj. ‰uma / Isko‰enje
◆ Smanj. ‰uma
Ukoliko je signal koji va‰
televizor prima suvi‰e slab,
aktivirajte ovu opciju za
uklanjanje smetnji na ekranu.
Slika
TV
Mod
: Dinamiãna
Smanj. ‰uma
: Isklj.
Isko‰enje
:0
Sus
Prebaci
Ulaz
◆ Isko‰enje (zavisi od modela)
Ukoliko primetite da je slika nagnuta na jednu stranu,
reguli‰ite je pomoçu pode‰avanja nagiba (-7 do +7).
√
√
√
Izlaz
◆ PoloÏaj slike:
/ /
/
MoÏete izabrati poloÏaj podslike.
◆ Prog.
MoÏete izabrati kanal podslike samo kada je Spoljni
izvor postavljen na TV.
Jednostavne funkcije na daljinskom upravljaãu
MoÏete da zamrznete podsliku.
Srpski - 6
Zvuk Mod / Ekvilajzer /
Autom. jaãina / Pseudo Stereo /
Turbo Plus
Zvuk
◆ Mod: Standardna / Muzika / TV
Mod
: Standardna
√
Film / Govor / Po izboru
Ekvilajzer
√
Autom. jaãina
: Isklj.
√
Izaberite tip specijalnih
Pseudo Stereo
: Isklj.
√
zvuãnih efekata koji Ïelite da
Turbo Plus
: Isklj.
√
koristite za gledanje datog
programa.
Prebaci
Ulaz
Izlaz
➢ Ove opcije birate
jednostavnim pritiskom na taster S.MODE na
daljinskom upravljaãu.
◆ Ekvilajzer
Televizor ima nekoliko pode‰avanja za kontrolu kvaliteta
zvuka.
➢ Ukoliko promenite bilo koje od ovih pode‰avanja,
reÏim slike se automatski menja u Po izboru.
◆ Autom. jaãina
Svaka stanica ima svoje uslove emitovanja, koji
oteÏavaju regulisanje jaãine tona prilikom menjanja
kanala. Ova opcija vam omoguçava da automatski
podesite jaãinu zvuka odre√enog kanala, tako ‰to
smanjuje izlaz zvuka pri visokim modulacijskim signalima
ili ga poveçava kada je signal nizak.
◆ Pseudo Stereo
Ova funkcija pretvara nestereofoni zvuãni signal u dva
jednaka leva i desna kanala. Kada Pseudo Stereo
podesite na Uklj. ili Isklj., te postavke se odnose na
zvuãne efekte poput Standardna, Muzika, Film, i Govor.
◆ Turbo Plus
Ova opcija nagla‰ava niske i visoke zvuãne opsege
(ukljuãuje i odgovarajuçe efekte). UÏivajte u sjajnom
dinamiãkom zvuku dok gledate muziãke, filmske ili druge
kanale.
➢ Ove opcije menjate jednostavnim pritiskom na
taster TURBO na daljinskom upravljaãu.
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:47 PM
Page 7
Teletekst opcija (u zavisnosti od modela)
uk
√
√
√
√
√
Veçina TV stanica nudi informativne servise putem
teleteksta. Poãetna stranica teleteksta nudi vam informacije
o kori‰çenju servisa. Osim toga postoje i razliãite opcije koje
moÏete izabrati pomoçu daljinskog upravljaãa.
☛ Da bi se informacije sa teleteksta prikazivale bez
gre‰aka, prijem kanala mora da bude stabilan.
U drugom sluãaju se moÏe desiti da neke informacije ili
stranice nedostaju.
Dijagnoza kvarova
3
(podstranica)
Za prikazivanje postojeçih podstranica.
4
(veliãina)
Za prikazivanje dvostruko veçih slova u gornjoj polovini
ekrana. Za donju polovinu ekrana, pritisnite taster jo‰
jednom.
Za normalan prikaz, pritisnite taster jo‰ jednom.
5
(teletekst uklj./komb.)
Pritisnite ovaj taster da aktivirate teletekst reÏim nakon
‰to izaberete kanal sa teletekstom. Pritisnite taster jo‰
jednom za preklapanje ekrana sa teleteksta i ekrana sa
emitovanim programom.
6
(mod)
Za biranje reÏima teleteksta (LIST/FLOF). Ukoliko
pritisnete ovaj taster u LIST reÏimu, on prelazi u reÏim
List save (Snimanje na spisak). U reÏimu List save
(Snimanje na spisak), moÏete snimiti teletekst stranicu
na spisak pomoçu tastera
(memori‰i).
Izlaz
eta
7
(otkrij)
Za prikazivanje skrivenog teksta (npr. odgovori na kviz
pitanja) Za normalan prikaz, pritisnite taster jo‰ jednom.
8
(sled. str.)
Za prikazivanje naredne stranice sa teletekstom.
9
(preth. str.)
Za prikazivanje prethodne stranice sa teletekstom.
0
(poni‰tavanje)
Koristi se za prikazivanje emisije dok traÏite stranicu.
ma
! Obojeni tasteri (crveni/zeleni/Ïuti/plavi)
Ukoliko stanica koristi FASTEXT sistem, razliãiti sadrÏaji
u okviru stranice sa teletekstom ‰ifrirani su po bojama i
moÏete ih izabrati pritiskom na obojene tastere. Pritisnite
taster u boji koja odgovara Ïeljenom sadrÏaju. Stranica
se prikazuje zajedno sa ostalim obojenim informacijama
kojima se moÏe pristupiti na isti naãin. Za prikazivanje
prethodne ili naredne strane, pritisnite taster u
odgovarajuçoj boji.
vor.
ge
@
1
(zadrÏi)
Koristi se da zadrÏi na ekranu prikaz odre√ene stranice
ukoliko je povezana sa sekundarnim stranicama koje je
automatski slede. Da biste nastavili prikazivanje,
pritisnite taster jo‰ jednom.
2
(indeks)
Koristi se za prikazivanje poãetne stranice (sadrÏaja) u
bilo kom trenutku gledanja teleteksta.
(memori‰i)
Za snimanje stranica sa teletekstom.
Srpski - 7
Pre nego ‰to poku‰ate da stupite u kontakt sa Samsung
sluÏbom za podr‰ku, poku‰ajte sa sledeçim jednostavnim
proverama. Ukoliko ne uspete da re‰ite problem pomoçu
uputstava navedenih ispod, zapi‰ite model i serijski broj
ure√aja i kontaktirajte lokalnog zastupnika.
Nema zvuka ili slike
◆ Proverite da li je kabl za napajanje ukljuãen u utiãnicu.
◆ Proverite da li ste pritisnuli taster “ I ” (Uklj/Isklj) i taster
POWER.
◆ Proverite pode‰avanja za kontrast i osvetljaj.
◆ Proverite jaãinu tona.
Normalna slika ali nema zvuka
◆ Proverite jaãinu tona.
◆ Proverite da li je pritisnut taster MUTE na daljinskom
upravljaãu.
Nema slike ili crno-bela slika
◆ Reguli‰ite pode‰avanja za boju
◆ Proverite da li ste izabrali odgovarajuçi sistem
emitovanja.
Smetnje u tonu i slici
◆ Poku‰ajte da ustanovite koji elektriãni ure√aj pravi
smetnje, i pomerite ga dalje od televizora.
◆ Ukljuãite televizor u drugu utiãnicu.
Zamuçena ili “sneÏna” slika, lo‰ zvuk
◆ Proverite smer, poloÏaj i prikljuãke va‰e antene.
Smetnje ãesto prouzrokuje upotreba sobne antene.
Kvarovi na daljinskom upravljaãu
◆ Zamenite baterije daljinskog upravljaãa.
◆ Oãistite gornju ivicu daljinskog upravljaãa
(prozor za prenos).
◆ Proverite da li su “+” i “-” krajevi baterija ispravno
postavljeni.
◆ Proverite da baterije nisu prazne.
AA68-03843W-00Ser
2006/04/21
03:47 PM
Page 8
OSD Mapa
Unesi
Slika
✽ : Zavisi od modela
- Lista izvora ✽
- Promeni ime
- Mod
- Smanj. ‰uma
- Isko‰enje ✽
- Sus ✽
Zvuk
Kanal
-
Mod
Ekvilajzer
Autom. jaãina
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Video rek. / DVD / Kablov. pr. / Sat. prij. / AV risiver / DVD prij. / Igra
Kamkorder / DVD Kombo
- Dinamiãna / Standardna / Film / Po izboru
Kontrast
Osvetljenje
O‰trina
Boja
Past. (samo NTSC)
Boja - Hladna2 / Hladna1 / Normalna / T.bo.1 / T.bo.2
Reset
- Isklj. / Uklj.
-
Sus
Spoljni izvor ✽
Zamena
Veliãina
PoloÏaj slike
Prog.
- Standardna / Muzika / Film / Govor / Po izboru
- Isklj. / Uklj.
- Isklj. / Uklj.
- Isklj. / Uklj.
- Auto memorisanje - Zemlja ✽
- Ruãno memorisanje - Dodaj/obri‰i
- Fino pode‰avanje
- Naziv
- Sortiranje
Pode‰avanja - Plug & Play
- Jezik ✽
- Vreme
-
Zabrana za decu
Plavi ekran
Melodija
Demonstracija
- Isklj. / Uklj.
-
PretraÏi
Program
Kolor sistem ✽
Zvuãni sistem ✽
PretraÏi
Kanal
Memor
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland
Schweiz / Sverige / UK / Ist. Evropa / Ostali
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Sati
Prog. iskljuã.
Tajm. uk.
Tajm. isk.
Kan. mer. vrem
Jaãina zvuka
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Isklj. / Uklj.
Srpski - 8
Download PDF

advertising