Samsung | GT-S3550 | Samsung GT-S3550 Упатство за користење

GT-S3550
Информации за безбедност и користење
Безбедносни
предупредувања
Чувајте го телефонот подалеку од дофатот
на малите деца и домашните миленици
Мобилен телефон
Упатство за корисникот
Чувајте го телефонот и целиот дополнителен
прибор подалеку од дофатот на малите деца или
животните. Ситните делови можат да предизвикаат
задушување или сериозна повреда доколку се
проголтаат.
Заштита на Вашиот слух
Прекумерна изложеност на гласни звуци
може да предизвика оштетување на слухот.
Секогаш намалете ја јачината на тонот пред
да ги вметнете слушалките во извор на звук
и користете ја минималната поставка за
јачина на тонот потребна за слушање на
разговорот или музиката.
• Некои од содржините во ова упатство можат да се
Инсталирајте го мобилниот телефон и
опремата со внимание
Придржувајте се кон следните мерки на претпазливост за да се избегнат опасни и противзаконски ситуации и да се обезбеди
максимално функционирање на Вашиот мобилен телефон.
Printed in Korea
Code No.:GH68-27385A
Macedonian. 11/2010. Rev. 1.1
Исклучете го телефонот во близина на
медицинска опрема
Ракувајте внимателно и разумно со Вашиот
телефон
Одбегнувајте пречки со други електронски
уреди
Вашиот телефон може да предизвика пречки
на медицинската опрема во болниците или во
установите за здравствена заштита. Следете ги сите
прописи, означени предупредувања и препораки од
медицинскиот персонал.
Кога сте во авион, исклучете го телефонот
или исклучете ги безжичните функции
Вашиот телефон може да предизвика пречки на
авионската опрема. Следете ги сите авионски
прописи и исклучете го Вашиот телефон или
префрлете го во режим кој ги исклучува безжичните
функции кога е тоа наредено од страна на авионскиот
персонал.
Заштитете ги батериите и полначите од
оштетување
• Одбегнувајте изложување на батериите на многу
ниски или многу високи температури (под 0° C/32°
F или над 45° C/113° F). Екстремните температури
го намалуваат капацитетот на полнење и векот на
траење на батериите.
• Заштитете ги батериите од контакт со метални
предмети, затоа што тоа може да предизвика
спојување помегґу + и - половите на батериите и
води кон привремено или трајно оштетување на
батеријата.
• Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во Европската унија и другите
европски земји со системи за одвојување на
отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или
литературата означува дека производот
и неговиот електронски прибор (на пр. полначот,
слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот
работен век не треба да се отстрануваат заедно со
останатиот отпад од домаќинството. За избегнување
на возможна штета врз околината или човечкото
здравје предизвикана со неконтролирано фрлање
отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од
другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате
заради унапредување на еколошки оправдано
повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во
продавницата каде што го купиле овој производ или
во службите на локалната самоуправа, за детали
каде и како да извршат рециклирање на производот
на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот
снабдувач и да ги проверат одредбите и условите
во договорот за набавка. Овој производ и неговиот
електронски прибор не треба да се мешаат со друг
комерцијален отпад.
• Не го расклопувајте телефонот поради опасност од
електричен удар.
• Не дозволувајте телефонот да се навлажи –
течностите можат сериозно да го оштетат телефонот
и ќе ја променат бојата на налепницата која означува
дека навлегла вода во телефонот. Оштетувањата
на Вашиот телефон предизвикани од вода ја
поништуваат гаранцијата на производителот.
• Одбегнувајте користење или чување на Вашиот
телефон во валкан простор полн со прашина за да
спречите оштетување на механичките делови.
• Вашиот телефон е сложен електронски уред—
заштитете го од удари и грубо ракување за да
одбегнете серизно оштетување.
• Не го бојадисувајте Вашиот телефон, затоа што
бојата може да ги затне механичките делови или да
го наруши неговото правилно функционирање.
• Одбегнувајте користење на блицот на камерата или
светлото од телефонот премногу блиску до очите на
децата или животните.
• Вашиот телефон и мемориските картички можат да
се оштетат при изложување на магнетни полиња.
Не користете футроли или дополнителен прибор
со магнетски затворачи и не дозволувајте Вашиот
телефон да биде во контакт со магнетски полиња
подолг временски период.
Правилно отстранување на батериите од овој
производ
(Применливо во Европската Унија и други
европски земји со засебни системи за
враќање батерии)
Оваа ознака на батеријата, во упатството
или на пакувањето означува дека батериите од
овој производ не треба да се отстранат заедно со
останатиот отпад од домаќинството на крајот од
нивниот работен век. Каде што се означени, хемиските
симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата
содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното
ниво во Директивата 2006/66/EC. Ако батериите
не се отстранат правилно, овие супстанции можат
да предизвикаат штета врз човековото здравје или
животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на
повторното користење на материјалните ресурси, Ве
молиме да ги одвоите батериите од останатиот отпад
и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен
систем за враќање на батерии.
Намалување на ризикот од повреди
предизвикани со постојано повторување на
исто движење
Кога праќате текстуални пораки или играте игри на
Вашиот телефон, држете го телефонот олабавено,
притискајте ги копчињата лесно, користете специјални
функции за намалување на бројот на копчиња што
треба да се притиснат (како што се готови пораки или
прогнозирачки текст) и правете чести паузи.
Избегнување пречки кај пејсмејкери
Проверете дали сите мобилни телефони или
соодветната опрема инсталирана во Вашето возило
се безбедно вградени. Одбегнувајте поставување на
Вашиот телефон и дополнителен прибор во близина
или во просторот во кој се активира воздушното
перниче. Неправилно инсталирана безжична
опрема може да предизвика сериозна повреда кога
воздушните перничиња нагло се надувуваат.
www.samsungmobile.com
Не го користете Вашиот телефон на бензински станици
или во близина на горива или хемикалии. Исклучете
го Вашиот телефон секогаш кога е тоа назначено
со предупредувачки знаци или инструкции. Вашиот
телефон може да предизвика експлозија или пожар
во и околу складишта за гориво или хемикалии и
подрачја за пренос или експлозивни подрачја.
Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности,
гасови или експлозивни материјали во ист простор
каде се наогґа телефонот, неговите делови или
дополнителниот прибор.
• Користете само батерии одобрени од Samsung и
полначи кои се специјално направени за Вашиот
телефон. Некомпатибилни батерии и полначи
можат да предизвикаат сериозни повреди или
оштетување на Вашиот телефон.
• Батериите или телефоните никогаш не ги фрлајте
во оган. Следете ги сите локални прописи при
отстранување на искористените батерии или
телефони.
• Никогаш не ги оставајте батериите или телефоните
на или во грејни тела, како што се микробранови
печки, шпорети или радијатори. При презагреаност,
батериите можат да експлодираат.
• Никогаш не ги кршете или продупчувајте батериите.
Одбегнувајте изложување на батериите на висок
надворешен притисок, што може да доведе до
внатрешен краток спој или презагреаност.
Одржувајте оддалеченост од најмалку 15 cm (6
инчи) помеґу мобилните телефони и пејсмејкерите
за да се одбегнат потенцијални пречки, како што
е препорачано од производителите и независната
истражувачка група, Wireless Technology Research.
Доколку имате било каква причина да се сомневате
дека Вашиот телефон има пречки со пејсмејкер
или друга медицинска опрема, веднаш исклучете
го телефонот и обратете се до производителот на
пејсмејкерот или медицинската опрема за помош.
разликуваат од Вашиот телефон во зависност од
софтверот на телефонот или Вашиот давател на услуга.
• Bluetooth QD ID : B016358
Исклучете го телефонот во потенцијално
експлозивни окружувања
Внимателно ракувајте и отстранувајте ги
батериите и полначите
Не го користете телефонот доколку екранот е
напукнат или скршен
Безбедносни мерки на
претпазливост
Возете безбедно во секое време
Одбегнувајте користење на Вашиот телефон
додека возите и почитувајте ги сите прописи кои го
ограничуваат користењето на мобилните телефони
додека возите. Секогаш кога е возможно, користете
hands-free дополнителен прибор за да ја зголемите
безбедноста.
Следете ги сите безбедносни
предупредувања и прописи
Придржувајте се кон сите прописи кои го
ограничуваат користењето на мобилниот телефон во
одредено подрачје.
Користете само прибор одобрен од Samsung
Користењето на некомпатибилен дополнителен
прибор може да го оштети Вашиот телефон или да
предизвика повреда.
Скршено стакло или акрилен може да предизвика
повреда на рацете или лицето. Однесете го телефонот
во сервисен центар на Samsung за да го замените
екранот. Оштети предизвикани поради невнимателно
користење на телефонот ја поништуваат гаранцијата
на производителот.
Дозволете само квалификувани лица да го
сервисираат Вашиот телефон
Вашиот телефон емитира радио-фреквентни
сигнали (RF) што можат да предизвикаат пречки на
незаштитена или неправилно заштитена електронска
опрема, како што се пејсмејкери, слушни помагала,
медицински уреди и други електронски уреди во
домаќг инствата или возилата. Обратете се до
производителите на вашите електронски уреди за
решавање на секакви проблеми предизвикани од
пречки, кои сте ги искусиле.
Дозволувањето на неквалификувани лица да го
сервисираат Вашиот телефон може да предизвика
оштетување на телефонот а со тоа и поништување на
Вашата гаранција.
Обезбедете максимален век на траење на
батеријата и полначот
• Одбегнувајте полнење на батериите повеќ е од една
седмица, бидејќи преполнувањето може да го скрати
векот на траење на батеријата.
• Со тек на време, батериите кои не се користат ќе се
испразнат и мора да бидат повторно наполнети пред
користење.
• Исклучете ги полначите од струја кога не се користат.
• Користете ги батериите само за целта за која се
наменети.
Важни информации за
користење
Користете го вашиот телефон во нормална
положба
Одбегнувајте контакт со внатрешната антена на
телефонот.
Внимателно ракувајте со SIM картичките и со
мемориските картички
Внатрешна
антена
• Не ја отстранувајте картичката кога телефонот
пренесува или прима информации, бидејќи тоа
може да предизвика губење на податоците и/или
оштетување на картичката или телефонот.
• Заштитете ги картичките од силни удари, статички
електрицитет и електрични пречки од другите уреди.
• Често снимање и бришење го скратува работниот
век на мемориските картички.
• Не ги допирајте златно обоените контакти или
полови со прсти или метални предмети. Доколку не е
чиста, пребришете ја картичката со мека крпа.
Обезбедете пристап до услугите за итни
случаи
Повиците за итни случаи од Вашиот мобилен
телефон можеби нема да бидат возможни во
некои подрачја или околности. Пред патување во
оддалечени или неразвиени подрачја, испланирајте
резервна метода за контакт со персоналот задолжен
за итни повици.
Информации за SAR (Specific Absorption Rate)
сертификатот
Вашиот телефон подлежи на стандардите од
Европската Унија (EU) кои ја ограничуваат
изложеноста на лугґето на зрачење на радио-бранови
(RF) емитувани од радио и телекомуникациска
опрема. Овие стандарди спречуваат продажба на
мобилни телефони кои го надминуваат максималното
ниво на изложување (познато како Specific Absorption
Rate, или SAR) од 2.0 вати по килограм на телесно
ткиво.
За време на тестирање, максималниот SAR
регистриран за овој модел бил 0.568 вати по
килограм. При нормално користење, вистинскиот
SAR е многу понизок, бидејќи телефонот е направен
да ја емитира само RF енергијата потребна за
пренос на сигналот до најблиската базна станица. Со
автоматско емитување пониски нивоа секогаш кога е
тоа возможно, Вашиот телефон го намалува Вашето
севкупно изложување на RF енергија.
Изјавата за усогласеност во ова упатство ја прикажува
усогласеноста на Вашиот телефон со Eвропската
директива за радио и терминална телекомуникациска
опрема (R&TTE). За повеќе информации во врска
со SAR и соодветните EU стандарди, посетете ја
мрежната страница за Samsung мобилни телефони.
Преглед на телефонот
1
Навигациско копче со движење
во 4 правци
За пребарување низ опциите на
менито; При почетниот екран, за
пристап до менија дефинирани од
корисникот
Зависно од давателот на услугата,
зададениот основен екран или
претходно дефинирани менија може
да се разликуваат
1
2
5
2
6
3
4
7
8
9
10
Копче за јачина на тон
При почетниот екран, за
прилагодување на јачината на тонот
на копчињата; праќање SOS порака
► Активирање и праќање SOS
пораки
3
Копче за повикување
За повикување или одговарање
на повик; При почетниот екран за
отворање листа на последните
примени повици, пропуштени
повици или повикани броеви
4
Копче за услугата на говорна
пошта
При почетниот екран, за пристап
до говорната пошта (држете
притиснато)
5
Функциски копчиња
Извршуваат дејства назначени на
долниот дел од екранот
6
Копче за потврдување
За избор на означената опција
од менито или за потврда на
внесеното; При почетниот екран, за
отворање на мрежниот пребарувач
или за пристап до главното мени
Зависно од Вашиот давател на
услуга или регион, копчето може да
има друга функција
7
Копче за вклучување/Копче за
излез од менито
За вклучување и исклучување на
телефонот (држете притиснато); за
прекинување на повик; Во менијата,
за поништување на внесените
податоци и враќање во почетниот
екран
8
Копче Камера
При почетниот екран, за вклучување
на камерата (држете притиснато);
Во режимот на камерата, за
фотографирање или снимање
видеозапис
9
Телефонот ги прикажува следните индикатори за
состојбата во горниот дел на екранот:
Икона Опис
Јачина на сигнал
GPRS мрежа
поврзана
EDGE мрежа
поврзана
Повик во тек
Пренасочувањето на
повици е активирано
Функцијата за SOS
пораки е активирана
Алармот е активиран
Поврзување со
сигурна мрежна
страница
Роаминг (надвор од
вообичаената мрежна
услуга)
Алфанумерички копчиња
Bluetooth е активиран
10
Синхронизиран со
персонален компјутер
Копче за тивок профил
При почетниот екран, за активирање
или деактивирање на тивкиот
профил (држете притиснато)
Нова текстуална
порака (SMS)
Икона Опис
Нова мултимедијална
порака (MMS)
Нова говорна порака
Нова e-mail порака
Вклучено FM радио
Оневозможено FM
радио
Репродукција на
музика е во тек
Репродукција на
музика е паузирана
Ставена е мемориска
картичка
Нормално профил е
активиран
Tивок профил е
активиран
Ниво на наполнетост
на батеријата
Тековно време
Инсталирање на SIM картичката и
батеријата
Вметнување на мемориска картичка
(по избор)
1.Извадете го капакот на батеријата и вметнете ја SIM
картичката.
Вашиот телефон прифаќа microSD™ или microSDHC™
мемориски картички до 8 GB (во зависност од
производителот и типот на мемориската картичка).
Капак на
батеријата
SIM
картичка
2.Вметнете ја батеријата и повторно ставете го капакот.
Форматирањето на мемориската картичка
на компјутер може да предизвика нејзина
инкомпатибилност со Вашиот телефон. Форматирајте
ја мемориската картичка само на телефонот.
1.Извадете го капакот на батеријата и батеријата.
2.Отклучете го капакот на мемориската картичка.
Капак на мемориската
картичка
Батерија
Наполнете ја батеријата
1.Приклучете го полначот.
2.Откако полнењето ќе
заврши, исклучете го
полначот.
Во AC-струен приклучок
е вадете ја батеријата од телефонот, без претходно
Н
да го исклучите полначот. Во спротивно, телефонот
може да се оштети.
Промена на тонот на ѕвонење
1.Во менијата, изберете Опции → Профили за звук.
2.Појдете до профилот кој го користите.
Ако користите тивок или безмрежен профил, нема
да Ви биде дозволено да го смените тонот на
ѕвонењето.
3.Притиснете <Измени> → Тон за гласовни повици.
4.Изберете мемориска локација → тон на ѕвонење.
За префрлање во друг профил, изберете го од листата.
Повикување на последните
повикани броеви
1.При почетниот екран, притиснете [ ].
2.Појдете налево или надесно за да изберете тип на
повици.
3.Појдете нагоре или надолу за да изберете број или
име.
4.Притиснете го копчето за потврдување за да ги
прегледате деталите на избраниот повик или
[
] за да го повикате бројот.
Користење на интелигентниот
основен екран
Интелигентниот основен екран Ви овозможува пристап
до омилените апликации и записи, како и преглед на
претстојните настани или задачи. Интелигентниот основен
екран можете да го прилагодите соодветно на Вашите
желби и потреби.
При користење на интелигентниот основен екран,
копчето за навигација не работи како копче за
скратен пат.
Упатување лажни повици
Можете да симулирате лажен дојдовен повик кога сакате
да напуштите некој состанок или несакан разговор.
Морате да одредите копче за скратен пат за да
упатите лажен повик. Во менијата, изберете Опции
→ Телефон → Скратен пат и одредете копче за
скратен пат за Лажен повик. За да можете да
одредите и користите копче за скратен пат, морате
да го деактивирате интелигентниот основен екран.
За да упатите лажен повик
• При почетниот екран, држете го притиснато копчето за
скратен пат.
• При затворен телефон и заклучени копчиња,
притиснете го копчето за скратен пат четири пати.
Активирање на мобилен локатор
Ако некој вметнал нова SIM картичка во Вашиот телефон,
функцијата мобилен трагач автоматски ќе испрати број
за контакт до двајца приматели за да Ви помогнат да
го лоцирате и да го вратите назад Вашиот телефон. За
активирање на мобилен локатор,
1.Во менијата, изберете Опции → Сигурност →
Мобилен локатор.
2.Внесете ја Вашата лозинка и притиснете <OK>.
Кога за прв пат пристапувате до Мобилен локатор,
ќе биде побарано да креирате лозинка и да ја
потврдите.
3.Притиснете го копчето за потврдување за да ја
вклучите функцијата на мобилен локатор.
4.Појдете надолу и притиснете го копчето за
потврдување за да се отвори листата на приматели.
3.Подигнете го капакот на мемориската картичка и
вметнете ја мемориската картичка со налепницата
завртена нагоре.
Мемориска картичка
4.Затворете го и заклучете го капакот на мемориската
картичка.
5.Повторно ставете ја батеријата и капакот на батеријата.
Прилагодување на интелигентниот основен екран
1.Во менијата, изберете Опции → Прикажи → Паметна
почетна.
2.Притиснете <Измени>.
3.Изберете ги ставките за приказ на интелигентниот
основен екран.
4.Притиснете <Опции> → <Сочувај>.
5.Притиснете го копчето за потврдување.
Почетниот екран можете да го смените во друг
стил. Во менијата, изберете Опции → Прикажи →
Паметна почетна и појдете налево или надесно до
саканиот стил.
Пристап до ставките на интелигентниот основен
екран
Притиснете го копчето за навигација за да пребарувате низ
ставките на интелигентниот основен екран и притиснете го
копчето за потврдување за да ја изберете саканата ставка.
Следните ставки се достапни:
Достапните ставки можат да се разликуваат, зависно
од Вашиот давател на услуга.
• Лента со кратенки: за пристап до омилените
апликации. Лентата со кратенки можете да ја
прилагодите според своите желби.
• Мои другари: за пристап до записите сочувани во
листата на омилени телефонски броеви.
• Инфо-лента за PIMs: за пристап до претстојните
настани и задачи во календарот.
• Месечен календар: за преглед на месечниот календар.
• Еден часовник: за преглед на моменталниот час и
датум.
• Двоен часовник: за преглед на локалниот и
глобалниот часовник.
5.Притиснете <Опции> → Именик за да се отвори
листата на Вашите записи.
6.Изберете запис.
7.Изберете број (ако е потребно).
8.Кога ќе завршите со избирање записи, притиснете
<Избери>.
9.Притиснете го копчето за потврдување за да ги
сочувате примателите.
10.Појдете надолу и внесете го името на испраќачот.
11.Притиснете <Сочувај> → <Прифати>.
Активирање и праќање SOS пораки
При итни случаи, можете да пратите SOS порака до
Вашето семејство или пријатели за помош.
За активирање на SOS порака
1.Во менијата, изберете Пораки → Опции → SOS
пораки → Опции за праќање.
2.Притиснете го копчето за потврдување за да ја вклучите
SOS пораката.
3.Појдете надолу и притиснете го копчето за потврдување
за да се отвори листата на приматели.
4.Притиснете <Опции> → Побарај за да се отвори
листата на Вашите записи.
5.Изберете запис.
6.Изберете број (ако е потребно).
7.Кога ќе завршите со избирање контакти, притиснете го
копчето за потврдување за да ги сочувате примателите.
8.Појдете надолу и одредете колку пати да се повтори
праќањето на SOS пораката.
9.Притиснете <Назад> → <Да>.
Икони за инструкции
Белешка: белешки, совети за користење или
дополнителни информации
→
Проследено со: редослед на опции и менија кои
мора да ги изберете за да извршите некој чекор;
на пример: Во менијата, изберете Пораки →
Нова порака (претставува Пораки, проследено
со Нова порака)
[
]
Средни загради: копчиња на телефонот; на
пример: [
] (претставува Копче за вклучување/
Копче за излез од менито)
<
>
Аглести загради: функциски копчиња кои
контролираат различни функции на секој екран;
на пример: <OK> (го претставува функциското
копче OK)
Пристап до менијата
Одговарање на повици
За да пристапите до менијата на Вашиот телефон,
1.При почетниот екран, притиснете <Мени> за да
пристапите до главното мени.
1.При дојдовен повик, притиснете [
].
2.За да го прекинете повикот, притиснете [
Зависно од Вашиот регион или давател на услуга,
можеби ќе биде потребно да го притиснете копчето за
потврдување за да пристапите го главното мени. При
користење на интелигентен основен екран, не можете
да го користите копчето за потврдување за пристап
до главното мени
2.Користете го навигациското копче за да дојдете до
саканото мени или опција.
3.Притиснете <Избери>, <OK> или копчето за
потврдување за да ја потврдите означената опција.
4.Притиснете <Назад> за движење едно ниво наназад;
Притиснете [
] за враќање на почетниот екран.
• Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2
код, морате да го внесете PIN2 кодот обезбеден
преку SIM картичката. За понатамошни детали,
обратете му се на Вашиот давател на услуга.
• Samsung не е одговорен за загуба на лозинки,
приватни информации или друга штета
предизвикана од употреба на илегален софтвер.
Вклучување и исклучување на
Вашиот телефон
За да го вклучите Вашиот телефон,
].
1.Држете притиснато [
2.Внесете го Вашиот PIN и притиснете <OK> (доколку е
потребно).
3.Кога ќе се отвори програмата за поставување,
прилагодете го телефонот по желба следејќи го екранот.
За исклучување на Вашиот телефон, повторете го
чекорот 1.
Прилагодување на лентата со кратенки
1.Во менијата, изберете Опции → Прикажи → Паметна
почетна.
2.Притиснете <Измени>.
3.Појдете до Лента со кратенки и притиснете <Опции>
→ Измени кратенки.
4.Изберете мени што сакате да го измените или празна
локација и притиснете <Измени>.
5.Изберете ги саканите менија.
Притиснете <Опции> → Отвори за да изберете
подменија (ако е потребно).
6.Притиснете <Сочувај> или притиснете <Опции> →
Сочувај.
Повикување
Aлфабетен режим
Нумерички режим
Притиснете го соодветното алфанумеричко копче за
внесување број.
• За да го движите курсорот, притискајте го копчето
за навигација.
• За да ги избришете знаците еден по еден,
притискајте <Избриши>. За брзо бришење на
знаци, држете притиснато <Избриши>.
• За да вметнете празно место помеѓу знаци,
притиснете [0].
• За да внесете интерпункциски знаци во режимите за
внесување текст на англиски, притиснете [1].
За менување на режимот за внесување текст
Додавање нов запис
Зависно од Вашиот давател на услуга, можеби
ќе имате можност за претходно одредување на
локација за меморирање нови записи. За промена на
мемориската локација, во менијата, изберете Именик
→ <Опции> → Опции → Меморија за нови записи
→ мемориска локација.
T9 режим
1.Притиснете ги соодветните алфанумерички копчиња за
внесување на цел збор.
2.Кога ќе се прикаже потребниот збор, притиснете [0] за
да вметнете празно место. Доколку точниот збор не се
прикаже, изберете алтернативен збор од листата што
се појавува.
За праќање SOS порака
1.При затворен телефон и заклучени копчиња,
притиснете [ / ] четири пати за да пратите SOS порака
до одредени претходно програмирани броеви.
Телефонот се префрлува во SOS режим и ја праќа
претходно програмираната SOS порака.
].
2.За излез од SOS режимот, притиснете [
Користење на камерата
За да фотографирате
1.При почетниот екран, држете притиснато [ ] за да ја
вклучите камерата.
2.Завртете го телефонот во спротивна насока од
стрелките на часовникот за широк преглед.
3.Насочете го објективот кон предметот и направете
потребни прилагодувања.
4.Притиснете го копчето за потврдување или [ ] за
да фотографирате. Фотографијата се меморира
автоматски.
За снимање видео-записи
1.При почетниот екран, држете притиснато [ ] за да ја
вклучите камерата.
2.Завртете го телефонот во спротивна насока од
стрелките на часовникот за широк преглед.
3.Притиснете [1] за снимање видео.
4.Насочете го објективот кон предметот и направете
потребни прилагодувања.
1.Во менијата, изберете Опции → Профили за звук.
2.Појдете до профилот кој го користите.
Ако користите тивок или безмрежен профил, нема
да Ви биде дозволено да ја прилагодите јачината на
тонот на ѕвонењето.
3.Притиснете <Измени> → Јачина на тон → Известув.
при разговор.
4.Појдете налево или надесно за да ја прилагодите
јачината на тонот и притиснете <Сочувај>.
За прилагодување на јачината на тонот при
разговор
За време на повик, притиснете [ / ] за да ја прилагодите
јачината на тонот.
На бучно место, може да Ви биде потешко да ги
слушате разговорите додека ја користите функцијата
интерфон. За подобар звук, користете го нормалниот
режим на разговор.
3.Изберете тип на број (ако е потребно).
4.Внесете информации за записот.
5.Притиснете <Сочувај> или притиснете <Опции> →
Сочувај за да го додадете записот во меморијата.
Праќање и отворање пораки
За праќање текстуална или мултимедијална
порака
1.Во менијата, изберете Пораки → Нова порака.
2.Внесете го името на примателот и движете се надолу.
3.Внесете го текстот на пораката. ► Внесување текст
За праќање текстуална порака, појдете до чекор 5.
За приложување мултимедијална содржина,
продолжете со чекор 4.
4.Притиснете <Опции> → Додај мултимедијална и
додајте содржина.
5.Притиснете го копчето за потврдување за да ја пратите
пораката.
За прегледување текстуални или мултимедијални
пораки
1.Во менијата, изберете Пораки → Влезно сандаче.
2.Изберете текстуална или мултимедијална порака.
1.При почетниот екран, внесете телефонски број и
притиснете <Опции>.
2.Изберете Додај во Именик → Нов запис → мемориска
локација (ако е потребно).
5.Притиснете го копчето за потврдување или [ ] за да
започнете со снимање.
6.Притиснете < > или [ ] за да го сопрете снимањето.
Видео-записот се меморира автоматски.
За преглед на видео-записите
Во менијата, изберете М.фајл. → Видео-записи → фајл со
видео-записот.
Изјава за усогласеност (R&TTE)
изјавуваме под своја исклучива одговорност дека производот
GSM мобилен телефон : GT-S3550
на којшто се однесува оваа изјава, е усогласен со следните стандарди и/или
другите нормативни документи.
Безбедност EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
1.Во менијата, изберете Музика → Библиотека.
2.Изберете категорија на музика → музички фајл.
3.Контролирајте ја репродукцијата користејќи ги следните
копчиња:
Копче
Функција
Потврди
Паузирање или продолжување на
репродукцијата
/
Навигација
Прилагодување на јачината на тонот
• Налево: Повторно почнување на
репродукцијата; Премотување назад
(притиснете 2 секунди); Премотување
назад во фајл (држете притиснато)
• Надесно: Премотување напред;
Премотување напред во фајл (држете
притиснато)
• Нагоре: Отворање на листата со песни
• Надолу: Промена на режимот за
повторување
Samsung Electronics
Ние,
Слушање музика
За преглед на фотографиите
Во менијата, изберете М.фајл. → Слики
→ фајл со фотографијата.
За прилагодување на јачината на тонот на
ѕвонење
Режим со симболи
Притиснете го соодветното алфанумеричко копче за
внесување симбол.
Внесување текст
• Држете притиснато [ ] за да се префрлувате од T9
режимот на алфабетниот режим и обратно. Зависно од
Вашиот регион, можеби ќе имате можност да користите
режим за внесување текст соодветен за Вашиот јазик.
• Притиснете [ ] за да ја смените големината на буквите
или да се префрлите во нумеричкиот режим.
• Притиснете [ ] за да се префрлите во режим со
симболи.
• Држете притиснато [ ] за пристап до опциите за
пишување.
Прилагодување на јачината на
тонот
1.При почетниот екран, внесете го повикувачкиот код за
подрачјето и телефонскиот број.
] за да го повикате бројот.
2.Притиснете [
].
3.За да го прекинете повикот, притиснете [
Притискајте го соодветното алфанумеричко копче додека
на екранот не се појави саканиот знак.
].
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Со ова изјавуваме дека [се извршени сите битни радио тестирања и дека] горе
назначениот производ е во согласност со сите битни барања на Директивата
1999/5/EC.
Процедурата за проценка на усогласеноста на којашто е осврнато во Член 10 и
објаснето во Прилогот [IV] на Законот 1999/5/EC е проследена со вклучување на
следните правни тела:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификациска ознака: 0168
Техничката документација се чува во:
Samsung Electronics QA Lab.
и е достапна на барање.
(Претставник во ЕУ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.16
(место и датум на изданието)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(име и потпис на овластеното лице)
* Тоа не е адресата на сервисниот центар на Samsung. За адресата или
телефонскиот број на сервисниот центар на Samsung, погледнете на гарантниот
лист или контактирајте ја продавницата кадешто сте го купиле производот..
Download PDF

advertising