Samsung | GT-S5611 | Samsung GT-S5611 Korisnički priručnik

Raspored uređaja
Uređaj prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu
ekrana:
1
Taster za jačinu zvuka
U pasivnom režimu podesite
jačinu zvuka telefona;
Pošaljite SOS poruku
GT-S5611
Uputstvo za upotrebu
2
1
7
2
• Neki sadržaj na uređaju možda će se razlikovati u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
• Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u
bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost
bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
• Ovaj proizvod uključuje određen besplatni/otvoreni softver. Tačni
uslovi licenci, odricanje odgovornosti, priznanja i obaveštenja
dostupni su na Samsungovom web sajtu opensource.samsung.com.
8
9
10
3
4
11
5
6
Taster za potvrdu
Sa početnog ekrana
pristupite ekranu sa
menijima; Na ekranu „Meni“
izaberite istaknutu opciju
menija ili potvrdite unos
Performanse tastera se
mogu razlikovati u zavisnosti
od regiona
3
Taster za biranje
Pozivanje ili odgovaranje na
poziv; Sa početnog ekrana
preuzmite nedavno birane,
propuštene ili primljene
brojeve
4
Taster za govornu poštu
Sa početnog ekrana
pristupite govornim
porukama (pritisnite i držite)
5
www.samsung.com
Taster za zaključavanje
tastature
Sa početnog ekrana
zaključajte ili otključajte
tastaturu (pritisnite i držite)
Printed in Korea
GH68-40226R Rev.1.1
Serbian. 02/2014
Punjenje baterije
• Koristite samo punjače, baterije i kablove
koje je odobrilo preduzeće Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti
do eksplodiranja baterije ili oštećenja uređaja.
• Nemojte uklanjati bateriju pre nego što
uklonite punjač. To može da ošteti uređaj.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač
kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz
električne utičnice kada nije u upotrebi da biste
izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja,
punjač treba držati u blizini električne utičnice
kako bi bio lako dostupan.
• Da biste pozvali nedavno birani broj, pritisnite dugme
] kako biste izabrali broj, a zatim ponovo pritisnite
[
] da biste birali taj broj.
dugme [
• Da biste napravili poziv koristeći telefonski imenik,
pritisnite dugmad <Meni> → Kontakti, izaberite
kontakt i pritisnite dugme [
].
• Da biste se javili na dolazni poziv, pritisnite dugme
[
].
Slanje i prikaz poruka
<Meni> → Poruke
Slanje poruka
1. Pritisnite Kreiraj poruku.
2. Kliknite na Dodaj da biste otvorili telefonski imenik.
3. Izaberite kontakt i pritisnite dugmad Dodaj.
Ili unesite broj kontakta.
4. Pomerajte se nadole i uđite u tekstualnu poruku.
Pogledajte odeljak „Unos teksta“.
5. Da biste priložili datoteke uz poruku, izaberite
stavke <Opcije> → Dodaj multimediju i izaberite
datoteke.
6. Pritisnite Pošalji.
9
• Ako memorijsku karticu formatirate preko
računara, ona možda više neće biti
kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu
formatirajte samo na uređaju.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće
vek trajanja memorijskih kartica.
• Nemojte koristiti oštre predmete za vađenje
memorijske kartice iz uređaja.
Upravljanje kontaktima
Sačuvajte podatke kao što su imena, brojevi telefona i
lične informacije u memoriji uređaja ili na SIM kartici.
<Meni> → Kontakti
Korisnicu mogu da promene lokaciju memorije
tako što će izabrati stavke <Meni> → Kontakti
→ <Opcije> → Podešavanja → Sačuvaj novi
kontakt u i izabrati lokaciju memorije.
Dodavanje novih kontakata
1. Pritisnite dugme za potvrdu → lokacija memorije (ako
je potrebno).
2. Unesite kontakt informacije i pritisnite taster
„Potvrdi“.
Uređivanje kontakata
1. Izaberite kontakt i kliknite na dugme „Potvrdi“.
2. Uredite stavke i pritisnite taster „Potvrdi“ da biste
sačuvali.
Brisanje kontakata
Navigacioni
taster
Dođite do svakog menija.
Taster za
potvrdu
Pokrenite meni ili aplikaciju.
<Meni>
Otvorite ekran „Meni“.
<Nazad>
Vraćanje na prethodni ekran.
[
Zatvorite meni ili aplikaciju i vratite se
na početni ekran.
]
Korišćenje kamere
1. Usmerite objektiv prema objektu i izvršite
prilagođavanja pritiskom na taster <Opcije>.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju.
Fotografije se automatski čuvaju.
Pregled fotografija i video zapisa
Izaberite kontakt i pritisnite dugmad <Opcije> → Obriši.
Na početnom ekranu izaberite stavke <Meni> → Moji
fajlovi → Slike ili Video zapisi i izaberite stavku koju
želite da prikažete.
Upravljanje kalendarom
4. FM radio možete da kontrolišete pomoću sledećih
tastera:
Režim letenja
10:00
Trenutno vreme
• Kada pristupate meniju za koji je neophodan
PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste
dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite
svom provajderu.
• Preduzeće Samsung nije odgovorno za bilo
kakav gubitak lozinki ili ličnih informacija ili za
druge vrste oštećenja izazvanih nezakonitim
softverom.
Unošenje teksta
Promena režima unosa teksta
Pritisnite [ ]
Promenite na režim velikih slova, malih
slova ili brojeva.
Pritisnite i
držite [ ]
Prebacite između T9 i ABC režima.
U zavisnosti od regiona korisnici će
možda moći da koriste režim unosa za
određeni jezik.
Pritisnite [ ]
Prelazak na režim rada „Simbol“.
Pritisnite i
držite [ ]
Izaberite režim unosa, promenite jezik
unosa ili izaberite reči s liste reči.
ABC režim
Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se
željeni znak ne pojavi na ekranu.
Numerički režim
Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste
uneli broj.
Režim za unos simbola
Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste
uneli simbol.
Ostale funkcije za unos teksta
Pritisnite
navigacioni
taster
Pomerite kursor.
Pritisnite
<Obriši>
Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite
<Obriši>
Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [0]
Unesite razmak.
Pritisnite [1]
Unos znakova interpunkcije.
T9 režim
1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste
uneli čitavu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč,
pritisnite navigacioni taster udesno ili [0] da biste
uneli razmak. Ako se reč ne prikazuje, pritisnite
navigacioni taster nagore ili nadole da biste izabrali
alternativnu reč.
• Da biste zvali, unesite broj telefona i pritisnite dugme
].
[
• Da biste završili razgovor, pritisnite dugme [
].
Slušanje muzike
Web pretraga
Pozivanje ili odgovaranje na poziv
<Meni> → Muzika
Dugmad
Funkcija
Taster za
potvrdu
Reprodukujte, pauzirajte ili nastavite
sa reprodukcijom muzike.
Navigacioni
taster
•Nalevo: Preskakanje unazad
(pritiskanje); Pomeranje unazad
unutar datoteke (pritiskanje i
držanje).
•Nadesno: Prelazak unapred
(pritiskanje); Pomeranje unapred
unutar datoteke (pritiskanje i
držanje).
•Nagore: Otvorite listu za
reprodukciju.
•Nadole: Promena režima
ponavljanja.
Snimanje video zapisa
1. Pritisnite <Opcije> i izaberite Kamkorder.
Odnosno, kliknite na [1] da biste izvršili promenu iz
Kamera u Kamkorder.
2. Usmerite objektiv prema objektu i izvršite
prilagođavanja pritiskom na taster <Opcije>.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite taster da biste zaustavili snimanje.
Video zapisi se automatski čuvaju.
Memorijska
kartica je ubačena
Nova govorna
poruka
<Meni> → Kamera
Snimanje fotografija
Roming (izvan
uobičajenog
dometa mreže)
Nova
multimedijalna
poruka (MMS)
].
Da biste pristupili menijima ili opcijama uređaja,
FM radio je
uključen
Nova tekstualna
poruka (SMS)
Isključivanje uređaja
Baterija
Reprodukcija
muzike je
pauzirana
Preusmeravanje
poziva je
aktivirano
Nova push poruka
2. Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.
Reprodukcija
muzike je u toku
Poziv je u toku
11
SIM kartica
Nemojte preterano kriviti ili okretati zadnji
poklopac. To može prouzrokovati oštećenje
poklopca.
Alarm je aktiviran
Nivo napunjenosti
baterije
Taster nečujnog režima
Sa početnog ekrana
aktivirajte ili deaktivirajte
nečujni režim (pritisnite i
držite)
Pristupanje menijima
Aktivirana
Bluetooth funkcija
UMTS mreža je
povezana
Dugme kamere
Na početnom ekranu
uključite kameru; U režimu
rada kamere, ovaj taster
omogućava snimanje
fotografije ili video zapisa
Ako je baterija u potpunosti ispražnjena ili
uklonjena iz uređaja, vreme i datum će biti
poništeni.
Povezan sa
računarom
EDGE mreža je
povezana
10
Zadnji poklopac
Nečujni profil je
aktiviran
GPRS mreža je
povezana
Uključivanje uređaja
U električnu utičnicu
Normalni profil je
aktiviran
Pretraživanje
mreže
Taster za napajanje
Uključite ili isključite uređaj
(pritisnite i držite); Prekidanje
veze; Na ekranu „Meni“
otkažite unos i vratite se na
početni ekran
], a zatim unesite PIN kôd i
Pritisnite i držite taster [
pritisnite taster <OK> ako je potrebno.
Ubacite memorijsku karticu kao što je prikazano na
crtežu.
Jačina signala
Navigacioni taster
Na ekranu „Meni“ pomerajte
se kroz opcije menija
1. Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.
Funkcija SOS
poruke je
aktivirana
Nema signala
8
Uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog
kapaciteta od 16 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa,
neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne
sa uređajem.
Ikona Opis
Nema SIM kartice
7
Uključivanje i isključivanje uređaja
Memorijska kartica
Ikona Opis
Softverski tasteri
Izvršavanje radnji
naznačenih na dnu ekrana
Ubacivanje memorijske kartice
(opcionalno)
Pritisnite i držite [
1. Priključite manji kraj punjača u višefunkcijski
konektor na uređaju, a veći kraj priključite u
električnu utičnicu.
2. Kad se uređaj potpuno napuni, isključite ga sa
punjača. Prvo iskopčajte punjač iz uređaja, a zatim
iz električne utičnice.
6
Alfanumerički tasteri
Postavljanje SIM kartice i baterije
2
Promena zvučnog efekta.
3
Promena režima ponavljanja.
4
Uključite ili isključite režim nasumične
reprodukcije.
<Meni> → Opera Mini
Kada pristupite Opera Mini po prvi put, od vas
može biti zatraženo da kreirate Internet profil.
Navigacija po web stranicama
Dugmad
Funkcija
Navigacioni
taster
Kretanje nagore ili nadole na web
strani.
Taster za
potvrdu
Izaberite stavku.
<Назад>
Vraćanje na prethodnu stranu.
<Мени>
Otvorite opcije pregledača.
Obeležavanje web stranica
1.
2.
3.
4.
Otvorite veb-stranicu da biste obeležili.
Pritisnite <Мени> → Izaberite za padajuću listu.
Izaberite Одабир → <Додај>.
Unesite detalje i pritisnite dugme <Сачувај>.
Pregledanje poruka
Pritisnite dugme Prijemno sanduče i izaberite poruku
za čitanje.
Korišćenje alarma
<Meni> → Alarmi
Podešavanje alarma
1. Pritisnite <Kreiraj>.
2. Unesite detalje i pritisnite dugme <Sačuvaj>.
Zaustavljanje alarma
Kada alarm zvoni,
• Pritisnite <Potvrdi> da biste zaustavili alarm.
• Pritisnite <Odremaj> da biste utišali alarm u periodu
odlaganja.
Brisanje alarma
Dođite do stavke i pritisnite <Opcije> → Obriši.
<Meni> → Kalendar
Kreiranje događaja
1. Kliknite na dugmad <Opcije> → Kreiraj i izaberite
tip događaja.
2. Unesite detalje događaja i pritisnite dugmad
<Sačuvaj>.
Pregledanje događaja
Izaberite datum i kliknite na dugme „Potvrdi“. Da biste
promenili prikaz kalendara, kliknite na <Opcije> →
Prikaži po → Mesec ili Nedeljni prikaz.
Slušanje FM radija
<Meni> → FM radio
Aktiviranje FM radija
1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste uključili FM radio.
3. Pritisnite <Da> da biste pokrenuli automatsko
podešavanje.
Od korisnika će možda biti zatraženo da pokrenu
automatsko podešavanje kad prvi put pristupe FM
radiju.
Dugmad
Funkcija
Taster za
potvrdu
Uključivanje ili isključivanje radija.
Navigacioni
taster
Nalevo/nadesno: Precizno
podesite frekvenciju; Potražite
sledeću dostupnu stanicu
(pritisnite i držite).
Dodavanje radio stanica na listu omiljenih stavki
1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Pritisnite <Opcije> → Dodaj u → Omiljeni.
3. Dodelite taster i pritisnite dugme <Izaberi>.
Korišćenje Bluetooth funkcije
<Meni> → Bluetooth
Uključivanje Bluetooth funkcije
1. Izaberite stavke <Opcije> → Podešavanja i podesite
opciju Bluetooth na vrednost Uključeno.
2. Podesite stavku Vidljivost mog telefona da biste
omogućili drugim uređajima da pronađu vaš uređaj.
Pronalaženje drugih Bluetooth uređaja i
uparivanje sa njima
1. Kliknite na dugme „Potvrdi“ da biste pronašli druge
Bluetooth uređaje.
2. Izaberite uređaj i kliknite na dugme „Potvrdi“.
3. Pritisnite dugme <Da> da bi uređaji prepoznali PIN
kôd.
4. Kad drugi uređaj prihvati vezu, uparivanje je
dovršeno.
U zavisnosti od uređaja korisnici će možda
morati da unesu PIN kôd.
Isključivanje Bluetooth funkcije
Izaberite stavke <Opcije> → Podešavanja i podesite
opciju Bluetooth na vrednost Isključeno.
Slanje podataka pomoću Bluetooth funkcije
1. Izaberite stavke koje ćete poslati iz jedne od
aplikacija uređaja.
2. Pritisnite <Opcije> → Pošalji putem → Bluetooth.
Prilagođavanje uređaja
Postavke kontrolišu način na koji aplikacije i funkcije
rade. Promenite ih da biste prilagodili uređaj. Izgledi,
zvučni profili, radnje povezane sa pozivima i mnoge
druge stavke mogu biti prilagođene.
<Meni> → Podešavanja
Meni
Opis
Profili
Promenite tip obaveštenja, melodiju
zvona, jačinu zvuka itd.
Ekran
Promenite poster, temu, osvetljenost
itd.
Vreme i datum Promenite vreme i datum na uređaju.
Telefon
Promenite jezik uređaja itd.
Poziv
Podesite automatsko odbacivanje,
režim odgovaranja na poziv,
prosleđivanje poziva, lažni poziv itd.
Menadžer
bekapovanja
Napravite rezervnu kopiju podataka
ili ih vratite u prethodno stanje.
Bezbednost
Podesite zaključavanje ili promenite
lozinke.
Veze sa PCjem
Podesite postavke veze sa
računarom.
Mrežna
podešavanja
Promenite postavke mrežnih profila.
Memorija
Obrišite memoriju i proverite status
memorije.
Resetuj
Postavite uređaj na početne
vrednosti.
Prilagođavanje zvučnih profila
<Meni> → Podešavanja → Profili
Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite
ga na listi.
Promena melodije zvona
Korišćenje mobilnog tražioca
Korišćenje funkcije SOS poruke
Pravljenje rezervne kopije podataka
Funkcija mobilnog tražioca vam pomaže da pronađete
i vratite uređaj ako je ukraden ili izgubljen. Kada neko
ubaci drugu SIM karticu, poruka o praćenju će biti
poslata unapred određenim primaocima. Ova funkcija
može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje
podržava vaš dobavljač usluga.
Pošaljite SOS poruke porodici ili prijateljima u hitnom
slučaju.
Napravite na memorijskoj kartici rezervnu kopiju
podataka kao što su kontakti, poruke, kalendar i zadaci.
Da biste koristili ovu funkciju, memorijska kartica mora
biti instalirana.
<Meni> → Podešavanja → Bezbednost →
Mobile tracker
1. Izaberite profil i pritisnite dugmad <Izmeni>.
2. Pritisnite Ton zvona za glasovne pozive.
3. Izaberite melodiju zvona i pritisnite taster „Potvrdi“.
Korisnici će možda morati da potvrde lozinku
prilikom pristupa mobilnom pratiocu.
Promena melodije obaveštenja za poruku
1. Izaberite profil i pritisnite dugmad <Izmeni>.
2. Pritisnite dugme Ton za poruku.
3. Izaberite melodiju i pritisnite taster „Potvrdi“.
Prilagođavanje jačine zvuka melodije zvona
1. Izaberite profil i pritisnite dugmad <Izmeni>.
2. Pritisnite Jačina zvuka → Upozorenje na poziv.
3. Prilagodite jačinu zvuka i pritisnite dugme
<Sačuvaj>.
Aktiviranje mobilnog tražioca
1.
2.
3.
4.
Unesite lozinku i kliknite na <OK>.
Pritisnite taster Potvrdi da biste izabrali Uključeno.
Unesite detalje o priomaocu i pošiljaocu.
Pritisnite <Sačuvaj> → <Prihvati>.
Deaktiviranje mobilnog tražioca
1. Unesite lozinku i kliknite na <OK>.
2. Pritisnite taster Potvrdi da biste izabrali Isključeno.
<Meni> → Poruke → Podešavanja → SOS
poruke
Aktiviranje funkcije SOS poruke
1. Pritisnite dugmad Opcije slanja → <Promeni>
i podesite stavku Slanje SOS-a na vrednost
Uključeno.
2. Unesite primaoca i pritisnite dugme za potvrdu.
3. Podesite broj ponavljanja poruke.
4. Uredite SOS poruku (ako je potrebno).
5. Pritisnite <Nazad> → <Da>.
<Meni> → Podešavanja → Menadžer
bekapovanja
Pravljenje rezervne kopije podataka
Kliknite na Bekap, izaberite stavke za pravljenje
rezervne kopije i kliknite na <Bekap>.
Vraćanje podataka u prethodno stanje
Kliknite na Vrati, izaberite stavke za vraćanje u
prethodno stanje i kliknite na <Vrati>.
Upućivanje lažnih poziva
<Meni> → Podešavanja → Poziv → Lažni
poziv
Aktiviranje funkcije lažnog poziva
1. Podesite opciju Tasterska prečica za lažni poziv
na vrednost Uključeno.
2. Promenite ime pozivaoca ili broj (ako je potrebno).
Upućivanje lažnih poziva
• Pritisnite i zadržite navigacioni taster nadole.
• Dok su tasteri zaključani, pritisnite navigacioni taster
nadole četiri puta.
Slanje SOS poruka
] ili
1. Dok je tastatura zaključana, pritisnite dugme [
taster za jačinu zvuka četiri puta da biste poslali SOS
poruku unapred određenim brojevima.
].
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [
Prilagođavanje jačine zvuka glasa tokom poziva
Dok je poziv u toku, pritisnite navigacioni taster nagore
ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.
Bezbednosne informacije
www.sar-tick.com
Ovaj uređaj ispunjava primenljive
SAR granične vrednosti od
2,0 W/kg. Specifične maksimalne
SAR vrednosti možete pronaći
u odeljku Potvrda obaveštenja o
stepenu specifične absorpcije (SAR
- Specific Absorption Rate) ovog
uputstva.
Kada proizvod nosite ili ga koristite
dok ga nosite na telu, održavajte
udaljenost od 1,5 cm od tela kako
bi se osigurala usklađenost sa
zahtevima o izloženosti RF zračenju.
Upozorenje
Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa
može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti
neučvršćene električne utičnice
Nezaštićene veze mogu uzrokovati električni udar ili požar.
Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili
isključivati punjač povlačenjem kabla
To može dovesti do električnog udara.
Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje
To može uzrokovati električni udar ili požar.
Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujte uređaj mokrim
rukama
To može uzrokovati električni udar.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove
kompanije Samsung Electronics.
• Bluetooth je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u
celom svetu.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih
vlasnika.
®
Nemojte kratkospajati punjač ili uređaj
To može uzrokovati električni udar ili požar ili kvar ili eksploziju baterije.
Ne koristite uređaj na otvorenom tokom grmljavine
To može dovesti do električnog udara ili neispravnosti uređaja.
Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal koje je
odobrio proizvođač
Nemojte ispuštati punjač ili uređaj ili udarati po njima
Uređajem i punjačem rukujte pažljivo i pažljivo ih odlažite u
otpad
• Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Nikada ne postavljajte
bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne
pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira ukoliko se
pregreje. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja
korišćene baterije ili uređaja.
• Uređaj nikada nemojte da lomite ili bušite.
• Izbegavajte da uređaj izlažete visokom pritisku, što može izazvati interni
kratak spoj i pregrevanje.
Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbegavajte da uređaj i bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim
temperaturama.
• Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet
punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
• Sprečite da baterija dođe u dodir sa metalnim predmetima, jer to može
da stvori vezu između + i – pola baterije i dovede do privremenog ili
trajnog oštećenja baterije.
• Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.
Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni,
vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom,
odnosno u njima
• Može se desiti da baterija procuri.
• Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.
• Korišćenje generičke baterije ili punjača može skratiti radni vek uređaja
ili uzrokovati kvar uređaja. To, takođe, može uzrokovati požar ili
eksploziju baterije.
• Koristite samo bateriju i punjač koje je odobrio Samsung i koji su
specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač
mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.
• Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost
korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung
ne odobrava.
Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim
koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu
• Držite uređaj nadohvat ruke. Uverite se da možete da pristupite svom
bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni
poziv u nezgodnom trenutku, neka vaša govorna pošta odgovori na
poziv umesto vas.
• Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih
vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju
mogu da predstavljaju opasnost.
• Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje
liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa
bezbedne vožnje koja ima prioritet.
• Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte
pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da
obavljate razgovore kada ste parkirani.
• Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni
mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da
vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrate vašu
pažnju sa puta.
• Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem
vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).
• Bateriju skladištite na temperaturama od 0 °C do 45 °C.
• Ako je iko u vašem srodstvu doživeo napade ili nesvesticu prilikom
korišćenja sličnog uređaja, pre korišćenja uređaja obratite se lekaru.
• Ako osećate nelagodnost, kao što je grčenje mišića, ili ste
dezorijentisani, prestanite da koristite uređaj i odmah se posavetujte s
lekarom.
• Da biste sprečili naprezanje očiju, tokom korišćenja uređaja pravite
česte pauze.
Vodite računa o vašem uređaju i koristite ga
pravilno
Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome
opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.
Ove informacije o bezbednosti obuhvataju sadržaj za mobilne
uređaje. Neki sadržaj možda neće moći da se primeni na
vaš uređaj. Da biste sprečili povređivanje sebe i drugih ili
oštećenje uređaja, pre upotrebe uređaja pročitajte informacije
o bezbednosti koje se odnose na uređaj.
Nemojte kvasiti uređaj
• Vlaga i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar
uređaja.
• Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen,
isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne
možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite
uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje
unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja
prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije
koju ste dobili od proizvođača.
Uređaj skladištite samo na ravnim površinama
Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.
Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su
novčići, ključevi i ogrlice
• Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
• Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može
izazvati požar.
Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja
• Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija
može da se isprazni.
• Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući
kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske
propusnice.
Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj
pregrejao
Ne koristite uređaj kada je zadnji poklopac skinut
Baterija može ispasti uz uređaja, što može dovesti do oštećenja ili
neispravnosti.
Ako vaš uređaj ima blic ili svetlo kamere, ne koristite blic blizu
očiju ljudi ili kućnih ljubimaca
Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak
vida ili oštećenje očiju.
Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima
• Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu
očiju.
• Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem
periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica.
Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.
Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve
U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za
hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u
udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja
osoblja za hitne slučajeve.
Zaštitite lične podatke i sprečite gubitak ili zloupotrebu
osetljivih informacija
• Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka.
Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
• Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka,
a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih
podataka.
• Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije.
Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim
funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
• Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive
transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih
podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili
promene podataka o nalogu.
• U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na
vašim nalozima da biste zaštitili svoje lične podatke.
• Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte
uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.
Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju terminala, što za
posledicu može imati eksploziju ili požar.
Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji
Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera,
crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara,
ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili
drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne
stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete
imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite
uređaj i obratite se lekaru.
Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
• Prekomerna izloženost jakim zvucima može da
prouzrokuje oštećenje sluha.
• Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da
vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
• Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite
slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu
zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili
muziku.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog
elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice
koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni
predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego
što povežete slušalice sa uređajem.
• Ne koristite slušalice tokom vožnje automobila ili
bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i
uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u
zavisnosti od regiona.
• U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste
povredili sebe ni druge.
• Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na
predmetima u blizini.
• Uređaj ne skladištite na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost
automobila leti. Na taj način može doći do neispravnosti ekrana,
oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.
SIM karticama, memorijskim karticama ili kablovima rukujte
pažljivo
Sprečite da višenamenski konektor i manji kraj punjača dođu
u kontakt sa provodnim materijalima, kao što su tečnosti,
prašina, metalna prašina i patrone olovke
Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste
u pokretu
Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim
mestima. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama
od 5 °C do 35 °C
• Prilikom umetanja kartice ili povezivanja kablova na uređaj, uverite se
da je kartica umetnuta ili kabl povezan na odgovarajućoj strani.
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa,
budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice
ili uređaja.
• Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih
smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
• Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim
predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.
• Umetanje kartice ili povezivanje kabla na silu ili na nepropisan način
može uzrokovati oštećenja višenamenske utičnice ili drugih delova
uređaja.
Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu
uzrokovati požar ili električni udar.
Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika
sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme
uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane
korisnika.
Malveri i virusi
Da biste uređaj zaštitili od malvera i virusa, sledite ove savete
za korišćenje. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja ili
gubitka podataka koji ne mogu biti pokriveni servisom u
garanciji
•
•
•
•
•
•
Ne preuzimajte nepoznate aplikacije.
Ne posećujte nepouzdane web lokacije.
Brišite sumnjive poruke ili e-poruke od nepoznatih pošiljaoca.
Podesite lozinku i redovno je menjajte.
Deaktivirajte bežične funkcije, kao što je Bluetooth, kada ih ne koristite.
Ako se uređaj ponaša na neuobičajen način, pokrenite antivirusni
program da biste proverili infekciju.
• Pokrenite antivirusni program na uređaju pre nego što pokrenete nove
preuzete aplikacije i datoteke.
• Instalirajte antivirusne programe na računar i pokrećite ih redovno da
biste proverili infekciju.
• Ne menjajte postavke registratora niti modifikujte operativni sistem
uređaja.
Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije
(SAR - Specific Absorption Rate)
OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE
ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA
Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako
da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima
(elektromаgnetnim poljima na rаdio frekvenciji) koje preporučuju
međunаrodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna
organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene
da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i
zdravstveno stanje.
Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se
naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate).
SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.
Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne
položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u
svim ispitivanim frekventnim opsezima. Nаjviše SAR vrednost po ICNIRP
smernicаmа zа ovаj model uređаjа su:
Mаksimаlna SAR vrednost zа ovаj model i uslove pod kojimа je
zаbeležena
SAR vrednost za korišćenje
pored glave
0,786 W/kg
SAR vrednost za korišćenje
pored tela
0,393 W/kg
Stvarne vrednosti SAR za ovaj uređaj obično su ispod gorenavedenih
vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikаsnosti sistemа i umаnjenja
smetnji nа mreži, energija koju mobilni uređaj koristi аutomаtski smаnjuje
kаdа se celokupna energija ne koristi zа poziv. Što je izlazna snaga
uređaja niža, to je nižа SAR vrednost.
Testiranje SAR vrednosti na telu je obavljeno na ovom uređaju na
rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom
nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude postavljen na rastojanju od tela
koje nije manje od 1,5 cm.
Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka
Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti
i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako
bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da
smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.
Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj
sa brojem modela.
Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije
• Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija ili požar.
• Deca ili životinje se mogu ugušiti malim delovima.
• Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.
Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.
Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije
Za bezbedno odlaganje vaše litijum-jonske baterije, obratite se najbližem
ovlašćenom servisnom centru.
Oprez
Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa
može uzrokovati povrede ili oštećenje imovine
Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja
• Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj
može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.
• Korišćenje LTE veze za prenos podataka može izazvati smetnje kod
drugih uređaja, kao što su audio oprema i telefoni.
Nemojte koristiti uređaj u bolnicama, u avionu ili u
automobilskoj opremi čiji rad radio frekvencija može da ometa
• Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera
ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
• Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo
na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.
• Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre
upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio
frekvencije koje uređaj emituje.
• Korišćenje elektronskih uređaja u avionu može ometati elektronske
navigacione instrumente aviona. Obavezno isključite uređaj tokom
poletanja i sletanja. Nakon poletanja, uređaj možete koristiti u režimu
letenja, ako to dozvoli osoblje u avionu.
• Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog
radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za
više informacija.
Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, mogli biste da se povredite ili da oštete uređaj.
Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj
• Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće
ispravan rad.
• Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti
svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da
koristite uređaj i konsultujte svog lekara.
Ne izlažite uređaj gustom dimu ili isparenjima
To može oštetiti spoljašnjost uređaja ili uzrokovati njegov kvar.
Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za
informacije o radiofrekventnim smetnjama
Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim
slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da
biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje
uređaj emituje.
Nemojte koristiti uređaj u blizini uređaja ili aparata koji emituju
radio frekvencije, kao što su sistemi ozvučenja ili radio tornjevi
Radio frekvencije mogu uzrokovati neispravnost uređaja.
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima
• U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju,
nego isključite uređaj.
• Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa,
uputstava i znakova.
• Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe),
u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
• Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni
eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili
priključcima.
Ako primetite čudne mirise ili zvukove koji dolaze iz uređaja
ili baterije, ili ako vidite dim ili tečnost koja curi iz uređaja ili
baterije, prestanite da koristite uređaj i odmah ga odnesite u
servisni centar kompanije Samsung
Ukoliko to ne učinite, može doći do požara ili eksplozije.
Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji
se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje
Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje
vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to
zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite
zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:
• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju
rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju
da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko
mobilnog uređaja.
Kada koristite uređaj, imajte na umu sledeće
• Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
• Govorite direktno u mikrofon.
Unutrašnja antena
Nemojte koristiti uređaj ako je napukao ili slomljen
Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i
lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.
Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme
• Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani
u vašem vozilu bezbedno montirani.
• Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog
jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema
može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.
Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati
• Vaš uređaj se može oštetiti ili može postati neispravan.
• Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke
njegove delove.
Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača
• Izbegavajte da uređaj punite duže od nedelju dana, jer preterano
punjenje može skratiti radni vek baterije.
• Uređaj koji se ne koristi će se tokom vremena isprazniti i moraće da se
napuni pre korišćenja.
• Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u upotrebi.
• Bateriju koristite samo u namenjenu svrhu.
• Čuvanje baterija van upotreb vremenom može smanjiti njihov upotrebni
vek i performanse. Takođe, može uzrokovati neispravnost ili eksploziju
baterija, ili požar.
• Sledite sva uputstva u ovom priručniku da biste obezbedili najduži
upotrebni vek uređaja i baterije. Oštećenja ili loše performanse
uzrokovane nepridržavanjem upozorenja i uputstavaa može poništiti
garanciju proizvođača.
• Vaš uređaj se može pohabati tokom vremena. Neki delovi i popravke
su pokriveni garancijom unutar perioda valjanosti, ali oštećenja ili
propadanje uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu.
Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj
• U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja
garancije koju ste dobili od proizvođača. Ako je vašem uređaju
potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
• Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati
eksploziju ili požar.
• Isključite uređaj pre uklanjanja baterije. Ako bateriju uklonite kada je
uređaj uključen, to može dovesti do neispravnosti uređaja.
Kada čistite uređaj, imajte na umu sledeće
• Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
• Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
• Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. Na taj način može doći
do promene boje ili korozije spoljašnjosti uređaja ili može doći do
električnog udara ili požara.
Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje
je namenjen
Vaš uređaj je možda neispravan.
Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne
smetate drugim ljudima
Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj
Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može
doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili
od proizvođača.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi
ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa ostalim
kućnim otpadom.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja
usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada
i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj
proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o
mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom
odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za
sakupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da
baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde
postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava
da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne
odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po
životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih
pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Deklaracija o usklađenosti
Detalji proizvoda
Za sledeće
Proizvod : GSM WCDMA BT mobilni telefon
Model : GT-S5611
Deklaracija i primenljivi standardi
Ovim izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima
direktive R&TTE (1999/5/EC) primenom sledećeg:
Bezbednost
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR
EN 50360 : 2001/A1 : 2012
EN 62209-1 : 2006
EN 62479 : 2010
EN 62209-2 : 2010
EN 50566 : 2013
EMC
EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)
EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)
EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)
EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
i Direktive (2011/65/EU) ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u
električnoj i elektronskoj opremi primenom standarda EN 50581:2012.
Procedura procene usklađenosti o kojoj se govori u okviru članu 10 i detaljnije u
dodatku[IV] direktivi 1999/5/EC praćena je uz prisustvo sledećih obaveštenih entiteta:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Oznaka identifikacije: 0168
Predstavnik u EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2013.12.04
Stephen Colclough / Predstavnik za EU
(mesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlašćene osobe)
*Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili broj telefona Samsung servisnog
centra potražite garantnoj kartici ili se obratite prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising