Samsung | S24C200BL | Samsung 24'' Monitor za poslov. primenu koji se jednost. montira na zid Korisnički priručnik

Korisnički
priručnik
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
S22C200B
S22C200BW
S22C210B
S23C20B
S24C200BL
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od
proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
BN46-00293A-09
Sadržaj
PRE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMA
POVEZIVANJE I
KORIŠĆENJE IZVORNOG
UREĐAJA
7
Autorska prava
7
7
Ikone korišćene u ovom priručniku
Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti
8
Čišćenje
8
9
9
Čišćenje
Bezbedan prostor za instalaciju
Mere predostrožnosti za skladištenje
10
Bezbednosne mere predostrožnosti
10
11
13
Struja i bezbednost
Instalacija
Rad
16
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda
17
Provera sadržaja pakovanja
17
18
Uklanjanje materijala za pakovanje
Provera komponenti
19
Delovi
19
21
Prednji tasteri
Druga strana
22
Instalacija
22
23
24
25
Montaža postolja
Prilagođavanje nagiba proizvoda
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili
stonog postolja
Uređaj za zaštitu od krađe
26
Pre povezivanja
26
Lista za proveru pre povezivanja
26
Priključivanje na izvor napajanja
Sadržaj
2
Sadržaj
PODEŠAVANJE EKRANA
27
Povezivanje i korišćenje računara
27
28
29
30
Povezivanje sa računarom
Instalacija upravljačkog programa
Podešavanje optimalne rezolucije
Promena rezolucije pomoću računara
34
Brightness
34
Podešavanje funkcije Brightness
35
Contrast
35
Konfigurisanje funkcije Contrast
36
Sharpness
36
Konfigurisanje funkcije Sharpness
37
SAMSUNG MAGIC Bright
37
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Bright
38
SAMSUNG MAGIC Angle
38
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Angle
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC
Upscale
41
Image Size
41
Menjanje Image Size
43
H-Position i V-Position
43
Konfigurisanje funkcija H-Position i VPosition
44
Coarse
44
Prilagođavanje funkcije Coarse
45
Fine
45
Prilagođavanje funkcije Fine
Sadržaj
3
Sadržaj
KONFIGURISANJE
SVETLE NIJANSE
PROMENA VELIČINE ILI
PREMEŠTANJE EKRANA
PODEŠAVANJE I
USPOSTAVLJANJE
POČETNIH VREDNOSTI
46
Red
46
Konfigurisanje funkcije Red
47
Green
47
Konfigurisanje funkcije Green
48
Blue
48
Konfigurisanje funkcije Blue
49
Color Tone
49
Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
50
Gamma
50
Konfigurisanje funkcije Gamma
51
Language
51
Promena postavke opcije Language
52
Menu H-Position i Menu V-Position
52
Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i
Menu V-Position
53
Display Time
53
Konfigurisanje funkcije Display Time
54
Transparency
54
Menjanje opcije Transparency
55
Reset
55
Vraćanje početnih postavki (Reset)
56
Eco Saving
56
Konfiguracija funkcije za uštedu energije
57
Off Timer
57
Konfigurisanje funkcije Off Timer
58
Turn Off After
58
Konfigurisanje funkcije Turn Off After
59
PC/AV Mode
59
Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
Sadržaj
4
Sadržaj
MENI INFORMATION I
DRUGI MENIJI
INSTALACIJA SOFTVERA
VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
60
Key Repeat Time
60
Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
61
Source Detection
61
Konfigurisanje funkcije Source Detection
62
Customized Key
62
Konfigurisanje funkcije Customized Key
63
INFORMATION
63
Prikaz menija INFORMATION
64
Konfigurisanje postavki Brightness i
Contrast na početnom ekranu
65
Magic Tune
65
65
65
Šta je to MagicTune?
Instalacija softvera
Uklanjanje softvera
67
MultiScreen
67
68
Instalacija softvera
Uklanjanje softvera
69
Šta je potrebno da uradite pre nego što
se obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung
69
69
69
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
72
Pitanja i odgovori
74
Opšte
86
Ušteda energije
88
Tabela standardnih signalnih režima
Sadržaj
5
Sadržaj
DODATAK
102
Obratite se kompaniji SAMSUNG
WORLD WIDE
108
Odgovornost za uslugu plaćanja
(trošak za klijente)
108
108
108
Nije u pitanju kvar proizvoda
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo
krivicom klijenta
Ostalo
109
Ispravno odlaganje
109
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje
električne i elektronske opreme)
110
Terminologija
INDEKS
Sadržaj
6
Pre upotrebe proizvoda
Autorska prava
Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.
© 2012 Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.
Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung
Electronics se zabranjuje.
Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.
VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako

(a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

(b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
Ikone korišćene u ovom priručniku
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u
stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na
slikama.
Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja
svojine.
Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.
Pre upotrebe proizvoda
7
Pre upotrebe proizvoda
Čišćenje
Čišćenje
Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebati.
Pri čišćenju izvršite sledeće korake.
1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.
Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim
rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.
3. Očistite ekran pomoću čiste, meke i suve krpe.

Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol,
razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju
monitora.
!

Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
4. Ovlažite meku i suvu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali
spoljašnjost monitora.
5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.
!
Pre upotrebe proizvoda
8
Pre upotrebe proizvoda
Bezbedan prostor za instalaciju

Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature
proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda
obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.
Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mere predostrožnosti za skladištenje
Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu (stranica102) ako je potrebno očistiti
unutrašnjost monitora. (biće naplaćena naknada za uslugu.)
Pre upotrebe proizvoda
9
Pre upotrebe proizvoda
Bezbednosne mere predostrožnosti
Struja i bezbednost
Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati
od onoga što je prikazano na slikama.
Upozorenje
Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

Nestabilna veza može da dovede do požara.
!
Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom. (samo izolovani uređaji tipa 1).

Može doći do električnog udara ili povrede.
!
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za
napajanje teškim predmetom.

Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom
tkaninom.
!

U suprotnom, može doći do požara.
Pre upotrebe proizvoda
10
Pre upotrebe proizvoda
Pažnja
Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi
koje isporučuje Samsung.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih
smetnji.

!
Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da
biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.
Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za
napajanje.
Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Instalacija
Upozorenje
NE POSTAVLJAJTE SVEĆE, LAMPE ZA INSEKTE ILI CIGARETE NA
PROIZVOD. NE POSTAVLJAJTE PROIZVOD U BLIZINI IZVORA TOPLOTE.

U suprotnom, može doći do požara.
Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao
što je polica za knjige ili zidni ormar.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.

Deca mogu da se uguše.
!
Pre upotrebe proizvoda
11
Pre upotrebe proizvoda
Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu
policu, nagnutu površinu itd.).

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti
proizvod ili dovede do požara.
Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi
(curenje vode itd.), ulju ili dimu.

!
Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao
što je šporet.

U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do
požara.
Nemojte postavljati proizvod u domašaju male dece.

Proizvod može da padne i povredi decu.
Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne
postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
Pažnja
Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
!
Ne spuštajte proizvod na prednji deo.

Ekran može da se ošteti.
Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica
prednjeg dela proizvoda ne štrči.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.

Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.
Pre upotrebe proizvoda
12
Pre upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite proizvod.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
!
SAMSUNG
!
Instaliranje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikom
broju finih čestica, hemijskih supstanci ili ekstremnim temperaturama odnosno
na aerodromu ili železničkoj stanici gde bi proizvodi trebalo neprekidno da rade
u dužem vremenskom periodu) može ozbiljno da utiče na njegove
performanse.

Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu (stranica102)
pre instalacije ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.
Rad
Upozorenje
Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite
ili izmenite proizvod.

Može doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu (stranica102).
Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje i sve druge povezane kablove.
!

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
požara ili strujnog udara.
Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite
kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu
(stranica102).
!

Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.

Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.
Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl
za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica102).

U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pre upotrebe proizvoda
13
Pre upotrebe proizvoda
Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za
napajanje.
!

Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

Može doći do strujnog udara ili požara.
!
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog
kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah
provetrite prostoriju.
!
GAS

Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo
kog drugog kabla.

U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do
otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u
blizini proizvoda.
!

Može doći do eksplozije ili požara.
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Pre upotrebe proizvoda
14
Pre upotrebe proizvoda
100
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili
zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu (stranica102).

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili
metalne predmete na proizvod.

Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste
isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru
za korisničku službu (stranica102).

Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Pažnja
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe
do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

!
Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte
režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.
-_!
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u
dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine,
pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

U suprotnom, može doći do pogoršanja vida.
!
Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može
negativno da utiče na vaš vid.
!
Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.

Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.

Može doći do strujnog udara ili požara.
Pre upotrebe proizvoda
15
Pre upotrebe proizvoda
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.

Umanjiće se zamor očiju.
!
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu
jer će postati vreo.
Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.
!
Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.
!

U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.

Prekomerno naginjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i
ličnih povreda.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.

Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda
Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju.

Ispravite leđa.

Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na
ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.

Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.

Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa
nadlanicama.

Držite laktove otprilike pod pravim uglom.

Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom
od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.
Pre upotrebe proizvoda
16
1
1.1
Priprema
Provera sadržaja pakovanja
1.1.1 Uklanjanje materijala za pakovanje
1
Otvorite kutiju za pakovanje. Budite pažljivi da ne oštetite proizvod kad otvarate pakovanje oštrim
instrumentom.
2
Uklonite stiropor sa proizvoda.
3
Proverite komponente i uklonite stiropor i plastičnu kesu.
Ova slika služi samo kao referenca.
4
Odložite kutiju na suvo mesto da biste mogli da je iskoristite za budući transport proizvoda.
1 Priprema
17
1
Priprema
1.1.2 Provera komponenti


Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
Izgled komponenti i prodatih delova može da se razlikuje od komponenti i delova prikazanih na
slici u nastavku.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Garantni list (Nije dostupno na
nekim lokacijama)
Korisnički priručnik
Kabl za napajanje
D-SUB kabl (opcija)
DVI kabl (opcija)
Postolje
Konektor postolja
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
1 Priprema
18
1
1.2
Priprema
Delovi
1.2.1 Prednji tasteri
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
Ikone
AUTO
Opis

Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na
poslednji meni.

Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne
postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne
promene postavki. Omogući: Da biste zaključali meni na ekranu,
pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogući: Da
biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [ MENU ] i zadržite ga
MENU
duže od 10 sekundi.
Kada je meni na ekranu zaključan,
moguće je podešavati Brightness i Contrast, kao i prikazivati
INFORMATION.

Funkciju Customized Key možete koristiti ako pritisnete dugme
[
]. (Customized Key je dostupan i kada je OSD kontrola
zaključana)

Konfigurišite funkciju Customized Key i pritisnite dugme [
]. Biće
omogućene sledeće funkcije.
MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Da biste konfigurisali Customized Key, idite u SETUP&RESET
→
Customized Key, a zatim izaberite željeni režim.
1 Priprema
19
1
Priprema
Ikone
Opis
Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD
meniju.
Ovo dugme koristite za kontrolu osvetljenosti i kontrasta ekrana.
Potvrđivanje izbora menija.
Pritisak tastera [
] kad nije prikazan OSD meni promeniće ulazni
signal (Analog/DVI). Ako uključite proizvod ili promenite ulazni signal
pritiskom tastera [
], u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se
poruka koja pokazuje promenjeni ulazni signal.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo
Analog interfejs.
Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.
AUTO


Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se
funkcija Auto Adjustment.
Ova funkcija dostupna je samo u režimu Analog.
Uključivanje/isključivanje ekrana.
Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se
otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje
funkciju pritisnutog dugmeta.)
Vodič za tastere
Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo
pritisnite odgovarajuće dugme.
Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela
proizvoda. Pogledajte sâm proizvod.
1 Priprema
20
1
Priprema
1.2.2 Druga strana
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
DVI IN
DVI IN
Priključak
RGB IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
Priključci
Kabl za napajanje monitora priključite na priključak POWER IN sa
zadnje strane proizvoda.
Povezivanje sa računarom pomoću DVI kabla.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
1 Priprema
21
1
1.3
Priprema
Instalacija
1.3.1 Montaža postolja
Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
Ubacite priključak za postolje u
postolje, u pravcu prikazanom
na slici.
Proverite da li je priključak za
postolje čvrsto spojen.
Stavite meku krpu na sto da
biste zaštitili proizvod i stavite
proizvod na krpu tako da njegov
prednji deo bude okrenut
nadole.
Držite telo proizvoda rukom, kao - Oprez
što je prikazano na slici.
Nemojte da držite proizvod
Gurnite sklopljeno postolje u
okrenut naopako samo za
ležište u pravcu strelice, kao što postolje.
je prikazano na slici.
Okrenite zavrtanj za spajanje na
dnu postolja do kraja, tako da
bude potpuno zategnut.
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
1 Priprema
22
1
Priprema
1.3.2 Prilagođavanje nagiba proizvoda
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Nagib monitora možete da prilagodite.

Držite donji deo proizvoda i pažljivo podesite nagib.
1 Priprema
23
1
Priprema
1.3.3 Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
Pre instaliranja
Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk na ravnu
površinu. Zatim postavite monitor na tkaninu ili
jastuk tako da bude okrenut prednjim delom
nadole.
Držite telo proizvoda rukom, kao što je prikazano
na slici.
Povucite postolje u pravcu strelice kao što je
prikazano na slici da biste ga odvojili.
Instaliranje kompleta za montažu na zid ili stonog postolja
2
1
A
3
4
B
A Ovde postavite komplet za montažu na zid ili stono postolje
B Nosač (prodaje se odvojeno)
Poravnajte žlebove i snažno pritegnite zavrtnje na nosaču na proizvodu sa odgovarajućim delovima
na kompletu za montažu na zid ili stonom postolju koje želite da montirate.
1 Priprema
24
1
Priprema
Napomene






Korišćenje zavrtnja čija je dužina veća od standardne može da dovede do oštećenja unutrašnjih
komponenti proizvoda.
Dužina zavrtanja za montažu na zid koja nije u skladu sa VESA standardima može da se
razlikuje u zavisnosti od specifikacija.
Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA standardima. Nemojte da postavljate
komplet za montažu na zid ili stono postolje uz upotrebu prekomerne sile. Proizvod može da se
ošteti ili da padne i da izazove povrede. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo
oštećenje ili povredu izazvanu korišćenjem neodgovarajućih zavrtanja ili postavljanjem
kompleta za montažu na zid/stonog postolja uz upotrebu prekomerne sile.
Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom ni za kakvo oštećenje ili povredu
izazvanu korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nije naveden ovde ili pokušajem
samostalnog instaliranja kompleta za montažu na zid.
Da biste ovaj proizvod instalirali na zid, obavezno kupite komplet za montažu na zid koji je
moguće instalirati tako da bude udaljen 10 cm ili više od zida.
Obavezno koristite komplet za montažu na zid koji je usklađen sa standardima.
1.3.4 Uređaj za zaštitu od krađe
Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik
uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se
promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.



Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.
1 Priprema
25
2
2.1
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
DVI IN
POWER IN
RGB IN
2.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.

2.2
Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
Priključivanje na izvor napajanja

Da biste koristili proizvod, povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu i na priključak [POWER
IN] na proizvodu.(Ulazni napon se automatski prebacuje.)
POWER IN
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
26
2
2.3
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Povezivanje i korišćenje računara
2.3.1 Povezivanje sa računarom

Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje putem D-SUB kabla (analogno tip)
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
RGB IN
1
Povežite D-SUB kabl na [RGB IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na RGB priključak na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u Analog.
Ova funkcija nije dostupna na proizvodima koji poseduju samo Analog interfejs.
Povezivanje pomoću DVI kabla
Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za
povezivanje.
DVI IN
1
Povežite DVI kabl na [DVI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na
računaru.
2
Pritisnite taster [
] da biste ulazni signal promenili u DVI.
Samo (DVI) modeli poseduju priključak [DVI IN].
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
27
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.3.2 Instalacija upravljačkog programa



Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće
upravljačke programe.
Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.
Ako je obezbeđena datoteka neispravna, posetite matičnu stranicu preduzeća Samsung (http://
www.samsung.com) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
5
U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja.
Izaberite stavku "Windows Driver".
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
Odaberite model proizvoda iz liste modela.
Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
28
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.3.3 Podešavanje optimalne rezolucije
Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju
optimalne rezolucije.
Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
Pritisnite taster [
AUTO
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [
].
Da biste sakrili informativnu poruku, pritisnite taster [ MENU ].


Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom
vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na kontrolnoj tabli na računaru.
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
29
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
2.3.4 Promena rezolucije pomoću računara


Podesite rezoluciju i učestalost osvežavanja na kontrolnoj tabli računara kako biste postigli
optimalni kvalitet slike.
Kvalitet slike na TFT-LCD monitorima može da bude umanjen ako nije izabrana optimalna
rezolucija.
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows XP
Idite na kontrolnu tablu
1
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
2
3
**********
**** ****
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
30
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows Vista
Idite na kontrolnu tablu
Personalizacija
Postavke ekrana i promenite rezoluciju.
1
2
3
4
***********
***********
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
31
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 7
Idite na kontrolnu tablu
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
1
2
3
4
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
32
2
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 8
Idite na Postavke
kontrolnu tablu
Ekran
Postavke i promenite rezoluciju.
1
2
3
4
5
2 Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
33
3
3.1
Podešavanje ekrana
Konfigurišite postavke ekrana kao što su svetlina.
Brightness
Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright postavljena u režim Dynamic Contrast.

Ovaj meni nije dostupan kada je Eco Saving podešeno na On.
3.1.1 Podešavanje funkcije Brightness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Brightness i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
: Auto
4
Prilagodite opciju Brightness pomoću tastera [
AUTO
].
3 Podešavanje ekrana
34
3
3.2
Podešavanje ekrana
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic Contrast.
3.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Contrast i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
MAGIC Angle
2II
SAMSUNG
MAGIC Upscale
2II
Image Size
Auto
4
Prilagodite opciju Contrast pomoću tastera [
AUTO
].
3 Podešavanje ekrana
35
3
3.3
Podešavanje ekrana
Sharpness
Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)
Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.


SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Upscale u režimima Mode1 ili Mode2.
3.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Sharpness i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
: Auto
AUTO
4
Prilagodite opciju Sharpness pomoću tastera [
].
3 Podešavanje ekrana
36
3
3.4
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Bright
Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Ovaj meni nije dostupan kada je Eco Saving podešeno na On.

SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.
Svetlinu možete prilagoditi po želji.
3.4.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Bright i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
ଥࢿ
Game
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
Auto
AUTO

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.

Standard: Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.

Game: Postignite kvalitet slike pogodan za igranje igara koje imaju veliki broj grafičkih
efekata i dinamičnih pokreta.

Cinema: Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.

Dynamic Contrast: Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja
kontrasta.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
37
3
3.5
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Angle vam omogućava da konfigurišete postavke za postizanje optimalnog kvaliteta
slike u odnosu na ugao iz kojeg je gledate.


SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
Ovaj meni nije dostupan za modele S19C200NY i S22C200NY.
Ugao možete prilagoditi po želji.
3.5.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Angle
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju MAGICAngle i pritisnite taster [
SAMSUNG
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
Lean Back Mode 2
SAMSUNG
Standing Mode
ଥࢿ
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Image Size
Lean Back Mode 1
Side Mode
Group View
Custom
AUTO
4
1
1
5
5
2
3

Off
① : Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali direktno spreda.

Lean Back Mode 1
② : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je malo niže od
proizvoda.

Lean Back Mode 2
③ : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je niže od režima
Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je više od proizvoda.

Side Mode

Group View: Izaberite ovu opciju ako će više gledalaca posmatrati sa mesta
⑤ : Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali sa bočnih strana.
①, ④, i ⑤ .
3 Podešavanje ekrana
38
3
Podešavanje ekrana

4
5
Custom: Lean Back Mode 1 se podrazumevano primenjuje ako se izabere opcija Custom.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
39
3
3.6
Podešavanje ekrana
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale može poboljšati slojeve detalja slike i njenu jasnoću.


Ova funkcija ima očiglednije efekte na slikama niske rezolucije.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimima Cinema ili Dynamic
Contrast.
3.6.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
SAMSUNG
] da biste prešli na opciju MAGIC
Upscale i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Return
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
U poređenju sa režimima Mode1 i Mode2 ima jači efekat.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
40
3
3.7
Podešavanje ekrana
Image Size
Promenite veličinu slike.
3.7.1 Menjanje Image Size
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na stavku Image Size i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
$XWR
:LGH
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

Auto: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.

Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne
prenose.

16:9: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9.

Screen Fit: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.
3 Podešavanje ekrana
41
3
Podešavanje ekrana
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
:LGH
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne
prenose.

Wide: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog
signala.(S19C200NW/S19C200BW/S22C200BW)

Screen Fit: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.
Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi, osim modela
S19C200NR i S19C200BR.



4
5
Pritisnite [
Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI kabla.
Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne
podržava svaki model sve navedene signale)
To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI kabla, a PC/AV Mode
je postavljen na AV.
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
3 Podešavanje ekrana
42
3
3.8
Podešavanje ekrana
H-Position i V-Position
H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.
V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.


Ovaj meni je dostupan samo u režimu Analog.
Ovaj meni je dostupan samo kada opcija „Image Size“ ima postavku Screen Fit u AV režimu.
Kada je 480P,576P, 720P ili 1080P signal ulaz u režimu AV i monitor može normalno da
prikazuje, izaberite Screen Fit da biste prilagodili horizontalni položaj na nivoe 0-6.
3.8.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opcije H-Position ili V-Position, a zatim pritisnite taster
[
]. Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
AUTO
4
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste konfigurisali opcije H-Position ili V-Position.
3 Podešavanje ekrana
43
3
3.9
Podešavanje ekrana
Coarse
Prilagodite frekvenciju ekrana.
Dostupno samo u režimu Analog.
3.9.1 Prilagođavanje funkcije Coarse
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Coarse i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Prilagodite opciju Coarse pomoću tastera [
].
3 Podešavanje ekrana
44
3
Podešavanje ekrana
3.10 Fine
Detaljno podesite ekran da biste dobili realističnu sliku.
Dostupno samo u režimu Analog.
3.10.1 Prilagođavanje funkcije Fine
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PICTURE i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Fine i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Prilagodite opciju Fine pomoću tastera [
].
3 Podešavanje ekrana
45
4
Konfigurisanje svetle nijanse
SAMSUNG
Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright
postavljena u režime Cinema ili Dynamic Contrast.
4.1
Red
Prilagodite vrednost crvene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.1.1 Konfigurisanje funkcije Red
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Red i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
AUTO
4
Prilagodite opciju Red pomoću tastera [
].
4 Konfigurisanje svetle nijanse
46
4
4.2
Konfigurisanje svetle nijanse
Green
Prilagodite vrednost zelene boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.2.1 Konfigurisanje funkcije Green
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Green i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Prilagodite opciju Green pomoću tastera [
].
4 Konfigurisanje svetle nijanse
47
4
4.3
Konfigurisanje svetle nijanse
Blue
Prilagodite vrednost plave boje na slici. (opseg: 0~100)
Veća vrednost će povećati intenzitet boje.
4.3.1 Konfigurisanje funkcije Blue
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Blue i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Prilagodite opciju Blue pomoću tastera [
].
4 Konfigurisanje svetle nijanse
48
4
4.4
Konfigurisanje svetle nijanse
Color Tone
Služi za podešavanje opšte nijanse boje slike.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Color Tone i pritisnite taster [
] na proizvodu.
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
&RRO
&RRO
: ૲ࣱ
1RUPDO
:DUP
: ֻҖ
:DUP
&XVWRP
AUTO
4
5

Cool 2: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije Cool 1.

Cool 1: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima Normal.

Normal: Prikažite standardni ton boje.

Warm 1: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima Normal.

Warm 2: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije Warm 1.

Custom: Prilagodite ton boje.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
49
4
4.5
Konfigurisanje svetle nijanse
Gamma
Podesite osvetljenost slike u srednjem opsegu (gama).
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfigurisanje funkcije Gamma
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju COLOR i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Gamma i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
4 Konfigurisanje svetle nijanse
50
5
5.1
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Language
Podesite jezik menija.

Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.

Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.
5.1.1 Promena postavke opcije Language
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Language i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
20
sec
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
On
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Pritisnite taster [
] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
51
5
5.2
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Menu H-Position i Menu V-Position
Menu H-Position: Pomerite položaj menija nalevo ili nadesno.
Menu V-Position: Pomerite položaj menija nagore ili nadole.
5.2.1 Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opcije Menu H-Position ili Menu V-Position, a zatim
pritisnite taster [
]. Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
English
Language
English
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Display Time
20 sec
Transparency
On
Transparency
On
AUTO
4
Pritisnite taster [
AUTO
] da biste konfigurisali opcije Menu H-Position ili Menu V-Position.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
52
5
5.3
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Display Time
Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom
vremenskom periodu.
Funkcija Display Time može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni
nestane.
5.3.1 Konfigurisanje funkcije Display Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Display Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20
sec
VHF
VHF
On
VHF
VHF
Transparency
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
53
5
5.4
Promena veličine ili premeštanje ekrana
Transparency
Podesite prozirnost prozora menija:
5.4.1 Menjanje opcije Transparency
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju MENU SETTINGS i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na funkciju Transparency i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Transparency
On
Off
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
5 Promena veličine ili premeštanje ekrana
54
6
6.1
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Reset
Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.
6.1.1 Vraćanje početnih postavki (Reset)
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Reset i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
Reset all settings?
Yes
EXIT
4
5
Pritisnite [
No
AUTO
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
55
6
6.2
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Eco Saving
Funkcija Eco Saving smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi ekran
monitora.
SAMSUNG
Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija MAGIC
Bright u režimu Dynamic Contrast.
6.2.1 Konfiguracija funkcije za uštedu energije
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Eco Saving i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

75%: Promenite potrošnju monitora na 75% od podrazumevanog nivoa.

50%: Promenite potrošnju monitora na 50% od podrazumevanog nivoa.

Off: Deaktivirajte funkciju Eco Saving.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
56
6
6.3
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Off Timer
Možete da podesite proizvod tako da se automatski isključi.
6.3.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Off Timer i pritisnite taster [
] na proizvodu.
Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Off: Deaktivirajte tajmer za isključivanje da se proizvod ne bi automatski isključivao.

On: Aktivirajte tajmer za isključivanje da bi se proizvod automatski isključivao.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
57
6
6.4
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Turn Off After
Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski
isključiti nakon navedenog broja sati.
Ovaj meni je dostupan samo kada opcija Off Timer ima postavku On.
6.4.1 Konfigurisanje funkcije Turn Off After
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Turn Off After i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
Pritisnite taster [
] da biste konfigurisali opciju Turn Off After.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
58
6
6.5
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
PC/AV Mode
Podesite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja
filma.

Ova funkcija ne podržava analogni režim.

Isporučuje se samo uz modele koji koriste format 16:9 ili 16:10.

Ako je monitor (kada se koristi DVI veza) u režimu za uštedu energije ili je na ekranu prikazana
poruka Check Signal Cable, pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali meni na ekranu (OSD).
Možete da izaberete PC ili AV.
6.5.1 Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju PC/AV Mode i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
PC/AV Mode
'9,
3&
$9
ೳ
AUTO
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
59
6
6.6
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Key Repeat Time
Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.
6.6.1 Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Key Repeat Time i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
AUTO

Moguće je izabrati stavke Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako se izabere opcija No Repeat,
komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
4
5
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
60
6
6.7
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Source Detection
Aktivirajte funkciju Source Detection.
6.7.1 Konfigurisanje funkcije Source Detection
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Source Detection i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Ulazni signal se automatski prepoznaje.

Manual: Ručno izaberite ulazni signal.
Pritisnite [
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
61
6
6.8
Podešavanje i uspostavljanje početnih
vrednosti
Customized Key
Možete da prilagodite funkciju Customized Key na sledeći način.
6.8.1 Konfigurisanje funkcije Customized Key
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju SETUP&RESET i pritisnite taster [
] na
proizvodu.
3
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju Customized Key i pritisnite taster [
] na
proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.
SETUP&RESET
SAMSUNG
Customized Key
$FFHOHUDWLRQ
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Bright
2Q
Eco Saving
Image Size
AUTO

4
5
MAGICAngle
SAMSUNG
Pritisnite [
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [
].
Izabrana opcija će biti primenjena.
6 Podešavanje i uspostavljanje početnih vrednosti
62
7
7.1
Meni INFORMATION i drugi meniji
INFORMATION
Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim
pritisnite dugme [ MENU ] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
2
Pritisnite taster [
] da biste prešli na opciju INFORMATION. Pojaviće se trenutni ulazni
signal, frekvencija i rezolucija.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
AUTO
Prikazane stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
7 Meni INFORMATION i drugi meniji
63
7
7.2
Meni INFORMATION i drugi meniji
Konfigurisanje postavki Brightness i Contrast na
početnom ekranu
Prilagodite postavku Brightness ili Contrast pomoću tastera [
] na početnom ekranu (kada nije
prikazan OSD meni).
1
Pritisnite bilo koje dugme na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa
menijem) da biste prikazali vodič za dugmad. Zatim pritisnite dugme [
]. Prikazaće se sledeći
ekran.
Brightness
100
Contrast
75
EXIT
2
3
Pritisnite taster [
] da biste se prebacivali između postavki Brightness i Contrast.
Prilagodite postavku Brightness ili Contrast koristeći dugmad [
].
7 Meni INFORMATION i drugi meniji
64
8
8.1
Instalacija softvera
Magic Tune
8.1.1 Šta je to MagicTune?
je program koji služi za podešavanje monitora tako što pruža detaljne opise funkcija monitora i
jednostavna uputstva.
Možete da podesite proizvod pomoću miša i tastature, ne koristeći dugmad na proizvodu.
8.1.2 Instalacija softvera
1
2
Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
Odaberite program za podešavanje funkcije MagicTune.
Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put
kliknite na datoteku za instalaciju programa MagicTune na CD-ROM.
3
4
Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Sledeće].
Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.



Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
Ikona programa MagicTune možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i
specifikacija proizvoda.
Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite dugme F5.
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MagicTune™)
Na instalaciju programa MagicTune™ može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Sistemski zahtevi
Operativni sistem

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8.1.3 Uklanjanje softvera
Program MagicTune™ možete ukloniti samo putem opcije [Dodaj ili ukloni programe] u operativnom
sistemu Windows.
Da biste uklonili program MagicTune™, preduzmite sledeće korake.
8 Instalacija softvera
65
8
Instalacija softvera
1
Kliknite na [Start], izaberite [Podešavanja], pa iz menija izaberite [Kontrolna tabla].
Za Windows XP, kliknite na [Start], pa iz menija izaberite [Kontrolna tabla].
2
3
4
5
6
Dvaput kliknite na ikonu [Dodaj ili ukloni programe] u prozoru Kontrolna tabla.
U prozoru [Dodaj/ukloni] nađite i izaberite MagicTune™ tako da bude označen.
Kliknite na [Promeni ili ukloni programe] da biste uklonili softver.
Izaberite [Da] da biste započeli s uklanjanjem programa MagicTune™.
Sačekajte da se pojavi poruka koja vas obaveštava da je softver u potpunosti uklonjen.
Tehničku podršku, najčešća pitanja ili informacije o nadogradnji softvera MagicTune™ potražite
na našoj website(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/
pop_intro.html).
8 Instalacija softvera
66
8
8.2
Instalacija softvera
MultiScreen
MultiScreen
Funkcija MultiScreen omogućava korisnicima da koriste monitor tako da ekran bude podeljen na delove.
8.2.1 Instalacija softvera
1
2
Stavite instalacioni CD u [CD-ROM] uređaj.
Odaberite program za podešavanje funkcije "MultiScreen".
Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put
kliknite na datoteku za instalaciju programa "MultiScreen" na CD-u.
3
4
Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Sledeće].
Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.



Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
Ikona programa "MultiScreen" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog
sistema i specifikacija proizvoda.
Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite dugme "F5".
Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MultiScreen)
The "MultiScreen" installation may be affected by the [Graphics card], [Motherboard] and the
[Networking environment].
Operativni sistem
"Operativni sistem"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
Za korišćenje programa "MultiScreen" preporučuje se operativni sistem "Windows 2000" ili noviji.
"Hardver"

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
8 Instalacija softvera
67
8
Instalacija softvera
8.2.2 Uklanjanje softvera
Kliknite na [Start], izaberite [Podešavanja]/[Kontrolna tabla], a zatim dvaput kliknite na [Dodaj ili
ukloni programe].
Izaberite "MultiScreen "iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme [Dodaj/izbriši].
8 Instalacija softvera
68
9
9.1
Vodič za rešavanje problema
Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite
korisničkoj službi kompanije Samsung
9.1.1 Testiranje proizvoda
Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom,
izvršite samostalni dijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računar i proizvod.
Iskopčajte kabl iz proizvoda.
Uključivanje proizvoda.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, proizvod ispravno funkcioniše.
Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.
9.1.2 Provera rezolucije i frekvencije
Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "10.3Tabela standardnih signalnih režima")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
9.1.3 Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite da li je kabl između proizvoda i
računara ispravno povezan i da li su konektori
dobro legli. (Pogledajte "2.3Povezivanje i
korišćenje računara")
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran
ne može da se uključi.
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "2.3Povezivanje i
korišćenje računara")
9 Vodič za rešavanje problema
69
9
Vodič za rešavanje problema
Problemi sa ekranom
Pojavljuje se poruka "Check Signal Cable".
Proverite da li je kabl ispravno povezan sa
proizvodom. (Pogledajte "2.3Povezivanje i
korišćenje računara")
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa
proizvodom uključen.
"Prikazaće se poruka „Not Optimum Mode“.
Ova poruka se pojavljuje ako signal sa grafičke
kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili
frekvenciju za proizvod.
Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
tako da odgovaraju performansama proizvoda u
skladu sa tabelom standardnog signalnog
režima (stranica88).
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite vezu kabla sa proizvodom (pogledajte
"2.3Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je
zamućena.
Prilagodite opcije Coarse (stranica44) i Fine
(stranica45).
Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl
itd.) i pokušajte ponovo.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni
nivo. (Pogledajte "10.1Opšte")
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili
dvostruke slike.
Proverite da li su rezolucija i frekvencija za
računar unutar opsega rezolucija i frekvencija
kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi,
promenite postavke tako što ćete kao referencu
koristiti tabelu standardnih signalnih režima
(stranica88) u ovom priručniku i meni
INFORMATION na proizvodu.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo
osvetljen.
Prilagodite opcije Brightness (stranica34) i
Contrast (stranica35).
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Bela boja nije u potpunosti bela.
Promenite postavke funkcije COLOR.
(Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Na ekranu nema slike, a LED indikator
napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite
miš da biste se vratili na prethodni ekran.
9 Vodič za rešavanje problema
70
9
Vodič za rešavanje problema
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni
signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni
signal, odnesite računar na servisiranje.
9 Vodič za rešavanje problema
71
9
9.2
Vodič za rešavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim
frekvenciju?
Odgovor
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla
teme
Prikaz
Postavke
Izgled i
Više opcija
Monitor, i
prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru
Postavke monitora.

Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla
Ekran
Postavke
Više opcija
Monitor i prilagodite
stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke
monitora.

Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
Personalizacija
Više opcija za postavke
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla
personalizacija
opcija za postavke
Ekran
Izgled i
Rezolucija ekrana
Više
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Windows 8: Izaberite stavke Postavke
Izgled i personalizacija
Više opcija za postavke
Ekran
Kontrolna tabla
Rezolucija ekrana
Monitor i prilagodite stavku
Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.
9 Vodič za rešavanje problema
72
9
Vodič za rešavanje problema
Pitanje
Kako da promenim
rezoluciju?
Odgovor

Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla
Prikaz

Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla
Prikaz
Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla
personalizacija
Personalizuj
Izgled i
Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.

Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla
personalizacija
Prikaz
Izgled i
Podesi rezoluciju i podesite
rezoluciju.

Windows 8: Izaberite Postavke
personalizacija
Prikaz
Kontrolna tabla
Izgled i
Podesi rezoluciju i podesite
rezoluciju.
Kako mogu da podesim
režim za uštedu energije?

Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite
ako izaberete Kontrolna tabla
Izgled i teme
Prikaz
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.

Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da
podesite ako izaberete Kontrolna tabla
Prikaz
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.

Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite
ako izaberete Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i personalizacija
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a
na računaru.

Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i personalizacija
Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a
na računaru.

Windows 8: Režim za uštedu energije možete da podesite ako
izaberete Postavke
personalizacija
Kontrolna tabla
Personalizuj
Izgled i
Postavke čuvara ekrana
ili pomoću BIOS-a na računaru.
Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.
9 Vodič za rešavanje problema
73
10
Specifikacije
10.1 Opšte
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
Veličina
18,5 inčima (47 cm)
18,5 inčima (47 cm)
19,0 inčima (48 cm)
Površina
ekrana
409,8 mm (H) x
230,4 mm (V)
409,8 mm (H) x
230,4 mm (V)
408,24 mm (H) x
255,15 mm (V)
Veličina
piksela
0,300 mm (H) x
0,300 mm (V)
0,300 mm (H) x
0,300 mm (V)
0,2835 mm (H) x
0,2835 mm (V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1366x768@60Hz
1440x900@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1366x768@60Hz
1440x900@75Hz
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
85MHz (analogno)
85MHz (analogno)
136MHz
(analogno)
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
Priključci za signal
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Dimenzije (Š x
D x V)/težina
Bez postolja
441,4 x 266,6 x
76,8 mm
441,4 x 266,6 x
76,8 mm
439,4 x 289,9 x
76,2 mm
Sa postoljem
441,4 x 348,8 x 170
mm / 2,8 kg
441,4 x 348,8 x 170
mm / 2,8 kg
439,4 x 373,6 x 170
mm / 3,1 kg
VESA interfejs za montažu
100 mm x 100 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
10 Specifikacije
74
10
Specifikacije
Naziv modela
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji
podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna razmena
podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora, Instalacija monitora obavlja se automatski, Međutim,
ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji, Ova
nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda,
10 Specifikacije
75
10
Specifikacije
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
Veličina
19,0 inčima (48 cm)
19,0 inčima (48 cm)
19,0 inčima (48 cm)
Površina
ekrana
408,24 mm (H) x
255,15 mm (V)
376,32 mm (H) x
301,06 mm (V)
376,32 mm (H) x
301,06 mm (V)
Veličina
piksela
0,2835 mm (H) x
0,2835 mm (V)
0,294 mm (H) x
0,294 mm (V)
0,294 mm (H) x
0,294 mm (V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1440x900@60Hz
1280x1024@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1440x900@75Hz
1280x1024@75Hz
136MHz
(analogni,digitalni)
135MHz
(analogni,digitalni)
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
135MHz (analogno)
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
Priključci za signal
Dimenzije (Š x
D x V)/težina
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može
se ukloniti
Konektor DVI-D na DVI-D, može se
ukloniti
15-pinski-na-15pinski D-sub kabl,
može se ukloniti
Bez postolja
439,4 x 289,9 x
76,2 mm
407 x 336 x 77 mm
407 x 336 x 77 mm
Sa postoljem
439,4 x 373,6 x 170
mm / 3,1 kg
407 x 419 x 170
mm / 3,25 kg
407 x 419 x 170
mm / 3,25 kg
VESA interfejs za montažu
100 mm x 100 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
10 Specifikacije
76
10
Specifikacije
Naziv modela
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji
podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna razmena
podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora, Instalacija monitora obavlja se automatski, Međutim,
ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji, Ova
nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda,
10 Specifikacije
77
10
Specifikacije
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
Veličina
20,0 inčima (50 cm)
21,5 inčima (54 cm)
21,5 inčima (54 cm)
Površina
ekrana
442,8 mm (H) x
249,08 mm (V)
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
Veličina
piksela
0,27675 mm (H) x
0,27675 mm (V)
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
136MHz
(analogni,digitalni)
148MHz (analogno)
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
Priključci za signal
Dimenzije (Š x
D x V)/težina
15-pinski-na-15pinski D-sub kabl,
može se ukloniti
Konektor DVI-D na
DVI-D, može se
ukloniti
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može
se ukloniti
Bez postolja
473,8 x 284 x 78,2
mm
504,3 x 301,9 x
77,6 mm
504,3 x 301,9 x
77,6 mm
Sa postoljem
473,8 x 367,1 x 170
mm / 2,65 kg
504,3 x 385,35 x
185,0 mm / 3,5 kg
504,3 x 385,35 x
185,0 mm / 3,5 kg
VESA interfejs za montažu
100 mm x 100 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
10 Specifikacije
78
10
Specifikacije
Naziv modela
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji
podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna razmena
podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora, Instalacija monitora obavlja se automatski, Međutim,
ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji, Ova
nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda,
10 Specifikacije
79
10
Specifikacije
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
S22C200BW
Veličina
21,5 inčima (54 cm)
22,0 inčima (55 cm)
Površina
ekrana
476,64 mm (H) x 268,11
mm (V)
473,76 mm (H) x 296,1 mm
(V)
Veličina
piksela
0,24825 mm (H) x 0,24825
mm (V)
0,282 mm (H) x 0,282 mm
(V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
S22C200B
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
148MHz
(analogni,digitalni)
146MHz
(analogni,digitalni)
Maksimalna brzina osvežavanja
piksela
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Priključci za signal
Dimenzije (Š x D x
V)/težina
Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 77,6 mm
502,4 x 329,8 x 77,4 mm
Sa postoljem
504,3 x 385,35 x 185,0 mm
/ 3,5 kg
502,4 x 413,5 x 185 mm /
3,85 kg
100 mm x 100 mm
VESA interfejs za montažu
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za
montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
10 Specifikacije
80
10
Specifikacije
Naziv modela
S22C200B
S22C200BW
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima
koji podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna
razmena podataka između monitora i računara
poboljšava postavke monitora, Instalacija monitora
obavlja se automatski, Međutim, ako želite, možete da
prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili
tamniji, Ova nepravilnost ne utiče na performanse
proizvoda,
10 Specifikacije
81
10
Specifikacije
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
S23C200B
Veličina
21,5 inčima (54 cm)
23,0 inčima (58 cm)
Površina
ekrana
476,64 mm (H) x 268,11
mm (V)
509,76 mm (H) x 286,74
mm (V)
Veličina
piksela
0,24825 mm (H) x 0,24825
mm (V)
0,2655 mm (H) x 0,2655
mm (V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
S22C210B
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz
148MHz
(analogni,digitalni)
148MHz
(analogni,digitalni)
Maksimalna brzina osvežavanja
piksela
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni
napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Priključci za signal
Dimenzije (Š x D x
V)/težina
Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 77,6 mm
542,9 x 321,4 x 76,3 mm
Sa postoljem
504,3 x 385,35 x 185,0 mm
/ 3,5 kg
542,9 x 404,65 x 185 mm /
3,25 kg
100 mm x 100 mm
VESA interfejs za montažu
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za
montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
10 Specifikacije
82
10
Specifikacije
Naziv modela
S22C210B
S23C200B
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima
koji podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna
razmena podataka između monitora i računara
poboljšava postavke monitora, Instalacija monitora
obavlja se automatski, Međutim, ako želite, možete da
prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili
tamniji, Ova nepravilnost ne utiče na performanse
proizvoda,
10 Specifikacije
83
10
Specifikacije
Naziv modela
ekran
Sinhronizacija
Veličina
23,6 inčima (59 cm)
Površina
ekrana
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Veličina
piksela
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Horizontalna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
frekvencija
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
Rezolucija
S24C200BL
16,7 miliona
Optimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
Maksimalna
rezolucija
1920x1080@60Hz
Maksimalna brzina
osvežavanja piksela
148MHz (analogni,digitalni)
Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V,
Napajanje
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje,
Priključci za signal
Dimenzije (Š x
D x V)/težina
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti
Bez postolja
554,6 x 330,5 x 78,2 mm
Sa postoljem
554,6 x 412,35 x 185 mm / 4,1 kg
VESA interfejs za montažu
100 mm x 100 mm
(za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu,)
Rad
Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Zaštita okoline
Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji
podržavaju funkciju Plug-and-Play, Dvosmerna razmena
podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora, Instalacija monitora obavlja se automatski, Međutim,
ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije,
Tačke na ekranu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru
približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji, Ova
nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda,
10 Specifikacije
84
10
Specifikacije
Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
10 Specifikacije
85
10
Specifikacije
10.2 Ušteda energije
Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i
menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni vremenski period.
Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo
koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod
povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.
Režim za uštedu
energije
Isključivanje
(dugme za
uključivanje/
isključivanje)
Ušteda energije
Normalan rad
Energy Star
potrošnja
energije
Indikator
napajanja
Uključen
Uključen
Treperi
Isključen
Tipično 19 W
13 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
13 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
15 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
15 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
16 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
16 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 19 W
16 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 24 W
21 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Potrošnja
energije
(S19C200NY)
Potrošnja
energije
(S19C200N)
Potrošnja
energije
(S19C200NW)
Potrošnja
energije
(S19C200BW)
Potrošnja
energije
(S19C200BR)
Potrošnja
energije
(S19C200NR)
Potrošnja
energije
(S20C200B)
Potrošnja
energije
(S22C200NY)
10 Specifikacije
86
10
Specifikacije
Režim za uštedu
energije
Isključivanje
(dugme za
uključivanje/
isključivanje)
Ušteda energije
Normalan rad
Energy Star
potrošnja
energije
Potrošnja
energije
Tipično 24 W
21 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 24 W
21 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 24 W
19 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 24 W
21 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 25 W
22 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
Tipično 30 W
22 W
Manje od 0,1 vati
Manje od 0,1 vati
(S22C200N)
Potrošnja
energije
(S22C200B)
Potrošnja
energije
(S22C200BW)
Potrošnja
energije
(S22C210B)
Potrošnja
energije
(S23C200B)
Potrošnja
energije
(S24C200BL)


Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene
postavki.(S**C200** model sa režimom uštede energije/Isključivanje (dugme napajanja) : Manje
od 0,1 vati (analogni ulaz), maks. 0,25 vati )
ENERGY STAR® je registrovani žig Državne agencije za zaštitu životne sredine SAD.
Energy Star napajanje se meri test metodom pomoću Energy Star® standarda.

Da biste smanjili potrošnju energije na 0 vati, isključite prekidač za napajanje na zadnjoj strani
proizvoda ili iskopčajte kabl za napajanje. Uverite se da ste iskopčali kabl za napajanje ako
nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu. Da biste potrošnju struje sveli na 0 vata
kada nije dostupan prekidač za napajanje, isključite kabl za napajanje.
10 Specifikacije
87
10
Specifikacije
10.3 Tabela standardnih signalnih režima


Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu
rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga
rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanji kvalitet slike. Da biste to izbegli,
preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.
Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD
monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu
frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.
Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može
da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u
skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
S19C200NY
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacije
88
10
Specifikacije
S19C200N
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacije
89
10
Specifikacije
S19C200NW
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacije
90
10
Specifikacije
S19C200BW
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacije
91
10
Specifikacije
S19C200BR
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacije
92
10
Specifikacije
S19C200NR
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacije
93
10
Specifikacije
S20C200B
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Specifikacije
94
10
Specifikacije
S22C200NY
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
95
10
Specifikacije
S22C200N
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
96
10
Specifikacije
S22C200B
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
97
10
Specifikacije
S22C200BW
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Specifikacije
98
10
Specifikacije
S22C210B
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
99
10
Specifikacije
S23C200B
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
100
10
Specifikacije
S24C200BL
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Brzina
osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

Vertikalna frekvencija
Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika.
Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u
Hz.
10 Specifikacije
101
Dodatak
Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije
SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatak
102
Dodatak
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Dodatak
103
Dodatak
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
Dodatak
104
Dodatak
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726
786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Dodatak
105
Dodatak
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Dodatak
106
Dodatak
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatak
107
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)
Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
slučajevima.
Nije u pitanju kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.



Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez
rasklapanja proizvoda.
Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog
proizvoda.

Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.

Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.

Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.

Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na
mreži.
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

spoljni udarac ili pad.

Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.

Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera
preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.

Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.

Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.

Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
Ostalo

Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe (grom, požar, zemljotres, poplava itd.).

Ako se potrošne komponente iskoriste (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za
pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
Dodatak
108
Dodatak
Ispravno odlaganje
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske
opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu
zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste
sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Dodatak
109
Dodatak
Terminologija
OSD (prikaz na ekranu)
Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurišete postavke na ekranu da biste
optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana,
nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.
Gama
Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu.
Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju
svetlinu.
Skala sivih tonova
Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka
svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a
skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova
putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.
Brzina skeniranja
Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci
ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo
golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja
od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od
performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.
Horizontalna frekvencija
Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se
prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika.
Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i
njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije
koje čine sliku prenose 85.000 puta po sekundi, a horizontalna frekvencija se označava kao 85
kHz.
Vertikalna frekvencija
Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj
slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost
osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.
Dodatak
110
Dodatak
Rezolucija
Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo
detalja prikaza.
Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više
zadataka istovremeno.
Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 horizontalnih piksela (horizontalna
frekvencija) i 1.080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
Plug & Play
Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da
bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.
Dodatak
111
Indeks
A
J
Autorska prava 7
Jezik 51
B
K
Bezbednosne mere predostrožnosti 10
Kontrast 35
C
M
Crvena 46
MultiScreen 67
Č
N
Čišćenje 8
Nijansa boje 49
D
O
Delovi 19
Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLD
WIDE 102
Dodatak 102
Odgovornost za uslugu plaćanja trošak za
klijente 108
E
Opšte 74
Ekološki prihvatljiva ušteda 56
Osvetljenost 34
Oštrina 36
F
Otkrivanje izvora 61
Fino 45
P
G
Gama 50
Grubo 44
PCAV režim 59
Pitanja i odgovori 72
Plava 48
Ponavljanje za tastere 60
Povezivanje i korišćenje računara 27
I
INFORMACIJE 63
Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda 16
Instalacija 22
Pre povezivanja 26
Isključi posle 58
Prikaži vreme 53
Ispravno odlaganje 109
Prilagođeni taster 62
Provera sadržaja pakovanja 17
Indeks
112
Indeks
R
Resetuj 55
S
SAMSUNG MAGIC Angle 38
SAMSUNG MAGIC Bright 37
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Š
Šta je potrebno da uradite pre nego što se
obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung 69
T
Tabela standardnih signalnih režima 88
Tajmer za isključivanje 57
Transparentnost 54
V
Veličina slike 41
Z
Zelena 47
Indeks
113
Download PDF

advertising