Samsung | T24C300EW | Samsung T24C300EW Korisnički priručnik

TC300
LED TV MONITOR
(MFM TV)
priručnik za korisnike
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.Da
biste dobili potpuniju uslugu, registrujte proizvod na
www.samsung.com/register
Slike i ilustracije u ovom priručniku za korisnike služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda proizvoda.
Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Obaveštenje o digitalnom LED ekranu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcionalnosti u vezi sa digitalnim TV-om (DVB) dostupne su samo u zemljama/oblastima u kojima se emituju DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC)
digitalni zemaljski kanali ili u kojima možete da pristupite kompatibilnoj DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovskoj TV usluzi. Proverite sa lokalnim
prodavcem da li možete da dobijete DVB-T ili DVB-C signal.
DVB-T je DVB standard Evropskog konzorcijuma za prenos u cilju emitovanja digitalne zemaljske televizije, a DVB-C za prenos u cilju emitovanja za
digitalne LED ekrane putem kabla.
Iako je ovaj LED ekran u skladu sa najnovijim DVB-T i DVB-C standardima od [avgusta 2008.], nije moguće garantovati kompatibilnost sa budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim emitovanjem.
U zavisnosti od zemalja/oblasti u kojima se koristi ovaj LED ekran neki dobavljači kablovskih TV usluga mogu naplaćivati dodatnu naknadu za takvu
uslugu i od vas se može zatražiti pristanak na odredbe i uslove njihovih preduzeća.
Pojedine funkcije digitalnog LED ekrana mogu biti nedostupne u nekim zemljama ili regionima i možda DVB-C neće ispravno raditi sa nekim
dobavljačima kablovskih usluga.
Više informacija potražite od lokalnog korisničkog centra kompanije Samsung.
✎✎ Na kvalitet prijema za LED ekrane mogu uticati razlike u načinima emitovanja u raznim zemljama. Proverite performanse LED ekrana kod
lokalnog ovlašćenog prodavca kompanije SAMSUNG ili proverite sa pozivnim centrom kompanije Samsung da li ih je moguće poboljšati
ponovnom konfiguracijom postavke LED ekrana.
Upozorenje o statičnoj slici
Izbegavajte prikazivanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke slika) ili elementa statične slike (kao što su logotip programa za LED ekrane, panorama ili
format slike 4:3, trake sa akcijama ili vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Konstantno prikazivanje statične slike može da dovede do stvaranja pratećih
slika na ekranu što će ugroziti kvalitet slike. Da biste smanjili rizik od ovog efekta, sledite dolenavedene preporuke:
• Izbegavajte prikazivanje istog kanala za LED ekran tokom dugih perioda.
• Uvek pokušajte da prikažete sliku preko celog ekrana, koristite meni za format slike za LED ekran da biste ostvarili najbolje moguće podudaranje.
• Smanjite vrednosti osvetljenja i kontrasta na minimalne potrebne vrednosti da biste postigli željeni kvalitet slike, prevelike vrednosti mogu ubrzati
proces pregorevanja.
• Često koristite sve funkcije LED ekrana dizajnirane da smanje zadržavanje slike i pregorevanje ekrana. Detalje potražite u odgovarajućem odeljku
priručnika za korisnike.
Obezbeđivanje prostora za instalaciju
Između proizvoda i drugih objekata (npr. zidova) ostavite potrebnu udaljenost da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
Ako to ne uradite, može doći do požara ili problema sa proizvodom zbog povećanja unutrašnje temperature proizvoda.
✎✎ Stvarni izgled LED ekrana može da se razlikuje od slika u ovom priručnik u zavisnosti od modela.
✎✎ Budite oprezni kada dodirujete LED ekran. Neki delovi mogu biti vreli.
Instalacija sa postoljem.
Instalacija sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
• Administrativna naknada može biti naplaćena ako
–– (a) pozovemo inženjera na vaš zahtev, a proizvod nije oštećen
(tj. propustili ste da pročitate ovaj priručnik za korisnike).
–– (b) donesete jedinicu u servisni centar, a proizvod nije oštećen
(tj. propustili ste da pročitate ovaj priručnik za korisnike).
• Iznos takve administrativne naknade biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvog posla ili kućne posete.
srpski
2
Sadržaj
Početni koraci
4
4
11
12
13
Bezbednosne mere predostrožnosti
Pribor
Pregled kontrolne table
Pregled daljinskog upravljača
Veze
14
14
14
15
16
17
19
Povezivanje sa antenom
Podešavanje (početno podešavanje)
Povezivanje sa AV uređajem
Priključivanje u COMMON INTERFACE konektor
Povezivanje sa audio uređajem i računarom
Promena spoljnog izvora ulaza
Osnovne funkcije
19
20
20
22
23
25
27
30
Navigacija kroz menije
Korišćenje tastera INFO (vodič „Sada i dalje“)
Korišćenje menija „Kanal“
Meni „Kanal“
Meni „Slika“
Meni „Zvuk“
Meni „Sistem“
Meni „Podrška“
19
31 Korišćenje režima Media Play
Ostale informacije
38
39
40
41
45
31
38
SRPSKI
Napredne funkcije
Funkcija teleteksta analognih kanala
Pričvršćivanje zidnog nosača / stonog postolja
Kensington brava protiv krađe
Rešavanje problema
Specifikacije
Proverite simbol!
t
Ovu funkciju možete koristiti ako pritisnete taster
TOOLST na daljinskom upravljaču.
Napomena
Ukazuje na dodatne informacije.
srpski
3
Početni koraci
Bezbednosne mere predostrožnosti
Ikone koje se koriste za bezbednosne mere predostrožnosti
Upozorenje
Ako se ne budete pridržavali mera predostrožnosti označenih ovim znakom, to može
dovesti do ozbiljne povrede ili čak smrti.
Pažnja
Ako se ne budete pridržavali mera predostrožnosti označenih ovim znakom, to može
dovesti do lične povrede ili oštećenja svojine.
Ne činiti.
Obavezno se pridržavati.
Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoki
napon. Opasno je doći u bilo kakav kontakt sa
bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
PAŽNJA
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
PAŽNJA: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE
UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTRA NE POSTOJE DELOVI
KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. KOMPLETNO SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod
uključena važna literatura o radu i održavanju.
¦¦ U vezi sa napajanjem
✎✎ Sledeće slike služe kao referenca i mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i zemlje.
Upozorenje
!
Izbegavajte korišćenje oštećenog
kabla za napajanje ili utikača
odnosno labave utičnice.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbegavajte priključivanje više
električnih uređaja u jednu zidnu
utičnicu.
xx U suprotnom, može doći do
požara zbog pregrevanja zidne
utičnice.
Izbegavajte priključivanje ili
iskopčavanje napajanja mokrim
rukama.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara.
Čvrsto priključite utikač.
xx U suprotnom, može doći do
požara.
Kabl za napajanje obavezno
priključite u uzemljenu zidnu utičnicu
(samo za opremu sa klasom izolacije
1).
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili povrede.
!
Izbegavajte prekomerno savijanje
ili uvrtanje kabla za napajanje, kao i
postavljanje teških predmeta na njega.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabla za napajanje.
srpski
4
Početni koraci
Držite kabl za napajanje i proizvod
udaljen od grejalice.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
!
Ako su priključci utikača ili zidna
utičnica prekriveni prašinom, očistite
ih suvom krpom.
xx U suprotnom, može doći do
požara.
Pažnja
Izbegavajte iskopčavanje utikača dok
proizvod radi.
xx U suprotnom, može doći do
oštećenja proizvoda usled
strujnog udara.
!
Pri iskopčavanju utikača iz zidne
utičnice, obavezno držite utikač, a
ne kabl.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
!
!
Obavezno koristite samo onaj kabl
za napajanje koje dostavlja naša
kompanija. Pored toga, nemojte
koristiti kabl za napajanje drugog
električnog uređaja.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Utikač priključite u zidnu utičnicu koja
je pristupačna.
xx Kada se desi neki problem sa
proizvodom, morate da iskopčate
utikač da biste potpuno prekinuli
napajanje. Napajanje ne možete
potpuno prekinuti ako koristite
samo dugme za napajanje na
proizvodu.
¦¦ U vezi sa instalacijom
Upozorenje
Izbegavajte postavljanje zapaljenih
sveća, sredstava za zaštitu od
komaraca ili cigareta na proizvod.
xx U suprotnom, može doći do
požara.
Izbegavajte instaliranje proizvoda
na mestu sa lošom ventilacijom,
na primer unutar police za knjige ili
ormana.
xx U suprotnom, može doći do
požara zbog unutrašnjeg
pregrevanja.
Izbegavajte instaliranje proizvoda na
mestu koje je nestabilno ili izloženo
prekomernoj vibraciji, kao što je
nestabilna ili iskošena polica.
xx Proizvod može da padne i to
može da dovede do oštećenja
proizvoda ili povrede.
xx Ako proizvod koristite na
mestu izloženom prekomernim
vibracijama, može doći do
problema sa proizvodom ili
požara.
!
Zatražite od tehničara za instalaciju
ili relevantne kompanije da instalira
proizvod na zid.
xx U suprotnom, može doći do
povrede.
xx Obavezno koristite navedeni zidni
nosač.
Plastične kese za pakovanje proizvoda
držite van domašaja dece.
xx Ako deca stave plastične kese na
glavu, mogu da se uguše.
!
!
Izbegavajte instaliranje proizvoda na
mestu izloženom prašini, vlazi (sauna),
ulju, dimu ili vodi (kapi kiše), kao i
instaliranje unutar vozila.
xx To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
srpski
5
Početni koraci
!
Izbegavajte instaliranje proizvoda na
mestu izloženom direktnom suncu,
kao i u blizini izvora toplote, kao što
je šporet ili grejalica.
xx To može da skrati životni vek
proizvoda ili dovede do požara.
Izbegavajte instaliranje proizvoda na
mestima pristupačnim deci.
xx Ako dete dodirne proizvod, on
može da padne i to može da
dovede do povrede.
xx Budući da je prednji deo teži,
instalirajte proizvod na ravnoj i
stabilnoj površini.
Savijte spoljni antenski kabl nadole
na mestu na kom ulazi u kuću kako
kiša ne bi ulazila unutra.
xx Ako kiša uđe u proizvod,
može doći do strujnog udara ili
požara.
Instalirajte antenu daleko od kablova
visokog napona.
xx Ako antena dodirne kabl visokog
napona ili padne na njega, može
doći do strujnog udara ili požara.
!
Pažnja
Nemojte ispuštati proizvod pri
premeštanju.
xx To može dovesti do problema
sa proizvodom ili povrede.
Ne postavljajte proizvod tako da bude
okrenut prednjom stranom ka podu.
xx To može da ošteti ekran
proizvoda.
Pri postavljanju proizvoda na
komodu ili policu, uverite se da
prednji deo proizvoda ne štrči izvan
komode ili police.
xx U suprotnom, proizvod može
pasti što može dovesti do kvara
ili povrede.
xx Obavezno koristite orman ili
policu koji su prikladne veličine
za proizvod.
Kada spuštate proizvod dole, nežno
rukujte njim.
xx U suprotnom, može doći do
problema sa proizvodom ili
povrede.
!
SAMSUNG
!
!
Ako se proizvod instalira na mestu
na kojem radni uslovi znatno variraju,
može doći do ozbiljnog problema
sa kvalitetom zbog okruženja. U
tom slučaju, instalirajte proizvod tek
pošto se u vezi sa tim konsultujete
sa nekim od naših servisera.
xx Mesta izložena mikroskopskoj
prašini, hemikalijama, previsokoj
ili preniskoj temperaturi, visokoj
važnosti, aerodromi ili stanice
gde se proizvod stalno koristi.
srpski
6
Početni koraci
¦¦ U vezi sa čišćenjem
Upozorenje
Pre čišćenja proizvoda, iskopčajte
kabl za napajanje.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Kada čistite proizvod, ne prskajte
vodu direktno na delove proizvoda.
xx Pobrinite se da voda ne uđe u
proizvod.
xx U suprotnom, može doći
do požara, strujnog udara ili
problema sa proizvodom.
Izbegavajte prskanje sredstva za
čišćenje direktno na proizvod.
xx To može dovesti do gubitka
boje ili naprsnuća spoljašnjosti
proizvoda odnosno odvajanja
ekrana.
Kada čistite proizvod, iskopčajte kabl
za napajanje i očistite proizvod krpom
za čišćenje koju ste dobili.
xx Pri čišćenju proizvoda izbegavajte
upotrebu hemikalija, kao što
su vosak, benzen, alkohol,
razređivač, sredstva za zaštitu od
komaraca, za miris, podmazivanje
ili čišćenje.
To može da dovede do
deformacije spoljašnosti ili
skidanja odštampanih delova.
!
Pažnja
!
Ako ne možete da očistite proizvod
samo pomoću krpe koju ste dobili,
koristite meku vlažnu krpu sa
sredstvom za čišćenje samo za
monitore i obrišite proizvod njom.
xx Ako sredstvo za čišćenje samo
za monitore nije dostupno, pre
čišćenja proizvoda razredite
sredstvo za čišćenje vodom u
odnosu 1:10.
!
Pošto je spoljašnjost proizvoda lako
ogrebati, obavezno koristite krpu za
čišćenje koju ste dobili.
!
¦¦ U vezi sa upotrebom
Upozorenje
Budući da je proizvod pod visokim
naponom, nikad ga nemojte sami
rastavljati, popravljati ili menjati.
xx U suprotnom, može doći do
požara ili strujnog udara.
xx Ako je potrebno popraviti
proizvod, obratite se servisnom
centru.
!
Da biste pomerili proizvod, isključite
napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje, antenski kabl i sve druge
žice povezane sa proizvodom.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabla za napajanje.
srpski
7
Početni koraci
!
!
Ako proizvod ispušta neobične
zvuke, miris paljevine ili dim, odmah
iskopčajte utikač i obratite se
servisnom centru.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Ne dozvolite deci da se kače za
proizvod ili penju na njega.
xx U suprotnom, može doći do pada
proizvoda, a to može dovesti do
povrede ili smrti.
Ako ispustite proizvod ili se ošteti
kućište, isključite prekidač za
napajanje i iskopčajte kabl za
napajanje. Obratite se servisnom
centru.
xx U suprotnom, može doći do
požara ili strujnog udara.
Izbegavajte postavljanje predmeta,
kao što su igračke i keksi, na vrh
proizvoda.
xx Ako se dete zakači za proizvod
da bi dohvatilo predmet, predmet
ili proizvod mogu da padnu i to
može da dovede do povrede ili
čak smrti.
Ako je u toku grmljavina ili sevanje,
iskopčajte kabl za napajanje i ni
pod kojim okolnostima ne dodirujte
antenski kabl jer je to opasno.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbegavajte ispuštanje predmeta na
proizvod ili udarac u proizvod.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbegavajte pomeranje proizvoda
povlačenjem kabla za napajanje ili
antenskog kabla.
xx U suprotnom, može doći
do strujnog udara, požara ili
problema sa proizvodom zbog
oštećenja kabla.
Izbegavajte podizanje ili pomeranje
proizvoda tako što ćete držati samo
kabl za napajanje ili kabl za signal.
xx U suprotnom, može doći
do strujnog udara, požara ili
problema sa proizvodom zbog
oštećenja kabla.
Vodite računa da otvor za ventilaciju
ne blokirate stolnjakom ili zavesom.
xx U suprotnom, može doći do
požara zbog unutrašnjeg
pregrevanja.
!
GAS
!
Ako dođe do curenja gasa, ne
dodirujte proizvod ili utikač i odmah
provetrite.
xx Varnica može da dovede do
eksplozije ili požara.
xx Tokom grmljavine ili oluje ne
dodirujte kabl za napajanje ili
antenski kabl.
Izbegavajte upotrebu ili postavljanje
zapaljivih sprejeva ili predmeta u blizini
proizvoda.
xx To može dovesti do eksplozije ili
požara.
!
100
Izbegavajte umetanje metalnih
predmeta, kao što su čačkalice,
novčići ili ukosnice odnosno zapaljivih
predmeta u proizvod (otvore za
ventilaciju, portove itd).
xx Ako voda ili supstance uđu u
proizvod, isključite napajanje,
iskopčajte kabl za napajanje i
obratite se servisnom centru.
xx U suprotnom, može doći do
problema sa proizvodom,
strujnog udara ili požara.
srpski
8
Početni koraci
Izbegavajte postavljanje predmeta
koji sadrže tečnost, kao što su vaza,
saksija, piće, kozmetika ili lekovi,
odnosno metalnih predmeta na
proizvod.
xx Ako voda ili supstance uđu u
proizvod, isključite napajanje,
iskopčajte kabl za napajanje i
obratite se servisnom centru.
xx U suprotnom, može doći do
problema sa proizvodom,
strujnog udara ili požara.
Ne pritiskajte proizvod snažno.
Proizvod može da se deformiše ili
ošteti.
Zadržavanje statične slike na ekranu
tokom dužeg vremenskog perioda
može da stvori trajnu sliku ili mrlju na
ekranu.
xx Ako proizvod ne koristite duže
vreme, koristite režim uštede
energije ili postavite čuvar
ekrana na režim pokretnih slika.
Ako proizvod nećete koristiti duže
vreme, na primer odlazite od kuće,
iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice.
xx U suprotnom, može da se nakupi
prašina i dovede do požara
prouzrokovanog pregrevanjem
ili kratkim spojem odnosno do
strujnog udara.
Pažnja
!
-_!
Podesite odgovarajuću rezoluciju i
frekvenciju za proizvod.
xx U suprotnom, može doći do
naprezanja očiju.
Izbegavajte da preokrećete proizvod
naopačke ili da ga pomerate držeći ga
samo za postolje.
xx To može da dovede do pada
proizvoda i posledično do
oštećenja proizvoda ili povrede.
Ako proizvod stalno gledate iz
premale udaljenosti, to može da vam
ošteti vid.
Izbegavajte upotrebu ovlaživača ili
šporeta u blizini proizvoda.
xx U suprotnom, može doći do
strujnog udara ili požara.
Važno je da odmorite oči (5 minuta
svakog časa) kada gledate u ekran
proizvoda tokom dužih vremenskih
perioda.
xx To će ublažiti naprezanje očiju.
Budući da je ekran vreo kada se
koristi duže vreme, ne dodirujte
proizvod.
!
!
!
srpski
9
Početni koraci
Male delove pribora držite van
domašaja dece.
!
!
Izbegavajte postavljanje teških
predmeta na proizvod.
xx U suprotnom, može doći do
problema sa proizvodom ili
povrede.
Vodite računa da deca ne stave
baterije u usta kada ih izvadite iz
daljinskog upravljača. Stavite bateriju
na mesto koje je van domašaja
dece.
xx Ako su deca stavljala bateriju u
usta, odmah konsultujte lekara.
!
!
Budite oprezni pri prilagođavanju ugla
proizvoda ili visine postolja.
xx Ako zaglavite ruku ili prst, može
doći do povrede.
xx Ako je proizvod prekomerno
nagnut, može da padne i to može
da dovede do povrede.
Pri zameni baterija, postavite ih prema
odgovarajućem polaritetu (+, -).
xx U suprotnom, baterija može da
se ošteti ili da dovede do požara,
lične povrede odnosno oštećenja
zbog curenja unutrašnje tečnosti.
Baterije (i punjive baterije) nisu običan
otpad i morate da ih vratite radi
reciklaže. Kupac je odgovoran za
vraćanje iskorišćenih i punjivih baterija
radi reciklaže.
xx Kupac može vratiti iskorišćene
i punjive baterije u obližnji
javni centar za reciklažu ili u
prodavnicu koja prodaje isti tip
baterije ili punjive baterije.
Koristite samo navedene standardne
baterije. Nemojte zajedno koristiti
nove i korišćene baterije.
xx To može dovesti do pucanja
ili curenja baterije i može
prouzrokovati požar, povredu ili
kontaminaciju (oštećenje).
srpski
10
Početni koraci
Pribor
✎✎Proverite da li ste uz LED ekran dobili sledeće predmete. Ako neki predmet nedostaje, obratite se prodavcu.
✎✎Boje i oblici predmeta mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎Kablove koji nisu uključeni u sadržaj paketa možete zasebno kupiti.
✎✎Proverite da li se neki pribor krije iza ambalaže kada otvorite kutiju.
[[PAŽNJA: ČVRSTO UMETNITE DA SE NE ODVOJI U APARATU
xx
xx
xx
Priručnik za korisnike
Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
Garantni list / vodič za bezbednost (nije dostupan na nekim lokacijama)
yy Konektor postolja
xx
xx
xx
Vodič za brzo podešavanje
Krpa za čišćenje
Kabl za napajanje
yy Osnova postolja
yy D-Sub kabl
yy Stereo kabl
yy Audio kabl
yy Komponentni kabl
yy HDMI kabl
Kablovi za ulaz (prodaju se zasebno)
yy HDMI do DVI kabl
srpski
11
Početni koraci
Pregled kontrolne table
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Kontrolna tabla
SOURCE
E
Menja sve dostupne spoljne izvore ulaza. U meniju na ekranu upotrebite ovaj taster kao što
biste upotrebili taster ENTERE na daljinskom upravljaču.
MENU
Prikazuje meni na ekranu, OSD (prikaz na ekranu) za funkcije LED ekrana.
Y
z
Prilagođava jačinu zvuka. U OSD-u upotrebite tastere Y kao što biste upotrebili
tastere l i r na daljinskom upravljaču.
Menja kanale. U OSD-u upotrebite tastere z kao što biste upotrebili tastere
u i d na daljinskom upravljaču.
P (napajanje)
Uključuje ili isključuje LED ekran.
Indikator napajanja
Trepće i isključuju se kada se napajanje uključi i svetli u režimu mirovanja.
Senzor za daljinski upravljač
Usmerite daljinski upravljač prema ovoj tački na LED ekranu.
Režim mirovanja
Ne ostavljajte LED ekran u režimu mirovanja tokom dugih vremenskih perioda (kada ste na odmoru, na primer). Mala količina
električne energije se ipak troši uprkos tome što je dugme za napajanje isključeno. Najbolje iskopčajte kabl za napajanje.
srpski
12
Početni koraci
Pregled daljinskog upravljača
✎✎Ovo je specijalni daljinski upravljač za osobe oštećenog vida i ima Brajove tačke na tasterima za kanale i na tasterima sa
brojevima.
Uključuje i isključuje TV.
Prikazuje i bira dostupne spoljne video
izvore.
Omogućava direktan pristup kanalima.
Naizmenično birate opcije „Teletekst
UKLJUČEN“, „Dvostruko“, „Mešovito“ ili
„ISKLJUČEN“.
Prilagođava jačinu zvuka.
Prikazuje glavni meni na ekranu.
Prikazuje opciju „Content Home“ što
uključuje stavke Lista kanala, Vodič,
Media Play, Menadžer rasporeda i
Spoljni izvor.
Brzo izaberite najčešće korišćene
funkcije.
Vraća vas na prethodni kanal.
Privremeno isključuje zvuk.
Menja kanale.
Prikazuje listu kanala na ekranu.
Prikazuje EPG (Elektronski vodič kroz
programe).
Prikazuje informacije na TV ekranu.
Pomerite kursor i izaberite stavku.
Potvrdite postavku.
Vraća vas na prethodni meni.
Napušta meni.
Koristite ove tastere u skladu sa
uputstvom na ekranu.
PIP: Uključuje ili isključuje PIP.
P.SIZE: Bira stavku Veličina slike.
AD/SUBT.: Uključuje i isključuje audio
opis (nije dostupno na nekim lokacijama).
/Prikazuje digitalne titlove.
Korišćenje ovih tastera u režimu Media
Play.
Instaliranje baterija (veličina baterije: AAA)
srpski
13
Veze
Povezivanje sa antenom
Kada se LED ekran prvi put uključi, automatski se prelazi na osnovne postavke.
✎✎Unapred podešeno: povezivanje napajanja i antene.
ANT OUT
Ulaz za napajanje
Podešavanje (početno podešavanje)
Kada se LED ekran prvi put uključi, niz upita na ekranu vam pomaže da konfigurišete osnovne postavke. Pritisnite taster POWERP.
Podešavanje je dostupno samo kada je spoljni izvor ulaza podešen na vrednost TV.
✎ Pre nego što uključite LED ekran, uverite se da je priključen antenski kabl.
1
2
3
4
Izbor jezika
Pritisnite taster u ili d da biste izabrali jezik menija. Dvaput pritisnite taster
menija
ENTERE kada završite.
Izbor režima Prodavnica Pritisnite taster u ili d, a zatim pritisnite taster ENTERE.
ili Kućna upotreba
x Izaberite režim Kućna upotreba. Režim Prodavnica namenjen je
maloprodajnom okruženju.
x Da biste vratili postavke jedinice iz režima Prodavnica u režim Kućna
upotreba (standardno): Pritisnite taster za jačinu zvuka na LED ekranu.
Kada se pojavi OSD jačine zvuka, pritisnite i držite taster MENU 5 sekundi.
x Prodavnica je samo za prikaz u prodavnicama. Ako to izaberete, nije
moguće koristiti nekoliko funkcija. Izaberite režim Kućna upotreba kada
gledate kod kuće.
Izbor oblasti
Pritisnite taster ENTERE. Izaberite odgovarajuću oblast pritiskom na dugme u ili d.
Pritisnite taster ENTERE da biste potvrdili izbor
Automatsko traženje
Pritisnite taster u ili d da biste izabrali odgovarajuću opciju, a zatim dvaput pritisnite taster ENTERE.
Pronađimo i sačuvajmo kanale na TV-u. Da li želite pretražiti kanale ?
x Da, želim. Svi dostupni kanali će biti nađeni i sačuvani na vašem Tv-u. (Automatsko traženje je neophodno)
x Ne, ne želim. Moj uređaj već obezbeđuje sve dostupne kanale, ne želim pretragu kanala.
Podešavanje možete da dovršite tako što ćete ga izabrati.
P
✎
Zemaljska / Kablovska: Izaberite spoljni izvor antene koji će biti memorisan.
Digitalni i analogni / Digitalni / Analogni: Izaberite spoljni izvor kanala koji će biti memorisan.
Više informacija možete pronaći na 22. stranici.
Podesite Mod sata automatski ili ručno.
x Aut.: Izaberite vremensku zonu (u zavisnosti od zemlje) u kojoj se nalazite.
x Ručno: Omogućava vam da ručno podesite trenutni datum i vreme.
Ako korisnik u okviru 4. koraka izabere opciju „Ne, ne želim.“, sat je moguće podesiti
samo ručno.
Pritisnite taster ENTERE.
x
5
✎
Podešavanje stavke
Mod sata
✎
6
Završeno
Ako želite da resetujete ovu funkciju...
Izaberite stavku Sistem – podešavanje (početno podešavanje). Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ako želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Promena PIN-a.
Ponovo treba da obavite Podešavanje (MENU → Sistem) kod kuće iako ste to već uradili u prodavnici.
✎ Ako zaboravite PIN kôd, pritisnite tastere na daljinskom upravljaču sledećim redosledom u režimu mirovanja što će PIN
resetovati na „0-0-0-0“: POWER (isključeno) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (uključeno).
srpski
14
Veze
Povezivanje sa AV uređajem
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI do DVI kabla (do 1080p)
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray plejer, HD kablovski uređaj, HD STB (Set-Top-Box) satelitski prijemnik, VCR
HDMI OUT
DVD /
Blu-ray plejer
DVI OUT
DVD /
Blu-ray plejer
R
AUDIO OUT
W
✎✎HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN
xx Ako je HDMI do DVI kabl priključen u HDMI IN(DVI) port, zvuk ne radi.
xx Slika se možda neće prikazivati normalno (ako je uopšte bude) ili zvuk neće raditi ako je spoljni uređaj koji koristi stariju
verziju HDMI režima priključen na LED ekran. Ako dođe do takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za
HDMI verziju i zatražite nadogradnju ako je zastarela.
xx Obavezno kupite sertifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće prikazati ili može doći do greške u vezi.
xx Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet-om. Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju
putem HDMI-ja.
Korišćenje Scart kabla
Dostupni uređaji: DVD, VCR
VCR / DVD
EXT
EXT (RGB)
✎✎U režimu Spoljni, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio.
srpski
15
Veze
Korišćenje komponentnog kabla (do 1080p) ili audio / video (samo 480i) kabla
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray plejer, kablovski uređaj, STB satelitski prijemnik, VCR
Audio kabl
(ne isporučuje se)
Video kabl
(ne isporučuje se)
Y
PR
PB
W
R
Y
W
W
R
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT
/ AV IN
R-AUDIO-L
Uređaj
R
W
R
R
B
G
Audio kabl
(ne isporučuje se)
Komponentni kabl
(ne isporučuje se)
R
R
Crvena
W
R
Bela
Crvena
B
Plava
W
G
AUDIO OUT
Zelena
R-AUDIO-L
R
R
B
G
COMPONENT OUT
PR
PB
Uređaj
Y
R
Crvena
W
Y
Bela
Žuta
✎✎Pri povezivanju sa AV IN, boja AV IN [Y/VIDEO] konektora (zelena) neće se podudarati sa video kablom (žuta).
✎✎Za bolji kvalitet slike prednost se daje komponentnoj vezi, a ne A/V vezi.
Priključivanje u COMMON INTERFACE konektor
(samo za Evropu, Tursku, Alžir, Južnu Afriku i CIS oblast)
Korišćenje „CI ili CI+ CARD“ kartice
Da biste gledali kanale koji se plaćaju, morate da ubacite „CI ili CI+ CARD“.
xx Ako ne ubacite „CI ili CI+ CARD“, neki kanali će prikazivati poruku „Šifrovani signal“.
xx Informacije o uparivanju koje sadrže broj telefona, ID za „CI ili CI+ CARD”,
ID hosta i druge informacije prikazaće se za oko 2-3 minuta. Ako se prikaže
poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
xx Kada se završi konfigurisanje informacija o kanalu, prikazuje se poruka „Ažuriranje
je dovršeno“ koja ukazuje na to da je lista kanala ažurirana.
✎✎NAPOMENA
xx „CI ili CI+ CARD” morate da nabavite od lokalnog dobavljača kablovskih usluga.
xx Kada uklanjate „CI ili CI+ CARD” karticu, pažljivo je izvucite rukama jer može da se ošteti ako je ispustite.
xx „CI ili CI+ CARD” ubacite u smeru koji je označen na kartici.
xx Lokacija COMMON INTERFACE konektora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
xx „CI ili CI+ CARD” kartica nije podržana u nekim zemljama i regionima. Proverite to sa ovlašćenim prodavcem.
xx Ako imate nekih problema, obratite se dobavljaču usluga.
xx Ubacite „CI ili CI+ CARD” karticu koja podržava trenutne postavke antene Ekran će biti izobličen ili bez slike.
srpski
16
Veze
Povezivanje sa audio uređajem i računarom
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI do DVI kabla ili D-sub kabla
✎ Povezivanje putem HDMI kabla možda nije podržano u zavisnosti od računara.
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI do DVI
(ne isporučuje se)
Stereo kabl
Stereo kabl
D-Sub kabl
srpski
17
Veze
Režimi prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)
Optimalna rezolucija: 1366 x 768 piksela (samo model T19C300)
Režim
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Režim prikaza
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Takt piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Takt piksela
(MHz)
Polaritet
sinhronizacije
(H/V)
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 piksela
Režim prikaza
Režim
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Rezolucija
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900 RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎NAPOMENA
xx Režim preplitanja nije podržan.
xx Aparat možda neće normalno raditi ako se izabere nestandardni video format.
xx Razdvojeni i kompozitni režim su podržani. SOG(Sync On Green) nije podržan.
srpski
18
Veze
Promena spoljnog izvora ulaza
Promeni ime
SOURCEs→ TOOLST → Promeni ime → ENTERE
Spoljni izvor
U okviru Spoljni izvor pritisnite taster TOOLST, a zatim
možete da podesite ime spoljnih izvora ulaza koje želite.
SOURCE s→ Spoljni izvor
■■ VCR / DVD / Kablovski pr. / Sat. prijemnik / PVR STB /
AV risiver / Igra / Kamkorder / PC / DVI PC / DVI uređaji
/ TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Imenujte uređaj
povezan sa ulaznim konektorima da bi vam izbor spoljnog
izvora ulaza bio lakši.
Koristite da biste izabrali LED ekran ili spoljne
izvore unosa kao što su DVD / Blu-ray plejer /
kablovski uređaj/STB satelitski prijemnik.
■■ TV / spoljni / PC / HDMI / DVI / AV / USB /
komponentni
✎✎U okviru Spoljni izvor povezani ulazi će
✎✎Pri povezivanju računara sa HDMI IN (DVI) portom
✎✎TV, PC
✎✎Pri povezivanju računara sa HDMI IN (DVI) portom
pomoću HDMI kabla, u okviru Promeni ime trebalo bi da
podesite LED ekran na režim PC.
biti istaknuti.
i Spoljni uvek ostaju aktivirani.
pomoću HDMI do DVI kabla, u okviru Promeni ime trebalo
bi da podesite LED ekran na režim DVI PC.
✎✎Prilikom povezivanja AV uređaja sa HDMI IN (DVI) portom
preko HDMI do DVI kabla, trebalo bi da podesite LED
ekran na režim DVI uređaji u okviru Promeni ime.
Informacije
SOURCEs → TOOLST→ Informacije → ENTERE
Možete da vidite detaljne informacije o izabranom spoljnom
uređaju.
Osnovne funkcije
Navigacija kroz menije
Rukovanje prikazom na ekranu (OSD)
Pre upotrebe LED ekrana, sledite korake u nastavku da biste
saznali kako da se krećete kroz meni i izaberete i prilagodite
različite funkcije.
Korak pristupa može se razlikovati u zavisnosti od izabranog
menija.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
3
1
2
4
1 ENTERE / direkcioni taster: Pomerite kursor i izaberite
stavku. Potvrdite postavku.
2 Taster RETURN: Vraća vas na prethodni meni.
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
Opcije glavnog menija pojavljuju se
na ekranu:
Slika, Zvuk, Kanal, Sistem,
Podrška.
Izaberite ikonu pomoću tastera ▲
ili ▼.
Pritisnite taster ENTERE da biste
pristupili podmeniju.
Izaberite željeni podmeni pomoću
tastera ▲ ili ▼.
Prilagodite vrednost stavke pomoću
tastera ◄ ili ►. Prilagođavanje OSD-a
može se razlikovati u zavisnosti od
izabranog menija.
Pritisnite taster ENTERE da biste
dovršili konfiguraciju.
Pritisnite taster EXIT.
3 Taster MENU: Prikazuje glavni meni na ekranu.
4 Taster EXIT: Izlazak iz menija na ekranu.
srpski
19
Osnovne funkcije
Korišćenje tastera INFO (vodič „Sada i dalje“)
Korišćenje prikaza kanala
Ekran identifikuje trenutni kanal i status
određenih audio-video postavki.
Vodič „Sada i dalje“ pokazuje dnevne
informacije programa na LED ekranu za svaki
kanal u skladu sa vremenom emitovanja.
xx Pomerite se prema l / r da biste
prikazali informacije za željeni program
dok gledate trenutni kanal. (zavisi od
kanala)
xx Pomerajte se prema u / d da biste prikazali informacije
za druge kanale. Ako želite da pređete na trenutno izabrani
kanal, pritisnite taster ENTERE.

DTV ant.
17.02, uto, 19. jul
Nema naslova
Stereo
Svi
Coming Soon
576i 4:3 SD
5
Nema detaljnih informacija.
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Coming Soon
Prikaz kanala – svi
Danas

Content Home
17:30
1futech
Nema informacija
2
24ore.tv
Nema informacija
3
BBC World
Nema informacija
4
Class News
Nema informacija
5
Coming Soon
Nema informacija
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
18:00
TG 4
18:30
Nema informacija
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
xx
xx
xx
Pritisnite taster CONTENT da biste izabrali opciju Content
Home, a zatim izaberite meni koji želite da koristite. Biće
prikazan svaki ekran.
17:00
1
a Menadžer rasporeda b -24 sata { +24 sata } CH režim Informacije k Stranica E Gledaj
a Informacije
Korišćenje menija „Kanal“
17:00, uto, 19. jul
IL MEDICO E LO STRGONE
DTV ant. 6 R4 DTT
xx
Italijanski
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
Lista kanala
Vodič
xx
xx
xx
a Crvena (Menadžer raspor.): Prikazuje Menadžer
rasporeda.
b Zelena (-24 sata): Prikazivanje liste programa koji će biti
emitovani pre 24 sata.
{ Žuta (+24 sata): Prikazivanje liste programa koji će biti
emitovani posle 24 sata.
} Plava (CH režim): Izaberite tipove kanala koje želite da
prikažete u prozoru Prikaz kan..
(Informacije): Prikazuje detalje izabranog programa.
k (Stranica): Prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.
E (Gledaj / Raspored)
–– Prilikom izbora trenutnog programa, možete da gledate
izabrani program.
–– Prilikom izbora budućeg programa, možete da
rezervišete da gledate izabrani program. Da biste otkazali
raspored, pritisnite ponovo taster ENTERE i izaberite
stavku Otkaži rasporede.
Menadžer rasporeda
Vodič
Media Play
Menadžer rasporeda
Spoljni izvor
R Nazad
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
Vodič
CONTENT → Content Home → Vodič → ENTERE
Informacije EPG-a (Elektronskog vodiča kroz
programe) obezbeđuju emiteri. Koristeći
rasporede programa koje obezbeđuju
emiteri, možete unapred da navedete
programe koje želite da gledate, tako da se
kanal u navedeno vreme automatski prebaci
na kanal sa izabranim programom. Stavke
programa mogu da izgledaju prazno ili
zastarelo u zavisnosti od statusa kanala.
CONTENT → Content Home → Menadžer rasporeda →
ENTERE
Kanal koji ste rezervisali za gledanje možete da prikažete,
izmenite ili izbrišete.
Korišćenje funkcije Planiraj gledanje
Možete da podesite da se željeni kanal automatski prikazuje
u predviđeno vreme. Prvo podesite trenutno vreme da biste
koristili ovu funkciju.
1. Pritisnite taster ENTERE da biste izabrali stavku
Menadžer rasporeda.
2. Pritisnite taster TOOLST ili a da biste ručno dodali
program u raspored. Pojavljuje se ekran Schedule Viewing.
3. Pritisnite tastere u / d / l / r da biste podesili opcije
Antena, Kanal, Ponavljanje, Datum ili Vreme početka.
srpski
20
Osnovne funkcije
xx
xx
xx
Antena: Izaberite željeni spoljni izvor antene.
Kanal: Izaberite željeni kanal.
Ponavljanje: Izaberite stavke Jednom, Ručno, Sub~Ned,
Pon~Pet ili Svakodn. da biste ih podesili kako vama
odgovara. Ako izaberete opciju Ručno možete da podesite
dan koji želite.
✎✎ Oznaka c
ukazuje na to da je izabran datum.
xx
Datum: možete da podesite izabrani datum.
Ova opcija je dostupna kada izaberete stavku
Jednom u okviru Ponavljanje.
xx
Vreme početka: Možete da podesite željeno vreme
početka.
Na ekranu Informacije možete da promenite ili
otkažete rezervisane informacije.
✎✎
✎✎
xx Otkaži rasporede: Otkažite program koji ste
rezervisali za gledanje.
xx Uredi: Promenite program koji ste rezervisali za
gledanje.
xx Nazad: Povratak na prethodni ekran.
xx Zaključaj / Otključ.: Zaključajte kanal kako taj kanal ne
bi mogao da se bira i prikazuje.
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka
Zaključani kanali podešena na vrednost Uklj..
✎✎ Pojavljuje se ekran za unos PIN koda. Unesite
četvorocifreni PIN, pri čemu je podrazumevana
vrednost „0-0-0-0“. Promenite PIN pomoću opcije
Promena PIN-a.
xx Uređivanje imena kanala (samo za analogne kanale):
Dodelite sopstveni naziv za kanal.
✎✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u
zavisnosti od regiona.
xx Uredi broj kanala: Uredite broj tako što ćete pritisnuti
dugmad sa željenim brojevima.
✎✎ Ova funkcija možda nije podržana u zavisnosti od
regiona.
xx Izbriši: Kanal možete da izbrišete da biste prikazali
željene kanale.
xx Informacije: Prikažite ime kanala, rezoluciju, režim slike,
jezik i tako dalje. (Neke opcije su dostupne samo za
DTV)
Lista kanala
xx Sortiranje: Promenite redosled liste po imenu ili broju
CONTENT → Lista kanala → ENTERE
kanala. (Samo za kanal DIGITAL)
xx Promeni antenu: Prebacuje se na opcije Zemaljska ili
Možete da prikažete sve pretražene kanale.
Kablovska.

Lista kanala
Svi
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Coming Soon
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a1
C2
a2
C4
T Alatke L CH režim E Gledaj k Stranica
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
✎✎Kada pritisnete taster CH LIST na daljinskom upravljaču,
odmah će se prikazati ekran Lista kanala.
Korišćenje operativnih tastera sa opcijom Lista kanala.
■■ T (Alatke): Pritisnite taster „Alatke“ da biste proverili
sledeće funkcije.
xx Prikaz prog.:Pritisnite tastere u / d da biste izabrali
željeni program, a zatim pritisnite taster ENTERE.
(Samo za kanal DIGITAL)
xx Izmena omiljen.: Podesite kanale koje često želite da
gledate kao omiljene.
✎✎ Izaberite stavku Izmena omiljen. i pritisnite taster
xx Režim izmene: Možete da birate željene kanale i
menjate ih.
■■ l r (CH režim): Pređite na tipove kanala koje želite da
prikažete u prozoru Lista kanala.
✎✎ Opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
■■ E (Gledaj / Informacije): Gleda kanal koji izaberete. /
Prikazuje detalje izabranog programa.
■■ k (Stranica): Prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.
Korišćenje opcije Prog. Gledanje u okviru Lista kanala
(zavisi od kanala)
Kada u okviru Lista kanala podesite opciju Prikazivanje
rasporeda, program možete da podesite samo u okviru Prikaz
prog..
1. Pritisnite taster CH LIST i izaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite dugme TOOLST i izaberite stavku Prikaz prog..
3. Pritisnite tastere u / d da biste izabrali željeni program, a
zatim pritisnite taster E (Informacije).
4. Izaberite stavku Prikazivanje rasporeda, a zatim, kada
završite, pritisnite dugme ENTERE.
✎✎Ako želite da otkažete funkciju Prikazivanje sadržaja,
sledite korake od 1. do 3. Izaberite stavku Otkaži
rasporede.
ENTERE.
–– Ako je kanal već dodat u omiljene kanale,
prikazaće se opcija Izmena omiljen.
srpski
21
Osnovne funkcije
Meni „Kanal“
¦¦ Vraćanje kanala
MENUm → Kanal → ENTERE
Antena (Zemaljska / Kablovska)t
Da bi televizor mogao da počne da memoriše dostupne kanale,
morate da navedete tip spoljnog izvora signala koji je povezan
sa LED ekranom.
■■ Opc. za pretr. kabl. kan.
(zavisi od zemlje)
Podešava dodatne opcije pretrage, na primer frekvenciju i
oznaku simbola za pretraživanje kablovske mreže.
–– Početna frekv. / Krajnja frekvenc.: Podešava početnu
ili završnu frekvenciju (razlikuju se u svakoj zemlji).
–– Oznaka simbola: Prikazuje dostupne oznake simbola.
–– Modulacija: Prikazuje dostupne vrednosti modulacije.
Ručno traženje
Ručno skenira kanale i skladišti ih na LED ekranu.
✎✎Ako je kanal zaključan pomoću funkcije Zaključani kanali,
Zemlja
pojavljuje se ekran za unos PIN-a.
(zavisi od zemlje)
Pojavljuje se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN
broj.
■■ Podešavanje digitalnih kanala: Skenira digitalni kanal.
1. Pritisnite taster ENTERE da biste izabrali stavku Novo.
✎✎Izaberite svoju zemlju kako bi LED ekran mogao ispravno
✎✎ Pri izboru stavki Antena → Zemaljska: Kanal,
■■ Digitalni kanal: Promenite zemlju za digitalne kanale.
✎✎ Pri izboru stavki Antena → Kablovska:
da automatski podesi kanale koji se emituju.
■■ Analogni kanal: Promenite zemlju za analogne kanale.
Automatsko traženje
(zavisi od zemlje)
✎✎Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće
odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako
je kanal zaključan pomoću funkcije Zaključani kanali,
pojavljuje se ekran za unos PIN-a.
■■ Automatsko traženje
–– Zemaljska / Kablovska: Izaberite spoljni izvor antene
koji će biti memorisan.
Digitalni i analogni / Digitalni / Analogni: Izaberite
spoljni izvor kanala koji će biti memorisan.
✎✎ Prilikom izbora opcije Kablovska → Digitalni
i analogni ili Digitalni: Unesite vrednost za
skeniranje u potrazi za kablovskim kanalima.
xx Režim pretrage (Potpuno / Mrežna / Brzo):
Bira postavke za Režim pretrage između opcija
potpuno / Mrežna / Brzo.
xx Mreža (Aut. / Ručno): Bira režim postavki za ID
mreže između automatskog iliručnog.
xx ID mreže: Kada je za opciju Mreža izabrana
stavka Ručno, možete da podesite ID mreže
pomoću numeričkih tastera.
xx Frekvencija: Prikazuje frekvenciju za kanal.
(razlikuje se u svakoj zemlji)
xx Modulacija: Prikazuje dostupne vrednosti
modulacije.
xx Oznaka simbola: Prikazuje dostupne oznake
simbola.
Frekvencija, Širina pojasa
Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola
2. Pritisnite taster d da biste izabrali stavku Pretraga. Kada se
skeniranje završi, kanal se ažurira na listi kanala.
■■ Podešavanje analognih kanala: Skenira analogni kanal.
1. Pritisnite taster ENTERE da biste izabrali stavku Novo.
2. Podesite opcije Program, Sistem boja, Zvučni
sistem, Kanal i Pretraga.
3. Pritisnite taster d da biste izabrali stavku
Memorisanje. Kada se skeniranje završi, kanal se
ažurira na listi kanala.
Prenos liste kanala
Pojavljuje se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN
broj. Uvozi ili izvozi mapu kanala. Trebalo bi da povežete USB
skladište da biste koristili ovu funkciju.
■■ Uvoz sa USB uređaja: Uvoz liste kanala sa USB uređaja.
■■ Izvoz na USB uređaj: Izvoz liste kanala na USB uređaj.
Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.
✎✎USB format treba da bude FAT32.
Fino podešavanje
(samo za analogne kanale)
Ako je prijem dobar, ne morate fino da podešavate kanal jer se
to radi automatski tokom operacija pretrage i memorisanja. Ako
je signal slab ili izobličen, ručno fino podesite kanal. Pomerajte
se nalevo ili nadesno dok slika ne postane jasna.
✎✎Postavke se primenjuju na kanal koji trenutno gledate.
✎✎Fino podešeni kanali koji su sačuvani označeni su
zvezdicom „*“ sa desne strane broja kanala na natpisu
kanala
✎✎Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite stavku Resetuj.
srpski
22
Osnovne funkcije
Meni „Slika“
¦¦ Promena unapred podešenog režima slike
MENUm → Slika → Režim slike → ENTERE
Režim slike t
Izaberite željeni tip slike.
✎✎Kada povežete računar, u okviru Režim slike dostupne su
samo opcije Standardno i Zabava.
■■ Dinamična: Podesno za osvetljenu sobu.
■■ Standardno: Podesno za normalno okruženje.
■■ Film: Podesno za gledanje filmova u mračnoj sobi.
■■ Zabava: Podesno za gledanje filmova i igara.
✎✎ Dostupno je samo kada se poveže računar.
¦¦ Prilagođavanje postavki slike
MENUm → Slika → ENTERE
Samsung MagicAngle
Prilagodite ugao prikazivanja ekrana da biste optimizovali kvalitet
ekrana u skladu sa položajem iz kojeg ga gledate.
■■ Samsung MagicAngle: Prilikom prikazivanja ekrana pod
nižim ili višim uglom podešavanjem odgovarajućeg režima
za svaki položaj možete da dobijete sličan kvalitet slike kao
kad ekran posmatrate direktno spreda.
xx Isklj.: Izaberite ako ekran gledate spreda.
xx Rež. gl. iz fotelje: Izaberite ako ga gledate iz nešto
nižeg položaja.
xx Režim stajanja: Izaberite ga gledate iz višeg položaja.
■■ Režim: Prilagodite ugao gledanja ekrana.
✎✎Kada se stavka Samsung MagicAngle postavi na opcije
Rež. gl. iz fotelje ili Režim stajanja, opcija Gamma nije
dostupna.
Poz. svetlo / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina
/ Boja / Past. (Z / C)
Televizor ima nekoliko opcija podešavanja za kontrolu kvaliteta
slike.
✎✎NAPOMENA
xx U analognim režimima TV, PC, AV PAL sistema funkcija
Past. (Z / C) nije dostupna.
xx Kada povežete računar, možete da menjate samo opcije
Poz. svetlo, Kontrast, Osvetljenje i Oštrina.
xx Postavke mogu da se prilagode i uskladište za svaki
spoljni uređaj povezan sa LED ekranom.
xx Umanjivanje svetline slike umanjuje potrošnju energije.
Podešavanje ekrana
■■ Veličina slike: Uređaj za kablovsku
televiziju / satelitski prijemnik takođe
može da ima vlastiti skup veličina ekrana.
Međutim, preporučujemo da uglavnom
koristite 16:9 režim.
Automatska širina: Automatski
prilagođava veličinu slike na odnos širine i
visine od 16:9.
16:9: Postavlja sliku u režim širine 16:9.
Široki zum: Uvećava sliku na više od 4:3.
Prilagođava opciju Položaj pomoću tastera u / d.
✎✎
Zum: Uvećava slike širine 16:9 vertikalno tako da se uklope
u veličinu ekrana.
Prilagođava opcije Zum ili Položaj pomoću tastera
u / d.
✎✎
4:3: Postavlja sliku u osnovni režim (4:3).
Nemojte dugo gledati format 4:3. Tragovi ivica
prikazani sa leve i desne strane i u centralnom
delu ekrana mogu da dovedu do zadržavanja slike
(nagoreli ekran), što nije pokriveno garancijom.
✎✎
Screen Fit: Prikazuje celu sliku bez odsecanja kada je
ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni
(720p / 1080i / 1080p).
Prilagođava opciju Položaj pomoću tastera u / d / l / r.
✎✎
✎✎NAPOMENA
xx U zavisnosti od spoljnog izvora ulaza, opcije veličine
slike mogu da se razlikuju.
xx Dostupne stavke mogu se razlikovati u zavisnosti od
izabranog režima.
xx Kada se poveže računar, mogu se prilagođavati samo
režimi 16:9 i 4:3.
xx Podešavanja mogu da se prilagode i uskladište za svaki
spoljni uređaj povezan sa ulazom na LED ekranu.
xx Ako koristite funkciju Screen Fit sa HDMI 720p ulazom,
jedna linija će biti isečena na vrhu, u dnu, levo i desno
kao u funkciji za ivice ekrana.
■■ Zum / Položaj: Veličinu i položaj slike možete da prilagodite
pomoću dugmeta u / d / l / r.
✎✎ Ovo je dostupno samo kada je veličina slike
podešena na vrednost Zum i Široki zum.
✎✎ U režimu Široki zum možete da koristite samo
prilagođavanje položaja.
✎✎ Resetuj: Resetujte postavke Zum i Položaj na
podrazumevane vrednosti.
■■ Velič. ekrana 4:3 (16:9 / Široki zum / Zum / 4:3):
Dostupno je samo kad je veličina slike podešena na opciju
Automatska širina. Željenu veličinu slike možete da
odredite kao 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili originalnu
veličinu. Svaka evropska zemlja zahteva drugačiju veličinu
slike.
✎✎ Nije dostupno u HDMI, komponentnom i HDMI / DVI
režimu.
srpski
23
Osnovne funkcije
■■ Podešavanje PC ekrana
✎✎ Dostupno samo u režimu PC.
xx Grubo / Fino: Uklanja ili umanjuje šumove na
slici. Ako se šumovi ne uklone samim finim
podešavanjem, prilagodite frekvenciju najbolje
što možete (Grubo), a zatim ponovo fino podesite
sliku. Kada se šum umanji, ponovo prilagodite sliku
tako da bude poravnata u centru ekrana.
xx
xx
xx
Držite lakat pod pravilnim uglom, a neka vam ruka bude u
nivou sa nadlanicom.
Držite lakat pod pravilnim uglom.
Postavite pete ravno na pod, a kolena držite pod uglom od
90 stepeni ili više i održavajte položaj ruke tako da bude
ispod nivoa srca.
¦¦ Promena opcija slike
xx Položaj: Prilagođava položaj PC ekrana pomoću
direkcionog tastera (u / d / l / r).
Napredna podešavanja
podrazumevane postavke.
MENUm → Slika → Napredna podešavanja → ENTERE
xx Resetovanje slike: Resetuje sliku na
Aut. podešavanjet
Vrednosti frekvencije / položaj i fino podešavanje automatski se prilagođavaju.
✎✎To je dostupno samo u režimu PC.
Korišćenje televizora kao ekrana računara (PC)
Podešavanje softvera računara (zasnovano na operativnom sistemu
Windows XP) U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows
i grafičke kartice, stvarni ekrani na računaru mogu se razlikovati, a u
tom slučaju će skoro uvek biti primenjene iste osnovne informacije
za podešavanje. (Ako nije tako, obratite se proizvođaču računara ili
prodavcu Samsung proizvoda.)
1. U „Start“ meniju operativnog sistema Windows izaberite
stavku „Kontrolna tabla“.
(Napredna podešavanja su dostupna u režimima Standardno/
Film)
U poređenju sa prethodnim modelima, novi Samsung LED ekran
ima precizniju sliku.
✎✎Kada povežete računar, možete da menjate samo opciju
Bal. bele boje.
Napredna podešavanja
Visok
Nijansa crne
Isklj.
Boja kože
Samo režim RGB
2. U prozoru „Kontrolna tabla“ izaberite stavku „Izgled i teme“ i
pojaviće se dijalog za ekran.
Područje boje
0
Isklj.
Originalno
Balans bele boje
3. Kliknite na dugme „Ekran“ i pojaviće se dijalog za ekran.
4. U dijalogu za ekran idite do kartice „Postavke“.
Dinamični kontrast
Gamma
0

xx Ispravna postavka veličine (rezolucije) [Optimalno: 1920
Dinam. kontrast (Isklj. / Nizak / Srednji / Visok): Prilagodite
kontrast ekrana.
xx Ako u dijalogu sa postavkama ekrana postoji opcija
■■ Nijansa crne (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije):
Izaberite nivo crne boje da biste prilagodili dubinu ekrana.
x 1080 piksela]. (T19C300: 1366 x 768 piksela)
vertikalne frekvencije, ispravna vrednost je „60“ ili „60
Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i
izađite iz dijaloga.
Održavanje ispravnog položaja tokom upotrebe proizvoda
■■ Boja kože: Naglasite ružičastu „boju kože“.
■■ Samo režim RGB (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava):
Prikazuje boje Crvena, Zelena i Plava za fina podešavanja
nijanse i zasićenosti.
■■ Područje boje (Aut. / Originalno): Prilagođava opseg
dostupnih boja za kreiranje slike.
■■ Balans bele boje: Prilagođava temperaturu boje kako bi se
dobila prirodnija slika.
Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: Prilagodite
zatamnjenost svake boje (crvene, zelene i plave).
Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: Prilagodite
svetlinu svake boje (crvene, zelene i plave).
Resetuj: Resetuje Bal. bele boje na podrazumevane
postavke.
■■ Gamma: Prilagođava intenzitet primarne boje.
Održavajte ispravan položaj tokom upotrebe proizvoda.
xx Ispravite leđa.
xx Udaljenost između očiju i ekrana trebalo bi da iznosi 45~50
cm . Gledajte odozgo na ekran i budite mu okrenuti spreda.
xx Prilagodite ugao proizvoda tako da nema odraza svetlosti
na ekranu.
■■ Osvetlj. pri kret. (Isklj. / Uklj.): Umanjite potrošnju energije
kontrolom osvetljenosti.
srpski
24
Osnovne funkcije
Meni „Zvuk“
Opcije slike
MENUm → Slika → Opcije slike → ENTERE
✎✎Kada povežete računar, možete da menjate samo opciju
Nijansa boje.

MENUm → Zvuk → Režim zvuka → ENTERE
Režim zvuka t
Opcije slike
Nijansa boje
¦¦ Promena unapred podešenog režima zvuka
Standardno
■■ Standardno: Bira normalni režim zvuka.
Digital. filter buke
Aut.
■■ Muzika: Naglašava muziku u odnosu na glasove.
MPEG filter buke
Aut.
■■ Film: Pruža najbolji zvuk za filmove.
HDMI crna
Nisko
Režim filma
Isklj.
■■ Clear Voice: Naglašava glasove u odnosu na druge
zvukove.
■■ Pojačavanje: Povećajte intenzitet glasa visoke frekvencije
kako biste omogućili bolje iskustvo slušanja za osobe sa
oštećenim sluhom.
Nijansa boje (Hladna / Standardna / Tople boje1 / Tople
boje2)
Tople boje1 ili Tople boje2 biće deaktivirane ako je
slika u režimu Dinamična.
✎✎
✎✎ Podešavanja mogu da se prilagode i uskladište
za svaki spoljni uređaj povezan sa ulazom na LED
ekranu.
■■ Digital. filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.
/ Autom. vizuelizacija): Ako je emitovani signal koji prima
LED ekran slab, možete da aktivirate funkciju Digital. filter
buke da biste umanjili statičke šumove i stvaranje pratećih
slika koje se mogu pojaviti na ekranu.
✎✎ Kada je signal slab, isprobavajte druge opcije dok se
✎✎Ako se stavka Izaberite zvučnik podesi na opciju Spoljni
zvučnik, funkcija Režim zvuka se onemogućava.
¦¦ Prilagođavanje postavki zvuka
Zvučni efekat
MENUm → Zvuk → Zvučni efekat → ENTERE
(samo standardni režim zvuka)
■■ SRS TruSurround HD (Isklj. / Uklj.) t
ne prikaže najbolja slika.
Autom. vizuelizacija: Prilikom promene analognih kanala,
prikazuje jačinu signala.
Dostupno je samo za analogne kanale.
✎✎
✎✎ Kad je traka zelena, dobijate najbolji mogući signal.
■■ MPEG filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.):
Umanjuje MPEG buku kako bi se poboljšao kvalitet slike.
■■ HDMI crna (Nisko / Normalno): Bira nivo crne boje na
ekranu kako bi se prilagodila dubina ekrana.
✎✎ Dostupno je samo u HDMI režimu (RGB signali).
■■ Režim filma (Isklj. / Auto1 / Auto2): Podešava LED ekran
tako da automatski oseti i obradi filmske signale iz svih
izvora i prilagodi sliku za optimalni kvalitet.
✎✎ Dostupno u režimu TV-a, HDMI (1080i).
✎✎ Ako ekran ne izgleda prirodno, promenite opciju na
va funkcija obezbeđuje iskustvo virtuelnog 5.1
O
okružujućeg zvuka putem para zvučnika pomoću
tehnologije HRTF (Head Related Transfer Function).
■■ SRS TruDialog (Isklj. / Uklj.)
va funkcija vam omogućava da povećate intenzitet govora
O
u odnosu na pozadinsku muziku ili zvučne efekte kako bi se
dijalozi jasnije čuli.
■■ Ekvilajzer
Prilagođava režim zvuka.
–– Balans L/R: Prilagođava balans između desnog i levog
zvučnika.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (prilagođavanje
širine pojasa): Prilagođava nivo određenih frekvencija širine
pojasa.
–– Resetuj: Resetuje ekvilajzer na podrazumevane
vrednosti.
Isklj. / Auto1 / Auto2 u okviru Režim filma.
Resetovanje slike (Da / Ne)
Resetuje trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
srpski
25
Osnovne funkcije
¦¦ Zvučni sistemi itd.
MENUm → Zvuk → ENTERE
Audio opcije emitovanja
■■ Audio jezik
(samo za digitalne kanale)
Promenite podrazumevanu vrednost za jezike zvuka.
Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od
emitovanog programa.
✎✎
■■ Audio format
(samo za digitalne kanale)
Izaberite audio format.
■■ Audio opis
(nije dostupno na svim lokacijama) (samo
za digitalne kanale)
Ova funkcija kontroliše audio protok za
AD (Audio opis) koji emiter šalje zajedno
sa glavnim zvukom.
Audio opis (Isklj. / Uklj.): Uključite
ili isključite funkciju audio opisa.
✎✎
■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): Ova funkcija umanjuje
neslaganje signala između dolby digital signala i govornog
signala (npr. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
✎✎ Izaberite opciju Line da biste postigli dinamički zvuk i opciju RF
da biste umanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.
Line: Podesite nivo izlaza za signale veće ili manje od -31
dB (referentna vrednost) na -20 dB ili -31 dB.
RF: Podesite nivo izlaza za signale veće ili manje od -20 dB
(referentna vrednost) na -10 dB ili -20 dB.
Postavke zvučnika
■■ Izbor zvučnika (Spoljni zvučnik / Zvučnik TV-a):Može
doći do odjekivanja zvuka zbog razlike u brzini kodiranja
između glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju
podesite TV na Spoljni zvučnik.
✎✎ Kada je stavka Izaberite zvučnik podešena na opciju
Spoljni zvučnik, tasteri za jačinu zvuka i taster MUTE neće
funkcionisati i postavke zvuka će biti ograničene.
✎✎ Kada se stavka Izaberite zvučnik podesi na opciju
Zvučnik TV-a.
xx Zvučnik TV-a: Isklj., Spoljni zvučnik: Uključen
✎✎ Kada se stavka Izaberite zvučnik podesi na opciju
Zvučnik TV-a.
✎✎ Volume: Prilagođava jačinu zvuka
audio opisa.
Još podešavanja
(samo za digitalne kanale)
■■ DTV nivo zvuka (MPEG / HE-AAC): Ova funkcija vam
omogućava da umanjite neslaganje glasovnog signala
(jedan od signala koji se dobijaju tokom emitovanja na
digitalnom TV-u) do željenog nivoa.
✎✎ U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG /
HE-AAC može da se prilagodi između -10 dB i 0 dB.
✎✎ Da biste povećali ili umanjili jačinu zvuka, prilagodite
ga u opsegu od 0 do -10.
xx Zvučnik TV-a: Uključen, Spoljni zvučnik: Uključen
✎✎ Ako nema video signala, oba zvučnika će biti isključena.
✎✎ Ovo nije dostupno za serije TC300.
■■ Automatska jačina (Isklj. / Normalno / Noćni režim):
Da biste ujednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu,
izaberite opciju Normalno.
Noćni režim: Ovaj režim pruža unapređeno iskustvo
zvuka u poređenju sa režimom Normalno jer nema gotovo
nikakve buke. Korisan je noću.
Resetuj zvuk (Da / Ne)
Resetujte sve postavke zvuka na fabričke podrazumevane vrednosti.
¦¦ Izbor režima zvuka t
Kada izaberete stavku Dual fg, na ekranu se prikazuje trenutni režim zvuka.
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Tip zvuka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual f-g
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Podrazumevani
Automatska
promena
Dual f
Automatska
promena
Dual f
✎✎Ako je Stereo signal slab i dođe do automatskog
prebacivanja, pređite na opciju Mono.
✎✎Aktivira se samo u signalu stereo-zvuka.
✎✎Dostupno je samo kada je stavka Spoljni izvor za ulaz
podešena na opciju TV.
srpski
26
Osnovne funkcije
Meni „Sistem“
¦¦ Podešavanje vremena
MENUm → Sistem → ENTERE
Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje
■■ Tajmer uključiv.
Tajmer uključiv. 1 / Tajmer uključiv. 2 / Tajmer uključiv. 3:
Moguće je podesiti tri odvojene postavke za uključivanje pomoću
tajmera.Prethodno morate podesiti sat.
Tajmer uključiv. 1
Vreme
■■ Sat: Podešavanje sata je namenjeno za upotrebu različitih
funkcija tajmera za LED ekran.
✎✎ Trenutno vreme će se pojaviti svaki put kad pritisnete
taster INFO.
✎✎ Ako isključite kabl za napajanje, morate ponovo da
podesite sat.
Mod sata (Aut. / Ručno)
xx Aut.: Automatski podesite trenutno vreme pomoću
Podešavanje
Ned
✎✎ U zavisnosti od stanice koja emituje program i
signala, automatsko podešavanje vremena možda
neće biti tačno. U tom slučaju ručno podesite
vreme.
Podešavanje sata: Ručno podesite opcije Dan, Mesec,
Godina, Sat i Minut.
Dostupno je samo kad je stavka Mod sata podešena
na opciju Ručno.
✎✎
✎✎ Opcije Dan, Mesec, Godina, Sat i Minut možete da
podesite direktno pritiskom na tastere sa brojevima
na daljinskom upravljaču.
Vremenska zona (Aut. / Ručno) (u zavisnosti od zemlje):
Izaberite svoju vremensku zonu.
Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka Mod
sata podešena na opciju Aut.
✎✎
–– GMT (GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): Bira vašu vremensku zonu.
Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka
Vremenska zona podešena na opciju Ručno
✎✎
–– DST(letnje / zimsko računanje vremena) (Isklj.
/ Uklj.): Uključuje ili isključuje funkciju letnjeg /
zimskog računanja vremena.
Ova funkcija je dostupna samo kada je
stavka Vremenska zona podešena na opciju
Ručno
✎✎
Korišćenje funkcije „Prog. isključ.“
■■ Prog. isključ. t: Automatski isključuje LED ekran
nakon unapred podešenog vremenskog perioda. (30, 60,
90, 120, 150 i 180 minuta).
✎✎ Da biste otkazali opciju Prog. isključ. izaberite
stavku Isklj.
Sre
Čet
Pet
Sub
0:00
Volume
20
Spoljni izvor
TV
Aerial
DTV
Kanal
1
Zatvori
✎✎ Antena mora da bude povezana kako bi se vreme
xx Ručno: Ručno podesite trenutno vreme.
Uto
Vreme
vremena sa nekog digitalnog kanala.
automatski podesilo.
Pon
Isklj.
R
Nazad
Podešavanje: Izaberite stavke Isklj., Jednom, Svakodn.,
Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno da biste ih
podesili kako vama odgovara. Ako izaberete opciju Ručno,
možete da podesite dan kada želite da aktivirate tajmer.
Oznaka c označava dan koji ste izabrali.
✎✎
Vreme: Podesite sat i minut.
Volume: Podesite željeni nivo jačine zvuka.
Spoljni izvor: Izaberite željeni izvor ulaza kada se LED ekran
automatski uključuje. (Opciju USB je moguće izabrati samo
kada je USB uređaj povezan sa LED ekranom)
Antena (kada je spoljni izvor podešen na vrednost TV):
Izaberite stavke ATV ili DTV.
Kanal (kada je stavka Spoljni izvor podešena na opciju
TV): Izaberite željeni kanal.
Muzika / Foto (kada je stavka Spoljni izvor podešena na
opciju USB): Izaberite fasciklu na USB uređaju koja sadrži
datoteke muzike ili fotografija koje treba reprodukovati kada
se LED ekran automatski uključi.
NAPOMENA
xx Ako na USB uređaju ne postoji nijedna datoteka muzike
ili fascikla koja sadrži datoteku muzike nije izabrana,
funkcija tajmera neće ispravno funkcionisati.
xx Kada na USB uređaju postoji samo jedna datoteka
fotografije, prezentacija se neće reprodukovati.
xx Ako je ime fascikle predugačko, nije moguće
izabrati fasciklu.
xx Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se
vlastita fascikla. Kada koristite više istih tipova
USB uređaja, uverite se da fascikle dodeljene
svakom od njih imaju različita imena.
xx Preporučuje se da koristite USB memoriju i čitač za više
kartica kad koristite funkciju Tajmer uključiv..
xx Funkcija Tajmer uključiv. možda neće
funkcionisati sa USB uređajima sa ugrađenom
baterijom, MP3 plejerima ili PMP-ovima nekih
proizvođača jer je za prepoznavanje tih uređaja
potrebno dosta vremena.
✎✎
srpski
27
Osnovne funkcije
■■ Tajmer isključiv.
Tajmer isključ. 1 / Tajmer isključ. 2 / Tajmer isključ. 3 /
Tajmer isključ. : Moguće je podesiti tri odvojene postavke
za isključivanje pomoću tajmera. Prethodno morate podesiti
sat.
Tajmer isključ. 1
Podešavanje
Ned
Pon
Isklj.
Uto
Sre
Čet
Vreme
Pet
Sub
0:00
Zatvori
R Nazad
Podešavanje: Izaberite stavke Isklj., Jednom, Svakodn.,
Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno da biste ih
podesili kako vama odgovara. Ako izaberete opciju Ručno,
možete da podesite dan kada želite da aktivirate tajmer.
Oznaka c označava dan koji ste izabrali.
✎✎
Vreme: Podesite sat i minut.
¦¦ Zaključavanje programa
MENUm → Sistem → Bezbednost → ENTERE
¦¦ Ekonomična rešenja
MENUm → Sistem → Eko rešenje → ENTERE
Eko rešenje
■■ Šted. energije (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko/Bez slike)
t: To prilagođava svetlinu LED ekrana kako bi se
umanjila potrošnja energije. Ako izaberete opciju Bez slike,
ekran se isključuje, ali zvuk ostaje uključen. Pritisnite bilo koji
taster osim tastera za jačinu zvuka da biste uključili ekran.
■■ Isklj. bez signala (Isklj. / 15 min / 30 min / 60 min): Da bi
se izbegla nepotrebna potrošnja energije, podesite koliko
dugo želite da LED ekran ostane uključen ako ne dobija
signal.
✎✎ Onemogućeno kada je računar u režimu uštede
energije.
■■ Aut. uk. isk. (Isklj. / Uklj.): Štedi energiju tako što
automatski isključuje LED ekran ako u periodu od 4 sata
korisnik ništa ne uradi.
¦¦ Ostale funkcije
MENUm → Sistem → ENTERE
Jezik
Bezbednost
■■ Jezik menija: Podesite jezik menija.
✎✎Ekran za unos PIN koda pojavljuje se pre ekrana za
■■ Jezik teleteksta: Podesite željeni jezik za teletekst.
podešavanje.
✎✎Unesite četvorocifreni PIN, pri čemu je podrazumevana
vrednost „0-0-0-0“. Promenite PIN pomoću opcije
Promena PIN-a.
■■ Zaključani kanali (Isklj. / Uklj.): Zaključajte kanale u okviru
opcije Menadžer kanala da biste sprečili da neovlašćeni
korisnici, na primer deca, gledaju nepodesne programe.
✎✎ Dostupno je samo kada je stavka Spoljni izvor za
ulaz podešena na opciju TV.
■■ Zaklj. ocenjenih pr. (zavisi od zemlje): Sprečite da
neovlašćeni korisnici, na primer deca, gledaju nepodesne
programe pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog
PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, prikazaće se
simbol „\“.
✎✎ Stavke opcije Zaklj. ocenjenih pr. razlikuju se u
zavisnosti od zemlje.
■■ Promena PIN-a: Pojaviće se ekran Promena PIN-a.
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN kôd i unesite ih. Promenite
lični ID broj potreban za podešavanje LED ekrana. Ponovo
unesite iste četiri cifre. Kada ekran potvrde nestane, PIN
kôd je memorisan.
✎✎ Engleski jezik je podrazumevani u slučajevima kada
izabrani jezik nije dostupan u emitovanom programu.
■■ Željeni jezik (Primarni audio / Sekundarni audio /
Primarni titl / Sekundarni titl): Izaberite jezik koji će biti
podrazumevani jezik kada se izabere kanal.
Titlovi
Koristite ovaj meni da biste izabrali režim
Titlovi.
■■ Titlovi (Isklj. / Uklj.): Uključuje ili
isključuje titlove.
■■ Režim titlova (Normalno / Za oštećeni
sluh): Podešava režim titlova.
■■ Jezik titlova: Podešava jezik titlova.
✎✎ Ako program koji gledate ne podržava funkciju Za
oštećeni sluh, opcija Željeni automatski se aktivira
čak i ako je izabran režim Za oštećeni sluh.
✎✎ Engleski jezik je podrazumevani u slučajevima kada
izabrani jezik nije dostupan u emitovanom programu.
srpski
28
Osnovne funkcije
Digitalni tekst (Onemogući / Omogući)
(samo u UK)
Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.
Period aut. zaštite
■■ Isklj./2 sata/4 sata/8 sati/10 sati: Ako ekran ostane u stanju
mirovanja sa nepokretnom slikom određeni vremenski period
koji definiše korisnik, aktivira se čuvar ekrana kako bi se sprečilo
formiranje pratećih slika na ekranu.
Opšte postavke
■■ Maks. ušteda energije (Isklj. / Uklj.): Isključite monitor
računara kada se računar ne koristi određeno vreme da
biste umanjili potrošnju energije.
■■ Mod igranja (Isklj. / Uklj.): Kada se povežete sa nekom
konzolom za igranje, na primer sa uređajima PlayStation™
ili Xbox™, možete da uživate u realističnijem iskustvu igranja
tako što ćete izabrati mod igranja.
✎✎NAPOMENA
xx Mere predostrožnosti i ograničenja za mod igranja
–– Da biste isključili konzolu za igranje i povezali drugi
spoljni uređaj, podesite stavku Mod igranja na opciju
Isklj. u meniju za podešavanje.
–– Ako prikažete meni LED ekrana dok je aktivna opcija
Mod igranja, ekran se blago trese.
xx Režim igranja nije dostupan kada je spoljni izvor
podešen na vrednost TV ili Računar.
xx Kada povežete konzolu za igranje, podesite stavku Mod
igranja na opciju On. Nažalost, možda ćete primetiti da
je kvalitet slike umanjen.
xx Ako je Režim igranja On:
–– Režim slike je podešen na opciju Standardno, a
režim Zvuk je podešen na opciju Film.
1. Kupite CI CAM modul kod najbližeg prodavca ili putem
telefona.
2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ CARD“ u CAM modul u pravcu
strelice.
3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ CARD“ karticom u
zajednički interfejs konektor, u pravcu strelice, tako da bude
paralelno poravnat sa konektorom.
4. Proverite da li vidite sliku na kanalu sa šifrovanim signalom.
¦¦ Slika u slici (PIP)
MENUm → Sistem → PIP → ENTERE
PIP t
Možete istovremeno da gledate tjuner LED ekrana i jedan spoljni
video izvor. PIP (slika u slici) ne funkcioniše u istom režimu.
✎✎NAPOMENA
xx Za PIP zvuk pogledajte uputstva Izbor zvuka.
xx Ako isključite LED ekran dok gledate u PIP režimu, PIP
prozor će nestati.
xx Možda ćete primetiti da je slika u PIP prozoru postala
malo neprirodna kad koristite glavni ekran za gledanje
neke igre ili karaoke.
xx Dok je aktivirana funkcija Zaklj. ocenjenih pr., nije
moguće koristiti funkciju PIP.
xx Postavke PIP-a
Glavna slika
Sporedna slika
HDMI, HDMI(PC), komponentni,
TV
PC
■■ PIP (Isklj. / Uklj.): Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.
■■ Kanal: Izaberite kanal za sporedni ekran.
■■ Zaklj. ploče (Isklj. / Uklj.): Zaključajte ili otključajte sve tastere na
prednjoj tabli odjednom. Kada je funkcija „Zaklj. ploče“ aktivna,
nijedan od tastera na prednjoj tabli ne funkcioniše.
■■ Veličina (Õ / Ã): Izaberite veličinu za sporednu sliku.
■■ Prikaz logotipa (Isklj. / Uklj.): Prikazivanje Samsung
logotipa kada se LED ekran uključuje.
■■ Izbor zvuka (Glavna slika/Sus): Željeni zvuk (Glavna slika
/ Sus) možete da izaberete u režimu PIP.
Uobičajeni interfejs
■■ Ci meni: Ova opcija omogućava korisniku da bira iz
obezbeđenog menija CAM modula. Izaberite Ci meni na
osnovu PC kartice menija.
■
CAM video konverzija: Prebacite CAM video konverziju na
automatski režim ili je isključite.
■■ Informacije aplikacije: Prikažite informacije na CAM
modulu ubačenom u CI konektor i na „CI ili CI+ CARD“
kartici koja je ubačena u CAM. CAM modul možete da
instalirate kad god želite, bez obzira na to da li je LED ekran
uključen ili isključen.
■■ Položaj (à / – / — / œ): Izaberite položaj za
sporednu sliku.
¦¦ DivX® video na zahtev
Prikazuje registracioni kôd ovlašćen za TV. Ako se povežete sa
DivX Veb lokacijom i registrujete, možete da preuzmete datoteku
registracije za VOD. Ako reprodukujete registraciju za VOD
pomoću medijskog sadržaja, registracija je dovršena.
✎✎Više informacija o usluzi DivX® VOD potražite na lokaciji
„http://vod.divx.com“.
srpski
29
Osnovne funkcije
Meni „Podrška“
MENUm → Podrška → ENTERE
Sam. dijagnost.
✎✎Sam. dijagnost. može da potraje nekoliko sekundi. To je
deo normalnog rada LED ekrana
■■ Test slike (Da / Ne): Koristite ga da biste proverili da li
postoje problemi sa slikom.
Da: Ako se šara za testiranje ne pojavi ili na njoj postoje
šumovi, izaberite opciju Da. Možda postoji neki problem
sa LED ekranom. Obratite se pozivnom centru kompanije
Samsung za pomoć.
Ne: Ako se šema za testiranje ispravno prikazuje, izaberite
opciju Ne. Možda postoji neki problem sa spoljnom
opremom. Proverite veze. Ako problem potraje, pogledajte
korisničke priručnike za spoljne uređaje.
■■ Test zvuka (Da / Ne): Koristite ugrađeni zvuk melodije da
biste proverili da li postoje problemi sa zvukom.
Da: Ako možete da čujete zvuk samo sa jednog zvučnika
ili ga uopšte ne čujete za vreme testiranja zvuka, izaberite
opciju Da. Možda postoji neki problem sa LED ekranom.
Obratite se pozivnom centru kompanije Samsung za
pomoć.
Ne: Ako možete da čujete zvuk sa zvučnika, izaberite opciju
Ne. Možda postoji neki problem sa spoljnom opremom.
Proverite veze. Ako problem potraje, pogledajte korisničke
priručnike za spoljne uređaje.
■■ Informacije o signalu: (samo za digitalne kanale) Kvalitet
prijema HD kanala je savršen ili su kanali nedostupni.
Prilagodite antenu da biste povećali jačinu signala.
■■ Resetuj: Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane
vrednosti osim postavki mreže.
Nadogradnja softvera
Nadogradnju softvera je moguće izvršiti putem emitovanog
signala ili preuzimanjem najnovijeg firmvera sa lokacije „www.
samsung.com“ na USB memoriju.
Trenutna verzija softvera već instalirana na LED ekranu.
✎✎Softver je predstavljen natpisom „Godina / Mesec /
Instaliranje najnovije verzije
■■ Preko USB
Bočna strana TV-a
veze: Ubacite
USB disk koji
sadrži datoteku
USB disk
za nadogradnju
firmvera
preuzetu sa lokacije „www.samsung.com“ u TV. Pazite
da ne prekinete napajanje i da ne uklonite USB disk dok
se nadogradnje ne dovrše. Televizor će se automatski
isključiti i uključiti kada se nadogradnja firmvera završi.
Kada se softver nadogradi, postavke video zapisa i zvuka
koje ste napravili vratiće se na podrazumevane postavke.
Preporučujemo da zapišete postavke kako biste mogli lako
da ih vratite nakon nadogradnje.
■■ Preko kanala: Nadogradite softver pomoću emitovanog
signala.
✎✎ Ako se funkcija izabere za vreme perioda prenosa
softvera, softver će biti automatski pronađen i
preuzet.
✎✎ Vreme potrebno za preuzimanje softvera određuje
status signala.
■■ Alternativni softver: Zamenjuje trenutni softver
alternativnim.
■■ Nadogradnja u režimu mirovanja (Isklj. / Nakon 1 sata
/ Nakon 2 sata / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): Ručna
nadogradnja će se automatski izvršiti u izabrano vreme.
Pošto se napajanje jedinice uključuje interno, ekran se može
nakratko uključiti za LED proizvod. Ovaj fenomen može
da se nastavi duže od jednog sata dok se nadogradnja
softvera ne dovrši.
Obratite se kompaniji Samsung
Pogledajte ove informacije kad LED ekran ne funkcioniše
ispravno ili kada želite da nadogradite softver. Tu možete pronaći
informacije o našim pozivnim centrima i preuzimanju proizvoda
i softvera.
Content Home
Možete da uživate u korisnom i raznolikom sadržaju.
Dan_Verzija“.

Nadogradnja softvera
Preko USB veze
Preko kanala
Alternative Software
Nadogradnjom u režimu mirovanja
2 sata kasnije
srpski
30
Napredne funkcije
Korišćenje režima Media Play
Uživajte u video zapisima, fotografijama i muzičkim datotekama
koje su sačuvane na USB Mass Storage Class uređaju (MSC).
Media Play / Video zapisi /
Cruzer Blade
3,23 GB slobodnog prostora / 3,55 GB
Video zapisi
1. Pritisnite taster CONTENT.
2. Pritisnite taster l / r da biste izabrali željeni meni (Media
Play), zatim pritisnite taster ENTERE.
CONTENT → Media Play → ENTERE
Fotografije
Muzika
R Nazad
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
¦¦ Povezivanje USB uređaja
1. Uključite TV.
2. Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke fotografija i muzike sa USB priključkom na
bočnoj strani TV-a.
Bočna strana TV-a
3. Kada je USB povezan sa TV-om, pojavljuje se iskačući prozor. Zatim možete izabrati
stavku Uređaj je povezan.
USB disk
✎✎Može se desiti da ne radi ispravno sa neovlašćenim datotekama multimedija.
✎✎Lista „Šta treba da znate pre korišćenja režima Media Play“.
xx MTP (protokol za prenos medija) nije podržan.
xx Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
xx Određeni tipovi USB digitalne kamere i audio uređaja možda neće biti kompatibilni sa ovim TV-om.
xx Media Play podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only Transport
uređaj. Primeri za MSC su Thumb upravljački programi, čitači fleš kartica i USB HDD (USB HUB nije podržan). Uređaji bi
trebalo da budu direktno povezani sa USB portom TV-a.
xx USB (HDD) nije podržan.
xx Pre povezivanja uređaja sa TV-om, napravite rezervne kopije datoteka da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka.
SAMSUNG nije odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteke sa podacima ili gubitak podataka.
xx Nemojte iskopčati USB uređaj dok traje učitavanje.
xx Što je veća rezolucija slike, to je više vremena potrebno da se prikaže na ekranu.
xx Maksimalna podržana JPEG rezolucija je 15360 x 8640 piksela.
xx Za nepodržane ili oštećene datoteke prikazuje se poruka „Nepodržani format datoteke“.
xx Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM-om koje su preuzete sa zauzete lokacije. Upravljanje digitalnim
pravima (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržaja na integrisan i sveobuhvatan način,
uključujući zaštitu prava i interesovanja dobavljača sadržaja, sprečavanje neovlašćenog kopiranja sadržaja kao i upravljanje
naplaćivanjima i poravnanjima.
xx Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, možete koristiti samo jedan po jedan.
xx Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki od njih možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva visoko
napajanje (više od 500mA ili 5V) možda nije podržan.
xx Ako se prikaže poruka o prekoračenju napajanja prilikom povezivanja ili korišćenja USB uređaja, uređaj možda neće biti
prepoznat ili može biti u kvaru.
srpski
31
Napredne funkcije
xx Ako nije bilo priključenja u TV tokom vremena podešenog u opciji Period aut. zaštite, pokrenuće se čuvar ekrana.
xx Režim uštede energije nekih spoljnih jedinica čvrstog diska može se automatski pokrenuti kada su one priključene na TV.
xx Ako se koristi produžni USB kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće čitati datoteke na uređaju.
xx Ako USB uređaj povezan sa TV-om nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili se ne reprodukuje neka datoteka
sa liste, povežite USB uređaj sa računarom, formatirajte uređaj i proverite vezu.
xx Media Play podržava samo dosledni jpeg format.
¦¦ Prikaz ekrana
Pomerite se do željene datoteke koristeći tastere u / d / l / r, a zatim pritisnite taster ENTERE. Datoteka se reprodukuje.
Media Play ekran se može razlikovati u zavisnosti od načina pristupanja ekranu.
Informacije:
Prikazuje izabranu kategoriju
sadržaja (na primer Music),
uređaj (na primer USB disk),
ime fascikle/datoteke i stranicu.
Režim sadržaja:
Možete izabrati željenu
kategoriju sadržaja.
Media Play / Video zapisi /
Gornja fascikla
2/8
Cruzer.../Video_02.AVI
Video_01
1.jan.2012.
Video_02
Video_03
1.jan.2012.
1.jan.2012.
Video_04
Video_05
1.jan.2012.
1.jan.2012.
Video_06
Video_07
1.jan.2012.
1.jan.2012.
Video_02.AVI
1.jan.2012.
17,6 MB
Prikazuje informacije o
izabranoj datoteci.
Video_08
1.jan.2012.
�µPremeštanje stranice E Reprod. T Alatke R Nazad
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
Operativni tasteri
• � Povratak na prethodnu stranicu. Dostupno samo u kategoriji Muzika.
• µ Odlazak na sledeću stranicu. Dostupno samo u kategoriji Muzika.
• E Reprod.: Reprodukuje medijsku datoteku.
• T Alatke: Prikazuje meni sa opcijama.
• R Nazad: Premeštanje na prethodni korak.
srpski
32
Napredne funkcije
Video zapisi
Reprodukovanje video zapisa
1. Pritisnite tastere l / r / u / d da biste sa liste datoteka izabrali
željeni video.
2. Pritisnite taster ENTERE ili taster ∂ (Reprodukuj).
xx Izabrano ime datoteke se prikazuje na vrhu sa vremenom
reprodukovanja.
xx Ako su informacije o vremenu video zapisa nepoznate, vreme
reprodukovanja i traka toka se ne prikazuju.
xx Tokom reprodukcije video zapisa, možete pretraživati koristeći
taster l i r.
xx Tokom reprodukcije možete koristiti tastere π (REW) i µ
(FF).
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
✎✎ U ovom režimu možete uživati u filmskim klipovima koji
se nalaze u igri, ali ne možete pustiti samu igru.
Podržani formati podnaslova
–– Spoljni
Ime
Oznaka tipa datoteke
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ili .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
–– Unutrašnji
Ime
Kontejner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
srpski
33
Napredne funkcije
Podržani video formati
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
Video kodek
Rezolucija
Broj okvira
u sekundi
(o/s)
Brzina
protoka
(Mb/s)
DivX 3.11 / 4,x
/ 5.1 / 6.0
H.264 BP / MP 1920 x 1080
/ HP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
20 [40]
Ne uključuje FMO / ASO / RS
Podržava BP / MP / HP nivo
4.1
Profil3, ograničen na SD
rezoluciju
H.263
Motion JPEG
Audio kodek
GMC nije podržan
MPEG4 SP /
ASP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
Komentari
640 x 480
30
10
Window Media
Video v9
1920 x 1080
20 [40]
VC1 SP / MP /A P L3
podržano, L4 nije podržano
Jednostavan profil srednjeg
nivoa
Glavni profil visokog nivoa
Napredni profil nivo 3
WMV9 podrška
MPEG2
Visoki profil visokog nivoa
MPEG1
MPEG-1 izuzev D-slike
AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
srpski
34
Napredne funkcije
Druga ograničenja
✎✎NAPOMENA
xx Ako postoji problem sa sadržajem kodeka, kodek neće biti podržan.
xx Ako su informacije za kontejner neispravne i datoteka ima grešku, kontejner neće moći ispravno da se reprodukuje.
xx Zvuk ili video možda neće funkcionisati ako sadržaj ima standardnu brzinu protoka/broj okvira u sekundi iznad
kompatibilnog okvira/sek prikazanog u gorenavedenoj tabeli.
xx Ako tabela indeksa ima grešku, funkcija „Traži (Prelazak)“ nije podržana.
xx Može doći do zastoja datoteke prilikom reprodukovanja video zapisa putem mrežne veze.
Ime
xx
xx
xx
xx
Format
xx
xx
Podržava H.264, nivo 4.1
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i
AVCHD nisu podržani.
MPEG4 SP, ASP:
–– Ispod 1280 x 720: 60 okvira maks.
–– Iznad 1280 x 720: 30 okvira maks.
GMC 2 nije podržan.
xx
Podržava WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO ne podržava dvokanalni, prekomerni
višekanalni ili zvuk bez gubitaka.
WMA brzina uzorkovanja 22050 Hz mono nije
podržana.
Fotografije
Prikazivanje fotografije (ili projekcije slajdova)
1. Pritisnite taster u / d / l / rda biste sa liste datoteka izabrali
željenu fotografiju.
Media Play / Fotografije /
2. Pritisnite taster ENTERE.
–– Kada se prikaže izabrana fotografija, pritisnite taster
ENTERE da biste pokrenuli projekciju slajdova.
–– Tokom projekcije slajdova sve datoteke na listi datoteka će
biti prikazane po redosledu.
Gornja fascikla
Cruzer... / Fotografije / 0801181... .JPG
7 / 1000
0801181247070.JPG
1.jan.2012.
663,0KB
1920 x 1080
✎✎Ako izaberete opciju Poz. muz. je uključena, muzičke
datoteke će se automatski reprodukovati u toku projekcije
slajdova.
�µ Premeštanje stranice E Reprod. T Alatke R Nazad
✎✎Nije moguće promeniti stavku Pozadinska muzika dok BGM
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
ne završi učitavanje.
Podržani formati slike
Oznaka tipa datoteke
Format
Rezolucija
15360 x 8640
*.jpg
JPEG
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
srpski
35
Napredne funkcije
Muzika
Reprodukovanje muzike
1. Pritisnite taster u / d da biste sa liste datoteka izabrali željenu
kategoriju Muzika.
2. Pritisnite taster ENTERE.
Media Play / Muzika /
Muzika_01
✎✎Prikazuje samo datoteke sa oznakom tipa datoteke sa liste
podržanih muzičkih formata. Druge oznake tipa datoteke se ne
prikazuju, čak i ako su sačuvane na istom USB uređaju.
✎✎Ako je zvuk neprirodan tokom reprodukovanja MP3 datoteka,
u meniju Zvuk prilagodite postavku Ekvilajzer. (Prekomerno
modulirana MP3 datoteka može izazvati problem sa zvukom.)
Cruzer... / Muzika / Muzika_01.mp3
Gornja fascikla
Pevač 1
Muzika_02
Pevač 2
Muzika_03
Pevač 3
Muzika_04
Pevač 4
Muzika_05
Pevač 5
Muzika_06
Pevač 6
Muzika_07
Pevač 7
Muzika_08
Pevač 8
Muzika_09
Pevač 9
Muzika_01
Pevač 1
2003
Opalo
Ostalo
2:36 / 5:00
b{ Premeštanje stranice EReprod. T Alatke R Nazad
• Prikazana slika se može razlikovati u zavisnosti od modela.
Reprodukovanje izabrane muzike
1. Pritisnite dugme TOOLST i izaberite stavku Reprod. izbora.
2. Izaberite željenu muziku.
✎✎ Oznaka c se pojavljuje sa leve strane izabranih datoteka.
3. Pritisnite dugme TOOLST i izaberite stavku Reprod. izbora.
✎✎ Možete izabrati ili opozvati svu muziku pritiskom na Izaberi sve / Opozovi izbor svega.
Podržani muzički formati
Oznaka tipa datoteke
Tip
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 audio sloj 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
srpski
36
Napredne funkcije
¦ Media Play - dodatne funkcije
Meni sa opcijama „Video / Fotografije / Music Play“
Pritisnite dugme TOOLST da biste izvršili sledeće operacije.
Kategorija
Radnje
Video
zapisi
Fotografije
Muzika
Slučajni redosled
Muziku možete reprodukovati slučajnim redosledom.
Režim ponavljanja
Muzičke datoteke možete reprodukovati tako da se ponavljaju.
>
Režim slike
Možete prilagoditi postavku slike.
>
>
Režim zvuka
Možete prilagoditi postavku zvuka.
>
>
Pokreni projekciju slajdova
/Zaustavi projekciju
slajdova
Projekciju slajdova možete pokrenuti ili pauzirati.
Brzina projekcije slajdova
Tokom projekcije slajdova možete izabrati njenu brzinu.
>
Poz. muz. je uključena
Tokom gledanja projekcije slajdova možete uključiti/isključiti pozadinsku
muziku.
>
Podešavanje pozadinske
muzike
Tokom gledanja projekcije slajdova možete izabrati pozadinsku muziku.
Zum
U režimu celog ekrana možete zumirati slike.
Okreni
U režimu celog ekrana možete rotirati slike.
Informacije
Možete videti detaljne informacije o reprodukovanoj datoteci.
>
>
>
Reprod. izbora
Možete reprodukovati stavke koje ste izabrali.
>
>
>
Potraži naslov
Možete se prebaciti direktno na drugi naslov.
>
Potraži vreme
Film možete pretražiti koristeći tastere l i r u intervalima od 1 minuta.
>
Veličina slike
Veličinu slike možete podesiti prema svojim željama.
>
Titlovi
Titl možete postaviti na Uklj. / Isklj. Reprodukujte video datoteku sa prikazanim
titlovima.
>
Postavke titla
Ova opcija je dostupna samo kada se ime datoteke titla podudara sa imenom
video datoteke.
>
Audio jezik
Pogledajte video na podržanom jeziku po izboru. Opcija je dostupna samo kada se
reprodukuje datoteka za strimovanje koja podržava više audio formata.
>
>
>
>
>
>
>
>
srpski
37
Ostale informacije
Funkcija teleteksta analognih kanala
Indeksna stranica usluge teleteksta vam pruža informacije o tome kako da koristite ovu uslugu. Da bi se teletekst informacije ispravno
prikazale, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije mogu nedostajati ili neke stranice možda neće biti prikazane.
✎✎Teletekst stranice možete promeniti pritiskom na numeričke tastere na daljinskom upravljaču.
1 / (Teletekst uključen / meš. /
isključen): Aktivira režim teleteksta
za trenutni kanal. Pritisnite dvaput
dugme da biste preklopili režim
teleteksta sa trenutnim ekranom
emitovanja. Pritisnite još jednom da
biste napustili teletekst.
2 8 (čuvanje): Čuva stranice
teleteksta.
3 6 (indeks): Prikazuje indeksnu
stranicu (sadržaj) u bilo koje vreme
dok pregledate teletekst.
4 4 (veličina): Prikazuje teletekst
u gornjoj polovini ekrana u duploj
veličini. Da biste premestili tekst
u donju polovinu ekrana, ponovo
ga pritisnite. Za normalan prikaz,
pritisnite ga još jednom.
5 9 (zadržavanje): Zadržava prikaz
na trenutnoj stranici, u slučaju
da postoji nekoliko sekundarnih
stranica koje automatski slede. Da
biste opozvali radnju, pritisnite ga
ponovo.
6 Obojena dugmad (crveno, zeleno,
žuto, plavo): Ako FASTEXT sistem
koristi kompanija za emitovanje,
različite teme na stranici teleteksta
su šifrovane bojom i mogu se
izabrati pritiskom na obojenu
dugmad. Pritisnite odgovarajuću
boju u skladu sa temom po izboru.
Prikazuje se nova stranica šifrovana
bojom. Stavke se mogu izabrati
na isti način. Da biste prikazali
prethodnu ili sledeću stranicu,
pritisnite odgovarajuće obojeno
dugme.
7 0 (režim): Bira režim teleteksta
(LIST / FLOF).
Ako ga pritisnete tokom LIST
režima, prebacuje se u režim
čuvanja liste. U režimu čuvanja liste
možete sačuvati stranicu teleteksta
na listi koristeći taster 8(čuvanje).
1
8 1 (podstranica): Prikazuje
dostupnu podstranicu.
9 2 (stranica naviše): Prikazuje
7
sledeću stranicu teleteksta.
0 3 (stranica naniže): Prikazuje
prethodnu stranicu teleteksta.
! 5 (otkrivanje): Prikazuje skriveni
tekst (na primer odgovore na
kvizove). Da biste prikazali normalan
ekran, pritisnite ga ponovo.
7
(otkazivanje): Smanjuje prikaz
@
teleteksta radi preklapanja sa
8
trenutnim emitovanjem.
9
Tipična stranica teleteksta
2
0
3
4
5
6
!
@
Deo
A
Sadržaj
Broj izabrane stranice.
B
Identitet emitovanog
kanala.
Broj trenutne stranice ili
indikacije pretrage.
Datum i vreme.
Tekst.
Informacije o statusu.
FASTEXT informacije.
C
D
E
F
srpski
38
Ostale informacije
Pričvršćivanje zidnog nosača / stonog postolja
Priprema pre postavljanja zidnog nosača / stonog postolja
1. Isključite proizvod i iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice.
2. Stavite meku tkaninu ili jastuk na ravnu površinu da biste zaštitili ekran i postavite proizvod okrenut ekranom nadole.
3. Pridržite glavni deo proizvoda rukom. Povucite postolje u smeru strelice na slici da biste ga odvojili.
Pričvršćivanje zidnog nosača/stonog postolja
1
2
A
3
A
4
A
ZidniB nosač/stono postolje
B
Komplet za montažu na zid/stono postolje (ne dostavlja se)
[[PAŽNJA
Važno
Za instalaciju zidnog nosača nemojte koristiti šrafove duže od 14 mm(L14).
4. Poravnajte zidni nosač/stono postolje sa monitorom/LED ekranom i dobro pričvrstite zidni nosač/stono postolje pričvršćivanjem
zavrtnja.
5. Poravnajte žljeb proizvoda koji će biti povezan sa žljebom na postolju (stono postolje, zidni nosač ili neko drugo postolje) i dobro
pričvrstite postolje okretanjem zavrtnja.
srpski
39
Ostale informacije
✎✎NAPOMENA
xx Ako koristite zavrtnje koji su duži od standardnih specifikacija, unutrašnjost proizvoda se može oštetiti.
xx Za zidne nosače koji nisu kompatibilni sa standardnim VESA specifikacijama, dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti
od odgovarajućih specifikacija.
xx Izbegavajte upotrebu zavrtnja koji nisu kompatibilni sa standardnim VESA specifikacijama i izbegavajte njihovo sastavljanje
korišćenjem prekomerne sile. Ovo može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede zbog pada proizvoda. Samsung ne snosi
nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede.
xx Samsung ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede izazvane korišćenjem zidnog nosača/stonog postolja koje
nije kompatibilno sa specifikacijama ili zbog instalacije koju ne vrši ovlašćeni tehničar za instalaciju.
xx Kada proizvod instalirate koristeći zidni nosač, kupite zidni nosač koji obezbeđuje najmanje 10 cm prostora od zida.
xx Koristite zidni nosač u skladu sa međunarodnim specifikacijama.
Kensington brava protiv krađe
Samsung ne dostavlja Kensington bravu. To je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje
sistema u upotrebi na javnim mestima. Izgled i metod zaključavanja se mogu razlikovati
<Zadnja strana TV-a>
od slike u zavisnosti od proizvođača. Za dodatne informacije o pravilnom korišćenju
pogledajte uputstvo uz Kensington bravu.
1
✎✎Pronađite ikonu „K“ na zadnjoj strani LED ekrana. Kensington konektor je pored
ikone „K“.
Da biste zaključali proizvod, pratite ove korake:
1. Omotajte kabl Kensington brave oko velikog, stabilnog objekta kao što je sto ili
stolica.
<Opcionalno>
2. Povežite kraj kabla sa bravom preko zavezanog kraja kabla Kensington brave.
3. Ubacite bravu u Kensington konektor na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎Ovo su opšta uputstva. Za detaljnija uputstva pogledajte uputstvo za korisnike koje ste dobili uz bravu.
✎✎Brava se mora kupiti zasebno.
✎✎Mesto na kojem se nalazi Kensington konektor se može razlikovati u zavisnosti od modela LED ekrana.
srpski
40
Ostale informacije
Rešavanje problema
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa LED ekranom, prvo pogledajte ovu listu. Ako nijedan od ovih saveta za rešavanje problema
ne pomaže, posetite lokaciju „ www.samsung.com“, zatim kliknite na dugme „Podrška“ ili se obratite pozivnom centru čiji se telefon
nalazi na poslednjoj strani ovog priručnika.
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike
Pre svega, izvršite Test slike i potvrdite da vaš LED ekran pravilno prikazuje probnu sliku. (idite na MENU
- Podrška - Sam. dijagnost. - Test slike) Ako je probna slika ispravno prikazana, slika lošeg kvaliteta je
izazvana izvorom ili signalom.
Slika na LED ekranu ne izgleda kao što je
izgledala u prodavnici.
• Ako imate analogni kabl./sat. prijemnik, nadogradite ga na digitalni kabl./sat. prijemnik. Koristite HDMI
za isporuku HD (visoke definicije) kvaliteta slike.
• Kablovski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD stanice iz grupe kanala.
• Veza sa antenom: Isprobajte HD stanice posle automatskog traženja.
✎✎ Mnogi HD kanali su nadograđeni iz SD(Standard Definition) sadržaja.
• Podesite izlaznu video rezoluciju kabl./sat. prijemnika na 1080i ili 720p.
• Uverite se da gledate LED ekran na minimalnom preporučenom rastojanju zasnovanom na veličini i
definiciji signala.
Slika je izobličena: greška makroblokova,
mali blok, tačkice, pikselizacija
• Kompresija video sadržaja može izazvati izobličenje slike, posebno kod brze izmene slike kao što su
sportovi i akcioni filmovi.
• Nizak nivo signala ili loš kvalitet mogu izazvati izobličenje slike. Ovo nije problem sa LED ekranom.
• Korišćenje mobilnih telefona blizu LED ekrana (otprilike do 1 m) može izazvati šum slike na analognom
i digitalnom LED ekranu.
Slaba je boja ili osvetljenje.
• Podesite opcije slike u meniju LED ekrana. (idite na Režim slike / Boja / Osvetljenje / Oštrina)
• Podesite opciju Šted. energije u meniju LED ekrana. (idite na MENU - Sistem - Eko rešenje - Šted.
energije)
• Pokušajte da resetujete sliku da biste prikazali podrazumevane postavke slike. (idite na MENU - Slika
- Resetovanje slike)
Na ivici ekrana postoji tačkasta linija.
• Ako je veličina slike podešena na Screen Fit, promenite je na 16:9.
• Promenite rezoluciju uređaja za kablovsku televiziju/satelitski prijemnik.
Prilikom menjanja kanala, slika se zamrzava
ili je izobličena ili kasni.
• Ako postoji veza sa uređajem za kablovsku televiziju, pokušajte da resetujete uređaj za kablovsku
televiziju. Ponovo povežite AC kabl i sačekajte dok se uređaj za kablovsku televiziju ponovo ne
pokrene. To može potrajati do 20 minuta.
• Postavite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka
Pre svega, izvršite Test zvuka i potvrdite da zvuk LED ekrana ispravno radi. (idite na MENU - Podrška Sam. dijagnost. - Test zvuka)
Ako je zvuk U redu, problem sa zvukom je možda izazvan izvorom ili signalom.
Nema zvuka ili je pri najvećoj jačini zvuk
izuzetno slab.
• Proverite jačinu zvuka uređaja (uređaj za kablovsku televiziju/satelitski prijemnik, DVD, Blu-ray itd.)
povezanog sa LED ekranom.
Slika je dobra, ali nema zvuka.
• Ako koristite DVI do HDMI kabla, LED ekran ne podržava zvuk.
• Ponovo pokrenite uređaj tako što ćete ponovo povezati kabl za napajanje uređaja.
• Ako LED ekran ima konektor za slušalice, uverite se da ništa nije uključeno u njega.
Zvučnici stvaraju neprikladan šum.
• Za antenu ili kablovske veze proverite jačinu signala. Nizak nivo signala može izazvati distorziju zvuka.
Nema slike, nema video signala
LED ekran neće da se uključi.
• Uverite se da je AC kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu i LED ekran.
• Uverite se da zidna utičnica funkcioniše.
• Pokušajte da pritisnete dugme POWER na LED ekranu da biste se uverili da problem nije daljinski.
Ako se LED ekran uključi, pogledajte dolenavedeni odeljak „Daljinski upravljač ne radi“.
LED ekran se automatski isključuje.
•
•
•
•
Uverite se da je funkcija Prog. isključ. podešena na Isključeno u meniju Vreme.
Ako je vaš računar povezan sa LED ekranom, proverite postavke napajanja računara.
Uverite se da je AC kabl za napajanje bezbedno uključen u zidnu utičnicu i LED ekran.
Kada gledate LED ekran sa antene ili kablovske veze, LED ekran će se isključiti posle 10 ~ 15 minuta
ako nema signala.
srpski
41
Ostale informacije
Problemi
Ne postoji slika/video.
Rešenja i objašnjenja
• Proverite kablovske veze (uklonite i ponovo povežite sve kablove povezane sa LED ekranom i spoljnim
uređajima).
• Podesite video izlaze spoljnih uređaja (kabl./sat. prijemnik, DVD, Blu-ray itd.) da odgovaraju vezama
sa ulazom LED ekrana. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja – HDMI, trebalo bi da bude povezan
sa HDMI ulazom na LED ekranu.
• Uverite se da su povezani uređaji uključeni.
• Uverite se da ste izabrali ispravan spoljni izvor LED ekrana tako što ćete pritisnuti taster SPOLJNI
IZVOR na daljinskom upravljaču LED ekrana.
• Ponovo pokrenite uređaj tako što ćete ponovo povezati kabl za napajanje uređaja.
RF(kablovska/antena) veza
LED ekran ne prima sve kanale.
• Uverite se da je antenski kabl bezbedno povezan.
• Pokušajte sa stavkom Podešavanje (početno podešavanje) da biste dodali dostupne kanale na listu
kanala. Idite na MENI - Sistem - Podešavanje (početno podešavanje) i sačekajte da svi raspoloživi
kanali budu sačuvani.
• Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: greška makroblokova,
mali blok, tačkice, pikselizacija.
• Kompresija video sadržaja može izazvati izobličenje slike, posebno kod brze izmene slike kao što su
sportovi i akcioni filmovi.
• Nizak signal može izazvati izobličenje slike. Ovo nije problem sa LED ekranom.
Ostalo
Slika neće da se prikaže u punom ekranu.
• HD kanali će imati crne trake na obe strane ekrana prilikom prikazivanja nadograđenog SD (4:3)
sadržaja.
• Crne trake na vrhu i dnu će se pojaviti tokom filmova koji imaju odnos širine i visine drugačiji od vašeg
LED ekrana.
• Podesite opcije veličine slike na spoljnom uređaju ili LED ekranu na puni ekran.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamenite baterije daljinskog upravljača tako što ćete polove (+/–) staviti u odgovarajućem pravcu.
• Očistite prozor prenosa senzora na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte da usmerite daljinski upravljač direktno ka LED ekranu sa 5~6 koraka udaljenosti.
Daljinski upravljač kabl./sat. prijemnika
ne uključuje niti isključuje LED ekran niti
podešava jačinu zvuka.
• Programirajte daljinski upravljač kabl./sat. prijemnika za rad sa LED ekranom. Pogledajte korisničko
uputstvo za kabl./sat.prijemnik za SAMSUNG LED ekran.
Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.
• Proverite podržanu rezoluciju LED ekrana i u skladu sa njom podesite izlaznu rezoluciju spoljnog
uređaja.
Oseća se miris plastike sa LED ekrana.
• Ovaj miris je normalan i vremenom će nestati.
Informacije o signalu LED ekrana su
nedostupne u meniju Test Samost.
dijagnost..
• Ova funkcija je dostupna samo sa digitalnim kanalima iz antenske/RF/koaksijalne veze.
LED ekran je nagnut na desnu ili levu
stranu.
• Uklonite osnovu postolja sa LED ekrana i ponovo je sklopite.
Postoje poteškoće pri sastavljanju osnove
postolja.
• Uverite se da je LED ekran postavljen na ravnu površinu. Ako ne možete da uklonite zavrtnje sa LED
ekrana, koristite namagnetisani šrafciger.
Meni Kanal je zasivljen (nedostupan).
• Meni Kanal je dostupan samo kada je izabran izvor LED ekrana.
Vaše postavke se gube posle 30 minuta ili
svaki put kada se LED ekran isključi.
• Ako je LED ekran u režimu Prodavnica, resetovaće postavke zvuka i slike svakih 30 minuta. U okviru
procedure Podešavanje (početno podešavanje), promenite postavke iz režima Prodavnica u režim
Kućna upotreba. Pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali režim TV-a, a zatim idite do stavke
MENU → Sistem → Podešavanje (početno podešavanje) ENTERE.
Zvuk ili video je isprekidan.
• Proverite kablovske veze i ponovo ih povežite.
• Gubitak zvuka ili video signala može biti prouzrokovan korišćenjem previše krutih ili debelih kablova.
Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajno korišćenje. Ako LED ekran postavljate na
zid, preporučujemo upotrebu kablova sa konektorima od 90 stepeni.
Kada bliže pogledate ivicu LED ekrana,
videćete male čestice.
• To je deo dizajna proizvoda i nije oštećenje.
srpski
42
Ostale informacije
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Meni PIP nije dostupan.
• PIP funkcija je dostupna samo kada koristite HDMI izvor.
Isključili ste LED ekran pre 45 minuta, a on
se ponovo uključio.
• To je normalno. LED ekran tokom rada izvršava OTA (Over The Aerial) funkciju radi nadogradnje
preuzetog firmvera.
Pojavljuje se poruka „Šifrovan signal“ ili
„Slab signal/bez signala“.
• Ako koristite CAM CARD (CI/CI+), proverite da li je instaliran u uobičajeni interfejs konektor.
• Ako i dalje postoji problem, izvucite CAM CARD iz LED ekrana i ponovo umetnite u konektor.
Postoje periodični problemi sa slikom/
zvukom.
• Proverite i promenite signal/izvor.
Može se javiti reakcija između gumenih
jastučića na postolju i površine nekog
nameštaja.
• Da biste ovo sprečili, koristite jastučiće od filca na bilo kojoj površini LED ekrana koji dolazi u direktni
kontakt sa nameštajem.
✎✎Ovaj ekran se sastoji od potpiksela koji zahtevaju sofisticiranu tehnologiju proizvodnje. Međutim, može biti nekolicina svetlih ili
tamnih piksela na ekranu. Ovi pikseli neće imati uticaja na performanse proizvoda.
¦¦ Čuvanje i održavanje
✎✎Ako ste nalepili neke nalepnice na LED ekran, nakon uklanjanja će ostati trag. Očistite ga da biste gledali LED ekran.
✎✎Spoljašnjost i ekran proizvoda se tokom čišćenja mogu ogrebati. Uvek pažljivo čistite spoljašnji deo i ekran dobijenom krpom ili
mekom krpom da biste sprečili ogrebotine.
Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na
proizvod. Svaka tečnost koja uđe u proizvod može izazvati
prestanak rada, požar ili električni udar.
Proizvod čistite mekom krpom navlaženom sa malo vode.
[[PAŽNJA
Ako je visina „ A “ na jednoj strani drugačija od druge strane,
podesite ih.
srpski
43
Ostale informacije
Licenca
TheaterSound HD, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol duplog D su
žigovi kompanije Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries
and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX
videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-onDemand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.
com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obaveštenje o licenci otvorenog koda
U slučaju korišćenja otvorenog softvera, licenca otvorenog koda je dostupna u meniju proizvoda.
Obaveštenje o licenci otvorenog koda je napisano samo na engleskom.
WEEE
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač,
slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove
proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom
iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da
baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se
baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog
otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
srpski
44
Ostale informacije
Especificações
Pitanja životne
sredine
Rad
Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlažnost : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Čuvanje
Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlažnost : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Nagnuće
-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
Analogni: B/G, D/K, L, I (u zavisnosti od izbora zemlje)
Digitalni: DVB-T / DVB-C
Sistem LED ekrana
Sistem boje/video signala
Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264 / AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Zvučni sistem
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Audio: 2Ch linearni PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24 bitova.
HDMI IN
Naziv modela
Veličina ekrana (dijagonala)
Rezolucija ekrana
T19C300
T22C300
T24C300
18,5 inča (47 cm)
21,5 inča (54 cm)
24 inča (61 cm)
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
Zvuk (izlaz)
Dimenzije
(WxHxD)
Težina
5W x 2
(Bez postolja)
444,7 x 48,5 x 278,2 mm
509,7 x 47 x 318,2 mm
569,2 x 49 x 349,4 mm
(Sa postoljem)
444,7 x 187 x 356,4 mm
509,7 x 195 x 396,6 mm
569,2 x 195 x 428 mm
(Bez postolja)
2,95 kg
3,7 kg
4,15 kg
(Sa postoljem)
3,2 kg
3,95 kg
4,45 kg
✎✎NAPOMENA
•• Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
•• Za informacije o napajanju energijom i više o potrošnji energije pogledajte nalepnicu priloženu uz proizvod.
•• Neki modeli možda neće biti dostupni za kupovinu u zavisnosti od oblasti.
•• Ako ne postoji prekidač za isključenje struje, potrošnja energije je „0“ samo kada je kabl za napajanje isključen.
•• DPM(Display Power Management) funkcija ne radi ako se koristi u vezi sa HDMI IN (DVI) portom ovog proizvoda.
srpski
45
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara koji se odnose na Samsung proizvode, obratite se korisničkom centru kompanije Samsung.
Zemlja
Korisnički centar
Web lokacija
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Zemlja
Korisnički centar
Web lokacija
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
BELARUS
810-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
www.samsung.com
www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
MIDDLE EAST
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
GHANA
0800-10077
www.samsung.com
0302-200077
COTE D' LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
BN46-00319A-00
BN46-00319A-01
Download PDF

advertising