Samsung | 245T | Samsung 245T Vodič za brzi početak

LCD MONITOR
quick start guide
245T
ii
Sadržaj paketa
Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.
Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru.
Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.
Otpakiravanje
Nakon montaže postolja
Monitor
Nakon sklapanja postolja
Monitor i klizno postolje
Priručnik
Vodič za brzo postavljanje
Garancija
(Nije dostupna na svim
lokacijama)
Korisnički priručnik,
Upravljački program za
monitor, softver Natural
Color, softver AutoRotation
Kabl
Kabl napajanja
D-sub kabl
USB kabl
Ostalo
Krpica za čišćenje
Dostupno samo za crne proizvode visokog sjaja, kao funkcija proizvoda.
Prodaje se odvojeno
S-Video kabl
RCA kabl
HDMI kabl
DVI-D kabl
Komponentni kabl
Paket zvučnika(opcija)
Zvučnik
Kabl RCA-do-stereo
Vaš monitor
Prednja strana
Dugme MPA
Pritisnite dugme MPA za uključivanje/isključivanje funkcije slike u slici.
Ova funkcija služi za reprodukciju filmova. Ona vam obezbeđuje bolji
kvalitet slike.
Dugme MENU (Meni) [
Otvara meni na ekranu.
Takođe ga koristite za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni
meni.
]
Dugmad za podešavanje [
]
Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.
PC/DVI(PC) : Dugme
MagicBright™
[ ]
MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za
gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno je dostupno
šest različitih režima: Custom (Korisnički prilagođeno), Text (Tekst),
Internet, Game (Igre), Sports i Movie (Film), Dynamic CR. Svaki režim
ima svoju prethodno konfigurisanu vrednost za svetlinu. Neku od šest
postavki možete jednostavno da izaberete pritiskom na dugme
MagicBright™.
1) Custom (Korisnički)
Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene
vrednosti možda neće biti ugodne vašim očima, zavisno od
sopstvenih prioriteta. U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem
menija na ekranu.
2) Text (Tekst)
Za dokumente ili radove sa dosta teksta..
3) Internet
Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.
4) Game (Igre)
Za gledanje pokretnih slika, na primer igara.
5) Sports (sporta)
Za gledanje pokretnih slika, na primer sporta.
6) Movie (Filmski)
Za gledanje filmova sa DVD-a ili video CD-a.
7) Dynamic CR
Dynamic CR služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog
vizualnog signala i njegovo podešavanje da bi se stvorio optimalni
kontrast.
>> Pritisnite ovde za animaciju
Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična),
AV /SVideo /Component /HDMI : "Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje
su prethodno podešene u fabrici. Možete da aktivirate Dynamic
Dugme za režim
(Dinamična), Standard (Standardna), Movie (Filmska) i Custom
(Korisnička). Možete da izaberete opciju "Custom" (Korisnička) koja
automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.
1) Dynamic (Dinamična)
Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu
"Standard" (Standardna).
2) Standard (Standardna)
Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.
3) Movie (Filmska)
Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna.
To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.
4) Custom (Korisnička)
Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim
prioritetima.
>> Pritisnite ovde za animaciju
Dugme za svetlinu [ ]
Dugme Enter [
]/
dugme SOURCE (Izvor)
Kada nema menija na ekranu, pritisnite ovo dugme za podešavanje
svetline.
>> Pritisnite ovde za animaciju
Aktivira označenu stavku menija. /
Pritisnite '
' (Izvor), a zatim izaberite video signal dok je ekran
isključen (kad se dugme
(Izvor) pritisne za promenu ulaznog
režima, u gornjem levom uglu ekrana se pojavljuje poruka koja prikazuje
trenutačni režim -- PC , DVI , AV, S-Video i Component ulazni signal).
Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su
priključeni na monitor.
>> Pritisnite ovde za animaciju
Dugme AUTO
(Automatski)
(Dostupno samo u PC režimu)
kad se pritisne dugme 'AUTO' (Automatski) pojavljuje se ekran za
automatsko podešavanje, kao što je prikazano u animaciji u sredini.
Pritisnite za automatsko podešavanje ulaznog analognog signala.
Vrednosti za fino, grubo i poziciju se automatski podešavaju.
>> Pritisnite ovde za animaciju
Dugme PIP (Slika u slici)
(Dostupno samo u PC/DVI(PC) režimu)
U PC ili DVI režimu prebacuje video ekran u PIP režim.
Možete da gledate sliku sa AV, S-Video ili komponentnog izvora putem
PIP ekrana u PC i DVI(PC) režimu.
Dugme za napajanje [ ]
Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
Indikator napajanja
Ovo vam omogućava da vidite status napajanja za sistem. Više informacija
potražite u odeljku Ušteda energije.
Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za
uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate
bez nadzora.
Zadnja strana
konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.
POWER S/W / POWER
POWER S/W
: Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
POWER
: Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za
napajanje na zadnjoj strani monitora.
HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN
HDMI IN
:Priključite HDMI IN terminal sa zadnje strane monitora na
HDMI terminal digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI
kabla.
DVI IN(HDCP)
: Priključite DVI kabl na DVI IN(HDCP) priključak
sa zadnje strane monitora.
RGB IN
: Priključite signalni kabl na 15-pinski
RGB IN priključak sa zadnje stane monitora.
VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT
VIDEO IN
: Terminal za (video) ulaz spoljnog uređaja
S-VIDEO IN
: Terminal za (S-video) ulaz spoljnog uređaja
AUDIO POWER (DC 12V )
: Povežite liniju napajanja zvučnika na AUDIO POWER
terminal na monitoru.
AUDIO OUT
: Pri povezivanju spoljnog uređaja na monitor pomoću HDMI
kabla, morate stereo kablom povezati AUDIO OUT terminal
monitora i SPK terminal (žuto-zeleni – terminal za audio
ulaz) odgovarajućeg zvučnika da bi se čuo zvuk sa HDMI
ekrana.
USB priključak
UP (Gore) (ulazni USB priključak)
: Spojite priključak
UP (Gore) na monitoru sa USB
priključkom na računaru putem USB kabla.
DOWN (Dole) (izlazni USB priključak)
: Spojite priključak
DOWN (Dole) na USB monitoru i
USB
uređaj putem USB kabla.
Za korišćenje
DOWN (izlaznog priključka) morate da
spojite
UP (ulazni kabl ) na računar.
Obavezno koristite USB kabl isporučen uz monitor za
spajanje priključka
UP (Gore) na monitoru sa USB
priključkom računara.
COMPONENT IN
z
Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top Box uređaja
na Y, PB,PR ulazne priključke putem komponentnog video kabla
(Y, PB,PR).
Kensington Lock
z
Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje
sistema prilikom korišćenja na javnom mestu .
(uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno).
Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite
na mestu kupovine.
Zaustavljanje postolja
z
Uklonite iglu za fiksiranje koja se nalazi na postolju i pomerajte
monitor gore i dole.
Dodatne informacije o prikljucivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.
Spajanje kablova
Kabl napajanja za monitor uključite u priključak POWER na zadnjoj strani monitora.
Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.
Koristite vezu odgovarajuću vašem monitoru.
Korištenje RGB (analognog) konektora za video karticu.
Priključite signalni kabl na 15-pinski RGB IN priključak sa zadnje stane monitora.
[ RGB IN ]
Korištenje DVI (digitalnog) konektora za video karticu.
Priključite DVI kabl na DVI IN(HDCP) priključak sa zadnje strane monitora.
[ DVI IN(HDCP) ]
Priključivanje na Macintosh računar.
- Monitor priključite na Macintosh računar pomoću RGB IN kabla za priključivanje.
Ako su monitor i računar spojeni, možete da ih uključite i koristite.
Priključivanje USB uređaja
Na priključak
DOWN na monitoru možete da priključite USB uređaj kao šta je miš,
tastatura, Memory Stick ili spoljni čvrsti disk, bez da ga priključite na računar.
USB priključak monitora podržava sertifikovani USB 2,0 velike brzine.
Velika brzina
Puna brzina
Mala brzina
Brzina protoka podataka
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Potrošnja energije
2,5W
(Maks., svaki priključak)
2,5W
(Maks., svaki priključak)
2,5W
(Maks., svaki priključak)
Spojite
UP priključak na monitoru sa USB priključkom na računaru putem USB kabla.
Za korišćenje
DOWN morate da spojite UP (ulazni kabl ) na računar.
Za spajanje priključka
UP na monitoru sa USB priključkom na računaru obavezno
koristite USB kabl isporučen sa monitorom.
Spojite
DOWN priključak USB na monitoru i USB uređaj putem USB kabla.
Procedure za korišćenje su iste kao za korišćenje spoljnog uređaja priključenog na računar.
z
z
z
z
Možete priključiti i koristiti tastaturu i miš.
Možete reprodukovati datoteku sa medijskog uređaja.
(primeri medijskih uređaja: MP3 plejer, digitalni fotoaparat itd.).
Možete da pokrećete, premeštate, kopirate ili brišete datoteke sa memorijskog uređaja .
(primeri memorijskih uređaja: spoljna memorija, memorijska kartica, MP3 plejer sa čvrstim
diskom itd.).
Možete da koristite druge USB uređaje koji mogu da se priključe na računar.
Kad spajate uređaj na priključak
DOWN na monitoru, spojite ga putem
odgovarajućeg kabla za uređaj
(Informacije o kupovini kabla i spoljnih uređaja možete dobiti od servisnog centra za
odgovarajući proizvod).
Kompanija nije odgovorna za probleme ili štetu na spoljnom uređaju prouzrokovanu
korišćenjem neovlašćenog kabla za priključivanje.
Neki proizvodi nisu u skladu sa USB standardom i mogu prouzrokovati kvar uređaja.
Ako uređaj ne funkcioniše ispravno čak i kada je priključen na računar, kontaktirajte
servis za uređaj/računar.
Povezivanje zvučnika
Kada povezujete zvučnik, vodite računa da su žlebovi monitora i zvučnika ( ) poravnati.
Podesite poravnate položaje dok ne čujete „klik“. Ako je zvučnik pravilno povezan,
čućete „klik“. Ako je zvučnik povezan a nije se čulo „klik“, deo koji drži je možda oštećen.
Ako želite da ih razdvojite, malo povucite ( ) i gurnite ga udesno.
MIC / SPK
Od kablova koje ste dobili kada ste kupili zvučnik, povežite crveni kabl sa izlaznim audio
terminalom sa zadnje strane računara.
Povežite drugi kraj kabla sa crvenim terminalom sa zadnje strane zvučnika.
Od kablova koje ste dobili kada ste kupili zvučnik, povežite svetlozeleni kabl sa izlaznim
audio terminalom sa zadnje strane računara.
Povežite drugi kraj kabla sa svetlozelenim terminalom sa zadnje strane zvučnika.
/
Povežite slušalice sa crnim terminalom na desnoj strani zvučnika.
Povežite mikrofon sa crnim terminalom na desnoj strani zvučnika.
Okretanjem dela ( + , - ) u smeru prikazanom na slici zvučnik se uključuje i jačina zvuka se
pojačava.
Povežite liniju napajanja vezanu za zvučnika sa crnim terminalom na monitoru.
Ovaj zvučnik se ne povezuje na spoljni izvor napajanja. Povezuje se sa monitorom za
neophodno napajanje.
Priključivanje na ostale uređaje
Korisnik ovaj monitor može priključiti na ulazne uređaje kao što je DVD plejer,
videorekorder ili kamkorder bez isključivanja iz računara.
Konfiguracija na zadnjoj strani monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.
Priključivanje AV uređaja
Monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera,
videorekordera ili kamkordera. Možete da uživate u AV signalima dokle god je monitor
uključen.
Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili SVIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.
Nakon toga pokrenite DVD plejer, videorekorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili
kasetom.
Izaberite Video ili S-Video putem dugmeta SOURCE.
Da bi se čuo zvuk, pogledajte odeljak Povezivanje iz korisničkog priručnika povezanog spoljnog
uređaja.
Priključivanje DVD/DTV Set Top Box uređaja
Priključite na ulaz DVD/DTV Set Top Box uređaja ako uređaj ima DVD/DTV konektor.
Dokle god je napajanje uključeno, komponentu možete da gledate jednostavnim
priključivanjem komponente na monitor.
Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top Box uređaja na Y,PR, PB ulazne priključke
putem komponentnog video kabla (Y,PR, PB).
Zatim pokrenite DVD uređaj sa umetnutim DVD diskom.
Izaberite opciju Component (Komponentni) putem dugmeta SOURCE.
Da bi se čuo zvuk, pogledajte odeljak Povezivanje iz korisničkog priručnika povezanog spoljnog
uređaja.
Priključivanje HDMI
Ne možete priključiti računar na HDMI IN terminal.
Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na HDMI IN terminal monitora putem HDMI
kabla. Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom. Izaberite opciju HDMI putem dugmeta
'
'.
Da biste slušali zvuk preko spoljnog uređaja, u korisničkom priručniku tog uređaja potražite
informacije o povezivanju uređaja.
Da biste slušali zvuk preko zvučnika (opcionalno), povežite kabl za napajanje zvučnika na AUDIO
POWER terminal monitora, zatim povežite AUDIO OUT terminal monitora i SPK (svetlozeleni)
terminal zvučnika pomoću stereo kabla.
Korišćenje stalka
Rotiranje monitora
(Kod zakretanja monitora ugao rotacije prikazuje se na ekranu monitora.)
0°
90°
Prilikom rotiranja ekrana obavezno nagnite monitor 45 do 65 stepeni tako da ne dodiruje pod. Prilikom
naginjanja ekrana prema nazad pazite da nagib ne bude veći od 65 stepeni.
Klizno postolje
Zaustavljanje postolja
Zakretni stalak
Pomoću ( ) možete da okrenete monitor ulevo ili udesno pod uglom od 350° da biste ga
podesili po dužini. Guma ispod stalka služi da bi se sprečilo da monitor sklizne.
Ako pokušate da rotirate monitor dok je kabl za napajanje ili povezivanje priključen na
monitor, kabl za napajanje se može oštetiti.
Ugao nagiba
Pomoću ( ), možete da podesite ugao nagiba u rasponu od 3° prema napred i 25°
prema natrag da biste dobili najprijatniji ugao gledanja.
Montaža baze
Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 200 mm x 100 mm u
skladu sa VESA standardom.
Monitor
Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)
1.
Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.
2.
Položite LCD monitor licem prema dolje na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste
zaštitili ekran.
3.
Izvadite četiri zavrtnja, a zatim skinite stalak sa LCD monitora.
4.
Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i
učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi
tip baze.
z
z
z
z
z
z
z
Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost
monitora.
Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za
zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.
Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.
Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad
uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.
Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede
izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA
standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne
pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.
Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam
omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.
Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis. Kompanija Samsung
Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije
specificirana.
Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.
Lista za proveru
Pre nego šta pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da
rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg
distributera.
Simptom
Na ekranu nema slika.
Ne mogu da uključim
monitor.
Lista za proveru
Rešenja
Da li je kabl
napajanja ispravno
spojen?
Proverite da li je kabl ispravno priključen i da li
ima napajanja.
Da li možete da
vidite "Check Signal
Cable" (Provera
signalnog kabla) na
ekranu?
(Spojeno pomoću D-sub kabla)
Proverite spoj signalnog kabla.
Ako je napajanje
uključeno, ponovo
pokrenite računar da
biste videli početni
ekran (ekran za
prijavu), koji može
da se vidi.
(Spojeno pomoću DVI kabla)
Ako na ekranu i dalje vidite poruku (o grešci)
iako je monitor ispravno priključen, proverite
da li je status monitora podešen na analogni.
Pritisnite dugme
da bi monitor ponovo
proverio izvor ulaznog signala.
Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu),
pokrenite računar u odgovarajućem režimu
(bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a
zatim promenite frekvenciju video kartice.
(pogledajte Prethodno podešeni režimi za
tajmer)
Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne
pojavi, obratite se servisnom centru ili
lokalnom distributeru.
Da li na ekranu
vidite "Not Optimum
Mode",
"Recommended
mode 1920 x 1200
60 Hz" (Nije
optimalni režim,
Preporučeni režim je
1920 x 1200 60
Hz)?
Ovu poruku možete da vidite kada signal
video kartice premašuje maksimalnu rezoluciju
i frekvenciju koju monitor može da podnese.
Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
koju monitor može da podnese.
Ako prikaz premašuje SXGA ili 75 Hz, pojaviće
se poruka "Not Optimum Mode",
"Recommended mode 1920 x 1200 60
Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je
1920 x 1200 60 Hz). Ako prikaz premašuje 85
Hz, displej će raditi pravilno, ali će se na jedan
minut pojaviti poruka "Not Optimum Mode",
"Recommended Mode 1920 x 1200 60
Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je
1920 x 1200 60 Hz), a zatim će nestati.
Tokom ovog jednominutnog perioda promenite
u preporučeni režim.
(poruka se ponovo pojavljuje ako se sistem
ponovo pokrene).
Na ekranu nema
slike.
Treperi li indikator
napajanja na
monitoru u
intervalima od 1
sekunda?
Monitor je u režimu za uštedu energije.
Priključeno pomoću
DVI kabla?
Ako pokrenete sistem pre nego što priključite
DVI kabl, odnosno ako isključite i ponovo
priključite DVI kabel dok je sistem pokrenut, na
ekranu možda neće biti slike jer neke grafičke
kartice možda ne šalju video signale.
Priključite DVI kabl, a zatim ponovo pokrenite
sistem.
Ne mogu da vidim prikaz na
ekranu.
Da li ste zaključali
meni prikaza na
ekranu (OSD) da
biste sprečili
unošenje promena?
Otključajte prikaz na ekranu pritiskanjem
dugmeta [
] na najmanje 5 sekunda.
Na ekranu se prikazuju
neuobičajene boje ili je prikaz
crno-beli.
Da li ekran prikazuje
samo jednu boju
kao da gledate u
ekran kroz celofan?
Proverite spoj signalnog kabla.
Da li su boje na
ekranu postale
čudne nakon
pokretanja nekog
programa ili zbog
sudara dve
aplikacije?
Ponovo pokrenite računar.
Da li je video kartica
pravilno
postavljena?
Postavite video karticu u skladu sa uputstvima
za video karticu.
Da li ste promenili
video karticu ili
upravljački
program?
Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu
pomoću menija na ekranu.
Da li ste podesili
rezoluciju ili
frekvenciju prema
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju na video
kartici.
(pogledajte Prethodno podešeni režimi za
tajmer)
Ekran je iznenada postao
neujednačen.
Pritisnite taster na tastaturi da bi se monitor
aktivirao i da bi se slika ponovo prikazala na
ekranu.
Ako i dalje nema slike, pritisnite dugme '
'.
Ponovo pritisnite bilo koji taster na tastaturi da
bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo
pojavila na ekranu.
Proverite da li je video kartica potpuno
utaknuta u utor.
Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala
video kartice. Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.
Ekran nije u fokusu ili prikaz
na ekranu ne može da se
podesi.
Da li ste podesili
rezoluciju ili
frekvenciju na
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(pogledajte Prethodno podešeni režimi za
tajmer)
LED treperi, ali na ekranu
nema slike.
Da li je frekvencija
pravilno podešena
kod provere
vremena prikaza na
meniju?
Pravilno podesite frekvenciju prema
uputstvima za video karticu i Prethodno
podešenim režimima za tajmer.
(maksimalna frekvencija po rezoluciji može da
se razlikuje od proizvoda do proizvoda).
Na ekranu se prikazuje samo
16 boja. Boje na ekranu su
se promenile nakon zamene
video kartice.
Da li su boje u
operativnom
sistemu Windows
ispravno podešene?
Windows XP :
Rezoluciju podesite u "Control
Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and
Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz)
→ "Settings" (Postavke).
Windows ME/2000 :
Rezoluciju podesite u "Control
Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Prikaz)
→ "Settings" (Postavke).
Da li je video kartica
pravilno
postavljena?
Postavite video karticu u skladu sa uputstvima
za video karticu.
Pojaviće se poruka
"Unrecognized monitor, Plug
& Play (VESA DDC) monitor
found" (Monitor nije
prepoznat, pronađen je
monitor Plug & Play (VESA
DDC).
Da li ste instalirali
upravljački program
monitora?
Instalirajte upravljački program monitora
prema Uputstvima za instalaciju upravljačkog
programa.
Pogledajte uputstva
za video karticu i
proverite da li je
podržana funkcija
Plug & Play (VESA
DDC).
Instalirajte upravljački program monitora
prema Uputstvima za instalaciju upravljačkog
programa.
Proverite kada funkcija
MagicTune™ ne funkcioniše
ispravno.
Karakteristika
MagicTune™ je
pronađena samo na
računaru (VGA) sa
operativnim
sistemom Windows
koji podržava Plug
and Play.
* Da biste proverili da li vaš računar podržava
MagicTune™, sledite dole navedene korake
(operativni sistem je Windows XP) ;
Control Panel (Kontrolna tabla) →
Performance and Maintenance (Performanse i
održavanje) → System (Sistem) → Hardware
(Hardver) → Device Manager (Menadžer
uređaja) → Monitors (Monitori) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite
'Plug and Play monitor' traženjem novog
hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za monitor.
Neke grafičke kartice možda ne podržavaju
vaš monitor. Ako imate problem sa grafičkom
karticom, posetite našu web-stranicu i
pogledajte tamo navedenu listu kompatibilnih
grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne radi
ispravno.
Da li ste promenili
računar ili grafičku
karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program može
da se preuzme na web-stranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Da li ste instalirali
program?
Ponovo pokrenite računar nakon prve
instalacije programa. Ako je program
već instaliran, uklonite ga, ponovo
pokrenite računar i instalirajte program
ponovo. Neophodno je ponovo
pokrenuti računar nakon instalacije ili
uklanjanja programa da bi funkcionisao
normalno.
Posetite web-stranicu MagicTune™ i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.
Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala.
(ako da, zatražite servis matične ploče računara).
Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke
programe za adapter (video) i monitor.
Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz
(frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 75 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
Ako imate problema sa instalacijom upravljačkog programa za adapter (video), pokrenite računar u
Safe (Bezbednom) režimu, uklonite Display Adapter (Adapter za displej) u "Control Panel" (Kontrolna
tabla) →"System" (Sistem) → "Device Administrator" (Administrator uređaja), a zatim ponovo
pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).
Ako se problem ponovo javlja, obratite se ovlašćenom servisnom centru.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu da promenim
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.
Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od
verzije upravljačkog programa
(detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice).
Kako mogu da podesim
rezoluciju?
Windows XP :
Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance
and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).
Windows ME/2000 :
Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) →
"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).
Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim
funkciju uštede energije?
Windows XP :
Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance
and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Screen
Saver" (Program za zaštitu ekrana).
Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.
Windows ME/2000 :
Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) →
"Display" (Prikaz) → "Screen Saver" (Program za zaštitu ekrana).
Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.
Pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar.
Kako mogu da očistim
kućište / LCD ekran?
Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo
za čišćenje ili običnu vodu.
Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte
dozvoliti da voda uđe u monitor.
Samoprovera
Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja | Poruke upozorenja | Okolina | Korisni saveti
Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor
ispravno funkcioniše.
Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja
Isključite računar i monitor.
Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.
Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir kao u donjoj ilustraciji.
Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada ako se video kabl isključi ili ošteti.
Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.
Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite video kontrolor i
racunarski sistem; monitor funkcioniše ispravno.
Poruke upozorenja
Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu se pojavljuje poruka ili na ekranu nema slike
iako je LED dioda indikatora napajanja uključena. Poruka može da znači da je monitor izvan raspona
skeniranja ili da trebate da proverite signalni kabl.
Okolina
Lokacija i položaj monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.
Ako se blizu monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.
Uklonite sve elektronske uređaje, poput radio prijemnika, ventilatora, satova i telefona koji se
nalaze na rastojanju manjem od jednog metra.
Korisni saveti
Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa
računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće
smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju prvo proverite uzrok problema, a zatim
kontaktirajte servis ili svojeg distributera.
Procena radnih uslova monitora
Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x
1200 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1920 x 1200 60 Hz), isključite kabl iz računara
dok je monitor još uključen.
Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor u radnom stanju.
U tom slučaju, proverite da li ima kakvih problema sa računarom.
Download PDF

advertising