Samsung | SM-N915FY | Samsung Galaxy Note edge Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
Uputstvo za upotrebu
Serbian. 01/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte sledeće
47
47
48
49
50
Početak rada
7
8
10
13
16
19
21
21
Sadržaj pakovanja
Raspored uređaja
S olovka
Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
Punjenje baterije
Korišćenje memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje ekrana
Snimanje ekrana
Korišćenje rečnika
Moji fajlovi
Funkcija štednje energije
Prikaz informacija o pomoći
Funkcije „S olovke“
51 Komanda u vazduhu
52 Beleška radnje
54 Pametan izbor
55Sličica
56 Pisanje po ekranu
57 S Note
64 Album za isečke
65Korišćenje „S olovke“
Osnovne informacije
22
25
27
39
40
41
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Izgled početnog ekrana
Oivičeni ekran
Ekran Sve aplikacije
Indikator ikona
Table sa obaveštenjima i brzim
postavkama
43 Otvaranje aplikacija
43 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
45 Unos teksta
Pokreti i funkcije
upotrebljivosti
68
71
76
77
2
Kretanja i pokreti
Više prozora
Rad jednom rukom
Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog
na dodir
Sadržaj
Personalizacija
Korisne aplikacije
78 Upravljanje Početnim ekranom i
ekranom Sve aplikacije
80 Postavljanje slike pozadine i tonova
zvona
81 Promena načina zaključavanja ekrana
82 Moja mesta
85 Skener otisaka prstiju
90 Privatan režim
91 Jednostavan režim
92 Prebacivanje podataka sa svog
prethodnog uređaja
93 Postavljanje naloga
117 Auto. režim
119 S pronalazač
120 S planer
122 S Health
124 S Voice
126Muzika
128Video
130Internet
131Diktafon
133Sat
135Kalkulator
135Dropbox
136Flipboard
136 Smart Remote
139Evernote
140PEN.UP
140 „Google“ aplikacije
Telefoni i kontakti
95Telefon
98Kontakti
Poruke i e-pošta
Povezivanje sa drugim
uređajima
100Poruke
101E-pošta
143 Brzo poveži
145Bluetooth
147 Wi-Fi Direct
148NFC
151 Screen Mirroring
153MirrorLink
154 Mobilno štampanje
Kamera i galerija
103Kamera
112Galerija
Pomoć oko bezbednosti
115 Režim Opasnost
116 Pošalji poruke za pomoć
3
Sadržaj
Menadžer uređaja i
podataka
Rešavanje problema
155 Ažuriranje uređaja
156 Prenošenje datoteka između uređaja i
računara
157 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje
podataka
157 Obavljanje resetovanja podataka
Podešavanja
158Uvod
158 Konfigurisanje podešavanja
158 BRZA PODEŠAVANJA
159VEZE
163UREĐAJ
168PERSONALIZACIJA
170SISTEM
175APLIKACIJE
Pristupačnost
176 O pristupačnosti
176 Korišćenje tastera „Početak“ za otvaranje
menija pristupačnosti
176 Povratni glas (TalkBack)
182Vid
184Sluh
186 Spretnost ruku i interakcija
189 Odgovaranje na pozive ili prekidanje
poziva
189 Korišćenje režima jednog kuckanja
189 Upravljanje podešavanjima
pristupačnosti
4
Prvo pročitajte sledeće
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača
usluga ili softvera uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje
„Wi-Fi“ funkcije.
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
5
Prvo pročitajte sledeće
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Obaveštenje: Osnovne informacije za korišćenje uređaja, funkcionalna ograničenja
korišćenja uređaja, informacije o troškovima korišćenja, odnosno pravna obaveštenja
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
6
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Baterija
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje
neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove
koji nisu pokriveni garancijom.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web
lokaciju kompanije Samsung.
7
Početak rada
Raspored uređaja
Utičnica za slušalice
Taster za
uključivanje/isključivanje
LED indikator
Kamera sa prednje strane
Zvučnik
Senzor za
udaljenost/svetlost/pokret
Ekran osetljiv na dodir
Zakrivljeni ekran
Taster Početak
(skener za prepoznavanje
otisaka prstiju)
Taster „Nedavni“
Taster Nazad
Mikrofon
Mikrofon
Višenamenski konektor
Mikrofon
GPS antena
Infracrveni port
Kamera sa zadnje strane
Taster za jačinu zvuka
Blic
Zadnji poklopac
NFC antena (na bateriji)
Glasan zvučnik
S olovka
Glavna antena
8
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
• Boje zakrivljenog ekrana mogu da izgledaju drugačije u zavisnosti od položaja iz kog
gledate.
Tasteri
Taster
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
Početak
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
ekrana.
• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
• Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice.
• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
9
Početak rada
S olovka
Taster za „S olovku“
Vrh „S olovke“
Pinceta
Ime
Funkcije
• Koristite „S olovku“ za pisanje, crtanje ili obavljanje radnji dodira
ekrana.
Vrh „S olovke“
Taster za
„S olovku“
Pinceta
• Pređite „S olovkom“ preko stavki na ekranu da biste pristupili
dodatnim funkcijama „S olovke“, kao što je Taster vazduh i funkcija
prikaza iz vazduha.
• Pređite „S olovkom“ preko ekrana i pritisnite taster „S olovka“ za
prikaz funkcija vazdušnih komandi.
• Dok pritiskate i držite taster „S olovka“, prevucite „S olovku“ preko
stavki da biste ih odabrali.
• Uklonite vrh „S olovke“ pincetom kada zamenjujete vrh.
10
Početak rada
Uklanjanje „S olovke“
Kada uklanjate „S olovku“ iz slota, uređaj pokreće Beleška radnje ili prikazuje funkcije komande iz
vazduha, u zavisnosti od postavke opcije za odvajanje „S olovke“.
Da biste promenili postavku, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → S olovka
→ Opcije uklanjanja.
Zamena vrha „S olovke“
Ukoliko je vrh tup, zamenite ga novim.
1 Čvrsto držite vrh čvrsto pincetom i uklonite ga.
11
Početak rada
2 Stavite novi vrh u „S olovku“.
Pazite da ne uštinete prste pincetom.
• Ne koristite ponovo stare vrhove. To može uzrokovati kvar „S olovke“.
• Ne pritiskajte vrh prekomerno prilikom ubacivanja u „S olovku“.
• Ne ubacujte zaobljeni kraj vrha u „S olovku“. To može uzrokovati oštećenje „S olovka“ ili
vašeg uređaja.
• Ako „S olovka“ ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
• Ako koristite „S olovku“ na oštrim uglovima ekrana, uređaj možda neće prepoznati
radnje „S olovke“. Ne savijajte i ne primenjujte preteran pritisak „S olovkom“ kada je
koristite.
• Taster „Nedavni“ i taster „Nazad“ se mogu koristiti sa „S olovkom“.
• Za više informacija o „S olovci“, pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.
12
Početak rada
Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i
priloženu bateriju.
• Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
• Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
1 Skinite zadnji poklopac.
Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.
Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.
13
Početak rada
2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su
posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Ubacite bateriju sa kontaktima zlatne boje baterije pravilno poravnatim sa kontaktima
uređaja.
2
1
14
Početak rada
4 Vratite zadnji poklopac.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvadite.
15
Početak rada
Punjenje baterije
Korišćenje punjača baterije
Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili pre nego što je koristite kada nije korišćena
duži period.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Korišćenje drugog izvora napajanja a ne USB adaptera za napajanje, kao što je računar,
može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
16
Početak rada
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može
oštetiti.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u
upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini
električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Aktivirajete režim štednje energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
• Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte funkciju „Wi-Fi“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
17
Početak rada
Brzo punjenje
Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete da koristite ovu funkciju da brže
punite bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.
O Brzon punjenju
• Brzo punjenje koristi tehnologiju punjenja baterije koje brže puni bateriju povećanjem
snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i
„Qualcomm Quick Charge 2.0“.
• Da biste koristit Brzo punjenje na svom uređaju, povežite ga na punjač baterije koji podržava
funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i Brzo punjenje 2.0.
Povećanje brzine punjenja
Da biste povećali brzinu punjenja, isključite uređaj ili njegov ekran kada punite bateriju.
• Dok se baterija puni kada je uređaj isključen, na ekranu će se pojaviti ikona
.
• Dok se baterija puni kada je ekran uređaja uključen, pojaviće se iskačući prozor koji će da od
vas traži da isključite ekran. Isključite ekran da povećate brzinu punjenja.
• Ne možete da koristite ugrađenu funkciju Brzog punjenja kada punite bateriju
pomoću standardnog punjača baterije.
• Ako se uređaj zagreje ili temperatura vazduha poraste, brzina punjenja može
automatski da se smanji. To je normalno radno stanje kako bi se sprečilo oštećenje
uređaja.
18
Početak rada
Korišćenje memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Vratite zadnji poklopac.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli Moji fajlovi → SD kartica.
19
Početak rada
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.
Na Početnom ekranu kucnite na
→ Podešavanja → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite zadnji poklopac.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih
memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Memorija → Formatiraj SD karticu →
Formatiraj SD karticu → Izbriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na memorijskoj kartici. Garancija proizvođača ne pokriva
gubitke podataka nastale radnjama korisnika.
20
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na
ekranu za podešavanje svog uređaja.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
Zaključavanje i otključavanje ekrana
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe
gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i
prevucite u bilo kom pravcu.
Možete da promenite način zaključavanja ekrana i da koristite dodatne bezbednosne funkcije.
Pogledajte Promena načina zaključavanja ekrana za više informacija.
21
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom ili „S olovkom“.
22
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.
23
Osnovne informacije
Prevlačenje
Prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu Sve aplikacija da biste videli druge panele.
Prevucite gore ili dole da biste listali kroz web stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.
Širenje i štipanje
Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
24
Osnovne informacije
Izgled početnog ekrana
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje
vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije
aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.
Za prikaz drugih panela, prevucite ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u
dnu ekrana.
Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte Upravljanje Početnim ekranom.
Vidžeti
Zakrivljeni ekran
Pokazatelji ekrana
Pokreni Telefon.
Ikona ekrana Sve aplikacije
25
Osnovne informacije
Opcije početnog ekrana
Na Početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da
biste pristupili dostupnim opcijama. Prilagodite Početni ekran dodavanjem, brisanjem ili
preuređivanjem tabli Početnog ekrana. Možete takođe da postavite sliku pozadine Početnog
ekrana, dodate vidžete na Početni ekran i drugo.
Flipboard pregled
Koristite ovu funkciju da vidite najnovije članke iz raznih kategorija. Pomoću ove funkcije možete
da pratite najnovije novosti koje vas interesuju.
1 Na Početnom ekranu, kucnite na ili prevucite udesno da otvorite Flipboard pregled.
2 Kucnite na GET STARTED kada pokrećete ovu funkciju po prvi put.
3 Prevucite nagore za pregled članaka iz svake kategorije novosti.
Da biste deaktivirali Flipboard pregled, kucnite i držite praznu oblast na Početnom
ekranu. Zatim kucnite na Podešav. početnog ekrana i poništite izbor Flipboard pregled.
26
Osnovne informacije
Oivičeni ekran
Uvod
Odgovorite na poziv ili proverite obaveštenje direktno na Zakrivljenom ekranu. Zgodno
pokrećite aplikacije ili reprodukujte muziku sa zakrivljenog ekrana umesto da koristite glavni
ekran.
Upotreba Zakrivljenog ekrana
Možete da vidite obaveštenja o pozivima ili porukama i druga obaveštenja na zakrivljenom
ekranu. Možete takođe da dodate više panela na zakrivljeni ekran da biste koristili željene
funkcije.
Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli željeni panel.
Da biste dodali panele na zakrivljeni ekrani, pogledajte Upravljanje zakrivljenim ekranom.
Zakrivljeni ekran
Glavni ekran
27
Osnovne informacije
Korišćenje brzih alata
Možete da uključite baklju, snimate govore ili da koristite druge prikladne funkcije direktno sa
zakrivljenog ekrana. Prevucite
nadole od vrha zakrivljenog ekrana da biste videli brze alate.
Da biste zatvorili brze alate, prevucite dno zakrivljenog ekrana nagore.
Lenjir
Štoperica
Tajmer
Lampa
Diktafon
28
Osnovne informacije
Aktiviranje isključivo zakrivljenog ekrana
Možete da aktivirate zakrivljeni ekran i gledajte sat i obaveštenja dok je glavni ekran isključen.
Prevucite nagore a zatim nadole, ili obratno, na zakrivljenom ekranu da ga aktivirate, a zatim
prevucite ulevo ili udesno da biste videli željene informacije. Da biste pokrenuli aplikacije ili videli
detalje obaveštenja, pritisnite taster „Početak“ da biste uključili glavni ekran.
Korišćenje zakrivljenog ekrana sa zaključanog ekrana
Sa zaključanog ekrana možete da gledate obaveštenja i panele koje je dodao korisnik, kao i da
koristite brze alate.
Da biste pokrenuli aplikacije ili videli detalje obaveštenja, otključajte glavni ekran.
29
Osnovne informacije
Pokretanje aplikacija
Pokreće aplikacije direktno sa Zakrivljenog ekrana. Možete da dodate često korišćene aplikacije
na panel aplikacija na zakrivljenom ekranu i da im na jednostavan način pristupate.
1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
2 Prevucite listu aplikacija nagore ili nadole i izaberite aplikaciju.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti na glavnom ekranu.
30
Osnovne informacije
Dodavanje ili brisanje aplikacija na panelu aplikacija
Upravljajte aplikacijama na panelu aplikacija. Možete da dodate često korišćene aplikacije na
panel aplikacija na zakrivljenom ekranu i da im na jednostavan način pristupate.
1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
2 Kucnite na u vrhu panela.
3 Kucnite i držite aplikaciju na listi na levoj strani ekrana. Zatim prevucite aplikaciju na listi na
desnoj ivici ekrana.
Da biste uklonili aplikaciju sa panela aplikacija, kucnite na i zadržite aplikaciju na listi na
desnoj strani ekrana. Zatim prevucite aplikaciju na listi na levoj strani ekrana.
4 Kada završite, kucnite na Gotovo.
Aplikacija će biti dodata na panel aplikacija.
31
Osnovne informacije
Dodavanje fascikli
1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
2 Kucnite na u vrhu panela.
3 Kucnite na aplikaciju i zadržite je, i prevucite je u Kreiraj folder pri vrhu ekrana.
Da biste dodali više aplikacija u kreiranu fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je
prevucite u fasciklu.
4 Kucnite na Gotovo.
Brisanje fascikli
1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
2 Kucnite na u vrhu panela.
3 Kucnite na fasciklu i zadržite je, i prevucite je u Ukloni pri vrhu ekrana.
4 Kucnite na OK → Gotovo.
Aplikacije u fascikli se neće obrisati kada obrišete fasciklu.
Provera obaveštenja
Možete da vidite informacije obaveštenja, kao što su dolazni pozivi, nove poruke i upozorenja
uređaja na zakrivljenom ekranu. Kada imate dolazne pozive ili nove poruke dok igrate igrice ili
gledate filmove na svom uređaju, upozorenja će se pojaviti na zakrivljenom ekranu.
32
Osnovne informacije
Odgovaranje na ili odbijanje poziva
Možete da odgovarate na ili odbijate pozive koristeći zakrivljeni ekran dok glavni je ekran
uključen ili je aktivirana aplikacija.
Kada imate dolazni poziv, prevucite
ili
nadesno ili nalevo na zakrivljenom ekranu.
Prikaz poruka
Možete da vidite poruke na zakrivljenom ekranu.
Kada stigne poruka, kucnite na
na zakrivljenom ekranu. Poruke se pokreću na glavnom
ekranu i možete da vidite detalje o porukama.
Kada dođe poziv dok je glavni ekran isključen, glavni ekran se uključuje i na njemu se
pojavljuje upozorenje o pozivu.
33
Osnovne informacije
Korišćenje noćnog sata
Upotrebite noćni sat da bi Zakrivljeni ekran ostao aktivan. Možete da pogledate datum i sat na
Zakrivljenom ekranu bez uključivanja glavnog ekrana.
1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na
.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → Oivičeni ekran.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
2 Kucnite na Noćni sat i kucnite na prekidač Noćni sat da biste ga aktivirali.
3 Prevucite krug za vremena početka i kraja da biste postavili trajanje koliko će dugo biti
uključen noćni sat.
Zakrivljeni ekran će ostati uključen u određenom vremenskom periodu.
• Funkcija noćnog sata može da se postavi na maksimalno 12 časova.
• Funkcija noćnog sata će se deaktivirati kada napunjenost baterije dostigne 15%.
34
Osnovne informacije
Upravljanje zakrivljenim ekranom
Dodavanje panela zakrivljenom ekranu
Dodajte panele zakrivljenom ekranu ili preuzmite panele sa GALAXY Apps.
1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na
.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → Oivičeni ekran.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
2 Kucnite na Upravljaj panelima.
35
Osnovne informacije
3 Označite panele da dodate na zakrivljeni ekran i kucnite na
.
Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli dodate panele.
Podrazumevani paneli
Preuzimanje panela
1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na
.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → Oivičeni ekran.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
2 Kucnite na Upravljaj panelima.
3 Kucnite na .
GALAXY Apps će se pokrenuti. Kada po prvi put pokrenete aplikaciju ili je restartujete nakon
obavljanja resetovanja podataka, pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja.
4 Izaberite i preuzmite panele.
36
Osnovne informacije
Promena mesta panela
1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na
.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → Oivičeni ekran.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
2 Kucnite na Upravljaj panelima → → Preuredi.
3 Kucnite na panel i zadržite ga, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.
Kada pomerite panel pod ikonom
4 Kucnite na
, panel će biti postavljen kao glavni panel.
.
Kreiranje vaših panela
Kreirajte sopstvene panele zakrivljenog ekrana dodavanjem rukopisa ili primenom raznih efekata
na slike.
Paneli koje dodaje korisnik će biti dostupni kada se zaključa ekran.
1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na
.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja → Oivičeni ekran.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
2 Kucnite na Izrazi se.
3 Kucnite na → i izaberite željenu sliku.
4 Prevucite sliku na ekranu da biste odredili prostor koji želite da postavite kao panel. Zatim
koristite dostupne opcije uređivanja.
• Rotiraj: Zarotirajte ili okrenite sliku.
• Efekat: Primena raznih efekata na sliku.
• Slika: Dodavanje dodatnih slika u sliku.
• Objekat: Dodavanje dodatnih objekata, kao što su boje ili šare, na sliku.
37
Osnovne informacije
5 Kucnite na
kada završite.
Možete da koristite sledeće ikone da biste uredili panel:
• : Promena slike panela.
• : Dodavanje rukopisa panelu.
• : Dodavanje teksta panelu.
• : Primena efekta teksta ili slike na panel.
6 Kucnite na Gotovo.
Panel će se dodati na listu panela Izrazi me.
38
Osnovne informacije
7 Kucnite na novi panel.
Panel će se dodati na listu panela Zakrivljeni ekran.
Da biste podelili ili obrisali nove panele, kucnite na → Izaberi, označite panele da izaberete,
a zatim kucnite na ili .
Uredi panel.
Ekran Sve aplikacije
Ekran Sve aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran Sve aplikacije. Za prikaz drugih panela,
prevucite ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana.
Da prilagodite po želji ekran Sve aplikacije, pogledajte Upravljanje ekranom Sve aplikacije.
39
Osnovne informacije
Indikator ikona
Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su
najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
/
LTE mreža je povezana
„Wi-Fi“ je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
GPS je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Aktivirana funkcija pametnog zadržavanja
Povezan sa računarom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Alarm je aktiviran
„S olovka“ uklonjena
Aktiviran režim isključenja zvuka
40
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
Table sa obaveštenjima i brzim postavkama
Korišćenje table sa obaveštenjima
Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator
ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa
obaveštenjima i pogledajte detalje.
Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu
sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.
41
Osnovne informacije
Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.
Pokreni Podešavanja.
Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.
Kucnite na i držite taster za prikaz
detaljnijih podešavanja.
Prikaz svih tastera brze postavke.
Podešavanje osvetljenosti.
Pokreni Brzo poveži.
Pokreni S pronalazač.
Izbriši sva obaveštenja.
Kucnite na obaveštenje i
obavljajte razne radnje.
Preraspodela tastera brzog podešavanja
Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na
, kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.
→
Korišćenje table brzih postavki
Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili
deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brzih postavki.
Da biste otvorili tablu brzih postavki, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da
kucnete na na tabli sa obaveštenjima. Da biste zatvorili tablu brzih postavki, prevucite traku sa
dna ekrana nagore.
Kucnite na tastere na tabli brzih postavki da biste aktivirali ili deaktivirali funkcije. Možete da
pristupite opcijama detaljnijih podešavanja ako kucnete i zadržite taster.
42
Osnovne informacije
Otvaranje aplikacija
Na Početnom ekranu ili ekranu Sve aplikacije izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na
je otvorite.
i odaberite prozor aplikacije da
Zatvaranje aplikacije
→ , a zatim kucnite na Ugasi pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste
Kucnite na
→ .
zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Ugasi sve. Umesto toga, kucnite na
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Samsung GALAXY Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.
Kucnite na GALAXY Apps na ekranu Sve aplikacije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na Besplatno. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster
koji pokazuje cenu aplikacije.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
Automatski ažuriraj aplikacije, a zatim izaberite opciju.
→ Podešavanja →
Play продавница
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play продавница na ekranu Sve aplikacije.
43
Osnovne informacije
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na ИНСТАЛИРАЈ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu
i sledite uputstva na ekranu.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → ПОДЕШАВАЊА
→ Аутоматско ажурирање апликација, a zatim izaberite opciju.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija
Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na
→ Deinstaliraj/onemogući aplikacije. Ikona će se pojaviti na aplikacijama koje možete da
onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na Onemogući.
Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na → Preuzete
aplikacije → → Deinstaliraj, izaberite neku aplikaciju, a zatim kucnite na Deinstaliraj. Umesto
toga, na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Menadžer aplikacija, izaberite
aplikaciju, a zatim kucnite na Deinstaliraj.
Aktivacija aplikacija
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na → Prikaži onemogućene aplikacije, izaberite aplikacije,
a zatim kucnite na Gotovo. Umesto toga, na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja →
Menadžer aplikacija, pomerajte do ONEMOGUĆENO, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na
Omogući.
Sakrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu Sve aplikacije.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na → Sakrij aplikacije.
Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na → Prikaži sakrivene aplikacije.
• Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu Sve aplikacije. Možete da
nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
• Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje
se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
44
Osnovne informacije
Unos teksta
Izgled tastature
Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Predložene ključne reči
Unos velikih slova. Za sva velika
slova, kucnite ikonu dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos znakova interpunkcije.
Prelazak u sledeći red.
Prebacivanje na režim rukopisa.
Unos razmaka.
Promena jezika unosa
Kucnite i zadržite , kucnite na → Izaberi jezike unosa, a zatim izaberite jezike za korišćenje.
Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo
ili udesno na tasteru za razmak.
Promena izgleda tastature
Kucnite i držite , kucnite na
tastature za korišćenje.
, izaberite jezik pod JEZICI UNOSA, a zatim izaberite izgled
Na 3x4 tastatura, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na
odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.
45
Osnovne informacije
Korišćenje dodatnih funkcija tastature
Kucnite i držite
da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto
ikone , zavisno od poslednje korišćene funkcije.
• : Unos teksta glasom.
Promenite jezik.
Otvorite tastaturu.
Počnite ili pauzirajte unošenje
teksta glasom.
• : Prebacivanje na režim rukopisa.
Prebacivanje između načina
prikazivanja brojeva i načina
prepoznavanja karaktera.
Prebaci na standardnu tastaturu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• : Dodavanje stavke iz međumemorije.
• : Promenite podešavanja tastature.
• : Unos emotikona.
• : Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju njenim
prevlačenjem
.
Prebaci na standardnu tastaturu.
46
Osnovne informacije
Kopiranje i lepljenje
1 Kucnite i držite preko teksta.
2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na Izaberi sve da biste odabrali ceo
tekst.
3 Kucnite na Kopiraj ili Iseci.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na
→ Zalepi.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na Privremena memorija i
označite tekst.
Snimanje ekrana
Snimite ekran dok koristite uređaj.
Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se
čuva u fascikli Screenshots. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na
Galerija → → Album → Screenshots. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je
podelite sa drugima.
Možete da takođe snimite ekran preko drugih metoda. Pogledajte Prevuci dlanom za snimanje za
više informacija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Korišćenje rečnika
Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate web stranice.
1 Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite
tekst.
47
ili da biste izabrali željeni
Osnovne informacije
2 Kucnite na Rečnik.
Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, sledite uputstva na ekranu da biste ga instalirali.
3 Pogledajte definiciju.
Za prikaz više definicija, kucnite na . U detaljnom prikazu, kucnite na da biste dodali
reč u listu omiljenih reči ili kucnite na Traži na Internetu da biste koristili reč kao termin
pretrage.
U detaljnom prikazu, kucnite na da biste videli još opcija.
Moji fajlovi
Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su
usluge tzv. „cloud“ skladištenja.
Korišćenje Moji fajlovi
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Moji fajlovi.
Pretraga datoteka ili fascikli.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Pogledajte datoteke po kategoriji.
Pogledajte istoriju preuzimanja.
Pogledajte datoteke sačuvane na
uređaju.
Pogledajte datoteke sačuvane na
memorijskoj kartici.
48
Osnovne informacije
Funkcija štednje energije
Režim štednje energije
Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.
Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Štednja energije → Režim štednje
energije, a zatim kucnite na prekidač Režim štednje energije da biste ga aktivirali. Ili možete da
otvorite tablu brzih postavki, i da kucnete na Ušteda energije da biste ga aktivirali.
Izaberite iz sledećih opcija:
• Zabr. pren. podat. u pozadini: Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu
vezu za razmenu podataka.
• Ograniči performanse: Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo
tastera „Nedavne“ ili taster „Nazad“.
• Sivi režim: Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
Režim izuzetne uštede energije
Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje
energije, uređaj radi sledeće:
• Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
• Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
• Deaktivira funkcije „Wi-Fi“ i „Bluetooth“.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Štednja energije → Režim izuzetne
uštede energije, a zatim kucnite na prekidač Režim izuzetne uštede energije da biste ga
aktivirali.
Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i da kucnete na Izu. ušt. energ. da biste ga
aktivirali.
2 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na OK.
49
Osnovne informacije
3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju režima i kucnite na Omogući.
Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na → Onem. rež. Izuzet. ušt.
energ. → Onemogući.
Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se
isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od
podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
Prikaz informacija o pomoći
Da biste videli informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, otvorite ekran Sve
aplikacije i kucnite na Podešavanja → Pomoć.
Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na → Pomoć.
Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.
50
Funkcije „S olovke“
Komanda u vazduhu
Uklonite „S olovku“ iz slota, pređite „S olovkom“ preko bilo kog dela ekrana i pritisnite taster
„S olovka“ za pristup četiri korisne funkcije.
Sa funkcijama komande oblačića, možete da obavljate razne radnje.
Pametan izbor
Sličica
Beleška radnje
Pisanje po ekranu
• Beleška radnje: Napišite brzo beleške i povežite radnje sa njima. Možete da obavljate
pozive, šaljete poruke, pretražujete web i više. Pogledajte Beleška radnje za više informacija.
• Pametan izbor: Brzo sakupite sadržaj. Pogledajte Pametan izbor za više informacija.
• Sličica: Nacrtajte oko prostora na ekranu koji želite da sačuvate ili podelite. Pogledajte
Sličica za više informacija.
• Pisanje po ekranu: Snimite, uredite i pišite beleške na slikama ekrana a zatim ih podelite.
Pogledajte Pisanje po ekranu za više informacija.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja →
S olovka → Komanda u vazduhu, a zatim kucnite na prekidač Komanda u vazduhu da
biste aktivirali.
51
Funkcije „S olovke“
Beleška radnje
Otvorite tablu Beleška radnje i napravite beleške za obavljanje raznih radnji pomoću pisanih ili
nacrtanih informacija.
1 Na tabli komande oblačića, kucnite na Beleška radnje.
2 Napišite ili nacrtajte belešku.
3 Kucnite na .
Cela beleška će biti izabrana. Ako želite da koristite određene informacije iz beleške, kucnite
izvan izabranog prostora da biste opozvali biranje beleške i povucite oko informacija da
biste ih koristili.
Sačuvajte belešku.
Brisanje beleške.
Napišite belešku ili promenite
boju olovke.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Odbaci belešku.
Izaberite unos.
Dodajte belešku a za kontrolu
muzike na Početnom ekranu.
Dostupne funkcije za informacije
o izabranoj belešci
Uredite belešku kao datoteka
„S Note“.
Podesite veličini podloge za
belešku.
52
Funkcije „S olovke“
4 Izaberite aplikaciju za korišćenje sa izabranim informacijama iz beleške.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti iz Beleška radnje.
Upućivanje poziva.
Kreirajte zadatak.
Kreirajte kontakt.
Potražite lokaciju.
Slanje poruke.
Pretražite internet.
Pošaljite e-poruku.
Prikaz beleški
Na ekranu Beleška radnje, kucnite na → Prikaži listu beležaka radnji. Izaberite belešku da biste
je videli i uredili.
Dodavanje vidžeta Beleška radnje na Početni ekran
Nakon što sastavite belešku, kucnite i držite , a zatim prevucite belešku na prazan prostor na
Početnom ekranu. Vidžet Beleška radnje je dodat na Početni ekran i možete da vidite i uredite
belešku.
Dodavanje beleške kao datoteka „S Note“
Dok sastavljate belešku, kucnite na da otvorite S Note i uredite belešku u njoj. Ista boja olovke
koju ste koristili u Beleška radnje će se primeniti i u S Note.
53
Funkcije „S olovke“
Pametan izbor
Sakupite željenu oblast sadržaja koji se pojavljuje na ekranu „S olovkom“. Možete da sakupite
sadržaj sa web stranica ili muziku i video zapise tokom reprodukcije.
1 Kada postoji sadržaj koji želite da sakupite, kao što je deo web stranice, otvorite tablu
komande oblačića i kucnite na Pametan izbor.
2 Prevucite „S olovku“ preko sadržaja koji želite da sakupite.
Sačuvaj u Album za
isečke
Podeli koristeći
Prikupi
3 Izaberite opciju za korišćenje sa sakupljenom stavkom.
• : Sačuvajte stavku u Album za isečke.
• : Podelite stavku sa drugima.
• : Izvucite tekst iz stavke. Možete da kopirate izdvojeni tekst u ostavu ili ubacite ga u
poruke, beleške i još mnogo toga.
Izvuci tekst.
• : Sačuvajte stavku na listi prikupljenih stavki za prikupljanje više sadržaja.
54
Funkcije „S olovke“
Sakupljanje više stavki
Kucnite na da dodate sadržaj na listu svojih prikupljenih stavki da koristite kasnije. Da biste
prikupili dodatni sadržaj, kucnite na na iskačući prozor prikupljenih stavki.
Da biste videli prikupljene stavke, kucnite na iskačući prozor prikupljenih stavki. Možete da
delite, brišete ili da sačuvate više stavki odjednom. Da biste pojedinačno izabrali stavku u listi
sakupljenih stavki, kucnite na i zadržite tu stavku.
Da biste obrisali sakupljene stavke, kucnite i zadržite iskačući prozor liste sakupljenih
stavki, a zatim je prevucite u Obriši u vrhu ekrana.
Sličica
Koristite „S olovku“ da nacrtate zatvoren oblik oko prostora koji želite da sačuvate ili podelite.
Možete da isečete deo slike.
1 Kada postoji sadržaj koji želite da snimite, kao što je deo slike, otvorite tablu komande
oblačića i kucnite na Sličica.
2 Okružite oko prostora da biste izabrali „S olovkom“.
Preoblikujte izabranu oblast izborom ikone oblika na traci sa alatkama, ili kucnite na
automatski preoblikujete izabranu oblast.
55
da
Funkcije „S olovke“
3 Izaberite opciju za korišćenje sa izabranim prostorom.
• : Sačuvajte izabrani prostor u Album za isečke.
• : Podelite izabranu oblast sa drugima.
Pisanje po ekranu
Snimite snimke ekrana da pište ili crtate po njima.
1 Kada postoji sadržaj koji želite da snimite, kao što je deo web stranice, otvorite tablu
komande oblačića i kucnite na Pisanje po ekranu.
Trenutni ekran se automatski uslika a traka sa alatkama za uređivanje se pojavljuje na ekranu.
2 Nabišite belešku na snimku ekrana.
3 Izaberite opciju za korišćenje sa snimkom ekrana.
• : Podelite sliku ekrana sa drugima.
• : Sačuvajte snimak ekrana. Da biste videli sačuvanu sliku ekrana, otvorite ekran Sve
aplikacije i kucnite na Galerija → → Album → Screenshots.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
56
Funkcije „S olovke“
S Note
Uvod
Kreirajte prilagođene beleške snimanjem svojih razmišljanja i ideja. Možete da ubacite
multimedijalne datoteke i kreirate beleške o fotografiji.
Pokretanje aplikacije „S Note“
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Note.
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na
u vidžetu S Note.
2 Pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na Naredna.
3 Izaberite stilove omota i kucnite na Naredna.
4 Izaberite podrazumevani šablon napomene i kucnite na Naredna.
5 Izaberite nalog da sinhronizujete svoje beleške i kucnite na Početak.
Ako niste prijavljeni na izabrani nalog, sledite uputstva na ekranu da biste se prijavili na
ekran.
Ako sinhronizujete svoje napomene sa nalogom, možete da ih vidite na drugim uređajima
tako što ćete registrovati nalog na drugim uređajima.
57
Funkcije „S olovke“
Korišćenje vidžeta „S Note“
Možete da pokrenete neke „S Note“ funkcije direktno sa vidžeta S Note.
Na Početnom ekranu kucnite na ikonu u S Note.
Pokrenite „S Note“.
Ubacite govornu belešku.
Kreirajte belešku u režimu
pisanja rukom.
Kreiranje belešku u režimu
teksta.
Kreirajte belešku o
fotografiji.
Kreiranje beleški
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Note.
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na
2 Kucnite na .
3 Sastavljanje napomene.
Na zakrivljenom ekranu kucnite na
biste uneli tekst pomoću tastature.
u vidžetu S Note.
da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na
da
Sačuvaj
Režim rukopisa
Režim gumice
Prikaz slova
Beleška uz fotografiju
Vrati/Ponovi
S olovka i režim prsta/Samo režim
S olovke
Režim izbora
Sledeća strana
Još opcija
58
Funkcije „S olovke“
Promena postavki olovke
Pri zapisivanju ili crtanju po ekranu, kucnite na još jednom na zakrivljenom ekranu da biste
promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke.
Čuvanje trenutnog podešavanja
kao profila olovke.
Otvorite unapred podešenu listu
profila olovke.
Promena tipa olovke.
Promena debljine linije.
Izaberite novu boju pomoću
aplikacije „Color Picker“.
Promena boje olovke.
Nalivpero
Olovka za kaligrafiju
Upotreba brisača redova
1 Na zakrivljenom ekranu kucnite na
2 Kucnite na oblast za brisanje.
.
Ceo red na oblasti biće obrisan. Brisač redova će obrisati vašu „S Note“, red po red.
• Da bi samo obrisali prostor koji dodirujete sa „S olovkom“, kucnite na još jednom i
poništite izbor Izbriši potezom. Možete da podesite veličinu brisača tako što ćete prevući
traku za podešavanje veličine.
• Da biste izbrisali belešku, kucnite na Obriši sve.
Čak i sa manjim brisačem, možda i dalje nećete moći da precizno izbrišete deo koju
želite.
59
Funkcije „S olovke“
Uređivanje ručno pisanih beleški
Uredite rukom napisane napomene pomoću raznih opcija uređivanja, kao što su isecanje,
premeštanje, promena veličine ili transformisanje.
1 Kada ima ručnog zapisa ili crteža na napomeni, kucnite na
2 Kucnite ili nacrtajte liniju oko nje da je izaberete i uredite.
na zakrivljenom ekranu.
Da pomerite unos na drugu lokaciju, izaberite napomenu a zatim je prevucite na novu
lokaciju.
Da promenite veličinu unosa, izaberite napomenu a zatim prevucite regulator okvira.
3 Koristite jednu od sledećih opcija:
• : Promenite svojstva unosa, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
• : Suzite ili konvertujte rukom pisani tekst ili crteže.
• : Isecite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim
kucnite na Zalepi.
• : Umnožite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim
kucnite na Zalepi.
• : Obrišite unos.
Uvećan režim rukopisa
Kucnite na → Prikaži Uveć. beleš. i prevucite okvir za uvećavanje na prostor. Prostor u okviru
za uvećavanje se pojavljuje u uvećanom prozoru u dnu ekrana. Možete precizno da unesete ili
ispravite rukopis.
60
Funkcije „S olovke“
Snimanje skice
Možete da snimite radnje pri sastavljanju napomene.
1 Kucnite na
2 Kucnite na
→ Snimi skice.
i napišite ili nacrtajte napomenu.
Vaše radnje su zabeležene u stvarnom vremenu.
3 Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na
Kucnite na
.
da biste videli snimljeno.
Kreiranje beleški o fotografiji
Kreirajte beleške snimajući fotografije sadržaja iz različitih izvora, kao što su rukom pisan tekst ili
crteži. Možete da primenite efekat beleške o fotografiji koji olakšava gledanje teksta iz fotografije
brisanjem pozadine.
Korišćenje automatskog režima
1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na S Note →
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na
→
na zakrivljenom ekranu.
u vidžetu S Note.
2 Uklopite ivice subjekta unutar ekrana za pregled.
Promena režima fotografisanja.
Uključivanje ili isključivanje blica.
Otkriveni subjekt
Otvori galeriju.
Prikaži ili sakrij „Viewfinder“
vodiče.
Snimanje fotografije.
61
Funkcije „S olovke“
3 Kada granica oko subjekta postane plava, kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Uređaj automatski primenjuje efekat beleške o fotografiji na fotografiju i ubacuje je u „S
Note“.
4 Uredite napomenu.
Sa efektom beleške o fotografiji
Bez efekta beleške o fotografiji
Korišćenje ručnog režima
1 Na ekranu prikaza beleške o fotografiji, kucnite na da biste prebacili na ručni režim rada.
2 Kucnite na da biste snimili fotografiju. Ili kucnite na da iste izabrali fotografiju sačuvanu
u uređaju.
3 Prevucite ivice okvira da biste izabrali deo, a zatim kucnite na
4 Uredite delove da ih ubacite u „S Note“.
.
Prevucite okvir oko dela za podešavanje veličine prepoznatog dela.
Ručno dodajte deo koji treba da
se prepozna.
Obriši deo.
Prevucite okvir oko dela za
podešavanje veličine.
Omogući ili onemogući efekat
beleške o fotografiji.
5 Kucnite na
da biste uneli izabrane delove u napomenu.
62
Funkcije „S olovke“
Uređivanje beleške o fotografiji
Uredite delove ubačene u „S Note“.
1 Kucnite i držite deo i kucnite na Konvert. za izm.
Tekstualna slika na delu biće vektorisana i transformisana u obojene linije da možete da je
uređujete.
2 Kucnite na na zakrivljenom ekranu i nacrtajte liniju oko dela koji želite da uređujete.
3 Izaberite opciju uređivanja.
• : Promenite svojstva unosa, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
• : Isecite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim
kucnite na Zalepi.
• : Umnožite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim
kucnite na Zalepi.
• : Obrišite unos.
Pravljenje napomena sa govornim beleškama
1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na S Note →
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na
→ → Ubaci → Govorna beleška.
u vidžetu S Note.
2 Pročitajte uslove i odredbe i kucnite na Slažem se.
3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju ove aplikacije i kucnite na OK.
4 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.
5 Govorite u mikrofon.
Vaš govor će biti konvertovan u tekst.
6 Kucnite na
da biste uneli konvertovani tekst u napomenu.
Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće
prepoznati vaš glas. Da biste promenili jezik sistema govorne beleške, otvorite ekran Sve
aplikacije i kucnite na Diktafon → → Podešavanja → Jezik.
63
Funkcije „S olovke“
Album za isečke
Sakupite sadržaj iz raznih izvora da biste kreirali sopstveni digitalni album sa isečcima. Dok
pregledate web stranice ili video zapise, možete da izaberete i dodate željeni prostor u albume sa
isečcima.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Prikaz albuma sa isečcima
Kada po prvi put pokrenete ovu aplikaciju ili je restartujete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja, a zatim postavite opciju sinhronizovanja.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Album za isečke.
2 Kucnite na da biste izabrali kategoriju i uizabrali album sa isečcima.
Ako ne ispod sadržaja u albumu sa isečcima nalazi veza, kucnite na nju da bi otišli do izvora.
3 Kucnite na
da biste uredili.
Možete da dodate naslov, tekst, beleške ili oznake albuma sa isečcima.
4 Kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali izmene.
64
Funkcije „S olovke“
Korišćenje „S olovke“
Uvod
Napišite, nacrtajte ili obavite radnje dodirima „S olovke“. Možete da jednostavno pristupite
dodatnim funkcijama pritiskom na taster „S olovka“.
Prikaz oblačića
Pređite preko stavke na ekranu „S olovkom“ da bi obavljali razne funkcije.
Prikaz informacija
Pokažite na ekran da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem prozoru.
65
Funkcije „S olovke“
Korišćenje tastera za vazduh
Prelaskom „S olovkom“ preko stavki u nekim aplikacijama, kao što je Galerija i Video, prikazaće
se taster za vazduh u prozoru prikaza. Možete da obavite razne radnje direktno sa prozora prikaza
pomoću tastera za vazduh.
Taster za vazduh
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ S olovka → Prikaz oblačića, a zatim kucnite na prekidač Prikaz oblačića da biste
aktivirali.
Biranje olovke
Dok pritiskate i držite taster „S olovka“, prevucite „S olovku“ preko teksta ili stavki da biste izabrali
više stavki ili teksta. Možete takođe da umnožite i nalepite izabrane stavke ili tekst u drugu
aplikaciju ili da ih delite sa drugima.
66
Funkcije „S olovke“
Direktan unos sa olovkom
Ispunjavajte formulare i pišite poruke pomoću pisanja rukom „S olovkom“.
Pisanje u poljima za tekst
1 Prevucite „S olovku“ preko polja za tekst.
2 Kucnite na da biste otvorili polje za ručno pisanje.
3 Pišite pomoću „S olovke“.
Dok sastavljate poruku u Poruke, kucnite na u vrhu polja za ručno pisanje kako bi
prebacili na režim crtanja. Crtež će biti ubačen u poruku kao prilog.
4 Kada završite, kucnite na
.
Pisanje u aplikacijama
Možete direktno da pišete na ekranu sa „S olovkom“ kada koristite neke funkcije i aplikacije. Na
primer, možete da upišete brojeve na numeričkoj tastaturi ili da postavite vreme alarma pisanjem
na polju za pisanje rukom pomoću „S olovke“.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja →
S olovka → Direktan unos sa olovkom, a zatim kucnite na prekidač Direktan unos sa
olovkom da biste ga aktivirali.
67
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Kretanja i pokreti
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
Direktno pozivanje
Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste
obavili poziv.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Kretanja i pokreti → Direktno pozivanje, a zatim kucnite na prekidač Direktno
pozivanje da biste ga aktivirali.
68
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Pametno upozorenje
Ukoliko imate propuštenih poziva ili novih poruka, uređaj će vibrirati kada ga uzmete u ruku.
Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Kretanja i pokreti → Pametno upozorenje, a zatim kucnite na prekidač Pametno
upozorenje da biste aktivirali.
Utišaj/pauziraj
Postavljanje dlana na ekran
Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznog poziva ili alarma.
69
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Okretanjem uređaja
Obrnite uređaj kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja
→ Kretanja i pokreti → Utišaj/pauziraj, a zatim kucnite na prekidač Utišaj/pauziraj da
biste aktivirali.
Prevuci dlanom za snimanje
Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana s desna nalevo ili obrnuto da biste
napravili snimak ekrana. Da biste videli sačuvanu sliku ekrana, otvorite ekran Sve aplikacije i
kucnite na Galerija → → Album → Screenshots. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite
sliku i da je podelite sa drugima.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Kretanja i pokreti → Prevuci dlanom za snimanje, a zatim kucnite na prekidač Prevuci
dlanom za snimanje da biste aktivirali.
70
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Više prozora
Uvod
Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na podeljenom ekranu.
Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskačućem prozoru.
Deljenje ekrana u više prozora
Neke aplikacije, kao što je Kalkulator i Kontakti, mogu isključivo da se pokrenu u
iskačućim prozorima kada ih prevučete sa Više prozora na ekran.
1 Kucnite i zadržite da otvorite traku Više prozora.
2 Kucnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je sa trake na ekran. Zatim prevucite ikonu na
novu lokaciju na ekranu.
Aplikacije označene sa se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na
ekranu. Kucnite na aplikaciju označenu sa ikonom i prevucite je na novu lokaciju da
otvorite aplikaciju u oba prozora. Da biste istovremeno pokrenuli aplikaciju u iskačućem
prozoru, kucnite na aplikaciju i kucnite na .
71
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Pokretanje Više prozora sa liste nedavno korišćenih aplikacija
1 Kucnite na .
2 Prevucite nagore ili nadole i kucnite na
za pokretanje aplikacije u Više prozora.
3 Izaberite drugu aplikaciju da pokrenete u Više prozora.
Korišćenje opcija Više prozora
Kada koristite aplikacije Više prozora, izaberite prozor aplikacije i kucnite na krug između prozora
aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
72
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
• : Promena lokacija između aplikacija Više prozora.
• : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku
u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.
• : Prebaci na lebdeću ikonu.
• : Prebaci na prikaz preko celog ekrana.
• : Zatvori prozor.
Deljenje sadržaja između prozora aplikacija
Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su E-pošta i Internet, prevlačenjem i
otpuštanjem.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
1 Pokrenite aplikaciju E-pošta i Internet u Više prozora.
Možete da ih takođe pokrenete u iskačućim prozorima.
2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na .
3 Kucnite i držite tekst ili sliku u prozoru za internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za
E-poštu.
Izabrana stavka će biti ubačena u prozor za e-poštu.
73
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Podešavanje veličine prozora
Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.
Ako Više prozora nije aktivirano, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Više prozora, a zatim kucnite na prekidač Više prozora da biste aktivirali. Ili možete da
otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Više prozora da biste ga aktivirali.
Iskačući Više prozora
1 Na ekranu Sve aplikacije, pokrenite aplikaciju za korišćenje u iskačućem prozoru.
2 Prevucite nadole dijagonalno sa leve gornje ivice.
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskačućem prozoru.
Premesti sadžraj.
Prebaci na lebdeću ikonu.
Zatvaranje prozora.
Prebaci na prikaz preko
celog ekrana.
74
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Premeštanje ili zatvaranje iskačućih prozora
Da bi premestili iskačući prozor, kucnite na krug na prozoru i prevucite ga na drugu lokaciju.
Da biste zatvorili prozor, kucnite na krug u vrhu prozora i kucnite na
.
Pokretanje iskačućih prozora sa podeljenog ekrana Više prozora
1 Na podeljenom ekranu Više prozora, kucnite na prozor aplikacije da biste je otvorili u
iskačućem prozoru.
2 Kucnite i zadržite krug između prozoa aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u iskačućem prozoru.
Pokretanje iskačućih prozora sa trake Više prozora
Kucnite i zadržite
da otvorite traku Više prozora. Kucnite na ikonu aplikacije u traci Više
prozora da je pokrenete u iskačućem prozoru.
Ako Više prozora nije aktivirano, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja →
Više prozora, a zatim kucnite na prekidač Više prozora da biste aktivirali. Ili možete da
otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Više prozora da biste ga aktivirali.
75
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Rad jednom rukom
Uvod
Možete da prebacite na režim rada jednom rukom da biste jednostavno rukovali uređajem
jednom rukom.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Ekran i tapet → Rad jednom rukom.
Smanjivanje veličine ekrana
Kucnite na Smanji veličinu ekrana i kucnite na prekidač Smanji veličinu ekrana da biste ga
aktivirali.
Da biste prebacili na režim rada sa jednom rukom, držite uređaj jednom rukom. Zatim brzo
prevucite palac sa ivice ekrana u središte ekrana i nazad.
Unos jednom rukom
Kucnite na Unos jednom rukom, a zatim kucnite na prekidač Unos jednom rukom da biste
aktivirali.
Kucnite na ili da bi podesili položaj brojčanika i tastera za korišćenje tokom poziva i drugih
panela unosa za jednostavan pristup jednom rukom.
76
Pokreti i funkcije upotrebljivosti
Panel sa bočnim tasterima
Kucnite na Panel sa bočnim tasterima i kucnite na prekidač Panel sa bočnim tasterima da biste
ga aktivirali.
Lakše koristite uređaj jednom rukom tako što ćete imati taster Nedavni, taster „Početak“, taster
„Nazad“ i druge tastere kao tastere na strani ekrana.
Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir
Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Ekran i tapet a zatim označite Uvećaj
osetljivost dodira. Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Osetljiv. dodira da
biste ga aktivirali.
• Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste
materijala možda neće biti prepoznate.
• Ova funkcija možda neće raditi ispravno kada koristite „S View“.
Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
77
Personalizacija
Upravljanje Početnim ekranom i ekranom Sve
aplikacije
Upravljanje Početnim ekranom
Dodavanje stavki
Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana Sve aplikacije a zatim je prevucite na Početni ekran.
Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na Početni ekran.
Pomeranje i uklanjanje stavke
Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u Ukloni u vrhu ekrana.
Kreiranje fascikle
1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u Kreiraj folder u
vrhu ekrana.
2 Unesite ime fascikle.
3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na Gotovo.
78
Personalizacija
Upravljanje panelima
Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.
Da biste dodali panel, prevucite ulevo, a zatim kucnite na
.
Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu
lokaciju.
Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u Ukloni u vrhu
ekrana.
Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na
.
Upravljanje ekranom Sve aplikacije
Promena načina sortiranja
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na → Sortiraj po i izaberite način sortiranja.
Pomeranje stavki
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na → Izmeni. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na
novu lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Da biste pomerili stavku na novi panel, prevucite je do Kreiraj stranicu u vrhu ekrana.
Kreiranje fascikli
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na
→ Kreiraj folder.
Ili, kucnite na → Izmeni, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u Kreiraj
folder u vrhu ekrana.
2 Unesite ime fascikle.
3 Kucnite na , označite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na Gotovo.
79
Personalizacija
Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
Postavljanje slika pozadine
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili
zaključani ekran.
1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na Tapeti.
Ili, na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Ekran i tapet → Tapet.
2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na Iz
galerije.
Ako postavljate sliku pozadine zaključanog ekrana, možete da izaberete slike iz raznih
kategorija slika pozadine.
4 Kucnite na Postavi kao tapet ili Sačuvaj.
Izabrana slika će biti postavljena kao slika pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.
Postavljanje Dinamičkog zaključanog ekrana
Koristite ovu funkciju da biste postavili da se slika pozadine zaključanog ekrana automatski
menja na osnovu vaših postavki, lokacije i vremena, kao i vaših interesovanja.
1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na Tapeti.
Ili, na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Ekran i tapet → Tapet.
2 Kucnite na Zaključan ekran.
80
Personalizacija
3 Izaberite opciju slike pozadine.
• Iz galerije: Izaberite slike iz Galerija. Uređaj će prikazati slike na zaključanom ekranu u
vremenskom intervalu koji postavite.
• Vreme uživo: Uređaj će prikazivati slike visokog kvaliteta na zaključanom ekranu na
osnovu vremena, vremenskih prilika i informacija o vašoj lokaciji.
• Moja interesovanja: Izaberite kategorije koje vas zanimaju. Ovaj uređaj će prikazivati
slike visokog kvaliteta na zaključanom ekranu na osnovu vaših interesovanja.
• Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Ova funkcija možda neće raditi, u zavisnosti od vaše regije.
Promena tonova zvona
Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Zvuk.
Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na Tonovi zvona, izaberite ton zvona, a
zatim kucnite na Gotovo. Da biste koristili pesmu sačuvanu u uređaju ili na vašem nalogu kao
melodiju, kucnite na Dodaj.
Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na Obaveštenja, izaberite ton zvona, a zatim
kucnite na Gotovo.
Promena načina zaključavanja ekrana
Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim
ličnim informacijama.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Zaključan ekran → Zaključavanje ekrana,
a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom
svakog otključavanja.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung kako bi ga resetovali.
81
Personalizacija
Oblik
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
PIN kod
PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku
da biste je potvrdili.
Lozinka
Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i
simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Otisak prsta
Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Skener otisaka prstiju za više
informacija.
Moja mesta
Brzo pristupite korisnim funkcijama povezanim sa mestima koje često posećujete automatskim
prepoznavanjem vaše lokacije.
82
Personalizacija
Dodavanje vidžeta Moja mesta
Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet Moja mesta a zatim ga prevucite na Početni ekran.
Postavljanje informacija o mestu
Kada posetite mesto sa unapred postavljenim informacijama o lokaciji, uređaj automatski
prepoznaje vašu lokaciju i prikazuje prečice za već postavljene funkcije. Uređaj takođe primenjuje
postavke koje ste postavili za mesto.
1 Na Početnom ekranu kucnite na vidžet Moja mesta.
2 U vidžetu Moja mesta izaberite mesto da biste postavili informacije o lokaciji kao i njene
prečice. Na primer, kucnite na Dom da biste postavili informacije o lokaciji za svoj dom.
Vaša trenutna lokacija će se pojaviti pod Adresa i način detekcije. Da biste ponovo
automatski tražili svoju lokaciju, kucnite na .
Za ručno traženje lokacije, unesite adresu ili ključnu reč u polje za pretragu i kucnite na
Uverite se da je uređaj povezan na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu da automatski traži vašu
trenutnu lokaciju.
83
.
Personalizacija
3 Kucnite na Naredno.
4 Na ekranu Upravljanje prečicama, kucnite na Upravljaj.
5 Kucnite na ili da biste dodali ili izbrisali prečice do raznih aplikacija i funkcija.
6 Kucnite na OK.
Vidžet Moja mesta sa vašim postavkama lokacije se pojavljuje na Početnom ekranu. Da biste
promenili dodatne postavke, kao što je režim zvuka ili postavke „Wi-Fi“ mreže, kucnite na
→ Prilagođena podešavanja.
Postavljanje dodatnih informacija o mestu
1 Na vidžetu Moja mesta kucnite na .
2 Kucnite na i izaberite drugo mesto sa liste mesta.
Da biste dodali još mesta na listu, kucnite na Upravljaj mestima →
3 Kucnite na
.
ili Pribavi informacije o lokaciji da biste automatski tražili svoju trenutnu
lokaciju.
Za ručno traženje lokacije, unesite adresu ili ključnu reč u polje za pretragu i kucnite na
84
.
Personalizacija
4 Kucnite na Sačuvaj.
5 Kucnite na ili da biste dodali ili izbrisali prečice do raznih aplikacija i funkcija.
6 Kucnite na .
Kada posetite dodato mesto, vaše već postavljene postavke lokacije će se pojaviti na vidžetu
Moja mesta. Da biste promenili dodatne postavke, kao što je režim zvuka ili postavke „Wi-Fi“
mreže, kucnite na → Prilagođena podešavanja.
Skener otisaka prstiju
Uvod
Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju
u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za
funkcije u nastavku:
• Zaključavanje ekrana
• Prijava na web
• Potvrdi Samsung nalog
• Plati putem „PayPal“ usluge
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Za bolje prepoznavanje otiska prsta
Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na
performanse funkcije:
• Taster „Početak“ sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da taster „Početak“
nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
• Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska
prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
• Proverite da li je oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
85
Personalizacija
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
• Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće
koristite za korišćenje uređaja.
• Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste
omogućili da ga uređaj prepozna.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte
korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički
elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.
Registrovanje otisaka prstiju
Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Menadžer
otisaka prstiju.
2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na OK.
3 Stavite prst na oblast za prepoznavanje otiska prsta u donjem centralnom delu ekrana.
86
Personalizacija
4 Kucnite na i držite ekran na prostoru za prepoznavanje otiska prsta, a zatim prevucite prst
nadole preko tastera „Početak“.
Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.
5 Kucnite na Gotovo da biste završili sa skeniranje otiska prsta. Ili, kucnite na Registracija da
biste registrovali dodatni otisak prsta.
6 Kada se pojavi ekran zahtevajući da registrujete rezervnu lozinku, upišite rezervnu lozinku a
zatim kucnite na Nastavi.
7 Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je potvrdili a zatim kucnite na OK.
Možete da koristite rezervnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
8 Kada se pojavi iskačući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na OK. Možete da
koristite otiske prstiju da otključate ekran.
87
Personalizacija
Deregistrovanje otisaka prstiju
Možete da deregistrujete otiske prstiju pomoću menadžera otisaka prstiju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Menadžer
otisaka prstiju.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na i upišite rezervnu lozinku.
3 Kucnite na → Izaberi.
4 Označite otiske prstiju za degeristrovanje i kucnite na .
Promena rezervne lozinke
Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Promeni
lozinku bekapa.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na
3 Unesite novu lozinku i kucnite na Nastavi.
4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na OK.
i upišite rezervnu lozinku.
Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog
Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta
umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u GALAXY Apps.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Potvrdi Samsung
nalog, a zatim kucnite na dugme Potvrdi Samsung nalog da biste aktivirali.
88
Personalizacija
Korišćenja otiska prsta za prijavljivanje u naloge
Možete da koristite svoje otiske prstiju za prijavljivanje na web stranice koje podržavaju čuvanje
lozinki.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Prijavljivanje
na web, a zatim kucnite na dugme Prijavljivanje na web da biste aktivirali.
2 Otvorite web stranicu na koju želite da se prijavite otiskom prsta.
3 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na web stranicu.
4 Označite Prijavi se pomoću otisaka prstiju i kucnite na Zapamti.
Možete da koristite otisak prsta da potvrdite svoj nalog i lozinku za prijavu na web stranicu.
Korišćenje otisaka prstiju za kupovinu putem „PayPal“-a
Možete da obavite kupovine skeniranjem svojim otisaka prstiju.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Skener otisaka prstiju → Pay with
PayPal.
2 Označite FIDO Ready™ support i PayPal, a zatim kucnite na Install.
3 Kada je instalacija završena, kucnite na Link PayPal account.
4 Sledite uputstva data na internetu da se prijavite na svoj „PayPal“ nalog i registrujete svoje
otiske prstiju.
89
Personalizacija
Privatan režim
Uvod
Sakrijte lični sadržaj u svom uređaju da biste sprečili da mu drugi pristupe.
U privatnom režimu, možete da sakrivate stavke u Galerija, Video, Muzika, Diktafon, Moji fajlovi
i S Note.
Postavka privatnog režima rada
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Privatan režim.
2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na Naredna.
3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju ove aplikacije i kucnite na Naredna.
4 Kucnite na Start, izaberite način pristupa privatnom režimu, a zatim sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili postavku.
Kada se pojavi iskačući prozor zaključavanja ekrana nakon postavke, kucnite na OK da biste
promenili način zaključavanja ekrana ili kucnite na Preskoči.
Privatni režim se aktivira a ikona
se pojavljuje na statusnoj traci.
Skrivanje sadržaja
1 Na ekranu Sve aplikacije, pokrenite aplikaciju da biste sakrili stavke.
2 Izaberite stavku i kucnite na → Premesti u folder Privatno.
Ako privatni režim rada nije aktiviran, pređite na sledeće korake.
3 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na OK.
4 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
Izabrane stavke će biti premeštene u privatnu fasciklu i nestaće sa ekrana.
Ako sakrijete stavku kada privatan režim nije omogućen, privatni režim će se omogućiti
a izabrana stavka se premešta u privatnu fasciklu i opet će biti onemogućen nakon
završetka prenosa.
90
Personalizacija
Prikaz sakrivenog sadržaja
Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Privatan režim, a zatim kucnite na
taster Privatan režim da biste ga aktivirali.
Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Privatni režim da biste ga aktivirali.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
3 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Moji fajlovi → Privatni.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.
Poništavanje sakrivanja sadržaja
1 U privatnoj fascikli, izaberite stavke za poništavanje sakrivanja.
2 Kucnite na → Ukloni iz režima Privatno.
3 Izaberite fasciklu u koju ćete premestiti stavke.
Stavke će biti premeštene u izabranu fasciklu.
Jednostavan režim
Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg
rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu.
Prebacivanje na jednostavni režim
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Jednostavan režim → Jednostavan
režim.
2 Označite aplikacije za primenu jednostavnijeg izgleda.
3 Kucnite na Gotovo.
91
Personalizacija
Povratak na standardni režim
Prevucite ulevo na Početnom ekranu i kucnite na Jednostavna podešavanja → Jednostavan
režim → Standardni režim → Gotovo.
Prebacivanje podataka sa svog prethodnog
uređaja
Korišćenje rezervnih naloga
Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj
„Google“ ili Samsung nalog. Pogledajte Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka za više
informacija.
Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“
Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Pametnog
prebacivanja. Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.
Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“
Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog „iPhone“ ili „Android“ uređaja na vaš
novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga GALAXY Apps ili Play продавница.
1 Na svom uređaju kucnite na Smart Switch Mobile.
2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva
na ekranu.
Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje
na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.
92
Personalizacija
Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima
Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih
uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa
www.samsung.com/smartswitch.
1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija,
kontaktirajte proizvođača uređaja.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi
prebacili podatke na svoj uređaj.
Korišćenje „Samsung Kies“
Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili
podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću
aplikacije „Samsung Kies“. Pogledajte Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“ za više
informacija.
Postavljanje naloga
Dodavanje naloga
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste
doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Nalozi → Dodaj nalog.
2 Izaberite uslugu naloga.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i označite stavke za
sinhronizovanje.
93
Personalizacija
Uklanjanje naloga
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Nalozi, izaberite ime naloga pod MOJI
NALOZI, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na → Ukloni nalog.
Registrovanje Samsung naloga
Treba vam Samsung nalog kada koristite Samsung aplikacije. Možete da napravite rezervnu
kopiju ili vratite podatke sačuvane u uređaju na svoj Samsung nalog. Registrujte svoj Samsung
nalog na uređaj da lako koristite Samsung usluge.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Nalozi → Dodaj nalog.
2 Kucnite na Samsung account.
3 Kucnite na Prijava.
4 Upišite adresu e-pošte i lozinku svog naloga, a zatim kucnite na Prijava.
Kada vaš Samsung nalog bude registrovan, možete da koristite aplikacije kojima je potreban
Samsung nalog bez procedure prijavljivanja.
94
Telefoni i kontakti
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.
Upućivanje poziva
1 Na Početnom ekranu kucnite na .
2 Kucnite na Tastatura i upišite broj telefona.
3 Kucnite na za obavljanje govornog poziva ili kucnite na
Pregled evidencije poziva i poruka.
za obavljanje video poziva.
Prikaz omiljenih kontakata.
Unos broja pomoću tastature.
Prikaži listu kontakata.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodajte broj na listu kontakata.
Pregled broja telefona.
Brisanje prethodnog znaka.
95
Telefoni i kontakti
Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste
Kucnite na Dnevnici ili Kontakti, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste
uputili poziv.
Upućivanje poziva sa liste omiljenih
Izaberite kontakt i kucnite na
da biste dodali kontakt na listu omiljenih kontakata.
Otvorite ekran Omiljeni i izaberite kontakt za poziv.
Pozivanje međunarodnog broja
1 Kucnite na Tastatura.
2 Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a
zatim kucnite na
.
96
Telefoni i kontakti
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
• Kada je glavni ekran isključen.
Glavni ekran se uključuje i na njemu se pojavljuje upozorenje o pozivu. Da biste odgovorili
na poziv, prevucite izvan velikog kruga.
• Kada je glavni ekran uključen ili je pokrenuta aplikacija:
Upozorenje o pozivu će se pojaviti na zakrivljenom ekranu. Da biste odgovorili na poziv,
prevucite .
Odbijanje poziva
• Kada je glavni ekran isključen.
Glavni ekran se uključuje i na njemu se pojavljuje upozorenje o pozivu. Da biste odbili poziv,
prevucite izvan velikog kruga.
• Kada je glavni ekran uključen ili je pokrenuta aplikacija:
Upozorenje o pozivu će se pojaviti na zakrivljenom ekranu. Da biste odbili poziv, prevucite
.
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci i na zakrivljenom ekranu se pojavljuje
ikona . Otvorite panel obaveštenja ili kucnite na na zakrivljenom ekranu da biste videli
listu propuštenih poziva. Ili, na Početnom ekranu, kucnite na → Dnevnici da biste videli
propuštene pozive.
• Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa
porukama za odbijanje nagore.
• Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite Početni ekran, kucnite na →
→ Podešavanja → Poziv → Odbijanje poziva → Podesi poruke za odbijanje
poziva → .
Opcije tokom poziva
Tokom glasovnog poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• : Pojačanje zvuka.
• Dodaj poz.: Pozivanje drugog broja.
• Tastatura: Otvaranje tastature.
97
Telefoni i kontakti
• Prekini poziv: Prekidanje trenutnog poziva.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon
na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• „Bluetooth“: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
Tokom video poziva
Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:
• Prebaci: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Završi: Prekidanje trenutnog poziva.
Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta.
Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih
performansi.
Kontakti
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Premeštanje kontakata sa drugih uređaja
Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte Prebacivanje
podataka sa svog prethodnog uređaja za više informacija.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kontakti → Kontakti.
2 Kucnite na i izaberite mesto skladištenja.
98
Telefoni i kontakti
3 Unesite kontakt informacije.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
4 Kucnite na Sačuvaj.
Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na Tastatura, unesite broj i
kucnite na Dodaj u kontakte.
Da biste sa primljenih poziva ili poruka dodali broj telefona na listu kontakata, kucnite na
Dnevnici, a zatim kucnite na sliku kontakta.
Pretraga kontakata
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kontakti → Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
99
Poruke i e-pošta
Poruke
Uvod
Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijalne poruke (MMS) i gledajte poruke po konverzaciji.
Slanje poruka
Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Poruke.
2 Kucnite na .
3 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Unesite primaoce.
Izbor kontakata sa liste kontakata.
Prilaganje datoteka.
Slanje poruke.
Unos emotikona.
Unos poruke.
4 Kucnite na
da biste poslali poruku.
100
Poruke i e-pošta
Prikaz poruka
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Poruke.
2 Na listi poruka, izaberite kontakt.
3 Pogledajte svoju konverzaciju.
U detaljnom prikazu poruke, kucnite na da biste videli još opcija.
E-pošta
Uvod
Dodajte svoje naloge za e-poštu za primanje e-poruka i odgovaranje na njih.
Konfigurisanje naloga e-pošte
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na E-pošta.
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
2 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na Naredna.
Da biste ručno registrovali nalog e-pošte preduzeća, kucnite na Ručno konfigurisanje.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na
→ Upravljaj kontaktima →
.
Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.
Kucnite na → Upravljaj kontaktima → → Podesi podrazumevani nalog.
101
Poruke i e-pošta
Slanje e-poruka
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na E-pošta.
2 Kucnite u donjem delu ekrana da sastavite poruku.
3 Dodajte primaoce i unesite poruku.
4 Kucnite na da biste poslali poruku.
Čitanje e-poruka
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na E-pošta.
2 Na listi poruka, kucnite na poruku da je pročitate.
102
Kamera i galerija
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.
Osnovno snimanje
Možete da snimate fotografije ili video zapise. Pogledajte svoje fotografije i video zapise u
Galerija.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kamera.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti
privatnost drugih osoba.
103
Kamera i galerija
Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa
1 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
za snimanje fotografije ili za pravljenje video
2 Na zakrivljenom ekranu kucnite na
zapisa.
Promena podešavanja
kamere.
Snimanje fotografije.
Početak snimanja video
zapisa.
Prebacivanje između
kamera sa prednje i
zadnje strane.
Promena režima
fotografisanja.
HDR (bogati ton)
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
Pokretanje kamere na zaključanom ekranu
Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite Kamera sa zaključanog ekrana.
1 Sa zaključanog ekrana, prevucite izvan velikog kruga.
2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
za snimanje fotografije ili za pravljenje video
3 Na zakrivljenom ekranu kucnite na
zapisa.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na
zakrivljenom ekranu.
na
• Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da
postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na na zakrivljenom
ekranu.
104
Kamera i galerija
Selfi
Automatsko pravljenje autoportreta
Kada slikate fotografije kamerom sa prednje strane, stavite prst na senzor ili koristite govorne
komande da automatski snimate fotografije bez kuckanja na taster „Okidač“.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kamera.
2 Kucnite na na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa prednje strane da biste
sebe uslikali.
3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4 Stavite svoj prst na senzor na poleđini uređaja, a zatim ga podignite da biste sebe uslikali.
Možete takođe da kažete „Smile“, „Cheese“, „Capture“, ili „Shoot“ da biste uslikali fotografiju.
Da biste snimili video zapis, kažite „Record video.“
105
Kamera i galerija
Široki selfi
Snimite široki autoportret da uključite više ljudi na fotografiju, i izbegnete izostavljanje ljudi.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kamera.
2 Kucnite na na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa prednje strane da biste
sebe uslikali.
3 Kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Široki selfi.
4 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
5 Stavite svoj prst na senzor na poleđini uređaja, a zatim ga podignite da biste sebe uslikali.
Možete takođe da kažete „Smile“, „Cheese“, „Capture“, ili „Shoot“ da biste uslikali fotografiju.
Da biste snimili video zapis, kažite „Record video.“
6 Lagano okrenite uređaj ulevo a zatim udesno da biste snimili široku fotografiju sebe.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se plavi okvir pomeri na svaki kraj belog okvira.
• Pazite da plavi okvir ostane unutar prozora vizira.
• Subjekti bi trebalo da miruju dok slikate sebe.
• Rezolucija fotografije može da zavisi od uslova osvetljenja.
• Gornji i donji delovi na prikazanoj slici na ekranu za pregled mogu se iseći u zavisnosti
od uslova fotografisanja.
106
Kamera i galerija
HDR (Jar. boje)
Snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kamera.
2 Kucnite na na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa zadnje strane.
3 Na ekranu prikaza kucnite na .
Ikona će se promeniti u
4 Kucnite na
.
na zakrivljenom ekranu da biste snimili fotografiju.
Bez efekta
Sa efektom
Načini snimanja
Snimanje fotografija pomoću raznih režima slikanja.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kamera.
Auto
Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za
fotografiju.
Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Auto.
107
Kamera i galerija
Selfi pomoću zadnje kamere
Koristite ovaj režim da biste napravili autoportrete pomoću kamere sa zadnje strane.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Selfi pomoću zadnje
kamere.
2 Prevucite ili podesite okvir da biste odredili prostor otkrivanja lica.
3 Napravite snimak sa objektivom kamere sa zadnje strane okrenutim prema sebi.
4 Poslušajte zvučne signale koji će vas voditi dok postavljate kompoziciju.
Kada vam je lice potpuno unutar prostora otkrivanja lica, kamera emituje zvuk upozorenja,
zvučni signal u trajanju od nekoliko sekunde, a zatim automatski snima fotografiju.
Selektivan fokus
Koristite efekat postavljanja van fokusa da bi specifični subjekti se isticali na fotografiji.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Selektivan fokus.
2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
na zakrivljenom ekranu da biste snimili fotografiju.
3 Kucnite na
4 Kucnite na sličicu za pregled u donjem desnom delu ekrana prikaza.
5 Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Bliži fokus: Neka se subjekat ističe i zamutite pozadinu oko subjekta.
• Dalji fokus: Zamutite subjekat i neka se pozadina ističe oko objekta.
• Širokoug. fokus: Neka se ističu i subjekat i pozadina.
108
Kamera i galerija
6 Kucnite na
.
• Preporučuje se da postavite subjekte na oko 50 cm od uređaja. Postavite blizu uređaja
subjekat koji želite da fokusirate.
• Prilikom fotografisanja, uverite se da ima dovoljno prostora između subjekta i
pozadine. Udaljenost bi trebalo da bude više od tri puta od udaljenosti između
uređaja i subjekta.
• Kvalitet fotografija napravljenih uređajem može biti ugrožen u sledećim uslovima:
– – Uređaj ili subjekat se kreću.
– – Postoji jako pozadinsko svetlo, nizak nivo osvetljenosti ili snimate fotografije u
zatvorenom prostoru.
– – Subjekat ili pozadina nemaju šare, ili se sastoje od jedne boje.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Panorama.
Uprav. rež.
Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu biranja režima ili promenite njihov
redosled.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Uprav. rež.
2 Označite režime rada da ih dodate na listu režima.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Snimak i dr.: Snimite niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata
pomoću režima snimanja.
• Virtu. tura: Snimite fotografije u prostoru okrećući uređaj ulevo ili udesno da biste snimili
različite uglove prostora.
• Dvost. kam.: Istovremeno koristite kamere sa prednje i zadnje strane da biste simultano
snimili fotografiju ili video zapis sa obe kamere.
109
Kamera i galerija
Preuzimanje režima
Preuzmite još režima snimanja iz GALAXY Apps.
Na ekranu prikaza, kucnite na Režim na zakrivljenom ekranu → Preuzmi.
• Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:
– – Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
– – Zadržite sliku unutar okvira na „Viewfinder“-u kamere.
– – Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili
čist zid.
• Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u
„Full HD“ formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
• Dok pravite video zapise u režimu dve kamere, zvuk se snima unutrašnjim
mikrofonom.
Podešavanja kamere
Na ekranu prikaza, kucnite na
na zakrivljenom ekranu.
Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima i od toga koja se kamera
koristi.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
• : Postavite broj fotografija za snimanje kada slikate fotografije kamerom sa prednje
strane.
• : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da
biste preuzeli još efekata, kucnite na Preuzmi. Da biste promenili redosled efekata ili sakrili
efekte sa liste, kucnite na Uprav. efekt.
• : Izaberite rezoluciju za fotografije. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom
fotografija, ali će zauzeti više memorije.
Da biste pristupili dodatnim postavkama kamere, otvorite ekran prikaza i kucnite na →
.
• Lepo lice: Postavite uređaj da slika fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Vrednost ekspozicije: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
110
Kamera i galerija
• ISO: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su
za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene
objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
• Balans bele boje: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan
opseg boja.
• Režimi merenja: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. U centru meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. U tački meri vrednost
osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• HDR (Jar. boje): Koristite ovaj režim da snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte
detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
• Kucni za snim. slika: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
• Veličina videa: Izaberite rezoluciju za video zapise. Korišćenje već rezolucije će rezultirati
većim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
• Režim snimanja: Promena režima snimanja.
• Stabilizacija videa: Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali
zamućenost usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
• Oznake lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
• Skladišna lokacija: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene kada
snimate fotografije kamerom sa prednje strane.
• Vođice: Prikaz vođica „Viewfinder“-a radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora
subjekata.
• Kontrola glasom: Podešavanje uređaja za snimanje fotografija ili video zapisa putem
govornih naredbi.
• Taster za jač. zvuka: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije
blende ili zumiranja.
• Prikaz slika/videa: Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
• Izmeni brza podešavanja: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
• Resetuj podešavanja: Promena podešavanja za kameru.
• : Pogledajte informacije o pomoći pri korišćenju kamere.
111
Kamera i galerija
Galerija
Uvod
Pogledajte i upravljajte fotografijama i video zapisima sačuvanim u uređaju.
Pregledanje slika ili video zapisa
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku ili video zapis.
Video datoteke pokazuju ikonu
kucnite na .
na pregledu sličice. Da biste reprodukovali video zapis,
Podeli putem
Uredi
Vraćanje na prethodni ekran.
Još opcija
Promeni plejer
Obriši
Sličice za pregled slika i video
zapisa
Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.
112
Kamera i galerija
Pregled sadržaja sačuvanog na drugim uređajima
Tražite sadržaj sačuvan na drugim uređajima i reprodukujte ga na svom uređaju.
Pristupanje sadržaju sačuvanom na „Samsung Link“ uređajima
Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte Registrovanje
Samsung naloga za više informacija.
Na glavnom ekranu Galerija, kucnite na i izaberite uređaj u REGISTROVANI UREĐAJI da biste
pristupili sadržaju. Možete da vidite sadržaj sa uređaja koji su registrovani na „Samsung Link“. Za
više informacija posetite link.samsung.com.
• Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa „Wi-Fi“ ili mobilnom
mrežom.
• Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže
mogu se obračunati dodatne naknade.
Pristupanje sadržaju sačuvanom na uređajima u blizini
Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku za
pregled sadržaja sačuvanog u njima na vašem uređaju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Uređaji u blizini, a
zatim kucnite na prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali.
2 Na glavnom ekranu Galerija kucnite na
3 Izaberite uređaj u UREĐAJI U BLIZINI.
.
Možete da gledate slike i video zapise na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom
deljenja sadržaja.
113
Kamera i galerija
Brisanje slika ili video zapisa
Brisanje slike ili video zapisa
Izaberite sliku ili video zapis i kucnite na
u vrhu ekrana.
Brisanje više slika ili video zapisa
1 Na ekranu Galerija, kucnite na i zadržite sliku ili video zapis koji želite da obrišete.
Umesto toga, kucnite na → Izaberi.
2 Označite slike ili video zapise za brisanje.
3 Kucnite na u vrhu ekrana.
Možete takođe da kucnete na → Izbriši, označite slike ili video zapise za brisanje, a zatim
kucnete na Kraj za brisanje više stavki.
114
Pomoć oko bezbednosti
Režim Opasnost
Režim u hitnim slučajevima menja ekran u sive nijanse kako bi se smanjila potrošnja baterije. Biće
zabranen pristup nekim aplikacijama i funkcijama.
Aktiviranje režima u hitnim slučajevima
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti → Režim
Opasnost, a zatim kucnite na prekidač Režim Opasnost da biste ga aktivirali.
Možete i da pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Režim
Opasnost.
2 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe i kucnite na OK.
3 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na Omogući.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Uključite blic.
Oglašavanje alarma.
Slanje informacija o trenutnoj
lokaciji u poruci.
Upućivanje poziva.
Dodavanje još aplikacija za
korišćenje.
Pretraži internet.
Preostala napunjenost baterije i
procenjeno vreme u stanju
pripravnosti
Upućivanje poziva u hitnom
slučaju.
Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se
isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od
podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
115
Pomoć oko bezbednosti
Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima
Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, kucnite na → Onemogući režim Opasnost →
Onemogući. Možete i da pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Režim Opasnost → Onemogući.
Pošalji poruke za pomoć
U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke
vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji. Da biste koristili ovu
funkciju, prvo registrujte svoje primarne kontakte.
Dodavanje primarnih kontakata
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti.
2 Kucnite na Upravljaj primarnim kontaktima → Kreiraj primarni kontakt.
3 Kucnite na Kreiraj kontakt i unesite informacije o kontaktu, kucnite na Izaberi iz kontakakta
da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.
Podešavanje poruka za pomoć
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pomoć oko bezbednosti.
2 Kucnite na Pošalji poruke za pomoć, a zatim kucnite na prekidač Pošalji poruke za pomoć
da biste ga aktivirali.
3 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na OK.
Da biste poslali poruke za pomoć sa zvučnim zapisima ili fotografijama, označite Pošalji
snimak zvuka ili Pošalji slike.
Opcija Pošalji slike možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača
usluge.
116
Korisne aplikacije
Auto. režim
Uvod
Koristite ovaj režim da kontrolišete uređaj dok vozite. Možete da slušate poruke i muziku koristeći
glasovne komande i bez dodirivanja uređaja.
Ne gledajte u ekran ili obavljajte komande rukama dok vozite.
• Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se
razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na
putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva
bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
• Kada koristite funkciju navigacije mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Ovaj režim možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ovaj režim nije podržan na nekim jezicima.
Pokretanje režima automobila
Kada registrujete vozilo na svoj uređaj, možete da slušate zvuk sa uređaja preko zvučnika u
automobilu. Možete takođe da postavite uređaj da automatski aktivira režim u automobilu kada
se povezuje na vozilo, i drugo.
Kada ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
1 Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Auto. režim da biste ga aktivirali.
117
Korisne aplikacije
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada se pojavi prozor za traženje dozvole za „Bluetooth“, kucnite na Da da biste omogući da
vozilo traži vaš uređaj i poveže ga preko „Bluetooth“-a.
• Pre nego što registrujete vozilo, pokrenite vozilo i uključite radio.
• Dok registrujete vozilo na uređaju, postavite uređaj blizu vozila.
Registrovanje više vozila
Kucnite na → Settings → My cars →
.
Korišćenje menija u režimu automobila
Koristite menije režima automobila pomoću govornih komandi da obavljate pozive, šaljete
poruke, tražite navigaciju do mesta ili reprodukujete muziku. Možete takođe da kucnete na svaku
ikonu menija na ekranu.
1 Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Auto. režim da biste ga aktivirali.
Otvorite ekran menija.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Aktivirajte funkciju
govorne komande.
Meniji režima
automobila
2 Na glavnom ekranu režima automobila, kažite „Hi Galaxy.“
3 Kada se pojavi ikona , izgovorite govornu komandu da biste pokrenuli željeni meni.
Takođe možete da koristite brze govorne komande. Da biste videli primere brzih govornih
komandi, kucnite na → Example commands.
118
Korisne aplikacije
Korišćenje funkcije za navigaciju
Odaberite precizno lokaciju kucnuvši i držeći prst na mapi. Ili koristite govornu komandu da vas
odvede do odredišta.
1 Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na Auto. režim da biste ga aktivirali.
2 Na glavnom ekranu režima automobila, kažite „Hi Galaxy.“
3 Kažite „Navigation“.
4 Kažite ključnu reč ili adresu lokacije.
Uređaj će automatski početi da vas vodi do lokacije.
S pronalazač
Uvod
Tražite širok izbor sadržaja preko ključne reči.
Traženje sadržaja
Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na S pronalazač.
Upišite ključnu reč u polje za pretragu ili kucnite na
da biste izgovorili ključnu reč.
Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filter tastere ispod polja za pretragu a zatim
izaberite oznaku.
Postavka kategorija pretrage
Možete da postavite kategorije pretrage za pretragu sadržaja u specifičnim poljima pretrage.
Kucnite na → Podešavanja → Izaberi kategor. pretrage i označite kategorije.
119
Korisne aplikacije
Upravljanje istorijom pretrage
Vaše prethodne pretrage se automatski čuvaju. Da biste obrisali stavku iz istorije pretrage,
kucnite na pored stavke.
Da biste podesili uređaj da ne čuva istoriju pretrage, kucnite na → Podešavanja, i poništite
označeno Koristi istoriju pretrage.
S planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili zadatke u svoj planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S planer.
2 Kucnite na ili dva puta kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na
3 Kucnite gornji levi deo ekrana da izaberete događaj ili zadatak i unesete detalje.
• Dodaj događaj: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite
opcionu postavku ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite
opcionu prioritetnu postavku.
120
.
Korisne aplikacije
Izbor stavke.
Odaberite kalendar za korišćenje
ili za sinhronizaciju.
Unesite naslov.
Pridružite mapu koja prikazuje
lokaciju događaja.
Postavite datum početka i
završetka za događaj.
Postavite podsetnik za događaj.
Dodajte više detalja.
4 Kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali događaj ili zadatak.
Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalozima
Na glavnom ekranu S planera, kucnite na → Sinhronizuj sada da biste sinhronizovali događaje i
zadatke sa svojim nalozima.
Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na → Kalendari → Dodaj nalog. Zatim
izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug
pored naziva naloga.
Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na
Podešavanja → Nalozi, a zatim izaberite uslugu naloga.
121
Korisne aplikacije
S Health
Uvod
„S Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa, proveravajte kako
napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes.
Pokretanje aplikacije „S Health“
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Health.
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu standardnu osnovnu
brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne
mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.
Glavni ekran aplikacije „S Health“
Možete da vidite ključne informacije u meniju „S Health“ i koristite prečice za direktan pristup
meniju „S Health“.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Health. Kucnite na
→ Glavni ekran.
Da biste pristupili više informacija o funkcijama „S Health“-a, otvorite glavni ekrana „S
Health“-a i kucnite na → Pomoć.
122
Korisne aplikacije
Dodatne informacije
• Svrha takvog prikupljanja podataka je ograničena na pružanje usluga koje ste tražili,
uključujući i pružanje dodatnih informacija kako bi unapredili vaš velnes, napravili rezervnu
kopiju / sinhronizovali podatke, uradili analizu podataka i statistike, ili razvili i obezbedili
bolje usluge. (Ali, ako se prijavite na svoj Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da
se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati
do okončanja takvih svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“
pomoću opcije za resetovanje podataka u meniju podešavanja. Da biste obrisali bilo koje
podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate
ih zasebno obrisati.
• Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na
društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa
drugima.
• Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste
potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“ ili ANT+, uređaj može
biti ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj
koristite u blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
• Sadržaj korišćen u aplikaciji „S Health“ može varirati, u zavisnosti od verzije softvera
aplikacije. Usluge pružene ovom aplikacijom su podložne promenama ili otkazivanju
podrške bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatne funkcije i usluge „S Health“-a mogu da se razlikuju, u zavisnosti od lokalnih zakona i
propisa u vašoj regiji.
• Neke funkcije „S Health“-a možda neće biti pružene, u zavisnosti od baše regije.
• Funkcije uređaja „S Health“ namenjene su isključivo u fitnes i informacione svrhe i
nije namenjena za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje,
ublažavanje, lečenje ili prevenciju bolesti.
123
Korisne aplikacije
S Voice
Uvod
Jednostavno obavljajte razne zadatke govoreći.
Pokretanje aplikacije „S Voice“
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Voice.
Umesto toga, pritisnite dvaput taster „Početak“.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
3 Vidite vodič ili kucnite na Start da preskočite vodič.
Podešavanje jezika
Kucnite na → Settings → Language, a zatim izaberite jezik.
Izabrani jezik se primenjuje samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Korišćenje aplikacije „S Voice“
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na S Voice.
Umesto toga, pritisnite dvaput taster „Početak“.
Kada se pokrene S Voice uređaj počinje sa prepoznavanje glasa.
2 Izgovorite govornu komandu.
Ako uređaj prepozna komandu, uređaj će izvršiti odgovarajuću radnju. Da biste ponovili
govornu komandu ili rekli drugu komandu, kucnite na .
124
Korisne aplikacije
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti
Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim
pripravnosti. Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju „Hi Galaxy“ da bi uređaj nastavio
prepoznavanje glasa.
Menjanje komande za buđenje
Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Hi Galaxy.“ Komanda za buđenje se
koristi za nastavljanje prepoznavanja glasa kada je uređaj u režimu pripravnosti.
Kucnite na → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu
Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih
naredbi za pokretanje.
Kucnite na → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked.
125
Korisne aplikacije
Muzika
Uvod
Slušajte muziku sortiranu po kategorijama i da prilagodite postavke reprodukovanja.
Reprodukovanje muzike
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Muzika.
Izaberite pesmu za reprodukciju.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke na njima.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Podešavanje jačine zvuka.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Uključivanje nasumičnog režima.
Promena režima ponavljanja.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Dodavanje pesme na listu za
reprodukciju.
Prelazak na prethodnu pesmu.
Kucnite i držite za premotavanje
unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzo
premotavanje unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
126
Korisne aplikacije
Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima
Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Muzika.
Pristupanje muzici sačuvanoj na „Samsung Link“ uređajima
Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte Registrovanje
Samsung naloga za više informacija.
Na glavnom ekranu Muzika, kucnite na Uređaji i izaberite uređaj u REGISTROVANI UREĐAJI
da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesme sa uređaja koji su
registrovani na „Samsung Link“. Za više informacija posetite link.samsung.com.
• Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa „Wi-Fi“ ili mobilnom
mrežom.
• Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže
mogu se obračunati dodatne naknade.
Pristupanje muzici sačuvanoj na uređajima u blizini
Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke za
reprodukovanje muzike sačuvane u njima na vašem uređaju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Uređaji u blizini, a
zatim kucnite na prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali.
2 Na glavnom ekranu Muzika, kucnite na Uređaji.
3 Izaberite uređaj u UREĐAJI U BLIZINI da biste pristupili i reprodukovali muziku.
Možete da reprodukujete pesme na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja
sadržaja.
127
Korisne aplikacije
Video
Uvod
Gledajte video zapise sačuvane u uređaj i prilagodite postavke reprodukovanja.
Reprodukovanje video zapisa
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Video.
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Prelazak na prethodni
video zapis. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za
brzi prelazak unapred.
Promena razmere
ekrana.
Pretraga drugih uređaja
za reprodukciju
datoteke na njima.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Kretanje unazad ili
unapred prevlačenjam
trake.
Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili
prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine
zvuka.
Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu za
reprodukciju.
128
Korisne aplikacije
Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima
Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Video.
Pristupanje video zapisima sačuvanim na „Samsung Link“ uređajima
Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte Registrovanje
Samsung naloga za više informacija.
Na glavnom ekranu Video, kucnite na Uređaji i izaberite uređaj u REGISTROVANI UREĐAJI da
biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapise sa uređaja koji
su registrovani na „Samsung Link“. Za više informacija posetite link.samsung.com.
• Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa „Wi-Fi“ ili mobilnom
mrežom.
• Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže
mogu se obračunati dodatne naknade.
Pristupanje video zapisima sačuvanim na uređajima u blizini
Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke u za
reprodukovanje video zapisa sačuvanih u njima na vašem uređaju.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Uređaji u blizini, a
zatim kucnite na prekidač Uređaji u blizini da biste ga aktivirali.
2 Na glavnom ekranu Video, kucnite na Uređaji.
3 Izaberite uređaj u UREĐAJI U BLIZINI da biste pristupili i reprodukovali video zapis.
Možete da reprodukujete video zapise na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom
deljenja sadržaja.
129
Korisne aplikacije
Internet
Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene web stranice kako bi im lako
pristupali.
Pregledanje Web stranica
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Internet.
2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu
programa za pretragu pored polja za web adresu.
3 Unesite web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na Idi. Da biste pretraživali web glasom,
kucnite na .
Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.
Obeleži trenutnu web stranicu.
Otvori menadžer prozora sa web
stranicama.
Pročitaj članak u režimu čitanja.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Osveži trenutnu web stranicu.
Otvori početnu stranicu.
Prikaži sačuvane stranice.
Prikaži obeležene web stranice.
Pređi na prethodno posećenu
stranicu.
130
Korisne aplikacije
Diktafon
Uvod
Koristite različite načine snimanja za razne situacije, kao što su intervju ili sastanak. Uređaj može
da konvertuje vaš govor u tekst i da razlikuje izvore zvuka.
Snimanje govornih beleški
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Diktafon.
2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
Kucnite na
da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na
Kada snimate govornu belešku, kucnite na
.
da biste ubacili obeleživač.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Pomerajte preko dostupnih
režima snimanja.
Trenutni režim snimanja
Prikaz liste govornih beleški.
Promena režima snimanja.
Početak snimanja.
3 Kucnite na
da biste dovršili snimanje.
131
Korisne aplikacije
Promena režima snimanja
Kucnite na
da biste izabrali režim sa liste.
• Normalan: Ovo je uobičajeni režim snimanja.
• Intervju: Mikrofon je osetljiv na zvukove iz dva pravca. U ovom režimu, i gornji i donji
deo uređaja kupe jednaku količinu zvuka. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se
pojavljuju sa ikonom pored njih.
• Sastanak: Mikrofon je osetljiv na zvukove iz raznih pravaca. Govorne beleške snimljene u
ovom režimu se pojavljuju sa ikonom
pored njih.
• Govorna beleška: Uređaj snima vaš glas i simultano ga konvertuje na tekst na ekranu. Za
najbolje rezultate, držite uređaj blizu usta i govorite smireno, ali glasno i jasno. Govorne
beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom
pored njih.
Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće
prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na → Podešavanja → Jezik da
biste postavili sistemski jezik govorne beleške.
Reprodukcija izabranih govornih beleški
Kada pregledate snimke intervjua ili sa sastanaka, možete da isključite ili uključite određene
izvore zvuka na snimku.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Diktafon.
2 Kucnite na i izaberite govornu belešku snimljenu u režimu sastanak.
3 Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk
koji treba da se isključi.
Ikona će se promeniti u
a zvuk će biti isključen.
Uključen izvor zvuka
Isključen izvor zvuka
132
Korisne aplikacije
Sat
Uvod
Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski
neki događaj ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Sat → Alarm.
Podešavanje alarma
1 Kucnite na .
2 Podesite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponoviti, a zatim podesite alarm i
druge razne opcije.
3 Kucnite na Sačuvaj.
Sačuvani alarm se dodaje na listu alarma.
4 Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na
pored alarma na listi alarma.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju
odlaganja alarma, prevucite
izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog
vremena.
Brisanje alarma
Kucnite na → Izaberi, izaberite alarme, a zatim kucnite na
133
.
Korisne aplikacije
Svetsko vreme
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Sat → Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova ili sveta.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na
.
Brisanje satova
Kucnite na → Izaberi, izaberite satove, a zatim kucnite na
.
Štoperica
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Sat → Štoperica.
2 Kucnite na Početak da biste odredili vreme događaja.
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na Prol. v.
3 Kucnite na Stop da zaustavite merenje vremena.
Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na Resetuj. Da biste restartovali merenje
vremena, kucnite na Nastavi.
Tajmer
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Sat → Tajmer.
2 Postavite period, a zatim kucnite na Početak.
3 Prevucite van velikog kruga kada se tajmer aktivira.
134
Korisne aplikacije
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.
Korišćenje kalkulatora
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Kalkulator.
Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija Ekran
rotacija onemogućena, kucnite na → Naučni kalkulator.
Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
da biste sakrili tastaturu.
→ Obriši istoriju.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem „Dropbox cloud“
skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web
serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Dropbox.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Na glavnom ekranu „Dropbox“-a, koristite sledeće funkcije:
• : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na → Upload here da biste otpremili datoteke.
• : Pregledajte otpremljene slike ili video zapise. Kucnite na
datoteke, ili kreirali albume.
• : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
• : Pregledajte obaveštenja.
135
da biste podelili ili obrisali
Korisne aplikacije
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom
formatu časopisa.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.
Smart Remote
Uvod
Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV „set-top boxes“ i koristite uređaj kao daljinski upravljač.
136
Korisne aplikacije
Pokretanje funkcije „Smart Remote“
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Smart Remote.
2 Kucnite na Izaberi zemlju ili region i izaberite zemlju, regiju i uslugu emitovanja.
3 Kucnite na Personalizuj, označite omiljene žanrove i sportove, a zatim kucnite na Naredna.
4 Kucnite na Uzrast ili Pol da biste postavili profil, a zatim kucnite na Gotovo.
5 Kucnite na → Nastavi.
6 Izaberite marku TV aparata.
Da biste povezali uređaj sa projektorom i koristili uređaj kao daljinski upravljač, kucnite na I
have a projector.
7 Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na TV. Zatim,
kucnite na Da, ovaj kod radi ako uređaj uključuje TV.
Ako uređaj ne uključuje TV, kucnite na Pošalji ponovo ovaj kod ili Ne, testiraj sled. kod, a
zatim ponovite postupak dok TV aparat ne prepozna signal.
8 Izaberite izvor kanala.
Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača
Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu
koristeći uređaj kao daljinski upravljač.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Smart Remote.
2 Izaberite kategoriju u vrhu ekrana.
3 Usmerite infracrveni port uređaja prema TV-u, izaberite TV program, a zatim kucnite na
WATCH ON TV.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
137
Korisne aplikacije
4 Kucnite na
da biste promenili kanal ili jačinu zvuka.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Uključivanje ili isključivanje
TV aparata.
Dodatne funkcije
Meniji za kontrolu TV aparata
Podešavanje podsetnika za programe
1 Izaberite TV program koji se trenutno ne emituje.
2 Kucnite na REMIND ME da postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV emisije.
138
Korisne aplikacije
Evernote
Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete
dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim
idejama efikasnije.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Evernote.
Prijavite se na svoj „Evernote“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Evernote“ nalog. Sledite
uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Sastavljanje beleški
Možete da napravite belešku pomoću slika, govornih zapisa i drugih priloga.
Na glavnom ekranu „Evernote“ kucnite na Нова белешка.
Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:
• : Postavite podsetnik beleške.
• : Priložite datoteke ili koristite dodatne opcije.
• : Snimite fotografiju i priložite je uz belešku.
• : Pristupanje dodatnim opcijama.
Brisanje beleški
Na listi napoemna, kucnite i držite belešku, a zatim kucnite na Обриши.
139
Korisne aplikacije
PEN.UP
Koristite ovu aplikaciju da postavljate i delite svoje crteže nacrtane sa „S olovkom“.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na PEN.UP.
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, kucnite na Registruj se ili Prijava u vrhu ekrana. Zatim, sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili podešavanje.
Postavljanje svog crteža
Na glavnom ekranu „PEN.UP“ kucnite na
.
. Dodajte svoj crtež, upišite detalje a zatim kucnite na
Gledanje radova
Na glavnom ekranu „PEN.UP“ izaberite objavu. Kucnite na → Sačuvaj umetn. delo da biste
preuzeli crtež na uređaj. Crtež se čuva u fascikli PEN.UP. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran
Sve aplikacije i kucnite na Galerija → → Album → PEN.UP.
Možete da preuzmete umetničko delo označeno kao slika pozadine.
„Google“ aplikacije
„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam
trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte Postavljanje naloga za više
informacija.
Za prikaz više informacija o aplikaciji, glavni ekran svake aplikacije, i kucnite na → Помоћ.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
Chrome
Pretraga za informacijama i pregledanje web stranica.
Gmail
Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
140
Korisne aplikacije
Google+
Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete
napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.
Мапе
Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita
mesta.
Google Play музика
Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.
Play филмови
Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa Play
продавница.
Play књиге
Preuzmite razne knjige sa Play продавница i pročitajte ih.
Play новинарница
Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.
Play игре
Preuzmite igrice sa Play продавница i igrajte ih sa drugima.
Диск
Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
YouTube
Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
141
Korisne aplikacije
Слике
Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na
Google+.
Hangouts
Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok
ćaskate.
Google
Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
Гласовна претрага
Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.
Google подешавања
Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.
142
Povezivanje sa drugim
uređajima
Brzo poveži
Uvod
Automatski tražite uređaje u blizini brzo se povežite sa njima.
• Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se
da je aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.
• Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili
deljenog sadržaja.
• Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje.
Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.
Povezivanje sa drugim uređajima
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
Kada se tabla otvori, „Wi-Fi“ i „Bluetooth“ funkcija se automatski aktiviraju a uređaj traži
uređaje u blizini.
2 Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
Da biste omogućili uređajima u blizini da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite na
→ Podešavanje vidljivosti uređaja → Učini uređaj vidljivim, a zatim izaberite opciju.
143
Povezivanje sa drugim uređajima
Ponovno traženje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.
Kucnite na
i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
Deaktiviranje funkcije Brzo povezivanje
Da biste deaktivirali funkciju Brzo povezivanje, prevucite
toga, kucnite na .
nadole sa vrha ekrana. Umesto
Deljenje sadržaja
Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
3 Izaberite kategoriju medija.
4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na Kraj.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.
144
Povezivanje sa drugim uređajima
Bluetooth
Uvod
Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima
je uključen „Bluetooth“.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili
primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Bluetooth, kucnite na dugme
Bluetooth da biste ga aktivirali a zatim kucnite na Skeniraj.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde
automatski generisane lozinke.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.
3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na oba uređaja kao potvrdu.
145
Povezivanje sa drugim uređajima
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim
„Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije
predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti.
4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje. Primljena slika se
čuva u fascikli Download. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na
Galerija → → Album → Download.
Rasparivanje „Bluetooth“ uređaja
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Bluetooth.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
2 Kucnite na pored imena uređaja za rasparivanje.
3 Kucnite na Raspari.
146
Povezivanje sa drugim uređajima
Wi-Fi Direct
Uvod
„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Povezivanje sa drugim uređajima
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač Wi-Fi
udesno da biste ga aktivirali.
2 Kucnite na
→ Wi-Fi Direct.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi svoju funkciju „Wi-Fi Direct“.
3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Da biste povezali više uređaja, kucnite na → Višestruko povezivanje.
4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.
Slanje i prijem podataka
Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće
akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na → Wi-Fi Direct, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.
Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja
povezivanja.
147
Povezivanje sa drugim uređajima
Primanje slike
Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a. Ako su uređaji
već povezani, slika će biti primljena na vaš uređaj bez postupka zahtevanja povezivanja.
Primljena slika se čuva u fascikli Download. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije
i kucnite na Galerija → → Album → Download.
Prekidanje veze uređaja
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Wi-Fi.
2 Kucnite na → Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
3 Kucnite na Završi povezivanje → OK da biste prekinuli vezu uređaja.
NFC
Uvod
Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije
o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz
ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se
izbeglo oštećenje NFC antene.
Korišćenje NFC funkcije
Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o
proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje,
možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → NFC, a zatim kucnite
na prekidač NFC da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na NFC da biste ga aktivirali.
148
Povezivanje sa drugim uređajima
2 Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.
Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i
primati podatke.
Kupovina pomoću NFC funkcije
Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za
uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi,
obratite se dobavljaču usluge.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → NFC, a zatim kucnite
na prekidač NFC da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na NFC da biste ga aktivirali.
2 Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.
3 Kucnite na Kucni i plati i izaberite aplikaciju da postavite aplikaciju za podrazumevano
plaćanje.
Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
149
Povezivanje sa drugim uređajima
Slanje podataka
Omogućite razmenu podataka kada NFC Antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → NFC, a zatim kucnite
na prekidač NFC da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na NFC da biste ga aktivirali.
2 Kucnite na Android Beam ili S Beam i kucnite na Android Beam ili prekidač S Beam da biste
ga aktivirali.
• Android Beam: Slanje podataka preko „Bluetooth“-a.
• S Beam: Slanje podataka preko „Wi-Fi Direct“-a. Ova funkcija je optimalna za prebacivanja
velikih podataka.
3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
4 Kada se na ekranu pojavi Dodirni za emitovanje. kucnite ekran uređaja za slanje stavke.
• Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način
možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje
štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.
• Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa
podataka.
150
Povezivanje sa drugim uređajima
Screen Mirroring
Uvod
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim
ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj.
Uređaji sa omogućenim
Preslikavanjem ekrana
(AllShare Cast dongle,
HomeSync)
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“
možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
151
Povezivanje sa drugim uređajima
Pregledanje sadržaja na TV aparatu
Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom
preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko
hardverskog ključa za AllShare Cast.
1 Povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana na TV aparat preko HDMI kabla.
2 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji
uređaj.
3 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Screen Mirroring.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
4 Izaberite uređaj za povezivanje. Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite
PIN prikazan na TV ekranu.
5 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.
Prekidanje veze preslikavanja ekrana
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Screen Mirroring, a zatim
kucnite na prekidač Screen Mirroring da biste ga deaktivirali.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
152
Povezivanje sa drugim uređajima
MirrorLink
Povežite svoj uređaj na vozilo da kontrolišete aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na glavnom
monitoru vozila.
Vaš uređaj je kompatibilna sa vozilima koji podržavaju verziju „MirrorLink“-a 1.1 i novije.
Povezivanje svog uređaja sa vozilom preko „MirrorLink“-a
Kada po prvi put koristite ovu funkciju, povežite uređaj na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
1 Uparite svoj uređaj sa vozilom preko „Bluetooth“ funkcije.
Pogledajte Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima za više informacija.
2 Povežite uređaj sa vozilom pomoću USB kabla.
Kada su povezani, pristupite „MirrorLink“ aplikacijama svog uređaja na glavnom monitoru.
Prekidanje „MirrorLink“ veze
Isključite USB kabl iz uređaja i vozila.
153
Povezivanje sa drugim uređajima
Mobilno štampanje
Uvod
Povežite uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štampajte slike ili dokumente.
Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Dodavanje dodatnih komponenti štampača
Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.
1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → NFC i deljenje → Štampanje →
Preuzmi dodatak.
2 Traži dodatnu komponentu štampača u Play продавница.
3 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
4 Izaberite dodatnu komponentu štampača i kucnite na prekidač u desnom vrhu ekrana da
biste ga aktivirali.
Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu „Wi-Fi“ mrežu kao i uređaj.
Da biste ručno dodali štampače, kucnite na → Dodaj štampač →
.
Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na → Podešavanja.
Sadržaj štampanja
Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na → Štampaj, a zatim odaberite
štampač.
154
Menadžer uređaja i podataka
Ažuriranje uređaja
Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.
Ažuriranje „over-the-air“
Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“
(FOTA).
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → O uređaju → Dopune softvera → Dopuni
sada.
Označi Automatsko ažuriranje da automatski proverite ima li dostupnih ažuriranja. Za
preuzimanje ažuriranja isključivo kada je aktivirana „Wi-Fi“ veza, označite Samo Wi-Fi.
Ažuriranje pomoću programa „Samsung Kies“
Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.
1 Na računaru, preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa web lokacije
kompanije Samsung.
2 Na računaru, pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
3 Sledite uputstva na ekranu za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
• Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih
medijskih uređaja sa računarom.
155
Menadžer uređaja i podataka
Prenošenje datoteka između uređaja i računara
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do
gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno
uređaj na USB port računara.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel za obaveštenjem, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj → Medija
uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja.
1 Na računaru, preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa web lokacije
kompanije Samsung.
2 Na računaru, pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.
156
Menadžer uređaja i podataka
Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju.
Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite
kasnije. Morate da se prijavite na svoj „Google“ ili Samsung nalog za pravljenje rezervne kopije ili
vraćanja podataka.
Korišćenje „Google“ naloga
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja.
2 Kucnite na Bekap i resetovanje i označite Bekapuj moje podatke.
3 Kucnite na Rezervni nalog i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.
Korišćenje Samsung naloga
Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Nalozi → Samsung account → Bekap,
označite stavke za pravljenje rez. kopije, a zatim kucnite na Bekapuj sada → Bekapuj. Da biste
postavili uređaj da automatski pravi rez. kopiju podataka, označite Automatski bekap.
• Da biste vratili podatke pomoću „Google“ naloga, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite
na Podešavanja → Bekap i resetovanje, a zatim označite Automatsko vraćanje.
Kada reinstalirate aplikacije, biće vraćene sačuvane postavke i podaci.
• Da biste vratili podatke pomoću Samsung naloga, otvorite ekran Sve aplikacije,
kucnite na Podešavanja → Nalozi → Samsung account → Vrati. Trenutni podaci će
biti izbrisani sa uređaja za vraćanje izabranih stavki.
Obavljanje resetovanja podataka
Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno
napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte Kreiranje
rezervne kopije i obnavljanje podataka za više informacija.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na
fabrička podešavanja → Resetuj uređaj → Izbriši sve. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
157
Podešavanja
Uvod
Prilagođavanje podešavanja za širok spektar funkcija i aplikacija. Možete da uređaj uredite više
po svojoj želji tako što ćete postaviti ratne opcije postavki.
Konfigurisanje podešavanja
Kucnite na Podešavanja na ekranu Sve aplikacije da pristupite ekranu Postavke.
Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na
.
Možete da promenite režim prikaza sa prikaza liste na posebnim karticama. Kucnite na
→ Prikaži kao → Prikaz kartice.
BRZA PODEŠAVANJA
Napravite listu najčešće korišćenih postavki.
Kucnite na → Izmeni brza podešavanja. Označite stavke za dodavanje ili poništite izbor stavki
za uklanjanje a zatim kucnite na Gotovo.
158
Podešavanja
VEZE
Wi-Fi
Aktivirajte „Wi-Fi“ funkciju da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač Wi-Fi da biste ga
aktivirali.
2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
3 Kucnite na Poveži se.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavi na listi „Wi-Fi“ mreža, možete da je dodate ručno.
1 Kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu u dnu liste.
2 Upišite ime mreže u SSID mreže.
3 Izaberite vrstu bezbednosti.
4 Upišite lozinku ako nije otvorena mreža, a zatim kucnite na Poveži se.
159
Podešavanja
Korišćenje Pametne promene mreže
Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate web stranice,
preuzimate sadržaj i drugo.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim označite Promena pametne mreže.
Uređaj automatski prebacuje sa „Wi-Fi“ mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna „Wi-Fi“ mreža
slaba ili nestabilna. Kada signal „Wi-Fi“ mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže
nazad na „Wi-Fi“ mrežu.
• Isključite „Wi-Fi“ funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
• Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu
svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se
automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na Zaboravi.
Bluetooth
Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Bluetooth, a zatim kucnite na prekidač Bluetooth da biste ga
aktivirali.
Kucnite na za prikaz više opcija.
Vezivanje i Mobilna pristupna tačka
Koristite uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja
sa drugim uređajima ako nije dostupna internet veza. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“, USB
ili „Bluetooth“-a.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Mobilna pristupna tačka: Koristite prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu
podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se
koristi kao bežični modem za računar.
• Deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“
veze.
160
Podešavanja
Korišćenje prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke
Koristite svoj uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg
uređaja sa drugim uređajima.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Vezivanje i Mobilna pristupna tačka → Mobilna
pristupna tačka.
2 Kucnite na prekidač Mobilna pristupna tačka da biste je aktivirali.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“
listi mreža.
Da biste postavili lozinku za prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku, kucnite na → Konfiguriši
pristupnu tačku a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na
Sačuvaj.
3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste „Wi-Fi“ mreža.
4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili
internetu.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Profil letenja.
Upotreba podataka
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
Na ekranu podešavanja kucnite na Upotreba podataka.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona: Podesite ograničenje za korišćenje
mobilnih podataka.
• Ciklus upotrebe podataka: Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja
podataka između dva perioda.
Kucnite na za prikaz više opcija.
161
Podešavanja
Lokacija
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Lokacija, a zatim kucnite na prekidač Lokacija da biste ga
aktivirali.
• Mod: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
• NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI: Pregledajte koje aplikacije su
zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
• Moja mesta: Sačuvajte omiljene lokacije za korišćenje sa aplikacijama kojima su potrebne
informacije o lokaciji. Vaš uređaj će pružiti relevantne informacije i usluge prepoznavanjem
sačuvanih lokacija pomoću Mapa, „Wi-Fi“, ili „Bluetooth“-a.
NFC i deljenje
Promenite postavke za razne funkcije deljenja.
Na ekranu Podešavanja kucnite na NFC i deljenje.
• NFC: Promenite postavke za korišćenje funkcije NFC. Pogledajte NFC za više informacija.
• Uređaji u blizini: Promenite postavke za deljenje sadržaja sa obližnjim uređajima. Svi uređaji
moraju da podržavaju „Wi-Fi Direct“ ili da budu povezani na istu „Wi-Fi“ mrežu ili prenosivu
„Wi-Fi“ pristupnu tačku.
• Štampanje: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na
uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali
datoteke. Pogledajte Mobilno štampanje za više informacija.
• Screen Mirroring: Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
Pogledajte Screen Mirroring za više informacija.
• MirrorLink: Koristite ovu funkciju da kontrolišete aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na
glavnom monitoru vozila. Pogledajte MirrorLink za više informacija.
162
Podešavanja
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još mreža.
• Akc. preuzimanja: Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže
od „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Jači „Wi-Fi“ signal će vam pružiti veću brzinu
preuzimanja.
• Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
• Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade.
• Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači
postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
• Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
• Ukoliko „Wi-Fi“ i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini
razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
• Ova funkcija podržava „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1.1 i „Hypertext
Transmission Protocol Secure“ (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim
protokolima, na primer FTP.
• Podrazumevana aplikacija za poruke: Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje
razmene poruka.
• Mobilne mreže: Konfigurišite postavke mobilne mreže.
• VPN: Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
UREĐAJ
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zvuk.
• Režim zvuka: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i
obaveštenja.
163
Podešavanja
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Tonovi zvona: Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
• Vibracije: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
• Obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
• Zvuci dodira: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada kucnete na tastere.
• Zvuk pri kucanju: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vibracija pri kucanju: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
Ekran i tapet
Promenite podešavanja ekrana.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Ekran i tapet.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Tapet: Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
• Font: Promena veličine i tipa fonta.
• Rad jednom rukom: Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju
uređaja jednom rukom. Pogledajte Rad jednom rukom za više informacija.
• Rotacija ekrana: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
• Vreme do isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Režim ekrana: Promena režima ekrana.
164
Podešavanja
• Auto. pod. tona ekrana: Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti
ekrana.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa
priključnom bazom.
• LED indikator: Postavite uređaj da uključi ili isključi LED indikator.
• Trajanje svetla tastera: Postavite trajanje koliko će taster Nedavne i taster „Nazad“ ostati
uključeni.
• Uvećaj osetljivost dodira: Podesite uređaj da omogući korišćenje ekrana osetljivog na dodir
kada nosite rukavice.
U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda
neće biti prepoznate.
Zaključan ekran
Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran.
• Zaključavanje ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana. Sledeće opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.
• Prikaži informacije: Promenite postavke za stavke prikazane na zaključanom ekranu.
• Prečica za kameru: Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Bel. radnje na zaklj. ekr.: Postavite uređaj da pokreće Beleška radnje kada duplo kucnete
zaključani ekran sa pritisnutim tasterom „S olovka“ dok pritišćete i držite taster „S olovka“.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
165
Podešavanja
Više prozora
Podesite uređaj da koristi Više prozora.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Više prozora, a zatim prevucite taster Više prozora da biste ga
aktivirali.
• Otv. prik. u više prozora: Postavite uređaj da aktivira funkciju više prozora kada otvorite
datoteke iz Moji fajlovi ili Video, ili priloge u porukama.
• Prečica iskačućeg prikaza: Podesite uređaj tako da prikazuje ekran aplikacija u iskačućem
prozoru kada povučete dijagonalno od leve gornje ivice ekrana.
Panel sa obaveštenjima
Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Panel sa obaveštenjima.
S olovka
Promenite podešavanja za korišćenje „S olovke“.
Na ekranu podešavanja kucnite na S olovka.
• Komanda u vazduhu: Postavite uređaj da prikazuje funkcije komande preko vazduha kada
prelazite „S olovkom“ preko ekrana i pritisnite taster „S olovka“.
• Prikaz oblačića: Aktivirajte funkciju prikaza oblačića za obavljanje raznih radnji sa
„S olovkom“.
• Pokazivač: Podesite uređaj da prikazuje pokazivač „S olovke“ kada lebdi „S olovka“ iznad
ekrana.
• Direktan unos sa olovkom: Podesite uređaj da prikazuje polje za ručno pisanje kada
„S olovka“ lebdi iznad polja za unos teksta.
• Upozorenja S olovke: Postavite uređaj da prikazuje iskačuće upozorenje i emituje zvuk ako
hodate kada je ekran osetljiv na dodir isključen, a „S olovka“ je uklonjena iz uređaja.
• Onemog. detekciju olovke: Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja
„S olovke“.
• Zvuk S olovke: Postavite uređaj da pravi zvukove uz pisanje kada pišete ili crtate po ekranu
„S olovkom“.
• Eho vibracije S olovke: Postavite uređaj da vibrira kada pišete ili crtate po ekranu
„S olovkom“.
166
Podešavanja
• Opcije uklanjanja: Podesite uređaj da pokreće Beleška radnje ili prikazuje komandu
oblačića kada je „S olovka“ izvučena iz slota.
• Zvuk prilaganja/uklanjanja: Podesite uređaj da emituje zvuk kada se „S olovka“ umetne ili
izvadi iz slota.
• Vibracija prilag./uklanj.: Podesite uređaj da vibrira kada se „S olovka“ umetne ili izvadi iz
slota.
Kretanja i pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Kretanja i pokreti.
• Direktno pozivanje: Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati
uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove
poruke pri podizanju uređaja.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za isključivanje zvuka dolaznog poziva ili alarma kada
prekrijete ekran dlanom ili obrtnete uređaj.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana.
Oivičeni ekran
Promenite podešavanja za korišćenje zakrivljenog ekrana.
Na ekranu podešavanja kucnite na Oivičeni ekran.
• Upravljaj panelima: Upravljajte panelima koje možete da koristite na zakrivljenom ekranu.
Možete da preuzmete dodatne panele sa GALAXY Apps.
• Izrazi se: Kreirajte ili obrišite sopstvene panele za korišćenje na zakrivljenom ekranu.
167
Podešavanja
• Striming informacija: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko
svetlo zakrivljenog ekrana. Možete takođe da prilagodite podešavanja za prikazivanje
informacija o deonicama, sportu ili novostima na zakrivljenom ekranu.
• Noćni sat: Podesite uređaj da koristi zakrivljeni ekran kao sat noću. Možete da podesite
koliko će da traje noćni sat.
• Tekst Edge ekrana: Unesite poruku prikazanu na zakrivljenom ekranu.
• Prikaži Edge ekran sleva: Omogućite interfejsu da se automatski zarotira za 180° kada
rotirate uređaj za 180°.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
PERSONALIZACIJA
Nalozi
Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.
Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi.
Cloud
Promenite postavke sinhronizacije, rez. kopije i vraćanja za svoje Samsung i „Dropbox“ naloge.
Na ekranu podešavanja kucnite na Cloud.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
Na ekranu podešavanja kucnite na Bekap i resetovanje.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na „Google“ serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
168
Podešavanja
Jednostavan režim
Postavite uređaj u jednostavan režim.
Na ekranu podešavanja kucnite na Jednostavan režim.
• Standardni režim: Podesite uređaj na standardan režim.
• Jednostavan režim: Podesite uređaj na jednostavan režim.
• JEDNOSTAVNE APLIKACIJE: Odaberite aplikacije za primenu jednostavnijih prikaza.
Pristupačnost
Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju. Pogledajte O pristupačnosti za više
informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Pristupačnost.
Režim blokiranja
Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata
u režimu blokiranja.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Režim blokiranja, a zatim kucnite na taster Režim blokiranja
da biste ga aktivirali.
Privatan režim
Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima
privatnosti. Pogledajte Privatan režim za više informacija.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatan režim, a zatim kucnite na taster Privatan režim da
biste ga aktivirali.
• Nač. prist. rež. Privatno: Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim
privatnosti.
• Automatski onemogući: Postavite uređaj da automatski izađe iz privatnog režima rada kada
se isključi ekran.
169
Podešavanja
Skener otisaka prstiju
Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung
nalog. Pogledajte Skener otisaka prstiju za više informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Skener otisaka prstiju.
• Menadžer otisaka prstiju: Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
• Promeni lozinku bekapa: Postavite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne prepoznaje
otisak prsta.
• Zaključavanje ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana.
• Prijavljivanje na web: Postavite uređaj da potvrdi registrovane naloge preko otisaka prstiju.
• Potvrdi Samsung nalog: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.
• Pay with PayPal: Podesite uređaj da potvrđuje vaš „PayPal“ nalog i da daje ovlašćenja za
kupovine koristeći vaše otiske prstiju.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
SISTEM
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Na ekranu podešavanja kucnite na Jezik i unos.
• Jezik: Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
• Podrazumevano: Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
• Samsung tastatura: Promenite postavke Samsung tastature. Da biste pristupili dodatnim
opcijama, kucnite na .
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
170
Podešavanja
• Google унос текста гласом: Promenite postavke unosa govora. Da biste pristupili
dodatnim opcijama, kucnite na . Označite ovu opciju da koristite opciju unosa govora za
unos teksta.
• Jezik: Izaberite jezik za prepoznavanje rukopisa. Možete da pretražujete datoteke koje sadrže
rukopis na izabranom jeziku.
• Govorna pretraga: Promenite postavke traženja govorom.
• Opcije čitanja teksta: Promenite opcije tekst-u-govor.
• Čitanje obaveštenja: Podesite uređaj da naglas čita obaveštenja o dolaznim pozivima,
porukama ili događajima.
• Brzina pokazivača: Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Na ekranu podešavanja kucnite na Datum i vreme.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Automatska vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa
mreže kada se krećete između vremenskih zona.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
171
Podešavanja
Pomoć oko bezbednosti
Aktiviraj funkcije pomoći oko bezbednosti.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Pomoć oko bezbednosti.
• Režim Opasnost: Podesite uređaj da aktivira hitan režim i smanji potrošnju baterije kod
korišćenja osnovnih funkcija, kao što je pozivanje. Pogledajte Režim Opasnost za više
informacija.
• Meteo vesti: Podesite uređaj da prima upozorenja o prirodnim nepogodama. Da biste
koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
• Pošalji poruke za pomoć: Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući
taster za uključivanje/isključivanje. Možete takođe da primaocima pošaljete zvučne zapise sa
porukom. Pogledajte Pošalji poruke za pomoć za više informacija.
• Upravljaj primarnim kontaktima: Dodajte ili uredite primaoce poruka za pomoć.
Predmeti
Promenite podešavanja dodatne opreme.
Na ekranu podešavanja kucnite na Predmeti.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolja ili se odatle ukloni.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
Štednja energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Pogledajte
Funkcija štednje energije za više informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Štednja energije.
• Režim štednje energije: Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim
štednje energije.
• Režim izuzetne uštede energije: Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite
potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.
Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se
isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od
podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
172
Podešavanja
• Brzo punjenje: Podesite uređaj da koristi opciju brzog punjenja. Pogledajte Brzo punjenje za
više informacija.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje postotak napunjenosti baterije
preostao na statusnoj traci.
Memorija
Pogledajte informacije o memoriji uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Memorija.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
Zaštita
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaštita.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
• Potvrdi aplikacije: Postavite uređaj da proveri da li aplikacije sadrže štetan sadržaj pre
instalacije.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Šifrovanje podataka može da traje duže od jednog sata. Pre šifrovanja podataka,
priključite punjač da u potpunosti napunite bateriju i ne isključujte sve dok se ne završi
šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj
neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
173
Podešavanja
• Daljinske komande: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim
ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
• Upozorenje o promeni SIM kartice: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni
uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Idi na sajt: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na web lokaciji „Find my mobile“.
• Blokiranje reaktivacije: Podesite uređaj da zahteva vaš Samsung nalog nakon resetovanja
uređaja kako bi se drugi sprečili da reaktiviraju uređaj.
• Podesi zaključavanje SIM kartice: Promenite postavke zaključavanja SIM kartice.
• Učini lozinke vidljivim: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Až. politike bezbednosti: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe.
• Šalji izveštaje o bezbednosti: Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti
kompaniji Samsung.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u internoj memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.
Pomoć
Pogledajte informacije o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Pomoć.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na O uređaju.
174
Podešavanja
APLIKACIJE
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Menadžer aplikacija.
Podrazumevane aplikacije
Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Podrazumevane aplikacije.
Podešavanja aplikacija
Prilagodite postavke aplikacija.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Podešavanja aplikacija.
175
Pristupačnost
O pristupačnosti
Poboljšajte pristupačnost sa karakteristikama koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike
koji su oštećenog vida, sluha i smanjene mogućnosti upravljanja.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost.
Korišćenje tastera „Početak“ za otvaranje menija
pristupačnosti
Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster
„Početak“.
• Pristupačnost
• TalkBack
• Negativne boje
• Kontrola interakcije
Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Direktan pristup, a zatim
kucnite na dugme Direktan pristup kako bi ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za
otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster „Početak“.
Povratni glas (TalkBack)
Aktiviranje funkcije TalkBack
Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Kucnite na prekidač TalkBack da biste ga aktivirali.
176
Pristupačnost
3 Kucnite na OK. Uređaj će pokrenuti povratni glas.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.
Deaktiviranje „TalkBack“-a
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Kucnite na prekidač TalkBack i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.
3 Kucnite na OK i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu. Uređaj će zaustaviti povratni glas.
Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima
Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“.
• Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite
i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod
vašim prstom.
• Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok
pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
• Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku,
podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
• Biranje prethodne stavke: Brzo prevucite nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.
• Biranje sledeće stavke: Brzo prevucite nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
• Pomeranja po listama: Prevucite nagore ili nadole sa dva prsta.
• Povratak na prethodnu stranicu: Prevucite nadesno sa dva prsta.
• Pomeranje na sledeću stranicu: Prevucite nalevo sa dva prsta.
177
Pristupačnost
• Otključavanje ekrana: Prevucite u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva
prsta.
• Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
• Otvaranje panela brzih postavki: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.
Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji Управљај покретима.
Pogledajte Konfigurisanje podešavanja gestova prsta za više informacija.
Konfigurisanje podešavanja gestova prsta
Kada koristite „TalkBack“, možete da koristite gestove prsta da biste obavljali razne radnje, kao što
je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurišite pokrete prstiju
pre korišćenja.
Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete
Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili
obrnuto.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja → Управљај покретима → Дводелни вертикални покрети. Zatim, izaberite
jednu od sledećih funkcija:
• Прелазите на прву и последњу ставку на екрану: Kada prstom prevučete nagore a
zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a
zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
• Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима: Kada prstom
prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje
se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete
nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.
Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica
Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja → Управљај покретима. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.
178
Pristupačnost
Pauziranje „TalkBack“-a
Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kada izaberete Паузирај повратне информације u gornjem levom delu
ekrana, „TalkBack“ se pauzira.
Dodavanje i upravljanje oznakama slike
Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike.
Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.
Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez
podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije.
Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.
Da biste pregledali oznake, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na Podešavanja →
Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja → Управљај прилагођеним ознакама.
Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“
Konfigurišite podešavanja za „TalkBack“ kako vam odgovara.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Podešavanja.
• Јачина звука говора: Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
• Користи промене јачине: Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću
tastature.
• Ехо тастатуре: Postavite uređaj da čita reč naglas koji unosite pomoću tastature kada
kucnete na taster Razmak.
• Говори када је екран искљ.: Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran
isključen.
• Користи сензор за близину: Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku
stavite preko senzora na gornjem delu uređaja.
• Продрмајте за почетак непрекидног читања: Postavite uređaj da naglas čita tekst koji
se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina
drmanja.
179
Pristupačnost
• Изговори ИД позиваоца: Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne
poziv.
• Обавештење вибрацијом: Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
• Обавештење звуком: Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na
primer, pomerate ekran i drugo.
• Фокусирај звук говора: Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Јачина звука: Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga
kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere Обавештење звуком.
• Истраживање додиром: Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom.
• Аутоматски померај листе: Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja
nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
• Избор једним додиром: Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete
na nju.
• Покрени водич „Истраживање додиром“: Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije
Istraži dodirom.
• Управљај покретима: Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Pogledajte
Konfigurisanje podešavanja gestova prsta za više informacija.
• Управљај прилагођеним ознакама: Pregledajte dodate oznake.
• Настави после суспендовања: Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor kada je
„TalkBack“ pauziran.
• Програмерска подешавања: Postavite opcije za razvoj aplikacije.
Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom
Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatan.
Ekran se ne uključuje kada pritisnete taster „Početak“ ili kucnete na ekran. Trenutno aktivirane
funkcije se ne isključuju kada je ekran isključen.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Taman ekran. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
180
Pristupačnost
Čitanje lozinki naglas
Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Izgovаrај lozinke.
Podešavanje funkcija za čitanje teksta
Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“
aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Opcije čitanja
teksta, a zatim koristite sledeće funkcije:
• Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у
говор: Izaberite program za čitanje teksta.
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita
primere, kucnite na → Instaliraj govorne podatke da biste preuzeli i instalirali govorne
podatke za funkciju čitanja teksta.
• Status podrazum. jezika: Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekstu-govor.
Unos teksta pomoću tastature
Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo
gde na ekranu.
Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada
čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst
naglas.
Ako nije aktivirano Brzi unos tasterom, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo
kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa tasterima, otvorite ekran
Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi unos
tasterom.
181
Pristupačnost
Unos dodatnih znakova
Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući
prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite
svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.
Vid
Promena veličine fonta
Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Podešavanje veličine fonta na Ogroman možda
neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.
Uvećanje ekrana
Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Uvećanje
pokretima, a zatim kucnite na prekidač Uvećanje pokretima da biste ga aktivirali.
• Uvećanje i umanjenje prikaza: Brzo kucnite na ekran tri puta da biste uvećali određenu
oblast. Brzo kucnite na ekran tri puta ponovo da se vratite u normalan prikaz.
• Istraživanje ekrana pomeranjem: Prevucite dva ili više prstiju preko uvećanog ekrana.
• Prilagođavanje odnosa zuma: Štipnite sa dva ili više prsta na uvećanom ekranu ili ih
razmaknite.
Takođe možete privremeno povećati ekran dodirom i zadržavanjem ekrana tri puta. Dok držite
ekran, prevucite prstom da pregledate ekran. Otpustite prst da biste se vratili u normalni prikaz.
• Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
• Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su Telefon ili
Kalkulator, mogu biti umanjene.
182
Pristupačnost
Zumiranje prelaženjem
Koristite ovu funkciju da uveličate sadržaj prikazan na ekranu tako što ćete preći olovkom iznad
njega.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Zumiranje
prelaženjem, a zatim kucnite na prekidač Zumiranje prelaženjem da biste ga aktivirali.
Prevucite traku sa procentima zumiranja ulevo ili udesno ili kucnite na Veličina uveličavanja da
promenite podešavanja lupe.
Kada je aktivirana ova funkcija, ne možete da koristite neke druge funkcije, kao što je
komanda oblačića, prikaz oblačića, direktnan unos olovkom i „TalkBack“ funkcije.
Podešavanje podsetnika za obaveštenja
Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.
Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Podsetnik za
obaveštenja, a zatim kucnite na dugme za Podsetnik za obaveštenja da biste ga aktivirali.
Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na Interval podsetnika.
Vraćanje boja prikaza
Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše
prepoznaju tekst na ekranu.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Negativ boja.
Prilagođavanje boja
Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri
raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Vid → Prilagođavanje
boja, a zatim kucnite na prekidač Prilagođavanje boja da biste ga aktivirali. Sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili postupak podešavanja boje.
183
Pristupačnost
Sluh
Podešavanje obaveštenja preko blica
Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na
Obaveštenje o blicu.
Isključivanje svih zvukova
Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom
poziva.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na
Isključi sve zvuke.
Podešavanja titlova
Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh → Samsung titlovi
ili Google titlovi, a zatim kucnite na Samsung titlovi ili prekidač Google titlovi da biste ih
aktivirali.
Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
1 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.
2 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh → Balans
zvuka.
3 Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na
Podesi.
184
Pristupačnost
Mono zvuk
Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite
ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Mono zvuk.
Detektori zvuka
Postavite uređaj da vibrira kada detektuje zvono na vratima ili bebu kako plače.
Detektor plača bebe
1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh → Detektori
zvuka → Detektor plača bebe i kucnite na prekidač da ga aktivirate.
2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na OK → OK.
3 Kucnite na da biste pokrenuli detektor plača deteta.
Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.
Detektor zvona na vratima
1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh → Detektori
zvuka → Detektor zvona na vratima i kucnite na prekidač da ga aktivirate.
2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na OK → OK.
3 Kucnite na da biste snimili zvuk svog zvona na vratima. Kada završite sa snimanjem,
kucnite na Naredno.
4 Kucnite na
i pozvonite na svoja vrata da proverite da li je pravilno snimljeno. Kada uređaj
otkrije zvuk zvona na vratima, kucnite na OK.
Da biste promenili zvuk zvona na vratima, kucnite na → Promeni zvuk zvona na vratima.
Kada postavite detektor zvona na vratima, kucnite na da bi počeli da koristite detektor zvona
na vratima. Uređaj će vibrirati kada otkrije zvuk zvona na vratima.
185
Pristupačnost
Promena postavki upozorenja
Kucnite na → Podešavanja da biste koristili sledeće opcije:
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Vibracije: Promenite način vibriranja.
• Obaveštenje o blicu: Postavite blic da treperi kada otkrije zvuk.
Automatski eho
Kada se aktivira funkcija Auto. eho, uređaj će vibrirati sa zvukom prilikom reprodukcije muzike,
gledanja video zapisa ili igranja igara. Takođe će da vibrira kada kucnete na tastere u podržanim
aplikacijama.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Automatski eho.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Spretnost ruku i interakcija
Pomoćni meni
Prikazivanje ikone pomoćne prečice
Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i
podešavanjima. Možete lako da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Pomoćni meni.
2 Kucnite na prekidač Pomoćni meni da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na OK da
omogućite režim jednog kuckanja.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
3 Kucnite na Dominantna ruka da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.
186
Pristupačnost
Pristupanje pomoćnim menijima
Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
menijima sa svih ekrana.
Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju
na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili prevucite nagore ili
nadole da biste izabrali druge menije.
Korišćenje kursora
U meniju za pomoć, kucnite na Kursor. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju
u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali
kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.
Možete da koristite sledeće opcije:
• /
: Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
• /
: Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
• : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
• : Povećaj prostor gde je postavljen kursor.
• : Zatvorite oblast dodira.
Da biste promenili postavke kursora, otvorite ekran Sve aplikacije kucnite na Podešavanja →
Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija → Pomoćni meni. Zatim prilagodite postavke u
TAČPED I PODEŠAV. KURSORA.
Korišćenje poboljšanih menija za pomoć
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Pomoćni meni → Napredni pomoćni meni, kucnite nadugme Napredni
pomoćni meni da biste ga aktivirali, a zatim izaberite aplikacije.
187
Pristupačnost
Uključivanje ekrana funkcijom „Air gesture“
Koristite funkciju „Air gesture“ da uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora u vrhu uređaja.
Možete da uključite ekran a da ne pritišćete taster. Kada koristite ovu funkciju, postavite uređaj na
ravnu površinu ili ga čvrsto držite kako bi sprečili da se pomera.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Buđenje pokretom ruke, a zatim kucnite na prekidač Buđenje pokretom ruke da
biste ga aktivirali.
Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Kašnjenje nakon kucanja i držanja, a zatim izaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite
aplikacije.
1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Spretnost ruku i
interakcija → Kontrola interakcije.
2 Kucnite na prekidač Kontrola interakcije da biste ga aktivirali.
3 Istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
5 Kucnite na Kraj.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete
a tvrdi tasteri uređaja će biti onemogućeni.
Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i
taster za jačinu zvuka.
188
Pristupačnost
Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Prihvatanje i završavanje
poziva.
Izaberite željeni način.
Korišćenje režima jednog kuckanja
Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na
poziv umesto da prevučete taster.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost a zatim označite Režim
jednog kucanja.
Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci
Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Uvezi/izvezi, izaberite opciju za izvoz a zatim kucnite na OK.
Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost
Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i
kucnite na Gotovo → OK. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene
datoteke.
Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost
Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a,
„Bluetooth“-a i drugo.
Na ekranu Sve aplikacije kucnite na Podešavanja → Pristupačnost → Organizac.
pristupačnosti → Podeli koristeći. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na Gotovo.
Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.
189
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom
dobavljaču usluge.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre
pokretanja uređaja.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
190
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka
nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu Sve aplikacije
kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja →
Resetuj uređaj → Izbriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite
rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
191
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
192
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
193
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu
na računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne
lokacije.
194
Rešavanje problema
Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za
gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
195
Autorska prava
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Download PDF

advertising