Samsung | GT-I9060 | Samsung GT-I9060 Упатство за користење

GT-I9060/DS
GT-I9060
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз работата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени
во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и користењето на
овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски
права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете
соодветен податочен тарифен план. За подетални информации, контактирајте го Вашиот
оператор.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте ги операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2014 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
34
Внесување текст
36
Поврзување со мрежа Wi-Fi
37
Поставување сметки
38
Префрлување фајлови
39
Обезбедување на уредот
41
Надградба на уредот
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
Содржина на пакетот
10
Инсталирање SIM или USIM-картичка
и батерија
13
Полнење на батеријата
15
Вметнување мемориска картичка
17
Вклучување и исклучување на уредот
Комуникација
18
Држење на уредот
43
Телефон
18
Заклучување и отклучување на уредот
49
Именик
18
Прилагодување на јачината на тонот
53
Пораки
18
Префрлување во тивок режим
54
Е-пошта
19
Префрлање помеѓу мрежи (модели со
двојна SIM-картичка)
56
Google Mail
58
Hangouts
58
Google+
58
G+ Photos
59
ChatON
Основни информации
20
Индикатор за икони
21
Користење на екранот чувствителен
на допир
24
Контролни движења
26
Движења со дланка
27
Активирање на мултипрозорецот
28
Известувања
29
Почетен екран
31
Заклучен екран
32
Користење апликации
33
Екран со апликации
34
Помош
Интернет и мрежа
5
60
Интернет
61
Chrome
62
Bluetooth
63
Samsung Link
64
Group Play
Содржина
Медиуми
Патување и локално
66
Музика
98
Maps
67
Камера
98
Local
72
Галерија
99
Navigation
75
Видео
77
YouTube
78
Радио
Опции
100 За опциите
100 Конекции
Продавници за
апликации и медиуми
80
Play Store
81
Samsung Hub
81
Samsung Apps
82
Play Books
82
Play Music
82
Play Magazines
82
Play Games
103 Мој уред
115 Сметки
116 Повеќе
118 Google Settings
Решавање проблеми
Алатки
83
S Memo
85
S Planner
88
Dropbox
88
Облак
89
Часовник
91
Дигитрон
91
S-Преведувач
92
Диктафон
94
S Voice
95
Google
96
Voice Search
96
Мои фајлови
97
Преземено
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Сензор за близина
Слушалка
Предна камера
Копче за вклучување/
ресетирање/
исклучување
Екран чувствителен на
допир
Копче дома
Копче за назад
Копче за мени
Микрофон
Повеќенаменски
приклучок
Задна камера
Приклучок за слушалки
Блиц
Копче за јачина на звук
Звучник
GPS-антена
Капак за батеријата
Главна антена
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато 8-10 секунди за да го ресетирате
уредот ако јавува грешки, прекинува повици или се
блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот
чувствителен на допир се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да го стартувате
Google search.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори списокот со
неодманешни апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на
тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Батерија
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не е компатибилна
со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Инсталирање SIM или USIM-картичка и
батерија
Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор и вклучената
батерија.
1 Отстранете го капакот за батеријата.
Внимавајте да не ги оштетите Вашите нокти кога го отстранувате капакот за
батеријата.
Немојте прекумерно да го виткате или тегнете капакот за батеријата. На тој начин
може да дојде до оштетување на уредот.
2 ► Модели со двојна SIM-картичка: Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златнообоените контакти свртени надолу.
Вметнете ја примерната SIM или USIM-картичка во отворот за SIM 1 ( 1 ) и секундарната
SIM или USIM-картичка во отворот за SIM 2 ( 2 ).
1
2
10
Почнуваме
► Модели со една SIM-картичка: Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златнообоените контакти свртени надолу.
• Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM-картичка. Ако мемориската
картичка се заглави во отворот за SIM-картичката, мора да го однесете уредот во
сервисниот центар на Samsung за да се отстрани мемориската картичка.
• Отворот за SIM-картичката на Вашиот уред е погоден само за стандардни
SIM-картички. Вметнувањето microSIM-картичка или microSIM-картичка со
несоодветен држач може да предизвика оштетување на отворот за SIM-картичка
на Вашиот уред.
• Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или
USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности
предизвикани од изгубени или украдени картички.
3 Вметнете ја батеријата.
2
1
11
Почнуваме
4 Затворете го капакот за батеријата.
Отстранување SIM или USIM-картичка
1 Отстранете го капакот за батеријата.
2 ► Модели со двојна SIM-картичка: Извадете ја батеријата, а потоа SIM или USIMкартичката.
► Модели со една SIM-картичка: Извадете ја SIM или USIM-картичката.
12
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
Полнење со полначот
Приклучете го малиот крај на полначот во повеќенаменскиот приклучок на уредот и
приклучете го големиот крај на полначот во електричниот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
13
Почнуваме
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот чувствителен
на допир може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот
од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
Не отстранувајте ја батеријата пред да го извадите полначот. Тоа може да го оштети
уредот.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
14
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува VFAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога вметнувате мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови на
мемориската картичка се појавува во папката SD memory card.
15
Почнуваме
1 Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Повторно поставете ги батеријата и капакот за батеријата.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
отстранување. На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Повеќе →
Меморија → Демонтирај SD-картичка.
1 Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
2 Извлечете ја мемориската картичка.
3 Повторно поставете ги батеријата и капакот за батеријата.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Повеќе → Меморија →
Форматирај SD-картички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
16
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата од екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
17
Почнуваме
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или Копчето дома, и благо удрете со прстот во која било насока во рамки на заклучениот
екран на долниот дел од екранот.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или
видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
18
Почнуваме
Префрлање помеѓу мрежи (модели со
двојна SIM-картичка)
Кога ќе вметнете две SIM или USIM-картички, може да користите две различни претплати без
потреба да носите два уреда истовремено. Активирајте две картички и префрлајте се помеѓу
нив кога упатувате повици или праќате пораки.
Вашиот уред поддржува двојна достапност со две различни мрежи. Во тек на повик
на една мрежа, можете да воспоставите или да одговорите на нов повик на другата
мрежа, или да одговорите на втор повик од другата мрежа. Кога ќе го воспоставите
или ќе одговорите на вториот повик, првиот повик автоматски е биде задржан.
Активирање SIM или USIM-картички
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Мој уред → Уредувач на SIMкартички. Повлечете едно или двете копчиња за SIM или USIM-картичките надесно.
Промена на прикажаното име и икона на SIM или USIMкартичките
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Мој уред → Уредувач на SIMкартички. Изберете SIM или USIM-картичка, допрете ги името и иконата на картичката,
и потоа допрете Регистрирај име или Избери икона. Поставете име и икона што ќе се
прикажуваат за секоја картичка.
Префрлање меѓу мрежи
Кога две SIM или USIM-картички се активирани, иконата за избор на мрежа се појавува на
панелот за известување. Отворете го панелот за известување и потоа изберете мрежа.
19
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Нема сигнал
Јачина на сигнал
/
Во моментот се пристапува до SIM или USIM-картичка (модели со двојна
SIM-картичка)
/
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
Мрежата GPRS е поврзана
Мрежата EDGE е поврзана
Мрежата UMITS е поврзана
Мрежата HSDPA е поврзана
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Повик во тек
Пропуштен повик
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Нема SIM или USIM-картичка
Нова текстуална или мултимедијална порака
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот на вибрации е активиран
20
Основни информации
Икона
Значење
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност
на екранот чувствителен на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
21
Основни информации
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
22
Основни информации
Лизгање
Благо удрете надесно или налево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да
видите друг панел. Лизгајте нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или
список, како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
23
Основни информации
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Мој уред → Движења и гестови →
Движење и потоа повлечете го копчето Движење надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Калкулаторот се претвора во научен калкулатор кога го ротирате уредот.
24
Основни информации
Подигнување
Кога ќе го подигнете уредот откако бил во мирување одредено време, или екранот се
исклучил, вибрира ако имате пропуштени повици или нови пораки.
Превртување
Превртете го уредот за исклучување на звукот на тонот на ѕвонење, паузирање на
емитувањето или исклучување на звукот на FM-радиото (кога се користи звучникот).
25
Основни информации
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред да користите движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Мој уред → Движења и
гестови → Движење со дланка и потоа повлечете го копчето Движење со дланка
надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
26
Основни информации
Активирање на мултипрозорецот
Користете ја оваа одлика за работење со две апликации на екранот, истовремено.
• Можат да работат само апликациите што се на мултипрозорецот.
• Кога стартувате апликации што содржат мултимедијални фајлови, како што е
музика или видео-записи, ќе се емитува звукот од двата фајла.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
За користење на мулти-прозорецот, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој
уред → Екран → Повеќе прозорци.
Користење на мултипрозорецот
За да го прикажете панелот на мулти-прозорецот, допрете и задржете
. Панелот на
мулти-прозорецот се прикажува на левата страна од екранот. Изберете една апликација и
потоа одвлечете нова апликација до нова локација. За да го затворите панелот на мултипрозорецот, повторно допрете ја дршката на панелот. За да го сокриете панелот на мулти.
прозорецот, повторно допрете и задржете
Повлечете ја лентата помеѓу прозорците на апликациите нагоре или надолу за
прилагодување на големината на прозорците.
Допрете ја дршката на панелот за да го отворите или да го затворите панелот. Кога панелот
на мулти-прозорецот е отворен, допрете ја и задржете ја дршката и влечете ја до левиот или
десниот раб на екранот за да го преместите панелот. За да ја преместите дршката на панелот
кога мулти=прозорецот е затворен, допрете ја и задржете ја дршката на панелот, и влечете ја
нагоре или надолу.
27
Основни информации
Користење апликации од мултипрозорецот
Додека користите апликации од мултипрозорецот, допрете
од следниве:
или
• : Променете ја локацијата на апликациите во мултипрозорецот.
• : Зголемете го прозорецот да одговара на екранот.
• : Затворете ја апликацијата.
и употребете едно
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат пропуштени повици, нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и
др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известување. Листајте
низ списокот за преглед на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за
известување, повлечете ја нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Повлечете ја надолу статусната лента и потоа допрете
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Мобилни податоци: Активирајте ја или деактивирајте ја податочната врска.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во
режим за блокирање, Вашиот уред ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои
известувања да бидат блокирани, допрете Нагодувања → Мој уред → Режим за
блокирање.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Повеќе прозорци: Поставете да се користи мултипрозорецот.
• Хотспот Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за ограничен опсег со Wi-Fi.
• Режим без раце: Активирајте го или деактивирајте го режимот со слободни раце.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
28
Основни информации
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање
апликации.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за известување, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја на друга
известување, допрете
локација.
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Промена на режимот на почетниот екран
Почетниот екран има основен и лесен режим. Во лесен режим, можете лесно да пристапите
до Вашите омилени контакти, апликации и опции со додавање кратенки на почетниот екран.
За префрлање во лесен режим, на почетниот екран допрете Апликац. → Нагодувања →
Мој уред → Режим на почетен екран → Лесен режим → Примени.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Апликац., задржете допрена икона на апликација и потоа
повлечете ја во преглед на панел.
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или панели.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте виџети или апликации на почетниот екран.
• Папка: Креирајте нова папка.
• Страна: Додајте нов панел на почетниот екран.
29
Основни информации
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го
Допрете
до нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете
Допрете
го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
од следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Потоа, изберете слика и допрете Постави заднина. Или изберете слика, променете ја
нејзината големина со влечење на рамката и потоа допрете Готово.
30
Основни информации
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети засновани
на Интернет може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со
виџети, и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран. Поставете го
на саканата локација, променете му ја големината со влечење на рамката ако е потребно, и
потоа, допрете каде било на екранот за да ја зачувате локацијата на виџетот.
Користење виџет за кратенки за опции
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети, и потоа допрете и задржете Кратенка
за опции за да се отвори список со опции. Изберете опција за да ја додадете на почетниот
екран како кратенка.
Заклучен екран
Заклучениот екран спречува уредот да изврши несакана операција кога не се користи, исто
така, Ви дозволува додавање соодветни виџети.
Додавање виџети
За користење виџети кога екранот е заклучен, на почетниот екран, допрете Апликац. →
Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот и потоа штиклирајте го Повеќе
виџети.
Не можете да користите виџети на заклучениот екран во лесен режим или кога се
активирани одликите за безбедност.
31
Основни информации
Допрете го делот со виџети на горниот дел од екранот. Лизгајте надесно кон последната
страница, допрете
и потоа изберете виџет за додавање на заклучениот екран.
Прераспоредување панели
Преместување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел
и потоа одвлечете го до нова локација.
Отстранување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел
и потоа одвлечете го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Некои апликации се групирани во папки. Допрете папка и потоа изберете
апликацијата за да се отвори.
32
Основни информации
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Држете го притиснато копчето дома, допрете , и потоа допрете Крај веднаш до
апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши
сѐ. Алтернативно, држете го притиснато копчето дома и потоа допрете .
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Апликац. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
33
Основни информации
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
→ Деинсталирај и потоа изберете ја апликацијата што сакате да ја
Допрете
деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Споделување апликации
Споделувајте преземени апликации со други корисници преку е-пошта, Bluetooth или други
начини.
→ Сподели апликации, изберете апликации, допрете Готово и потоа изберете
Допрете
метод на споделување. Следните чекори се разликуваат во зависност од избраниот метод.
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
34
Основни информации
Користење на тастатурата Samsung
Поставете опции за тастаурата
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Внесувајте со големи букви.
Започнете нов ред.
Внесете интерпункциски знаци.
Внесете празно место.
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
Допрете и задржете
→ Лебдечки за промена на видот на тастатура.
, и потоа допрете
, и потоа преместете ја лебдечката тастатура на друга локација.
За да се префрлите на статична тастатура, допрете
→ Qwerty тастатура.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа лизгајте го копчето за празно место налево или
надесно за променување на јазичните тастатури.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
35
Основни информации
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, поставете го покажувачот на точката каде
што треба да се вметне и потоа допрете → Пресликај.
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 100)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го користите.
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi и потоа повлечете го
копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секој пат кога е достапна.
Додавање мрежи Wi-Fi
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
36
Основни информации
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова
сметка, или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате
поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете сметка и на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки, изберете име на сметка под
Мои сметки, изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избр. сметка.
37
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати
фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или
оперативниот систем на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rttl, rtx и ota
• Слика: bmp, gif, jpg и png
• Видео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm и mkv
• Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc и rtf
Ако апликациите не можат да емитуваат фајлови во формат divX или ac3,
инсталирајте апликации кои ги поддржуваат.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
38
Основни информации
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот
→ Заклучување на екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете
заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не
успее.
39
Основни информации
Поставете отклучување со лице и глас
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот
→ Заклучување на екранот → Лице и глас.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија и потоа поставете
говорна команда. Потоа, поставете заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во
случај отклучувањето со лице и глас да не успее.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот
→ Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот
→ Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
40
Основни информации
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој уред → Заклучување на екранот
→ Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
41
Основни информации
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Повеќе → За уредот → Ажурирање
софтвер → Ажурирај.
42
Комуникација
Телефон
Користете ја оваа апликација за да упатувате или да одговарате на повици.
Допрете Телефон на екранот со апликации.
Упатување повици
Упатување повик
Користете еден од следниве методи:
• Тастатура:
► Модели со двојна SIM-картичка: Внесете го бројот со помош на тастатурата и потоа
допрете
или .
► Модели со една SIM-картичка: Внесете го бројот со помош на тастатурата и потоа
допрете .
• Дневници: Упатете повик од историјата на дојдовни и појдовни повици и пораки.
• Омилени: Упатете повик од списокот со омилени контакти.
• Именик: Упатете повик од списокот со контакти.
Броеви за брзо бирање
За броеви за брзо бирање, задржете ја допрено соодветната цифра.
Предвидување број
Кога внесувате броеви на тастатурата, се појавуваат автоматски предвидувања. Изберете
еден од нив за да упатите повик.
43
Комуникација
Наоѓање контакти
Внесете име, телефонски број или адреса на е-пошта за да најдете контакт во списокот со
контакти. Како што се внесуваат знаците, се појавуваат предвидените контакти. Изберете
еден за да упатите повик кон него.
Упатување меѓународен повик
► Модели со двојна SIM-картичка: Допрете и задржете 0 додека не се појави знакот +.
Внесете го кодот за државата, подрачниот код за повикување и телефонскиот број, и потоа
допрете
или .
► Модели со една SIM-картичка: Допрете и задржете 0 додека не се појави знакот +.
Внесете го кодот за државата, подрачниот код за повикување и телефонскиот број, и потоа
допрете .
За време на повик
Достапни се следниве дејства:
• : Задржете повик. Допрете
за да го вратите задржаниот повик.
• : Зголемете ја јачината на тонот.
• Дод. повик: Упатете втор повик.
• Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• Копче за прекинување на повик: Прекинете го тековниот повик.
• Звучник: Активирајте го интерфонот. Чувајте го уредот подалеку од Вашите уши кога го
користите звучникот.
• Искл.микрофон: Исклучете го микрофонот за другата страна да не може да Ве слуша.
• Слушал.: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• Префрли: Префрлете се помеѓу два повика.
• Спој: Воспоставете конференциски повик кога сте поврзани со два повика. Повторете
го ова и додајте повеќе повици. Оваа одлика е достапна само ако услугата за
конференциски повик е активна.
• → Контакти: Отворете го списокот со контакти.
• → Белешка: Креирајте белешка.
• → Порака: Пратете порака.
• → Пренеси: Поврзете ја првата страна со втората страна. Со тоа вие ќе бидете
исклучени од разговорот.
• → Уреди конференциски повик: Имајте приватен разговор со една од страните за
време на конференциски повик или исклучете една од страните од конференцискиот
повик.
44
Комуникација
Додавање контакти
За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, внесете го бројот
и допрете Додај во Контакти.
Праќање порака
Допрете
→ Прати порака за да пратите порака на бројот на екранот.
Преглед на дневници со повици
Допрете Дневници за преглед на историјата на дојдовни и појдовни повици.
► Модели со двојна SIM-картичка: За филтрирање дневник со повици, допрете
Прикажи → SIM или USIM-картичка и потоа изберете опција.
► Модели со една SIM-картичка: За филтрирање дневник со повици, допрете
Прикажи и потоа изберете опција.
→
→
FDN-броеви
Овој уред може да се постави да ги ограничува појдовните повици само на броеви во рамки
на зададени префикси. Овие префикси се чуваат на SIM или USIM-картичката.
► Модели со двојна SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците →
Дополнителни опции → SIM или USIM-картичка → FDN броеви → Вклучи FDN повици,
и потоа внесете го PIN2 испорачан со SIM или USIM-картичката. Допрете Листа на FDN
броеви и додајте броеви.
► Модели со една SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците → Дополнителни
опции → FDN броеви → Вклучи FDN повици и потоа внесете го PIN2 испорачан со SIM
или USIM-картичката. Допрете Листа на FDN броеви и додајте броеви.
Забрана за повици
Овој уред може да се постави да спречува воспоставување одредени повици. На пример,
може да се оневозможи воспоставувањето меѓународни повици.
► Модели со двојна SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците →
Дополнителни опции → SIM или USIM-картичка → Забрана на повици, изберете опција
за забрана на повици и потоа внесете лозинка.
► Модели со една SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците → Дополнителни
опции → Забрана на повици, изберете опција за забрана на повици и потоа внесете
лозинка.
45
Комуникација
Примање повици
Одговарање на повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
Ако услугата за повик на 2-ра линија е активна, може да се воспостави уште еден повик. Кога
доаѓа втор повик, завршете го или задржете го првиот повик.
Одбивање повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
За праќање порака при одбивање дојдовен повик, допрете Одбивање повик со порака.
→ Опции за повиците → Постави
За да ја креирате пораката за одбивање, допрете
пораки за одбивање повици.
Автоматско одбивање повици од непожелни броеви
→ Опции за повиците → Одбивање повик → Режим за автоматско
Допрете
одбивање → Броеви за автом. одбивање → Листа за автоматско одбивање. Допрете
Ново, внесете број, доделете категорија и потоа допрете Сочувај.
Пропуштени повици
Доколку се пропушти повик, на статусната лента се појавува
известување за преглед на список со пропуштени повици.
. Отворете го панелот за
Повик на 2-ра линија
Повик на 2-ра линија е услуга овозможена од операторот. Корисникот може да ја користи
оваа услуга за суспендирање на тековниот повик и префрлање на дојдовен повик. Оваа
услуга не е достапна за видео-повици.
► Модели со двојна SIM-картичка: За користење на оваа услуга, допрете
→ Опции за
повиците → Дополнителни опции → SIM или USIM картичка → Повик на 2-ра линија.
► Модели со една SIM-картичка: За користење на оваа услуга, допрете
повиците → Дополнителни опции → Повик на 2-ра линија.
46
→ Опции за
Комуникација
Препраќање повици
Уредот може да се постави да ги препраќа дојдовните повици на назначен број.
► Модели со двојна SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците → Дополнителни
опции → SIM или USIM-картичка → Препраќање повици, и потоа изберете вид на повик и
услов. Внесете број и допрете Вклучи.
► Модели со една SIM-картичка: Допрете
→ Опции за повиците → Дополнителни
опции → Препраќање повици, и потоа изберете вид на повик и услов. Внесете број и
допрете Вклучи.
Видео-повици
Упатување видео-повик
Внесете го бројот или изберете контакт од списокот со контакти, и потоа допрете
.
Во тек на видео-повик
Достапни се следниве дејства:
• Смени камера: Префрлете помеѓу предната и задната камера.
• Копче за прекинување на повик: Прекинете го тековниот повик.
• Искл.микрофон: Исклучете го микрофонот за другата страна да не може да Ве слуша.
• → Сокриј ме: Сокријте ја Вашата слика за другата страна.
• → Излезна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• → Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• → Префрли на слушалка: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на
уредот.
• → Искл. звучник: Деактивирајте ја одликата интерфон.
• → Анимирани емоции: Применете емотикони на Вашата слика.
• → Тематски преглед: Применете декоративни икони на Вашата слика.
• → Вкл. карикатура: Променете го режимот на преглед на преглед за карикатура.
Допрете ја и задржете ја сликата на другата страна за пристап до следните опции:
• Сними кадар: Зачувајте ја сликата на другата страна.
• Сними видео-запис: Снимете видео-запис на сликите на другата страна.
Во многу држави, снимањето без дозвола од другата страна е незаконски.
47
Комуникација
Допрете ја и задржете ја Вашата слика за пристап до следните опции:
• Смени камера: Префрлете помеѓу предната и задната камера.
• Излезна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
Смена на слики
Одвлечете ја сликата од која било од страните врз сликата на другата страна за да ги смените
сликите.
Преслушајте говорна порака
Задржете допрено 1 на тастатурата и потоа следете ги упатствата од Вашиот оператор.
48
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете Именик.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за менување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
→ Избриши.
Поставување број за брзо бирање
→ Поставување брзо бирање, изберете број за брзо бирање и потоа изберете
Допрете
контакт за него. За бришење број за брзо бирање, задржете го допрено и потоа допрете
Отстрани.
49
Комуникација
Пребарување контакти
Допрете Именик.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на десната страна од списокот со контакти за брзо листање со
влечење на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• /
: Воспоставете гласовен или видео-повик.
• : Составете порака.
• : Составете е-порака.
Прикажување на контактите
Допрете Именик.
Стандардно, уредот ги прикажува сите зачувани контакти.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Префрлување контакти
Допрете Именик.
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
50
во списокот со контакти.
Комуникација
Увезување и извезување контакти
Допрете Именик.
Увезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за увезување.
Извезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за извезување.
Споделување контакти
→ Сподели картичка преку, изберете контакти, допрете Готово и потоа
Допрете
изберете метод на споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во омилени: Додајте контакти во омилените.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Гледајте ги контактите табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
51
Комуникација
Групи контакти
Допрете Групи.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете Готово.
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Ново: Направете нова група.
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Избриши.
Основните групи не можат да се избришат.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Праќање порака или е-пошта на членови на група
Изберете група, допрете
потоа допрете Готово.
→ Прати порака или Прати е-пошта, изберете членови и
Визит-картичка
Допрете Именик.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
сочувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете
за
изменување.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
52
Комуникација
Пораки
Користете ја оваа апликација за праќање текстуални (SMS) или мултимедијални пораки
(MMS).
Допрете Пораки на екранот со апликации.
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
сте надвор од покриеноста на Вашата матична мрежа. За подетални информации,
контактирајте го Вашиот оператор.
Праќање пораки
► Модели со двојна SIM-картичка: Допрете
потоа допрете
или
.
► Модели со една SIM-картичка: Допрете
допрете
.
, додајте приматели, внесете порака и
, додајте приматели, внесете порака и потоа
Користете ги следниве методи за додавање приматели:
• Внесете телефонски број.
• Допрете
, изберете контакти и потоа допрете Готово.
Користете ги следниве методи за да составите мултимедијална порака:
• Допрете
• Допрете
, и приложете слики, видео-записи, контакти, белешки и др.
→ Додај наслов за да внесете наслов.
Праќање закажани пораки
→ Распоред. Поставете време и датум, и потоа
Додека составувате порака, допрете
допрете Готово. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
53
Комуникација
Преведување и праќање пораки
→
За да ја користите одликата за преведување додека составувате порака, допрете
Преведи, повлечете го копчето Преведи надесно, поставете јазична комбинација и потоа
допрете OK.
Допрете
за да ја преведете пораката и потоа допрете Готово. Преведената порака ќе ја
замени пораката на изворниот јазик.
Преглед на дојдовни пораки
Дојдовните пораки се групирани во низи пораки по контакти.
Изберете контакт за да ја видите пораката на лицето.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта за прв пат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете Следно за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
на дното од екранот.
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
во пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти, информации за локација и друго
54
Комуникација
Праќање закажани пораки
→ Закажана е-пошта. Штиклирајте го Закажана
Додека составувате порака, допрете
е-пошта, поставете време и датум, и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати пораката во
назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете
.
Допрете порака за да ја прочитате.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Одговорете на сите приматели.
Препратете ја пораката.
Одговорете на пораката.
Избришете ја пораката.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
55
Комуникација
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете .
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете
→ Attach picture за прикачување слики.
Допрете
→ Attach video за прикачување видео-записи.
Допрете
→ Add Cc/Bcc за додавање повеќе приматели.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги промените нагодувањата за Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги пријавите Вашите мислења за развој на апликацијата.
Допрете
→ Help за да пристапите до информации за помош за Google Mail.
56
Комуникација
Читање пораки
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Избришете ја оваа порака.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Одговорете на сите приматели
или препратете ја оваа порака на
други.
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на оваа порака.
Прегледајте прилог.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Допрете
за да видите пораки во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ознака за доделување.
57
→ Change labels, и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од листата со пријатели, или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All за промена на категоријата, и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги видите
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
G+ Photos
Користете ја оваа апликација за да споделувате слики и видео-записи преку социјалната
мрежа на Google.
Допрете G+ Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
→
Допрете
следниве:
за да изберете слики или видео-записи, и потоа користете едно од
• Share: Споделете ги сликите или видео-записите.
• : Споделете ги сликите преку Hangouts.
• : Избришете ги сликите или видео-записите.
• : Креирајте нов албум и копирајте ги сликите или видео-записите.
58
Комуникација
ChatON
Користете ја оваа апликација за разговор со кој било уред. За користење на оваа апликација,
морате да се најавите во Вашата сметка Samsung или да го верификувате Вашиот телефонски
број.
Допрете ChatON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирајте список на другари преку внесување телефонски броеви или адреси на е-пошти на
сметки Samsung, или преку избирање другари од списокот со предлози.
Изберете пријател за да започнете разговор.
59
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за споделување, сочувување или печатење на тековната интернет-страница
додека прегледувате интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, допрете
пребарувач.
→ Опции → Дополнително → Избери
Отворање нова страница
Допрете
→ Нов прозорец.
За да отидете на друга интернет-страница, допрете
страницата за да ја изберете.
, лизгајте лево или десно, и допрете ја
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
стр.
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
60
→ Додај сочувана
и потоа изберете една.
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
→ Бриши
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
историја.
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочувани страници.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните линкови, користете Преземено. (стр. 97)
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да одите на друга интерент-страница, допрете
61
и потоа изберете интернет-страница.
Интернет и мрежа
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете
→ Other devices. Изберете
.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции →
Bluetooth и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
62
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Опции Нагодувања → Конекции → Bluetooth →
Скенирај и пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се
споите и потоа прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата. Пренесениот фајл се сочувува во папката Bluetooth.
Ако се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да емитувате содржини зачувани на далечински уреди
или разни услуги за интернет-мемории преку Интернет. Можете да емитувате и праќате
мултимедијални фајлови од Вашиот уред на друг уред или на услуга за интернет-меморија.
За користење на оваа апликација, морате да се најавите на сметка на Samsung и да
регистрирате два или повеќе уреда. Начините за регистрација може да се разликуваат
зависно од видот на уред.
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ќе се отвори оваа апликација, ќе се прикажат неодамнешните содржини од сите Ваши
регистрирани уреди. Можете да ги прелистувате и да играте. За да започнете со споделување
фајлови, лизгајте до УРЕДИ И СКЛАДИРАЊЕ и изберете опција.
63
Интернет и мрежа
Праќање фајлови
Пратете фајлови на други уреди или поставете ги на услуги за интернет-меморија.
Изберете уред, допрете
, изберете фајлови и потоа допрете Готово.
Споделување фајлови
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
потоа изберете начин на споделување.
, изберете фајлови, допрете Готово и
Емитување фајлови на далечен уред
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
, изберете фајл и потоа изберете уред.
• Поддржаните формати фајлови може да се разликуваат во зависност од
поврзаните уреди како плеер за медиуми.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
Управување со содржини на услуга за интернет-меморија
Изберете услуга за интернет-меморија, и потоа гледајте ги и управувајте со Вашите фајлови.
За да преземете фајлови од услуга за интернет-меморија, допрете
потоа допрете Готово.
, изберете фајлови и
→ Регистрирајте
За да регистрирате услуга за интернет-меморија на уредот, допрете
своја меморија, а потоа допрете Најави се веднаш до услугата за интернет-меморија.
Group Play
Користете ја оваа апликација за споделување слики, документи и музика со други уреди што
се поврзани на истата Wi-Fi мрежа.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Додека ја користите оваа апликација, не можете да користите Интернет.
64
Интернет и мрежа
Креирање група за Group Play
Изберете една од следниве одлики:
• Сподели музика: Изберете музички фајлови за споделување. Можете да поврзете два
или повеќе уреда, и да ги користите за постигнување ефект на опкружувачки звук.
• Сподели слики: Изберете слики за споделување.
• Сподели документ: Изберете документи за споделување.
• Играње игри и повеќе: Играјте интернет-игри со пријателите.
Откако ќе изберете фајлови, допрете Готово, а потоа поставете лозинка.
Додека споделувате содржина, допрете
и напишете белешка или цртајте на екранот. Сите
учесници можат да видат што сте креирале.
Приклучување на Group Play
Допрете Придр.се на гр., изберете сесија на Group Play за да се приклучите и потоа внесете
ја лозинката за групата. Изберете категорија на медиуми и содржините што се моментално
споделени ќе се прикажат на уредот.
65
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Сокријте го приказот на плеерот
за музика.
Отворете ја музичката листа.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или
скокнете на претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
66
Медиуми
Поставување песна како тон на ѕвонење
За користење на песната што моментално се емитува како тон на ѕвонење, допрете
Постави како → Ѕвонење на телефонот.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
→ Нова музичка листа. Внесете име и
Допрете Музички листи и потоа допрете
допрете OK. Допрете Додај музика, изберете песни за вклучување и потоа допрете Готово.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во музичка листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
→ Опции → Музичко мени и штиклирајте го Музички плоштад, а потоа
Допрете
допрете Готово.
Допрете Музички плоштад и изберете вид расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 72)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
67
Медиуми
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Покажува кој режим
на сликање е во
употреба.
Погледнете повеќе
опции.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Започнете со снимање
видео-запис.
Променете го
режимот за сликање.
Отворете ја Галеријата
за гледање слики и
видео-записи.
Изберете од
различните достапни
ефекти.
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени
опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Една по друга снимка: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
68
Медиуми
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа опција за фотографирање во потемни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За
да запре сликањето, допрете
.
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
Применување ефекти на филтер
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
69
. За
Медиуми
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• За MMS: Користете го овој режим за намалување на квалитетот за праќање преку
пораки.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• ChatON делење фото.: Пратете фотографија на друг уред преку ChatON.
70
Медиуми
Конфигурирање опции за камерата
→
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да
се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Фокусирање: Изберете режим на фокусирање. Авто. фокус се контролира од камерата.
Макро е за предмети што се многу блиску.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите
на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот.
Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави
просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста кон светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Ознака GPS: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Копче за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за контрола
на функцијата за блендата или за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Вредност на експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува
колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете
висока експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
71
Медиуми
• Контекстуално име на фајл: Поставете камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да го користите Пријателот за ознаки во Галерија.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Другите икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
72
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и потоа допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата
почетна точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го
видео-записот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додајте ја сликата во омилените.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика.
Изменетата слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на
сликата. Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Испечатете ја сликата преку USB или Wi-Fi врска. Некои печатачи може да не
бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на
сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
73
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ги заситеноста или светлината на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Портрет: Коригирајте црвени очи, прилагодете ги и ретуширајте ги лицата, или
направете ја заднината заматена.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамка: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
списокот со омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики, а потоа допрете
пратите на други или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да ги
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
74
Медиуми
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Опции и потоа штиклирајте го Ознака за лице. Се
Кога гледате слика, допрете
појавува жолта рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и
потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што се воспоставување повици или праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
→ Опции → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето Другар за
Допрете
ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на лицето)
кога отворате слика.
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може
да копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа
штиклирајте слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или
видео-запис, одвлечете го во новата папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за
копирање или Премести за преместување.
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој
се кодирани.
75
Медиуми
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување
нанапред.
Променете го
размерот на приказот.
Префрлете се во
режим на лебдечки
приказ.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете
→ Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете Избриши.
Споделување видео-записи
→ Сподели преку, изберете видео-записи, допрете Гот. и потоа изберете метод
Допрете
на споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
76
Медиуми
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Ротирајте го уредот во пејзажна ориентација за приказ на цел екран.
Додајте го
видео-записот во
музичката листа.
Префрлете се во
режим на лебдечки
приказ за да
пребарате други
видео-записи.
Пристапете до
опциите за емитување
за тековниот
видео-запис.
Паузирајте или
продолжете го
емитувањето.
Испратете го URL-от на
другите.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Изберете ја Вашата сметка, допрете
видео-записот и потоа допрете .
, изберете видео-запис, внесете информации за
77
Медиуми
Радио
Слушајте музика и вести на FM-радиото. За слушање FM-радио, мора да приклучите
слушалки што служат како антена за радиото.
Допрете Радио на екранот со апликации.
Слушање FM-радио
Поврзете слушалки во уредот пред да го стартувате FM-радиото.
FM-радиото скенира и ги зачувува достапните радиостаници автоматски кога се
вклучува за прв пат.
Допрете за вклучување на FM-радиото. Изберете ја радиостаницата што ја сакате од
списокот со станици и допрете
за враќање на приказот на FM-радиото.
Вклучување или исклучување на
FM-радиото.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Рачно внесете фреквенција на
радио станица.
Пребарување достапни
радиостаници.
Фино подесување на
фреквенцијата.
Снимете песна од FM-радиото.
Пристапете до услуги за
тековната станица.
Додавање на тековната
радиостаница во списокот со
омилени.
78
Медиуми
Скенирање радиостаници
→ Скенирај и потоа изберете опција за скенирање. FM-радиото пребарува и ги
Допрете
зачувува достапните станици автоматски.
Изберете ја радиостаницата што ја сакате од списокот со станици и допрете
на приказот на FM-радиото.
за враќање
Додавање станици во списокот со омилени
Придвижете се до радиостаница и потоа допрете
со омилени.
79
за да ја додадете станицата во списокот
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Повеќе → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
→ My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
Допрете
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
80
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Hub
Користете ја оваа апликација за да купувате, да уживате и да управувате со дигитална,
мултимедијална содржина. Samsung Hub исто така промовира и препорачува содржини што
можеби Ви се допаѓаат.
Допрете Samsung Hub на екранот со апликации.
Достапните видови содржина може да се разликуваат зависно од регионот или
операторот.
Купување мултимедијални содржини
Изберете категорија услуги, изберете мултимедијална содржина и потоа завршете го
процесот на купување.
Управување со содржина на уредот
Изберете категорија услуги, лизгајте лево и потоа управувајте со содржината на уредот.
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
81
Продавници за апликации и медиуми
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Magazines
Користете ја оваа апликација за читање и преземање списанија.
Допрете Play Magazines на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за преземање и играње игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
82
Алатки
S Memo
Користете ја оваа апликација за да составите белешка користејќи слики и гласовни снимки.
Допрете S Memo на екранот со апликации.
Составување белешки
Составувајте белешки со збогатена содржина преку цртање скици со Вашиот прст, или
додавање слики или гласовни белешки.
Допрете
за да пишувате или цртате на екранот, или допрете
тастатурата.
за внесување текст со
Запишете или нацртајте белешка.
Отповикајте го и повторно
извршете го последното дејство.
Внесете белешка.
Избришете ја белешката.
Направете говорна снимка за
вметнување.
Вметнете мултимедијален фајл.
Додајте уште една страница на
тековната белешка.
Префрлете во режим на преглед.
83
Алатки
Кога составувате белешка, допрете
на линијата или бојата на моливот.
уште еднаш за промена на видот на молив, дебелината
Кога ја бришете ракописната белешка, допрете
уште еднаш за промена на големината на
бришачот или допрете Избриши ги сите за да бришење на содржината од белешката.
Зачувајте го тековното
нагодување како профил на
пенкало.
Сменете го типот на моливот.
Сменете ја дебелината на
линијата.
Сменете ја бојата на моливот.
Погледнете повеќе бои.
→ Смени заднина.
За да ја промените заднината на листот, допрете
За додавање ознаки, допрете
→ Додај озн.
Вметнување мултимедијални фајлови или гласовна снимка
Допрете
снимки.
за вметнување мултимедијални фајлови. Допрете
за вметнување гласовни
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За пребарување белешка, допрете
За бришење белешки, допрете
→ Пребарај.
→ Бриши.
За подредување на белешките според датум, наслов, ознака или друго, допрете
Подреди според.
→ Листа.
За промена на режимот на преглед, допрете
За да креирате белешка со увезување фајл, допрете
→ Увези.
За извезување белешки како друг формат на фајл, допрете
За креирање папка, допрете
→ Извези.
→ Направи папка.
За промена на редоследот на белешките, допрете
84
→ Смени редослед.
→
Алатки
→ Премести.
За преместување белешки во друга папка, допрете
За копирање белешки, допрете
→ Копирај.
→ Опции.
За промена на опциите на S Memo, допрете
→ Помош.
За да пристапите до информации за помош за S Memo, допрете
За да направите резервна копија или за да ги вратите белешките на или од мемориска
→ Резервна копија и обновување.
локација, допрете
Прегледување белешка
Допрете го минијатурниот приказ на белешката за да ја отворите.
→ Бриши.
За да ја избришите белешката, допрете
→ Сподели преку.
За да ја пратите белешката на други, допрете
→ Извези.
За извезување на белешката како друг формат на фајл, допрете
За да ја додадете белешката во списокот со омилени, допрете
За да ја зачувате белешката како настан, допрете
→ Додај во Омилени.
→ Нов настан.
За да ја поставите белешката како заднина или да ја доделите на контакт, допрете
Постави како.
За печатење на белешката преку USB или Wi-Fi врска, допрете
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
За изменување на белешката, допрете
За емитување гласовна снимка, допрете
→ Печати. Некои
.
.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
85
→
Алатки
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Измени детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете
повеќе детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете
веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
Прикачете белешка од S Memo. Допрете Белешки, и потоа составете нова белешка или
изберете една од постоечките.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од
постоечките.
86
Алатки
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки → Google под Мои сметки,
изберете ја сметката Google и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар. За рачна
→
синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner →
Синхронизација.
За приказ на синхронизираните настани или задачи, допрете
изберете ја сметката Google и потоа допрете Готово.
→ Календари → Екран,
Променување на видот на календарот
Изберете еден од различните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
др. на десната страна од екранот. Може да се искористи движење со штипкање за промена
на видот на календарот. На пример, штипнете за промена од месечен во годишен календар
и раздалечувајте ги прстите за промена од годишен назад на месечен календар.
Пребарување настани
Допрете
→ Пребарај и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете Денес на горниот дел од екранот.
Бришење настани
Изберете настан и потоа допрете
→ Избриши.
Споделување настани
Изберете настан, допрете
→ Сподели преку и потоа изберете метод за споделување.
87
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за прв пат, допрете Start за да го активирате. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми,
допрете
и потоа изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата
или податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
88
Алатки
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Часовник
Користете ја оваа апликација за поставување аларми, проверка на времето во многу светски
градови, мерење на времетраењето на одреден настан или за поставување тајмер.
Допрете Часовник на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
89
Алатки
Аларм
Поставување аларми
Допрете Нов аларм, поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се
повторува алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Светски Часовник
Креирање часовници
Допрете Додај град и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно
време.
Бришење часовници
Допрете
→ Бриши, изберете часовници и потоа допрете Бриши.
Стоперица
Допрете Почеток за мерење на времето на некој настан. Допрете Круг за забележување на
времињата на поминат круг.
Допрете Ресетирај за бришење на забележаните времиња.
90
Алатки
Тајмер
Поставете го времетраењето и потоа допрете Почеток.
Одвлечете го
надвор од големиот круг кога ќе истече тајмерот.
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
→ Научен дигитрон.
деактивирано, допрете
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за сокривање на тастатурата.
→ Избриши историја.
За да го поставите калкулаторот да може лесно да се користи со една рака, допрете
Вкл. ракув. со една рака.
→
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
Користење на S Translator
Поставете ги изворниот и целниот јазик, внесете текст во полето за текст и потоа допрете
За да додадете јазичната комбинација во Вашиот список со омилени, допрете
За да ја пратите јазичната комбинација на други, допрете
91
.
.
.
Алатки
Започнување разговор со преведувачот
Допрете ги копчињата на дното од екранот за да комуницирате со друга личност преку
говорен превод.
Допрете Зборување за Вашиот јазик и потоа говорете во микрофонот. Уредот ќе го преведе
она што Вие ќе го кажете. Допрете
во полето на целниот јазик за уредот да почне да го
чита преводот на глас.
Потоа допрете Зборување за јазикот на лицето со кое разговарате и овозможете им да Ви
одговорат на нивниот сопствен јазик. Уредот ќе го преведе она што тие ќе го кажат. Допрете
во полето на изворниот јазик за уредот да Ви го прочита на глас.
Диктафон
Користете ја оваа апликација за снимање или емитување гласовни белешки.
Допрете Диктафон на екранот со апликации.
Снимање гласовни белешки
Допрете
за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот на долниот дел од
уредот. Допрете за паузирање на снимањето. Допрете
за завршување на снимањето.
Променете го квалитетот на
снимање.
Поминато време во снимање
Започнете го снимањето.
Приказ на список со гласовни
белешки.
За да поставите уредот да ја отстранува заднинската бучава, допрете
Намалување нејаснотии → Вклучено.
92
→ Опции →
Алатки
Емитување гласовни белешки
Изберете гласовна белешка за емитување.
• : Потсечете ја гласовната белешка.
: Прилагодете ја брзината на емитување.
• • : Паузирајте го емитувањето.
• /
• : Скокнете 60 секунди нанапред или наназад.
/
: Скокнете на претходната или следната гласовна белешка.
За праќање на гласовната белешка на други, допрете
и потоа изберете начин за споделување.
→ Сподели преку, допрете Готово
Управување со гласовни белешки
Во списокот со гласовни белешки, допрете
и изберете едно од следниве:
• Сподели преку: Изберете гласовни белешки за праќање и потоа изберете метод за
споделување.
• Бриши: Изберете ги гласовните белешки за бришење.
• Опции: Променете ги опциите за гласовниот снимач.
• Крај: Затворете го гласовниот снимач.
Зачувување фајлови со контекстуални ознаки
Во списокот со гласовни белешки, допрете
Вклучено.
→ Опции → Контекстуално име на фајл →
93
Алатки
S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
работи.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето дома два
пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација не е поддржана за одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Повикајте ја Лулу на мобилен
• Повикајте ја Лулу на работа
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Режим „со слободни раце“
Во режим со слободни раце, уредот гласно ќе ја чита содржината кога имате дојдовни
повици, пораки и известувања, така што можете да го користите уредот без раце додека
возите. На пример, уредот ќе го прочита гласно името на повикувачот или телефонскиот
број кога има дојдовен повик.
За активирање на режимот со слободни раце, кажете „Hands-free mode on“.
94
Алатки
Будење на уредот со глас
Кога е исклучен екранот, можете да го стартувате S Voice со говорна команда. Кажете му на
уредот „Hi Galaxy“ за да се стартува S Voice.
За да ја активирате оваа одлика, допрете
command.
→ Settings и потоа штиклирајте го Wake up
Користење команди за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, можете да користите разни функции со однапред дефинирани команди
за будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Мој
уред → Заклучување на екранот и потоа штиклирајте го Разбуди се во екранот за
заклучување. Допрете Пост. команда за будење, и потоа поставете функции и говорни
команди.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
и
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Phone search и
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за прв пат. За промена на
→ Settings → Google Now.
опциите за Google Now, допрете
95
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Изберете категорија и потоа изберете папка за да ја отворите. За да се вратите назад на
носечката папка, допрете . За да се вратите во директориумот, допрете .
Во папка, допрете
и потоа употребете една од следниве опции:
• Избери ги сите: Изберете ги сите фајлови или папки за да ја примените истата опција
истовремено на сите.
• Направи папка: Направете папка.
• Пребарај: Пребарувајте фајлови или папки.
• Прегледај според: Променете го режимот за преглед.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Опции: Променете ги опциите за управувачот со фајлови.
Изберете фајл или папка со штиклирање, и потоа употребете една од следниве функции:
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Пратете фајлови на други или споделете ги.
• → Премести: Преместете фајлови или папки во друга папка.
• → Копирај: Копирајте фајлови или папки во друга папка.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
96
Алатки
Пребарување фајл
Допрете
→ Пребарај и внесете критериуми за пребарување.
Додавање кратенки до папки
Додајте кратенка до често користени папки на коренот на стеблото на директориумот.
→ Додај кратенка, внесете име за кратенката, допрете OK, изберете папка и
Допрете
потоа допрете Постави тука.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да ги видите фајловите преземени од Интернет, допрете Презем. од Интернет или
алтернативно, допрете Други преземања за да ги видите фајловите преземени од други
апликации, како што е Е-пошта.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
97
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
Local
Користете ја оваа апликација за пребарување ресторани, банки, автобуски постојки и други
места во близина.
Допрете Local на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете категорија на места и потоа изберете место од списокот со резултати од
пребарувањето. Штом се пронајде локацијата, погледнете ги информациите за местото,
како што се неговата локација на мапата или коментари од другите. Исто така, можете да го
оцените местото, да оставите коментари и да ги споделувате информациите со другите.
98
Патување и локално
Navigation
Користете ја оваа апликација за пребарување маршрута до дестинацијата.
Допрете Navigation на екранот со апликации.
• Навигациските мапи, Вашата моментална локација и други навигациски податоци
можат да се разликуваат од реалната локациска информација. Секогаш треба
да обрнувате внимание на патните услови, сообраќајот и какви било други
фактори што можат да влијаат додека возите. Следете ги сите безбедносни
предупредувања и прописи додека возите.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
Поставете почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување. Уредот ги
прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето. Штом се пронајде
маршрутата, следете ги упатствата на екранот за придвижување до одредиштето.
99
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Поддржаните одлики може да се разликуваат или да бидат поинаку означени во
зависност од тоа дали вашиот модел на уред е со една или со две SIM-картички.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi →
вклучено за време на спиење.
→ Дополнително → Остави Wi-Fi
Кога е исклучен екранот, уредот автоматски ги исклучува врските Wi-Fi. Кога ќе се
случи тоа, уредот автоматски пристапува до податочните мрежи ако е поставено
да ги користи. Тоа може да предизвика дополнителни трошоци за трансфер. За да
избегнете дополнителни трошоци, поставете ја оваа опција на Секогаш.
100
Опции
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi →
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Користење податоци
Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги опциите за ограничување.
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било
мобилна мрежа.
• Одр. огран. за мобилни податоци: Поставете ограничување за користењето на
мобилните податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете датум за месечно ресетирање за следење на
податоците за искористеност.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Огран. податоци во заден план: Поставете уредот да ја деактивира синхронизацијата
во заднина додека користите мобилна мрежа.
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте го или деактивирајте го
автоматското синхронизирање апликации. Може да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка во Нагодувања → Сметки.
101
Опции
• Покажи употреба на Wi-Fi: Поставете уредот да се прикажува Вашата искористеност на
податоци преку Wi-Fi.
• Мобилни пристапни точки: Изберете Wi-Fi пристапни точки за да спречите
апликациите што работат во заднина да ги користат.
Уште мрежи
Прилагодете ги опциите за контролирање на мрежите.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Мобилни мрежи
• Мобилни податоци: Поставете да се дозволат мрежни пакет-податоци за мрежните
услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете го уредот да се поврзе на друга мрежа кога сте во
роаминг или кога Вашата матична мрежа не е достапна.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапната точка (APN).
• Мрежен режим SIM 1 / Мрежен режим SIM 2 (Модели со двојна SIM-картичка):
Изберете мрежен тип.
Мрежен режим (Модели со една SIM-картичка): Изберете вид мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и изберете мрежа за роаминг.
Споделување и преносен хотспот
• Преносен хотспот Wi-Fi: Користете го преносниот хотспот Wi-Fi за споделување на
мобилната мрежна врска на уредот со компјутери или други уреди преку мрежа Wi-Fi.
• Споделување со USB: Користете споделување врска со USB за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со
компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.
• Делење Bluetooth: Користете ограничен опсег со Bluetooth за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутери или со други уреди преку
Bluetooth.
• Помош: Научете повеќе за споделување врски со USB, Wi-Fi и Bluetooth.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
102
Опции
Уреди во близина
• Споделување фајлови: Активирајте го споделувањето медиуми за да дозволите други
уреди со овозможен DLNA да пристапуваат до медиумските фајлови на Вашиот уред.
• Споделени содржини: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други
уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран
пристапот до Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Kies преку Wi-Fi
Поврзете го уредот со Samsung Kies преку мрежа Wi-Fi.
Мој уред
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Повеќе виџети: Поставете уредот да дозволи користење виџети на заклучениот екран.
• Виџети за закл. на екр.:
– – Омилени апликации или Камера: Поставете уредот да прикажува кратенки за
секоја апликација или автоматски да ја стартува апликацијата за камерата кога ќе ги
поминете панелите налево на заклучениот екран.
– – Часовник или лична порака: Поставете уредот да прикаже часовник или лична
порака на заклучениот екран. Следниве опции може да се разликуваат во зависност
од Вашиот избор.
103
Опции
За часовник:
– – Двоен часовник: Поставете уредот да го прикажува двојниот часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
– – Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со
часовникот.
За лична порака:
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Пост. команда за будење: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S
Voice или да извршува конкретна функција.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете заднинска слика за почетниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за почетниот екран и
за заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за
известување.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи мултипрозорецот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
104
Опции
• Автом. вртење на екранот: Поставете содржината автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е
поврзан на лежиште за на биро или кога се полни.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставете да се изменува сликата на екранот по
сликањето.
• Автом. тон на екранот: Поставете уредот да штеди енергија преку прилагодување на
светлината на екранот.
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за ѕвонењето, музиката и видеозаписите, системските звуци и тоновите на известувањата.
• Тон на ѕвонење: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува при дојдовни повици.
• Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
• Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува тон на ѕвонење за
дојдовните повици.
• Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на копчињата
на тастатурата.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
Режим на почетен екран
Изберете режим на почетен екран (основен или лесен).
105
Опции
Повик
Прилагодете ги опциите за одликите за повикување.
• Одбивање повик: Одбијте ги повиците од одредени телефонски броеви автоматски.
Додајте телефонски броеви во листата за одбивање.
• Постави пораки за одбивање повици: Додајте или изменете ја пораката што се праќа
кога ќе одбиете повик.
• Одговарање/завршување повици:
– – Копчето дома одговара на повици: Поставете уредот да одговара на дојдовен
повик кога ќе го притиснете Копчето дома.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да прекинува повик кога ќе
притиснете на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Исклучи екран при повици: Поставете уредот да го вклучува сензорот за близина за
време на повик.
• Известувања при разговор:
– – Вибрации при одговор: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе
одговори на упатениот повик.
– – Вибрации за крај на повик: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе го
заврши повикот.
– – Тон при поврзување повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за
поврзување повик.
– – Потсетник на траењето: Активирајте го или деактивирајте го тонот за потсетување
на секој минута.
– – Тон за крај на повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за завршување
повик.
– – Известување при разговор: Поставете уредот да Ве извести за настани за време на
повик.
• Додатоци за повици:
– – Автом. одговарање: Поставете уредот автоматски да одговори по одреден период
(достапно само кога се поврзани слушалки).
– – Тајмер за автом. одгов.: Изберете колку време уредот да почека пред да одговори
на повиците.
– – Услови за појдовен повик: Поставете уредот да дозволи појдовни повици со
слушалка Bluetooth дури и кога уредот е заклучен.
– – Вид појдовен повик: Поставете го видот појдовни повици што ќе се воспоставуваат
кога се користи слушалка Bluetooth.
106
Опции
• Автом. повторно повикување (Модели со двојна SIM-картичка): Активирајте го
автоматско повторно бирање за повици кои не се поврзале или биле прекинати.
• Дополнителни опции:
– – Идентификација на повикувач: Прикажете го Вашиот ID на повикувач на другите
страни при појдовните повици.
– – Препраќање повици: Пренасочете ги дојдовните повици на друг број.
– – Автомат. префикс: Поставете уредот автоматски да вметнува префикс (подрачен код
или код за државата) пред телефонскиот број.
– – Забрана на повици: Блокирајте дојдовни или појдовни повици.
– – Повик на 2-ра линија: Дозволете прием на известувања за дојдовни повици додека
има повик во тек.
– – Автом. повторно повикување (Модели со една SIM-картичка): Активирајте го
автоматско повторно бирање за повици кои не се поврзале или биле прекинати.
– – FDN броеви: Активирајте го или деактивирајте го FDN-режимот за ограничување на
повиците кон броеви што се во FDN-листата. Внесете го PIN2 испорачан со Вашата
SIM или USIM-картичка.
• Ѕвон. и тонови на тастат.:
– – Ѕвонења: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува при дојдовни повици.
– – Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
– – Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува тон на ѕвонење за
дојдовните повици.
– – Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на
копчињата на тастатурата.
• Слика за видео повик: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• Користи опции за неуспешен повик: Изберете да се направи обид за гласовен повик
ако видео-повикот не се поврзал.
• Услуга за говорна пошта: Изберете го или поставете го Вашиот оператор за услугата за
говорна пошта.
• Опции за говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта.
Овој број можете да го добиете од Вашиот оператор.
• Звук: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува за нови пораки во говорната пошта.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира кога имате нови пораки во говорната пошта.
• Сметки: Поставете уредот да прифаќа IP-повици и поставете ги Вашите сметки за
услугата за IP-повици.
• Користи интернет повици: Поставете дали да се користи услугата за IP-повици за сите
повици или само за IP-повиците.
107
Опции
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани или поставете да се дозволат известувања за
повици од одредени контакти во режим за блокирање.
Режим без раце
Поставете уредот да чита содржини гласно и назначете апликации што ќе се користат во
режимот со слободни раце.
Уредувач на SIM-картички (модели со двојна SIMкартичка)
Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичката.
• Гласовен повик: Изберете SIM или USIM-картичка за гласовни повици.
• Видео повик: Изберете SIM или USIM-картичка за видео-повици.
• Мрежа за податочни услуги: Изберете SIM или USIM-картичка за податочните услуги.
• Примај дојдовни повици: Поставете дали да се дозволат дојдовни повици од мрежата
GPRS додека се користат податочни услиги.
• Секогаш вклучени две SIM: Поставете уредот да дозволи дојдовни повици од другата
SIM или USIM-картичка во тек на повик.
Кога оваа одлика е активирана, може да настанат дополнителни трошоци за
препраќање повик во зависност од регионот или операторот.
Поддршка за безбедност
Поставете уредот да испрати порака на приматели во итен случај. Држете ги притиснати
двете страни од Копчето за јачина на звук 3 секунди за да ја пратите пораката.
• Измени порака за итен случај: Изменете ја пораката што ќе биде пратена кога имате
итен случај.
• Прати итни слики: Поставете уредот да фотографира и да ги прати фотографиите на
примателите заедно со пораката.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Интервал на пораката: Поставете интервал за повторно праќање на пораката.
• Итни контакти: Изберете ги или изменете ги примателите на пораката.
108
Опции
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за
штедење енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето
на одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за режимот за Штедење енергија: Научете како да ја намалите
потрошувачката на батеријата.
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Екран за на биро: Поставете уредот да прикажува канцелариски часовник кога Вашиот
уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Аудио апликации: Поставете уредот да прикажува кои апликации се достапни кога ќе
поврзите слушалки во уредот.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Одговарање/завршување повици:
– – Копчето дома одговара на повици: Поставете уредот да одговара на дојдовен
повик кога ќе го притиснете Копчето дома.
– – Одговарајте со допир: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик кога ќе го
допрете копчето за прифаќање повик.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да прекинува повик кога ќе
притиснете на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
109
Опции
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе држите притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
– – Извези: Извезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Ажурирај: Увезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Сподели преку: Споделете фајл со нагодувања за пристапност на други.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да го активира Talkback кога ќе го држите
притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување, и потоа задржете допрено
на екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Подобри пристапност на Интернет: Поставете апликациите да инсталираат интернетскрипти за нивната содржина да стане попристапна.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Известување со блиц: Поставете блицот да трепка кога имате дојдовни повици, нови
пораки или известувања.
• Мени за помошник: Поставете уредот да ја прикажува иконата на кратенката за
асистирање што Ви помага да пристапите до функции поддржани од надворешни
копчиња или одлики на панелот за известување. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
– – Доминантна рака: Изберете ја левата или десната рака за лесно користење на
менито за помош.
– – Измени: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
110
Опции
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Поставете го ова за да користите режим на контрола на
интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот при внесувања во апликација.
Овој режим може да биде корисен кога сакате да им дозволите на другите само
ограничен пристап и контрола на Вашите медиуми или податоци. За да се префрлите
или за да излезете од овој режим додека користите апликација, истовремено држете ги
притиснати Копчето дома и Копчето за јачина на звук.
Ракување со една рака
Активирајте го режимот за ракување со една рака за полесна работа при користењето на
уредот со една рака.
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете уредот да спречи да препознава навредливи зборови
при внесувањето со говор.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
111
Опции
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Азбуки: Променете го изгледот на тастатурата.
• Броеви и симболи: Променете го изгледот на тастатурата.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите опциите за предвидување текст.
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја одликата за паметна тастатура за навигација
на покажувачот со лизгање на тастатурата.
• Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Дополнително:
– – Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник
или извичник.
– – Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
– – Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
– – Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
Оваа одлика се појавува штом ја употребите апликацијата за гласовно
препознавање.
112
Опции
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Open via the home key: Поставете уредот да се стартува S Voice со притискање на
копчето Дома два пати.
• Use location data: Поставете уредот да користи информации за локацијата за
резултатите од говорното пребарување.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Help: Пристапете до информации за помош за S Voice.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Auto-start speaker: Поставете на уредот автоматски да се вклучува интерфон кога
воспоставувате повици со S Voice.
• Show body of message: Поставете уредот да го прикажува текстот на примената нова
порака додека сте во режим со слободни раце.
• Wake up command: Поставете уредот да се стартува говорното препознавање со
кажување команда за будење додека го користите S Voice.
• Check missed events: Поставете уредот да се проверуваат пропуштени повици, пораки
или настани кога S Voice се стартува со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските
информации со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
113
Опции
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Движења и гестови
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои ја
контролираат одликата за препознавање на движења на Вашиот уред.
• Движење:
– – Паметно известување: Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени
повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.
– – Искл. звук/паузирај: Поставете уредот да го исклучи звукот на дојдовните повици,
аларми, музика и на FM-радиото кога уредот ќе се постави наопаку со лицето надолу.
• Движење со дланка:
– – Сними од екран: Поставете да се направи слика од екранот кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
– – Искл. звук/паузирај: Поставете на уредот да се паузира емитувањето кога ќе го
допрете екранот со Вашата дланка.
114
Опции
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот
да се исклучува додека гледате во екранот.
Сметки
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите
нагодувања и податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите
нагодувања и податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на
уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
115
Опции
Повеќе
Прилагодете ги опциите за локациските услуги, сигурноста и други опции.
Услуги за локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Пристапувај до мојата локација: Поставете уредот да дозволува други апликации да
ги користат информациите за Вашата моментална локација.
• Користи сателити GPS: Поставете уредот да се користи сателит GPS за пронаоѓање на
Вашата моментална локација.
• Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се
одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi или мобилна
мрежа.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi или Bluetooth за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или видете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да
се одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi или
мобилна мрежа.
116
Опции
• Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Најди го мојот
мобилен која помага во лоцирање на уредот кога е изгубен или украден.
• Оди на интернет-страницата за наоѓање на мојот мобилен: Пристапете до интернетстраницата Најди го мојот мобилен (findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и
контролирате Вашиот изгубен или украден уред на интернет-страницата Најди го мојот
мобилен.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
– – Заклучување на SIM-картичка: Активирајте или деактивирајте ја одликата за
заклучување на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
– – Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за пристап до податоците од
SIM или USIM-картичката.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Доколку не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете дозвола за Google да ја провери апликацијата дали е
штетна пред да ја инсталирате.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
117
Опции
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се
движите низ временски зони.
• Одреди датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Автоматска временска зона: Поставете уредот да прима информации за временската
зона од мрежата кога се движите низ временските зони.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики
овозможени од Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
118
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
119
Решавање проблеми
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот чувствителен на допир,
екранот може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
чувствителен на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите
на Вашите прсти, екранот чувствителен на допир може да не функционира исправно.
• Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови
или кога е изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во
сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред не реагира, држете го притиснато Копчето за
вклучување/ресетирање/исклучување 8-10 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
120
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо отколку во периодот кога била
купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
121
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок отколку оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
122
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
123
Решавање проблеми
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
124
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно
известување.
www.samsung.com
Macedonian. 02/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising