Samsung | GT-I9001/M8 | Samsung GT-I9001/M8 Упатство за користење

GT-I9001
Упатство за корисникот
Kористење на ова
упатство
Ви благодариме што го купивте овој Samsung мобилен
телефон. Овој уред ќе Ви обезбеди висококвалитетна
мобилна комуникација и забава основана на извонредната
технологија и високи стандарди на Samsung.
Ова упатство за корисникот е специјално направено да Ве
води низ функциите и карактеристиките на Вашиот уред.
Најпрвин прочитај ме
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да
го користите Вашиот уред за да се осигурете во неговата
безбедна и правилна употреба.
• Описите во ова упатство се основани на основните
прилагодувања на Вашиот уред.
• Сликите и сликите од екранот коишто се користени во ова
упатство може да се разликуваат од вистинскиот производ.
2
Kористење на ова упатство
• Содржината во ова упатство за корисникот може да се
разликува од производот или од софтверот понуден од
различни оператори или носачи и може да биде променет
без претходно известување. Обратете те се на
www.samsung.com за најновата верзија на ова упатство.
• Достапните функции и додатни услуги можат да се
разликуваат во зависност од уредот, софтверот и од
операторот.
• Форматирањето и врачувањето на ова упатство за
корисникот се основани на оперативниот систем Android
и може да се разликуваат во зависност од оперативниот
систем на корисникот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат
по земја, регион или спецификациите за хардвер. Samsung
не е одговорен за проблемите со работата предизвикани
од апликациите од трети лица.
• Samsung не е одговорен за проблемите со работата или
несоодветностите предизвикани изменувањата или
прилагодувањата на регистрите направени од корисникот.
• Можете да го надградите софтверот на Вашиот мобилен
уред со пристап на www.samsung.com.
• Звучните извори, позадините и сликите понудени во овој
уред се лиценцирани за ограничена употреба помеѓу
Samsung и нивните соодветни сопственици. Симнувањето
и користење на овие материјали за комерцијални или
други цели е прекршување на законите за авторски
права. Samsung не е одговорен за таквите прекршоци на
авторските права предизвикани од корисникот.
• Ве молиме чувајте го ова упатство за идни препораки.
Белешка—белешки, совети за употреба или
дополнителни информации
►
Погледнете во—страници со информации кои се
однесуваат на; на пример: ► стр.12 (претставува
“види страна 12”)
→
Проследено со—редослед на опции и менија кои
мора да ги изберете за да извршите некој чекор; на
пример: При почетниот екран, отворете ја листата
на апликации и изберете Пораки → Нова порака
(претставува Пораки, проследено со Нова порака)
Икони за инструкции
Пред да почнете, запознајте се со иконите кои ќе ги сретнете
во ова упатство:
Предупредување—ситуации кои можат да
предизвикаат Ваша повреда или повреда на
другите
[
]
Средни загради—копчиња на уредот; на
пример: [ ] (го претставува Копче за Напојување/
Заклучување)
Внимание—ситуации кои можат да предизвикаат
оштетување на Вашиот телефон или на друга
опрема
Kористење на ова упатство
3
Авторски права
Авторски права © 2011 Samsung Electronics
Ова упатство за корисникот е заштитено со меѓународните
закони за авторски права.
Ниеден дел од ова упатство за корисникот не може да биде
копиран, дистрибуиран, преведен, или пренесен во која било
форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било
складиште за информации и систем за пронаоѓање, без
претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
4
Kористење на ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски
марки на Samsung Electronics.
• Логото Android, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™ иGoogle Talk™ се
трговски знаци на Google, Inc.
• Bluetooth® е регистриран заштитен знак на Bluetooth SIG,
Inc. ширум светот.
• Oracle и Java се регистрирани трговски марки на Oracle и/
или нејзините сопственици. Други имиња можат да бидат
регистрирани трговски марки на нивните соодветни
сопственици.
• Windows Media Player® е регистриран заштитен знак на
Microsoft Corporation.
•
и
се заштитни знаци на SRS Labs, Inc. CS
Headphone и WOW HD технологиите се вклучени под
лиценца од SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED лого и Wi-Fi лого се регистрирани
заштитни знаци на Wi-Fi Alliance.
• DivX®, DivX Certified® и
соодветните лого знаци се
трговски марки на DivX, Inc. и се
користат со дозвола.
• Сите други заштитни знаци
и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
ЗА DIVX ВИДЕО
DivX® е дигитален видео формат создаден од DivX, Inc. Ова е
официјален DivX Certified® сертифициран уред што емитува
DivX видео. Посетете ја страницата www.divx.com за повеќе
информации и алатки за софтвер за да ги конвертирате
Вашите фајлови во DivX видео.
DivX Certified® за репродуцирање DivX® видео до HD 720p
вклучувајќи првокласна содржина
ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ
Овој DivX сертифициран уред® мора да биде регистриран
за да репродуцира купени DivX Видео на барање (Videoon-Demand - VOD) филмови. За да ја добиете шифрата за
регистрирање, во менито за поставување во уредот најдете
го делот за DivX VOD. Одете до vod.divx.com за повеќе
информација за тоа како да ја завршите вашата регистрација.
Kористење на ова упатство
5
Содржина
Склопување . ........................................... 10
Распакување ..........................................................
Инсталирање на SIM или USIM-картичка
и батерија . ..............................................................
Наполнете ја батеријата ....................................
Вметнување мемориска картичка
(по избор) . ..............................................................
Ставање врвка за рака (по избор) ..................
10
10
12
14
17
Започнуваме ........................................... 18
Вклучување и исклучување
на Вашиот уред ..................................................... 18
Запознајте го Вашиот уред ............................... 18
6
Содржина
Користење на екранот чувствителен
на допир ..................................................................
За заклучување или отклучување
на екранот на допир и копчињата .................
Запознајте се со екранот во мирување ........
Пристап до апликации .......................................
Приспособување на Вашиот уред . ................
Внесување текст ...................................................
Преземање апликации
од Android Market . ...............................................
Преземање фајлови од интернет ...................
Синхронизирање податоци .............................
22
23
23
25
27
31
35
35
36
Комуникација . ........................................ 38
Лични информации . ............................. 72
Повикување ...........................................................
Пораки .....................................................................
Google Mail .............................................................
Email . ........................................................................
Разговор ..................................................................
Social Hub ................................................................
Контакти ..................................................................
Календар .................................................................
Белешка . .................................................................
Гласовен снимач ...................................................
38
44
46
47
49
50
Забава ....................................................... 51
Камера .....................................................................
Видео-записи . .......................................................
Галерија ...................................................................
Плеер за музика ...................................................
Music Hub ................................................................
FM радио .................................................................
51
62
63
64
68
69
72
75
77
77
Интернет . ................................................. 79
Интернет .................................................................
Мапи .........................................................................
Географска широчина ........................................
Места ........................................................................
Навигација . ............................................................
Google Search . .......................................................
YouTube . ..................................................................
Содржина
79
82
84
85
85
86
86
7
Синхронизирај . ....................................................
Samsung Apps ........................................................
Daily info ..................................................................
Читач на весници .................................................
Пазар ........................................................................
87
88
89
90
90
Можност за поврзување . .................... 91
Bluetooth ................................................................. 91
Wi-Fi . ......................................................................... 93
AllShare .................................................................... 94
Споделување на мобилни мрежи .................. 97
ТВ конекции (режим на ТВ излез) . ................. 98
GPS ............................................................................ 99
Поврзување на компјутер . ............................. 100
VPN конекции ...................................................... 102
8
Содржина
Алатки ..................................................... 104
Часовник ............................................................... 104
Калкулатор ........................................................... 105
Aldiko eBook ......................................................... 106
Преземено ............................................................ 108
Kies air . ................................................................... 108
Мини дневник ..................................................... 109
Мои фајлови ........................................................ 109
Уредувач на задачи ........................................... 110
ThinkFree Office ................................................... 110
Говорно бирање ................................................. 112
Говорно пребарување . .................................... 113
Брз текст ................................................................ 113
Опции ...................................................... 114
Пристап до менито со опции ......................... 114
Безжично и мрежа . ........................................... 114
Опции за повиците ............................................ 116
Звук ......................................................................... 117
Екран ...................................................................... 118
Локација и безбедност ..................................... 119
Апликации ............................................................ 121
Сметки и синхронизација ............................... 121
Доверливо ............................................................ 122
SD-картичка и меморија на телефонот ...... 122
Локал и текст . ...................................................... 122
Говорен влез и излез . ....................................... 124
Пристапност . ....................................................... 125
Датум и време ..................................................... 125
За телефонот . ...................................................... 125
Решавање проблеми .......................... 126
Безбедносни мерки
на претпазливост . ............................... 132
Индекс . ................................................... 142
Содржина
9
Склопување
Распакување
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Мобилен уред
• Батерија
• Полнач
• Брз водич за употреба
Користете само софтвер одобрен од Samsung.
Пиратскиот или незаконски софтвер може да
предизвика штета или несоодветно функционирање
што не се покриени со гаранцијата на производителот.
10 Склопување
• Содржината добиена со Вашиот уред може да
варира, зависно од софтверот и помошниот прибор
достапни во Вашиот регион или понудени од
Вашиот давател на услуги.
• Можете да набавите дополнителен прибор во
локалната продавница на Samsung.
• Испорачаниот дополнителен прибор дава најдобри
резултати за Вашиот уред.
• Додатоците коишто не се обезбедени со уредот
може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
Инсталирање на SIM или USIMкартичка и батерија
Кога ќе се претплатите за услуга за мобилна телефонија,
добивате SIM-картичка (Subscriber Identity Module - Модул за
идентитет на претплатникот) со детали за претплатата, како
што се Вашиот персонален идентификациски број (Personal
identification number - PIN) и услугите што се на располагање.
За да користите UMTS или HSDPA услуги, можете да набавите
USIM-картичка (Universal Subscriber Identity Module Универзален модул за идентитет на претплатникот).
За инсталирање на SIM или USIM-картичката и батеријата,
1 Ако уредот е вклучен, задржете притиснато [
изберете По исклучување за исклучување.
3 Вметнете ја SIM или USIM-картичката.
]и
2 Отстранете го капакот на батеријата.
• Ставете ја SIM или USIM-картичката во уредот со
златно обоените контакти свртени нагоре.
• Без вметната SIM или USIM-картичка, може да
Внимавајте да не ги оштетите ноктите, при
отстранување на капакот.
ги користите услугите на уредот за коишто не е
потребно поврзување на мрежа, како и некои
менија.
• Не вметнувајте мемориска картичка во просторот за
SIM-картичка.
Склопување
11
4 Вметнете ја батеријата.
Наполнете ја батеријата
Пред користење на уредот за првпат, мора да ја наполните
батеријата.
Уредот може да го наполните со обезбедениот полнач или
со поврзување на уредот на компјутер преку компјутерски
податочен кабел.
5 Повторно ставете го капакот на батеријата.
Користете само полначи и кабли одобрени од
Samsung. Неовластените полначи или кабли може
да доведат до експлодирање на батеријата или
оштетување на Вашиот уред.
Кога нивото на полнење на Вашата батерија е ниско,
уредот емитира предупредувачки тон и порака за
празна батерија. Исто така, иконата за батеријата
ќе биде празна. Кога нивото на полнење на батеријата
ќе стане прениско, уредот автоматски се исклучува.
Наполнете ја батеријата за да продолжите со
користење на Вашиот уред.
12 Склопување
››Полнете ја со полначот
1 Отворете го капакот на повеќенаменскиот приклучок кој
се наоѓа во горниот дел на уредот.
2 Приклучете го малиот крај на полначот во
повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да
предизвика сериозно оштетување на уредот. Каква
било штета настаната од несоодветна употреба не е
покриена со гаранцијата.
3 Приклучете го големиот крај на полначот во струјниот
приклучок.
• Уредот може да го користите во текот на полнењето,
но целосното полнење на батеријата може да
потрае подолго.
• Додека уредот се полни, екранот на допир може да
не функционира поради нестабилно напојување.
Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од
уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е
вообичаена појава и не би требало да влијае врз
животниот век или функционирањето на уредот.
• Ако Вашиот уред не се полни соодветно, донесете
ги Вашиот уред и полнач во сервисниот центар на
Samsung.
4 Кога батеријата е целосно наполнета (иконата за батерија
веќе не се движи), исклучете го полначот од уредот и
потоа од напојување.
Не отстранувајте ја батеријата пред отстранување на
полначот. На тој начин може да предизвикате штета
на уредот.
Склопување
13
За да заштедите енергија, исклучете го полначот кога
не е во употреба. Полначот нема копче за вклучување/
исклучување и затоа мора да го извлечете полначот од
штекот за прекин на напојувањето. Полначот треба да
остане блиску до штекот кога е во употреба.
››Полнење со компјутерски податочен
кабел
Пред полнење, проверете дали е вклучен компјутерот.
1 Отворете го капакот на повеќенаменскиот приклучок кој
се наоѓа во горниот дел на уредот.
2 Приклучете го едниот крај (micro-USB) од компјутерскиот
кабел за податоци во повеќенаменскиот приклучок.
3 Приклучете го другиот крај од компјутерскиот податочен
кабел во USB-портата на компјутерот.
Во зависност од видот на компјутерскиот податочен
кабел што го користите, понекогаш е потребно време
пред полнењето да започне.
14 Склопување
4 Кога батеријата е целосно наполнета (иконата за
батерија веќе не се движи), исклучете го компјутерскиот
податочен кабел од уредот и потоа од компјутерот.
Вметнување мемориска картичка
(по избор)
За зачувување на дополнителни мултимедијални датотеки,
мора да вметнете мемориска картичка. Вашиот уред
прифаќа microSD™ или microSDHC™ мемориски картички
со максимален капацитет од 32 GB (во зависност од
производителот и видот на мемориската картичка).
Samsung применува одобрени индустриски стандарди
за мемориски картички, но некои брендови може
да не бидат целосно компатибилни со Вашиот уред.
Користењето на некомпатибилни мемориски картички
може да доведе до оштетување на Вашиот уред
или на мемориската картичка и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Вашиот уред поддржува само FAT структура
на фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна
структура на фајлови, Вашиот уред може да побара
преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење на податоци го
скратува работниот век на мемориските картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во Вашиот
уред, директориумот со фајлови на мемориската
картичка ќе се појави во /mnt/sdcard/external_sd
folder папка под внатрешната меморија.
1 Отстранете го капакот на батеријата.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златните контакти
свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во соодветното
лежиште до крај додека не се заклучи на место.
4 Повторно ставете го капакот на батеријата.
Склопување
15
››Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориска картичка, прво
демонтирајте ја за безбедно отстранување.
1 При почетен екран, изберете Апликации → Опции →
SD-картичка и меморија на телефонот → Демонтирај
SD-картичка.
2 Отстранете го капакот на батеријата.
3 Нежно притиснете ја картичката кон телефонот додека не
се ослободи од уредот.
4 Извлечете ја мемориската картичка од нејзиното
лежиште.
5 Извадете ја мемориската картичка.
6 Повторно ставете го капакот на батеријата.
Не отстранувајте ја мемориската картичка кога уредот
пренесува или пристапува до информации, бидејќи
тоа може да предизвика губење на податоците или
оштетување на мемориската картичка или уредот.
16 Склопување
››Форматирање на мемориската картичка
Форматирањето на мемориската картичка на компјутер
може да предизвика нејзина некомпатибилност со Вашиот
уред. Форматирајте ја мемориската картичка само на уредот.
При почетен екран, изберете Апликации → Опции →
SD-картичка и меморија на телефонот → Демонтирај
SD-картичка → Форматирај SD-картичка → Форматирај
SD-картички → Избриши сè.
Пред форматирање на мемориската картичка, не
заборавете да направите резервни копии од сите
важни податоци зачувани на Вашиот уред. Гаранцијата
на производителот не покрива губење на податоци
како резултат на дејства на корисникот.
Ставање врвка за рака (по избор)
1 Отстранете го капакот на батеријата.
2 Протнете врвка за рака низ отворот и врзете ја на
издигнатиот дел.
3 Повторно ставете го капакот на батеријата.
Склопување
17
Започнуваме
Запознајте го Вашиот уред
››Изглед на уредот
Вклучување и исклучување на
Вашиот уред
Сензор за
близина
За да го вклучите Вашиот уред,
1 Држете притиснато [ ].
2 Ако го вклучите Вашиот уред за прв пат, поставете го
Вашиот уред со следење на инструкциите прикажани на
екранот.
За исклучување на Вашиот уред, држете допрено [
изберете По исклучување.
Сензор за
светлина
Копче за јачина
на тон
Слушалка
Допирен екран
] и потоа
Копче Дома
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од
18
Преден објектив
на камерата
службениот персонал кога се наоѓате во области, каде
што користењето безжични уреди е ограничено, како
на пример авиони и болници.
• За користење само на услугите на уредот што не
бараат мрежа, префрлете во режим за летало.
Притиснете и задржете [ ] и изберете Режим за
летало.
Започнуваме
Копче Назад
Копче за мени
Микрофон
››Копчиња
Копче
Конектор за
слушалки
Заден објектив на
камерата
Копче за
Напојување/
Заклучување
Повеќенаменски
приклучок
Звучник
Функција
Вклучувањеисклучување/
Заклучување
Мени
Капак за
батеријата
Почетна
страна
Назад
Внатрешна антена
Јачина на тон
Вклучување на уредот (држете
притиснато); Пристап до брзите
менија (држете притиснато);
Заклучување на екранот
чувствителен на допир.
Отворете список со опции
достапни на тековниот екран.
Вратете се на почетниот
екран; Отворете го списокот
со неодамнешни апликации
(задржете притиснато).
Вратете се на претходниот
приказ.
Прилагодете ја јачината на
тонот на уредот.
Започнуваме
19
››Икони на показател
Иконите прикажани на екранот може да се
разликуваат, зависно од Вашиот регион или оператор.
Икона
Икона
Дефиниција
Bluetooth-слушалките се поврзани
Дефиниција
GPS е активиран
Нема сигнал
Гласовниот повик е во тек
Јачина на сигнал
Повикот е задржан
GPRS-мрежата е поврзана
Активиран интерфон
EDGE-мрежата е поврзана
Пропуштен повик
UMTS-мрежата е поврзана
Синхронизиран со интернет
Отворени WLAN-мрежи се достапни
Вчитување податоци
WLAN-от е поврзан
Преземање податоци
Bluetooth е активиран
Пренасочувањето на повици е активирано
20 Започнуваме
Икона
Дефиниција
Икона
Дефиниција
Поврзан со компјутер
Роаминг (надвор од нормалната област на
покриеност со услугата)
USB ограничен опсег активиран
Тивкиот режим е активиран
Мобилната пристапна точка е активирана
Режим на вибрации е активиран
Нема SIM или USIM-картичка
Режимот за летало е активиран
Нова текстуална или мултимедијална порака
Емитување музика во тек
Нова e-mail порака
Емитувањето музика е паузирано
Нова порака во говорна пошта
FM радиото е вклучено во заднина
Алармот е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Известување за настан
Ниво на полнење на батеријата
10:00
Моментално време
Започнуваме
21
Користење на екранот
чувствителен на допир
Екранот чувствителен на допир на Вашиот уред Ви
овозможува лесно избирање ставки или извршување
функции. Научете ги основните дејства за користење на
екранот чувствителен на допир.
• За да избегнете гребење на екранот чувствителен на
допир, не користете остри алатки.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир
да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат
неисправност на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да
дојде во контакт со вода. Екранот чувствителен на
допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
• За оптимално користење на екранот чувствителен
на допир, отстранете ја заштитната фолија од
екранот пред да го користите Вашиот уред.
• Вашиот екран чувствителен на допир има слој што
открива мали електрични полнења емитувани од
човековото тело. За најдобра изведба, допрете
го екранот чувствителен на допир со врвот од
Вашиот прст. Екранот чувствителен на допир нема
да реагира на допири од остри алатки, како што е
перото или пенкалото.
Контролирајте го екранот чувствителен на допир преку
следните дејства:
• Допир: Допрете еднаш со прстот за да изберете или да
отворете мени, опција или апликација.
• Задржи допрено: Допрете ја ставката и задржете ја повеќе
од 2 секунди за да се отвори список со опции.
• Влечете: Допрете и влечете го прстот нагоре, надолу, лево
или десно за да одете на ставките од списоците.
• Повлечи и пушти: Допрете и задржете го прстот на ставка и
потоа влечете го прстот за да ја придвижите ставката.
22 Започнуваме
• Двоен допир: Допрете двапати брзо со Вашиот прст
за да зумирате и да одзумирате додека прегледувате
фотографии или интернет-страници.
• Вашиот уред го исклучува екранот чувствителен на
допир кога не го користите уредот одредено време.
За вклучување на екранот, притиснете [ ] или
матичното копче.
• Исто така може да го поставите времето за
исклучување на заднинското осветлување. При
почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → Истечено време за
екранот.
За заклучување или отклучување
на екранот на допир и копчињата
Може да ги заклучите екранот чувствителен на допир и
копчињата за да спречите несакани операции на уредот.
За заклучување, притиснете [ ]. За отклучување, вклучете го
екранот со притискање на [ ] или матичното копче и потоа
поминете преку сивиот прозорец со прстот.
Запознајте се со екранот во
мирување
Кога уредот е на режим на мирување, ќе се појави почетниот
екран. Од почетниот екран, може да го видите статусот на
Вашиот уред и да пристапите до апликациите.
Режимот во мирување има повеќе прозорци. Лизгајте лево
или десно до прозорец од почетниот екран. Исто така, може
да изберете точка на горниот дел од екранот за префрлање
во соодветниот прозорец, директно од почетниот екран.
››Додавање ставки на почетниот екран
Може да го приспособите почетниот екран со додавање
кратенки за апликации или ставки во апликации, widget-и
или папки. За додавање ставки на почетниот екран,
1 Притиснете [
] → Додај или допрете и задржете на
празен простор на почетниот екран.
Започнуваме
23
2 Изберете категорија на ставки → ставка:
• Widget-и: Додавање widget-и на почетниот екран.
• Скратен пат: Додавање скратени патови до ставки,
како што се апликации, сочувани адреси и контакти.
• Папки: Креирање нова папка и додавање папки за
Вашите контакти.
• Заднини: Поставување слика за заднина.
Достапните ставки може да се разликуваат во
зависност од тековниот режим на екранот во
мирување.
››Преместување ставки на екранот во
мирување
1 Допрете и држете запис за да го помрднете додека
записот не побели.
2 Влечете го записот до локацијата која ја сакате.
››Отстранување ставки од екранот во
мирување
1 Држете допрена ставка за да ја отстраните.
Корпата за отпадоци се појавува на дното од почетниот
екран.
2 Влечете го записот до корпата за отпадоци.
3 Кога ставката ќе стане црвена, отпуштете ја.
››Користете го прозорецот со скратени
патови
При почетниот екран или при користење на апликација,
допрете ги иконите на показателите и влечете го прстот
надолу за да отворете прозорец со скратени патови. Може
да ги активирате или деактивирате одликите за безжична
врска и да пристапите до списокот со известувања, како што
се пораки, повици, настани или состојба на процесуирање. За
да го сокриете списокот, влечете го дното на списокот нагоре.
Од прозорецот со скратени патови може да ги користите
следните опции:
• WiFi: За активирање или деактивирање на одликата WLAN-
24 Започнуваме
врска. ► стр. 93
• Bluetooth: За активирање или деактивирање на одликата
Bluetooth-безжична врска. ► стр. 91
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук/Вибрации: Активирање или деактивирање на режим
на вибрации.
• Auto rotation: Вклучете или исклучете го автоматското
вртење.
Достапните опции може да се разликуваат, зависно од
Вашиот регион или оператор.
››Додавање или отстранување прозорци
на почетниот екран
Може да додавате или отстранувате прозорци на почетниот
екран за да ги организирате додатоците според Вашите
желби и потреби.
1 При почетниот екран, притиснете [
] → Измени.
Може, исто така, да поставете два прсти на екранот и
раздвојте ги за да се префлите во режим на изменување.
2 Додавајте или отстранувајте прозорци со користење на
слениве одлики:
• За да го отстранете панелот допрете и држете ја малата
слика од панелот и влечете ја во корпата за отпадоци
на дното од екранот.
• За додавање нов панел, изберете .
• За да го промените редоследот на панели, допрете
и држете ја малата слика од панелот и влечете ја до
локацијата што ја сакате.
3 Кога ќе завршите, притиснете [
].
Пристап до апликации
За пристапување до апликациите на Вашиот уред,
1 При почетниот екран, изберете Апликации за пристап до
списокот со апликации.
2 Лизгајте налево или надесно за приказ на друга
апликација.
Исто така, може да изберете точка на горниот дел од
екранот за префрлање во соодветниот прозорец,
директно од приказот на главното мени.
Започнуваме
25
3 Изберете апликација.
• Кога користите апликации обезбедени од Google,
мора да имате Google сметка. Доколку немате
Google сметка, регистрирајте Google сметка.
• Може да додавате кратенка на апликација со
допирање и задржување на иконата на апликацијата
од списокот со апликации. Може да ја префрлите
иконата на саканата локација на екранот во
мирување.
4 Притиснете [
] за да се вратите на претходниот приказ;
Притиснете го матичното копче за да се вратите на
екранот во мирување.
Вашиот уред има вграден сензор за движење што ја
детектира насоченоста. Доколку го ротирате уредот
при користење на одредени одлики, интерфејсот
автоматски ќе се префрли на широк приказ. За да
го поставете интерфејсот да ја држи ориентацијата
кога го вртете уредот, изберете Опции → Екран →
Истечено време за екранот.
››Организирање на апликации
Може да ги реорганизирате апликациите во списокот со
апликации со промена на нивниот редослед или нивно
групирање во категории што одговараат на Вашите желби и
потреби.
1 Во списокот со апликации, притиснете [ ] → Измени.
2 Држете допрена некоја апликација.
3 Влечете ја иконата на апликацијата на саканата локација.
Може да ја префрлите иконата на апликација на
друг приказ на главното мени. Исто така, може да ги
префрлите најчесто користените апликации веднаш до
Почет.
4 Притиснете [
] → Сочувај.
За да го промените распоредот на екраните на главното
мени,
1 Во списокот со апликации, поставете два прсти на
екранот и раздвојте ги.
2 Допрете и држете на мала сликичка на екранот и влечете
ја до локацијата која ја сакате.
26 Започнуваме
››Пристап до неодамнешни апликации
1 Задржете го притиснато матичното копче за да го
отворите списокот со апликации до коишто сте
пристапиле неодамна.
Приспособување на Вашиот уред
Добијте повеќе од Вашиот уред така што ќе го приспособите
да одговара на Вашите желби.
2 Изберете апликација за да пристапите.
››Поставување на тековното време и датум
Вашиот уред е уред со мултитаскинг. Може да работи
со повеќе од една апликација во исто време. Сепак,
мултитаскингот може да предизвика прекинувања,
блокирања, проблеми со меморијата или дополнителна
потрошувачка на енергија. За да ги избегнете овие проблеми,
исклучете ги непотребните програми со користење на
уредувачот на задачи.
2 Поставете го времето и датумот и изменете ги другите
››Користете уредувач на задачи
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Уредувач на задачи → Активни апликации.
Се појавува листа со сите апликации кои се моментално
вклучени на Вашиот уред.
2 За да исклучете апликација, изберете Излез.
За да ги исклучете сите активни апликации, изберете
Излези од сите.
1 При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Датум и време.
опции.
››Вклучување или исклучување на тонот
при допир
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Звук → Звучен избор.
››Прилагодете ја јачината на тоновите за
ѕвонење
Притиснете го копчето за јачината на тонот нагоре или
надолу за да ја поставите јачината на тонот за ѕвонење.
Започнуваме
27
››Префрлете на тивок режим
››Активирање на анимација за префрлање
• При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → Анимација → Некои
анимации или Сите анимации.
За исклучување или вклучување на звукот на Вашиот уред,
направете го следното:
изберете Телефон → Тастатура и задржете допрено #.
• Држете притиснато [ ] и изберете Тивок режим.
Можете да го поставите уредот да Ве известува за
разни настани во Тивок режим. При почетен екран,
отворете го списокот со апликации и изберете
Опции → Звук → Вибрации → Секогаш или Само
во тивкиот режим. Кога ќе се префрлите во Тивок
ќе се појави на местото на .
режим,
››Промена на тонот на ѕвонење
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Звук → Ѕвонење на телефонот.
2 Изберете тон на ѕвонење од списокот и изберете ОК.
28 Започнуваме
прозорци
››Изберете заднина за екран во мирување
1 При почетниот екран, притиснете [
опција.
] → Заднина →
2 Изберете слика.
3 Изберете Сочувај, постави заднина или Постави
заднина.
Samsung не е одговорен за каква било употреба на
стандардни слики или заднини обезбедени на Вашиот
уред.
››Прилагодување на интензитетот на
светлина на екранот
За приспоспособување на интензитетот во менито со опции,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → Светлина.
2 Исчистете ја кутијата веднаш до Автоматска
осветленост.
3 Влечење на лизгачот за приспособување на нивото на
светлина.
4 Изберете OK.
Нивото на интензитет на светлина на екранот ќе има
влијание на тоа колку брзо се празни батеријата на
уредот.
››Поставете заклучување на екранот
Можете да го заклучите екранот со шара за отклучување
или лозинка за да спречете неовластени луѓе да го користат
уредот без Ваша дозвола.
• Откако ќе поставете заклучување на екранот,
Вашиот уред ќе бара код за отклучување секогаш
кога го вклучувате уредот или го отклучувате
екранот.
• Ако го заборавите вашиот PIN или лозинка, однесете
го Вашиот уред во сервисен центар за Samsung за да
биде отклучен.
• Samsung не е одговорен за загуба на лозинки,
приватни информации или друга штета
предизвикана од употреба на илегален софтвер.
Поставување шара за отклучување
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Пост.
закл. на екранот → Шара.
2 Видете ги упатствата на екранот и примерите на шаблони
и изберете Следно (доколку е потребно).
Започнуваме
29
3 Нацртајте шара со влечење на Вашиот прст за да поврзете
најмалку 4 точки.
4 Изберете Продолжи.
5 Повторно нацртајте шара за да потврдите.
6 Изберете Потврди.
Поставете PIN код за отклучување
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Пост.
закл. на екранот → PIN.
2 Внесете нов PIN (броеви) и изберете Продолжи.
3 Внесете го повтроно PIN-от и изберете OK.
Поставување на лозинка за отклучување
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Пост.
закл. на екранот → Лозинка.
2 Внесете нова лозинка (алфанумеричка) и изберете
Продолжи.
3 Внесете ја повтроно лозинката и изберете OK.
30 Започнуваме
››Заклучување на SIM или USIM-картичка
Може да го заклучите Вашиот уред со активирање на PINкодот обезбеден со Вашата SIM или USIM-картичка.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Постави
заклучување на SIM-картичката → Заклучување на
SIM-картичакта.
2 Внесете го Вашиот Лозинка и изберете OK.
Откако PIN заштитата е овозможена, мора да го внесувате
PIN-кодот секогаш при вклучување на уредот.
• Доколку внесете погрешен PIN повеќе пати, Вашата
SIM или USIM-картичка ќе биде блокирана. Мора да
ја внесете шифрата за отклучување на PIN (PUK) за
одблокирање на SIM или USIM-картичката.
• Доколку ја блокирате Вашата SIM или USIMкартичка со внесување на погрешен PUK, однесете
ја картичката кај Вашиот оператор за нејзино
одблокирање.
››Активирање на одликата за мобилен
локатор
Ако некој вметне нова SIM или USIM-картичка во Вашиот
уред, одликата за следење на мобилниот автоматски ќе
испрати број за контакт до одредени приматели за да Ви
помогнат да го лоцирате и да го вратите Вашиот уред.
За да ја користите оваа одлика, потребна Ви е сметка на
Samsung за контрола на уредот преку интернет, од далечина.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Постави
мобилен локатор.
2 Внесете ја Вашата лозинка и изберете OK.
3 Изберете OK за да продолжите.
4 Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка за Вашата
сметка за Samsung и изберете Пријави се.
За креирање сметка за Samsung, изберете Зачлени се.
5 Прочитајте ги роковите и условите и изберете Потврди.
6 Внесете го телефонскиот број и повикувачкиот број за
земјата (со +).
7 Внесете име на испраќачот.
8 Внесете текстуална порака што треба да се испрати на
примателите.
9 Изберете Сочувај.
Загубениот уред може да го контролирате преку
интернет. Посетете ја страницата
www.samsungdive.com за подетални информации за
оваа одлика.
Внесување текст
Може да внесете текст со избор на знаци на виртуелната
тастатура или со внесување ракопис на екранот.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици. ► стр. 122
››Промена на видот на тастатура
Можете да го промените видот на тастатурата. Допрете и
држете го полето за внесување текст и изберете Начин
на внесување → вид на тастатруа (Swype или Samsung
тастатура).
Започнуваме
31
››Внесување текст со користење на Swype
• Може и да ги допирате копчињата за да внесувате
1 Изберете го првиот знак од зборот и влечете го прстот на
• Може да допрете и држете копче за да внесете
текст.
тастатура
знаци во горната половина од клучот. Кога допирате
и држете копче додека да се појави листата со знаци,
може да внесете специјални знаци и симболи.
вториот знак без да го тргнете прстот од екранот.
2 Продолжете додека не го завршите зборот.
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
1
2
3
4
3 Тргнете го прстот на последниот знак.
4 Кога ќе се прикаже потребниот збор, изберете
за
да вметнете празно место. Доколку точниот збор не се
прикаже, изберете алтернативен збор од листата што се
појавува.
5 Повторете ги чекорите 1-4 за да го завршите текстот.
32 Започнуваме
Број
5
6
7
8
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Пристапете на совети за swype екран;
Отварање на помошни информации (допрете
и држете).
Број
3
Функција
Префрлајте помеѓу режим на симболи и АВС/
нумерички режим.
4
Бришење на внесеното.
5
Бришење знаци.
6
Започнување нов ред.
7
Внесување текст со говор.
Оваа одлика може да биде недостапна
во зависност од избраниот јазик за
внесување.
8
Вметнување празно место.
››Внесување текст со користење на
Samsung тастатура
внесување ракопис.
2 Внесување текст со избирање алфанумерички копчиња
или пишување на екранот.
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
1
2
3
Број
4
5
6
7
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Префрлете се помеѓу режим на Број/Симбол
и ABC режим.
1 Изберете
→ Видови тастатура за исправена
положба и изберете начин за внесување текст.
Може да изберете еден од методите за внесување
(QWERTY или традиционална тастатура) или методи за
Започнуваме
33
Број
Функција
3
Внесување текст со говор; Оваа икона е
достапна само кога е активирана одликата за
говорен влез за тастатурата Samsung.
Оваа одлика може да биде недостапна
во зависност од избраниот јазик за
внесување.
4
Бришење на внесеното.
5
Започнување нов ред.
6
7
Пристап до поставки за тастатурата; Промена
на методот за внесување текст (допрете и
држете).
Внесете празно место; Внесете точка (двојно
брзо допирање); Промена на јазик на текст
(допрете и држете, потоа лизгајте лево или
десно).
Функциите на ова копче може да
зависат од Вашиот оператор.
34 Започнуваме
››Копирање и пресликување текст
Додека внесувате текст, може да ја користите функцијата
на копирање и пресликување за да го користите текстот во
други апликации.
1 Поставете го покажувачот каде сакате да почнете.
2 Изберете .
3 Изберете Избери те ... или Избери ги ... за избор на
посакуваниот текст.
4 Влечете или за избор на посакуваниот текст.
5 Изберете Копирај за копирање или Исечи за сечење на
текстот на таблата
6 Во друга апликација, поставете го покажувачот кадешто
сакате да го пресликате текстот.
7 Изберете
→ Пресликај за да го вметнете текстот од
таблата со исечоци во полето за текст.
Преземање апликации од Android
Market
2 Изберете Accept кога ќе се појават роковите и условите.
3 Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
Заснована на платформата на Android, функционалноста на
Вашиот уред може да биде проширена со инсталирање на
дополнителни апликации.
Пазарот на Android Ви обезбедува лесен и брз начин на
купување игри и апликации за мобилен.
1 Од основниот екран на Android Market, изберете My apps.
2 Изберете ја ставката што сакате да ја избришете.
3 Изберете Uninstall → OK.
• Оваа функција може да биде недостапна во
зависност од Вашиот регион или оператор.
• Вашиот уред ќе зачува кориснички фајлови од
преземени апликации во внатрешната меморија. За
да ги зачувате фајловите на мемориската картичка,
поврзете го Вашиот уред со компјутер и копирајте ги
фајловите од внатрешната меморија на мемориската
картичка.
››Инсталирање апликација
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Market.
››Деинсталирање апликација
Преземање фајлови од интернет
Кога преземате фајлови или интернет-апликации од
интернет, Вашиот уред ги зачувува на мемориска картичка.
Фајловите што ги преземате од интернет можат да
содржат вируси што ќе го оштетат Вашиот уред. За
да го намалите ризикот, преземајте фајлови само од
извори што им верувате.
Некои медиумски фајлови вклучуваат Управување
со дигитални права (Digital Rights Management) за
заштита на авторски права. Оваа заштита може да Ве
спречи при преземање, копирање, менување или
пренесување на некои фајлови.
Започнуваме
35
За преземање фајлови од интернет,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пребарувач.
2 Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
За инсталирање на апликаци преземени од интернетстраници различни од Android Market, мора да изберете
Опции → Апликации → Непознати извори → Да.
Синхронизирање податоци
Може да синхронизирате податоци со различни сервери на
интернет и да правите резервни копии или да ги повраќате
Вашите податоци.
Откако синхронизацијата ќе заврши, уредот останува
поврзан на интернет. Ако на интернет е направена каква
било промена, ажурираните информации ќе се појават на
Вашиот уред и автоматски ќе започне синхронизација и
обратно.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
36 Започнуваме
››Поставување сметка на сервер
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Сметки и синхронизација.
2 Изберете Додај сметка → вид на сметка.
3 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на
поставувањето на сметката.
За услугите на заедниците на интернет, како што се
Facebook или MySpace, внесете го корисничкото име и
лозинка и изберете Најава.
››Активирање автоматско
синхронизирање
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Сметки и синхронизација.
2 Изберете Автоматска синхронизација.
3 Изберете сметка.
4 Изберете ја апликацијата што сакате да ја
синхронизирате.
За исклучување на апликацијата од автоматска
синхронизација, отштиклирајте го полето веднаш до саканата
апликација.
››Рачно синхронизирање податоци
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Сметки и синхронизација.
2 Изберете сметка.
3 Притиснете [ ] → Синхронизирај. Вашиот уред
ќе започне со синхронизација на податоците што ги
поставивте за синхронизирање.
Започнуваме
37
Комуникација
Повикување
Научете како да ги користите функциите за повикување,
како што е воспоставување и одговарање на повици,
користење на опциите што се достапни во тек на повик или
приспособување и користење на одлики поврзани со повик.
››Воспоставување и одговарање на повик
Може да ги користите копчињата или екранот чувствителен
на допир кога воспоставувате, прифаќате, прекинувате или
одбивате повици.
Воспоставување повик
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Телефон → Тастатура и внесете го
повикувачки број на областа и телефонски број.
2 Изберете
за воспоставување гласовен повик.
За видео повик, изберете .
Кога го држите уредот во близина на лицето, екранот
чувствителен на допир автоматски се исклучува за да
спречи случајни внесувања.
3 За прекинување на повик, изберете Заврши повик.
• Користете го телефонскиот именик за зачувување на
броевите што често ги бирате. ► стр. 72
• За брз пристап до дневникот со повици за повторно
бирање на броевите што неодамна сте ги бирале,
изберете Телефон → Дневници.
• Користете ја одликата за гласовна команда за
гласовно бирање. ► стр. 112
Одговарање на повици
1 Кога доаѓа повик, влечете го
на десно додека не ја
достигне точката.
Кога уредот ѕвони, притиснете го копчето за јачина на
тонот за да го исклучите звукот на тонот на ѕвонење.
2 За прекинување на повик, изберете Заврши повик.
38 Комуникација
Одбивање на повик
Кога доаѓа повик, влечете го на лево додека не ја достигне
точката.
За испраќање порака при одбивање дојдовни повици,
изберете Одбивање повик со порака.
За да ја промените пораката, изберете Опции →
Опции за повиците → Сите повици → Одбивање
повик со порака.
››Користење слушалки
Со приклучување на слушалки во уредот може да одговарате
и контролирате повици преку режимот „со слободни раце“:
• За одговарање на повик, притиснете го копчето за
слушалките.
• За одбивање на повик, држете го притиснато копчето за
слушалките.
• За задржување на повик или враќање на задржан повик
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
во тек на повик, задржете го притиснато копчето на
слушалките.
• За да го прекинете повикот, притиснете го копчето за
слушалките.
2 Внесете го целиот број што сакате да го повикате
››Користење опции за време на гласовен
Повикување меѓународен број
и изберете Телефон → Тастатура, и допрете и задржете 0
за вметнување на знакот +.
(повикувачки број на државата, повикувачки број на
за бирање
областа и телефонскиот број) и изберете
на бројот.
повик
Во тек на гласовен повик може да ги користите следните
опции:
• За поставување на јачината на гласот, притиснете го
копчето за јачина на тонот нагоре или надолу.
.
За повраќање на задржан повик, изберете .
Комуникација
• За задржување на повик, изберете
39
• За бирање на втор повик, изберете Додај повик и потоа
бирајте нов број.
• За да одговорите на втор повик, влечете на десно
додека не ја достигне точката кога ќе се огласи тонот за
повик на 2. линија. Уредот прашува дали да го прекине или
задржи првиот повик. Мора да се претплатите на услугата
за повик на чекање за да може да ја користите оваа одлика.
• За да се отвори приказ за бирање, изберете Подлошка за
бирање.
• За активирање на одликата за интерфон, изберете
Звучник.
Во бучни средини, може да Ви биде потешко да ги
слушате разговорите додека ја користите функцијата
интерфон. За подобар звук, користете го нормалниот
режим на телефонот.
• За исклучување на микрофонот, за другата страна да не
може да Ве слушне, изберете Искл.звук.
• За слушање и разговор со другата страна преку Bluetoothслушалка, изберете Слушалки.
• За да го отворите телефонскиот именик, притиснете
[
] → Именик.
• За додавање белешка, притиснете [ ] → Белешка.
• За префрлање меѓу два повика, изберете Префрли.
• За воспоставување конференциски повик, воспоставете
или одговорете на вториот повик и изберете Преклопи
кога ќе се вклучи втората страна. Повторете и додадете
повеќе страни. Мора да се претплатите на услугата за
конференциски повик за да може да ја користите оваа
одлика.
››Користење опции за време на видео
повик
Во тек на видео повик може да ги користите следните опции:
• За активирање на одликата за интерфон, изберете
Звучник.
• За исклучување на микрофонот, за другата страна да не
може да Ве слушне, изберете Искл.звук.
• За да ја сокриете Вашата слика од другата страна,
притиснете [
40 Комуникација
] → Сокриј ме.
• За да изберете алтернативна слика за приказ на другата
страна, притиснете [ ] → Излезна слика.
• За да отворите приказ за бирање, притиснете [ ] →
Подлошка за бирање.
• За да слушате и зборувате со другата страна преку
Bluetooth слушалка, притиснете [ ] → Префрли на
слушалка.
• За префрлење меѓу предната и задната леќа на камерата,
притиснете [ ] → Смени камера.
• За приспособување на поставките за видео повик,
притиснете [ ] → Опции.
• За да користите слика на друга страна, задржете допрено
на сликата на другата страна. Може да зафатите слика на
екранот или да снимите видео повик.
• За користење на моја слика, задржете притиснато на
Вашата слика. Може да го приспособите интензитетот, да ја
зголемите или намалите сликата преку леќата на задната
камера или да ја заматите сликата преку предната леќа на
камерата.
››Преглед и бирање на пропуштени
повици
Вашиот уред ќе ги прикаже пропуштените повици на екранот.
За бирање на бројот од пропуштениот повик, отворете го
прозорецот со кратенки и изберете го пропуштениот повик.
››Користење дополнителни одлики
Може да користите различни одлики поврзани со повик,
како што е автоматско одбивање, режим на фиксно бирање
броеви (FDN) или пренасочување или забрана за повик.
Поставување автоматско одбивање
За автоматски да одбиете повици од одредени броеви,
користете ја функцијата за автоматско одбивање. За
активирање на автоматското одбивање и поставување на
списокот за одбивање,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Опции за повиците → Сите
повици → Автоматско одбивање.
2 Изберете Вклучи автоматско одбивање за активирање
на автоматското одбивање.
Комуникација
41
3 Изберете Листа за автоматско одбивање.
4 Притиснете [ ] → Новa.
5 Внесете го бројот за одбивање и изберете Сочувај.
6 За додавање повеќе броеви, повторете ги чекорите 4-5.
Користење на режимот за број за фиксно бирање
(FDN)
Во FDN-режим, Вашиот уред ќе ги ограничи појдовните
повици, со исклучок на броевите зачувани во FDN-списокот.
За активирање на FDN-режимот,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Опции за повиците → FDN броеви
→ Овозможи фиксни повици.
2 Внесете го PIN2 доставен со Вашата SIM или USIMкартичка и изберете OK.
3 Изберете Листа за фиксни повици и додадете ги
контактите што ќе се користат во FDN-режим.
Поставување препраќање на повик
Пренасочување на повикот е одлика на мрежата за
испраќање на дојдовни повици на друг број што Вие ќе го
поставите. Може да ја поставите оваа одлика одвоено за
неколку услови кога не сте во можност да одговорите на
повиците, како на пример, кога веќе го користите уредот или
кога се наоѓате надвор од областа на покриеност со услугата.
За поставување препраќање на повици за гласовни повици,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Опции за повиците → Гласовен
повик → Препраќање повици.
2 Изберете услов.
3 Внесете го бројот на којшто ќе бидат проследени
повиците и изберете Вклучи.
Вашите опции ќе бидат испратени на мрежата.
За поставување препраќање на повици за гласовни повици,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Опции за повиците → Видео
повик → Препраќање видео-повици.
42 Комуникација
2 Изберете услов.
3 Внесете го бројот на којшто ќе бидат проследени
повиците и изберете Вклучи.
Вашите опции ќе бидат испратени на мрежата.
Поставување забрана за повик
Забраната за повици е одлика на мрежата за ограничување
одредени видови повици или за спречување другите да
воспоставуваат повици со Вашиот уред.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Опции за повиците → Гласовен
повик → Забрана на повици.
За видео повик, изберете Опции → Опции за повиците
→ Видео повик → Забрана за видео-повици.
2 Изберете вид на повик што сакате да го ограничите.
3 Внесете ја лозинката за забрана на повик и изберете OK.
Вашите опции ќе бидат испратени на мрежата.
Поставување повик на 2.линија
Повик на 2.линија е одлика на мрежата што Ви сигнализира
дојдовен повик, во текот на претходниот повик.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Опции за повиците → Гласовен повик
→ Повик на 2.линија. Вашите опции ќе бидат испратени на
мрежата.
Оваа одлика е достапна само за гласовни повици.
››Преглед на дневник со повици
Може да ги прегледувате дневниците со Вашите повици,
филтрирани според нивните видови.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Телефон → Дневници.
2 Притиснете [
] → Прегледај според → опција за
подредување на бележниците за повици.
Од бележниците со повици, може да воспоставите
повик или да испратите порака директно на контакт
со брзо поминување преку контактот на десно или
на лево.
Комуникација 43
3 Изберете дневник за преглед на деталите.
Од прегледот на детали, може да бирате број, да
испратите порака на бројот или да го додадете бројот
во телефонскиот именик или списокот за одбивање.
Пораки
Научете како да креирате и да испратите текстуална (ЅМЅ),
мултимедијална (ММЅ) порака и да ги прегледате или
управувате пораките што сте ги испратиле или примиле.
Со испраќање или примање пораки додека сте
надвор од областа на покриеност од услугата може
да настанат дополнителни трошоци. За детали,
контактирајте го Вашиот оператор.
››Праќање текстуална порака
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пораки → Нова порака.
44 Комуникација
2 Изберете Именик.
Може да внесете број рачно или да изберете еден од
дневниците на повици или групи на контакти избирајќи
друго копче.
3 Штиклирајте го полето веднаш до контактите и изберете
Додај.
4 Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на
пораката.
За вметнување емотикони, притиснете [
смешко.
] → Вметни
5 Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Испраќање мултимедијална порака
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пораки → Нова порака.
2 Изберете Именик.
Може да внесете број рачно или да изберете еден од
дневниците на повици или групи на контакти избирајќи
друго копче.
3 Штиклирајте го полето веднаш до контактите и изберете
Додај.
Кога ќе внесете e-mail адреса, уредот ќе ја конвертира
пораката во мултимедијална порака.
4 Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на
пораката.
За вметнување емотикони, притиснете [
смешко.
] → Вметни
5 Притиснете [
] → Приложи → опција и додајте ставка.
Може да изберете фајл од списокот со фајлови или да
креирате нова фотографија, видео-запис или звук.
6 Притиснете [
пораката.
] → Додај наслов и додајте наслов на
7 Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Преглед на текстуална или
мултимедијална порака
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пораки.
Вашите пораки се групирани во низи на пораки по
контакти, како месенџер.
2 Изберете контакт.
3 За мултимедијална порака, изберете порака за да ги
видите деталите.
››Преслушување говорни пораки
Доколку сте поставиле пропуштените повици да се
пренасочуваат на серверот за говорна пошта, повикувачите
може да остават говорни пораки ако не одговорите на
дојдовните повици. За пристап до сандачето со примена
говорна пошта и преслушување на говорните пораки,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Телефон → Тастатура и потоа допрете и
држете 1.
2 Следете ги упатствата од серверот за говорна пошта.
Мора да го зачувате бројот на серверот за говорна
пошта пред да пристапите до серверот. Бројот ќе го
добиете од Вашиот оператор.
Комуникација
45
Google Mail
Може да вчитате нови e-mail пораки од Google Mail™ во
Вашето сандаче со примени пораки. Кога пристапувате
до оваа апликација, се појавува приказот на сандачето со
примени пораки. Вкупниот број на непрочитани пораки се
прикажани во лентата за наслов и непрочитаните пораки
се прикажани со задебелени букви. Ако сте означиле некоја
порака, нејзината ознака се појавува во обоен правоаголник
на пораката.
• Оваа функција може да биде недостапна во
зависност од Вашиот регион или оператор.
• Ова мени за Google Mail може да биде различно
означено, зависно од регионот или операторот.
››Испраќање e-mail порака
5 За прикажување слика, притиснете [
фајл.
6 Изберете
] → Attach →
за да ја пратите пораката.
››Преглед на e-mail пораки
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Google Mail.
2 Изберете e-mail порака.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
• За одговор на пораката, изберете
.
• За одговор на пораката вклучувајќи ги сите приматели,
изберете
→ Reply all.
• За препраќање на пораката на други лица, изберете
→ Forward.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
• За да видете прилог, изберете Preview. За зачувување на
2 Притиснете [ ] → Compose.
3 Внесете име или адреса во полето на примателот.
4 Внесете наслов и порака.
• За архивирање на пораката, изберете Archive.
• За бришење на пораката, изберете Delete.
• За да одите на претходната или наредната порака, изберете
и изберете Google Mail.
46 Комуникација
Вашиот уред, изберете Download.
или
.
››Организирање на e-mail според ознаки
Филтрирање пораки
Може да го организирате Вашиот e-mail со означување на
Вашите пораки или додавање ѕвездички за означување на
важните пораки. Може да ги подредите пораките според
филтрирање на ознака.
1 Од сандачето со примени пораки, притиснете [
Додавање ознака на порака
Email
1 Од приказот на сандачето со примени пораки, држете
допрена порака.
2 Изберете Change labels.
3 Изберете назив за да додадете и изберете OK.
Додавање ѕвезда на порака
1 Од приказот на сандачето со примени пораки, држете
допрена порака.
2 Изберете Add star. Ѕвездената икона веднаш до пораката
е активирана.
to labels.
] → Go
2 Изберете ја ознаката на пораките што сакате да ги видите.
Научете како да испраќате или прегледувате e-mail преку
Вашата лична или службена e-mail сметка.
››Поставување e-mail сметка
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Email.
2 Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка.
3 Изберете Следно (за општа e-mail сметка, како на пример
Google Mail и Yahoo) или Рачно пост. (за други службени
e-mail сметки).
4 Следете ги упатствата на екранот.
Комуникација
47
Кога ќе завршите со поставување на сметката за е-пошта,
е-пораките се преземаат на Вашиот уред. Ако имате
креирано повеќе од две сметки, може да префрлате меѓу
e-mail сметките; Притиснете [ ] → Сметки и изберете една
каде од која сакате да се вчитаат пораките.
7 Изберете го полето за внесување текст и внесете го
››Испраќање e-mail порака
9
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Email → e-mail сметка.
2 Притиснете [ ] → Состави.
3 Изберете Именик.
Може да внесете e-mail адреса рачно или да изберете
еден од неодамнешните приматели или групи со избор
на друго копче.
4 Штиклирајте го полето веднаш до контактите и изберете
Додај.
5 Изберете ги полињата Сс/Всс за да додадете повеќе
приматели.
6 Изберете го полето за наслов за да внесете наслов.
48 Комуникација
текстот на e-mail пораката.
8 Изберете Приложи и прикачете фајл.
Не можете да прикачите DRM-заштитени фајлови.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
Ако сте надвор од мрежа или надвор од подрачјето на
покриеност со услугата, пораката ќе биде задржана во
низата на пораки се додека не сте во мрежа и не сте во
областа на покриеност со услугата.
››Преглед на e-mail порака
Кога ја отворате Вашата e-mail сметка, може да гледате
претходно вчитани e-mail пораки надвор од мрежа или да се
поврзете на e-mail серверот за да преглед на нови пораки.
Откако ќе вчитате e-mail пораки, истите можете да ги гледате
и надвор од мрежа.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Email → e-mail сметка.
2 Притиснете [
со пораки.
] → Обнови за ажурирање на списокот
3 Изберете e-mail порака.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
• За одговор на пораката, притиснете [ ] → Одговори.
• За препраќање на пораката на други лица, притиснете
[
] → Препрати.
• За бришење на пораката, притиснете [ ] → Избриши.
• За преглед на прилог, влечете го приказот на долу и
изберете прилог. За зачувување на Вашиот уред, изберете
.
Разговор
Научете како да разговарате со пријателите и семејството
преку Google Talk™.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
››Додавање пријатели на списокот со
пријатели
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Talk.
Во списокот со пријатели се прикажани сите Ваши
контакти за Google Talk.
2 Притиснете [ ] → Add friend.
3 Внесете e-mail адреса на пријател и изберете Send
invitation.
Кога Вашиот пријател ќе ја прифати поканата, пријателот е
додаден на Вашиот список со пријатели.
››Почнете разговор
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Talk.
2 Изберете пријател од списокот со пријатели. Се отвора
приказ за разговор.
Комуникација
49
3 Внесете Ваша порака и изберете Send.
За вметнување емотикони, притиснете [
→ Insert smiley.
] → Повеќе
4 За да се префрлате помеѓу активни разговори,
притиснете [
] → Switch chats.
5 За да го завршите разговорот, притиснете [
chat.
] → End
Social Hub
Научете како да пристапите до Social Hub™, интегрираната
апликација за комуникација за e-mai, пораки, инстантпораки, контакти или информации од календарот. Посетете ја
страницата socialhub.samsungmobile.com за повеќе детали.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Social Hub.
2 Проверка и користење на содржината преземена од
Social Hub.
50 Комуникација
Забава
Камера
Научете како да креирате и прегледувате фотографии и
видео-записи. Може да снимате фотографии со резолуција
до 2560 х 1920 пиксели (5 мегапиксели) и видео-записи со
резолуција до 1280 х 720 пиксели.
››Фотографирање
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
• Интерфејсот на камерата се појавува само при
широк приказ.
• Камерата автоматски се исклучува кога не ја
користите одреден временски период.
• Меморискиот капацитет може да се разликува, во
зависност од сцената на снимање или условите на
снимање.
3 Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
1
2
8
3
4
9
5
6
7
10
Забава
51
Број
Функција
2
Проверете ги статусот и поставките на
камерата.
• : Резолуција
• : Вид на мерка на експозиција
• : GPS е активиран
•
: Број на фотографии што може
да ги снимите (според достапната
меморија)
• : Основна локација за зачувување
Префрлување помеѓу предната и задната
камера.
3
Промена на режимот на снимање.
4
Промена на режимот за сцена.
5
Приспособи ја вредноста на
експозицијата.
1
52 Забава
Број
Функција
6
Промена на поставките за камерата.
7
Сокривање или прикажување на иконите
во визирот.
8
Префрлете на видео-камера.
9
Фотографирање.
10
Отворете го прегледникот на слики за
да ги видите фотографиите што сте ги
снимиле.
4 Притиснете го копчето за Јачина на тонот за зумирање
или одзумирање.
Може и да го допирате екранот со два прсти и да ги
раздалечите (придвижете ги прстите поблиску за да
одзумирате).
5 Допрете каде што сакате да го фокусирате приказот за
преглед.
Рамката на фокусот се придвижува на местото каде што
ќе допрете и ќе се промени во зелено кога предметот е
во фокус.
6 Изберете
за фотографирање.
Фотографијата се зачувува автоматски.
По фотографирањето, изберете ја иконата на прегледниот на
слики за преглед на снимените фотографии.
• За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или
надесно.
• За зумирање или одзумирање, изберете или . Исто
така, може двапати да допрете на екранот за зумирање или
одзумирање.
• За испраќање на фотографија на други, изберете Сподели.
• За поставување на фотографија како заднина или слика
за идентификување на повикувач за контакт, изберете
Постави како.
• За бришење на фотографија, изберете Избриши.
››Снимање фотографии со користење на
опции што се претходно програмирани
за различни сцени
Вашата камера ви нуди претходно програмирани поставки
за различни сцени. Може едноставно да изберете соодветен
режим за Вашите услови на снимање и објекти.
На пример, кога снимате фотографии во ноќни услови,
изберете ноќен режим што користи продолжена експозиција.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
→ сцена →
.
3 Изберете
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за фотографирање.
Забава
53
››Фотографирање убавина
Може да ги сокриете несовршеностите на лицето, со
користење на режимот за убавина.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете → Убавина.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за фотографирање.
››Фотографирање во режимот
фотографирање насмевка
Вашата камера може да ги препознае лицата на луѓето и да Ви
помогне да снимите фотографии со нивните насмеани лица.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
54 Забава
3 Изберете → Фото-насмевка.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете .
6 Насочете го објективот на камерата кон објектот што го
сликате.
Вашиот уред препознава луѓе на сликата и ги детектира
нивните насмевки. Кога објектот се смее, уредот
автоматски фотографира.
››Снимање серија фотографии
Може едноставно да снимите серија фотографии на објекти
во движење. Ова е корисно кога фотографирате деца на
забавен или спортски настан.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете
→ Постојано.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Задржете допрено . Камерата ќе продолжи да снима
6 Полека придвижете го уредот во која било насока и
››Снимање панорамска фотографија
7 Повторете го чекорот 6 за да ја завршите панорамската
фотографии, се додека не го отпуштите затворачот на
камерата.
Може да снимите широки панорамски фотографии со
користење на режимот за панорамско снимање. Овој режим
е погоден за фотографирање пејзажи.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
израмнете ја зелената рамка со визирот.
Откако ќе ја израмните зелената рамка со визирот,
камерата автоматски ќе ја сними следната фотографија.
фотографија.
››Фотографирање ретро фотографија
Може да снимате ретро фотографии и да додавате филтри
во боја.
и изберете Камера.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
часовникот за широк преглед.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
3 Изберете → Панорама.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за да ја снимите првата фотографија.
и изберете Камера.
часовникот за широк преглед.
3 Изберете → Старовременски.
4 Изберете за да изберете филтер во боја.
5 Може да направите потребни приспособувања.
6 Изберете за фотографирање.
Забава
55
››Снимање комбинирана фотографија
Може да снимите две фотоградии со иста заднина и потоа
да ги комбинирате левата и десната половина од секоја
фотографија во една фотографија. Оваа одлика е корисна
кога сакате да снимите фотографија со пријател, но нема
никој што ќе ве фотографира.
Сликата за преглед се појавува зголемена во овој
режим, но датотеките се зачувуваат со квалитет на
нормална слика.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете → Додај ме.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Допрете ја левата или десната страна каде што сакате да
ја сликате првата фотографија.
56 Забава
6 Изберете
за да ја снимите првата фотографија.
Половина на првата фотографија се појавува како
проѕирна насока за следната фотографија.
7 Направете ги потребните приспособувања со помош на
насоките.
8 Изберете
за да ја снимите втората фотографија.
Уредот автоматски ќе ги комбинира половината на првата
фотографија и другата половина на втората фотографија
во една фотографија.
››Фотографирање акција
Може да зафатите кадри на движечки објекти и потоа да ги
комбинирате во една фотографија на којашто се прикажува
акцијата.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете → Сликање акција.
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за снимање на првата фотографија.
6 Придвижете го уредот за да го следите објектот во
движење.
Уредот автоматски ги снима следните фотографии.
7 Продолжете со следење на објектот, се додека уредот
не ги зафати сите кадри потребни за фотографијата на
акцијата.
››Фотографирање во режим на карикатура
Може да снимате фотограгии со ефекти на карикатура.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за фотографирање.
››Фотографирање во режимот
автопортрет
Може едноставно да се фотографирате со користење на
предната леќа на камерата.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете .
4 Може да направите потребни приспособувања.
5 Изберете за фотографирање.
часовникот за широк преглед.
3 Изберете
→ Карикатура.
Забава
57
››Приспособување на поставките за
камерата
Пред да фотографирате, изберете
до следните опции:
Опција
фокусирање
Тајмер
Резолуција
Баланс на бело
Ефекти
ISO
58 Забава
→
за да пристапите
Функција
За снимање фотографии од близу
или за поставување камерата да се
фокусира на објектот или автоматски да
се фокусира на човечките ликови.
Изберете го времетраењето на
одложувањето пред камерата да
фотографира.
Промена на опцијата за резолуција.
Приспособување на нивото на боите
според условите на осветлување.
Примена на специјални ефекти, како на
пример сепија или црно-бели тонови.
Приспособување на чувствителноста на
сензорот за слики на камерата.
Опција
Функција
Мерење
Изберете вид на мерач на експозиција.
Стабилизатор
Автоматски
контраст
Откр.трепк.
Квалитет на
сликата
Прилагоди
Намалување заматеност предизвикана
од вибрации или движење.
Автоматско приспособување на
контрастот меѓу објектот и позадината.
Поставете ја камерата да Ви
сигнализира кога луѓето ќе ги затворат
очите.
Поставете го нивото на квалитет за
Вашите фотографии.
Прилагодување на контраст, заситеност
и острина.
Пред да фотографирате, изберете
до следните поставки:
Нагодување
Со водилки
Ревизија
Ознака GPS
Звук при
сликање
Место
Ресетирај
→
за да пристапете
Функција
Прикажување на насоките на приказот
за преглед.
Поставување на камерата за приказ на
снимената слика.
Поставување на камерата да вклучува
информации за локацијата на Вашите
фотографии. За користење на оваа
одлика, мора да ги активирате
локациските услуги. ► стр. 99
Поставете затворачот на камерата да
огласи звук при фотографирање.
Изберете мемориска локација за
зачувување на снимените фотографии.
Ресетирање менија и опции за
снимање.
››Снимање видеозапис
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Камера.
2 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
3 Изберете за да префрлите на видео-камера.
4 Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
1
2
7
3
8
4
5
6
9
Забава
59
Број
Функција
3
Проверете ја состојбата на видеокамерата.
•
: Должината на видеозаписот што може да се сними (според
достапната меморија)
• : Основна локација за зачувување
Промена на режимот на снимање (за
прикачување на мултимедијална порака
или за нормално зачувување).
Приспособи ја вредноста на
експозицијата.
4
Промена на опцијата за резолуција.
5
Промена на нагодувањата за видеокамерата.
Сокривање или прикажување на иконите
во визирот.
1
2
6
60 Забава
Број
Функција
7
Префрлете на камера.
8
Снимање видео-запис.
9
Отворете го прегледникот на слики за
да ги видите видео-записите што сте ги
снимиле.
5 Притиснете го копчето за Јачина на тонот за зумирање
или одзумирање.
6 Изберете
7 Изберете
за да започне снимањето.
за да го прекинете снимањето.
Видео-записот се зачувува автоматски.
Може камерата да нема можност за соодветно
снимање на видео-записи на мемориска картичка со
мала брзина на трансфер.
По фотографирањето, изберете ја иконата на прегледниот на
слики за преглед на снимените видео-записи.
• За преглед на повеќе видео-записи, лизгајте налево или
надесно.
• За испраќање на видео-запис на други, изберете Сподели.
• За емитување на видео-запис, изберете Емитувај.
• За бришење видео-запис, изберете Избриши.
››Приспособување на нагодувањата за
видео-камерата
Пред да снимите видео-запис, изберете
пристапите до следниве опции:
Опција
Тајмер
Баланс на бело
Ефекти
→
за да
Функција
Изберете го времетраењето на
одложувањето пред камерата да
започне со снимање на видео-записот.
Прилагодување на нивото на боите
според условите на осветлување.
Примена на специјални ефекти, како на
пример сепија или црно-бели тонови.
Опција
Функција
Квалитет на
видео
Поставете го нивото на квалитет за
Вашите видео-записи.
Прилагодување на контраст, заситеност
и острина.
Прилагоди
Пред снимање видео-запис, изберете
следните опции:
→
за пристап до
Нагодување
Функција
Со водилки
Прикажување на насоките на приказот
за преглед.
Снимање звук
Вклучување или исклучување на звукот.
Ревизија
Место
Ресетирај
Поставување на камерата за приказ на
снимениот видео-запис.
Изберете мемориска локација за
зачувување на снимените видео-записи.
Ресетирање менија и опции за
снимање.
Забава
61
Видео-записи
Научете како да го користите плеерот за видео за емитување
на различни видови видео-записи. Плеерот за видео ги
поддржува следните формати на датотеки: 3gp, mp4, avi,
wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).
• Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање
на фајловите.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Видео-записи.
2 Изберете видео-запис за емитување.
3 Завртете го уредот за широк преглед.
62 Забава
4 Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните
икони:
Икона
Функција
Промена на размерот на видео-записот.
Придвижување назад; Премотување назад
во фајл (држете допрено).
Паузирање на емитувањето; Изберете
за да продолжите со емитување.
Придвижување напред; Премотување
напред во датотека (држете допрено).
Активирајте го сараунд звучниот систем со
5.1 канали, кога се вклучени слушалките.
Прилагодување на јачината на тонот.
Запирање на емитувањето и враќање во
музичката листа.
• Избегнувајте заклучување на екранот од уредот
Галерија
Научете како да прегледувате фотографии и видео-записи
зачувани на меморијата на уредот и на мемориската
картичка.
Ако Вашиот уред покаже дека меморијата е полна при
пристап во Галерија, избришете некои од фајловите
со користење Мои фајлови или други апликации за
управување со фајловите и обидете се повторно.
››Поддржани формати на фајлови
додека се емитува DivX Видео на барање. Секој
пат кога го заклучувате екранот додека емитувате
DivX Видео на барање, ќе се намали еден од Вашите
достапни броења за изнајмување.
• Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање
на фајловите.
››Преглед на фотографија
Вид
Формат
Слика
Екстензија: bmp, gif, jpg, png
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
Видео-запис
• Екстензија: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
• Кодек: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®
2 Изберете папка.
3 За промена на режимот за преглед, изберете
и изберете Галерија.
на горниот десен дел од екранот.
или
4 Изберете фотографија (без икона) за преглед.
Забава
63
При прегледување на фотографија, користете ги следните
опции:
• За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или
надесно.
• За зумирање или одзумирање, изберете или . Може
и да го допирате екранот со два прсти и да ги раздалечите
(придвижете ги прстите поблиску за да одзумирате).
• За започнување на преглед на фотографии како слајдови
во избраниот фолдер, изберете Слајдови. Допрете на
екранот да го прекинете движењето на слајдовите.
››Емитување видео-запис
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Галерија.
2 Изберете видео-запис (со иконата ) за емитување.
3 Завртете го уредот за широк преглед.
4 Контролирајте го емитувањето со виртуелните копчиња.
► стр. 62
64 Забава
››Споделување слики или видео-записи
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Галерија.
2 Изберете папка.
3 Изберете слика или видео-запис.
4 Изберете Мени → Сподели → опција за споделување.
Плеер за музика
Научете како да ја слушате Вашата омилена музика во
движење, преку плеерот за музика. Плеерот за музика ги
поддржува следните формати на фајлови: mp3, m4a, mp4,
3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.
• Исто така, може да репродуцирате музички датотеки
со следните формати, доколку ги отворете од Мои
фајлови, мултимедијални пораки или на интернетпрелистувач: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr,
awb, wav.
• Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање
на фајловите.
››Додавање музички фајлови во Вашиот
уред
››Емитување музика
По преносот на музички фајлови на Вашиот уред или
мемориска картичка,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Музика.
2 Лизгајте налево или надесно за да изберете категорија
на музика.
3 Изберете музички фајл.
4 Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните
икони:
Икона
Функција
Започнете со пренесување на фајлови на Вашиот телефон
или мемориска картичка:
• Преземање од безжичен интернет. ► стр. 79
• Преземање од компјутер со изборен Samsung Kies.
► стр. 100
• Примање фајлови преку Bluetooth. ► стр. 92
• Копирање на мемориска картичка. ► стр. 101
• Синхронизирање со Windows Media Player 11. ► стр. 100
Прилагодување на јачината на тонот.
1
Активирајте го сараунд звучниот систем со
5.1 канали, кога се вклучени слушалките.
Активирање на режимот за произволно
емитување.
Забава
65
Икона
Функција
1
Промена на режимот на повторување
(исклучи, повтори една датотека или
повтори ги сите фајлови).
Премотување назад; Премотување назад
во датотека (држете допрено).
Паузирање на емитувањето; Изберете
за да продолжите со емитување.
Премотување напред; Премотување
напред во фајл (држете допрено).
1. Овие икони ќе се појават кога ќе го допрете приказот на
плеерот.
• SRS CS Headphone™ овозможува сараунд звучен
ефект со 5.1 канали кај стандардни слушалки, при
слушање содржина од повеќе канали, како што се
DVD филмови.
• WOW HD™ значително го подобрува квалитетот
на звукот при репродукција и дава динамично 3D
искуство со длабок и богат бас и висока јасност на
фреквенцијата заради пренесување на секој детал.
66 Забава
››Премини на преглед по диск
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Музика.
2 Притиснете [ ] → Оди во преглед на диск.
3 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
4 Листете лево или десно до диск.
5 Изберете диск за да започне емитувањето.
6 Изберете или за пауза или продолжување на
тековното емитување.
7 Изберете за префрлање на кружен преглед.
8 Влечете го кругот за да изберете трака.
За да се префрлите на друга категорија, изберете
Сите → категорија.
9 Изберете
за да се вратите на приказ по диск.
››Креирајте музичка листа
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Музика.
2 Изберете Музички листи.
3 Притиснете [ ] → Ново.
4 Внесете наслов за новата музичка листа и изберете
Сочувај.
5 Изберете Додај музика.
6 Изберете ги фајловите што сакате да бидат вклучени и
изберете Додај.
Во текот на емитувањето, може да додавате фајлови на
музичката листа со притискање на [ ] → Повеќе → Додај
во музичка листа.
››Додавање песни на брза листа
Може да додавате песни на брзата листа и да ги зачувате како
музичка листа. Во текот на емитувањето, притиснете
[ ] → Во брза листа за додавање на тековната песна во
брзата листа.
За да одете до брзата листа, од главниот приказ на
плеерот за музика, изберете Музички листи → Брза
листа. За зачувување на краткиот список како листа за
репродуцирање, притиснете [ ] → Сними муз. листа.
››Приспособување на поставките на
плеерот за музика
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Музика.
2 Притиснете [
] → Опции.
Забава
67
3 Прилагодете ги следните опции за приспособување на
Вашиот плеер за музика:
Опција
Функција
Еквилајзер
Изберете основен тип на
еквилајзер.
Ефект
Изберете звучен ефект.
Музичко мени
Визуелизација
68 Забава
Изберете на музички категории
што ќе се прикажат на приказот на
музичката библиотека.
Приказ на анимирана визуелизација
во тек на емитување.
Music Hub
Можете да пристапите до интернет-продавницата за музика и
да ги пребарувате и купувате Вашите омилени песни.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Music Hub.
2 Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, штиклирајте
го квадратчето веднаш до Не прикажувај 90 дена и
изберете Потврди.
3 Пребарувајте песни и прегледувајте ги или купувајте ги
Вашите омилени песни.
FM радио
Научете како да слушате музика и вести на FM радио. За
слушање FM-радио, мора да приклучите слушалки што
служат како антена за радиото.
4 Контролирајте го FM радиото користејќи ги следните
копчиња:
7
››Слушање FM радио
1 Поврзете ги слушалките со уредот.
2 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
2
8
3
4
3
4
5
и изберете FM радио.
3 Изберете
за да го вклучите FM радиото (ако е
потребно).
FM радиото пребарува и ги зачувува достапните станици
автоматски.
Кога ќе го вклучите FM радиото за првпат, ќе биде
побарано да стартувате автоматско барање.
6
1
Број
Функција
1
Прилагодување на јачината на тонот.
2
Исклучување на FM радиото; Изберете
за да го вклучите FM радиото.
3
Пребарување на достапни радио-станици.
4
Менување на фреквенцијата за 0.1 MHz.
Забава
69
Број
5
6
7
8
Функција
Додавање на тековната радио-станица во
списокот со омилени.
Промена на излезот на звукот (слушалки
или звучник на уредот).
Промена на фреквенцијата со лизгање
налево или надесно на лентата.
Поставување FM радиото автоматски
повторно да ги бира фреквенциите на
станиците кога тековниот сигнал е слаб.
››Автоматско зачувување на радиостаница
1 Поврзете ги слушалките со уредот.
2 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете FM радио.
70 Забава
3 Изберете Скенирај → опција за скенирање.
FM радиото пребарува и ги зачувува достапните станици
автоматски.
4 Изберете ја саканата радио-станица од списокот со
станици и притиснете [
на FM радиото.
] за да се вратите на приказот
››Додавање радио-станица во списокот со
омилени
1 Поврзете ги слушалките со уредот.
2 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете FM радио.
3 Изберете за да го вклучите FM радиото.
4 Лизгајте до саканата радио-станица.
5 Изберете + за да ја додадете на списокот со омилени.
››Приспособување на поставките за FM
радио
Опција
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете FM радио.
2 Притиснете [ ] → Опции.
3 Прилагодете ги следните нагодувања за приспособување
Прикажи ИД на
станица
на Вашето FM радио.
Опција
Функција
РЕГИОН
Изберете го Вашиот регион.
Емитување во
заднина
Поставете дали FM радиото
да работи во заднина додека
користите други апликации. Ако
оваа одлика е вклучена, може да
го контролирате FM радиото од
прозорецот со кратенки.
Алтернативна
фреквенција
Автом. искл.
радио
Функција
Поставете дали да се прикажуваат
информации за станицата
на приказот на FM радиото;
Информациите за станицата
се достапни само од радиостаници што ги обезбедуваат тие
информации.
Поставете дали FM радиото да
се обидува повторно да ја бира
радио-станицата кога сигналот
е слаб.
Поставете FM радиото да се
исклучува по одреден временски
период.
Забава
71
Лични информации
Контакти
Научете да креирате и да управувате со листа на Вашите
лични или деловни контакти. Може да зачувате имиња,
броеви на мобилни телефони, броеви на домашни телефони,
e-mail адреси, родендени и повеќе за Вашите контакти.
››Креирање контакт
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Изберете .
3 Изберете мемориска локација.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон
која сакате да го додадете контактот.
4 Внесете информации за контактот.
5 Изберете Сочувај за да го додадете контактот во
меморијата.
72 Лични информации
Исто така, може да креирате контакт од екранот за бирање.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Телефон → Тастатура.
2 Внесете телефонски број.
3 Изберете Додај во Контакти →
4 Изберете мемориска локација.
.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон
која сакате да го додадете контактот.
5 Внесете информации за контактот.
6 Изберете Сочувај за да го додадете контактот во
меморијата.
››Наоѓање контакт
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
3 Изберете име на контактот.
Откако ќе го пронајдете контактот, може да:
• направите гласовен повик со избирање на
телефонскиот број.
• направете видео повик преку избирање Видео
повик.
• испратете порака со избирање Порака.
• уредете ги информациите за контакт со притискање
[ ] → Измени.
››Поставување број за брзо бирање
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Притиснете [ ] → Повеќе → Брзи повици.
3 Изберете број на локација → контакт.
Може брзо да го бирате овој број со допирање и
задржување на бројот на локација од приказот за
бирање.
››Креирање деловна картичка
2 Притиснете [ ] → Мој профил.
3 Внесете ги Вашите лични податоци.
4 Изберете Сочувај.
Можете да ја испратите Вашата деловна картичка со
нејзино прикачување на пораката или e-mail пораката
или да ја пренесете преку безжичната одлика
Bluetooth.
››Вчитување контакти од Вашите сметки на
заедниците
Може да го прегледате списокот со сметки на страниците
на заедниците и да изберете сметка за додавање контакт од
интернет-страницата во телефонскиот именик.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Притиснете [ ] → Земи пријатели.
3 Изберете сметка.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
Лични информации
73
››Креирање група на контакти
Со креирање групи на контакти, може да управувате со
повеќе контакти и да испраќате пораки или e-mail пораки на
цела група. Започнете со креирање група.
3 Изберете контакти за копирање и изберете Увези или
Извези.
4 За извезување контакти, изберете Да за потврдување.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
››Увезување или извезување контакти
2
3 Внесете име и изберете тон за ѕвонење за групата.
4 Изберете Сочувај.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик → Групи.
Притиснете [
] → Ново.
››Копирање контакти
Може да копирате контакти од и на SIM или USIM-картичка.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Увези од SIMкартичка или Извези во SIM-картичка.
За увезување контакт фајлови (во vcf формат) од мемориска
картичка на Вашиот уред,
и изберете Именик.
2 Притиснете [
картичка.
] → Увоз/Извоз → Увези од SD-
3 Изберете мемориска локација.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон
која сакате да го додадете контактот.
4 Изберете опција за увезување единечен контакт фајл,
повеќе контакт фајлови или сите контакт фајлови и
изберете OK.
5 Изберете контакт фајлови за увезување и изберете OK.
74 Лични информации
За извезување контакт фајлови од Вашиот уред на мемориска
картичка,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик.
2 Притиснете [
картичка.
] → Увоз/Извоз → Извези во SD-
3 Изберете OK за потврда.
››Преглед на активностите на социјалните
мрежи
Може да ги прегледате неодамнешните активности на
контактите во услугите на социјалните мрежи, како што се
Facebook, MySpace и Twitter.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Именик → Активности.
››Преглед на бележник со комуникации
2 Изберете ставка што сакате да ја прегледате.
Може да го прегледате бележникот со комуникации со
повици, пораки, e-mail пораки или SNS-низи.
Календар
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
Научете како да креирате и управувате со дневни, седмични
или месечни настани и да поставувате аларми што ќе Ве
потсетуваат на важни настани.
и изберете Именик → Историја.
2 Изберете ставка што сакате да ја прегледате.
››Креирање настан
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Календар.
2 Изберете Допрете тука за да направите нов или
притиснете [
] → Ново.
Лични информации
75
3 Изберете OK за потврда.
4 Внесете ги деталите за настанот по потреба.
5 Изберете Сочувај.
››Преглед на настаните
За промена на приказот на календарот,
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Календар.
2 Изберете го режимот за преглед од горниот дел на
календарот.
За преглед на настани од одреден датум,
За да одете на одреден ден со рачно внесување на датум,
притиснете [ ] → Отвори, внесете го датумот со
избирање + или -, и изберете Постави.
За избирање на денешниот датум, притиснете
[ ] → Денес.
3 Изберете настан за да ги прегледате деталите.
Може да го испратите настанот на други со
притискање на [ ] → Прати преку → опција.
››Исклучување аларм за настан
Доколку сте поставиле аларм за настан од календарот,
иконата за аларм за настан ќе се појави во одреденото време.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
1 Отворете го прозорецот со кратенки од горниот дел на
2 Изберете датум на календарот. Во месечен приказ,
2 Изберете потсетник за да видите повеќе детали околу
и изберете Календар.
деновите со закажани настани се означени со мал
триаголник.
екранот.
настанот.
3 За да го одложите или откажете потсетникот, изберете
Одложување за сите или Откажи ги сите.
76 Лични информации
3 Изберете белешка за преглед на детали.
Белешка
Научете како да забележите важни информации заради
нивно зачувување и преглед подоцна.
››Креирање белешка
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Белешка.
2 Изберете Направи белешка или притиснете [
Ново за креирање нова белешка.
]→
3 Внесете го текстот на белешката.
4 Притиснете [ ] за сокривање на тастатурата.
5 Изберете боја за промена на бојата на заднината.
6 Изберете Сочувај.
››Преглед на белешки
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Белешка.
2 Притиснете [
[
] → Побарај или притиснете и држете
] да пребарувате бешелка (ако е потребно).
За да ја измените белешката, изберете
.
Може да испратите белешка на други со допирање и
задржување на белешката и избор на Прати преку
→ опција.
Гласовен снимач
Научете да работите со гласовниот снимач на Вашиот
телефон.
››Снимање гласовна белешка
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Гласовен снимач.
2 Изберете Снимај за да започнете со снимање.
3 Зборувајте во микрофонот.
4 Откако ќе завршите, изберете Запри.
5 За снимање на повеќе гласовни белешки, изберете
Снимај повторно.
Лични информации
77
››Емитување гласовна белешка
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Гласовен снимач.
2 Изберете Листа.
3 Во листата за емитување, изберете гласовна белешка за
емитување.
Може да испратите белешка на други со допирање и
задржување на белешката и избор на опција Сподели.
78 Лични информации
Интернет
Интернет-услугите бараат податочна врска. Контактирајте со
Вашиот оператор за избор на најдобриот податочен план.
Интернет
Научете како да пристапите и да ги означите Вашите омилени
интернет-страници.
• Со пристап до интернет и преземање
мултимедијални содржини може да настанат
дополнителни трошоци. За детали, контактирајте го
Вашиот оператор.
• Достапните икони може да се разликуваат, зависно
од Вашиот регион или оператор.
››Прелистување интернет страници
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пребарувач за активирање на конкретна
почетна страница.
За пристап до конкретна интернет страница, изберете го
полето за внесување URL, внесете ја интернет-адресата
(URL) на интернет-страницата и изберете .
2 Движете се низ интернет-страниците со користење на
следните копчиња:
1
2
Интернет
79
Број
1
2
Функција
Внесете интернет-адреса на интернетстраницата за пристап до истата.
Отворете список со зачувани маркери,
често посетувани страници и
неодамнешна интернет историја.
Додека прелистувате низ интернет-страниците, користете ги
следните опции:
• За зумирање или одзумирање, два пати допрете го екранот.
Исто така, може да ја користите одликата за зумирање со
два прсти; Поставете ги двата прста на екранот и полека
раздвоете ги.
• За да отворете нов прозорец, притиснете [ ] → Нов
прозорец.
• За преглед на тековните активни прозорци, притиснете
[ ] → Прозорци. Може да отворате повеќе страници и
да се префрлате меѓу нив.
• За прилагодување на светлинатана екранот, притиснете
[ ] → Поставка за светлина. Зависно од Вашиот регион,
услугата можеби нема да биде достапна.
80 Интернет
• За повторно вчитување на тековната интернет-страница,
] → Обнови.
притиснете [[
• За да одите на следната страница во историја, притиснете
[
] → Напред.
• За означување на тековната интернет-страница,
притиснете [
] → Повеќе → Додај сочувана стр.
• За да додадете кратенка до тековната интернет-страница
на основниот екран, притиснете [ ] → Повеќе → Додај
кратенка на екранот.
• За додавање RSS канал, притиснете [ ] → Повеќе
→ Додај RSS-канали. Може да прочитате RSS-канал со
користење на Google Reader.
• За пребарување текст во интернет-страница, притиснете
[ ] → Повеќе → Најди на стр.
• За преглед на деталите за интернет-страница, притиснете
[ ] → Повеќе → Инфо.стр.
• За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернетстраницата на други, притиснете [ ] → Повеќе
→ Сподели стр.
• За преглед на историја на преземања, притиснете [
→ Повеќе → Уредување преземања.
]
• За приспособување на опциите на пребарувачот,
притиснете [
] → Повеќе → Опции.
››Означување на Вашите омилени
интернет-страници
Ако ја знаете интернет-адресата на интернет-страницата,
може рачно да додадете страница. За додавање омилена
страница,
Од списокот со сочувани адреси, задржете допрена сочувана
адреса и користете ги следните опции:
• За да ја отворете интернет страницата во тековниот
прозорец, изберете Отвори.
• За отворање интернет-страница во нов прозорец, изберете
Отвори во нов проз.
• За уредување на деталите на маркерите, изберете Измени
омилена стр.
• За додавање кратенка од означена страна на екранот во
мирување, изберете Додај кратенка на екранот.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
• За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернет-
2 Изберете → Сочувани адреси.
3 Изберете Додај или притиснете [
• За копирање на интернет-адресата (URL) на интернет-
и изберете Пребарувач.
] → Означи ја
последната гледана страница.
За сочувување на интернет-страницата што сте ја
прегледувале, скокнете до чекор 5.
страницата на други, изберете Сподели линк.
страницата, изберете Коп.линк за URL.
• За бришење маркер, изберете Избриши омилена стр.
• За користење интернет-страница како почетна страница на
прелистувачот, изберете Постави како почетна страница.
4 Внесете го насловот на страницата и адресата на
интернет-страницата (URL).
5 Изберете OK.
Интернет
81
››Додавање адреса на RSS-канал
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Пребарувач.
2 Префрлете се на интернет-страница што има RSS-канал.
3 Изберете во полето за внесување URL.
4 Изберете RSS канал за додавање.
5 Претплати се за RSS канал.
Кога претплатениот канал е ажуриран, ќе бидете
известени за ажурирањето.
3 Изберете интернет-страница до којашто сакате да
пристапите.
Може да додадете интернет-страница во списокот со
омилени страници, со избирање на иконата со ѕвезда
на десната страна.
Мапи
Научете како да користите Google Maps™ за да ја пронајдете
Вашата локација, пребарувајте ги мапите на интернет за
улици, градови или земји и добијте насоки.
››Пристап до често посетувани страници
• Оваа функција може да биде недостапна во
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
ја оваа област со Вашите раце или други предмети
додека ги користите GPS функциите.
• За да добивате подобри GPS сигнали, избегнете да го
употребувате Вашиот уред во следните услови:
–– помеѓу згради, во тунели или подземни премини,
или внатре во згради
–– во лоши временски услови
–– избегнувајте високи напони или електромагнетни
полиња
или неодамнешна историја
и изберете Пребарувач.
2 Изберете
→ Најпосетувани или Бележник.
82 Интернет
зависност од Вашиот регион или оператор.
• Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте
››Вклучете услуги за локација кои ќе се
користат заедно со Google Maps
Мора да ги вклучите услугите за локација за да ја пронајдете
Вашата локација и да пребарувате низ мапата.
1 При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност.
2 Прилагодете ги следните поставки за да ги вклучете
услугите за локација:
Опција
Користи
безжични мрежи
Користи сателити
GPS
Функција
Поставете да се користи WLAN
и/или мобилни мрежи за
пронаоѓање на Вашата локација.
Поставете да се користи сателит
GPS за пронаоѓање на Вашата
локација.
Опција
Функција
Користи помош
од сензори
Користете ги сензорите за
појачување на позиционирањето
на пешаци кога GPS сигналот
е попречен. Може да постојат
колебања помеѓу проценката
на сензорот и Вашата реална
положба.
››Пребарување на одредена локација
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Maps.
Мапата ќе ја прикаже Вашата моментална локација.
2 Притиснете [ ] → Search.
3 Внесете лозинка за локацијата и изберете
.
• За да пребарувате локација преку глас, изберете .
• За зумирање или одзумирање, изберете
или
.
• За пребарување место околу Вас, изберете .
Интернет
83
• За додавање слоеви на мапата, изберете .
• За да ја видите својата тековна локација, изберете
.
››Добивање насоки до одредена
дестинација
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Maps.
2 Притиснете [ ] → Directions.
3 Внесете ги адресите на почетната локација и
одредиштето.
За внесување адреа од списокот со контакти или
означување на локацијата на мапата, изберете →
Contacts, Point on map или Starred places.
4 Изберете начин на патување (автомобил, автобус или
пешачење) и изберете Go.
5 Изберете маршута на патување за преглед на деталите за
Вашето патување (ако е потребно).
6 Изберете .
7 Откако ќе завршите, притиснете [
84 Интернет
] → Clear Map.
Географска широчина
Научете како да ја споделувате Вашата локација со Вашите
пријатели и да ги прегледувате локациите на пријателите
преку Google Latitude™.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Latitude.
Уредот автоматски се приклучува на Latitude.
2 Притиснете [
] → Add friends → Select from Contacts
или Add via email address.
3 Изберете ги пријателите што сакате да ги додадете или
внесете e-mail адреса и изберете Add friends → Yes.
Кога Вашите пријатели ќе ја прифатат Вашата покана,
може да ги споделувате локациите.
4 Притиснете [
] → See map.
Локациите на Вашите пријатели се означени со нивните
фотографии на мапата.
Места
Навигација
Научете да пребарувате места околу Вас.
Научете да го користете GPS системот за навигација за да ја
пронајдете и прикажувате Вашата дестинација со гласовно
водење.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Places.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
2 Одберете категорија.
Вашиот уред пребарува места околу Вашата моментална
локација кои се поврзани со категоријата.
3 Изберете име на место за преглед на деталите.
4 За преглед на местата на мапата, изберете .
За преглед на маршрутата до местото, изберете
За да го видите телефонскиот број на местото,
.
селектирајте изберете
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
и изберете Navigation.
2 Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете
Accept.
3 Внесете ја Вашата дестинација со користење на еден од
.
следните методи:
• Speak Destination: Изговорете ја Вашата дестинација
како “Навигација до дестинација.”
• Type Destination: Внесете ја Вашата дестинација преку
виртуелната тастатура.
Интернет
85
• Contacts: Изберете ја вашата дестинација од адресите
YouTube
• Starred Places: Изверете ја Вашата дестинација од
Научете како да гледате и да споделувате видео-записи преку
YouTube.
на Вашите контакти.
листата со Вашите места со ѕвезда.
4 Изберете Инсталирај за да користете навигација со
гласовно водење.
5 За да ја прекинете навигацијата, притиснете [
Navigation.
] → Exit
Google Search
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
››Гледање видео-записи
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете YouTube.
Може да пребарувате апликации на Вашиот уред и
специфични податоци на интернет.
2 Изберете видео запис од списокот.
3 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
4 Контролирајте го емитувањето со иконите на екранот.
и изберете Google Search.
2 Внесете буква или збор од податоците за пребарување.
3 Изберете ги податоците до кои сакате да пристапите.
86 Интернет
часовникот за широк преглед.
››Споделување видео-записи
Оваа функција е достапна само во портрет.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете YouTube.
5 Изберете за да започне снимањето.
6 Изберете за да го прекинете снимањето.
7 Изберете Сочувај за поставување на видео-записот што
го снимивте.
2 Изберете видео-запис.
3 Изберете More → Share → некоја опција.
8 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и изберете
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
Синхронизирај
Sign in (ако е потребно).
9 Внесете ги деталите за праќање и изберете Upload.
››Праќање видео-записи
и изберете YouTube.
2 Притиснете [
] → Upload и изберете видео запис.
Прескокнете до чекор 8.
Ако сакате да пратите нови видео-записи, изберете
да ја вклучите камерата.
за
3 Завртете го уредот во спротивна насока од стрелките на
часовникот за широк преглед.
4 Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
Научете да синхронизирате контакти, настани од календар и
белешки со мрежниот сервер што сте го одредиле.
››Поставете профил за синхронизирање
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа
→ Синхронизирај.
2 Изберете Нов профил и одредете ги следните опции за
профил:
Интернет
87
Опција
Функција
Име на профилот
Внесете име за профилот.
Категорија за
синхронизација
Изберете видови податоци за
синхронизирање.
Поставете како да се
синхронизираат уредот и
серверот.
Внесете ја интернет адресата на
серверот за синхронизирање.
Тип синхр.
Сервер за
синхронизација
3 Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
››Почеток на синхронизирање
1 При почетниот екран, отворете го списокот со
апликации и изберете Опции → Безжично и мрежа →
Синхронизирај.
2 Изберете профил за синхронизирање.
3 Изберете Почни синхронизација за да започнете со
синхронизирање.
88 Интернет
Samsung Apps
Samsung Apps Ви овозможува брзо и едноставно преземање
на голем број корисни апликации директно во Вашиот уред.
Со богатата понуда на игри, вести, референции, социјални
мрежи, навигација, апликации во врска со здравјето и
повеќе, Samsung Apps Ви нуди брз пристап до огромниот
избор на мобилното искуство.
Вашиот уред станува поинтелигентен со целосно
оптимизирани апликации од Samsung Apps. Барајте корисни
апликации и подобрете го Вашиот мобилен живот.
• Оваа одлика може да биде недостапна, зависно од
Вашиот регион или оператор.
• За повеќе информации, посетете
www.samsungapps.com.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Samsung Apps.
2 Пребарувајте и преземајте апликации кои ги сакате.
Daily info
Опција
Научете како да добивате информации за времето, акции,
вести и информации за состаноци за тековниот ден.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
Автоматско
освежување
››Прилагодување на параметри за дневно
Автоматско
листање widget
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
Единица
известување
и изберете Дневно известувањ.
2 Притиснете [ ] → Опции → услуга за известување.
3 Нагодете ги следните поставки за да ги прилагодите
екраните за дневни известувања:
Опција
Избери град
Изберете акција
Функција
Додадете градови за временска
прогноза.
Додадете компании за
информации за акции.
Функција
Поставете ги екраните за дневно
известување за да бидете
автоматски ажурирани со
најновите информации.
Поставете го widget-от за дневно
известување автоматски да
прикажува повеќе информации.
Изберете мерна единица за
температура која ќе се користи при
временски прогнози.
4 Кога ќе завршите, изберете ги квадратчињата веднаш
до услугите за известување за нивно прикажување на
екранот.
››Преглед на дневно известување
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Дневно известувањ.
2 Изберете за ажурирање на информациите.
3 Појдете лево или десно за да прегледувате информации.
Интернет
89
Читач на весници
Користете го Читачот на весници за читање на интернет
весници додека сте во движење.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
››Преземање на вести
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Press Reader.
2 Изберете Store.
Се отвара интернет продавницата.
3 Изберете весник за преземање.
4 Изберете датум и изберете OK.
5 Изберете Confirm за да го потврдите купувањето.
90 Интернет
››Читајте вести и написи
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Press Reader.
2 Изберете My Library.
3 Изберете весник.
Пазар
Може да преземате игри, тонови за ѕвонење или други
апликации од Пазарот на Android.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Market.
2 Пребарување фајл и преземање на уредот. ► стр. 35
Можност за
поврзување
Bluetooth
Bluetooth е безжична комуникациска технологија со краток
опсег што нуди можност за размена на информации на
растојание од околу 10 метри без потреба од физичко
поврзување.
Нема потреба од подредување на уредите за насочување
на информациите со Bluetooth. Доколку уредите се во опсег,
може да разменувате информации меѓу нив, дури и ако се
лоцирани во различни простории.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување
или злоупотреба на податоци што се испратени или
примени преку безжичната одлика Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање
податоци од уреди на коишто им верувате и коишто
се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки
помеѓу уредите, досегот на брановите може да се
намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани
или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат
некомпатибилни со Вашиот уред.
››Вклучување на безжичната одлика
Bluetooth
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth за да ја вклучите безжичната одлика
Bluetooth.
Можност за поврзување
91
››Пронаоѓање и спојување со други уреди
››Праќање податоци со користење на
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
1 Изберете датотека или ставка, како што е контакт, настан
2 Изберете уред.
3 Внесете PIN за безжичната одлика Bluetooth или PIN на
2 Притиснете [
со овозможен Bluetooth
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Bluetooth → Скенирај уреди.
Bluetooth на другиот уред, доколку има и изберете OK.
Алтернативно, изберете Потврди за усогласување на PIN
меѓу Вашиот уред и другиот уред.
Кога сопственикот на другиот уред ќе го внесе истиот PIN
код или ќе ја прифати врската, спојувањето е завршено.
Ако спојувањето е успешно, уредот автоматски ќе
пребарува достапни услуги.
Некои уреди, особено слушалки или hands-free
опрема за автомобил можат да имаат фиксен PIN за
Bluetooth, како што е 0000. Доколку другиот уред има
PIN код, морате да го внесете истиот.
92 Можност за поврзување
безжичната одлика Bluetooth
од календар, белешка или мултимедијална датотека од
соодветна апликација или Мои фајлови.
→ Bluetooth.
] → Сподели или Прати преку
3 Пронајди и спои со други уреди со овозможен Bluetooth.
››Примање податоци со користење на
безжичната одлика Bluetooth
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Bluetooth → Може да се најдат.
Вашиот уред е видлив на други уреди со Bluetooth за 120
секунди.
2 Кога ќе добиете известување, внесете го PIN за
безжичната одлика Bluetooth и изберете OK (ако е
потребно).
3 Изберете Потврди за потврда дека сакате да примите
податоци од уредот (ако е потребно).
Примените податоци се зачувуваат во соодветна апликација
или папка според нивниот вид. На пример, музичките или
звучни записи се зачувуваат во папката со звуци, додека
контактите во телефонскиот именик.
Wi-Fi
Научете како да ги користите можностите за поврзување со
безжични мрежи на уредот за активирање и поврзување со
која било безжична локална мрежа (WLAN) компатибилна со
стандардот IEEE 802.11 b/g/n.
Може да се поврзете со интернет или друг мрежен уред
секаде каде што има пристапна точка или бесплатен
безжичен интернет.
Уредот користи нехармонизирана фреквенција и е
наменет за употреба во сите европски држави. WLAN
може се користи во ЕУ без ограничувања за затворени
простории, но не може да се користи на отворен
простор во Франција.
››Активирање на одликата WLAN
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi
→ Wi-Fi.
Активираната WLAN во заднина ја троши енергијата на
батеријата. За да ја зачувате енергијата на батеријата,
активирајте ја одликата WLAN само кога е потребна.
››Пронаоѓање и поврзување на WLAN
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Wi-Fi.
Уредот автоматски ги пребарува достапните одлики
WLAN.
2 Изберете мрежа под Мрежи Wi-Fi.
3 Внесете лозинка за мрежата (ако е потребно).
4 Изберете Поврзи.
Можност за поврзување
93
››Рачно додавање на WLAN
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
2 Изберете Поврзување со копче WPS.
3 Притиснете го WPS-копчето на точката за пристап во рок
од 2 минути.
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Wi-Fi → Додај мрежа Wi-Fi.
За поврзување на WLAN со WPS PIN,
безбедност.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
2 Внесете SSID за мрежата и изберете го видот на
3 Поставете ги безбедносните поставки во зависност од
избраниот вид на безбедност.
4 Изберете Сочувај.
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Wi-Fi.
2 Изберете мрежа означена со иконата за WPS и изберете
PIN зa WPS.
››Поврзување на WLAN, со користење на
3 На точката за пристап, изберете PIN и притиснете го
Со користење WPS, може да се поврзете на безбедна мрежа.
За поврзување на WLAN со WPS-копче,
AllShare
заштитено поставување за Wi-Fi (WPS)
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
Wi-Fi.
94 Можност за поврзување
копчето за активирање.
Научете како да ја користите услугата Поврзување на
дигитална мрежа (DLNA) што овозможува споделување на
медиумски датотеки меѓу уреди со овозможена DLNA во
Вашиот дом преку WLAN.
Прво мора да ја активирате одликата WLAN и да додадете
профил за WLAN. ► стр. 93
• "Поддржаните формати на датотеки можат да се
разликуваат зависно од софтверот на уредот."
• Некои датотеки може да не се репродуцираат на
уреди со овозможена DLNA, зависно од уредите.
››Приспособување на поставките за DLNA
за споделување медиумски фајлови.
За да дозволите други уреди со овозможен DLNA да
пристапуваат до медиумските фајлови на Вашиот уред, мора
да активирате споделување медиумски фајлови.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете AllShare.
2 Изберете Нагодување.
3 Приспособете ги следните поставки за приспособување
на одликата DLNA:
Опција
Функција
Име на
медиумскиот
сервер
Внесете го називот за Вашиот
уред како медиумски сервер.
Опција
Сподели медиуми
Мрежа за
пристапната точка
Прати од други
уреди
Основна меморија
Функција
Вклучување на одликата за
споделување видео-записи,
споделување слики или
споделување музика со други
уреди со овозможена DLNA.
Изберете профил на врска за
користење на DLNA-врските.
Поставете дали да прифаќа
поставување од други уреди.
Изберете локација за основната
меморија за зачувување на
преземените медиумски фајлови.
››Емитување на Вашите фајлови на друг
уред со овозможена DLNA
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете AllShare.
2 Изберете Емитувај фајл од мојот телефон на друг
плеер.
Можност за поврзување
95
3 Изберете категорија на медиумски фајлови → фајл.
4 Изберете Додај во музичка листа.
5 Изберете плеер—со кој ќе се емитува медиумскиот фајл.
Емитувањето започнува на избраниот плеер.
6 Контролирајте го емитувањето со користење на иконите
на Вашиот уред.
Емитувањето може да биде прекинувано, зависно од
мрежната врска и поврзаниот сервер.
››Емитувањето фајлови на други на
Вашиот уред
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
5 Изберете Додај во музичка листа.
6 Контролирајте го емитувањето со користење на иконите
на Вашиот уред.
››Емитување фајлови од еден уред на друг
уред
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете AllShare.
2 Изберете Емитувај фајл од серверот на друг плеер
преку мојот телефон.
Вашиот уред автоматски пребарува уреди со овозможена
DLNA.
и изберете AllShare.
3 Изберете уред како медиумски сервер—кој ги содржи
Вашиот уред автоматски пребарува уреди со овозможена
DLNA.
3 Изберете уред како медиумски сервер—кој ги содржи
4 Изберете категорија на медиумски фајлови и фајл.
5 Изберете Додај во музичка листа.
6 Изберете плеер—со кој ќе се емитува медиумскиот фајл.
4 Изберете категорија на медиумски фајлови и фајл.
7 Контролирајте го емитувањето со користење на иконите
2 Изберете Емитувај фајл од серверот на мојот телефон.
медиумските фајлови.
96 Можност за поврзување
медиумските фајлови.
Емитувањето започнува на избраниот плеер.
на Вашиот уред.
Споделување на мобилни мрежи
Научете да го поставувате Вашиот уред како безжичен модем
или безжична пристапна точка за компјутери или други
уреди и споделувате Вашата мобилна мрежна конекција.
››Споделување на Вашата мобилна мрежа
4 Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
5 Од друг уред, пронајдете го името на Вашиот уред
во листата со достапни поврзувања и поврзете се на
мрежата.
Вашиот уред го споделува мобилното мрежно
поврзување со друг уред.
преку WLAN
››Споделување на Вашата мобилна мрежа
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Ограничен
опсег.
1 Со користење на изборниот компјутерски податочен
одликата мобилна пристпана точка.
2 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
2 Изберете Мобилна пристапна точка за активирање на
3 Изберете Опции за мобилна пристапна точка за
прилагодување на одликата мобилна пристапна точка.
Опција
Функција
Мрежен SSID
Преглед и менување на името на
уредот што ќе им биде прикажано на
надворешните уреди.
Сигурност
Изберете тип на сигурност.
преку USB
кабел, поврзете го повеќенаменскиот приклучок од
Вашиот уред на компјутер.
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Ограничен
опсег.
3 Изберете Ограничен опсег со USB за да ја вклучете
функцијата за USB ограничен опсег.
Вашиот уред ја споделува мобилната мрежна конекција
на Вашиот компјутер.
Можност за поврзување
97
За да престанете да го споделувате мрежното
поврзување, избришете го квадратчето веднаш до
Ограничен опсег со USB.
Методот на споделување на мрежното поврзување
може да се разликува во зависност од оперативниот
систем на компјутерот.
ТВ конекции (режим на ТВ излез)
Научете како да го поврзувате Вашиот уред со телевизор
и да го прегледувате интерфејсот на уредот на екранот од
телевизорот.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → ТВ-излез.
2 Изберете ТВ-излез за активирање на режимот за ТВ
излез.
3 Изберете ТВ систем.
4 Изберете систем за видео-кодирање според Вашиот
регион.
98 Можност за поврзување
Опција
PAL
NTSC
Регион
Австралија, Австрија, Англија, Белгија,
Германија, Данска, Италија, Кина, Кувајт,
Малезија, Нов Зеланд, Норвешка,
Сингапур, Тајланд, Финска, Холандија,
Швајцарија, Шведска, Шпанија
Канада, Јапонија, Кореа, Мексико, Тајван,
САД
5 Проверете дали телевизорот е вклучен и поврзете го
Вашиот уред со телевизорот со кабелот за ТВ излез.
Боите на краевите на кабелот за ТВ излез треба да
соодветствуваат со A/V портите на телевизорот.
6 Префрлете го телевизорот во режим за надворешен
извор на сигнали.
Интерфејсот на уредот се појавува на екранот на
телевизорот.
Фајловите може да не се прикажат правилно, поради
разлики во видео системите или квалитетот на
екранот од телевизорот.
GPS
››Активирање локациски услуги
Вашиот уред е опремен со приемник за глобален систем за
позиционирање (GPS). Научете да активирате локациски
услуги.
За да добивате подобри GPS сигнали, избегнете да го
употребувате Вашиот уред во следните услови:
1 При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
• помеѓу згради, во тунели или подземни премини, или
внатре во згради
• во лоши временски услови
• во близина на висок напон или електромагнетни полиња
Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте ја
оваа област со Вашите раце или други предмети
додека ги користите GPS функциите.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
Мора да ги вклучите локациските услови за да ја пронајдете
Вашата локација и да пребарувате низ мапата.
изберете Опции → Локација и безбедност.
2 Прилагодете ги следните опции за да ги активирате
локациските услуги:
Опција
Функција
Користи
безжични
мрежи
Користи
сателити GPS
Поставете да се користи WLAN и/или
мобилни мрежи за пронаоѓање на
Вашата локација.
Поставете да се користи сателит GPS
за пронаоѓање на Вашата локација.
Користете ги сензорите за засилување
на позиционирањето на пешаци кога
GPS сигналот е попречен. Може да
постојат колебања помеѓу проценката
на сензорот и Вашата реална положба.
Користи
помош од
сензори
Можност за поврзување
99
Поврзување на компјутер
Научете како да го поврзете Вашиот уред со компјутер преку
изборен компјутерски податочен кабел во различни режими
на USB-врска. Со поврзување на уредот со компјутер, може
да ги синхронизирате фајловите со Windows Media Player,
директно да префрлувате податоци во и од Вашиот уред и да
ја користете програмата Samsung Kies.
››Поврзување со Samsung Kies
Осигурете дека Samsung Kies е инсталиран на Вашиот
компјутер. Програмата може да ја преземете од интернетстраницата на Samsung (www.samsung.com/kies).
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
USB → Samsung Kies.
2 Притиснете го матичното копче за да се вратите на
почетниот екран.
100 Можност за поврзување
3 Со користење на изборниот компјутерски податочен
кабел, поврзете го повеќенаменскиот приклучок од
Вашиот уред на компјутер.
4 Активирајте го Samsung Kies и користете безжични
конекции или копирајте податоци и фајлови.
Повеќе информации побарајте во информациите за
помош за Samsung Kies.
››Синхронизирање со Windows Media
Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на
Вашиот компјутер.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
USB → Плеер за медиуми.
2 Притиснете го матичното копче за да се вратите на
почетниот екран.
3 Со користење на изборен компјутерски податочен кабел,
поврзете го повеќенаменскиот приклучок од Вашиот
уред на компјутер со инсталиран Windows Media Player.
Откако ќе се поврзат, на Вашиот компјутер ќе се прикаже
појавен прозорец.
4 Отворете Windows Media Player за да синхронизирате
музички фајлови.
5 Уредете го или внесете го името на Вашиот уред во
појавниот прозорец (доколку е потребно).
6 Изберете и довлечете ги саканите музички фајлови во
списокот за синхронизирање.
7 Започнете со синхронизирањето.
››Поврзување како мемориски уред
Може да го поврзете уредот со компјутер, како диск што
може да се отстрани и пристапете до директориумот со
фајлови. Доколку вметнете мемориска картичка во уредот,
може да пристапите до директориумот со фајлови на
мемориската картичка, со користење на уредот како читач на
мемориски картички.
Директориумот со фајлови на мемориската картичка
ќе се појави како диск што може да се отстрани,
одвоено од внатрешната меморија.
1 Доколку сакате да префрлате фајлови од или на
мемориската картичка, вметнете ја мемориската картичка
во уредот.
2 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
USB → Мемориски уред.
Можност за поврзување
101
3 Со користење на изборниот компјутерски податочен
кабел, поврзете го повеќенаменскиот приклучок од
Вашиот уред на компјутер.
4 Кога ќе се поврзете, изберете Поврзи мемориjа USB.
5 Отворете ја папката за преглед на фајлови.
6 Копирање фајлови од компјутерот во мемориската
картичка.
7 Кога ќе завршите, изберете Исклучи.
За исклучување на уредот од компјутерот, притиснете
на иконата за USB-уредот на лентата со задачи на
Windows и притиснете на опцијата за безбедно
отстранување на меморискиот уред. Потоа отстранете
го компјутерскиот податочен кабел од компјутерот.
Во спротивно, може да дојде до загуба на податоци
складирани на мемориската картичка или оштетување
на мемориската картичка.
VPN конекции
Можете да креирате виртуелни приватни мрежи (VPN) и да се
поврзувате на Вашата приватна мрежа безбедно преку јавна
мрежа како што е интернет.
Вашиот уред треба веќе да е подесен за интернет
пристап. Ако имате проблеми со пристапот на
интернет, треба да ги изменете конекциите. Ако не сте
сигурни за информациите за конекцијата што треба да
се внесат, прашајте го Вашиот оператор.
››Поставување VPN конекции
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
VPN → Додај VPN.
2 Избор на тип на VPN.
3 Прилагодување на информациите за конекцијата.
Достапните опции може да се разликуваат зависно од
типот на VPN.
102 Можност за поврзување
Опција
Функција
Име на VPN
Внесете име на VPN сервер.
Постави VPN
сервер
Овозможи
Кодирање
Одреди предсподелен клуч
за IPsec
Овозможи Таен
L2TP
Постави таен
L2TP
Внесете ја IP адресата на VPN
серверот.
Поставете енкриптирање на VPN
сервер.
Одреди
кориснички
сертификат
Внесете пред-споделен клуч.
Поставете да се користи L2TP
тајна лозинка.
Внесете ја L2TP тајната лозинка.
Изберете кориснички сертификат
кој VPN серверот го користи за
да Ве идентификува. Можете
да увезете сертификати од VPN
серверот или да преземете од
интернет.
Опција
Одреди CAсертификат
Пребарувачки
домени DNS
Функција
Изберете издавач на сертификат
(CA) кој VPN серверот го користи
за да Ве идентификува. Можете
да увезете сертификати од VPN
серверот или да преземете од
интернет.
Внесете ја адресата на DNS
серверот.
››Поврзете се на приватна мрежа
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за
VPN.
2 Изберете приватна мрежа за поврзување.
3 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и изберете
Поврзи.
Можност за поврзување
103
Алатки
››Исклучување аларм
Кога алармот ќе се огласи,
• За исклучување на алармот, влечете го
Часовник
Научете како да поставувате и контролирате аларми
и глобални часовници. Исто така, може да користите и
стоперица и мерач за одбројување.
››Поставување нов аларм
1
4
] → Нова.
Изберете Паметен аларм за активирање на симулирани
природни звуци со приказ на аларм пред главниот аларм.
Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
››Бришење аларм
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Часовник → Аларм.
2 Изберете Нов аларм или притиснете [
3 Поставување детали за алармот.
на десно додека
да ја достигне точката.
• За алармот да се повтори по наведен временски интервал,
влечете го на лево додека да ја достигне точката.
и изберете Часовник → Аларм.
2 Притиснете [ ] → Избриши.
3 Изберете аларми за бришење.
4 Изберете Избриши.
››Креирање глобален часовник
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Часовник → Глобален часовник.
2 Изберете Додај град или притиснете [
104 Алатки
] → Додај.
3 Внесете име на град или изберете еден од списокот со
4
градови.
За да изберете град на мапата на светот, изберете
.
За да додадете повеќе глобални часовници, повторете ги
чекорите 2-3.
За да примените летно време на часовниците, допрете
и држете го часовникот и изберете Поставки за летно
време.
››Користење стоперица
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Часовник → Стоперица.
2 Изберете Старт за активирање на стоперката.
3 Изберете Круг за забележување на времињата на
поминување круг.
4 Откако ќе завршите, изберете Запри.
5 Изберете Ресетирај за да ги избришите забележаните
времиња.
››Користење на мерачот за одбројување.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Часовник → Тајмер.
2 Поставете го времето што треба да се одбројува.
3 Изберете Старт за да отпочне одбројувањето.
Сега може да користите и други функции со мерачот за
одбројување во заднина. Притиснете го матичното копче
или [ ] и пристапете до друга апликација.
4 Кога времето на тајмерот ќе истече, влечете
додека да ја достигне точката.
на десно
Калкулатор
Научете како да извршувате математички пресметки
директно на Вашиот уред, како на рачен или канцелариски
калкулатор.
››Извршување пресметки
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Калкулатор.
Алатки
105
2 Користете ги копчињата што соодветствуваат со приказот
на калкулаторот за извршување основни математички
операции.
Завртете го уредот за широк приказ за користење
научен калкулатор. Ако сте го деактивирале
автоматското менување на приказот, притиснете [ ]
→ Научен дигитрон.
››Преглед на историја на пресметувања
Aldiko eBook
Научете како да преземате и читате книги.
››Читање книга
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Aldiko eBook.
2 Прочитајте го корисничкиот договор за лиценца и
изберете Добро.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Калкулатор.
3 Притиснете [
2 Извршување на пресметката.
3 Изберете за затворање на тастатурата на
калкулаторот.
Се појавува историјата на пресметки.
4 Изберете книга од полицата со книги.
5 Допрете го екранот за да започнете со читање на книгата.
6 За да се движите низ страниците, влечете го прстот
4 За бришење на историјата, притиснете
историја.
106 Алатки
] → Избриши
] → Побарај за пребарување наслови на
книги (ако е потребно).
налево или надесно или допрете ја левата или десната
маргина на страницата.
7 При читање на книга, користете ги следните копчиња.
1
5
6
2
3
4
7
8
9
Број
Функција
1
Преглед на детали на книга.
2
Одете на страница со влечење на лентата.
3
Пребарување текст во книгата.
4
Означување на тековната страница.
5
Преглед на содржината.
6
Преглед на списокот со означени
страници.
7
Промена на опциите за приказот.
8
Промена на својствата на текстот.
9
Промена на режимот на приказ.
Алатки
107
››Преземање книги од интернет
книжарница
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Aldiko eBook.
2 Притиснете [
] → Земи уште книги.
Се појавува интернет книжарницата.
3 Изберете каталог со книги → книга.
››Увезување книги
Може да увезете книги (во epub формат) од мемориската
картичка.
• Книгите мора да бидат зачувани во папката /е-книги/
увези/ на мемориската картичка.
• Не се поддржани DRM-заштитени книги.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Aldiko eBook.
2 Притиснете [ ] → Увези.
3 Изберете Увези → OK.
Уредот пребарува книги на мемориската картичка.
108 Алатки
Преземено
Научете да отварате и управувате со фајлови кој сте ги
презеле од интернет и од e-mail.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Downloads.
2 Изберете папка за преземањето.
3 За отварање фајл, изберете го фајлот.
За бришење фајл, изберете го квадратчето и потоа
изберете Delete.
Kies air
Kies air Ви дозволува да поврзите компјутер со Вашиот уред
преку WLAN. Од прелистувачот на компјутерот, можете да
гледате и контролирате медиумски фајлови, контакти, пораки
и било какви други податоци зачувани на Вашиот уред.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Kies air → Почни.
2 Внесете ја интернет-адресата прикажана од Kies air во
прелистувачот на Вашиот компјутер. Кога ќе се поврзе, ќе
ги видите податоците од Вашиот уред во прелистувачот
на компјутерот.
3 За прекинување на конекцијата, изберете Запри.
Мини дневник
Научете како да водите дневник со фотографии.
››Креирање Мини дневник
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
6 Изберете Допрете за нова белешка и внесете текст и
изберете ГОТОВ.
7 Изберете Сочувај.
››Преглед на Мини дневник
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Мини дневник.
2 Изберете дневник.
За поставување на мини дневник на страницата на
заедницата, притиснете [ ] → Објави.
и изберете Мини дневник.
Мои фајлови
Додај за поставување град за временска прогноза.
Научете како брзо и едноставно да пристапите до сите Ваши
слики, видео-записи, музика, звучни записи и други видови
на фајлови зачувани на мемориската картичка.
2 Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете
3 Ако веќе има зачувано дневник, изберете Направи
дневник за да направите нов дневник.
4 Променете го денешниот датум и поставете ја
временската прогноза (ако е потребно).
5 Изберете Доп.за дод.фото. и додадете слика или
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Мои фајлови.
2 Изберете папка → некој фајл.
снимете фотографија.
Алатки
109
Во папка, притиснете [
] за користење на следните опции:
• За испраќање датотека на други преку мултимедијална
порака, е-пошта или безжична одлика Bluetooth, изберете
Сподели.
• За креирање нова папка, изберете Нова папка.
• За бришење фајлови или папки, изберете Избриши.
• За промена на режимот на преглед, изберете Прегл.
• За подредување на датотеки или папки, изберете Подр.
• За користење на дополнителните одлики, како што е
преместување, копирање или преименување, изберете
Повеќе.
Уредувач на задачи
Со уредувачот на задачи можете да ги видите активните
апликации и информации за меморијата.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Уредувач на задачи.
110 Алатки
2 Користете ги следните опции:
• Активни апликации: Видете листа со сите апликации
кои се моментално вклучени во Вашиот уред.
• Преземено: Преглед на вкупната меморија која се
користи за апликациите инсталирани на Вашиот уред.
• RAM: Проверете и уредувајте ја RAM меморијата за
Вашиот уред.
• Меморија: Видете ја користената и достапна меморија
на Вашиот уред и мемориската картичка.
• Помош: Видете помошни информации за
продолжување на векот на батеријата.
ThinkFree Office
Научете да креирате и прегледувате документи на Вашиот
уред. Ако имате сметка на интернет услугата ThinkFree,
може да управувате со документите преку интернет. Оваа
апликација ги поддржува следните формати на датотеки: txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
››Креирање нов документ
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
››Преглед и уредување на документ на
Вашиот уред
и изберете ThinkFree Office.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
активирате оваа апликација.
2 Изберете Мои документи → документ.
3 Преглед и уредување на документот по желба.
2 Изберете Прифати за потврда, доколку за првпат ја
3 Изберете Активирај сега → Затвори за активирање на
ThinkFree Office.
4 Изберете Мои документи.
5 Притиснете [ ] → Ново → вид на документ.
6 Внесете назив за документот и изберете OK.
7 Внесете содржина во документот со користење на
алатките на долниот дел од екранот.
8 Кога ќе завршите со уредување, изберете
или притиснете [
] → Фајл → Зачувај.
на алатникот
и изберете ThinkFree Office.
• Исто така, може да ја користите одликата за зумирање
со два прсти; Поставете ги двата прста на екранот и
полека раздвоете ги.
• За отворање на лентата со алатки за уредување на
документот (word, text или excel датотека), притиснете
[ ] → Уреди.
• За пребарување текст во документ, притиснете
[ ] → Пронајди.
4 Откако ќе завршите со уредување, зачувајте го
документот.
Алатки
111
››Управување со документи преку
››Повикување на контакт преку гласовно
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете ThinkFree Office.
Може да повикувате броеви директно со изговарање на
името или бројот на контактот.
2 Изберете Онлајн.
3 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка за пристап
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
до Вашата сметка и потоа изберете Најавување.
2 Изговорете „Call“ (Повикај) или „Dial“ (Бирај) и потоа
интернет
4 Преглед и управување со Вашите документи на сервер
по желба.
Говорно бирање
Научете како да бирате број или да отворите апликација со
гласовна команда.
• Оваа функција може да биде недостапна во
зависност од Вашиот регион или оператор.
• Вашиот уред може да препознава само команди на
американски англиски јазик.
• Препознаените јазици може да се разликуваат
зависно од Вашиот регион.
112 Алатки
бирање
и изберете Говорно бирање.
името или телефонскиот број. Исто така, изговорете
„Redial“ (Повторно бирај) за последниот биран број.
Уредот ќе го бира избраниот број.
››Отворање апликација
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Говорно бирање.
2 Изговорете „Open“ (Отвори) и потоа апликација.
Уредот ја отвора соодветната апликација.
Говорно пребарување
2 Внесете го текстот со користење на прозорците за
Научете како да пребарувате информации на интернет преку
глас.
3 Откако ќе завршите, изберете една од опциите.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Voice Search.
2 Кажете клучен збор во микрофонот.
Уредот пребарува информации и интернет страници
поврзани со клучниот збор.
Брз текст
внесување текст.
• За испраќање текстуална порака со текст, изберете
Прати порака или Прати.
• За поставување на текстот на интернет-страница на
заедница, изберете Ажурирај состојба.
• За зачувување на текстот како белешка или настан од
календар, изберете Сочувај.
4 Испраќање порака, пријавување на услуга на заедница
за поставување на текстот или креирање белешка или
настан од календарот според избраната опција.
Научете како да внесете текст и да го испратите како порака,
да го поставите на интернет-страница на заедница или да го
зачувате како белешка или настан од календар.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Брз текст.
Алатки
113
Опции
››Опции за Wi-Fi
Пристап до менито со опции
• Мрежно известување: Поставете го уредот да Ве извести
• Wi-Fi: Вклучете ја или исклучете ја одликата WLAN.
► стр. 93
кога отворената мрежа е достапна.
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
• Поврзување со копче WPS: Поврзување на WLAN, со
2 Изберете категорија на опции и изберете опција.
• Додај мрежа Wi-Fi: Рачно додавање на WLAN AP.
и изберете Опции.
Безжично и мрежа
Променете ги опциите за безжичните мрежни конекции.
››Режим за летало
Оневозможување на сите безжични функции на Вашиот уред.
Може да користите услуги што не зависат од мрежата.
114 Опции
користење на заштитено поставување за Wi-Fi (WPS).
››Опции за Bluetooth
• Bluetooth: Вклучете ја или исклучете ја безжичната одлика
Bluetooth. ► стр. 91
• Име на уред: Поставете Bluetooth ием за Вашиот уред.
• Може да се најдат: Поставете го Вашиот уред да биде
видлив на други Bluetooth уреди.
• Скенирај уреди: Пребарувај достапни Bluetooth уреди.
››Опции за USB
Вклучувајте различни USB режими за поврзување кога го
поврзувате Вашиот уред со компјутер. ► стр. 100
››Ограничен опсег
• Ограничен опсег со USB: Вклучете ја функцијата за USB
ограничен опсег за да го споделувате мобилното мрежно
поврзување на Вашиот уред со компјутерипреку USB. Кога
ќе се поврзете со компјутер, Вашиот уред се користи како
безжичен модем за компјутер. ► стр. 97
• Мобилна пристапна точка: Активирајте ја одликата за
Мобилна пристапна точка за споделување на мобилната
мрежна врска на Вашиот уред со комјутери или други
уреди преку WLAN одликата. ►стр. 97
• Опции за мобилна пристапна точка: Променете ги
опциите за прилагодување на одликата мобилна пристапна
точка.
››Мобилни мрежи
• Користи пакетни податоци: Поставете ги за да
овозможите мрежи со променети пакет податоци за
мрежните услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете го уредот да се поврзе на
друга мрежа кога сте во роаминг или кога Вашата матична
мрежа не е достапна.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на
пристапните точки (APN).
• Мрежен режим: Избор на видот на мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и
изберете мрежа за роаминг.
››Синхронизирај
Поставете профили за синхронизирање и синхронизирајте го
Вашиот уред со серверот на интернет што сте го одредиле.
››Опции за VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи
(VPN). ► стр. 102
Опции
115
Опции за повиците
Приспособете ги опциите за одликите за повикување.
››Сите повици
• Прикажи го мој број: Прикажување на бројот на Вашиот
мобилен телефон на примателите (Мора да вметнете SIM
или USIM-картичка за користење на оваа одлика).
• Автоматско одбивање: Овозможување или
оневозможување на одликата за автоматско одбивање
и одредување на списокот со повикувачи за автоматско
одбивање.
• Одговарање на повици: Поставете го уредот да одговара
повици преку притискање на копчето Дома или да
одговара автоматски после наведен период (достапно само
кога се приклучени слушалки).
• Бирање со повикувачки број: Активирајте бирање
со повикувачки број и поставете броеви за бирање со
повикувачки број.
• Одбивање повик со порака: Изберете порака што треба
да се испрати на повикувач при одбивање на повик.
116 Опции
• Состојба на повик: Активирање или деактивирање на
тонот за поврзување на повик, тонот за потсетување или
тонот за исклучување на повик.
• Вибрации за појдовен повик: Поставете го уредот да
вибрира кога другата страна одговара на повикот.
• Известување при разговор: Активирање или
деактивирање на известување за настани во тек на повик.
››Гласовен повик
• Препраќање повици: Пренасочувајте дојдовни повици
на друг број.
• Забрана на повици: Блокирање дојдовни или појдовни
повици.
• Повик на 2.линија: Наведете ги опциите за дојдовен повик
кога сте веќе во тек на повик.
• Автом.повторно повикување: Активирање на одликата
за автоматско повторно бирање за автоматско повторно
бирање на повик што не е поврзан или е прекинат.
››Видео повик
• Стандардна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на
другата страна.
• Сопствено видео во примен повик: Поставете дали да
се прикаже Ваша слика или претходно поставена слика на
другата страна.
• Користи опции за неуспешен повик: Изберете дали да
има повторен обид за гласовен повик, при неуспешен
видео повик.
• Препраќање видео-повици: Пренасочувајте дојдовни
повици на друг број.
• Забрана за видео-повици: Блокирајте повици од
одредени броеви.
››FDN броеви
• Овозможи фиксни повици: Активирање или
деактивирање на FDN-режимот за ограничување на
повиците на бројот во списокот со FDN. Мора да го
внесете PIN2 доставен со Вашата SIM или USIM-картичка и
рестартирајте го уредот.
• Смени PIN2: Промена на PIN2, којшто се користи за
заштита на основниот PIN. Ако SIM или USIM картичката е
заклучена, ова мени се променува во Деблокирај PIN2.
• Листа за фиксни повици: Поставете список со контакти за
фиксно бирање.
››Говорна пошта
• Услуга за говорна пошта: Изберете го Вашиот оператор
или поставете друг оператор за прием на говорна пошта.
• Говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата
за говорна пошта. Овој број може да го добиете од Вашиот
оператор.
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на Вашиот уред.
• Тивок режим: Активирање на тивкиот режим за
исклучување на сите звуци, со исклучок на звукот на
медиумските фајлови и тоновите за ѕвонење на алармот.
• Вибрации: Поставете кога уредот да вибрира за различни
настани.
Опции
117
• Јачина на тон: Прилагодете го го нивото на јачина за
ѕвонењето, музиката и видео-записите, системските звуци
на телефонот и тоновите на известувањата.
• Ѕвонење на телефонот: Изберете тон на ѕвонење за да Ве
извести при дојдовни повици.
• Ѕвонење за известување: Изберете некој тон за ѕвонење
за да Ве извести за настани како што се дојдовни пораки,
пропуштени повици и аларми.
• Звучни допирни тонови: Поставете го уредот да се огласи
кога ќе ги допрете копчињата на приказот за бирање.
• Звучен избор: Поставете го уредот да се огласи кога
ќе изберете некоја апликација или опција на екранот
чувствителен на допир.
• Звуци за закл. на екранот: Поставете го уредот да пушта
звуци кога го заклучувате или отклучувате екранот.
• Тактилни повратни информации: Поставете го уредот да
вибрира кога ќе ги допрете копчињата.
• Интензитет на вибрациите: Приспособете го
интензитетот на вибрациите на тактилните повратни
информации.
118 Опции
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Заднини:
-- Заднина на осн. екран: Изберете заднинска слика за
почетниот екран.
-- Закл.задн. на екранот: Изберете заднинска слика за
заклучениот екран.
• Тип букви: Променете го типот на букви за приказ на
текстот. Може да преземете фонтови од Android Market со
избирање на Земи фонтови од интернет.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на
екранот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете дали содржината да
се заврти автоматски кога ќе се заврти уредот.
• Анимација: Поставете го уредот да прикажува анимација
кога се префрлате помеѓу прозорци.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период
пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
• Режим за штедење: Активирајте го режимот за штедење
енергија: При режим за штедење енергија, уредот штеди
енергија со прилагодување на баланс на бело на екранот и
нивото на светлина.
• ТВ-излез: Изберете систем за видео кодирање на Вашиот
ТВ за соодветна ТВ врска. ► стр. 98
• Хоризонтална калибрација: Калибрирајте го
акцелеметарот со прилагодување на хоризонталната оска
на уредот за подобро препознавање на движењата на
екранот.
Локација и безбедност
Променете ги опциите за безбедност на Вашиот уред, за SIM
или USIM-картичка и за функционалност на GPS.
• Користи безжични мрежи: Поставете да се користи WLAN
и/или мобилни мрежи за пронаоѓање на Вашата локација.
• Користи сателити GPS: Поставете да се користи сателит
GPS за пронаоѓање на Вашата локација.
• Користи помош од сензори: Поставете за користење на
сензорите за појачување на позиционирањето на пешаци
кога GPS сигналот е попречен. Може да постојат колебања
помеѓу проценката на сензорот и Вашата реална положба.
• Пост. закл. на екранот: Поставете го безбедносниот код
за отклучување. Кога ќе го поставете Вашиот безбедносен
код, оваа опција се променува во Смени закл. на екранот.
-- Hишто: Исклучете го заклучувањето на екранот.
-- Шара: Одредете шара за отклучување за да го отклучите
уредот.
-- PIN: Поставете PIN (броеви) за отклучување на екранот.
-- Лозинка: Поставете лозинка (алфанумерична) за
отклучување на екранот.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
-- Заклучување на SIM-картичакта: Активирајте или
деактивирајте ја одликата за заклучување на PIN за да
бара PIN пред користење на уредот.
-- Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи
за пристап до податоците од SIM или USIM-картичката.
Опции
119
• Мобилен локатор: Активирајте или деактивирајте ја
одликата за Мобилен локатор што Ви помага да го следите
Вашиот уред во случај да биде загубен или украден.
► стр. 31
• Постави мобилен локатор: Откако ќе ја активирате
одликата за мобилен локатор, може да ги приспособите
следните опции.
Опциите за поставките може да се разликуваат,
зависно од Вашиот регион или оператор.
-- Одреди примател: Поставете го примателите што ќе
примат порака за следење од Вашиот загубен уред.
-- Сметка Samsung: Поставете ја Вашата интернет-сметка
за Samsung за контролирање на Вашиот загубен уред од
далечина.
-- Смени лозинка: Променете ја лозинката на одликата за
мобилен локатор.
-- Помош: Пристап до информациите за помош за одликата
мобилен локатор.
120 Опции
• Видливи лозинки: Стандардно, уредот ја прикажува
Вашата лозинка како · од безбедносни причини. Поставете
го уредот да ја прикажува Вашата лозинка како што ја
внесувате.
• Изб. администратори на уредот: Приказ на
администраторите на уредот инсталирани на Вашиот
уред. Можете да активирате администратори на уредот за
примена на нови правила за Вашиот уред.
• Користи безбедни препораки: Користете сертификати
и препораки за да осигурите безбедна употреба на разни
апликации.
• Инсталирај енкриптирани сертификати од SDкартичка: Инсталирајте кодирани сертификати што се
сочувани на мемориска картичка.
• Постави лозинка: Креирајте и потврдете лозинка за
отворање препораки.
• Избриши меморија: Избришете ја содржината на
препораките од уредот и повторно поставете ја лозинката.
Апликации
Променете ги опциите за уредување на инсталирани
апликации.
• Непознати извори: Изберете за да преземате апликации
од кој било извор. Ако не ја изберете оваа опција, можете
да преземате апликации само од Android Market.
• Уреди апликации: Пристапете до списокот со апликации
инсталирани на уредот и проверете ги информациите за
апликациите.
• Активни услуги: Преглед на услугите што ги користите и
пристапете до нив за да ги управувате.
• Искорист. на меморијата: Видете ја користената и
достапна меморија користена од апликациите на Вашиот
уред и мемориската картичка.
• Потрошувачи: Приказ на количината на енергија
потрошена од отворените апликации.
• Развој:
-- Дебагирање на USB: Изберете за да го поврзете Вашиот
уред со компјутер користејќи компјутерски податочен
кабел. Ова е за развој на апликацијата.
-- Дозволи лажни локации: Дозволете лажни локации и
информации на услуга да бидат испратени до услугата за
уредување на локација заради тестирање. Ова е за развој
на апликацијата.
• Samsung Apps: Изберете мрежна врска (WiFi или пакет
податочна мрежа) за добивање известувања за ажурирање
на апликациите од Samsung Apps.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
Сметки и синхронизација
Променете ги опциите за одликата за автоматска
синхронизација или управување со сметките за
синхронизација.
• Заднински податоци: Изберете ја оваа поставка за да
ја користите одликата за автоматска синхронизација.
Автоматското синхронизирање ќе се извршува во заднина
без да отвори апликации и синхронизирање податоци.
• Автоматска синхронизација: Поставете го уредот
автоматски да синхронизира податоци за контакти,
календар и e-mail.
Опции
121
Доверливо
Локал и текст
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања
и податоци.
Променете ги опциите за внесување текст.
• Рез. копија на податоци: Направете резервна копија на
нагодувањата на Вашиот уред до Google серверот.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги
обновува податоците на апликациите на кои Вие имате
направено резервна копија кога тие се инсталирани на
Вашиот уред.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги
Вашите нагодувања на фабричките стандардни вредности
и избришете ги сите Ваши податоци.
SD-картичка и меморија на
телефонот
Проверете ги информациите за меморијата на мемориските
картички и Вашиот уред и форматирајте ја надворешната или
внатрешната меморија.
122 Опции
››Избери локал
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
››Изберете внесување
Изберете основен тип на тастатура за внесување на текст.
››Swype
• Language: Изберете јазик за внесување текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици.
• Audio feedback: Поставете да бидете известени кога нема
алтернативни зборови за Вашето внесување ако двојно
допрете збор.
• Vibrate on keypress: Поставете го уредот да вибрира кога
ќе допрете некое копче.
• Word suggestion: Поставете го уредот да ги предвидува
зборовите според она што го внесувате и да прикажува
предлози за зборови.
• Auto-spacing: Поставете го уредот автоматски да вметнува
празно место меѓу зборовите.
• Auto-capitalization: Поставете го уредот автоматски
да ја поставува првата буква голема после краен
интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или
извичник.
• Show complete trace: Поставете прикажување на трагата
од влечење на тастатурата.
• Speed vs. accuracy: Поставете го нивото меѓу брзина и
прецизност.
• Swype help: Пристапете до информациите за помош за
користење на Swype-тастатурата.
• Tutorial: Научеѕе како да внесувате текст побрзо со Swypeтастатурата.
• Version: Преглед на информациите за верзијата.
››Тастатура Samsung
• Видови тастатура за исправена положба: Изберете
стандарден метод за внесување, како што е QWERTYтастатура, традиционална тастатура или приказ за ракопис.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици.
• XT9: Активирајте го режимот XT9 за внесување текст со
користење на режимот за внесување со предвидување.
• Напредни поставки за XT9: Активирајте ги напредните
одлики на режимот XT9, како што е автоматско
завршување, автоматско коригирање или автоматска
замена и поставете го Вашиот список со зборови.
• Поминување по тастатурата: Овозможете ја или
оневозможете ја одликата за поминување преку
тастатурата за режимот за внесување текст. Може да се
префрлате меѓу режимите за внесување преку лизгање
налево или надесно на тастатурата.
Опции
123
• Автоматски големи букви: Поставете го уредот
автоматски да ја поставува првата буква голема после
краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник
или извичник.
• Поставки за ракопис: Приспособете го времето на
препознавање во режимот на ракопис.
• Говорен влез: Активирајте ја одликата за говорен влез за
да внесувате текст преку говор со користење на Samsung
тастатура.
• Автоматска точка: Поставете го уредот за внесување
точка кога допирате двојно на кочето за празно место.
• Упатство: Научете како да внесувате текст со Samsungтастатура.
Говорен влез и излез
Променете ги поставките за препознавањето говор и
одликата текст во говор.
››Опции за препознавање говор
• Language: Изберете јазик за Google гласовното
препознавање.
124 Опции
• SafeSearch: Поставете го уредот да филтрира експлицитен
текст и/или слики од резултатите на говорното
пребарување.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови
кои Вашиот уред ќе ги препознае од резултатите на
говорното пребарување.
››Опции за текст во говор
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за
пример. Инсталирајте гласовни податоци за користење на
одликата текст во говор.
• Режим за возење: Активирајте го режимот за возење за
да го поставите уредот да чита вербални известувања за
дојдовни повици или пораки или детали за настани.
• Секогаш користи ги моите опции: Поставете го уредот
да користи опции што се одредени во апликациите, а не
основните опции.
• Основен погон: Поставете погонот за синтеза на говор да
се користи за говорен текст.
• Инсталирај говорни податоци: Преземете и инсталирајте
говорни податоци за користење на одликата текст во
говор.
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во
говор.
Датум и време
• Јазик: Изберете јазик за одликата текст во говор.
• Pico TTS: Приказ на погони за текст во говор преземени од
Пристапете и изменете ги следните опции за контрола на
начинот на приказ на времето и датумот на Вашиот уред.
Android Market.
• Автоматски: Автоматско ажурирање на времето кога се
Пристапност
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Избери временска зона: Поставете ја Вашата матична
Изменете ги опциите за одлики за пристапност.
• Пристапност: Вклучете апликација за пристапност што
сте ја преземале, како што се Talkback или Kickback, кои
овозможуваат повратни информации преку звук, мелодија
или вибрации.
• Услуги за пристапност: Изберете апликација за
пристапност која ќе се користи.
• Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да заврши
повик кога ќе притиснете [ ].
движите низ временски зони.
временска зона.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Користи 24-часовен формат: Поставете го времето што
треба да се прикаже во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за
датумот.
За телефонот
Пристапете информации за Вашиот уред, проверете го
статусот на уредот и научете како да го користите уредот.
Опции
125
Решавање проблеми
Кога го вклучувате Вашиот уред или додека го
користите, се појавува прозорец за да внесете
една од следните кодови:
Код
Лозинка
PIN
Код
PUK
Обидете се со ова за да го решите
проблемот:
Кога функцијата за заклучување на уредот
е вклучена, морате да ја внесете лозинката
која сте ја одредиле на уредот.
Кога уредот го користите за прв пат или
кога барањето PIN код е вклучено, морате
да го внесете PIN кодот што сте го добиле со
Вашата SIM или USIM картичка. Можете да
ја исклучите оваа функција со користење на
Заклучување на SIM-картичакта менито.
126 Решавање проблеми
PIN2
Обидете се со ова за да го решите
проблемот:
Вашата SIM или USIM картичка е блокирана,
најчесто како резултат на погрешно
внесување на Вашиот PIN код неколку пати.
Морате да го внесете PUK кодот што сте го
добиле од Вашиот оператор.
Кога пристапувате кон мени за кое е
потребен PIN2 код, морате да го внесете
PIN2 кодот обезбеден со SIM или USIМ
картичката. За детали, обратете се кај
Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во
мрежата или услугата
• Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием,
можете да го изгубите приемот. Преместете се во друго
подрачје и обидете се повторно.
• Немате пристап до некои опции без претплата. За повеќе
детали, обратете се кај Вашиот оператор.
Допирниот екран одговара бавно или
несоодветно
Доколку Вашиот уред има допирен екран и истиот не работи
правилно, обидете се со следново:
• Отстранете какви било заштитни покривања од допирниот
екран. Заштитните покривања можат да го спречат
уредот од препознавање на Вашите внесувања и не се
препорачливи за уреди со допирни екрани.
• Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го
допирате допирниот екран.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да исчисти какви било
привремени софтверски бубачки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран
до најновата верзија.
• Доколку допирниот екран е изгребан или оштетен,
однесете го до Вашиот локален Samsung услужен центар.
Уредот заглавува или има фатални грешки
Доколку уредот заглавува или се исклучува, можеби е
потребно да ги затворите програмите или да го ресетирате
уредот за повторно да стекне функционалност. Ако Вашиот
уред е замрзнат и не реагира, држете притиснато [ ] 8-10
секунди. Уредот автоматски ќе се рестартира.
Ако тоа не го реши проблемот, ресетирајте ги податоците
на фабричките вредности. При почетниот екран, отворете
го списокот со апликации и изберете Опции → Доверливо
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај
телефон → Избриши сè.
Повиците се отстранети
Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием,
можете да ја изгубите Вашата конекција со мрежата.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
Решавање проблеми
127
Појдовните повици не се поврзани
• Проверете дали сте го притиснале копчето за повикување.
• Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна
Аудио квалитетот е слаб
• Проверете дали не ја блокирате внатрешната антена на
уредот.
мрежа.
• Проверете дека немате поставено забрана за повик за
телефонскиот број што го бирате.
• Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием,
Дојдовните повици не се поврзани
• Проверете дали Вашиот телефон е вклучен.
• Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна
Кога бирате од контакти, повикот не е поврзан
• Проверете дали точниот број е мемориран во листата на
мрежа.
• Проверете дека немате поставено забрана за дојдовниот
телефонски број.
Други не можат да Ве слушнат кога зборувате
при повик
• Проверете дали не го покривате вградениот микрофон.
• Проверете дали микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, проверете дали се правилно
поврзани.
128 Решавање проблеми
можете да го изгубите приемот. Преместете се во друго
подрачје и обидете се повторно.
записи.
• Ако е потребно, повторно внесете го и меморирајте го
бројот.
• Проверете дека немате ставено забрана за повик за
телефонскиот број од контактот.
Телефонот емитува тонски сигнал и иконата на
батеријата трепка
Вашата батерија е речиси испразнета. Наполнете ја или
заменете ја батеријата за да продолжите да го користите
уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се
исклучува
• Половите на батеријата можеби се валкани. Пребришете
ги двата златно обоени контакти со чиста, мека крпа и
обидете се повторно да ја наполните батеријата.
• Ако батеријата повеќе не се полни целосно, правилно
отстранете ја старата батерија и заменете ја со нова
батерија (обратете се на Вашите локални прописи за
инструкции за правилно фрлање).
Вашиот телефон е жежок на допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија
или користите апликации на Вашиот телефон за подолг
временски период, Вашиот уред може да биде жежок на
допир. Тоа е вообичаена појава и не би требало да влијае врз
животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавува порака за грешка при вклучување
на камерата
Вашиот Samsung мобилен уред мора да има достапно
доволно меморија и батерија за апликацијата на камерата да
работи. Доколку примите порака за грешка при вклучување
на камерата, обидете се со следното:
• Променете ја батеријата или заменете ја со батерија што е
целосно полна.
• Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер
или избришете фајлови од Вашиот уред.
• Рестартирајте го уредот. Доколку се уште да имате
проблеми со апликацијата на камерата по изведување на
овие совети, контактирајте Samsung услужен центар.
Решавање проблеми
129
Се појавува порака за грешка при вклучување
радиото
Се појавува порака за грешка при вклучување
на музички фајлови
Апликацијата за радио на Вашиот Samsung мобилен уред
користи кабел од слушалките како антена. Без поврзани
слушалки, радиото нема да може да прима радио станици. За
да го користите радиото, првин проверете дали слушалките
се правилно поврзани. Следно, скенирајте и зачувајте
достапни радио станици.
Доколку се уште не можете да користите радио по
изведување на овие чекори, обидете се со пристапување на
саканата станица со друг радио приемник. Ако не можете
да ја слушате станицата со друг применик, на Вашиот уред
можеби му е потребно сервисирање. Контактирајте Samsung
услужен сервис.
Некои музички фајлови не се емитуваат на Вашиот Samsung
мобилен уред поради различни причини. Доколку примите
порака за грешка при отворање на музички фајлови на
Вашиот уред, обидете се со следното:
130 Решавање проблеми
• Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер
или избришете фајлови од Вашиот уред.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со
Управување со дигитални права (Digital Rights Management
- DRM). Доколку фајлот е DRM-заштитен, осигурете се дека
ја имате соодветната лиценца или клуч за да го емитувате
фајлот.
• Проверете дали Вашиот телефон го поддржува типот на
фајлот.
Друг Bluetooth уред не е лоциран
• Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е
вклучена на Вашиот уред.
• Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е
вклучена на уредот со кој сакате да се поврзете, доколку
е потребно.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот Bluetooth уред се
во максималниот Bluetooth опсег (10 метри/30 стапки).
Доколку горе наведените совети не го решаваат проблемот,
контактирајте Samsung услужен центар.
Кога го поврзувате уредот со компјутер, не може
да се воспостави конекција
• Осигурете се дека податочниот кабел за компјутер што го
користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете дека имате инсталирано соодветни драјвери и
ажурирања на Вашиот компјутер.
Решавање проблеми
131
Безбедносни мерки
на претпазливост
Внимавајте да не дојде до краток спој на полначот или на
батеријата
Не испуштајте го и не предизвикувајте удари на полначот
или на батеријата
За да спречите повреди на Вас и на другите или оштетување на Вашиот
уред, прочитaјте ги следниве информации пред да започнете со употребата
на Вашиот уред.
Не полнете ја батеријата со полначи коишто не се одобрени
од произведувачот
Предупредување: Спречете електричен шок,
пожар и експлозија
Вашиот уред може да се расипе па ризикот од електричен удар е зголемен.
Не употребувајте повеќекратни приклучоци, продолжни
кабли или лабави приклучоци
Не допирајте го приклучниот кабел со мокри раце и не
исклучувајте го полначот со влечење на кабелот
Не превиткувајте и не оштетувајте го приклучниот кабел
Не користете го Вашиот уред додека се полни и не
допирајте го уредот со мокри раце
132 Безбедносни мерки на претпазливост
Не го користете Вашиот уред за време на грмотевици
Не справувајте се со оштетена или Литиум јонска (Li-Ion)
батерија што истекува
За безбедно исфрлање на Вашите Li-Ion батерии контактирајте го Вашиот
најблизок овластен сервисен центар.
Внимателно ракувајте и отстранувајте ги батериите и
полначите
• Користете само батерии одобрени од Samsung и полначи кои се
специјално направени за Вашиот уред. Некомпатибилни батерии и
полначи можат да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на
Вашиот уред.
• Батериите или уредите никогаш не фрлајте ги во оган. Следете ги сите
локални прописи при отстранување на искористените батерии или
уреди.
• Никогаш не ги оставајте батериите или уредите на или во грејни уреди,
како што се микробранови печки, шпорети или радијатори. При
преголема загреаност, батериите можат да експлодираат.
• Никогаш не кршете ги и не продупчувајте ги батериите. Одбегнувајте
изложување на батериите на висок надворешен притисок, што може да
доведе до внатрешен краток спој или преголема загреаност.
Заштитете ги уредот, батериите и полначите од оштетување
• Избегнувајте изложување на Вашиот уред и на батериите на многу ниски
или многу високи температури.
• Екстремните температури можат да предизвикаат деформација на
уредот и да го намалат капацитетот на полнење и векот на траење на
уредот и батериите.
• Заштитете ги батериите од контакт со метални предмети, затоа што тоа
може да предизвика краток спој помеѓу + и – половите на батериите и
води кон привремено или трајно оштетување на батеријата.
• Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.
Внимание: Следете ги сите безбедносни
предупредувања и прописи кога го користите
Вашиот уред во ограничени области
Исклучете го уредот кога е забранета неговата употреба
Придржувајте се кон сите прописи кои го ограничуваат користењето на
мобилниот уред во одредено подрачје.
Не користете го уредот во близина на други електронски
уреди
Повеќето електронски уреди користат радио фреквентни сигнали. Вашиот
уред може да се меша во работата на другите електронски уреди.
Не користете го уредот во близина на пејсмејкер
• Ако е можно, одбегнувајте користење на Вашиот уред во близина од
15 см до пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во
работата на пејсмејкерот.
• Ако морате да го користите уредот, бидете оддалечени барем 15 см од
пејсмејкерот.
• За да го минимизирате мешањето во работата на пејсмејкерот, користете
го уредот на спротивната страна на Вашето тело од пејсмејкерот.
Безбедносни мерки на претпазливост
133
Не користете го уредот во болница или во близина на
медицинска опрема затоа што може да предизвика пречки
во нивната радио фреквенција
Ако користите некоја медицинска опрема, контактирајте го произведувачот
на опремата за бидете сигурни дека радио фреквенцијата нема да влијае на
работата на опремата.
Ако користите апаратче за слушање, контактирајте го
произведувачот за информации околу радио пречките
Некои апаратчиња за слушање можат да бидат попречени од радио
фреквенцијата на Вашиот уред. Контактирајте го произведувачот за да се
осигурате во безбедноста на Вашето апаратче за слушање.
Исклучете го уредот во потенцијално експлозивни
окружувања
• Наместо да ја отстраните батеријата, исклучете го уредот во потенцијално
експлозивни окружувања.
• Во потенцијално експлозивните опкружувања секогаш придржувајте се
кон прописите, упатствата и знаците.
• Не го користете Вашиот уред на бензински станици, во близина на горива
или хемикалии и во експлозивни области.
• Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни
материјали во истиот простор каде се наоѓа уредот, неговите делови или
дополнителниот прибор.
134 Безбедносни мерки на претпазливост
Исклучете го уредот кога сте во авион
Користењето на Вашиот уред во авион е незаконски. Вашиот уред може
да се меша во работата на електронските инструменти за навигација во
авионот.
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред,
електронските уреди во моторното возило може да имаат
дефект
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските уреди во
Вашиот автомобил може да имаат дефект. Контактирајте го произведувачот
за повеќе информации.
Придржувајте се кон сите безбедносни
предупредувања и прописи коишто се
однесуваат на употребата на Вашиот уред
додека возите
Додека возите, Вашата прва одговорност е безбедното управување со
возилото. Никогаш не користете го Вашиот уред додека возите, ако тоа
е забрането со закон. За Вашата безбедност и за безбедноста на другите,
бидете совесни и запомнете ги следниве совети:
• Користете hands-free уред.
• Запознајте се со Вашиот уред и со неговите погодни функции, како што
се брзо бирање и повторно бирање. Овие функции Ви помагаат да го
намалите времето потребно за остварување или за примање повици на
Вашиот мобилен уред.
• Поставете го Вашиот уред да биде лесно достапен. Бидете во можност да
пристапите до Вашиот безжичен уред без да ги тргнете очите од патот.
Ако добиете повик во несоодветно време, препуштете и на гласовната
пошта да одговори наместо Вас.
• Посочете му на лицето со кое разговарате дека возите. Откажете ги
повиците во густ сообраќај или во опасни временски услови. Дожд,
лапавица, снег, мраз и густ сообраќај може да бидат опасни.
• Не пишувајте белешки и не барајте телефонски броеви. Пишување на
листата со задачи или листањето по Вашиот адресар го одзема Вашето
внимание од Вашата примарна одговорност за безбедност при возењето.
• Бирајте разумно и пристапете во сообраќајот. Повикувајте кога не сте
во движење или пред да се вклучите во сообраќајот. Обидете се да
ги планирате Вашите повици кога не сте во движење. Ако морате да
остварите повик, изберете само неколку цифри, проверете го патот и
огледалата на автомобилот и потоа продолжете.
• Не вклучувајте се во стресни или чувствителни разговори кои можат
да го оттргнат Вашето внимание. Посочете им на лицата со коишто
разговарате дека возите и прекинете ги разговорите кои што можат да го
оттргнат Вашето внимание на патот.
• Користете го Вашиот уред за да повикате помош. Изберете ги локалните
итни броеви во случај на пожар, сообраќајна несреќа или медицински
итни случаи.
• Користете го Вашиот уред за да им помогнете на другите во итни случаи.
Ако видите сообраќајна несреќа, злочин што е во тек или сериозен итен
случај каде се загрозени животи, повикајте некој локален број за итни
случаи.
• Повикајте број за помош на патот или друг број за помош, не за итни
случаи, кога тоа е потребно. Ако видите расипано возило коешто не
претставува сериозна опасност, скршен сообраќаен знак, помала
сообраќајна несреќа во која никој не е повреден или возило за коешто
знаете дека е украдено, повикајте број за помош на патот или друг број за
помош, не за итни случаи.
Соодветна грижа за мобилниот уред и негова
употреба
Уредот мора секогаш да биде сув
• Влажноста и другите видови на течности може да ги оштетат деловите на
уредот или електронските кола.
• Кога е влажен, отстранете ја батеријата без да го вклучите уредот.
Исушете го уредот со крпа и однесете го во некој сервисен центар.
Безбедносни мерки на претпазливост
135
• Течностите ќе ја променат бојата на ознаката што означува оштетување
предизвикано од вода. Оштетувањата предизвикани од вода ја
поништуваат гаранцијата на производителот.
Не користете го и не чувајте го уредот во прашливи,
нечисти подрачја
Правот може да предизвика дефект на Вашиот уред.
Не го поставувајте уредот на нестабилно место
Ако уредот падне, може да биде оштетен.
Не го чувајте телефонот на места со висока или со ниска
температура. Користете го уредот на температури од
-20° C до 50° C
• Уредот може да експлодира ако е оставен во затворено возило ако
внатрешната температура достигне 80° C.
• Не изложувајте го уредот на директна сончева светлина за подолг
временски период (како што е контролната табла на автомобилот).
• Чувајте ја батеријата на температури од 0° C до 40° C.
Не чувајте го уредот со метални предмети како парички,
клучеви или ѓердани
• Уредот може да биде деформиран или да претрпи дефект.
• Ако краевите на батеријата дојдат во контакт со метални предмети може
да предизвикаат пожар.
136 Безбедносни мерки на претпазливост
Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња
• Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од
изложувањето на магнетни полиња.
• Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички, телефонските
картички, штедните книшки и картичките за интернат можат да бидат
оштетени од магнетните полиња.
• Не користете футроли или дополнителен прибор со магнетски затворачи
или не дозволувајте Вашиот уред да биде во контакт со магнетски
полиња подолг временски период.
Не чувајте го уредот во близина или во грејачи,
микробранови печки, опрема за готвење или контејнери со
висок притисок
• Батеријата може да истече.
• Уредот може да се прегрее и да предизвика пожар.
Не испуштајте го уредот и не предизвикувајте удари на
уредот
• Екранот на уредот може да биде оштетен.
• Ако е искривен или деформиран, Вашиот уред може да биде оштетен и
некои делови може да не функционираат.
Не користете блиц во близина на очите на луѓе или животни
Користењето на блицот во близина на очите може да предизвика
привремено губење на видот или оштетување на очите.
Обезбедете максимален век на траење на батеријата и
полначот
• Избегнувајте полнење на батериите повеќе од една седмица, бидејќи
преполнувањето може да го скрати векот на траење на батеријата.
• Со тек на време, батериите кои не се користат ќе се испразнат и мора да
бидат повторно наполнети пред користење.
• Исклучете ги полначите од струја кога не се користат.
• Користете ги батериите само за целта за која се наменети.
Користете батерии, полначи, додатоци и делови одобрени
од произведувачот
• Избегнувајте контакт со внатрешната антена на уредот. Допирањето
на антената може да го намали квалитетот на повикот и да предизвика
уредот да емитува повеќе радио фреквенција од потребното.
• Држете го уредот олабавено, притискајте ги копчињата лесно, користете
специјални функции за намалување на бројот на копчиња што треба да
се притиснат (како што се готови пораки или прогнозирачки текст) и
правете чести паузи.
Заштита на Вашиот слух
• Слушањето со висока јачина на тонот може да му наштети
на Вашиот слух.
• Користењето на генерички батерии или полначи може да го скрати векот
• Слушањето со висока јачина на тонот може да го оттргне
• Samsung не може да биде одговорен за безбедноста на корисникот кога
• Секогаш намалувајте ја јачината на тонот пред да ги
на Вашиот уред или да предизвика дефект.
употребува додатоци или делови коишто не се одобрени од Samsung.
Не гризете го и не го изложувајте уредот на механички
удари
• Тоа може да го оштети уредот или да предизвика експлозија.
• Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат.
Кога разговарате на уредот:
Вашето внимание и да предизвика несреќа.
вклучите слушалките во изворот на звук и користете го
само нагодувањето за јачина на минимум, потребно да го
слушате Вашиот разговор или музика.
Бидете внимателни кога го користите уредот при пешачење
или кога сте во движење
Секогаш бидете свесни за Вашето опкружување за да избегнете повреди на
Вас и на другите.
• Држете го уредот исправено, исто како и обичниот телефон.
• Зборувајте директно во микрофонот.
Безбедносни мерки на претпазливост
137
Не носете го уредот во задните џебови или околу
половината
Уредот не се користи доколку екранот е оштетен или
искршен
Ако паднете, можете да се повредите или да го оштетите уредот.
Скршено стакло или акрил може да ги повреди Вашите раце и лице.
Однесете го уредот во сервисниот центар на Samsung за да биде поправен.
Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред
• Какви било промени или изменувања може ја поништуваат гаранцијата
Користете го уредот само за неговата наменета употреба
на производителот. За сервисирање, однесете го уредот во некој
Samsung услужен центар.
• Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да
предизвика експлозија или пожар.
Избегнувајте да ги вознемирувате другите кога го
користите уредот во јавност вознемирување на другите
кога го користите уредот во јавност
Не го обојувајте уредот и не ставајте лепенки врз него
Не дозволувајте деца да го користат Вашиот уред
Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го
спречат правилното работење. Ако сте алергични на боја или на металните
делови од производот, може да почувствувате чешање, егзема, потење
на кожата. Кога тоа ќе се случи, престанете со користење на производот и
консултирајте го Вашиот лекар.
Кога го чистите Вашиот уред:
• Избришете го уредот или полначот со крпа или со гума.
• Исчистете ги краевите на батеријата со памучно стапче или со крпа.
• Не користете хемикалии или детергенти.
138 Безбедносни мерки на претпазливост
Вашиот телефон не е играчка. Не дозволувајте им на децата да си играат со
него затоа што може да се повредат и да ги повредат другите, да го оштетат
уредот или да остварат повици и да ги зголемат Вашите трошоци.
Инсталирајте го мобилниот уред и опремата со внимание
• Проверете дали сите мобилни уреди или соодветната опрема
инсталирана во Вашето возило се безбедно вградени.
• Избегнувајте поставување на Вашиот уред и дополнителен прибор
во близина или во просторот во кој се активира воздушното перниче.
Неправилно инсталирана безжична опрема може да предизвика
сериозна повреда кога воздушните перничиња нагло се надувуваат.
Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат
Вашиот уред
Не распространувајте материјали со заштитени авторски
права
Дозволувањето на неквалификувани лица да го сервисираат Вашиот
уред може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата
гаранција од произведувачот.
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права кои
сте ги снимиле на други без дозвола од сопствениците на содржината.
Правејќи го тоа може да доведе до прекршување на законите за авторски
права. Производителот не е одговорен за било какви правни прашања
предизвикани од илегалната употреба на материјали со заштитени
авторски права.
Внимателно ракувајте со SIM картичките и со мемориските
картички
• Не отстранувајте картичка кога уредот пренесува или прима
информации, бидејќи тоа може да предизвика губење на податоците и/
или оштетување на картичката или уредот.
Информации за SAR (Specific Absorption Rate)
сертификатот
електрични пречки од другите уреди.
Вашиот уред подлежи на стандардите од Европската Унија (EU) кои ја
ограничуваат изложеноста на луѓето на зрачење на радио-бранови
(RF) емитувани од радио и телекомуникациска опрема. Овие стандарди
спречуваат продажба на мобилни уреди кои го надминуваат максималното
ниво на изложување (познато како Specific Absorption Rate, или SAR) од
2,0 W/kg на телесно ткиво.
За време на тестирањето, максималниот забележан SAR за овој модел беше
0,346 W/kg. Во нормална употреба, правиот SAR е обично многу понизок,
бидејќи телефонот е направен да ја емитува само RF енергијата потребна за
пренос на сигналот до најблиската базна станица. Со автоматско емитување
пониски нивоа секогаш кога е тоа возможно, Вашиот уред го намалува
Вашето севкупно изложување на RF енергија.
• Заштитете ги картичките од силни удари, статички електрицитет и
• Не ги допирајте златно обоените контакти или полови со прсти или
метални предмети. Доколку не е чиста, пребришете ја картичката со
мека крпа.
Обезбедете пристап до услугите за итни случаи
Повиците за итни случаи од Вашиот уред можеби нема да бидат возможни
во некои подрачја или околности. Пред патување во оддалечени или
неразвиени подрачја, испланирајте резервна метода за контакт со
персоналот задолжен за итни повици.
Направете резервна копија на важните податоци
Samsung не е одговорен за губењето на податоци.
Безбедносни мерки на претпазливост
139
Изјавата за усогласеност на задната страна од ова упатство ја прикажува
усогласеноста на Вашиот уред со Директивата за Европската & Радио и
Терминална Телекомуникациска Опрема (R&TTE). За повеќе информации во
врска со SAR и соодветните EU стандарди, посетете го веб сајтот на Samsung.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги
проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и
неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален
отпад.
Правилно депонирање на овој производ
Правилно отстранување на батериите од овој
производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во Европската унија и другите европски земји со
системи за одвојување на отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата
означува дека производот и неговиот електронски прибор (на
пр. полначот, слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот
работен век не треба да се отстрануваат заедно со останатиот
отпад од домаќинството.
За избегнување на возможна штета врз околината или човечкото здравје
предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите
овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате
заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на
материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го
купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали
каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден
по околината.
140 Безбедносни мерки на претпазливост
(Применливо во Европската Унија и други европски земји со
засебни системи за враќање батерии)
Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето
означува дека батериите од овој производ не треба да се
отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на
крајот од нивниот работен век.
Каде што се означени, хемиските симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека
батеријата содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во
Директивата 2006/66/EC. Ако батериите не се отстранат правилно, овие
супстанции можат да предизвикаат штета врз човековото здравје или
животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на повторното користење
на материјалните ресурси, Ве молиме да ги одвоите батериите од
останатиот отпад и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен
систем за враќање на батерии.
Изјава за одрекување
Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост
на трети страни и се заштитени со законите за авторски права, патенти,
трговски марки и/или други закони за интелектуалната сопственост.
Таквите содржини и услуги се обезбедуваат исклучиво за Ваша лична,
некомерцијална употреба.
Не смеете да користите кои било содржини или услуги на начин кој не е
одобрен од сопственикот на содржината или давателот на услугата. Без
ограничување на претходното, доколку немате изречно овластување
од соодветниот сопственик на содржината или давателот на услугата,
не смеете да изменувате, копирате, повторно објавувате, префрлувате,
поставувате, пренесувате, преведувате, продавате, создавате изведени
дела, искористувате или дистрибуирате на кој било начин или медиум кои
било содржини или услуги прикажани со помош на овој уред.
"СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ "КАКО ШТО
СЕ". SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, БИЛО ИЗРЕЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА,
ЗА СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО
НАМЕНА. SAMSUNG ИЗРЕЧНО ОДРЕКУВА КОИ БИЛО ИМПЛИЦИРАНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ САМО НА НИВ, ГАРАНЦИИ
ВО ОДНОС НА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА
НАМЕНА. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТ,
ВАЛИДНОСТ, НАВРЕМЕНОСТ, ЗАКОНИТОСТ ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТ НА КОЈА
БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ДОСТАПНА ПРЕКУ ОВОЈ УРЕД И ВО НИТУ
ЕДЕН СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЛУЧАЈ НА НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН, БИЛО ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК,
ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ
ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ТРОШОЦИ ИЛИ КОЈА
БИЛО ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО КОИ БИЛО СОДРЖАНИ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА БИЛО
СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ОД ВАША СТРАНА ИЛИ ОД СТРАНА НА ТРЕТИ ЛИЦА,
ДУРИ И КОГА ПОСТОЕЛО СОЗНАНИЕ ЗА МОЖНОСТА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ."
Услугите на трети страни можат да бидат укинати или прекинати во
кое и да е време и Samsung не дава никакви изјави или гаранции дека
која било содржина или услуга ќе биде достапна во кој било временски
период. Содржините и услугите се пренесуваат од трети страни преку
мрежи и уреди за пренос врз кои Samsung нема никаква контрола. Без
ограничување на општите напомени на оваа изјава за одрекување, Samsung
изречно одрекува која и да е одговорност за прекин или суспензија на која
било содржина или услуга достапна преку овој уред.
Samsung не е одговорен за услугата за корисниците во врска со овие
содржини и услуги. Сите прашања или барања во врска со услугата
поврзана со овие содржини или услуги треба директно да се испратат до
соодветните даватели на содржини и услуги.
Безбедносни мерки на претпазливост
141
Индекс
автоматско одбивање 41
аларми
деактивирање 104
исклучување 104
креирање 104
батерија
инсталирање 10
полнење 12
белешки
креирање 77
преглед 77
Брз текст 113
видео-записи
емитување 62, 64
снимање 59
142 Индекс
видео повици
воспоставување 38
користење опции 40
одговарање 38
внесување текст 31
време и датум, постави 27
галерија
емитување видео-записи 64
прегледување фотографии 63
формати на фајлови 63
гласовен снимач 77
гласовни белешки
емитување 78
снимање 77
гласовни повици
воспоставување 38
користење опции 39
одговарање 38
глобален часовник 104
говорна пошта 45
дневник за повици 43
дневно известување 89
е-книга
преземање 108
увезување 108
читање 106
екран чувствителен на допир
заклучување 23
користење 22
забрана на повици 43
именик
креирање групи 74
креирање деловна картичка 73
креирање контакти 72
наоѓање контакти 72
интернет
види интернет пребарувач
интернет пребарувач
додавање омилени интернет
страници 81
прелистување интернетстраници 79
календар
креирање настани 75
преглед на настаните 76
калкулатор 105
камера
приспособување на видеокамерата 61
приспособување на камерата 58
снимање видео-записи 59
фотографирање 51
конекции
Bluetooth 91
DLNA 94
WLAN 93
компјутер 100
контакти
копирање 74
креирање 72
наоѓање 72
поставување брзо бирање 73
увезување или извезување 74
мемориска картичка
вметнување 14
отстранување 16
форматирање 16
мини дневник 109
мобилен локатор 31
мултимедијални пораки
испраќање 44
преглед 45
опции
SD картичка и меморија на
телефонот 122
апликации 121
безжично и мрежа 114
говорен влез и излез 124
датум и време 125
доверливо 122
екран 118
Индекс
143
звук 117
Информации за телефонот 125
локал и текст 122
локација и безбедност 119
опции за повиците 116
пристапност 125
сметки и синхронизација 121
плеер за видео 62, 64
плеер за музика
додавање фајлови 65
емитување музика 65
креирање музички листи 67
повик на 2.линија 43
повици
воспоставување 38
забрана 43
користење опции во тек на
гласовен повик 39
користење слушалки 39
144 Индекс
меѓународни броеви 39
на 2.линија 43
одбивање 39
одговарање 38
повеќе страни 40
преглед на пропуштени 41
препраќање 42
Поврзување на компјутер
Samsung Kies 100
Windows Media Player 100
мемориски уред 101
пораки
испраќање e-mail 48
испраќање мултимедијални 44
испраќање текст 44
поставување e-mail сметки 47
пристапување до говорна
пошта 45
почетен екран
додавање прозорци 25
додавање ставки 23
преземања
апликации 35
фајлови 35
препраќање повик 42
приказ на мени
организирање на апликации 26
пристапување 25
пристапни кодови 126
распакување 10
режим за летало 18
режим за фиксно бирање
броеви 42
светлина, екран 29
синхронизирање
со Windows Media Player 100
со интернет-сервер 87
со интернет-сметки 36
стоперица 105
тајмер 105
текстуални белешки 77
текстуални пораки
испраќање 44
преглед 45
тивок режим 28
уред
вклучување или
исклучување 18
изглед 18
икони на показател 20
копчиња 19
опции 114
приспособување 27
прозорец со скратени патови 24
уредување на фајлови 109
фотографии
автопортрет 57
преглед 63
снимање 51
снимање комбинирани
фотографии 55
снимање панорамска 55
снимање серија 54
снимање според сцена 53
фотографирање акција 56
фотографирање во режим на
карикатура 57
фотографирање во режим на
убавина 54
фотографирање насмевка 54
фотографирање со ретро
боја 55
читач на весници 90
AllShare 95
Bluetooth
активирање 91
испраќање податоци 92
примање податоци 92
пронаоѓање и спојување со
уреди 92
DLNA
видете AllShare
e-mail
испраќање 48
поставување сметки 47
преглед 48
Индекс
145
FM радио
зачувување станици 70
слушање 69
Google Mail 46
Google Maps 82
Google Search 86
Google Talk 49
Kies air 108
music hub 68
PIN заштита 30
Samsung Apps 88
Samsung Kies 100
SIM-картичка
заклучување 30
инсталирање 10
146 Индекс
ThinkFree Office 110
USIM-картичка
заклучување 30
инсталирање 10
VPN конекции
креирање 102
поврзување на 103
Windows Media Player 100
WLAN
активирање 93
користење WPS 94
пронаоѓање и поврзување со
мрежи 93
YouTube
гледање видео-записи 86
поставување видео-записи 87
јазик 122
Изјава за усогласеност (R&TTE)
Ние,
Samsung Electronics
изјавуваме под своја исклучива одговорност дека производот
GSM WCDMA Wi-Fi Moбилен телефон : GT-I9001
на којшто се однесува оваа изјава, е усогласен со следните стандарди
и/или другите нормативни документи.
БезбедностEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Со ова изјавуваме дека [се извршени сите битни радио тестирања
и дека] горе назначениот производ е во согласност со сите битни
барања на Директивата 1999/5/EC.
Процедурата за проценка на усогласеноста на којашто е осврнато
во Член 10 и објаснето во Прилогот [IV] на Законот 1999/5/EC е
проследена со вклучување на следните правни тела:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификациска ознака: 0168
Техничката документација се чува во:
Samsung Electronics QA Lab.
и е достапна на барање.
(Претставник во ЕУ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.07
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(место и датум на изданието) (име и потпис на овластеното лице)
* Тоа не е адресата на сервисниот центар на Samsung. За адресата или
телефонскиот број на сервисниот центар на Samsung, погледнете на
гарантниот лист или контактирајте ја продавницата кадешто сте го купиле
производот.
Некои од содржините во ова упатство можат да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од софтверот на Вашиот уред или
Вашиот давател на услуга.
За да инсталирате Kies (PC Sync)
1. Преземете ја најновата верзија на Kies од веб страницата
на Samsung (www.samsung.com/kies) и инсталирајте го на
вашиот компјутер.
2. При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за USB
→ Samsung Kies.
3. Користејќи податочен кабел за компјутер, поврзете го вашиот
уред со компјутерот.
Погледнете во Kies помош за повеќе информации.
www.samsung.com
Macedonian. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF