Samsung | GT-I9195 | Samsung GT-I9195 Упатство за користење

GT-I9195
Упатство за
корисникот
www.samsung.com
Информации за ова упатство
Уредот овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги високите
стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е специјално
дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен од
операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување. За најновата
верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung, www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу RAM
меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со содржината
може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која
тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или спецификациите
на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите предизвикани од
апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на поставувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да
предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени
во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и користењето на овие
материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права.
Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што: се разменување
пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или користење услуги за
лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете соодветен податочен тарифен
план. За подетални информации, контактирајте го Вашиот оператор.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои можност
веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања за апликација
испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За апликации инсталирани
од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и
оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот
договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга
опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2013 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен или
пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи
фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање,
без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store и
• Логото Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk се трговски марки на Google, Inc.
•
•
™
Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi се регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
36
37
38
39
41
7
Изглед на уредот
8Копчиња
9
Содржина на пакетот
10 Инсталирање SIM или USIM-картичка и
батерија
13 Полнење на батеријата
15 Вметнување мемориска картичка
17 Вклучување и исклучување на уредот
18 Држење на уредот
18 Заклучување и отклучување на уредот
18 Прилагодување на јачината на тонот
18 Префрлување во тивок режим
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поставување сметки
Префрлување фајлови
Обезбедување на уредот
Надградба на уредот
Комуникација
43Телефон
49Именик
52Пораки
54Е-пошта
55 Google Mail
57Talk
58Google+
58Messenger
59ChatON
Основни информации
19
20
Индикатор за икони
Користење на екранот чувствителен на
допир
23 Контролни движења
27 Движења со дланка
27Известувања
28 Панел за брзо нагодување
29 Основен екран
31 Заклучен екран
32 Користење апликации
33 Екран со апликации
34Помош
35 Внесување текст
Интернет и мрежа
60Интернет
61Chrome
62Bluetooth
63 Screen Mirroring
64 Samsung Link
65 Group Play
66NFC
5
Содржина
67 S Beam
68WatchON
103Google
104 Voice Search
104 Мои фајлови
105Преземено
105TripAdvisor
Медиуми
70Музика
71Камера
78Галерија
81 Албум со приказна
83Видео
85YouTube
86Радио
87Flipboard
Патување и локално
106Maps
107Local
108Navigation
Опции
109 За опциите
109Конекции
113 Мој уред
125Сметки
126Повеќе
Продавници за апликации и
медиуми
88
89
89
90
Play Store
Samsung Hub
Samsung Apps
Play Music
Решавање проблеми
Алатки
91 S Memo
94 S Planner
96Dropbox
96Облак
97Часовник
99Дигитрон
100S-Преведувач
100Диктафон
102 S Voice
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Сензор за близина/
светлина
Предна камера
Слушалка
Копче за
вклучување/
ресетирање/
исклучување
Екран чувствителен
на допир
Копче дома
Копче за мени
Копче за назад
Повеќенаменски
приклучок
Микрофон
IrLED
Микрофон за
интерфон
Задна камера
Приклучок за
слушалки
GPS-антена
Блиц
Копче за јачина на
звук
Капак за батеријата
Звучник
Главна антена
7
Почнуваме
Микрофонот на горниот дел од уредот е активен само кога го користите интерфонот или снимате
видео-записи.
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода. Екранот
чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови или кога е
изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го ресетирате
уредот ако јавува грешки, прекинува повици или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот чувствителен
на допир се исклучува.
• Допрете го за да се отвори список со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на основниот екран за да го стартувате
Google search.
• Притиснете го за да се вратите на основниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори список на неодманешни
апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Батерија
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци може да се разликуваат во
зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е дизајнирана само за овој уред и може да не е компатибилна со
други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung.
Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со
гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа сосема
зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната
дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Инсталирање SIM или USIM-картичка и батерија
Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор, и вклучената батерија.
• Само microSIM-картичките работат со овој уред.
• Некои LTE услуги може да не бидат достапни во зависност од операторот. За подетални
информации за достапноста на услугата, контактирајте го Вашиот оператор.
1 Отстранете го капакот за батеријата.
Внимавајте да не ги оштетите Вашите нокти кога го отстранувате капакот за батеријата.
Немојте прекумерно да го виткате или тегнете капакот за батеријата. На тој начин може да
дојде до оштетување на уредот.
2 Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златно-обоените контакти свртени надолу.
10
Почнуваме
• Не вметнувајте мемориска картичка во просторот за SIM-картичка. Ако мемориската
картичка се заглави во отворот за SIM-картичката, мора да го однесете уредот во
сервисниот центар на Samsung за да се извади мемориската картичка.
• Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или
USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности
предизвикани од изгубени или украдени картички.
3 Вметнете ја батеријата.
2
1
4 Затворете го капакот за батеријата.
11
Почнуваме
Отстранување SIM или USIM-картичка и батерија
1 Отстранете го капакот за батеријата.
2 Извлечете ја батеријата.
3 Извлечете ја SIM или USIM-картичката.
12
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung. Неодобрените
полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на
уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се
поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути
пред да го вклучите уредот.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и вклучете го крајот на USB-кабелот во
повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на
уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
13
Почнуваме
• Може да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир може да
не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало да
влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее
повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на
Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот од
уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
На вадете ја батеријата пред да го извадите полначот. Тоа може да го оштети уредот.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема
прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од електричниот
приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична
енергија. Уредот треба да остане во близина на електричниот приклучок додека се полни.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
14
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата. Со
прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го користите уредот
подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето за
вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност од
производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат
компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот.
Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до оштетување
на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети податоците зачувани на
картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот може да
побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови на
мемориската картичка ќе се појави во папката SD memory card под внатрешната
меморија.
15
Почнуваме
1 Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Турнете ја мемориската картичка во отворот.
4 Повторно поставете ги батеријата и капакот за батеријата.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно отстранување. На
почетниот екран, допрете Аплик. → Опции → Повеќе → Меморија → Демонтирај SD-картичка.
1 Отстранете ги капакот за батеријата и батеријата.
2 Извлечете ја мемориската картичка.
За да ја извадите мемориската картичка, вметнете го врвот од прстот низ дупчето и турнете ја
мемориската картичка надвор од отворот како што е прикажано на долната слика.
2
1
16
Почнуваме
3 Повторно поставете ги батеријата и капакот за батеријата.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на податоците,
или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот. Samsung не е
одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната употреба или од
оштетени мемориски картички, вклучувајќи губењето податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Аплик. → Опции → Повеќе → Меморија → Форматирај SDкартички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на производителот не
покрива губење на податоци како резултат на дејства на корисникот.
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за прв пат, следете ги упатствата од екранот за да го прилагодите Вашиот
уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за да го
вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
и потоа допрете Исклучување.
17
Почнуваме
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика проблеми
во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со притискање
на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот и уредот се става во
заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување/ресетирање или
копчето Дома, и благо удрете со прстот во која било насока во рамки на заклучениот еркан на
долниот дел од екранот.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината на тонот
на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук или
Вибрации.
18
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со статусот на
уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Нема сигнал
Јачина на сигнал
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
Мрежата GPRS е поврзана
Мрежата EDGE е поврзана
Мрежата UMITS е поврзана
Мрежата HSDPA е поврзана
HSPA+ мрежата е поврзана
Мрежата LTE е поврзана
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Повик во тек
Пропуштен повик
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Нема SIM или USIM-картичка
Нова текстуална или мултимедијална порака
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот на вибрации е активиран
19
Основни информации
Икона
Значење
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
Користење на екранот чувствителен на допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на
екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода. Екранот
чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа може
да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност. Исклучете го
екранот на допир кога не го користите уредот.
20
Основни информации
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или за да
внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја допрено и
влечете ја до целната позиција.
21
Основни информации
Двојно допирање
Допрете двојно интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
Лизгање
Лизгајте десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите друг панел.
Лизгајте нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или список, како што се контактите.
22
Основни информации
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте ги
брзо за одзумирање.
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На почетниот
екран, допрете Аплик. → Опции → Мој уред → Движења и гестови → Движење и потоа
повлечете го копчето Движење надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација. Ротирањето на
уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на новата ориентација
на приказот.
23
Основни информации
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Калкулаторот се претвора во научен калкулатор кога уредот ќе се ротира.
Подигнување
Кога ќе го подигнете уредот откако бил во мирување одредено време, или екранот се исклучил,
вибрира ако имате пропуштени повици или нови пораки.
Држење до уво
Додека прегледувате повик, порака или детали за контакт, подигнете го уредот и држете го до
Вашето уво за да упатите повик.
24
Основни информации
Поместување за придвижување
Допрете и задржете ставка на екранот и потоа движете го уредот налево или надесно за
преместување на ставката на друга страница на почетниот екран или екранот со апликации.
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот во
која било насока за движење низ сликата.
25
Основни информации
Превртување
Превртете го уредот за исклучување на звукот на тонот на ѕвонење, паузирање на емитувањето
или исклучување на звукот на FM-радиото (кога се користи звучникот).
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го екранот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
26
Основни информации
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана. На
почетниот екран, допрете Аплик. → Опции → Мој уред → Движења и гестови → Движење со
дланка и потоа повлечете го копчето Движење со дланка надесно.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат пропуштени повици, нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и
др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед на
дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја нагоре
лентата што е на дното од приказот.
27
Основни информации
Панел за брзо нагодување
Од панелот за брзо нагодување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Влечете надолу од статусната лента, допрете за да се отвори панелот за брзо нагодување и
потоа користете ги следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја Wi-Fi одликата.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите уредот да
вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Мобилни податоци: Активирајте ја или деактивирајте ја податочната врска.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим за
блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои известувања да бидат
блокирани, допрете Опции → Мој уред → Режим за блокирање.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Хотспот Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за ограничен опсег со Wi-Fi.
• S Beam: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата S Beam.
• NFC: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата NFC.
• Состојба при возење: Активирајте го или деактивирајте го режимот за возење.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно останување.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање апликации.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за брзи нагодувања, отворете го панелот за брзи
нагодувања, допрете , и потоа допрете и одвлечете ставка на друга локација.
28
Основни информации
Основен екран
Основниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се прикажани
икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Основниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Аплик., задржете допрена икона на апликација и потоа повлечете ја
во преглед на панел.
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или панели.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте виџети или апликации на основниот екран.
• Папка: Креирајте нова папка.
• Страна: Додајте нов панел на почетниот екран.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува на
горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја ставката.
29
Основни информации
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до
Допрете
нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете го до
Допрете
корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно од
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени од
Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Потоа, изберете слика и допрете Постави заднина. Или изберете слика, променете ја нејзината
големина со влечење на рамката и потоа допрете Готово.
30
Основни информации
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот почетен
екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети засновани на
Интернет може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
На почетниот екран, допрете Аплик. → Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со виџети, и
потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран.
Користење виџет за кратенки за опции
На почетниот екран, допрете Аплик. → Виџети, и потоа допрете и задржете Кратенка за опции за
да се отвори список со опции. Изберете опција за да ја додадете на почетниот екран како кратенка.
Заклучен екран
Заклучениот екран спречува уредот да изврши несакана операција кога не се користи, исто така,
Ви дозволува додавање соодветни виџети.
Додавање виџети
За користење виџети кога екранот е заклучен, на екранот со апликации, допрете Опции → Мој
уред → Заклучување на екранот, и потоа штиклирајте го Повеќе виџети.
Не може да користите виџети на заклучениот екран во лесен режим или кога се
активирани одликите за безбедност.
31
Основни информации
Повлечете го панелот со виџети надолу за да го проширите. Лизгајте надесно кон последната
страница, допрете и потоа изберете виџет за додавање на заклучениот екран.
Прераспоредување панели
Преместување панел
Повлечете го панелот со виџети надолу лизгајте лево или десно, задржете допрено преглед на
панел и потоа одвлечете го до нова локација.
Отстранување панел
Повлечете го панелот со виџети надолу лизгајте лево или десно, задржете допрено преглед на
панел и потоа одвлечете го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја отворите.
32
Основни информации
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Држете го притиснато копчето Дома, допрете , и потоа допрете Крај веднаш до апликацијата
за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши. Алтернативно,
држете го притиснато копчето Дома и потоа допрете .
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Аплик. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова локација. За
Допрете
преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до Направи папка.
Допрете
Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка со влечење и
потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
33
Основни информации
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и инсталирање
апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете
→ Деинсталирај и потоа изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Споделување апликации
Споделувајте преземени апликации со други корисници преку е-пошта, Bluetooth или други
методи.
→ Сподели апликации, изберете апликации, допрете Готово и потоа изберете метод
Допрете
на споделување. Следните чекори се разликуваат во зависност од избраниот метод.
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и апликациите,
или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
34
.
Основни информации
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете Изберете
внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Промена на изгледот на тастатурата
Допрете
→ Видови исправ. тастатури, и потоа допрете тастаура Qwerty или Тастатура 3x4.
На тастатурата 3x4, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допрете
го повеќе пати соодветното копче за знакот.
Поставете опции за тастаурата
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Внесувајте со големи букви.
Започнете нов ред.
Внесете броеви и интерпункциски
знаци.
Внесете празно место.
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа лизгајте го копчето за празно место налево или надесно за
променување на јазичните тастатури.
35
Основни информации
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го прикажува тоа
што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и изберете
алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст и потоа
допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во посредната
меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба да се
вметне и потоа допрете Пресликај.
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поврзете го уредот со Wi-Fi мрежа за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 109)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба во
сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за затворени
простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го користите.
36
Основни информации
Приклучување на Wi-Fi мрежи
На екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → Wi-Fi и потоа повлечете го копчето Wi-Fi
надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени Wi-Fi мрежи, внесете лозинка ако е потребно, и потоа
допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена икона. Откако
уредот ќе се поврзе на Wi-Fi мрежа, уредот автоматски ќе се поврзува на истата секој пат кога е
достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi на
дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го типот на
безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете Поврзи.
Заборавање Wi-Fi мрежи
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така што
уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со мрежи и потоа
допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung Apps
потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате најдоброто
искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без најавување
за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете Опции →
Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова сметка, или допрете
Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето сметка.
Можат да се користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
37
Основни информации
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Опции → Сметки, изберете име на сметка под Мои сметки,
изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избр. сметка.
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на компјутер
или обратно.
Следниве формати фајл се поддржани од некои апликации. Некои формати фајлови не се
поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или оперативниот систем на
компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac
• Слика: bmp, gif, jpg и png
• Видео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv и mkv
• Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf и txt
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со медиумски библиотеки, контакти и
календари, и ги синхронизира со уреди на Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од
интернет-страницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува автоматски,
кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
38
Основни информации
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред →
Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol (MTP) или
нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информации
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот бара код
за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете заштитен PIN
или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не успее.
39
Основни информации
Поставете отклучување со лице и глас
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лице и глас.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија и потоа поставете говорна
команда. Потоа, поставете заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај
отклучувањето со лице и глас да не успее.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување на четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја шарата за
потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога ќе ја заборавите
шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
40
Основни информации
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копче за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар на
Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски го
препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку има такви.
Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне надградувањето. Видете во
информациите за помош за Samsung Kies за детали за надградбата.
• Немојте да го исклучувајте компјутерот или да го откачувате USB-кабелот додека уредот
се надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на компјутерот. Во
спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
41
Основни информации
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Опции → Повеќе → За уредот → Ажурирање софтвер →
Ажурирај.
42
Комуникација
Телефон
Користете ја оваа апликација за да упатувате или да одговарате на повици.
Допрете Телефон на екранот со апликации.
Упатување повици
Упатување повик
Користете еден од следниве методи:
• Тастатура: Внесете го бројот со помош на тастатурата и потоа допрете .
• Дневници: Упатете повик од историјата на дојдовни и појдовни повици и пораки.
• Омилени: Упатете повик од списокот со омилени контакти.
• Именик: Упатете повик од списокот со контакти.
Броеви за брзо бирање
За броеви за брзо бирање, задржете ја допрено соодветната цифра.
Предвидување број
Кога внесувате броеви на тастатурата, се појавуваат автоматски предвидувања. Изберете еден од
нив за да упатите повик.
43
Комуникација
Наоѓање контакти
Внесете име, телефонски број или адреса на е-пошта за да најдете контакт во списокот со контакти.
Како што се внесуваат знаците, се појавуваат предвидените контакти. Изберете еден за да упатите
повик кон него.
Упатување меѓународен повик
Допрете и задржете 0 додека не се појави знакот +. Внесете го кодот за државата, подрачниот код
за повикување и телефонскиот број, и потоа допрете .
За време на повик
Достапни се следниве дејства:
• • : Изберете опција за еквилајзер за користење во тек на повик.
: Зголемете ја јачината на тонот.
• Задржи: Задржете повик. Или задржете го притиснато копчето на слушалките. Допрете Unhold
за враќање здржан повик или задржете го притиснато копчето на слушалките.
• Дод. повик: Упатете втор повик.
• Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• Копче за прекинување на повик: Прекинете го тековниот повик.
• Звучник: Активирајте го интерфонот. Чувајте го уредот подалеку од Вашите уши кога го
користите звучникот.
• Исклучи микрофон: Исклучете го микрофонот за другата страна да не може да Ве слуша.
• Слушал.: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• Префрли: Префрлете се помеѓу два повика.
• Спој: Воспоставете конференциски повик кога сте поврзани со два повика. Повторете го ова и
додајте повеќе повици. Оваа одлика е достапна само ако услугата за конференциски повик е
активна.
44
Комуникација
• → Контакти: Отворете го списокот со контакти.
• → Memo: Креирајте белешка.
• → Порака: Пратете порака.
• → Пренеси: Поврзете ја првата страна со втората страна. Со тоа вие ќе бидете исклучени
од разговорот.
• → Уреди конференциски повик: Имајте приватен разговор со една од страните за време
на конференциски повик или исклучете една од страните од конференцискиот повик.
Додавање контакти
За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, внесете го бројот и
допрете Додај во Контакти.
Преглед на дневници со повици
Допрете Дневници за преглед на историјата на дојдовни и појдовни повици.
За филтрирање дневник со повици, допрете
→ Прегледај според и потоа изберете опција.
FDN-броеви
Овој уред може да се постави да ги ограничува појдовните повици само на броеви во рамки на
зададени префикси. Овие префикси се чуваат на SIM или USIM-картичката.
→ Опции за повиците → Дополнителни опции → FDN броеви → Вклучи FDN
Допрете
повици и потоа внесете го PIN2 испорачан со SIM или USIM-картичката. Допрете Листа на FDN
броеви и додајте броеви.
Забрана на повици
Овој уред може да се постави да спречува воспоставување одредени повици. На пример, може да
се оневозможи воспоставувањето меѓународни повици.
→ Опции за повиците → Дополнителни опции → Забрана на повици, изберете
Допрете
опција за забрана на повици и потоа внесете лозинка.
45
Комуникација
Примање повици
Одговарање на повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
слушалките.
надвор од големиот круг или притиснете го копчето на
Ако услугата за повик на 2-ра линија е активна, може да се воспостави уште еден повик. Кога се
воспоставува вториот повик, првиот повик се става на чекање.
Одбивање повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
слушалките.
надвор од големиот круг или задржете го притиснато копчето на
За праќање порака при одбивање дојдовен повик, повлечете ја лентата за одбивање порака
→ Опции за повиците → Постави
нагоре. За да ја креирате пораката за одбивање, допрете
пораки за одбивање повици.
Автоматско одбивање повици од непожелни броеви
→ Опции за повиците → Одбивање повик → Режим за автоматско одбивање →
Допрете
Броеви за автом. одбивање и потоа допрете Листа за автоматско одбивање. Допрете Ново,
внесете број, доделете категорија и потоа допрете Сочувај.
Пропуштени повици
Доколку се пропушти повик, на статусната лента се појавува
известување за преглед на список со пропуштени повици.
. Отворете го панелот за
Повик на 2-ра линија
Повик на 2-ра линија е услуга овозможена од операторот. Корисникот може да ја користи оваа
услуга за суспендирање на тековниот повик и префрлање на дојдовен повик. Оваа услуга не е
достапна за видео-повици.
За користење на оваа услуга, допрете
Повик на 2-ра линија.
→ Опции за повиците → Дополнителни опции →
46
Комуникација
Препраќање повици
Уредот може да се постави да ги препраќа дојдовните повици на назначен број.
→ Опции за повиците → Дополнителни опции → Препраќање повици, и потоа
Допрете
изберете вид и услов на повик. Внесете број и допрете Вклучи.
Завршување повик
Допрете Крај за да го завршите повикот. Или притиснете го копчето на слушалките.
Видео-повици
Упатување видео-повик
Внесете го бројот или изберете контакт од списокот со контакти, и потоа допрете
воспоставите видео-повик.
за да
Во тек на видео-повик
Достапни се следниве дејства:
• Смени камера: Префрлете помеѓу предната и задната камера.
• Исклучи микрофон: Исклучете го микрофонот за другата страна да не може да Ве слуша.
• Копче за прекинување на повик: Прекинете го тековниот повик.
• → Сокриј ме: Сокријте ја Вашата слика за другата страна.
• → Излезна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• → Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• → Префрли на слушалка: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• → Искл. звучник: Деактивирајте ја одликата интерфон.
• → Анимирани емоции: Применете емотикони на Вашата слика.
47
Комуникација
• → Тематски преглед: Применете декоративни икони на Вашата слика.
• → Вкл. карикатура: Променете го режимот на преглед на преглед за карикатура.
Допрете ја и задржете ја сликата на другата страна за пристап до следните опции:
• Сними кадар: Зачувајте ја сликата на другата страна.
• Сними видео-запис: Снимете видео-запис на сликите на другата страна.
Во многу држави, снимањето без дозвола од другата страна е незаконски.
Допрете ја и задржете ја Вашата слика за пристап до следните опции:
• Смени камера: Префрлете помеѓу предната и задната камера.
• Излезна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
Смена на слики
Одвлечете ја сликата од која било од страните врз сликата на другата страна за да ги смените
сликите.
48
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви, адреси
на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Изменување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
→ Избриши.
Поставување број за брзо бирање
→ Поставување брзо бирање, изберете број за брзо бирање и потоа изберете
Допрете
контакт за него. За бришење број за брзо бирање, задржете го допрено и потоа допрете Отстрани.
Пребарување контакти
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на десната страна од списокот со контакти за брзо листање со влечење
на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за
пребарување.
49
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• /
: Воспоставете гласовен или видео-повик.
• : Составете порака.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Според основните нагодувања, уредот ги прикажува сите зачувани контакти на уредот, на SIM или
USIM-картичката или на друга сметка.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Префрлување контакти
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Увезување и извезување контакти
Увезување контакти
→ Увоз/Извоз → Увези од SIM-картичка, Увези од SD-картичка или Увези од
Допрете
меморија USB.
50
Комуникација
Извезување контакти
→ Увоз/Извоз → Извези во SIM-картичка, Извези во SD-картичка или Извези на
Допрете
USB-меморија.
Споделување контакти
→ Увоз/Извоз → Сподели картичка преку, изберете контакти, допрете Готово и
Допрете
потоа изберете метод за споделување.
Омилени контакти
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во омилени: Додајте контакти во омилените.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Гледајте ги контактите табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Групи контакти
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете Готово.
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Ново: Направете нова група.
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Смени редослед: Задржете допрено веднаш до името на групата, повлечете го нагоре или
надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
51
Комуникација
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Избриши.
Основните групи не можат да се избришат.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Праќање порака или е-пошта на членови на група
Изберете група, допрете
допрете Готово.
→ Прати порака или Прати е-пошта, изберете членови и потоа
Визит-картичка
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта и
поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле зачувани
кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката во MEНЕ, и потоа допрете за
изменување.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
Пораки
Користете ја оваа апликација за праќање текстуални (SMS) или мултимедијални пораки (MMS).
Допрете Пораки на екранот со апликации.
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
сте надвор од покриеноста на Вашата матична мрежа. За подетални информации,
контактирајте го Вашиот оператор.
Праќање пораки
Допрете
, додајте приматели, внесете порака и потоа допрете
Користете ги следниве методи за додавање приматели:
• Внесете телефонски број.
• Допрете
, изберете контакти и потоа допрете Готово.
52
.
Комуникација
Користете ги следниве методи за да составите мултимедијална порака:
• Допрете
• Допрете
и прикачете слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
→ Додај наслов за да внесете наслов.
Праќање закажани пораки
→ Закажана порака. Поставете ги времето и датумот и
Додека пишувате порака, допрете
потоа допрете OK. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата е
нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот. Времето и
датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони и мрежата не ја
ажурира информацијата.
Преведување и праќање пораки
→ Преведи,
За да ја користите одликата за преведување, додека составувате порака, допрете
повлечете го копчето Преведи надесно, поставете јазична комбинација и потоа допрете OK.
Допрете
за да ја преведете пораката и потоа допрете Готово. Преведената порака ќе ја замени
пораката на изворниот јазик.
Преглед на дојдовни пораки
Дојдовните пораки се групирани во низи пораки по контакти.
Изберете контакт за да ја видите пораката на лицето.
Преслушајте говорна порака
Задржете допрено 1 на тастатурата и потоа следете ги упатствата од Вашиот оператор.
53
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта за прв пат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете Следно за лична сметка на е-пошта, како што
е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете ги упатствата
на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
на дното од екранот. Внесете
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете
за вметнување слики, настани, контакти и локациски информации и др. во пораката.
Праќање закажани пораки
→ Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
Додека пишувате порака, допрете
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати пораката во
назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата е
нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот. Времето и
датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони и мрежата не ја
ажурира информацијата.
54
Комуникација
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Додајте ја оваа адреса на е-пошта
во списокот со контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Одговорете на сите приматели.
Одете на претходната или следната
порака.
Одговорете на пораката.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за да го
зачувате.
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
55
Комуникација
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете
Допрете
→ Attach picture за прикачување слики.
Допрете
→ Attach video за прикачување видео-записи.
Допрете
→ Add Cc/Bcc за додавање повеќе приматели.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Discards за да почнете одново.
Читање пораки
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на оваа порака.
Додајте ја оваа адреса на е-пошта
во списокот со контакти.
Одговорете на сите приматели или
препратете ја оваа порака на други.
Прегледајте прилог.
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Избришете ја оваа порака.
Додајте ознака на оваа порака.
56
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Допрете
за да видите пораки во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
што сакате да ја доделите.
, и потоа изберете ја ознаката
Talk
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите преку Google Talk.
Допрете Talk на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Јавен профил
Допрете го ID на сметката на врвот од списокот со пријатели за промена на статусот на достапност,
сликата или пораката на статусот.
Додавање пријатели
Допрете , внесете ја адресата на е-поштата на пријателот што сакате да го додадете и потоа
допрете DONE.
Разговарање со пријатели
Изберете пријател од списокот со пријатели, внесете порака во полето на дното од екранот и потоа
допрете .
→ Add to chat.
За да додадете пријател во разговорот, допрете
За завршување на разговорот, допрете
→ End chat.
57
Комуникација
Префрлување меѓу разговори
Лизгајте лево или десно.
Бришење историја од разговорите
Разговорите автоматски се зачувуваат. За да ја избришете историјата на разговорите, допрете
→ Clear chat history.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All circles за промена на категоријата и потоа лизгајте горе или долу за преглед на
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
Messenger
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите преку сервисот за размена на инстантпораки на Google+.
Допрете Messenger на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели, внесете порака во полето на дното од екранот и потоа
допрете .
58
Комуникација
ChatON
Користете ја оваа апликација за разговор со кој било уред. За користење на оваа одлика, морате да
се најавите на Вашата сметка Samsung.
Допрете ChatON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирајте список со пријатели преку внесување телефонски броеви или адреси на е-пошти на
сметки на Samsung, или преку избирање пријатели од списокот со предлози.
Изберете пријател за да започнете разговор.
За синхронизирање на контактите на уредот со ChatON, допрете Опции → Синхронизирање
контакти.
59
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за споделување, зачувување или печатење на тековната интернет-страница додека
прегледувате интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, допрете го полето за адреса и потоа допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до интернет-адресата.
Отворање нова страница
Допрете
→ Нов прозорец.
За да отидете на друга интернет-страница, допрете
страницата за да ја изберете.
, лизгајте лево или десно, и допрете ја
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана страница, допрете
→ Додај сочувана стр.
и потоа изберете една.
Историја
→ Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна посетени
Допрете
→ Бриши историја.
интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
60
Интернет и мрежа
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го сочувате
или да го копирате.
За преглед на сочуваните линкови, користете Преземено. (стр. 105)
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели преку.
За да споделите дел од страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа допрете Сподели.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернет-страници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да одите на друга интерент-страница, допрете
→ интерент-страница.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
61
Интернет и мрежа
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете
→ Other devices. Изберете
.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија. Користете
Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци што се
испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите,
досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да
бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски
копии на фајлови или незаконско прислушкување комуникации за комерцијални
потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → Bluetooth и
потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → Bluetooth → Скенирај и пронајдените
уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа прифатете ја
автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
62
Интернет и мрежа
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е Галерија.
Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете еден од уредите
Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на другиот уред за да ја
примите сликата. Пренесениот фајл се зачувува во папката Bluetooth. Ако се прими контакт, тој
автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзите Вашиот уред на голем екран со приклучок за AllShare
Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така, можете да ја
користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или HomeSync
уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим за да
добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → Screen Mirroring, и потоа повлечете
го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте фајл и потоа
контролирајте го емитувањето со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете со уред со
користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
63
Интернет и мрежа
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да емитувате содржини зачувани на разни уреди преку Интернет.
Можете да емитувате и пратите каков било фајл од кој било уред на друг уред или на услуга за
интернет-меморија.
За користење на оваа апликација, морате да се најавите во сметка на Samsung и да регистрирате
два или повеќе уреда. Методите за регистрација може да се разликуваат зависно од видот на уред.
→ Опции → Customer support.
За повеќе детали, допрете
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ќе се отвори оваа апликација, ќе се прикажат неодамнешните содржини од сите Ваши
регистрирани уреди. Можете да ги прелистувате и да играте. За да започнете со споделување
фајлови, лизгајте до УРЕДИ И СКЛАДИРАЊЕ и изберете опција.
Праќање фајлови
Пратете фајлови на други уреди или поставете ги на услуги за интернет-меморија.
Изберете го Вашиот уред, допрете
, изберете фајлови и потоа допрете Готово.
Споделување фајлови
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
изберете метод на споделување.
, изберете фајлови, допрете Готово и потоа
Емитување фајлови на далечен уред
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
, изберете фајл и потоа изберете уред.
• Поддржаните формати фајлови може да се разликуваат во зависност од поврзаните
уреди како плеер за медиуми.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
64
Интернет и мрежа
Користење на одликата Group Play
Споделувајте екрани со повеќе уреди. Изберете категорија на медиуми и допрете . Изберете
фајлови, допрете Готово и потоа допрете Груп-плеј. Се креира сесија на Group Play и фајловите се
споделуваат со другите уреди во сесијата.
Управување со содржини на услуга за интернет-меморија
Изберете услуга за интернет-меморија, и потоа гледајте ги и управувајте со Вашите фајлови.
За да преземете фајлови од услуга за интернет-меморија, допрете
допрете Готово.
, изберете фајлови и потоа
→ Settings →
За да регистрирате услуга за интернет-меморија на уредот, допрете
Регистрирана меморија → и потоа изберете услуга за интернет-меморија.
Group Play
Користете ја оваа апликација за споделување екрани со повеќе уреди. Креирајте или приклучете
се на сесија на Group Play и потоа споделувајте слики, документи или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
• Додека ја користите оваа апликација, не можете да користите Интернет.
Креирање група за Group Play
Допрете Направи група, поставете лозинка и потоа користете ги следниве одлики:
• Сподели музика: Изберете музички фајлови за споделување. Можете да поврзете два или
повеќе уреда, и да ги користите за постигнување ефект на опкружувачки звук.
• Сподели слики: Изберете слики за споделување.
• Сподели документи: Изберете документи за споделување.
• Играј игри: Играјте интернет-игри со пријателите.
65
Интернет и мрежа
Допрете , и напишете белешка или цртајте на екранот. Сите учесници можат да видат што сте
креирале.
Допрете
за да ги видите сите споделени слики во вид на мозаик.
Допрете
за да изберете повеќе слики или документи.
Допрете
за да ги видите учесниците во групата.
Приклучување на Group Play
• Допрете Придр.се на гр., внесете ја лозинката и потоа изберете сесија на Груп-плеј за да
се приклучите на неа. Изберете категорија на медиуми и содржините што се моментално
споделени ќе се прикажат на уредот.
• Активирајте ја одликата NFC и допрете ја задната страна од Вашиот уред со задната страна на
друг уред што отвора сесија.
NFC
Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за
производи. Исто така, можете да ја користите оваа функција за да плаќате и купувате карти за
превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.
Батеријата содржи вградена NFC антена. Внимателно ракувајте со батеријата за да
избегнете оштетување на NFC-антената.
Ако екранот е заклучен, уредот нема да чита NFC-ознаки или да прима податоци.
За да ја активирате одликата NFC, на екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → NFC.
Повлечете го копчето NFC надесно.
Читање информации од NFC-ознака
Поставете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа NFC-антената, во близина на NFCознака. Информацијата од ознаката ќе се појави на екранот.
66
Интернет и мрежа
Купување со одликата NFC
Пред да ја користите функцијата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со
мобилен. За да се регистрирате или да добиете детали за услугата, контактирајте со операторот.
Допрете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа NFC-антената, до читач на NFCкартички.
За да користите SIM или USIM-картичка како основен начин на плаќање, на екранот со апликации,
допрете Опции → Конекции → NFC → Плаќање NFC → SIM-паричник.
Праќање податоци преку Android Beam
Вклучете ја одликата Android Beam за да испраќате податоци, како што се интернет-страници и
контакти, на уреди со овозможен NFC.
На екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → NFC. Повлечете го копчето Android
Beam надесно.
Изберете ставка, допрете ја задната страна од Вашиот уред со задната страна од другиот уред и
потоа допрете го екранот на Вашиот уред.
S Beam
Користете ја оваа одлика за да праќате податоци како што се видео-записи, слики и документи.
Не праќајте податоци со заштитени авторски права преку S Beam. На тој начин може да
ги прекршите законите за авторски права. Samsung не е одговорен за какви било штети
предизвикани од незаконското користење на податоци со авторски права.
67
Интернет и мрежа
На екранот со апликации, допрете Опции → Конекции → S Beam. Повлечете го копчето S Beam
надесно.
Изберете фајл, допрете ја задната страна од Вашиот уред со задната страна од другиот уред и потоа
допрете го екранот на Вашиот уред.
Ако двата уреда се обидат да пратат податоци истовремено, пренесувањето на фајлот
може да не успее.
WatchON
Користете ја оваа апликација за поврзување со телевизор за да ги гледате Вашите омилени серии и
филмови.
Допрете WatchON на екранот со апликации.
Прво мора да го поврзете уредот на мрежа и да се осигурате дека инфрацрвениот приклучок на
уредот е свртен кон телевизорот.
Поврзување со телевизор
Поврзете со телевизор за да го прикажете екранот на уредот на голема површина и далечински
управувајте го телевизорот со уредот.
Изберете држава и регион. Допрете → Постави сега и потоа следете ги инструкциите на екранот
за да го регистрирате телевизорот на уредот. Чекорите се разликуваат во зависност од избраните
опции.
За поврзување со други уреди, допрете
→ Опции → Моја соба → Додај уреди.
68
Интернет и мрежа
Гледање телевизија
Изберете од предложените ТВ програми врз основа на Вашиот избор при регистрацијата на
телевизорот, или изберете категорија на горниот дел од екранот. Изберете ТВ-програма и потоа
допрете Гледај. Избраната програма ќе се прикаже на поврзаниот телевизор.
Допрете
и отворете го контролниот панел за управување со телевизорот.
Поставување потсетници за програми
Допрете го времето на дното од екранот и изберете време за ТВ програмата што сакате да ја
гледате. Изберете програма, допрете Потсетник и потоа поставете аларм што ќе Ве потсети за ТВ
програмата.
69
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на
уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Скенирајте за уреди со овозможена
DLNA.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Отворете ја музичката листа.
Сокријте го приказот на плеерот за
музика.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или скокнете
на претходната песна. Задржете
допрено за брзо премотување
наназад.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
70
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете
→ Опции → Паметна јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да се долови погласно
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот слух.
→
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
Опции → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе го засилите звукот до ниво 14 или повисоко, опцијата
за адаптирање на звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на
ниво 13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон на ѕвонење
За искористување на песната што моментално се емитува како тон на ѕвонење, допрете
Постави како → Ѕвонење на телефонот.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
→ Нова музичка листа. Внесете име и допрете OK.
Допрете Музички листи и потоа допрете
Допрете Додај музика, изберете песни за вклучување и потоа изберете OK.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
музичка листа.
→ Додај во
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира од
→ Ажурирај библиотека.
уредот. Кога ќе се додаде нова песна, допрете Музички плоштад →
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со влечење на
прстот.
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на уредот.
(стр. 78)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во
одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
71
Медиуми
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога субјектот
е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Погледнете повеќе
опции.
Покажува кој режим
на сликање е во
употреба.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Започнете со
снимање видео-запис.
Променете го
режимот за сликање.
Отворете ја Галеријата
за гледање слики и
видео-записи.
Изберете од
различните достапни
ефекти.
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени опкружувањето и да
го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата од нив.
72
Медиуми
• Една по друга снимка: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и комбинирајте
ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика, држете
ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори Галерија,
допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна поза за субјектот.
Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете Сочувај за да ги споите сликите во
единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе направи
фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот микрофон.
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо или
чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа опција за фотографирање во потемни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога сината рамка ќе се порамни со
визирот, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За да запре
сликањето, допрете
.
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
73
Медиуми
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
снимањето, допрете .
. За запирање на
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се фокусирате на
центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката резолуција.
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• За MMS: Користете го овој режим за намалување на квалитетот за праќање преку пораки.
74
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за зумирање
додека снимате видео-запис.
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct или NFC.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте го
означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• ChatON делење фото.: Пратете фотографија на друг уред преку ChatON.
• Оддалечен окулар: Поставете уредот далечински да ја управува камерата.
75
Медиуми
Далечинско управување на камерата
Поставете го уредот како визир за управување на камерата далечински.
→
→ Оддалечен окулар, и потоа поврзете ги уредот и камерата со помош на Wi-Fi
Допрете
Direct или NFC. Допрете
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како
визир.
Конфигурирање опции за камерата
→ за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
Допрете
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем. на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви помогне да
направите фотографија со нив.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на
светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот. Точка ја
мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави просек од
целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста кон светлина на
камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за фиксни или
силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени
објекти.
• Стабилизатор: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот. Стабилизаторот помага во
фокусирањето кога камерата се движи.
• Сочувај како: Поставете уредот да ја избрише оригиналната фотографија кога фотографирате
во режим со богати нијанси.
• Ознака GPS: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата. Активирајте ја оваа одлика
кога фотографирате за да креирате албуми во Албум со приказна.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што сигналот
може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши
временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
76
Медиуми
• Ревизија: Краток приказ на направените фотографии.
• Копче за јачина: Поставете да се користи копчето за јачина на звук за контрола на функцијата
за блендата или за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Вредност на експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на композицијата кога
избирате субјекти.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Контрола на гласот: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да се користи одликата Пријател за ознаки во Галерија и Албум со
приказна.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот. Другите
икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
77
Медиуми
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран на
уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација, како што
е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да се зачува во неа.
На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира папката Screenshots.
Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за да ја
погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо за
одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Опции → Мој уред → Движења и гестови → Движење,
повлечете го копчето Движење надесно и потоа вклучете го копчето за секоја одлика.
За да престанете со користење на одликата за движења, исклучете го копчето за одликата.
78
Медиуми
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за гледање и
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и потоа допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна
точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видео-записот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додајте ја сликата во омилените.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографим: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика. Изменетата
слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на сликата.
Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на сликата во
неа.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување медиуми.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
79
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ги заситеноста или светлината на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Портрет: Коригирајте црвени очи, прилагодете ги и ретуширајте ги лицата, или направете ја
заднината заматена.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамка: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во списокот со
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа допрете
за да ги пратите на други.
• Кога гледате слика, допрете
на социјалните мрежи.
за да ја пратите на други или за да ја споделите преку услугите
80
.
Медиуми
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или за да
Означување лица
→ Опции и потоа штиклирајте го Ознака за лице. Се појавува жолта рамка околу
Допрете
препознатото лице на сликата. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа изберете или
додадете контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и видете ги достапните опции, како
што се воспоставување повици или праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето, големината на
лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување или од додатоците
што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
→ Опции → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето Другар за ознаки на
Допрете
десно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на лицето) кога отворате
слика.
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате Вашите
приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирање албуми на приказна
Допрете Нов албум → По информации од ознака за автоматски да креирате албум на приказна.
Изберете критериуми и потоа допрете Најди слики. Внесете наслов за албумот, изберете тема и
потоа допрете Нов албум.
За да го креирате рачно, допрете Нов албум → Од Галерија.
81
Медиуми
Креирање препорачани албуми
Кога фотографирате на една локација, уредот автоматски ги подредува Вашите фотографии во
албуми врз основа на Вашите зададени критериуми и предлага да креирате нови албуми.
→ Опции → Домашен град и потоа изберете метод за препознавање на Вашата
Допрете
локација. Изберете вид на албум и поставете минимален број фотографии.
Кога ќе сликате фотографии кои ги исполнуваат критериумите што сте ги задале, уредот ќе
предложи креирање албум.
Допрете Нов албум → Од предлози. Изберете албум, внесете наслов за албумот и потоа допрете
Нов албум.
Уредот ќе препорача креирање фото-албуми кога ќе го надминете однапред зададениот
број фотографии во еден ден.
Преглед на албуми на приказна
Изберете албум на приказна. Насловната слика се појавува на првата страница. Лизгајте лево или
десно за да ги гледате сликите во албумот.
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Додај содржина: Додајте повеќе содржини на тековната страница.
• Отстрани содржина: Отстранете содржини од тековната страница.
• Смени тема: Променете ја темата за изгледот на страницата.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековниот албум.
• Подели преку: Пратете го албумот на други.
• Нарачај фото-книга: Направете нарачка за печатен албум со слики.
• Извези: Извезете го албумот во други мемориски локации.
• Избриши албум: Избришете го албумот.
82
Медиуми
Изменување слики
Допрете ја сликата на страницата во албум.
За да додадете краток текст, допрете
.
За да ја пратите сликата на други, допрете
За да ја избришете сликата, допрете
.
.
За да примените ефекти врз сликата, допрете
За започнување на слајдшоу, допрете
.
→ Слајдови → Почни слајдшоу.
За да ја поставите сликата за насловна на албумот, допрете
→ Пост.како обв.
За ротирање на сликата во насока спротивна на стрелките на часовникот, допрете
лево.
За ротирање на сликата во насока на стрелките на часовникот, допрете
→ Ротирај
→ Ротирај десно.
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани во зависност од софтверот на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
83
Медиуми
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување
нанапред.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Променете го
размерот на приказот.
Намалете ја
големината на
видео-приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете
→ Избриши, изберете видео-записи со штиклирање и потоа допрете Избриши.
Споделување видео-записи
→ Сподели преку, изберете видео-записи со штиклирање, допрете Гот. и потоа
Допрете
изберете метод на споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за видео.
Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за намалување.
За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
84
Медиуми
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето за
гледање видео-запис.
Ротирајте го уредот во пејзажна ориентација за приказ на цел екран.
Додајте го
видео-записот во
музичката листа.
Пребарувајте
видео-записи.
Испратете го URL-от
на другите.
Паузирајте или
продолжете го
емитувањето.
Движете се
нанапред или
наназад со влечење
на лентата.
Променете го
квалитетот на
приказот.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Изберете ја Вашата сметка, допрете
записот и потоа допрете .
, изберете видео-запис, внесете информации за видео-
85
Медиуми
Радио
Слушајте музика и вести на FM-радиото. За слушање FM-радио, мора да приклучите слушалки што
служат како антена за радиото.
Допрете Радио на екранот со апликации.
Слушање FM-радио
Поврзете слушалки во уредот пред да го стартувате FM-радиото.
FM-радиото скенира и ги зачувува достапните радио-станици автоматски кога се вклучува
за прв пат.
Допрете за вклучување на FM-радиото. Изберете ја радио-станицата што ја сакате од списокот
со станици и допрете
за враќање на приказот на FM-радиото.
Вклучување или исклучување на
FM-радиото.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Фино подесување на
фреквенцијата.
Пребарување достапни
радио-станици.
Пристапете до услуги за тековната
станица.
Снимете песна од FM-радиото.
Додавање на тековната
радио-станица во списокот со
омилени.
86
Медиуми
Скенирање радио-станици
→ Скенирај и потоа изберете опција за скенирање. FM-радиото пребарува и ги
Допрете
зачувува достапните станици автоматски.
Изберете ја радио-станицата што ја сакате од списокот со станици и допрете
приказот на FM-радиото.
за враќање на
Додавање станици во списокот со омилени
Придвижете се до радио-станица и потоа допрете
омилени.
за да ја додадете станицата во списокот со
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите персонализирани списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да го стратувате Flipboard, благо удрете на страницата за добредојде, изберете теми на вести и
потоа изберете Done.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа изберете
напис за читање.
При читање напис, користете ги следните икони:
• : Вратете се на претходната страница.
• : Поставете го написот како допаѓање на Facebook.
• : Додајте го написот во списокот со омилени во Twitter.
• : Видете ги коментарите на другите за написот.
• • : Споделете го написот преку Twitter.
: Споделете го написот со другите.
87
Продавници за апликации и
медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да работат на
уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Install. Доколку има
одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот за да го
комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе се
појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за ажурирањето.
Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја ажурирате
апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Опции → Повеќе → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
→ My Apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани апликации
Допрете
и потоа допрете Uninstall.
88
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Hub
Користете ја оваа апликација за купување и преземање мултимедијални содржини. Исто така,
можете да управувате со содржината на уредот.
Допрете Samsung Hub на екранот со апликации.
Купување мултимедијални содржини
Изберете категорија услуги, изберете мултимедијална содржина и потоа завршете го процесот на
купување.
Управување со содржина на уредот
Изберете категорија услуги, лизгајте лево и потоа управувајте со содржината на уредот.
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја www.samsungapps.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија.
За пребарување апликација, допрете
полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен збор во
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно. Доколку
има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот за да
го комплетирате купопродажниот процес.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе се појави
икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за ажурирањето. Отворете
го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја ажурирате апликацијата.
89
Продавници за апликации и медиуми
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Емитувајте музика со избирање музичка категорија или споделување песни со другите преку
нивно поставување на облакот на Google.
90
Алатки
S Memo
Користете ја оваа апликација за да составите белешка користејќи слики и гласовни снимки.
Допрете S Memo на екранот со апликации.
Составување белешки
Составувајте белешки со збогатена содржина преку цртање скици со Вашиот прст, или додавање
слики или гласовни белешки.
Допрете
за да пишувате или цртате на екранот, или допрете
тастатурата.
за внесување текст со
Запишете или нацртајте белешка.
Внесете белешка.
Отповикајте го и повторно
извршете го последното дејство.
Избришете ја белешката.
Направете говорна снимка за
вметнување.
Вметнете мултимедијален фајл.
Додајте уште една страница на
тековната белешка.
Префрлете во режим на преглед.
91
Алатки
Кога составувате белешка, допрете
линијата или бојата на моливот.
уште еднаш за промена на видот на молив, дебелината на
Кога ја бришете рачно напишаната белешка, допрете
бришачот или за целосно бришење на белешката.
уште еднаш за промена на големината на
Зачувајте го тековното нагодување
како профил на пенкало.
Сменете го типот на моливот.
Сменете ја дебелината на линијата.
Сменете ја бојата на моливот.
Погледнете повеќе бои.
→ Смени заднина.
За да ја промените заднината на листот, допрете
За додавање ознаки, допрете
→ Додај озн.
Вметнување мултимедијални фајлови или гласовна снимка
Допрете
за вметнување мултимедијални фајлови. Допрете
за вметнување гласовни снимки.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За пребарување белешка, допрете
За бришење белешки, допрете
→ Пребарај.
→ Бриши.
За подредување на белешките според датум, наслов, ознака или друго, допрете
според.
92
→ Подреди
Алатки
За промена на режимот на преглед, допрете
→ Листа.
За да креирате белешка со увезување фајл, допрете
→ Увези.
За извезување белешки како друг формат на фајл, допрете
За креирање папка, допрете
→ Направи папка.
За преместување белешки во друга папка, допрете
За копирање белешки, допрете
→ Извези.
→ Премести.
→ Копирај.
За промена на опциите на S Memo, допрете
→ Опции.
За да пристапите до информации за помош за S Memo, допрете
→ Помош.
Прегледување белешка
Допрете го минијатурниот приказ на белешката за да ја отворите.
За бришење белешки, допрете
→ Бриши.
→ Сподели преку.
За да ја пратите белешката на други, допрете
За да ја сочувате белешката како фајл на слика или како PDF-фајл, допрете
За да ја додадете белешката во списокот со омилени, допрете
За да ја зачувате белешката како настан, допрете
→ Извези.
→ Додај во Омилени.
→ Нов настан.
За да ја поставите белешката како виџет или заднина за почетниот екран, допрете
како.
За изменување на белешката, допрете
За емитување гласовна снимка, допрете
.
.
93
→ Постави
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа допрете
Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе детали, како
што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително известување или каде се
случува.
94
Алатки
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето Локација,
допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање и задржување на
мапата што се појавува.
Прикачете белешка од S Memo. Допрете Белешки, и потоа составете нова белешка или изберете
една од постоечките.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од постоечките.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Опции → Сметки → Google под Мои сметки → сметка Google
→ Синхронизирај Календар. За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации,
→ Синхронизација.
допрете S Planner →
За приказ на синхронизирани настани или задачи, допрете
изберете ја сметката Google и потоа допрете Готово.
→ Опции → Календари → Екран,
Променување на видот на календарот
Изберете еден од различните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и др. на
десната страна од екранот. Може да се искористи движење со штипкање за промена на видот на
календарот. На пример, штипнете за промена од месечен во годишен календар и раздалечувајте ги
прстите за промена од годишен назад на месечен календар.
Пребарување настани
Допрете
→ Пребарај и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете Денес на горниот дел од екранот.
Бришење настани
Изберете датум или настан и потоа допрете
→ Избриши.
95
Алатки
Споделување настани
Изберете настан, допрете
→ Сподели преку и потоа изберете метод за споделување.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку меморијата
Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се синхронизира со
интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за прв пат, допрете Start за да го активирате. Следете ги упатствата на
екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на уредот,
автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или видео-записи,
допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете
и потоа
изберете фајлови.
→ Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете →
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете
за додавање во списокот со омилени. За
.
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата или
податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Опции → Сметки → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
96
Алатки
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија за правење резервна копија од податоците или за нивно враќање со
Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка за Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги упатствата
на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со Dropbox
кога и да направите измени.
Часовник
Користете ја оваа апликација за поставување аларми, проверка на времето во кој било дел на
светот, мерење на времетраењето на одреден настан, поставување тајмер или за користење како
канцелариски часовник.
Допрете Часовник на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
97
Алатки
Аларм
Поставување аларми
Допрете Нов аларм, поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се повторува
алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати ќе се повтори алармот по поставеното време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
надвор од
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Светски Часовник
Креирање часовници
Допрете Додај град и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно време.
Бришење часовници
Допрете го и задржете го часовникот и потоа допрете Бриши.
98
Алатки
Стоперица
Допрете Почеток за мерење на времето на некој настан. Допрете Круг за забележување на
времињата на поминат круг.
Допрете Ресетирај за бришење на забележаните времиња.
Тајмер
Поставете го времетраењето и потоа допрете Почеток.
Одвлечете го
надвор од големиот круг кога ќе истече тајмерот.
Часовник на биро
Допрете
за поглед на цел екран.
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
→ Научен дигитрон.
деактивирано, допрете
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за сокривање на тастатурата.
→ Избриши историја.
За промена на големината на буквите и знаците во историјата, допрете
99
→ Големина на букви.
Алатки
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
Користење на S Translator
Поставете ги изворниот и целниот јазик, внесете текст во полето за текст и потоа допрете
За да додадете јазичната комбинација во Вашиот список со омилени, допрете
За да ја пратите јазичната комбинација на други, допрете
.
.
.
Започнување разговор со преведувачот
Допрете ги копчињата на дното од екранот за да комуницирате со друга личност преку говорен
превод.
Допрете Speak за Вашиот јазик и потоа говорете во микрофонот. Уредот ќе го преведе она што Вие
ќе го кажете. Допрете
во полето на целниот јазик за уредот да почне да го чита преводот на
глас.
Потоа допрете Speak за јазикот на лицето со кое разговарате и овозможете им да Ви одговорат на
нивниот сопствен јазик. Уредот ќе го преведе она што тие ќе го кажат. Допрете
во полето на
изворниот јазик за уредот да Ви го прочита на глас.
Диктафон
Користете ја оваа апликација за снимање или емитување гласовни белешки.
Допрете Диктафон на екранот со апликации.
100
Алатки
Снимање гласовни белешки
Допрете
Допрете
за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот на долниот дел од уредот.
за паузирање на снимањето. Допрете за завршување на снимањето.
Променете го квалитетот на
снимање.
Поминато време во снимање
Приказ на список со гласовни
белешки.
Започнете го снимањето.
Емитување гласовни белешки
Изберете гласовна белешка за емитување.
• : Потсечете ја гласовната белешка.
• : Прилагодете ја брзината на емитување.
• : Паузирајте го емитувањето.
• /
• : Скокнете 60 секунди нанапред или наназад.
/
: Скокнете на претходната или следната гласовна белешка.
За праќање на гласовната белешка на други, допрете
метод за споделување.
101
→ Сподели преку и потоа изберете
Алатки
Управување со гласовни белешки
Во списокот со гласовни белешки, допрете
и изберете едно од следниве:
• Сподели преку: Изберете гласовни белешки за праќање и потоа изберете метод за
споделување.
• Бриши: Изберете ги гласовните белешки за бришење.
• Опции: Променете ги опциите за гласовниот снимач.
• Крај: Затворете го гласовниот снимач.
Зачувување фајлови со контекстуални ознаки
Во списокот со гласовни белешки, допрете
Вклучено.
→ Опции → Контекстуално име на фајл →
S Voice
Користете ја оваа апликација за управување со уредот преку говорни команди за повикување број,
праќање порака, креирање белешка и др.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, допрете го Копчето дома два пати.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Повикајте ја Лулу на мобилен
• Повикајте ја Лулу на работа
• Проверете распоред
102
Алатки
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и нивните
содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
изговорете клучен збор.
и потоа
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
штиклирајте ги ставките за пребарување.
103
→ Settings → Phone search и потоа
Алатки
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен состанок и
друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за прв пат. За промена на опциите
→ Settings → Google Now.
за Google Now, допрете
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот, вклучувајќи
слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Изберете папка за да се отвори. За да се вратите назад на носечката папка, допрете
вратите во директориумот, допрете .
Во папка, допрете
. За да се
и потоа употребете една од следниве опции:
• Избери ги сите: Изберете ги сите фајлови за да ја примените истата опција истовремено на
сите.
• Направи папка: Направете папка.
• Пребарај: Пребарувајте фајлови.
104
Алатки
• Прегледај според: Променете го режимот за преглед.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Опции: Променете ги опциите за управувачот со фајлови.
Додавање кратенки до папки
Додајте кратенка до често користени папки на коренот на стеблото на директориумот. Допрете
→ Додај кратенка, внесете име на кратенката, изберете папка и потоа допрете Постави тука.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
TripAdvisor
Користете ја оваа апликација за добивање информации за патување, како што се дестинација или
хотел. Исто така, можете да резервирате соба и да ги споделувате своите рецензии со другите.
Допрете TripAdvisor на екранот со апликации.
105
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места или за
добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Допрете , внесете адреса и потоа допрете . Изберете локација за преглед на детални
локациски информации. За пребарување на локациите што се наоѓаат во близина, допрете
Штом се пронајде локацијата, допрете
.
и користете една од следниве функции:
• Clear Map: Исчистете ја мапата.
• Make available offline: Зачувајте ја мапата на одредена област за да ја погледнете подоцна без
мрежа.
• Directions: Добијте насоки за локацијата.
• Layers: Преклопувајте повеќе слоеви вклучувајќи сателитски снимки, информации за
сообраќајот и др.
• Settings: Променете ги опциите за мапата.
• Help: Погледнете информации во врска со користење на мапата.
За да ја видите моменталната локација, допрете
.
106
Патување и локално
Добивање насоки за дестинација
1 Допрете
2 Допрете
.
и потоа изберете метод за внесување почетна и крајна локација:
• My current location: Употребете ја моменталната локација како почетна локација.
• Contacts: Изберете од списокот со контакти.
• Point on map: Покажете го местото на мапата со допирање.
• My Places: Изберете од списокот со омилени места.
3 Изберете начин на патување, како што е возење, јавен транспорт или пешачење и потоа
допрете GET DIRECTIONS.
4 Изберете една од маршрутите што се појавуваат и потоа допрете MAP VIEW за да видите
детали.
Local
Користете ја оваа апликација за пребарување ресторани, банки, автобуски постојки и други места
во близина.
Допрете Local на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете категорија на места и потоа изберете место од списокот со резултати од пребарувањето.
• Map: Покажете го местото на мапата.
• Directions: Побарајте маршрута до местото.
• Call: Повикајте го телефонскиот број на местото.
→ Add a search на списокот со категории и внесете
За да додадете категорија за место, допрете
клучен збор за пребарување во полето за текст.
107
Патување и локално
Navigation
Користете ја оваа апликација за пребарување маршрута до дестинацијата.
Допрете Navigation на екранот со апликации.
• Навигациските мапи, Вашата моментална локација и други навигациски податоци можат
да се разликуваат од реалната локациска информација. Секогаш треба да обрнувате
внимание на патните услови, сообраќајот и какви било други фактори што можат да
влијаат додека возите. Следете ги сите безбедносни предупредувања и прописи додека
возите.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Внесете ја дестинацијата со користење на еден од следните методи:
• Изговорете ја адресата на дестинацијата.
• Внесете ја адресата на дестинацијата.
• Изберете ја адресата на дестинацијата од списокот со контакти.
• Изберете ја адресата на дестинацијата од списокот со места со ѕвезда.
Штом се пронајде маршрутата, следете ги упатствата на екранот за придвижување до
дестинацијата.
108
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации и
додавање сметки.
Допрете Опции на екранот со апликации.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до други
мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете Wi-Fi →
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
Допрете Wi-Fi →
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено за време на спиење.
Кога е исклучен екранот, уредот автоматски ги исклучува врските Wi-Fi. Кога ќе се
случи тоа, уредот автоматски пристапува до податочните мрежи ако е поставено да ги
користи. Тоа може да предизвика дополнителни трошоци за трансфер. За да избегнете
дополнителни трошоци, поставете ја оваа опција на Секогаш.
109
Опции
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за да Ве
извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето Мрежно известување за да ја
Допрете Wi-Fi →
активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
Допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливоста: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Користење податоци
Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги опциите за ограничување.
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било мобилна
мрежа.
• Одр. огран. за мобилни податоци: Поставете ограничување за користењето на мобилните
податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете датум за месечно ресетирање за следење на податоците за
искористеност.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Огран. податоци во зад.план: Поставете уредот да ја деактивира синхронизацијата во
заднина додека користите мобилна мрежа.
• Автоматска синхронизација на податоци: Активирајте го или деактивирајте го автоматското
синхронизирање апликации. Може да изберете кои информации да се синхронизираат за
секоја сметка во Опции → Сметки.
110
Опции
• Покажи употреба на Wi-Fi: Поставете да се прикажува Вашата искористеност на податоци
преку Wi-Fi.
• Мобилни пристапни точки: Изберете Wi-Fi пристапни точки за да спречите апликациите што
работат во заднина да ги користат.
Уште мрежи
Прилагодете ги опциите за контролирање на мрежите.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што не
зависат од мрежата.
Мобилни мрежи
• Мобилни податоци: Поставете да се дозволат мрежни пакет-податоци за мрежните услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете го уредот да се поврзе на друга мрежа кога сте во роаминг
или кога Вашата матична мрежа не е достапна.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапната точка (APN).
• Мрежен режим: Изберете вид мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и изберете мрежа за роаминг.
Опсег и преносен хотспот
• Преносен хотспот Wi-Fi: Користете го преносниот хотпост Wi-Fi за споделување на мобилната
мрежна врска на уредот со компјутери или други уреди преку мрежа Wi-Fi.
• Споделување со USB: Користете споделување врска со USB за да ја споделувате мобилната
мрежна врска на Вашиот уред со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер,
уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.
• Делење Bluetooth: Користете споделување врска со Bluetooth за да ја споделувате мобилната
мрежна врска на Вашиот уред со компјутери преку Bluetooth.
• Помош: Научете повеќе за споделување врски со USB, Wi-Fi и Bluetooth.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
111
Опции
NFC
• NFC: Вклучете ја функцијата NFC за да прочитате или напишете ознаки NFC што содржат
информации.
• Android Beam: Вклучете ја одликата Android Beam за да испраќате податоци, како што се
интернет-страници и контакти, на уреди со овозможен NFC.
• Плаќање NFC: Поставете го основниот начин на плаќање.
S Beam
Вклучете ја функцијата S Beam за да испраќате податоци, како што се: видео-записи, слики и
документи, на уреди што поддржуваат NFC и Wi-Fi Direct.
Уреди во близина
• Споделување фајлови: Активирајте го споделувањето медиуми за да дозволите други уреди
со овозможен DLNA да пристапуваат до медиумските фајлови на Вашиот уред.
• Споделени содржини: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
Kies преку Wi-Fi
Поврзете го уредот со Samsung Kies преку мрежа Wi-Fi.
112
Опции
Мој уред
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на екранот.
• Повеќе виџети: Поставете уредот да дозволи користење виџети на заклучениот екран.
• Виџети за закл. на екр.:
– – Омилени апликации или Камера: Поставете уредот да прикажува кратенки за секоја
апликација или автоматски да ја стартува апликацијата за камерата кога ќе ги поминете
панелите налево на заклучениот екран.
– – Часовник или лична порака: Поставете уредот да прикаже часовник или лична порака
на заклучениот екран. Следниве опции може да се разликуваат во зависност од Вашиот
избор.
За лична порака:
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
За часовник:
– – Двоен часовник: Поставете уредот да го прикажува двојниот часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
– – Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажуваи изменува кратенки до апликации на заклучениот
екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
113
Опции
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата команда за
будење кога екранот е заклучен.
• Пост. команда за будење: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S Voice
или да извршува конкретна функција.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Екрански режим:
– – Оптимизирај приказ: Користете го овој режим за оптимизирање на екранот во согласност
со опциите за него.
– – Динамично: Користете го овој режим за нијансата на приказот да е пожива.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормални опкружувања.
– – Професионална фотографија: Користете го овој режим за да ја направите нијансата на
екранот да изгледа како со реални бои.
– – Филм: Користете го овој режим за затемнети опкружувања, како на пример во темна соба.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете содржината автоматски да се заврти кога ќе се заврти
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е поврзан
на лежиште за на биро или кога се полни.
114
Опции
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за заднинското
светло на копчињата.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете да се гледа преостанатата енергија на батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставете уредот да ја измени сликата на екранот по
сликањето.
• Автом. тон на екранот: Поставете уредот да штеди енергија преку прилагодување на
светлината на екранот.
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за ѕвонењето, музиката и видео-записите,
системските звуци и тоновите на известувањата.
• Тонови на ѕвонење: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува при дојдовни повици.
• Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
• Известувања: Изберете тон за ѕвонење за настани како што се дојдовни пораки и пропуштени
повици.
• Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува тон на ѕвонење за
дојдовните повици.
• Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на копчињата на
тастатурата.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација или
опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате или
отклучувате екранот чувствителен на допир.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најчесто го користите за повици или за
слушање музика.
Режим на почетен екран
Изберете режим на почетен екран (основен или лесен).
115
Опции
Повик
Прилагодете ги опциите за одликите за повикување.
• Одбивање повик: Одбијте ги повиците од одредени телефонски броеви автоматски. Додајте
телефонски броеви во листата за одбивање.
• Постави пораки за одбивање повици: Додајте или изменете ја пораката што се праќа кога ќе
одбиете повик.
• Одговарање/завршување повици:
– – Копчето дома одговара на повици: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик кога
ќе го притиснете Копчето дома.
– – Контрола на гласот: Поставете да се одговара или да се одбива дојдовен повик со говорни
команди.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да прекинува повик кога ќе притиснете на
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Исклучи екран при повици: Поставете уредот да го вклучува сензорот за близина за време на
повик.
• Известувања при разговор:
– – Вибрации при одговор: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе одговори на
упатениот повик.
– – Вибр. за крај на повик: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе го заврши
повикот.
– – Тон при поврзување повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за поврзување
повик.
– – Потсетник на траењето: Активирајте го или деактивирајте го тонот за потсетување на секој
минута.
– – Тон за крај на повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за завршување повик.
– – Извест. при повици: Поставете уредот да Ве извести за настани за време на повик.
• Додатоци за повици:
– – Автом. одговарање: Поставете уредот автоматски да одговори по одреден период
(достапно само кога се поврзани слушалки).
– – Тајмер за автом. одгов.: Изберете колку време уредот да почека пред да одговори на
повиците.
116
Опции
– – Услови за појдовен повик: Поставете уредот да дозволи појдовни повици со слушалка
Bluetooth дури и кога уредот е заклучен.
– – Вид појдовен повик: Поставете го видот појдовни повици за кои е потребна слушалка
Bluetooth.
• Дополнителни опции:
– – Идентификација на повикувач: Прикажете го Вашиот ID на повикувач на другите страни
при појдовните повици.
– – Препраќање повици: Пренасочете ги дојдовните повици на друг број.
– – Автомат. префикс: Поставете уредот автоматски да вметнува префикс (подрачен код или
код за државата) пред телефонскиот број.
– – Забрана на повици: Блокирајте дојдовни или појдовни повици.
– – Повик на 2-ра линија: Дозволете прием на известувања за дојдовни повици додека има
повик во тек.
– – Автом. повторно повикување: Активирајте го автоматско повторно бирање за повици кои
не се поврзале или биле прекинати.
– – FDN броеви: Активирајте го или деактивирајте го FDN-режимот за ограничување на
повиците кон броеви што се во FDN-листата. Внесете го PIN2 испорачан со SIM или USIMкартичката.
• Ѕвон. и тонови на тастат.:
– – Ѕвонења: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува при дојдовни повици.
– – Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
– – Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува тон на ѕвонење за
дојдовните повици.
– – Тонови за копчињата: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на копчињата на
тастатурата.
• Перс. звук за повик: Изберете вид на звук за повик што ќе се користи со слушалките.
• Зголеми гласност во џеб: Поставете уредот да ја зголеми јачината на ѕвонењето кога уредот е
во завторено место, како торба или џеб.
• Слика за видео повик: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• Користи опции за неуспешен повик: Изберете да се направи обид за гласовен повик ако
видео-повикот не се поврзал.
• Услуга за говорна пошта: Изберете го или поставете го Вашиот оператор за услугата за
говорна пошта.
117
Опции
• Опции за говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта. Овој
број можете да го добиете од Вашиот оператор.
• Звук: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува за нови пораки во говорната пошта.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира кога имате нови пораки во говорната пошта.
• Сметки: Поставете уредот да прифаќа IP-повици и поставете ги Вашите сметки за услугата за
IP-повици.
• Користи интернет повици: Поставете дали да се користи услугата за IP-повици за сите повици
или само за IP-повиците.
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани или поставете да се дозволат известувања за
повици од одредени контакти во режим за блокирање.
Режим за возење
Активирајте го режимот за возење за да го поставите уредот да чита содржини гласно и назначете
апликации што ќе се користат во режимот за возење.
Безбедносна помош
Поставете уредот да испрати порака на приматели во итен случај. Држете ги притиснато
копчињата за јачина на тон 3 секунди за да ја пратите пораката.
• Измени порака за итен случај: Изменете ја пораката што ќе биде пратена кога имате итен
случај.
• Прати итни слики: Поставете уредот да фотографира и да ги прати фотографиите на
примателите заедно со пораката.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Интервал на пораката: Поставете интервал за повторно праќање на пораката.
• Итни контакти: Изберете ги или изменете ги примателите на пораката.
118
Опции
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за штедење
енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето на
одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за режимот за Штедење енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното лежиште
кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Екран за на биро: Поставете уредот да прикажува канцелариски часовник кога Вашиот уред е
поврзан на лежиште за на биро.
• Автоматско отклучување: Поставете уредот автоматски да се отклучи кога ќе се отвори
капакот.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки. Пристапете
и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се заврти
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со Talkback
наглас.
• Одговарање/завршување повици:
– – Копчето дома одговара на повици: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик кога
ќе го притиснете Копчето дома.
119
Опции
– – Одговарајте со допир: Поставете уредот да одговара на дојдовни повици кога два пати ќе
се допре копчето за прифаќање повици.
– – Контрола на гласот: Поставете да се одговара или одбива дојдовен повик со говорни
команди.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да прекинува повик кога ќе притиснете на
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе го притиснете и ќе го задржите копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Прилагодување бои: Прилагодете ја палетата на бои за екранот кога уредот утврди дека сте
далтонист или имате проблеми при читањето.
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да го активира Talkback кога ќе го задржите
притиснато копчето за вклучување/исклучување/ресетирање, и потоа задржете допрено на
екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Подобри пристапност на Интернет: Поставете апликациите да инсталираат интернетскрипти за нивната содржина да стане попристапна.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
120
Опции
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Известување со блиц: Поставете блицот да трепка кога имате дојдовни повици, нови пораки
или известувања.
• Мени за помошник: Поставете уредот да ја прикажува иконата на кратенката за асистирање
што Ви помага да пристапите до функции поддржани од надворешни копчиња или одлики на
панелот за известување. Исто така, можете да го изменувате менито на иконата на кратенката.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање и
задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Одредете дел на екранот што ќе биде оневозможен да прима
внесувања преку допир.
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете уредот да спречи уредот да препознава навредливи зборови
при внесувањето со говор.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен
влез без мрежа.
121
Опции
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Видови исправ. тастатури: Променете го изгледот на тастатурата.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување зборови
на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така, може да ги
прилагодите опциите за предвидување текст.
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметна тастатура
за движење на покажувачот со лизгање на тастатурата.
• Дополнително:
– – Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или извичник.
– – Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
– – Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате двојно на
кочето за празно место.
– – Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
– – Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на тастатурата Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
122
Опции
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Open via the home key:: Поставете да се стартува S Voice со притискање на копчето Дома два
пати.
• Use location data: Поставете да се користат информации за локацијата за резултатите од
говорното пребарување.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Help: Пристапете до информации за помош за S Voice.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Voice control: Управувајте со апликациите со помош на говорни команди.
• Auto-start speaker: Поставете автоматски да се вклучува интерфон кога воспоставувате
повици со S Voice.
• Show body of message: Поставете уредот да го прикажува текстот на примената нова порака
додека сте во режим на возење.
• Wake up command: Поставете да се стартува говорното препознавање со кажување команда
за будење додека го користите S Voice.
• Wake up in lock screen: Поставете уредот да ја препознава Вашата команда за будење кога
екранот е заклучен.
• Set wake-up command: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S Voice
или да извршува конкретна функција.
• Check missed events: Поставете да се проверуваат пропуштени повици, пораки или настани
кога S Voice се стартува со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските информации
со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
123
Опции
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве извести за
тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен
влез без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка Bluetooth
кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за погоните
за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Движења и гестови
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои ја контролираат
одликата за препознавање на движења на Вашиот уред.
• Движење:
– – Директен повик: Поставете уредот да упати гласовен повик со кревање и доближување на
уредот до увото додека ги гледате деталите за повик, порака или контакт.
– – Паметно известување: Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени повици
или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.
– – Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и потоа
со навалување на уредот напред и назад.
124
Опции
– – Премести икона: Поставете да се преместува ставка на друга страница кога ќе ја допрете и
задржите ставката и потоа го навалувате уредот лево или десно.
– – Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој било
правец кога сликата е зумирана.
– – Искл. звук/паузирај: Поставете уредот да го исклучи звукот на дојдовните повици,
алармите и музиката со поставување на уредот со лицето надолу.
• Движење со дланка:
– – Искл. звук/паузирај: Поставете да се паузира емитувањето кога ќе го допрете екранот со
Вашата дланка.
• Калибрирање на жироскопот: Калибрирајте го жироскопот за Вашиот уред да може
правилно да ја препознае ротацијата.
• Поставете го уредот на стабилна површина за време на калибрацијата. Процесот на
калибрација може да не успее ако уредот вибрира или се движи.
• Калибрирајте го жироскопот кога ќе почувствувате колебање или ненамерни движења
при користење нагли движења или помрднувања или при игрите со овозможени
движења.
Паметен екран
Паметно останување: Поставете да се спречи заднинското светло на екранот да се исклучува
додека гледате во екранот.
Контрола на гласот
Променете го нагодувањата за опциите за управување со говорни команди.
Сметки
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
125
Опции
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на Samsung
или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите нагодувања и
податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за резервни
копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите нагодувања и
податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Повеќе
Прилагодете ги опциите за локациските услуги, сигурноста и други опции.
Услуги за локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Пристапувај до мојата локација: Поставете уредот да дозволува други апликации да ги
користат информациите за Вашата моментална локација.
• Користи сателити GPS: Поставете да се користи сателит GPS за пронаоѓање на Вашата
моментална локација.
• Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се одреди
локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите GPS,
Wi-Fi или Bluetooth за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
126
Опции
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на уредот.
Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција е
овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови. Исклучете ја
оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, мора да се најавите
на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или видете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се одреди
локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Најди го мојот мобилен
која помага во лоцирање на уредот кога е изгубен или украден.
• Стр. за Најди го м. мобилен: Одете на интернет-страницата Најди го мојот мобилен
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Најди го мојот мобилен.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
– – Заклучување на SIM-картичка: Активирајте или деактивирајте ја одликата за заклучување
на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
– – Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за пристап до податоците од SIM
или USIM-картичката.
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката. Поставете
уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на уредот.
Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Ако не е избрано,
може да се преземаат апликации само од Play Store.
127
Опции
• Потврдувај апликации: Поставете да се дозволи Google да ја провери апликацијата дали е
штетна пред да ја инсталирате.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани во
USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или форматирајте ја
мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите податоци
од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола на тоа како уредот ги прикажува датумот и
времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе се
ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се движите низ
временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
128
Опции
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Автоматска временска зона: Поставете уредот да прима информации за временската зона од
мрежата кога се движите низ временските зони.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
129
Решавање проблеми
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара
да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете лозинката
што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за прв пат или кога е овозможено барањето PIN, мора да го
внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате оваа
одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Мора да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2-кодот
испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте го Вашиот
оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во
друго подрачје и обидете се повторно.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
Ако Вашиот уред има екран чувствителен на допир и екранот чувствителен на допир не реагира
правилно, обидете се со следново:
• Отстранете ги сите заштитни облоги од екранот чувствителен на допир. Заштитните облоги
може да спречат уредот да препознава што внесувате и не се препорачуваат за уреди со екран
чувствителен на допир.
• Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го допирате екранот чувствителен на
допир.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во Вашиот
локален сервисен центар на Samsung.
130
Решавање проблеми
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите програми или
да го ресетирате уредот за да ја поврати својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и
не реагира, задржете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од
7 секунди. Уредот автоматски се рестартира.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На екранот
со апликации, допрете Опции → Сметки → Резервна копија и ресетирање → Ресетирање на
фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè.
Повиците се прекинуваат
Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да ја изгубите врската со мрежата.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
Појдовните повици не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте го притиснале копчето за повикување.
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана на повици за телефонскиот број што го бирате.
Дојдовните повици не се поврзуваат
• Осигурете се дека уредот е вклучен.
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана на повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
131
Решавање проблеми
Квалитетот на звукот е лош
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во
друго подрачје и обидете се повторно.
Кога повикувате од контактите, повикот не се поврзува
• Осигурете се дека точниот број е мемориран во списокот со контакти.
• Повторно внесете го и зачувајте го бројот ако е потребно.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана на повици за телефонски број на контактот.
Уредот емитува кратки звуци и иконата на батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата за да продолжите да го
користите уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се исклучува
• Контактите на батеријата може да се нечисти. Избришете ги двата златно-обоени контакта со
чиста, мека крпа и повторно обидете се да ја наполните батеријата.
• Ако батеријата веќе не се полни целосно, фрлете ја во отпад на безбеден начин и заменете ја
со нова батерија (консултирајте се со Вашите локални власти за упатства за прописно фрлање
во оптад).
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред можеби да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава и не
би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
132
Решавање проблеми
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред Samsung мора да има доволна количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате камерата,
обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува FM-радиото
Апликацијата за FM-радиото на Вашиот уред Samsung го користи кабелот на слушалките како
антена. Без поврзани слушалки, FM-радиото не може да прима радио-станици. За да го користите
FM-радиото, прво осигурете се дека слушалките се поврзани. Следно, скенирајте и зачувајте ги
достапните радио-станици.
Ако сè уште не можете да го користите FM-радиото по извршувањето на овие чекори, пробајте да
пристапите до саканата станица со друг радио-приемник. Ако можете да ја слушате станицата со
друг приемник, Вашиот уред можеби да треба да се сервисира. Контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање музички фајлови
Некои музички фајлови нема да се емитуваат на Вашиот уред Samsung заради различни причини.
Ако добивате пораки за грешка кога отворате музички фајлови на Вашиот уред, обидете се со
следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права).
Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца или клуч за
емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
133
Решавање проблеми
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете ако е потребно.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека ги имате инсталирано правилните драјвери на Вашиот компјутер и дека ги
имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack 3
или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies 2.0, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на времето, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се
прошири.
134
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот
или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 07/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising