Samsung | SM-G925F | Samsung SM-G925F Korisničko uputstvo (Lollipop)

SM-G925F
Uputstvo za upotrebu
Serbian. 12/2016. Rev.2.1
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne informacije
65E-pošta
66Kamera
83Galerija
85 Pametni menadžer
87 S planer
88 S Health
91 S Voice
93Muzika
94Video
95Diktafon
97 Moji fajlovi
98 Samsung Gear
98Beleška
99Sat
100Kalkulator
101 „Google“ aplikacije
4 Prvo pročitajte sledeće
5 Sadržaj pakovanja
6 Raspored uređaja
8 SIM ili USIM kartica
10Baterija
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
16 Ekran osetljiv na dodir
19 Početni ekran
26 Zaključan ekran
27 Edge ekran
36 Panel sa obaveštenjima
39 Unos teksta
42 Snimanje ekrana
42 Otvaranje aplikacija
43 Više prozora
48 Upravljanje uređajem i podacima
52 Povezivanje sa TV aparatom
54 Deljenje datoteka sa kontaktima
55 Režim Opasnost
Podešavanja
103Uvod
103Wi-Fi
105Bluetooth
107 Profil letenja
107 Mobilna pristupna tačka i vezivanje
108 Upotreba podat.
109 Mobilne mreže
109 NFC i plaćanje
112 Još podešavanja veze
114 Zvukovi i obaveštenja
Aplikacije
56 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
57Telefon
60Kontakti
62Poruke
64Internet
2
Sadržaj
115Ekran
115 Edge ekran
116 Kretanja i pokreti
117Aplikacije
117Tapet
117Teme
118 Zaključan ekran i zaštita
122 Privatnost i bezbednost
125 Jednostavan režim
126Pristupačnost
126Nalozi
127 Bekap i resetovanje
128 Jezik i unos
128Baterija
129Memorija
129 Datum i vreme
130 Uputstvo za upotrebu
130 O uređaju
Dodatak
131Pristupačnost
146 Rešavanje problema
152 Uklanjanje baterije
3
Osnovne informacije
Prvo pročitajte sledeće
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca
usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje
„Wi-Fi“ funkcije.
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
4
Osnovne informacije
• U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije
FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je
uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste videli FCC ID,
kucnite na Aplikac. → Podešav. → O uređaju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje
neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove
koji nisu pokriveni garancijom.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web
lokaciju kompanije Samsung.
5
Osnovne informacije
Raspored uređaja
Ležište za SIM karticu
Zvučnik
Kamera sa prednje strane
LED indikator
Senzor za udaljenost/
svetlost
Edge ekran
Edge ekran
Taster za uključivanje/
isključivanje
Ekran osetljiv na dodir
Taster Početak
(skener za prepoznavanje
otisaka prstiju)
Taster „Nedavni“
Taster Nazad
Utičnica za slušalice
Glasan zvučnik
Višenamenski konektor
Mikrofon
Infracrveni port
Mikrofon
GPS antena
Blic
Kamera sa zadnje strane
Taster za jačinu zvuka
NFC antena/
kalem za bežično punjenje
Glavna antena
6
Osnovne informacije
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
• Boje zakrivljenog ekrana mogu da izgledaju drugačije u zavisnosti od položaja iz kog
gledate.
Tasteri
Taster
Funkcija
Uključivanje
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Nedavne
• Kucnite na i držite da biste pokrenuli prikaz podeljenog
ekrana.
• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan.
Početak
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
7
Osnovne informacije
SIM ili USIM kartica
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.
• Na uređaju mogu raditi samo nano-SIM kartice.
• Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.
Iglica za otvaranje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom
biste mogli da oštetite uređaj.
8
Osnovne informacije
2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.
3 Stavite SIM ili USIM karticu u ležište za SIM karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude
okrenuta nadole.
Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su
posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.
2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.
9
Osnovne informacije
Baterija
Punjenje baterije
Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
1 Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
2 Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.
10
Osnovne informacije
3 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u
upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini
električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
Gledanje preostalog vremena punjenja
Prilikom punjenja, otvorite Početni ekran i kucnite na Aplikac. → Podešav. → Baterija.
Stvarno vreme punjenja može da zavisi od statusa vašeg uređaja i uslova punjenja.
Preostalo vreme punjenja možda neće biti prikazano kada punite uređaj u uslovima
veoma niske ili visoke temperature.
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.
• Optimizujte uređaj pomoću Pametnog menadžera.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Aktivirajete režim štednje energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte funkciju „Wi-Fi“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
11
Osnovne informacije
Saveti i mere opreza pri punjenju baterije
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača.
Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna
veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili
gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u
potpunosti napuni.
• Korišćenje drugog izvora napajanja a ne USB adaptera za napajanje, kao što je računar, može
dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se
baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće
biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije
Samsung.
12
Osnovne informacije
Brzo punjenje
Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete da koristite ovu funkciju da brže
punite bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.
O Brzon punjenju
• Brzo punjenje koristi tehnologiju punjenja baterije koje brže puni bateriju povećanjem
snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i
„Qualcomm Quick Charge 2.0“.
• Da biste koristit Brzo punjenje na svom uređaju, povežite ga na punjač baterije koji podržava
funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i Brzo punjenje 2.0.
Povećanje brzine punjenja
Da biste povećali brzinu punjenja, isključite uređaj ili njegov ekran kada punite bateriju.
• Dok se baterija puni kada je uređaj isključen, na ekranu će se pojaviti ikona
.
• Ne možete da koristite funkciju brzog punjenja kada je ekran uključen. Isključite ekran da
povećate brzinu punjenja.
• Ne možete da koristite ugrađenu funkciju Brzog punjenja kada punite bateriju
pomoću standardnog punjača baterije.
• Ako se uređaj zagreje ili temperatura vazduha poraste, brzina punjenja može
automatski da se smanji. To je normalno radno stanje kako bi se sprečilo oštećenje
uređaja.
13
Osnovne informacije
Bežično punjenje
Ovaj uređaj ima ugrađen kalem za brzo punjenje. Možete da punite bateriju pomoću bežičnog
punjača (prodaje se odvojeno).
1 Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača.
Možete proveriti preostalo vreme punjenja na ekranu. Stvarno preostalo vreme može da
varira u zavisnosti od uslova punjenja.
2 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa bežičnog punjača.
• Kada postoji strani materijal između uređaja i bežičnog punjača, uređaj se možda neće
pravilno puniti.
• Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete
izgubiti prijem mreže.
• Koristite bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge
bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.
Režim štednje energije
Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.
Na Početnom ekranu, kucnite na Aplikac. → Podešav. → Baterija → Režim štednje energije, a
zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
Da automatski aktivirate režim štednje energije kada nivo baterije dostigne postavljeni nivo,
kucnite na Pokreni uštedu energije i izaberite opciju.
14
Osnovne informacije
Režim izuzetne uštede energije
Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje
energije, uređaj radi sledeće:
• Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
• Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
• Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.
Na Početnom ekranu, kucnite na Aplikac. → Podešav. → Baterija → Režim izuzetne uštede
energije, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na JOŠ → Onem. rež. Izuzet.
ušt. energ.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na
ekranu za podešavanje svog uređaja.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Taster za smanjivanje
jačine zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
15
Osnovne informacije
Ekran osetljiv na dodir
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
• Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
16
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.
17
Osnovne informacije
Prevlačenje
Prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu Aplikacije da biste videli druge panele.
Prevucite gore ili dole da biste listali kroz web stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.
Širenje i štipanje
Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
18
Osnovne informacije
Početni ekran
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje
vidžete, prečice do aplikacija i drugo.
Da biste pregledali ostale panele, prevlačite ulevo ili udesno.
Vidžeti
Aplikacija
Fascikla
Pokazatelji ekrana
Omiljene aplikacije
Ikona ekrana aplikacije
19
Osnovne informacije
Opcije početnog ekrana
Na Početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da
biste pristupili dostupnim opcijama. Prilagodite Početni ekran dodavanjem, brisanjem ili
preuređivanjem tabli Početnog ekrana. Možete takođe da postavite sliku pozadine Početnog
ekrana, dodate vidžete na Početni ekran i drugo.
• Tapeti: Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
• Widget-i: Dodavanje vidžeta na Početni ekran. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću
određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.
• Teme: Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike
pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
• Mreža ekrana: Promenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na Početnom ekranu.
20
Osnovne informacije
„Flipboard“ pregled
Pogledajte najnovije članke iz raznih kategorija. Pomoću ove funkcije možete da pratite najnovije
novosti koje vas interesuju.
Na Početnom ekranu, prevucite udesno da otvorite Flipboard pregled. Prevucite nagore ili nadole
za pregled članaka iz svake kategorije novosti.
Da biste deaktivirali „Flipboard“ pregled, kucnite i držite praznu oblast na Početnom ekranu.
Zatim prevucite udesno i poništite označeno polje u vrhu table „Flipboard“ pregleda.
Dodavanje stavki
Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.
Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na Početni ekran.
Pomeranje i uklanjanje stavke
Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog
ekrana.
Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u Ukloni u vrhu ekrana.
21
Osnovne informacije
Kreiranje fascikli
1 Na Početnom ekranu, kucnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.
3 Kucnite na Unesi naziv foldera i upišite naziv fascikle.
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na
.
Da biste dodali više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite drugu aplikaciju a zatim je prevucite u
fasciklu.
Upravljanje panelima
Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.
Da biste dodali panel, prevucite ulevo, a zatim kucnite na
.
Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu
lokaciju.
Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u Ukloni u vrhu
ekrana.
Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na
22
.
Osnovne informacije
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu, kucnite na Aplikac. da biste otvorili ekran aplikacija. Da biste pregledali
ostale panele, prevlačite ulevo ili udesno.
Pomeranje stavki
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu
lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Kreiranje fascikli
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI.
2 Kucnite i zadržite aplikaciju a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
23
Osnovne informacije
3 Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.
4 Kucnite na Unesi naziv foldera i upišite naziv fascikle.
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na
.
Da biste dodali više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite drugu aplikaciju a zatim je prevucite u
fasciklu.
24
Osnovne informacije
Indikator ikona
Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su
najuobičajenije.
Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
/
Povezana LTE mreža (kod modela sa omogućenim LTE)
Wi-Fi je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
GPS je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Alarm je aktiviran
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
25
Osnovne informacije
Zaključan ekran
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe
gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster Početak i prevucite
u bilo kom pravcu.
Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim
ličnim informacijama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Zaključan ekran i zaštita → Tip zaključavanja
ekrana, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje
prilikom svakog otključavanja.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung kako bi ga resetovali.
Oblik
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
PIN kod
PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku
da biste je potvrdili.
26
Osnovne informacije
Lozinka
Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i
simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Otisci prstiju
Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više
informacija.
Edge ekran
Uvod
Edge ekran vam omogućava da jednostavno komunicirate sa omiljenim kontaktima pomoću
obojenih kartica. Možete da pokrenete omiljene aplikacije preko prečica i da gledate informacije,
kao što su novosti i upozorenja o porukama, bez uključivanja ekrana. Edge ekran može takođe d
ase koristi kao sat noću.
27
Osnovne informacije
Upotreba Edge ekrana
Prevucite ručicu Edge ekrana prema sredini ekrana. Zatim prevucite ulevo ili udesno da biste
otvorili People edge ekran ili Apps edge ekran.
Apps edge
People edge
28
Osnovne informacije
Edge osvetljenje
Zakrivljeni ekran počinje da svetli kada primite poziv ili obaveštenje kada je ekran uređaja
okrenut nadole.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Edge osvetljenje, a zatim kucnite na
prekidač kako biste ga aktivirali.
Ako aktivirate funkciju Ivica za kontakte, Edge ekran se uključuje sa dodeljenom bojom kada
primite poziv ili obaveštenje od jednog od prioritetnih kontakta. Pogledajte People edge za
aktiviranje funkcije Ivica za kontakte.
Brzi odgovor
Možete da odbijete dolazne pozive pomoću namenskih poruka prilikom odbijanja poziva. Kada
je ekran uređaja okrenut nadole, držite prst dve sekunde na senzoru na poleđini uređaja da biste
odbili pozive.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Edge osvetljenje → Brzi odgovor, a
zatim kucnite na prekidač kako biste ga aktivirali.
Da biste uredili podrazumevanu poruku prilikom odbijanja poziva, kucnite na tekst poruke pod
Poruke brzog odgovora.
29
Osnovne informacije
People edge
Zakrivljeni ekran može da prikazuje karticu sa dodeljenom bojom kada imate propušteno
obaveštenje od prioritetnog kontakta.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → People edge, a zatim kucnite na
prekidač kako biste ga aktivirali.
Dodavanje kontakata u Moji ljudi
Dodajte često korišćene kontakte na listu Moji ljudi i postavite ih kao prioritetne kontakte.
Isključivo kontakti sačuvani u Kontakti mogu da se dodaju na listu Moji ljudi.
1 Prevucite ručicu Edge ekrana prema sredini ekrana.
2 Prevucite na levo ili desno da biste otvorili People edge ekran.
3 Izaberite boju tako što ćete kucnuti na i izabrati kontakt koji želite da dodate.
Da biste promenili redosled kontakata, kucnite na i zadržite ikonu kontakta i prevucite je na
drugu lokaciju.
Da biste obrisali kontakt, kucnite i držite ikonu kontakta i prevucite je u Ukloni u vrhu ekrana.
Da biste promenili dodeljenu boju kontakta, kucnite na
zatim kucnite na obojenu ikonu kontakta.
30
→ People edge → Moje osobe, a
Osnovne informacije
Prikazivanje propuštenih obaveštenja sa liste Moji ljudi
Kada ima propušteno obaveštenje od nekog kontakta sa liste Moji ljudi, na zakrivljenom ekranu
će se pojaviti kartica sa dodeljenom bojom kontakta.
Prevucite karticu prema centru ekrana da biste videli detalje. Možete da direktno odgovorite na
kontakt tako što ćete kucnuti na jednu od opcija komunikacije.
Kada je ekran isključen, dobićete obaveštenje sa liste Moji ljudi kada podignete uređaj. Otvorite
listu Moji ljudi, kucnite na → People edge, a zatim kucnite na prekidač Upozorenje pri
podizanju da biste ga aktivirali.
Kontaktiranje Mojih ljudi
Otvorite listu Moji ljudi i kucnite na kontakt. Tasteri za komunikaciju će se pojaviti na ekranu.
Kucnite na željeni taster za pozivanje, slanje poruke ili slanje e-poruke kontaktu.
31
Osnovne informacije
Apps edge
Brzo pokrenite često korišćene aplikacje na Edge ekranu.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Apps edge, a zatim kucnite na
prekidač kako biste ga aktivirali.
Dodavanje prečica na Edge ekran
1 Prevucite ručicu Edge ekrana prema sredini ekrana.
2 Prevucite ulevo ili udesno da biste otvorili Edge ekran Aplikacije.
3 Kucnite na i izaberite aplikaciju za dodavanje.
Da biste promenili redosled aplikacija, kucnite na i zadržite ikonu aplikacije i prevucite je na
drugu lokaciju.
Da biste obrisali aplikaciju, kucnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je u Ukloni u vrhu ekrana.
Pokretanje aplikacije direktno sa Edge ekrana
Otvorite Edge ekran Aplikacije i izaberite aplikaciju da biste je pokrenuli.
32
Osnovne informacije
Striming informacija
Novosti u stvarnom vremenu, upozorenja o porukama i druge informacije koje postavite mogu
da se prikazuju na Edge ekranu kada je ekran isključen.
Postavljanje protoka informacija
Postavite informacije za prikaz na zakrivljenom ekranu.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran.
2 Kucnite na Striming informacija i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
3 Kucnite na Organizuj kanale i označite stavke za prikaz.
Da biste preuzeli dodatne stavke, prevucite ulevo i kucnite na .
Da biste preuredili stavke, kucnite na PREUREDI. Zatim, kucnite na i držite
prevucite je na drugu lokaciju.
na stavki i
Prikazivanje protoka informacija
1 Dok je ekran isključen, prevucite nagore a zatim nadole ili obratno na zakrivljenom ekranu
da ga uključite.
33
Osnovne informacije
2 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli protok informacija.
Zakrivljeni ekran se takođe gasi ako se uređaj ne koristi određeno vreme. Da biste
promenili postavku isključivanja zakrivljenog ekrana, otvorite ekran Aplikacije i kucnite
na Podešav. → Edge ekran → Striming informacija → Vreme do isklj. Edge ekr.
Noćni sat
Držite sat na zakrivljenom ekranu aktivnim kako bi noću mogli da vidite koliko je sati.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran.
2 Kucnite na Noćni sat i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
3 Podesite trajanje koliko će noćni sat ostati aktivan.
• Funkcija noćnog sata može da se postavi na maksimalno 12 časova.
• Funkcija noćnog sata će se deaktivirati kada napunjenost baterije dostigne 15%.
34
Osnovne informacije
Podešavanja Edge ekrana
Postavljanje položaja Edge ekrana
Izaberite levi ili desni Edge ekran da biste ga aktivirali u skladu sa svojim željama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Položaj Edge ekrana → Strana
Edge ekrana a zatim izaberite stranu.
Postavka opcije ručice
Možete da odaberete za prikaz ručicu Edge ekrana na Početnom ekranu i zaključanom ekranu, ili
na svim ekranima. Možete takođe da promenite lokaciju ručice.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Položaj Edge ekrana.
Da biste promenili opciju ručice, kucnite na Prikaži ručicu Edge ekrana na i izaberite opciju.
Da biste promenili lokaciju ručice, prevucite ručicu Edge ekrana nagore ili nadole.
Biranje stavki za obaveštenja
Izaberite stavke za prikazivanje obaveštenja na Edge ekranu preko osvetljenja u boji i obojenih
kartica dok je ekran uređaja okrenut nadole.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Edge ekran → Obaveštenja Edge ekrana, a zatim
izaberite stavke.
35
Osnovne informacije
Panel sa obaveštenjima
Korišćenje table sa obaveštenjima
Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator
ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa
obaveštenjima i pogledajte detalje.
Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču
sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.
Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.
Preraspodeli tastere za brzo
podešavanje.
Tasteri za brzo podešavanje
Pokreni Podešav.
Podešavanje osvetljenosti.
Pokreni S pronalazač.
Pokreni Brzo poveži.
Kucnite na obaveštenje i
obavljajte razne radnje.
Izbriši sva obaveštenja.
36
Osnovne informacije
Korišćenje tastera brze postavke
Kucnite na tastere brze postavke da biste aktivirali neke funkcije. Prevucite ulevo ili udesno
na prostoru za tastere da biste videli još tastera. Da vidite detaljnija podešavanja, kucnite na i
zadržite taster.
Da biste preuredili tastere, kucnite na IZMENI, kucnite na i zadržite taster, a zatim ga prevucite na
drugu lokaciju.
S pronalazač
Tražite širok izbor sadržaja preko ključne reči.
Traženje sadržaja na uređaju
Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na S pronalazač.
Upišite ključnu reč u polje za pretragu ili kucnite na
da biste izgovorili ključnu reč.
Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filter tastere ispod polja za pretragu a zatim
izaberite detalje filtera.
Postavka kategorija pretrage
Možete da postavite kategorije pretrage za pretragu sadržaja u specifičnim poljima pretrage.
Kucnite na JOŠ → Izaberi lok. za pretragu i izaberite kategorije.
Brzo poveži
Automatski tražite uređaje u blizini brzo se povežite sa njima.
• Ukoliko uređaj koji želite da spojite ne podržava funkciju „Quick connect“, aktivirajte
njegovu funkciju „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“ pre pokretanja funkcije Brzo poveži na
vašem uređaju.
• Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili
deljenog sadržaja.
37
Osnovne informacije
Povezivanje sa drugim uređajima
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
Ako prvi put koristite ovu funkciju, izaberite opciju vidljivosti i kucnite na OMOGUĆI BRZO
POVEŽI.
Kada se tabla otvori, „Wi-Fi“ i „Bluetooth“ funkcija se automatski aktiviraju a uređaj traži
uređaje u blizini.
Ako ste na svoj uređaj instalirali „Samsung Link“, lista uređaja registrovanih sa „Samsung
Link“-om će se pojaviti u vrhu ekrana. Za više informacija o „Samsung Link“-u, idite na
link.samsung.com.
2 Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
Da biste promenili postavku vidljivosti uređaja, kucnite na PODEŠAV. → Vidljivosti uređaja,
a zatim izaberite neku opciju.
Ponovno traženje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.
Kucnite na OSVEŽI i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
Deljenje sadržaja
Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
3 Kucnite na Podeli sadržaj i izaberite kategoriju medija.
4 Sledite uputstva na ekranu za slanje sadržaja na povezani uređaj.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od izabrane kategorije medija.
38
Osnovne informacije
Unos teksta
Izgled tastature
Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Unos velikih slova. Za sva velika
slova, kucnite ikonu dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos znakova interpunkcije.
Prelazak u sledeći red.
Promenite podešavanja tastature.
Unos razmaka.
Promena jezika unosa
Kucnite na → Dodaj jezike unosa, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili
više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo ili udesno na tasteru
za razmak.
Promena izgleda tastature
Kucnite na
, izaberite jezik pod Jezici unosa, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.
Na 3x4 tastatura, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na
odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.
39
Osnovne informacije
Dodatne funkcije tastature
Kucnite i držite da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone
, zavisno od poslednje korišćene funkcije.
• : Unos teksta glasom.
Počnite ili pauzirajte unošenje
teksta glasom.
Otvorite tastaturu.
• : Dodavanje stavke iz međumemorije.
• : Unos emotikona.
• : Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju
prevlačenjem kartice.
Prebaci na standardnu tastaturu.
• : Promenite podešavanja tastature.
40
Osnovne informacije
Kopiranje i lepljenje
1 Kucnite i držite preko teksta.
2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na Izaberi sve da biste odabrali ceo
tekst.
3 Kucnite na Kopiraj ili Iseci.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
4 Kucnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na Nalepi.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na Privremena memorija i
izaberite tekst.
Rečnik
Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate web stranice.
1 Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite
tekst.
2 Kucnite na Rečnik na listi opcija.
Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, kucnite na
3 Pogledajte definiciju u iskačućem prozoru rečnika.
ili
da biste izabrali željeni
pored rečnika da ga preuzmete.
Da biste prebacili na prikaz preko celog ekrana, kucnite na . Kucnite na definiciju na
ekranu da biste videli još definicija. U detaljnom prikazu, kucnite na da biste dodali reč
u listu omiljenih reči ili kucnite na TRAŽI NA INTERNETU da biste koristili reč kao termin
pretrage.
41
Osnovne informacije
Snimanje ekrana
Snimite ekran dok koristite uređaj.
Pritisnite i držite naizmenično taster Početak i taster za uključivanje/isključivanje. Možete da
vidite snimljene slike u Galerija.
Možete takođe da snimate slike ekrana tako što ćete preko ekrana prevući rukom sleva nadesno.
Pogledajte Kretanja i pokreti za više informacija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
Otvaranje aplikacija
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na
korišćene aplikacije.
i izaberite prozor nedavno
Zatvaranje aplikacije
Kucnite na
i prevucite prozor nedavno korišćene aplikacije ulevo ili udesno da ga zatvorite.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na ZATVORI SVE.
42
Osnovne informacije
Više prozora
Uvod
Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na prikazu podeljenog
ekrana. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Prikaz podeljenog ekrana
Iskačući prikaz
43
Osnovne informacije
Prikaz podeljenog ekrana
1 Kucnite na da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
2 Prevucite nagore ili nadole i kucnite na za pokretanje prozora nedavno korišćenih
aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u gornjem prozoru.
3 Izaberite drugu aplikaciju za pokretanje.
Možete takođe da pokrenete prikaz podelejenog ekrana tako što ćete kucnuti na i držati
.
44
Osnovne informacije
Korišćenje dodatnih opcija
Kada koristite aplikacije u prikazu podeljenog prozora, izaberite prozor aplikacije i kucnite na
krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
• : Promena lokacija između prozora aplikacija.
• : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku
u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
45
Osnovne informacije
• : Smanjenje prozora.
• : Povećanje prozora.
• : Zatvorite aplikaciju.
Podešavanje veličine prozora
Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.
Iskačući prikaz
1 Na ekranu Aplikacije, pokrenite aplikaciju za korišćenje u iskačućem prikazu.
2 Prevucite nadole dijagonalno sa jednog kraja gornje ivice.
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskačućem prikazu.
Prevuci i ispusti sadržaj.
Smanjenje prozora.
Zatvorite aplikaciju.
Povećanje prozora.
46
Osnovne informacije
Premeštanje iskačućih prozora
Da bi premestili iskačući prozor, kucnite i držite krug na prozoru i prevucite ga na drugu lokaciju.
Pokretanje iskačućeg prikaza sa prikaza podeljenog ekrana
1 Na prikazu podeljenog ekrana, kucnite na prozor aplikacije da biste je otvorili u iskačućem
prikazu.
2 Kucnite i zadržite krug između prozoa aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u iskačućem prozoru.
47
Osnovne informacije
Upravljanje uređajem i podacima
Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Samsung aplikacije
„Smart Switch“.
Dostupne su sledeće verzije Samsung aplikacije „Smart Switch“.
• Mobilna verzija: Prebacujte podatke između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa
usluga Galaxy Apps ili Play продавница.
• Računarska verzija: Prebacujte podatke između vašeg uređaja i računara. Možete da
preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
• Ograničenja važe. Za pojedinosti idite na www.samsung.com/smartswitch. Kompanija
Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji
posedujete ili imate pravo da prebacite.
Prebacivanje podataka sa mobilnog uređaja
Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.
Kada prvi put uključite svoj novi uređaj, kucnite na Preuzmi i otvori u iskačućem prozoru za
instalaciju aplikacije „Smart Switch“ da biste instalirali aplikaciju. Na svom prethodnom uređaju,
preuzmite i instalirajte aplikaciju „Smart Switch“ Galaxy Apps ili Play продавница.
Pokrenite aplikaciju Smart Switch i pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa svog starog
uređaja.
Prebacivanje podataka sa računara
Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na
svoj novi uređaj.
1 Na računaru, idite na web-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli aplikaciju
„Smart Switch“.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na
računar koristeći program koji je pružio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti
korak.
48
Osnovne informacije
3 Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa
uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računarom.
5 Povežite svoj novi uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
6 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj novi uređaj.
Korišćenje uređaja kao prenosivog diska za prenos podataka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do
gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno
uređaj na USB port računara.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel za obaveštenjem, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj → Medija
uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
49
Osnovne informacije
Ažuriranje uređaja
Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.
Ažuriranje „over-the-air“
Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“
(FOTA).
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → O uređaju → Ažuriranje softvera → Dopuni sada.
Da biste automatski proveravali ima li dostupnih ažuriranja, kucnite na prekidač
Automatsko ažuriranje da biste ga aktivirali. Za preuzimanje ažuriranja isključivo kada je
aktivirana „Wi-Fi“ veza, kucnite na prekidač Samo Wi-Fi da biste ga aktivirali.
Ažuriranje aplikacije „Smart Switch“
Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.
1 Na računaru, idite na web-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli i instalirali
aplikaciju „Smart Switch“.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
3 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Pratite uputstva na ekranu da biste ažurirali uređaj ako je softver dostupan.
• Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
• Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih
medijskih uređaja sa računarom.
50
Osnovne informacije
Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju.
Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite
kasnije. Morate da se prijavite na svoj „Google“ ili Samsung nalog za pravljenje rezervne kopije ili
vraćanja podataka. Pogledajte Nalozi za više informacija.
Korišćenje Samsung naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Bekap i resetovanje → Bekapuj moje podatke,
izaberite stavke za pravljenje rez. kopije a zatim kucnite na BEKAPUJ SADA.
Da biste postavili uređaj da automatski pravi rez. kopiju podataka, kucnite na prekidač
Automatski bekap da biste ga aktivirali.
Da biste vratili podatke koristeći Samsung nalog, kucnite na Vrati. Trenutni podaci će biti izbrisani
sa uređaja za vraćanje izabranih stavki.
Korišćenje „Google“ naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Bekap i resetovanje, a zatim kucnite na prekidač
Bekapuj moje podatke da biste ga aktivirali. Kucnite na Rezervni nalog i izaberite jedan nalog
koji ćete postaviti za rezervni nalog.
Da biste vratili podatke koristeći „Google“ nalog, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na prekidač
Automatsko vraćanje da biste ga aktivirali. Kada reinstalirate aplikacije, biće vraćene sačuvane
postavke i podaci.
Obavljanje resetovanja podataka
Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno
napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte Pravljenje
rezervne kopije i obnavljanje podataka za više informacija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička
podešavanja → RESETUJ UREĐAJ → IZBRIŠI SVE. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
51
Osnovne informacije
Povezivanje sa TV aparatom
Uvod
Registrujte TV na svoj uređaj kako biste jednostavno delili sadržaj između njih.
• Ova funkcija je kompatibilna sa Samsung Pametnim TV aparatima puštenim u prodaju
2015. godine ili kasnije, a koji podržavaju funkciju "Bluetooth Low Energy (BLE)".
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
Registrovanje TV-a
Registrujte TV na svoj uređaj. Kada registrujete TV, možete jednostavno da delite ekran između
svog uređaja i TV-a i da koristite Brifing na funkciji TV aparata.
1 Uključite TV i stavite uređaj blizu TV-a.
2 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
3 Izaberite TV i kucnite na Registruj TV.
Deljenje ekrana
Možete da prebacite prikaz ekrana uređaja na TV i obratno.
Prebacivanje prikaza ekrana uređaja na TV
Kada vaš uređaj prepozna registrovani TV dok gledate video zapis, ikona će se pojaviti na
uređaju. Kucnite na ikonu za reprodukovanje video zapisa u realnom vremenu sa uređaja na TV.
Ako je TV aparat isključen i registrovan na Brzo poveži, automatski će se uključiti i ekran vašeg
uređaja će se pojaviti na TV ekranu.
Ovu funkciju podržava isključivo podrazumevana aplikacija video plejera.
52
Osnovne informacije
Prebacivanje prikaza ekrana TV-a na uređaj
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
Registrovani TV se pojavljuje na listi.
2 Izaberite registrovani TV.
3 Kucnite na TV na mobilni uređaj.
Ekran TV aparata će se pojaviti na vašem uređaju.
Korišćenje brifinga na TV funkciji
Vaš registrovani TV se automatski uključuje prema vremenu podešenom na vašem uređaju i
prikazuje vreme, vremenske prilike i informacije o vašim planovima na ekranu. Da biste koristili
ovu funkciju, vaš uređaj i TV aparat moraju biti povezani na istu pristupnu tačku.
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
Registrovani TV će se pojaviti na listi.
2 Izaberite registrovani TV.
3 Kucnite na Pregled na TV-u i postavite vreme i dan za prikaz brifinga.
Informacije o vremenu, vremenskim prilikama i programskoj šemi će se prikazati na desnoj
strani TV ekrana u podešeno vreme.
53
Osnovne informacije
Deljenje datoteka sa kontaktima
Delite datoteke sa svojim kontaktima pomoću funkcije jednostavnog deljenja. Sledeći postupci
su primer deljenja slika.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na Podeli → Jednostavno deljenje.
Ako ovu funkciju koristite prvi put, pročitajte i prihvatite odredbe i uslove. Vaš broj telefona
biće potvrđen a zatim će biti aktivirana funkcija jednostavnog deljenja.
4 Izaberite primaoce i kucnite na GOTOVO.
• Ako uređaji primaoca ne podržavaju funkciju jednostavnog deljenja, biće im poslata
veza do datoteka putem tekstualne poruke. Veza će prestati da važi nakon izvesnog
perioda.
• Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
54
Osnovne informacije
Režim Opasnost
Režim u hitnim slučajevima menja ekran u sive nijanse kako bi se smanjila potrošnja baterije.
Biće zabranen pristup nekim aplikacijama i funkcijama. U režimu za hitne slučajeve, možete da
obavljate poziv u hitnim slučajevima, šaljete informacije o trenutnoj lokaciji drugima, aktivirate
alarm za hitne slučajeve i drugo.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Režim Opasnost.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Uključite blic.
Oglašavanje alarma.
Slanje informacija o trenutnoj
lokaciji u poruci.
Upućivanje poziva.
Pretraži internet.
Dodavanje još aplikacija za
korišćenje.
Preostala napunjenost baterije i
vreme korišćenja
Upućivanje poziva u hitnom
slučaju.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima
Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, kucnite na JOŠ → Onemogući režim Opasnost.
Možete i da pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Režim
Opasnost.
55
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za
„Samsung Galaxy“ uređaje.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na PRETRAGA za traženje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na INSTALIRAJ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i
sledite uputstva na ekranu.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
Automatski ažuriraj aplikacije, a zatim izaberite opciju.
→ Podešavanja →
Play продавница
Kupite i preuzmite aplikacije.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Play продавница.
Instaliranje aplikacija
Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na ИНСТАЛИРАЈ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu
i sledite uputstva na ekranu.
→ Подешавања
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
→ Аутоматско ажурирање апликација, a zatim izaberite opciju.
56
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija
Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI. Ikona će se pojaviti na aplikacijama koje možete da
onemogućite ili deinstalirate. Odaberite aplikaciju i kucnite na ONEMOGUĆI ili DEINSTALIRAJ.
Ili na ekranu Aplikacije kucnite na Podešav. → Aplikacije → Menadžer aplikacija, izaberite
aplikaciju, a zatim kucnite na ONEMOGUĆI ili DEINSTALIRAJ.
• ONEMOGUĆI: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu
deinstalirati sa uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
Aktivacija aplikacija
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Aplikacije → Menadžer aplikacija, pomerajte do
ONEMOGUĆENO, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na OMOGUĆI.
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.
Upućivanje poziva
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Telefon.
2 Unesite broj telefona.
Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na
57
da otvorite tastaturu.
Aplikacije
3 Kucnite na
za obavljanje govornog poziva ili kucnite na
za obavljanje video poziva.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodajte broj na listu kontakata.
Pregled broja telefona.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrij tastaturu.
Upućivanje poziva sa zaključanog ekrana
Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste
Kucnite na DNEVNIK ili KONTAKTI, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste
uputili poziv.
Pozivanje međunarodnog broja
1 Kucnite na da biste otvorili tastaturu ako se tastatura ne pojavi na ekranu.
2 Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .
58
Aplikacije
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za
odbijanje nagore.
Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na Telefon
→ JOŠ → Podešavanja → Odbijanje poziva → Poruke uz odbacivanje, upišite poruku a zatim
kucnite na .
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci se pojavljuje ikona . Otvorite panel sa
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na
Telefon → DNEVNIK da biste videli propuštene pozive.
Opcije tokom poziva
Tokom glasovnog poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• ČEKANJE: Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na NASTAVI POZIV da biste preuzeli poziv na
čekanju.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog broja.
• Dod. jač.zv.: Povećanje jačine zvuka.
• Bluetooth: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon
na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
• Tastatura / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
• Isklj.ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• E-pošta: Pošaljite e-poruku.
• Poruka: Pošaljite poruku.
59
Aplikacije
• Internet: Pregledajte web stranice.
• Kontakti: Otvaranje liste kontakata.
• S planer: Otvaranje kalendara.
• Beleška: Kreiranje beleške.
• : Prekid trenutnog poziva.
Tokom video poziva
Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:
• : Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
• : Prekid trenutnog poziva.
• : Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
Kontakti
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Ručno kreiranje kontakata
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti.
2 Kucnite na i izaberite mesto skladištenja.
3 Unesite kontakt informacije.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
4 Kucnite na SAČUVAJ.
60
Aplikacije
Da biste preko tastature dodali broj telefona na listu kontakata, otvorite ekran Aplikacije i kucnite
na Telefon. Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na da otvorite tastaturu. Upišite broj i
kucnite na Dodaj u kontakte.
Da biste dodali broj telefona iz primljenih poziva ili poruka, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na
Telefon → DNEVNIK → kontakt.
Uvoz kontakata
Uvezite kontakte sa usluga skladištenja na svoj uređaj.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti → JOŠ → Podešavanja → Uvezi/izvezi kontakte →
UVOZ a zatim izaberite opciju za uvoz.
Pretraga kontakata
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
61
Aplikacije
Deljenje profila
Podelite sa drugima informacije o svom profilu, kao što je vaša fotografija i statusna poruka,
koristeći funkciju deljenja profila.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova funkcija je isključivo dostupna za kontakte koji imaju aktiviranu funkciju deljenja
profila na svom uređaju.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti → vaš profil → Deljenje profila, a zatim kucnite na
prekidač da biste ga aktivirali. Ako ovu funkciju koristite prvi put, pročitajte i prihvatite odredbe i
uslove. Vaš broj telefona biće potvrđen a zatim će biti aktivirana funkcija deljenja profila.
Da biste postavili dodatne stavke za deljenje, kucnite na Info. podeljenog profila i izaberite
stavke.
Da biste postavili grupu kontakata sa kojom ćete deliti svoj profil, izaberite grupu kontakata pod
Podeli sa.
Poruke
Uvod
Šalji i gledaj poruke po prepisci.
Slanje poruka
Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Poruke.
2 Kucnite na .
62
Aplikacije
3 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Unesite primaoce.
Izbor kontakata sa liste kontakata.
Prilaganje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
4 Kucnite na ŠALJI da biste poslali poruku.
Prikaz poruka
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Poruke.
2 Na listi poruka, izaberite kontakt.
3 Pogledajte svoju konverzaciju.
63
Aplikacije
Internet
Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene web stranice kako bi im lako
pristupali.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Internet.
2 Kucnite na polje za adresu.
3 Unesite web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na Idi.
Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Osveži trenutnu web stranicu.
Pogledajte svoje markere,
sačuvane web-stranice i noviju
istoriju.
Otvori početnu stranicu.
Otvori menadžer kartica
pregledača.
Pređi na prethodno posećenu
stranicu.
64
Aplikacije
E-pošta
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na E-pošta.
2 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na NAREDNA.
Da biste ručno registrovali nalog e-pošte preduzeća, kucnite na RUČNO KONFIGURISANJE.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na JOŠ → Podešavanja → Dodaj nalog.
Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.
Kucnite na JOŠ → Podešavanja → JOŠ → Podesi podrazumevani nalog.
Slanje e-poruka
1 Kucnite na da biste napisali e-poruku.
2 Dodajte primaoce i upišite tekst e-poruke.
3 Kucnite na POŠALJI da biste poslali e-poruku.
Čitanje e-poruka
Na listi e-poruka, kucnite na e-poruku da je pročitate.
65
Aplikacije
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.
Osnovno snimanje
Možete da snimate fotografije ili video zapise. Pogledajte svoje fotografije i video zapise u
Galerija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kamera.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti
privatnost drugih osoba.
Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa
1 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
2 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na Snimi.
66
Aplikacije
• Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite
fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
Trenutni režim
Umanjeni prikaz
Sakrijte ili prikažite
ikone podešavanja.
Snimi video zapis.
Brza podešavanja
Snimanje fotografije.
Podešavanja kamere
Prebacivanje između
kamera sa prednje i
zadnje strane.
Načini snimanja
Na ekranu prikaza, prevucite udesno da biste pristupili listi režima snimanja. Ili prevucite ulevo da
biste videli fotografije i video zapise koje ste snimili.
• Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera
koristi.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
• Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova.
Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na
probleme u radu uređaja.
• Maksimalno vreme snimanja može da se smanji kada snimate video zapis u visokoj
rezoluciji.
67
Aplikacije
Pokretanje kamere na zaključanom ekranu
Da biste brzo napravili fotografije, upalite Kamera sa zaključanog ekrana.
Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan velikog kruga.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana
dok su aktivirane bezbednosne funkcije.
Brzo pokretanje kamere
Pritisnite dva puta brzo taster Početak da biste pokrenuli Kamera. Kamera se uvek pokreće u
automatskom režimu rada.
Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kada je ekran isključen dok su aktivirane bezbednosne funkcije.
HDR (Visoki dinamički opseg)
Snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
Da biste aktivirali ili deaktivirali HDR režim, otvorite ekran prikaza i kucnite na
do željene opcije.
• : Uređaj automatski aktivira HDR režim, u zavisnosti od uslova snimanja.
• : HDR režim je aktiviran.
• : HDR režim je deaktiviran.
Bez efekta
Sa efektom
68
dok ne dođete
Aplikacije
Praćenje autofokusa
Podesite uređaj da prati i automatski fokusira izabrani subjekt, čak i kada se subjekt kreće ili kada
promenite kompoziciju snimanja.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
i kucnite na prekidač Praćenje autofokusa da biste ga
aktivirali.
2 Kucnite na da biste se vratili na ekran prikaza.
3 Kucnite na subjekt koji želite da pratite.
4 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.
Praćenje subjekta možda ne uspe u sledećim uslovima:
• Subjekt je prevelik ili premali.
• Subjekat se prebrzo kreće.
• Subjekat ima svetlost u pozadini ili snimate na mračnom mestu.
• Boje ili šare na subjektu i pozadini nisu iste.
• Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
• Kamera se previše drma.
• Video rezolucija je visoka.
Zaključavanje fokusa i ekspozicije
Jak kontrast svetlo/tamno i subjekt izvan prostora automatskog fokusa mogu da otežaju
dobijanje odgovarajuće ekspozicije. Zaključajte fokus ili ekspoziciju a zatim uslikajte fotografiju.
Kucnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i
ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.
Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim režimima snimanja.
69
Aplikacije
Automatski režim
Automatski režim omogućava da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Auto.
Profesionalni režim
Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije
i ISO vrednost.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Profesionalno. Izaberite opcije i po želji postavite
podešavanja, a zatim kucnite na da biste snimili fotografiju.
• : Izaberite efekat boje. Da biste kreirali sopstveni efekat boje, kucnite na Ton 1 ili Ton 2.
• : Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje prema ili
da
biste postavili fokus ručno. Da biste prebacili na režim auto. fokusa, prevucite traku za
podešavanje prema AUTO.
• : Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja.
• : Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su
za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene
objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
• : Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za
situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
Snimanje trenutnog podešavanja kao prilagođenog podešavanja
Na ekranu prikaza, kucnite na Prilagodi → Sačuvaj tren. podeš., izaberite ime a zatim kucnite na
SAČUVAJ.
Da biste primenili sačuvana podešavanja na kameru, otvorite ekran prikaza, kucnite na Prilag., a
zatim izaberite ime.
70
Aplikacije
Odvajanja prostora ekspozicije i prostora fokusa
Ako jaka svetlost utiče na kontrast ili je subjekt izvan prostora automatskog fokusa, koristite ovu
funkciju da biste postigli odgovarajuću ekspoziciju. Možete da razdvojite prostor ekspozicije i
prostor fokusa i izaberete nivo ekspozicije koji želite za subjekat.
1 Na ekranu prikaza, kucnite i držite prostor za fokusiranje.
AF/AE okvir će se pojaviti na prostoru fokusa.
2 Prevucite AF/AE okvir na prostor ekspozicije.
Prostor ekspozicije će se odvojiti od prostora fokusa.
71
Aplikacije
Selektivan fokus
Koristite efekat postavljanja van fokusa da bi specifični subjekti se isticali na fotografiji.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Selektivan fokus.
2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
3 Kucnite na da biste snimili fotografiju.
4 Kucnite na pregled sličice.
5 Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Bliži fokus: Neka se subjekat ističe i zamutite pozadinu oko subjekta.
• Dalji fokus: Zamutite subjekat i neka se pozadina ističe oko objekta.
• Širokoug. fokus: Neka se ističu i subjekat i pozadina.
6 Kucnite na SAČUVAJ.
• Preporučuje se da postavite subjekte na oko 50 cm od uređaja. Postavite blizu uređaja
subjekat koji želite da fokusirate.
• Prilikom fotografisanja, uverite se da ima dovoljno prostora između subjekta i
pozadine. Udaljenost bi trebalo da bude više od tri puta od udaljenosti između
uređaja i subjekta.
• Kvalitet fotografija napravljenih uređajem može biti ugrožen u sledećim uslovima:
– – Uređaj ili subjekat se kreću.
– – Postoji jako pozadinsko svetlo, nizak nivo osvetljenosti ili snimate fotografije u
zatvorenom prostoru.
– – Subjekat ili pozadina nemaju šare, ili se sastoje od jedne boje.
72
Aplikacije
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Panorama.
Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:
• Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
• Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
• Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist
zid.
Emitovanje uživo
Snimajte i delite uživo video zapise svojih posebnih trenutaka. Pozovite porodicu i prijatelje da
gledaju emitovanje uživo. Za više informacija o funkciji YouTube prenosa, pogledajte YouTube
meni za pomoć.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Za prenos preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
Pre početka
• Morate da se prijavite na svoj „Google“ nalog da biste koristili ovu funkciju.
• Samo osobe sačuvane u Kontakti mogu biti pozvane. Sačuvajte ljude kao svoje kontakte
unapred.
• Da biste automatski sačuvali svoj prenos na uređaju kada se završi, otvorite ekran prikaza,
kucnite na Podešav., a zatim kucnite na prekidač Automatski sačuvaj da biste ga aktivirali.
Možete da vidite video zapise u Galerija.
Početak prenosa
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Emitovanje uživo.
2 Pročitajte uslove i odredbe a zatim kucnite na PRIHVATAM.
73
Aplikacije
3 Da biste promenili naziv svog kanala, kucnite na podrazumevani naziv pod Emitovanje
uživo i upišite novi naziv.
4 Da biste postavili svoj prenos kao javni ili privatni, kucnite na Podešav. → Privatnost.
5 Kucnite na Pozovi i izaberite kontakte.
Kada počne prenos, video veza će biti poslata izabranim kontaktima u poruci. Pozvani
kontakti mogu da gledaju prenos tako što će kucnuti na vezu.
6 Kucnite na
da biste počeli sa emitovanjem.
7 Kucnite na
da biste prekinuli svoj prenos.
Da biste pozvali još osoba tokom prenosa, kucnite na Podeli i izaberite način deljenja.
Prilikom pozivanja ljudi, vaš prenos će biti pauziran. Da biste ponovo počeli sa snimanjem,
kucnite na NASTAVI.
Prenos će se automatski otpremiti na YouTube. Za deljenje veze sa drugima, kucnite na
PODELI.
Gledanje prenosa uživo
Pozvani kontakti mogu da gledaju prenos tako što će kucnuti na primljenu video vezu. Za javna
emitovanja, gledaoci mogu da traže naziv kanala na YouTube-u.
Tokom vašeg prenosa, gledaoci mogu da se izjasne da im se sviđa ili ne sviđa.
74
Aplikacije
Usp. kretanje
Snimite video zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video
zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.
Žižna daljina može da se smanji kada koristite ovaj režim rada.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Usp. kretanje.
2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.
3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na da zaustavite.
4 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
5 Kucnite na .
Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom usporenog
snimka.
Uređivanje delova usporenog prikaza
1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
2 Kucnite na .
Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom usporenog
snimka.
3 Kucnite na da biste pauzirali reprodukovanje.
4 Prevucite početnu uglastu zagradu i krajnju uglastu zagradu na željeno mesto da biste isekli
delove video zapisa.
75
Aplikacije
5 Prevucite
da izaberete deo video zapisa koji će biti reprodukovan u tehnici usporenog
prikaza.
Da biste preciznije odredili deo za usporeni prikaz, kucnite i držite
ulevo ili udesno da se krećete kroz taj deo kadar po kadar.
, a zatim prevucite prst
Deo usporenog prikaza
6 Kucnite na deo za usporen prikaz i koristite sledeće opcije:
• Brzina: Promenite brzinu reprodukovanja izabranog dela.
• Izdvoji: Podelite deo na dva dela.
• Izbriši: Obriši deo.
7 Kucnite na da biste pregledali video zapis.
8 Kucnite na IZVEZI da biste sačuvali video zapis.
Brzo kretanje
Snimite video zapis za gledanje u ubrzanom prikazu. Možete da odredite delove svojih video
zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom ubrzanog prikaza.
Žižna daljina može da se smanji kada koristite ovaj režim rada.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Brzo kretanje.
2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem.
3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na da zaustavite.
76
Aplikacije
4 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
5 Kucnite na .
Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom ubrzanog
snimka.
Uređivanje delova ubrzanog prikaza
1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
2 Kucnite na .
Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom ubrzanog
snimka.
3 Kucnite na da biste pauzirali reprodukovanje.
4 Prevucite početnu uglastu zagradu i krajnju uglastu zagradu na željeno mesto da biste isekli
delove video zapisa.
5 Prevucite
da izaberete deo video zapisa koji će biti reprodukovan u tehnici ubrzanog
prikaza.
Da biste preciznije odredili deo za ubrzanog prikaz, kucnite i držite
ulevo ili udesno da se krećete kroz taj deo kadar po kadar.
, a zatim prevucite prst
Deo ubrzanog prikaza
6 Kucnite na deo za ubrzani prikaz i koristite sledeće opcije:
• Brzina: Promenite brzinu reprodukovanja izabranog dela.
• Izdvoji: Podelite deo na dva dela.
• Izbriši: Obriši deo.
7 Kucnite na da biste pregledali video zapis.
8 Kucnite na IZVEZI da biste sačuvali video zapis.
77
Aplikacije
Virtuelni snimak
Napravite niz fotografija dok kružite oko subjekta da biste kreirali prikaz subjekta iz više uglova.
Možete da vidite subjekt iz više uglova tako što ćete prevlačiti prst ulevo ili udesno na fotografiji.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Virtuelni snimak.
2 Postavite subjekt u centar ekrana prikaza i kucnite na .
3 Pomerajte polako uređaj oko subjekta u jednom smeru kako bi snimili više fotografija.
Kada strelica postane potpuno žuta ili kada prestanete da zaokružujete subjekt, uređaj će
automatski prestati sa slikanjem fotografija.
Prikaz virtuelno snimljenih fotografija
1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
2 Kucnite na .
3 Prevucite prst ulevo ili udesno na ekranu, ili polako zakrenite uređaj ulevo ili desno da vidite
subjekt iz različitih uglova.
78
Aplikacije
Selfi
Slikajte fotografije sebe sa kamerom sa prednje strane.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe
uslikali.
2 Kucnite na REŽIM → Selfi.
3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poleđini uređaja da sebe uslikate. Možete
takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na i kucnite na prekidač Kontrola
pokretima da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon
prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.
79
Aplikacije
Široki selfi
Snimite široki autoportret da uključite više ljudi na fotografiju, i izbegnete izostavljanje ljudi.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe
uslikali.
2 Kucnite na REŽIM → Široki selfi.
3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poleđini uređaja da sebe uslikate. Možete
takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na i kucnite na prekidač Kontrola
pokretima da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon
prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.
5 Lagano okrenite uređaj ulevo a zatim udesno ili obrnuto da biste snimili široku fotografiju
sebe.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se beli okvir pomeri na svaki kraj prozora vizira.
• Pazite da beli okvir ostane unutar prozora vizira.
• Subjekti bi trebalo da miruju dok slikate sebe.
• Rezolucija fotografije može da zavisi od uslova osvetljenja.
• Gornji i donji delovi na prikazanoj slici na ekranu za pregled mogu se iseći u zavisnosti
od uslova fotografisanja.
80
Aplikacije
Interval snimka
Uslikajte niz fotografija sebe u jednom vremenskom intervalu i sačuvate fotografije koje želite.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe
uslikali.
2 Kucnite na REŽIM → Interval snimka.
3 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poleđini uređaja da sebe uslikate. Možete
takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.
Uređaj će uslikati fotografije u intervalima od četiri sekunde.
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na i kucnite na prekidač Kontrola
pokretima da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon
prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.
4 Označite fotografije koje želite da sačuvate i kucnite na SAČUVAJ.
Preuzimanje režima
Preuzmite još režima snimanja iz Galaxy Apps.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Preuzmi.
Neki preuzeti režimi snimanja nemaju pristup svakoj funkciji. Prevlačenje udesno da
vidite listu režima rada i prevlačenje ulevo da vidite snimljene slike i video zapisa možda
neće biti dostupno.
81
Aplikacije
Podešavanja kamere
Brza podešavanja
Na ekranu prikaza, koristite sledeća brta podešavanja.
Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se
kamera koristi.
• : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da
biste preuzeli još efekata, kucnite na Preuzmi.
• : Koristite ovaj režim da snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak
i u svetlim i tamnim oblastima.
• : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja.
U centru koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. U tački
koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. Matrično
daje srednju vrednost cele scene.
• : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Podesite kliznu traku za snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
Podešavanja kamere
Na ekranu prikaza kucnite na
.
Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se
kamera koristi.
• Veličina slike (zadnja) / Veličina slike (prednja): Izaberite rezoluciju za fotografije. Korišćenje
već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
• Veličina videa (zadnja) / Veličina videa (prednja): Izaberite rezoluciju za video zapise.
Korišćenje veće rezolucije će rezultirati većim kvalitetom video zapisa, ali će zauzeti više
memorije.
• Kontrola pokretima: Postavite uređaj da otkrije vaš dlan, tako da možete da pomoću njega
pravite auto-portrete.
• Sačuvaj slike kao pregledane: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne
scene kada snimate fotografije kamerom sa prednje strane.
82
Aplikacije
• Praćenje autofokusa: Postavite uređaj da prati i automatski se fokurisa na izabrani subjekt,
čak i kada se subjekt ili kamera pomeraju.
• Stabilizacija videa: Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali
zamućenost usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
• Vođice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Oznake lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao
što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Postavite uređaj da pokazuje fotografije nakon snimanja.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj da pokrene kamera dva puta brzo pritiskajući taster
Početak.
• Kontrola glasom: Podešavanje uređaja za snimanje fotografija ili video zapisa putem
govornih naredbi. Možete takođe da kažete „Smajl“, „Čiz“, „Kepčr“, ili „Šut“ da biste uslikali
fotografiju. Da biste snimili video zapis, kažite „Rekord video.“
• Funk. tast. za jač. zvuka: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu
funkcije blende ili zumiranja.
• Resetovanje podešavanja: Promena podešavanja za kameru.
Galerija
Uvod
Pogledajte i upravljajte fotografijama i video zapisima sačuvanim u uređaju.
Pregledanje slika ili video zapisa
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Galerija.
83
Aplikacije
2 Izaberite sliku ili video zapis.
Video datoteke pokazuju ikonu
kucnite na .
na pregledu sličice. Da biste reprodukovali video zapis,
Vraćanje na prethodni ekran.
Još opcija
Deljenje slike sa drugima.
Izmena slike.
Dodajte sliku u omiljene.
Brisanje slike.
Da biste sakrili ili prikazali menije, kucnite na ekran.
Brisanje slika ili video zapisa
Brisanje slike ili video zapisa
Izaberite sliku ili video zapis i kucnite na Izbriši u dnu ekrana.
Brisanje više slika ili video zapisa
1 Na ekranu Galerija, kucnite na i zadržite sliku ili video zapis koji želite da obrišete.
2 Označite slike ili video zapise za brisanje.
3 Kucnite na IZBRIŠI.
84
Aplikacije
Pametni menadžer
Uvod
Pametni menadžer pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, memorije, RAM-a i
bezbednosti sistema. Možete takođe da automatski optimizujete uređaj sa jednim kuckanjem
prstom.
Korišćenje funkcije brze optimizacije
Na ekranu aplikacija, kucnite na Pametni menadžer → OBRIŠI SVE.
Funkcija brze optimizacije unapređuje rad uređaja preko sledećih radnji.
• Identifikovanje aplikacija koje koriste previše bateriju i brisanje neke memorije.
• Brisanje nepotrebnih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Skeniranje i traženje malvera.
85
Aplikacije
Korišćenje pametnog menadžera
Na ekranu aplikacija, kucnite na Pametni menadžer i izaberite funkciju.
Baterija
Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim
nivoima napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete aktivirati funkcije
uštede energije i zatvoriti aplikacije koje troše prevelike količine energije baterije.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
Sklad. lokacija
Proverite status korišćenog i slobodnog kapaciteta memorije. Možete da obrišete nekorišćene i
zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.
RAM
Proverite količinu dostupne RAM memorije. Možete da zatvorite aplikacije u pozadini i smanjite
količinu RAM memorije koju koristite da biste ubrzali rad uređaja.
Zaštita uređaja
Proverite bezbednosni status uređaja. Ova funkcija skenira uređaj u potrazi za malverom.
86
Aplikacije
S planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili zadatke u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na S planer.
2 Kucnite na ili dva puta kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na
3 Upišite detalje događaja.
Unesite naslov.
Postavite datum početka i
završetka za događaj.
Odaberite kalendar za korišćenje
ili za sinhronizaciju.
Podesite alarm.
Upiši lokaciju događaja.
Pridružite mapu koja prikazuje
lokaciju događaja.
Dodajte više detalja.
4 Kucnite na SAČUVAJ da biste sačuvali događaj.
87
.
Aplikacije
Pravljenje zadataka
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na S planer.
2 Kucnite na → Zadaci.
3 Upišite detalje zadatka i kucnite na DANAS ili SUTRA da postavite datum.
Da biste dodali još detalja, kucnite na
.
4 Kucnite na SAČUVAJ da biste sačuvali zadatak.
Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalozima
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Nalozi, izaberite uslugu naloga, a zatim kucnite na
prekidač Sinhronizuj Kalendar da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa nalogom.
Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na S planer → JOŠ
→ Podesi kalendare → Dodaj nalog. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se.
Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.
S Health
Uvod
„S Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa, proveravajte kako
napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes.
Pokretanje aplikacije „S Health“
Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja
podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na S Health.
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
88
Aplikacije
Korišćenje aplikacije S Health
Možete da vidite ključne informacije u menijima i tragačima „S Health“-a da pratite svoj velnes i
fitnes.
Na ekranu aplikacija, kucnite na S Health.
Ciljevi i programi
• CILJEVI: Podesite dnevne fitnes ciljeve i pogledajte svoj napredak.
• PROGRAMI: Koristite prilagodljive programe vežbanja.
• PRATIOCI: Pratite svoje aktivnosti, unos hrane i telesne mere.
Da biste dodali tragače, ciljeve ili programe na ekran „S Health“-a, kucnite na JOŠ → Upravljaj
stavkama, a zatim izaberite stavke pod karticom PRATIOCI, CILJEVI, ili PROGRAMI.
Da biste pristupili još informacija o funkcijama „S Health“-a, kucnite na JOŠ → Podeš. →
Pomoć.
89
Aplikacije
Dodatne informacije
• Uređaj „S Health“ namenjen je isključivo u fitnes i velnes svrhe i nije namenjen za dijagnozu
bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje, ublažavanje, lečenje ili prevenciju
bolesti.
• Dostupne funkcije, karakteristike i aplikacije koje se mogu dodavati za „S Health“ mogu
da se razlikuju od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Trebalo bi pre
korišćenja da proverite funkcije i aplikacije dostupne u vašem regionu.
• Aplikacije „S Health“-a i njegova usluga se mogu promeniti ili prestati sa radom bez
prethodnog obaveštenja.
• Svrha prikupljanja podataka je ograničena na pružanje usluga koje ste tražili, uključujući i
pružanje dodatnih informacija kako bi unapredili vaš velnes, sinhronizovali podatke, uradili
analizu podataka i statistike, ili razvili i obezbedili bolje usluge. (Ali, ako se prijavite na svoj
Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja
rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih svrha. Možete
izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“ pomoću opcije za resetovanje
podataka u meniju podešavanja. Da biste obrisali bilo koje podatke koje ste podelili na
društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate ih zasebno obrisati.
• Možete da delite i/ili sinhronizujete svoje podatke sa dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama treće strane koje izaberete, kao i sa svim drugim povezanim
uređajima. Pristup „S Health“ informacijama od strane takvih dodatnih usluga ili uređaja treće
strane će biti isključivo dozvoljen sa vašim ličnim odobrenjem.
• Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na
društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa
drugima.
• Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste
potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“, uređaj može biti
ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u
blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
• Pažljivo pročitajte Odredbe i uslove i Propise o privatnosti uređaja „S Health“ pre njegovog
korišćenja.
90
Aplikacije
S Voice
Uvod
Jednostavno obavljajte razne zadatke govoreći.
Podešavanje komande za buđenje
Možete da pokrenete S Voice pomoću sopstvene komande za buđenje.
Kod prvog pokretanja S Voice-a, kucnite na START i postavite sopstvenu komandu za buđenje.
Da biste promenili komandu za buđenje, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na S Voice. Zatim
kucnite na → Voice wake-up → Change wake-up command → START, a zatim sledite
uputstva na ekranu.
Da biste postavili uređaj da pokreće S Voice koristeći komandu buđenja dok je ekran isključen,
kucnite na i kucnite na prekidač Wake up in secured lock da biste ga aktivirali.
Korišćenje aplikacije „S Voice“
1 Izgovorite postavljenu komandu za buđenje.
Ili na ekranu aplikacija kucnite na S Voice.
Kada se pokrene S Voice uređaj počinje sa prepoznavanje glasa.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Prikaži primere govornih komandi.
Podešavanja za S Voice
91
Aplikacije
2 Izgovorite govornu komandu.
Ako uređaj prepozna komandu, uređaj će izvršiti odgovarajuću radnju. Da biste ponovili
govornu komandu ili rekli drugu komandu, kucnite na .
Ova aplikacija će se automatski isključiti ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
Podešavanje jezika
Na ekranu aplikacija, kucnite na S Voice →
→ Language, a zatim izaberite jezik.
Izabrani jezik se primenjuje samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
92
Aplikacije
Muzika
Slušajte muziku sortiranu po kategorijama i da prilagodite postavke reprodukovanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Muzika.
Kucnite na
, izaberite kategoriju, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Pristupite podešavanjima kvaliteta
zvuka i efekata.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Podešavanje jačine zvuka.
Uključivanje nasumičnog režima.
Promena režima ponavljanja.
Prelazak na prethodnu pesmu.
Kucnite i držite za premotavanje
unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzo
premotavanje unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
93
Aplikacije
Video
Gledajte video zapise sačuvane u uređaj i prilagodite postavke reprodukovanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Video.
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Pauziranje i
nastavljanje
reprodukcije.
Kretanje unazad ili
unapred
prevlačenjam trake.
Podešavanje jačine
zvuka.
Promena razmere
ekrana.
Prebaci na iskačući
video plejer.
Prelazak na prethodni
video zapis. Kucnite i
držite za
premotavanje
unazad.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite i
držite za brzo
premotavanje
unapred.
Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili
prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine
zvuka.
Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prst nalevo ili nadesno na ekranu za
reprodukciju.
94
Aplikacije
Diktafon
Uvod
Koristite različite načine snimanja za razne situacije, kao što je intervju. Uređaj može da
konvertuje vaš govor u tekst i da razlikuje izvore zvuka.
Snimanje govornih beleški
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Diktafon.
2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
Kucnite na Pauza da biste pauzirali snimanje.
Kada snimate govornu belešku, kucnite na Obeleživač da biste ubacili obeleživač.
Promena režima snimanja.
Početak snimanja.
3 Kucnite na
da biste dovršili snimanje.
95
Aplikacije
Promena režima snimanja
Kucnite na
da biste izabrali režim sa liste.
• Standardno: Ovo je uobičajeni režim snimanja. Govorne beleške snimljene u ovom režimu
se pojavljuju sa ikonom pored njih.
• Intervju: Mikrofon je osetljiv na zvukove iz dva pravca. U ovom režimu, i gornji i donji
deo uređaja kupe jednaku količinu zvuka. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se
pojavljuju sa ikonom pored njih.
• Govorna beleška: Uređaj snima vaš glas i simultano ga konvertuje na tekst na ekranu. Za
najbolje rezultate, držite uređaj blizu usta i govorite smireno, ali glasno i jasno. Govorne
beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom pored njih.
Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće
prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na aktivni jezik da biste postavili
sistemski jezik govorne beleške.
Reprodukcija izabranih govornih beleški
Kada pregledate snimke intervjua, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na
snimku.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Diktafon.
2 Kucnite na Snimci i izaberite govornu belešku snimljenu u režimu za intervjue.
96
Aplikacije
3 Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na
za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk
koji treba da se isključi.
Ikona će se promeniti u
a zvuk će biti isključen.
Isključen izvor zvuka
Uključen izvor zvuka
Moji fajlovi
Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su
usluge tzv. „cloud“ skladištenja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Moji fajlovi.
• Kategorija: Pogledajte datoteke po kategoriji.
• Lokalno skladište: Pogledajte datoteke sačuvane na uređaju.
• Skladište na oblaku: Pogledajte datoteke sačuvane na usluzi skladištenja na „oblaku“.
• POPUNJENOST SKLADIŠNE LOKACIJE: Pogledajte informacije o memoriji vašeg uređaja.
Da biste tražili datoteke ili fasciklu, kucnite na PRETRAGA.
97
Aplikacije
Samsung Gear
„Samsung Gear“ je aplikacija koja vam omogućava da upravljate sa Gear nosivim uređajem. Kada
povežete svoj uređaj na Gear, možete da prilagodite podešavanja i aplikacije uređaja Gear.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Samsung Gear.
Kucnite na POVEŽI SE NA GEAR da povežete svoj uređaj na Gear. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili postavku.
Beleška
Kreirajte beleške i organizujte ih po kategorijama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Beleška.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na
u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:
• Kategorija: Kreirajte ili postavite kategoriju.
• Slika: Umetnite slike.
• Govor: Napravite snimak govora za umetanje.
• Zadaci: Dodajte polja za označavanje na početku svakog reda da biste napravili listu
zadataka.
Da biste sačuvali belešku kucnite na SAČUVAJ.
Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.
Traženje beleški
Kucnite na PRETRAŽI u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu
reč.
98
Aplikacije
Sat
Uvod
Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski
neki događaj ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → Alarm.
Podešavanje alarma
Podesite vreme alarma i kucnite na SAČ.
Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja vremena alarma, kucnite na TASTAT.
Da biste postavili alarm sa raznim opcijama alarma, kucnite na OPCIJE, postavite opcije alarma, a
zatim kucnite na SAČ.
Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na ikonu sata pored alarma na listi alarma.
Zaustavljanje alarma
Kucnite na ODBACI da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja
alarma, kucnite na ODREMAJ kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.
Brisanje alarma
Kucnite na
na jednom alarmu sa liste alarma.
Svetsko vreme
Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Unesite naziv grada ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na
99
.
Aplikacije
Brisanje satova
Kucnite
na satu.
Štoperica
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → Štoperica.
2 Kucnite na POČETAK da biste odredili vreme događaja.
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na PROL.V.
3 Kucnite na PREKINI da zaustavite merenje vremena.
Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na NASTAVI.
Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na RESETUJ PODEŠAVANJA.
Tajmer
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → Tajmer.
2 Postavite period, a zatim kucnite na POČETAK.
Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja trajanja, kucnite na TASTAT.
3 Kucnite na ODBACI kada se tajmer isključi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kalkulator.
Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je onemogućeno
Ekran rotacija, kucnite na za prikaz naučnog kalkulatora.
Da biste videli istoriju računanja, kucnite na ISTORIJA. Da biste zatvorili ploču istorije računanja,
kucnite na TASTATURA.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na ISTORIJA → OBRIŠI ISTORIJU.
100
Aplikacije
„Google“ aplikacije
„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati
„Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte Nalozi za više informacija.
Da biste videli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
Chrome
Pretraga za informacijama i pregledanje web stranica.
Gmail
Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
Google+
Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete
napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.
Мапе
Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita
mesta.
Google Play музика
Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.
Play филмови и ТВ
Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa Play
продавница.
Play књиге
Preuzmite razne knjige sa Play продавница i pročitajte ih.
101
Aplikacije
Play новинарница
Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.
Play игре
Preuzmite igrice sa Play продавница i igrajte ih sa drugima.
Диск
Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
YouTube
Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
Слике
Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na
Google+.
Hangouts
Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok
ćaskate.
Google
Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
Гласовна претрага
Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.
Google подешавања
Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.
102
Podešavanja
Uvod
Postavite podešavanja za funkcije i aplikacije. Možete da uređaj uredite više po svojoj želji tako
što ćete postaviti ratne opcije postavki.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav.
Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na PRETRAGA.
Da biste izmenili listu najčešće korišćenih podešavanja, kucnite na IZMENI. Zatim označite stavke
za dodavanje ili poništite izbor stavki za uklanjanje.
Wi-Fi
Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
103
Podešavanja
3 Kucnite na POVEŽI SE.
Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu
svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se
automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na ZABORAVI.
Wi-Fi Direct
„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi svoju funkciju „Wi-Fi Direct“.
3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Wi-Fi Direct“ povezivanje.
Slanje i prijem podataka
Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće
akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na Podeli → Wi-Fi Direct, izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku a zatim
kucnite na PODELI.
4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.
Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja
povezivanja.
104
Podešavanja
Prekidanje veze uređaja
1 Kucnite na Wi-Fi na ekranu Podešavanja.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
3 Kucnite na naziv uređaja da biste prekinuli vezu uređaja.
Bluetooth
Uvod
Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima
je uključen „Bluetooth“.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili
primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
105
Podešavanja
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Bluetooth, a zatim kucnite na prekidač da biste ga
aktivirali.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde
automatski generisane lozinke.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.
Vaš uređaj je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.
3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom uređaju da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim
„Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije
predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na Podeli → Bluetooth, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti.
4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.
106
Podešavanja
Rasparivanje Bluetooth uređaja
1 Kucnite na Bluetooth na ekranu Podešavanja.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
2 Kucnite na pored imena uređaja za rasparivanje.
3 Kucnite na Raspari.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Profil letenja.
Mobilna pristupna tačka i vezivanje
Koristite uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja
sa drugim uređajima kada internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“,
USB ili „Bluetooth“-a.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Mobilna pristupna tačka i vezivanje.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Mobilna pristupna tačka: Koristite prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.
• Deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“
veze.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu
podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se
koristi kao bežični modem za računar.
107
Podešavanja
Korišćenje prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke
Koristite svoj uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg
uređaja sa drugim uređajima.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Mobilna pristupna tačka i vezivanje → Mobilna
pristupna tačka.
2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“
listi mreža.
Da biste postavili lozinku za prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku, kucnite na JOŠ → Konf.
Mobilnu pristupnu tačku a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i
kucnite na SAČUVAJ.
3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili
internetu.
Upotreba podat.
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
Na ekranu podešavanja kucnite na Upotreba podat.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona: Podesite ograničenje za korišćenje
mobilnih podataka.
→ Promeni
Da biste promenili datum mesečnog resetovanja za period praćenja, kucnite na
ciklus.
Ograničavanje korišćenja podataka
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Upotreba podat. i kucnite na prekidač Podesi granicu
upotrebe podataka mobilnog telefona da biste ga aktivirali.
108
Podešavanja
2 Prevucite traku za poedšavanja granice nagore ili nadole da biste postavili ograničenje.
3 Prevucite traku za podešavanje upozorenja nagore ili nadole da biste postavili nivo
upozorenja korišćenja podataka.
Uređaj će vas upozoriti kada se dostigne nivo upozorenja.
Mobilne mreže
Konfigurišite postavke mobilne mreže.
Na ekranu podešavanja kucnite na Mobilne mreže.
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN-ova).
• Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.
• Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.
NFC i plaćanje
Uvod
Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije
o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz
ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo
oštećenje NFC antene.
Korišćenje NFC funkcije
Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o
proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje,
možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na NFC i plaćanje → NFC, a zatim kucnite na prekidač da
biste ga aktivirali.
109
Podešavanja
2 Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.
Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i
primati podatke.
Plaćanje pomoću NFC funkcije
Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za
uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi,
obratite se dobavljaču usluge.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na NFC i plaćanje → NFC, a zatim kucnite na prekidač da
biste ga aktivirali.
2 Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.
Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na
NFC i plaćanje → Kucni i plati, a zatim izaberite aplikaciju.
Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
110
Podešavanja
Slanje podataka
Omogućite razmenu podataka kada NFC Antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na NFC i plaćanje → NFC, a zatim kucnite na prekidač da
biste ga aktivirali.
2 Kucnite na Android Beam i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
4 Kada se na ekranu pojavi Dodirni za emitovanje. kucnite ekran uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa
podataka.
111
Podešavanja
Još podešavanja veze
Uvod
Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još podešavanja veze.
• Štampanje: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na
uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali
datoteke. Pogledajte Štampanje za više informacija.
• MirrorLink: Koristite ovu funkciju da kontrolišete aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na
glavnom monitoru vozila. Pogledajte MirrorLink za više informacija.
• Akcelerator preuzimanja: Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB,
brže od „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte Akcelerator preuzimanja za više
informacija.
• VPN: Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
• Podrazumevana aplikacija za poruke: Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje
razmene poruka.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
ad povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štampate slike ili dokumente.
Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Dodavanje dodatnih komponenti štampača
Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.
1 Na ekranu Podešavanja, kucnite na Još podešavanja veze → Štampanje → Preuzmi
dodatak.
2 Traži dodatnu komponentu štampača u Play продавница.
3 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
112
Podešavanja
4 Izaberite dodatni program za štampač i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.
Da biste dodali štampače ručno, kucnite na JOŠ → Dodaj štampač → ADD PRINTER.
Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na JOŠ → Podešavanja štampanja.
Sadržaj štampanja
Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na Podeli → Odštampaj →
Сви штампачи..., a zatim izaberite štampač.
→
MirrorLink
Povežite svoj uređaj na vozilo da kontrolišete aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na glavnom
monitoru vozila.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još podešavanja veze → MirrorLink.
Vaš uređaj je kompatibilna sa vozilima koji podržavaju verziju „MirrorLink“-a 1.1 i novije.
Povezivanje svog uređaja sa vozilom preko „MirrorLink“-a
Kada po prvi put koristite ovu funkciju, povežite uređaj na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
1 Uparite svoj uređaj sa vozilom preko „Bluetooth“ funkcije.
Pogledajte Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima za više informacija.
2 Povežite uređaj sa vozilom pomoću USB kabla.
Kada su povezani, pristupite „MirrorLink“ aplikacijama svog uređaja na glavnom monitoru.
Prekidanje „MirrorLink“ veze
Isključite USB kabl iz uređaja i vozila.
113
Podešavanja
Akcelerator preuzimanja
Koristite ovaj uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže preko „Wi-Fi“ i mobilnih mreža
istovremeno. Jači Wi-Fi signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još podešavanja veze → Akcelerator preuzimanja.
• Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
• Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade.
• Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači
postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
• Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
• Ukoliko Wi-Fi i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini
razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
• Ova funkcija podržava „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1.1 i „Hypertext
Transmission Protocol Secure“ (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim
protokolima, na primer FTP.
Zvukovi i obaveštenja
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zvukovi i obaveštenja.
• Režim zvuka: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
• Jačina: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
• Tonovi zvona i zvuci: Promenite melodiju i podešavanja zvuka sistema.
• Vibracije: Promenite podešavanja vibracija.
• Kvalitet zvuka i efekti: Podesite dodatna podešavanja zvuka.
• Ne uznemiravaj: Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva i zvukova obaveštenja,
osim za odobrene izuzetke.
114
Podešavanja
• Obaveštenja na zaključanom ekranu: Postavite da li da prikazuje ili da ne prikazuje sadržaj
obaveštenja na zaključanom ekranu.
• Obaveštenja o aplikaciji: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
• LED indikator: Podesite uređaj tako da uključuje LED indikator dok se baterija puni, kada
imate obaveštenja ili kada čitate glasovne podsetnike.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
Na ekranu podešavanja kucnite na Ekran.
• Osvetljenje: Prilagodite osvetljenost ekrana.
• Slova: Promena veličine i tipa fonta.
• Vreme do isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
• Režim ekrana: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa
priključnom bazom.
Edge ekran
Promenite podešavanja za zakrivljeni ekran. Pogledajte Edge ekran za više informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Edge ekran.
• Edge osvetljenje: Postavite zakrivljeni ekran da zasvetli kada primite poziv ili obaveštenja
kada je ekran uređaja okrenut nadole.
• People edge: Postavite uređaj da prikaže kartice sa dodeljenim bojama na zakrivljenom
ekranu kada ima propuštenih obaveštenja od prioritetnih kontakata.
• Apps edge: Postavite uređaj da prikaže prečice do omiljenih aplikacija na Edge ekranu.
115
Podešavanja
• Striming informacija: Prilagodite podešavanja za prikazivanje raznih stavki, kao što su
novosti i upozorenja o porukama, na Edge ekranu.
• Noćni sat: Podesite uređaj da koristi zakrivljeni ekran kao sat noću. Možete da podesite
koliko će da traje noćni sat.
• Položaj Edge ekrana: Podesite opcije displeja za ručicu i Edge ekran.
• Obaveštenja Edge ekrana: Izaberite stavke za prikazivanje obaveštenja na Edge ekranu
preko osvetljenja u boji i obojenih kartica.
• Osnovne informacije o Edge ekran: Pogledajte informacije o verziji Edge ekrana. Možete
takođe da proverite ima li dostupnih ažuriranja.
Kretanja i pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Kretanja i pokreti.
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte
pokretima na pravilan način.
• Direktno pozivanje: Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati
uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove
poruke pri podizanju uređaja.
Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
• Isključi zvuk: Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma koristeći pokrete
dlana ili tako što ćete okrenuti uređaj sa ekranom nadole.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da vidite snimljene slike u Galerija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
116
Podešavanja
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Aplikacije.
• Menadžer aplikacija: Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
• Podrazumevane aplikacije: Izaberite podrazumevana podešavanja za korišćenje aplikacija.
• Podešavanja aplikacije: Prilagodite podešavanja za svaku aplikaciju.
Tapet
Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
Na ekranu podešavanja kucnite na Tapet.
Teme
Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente Početnog ekrana,
zaključanog ekrana i ikona.
Na ekranu podešavanja kucnite na Teme.
Da biste preuzeli još tema, kucnite na Prodavnica tema.
117
Podešavanja
Zaključan ekran i zaštita
Uvod
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja
ekrana.
• Tip zaključavanja ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana.
• Prikaži informacije: Promenite postavke za stavke prikazane na zaključanom ekranu.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
• Otisci prstiju: Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na
vaš Samsung nalog. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
• Zaštita uređaja: Proverite status bezbednosti uređaja i skenirajte uređaj tražeći malver.
• Pronađi moj mobilni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pronađi moj mobilni. Ova funkcija
može da vam pomogne da locirate svoj uređaj ako ste ga izgubili ili vam je ukraden. Možete
takođe da pristupite web-stranici Pronađi moj mobilni (findmymobile.samsung.com) kako
biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
• Druga bezbednosna podešavanja: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti.
118
Podešavanja
Prepoznavanje otiska prsta
Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju
u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za
funkcije u nastavku:
• Zaključavanje ekrana
• Prijava na web
• Potvrdi Samsung nalog
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za
poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka
prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti
otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
Za bolje prepoznavanje otiska prsta
Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na
performanse funkcije:
• Taster Početak sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da taster Početak nije
izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
• Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska
prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
• Proverite da li je oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
• Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.
Morate da prekrijete celi taster Početak svojim prstom.
• Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće
koristite za korišćenje uređaja.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte
korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički
elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.
119
Podešavanja
Registrovanje otisaka prstiju
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju → Dodaj
otisak prsta.
2 Postavite svoj prst na taster Početak.
3 Nakon što uređaj otkrije vaš prst, podignite ga i stavite ponovo na taster Početak.
Ponovite ovaj postupak tako što ćete pomeriti svoj prst nagore ili nadole dok se ne registruje
otisak prsta.
4 Kada se pojavi ekran zahtevajući da registrujete rezervnu lozinku, upišite rezervnu lozinku a
zatim kucnite na NASTAVI.
5 Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je potvrdili a zatim kucnite na OK.
Možete da koristite rezervnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
6 Kada se pojavi iskačući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na OK. Možete da
koristite otiske prstiju da otključate ekran.
Brisanje otisaka prstiju
Možete da obrišete registrovane otiske prstiju pomoću menadžera otisaka prstiju.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na Alternativna lozinka i upišite rezervnu
lozinku.
3 Kucnite na IZMENI.
4 Označite otiske prstiju za brisanje i kucnite na UKLONI.
120
Podešavanja
Promena rezervne lozinke
Možete da promenite lozinku koju koristite kao rezervnu za skeniranje svojih otisaka prstiju.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na Alternativna lozinka i upišite rezervnu
lozinku.
3 Kucnite na Promeni lozinku bekapa.
4 Unesite novu lozinku i kucnite na NASTAVI.
5 Ponovo unesite lozinku i kucnite na OK.
Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog
Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta
umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u Galaxy Apps.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na Alternativna lozinka i upišite rezervnu
lozinku.
3 Kucnite na prekidač Potvrdi Samsung account da biste ga aktivirali.
4 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
121
Podešavanja
Korišćenja otiska prsta za prijavljivanje u naloge
Možete da koristite svoje otiske prstiju za prijavljivanje na web stranice koje podržavaju čuvanje
lozinki.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na Alternativna lozinka i upišite rezervnu
lozinku.
3 Kucnite na prekidač Prijavljivanje na web da biste aktivirali.
4 Otvorite web stranicu na koju želite da se prijavite otiskom prsta.
5 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na web stranicu.
6 Označite Prijavi se pomoću otisaka prstiju i kucnite na ZAPAMTI.
Možete da koristite otisak prsta da potvrdite svoj nalog i lozinku za prijavu na web stranicu.
Privatnost i bezbednost
Uvod
Promenite podešavanja za održavanje svoje privatnosti i bezbednosti.
Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost.
• Lokacija: Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Privatan režim: Aktivirajte režim privatnosti da biste sprečili da druge osobe pristupe vašem
ličnom sadržaju. Pogledajte Privatan režim za više informacija.
• Prijavi dijagnos. inform.: Postavite uređaj da automatski šalje kompaniji Samsung
dijagnostičke i informacije o korišćenju uređaja.
• Pošalji SOS poruke: Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući taster
za uključivanje/isključivanje. Možete takođe da primaocima pošaljete zvučne zapise sa
porukom. Pogledajte Pošalji SOS poruke za više informacija.
122
Podešavanja
Privatan režim
Sakrijte lični sadržaj u svom uređaju da biste sprečili da mu drugi pristupe.
U privatnom režimu, možete da sakrivate stavke u Galerija, Video, Muzika, Diktafon, Moji fajlovi
i Internet.
Aktiviranje režima privatnosti
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost → Privatan režim, a zatim
kucnite na taster da biste ga aktivirali.
Ako prvi put aktivirate režim privatnosti, sledite uputstva na ekranu da biste postavili
pristupni kôd za režim privatnosti.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
Privatni režim se aktivira a ikona
se pojavljuje na statusnoj traci.
Možete da vidite i pristupate sakrivenim stavkama isključivo kada je aktiviran režim
privatnosti. Da biste sakrili stavke koje se čuvaju u privatnoj fascikli, deaktivirajte režim
privatnosti.
Skrivanje sadržaja
1 Na ekranu aplikacija, pokrenite aplikaciju da biste sakrili stavke.
2 Izaberite stavku i kucnite na JOŠ → Premesti u folder Privatno.
Ako režim privatnosti nije aktiviran, pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru
za pristup privatnom režimu.
Izabrane stavke će biti premeštene u privatnu fasciklu.
123
Podešavanja
Prikaz sakrivenog sadržaja
Možete da vidite sakrivene stavke isključivo kada je aktiviran režim privatnosti.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost → Privatan režim, a zatim
kucnite na taster da biste ga aktivirali.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
3 Na ekranu aplikacija, kucnite na Tools → Moji fajlovi → Privatni.
Stavke premeštene u privatnu fasciklu će se pojaviti na ekranu. Za obeleživače, možete da ih
vidite u aplikaciji Internet.
Poništavanje sakrivanja sadržaja
1 U privatnoj fascikli, kucnite na i držite stavku, a zatim označite stavke da biste poništili opciju
sakrivanja.
2 Kucnite na JOŠ → Ukloni iz režima Privatno.
3 Izaberite fasciklu u koju ćete premestiti stavke a zatim kucnite na PREMESTI OVDE.
Stavke će biti premeštene u izabranu fasciklu.
Automatsko deaktiviranje režima privatnosti
Možete da postavite uređaj da automatski deaktivira režim privatnosti rada kada se isključi ekran.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost → Privatan režim, a zatim
kucnite na taster da biste ga aktivirali.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
3 Kucnite na prekidač Automatski onemogući da biste aktivirali.
Kada je omogućena opcija Automatski onemogući uređaj neće moći da prebacuje
datoteke u privatnu fasciklu ako je ekran isključen tokom prebacivanja.
124
Podešavanja
Pošalji SOS poruke
U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke
vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji.
1 Na ekranu Podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost → Pošalji SOS poruke, a zatim
kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Sledite uputstva na ekranu da biste dodali primarne kontakte ako to već niste uradili.
Da biste slali poruke za pomoć sa zvučnim zapisima ili fotografijama, kucnite na prekidač Priloži
snimanje zvuka ili Priloži slike da biste aktivirali.
Opcija Priloži slike možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača
usluge.
Dodavanje primarnih kontakata
Na ekranu podešavanja kucnite na Privatnost i bezbednost → Pošalji SOS poruke → Pošalji
poruke na → DODAJ. Kucnite na Kreiraj kontakt i unesite informacije o kontaktu, kucnite na
Izaberi iz kontakakta da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.
Jednostavan režim
Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg
rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu.
Prebacivanje na jednostavni režim
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Jednostavan režim → Jednostavan režim.
2 Izaberite aplikacije pod Jednostavne aplikacije da biste primenili jednostavniji izgled.
3 Kucnite na GOTOVO.
125
Podešavanja
Povratak na standardni režim
Prevucite ulevo na Početnom ekranu i kucnite na Podešav. → Jednostavan režim → Standardni
režim → GOTOVO.
Upravljanje prečicama
Da biste dodali prečicu aplikaciji na Početnom ekranu, prevucite ulevo, kucnite na
izaberite aplikaciju.
, a zatim
Da biste dodali prečicu kontaktu na Početnom ekranu, prevucite udesno i kucnite na
.
Da biste izbrisali prečicu sa Početnog ekrana, kucnite na IZMENI i izaberite aplikaciju ili kontakt sa
.
Pristupačnost
Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Pogledajte Pristupačnost za
više informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Pristupačnost.
Nalozi
Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.
Dodavanje naloga
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste
doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi → Dodaj nalog.
2 Izaberite uslugu naloga.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i izaberite stavke za
sinhronizovanje.
126
Podešavanja
Registrovanje Samsung naloga
Treba vam Samsung nalog kada koristite Samsung aplikacije. Možete da napravite rezervnu
kopiju ili vratite podatke sačuvane u uređaju na svoj Samsung nalog. Registrujte svoj Samsung
nalog na uređaj da lako koristite Samsung usluge.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi → Dodaj nalog.
2 Kucnite na Samsung nalog.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Kada vaš Samsung nalog bude registrovan, možete da koristite aplikacije kojima je potreban
Samsung nalog bez procedure prijavljivanja.
Uklanjanje naloga
Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi, izaberite ime naloga, izaberite nalog koji želite da
uklonite, a zatim kucnite na JOŠ → Ukloni nalog.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
Na ekranu podešavanja kucnite na Bekap i resetovanje.
• Bekapuj moje podatke: Napravite rezervnu kopiju ličnih informacija i podataka aplikacija na
Samsung serveru. Možete takođe da postavite uređaj da automatski pravi rezervnu kopiju
podataka.
• Vrati: Vratite lične informacije i podatke o aplikacijama za koje ste prethodno napravili rez.
kopiju sa svog Samsung naloga.
• Automatsko restartovanje: Postavite uređaj da se automatski optimizuje i ponovo pokrene
u podešena vremena za najbolji rad.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na „Google“ serveru.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da automatski vrati podešavanja i podatke aplikacija
sa „Google“ servera kada se aplikacije ponovo instaliraju.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
127
Podešavanja
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Na ekranu podešavanja kucnite na Jezik i unos.
• Jezik: Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
• Podrazumevana tastatura: Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
• Samsung tastatura: Promenite postavke Samsung tastature.
• Google унос текста гласом: Promenite postavke unosa govora.
• Ulaz govora: Izaberite podrazumevanu uslugu unosa govora. Možete takođe da promenite
podešavanja za svaki uređaj.
• Opcije čitanja teksta: Promenite opcije tekst-u-govor.
• Brzina pokazivača: Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Baterija
Pogledajte informacije o napunjenosti baterije i izmenite opcije štednje baterije.
Na ekranu podešavanja kucnite na Baterija.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
• UPOTREBA BATERIJE: Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Režim štednje energije: Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim
štednje energije. Pogledajte Režim štednje energije za više informacija.
• Režim izuzetne uštede energije: Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite
potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.
Pogledajte Režim izuzetne uštede energije za više informacija.
• Prikaži status napajanja: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
128
Podešavanja
Memorija
Pogledajte informacije o memoriji uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Memorija.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Na ekranu podešavanja kucnite na Datum i vreme.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu.
• Automatska vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa
mreže kada se krećete između vremenskih zona.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
129
Podešavanja
Uputstvo za upotrebu
Pogledajte informacije o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Uputstvo za upotrebu.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na O uređaju.
130
Dodatak
Pristupačnost
O pristupačnosti
Poboljšajte pristupačnost sa karakteristikama koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike
koji su oštećenog vida, sluha i smanjene mogućnosti upravljanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost.
Korišćenje tastera Početak za otvaranje menija pristupačnosti
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Direktan pristup, a zatim kucnite
na prekidač da biste ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta
brzo pritisnete taster Početak.
Možete da pristupite sledećim menijima pristupačnosti.
• Pristupačnost
• Voice Assistant
• Univerzalni prekidač
• Prozor lupe
• Negativne boje
• Nijanse sive
• Prilagođavanje boja
• Kontrola interakcije
131
Dodatak
„Voice Assistant“ (glasovni odgovor)
Aktiviranje ili deaktiviranje „Voice Assistant“-a
Kada aktivirajte „Voice Assistant“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije kada
kucnete jednom.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Voice Assistant, a zatim
kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Uređaj će pokrenuti povratni glas.
Da biste deaktivirali „Voice Assistant“, kucnite na prekidač „Voice Assistant“ i dva puta brzo kucnite
bilo gde na ekranu.
Kada prvi put aktivirate „Voice Assistant“, nakon aktiviranja će se pokrenuti vodič. Možete ga
ponovo reprodukovati tako što ćete kucnuti na Voice Assistant help.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „Voice Assistant“.
Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima
Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „Voice
Assistant“.
Pokreti jednim prstom
• Kuckanje: Pročitajte naglas stavku pod prstom. Da biste istražili ekran, postavite prst na ekran
i pomerajte ga po ekranu.
• Kuckanje dva puta: Otvara izabranu stavku. Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete
željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
• Kuckanje dva puta i držanje ekrana: Pomera stavku ili pristupa dostupnoj opciji.
• Prevlačenje ulevo: Pomera prethodnu stavku.
• Prevlačenje udesno: Pomera sledeću stavku.
• Prevlačenje nagore ili nadole: Koristi poslednje korišćenu opciju kontekstualnog menija ili
menja njena podešavanja. U režimu označavanja teksta, pomerite kursor nazad ili napred da
biste izabrali tekst.
132
Dodatak
• Prevlačenje ulevo ili udesno jednim pokretom: Pomera ekran nagore.
• Prevlačenje udesno ili ulevo jednim pokretom: Pomera ekran nadole.
• Prevlačenje nagore ili nadole jednim pokretom: Pomera prvu stavku na ekranu.
• Prevlačenje nadole ili nagore jednim pokretom: Pomera poslednju stavku na ekranu.
Pokreti sa dva prsta
• Kuckanje: Pauzira ili nastavlja unos govorom.
• Kuckanje dva puta: Pokreće, pauzira ili nastavlja reprodukovanje.
• Kuckanje tri puta: Proverava se trenutno vreme, preostala napunjenost baterije i režim. Da
biste promenili stavke koje se čitaju naglas, otvorite ekran aplikacija i kucnite na Podešav. →
Pristupačnost → Vid → Voice Assistant → PODEŠAVANJA → Informacije statusne linije.
• Dvostruko kuckanje i držanje ekrana: Omogućava ili onemogućava režim označavanja
teksta.
• Prevlačenje ulevo: Pomera na sledeću stranicu. U režimu označavanja teksta, lepi izabrani
tekst.
• Prevlačenje udesno: Vraća na prethodnu stranicu. U režimu označavanja teksta, lepi izabrani
tekst.
• Prevlačenje nagore: Pomera listu nadole. U režimu označavanja teksta, kopira izabrani tekst.
• Prevlačenje nadole: Pomera listu nagore. U režimu označavanja teksta, označava ceo tekst.
• Prevlačenje u bilo kom smeru na zaključanom ekranu: Otključava ekran.
• Prevucite nadole od vrha ekrana: Otvara tablu sa obaveštenjima.
Pokreti sa tri prsta
• Kuckanje: Počinje sa čitanjem stavki naglas od vrha.
• Kuckanje dva puta: Počinje sa čitanjem od sledeće stavke.
• Kuckanje tri puta: Čita poslednje izabrani tekst i kopira ga na klipbord.
• Prevlačenje ulevo ili udesno: Otvara kontekstualni meni i kreće se kroz opcije.
• Prevlačenje nagore ili nadole: Menja čitanje teksta i odabir detalja.
133
Dodatak
Korišćenje kontekstualnog menija
Dok koristite „Voice Assistant“, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se kontekstualni
meni i uređaj će da naglas čita opcije. Prevlačenje ulevo ili udesno sa tri prsta za kretanje
kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili da
prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete Jač. zv. uređ., možete da prilagodite
jačinu zvuka tako što ćete prevući nagore ili nadole.
Dodavanje oznaka na slike
Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike.
Dodajte oznake slikama bez oznaka tako što ćete kucnuti dva puta na ekran sa tri prsta i zadržati
ih na ekranu.
Konfigurisanje podešavanja za „Voice Assistant“
Konfigurišite podešavanja za „Voice Assistant“ kako vam odgovara.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Voice Assistant →
PODEŠAVANJA.
• Jačina zvuka govora: Izaberite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
• Brzina govora: Izaberite brzinu za glasovni odgovor.
• Promene visine tona: Postavite uređaj da čita naglas tekst sa promenjenom visinom tona
dok koristite tastaturu.
• Povratna informacija o tastaturi: Postavite uređaj da čita naglas stavku pod prstom dok
koristite tastaturu.
• Govori kada je ekran isključen: Postavite uređaj da naglas čita obaveštenja kada je ekran
isključen.
• Koristi senzor blizine: Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko
senzora na gornjem delu uređaja.
• Protresi za dalje čitanje: Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada
protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.
134
Dodatak
• Eho vibracije: Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
• Zvučni eho: Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate
ekran i drugo.
• Usredsredi se na zvuk govora: Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada
uređaj naglas čita stavku.
• Jačina zvuka zvučnog eha: Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran
da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se aktivira Zvučni eho.
• Eho tastera Nazad i Nedavno korišćenih tastera: Postavite uređaj da pruži glasovni
odgovor kada kucnete na
ili
jednom. Kucnite na
ili
dva puta da biste ih
aktivirali.
• Upravljanje prilagođenim oznakama: Upravljtej dodatim oznakama.
• Informacije statusne linije: Izaberite stavke za čitanje naglas kada kucnete tri puta na ekran
sa dva prsta.
• Programerske opcije: Postavite opcije za razvoj aplikacije.
Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom
Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatan.
Ekran se ne uključuje kada pritisnete taster Početak ili kucnete na ekran. Trenutno aktivirane
funkcije se ne isključuju kada je ekran isključen.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid, a zatim kucnite na prekidač
Taman ekran da biste ga aktivirali. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput
pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
Čitanje lozinki naglas
Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je „Voice Assistant“ aktiviran.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid, a zatim kucnite na prekidač
Izgovaraj lozinke da biste ga aktivirali.
135
Dodatak
Podešavanje funkcija za čitanje teksta
Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Voice
Assistant“ aktiviran, kao što su jezici, brzina i drugo.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Opcije čitanja teksta, a
zatim koristite sledeće funkcije:
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite mašinu za funkciju čitanja teksta.
• Brzina govora: Podesite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Status podrazum. jezika: Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekstu-govor.
Unos teksta pomoću tastature
Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo
gde na ekranu.
Da biste aktivirali funkciju brzog unosa tasterima, otvorite ekran aplikacije, kucnite na Podešav.
→ Pristupačnost → Vid, a zatim kucnite na prekidač Brzi unos tasterom da biste ga aktivirali.
Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada
čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst
naglas.
Ako nije aktivirano Brzi unos tasterom, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo
kucnite bilo gde na ekranu.
Unos dodatnih znakova
Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući
prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite
svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.
136
Dodatak
Vid
Pisanje govornih beleški na glasovne oznake
Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete
na njih priložiti oznake. Možete da snimite i dodelite govornu belešku glasovnoj oznaci sa
omogućenim NFC-om. Govorna beleška se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.
Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Oznaka govora.
Pokrenuće se snimač govora.
2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na da zaustavite.
4 Držite poleđinu svog uređaja preko glasovne oznake.
Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.
Promena veličine fonta
Promenite veličinu fonta prikazanog na ekranu. Podešavanje veličine fonta na Ogromna možda
neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.
Uvećanje ekrana
Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Uvećanje pokretima, a
zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
• Uvećanje i umanjenje prikaza: Brzo kucnite na ekran tri puta da biste uvećali određenu
oblast. Brzo kucnite na ekran tri puta ponovo da se vratite u normalan prikaz.
137
Dodatak
• Istraživanje ekrana pomeranjem: Prevucite dva ili više prstiju preko uvećanog ekrana.
• Prilagođavanje odnosa zuma: Štipnite sa dva ili više prsta na uvećanom ekranu ili ih
razmaknite.
Takođe možete privremeno povećati ekran dodirom i zadržavanjem ekrana tri puta. Dok držite
ekran, prevucite prstom da pregledate ekran. Otpustite prst da biste se vratili u normalni prikaz.
• Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
• Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su Telefon ili
Kalkulator, mogu biti umanjene.
Korišćenje lupe
Aktivirajte lupu da približite na ekranu kako biste videli veću verziju sadržaja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Prozor lupe, a zatim
kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Lupa će se pojaviti na ekranu.
Prevucite lupu gde želite da približite ekran.
Prebacivanje ekrana na režim sivih tonova
Prikaz boja na ekranu u sivim nijansama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid, a zatim kucnite na prekidač
Nijanse sive da biste ga aktivirali.
Vraćanje boja prikaza
Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid, a zatim kucnite na prekidač
Negativne boje da biste ga aktivirali.
138
Dodatak
Prilagođavanje boja
Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja.
Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Vid → Prilagođavanje boja,
a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili
postupak podešavanja boje.
Sluh
Detektori zvuka
Postavite uređaj da vibrira kada detektuje zvono na vratima ili bebu kako plače.
Detektor plača bebe
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh → Detektori zvuka, a zatim
kucnite na prekidač Detektor plača bebe da biste ga aktivirali. Uređaj će zavibrirati kada otkrije
zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.
Detektor zvona na vratima
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh → Detektori zvuka, a
zatim kucnite na prekidač Detektor zvona na vratima da biste ga aktivirali.
2 Kucnite na
da biste snimili zvuk svog zvona na vratima.
Uređaj će otkriti i snimiti zvuk zvona na vratima.
3 Kucnite na
i pozvonite na svoja vrata da proverite da li je pravilno snimljeno. Kada uređaj
otkrije zvuk zvona na vratima, kucnite na OK.
Da biste promenili zvuk zvona na vratima, kucnite na Promeni zvuk zvona na vratima.
Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.
139
Dodatak
Podešavanje obaveštenja preko blica
Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na prekidač
Obaveštenje blicem da biste ga aktivirali.
Isključivanje svih zvukova
Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom
poziva.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na prekidač
Isključi sve zvuke da biste ga aktivirali.
Podešavanja titlova
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh → Samsung titlovi ili
Google titlovi, a zatim kucnite na taster da biste ga aktivirali.
Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
1 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.
2 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh → Balans zvuka levo/
desno.
3 Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka.
140
Dodatak
Mono zvuk
Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite
ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na prekidač
Mono zvuk da biste ga aktivirali.
Automatski eho
Kada se aktivira funkcija Auto. eho, uređaj će vibrirati sa zvukom prilikom reprodukcije muzike,
gledanja video zapisa ili igranja igara. Takođe će da vibrira kada kucnete na tastere u podržanim
aplikacijama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Sluh, a zatim kucnite na prekidač
Automatski eho da biste ga aktivirali.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Spretnost ruku i interakcija
Univerzalni prekidač
Možete da kontrolišete ekran osetljiv na dodir tako što ćete priključiti spoljni prekidač, kuckati na
ekran i koristiti pokrete glave i izraze lica.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija →
Univerzalni prekidač, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Ako univerzalni prekidači
nisu registrovani na uređaju, kucnite na DODAJ PREKIDAČ i postavite prekidače da kontrolišu
uređaj.
Da biste aktivirali funkciju univerzalni prekidač, najmanje jedan prekidač mora da bude
registrovan na uređaju.
Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na PODEŠAVANJA → Prekidači.
Da biste brzo deaktivirali ovu funkciju, pritisnite taster Početak tri puta.
141
Dodatak
Pomoćni meni
Prikazivanje ikone pomoćne prečice
Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i
podešavanjima. Možete lako da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija
→ Pomoćni meni.
2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
3 Kucnite na Dominantna ruka da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.
Pristupanje pomoćnim menijima
Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
menijima sa svih ekrana.
Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju
na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili prevucite nagore ili
nadole da biste izabrali druge menije.
Korišćenje kursora
U meniju za pomoć, kucnite na Kursor. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju
u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali
kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.
Možete da koristite sledeće opcije:
• /
: Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
• /
: Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
• : Povećaj prostor gde je postavljen kursor.
• : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
• : Zatvorite oblast dodira.
142
Dodatak
Da biste promenili postavke kursora, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na Podešav. →
Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija → Pomoćni meni. Zatim prilagodite postavke u
Tačped i podešavanja kursora.
Korišćenje poboljšanih menija za pomoć
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija
→ Pomoćni meni → Napredni pomoćni meni, kucnite na taster da biste ga aktivirali, a zatim
izaberite aplikacije.
Uključivanje ekrana funkcijom „Air gesture“
Koristite funkciju „Air gesture“ da uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora u vrhu uređaja.
Možete da uključite ekran a da ne pritišćete taster. Kada koristite ovu funkciju, postavite uređaj
na ravnu površinu sa ekranom okrenutim nagore ili čvrsto držite uređaj kako bi sprečili da se
pomera.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija →
Buđenje pokretom, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija →
Kašnjenje nakon kucanja i držanja, a zatim izaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite
aplikacije.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Spretnost ruku i interakcija
→ Kontrola interakcije.
2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
3 Istovremeno pritisnite i držite taster Početak i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
143
Dodatak
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
5 Kucnite na KRAJ.
Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete
a hardverski tasteri uređaja će biti onemogućeni.
Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster Početak i
taster za jačinu zvuka.
Pravac zaključavanja
Postavite usmerenu kombinaciju za otključavanje ekrana.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Pravac zaključavanja i
kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Prevucite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno više od četiri puta, a zatim kucnite na
NASTAVI.
3 Ponovo nacrtajte usmerenu kombinaciju da biste je potvrdili i kucnite na POTVRDI.
4 Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana u slučaju da zaboravite kombinaciju.
Podsetnik za obaveštenja
Postavite uređaj da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Podsetnik za obaveštenja, a
zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Da biste postavili uređaj da vibrira kada imate nepročitana obaveštenja, kucnite na prekidač
Vibracija da biste ga aktivirali.
Da biste postavili uređaj da uključi LED indikator kada imate nepročitana obaveštenja dok je
ekran isključen, kucnite na prekidač LED indikator da biste ga aktivirali.
Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na Interval podsetnika.
Da biste postavili aplikacije da vas obaveštavaju o obaveštenjima, izaberite aplikacije pod Izaberi
aplikacije.
144
Dodatak
Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Prihvatanje i završavanje poziva.
Izaberite željeni način.
Korišćenje režima jednog kuckanja
Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na
poziv umesto da prevučete taster.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost, a zatim kucnite na prekidač Režim
jednog kucanja da biste ga aktivirali.
Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci
Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Organizac. pristupačnosti →
Uvezi/izvezi → Izvezi u folder Moji fajlovi.
Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost
Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Organizac. pristupačnosti →
Uvezi/izvezi → Uvezi iz foldera Moji fajlovi. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na GOTOVO.
Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.
Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost
Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a,
„Bluetooth“-a i drugo.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Pristupačnost → Organizac. pristupačnosti →
Podeli koristeći. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na GOTOVO. Izaberite metod
deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.
145
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom
dobavljaču usluge.
Vaš uređaj se ne uključuje
Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre
pokretanja uređaja.
146
Dodatak
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku
Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i
ponovo uključite uređaj.
Ponovno pokretanje na silu
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za smanjivanje jačine zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Resetovanje uređaja
Ako gorenavedene metode ne reše problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešav. → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička
podešavanja → RESETUJ UREĐAJ → IZBRIŠI SVE. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne
zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.
147
Dodatak
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.
148
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Idite u servisni centar kompanije „Samsung“ i neka vam zamene bateriju.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni
kapacitet se može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Ako se uređaj pregreje, neko vreme ne koristite uređaj ili aplikacije. Ako uređaj nastavi da se
pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
149
Dodatak
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
150
Dodatak
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za
gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
151
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Da biste uklonili bateriju, morate otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
• Radi vaše bezbednosti, ne smete da pokušate sami da uklonite bateriju. Ako baterija nije
pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti
do toga da uređaj nije bezbedan.
• Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po
ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja
ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom
kompanije Samsung.
1 Uklonite ležište za SIM karticu iz uređaja.
2 Da biste smekšali lepak koji drži zadnji poklopac na glavnom uređaju, uređaj mora da
bude zagrejan na kontrolisan nivo korišćenjem namenske komore sa kontrolisanom
temperaturom.
Spojite alatku za uklanjanje vakuumskog jastučeeta na donji kraj zadnjeg kućišta i dok držite
čvrsto uređaj, izvucite zadnji poklopac sa dna nagore.
3 Odvijte i izvadite vijke tamo gde se nalaze i uklonite kućište.
4 Isključite konektor baterije i pažljivo odvojite bateriju od glavnog tela uređaja.
152
Autorska prava
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Download PDF

advertising