Samsung | AR12JSFPEWQN | Samsung AR12JSFPEWQN Упатство за користење

Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 1
2016/5/16 16:44:02
Карактеристики на Вашиот нов клима уред
Ладна летна понуда
За време на оние неиздржливи жешки летни денови, нема подобро засолниште од жештината од ладниот
комфорт дома. Вашиот нов клима уред нуди крај на неиздржливите жешки летни денови и Ви дозволува
да се одморите. Ова лето победете ја жештината со Вашиот клима уред.
Рентабилен систем
Вашиот нов клима уред не само што овозможува максимално ладење ова лето, туку е и рентабилен метод
за греење во зима со напредниот „Heat pump“ систем. „Heat pump“ системот е 3 пати порентабилен во
споредба со другите електрични апарати за греење со што заштедувате пари. Сега, Ви го претставуваме
клима уредот кој ќе ги задоволи сите Ваши потреби.
Сестран изглед
Елегантниот и хармоничниот дизајн придонесува за убавиот изглед на просторот како и за постојните
елементи од Вашиот внатрешен декор. Со неговата блага боја и заоблена форма, новиот клима
уред дава стил на секоја соба. Уживајте во тоа што Ви овозможува Вашиот клима уред во поглед на
функционалноста како и во поглед на естетиката.
функција
функцијата Ви овозможува да ја наместите температурата за спиење која ви одговара и во
исто време ќе заштедите електрична енергија и ќе имате убав сон.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките,
USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна
штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите
видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали
каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и
неговите електронски додатоци не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за заштита на животната средина и посебните
законски обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата:samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Македонски-2
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 2
2016/5/16 16:44:02
Содржина
Подготовка
Безбедносни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Проверка пред употреба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Основна функција
Проверување на имиња на деловите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Проверка на далечински управувач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Основна функција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Поставување на насоката на движење на воздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Напредни функции
Употреба на функцијата Smart Saver (Смарт заштитник) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Употреба на функцијата Turbo (Турбо) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Употреба на функцијата Quiet (Тивко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Употреба на функцијата Auto Clean (Автоматско чистење) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Режим
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Поставување на On/Off timer (Вклучи/Исклучи тајмер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Друго
Чистење на клима уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Одржување на клима уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Македонски-3
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 3
2016/5/16 16:44:02
Безбедносни мерки
Пред да почнете со користење на новиот клима уред, Ве молиме целосно прочитајте
го прирачникот за да знаете како безбедно и ефикасно да ги користите елементите и
функциите на новиот апарат.
Од причина што следниве инструкции за користење на апаратот покриваат различни
модели, карактеристиките на клима уредот може да се разликуваат од оние опишани
во овој прирачник. Доколку имате некакви прашања, јавете се на најблискиот контакт
центар или најдете помош и информации на интернет на www.samsung.com.
Важни безбедносни симболи и безбедносни мерки:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ
Опасности или небезбедно користење кое може да доведе до
тешка лична повреда или смрт.
Опасности или небезбедно користење кое може да доведе до
полесна телесна повреда или оштета на имот.
Следи ги упатствата.
Исклучете го од струја.
НЕ се обидувајте.
НЕ расклопувајте.
Проверете дали машината е приземјена со цел спречување на
електричен удар.
ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете кабел со пропишани спецификации за производот и користете
го исклучиво кабелот за овој апарат. Покрај тоа, не користете продолжен
кабел.
 Продолжувањето на кабелот може да доведе до струен удар или пожар.
 Не користете електричен трансформатор. Може да доведе до електричен удар
или пожар.
 Доколку волтажата/фреквенцијата/размер тековната состојба е различна, може
да се предизвика пожар.
Инсталацијата на овој апарат мора да се изврши од стручен техничар или
сервис компанија.
 Во спротивно може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со
производот или повреда и да не важи гаранцијата за производот.
Инсталирајте го изолацискиот прекинувач до клима уредот (но не на
плочите на клима уредот) и автоматскиот прекинувач на клима уредот.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Цврсто прицврстите ја излезната единица така што да не се гледа
електричниот дел на излезната единица.
 Во спротивно може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со
производот.
Македонски-4
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 4
2016/5/16 16:44:02
ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

01 Подготовка
Не го инсталирајте овој апарат близу до греалка, запалив материјал. Не го
инсталирајте овој апарат на влажно, мрсно или прашливо место, на место
директно изложено на сончевата светлина и вода (капки од дожд). Не
инсталирајте го овој апарат на место каде што може да протече гас.
 Може да доведе до електричен удар или пожар.
Никогаш не инсталирајте излезна единица на место како што е висок
надворешен ѕид каде што може да падне.
 Доколку излезната единица падне, може да дојде до повреда, смрт или оштета на
имот.
Овој апарат мора правилно да се приземји. Не го призејмувате апаратот на
цевка за гас, пластична цевка за вода или телефонска линија.
 Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар или експлозија.
 Уверете се дека користите прилучок што е заземјен.
ВНИМАНИЕ
Инсталирајте го апаратот на рамен и тврд под кој што ќе може да ја издржи
неговата тежина.
 Во спротивно, може да дојде до абнормални вибрации, врева или проблеми со
производот.
Инсталирајте го цревото за истекување на тој начин што водата ќе истекува
правилно.
 Во спротивно, може да дојде до прекумерно истекување на вода и оштетување
на имот. Избегнувајте додавање на одводи на цевките за отпад бидејќи може да
настане непријатен мирис.
Кога ја инсталирате излезната единица, задолжително поврзете го цревото
за истекување така што истекувањето ќе се врши правилно.
 Насоберената вода за време на греењето од страна на излезната единица може
прекумерно да истече и на тој начин да придонесе за оштета на имот.
Повообичаено во зима, доколку падне блок од лед може да дојде до повреда,
смрт или оштета на имот.
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако е оштетен влезниот осигурувач, јавете се во најблискиот сервис центар.
Македонски-5
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 5
2016/5/16 16:44:02
Безбедносни мерки
Не ги влечете или претерано свиткувајте струјните жици. Немојте да го
превиткувате или да го врзувате кабелот. Не го закачувајте струјниот кабел
над метален предмет, ставете тежок предмет на струјниот кабел, внесете го
кабелот помеѓу предметите или турнете го струјниот кабел во просторот под
апаратот.
 Може да доведе до електричен удар или пожар.
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ВНИМАНИЕ
Кога подолго време не го користите клима уредот или за време на
грмотевици, исклучете ја струјата од автоматскиот преклопник.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку апаратот е наводнет, Ве молиме контактирајте го најблискиот
контакт центар.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Доколку апаратот прави чуден звук, се чувствува мирис на загореност или
чад, веднаш исклучете го струјниот кабел и контактирајте го најблискиот
контакт центар.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Во случај да има истекување на гас (како што е пропан гас, ЛП гас, и др)
веднаш проветрете без да го допирате кабелот. Не допирајте го апаратот и
струјниот кабел.
 Не користете вентилатор за проветрување.
 Искрата може да доведе до експлозија или пожар.
За повторно инсталирање на клима уредот, контактирајте го најблискиот
центар за сервисирање.
 Во спротивно, може да дојде до проблеми со производот, истек на вода,
електричен удар или пожар.
 Не е обезбедено доставувањето на производот. Доколку повторно го
инсталирате производот на друго место, ќе се наплатат дополнителни трошоци
за местење и инсталација.
 Во случај кога сакате да го инсталирате производот на необично место како што
е инстустриска област или близу до морето каде што е изложен на сол и воздух,
контактирајте го најблискиот центар за сервисирање.
Македонски-6
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 6
2016/5/16 16:44:02
01 Подготовка
Не го допирајте влезниот осигурувач со мокри раце.
 На тој начин може да дојде до електричен удар.
Не го исклучувајте клима уредот од влезниот осигурувач додека сеуште
работи.
 Ако го исклучите клима уредот и потоа пак го вклучите од влезниот осигурувач,
може да се создаде искра и да предизвика струен удар или пожар.
По отпакувањето на клима уредот, чувајте ги сите материјали надвор од
дофат на деца бидејќи овие материјали можат да бидат опасни за деца.
 Доколку дете стави кеса врз главата може да дојде до загушување.
Не го допирајте сечилото за воздушен отвор со раце или прсти за време на
греењето.
 На тој начин може да дојде до електричен удар или пожар.
Не ставајте ги прстите или страни предмети во доводот/приклучокот на
клима уредот.
 Внимавајте да не се повредат децата со ставање на прсти во производот.
Не го удирајте и влечете клима уредот премногу силно.
 На тој начин може да дојде до пожар, повреда или проблеми со производот.
Не ставајте предмет близу до излезната единица преку која децата ќе можат
да се качуваат на машината.
 На тој начин децата може сериозно да се повредат.
Не употребувајте го клима уредот подолго време во премногу непроветрени
простории или близу до болни луѓе.
 Од причина што ова може да биде опасно поради недостаток на кислород,
Отворајте прозорец најмалку еднаш на час.
Ако каква било супстанца , како што е вода навлезе во апаратот, исклучете
го од струја и јавете се во најблискиот сервис центар.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Не се обидувајте сами да го поправате, расклопувате или менувате апаратот.
 Не користете друг осигурувач (како на пример бочва, челична жица, итн.) освен
стандардниот осигурувач.
 Во спротивно, може да дојде до електирчен удар, пожар, експлозија, проблеми
со производот или повреда.
Македонски-7
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 7
2016/5/16 16:44:02
Безбедносни мерки
ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ
Не ставајте предмети или направи под влезната единица.
 Истекот на водата од влезната единица може да доведе до пожар или оштета на
имот. (пример електрични апарати)
Осигурајте се дека инсталираната излезна единица не е скршена најмалку
еднаш годишно.
 Во спротивно, може да дојде до повреда, смрт или оштета на имот.
Максималниот напон се мери според ИЕЦ стандардот за безбедност и
напонот се мери според ИСО стандардот за енергија и рентабилност.
Не стоите врз овој апарат и не ставајте предмети (како на пример алишта
за перење, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални
предмети итн.) врз апаратот.
 На тој начин може да дојде до електричен удар, пожар, проблеми со производот
или повреда.
Не го користете апаратот со мокри раце.
 На тој начин може да дојде до електричен удар.
Не прскајте со лесно испарлива материја како што е инсектицид врз
површината на апаратот.
 Покрај тоа што е штетно за луѓето, исто така може да дојде до електричен удар,
пожар или проблеми со производот.
Не пијте вода од клима уредот.
 Водата може да е штетна за луѓето.
Немојте премногу силно да го ударате далечинскиот управувач и не го
расклопувајте далечинскиот управувач.
Не ги допирајте цевките поврзани со производот.
 Ова може да доведе до изгореници или повреда.
Не го користете клима уредот за чување на опрема, храна, животни,
растенија или козметика како и друг необичен материјал.
 Ова може да доведе до оштета на имот.
Избегнувајте подолго изложување на луѓе, животни или растенија на
воздухот кој го испушта клима уредот.
 Ова може да доведе до повреда на луѓето, животните или растенијата.
Македонски-8
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 8
2016/5/16 16:44:02
ЗА ЧИСТЕЊЕ

01 Подготовка
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на луѓе (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со
недостаток на искуство и знаење, освен во случај ако се под надзор или
под инструкции во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за
нивната безбедност. Децата треба да се под надзор за да не се играат со
апаратот.
За користење во Европа: Овој уред може да го користат деца на возраст
од 8 и повеќе години и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите се
надгледуваат или им се дадат инструкции за користење на уредот на
безбеден начин и им се објаснат можните опасности. Децата не треба да
си играат со уредот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го вршат деца без соодветен надзор.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не го чистете апаратот со директно прскање на вода врз него. Не користете
бензол, разредувач или алкохол за чистење на апаратот.
 Така може да дојде до избледување, деформација, оштета, електричен удар или
пожар.
Пред да го чистите или одржувате, исклучете го од струја и чекајте
вентилаторот да престане да работи.
 Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
ЗА ЧИСТЕЊЕ

ВНИМАНИЕ
Внимавајте кога ја чистите површината на разменувачот на топлина на
излезната единица бидејќи има остри краеви.
 Ова треба да го направи квалифициран техничар, контактирајте го инсталатерот
или центарот за сервисирање.
Не ја чистете сами внатрешноста на клима уредот.
 За чистење на внатрешноста на апаратот, контактирајте го најблискиот центар за
сервисирање.
 Кога го чистите внатрешниот филтер, погледнете ги упатствата во делот „Чистење
на клима уредот“.
 Во спротивно, може да дојде до оштета, електричен удар или пожар.
Македонски-9
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 9
2016/5/16 16:44:02
Проверка пред употреба
Опсег на функциите
Табелата подолу го покажува опсегот на температурата и влажноста во чии рамки
може да работи клима уредот. Погледнете ја табелата за ефикасна употреба.
Режим
Внатрешна
температура
Надворешна
температура
Внатрешна влажност
Cooling (Ладење)
16 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
релативна влажност 80% или помалку
Heating (Греење)
27 ˚C или помалку
-15 ˚C~24 ˚C
-
Dry (Сушење)
18 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
-
ffДоколку клима уредот лади подолго време во просторија со голема влажност, може да се создаде роса.
ffДоколку надворешната температура се спушти до -5 °C, капацитетот за греење може да се намали за
60 %~70 % од назначениот капацитет според условите за употреба.
Одржување на клима уредот
Внатрешни заштити преку контролниот систем на единицата
ffОваа внатрешна заштита се користи доколку настане внатрешна грешка во клима уредот.
Тип
Против ладен воздух
Процес на одмрзнување
Заштита на компресорот
ЗАБЕЛЕШКА
Опис
Внатрешниот вентилатор ќе биде исклучен со цел спречување на ладниот воздух кога се
загрева пумпата за греење.
Внатрешниот вентилатор ќе се исклучи за да го одмрзне мразот кога пумпата за греење
грее.
Вертикалните перки за проток на воздухот ќе останат затворени за време на процесот на
одмрзнување и повторно ќе се отворат за време на процесот на греење по процесот на
одмрзнување.
Клима уредот не започнува веднаш да работи за да се заштити компресорот на излезната
единица откако ќе започне да работи.
• Д
околку пумпата за греење работи во функцијата Heat (Греење), процесот на одмрзнување се извршува за да се
отстрани мразот од излезната единица кој се насобрал на ниски температури.
Внатрешниот вентилатор автоматски се исклучува и се рестартира само откако ќе заврши процесот на
одмрзнување.
Македонски-10
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 10
2016/5/16 16:44:03
Проверување на имиња на деловите
Вашиот клима уред може да изгледа малку различно од илустрацијата прикажана подоле во зависност од моделот.
Главни делови
02 Основна функција
Сензор
за собна
температура
Прилив на воздух
Филтер за воздух
(под плочата)
Сечило за воздушен
отвор (горе и доле)
Управувач со перките
Перки за проток на воздух (лево и десно)
Приказ
Показател за
Timer/Auto clean (Тајмер/Автоматско чистење)
показател
Показател за Операција
Копче за Power (Вклучи)
Сигнал за далечински управувач
Македонски-11
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 11
2016/5/16 16:44:03
Проверка на далечински управувач
• Посочете го далечинскиот управувач кон сигналот за далечинскиот управувач на влезната единица.
• Кога правилно ќе го притиснете копчето на далечинскиот управувач ќе слушнете звучен сигнал од влезната единица и на
екранот на далечинскиот управувач ќе се појави показател за пренос .
Копчиња на далечинскиот управувач
Екран на далечинскиот управувач
Power (Вклучи)
Вклучи го/исклучи го клима уредот.
Smart Saver (Смарт заштитник)
Mode (Режим)
Употребата на помалку енергија го
прави просторот поладен помеѓу
температура од 24°C до 30°C.
Намести еден од 5-те режими на работа
(погледни страни 14-15 за инструкции).
Auto Clean (Автоматско чистење)
Turbo (Турбо)
Функција за Auto Clean (Автоматско чистење)
- Dry (Сушење) во внатрешноста на влезната
единица за отстранување на непријатен мирис.
Работи со автоматска брзина на
вентилатор за брзо ладење.
Air swing (Движење на воздухот)
Quiet (Тивко)
Активирај/Деактивирај го движењето на
перките за воздушниот проток автоматски
горе и доле.
Ја намалува вревата настаната од
влезната единица за време на работата.
Temp (Температура) + -
Fan (Вентилатор)
Ја вклучува опцијата


Зголемување/Намалување на
температурата за 1°C.
Наместете колку воздух ќе протекува низ клима
уредот со 4 различни брзини на вентилатор
како што е Автоматски/Споро/Средно/Брзо.
.
Set (Постави)
On Timer (Вклучи тајмер)
Нагоди го тајмерот/опцијата
Вклучување на On Timer (Вклучи тајмер).
Cancel (Откажи)
Off Timer (Исклучи тајмер)
Откажи го тајмерот/опцијата
Вклучување на Off Timer (Исклучи тајмер).
.
.
Time Up/Time Down (Нагоре/Надоле)
Намести го времето на тајмерот/опција
.
Ова копче нема функција.
ВНИМАНИЕ
• Осигурајте се да не влезе вода во далечинскиот управувач.
Македонски-12
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 12
2016/5/16 16:44:03
Екран на далечинскиот управувач
Турбo показател
Показател за тивко
Показател за смарт
заштитник
Показател за слаба батерија
Показател за пренос
Показател за воздушни крила
Показател за брзина на
вентилатор
Показател за Вклучи тајмер
Показател за Исклучи тајмер
Показател за
02 Основна функција
Показател за функции
Автоматски (Турбо)
Споро
Средно
Брзо
време на менување на батеријата
Кога батеријата е празна, ( ) ќе се прикаже на екранот на далечинскиот управувач. Кога ќе се појави иконата, сменете ги
батериите. На далечинскиот управувач му требаат 1.5V AAA тип на батерии.
Чување на далечинскиот управувач
Кога не го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите од далечинскиот управувач и чувајте го.
Внесување на батериите
1. Турнете го поклопецот
во правец на стрелката
на задната страна од
далечинскиот управувач и
отворете.
ЗАБЕЛЕШКА
2. Внесете две ААА батерии.
Проверете дали батериите
се соодветно ставени според
знаците „+“ и „-“. Осигурајте се
дека правилно сте ги ставиле
батериите.
3. Затворете го поклопецот и ставете го во
првобитната состојба.
Треба да чуете клик откако правилно ќе го
ставите поклопецот.
• С игналот може да не се прими правилно ако електронските флуоресцентни ламби, како на пример инвертни
флуоресцентни ламби работат на истиот простор.
• Доколку електричните производи работат со далечинскиот управувач јавете се на најблискиот центар за
сервисирање.
Правилно отстранување на батериите на овој производ
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на батеријата, напишана рачно или на пакувањето означува дека батериите на овој производ не треба да се
фрлаат со друг отпад во домаќинството откако ќе престанат да работат. Каде што се означени, хемиските симболи Hg, Cd или
Pb означуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над пожелното ниво според Директивата на ЕC 2006/66.
Доколку батериите не се правилно отстранети, овие супстанции можат да претставуваат закана за човековото здравје или
за животната средина.
Со цел заштитување на природните ресурси и за промовирање на повторната употреба на материјалите, одделете ги
батериите од друг вид на отпад и рециклирајте ги преку локален систем за слободно враќање на батерии.
Македонски-13
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 13
2016/5/16 16:44:04
Основна функција
Основна функција е функцијата која може да се избере со притискање на копчето Mode (Режим).
Auto (Автоматски)
Во опцијата Auto (Автоматски), клима уредот автоматски ќе ја постави температурата и брзината на вентилаторот во зависност
од собната температура забележана во собната температура.
Cool (Ладење)
Кога е вклучена опцијата за Cool (ладење), клима уредот ќе ја лади собата. Можете да ја наместите температурата и брзината на
вентилаторот за повеќе да се ладите за време на летната сезона.
• Доколку тековната надворешна температура е многу повисока од избраната внатрешна температура, достигнувањето на
внатрешната температура до пожелното ладење може да потрае.
• Опцијата за Quiet (Тивко) (
, ) ја намалува бучавата за време на работење на влезната единица во опцијата за ладење.
Dry (Сушење)
Кога клима уредот е на опцијата Dry (Сушење), тогаш тој има улога на дехумидифаер и ја отстранува влагата од воздухот што
влегува.
Опцијата за сушење го освежува воздухот во услови на влажна клима.
За достигнување на максимален капацитет на дехумидифаерот за време на сушењето, клима уредот може да работи на
пониска или повисока температура од поставената температура на далечинскиот управувач.
Fan (Вентилатор)
Опцијата Fan (Вентилатор) може да се користи за проветрување на собата. Опцијата Fan (Вентилатор) е корисна за освежување
на задушлив воздух во собата.
Heat (Греење)
Клима уредот загрева и лади. Загрејте ја собата со овој повеќенаменски апарат во студените зими.
• Вентилаторот може да не работи од 3 до 5 минути на почетокот за спречување на студени удари додека се загрева клима
уредот.
• Опцијата за Quiet (Тивко) (
, ) ја намалува бучавата за време на работење на влезната единица во опцијата за греење.
• Од причина што клима уредот ја загрева собата со тоа што зема енергија од надворешниот воздух, капацитетот на греење
може да се намали кога надворешната температура е екстремно ниска.
Користете дополнителен апарат за греење во комбинација со клима уредот доколку мислите дека клима уредот нема
доволно да загрее.
Македонски-14
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 14
2016/5/16 16:44:04
за вклучување на клима уредот.
Притиснете го копчето
за избирање на опција во која ќе работи.
• С екогаш кога ќе притиснете копчето Mode (Режим) , опциите ќе се менуваат по ред, Auto (Автоматски), Cool (Ладење), Dry
(Сушење), Fan (Вентилатор) и Heat (Греење).
Притиснете го копчето
за поставување на посакуваната брзина на вентилаторот.
Auto (Автоматски)
(Автоматски)
Cool (Ладење)
(Автоматски),
Dry (Сушење)
(Автоматски)
Fan (Вентилатор)
Heat (Греење)
(Споро),
(Споро),
(Споро),
(Автоматски),
Притиснете го копчето
(Средно),
(Брзо)
(Брзо)
(Споро),
(Средно),
(Брзо)
за поставување на температурата.
Auto (Автоматски)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
Cool (Ладење)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
Dry (Сушење)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 18°C до 30°C.
Fan (Вентилатор)
Heat (Греење)
ЗАБЕЛЕШКА
02 Основна функција
Притиснете го копчето
Поставување на температурата не е можно.
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
• Протекот на воздухот може да се постави рачно. (види страна 16 од инструкциите)
Македонски-15
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 15
2016/5/16 16:44:04
Поставување на насоката на движење на воздух
Движењето на воздух може да се насочи кон посакуваната позиција.
Вертикално движење на воздух
Перките за движење на воздухот се движат горе и доле.
Притиснете го копчето за Air swing (Движење на воздухот)
управувач.

Показателот за движењето на воздухот ќе се вклучи и сечилата за проток на воздухот
на далечинскиот
постојано ќе се движат нагоре и надоле за да воздухот може да циркулира.

Повторно притиснете го копчето Air swing (Движење на воздухот)
на
далечинскиот управувач за да ја одржите насоката на движење на воздухот.
Хоризонтално движење на воздух
Осигурајте се дека не се скршени деловите кои штрчат од перките за движење на воздухот.
Поместувајте ги перките налево или надесно за да ја одржите насоката на
движењето на воздухот во посакуваната постојана позиција.
ВНИМАНИЕ
• Б идете многу внимателни со прстите додека ја поставувате
хоризонталната насока на движење на воздухот.
Постои потенцијална опасност од телесна повреда додека се работи со
оваа единица.
Управувач со
перките
Македонски-16
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 16
2016/5/16 16:44:05
Употреба на функцијата Smart Saver (Смарт заштитник)
Оваа функција ќе ја намести границата за температурата со цел намалување на трошење на електрична енергија додека работи
клима уредот во опцијата за Cool (ладење).
Притиснете го копчето Smart Saver (Смарт заштитник) на далечинскиот управувач
додека работи клима уредот во опцијата за ладење.

Smart Saver (Смарт заштитник) показателот и показателот за движење на воздухот ќе се
појави автоматски на екранот на далечинскиот управувач.
Перките за движење на воздух се движат горе и доле.

Доколку поставената температура е пониска од 24°C, автоматски ќе се покачи на 24°C.
Откажи Повторно притиснете на копчето Smart Saver.
ЗАБЕЛЕШКА
03 Напредни функции
• S mart Saver (Смарт заштитник) функцијата е единствено достапна во опцијата за
Cool (ладење).
• Кога е вклучена функцијата Smart Saver (Смарт заштитник), температурата ќе се
движи од 24°C до 30°C.
• Доколку посакуваната температура е пониска од 24°C, исклучете ја функцијата
Smart Saver (Смарт заштитник) со повторно притискање на копчето Smart Saver
(Смарт заштитник).
• Температурата/Брзината на вентилаторот исто така може да се прилагоди (види
страна 15 за инструкции).
• Протокот на воздухот може да се постави рачно. (види страна 16 од
инструкциите).
• Доколку го притиснете копчето Mode (Режим) додека е вклучена функцијата
Smart Saver (Смарт заштитник), ќе се откаже функцијата.
Употреба на функцијата Turbo (Турбо)
Турбо функцијата помага во брзо и ефикасно ладење на собата.
Притиснете на копчето Turbo (Турбо) од далечинскиот управувал за време на опцијата
Cool (Ладење).

Турбо показателот се појавува на екранот на далечинскиот управувач и клима уредот
работи во функцијата Turbo (Турбо) за време од 30 минути.
Откажи Повторно притиснете на копчето Turbo.
ЗАБЕЛЕШКА
• Т урбо функцијата е единствено достапна во опцијата Cool (Ладење).
• Доколку го притиснете копчето Mode (Режим) додека е вклучена функцијата
Turbo (Турбо), ќе се откаже функцијата.
• Температурата/Брзината на вентилаторот не може да се прилагоди додека се
користи оваа функција.
Македонски-17
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 17
2016/5/16 16:44:05
Употреба на функцијата Quiet (Тивко)
Може да ја намалите вревата која се создава од влезната единица.
Притиснете го копчето Quiet (Тивко) на далечинскиот управувач додека работи клима
уредот во опцијата за Cool (греење) /Heat (ладење).

Quiet (Тивко) показателот ќе се појави на екранот на далечинскиот управувач.

Влезните единици ќе работат потивко.
Откажи Повторно притиснете на копчето Quiet.
ЗАБЕЛЕШКА
• Д
околку користите мултисистем, оваа функција ќе работи само кога функцијата
Quiet (Тивко) е поставена на сите влезни единици.
Употреба на функцијата Auto Clean (Автоматско чистење)
Функцијата Auto Clean (Автоматско чистење) ќе го спречи насобирањето на мувла со елиминирање на влагата внатре во влезната
единица. Влезната единица ја суши влагата внатре во единицата. Активирајте ја оваа функција за почист и поздрав воздух.
Притиснете на копчето Auto Clean (Автоматско чистење).
Кога е исклучен клима уредот,
Auto Clean (Автоматско чистење) показателот на влезната единица се појавува и
започнува функцијата Auto Clean (Автоматско чистење).
Кога е вклучен клима уредот,
По исклучување на клима уредот се појавува показателот за Auto Clean (Автоматско
чистење) на екранот на влезната единица и започнува функцијата Auto Clean (Автоматско
чистење).
Auto Clean (Автоматско чистење) може да варира во зависност од претходно употребената
опција.
Опциите Автоматско (ладење), Ладење, Сушење : околу 30 минути.
Опциите Автоматско (греење), Греење, Вентилатор : околу 15 минути.
Откажи Повторно притиснете на копчето Auto Clean.
ЗАБЕЛЕШКА
• К ога клима уредот е вклучен, функцијата Auto Clean (Автоматско чистење) работи
по исклучување на клима уредот.
Македонски-18
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 18
2016/5/16 16:44:06
Режим
За удобен сон, клима уредот ги има опциите Fall asleep (Заспиј)  Sound sleep (Цврсто спиј)  Разбуди се од
.
Кога клима уредот е вклучен во опцијата ладење/греење
2. Притиснете го копчето Time Up (Нагоре) или Time Down (Надоле) да го наместите
времето.
Може да го наместите времето на секој половина час почнувајќи од 30 минути до 3
часа и на секој час почнувајќи од 3 до 12 часа.
Часот може да се намести од минимум 30 минути до максимум 12 часа.
Дадената вредност е наместена на 8 часа.
03 Напредни функции
1. Притиснете го копчето
на далечинскиот управувач.
Се појавува показател за
и показател за Off time (Исклучи тајмер) почнува
со трепкање на екранот на далечинскиот управувач.
3. Притиснете го копчето за активирање Set (Постави).
Off timer (Исклучи тајмер) показателот престанува да трепка и внесеното време ќе се
прикажува за време од 3 секунди.
Тогаш, клима уредот ќе биде вклучен на опцијата good’ sleep .
Доколку не го притиснете копчето Set (Постави) во рок од 10 секунди по
притискањето на
или копчињата Time up (Нагоре) или Time Down
(Надоле) , клима уредот ќе продолжи да работи со првобитните нагодувања.
Проверете го Off timer (Исклучи тајмер) показателот и показателот на влезната
единица.
Откажи Притиснете го копчето Cancel уште еднаш.
Можете да ја наместите саканата температура почнувајќи од 1˚C па од 16˚C
до 30˚C.
Брзината на вентилаторот автоматски ќе се прилагоди според
опцијата.
Меѓутоа, доколку ја одберете
опцијата додека е вклучена
опцијата за греење, брзината на вентилаторот може да се прилагодува.
Насоката на движењето на воздухот автоматски ќе се прилагоди според
опцијата.
Меѓутоа, доколку ја одберете
опцијата додека е вклучена
опцијата за греење, насоката на движењето на воздухот може да се
прилагодува.
Температурата и брзината на вентилаторот се менува во
опцијата
• Fall asleep (Заспиј): Ве заспива преку намалување на температурата.
• Sound sleep (Цврстo спиј): Го релаксира вашето тело и благо ви ја подига температурата.
• Разбуди се од
: Ви дозволува да се разбудите преку удобниот повремен воздух и прави да се чувствувате освежени.
ЗАБЕЛЕШКА
• Нагодување на Off timer (Исклучи тајмер) во
опцијата над 5 часа. Сонот ќе Ви биде пореметен доколку
е наместен премногу кратко или долго време бидејќи стандардната вредност е наместена на 8 часа.
• Доколку
опцијата е наместена на време пократко од 4 часа, работата ќе престане во исто време.
Доколку
опцијата е наместена на време над 5 часа, тогаш ќе се вклучи опцијата за Разбуди се најмалку
еден час пред да престане.
• Препорачаната температура е помеѓу 25˚C~27˚C за ладење и 21˚C~23˚C за греење.
Македонски-19
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 19
2016/5/16 16:44:06
Поставување на On/Off timer (Вклучи/Исклучи тајмер)
Може да го наместите клима уредот да се вклучува/исклучува автоматски кога ќе посакате.
Поставување On timer (Вклучи тајмер) додека клима уредот е исклучен / Off timer (Исклучи тајмер)
додека клима уредот е вклучен
Поставување на On timer
1. Притиснете на копчето On timer (Вклучи тајмер) / Off timer (Исклучи тајмер).
On timer (Вклучи тајмер) / Off timer (Исклучи тајмер) показателот ќе почне да трепка на
екранот на далечинскиот управувач.
2. Притиснете го копчето Time Up (Нагоре) или Time Down (Надоле) да го наместите
времето.
Може да го наместите времето на секој половина час почнувајќи од 30 минути до 3
часа и на секој час почнувајќи од 3 до 24 часа.
Часот може да се намести од минимум 30 минути до максимум 24 часа.
3. Притиснете го копчето за активирање Set (Постави).
On timer (Вклучи тајмер) показателот престанува да трепка и внесеното време ќе се
прикажува за време од 3 секунди.
Доколку не го притиснете копчето Set (Постави) во рок од 10 секунди по поставување
на времето, клима уредот ќе продолжи да работи со првобитните подесувања.
Проверете го On timer (Вклучи тајмер) или Off timer (Исклучи тајмер) показателот и
показателот на влезната единица.
Поставување на Off timer
Откажи Притиснете го копчето Cancel.
Достапни се дополнителни опции во опцијата On timer (Вклучи тајмер)
Можете да одберете Auto (Автоматски)/Cool (Ладење)/Dry(Сушење)/
Fan(Вентилатор)/Heat(Греење).
Можете да ја прилагодите температурата во опцијата Auto (Автоматски)/Cool
(Ладење)/Dry(Сушење)/Heat(Греење).
ЗАБЕЛЕШКА
• С амо последните поставувања за тајмерот ќе се применат помеѓу On
Timer(Вклучи тајмер)/Off Timer(Исклучи тајмер) и
Off timer (Исклучи
тајмер) функциите.
• Откако ќе го нагодите тајмерот, ќе се прикаже времето за време од 3 секунди
пред да го снема.
Македонски-20
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 20
2016/5/16 16:44:07
Комбинирање на On Timer (Вклучи тајмер) и Off Timer (Исклучи тајмер)
Доколку клима уредот е исклучен
Наместеното време on timer (вклучи тајмер) е подолго
од off timer (исклучи тајмер)
Пр.) On Timer (Вклучи тајмер): 3 часа, Off Timer (Исклучи
тајмер): 1 час
- Клима уредот ќе работи во off timer (исклучитајмер) по 1
час од моментот на поставување на тајмерот.
Клима уредот ќе се вклучи по 2 часа.
Наместеното време on timer (вклучи тајмер) е
пократко од off timer (исклучи тајмер)
Пр.) On Timer (Вклучи тајмер): 3 часа, Off Timer (Исклучи тајмер):
5 часа
- Клима уредот ќе работи во on timer (вклучи тајмер) по 3
часа од моментот на поставување на тајмерот.
Клима уредот ќе остане да работи за време на 2 часа а
потоа автоматски ќе се исклучи.
ЗАБЕЛЕШКА
03 Напредни функции
Доколку клима уредот е вклучен
• Оn timer (вклучи тајмер) и off timer (исклучи тајмер) треба да се различни.
• Притиснете го копчето Cancel (Откажи) на далечинскиот управувач додека комбинацијата за тајмерот е вклучена.
И On и Off timer (Вклучи и исклучи тајмер) ќе бидат откажани и показателот ќе исчезне.
Македонски-21
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 21
2016/5/16 16:44:07
Чистење на клима уредот
ВНИМАНИЕ
•Осигурајте се дека сте ја исклучиле влезната единица и струјата
пред да го исчистите клима уредот.
Чистење на влезната единица
ffИзбришете ја површината на единицата со малку намокрена или
сува крпа кога тоа е потребно.
ЗАБЕЛЕШКА
• К онтактирајте го центарот за сервисирање кога ја чистите
разменувачот на топлина на влезната единица бидејќи треба
да се расклопи.
• Не го чистете екранот со алкален детергент.
ВНИМАНИЕ • Не користете сулфурна киселина, солна киселина, органски
растворувачи (како на пример разредувач, парафин и
ацетон итн.) за чистење на површината на овој производ и не
ставајте етикети на неа.
Тие можат да ја оштетат површината на клима уредот.
Чистење на разменувачот на топлина на излезната единица
ffКога ќе се насобере прашина на разменувачот на топлина, може
да се намали капацитетот на ладењето. Затоа, чистете го редовно.
ffНапрскајте вода да го исчистите правот.
ЗАБЕЛЕШКА
• Д
околку Ви е тешко самите да ја исчистите надворешната
единица на разменувачот на топлина, контактирајте го
центарот за сервисирање.
ВНИМАНИЕ
• Внимавајте со острите краеви на
излезната единица на разменувачот на
топлина.
Разменувач на топлина
(Илустрацијата може малку да се
разликува во зависност од моделот)
Отворање на плочата
Цврсто фатете го врвот на предната плоча и влечете надолу да
отворите.
Потоа, малку подигнете ја плочата.
Македонски-22
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 22
2016/5/16 16:44:07
Вадење на филтерот за воздух
04 Друго
Фатете ја рачката и подигнете. Потоа, влечете го филтерот за
воздух кон Вас и лизнете го надолу.
Филтер за воздух
Чистење на вилтерор за воздух
Пена што се мие во основата на филтерот за воздух ги собира големите честички од воздухот. Филтерот се чист со правосмукалка
или рачно.
Отворете ја плочата и извадете го филтерот за
воздух.
Исчистете го филтерот за воздух со правосмукалка или со
мека четка.
Доколку правот е премногу натрпан, истријте го со вода.
Внесете го филтерот за воздух во првобитната
состојба и затворете ја предната плоча.
Исушете го филтерот за воздух во проветрен простор.
ЗАБЕЛЕШКА
• Ч истето го филтерот за воздух секои 2 недели или кога ќе светне потсетувачот за чистење на филтерот. Условите за
чистење може да се разликуваат во зависност од употребата и животните услови. Во прашлива просторија, чистете го
еднаш неделно.
• Доколку го исклучите клима уредот со притискање на копчето Power (Вклучи) , потсетувачот за чистење на
филтерот ќе се исклучи.
• Доколку филтерот за воздух се исуши во мала (или влажна) просторија, може да се создаде непријатна миризба.
Доколку се случи тоа, повторно исчистете и исушете во добро проветрена просторија.
Македонски-23
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 23
2016/5/16 16:44:08
Одржување на клима уредот
Доколку клима уредот нема да се користи подолг период, исушете го клима уредот за да го одржите.
1. Целосно исушете го клима уредот со одбирање на опцијата Fan (Вентилатор)
за време од 3 до 4 часа и исклучете го приклучниот кабел. Може да настане
внатрешно оштетување доколку има останато влага во деловите.
2. Пред повторна употреба на клима уредот повторно исушете ги внатрешните
делови на клима уредот со одбирање на опцијата Fan (Вентилатор) за време од 3
до 4 часа. Ова помага во отстранување на непријатната миризба која може да се
создаде од влагата.
Периодични проверки
Погледнете ја следнава табела за правилно одржување на клима уредот.
Тип
Секои 2
недели
Опис
Чистење на филтерот за воздух (1)
Секои 3 Секои 4 Еднаш
месеци месеци годишно

Чистење на кондензираниот одводен дел (2)
Внатрешна Целосно чистење на разменувачот на топлина (2)
единица
Исчистете го попречниот вентилатор (2)
Чистење на кондензираната одводна цевка (2)




Заменување на батериите на далечинскиот управувач (1)
Чистење на разменувачот на топлина од надворешната страна на
единицата (2)
Излезна
единица


Чистење на разменувачот на топлина од внатрешната страна на
единицата (2)

Чистење на електричните делови со млазови воздух (2)

Проверување дека електричните делови се цврсто поврзани (2)

Чистење на вентилаторот (2)

Проверување дека сите делови на вентилаторот се цврсто поврзани (2)

Чистење на кондензираниот одводен дел (2)

 : Оваа ознака означува периодична проверка на влезната/излезната единица,
следејќи ги упатствата за правилно одржување на клима уредот.
(1) Опишаните функции треба да се извршуваат често во доколку
просторијата за инсталација е многу прашлива.
ВНИМАНИЕ
(2) Овие функции мора секогаш да се извршуваат од страна на стручно
лице. За подетални информации, види го делот за инсталирање од
прирачникот.
Македонски-24
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 24
2016/5/16 16:44:08
Проблеми
Следи ја следнава табела доколку клима уредот не работи нормално. Ова може да Ви
сочува време и непотребен трошок.
РЕШЕНИЕ
Клима уредот воопшто
не работи.
• Проверете дали е вклучен и тогаш обидете се повторно да го користите клима
уредот.
• Вклучете го во или променете го автоматскиот прекинувач и тогаш обидете се
да го користите клима уредот повторно.
• Проверете дали сте го нагодиле Off Timer (Исклучи тајмер). Користете го клима
уредот повторно со притискање на копчето Power (Вклучи).
Нагодувањето на
температурата не
работи.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Fan (Вентилатор) / Turbo (Турбо). Во
овии опции, посакуваната температура е наместена автоматски и не можете да
ја нагодите температурата.
Не доаѓа ладен/топол
воздух од клима
уредот.
• Проверете дали наместената температура е повисока (за време на опцијата
за ладење)/пониска (за време на опцијата за греење) од точната температура.
Притиснете на копчето Temp (Температура) + или - на далечинскиот
управувач за промена на температурата.
• Проверете дали филтерот за воздух го блокира правот. Доколку има многу прав
насобран на филтерот за воздух, опцијата за ладење (греење) ќе се намали.
Чистете ги често.
• Проверете излезната единица да не е покриена или инсталирана близу пречка.
Отстранете го тоа што ја покрива и отстранете ја пречката.
• Доколку саката да го користите клима уредот за време на сончева светлина,
покријте ја излезната единица со помош на завеси или итн.
• Проверете клима уредот да не работи во опцијата De-ice (одмрзнување). Кога
се формира мраз во зима или надворешната температура е премногу ниска,
клима уредот работи автоматски во опцијата De-ice (одмрзнување). Во опцијата
De-ice (одмрзнување), внатрешниот вентилатор престанува да работи и
ладниот воздух не излегува.
• Доколку вратите или прозорците се отворени, може да се предизвика лошо
ладење (греење).
Затворете ги вратите и прозорците.
• Проверете дали клима уредот бил неодамна вклучен по запирањето на
ладењето (греењто). Во тој случај, ќе се вклучи само вентилатор кој ќе ја
заштити компресорот на излезната единица.
• Проверете должината на цевката да не е премногу долга. Кога должината на
цевката го надминува дозволениот максимум за должина, ладењето (греењето)
е намелено.
04 Друго
ПРОБЛЕМ
Македонски-25
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 25
2016/5/16 16:44:08
Проблеми
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не работи
прилагодувањето
на движењето на
воздухот.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Auto(Автоматски)/Dry(Сушење)/
. Во овии опции, посакуваната температура е наместена
автоматски и не можете да ја нагодите температурата.
Не работи
прилагодувањето
на брзината на
вентилаторот.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Auto(Автоматски)/Dry(Сушење)/
Turbo(Турбо)/
. Во овии опции, брзината на вентилаторот
е наместена Auto (автоматски) и не можете да ја нагодите брзината на
вентилаторот.
Не работи
далечинскиот
управувач.
• Проверете батериите да не се истрошени.
• Осигурајте се дека ништо не го блокира далечинскиот управувач.
• Проверете дали има силни апарати за светлина во близина на клима уредот.
Силната светлина од флуоресцентните светилки или неонките може да ги
спречат електирчните бранови.
Не можете да ја
нагодите функцијата
Timer (тајмер).
• Проверете дали сте го притиснале копчето Set (Постави) на далечинскиот
управувач откако сте го нагодиле времето.
Показателот
непрестано трепка.
• Притиснете го копчето Power (Вклучи) или исклучете го струјниот
приклучок/изгасете ги помошните струјни приклучоци.
Доколку показателот и понатаму трепка, контактирајте го центарот за
сервисирање.
Се задржува мирисот
во собата за време на
работењето.
• Проверете дали апаратот работи во задимена просторија. Проветрете ја собата
или вклучете го клима уредот на опцијата Fan (вентилатор) од 1 до 2 часа.
(Клима уредот не е составен од миризливи делови.)
Се појавува грешка.
• Кога показателот на влезната единица ќе трепне, контактирајте го најблискиот
центар за сервисирање.
Се создава бучава.
• Во зависност од статусот на користење на клима уредот, може да се слушне
бучава кога се менува движењето на протекот на мразот. Ова е нормално.
Излегува чад од
излезната единица.
• Доколку не е пожар, може да биде пареа создадена од одмрзнувањето од
надворешниот разменувач на топлина за време на опцијата за греење во зима.
Капе вода од врската
на цевките со
излезната единица.
• Може да се создаде вода поради разликата во температурата. Ова е нормално.
Македонски-26
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 26
2016/5/16 16:44:08
04 Друго
Македонски-27
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 27
2016/5/16 16:44:08
ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?
ЗЕМЈА
ЈАВЕТЕ СЕ
ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НÈ ОНЛАЈН НА
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
К
www.samsung.com/de/support
П
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
С
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 28
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/5/16 16:44:08
••
••
Клима-уред
Прирачник за употреба
Серија ARJS
•• Ви благодариме што го купивте овој клима-уред на Samsung.
•• Пред да почнете да ја користите оваа единица, внимателно прочитајте го
овојприрачник за корисникот и зачувајте го за натамошно користење.
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_MK.indd 29
2016/5/16 16:44:08
Download PDF

advertising