Samsung | AR24FSFTJWQN | Samsung AR24FSFTJWQN Упатство за користење

Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 1
2012-11-13 14:38:20
Карактеристики на Вашиот
нов клима уред
Содржина
УПОТРЕБА НА КЛИМА УРЕДОТ
Ладна летна понуда
За време на оние неиздржливи жешки летни денови,
нема подобро засолниште од жештината од ладниот
комфорт дома. Вашиот нов клима уред нуди крај на
неиздржливите жешки летни денови и Ви дозволува да
се одморите. Ова лето победете ја жештината со Вашиот
клима уред.
Рентабилен систем
Вашиот нов клима уред не само што овозможува
максимално ладење ова лето, туку е и рентабилен
метод за греење во зима со напредниот „Heat pump“
систем. „Heat pump“ системот е 3 пати порентабилен во
споредба со другите електрични апарати за греење со
што заштедувате пари. Сега, Ви го претставуваме клима
уредот кој ќе ги задоволи сите Ваши потреби.
Безбедносни мерки.......................................................................3
Проверка пред употреба........................................................ 10
Проверување на имиња на деловите.............................. 11
Проверка на далечински управувач................................ 12
Основна функција........................................................................ 14
Поставување на насоката на движење на воздух..... 16
Користење на Turbo (Турбо) функцијата......................... 16
Опција
. ................................................................ 17
Поставуање на On/Off timer
(Вклучи/Исклучи тајмер).......................................................... 18
Употреба на функцијата Smart Saver
(Смарт заштитник)....................................................................... 19
Употреба на функцијата Quiet (Тивко).............................. 20
Употреба на функцијата Auto Clean (Автомтатско
чистење)............................................................................................ 20
Чистење на клима уредот....................................................... 21
Одржување на клима уредот................................................ 23
Проблеми......................................................................................... 24
Сестран изглед
Елегантниот и хармоничниот дизајн придонесува
за убавиот изглед на просторот како и за постојните
елементи од Вашиот внатрешен декор. Со неговата
блага боја и заоблена форма, новиот клима уред дава
стил на секоја соба. Уживајте во тоа што Ви овозможува
Вашиот клима уред во поглед на функционалноста како
и во поглед на естетиката.
функција
функцијата Ви овозможува да ја наместите
температурата за спиење која ви одговара и во исто
време ќе заштедите електрична енергија и ќе имате
убав сон.
Овој производ е во согласност со Директивата за низок напон (2006/95/ЕC), и Директивата за
електромагнетна компатибилност (2004/108/ЕC) на Европската унија.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр.
полначот, слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот работен век не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад
од домаяинството. За избегнување на возможна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано
фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради
унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната
самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка.
Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
2
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 2
2012-11-13 14:38:20
УПОТРЕБА НА КЛИМА УРЕДОТ
Безбедносни мерки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
МАКЕДОНСКИ
Пред да почнете со користење на новиот клима уред, Ве молиме целосно
прочитајте го прирачникот за да знаете како безбедно и ефикасно да ги
користите елементите и функциите на новиот апарат.
Од причина што следниве инструкции за користење на апаратот покриваат
различни модели, карактеристиките на клима уредот може да се разликуваат од
оние опишани во овој прирачник. Доколку имате некакви прашања, јавете се
на најблискиот контакт центар или најдете помош и информации на интернет на
www.samsung.com .
Важни безбедносни симболи и безбедносни мерки:
Опасности или небезбедно користење кое може да
доведе до тешка лична повреда или смрт.
Опасности или небезбедно користење кое може да
доведе до полесна телесна повреда или оштета на
имот.
Следи ги упатствата.
Исклучете го од струја.
НЕ се обидувајте.
НЕ расклопувајте.
Проверете дали машината е приземјена со цел спречување на
електричен удар.
ЗА ИНСТАЛАЦИЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете кабел со пропишани спецификации за производот
и користете го исклучиво кабелот за овој апарат. Покрај тоа, не
користете продолжен кабел.
Продолжувањето на кабелот може да доведе до струен удар или
пожар.
Не користете електричен трансформатор. Може да предизвика
струен удар или пожар.

Ако волтажата/ фреквенцијата на струјата е различна, може да дојде
до пожар.
Инсталацијата на овој апарат мора да се изврши од стручен техничар
или сервис компанија.

Доколку не се направи тоа, може да дојде до електирчен удар,
пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.
Инсталирајте прекинувач или автоматски преклопник само за клима
уредот.

Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Цврсто прицврстите ја излезната единица така што да не се гледа
електричниот дел на излезната единица.

Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
3
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 3
2013-5-28 18:15:28
Безбедносни мерки
Не го инсталирајте овој апарат близу до греалка, запалив материјал.
Не го инсталирајте овој апарат на влажно, мрсно или прашливо место,
на место директно изложено на сончевата светлина и вода (капки
од дожд). Не инсталирајте го овој апарат на место каде што може да
протече гас.

На тој начин може да дојде до електричен удар или пожар.
Никогаш не инсталирајте излезна единица на место како што е висок
надворешен ѕид каде што може да падне.

Доколку излезната единица падне, може да дојде до повреда, смрт
или оштета на имот.
Овој апарат мора да биде соодветно заземјен. Не го заземјувајте
апаратот на цевка за гас, пластична цевка за вода или телефонска
линија.

Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар или експлозија.

Уверете се дека користите прилучок што е заземјен.
ЗА ИНСТАЛАЦИЈА
ВНИМАНИЕ
Инсталирајте го апаратот на рамен и тврд под кој што ќе може да ја
издржи неговата тежина.

Во спротивно, може да дојде до абнормални вибрации, врева или
проблеми со производот.
Инсталирајте го цревото за истекување на тој начин што водата ќе
истекува правилно.

Во спротивно, може да дојде до прекумерно истекување на вода и
оштетување на имот.
Кога ја инсталирате излезната единица, задолжително поврзете го
цревото за истекување така што истекувањето ќе се врши правилно.

Насоберената вода за време на греењето од страна на излезната
единица може прекумерно да истече и на тој начин да придонесе за
оштета на имот.
Повообичаено во зима, доколку падне блок од лед може да дојде до
повреда, смрт или оштета на имот.
4
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 4
2013-5-28 18:15:28
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
МАКЕДОНСКИ
Ако е оштетен влезниот осигурувач, јавете се во најблискиот сервис
центар.
Не го влечете и не го свиткувајте прекумерно кабелот.Не го
прекршувајте или врзувајте кабелот.Не го закачувајте кабелот на
метален предмет, не ставајте тежок предмет на кабелот, не го ставајте
кабелот помеѓу предмети и не туркајте го кабелот во просторот
позади апаратот.

Тоа може да предизвика струен удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Кога подолго време не го користите клима уредот или за време на
грмотевици, исклучете ја струјата од автоматскиот преклопник.

Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку апаратот е наводнет, Ве молиме контактирајте го најблискиот
контакт центар.

Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
Ако апаратот создава чудна бучава, мирис на изгорено или чад,
веднаш исклучете го од струја и јавете се во најблискиот сервис
центар.

Во спротивно,може да дојде до струен удар или пожар.
Во случај да има истекување на гас (како што е пропан гас, ЛП гас, и
др) веднаш проветрете без да го допирате кабелот. Не го допирајте
апаратот ниту кабелот.

Не користете вентилатор.

Искра може да предизвика експлозија или пожар.
За повторно инсталирање на клима уредот, контактирајте го
најблискиот центар за сервисирање.

Во спротивно, може да дојде до проблеми со производот, истек на
вода, електричен удар или пожар.

Не е обезбедено доставувањето на производот. Доколку повторно
го инсталирате производот на друго место, ќе се наплатат
дополнителни трошоци за местење и инсталација.

Во случај кога сакате да го инсталирате производот на необично
место како што е инстустриска област или близу до морето каде што
е изложен на сол и воздух, контактирајте го најблискиот центар за
сервисирање.
5
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 5
2013-5-28 18:15:28
Безбедносни мерки
Не го допирајте влезниот осигурувач со мокри раце.

Тоа може да предизвика струен удар.
Не го исклучувајте клима уредот од влезниот осигурувач додека сеуште
работи.

Ако го исклучите клима уредот и потоа пак го вклучите од влезниот
осигурувач, може да се создаде искра и да предизвика струен удар
или пожар.
По отпакувањето на клима уредот, чувајте ги сите материјали надвор
од дофат на деца бидејќи овие материјали можат да бидат опасни за
деца.

Доколку дете стави кеса врз главата може да дојде до загушување.
Не ставајте ги прстите или страни предмети во приклучокот додека
работи клима уредот.

Внимавајте да не се повредат децата со ставање на прсти во
производот.
Не го допирајте сечилото за воздушен отвор со раце или прсти за
време на греењето.

На тој начин може да дојде до електричен удар или пожар.
Не ставајте ги прстите или страни предмети во доводот/приклучокот
на клима уредот.

Внимавајте да не се повредат децата со ставање на прсти во
производот.
Не го удирајте и влечете клима уредот премногу силно.

На тој начин може да дојде до пожар, повреда или проблеми со
производот.
6
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 6
2013-5-28 18:15:28
ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ЗА УПОТРЕБА
МАКЕДОНСКИ
Не ставајте предмет близу до излезната единица преку која децата ќе
можат да се качуваат на машината.

На тој начин децата може сериозно да се повредат.
Не употребувајте го клима уредот подолго време во премногу
непроветрени простории или близу до болни луѓе.

Од причина што ова може да биде опасно поради недостаток на
кислород, Отворајте прозорец најмалку еднаш на час.
Ако каква било супстанца , како што е вода навлезе во апаратот, исклучете
го од струја и јавете се во најблискиот сервис центар.

Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар.
Не се обидувајте сами да го поправате, расклопувате или менувате
апаратот.

Не користете друг осигурувач (како на пример бочва, челична жица,
итн.) освен стандардниот осигурувач.

Во спротивно, може да дојде до електирчен удар, пожар, експлозија,
проблеми со производот или повреда.
ВНИМАНИЕ
Не ставајте предмети или направи под влезната единица.

Истекот на водата од влезната единица може да доведе до пожар
или оштета на имот.
Осигурајте се дека инсталираната излезна единица не е скршена
најмалку еднаш годишно.

Во спротивно, може да дојде до повреда, смрт или оштета на имот.
Максималниот напон се мери според ИЕЦ стандардот за безбедност и
напонот се мери според ИСО стандардот за енергија и рентабилност.
7
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 7
2013-5-28 18:15:28
Безбедносни мерки
Не стоите врз овој апарат и не ставајте предмети (како на пример
алишта за перење, запалени свеќи, запалени цигари, садови,
хемикалии, метални предмети итн.) врз апаратот.

На тој начин може да дојде до електричен удар, пожар, проблеми со
производот или повреда.
Не го користете апаратот со мокри раце.

На тој начин може да дојде до електричен удар.
Не прскајте со лесно испарлива материја како што е инсектицид врз
површината на апаратот.

Покрај тоа што е штетно за луѓето, исто така може да дојде до
електричен удар, пожар или проблеми со производот.
Не пијте вода од клима уредот.

Водата може да е штетна за луѓето.
Немојте премногу силно да го ударате далечинскиот управувач и не го
расклопувајте далечинскиот управувач.
Не ги допирајте цевките поврзани со производот.

Ова може да доведе до изгореници или повреда.
Не го користете клима уредот за чување на опрема, храна, животни,
растенија или козметика како и друг необичен материјал.

Ова може да доведе до оштета на имот.
Избегнувајте подолго изложување на луѓе, животни или растенија на
воздухот кој го испушта клима уредот.

Ова може да доведе до повреда на луѓето, животните или
растенијата.
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на луѓе (вклучувајќи
ги и децата) со намалени физички, сетилни или ментални способности,
или со недостаток на искуство и знаење, освен во случај ако се под
надзор или под инструкции во врска со употребата на апаратот од
лице одговорно за нивната безбедност. Децата треба да се под надзор
за да не се играат со апаратот.
8
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 8
2013-5-28 18:15:28
ЗА ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ЗА ЧИСТЕЊЕ
МАКЕДОНСКИ
Не го чистете апаратот со директно прскање на вода врз него. Не
користете бензол, разредувач или алкохол за чистење на апаратот.

Така може да дојде до избледување, деформација, оштета,
електричен удар или пожар.
Пред да го чистите или одржувате, исклучете го од струја и чекајте
вентилаторот да престане да работи.

Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте кога ја чистите површината на разменувачот на топлина на
излезната единица бидејќи има остри краеви.

За да не ги исечете прстите носите дебели памучни ракавици кога го
чистите.
Не ја чистете сами внатрешноста на клима уредот.

За чистење на внатрешноста на апаратот, контактирајте го
најблискиот центар за сервисирање.

Кога го чистите внатрешниот филтер, погледнете ги упатствата во
делот „Чистење на клима уредот“.

Во спротивно, може да дојде до оштета, електричен удар или пожар.
9
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 9
2013-5-28 18:15:28
Проверка пред употреба
Опсег на функциите
Табелата подолу го покажува опсегот на температурата и влажноста во чии
рамки може да работи клима уредот. Погледнете ја табелата за ефикасна
употреба.
Опција
Внатрешна
температура
Надворешна
температура
Внатрешна влажност
Cooling
(Ладење)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
релативна влажност 80% или помалку
Heating
(Греење)
27˚C или помалку
-15˚C~24˚C
-
Dry
(Сушење)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 Доколку клима уредот лади подолго време во просторија со голема влажност, може да се создаде роса.
 Доколку надворешната температура се спушти до -5°C, капацитетот за греење може да се намали за 60%~70% од
назначениот капацитет според условите за употреба.
Одржување на клима уредот
Внатрешни заштити преку контролниот систем на единицата
Оваа внатрешна заштита се користи доколку настане внатрешна грешка во клима уредот.
Тип
Против ладен воздух
Процес за одмрзнување
Опис
Внатрешниот вентилатор ќе биде исклучен кога се загрева пумпата за греење.
Внатрешниот вентилатор ќе биде исклучен за да се растопи мразот кога загрева
пумпата за топлина.
Антизаштита на внатрешната Компресорот ќе е исклучен со цел заштитување на внатрешната батерија кога клима
батерија
уредот е вклучен на функцијата Cool (Ладење).
Заштита на компресорот
ЗАБЕЛЕШКА
Клима уредот не започнува веднаш да работи за да се заштити компресорот на
излезната единица откако ќе започне да работи.
• Д
околку грејната пумпа работи во функцијата Heat (Греење), процесот за одмрзнување се извршува за да се
отстрани мразот од излезната единица кој се насобрал на ниски температури.
Внатрешниот вентилатор автоматски се исклучува и се рестартира само откако ќе заврши процесот на
одмрзнување.
10
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 10
2012-11-13 14:38:22
Проверување на имиња на деловите
Вашиот клима уред може да изгледа малку различно од илустрацијата прикажана погоре во зависност од моделот.
Главни делови
МАКЕДОНСКИ
Сензор
за собна
температура
Филтер за воздух
(под плочата)
Прилив на воздух
Перки за проток на воздух
(горе и доле)
Управувач со перките
Перки за проток на воздух
(лево и десно)
Приказ
Показател за
Timer/Auto clean (Тајмер/Автоматско
чистење) показател
Показател за Операција
Копче за Power (Вклучи)
Сигнал за далечински управувач
11
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 11
2012-11-13 14:38:26
Проверка на далечински управувач
• П
осочете го далечинскиот управувач кон сигналот за далечинскиот управувач на влезната единица.
• Кога правилно ќе го притиснете копчето на далечинскиот управувач ќе слушнете звучен сигнал од влезната единица и
на екранот на далечинскиот управувач ќе се појави показател за пренос .
Копчиња на далечинскиот управувач
Приказ на далечинскиот
управувач
Power (Вклучи)
Smart Saver (Смарт заштитник)
Mode (Опција)
Turbo (Турбо)
Работи со автоматска брзина на
вентилатор за брзо ладење.
Quiet (Тивко)
Ја намалува вревата настаната од
влезната единица за време на работата.
Temp (Температура) + -
Ја вклучува опцијата
.
On Timer (Вклучи тајмер)
Вклучување на On Timer (Вклучи тајмер).
Off Timer (Исклучи тајмер)
Вклучување на Off Timer (Исклучи тајмер).
Time Up/Time Down (Нагоре/Надоле)
Auto Clean (Автоматско чистење)
Функција за Auto Clean (Автоматско
чистење) - Сушење во внатрешноста на
влезната единица за отстранување на
непријатен мирис.
Air swing (Воздушни крила)
Активирај/Деактивирај го движењето на
сечилото за воздушниот проток автоматски
горе и доле.
Fan (Вентилатор)

Зголемување/Намалување на
температурата за 1°C.
Намести едно од 5 опции (погледни страни
14, 15 за инструкции).

Употребата на помалку енергија го
прави просторот поладен помеѓу
температура од 24°C до 30°C.
Вклучи/исклучи го клима уредот.
Наместете колку воздух ќе протекува низ
клима уредот со 4 различни брзини на
вентилатор како што е Автоматски/Споро/
Средно/Брзо.
Set (Постави)
Нагоди го тајмерот/опцијата
Cancel (Откажи)
Откажи го тајмерот/опцијата
.
.
Намести го времето на тајмерот/опција
.
Ова е празно копче.
Ова копче нема функција.
ВНИМАНИЕ
• Осигурајте се да не влезе вода во далечинскиот управувач.
12
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 12
2012-11-13 14:38:27
Приказ на далечинскиот управувач
Показател за функции
Показател за слаба батерија
Показател за пренос
Показател за воздушни крила
Показател за брзина на
вентилатор
Показател за Вклучи тајмер
Показател за Исклучи тајмер
Показател за
МАКЕДОНСКИ
Турбo показател
Показател за тивко
Показател за смарт
заштитник
Автоматски (Турбо)
Слабо
Средно
Брзо
време на менување на батеријата
Кога батеријата е празна,
ќе се прикаже на екранот на далечинскиот управувач. Кога ќе се појави иконата, сменете
ги батериите. На далечинскиот управувач му требаат 1.5V AAA тип на батерии.
Чување на далечинскиот управувач
Кога не го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите од далечинскиот управувач и
чувајте го.
Внесување на батериите
1. Турнете го поклопецот
во правец на стрелката
на задната страна од
далечинскиот управувач и
отворете.
ЗАБЕЛЕШКА
2. Внесете две ААА батерии.
Проверете дали батериите
се соодветно ставени според
знаците „+“ и „-“. Осигурајте се
дека правилно сте ги ставиле
батериите.
3. Затворете го поклопецот и ставете го во
првобитната состојба.
Треба да чуете клик откако правилно ќе го
ставите поклопецот.
• С
игналотможеданесепримидоброоделектричнитефлуоресцентниламбибидејќиинвертните
флуоресцентни ламби се наоѓаат во ист простор.
• Доколкуелектричнитепроизводиработатсодалечинскиотуправувачјаветесенанајблискиотцентарза
сервисирање.
Правилно отстранување на батериите од овој производ
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето означува дека батериите од овој производ не треба да се
отстранат заедно со останатиот отпад од домаяинството на крајот од нивниот работен век. Каде што се означени, хемиските
симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во Директивата
2006/66/EC. Ако батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штета врз човековото здравје
или животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на повторното користење на материјалните ресурси, Ве молиме да ги
одвоите батериите од останатиот отпад и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен систем за враяање на батерии.
13
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 13
2012-11-13 14:38:29
Основна функција
Основна функција е функцијата која може да се избере со притискање на копчето Mode (Опција).
Auto (Автоматски)
Во опцијата Auto (Автоматски), клима уредот автоматски ќе ја постави температурата и брзината на вентилаторот во
зависност од собната температура забележана во собната температура.
• Доколку користите мултисистем, во автоматската функција, системот избира температура и соодветна функција на
работење (COOL (ЛАДЕЊЕ) или HEAT (ГРЕЕЊЕ)) врз основа на собната температура на почетокот на работата.
Cool (Ладење)
Кога е вклучена опцијата за Cool (ладење), клима уредот ќе ја лади собата. Можете да ја наместите температурата и
брзината на вентилаторот за повеќе да се ладите за време на летната сезона.
• Доколку тековната надворешна температура е многу повисока од избраната внатрешна температура,
достигнувањето на внатрешната температура до пожелното ладење може да потрае.
• Опцијата за Quiet (Тивко) (
, ) ја намалува бучавата за време на работење на влезната единица во опцијата за
ладење.
Dry (Сушење)
Кога клима уредот е на опцијата Dry (Сушење), тогаш тој има улога на дехумидифаер и ја отстранува влагата од
воздухот што влегува.
Опцијата за сушење го освежува воздухот во услови на влажна клима.
За достигнување на максимален капацитет на дехумидифаерот за време на сушењето, клима уредот може да работи
на пониска или повисока температура од поставената температура на далечинскиот управувач.
Fan (Вентилатор)
Опцијата Fan (Вентилатор) може да се користи за проветрување на собата. Опцијата Fan (Вентилатор) е корисна за
освежување на задушлив воздух во собата.
Heat (Греење)
Клима уредот загрева и лади. Загрејте ја собата со овој повеќенаменски апарат во студените зими.
• Вентилаторот може да не работи од 3 до 5 минути на почетокот за спречување на студени удари додека се загрева
клима уредот.
, ) ја намалува бучавата за време на работење на влезната единица во опцијата за
• Опцијата за Quiet (Тивко) (
греење.
• Од причина што клима уредот ја загрева собата со тоа што зема енергија од надворешниот воздух, капацитетот на
греење може да се намали кога надворешната температура е екстремно ниска.
Користете дополнителен апарат за греење во комбинација со клима уредот доколку мислите дека клима уредот
нема доволно да загрее.
14
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 14
2012-11-13 14:38:30
Притиснете го копчето
за вклучување на клима уредот.
Притиснете го копчето
за избирање на опција во која ќе работи.
Притиснете го копчето
за поставување на посакуваната брзина на вентилаторот.
Auto (Автоматски)
(Автоматски)
Cool (Ладење)
(Автоматски),
Dry (Сушење)
(Автоматски)
Fan (Вентилатор)
(Споро),
Притиснете го копчето
(Споро),
(Споро),
(Автоматски),
Heat (Греење)
(Споро),
(Средно),
(Брзо)
(Брзо)
(Средно),
(Брзо)
за поставување на температурата.
Auto (Автоматски)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
Cool (Ладење)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
Dry (Сушење)
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 18°C до 30°C.
Fan (Вентилатор)
Heat (Греење)
ЗАБЕЛЕШКА
МАКЕДОНСКИ
• С
екогаш кога ќе притиснете копчето Mode (Опција) , опциите ќе се менуваат по ред, Auto (Автоматски), Cool
(Ладење), Dry (Сушење), Fan (Вентилатор) и Heat (Греење).
Поставување на температурата не е можно.
Можете да ја поставите посакуваната температура со 1°C во опсег од 16°C до 30°C.
• Протокот на воздухот може да се постави рачно. (види страна 16 од инструкциите).
15
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 15
2012-11-13 14:38:32
Поставување на насоката на движење на воздух
Движењето на воздух може да се насочи кон посакуваната позиција.
Вертикално движење на воздух
Перките за движење на воздухот се движат горе и доле.
Притиснете го копчето за Air swing (Движење на воздух)
управувач.
на далечинскиот

Показателот за движењето на воздухот ќе се вклучи и сечилата за проток
на воздухот постојано ќе се движат нагоре и надоле за да воздухот може да
циркулира.

Повторно притиснете го копчето Air swing (Движење на воздух) на
далечинскиот управувач за да ја одржите насоката на движење на воздухот.
Хоризонтално движење на воздух
Осигурајте се дека не се скршени деловите кои штрчат од перките за движење на воздухот.
Поместувајте ги перките налево или надесно за да ја одржите насоката на
движењето на воздухот во посакуваната постојана позиција.
ВНИМАНИЕ
• Б идетемногувнимателнисопрститедодекајапоставувате
хоризонталната насока на движење на воздухот.
Постои потенцијална опасност од телесна повреда додека се
работи со оваа единица.
Управувач со
перките
Користење на Turbo (Турбо) функцијата
Турбо функцијата помага во брзо и ефикасно ладење на собата.
Притиснете на копчето Turbo (Турбо) од далечинскиот управувал за време на
опцијата Cool (Ладење).

Турбо показателот се појавува на екранот на далечинскиот управувач и клима
уредот работи во функцијата Turbo (Турбо) за време од 30 минути.
Откажи Притиснете го копчето Turbo (Турбо) уште еднаш.
ЗАБЕЛЕШКА
• Т урбофункцијатаеединственодостапнавоопцијатаCool(Ладење).
• ДоколкугопритиснетекопчетоMode (Опција) додека е вклучена
функцијата Turbo (Турбо), ќе се откаже функцијата.
• Температурата/Брзинатанавентилаторотнеможедасеприлагодидодека
се користи оваа функција.
16
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 16
2012-11-13 14:38:35
Опција
За удобен сон, клима уредот ги има опциите Fall asleep (Заспиј)  Sound sleep (Цврсто спиј)  Разбуди се од
.
Кога клима уредот е вклучен во опцијата ладење/греење

на далечинскиот управувач.
Се појавува показател за
и показател за Off time (Исклучи тајмер)
почнува со трепкање на екранот на далечинскиот управувач.
2. Притиснете го копчето Time Up (Нагоре) /Time Down (Надоле) да го наместите
времето.
 Може да го наместите времето на секој половина час почнувајќи од 30 минути
до 3 часа и на секој час почнувајќи од 3 до 12 часа.

Часот може да се намести од минимум 30 минути до максимум 12 часа.

Дадената вредност е наместена на 8 часа.
МАКЕДОНСКИ
1. Притиснете го копчето
3. Притиснете го копчето за активирање Set (Постави)

Off timer (Исклучи тајмер) показателот престанува да трепка и внесеното време
ќе се прикажува за време од 3 секунди.
Тогаш, клима уредот ќе биде вклучен на опцијата good’sleep (Ладење).

Доколку не го притиснете копчето Set (Постави) во рок од 10 секунди по
притискањето на
или копчињата Time up (Нагоре) или Time Down
(Надоле) , клима уредот ќе продолжи да работи со првобитните нагодувања.
Проверете го Off timer (Исклучи тајмер) показателот и показателот на влезната
единица.
Откажи Притиснете го копчето Cancel (Откажи) уште еднаш.
Можете да ја наместите саканата температура почнувајќи од 1˚C па од
16˚C до 30˚C.
Брзината на вентилаторот автоматски ќе се прилагоди според
опцијата.
опцијата додека е вклучена
Меѓутоа, доколку ја одберете
опцијата за греење, брзината на вентилаторот може да се прилагодува.
Насоката на движењето на воздухот автоматски ќе се прилагоди
според
опцијата.
опцијата додека е вклучена
Меѓутоа, доколку ја одберете
опцијата за греење, насоката на движењето на воздухот може да се
прилагодува.
Температурата и брзината на вентилаторот се менува во
опцијата
• F allasleep(Заспиј):Везаспивапрекунамалувањенатемпературата.
• Soundsleep(Цврстoспиј):ГорелаксиравашетотелоиблагоВијаподигатемпературата.
:Видозволувадасеразбудитепрекуудобниотповременвоздухиправидасечувствувате
• Разбудисеод
освежени.
ЗАБЕЛЕШКА
• Н
агодувањенаOfftimer(Исклучитајмер)во
опцијата над 5 часа. Сонот ќе Ви биде пореметен
доколку
е наместен премногу кратко или долго време бидејќи стандардната вредност е
наместена на 8 часа.
• Доколку
опцијата е наместена на време пократко од 4 часа, работата ќе престане во исто време.
Доколку
опцијата е наместена на време над 5 часа, тогаш ќе се вклучи опцијата за Разбуди се
најмалку еден час пред да престане.
• Препорачанататемператураепомеѓу25˚C~27˚Cзаладењеи21˚C~23˚Cзагреење.
17
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 17
2012-11-13 14:38:37
Поставуање на On/Off timer (Вклучи/Исклучи тајмер)
Може да го наместите клима уредот да се вклучува/исклучува автоматски кога ќе посакате.
Поставување On timer (Вклучи тајмер) додека клима уредот е исклучен / Off timer
(Исклучи тајмер) додека клима уредот е вклучен
Поставување на On timer
1. Притиснете на копчето On timer (Вклучи тајмер) / Off timer (Исклучи тајмер).

On timer (Вклучи тајмер) / Off timer (Исклучи тајмер) показателот ќе почне да
трепка на екранот на далечинскиот управувач.
2. Притиснете го копчето Time Up (Нагоре) или Time Down (Надоле) да го
наместите времето.

Може да го наместите времето на секој половина час почнувајќи од 30 минути
до 3 часа и на секој час почнувајќи од 3 до 24 часа.

Часот може да се намести од минимум 30 минути до максимум 24 часа.
3. Притиснете го копчето за активирање Set (Постави)
Поставување на Off timer

On timer (Вклучи тајмер) показателот престанува да трепка и внесеното време
ќе се прикажува за време од 3 секунди.

Доколку не го притиснете копчето Set (Постави) во рок од 10 секунди по
поставување на времето, клима уредот ќе продолжи да работи со првобитните
подесувања. Проверете го On timer (Вклучи тајмер) или Off timer
(Исклучи тајмер) показателот и
показателот на влезната единица.
Откажи
Притиснете го копчето Cancel (Откажи).
Достапни се дополнителни опции во опцијата On timer (Вклучи тајмер)
Можете да одберете Auto (Автоматски)/Cool (Ладење)/Dry(Сушење)/
Fan(Вентилатор)/Heat(Греење).
Можете да ја прилагодите температурата во опцијата Auto
(Автоматски)/Cool(Ладење)/Dry(Сушење)/Heat(Греење).
ЗАБЕЛЕШКА
• С
амопоследнитепоставувањазатајмеротќесеприменатпомеѓуOn
Timer(Вклучи тајмер)/Off Timer(Исклучи тајмер) и
Off timer
(Исклучи тајмер) функциите.
• Откакоќегонагодитетајмерот,ќесеприкажевреметозавремеод3
секунди пред да го снема.
18
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 18
2012-11-13 14:38:39
Комбинирање на on timer (вклучи тајмер) и off timer (исклучи тајмер)
Доколку клима уредот е исклучен
Наместеното време on timer (вклучи тајмер) е подолго од
off timer (исклучи тајмер)
Пример)ontimer(вклучитајмер):3часа,offtimer
(исклучитајмер):1час
- Клима уредот ќе работи во off timer (исклучитајмер) по 1
час од моментот на поставување на тајмерот.
Клима уредот ќе се вклучи по 2 часа.
Наместеното време on timer (вклучи тајмер) е пократко
од off timer (исклучи тајмер)
Пример)ontimer(вклучитајмер):3часа,offtimer
(исклучитајмер):5часа
- Клима уредот ќе работи во on timer (вклучи тајмер) по 3
часа од моментот на поставување на тајмерот.
Клима уредот ќе остане да работи за време на 2 часа а
потоа автоматски ќе се исклучи.
ЗАБЕЛЕШКА
МАКЕДОНСКИ
Доколку клима уредот е вклучен
• О
ntimer(вклучитајмер)иofftimer(исклучитајмер)требадасеразлични.
• ПритиснетегокопчетоCancel (Откажи) на далечинскиот управувач додека комбинацијата за тајмерот е
вклучена.
И On и Off timer (Вклучи и исклучи тајмер) ќе бидат откажани и показателот ќе исчезне.
Употреба на функцијата Smart Saver (Смарт заштитник)
Оваа функција ќе ја намести границата за температурата со цел намалување на трошење на електрична енергија додека
работи клима уредот во опцијата за Cool (ладење).
Притиснете го копчето Smart Saver (Смарт заштитник) на далечинскиот
управувач додека работи клима уредот во опцијата за ладење.

Smart Saver (Смарт заштитник) показателот и показателот за движење на
воздухот ќе се појави автоматски на екранот на далечинскиот управувач.
Перките за движење на воздух се движат горе и доле.

Доколку поставената температура е пониска од 24°C, автоматски ќе се покачи
на 24°C.
Откажи Повторно притиснете на копчето Smart Saver (Смарт заштитник).
ЗАБЕЛЕШКА
• S martSaver(Смартзаштитник)функцијатаеединственодостапнаво
опцијата за Cool (ладење).
• КогаевклученафункцијатаSmartSaver(Смартзаштитник),температурата
ќе се движи од 24°C до 30°C.
• Доколкупосакуванататемператураепонискаод24°C,исклучетеја
функцијата Smart Saver (Смарт заштитник) со повторно притискање на
копчето Smart Saver (Смарт заштитник).
• Температурата/Брзинатанавентилаторотистотакаможедасеприлагоди
(види страна 15 за инструкции).
• Протокотнавоздухотможедасепоставирачно.(видистрана16од
инструкциите).
• ДоколкугопритиснетекопчетоMode (Опција) додека е вклучена
функцијата Smart Saver (Смарт заштитник), ќе се откаже функцијата.
19
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 19
2012-11-13 14:38:40
Употреба на функцијата Quiet (Тивко)
Може да ја намалите вревата која се создава од влезната единица.
Притиснете го копчето Quiet (Тивко) на далечинскиот управувач додека работи
клима уредот во опцијата за Cool (греење) /Heat (ладење).

Quiet (Тивко) показателот ќе се појави на екранот на далечинскиот управувач.

Влезните единици ќе работат потивко.
Откажи Притиснете го копчето Quiet (Тивко) уште еднаш.
ЗАБЕЛЕШКА
• Д
околкукориститемултисистем,оваафункцијаќеработисамокога
функцијата Quiet (Тивко) е поставена на сите влезни единици.
Употреба на функцијата Auto Clean (Автомтатско чистење)
Функцијата Auto Clean (Автоматско чистење) ќе го спречи насобирањето на мувла со елиминирање на влагата внатре
во влезната единица. Влезната единица ја суши влагата внатре во единицата. Активирајте ја оваа функција за почист и
поздрав воздух.
Притиснете на копчето Auto Clean (Автомтатско чистење).
Кога е исклучен клима уредот,

Auto Clean (Автоматско чистење) показателот на влезната единица се појавува и
започнува функцијата Auto Clean (Автоматско чистење).
Кога е вклучен клима уредот,

Auto Clean (Автоматско чистење) показателот на влезната единица се појавува и
започнува функцијата Auto Clean (Автоматско чистење) по исклучување на клима
уредот.
 Auto Clean (Автоматско чистење) може да варира во зависност од претходно
употребената опција.
О
пциитеАвтоматско(ладење),Ладење,Сушење:околу30
ОпциитеАвтоматско(греење),Греење,Вентилатор:околу15
Откажи Повторно притиснете на копчето Auto Clean (Автоматско чистење).
ЗАБЕЛЕШКА
• К огаклимауредотевклучен,функцијатаAutoClean(Автомтатскочистење)
работи по исклучување на клима уредот.
20
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 20
2012-11-13 14:38:41
Чистење на клима уредот
ВНИМАНИЕ
•Проверете дали клима уредот е исклучен и кабелот
изваден од ѕидниот приклучокот кога го чистите.
МАКЕДОНСКИ
Чистење на влезната единица

Избришете ја површината на единицата со малку намокрена или
сува крпа кога тоа е потребно.
ЗАБЕЛЕШКА
• К онтактирајте го центарот за сервисирање кога ја чистите
разменувачот на топлина на влезната единица бидејќи
треба да се расклопи.
•Не го чистете екранот со алкален детергент.
ВНИМАНИЕ •Не користете сулфурна киселина, солна киселина,
органски растворувачи (како на пример разредувач,
парафин и ацетон итн.) за чистење на површината на
овој производ и не ставајте етикети на неа. Тие можат
да ја оштетат површината на клима уредот.
Чистење на разменувачот на топлина на излезната единица
Кога ќе се насобере прашина на разменувачот на топлина, може да
се намали капацитетот на ладењето. Затоа, чистете го редовно.
Напрскајте вода да го исчистите правот.
ЗАБЕЛЕШКА
• Д
околку Ви е тешко самите да ја исчистите надворешната
единица на разменувачот на топлина, контактирајте го
центарот за сервисирање.
•Внимавајте со острите краеви на
излезната единица на разменувачот
ВНИМАНИЕ
на топлина.
Разменувач на топлина
(Илустрацијата може малку да
се разликува во зависност од
моделот)
Отворање на плочата
Цврсто фатете го врвот на предната плоча и влечете надолу
да отворите.
Потоа, малку подигнете ја плочата.
21
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 21
2012-11-13 14:38:43
Чистење на клима уредот
Вадење на филтерот за воздух
Фатете ја рачката и подигнете. Потоа, влечете го филтерот за
воздух кон Вас и лизнете го надолу.
Филтер за
воздух
Чистење на вилтерор за воздух
Пена што се мие во основата на филтерот за воздух ги собира големите честички од воздухот. Филтерот се чист со
правосмукалка или рачно.
Отворете ја плочата и извадете го филтерот
за воздух.
Исчистете го филтерот за воздух со правосмукалка или
со мека четка.
Доколку правот е премногу натрпан, истријте го со вода.
Внесете го филтерот за воздух во
првобитната состојба и затворете ја
предната плоча.
Исушете го филтерот за воздух во проветрен простор.
ЗАБЕЛЕШКА
• Ч
истетогофилтеротзавоздухсекои2неделииликогаќесветнепотсетувачотзачистењенафилтерот.
Условите за чистење може да се разликуваат во зависност од употребата и животните услови. Во прашлива
просторија, чистете го еднаш неделно.
• ДоколкугоисклучитеклимауредотсопритискањенакопчетоPower (Вклучи) , потсетувачот за чистење на
филтерот ќе се исклучи.
• Доколкуфилтеротзавоздухсеисушивомала(иливлажна)просторија,можедасесоздадесмрдеа.Доколку
се случи тоа, повторно исчистете и исушете во добро проветрена просторија.
22
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 22
2012-11-13 14:38:45
Одржување на клима уредот
Доколку клима уредот нема да се користи подолг период, исушете го клима уредот за да го одржите.
МАКЕДОНСКИ
1.Исушете го клима уредот потполно со тоа што ќе го вклучите на
функцијата Фен 3 до 4 часа и исклучете го од струја.Ако остане влага во
елементите, може да дојде до внатрешно оштетување.
2.Пред повторна употреба на клима уредот повторно исушете ги
внатрешните делови на клима уредот со одбирање на опцијата Fan
(Вентилатор) за време од 3 до 4 часа. Ова помага во отстранување на
смрдеата која може да се создаде од влагата.
Периодични проверки
Погледнете ја следнава табела за правилно одржување на клима уредот.
Тип
Опис
Чистење на филтерот за воздух (1)
Внатрешна
единица
Секои 2
недели
Секои 3
месеци
Секои 4
месеци
Еднаш
годишно

Чистење на кондензираниот одводен дел (2)

Целосно чистење на разменувачот на топлина (2)

Чистење на кондензираната одводна цевка (2)

Заменување на батериите на далечинскиот
управувач (1)
Чистење на разменувачот на топлина од
надворешната страна на единицата (2)
Излезна
единица


Чистење на разменувачот на топлина од внатрешната
страна на единицата (2)

Чистење на електричните делови со млазови воздух
(2)

Проверување дека електричните делови се цврсто
поврзани (2)

Чистење на вентилаторот (2)

Проверување дека сите делови на вентилаторот се
цврсто поврзани (2)

Чистење на кондензираниот одводен дел (2)

 : Оваа ознака означува периодична проверка на влезната/излезната единица, следејќи ги упатствата за
правилно одржување на клима уредот.
(1) О
пишаните функции треба да се извршуваат често во
доколку просторијата за инсталација е многу прашлива.
ВНИМАНИЕ (2) Овие функции мора секогаш да се извршуваат од страна на
стручно лице. За подетални информации, види го делот за
инсталирање од прирачникот.
23
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 23
2013-5-28 18:15:20
Проблеми
Следи ја следнава табела доколку клима уредот не работи нормално. Ова може
да Ви сочува време и непотребен трошок.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Клима уредот
• Проверете дали е вклучен и тогаш обидете се повторно да го
воопшто не работи. користите клима уредот.
• Вклучете го во или променете го автоматскиот прекинувач и тогаш
обидете се да го користите клима уредот повторно.
• Проверете дали сте го нагодиле Off Timer (Исклучи тајмер).
Користете го клима уредот повторно со притискање на копчето
Power (Вклучи).
Нагодувањето на
температурата не
работи.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Fan (Вентилатор) / Turbo
(Турбо). Во овии опции, посакуваната температура е наместена
автоматски и не можете да ја нагодите температурата.
Не доаѓа ладен/
топол воздух од
клима уредот.
• Проверете дали наместената температура е повисока (за време на
опцијата за ладење)/пониска (за време на опцијата за греење) од
точната температура. Притиснете на копчето Temp (Температура)
+ или - на далечинскиот управувач за промена на температурата.
• Проверете дали филтерот за воздух го блокира правот. Доколку
има многу прав насобран на филтерот за воздух, опцијата за
ладење (греење) ќе се намали. Чистете ги често.
• Проверете излезната единица да не е покриена или инсталирана
близу пречка. Отстранте го тоа што ја покрива и отстранете ја
пречката.
• Доколку саката да го користите клима уредот за време на сончева
светлина, покријте ја излезната единица со помош на завеси или
итн.
• Проверете клима уредот да не работи во опцијата De-ice
(одмрзнување) Кога се формира мраз во зима или надворешната
температура е премногу ниска, клима уредот работи
автоматски во опцијата De-ice (одмрзнување). Во опцијата De-ice
(одмрзнување), внатрешниот вентилатор престанува да работи и
ладниот воздух не излегува.
• Доколку вратите или прозорците се отворени, може да се
предизвика лошо ладење (греење).
Затворете ги вратите и прозорците.
• Проверете дали клима уредот бил неодамна вклучен по
запирањето на ладењето (греењто). Во тој случај, ќе се вклучи
само вентилатор кој ќе ја заштити компресорот на излезната
единица.
• Проверете должината на цевката да не е премногу долга. Кога
должината на цевката го надминува дозволениот максимум за
должина, ладењето (греењето) е намелено.
24
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 24
2012-11-13 14:38:45
РЕШЕНИЕ
Не работи
прилагодувањето
на движењето на
воздухот.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Auto(Автоматски)/
Dry(Сушење)/
. Во овии опции, посакуваната
температура е наместена автоматски и не можете да ја нагодите
температурата.
Не работи
прилагодувањето
на брзината на
вентилаторот.
• Проверете дали сте ја одбрале опцијата Auto(Автоматски)/
Dry(Сушење)/Turbo(Турбо)/
. Во овии опции, брзината
на вентилаторот е наместена Auto (автоматски) и не можете да
ја нагодите брзината на вентилаторот.
Не работи
далечинскиот
управувач.
• Проверете батериите да не се истрошени.
• Осигурајте се дека ништо не го блокира далечинскиот
управувач.
• Проверете дали има силни апарати за светлина во близина на
клима уредот. Силната светлина од флуоресцентните светилки
или неонките може да ги спречат електирчните бранови.
Не можете да
ја нагодите
функцијата Timer
(тајмер).
• Проверете дали сто го притиснале копчето Set (Постави) на
далечинскиот управувач откако сте го нагодиле времето.
Показателот
непрестано
трепка.
• Притиснете го копчето Power (Вклучи) или исклучете
го струјниот приклучок/изгасете ги помошните струјни
приклучоци.
Доколку показателот и понатаму трепка, контактирајте го
центарот за сервисирање.
Се задржува
мирисот во собата
за време на
работењето.
• Проверете дали апаратот работи во задимена просторија.
Проветрете ја собата или вклучете го клима уредот на опцијата
Fan (вентилатор) од 1 до 2 часа. (Клима уредот не е составен од
миризливи делови).
Се појавува
грешка.
• Кога показателот на влезната единица ќе трепне, контактирајте
го најблискиот центар за сервисирање.
Се создава бучава.
• Во зависност од статусот на користење на клима уредот, може
да се слушне бучава кога се менува движењето на протекот на
мразот. Ова е нормално.
Излегува чад
од излезната
единица.
• Доколку не е пожар, може да биде пареа создадена од
одмрзнувањето од надворешниот разменувач на топлина за
време на опцијата за греење во зима.
МАКЕДОНСКИ
ПРОБЛЕМ
• Може да се создаде вода поради разликата во температурата.
Капе вода од
Ова е нормално.
врската на цевките
со излезната
единица.
25
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_MK.indd 25
2012-11-13 14:38:46
Download PDF

advertising