Samsung | SM-T715 | Samsung Galaxy Tab S2 (9.7, LTE) Korisničko uputstvo (Marshmallow)

SM-T715
SM-T715Y
SM-T815
SM-T815Y
Uputstvo za upotrebu
Serbian. 05/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne informacije
Aplikacije
4 Prvo pročitajte sledeće
5 Sadržaj pakovanja
6 Raspored uređaja
8Baterija
12 SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
14 Memorijaska kartica (microSD kartica)
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
17 Ekran osetljiv na dodir
20 Početni ekran
26 Zaključavanje ekrana
27 Panel sa obaveštenjima
29 Unos teksta
32 Snimanje ekrana
33 Otvaranje aplikacija
33 Više prozora
37 Samsung nalog
39 Prebacivanje podataka sa svog
prethodnog uređaja
41 Upravljanje uređajem i podacima
43 Brzo poveži
46 Funkcije deljenja
47 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
49Telefon
53Kontakti
55Poruke
57Internet
59E-pošta
60Kamera
70Galerija
72 S planer
74SideSync
82Muzika
83Video
84 Moji fajlovi
84Beleška
85Sat
86Kalkulator
87 Google aplikacije
2
Sadržaj
Podešavanja
Dodatak
89Uvod
89Wi-Fi
91Bluetooth
93 Profil letenja
93 Mobilna pristupna tačka i vezivanje
94 Upotreba podataka
95 Mobilne mreže
95 Još podešavanja veze
97 Pametni menadžer
99Aplikacije
99 Zvukovi i vibracije
100Obaveštenja
101 Ne uznemiravaj
101Ekran
102 Napredne funkcije
102Korisnici
102Tapet
102 Početni ekran
103 Zaključan ekran i zaštita
107Privatnost
110Pristupačnost
111Nalozi
111 Bekap i resetovanje
112 Jezik i unos
112Baterija
113Memorija
113Pribor
113 Datum i vreme
114 Uputstvo za upotrebu
114 O uređaju
115 Rešavanje problema
121 Uklanjanje baterije
3
Osnovne informacije
Prvo pročitajte sledeće
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca
usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje
„Wi-Fi“ funkcije.
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
4
Osnovne informacije
• U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije
FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je
uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste videli FCC ID,
kucnite na Aplikac. → Podešavanja → O uređaju → Informacije o bateriji.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje
neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove
koji nisu pokriveni garancijom.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb
lokaciju kompanije Samsung.
5
Osnovne informacije
Raspored uređaja
Senzor za udaljenost
(samo modeli SM-T715 i
SM-T715Y)/
Svetlosni senzor
Kamera sa prednje strane
Prijemnik (samo modeli
SM-T715 i SM-T715Y)
Taster za uključivanje/
isključivanje
Ekran osetljiv na dodir
Taster za jačinu zvuka
Mikrofon (samo modeli
SM-T815 i SM-T815Y)
Taster Početak (skener za
prepoznavanje otisaka
prstiju)
Ležište za memorijsku
karticu
Taster Nedavni
Ležište za SIM karticu
Zvučnik
Taster Nazad
Utičnica za slušalice
Zvučnik
Mikrofon (samo modeli
SM-T715 i SM-T715Y)
Višenamenski konektor
GPS antena
Glavna antena
Mikrofon (samo modeli
SM-T715 i SM-T715Y)
Glavna antena
Kamera sa zadnje strane
Pokrenite klip
Pokrenite klip
6
Osnovne informacije
• Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
– – Ako zalepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
– – Ako na uređaj stavite poklopac uređaja koji ima metalne komponente
– – Ako pokrijete prostor antene rukama ili drugim predmetima dok koristite
određene funkcije, kao što je opcija poziva ili mobilno povezivanje podataka
• Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
Tasteri
Taster
Funkcija
Uključivanje
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Nedavne
• Kucnite na i držite da biste pokrenuli prikaz podeljenog
ekrana.
• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan.
Početak
• Pritisnite da biste se vratili na početni ekran.
• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
Nazad
• Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
ekrana.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
7
Osnovne informacije
Baterija
Punjenje baterije
Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
1 Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
2 Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.
8
Osnovne informacije
3 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u
upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini
električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
Gledanje preostalog vremena punjenja
Prilikom punjenja, otvorite početni ekran i kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Baterija.
Stvarno vreme punjenja može da zavisi od statusa vašeg uređaja i uslova punjenja.
Preostalo vreme punjenja možda neće biti prikazano kada punite uređaj u uslovima
veoma niske ili visoke temperature.
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.
• Optimizujte uređaj pomoću Pametnog menadžera.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Aktivirajete režim štednje energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte funkciju „Wi-Fi“ kada je ne koristite.
• Deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju, kao što je
e-pošta.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
9
Osnovne informacije
Saveti i mere opreza pri punjenju baterije
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača.
Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna
veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom
prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
• Korišćenje drugog izvora napajanja a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do
sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se
baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće
biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije
Samsung.
10
Osnovne informacije
Režim štednje energije
Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.
Na početnom ekranu, kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Baterija → Režim štednje
energije, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
Da automatski aktivirate režim štednje energije kada nivo baterije dostigne postavljeni nivo,
kucnite na Pokreni uštedu energije i izaberite opciju.
Režim izuzetne uštede energije
Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje
energije, uređaj radi sledeće:
• Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
• Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
• Deaktivira funkcije „Wi-Fi“ i „Bluetooth“.
Na početnom ekranu, kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Baterija → Režim izuzetne
uštede energije, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na JOŠ → Onem. rež. lzuzet.
ušt. energ.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
11
Osnovne informacije
SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.
Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su
posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
• Koristite isključivo nano-SIM karticu.
• Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.
Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom
biste mogli da oštetite uređaj.
12
Osnovne informacije
2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz slota za SIM karticu.
3 Stavite SIM ili USIM karticu u ležište za SIM karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude
okrenuta nadole.
4 Vratite ležište za SIM karticu u slot za SIM karticu.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.
2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz slota za SIM karticu.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
4 Vratite ležište za SIM karticu u slot za SIM karticu.
13
Osnovne informacije
Memorijaska kartica (microSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli Moji fajlovi → SD kartica.
14
Osnovne informacije
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za memorijsku karticu kako bi olabavili ležište za
memorijsku karticu.
Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom
biste mogli da oštetite uređaj.
2 Pažljivo izvucite ležište za memorijsku karticu iz slota za memorijsku karticu.
3 Stavite memorijsku karticu u ležište za memorijsku karticu sa kontaktima zlatne boje tako da
bude okrenuta nadole.
4 Vratite ležište za memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.
Na početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Memorija → SD kartica →
Isključi.
1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za memorijsku karticu kako bi ga olabavili.
2 Pažljivo izvucite ležište za memorijsku karticu iz slota za memorijsku karticu.
3 Uklonite memorijsku karticu.
4 Vratite ležište za memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih
memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.
15
Osnovne informacije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Memorija → SD kartica → Format
→ FORMATIRAJ.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na memorijskoj kartici. Garancija proizvođača ne pokriva
gubitke podataka nastale radnjama korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na
ekranu za podešavanje svog uređaja.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za smanjivanje jačine zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Taster za uključivanje/
isključivanje
Taster za smanjivanje
jačine zvuka
16
Osnovne informacije
Ekran osetljiv na dodir
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
• Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
17
Osnovne informacije
Kuckanje i držanje
Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
Prevlačenje
Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.
18
Osnovne informacije
Prevlačenje
Prevucite levo ili desno na početnom ekranu ili ekranu aplikacije da biste videli druge panele.
Prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.
Širenje i štipanje
Raširite dva prsta na veb stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje
prikaza.
19
Osnovne informacije
Početni ekran
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje
vidžete, prečice do aplikacija i drugo.
Da biste pregledali ostale panele, prevlačite ulevo ili udesno.
Početni ekran može da se pojavi drugačiji što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Vidžeti
Pokazatelji ekrana
Aplikacija
Fascikla
Novi indikator ekrana.
Pogledajte najnovije članke iz
raznih kategorija.
Ikona ekrana aplikacije
Omiljene aplikacije
20
Osnovne informacije
Opcije početnog ekrana
Na početnom ekranu, kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Početni ekran da biste pristupili
dostupnim opcijama. Možete i na početnom ekranu da kucnete na i držite prazan prostor.
Prilagodite početni ekran dodavanjem, brisanjem ili preuređivanjem tabli početnog ekrana.
Možete takođe da postavite sliku pozadine početnog ekrana, dodate vidžete na početni ekran i
drugo.
• Tapeti: Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
• Widget-i: Dodavanje vidžeta na početni ekran. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću
određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu.
Dodavanje stavki
Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na početni ekran.
Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na početnom ekranu, kucnite na
Widget-i, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na početni ekran.
21
Osnovne informacije
Pomeranje stavki
Kucnite i držite stavku na početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog
ekrana.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Da biste lakše premestili neku stavku, kucnite i zadržite tu stavku i prevucite je u Premesti
aplikacije u vrhu ekrana. Stavka će biti premeštena na panel u vrhu ekrana. Prevucite ulevo ili
udesno na drugi panel i prevucite stavku na novu lokaciju.
Uklanjanje stavki
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u Ukloni na vrhu ekrana.
Kreiranje fascikli
Pravite fascikle i sakupite slične aplikacije da biste im brzo pristupali i pokrenuli ih.
1 Na početnom ekranu, kucnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.
22
Osnovne informacije
3 Kucnite na Unesi naziv foldera i upišite naziv fascikle.
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na
.
Da biste dodali još aplikacija u fasciklu, kucnite na , označite aplikacije, a zatim kucnite na
DODAJ. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu na početnom
ekranu.
Da biste premestili aplikacije iz neke fascikle na početni ekran, kucnite na tu fasciklu, a zatim
prevucite aplikaciju na početni ekran.
Da biste obrisali aplikacije u nekoj fascikli, kucnite na tu fasciklu, a zatim prevucite aplikaciju koju
želite da obrišete na Ukloni u vrhu ekrana.
Upravljanje panelima
Na početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.
Da biste dodali panel, prevucite ulevo, a zatim kucnite na
.
Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu
lokaciju.
Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u Ukloni u vrhu
ekrana.
Da biste postavili tablu kao glavni početni ekran, kucnite na
.
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na početnom ekranu, kucnite na Aplikac. da biste otvorili ekran aplikacija. Da biste pregledali
ostale panele, prevlačite ulevo ili udesno.
Pomeranje stavki
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu
lokaciju.
Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
23
Osnovne informacije
Kreiranje fascikli
Pravite fascikle i sakupite slične aplikacije da biste brzo pristupali željenim aplikacijama i
pokrenuli ih.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI.
2 Kucnite i zadržite aplikaciju a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
3 Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.
4 Kucnite na Unesi naziv foldera i upišite naziv fascikle.
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na
.
Da biste dodali još aplikacija u fasciklu, kucnite na , označite aplikacije, a zatim kucnite
na DODAJ. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu na ekranu
aplikacija.
Da biste obrisali neku fasciklu, izaberite fasciklu sa
fascikle će biti premeštene na ekran aplikacija.
. Samo ta fascikla će biti obrisana. Aplikacije
Promena mesta stavkama
Možete da promenite mesta stavki po abecednom redu na ekranu aplikacija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na A-Ž → SAČUVAJ.
24
Osnovne informacije
Traženje stavki
Možete da tražite stavke na ekranu aplikacija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na PRETRAGA i upišite znakove. Uređaj će tražiti i prikazivati stavke
koje sadrže znakove koje ste upisali.
Indikator ikona
Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su
najuobičajenije.
Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
/
LTE mreža je povezana
„Wi-Fi“ je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
„GPS“ je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Alarm je aktiviran
25
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
Zaključavanje ekrana
Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe
gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.
Ekran se zaključava Prevuci, podrazumevani način zaključavanja ekrana.
Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster Početak i prevucite u bilo kom smeru da
biste otključali ekran.
Da biste promenili način zaključavanja, na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja →
Zaključan ekran i zaštita → Tip zaključavanja ekrana, a zatim odaberite način.
Kada odredite obrazac, „PIN“, lozinku ili otisak prsta za način otključavanja ekrana, možete da
zaštitite svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju. Nakon
postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za
otključavanje.
• Prevuci: Prevucite u bilo kom smeru na ekranu da biste ga otključali.
• Oblik: Nacrtajte obrazac sa četiri ili više tačaka da biste otključali ekran.
• PIN kod: Upišite „PIN“ sa najmanje četiri cifre da biste otključali ekran.
26
Osnovne informacije
• Lozinka: Upišite lozinku sa najmanje četiri znaka, broja ili simbola da biste otključali ekran.
• Nema: Ne postavljajte nikakav način zaključavanja ekrana.
• Otisci prstiju: Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta za više informacija.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung kako bi ga resetovali.
Panel sa obaveštenjima
Korišćenje table sa obaveštenjima
Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator
ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa
obaveštenjima i pogledajte detalje.
Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču
sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.
27
Osnovne informacije
Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.
Pokreni Podešavanja.
Izaberite nalog korisnika.
Tasteri za brzo podešavanje
Prikaz svih tastera brze
postavke.
Pokreni Brzo poveži.
Podešavanje osvetljenosti.
Kucnite na obaveštenje i
obavljajte razne radnje.
Izbriši sva obaveštenja.
Pristupi podešavanjima
obaveštenja.
Korišćenje tastera brze postavke
Kucnite na tastere brze postavke da biste aktivirali neke funkcije. Prevucite ulevo ili udesno na
prostoru za tastere, ili kucnite na
da biste videli još tastera. Da vidite detaljnija podešavanja,
kucnite na i zadržite taster.
Da biste preuredili tastere, kucnite na
prevucite na drugu lokaciju.
→ IZMENI, kucnite na i zadržite taster, a zatim ga
S pronalazač
Tražite širok izbor sadržaja preko ključne reči.
Traženje sadržaja na uređaju
Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na
→ S pronalazač.
Upišite ključnu reč u polje za pretragu ili kucnite na
da biste izgovorili ključnu reč.
Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na Filter ispod polja za pretragu a zatim izaberite
detalje filtera.
Postavka kategorija pretrage
Možete da postavite kategorije pretrage za pretragu sadržaja u specifičnim poljima pretrage.
Kucnite na JOŠ → Izaberi lok. za pretragu i izaberite kategorije.
28
Osnovne informacije
Unos teksta
Izgled tastature
Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik unosa na neki od podržanih jezika.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos znakova interpunkcije.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova. Za sva velika
slova, kucnite ikonu dva puta.
Pomeranje pokazivača.
Promenite podešavanja
tastature.
Unos razmaka.
Promena jezika unosa
Kucnite na → Jezici i tipovi → Dodaj jezike unosa, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Kada
izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo ili
udesno na tasteru za razmak.
Promena izgleda tastature
Kucnite na → Jezici i tipovi, izaberite jezik pod Jezici i tipovi, a zatim izaberite izgled
tastature za korišćenje.
29
Osnovne informacije
Dodatne funkcije tastature
Kucnite i držite da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone
, zavisno od poslednje korišćene funkcije.
• : Unos teksta glasom.
Počnite ili pauzirajte unošenje
teksta glasom.
Otvorite tastaturu.
• : Prebacivanje na režim rukopisa.
Prebacivanje između načina
prikazivanja brojeva i načina
prepoznavanja karaktera.
Prebaci na standardnu
tastaturu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• : Dodavanje stavke iz međumemorije.
• : Unos emotikona.
• : Prebaci na lebdeću ili podeljenu tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu
lokaciju prevlačenjem kartice.
• : Promenite podešavanja tastature.
30
Osnovne informacije
Kopiranje i lepljenje
1 Kucnite i držite preko teksta.
2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na Izaberi sve da biste odabrali ceo
tekst.
3 Kucnite na Kopiraj ili Iseci.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
4 Kucnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na Nalepi.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na Privremena memorija i
izaberite tekst.
Rečnik
Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate veb stranice.
1 Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite
tekst.
2 Kucnite na Rečnik na listi opcija.
ili
da biste izabrali željeni
Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, kucnite na Manage dictionaries →
da ga preuzmete.
3 Pogledajte definiciju u iskačućem prozoru rečnika.
pored rečnika
Da biste prebacili na prikaz preko celog ekrana, kucnite na . Kucnite na definiciju na
ekranu da biste videli još definicija. U detaljnom prikazu, kucnite na da biste dodali reč u
listu omiljenih reči ili kucnite na Search Web da biste koristili reč kao termin pretrage.
31
Osnovne informacije
Snimanje ekrana
Snimite ekran dok koristite uređaj.
Snimanje slika ekrana
Pritisnite i držite naizmenično taster Početak i taster za uključivanje/isključivanje. Možete da
vidite snimljene slike u Galerija.
Možete takođe da snimate slike ekrana tako što ćete preko ekrana prevući rukom sleva nadesno.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran aplikacija, kucnite na Podešavanja → Napredne
funkcije → Prevuci dlanom za snimanje a zatim kucnite na prekidač da biste aktivirali.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
Pametno snimanje
Možete da snimite trenutni ekran i prostor za pomeranje. Možete takođe da odmah isečete i
podelite snimljeni ekran.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran aplikacija, kucnite na Podešavanja → Napredne
funkcije → Pametno snimanje, kucnite na prekidač da biste ga aktivirali, a zatim snimite prikaz
ekrana. Na ekranu koji snimate, koristite jednu od sledećih opcija:
• Snimi još: Snimite još sadržaja koji se nastavlja na više ekrana, kao što je veb stranica. Ekran
će se automatski pomerati nadole i biće snimljeno sadržaja.
• Podeli: Podeli sliku ekrana.
• Opseci: Isecite deo slike ekrana.
32
Osnovne informacije
Otvaranje aplikacija
Na početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na
korišćene aplikacije.
i izaberite prozor nedavno
Zatvaranje aplikacije
Kucnite na
i prevucite prozor nedavno korišćene aplikacije ulevo ili udesno da ga zatvorite.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na ZATVORI SVE.
Više prozora
Uvod
Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na prikazu podeljenog
ekrana. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
Prikaz podeljenog ekrana
Iskačući prikaz
33
Osnovne informacije
Prikaz podeljenog ekrana
1 Kucnite na da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
2 Prevucite nagore ili nadole i kucnite na za pokretanje prozora nedavno korišćenih
aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u gornjem prozoru.
3 Prevucite levo ili desno da biste izabrali aplikaciju za pokretanje.
Možete takođe da pokrenete prikaz podelejenog ekrana tako što ćete kucnuti na i držati
.
34
Osnovne informacije
Korišćenje dodatnih opcija
Kada koristite aplikacije u prikazu podeljenog prozora, izaberite prozor aplikacije i kucnite na
krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
• : Promena lokacija između prozora aplikacija.
• : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku
u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
35
Osnovne informacije
• : Smanjenje prozora.
• : Povećanje prozora.
• : Zatvorite aplikaciju.
Podešavanje veličine prozora
Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.
Iskačući prikaz
1 Na ekranu aplikacija, pokrenite aplikaciju za korišćenje u iskačućem prikazu.
2 Prevucite nadole dijagonalno sa jednog kraja gornje ivice.
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskačućem prikazu.
Prevuci i ispusti sadržaj.
Smanjenje prozora.
Zatvorite aplikaciju.
Povećanje prozora.
36
Osnovne informacije
Premeštanje iskačućih prozora
Da bi premestili iskačući prozor, kucnite i držite krug na prozoru i prevucite ga na drugu lokaciju.
Pokretanje iskačućeg prikaza sa prikaza podeljenog ekrana
1 Na prikazu podeljenog ekrana, kucnite na prozor aplikacije da biste je otvorili u iskačućem
prikazu.
2 Kucnite i zadržite krug između prozoa aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u iskačućem prozoru.
Samsung nalog
Uvod
Vaš Samsung nalog je integrisana usluga za nalog koja vam omogućava da koristite razne
Samsung usluge koje pružaju mobilni uređaji, TV aparati i Samsung veb-sajt. Kada vaš Samsung
nalog bude registrovan, možete da koristite aplikacije koje pruža kompanija Samsung bez
prijavljivanja na svoj nalog.
Napravite svoj Samsung nalog sa adresom e-pošte.
Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung nalozima, otvorite ekran aplikacija i
kucnite na Podešavanja → Nalozi → Samsung nalog → Pomoć.
37
Osnovne informacije
Registrovanje svog Samsung naloga
Registrovanje novog Samsung naloga
Ako nemate Samsung nalog, trebalo bi da ga napravite.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Nalozi → Dodaj nalog.
2 Kucnite na Samsung nalog → KREIRAJ NALOG.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste uspešno napravili nalog.
Registrovanje postojećeg Samsung naloga
Ako već imate Samsung nalog, registrujte ga na uređaju.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Nalozi → Dodaj nalog.
2 Kucnite na Samsung nalog.
3 Upišite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svom nalogu, kucnite na Zaboravio/la si ID ili lozinku? Možete
da pronađete informacije o svom nalogu kada upišete potrebne informacije i sigurnosnu
šifru prikazanu na ekranu.
Uklanjanje svog Samsung naloga
Kada uklonite svoj registrovani Samsung nalog sa uređaja, takođe će biti uklonjeni i vaši podaci,
kao što su kontakti ili događaji.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Nalozi.
2 Kucnite na Samsung nalog i kucnite na nalog da biste ga uklonili.
3 Kucnite na JOŠ → Ukloni nalog → UKLONI NALOG.
4 Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na POTVRDI.
5 Kucnite na UKLONI NALOG.
38
Osnovne informacije
Prebacivanje podataka sa svog prethodnog
uređaja
Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na svoj uređaj preko aplikacije Samsung
Smart Switch.
Dostupne su sledeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.
• Mobilna verzija: Prebacujte podatke između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa
usluga Galaxy Apps ili Play продавница.
• Računarska verzija: Prebacujte podatke između vašeg uređaja i računara. Možete da
preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikacija Samsung Smart Switch nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
• Ograničenja važe. Za pojedinosti idite na www.samsung.com/smartswitch. Kompanija
Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji
posedujete ili imate pravo da prebacite.
Prebacivanje podataka sa mobilnog uređaja
Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš uređaj.
1 Na prethodnom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch sa Galaxy Apps ili
Play продавница. Zatim pokrenite Smart Switch.
2 Stavite uređaj jedan blizu drugog.
39
Osnovne informacije
3 Na uređaju otvorite ekran aplikacija i kucnite na Smart Switch.
4 Na svom uređaju izaberite prethodnu vrstu uređaja na listi i kucnite na POKRENI.
5 Pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa svog starog uređaja.
Prebacivanje rezervnih podataka sa računara
Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na
svoj uređaj.
1 Na računaru, idite na veb-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli aplikaciju
Smart Switch.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na
računar koristeći program koji je pružio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti
korak.
3 Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa
uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računarom.
5 Povežite svoj uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
6 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj uređaj.
40
Osnovne informacije
Upravljanje uređajem i podacima
Povezivanje uređaja na računar za prenos podataka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do
gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno
uređaj na USB port računara.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite tablu sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj → Prenos
medijskih fajlova.
Ako računar ne može da prepozna vaš uređaj, kucnite na Prenos slika.
3 Kucnite na DOZVOLI da biste dozvolili računaru da pristupi podacima vašeg uređaja.
Kada računar prepozna vaš uređaj, uređaj će se pojaviti u Moj računar.
4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Ažuriranje uređaja
Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.
Ažuriranje over-the-air
Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge firmware over-the-air (FOTA).
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → O uređaju → Preuzmite ažuriranja ručno.
41
Osnovne informacije
Ažuriranje aplikacije Smart Switch
Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.
1 Na računaru, idite na veb-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli i instalirali
aplikaciju Smart Switch.
2 Na računaru pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4 Pratite uputstva na ekranu da biste ažurirali uređaj ako je softver dostupan.
• Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
• Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih
medijskih uređaja sa računarom.
Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju.
Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite
kasnije. Morate da se prijavite na svoj Google ili Samsung nalog za pravljenje rezervne kopije ili
vraćanja podataka. Pogledajte Samsung nalog i Nalozi za više informacija.
Korišćenje Samsung naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Bekapuj moje podatke
za Samsung nalog, kucnite na prekidače pored stavki za koje želite da napravite rez. kopiju da
biste ih aktivirali, a zatim kucnite na BEKAPUJ SADA.
Da biste postavili uređaj da automatski pravi rez. kopiju podataka, kucnite na prekidač
Automatski bekap da biste ga aktivirali.
Da biste vratili podatke koristeći Samsung nalog, kucnite na Vrati. Trenutni podaci će biti izbrisani
sa uređaja za vraćanje izabranih stavki.
42
Osnovne informacije
Korišćenje Google naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Bekapuj moje podatke
za Google nalog, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate. Kucnite na Rezervni nalog i
izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.
Da biste vratili podatke koristeći Google nalog, kucnite na prekidač Automatsko vraćanje da
biste ga aktivirali. Kada reinstalirate aplikacije, biće vraćene sačuvane postavke i podaci.
Obavljanje resetovanja podataka
Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno
napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte Pravljenje
rezervne kopije i obnavljanje podataka za više informacija.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička
podešavanja → RESETUJ UREĐAJ → IZBRIŠI SVE. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
Brzo poveži
Uvod
Brzo tražite i povežite se sa obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice ili TV uređaji,
koristeći funkciju Quick connect.
• Ukoliko uređaj koji želite da spojite ne podržava funkciju Brzo povezivanje, aktivirajte
njegovu funkciju „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“ pre pokretanja funkcije Brzo poveži na
vašem uređaju.
• Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili
deljenog sadržaja.
43
Osnovne informacije
Povezivanje sa drugim uređajima
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
Funkcije „Wi-Fi“ i „Bluetooth“ se automatski aktiviraju.
Ako Brzo poveži nije vidljiva na panelu obaveštenja, kucnite na
na prekidač Brzo poveži da biste ga aktivirali.
→ IZMENI i kucnite
2 Kucnite na Sken. uređaja u okolini.
Ako nema prethodno povezanog uređaja, uređaj će automatski tražiti obližnje uređaje.
3 Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja.
Da biste promenili postavku vidljivosti uređaja, kucnite na JOŠ → Podešavanje vidljivosti
uređaja, a zatim izaberite neku opciju.
Deljenje sadržaja
Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.
1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na Brzo poveži.
2 Kucnite na Sken. uređaja u okolini.
3 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
4 Kucnite na Podeli sadržaj i izaberite kategoriju medija.
5 Sledite uputstva na ekranu za slanje sadržaja na povezani uređaj.
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od izabrane kategorije medija.
44
Osnovne informacije
Povezivanje sa TV aparatom
Povežite svoj uređaj i TV aparat da biste videli sadržaj sa uređaja na većem ekranu. Možda ćete
moći da koristite još funkcija u zavisnosti od povezanog TV aparata.
1 Uključite TV i stavite uređaj blizu TV-a.
2 Otvorite panel obaveštenja i kucnite na Brzo poveži → Sken. uređaja u okolini.
3 Izaberite TV.
Pojaviće se lista funkcija koje možete da koristite sa TV aparatom.
4 Izaberite funkciju i pratite uputstva na ekranu da biste koristili tu funkciju.
Dostupne funkcije mogu da variraju u zavisnosti od TV aparata.
• Smart View: Vidite sadržaj svog uređaja na ekranu TV aparata. Možda ćete morati da
aktivirate funkciju Screen Mirroring na TV aparatu u zavisnosti od TV aparata koji želite da
povežete. Ako TV aparat ne podržava funkciju Screen Mirroring, koristite kompatibilnu
dodatnu opremu kako biste omogućili funkciju. Kompatibilna dodatna oprema uključuje
HomeSync i hardverski ključ AllShare Cast.
• TV na mobilni uređaj: Gledajte TV aparat na ekranu uređaja. Možete da nastavite da
gledate TV u odobrenom opsegu veze.
• Kontroliši TV: Koristite svoj uređaj kao daljinski upravljač za TV.
• Pregled na TV-u: Postavite TV da se automatski uključuje prema vremenu podešenom na
vašem uređaju i prikazuje vreme, vremenske prilike i informacije o vašim planovima na
ekranu. Da biste koristili ovu funkciju, vaš uređaj i TV aparat moraju biti povezani na istu
pristupnu tačku.
• Registruj TV / Deregistruj TV: Registrujte TV na vaš uređaj da koristite dodatne funkcije,
kao što je Kontroliši TV i Pregled na TV-u.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od veze.
• Ako TV uređaj ne podržava zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti (HDCP),
ne možete da gledate sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima
(DRM) TV uređaju.
45
Osnovne informacije
Reprodukovanje sadržaja u realnom vremenu na registrovanom TV-u
Ako registrujete TV na svoj uređaj, možete jednostavnije da se povežete na TV tokom
reprodukovanja sadržaja.
Kada vaš uređaj prepozna registrovani TV dok gledate sadržaj, ikona
će se pojaviti na uređaju.
Kucnite na ikonu za reprodukovanje sadržaja u realnom vremenu sa uređaja na TV.
• Ova funkcija je podržana isključivo podrazumevanom galerijskom aplikacijom.
• Kada je registrovani TV povezan na električnu utičnicu, možete da koristite ovu
funkciju čak i kada je TV isključen.
Funkcije deljenja
Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.
Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na Podeli i izaberite način deljenja, kao što je „Bluetooth“ i e-pošta.
Možete takođe da koristite sledeće opcije:
• Smart View: Pogledajte prikazani sadržaj svog uređaja na većem ekranu pomoću bežične
veze.
• Deljenje u blizini: Delite sadržaj sa obližnjim uređajima preko funkcija „Wi-Fi Direct“,
„Bluetooth“ i drugih.
• Odštampaj: Štampaj sadržaj koristeći dodatne komponente štampača koje su instalirane
na uređaju.
4 Sledite uputstva na ekranu da biste delili sliku sa drugima.
Kada se slika pošalje na uređaje primaoca, pojaviće se obaveštenje na njihovim uređajima.
Kucnite na obaveštenje da biste videli ili preuzeli sliku.
46
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za
Samsung Galaxy uređaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na PRETRAGA za traženje ključne reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na INSTALIRAJ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i
sledite uputstva na ekranu.
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
Automatski ažuriraj aplikacije, a zatim izaberite opciju.
→ Podešavanja →
Play продавница
Kupite i preuzmite aplikacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play продавница.
Instaliranje aplikacija
Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije,
kucnite na ИНСТАЛИРАЈ. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu
i sledite uputstva na ekranu.
→ Подешавања
Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na
→ Аутоматско ажурирање апликација, a zatim izaberite opciju.
47
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija
Na ekranu aplikacija, kucnite na IZMENI. Ikona
će se pojaviti na aplikacijama koje možete da
onemogućite ili deinstalirate. Odaberite aplikaciju i kucnite na ONEMOGUĆI ili OK. Ili na ekranu
aplikacije, kucnite na Podešavanja → Aplikacije → Menadžer aplikacija, izaberite aplikaciju, a
zatim kucnite na ONEMOGUĆI ili DEINSTALIRAJ.
• ONEMOGUĆI: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu
deinstalirati sa uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstalirajte instalirane aplikacije.
Aktivacija aplikacija
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Aplikacije → Menadžer aplikacija →
Onemogućeno, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na OMOGUĆI.
→
Postavljanje dozvola za aplikacije
Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje
informacija na vašem uređaju. Kada otvorite aplikaciju, može da se pojavi iskačući prozor i da
zahteva pristup određenim funkcijama ili aplikacijama. Kucnite na ДОЗВОЛИ na iskačućem
prozoru da biste dodelili dozvole aplikaciji.
Da biste videli podešavanja dozvola aplikacija, kucnite na ekran aplikacija i kucnite na
Podešavanja → Aplikacije → Menadžer aplikacija. Izaberite aplikaciju i kucnite na Dozvole.
Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.
Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite ekran
aplikacija, kucnite na Podešavanja → Privatnost → Dozvole za koriš. aplik. Izaberite stavku i
kucnite na prekidače pored aplikacija da biste dodelili dozvole.
Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno
raditi.
48
Aplikacije
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.
Upućivanje poziva
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Telefon.
2 Unesite broj telefona.
Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na
3 Kucnite na
da otvorite tastaturu.
za obavljanje govornog poziva ili kucnite na
za obavljanje video poziva.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Dodajte broj na listu kontakata.
Pregled broja telefona.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrij tastaturu.
49
Aplikacije
Korišćenje brzog biranja
Postavite brojeve brzog biranja za brzo obavljanje poziva.
Da biste postavili brzo biranje, kucnite na JOŠ → Brzo biranje, izaberite broj brzog biranja, a
zatim izaberite kontakt.
Da biste obavili poziv, kucnite na i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog
biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim kucnite na i zadržite poslednju cifru.
Na primer, ako postavite broj 123 kao broj brzog biranja, kucnite na 1, kucnite na 2, a zatim
kucnite na i zadržite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog ekrana
Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste
Kucnite na DNEVNIK ili KONTAKTI, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste
uputili poziv.
Pozivanje međunarodnog broja
1 Kucnite na da biste otvorili tastaturu ako se tastatura ne pojavi na ekranu.
2 Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .
50
Aplikacije
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za
odbijanje nagore.
Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite ekran aplikacije, kucnite na Telefon
→ JOŠ → Podešavanja → Blokiranje poziva → Poruke za odbijanje poziva, upišite poruku a
zatim kucnite na .
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci se pojavljuje ikona . Otvorite panel sa
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na
Telefon → DNEVNIK da biste videli propuštene pozive.
Blokiranje brojeva telefona
Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih u vašu blok listu.
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Telefon → JOŠ → Podešavanja → Blokiranje poziva →
Lista blokiranih.
2 Kucnite na DNEVNIK ili KONTAKTI da biste odabrali kontakte i kucnite na
.
Da biste uneli broj ručno, kucnite na Unesi broj telefona., a zatim upišite broj telefona.
Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, dobićete obaveštenja. Pozivi će biti
evidentirani u evidenciji poziva.
Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator
pozivaoca. Kucnite na prekidač Blokiraj anonimne pozive da biste aktivirali ovu funkciju.
51
Aplikacije
Opcije tokom poziva
Tokom glasovnog poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• GLASNOĆA: Podešavanje jačine zvuka.
• Čekanje: Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na Nastavi da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog broja.
• Dod. jač.zv.: Povećanje jačine zvuka.
• Bluetooth: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon
na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Tastatura / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tastaturu.
• Isklj.ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• E-pošta: Pošaljite e-poruku.
• Poruka: Pošaljite poruku.
• Internet: Pregledajte veb stranice.
• Kontakti: Otvaranje liste kontakata.
• S planer: Otvaranje kalendara.
• Beleška: Kreiranje beleške.
• : Prekid trenutnog poziva.
Tokom video poziva
Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:
• GLASNOĆA: Podešavanje jačine zvuka.
• JOŠ: Pristupanje dodatnim opcijama.
• Prebaci: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
• : Prekid trenutnog poziva.
• Isklj.ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
52
Aplikacije
Kontakti
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Ručno kreiranje kontakata
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
2 Kucnite na i izaberite mesto skladištenja.
3 Unesite kontakt informacije.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
4 Kucnite na SAČUVAJ.
Da biste preko tastature dodali broj telefona na listu kontakata, otvorite ekran aplikacije i kucnite
na Telefon. Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na
da otvorite tastaturu. Upišite broj
i kucnite na Dodaj u kontakte.
Da biste dodali broj telefona u listu kontakta iz primljenih poziva, otvorite ekran aplikacija i
kucnite na Telefon → DNEVNIK → kontakt.
Uvoz kontakata
Uvezite kontakte sa usluga skladištenja na svoj uređaj.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti → JOŠ → Podešavanja → Uvezi/izvezi kontakte →
UVEZI a zatim izaberite opciju za uvoz.
53
Aplikacije
Pretraga kontakata
Na ekranu aplikacija, kucnite na Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Prevucite prstom duž indeksa na levoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Deljenje kontakata
Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
2 Kucnite na JOŠ → Podeli.
3 Označite kontakte i kucnite na PODELI.
4 Izaberite način deljenja.
54
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šalji i gledaj poruke po prepisci.
Slanje poruka
Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
2 Kucnite na .
3 Dodajte primaoce i unesite poruku.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Unesite primaoce.
Izbor kontakata sa liste
kontakata.
Slanje poruke.
Prilaganje datoteka.
Unos poruke.
Unos emotikona.
4 Kucnite na ŠALJI da biste poslali poruku.
55
Aplikacije
Prikaz poruka
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
2 Na listi poruka, izaberite kontakt.
3 Pogledajte svoju konverzaciju.
Blokiranje neželjenih poruka
Blokirajte poruke sa određenih brojeva ili poruke koje sadrže izraze dodate u vašoj listi za
blokiranje.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
2 Kucnite na JOŠ → Podešavanja → Blokiraj poruke.
3 Kucnite na Lista blokiranih.
Da biste dodali izraze za blokiranje, kucnite na Blokiraj fraze.
4 Kucnite na PRI. SAND. ili KONTAKTI da biste odabrali kontakte i kucnite na
.
Da biste uneli broj ručno, kucnite na Unesi broj, a zatim upišite broj telefona.
Nećete biti obavešteni kada primite poruke sa blokiranih brojeva ili poruke koje uključuju
blokirane izraze. Da biste videli blokirane poruke, kucnite na JOŠ → Podešavanja → Blokiraj
poruke → Blokirane poruke.
56
Aplikacije
Postavka obaveštenja o porukama
Možete da promenite zvuk obaveštenja, opcije prikaza i drugo.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
2 Kucnite na JOŠ → Podešavanja → Obaveštenja, a zatim kucnite na prekidač da biste ga
aktivirali.
3 Promenite podešavanja obaveštenja.
• Zvuk obaveštenja: Promenite zvuk obaveštenja.
• Vibracije: Podesite uređaj tako da vibrira kada primite poruke.
• Poruke u iskačućem prozoru: Postavite uređaj da prikazuje poruke u iskačućim
prozorima.
• Pregledaj poruku: Postavite uređaj da prikazuje sadržaj poruke na zaključanom ekranu i
u iskačućim prozorima.
Postavka podsetnika poruka
Možete da postavite da se javlja upozorenje u određenom intervalu kako bi vas obaveštavalo o
neproverenim obaveštenjima. Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran aplikacija, kucnite
na Podešavanja → Pristupačnost → Podsetnik za obaveštenja, a zatim kucnite na prekidač da
biste aktivirali. Zatim kucnite na prekidač Poruke da biste aktivirali.
Internet
Uvod
Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb stranice kako bi im lako
pristupali.
Pregledanje veb stranica
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
2 Kucnite na polje za adresu.
57
Aplikacije
3 Unesite veb adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na Idi.
Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Pređi na prethodno posećenu
stranicu.
Pogledajte svoje markere,
sačuvane veb-stranice i noviju
istoriju.
Zatvori karticu.
Otvori početnu stranicu.
Otvori novu karticu.
Osveži trenutnu veb stranicu.
Korišćenje tajnog režima rada
U tajnom režimu rada, možete da odvojeno sačuvate i upravljate otvorenim karticama,
obeleživačima i sačuvanim stranicama. Možete da zaključate tajni režim rada koristeći lozinku i
otisak svog prsta.
Aktiviranje tajnog režima rada
Kucnite na JOŠ → Omogući Tajni režim. Ako prvi put koristite ovu funkciju, postavite da li da
koristi lozinku za tajni režim rada.
U tajnom režimu rada, ne možete da koristite određen funkcije, kao što je slikanje ekrana.
U tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima.
Promena bezbednosnih podešavanja
Možete da promenite svoju lozinku ili način zaključavanja.
Kucnite na JOŠ → Podešavanja → Privatnost → Zaštita Tajnog režima → Promeni lozinku. Da
biste postavili registrovani otisak prsta kao način zaključavanja zajedno sa lozinkom, kucnite na
prekidač Otisci prstiju da ga aktivirate. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija
o korišćenju otisaka prstiju.
58
Aplikacije
Deaktiviranje tajnog režima rada
Kucnite na JOŠ → Onemog. Tajni režim. Možete i da zatvorite internet aplikaciju.
E-pošta
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
2 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na PRIJAVI SE.
Da biste ručno registrovali nalog e-pošte preduzeća, kucnite na RUČ. KONFIGUR.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na JOŠ → Podešavanja → Dodaj nalog.
Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.
Kucnite na JOŠ → Podešavanja → JOŠ → Podesi podrazumevani nalog.
Slanje e-poruka
1 Kucnite na da biste napisali e-poruku.
2 Dodajte primaoce i upišite tekst e-poruke.
3 Kucnite na POŠALJI da biste poslali e-poruku.
59
Aplikacije
Čitanje e-poruka
Kada se otvori E-pošta uređaj će automatski preuzeti nove e-poruke. Da biste ručno preuzeli
e-poruke, prevucite nadole na ekranu.
Kucnite na e-poruku na ekranu da biste je pročitali.
Ako je onemogućeno sinhronizovanje e-pošte, nove e-poruke neće moći da se preuzmu.
Da biste omogućili sinhronizovanje e-pošte, kucnite na JOŠ → Podešavanja → naziv
vašeg naloga, a zatim kucnite na prekidač Sinhronizuj nalog da biste ga aktivirali.
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.
Osnovno snimanje
Možete da snimate fotografije ili video zapise. Pogledajte svoje fotografije i video zapise u
Galerija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti
privatnost drugih osoba.
60
Aplikacije
Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa
1 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
2 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa. Da biste snimili niz
fotografija, kucnite na i zadržite
.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Da biste podesili osvetljenost fotografija ili video zapisa, kucnite na ekran. Kada se pojavi
traka za podešavanje, prevucite je prema ili .
• Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na Snimi.
• Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite
fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
Trenutni režim
Umanjeni prikaz
Snimi video zapis.
Brza podešavanja
Snimanje fotografije.
Prebacivanje između
kamera sa prednje i
zadnje strane.
Načini snimanja
Podešavanja kamere
Na ekranu prikaza, prevucite udesno da biste pristupili listi režima snimanja. Ili prevucite ulevo da
biste videli fotografije i video zapise koje ste snimili.
• Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera
koristi.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
• Kamera sa prednje strane ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje
kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
• Maksimalno vreme snimanja može da se smanji kada snimate video zapis u visokoj
rezoluciji.
61
Aplikacije
Pokretanje kamere na zaključanom ekranu
Da biste brzo napravili fotografije, upalite Kamera sa zaključanog ekrana.
Sa zaključanog ekrana, prevucite
izvan velikog kruga.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana
dok su aktivirane bezbednosne funkcije.
Zaključavanje fokusa i ekspozicije
Jak kontrast svetlo/tamno i subjekt izvan prostora automatskog fokusa mogu da otežaju
dobijanje odgovarajuće ekspozicije. Zaključajte fokus ili ekspoziciju a zatim uslikajte fotografiju.
Kucnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i
ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.
Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim režimima snimanja.
Prilagođavanje režima snimanja
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM i izaberite režim rada.
Da biste videli informacije za svaki režim rada, kucnite na Info.
Automatski režim
Automatski režim omogućava da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Auto.
62
Aplikacije
Profesionalni režim
Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije
i ISO vrednost.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Profesionalno. Izaberite opcije i po želji postavite
podešavanja, a zatim kucnite na
da biste snimili fotografiju.
• : Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja.
• : Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su
za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene
objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
• : Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za
situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Panorama.
Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:
• Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
• Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja
ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.
• Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist
zid.
63
Aplikacije
Virtuelni snimak
Napravite niz fotografija dok kružite oko subjekta da biste kreirali prikaz subjekta iz više uglova.
Možete da vidite subjekt iz više uglova tako što ćete prevlačiti prst ulevo ili udesno na fotografiji.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Virtuelni snimak.
2 Postavite subjekt u centar ekrana prikaza i kucnite na .
3 Pomerajte polako uređaj oko subjekta u jednom smeru kako bi snimili više fotografija.
Kada strelica postane potpuno žuta ili kada prestanete da zaokružujete subjekt, uređaj će
automatski prestati sa slikanjem fotografija.
Prikaz virtuelno snimljenih fotografija
1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
2 Kucnite na .
3 Prevucite prst ulevo ili udesno na ekranu, ili polako zakrenite uređaj ulevo ili desno da vidite
subjekt iz različitih uglova.
64
Aplikacije
HDR (jarke boje)
Snimite fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → HDR (jarke boje).
Bez efekta
Sa efektom
Snimak i dr.
Snimite niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata pomoću režima snimanja.
Funkcija zumiranja nije dostupna dok snimate fotografije u ovom režimu.
1 Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Snimak i dr.
2 Kucnite na .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne režime snimanja.
3 Izaberite režim snimanja i primenite efekat na fotografije.
• Najbolja foto.: Sačuvajte najbolju fotografiju u seriji. Da biste pregledali ostale fotografije
u nizu, prevucite ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je
sa
.
• Brisač: Obrišite neželjene objekte u pokretu. Kucnite na
da biste obrisali neželjene
objekte u pokretu. Kucnite na
da biste vratili originalnu fotografiju.
65
Aplikacije
• Snimak drame: Kombinujte niz fotografija da biste kreirali sliku koja pokazuje tragove
kretanja. Produžite trag pokreta u slici izborom više fotografija sa dna ekrana.
• Snimak pomeranja: Primenite efekat na pozadinu subjekta pomoću koga izgleda kao
da se subjekt kreće veoma brzo. Kucnite na Objekti da biste izabrali subjekat. Kucnite na
Zam. pokr. da biste promenili ugao zamagljivanja koji primenjujete na pozadinu. Kucnite
na i nacrtajte krug prstom oko velikog kruga da podesite ugao zamućenja. Da biste
prilagodili nivo zamućenja pozadine, prevucite traku za podešavanje.
4 Kada ste završili sa uređivanjem fotografija, kucnite na SAČUVAJ.
Dvostruka kamera
Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen
kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju
za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Dvostruka kamera. Kucnite na
fotografije ili
za početak snimanja.
za snimanje
Izaberite vrstu okvira za
prozor unosa.
Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u Full
HD formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
66
Aplikacije
Selfi
Slikajte fotografije sebe sa kamerom sa prednje strane.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe
uslikali.
2 Kucnite na REŽIM → Selfi.
3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na ekran da sebe uslikate.
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na i kucnite na prekidač Kontrola
pokretima da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon
prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon nekoliko sekundi uslikati fotografiju.
Interval snimka
Uslikajte niz fotografija sebe u jednom vremenskom intervalu i sačuvate fotografije koje želite.
1 Na ekranu prikaza, kucnite na
da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe
uslikali.
2 Kucnite na REŽIM → Interval snimka.
3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na ekran da sebe uslikate.
Uređaj će uslikati fotografije u intervalima od četiri sekunde.
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na i kucnite na prekidač Kontrola
pokretima da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon
prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon nekoliko sekundi uslikati fotografiju.
5 Označite fotografije koje želite da sačuvate i kucnite na SAČUVAJ.
67
Aplikacije
Preuzimanje režima
Preuzmite još režima snimanja iz Galaxy Apps.
Na ekranu prikaza kucnite na REŽIM → Preuzmi.
Neki preuzeti režimi snimanja nemaju pristup svakoj funkciji.
Podešavanja kamere
Brza podešavanja
Na ekranu prikaza, koristite sledeća brta podešavanja.
Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se
kamera koristi.
• : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da
biste preuzeli još efekata, kucnite na Preuzmi.
• : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja.
U centru koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. U tački
koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. Matrično
daje srednju vrednost cele scene.
• : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Podesite kliznu traku za snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• : Izaberite rezoluciju za fotografije. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim
kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
Rezolucija fotografije može da zavisi od uslova osvetljenja kada snimate fotografije
kamerom sa prednje strane.
68
Aplikacije
Podešavanja kamere
Na ekranu prikaza kucnite na
.
Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se
kamera koristi.
• Veličina videa (zadnja) / Veličina videa (prednja): Izaberite rezoluciju za video zapise.
Korišćenje veće rezolucije će rezultirati većim kvalitetom video zapisa, ali će zauzeti više
memorije.
• Kontrola pokretima: Postavite uređaj da otkrije vaš dlan, tako da možete da pomoću njega
pravite auto-portrete.
• Sačuvaj slike kao pregledane: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne
scene kada snimate fotografije kamerom sa prednje strane.
• Stabilizacija videa: Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali
zamućen prikaz usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
• Režim prikaza: Promenite odnos visine i širine ekrana prikaza.
• Vođice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Oznake lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao
što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Postavite uređaj da pokazuje fotografije nakon snimanja.
• Skladišna lokacija: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
• Funkcionisanje tastera za jačinu zvuka: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za
kontrolu okidača ili funkcije zumiranja.
• Resetovanje podešavanja: Promena podešavanja za kameru.
69
Aplikacije
Galerija
Uvod
Pogledajte i upravljajte fotografijama i video zapisima sačuvanim u uređaju.
Pregled slika
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
Vraćanje na prethodni ekran.
Još opcija
Dodajte sliku u omiljene.
Deljenje slike sa drugima.
Izmena slike.
Automatsko podešavanje slike.
Brisanje slike.
Sličice za pregled slika i video
zapisa
Da biste sakrili ili prikazali menije, kucnite na ekran.
70
Aplikacije
Brisanje slika ili video zapisa
Brisanje slike ili video zapisa
Izaberite sliku ili video zapis i kucnite na Izbriši u dnu ekrana.
Brisanje više slika ili video zapisa
1 Na glavnom ekranu Galerija, kucnite na i zadržite sliku ili video zapis koji želite da obrišete.
2 Označite slike ili video zapise za brisanje.
3 Kucnite na IZBRIŠI.
Deljenje slika ili video zapisa
Izaberite sliku ili video zapis, kucnite na Podeli u dnu ekrana, a zatim izaberite način deljenja.
71
Aplikacije
S planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili zadatke u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
2 Kucnite na ili dva puta kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na
.
3 Upišite detalje događaja.
Unesite naslov.
Odaberite kalendar za
korišćenje ili za sinhronizaciju.
Postavite datum početka i
završetka za događaj.
Podesite alarm.
Upiši lokaciju događaja.
Pridružite mapu koja prikazuje
lokaciju događaja.
Dodajte više detalja.
4 Kucnite na SAČUVAJ da biste sačuvali događaj.
72
Aplikacije
Pravljenje zadataka
1 Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
2 Kucnite na ZADACI.
3 Upišite detalje zadatka i kucnite na DANAS ili SUTRA da postavite datum.
Da biste dodali još detalja, kucnite na
.
4 Kucnite na SAČUVAJ da biste sačuvali zadatak.
Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalozima
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Nalozi, izaberite uslugu naloga, a zatim kucnite
na prekidač Sinhronizuj Kalendar da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa nalogom.
Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, otvorite ekran aplikacije i kucnite na S planer → JOŠ
→ Podesi kalendare → Dodaj nalog. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se.
Kada se nalog doda, pojaviće se na listi.
73
Aplikacije
SideSync
Uvod
SideSync vam omogućava da jednostavno delite svoj ekran i podatke između pametnih telefona
Samsung Android, tablet uređaja i računara. Nakon što povežete svoje uređaje, pojaviće se
virtuelni ekran na povezanom tablet uređaju ili računaru. Možete da proverite obaveštenja, kao
što su poruke, sa kontrolne table ili u iskačućim prozorima.
Pre početka
• Aplikacija SideSync mora da se instalira na oba uređaja koje želite da povežete. Ako SideSync
nije instalirana, koristite jednu od sledećih metoda da je preuzmete i instalirate:
– – Da biste preuzeli i instalirali SideSync na svoj Samsung Android tablet uređaj ili pametni
telefon, potražite SideSync u Galaxy Apps ili Play продавница. Ako vaš uređaj ne
podržava SideSync, možda nećete moći da pronađete tu aplikaciju.
– – Da biste preuzeli i instalirali SideSync na svoj računar, idite na
www.samsung.com/sidesync. Na toj veb stranici možete takođe da pronađete informacije
o sistemskim zahtevima aplikacije SideSync.
• Da biste povezali svoj pametni telefon i tablet uređaj, moraju da podržavaju funkciju „Wi-Fi
Direct“.
• Da biste bežično povezali svoj tablet uređaj i računar, moraju da budu povezani na istu
bežičnu pristupnu tačku.
74
Aplikacije
Povezivanje na računare ili pametne telefone
Povezivanje na računar
1 Povežite svoj tablet uređaj sa računarom pomoću „USB“ kabla.
Možete i da povežete oba uređaja na istu pristupnu tačku.
2 Pokrenite program SideSync na oba uređaja.
3 Kucnite na START na oba uređaja.
Oba uređaja će skenirati jedan drugi i povezati se. Zatim će se pojaviti komandna tabla na
vašem računaru.
Povezivanje na pametni telefon preko „Wi-Fi Direct“-a
1 Pokrenite SideSync na tablet uređaju i pametnom telefonu.
2 Kucnite na START na oba uređaja.
Oba uređaja će skenirati jedan drugi i povezati se.
3 Na svom tablet uređaju, izaberite svoj pametni telefon sa liste pronađenih uređaja.
75
Aplikacije
4 Na pametnom telefonu, prihvatite zahtev za povezivanje.
Pojaviće se komandna tabla na vašem tablet uređaju.
Automatsko povezivanje uređaja
Ako su dva uređaja bila prethodno povezana, možete da ih postavite da se ponovo povežu
automatski.
Na tablet uređajuelefonu, kucnite na SideSync → JOŠ → Podešavanja, a zatim kucnite na
prekidač Automatski poveži uređaje da biste aktivirali funkciju auto. povezivanja. Ili, na
komandnoj tabli, kucnite na MORE → Settings → Connections i aktivirajte funkciju auto.
povezivanja.
Korišćenje komandne table
Pokrenite često korišćene aplikacije ili gledajte obaveštenja sa svog tablet uređaja.
Kada kucnete na obaveštenje, pokrenuće se odgovarajuća aplikacija ili program. Sledi slika
komandne table tablet uređaja na računaru.
Minimizacija komandne table.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Zatvorite komandnu tablu.
Uključite virtuelni ekran tablet
uređaja.
Dodajte još aplikacija.
Kucnite na obaveštenje i
obavljajte razne radnje.
Možete da preraspodelite ili da obrišete aplikacije desnim klikom na ikonu aplikacije.
76
Aplikacije
Nastavljanje reprodukovanja medija
Možete da pauzirate muziku ili video zapise na svom tablet uređaju i da nastavite
reprodukovanje na drugom uređaju.
Na komandnoj tabli izaberite taster za reprodukovanje na kontroloru muzike ili na video
obaveštenju. Reprodukovanje će se pauzirati na vašem tablet uređaju a reprodukovanje će početi
na vašem drugom telefonu.
Kontrolor muzike povezanog uređaja i video obaveštenje će se pojaviti samo kada
reprodukujete medijske datoteke preko podrazumevane muzičke ili video aplikacije.
Deljenje veb stranice
Možete da otvorite veb stranicu na svom tablet uređaju i da je prikažete na veb pregledaču
povezanog uređaja.
Prilikom pregledanja veb stranica na svom tablet uređaju, obaveštenje o veb pristupu će se
pojaviti na komandnoj tabli. Na komandnoj tabli izaberite obaveštenje. Zatim će se pojaviti ista
veb stranica na vašem povezanom uređaju.
Deljenje pristupne tačke tablet uređaja
Možete da delite mobilnu vezu za prenos podataka vašeg tablet uređaja sa računarima ili ako nije
dostupna internet veza.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Na komandnoj tabli, kucnite na MORE → Enable Mobile hotspot. Biće aktivirana prenosiva „WiFi“ pristupna tačka tablet uređaja.
Korišćenje funkcija pozivanja i slanja poruka u iskačućim
prozorima
Kada primite poziv ili poruku na svom tablet uređaju, iskačući prozor će se pojaviti na povezanom
uređaju.
Ako primite poziv, možete da odgovorite ili da ga odbijete u iskačućem prozoru. Mikrofon i
zvučnik povezanog uređaja će se koristiti tokom poziva.
Ako primite poruku, možete direktno da odgovorite na nju.
77
Aplikacije
Korišćenje virtuelnog ekrana
SideSync preslikava sliku ekrana na drugi uređaj. Možete da koristite funkcije uređaja preko
virtuelnog ekrana. Sledi slika virtuelnog ekrana tablet uređaja na računaru.
Na komandnoj tabli, kucnite na Tablet screen.
• Neke funkcije možda neće raditi preko virtuelnog ekrana.
• Prikaz i funkcije virtuelnog ekrana mogu da variraju u zavisnosti od povezanog
uređaja.
Zatvori virtuelni ekran.
Minimalno smanjenje virtuelnog
ekrana.
Kucnite na
Maksimalno uvećanje virtuelnog
ekrana.
da biste koristili sledeće opcije:
• Always on top: Postavite virtuelni ekran da uvek bude na vrhu.
• Rotate: Rotiranje slike.
• Window transparency: Podesite nivo providnosti virtuelnog ekrana.
• Capture: Snimite udaljeni ekran.
• Enable Presentation mode: Uključite ekran tablet uređaja da biste kontrolisali i svoj računar
i tablet uređaj. Dostupnost ove funkcije zavisi od povezanog uređaja.
• Add to Favourites: Dodajte trenutnu aplikaciju na komandnu tablu.
78
Aplikacije
Da biste pomerili virtuelni ekran, kliknite i prevucite vrh virtuelnog ekrana na novu lokaciju.
Da biste podesili veličinu virtuelnog ekrana, stavite pokazivač miša preko ivice virtuelnog ekrana,
a zatim kliknite i prevucite ga.
Menjanje između ekrana
Da biste koristili stvarni ekran svog tablet uređaja, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
ili taster Početak na svom tablet uređaju. Virtuelni ekran se isključuje a ekran tablet uređaja se
uključuje.
Za povratak na virtuelni ekran, kliknite na virtuelni ekran tablet uređaja na računaru. Stvarni
ekran se isključuje a virtuelni ekran se uključuje.
Možete da istovremeno gledate i kontrolišete virtuelni ekran i ekran povezanog uređaja.
→ Enable Presentation mode da biste uključili
Na virtuelnom ekranu, kucnite na
ekran povezanog uređaja. Dostupnost ove funkcije zavisi od povezanog uređaja.
Deljenje datoteka i klipbord
Umnožavanje datoteka na računar
1 Kucnite na i držite datoteku da biste ušli u režim uređivanja na virtuelnom ekranu tablet
uređaja.
2 Označite više datoteka za umnožavanje.
3 Kucnite i držite odabrane datoteke, a zatim ih prevucite i ispustite izvan virtuelnog ekrana.
Datoteke će se kopirati na nameravanoj lokaciji.
79
Aplikacije
Na primer, kada premestite sliku sa svog tablet uređaja u otvoren Vord dokument na računaru,
slika će se ubaciti u Vord dokument.
Umnožavanje datoteka na tablet uređaj
Izaberite datoteke na računaru i prevucite ih na komandnu tablu ili na virtuelni ekran tablet
uređaja. Datoteke će biti sačuvane u Moji fajlovi → Memorija uređaja → SideSync fasciklu.
Prilikom pisanja poruke ili e-poruke na virtuelnom ekranu, umnožene datoteke će biti priložene
uz poruku ili e-poruku koju pišete.
Kada su uključeni virtuelni i stvarni ekran tablet uređaja, ne možete da delite datoteke.
Deljenje klipborda
Možete da lako umnožite i nalepite tekst između povezanih uređaja preko funkcije klipbord
deljenja. Umnožite ili isecite tekst sa virtuelnog ekrana i nalepite ga na polje za tekst izvan
virtuelnog ekrana, ili obrnuto.
80
Aplikacije
Deljenje tastature i miša računara
Koristite ekran svog tablet uređaja kao dvostruki monitor i kontrolišite ga pomoću tastature i
miša računara.
1 Na komandnoj tabli, kucnite na MORE → Enable Keyboard and mouse sharing.
Ako se virtuelni ekran otvori, on će nestati sa ekrana računara.
2 Pomerite pokazivač miša na levu ili desnu ivicu ekrana računara da biste otišli na ekran vašeg
tablet uređaja.
Pokazivač miša će se pojaviti na ekranu vašeg tablet uređaja.
3 Na vašem tablet uređaju, koristite tastaturu i miš računara da biste obavljali razne stvari, kao
što je upis teksta, umnožavanje i lepljenje, kao i biranje stavki.
Da biste kontrolisali računar ponovo sa mišem, vratite pokazivač na ekran računara.
81
Aplikacije
Muzika
Slušajte muziku sortiranu po kategorijama i da prilagodite postavke reprodukovanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Pristupite podešavanjima
kvaliteta zvuka i efekata.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Podešavanje jačine zvuka.
Promena režima ponavljanja.
Uključivanje nasumičnog
režima.
Prelazak na prethodnu pesmu.
Kucnite i držite za
premotavanje unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzo
premotavanje unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
82
Aplikacije
Video
Gledajte video zapise sačuvane u uređaj i prilagodite postavke reprodukovanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Kretanje unazad ili
unapred prevlačenjam
trake.
Podešavanje jačine zvuka.
Pomeranje kontrolne
table na levo.
Pomeranje kontrolne
table na desno.
Promena razmere ekrana.
Prebaci na iskačući video
plejer.
Prelazak na prethodni
video zapis. Kucnite i
držite za premotavanje
unazad.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za
brzo premotavanje
unapred.
Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili
prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine
zvuka.
Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prst nalevo ili nadesno na ekranu za
reprodukciju.
83
Aplikacije
Moji fajlovi
Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su
usluge tzv. cloud skladištenja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Moji fajlovi.
Pogledajte datoteke po kategoriji ili pogledajte datoteke sačuvane u uređaju ili usluzi čuvanja
cloud.
Da biste proverili status korišćene i slobodne memorije, kucnite na POPUNJENOST SKLADIŠNE
LOKACIJE.
Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na PRETRAGA.
Beleška
Kreirajte beleške i organizujte ih po kategorijama.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Beleška.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na
u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:
• Kategor.: Kreirajte ili postavite kategoriju.
• Zadaci: Dodajte polja za označavanje na početku svakog reda da biste napravili listu
zadataka.
• Slika: Umetnite slike.
• Crtež: Napišite ili nacrtajte beleške da ubacite. Možete da izaberete debljinu i boju olovke.
• Govor: Napravite snimak govora za umetanje.
Da biste sačuvali belešku kucnite na SAČUVAJ.
Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.
Traženje beleški
Kucnite na PRETRAŽI u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu
reč.
84
Aplikacije
Sat
Uvod
Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski
neki događaj ili postavite određeno trajanje.
ALARM
Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → ALARM.
Podešavanje alarma
Podesite vreme alarma i kucnite na SAČUVAJ.
Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja vremena alarma, kucnite na polje unosa vremena.
Da biste postavili alarm sa raznim opcijama alarma, kucnite na OPCIJE, postavite opcije alarma, a
zatim kucnite na SAČUVAJ.
Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na ikonu sata pored alarma na listi alarma.
Zaustavljanje alarma
Kucnite na ODBACI da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja
alarma, kucnite na ODREMAJ kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.
Brisanje alarma
Kucnite na
na jednom alarmu sa liste alarma.
SVETSKO VREME
Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → SVETSKO VREME.
Kreiranje satova
Unesite naziv grada ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na
Brisanje satova
Kucnite
na satu.
85
.
Aplikacije
ŠTOPERICA
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → ŠTOPERICA.
2 Kucnite na POČETAK da biste odredili vreme događaja.
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na PROL.V.
3 Kucnite na PREKINI da zaustavite merenje vremena.
Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na NASTAVI.
Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na RESETUJ.
TAJMER
1 Na ekranu aplikacija, kucnite na Sat → TAJMER.
2 Postavite period, a zatim kucnite na POČETAK.
Da biste otvorili tastaturu radi unosa trajanja, kucnite na polje unosa trajanja.
3 Kucnite na ODBACI kada se tajmer isključi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na OBRIŠI ISTORIJU.
86
Aplikacije
Google aplikacije
„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati
Google nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte Nalozi za više informacija.
Da biste videli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
Chrome
Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.
Gmail
Slanje ili primanje e-pošte preko usluge Google Mail.
Мапе
Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita
mesta.
Play музика
Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju. Možete da otpremite muzičke kolekcije
sačuvane na vašem uređaju u uslugu Cloud i pristupite im kasnije.
Play филмови
Preuzmite video zapise za gledanje sa Play продавница.
Drive
Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
YouTube
Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
87
Aplikacije
Слике
Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
Hangouts
Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok
ćaskate.
Google
Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
Гласовна претрага
Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.
88
Podešavanja
Uvod
Postavite podešavanja za funkcije i aplikacije. Možete da uređaj uredite više po svojoj želji tako
što ćete postaviti ratne opcije postavki.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja.
Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na PRETRAGA.
Wi-Fi
Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
Aktivirajte „Wi-Fi“ funkciju da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite „Wi-Fi“ funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
89
Podešavanja
3 Kucnite na POVEŽI SE.
• Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu
svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se
automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na ZABORAVI.
• Ako ne možete pravilno da se povežete na „Wi-Fi“ mrežu, ponovo pokrenite funkciju
„Wi-Fi“ svog uređaja ili bežični ruter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.
3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.
Slanje i prijem podataka
Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće
akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
90
Podešavanja
3 Kucnite na Podeli → Wi-Fi Direct i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
4 Prihvatite zahtev za povezivanje Wi-Fi Direct-a na drugom uređaju.
Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja
povezivanja.
Prekidanje veze uređaja
1 Kucnite na Wi-Fi na ekranu podešavanja.
2 Kucnite na Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
3 Kucnite na naziv uređaja da biste prekinuli vezu uređaja.
Bluetooth
Uvod
Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima
je uključen „Bluetooth“.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili
primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
91
Podešavanja
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Bluetooth, a zatim kucnite na prekidač da biste ga
aktivirali.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.
Vaš uređaj je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.
3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom uređaju da biste potvrdili.
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim
„Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije
predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.
1 Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
2 Izaberite sliku.
3 Kucnite na Podeli → Bluetooth, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde
automatski generisane lozinke.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj
uključi opciju vidljivosti.
4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.
92
Podešavanja
Rasparivanje „Bluetooth“ uređaja
1 Kucnite na Bluetooth na ekranu podešavanja.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
2 Kucnite na pored imena uređaja za rasparivanje.
3 Kucnite na Raspari.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Profil letenja.
Obavezno isključite uređaj tokom poletanja i sletanja. Nakon poletanja, uređaj možete
koristiti u režimu letenja, ako to dozvoli osoblje u avionu.
Mobilna pristupna tačka i vezivanje
Koristite uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa
drugim uređajima kada povezivanje mreže nije dostupno. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“,
„USB“ ili „Bluetooth“-a.
Na ekranu podešavanja kucnite na Mobilna pristupna tačka i vezivanje.
Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
• Mobilna pristupna tačka: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.
• Deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu
vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“
veze.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu
podataka uređaja sa računarima putem „USB“ veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se
koristi kao bežični modem za računar.
93
Podešavanja
Korišćenje prenosive Wi-Fi pristupne tačke
Koristite svoj uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg
uređaja sa drugim uređajima.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Mobilna pristupna tačka i vezivanje → Mobilna
pristupna tačka.
2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Ikona se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“
listi mreža.
Da biste postavili lozinku za prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku, kucnite na JOŠ → Konf.
Mobilnu pristupnu tačku a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i
kucnite na SAČUVAJ.
3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste „Wi-Fi“ mreža.
4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili
internetu.
Upotreba podataka
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
Na ekranu podešavanja kucnite na Upotreba podataka.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona: Podesite ograničenje za korišćenje
mobilnih podataka.
→ Promeni
Da biste promenili datum mesečnog resetovanja za period praćenja, kucnite na
ciklus.
94
Podešavanja
Ograničavanje korišćenja podataka
Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina
mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Upotreba podataka i kucnite na prekidač Podesi
granicu upotrebe podataka mobilnog telefona da biste ga aktivirali.
2 Prevucite traku za poedšavanja granice nagore ili nadole da biste postavili ograničenje.
3 Prevucite traku za podešavanje upozorenja nagore ili nadole da biste postavili nivo
upozorenja korišćenja podataka.
Uređaj će vas upozoriti kada se dostigne nivo upozorenja.
Mobilne mreže
Konfigurišite postavke mobilne mreže.
Na ekranu podešavanja kucnite na Mobilne mreže.
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN-ova).
• Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.
• Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.
Još podešavanja veze
Opcije
Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još podešavanja veze.
• Skenir. uređ. u blizini: Postavite uređaj da skenira i traži obližnje uređaje da se sa njima
poveže.
• Štampanje: Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na
uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali
datoteke. Pogledajte Štampanje za više informacija.
95
Podešavanja
• Akcelerator preuzimanja: Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB,
brže od „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte Akcelerator preuzimanja za više
informacija.
• VPN: Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
• Eternet: Eternet opcija je dostupna kada je Eternet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu
opciju da aktivirate Ethernet funkciju i konfigurišete mrežne postavke.
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
ad povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili Wi-Fi Direct-a, i štampate slike ili dokumente.
Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Dodavanje dodatnih komponenti štampača
Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.
1 Na ekranu podešavanja, kucnite na Još podešavanja veze → Štampanje → Preuzmi
dodatak.
2 Traži dodatnu komponentu štampača u Play продавница.
3 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
4 Izaberite dodatni program za štampač i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu „Wi-Fi“ mrežu kao i uređaj.
Da biste dodali štampače ručno, kucnite na JOŠ → Dodaj štampač → ADD PRINTER.
Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na JOŠ → Podešavanja štampanja.
Sadržaj štampanja
Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na Podeli → Odštampaj →
Svi štampači, a zatim izaberite štampač.
96
→
Podešavanja
Akcelerator preuzimanja
Koristite ovaj uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže preko „Wi-Fi“ i mobilnih mreža
istovremeno. Jači „Wi-Fi“ signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Još podešavanja veze → Akcelerator preuzimanja.
• Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
• Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne
naknade.
• Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači
postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
• Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
• Ukoliko „Wi-Fi“ i mrežne veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u
brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
• Ova funkcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim
protokolima, na primer FTP.
Pametni menadžer
Uvod
Pametni menadžer pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, memorije, RAM-a i
bezbednosti sistema. Možete takođe da automatski optimizujete uređaj sa kuckanjem prstom.
97
Podešavanja
Korišćenje funkcije brze optimizacije
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pametni menadžer → OBRIŠI SVE.
Funkcija brze optimizacije unapređuje rad uređaja preko sledećih radnji.
• Brisanje određene memorije.
• Brisanje nepotrebnih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Skeniranje i traženje malvera.
Baterija
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pametni menadžer → Baterija.
Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim
nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete aktivirati funkcije
štednje baterije.
• Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg
uređaja i uslova rada.
• Ne možete da primate obaveštenja sa aplikacija koje koriste režim štednje energije.
Upravljanje baterijom
Da biste sačuvali napunjenost baterije postavkom da li da se optimizuje korišćenje baterije od
strane svake aplikacije, kucnite na DETALJI za štednju energije uz aplikacije i kucnite na prekidač
Ušteda energije aplik. da biste aktivirali.
Sklad. lokacija
Proverite status korišćene i slobodne memorije.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pametni menadžer → Sklad. lokacija.
Upravljanje memorijom
Da biste izbrisali preostale datoteke, kao što je ona sa keš memorijom, kucnite na IZBRISATI.
Da biste obrisali datoteke ili deinstalirali aplikacije koje više ne koristite, kucnite na DETALJI za
korisničke podatke i izaberite kategoriju. Zatim označite stavku za biranje i kucnite na IZBRIŠI.
98
Podešavanja
RAM
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pametni menadžer → RAM.
Da biste ubrzali uređaj tako što ćete smanjiti količinu RAM memorije koju koristite, kucnite na
UGASI SVE da biste zatvorili sve aplikacije u pozadini.
Zaštita uređaja
Proverite bezbednosni status uređaja. Ova funkcija skenira uređaj u potrazi za malverom.
Na ekranu podešavanja, kucnite na Pametni menadžer → Zaštita uređaja.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Aplikacije.
• Menadžer aplikacija: Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
• Podrazumevane aplikacije: Izaberite podrazumevano podešavanje za korišćenje aplikacija.
• Podešavanja aplikacije: Prilagodite podešavanja za svaku aplikaciju.
• Podešavanja za Google: Konfigurišite podešavanja za neke funkcije koje je obezbedio
„Google“.
Zvukovi i vibracije
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zvukovi i vibracije.
• Režim zvuka: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
• Vibracija tokom zvona: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Jačina: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Ton zvona: Promenite podešavanja veze.
99
Podešavanja
• Šablon vibracije: Izaberite način vibracije.
• Zvukovi obaveštenja: Izaberite podrazumevani zvuk obaveštenja. Možete takođe da
promenite podešavanja obaveštenja za svaku aplikaciju.
• Zvuci dodira: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključav. ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate
ekran osetljiv na dodir.
• Zvuk punjenja: Postavite uređaj da se oglasi kada je priključen na punjač.
• Eho vibracije: Postavite uređaj da vibrira kada kucnete na
je kuckanje na i držanje stavki.
ili
i za druge radnje, kao što
• Tonovi brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
• Zvuk tastature: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vibr. tastature: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Kvalitet zvuka i efekti: Postavite dodatna podešavanja zvuka.
Obaveštenja
Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Obaveštenja.
Da biste prilagodili podešavanja obaveštenja, kucnite na NAPREDNO i izaberite aplikaciju.
• Dozvoli obaveštenja: Dozvolite obaveštenja sa izabrane aplikacije.
• Postavi kao prioritetno: Prikazuj obaveštenja u vrhu panela obaveštenja i uključi ih u
dozvoljenu listu kada je aktivirana Ne uznemiravaj opcija.
• Pregledi u isk. prozorima: Prikaži preglede obaveštenja u iskačućim prozorima.
• Sakrij na zaključ. ekranu: Sakrij obaveštenja sa izabranih aplikacija kada je uređaj zaključan.
• Sakrij sadr. na zaklj. ekr.: Sakrij sadržaj obaveštenja sa izabranih aplikacija kada je uređaj
zaključan.
• Još podešavanja: Prilagodite dodatna podešavanja za obaveštenja za izabranu aplikaciju.
100
Podešavanja
Ne uznemiravaj
Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva i zvukova obaveštenja, osim za odobrene
izuzetke.
Na ekranu podešavanja kucnite na Ne uznemiravaj.
• Omogući odmah: Aktivirajte odmah režim Ne ometaj.
• Omogući kao planirano: Aktivirajte režim Ne ometaj u ranije podešenim vremenima.
Možete da izaberete dane i postavite vreme početka i završetka.
• Dozvoli izuzetke: Prilagodite podešavanja za dozvoljene izuzetke.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
Na ekranu podešavanja kucnite na Ekran.
• Osvetljenje: Prilagodite osvetljenost ekrana.
• Slova: Promena veličine i tipa fonta.
• Pozadine ikona: Postavite da li da se prikazuju zasenčene pozadine kako bi se ikone isticale.
• Vreme do isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
• Režim ekrana: Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana.
• Čuvar ekrana: Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan
sa priključnom bazom radne površine.
101
Podešavanja
Napredne funkcije
Aktivirajte napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Napredne funkcije.
• Pokret iskačućeg prikaza: Postavite uređaj da prikaže ekran aplikacija u iskačućem prikazu.
Pogledajte Iskačući prikaz za više informacija.
• Pametno snimanje: Postavite uređaj da snimi sadržaj koji se nastavlja kroz više ekrana i
smanjite i odmah podelite snimak ekrana. Pogledajte Pametno snimanje za više informacija.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da vidite snimljene slike u Galerija.
Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.
• Lako isključivanje zvuka: Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma koristeći
pokrete dlana ili tako što ćete okrenuti uređaj sa ekranom nadole.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Korisnici.
Tapet
Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
Na ekranu podešavanja kucnite na Tapet.
Početni ekran
Prilagodite početni ekran dodavanjem, brisanjem ili preuređivanjem tabli početnog ekrana i
drugo. Pogledajte Opcije početnog ekrana za više informacija.
Na ekranu podešavanja kucnite na Početni ekran.
102
Podešavanja
Zaključan ekran i zaštita
Opcije
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja
ekrana.
• Tip zaključavanja ekrana: Promenite način zaključavanja ekrana.
• Informacije i prečice aplikacija: Promenite postavke za stavke prikazane na zaključanom
ekranu.
• Obaveštenja na zaključanom ekranu: Postavite da li da prikaže sadržaj obaveštenja na
zaključanom ekranu i izaberite koja obaveštenja će da prikazuje.
• Otisci prstiju: Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na
vaš Samsung nalog. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
• Pronađi moj mobilni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pronađi moj mobilni. Pristupite
veb-stranici Pronađi moj mobilni (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolisali
svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
• Šifruj uređaj: Šifrujte podatke sa vašeg uređaja kako biste sprečili da drugi pristupe vašem
uređaju ako ga izgubite ili vam ga ukradu. Da biste koristili šifrovan uređaj, morate da
dešifrujete podatke sa vašeg uređaja svaki put kada uključite uređaj. Možete da postavite
da li da se podaci sa vašeg uređaja automatski dešifruju ili da li će biti potrebna šifra za
otključavanje. Nije moguće da napravite rez. kopiju ili da vratite podatke kada su šifrovani.
Ako nekoliko puta zaredom netačno upišete svoju šifru za otključavanje i dostignete granicu
pokušaja, vaš uređaj će obaviti fabričko resetovanje podataka.
• Šifrovanje SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj
neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
• Druga bezbednosna podešavanja: Postavite dodatna podešavanja bezbednosti.
103
Podešavanja
Prepoznavanje otiska prsta
Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju
u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za
funkcije u nastavku:
• Zaključavanje ekrana
• Prijava na veb
• Potvrdi Samsung nalog
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za
poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka
prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti
otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
• Ako koristite otisak prsta kao način zaključavanja ekrana, vaš otisak prsta ne može da
se koristi za otključavanje ekrana nakon restartovanja uređaja. Morate da otključate
uređaj koristeći šablon, „PIN“ ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska
prsta.
• Ako otisak vašeg prsta nije prepoznat, morate da odnesete uređaj u servisni centar
kompanije Samsung da ga resetuju. Zatim morate ponovo da registrujete otiske svojih
prstiju.
Za bolje prepoznavanje otiska prsta
Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na
performanse funkcije:
• Taster Početak sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da taster Početak nije
izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
• Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska
prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
• Proverite da li je oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
• Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
104
Podešavanja
• Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.
Morate da prekrijete celi taster Početak svojim prstom.
• Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće
koristite za korišćenje uređaja.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte
korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički
elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.
Registrovanje otisaka prstiju
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
Ako niste postavili način zaključavanja ekrana, napravite ga.
3 Kucnite na Dodaj otisak prsta.
4 Postavite svoj prst na taster Početak.
5 Nakon što uređaj otkrije vaš prst, podignite ga i stavite ponovo na taster Početak.
Ponovite ovaj postupak tako što ćete pomeriti svoj prst nagore ili nadole dok se ne registruje
otisak prsta.
Brisanje otisaka prstiju
Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
3 Kucnite na IZMENI.
4 Označite otiske prstiju za brisanje i kucnite na UKLONI.
105
Podešavanja
Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog
Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta
umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u Galaxy Apps.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
3 Kucnite na prekidač Potvrdi Samsung account da biste ga aktivirali.
4 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
Korišćenja otiska prsta za prijavljivanje u naloge
Možete da koristite svoje otiske prstiju za prijavljivanje na veb stranice koje podržavaju čuvanje
lozinki.
Ova funkcija je isključivo dostupna za web stranice kojima pristupate preko svoje
Internet aplikacije.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
3 Kucnite na prekidač Prijavljivanje na web da biste aktivirali.
4 Otvorite veb stranicu na koju želite da se prijavite otiskom prsta.
5 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na veb stranicu.
6 Označite Prijavi se pomoću otisaka prstiju i kucnite na ZAPAMTI.
Možete da koristite otisak prsta da potvrdite svoj nalog i lozinku za prijavu na veb stranicu.
106
Podešavanja
Otključavanje ekrana otiskom prsta
Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Zaključan ekran i zaštita → Otisci prstiju.
2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
3 Kucnite na prekidač Otk. pomoću otiska prsta da biste aktivirali.
4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na taster Početak i skenirajte otisak svog prsta.
Privatnost
Opcije
Promenite podešavanja za održavanje svoje privatnosti i bezbednosti.
Na ekranu podešavanja kucnite na Privatnost.
• Lokacija: Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Dozvole za koriš. aplik.: Pogledajte listu funkcija i aplikacija koje imaju dozvolu da ih
koristite. Takođe možete da uredite podešavanja dozvola. Pogledajte Postavljanje dozvola za
aplikacije za više informacija.
• Privatan režim: Aktivirajte režim privatnosti da biste sprečili da druge osobe pristupe vašem
ličnom sadržaju. Pogledajte Privatan režim za više informacija.
• Prijavi dijagnos. inform.: Postavite uređaj da automatski šalje kompaniji Samsung
dijagnostičke i informacije o korišćenju uređaja.
107
Podešavanja
Privatan režim
Sakrijte lični sadržaj u svom uređaju da biste sprečili da mu drugi pristupe.
Aktiviranje režima privatnosti
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Privatnost → Privatan režim, a zatim kucnite na taster
da biste ga aktivirali.
Ako prvi put aktivirate režim privatnosti, sledite uputstva na ekranu da biste postavili
pristupni kôd za režim privatnosti.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
Privatni režim se aktivira a ikona
se pojavljuje na statusnoj traci.
Možete da vidite i pristupate sakrivenim stavkama isključivo kada je aktiviran režim
privatnosti. Da biste sakrili stavke koje se čuvaju u privatnoj fascikli, deaktivirajte režim
privatnosti.
Skrivanje sadržaja
1 Na ekranu aplikacija, pokrenite aplikaciju da biste sakrili stavke.
2 Izaberite stavku i kucnite na JOŠ → Premesti u folder Privatno.
Ako režim privatnosti nije aktiviran, pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru
za pristup privatnom režimu.
Izabrane stavke će biti premeštene u privatnu fasciklu.
108
Podešavanja
Prikaz sakrivenog sadržaja
Možete da vidite sakrivene stavke isključivo kada je aktiviran režim privatnosti.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Privatnost → Privatan režim, a zatim kucnite na taster
da biste ga aktivirali.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
3 Na ekranu aplikacija, kucnite na Moji fajlovi → Privatni.
Stavke premeštene u privatnu fasciklu će se pojaviti na ekranu.
Poništavanje sakrivanja sadržaja
1 U privatnoj fascikli, kucnite na i držite stavku, a zatim označite stavke da biste poništili opciju
sakrivanja.
2 Kucnite na JOŠ → Ukloni iz režima Privatno.
3 Izaberite fasciklu u koju ćete premestiti stavke a zatim kucnite na GOTOVO.
Stavke će biti premeštene u izabranu fasciklu.
Automatsko deaktiviranje režima privatnosti
Možete da postavite uređaj da automatski deaktivira režim privatnosti rada kada se isključi ekran.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Privatnost → Privatan režim, a zatim kucnite na taster
da biste ga aktivirali.
2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
3 Kucnite na prekidač Automatski onemogući da biste aktivirali.
Kada je omogućena opcija Automatski onemogući uređaj neće moći da prebacuje
datoteke u privatnu fasciklu ako je ekran isključen tokom prebacivanja.
109
Podešavanja
Pristupačnost
Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju.
Na ekranu podešavanja kucnite na Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim vidom.
• Sluh: Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim sluhom.
• Spretnost ruku i interakcija: Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup korisnicima
koji imaju smanjenu mogućnost korišćenja ruku.
• Pravac zaključavanja: Promenite podešavanja šablona pomeranja prsta za otključavanje
ekrana.
• Direktan pristup: Postavite uređaj da aktivira izabrane menije za pristup kada tri puta
pritisnete taster Početak.
• Podsetnik za obaveštenja: Postavite uređaj da vas upozori o obaveštenjima koja niste
označili u intervalu.
• Prihvatanje i završavanje poziva: Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje
poziva.
• Režim jednog kucanja: Podesite ovaj uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja
kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili
sa drugim uređajima.
• Usluge: Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
110
Podešavanja
Nalozi
Dodajte svoje Samsung i Google naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.
Dodavanje naloga
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste
doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.
1 Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi → Dodaj nalog.
2 Izaberite uslugu naloga.
3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.
Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i izaberite stavke za
sinhronizovanje.
Uklanjanje naloga
Na ekranu podešavanja kucnite na Nalozi, izaberite ime naloga, a zatim kucnite na JOŠ → Ukloni
nalog.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
Na ekranu podešavanja kucnite na Bekap i resetovanje.
• Bekapuj moje podatke: Napravite rezervnu kopiju ličnih informacija i podataka aplikacija na
Samsung serveru. Možete takođe da postavite uređaj da automatski pravi rezervnu kopiju
podataka.
• Vrati: Vratite lične informacije i podatke o aplikacijama za koje ste prethodno napravili rez.
kopiju sa svog Samsung naloga.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da automatski vrati podešavanja i podatke aplikacija
sa Google servera kada se aplikacije ponovo instaliraju.
• Automatsko restartovanje: Postavite uređaj da se ponovo pokrene u podešena vremena za
najbolji rad.
111
Podešavanja
• Resetovanje podešavanja: Vratite podešavanja uređaja na fabrička podrazumevana
podešavanja bez brisanja podataka.
• Resetujte mrežna podešavanja: Vratite podešavanja povezivanja mreže na fabrička
podešavanja.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Vratite uređaj na fabrička podrazumevana podešavanja i
obrišite sve podatke.
Jezik i unos
Izaberite jezike uređaja i promenite podešavanja, kao što su tastature i vrste unosa govora. Neke
opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.
Na ekranu podešavanja kucnite na Jezik i unos.
• Jezik: Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
• Podrazumevana tastatura: Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
• Samsung tastatura: Promenite postavke Samsung tastature.
• Google унос текста гласом: Promenite postavke unosa govora.
• Čitanje teksta: Promenite opcije tekst-u-govor.
• Brzina pokazivača: Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Baterija
Pogledajte informacije o napunjenosti baterije i izmenite opcije štednje baterije.
Na ekranu podešavanja kucnite na Baterija.
Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno
ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i
uslova rada.
• Režim štednje energije: Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim
štednje energije. Pogledajte Režim štednje energije za više informacija.
• Režim izuzetne uštede energije: Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite
potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.
Pogledajte Režim izuzetne uštede energije za više informacija.
• Procenat na status. traci: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
112
Podešavanja
Memorija
Pogledajte informacije o memoriji uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Memorija.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
Pribor
Promenite podešavanja dodatne opreme.
Na ekranu podešavanja kucnite na Pribor.
• Automatsko otključavanje: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac
otvori. Ovu funkciju možete koristiti samo za neke metode zaključavanja ekrana.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Na ekranu podešavanja kucnite na Datum i vreme.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu. Kada je ova funkcija deaktivirana, možete ručno da podesite
datum, vreme i vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
113
Podešavanja
Uputstvo za upotrebu
Pogledajte informacije o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu podešavanja kucnite na Uputstvo za upotrebu.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Na ekranu podešavanja kucnite na O uređaju.
114
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za „PIN“ kodom omogućen,
morate uneti „PIN“ kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete
onemogućiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa „PIN“ koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva „PIN“2, morate da unesete „PIN“2 kod koji ste dobili
uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom
dobavljaču usluge.
Vaš uređaj se ne uključuje
Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre
pokretanja uređaja.
115
Dodatak
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitu ekrana ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku
Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i
ponovo uključite uređaj.
Ponovno pokretanje na silu
Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/
isključivanje i taster za smanjivanje jačine zvuka duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
Resetovanje uređaja
Ako gorenavedene metode ne reše problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička
podešavanja → RESETUJ UREĐAJ → IZBRIŠI SVE. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne
zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.
116
Dodatak
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.
117
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Idite u servisni centar kompanije Samsung i neka vam zamene bateriju.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni
kapacitet se može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vremena, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako
uređaj nastavi da se pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
118
Dodatak
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
119
Dodatak
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne
lokacije.
Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za
gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja
Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći Pametni menadžer ili obrišite
nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili slobodan prostor.
120
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Da biste uklonili bateriju, morate otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
• Radi vaše bezbednosti, ne smete da pokušate sami da uklonite bateriju. Ako baterija nije
pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti
do toga da uređaj nije bezbedan.
• Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po
ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja
ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom
kompanije Samsung.
1 Uklonite ležišta za SIM karticu i memorijsku karticu iz uređaja.
2 Da biste smekšali lepak koji drži prednju ploču na glavnom uređaju, uređaj mora da
bude zagrejan na kontrolisan nivo korišćenjem namenske komore sa kontrolisanom
temperaturom.
Spojite alatku za uklanjanje vakuumskog jastučeeta na donji kraj prednje ploče i dok držite
čvrsto uređaj, izvucite prednju ploču sa dna nagore.
3 Odvijte i izvadite vijke tamo gde se nalaze i uklonite kućište.
4 Odvijte i izvadite vijke iz baterije. (samo modeli SM-T815 i SM-T815Y)
5 Isključite konektor baterije i uklonite bateriju.
121
Autorska prava
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Download PDF

advertising