Samsung | GT-P5210 | Samsung GT-P5210 Упатство за користење

GT-P5210
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да
осигурате негова безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на Нагодувања на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2014 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
®
®
DivX , DivX Certified и поврзаните лого-знаци се трговски
марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се
користат под лиценца.
ЗА DIVX ВИДЕО
®
DivX е дигитален видео-формат креиран од DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation.
Ова е официјален DivX Certified уред кој има поминато строги тестови за потврда дека
емитува DivX видео. Посетете ја интернет-страницата www.divx.com за повеќе информации и
софтверски алатки за конвертирање на Вашите фајлови во DivX видео-записи.
®
ЗА DIVX ВИДЕО ПО НАРАЧКА
®
Овој DivX Certified уред мора да биде регистриран за да може да емитува купени DivX
Video-on-Demand -VOD (видео по нарачка) филмови. За да го добиете Вашиот код за
регистрација, пронајдете го одделот DivX VOD во менито со опции на Вашиот уред. Посетете
ја интернет-страницата vod.divx.com за повеќе информации за тоа како да ја направите
Вашата регистрација.
®
®
DivX Certified за емитување DivX видео до HD 720p, вклучувајќи првокласна содржина.
Произведено според лиценцата на Dolby Laboratories.
Симболите Dolby, Dolby Digital Plus и double-D се
заштитени знаци на Dolby Laboratories.
4
Содржина
Почнуваме
Комуникација
7
Изглед на уредот
34
Именик
8
Копчиња
38
Е-пошта
9
Содржина на пакетот
40
Google Mail
10
Полнење на батеријата
41
Hangouts
12
Вметнување мемориска картичка
41
Google+
14
Вклучување и исклучување на уредот
42
ChatON
14
Држење на уредот
42
Photos
15
Заклучување и отклучување на уредот
15
Прилагодување на јачината на тонот
15
Префрлување во тивок режим
Интернет и мрежа
Основни информации
43
Интернет
44
Chrome
45
Bluetooth
16
Индикатор за икони
46
Group Play
17
Користење на екранот чувствителен
на допир
47
Smart Remote
20
Ротирање на приказот
20
Известувања
21
Почетен екран
24
Користење апликации
24
Екран со апликации
26
Помош
26
Внесување текст
28
Поврзување со мрежа Wi-Fi
29
Поставување сметки
30
Префрлување фајлови
31
Обезбедување на уредот
33
Надградба на уредот
Медиуми
5
49
Музика
51
Камера
56
Галерија
59
Албум со приказна
59
Paper Artist
60
Видео
61
YouTube
62
Flipboard
62
Businessweek+
62
NYTimes
Содржина
Опции
Продавници за
апликации и медиуми
63
Play Store
64
Samsung Apps (GALAXY Apps)
64
Play Books
65
Play Movies & TV
65
Play Music
65
Play Games
65
Play Newsstand
Алатки
66
Белешка
67
S Planner
69
POLARIS Office 5
71
Dropbox
71
Облак
72
Drive
72
Аларм
73
Светски Часовник
74
Дигитрон
74
S Voice
75
Google
76
Voice search
76
Мои фајлови
77
Преземено
79
Во врска со нагодувања
79
Wi-Fi
80
Bluetooth
80
Користење податоци
80
Повеќе параметри
81
Режим за блокирање
81
Режим без раце
82
Звук
82
Екран
83
Меморија
84
Режим за штедење енергија
84
Батерија
84
Управител со апликацијата
84
Основни апликации
84
Локација
85
Заклучување на екранот
86
Сигурност
87
Јазик и внесување
89
Облак
89
Резервна копија и ресетирање
89
Додај сметка
89
Говорна контрола
90
Додатоци
90
Датум и време
90
Пристапност
92
За уредот
92
Google Settings
Патување и локално
78
Решавање проблеми
Maps
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за
вклучување/
ресетирање/
исклучување
Сензор за
светло
Копче за
јачина на звук
Предна камера
Звучник
Екран на допир
Копче за мени
Копче Дома
Копче за назад
Повеќенаменски
приклучок
Микрофон
IrLED
Отвор за
мемориска
картичка
Приклучок за
слушалки
GPS-антена
Звучник
Задна камера
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник за екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници за екран може да предизвикаат неправилно работење
на сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
7
Почнуваме
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
Дома
• Држете притиснато повеќе од 9 секунди за да го ресетирате
уредот ако јавува грешки, прекинува повици или се
блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екран на допир
се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да го стартувате
Google search.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
• Држете го притиснато за да се отвори список на
неодманешни апликации.
• Притиснете го два пати за стартување на S Voice.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на
тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, наполнете го уредот со полначот. Исто така, може да се употреби
компјутер за полнење на уредот со нивно поврзување со USB-кабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екран на допир може
да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
10
Почнуваме
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
11
Почнуваме
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува само FAT-структура фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот може да
побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови на
мемориската картичка ќе се појави во папката SD memory card под внатрешната
меморија.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
12
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
отстранување. На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Меморија →
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Меморија → Форматирај SDкартички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
13
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
14
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или копчето за
основниот екран и повлечете со прстот во кој било правец во областа на заклучениот екран
оддесно на екранот.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на тонот за да ја прилагодите јачината на тонот на ѕвонење
или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато левото копче за јачина на звук додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете Исклучи
звук.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук.
15
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Синхронизиран со Интернет
Поврзан со компјутер
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
16
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екран на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екран на допир.
• За да избегнете оштетување на екран на допир, не допирајте го со остри предмети
и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Ако го оставите екран на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екран на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
17
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
18
Основни информации
Лизгање
Повлечете благо десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или список,
како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
19
Основни информации
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента горе на екранот за да
сигнализираат за нови пораки, пропуштени повици, настани од календарот, статус на уредот
и др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед
на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја
нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување, може да ги прегледувате тековните поставки на уредот.
Повлечете ја надолу статусната лента и допрете на
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Локација: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим.
20
Основни информации
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Синхрон.: Активирајте ја или деактивирајте ја автоматската синхронизација на
апликациите.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење енергија.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. Допрете Нагодувања → Режим за
блокирање за да изберете кои известувања ќе се блокираат.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
• Режим без раце: Активирање или деактивирање на режимот „Без употреба на раце“.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
→
за да ги прередите опциите на панелот
Отворете го панелот за известувања, допрете
за известувања и потоа допрете и влечете ставка до друга локација.
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Апликац., задржете допрена икона на апликација и потоа
повлечете ја во преглед на панел.
21
Основни информации
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или страници.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додавање виџети на почетниот екран.
• Папка: Креирај нова папка.
• Страна: Креирај нова страница.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува на
горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел, и потоа одвлечете го
Допрете
до нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, задржете допрен преглед за панел и потоа одвлечете го
Допрете
до корпата за отпадоци горе на екранот.
22
Основни информации
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
од следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
• Photos: Прегледување слики во Photos.
Изберете слика, доколку е потребно променете ја нејзината големина на рамката и потоа
поставете ја како заднина.
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети од Интернет
може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
На почетниот екран допрете Апликац. → Виџети. Влечете лево или десно на панелот со
виџети, и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран.
Користење виџети за кратенки до опции
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети, и потоа допрете и задржете Кратенка
за опции за да се отвори список со опции. Изберете опција за да ја додадете на почетниот
екран како кратенка.
23
Основни информации
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Одредени апликации се групирани во папки. Допрете папка, а потоа допрете на
апликација за да ја отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Притиснете и задржете го копчето Дома, допрете Уред. на зад. и потоа допрете Крај веднаш
до апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете
Заврши сѐ. Или, притиснете и држете го копчето Дома и потоа допрете Затвори ги сите.
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Апликац. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
24
Основни информации
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps (GALAXY Apps), за
преземање и инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Оневозможување на апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете на
сакате да ја оневозможите.
→
За да овозможите одредени апликации, на екранот со апликации допрете на
Прикажи исклучени апликации, одберете ги апликациите и потоа допрете на Готово.
• Преземените апликации и некои зададени апликации кои се испорачуваат со
уредот не можат да се оневозможат.
• Кога ја користите оваа одлика, оневозможените апликации исчезнуваат од
екранот со апликации, но сè уште се чуваат во уредот.
25
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Поставете опции за
тастатура Samsung.
Избришете го претходниот
знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте големи букви.
Внесувајте големи букви.
Внесете интерпункциски
знаци.
Додајте ставка од складот.
Внесете празно место.
26
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете , и потоа допрете
за промена на видот на тастатура. Допрете и
задржете
и преместете ја лебдечката тастатура на друга локација.
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици на тастатурата и потоа повлечете го копчето за празно место налево или
надесно за да ги менувате јазиците на тастатурата.
Ракопис
Допрете и задржете , допрете
, и потоа напиште збор со прстот. Предложените зборови
се прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
27
Основни информации
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа притиснете Пресликај.
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 79)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
28
Основни информации
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На почетниот екран, допрете Нагодувања → Wi-Fi и потоа повлечете го копчето Wi-Fi
надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секогаш кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps (GALAXY Apps) потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да
го имате најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка Google, на екранот со апликации допрете
Нагодувања → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова сметка,
или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате
поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
29
Основни информации
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања, изберете име на сметка под СМЕТКИ,
изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избриши сметка.
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација која управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уредите Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
30
Основни информации
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да не ги користат или да не пристапуваат до личните податоци и
информации складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При
отклучување, уредот бара код за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете
заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не
успее.
31
Основни информации
Поставете отклучување со лице и глас
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лице и глас.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија и потоа поставете
говорна команда. Потоа, поставете заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во
случај отклучувањето со лице и глас да не успее.
Поставување шара
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
32
Основни информации
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации допрете Нагодувања → За уредот → Ажурирање софтвер →
Ажурирај сега.
33
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
.
Пребарување контакти
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Употребете го индексот одлево во списокот со контакти за брзо листање со влечење
прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
34
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Прикажување контакти
Уредот зададено ги прикажува сите зачувани контакти на уредот или на друга сметка.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Увезување и извезување контакти
Синхронизирање со Google Contacts
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите синхронизирани со Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Ако се додаде или избрише контакт во уредот, тој, исто така, се додава или брише од Google
Contacts и обратно.
Синхронизирање со Samsung Contacts
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите синхронизирани со Samsung Contacts се појавуваат со
контакти.
во списокот со
Ако се додаде или избрише контакт во уредот, тој, исто така, се додава или брише од
Samsung Contacts и обратно.
35
Комуникација
Увезување контакти
Допрете на
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за внесување.
Извезување контакти
Допрете на
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за извезување.
Споделување контакти
→ Сподели картичка преку → Повеќе контакти, изберете контакти, допрете
Допрете
Готово и потоа изберете метод за споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во Омилени: Додајте контакти во омилени.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Преглед на контакти табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информациите за помош во врска со употребата на контактите.
Групи контакти
Допрете Групи.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете Готово.
36
Комуникација
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Измени група: Сменете ги поставките за групи.
• Ново: Направете нова група.
• Избриши од групата: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Испратете е-пошта до членовите во групата.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информациите за помош во врска со употребата на контактите.
Испраќање е-пошта до членови во група
Изберете група, допрете
→ Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
Визит-картичка
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
зачувани кога го поставувавте уредот, изберете ја визит-картичката кај MEHE и потоа
допрете
за да ги уредите.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
37
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете Следно за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-поштата што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
Допрете
на горниот дел од
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете +Мене за да се додадете себеси како примач.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти и информации за локацијата во
Праќање закажани пораки
→ Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
Додека пишувате порака, допрете
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
38
Комуникација
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Составете порака.
Повикајте ги новите
пораки.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на пораката.
Отворете прилози.
За пребарување порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај
веднаш до прилогот за да го зачувате.
39
Комуникација
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете + CC/BCC за додавање повеќе приматели.
Допрете
за да прикачите слики.
→ Save draft за да ја зачувате пораката за праќање подоцна.
Допрете
Допрете на
→ Attach file за да приложите слики, видеа, музика и друго.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги смените поставките на Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги соопштите Вашите мислења за развој на апликација.
Допрете
→ Help за да добиете информации со помош за Google Mail.
Читање пораки
За пребарување порака.
Чувајте ја пораката за
долгорочно складирање.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Одговарање на сите
приматели или печатење
на пораката.
Прегледајте прилог.
Препраќање порака до
другите.
Одговорете на пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
40
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ја ознаката што сакате да ја доделите.
→ Change labels и потоа
Hangouts
Користете ја оваа апликација за разговор со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од листата со пријатели, или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете Everything за промена на категоријата, и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги
видите објавите од Вашите кругови.
41
Комуникација
ChatON
Користете ја оваа апликација за разговор со кој било уред. За да ја користите оваа
апликација, мора да се најавите на Вашата сметка на Samsung или да го потврдите Вашиот
телефонски број.
Допрете ChatON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирајте список со пријатели преку внесување телефонски броеви или е-пошта на сметки
на Samsung, или преку избирање пријатели од списокот со предлози.
Допрете
→ Почни разговор и изберете пријател за да разговарате.
Photos
Користете ја оваа апликација за прегледување и споделување слики или видеа преку
сервисите на социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете една од следниве категории:
• ALL: Преглед на сите слики или видеа што се снимени или презмени во уредот.
• HIGHLIGHTS: Преглед на сликите или видеата групирани по датум или албум. Допрете
на за да ги видите сите слики или видеа во групата.
Потоа, изберете слика или видео.
Додека ги гледате можете да користите една од следниве икони:
• : За модифицирање слика.
• : За споделување слика или видео со другите.
• : За бришење слика или видео.
42
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за пребарување на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за споделување, зачувување или печатење на тековната интернет-страница
додека прегледувате интернет-страница.
→ Опции → Дополнително → Избери пребарувач за да ја смените
Допрете
машината за пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
.
Влечете налево или надесно во полето за наслов за да отидете на друга интернет-страница и
допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница.
За да отворите сочувана страница, допрете
и потоа изберете една.
43
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
→ Бриши
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
историја.
Допрете → Бележник → Најпосетувани за да отворите интернет-страница од списокот
со најчесто посетувани интернет-страници.
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочувани страници.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Преземено.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
Влечете налево или надесно во полето за наслов за да отидете на друга интернет-страница и
допрете ја страницата за да ја изберете.
44
Интернет и мрежа
Сочувани адреси
Допрете
за да ја обележите тековната интернет-страница, внесете детали, како што се име
и интернет-адреса и потоа допрете Save.
Допрете
една.
→ Bookmarks за да отворите обележана интернет-страница и потоа изберете
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што ќе се појават.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
→ Recent tabs за да видите омилените страници на други уреди. Изберете
Допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорна за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да го активирате Bluetooth, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Bluetooth и
потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
45
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Bluetooth → Скенирај и пронајдените
уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа прифатете ја
автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите со Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата. Пренесениот фајл се зачувува во папката Download.
Ако се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Group Play
Користете ја оваа апликација за споделување екрани со повеќе уреди. Креирајте или
приклучете се на сесија на Group Play, и потоа споделувајте слики, документи или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Не можете да користите Интернет додека ја користите оваа апликација.
Креирање група за Group Play
Кога креирате сесија на Group Play, другите уреди може да се приклучат на сесијата и да
споделуваат содржини.
Кога користите лозинка за сесија на Group Play, другите уреди мора да ја внесат лозинката за
да се приклучат на сесијата. За да користите лозинка, изберете Одр. групна лозинка.
Допрете Направи група и потоа користете ги следниве одлики:
• Сподели музика: Изберете музички датотеки за споделување. Може да поврзете два
или повеќе уреда и да ги користите за да постигнете ефект на звук во опкружување.
• Сподели слики: Изберете слики за споделување.
• Сподели документи: Изберете документи за споделување.
• Играње игри и повеќе: Играјте игри со пријателите преку Интернет.
46
Интернет и мрежа
Допрете , и напишете белешка или цртајте на екранот. Сите учесници можат да видат што
сте креирале.
Допрете
за да ги видите сите споделени слики во вид на мозаик.
Допрете
за да изберете повеќе слики или документи.
Допрете
за да ги видите учесниците во групата.
Приклучување на Group Play
Допрете Придр.се на гр., изберете сесија на Group Play на којашто ќе се приклучите, а
потоа ако е потребно, внесете ја лозинката за групата. Изберете категорија на медиуми и
содржините што се моментално споделени ќе се прикажат на уредот.
Smart Remote
Користете ја оваа апликација за да го користите уредот како далечински управувач за
телевизори и системи за забава.
Допрете Smart Remote на екранот со апликации.
Прво морате да го поврзете уредот со мрежа во Wi-Fi и да обезбедите дека портата за
инфрацрвени зраци е насочена кон телевизорот.
Поставување на уредот како далечински управувач за
телевизори
Допрете на Choose Your Country or Region, изберете земја или регион и потоа следете ги
упатствата на екранот за да ја завршите постапката за поставување.
Допрете ја рачката на панелот долу оддесно на екранот за да го отворите панелот за
далечинскиот управувач.
Допрете
→ Add New Room за да додадете нов простор.
47
Интернет и мрежа
Прилагодување на поставките за далечинскиот управувач
Допрете
и користете ги следниве нагодувања:
• Rooms & Devices: Сменете ги поставките за поврзување.
• Edit Channels: Уредувајте ги каналите што се прикажуваат на екранот на уредот.
• Profile: Влезете во профилот на корисникот за да може Peel да ги најде најпопуларните
избори.
• Favorite Programs: Прегледајте ги омилените програми.
• Cut Programs: Вратете ги претходно сокриените програми.
• Genres: Сокријте или сменете го редоследот на жанрите.
• Sports: Сокријте или сменете го редоследот на спортовите.
• Send Feedback: Испратете го своето мислење за развој на апликацијата.
• Notifications: Вклучете или исклучете ги автоматските известувања.
• Reset Peel: Ресетирајте ги поставките за поврзувањето.
48
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Погледнете ги деталите за
датотеката.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Сокријте го приказот на
плеерот за музика.
Отворете ја музичката
листа.
Променете го режимот за
повторување.
Вклучете произволен
режим.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
49
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете
Паметна јачина.
→ Опции → Дополнително →
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за одредени датотеки.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
→ Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зглолемите
јачината на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз
емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно
се применува.
Поставување песна како тон на алармот
За да ја користите песната како тон за аларм што ја слушате во моментот, допрете на
Постави како и изберете опција.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете на , внесете наслов и допрете на OK. Изберете кои песни ќе се опфатат и потоа
допрете Готово.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во музичка листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот. Кога ќе додадете нова песна, допрете Музички плоштад → .
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
50
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 56)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете
за да фотографирате.
Поставете одложени
снимки.
Покажува која меморија е
во употреба.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Префрлете се помеѓу
фиксен и видео-режим.
Променете го режимот за
сликање.
Одредете колку светлина ќе
прима сензорот на
камерата.
Отворете го прегледникот
на слики за приказ на
фотографиите.
Променете ги опциите за
камерата.
Изберете од различните
достапни ефекти.
51
Медиуми
Екрански режим
Однапред дефинираните нагодувања овозможуваат полесно фотографирање според
принципот „насочи и сликај“.
Допрете
→ Екрански режим.
• Пејзажно: Користете ја оваа поставка за да фотографирате сино небо и пејзажи со
многу бои.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Забава/во затворено: Користете ја оваа опција во добро осветлени внатрешни услови.
• Плажа/Снег: Користете ја оваа опција во добро осветлени или сончеви надворешни
услови.
• Зајдисонце: Користете ја оваа опција за побогати бои и поостар контраст.
• Мугри: Користете ја оваа опција за многу неизразени бои.
• Есенска боја: Користете ја оваа опција за црвеникаво заднинско опкружување.
• На свеќи: Користете ја оваа опција за слики на јасна светлина врз темна заднина.
• Огномет: Користете ја оваа поставка за сцени со големи контрасти.
• Заднинско светло: Користете ја оваа поставка за предмети со силна светлина зад нив.
• Ноќе: Користете ја оваа поставка за фотографии во темни услови.
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете
→ Режим за сликање.
• Еднократно: Сликајте единечна фотографија.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати. Препознавањето лица може да не
успее во зависност од аголот на лицето, големината на лицето, бојата на кожата, изразот
на лицето, условите на осветлување или од додатоците што ги носи субјектот.
• Фото-насмевка: Фотографирајте кога лицето се смее.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете
→ Режим за сликање → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога сината рамка ќе се порамни со
визирот, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За да запре
сликањето, допрете
.
52
Медиуми
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Повлечете го копчето за видео до иконата за видео и потоа допрете
за да започне
снимањето. За паузирање на снимањето, допрете
. За запирање на снимањето, допрете
.
Фокусот на допир не е достапен во режим за видео.
Режим за снимање
Поставете одложени
снимки.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Покажува која меморија е
во употреба.
Префрлете се помеѓу
фиксен и видео-режим.
Промена на режимот за
снимање.
Одредете колку светлина ќе
прима сензорот на
камерата.
Отворете го плеерот за
видео за емитување
видео-записи.
Променете ги опциите за
камерата.
Изберете од различните
достапни ефекти.
53
Медиуми
Допрете
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за да го намалите квалитетот при
испраќање преку е-пошта.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Измени кратенки: Реорганизирајте ги кратенките до често користените опции.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
54
Медиуми
• Автопортрет: Фотографирање автопортрет.
• Снимање автопортрет: Снимете видео од Вас.
• Режим за сликање: Променете го режимот за сликање.
• Режим за снимање: Промена на режимот за снимање.
• Ефекти: Изберете од различните достапни фото-ефекти.
• Екрански режим: Променете го екранскиот режим.
• Вредност на експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува
колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете
висока експозиција.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Резолуција: Изберете резолуција. Користете повисока резолуција за поголем квалитет.
Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите
на светлината. Баланси-рано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот.
Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави
просек од целата сцена.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Контекстуално име на фајл: Поставување на камерата да се прикаже контекстуални
ознаки. Активирајте го ова за да користите Tag Buddy во Галерија.
• Говорна контрола: Поставете камерата да слика фотографии со говорни команди.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Квалитет на сликата: Поставете го нивото на квалитет за фотографиите. За сликите со
поголем квалитет потребен е поголем простор за чување.
• Квалитет на видео: Поставете го нивото на квалитет за видео-записите.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
55
Медиуми
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Измени кратенки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на левиот дел од екранот. Другите
икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
56
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додај во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Употребете го ова за да додадете рамка и забелешка кон слика.
Изменетата слика на екранот ќе се зачува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете го ова за да напишете на опачината на сликата. Допрете
изменување на белешката.
за
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Ја печати сликата со поврзување на уредот на печатач. Некои печатачи може да
не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте обратно од правецот на стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Сменете ја сината рамка да се отсече и зачувајте ја сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Сменете ги поставките за галеријата.
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
допрете .
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа
• Додека гледате слика, допрете
.
57
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа
допрете за да ги пратите на други.
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Опции → Ознаки и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се појавува жолта
Допрете
рамка околу препознатото лице на сликата. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа
изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што се испраќање е-пошта.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на Пријателот за ознаки
→ Опции → Ознаки → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето
Допрете
Другар за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име
на лицето) кога отворате слика.
Создавање нови албуми
Допрете на , внесете наслов за албумот и потоа допрете на OK. Изберете папка во
панелот лево и потоа изберете ги сликите во панелот десно. Допрете и држете ги избраните
слики, одвлечете ги во новиот албум и потоа допрете Готово → Премести или Коп.
58
Медиуми
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате
Вашите приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
За да активирате Албум со приказна, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете на Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
Paper Artist
Користете ја оваа апликација за да направите сликите да изгледаат како илустрации со
забавни ефекти или рамки.
Допрете Paper Artist на екранот со апликации.
Користете уметнички алатки за изменување на сликата. Уредената слика на екранот се
зачувува во папката Галерија → Paper Pictures.
Цртајте со пенкало.
Допрете за да ја смените
дебелината на пенкалото.
Цртајте со четка. Допрете
за да ја смените
дебелината на четката.
Изберете постоечка
слика.
Сликајте фотографија.
Применете рамки врз
сликата.
Применете ефекти врз
сликата.
Сочувајте ја сликата.
Погледнете ги
информациите за
верзијата.
Прегледајте ги имињата
на алатките и опциите.
Споделете ја сликата.
Отповикајте го и
повторно извршете го
последното дејство.
Избришете ги цртежите.
Допрете за да ја смените
големината на бришачот.
59
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека се емитува DivX Видео на
барање. Секој пат кога го заклучувате екранот додека емитувате DivX Видео на
барање, ќе се намали еден од Вашите достапни броења за изнајмување.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Префрлете во режим за
лебдечки екран.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместете го контролниот
панел налево.
Поместете го контролниот
панел надесно.
Отворете ја музичката
листа.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Променете го размерот на
приказот.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете на → Избриши, изберете видеа и потоа допрете на Избриши.
60
Медиуми
Споделување видео-записи
Допрете на → Сподели преку, изберете видеа, допрете на Гот., и потоа изберете начин на
споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете
за да се прикаже целиот екран.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Допрете на Uploads →
на UPLOAD.
, изберете видео, внесете информации за видеото и потоа допрете
61
Медиуми
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
Businessweek+
Користете ја оваа апликација да ги добиете најновите вести за финансии, бизнис, податоци
за пазарот и повеќе.
Допрете Businessweek+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
NYTimes
Користете ја оваа апликација за пребарување и прелистување написи и друго.
Допрете NYTimes на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За пребарување написи допрете на
полето за пребарување.
→ Search articles и потоа внесете клучен збор во
62
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете → My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
63
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете го apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps (GALAXY Apps) на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
за да изберете категорија.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку се бара плаќање за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да ја комплетирате постапката на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
64
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies & TV
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies & TV на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за да преземете и играте игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање најнови вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
65
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за да снимите важни информации за да ги зачувате и
прегледате подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
, внесете потсетник и потоа допрете Сочувај.
→ Боја за да ја смените бојата на заднината. Секоја категорија има друга боја на
Допрете
заднината.
Допрете
→ Заклучи за да го заклучите потсетникот за да не може да го гледаат други.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
Допрете
за да пребарате потсетник.
Допрете
за да го смените режимот за преглед.
Допрете
за да избришете потсетници.
Допрете
→ Подреди според за да ги подредите потсетниците според датум.
Допрете
→ Сподели текст преку за да го испратите потсетникот на други.
Допрете
→ Сподели преку за да ги испратите потсетниците на други.
За да го отпечатите потсетникот со поврзување на уредот на печатач, допрете на
Печати. Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
→
Допрете
→ Увези за да увезете потсетници од документи на Google.
Допрете
→ Извези за да ги извезете потсетниците во други локации за складирање.
Допрете
→ Опции за да ги смените поставките за потсетниците.
66
Алатки
Прегледување белешка
Допрете го минијатурниот приказ на белешката за да ја отворите. Влечете налево или
надесно за да видите повеќе потсетници.
Допрете потсетник за да го уредите.
Допрете
и користете ги следниве:
• Избриши: Избришете го потсетникот.
• Боја: Сменете ја бојата на заднината.
• Заклучи: Заклучете го потсетникот за да не може да го гледаат други.
• Печати: Печатење на потсетникот со поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Сподели текст преку: Испратете го текстот во потсетникот до други.
• Сподели преку: Испратете го потсетникот на други.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со изборна опција за приоритет.
• Додај белешка: Креирајте ракописно напишан потсетник за да го приврзете на датумот.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
67
Алатки
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Измени детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете
повеќе детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање и
задржување на мапата што се појавува.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од
постоечките.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Google кај СМЕТКИ, изберете сметка на
Google и потоа изберете Синхронизирај Календар. За рачна синхронизација за ажурирање,
→ Синхронизација.
на екранот со апликации, допрете S Planner →
→ Опции → Види
За да се прикажат синхронизираните настани или задачи, допрете
опции → Календари → Екран, изберете сметка на Google и потоа допрете OK.
Промена на видот на календарот
Изберете еден од различните видови календари вклучувајќи годишни, месечни, седмични
и др. Може да се искористи движење со штипкање за промена на видот на календарот. На
пример, штипнете за промена од месечен во годишен календар и раздалечувајте ги прстите
за промена од годишен назад на месечен календар.
Пребарување настани
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
Допрете Денес за да се прикажат денешните настани.
Бришење настани
Изберете настан и потоа допрете
→ Избриши.
Споделување настани
Изберете настан, допрете
→ Сподели преку и потоа изберете метод за споделување.
68
Алатки
POLARIS Office 5
Користете ја оваа апликација за да ги уредувате документите во разни формати, вклучувајќи
и табели и презентации.
Допрете POLARIS Office 5 на екранот со апликации.
Одредени функции нема да бидат достапни во зависност од видот на датотеката.
Креирајте документ.
Прегледајте ги
неодамнешните
документи.
Прелистувајте папки.
Споделување документи
со другите.
Прелистувајте според
форматите на
документите.
Прегледајте ги омилените
документи.
Креирање документи
Допрете
и потоа изберете вид документ.
Употребете го алатникот за уредување горе на екранот за да го уредите документот.
За да завршите, допрете ја иконата на документот во горниот лев агол на екранот, допрете
на Зачувај, внесете име на датотеката, изберете папка во која ќе се зачува и потоа допрете
на Зачувај.
За да го зачувате документот како PDF датотека, допрете ја иконата на документот во горниот
лев агол на екранот, допрете на Извези во PDF, внесете име на датотеката и потоа допрете
на Извези.
При уредување на документите, допрете на
следниве опции:
и потоа можете да користите една од
• Префрли во режим за преглед: Приказ на документот.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Најди/замени: Пребарајте или заменете текст.
69
Алатки
• Изглед на страницата: Сменете го распоредот на страниците.
• Конверзија на екранот: Применување анимација или преодни ефекти за слајдовите.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Прочитај сé: Прочитајте го документот преку функцијата за текст во говор.
• Филтрирај: Подредете ги филтрираните ќелии според одредени критериуми.
• Сортирај: Подредете ги ќелиите според одредени критериуми.
• Заштити лист: Заклучете ја табелата за да не може да ја уредуваат други.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Пресметај одново: Пресметајте ги одново функциите на табелата.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
Читање документи
Допрете датотека во екранот за неодамнешни документи. Или допрете Прелистувач на
датотеки, Вид на форма, Омилени или Заеднички преглед и потоа изберете датотека
којашто треба да се отвори.
За да цртате во документот допрете на
.
За барање одреден текст во документот допрете на
Допрете
.
и потоа употребете една од следниве функции:
• Префрли во режим за уредување: Го отвора алатникот за уредување.
• Означена страница: Го отвора панелот за ознаки. Изберете натпис за да одите на
местото со ознаката.
• Претпочитани опции: Промена на поставките за режимот на прикажување.
• Преглед на еден слајд: Прегледувајте ги слајдовите еден по еден.
• Забелешка на слајд: Уредување потсетници во слајдовите.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред на место.
• Зафаќање на екранот: Правење слика од избраната област.
• Преглед на информации: Преглед на деталите за документот.
• Помош: Пристапување до информациите за помош за користење на POLARIS Office.
70
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога првпат го стартувате Dropbox, следете ги инструкциите на екранот за да го комплетирате
поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми,
допрете
и потоа изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите датотека во Dropbox, изберете датотека.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата
или податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете на Резервна копија или Обнови првобитни за да направите резервна копија или
да ги вратите податоците со Вашата сметка од Samsung.
71
Алатки
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка за Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да креирате и уредувате документи и да ги споделувате со
другите преку складот Google Drive. Кога креирате документи или ставате датотеки на Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со веб-серверот и со сите компјутери на
кои е инсталиран Google Drive. Имате пристап до Вашите датотеки без трансферирање или
преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Аларм
Користете ја оваа апликација за да поставите аларми за важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
72
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи алармот, изберете ги деновите кога да се
повторува алармот и потоа допрете Сочувај.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време кога да се исклучи алармот пред претходно
поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во многу главни градови низ
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
, внесете име на град или изберете град низ светот и потоа допрете
.
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно
време.
Бришење часовници
Допрете го и задржете го часовникот и потоа допрете Избриши.
73
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете
→ Избриши историја.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да давате говорни команди на уредот за да извршува разни
функции.
Допрете S Voice на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
74
Алатки
Употреба на наредбите за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, може да користите различни функции со поставени наредби за
будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации допрете на Нагодувања →
Заклучување на екранот и потоа штиклирајте го Разбуди се во екранот за заклучување.
Допрете на Пост. команда за будење и потоа поставете ги функциите и говорните наредби.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
, кажете клучен збор, и потоа изберете еден од предложените клучни зборови што се
појавуваат.
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ
на резултати од пребарувањето.
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
75
→ Settings → Tablet search, и
Алатки
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За промена на
→ Settings → Google Now.
опциите за Google Now, допрете
Voice search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот. Изберете еден
од клучните зборови што се појавуваат.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка за да се отвори. За да се вратите назад на носечката папка, допрете
се вратите на коренот од стеблото на директориумот, допрете Почетен.
Употребете една од следниве функции во папка:
• Пребарај: Пребарувајте фајлови.
• Икони: Променете го режимот за преглед.
• Направи папка: Креирајте папка.
• Време: Подредете ги фајловите или папките.
76
. За да
Алатки
Изберете датотека или папка со штиклирање и потоа изберете една од следниве функции:
• Копирај: Копирајте датотеки или папки во друга папка.
• Премести: Преместете датотеки или папки во друга папка.
• Избриши: Избришете датотеки или папки.
• Сподели преку: Испратете датотеки на други.
• → Преименувај: Преименувајте датотека или папка.
• → Детали: Прегледајте ги деталите за датотеката или папката.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да ги видите преземените фајлови од Интернет, допрете Презем. од Интернет, или пак
допрете Други преземања за да ги видите фајловите што се преземени од други апликации,
како што е Е-пошта.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За да ја избришете историјата, допрете Избриши листа.
77
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
78
Опции
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На приказот на опциите, допрете Wi-Fi →
за време на спиење.
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа на Wi-Fi без да бара пристапна точка.
Во екранот за Поставки, допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето
На екранот со опции, допрете Wi-Fi →
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
79
Опции
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот во којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Прегледајте ги датотеките преку одликата за Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Поставете име за Bluetooth на уредот.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Bluetooth.
Користење податоци
Следете ја Вашата количина на искористеност на податоци.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте ја или деактивирајте ја
автоматската синхронизација на апликациите. Може да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка преку Нагодувања → СМЕТКИ.
• Мобилни пристапни точки: Изберете хотспот со Wi-Fi за да спречите вклучените
апликации што се отворени во заднина да ги користат.
Повеќе параметри
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Основна апликација за размена на пораки
Избор на апликација што вообичаено ќе се користи за праќање пораки.
Печатење
Конфигурирајте ги Нагодувања за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
80
Опции
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Уреди во близина
• ИМЕ НА УРЕД: Преглед на името на уредот.
• Содржина за делење: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата уреди на кои им е блокиран пристапот до Вашиот
уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Примај фајлови од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од
други уреди.
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани и колку долго.
Режим без раце
Поставете го уредот гласно да ја чита содржината и да одредува кои апликации ќе се
користат со режимот без употреба на рацете.
81
Опции
Звук
Променете ги Нагодувања за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видеата, системските
звуци и за известувањата.
• Известувања: Изберете некој тон за ѕвонење за настани како што се дојдовни пораки и
аларми.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
• АПЛИКАЦИИ SAMSUNG: Менување на поставките за известување за секоја
апликација.
• Звук при допирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја
апликација или опција на екранот чувствителен на допир.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најмногу го користите кога
слушате музика.
Екран
Изменете ги Нагодувања за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за
известување.
• Екрански режим:
– – Приспособи екран: Користете го овој режим за оптимизација на екранот согласно
неговите поставки.
– – Динамично: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот поживописен.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормално опкружување.
– – Кино: Користете го овој режим за придушено опкружување, како што е темна
просторија.
82
Опции
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Денски сон: Поставете го уредот да го активира заштитникот на екранот кога уредот е
поврзан со лежиште на биро или кога се полни.
• Паметен екран:
– – Паметно останување: Поставете го уредот да спречува исклучување на заднинското
осветлување додека гледате во екранот.
– – Паметно вртење: Поставете приказот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Подобра читливост: Изострете го текстот за да Ви биде полесно да го читате.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
83
Опции
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија.
• Перформанси на CPU: Поставете го уредот да го ограничува користењето на одредени
системски ресурси.
• Екрански излез: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
енергија на батеријата.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
Избор на вообичаени поставки за користење на апликациите.
Локација
Променете ги Нагодувања за дозволите за локациските информации.
• Режим: Избор на метод за собирање податоци за Вашата локација.
• ПОСЛЕДНИ БАРАЊА ЗА ЛОКАЦИЈА: Преглед на апликациите кои бараат информации
за Вашата локација и колку тие ја трошат батеријата.
• УСЛУГИ ЗА ЛОКАЦИЈА: Преглед на услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете ги профилите што ќе се користат за одредени локации кога
користите одлики на GPS, Wi-Fi или Bluetooth за наоѓање на тековната локација.
84
Опции
Заклучување на екранот
Изменете ги Нагодувања за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Повеќе виџети: Поставете го уредот да дозволува употреба на графички контроли на
заклучениот екран.
• Виџети за закл. на екр.: Изменете ги опциите за заклучениот екран. Овие опции се
применуваат само кога ќе ја поставите опцијата за заклучување со удирање.
– – Часовник или лична порака: Поставете го уредот да ги прикажува часовникот или
лични пораки на заклучениот екран. Следниве опции може да се разликуваат во
зависност од Вашиот избор.
За лична порака:
– – Измени лична порака: Уредете ја личната порака.
За часовник:
– – Големина на часовникот: Сменете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете го уредот да ги прикажува датумот и часовникот.
– – Инфо. за сопств.: Внесете ги информациите што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Кратенки: Поставете го уредот да ги прикажува и уредува кратенките до апликациите на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект за отклучување на екранот.
• Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на заклучениот
екран.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Пост. команда за будење: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата
S Voice или да извршува конкретна функција.
85
Опции
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете го уредот да ги кодира датотеките
кога ќе ги зачувате на мемориска картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете го уредот да овозможи контрола врз изгубен или
украден уред далечински преку Интернет. За користење на оваа одлика, мора да се
најавите на Вашите сметки Samsung и Google.
– – РЕГИСТРАЦИЈА НА СМЕТКА: Додајте или прегледувајте ја својата сметка на
Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете го уредот да дозволува прибирање податоци
за локацијата или да ја одреди локацијата на изгубениот или украдениот уред преку
Wi-Fi.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата за наоѓање на мобилниот телефон
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката.
Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Го поставува уредот да дозволува инсталирање на апликации од
непознато потекло.
• Потврдувај апликации: Поставете го ова да овозможите Google да ја проверува
апликацијата дали има штетно влијание пред да ја инсталирате.
• Вид складирање: Поставете вид на склад за доверливи датотеки.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да овозможите
безбедна употреба на разни апликации.
86
Опции
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
Јазик и внесување
Променете ги Нагодувања за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
За промена на Нагодувања за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите Нагодувања за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете го уредот да поправа погрешно напишани зборови со
допир на копчето за празно место или на интерпукцискиот знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање на тастатурата.
• Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Овозможете или оневозможете ја одликата за навигација
на паметната тастатура со која курсорот се движи додека се лизга тастатурата.
87
Опции
• Звук: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Помош: Пристапете до информациите за помош преку тастатурата на Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги Нагодувања на тастатурата Samsung.
Google voice typing
За промена на Нагодувања за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете го уредот да спречува препознавање навредливи
зборови при говорните записи.
Говорно пребарување
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор Google.
• “Ok Google” hotword detection: Го поставува уредот да започне со препознавање
на говорот кога ќе ја кажете наредбата за будење додека ја користите апликацијата за
барање.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Personalised recognition: Го поставува уредот да ги користи информациите од
контролниот панел на Google за да ја подобри точноста на препознавањето на говор.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• ПОЖЕЛЕН TTS ПОГОН: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата Текст во говор.
88
Опции
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги Нагодувања за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете го уредот да прави резервни копии на поставките и
на податоците од апликациите на серверот на Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува поставките и податоците
за апликациите кога тие ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги Нагодувања на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Говорна контрола
Променете го нагодувањата за опциите за управување со говорни команди.
89
Опции
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете го уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога е поврзан во лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
90
Опции
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе го притиснете и задржите копчето за вклучување/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете ги поставките за пристапност за
да ги споделите со други уреди.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Гестови за зголемување: Поставете го ова за да зумирате или одзумирате со движење
на прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Кратенка за пристапност: Поставете го уредот да активира Talkback кога ќе притиснете
и ќе го задржите копчето за вклучување/исклучување и потоа ќе допрете и ќе го
задржите екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – ПОЖЕЛЕН TTS ПОГОН: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите
за погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
– – Сост. на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата Текст во говор.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Ги исклучува сите звуци на уредот.
• Титли Google (CC): Го поставува уредот да ги покажува титловите на содржините
поддржани од Google и да ги менува поставките за титлите.
• Титли Samsung (CC): Го поставува уредот да ги покажува титловите на содржините
поддржани од Samsung и да ги менува поставките за титлите.
• Мени за помошник: Поставете го уредот да покажува икона за помошна кратенка што
може да Ви помогне да пристапите до функции коишто се поддржуваат со екстерни
копчиња или одлики на панелот за известувања. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Поставете ја областа на екранот што ќе се исклучи од
внесување со допир.
91
Опции
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за да ги конфигурирате поставките за одредени одлики што ги
обезбедува Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
92
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
93
Решавање проблеми
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 9 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Резервна копија и ресетирање →
Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
94
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Осигурете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
95
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајловите не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, Обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на
фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
96
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиотBluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
97
Решавање проблеми
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
98
Одреден дел од содржината може да се разликува од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот и верзијата на софтверот, и е предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising