Samsung | GT-P1000 | Samsung GT-P1000 Korisničko uputstvo (Gingerbread)

GT-P1000
Упатство за корисникот
Користење на упатството
Ви честитаме за купувањето на Samsung P1000. Овој моќен уред што „се носи
насекаде“, го става најдоброто од мрежата и мобилната компјутеризација во
Вашите раце во лесна, многустрана платформа која одговара на Вашиот активен
стил на живот. Изграден врз оперативниот систем Google Android, P1000 ви
овозможува достап до илјадници корисни и забавни апликации со цел да го
збогати Вашето мобилно мрежно искуство.
Со вграден безжичен достап и подготвен екран на допир, можете да останете
во контакт со апликации за многунаменско испраќање пораки и видео повици;
да читате книги и весници во движење; да бидете постојано информирани за
последните вести, спортски новости и временска прогноза; да управувате со
Вашите мултимедијални и бизнис фајлови и да прелистувате на интернет за мапи,
бизнис локации и друго.
Најпрвин прочитај ме
• Ве молиме внимателно прочитајте ги сите препораки за безбедност и ова
упатство пред да го користите Вашиот уред за да се осигурете во неговата
безбедна и правилна употреба.
• Описите во ова упатство се основани на основните прилагодувања на Вашиот
уред.
• Сликите и сликите од екранот коишто се користени во ова упатство може да се
разликуваат од вистинскиот производ.
2
Користење на упатството
• Содржината во ова упатство за корисникот може да се разликува од производот
или од софтверот понуден од различни оператори или носачи и може да
биде променета без претходно известување. Посетете www.samsung.com за
најновата верзија на ова упатство за корисникот.
• Достапните функции и дополнителни услуги можат да се разликуваат во
зависност од уредот, софтверот и од операторот.
• Форматирањето и врачувањето на ова упатство за корисникот се основани на
оперативниот систем Google Android и може да се разликуваат во зависност од
оперативниот систем на корисникот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион
или спецификациите за хардвер. Samsung не е одговорен за проблемите со
работата предизвикани од апликациите од трети лица.
• Samsung не е одговорен за проблемите со работата или несоодветностите
предизвикани од изменувањата или прилагодувањата на регистрите направени
од корисникот.
• Можете да го надградите софтверот на Вашиот мобилен уред со пристап на
www.samsung.com.
• Звучните извори, заднините и сликите понудени во овој уред се лиценцирани
за ограничена употреба помеѓу Samsung и нивните соодветни сопственици.
Симнувањето и користење на овие материјали за комерцијални или други цели
е прекршување на законите за авторски права. Samsung не е одговорен за
таквите прекршоци на авторските права предизвикани од корисникот.
• Ве молиме чувајте го ова упатство за идни препораки.
Икони за инструкции
Авторски права
Пред да почнете, запознајте се со иконите кои ќе ги сретнете во ова упатство:
Авторски права © 2012 Samsung Electronics
Ова упатство за корисникот е заштитено со меѓународните закони за авторски
права.
Ниеден дел од ова упатство за корисникот не може да биде копиран,
дистрибуиран, преведен, или пренесен во која било форма или на кој било начин,
електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое
било складиште за информации и систем за пронаоѓање, без претходна писмена
дозвола од Samsung Electronics.
Предупредување—ситуации кои можат да предизвикаат Ваша
повреда или повреда на другите
Внимание—ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на
Вашиот уред или на друга опрема
►
→
[
Белешка—белешки, совети за употреба или дополнителни
информации
Трговски марки
Погледнете во—страници со информации кои се однесуваат на; на
пример: ► стр. 12 (претставува “види страница 12”)
• Логото Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™,
Проследено со—редослед на опции и менија кои мора да ги изберете
за да извршите некој чекор; на пример: Во менијата, изберете Опции
→ Безжично и мрежа (претставува Опции, следено од Безжично и
мрежа)
]
Средни загради—копчиња на уредот; на пример: [
Копче за Напојување/Заклучување)
] (го претставува
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung
Electronics.
Android Market™, и Google Talk™ се трговски марки на Google, Inc.
• Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
• Oracle и Java се регистрирани трговски марки на Oracle и/или неговите
подружници. Други имиња може да се трговски марки на нивните соодветни
сопственици.
• Windows Media Player® е регистрирана трговска марка на Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED лого, и Wi-Fi лого, се регистрирани трговски марки на
Wi-Fi Alliance.
Користење на упатството
3
• DivX®, DivX Certified® и поврзаните логоа се
трговски марки на DivX, Inc. и се користат со
дозвола.
• Сите други трговски марки и авторски права се
сопственост на нивните соодветни сопственици.
ЗА DIVX ВИДЕО
DivX® е дигитален видео формат создаден од DivX, Inc. Ова е официјален DivX
Certified® уред што емитува DivX видео. Посетете ја страницата
www.divx.com за повеќе информации и алатки за софтвер за да ги конвертирате
Вашите фајлови во DivX видео.
DivX Certified® за емитување на DivX® видео-записи до HD 720p, вклучувајќи
претплатена содржина
Може да репродуцира DivX® видео до HD 1080p
ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ
Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да емитува купени DivX
Видео на барање (Video-on-Demand - VOD) филмови. За да ја добиете шифрата за
регистрирање, во менито за поставување во уредот најдете го делот за DivX VOD.
Одете до vod.divx.com за повеќе информацији за тоа како да ја завршите Вашата
регистрација.
4
Користење на упатството
Содржина
Склопување . ................................................................. 8
Распакување ........................................................................................ 8
Наполнете ја батеријата .................................................................. 8
Вметнете ја SIM или USIM-картичката . ....................................... 9
Вметнување мемориска картичка (по избор) . ..................... 10
Започнуваме ............................................................... 12
Вклучување и исклучување на Вашиот уред ........................
Запознајте го Вашиот уред ..........................................................
Користење на екранот чувствителен на допир . ..................
Запознавање со Основниот екран ............................................
Пристап до апликации ..................................................................
Приспособување на Вашиот уред . ...........................................
Внесување текст ..............................................................................
12
13
16
17
18
19
22
Интернет . ..................................................................... 25
Прелистувач .....................................................................................
Центар за читатели .........................................................................
Вести & Време . .................................................................................
Pulse .....................................................................................................
Samsung Apps ...................................................................................
Market . ................................................................................................
YouTube . .............................................................................................
Дневни известувања .....................................................................
Мапи ....................................................................................................
Latitude ...............................................................................................
Места ...................................................................................................
Навигација . .......................................................................................
Google Search . ..................................................................................
Содржина
25
28
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
33
5
Комуникација . ............................................................ 34
Можност за поврзување . ........................................ 56
Google Mail ........................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Talk . ......................................................................................................
Пораки ................................................................................................
Повикување ......................................................................................
Social Hub ...........................................................................................
Поврзување на компјутер . ..........................................................
Wi-Fi . ....................................................................................................
Споделување на мобилна мрежа ..............................................
Bluetooth ............................................................................................
AllShare ...............................................................................................
GPS .......................................................................................................
ТВ врски (режим на ТВ излез) .....................................................
VPN врски . .........................................................................................
34
35
36
37
38
42
Забава ........................................................................... 43
Музика ................................................................................................
Музички центар ...............................................................................
Камера ................................................................................................
Видео-запис ......................................................................................
Галерија ..............................................................................................
43
44
45
50
50
Лични информации . ................................................. 52
Именик . .............................................................................................. 52
Календар ............................................................................................ 54
Белешка . ............................................................................................ 55
6
Содржина
56
57
58
59
61
62
62
63
Алатки ........................................................................... 65
Електронска книга ..........................................................................
ThinkFree Office ................................................................................
Мои фајлови .....................................................................................
Преземања ........................................................................................
Дигитална рамка .............................................................................
Будилник ............................................................................................
Калкулатор ........................................................................................
65
65
66
68
68
68
69
Уредувач на задачи ........................................................................
Глобален часовник .........................................................................
Гласовно пребарување .................................................................
Цртана белешка . .............................................................................
70
70
70
70
Опции ............................................................................ 72
Пристап до менито со поставки .................................................
Безжично и мрежа . ........................................................................
Опции за повиците .........................................................................
Звук ......................................................................................................
Екран ...................................................................................................
Локација и безбедност ..................................................................
Апликации .........................................................................................
Сметки и синхронизизација ........................................................
Доверливо .........................................................................................
SD-картичка и меморија на уредот ..........................................
Побарај ...............................................................................................
Локал и текст . ...................................................................................
72
72
73
74
75
75
76
77
77
77
77
77
Говорен влез и излез . ....................................................................
Пристапност . ....................................................................................
Датум и време ..................................................................................
За уредот ............................................................................................
78
79
79
79
Решавање проблеми ................................................ 80
Безбедносни мерки на претпазливост . .............. 83
Индекс . ......................................................................... 90
Содржина
7
Склопување
Распакување
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Мобилен уред
• USB адаптер за напојување
• Податочен кабел за компјутер
• Слушалки
• Брз водич за употреба
Користете само софтвер одобрен од Samsung. Пиратскиот или незаконски
софтвер може да предизвика штета или несоодветно функционирање што
не се покриени со гаранцијата на производителот.
• Содржината добиена со Вашиот уред може да варира, зависно од
софтверот и помошниот прибор достапни во Вашиот регион или
понудени од Вашиот оператор.
• Можете да набавите дополнителен прибор во локалната продавница на
Samsung.
• Испорачаниот дополнителен прибор дава најдобри резултати за Вашиот
уред.
• Додатоците коишто не се обезбедени со уредот може да не бидат
компатибилни со Вашиот уред.
8
Склопување
Наполнете ја батеријата
Вашиот уред има вградена батерија. Пред користење на уредот за прв пат, мора
да ја наполните батеријата.
Користете само полначи одобрени од Samsung. Неовластените полначи
може да доведат до експлодирање на батеријата или оштетување на
Вашиот уред.
• Полнете ја батеријата само со доставениот полнач. Не можете да ја
полните батеријата со компјутерскиот податочен кабел.
• Кога нивото на полнење на Вашата батерија е ниско, уредот емитира
предупредувачки тон и порака за празна батерија. Иконата за батерија
исто така ќе биде празна. Кога нивото на полнење на батеријата ќе
стане прениско, уредот автоматски се исклучува. Наполнете ја батеријата
за да продолжите со користење на Вашиот уред.
1
Поврзете го податочниот кабел за персонален компјутер со USB адаптерот за
напојување и потоа приклучете го крајот на податочниот кабел за персонален
компјутер во повеќенаменскиот приклучок.
Обликот на USB адаптерот за напојување може да се разликува во
зависност од Вашиот регион.
Неправилното поврзување на компјутерскиот податочен кабел може да
предизвика сериозно оштетување на уредот или на USB адаптерот за
напојување. Каква било штета настаната од несоодветна употреба не е
покриена со гаранцијата.
2
3
Поврзете го USB адаптерот за напојување со извор на струја.
• Уредот може да го користите во текот на полнењето, но целосното
полнење на батеријата може да потрае подолго.
• Додека уредот се полни, екранот и копчињата на допир може да не
функционираат поради нестабилно напојување. Доколку тоа се случи,
откачете го USB адаптерот за напојување од изворот на струја или
откачете го податочниот кабел за компјутер од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би
требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
• Ако Вашиот уред не се полни правилно, донесете ги Вашиот уред и
полнач во сервисниот центар на Samsung.
Кога батеријата е целосно наполнета (иконата за батерија веќе не се движи),
исклучете ги USB адаптерот за напојување и компјутерскиот податочен кабел
од уредот и потоа од изворот на напојување.
За да заштедите енергија, исклучете го USB адаптерот за напојување
кога не се користи. USB адаптерот за напојување нема прекинувач за
вклучување/исклучување и затоа мора да го откачите USB адаптерот
за напојување од штекот за прекин на напојувањето. USB адаптерот за
напојување треба да остане во близина на штекот кога го користите.
Вметнете ја SIM или USIM-картичката
Кога ќе се претплатите за услуга за мобилна телефонија, добивате SIM-картичка
(Subscriber Identity Module - Модул за идентитет на претплатникот) со детали за
претплатата, како што се Вашиот персонален идентификациски број (Personal
identification number - PIN) и услугите што се на располагање. За да користите
UMTS или HSDPA услуги, можете да набавите USIM-картичка (Universal Subscriber
Identity Module - Универзален модул за идентитет на претплатникот).
• За користење micro-SIM картичка, прво мора да ја вметнете micro-SIM
картичката во SIM адаптер. Вметнувањето micro-SIM картичка без SIM
адаптер може да ја оштети картичката или уредот.
• Ракувајте внимателно за да избегнете одделување на micro-SIM
картичката од SIM адаптерот кога ја вметнувате или отстранувате од
уредот.
За инсталирање SIM или USIM-картичка,
1
2
Отворете го капакот на соодветното лежиште на SIM-картичката кој се наоѓа
странично на уредот.
Вметнете ја SIM или USIM-картичката.
Склопување
9
• Ставете ја SIM или USIM-картичката во уредот со златно-обоените
3
контакти свртени на долу.
• Не вметнувајте мемориска картичка во просторот за SIM-картичка.
1
2
Отворете го капакот на местото на мемориската картичка.
3
Притиснете ја мемориската картичка во соодветното лежиште до крај додека
не се заклучи на место.
Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени на
долу.
Затворете го капакот на лежиштето на SIM-картичката.
Вметнување мемориска картичка (по избор)
За зачувување на дополнителни фајлови, мора да вметнете мемориска картичка.
Вашиот уред прифаќа microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со
максимален капацитет од 32 GB (во зависност од производителот и видот на
мемориската картичка).
Samsung применува одобрени индустриски стандарди за мемориски
картички, но некои брендови може да не бидат целосно компатибилни со
Вашиот уред. Користењето некомпатибилни мемориски картички може
да доведе до оштетување на Вашиот уред или на мемориската картичка и
може да ги оштети податоците зачувани на картичката.
• Вашиот уред поддржува само FAT структура на фајлови за мемориски
картички. Доколку вметнете картичка форматирана со различна
структура на фајлови, Вашиот уред може да побара преформатирање на
мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење на податоци го скратува работниот век на
мемориските картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во Вашиот уред, директориумот
со фајлови на мемориската картичка ќе се појави во папката external_sd
folder под внатрешната меморија.
10 Склопување
4
Затворете го капакот на мемориската картичка.
››Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориска картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
отстранување.
1
2
3
4
Во менијата, изберете Опции → SD-картичка и меморија на уредот →
Демонтирај SD-картичка → OK.
Отворете го капакот на мемориската картичка.
Нежно притиснете ја картичката кон уредот додека не се ослободи од уредот.
Извлечете ја мемориската картичка од нејзиното лежиште.
Не отстранувајте ја мемориската картичка кога уредот пренесува или
пристапува до информации, бидејќи тоа може да предизвика губење на
податоците или оштетување на мемориската картичка или уредот.
››Форматирање на мемориската картичка
Форматирањето на мемориската картичка на компјутер може да предизвика
нејзина некомпатибилност со Вашиот уред. Форматирајте ја мемориската
картичка само на уредот.
Во менијата, изберете Опции → SD-картичка и меморија на уредот →
Демонтирај SD-картичка → OK → Форматирај SD-картичка → Форматирај
SD-картичка → Избриши сè.
Пред форматирање на мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на Вашиот уред.
Гаранцијата на производителот не покрива губење на податоци како
резултат на дејства на корисникот.
Склопување 11
Започнуваме
››Префлање во Режим за летало
Вклучување и исклучување на Вашиот уред
За да го вклучите Вашиот уред,
1
2
Држете притиснато [
].
Ако го вклучувате Вашиот уред за прв пат, поставете го Вашиот уред со
следење на инструкциите прикажани на екранот.
За исклучување на Вашиот уред, држете допрено [
исклучување → Да.
] и потоа изберете По
Во Режим за летало, можете да ги оневозможите сите безжични врски и да
користите услуги кои не зависат од мрежа, на места каде што безжичните уреди се
забранети, како на пример авиони и болници.
За да го активирате режимот за летало, одете до Опции → Безжично и мрежа →
Режим за летало. Исто така, можете да притиснете и да задржите на [ ] и потоа
изберете Режим на летало.
За да го исклучите Режимот за летало и да ги користите безжичните врски, одете
до Опции → Безжично и мрежа и и отштиклирајте го квадратчето веднаш до
Режим за летало.
››Префрлање во Тивок режим
• Држете притиснато [ ] и потоа изберете Тивок режим.
• Отворете го панелот со кратенки од горниот дел на екранот и изберете Silent.
Можете да го поставите уредот да Ве известува за различни настани
додека е во Тивок режим. Во менијата, изберете Опции → Звук →
Вибрации → Секогаш или Само во тивкиот режим. Кога ќе се префрлите
ќе се појави на местото на
.
во Тивок режим,
12 Започнуваме
Запознајте го Вашиот уред
Број
››Изглед на уредот
1
Преден објектив на камерата
2
Конектор за слушалки
3
Сензор за светлина
9
4
Микрофон
10
5
Копче Дома
11
6
Копче за мени
7
Звучник
8
Повеќенаменски приклучок
9
Внатрешна антена
10
Блиц
1
2
3
4
12
13
14
Функција
5
11
Заден објектив на камерата
15
12
Копче за Напојување/ Заклучување
6
16
13
Копче за јачина на тон
14
Отвор за мемориска картичка
15
Лежиште за SIM картичка
16
Копче Назад
17
Копче за пребарување
7
8
17
7
Започнуваме 13
››Копчиња
Копче
››Икони за индикатор
Функција
Напојување/
Заклучување
Јачина на тон
Мени
Почетна страна
Вклучување на уредот (држете притиснато);
Пристап до брзите менија (држете притиснато);
Заклучување на екранот чувствителен на допир.
Прилагодете ја јачината на звукот на уредот.
Отворете список со опции достапни на
тековниот екран.
Вратете се на почетниот екран; Отворете го
списокот со неодамнешни апликации (држете
притиснато).
Назад
Вратете се на претходниот приказ.
Пребарувач
При почетниот екран, ја отвора апликацијата за
пребарување во Google; го отвора прозорецот
за пребарување за време на користење некои
апликации; ја стартува одликата за говорни
команди (држете притиснато).
Иконите прикажани на екранот може да се разликуваат, зависно од Вашиот
регион или оператор.
Икона
Дефиниција
Нема сигнал
Јачина на сигнал
GPRS-мрежата е поврзана
EDGE-мрежата е поврзана
UMTS-мрежата е поврзана
HSDPA мрежа е поврзана
Достапни отворени WLAN мрежи
WLAN е активирана
Bluetooth е активиран
Bluetooth-слушалките се поврзани
Примање на податоци од GPS
Повик во тек
Задржан повик
14 Започнуваме
Икона
Дефиниција
Икона
Дефиниција
Активиран интерфон
Известување за настан
Пропуштен повик
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со
услугата)
Синхронизиран со интернет
Тивкиот режим е активиран
Вчитување податоци
Режимот на вибрации е активиран
Преземање податоци
Режимот за летало е активиран
Пренасочувањето на повици е активирано
Емитување музика во тек
Поврзан со компјутер
Емитувањето музика е паузирано
USB ограничен опсег активиран
WLAN хотспот активиран
Настаната грешка или потребно внимание
1
Нова текстуална или мултимедијална порака
Нова e-mail порака
Ниво на полнење на батеријата
Не може да се полни
Нема SIM или USIM-картичка
10:00
Моментално време
1. Доколку користите полнач кој не е одобрен од Samsung, овој индикатор нема да се
појави.
Нова Google пошта
Нова порака во говорна пошта
Алармот е активиран
Започнуваме 15
Користење на екранот чувствителен на допир
• Повлечи и пушти: Допрете и задржете го прстот на ставка и потоа влечете го
Екранот чувствителен на допир на Вашиот уред Ви овозможува лесно избирање
ставки или извршување функции. Научете ги основните дејства за користење на
екранот чувствителен на допир.
• Двоен допир: Допрете двапати брзо со Вашиот прст за да зумирате и да
• За да избегнете гребење на екранот чувствителен на допир, не користете
остри алатки.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со
други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат
неисправност на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со
вода. Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира
во влажни услови или кога е изложен на вода.
• За оптимално користење на екранот чувствителен на допир, отстранете
ја заштитната фолија од екранот пред да го користите Вашиот уред.
• Вашиот екран чувствителен на допир има слој што открива мали
електрични полнења емитувани од човековото тело. За најдобра
изведба, допрете го екранот чувствителен на допир со врвот од Вашиот
прст. Екранот чувствителен на допир нема да реагира на допири од
остри алатки, како што е перото или пенкалото.
Контролирајте го екранот чувствителен на допир преку следните дејства:
• Допир: Допрете еднаш со прстот за да изберете или да отворете мени, опција
или апликација.
• Влечете: Допрете и влечете го прстот нагоре, надолу, лево или десно за да
отидете на ставките од списоците.
• Задржи допрено: Допрете ја ставката и задржете ја повеќе од 2 секунди за да се
отвори список со опции.
16 Започнуваме
прстот за да ја придвижите ставката.
одзумирате додека прегледувате фотографии.
››Вртење на екранот
Вашиот уред има вграден сензор за движење што ја детектира насоченоста.
Ако го завртите уредот, интерфејсот ќе се заврти автоматски во зависност од
ориентацијата.
За да го поставите интерфејсот да ја задржува својата ориентација, отворете го
панелот со кратенки на врвот на екранот и изберете Orientation lock.
››Заклучување или отклучување на екранот на допир
Доколку не го користите уредот во определен период, тогаш тој го исклучува
екранот на допир и автоматски го заклучува со цел да спречи било какви
непожелни операции со уредот. За да го заклучите екранот рачно, притиснете
[ ].
За да го отклучите, вклучете го екранот притискајќи [ ] и влечете го на десно,
сè додека не ја достигне точката. Доколку поставите заклучување на екранот,
треба да го внесете PIN-от или лозинката, или да нацртате шара. ► стр. 20
Запознавање со Основниот екран
Број
Кога уредот е на режим на мирување, ќе се појави основниот екран. Од основниот
екран може да го видите статусот на уредот и да пристапите до режимот Мени.
Лизгајте лево или десно до прозорец од почетниот екран.
1
6
2
Функција
4
Отворете го интернет прелистувачот.
5
Режим на достап на мени.
6
Изберете точка на врвот на екранот за да се придвижите кон
соодветниот прозорец директно.
7
Стартување на апликацијата за e-mail.
››Додавање записи на основниот екран
Можете да го прилагодите основниот екран со додавање кратенки кон апликации
или записи во апликации, widget-и или папки.
За да додадете запис на основниот екран,
3
4
7
1
2
5
Горниот приказ може да се разликува, зависно од Вашиот регион или
оператор.
Број
Функција
2
Прикажување икони за индикатор и моментален статус на
Вашиот уред.
Пребарувајте го интернет просторот со widget-от Google
Search.
3
Стартување апликации со кратенки.
1
3
При почетниот екран, притиснете [
] → Додај.
Изберете категоријата на записи.
• Widget-и: Додај виџети. Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат
лесни функции и информации на Вашиот почетен екран.
• Скратен пат: Додавање кратенки до ставки, како што се апликации,
маркери и контакти.
• Папки: Креирање нова папка и додавање папки за Вашите контакти.
• Заднини: Поставување слика за заднина.
Изберете запис за да го додадете на основниот екран.
Започнуваме 17
››Преместување записи на основниот екран
1
2
Допрете и држете запис за да го преместите додека записот не стане сив.
1
Држете допрена ставка за да ја отстраните.
Корпата за отпадоци се појавува на дното од почетниот екран.
Влечете го записот до саканата локација.
››Отстранување записи од основниот екран
2
3
Влечете го записот до корпата за отпадоци.
Кога записот и корпата за отпадоци станат црвени, пуштете го записот.
››Додајте кратенка до некоја апликација
1
2
Во менијата, допрете и задржете икона на некоја апликација. Иконата за
кратенка до апликацијата е додадена на Основниот екран.
Преместете ја иконата онаму каде што сакате или пак преместете ја на друг
панел од основниот екран.
››Користете го прозорецот со кратенки
При почетниот екран или при користење на апликација, допрете ги иконите на
индикаторите и влечете го прстот надолу за да го отворите панелот со кратенки.
За да го сокриете списокот, влечете го дното на списокот нагоре.
Можете да го видите моменталниот статус на уредот и да ги користите следниве
опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за WLAN.
• Bluetooth: Вклучување или исклучување на одликата Bluetooth.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Silent: Активирање или деактивирање на Тивок режим.
• Orientation lock: Активирање или деактивирање на заклучувањето на
вртењето.
Достапните опции може да се разликуваат, зависно од Вашиот регион или
оператор.
Пристап до апликации
1
2
3
4
18 Започнуваме
При почетниот екран, изберете Апликации за да го активирате режимот
Мени.
Лизгајте налево или надесно за приказ на екран на друго мени.
Изберете апликација.
Притиснете [ ] за да се вратите до претходниот екран; Притиснете [
се вратите до основниот екран.
] за да
››Организирање на апликации
Можете да ги реорганизирате апликациите од списокот со апликации менувајќи
им го редоследот.
1
2
3
4
Во менијата, притиснете [
] → Измени.
Држете допрена некоја апликација.
Влечете ја иконата на апликацијата до саканата локација.
Притиснете [
] → Сочувај.
››Пристап до неодамнешни апликации
1
2
Држете притиснато [ ] за да го отворите списокот со апликации на кои сте
им пристапиле неодамна.
Изберете апликација.
››Користете уредувач на задачи
Вашиот уред е уред со мултитаскинг. Може да работи со повеќе од една
апликација во исто време. Сепак, мултитаскингот може да предизвика
прекинувања, блокирања, проблеми со меморијата или дополнителна
потрошувачка на енергија. За да ги избегнете овие проблеми, исклучете ги
непотребните програми користејќи го уредувачот на задачи.
1
2
Во менијата, изберете Уредувач на задачи → Активни апликации.
Приспособување на Вашиот уред
Добијте повеќе од Вашиот уред така што ќе го приспособите да одговара на
Вашите желби.
››Промена на јазикот на приказите
1
2
Во менијата, изберете Опции → Локал и текст → Избери локал.
Изберете го саканиот јазик.
››Поставување на тековното време и датум
1
2
Во менијата, изберете Опции → Датум и време.
Изберете ја Вашата временска зона, поставете го времето и датумот и
променете други опции.
››Изберете заднина за основниот екран
1
2
3
При почетниот екран, притиснете [
] → Заднина.
Изберете папка со слики → слика.
Изберете Сочувај, постави заднина или Постави заднина.
Samsung не е одговорен за каква било употреба на стандардни слики или
заднини обезбедени на Вашиот уред.
За да исклучите апликација, изберете Излез.
За да ги исклучете сите активни апликации, изберете Излези од сите.
Започнуваме 19
››Активирање на анимација за префрлање прозорци
• Откако ќе поставите заклучување на екранот, Вашиот уред ќе бара код
за отклучување секогаш кога го вклучувате уредот или го отклучувате
екранот.
• Ако го заборавите вашиот PIN или лозинка, однесете го Вашиот уред во
сервисен центар за Samsung за да биде отклучен.
• Samsung не е одговорен за загуба на лозинки, приватни информации
или друга штета предизвикана од употреба на незаконски софтвер.
Можете да поставите транзициски ефект помеѓу прозорците додека го користите
уредот.
1
2
Во менијата, изберете Опции → Екран → Анимација.
Изберете опција за анимација.
››Приспособување на светлината на екранот
1
2
3
4
Во менијата, изберете Опции → Екран → Светлина.
Деселектирајте го полето веднаш до Автоматска осветленост.
Повлечете го лизгачот за приспособување на нивото на светлина.
Изберете OK.
Нивото на светлина на екранот ќе има влијание на времетраењето на
полнењето на батеријата на уредот.
››Поставете заклучување на екранот
Можете да го заклучите екранот со шара за отклучување или лозинка за да
спречете неовластени лица да го користат уредот без Ваша дозвола.
Поставување шара за отклучување
1
2
3
4
5
6
Видете ги упатствата на екранот и примерите на шари и изберете Следно.
Нацртајте шара со влечење на Вашиот прст за да поврзете најмалку 4 точки.
Изберете Продолжи.
Повторно нацртајте шара за да потврдите.
Изберете Потврди.
Поставете PIN код за отклучување
1
2
3
20 Започнуваме
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → Шара.
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → PIN.
Внесете нов PIN (со цифри) и изберете Продолжи.
Внесете го повтроно PIN-от и изберете OK.
Поставување лозинка за отклучување
1
2
3
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл. на
екранот → Лозинка.
Внесете нова лозинка (алфанумеричка) и изберете Продолжи.
Внесете ја повтроно лозинката и изберете OK.
››Заклучување на SIM или USIM-картичка
Може да го заклучите Вашиот уред со активирање на PIN-кодот обезбеден со
Вашата SIM или USIM-картичка.
1
2
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност → Постави
заклучување на SIM-картичката → Заклучување на SIM-картичакта.
Внесете го Вашиот PIN и изберете OK.
Откако PIN заштитата е овозможена, мора да го внесувате PIN-кодот при секое
вклучување на уредот или влегување во менија кои бараат PIN.
• Доколку внесете погрешен PIN повеќе пати, Вашата SIM или USIM-
картичка ќе биде блокирана. Мора да ја внесете шифрата за отклучување
на PIN (PUK) за одблокирање на SIM или USIM-картичката.
• Доколку ја блокирате Вашата SIM или USIM-картичка со внесување на
погрешен PUK, однесете ја картичката кај Вашиот оператор за нејзино
одблокирање.
››Активирање на мобилниот локатор
Кога некој ќе вметне нова SIM или USIM картичка во Вашиот уред, мобилниот
локатор автоматски ќе го испрати контакт бројот до одредени приматели за да Ви
помогне да го лоцирате и вратите Вашиот уред.
За користење на оваа одлика, Ви треба Samsung сметка за контролирање на
уредот преку интернет од далечина.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност → Постави
мобилен локатор.
Внесете ја Вашата лозинка и изберете OK.
Изберете OK за да продолжите.
Внесете ги Вашите e-mail адреса и лозинка за Вашата Samsung сметка и
изберете Пријави се.
За да креирате Samsung сметка, изберете Пријава.
Прочитајте ги роковите и условите и изберете Одгов.
Внесете телефонски број вклучувајќи го и повикувачкиот код за државата (со
+).
Внесете име на примателот.
Внесете ја текстуалната порака која ќе биде испратена до примателите.
Изберете Сочувај.
Започнуваме 21
Внесување текст
Може да внесувате текст со избирање на словни знаци на виртуелната тастатура.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За внесување текст, треба да го
измените јазикот на пишување на еден од поддржаните јазици. ► стр. 77
››Менување на начинот на внесување текст
Допрете и држете го полето за внесување текст и изберете Начин на внесување
→ метод на текстуелен внос (Swype или Samsung тастатура).
››Внесување текст со користење на Swype тастатура
1
2
3
4
Тргнете го прстот на последниот знак.
5
Повторете ги чекорите 1-4 за да го завршите текстот.
• Може и да ги допирате копчињата за да внесувате текст.
• Може да допрете и задржите копче за да внесете знаци во горната
половина од клучот. Кога допирате и држите копче додека да се појави
листата со знаци, може да внесете специјални знаци, симболи и цифри.
Кога ќе се прикаже потребниот збор, изберете
за да вметнете празно
место. Доколку точниот збор не се прикаже, изберете алтернативен збор од
листата што се појавува.
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
Изберете го првиот знак од зборот и влечете го прстот на вториот знак без да
го тргнете прстот од екранот.
Продолжете додека не го завршите зборот.
1
2
3
4
Број
22 Започнуваме
5
6
7
8
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Пристап до совети за Swype; Промена на методот за внесување
текст (допрете и држете).
Број
Функција
Број
Функција
Префрлајте помеѓу режим на симболи и АВС/нумерички
режим.
Смена на јазик на внесување; Оваа икона е достапна само
доколку поставите повеќе од 2 јазика за текстуално внесување.
► стр. 78
1
Промена на големина на букви.
2
Сокриј ја тастатурата.
3
Префрлете се помеѓу режим на Број/Симбол и ABC режим.
5
Бришење знаци.
6
4
Започнување нов ред.
7
Внесување текст преку глас.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
избраниот јазик.
8
Вметнување празно место.
3
4
››Внесување текст со користење на Samsung тастатура
Внесете текст со избирање на алфанумерички копчиња користејќи ги следните
копчиња:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Смена на јазик на внесување; Оваа икона е достапна само
доколку поставите повеќе од 2 јазика за текстуално внесување.
► стр. 78
Внесете текст преку глас; Оваа икона е достапна само
кога имате вклучено опција за влез преку глас за Samsung
тастатура. ► стр. 78
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од
избраниот јазик.
6
Вметнување празно место.
7
Бришење на внесеното.
8
Започнување нов ред.
9
Пристап до поставки за тастатурата; Промена на методот за
внесување текст (допрете и држете).
10
Внесете често употребувани симболи.
Започнуваме 23
››Копирање и пресликување текст
Додека внесувате текст, може да ја користите функцијата за копирање и
пресликување за да го користите текстот во други апликации.
1
2
3
4
5
6
7
Поставете го покажувачот врз текстот што сакате да го копирате.
Изберете .
Изберете Избери те... или Избери ги... за избор на саканиот текст.
Влечете го
или
за избор на саканиот текст.
Изберете Копирај за копирање или Исечи за сечење на текстот на таблата.
Во друга апликација, поставете го покажувачот кадешто сакате да се преслика
текстот.
Изберете
текст.
→ Пресликај за да го вметнете текстот од таблата во полето за
24 Започнуваме
Интернет
2
Движете се низ интернет-страниците со користење на следните копчиња:
Интернет-услугите бараат податочна врска. Контактирајте со Вашиот оператор за
избор на најдобриот податочен план.
1
Прелистувач
2
3
4
5
6
Научете како да пристапите и да ги означите Вашите омилени интернет-страници.
• Со пристап до интернет и преземање податоци може да настанат
дополнителни трошоци. За детали, контактирајте го Вашиот оператор.
• Менито на прелистувачот може да биде означено на друг начин, зависно
од Вашиот оператор.
• Достапните икони може да се разликуваат, зависно од Вашиот регион
или оператор.
››Прегледување интернет страници
1
Во менијата, изберете Пребарувач за да ја стартувате Вашата почетна
страница.
За пристап до конкретна интернет страница, изберете го полето за внесување
URL, внесете ја интернет-адресата (URL) на интернет-страницата и изберете
.
Горниот приказ може да се разликува, зависно од Вашиот регион или
оператор.
Број
Функција
1
Движете се назад или напред кон интернет страниците
од историјата; Погледнете ја неодамнешната интернет
историја (допрете и држете).
2
Отворете го екранот за повикување.
3
Креирање белешка.
4
Отворете список со зачувани маркери, често посетувани
страници и неодамнешна интернет историја.
Интернет 25
Број
Функција
5
6
Отворете нов прозорец или префрлајте се помеѓу
тековните отворени прозорци.
Одново вчитајте ја тековната интернет страница; Додека
уредот вчитува интернет страници, оваа икона се менува
во .
Додека прелистувате низ интернет-страниците, користете ги следните опции:
• За означување на тековната интернет-страница, притиснете [ ] → Додај
сочувана стр.
• За пребарување текст во интернет страница, притиснете [ ] → Најди на стр.
• За преглед на записите преземени од интернет, притиснете [ ] → Уредување
преземања.
• За приспособување на осветленоста на екранот, притиснете [ ] → Светлина.
• За прилагодување на поставките за прелистувачот, притиснете [ ] → Опции.
• За печатење на тековната интернет страница или екран преку поврзан печатар,
притиснете [
] → Повеќе → Печати. Вашиот уред е компатибилен само со
Samsung печатари.
• За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернет страницата на други,
притиснете [
] → Повеќе → Сподели стр.
• За преглед на деталите за интернет страница, притиснете [ ] → Повеќе →
Инфо.стр.
26 Интернет
››Гласовно пребарување информации
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Пребарувач.
Изберете го полето за внесување URL.
Изберете
.
Изберете Speak now.
Изговорете клучен збор во микрофонот на уредот.
Уредот пребарува информации и интернет-страници поврзани со клучниот
збор.
››Отворање повеќе страници
Може да отворате повеќе страници и да се префрлате меѓу нив.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Пребарувач.
Изберете .
Бројот прикажан на иконата го означува бројот на моментално отворени
прозорци. Може да имате најмногу 6 прозорци.
Изберете
за отворање на нов прозорец.
Отворете друга интернет страница во новиот прозорец.
За префрлање назад и напред помеѓу моментално отворени прозорци,
изберете и изберете интернет страница за отварање.
››Означување на Вашите омилени интернет-страници
• За користење интернет-страница како почетна страница на прелистувачот,
изберете Постави како почетна страница.
Ако ја знаете интернет-адресата на интернет-страницата, може рачно да додадете
маркер.
• За бришење маркер, изберете Избриши омилен стр.
Додавање омилена страница
Уредување сочувани страници
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Пребарувач.
Притиснете [
] → Додај сочувана стр.
Внесете го насловот на страницата и веб адресата.
За означување на интернет-страницата што сте ја прегледувале, скокнете до
чекор 5.
Изберете го Основно паѓачко мени и изберете папка со маркери (ако е
потребно).
Изберете OK.
→ Сочувани адреси
За користење на опциите на омилените ставки, изберете
и држете допрено на означена ставка:
• За да ја отворите интернет страницата во тековниот прозорец, изберете
Отвори.
• За отворање интернет-страница во нов прозорец, изберете Отвори во нов
проз.
• За додавање кратенка од означена страна на почетниот екран, изберете Додај
кратенка на екранот.
• За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернет страницата на други,
изберете Сподели линк.
• За копирање на интернет-адресата (URL) на интернет страницата, изберете Коп.
линк за URL.
За креирање нова папка за омилени страници,
1
2
3
Во менијата, изберете Пребарувач.
Изберете
→ Сочувани адреси → Измени → Нова папка.
Внесете име за папката за омилени ставки и изберете OK.
За бришење на папки за омилени ставки или означени интернет страници,
1
2
3
Во менијата, изберете Пребарувач.
Изберете
→ Сочувани адреси → Измени → Избриши.
Изберете папки за омилени ставки или означени интернет страници и
изберете Избриши → Избриши.
››Додавање адреса на RSS-канал
1
2
3
Во менијата, изберете Пребарувач.
Префрлете се на интернет-страница што има RSS-канал.
Изберете
во полето за внесување URL.
Интернет 27
4
5
Изберете RSS канал за додавање.
Претплати се за RSS канал.
Кога претплатениот канал е ажуриран, ќе бидете известени за ажурирањето.
››Достапете до често посетувани страници или
1
2
3
неодамнешна историја.
Во менијата, изберете Пребарувач.
Изберете
→ Најпосетувани или Бележник.
Вести & Време
Научете да ги гледате информациите за времето и да читате најнови вести и други
написи.
››Погледнете ги информациите за времето
1
2
Изберете интернет-страница до којашто сакате да пристапите.
Центар за читатели
Научете како да го користите интегрираниот центар за читатели за достапување
до различни материјали за читање.
Некои одлики можат да бидат моментално недостапни.
1
2
3
4
Во менијата, изберете Readers Hub.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте ги информациите за
одрекување и изберете Потврди.
Изберете слика од материјалот за читање.
Пребарувајте и преземајте материјали за читање од интернет продавницата.
28 Интернет
Во менијата, изберете News & Weather.
Изберете Weather во горниот дел на екранот.
Вашиот уред пребарува за Вашата тековна локација и ги прикажува
информациите за времето.
Можете да ја промените локацијата за да ги гледате информациите за
] → Settings → Weather settings
времето во друг регион. Притиснете [
и отштиклирајте го квадратчето веднаш до Use My Location. Потоа
изберете локација во Set location.
››Читајте новински написи
1
2
3
Во менијата, изберете News & Weather.
Изберете категорија на вести на врвот на екранот.
Изберете напис за да го отворите.
За додавање на теми на вести, притиснете [
settings → Select news topics.
] → Settings → News
››Приспособете ги опциите на читачот
Pulse
Можете да го користите Pulse читачот за додавање RSS канали за Вашите омилени
теми на вести и да читате новински написи на Вашиот уред.
››Reed канали
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Pulse.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, допрете го екранот за сокривање
на советите.
Изберете
за ажурирање на каналите.
Движете се горе и долу за избор на извор на каналот.
Движете се лево или десно и изберете канал.
При читање на канал, користете ги следните опции:
• За објавување на канал на интернет страниците на заедниците, изберете
или .
• За испраќање канал на други, изберете .
• За враќање во листата со канали, изберете .
››Уредување извори на канали
1
2
3
Во менијата, изберете Pulse.
Изберете
за да ја погледнете листата со извори на канали.
Изберете
или
1
2
Во менијата, изберете Pulse.
] → Settings за приспособување на опциите за екранот или за
Притиснете [
синхронизација за Pulse читачот.
Samsung Apps
Samsung Apps Ви овозможува брзо и едноставно преземање на безброј
корисни апликации директно во Вашиот уред. Со богатата понуда на игри, вести,
референции, социјални мрежи, навигација, апликации во врска со здравјето и
повеќе, Samsung Apps Ви нуди брз пристап до огромниот избор на мобилното
искуство.
Вашиот уред станува поинтелигентен со целосно оптимизирани апликации од
Samsung Apps. Барајте корисни апликации и подобрете го Вашиот мобилен живот.
• Оваа одлика може да биде недостапна, зависно од Вашиот регион или
оператор.
1
2
3
• За повеќе информации, посетете www.samsungapps.com.
Во менијата, изберете Samsung Apps.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте ги информациите за
услови и рокови и изберете Потврди.
Пребарувајте и преземајте апликации кои ги сакате.
за додавање или бришење на канал.
Интернет 29
Market
YouTube
Заснована на платформата на Android, функционалноста на Вашиот уред може да
биде проширена со инсталирање на дополнителни апликации. Android Market Ви
обезбедува лесен и брз начин на купување игри и мобилни апликации.
Научете како да гледате и да објавувате видео-записи преку YouTube.
• Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
• Вашиот уред ќе зачува кориснички фајлови од преземените апликации
во внатрешната меморија.
››Преземете и инсталирајте апликација
1
2
3
Во менијата, изберете Market.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте ги информациите за
услови и рокови и изберете Accept.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
››Гледање видео-записи
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете YouTube.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете Accept.
Изберете видео запис од списокот.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните копчиња:
2
Пребарувајте фајл или апликација и преземете ги.
››Деинсталирање апликација
1
2
3
4
Во менијата, изберете Market.
Притиснете [
] → My apps.
1
Изберете ја ставката што сакате да ја избришете.
Изберете Uninstall → OK.
30 Интернет
Број
Функција
1
Одете до точка од фајлот со влечење на лентата.
2
Промена на квалитетот на приказ.
››Обајвување видео-записи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Во менијата, изберете YouTube.
Нагодете ги следните поставки за да ги прилагодите приказите за дневни
известувања:
Опција
Функција
Избери град
Додајте градови за временска прогноза.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете акција
Додајте компании за информации за акции.
Насочете го објективот кон објектот и направете какви било потребни
приспособувања.
Автоматско
освежување
] → Upload и изберете видео запис. Прескокнете до чекор 8.
Притиснете [
Ако сакате да објавите нови видео-записи, изберете
за да ја вклучите
камерата.
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете
за да го прекинете снимањето.
Автоматско листање
widget
Изберете Сочувај за објавување на видео-записот што го снимивте.
Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и изберете Sign in (ако е
потребно).
Внесете ги деталите за поставување и изберете Upload.
Дневни известувања
Научете како да добивате информации за временската прогноза, акции, вести и
информации за состаноци за тековниот ден.
Единица
Поставете ги приказите за дневно известување
за да бидете автоматски ажурирани со најновите
информации.
Поставете го widget-от за дневно известување
автоматски да прикажува повеќе информации.
Изберете мерна единица за температура која ќе се
користи при временски прогнози.
››Преглед на дневно известување
1
2
3
Во менијата, изберете Дневно известување.
Изберете
за освежување на информациите.
Појдете лево или десно за да прегледувате информации.
››Прилагодување на параметри за дневно известување
1
2
Во менијата, изберете Дневно известување.
Притиснете [
] → Опции → брифинг услуга.
Интернет 31
3
Мапи
Научете како да користите Google Maps™ за да ја пронајдете Вашата локација,
пребарувајте ги мапите на интернет за улици, градови или земји и добијте насоки.
››Пребарување на одредена локација
1
2
3
4
Во менијата, изберете Maps.
5
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете OK.
Мапата ќе ја прикаже Вашата моментална локација.
6
Притиснете [
] → Search.
Внесете клучен збор за локацијата и изберете .
• За да пребарувате локација преку глас, изберете .
• За да видите листа на сите резултати од Вашето пребарување, изберете
или
.
• За зумирање или одзумирање, изберете
• За да пребарувате место околу Вас, изберете .
• За додавање слоеви на мапата, изберете .
• За преглед на Вашата моментална локација, изберете .
››Добивање насоки до одредена дестинација
1
2
4
Во менијата, изберете Maps.
Притиснете [
] → Directions.
7
.
Изберете начин на патување (автомобил, автобус или пешачење) и изберете
Go.
Изберете маршрута на патување за преглед на деталите за Вашето патување
(доколку е потребно).
.
Изберете
Маршрутата е означена на мапата. За да погледнете само одреден дел од
маршрутата, изберете
или
.
Откако ќе завршите, притиснете [
] → Clear Map.
Latitude
Научете како да ја споделувате Вашата локација со Вашите пријатели и да ги
прегледувате локациите на пријателите преку Google Latitude™.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
1
2
3
32 Интернет
Внесете ги адресите на почетната локација и одредиштето.
За внесување адреса од списокот со контакти или означување на локацијата
на мапата, изберете → Contacts или Point on map.
Во менијата, изберете Latitude.
Уредот автоматски се приклучува на Latitude.
Притиснете [
address.
] → Add friends → Select from Contacts или Add via email
Изберете пријател кој сакате да го додадете или внесете e-mail адреса и
изберете Add friends.
4
5
Изберете Yes.
Кога Вашите пријатели ќе ја прифатат Вашата покана, може да ги споделувате
локациите.
] → See map.
Притиснете [
Локациите на Вашите пријатели се означени со нивните фотографии на
мапата.
1
2
3
Места
Научете да пребарувате место околу Вас.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
1
2
3
4
Во менијата, изберете Places.
Изберете категорија.
Вашиот уред пребарува места околу Вашата моментална локација кои се
поврзани со категоријата.
Изберете назив на место за преглед на детали.
За поглед на местото на мапата, изберете
За поглед на местото на мапата, изберете
.
.
4
Во менијата, изберете Navigation.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете Accept.
Внесете ја Вашата дестинација со користење на еден од следните методи:
• Speak Destination: Изговорете ја дестинацијата на следниов начин:
“Navigate to дестинација.”
• Type Destination: Внесете ја Вашата дестинација преку виртуелната
тастатура.
• Contacts: Изберете ја Вашата дестинација од адресите на Вашите контакти.
• Starred Places: Изберете ја Вашата дестинација од листата со Вашите
ѕвездени места.
За да ја прекинете навигацијата, изберете [
] → Излез од навигација.
Google Search
Можете да пребарувате апликации на Вашиот уред и одредени податоци на
интернет.
1
2
3
Во менијата, изберете Google Search.
Внесете буква или збор од податоците за пребарување.
Изберете го името на ставката кон која сакате да пристапите.
Навигација
Научете да го користете GPS системот за навигација за да ја пронајдете и
прикажувате Вашата дестинација со гласовно водење.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
Интернет 33
Комуникација
Може да вчитате нови e-mail пораки од Google Mail™ во Вашето сандаче со
примени пораки. Кога пристапувате до оваа апликација, се појавува приказот
на сандачето со примени пораки. Вкупниот број на непрочитани пораки се
прикажани во лентата за наслов и непрочитаните пораки се прикажани со
задебелени букви. Ако сте означиле некоја порака, нејзината ознака се појавува
во обоен правоаголник на пораката.
• Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
• Ова мени за Google Mail може да биде различно означено, зависно од
Вашиот оператор.
››Испраќање e-mail порака
Во менијата, изберете Google Mail.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете OK.
Притиснете [
Изберете
1
2
Изберете e-mail порака.
За прикажување слика, притиснете [
] → Attach → фајл.
за да ја пратите пораката.
››Преглед на e-mail порака
Google Mail
1
2
3
4
5
6
7
] → Compose.
Внесете име или адреса во полето на примателот.
Внесете наслов и порака.
34 Комуникација
Во менијата, изберете Google Mail.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
.
• За одговор на пораката, изберете
• За одговор на пораката вклучувајќи ги сите приматели, изберете → Reply all.
• За препраќање на пораката на други лица, изберете → Forward.
• За додавање ѕвездичка на пораката, изберете .
• За да видите прилог, изберете Preview. За зачувување на Вашиот уред, изберете
Download.
• За архивирање на пораката, изберете Archive.
• За бришење на пораката, изберете Delete.
или
.
• За да одите на претходната или наредната порака, изберете
››Организирање на e-mail според ознаки
Може да го организирате Вашиот e-mail со означување на Вашите пораки или
додавање ѕвездички за означување на важните пораки. Може да ги подредите
пораките според филтрирање на ознака.
3
Додавање ознака на порака
1
2
3
Од приказот на сандачето со примени пораки, држете допрена порака.
Изберете Change labels.
Изберете ознака за да ја додадете и изберете OK.
4
5
Додавање ѕвезда на порака
1
2
Од приказот на сандачето со примени пораки, држете допрена порака.
Изберете Add star. Ѕвездената икона веднаш до пораката е активирана.
Филтрирање пораки
1
2
Од сандачето со примени пораки, притиснете [
] → Go to labels.
Изберете ја ознаката на пораките што сакате да ги видите.
E-mail
Научете како да испраќате или прегледувате e-mail пораки преку Вашата лична
или службена e-mail сметка.
››Поставување e-mail сметка
1
2
Во менијата, изберете Е-mail.
Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка.
Изберете Следно (за општа e-mail сметка) или Рачно пост. (за други службени
e-mail сметки).
Следете ги упатствата на екранот.
За додавање повеќе e-mail сметки, изберете [
] → Управување со
сметките → Додај сметка и повторете ги чекорите од 2 до 4 наведени
погоре.
Кога ќе завршите со поставување на e-mail сметката, e-mail пораките се преземаат
на Вашиот уред. Ако имате креирано повеќе од две сметки, може да префрлате
меѓу e-mail сметките; Изберете име на сметката горе лево на екранот и изберете
една од која сакате да се вчитаат пораките.
››Испраќање e-mail порака
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Е-mail → e-mail сметка.
Изберете
.
Додајте приматели на Вашата порака.
• Внесете e-mail адреси рачно, одделувајќи ги една од друга со точка-запирка
или со запирка.
• Изберете e-mail адреси од списокот со избирање на .
Изберете ги полињата Сс/Всс за да додадете повеќе приматели.
Изберете го полето за наслов за да внесете наслов.
Изберете го полето за внесување текст и внесете го текстот на e-mail пораката.
Комуникација 35
7
8
Изберете Приложи и прикачете фајл.
Можете да прикачите медиумски фајлови, контакти или информации за
локација.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
Ако сте надвор од мрежа или надвор од подрачјето на покриеност со
услугата, пораката ќе биде задржана во излезното сандаче се додека не сте
во мрежа и не сте во областа на покриеност со услугата.
Кога ја отворате Вашата e-mail сметка, може да гледате претходно вчитани e-mail
пораки надвор од мрежа или да се поврзете на e-mail серверот за да прегледате
нови пораки. Откако ќе вчитате e-mail пораки, истите можете да ги гледате и
надвор од мрежа.
Во менијата, изберете Е-mail → e-mail сметка.
Изберете
Изберете e-mail порака.
36 Комуникација
.
Вашиот уред е компатибилен само со Samsung печатари.
] → Печати.
Научете како да разговарате со пријателите и семејството преку Google Talk™.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
››Додавање пријатели на списокот со пријатели
1
за ажурирање на списокот со пораки.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
• За да одите на претходната или наредната порака, изберете
• За да се отвори приказ за повикување, изберете .
• За креирање белешка, изберете .
• За преместување на пораката во друга папка изберете .
• За бришење на пораката, изберете .
→ Одговори.
• За одговор на пораката, изберете
изберете
• За печатење на пораката преку поврзан печатар, притиснете [
Talk
››Преглед на e-mail порака
1
2
3
→ Препрати.
• За препраќање на пораката на други лица, изберете
• За креирање нова порака, изберете .
• За да погледнете прилог, изберете го прилогот. За зачувување на Вашиот уред,
или
.
2
3
Во менијата, изберете Talk.
Во списокот со пријатели се прикажани сите Ваши контакти за Google Talk.
Притиснете [
] → Add friend.
Внесете e-mail адреса на пријател и изберете Send invitation.
Кога Вашиот пријател ќе ја прифати поканата, пријателот е додаден на Вашиот
список со пријатели.
››Почнете разговор
1
2
3
4
5
3
Во менијата, изберете Talk.
Изберете пријател од списокот со пријатели. Се отвора приказ за разговор.
Внесете Ваша порака и изберете Send.
За вметнување емотикони, притиснете [
] → Повеќе → Insert smiley.
За да се префрлате помеѓу активни разговори, притиснете [
chats.
За да го завршите разговорот, притиснете [
] → End chat.
Научете како да креирате и да испраќате текстуална (ЅМЅ) и мултимедијална
(ММЅ) порака и да ги прегледувате или да управувате со пораките што сте ги
испратиле или примиле.
Со испраќање или примање пораки додека сте надвор од областа на
покриеност од услугата може да настанат дополнителни трошоци. За
детали, контактирајте го Вашиот оператор.
››Праќање текстуална порака
Во менијата, изберете Пораки.
Изберете
5
Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на Вашата порака.
За вметнување емотикони, притиснете [
] → Вметни смешко.
За внесување на текст од контакт, календар или белешка, притиснете [
Увези текст.
]→
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Испраќање мултимедијална порака
Пораки
1
2
4
] → Switch
Додајте приматели на Вашата порака.
• Внесете телефонски броеви рачно, одделувајќи ги еден од друг со точказапирка или со запирка.
• Изберете телефонски броеви од списоците со избирање на .
1
2
3
Во менијата, изберете Пораки.
Изберете
.
Додајте приматели на Вашата порака.
• Внесете телефонски броеви или e-mail адреси рачно, одделувајќи ги една
од друга со точка-запирка или со запирка.
• Изберете телефонски броеви или e-mail адреси од списоците со избирање
на
.
Кога ќе внесите e-mail адреса, уредот ќе ја конвертира пораката во
мултимедијална порака.
.
Комуникација 37
4
5
6
7
Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на Вашата порака.
За вметнување емотикони, притиснете [
] → Вметни смешко.
За внесување на текст од контакт, календар или белешка, притиснете [
Увези текст.
и додајте содржина.
Изберете
Може да изберете фајл од списокот со фајлови или да креирате нова
фотографија или видео-запис.
Притиснете [
] → Додај наслов и додајте наслов на пораката.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Преглед на текстуална или мултимедијална порака
1
2
3
Во менијата, изберете Пораки.
Вашите пораки се групирани по контакт и се прикажуваат како низа на
пораки.
Изберете контакт.
За мултимедијална порака, изберете порака за преглед на деталите.
››Преслушување говорни пораки
]→
Доколку сте поставиле пропуштените повици да се пренасочуваат на серверот за
говорна пошта, повикувачите може да остават говорни пораки ако не одговорите
на дојдовните повици. За пристап до сандачето со примена говорна пошта и
преслушување на говорните пораки,
1
2
Во менијата, изберете Телефон → Телефон и потоа држете допрено
.
Следете ги упатствата од серверот за говорна пошта.
Мора да го зачувате бројот на серверот за говорна пошта пред да
пристапите до серверот. Бројот ќе го добиете од Вашиот оператор.
Повикување
Научете како да ги користите функциите за повикување за да повикувате или да
одговарате на повици, да ги користите опциите што се достапни во тек на повик и
приспособување и користење на одлики поврзани со повик.
• Одликата интерфон се активира автоматски кога повикот ќе се поврзе.
За да избегнете оштетување на Вашиот слух, не го држете уредот блиску
до Вашето уво додека го користите интерфонот.
• Можете да повикувате или да одговарате на повици со слушалките
приложени во пакетот или опционални слушалки за Bluetooth.
Кога користите слушалки, избегнете оштетување на слухот со користење
на најниското ниво на јачина на звукот доволно за да може да го слушнете
повикот. Континуираната изложеност на звук со висока јачина може да му
наштети на Вашиот слух.
38 Комуникација
››Воспоставување и одговарање на повик
Може да ги користите копчињата или екранот чувствителен на допир кога
воспоставуте, прифаќате, прекинувате или одбивате повици.
Одбивање на повик
При дојдовен повик, изберете Одбиј. Повикувачот ќе слушне зафатен тон.
За испраќање порака при одбивање дојдовни повици, изберете Одбиј со порака.
Прво поставете го текстот што ќе се испрати на повикувачите. Во менијата,
изберете Опции → Опции за повиците → Одбивање со порака. Потоа
] → Нова и креирајте текстуална порака.
притиснете [
Воспоставување повик
1
2
3
4
Во менијата, изберете Телефон → Телефон и внесете повикувачки број за
подрачјето и телефонски број.
Изберете Повикај за воспоставување гласовен повик.
За видео повик, изберете Видео повик.
Поврзете ги слушалките приложени во пакетот или опционални Bluetooth
слушалки (ако е потребно).
За прекинување на повик, изберете Крај.
• Користете го телефонскиот именик за зачувување на броевите што често
ги бирате. ► стр. 52
• За брз пристап до дневникот со повици за повторно бирање на броевите
што неодамна сте ги бирале, изберете Телефон → Дневници.
Одговарање на повици
1
При дојдовен повик, изберете Прифати.
Кога уредот ѕвони, притиснете го и држете го копчето за јачина на тонот за
да го исклучите звукот на тонот на ѕвонење.
2
За прекинување на повик, изберете Крај.
Повикување меѓународен број
1
2
Во менијата, изберете Телефон → Телефон и држете допрено
вметнете знакот +.
за да го
Внесете го целиот број што сакате да го повикате (повикувачки број на
државата, повикувачки број на областа и телефонскиот број) и потоа изберете
Повикај или Видео повик за бирање на бројот.
››Користење опции за време на гласовен повик
Во тек на гласовен повик може да ги користите следните опции:
• За поставување на јачината на гласот, притиснете го копчето за јачина на тонот
нагоре или надолу.
• За задржување на повик, изберете Задржи. За повраќање на задржан повик,
изберете Откажи задржување повторно.
• За бирање на втор повик, изберете Додај повик и потоа бирајте нов број.
• За одговарање на втор повик, изберете Прифати кога ќе се огласи тон за повик
на чекање. Уредот прашува дали да го прекине или задржи првиот повик. Мора
да се претплатите на услугата за повик на чекање за да може да ја користите
оваа одлика.
Комуникација 39
• За исклучување на микрофонот, за другата страна да не може да Ве слушне,
изберете .
• За слушање и разговор со другата страна преку Bluetooth слушалка, изберете
.
• За да го отворите телефонскиот именик, притиснете [ ] → Контакти.
• За додавање белешка, притиснете [ ] → Белешка.
• За да испратите e-mail порака, притиснете [ ] → E-mail или Google Mail.
• За префрлање меѓу два повика, изберете Префрли.
• За воспоставување конференциски повик, воспоставете или одговорете на
вториот повик и изберете Спои повици кога ќе се вклучи втората страна.
Мора да се претплатите на услугата за конференциски повик за да може да ја
користите оваа одлика.
• За да ја поврзете тековната страна со задржаната страна, притиснете [ ] →
Пренеси. Ќе бидете исклучени од повикот.
››Користење опции за време на видео повик
Во тек на видео повик може да ги користите следните опции:
• За снимање на видео повикот, изберете .
.
• За снимање на слика од екранот, изберете
• За исклучување на микрофонот, за другата страна да не може да Ве слушне,
изберете .
• За слушање и разговор со другата страна преку Bluetooth слушалка, изберете
.
• За префрлење меѓу предната и задната леќа на камерата, притиснете Префрли
камера.
40 Комуникација
• За да ја сокриете Вашата слика од другата страна, притиснете Сокриј ме.
• За да се отвори приказ за бирање, изберете Прозорец за бирање.
• За да изберерете алтернативна слика за приказ на другата страна, притиснете
[
] → Појдовна слика.
• За приспособување на поставките за видео повик, притиснете [
]→
Поставки.
• За приспособување на осветленоста на екранот, притиснете [ ] →
Осветленост.
• За примена на ефектот на заматување врз Вашата слика, притиснете [
Ефект на заматување.
]→
››Преглед и бирање на пропуштени повици
Вашиот уред ќе ги прикаже повиците кои сте ги пропуштиле. За бирање на бројот
од пропуштениот повик, отворете го прозорецот со кратенки и изберете го
известувањето за пропуштениот повик.
››Користење дополнителни одлики
Може да користите различни одлики поврзани со повик, како што е автоматско
одбивање, режим на фиксно бирање броеви (FDN) или пренасочување на повик.
Поставување автоматско одбивање
Поставување препраќање на повик
За автоматски да одбиете повици од одредени броеви, користете ја функцијата за
автоматско одбивање. За активирање на автоматското одбивање и поставување
на списокот за одбивање,
Пренасочување на повикот е одлика на мрежата за испраќање на дојдовни
повици на друг број што Вие ќе го поставите. Може да ја поставите оваа одлика
одвоено за неколку услови кога не сте во можност да одговорите на повиците,
како на пример, кога веќе го користите уредот или кога се наоѓате надвор од
областа на покриеност со услугата.
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Опции → Опции за повиците → Автоматско
одбивање.
Изберете Вклучи автоматско одбивање за активирање на автоматското
одбивање.
Изберете Листа за автоматско одбивање.
Притиснете [
] → Нова.
Внесете го бројот за одбивање и изберете Сочувај.
За додавање повеќе броеви, повторете ги чекорите 4-5.
Користење на режимот за број за фиксно бирање (FDN)
Во FDN-режим, Вашиот уред ќе ги ограничи појдовните повици, со исклучок на
броевите зачувани во FDN-списокот. За активирање на FDN-режимот,
1
2
3
1
Во менијата, изберете Опции → Опции за повиците → FDN броеви →
Овозможи фиксни повици.
Внесете го PIN2 доставен со Вашата SIM или USIM-картичка и изберете OK.
2
3
Во менијата, изберете Опции → Опции за повиците → Препраќање
повици.
За видео повик, изберете Опции → Опции за повиците → Видео повик →
Препраќање видео-повици.
Изберете услов.
Внесете го бројот на којшто ќе бидат проследени повиците и изберете
Овозможи.
Вашите поставки ќе бидат испратени на мрежата.
Поставување повик на чекање
Повик на чекање е одлика на мрежата што Ви сигнализира дојдовен повик, во
текот на претходниот повик. Оваа одлика е достапна само за гласовни повици.
Во менијата, изберете Опции → Опции за повиците → Дополнителни записи
→ Повик на 2.линија. Вашите поставки ќе бидат испратени на мрежата.
Изберете Листа за фиксни повици и додадете ги контактите што ќе се
користат во FDN-режим.
Комуникација 41
››Преглед на дневници со повици
Може да ги прегледувате дневниците со Вашите повици, филтрирани според
нивните видови.
1
2
3
Во менијата, изберете Телефон → Дневници.
Притиснете [
повици.
] → Преглед по → опција за подредување на дневниците за
Изберете дневник за преглед на деталите.
Од прегледот на детали, може да бирате број, да испратите порака на
бројот или да го додадете бројот во телефонскиот именик.
Social Hub
Научете да пристапувате до Social Hub™, интегрираната комуникациска
апликација за e-mail, пораки, инстант пораки, контакти или информации од
календарот. Посетете socialhub.samsungapps.com за повеќе детали.
1
2
Во менијата, изберете Social Hub.
Проверувајте и користете содржини доставени од Social Hub.
42 Комуникација
Забава
4
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните копчиња:
1
2
3
Музика
7
8
Научете како да ја слушате Вашата омилена музика во движење, преку музичкиот
плеер.
››Додавање музички фајлови во Вашиот уред
Започнете со пренесување на фајлови на Вашиот уред или мемориска картичка:
• Преземање од безжичен интернет. ► стр. 25
• Преземање од компјутер со Samsung Kies. ► стр. 56
• Примање фајлови преку Bluetooth. ► стр. 60
• Копирање на мемориска картичка. ► стр. 56
• Синхронизирање со Windows Media Player 11. ► стр. 56
››Емитување музика
По преносот на музички фајлови на Вашиот уред или мемориска картичка,
1
2
3
4
5
6
Број
9
10
11
Функција
1
Погледнете детали за фајлот.
Изберете категорија на музика.
2
Поставете го фајлот како Ваша омилена нумера.
Изберете музички фајл.
3
Приспособување на јачината на тонот.
4
Одете до точка од фајлот со влечење или допирање на
лентата.
5
Активирање на режимот за произволно емитување.
Во менијата, изберете Музика.
Забава 43
Број
››Приспособување на поставките на музичкиот плеер
Функција
6
Рестартирање на емитувањето; Прескокнување назад
(допрете во рок од 2 секунди); Враќање назад во фајл
(допрете и држете).
Во менијата, изберете Музика.
Притиснете [
] → Опции.
Приспособете ги следните поставки за приспособување на Вашиот музички
плеер.
7
Отворање на музичката листа.
8
Активирање на сараунд звучниот систем со 5.1 канали.
Опција
Функција
9
Еквилајзер
Изберете основен тип на еквилајзер.
10
Промена на режимот на повторување (исклучи, повтори
еден фајл или повтори ги сите фајлови).
Премотување напред; Премотување напред во фајл
(допрете и држете).
Ефект
Изберете звучен ефект.
11
Паузирање на емитувањето; Изберете
продолжите со емитување.
Музичко мени
Изберете на музички категории што ќе се прикажат на
приказот на музичката библиотека.
за да
››Креирајте музичка листа
1
2
3
4
1
2
3
Во менијата, изберете Музика → Музички листи.
Притиснете [
] → Нова музичка листа.
Музички центар
Можете да достапите до интернет продавницата за музика и да ги пребарувате и
купувате Вашите омилени песни. За повеќе детали, посетете www.7digital.com.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
Внесете наслов за новата листа за репродуцирање и изберете Извршено.
Изберете ги фајловите што сакате да бидат вклучени и изберете Додај.
Во текот на емитувањето, може да додавате фајлови на музичката листа со
] → Додај во музичка листа.
притискање на [
1
2
3
44 Забава
Во менијата, изберете Music Hub.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте ги информациите за
одрекување и изберете OK.
Пребарувајте песни и прегледувајте ги или купувајте ги Вашите омилени
песни.
Камера
Број
Научете како да креирате и прегледувате фотографии и видео-записи. Може да
снимате фотографии со резолуција до 2048 х 1536 пиксели (3,2 мегапиксели) и
видео-записи со резолуција од 720 х 480 пиксели.
• Интерфејсот на камерата се појавува само при широк приказ.
• Камерата автоматски се исклучува кога не ја користите одреден
временски период.
• Меморискиот капацитет може да се разликува, во зависност од сцената
на снимање или условите на снимање.
››Фотографирање
1
2
3
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Насочете го објективот кон објектот и направете какви било потребни
приспособувања.
1
2
3
7
4
5
8
6
9
4
Функција
1
Проверете ги статусот и поставките на камерата.
• : Резолуција
: Број на фотографии што може да ги снимите
•
(според достапната меморија)
:
Основна
локација за зачувување
•
2
Промена на режимот на снимање.
3
Промена на режимот за сцена.
4
Менување на поставките за блицот; можете рачно да го
вклучувате или исклучувате блицот или да поставите
камерата автоматски да го користи блицот кога е
потребно.
5
Приспособување на вредноста на експозицијата.
6
Промена на поставките за камерата.
7
Префрлете на видео-камера.
8
Фотографирање.
9
Отворете го прегледувачот на слики за да ги видите
фотографиите што сте ги снимиле.
за фотографирање.
Изберете
Фотографијата се зачувува автоматски.
Забава 45
По фотографирањето, изберете ја иконата на прегледувачот на слики за да ги
видите направените фотографии.
• За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или надесно. Исто така
можете да го допрете екранот и да се движите низ минијатурните прикази на
фотографиите на дното од екранот.
• Можете да зумирате или одзумирате со ставање на двата прста на екранот и
ширење (спојувајте ги Вашите прсти за да одзумирате) или допрете го екранот
два пати.
• За испраќање фотографија на други, притиснете [ ] → Спод.
• За поставување на фотографија како заднина или слика за идентификување на
повикувач за контакт, притиснете [
] → Постави како.
• За бришење на фотографија, притиснете [ ] → Избриши.
››Снимање фотографии со користење на опции што се
претходно програмирани за различни сцени
Вашата камера ви нуди претходно програмирани поставки за различни сцени.
Може едноставно да изберете соодветен режим за Вашите услови на снимање и
објекти. На пример, кога снимате фотографии во ноќни услови, изберете ноќен
режим што користи продолжена експозиција.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете
→ сцена.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
46 Забава
за фотографирање.
››Снимање серија фотографии
Може едноставно да снимите серија фотографии на објекти во движење. Ова е
корисно кога фотографирате деца на забавен или спортски настан.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете
→ Постојано.
Може да направите потребни приспособувања.
Задржете допрено .
Камерата ќе продолжи да снима фотографии, се додека не го отпуштите
затворачот на камерата
››Снимање панорамска фотографија
Може да снимате широки панорамски фотографии со користење на режимот за
панорамско снимање. Овој режим е погоден за фотографирање пејзажи.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете
→ Панорама.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за да ја снимите првата фотографија.
6
7
Полека придвижете го уредот во која било насока и израмнете ја зелената
рамка со визирот.
Откако ќе ја израмните зелената рамка со визирот, камерата автоматски ќе ја
сними следната фотографија.
Повторете го чекорот 6 за да ја завршите панорамската фотографија.
››Фотографирање во режимот фотографирање
насмевка
Вашата камера може да ги препознае лицата на луѓето и да Ви помогне да снимите
фотографии со нивните насмеани лица.
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете
→ Сликање насмевка.
››Фотографирање во режимот автопортрет
Може едноставно да се фотографирате со користење на предната леќа на
камерата.
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот за широк преглед.
Изберете
→ Автопортрет.
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за фотографирање.
››Приспособување на поставките за камерата
Пред да фотографирате, изберете
опции:
→ Слика за да пристапите до следните
Може да направите потребни приспособувања.
Опција
Функција
Насочете го објективот на камерата кон објектот што го сликате.
Резолуција
Промена на опцијата за резолуција.
Изберете .
Вашиот уред препознава луѓе на сликата и ги детектира нивните насмевки.
Кога објектот се смее, уредот автоматски фотографира.
Баланс на бело
Приспособување на нивото на боите според условите на
осветлување.
Ефекти
Примена на специјални ефекти.
ISO
Приспособување на чувствителноста на сензорот за слики
на камерата.
Квалитет на
сликата
Поставете го нивото на квалитет за Вашите фотографии.
Забава 47
Пред да фотографирате, изберете
следните поставки:
→ Поставување за да пристапете до
4
Насочете го објективот кон објектот и направете какви било потребни
приспособувања.
Поставка
Функција
1
Ревизија
Поставување на камерата за приказ на снимената слика.
2
6
3
7
4
5
8
GPS
Звук при
сликање
Поставување на камерата да вклучува информации за
локацијата на Вашите фотографии.
За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте
снимање на локации каде што сигналот може да
биде попречен, како што е меѓу згради или ниски
подрачја или во лоши временски услови.
Поставете затворачот на камерата да огласи звук при
фотографирање.
Изберете мемориска локација за зачувување на
снимените фотографии.
Функција
2
Проверете ги статусот и поставките на видео-камерата.
• : Резолуција
: Должината на видео-записот што може да се
•
сними (според достапната меморија)
• : Основна локација за зачувување
Промена на режимот на снимање (за прикачување на
мултимедијална порака или за нормално зачувување).
Завртете го уредот за широк преглед.
3
Промена на поставките за блицот.
Изберете
4
Приспособување на вредноста на експозицијата.
5
Промена на поставките за видео-камерата.
6
Префрлете на камера.
Место
Ресетирај
Ресетирање на нагодувањата.
››Снимање видео-запис
1
2
3
Број
Во менијата, изберете Камера за вклучување на камерата.
48 Забава
за да префрлите на видео-камера.
1
Број
5
6
Функција
7
Снимање видео запис.
8
Отворете го прегледувачот на слики за да ги видите видео
записите што сте ги снимиле.
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете за да го прекинете снимањето.
Видео-записот се зачувува автоматски.
Може камерата да нема можност за соодветно снимање на видео-записи
на мемориска картичка со мала брзина на трансфер.
По снимањето видео запис, изберете ја иконата на прегледувачот на слики за да
ги видите направените видео записи.
• За преглед на повеќе видео-записи, лизгајте налево или надесно. Исто така
можете да го допрете екранот и да се движите низ минијатурните прикази на
видео-записите на дното од екранот.
• За емитување видео-запис, изберете или притиснете [ ] → Емитувај.
• За испраќање видео-запис на други, притиснете [ ] → Спод.
• За бришење на видео-запис, притиснете [ ] → Избриши.
››Приспособување на поставките за видео-камерата
Пред да снимите видео-запис, изберете
следните опции:
→ Видео-запис за да пристапите до
Опција
Функција
Баланс на бело
Приспособување на нивото на боите според условите
на осветлување.
Ефекти
Примена на специјални ефекти.
Квалитет на видео
Поставете го нивото на квалитет за Вашите видеозаписи.
Пред да снимањето на видео записот, изберете
пристапите до следните поставки:
→ Поставување за да
Поставка
Функција
Снимање звук
Поставете дали да се снима звук.
Ревизија
Звук при сликање
Место
Ресетирај
Поставување на камерата за приказ на снимениот
видео-запис.
Поставете затворачот на камерата да огласи звук при
снимање видео-запис.
Изберете мемориска локација за зачувување на
снимените видео-записи.
Ресетирање на поставките на видео-камерата.
Забава 49
Видео-запис
Број
Научете како да го користите видео-плеерот за емитување на различни видови
видео-записи.
1
2
3
4
5
Функција
3
Движење кон претходниот фајл.
Во менијата, изберете Видео-запис.
4
Активирање на сараунд звучниот систем со 5.1 канали.
Изберете категорија на врвот на екранот.
5
Промена на размерот на видео-записот.
Изберете видео-запис за емитување.
6
Додајте омилени ставки на местото каде што сакате.
7
Движење кон следниот фајл.
8
Паузирање на емитувањето; Изберете
продолжите со емитување.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните копчиња:
1
4
2
5
за да
Галерија
Научете како да прегледувате фотографии и видео-записи зачувани на
меморијата на уредот и на мемориската картичка.
6
3
Број
7
8
Функција
1
Приспособување на јачината на тонот.
2
Прилагодување на осветленоста на екранот.
50 Забава
››Преглед на фотографија
1
2
3
Во менијата, изберете Галерија.
Изберете папка.
За промена на режимот за преглед, изберете
дел од екранот.
или
на горниот десен
4
Изберете фотографија (без икона) за преглед.
Можете да печатите фотографии преку поврзан печатар со притискање
] → Повеќе → Печати. Вашиот уред е компатибилен само со
на [
Samsung печатари. Форматите на фајлови за печатење можат да вариаат во
зависност од печатарите.
››Емитување видео-запис
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Галерија.
Изберете папка.
За промена на режимот за преглед, изберете
дел од екранот.
Изберете видео-запис (со иконата
или
на горниот десен
) за емитување.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето со виртуелните копчиња. ► стр. 50
Забава 51
Лични информации
Именик
Научете да креирате и да управувате со список на Вашите лични или деловни
контакти. Може да зачувате имиња, телефонски броеви, e-mail адреси, родендени
и друго за Вашите контакти.
››Креирање контакт
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Именик.
Изберете
.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која сакате да го
додадете контактот.
Внесете информации за контактот.
Изберете Готово за да го додадете контактот во меморијата.
52 Лични информации
Исто така, може да креирате контакт од екранот за бирање.
1
2
3
4
5
6
Во менијата, изберете Телефон → Телефон.
Внесете го телефонскиот број и изберете
Изберете
.
.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која сакате да го
додадете контактот.
Внесете информации за контактот.
Изберете Готово за да го додадете контактот во меморијата.
››Наоѓање контакт
1
2
3
Во менијата, изберете Именик.
Изберете го полето за пребарување и внесете ги првите букви од името што
го барате.
Изберете го името на контактот од списокот со контакти.
Откако ќе го пронајдете контактот, може да ги користите следниве опции:
• За повикување на контактот, изберете или .
• За праќање порака, изберете .
• За да испратит e-mail порака, изберете e-mail адреса.
• За да ја измените информацијата за контактот, изберете Измени.
• За бришење на контактот, изберете Избриши.
››Креирање визит-картички
1
2
3
4
››Копирање или преместување на контакти
За копирање или преместување на контакти од SIM или USIM картичка на Вашиот
уред,
Во менијата, изберете Именик.
] → Повеќе → Мој профил.
Притиснете [
1
2
3
Внесете ги Вашите лични податоци.
Изберете Готово.
››Креирање група на контакти
Со креирање групи на контакти, може да управувате со повеќе контакти и да
испраќате пораки или e-mail пораки на цела група. Започнете со креирање група:
1
2
3
4
Во менијата, изберете Именик → Групи.
Изберете
.
] → Увоз/Извоз → Увези од SIM-картичка.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која сакате да го
додадете контактот.
Притиснете [
] → Копирај на уредот или Премести во уредот.
Изберете контакти за копирање или преместување и изберете Извршено.
За копирање или преместување на контакти од Вашиот уред на SIM или USIM
картичка,
Внесете назив и изберете тон за ѕвонење за групата.
Изберете Готово.
За додавање или уредување на членови, притиснете [
членови на група.
4
5
Во менијата, изберете Именик.
Притиснете [
] → Измени
1
2
3
Во менијата, изберете Именик.
Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Извези во SIM-картичка.
Изберете контакти за копирање или преместување и изберете Коп. или
Премести → Да.
Лични информации 53
››Увезување или извезување контакти
За увезување фајлови на контакти (во vcf формат) од мемориска картичка на
Вашиот уред,
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Именик.
Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Увези од SD-картичка.
Изберете мемориска локација.
Доколку имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која сакате да го
додадете контактот.
Научете како да креирате и управувате со дневни, седмични или месечни настани
и да поставувате аларми што ќе Ве потсетуваат на важни настани.
››Промена на прегледот на календарот
1
2
Изберете опција за внесување на еден фајл на контакт, повеќе фајлови на
контакт или сите фајлови на контактите и изберете OK.
Изберете фајлови на контакт за внесување и изберете OK.
За извезување на контакти од Вашиот уред на мемориска картичка,
1
2
3
Календар
Во менијата, изберете Именик.
Притиснете [
] → Увоз/Извоз → Извези во SD-картичка.
Изберете OK за потврда.
54 Лични информации
Во менијата, изберете Календар.
Изберете го режимот за преглед од горниот дел на календарот.
• Ден: Часовни блокови за еден цел ден
• Седмица: Список на закажани состаноци за деновите од една полна
седмица
• Месец: Дневни блокови за тековниот месец
• Листа: Список на сите закажани состаноци
››Креирање настан
1
2
3
4
Во менијата, изберете Календар.
Изберете
.
Внесете ги деталите за настанот по потреба.
Изберете Извршено.
››Преглед на настаните
За да го видите денешниот распоред,
1
2
3
Во менијата, изберете Календар.
Изберете Денес.
Изберете настан за да ги прегледате деталите.
За преглед на настани од одреден датум,
1
2
3
Во менијата, изберете Календар.
Изберете датум на календарот.
За да отидете на одреден ден со рачно внесување на датумот, притиснете
] → Оди на, внесете го датумот со избирање на + или - и изберете
[
Постави.
Изберете настан за да ги прегледате деталите.
Може да го испратите настанот на други со притискање на Прати преку
→ опција.
››Исклучување аларм за настан
Ако поставите аларм за настан од календарот, иконата на алармот ќе се појави во
зададеното време.
1
2
3
Белешка
Научете како да забележувате важни информации заради нивно зачувување и
преглед подоцна.
››Креирање белешка
1
2
3
4
Во менијата, изберете Белешка.
Изберете
.
Внесете го текстот на белешката.
Изберете Готово.
››Преглед на белешки
1
2
Во менијата, изберете Белешка.
Изберете белешка за преглед на детали.
• Може да ја испратите белешката на други со притискање на [ ] →
Прати преку → опција.
• Можете да ја испечатите белешката преку поврзан печатар со
притискање на [
] → Печати. Вашиот уред е компатибилен само со
Samsung печатари.
Отворете го панелот со кратенки од горниот дел на екранот.
Изберете потсетник за преглед на повеќе детали за настанот.
За да го одложите или откажете потсетникот, изберете Одложување за сите
или Откажи ги сите.
Лични информации 55
Можност за поврзување
Поврзување на компјутер
Научете како да го поврзете Вашиот уред со компјутер со испорачаниот кабел
за поврзување со компјутер во различни режими на USB-врска. Со поврзување
на уредот со компјутер, може да ги синхронизирате фајловите со Windows Media
Player, директно да префрлувате податоци во и од Вашиот уред и да ја користете
програмата Samsung Kies.
››Поврзување со Samsung Kies
Уверете се дека Samsung Kies е инсталиран на Вашиот компјутер. Програмата
може да ја преземете од интернет-страницата на Samsung
(www.samsung.com/kies).
Samsung Kies работи и на компјутери со Windows и на компјутери со
Macintosh оперативни системи.
1
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за USB →
2
3
Притиснете [
4
Samsung Kies.
] за да се вратите на почетниот екран.
Користејќи компјутерски податочен кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Активирајте го Samsung Kies и користете безжични врски или копирајте
податоци и фајлови.
Повеќе информации побарајте во информациите за помош за Samsung Kies.
56 Можност за поврзување
››Синхронизирање со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на Вашиот компјутер.
1
2
3
4
5
6
7
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за USB →
Плеер за медиуми.
Притиснете [
] за да се вратите на почетниот екран.
Со користење на компјутерскиот податочен кабел, поврзете го
повеќенаменскиот приклучок од Вашиот уред на компјутер со инсталиран
Windows Media Player.
Откако ќе се поврзат, на Вашиот компјутер ќе се прикаже истакнат прозорец.
Отворете Windows Media Player за да синхронизирате музички фајлови.
Изменете го или внесете го името на Вашиот уред во истакнатиот прозорец
(доколку е потребно).
Изберете и довлечете ги саканите музички фајлови во списокот за
синхронизирање.
Започнете со синхронизирањето.
››Поврзување како мемориски уред
Може да го поврзете уредот со компјутер, како диск што може да се отстрани и
пристапете до директориумот со фајлови. Доколку вметнете мемориска картичка
во уредот, може да пристапите до директориумот со фајлови на мемориската
картичка, со користење на уредот како читач на мемориски картички.
Директориумот со фајлови на мемориската картичка ќе се појави како диск
што може да се отстрани, одвоено од внатрешната меморија.
1
2
3
4
5
6
7
Доколку сакате да префрлате фајлови од или на мемориската картичка,
вметнете ја мемориската картичка во уредот.
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за USB →
Мемориски уред.
Користејќи компјутерски податочен кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Кога ќе се поврзат, изберете Монтирај → OK.
Wi-Fi
Научете како да ги користите можностите за поврзување со безжични мрежи
на уредот за активирање и поврзување со која било безжична локална мрежа
(WLAN) компатибилна со стандардот IEEE 802.11 a/b/g/n.
Може да се поврзете со интернет или друг мрежен уред секаде каде што има
пристапна точка или бесплатен безжичен интернет.
Уредот користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања
за затворени простории, но не може да се користи на отворен простор во
Франција.
Отворете ја папката за преглед на фајлови.
Копирање фајлови од компјутерот во мемориската картичка.
Кога ќе завршите, изберете Исклучи.
За исклучување на уредот од компјутерот, притиснете на иконата за
USB-уредот на лентата со задачи на Windows и притиснете на опцијата
за безбедно отстранување на меморискиот уред. Потоа отстранете го
компјутерскиот податочен кабел од компјутерот. Во спротивно, може да
дојде до загуба на податоци складирани на мемориската картичка или
оштетување на мемориската картичка.
››Активирање на одликата WLAN
1
2
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi.
Избери Wi-Fi да ја активирате одликата WLAN.
Активираната WLAN во заднина ја троши енергијата на батеријата. За да ја
зачувате енергијата на батеријата, активирајте ја одликата WLAN само кога
е потребна.
Можност за поврзување 57
››Пронаоѓање и поврзување на WLAN
1
2
3
4
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi.
Уредот автоматски ги пребарува достапните одлики WLAN.
Изберете мрежа под Мрежи Wi-Fi.
Внесете лозинка за мрежата (ако е потребно).
Изберете Поврзи.
››Рачно додавање на WLAN
1
2
3
4
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi →
Додај мрежа Wi-Fi.
Внесете SSID за мрежата и изберете го видот на безбедност.
Поставете ги безбедносните поставки во зависност од избраниот вид на
безбедност.
Изберете Сочувај.
58 Можност за поврзување
››Поврзување на WLAN, со користење на заштитено
поставување за Wi-Fi (WPS)
Можете да се поврзете на заштитена мрежа со користење на копчето WPS или
WPS PIN. За поврзување на WLAN со WPS-копче,
1
2
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi →
Поврзување со копче WPS.
Притиснете го WPS-копчето на точката за пристап во рок од 2 минути.
За поврзување на WLAN со WPS PIN,
1
2
3
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Wi-Fi.
Изберете мрежа означена со иконата за WPS и изберете WPS PIN.
На точката за пристап, изберете PIN и притиснете го копчето за активирање.
Споделување на мобилна мрежа
Научете да го поставувате Вашиот уред како безжичен модем или безжична
пристапна точка за компјутери или други уреди и да ја споделувате Вашата
безжична мрежна врска.
››Споделувајте ја Вашата мобилна мрежа на уредот
1
2
3
4
5
преку WLAN
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опсег и преносен
хотспот.
Изберете Пост. на преносен хотспот Wi-Fi → Преносен хотспот Wi-Fi за
активирање на WLAN пристапната точка.
Изберете Конфиг. преносен хотспот Wi-Fi за прилагодување на WLAN
пристапната точка:
Опција
Функција
Мрежен SSID
Преглед и менување на името на уредот што ќе им биде
прикажано на надворешните уреди.
Сигурност
Изберете вид на сигурност.
Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
Од друг уред, пронајдете го името на Вашиот уред во листата со достапни
поврзувања и поврзете се на мрежата.
Вашиот уред ја споделува мобилната мрежна врска на друг уред.
››Споделувајте ја Вашата мобилна мрежа на уредот
1
2
преку USB
Користејќи компјутерски податочен кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
3
Изберете Ограничен опсег со USB за да ја вклучите функцијата за USB
ограничен опсег.
Вашиот уред ја споделува мобилната мрежна врска на Вашиот компјутер.
За да престанете да го споделувате мрежното поврзување, отштиклирајте го
квадратчето веднаш до Ограничен опсег со USB.
Методот на споделување на мрежното поврзување може да се разликува
во зависност од оперативниот систем на компјутерот.
Bluetooth
Bluetooth е безжична комуникациска технологија со краток опсег што нуди
можност за размена на информации на растојание од околу 10 метри без потреба
од физичко поврзување.
Нема потреба од подредување на уредите за насочување на информациите со
Bluetooth. Доколку уредите се во опсег, може да разменувате информации меѓу
нив, дури и ако се лоцирани во различни простории.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба
на податоци што се испратени или примени преку безжичната одлика
Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди
на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку
постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се
намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од
Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опсег и преносен
хотспот.
Можност за поврзување 59
››Вклучување на безжичната одлика Bluetooth
1
2
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Bluetooth.
Изберете Bluetooth за да ја вклучите безжичната одлика Bluetooth.
››Пронаоѓање и спојување со други уреди со овозможен
1
2
3
››Праќање податоци со користење на безжичната
1
Bluetooth
2
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Bluetooth
→ Скенирај за уреди.
3
Изберете уред.
Внесете PIN за безжичната одлика Bluetooth или PIN на Bluetooth на другиот
уред, доколку има и изберете OK. Алтернативно, изберете Прифати за
усогласување на PIN меѓу Вашиот уред и другиот уред.
Кога сопственикот на другиот уред ќе го внесе истиот PIN код или ќе ја
прифати врската, спојувањето е завршено. Ако спојувањето е успешно, уредот
автоматски ќе пребарува достапни услуги.
Некои уреди, особено слушалки или опрема за автомобил за слободни
раце, може да имаат фиксен PIN за Bluetooth, како што е 0000. Внесете го
фиксниот PIN кога ќе биде побаран.
60 Можност за поврзување
одлика Bluetooth
Изберете датотека или ставка, како што е контакт, настан од календар,
белешка или мултимедијална датотека од соодветна апликација или од Мои
фајлови.
Притиснете [
Bluetooth.
] → Сподели, Прати преку или Прати визит-картичка →
Пронајди и спои со други уреди со овозможен Bluetooth.
››Примање податоци со користење на безжичната
одлика Bluetooth
1
2
3
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за Bluetooth
→ Може да се најдат.
Вашиот уред е видлив на други уреди со Bluetooth за 120 секунди.
Кога ќе добиете известување, внесете го PIN за безжичната одлика Bluetooth и
изберете OK (ако е потребно).
Изберете Прифати за потврда дека сакате да примите податоци од уредот
(ако е потребно).
Примените податоци се зачувуваат во bluetooth папката.
AllShare
Научете како да ја користите услугата Поврзување на дигитална мрежа (DLNA)
што овозможува споделување на медиумски датотеки меѓу уреди со овозможена
DLNA во Вашиот дом преку WLAN.
Прво мора да ја активирате одликата WLAN и да додадете профил за WLAN.
► стр. 57
Опција
Функција
Прати од други
уреди
Поставете дали уредот да прифаќа или не
вчитувања од други уреди.
Изберете локација за зачувување на преземените
медиумски фајлови.
Основна меморија
››Приспособување на поставките за DLNA за
››Емитување фајлови на друг уред со овозможена DLNA
За да дозволите други уреди со овозможен DLNA да пристапуваат до медиумските
фајловина Вашиот уред, мора да активирате споделување медиумски фајлови.
2
споделување медиумски фајлови
Некои фајлови може да не се емитуваат на уреди со овозможена DLNA,
зависно од уредите.
1
2
3
Во менијата, изберете AllShare.
Притиснете [
] → Нагодување.
Приспособете ги следните поставки за приспособување на одликата DLNA:
Опција
Функција
Име на медиумскиот
сервер
Внесете го називот за Вашиот уред како медиумски
сервер.
Вклучување на одликата за споделување видеозаписи или споделување музика со други уреди со
овозможена DLNA.
Изберете профил на врска за користење на DLNAврските.
Сподели медиуми
Мрежа за
пристапната точка
1
3
4
5
6
Во менијата, изберете AllShare.
Вашиот уред автоматски пребарува уреди со овозможена DLNA.
Изберете уред како медиумски сервер - којшто ги содржи медиумските
фајлови- под Сервер.
Изберете плеер—со кој ќе се емитува медиумскиот фајл - под Уред за
прикажување.
Изберете Следно.
Изберете категорија на медиумски фајлови → фајл.
Контролирајте го емитувањето со користење на иконите на Вашиот уред.
Емитувањето може да биде прекинувано, зависно од мрежната врска и
поврзаниот сервер.
Можност за поврзување 61
2
GPS
Вашиот уред е опремен со систем за глобално позиционирање (GPS). Научете да
активирате локациски услуги.
За да добивате подобри GPS сигнали, избегнете да го употребувате Вашиот уред
во следните услови:
• помеѓу згради, во тунели или подземни премини, или внатре во згради
• во лоши временски услови
• избегнувајте високи напони или електромагнетни полиња
Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте ја оваа област со
Вашите раце или други предмети додека ги користите GPS функциите.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
››Активирајте ги локациските услуги
Мора да ги вклучите локациските услуги за да добиете информации за локацијата
и да пребарувате низ мапата.
1
Нагодете ги следните поставки за да ги вклучете услугите за локација:
Опција
Функција
Користи безжични
мрежи
Користи сателити
GPS
Поставете користење на WLAN и/или мобилни
мрежи за пронаоѓање на Вашата локација.
Подесете користење на GPS сателит за пронаоѓање
на Вашата локација.
ТВ врски (режим на ТВ излез)
Научете како да го поврзувате Вашиот уред со ТВ и да го прегледувате
интерфејсот на уредот на екранот од телевизорот.
1
2
3
Во менијата, изберете Опции → Екран → ТВ излез.
Изберете ТВ систем.
Изберете систем за видео-кодирање според Вашиот регион.
Опција
Функција
PAL
Австралија, Австрија, Англија, Белгија, Германија, Данска,
Италија, Кина, Кувајт, Малезија, Нов Зеланд, Норвешка,
Сингапур, Тајланд, Финска, Холандија, Швајцарија,
Шведска, Шпанија
NTSC
Јапонија, Канада, Кореа, Мексико, Тајван, САД
Во менијата, изберете Опции → Локација и безбедност.
62 Можност за поврзување
4
5
Проверете дали телевизорот е вклучен и поврзете го Вашиот уред со
телевизорот со кабелот за ТВ излез.
Боите на краевите на кабелот за ТВ излез треба да соодветствуваат со A/V
портите на телевизорот.
Префрлете го телевизорот во режим за надворешен извор на сигнали.
Интерфејсот на уредот се појавува на екранот на телевизорот.
• Фајловите може да не се прикажат правилно, поради разлики во видео
системите или квалитетот на екранот од телевизорот.
• Bluetooth стерео слушалките нема да работат додека сте во режим на
ТВ излез.
VPN врски
Можете да креирате виртуелни приватни мрежи (VPN) и да се поврзувате на
Вашата приватна мрежа безбедно преку јавна мрежа како што е интернет.
Вашиот уред треба однапред да е подесен со интернет пристап. Ако
имате проблеми со пристапувањето на интернет, треба да ги измените
конекциите. Ако не сте сигурни за информациите за конекцијата што треба
да се внесат, прашајте го Вашиот оператор.
››Поставување VPN врски
1
2
3
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за VPN →
Додај VPN.
Изберете вид на VPN.
Приспособување на информациите за конекцијата.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од видот на VPN.
Опција
Функција
Име на VPN
Внесете име на VPN серверот.
Постави VPN
сервер
Овозможи
Кодирање
Одреди предсподелен клуч
за IPsec
Овозможи Таен
L2TP
Постави таен
L2TP
Одреди
кориснички
сертификат
Внесете ја IP адресата на VPN серверот.
Поставете VPN серверот да се енкриптира.
Внесете однапред споделен клуч.
Поставете да се користи L2TP тајна лозинка.
Внесете ја L2TP тајната лозинка.
Изберете кориснички сертификат кој VPN серверот
го користи за да Ве идентификува. Можете да
увезете сертификати од VPN серверот или да
преземете од интернет.
Можност за поврзување 63
Опција
Одреди CAсертификат
Пребарувачки
домени DNS
Функција
Изберете авторитет на сертификат (CA) кој VPN
серверот го користи за да Ве идентификува.
Можете да увезете сертификати од VPN серверот
или да преземете од интернет.
Внесете ја адресата на домен именскиот сервер
(DNS).
4
Откако ќе завршите, притиснете [
1
2
3
Изберете приватна мрежа за поврзување.
] → Сочувај.
››Поврзување на приватна мрежа
Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа → Опции за VPN.
Внесете ги корисничкото име и лозинката и изберете Поврзи.
64 Можност за поврзување
Алатки
Електронска книга
Научете како да преземате и читате книги.
››Читање книги
1
2
3
Во менијата, изберете Електронска книга.
Изберете книга од полицата со книги.
При читање на книга, користете ги следните опции:
• За да се движите низ страниците, влечете го прстот налево или надесно или
допрете ја левата или десната маргина на страницата.
• За да ја видите содржината, омилените ставки или подвлечените ставки,
изберете
.
• За прилагодување на поставките за фонт, осветленост и тема, изберете .
• За да прегледате детали за книгата, изберете .
• За да ја обележите тековната страница, изберете .
• За подвлекување текст, допрете и држете збор и изберете Нагласено од
истакнатиот прозорец.
››Пребарување збор во речникот
1
2
3
Отворете книга.
4
Изберете Речник од истакнатиот прозорец.
Во менијата, изберете Електронска книга.
Допрете и држете збор и тргнете го Вашиот прст од екранот кога ќе се појави
лупата.
››Увезување книги
Може да увезете фајлови на книги (во epub формат) од мемориска картичка.
• Фајловите на книги мора да бидат зачувани на Вашата мемориска
картичка.
1
2
3
• Не се поддржани DRM-заштитени книги.
Во менијата, изберете Електронска книга.
Притиснете [
] → Увези.
Изберете фајлови на книги за внесување и изберете OK.
ThinkFree Office
Научете да креирате и прегледувате фајлови на документи на Вашиот уред. Ако
имате сметка на интернет услугата ThinkFree, може да управувате со документите
преку интернет. Оваа апликација ги поддржува следните формати на фајлови: txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
Алатки 65
››Креирање нов документ
1
2
3
4
5
6
7
8
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте го завршниот договор
за дозвола на корисник и изберете Прифати.
Изберете Активирај сега → Затвори за активирање на ThinkFree Office.
Изберете Мои документи.
Притиснете [
] → Ново → вид на документ.
Внесете назив за документот и изберете OK.
Внесете содржина во документот со користење на алатките на горниот десен
дел од екранот.
Кога ќе завршите, изберете
на лентата со алатки.
››Преглед и уредување на документ на Вашиот уред
1
2
3
4
Во менијата, изберете ThinkFree Office.
Во менијата, изберете ThinkFree Office.
Изберете Мои документи → документ.
Изберете вид на кодирање на текст (ако е потребно).
66 Алатки
5
Преглед и уредување на документот по желба.
• За зумирање или одзумирање, користите ја одликата за зумирање со два
прсти; Поставете ги двата прста на екранот и полека раздвојувајте ги.
• За пребарување за текст во документите, притиснете [ ] → Пронајди.
Откако ќе завршите со уредување, зачувајте го документот.
››Управување со документи преку интернет
1
2
3
Изберете Онлајн.
4
Преглед и управување со Вашите документи на сервер по желба.
Во менијата, изберете ThinkFree Office.
Внесете го Вашето корисничко име и лозинка за пристап до Вашата сметка и
потоа изберете Најавување.
Мои фајлови
Научете како брзо и едноставно да пристапите до сите Ваши слики, видео-записи,
музика, звучни записи и други видови фајлови зачувани на Вашиот уред и
мемориската картичка.
››Поддржани формати на фајлови
››Креирање папка
Вид
Формат
Слика
bmp, gif, jpg, png
Видео-запис
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson
H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Музика
mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac
• Некои формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот
на уредот.
• Ако големината на фајлот ја надмине достапната меморија, може да се
појави грешка при отворање на фајловите.
• Избегнувајте заклучување на екранот од уредот додека се емитува
DivX Видео на барање. Секој пат кога го заклучувате екранот додека
емитувате DivX Видео на барање, ќе се намали еден од Вашите достапни
броења за изнајмување.
››Отворање фајл
1
2
3
4
1
2
3
Во менијата, изберете Мои фајлови.
Притиснете [
] → Нова папка.
Внесете име и изберете Извршено.
››Копирјте или сечете фајлови
1
2
3
4
Во менијата, изберете Мои фајлови → Избери.
Изберете папки или датотеки за копирање или сечење.
Изберете Коп. или Издвој.
Лоцирајте папка и изберете Пресликај.
››Бришење фајлови
1
2
3
Во менијата, изберете Мои фајлови → Избери.
Изберете папка или фајл за бришење.
Изберете Избр. → Избр.
Во менијата, изберете Мои фајлови.
Изберете го паѓачкото мени Име и изберете опција за подредување на
листата.
Изберете папка.
За да одите едно ниво погоре во директориумот со фајлови, изберете
.
Изберете фајл за отварање.
Алатки 67
Преземања
Научете да управувате со дневници на фајловите кои сте ги презеле од интернет
и e-mail.
1
2
3
Во менијата, изберете Downloads.
Изберете папка за преземањето.
За да отворите преземен фајл, изберете го дневникот.
За бришење на дневник, штиклирајте го квадратчето и потоа изберете Delete.
Дигитална рамка
Можете да го користите Вашиот уред како дигитална рамка и да го гледате
часовникот или/ слајд-шоу или да емитувате музички фајлови.
››Погледнете го часовникот
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Дигитална рамка.
Допрете на екранот да ги видите иконите.
Изберете Часовник.
Притиснете [
часовникот.
] → Приказ на часовникот за промена на стилот на
Изберете часовник и изберете ОК.
68 Алатки
››Гледајте слајд-шоу
1
2
3
4
5
Во менијата, изберете Дигитална рамка.
Допрете на екранот да ги видите иконите.
Изберете Слајдови.
Притиснете [
] → Додај во слајдови.
Изберете папки и изберете ГОТОВ.
За промена на ефектот на слајд-шоуто, притиснете [
слајдови.
] → Ефекти на
››Емитување музички фајлови
1
2
3
Во менијата, изберете Дигитална рамка.
Допрете на екранот да ги видите иконите.
Изберете Музика → музички фајл.
Будилник
Научете како да поставувате и контролирате аларми за важни настани.
››Поставување нов аларм
1
2
3
4
››Променете го стилот на часовникот
Во менијата, изберете Будилник.
Изберете
или притиснете [
] → Додај аларм.
Поставување детали за алармот.
Кога ќе завршите, изберете Готово.
››Исклучување аларм
Кога алармот ќе се огласи,
• За стопирање на алармот, влечете го на десно додека не ја достигне точката.
• За повторување на алармот по одредено време, влечете го на лево додека
не ја достигне точката.
››Бришење аларм
1
2
3
4
Во менијата, изберете Будилник.
Притиснете [
] → Отстрани аларм.
1
2
3
4
Во менијата, изберете Будилник.
Допрете ја сликата на часовникот.
Влечете на лево или на десно на долниот дел на екранот.
Изберете Одр. приказ на час.
Калкулатор
Научете да извршувате математички пресметки директно на Вашиот уред како со
типичен рачен калкулатор или како калкулатор за биро.
1
2
Во менијата, изберете Калкулатор.
Користете ги копчињата кои кореспондираат на приказот на калкулаторот за
извршување основни математички операции.
Завртете го уредот во широк поглед за користење на научен калкулатор.
Изберете аларми за бришење
Изберете Избриши.
Можете да отстраните или исклучите аларми со допирање и држење аларм
и избирање Отстрани аларм или Исклучи аларм.
Алатки 69
4
Уредувач на задачи
Со уредувачот на задачи, можете да ги видите тековно-активните апликации и
информации за меморијата.
1
2
Во менијата, изберете Уредувач на задачи.
Користете ги следните опции:
• Активни апликации: Видете листа со сите апликации кои се моментално
вклучени во Вашиот уред.
• Преземено: Погледнете ја вкупната меморија употребена од апликациите
инсталирани на Вашиот уред.
• RAM: Проверете ја и управувајте со RAM меморијата.
• Место: Видете ја користената и достапна меморија на Вашиот уред и
мемориската картичка.
• Помош: Видете помошни информации за продолжување на векот на
батеријата.
Научете да го гледате времето во друг регион.
Во менијата, изберете Глобален часовник.
Изберете
или притиснете [
] → Додај град.
Внесете име на град или изберете еден од списокот со градови.
За да изберете град на мапата на светот, изберете .
70 Алатки
Гласовно пребарување
Научете да ја користите одликата за говорни команди за бирање број, праќање
порака или за пребарување локации и информации преку глас.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од Вашиот регион
или оператор.
1
2
3
Во менијата, изберете Voice Search.
Изберете Speak now.
Кажете команда во микрофонот.
Цртана белешка
Глобален часовник
1
2
3
За да додадете повеќе глобални часовници, повторете ги чекорите 2-3.
За примена на летното сметање на времето на часовниците, притиснете
] → Поставки за летно време. Кога ќе го допрете часовникот,
[
тековното време на часовникот се поставува нанапред за 1 или 2 часа.
Научете да креирате цртежи со различни алатки.
1
2
Во менијата, изберете Цртана белешка.
Изберете Направи белешка.
3
Креирајте цртеж со следниве алатки:
Алатка
Функција
Пишувајте или цртајте на екранот.
Избришете го цртежот.
Внесете текст за вметнување.
Изберете дебелина на линијата, текстот и заднинска боја.
Додавање слајдови.
• Назад: Погледнете го Вашиот цртеж.
• Мапи: Вметнување локациски информации.
• Ознака: Додајте ознака.
• Печати: Испечатете го цртежот.
• Прецртај: Исчистете го тековниот слајд.
4
• Изберете
• Изберете
→
→
за да ја вратите Вашата последна акција.
за одново да ја извршите Вашата последна акција.
Откако ќе завршите, притиснете [
] → Сочувај.
Алатки 71
Опции
Пристап до менито со поставки
1
2
Во менијата, изберете Опции.
Изберете категорија на опции и изберете опција.
Безжично и мрежа
Променете ги поставките за безжична мрежна врска.
››Режим за летало
Оневозможување на сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите
услуги што не зависат од мрежата.
››Опции за Wi-Fi
• Wi-Fi: Вклучете ја или исклучете ја одликата WLAN. ► стр. 57
• Мрежно известување: Поставете го уредот да Ве извести кога отворената
мрежа е достапна.
• Поврзување со копче WPS: Поврзување на WLAN, со користење на заштитено
поставување за Wi-Fi (WPS).
• Додај мрежа Wi-Fi: Рачно додавање на WLAN пристапни точки.
72 Опции
››Опции за Bluetooth
• Bluetooth: Вклучете ја или исклучете ја безжичната одлика Bluetooth. ► стр. 60
• Име на уред: Поставете Bluetooth име за Вашиот уред.
• Може да се најдат: Поставете го Вашиот уред да биде видлив на други
Bluetooth уреди.
• Скенирај за уреди: Пребарувајте достапни Bluetooth уреди.
››Опсег и преносен хотспот
• Ограничен опсег со USB: Вклучете ја функцијата за USB ограничен опсег за да
го споделувате мобилното мрежно поврзување на Вашиот уред со компјутери
преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер, Вашиот уред се користи како
безжичен модем за компјутер. ► стр. 59
• Пост. на преносен хотспот Wi-Fi:
-- Преносен хотспот Wi-Fi: Вклучете ја функцијата за мобилна WLAN пристапна
точка за да го споделувате мобилното поврзување на Вашиот уред со
компјутери или други уреди преку функцијата за WLAN. ► стр. 59
-- Конфиг. преносен хотспот Wi-Fi: Прилагодете ги мрежните поставки за
Вашата WLAN пристапна точка.
• Помош: Научете повеќе за USB и WLAN ограничен опсег.
››Опции за VPN
Поставување и поврзување со виртуелни приватни мрежи (VPN). ► стр. 63
››Мобилни мрежи
››FDN броеви
променети пакет податоци за мрежните услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете го уредот да се поврзе на друга мрежа кога
сте во роаминг или кога Вашата матична мрежа не е достапна.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапните точки (APN).
• Мрежен режим: Избор на видот на мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и изберете мрежа за
роаминг.
за ограничување на повиците на бројот во списокот со FDN. Мора да го внесете
PIN2 доставен со Вашата SIM или USIM-картичка и рестартирајте го уредот.
• Смени PIN2: Промена на PIN2, којшто се користи за заштита на основниот
PIN. Ако SIM или USIM картичката е заклучена, ова мени се променува во
Деблокирај PIN2.
• Листа за фиксни повици: Поставете список со контакти за фиксно бирање.
• Користи пакетни податоци: Поставете ги за да овозможите мрежи со
››Опции за USB
Вклучувајте различни USB режими за поврзување кога го поврзувате Вашиот уред
со компјутер. ► стр. 56
››Синхронизирај
Поставете профили за синхронизирање и синхронизирајте ги Вашите податоци со
серверот на интернет што сте го одредиле.
Опции за повиците
Приспособете ги поставките за одликите за повикување.
• Овозможи фиксни повици: Активирање или деактивирање на FDN-режимот
››Говорна пошта
Изберете го Вашиот оператор или поставете друг оператор за прием на говорна
пошта.
››Број за говорна пошта
Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта. Овој број може да го
добиете од Вашиот оператор.
››Видео повик
• Стандардна слика: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• Слика: Поставете дали да се прикаже Ваша слика или претходно поставена
слика на другата страна.
• Користи опции за неуспешен повик: Изберете дали да има повторен обид за
гласовен повик, при неуспешен видео повик.
• Препраќање видео-повици: Пренасочувајте дојдовни видео-повици на друг
број.
Опции 73
››Препраќање повици
Пренасочувајте дојдовни гласовни повици на друг број.
››Одговарање на повици
• Начин на одговор: Поставете дали уредот автоматски да одговара на повиците
после одреден период.
• Automatic answering: Поставете го временскиот период пред уредот
автоматски да одговори на повик.
››Автоматско одбивање
Овозможување или оневозможување на одликата за автоматско одбивање и
одредување на списокот со повикувачи за автоматско одбивање.
››Одбивање со порака
Додајте или изменете порака што треба да се испрати на повикувач при одбивање
на повик.
››Дополнителни записи
• Идентиф.на повикувач: Прикажете ја Вашата идентификација на повикувач на
други лица за појдовни повици.
• Повик на 2.линија: Активирање на повик на чекање за прием на дојдовен
повик во тек на повик.
74 Опции
Звук
Променете ги нагодувањата за различните звуци на Вашиот уред.
• Тивок режим: Активирање на Тивок режим за исклучување на сите звуци, со
исклучок на звукот на медиумските фајлови и тоновите за ѕвонење на алармот.
• Вибрации: Поставете дали уредот да вибрира за различни настани.
• Јачина на тон: Прилагодете го нивото на јачина за ѕвонењето, музиката и
видео-записите, звуците за аларм, системските звуци и известувањата.
• Ѕвонење на телефонот: Изберете тон на ѕвонење за да Ве извести при
дојдовни гласовни повици.
• Тон за видео повик: Изберете тон на ѕвонење за да Ве извести при дојдовни
видео повици.
• Ѕвонење за известување: Изберете некој тон за ѕвонење за да Ве извести за
настани како што се дојдовни пораки и пропуштени повици.
• Звучни допирни тонови: Поставете го уредот да се огласи кога ќе ги допрете
копчињата на приказот за бирање.
• Звучен избор: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја
апликација или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звуци за закл.на екранот: Поставете го уредот да емитува звуци кога го
заклучувате или отклучувате екранот.
• Тактилни повратни информации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе ги
допрете копчињата.
• Интензитет на вибрациите: Приспособете го интензитетот на вибрациите на
тактилните повратни информации.
Екран
Локација и безбедност
Изменете ги нагодувањата за екранот.
• Заднини:
-- Заднина на осн. екран: Изберете заднинска слика за почетниот екран.
-- Задн. за закл. на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Тип букви: Променете го типот на букви за приказ на текстот. Може да
преземете фонтови од Android Market со избирање на Земи фонтови од
интернет.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Густина на белата боја: Прилагодете ја густината на бојата за белите тонови.
• Густина на црната боја: Прилагодете ја густината на бојата за црните тонови за
да ја подобрите длабочината на сликата.
• Заситеност: Прилагодете ја заситеноста на боите.
• Анимација: Поставете го уредот да прикажува анимација кога се префрлате
помеѓу прозорци.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го
исклучи заднинското светло на екранот.
• Режим за штедење енергија: Активирајте го режимот за штедење енергија.
При режим за штедење енергија, уредот штеди енергија со прилагодување на
белиот баланс и осветленоста на екранот.
• ТВ излез: Изберете систем за видео кодирање на Вашиот ТВ за соодветна ТВ
врска. ► стр. 62
• Хоризонтална калибрација: Калибрирајте го акселерометарот за подесување
на хоризонталната оска на уредот за подобро препознавање на движењата.
Променете ги поставките за безбедност на Вашиот уред, за SIM или USIM-картичка
и за функционалност на GPS.
• Користи безжични мрежи: Поставете користење на WLAN и/или мобилни
мрежи за пронаоѓање на Вашата локација.
• Користи сателити GPS: Подесете користење на GPS сателит за пронаоѓање на
Вашата локација.
• Пост. закл. на екранот: Поставете го безбедносниот код за отклучување. Кога
ќе го поставете Вашиот безбедносен код, оваа опција се променува во Смени
закл. на екранот.
-- Исклучено: Исклучете го заклучувањето на екранот.
-- Шара: Поставете шара за отклучување за да го отклучите уредот.
-- PIN: Поставете PIN (со цифри) за отклучување на екранот.
-- Лозинка: Поставете лозинка (алфанумеричка) за отклучување на екранот.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
-- Заклучување на SIM-картичката: Активирајте или деактивирајте ја одликата
за заклучување на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
-- Смени PIN за SIM-от: Променете го PIN-от што се користи за пристап до
податоците од SIM или USIM-картичката.
• Мобилен локатор: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за мобилен
локатор која Ви помага да го лоцирате Вашиот уред кога е изгубен или украден.
► стр. 21
Опции 75
• Постави мобилен локатор: Кога го активирате мобилниот локатор, можете да
ги прилагодите следниве поставки.
Опцијата за поставките може да се разликува, зависно од Вашиот регион
или оператор.
-- Одреди примател: Поставете приматели кои ќе примат порака од локаторот
од Вашиот изгубен уред.
-- Сметка Samsung: Поставете ја Вашата Samsung интернет сметка за
контролирање на Вашиот изгубен уред од далечина.
-- Смени лозинка: Променете ја лозинката за одликата мобилен локатор.
-- Помош: Пристапете до информациите за помош за одликата мобилен
локатор.
• Видливи лозинки: Стандардно, уредот ја прикажува Вашата лозинка како · од
безбедносни причини. Поставете го уредот да ја прикажува Вашата лозинка
како што ја внесувате.
• Изб. администратори на уредот: Види ги администраторите на уредот
инсталирани на Вашиот уред. Можете да активирате администратори на уред за
применување на нови правила на Вашиот уред.
• Користи безбедни препораки: Користете сертификати и препораки за да
осигурите безбедна употреба на разни апликации.
• Инсталирај енкриптирани сертификати од SD-картичка: Инсталирајте
енкриптирани сертификати што се сочувани на мемориска картичка.
• Постави лозинка: Креирајте и потврдете лозинка за отворање препораки.
• Избриши меморија: Избришете ја содржината на препораките од уредот и
повторно поставете ја лозинката.
76 Опции
Апликации
Променете ја поставката за уредување на инсталирани апликации.
• Непознати извори: Изберете за да преземате апликации од кој било извор.
Ако не ја изберете оваа опција, можете да преземате апликации само од
Android Market.
• Уреди апликации: Пристапете до списокот со апликации инсталирани на
уредот и проверете ги информациите за апликациите. Можете исто така да ги
видите апликациите кои се моментално активни или складирани на мемориска
картичка.
• Активни услуги: Прегледувајте ги услугите што ги користите и пристапете до
нив за да ги управувате.
• Искорист. на меморијата: Видете ја достапната меморија и меморијата која е
искористена од апликациите.
• Потрошувачи: Видете ја количината на потрошена енергија од отворените
апликации.
• Развој:
-- Дебагирање на USB: Изберете за да го поврзете Вашиот уред со компјутер
користејќи компјутерски податочен кабел. Ова е за развој на апликацијата.
-- Остани буден: Поставете го екранот на уредот да остане вклучен додека
батеријата се полни.
-- Дозволи лажни локации: Дозволете лажни локации и информации на услуга
да бидат испратени до услугата за уредување на локација заради тестирање.
Ова е за развој на апликацијата.
• Samsung Apps: Изберете мрежна врска (WiFi или пакет податочна мрежа) за
добивање известувања за ажурирање на апликациите од Samsung Apps.
Сметки и синхронизизација
Побарај
Променете ги поставките за одликата за автоматска синхронизација или
управување со сметките за синхронизација.
• Заднински податоци: Изберете ја оваа поставка за да ја користите одликата за
автоматска синхронизација. Автоматското синхронизирање ќе се извршува во
заднина без да отвори апликации и синхронизирање податоци.
• Автоматска синхронизација: Поставете го уредот автоматски да
синхронизира податоци за контакти, календар и e-mail.
податоци од апликациите кога апликациите се преинсталираат на Вашиот уред.
Променете ги поставките за Google Search.
• Google search:
-- Show web suggestions: Поставете го уредот да ги прикажува предлозите
додека внесувате клучен збор.
-- Use My Location: Поставете го уредот да ја користи Вашата моментална
локација за Google пребарување и други Google услуги.
-- Search history: Поставете го уредот да го покаже пребарувањето на Вашата
Google сметка.
-- Manage search history: Управувајте со историјата на пребарување на Вашата
Google сметка.
• Searchable items: Изберете го видот на записите што треба да бидат вклучени
во Вашето пребарување.
• Clear shortcuts: Избришете ги информациите од неодамнешните пребарувања.
на основните фабрички вредности и избришете ги сите податоци.
Локал и текст
Доверливо
• Рез. копија на податоци: Поставете да се направи резервна копија на Вашите
опции и податоци од апликациите на Google серверот.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги врати Вашите опции и
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги Вашите нагодувања
SD-картичка и меморија на уредот
Проверете ги информациите за меморијата на мемориските картички и Вашиот
уред и форматирајте ја надворешната или внатрешната меморија.
Променете ги поставките за внесување текст.
››Избери локал
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
››Изберете внесување
Изберете основен тип на тастатура за внесување на текст.
Опции 77
››Swype
• Language: Изберете јазици кои ќе се користат при внесување на текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За внесување текст, треба да го
измените јазикот на пишување на еден од поддржаните јазици.
• Keypad size: Изберете големина на тастатурата.
• Word prediction: Поставете го уредот да ги предвидува зборовите според она
што го внесувате и да прикажува предлози за зборови.
• Audio feedback: Поставете да бидете известени кога нема алтернативни
зборови за вашето внесување ако двојно допрете збор.
• Vibrate on keypress: Поставете го уредот да вибрира кога ќе допрете некое
копче.
• Enable tip indicator: Поставете да бидете известени за помош со трепкање на
индикаторот за совети.
• Auto-spacing: Поставете го уредот автоматски да вметнува празно место меѓу
зборовите.
• Auto-capitalization: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема после краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник
или извичник.
• Show complete trace: Поставете да се прикажува трагата од Вашето влечење
по тастатурата.
• Word choice window: Поставете колку често ќе се прикажува списокот со
зборови.
• Speed vs. accuracy: Поставете го нивото меѓу брзина и прецизност.
• Swype help: Пристапете до информациите за помош за користење на Swypeтастатурата.
• Tutorial: Научете како да внесувате текст побрзо со Swype-тастатурата.
• Version: Преглед на информациите за верзијата.
78 Опции
››Тастатура Samsung
• Јазик за пишување: Изберете јазици кои ќе се користат при внесување на
текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За внесување текст, треба да го
измените јазикот на пишување на еден од поддржаните јазици.
• XT9: Активирајте го режимот XT9 за внесување текст со користење на режимот
за внесување со предвидување.
• Напредни поставки за XT9: Активирајте ги напредните одлики на режимот
XT9, како што е автоматско завршување, автоматско коригирање или
автоматска замена и поставете го Вашиот список со зборови.
• Автоматска точка: Поставете го уредот за внесување на точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Автоматски големи букви: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема после краен интерпункциски знак, како што е точка,
прашалник или извичник.
• Говорен влез: Активирајте ја одликата за гласовен влез за да внесувате текст
преку глас со користење на Samsung тастатура.
• Упатство: Научете како да внесувате текст со Samsung-тастатура.
Говорен влез и излез
Променете ги поставките за гласовниот препознавач и одликата текст во говор.
››Опции за препознавање говор
• Language: Изберете јазик за Google гласовното препознавање.
• SafeSearch: Поставете го уредот да филтрира експлицитен текст и/или слики од
резултатите на гласовното пребарување.
• Block offensive words: Сокриј навредливи зборови кои Вашиот уред ги
препознал од резултатите на гласовното пребарување.
››Опции за текст во говор
• Услуги за пристапност: Изберете апликација за пристапност која ќе се користи.
Оваа опција е достапна само кога сте презеле апликации за пристапност на
Вашиот уред.
• Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да заврши повик кога ќе
притиснете [ ].
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример. Инсталирајте
Датум и време
• Секогаш користи ги моите опции: Поставете го уредот да користи поставки
Пристапете до и изменете ги следните поставки за контрола на начинот на приказ
на времето и датумот на Вашиот уред:
• Автоматски: Автоматско ажурирање на времето кога се движите низ
временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Избери временска зона: Поставете ја Вашата матична временска зона.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Користи 24-часовен формат: Поставете го времето што треба да се прикаже
во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
гласовни податоци за користење на одликата текст во говор.
што се одредени во апликациите, отколку основни поставки.
• Основен погон: Поставете го системот за синтеза на говор да биде користен за
говорен текст.
• Инсталирај говорни податоци: Преземете и инсталирајте говорни податоци
за користење на одликата текст во говор.
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Јазик: Изберете јазик за одликата текст во говор.
• Погони: Погледнете ги погоните за текст во говор преземени од Android Market.
Пристапност
Изменете ги нагодувањата за услуги за пристапност.
• Пристапност: Вклучете апликација за пристапност што сте ја презеле, како што
се Talkback или Kickback, кои овозможуваат повратни информации преку звук,
мелодија или вибрации.
За уредот
Пристапете до информации за Вашиот уред, проверете го статусот на уредот и
научете како да го користите Вашиот уред.
Опции 79
Решавање проблеми
Кога го вклучувате Вашиот уред или додека го користите, се
појавува прозорец за да внесете една од следните кодови:
Код
Лозинка
PIN
PUK
PIN2
Обидете се со ова за да го решите проблемот:
Кога функцијата за заклучување на уредот е вклучена, морате да
ја внесете лозинката која сте ја одредиле на уредот.
Кога уредот го користите за прв пат или кога барањето PIN код
е вклучено, морате да го внесете PIN кодот што сте го добиле
со Вашата SIM или USIM картичка. Можете да ја исклучите оваа
функција со користење на Заклучување на SIM-картичакта
менито.
Вашата SIM или USIM картичка е блокирана, најчесто како
резултат на погрешно внесување на Вашиот PIN код неколку
пати. Морате да го внесете PUK кодот што сте го добиле од
Вашиот оператор.
Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате
да го внесете PIN2 кодот обезбеден со SIM или USIM картичката.
За детали, обратете се кај Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием, можете да го изгубите
приемот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Немате пристап до некои опции без претплата. За повеќе детали, обратете се кај
Вашиот оператор.
80 Решавање проблеми
Допирниот екран одговара бавно или несоодветно
Доколку Вашиот уред има допирен екран и истиот не работи правилно, обидете
се со следново:
• Отстранете какви било заштитни покривања од допирниот екран. Заштитните
покривања можат да го спречат уредот од препознавање на Вашите внесувања
и не се препорачливи за уреди со допирни екрани.
• Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го допирате допирниот
екран.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да исчисти какви било привремени софтверски
бубачки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран до најновата верзија.
• Доколку допирниот екран е изгребан или оштетен, однесете го до Вашиот
локален Samsung услужен центар.
Уредот заглавува или има фатални грешки
Доколку уредот заглавува или се исклучува, можеби е потребно да ги затворите
програмите или да го ресетирате уредот за повторно да стекне функционалност.
Ако Вашиот уред е ‘замрзнат’ и е пасивен, држете го притиснато [ ] за 8-10
секунди додека уредот автоматски не се исклучи и вклучи.
Ако тоа не го реши проблемот, ресетирајте ги податоците на фабричките
вредности. Во менијата, изберете Опции → Доверливо → Ресетирање на
фабричките нагодувања → Ресетирај уредо → Избриши сè.
Повиците се отстранети
Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием, можете да ја изгубите
Вашата конекција со мрежата. Преместете се во друго подрачје и обидете се
повторно.
Појдовните повици не се поврзани
• Проверете дали сте го притиснале копчето за повикување.
• Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна мрежа.
• Проверете дека немате поставено забрана за повик за телефонскиот број што
го бирате.
Дојдовните повици не се поврзани
• Проверете дали Вашиот уред е вклучен.
• Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна мрежа.
• Проверете дека немате поставено забрана за дојдовниот телефонски број.
Други не можат да Ве слушнат кога зборувате при повик
• Проверете дали не го покривате вградениот микрофон.
• Проверете дали микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, проверете дали се правилно поврзани.
Аудио квалитетот е слаб
• Проверете дали не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием, можете да го изгубите
приемот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
Кога бирате од контакти, повикот не е поврзан
• Проверете дали точниот број е мемориран во листата на записи.
• Ако е потребно, повторно внесете го и меморирајте го бројот.
• Проверете дека немате ставено забрана за повик за телефонскиот број од
Вашиот уред емитува тонски сигнал и иконата на батеријата
трепка
Вашата батерија е речиси испразнета. Наполнете ја или заменете ја батеријата за
да продолжите да го користите уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се исклучува
Ако батеријата повеќе не се полни целосно, правилно отстранете ја старата
батерија и заменете ја со нова батерија (обратете се на Вашите локални прописи
за инструкции за правилно фрлање).
Вашиот уред е жежок на допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации
на Вашиот уред за подолг временски период, Вашиот уред може да биде жежок на
допир. Тоа е вообичаена појава и не би требало да влијае врз животниот век или
функционирањето на уредот.
Се појавува порака за грешка при вклучување на камерата
Вашиот Samsung мобилен уред мора да има достапно доволно меморија и
батерија за апликацијата на камерата да работи. Доколку примите порака за
грешка при вклучување на камерата, обидете се со следното:
• Променете ја батеријата.
• Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер или избришете
фајлови од Вашиот уред.
• Рестартирајте го уредот. Доколку се уште да имате проблеми со апликацијата
на камерата по изведување на овие совети, контактирајте Samsung услужен
центар.
контактот.
Решавање проблеми 81
Се појавува порака за грешка при вклучување на музички
фајлови
Некои музички фајлови не се емитуваат на Вашиот Samsung мобилен уред поради
различни причини. Доколку примите порака за грешка при отворање на музички
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следното:
• Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер или избришете
фајлови од Вашиот уред.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со Управување со дигитални
права (Digital Rights Management - DRM). Доколку фајлот е DRM-заштитен,
осигурете се дека ја имате соодветната лиценца или клуч за да го емитувате
фајлот.
• Проверете дали Вашиот уред го поддржува типот на фајлот.
Друг Bluetooth уред не е лоциран
• Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена на Вашиот уред.
• Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена на уредот со кој
сакате да се поврзете, доколку е потребно.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот Bluetooth уред се во максималниот
Bluetooth опсег (10 метри).
Доколку горе наведените совети не го решаваат проблемот, контактирајте
Samsung услужен центар.
Кога го поврзувате уредот со компјутер, не може да се
воспостави конекција
• Осигурете се дека податочниот кабел за компјутер што го користите е
компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете дека имате инсталирано соодветни драјвери и ажурирања на Вашиот
компјутер.
82 Решавање проблеми
Безбедносни мерки на
претпазливост
За да спречите повреди на Вас и на другите или оштетување на Вашиот уред, прочитaјте
ги следниве информации пред да започнете со употребата на Вашиот уред.
Предупредување: Спречете електричен шок, пожар и
експлозија
Не употребувајте повеќекратни приклучоци, продолжни кабли или
лабави приклучоци
Не справувајте се со оштетена или Литиум јонска (Li-Ion) батерија што
истекува
За безбедно исфрлање на Вашите Li-Ion батерии контактирајте го Вашиот најблизок
овластен сервисен центар.
Внимателно ракувајте и отстранувајте ги батериите и полначите
• Користете само батерии одобрени од Samsung и полначи кои се специјално
направени за Вашиот уред. Некомпатибилни батерии и полначи можат да
предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.
• Батериите или уредите никогаш не фрлајте ги во оган. Следете ги сите локални
прописи при отстранување на искористените батерии или уреди.
• Никогаш не ги оставајте батериите или уредите на или во грејни уреди, како што се
Не допирајте го приклучниот кабел со мокри раце и не исклучувајте го
полначот со влечење на кабелот
микробранови печки, шпорети или радијатори. При преголема загреаност, батериите
можат да експлодираат.
• Никогаш не кршете ги и не продупчувајте ги батериите. Одбегнувајте изложување на
батериите на висок надворешен притисок, што може да доведе до внатрешен краток
спој или преголема загреаност.
Не превиткувајте и не оштетувајте го приклучниот кабел
Заштитете ги уредот, батериите и полначите од оштетување
Не користете го Вашиот уред додека се полни и не допирајте го уредот
со мокри раце
Внимавајте да не дојде до краток спој на полначот или на батеријата
Не испуштајте го и не предизвикувајте удари на полначот или на
батеријата
Не полнете ја батеријата со полначи коишто не се одобрени од
произведувачот
• Избегнувајте изложување на Вашиот уред и на батериите на многу ниски или многу
високи температури.
• Екстремните температури можат да предизвикаат деформација на уредот и да го
намалат капацитетот на полнење и векот на траење на уредот и батериите.
• Заштитете ги батериите од контакт со метални предмети, затоа што тоа може да
предизвика краток спој помеѓу + и – половите на батериите и води кон привремено
или трајно оштетување на батеријата.
• Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.
Не го користете Вашиот уред за време на грмотевици
Вашиот уред може да се расипе па ризикот од електричен удар е зголемен.
Безбедносни мерки на претпазливост 83
Внимание: Следете ги сите безбедносни предупредувања
и прописи кога го користите Вашиот уред во ограничени
области
Исклучете го уредот во потенцијално експлозивни окружувања
Исклучете го уредот кога е забранета неговата употреба
• Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни материјали
Придржувајте се кон сите прописи кои го ограничуваат користењето на мобилниот уред
во одредено подрачје.
Не користете го уредот во близина на други електронски уреди
Повеќето електронски уреди користат радио фреквентни сигнали. Вашиот уред може да
се меша во работата на другите електронски уреди.
Не користете го уредот во близина на пејсмејкер
• Ако е можно, одбегнувајте користење на Вашиот уред во близина од 15 см до
пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во работата на пејсмејкерот.
• Ако морате да го користите уредот, бидете оддалечени барем 15 см од пејсмејкерот.
• За да го минимизирате мешањето во работата на пејсмејкерот, користете го уредот на
спротивната страна на Вашето тело од пејсмејкерот.
Не користете го уредот во болница или во близина на медицинска
опрема затоа што може да предизвика пречки во нивната радио
фреквенција
Ако користите некоја медицинска опрема, контактирајте го произведувачот на опремата
за бидете сигурни дека радио фреквенцијата нема да влијае на работата на опремата.
Ако користите апаратче за слушање, контактирајте го произведувачот
за информации околу радио пречките
Некои апаратчиња за слушање можат да бидат попречени од радио фреквенцијата на
Вашиот уред. Контактирајте го произведувачот за да се осигурате во безбедноста на
Вашето апаратче за слушање.
84 Безбедносни мерки на претпазливост
• Во потенцијално експлозивните опкружувања секогаш придржувајте се кон
прописите, упатствата и знаците.
• Не го користете Вашиот уред на бензински станици, во близина на горива или
хемикалии и во експлозивни области.
во истиот простор каде се наоѓа уредот, неговите делови или дополнителниот прибор.
Исклучете го уредот кога сте во авион
Користењето на Вашиот уред во авион е незаконски. Вашиот уред може да се меша во
работата на електронските инструменти за навигација во авионот.
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските уреди во
моторното возило може да имаат дефект
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските уреди во Вашиот
автомобил може да имаат дефект. Контактирајте го произведувачот за повеќе
информации.
Придржувајте се кон сите безбедносни предупредувања
и прописи коишто се однесуваат на употребата на Вашиот
уред додека возите
Додека возите, Вашата прва одговорност е безбедното управување со возилото.
Никогаш не користете го Вашиот уред додека возите, ако тоа е забрането со закон. За
Вашата безбедност и за безбедноста на другите, бидете совесни и запомнете ги следниве
совети:
• Користете hands-free уред.
• Запознајте се со Вашиот уред и со неговите погодни функции, како што се брзо бирање
и повторно бирање. Овие функции Ви помагаат да го намалите времето потребно за
остварување или за примање повици на Вашиот мобилен уред.
• Поставете го Вашиот уред да биде лесно достапен. Бидете во можност да пристапите
до Вашиот безжичен уред без да ги тргнете очите од патот. Ако добиете повик во
несоодветно време, препуштете и на гласовната пошта да одговори наместо Вас.
• Посочете му на лицето со кое разговарате дека возите. Откажете ги повиците во
густ сообраќај или во опасни временски услови. Дожд, лапавица, снег, мраз и густ
сообраќај може да бидат опасни.
• Не пишувајте белешки и не барајте телефонски броеви. Пишување на листата со
задачи или листањето по Вашиот адресар го одзема Вашето внимание од Вашата
примарна одговорност за безбедност при возењето.
• Бирајте разумно и пристапете во сообраќајот. Повикувајте кога не сте во движење или
пред да се вклучите во сообраќајот. Обидете се да ги планирате Вашите повици кога
не сте во движење. Ако морате да остварите повик, изберете само неколку цифри,
проверете го патот и огледалата на автомобилот и потоа продолжете.
• Не вклучувајте се во стресни или чувствителни разговори кои можат да го оттргнат
Вашето внимание. Посочете им на лицата со коишто разговарате дека возите и
прекинете ги разговорите кои што можат да го оттргнат Вашето внимание на патот.
• Користете го Вашиот уред за да повикате помош. Изберете ги локалните итни броеви
во случај на пожар, сообраќајна несреќа или медицински итни случаи.
• Користете го Вашиот уред за да им помогнете на другите во итни случаи. Ако видите
сообраќајна несреќа, злочин што е во тек или сериозен итен случај каде се загрозени
животи, повикајте некој локален број за итни случаи.
• Повикајте број за помош на патот или друг број за помош, не за итни случаи, кога тоа
е потребно. Ако видите расипано возило коешто не претставува сериозна опасност,
скршен сообраќаен знак, помала сообраќајна несреќа во која никој не е повреден или
возило за коешто знаете дека е украдено, повикајте број за помош на патот или друг
број за помош, не за итни случаи.
Соодветна грижа за мобилниот уред и негова употреба
Уредот мора секогаш да биде сув
• Влажноста и другите видови на течности може да ги оштетат деловите на уредот или
електронските кола.
• Ако уредот се намокри, исклучете го. Исушете го уредот со крпа и однесете го во некој
сервисен центар.
• Течностите ќе ја променат бојата на ознаката што означува оштетување предизвикано
од вода. Оштетувањата предизвикани од вода ја поништуваат гаранцијата на
производителот.
Не користете го и не чувајте го уредот во прашливи, нечисти подрачја
Правот може да предизвика дефект на Вашиот уред.
ННе го поставувајте уредот на нестабилно место
Ако уредот падне, може да биде оштетен.
Не го чувајте уредот на места со висока или со ниска температура.
Користете го уредот на температури од -20° C до 45° C
• Уредот може да експлодира ако е оставен во затворено возило ако внатрешната
температура достигне 80° C.
• Не изложувајте го уредот на директна сончева светлина за подолг временски период
(како што е контролната табла на автомобилот).
• Чувајте ја батеријата на температури од -20° C до 45° C.
Не чувајте го уредот со метални предмети како парички, клучеви или
ѓердани
• Уредот може да биде деформиран или да претрпи дефект.
• Ако краевите на батеријата дојдат во контакт со метални предмети може да
предизвикаат пожар.
Безбедносни мерки на претпазливост 85
Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња
• Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од изложувањето
на магнетни полиња.
• Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички, телефонските картички,
штедните книшки и картичките за интернат можат да бидат оштетени од магнетните
полиња.
• Не користете футроли или дополнителен прибор со магнетски затворачи или не
дозволувајте Вашиот уред да биде во контакт со магнетски полиња подолг временски
период.
Не чувајте го уредот во близина или во грејачи, микробранови печки,
опрема за готвење или контејнери со висок притисок
• Батеријата може да истече.
• Уредот може да се прегрее и да предизвика пожар.
Не испуштајте го уредот и не предизвикувајте удари на уредот
• Екранот на уредот може да биде оштетен.
• Ако е искривен или деформиран, Вашиот уред може да биде оштетен и некои делови
може да не функционираат.
Не користете блиц во близина на очите на луѓе или животни
Користењето на блицот во близина на очите може да предизвика привремено губење на
видот или оштетување на очите.
Обезбедете максимален век на траење на батеријата и полначот
• Избегнувајте полнење на батериите повеќе од една седмица, бидејќи преполнувањето
може да го скрати векот на траење на батеријата.
• Со тек на време, батериите кои не се користат ќе се испразнат и мора да бидат
повторно наполнети пред користење.
• Исклучете ги полначите од струја кога не се користат.
• Користете ги батериите само за целта за која се наменети.
86 Безбедносни мерки на претпазливост
Користете батерии, полначи, додатоци и делови одобрени од
произведувачот
• Користењето на генерички батерии или полначи може да го скрати векот на Вашиот
уред или да предизвика дефект.
• Samsung не може да биде одговорен за безбедноста на корисникот кога употребува
додатоци или делови коишто не се одобрени од Samsung.
Не гризете го и не го изложувајте уредот на механички удари
• Тоа може да го оштети уредот или да предизвика експлозија.
• Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат.
Кога разговарате на уредот:
• Држете го уредот исправено, исто како и обичниот телефон.
• Зборувајте директно во микрофонот.
• Избегнувајте контакт со внатрешната антена на уредот. Допирањето на антената може
да го намали квалитетот на повикот и да предизвика уредот да емитува повеќе радио
фреквенција од потребното.
• Држете го уредот олабавено, притискајте ги копчињата лесно, користете специјални
функции за намалување на бројот на копчиња што треба да се притиснат (како што се
готови пораки или прогнозирачки текст) и правете чести паузи.
Заштита на Вашиот слух
• Слушањето со висока јачина на тонот може да му наштети на Вашиот слух.
• Слушањето со висока јачина на тонот може да го оттргне Вашето
внимание и да предизвика несреќа.
• Секогаш намалувајте ја јачината на тонот пред да ги вклучите слушалките
во изворот на звук и користете го само нагодувањето за волумен на
минимум, потребно да го слушате Вашиот разговор или музика.
Бидете внимателни кога го користите уредот при пешачење или кога
сте во движење
Не дозволувајте деца да го користат Вашиот уред
Секогаш бидете свесни за Вашето опкружување за да избегнете повреди на Вас и на
другите.
Вашиот телефон не е играчка. Не дозволувајте им на децата да си играат со него затоа
што може да се повредат и да ги повредат другите, да го оштетат уредот или да остварат
повици и да ги зголемат Вашите трошоци.
Не носете го уредот во задните џебови или околу половината
Инсталирајте го мобилниот уред и опремата со внимание
Ако паднете, можете да се повредите или да го оштетите уредот.
• Проверете дали сите мобилни уреди или соодветната опрема инсталирана во Вашето
Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред
• Избегнувајте поставување на Вашиот уред и дополнителен прибор во близина или
• Какви било промени или изменувања може ја поништуваат гаранцијата на
производителот. За сервисирање, однесете го уредот во некој Samsung услужен
центар.
• Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да предизвика
експлозија или пожар.
Не го обојувајте уредот и не ставајте лепенки врз него
Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го спречат правилното
работење. Ако сте алергични на боја или на металните делови од производот, може да
почувствувате чешање, егзема, потење на кожата. Кога тоа ќе се случи, престанете со
користење на производот и консултирајте го Вашиот лекар.
Кога го чистите Вашиот уред:
• Избришете го уредот или полначот со крпа или со гума.
• Исчистете ги краевите на батеријата со памучно стапче или со крпа.
• Не користете хемикалии или детергенти.
Уредот не се користи доколку екранот е оштетен или искршен
Скршено стакло или акрил може да ги повреди Вашите раце и лице. Однесете го уредот
во сервисниот центар на Samsung за да биде поправен.
Користете го уредот само за неговата наменета употреба
возило се безбедно вградени.
во просторот во кој се активира воздушното перниче. Неправилно инсталирана
безжична опрема може да предизвика сериозна повреда кога воздушните перничиња
нагло се надувуваат.
Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред
Дозволувањето на неквалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред може
да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата гаранција од
произведувачот.
Внимателно ракувајте со SIM картичките и со мемориските картички
• Не отстранувајте картичка кога уредот пренесува или прима информации, бидејќи
тоа може да предизвика губење на податоците и/или оштетување на картичката или
уредот.
• Заштитете ги картичките од силни удари, статички електрицитет и електрични пречки
од другите уреди.
• Не ги допирајте златно обоените контакти или полови со прсти или метални предмети.
Доколку не е чиста, пребришете ја картичката со мека крпа.
Обезбедете пристап до услугите за итни случаи
Повиците за итни случаи од Вашиот уред можеби нема да бидат возможни во некои
подрачја или околности. Пред патување во оддалечени или неразвиени подрачја,
испланирајте резервна метода за контакт со персоналот задолжен за итни повици.
Избегнувајте да ги вознемирувате другите кога го користите уредот
во јавност
Безбедносни мерки на претпазливост 87
Направете резервна копија на важните податоци
Samsung не е одговорен за губењето на податоци.
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права кои сте ги снимиле на
други без дозвола од сопствениците на содржината. Правејќи го тоа може да доведе
до прекршување на законите за авторски права. Производителот не е одговорен за
било какви правни прашања предизвикани од илегалната употреба на материјали со
заштитени авторски права.
Информации за SAR (Specific Absorption Rate) сертификатот
Вашиот уред подлежи на стандардите од Европската Унија (EU) кои ја ограничуваат
изложеноста на луѓето на зрачење на радио-бранови (RF) емитувани од радио и
телекомуникациска опрема. Овие стандарди спречуваат продажба на мобилни уреди
кои го надминуваат максималното ниво на изложување (познато како Specific Absorption
Rate, или SAR) од 2,0 W/kg на телесно ткиво.
За време на тестирањето, максималниот забележан SAR за овој модел беше 1,07 W/kg. Во
нормална употреба, правиот SAR е обично многу понизок, бидејќи телефонот е направен
да ја емитува само RF енергијата потребна за пренос на сигналот до најблиската базна
станица. Со автоматско емитување пониски нивоа секогаш кога е тоа возможно, Вашиот
уред го намалува Вашето севкупно изложување на RF енергија.
Изјавата за усогласеност на задната страна од ова упатство ја прикажува усогласеноста
на Вашиот уред со Директивата за Европската & Радио и Терминална Телекомуникациска
Опрема (R&TTE).
При вршењето на производот или да го употребувате додека се носи на телото
одржуваjте на растојание од 5 мм од телото да се обезбеди усогласеност со
барањата за изложеност на RF.
88 Безбедносни мерки на претпазливост
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во Европската унија и другите европски земји со системи за
одвојување на отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека
производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB
кабелот) на крајот од нивниот работен век не треба да се отстрануваат заедно
со останатиот отпад од домаяинството.
За избегнување на возможна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана
со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите
видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки
оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој
производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат
рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат
одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски
прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
Правилно отстранување на батериите од овој производ
(Применливо во Европската Унија и други европски земји со засебни системи
за враяање батерии)
Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето означува дека
батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот
отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век.
Каде што се означени, хемиските симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата
содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во Директивата 2006/66/EC.
Ако батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штета
врз човековото здравје или животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на повторното користење на
материјалните ресурси, Ве молиме да ги одвоите батериите од останатиот отпад и да ги
рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен систем за враќање на батерии.
Батеријата вградена во уредот не може да се замени од страна на корисникот. за
повеќе информации за замената, контактирајте го вашиот овластен дистрибутер.
Изјава за одрекување
Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост на трети страни и
се заштитени со законите за авторски права, патенти, трговски марки и/или други закони
за интелектуалната сопственост. Таквите содржини и услуги се обезбедуваат исклучиво
за Ваша лична, некомерцијална употреба. Не смеете да користите кои било содржини
или услуги на начин кој не е одобрен од сопственикот на содржината или давателот
на услугата. Без ограничување на претходното, доколку немате изречно овластување
од соодветниот сопственик на содржината или давателот на услугата, не смеете да
изменувате, копирате, повторно објавувате, префрлувате, поставувате, пренесувате,
преведувате, продавате, создавате изведени дела, искористувате или дистрибуирате
на кој било начин или медиум кои било содржини или услуги прикажани со помош на
овој уред.
“СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ “КАКО ШТО СЕ”.
SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, БИЛО ИЗРЕЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА, ЗА СОДРЖИНИ
ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО НАМЕНА. SAMSUNG ИЗРЕЧНО
ОДРЕКУВА КОИ БИЛО ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ
САМО НА НИВ, ГАРАНЦИИ ВО ОДНОС НА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА
ОДРЕДЕНА НАМЕНА. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТ, ВАЛИДНОСТ, НАВРЕМЕНОСТ,
ЗАКОНИТОСТ ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТ НА КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ДОСТАПНА
ПРЕКУ ОВОЈ УРЕД И ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЛУЧАЈ НА НЕБРЕЖНОСТ,
SAMSUNG НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН, БИЛО ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК,
ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА
ШТЕТА, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ТРОШОЦИ ИЛИ КОЈА БИЛО ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА
ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО КОИ БИЛО СОДРЖАНИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА
КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ОД ВАША СТРАНА ИЛИ ОД СТРАНА
НА ТРЕТИ ЛИЦА, ДУРИ И КОГА ПОСТОЕЛО СОЗНАНИЕ ЗА МОЖНОСТА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ.”
Услугите на трети страни можат да бидат укинати или прекинати во кое и да е време и
Samsung не дава никакви изјави или гаранции дека која било содржина или услуга яе
биде достапна во кој било временски период.
Содржините и услугите се пренесуваат од трети страни преку мрежи и уреди за пренос
врз кои Samsung нема никаква контрола. Без ограничување на општите напомени на
оваа изјава за одрекување, Samsung изречно одрекува која и да е одговорност за прекин
или суспензија на која било содржина или услуга достапна преку овој уред.
Samsung не е одговорен за услугата за корисниците во врска со овие содржини и услуги.
Сите прашања или барања во врска со услугата поврзана со овие содржини или услуги
треба директно да се испратат до соодветните даватели на содржини и услуги.
Безбедносни мерки на претпазливост 89
Индекс
автоматско одбивање 41
аларми
деактивирање 69
исклучување 69
креирање 69
батерија
полнење 8
белешки
креирање 55
преглед 55
видео-записи
играње 50, 51
снимање 48
видео-плеер 50, 51
видео повици
воспоставување 39
користење опции 40
одговарање 39
внесување текст 22
90 Индекс
врски
Bluetooth 59
DLNA 61
WLAN 57
компјутер 56
галерија
емитување видео-записи 51
прегледување фотографии 50
гласовни повици
воспоставување 39
користење опции 39
одговарање 39
гласовно пребарување 70
глобален часовник 70
говорна пошта 38
дигитална рамка 68
дневни известувања 31
дневник со повици 42
е-книга
преземање 28
увезување 65
читање 28, 65
екран чувствителен на допир
заклучување 16
користење 16
именик
копирање 53
креирање 52
увезување или извезување 54
интернет
види интернет прелистувач
интернет прелистувач
гласовно пребарување информации 26
додавање омилени интернет страници 27
додај RSS канал 27
отворање повеќе страници 26
прелистување интернет-страници 25
календар
креирање настани 54
преглед на настаните 55
камера
приспособување на видео-камерата 49
приспособување на камерата 47
снимање видео-записи 48
фотографирање 45
мемориска картичка
вметнување 10
отстранување 11
форматирање 11
мобилен локатор 21
музички плеер
додавање фајлови 43
емитување музика 43
креирање музичка листа 44
мултимедијални пораки
испраќање 37
преглед 38
повик на чекање 41
повици
воспоставување 39
дневник со повици 42
користење опции во тек на видео 40
користење опции во тек на гласовен
повик 39
меѓународни броеви 39
одбивање 39
одговарање 39
повеќе страни 40
преглед на пропуштени 40
препраќање 41
чекање 41
Поврзување на компјутер
Samsung Kies 56
Windows Media Player 56
мемориски уред 56
пораки
испраќање e-mail 35
испраќање мултимедијални 37
испраќање текст 37
поставување e-mail сметки 35
пристапување до говорна пошта 38
поставки
SD-картичка и меморија на телефонот 77
апликации 76
безжично и мрежа 72
гласовен влез и излез 79
датум и време 79
доверливо 77
екран 75
за уредот 79
звук 74
локал и текст 77
локација и безбедност 75
побарај 77
поставки за повик 73
пристапност 79
сметки и синхронизирање 77
почетен екран
додавање ставки 17
отстранување записи 18
преместување ставки 18
препраќање повик 41
приказ на мени
организирање 19
пристапување 18
пристапни кодови 80
распакување 8
Режим за TV излез 62
режим за број за фиксно бирање 41
режим за летало 12
светлина, екран 20
синхронизирање 56
текст на белешка 55
текстуални пораки
испраќање 37
преглед 38
телефонски именик
креирање групи 53
креирање контакти 52
наоѓање контакти 52
Индекс 91
тивок режим 12
управувач со преземања 68
управувач со фајлови
бришење фајлови 67
копирање или сечење фајлови 67
отворање фајлови 67
Поддржани формати на фајлови 67
уред
вклучување или исклучување 12
изглед 13
икони за индикатор 14
копчиња 14
поставки 72
приспособување 19
прозорец со кратенки 18
уредувач на задачи 70
фотографии
автопортрет 47
преглед 50
снимање 45
снимање панорамска 46
снимање серија 46
снимање според сцена 46
фотографирање насмевка 47
цртање белешка 70
92 Индекс
час и датум, постави 19
AllShare 61
Bluetooth
активирање 60
испраќање податоци 60
примање податоци 60
пронаоѓање и спојување со уреди 60
DLNA
видете AllShare
e-mail
испраќање 35
поставување сметки 35
преглед 36
Google Mail 34
Google Maps 32
Google Talk 36
market 30
PIN заштита 21
Pulse 29
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
SIM-картичка
заклучување 21
инсталирање 9
ThinkFree Office 65
USIM-картичка
заклучување 21
инсталирање 9
VPN врски
креирање 63
поврзување на 64
Windows Media Player 56
WLAN
активирање 57
користење WPS 58
пронаоѓање и поврзување со мрежи 58
YouTube
гледање видео-записи 30
објавување видео-записи 31
јазик 77
Изјава за усогласеност (R&TTE)
Ние,
Samsung Electronics
изјавуваме под своја исклучива одговорност дека производот
GMS WCDMA Wi-Fi Moбилен телефон : GT-P1000
на којшто се однесува оваа изјава, е усогласен со следните стандарди и/или
другите нормативни документи.
БезбедностEN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 62311 : 2008
EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Council Recommendation 1999/519/EC
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Со ова изјавуваме дека [се извршени сите битни радио тестирања и дека]
горе назначениот производ е во согласност со сите битни барања на
Директивата 1999/5/EC.
Процедурата за проценка на усогласеноста на којашто е осврнато во Член
10 и објаснето во Прилогот [IV] на Законот 1999/5/EC е проследена со
вклучување на следните правни тела:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификациска ознака: 0168
Техничката документација се чува во:
Samsung Electronics QA Lab.
и е достапна на барање.
(Претставник во ЕУ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(место и датум на изданието)
(име и потпис на овластеното лице)
* Т оа не е адресата на сервисниот центар на Samsung. За адресата или
телефонскиот број на сервисниот центар на Samsung, погледнете на гарантниот
лист или контактирајте ја продавницата кадешто сте го купиле производот.
Некои од содржините во ова упатство можат да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од софтверот на Вашиот уред или Вашиот давател на
услуга.
За да инсталирате Kies (PC Sync)
1. Преземете ја најновата верзија на Kies од веб страницата
на Samsung (www.samsung.com/kies) и инсталирајте го на
вашиот компјутер.
2. Во менијата, изберете Опции → Безжично и мрежа →
Опции за USB → Samsung Kies.
3. Користејќи податочен кабел за компјутер, поврзете го
вашиот уред со компјутерот.
Погледнете во Kies помош за повеќе информации.
www.samsung.com
Macedonian. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF

advertising