Samsung | SM-T520 | Samsung SM-T520 Упатство за користење

SM-T520
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилноста
предизвикана од изменување на поставувањата на регистарот или модификување на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2014 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не може да биде копиран, дистрибуиран, преведен,
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во какво било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct ,
Wi-Fi CERTIFIED , и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
™
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
41
Поставување сметки
41
Поставување кориснички профили
42
Префрлување фајлови
43
Обезбедување на уредот
45
Надградба на уредот
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
Содржина на пакетот
10
Полнење на батеријата
12
Вметнување мемориска картичка
14
Вклучување и исклучување на уредот
15
Држење на уредот
Комуникација
15
Заклучување и отклучување на уредот
46
Именик
15
Прилагодување на јачината на тонот
50
Е-пошта
15
Префрлување во тивок режим
52
Google Mail
54
Hangouts
54
Google+
55
Photos
Основни информации
16
Индикатор за икони
17
Користење на екранот чувствителен
на допир
Интернет и мрежа
20
Контролни движења
56
Интернет
22
Движења со дланка
57
Chrome
23
Паметно листање
58
Bluetooth
24
Користење Multi Window
59
Screen Mirroring
29
Известувања
60
e-Meeting
30
Основен екран
66
WebEx
35
Екран со апликации
75
Remote PC
36
Користење апликации
80
Сајд-синк 3.0
37
Помош
37
Внесување текст
39
Поврзување со мрежа Wi-Fi
5
Содржина
Медиуми
86
Музика
88
Камера
95
Галерија
99
Видео
115 S Finder
115 Google
116 Voice Search
116 Мои фајлови
118 Преземено
119 KNOX
100 YouTube
101 Flipboard
Патување и локално
Продавници за
апликации и медиуми
120 Maps
102 Play Store
Опции
103 Samsung Apps
121 За опциите
103 Play Books
121 Конекции
104 Play Movies
124 Уред
104 Play Music
128 Контроли
104 Play Games
131 Општо
104 Play Newsstand
135 Google Settings
Алатки
Додаток
105 Белешка
136 Решавање проблеми
106 S Planner
142 Вадење на батеријата
108 Dropbox
108 Облак
109 Drive
110 Hancom Viewer
112 Аларм
113 Светски Часовник
114 Дигитрон
114 S Voice
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за јачина на
звук
Предна камера
Копче за
вклучување/
ресетирање/
исклучување
IrLED
Сензор за светло
Звучник
Екран чувствителен
на допир
Копче дома
Копче за
неодамнешни
апликации
Отвор за мемориска
картичка
Микрофон
Повеќенаменски
приклучок
Копче за назад
Задна камера
Приклучок за
слушалки
Блиц
Звучник
GPS-антена
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник за екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници за екран може да предизвикаат неправилно работење
на сензорите.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода.
Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот
чувствителен на допир се исклучува.
• Допрете за да ја отворите листата со неодамнешните
апликации.
• Притиснете го за да се вратите на основниот екран.
Дома
• Притиснете и држете за да стартувате пребарување со
Google.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци може да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не е компатибилна
со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е
покриено со гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени,
а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога наполнетоста батеријата е мала, се покажува икона за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосно полнење на
батеријата.
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот и потоа приклучете го крајот на USB-кабелот во
повеќенаменскиот приклучок.
10
Почнуваме
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Може да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
11
Почнуваме
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе ставите мемориска картичка во уредот, во папката SD Memory card ќе се
појави директориумот на датотеки од мемориската картичка.
12
Почнуваме
1 Отворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → Општо → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориската картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
13
Почнуваме
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → Општо → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење податоци како резултат на дејства на корисникот.
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување неколку секунди за да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
14
Почнуваме
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со притискање
на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот и уредот се става
во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или матичното
копче кога екранот е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа благо поминете со
прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за гласност надесно или налево за да ја нагодите гласноста при
пуштање музика или видеа.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Притиснете го и држете го налево копчето за гласност додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
15
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Одликата за паметен екран е активирана
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Алармот е активиран
Активиран е режимот на исклучен глас
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно е внимание
Ниво на батеријата
16
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност
на екранот чувствителен на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот нема да препознае записи на допир близу до рабовите на екранот и
надвор од областа за запис на допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со постслики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
17
Основни информации
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
18
Основни информации
Двојно допирање
Допрете двапати на интернет-страница или слика за да ја зумирате во тој дел. Повторно
допрете двојно за да се вратите.
Благо влечење
Повлечете благо десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Повлечете благо нагоре или надолу за движење низ интернет- страница, или
список, како што се контактите.
19
Основни информации
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користење движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На почетниот
→ Нагодувања → Контроли → Движења, и потоа повлечете го копчето
екран, допрете
Движења надесно.
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
20
Основни информации
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Поместување за прелистување
Кога некоја слика е зумирана, допрете и задржете точка на екранот и потоа лизгајте го уредот
во која било насока за движење низ сликата.
21
Основни информации
Навалување
Допрете и задржете две точки на екранот, и потоа навалувајте го екранот напред и назад за
зумирање или одзумирање.
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → Контроли → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечете го копчето Движење со дланка надесно.
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
22
Основни информации
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
Паметно листање
Користете ја оваа одлика за да паузирате видеа кога не гледате во екранот.
→ Нагодувања → Контроли → Паметен екран и потоа
На почетниот екран, допрете
штиклирајте го Паметно паузирање.
За време на емитување видео-запис, погледнете настрана од екранот за да го паузирате
емитувањето. За да продолжите со емитување, повторно погледнете во екранот.
23
Основни информации
Користење Multi Window
Користете ја оваа одлика за истовремено пуштање повеќе апликации на екранот.
• Можат да се пуштаат само апликациите од таблата на Multi Window.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
→ Нагодувања
За да ја користите одликата Multi Window, на основниот екран допрете на
→ Уред → Повеќе прозорци и повлечете го прекинувачот Повеќе прозорци на десно.
Можете да користите два типа Multi Window.
<Multi Window со поделен екран>
<Појавувачки Multi Window>
Користење Multi Window со поделен екран
Користете ја оваа одлика за пуштање апликации на поделен екран.
24
Основни информации
Стартување апликации на Multi Window со поделен екран
1 Влечете го прстот од десниот раб кон средината на екранот. Или, допрете и држете на
.
Таблата на Multi Window се појавува на десната страна од екранот.
Табла на Multi
Window
2 Допрете и држете на некоја икона од таблата на Multi Window и потоа одвлечете ја на
екранот.
Кога екранот ќе стане син, пуштете ја иконата на апликацијата.
25
Основни информации
3 Допрете и држете на друга икона од таблата на Multi Window и потоа одвлечете ја на
ново место.
Можете истовремено да ја стартувате истата апликација на поделениот екран. Само
апликациите кои имаат
до нивната икона ја подржуваат оваа одлика.
Споделување содржини меѓу апликациите
Можете лесно, со влечење и спуштање, да споделувате содржини меѓу апликациите, како
Е-пошта и Интернет.
Одредени апликации не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте ги Е-пошта и Интернет во Multi Window со поделен екран.
Пристап до опциите
на Multi Window.
2 Допрете на кругот меѓу прозорците на апликациите и потоа допрете на
.
Допрете го кругот меѓу прозорците на апликациите за да пристапите до следниве
опции:
• : Отворете список со неодамна користени апликации во избраниот прозорец.
• : Променете ја локацијата на апликациите во Мултипрозорецот.
• : Споделување ставки, како на пример, слики, текст или врски меѓу прозорците
на апликациите со нивно влечење и спуштање.
• : Максимизирање на прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
26
Основни информации
3 Допрете и држете на некоја ставка од прозорецот на Internet и одвлечете ја во
прозорецот на е-пошта.
Креирање комбинации на Muti Window
Користете ја оваа одлика за да ги зачувате апликациите кои се во тој момент пуштени во
Muti Window како комбинација.
1 Стартувајте повеќе апликации во Multi Window со поделен екран.
2 Отворете ја таблата на Multi Window и допрете на → Ново.
3 Внесете име и допрете OK.
Комбинацијата којашто е стартувана во тој момент во Multi Window е зачувана на
таблата на Multi Window.
За стартување апликации со помош на зачувана комбинација, изберете ја комбинацијата
од таблата на Multi Window.
27
Основни информации
Користење појавувачки Multi Window
Користете ја оваа одлика за стартување апликации во појавувачки прозорци.
1 Влечете го прстот од десниот раб кон средината на екранот. Или, допрете и држете на
.
Таблата на Multi Window се појавува на десната страна од екранот.
Табла на Multi
Window
2 Допрете икона на некоја апликација од таблата на Multi Window.
На екранот се појавува појавувачки прозорец.
Минимизирање на
прозорецот.
Затворање на
прозорецот.
Максимизирање на
прозорецот.
Можете истовремено да ја стартувате истата апликација во повеќе појавувачки
прозорци. Само апликациите кои имаат
до нивната икона ја подржуваат оваа
одлика.
28
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента горе на екранот за да
сигнализираат за нови пораки, пропуштени повици, настани од календарот, статус на уредот
и др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед
на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете ја
нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување , може да ги прегледувате тековните поставки на уредот.
Повлечете ја надолу статусната лента и допрете на
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режимот
за читање, уредот Ви ги заштитува очите кога читате навечер. За да изберете со кои
апликации ќе се користи, допрете Нагодувања → Уред → Екран → Режим за читање.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. Допрете Нагодувања → Уред →
Режим за блокирање за да изберете кои известувања ќе се блокираат.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење енергија.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи Мултипрозорецот.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Паметна пауза: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Синхрон.: Активирајте ја или деактивирајте ја автоматската синхронизација на
апликациите.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За да ги прераспоредите опциите во панелот за известувања, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја на друга
известувања, допрете
локација.
29
Основни информации
Основен екран
Основниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот.
Основниот екран има два различни типа панели. Класичниот панел на основниот екран ги
покажува кратенките до апликациите и виџетите, а панелот на основниот екран со содржини
ги покажува виџетите со нивните содржини.
Основниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, влечете налево или
надесно.
<Класичен основен екран>
<Основен екран со содржини>
Приказ на сите апликации
На основниот екран, допрете на
за приказ на сите апликации.
<Основен екран>
<Екран со апликации>
30
Основни информации
За враќање на основниот екран притиснете го копчето Дома.
Користење на класичниот основен екран
Класичниот основен екран ги прикажува иконите на индикаторите, виџетите, кратенките до
апликации и др.
Додавање ставка
1 Допрете на на основниот екран.
2 Допрете и држете на некоја ставка од картичките Апликац. или Виџети и одвлечете ја
на саканото место.
Додадена икона
Префрлување на
основен екран со
содржини.
31
Основни информации
Додавање или отстранување панел од класичниот основен екран
1 Составете ги прстите на класичниот основен екран.
2 Допрете на
за да додадете панел.
За да отстраните панел, допрете и држете на панелот и одвлечете го во корпата за
отпадоци во горниот дел на екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за класичниот основен
екран.
Допрете и држете на некое празно место на класичниот основен екран, допрете на Почетен
екран и потоа изберете едно од следново:
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
• Photos: Прегледување слики во Photos.
Изберете слика, доколку е потребно променете ја нејзината големина на рамката и потоа
поставете ја како заднина.
32
Основни информации
Користење на основниот екран со содржини
Основниот екран со содржини ги покажува виџетите со нивните содржини. До одредена
апликација можете да пристапите директно со избирање виџет со содржина од основниот
екран со содржини.
Додавање виџет или панел
1 Составете ги прстите на основниот екран со содржини.
2 На екранот со виџети, изберете панел којшто сакате да го уредите или допрете на
за да креирате нов панел ( 1 ). Од долното окно на екранот, изберете виџети за да ги
додадете на панелот ( 2 ).
Лизгајте лево или десно на долното окно од екранот за да видите повеќе виџети.
3 Допрете Готово.
33
Основни информации
Нагодување големина на виџет
1 На основниот екран со содржини допрете и држете на виџетот на којшто сакате да му ја
промените големината.
2 Нагодете ја големината на виџетот со влечење на рамката околу него.
3 Допрете на
за да ја зачувате промената.
Отстранување панел од основниот екран со содржини
1 Составете ги прстите на основниот екран со содржини.
2 На екранот со виџети допрете и држете на панелот што сакате да го отстраните.
3 Одвлечете го панелот во корпата за отпадоци во горниот дел на екранот.
Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, пуштете го панелот.
На основниот екран со содржина мора да остане барем еден панел.
34
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, влечете налево или надесно.
Прераспоредување апликации
Оваа одлика е достапна само во мрежен преглед којшто може да се приспособува.
Допрете → Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до нова локација.
За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
Допрете → Измени, задржете допрено апликација, и потоа одвлечете ја до Направи
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
35
Основни информации
Оневозможување на апликации
Допрете на → Одинсталирај/исклучи апликации и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја оневозможите.
За да ја овозможите апликацијата, на екранот со апликации допрете на Нагодувања →
Општо → Управител со апликацијата, лизгајте до ИСКЛУЧЕНО., изберете ја апликацијата
и потоа допрете на Вклучи.
• Преземените апликации и некои зададени апликации кои се испорачуваат со
уредот не можат да се оневозможат.
• Кога ја користите оваа одлика, оневозможените апликации исчезнуваат од
екранот со апликации, но сè уште се чуваат во уредот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Одредени апликации се групирани во папки. Допрете папка, а потоа допрете на
апликација за да ја отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Допрете на
за да ја отворите листата со последните користени апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
→ Уред. на зад. и потоа на Крај до апликацијата што сакате да ја затворите.
Допрете на
За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши сѐ. Алтернативно, допрете на
→ Затвори ги сите.
36
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Избришете го претходниот
знак.
Криење на тастатурата.
Започнете нов ред.
Внесувајте со големи
букви.
Внесете интерпункциски
знаци.
Поставете опции за
тастаурата Samsung.
Внесувајте со големи
букви.
Поместување на курсорот.
Внесете празно место.
37
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете Shift пред да внесете знак. За пишување со големи букви, допрете на Caps lock.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
На подвижната тастатура допрете и држете на
друго место.
и преместете ја подвижната тастатура на
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици на тастатурата и потоа повлечете го копчето за празно место налево или
надесно за да ги менувате јазиците на тастатурата.
Ракопис
Допрете и задржете , допрете , и потоа напиште збор со прстот. Предложените зборови
се прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Користете ги движењата за ракописно пишување за да изведувате активности како што се
уредување или бришење знаци и да вметнувате празни места. Допрете и држете
и потоа
допрете → Помош за да го прегледате упатството за движењата.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
38
Основни информации
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа притиснете Пресликај.
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 121)
Проверете дали е активна врската за Wi-Fi пред да ги користите апликациите на
Интернет.
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
39
Основни информации
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi и потоа повлечете го
копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е потребна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секој пат кога е достапна.
Додавање мрежи Wi-Fi
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
Активирање на Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Со Passpoint, уредот автоматски ги бара достапните Wi-Fi мрежи и се поврзува на една од
нив. Ако одите на друго место тој ќе се поврзе на друга достапна Wi-Fi мрежа без да Ви треба
лозинка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi → →
Дополнително и потоа повлечете го копчето Passpoint надесно.
Заборавање Wi-Fi мрежи
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
40
Основни информации
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Општо → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете на New
за да се најавите или допрете на Existing и потоа следете ги упатствата на екранот за да го
завршите конфигурирањето на сметката. Можат да се користат повеќе од една сметка на
Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сметки, изберете име на
сметка под Мои сметки, изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете →
Избр. сметка.
Поставување кориснички профили
Се поставуваат кориснички профили и потоа се избира еден од нив при отклучување на
уредот за користење на персонализираните поставки. Со поставување повеќе кориснички
профили, повеќе корисници можат да го делат уредот без да влијаат на личните поставки на
другите, како сметките за е-пошта, сликите на позадината и друго.
→ OK
На екранот со апликации допрете на Нагодувања → Општо → Корисници →
→ Постави сега и потоа следете ги упатствата на екранот за да поставите нов кориснички
профил. За да пристапите на уредот со кориснички профил, изберете профил од горниот
десен агол на заклучениот екран.
41
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати
фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или
оперативниот систем на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
• Слика: bmp, gif, agif, jpg, и png
• Видео-запис: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, и m4v
• Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt
Доколку апликациите не можат да пуштаат датотеки во divx или ac3 формат,
инсталирајте апликација што ги поддржува.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација која управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уредите Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
42
Основни информации
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да не ги користат или да не пристапуваат до личните податоци и
информации складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При
отклучување, уредот бара код за отклучување.
Поставување шара
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување на четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
43
Основни информации
Поставување PIN
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
44
Основни информации
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Немојте да го исклучувате компјутерот или да го откачувате USB-кабелот додека
уредот се надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Општо → За уредот → Ажурирање
софтвер → Ажурирај.
45
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете Именик.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Изменување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
Бришење контакт
Допрете
.
46
.
Комуникација
Пребарување контакти
Допрете Именик.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Употребете го индексот одлево во списокот со контакти за брзо листање со влечење
прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Прикажување контакти
Допрете Именик.
Зададено, уредот ги покажува сите зачувани контакти.
Допрете → Опции → Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се
зачуваат контактите.
Префрлување контакти
Допрете Именик.
Префрлување контакти на Google
Допрете → Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете → Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
47
во списокот со контакти.
Комуникација
Увезување и извезување контакти
Допрете Именик.
Увезување контакти
Допрете на → Опции → Увоз/Извоз и потоа изберете опција за увезување.
Извезување контакти
Допрете на → Опции → Увоз/Извоз и потоа изберете опција за извезување.
Споделување контакти
Допрете → Сподели картичка преку → Повеќе контакти, изберете контакти, допрете
Готово и потоа изберете метод за споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете на
за да додадете контакт во омилените.
Допрете и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Листа / Табелирано: Преглед на контакти табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информациите за помош околу употребата на контактите.
48
Комуникација
Групи контакти
Допрете Групи.
Креирање група
Допрете на
Сочувај.
, поставете ги деталите за групата, додајте контакти, а потоа допрете на
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете → Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
допрете Готово.
Управување со групи
Одберете група, допрете на и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Готово.
Основните групи не можат да се избришат.
• Измени: Сменете ги поставките за групи.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Испратете е-пошта до членовите во групата.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информациите за помош околу употребата на контактите.
Испраќање е-пошта до членови во група
Изберете група, допрете → Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
49
Комуникација
Визит-картичка
Допрете Именик.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
зачувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете на
за да ја уредите.
Допрете → Сподели картичка преку → Избран контакт и потоа изберете метод за
споделување.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта за првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете за лична сметка на е-пошта, како
што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете
ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга е-пошта, допрете → Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-поштата што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете .
Допрете
на горниот дел од
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете +Мене за да се додадете себеси како примач.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
пораката.
за вметнување слики, настани, контакти и локациски информации и др. во
50
Комуникација
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Читање пораки
Изберете е-пошта што ќе се користи и новите пораки ќе cе вчитуваат. За рачно вчитување
нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Менување на подлогата на
екранот.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Пристап до дополнителни
опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Препратете ја пораката.
Отворете прилози.
Одговорете на пораката.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
51
Комуникација
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
Допрете
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
→ Save draft за да ја зачувате пораката за праќање подоцна.
Допрете на
→ Attach file за да приложите слики, видеа, музика и друго.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги смените поставките на Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги соопштите Вашите мислења за развој на апликација.
Допрете
→ Help за да добиете информации со помош за Google Mail.
52
Комуникација
Читање пораки
За пребарување порака.
Долгорочно зачувување
на порака.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Пристап до дополнителни
опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Одговарање на сите
приматели или печатење
на пораката.
Прегледајте прилог.
Препраќање порака до
другите.
Одговорете на пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Изберете натпис од ALL LABELS за да ги видите пораките под другите натписи.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ја ознаката што сакате да ја доделите.
53
→ Change labels и потоа
Комуникација
Hangouts
Користете ја оваа апликација за разговор со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели или внесете податоци за да пребарате и да
изберете пријател од резултатите за да почнете да разговарате.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All за промена на категоријата, и потоа влечете горе или долу за преглед на
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
54
Комуникација
Photos
Користете ја оваа апликација за прегледување и споделување слики или видеа преку
сервисите на социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете една од следниве категории:
• CAMERA: Преглед на сите слики или видеа што се снимени или презмени во уредот.
• HIGHLIGHTS: Преглед на сликите или видеата групирани по датум или албум. Допрете
на за да ги видите сите слики или видеа во групата.
Потоа, изберете слика или видео.
Додека ги гледате можете да користите една од следниве икони:
• : За модифицирање слика.
• : За споделување слика или видео со другите.
• : За бришење слика или видео.
55
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за пребарување на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете за споделување, зачувување или печатење на тековната интернет-страница
додека прегледувате интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, допрете го полето за адреса и потоа допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до интернет-адресата.
Отворање нова страница
Допрете → Нова картичка.
За да одите на друга веб-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и потоа
допрете го насловот што сакате да го изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
→ , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
Допрете го полето за адреса, допрете
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
Допрете
→
за да ја обележите тековната интернет-страница.
За да отворите сочувана страница, допрете
и потоа изберете една.
56
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Историја за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете .
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочув. стр.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните линкови, користете Преземено. (стр. 118)
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете → Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да одите на друга интернет-страница, листајте лево или десно во полето со наслови и
допрете на насловот што сакате да го изберете.
57
Интернет и мрежа
Сочувани адреси
Допрете
→ Save за да ја обележите тековната интернет-страница.
За да отворите сочувана страница, допрете
→ Bookmarks и потоа изберете една.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што ќе се појават.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
Допрете → Other devices за да видите омилените страници на други уреди. Изберете
интернет-страница за да пристапите до неа.
Допрете BOOKMARKS за да ги видите маркерите.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции →
Bluetooth и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
58
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации допрете Нагодувања → Конекции → Bluetooth → Скенирај и
пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете
еден од уредите со Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата.
Кога друг уред Ви праќа податоци, прифатете го барањето за авторизација преку Bluetooth
што го поставил другиот уред. Примените датотеки се зачувуваат во папката Bluetooth. Ако
се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзите Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP 2.X може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Screen Mirroring, и потоа
повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте
фајл и потоа контролирајте го емитувањето со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете
со уред со користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
59
Интернет и мрежа
e-Meeting
Користете ја оваа апликација за да бидете домаќин или да учествувате на е-состанок. За
време на состанокот можете да споделувате датотеки со другите учесници.
За да ја користите оваа апликација, сите уреди што ќе се користат за состанокот мора
да бидат поврзани на истата пристапна точка.
Креирање сесија за состанок
Креирајте состанок за да бидете домаќин на состанокот.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете на Направи состанок.
Креирање сесија за
состанок.
60
Интернет и мрежа
3 Проверете ги мрежните информации што треба да ги споделите со другите, поставете ги
деталите за состанокот, а потоа допрете на Готово.
За да додадете датотеки за состанокот, допрете на
.
Проверка на
мрежните
информации за
споделување со
другите.
Информации за
состанокот
Користење лозинка.
Поставете лозинка и ниво на безбедност за состанокот.
• Прикажи лозинка: Информирајте ги учесниците за лозинката која треба да ја
внесат за да се приклучат на состанокот.
• Дозволи автом. придруж.: Дозволете им на учесниците да се приклучат на
состанокот со внесување на лозинката без одобрение од домаќинот.
• Овозможи меморирање фајлови: Дозолете им на учесниците да прават снимки
на екранот за време на состанокот и да ги зачувуваат датотеките од состанокот.
61
Интернет и мрежа
4 Креирана е сесија за состанок.
На екранот се појавува датотеката која е додадена кога е креирана сесијата за состанокот
или ако не е додадена датотека на екранот се појавува бела табла.
Пристап до
дополнителни
опции.
Преглед на
споделени датотеки.
<Сесија на состанок со датотека>
5 Споделете ги мрежните информации и лозинката за креираниот состанок со учесниците
за да можат да се приклучат на состанокот.
Приклучување на состанок
Ако имате добиено мрежни информации за состанок, тогаш можете да се приклучите на
состанокот.
1 Допрете e-Meeting на екранот со апликации.
2 Допрете на Придружи се на состанок.
Приклучување на
состанок.
62
Интернет и мрежа
3 Изберете мрежа на којашто е поврзан состанокот, внесете лозинка ако е потребно и
потоа допрете на Готово.
4 Изберете состанок на кој сакате да се приклучите.
5 Внесете го Вашето име и допрете на Готово. Тогаш можете да влезете на сесија на
состанокот.
Можете да ги видите датотеките и содржината што ги споделува домаќинот.
Користење на екранот од сесија на состанок
Екран на домаќинот
Кога сте домаќин можете да отворите датотека и да одите на следните страници на
датотеката или да прикажете бела табла и да пишувате на неа.
Екранот на домаќинот се покажува на екраните на учесниците.
Отворање датотеки
1 Допрете на Фајлови ( 1 ) → Додај ( 2 ) и потоа изберете датотека.
63
Интернет и мрежа
2 Избраната датотека се додава на листата со датотеки. Допрете датотека за да ја отворите.
Прикажување на
белата табла.
Пристап до
дополнителни
опции.
Листа на датотеки
Икона на домаќинот
Прикажување бела табла
Допрете на Покажи табла во горниот десен агол на екранот.
На екранот се покажува бела табла.
Користење дополнителни опции
Допрете на за да користите едно од следново:
Пристап до
дополнителни
опции.
• Отвори нов фајл: Отворање нови датотеки.
• Вклучи преглед на сценарио: Прикажување окна за белешки во презентација.
64
Интернет и мрежа
• Сандаче за пораки: Праќање пораки до учесниците.
• Прикажи примени пораки: Поставување на уредот да го покажува текстот на новите
пораки од учесниците.
• Прати фајлови: Праќање датотеки до учесниците.
• Сподели преку: Споделување датотеки со учесниците.
• Заклучување страница: Заклучување на страницата, така што учесниците ќе можат да
ја следат само страницата што ја презентира домаќинот.
• Смени домаќин: Менување на домаќинот.
• Сочувај фајлови за состанок: Зачувување на датотеките од состанокот и на сè што е
напишано.
• Информации за состанокот: Преглед на информациите од состанокот.
• Помош: Пристап до податоците за помош за е-состанок.
• Затвори состанок: Затворање на тековната сесија на состанокот.
Екран на учесник
Го гледа екранот на домаќинот и пишува на екранот.
Додека листате низ документот допрете на
презентерот.
за да одите на страницата што ја гледа
За бидете презентер, допрете на . Екранот се менува во режим на презентер. Допрете на
за да се вратите во режим на учесник.
Затворање или излегување од состанок
Допрете на или → Затвори состанок или Излези од состанокот.
65
Интернет и мрежа
Во случај на прекин на мрежната врска за време на
состанокот
Ако се исклучи домаќинот
Прекинете го состанокот или повторно поврзете се на истата мрежа за да продолжите со
состанокот.
Учесниците можат да ги зачуваат датотеките и да го напуштат состанокот или да почекаат
состанокот повторно да се отвори.
Ако се исклучи учесник
Стартувајте го e-Meeting и повторно приклучете се на состанокот.
WebEx
Користете ја оваа апликација за да бидете домаќин или да учествувате на телеконференција.
Можете да користите разни одлики, како што се споделување содржини и HD-видеосостанок.
Пред да ја користите оваа апликација
• Проверете дали уредот е поврзан на Wi-Fi мрежа.
• Проверете дали имате сметка од WebEx.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да не работи правилно зависно од статусите на заштитата и
мрежата.
66
Интернет и мрежа
Отворање сметка
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Допрете на Get an account на екранот за пријавување.
3 На екранот се појавува веб-страницата за приклучување на WebEx.
Не можете да ја користите оваа апликација ако на екранот се појави појавувачки
прозорец со информација дека WebEx не е достапен во тој регион.
4 Следете ги упатствата на екранот за поставување на сметката.
Одредени одлики не се достапни по истекувањето на пробниот период. Префлете се
на сметка со претплата за да ги користите сите одлики на WebEx. За повеќе детали,
погледнете на веб-сајтот на WebEx.
Креирање сесија за состанок
1 На екранот со апликации допрете на WebEx и потоа допрете на Sign in.
2 Внесете ја регистрираната електронска адреса и допрете на Next.
3 Внесете ја лозинката и допрете на Sign in.
67
Интернет и мрежа
4 На уредот ќе се појави екранот на WebEx.
Креирање сесија за
состанок.
Приклучување на
сесија на состанок со
внесување број на
сесијата.
Обновување на
листата на
состанокот.
Затворете ја
апликацијата.
Одење на веб-сајтот
на WebEx.
5 Допрете на за да креирате сесија на состанок.
6 Внесете ја темата на состанокот, поставете лозинка и потоа допрете на Start now.
7 Допрете на
→ Connect using Internet.
68
Интернет и мрежа
8 Микрофонот ќе се вклучи и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете да
држите говорен состанок со другите.
Почнување и
завршување
видеосостанок.
Почнување и
завршување говорен
состанок.
Вклучување и
исклучување на
микрофонот.
Споделување на
екранот.
Завршување на
сесија на состанок.
Проверка на
информации за
состанокот.
Поканување луѓе
или потсетување на
поканетите за
состанокот.
Преглед на бројот на
сесијата.
Преглед на
учесниците и
допишување со нив.
Поканување луѓе на состанокот
Поканете ги другите на состанокот со праќање е-порака со покана. Исто така, можете
со другите да го споделите бројот на сесијата или телефонскиот број на сесијата за да ги
поканите на состанок.
Поканување луѓе преку е-порака
1 Допрете на → Invite by email.
2 Внесете електронска адреса и допрете на Send invitation.
Поканување луѓе со праќање на телефонскиот број на сесијата
Можете да ги поканите другите на состанок со споделување на телефонскиот број на
сесијата. Телефонски број на сесијата се креира кога креирате сесија на состанок. Тој е даден
во е-пораката со покана заедно со другите информации за состанокот.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
69
Интернет и мрежа
Приклучување на сесија од состанок
За да се приклучите на состанок користете една од следниве методи.
Приклучување на сесија преку број на сесијата
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата сметка од WebEx.
3 Допрете на → Join by number.
4 Внесете го бројот на сесијата за да се приклучите и допрете на Join.
Број на сесија се креира кога домаќинот креира сесија на состанок. Ако не го знаете
бројот, контактирајте го домаќинот.
5 Допрете на → Connect using Internet.
6 Микрофонот ќе се вклучи и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
држите говорен состанок со другите.
70
. Можете да
Интернет и мрежа
Приклучување на состанок со избирање состанок во My Meetings
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата сметка од WebEx.
3 Изберете состанок во My Meetings и допрете на Join.
4 Допрете на → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе се вклучи и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете да
се приклучите на говорен состанок.
Приклучување на состанок од е-порака со покана
Кога некој ќе Ве покани на состанок добивате е-порака со покана.
1 Отворете ја е-поштата со поканата и допрете ја врската во неа.
2 WebEx стартува и се појавува екранот за најава.
3 Најавете се на Вашата сметка од WebEx.
Ако сте веќе најавени на Вашата сметка, на екранот ќе се појави екранот од состанокот.
71
Интернет и мрежа
4 Допрете на → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе се вклучи и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете да
држите говорен состанок со другите.
Приклучување на состанок преку повикување на телефонскиот број
на сесијата
Можете да се приклучите на состанок со повикување на телефонскиот број на сесијата со
паметен телефон. Повикајте го телефонскиот број на сесијата даден во е-пораката со покана.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Водење состанок
Водење видеосостанок
1 Допрете на → Start my video.
2 Вашата слика се покажува во долниот лев агол на екранот.
За да го прекинете видеосостанокот допрете на
→ Stop my video.
Водење говорен состанок
1 Допрете на → Connect using Internet.
2 Микрофонот ќе се вклучи и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
.
За да го исклучите Вашиот микрофон, допрете на . Иконата се променува во
За да го прекинете говорниот состанокот, допрете на
72
.
→ Leave audio conference.
Интернет и мрежа
Допишување со пријателите
1 Допрете на за да ја видите листата на учесниците.
2 Изберете име на сметка и допрете на Chat.
3 На екранот се појавува прозорец за допишување.
За да се допишувате со сите учесници, допрете на Chat with everyone.
Споделување на екранот
Споделете го тековниот екран од Вашиот уред со учесниците. Само лицето назначено
како презентер може да споделува нечиј екран. На почетокот на состанокот, лицето кое го
креирало состанокот е назначено како презентер.
1 Ако Вие сте презентерот, допрете на Share screen во горниот дел на екранот.
2 Ако првпат ја користите оваа одлика, следете ги упатствата на екранот.
3 Допрете на Share screen во појавувачкиот прозорец.
4 Кога ќе се активира одликата за споделување на екранот, во горниот десен агол на
екранот се појавува
.
Содржината на екранот од уредот на презентерот ќе се појави на екраните од уредите на
учесниците.
Прекинување на одликата за споделување екран
→ Stop sharing. Уредот престанува да го споделува екранот и го покажува
Допрете на
екранот на состанокот.
73
Интернет и мрежа
Менување на презентерот
Домаќинот на состанокот и тековниот презентер можат да го сменат презентерот.
1 Допрете на и изберете учесник што ќе го назначите за презентер.
2 Допрете на Make presenter.
3 До името на сметката на презентерот ќе се појави
.
Затворање или излегување од состанок
Допрете на
→ End meeting или на Leave meeting.
Во случај на прекин на мрежната врска за време на
состанокот
Ако состанокот сè уште трае, повторно поврзете се на состанокот.
Ако состанокот завршил, повторно започнете го состанокот.
74
Интернет и мрежа
Remote PC
Користете ја оваа апликација за да можете на Вашиот уред да го гледате и да го контролирате
екранот од компјутерот така што ќе ги поврзете уредот и компјутерот преку Wi-Fi или
локална мрежа. Исто така, можете лесно да гледате и префрлувате датотеки меѓу Вашиот
уред и компјутер.
Пред да ја користите оваа апликација
• Проверете дали имате сметка од Samsung.
• Проверете дали компјутерот е вклучен.
• Проверете дали на компјутерот е инстлиран Агентот.
• За да ја користите оваа одлика, извршете го следново по нумерички редослед:
1. Регистрирајте го уредот со Вашата сметка од Samsung.
2. Регистрирајте го компјутерот со Вашата сметка од Samsung.
3. Далечински поврзете ги уредот и компјутерот.
Регистрирање на уредот
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 На поздравната страница допрете на Start.
Стартување на
апликацијата.
75
Интернет и мрежа
3 Допрете на Најава, внесете ја Вашата сметка од Samsung и лозинката и потоа повторно
допрете на Најава.
Ако не е регистрирана Samsung сметка, следете ги упатствата на екранот за да креирате
сметка на Samsung.
4 Погледнете го упатството и допрете на Next.
5 Постапката на регистрација е завршена и на екранот се појавува екранот Remote PC.
Регистрирање компјутер
1 На Вашиот компјутер стартувајте го веб-пребарувачот и одете на remotepc.rview.com.
2 Најавете се на Вашата сметка од Samsung.
Морате да се највите на истата сметка од Samsung што ја користите за Вашиот уред.
3 Ако Агентот не е инсталиран на Вашиот комјутер, инсталирајте го.
Следете ги упатствата на екранот за да внесете име за компјутерот, поставки за проксисерверот и лозинка. За деталите за поставките на прокси-серверот јавете се кај Вашиот
мрежен администратор.
Кога инсталацијата ќе заврши, на лентата со задачи ќе се појави
4 Допрете на Check connection.
76
.
Интернет и мрежа
Далечинско поврзување на уредот и компјутерот
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете на Check Connection (Refresh).
Преглед на името на
компјутерот.
Далечинско
поврзување на
уредот и
компјутерот.
3 Допрете на ON computer.
4 Внесете ја лозинката за поврзување и допрете на OK.
Доколку не ја памтите лозинката, допрете на Forgotten your password?.
5 Врската се воспоставува и Вие можете далечински преку уредот да го контролирате
компјутерот.
77
Интернет и мрежа
Контролирање на компјутерот преку уредот
По поврзувањето на уредите можете да го контролирате екранот на компјутерот преку
уредот. Исто така, можете да отворате или да уредувате датотеки во компјутерот и да ги
префрлувате во уредот.
Листање низ
екранот.
Пристап до
дополнителни
опции.
Статус на врската
Допрете го екранот и допрете на
следново:
во долниот дел на екранот за да користите едно од
• Mouse: Прикажување на курсорот на глувчето на екранот на уредот.
• Keyboard: Отворање на тастатурата за внесување текст во одбраното текстуално поле.
• Remote Explorer: Отворање на менаџерот за датотеки за барање и префрлување
датотеки меѓу поврзаните уреди.
• Screen lock: Заклучување на екранот на уредот за да се оневозможат функциите за
зумирање и листање.
• Switch Window: Префрлување од еден на друг монитор кога на компјутерот се
приклучени два монитори.
• Settings: Менување на поставките за поврзување.
• Disconnect: Прекинување на врската меѓу уредот и компјутерот.
78
Интернет и мрежа
Префрлување датотеки меѓу Вашиот уред и компјутерот
1 Допрете на → Remote Explorer.
2 Допрете и држете на датотека од панелот на менаџерот на датотеки на компјутерот.
Потоа одвлечете ја во панелот на менаџерот на датотеки на уредот. Исто така, може да
пренесувате датотеки и обратно.
Менаџер на датотеки
на компјутерот
Менаџер на датотеки
на уредот
79
Интернет и мрежа
Сајд-синк 3.0
Оваа апликација користете ја за да го контролирате екранот на паметниот телефот преку
екран на виртуелен паметен телефон на Вашиот таблет.
• На Вашиот таблет, прегледувајте ги пораките или користете ги местата за допишување на
паметниот телефон.
• На Вашиот таблет гледајте го видеото што е пуштено на паметниот телефон на поголем
дисплеј.
• Лесно префрлувајте датотеки меѓу Вашиот таблет и паметен телефон.
Пред да ја користите оваа апликација
• Вашиот таблет и паметен телефон мора да поддржуваат Wi-Fi Direct. Во спротивно, двата
уреда мора да бидат поврзани на иста пристапна точка.
• SideSync 3.0 мора да биде инсталиран и во таблетот и во паметниот телефон
Ако не е инсталиран во некој од уредите, преземете го од Samsung Apps или од Play
Store и инсталирајте го.
• SideSync 3.0 работи само на уреди со Android со верзија 4.4 или понова.
Поврзување на Вашиот таблет со паметниот телефон
1 Допрете на Сајд-синк 3.0 на екранот со апликации на Вашиот таблет.
За да активирате Сајд-синк 3.0, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата.
Допрете на Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
2 Стартувајте го Сајд-синк 3.0 на паметниот телефон.
80
Интернет и мрежа
3 Таблетот автоматски ги бара достапните паметни телефони.
Изберете еден од детектираните паметни телефони.
4 Допрете на OK на екранот на паметниот телефон.
5 Виртуелниот екран на паметниот телефон се покажува на Вашиот таблет, а екранот на
паметниот телефон се исклучува.
81
Интернет и мрежа
Користење на виртуелнот екран на паметниот телефон
Пребарувајте го екранот и користете апликации на екранот на виртуелниот паметен телефон.
Можете да праќате или примате пораки или да се допишувате со другите.
Одредени одлики, како Камера и Screen Mirroring, може да не работат на екранот
на виртуелниот паметен телефон.
Минимизирање на екранот.
Максимизирање на екранот
според екранот на таблетот.
Пристап до дополнителни
опции.
Вртење на екранот
Затворање на Сајд-синк 3.0.
Снимање на екранот
Отворање на истата
веб-страница во
веб-пребарувачот на Вашиот
таблет.
Екран на виртуелен паметен
телефон
Копче за мени
Копче за назад
Копче дома
82
Интернет и мрежа
Преместување на виртуелниот екран на паметниот телефон
Допрете и влечете го горниот раб на екранот на виртуелниот паметен телефон за да го
преместите на друго место.
Нагодување на големината на екранот на виртуелниот паметен
телефон
1 Допрете и држете на
во долниот десен агол на екранот на виртуелниот паметен
телефон.
2 Кога ќе се појави рамката влечете ја за да ја нагодите големината.
Внесување текст
Кога внесувате текст на екранот на виртуелниот паметен телефон се појавува тастатурата на
таблетот. Внесете текст со помош на тастатурата.
83
Интернет и мрежа
Префрлување од екран на паметниот телефон на екран на виртуелен
паметен телефон и обратно
Не е возможно во исто време да се користат екранот на паметниот телефон и екранот на
виртуелниот паметен телефон. Кога го користите екранот на виртуелниот паметен телефон,
екранот на паметниот телефон се исклучува.
Користење на екранот на паметниот телефон
Притиснете го копчето Дома на паметниот телефон за да го вклучите неговиот екран и да го
исклучите екранот на виртуелниот паметен телефон на таблетот.
Користење на виртуелнот екран на паметниот телефон
Допрете на Префрли на таблет на екранот на таблетот за да го вклучите екранот на
виртуелниот паметен телефон и да го исклучите екранот на паметниот телефон.
Пуштање музика или видеа на таблетот
Пуштајте музика или видеа зачувани во паметниот телефон преку екранот и звучниците на
таблетот.
1 Отворете музичка или видео датотека на екранот на виртуелниот паметен телефон на
таблетот.
2 Избраната датотека се пушта со на екранот и на звучниците на таблетот.
За време на репродукцијата гласноста можете да ја нагодувате на екранот на виртуелниот
паметен телефон или на таблетот.
84
Интернет и мрежа
Копирање датотеки меѓу уредите
Копирање датотеки од паметен телефон на таблет
1 Допрете и држете на датотека на екранот на виртуелниот паметен телефон.
2 Изберете ги датотеките што сакате да ги копирате, допрете и држете на која било
избрана датотека и потоа одвлечете ја на екранот на таблетот.
3 На екранот на таблетот стартува Мои фајлови. Изберете папка во која сакате да ја
зачувате датотеката и допрете на Готово.
Копирање датотеки од таблет на паметен телефон
1 Допрете и држете на датотека на екранот на таблетот.
2 Изберете ги датотеките што сакате да ги копирате, допрете и држете на која било
избрана датотека и потоа одвлечете ја на екранот на виртуелниот паметен телефон.
3 На екранот на виртуелниот паметен телефон стартува Мои фајлови. Изберете папка во
која сакате да ја зачувате датотеката и допрете на Готово.
85
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Пристап до дополнителни
опции.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Барање други уреди за
пуштање на датотеката.
Поставете го фајлот како
Ваша омилена песна.
Променете го режимот за
повторување.
Вклучете произволен
режим.
Отворете ја музичката
листа.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
86
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете → Нагодување → Плеер → Паметна
јачина.
Кога Паметна јачина е активирана, јачината на звукот може да се долови погласно
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за одредени датотеки.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете →
Нагодување → Плеер → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе го засилите звукот до ниво 14
или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја
намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон за аларм
За да ја користите тековната пуштена песна како мелодија за аларм, допрете на → Постави
како → Од почетокот или Автоматски препораки → Готово.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор песни.
Допрете Муз. листи и потоа допрете → Нова листа. Внесете име и допрете OK. Допрете
Додај записи, изберете песни за вклучување и потоа допрете Гот.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете → Додај
во листа.
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
Допрете → Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
87
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 95)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Префрлете се во режим на
двојна камера.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Променете ги опциите за
камерата.
Прикажи го тековниот
режим.
Започнете со снимање
видео-запис.
Погледнете повеќе опции.
Променете го режимот за
сликање.
Преглед на фотографиите
и видеата што сте ги
снимиле.
Изберете од различните
достапни ефекти.
88
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да дозволите камерата да го процени опкружувањето и
да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја најдобрата
од нив.
• Најдобро лице: Користете го ова за повеќекратни групни слики истовремено и
комбинирајте ги за да ја креирате најдобрата можна слика.
Допрете
за да сликате повеќекратни фотографии. За да добиете најдобра слика,
држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате. Кога ќе се отвори
Галерија, допрете ја жолтата рамка на секое лице и изберете ја најдобрата поединечна
поза за субјектот. Откако ќе ја изберете позата за секое лице, допрете Сочувај за да ги
споите сликите во единствена фотографија и зачувајте ја.
• Звук и слика: Користете го ова да за направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Драма: Користете го ова за да направите серија фотографии и да ги комбинирате за да
креирате слика што прикажува трага од движењето.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети. Уредот може да не фотографира
правилно во други услови за сликање.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Фотографирајте објект што се движи во една насока.
– – Фотографирајте со заднини на кои нема објекти што се движат.
– – Избегнувајте да фотографирате објект и заднина со слични бои.
– – Избегнувајте фотографирање објект што е преблиску или предалеку за да се собере
во визирот, или што е предолг, како на пример автобус или воз.
89
Медиуми
• Богат тон (HDR): Користете го ова за фотографирање со подобрен сооднос на контраст.
• Гумичка: Користете го ова за бришење на движењата на објектите што се движат во
заднината.
Допрете
за да направите серија фотографии. Уредот ги брише трагите од движењето
на објектот што се движи. За да ја обновите оригиналната фотографија, допрете , а
потоа допрете ја означената област.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Држете ја камерата стабилно и останете мирни додека фотографирате.
– – Кога снимате слики од предмет и заднина коишто имаат слични бои, камерата може
да не го препознае целосното движење.
– – Кога фотографирате предмет што се движи многу бавно или многу брзо, камерата
може да не ги препознае сите движења.
– – Доколку во заднина се движат повеќе објекти, камерата може да не ги препознае
сите движења.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на водилките за
двете панорами ќе се порамнат, камерата автоматски ја прави следната фотографија во
панорамски редослед. За да запре сликањето, допрете .
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
90
Медиуми
Примена на ефектите преку филтри
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Додека снимате, користете ги следниве опции:
• За да го промените фокусот, допрете каде што сакате да се фокусирате. За да се
фокусирате на центарот од екранот, допрете .
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
Режим за снимање
Допрете
→
за да го смените режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за e-пошта: Користете го овој режим за да го намалите квалитетот на снимање
за праќање преку е-пошта.
• Брзо движење: Користете го овој режим за снимање видео-запис на субјект во
движење. Уредот ќе го емитува видео-записот во забрзано движење.
91
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Режим Двојна камера
Кога ќе фотографирате пејзаж со задната камера, сликата или снимката од предната камера
се прикажува во вметнат прозорец, или обратно. Користете ја оваа одлика за фотографитање
прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
Допрете
за да се префрлите во режим на двојна камера. Допрете
или
за да снимате.
за да фотографирате
Задржете допрено за
променување на
големината или локацијата.
Изберете од различните
достапни стилови.
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
92
Медиуми
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следново:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• Оддалечен окулар: Поставете го уредот да управува со камерата далечински.
Далечинско управување на камерата
Поставете го уредот како визир за да управува со камерата далечински.
→ Оддалечен окулар и потоа поврзете ги уредот и камерата со Wi-Fi
Допрете на →
Direct. Допрете
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како визир.
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Во тој случај се одзема поголема меморија.
• Рафално сликање: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Допрете за сликање.: Допрете на сликата на приказот за преглед за да фотографирате.
• Откривање лица: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста кон светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Паметно стабилизирање: Поставете уредот автоматски да детектира потемни услови и
да ја прилагодува светлината на фотографијата без блицот.
• Сочувај како: Поставување на уредот да ги чува фотографите со богати тонови и
оригиналните фотографии или само фотографиите со богати тонови.
93
Медиуми
• Стабил. видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот. Стабилизаторот
помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Разгл. слики/видеа: Го поставува уредот да ги покажува фотографиите или видеата по
нивното снимање.
• Копче за јачина: Поставете го уредот да го користи копчето за јачина на тонот како
контрола за блендата или функцијата за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на белата: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат
опсег на реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на
осветлување. Овие нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело
кај професионалните камери.
• Eкспо-зиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на композицијата
кога избирате субјекти.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Говорна контрола: Поставете камерата да слика фотографии со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставување на камерата да се прикаже контекстуални
ознаки. Активирајте го ова за да користите Tag Buddy во Галерија.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете на
и допрете и држете на иконата од кратенката.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
94
Медиуми
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните методи за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Гледање слики со користење на одликата за движења
Користете ја одликата за движења за извршување функција со конретно движење.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Контроли → Движења, повлечете го
прекинувачот за Движења надесно, а потоа вклучете го прекинувачот за секоја одлика.
За да престанете со користење на одликата за движења, исклучете го копчето за одликата.
95
Медиуми
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео и допрете на . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна точка,
преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видео-записот.
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додај во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Употребете го ова за да додадете рамка и забелешка кон слика.
Изменетата слика на екранот ќе се зачува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете го ова за да напишете на опачината на сликата. Допрете
изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Ја печати сликата со поврзување на уредот на печатач. Одредени печатачи
нема да бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Сменете ја сината рамка да се отсече и зачувајте ја сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Сменете ги поставките за галеријата.
96
за
Медиуми
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Заврти: Ротирајте ја сликата.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Боја: Прилагодете ја заситеноста или осветленоста на сликата.
• Ефект: Применете ефекти врз сликата.
• Налепница: Прикачете лепенки.
• Цртеж: Цртајте врз сликата.
• Рамка: Применете рамки врз сликата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете → Омилени страници за да ја додадете сликата во
списокот со омилени.
Создавање колажи на слики
Во папка, допрете на → Изберете запис, изберете две до четири слики и потоа допрете на
→ Направи колаж. Изберете стил на дното од приказот и потоа допрете Сочува.
За додавање слики, допрете
.
За бришење слики, допрете
.
За промена на видот на поделеност, допрете .
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете на → Изберете запис, изберете слики и потоа допрете на
• Додека гледате слика, допрете
.
97
.
Медиуми
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка допрете на → Изберете запис, изберете слики и потоа допрете на
им ги испратите на другите или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете → Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
за да ја доделите на контакт.
Означување лица
Додека гледате слика, допрете на → Опции → Ознаки и потоа штиклирајте го Ознака за
лице. Се појавува жолта рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај
име, и потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на сликата, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што е испраќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
Допрете → Опции → Ознаки → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето Другар
за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на
лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Создајте папка за да ги организирате сликите или видеата зачувани во уредот. Може да
копирате или преместувате датотеки од една папка во друга.
Допрете
за да создадете нова папка. Внесете име за папката, допрете OK и потоа
изберете слики или видеа. Допрете и задржете избрана слика или видео, одвлечете ја во
нова папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за да копирате или Премести за да
преместите.
98
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран
на уредот.
• Одредени датотеки нема да се емитуваат правилно во зависност од методот за
кодирање.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Префрлете во режим за
лебдечки екран.
Пристап до дополнителни
опции.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Барање други уреди за
пуштање на датотеката.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместување на
контролниот панел на лево.
Поместување на
контролниот панел на
десно.
Отворете ја музичката
листа.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Променете го размерот на
приказот.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете на → Избриши, изберете видеа и потоа допрете на Избриши.
Споделување видео-записи
Допрете на → Сподели преку, изберете видеа, допрете на Гот., и потоа изберете начин на
споделување.
99
Медиуми
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете го екранот и потоа допрете на
за приказ на цел екран.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Допрете на Uploads →
на UPLOAD.
, изберете видео, внесете информации за видеото и потоа допрете
100
Медиуми
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Потчукнете лево на страницата за добредојде за да вклучите Flipboard, изберете ги темите за
вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
101
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку се бара плаќање за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да ја комплетирате постапката на купување.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете → My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
102
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung.
За повеќе информации, посетете го apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку се бара плаќање за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на
екранот за да ја комплетирате постапката на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
103
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Games
Користете ја оваа апликација за да преземете и играте игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање најнови вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
104
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за да снимите важни информации за да ги зачувате и
прегледате подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
, внесете потсетник и потоа допрете Сочувај.
За менување на категоријата, допрете на
.
За да ставите слика во потсетникот, допрете на
.
За да направите говорен потсетник што ќе го ставите во потсетникот, допрете на
.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За уредување потсетник, допрете на сликичката на потсетникот и потоа допрете ја
содржината на потсетникот.
Допрете
за да пребарате потсетник.
За да креирате потсетник, допрете на
.
За бришење или печатење потсетници, допрете на → Избери, изберете потсетници и
потоа допрете на или .
За уредување на категоријата, допрете на
.
Прегледување белешка
Допрете ја сликичката на потсетникот за да го отворите.
За да го уредите потсетникот, допрете ја неговата содржина.
За да го избришете потсетникот, допрете на
.
За да го пратите потсетникот на други, допрете на
.
За да го отпечатите потсетникот со поврзување на уредот на печатач, допрете на
Одредени печатачи нема да бидат компатибилни со уредот.
105
.
Алатки
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Задача: Внесете задача со изборна опција за приоритет.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе
детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
106
Алатки
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации допрете на Нагодувања → Општо → Сметки → Google под Мои
сметки, изберете ја сметката за Google, и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner → →
Синхронизација.
За да прикажете синхронизирани настани или задачи, допрете → Календари, а потоа
изберете ја сметката на Google.
Промена на видот на календарот
Изберете еден од разните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
друго од горниот дел на екранот.
Пребарување настани или задачи
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани или задачи, допрете на Денес во горниот дел на екранот.
Бришење настани или задачи
Изберете настан или задача, а потоа допрете → Избриши.
Споделување настани или задачи
Изберете настан или задача, допрете на → Сподели преку и потоа изберете метод за
споделување.
107
Алатки
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за првпат, допрете Start за да го активирате. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, допрете на Turn on Camera Upload за автоматско ставање на
Dropbox на фотографии и видеа снимени со камерата на уредот. За да ги видите поставените
фотографии или видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да
креирате албуми, допрете
и потоа изберете фајлови.
→ → Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизирање на датотеките или правење резервна копија на
податоци од апликациите, со Вашата сметка од Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
108
Алатки
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете на Резервна копија или на Обнови првобитни за да направите резервна копија
или да обновите податоци со Вашата сметка од Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да креирате и уредувате документи и да ги споделувате со
другите преку складот Google Drive. Кога креирате документи или ставате датотеки на Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со веб-серверот и со сите компјутери на
кои е инсталиран Google Drive. Имате пристап до Вашите датотеки без трасферирање или
преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
109
Алатки
Hancom Viewer
Користете ја оваа апликација за да прегледувате документи во разни формати, вклучително и
табели и презентации.
Допрете Hancom Viewer на екранот со апликации.
Пребарување документи
Допрете на Open за да прегледате документ.
Додека прегледувате документ, користете една од следниве опции:
• : Креирајте папка.
• : Вчитување нови документи.
• : Сортирање документи и папки.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Избирање документи или папки.
За барање на неодамна користените документи, допрете на Recent Documents.
Читање документи
Допрете на документ во Recent Documents или во некоја папка.
Допрете на или и потоа користете една од следниве функции:
Обработка на текст
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Одредени печатачи
нема да бидат компатибилни со уредот.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Edit: Го отвора алатникот за уредување.
• Help: Преглед на информациите за Hancom Viewer.
110
Алатки
Презентација
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Slide Show: Почнување на презентацијата со слајдови од првата страница.
• From Current Slide: Почнување на презентацијата со слајдови од тековната страница.
• Show Presenter View: Прикажување на алатките за презентација на уредот, кога тој е
поврзан на надворешен монитор.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Одредени печатачи
нема да бидат компатибилни со уредот.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Edit: Го отвора алатникот за уредување.
• Help: Преглед на информациите за Hancom Viewer.
Табела
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Sort: Подредете ги ќелиите според одредени критериуми.
• Show Formulas: Преглед на формулите од ќелиите наместо нивните пресметани
резултати.
• Freeze Panes: Задржете го избраниот ред на место.
• Gridlines: Криење или покажување на линиите од мрежата.
• Show All Comments: Криење или покажување на потесетниците во документот.
• Print Area: Избор на област што треба да се печати.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Одредени печатачи
нема да бидат компатибилни со уредот.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Edit: Го отвора алатникот за уредување.
• Help: Преглед на информациите за Hancom Viewer.
111
Алатки
PDF
• Пребарување: Барање текст.
• Испрати: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Својства: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Зум: Сменете ја големината на прегледување.
• Hide comments: Сокривање или покажување на коментарите во документот.
• Вертикално придвижување на страница: Променете го режимот за преглед. Оваа
опција може да биде означена поинаку, зависно од избраниот режим на прегледување.
• Приказ за читање: Прегледувајте ја само содржината на документите без маргините.
• Оди на страница: Преместување на специфицираната страница.
• Означени страници: Преглед на ознаките за барање во документот.
• Отпечати: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Одредени
печатачи нема да бидат компатибилни со уредот.
Аларм
Користете ја оваа апликација за да поставите аларми за важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
112
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи алармот, изберете ги деновите кога да се
повторува алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време кога да се исклучи алармот пред претходно
поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Избери, изберете аларми и потоа допрете
.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во многу главни градови низ
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете на
и внесете име на градот или изберете град од листата на градови.
За примена на летно време, допрете на → Избери, изберете часовник и потоа допрете на
→ Опции за летно време.
Бришење часовници
Допрете → Избери, изберете часовници и потоа допрете
113
.
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете
.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да давате говорни команди на уредот за да извршува разни
функции.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома два пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација не се поддржува на одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Употреба на наредбите за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, може да користите различни функции со поставени наредби за
будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред →
Заклучување на екранот, а потоа влечете го прекинувачот за Разбуди се во екранот за
заклучување надесно.
114
Алатки
S Finder
Користете ја оваа апликација за да пребарувате голем опсег на ставки на уредот, вклучувајќи
е-пошта, документи, слики, музика, апликации и друго.
Отворете го панелот за известување и допрете на
за да го стартувате S Finder.
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете критериум за пребарување. Или допрете
,а потоа внесете клучен збор за пребарување.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
и
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Tablet search, и
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За менување на
поставките на Google Now, допрете на → Settings и потоа влечете го прекинувачот Google
Now налево или надесно.
115
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Датотеките што се зачувани во уредот се сортираат по одреден критериум. Од десното окно
на екранот изберете една од следниве категории:
• Историја: Преглед на датотеки групирани по датум.
• Омилени папки: Преглед на кратенки до папки.
• Папки: Преглед на датотеки зачувани во внатрешната меморија или на мемориска
картичка и кратенки до FTP-сервери.
• Категории: Преглед на датотеки сортирани според нивниот тип.
• Апликации: Преглед на датотеки зачувани или креирани од конкретни апликации.
Изберете категорија и потоа изберете датотека или папка за да ја отворите.
116
Алатки
По изборот на категоријата, допрете на и потоа користете една од следниве опции:
• Избери: Изберете датотеки или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај во омилени папки: Додавање кратенка до папка во Омилени папки.
• Додај кратенка на екранот: Додавање кратенка до датотека или папка во основниот
екран.
• Додај FTP: Додавање кратенка до FTP-сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции за приказот: Менување на опциите за прикажување датотека.
Допрете на → Избери, изберете датотека или папка и потоа користете една од следниве
функции:
• : Праќање датотеки на други или нивно споделување.
• : Избришете датотеки или папки.
• : Преместете датотеки или папки во друга папка.
• : Копирајте датотеки или папки во друга папка.
• → Преименувај: Преименувајте датотека или папка.
• → Додај во омилени папки: Додавање кратенка до папка во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додавање кратенка до датотека или папка во
основниот екран.
• → Зип: Компримирање на датотеки или папки за креирање zip датотека.
• → Детали: Прегледајте ги деталите за датотеката или папката.
Пребарување датотека
Допрете
и потоа внесете ги критериумите за пребарување.
Преглед на информациите за меморијата
Допрете на
картичка.
за да ги видите информациите за меморијата на Вашиот уред и мемориската
117
Алатки
Менување на режимот на преглед
Допрете
за да го смените режимот на преглед.
Креирање папки
Допрете на
, внесете име за папката и потоа допрете на OK.
Додавање кратенки до папки
Додавање кратенка до често користените папки во Омилени папки. Изберете папка и
допрете на → Додај во омилени папки.
Додавање во уредот кратенки до FTP-сервер
Додавање кратенка до FTP-сервер во Папки. Допрете на → Додај FTP, внесете ги деталите
за FTP-серверот и потоа допрете на Готово.
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
→ По име.
За подредување на датотеките според наслов, допрете на
За подредување на фајловите според датум, допрете
За подредување на фајловите според големина, допрете
→ Според датум.
→ По големина.
За да ја избришете историјата, допрете → Избриши листа.
118
Алатки
KNOX
Користете ја оваа апликација за да ги одвоите личните од деловните податоци и за безбедно
да пристапувате од Вашиот уред до апликациите на претпријатието.
Допрете KNOX на екранот со апликации.
За да активирате KNOX, треба да ја преземете и инсталирате апликацијата. Допрете на
Инсталирај и следете ги упатствата на екранот.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• За да се заштитат Вашите податоци, KNOX и придружните податоци се бришат
кога неколку пати погрешно ќе се внесе лозинката.
119
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Пребарајте ги локациите со внесување адреса или клучен збор. Штом ќе ја најдете
локацијата, изберете ја за да прегледате со детални информации. Погледнете на помош за
повеќе информации.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетни и крајни локации и потоа изберете го начинот на
патување. Уредот ги покажува маршрутите како да стигнете до дестинацијата.
120
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете .
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На приказот на опциите, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително → Остави WiFi вклучено за време на спиење.
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително и штиклирајте го
полето Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
121
Опции
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа на Wi-Fi без да бара пристапна точка.
Во екранот за Поставки, допрете Конекции → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот во којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Прегледајте ги датотеките преку одликата за Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Можете да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Користење податоци
Чувајте запис за количината на употребени податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете го датумот за месечно ресетирање за да ја следите
употребата на податоците.
За користење повеќе опции, допрете .
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте ја или деактивирајте ја
автоматската синхронизација на апликациите. Може да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка преку Нагодувања → Општо → Сметки.
• Мобилни пристапни точки: Изберете хотспот со Wi-Fi за да спречите вклучените
апликации што се отворени во заднина да ги користат.
Локација
Сменете ги поставките за дозвола за информации за локацијата.
• Режим: Избор на методата за собирање податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Преглед на апликациите кои бараат информации за
вашата локација и колку тие ја трошат батеријата.
122
Опции
• Услуги за локација: Преглед на услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете ги профилите што ќе се користат за одредени локации кога
користите одлики на GPS, Wi-Fi или Bluetooth за наоѓање на тековната локација.
Повеќе мрежи
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Печатење
Конфигурирајте ги поставките за дополнувањата за печатачите инсталирани во уредот.
Можете да барате достапни печатачи или рачно да додадете некој за да печатите датотеки
преку Wi-Fi или сервисите од облакот.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Етернет
Опцијата Ентернет е достапна кога адаптерот за Ентернет е приклучен со уредот. Користете
ја оваа опција за да ја активирате одликата Ентернет и да ги конфигурирате опциите на
мрежата.
Уреди во близина
• Име на уред: Преглед на името на уредот.
• Споделени содржини: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата уреди на кои им е блокиран пристапот
до Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
123
Опции
Уред
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видеата, системските
звуци и за известувањата.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за известување.
• Основен звук за известување: Изберете тон за ѕвонење за настани, како на пример
дојдовни пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот чувствителен на допир.
• Тактилни повратни информации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе ги допрете
копчињата.
• Апликации Samsung: Менување на поставките за известување за секоја апликација.
• Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибр. при допирање копче: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најмногу го користите кога
слушате музика.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
• Екрански режим:
– – Приспособи екран: Користете го овој режим за оптимизација на екранот согласно
неговите поставки.
– – Динамично: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот поживописен.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормално опкружување.
– – Филм: Користете го овој режим за придушено опкружување, како што е темна просторија.
124
Опции
• Режим за читање: Изберете кои апликации ќе користат режим за читање. Во режимот
за читање, уредот Ви ги заштитува очите кога читате навечер.
• Денски сон: Поставете го уредот да го активира заштитникот на екранот кога уредот е
поврзан со лежиште на биро или кога се полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
• Измени по доловување на екранот: Поставете го уредот да ја уредува фотографијата
веднаш откако ќе ја направите.
Повеќе прозорци
Активирање на одликата Multi Window за пуштање на екранот повеќе апликации во исто време.
• Отв.во прегл.на пов.проз.: Го поставува уредот да ја активира одликата Multi Window
кога отворате датотеки преку Мои фајлови или Видео.
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следните
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги поставките за графичката контрола
за часовник.
– – Големина на часовникот: Сменете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете го уредот да ги прикажува датумот и часовникот.
• Кратенки: Поставете го уредот да ги прикажува и уредува кратенките до апликациите на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Лична порака: Поставување на уредот да ги прикажува личните пораки на заклучениот екран.
– – Измени лична порака: Уредете ја личната порака.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги информациите што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект за отклучување на екранот.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на заклучениот
екран.
125
Опции
Заднина
Менување на поставките за заднината.
• Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
Фонт
Сменете ги поставките за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известувања.
• Осветленост и гласност: Поставување на уредот да ги прикажува лентите за нагодување
на осветленоста и гласноста во панелот за известување.
• Препорачани апликации: Поставување на уредот да ја покажува листата на
препорачани апликации на панелот за известување врз основа на Вашите дејства, како
на пр. приклучување слушалки на уредот.
• Одредете ги копчињата за брзо поставување: Прередете ги копчињата за брзи
поставки прикажани на панелот за известувања.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се
заврти уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Режим лесен допир: Поставете го ова за да ги контролирате известувањата со
допирање наместо влечење на копчето.
• Покажи кратенка: Додавање кратенка до Пристапност или TalkBack во брзото мени кое
се појавува кога ќе го притиснете и држите копчето за вклучување/исклучување.
126
Опции
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете ги поставките за пристапност за
да ги споделите со други уреди.
– – Извези: Извезете ги тековните поставки за пристапност како датотека.
– – Ажурирај: Увезете ги тековните поставки за пристапност како датотека.
– – Сподели преку: Испраќање до другите на датотеката со поставките за пристапност.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете го уредот да зумира или одзумира со движење на прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Прилагодување бои: Прилагодете ја шемата со боите за екранот ако уредот утврди
дека сте далтонист или имате потешкотии при читање на содржината.
• Потсетник за известување: Поставување на уредот да ве предупреди кога
имате пропуштено известување и поставување на интервалот за повторување на
предупредувањето.
• Кратенка за пристапност: Поставете го уредот да активира Talkback кога ќе притиснете
и ќе го задржите копчето за вклучување/исклучување и потоа ќе допрете и ќе го
задржите екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
– – Состојба на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата текст-во-говор.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Ги исклучува сите звуци на уредот.
• Известување со блиц: Го поставува блицот да трепка кога имате нова порака или
известување.
• Титли Google (CC): Го поставува уредот да ги покажува титловите на содржините
поддржани од Google и да ги менува поставките за титлите.
• Титли Samsung (CC): Го поставува уредот да ги покажува титловите на содржините
поддржани од Samsung и да ги менува поставките за титлите.
127
Опции
• Мени за помошник: Поставете го уредот да покажува икона за помошна кратенка што
може да Ви помогне да пристапите до функции коишто се поддржуваат со екстерни
копчиња или одлики на панелот за известувања. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
– – Доминантна рака: Изберете ја левата или десната рака за употреба на менито за
лесен помошник.
– – Измени: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на менито за помошникот.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Го активира режимот на интерактивна контрола за да ја
ограничи реакцијата на уредот на внесови во некоја апликација.
Режим за блокирање
Изберете кои известувањата ќе се блокираат и колку долго ќе бидат блокирани.
Контроли
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите опциите за предвидување текст.
128
Опции
• Автоматска замена: Поставете го уредот да поправа погрешно напишани зборови со
допир на копчето за празно место или на интерпукцискиот знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање на тастатурата.
• Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Овозможете ја одликата за паметна навигација со
тастатурата за да го движите курсорот со лизгање на тастатурата.
• Звук: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се внесува.
• Помош: Пристапете до информациите за помош преку тастатурата на Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете го уредот да спречува препознавање навредливи
зборови при говорните записи.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за внесување со
говор без мрежа.
Говорно пребарување
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор Google.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за внесување со
говор без мрежа.
• Bluetooth headset: Го поставува уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth, кога има таква слушалка поврзана со уредот.
129
Опции
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
• Состојба на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата Текст во говор.
Глувче одозгора
Активирање на одликата Mouseover за вршење разни функции додека курсорот од глувчето
или од допирната подлошка поврзани на Вашиот уред се движи преку екранот.
• Преглед и етик. на икони: Поставување на уредот да покажува преглед на содржината
или појавувачки информации кога курсосорт е на некоја ставка.
• Листање: Поставување на уредот да листа низ листите со поставување на курсорот на
некој раб од екранот.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Говорна контрола
Поставете го уредот да препознава говорни наредби за контрола на уредот. Може да ги
изберете одликите за контрола со говорни наредби.
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои ја
контролираат одликата за препознавање движења на Вашиот уред.
• Зум: Поставете да се зумира или одзумира додека прегледувате слики во Галерија или
прелистувате интернет-страници, со допирање и задржување две точки со прстите и
потоа со навалување на уредот напред и назад.
• Прегледај слика: Поставете да се движите низ сликата со движење на уредот во кој
било правец кога сликата е зумирана.
130
Опции
Движење со дланка
Активирајте ја одликата за движење на дланката за да го контролирате уредот без да го
допирате екранот.
• Сними од екран: Поставете да се направи слика од екранот кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете да се паузира емитувањето кога ќе го допрете екранот
со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете го уредот да спречува исклучување на заднинското
осветлување додека гледате во екранот.
• Паметно вртење: Поставете приказот да не се ротира според ориентацијата на Вашето
лице.
• Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога ќе
погледнете настрана од екранот.
Општо
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
131
Опции
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете го уредот да прави резервни копии на поставките и
на податоците од апликациите на серверот на Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги обновува поставките и податоците
за апликациите кога тие ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола за начинот како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете го уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога е поврзан во лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
132
Опции
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
• Дома: Избор на вообичаен режим на основниот екран.
Корисници
Поставување и управување со корисничките профили за персонализирани поставки.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за
штедење енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето
на одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Исклучи тактилни повратни информации: Поставете го уредот да ги исклучи
вибрациите кога ќе ги допрете копчињата.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
енергија на батеријата.
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот простор може да се смени кога го надградувате уредот.
133
Опции
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете го уредот да ги кодира датотеките на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете го уредот да овозможи контрола врз изгубен или
украден уред далечински преку Интернет. За користење на оваа одлика, мора да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или прегледувајте ја својата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете го уредот да дозволува прибирање податоци
за локацијата или да ја одреди локацијата на изгубениот или украдениот уред преку
Wi-Fi.
• Оди на интернет-страницата за наоѓање на мојот мобилен: Пристапете до интернетстраницата за наоѓање на мобилниот телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да
го следите и контролирате изгубениот или украдениот уред на интернет-страницата за
наоѓање на мобилниот телефон.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете за да инсталирате апликации од кој било извор. Ако не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Го поставува уредот да му овозможи на Google да ги
проверува апликациите за штетно однесување пред да ги инсталирате.
• Смени безбедносно ниво: Поставување на нивото на дејствување според политиката
за безбедност.
134
Опции
• Ажур.на полит. за безб.:
– – Автоматски ажурирања: Поставете го уредот да проверува и автоматски да презема
безбедносни ажурирања.
– – Провери дали има ажурирања: Проверка на ажурирањата за безбедност.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставување на уредот автоматски да испраќа
извештаи за безбедноста кога уредот е поврзан на Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Поставете вид на склад за доверливи датотеки.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да овозможите
безбедна употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирање шифрирани сертификати од локацијата
или сервисот на кои се складирани.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристап до информациите за уредот, менување на името на уредот или ажурирање на
софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за да ги конфигурирате поставките за одредени одлики што ги
обезбедува Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
135
Додаток
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои акции може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
известувања за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
136
Додаток
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот чувствителен на допир,
екранот може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
чувствителен на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите
на Вашите прсти, екранот чувствителен на допир може да не функционира исправно.
• Екранот чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови
или кога е изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во
сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
137
Додаток
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите во некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од во периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
138
Додаток
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок отколку оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или фајловите не се емитуваат кога отворате мултимедијални
фајлови на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
139
Додаток
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack
3 или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
140
Додаток
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да можете да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување.
Samsung не е одговорен за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на времето, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
141
Додаток
Вадење на батеријата
• За да ја извадите батеријата, мора да одите во овластен сервисен центар со добиените
упатства.
• За Bаша безбедност, не смеете да се обидувате да ја извадите батеријата. Доколку
батеријата не се извади правилно, тоа може да доведе до оштетување на батеријата
и уредот, да предизвика повреда на лице и/или да доведе до тоа уредот да не биде
безбеден.
• Samsung не презема одговорност за каква било штета или загуба (без оглед дали е
според договор или неизвршување обврски, вклучувајќи невнимание) што може да
настане поради непочитување на овие предупредувања и упатства, освен за смрт или
повреда на лице предизвикана од невнимание на Samsung.
1 Извадете ја мемориската картичка од уредот.
2 Вметнете ја алатката за отворање на уредот во процепот меѓу екранот на уредот и
капакот за батерија.
Потоа, почнете да го одделувате екранот од капакот за батерија со користење на
алатката за да ги разделите.
3 Продолжете да ја вметнувате алатката и да ги раздвојувате екранот и капакот за батерија
на мали растојанија околу уредот.
4 Кога екранот ќе се ослободи, одделете ги екранот и капакот за батерија.
Потоа ставете го капакот за батерија настрана и поставете го екранот завртен надолу на
рамна работна површина.
5 Одвртете ги и извадете ги шрафовите.
6 Исклучете го конекторот за батеријата.
7 Отстранете ја батеријата.
142
Одреден дел од содржината може да се разликува од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот и верзијата на софтверот, и е предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF

advertising