Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-T310
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да
осигурте неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте ги операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2014 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
®
®
DivX , DivX Certified и поврзаните лого-знаци се
трговски марки на Rovi Corporation или нејзините
подружници и се користат под лиценца.
ЗА DIVX ВИДЕО
®
DivX е дигитален видео-формат креиран од DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Ова
е официјален DivX Certified уред кој има поминато строги тестови за потврда дека може да
емитува DivX видео. Посетете ја интернет-страницата www.divx.com за повеќе информации и
софтверски алатки за конвертирање на Вашите фајлови во DivX видео-записи.
®
ЗА DIVX ВИДЕО ПО НАРАЧКА
®
Овој DivX Certified уред мора да биде регистриран за да може да емитува купени DivX
Video-on-Demand -VOD (видео по нарачка) филмови. За да го добиете Вашиот код за
регистрација, пронајдете го одделот DivX VOD во менито со опции на Вашиот уред. Посетете
ја интернет-страницата vod.divx.com за повеќе информации за тоа како да ја завршите
Вашата регистрација.
®
®
DivX Certified за емитување DivX видео до HD 720p, вклучувајќи првокласна содржина.
Произведено под лиценца на Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus и знакот со двојна буква „D“
се трговски марки на Dolby Laboratories.
4
Содржина
Почнуваме
37
Поставување сметки
38
Префрлување фајлови
39
Обезбедување на уредот
41
Надградба на уредот
8
Изглед на уредот
9
Копчиња
10
Содржина на пакетот
10
Полнење на батеријата
13
Вметнување мемориска картичка
15
Вклучување и исклучување на уредот
Комуникација
15
Држење на уредот
42
Именик
16
Заклучување и отклучување на уредот
46
Е-пошта
16
Прилагодување на јачината на тонот
47
Google Mail
16
Префрлување во тивок режим
49
Hangouts
49
Google+
50
Photos
50
Twitter
Основни информации
17
Икони на индикатор
18
Користење на екранот чувствителен
на допир
Интернет и мрежа
21
Контролни движења
51
Интернет
23
Користење Повеќе прозорци
52
Chrome
27
Известувања
53
Bluetooth
28
Почетен екран
54
Screen Mirroring
30
Заклучен екран
55
Samsung Link
31
Екран со апликации
56
Group Play
33
Користење апликации
58
WatchON
33
Помош
34
Внесување текст
36
Поврзување со Wi-Fi мрежа
5
Содржина
Медиуми
59
Музика
61
Камера
66
Галерија
70
Албум со приказна
74
Paper Artist
75
Видео
76
YouTube
77
Flipboard
93
Дигитрон
93
S-Преведувач
94
S Voice
95
Google
96
Voice Search
96
Мои фајлови
97
Преземено
97
TripAdvisor
Патување и локално
Продавници за
апликации и медиуми
98
78
Play Store
79
Samsung Apps
Нагодувања
79
Game Hub
80
Music Hub
81
Play Books
81
Play Movies
81
Play Music
81
Play Games
82
Play Newsstand
82
Readers Hub
82
Video Hub
Maps
99
Во врска со нагодувања
99
Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Користење податоци
101 Повеќе параметри
102 Режим за блокирање
102 Режим без раце
102 Звук
103 Екран
104 Меморија
104 Режим за штедење енергија
Алатки
105 Батерија
83
Белешка
84
S Planner
105 Основни апликации
87
Dropbox
88
Облак
88
Drive
89
POLARIS Office 5
91
Аларм
92
Светски Часовник
105 Управител со апликацијата
105 Локација
106 Заклучување на екранот
107 Безбедност
108 Јазик и внесување
111 Облак
6
Содржина
111 Резервна копија и ресетирање
112 Додај сметка
112 Движење
112 Говорна контрола
112 Додатоци
113 Датум и време
113 Пристапност
114 За уредот
114 Google Settings
Решавање проблеми
7
Почнуваме
Изглед на уредот
Предна камера
Сензор за светло
Микрофон
Копче за вклучување/
ресетирање/исклучување
Копче за јачина на звук
Екран на допир
IrLED
Копче Дома
Копче за назад
Копче за мени
Повеќенаменски
приклучок
Приклучок за слушалки
Задна камера
GPS-антена
Отвор за мемориска
картичка
Звучник
Звучник
8
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато 8–10 секунди за да го ресетирате
уредот ако јавува грешки, прекинува повици или се
блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот на
допир ќе се исклучи.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете за стартување на Google пребарување.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори списокот со
неодманешни апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на
тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
9
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Обезбедете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само додатоци одобрени од Samsung. Неправилното функционирање
предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со гаранцијата.
• Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од
производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна
опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, наполнете го уредот со полначот.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
10
Почнуваме
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
11
Почнуваме
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
12
Почнуваме
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до
оштетување на уредот или на мемориската картичка, или може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува само FAT-структура фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот може да
побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога вметнувате мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови на
мемориската картичка се појавува во папката SD memory card.
1 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
2 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
13
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
отстранување. На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Меморија →
Демонтирај SD-картичка.
Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорна за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Меморија → Форматирај SDкартички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
14
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
15
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или Копчето Дома, и благо удрете со прстот во која било насока во рамки на заклучениот
екран на долниот дел од екранот.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или
видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук.
16
Основни информации
Икони на индикатор
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Синхронизиран со Интернет
Поврзан со компјутер
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
17
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на
допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот на допир.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
18
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
19
Основни информации
Лизгање
Благо удрете надесно или налево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да
видите друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или
список, како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
20
Основни информации
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На
почетниот екран, допрете Апликац. → Нагодувања → Движење и потоа повлечете го
надесно копчето што се наоѓа горе десно на екранот.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Калкулаторот се претвора во научен калкулатор кога го ротирате уредот.
21
Основни информации
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
22
Основни информации
Користење Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за истовремено извршување на повеќекратни апликации на
екранот.
• Можат да работат само апликациите што се во фиоката на Повеќе прозорци.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
За користење на Повеќе прозорци, на Почетниот екран допрете Апликац. → Нагодувања
→ Екран, и потоа штиклирајте Повеќе прозорци.
Користење на поделен екран Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да извршувате апликации во поделен екран.
Стартување апликации во поделениот екран Повеќе прозорци
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Повеќе прозорци се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на Повеќе
прозорци
23
Основни информации
2 Допрете и задржете една икона на апликација на панелот на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на екранот.
Отпуштете ја иконата на апликацијата кога екранот се обојува со сина боја.
3 Допрете и задржете икона на друга апликација на фиоката на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на нова локација.
24
Основни информации
Споделување содржина меѓу апликациите
Можете лесно да споделувате содржина помеѓу апликации, како на пример Е-пошта и
Интернет, со нивно влечење и отпуштање.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте Е-пошта и Интернет во поделениот екран на Повеќе прозорци.
Пристапете до опциите на
Мултипрозорец
2 Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликациите и потоа допрете
.
Допрете го кругот помеѓу апликациите за пристап во следните опции:
• : Променете ја локацијата на апликациите во Повеќе прозорци.
• : Споделете ставки како на пример слики, текстови или врски помеѓу апликации
со нивно влечење и отпуштање.
• : Зголемете го максимално прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
25
Основни информации
3 Допрете и задржете една ставка во интернет-прозорецот и влечете ја на локација во
прозорецот на е-пошта.
Креирање комбинација на Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да ја сочувате комбинацијата на апликациите Повеќе прозорци
кои се извршуваат во моментот.
1 Стартувајте повеќе апликации во поделениот екран на Повеќе прозорци.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете → Ново.
3 Комбинацијата на апликации Повеќе прозорци кои се извршуваат во моментот е
додадена на фиоката на Повеќе прозорци.
За да стартувате апликации со помош на зачувана комбинација, изберете ја
комбинацијата од фиоката на Повеќе прозорци.
26
Основни информации
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и др. Повлечете ја
надолу статусната лента за да се отвори панелот за известување. Листајте низ списокот за
преглед на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за известување, повлечете
ја нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Повлечете ја надолу статусната лента и потоа допрете
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Локација: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режим за
читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе. За да изберете кои
апликации ќе се користат во него, допрете Нагодувања → Екран → Режим за читање.
• Повеќе прозорци: Користење на повеќе прозорци.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање
апликации.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои известувања да
бидат блокирани, допрете Нагодувања → Режим за блокирање.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летало.
• Режим без раце: Активирајте го или деактивирајте го режимот со слободни раце.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за известување, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја на друга
известување, допрете
локација.
27
Основни информации
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Апликац., задржете допрена икона на апликација и потоа
повлечете ја во преглед на панел.
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или панели.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте виџети или апликации на почетниот екран.
• Папка: Креирајте нова папка.
• Страна: Додајте нов панел на почетниот екран.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
28
Основни информации
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го
Допрете
до нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете
Допрете
го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
од следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран, и изберете едно
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Photos: Видете слики во Photos.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Изберете една слика, преуредете ја големината ако е неопходно и потоа одредете ја како
тапет.
29
Основни информации
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети засновани
на Интернет може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со
виџети, и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран. Поставете го
на саканата локација, променете му ја големината со влечење на рамката ако е потребно, и
потоа, допрете каде било на екранот за да ја зачувате локацијата на виџетот.
Заклучен екран
Заклучениот екран спречува уредот да изврши несакана операција кога не се користи, исто
така, Ви дозволува додавање соодветни виџети.
Додавање виџети
За користење виџети кога екранот е заклучен, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Заклучување на екранот и потоа штиклирајте го Повеќе виџети.
Не можете да користите виџети на заклучениот екран додека се активирани
одликите за безбедност.
Допрете го делот со виџети на горниот дел од екранот. Лизгајте надесно кон последната
и потоа изберете виџет за додавање на заклучениот екран.
страница, допрете
30
Основни информации
Прераспоредување панели
Преместување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел
и потоа одвлечете го до нова локација.
Отстранување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел
и потоа одвлечете го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Апликац. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
Оваа одлика е достапна само во прилагодлив мрежен преглед.
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова
Допрете
локација. За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, допрете и задржете апликација и потоа одвлечете ја до Направи
Допрете
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
31
Основни информации
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и
инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Исклучување на апликации
→ Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
Допрете
сакате да ја исклучите.
За да ја вклучите апликацијата, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Управител
со апликацијата, лизгајте до ИСКЛУЧЕНО, изберете ја апликацијата, и потоа допрете
Вклучи.
• Презементите апликации и некои стандардни апликации што доаѓаат со уредот не
можат да се исклучат.
• Кога ја употребувате оваа одлика, исклучените апликации ќе исчезнат од екранот
со апликации, но сè уште се зачувани во уредот.
32
Основни информации
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Некои апликации се групирани во папки. Допрете папка и потоа изберете
апликацијата за да се отвори.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштеда на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Држете го притиснато копчето Дома, допрете , и потоа допрете Крај веднаш до
апликацијата за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши
сè. Алтернативно, држете го притиснато копчето Дома и потоа допрете .
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
33
.
Основни информации
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Поставете опции за тастатура
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте големи букви.
Внесувајте големи букви.
Внесете интерпункциски знаци.
Додајте запис од посредната
меморија.
Внесете празно место.
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
На лебдечката тастатура, допрете и задржете
друга локација.
и преместете ја лебдечката тастатура на
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа поминете преку копчето за празно место налево или
надесно за променување на јазичните тастатури.
34
Основни информации
Ракопис
→
Допрете и задржете
, и потоа напиште збор со прст. Предложените зборови се
прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Користете ракописни движења за извршување дејства, како што се изменување или
бришење знаци, и вметнување празни места. За да ги видите водичите за движења, допрете
→ Помош → Користење ракопис.
, и потоа допрете
и задржете
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа допрете Пресликај.
35
Основни информации
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 99)
Осигурете врската Wi-Fi да биде активна пред да користите интернет-апликации.
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
Приклучување на Wi-Fi мрежи
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Wi-Fi и потоа повлечете го копчето Wi-Fi
надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени Wi-Fi мрежи, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секогаш кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
36
Основни информации
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате
најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова сметка,
или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате
поставувањето сметка. Можат да се користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете сметка и на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања, изберете име на сметка под Сметки,
изберете ја сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избриши сметка.
37
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
38
Основни информации
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете
заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не
успее.
Поставете отклучување со лице и глас
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лице и глас.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија и потоа поставете
говорна команда. Потоа, поставете заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во
случај отклучувањето со лице и глас да не успее.
39
Основни информации
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
40
Основни информации
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → За уредот → Ажурирање софтвер →
Ажурирај сега.
41
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за менување и потоа допрете
Бришење контакт
Допрете
.
42
.
Комуникација
Пребарување контакти
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на левата страна од списокот со контакти за брзо листање со
влечење на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Стандардно, уредот ги прикажува сите зачувани контакти.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Префрлување контакти
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Контакти се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Контакти се појавуваат со
43
во списокот со контакти.
Комуникација
Увезување и извезување контакти
Увезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за увезување.
Извезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз и потоа изберете опција за извезување.
Споделување контакти
→ Сподели картичка преку → Повеќе контакти, изберете контакти, допрете
Допрете
Готово, и потоа изберете метод на споделување.
Омилени контакти
Допрете
, и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во Омилени: Додајте контакти во омилените.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Прикажете ги контактите табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Групи контакти
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете Готово.
44
Комуникација
Управување со групи
Допрете
, и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Измени група: Променете ги нагодувањата за група.
• Ново: Направете нова група.
• Избриши од групата: Отстранете членови од групата.
• Прати е-пошта: Пратете е-порака на членови на група.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Бришење групи
Допрете , изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Избриши. Основните
групи не можат да се избришат.
Праќање е-порака на членови на група
Изберете група, допрете
→ Прати е-пошта, изберете членови и потоа допрете Готово.
Визит-картичка
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
сочувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете
за
изменување.
→ Сподели картичка преку → Избран контакт, и потоа изберете метод на
Допрете
споделување.
45
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете за лична сметка на е-пошта, како
што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете
ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака и потоа допрете .
на горниот дел од
Допрете
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
Допрете →
во пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти, информации за локација и друго
Праќање закажани пораки
→ Праќање распоред. Поставете време и датум, и
Додека пишувате порака, допрете
потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
46
Комуникација
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Одговорете на пораката.
Составете порака.
Препратете ја пораката.
Избришете ја пораката.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Одете на претходната или
следната порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услури.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
47
Комуникација
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете +CC/BCC за додавање повеќе приматели.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Attach file за приложување слики, видео-записи и музика и друго.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги промените нагодувањата за Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги пријавите Вашите мислења за развој на апликацијата.
Допрете
→ Help за да пристапите до информации за помош за Google Mail.
Читање пораки
Избришете ја оваа порака.
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Преместете ја пораката во друго
сандаче.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти.
Одговорете на сите приматели
или отпечатете ја пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
Препратете ја оваа порака на
други.
Прегледајте прилог.
Одговорете на оваа порака.
48
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Изберете една ознака во ALL LABELS за да ги прикажете пораките во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ознака за доделување.
→ Change labels, и потоа
Hangouts
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Изберете пријател од листата со пријатели или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Допрете All за промена на категоријата и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги
прикажете објавите од Вашите кругови.
49
Комуникација
Photos
Користете ја оваа апликација за да прикажувате и споделувате слики или видео-записи
преку социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Изберете една од следниве категории:
• ALL: Прикажете ги сите слики или видео-записи кои се снимени или преземени на
уредот.
• HIGHLIGHTS: Прегледајте слики или видео-записи групирани според датум или албум.
Допрете за да ги прегледате сите слики или видео-записи во групата.
Потоа, изберете една слика или видео-запис.
Додека ги гледате, употребете една од следните икони:
• : Модифицирајте ја сликата.
• : Споделете ја сликата или видео-записот со други.
• : Избришете ја сликата или видео-записот.
Twitter
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со Вашата социјалната мрежа на
Twitter.
Допрете Twitter на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Внесете ги адресата и лозинката за Twitter. Прикажете или споделете објави.
50
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за споделување, сочувување или печатење на тековната интернет-страница
додека прегледувате интернет-страница.
Отворање нова страница
Допрете
.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
51
.
, и потоа изберете една.
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
→ Бриши
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
историја.
Допрете → Бележник → Најпосетувани за да отворите интернет-страници од списокот
со најчесто посетувани интернет-страници.
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочувани страници.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Преземено.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
52
Интернет и мрежа
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете го насловот за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете
→ Other devices. Изберете
→ Bookmarks.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто
им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да го активирате Bluetooth, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Bluetooth и
потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
53
Интернет и мрежа
Спарување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Bluetooth → Скенирај и пронајдените
уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа прифатете ја
автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth, и потоа изберете
еден од уредите Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата. Пренесениот фајл се сочувува во папката Download.
Ако се прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Повеќе параметри → Screen Mirroring,
и потоа повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или
емитувајте фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата на Вашиот уред. За да се
поврзете со уред со користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го
PIN-от.
54
Интернет и мрежа
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да емитувате содржини зачувани на далечински уреди
или во разни услуги за интернет-мемории преку Интернет. Можете да емитувате и праќате
мултимедијални фајлови од Вашиот уред на друг уред или на услуга за интернет-меморија.
За користење на оваа апликација, морате да се најавите на сметка на Samsung и да
регистрирате два или повеќе уреда. Начините за регистрација може да се разликуваат
зависно од видот на уред.
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Кога ја отворате оваа апликација, ќе се појави сета содржина од Вашите регистрирани уреди
и служби за складирање. Можете да ги прелистувате и да играте.
Праќање фајлови
Пратете фајлови на други уреди или поставете ги на услуги за интернет-меморија.
Допрете за да изберете уред или служба за мрежно складирање и лизгајте налево или
надесно за да изберете категорија на медиуми.
Потоа допрете
, изберете фајлови и допрете
.
Споделување фајлови
Допрете за да изберете уред или служба за мрежно складирање и лизгајте налево или
надесно за да изберете категорија на медиуми.
Потоа допрете
, изберете фајлови, допрете
, и потоа изберете метод за споделување.
Емитување фајлови на далечен уред
Допрете за да изберете уред или служба за мрежно складирање и лизгајте налево или
надесно за да изберете категорија на медиуми.
Потоа допрете
, изберете фајлови, допрете
, и потоа изберете уред.
• Поддржаните формати фајлови може да се разликуваат во зависност од
поврзаните уреди како плеер за медиуми.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
55
Интернет и мрежа
Управување со содржини на услуга за интернет-меморија
Изберете услуга за интернет-меморија, и потоа гледајте ги и управувајте со Вашите фајлови.
За да пренесете фајлови помеѓу Вашиот уред и служба за интернет-меморија, допрете
изберете фајлови и потоа допрете
.
За да регистрирате служба за интернет-меморија на уредот, допрете
потоа изберете служба за интернет-меморија.
,
→ Додај склад, и
Group Play
Користете ја оваа апликација за да уживате во моменти со Вашите пријатели преку
споделување и емитување на содржини. Креирајте или приклучете се на сесија на Group Play,
и потоа споделувајте содржини, како слики или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услури.
• Додека ја користите оваа апликација, нема да имате пристап кон Интенет преку
Wi-Fi мрежа.
Придружете се во сесија за
Групна игра.
Создадете сесија за Групна игра.
Одредете дали ќе биде потребна
групна лозинка или не.
56
Интернет и мрежа
Креирање група за Group Play
Кога креирате сесија на Group Play, може да се придружат и да споделат содржини и други
уреди.
Кога употребувате лозинка за сесија на Group Play, другите уреди мора да ја внесат лозинката
за да се придружат во сесијата. За да употребите лозинка, штиклирајте Одр. групна
лозинка.
Допрете Направи група, поставете лозинка и потоа користете ги следниве одлики:
• Сподели музика: Поврзете два или повеќе уреда и користете ги за постигнување ефект
на опкружувачки звук кога споделувате музика.
• Сподели слики: Изберете слики за споделување.
• Сподели документи: Изберете документи за споделување.
• Играње игри и повеќе: Играјте интернет-игри со пријателите.
Приклучување на Group Play
Прудружете се во сесија на Group Play создадена од некој друг.
Допрете Придр.се на гр., изберете сесија на Group Play за да се приклучите и потоа внесете
ја лозинката за групата ако е потребно. Изберете категорија на медиуми и содржините што
се моментално споделени ќе се прикажат на уредот.
Користење на дополнителните одлики во сесија Group Play
Додека споделувате содржини со други уреди, користете ги следните одлики:
• : Изменете ги нагодувањата за звучници за секој поврзан уред.
• →
: Прилагодете ја јачината на тонот.
• →
: Поставете уредот да ги користи сите поврзани уредо како стерео-звучници.
• : Напишете белешка или цртајте на екранот. Сите учесници можат да видат што сте
креирале.
• : Видете ги сите споделени слики во вид на мозаик. Оваа одлика е достапна кога
избирате повеќе од две слики.
• /
: Изберете повеќе слики или документи.
• : Видете ги учесниците во групата.
57
Интернет и мрежа
WatchON
Користете ја оваа апликација за поврзување со телевизор за да ги гледате Вашите омилени
серии и филмови.
Допрете WatchON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Прво, мора да го поврзете уредот на мрежа и да се осигурате дека инфрацрвениот
приклучок на уредот е свртен кон телевизорот.
Поврзување со телевизор
Поврзете со телевизор за да го прикажете екранот на уредот на голема површина и
далечински управувајте го телевизорот со уредот.
Допрете Поставување WatchON, изберете област и служба на емитување и потоа допрете
Следно.
Гледање телевизија
Изберете од предложените ТВ-програми или изберете категорија на дното од екранот.
Изберете ТВ-програма и потоа допрете Гледај на ТВ или Гледај. Избраната програма ќе се
прикаже на поврзаниот телевизор.
Поставување потсетници за програми
Допрете Историја на дното од екранот и изберете време за ТВ-програмата што сакате да
ја гледате. Изберете програма и потоа допрете . Потсетникот за избраната програма се
додава во S Planner.
58
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Погледнете детали за фајлот.
Побарајте други уреди за да го
емитувате фајлот.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Сокријте го приказот на плеерот
за музика.
Отворете ја музичката листа.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или
скокнете на претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
59
Медиуми
За слушање песни на еднакви нивоа јачина на звук, допрете
Дополнително → Паметна јачина.
→ Опции →
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не е активирана за некои фајлови.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
→ Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зголемите јачината
на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз
емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно
се применува.
Поставување песна како тон на аларм
За користење на песната што моментално се емитува како тон на аларм, допрете
Постави како тон на аларм.
→
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете
Готово.
. Внесете име и допрете OK. Изберете песни за додавање и потоа допрете
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
Додај во музичка листа.
→
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот. Кога ќе се додаде нова песна, допрете Музички плоштад → .
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со
влечење на прстот.
60
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 66)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога
субјектот е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Покажува кој режим на
сликање е во употреба.
Погледнете повеќе
опции.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Започнете со снимање
видео-запис.
Променете го режимот
за сликање.
Отворете ја галеријата
за гледање слики и
видео-записи.
Изберете од различните
достапни ефекти.
61
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени
опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во внатрешноста на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа опција за фотографирање во потемни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За
да запре сликањето, допрете
.
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
62
Медиуми
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
за да снимите видео-запис. За паузирање на снимањето, допрете
запирање на снимањето, допрете .
. За
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за е-пошта: Користете го овој режим за намалување на квалитетот за праќање
преку е-пошта.
63
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Споделување слика
Допрете
→
, и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија за да му се испрати фотографијата.
• ChatON делење фото.: Пратете фотографија на друг уред преку ChatON.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Оддалечен окулар: Поставете уред што далечински ќе ја управува камерата.
Далечинско управување на камерата
Поставете уред како визир за управување на камерата далечински.
→
→ Оддалечен окулар, и потоа поврзете ги уредот и камерата со помош
Допрете
на Wi-Fi Direct. Допрете
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот
како визир.
64
Медиуми
Конфигурирање опции за камерата
→
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да
се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Фокусирање: Изберете режим на фокусирање. Авто. фокус се контролира од камерата.
Макро е за предмети што се многу блиску.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата. Активирајте ја
оваа одлика кога фотографирате за да креирате албуми во Албум со приказна.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Разгл. слики/видеа: Поставете уредот да прикажува фотографии или видео-записи по
нивното сликање.
• Копче за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за да ги
контролира функциите на копчето за фотографирање или зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на белата: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат
опсег на реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на
осветлување. Овие нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело
кај професионалните камери.
65
Медиуми
• Експо-зиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Говорна контрола: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете ја камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да се користи одликата Пријател за ознаки во Галерија и Албум
со приказна.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
66
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна
точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видеозаписот.
Уредување на слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додајте ја сликата во омилените.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика.
Изменетата слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на
сликата. Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
67
Медиуми
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на
сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
Изменување слики
→ Уредување фотографии или Paper Artist.
Кога прикажувате слика, допрете
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
списокот со омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
пратите на други.
→ Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
за да ги
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
68
Медиуми
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
за да ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
Означување лица
→ Опции → Ознаки и потоа штиклирајте го Ознака за лице. Се појавува
Допрете
жолта рамка околу препознатото лице на сликата. Допрете го лицето, допрете Додај име, и
потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и употребете ги достапните
опции, како што се праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
→ Опции → Ознаки → Другар за ознаки, и потоа повлечете го копчето
Допрете
Другар за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име
на лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може
да копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа
штиклирајте слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или
видео-запис, одвлечете го во новата папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за
копирање или Премести за преместување.
69
Медиуми
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате
Вашите приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
Креирање албуми со приказна
Создадете албуми со приказни со избирање на слики од Галерија или слики подредени
според информации на ознака.
Допрете
, и потоа изберете една опција.
Изберете слики од Галерија.
Изберете слики според
информации на ознака.
Креирање албуми од Галерија
Допрете Од Галерија, изберете папка, изберете слики и потоа допрете Готово. Внесете
наслов на албумот, изберете тема и насловна слика, и потоа допрете Нов албум.
70
Медиуми
Креирање албуми според информации на ознака
Создадете албуми со подредување на фотографии според информации на ознака, како на
пример локацијата каде некоја слика е сликана, лица или време.
Допрете По информации од ознака, и потоа поставете ги следниве опции на ознака:
• Местоположба: Поставете локација. Уредот подредува слики согласно локацијата. За да
користите ознаки за локации, активирајте ја опцијата за GPS-ознака во Камера пред да
сликате. (стр. 65)
• Луѓе: Изберете лица од означените слики. Уредот подредува слики на кои се наоѓаат
избраните лица. За да користите ознаки на лица, додадете ознаки на сликите во
Галерија. (стр. 69)
• Време: Поставете еден временски период. Уредот подредува слики сликани според
временскиот период кој го одредивте.
Откако ќе завршите со нагодувањата, допрете Најди слики. Внесете наслов на албумот,
изберете тема и насловна слика, и потоа допрете Нов албум.
Преглед на албуми на приказна
Изберете албум на приказна. Насловната слика се појавува на првата страница. Лизгајте лево
или десно за да ги гледате сликите во албумот.
На една страница од албумот, допрете
и употребете ги следниве функции. Достапните
опции се разликуваат во зависност од страницата.
• Измени наслов: Преименувајте го албумот.
• Додај содржина: Додајте повеќе содржини на тековната страница.
• Отстрани содржина: Отстранете содржини од тековната страница.
• Измени: Изменете го изгледот на тековната страница.
• Смени тема: Променете ја темата за изгледот на страницата.
• Смени насловна слика: Изменете ја насловната слика на албумот.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековниот албум.
71
Медиуми
• Сподели преку: Пратете го албумот на други.
• Печати: Отпечатете го албумот со поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Нарачај фото-книга: Направете нарачка за печатен албум со слики.
• Извези албум: Извезете го албумот во други мемориски локации.
• Избриши страна: Избришете ја страницата.
Уредување на слики
Допрете ја сликата на страницата во албум.
Избришете ја сликата.
Додадете објаснување.
Испратете ја сликата на други.
Изберете од различните
достапни ефекти.
Допрете
, и потоа употребете една од следниве функции:
• Слајдови: Започнете слајдшоу или изменете ги опциите за слајдшоу.
• Пост.како обв.: Поставете ја сликата како насловна слика на албум.
• Ротирај лево: Ротирајте ја сликата спротивно на стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте ја сликата во правец на стрелките на часовникот.
72
Медиуми
Креирање албуми со препорачани фотографии
Кога во една локација сликате повеќе слики, уредот ќе ви предложи да создадете нов
албум врз основа на локацијата. Оваа одлика Ви помага да лесно да создавате албуми со
фотографии кога имате дневни настани или патување.
Поставување на роден град
Поставете го Вашиот роден град за да му дозволите на уредот да препознава дали сте дома
или патувате. Уредот ќе Ви предложи создавање на настан или албуми од патувања врз
основа на Вашата локација. На пример, кога сликате слики надвор од Вашиот роден град,
уредот предлага создавање на албум од патување.
Допрете
Сочувај.
→ Опции → Домашен град, изберете метод на нагодување, и потоа допрете
Поставување минимален број фотографии
→ Опции, и потоа повлечете го копчето надесно, веднаш до тип на албум.
Допрете
Изберете тип на албум и потоа поставете минимален број на фотографии.
Кога сликате фотографии кои одговараат на критериумите кои ги поставивте, уредот ќе
предложи создавање на албум.
Уредот ќе препорача создавање на албуми со приказни доколку го надминете
поставениот фрој на фотографии во еден ден.
Креирање настан или албум од патување
→ Од предлози. Изберете еден албум, внесете наслов за албумот и потоа
Допрете
допрете Гот.
73
Медиуми
Paper Artist
Користете ја оваа апликација за да направите сликите да изгледаат како илустрации со
забавни ефекти или рамки.
Допрете Paper Artist на екранот со апликации.
Користете уметнички алатки за изменување на сликата. Изменетата слика на екранот се
зачувува во папката Галерија → Paper Pictures.
Изберете постоечка слика.
Споделете ја сликата.
Сликајте фотографија.
Сочувајте ја сликата.
Применете рамки врз сликата.
Цртајте со четката. Допрете за да
ја смените дебелината на четката.
Цртајте со пенкало. Допрете за
да ја смените дебелината на
пенкалото.
Пристапете до дополнителни
опции.
Избришете го нацртаното.
Допрете за да ја смените
големината на бришачот.
Применете ефекти врз сликата.
74
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека се емитува DivX Видео на
барање. Секој пат кога го заклучувате екранот додека емитувате DivX Видео на
барање, ќе се намали едно од Вашите достапни броења за изнајмување.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Префрлете се во режим
на лебдечки приказ.
Побарајте други уреди
за да го емитувате
фајлот.
Прилагодете ја јачината
на тонот.
Движете се нанапред
или наназад со влечење
на лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместете го
контролниот панел
Поместете го
контролниот панел
надесно.
Отворете ја музичката
листа.
Променете го размерот
на приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете → Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете Избриши.
75
Медиуми
Споделување видео-записи
Допрете → Сподели преку, изберете метод за споделување, изберете видео-записи и
потоа допрете Гот.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Ротирајте го уредот во пејзажна ориентација за приказ на цел екран.
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Допрете
→ Uploads →
, внесете информации за видео-записот и потоа допрете
76
.
Медиуми
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите лични списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
За да го стратувате Flipboard, благо удрете на левиот дел од страницата за добредојде,
изберете теми на вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа
изберете напис за читање.
77
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Безбедност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете → My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
78
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Game Hub
Користете ја оваа апликација за пристап до игри.
Допрете Game Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Лизгајте лево или десно и изберете игра за преземање од Samsung Apps.
79
Продавници за апликации и медиуми
Music Hub
Користете ја оваа апликација за емитување музика, и купување песни или албуми од
каталогот на Music Hub.
Претплатете се на првокласната услуга на Music Hub за да уживате во прилагодени
препораки, неограничено стримување песни, лични радиостаници и услуги на облакмемории за целата Ваша музика.
За да добиете повеќе детали, допрете
Music Hub.
→ Помош или посетете ја Интернет-страницата на
Допрете Music Hub на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услури.
• Некои одлики може да бидат означени различно во зависност од условите на
претплата.
• Некои одлики, вклучувајќи стримување, може да не бидат достапни во зависност
од регионот или операторот.
МОЈА МУЗИКА
Емитувајте музика зачувана на уредот и на серверот на облак-меморијата. Целата Ваша
музика останува автоматски синхронизирана со Вашиот компјутер.
КАТАЛОГ
Уживајте во неограничено стримување песни. Стримувајте песни или преземајте ги за
слушање без мрежна покриеност. Додавајте песни во музичка листа и споделувајте ги со
пријателите.
РАДИО
Слушајте музика на радиостаници или креирајте своја сопствена. Може да ја
персонализирате Вашата радиостаница врз основа на Вашиот омилен изведувач. Станицата
ќе емитува музика слична на песните од Вашиот омилен изведувач. Исто така, може да
примате прилагодени препораки од Music Hub.
80
Продавници за апликации и медиуми
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Play Games
Користете ја оваа апликација за преземање и играње игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
81
Продавници за апликации и медиуми
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање на најновите вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Readers Hub
Користете ја оваа апликација за преземање и читање фајлови со книги.
Допрете Readers Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Изберете книга за читање. За да преземете фајлови со книги, посетете Readers Hub Store.
Video Hub
Користете ја оваа апликација за пристапување и купување видео-записи.
Допрете Video Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Изберете категорија и потоа изберете видео-запис.
82
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за запишување важни информации за нивно зачувување и
прегледување подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
, внесете белешка и потоа допрете Сочувај.
За да ја промените бојата на заднината, допрете
→ Боја.
За да ја заклучите белешката за другите да не можат да ја видат, допрете
→ Заклучи.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За изменување на белешката, допрете ја.
За да побарате белешка, допрете
.
За промена на режимот на преглед допрете
За бришење белешки, допрете
.
.
За подредување на белешките според датум, допрете
За да го пратите текстот на белешката на други, допрете
За праќање белешки на други, допрете
→ Подреди според.
→ Сподели текст преку.
→ Сподели преку.
За да печатите белешки преку поврзување на уред со печатач, допрете
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
83
→ Печати. Некои
Алатки
За увезување белешки од Google Docs, допрете
→ Увези.
За извезување белешки на други мемориски локации, допрете
За промена на опциите на белешките, допрете
→ Извези.
→ Опции.
Прегледување белешка
Допрете го минијатурниот приказ на белешката за да ја отворите. Лизгајте лево или десно за
преглед на повеќе белешки.
Допрете
и користете ги следниве:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Боја: Сменете ја заднинската боја.
• Заклучи: Заклучете ја белешката за другите да не можат да ја видат.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Сподели текст преку: Пратете го текстот од белешката на други.
• Сподели преку: Пратете ја белешката на други.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
, a потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
• Додај белешка: Креирајте рачно напишана белешка за да ја прикачите кон датумот.
84
Алатки
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Измени детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете
повеќе детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Поканете други лица на настанот со праќање е-порака. Внесете ја адресата на е-пошта во
полето Учесници или допрете
за да се отвори списокот со контакти.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете
веднаш до полето, a потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од
постоечките.
85
Алатки
Прикачување белешки на датум
Допрете и задржете датум за да го изберете, и ќе се појави таблата за белешки.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Google под Сметки, изберете ја сметката
Google и потоа штиклирајте Синхронизирај Календар. За рачна синхронизација за
→ Синхронизација.
ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner →
→ Опции → Види опции →
За приказ на синхронизиран настан или задача, допрете
Календари → Екран, изберете ја сметката Google и потоа допрете OK.
Промена на вид на календар
Допрете на горниот лев агол на екранот, и потоа изберете од различните видови календари
вклучувајќи месечни, седмични и др. Може да се искористи движење со штипкање за
промена на видот на календарот. На пример, штипнете за промена од месечен во годишен
календар и раздалечувајте ги прстите за промена од годишен назад во месечен календар.
86
Алатки
Пребарување настани или задачи
Допрете
, и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани или задачи, допрете Денес на горниот дел на екранот.
Бришење настани
Допрете
→ Избриши, изберете настани и потоа допрете Избриши.
Споделување настани или задачи
Изберете настан или задача, допрете
споделување.
→ Сподели преку, a потоа изберете метод за
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Најавете се на Вашата сметка на Dropbox. Ако немате, креирајте сметка на Dropbox.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на
уредот, автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или
видео-записи, допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми,
допрете , и потоа изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
или Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
87
Алатки
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата
или податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија или Обнови првобитни за правење резервна копија од
податоците или за нивно обновување со Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox, a потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да создавате и уредувате документи и да ги споделувате со
други преку складиштето Google Drive. Кога создавате или поставувате датотеки во Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со интернет-серверот и со сите останати
компјутери што имаат инсталирана Google Drive. Пристапете до Вашите датотеки без
пренесување или преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
88
Алатки
POLARIS Office 5
Користете ја оваа апликација за уредување документи во различни формати, вклучувајќи
табели и презентации.
Допрете POLARIS Office 5 на екранот со апликации.
Некои функции може да не бидат достапни во зависност од типот на фајлот.
Креирајте документ.
Прикажете неодамнешни
документи.
Прелистувајте според формати
на документи.
Видете ги омилените документи.
Прелистувајте папки.
Споделете документи со други.
Креирање документи
Допрете
и потоа изберете вид документ.
Користете го алатникот за уредување на горниот дел од екранот за уредување на документот.
За да завршите, допрете ја иконата на документот во левиот дел од екранот, допрете
Зачувај, внесете име на датотека, изберете папка во која ќе го зачувате и потоа допрете
Зачувај.
89
Алатки
Читање документи
Допрете фајл. Или пак допрете Прелистувач на датотеки, Вид на форма, или Омилени, и
потоа изберете фајл за да се отвори.
За да започнете слајдшоу, допрете
За да цртате на документот, допрете
.
.
За пребарување одредена фраза или дел од текст во документот, допрете
Допрете
.
и потоа употребете една од следниве функции:
Документ
• Префрли во режим за уредување: Отворете го алатникот за уредување.
• Означена страница: Отворете го панелот на Обележувач. Изберете етикета што ќе оди
во точката на обележувачи.
• Претпочитани опции: Изменете ги нагодувањата на режимот за преглед.
• Зафаќање на екранот: Доловете ја избраната област.
• Преглед на информации: Прикажете ги дталите на документот.
• Помош: Пристапете во информации за помош за користење на POLARIS Office.
Презентација
• Префрли во режим за уредување: Отворете го алатникот за уредување.
• Преглед на еден слајд: Гледајте ги слајдовите еден по друг.
• Забелешка на слајд: Прикажете пораки во слајдови.
• Зафаќање на екранот: Доловете ја избраната област.
• Преглед на информации: Прикажете ги деталите на документот.
• Помош: Пристапете во информации за помош за користење на POLARIS Office.
90
Алатки
Табела
• Префрли во режим за уредување: Отворете го алатникот за уредување.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред заклучен во своето место.
• Зафаќање на екранот: Доловете ја избраната област.
• Преглед на информации: Прикажете ги дталите на документот.
• Помош: Пристапете во информации за помош за користење на POLARIS Office.
Текст
• Прочитај сѐ: Читајте го документот преку одликата текст во говор.
• Зафаќање на екранот: Доловете ја избраната област.
• Преглед на информации: Прикажете ги дталите на документот.
• Помош: Пристапете во информации за помош за користење на POLARIS Office.
Аларм
Користете ја оваа апликација за поставување повици за будење и аларми за важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
91
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се повторува
алармот и потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа
локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во кој било поголем град ширум
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
, внесете име на град или одберете град од глобусот, и потоа допрете
.
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно
време.
Бришење часовници
Допрете
, изберете часовници и потоа допрете Избриши.
92
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
→ Научен дигитрон.
деактивирано, допрете
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за сокривање на тастатурата.
→ Избриши историја.
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
Користење на S Translator
Поставете ги изворниот и целниот јазик, внесете текст во полето за текст и потоа допрете
За да додадете јазичната комбинација во Вашиот список со омилени, допрете
За да ја пратите јазичната комбинација на други, допрете
.
.
.
Започнување разговор со преведувачот
Допрете ги копчињата на дното од екранот за да комуницирате со друга личност преку
говорен превод.
Допрете Speak за Вашиот јазик и потоа говорете во микрофонот. Уредот ќе го преведе она
што Вие ќе го кажете. Допрете
во полето на целниот јазик за уредот да почне да го чита
преводот на глас.
Потоа допрете Speak за јазикот на лицето со кое разговарате и овозможете им да Ви
одговорат на нивниот сопствен јазик. Уредот ќе го преведе она што тие ќе го кажат. Допрете
во полето на изворниот јазик за уредот да Ви го прочита на глас.
93
Алатки
S Voice
Користете ја оваа апликација за управување со уредот преку говорни команди за праќање
порака, креирање белешка и др.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома два
пати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услури.
• Оваа апликација не е поддржана за одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Режим без раце
Во режим „со слободни раце“, уредот гласно ќе ја чита содржината кога имате дојдовни
повици, пораки и известувања, така што можете да го користите уредот без раце додека
возите. На пример, уредот ќе го прочита гласно името на повикувачот или телефонскиот
број кога има дојдовен повик.
За активирање на режимот „со слободни раце“, кажете „Hands-free mode on“.
Будење на уредот со глас
Кога е исклучен екранот, можете да го стартувате S Voice со говорна команда. Кажете му на
уредот „Hi Galaxy“ за да ја стартувате S Voice.
За да ја активирате оваа одлика, допрете
→ Settings → Wake up command.
94
Алатки
Користење наредби за будење на заклучениот екран
На заклучениот екран, можете да користите разни функции со однапред дефинирани
наредби за будење.
За да ја активирате оваа одлика, на екранот со апликации, допрете Нагодувања →
Заклучување на екранот, и потоа штиклирајте го Разбуди се во екранот за заклучување.
Допрете Пост. команда за будење, и потоа поставете функции и говорни команди.
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување, а потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
,а
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ
на резултати од пребарувањето.
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
потоа штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Tablet search, а
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За промена на
→ Settings → Google Now.
опциите за Google Now, допрете
95
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување веб-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка за да се отвори. За да се вратите назад на носечката папка, допрете
се вратите во директориумот, допрете .
. За да
Во папка, употребете една од следниве функции:
• : Пребарувајте фајлови.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Креирајте папка.
• Време: Подредете ги фајловите или папките.
Изберете фајл или папка со штиклирање, и потоа употребете една од следниве функции:
• • : Копирајте ги фајловите или папките во друга папка.
: Преместете ги фајловите или папките во друга папка.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Пратете ги фајловите на други.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
96
Алатки
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
За да ги видите фајловите преземени од Интернет, допрете Презем. од Интернет или
алтернативно, допрете Други преземања за да ги видите фајловите преземени од други
апликации, како што е Е-пошта.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
TripAdvisor
Користете ја оваа апликација за добивање информации за патување, како што се
дестинација или хотел. Исто така, можете да резервирате соба и да ги споделувате своите
рецензии со другите.
Допрете TripAdvisor на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
97
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услури.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
98
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На приказот на опциите, допрете Wi-Fi →
за време на спиење.
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога се достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето
На екранот со опции, допрете Wi-Fi →
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
99
Нагодувања
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот со опции, допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја одликата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Прикажете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Изберете име за Bluetooth за Вашиот уред.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Користење податоци
Следете ја Вашата количина на искористеност на податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете датум за месечно ресетирање за следење на
податоците за искористеност.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Автоматска синхронизација на податоци: Активирајте го или деактивирајте го
автоматското синхронизирање апликации. Може да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка во Нагодувања → Сметки.
• Мобилни пристапни точки: Изберете Wi-Fi пристапни точки за да спречите
апликациите што работат во заднина да ги користат.
100
Нагодувања
Повеќе параметри
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Уреди во близина
• Име на уред: Погледнете го името на уредот.
• Содржина за делење: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други
уреди.
• Дозволени уреди: Прикажете ја листата со уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Преземи од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
101
Нагодувања
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани и колку долго.
Режим без раце
Поставете уредот да чита содржини гласно и назначете апликации што ќе се користат во
режимот со слободни раце.
Звук
Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видео-записите,
системските звуци и тоновите на известувањата.
• Известувања: Изберете тон за ѕвонење за настани како што се дојдовни пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот на допир.
• Апликации Samsung: Изменете ги нагодувањата за известувања за секоја апликација.
• Звук при допирање: Поставете уредот да емитува звук кога ќе допрете копче.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Adapt sound: Персонализирајте го звукот за увото што најчесто го користите додека
слушате музика.
102
Нагодувања
Екран
Изменете ги нагодувањата за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете слика на заднина за почетниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете слика на заднина за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете слика на заднина за почетниот екран
и за заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за
известување.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи мултипрозорецот.
• Екрански режим:
– – Приспособи екран: Користете го овој режим за оптимизирање на екранот согласно
неговите нагодувања.
– – Динамично: Користете го овој режим за нијансата на приказот да е пожива.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормални опкружувања.
– – Кино: Користете го овој режим за затемнети опкружувања, како на пример во темна
соба.
• Режим за читање: Изберете кои апликации да го користат режимот за читање. Во
режим за читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е
поврзан на лежиште за на биро или кога се полни.
• Паметен екран:
– – Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на
екранот да се исклучува додека гледате во екранот.
– – Паметно вртење: Поставете интерфејсот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
103
Нагодувања
• Тип букви: Променете го типот на фонт за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за
заднинското светло на копчињата.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Меморија
Најдете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориската картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија.
• Перформанси на CPU: Поставете го уредот да го ограничува користењето на одредени
системски ресурси.
• Намалување на осветленост на екран: Поставете уредот да ја намалува осветленоста
на екранот.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
104
Нагодувања
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
Изберете стандардни нагодувања за користење на апликации.
• Дома: Изберете стандарден режим на Почетен екран.
Локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Режим: Изберете метод за собирање на податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Поставете уредот да прикажува кои апликации ги
бараат информациите за Вашата моментална локација и потрошувачката на батерија.
• Услуги за локација: Прикажете ги службите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi, или Bluetooth одлики за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
105
Нагодувања
Заклучување на екранот
Изменете ги нагодувањата за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Повеќе виџети: Поставете уредот да дозволи користење виџети на заклучениот екран.
• Виџети за закл. на екр.:
– – Часовник или лична порака: Поставете уредот да прикаже часовник или лична
порака на заклучениот екран. Следниве опции може да се разликуваат во зависност
од Вашиот избор.
За часовник:
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
– – Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со
часовникот.
За лична порака:
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата
команда за будење кога екранот е заклучен.
• Пост. команда за будење: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S
Voice или да извршува конкретна функција.
106
Нагодувања
Безбедност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или погледнете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се
одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката.
Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Доколку не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете дозвола за Google да ја провери апликацијата дали е
штетна пред да ја инсталирате.
• Вид складирање: Поставете тип на складиште за фајлови-акредитиви.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
107
Нагодувања
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
За промена на нагодувањата за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите нагодувањата за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на погрешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место или за интерпункциски
знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или
извичник.
• Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате двојно
на копчето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање преку тастатура.
108
Нагодувања
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање преку тастатура.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметна
тастатура за навигација на покажувачот со лизгање преку тастатура.
• Звук: Поставете уредот да се огласи кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на тастатурата Samsung.
• Ресетирај нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Google voice typing
За промена на нагодувањата за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете уредот да спречи да препознава навредливи зборови
при внесувањето со говор.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
Оваа одлика се појавува штом ја употребите апликацијата за гласовно
препознавање.
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Open via the home key: Поставете уредот да се стартува S Voice со притискање на
копчето Дома два пати.
• Use location data: Поставете уредот да користи информации за локацијата за
резултатите од говорното пребарување.
109
Нагодувања
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Help: Пристапете до информации за помош за S Voice.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Wake up command: Поставете на уредот да се стартува говорното препознавање со
кажување команда за будење додека го користите S Voice.
• Check missed events: Поставете да се проверуваат пораки или настани кога S Voice се
стартува со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските
информации со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Детекција на често користениот збор „Ok Google“: Поставете уредот да започне
со препознавање говор кога ја изговарате командата за будење додека користите
апликација за пребарување.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен влез
без мрежа.
• Personalized recognition: Поставете уредот да користи информации од Вашата Google
контролна табла за да ја подобрите точноста на препознавање говор.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
110
Нагодувања
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на нагодувањата
за погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите
нагодувања и податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите
нагодувања и податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на
уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
111
Нагодувања
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Движење
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои го
контролираат препознавањето на движења на Вашиот уред.
• Поминете со дланката за доловување: Поставете уредот да направи слика од екранот
кога со дланката ќе поминете лево или десно по екранот.
• Допрете со дланка за иск.звук/пауза: Поставете уредот да го паузира емитувањето
кога ќе го допрете екранот со Вашата дланка.
• Дознајте за движењата со рака: Видете го упатството за контролните движења со рака.
Говорна контрола
Променете го нагодувањата за опциите за управување со говорни команди.
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
112
Нагодувања
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се
движите низ временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се врти кога ќе се вртите
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со
Talkback на глас.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе држите притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
• Гестови за зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со
прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
113
Нагодувања
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да го активира Talkback кога ќе го држите
притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување, и потоа задржете допрено
на екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на
нагодувањата за погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
– – Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Титли Google (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Google и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Титли Samsung (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Samsung и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики
овозможени од Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
114
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2
-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
со Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте со Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
115
Решавање проблеми
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Обезбедете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред не реагира, држете го притиснато Копчето за
вклучување/ресетирање/исклучување 8–10 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Резервна копија и ресетирање →
Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сѐ. Пред да
извршите фабричко ресетирање на податоците, не заборавајте да направите резервни копии
од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, уверете се дека се правилно поврзани.
116
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
117
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Обезбедете дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Обезбедете дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на фајл
не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
118
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
119
Решавање проблеми
Изгубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорна за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
120
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно
известување.
www.samsung.com
Macedonian. 09/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising