Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Korisničko uputstvo (Jellybean)

SM-T310
Упатство за
корисникот
www.samsung.com
Информации за ова упатство
Уредот овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги високите
стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е специјално
дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на основните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен од
операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување. За најновата
верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung, www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу RAM
меморија, ќе имаат влијание врз работата на уредот. Апликациите поврзани со содржината
може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која
тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или спецификациите
на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите предизвикани од
апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на поставувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да
предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени
во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Симнувањето и користењето на овие
материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права.
Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои можност
веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања за апликација
испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За апликации инсталирани
од корисникот, контактирајте сервис.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и
оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот
договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга
опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2013 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен или
пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи
фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање,
без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store и
• Логото Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk се трговски марки на Google, Inc.
•
•
™
Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi се регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
®
®
DivX , DivX Certified и поврзаните лого-знаци се трговски
марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се
користат под лиценца.
ЗА DIVX ВИДЕО
®
DivX е дигитален видео-формат креиран од DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Ова е
официјален DivX Certified уред кој има поминато строги тестови за потврда дека може да емитува
DivX видео. Посетете ја интернет-страницата www.divx.com за повеќе информации и софтверски
алатки за конвертирање на Вашите фајлови во DivX видео-записи.
®
ЗА DIVX ВИДЕО ПО НАРАЧКА
®
Овој DivX Certified уред мора да биде регистриран за да може да емитува купени DivX Videoon-Demand -VOD (видео по нарачка) филмови. За да го добиете Вашиот код за регистрација,
пронајдете го одделот DivX VOD во менито со опции на Вашиот уред. Посетете ја интернетстраницата vod.divx.com за повеќе информации за тоа како да ја завршите Вашата регистрација.
®
®
DivX Certified за емитување DivX видео до HD 720p, вклучувајќи првокласна содржина.
Произведено под лиценца на Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus и знакот со двојна буква „D“ се
трговски марки на Dolby Laboratories.
4
Содржина
Почнуваме
32
33
34
35
37
8
Изглед на уредот
9Копчиња
10 Содржина на пакетот
10 Полнење на батеријата
13 Вметнување мемориска картичка
14 Вклучување и исклучување на уредот
15 Држење на уредот
15 Заклучување и отклучување на уредот
15 Прилагодување на јачината на тонот
15 Префрлување во тивок режим
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поставување сметки
Префрлување фајлови
Обезбедување на уредот
Надградба на уредот
Комуникација
38Именик
41Е-пошта
43 Google Mail
44 Talk (Hangouts)
44Google+
45Messenger
45ChatON
Основни информации
16
17
Индикатор за икони
Користење на екранот чувствителен на
допир
20 Контролни движења
22 Активирање на мултипрозорецот
23Известувања
23 Панел за брзо нагодување
24 Основен екран
27 Заклучен екран
28 Користење апликации
28 Екран со апликации
29Помош
30 Внесување текст
Интернет и мрежа
46Интернет
47Chrome
48Bluetooth
49 Screen Mirroring
50 Samsung Link
51 Group Play
52WatchON
53 Smart Remote
5
Содржина
Медиуми
84Дигитрон
84S-Преведувач
85 S Voice
86Google
87 Voice Search
87 Мои фајлови
88Преземено
88TripAdvisor
54 Плеер за музика
55Камера
61Галерија
64 Албум со приказна
66 Paper Artist
67Видео-плеер
68YouTube
69Flipboard
Патување и локално
Продавници за апликации и
медиуми
70
71
71
72
73
73
73
74
74
89Maps
90Local
91Navigation
Play Store
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Play Books
Play Movies
Play Music
Readers Hub
Learning Hub
Опции
92 За опциите
92Wi-Fi
93Bluetooth
93 Користење податоци
93 Повеќе параметри
94 Режим за блокирање
94 Режим за возење
95Звук
95Екран
96Меморија
97 Режим за штедење енергија
97Батерија
97 Управител со апликацијата
97 Услуги за локација
Алатки
75Белешка
76 S Planner
78Dropbox
79Облак
80 Polaris Office
82Аларм
83 Светски Часовник
6
Содржина
98 Заклучување на екранот
99Сигурност
100 Јазик и внесување
103Облак
103 Резервна копија и ресетирање
103 Додај сметка
103Движење
104 Контрола на гласот
104Додатоци
104 Датум и време
105Пристапност
106 За уредот
106 Google Settings
Решавање проблеми
7
Почнуваме
Изглед на уредот
Предна камера
Сензор за светло
Микрофон
Копче за
вклучување/
ресетирање/
исклучување
Копче за јачина на
звук
Екран чувствителен
на допир
IrLED
Копче дома
Копче за назад
Копче за мени
Повеќенаменски
приклучок
Приклучок за
слушалки
Задна камера
GPS-антена
Отвор за мемориска
картичка
Звучник
Звучник
8
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Не користете заштитник за екранот. Тоа може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода. Екранот
чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови или кога е
изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Мени
• Држете го притиснато 8-10 секунди за да го ресетирате уредот
ако јавува грешки, прекинува повици или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот чувствителен
на допир се исклучува.
• Допрете го за да се отвори списокот со опции достапни за
тековниот приказ.
• Допрете и задржете на почетниот екран за да го стартувате
Google search.
• Притиснете го за да се вратите на основниот екран.
Дома
• Држете го притиснато за да се отвори списокот со неодманешни
апликации.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на уредот.
9
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци може да се разликуваат во
зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не е компатибилна со
други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung.
Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само дополнителна опрема одобрена од Samsung. Неправилното
функционирање предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со
гаранцијата.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа сосема
зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната
дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
Полнење на батеријата
Наполнете ја батеријата пред првата употреба со полначот.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung. Неодобрените
полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на
уредот.
• Кога нивото на Вашата батерија е ниско, уредот емитува предупредувачки тон и
прикажува порака за празна батерија.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се
поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути
пред да го вклучите уредот.
10
Почнуваме
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и вклучете го крајот на USB-кабелот во
повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на
уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
• Може да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир може да
не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало да
влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее
повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на
Samsung.
11
Почнуваме
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот од
уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема
прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од електричниот
приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична
енергија. Уредот треба да остане во близина на електричниот приклучок додека се полни.
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата. Со
прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го користите уредот
подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето за
вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
12
Почнуваме
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност од
производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат
компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот.
Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до оштетување
на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети податоците зачувани на
картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна нагоре.
• Уредот поддржува само FAT-структура фајлови за мемориски картички. Доколку
вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот може да
побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога ќе вметнете мемориска картичка во уредот, директориумот со фајлови на
мемориската картичка ќе се појави во папката SD memory card под внатрешната
меморија.
1 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
2 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице место.
13
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно отстранување. На
почетниот екран, допрете Апликац. → Опции → Меморија → Демонтирај SD-картичка.
Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја надвор.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на податоците,
или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот. Samsung не е
одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната употреба или од
оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
На почетниот екран, допрете Апликац. → Опции → Меморија → Форматирај SD-картички →
Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на производителот не
покрива губење на податоци како резултат на дејства на корисникот.
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за прв пат, следете ги упатствата од екранот за да го прилагодите Вашиот
уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за да го
вклучите уредот.
14
Почнуваме
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика проблеми
во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со притискање
на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот и уредот се става во
заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето дома, и благо удрете со прстот во која било насока во рамки на заклучениот екран на
долниот дел од екранот.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу за прилагодување на јачината на тонот
на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога емитувате музика или видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук надолу додека не се префрли во тивок режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук.
15
Основни информации
Индикатор за икони
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со статусот на
уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Синхронизиран со Интернет
Поврзан на компјутер
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
16
Основни информации
Користење на екранот чувствителен на допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со други
електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на
екранот чувствителен на допир.
• Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да дојде во контакт со вода. Екранот
чувствителен на допир може неправилно да функционира во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• За да избегнете оштетување на екранот чувствителен на допир, не допирајте го со
остри предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа може
да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност. Исклучете го
екранот на допир кога не го користите уредот.
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или за да
внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
17
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја допрено и
влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
18
Основни информации
Лизгање
Лизгајте десно или лево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да видите друг панел.
Лизгајте нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или список, како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте ги
брзо за одзумирање.
19
Основни информации
Контролни движења
Едноставните движења овозможуваат лесна контрола на уредот.
Пред користењето движења, осигурете се дека одликата за движења е активирана. На почетниот
екран, допрете Апликац. → Опции → Движење и потоа повлечете го надесно копчето што се
наоѓа горе десно на екранот.
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација. Ротирањето на
уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на новата ориентација
на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Калкулаторот се претвора во научен калкулатор кога уредот ќе се ротира.
20
Основни информации
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во Галерија →
Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
21
Основни информации
Активирање на мултипрозорецот
Користете ја оваа одлика за работење со две апликации на екранот, истовремено.
• Можат да работат само апликациите што се на мултипрозорецот.
• Кога стартувате апликации што содржат мултимедијални фајлови, како што е музика
или видео-записи, ќе се емитува звукот од двата фајла.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
За користење на мултипрозорецот, на екранот со апликации, допрете Опции → Екран, и потоа
штиклирајте го Повеќе прозорци.
Користење на мултипрозорецот
За да го активирате панелот на мултипрозорецот, допрете и задржете
. Панелот на мултипрозорецот се прикажува на левата страна од екранот. Изберете една апликација и потоа
одвлечете нова апликација до нова локација. За да го деактивирате панелот на мултипрозорецот,
повторно допрете и задржете
.
Повлечете ја лентата помеѓу панелите на апликациите нагоре или надолу за прилагодување на
големината на панелите.
Допрете ја дршката на панелот за да го сокриете или прикажете. Допрете ја и задржете ја дршката,
и влечете ја до левиот или десниот раб на екранот за да го преместите панелот. Кога панелот
е сокриен, допрете ја и задржете ја рачката и влечете ја нагоре или надолу за поместување на
рачката.
22
Основни информации
Користење апликации од мултипрозорецот
Додека користите апликации од мултипрозорецот, допрете
следниве:
или
• : Променете ја локацијата на апликациите во мултипрозорецот.
• : Зголемете го прозорецот да одговара на екранот.
• : Затворете ја апликацијата.
и употребете едно од
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и др. Повлечете ја надолу
статусната лента за да се отвори. Листајте низ списокот за преглед на дополнителни известувања.
За да го затворите панелот за известување, повлечете ја нагоре лентата што е на дното од приказот.
Панел за брзо нагодување
Од панелот за брзо нагодување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Влечете надолу од статусната лента, допрете за да се отвори панелот за брзо нагодување и
потоа користете ги следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Реж. за читање: Активирајте го или деактивирајте го режимот за читање. Во режим за читање,
уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе. За да изберете кои апликации ќе се
користат во него, допрете Опции → Екран → Режим за читање.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
23
Основни информации
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим за
блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои известувања да бидат
блокирани, допрете Опции → Режим за блокирање.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Повеќе прозорци: Поставете да се користи мултипрозорецот.
• Состојба при возење: Активирајте го или деактивирајте го режимот за возење.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно останување.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање апликации.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летање.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите во панелот за брзо нагодување, отворете го панелот за брзо
нагодување, допрете , и потоа допрете и одвлечете ставка на друга локација.
Основен екран
Основниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се прикажани
икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Основниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете Апликац., задржете допрена икона на апликација и потоа повлечете
ја во преглед на панел.
24
Основни информации
Додавање ставка
Прилагодете го почетниот екран со додавање виџети, папки или панели.
Задржете ја допрено празната област на почетниот екран и потоа изберете една од следниве
категории:
• Апликации и виџети: Додајте виџети или апликации на основниот екран.
• Папка: Креирајте нова папка.
• Страна: Додајте нов панел на почетниот екран.
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува на
горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја ставката.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Допрете
→ Измени страница →
.
Преместување панел
→ Измени страница, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до
Допрете
нова локација.
Отстранување панел
→ Измени страница, допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете го до
Допрете
корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
25
Основни информации
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете
следниве:
→ Постави заднина → Почетен екран и изберете едно од
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени од
Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Потоа, изберете слика и допрете Постави заднина. Или изберете слика, променете ја нејзината
големина со влечење на рамката и потоа допрете Готово.
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот почетен
екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети засновани на
Интернет може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
Додавање виџети на почетниот екран
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со виџети, и
потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран.
Користење виџет за кратенки за опции
На почетниот екран, допрете Апликац. → Виџети, и потоа допрете и задржете Кратенка за опции
за да се отвори список со опции. Изберете опција за да ја додадете на почетниот екран како
кратенка.
26
Основни информации
Заклучен екран
Заклучениот екран спречува уредот да изврши несакана операција кога не се користи, исто така,
Ви дозволува додавање соодветни виџети.
Додавање виџети
За користење виџети кога екранот е заклучен, на екранот со апликации, допрете Опции →
Заклучување на екранот и потоа штиклирајте го Повеќе виџети.
Не може да користите виџети на заклучениот екран додека се активирани одликите за
безбедност.
Допрете го делот со виџети на горниот дел од екранот. Лизгајте надесно кон последната страница,
допрете и потоа изберете виџет за додавање на заклучениот екран.
Прераспоредување панели
Преместување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел и
потоа одвлечете го до нова локација.
Отстранување панел
Лизгајте лево или десно на делот на панелот со виџети, задржете допрено преглед на панел и
потоа одвлечете го до корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
27
Основни информации
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја отворите.
Отворање неодамна користени апликации
Држете го притиснато копчето Дома за да се отвори список со неодамнешни апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштита на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
Држете го притиснато копчето Дома, допрете , и потоа допрете Крај веднаш до апликацијата
за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши. Алтернативно,
држете го притиснато копчето Дома и потоа допрете .
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете Апликац. за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова локација. За
Допрете
преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
28
Основни информации
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
→ Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до Направи папка.
Допрете
Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка со влечење и
потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps, за преземање и инсталирање
апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете
→ Деинст. и потоа изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
Споделување апликации
Споделувајте преземени апликации со други корисници преку е-пошта, Bluetooth или други
методи.
→ Сподели апликации, изберете апликации, допрете Готово и потоа изберете метод
Допрете
на споделување. Следните чекори се разликуваат во зависност од избраниот метод.
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и апликациите,
или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете ставка за да видите совети.
29
Основни информации
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете Изберете
внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Поставете опции за тастаурата
Samsung.
Избришете го претходниот знак.
Започнете нов ред.
Внесувајте со големи букви.
Внесувајте со големи букви.
Внесете интерпункциски знаци.
Додајте запис од посредната
меморија.
Внесете празно место.
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете го два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете , и потоа допрете
за промена на видот на тастатура. Допрете и задржете
и преместете ја лебдечката тастатура на друга локација.
За да се префрлите на статична тастатура, допрете
30
.
Основни информации
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа повлечете го копчето за празно место налево или надесно за
променување на јазичните тастатури.
Ракопис
Допрете
и потоа напиште збор со прст. Предложените зборови се прикажуваат како знаци што
се внесуваат. Изберете предложен збор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го прикажува тоа
што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и изберете
алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и потоа
допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во посредната
меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба да се
вметне и потоа допрете Пресликај.
31
Основни информации
Поврзување со мрежа Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 92)
Осигурете врската Wi-Fi да биде активна пред да користите интернет-апликации.
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба во
сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за затворени
простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го користите.
Приклучување на мрежи Wi-Fi
На екранот со апликации, допрете Опции → Wi-Fi и потоа повлечете го копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени мрежи Wi-Fi, внесете лозинка ако е потребно, и потоа
допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена икона. Откако
уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на истата секој пат кога е
достапна.
Додавање мрежи Wi-Fi
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi на
дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го типот на
безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете Поврзи.
32
Основни информации
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави така што
уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со мрежи и потоа
допрете Заборави.
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung Apps
потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да го имате најдоброто
искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без најавување
за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате сметка на Google, на екранот со апликации, допрете Опции →
Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за креирање нова сметка, или допрете Existing, и
потоа следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето сметка. Можат да се
користат повеќе од една сметка на Google на уредот.
Исто така, поставете и сметка на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Опции, изберете име на сметка под Сметки, изберете ја
сметката што треба да се отстрани, и потоа допрете Избр. сметка.
33
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на компјутер
или обратно.
Следниве формати фајлови се поддржани од некои апликации. Некои формати фајлови не
се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на уредот или оперативниот систем
на компјутерот.
• Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac
• Слика: bmp, gif, jpg и png
• Видео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf и mkv
• Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp,
txt, asc, rtf и zip
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со медиумски библиотеки, контакти и
календари, и ги синхронизира со уреди на Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од
интернет-страницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува автоматски,
кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
34
Основни информации
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред →
Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol (MTP) или
нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот бара код
за отклучување.
Поставување отклучување со лице
На екранот со апликации, допрете Опции → Заклучување на екранот → Заклучување на
екранот → Отклучување со лице.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија. Потоа, поставете заштитен PIN
или шара за отклучување на екранот во случај отклучувањето со лице да не успее.
35
Основни информации
Поставете отклучување со лице и глас
На екранот со апликации, допрете Опции → Заклучување на екранот → Заклучување на
екранот → Лице и глас.
Поставете го Вашето лице во рамката за да се направи фотографија и потоа поставете говорна
команда. Потоа, поставете заштитен PIN или шара за отклучување на екранот во случај
отклучувањето со лице и глас да не успее.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Опции → Заклучување на екранот → Заклучување на
екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја шарата за
потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога ќе ја заборавите
шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Опции → Заклучување на екранот → Заклучување на
екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Опции → Заклучување на екранот → Заклучување на
екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
36
Основни информации
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копче за вклучување/ресетирање/исклучување или
Копчето дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар на
Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски го
препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку има такви.
Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне надградувањето. Видете во
информациите за помош за Samsung Kies за детали за надградбата.
• Немојте да го исклучувајте компјутерот или да го откачувате USB-кабелот додека уредот
се надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на компјутерот. Во
спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Опции → За уредот → Ажурирање софтвер → Ажурирај.
37
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви, адреси
на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Изменување контакт
Изберете контакт за изменување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
.
Пребарување контакти
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на десната страна од списокот со контакти за брзо листање со влечење
на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за
пребарување.
38
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Според основните нагодувања, уредот ги прикажува сите зачувани контакти на уредот или на
друга сметка.
→ Контакти за прикажување и потоа изберете локација каде да се зачуваат
Допрете
контактите.
Префрлување контакти
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Contacts се појавуваат со
во списокот со контакти.
Увезување и извезување контакти
Увезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Увези од SD-картичка или Увези од меморија USB.
Извезување контакти
Допрете
→ Увоз/Извоз → Извези во SD-картичка или Извези на USB-меморија.
Споделување контакти
→ Увоз/Извоз → Сподели картичка преку, изберете контакти, допрете Готово и
Допрете
потоа изберете метод за споделување.
39
Комуникација
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Додај во омилени: Додајте контакти во омилените.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Гледајте ги контактите табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Групи контакти
Допрете Групи.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
допрете Готово.
→ Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
Управување со групи
Допрете
и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Измени: Променете ги опциите за групата.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати e-mail: Пратете е-порака на членови на група.
• Смени редослед: Задржете допрено веднаш до името на групата, повлечете го нагоре или
надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Бришење групи
Допрете , изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Избриши. Основните групи
не можат да се избришат.
40
Комуникација
Праќање е-порака на членови на група
Изберете група, допрете
→ Прати e-mail, изберете членови и потоа допрете Готово.
Визит-картичка
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта и
поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле зачувани
кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката во МЕНЕ, и потоа допрете за
изменување.
Допрете
→ Сподели картичка преку и потоа изберете метод за споделување.
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта за прв пат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете Следно за лична сметка на е-пошта, како што
е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете ги упатствата
на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
Внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете Прати.
Допрете
на горниот дел од екранот.
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете Коп/Н.к. за додавање повеќе приматели.
Допрете
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, белешки, настани и др.
за вметнување слики, настани, контакти и локациски информации и др. во пораката.
41
Комуникација
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете . Штиклирајте го Праќање распоред, поставете ги времето и
датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата е
нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот. Времето и
датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони и мрежата не ја
ажурира информацијата.
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Одговорете на пораката.
Препратете ја пораката.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Додајте ја оваа адреса на е-пошта
во списокот со контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Одете на претходната или следната
порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за да го
зачувате.
42
Комуникација
Google Mail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Google Mail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа допрете
Допрете +CC/BCC за додавање повеќе приматели.
Допрете
за прикачување слики.
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Attach video за прикачување видео-записи.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Читање пораки
Избришете ја оваа порака.
Чувајте ја оваа порака за
долгорочно складирање.
Додајте ознака на оваа порака.
Означете ја пораката како
непрочитана.
Додајте ја оваа адреса на е-пошта
во списокот со контакти.
Препратете ја оваа порака на
други.
Одговорете на сите приматели.
Означете ја пораката како
потсетник.
Одговорете на оваа порака.
Прегледајте прилог.
43
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
што сакате да ја доделите.
, и потоа изберете ја ознаката
Talk (Hangouts)
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Talk (Hangouts) на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели, или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете All Circles за промена на категоријата, и потоа лизгајте горе или долу за преглед на
објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
44
Комуникација
Messenger
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите преку сервисот за размена на инстантпораки на Google+.
Допрете Messenger на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете пријател од списокот со пријатели, внесете порака во полето на дното од екранот и потоа
допрете .
ChatON
Користете ја оваа апликација за разговор со кој било уред. За користење на оваа одлика, морате да
се најавите на Вашата сметка Samsung.
Допрете ChatON на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирајте список со пријатели преку внесување телефонски броеви или адреси на е-пошти на
сметки на Samsung, или преку избирање пријатели од списокот со предлози.
Изберете пријател за да започнете разговор.
За синхронизирање на контактите на уредот со ChatON, допрете Повеќе → Опции →
Синхронизирај контакти.
45
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете
за споделување, зачувување или печатење на тековната интернет-страница додека
прегледувате интернет-страница.
Отворање нова страница
Допрете
.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте лево или десно на полето со насловот, и
допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана страница, допрете
и потоа изберете една.
46
.
Интернет и мрежа
Историја
Допрете → Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна посетени
→ Бриши историја.
интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете
Допрете → Бележник → Најпосетувани за да отворите интернет-страници од списокот со
најчесто посетувани интернет-страници.
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочувани страници.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го сочувате
или да го копирате.
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Преземено.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете
→ Сподели страница.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа допрете
Сподели.
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернет-страници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за пребарување.
Отворање нова страница
Допрете → New tab.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте лево или десно на полето со насловот, и
допрете ја страницата за да ја изберете.
47
Интернет и мрежа
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете го полето за адреса, допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од
предложените клучни зборови што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете → Other devices. Изберете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете → Bookmarks.
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија. Користете
Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци што се
испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите,
досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да
бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски
копии на фајлови или незаконско прислушкување комуникации за комерцијални
потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да го активирате Bluetooth, на екранот со апликации допрете Опции → Bluetooth и потоа
повлечете го копчето Bluetooth надесно.
48
Интернет и мрежа
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Опции → Bluetooth → Скенирај и пронајдените уреди ќе
се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа прифатете ја автоматскигенерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е Галерија.
Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth и потоа изберете еден од уредите
Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на другиот уред за да ја
примите сликата. Пренесениот фајл се зачувува во папката Bluetooth. Ако се прими контакт, тој
автоматски се додава во списокот со контакти.
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за AllShare
Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така, можете да ја
користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат HDCP може да не бидат
компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или HomeSync
уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим за да
добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Опции → Повеќе параметри → Screen Mirroring, и потоа
повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте фајл и
потоа контролирајте го емитувањето со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете со уред со
користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
49
Интернет и мрежа
Samsung Link
Користете ја оваа апликација за да емитувате содржини зачувани на разни уреди преку Интернет.
Можете да емитувате и праќате мултимедијални фајлови од Вашиот уред на друг уред или на
услуга за интернет-меморија.
За користење на оваа апликација, морате да се најавите во сметка на Samsung и да регистрирате
два или повеќе уреда. Начините за регистрација може да се разликуваат зависно од видот на уред.
→ Помош.
За да добиете повеќе детали, допрете
Допрете Samsung Link на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ќе се отвори оваа апликација, ќе се прикажат неодамнешните содржини од сите Ваши
регистрирани уреди. Можете да ги прелистувате и да играте. За да започнете со споделување
фајлови, лизгајте до УРЕДИ И СКЛАДИРАЊЕ и изберете опција.
Праќање фајлови
Пратете фајлови на други уреди или поставете ги на услуги за интернет-меморија.
Изберете го Вашиот уред, допрете
на споделување.
, изберете фајлови, допрете Готово и потоа изберете начин
Споделување фајлови
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
изберете начин на споделување.
, изберете фајлови, допрете Готово и потоа
Емитување фајлови на далечен уред
Изберете уред или интернет-меморија, допрете
, изберете фајл и потоа изберете уред.
• Поддржаните формати фајлови може да се разликуваат во зависност од поврзаните
уреди како плеер за медиуми.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
50
Интернет и мрежа
Управување со содржини на услуга за интернет-меморија
Изберете услуга за интернет-меморија, и потоа гледајте ги и управувајте со Вашите фајлови.
За да преземете фајлови од услуга за интернет-меморија, допрете
допрете Готово.
, изберете фајлови и потоа
→ Параметри →
За да регистрирате услуга за интернет-меморија на уредот, допрете
Регистрирана меморија → и потоа изберете услуга за интернет-меморија.
Group Play
Користете ја оваа апликација за споделување екрани со повеќе уреди. Креирајте или приклучете
се на сесија на Group Play, и потоа споделувајте слики, документи или музика.
Допрете Group Play на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Креирање група за Group Play
Допрете Направи група, поставете лозинка и потоа користете ги следниве одлики:
• Сподели музика: Изберете музички фајлови за споделување. Можете да поврзете два или
повеќе уреда, и да ги користите за постигнување ефект на опкружувачки звук.
• Сподели слики: Изберете слики за споделување.
• Сподели документи: Изберете документи за споделување.
• Играње игри и повеќе: Играјте интернет-игри со пријателите.
Допрете , и напишете белешка или цртајте на екранот. Сите учесници можат да видат што сте
креирале.
Допрете
за да ги видите сите споделени слики во вид на мозаик.
Допрете
или
Допрете
за да ги видите учесниците во групата.
за да изберете повеќе слики или документи.
51
Интернет и мрежа
Приклучување на Group Play
Допрете Придр.се на гр., изберете сесија на Group Play за да се приклучите и потоа внесете
ја лозинката за групата. Изберете категорија на медиуми и содржините што се моментално
споделени ќе се прикажат на уредот.
WatchON
Користете ја оваа апликација за поврзување со телевизор за да ги гледате Вашите омилени серии и
филмови.
Допрете WatchON на екранот со апликации.
Прво мора да го поврзете уредот на мрежа и да се осигурате дека инфрацрвениот приклучок на
уредот е свртен кон телевизорот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Поврзување со телевизор
Поврзете со телевизор за да го прикажете екранот на уредот на голема површина и далечински
управувајте го телевизорот со уредот.
Допрете → Продолжи и потоа следете ги инструкциите на екранот за да го регистрирате
телевизорот на уредот. Чекорите се разликуваат во зависност од избраните опции.
Гледање телевизија
Изберете од предложените ТВ-програми или изберете категорија на дното од екранот. Изберете
ТВ-програма и потоа допрете Гледај на ТВ или Гледај сега. Избраната програма ќе се прикаже на
поврзаниот телевизор.
Допрете
и отворете го контролниот панел за управување со телевизорот.
Поставување потсетници за програми
Допрете Времеплов на дното од екранот и изберете време за ТВ-програмата што сакате да ја
гледате. Изберете програма и потоа допрете Постави потсетник. Потсетникот за избраната
програма се додава во S Planner.
52
Интернет и мрежа
Smart Remote
Користете ја оваа апликација за да го користите уредот како уред за далечинско управување на
телевизори и системи за забава.
Допрете Smart Remote на екранот со апликации.
Прво мора да го поврзете уредот на мрежа Wi-Fi и да се осигурате дека инфрацрвениот приклучок
на уредот е свртен кон телевизорот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Поставување на уредот како уред за далечинско управување на
телевизор
Допрете Choose Your Country or Region, изберете држава или регион и потоа следете ги
упатствата на екранот за да го завршите процесот на поставување.
За да го отворите панелот за далечинско управување, допрете ја дршката на панелот на долниот
десен раб од екранот.
За да додадете уште една соба, допрете
→ Add New Room.
Прилагодување на опциите за далечинско управување
Допрете
и користете ги следниве опции:
• Edit Channels: Изменете ги каналите што се прикажани на екранот на уредот.
• Rooms & Devices: Променете ги нагодувањата за врската.
• Profile: Внесете кориснички профил за Peel да може да најде најдобра селекција.
• Favorite Programs: Видете ги омилените програми.
• Cut Programs: Вратете претходно сокриени програми.
• Genres: Сокријте ги или променете го редоследот на жанровите.
• Sports: Сокријте ги или променете го редоследот на спортовите.
• Send Feedback: Пријавете ги Вашите мислења за развој на апликацијата.
• Notifications: Поставете уредот да Ве потсетува за различни идни ТВ-програми.
• Reset Peel: Ресетирајте ги опциите за врската.
53
Медиуми
Плеер за музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Плеер за музика на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани во зависност од верзијата на софтверот на
уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Погледнете детали за фајлот.
Скенирајте за уреди со овозможена
DLNA.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Сокријте го приказот на плеерот за
музика.
Отворете ја музичката листа.
Рестартирајте ја песната што се
емитува во моментот или скокнете
на претходната песна. Задржете
допрено за брзо премотување
наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
54
Медиуми
→
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете
Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе го засилите звукот до ниво 14 или
повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја намалите
јачината на звукот на ниво 13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
→ Нова листа. Внесете име и допрете OK. Изберете песни за додавање и потоа
Допрете
допрете Готово.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
музичка листа.
→ Додај во
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира од
уредот. Кога ќе се додаде нова песна, допрете Музички плоштад → .
Допрете Музички плоштад и изберете расположение. Или изберете повеќе ќелии со влечење на
прстот.
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на уредот.
(стр. 61)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во
одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
55
Медиуми
Фотографирање
Фотографирање
Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. Кога субјектот
е во фокус, рамката за фокус станува зелена. Допрете
за да фотографирате.
Погледнете повеќе
опции.
Покажува кој режим на
сликање е во употреба.
Префрлете помеѓу
предната и задната
камера.
Започнете со снимање
видео-запис.
Променете го режимот за
сликање.
Отворете ја Галеријата за
гледање слики и
видео-записи.
Изберете од различните
достапни ефекти.
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени опкружувањето и да
го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе направи
фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот микрофон.
56
Медиуми
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во рамки на водилките.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо или
чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа опција за фотографирање во потемни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во која било насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За да
запре сликањето, допрете .
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Допрете
. За паузирање на снимањето, допрете
. За запирање на снимањето, допрете
.
Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката резолуција.
57
Медиуми
Режим за снимање
Допрете
→
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• Лимит за е-пошта: Користете го овој режим за намалување на квалитетот за праќање преку
е-пошта.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
• Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката резолуција.
• Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
58
Медиуми
Споделување слика
Допрете
→
и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте го
означиле во фотографија и да ја му ја испрати.
• ChatON делење фото.: Пратете фотографија на друг уред преку ChatON.
• Оддалечен окулар: Поставете уред што далечински ќе ја управува камерата.
Далечинско управување на камерата
Поставете уред како визир за управување на камерата далечински.
→
Допрете
Direct. Допрете
→ Оддалечен окулар, и потоа поврзете ги уредот и камерата со помош на Wi-Fi
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како визир.
Конфигурирање опции за камерата
→ за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции
Допрете
се достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем. на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на
светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот. Точка ја
мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави просек од
целата сцена.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста кон светлина на
камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за фиксни или
силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени
објекти.
59
Медиуми
• Фокусирање: Изберете режим на фокусирање. Авто. фокус се контролира од камерата.
Макро е за предмети што се многу блиску.
• Ознака GPS: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата. Активирајте ја оваа одлика
кога фотографирате за да креирате албуми во Албум со приказна.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што сигналот
може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши
временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Ревизија: Краток приказ на направените фотографии.
• Копче за јачина: Поставете да се користи копчето за јачина на звук за контрола на функцијата
за блендата или за зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Вредност на експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на композицијата кога
избирате субјекти.
• Контрола на гласот: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да се користи одликата Пријател за ознаки во Галерија и Албум со
приказна.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги опциите за камерата.
60
Медиуми
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
→ Смени брзи поставки.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот. Другите
икони може да се преместат во рамки на списокот со допирање и влечење.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
• Некои формати фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот инсталиран на
уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација, како што
е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да се зачува во неа.
На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира папката Screenshots.
Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за да ја
погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо за
одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
61
Медиуми
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за гледање и
Изменување слики
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додајте ја сликата во омилените.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика. Изменетата
слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на сликата.
Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Испечатете ја сликата преку USB или Wi-Fi врска.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на сликата во
неа.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување медиуми.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете
омилени.
→ Омилени страници за да ја додадете сликата во списокот со
62
Медиуми
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете
→ Изберете запис, изберете слики со штиклирање и потоа допрете
за да ги пратите на други.
• Кога гледате слика, допрете
на социјалните мрежи.
за да ја пратите на други или за да ја споделите преку услугите
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете
ја доделите на контакт.
→ Постави како за да ја поставите сликата како заднина или за да
Означување лица
→ Опции → Ознаки и потоа штиклирајте го Ознака за лице. Се појавува жолта рамка
Допрете
околу препознатото лице на сликата. Допрете го лицето, допрете Додај име, и потоа изберете или
додадете контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и употребете ги достапните опции,
како што се праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето, големината на
лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување или од додатоците
што ги носи субјектот.
Користење на пријателот за ознаки
→ Опции → Ознаки → Другар за ознаки и потоа повлечете го копчето Другар за
Допрете
ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на лицето) кога
отворате слика.
63
Медиуми
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може да
копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа штиклирајте
слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или видео-запис, одвлечете
го во новата папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за копирање или Прем. за преместување.
Албум со приказна
Користете ја оваа апликација за да креирате сопствен дигитален албум, и да ги чувате Вашите
приказни со уредно и автоматско организирање на Вашите слики.
Допрете Албум со приказна на екранот со апликации.
Креирање албуми со приказна
Допрете Нов албум → По информации од ознака за автоматски да креирате албум на приказна.
Изберете критериуми и потоа допрете Најди слики. Внесете наслов за албумот, изберете тема и
потоа допрете Нов албум.
За да го креирате рачно, допрете Нов албум → Од Галерија.
Креирање препорачани албуми
Кога фотографирате на една локација, уредот автоматски ги подредува Вашите фотографии во
албуми врз основа на Вашите зададени критериуми и предлага да креирате нови албуми.
→ Опции → Предлози → Домашен град, и потоа изберете метод за препознавање
Допрете
на Вашата локација. Изберете вид на албум и поставете минимален број фотографии.
Кога ќе сликате фотографии кои ги исполнуваат критериумите што сте ги задале, уредот ќе
предложи креирање албум.
Допрете Нов албум → Од предлози. Изберете албум, внесете наслов за албумот и потоа допрете
Гот. → OK.
Уредот ќе препорача креирање фото-албуми кога ќе го надминете однапред зададениот
број фотографии во еден ден.
64
Медиуми
Преглед на албуми на приказна
Изберете албум на приказна. Насловната слика се појавува на првата страница. Лизгајте лево или
десно за да ги гледате сликите во албумот.
Кога гледате слика, допрете
и користете ги следниве функции:
• Додај содржина: Додајте повеќе содржини на тековната страница.
• Отстрани содржина: Отстранете содржини од тековната страница.
• Смени тема: Променете ја темата за изгледот на страницата.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековниот албум.
• Подели преку: Пратете го албумот на други.
• Печати: Испечатете го албумот преку USB или Wi-Fi врска.
• Нарачај фото-книга: Направете нарачка за печатен албум со слики.
• Извези албум: Извезете го албумот во други мемориски локации.
• Избриши албум: Избришете го албумот.
Изменување слики
Допрете ја сликата на страницата во албум.
За да додадете краток текст, допрете
.
За да ја пратите сликата на други, допрете
За да ја избришете сликата, допрете
.
.
За да примените ефекти врз сликата, допрете
За започнување на слајдшоу, допрете
.
→ Слајдови → Почни слајдови.
За да ја поставите сликата за насловна на албумот, допрете
→ Пост.како обв.
За ротирање на сликата во насока спротивна на стрелките на часовникот, допрете
лево.
За ротирање на сликата во насока на стрелките на часовникот, допрете
65
→ Ротирај
→ Ротирај десно.
Медиуми
Paper Artist
Користете ја оваа апликација за да направите сликите да изгледаат како илустрации со забавни
ефекти или рамки.
Допрете Paper Artist на екранот со апликации.
Користете уметнички алатки за изменување на сликата. Изменетата слика на екранот се зачувува
во папката Галерија → Paper Pictures.
Изберете постоечка слика.
Споделете ја сликата.
Сликајте фотографија.
Сочувајте ја сликата.
Цртајте со четката. Допрете за да ја
смените дебелината на четката.
Применете рамки врз сликата.
Цртајте со пенкало. Допрете за да ја
смените дебелината на пенкалото.
Пристапете до дополнителни
опции.
Избришете го нацртаното. Допрете
за да ја смените големината на
бришачот.
Применете ефекти врз сликата.
66
Медиуми
Видео-плеер
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео-плеер на екранот со апликации.
• Избегнувајте заклучување на екранот на уредот додека се емитува DivX Видео на
барање. Секој пат кога го заклучувате екранот додека емитувате DivX Видео на барање,
ќе се намали едно од Вашите достапни броења за изнајмување.
• Некои формати фајлови не се поддржани во зависност од софтверот на уредот.
• Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во зависност од методот со кој се
кодирани.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Скенирајте за уреди со
овозможена DLNA.
Прилагодете ја јачината
на тонот.
Движете се нанапред
или наназад со влечење
на лентата.
Изберете режим за
звучниот систем Dolby.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Променете го размерот
на приказот.
Намалете ја големината
на видео-приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот
или скокнете на
претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете
→ Избриши, изберете видео-записи со штиклирање и потоа допрете Избриши.
67
Медиуми
Споделување видео-записи
→ Сподели преку, изберете метод за споделување, изберете видео-записи со нивно
Допрете
штиклирање и потоа допрете Сподели.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за видео.
Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за намалување.
За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Гледање видео-записи
Допрете и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето за
гледање видео-запис.
Ротирајте го уредот во пејзажна ориентација за приказ на цел екран.
Пребарувајте
видео-записи.
Испратете го URL-от на
другите.
Паузирајте или
продолжете го
емитувањето.
Додајте го
видео-записот во
музичката листа.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Променете го
квалитетот на приказот.
68
Медиуми
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Изберете ја Вашата сметка, допрете
записот и потоа допрете UPLOAD.
, изберете видео-запис, внесете информации за видео-
Flipboard
Користете ја оваа апликација за пристап до Вашите персонализирани списанија.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да го стратувате Flipboard, благо удрете на левиот дел од страницата за добредојде, изберете
теми на вести и потоа допрете Build Your Flipboard.
Изберете насловна сторија или тема, благо лизгајте низ страниците на Flipboard и потоа изберете
напис за читање.
При читање напис, користете ги следните икони:
• : Вратете се на претходната страница.
• • : Видете ги коментарите на другите за написот.
: Споделете го написот преку Twitter.
• : Споделете го написот со другите.
• : Поставете го написот како допаѓање на Facebook.
• : Додајте го написот во списокот со омилени во Twitter.
• : Додајте го написот во Вашето списание Flipboard.
69
Продавници за апликации и
медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да работат на
уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL. Доколку има
одредена наплата за апликацијата, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот за да го
комплетирате купопродажниот процес.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе се
појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за ажурирањето.
Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја ажурирате
апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Опции → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете , изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани апликации и потоа
допрете UNINSTALL.
70
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја www.samsungapps.com.
Допрете Samsung Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете
За пребарување апликација, допрете
полето за пребарување.
за да изберете категорија.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен збор во
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Преземи или Купи.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе се појави
икона за ажурирање на горниот дел од екранот да Ве извести за ажурирањето. Отворете
го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја ажурирате апликацијата.
Game Hub
Користете ја оваа апликација за пристап до игри.
Допрете Game Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Лизгајте лево или десно и изберете игра за преземање од Samsung Apps.
71
Продавници за апликации и медиуми
Music Hub
Користете ја оваа апликација за емитување музика, и купување песни или албуми од каталогот на
Music Hub.
Претплатете се на првокласната услуга на Music Hub за да уживате во прилагодени препораки,
неограничено стримување песни, лични радио-станици и услуги на облак-мемории за целата Ваша
музика.
За да добиете повеќе детали, допрете
Hub.
→ Помош или посетете ја интернет-страницата на Music
Допрете Music Hub на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
• Некои одлики може да бидат означени различно во зависност од условите на
претплата.
• Некои одлики, вклучувајќи стримување, може да не бидат достапни во зависност од
регионот или операторот.
МОЈА МУЗИКА
Емитувајте музика зачувана на уредот и на серверот на облак-меморијата. Целата Ваша музика
останува автоматски синхронизирана со Вашиот компјутер.
ПРОДАВНИЦА
Уживајте во неограничено стримување песни. Стримувајте песни или преземајте ги за слушање без
мрежна покриеност. Додавајте песни во музичка листа и споделувајте ги со пријателите.
РАДИО
Слушајте музика на радио-станици или креирајте своја сопствена. Може да ја персонализирате
Вашата радио-станица врз основа на Вашиот омилен изведувач. Станицата ќе емитува музика
слична на песните од Вашиот омилен изведувач. Исто така, може да примате прилагодени
препораки од Music Hub.
72
Продавници за апликации и медиуми
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Movies
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или телевизиски
емисии.
Допрете Play Movies на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
73
Продавници за апликации и медиуми
Readers Hub
Користете ја оваа апликација за преземање и читање фајлови со книги.
Допрете Readers Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете книга за читање. За да преземете фајлови со книги, посетете Readers Hub Store.
Learning Hub
Користете ја оваа апликација за пристап до материјали за учење.
Допрете Learning Hub на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете категорија и потоа изберете видео-лекција или книга.
74
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за запишување важни информации за нивно зачувување и
прегледување подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
, внесете белешка и потоа допрете Сочувај.
→ Боја.
За да ја промените бојата на заднината, допрете
За да ја заклучите белешката за другите да не можат да ја видат, допрете
→ Заклучи.
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За изменување на белешката, допрете ја.
За да побарате белешка, допрете
.
За промена на режимот на преглед допрете
За бришење белешки, допрете
.
.
За подредување на белешките според датум, допрете
За да го пратите текстот на белешката на други, допрете
За праќање белешки на други, допрете
→ Подреди според.
→ Сподели текст преку.
→ Сподели преку.
За печатење белешки преку USB или Wi-Fi врска, допрете
→ Печати.
→ Увези.
За увезување белешки од Google Docs, допрете
За извезување белешки на други мемориски локации, допрете
За промена на опциите на белешките, допрете
→ Опции.
75
→ Извези.
Алатки
Прегледување белешка
Допрете го минијатурниот приказ на белешката за да ја отворите. Лизгајте лево или десно за
преглед на повеќе белешки.
Допрете
и користете ги следниве опции:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Боја: Сменете ја заднинската боја.
• Заклучи: Заклучете ја белешката за другите да не можат да ја видат.
• Печати: Испечатете ја белешката преку USB или Wi-Fi врска.
• Сподели текст преку: Пратете го текстот од белешката на други.
• Сподели преку: Пратете ја белешката на други.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
и потоа употребете еден од следниве методи:
• Додај настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Додај задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
• Додај белешка: Креирајте рачно напишана белешка за да ја прикачите кон датумот.
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
76
Алатки
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа допрете
Измени детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе детали, како
што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително известување или каде се
случува.
Поканете други лица на настанот со праќање е-порака. Внесете ги адресите на е-пошта во полето
Учесници, или допрете за да се отвори списокот со контакти.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето Локација,
допрете веднаш до полето и потоа покажете ја точната локација со допирање и задржување на
мапата што се појавува.
Прикачете слика. Допрете Слики и потоа сликајте фотографија или изберете една од постоечките.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Опции → Google под Сметки, изберете ја сметката Google и
потоа штиклирајте Синхронизирај Календар. За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот
→ Синхронизација.
со апликации, допрете S Planner →
→ Опции → Види опции →
За приказ на синхронизиран настан или задача, допрете
Календари → Екран, изберете ја сметката Google и потоа допрете OK.
Променување на видот на календарот
Допрете на горниот лев агол на екранот, и потоа изберете од различните видови календари
вклучувајќи месечни, седмични и др. Може да се искористи движење со штипкање за промена
на видот на календарот. На пример, штипнете за промена од месечен во годишен календар и
раздалечувајте ги прстите за промена од годишен назад на месечен календар.
Пребарување настани
Допрете
и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани, допрете Денес на горниот дел од екранот.
77
Алатки
Бришење настани
Изберете датум и потоа допрете
→ Избриши.
Споделување настани
Изберете настан, допрете
→ Сподели преку и потоа изберете метод за споделување.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку меморијата
Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се синхронизира со
интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога го стартувате Dropbox за прв пат, допрете Start за да го активирате. Следете ги упатствата на
екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се активира Dropbox, фотографиите и видео-записите што се снимаат со камерата на уредот,
автоматски се поставуваат на Dropbox. За да ги видите поставените фотографии или видео-записи,
допрете . За да споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете
и потоа
изберете фајлови.
→
→ Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете
78
за додавање во списокот со омилени. За
.
Алатки
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија од нагодувањата или
податоци од апликациите, со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Опции → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија за правење резервна копија од податоците или за нивно враќање со
Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox и потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги упатствата на
екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со Dropbox
кога и да направите измени.
79
Алатки
Polaris Office
Користете ја оваа апликација за уредување документи во различни формати, вклучувајќи табели и
презентации.
Допрете Polaris Office на екранот со апликации.
Некои функции може да не бидат достапни во зависност од типот на фајлот.
Креирајте документ.
Лизгајте лево или десно за преглед
на неодамнешните документи.
Гледајте и уредувајте документи
преку Интернет.
Прелистувајте според формати на
документи.
Прелистувајте папки.
Видете ги омилените документи.
Креирање документи
Допрете
и потоа изберете вид документ.
Користете го алатникот за уредување на горниот дел од екранот за уредување на документот.
→ Зачувај, внесете име на фајлот, изберете папка каде што ќе се
За да завршите, допрете
зачува и потоа допрете Зачувај.
Читање документи
Допрете фајл. Или пак допрете Пребарувачот, Clouds, Вид форма, или Омилени, и потоа изберете
фајл за да се отвори.
За започнување на слајдшоу, допрете
→ Slide Show.
За пребарување одредена фраза или дел од текст во документот, допрете
Допрете
и потоа употребете една од следниве функции:
80
.
Алатки
Документ
• Сочувај како: Сочувајте го документот под различно име.
• Извези во PDF: Сочувајте го документот како фајл PDF.
• Најди&замени: Пребарајте или заменете текст.
• Изглед на страницата: Променете го изгледот на страниците.
• Преглед во цела ширина: Погледнете ја само содржината на документот, без маргините.
• Приближи / Одалечи: Сменете ја големината на поглед.
• Распореди текст одново: Прераспределете го текстот за да одговара на екранот.
• Вклучен меморандум: Видете ги коментарите во документот.
• TTS: Читајте го документот преку одликата текст во говор.
• Отпечати: Испечатете го документот преку USB или Wi-Fi врска.
Презентација
• Slide Show: Започнете слајшоу.
• Сочувај како: Сочувајте го документот под различно име.
• Извези во PDF: Сочувајте го документот како фајл PDF.
• Најди&замени: Пребарајте или заменете текст.
• Преглед на еден слајд: Гледајте ги слајдовите еден по друг.
• Приближи / Одалечи: Сменете ја големината на поглед.
• Отпечати: Испечатете го документот преку USB или Wi-Fi врска.
81
Алатки
Табела
• Сочувај како: Сочувајте го документот под различно име.
• Најди&замени: Пребарајте или заменете текст.
• Заштити лист: Заклучете ја табелата за другите да не можат да ја изменуваат.
• Замрзни: Задржете го избраниот ред заклучен во своето место.
• Пресметај одново: Обновете ја пресметката на функциите во табелата.
• Сортирај: Подредете ги ќелиите според конкретни критериуми.
• Филтрирај: Видете ги ќелиите филтрирани според конкретни критериуми.
• Приближи / Одалечи: Сменете ја големината на поглед.
• Отпечати: Испечатете го документот преку USB или врска Wi-Fi.
Текст
• Сочувај како: Сочувајте го документот под различно име.
• TTS: Читајте го документот преку одликата текст во говор.
• Отпечати: Испечатете го документот преку USB или врска Wi-Fi.
Аларм
Користете ја оваа апликација за поставување повици за будење и аларми за важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или исклучување на
алармот.
82
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се повторува алармот и
потоа допрете Сочувај.
• Аларм за локација: Поставете локација. Алармот се вклучува само кога сте во таа локација.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
надвор од
Бришење аларми
Допрете и задржете аларм и потоа допрете Бриши.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во која било локација ширум светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
, внесете име на град или одберете град од глобусот, и потоа допрете
.
За примена на летно време, задржете допрено часовник и потоа допрете Опции за летно време.
Бришење часовници
Допрете
, изберете часовници и потоа допрете Избриши.
83
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
→ Научен дигитрон.
деактивирано, допрете
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за сокривање на тастатурата.
→ Избриши историја.
За промена на големината на буквите и знаците во историјата, допрете
→ Големина на букви.
S-Преведувач
Користете ја оваа апликација за преведување текст на други јазици.
Допрете S-Преведувач на екранот со апликации.
Користење на S Translator
Поставете ги изворниот и целниот јазик, внесете текст во полето за текст и потоа допрете
За да додадете јазичната комбинација во Вашиот список со омилени, допрете
За да ја пратите јазичната комбинација на други, допрете
.
.
.
Започнување разговор со преведувачот
Допрете ги копчињата на дното од екранот за да комуницирате со друга личност преку говорен
превод.
Допрете Зборување за Вашиот јазик и потоа говорете во микрофонот. Уредот ќе го преведе
она што Вие ќе го кажете. Допрете
во полето на целниот јазик за уредот да почне да го чита
преводот на глас.
Потоа допрете Зборување за јазикот на лицето со кое разговарате и овозможете им да Ви
одговорат на нивниот сопствен јазик. Уредот ќе го преведе она што тие ќе го кажат. Допрете
полето на изворниот јазик за уредот да Ви го прочита на глас.
84
во
Алатки
S Voice
Користете ја оваа апликација за управување со уредот преку говорни команди за праќање порака,
креирање белешка и др.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, допрете го Копчето дома два пати.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
85
Алатки
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и нивните
содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување и потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
изговорете клучен збор.
и потоа
Ако нема никакви резултати од апликациите, се појавува интернет-прелистувачот со приказ на
резултати од пребарувањето.
Опсег на пребарување
За да изберете кои апликации да се пребаруваат, допрете
штиклирајте ги ставките за пребарување.
→ Settings → Tablet search и потоа
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен состанок и
друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за прв пат. За промена на опциите
→ Settings → Google Now.
за Google Now, допрете
86
Алатки
Voice Search
Користете ја оваа апликација за пребарување интернет-страници преку говор.
Допрете Voice Search на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот, вклучувајќи
слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка за да се отвори. За да се вратите назад на носечката папка, допрете
вратите во директориумот, допрете .
. За да се
Во папка, употребете една од следниве функции:
• : Пребарувајте фајлови.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Креирајте папка.
• Време: Подредете ги фајловите или папките.
Изберете фајл или папка со штиклирање, и потоа употребете една од следниве функции:
• • : Копирајте ги фајловите или папките во друга папка.
: Преместете ги фајловите или папките во друга папка.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Пратете ги фајловите на други.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
87
Алатки
Преземено
Користете ја оваа апликација за да видите кои фајлови биле преземени преку апликациите.
Допрете Преземено на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
За да ги видите фајловите преземени од Интернет, допрете Презем. од Интернет или
алтернативно, допрете Други преземања за да ги видите фајловите преземени од други
апликации, како што е Е-пошта.
Изберете фајл за да го отворите со соодветна апликација.
За подредување на фајловите според големина, допрете Подреди според големина.
За подредување на фајловите според датум, допрете Подреди по датум.
TripAdvisor
Користете ја оваа апликација за добивање информации за патување, како што се дестинација или
хотел. Исто така, можете да резервирате соба и да ги споделувате своите рецензии со другите.
Допрете TripAdvisor на екранот со апликации.
88
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места или за
добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување локации
Допрете Search Maps внесете адреса и потоа допрете . Изберете локација за преглед на детални
→
локациски информации. За пребарување на локациите што се наоѓаат во близина, допрете
Local.
Штом се пронајде локацијата, допрете
и користете една од следниве функции:
• Clear Map: Исчистете ја мапата.
• Make available offline: Зачувајте ја мапата на одредена област за да ја погледнете подоцна без
мрежа.
• Local: Пребарајте ги локациите во близина.
• Layers: Преклопувајте повеќе слоеви вклучувајќи сателитски снимки, информации за
сообраќајот и др.
• Latitude: Споделете информација за локацијата со пријателите.
• My Place: Прегледувајте мапи, места со ѕвезди, неодамнешни места и др. вон мрежа.
• Settings: Променете ги опциите за мапата.
• Help: Погледнете информации во врска со користење на мапата.
За да ја видите моменталната локација, допрете
.
За да зумирате или одзумирате на мапата, раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и
спојте ги брзо за одзумирање.
89
Патување и локално
Добивање насоки за дестинација
1 Допрете
2 Допрете
.
и потоа изберете метод за внесување почетна и крајна локација:
• My current location: Употребете ја моменталната локација како почетна локација.
• Contacts: Изберете од списокот со контакти.
• Point on map: Покажете го местото на мапата со допирање.
• My Places: Изберете од списокот со омилени места.
3 Изберете начин на патување, како што е возење, јавен транспорт или пешачење и потоа
допрете Go.
4 Изберете една од маршрутите што се појавуваат.
Local
Користете ја оваа апликација за пребарување ресторани, банки, автобуски постојки и други места
во близина.
Допрете Local на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Изберете категорија на места и потоа изберете место од списокот со резултати од пребарувањето.
• Map: Покажете го местото на мапата.
• Directions: Побарајте маршрута до местото.
→ Add a search на списокот со категории и внесете
За да додадете категорија за место, допрете
клучен збор за пребарување во полето за текст.
90
Патување и локално
Navigation
Користете ја оваа апликација за пребарување маршрута до дестинацијата.
Допрете Navigation на екранот со апликации.
• Навигациските мапи, Вашата моментална локација и други навигациски податоци можат
да се разликуваат од реалната локациска информација. Секогаш треба да обрнувате
внимание на патните услови, сообраќајот и какви било други фактори што можат да
влијаат додека возите. Следете ги сите безбедносни предупредувања и прописи додека
возите.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Задајте ги одредиштата користејќи различни начини, како што се зборување или внесување на
адресата на одредиштето. Штом се пронајде маршрутата, следете ги упатствата на екранот за
придвижување до одредиштето.
91
Опции
За опциите
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации и
додавање сметки.
Допрете Опции на екранот со апликации.
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на мрежа Wi-Fi и пристап до Интернет или до други
мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете
.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На приказот на опциите, допрете Wi-Fi →
време на спиење.
→ Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено за
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за да Ве
извести кога сте достапни.
→ Дополнително и штиклирајте го полето Мрежно
На екранот со опции, допрете Wi-Fi →
известување за да ја активирате оваа одлика.
92
Опции
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот со опции, допрете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете
.
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Користење податоци
Следете ја Вашата количина на искористеност на податоци.
Повеќе параметри
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што не
зависат од мрежата.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
93
Опции
Уреди во близина
• Споделување фајлови: Активирајте го споделувањето медиуми за да дозволите други уреди
со овозможен DLNA да пристапуваат до медиумските фајлови на Вашиот уред.
• Споделени содржини: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други уреди.
• Листа на дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот уред.
• Листа на недозволени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Прати од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
Kies преку Wi-Fi
Поврзете го уредот со Samsung Kies преку мрежа Wi-Fi.
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани и колку долго.
Режим за возење
Активирајте го режимот за возење за да го поставите уредот да чита содржини гласно и назначете
апликации што ќе се користат во режимот за возење.
94
Опции
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на тон за музиката и видео-записите, системските
звуци и тоновите на известувањата.
• Известувања: Изберете тон за ѕвонење за настани како што се дојдовни пораки.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација или
опција на екранот чувствителен на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате или
отклучувате екранот чувствителен на допир.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најчесто го користите додека слушате
музика.
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
• Заднина:
– – Основен екран: Изберете заднинска слика за основниот екран.
– – Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
– – Почетен и екрани за заклучување: Изберете заднинска слика за основниот и за
заклучениот екран.
• Табла за известувања: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да го користи мултипрозорецот.
• Екрански режим:
– – Оптимизирај приказ: Користете го овој режим за оптимизирање на екранот во согласност
со опциите за него.
– – Динамично: Користете го овој режим за нијансата на приказот да е пожива.
– – Стандарден: Користете го овој режим за нормални опкружувања.
– – Филм: Користете го овој режим за затемнети опкружувања, како на пример во темна соба.
• Режим за читање: Изберете кои апликации да го користат режимот за читање. Во режим за
читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе.
95
Опции
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е поврзан
на лежиште за на биро или кога се полни.
• Паметен екран:
– – Паметно останување: Поставете да се спречи заднинското светло на екранот да се
исклучува додека гледате во екранот.
– – Паметно вртење: Поставете интерфејсот да не се ротира според ориентацијата на Вашето
лице.
• Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Подобра читливост: Изострете го текстот за полесно да се чита.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го времетраењето за заднинското
светло на копчињата.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете да се гледа преостанатата енергија на батеријата.
Меморија
Видете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или форматирајте ја
мемориски картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите податоци
од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата.
96
Опции
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги опциите на режимот за штедење
енергија.
• Штедење енергија на процесорот: Поставете го уредот да го ограничува користењето на
одредени системски ресурси.
• Екранско штедење енергија: Поставете уредот да ја намалува светлината на екранот.
• Дознајте за режимот за Штедење енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Услуги за локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Пристапувај до мојата локација: Поставете уредот да дозволува други апликации да ги
користат информациите за Вашата моментална локација.
• Користи сателити GPS: Поставете да се користи сателит GPS за пронаоѓање на Вашата
моментална локација.
• Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се одреди
локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите GPS,
Wi-Fi или Bluetooth за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
97
Опции
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на екранот.
• Повеќе виџети: Поставете уредот да дозволи користење виџети на заклучениот екран.
• Виџети за закл. на екр.:
– – Часовник или лична порака: Поставете уредот да прикаже часовник или лична порака
на заклучениот екран. Следниве опции може да се разликуваат во зависност од Вашиот
избор.
За часовник:
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
– – Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
За лична порака:
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на заклучениот
екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
• Разбуди се во екранот за заклучување: Поставете уредот да ја препознава Вашата команда за
будење кога екранот е заклучен.
• Пост. команда за будење: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S Voice
или да извршува конкретна функција.
98
Опции
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на уредот.
Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција е
овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови. Исклучете ја
оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, мора да се најавите
на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или видете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да се одреди
локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi.
• Стр. за Најди го м. мобилен: Одете на интернет-страницата Најди го мојот мобилен
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Најди го мојот мобилен.
• Лозинките да се видливи: По стандард, за безбедност уредот ја сокрива лозинката. Поставете
уредот да ги прикажува лозинките како што се внесуваат.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на уредот.
Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Ако не е избрано,
може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете да се дозволи Google да ја провери апликацијата дали е
штетна пред да ја инсталирате.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани во
USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
99
Опции
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете основен тип тастатура за внесување текст.
Google voice typing
За промена на опциите за внесување со говор, допрете
.
• Choose input languages: Изберете јазици за внесување текст.
• Block offensive words: Поставете уредот да спречи уредот да препознава навредливи зборови
при внесувањето со говор.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен
влез без мрежа.
Тастатура Samsung
За промена на опциите за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување зборови
на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така, може да ги
прилагодите опциите за предвидување текст.
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање по тастатурата.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметна тастатура
за движење на покажувачот со лизгање на тастатурата.
100
Опции
• Ракопис: Прилагодете ги опциите за режимот за ракопис, како што е времето на
препознавање, дебелината или бојата на пенкалото.
• Дополнително:
– – Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или извичник.
– – Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
– – Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате двојно на
кочето за празно место.
– – Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
– – Звук при допирање копче: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на тастатурата Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
Оваа одлика се појавува штом ја употребите апликацијата за гласовно препознавање.
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Open via the home key: Поставете да се стартува S Voice со притискање на копчето Дома два
пати.
• Use location data: Поставете да се користат информации за локацијата за резултатите од
говорното пребарување.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Help: Пристапете до информации за помош за S Voice.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Voice control: Управувајте со апликациите со помош на говорни команди.
101
Опции
• Wake up command: Поставете да се стартува говорното препознавање со кажување команда
за будење додека го користите S Voice.
• Wake up in lock screen: Поставете уредот да ја препознава Вашата команда за будење кога
екранот е заклучен.
• Set wake-up command: Поставете командата за будење да ја стартува апликацијата S Voice
или да извршува конкретна функција.
• Check missed events: Поставете да се проверуваат пораки или настани кога S Voice се стартува
со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските информации
со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Speech output: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве извести за
тековното дејство.
• Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• Download offline speech recognition: Преземете и инсталирајте јазични податоци за говорен
влез без мрежа.
• Bluetooth headset: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка Bluetooth
кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за погоните
за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
102
Опции
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Облак
Променете ги опциите за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на Samsung
или меморијата Dropbox cloud.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите нагодувања и
податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за резервни
копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите нагодувања и
податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Додај сметка
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Движење
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги опциите кои ја контролираат
одликата за препознавање на движења на Вашиот уред.
• Поминете со дланката за доловување: Поставете уредот да направи слика од екранот кога со
дланката ќе поминете лево или десно по екранот.
• Допрете со дланка за иск.звук/пауза: Поставете уредот да го паузира емитувањето кога ќе го
допрете екранот со Вашата дланка.
• Дознајте за движењата со рака: Видете го упатството за контролните движења со рака.
103
Опции
Контрола на гласот
Променете го нагодувањата за опциите за управување со говорни команди.
Додатоци
Променете ги опциите за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното лежиште
кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување на уредот
со HDMI-уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за опкружувачки звук.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве опции за контрола на тоа како уредот ги прикажува датумот и
времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе се
ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
104
Опции
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки. Пристапете
и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се заврти кога ќе се заврти
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита лозинките што ги внесувате со Talkback на
глас.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за опциите за Пристапност на брзото мени што се
појавува кога ќе го притиснете и ќе го задржите копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
• TalkBack: Активирајте го Talkback кој овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Прилагодување бои: Прилагодете ја палетата на бои за екранот кога уредот утврди дека сте
далтонист или имате проблеми при читањето.
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да го активира Talkback кога ќе го задржите
притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување, и потоа задржете допрено на
екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Подобри пристапност на Интернет: Поставете апликациите да инсталираат интернетскрипти за нивната содржина да стане попристапна.
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
105
Опции
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Мени за помошник: Поставете уредот да ја прикажува иконата на кратенката за асистирање
што Ви помага да пристапите до функции поддржани од надворешни копчиња или одлики на
панелот за известување. Исто така, можете да го изменувате менито на иконата на кратенката.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање и
задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Одредете дел на екранот што ќе биде оневозможен да прима
внесувања преку допир.
За уредот
Пристапете до информации за уредот и за ажурирање на софтверот на уредот.
Google Settings
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики овозможени од
Google.
Допрете Google Settings на екранот со апликации.
106
Решавање проблеми
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара
да се внесе еден од следниве кодови:
Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете лозинката што
сте ја поставиле за уредот.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во
друго подрачје и обидете се повторно.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте го Вашиот
оператор за повеќе информации.
Екранот чувствителен на допир реагира бавно или неправилно
Ако Вашиот уред има екран чувствителен на допир и екранот чувствителен на допир не реагира
правилно, обидете се со следново:
• Отстранете ги сите заштитни облоги од екранот чувствителен на допир. Заштитните облоги
може да спречат уредот да препознава што внесувате и не се препорачуваат за уреди со екран
чувствителен на допир.
• Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го допирате екранот чувствителен на
допир.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот чувствителен на допир е изгребан или оштетен, однесете го во Вашиот
локален сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите програми или да
го ресетирате уредот за да ја поврати својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не
реагира, задржете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување 8-10 секунди.
Уредот автоматски се рестартира.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На екранот со
апликации, допрете Опции → Резервна копија и ресетирање → Ресетирање на фабричките
нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè.
107
Решавање проблеми
Уредот емитува кратки звуци и иконата на батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата за да продолжите да го
користите уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се исклучува
Батеријата во уредот нема можност за замена од страна на корисникот. Ако имате проблеми со
батеријата или истата треба да се замени, однесете го уредот во сервисен центар на Samsung.
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред можеби да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава и не
би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред Samsung мора да има доволна количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате камерата,
обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидувањето со претходните совети, контактирајте го сервисниот центар на Samsung.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање музички фајлови
Некои музички фајлови нема да се емитуваат на Вашиот уред Samsung заради различни причини.
Ако добивате пораки за грешка кога отворате музички фајлови на Вашиот уред, обидете се со
следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права).
Ако фајлот е заштитен со DRM, осигурете се дека ја имате соодветната лиценца или клуч за
емитување на фајлот.
• Осигурете се дека Вашиот уред го поддржува таквиот вид фајл.
108
Решавање проблеми
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете ако е потребно.
• Осигурете се дека Вашиот уред и другиот уред со Bluetooth се во Bluetooth опсег (10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека ги имате инсталирано правилните драјвери на Вашиот компјутер и дека ги
имате ажурирано.
• Ако користите Windows XP, осигурете се дека имате инсталирано Windows XP Service Pack 3
или понов на Вашиот компјутер.
• Осигурете се дека имате инсталирано Samsung Kies 2.0, или Windows Media Player 10 или
понов на Вашиот компјутер.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на времето, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се
прошири.
109
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот
или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно известување.
www.samsung.com
Macedonian. 08/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising