Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Korisničko uputstvo (Jellybean)

SM-T310
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
provajdera.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su
uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema.
Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja
ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi
kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u
okviru licence.
OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU
DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation.
Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može
reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i
softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.
OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV
Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX
video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD
u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da
završite registraciju.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.
Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol
dvostrukog D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
4
Sadržaj
Početak rada
32
33
34
35
37
8 Raspored uređaja
9Tasteri
10 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
13 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Konfigurisanje naloga
Prenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
38Kontakti
41E-pošta
43 Google Mail
44 Talk (Hangouts)
44Google+
45Месинџер
45ChatON
Osnovne informacije
16 Indikator ikona
17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Pokreti za upravljanje
22 Aktiviranje višestrukih prozora
23Obaveštenja
23 Panel za brzo podešavanje
24 Početni ekran
27 Zaključani ekran
28 Korišćenje aplikacija
28 Ekran aplikacija
29Pomoć
30 Unos teksta
Web i mreža
46Internet
47Chrome
48Bluetooth
49 Screen Mirroring
50 Samsung Link
51 Group Play
52WatchON
53 Smart Remote
5
Sadržaj
Mediji
84Kalkulator
84 S prevodilac
85 S Voice
86Google
87 Гласовна претрага
87 Moji fajlovi
88Preuzimanja
88TripAdvisor
54 Muzički plejer
55Kamera
61Galerija
64 Album priče
66 Paper Artist
67 Video plejer
68YouTube
69Flipboard
Putovanja i lokalno
Aplikacije i prodavnice
medija
70
71
71
72
73
73
73
74
74
89Maпe
90Локално
91Навигација
Play Prodavnica
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Play knjige
Play filmovi
Google Play музика
Readers Hub
Learning Hub
Podešavanja
92 O podešavanjima
92Wi-Fi
93Bluetooth
93 Upotreba podataka
93 Još podešavanja
94 Režim blokiranja
94 Režim vožnje
95Zvuk
95Ekran
96Memorija
97 Režim štednje energije
97Baterija
97 Menadžer aplikacija
97 Usluge lokacije
Uslužni programi
75Beleška
76 S planer
78Dropbox
79Cloud
80 Polaris Office
82Alarm
83 Svetsko vreme
6
Sadržaj
98 Zaključavanje ekrana
99Bezbednost
100 Jezik i unos
103Cloud
103 Bekap i resetovanje
103 Dodaj nalog
103Pokret
104 Kontrola glasom
104Pomoćni
104 Datum i vreme
105Pristupačnost
106 O uređaju
106 Google подешавања
Rešavanje problema
7
Početak rada
Raspored uređaja
Kamera sa prednje
strane
Svetlosni senzor
Mikrofon
Taster za
uključivanje/
isključivanje
Taster za jačinu
zvuka
Ekran osetljiv na
dodir
IrLED
Taster "Početak"
Taster "Nazad"
Taster "Meni"
Višenamenski
konektor
Utičnica za slušalice
Kamera sa zadnje
strane
GPS antena
Otvor za
memorijsku karticu
Zvučnik
Zvučnik
8
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi
ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
Meni
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj
ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom
ekranu.
• Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google
pretragu.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih
aplikacija.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
9
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobaljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web
stranicu kompanije Samsung.
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je
baterija gotovo prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
10
Početak rada
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
11
Početak rada
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom
punjenja.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
12
Početak rada
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se
pojaviti u fascikli SD memory card u internoj memoriji.
1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
13
Početak rada
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Memorija → Isključi SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Podešavanja → Memorija → Formatiraj SD
karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
14
Početak rada
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" i lako
udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton.
• Otvorite panel za obaveštenja u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk.
15
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je povezan
Aktivirana Bluetooth funkcija
GPS je aktiviran
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Alarm je aktiviran
Nečujni režim je aktiviran
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
16
Osnovne informacije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
17
Osnovne informacije
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva
puta za povratak u prethodno stanje.
18
Osnovne informacije
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
19
Osnovne informacije
Pokreti za upravljanje
Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite
na Aplikac. → Podešavanja → Pokret, a zatim nadesno prevucite prekidač u gornjem desnom
delu ekrana.
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju
Ekran rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se
pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.
20
Osnovne informacije
Povlačenje
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija →
Screenshots. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Pokrivanje
Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.
21
Osnovne informacije
Aktiviranje višestrukih prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.
• Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
• Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika
ili video, reprodukovaće se zvuk obe datoteke.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Ekran, a
potom označite Više prozora.
Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima
Da biste aktivirali panel sa višestrukim prozorima, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim
prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu
aplikaciju na novu lokaciju. Da biste deaktivirali panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i
zadržite .
Prevucite traku između panela aplikacija gore ili dole, da biste prilagodili veličinu panela.
Kucnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kucnite i zadržite ručku i prevucite je do
leve ili desne ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven, kucnite i zadržite ručku
i prevucite je gore ili dole da biste pomerili ručku.
22
Osnovne informacije
Korišćenje aplikacija višestrukih prozora
Dok koristite aplikacije višestrukih prozora, kucnite na
sledećeg:
ili
a zatim koristite nešto od
• : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
• : Prilagođavanje prozora veličini ekrana.
• : Zatvaranje aplikacije.
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke,
kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili
panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel
za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Panel za brzo podešavanje
Iz panela za brzo podešavanje možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite
sa statusne linije, kucnite na da biste otvorili panel za brzo podešavanje, a zatim koristite
sledeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Režim čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže
da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti,
kucnite na Podešavanja → Ekran → Režim čitanja.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
23
Osnovne informacije
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na
Podešavanja → Režim blokiranja.
• Štednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
• Više prozora: Podesitite za korišćenje višestrukih prozora.
• Režim vožnje: Aktiviranje ili deaktiviranje režima vožnje.
• Pametan ostanak: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
• Sinhron.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
• Profil letenja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Da biste promenili raspored opcija na panelu za brza podešavanja, otvorite panel za brza
podešavanja, kucnite na , a zatim kucnite na i prevucite stavku na drugu lokaciju.
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje ikone aplikacije
Na Početnom ekranu kucnite na Aplikac., kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim
prevucite u pregled panela.
24
Osnovne informacije
Dodavanje stavke
Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili panela.
Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih
kategorija:
• Aplikacije i widget-i: Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
• Folder: Kreiranje nove fascikle.
• Strana: Dodavanje novog panela Početnom ekranu.
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Kucnite na
→ Izmeni stranu →
.
Pomeranje panela
Kucnite na
lokaciju.
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu
Uklanjanje panela
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu
Kucnite na
za otpatke na dnu ekrana.
25
Osnovne informacije
Postavljanje tapeta
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
→ Postavi tapet → Početni ekran, a zatim izaberite sledeće:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Tapeti: Pregled slika tapeta.
• Živi tapeti: Pregled animiranih slika.
Zatim, izaberite sliku i kucnite na Postavi tapet. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu
prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na Gotovo.
Korišćenje widget-a
Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da
biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.
• Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je
zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
• Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Dodavanje widget-a na Početni ekran
Na Početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Widget-i. Listajte ulevo ili udesno na panelu
widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran.
Korišćenje widget-a za prečice podešavanja
Na Početnom ekranu kucnite na Aplikac. → Widget-i, a zatim kucnite i zadržite Prečica
podešavanja da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju
ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.
26
Osnovne informacije
Zaključani ekran
Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje
zgodnih widget-a.
Dodavanje widget-a
Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Zaključavanje ekrana, a zatim označite Više widget-a.
Ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu kada su aktivirane bezbednosne
funkcije.
Kucnite na oblast panela widget-a u gornjem delu ekrana. Listajte nadesno do poslednje strane,
kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.
Promena mesta panela
Pomeranje panela
Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela widget-a, kucnite na pregled panela i držite ga, a
zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Uklanjanje panela
Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela widget-a, kucnite na pregled panela i držite ga, a
zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.
27
Osnovne informacije
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na Kraj pored aplikacije da biste
je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Isključi sve. Umesto toga,
pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na Aplikac. da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Kucnite na
Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
28
Osnovne informacije
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
Kucnite na
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na OK. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnuti na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na
→ Deinstal., a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
Deljenje aplikacija
Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih
metoda.
→ Podeli aplikacije, izaberite aplikaciju, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite
Kucnite na
metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.
Pomoć
Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Pomoć. Izaberite stavku za prikaz saveta.
29
Osnovne informacije
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Korišćenje Samsung tastature
Prebacivanje na režim rukopisa.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Unos znakova interpunkcije.
Dodavanje stavke iz
međumemorije.
Unos razmaka.
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena tipa tastature
Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na
da biste promenili tip tastature. Kucnite i zadržite
i pomerite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.
Da biste prebacili na fiksnu tastaturu, kucnite na
30
.
Osnovne informacije
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezik tastature.
Rukopis
Kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog
reči. Izaberite predloženu reč.
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili
izraz iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
31
Osnovne informacije
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 92)
Proverite da li je Wi-Fi veza aktivna pre nego što koristite Internet aplikacije.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač Wi-Fi udesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Poveži se.
32
Osnovne informacije
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa
uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
konfigurisali Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se registrovali, ili kucnite na
Постојећи, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju
možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, konfigurišite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja, izaberite ime naloga u opciji Nalozi, izaberite nalog
koji želite da uklonite, a zatim kucnite na Ukloni nalog.
33
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu
podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
• Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf i mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, hwp, txt, asc, rtf i zip
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i
kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa
Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.
34
Osnovne informacije
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Zaštita uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Otključavanje lica.
Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u
slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.
35
Osnovne informacije
Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Lice i glas.
Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili
oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
36
Osnovne informacije
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi ga resetovali.
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u
polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja
o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja over-the-air
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → O uređaju → Ažuriranje softvera → Ažuriraj.
37
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
.
Pretraga kontakata
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
38
Komunikacija
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikazivanje kontakata
Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju ili drugom nalogu.
Kucnite na
→ Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.
Premeštanje kontakata
Premeštanje kontakata na Google
Kucnite na
→ Spoji naloge → Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Kucnite na
→ Spoji naloge → Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata
Kucnite na
→ Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije.
Izvoz kontakata
Kucnite na
→ Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju.
Deljenje kontakata
→ Uvezi/izvezi → Deli vizitkartu putem, izaberite kontakte, kucnite na Gotovo,
Kucnite na
a zatim izaberite metod deljenja.
39
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Kucnite na Omiljeni.
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Dodaj u Omiljene: Dodavanje kontakata u favorite.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Grupe kontakata
Kucnite na Grupe.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na
kucnite na Gotovo.
→ Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
Upravljanje grupama
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraži: Pretraga kontakata.
• Izmeni: Promena podešavanja grupe.
• Dodaj člana: Dodavanje članova grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poštu članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Brisanje grupa
Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na Obriši. Podrazumevane
grupe se ne mogu brisati.
40
Komunikacija
Slanje e-pošte članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na
→ Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim kucnite na Gotovo.
Vizitkarta
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu u JA, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite na
→ Deli vizitkartu putem, a zatim izaberite metod deljenja.
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na Naredna za privatni nalog e-pošte, kao što je Google
Mail, ili kucnite na Ručno konfigur. za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na
ekranu da biste završili konfiguraciju.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na
→ Podešavanja → Dodaj nalog.
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na Pošalji.
Kucnite na
pri vrhu ekrana. Unesite
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite na Cc/Bcc da biste dodali više primaoca.
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.
41
Komunikacija
Slanje planiranih poruka
Pri sastavljanju poruke kucnite na . Označite Slanje rasporeda, postavite vreme i datum, a
zatim kucnite na Gotovo. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Odgovaranje na poruku.
Sastavljanje poruke.
Prosleđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje adrese e-pošte na listu
kontakata.
Označavanje poruke za podsetnik.
Otvaranje priloga.
Prelazak na prethodnu ili narednu
poruku.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste
sačuvali prilog.
42
Komunikacija
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
ПОШАЉИ.
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na +CC/BCC da biste dodali više primaoca.
Kucnite na
da biste priložili slike.
Kucnite na
→ Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Kucnite na
→ Приложи слику da biste priložili video.
Kucnite na
→ Одбаци da biste počeli od početka.
Čitanje poruka
Brisanje ove poruke.
Držanje poruke u dugotrajnom
skladištu.
Dodavanje oznake poruci.
Označavanje poruke kao
nepročitane.
Prosleđivanje poruke drugima.
Dodavanje adrese e-pošte na listu
kontakata.
Odgovaranje na poruku svim
primaocima.
Odgovaranje na poruku.
Označavanje poruke za podsetnik.
Pregled priloga.
43
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na
dodelu.
, a zatim izaberite oznaku za
Talk (Hangouts)
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Talk (Hangouts).
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz
rezultata da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kucnite na Сви кругови da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste
pogledali objave iz vaših krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
44
Komunikacija
Месинџер
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Месинџер.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na
ChatON
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju,
morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
Na ekranu aplikacija kucnite na ChatON.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili e-adrese iz Samsung naloga ili
izaberite prijatelje iz liste predloga.
Izaberite prijatelja da biste započeli razgovor.
Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na Više → Podešavanja →
Sinhronizacija kontakta.
45
.
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Kucnite na
da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na
.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
stranicu da biste je izabrali.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
prikazanih predloženih ključnih reči.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na
.
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.
46
Web i mreža
Istorija
Kucnite na → Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
→ Obriši istoriju.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
Kucnite na → Istorija → Najposećeniji da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih
Web stranica.
Sačuvane strane
Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na
→ Sačuvane strane.
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na
→ Preuzimanja.
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na
→ Podeli stranicu.
Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na Podeli.
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Нова карт.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
stranicu da biste je izabrali.
47
Web i mreža
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
prikazanih predloženih ključnih reči.
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na → Други уређаји.
Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.
Za prikaz obeleživača kucnite na → Обележивачи.
Bluetooth
Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem Bluetooth veze.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth, a zatim
prevucite prekidač Bluetooth udesno.
48
Web i mreža
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće se
detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite
jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu Bluetooth. Ako je primljen
kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.
Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem
ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji
podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda
neće biti otkriveni ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Još podešavanja → Screen Mirroring, a zatim
prevucite prekidač za Screen Mirroring nedesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte
datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem
pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.
49
Web i mreža
Samsung Link
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem
Interneta. Možete reprodukovati i slati multimedijske datoteke sa bilo kog uređaja na drugi
uređaj ili servis za web skladištenje.
Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više
uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja
→ Pomoć.
kucnite na
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Link.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada otvarate ovu aplikaciju pojaviće se nedavno korišćeni sadržaji sa svih vaših registrovanih
uređaja. Možete ih pretraživati i reprodukovati. Da biste počeli sa deljenjem datoteka, pomerite
do UREĐAJI I SKLADIŠTE i izaberite opciju.
Slanje datoteka
Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.
Izaberite uređaj, kucnite na
web skladište.
, izaberite datoteke, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite uređaj ili
Deljenje datoteka
Izaberite uređaj ili web skladište, kucnite na
izaberite metod deljenja.
, izaberite datoteke, kucnite na Gotovo, a zatim
Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju
Izaberite uređaj ili web skladište, kucnite na
, izaberite datoteku, a zatim izaberite uređaj.
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao
medijskih plejera.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
50
Web i mreža
Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje
Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.
Da biste preuzeli datoteke sa servisa za web skladištenje, kucnite na , izaberite datoteke, a
zatim kucnite na Gotovo.
→ Postavke →
Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na
Registrovana skladišta → , a zatim izaberite servis za web skladištenje.
Group Play
Koristite ovu aplikaciju za deljenje ekrana sa više uređaja. Kreirajte ili se pridružite Grupno
reprodukovanje sesiji, a zatim podelite slike, dokumenta ili muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Group Play.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje
Kucnite na Napravi grupu, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:
• Podeli muziku: Izbor muzičkih datoteka za deljenje. Možete da povežete dva ili više uređaja i
da ih koristite za dobijanje zvučnog efekta.
• Podeli slike: Izbor slika za deljenje.
• Deli dokumente: Izbor dokumenata za deljenje.
• Igraj igre i još mnogo toga: Igrajte onlajn igrice sa prijateljima.
Kucnite na
kreirali.
i napišite belešku ili nacrtajte crtež na ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste
Kucnite na
da biste videli sve deljene slike u prikazu mozaika.
Kucnite na
ili
Kucnite na
da biste videli učesnike grupe.
da biste izabrali više slika ili dokumenata.
51
Web i mreža
Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje
Kucnite na Pridr. se grupi, izaberite Group Play sesiju kojoj želite da se pridružite, a zatim unesite
lozinku za grupu. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na
uređaju.
WatchON
Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.
Na ekranu aplikacija kucnite na WatchON.
Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut
prema TV aparatu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Povezivanje sa TV aparatom
Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom
daljinskim putem preko uređaja.
Kucnite na → Nastavi, a zatim pratite uputstva na ekranu za registraciju TV aparata na
uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.
Gledanje televizije
Izaberite TV program iz predloženih programa ili izaberite kategoriju u donjem delu ekrana.
Izaberite TV program a zatim kucnite na Gledaj na TV aparatu ili Gledaj odmah. Izabrani
program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.
Kucnite na i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.
Podešavanje podsetnika za programe
Kucnite na Vremenski okvir pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate.
Izaberite TV program a zatim kucnite na Postavi podsetnik. Podsetnik za izabrani program se
dodaje u S planer.
52
Web i mreža
Smart Remote
Koristite ovu aplikaciju da biste koristili uređaj kao daljinski upravljač za TV aparate i sisteme za
zabavu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Smart Remote.
Prvo morate povezati uređaj na Wi-Fi mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut
prema TV aparatu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Podešavanje uređaja kao daljinskog upravljača za TV aparat
Kucnite na Choose Your Country or Region, izaberite zemlju ili region, a zatim pratite uputstva
na ekranu da biste završili proces podešavanja.
Da biste otvorili udaljenu kontrolnu tablu, kucnite na ručicu table na donjem desnom rubu
ekrana.
Da biste dodali novu sobu, kucnite na
→ Add New Room.
Prilagođavanje podešavanja za daljinsku kontrolu
Kucnite na
i koristite sledeće opcije:
• Edit Channels: Uređivanje kanala prikazanih na ekranu uređaja.
• Rooms & Devices: Promena podešavanja za povezivanje.
• Profile: Unos korisničkog profila tako da Peel može pronaći najbolje izbore.
• Favorite Programs: Pregled omiljenih programa.
• Cut Programs: Vraćanje prethodno sakrivenih programa.
• Genres: Sakrivanje ili promena redosleda žanrova.
• Sports: Sakrivanje ili promena redosleda sportova.
• Send Feedback: Prijavite svoja mišljenja za razvoj aplikacije.
• Notifications: Postavljanje uređaja da podseća na različite predstojeće TV programe.
• Reset Peel: Resetovanje podešavanja za povezivanje.
53
Mediji
Muzički plejer
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzički plejer.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Prikaz detalja datoteke.
Skeniranje DLNA uređaja.
Podešavanje jačine zvuka.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Uključivanje nasumičnog režima.
Promena režima ponavljanja.
Skrivanje ekrana muzičkog
plejera.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Ponovno pokretanje pesme koja
se trenutno reprodukuje ili
preskakanje na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
54
Mediji
→
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na
Podešavanja → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili
višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate
zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Kucnite na → Kreir. listu za reprod. Unesite naslov i kucnite na OK. Izaberite pesme koje ćete
dodati, a zatim kucnite na Gotovo.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
Dodaj u listu za reprodukciju.
→
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na Muzički kvadrat → .
Kucnite na Muzički kvadrat i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 61)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
55
Mediji
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt
u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Prikaz više opcija.
Pokazuje koje se režim
snimanja koristi.
Prebacivanje između
prednje i zadnje kamere.
Početak snimanja video
zapisa.
Promena režima
fotografisanja.
Otvaranje aplikacije
Galerija za prikaz
fotografija i video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na Režim, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.
• Automatski: Koristite ovo da biste omogućili da fotoaparat proceni okruženje i odredi
idealni režim za fotografiju.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Zvuk i snimak: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.
Kucnite na
da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego
što snimi fotografiju.
Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
56
Mediji
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Pomerajte fotoaparat polako u jednom smeru.
– – Držite vizir fotoaparata u okviru granica.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih
pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
• Noć: Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na Režim → Panorama.
Kucnite na
i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje,
kucnite na .
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Kucnite na
.
. Da biste pauzirali snimanje kucnite na
. Da biste zaustavili snimanje kucnite na
Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna pri snimanju u najvećoj rezoluciji.
57
Mediji
Režim snimanja
Kucnite na
→
da biste promenili režim snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• Granična veličina za e-poruke: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem
e-poruka.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna pri snimanju u najvećoj rezoluciji.
• Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja
tokom snimanja video zapisa.
58
Mediji
Deljeni snimak
Kucnite na
→
, a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Deljenje fotografija drugara: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i šalje je toj osobi.
• ChatON deljenje foto.: Slanje fotografije na drugi uređaj putem funkcije ChatON.
• Daljinski vizir: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.
→
Kucnite na
Direct. Kucnite na
→ Daljinski vizir, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.
Konfigurisanje podešavanja za kameru
→ da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u
Kucnite na
nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju
zavisno od izabranog režima.
• Veličina fotografije / Veličina video zapisa: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji
kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
• Merenje: Izbor metoda merenja. Ovako se određuje način izračunavanja vrednosti svetla.
Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto meri vrednost
osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• ISO: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima
film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su
za pokretne ili loše osvetljene objekte.
59
Mediji
• Režim fokusa: Izaberite režim fokusiranja. Autofokus kontroliše kamera. Makro je za veoma
bliske objekte.
• GPS oznaka: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada
snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji Album priče.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Pregled: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
• Tas. za jač. zv.: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije okidača
ili zumiranja.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Balans bele boje: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg
boja. Podešavanja su dizajnirana za situacije sa specijalnim osvetljenjem. Ova podešavanja
su slična toplotnom opsegu za ekspoziciju balansa bele boje u profesionalnim kamerama.
• Nivo ekspozicije: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Regulacija glasa: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Kontekstualni naziv fajla: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte
za korišćenje funkcije Tag Buddy u opciji Galerija i Album priče.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
• Čuvanje: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetuj: Promena podešavanja za fotoaparat.
60
Mediji
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
→ Izmeni brza podešavanja.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu
pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
61
Mediji
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
.
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Omiljeni: Dodajte sliku u omiljene.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Okvir fotografije: Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u
fascikli Photo frame.
• Beleška uz fotografiju: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na
izmenili belešku.
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiranje u međumemoriju.
• Štampaj: Štampanje slike putem USB ili Wi-Fi veze.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Deljenje fotografija drugara: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulevo: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Postavi kao: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Podešavanja: Promenite podešavanja galerije.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na
→ Omiljeni da biste sliku dodali na listu favorita.
62
da biste
Mediji
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
kucnite na .
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
→ Izaberi stavku, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim
kucnite na da biste ih poslali drugima.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na
dodelili kontaktu.
→ Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je
Označavanje lica
→ Podešavanja → Oznake, a zatim označite Oznaka lica. Oko prepoznatog lica
Kucnite na
na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim izaberite ili dodajte
kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku lica i koristite dostupne opcije, kao što je
slanje poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Korišćenje aplikacije Oznaka drugar
→ Podešavanja → Oznake → Oznaka drugar, a zatim prevucite prekidač za
Kucnite na
Oznaka drugar nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme,
lokacija, datum i ime osobe).
63
Mediji
Organizovanje foldera
Kreirajte fasciklu za organizaciju slika ili video zapisa sačuvanih na uređaju. Možete kopirati ili
pomerati datoteke iz jedne fascikle u drugu.
Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na OK, a zatim
označite slike ili video zapise. Kucnite i zadržite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite
u novu fasciklu, a zatim kucnite na Gotovo. Kucnite na Kopiraj da biste kopirali ili Prem. da biste
premestili datoteku.
Album priče
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz
uredno i automatsko organizovanje slika.
Na ekranu aplikacija kucnite na Album priče.
Kreiranje album priče
Kucnite na Kreiraj album → Po informaciji o oznaci da biste automatski kreirali album priču.
Izaberite kriterijum, a zatim kucnite na Pronađi slike. Unesite naslov albuma, izaberite temu, a
zatim kucnite na Kreiraj album.
Da biste album kreirali ručno, kucnite na Kreiraj album → Iz galerije.
Kreiranje preporučenih albuma
Kada snimate fotografije na jednoj lokaciji, uređaj automatski sortira fotografije u albume na
osnovu vašeg zadatog kriterijuma i predlaže kreiranje novih albuma.
→ Podešavanja → Predlozi → Rodni grad, a zatim postavite metod za
Kucnite na
prepoznavanje svoje lokacije. Izaberite tip albuma i postavite minimalni broj fotografija.
Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju zadati kriterijum, uređaj će predložiti da napravite
album.
Kucnite na Kreiraj album → Iz predloga. Izaberite album, unesite naslov albuma, a zatim kucnite
na Kraj → OK.
Uređaj će preporučiti da napravite albume događaja kada pređete unapred zadati broj
fotografija u jednom danu.
64
Mediji
Pregledanje Album priče
Izaberite album priče. Na prvoj strani se pojavljuje naslovna slika. Listajte ulevo ili udesno da biste
videli slike u albumu priče.
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Dodaj sadržaj: Dodajte više sadržaja na trenutnu stranu.
• Ukloni sadržaj: Brisanje sadržaja na trenutnoj strani.
• Promeni temu: Promenite temu za izgled strane.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom albumu.
• Podeli putem: Slanje albuma drugima.
• Štampaj: Štampanje albuma putem USB ili Wi-Fi veze.
• Poruči foto-album: Poručivanje odštampanog albuma.
• Izvezi album: Izvezite album na druge lokacije za skladištenje.
• Obriši album: Brisanje albuma.
Uređivanje slika
Kucnite na sliku na strani u albumu.
Da biste dodali naslov, kucnite na
.
Da biste sliku poslali drugima, kucnite na
Da biste obrisali sliku, kucnite na
.
.
Da biste primenili efekte na sliku, kucnite na
Da biste pokrenuli slajd-šou, kucnite na
.
→ Slajd-šou → Pokreni slajd-šou.
Da biste sliku postavili kao naslovnu sliku albuma, kucnite na
→ Post. kao omot.
Da biste sliku rotirali suprotno od smera kretanja kazaljki sata, kucnite na
Da biste sliku rotirali u smeru kretanja kazaljki sata, kucnite na
65
→ Rotiraj ulevo.
→ Rotiraj udesno.
Mediji
Paper Artist
Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili
okvirima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Paper Artist.
Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli Galerija → Paper
Pictures.
Izbor postojeće slike.
Deljenje slike.
Snimanje fotografije.
Čuvanje slike.
Crtanje četkicom. Kucnite za
promenu debljine četkice.
Primena okvira na sliku.
Crtanje olovkom. Kucnite za
promenu debljine olovke.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Brisanje crteža. Kucnite za
promenu veličine gumice.
Primena efekata na sliku.
66
Mediji
Video plejer
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video plejer.
• Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na
zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na
zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina
kodiranja.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Skeniranje DLNA
uređaja.
Podešavanje jačine
zvuka.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Prelazak na sledeći
video zapis. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unapred.
Izbor moda za Dolby
sistem zvuka.
Promena razmere
ekrana.
Smanjenje veličine
video ekrana.
Ponovno pokretanje
video zapisa koji se
trenutno reprodukuje
ili preskakanje na
prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Brisanje video zapisa
Kucnite na
→ Obriši, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na Obriši.
67
Mediji
Deljenje video zapisa
→ Podeli putem, izaberite način deljenja, izaberite video zapise kuckanjem, a
Kucnite na
zatim kucnite na Podeli.
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.
Traženje video zapisa.
Slanje URL adrese
drugima.
Pauziranje ili
nastavljanje
reprodukcije.
Dodavanje video zapisa
na listu za reprodukciju.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Promena kvaliteta
prikaza.
68
Mediji
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Izaberite vaš nalog, kucnite na
kucnite na ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Flipboard.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice ulevo, izaberite temu
vesti, a zatim kucnite na Build Your Flipboard.
Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak
koji želite da pročitate.
Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:
• : Vraćanje na prethodnu stranu.
• : Pregled komentara drugih ljudi o članku.
• : Deljenje članka putem Twitter-a.
• : Deljenje članka sa drugima.
• : Postavite članak kao lajkovan na usluzi Facebook.
• : Dodavanje članka u omiljenu listu na Twitter-u.
• : Dodavanje novinskog članka na vaš Flipboard časopis.
69
Aplikacije i prodavnice medija
Play Prodavnica
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Инсталирај.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
Kucnite na , izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na
Деинсталирај.
70
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite www.samsungapps.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
da biste izabrali kategoriju.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Uzmi ili Kupi.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Game Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Game Hub.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge Samsung Apps.
71
Aplikacije i prodavnice medija
Music Hub
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju muzike i kupovinu pesama ili albuma iz kataloga usluge
Music Hub.
Pretplatite se na premijum uslugu Music Hub da biste uživali u prilagođenim preporukama,
neograničenom strimingu pesama, ličnim radio stanicama i usluzi cloud skladištenja celokupne
vaše muzike.
Za dodatne informacije kucnite na
→ Pomoć ili posetite web lokaciju Music Hub.
Na ekranu aplikacija kucnite na Music Hub.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
• Neke funkcije mogu biti označene različito u zavisnosti od uslova pretplate.
• Neke funkcije, uključujući usluge striminga možda neće biti dostupne u zavisnosti od
regiona ili dobavljača usluge.
MOJA MUZIKA
Reprodukujte muziku sačuvanu na uređaju i u cloud serveru za skladištenje. Sva vaša muzika se
automatski sinhronizuje sa vašim računarom.
PRODAVNICA
Uživajte u neograničenom strimingu pesama. Strimujte pesme ili ih preuzmite da biste ih slušali
bez korišćenja mreže. Dodajte pesme u liste pesama i podelite ih sa prijateljima.
RADIO
Slušajte muziku na radio stanicama ili kreirajte sopstvenu stanicu. Možete personalizovati svoju
stanicu na osnovu omiljenih izvođača. Stanica će reprodukovati muziku koja je slična pesmama
vašeg omiljenog izvođača. Takođe, možete primati prilagođene preporuke sa usluge Music Hub.
72
Aplikacije i prodavnice medija
Play knjige
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play knjige.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Play filmovi
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play filmovi.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
73
Aplikacije i prodavnice medija
Readers Hub
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Readers Hub.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kucnite na knjigu da biste je čitali. Da biste preuzeli datoteke knjiga, idite na Readers Hub
prodavnicu.
Learning Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje materijalu za učenje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Learning Hub.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video poredavanje ili knjigu.
74
Uslužni programi
Beleška
Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Beleška.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na
, unesite belešku, a zatim kucnite na Sačuvaj.
→ Boja.
Da biste promenili boju pozadine, kucnite na
→ Zaključaj.
Da biste zaključali belešku tako da je drugi ne mogu videti, kucnite na
Pretraživanje beležaka
Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.
Kucnite na belešku da biste je izmenili.
Da biste potražili belešku, kucnite na
.
Da biste promenili režim prikaza, kucnite na
Da biste obrisali beleške, kucnite na
.
.
Da biste sortirali beleške prema datumu, kucnite na
→ Sortiraj po.
Da biste tekst u beleškama poslali drugima, kucnite na
Da biste beleške poslali drugima, kucnite na
→ Podeli tekst putem.
→ Podeli putem.
Da biste štampali beleške putem USB ili Wi-Fi veze, kucnite na
Da biste uvezli beleške sa Google dokumenata, kucnite na
→ Štampaj.
→ Uvezi.
Da biste beleške izvezli na druge lokacije za skladištenje, kucnite na
Da biste promenili podešavanje za beleške, kucnite na
75
→ Izvezi.
→ Podešavanja.
Uslužni programi
Pregled beleške
Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili. Listajte levo ili desno da biste videli još beleški.
Kucnite na
i koristite sledeće usluge:
• Obriši: Brisanje beleške.
• Boja: Promena boje pozadine.
• Zaključaj: Zaključavanje beleške tako da je drugi ne bi videli.
• Štampaj: Štampanje beleške putem USB ili Wi-Fi veze.
• Podeli tekst putem: Slanje teksta u beleški drugima.
• Podeli putem: Slanje beleške drugima.
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Dodaj događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
• Dodaj belešku: Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
76
Uslužni programi
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pozovite druge na događaj slanjem e-pošte. Unesite adresu e-pošte u polje Učesnici, ili kucnite
na da biste otvorili listu kontakata.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Dodajte sliku. Kucnite na Slike, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Google u opciji Nalozi, izaberite Google nalog,
a zatim označite Sinhronizuj Kalendar. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na
→ Sinhronizacija.
ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Podešavanja → Prikaži
Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na
podešavanja → Kalendari → Ekran, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na OK.
Promena tipa kalendara
Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući
mesečni, nedeljni ili druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na
primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji
kalendar vratili u mesečni kalendar.
Pretraga događaja
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
77
Uslužni programi
Brisanje događaja
Izaberite datum, a zatim kucnite na
→ Obriši.
Deljenje događaja
Izaberite događaj, kucnite na
→ Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na Start da biste je instalirali. Sledite uputstva na
ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju
na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili
brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or videos
Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na →
ili Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da
biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .
78
Uslužni programi
Cloud
Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka
aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Cloud.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Sinhronizacija sa Samsung nalogom
Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju Podešavanja sinhronizacije da biste sinhronizovali
datoteke.
Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka
Kucnite na Bekap da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung
naloga.
Sinhronizacija sa Dropbox
Kucnite na Poveži Dropbox nalog, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili konfigurisanje.
Kada se prijavite kucnite na Allow uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek
kada vršite promene.
79
Uslužni programi
Polaris Office
Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Polaris Office.
Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od tipa datoteke.
Kreiranje dokumenta.
Listanje nalevo ili nadesno za
prikaz skorašnjih dokumenata.
Pretraga prema formatima
datoteka.
Prikaz i upravljanje dokumentima
na mreži.
Prikaz omiljenih dokumenata.
Pretraga fascikli.
Kreiranje dokumenata
Kucnite na
, a zatim izaberite tip dokumenta.
Koristite traku sa alatkama za izmenu u vrhu ekrana da biste izmenili dokument.
→ Sačuvaj, unesite ime datoteke, izaberite fasciklu gde ćete je
Da završite, kucnite na
sačuvati, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Čitanje dokumenata
Kucnite na datoteku. Ili kucnite na Претраживач, Clouds, Tip obrasca ili Omiljene lokacije, a
zatim izaberite datoteku koju želite da otvorite.
Da biste pokrenuli slajd-šou, kucnite na
→ Slajd šou.
Da biste tražili tekstualni niz u dokumentu, kucnite na
Kucnite na
.
, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
80
Uslužni programi
Dokument
• Sačuvaj kao: Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
• Izvoz PDF-a: Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke.
• Nađi i Zameni: Pretraga ili zamena teksta.
• Izgled stranice: Promena izgleda stranica.
• Puna širina pogleda: Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
• Zum +/-: Promena veličine prikaza.
• Reflow tekst: Promenite raspored teksta tako da ispuni ekran.
• Memorija uključena: Prikaz komentara u dokumentu.
• TTS: Čitanje dokumenta pomoću funkcije "tekst u govor".
• Ispis: Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze.
Prezentacija
• Slajd šou: Pokretanje slajd-šoua.
• Sačuvaj kao: Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
• Izvoz PDF-a: Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke.
• Nađi i Zameni: Pretraga ili zamena teksta.
• Pogled jednog slajda: Prikaz pojedinačnih slajdova.
• Zum +/-: Promena veličine prikaza.
• Ispis: Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze.
81
Uslužni programi
Unakrsna tabela
• Sačuvaj kao: Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
• Nađi i Zameni: Pretraga ili zamena teksta.
• Zaštiti list: Zaključavanje lista tako da ga drugi ne bi menjali.
• Zamrzni: Držanje izabranog reda na mestu.
• Ponovo preračunaj: Izračunavanje funkcija na listu.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
• Filter: Prikaz ćelija prema zadatom kriterijumu.
• Zum +/-: Promena veličine prikaza.
• Ispis: Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze.
Tekst
• Sačuvaj kao: Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
• TTS: Čitanje dokumenta pomoću funkcije "tekst u govor".
• Ispis: Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze.
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste postavili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
82
Uslužni programi
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na Sačuvaj.
• Alarm lokacije: Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na Obriši.
Svetsko vreme
Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena na bilo kojoj lokaciji u svetu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
, unesite grad ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na
.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na Podešavanja
letnjeg računanja vremena.
Brisanje satova
Kucnite na
, izaberite satove, a zatim kucnite na Obriši.
83
Uslužni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija Ekran
→ Naučni kalkulator.
rotacija onemogućena, kucnite na
Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
da biste sakrili tastaturu.
→ Obriši istoriju.
Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na
→ Veličina slova.
S prevodilac
Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.
Na ekranu aplikacija kucnite na S prevodilac.
Korišćenje aplikacije S Translator
Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na
Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na
Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na
.
.
.
Pokretanje razgovora sa prevodiocem
Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog
prevoda.
Kucnite na Govori za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj će prevoditi ono što
pričate. Kucnite na
u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.
Zatim, kucnite na Govori za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na
svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na
u polju za izvorni jezik da bi
uređaj mogao da vam ga pročita.
84
Uslužni programi
S Voice
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za slanje poruke, pisanje beleške i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:
• Otvori muziku
• Pokreni kalkulator
• Proveri raspored
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
85
Uslužni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč.
Ako aplikacija ne prikaže nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata
pretraživanja.
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na
zatim označite stavke koje ćete tražiti.
→ Подешавања → Претрага таблета, a
Google Now
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za
→ Подешавања → Google Now.
Google Now kucnite na
86
Uslužni programi
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада.
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na
vratili u glavni direktorijum, kucnite na .
Unutar fascikle koristite jednu od sledećih funkcija:
• : Pretraga datoteka.
• : Promena režima prikaza.
• : Kreiranje fascikle.
• Vreme: Sortiranje datoteka ili fascikli.
Izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
• : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Brisanje datoteka ili fascikli.
• : Slanje datoteka drugima.
• → Preimenuj: Promena imena datoteke ili fascikle.
• → Detalji: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.
87
. Da biste se
Uslužni programi
Preuzimanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Preuzimanja.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na Preuz. sa Interneta, u suprotnom, kucnite na
Ostala preuzimanja da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je E-pošta.
Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.
Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na Sortiraj po veličini.
Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na Sortiraj po datumu.
TripAdvisor
Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel.
Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na TripAdvisor.
88
Putovanja i lokalno
Maпe
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Maпe.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Pretraga lokacija
Kucnite na Претражите мапе, unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste
→
prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na
Локално.
Kada je lokacija pronađena, kucnitena
i koristite jednu od sledećih funkcija:
• Испразни мапу: Brisanje mape.
• Доступно и ван мреже: Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
• Локално: Pretražite obližnje lokacije.
• Слојеви: Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i
drugo.
• Latitude: Podelite informacije o lokaciji sa prijateljima.
• Моја места: Pregledajte mape van mreže, omiljena mesta, nedavno posećena mesta i
drugo.
• Podešavanja: Promenite podešavanja mape.
• Pomoć: Pregledajte informacija o korišćenju mape.
Za prikaz trenutne lokacije kucnite na
.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz mape, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za
umanjenje prikaza.
89
Putovanja i lokalno
Dobijanje uputstava do odredišta
1 Kucnite na
2 Kucnite na
.
, a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:
• Моја тренутна локација: Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
• Контакти: Izaberite sa liste kontakata.
• Тачка на мапи: Označite tačku kuckanjem na mapi.
• Моја места: Izaberite sa liste omiljenih mesta.
3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javni transport ili pešice, a zatim kucnite na Иди.
4 Izaberite jednu od ruta koje se pojavljuju.
Локално
Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Локално.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.
• Мапа: Tačno označite mesto na mapi.
• Упутства: Potražite rutu do mesta.
Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na
unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.
90
→ Додавање претраге,
Putovanja i lokalno
Навигација
Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Навигација.
• Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se
razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na
putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva
bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
Zadajte odredište koristeći različite metode, kao što je izgovaranje ili unošenje adrese odredišta.
Kada se pronađe maršruta, pratite uputstva na ekranu za navigaciju do odredišta.
91
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na
.
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
tokom režima spavanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
→ Napredno a zatim označite Obaveštenje
92
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
• Primljeni fajlovi: Pogledajte datoteke primljene preko Bluetooth funkcije.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.
Upotreba podataka
Pratite količinu korišćenih podataka.
Još podešavanja
Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
93
Podešavanja
Uređaji u blizini
• Deljenje fajlova: Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je
omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
• Deljeni sadržaji: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
• Lista dozvoljenih uređaja: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Lista nedozvoljenih uređaja: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem
uređaju.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
• Pošalji sa drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
Kies putem Wi-Fi veze
Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
Režim blokiranja
Izaberite koja će se obaveštenja blokirati i na koliko dugo.
Režim vožnje
Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se
aplikacije koristiti u režimu vožnje.
94
Podešavanja
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
• Obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Adapt Sound: Personalizujte zvuk za uvo koje koristite tokom slušanja muzike.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Tapet:
– – Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
– – Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
– – Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
• Panel sa obaveštenjima: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
• Više prozora: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
• Režim ekrana:
– – Optimizuj prikaz: Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanju ekrana.
– – Dinamička: Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
– – Standardno: Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
– – Film: Koristite ovaj režim u mutnom okruženje, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
• Režim čitanja: Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj
pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
95
Podešavanja
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom
bazom ili se puni.
• Pametan ekran:
– – Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
– – Pametna rotacija: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg
lica.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Poboljšaj čitljivost: Izoštrite tekst da biste olakšali čitanje.
• Trajanje svetla tastera: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato
što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
96
Podešavanja
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Štednja napajanja procesora: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa
sistema.
• Ušteda napajanja ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
• Saznaj o režimu uštede energije: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Usluge lokacije
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Pristupi mojoj lokaciji: Podesite uređaj da dozvoli aplikacijama da koriste informacije o
vašoj trenutnoj lokaciji.
• Koristi GPS satelite: Podesite uređaj da koristi GPS satelit za nalaženje vaše trenutne lokacije.
• Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi
lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.
97
Podešavanja
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
• Više widget-a: Podesite uređaj da omogući korišćenje widget-a na zaključanom ekranu.
• Widget-i na zaklj. ekranu:
– – Sat ili lična poruka: Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom
ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.
Za sat:
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
– – Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
Za ličnu poruku:
– – Izmeni ličnu poruku: Uređivanje lične poruke.
• Prečice: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
• Buđenje u zaključanom ekranu: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je
ekran zaključan.
• Podesi komanda budilnika: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju S Voice ili
obavlja zadane funkcije.
98
Podešavanja
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
– – Registracija naloga: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili
odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
• Pron. moju mob. web str.: Pristupite web lokaciji Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na Find my mobile web lokaciji.
• Učini lozinke vidljivim: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz
bezbednosnih razloga. Postavite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno,
preuzmite aplikacije samo sa usluge Play прод.
• Potvrdi aplikacije: Postavite da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše
ponašanje pre instalacije.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
99
Podešavanja
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изабери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u
glasovnim unosima.
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora
van mreže.
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Kontrola kursora: Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da
biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.
100
Podešavanja
• Rukopis: Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja,
debljina ili boja olovke.
• Napredno:
– – Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
– – Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
– – Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
– – Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
– – Zvuk kuc. na taster: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
Prepoznavanje govora
Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.
Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.
Govorna pretraga
Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:
• Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Open via the home key: Postavite uređaj da pokreće funkciju S Voice dvostrukim pritiskom
na taster "Pocetak".
• Use location data: Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja
glasom.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Help: Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju S Voice.
• About: Pregledajte informacije o verziji.
• Voice control: Upravljajte aplikacijama glasovnim komandama.
101
Podešavanja
• Wake up command: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem
naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije S Voice.
• Wake up in lock screen: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je ekran
zaključan.
• Set wake-up command: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju S Voice ili obavlja
zadane funkcije.
• Check missed events: Podesite uređaj da proverava poruke ili događaje kada je aplikacija S
Voice pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju
govorne komande.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili
Facebook sa funkcijom S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter nalogu da biste koristili Twitter sa
funkcijom S Voice.
Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Преузми препоз. гласа ван мреже: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora
van mreže.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Opcije čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
102
Podešavanja
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
Dodaj nalog
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Pokret
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
• Prevuci dlanom za snimanje: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom
nalevo ili nadesno preko ekrana.
• Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje: Postavite uređaj da pauzira
reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
• Saznaj o pokretima ruke: Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima ruke.
103
Podešavanja
Kontrola glasom
Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.
Pomoćni
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolja ili se odatle ukloni.
• Režim audio izlaza: Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj
priključen na stono postolje.
• Audio izlaz: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa
HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
104
Podešavanja
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge
TalkBack.
• Prikaži prečicu: Dodavanje prečice za Pristupačnost na brzom meniju koji se pojavljuje kada
pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili
sa drugim uređajima.
• TalkBack: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Povećanje: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
• Negativ boja: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
• Prilagođavanje boje: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne raspoznajete
boje ili imate problem sa čitanjem sadržaja.
• Prečica za pristupačnost: Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i
zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
• Opcije čitanja teksta:
– – Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Poboljšaj web pristupačnost: Podesite aplikacije tako da instaliraju web skriptove za lakši
pristup njihovom web sadržaju.
• Balans zvuka: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
105
Podešavanja
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Pomoćni meni: Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu
da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa
obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
• Kucni i drži čekanje: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
• Kontrola interakcije: Postavite oblast na ekranu na kojoj se ne može vršiti unos dodirom.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.
Google подешавања
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавања.
106
Rešavanje problema
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za
uređaj.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:
• Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj
da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
• Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni
centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete
uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite
taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na
Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj uređaj
→ Obriši sve.
107
Rešavanje problema
Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.
Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje
Bateriju uređaja ne može menjati korisnik. Ako imate problema sa baterijom ili je potrebno da se
zameni, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da
biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka
Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung
uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
108
Rešavanje problema
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete, ako je to potrebno.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
Bluetooth veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
109
Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili
verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 08/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising