Samsung | SM-T535 | Samsung SM-T535 Упатство за користење

SM-T535
Упатство за корисникот
www.samsung.com
Информации за ова
упатство
Уредот Ви овозможува висококвалитетна мобилна комуникација и забава, користејќи ги
високите стандарди и технолошката експертиза на Samsung. Ова упатство за корисникот е
специјално дизајнирано да Ви даде детални информации за функциите и одликите на уредот.
• Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Сликите и сликите од екранот може да се разликуваат во нивниот изглед од вистинскиот
производ.
• Содржината може да се разликува од крајниот производ или од софтверот доставен
од операторите или носачите и е предмет на промена без претходно известување.
За најновата верзија на ова упатство, посетете ја интернет-страницата на Samsung,
www.samsung.com.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да работат неправилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Достапните функции и додатните услуги можат да се разликуваат во зависност од уредот,
софтверот и од операторот.
• Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по земја, регион или
спецификациите на хардверот. Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите
предизвикани од апликации од кој било друг провајдер, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени
во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на
овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски
права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочните услуги, како што се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање. За избегнување дополнителни трошоци, изберете
соодветен податочен тарифен план. За подетални информации, контактирајте со Вашиот
оператор.
2
Информации за ова упатство
• Основните апликации што доаѓаат со уредот се предмет на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте ги операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
Авторско право
Авторско право © 2015 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
3
Информации за ова упатство
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
4
Содржина
Почнуваме
38
Поставување сметки
39
Префрлување фајлови
40
Обезбедување на уредот
41
Надградба на уредот
7
Изглед на уредот
8
Копчиња
9
Содржина на пакетот
10
Инсталирање SIM или USIM-картичка
11
Полнење на батеријата
14
Вметнување мемориска картичка
Комуникација
16
Вклучување и исклучување на уредот
42
Телефон
16
Држење на уредот
48
Именик
17
Заклучување и отклучување на уредот
52
Пораки
17
Прилагодување на јачината на тонот
53
Е-пошта
17
Префрлување во тивок режим
55
Gmail
56
Hangouts
56
Google+
57
Photos
Основни информации
18
Икони на индикатор
19
Користење на екранот на допир
23
Ротирање на приказот
Интернет и мрежа
23
Движења со дланка
58
Интернет
25
Користење Повеќе прозорци
60
Chrome
28
Известувања
61
Bluetooth
29
Почетен екран
62
Screen Mirroring
32
Екран со апликации
33
Користење апликации
34
Помош
Медиуми
34
Внесување текст
36
Поврзување со Wi-Fi мрежа
63
Музика
65
Камера
5
Содржина
70
Галерија
74
Видео
75
YouTube
Патување и локално
93
Нагодувања
Продавници за
апликации и медиуми
76
Play Store
77
Samsung Apps (GALAXY Apps)
77
Play Books
78
Play Movies & TV
78
Play Music
78
Play Games
78
Play Newsstand
Белешка
80
S Planner
82
Dropbox
83
Облак
83
Drive
84
Hancom Office Viewer
86
Аларм
87
Светски Часовник
88
Дигитрон
88
S Voice
89
Google
90
Гласовно пребарување
90
Мои фајлови
94
Во врска со нагодувања
94
Конекции
98
Уред
105 Контроли
108 Општо
113 Поставки за Google
Решавање проблеми
Алатки
79
Maps
6
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за јачина на
звук
Копче за вклучување/
ресетирање/
исклучување
Предна камера
Звучник
Екран на допир
Копче за неодамнешни
апликации
Копче Дома
Копче за назад
Отвор за
SIM-картичка
Отвор за мемориска
картичка
Главна антена
Приклучок за
слушалки
Задна камера
Звучник
GPS-антена
Микрофон
Повеќенаменски
приклучок
7
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на
сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
• Држете го притиснато повеќе од 7 секунди за да го
ресетирате уредот ако јавува грешки, прекинува повици
или се блокира.
• Притиснете го за заклучување или отклучување на уредот.
Уредот преминува во заклучен режим кога екранот на
допир ќе се исклучи.
• Допрете за да се отвори листата со неодамнешни
апликации.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
Дома
• Држете го притиснато на почетниот екран за да го
стартувате Google search.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
8
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Другите додатоци може да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Користете само додатоци одобрени од Samsung. Неправилното функционирање
предизвикано од неодобрена дополнителна опрема не е покриено со гаранцијата.
• Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од
производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна
опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
9
Почнуваме
Инсталирање SIM или USIM-картичка
Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор.
• Само microSIM картичките работат со овој уред.
• Некои LTE услуги може да не бидат достапни во зависност од операторот. За
подетални информации за достапноста на услугата, контактирајте со Вашиот
оператор.
1 Отворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
2 Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Турнете ја SIM или USIM картичката во лежиштето додека не се заклучи на лице место.
• Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM-картичка. Ако мемориската
картичка се заглави во отворот за SIM-картичката, мора да го однесете уредот во
сервисниот центар на Samsung за да се отстрани мемориската картичка.
• Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или
USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности
предизвикани од изгубени или украдени картички.
4 Затворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
10
Почнуваме
Отстранување SIM или USIM-картичка
1 Отворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
2 Туркајте ја SIM или USIM-картичката додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете
ја надвор.
3 Затворете го капачето на отворот за SIM-картичка.
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, употребете го полначот за да ја наполните батеријата.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на трансфер
на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на
батеријата.
11
Почнуваме
Полнење со полначот
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема
прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
12
Почнуваме
Проверка на статусот на полнење на батеријата
Кога ја полните батеријата додека уредот е исклучен, следниве икони ќе го прикажуваат
моменталниот статус на полнење на батеријата:
Полнење
Целосно наполнета
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што можат да Ви помогнат да ја заштедите енергијата на батеријата.
Со прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го
користите уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации со уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете го интензитетот на светлина на екранот.
13
Почнуваме
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 64 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до
оштетување на уредот или на мемориската картичка, или може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со
фајлови на мемориската картичка во папката SD card.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
14
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → Општо → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. На тој начин може да дојде до губење или оштетување на
податоците, или може да дојде до оштетување на мемориската картичка или уредот.
Samsung не е одговорен за загубата што настанала како резултат од неправилната
употреба или од оштетени мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → Општо → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → Форматирај SD-картичка → Избриши сè.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на
корисникот.
15
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Кога го вклучувате уредот за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го поставите
Вашиот уред.
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
• Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и допрете
Режим за летало за деактивирање на безжичните одлики.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Држење на уредот
Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика
проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
16
Почнуваме
Заклучување и отклучување на уредот
Кога не е во употреба, заклучете го уредот за да спречите несакани операции. Со
притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и уредот се става во заклучен режим. Уредот се заклучува автоматски ако не се користи
одреден период.
За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или копчето Дома кога екранот на допир е исклучен, допрете каде било на екранот и потоа
благо лизгајте со прстот во која било насока.
Прилагодување на јачината на тонот
Притиснете го копчето за јачина на звук налево или надесно за прилагодување на јачината
на тонот на ѕвонење, или за да ја прилагодите јачината на звукот кога репродуцирате музика
или видео-запис.
Префрлување во тивок режим
Користете еден од следниве методи:
• Држете го притиснато копчето за јачина на звук налево додека не се префрли во тивок
режим.
• Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Исклучи звук или Вибрации.
• Отворете го панелот за известување на горниот дел од екранот и потоа допрете Звук
или Вибрации.
17
Основни информации
Икони на индикатор
Иконите прикажани на горниот дел од екранот овозможуваат информации во врска со
статусот на уредот. Во долната табела се наведени најчестите икони.
Икона
Значење
Нема сигнал
Јачина на сигнал
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
Мрежата GPRS е поврзана
Мрежата EDGE е поврзана
Мрежата UMTS е поврзана
Мрежата HSDPA е поврзана
HSPA+ мрежата е поврзана
Мрежата LTE е поврзана
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Повик во тек
Пропуштен повик
Синхронизиран со Интернет
Поврзан со компјутер
Нема SIM или USIM-картичка
Нова текстуална или мултимедијална порака
18
Основни информации
Икона
Значење
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
Користење на екранот на допир
Употребувајте само прсти за користење на екранот на допир.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
19
Основни информации
Движења со прстите
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екран, допрете со прст.
Допирање и задржување
Допрете и задржете ставка подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.
20
Основни информации
Влечење
За преместување икона, минијатурен приказ или преглед на нова локација, задржете ја
допрено и влечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање во делот. Повторно допрете
двојно за да се вратите.
21
Основни информации
Лизгање
Благо удрете надесно или налево на почетниот екран, или екранот со апликации, за да
видите друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница, или
список, како што се контактите.
Штипкање
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
22
Основни информации
Ротирање на приказот
Многу апликации овозможуваат приказ и во исправена и во легната ориентација.
Ротирањето на уредот предизвикува приказот автоматски да се прилагоди за да одговара на
новата ориентација на приказот.
За да спречите приказот автоматски да ротира, отворете го панелот за известување и
деселектирајте Вртење екран.
• Некои апликации не овозможуваат ротирање на приказот.
• Некои апликации прикажуваат различен приказ во зависност од ориентацијата.
Движења со дланка
Користете движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
Пред да користите движења, осигурете се дека одликата за движења со дланка е активирана.
→ Нагодувања → Контроли → Движење со дланка, и
На почетниот екран, допрете
потоа повлечето го копчето Движење со дланка надесно.
23
Основни информации
Поминување со дланка
Поминете со дланката преку екранот за сликање на екранот. Сликата се зачувува во
Галерија → Screenshots. Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени
апликации.
Покривање
Покријте го екранот со дланката за паузирање на емитувањето.
24
Основни информации
Користење Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за истовремено извршување на повеќекратни апликации на
екранот.
• Можат да работат само апликациите што се во фиоката на Повеќе прозорци.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
→ Нагодувања →
За да употребувате Повеќе прозорци, на почетниот екран, допрете
Уред → Повеќе прозорци, и потоа повлечете го копчето Повеќе прозорци, надесно.
Користење на поделен екран Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да извршувате апликации во поделен екран.
Стартување апликации во поделениот екран Повеќе прозорци
1 Влечете ги прстите од десниот раб на екранот кон средината на екранот. Алтернативно,
допрете и задржете
.
Панелот на Повеќе прозорци се прикажува на десната страна на екранот.
Фиока на Повеќе
прозорци
25
Основни информации
2 Допрете и задржете една икона на апликација на панелот на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на екранот.
Отпуштете ја иконата на апликацијата кога екранот се обојува со сина боја.
3 Допрете и задржете икона на друга апликација на фиоката на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на нова локација.
26
Основни информации
Споделување содржина меѓу апликациите
Можете лесно да споделувате содржина помеѓу апликации, како на пример Е-пошта и
Интернет, со нивно влечење и отпуштање.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
1 Стартувајте Е-пошта и Интернет во поделениот екран на Повеќе прозорци.
Пристапете до
опциите на
Мултипрозорец
2 Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликациите и потоа допрете
.
Допрете го кругот помеѓу апликациите за пристап во следните опции:
• : Променете ја локацијата на апликациите во Повеќе прозорци.
• : Споделете ставки како на пример слики, текстови или врски помеѓу апликации
со нивно влечење и отпуштање.
• : Зголемете го максимално прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
27
Основни информации
3 Допрете и задржете една ставка во интернет-прозорецот и влечете ја на локација во
прозорецот на е-пошта.
Известувања
Иконите за известување се прикажуваат на статусната лента на горниот дел од екранот и
сигнализираат пропуштени повици, нови пораки, настани од календарот, статус на уредот и
др. Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известување. Листајте
низ списокот за преглед на дополнителни известувања. За да го затворите панелот за
известување, повлечете ја нагоре лентата што е на дното од приказот.
Од панелот за известување, можете да ги гледате тековните нагодувања на Вашиот уред.
Повлечете ја надолу статусната лента и потоа допрете
за да ги користите следниве опции:
• Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја Wi-Fi одликата.
• Локација: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
• Звук: Активирајте го или деактивирајте го тивкиот режим. Можете да го наместите
уредот да вибрира или да ги исклучува сите звуци во тивок режим.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
• Bluetooth: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Bluetooth.
28
Основни информации
• Мобилни податоци: Активирајте ја или деактивирајте ја податочната врска.
• Повеќе прозорци: Поставете уредот да користи Повеќе прозорци.
• Хотспот Wi-Fi: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за ограничен опсег со Wi-Fi.
• Screen Mirroring: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за рефлексија на екранот.
• Синхрон.: Активирајте го или деактивирајте го автоматското синхронизирање
апликации.
• Паметно мирув.: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за паметно мирување.
• Штедење енергија: Активирајте го или деактивирајте го режимот за штедење.
• Режим за блок.: Активирајте го или деактивирајте го режимот за блокирање. Во режим
за блокирање, уредот ќе ги блокира известувањата. За да изберете кои известувања да
бидат блокирани, допрете Нагодувања → Уред → Режим за блокирање.
• Режим за летало: Активирајте го или деактивирајте го режимот за летало.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
За прераспоредување на опциите на панелот за известување, отворете го панелот за
→ , допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја на друга
известување, допрете
локација.
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. На него се
прикажани икони за индикатор, виџети, кратенки до апликации и др.
Почетниот екран има повеќе прозорци. За преглед на други панели, лизгајте налево или
надесно.
Прераспоредување ставки
Додавање икона за апликација
На почетниот екран, допрете
во преглед на панел.
, задржете допрена икона на апликација и потоа повлечете ја
29
Основни информации
Преместување ставка
Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација. За преместување во друг панел,
влечете ја кон страната на приказот.
Отстранување ставка
Допрете и задржете ставка, и потоа одвлечете ја до корпата за отпадоци што се појавува
на горниот дел од почетниот екран. Кога корпата за отпадоци ќе стане црвена, отпуштете ја
ставката.
Прераспоредување панели
Додавање нов панел
Штипнете го екранот и допрете
.
Преместување панел
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Отстранување панел
Штипнете го екранот, допрете и задржете го прегледот на панел и потоа одвлечете го до
корпата за отпадоци на горниот дел од екранот.
30
Основни информации
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран.
На почетниот екран, допрете и задржете во празната област, допрете Постави заднина →
Почетен екран, и потоа изберете едно од следниве:
• Галерија: Гледајте фотографии направени со камерата на уредот или слики преземени
од Интернет.
• Живи заднини: Гледајте анимирани слики.
• Photos: Видете слики во Photos.
• Заднини: Гледајте слики за заднини.
Изберете една слика, преуредете ја големината ако е неопходно и потоа одредете ја како
тапет.
Користење виџети
Виџетите се мали апликации кои обезбедуваат лесни функции и информации на Вашиот
почетен екран. За да ги користите, додајте виџети од панелот со виџети на почетниот екран.
• Некои виџети се поврзуваат со интернет-услуги. Користењето виџети засновани
на Интернет може да предизвика дополнителни трошоци.
• Достапните виџети може да се разликуваат зависно од регионот или операторот.
→ Виџети. Лизгајте лево или десно на панелот со виџети,
На почетниот екран, допрете
и потоа допрете и задржете виџет за да го додадете на почетниот екран. Поставете го на
саканата локација, променете му ја големината со влечење на рамката ако е потребно, и
потоа, допрете каде било на екранот за да ја зачувате локацијата на виџетот.
31
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните.
На почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации.
За преглед на други панели, лизгајте налево или надесно.
Прераспоредување апликации
Оваа одлика е достапна само во прилагодлив мрежен преглед.
Допрете → Измени, задржете допрено апликација и потоа одвлечете ја до нова локација.
За преместување во друг панел, влечете ја кон страната на приказот.
Организирање папки
Ставете ги сродните апликации во посебна папка за полесна работа.
Допрете → Измени, допрете и задржете апликација и потоа одвлечете ја до Направи
папка. Внесете име на папката и потоа допрете OK. Ставете ги апликациите во новата папка
со влечење и потоа допрете Сочувај за да го зачувате распоредот.
Прераспоредување панели
Штипнете на екранот, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го до нова
локација.
Инсталирање апликации
Користете ги продавниците за апликации, како што е Samsung Apps (GALAXY Apps), за
преземање и инсталирање апликации.
Деинсталирање апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја деинсталирате.
Основните апликации што доаѓаат со уредот не можат да се деинсталираат.
32
Основни информации
Исклучување на апликации
Допрете → Одинсталирај/исклучи апликации, и потоа изберете ја апликацијата што
сакате да ја исклучите.
За да вклучите апликации, на екранот со апликации, допрете → Прикажи исклучени
апликации, изберете ги апликациите, и потоа допрете Готово.
• Презементите апликации и некои стандардни апликации што доаѓаат со уредот не
можат да се исклучат.
• Кога ја употребувате оваа одлика, исклучените апликации ќе исчезнат од екранот
со апликации, но сѐ уште се зачувани во уредот.
Користење апликации
Овој уред може да работи со многу различни видови апликации од медиумски до интернетапликации.
Отворање апликација
На почетниот екран или екранот со апликации изберете икона на апликација за да ја
отворите.
Некои апликации се групирани во папки. Допрете папка и потоа изберете
апликацијата за да се отвори.
Отворање неодамна користени апликации
Допрете
за да се отвори списокот со неодманешно употребени апликации.
Изберете икона на апликација за да се отвори.
Затворање апликација
Затворете ги апликациите што не се користат за заштеда на енергијата на батеријата и за
одржување на перформансите на уредот.
→ Уред. на зад., и потоа допрете Крај веднаш до апликацијата за да ја
Допрете
затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете Заврши сѐ. Или, допрете
→ Затвори ги сите.
33
Основни информации
Помош
Пристапете до информации за помош за да научите како да го користите уредот и
апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.
Допрете Помош на екранот со апликации. Изберете категорија за да видите совети.
За подредување на категориите по азбучен ред, допрете
За пребарување клучни зборови, допрете
.
.
Внесување текст
Користете ја тастатурата Samsung или одликата за говорен влез за внесување текст.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Промена на видот на тастатура
Допрете на кое било текстуално поле, отворете го панелот за известување, допрете
Изберете внесување, и потоа изберете го видот на тастатура што ќе се користи.
Користење на тастатурата Samsung
Започнете нов ред.
Поставете опции за
тастатура Samsung.
Избришете го претходниот
знак.
Внесувајте големи букви.
Внесувајте големи букви.
Поместете го покажувачот.
Внесете интерпункциски
знаци.
Внесете празно место.
34
Основни информации
Внесување големи букви
Допрете
пред да внесете знак. За сите букви да бидат големи, допрете два пати.
Промена на видот на тастатура
Допрете и задржете
, и потоа допрете
за промена на видот на тастатура.
На лебдечката тастатура, допрете и задржете
друга локација.
и преместете ја лебдечката тастатура на
Промена на јазичните тастатури
Додајте јазици за тастатурата, и потоа лизгајте го копчето за празно место налево или
надесно за променување на јазичните тастатури.
Ракопис
Допрете и задржете , допрете
, и потоа напиште збор со прстот. Предложените зборови
се прикажуваат како знаци што се внесуваат. Изберете предложен збор.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
35
Основни информации
Внесување текст преку говор
Активирајте ја одликата за зборување и потоа зборувајте во микрофонот. Уредот го
прикажува тоа што Вие го зборувате.
Ако уредот не ги препознава Вашите зборови правилно, допрете го подвлечениот текст и
изберете алтернативен збор или фраза од приложениот список.
За да го промените јазикот или да додадете јазици за гласовното препознавање, допрете го
тековниот јазик.
Копирање и пресликување
Допрете и задржете текст, влечете го или за да изберете повеќе или помалку текст, и
потоа допрете Копирај за копирање или Исечи за отсекување. Избраниот текст се копира во
посредната меморија.
За да го пресликате во поле за внесување текст, задржете допрено на точката каде што треба
да се вметне и потоа допрете Пресликај.
Поврзување со Wi-Fi мрежа
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. (стр. 94)
Вклучување и исклучување Wi-Fi
Отворете го панелот за известување и потоа допрете Wi-Fi за вклучување или исклучување.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
36
Основни информации
Приклучување на Wi-Fi мрежи
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Wi-Fi, и потоа повлечете го
копчето Wi-Fi надесно.
Изберете мрежа од списокот пронајдени Wi-Fi мрежи, внесете лозинка ако е потребно, и
потоа допрете Поврзи. Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена
икона. Откако уредот ќе се поврзе на мрежа Wi-Fi, уредот автоматски ќе се поврзува на
истата секогаш кога е достапна.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појави во списокот со мрежи, допрете Додај мрежа Wi-Fi
на дното од списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID, изберете го
типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и потоа допрете
Поврзи.
Заборавање мрежи Wi-Fi
Секоја мрежа што се користела, вклучувајќи ја тековната мрежа, може да се заборави, така
што уредот нема автоматски да се поврзува на неа. Изберете ја мрежата од списокот со
мрежи и потоа допрете Заборави.
37
Основни информации
Поставување сметки
За апликациите на Google, како што е Play Store, потребна е сметка Google, а за Samsung
Apps (GALAXY Apps) потребна е сметка Samsung. Креирајте сметки Google и Samsung за да
го имате најдоброто искуство со уредот.
Додавање сметки
Следете ги упатствата што се појавуваат кога ќе се отвори апликацијата на Google без
најавување за да се постави сметка на Google.
За да се најавите или да креирате Google сметка, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Општо → Сметки → Додај сметка → Google. Потоа, допрете New за
создавање нова, или допрете Existing, и потоа следете ги упатствата на екранот за да го
комплетирате поставувањето на сметката. Можат да се користат повеќе од една сметка на
Google на уредот.
Исто така, поставете сметка и на Samsung.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сметки, изберете една сметка
со име МОИ СМЕТКИ, изберете една сметка која сакате да ја отстраните и потоа допрете
Избриши сметка.
38
Основни информации
Префрлување фајлови
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со мултимедијалните содржини и
личните податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернетстраницата на Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Поврзување со Windows Media Player
Осигурете дека Windows Media Player е инсталиран на компјутерот.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го Windows Media Player и синхронизирајте музички фајлови.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
39
Основни информации
Обезбедување на уредот
Спречете другите да ги користат или да пристапуваат до личните податоци и информациите
складирани на уредот со користење на одликите за безбедност. При отклучување, уредот
бара код за отклучување.
Поставување шара
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Шара.
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете заштитен PIN за отклучување за да го отклучите екранот кога
ќе ја заборавите шарата.
Поставување PIN
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → PIN.
Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Поставување лозинка
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Уред → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот → Лозинка.
Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја
лозинката за верификација.
40
Основни информации
Отклучување на уредот
Вклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување или
копчето Дома, и внесете го кодот за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Надградба со Samsung Kies
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. Видете во информациите за помош за Samsung Kies за детали за
надградбата.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → За уредот → Ажурирање
софтвер → Ажурирај сега.
41
Комуникација
Телефон
Користете ја оваа апликација за да упатувате или да одговарате на повици.
Допрете Телефон на екранот со апликации.
Упатување повици
Упатување повик
Користете еден од следниве методи:
• Телефон: Внесете го бројот со помош на тастатурата и потоа допрете
.
• Групи: Упатете повик од списокот со омилени контакти.
• Омилени: Упатете повик од списокот со омилени контакти.
• Именик: Упатете повик од списокот со контакти.
Броеви за брзо бирање
За броеви за брзо бирање, задржете ја допрено соодветната цифра.
Предвидување број
Кога внесувате броеви на тастатурата, се појавуваат автоматски предвидувања. Изберете
едно од нив за да упатите повик.
42
Комуникација
Наоѓање контакти
Внесете име, телефонски број или адреса на е-пошта за да најдете контакт во списокот со
контакти. Како што се внесуваат знаците, се појавуваат предвидените контакти. Изберете
еден за да упатите повик кон него.
Упатување меѓународен повик
Допрете и задржете 0 сѐ додека не се појави знакот +. Внесете го кодот за државата,
подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .
За време на повик
Достапни се следниве дејства:
• : Прилагодете ја јачината на тонот.
• : Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• Крај: Прекинете го тековниот повик.
• Дод. повик: Упатете втор повик.
• Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Спој: Воспоставете конференциски повик кога сте поврзани со два повика. Повторете
го ова и додајте повеќе повици. Оваа одлика е достапна само ако услугата за
конференциски повик е активна.
• Префрли: Префрлете се помеѓу два повика.
• Уреди: Имајте приватен разговор со една од страните за време на конференциски повик
или исклучете една од страните од конференцискиот повик.
• → Вкл. дополн.гласност: Зголемете ја јачината на тонот.
• → Чекање: Задржете повик. Допрете Врати за враќање задржан повик.
• → Именик: Отворете го списокот со контакти.
• → Белешка: Креирајте белешка.
• → Порака: Пратете порака.
• → Пренеси: Поврзете ја првата страна со втората страна. Со тоа вие ќе бидете
исклучени од разговорот.
43
Комуникација
Додавање контакти
За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, внесете го бројот
и допрете Додај во Контакти.
Праќање порака
Допрете → Прати порака за да пратите порака на бројот на екранот.
FDN-броеви
Овој уред може да се постави да ги ограничува појдовните повици само на броеви во рамки
на зададени префикси. Овие префикси се чуваат на SIM или USIM-картичката.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Дополнителни опции →
FDN броеви → Вклучи FDN повици, и потоа внесете го PIN2 испорачан со SIM или USIMкартичката. Допрете Листа на FDN броеви и додајте броеви.
Забрана за повици
Овој уред може да се постави да спречува воспоставување одредени повици. На пример,
може да се оневозможи воспоставувањето меѓународни повици.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Дополнителни опции →
Забрана на повици, изберете опција за забрана на повици и потоа внесете лозинка.
44
Комуникација
Примање повици
Одговарање на повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
Ако услугата за повик на 2-ра линија е активна, можете да одговорите на уште еден повик.
Кога се воспоставува вториот повик, првиот повик се става на чекање.
Одбивање повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
За праќање порака при одбивање дојдовен повик, повлечете ја лентата за одбивање порака
нагоре. За да ја креирате пораката за одбивање, допрете → Опции за повиците → Опции
за повиците → Постави пораки за одбивање повици.
Автоматско одбивање повици од непожелни броеви
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Одбивање повик → Режим
за автоматско одбивање → Броеви за автом. одбивање → Листа за автоматско
одбивање. Допрете , внесете број, доделете категорија и потоа допрете Сочувај.
Пропуштени повици
Доколку се пропушти повик, на статусната лента се појавува
известување за преглед на список со пропуштени повици.
. Отворете го панелот за
Повик на 2-ра линија
Повик на 2-ра линија е услуга овозможена од операторот. Корисникот може да ја користи
оваа услуга за суспендирање на тековниот повик и префрлање на дојдовен повик. Оваа
услуга не е достапна за видео-повици.
За користење на оваа услуга, допрете → Опции за повиците → Опции за повиците →
Дополнителни опции → Повик на 2-ра линија.
Препраќање повици
Уредот може да се постави да ги препраќа дојдовните повици на назначен број.
Допрете → Опции за повиците → Опции за повиците → Дополнителни опции →
Препраќање повици, и потоа изберете вид и услов на повик. Внесете број и допрете
Вклучи.
45
Комуникација
Видео-повици
Упатување видео-повик
Внесете го бројот или изберете контакт од списокот со контакти, и потоа допрете
Во тек на видео-повик
Достапни се следниве дејства:
• : Префрлајте се меѓу предна и задна камера.
• : Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Крај: Прекинете го тековниот повик.
• → Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• → Анимирани емоции: Применете емотикони на Вашата слика.
• → Тематски преглед: Применете декоративни икони на Вашата слика.
• → Вкл. карикатура: Променете го режимот на преглед за карикатура.
Допрете ја и задржете ја сликата на другата страна за пристап до следните опции:
• Доловете слика: Доловете ја сликата на соговорникот.
• Сними видео-запис: Снимете видео-запис на сликите на другата страна.
Во многу држави, снимањето без дозвола од другата страна е незаконски.
46
.
Комуникација
Допрете ја Вашата слика за пристап до следниве опции:
• Сокриј ме: Сокријте ја Вашата слика од соговорникот.
• Излезна слика: Изберете слика за да му ја прикажете на соговорникот.
Смена на слики
Одвлечете ја сликата од која било од страните врз сликата на другата страна за да ги смените
сликите.
Преслушајте говорна порака
Задржете допрено 1 на тастатурата и потоа следете ги упатствата од Вашиот оператор.
47
Комуникација
Именик
Користете ја оваа апликација за управување со контакти, вклучувајќи телефонски броеви,
адреси на е-пошти и др.
Допрете Именик на екранот со апликации.
Управување со контакти
Допрете Именик.
Креирање контакт
Допрете
и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
Менување контакт
Изберете контакт за менување и потоа допрете
.
Бришење контакт
Допрете
.
Поставување број за брзо бирање
Допрете → Опции → Поставување брзо бирање, изберете број за брзо бирање и потоа
изберете контакт за него. За бришење број за брзо бирање, задржете го допрено и потоа
допрете Отстрани.
Пребарување контакти
Допрете Именик.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Користете го индексот на левата страна од списокот со контакти за брзо листање со
влечење на прст долж индексот.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
48
Комуникација
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• /
: Воспоставете гласовен или видео-повик.
• : Составете порака.
• : Составете порака на е-пошта.
Прикажување на контактите
Допрете Именик.
Стандардно, уредот ги прикажува сите зачувани контакти.
Допрете → Опции → Контакти за прикажување, и потоа изберете локација во која се
зачувувани контактите.
Префрлување контакти
Допрете Именик.
Префрлување контакти на Google
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Google.
Контактите префрлени на Google Контакти се појавуваат со
во списокот со контакти.
Префрлување контакти на Samsung
Допрете
→ Спој сметки → Спој со Samsung account.
Контактите префрлени на Samsung Контакти се појавуваат со
во списокот со контакти.
Увезување и извезување контакти
Допрете Именик.
Увезување контакти
Допрете
→ Опции → Увоз/Извоз, и потоа изберете една опција за увоз.
49
Комуникација
Извезување контакти
Допрете
→ Опции → Увоз/Извоз, и потоа изберете една опција за извоз.
Споделување контакти
Допрете → Сподели картичка преку → Повеќе контакти, изберете контакти, допрете
Готово, и потоа изберете метод на споделување.
Омилени контакти
Допрете Омилени.
Допрете
за да додадете контакти во омилените.
Допрете , и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Отстрани од Омилени: Отстранете контакти од омилените.
• Табелирано / Листа: Прикажете ги контактите табелирано или во листа.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Групи контакти
Допрете Групи.
Создавање група
Допрете
, поставете детали на група, додадете контакти и потоа допрете Сочувај.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
допрете Готово.
→ Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
50
Комуникација
Управување со групи
Допрете , и потоа преземете едно од следниве дејства:
• Пребарај: Пребарувајте контакти.
• Избриши групи: Изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете Готово.
Основните групи не можат да се избришат.
• Измени: Променете ги опциите за групата.
• Додај член: Додајте членови во групата.
• Отстрани член: Отстранете членови од групата.
• Прати порака: Пратете порака на членови на група.
• Прати е-пошта: Пратете е-порака на членови на група.
• Смени редослед: Задржете допрено
веднаш до името на групата, повлечете го
нагоре или надолу во друга позиција, и потоа допрете Готово.
• Помош: Пристапете до информации за помош во врска со користењето на контактите.
Праќање порака или е-пошта на членови на група
Изберете група, допрете
допрете Готово.
→ Прати порака или Прати е-пошта, изберете членови и потоа
Визит-картичка
Допрете Именик.
Креирајте визит-картичка и пратете ја на други.
Допрете Постави профил, внесете детали како што се телефонски број, адреса на е-пошта
и поштенска адреса, и потоа допрете Сочувај. Ако информациите за корисникот биле
сочувани кога сте го поставувале уредот, изберете ја визит-картичката и потоа допрете
за
изменување.
Допрете → Сподели картичка преку → Избран контакт, и потоа изберете метод на
споделување.
51
Комуникација
Пораки
Користете ја оваа апликација за праќање текстуални (SMS) или мултимедијални пораки
(MMS).
Допрете Пораки на екранот со апликации.
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
сте надвор од покриеноста на Вашата матична мрежа. За подетални информации,
контактирајте со Вашиот оператор.
Праќање пораки
Допрете
, додајте приматели, внесете порака и потоа допрете
.
Користете ги следниве методи за додавање приматели:
• Внесете телефонски број.
• Допрете
, изберете контакти и потоа допрете Готово.
Користете ги следниве методи за да составите мултимедијална порака:
• Допрете
, и приложете слики, видео-записи, контакти, белешки и др.
• Допрете → Додај наслов за да внесете наслов.
Праќање закажани пораки
Додека составувате порака, допрете → Распоред. Поставете ги времето и датумот и потоа
допрете OK. Уредот ќе ја прати пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Преглед на дојдовни пораки
Дојдовните пораки се групирани во низи пораки по контакти.
Изберете контакт за да ја видите пораката на лицето.
52
Комуникација
Е-пошта
Користете ја оваа апликација за праќање или преглед на е-пораки.
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставување сметка на е-пошта
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете за лична сметка на е-пошта, како
што е Google Mail, или допрете Рачно пост. за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете
ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ Опции → Додај сметка.
Праќање пораки
Допрете ја сметката на е-пошта што ќе се користи и потоа допрете
екранот. Внесете приматели, наслов и порака и потоа допрете .
Допрете
на горниот дел од
за да додадете примател од списокот со контакти.
Допрете +Мене за да се додадете себеси како примател.
Допрете
за да прикачите слики, видео-записи, контакти, настани и др.
Допрете →
во пораката.
за да вметнете слики, настани, контакти, информации за локација и друго
53
Комуникација
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Праќање распоред. Штиклирајте го Праќање
распоред, поставете ги времето и датумот и потоа допрете Готово. Уредот ќе ја прати
пораката во назначените време и датум.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Времето и датумот можат да бидат неточни ако се движите низ временските зони
и мрежата не ја ажурира информацијата.
Читање пораки
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Променете го распоредот
на екранот.
Препратете ја пораката.
Составете порака.
Избришете ја пораката.
Пристапете до
дополнителни опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Означете ја пораката како
потсетник.
Отворете прилози.
Одговорете на пораката.
Повратете нови пораки.
Побарајте порака.
Допрете ја картичката со прилогот за да ги отворите прилозите и потоа допрете Сочувај за
да го зачувате.
54
Комуникација
Gmail
Користете ја оваа апликација за брзо и директно пристапување до услугата Google Mail.
Допрете Gmail на екранот со апликации.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Оваа апликација може да биде означена поинаку во зависност од регионот или
операторот.
Праќање пораки
Во кое било поштенско сандаче, допрете
допрете SEND.
, внесете приматели, наслов и порака, и потоа
Допрете
→ Save draft за да ја зачувате пораката за подоцнежно праќање.
Допрете
→ Attach file за приложување фајлови.
Допрете → Insert from Drive за да приложите слики, видео-записи, музика и други
фајлови зачувани во Вашиот Google Drive.
Допрете
→ Discard за да почнете одново.
Допрете
→ Settings за да ги промените нагодувањата за Google Mail.
Допрете
→ Send feedback за да ги пријавите Вашите мислења за развој на апликацијата.
Допрете
→ Help за да пристапите до информации за помош за Google Mail.
Читање пораки
Чувајте ја пораката за
долгорочно складирање.
Побарајте порака.
Избришете ја пораката.
Составете порака.
Пристапете до
дополнителни опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со
контакти.
Одговорете на сите
приматели или отпечатете
ја пораката.
Прегледајте прилог.
Препратете ја пораката на
други.
Одговорете на пораката.
Означете ја пораката како
потсетник.
55
Комуникација
Ознаки
Google Mail не користи фактички папки, туку наместо нив користи ознаки. Кога Google Mail
стартува, ќе се прикаже порака означена со Влезно сандаче.
Изберете една ознака во ALL LABELS за да ги прикажете пораките во други ознаки.
За да додадете ознака на порака, изберете ја пораката, допрете
изберете ознака за доделување.
→ Change labels, и потоа
Hangouts
Користете ја оваа апликација за да разговарате со другите.
Допрете Hangouts на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изберете пријател од листата со пријатели или внесете податоци за пребарување и изберете
пријател од резултатите за да започнете разговор.
Google+
Користете ја оваа апликација за да останете поврзани со луѓето преку социјалната мрежа на
Google.
Допрете Google+ на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Допрете Everything за промена на категоријата и потоа лизгајте нагоре или надолу за да ги
прикажете објавите од Вашите кругови.
Допрете
за да користите други одлики на социјалната мрежа.
56
Комуникација
Photos
Користете ја оваа апликација за да прикажувате и споделувате слики или видео-записи
преку социјалната мрежа на Google.
Допрете Photos на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изберете една од следниве категории:
• ALL: Прикажете ги сите слики или видео-записи кои се снимени или преземени на
уредот.
• HIGHLIGHTS: Прегледајте слики или видео-записи групирани според датум или албум.
Допрете за да ги прегледате сите слики или видео-записи во групата.
Потоа, изберете една слика или видео-запис.
Додека ги гледате, употребете една од следните икони:
• : Модифицирајте ја сликата.
• : Споделете ја сликата или видео-записот со други.
• : Избришете ја сликата или видео-записот.
57
Интернет и мрежа
Интернет
Користете ја оваа апликација за сурфање на Интернет.
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, внесете ја интернет-адресата и потоа допрете Оди.
Допрете за пристап во дополнителни опции додека прикажувате една интернет-страница.
За да го промените пребарувачот, допрете го полето за адреса и потоа допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до интернет-адресата.
Отворање нова страница
Допрете → Нова картичка.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете ја страницата за да ја изберете.
Пребарување на Интернет преку говор
→ , изговорете клучен збор и потоа изберете
Допрете го полето за адреса, допрете
еден од предложените клучни зборови што се појавуваат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
58
Интернет и мрежа
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
→
.
, и потоа изберете една.
Историја
Допрете → Историја за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
посетени интернет-страници. За да ја избришете историјата, допрете .
Сочувани страници
За преглед на сочуваните интернет-страници, допрете
→ Сочув. стр.
Линкови
Задржете допрено линк на интернет-страницата за да го отворите во нова страница, да го
сочувате или да го копирате.
За да прикажете зачувани врски, на екранот со апликации, допрете Мои фајлови →
Меморија на уредот → Download.
Споделување интернет-страници
За да споделите адреса на интернет-страница со другите, допрете → Сподели преку.
За да споделите дел од интернет-страница, задржете го допрено саканиот текст и потоа
допрете Сподели преку.
59
Интернет и мрежа
Chrome
Користете ја оваа апликација за пребарување информации и прелистување интернетстраници.
Допрете Chrome на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Прегледување интернет-страници
Допрете го полето за адреса, и потоа внесете интернет-адреса или критериуми за
пребарување.
Отворање нова страница
Допрете
→ New tab.
За да отидете на друга интернет-страница, лизгајте налево или надесно на полето со
насловот и допрете го насловот за да ја изберете.
Сочувани адреси
За да ја сочувате адресата на тековната интернет-страница, допрете
За да отворите сочувана интернет-страница, допрете
една.
→ Save.
→ Bookmarks, и потоа изберете
Пребарување на Интернет преку говор
Допрете , кажете клучен збор и потоа изберете еден од предложените клучни зборови
што се појавуваат.
Синхронизирање со други уреди
Синхронизирајте отворени картички и сочувани страници со Chrome на друг уред кога сте
најавени со истата сметка на Google.
За да погледнете отворени картички на други уреди, допрете
интернет-страница за да пристапите до неа.
За да ги видите сочуваните страници, допрете BOOKMARKS.
60
→ Recent tabs. Изберете
Интернет и мрежа
Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување или злоупотреба на податоци
што се испратени или примени преку одликата Bluetooth.
• Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто
им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
За да активирате Bluetooth, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции →
Bluetooth, и потоа повлечете го копчето Bluetooth надесно.
Спојување со други уреди со Bluetooth
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Bluetooth → Скенирај, и
пронајдените уреди ќе се прикажат. Изберете го уредот со кој сакате да се споите и потоа
прифатете ја автоматски-генерираната лозинка на двата уреда за потврда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Пример за тоа е
Галерија. Отворете Галерија, изберете слика, допрете → Bluetooth, и потоа изберете
еден од уредите Bluetooth. Потоа, прифатете го барањето за авторизација за Bluetooth на
другиот уред за да ја примите сликата.
Кога друг уред Ви испраќа податоци, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth
поднесено од другиот уред. Примените датотеки се сочувуваат во папката Download. Ако се
прими контакт, тој автоматски се додава во списокот со контакти.
61
Интернет и мрежа
Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини. Исто така,
можете да ја користите оваа одлика со други уреди што ја поддржуваат одликата Wi-Fi
Miracast.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Уредите со овозможен Miracast кои не поддржуваат Заштита на широкопојасна
дигитална содржина (HDCP 2.X) може да не бидат компатибилни со оваа одлика.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете опсег на фреквенција за Wi-Fi, приклучокот за AllShare Cast или
HomeSync уредите може да не бидат откриени или поврзани.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Конекции → Screen Mirroring, и потоа
повлечете го копчето Screen Mirroring надесно. Изберете уред, отворете или емитувајте
фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата на Вашиот уред. За да се поврзете со
уред со користење PIN, допрете го и задржете го името на уредот и внесете го PIN-от.
62
Медиуми
Музика
Користете ја оваа апликација за слушање музика.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Емитување музика
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Вклучете произволен
режим.
Поставете го фајлот како
Ваша омилена песна.
Променете го режимот за
повторување.
Отворете ја музичката
листа.
Скокнете на следната
песна. Задржете допрено
за брзо премотување
нанапред.
Рестартирајте ја песната
што се емитува во
моментот или скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
63
Медиуми
За слушање песни со иста јачина на звукот, допрете → Нагодување → Плеер → Паметна
јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде погласно
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за некои фајлови.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете →
Нагодување → Плеер → Adapt Sound → Вклучено. Кога ќе ја зголемите јачината на звук
до 13 или повисоко, опцијата за адаптирање на звукот не се применува врз емитувањето.
Ако ја намалите јачината на звукот на ниво 12 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон на ѕвонење
За да ја употребите песната која се емитува во моментот како тон на ѕвонење, допрете →
Постави како → Ѕвонење на телефонот → Готово.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете Муз. листи, и потоа допрете → Нова листа. Внесете име и допрете OK. Допрете
Додај записи, изберете песни за вклучување и потоа допрете Гот.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете → Додај
во листа.
Емитување музика според расположение
Емитувајте музика групирана според расположение. Музичката листа автоматски се креира
од уредот.
Допрете → Музички плоштад, и изберете ќелија на расположение. Или изберете повеќе
ќелии со влечење на прстот.
64
Медиуми
Камера
Користете ја оваа апликација за сликање фотографии или снимање видео-записи.
Користете Галерија за преглед на фотографии и видео-записи снимени со камерата на
уредот. (стр. 70)
Допрете Камера на екранот со апликации.
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не снимајте фотографии или видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не снимајте фотографии или видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не снимајте фотографии или видео-записи на места каде што може да ја загрозите
приватноста на луѓето.
Фотографирање
Фотографирање
Допрете
за да фотографирате.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Прикажете тековен режим.
Променете ги
нагодувањата за камерата.
Префрлете се меѓу фиксен
и видео-режим.
Погледнете повеќе опции.
Променете го режимот за
сликање.
Прикажете фотографии и
видео-записи кои сте ги
направиле.
Изберете од различните
достапни ефекти.
65
Медиуми
Режим за сликање
Достапни се неколку фото-ефекти.
Допрете Режим, и потоа лизгајте нагоре или надолу по екранот од неговата десна страна.
• Автоматски: Користете го ова за да се овозможи камерата да го процени
опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.
• Убаво лице: Направете фотографија со разведрени лица за понежни слики.
• Звук и слика: Користете го ова за да направите фотографија со звук.
Допрете
за да фотографирате. Уредот ќе сними неколку секунди звук откако ќе
направи фотографија.
Додека фотографирате во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
• Панорама: Направете фотографија составена од повеќе фотографии сложени заедно.
За најдобро фотографирање, следете ги овие совети.
– – Бавно движете ја камерата во една насока.
– – Држете го визирот на камерата во внатрешноста на рамката за водење.
– – Избегнувајте фотографирање објекти со непрепознатлива заднина, како празно небо
или чисти ѕидови.
• Спортови: Користете ја оваа опција кога сликате субјекти што се движат со голема
брзина.
• Ноќе: Користете ја оваа опција за фотографирање во потемни услови.
Панорамски фотографии
Панорамска фотографија е слика во пејзажна ориентација што се состои од повеќе снимки.
Допрете Режим → Панорама.
Допрете
и придвижете ја камерата во една насока. Кога двете рамки на панорамската
водилка се порамнат, камерата автоматски прави следна слика во панорамската секвенца. За
да запре сликањето, допрете .
Ако визирот е вон насока, уредот го запира фотографирањето.
Применување ефекти на филтер
Користете ги ефектите преку филтри за да направите единствени фотографии или видеа.
Допрете
и изберете ефект на филтер. Достапните опции зависат од режимот.
66
Медиуми
Снимање видео-записи
Снимање видео-запис
Лизгајте го копчето за сликање до иконата за видео и потоа допрете
за да започне
снимањето. За паузирање на снимањето, допрете . За запирање на снимањето, допрете
• Рачното фокусирање не е достапно во видео-режим.
• Функцијата за зумирање може да не е достапна кога снимате со највисоката
резолуција.
Режим за снимање
Прикажете тековен режим.
Променете ги
нагодувањата за камерата.
Префрлете се меѓу фиксен
и видео-режим.
Префрлете помеѓу
предната и задната камера.
Погледнете повеќе опции.
Прикажете фотографии и
видео-записи кои сте ги
направиле.
Допрете
→
Изберете од различните
достапни ефекти.
за промена на режимот на снимање.
• Нормално: Користете го овој режим за нормален квалитет.
• За MMS: Користете го овој режим за намалување на квалитетот на снимање за праќање
преку разменување пораки.
67
.
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следниве методи:
• Користете го копчето за јачина на звук за зумирање или одзумирање.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
Ефектот на зумирање/одзумирање е достапен само кога се користи одликата за
зумирање додека снимате видео-запис.
Споделување слика
Допрете
→
, и потоа изберете едно од следниве:
• Споделување снимка: Пратете фотографија директно на друг уред преку Wi-Fi Direct.
• Другарско делење фотки: Поставете го уредот да препознава лице на некого кого сте
го означиле во фотографија за да му се испрати фотографијата.
• Оддалечен окулар: Поставете уред што далечински ќе ја управува камерата.
Далечинско управување на камерата
Поставете уред како визир за управување на камерата далечински.
→ Оддалечен окулар, и потоа поврзете ги уредот и камерата со помош на
Допрете →
Wi-Fi Direct. Допрете
за да направите фотографија далечински користејќи го уредот како
визир.
68
Медиуми
Конфигурирање опции за камерата
Допрете
за да ги конфигурирате опциите за камерата. Не сите од следниве опции се
достапни во двата режима - фиксна камера и видео-камера. Достапните опции може да се
разликуваат во зависност од режимот што се користи.
• Голем.на фотографијата / Видео големина: Изберете резолуција. Користете повисока
резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите
на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот на приказот.
Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична снимка прави
просек од целата сцена.
• Ознака за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
• Ревизија: Поставете за приказ на фотографии или видео-записи по нивното сликање.
• Копче за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за да ги
контролира функциите на копчето за фотографирање или зумирање.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Светлина: Променете ја светлината.
69
Медиуми
• Со водилки: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на
композицијата кога избирате субјекти.
• Говорна контрола: Поставете камерата да фотографира со говорни команди.
• Контекстуално име на фајл: Поставете ја камерата да прикажува контекстуални ознаки.
Активирајте го ова за да го користите Пријателот за ознаки во Галерија.
• Сочувај како превртено: Превртете ја сликата за да создадете слика во огледало од
оригиналната сцена.
• Место: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Ресетирај: Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на камерата.
Кратенки
Реорганизирајте ги кратенките за лесен пристап до различните опции на камерата.
Допрете
и допрете и задржете икона на кратенка.
Допрете и задржете опција, и потоа одвлечете до отворот на горниот дел од екранот.
Галерија
Користете ја оваа апликација за гледање слики и видео-записи.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
Гледање слики
Со стартувањето на Галерија се прикажуваат достапните папки. Кога друга апликација,
како што е Е-пошта, зачува слика, папката Download се креира автоматски за сликата да
се зачува во неа. На истиот начин, кога се зачувува слика од екранот, автоматски се креира
папката Screenshots. Изберете папка за да се отвори.
Во папка, сликите се прикажуваат според датумот на нивното креирање. Изберете слика за
да ја погледнете на цел екран.
Лизгајте лево или десно за да ја видите следната или претходната слика.
70
Медиуми
Зумирање и одзумирање
Користете еден од следните начини за зумирање слика:
• Допрете двојно каде било за зумирање.
• Раздалечувајте два прста на кое било место каде што сакате да зумирате. Спојте ги брзо
за одзумирање или допрете го екранот двојно за враќање.
Емитување видео-записи
Видео-фајловите се прикажани со иконата
гледање и допрете .
во прегледот. Изберете видео-запис за
Отсекување сегменти од видео-запис
Изберете видео-запис и допрете . Преместете ја почетната заграда на саканата почетна
точка, преместете ја крајната заграда на саканата крајна точка и потоа зачувајте го видеозаписот.
Уредување слики
Кога гледате слика, допрете и користете ги следниве функции:
• Омилени страници: Додадете во списокот со омилени.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Рамка за фотографии: Користете го ова за додавање рамка и белешка на слика.
Изменетата слика на екранот се зачувува во папката Photo frame.
• Фото-белешка: Користете ја оваа опција за пишување белешка на задниот дел на
сликата. Допрете за изменување на белешката.
• Копирај во посредната меморија: Копирајте во посредната меморија.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Другарско делење фотки: Пратете ја сликата некому чие лице е означено на неа.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
71
Медиуми
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Променете ја големината на сината рамка за отсекување и зачувување на
сликата во неа.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Детали: Погледнете детали за сликата.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
Омилени слики
Додека гледате слика, допрете → Омилени страници за да ја додадете сликата во
списокот со омилени.
Бришење слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики и потоа допрете
• Додека гледате слика, допрете
.
.
Споделување слики
Користете еден од следниве методи:
• Во папка, допрете → Изберете запис, изберете слики, а потоа допрете
пратите на други или да ги споделите преку социјалните мрежи.
за да ги
• Кога гледате слика, допрете за да ја пратите на други или за да ја споделите преку
услугите на социјалните мрежи.
Поставување заднина
Кога гледате слика, допрете → Постави како за да ја поставите сликата како заднина или
за да ја доделите на контакт.
72
Медиуми
Означување лица
Кога гледате слика, допрете → Опции → Ознаки, и потоа штиклирајте Ознака за лице. Се
појавува жолта рамка околу препознатото лице. Допрете го лицето, допрете Додај име, и
потоа изберете или додајте контакт.
Кога ознаката за лице ќе се појави на слика, допрете ја ознаката и видете ги достапните
опции, како што се воспоставување повици или праќање пораки.
Препознавањето лица може да не успее во зависност од аголот на лицето,
големината на лицето, бојата на кожата, изразот на лицето, условите на осветлување
или од додатоците што ги носи субјектот.
Користење на Пријателот за ознаки
Допрете → Опции → Ознаки → Другар за ознаки, и потоа повлечете го копчето Другар
за ознаки надесно за приказ на контекстуална ознака (време, локација, датум и име на
лицето) кога отворате слика.
Организирање папки
Креирајте папка за организирање на сликите или видео-записите зачувани на уредот. Може
да копирате или преместувате фајлови од една папка во друга.
За да креирате нова папка, допрете . Внесете име за папката, допрете OK, и потоа
штиклирајте слики или видео-записи. Допрете и задржете која било избрана слика или
видео-запис, одвлечете го во новата папка и потоа допрете Готово. Допрете Коп. за
копирање или Премести за преместување.
73
Медиуми
Видео
Користете ја оваа апликација за емитување видео-фајлови.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Емитување видео-записи
Изберете видео-запис за емитување.
Побарајте други уреди за
да го емитувате фајлот.
Префрлете се во режим на
лебдечки приказ.
Прилагодете ја јачината на
тонот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Движете се нанапред или
наназад со влечење на
лентата.
Скокнете на следниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување нанапред.
Поместете го контролниот
панел налево.
Поместете го контролниот
панел надесно.
Отворете ја музичката
листа.
Променете го размерот на
приказот.
Рестартирајте го
видео-записот што се
емитува во моментот или
скокнете на претходниот
видео-запис. Задржете
допрено за брзо
премотување наназад.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Бришење видео-записи
Допрете → Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете Избриши.
74
Медиуми
Споделување видео-записи
Допрете → Сподели преку, изберете видео-записи, допрете Гот., и потоа изберете метод
на споделување.
Користење истакнат плеер за видео
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате плеерот за
видео. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на истакнатиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
YouTube
Користете ја оваа апликација за гледање видео-записи од интернет-страницата на YouTube.
Допрете YouTube на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Гледање видео-записи
Допрете
и внесете клучен збор. Изберете еден од добиените резултати од пребарувањето
за гледање видео-запис.
Допрете го екранот, допрете
прикажете цел екран.
, и потоа завртете го уредот во пејзажен приказ за да
Споделување видео-записи
Изберете го видео-записот за гледање, допрете
и изберете метод за споделување.
Поставување видео-записи
Допрете Uploads → , изберете видео-запис, внесете информации за видео-записот и
потоа допрете UPLOAD.
75
Продавници за апликации
и медиуми
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации и игри што можат да
работат на уредот.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување со клучен збор.
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете INSTALL.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
• Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
• За да инсталирате апликации што сте ги презеле од други извори, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сигурност → Непознати извори.
Деинсталирање апликации
Деинсталирајте апликации купени од Play Store.
Допрете → My apps, изберете апликација за бришење од списокот со инсталирани
апликации и потоа допрете UNINSTALL.
76
Продавници за апликации и медиуми
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Користете ја оваа апликација за купување и преземање посветени апликации на Samsung. За
повеќе информации, посетете ја apps.samsung.com.
Допрете Samsung Apps (GALAXY Apps) на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Инсталирање апликации
Прелистувајте апликации според категорија. Допрете КАТЕГОРИЈА за да изберете
категорија.
За пребарување апликација, допрете
збор во полето за пребарување.
на горниот дел од екранот и потоа внесете клучен
Изберете апликација за да видите информации. За да ја преземете, допрете Бесплатно.
Доколку има одредена наплата за апликацијата, допрете на цената и следете ги упатствата на
екранот за да го комплетирате процесот на купување.
Кога нова верзија ќе стане достапна за која било инсталирана апликација, ќе
се појави икона за ажурирање на горниот дел од екранот за да Ве извести за
ажурирањето. Отворете го панелот за известување и допрете ја иконата за да ја
ажурирате апликацијата.
Play Books
Користете ја оваа апликација за читање и преземање фајлови со книги.
Допрете Play Books на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
77
Продавници за апликации и медиуми
Play Movies & TV
Користете ја оваа апликација за гледање, преземање и изнајмување филмови или
телевизиски емисии.
Допрете Play Movies & TV на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Music
Користете ја оваа апликација за слушање музика од уредот или стримување музика од облакуслугата на Google.
Допрете Play Music на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Games
Користете ја оваа апликација за преземање и играње игри.
Допрете Play Games на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Play Newsstand
Користете ја оваа апликација за читање на најновите вести.
Допрете Play Newsstand на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
78
Алатки
Белешка
Користете ја оваа апликација за запишување важни информации за нивно зачувување и
прегледување подоцна.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Додавање и управување со категории
Креирајте категории за да ги подредите и да управувате со Вашите белешки.
За да додадете нова категорија, допрете
име на категорија и потоа допрете OK.
За да избришете категорија, допрете
веднаш до категоријата.
→ Управување со категориите →
, внесете
→ Управување со категориите, и потоа допрете
За да преименувате категорија, изберете категорија, допрете → Преименувај категорија,
внесете ново име за категоријата и потоа допрете OK.
За да го измените редоследот на категории, допрете → Управување со категориите, и
потоа допрете
веднаш до категоријата и влечете ја нагоре или надолу во друга позиција.
Составување белешки
Допрете
на списокот со белешки и внесете белешка. Додека составувате белешка,
употребете една од следните опции:
• • : Креирајте или поставете категорија.
: Внесете слики.
• : Направете гласовна снимка која ќе ја внесете.
За да ја сочувате белешката, допрете Сочувај.
За да уредите белешка, допрете една белешка и потоа допрете ја содржината на белешката.
79
Алатки
Прелистување белешки
Прелистувајте ги минијатурните прикази на белешките со лизгање нагоре или надолу.
За да побарате белешка, допрете
.
За да испратите белешка на други, допрете → Избери, изберете белешка, и потоа допрете
.
За да отпечатите белешки со поврзување на уредот со печатач, допрете → Избери,
изберете белешки, и потоа допрете . Некои печатачи може да не бидат компатибилни со
уредот.
За да избришете белешки, допрете → Избери, изберете белешки, и потоа допрете
Прегледување белешка
Допрете минијатурен приказ на белешка за да ја отворите.
За бришење на белешката, допрете
.
За да ја пратите белешката на други, допрете
.
За да ја отпечатите белешка преку поврзување на уред со печатач, допрете
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Креирање настани или задачи
Допрете
, a потоа употребете еден од следниве методи:
• Настан: Внесете настан со изборна опција за повторување.
• Задача: Внесете задача со опција за изборен приоритет.
80
. Некои
.
Алатки
За да додадете настан или задача побрзо, допрете датум за да го изберете и потоа повторно
допрете го.
Внесете наслов и назначете кој календар да се користи или да се синхронизира. Потоа
допрете Изм. детали за настанот или Измени детали за задачата за да додадете повеќе
детали, како што се: колку често да се повторува настанот, кога да има дополнително
известување или каде се случува.
Прикачете мапа со приказ на локацијата на настанот. Внесете ја локацијата во полето
Локација, допрете веднаш до полето, a потоа покажете ја точната локација со допирање
и задржување на мапата што се појавува.
Синхронизирање со Google Calendar
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Сметки → Google под МОИ
СМЕТКИ, изберете ја сметката Google и потоа штиклирајте го Синхронизирај Календар.
За рачна синхронизација за ажурирање, на екранот со апликации, допрете S Planner → →
Синхронизација.
За прикажување синхронизирани настани или задачи, допрете → Календари, a потоа
штиклирајте ја сметката Google.
Промена на вид на календар
Изберете еден од различните видови календари вклучувајќи годишен, месечен, седмичен и
други во горниот дел на екранот.
81
Алатки
Пребарување настани или задачи
Допрете
, и потоа внесете клучен збор за пребарување.
За преглед на денешните настани или задачи, допрете Денес на горниот дел на екранот.
Бришење настани или задачи
Изберете настан или задача, a потоа допрете → Избриши.
Споделување настани или задачи
Изберете настан или задача, допрете → Сподели преку, a потоа изберете метод за
споделување.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со другите преку
меморијата Dropbox cloud. Кога зачувувате фајлови во Dropbox, уредот автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати компјутери што имаат инсталирано
Dropbox.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Најавете се на Вашата сметка на Dropbox. Ако немате, креирајте сметка на Dropbox.
Штом сте ја активирале апликацијата Dropbox, допрете Turn on Camera Upload за да
поставите автоматски на Dropbox фотографии и видео-записи сликани со камерата на
уредот. За да ги видите поставените фотографии или видео-записи, допрете . За да
споделувате или бришете фајлови, или да креирате албуми, допрете , и потоа изберете
фајлови.
→ → Upload here → Photos or videos или
За поставување фајлови на Dropbox, допрете
Other files. За да отворите фајлови во Dropbox, изберете фајл.
Кога прегледувате фајлови или видео-записи, допрете
за додавање во списокот со
омилени. За да отворите фајлови во списокот со омилени, допрете .
82
Алатки
Облак
Користете ја оваа одлика за синхронизација на фајлови или резервна копија на податоци од
апликациите со Вашата сметка за Samsung или со Dropbox.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Облак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Синхронизирање со сметка Samsung
Допрете ја Вашата сметка Samsung или Опции за синхр. за да ги синхронизирате фајловите.
Правење резервна копија или враќање податоци
Допрете Резервна копија или Обнови првобитни за правење резервна копија од
податоците или за нивно обновување со Вашата сметка Samsung.
Синхронизирање со Dropbox
Допрете Поврзи сметка Dropbox, a потоа внесете ја сметката за Dropbox. Следете ги
упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Штом се најавите, допрете Allow и уредот автоматски ги синхронизира сите фајлови со
Dropbox кога и да направите измени.
Drive
Користете ја оваа апликација за да создавате и уредувате документи и да ги споделувате со
други преку складиштето Google Drive. Кога креирате или поставувате датотеки во Google
Drive, Вашиот уред автоматски се синхронизира со интернет-серверот и со сите останати
компјутери што имаат инсталирана Google Drive. Пристапете до Вашите датотеки без
пренесување или преземање.
Допрете Drive на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
83
Алатки
Hancom Office Viewer
Користете ја оваа апликација за прегледување документи во различни формати, вклучувајќи
табели и презентации.
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
Пребарување документи
Допрете Open за да прегледате еден документ.
Додека го прегледувате документот, употребете една од следните опции:
• : Креирајте папка.
• : Вратете нови документи.
• : Подредете документи и папки.
• : Променете го режимот за преглед.
• : Изберете документи или папки.
За да пребарате неодамна користени документи, допрете Recent Documents.
Читање документи
Допрете еден документ во Recent Documents или во некоја папка.
Допрете или , и потоа употребете една од следниве функции:
Текст-процесор
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
84
Алатки
Презентација
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Slide Show: Започнете слајдшоу од првата страница.
• From Current Slide: Започнете слајдшоу од тековната страница.
• Show Presenter View: Прикажете алатки за презентација на уредот кога е поврзан со
надворешен монитор.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Edit: Уредете го документот. За да ја користите оваа одлика, потребно е да ја преземете и
инсталирате неопходната апликација.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
Табела
• Find: Пребарај текст.
• Zoom: Сменете ја големината на поглед.
• Document Info: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Sort: Подредете ги ќелиите според конкретни критериуми.
• Show Formulas: Прикажете ги формулите во ќелиите наместо нивните пресметани
резултати.
• Freeze Panes: Задржете го избраниот ред заклучен во своето место.
• Gridlines: Сокријте или прикажете линии на решетка.
• Show All Comments: Сокријте ги или прикажете ги белешките на документот.
• Print Area: Изберете една област на која ќе печатите.
• Print: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои печатачи
може да не бидат компатибилни со уредот.
• Send: Пратете го документот на други или споделете го.
• Edit: Уредете го документот. За да ја користите оваа одлика, потребно е да ја преземете и
инсталирате неопходната апликација.
• Help: Прикажете информации за Hancom Viewer.
85
Алатки
PDF
• Пребарување: Пребарај текст.
• Испрати: Пратете го документот на други или споделете го.
• Својства: Погледнете детали на документот како наслов, датум и автор.
• Зум: Сменете ја големината на поглед.
• Прикажи коментари: Сокријте ги или прикажете ги коментарите на документот.
• Вертикално придвижување на страница / Continuous view / Хоризонтално
придвижување на страница: Изменете го режимот на преглед.
• Приказ за читање: Прикажете ја само содржината на документот, без маргините.
• Оди на страница: Префрлете се на назначена страница.
• Означени страници: Прикажете ги обележувачите на документот.
• Отпечати: Отпечатете го документот преку поврзување на уредот со печатач. Некои
печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
Аларм
Користете ја оваа апликација за поставување повици за будење и важни настани.
Допрете Аларм на екранот со апликации.
Вклучување или
исклучување на алармот.
86
Алатки
Поставување аларми
Допрете , поставете време кога да се вклучи, изберете денови во кои да се повторува
алармот и потоа допрете Сочувај.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
• Паметен аларм: Поставете време во кое алармот ќе се вклучи пред поставеното време.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Бриши, изберете аларми и потоа допрете Готово.
Светски Часовник
Користете ја оваа апликација за да го проверите времето во кој било поголем град ширум
светот.
Допрете Светски Часовник на екранот со апликации.
Креирање часовници
Допрете
, и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете → Избери, изберете часовник и потоа допрете
Бришење часовници
Допрете → Избери, изберете часовници и потоа допрете
87
.
.
Алатки
Дигитрон
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Дигитрон на екранот со апликации.
За да ја избришете историјата, допрете
.
S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
работи.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома
двапати.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
давателот на услуги.
• Оваа апликација не е поддржана за одредени јазици.
Еве неколку примери на говорни команди:
• Отворете музика
• Стартувајте калкулатор
• Повикајте ја Лулу на мобилен
• Повикајте ја Лулу на работа
• Проверете распоред
Совети за подобро гласовно препознавање
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
88
Алатки
Google
Користете ја оваа апликација за пребарување не само на Интернет, туку и апликации и
нивните содржини на уредот.
Допрете Google на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Пребарување на уредот
Допрете го полето за пребарување, а потоа внесете клучен збор. Алтернативно, допрете
потоа изговорете клучен збор.
,а
Google Now
Стартувајте го Google search за да ги видите картичките од Google Now што ги покажуваат
моменталните временски информации, информации за јавен транспорт, Вашиот следен
состанок и друго кога најмногу Ви треба.
Приклучете се на Google Now кога ќе го отворите Google search за првпат. За да ги измените
нагодувањата на Google Now, допрете → Поставки, и потоа повлечете го копчето Google
Now налево или надесно.
89
Алатки
Гласовно пребарување
Користете ја оваа апликација за пребарување веб-страници преку говор.
Допрете Гласовно пребарување на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Изговорете клучен збор или фраза кога ќе се појави Speak now на екранот.
Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до секаков вид фајлови зачувани на уредот,
вклучувајќи слики, видео-записи, песни и звучни записи.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Прегледување фајлови
Датотеките складирани во уредот се подредени според критериуми. Од левото окно на
екранот, изберете една од следниве категории:
• Историја: Прегледајте датотеки групирани според датум.
• Омилени папки: Прегледајте нови кратенки до папки.
• Папки: Прегледајте датотеки складирани во внатрешната меморија или мемориската
картичка и кратенки до FTP сервери.
• Категории: Прегледајте датотеки подредени според нивните типови.
• Апликации: Прегледајте датотеки складирани или креирани во специфични апликации.
Изберете категорија, a потоа изберете папка за да ја отворите.
90
Алатки
Откако избравте една категорија, допрете , a потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете фајлови или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај во омилени папки: Додадете кратенка до папката во Омилени папки.
• Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до датотеката или папката на почетниот
екран.
• Додај FTP: Додадете кратенка до еден FTP сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди со активирано споделување медиуми.
• Опции за приказот: Изменете ги опциите за прикажување на датотеки.
Допрете → Избери, за да изберете датотека или папка, и потоа употребете една од
следниве функции:
• : Пратете фајлови на други или споделете ги.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• : Преместете ги фајловите или папките во друга папка.
• : Копирајте ги фајловите или папките во друга папка.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Додај во омилени папки: Додадете кратенка до папката во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до датотека или папка на почетниот
екран.
• → Зип: Компресирајте фајлови или папки за да создадете фајл zip.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
Пребарување фајл
Допрете
, и потоа внесете критериум за пребарување.
Преглед на информации за складирање
Допрете
за да прегледате информации за Вашиот уред и мемориската картичка.
Промена на режимот за преглед
Допрете
за промена на режимот на преглед.
91
Алатки
Создавање на папки
Допрете
, внесете име за папката и потоа допрете OK.
Додавање кратенки до папки
Додадете кратенка со често употребувани папки во Омилени папки. Изберете папка и
допрете → Додај во омилени папки.
Додавање кратенки за FTP сервер на уредот
Додадете кратенка за FTP сервер во Папки. Допрете → Додај FTP, внесете детали за FTP
серверот, a потоа допрете Готово.
92
Патување и локално
Maps
Користете ја оваа апликација за покажување на локацијата на уредот, пребарување места
или за добивање насоки.
Допрете Maps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или давателот
на услуги.
Пребарување локации
Пребарувајте локации со внесување адреса или клучен збор. Штом се пронајде локацијата,
изберете локација за преглед на детални информации. Повеќе информации побарајте во
информациите за помош.
Добивање насоки за дестинација
Допрете
за да поставите почетна и крајна локација, и потоа изберете начин на патување.
Уредот ги прикажува маршрутите преку кои може да се стигне до одредиштето.
93
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции за апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
Конекции
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
За користење на опциите, допрете .
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со WPS PIN.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително → Остави Wi-Fi
вклучено за време на спиење.
Кога е исклучен екранот, уредот автоматски ги исклучува врските Wi-Fi. Кога ќе се
случи тоа, уредот автоматски пристапува до податочните мрежи ако е поставено
да ги користи. Тоа може да предизвика дополнителни трошоци за трансфер. За да
избегнете дополнителни трошоци, поставете ја оваа опција на Секогаш.
94
Нагодувања
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога се достапни.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → → Дополнително и штиклирајте го
Мрежно известување за да ја активирате оваа одлика.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct поврзува два уреда преку мрежа Wi-Fi без потреба од пристапна точка.
На екранот со опции, допрете Конекции → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирајте ја одликата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Прикажете ги фајловите примени преку одликата Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Променете го името на уредот.
• Помош: Пристапете до информации за помош за Bluetooth.
Споделување и хотспот Wi-Fi
• Преносен хотспот Wi-Fi: Користете го преносниот Wi-Fi хотспот за споделување на
мобилната мрежна врска на уредот со компјутери или други уреди преку мрежа Wi-Fi.
• Споделување со USB: Користете споделување врска со USB за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со
компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.
• Делење Bluetooth: Користете ограничен опсег со Bluetooth за да ја споделувате
мобилната мрежна врска на Вашиот уред со компјутери или со други уреди преку
Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
95
Нагодувања
Користење податоци
Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги опциите за ограничување.
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било
мобилна мрежа.
• Одр. огран. за мобилни податоци: Поставете ограничување за користењето на
мобилните податоци.
• Циклус на корист. подат.: Внесете датум за месечно ресетирање за следење на
податоците за искористеност.
За користење повеќе опции, допрете .
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Огран. податоци во заден план: Поставете уредот да ја деактивира синхронизацијата во
заднина додека користите мобилна мрежа.
• Автоматска синхронизација на податоците: Активирајте го или деактивирајте го
автоматското синхронизирање апликации. Можете да изберете кои информации да се
синхронизираат за секоја сметка во Нагодувања → Општо → Сметки.
• Покажи употреба на Wi-Fi: Поставете уредот да ја прикажува Вашата искористеност на
податоци преку Wi-Fi.
• Мобилни пристапни точки: Изберете Wi-Fi пристапни точки за да спречите
апликациите што работат во заднина да ги користат.
Локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
• Режим: Изберете метод за собирање на податоци за Вашата локација.
• ПОСЛЕДНИ БАРАЊА ЗА ЛОКАЦИЈА: Прикажете кои апликации ги бараат
информациите за вашата тековна локација и потрошувачката на батерија.
• УСЛУГИ ЗА ЛОКАЦИЈА: Прикажете ги услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi, или Bluetooth одлики за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
Уште мрежи
Прилагодете ги опциите за контрола на врските со другите уреди или мрежи.
Основна апликација за размена на пораки
Изберете ја стандардната апликација за размена на пораки.
96
Нагодувања
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
Мобилни мрежи
• Мобилни податоци: Поставете да се дозволат мрежни пакет-податоци за мрежните
услуги.
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапна точка (APN).
• Мрежен режим: Изберете вид мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и изберете мрежа за роаминг.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Етернет
Опцијата Етернет е достапна кога адаптерот за Етернет е приклучен со уредот. Користете ја
оваа опција за да ја активирате одликата Етернет и да ги конфигурирате опциите на мрежата.
Уреди во близина
• ИМЕ НА УРЕД: Прикажете го името на уредот.
• Споделени содржини: Поставете уредот да ја споделува Вашата содржина со други
уреди.
• Дозволени уреди: Прикажете ја листата со уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Преземи од други уреди: Поставете уредот да прифаќа праќања од други уреди.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
97
Нагодувања
Уред
Звук
Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.
• Јачина: Прилагодете го нивото на јачина на звук за ѕвонењето, музиката и видеозаписите, системските звуци и звуците на известувањата.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Тонови на ѕвонење: Додадете или изберете звук на ѕвонење за да Ве известува при
дојдовни повици.
• Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
• Известувања: Изберете некој звук за ѕвонење за настани како што се дојдовни пораки и
пропуштени повици.
• Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува звук на ѕвонење за
дојдовните повици.
• Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на копчињата
на тастатурата.
• Звуци на допир: Поставете го уредот да се огласи кога ќе изберете некоја апликација
или опција на екранот на допир.
• Звук за заклучување на екранот: Поставете го уредот да се огласи кога го заклучувате
или отклучувате екранот на допир.
• Тактилни повратни инфо.: Поставете го уредот да вибрира кога ќе ги допрете
копчињата.
• АПЛИКАЦИИ SAMSUNG: Изменете ги опциите за известувања за секоја апликација.
• Звук при допирање: Поставете уредот да емитува звук кога ќе допрете копче.
• Вибрација при допирање: Поставете уредот да вибрира кога ќе допрете копче.
• Adapt Sound: Персонализирајте го звукот за увото што најчесто го користите додека
слушате музика.
Екран
Изменете ги нагодувањата за екранот.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
98
Нагодувања
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога Вашиот уред е
поврзан на лежиште за на биро или кога се полни.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Повеќе прозорци
Активирајте ја одликата Повеќе прозорци за истовремено извршување на повеќекратни
апликации на екранот.
• Отв.во прегл.на пов.проз.: Поставете го уредот да ја активира одликата Повеќе
прозорци кога отворате датотеки од Мои фајлови или Видео. Исто така, уредот ја
активира оваа одлика кога прикажувате прилози во пораки.
Заклучување на екранот
Изменете ги нагодувањата за заклучениот екран.
• Заклучување на екранот: Активирајте ја одликата за заклучување на екранот. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраната одлика за заклучување на
екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги нагодувањата за виџетот Часовник.
– – Двоен часовник: Поставете уредот да го прикажува двојниот часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовникот.
– – Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и изменува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Лична порака: Поставете уредот да прикаже лична порака на заклучениот екран.
– – Измени лична порака: Изменете ја личната порака.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
99
Нагодувања
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
• Основен екран: Изберете слика на заднина за почетниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете слика на заднина за заклучениот екран.
• Почетен и екрани за заклучување: Изберете слика на заднина за почетниот екран и за
заклучениот екран.
Фонт
Изменете ги опциите за фонтот.
• Тип букви: Променете го типот на фонт за приказ на текстот.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Осветленост и гласност: Одредете уредот да ги прикажува лентите за прилагодување
на осветленоста и гласноста на панелот за известувања.
• Препорачани апликации: Одредете уредот да прикажува листа со препорачани
апликации на панелот за известување, врз основа на Вашите дејства, како на пример,
поврзување на слушалки со уредот.
• Пост.копч.за брзи пост.: Преуредете ги копчињата за брзо нагодување прикажани на
панелот за известувања.
Пристапност
Услугите за пристапност се специјални одлики за лицата со одредени физички пречки.
Пристапете и изменете ги следниве опции за подобрување на пристапноста на уредот.
• Автом. вртење на екранот: Поставете приказот автоматски да се врти кога ќе се вртите
уредот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Изговарај лозинки: Поставете го уредот да ги чита на глас лозинките што ги внесувате
со TalkBack.
100
Нагодувања
• Одговарање и завршување повици:
– – Копчето дома одговара на повици: Поставете го уредот да одговара на дојдовен
повик кога ќе го притиснете копчето Дома.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да завршува повик кога ќе
притиснете на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Режим со еден допир: Поставете го ова за да ги контролирате известувањата со
допирање на копчето наместо влечење.
• Покажи кратенка: Додајте кратенка за Пристапност или TalkBack на брзото мени што
се појавува кога ќе држите притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Управување со пристапност: Извезете ги или увезете опции за пристапност за да ги
споделувате со другите уреди.
– – Извези: Извезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Ажурирај: Увезете ги тековните нагодувања за пристапност како фајл.
– – Сподели преку: Споделете ги опциите за пристапност да датотеки на други.
• TalkBack: Активирајте ја TalkBack која овозможува говорни повратни информации.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
• Гестови за зголемување: Поставете уредот да зумира и одзумира со движења со
прстите.
• Негативни бои: Инвертирајте ги прикажаните бои за подобрување на видливоста.
• Потсетник за известување: Поставете уредот да Ве известува кога сте пропуштиле
известувања и поставете временски интервал за повторување на предупредувањето.
• Кратенка за пристапност: Поставете уредот да ја активира TalkBack кога ќе го држите
притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување, и потоа задржете допрено
на екранот со два прста.
• Опции за текст во говор:
– – ПОЖЕЛЕН TTS ПОГОН: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на
нагодувањата за погоните за синтеза на говор, допрете .
– – Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
– – Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
– – Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
101
Нагодувања
• Баланс на звукот: Прилагодете го балансот на звукот кога користите двојни слушалки.
• Моно-аудио: Активирајте моно-звук кога слушате со една слушалка.
• Исклучи ги сите звуци: Исклучете ги сите звуци на уредот.
• Титли Google (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Google и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Титли Samsung (CC): Подесете го уредот да прикажува затворени поднаслови на
содржина поддржана од Samsung и да ги менува нагодувањата за поднаслови.
• Мени за помошник: Поставете уредот да ја прикажува иконата на кратенката за
асистирање што Ви помага да пристапите до функции поддржани од надворешни
копчиња или одлики на панелот за известување. Исто така, можете да го изменувате
менито на иконата на кратенката.
– – Доминантна рака: Изберете ја левата или десната рака за лесно користење на
менито за помош.
– – Измени: Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
• Одложување на допри и држи: Поставете го времето на препознавање при допирање
и задржување на екранот.
• Контрола на интеракција: Режим на контрола на интеракција за ограничување на
реакцијата на уредот при внесувања во апликација.
Повик
Опции за повиците
• Одбивање повик: Одбијте ги повиците од одредени телефонски броеви автоматски.
Додајте телефонски броеви во листата за одбивање.
• Постави пораки за одбивање повици: Додајте или изменете ја пораката што се праќа
кога ќе одбиете повик.
• Одговарање/завршување повици:
– – Копчето Дома одговара на повици: Поставете го уредот да одговара на дојдовен
повик кога ќе го притиснете копчето Дома.
– – Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да завршува повик кога ќе
притиснете на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
102
Нагодувања
• Известувања при разговор:
– – Вибрации при одговор: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе
одговори на упатениот повик.
– – Вибрации за крај на повик: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе го
заврши повикот.
– – Тон при поврзување повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за
поврзување повик.
– – Потсетник на траењето: Активирајте го или деактивирајте го тонот за потсетување
на секоја минута.
– – Тон за крај на повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за завршување
повик.
– – Известување при разговор: Поставете уредот да Ве извести за настани за време на
повик.
• Додатоци за повици:
– – Автом. одговарање: Поставете го уредот автоматски да одговори по одреден
период (достапно само кога се поврзани слушалки).
– – Тајмер за автом. одгов.: Одредете колку време уредот да почека пред да одговори
на некој повик.
– – Услови за појдовен повик: Поставете уредот да дозволи појдовни повици со
слушалка Bluetooth дури и кога уредот е заклучен.
– – Вид појдовен повик: Изберете го видот појдовни повици што ќе се воспоставуваат
кога се користи слушалка Bluetooth.
• Дополнителни опции:
– – Идентификација на повикувач: Прикажете го Вашиот ID на повикувач на другите
страни при појдовните повици.
– – Препраќање повици: Пренасочете ги дојдовните повици на друг број.
– – Автомат. префикс: Поставете уредот автоматски да вметнува префикс (подрачен код
или код за државата) пред телефонскиот број.
– – Забрана на повици: Блокирајте дојдовни или појдовни повици.
– – Повик на 2-ра линија: Дозволете прием на известувања за дојдовни повици додека
има повик во тек.
– – Автом. повторно повикување: Активирајте го автоматско повторно бирање за
повици кои не се поврзале или биле прекинати.
– – FDN броеви: Активирајте го или деактивирајте го FDN-режимот за ограничување на
повиците кон броеви што се во FDN-листата. Внесете го PIN2 испорачан со Вашата
SIM или USIM-картичка.
103
Нагодувања
Опции за ѕвонење и звук
• Ѕвон. и тонови на тастат.:
– – Ѕвонења: Додадете или изберете звук на ѕвонење за да Ве известува при дојдовни
повици.
– – Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
– – Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува звук на ѕвонење за
дојдовните повици.
– – Тон на таст. за бирање: Поставете го уредот да се огласи кога ќе допрете на
копчињата на тастатурата.
Параметри за видео-повик
• Слика за видео повик: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• Сопствено видео во примен повик: Поставете дали сакате да се прикажувате во живо
или ќе поставите предодредена слика која ќе ја гледа Вашиот соговорник.
• Користи опции за неуспешен повик: Изберете да се направи обид за гласовен повик
ако видео-повикот не се поврзал.
Говорна пошта
• Услуга за говорна пошта: Изберете го или поставете го Вашиот оператор за услугата за
говорна пошта.
• Опции за говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта.
Овој број можете да го добиете од Вашиот оператор.
• Звук: Изберете тон на ѕвонење за да Ве известува за нови пораки во говорната пошта.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира кога имате нови пораки во говорната пошта.
Опции за интернет повици
• Сметки: Поставете уредот да прифаќа IP-повици и поставете ги Вашите сметки за
услугата за IP-повици.
• Користи интернет повици: Поставете дали да се користи услугата за IP-повици за сите
повици или само за IP-повиците.
Режим за блокирање
Изберете кои известувања да бидат блокирани или поставете да се дозволат известувања за
повици од одредени контакти во режим за блокирање.
104
Нагодувања
Контроли
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
Тастатура Samsung
За промена на нагодувањата за тастатурата Samsung, допрете
.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазици за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите нагодувањата за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на погрешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место или за интерпункциски
знак.
• Автоматска прва голема буква: Поставете го уредот автоматски да ја поставува
првата буква голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или
извичник.
• Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот да внесува точка кога допирате двојно
на копчето за празно место.
• Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање преку тастатура.
105
Нагодувања
• Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање преку тастатура.
• Контрола на покажувачот: Активирајте ја одликата за паметна тастатура за навигација
на покажувачот со лизгање на тастатурата.
• Звук: Поставете уредот да се огласи кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Помош: Пристапете до информациите за помош за користење на тастатурата Samsung.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
Гласовно пишување на Google
За промена на нагодувањата за внесување со говор, допрете
.
• Избери влезни јазици: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Блокирај навредливи зборови: Поставете уредот да спречи да препознава
навредливи зборови при внесувањето со говор.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
говорен влез без мрежа.
Препознавач на говор
Изберете погон за препознавање говор.
Оваа одлика се појавува штом ја употребите апликацијата за гласовно
препознавање.
Говорно пребарување
За говорното препознавање на Samsung, користете ги следниве опции:
• Language: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• About: Преглед на информациите за верзијата.
• Open via the home key: Поставете уредот да ја стартува апликацијата S Voice со двојно
притискање на копчето Дома.
106
Нагодувања
• Voice wake-up: Поставете уредот да го стартува говорното препознавање со кажување
команда за будење додека ја користите S Voice.
• Show body of message: Поставете уредот да го прикажува текстот на нова порака.
• Check missed events: Поставете на уредот да се проверуваат пропуштени повици,
пораки или настани кога S Voice се стартува со притискање на копчето за слушалките.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските
информации со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Log in to Twitter: Внесете ги информациите за користење Twitter со S Voice.
За говорното препознавање на Google, користете ги следниве опции:
• Јазик: Изберете јазик за препознавачот на говор.
• Излез на говор: Поставете уредот да дава говорни повратни информации за да Ве
извести за тековното дејство.
• Откривање на „Ok Google“: Поставете уредот да започне со препознавање говор кога
ја изговарате командата за будење додека користите апликација за пребарување.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
говорен влез без мрежа.
• Блокирај навредливи зборови: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на
говорното пребарување.
• Bluetooth слушалки: Поставете уредот да дозволи говорно пребарување со слушалка
Bluetooth кога истата е поврзана со уредот.
Опции за текст во говор
• ПОЖЕЛЕН TTS ПОГОН: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на
нагодувањата за погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
107
Нагодувања
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Движење со дланка
Активирајте движења со дланка за контролирање на уредот со допирање на екранот.
• Сними од екран: Поставете уредот да долови слика од екран, кога со дланката ќе
поминете лево или десно по екранот.
• Искл. звук/паузирај: Поставете на уредот да се паузира емитувањето кога ќе го допрете
екранот со Вашата дланка.
Паметен екран
• Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот
да се исклучува додека гледате во екранот.
Општо
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
108
Нагодувања
Резервна копија и ресетирање
Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите
нагодувања и податоци од апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да направи обновување на Вашите
нагодувања и податоци од апликациите кога апликациите ќе се преинсталираат на
уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се
движите низ временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Автоматска временска зона: Поставете уредот да прима информации за временската
зона од мрежата кога се движите низ временските зони.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
109
Нагодувања
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
• Звук на лежиштето: Поставете го уредот да емитува звук кога уредот се поврзува или
отстранува од лежиштето за на биро.
• Режим за аудио излез: Поставете уредот да го користи звучникот на поврзаното
лежиште кога Вашиот уред е поврзан на лежиште за на биро.
• Автоматско отклучување: Поставете уредот автоматски да се отклучи кога ќе се отвори
капакот.
Управител со апликацијата
Погледнете и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
Основни апликации
Изберете стандардни нагодувања за користење на апликации.
Корисници
Поставете и управувајте со профили на корисници за персонализирани нагодувања.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Режим за штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија.
• Перформанси на CPU: Поставете го уредот да го ограничува користењето на одредени
системски ресурси.
• Екрански излез: Поставете уредот да ја намалува осветленоста на екранот.
• Исклучи тактилни повратни информации: Поставете уредот да ги исклучува
вибрациите кога ги допирате копчињата.
• Дознајте за штедењето енергија: Научете како да ја намалите потрошувачката на
батеријата.
110
Нагодувања
Меморија
Најдете информации за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориската картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешна меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете уредот да ги шифрира фајловите на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
111
Нагодувања
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – РЕГИСТРАЦИЈА НА СМЕТКА: Додајте или прикажете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Користи безжични мрежи: Поставете да се дозволи собирање информации и да
се одреди локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку мрежа Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Најди го мојот
мобилен која помага во лоцирање на уредот кога е изгубен или украден.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
– – Заклучување на SIM-картичка: Активирајте или деактивирајте ја одликата за
заклучување на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
– – Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за пристап до податоците од
SIM или USIM-картичката.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Администратори на уредот: Погледнете ги администраторите на уредот инсталирани
на уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила
за уредот.
• Непознати извори: Изберете да преземате апликации од кој било извор. Доколку не е
избрано, може да се преземаат апликации само од Play Store.
• Потврдувај апликации: Поставете го уредот да дозволува Google да ги проверува
апликациите дали се штетни пред да ги инсталирате.
• Ажур.на полит. за безб.:
– – Автоматски ажурирања: Поставете го уредот автоматски да проверува и презема
безбедносни ажурирања.
– – Претпочитани мрежи: Изберете тип на врска со мрежа за проверка и преземете
автоматски безбедносни ажурирања.
– – Провери дали има ажурирања: Проверете дали има безбедносни ажурирања.
112
Нагодувања
• Праќај безбедносни извештаи: Поставете го уредот да испраќа безбедносни извештаи
автоматски кога уредот се поврзува со Wi-Fi мрежа.
• Вид складирање: Поставете тип на складиште за фајлови-акредитиви.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го
софтверот.
Поставки за Google
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на нагодувањата за некои одлики
овозможени од Google.
Допрете Поставки за Google на екранот со апликации.
113
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2
-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За подетални информации, контактирајте
со Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. Контактирајте со Вашиот
оператор за повеќе информации.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
114
Решавање проблеми
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, задржете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Општо → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај уред → Избриши сè. Пред да
извршите фабричко ресетирање на податоците, не заборавајте да направите резервни копии
од сите важни податоци зачувани на уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, oсигурете се дека се правилно поврзани.
115
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
116
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сѐ уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на
фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
117
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 м).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
118
Решавање проблеми
Изгубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани на уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губење какви било податоци зачувани на уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
119
Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот,
операторот или верзијата на софтверот и се предмет на промена без претходно
известување.
www.samsung.com
Macedonian. 02/2015. Rev.1.0
Download PDF