Samsung | SM-T535 | Samsung SM-T535 Korisnički priručnik

SM-T535
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
dobavljača usluga.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti
koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog
sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg
uređaja ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije
se obratite svom dobavljaču usluge.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung
Electronics“.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
4
Sadržaj
Početak rada
38
39
40
41
7 Raspored uređaja
8Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice
11 Punjenje baterije
14 Umetanje memorijske kartice
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
16 Držanje uređaja
17 Zaključavanje i otključavanje uređaja
17 Podešavanje jačine zvuka
17 Prebacivanje na nečujni režim
Postavljanje naloga
Prenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
42Telefon
48Kontakti
52Poruke
53E-pošta
55 Google Mail
56Hangouts
56Google+
57Слике
Osnovne informacije
18 Indikator ikona
19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
23 Rotiranje ekrana
23 Pokreti dlanom
25 Korišćenje više prozora
28Obaveštenja
29 Početni ekran
32 Ekran aplikacija
33 Korišćenje aplikacija
34Pomoć
34 Unos teksta
36 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
Web i mreža
58Internet
60Chrome
61„Bluetooth“
62 Screen Mirroring
Mediji
63Muzika
65Kamera
5
Sadržaj
Putovanja i lokalno
70Galerija
74Video
75YouTube
93Мапе
Podešavanja
Aplikacije i prodavnice
medija
76
77
77
78
78
78
78
94 O podešavanjima
94Veze
98Uređaj
105Komande
108Opšte
113 Google подешавања
Play прод.
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Play књиге
Play Movies
Google Play музика
Play игре
Play новинарница
Rešavanje problema
Uslužni programi
79Beleška
80 S planer
82Dropbox
83Cloud
83Диск
84 Hancom Office Viewer
86Alarm
87 Svetsko vreme
88Kalkulator
88 S Voice
89Google
90 Гласовна претрага
90 Moji fajlovi
6
Početak rada
Raspored uređaja
Taster za jačinu zvuka
Taster za uključivanje/
isključivanje
Kamera sa prednje
strane
Ekran osetljiv na dodir
Zvučnik
Taster za nedavno
aktivne aplikacije
Taster "Nazad"
Taster "Početak"
Slot za SIM karticu
Otvor za memorijsku
karticu
Glavna antena
Utičnica za slušalice
Kamera sa zadnje
strane
Zvučnik
GPS antena
Mikrofon
Višenamenski
konektor
7
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung.
Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili
uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili
zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
Nedavno
korišćene
aplikacije
• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google
pretragu.
Nazad
• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
8
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Kratko uputstvo za upotrebu
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobavljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web
lokaciju kompanije Samsung.
9
Početak rada
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.
• Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
• Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za
dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.
1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste.
Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su
posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.
10
Početak rada
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
2 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je
potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli
isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te
aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
11
Početak rada
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne
utičnice kako bi bio lako dostupan.
12
Početak rada
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
13
Početak rada
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se
pojavljuje u fascikli SD card.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
14
Početak rada
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih
memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Opšte → Memorija → Formatiraj SD
karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
15
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
16
Početak rada
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada
je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom
smeru.
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka na levo ili desno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite na levo taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton ili
Vibracija.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk ili
Vibracija.
17
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
HSPA+ mreža je povezana
LTE mreža je povezana
Wi-Fi je povezan
Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
GPS je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
18
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
Alarm je aktiviran
Aktiviran režim isključenja zvuka
Aktiviran režim vibracije
Režim letenja je aktiviran
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan
oblasti za unos dodirom.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
19
Osnovne informacije
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.
20
Osnovne informacije
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta
za povratak u prethodno stanje.
21
Osnovne informacije
Lako prevlačenje
Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako prevuci gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
22
Osnovne informacije
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite Ekran
rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.
Pokreti dlanom
Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu
kucnite na → Podešavanja → Komande → Pokret dlanom, a zatim prevucite prekidač
Pokret dlanom na desno.
23
Osnovne informacije
Povlačenje
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli Galerija →
Screenshots. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.
Pokrivanje
Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.
24
Osnovne informacije
Korišćenje više prozora
Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.
• Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti više prozora.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste koristili više prozore, na početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Uređaj →
Više prozora, a zatim prevucite dugme za opciju Više prozora udesno.
Korišćenje više prozora sa deljenim ekranom
Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.
Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru sa deljenim ekranom
1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite
.
Sistemska paleta sa više prozora se pojavljuje na desnoj strani ekrana.
Sistemska paleta više
prozora
25
Osnovne informacije
2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na
ekran.
Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.
3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite
na novu lokaciju.
26
Osnovne informacije
Deljenje sadržaja između aplikacija
Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su E-pošta i Internet, njihovim
prevlačenjem i otpuštanjem.
Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
1 Pokrenite aplikaciju E-pošta i Internet u deljenom ekranu više prozora.
Pristupanje opcijama
višestrukih prozora
2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na
.
Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:
• : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
• : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom
prevlačenja i otpuštanja.
• : Povećanje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
27
Osnovne informacije
3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive,
nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da
biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste
zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite
prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na da biste koristili sledeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite
vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
28
Osnovne informacije
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
• Više prozora: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
• Wi-Fi prist. tač.: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
• Sinhron.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
• Pametan ostanak: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
• Štednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na
Podešavanja → Uređaj → Režim blokiranja.
• Profil letenja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima,
kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje ikone aplikacije
Na Početnom ekranu kucnite na
pregled panela.
, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u
29
Osnovne informacije
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Uhvatite ekran i kucnite
.
Pomeranje panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Uklanjanje panela
Uhvatite ekran, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu
ekrana.
30
Osnovne informacije
Postavljanje slika pozadine
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.
Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, kucnite na Postavi tapet → Početni ekran,
a zatim jedno od sledećeg:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Živi tapeti: Pregled animiranih slika.
• Слике: Pregled slika u Слике.
• Tapeti: Pregled slika tapeta.
Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.
Korišćenje widget-a
Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da
biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.
• Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je
zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
• Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.
Na Početnom ekranu kucnite → Widget-i. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a
zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran. Unesite željenu lokaciju,
promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na
ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.
31
Osnovne informacije
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.
Kucnite na → Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da
biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
Kucnite na → Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na OK. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps (GALAXY Apps), za preuzimanje i
instaliranje aplikacija.
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na → Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija, a zatim izaberite aplikaciju da biste
je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
32
Osnovne informacije
Onemogućavanje aplikacija
Kucnite na → Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija, a zatim izaberite aplikaciju da biste
je onemogućili.
Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na → Prikaz onemogućenih
aplikacija, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na Gotovo.
• Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne
mogu onemogućiti.
• Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se
i dalje nalaze na uređaju.
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da
biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Kucnite
da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
→ Men. zadataka, a zatim kucnite na Kraj pored aplikacije da biste je zatvorili. Da
Kucnite
→
biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Završi sve. Alternativno, kucnite na
Zatvori sve.
33
Osnovne informacije
Pomoć
Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili
konfigurišete važna podešavanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Pomoć. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.
Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na
Da biste potražili ključne reči, kucnite na
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Korišćenje Samsung tastature
Prelazak u sledeći red.
Postavljanje opcija za
Samsung tastaturu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikih slova.
Unos velikih slova.
Pomeranje pokazivača.
Unos znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
34
Osnovne informacije
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena tipa tastature
Kucnite i zadržite
, a zatim kucnite na
Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite
da biste promenili tip tastature.
i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
Rukopis
Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova
pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
35
Osnovne informacije
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili
izraz iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim
kucnite na Kopiraj za kopiranje ili Iseci za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 94)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
• Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim
evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u
zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
• Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
36
Osnovne informacije
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač za WiFi nadesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Poveži se.
Brisanje „Wi-Fi“ mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
37
Osnovne informacije
Postavljanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
(GALAXY Apps) potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli
najbolje iskustvo sa uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
podesili Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja
→ Opšte → Nalozi → Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se
registrovali, ili kucnite na Постојећи, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju
naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, podesite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija, kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi, izaberite naziv naloga pod
MOJI NALOZI, izaberite nalog za uklanjanje, a zatim kucnite na Ukloni nalog.
38
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije
kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
39
Osnovne informacije
Zaštita uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Uređaj → Zaključavanje ekrana →
Zaključavanje ekrana → Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
40
Osnovne informacije
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kôd za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije
Samsungkako bi ga resetovali.
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“
Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj"
u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi
detalja o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja „over-the-air“
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → O uređaju → Ažuriranje softvera →
Dopuni sada.
41
Komunikacija
Telefon
Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.
Na ekranu aplikacija kucnite na Telefon.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Telefon: Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
• Grupe: Uputite poziv sa liste grupe kontakata.
• Omiljeni: Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
• Kontakti: Uputite poziv sa liste kontakata.
Brojevi za brzo biranje
Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da
biste uputili poziv.
42
Komunikacija
Pronalaženje kontakata
Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom
unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.
Pozivanje međunarodnog broja
Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim
kucnite na .
Tokom poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• : Podešavanje jačine zvuka.
• : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• Završi: Prekidanje trenutnog poziva.
• Dodaj poz.: Pozivanje drugog broja.
• Tastatura: Otvaranje tastature.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Spoji: Upućivanje poziva sa više učesnika uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da
biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga poziva sa više
učesnika.
• Zameni: Prebacivanje između dva poziva.
• Upravljaj: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske
veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.
• → Omog. ekstra zvuk: Povećanje jačine zvuka.
• → Čekanje: Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na Obus.ček. da biste preuzeli poziv na
čekanju.
• → Kontakti: Otvaranje liste kontakata.
• → Beleška: Kreiranje beleške.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Prenos: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi
isključujete iz razgovora.
43
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na Dodaj u
kontakte.
Slanje poruke
Kucnite na → Pošalji poruku da biste poslali poruku broju na prikazu.
Broj za režim fiksnog biranja
Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim
prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Brojevi za režim fiksnog biranja → Omogući fiks. bir., a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM
ili USIM karticu. Kucnite na Lista brojeva fiksnog biranja a zatim dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se
onemogućiti međunarodni pozivi.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Zabrana poziva, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.
44
Komunikacija
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je odgovoriti na drugi poziv. Kada se odgovori
na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za
odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na → Podešavanja poziva →
Podešavanja poziva → Podesi poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Odbijanje poziva → Režim
automatskog odbacivanja → Autom. odbijanje brojeva → Lista za automatsko odbacivanje.
Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.
. Otvorite panel sa
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu
uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Da biste koristili ovu funkciju kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva →
Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju.
Prosleđivanje poziva
Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Kucnite na → Podešavanja poziva → Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja →
Prosleđivanje poziva, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na Omogući.
45
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na
.
Tokom video poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• : Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
• : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Prekini poziv: Prekidanje trenutnog poziva.
• → Tastatura: Otvaranje tastature.
• → Animirane emocije: Primena ikona emocija na sliku.
• → Tematski prikaz: Primena dekorativnih ikona na sliku.
• → Omogući prikaz crtaća: Promena režima prikaza u prikaz crtaća.
Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:
• Fotografiši: Snimanje slike druge strane.
• Snimi video zapis: Snimanje video zapisa slika druge strane.
U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.
46
Komunikacija
Kucnite na sliku da biste pristupili sledećim opcijama:
• Sakrij me: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
• Odlazna slika: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
Zamena slika
Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.
Slušanje govorne poruke
Kucnite i držite 1 na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.
47
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Kucnite na Kontakti.
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
.
Podešavanje broja za brzo biranje
Kucnite na → Podešavanja → Podešavanje brzog biranja, izaberite broj za brzo biranje, a
zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite
ga, a zatim kucnite na Ukloni.
Pretraga kontakata
Kucnite na Kontakti.
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
48
Komunikacija
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikazivanje kontakata
Kucnite na Kontakti.
Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.
Kucnite na → Podešavanja → Kontakti za prikazivanje, a zatim izaberite lokaciju gde se
kontakti čuvaju.
Premeštanje kontakata
Kucnite na Kontakti.
Premeštanje kontakata na Google
Kucnite na → Spoji naloge → Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Kucnite na → Spoji naloge → Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Kucnite na Kontakti.
Uvoz kontakata
Kucnite na → Podešavanja → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju uvoza.
49
Komunikacija
Izvoz kontakata
Kucnite na → Podešavanja → Uvezi/izvezi, a zatim izaberite opciju izvoza.
Deljenje kontakata
Kucnite na → Deli vizitkartu putem → Više kontakata, izaberite kontakte, kucnite na Gotovo,
a zatim izaberite metod deljenja.
Omiljeni kontakti
Kucnite na Omiljeni.
Kucnite na
da dodate kontakte u omiljene.
Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz u vidu liste / Prikaz u vidu rešetke: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Grupe kontakata
Kucnite na Grupe.
Kreiranje grupe
Kucnite na
, postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na → Dodaj člana. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim
kucnite na Gotovo.
50
Komunikacija
Upravljanje grupama
Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Obriši grupe: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na Gotovo.
Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
• Izmeni: Promena podešavanja grupe.
• Dodaj člana: Dodavanje članova grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji poruku: Pošaljite poruku članovima grupe.
• Pošalji e-poruku: Pošaljite e-poštu članovima grupe.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
• Pomoć: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na → Pošalji poruku ili Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim
kucnite na Gotovo.
Vizitkarta
Kucnite na Kontakti.
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite na → Deli vizitkartu putem → Izabrani kontakt, a zatim izaberite metod deljenja.
51
Komunikacija
Poruke
Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti
pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Slanje poruka
Kucnite na
, dodajte primaoce, unesite poruku, a zatim kucnite na
.
Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:
• Unesite broj telefona.
• Kucnite na
, izaberite kontakte, a zatim kucnite na Gotovo.
Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Kucnite na
i priložite slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
• Kucnite na → Dodaj naslov da biste uneli naslov.
Slanje planiranih poruka
Dok sastavljate poruku, kucnite na → Planiranje. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na
OK. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
Prikaz dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.
52
Komunikacija
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na za privatni nalog za e-poštu, kao što je Google
Mail, ili kucnite na Ruč. konfigur. za kompanijski nalog za e-poštu. Nakon toga pratite uputstva
na ekranu da biste završili podešavanje.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → Podešavanja → Dodaj nalog.
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .
Kucnite na
pri vrhu ekrana. Unesite
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite Uklj. mene da dodate sebe kao primaoca.
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na
drugo.
→
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontkate, informacije o lokaciji i
53
Komunikacija
Slanje planiranih poruka
Pri sastavljanju poruke kucnite na → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, postavite
vreme i datum, a zatim kucnite na Gotovo. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na
određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Prosleđivanje poruke.
Promenite izgled ekrana.
Brisanje poruke.
Sastavljanje poruke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Označavanje poruke za
podsetnik.
Otvaranje priloga.
Odgovaranje na poruku.
Preuzimanje novih poruka.
Pretraga poruke.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na Sačuvaj da biste
sačuvali prilog.
54
Komunikacija
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
ПОШАЉИ.
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na → Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Kucnite na → Приложи датотеку da biste priložili datoteke.
Kucnite na → Одбаци da biste počeli od početka.
Kucnite na → Подешавања da biste promenili podešavanje za Google Mail.
Kucnite na → Пошаљи повратне информације da biste poslali svoja mišljenja o razvoju
aplikacije.
Kucnite na → Помоћ da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.
Čitanje poruka
Sačuvajte poruku za
dugotrajno čuvanje.
Pretraga poruke.
Brisanje poruke.
Sastavljanje poruke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Odgovaranje svim
primaocima ili štampanje
poruke.
Dodavanje adrese e-pošte
na listu kontakata.
Pregled priloga.
Prosleđivanje poruke
drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označavanje poruke za
podsetnik.
55
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Izaberite oznaku u CBE ОЗНАКЕ da vidite poruke pod ostalim oznakama.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → Промени ознаке, a zatim
izaberite oznaku koju ćete da dodelite.
Hangouts
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hangouts.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz
rezultata da biste započeli ćaskanje.
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Kucnite na Све da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli
objave iz vaših krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
56
Komunikacija
Слике
Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene
mreže kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Слике.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite jednu od sledećih kategorija:
• CBE: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ИСТАКНУТО: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na
da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.
Zatim, izaberite sliku ili video zapis.
Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:
• : Izmenite sliku.
• : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
• : Izbrišite sliku ili video zapis.
57
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Kucnite na da biste pristupili dodatnim opcijama dok pregledate web stranicu.
Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu
programa za pretragu pored web adrese.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Nova kartica.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
naslov da biste ga izabrali.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na
prikazanih predloženih ključnih reči.
→
, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
58
Web i mreža
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na
→
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na
.
, a zatim izaberite stranicu.
Istorija
Kucnite na → Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .
Sačuvane strane
Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na
→ Sačuv. str.
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Da biste videli sačuvane veze, na ekranu aplikacija, kucnite na Moji fajlovi → Memorija uređaja
→ Download.
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na → Podeli putem.
Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na Podeli putem.
59
Web i mreža
Chrome
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Chrome.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na → Нова карт.
Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na
naslov da biste ga izabrali.
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na
→ Сачувај.
Da otvorite obeleženu web stranicu, kucnite na → Обележивачи, a zatim izaberite jedan.
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih
reči.
Sinhronizacija sa drugim uređajima
Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju,
kada ste prijavljeni na isti Google nalog.
Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na → Други уређаји.
Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.
Da pogledate obeleživač kucnite na ОБЕЛЕЖИВАЧИ.
60
Web i mreža
„Bluetooth“
„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
„Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth,
a zatim prevucite prekidač za Bluetooth nadesno.
Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće
se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite
jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku.
Kada Vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetooth zahtev za autorizaciju koji kreira
drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli Download. Ako je primljen kontakt, on se
automatski dodaje na listu kontakata.
61
Web i mreža
Screen Mirroring
Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim
ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim
uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
• Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
• Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
• Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda
neće biti otkriveni ili se neće povezati.
• Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući
režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Veze → Screen Mirroring, a zatim prevucite
prekidač za Screen Mirroring nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a
zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću
PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.
62
Mediji
Muzika
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzika.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Podešavanje jačine zvuka.
Uključivanje nasumičnog
režima.
Podešavanje datoteke kao
omiljene pesme.
Promena režima
ponavljanja.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Ponovno pokretanje pesme
koja se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na sledeću pesmu. Kucnite i
držite za brzi prelazak
unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
63
Mediji
Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na → Podešavanja → Plejer
→ Pametna jačina zvuka.
Kada se aktivira funkcija Pametna jačina zvuka, jačina zvuka može biti veća od nivoa
jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima
velike jačine i sprečili oštećenje sluha.
Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.
Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na →
Podešavanja → Plejer → Adapt Sound → Uključeno. Kada pojačate zvuk do nivoa 13 ili višeg
nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk
do nivoa 12 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.
Postavljanje pesme za ton zvona
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona alarma, kucnite na →
Postavi kao → Ton zvona telefona → Gotovo.
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
Kucnite na Lis. za rep., a zatim kucnite na → Kreiraj listu za reprodukciju. Unesite naslov i
kucnite na OK. Kucnite na Dodaj numere, izaberite pesme, a zatim kucnite na Kraj.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na →
Dodaj u listu.
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
reprodukciju.
Kucnite na → Muzički kvadrat, i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
64
Mediji
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 70)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
• Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
• Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u
nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Prebacivanje između
kamere sa prednje i zadnje
strane.
Prikažite trenutni režim.
Promena podešavanja za
kameru.
Prebacivanje između režima
fotografije i video zapisa.
Prikaz više opcija.
Promena režima
fotografisanja.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
Izaberite između različitih
dostupnih efekata.
65
Mediji
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na Režim, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.
• Automatski: Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni
režim za fotografiju.
• Lepo lice: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
• Zvuk i snimak: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.
Kucnite na da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što
snimi fotografiju.
Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
– – Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
– – Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
– – Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih
pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
• Sportovi: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
• Noć: Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na Režim → Panorama.
Kucnite na i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje,
kucnite na .
Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.
Primena efekata filtera
Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.
Kucnite na
i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.
66
Mediji
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na da biste snimili
video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .
• Ručno fokusiranje nije dostupno u video režimu.
• Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna tokom snimanja pri najvećoj rezoluciji.
Režim snimanja
Prikažite trenutni režim.
Promena podešavanja za
kameru.
Prebacivanje između režima
fotografije i video zapisa.
Prebacivanje između
kamere sa prednje i zadnje
strane.
Prikaz više opcija.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
Kucnite na
→
Izaberite između različitih
dostupnih efekata.
da biste promenili režim snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• MMS limit: Koristite ovaj režim za smanjenje kvaliteta za slanje putem poruka.
67
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom
snimanja video zapisa.
Deljeni snimak
Kucnite na
→
, a zatim izaberite jedno od sledećeg:
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Deljenje fotografija drugara: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i šalje je toj osobi.
• Daljinski vizir: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.
Kucnite na → → Daljinski vizir, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije „Wi-Fi
Direct“. Kucnite na da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao tražilo.
68
Mediji
Konfigurisanje podešavanja za kameru
Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku
dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od
izabranog režima.
• Veličina fotografije / Veličina video zapisa: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za
bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
• Merenje: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti
osvetljenja. Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto
meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• Oznaka lokacije: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Pregled: Postavite da pokažete fotografije ili video zapise nakon snimanja.
• Tas. za jač. zv.: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili
zumiranja.
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Balans bele boje: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan
opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova
podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim
kamerama.
• Osvetljenje: Promena osvetljenosti.
69
Mediji
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Regulacija glasa: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
• Kontekstualni naziv fajla: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte
ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u Galerija.
• Sačuvaj kao obrnuto: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
• Čuvanje: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetuj: Promena podešavanja za kameru.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
i kucnite i držite ikonicu prečice.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
70
Mediji
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
.
Isecanje segmenata video zapisa
Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka,
pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:
• Omiljeni: Dodajte na listu omiljenog.
• Slajd-šou: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
• Okvir fotografije: Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u
fascikli Photo frame.
• Beleška uz fotografiju: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na
izmenili belešku.
da biste
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiranje u međumemoriju.
• Štampaj: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti
kompatibilni sa uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Deljenje fotografija drugara: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulevo: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
71
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Postavi kao: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Podešavanja: Promenite podešavanja galerije.
Omiljene slike
Dok gledate sliku kucnite na → Omiljeni da biste sliku dodali na listu favorita.
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera, kucnite na → Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
• Prilikom pregleda slike kucnite na
.
.
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• U fascikli kucnite na → Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste ih
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na → Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili
kontaktu.
72
Mediji
Označavanje lica
Kada pregledate sliku, kucnite na → Podešavanja → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na Dodaj ime, a zatim
izaberite ili dodajte kontakta.
Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je
upućivanje poziva ili slanje poruka.
Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože,
izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
Korišćenje aplikacije Oznaka drugar
Kucnite na → Podešavanja → Oznake → Oznaka drugar, a zatim prevucite prekidač za
Oznaka drugar nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku
(vreme, lokacija, datum i ime osobe).
Organizovanje foldera
Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da
kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.
Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na OK, a zatim označite
slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu
fasciklu, a zatim kucnite na Gotovo. Kucnite na Kopiraj da biste kopirali ili Premesti da biste
premestili stavke.
73
Mediji
Video
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Pretraga drugih uređaja za
reprodukciju datoteke.
Prebacivanje u režim
plutajućeg ekrana.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje dodatnim
opcijama.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Pomeranje kontrolne table
na levo.
Pomeranje kontrolne table
na desno.
Promena razmere ekrana.
Otvaranje liste za
reprodukciju.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Ponovno pokretanje video
zapisa koji se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
Brisanje video zapisa
Kucnite na → Obriši, izaberite video zapise, a zatim kucnite na Obriši.
74
Mediji
Deljenje video zapisa
Kucnite na → Podeli putem, izaberite video zapise, kucnite na Kraj, a zatim izaberite metod
deljenja.
Korišćenje iskačućeg video plejera
Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom
gledanja video zapisa, kucnite na
da biste koristili iskačući plejer.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za
pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Kucnite na ekran, kucnite na
prikazali ceo ekran.
, a zatim okrenite uređaj u horizontalnu orijentaciju da biste
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Kucnite na Отпремљено →
kucnite ОТПРЕМИ.
, izaberite video zapis, unesite informacije o njemu, a zatim
75
Aplikacije i prodavnice medija
Play прод.
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na ИНСТАЛИРАЈ.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Opšte → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
Kucnite na → Моје апликације, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a
zatim kucnite na ДЕИНСТАЛИРАЈ.
76
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite apps.samsung.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps (GALAXY Apps).
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na KATEGORIJE da biste izabrali kategoriju.
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Besplatno. Ako
za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili
proces kupovine.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Play књиге
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play књиге.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
77
Aplikacije i prodavnice medija
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play Movies.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Play игре
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play игре.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Play новинарница
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play новинарница.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
78
Uslužni programi
Beleška
Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Beleška.
Dodavanje i upravljanje kategorijama
Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.
Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na
kategorije a zatim kucnite na OK.
Da biste obrisali kategoriju, kucnite na
pored kategorije.
→
→ Dodaj kategoriju, unesite naziv
→ Upravljaj kategorijama, a zatim kucnite na
Da biste preimenovali kategoriju, izaberite kategoriju, kucnite na → Preimenuj kategoriju,
unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na OK.
Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na → Upravljaj kategorijama, a zatim kucnite
na pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na
• u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:
: Kreiraj ili postavi kategoriju.
• : Umetni slike.
• : Napravi snimak glasa za umetanje.
Da biste sačuvali belešku kucnite na Sačuvaj.
Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.
79
Uslužni programi
Pretraživanje beležaka
Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.
Da biste potražili belešku, kucnite na
.
Da biste poslali belešku drugima, kucnite na → Izaberi, izaberite belešku, a zatim kucnite na
Za štampanje beleški povezivanjem uređaja na štampač, kucnite na → Izaberi, izaberite
beleške a zatim kucnite na . Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Da biste izrbisali beleške, kucnite na → Izaberi, izaberite beleške, a zatim kucnite na
.
Pregled beleške
Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.
Da biste obrisali belešku kucnite na
.
Da biste belešku poslali drugima, kucnite na
.
Da biste štampali belešku uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na
moraju biti kompatibilni sa uređajem.
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
80
. Neki štampači ne
.
Uslužni programi
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Nalozi → Google pod opcijom MOJI
NALOZI, izaberite Google nalog, a zatim označite Sinhronizuj Kalendar.
Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na S planer →
→ Sinhronizacija.
Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na → Kalendari, a zatim
označite Google nalog.
Promena tipa kalendara
Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na
vrhu ekrana.
81
Uslužni programi
Traženje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
Brisanje događaja ili zadataka
Izaberite događaj ili zadatak a zatim kucnite na → Obriši.
Deljenje događaja ili zadataka
Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na → Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud
skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web
serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.
Na ekranu aplikacija kucnite na Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.
Kada je Dropbox aktiviran, kucnite na Turn on Camera Upload za otpremanje fotografija i video
zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije
ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a
zatim izaberite datoteke.
Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na → → Upload here → Photos or videos ili
Other files. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.
Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da
biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .
82
Uslužni programi
Cloud
Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija
pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Opšte → Cloud.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Sinhronizacija sa Samsung nalogom
Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju Podešavanja sinhronizacije da biste sinhronizovali
datoteke.
Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka
Kucnite na Bekap ili Vrati da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg
Samsung naloga.
Sinhronizacija sa Dropbox
Kucnite na Poveži Dropbox nalog, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da
biste dovršili konfigurisanje.
Kada se prijavite kucnite na Allow uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek
kada vršite promene.
Диск
Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive
skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski
sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite
Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.
Na ekranu aplikacija kucnite na Диск.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
83
Uslužni programi
Hancom Office Viewer
Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Hancom Office Viewer.
Pretraga dokumenata
Kucnite na Otvori da biste pregledali dokument.
Dok pregledate dokument, koristite jednu od sledećih opcija:
• : Kreiranje fascikle.
• : Preuzimanje novih dokumenata.
• : Sortiranje dokumenata i fascikli.
• : Promena režima prikaza.
• : Izbor dokumenata ili fascikli.
Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na Nedavno korišćeni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Kucnite na dokument u listi Nedavno korišćeni dokumenti ili u fascikli.
Kucnite na ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:
Program za obradu teksta
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Informacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i
autor.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
84
Uslužni programi
Prezentacija
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Infomacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
• Projekcija slajdova: Pokrenite slajd šou od prve strane.
• Od trenutnog slajda: Pokrenite slajd šou od trenutne strane.
• Prikaz za izlagača: Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na
spoljašnji monitor.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
Unakrsna tabela
• Pronađi: Potražite tekst.
• Zum: Promena veličine prikaza.
• Infomacije o dokumentu: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
• Prikaži formule: Pregledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
• Zamrzni okna: Držanje izabranog reda na mestu.
• Koordinatne linije: Sakrijte ili pokažite linije mreže.
• Prikaži sve komentare: Sakrijte ili pokažite beleške na dokumentu.
• Oblast štampanja: Izaberite oblast za štampu.
• Štampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju
biti kompatibilni sa uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Uredi: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu
aplikaciju.
• Pomoć: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.
85
Uslužni programi
PDF
• Pretraži: Potražite tekst.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
• Svojstva: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
• Zumiranje: Promena veličine prikaza.
• Sakrij komentare: Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
• Vertikalno pomeranje stranice / Neprekidni prikaz / Horizontalno pomeranje stranice:
Promena režima prikaza.
• Prikaz za čitanje: Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Pređite na određenu stranu.
• Obeleživači: Pogledajte obeleživače na dokumentu.
• Odštampaj: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne
moraju biti kompatibilni sa uređajem.
Alarm
Koristite ovu aplikaciju da biste postavili alarme za važne događaje.
Na ekranu aplikacija kucnite na Alarm.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
86
Uslužni programi
Podešavanje alarma
Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim
kucnite na Sačuvaj.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite na → Obriši, izaberite alarme, a zatim kucnite na Gotovo.
Svetsko vreme
Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.
Na ekranu aplikacija kucnite na Svetsko vreme.
Kreiranje satova
Kucnite na
i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite → Izaberi, izaberite sat, a zatim kucnite na
.
Brisanje satova
Kucnite na → Izaberi, izaberite satove, a zatim kucnite na
87
.
Uslužni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
.
S Voice
Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.
Na ekranu aplikacija kucnite na S Voice. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Početak".
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.
Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:
• Otvori muziku
• Pokreni kalkulator
• Pozovi Lidija mobilni
• Pozovi Lidija posao
• Proveri raspored
Saveti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na tihim mestima.
• Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
• Izbegavajte da govorite sa akcentom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti
od vašeg okruženja ili načina govora.
88
Uslužni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim
izgovorite ključnu reč.
Google тренутно
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now
postavke, kucnite na → Подешавања, a zatim prevucite prekidač Google тренутно na levo ili
desno.
89
Uslužni programi
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада.
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Pregled datoteka
Datoteke sačuvane u uređaju su sortirane po kriterijumima. Sa levog okna ekrana, izaberite jednu
od sledećih kategorija:
• Vremenski sled: Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
• Omiljeni folderi: Pogledajte prečice do fascikli.
• Folderi: Pogledajte datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, i prečice
do FTP servera.
• Kategorije: Pogledajte datoteke sortirane po svom tipu.
• Aplikacije: Pogledajte datoteke sačuvane ili kreirane u određenim aplikacijama.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu da biste je otvorili.
90
Uslužni programi
Nakon izbora kategorije, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Izaberi: Izaberite datoteke ili fascikle.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili fascikli.
• Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu za fasciklu u Omiljeni folderi.
• Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
• Dodaj FTP: Dodajte prečicu za FTP server u opciji Folderi.
• Skeniraj uređaje u okolini: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
• Opcije prikaza: Promenite opcije prikaza datoteke.
Kucnite na → Izaberi da biste izabrali datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih
funkcija:
• : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
• : Brisanje datoteka ili fascikli.
• : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
• → Preimenuj: Promena imena datoteke ili fascikle.
• → Dodaj u Omiljene foldere: Dodajte prečicu za fasciklu u Omiljeni folderi.
• → Dodaj prečicu na poč.ekr.: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
• → Poštanski broj: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.
Pretraga datoteke
Kucnite na
, a zatim unesite kriterijume za pretragu.
Prikaz informacija o skladištenju
Kucnite na
da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.
Promena režima prikaza
Kucnite na
da biste promenili režim prikaza.
91
Uslužni programi
Kreiranje fascikli
Kucnite na
, unesite naziv fascikle, a zatim kucnite na OK.
Dodavanje prečica za foldere
Dodajte prečicu za često korišćene fascikle u Omiljeni folderi. Izaberite fasciklu i kucnite na →
Dodaj u Omiljene foldere.
Dodavanje prečica za FTP server na uređaj
Dodajte prečicu za FTP server u opciju Folderi. Kucnite na → Dodaj FTP, unesite detalje za FTP
server, a zatim kucnite Gotovo.
92
Putovanja i lokalno
Мапе
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Мапе.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
Pretraga lokacija
Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju
da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.
Dobijanje uputstava do odredišta
Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.
Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.
93
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na .
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi bude
uključen tokom režima spavanja.
Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada
do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen
za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka.
Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na Uvek.
94
Podešavanja
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Veze → Wi-Fi → → Napredno i označite Obaveštenje
putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Vreme vidljivosti je isteklo: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
• Primljeni fajlovi: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
• Preimenuj uređaj: Promenite naziv uređaja.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za „Bluetooth“.
Vezivanje i Wi-Fi pr. tačka
• Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili
mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja
sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični
modem za računar.
• Bluetooth deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili
mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
95
Podešavanja
Upotreba podataka
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Pod. gran. podat. na mobilnom: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
• Ciklus upotrebe podataka: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih
podataka.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Zabr. pren. podat. u pozadini: Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri
korišćenju mobilne mreže.
• Auto. sinh. podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u Podešavanja → Opšte
→ Nalozi.
• Prikaži upotrebu Wi-Fi veze: Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
• Mobilne pristupne tačke: Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste
aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.
Lokacija
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Mod: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
• NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI: Pregledajte koje aplikacije su
zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
• Moja mesta: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi
ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.
Još mreža
Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.
Podrazumevana aplikacija za poruke
Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
96
Podešavanja
Štampanje
Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete
da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem
„Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.
Mobilne mreže
• Podaci za mob. uređaje: Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za
mrežne usluge.
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN).
• Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.
• Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Eternet
Ethernet opcija je dostupna kada je Ethernet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu opciju da
aktivirate Ethernet funkciju i konfigurišete mrežne postavke.
Uređaji u blizini
• IME UREĐAJA: Pogledajte naziv uređaja.
• Deljeni sadržaji: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
• Odbačeni uređaji: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
• Preuzmi u: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
• Preuzmi sa drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.
97
Podešavanja
Uređaj
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i
obaveštenja.
• Intenzitet vibracije: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
• Tonovi zvona: Izaberite ili dodajte ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
• Vibracije: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
• Obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni
pozivi.
• Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
• Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
• SAMSUNG APLIKACIJE: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
• Zvuk pri kucanju: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
• Vibracija pri kucanju: Podesite uređaj da vibrira kada pritisnite taster.
• Adapt Sound: Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom slušanja muzike.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Sanjarenje: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom
bazom ili se puni.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
98
Podešavanja
Više prozora
Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.
• Otv. prik. u više prozora: Postavite uređaj da aktivira funkciju višestrukih prozora kada
otvorite fascikle iz Moji fajlovi ili Video. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate
priloge u porukama.
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu
razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
• Opcije widget-a za sat: Konfigurišite postavke za dodatak sata.
– – Dvostruki sat: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
– – Veličina sata: Promenite veličinu sata.
– – Prikaži datum: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
• Prečice: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Lična poruka: Podesite uređaj da prikazuje ličnu poruku na zaključanom ekranu.
– – Izmeni ličnu poruku: Uređivanje lične poruke.
• Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
• Efekat otključavanja: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
• Tekst pomoći: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
99
Podešavanja
Tapet
Promena podešavanja tapeta.
• Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
• Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
• Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
Font
Promenite podešavanja fonta.
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
Panel sa obaveštenjima
Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
• Osvetljenje i jač. zvuka: Postavite uređaj da prikazuje podešavanje osvetljenja i jačine na
panelu za obaveštenja.
• Preporučene aplikacije: Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na
panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
• Pod. dug. za brzo podeš.: Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na
panelu za obaveštenja.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge
TalkBack.
100
Podešavanja
• Odgovaranje i završavanje poziva:
– – Taster za početak odgovara na pozive: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada
pritisnete taster "Početak".
– – Tast. za uk. prekida poz.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
• Režim jednog kucanja: Podesite ovo da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem
na taster umesto prevlačenjem.
• Prikaži prečicu: Dodajte prečicu za Pristupačnost ili TalkBack na brzi meni koji se pojavljuje
kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
• Organizac. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili
sa drugim uređajima.
– – Izvezi: Izvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
– – Ažuriraj: Uvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
– – Podeli putem: Podelite datoteku sa dostupnim podešavanjima sa drugima.
• TalkBack: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Uvećanje pokretima: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
• Negativ boja: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
• Podsetnik za obaveštenja: Podesite uređaj da Vas alarmira kada propustite obaveštenja i
postavite interval za ponavljanje alarma.
• Prečica za pristupačnost: Podesite uređaj da aktivira funkciju TalkBack kada pritisnete i
zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
• Opcije čitanja teksta:
– – ŽELJENI TTS MEHANIZAM: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
– – Status podrazum. jezika: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-ugovor.
101
Podešavanja
• Balans zvuka: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Google titlovi (CC): Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava
Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
• Samsung titlovi (CC): Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji
podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
• Pomoćni meni: Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu
da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa
obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
– – Dominantna ruka: Izaberite levu ili desnu ruku za jednostavno korišćenje pomoćnog
menija.
– – Izmeni: Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
• Kucni i drži čekanje: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
• Kontrola interakcije: Aktivirajte režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja
na unos stavki u aplikaciji.
Poziv
Podešavanja poziva
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte
brojeve telefona na listu za odbijanje.
• Podesi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Odgovaranje/završavanje poziva:
– – Taster za početak odgovara na pozive: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada
pritisnete taster "Početak".
– – Tast. za uk. prekida poz.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
102
Podešavanja
• Upozorenja na poziv:
– – Vibracija za odgovor: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
– – Vibrac. za prekid poziva: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine razgovor.
– – Ton uspostavljanja poziva: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
– – Zvuk za minute: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
– – Ton za kraj poziva: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
– – Upozorenja u toku poziva: Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
• Pribor za pozivanje:
– – Automatsko javljanje: Podesite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon
određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
– – Tajmer autom. javljanja: Postavite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što
odgovori na poziv.
– – Uslovi pri odlazn. pozivu: Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko „Bluetooth“
slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Izaberite tip odlaznih poziva koje možete vršiti kada koristite
Bluetooth slušalicu.
• Dodatna podešavanja:
– – Identifikacija pozivaoca: Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih
poziva.
– – Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Automatski pozivni broj: Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj
oblasti ili države) pre broja telefona.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
– – Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji
nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – Brojevi za režim fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN)
da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz
vašu SIM ili USIM karticu.
103
Podešavanja
Podešavanja tona zvona i zvuka
• Tonovi zvona i tastature:
– – Tonovi zvona: Izaberite ili dodajte ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
– – Vibracije: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
– – Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
– – Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na
tastaturi.
Podešavanja video poziva
• Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
• Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Postavite za prikaz vaše slike uživo ili
postavljene slike vašem sagovorniku.
• Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
Govorna pošta
• Usluga govorne pošte: Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
• Podešavanja govorne pošte: Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj
broj od dobavljača usluga.
• Zvuk: Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kada pristignu govorne poruke.
Podešavanja Internet poziva
• Nalozi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
• Koristi Internet telef.: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
za IP pozive.
Režim blokiranja
Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata
u režimu blokiranja.
104
Podešavanja
Komande
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
izabranog jezika.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Izaberi jezike unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Automatska zamena: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako
što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
• Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
• Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
• Nema: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
105
Podešavanja
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Kontrola kursora: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor
prevlačenjem preko tastature.
• Zvuk: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
• Vibracija: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
• Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
• Pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изaбери језике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči
u glasovnim unosima.„Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke
podatke za unos govora van mreže.
Prepoznavanje govora
Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.
Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.
Govorna pretraga
Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:
• Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• About: Pregledajte informacije o verziji.
• Open via the home key: Postavite uređaj da pokreće funkciju „S Voice“ dvostrukim pritiskom
na taster "Početak".
106
Podešavanja
• Voice wake-up: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe
za buđenje tokom korišćenja aplikacije S Voice.
• Show body of message: Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke.
• Check missed events: Podesite uređaj da proverava propuštene pozive, poruke ili događaje
kada je aplikacija S Voice pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju
govorne komande.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili
Facebook sa funkcijom S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“ sa
funkcijom S Voice.
Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Офлајн препознавање говора: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van
mreže.
• Персонализ. препознавање: Podesite uređaj da koristi informacije sa vaše Google
kontrolne table da biste poboljšali preciznost prepoznavanja glasa.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
„Bluetooth“ slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Opcije čitanja teksta
• ŽELJENI TTS MEHANIZAM: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Status podrazum. jezika: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-ugovor.
107
Podešavanja
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
Pokret dlanom
Aktivirajte funkciju pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.
• Snimi ekran: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno
preko ekrana.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete
dlanom.
Pametan ekran
• Pametno zadržavanje: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla
ekrana dok gledate u ekran.
Opšte
Nalozi
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili
Dropbox cloud skladišta.
108
Podešavanja
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Automatska vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa
mreže kada se krećete između vremenskih zona.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
109
Podešavanja
Predmeti
Promenite podešavanja dodatne opreme.
• Zvuk postolja: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono
postolja ili se odatle ukloni.
• Režim audio izlaza: Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj
priključen na stono postolje.
• Automatsko otključavanje: Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac
otvori.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Podrazumevane aplikacije
Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Prikaži procenat baterije: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
Režim štednje energije
Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
• Performanse CPU-a: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
• Izlaz ekrana: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
• Onemogući eho dodira: Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
• Saznaj o uštedi energije: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.
110
Podešavanja
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta
zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj
neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
111
Podešavanja
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
– – REGISTRACIJA NALOGA: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili
odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
• Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“
koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Idi na sajt: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj"
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na Find my mobile web lokaciji.
• Podesi zaključavanje SIM kartice:
– – Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre
korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
– – Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima
na SIM ili USIM kartici.
• Učini lozinke vidljivim: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno,
preuzmite aplikacije samo sa usluge Play прод.
• Potvrdi aplikacije: Postavite uređaj da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše
ponašanje pre instalacije.
• Až. politike bezbednosti:
– – Automatske dopune: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe
automatski.
– – Željene mreže: Izaberite vrstu povezivanja mreže da biste proverili i automatski preuzeli
bezbednosna ažuriranja.
– – Proveri ima li dopuna: Proverite bezbednosna ažuriranja.
112
Podešavanja
• Šalji izveštaje o bezbednosti: Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski
kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
• Tip skladišta: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.
Google подешавања
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google подешавања.
113
Rešavanje problema
Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja.
Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste
postavili za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više
poruka o grešci.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Vaš uređaj se ne uključuje
• Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti
pre nego što uključite uređaj.
• Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.
114
Rešavanje problema
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
• Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir,
ekran možda neće ispravno funkcionisati.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako
dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir
sa vodom.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo
umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran
i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se
pokrenuo.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite
na Podešavanja → Opšte → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja →
Resetuj uređaj → Obriši sve. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite
rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.
Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.
Pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
115
Rešavanje problema
Zvuk odzvanja tokom poziva
Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.
Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka
• Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda
postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite
se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled
problema sa mrežom dobavljača usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)
• Proverite da li je punjač pravilno povezan.
• Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje.
Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite
Samsungov servisni centar.
Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena
• Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se
može smanjiti.
• Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije,
kao što su igrice ili Internet.
• Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
116
Rešavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste
koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled
• Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike
fotografisanja koju koristite.
• Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na
slici ili fotografije mogu biti van fokusa.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih
datoteka
Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće
kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao
npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka
koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.
117
Rešavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi
snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili
dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi
zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.
Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
„Bluetooth“ veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
• Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu
na računaru.
Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju
GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim
situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.
118
Rešavanje problema
Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni
Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom,
nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka koji se nalaze na uređaju.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
119
Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili
verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 08/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising