Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Korisničko uputstvo (Lollipop)

SM-T800
Упатство за корисникот
Macedonian. 06/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Содржина
Најпрво, прочитајте го
ова
Мрежно поврзување
Почнуваме
34
Wi-Fi
35
Интернет
7
Содржина на пакетот
8
Изглед на уредот
Движења и корисни
одлики
10
Полнење на батеријата
36
Движења
12
Користење мемориска картичка
38
Повеќе прозорци
14
Вклучување и исклучување на уредот
43
Комплет алати
15
Заклучување и отклучување на
екранот
43
Зголемување на чувствителноста на
екран на допир
Основни информации
Персонализирање
16
Користење на екран на допир
44
19
Распоред на Почетен екран
Управување со Почетниот екран и
екранот со апликации
22
Известувања и панели за брзо
нагодување
49
Поставување тапет и тонови на
ѕвонење
25
Отворање апликации
50
25
Инсталирање или деинсталирање
апликации
Измена на метод за заклучување
екран
51
Скенер за прсти
27
Внесување текст
54
Приватен режим
30
Слика на екран
55
Повеќе корисници
30
Мои фајлови
57
32
Одлика за штедење енергија
Преместување податоци од Вашиот
претходен уред
33
Преглед на информации за помош
58
Поставување сметки
2
Содржина
Именик
59
Додавање контакти
60
Управување со контакти
107 Dropbox
108 Evernote
109 Flipboard
110 Hancom Office Viewer
113 NYTimes
114 Google апликации
Камера
63
Основно сликање
65
Режими за сликање
68
Нагодувања на камерата
Поврзување со други
уреди
116 Bluetooth
Галерија
118 Wi-Fi Direct
120 Брзо поврзување
71
Прикажување фотографии и видеозаписи
73
Уредување фотографии или видеозаписи
127 Remote PC
78
Нагодувања на Галерија
134 Мобилно печатење
122 Сајд-синк 3.0
132 Screen Mirroring
79
Музика
Управувач со уред и
податоци
82
Видео
135 Надградба на уредот
Мултимедиуми
136 Префрлување фајлови помеѓу уредот
и компјутер
Корисни апликации и
одлики
85
Детски режим
88
S Finder
89
S Planner
92
S Voice
94
Е-пошта
96
Калкулатор
96
Часовник
97
WebEx
137 Правење резервна копија и
обновување податоци
138 Изведба на ресетирање на податоци
Нагодувања
139 Во врска со нагодувања
139 КОНЕКЦИИ
143 УРЕД
147 ОПШТО
153 АПЛИКАЦИИ
106 Businessweek+
3
Содржина
Пристапност
154 Во врска со пристапност
155 Користење на копчето Дома за
отворање на менијата за пристапност
155 Говорни повратни информации
(TalkBack)
166 Промена на големината на фонт
166 Зголемување на екран
166 Поставување потсетници за
известувања
167 Менување на боите на екран
167 Прилагодување на бои
168 Поставување на известувања со блиц
168 Исклучување на сите звуци
168 Нагодувања за краток текст
169 Прилагодување на баланс на звук
169 Моно-аудио
170 Мени за помошник
172 Поставување нагодувања за допирање
и задржување
172 Контрола на интеракција
173 Користење на режим со еден допир
173 Конфигурирање на нагодувањата за
пристапност
174 Користење други корисни одлики
Додаток
175 Решавање проблеми
181 Вадење на батеријата
4
Најпрво, прочитајте го ова
Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да
осигурате негова безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот или
операторот или софтверот на уредот.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Samsung не е одговорен за проблеми при изведбата предизвикани од апликации од кои
било други набавувачи, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со изведбите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на Нагодувања на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
• Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте со сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте со операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
5
Најпрво, прочитајте го ова
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
6
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Достапноста на дополнителната опрема може да подлежи на промени, а тоа
сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за
достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
7
Почнуваме
Изглед на уредот
Копче за јачина на
звук
Предна камера
Копче за
вклучување/ресетира
ње/исклучување
IrLED
Звучник
Сензор за светло
Отвор за мемориска
картичка
Екран на допир
Повеќенаменски
приклучок
Копче за
неодамнешни
апликации
Копче за назад
Копче Дома
Задна камера
Приклучок за
слушалки
Блиц
Звучник
Копче на притискање
GPS-антена
Копче на притискање
Микрофон
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или со други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник за екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници за екран може да предизвикаат неправилно работење
на сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
8
Почнуваме
Копчиња
Копче
Функција
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
Дома
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување
на уредот.
• Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот.
• Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни
апликации.
• Задржете допрено за пристап во дополнителни опции за
тековниот екран.
• Притиснете за да го вклучите екранот додека екранот е
заклучен.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
• Притиснете го два пати за стартување на S Voice.
• Држете го притиснато за стартување на Google.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
9
Почнуваме
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, наполнете го уредот со полначот.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на пренос
на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на
батеријата.
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
10
Почнуваме
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екран на допир може
да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот
нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што Ви помагаат да ја заштедите енергијата на батеријата. Со
прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го користите
уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации користејќи го уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете ја осветленоста на екранот.
11
Почнуваме
Користење мемориска картичка
Вметнување мемориска картичка
Вашиот уред прифаќа мемориски картички со максимален капацитет од 128 GB. Во зависност
од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не
бидат компатибилни со Вашиот уред.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе
до оштетување на уредот или на мемориската картичка, и може да ги оштети
податоците зачувани на картичката.
• Внимавајте мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна
нагоре.
• Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички.
Доколку вметнете картичка форматирана со различна структура фајлови, уредот
може да побара преформатирање на мемориската картичка.
• Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските
картички.
• Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со
фајлови на мемориската картичка во папката Мои фајлови → SD-карт.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Вметнете ја мемориската картичка со златно-обоените контакти свртени надолу.
3 Притиснете ја мемориската картичка во отворот до крај додека не се заклучи на лице
место.
4 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
12
Почнуваме
Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демонтирајте ја за безбедно
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија →
отстранување. На почетниот екран, допрете
Демонтирај SD-картичка.
1 Отворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
2 Туркајте ја мемориската картичка додека не се ослободи од уредот и потоа извлечете ја
надвор.
3 Затворете го капакот на отворот за мемориска картичка.
Не отстранувајте ја мемориската картичка додека уредот пренесува или пристапува
до информации. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците,
или оштетување на мемориската картичка или уредот. Samsung не е одговорен за
загубата што настанала како резултат од неправилната употреба или од оштетени
мемориски картички, вклучувајќи губење податоци.
Форматирање на мемориската картичка
Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот.
Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.
→ Нагодувања → ОПШТО → Меморија → Форматирај
На почетниот екран, допрете
SD-картички → ФОРМАТИРАЈ SD-КАРТИЧКА → ИЗБРИШИ СÈ.
Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавајте да направите
резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот. Гаранцијата на
производителот не покрива губење податоци како резултат на дејства на корисникот.
13
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги
упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
14
Почнуваме
Заклучување и отклучување на екранот
Со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се
употребува еден одреден период.
За да го отклучите екранот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или Копчето Дома, и благо удрете со прстот во која било насока во делот за отклучување на
екран.
Можете да ги измените кодот за отклучување за да го отклучите екранот. Осврнете се на
Измена на метод за заклучување екран за повеќе информации.
15
Основни информации
Користење на екран на допир
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
• За користење на екран на допир се препорачува да ги користите Вашите прсти.
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екранот, допрете го со прст.
16
Основни информации
Допирање и задржување
Држете допрено една ставка на екранот подолго од 2 секунди за пристап до достапните
опции.
Влечење
За преместување ставка, држете ја допрено задржете и одвлечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двапати на веб-страница или на слика за да ја зумирате. Повторно допрете двојно
за да се вратите.
17
Основни информации
Лизгање
Благо удрете лево или десно на почетниот екран или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница или список,
на пр. контакти.
Ширење и спојување
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
18
Основни информации
Распоред на Почетен екран
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап до сите одлики на уредот. Почетниот екран
има два вида панели. Панелот на класичниот Почетен екран прикажува виџети, кратенки
до апликации и др., а панелот на Почетниот екран на Содржина прикажува виџети на
Содржина. Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични функции на апликации
за да обезбедат информации или згоден пристап во Вашиот Почетен екран.
За да прикажете други панели, лизгајте лево или десно, или изберете еден зелен индикатор
во долниот дел на екранот. За да го приспособите Основниот екран, погледнете во
Управување со класичниот Почетен екран или Управување со Почетниот екран на
Содржина.
<Класичен Почетен екран>
<Почетен екран на Содржина>
19
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните апликации.
На Почетниот екран, допрете
за да се отвори екранот со апликации. За да прикажете
други панели, лизгајте лево или десно, или изберете еден зелен индикатор во долниот дел
на екранот. За да го прилагодите Почетниот екран, осврнете на Управување со екран со
апликации.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Една апликација
Индикатори на екран
20
Основни информации
Индикатор за икони
На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Во
долната табела се наведени најчестите икони.
Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои
апликации. За да ја прикажете статусната лента, влечете надолу од горниот дел на
екранот.
Икона
Значење
Поврзано преку Wi-Fi
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Одликите Паметно застанување или Паметна пауза се активирани
Синхронизиран со Интернет
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
21
Основни информации
Известувања и панели за брзо нагодување
Користење на панелот за известувања
Кога добивате нови известувања, како пораки, иконите на индикатор се појавуваат на
статусната лента. За да видите повеќе информации за иконите, отворете го панелот за
известувања и прикажете ги деталите.
За да го отворите панелот за известувања, влечете ја статусната лента надолу. За да го
затворите панелот за известувања, влечете ја лентата од долниот дел на екранот нагоре.
Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известувања.
Активирајте ги или
деактивирајте ги
опциите. Задржете
допрено опции за да
прикажете повеќе
детални нагодувања.
Стартување
Нагодувања.
Активирајте S Finder.
Стартувај Брзо
поврзување.
Прикажете ги сите
копчиња за брзо
нагодување.
Допрете известување
и изведете разни
дејства.
Исчистете ги сите
известувања.
Прилагодете ја
светлината.
22
Основни информации
Преуредување на копчиња за брзо нагодување
За брзо преуредување на копчињата за брзо нагодување на панелот за известувања, допрете
→ , задржете допрено ставка, и потоа одвлечете ја ставката на друга локација.
Користење на панелот за брзо нагодување
Можете да активирате или деактивирате некои одлики во панелот за известувања. За да
активирате или деактивирате повеќе одлики, отворете го панелот за брзо нагодување.
За да го отворите панелот за брзо нагодување, влечете ја статусната лента надолу со два
прста. Алтернативно, допрете
на панелот за известувања. За да го затворите панелот за
брзо нагодување, влечете ја лентата од долниот дел на екранот нагоре.
Допрете ги следните опции за да ги активирате или деактивирате. Можете да прикажете
повеќе детални нагодувања ако допрете и задржите едно копче.
• Wi-Fi: Осврнете се на Wi-Fi за повеќе информации.
• Локација: Осврнете се на Локација за повеќе информации.
• Звук / Вибрации / Исклучи звук: Изберете режим на звук.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
Некои апликации не дозволуваат ротирање на екранот.
23
Основни информации
• Bluetooth: Осврнете се на Bluetooth за повеќе информации.
• Присп. екран: Кога ја активирате оваа одлика, екранот автоматски се оптимизира за
разни апликации.
• Улт.штед. енергија: Осврнете се на Ултра режим за штедење енергија за повеќе
информации.
• Повеќе прозорци: Осврнете се на Повеќе прозорци за повеќе информации.
• Комплет алати: Осврнете се на Комплет алати за повеќе информации.
• Screen Mirroring: Осврнете се на Screen Mirroring за повеќе информации.
• Синхрон.: Кога сте ја активирале оваа одлика, уредот автоматски синхронизира
апликации, како календар или е-пошта.
• Паметно мирув.: Кога ќе ја активирате оваа одлика, екранот останува вклучен толку
долго, колку што сакате.
• Паметна пауза: Кога ја активирате оваа одликата, емитувањето се паузира кога ќе
погледнете настрана од екранот.
• Штедење енергија: Осврнете се на Одлика за штедење енергија за повеќе информации.
• Режим за летало: Осврнете се на Режим за летало за повеќе информации.
• Приватен режим: Осврнете се на Приватен режим за повеќе информации.
• Допирна чувств.: Осврнете се на Зголемување на чувствителноста на екран на допир за
повеќе информации.
24
Основни информации
Отворање апликации
На Почетниот екран или на екранот со апликации, изберете икона на апликација за да ја
отворите.
За да го отворите списокот со апликации кои сте ги користеле неодамна, допрете
изберете една икона на апликација за да ја отворите.
и
Затворање апликација
→ Уред. на зад. и потоа на КРАЈ до апликацијата што сакате да ја затворите.
Допрете на
За да ги затворите сите активни апликации, допрете ЗАВРШИ СÈ. Алтернативно, допрете на
→ Затвори ги сите.
Инсталирање или деинсталирање
апликации
Galaxy Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации.
Допрете Galaxy Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прегледувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување на клучен збор.
Изберете апликација за да ги прикажите нејзините информации. За преземање бесплатни
апликации, допрете Инсталирај. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа,
допрете го копчето што ја прикажува цената на апликацијата.
За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете → Опции →
Автоматско ажурирање апликации, и потоа изберете една опција.
25
Основни информации
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Инсталирање апликации
Прегледувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување на клучен збор.
Изберете апликација за да ги прикажите нејзините информации. За преземање бесплатни
апликации, допрете INSTALL. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја
цената и следете ги упатствата на екранот.
За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете
→ Auto-update apps, и потоа изберете една опција.
→ Settings
Преземање препорачани апликации
Можете да прикажувате и да преземате апликации наменети за уред Galaxy.
На класичниот Почетниот екран допрете го виџетот GALAXY Essentials или GALAXY Gifts и
потоа допрете
веднаш до една апликација.
За да ги преземете сите апликации на списокот, допрете Преземи ги сите.
Управување со апликации
Деинсталирање или деактивирање апликации
За да деактивирате стандардна апликација, отворете го екранот со апликации, допрете
→ Одинсталирај/исклучи апликации.
се појавува на апликацијата што можете да ја
деактивирате. Изберете една апликација и допрете ИСКЛУЧИ.
За да ги деинсталирате сите преземени апликации, отворете го екранот со апликации,
допрете → Преземени апликации → Деинсталирај. Алтернативно, на екранот со
апликации, допрете Нагодувања → АПЛИКАЦИИ → Управител со апликацијата,
изберете една апликација, и потоа допрете ДЕИНСТАЛИРАЈ.
26
Основни информации
Активирање апликации
На екранот со апликации, допрете → Прикажи исклучени апликации, изберете
апликации, и потоа допрете СОЧУВАЈ. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → АПЛИКАЦИИ → Управител со апликацијата, лизгајте до ИСКЛУЧЕНО,
изберете една апликација и потоа допрете ВКЛУЧИ.
• Криење апликации: Скријте апликации само на екранот со апликации. Можете да
продолжите да ги користите скриените апликации.
• Деактивирање апликации: Деактивирајте избрани стандардни апликации кои
не можат да се деинсталираат од уредот. Не можете да користите деактивирани
апликации.
• Деинсталирање апликации: Деинсталирајте преземени апликации.
Внесување текст
Распоред на тастатура
Кога внесувате текст за да испратите порака, кога креирате белешки и др., тастатурата се
појавува автоматски.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Започнете нов ред.
Внесете
интерпункциски
знаци.
Избришете го
претходниот знак.
Внесувајте големи
букви. За сите букви
да бидат големи,
допрете го два пати.
Поместете го
покажувачот.
Внесете празно
место.
Променете ги
Нагодувања за
тастатура.
27
Основни информации
Измена на работниот јазик
→ Изберете јазици за внесување, и потоа изберете ги јазиците кои ќе ги
Допрете
користите. Ако изберете два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу јазиците за
внесување со лизгање на копчето за празно место налево или надесно.
Користење дополнителни функции на тастатура
Задржете допрено
за да ги употребувате разни функции. Може да се појавуваат други
икони наместо иконата
во зависност од последната функција која се користела.
• : Внесување текст преку говор.
Изменете го јазикот.
Започнете или
паузирајте со
внесување текст
преку говор.
Отворете ја
тастатурата.
• : Префрлете во ракописен режим.
Префрлување од
режим на бројки во
режим на букви и
обратно.
Префрлете се на
стандардна
тастатура.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
28
Основни информации
• : Додајте ставка од клип-таблата.
• : Променете ги Нагодувања за тастатура.
• : Изменете го типот на тастатура. Можете да ја однесете тастатурата на друга локација
со влечење на јазичето.
Префрлете се на
стандардна
тастатура.
Копирање и пресликување
1 Задржете допрено преку текст.
2 Влечете или за да го изберете саканиот текст, или допрете Избери ги сите за да го
изберете целиот текст.
3 Допрете Копирај или Исечи. Избраниот текст се копира во посредната меморија.
4 Поставете го покажувачот во точката каде сакате да го внесете текстот, и потоа допрете
→ Пресликај. За да пресликате текст што сте го ископирале претходно, допрете
Посредна меморија и изберете го текстот.
29
→
Основни информации
Слика на екран
Доловете слика на екран додека го користите уредот.
Држете го притиснато Копчето Дома и копчето за јачина на звук истовремено. Сликата
→ Албум → Screenshots. Откако сте
на екранот се зачувува во папката Галерија →
доловиле слика на екран, можете да ја уредите сликата и да ја споделувате со други.
Исто така, можете да доловувате слики на екран користејќи други методи. Осврнете се на
Поминете со дланката за доловување за повеќе информации.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
Мои фајлови
Во врска со мои фајлови
Користете ја оваа апликации за пристап во разни фајлови зачувани во уредот или во други
локации, на пр. услугите за складирање во облак.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации. Допрете
на класичниот Почетен екран.
Преглед на кратенки
до папки.
Пристапете до
дополнителни опции.
Прикажете фајлови
што се групирани
според датум.
Пребарајте датотеки
или папки.
Прикажете фајлови
зачувани во уредот.
Прикажете
информации за
простор за
складирање.
Прикажете фајлови
според категории.
Прикажете ја
историјата на
преземање.
Променете го
режимот за преглед.
30
Основни информации
Допрете и користете ги следниве нагодувања:
• Избери: Изберете фајлови или папки за да примените опции.
• Избриши: Избришете датотеки или папки.
• Додај FTP: Додавање кратенка до FTP-сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции за приказот: Менување на опциите за прикажување датотека.
Прегледување фајлови
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка, допрете , и потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете фајлови или папки за да примените опции.
• Избриши: Избришете датотеки или папки.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај во омилени папки: Додадете кратенка за папка во Омилени папки.
• Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до фајл или папка на класичниот
Почетен екран.
• Додај FTP: Додавање кратенка до FTP-сервер во Папки.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции за приказот: Менување на опциите за прикажување датотека.
Допрете и задржете фајл или папка, и потоа употребете една од следниве опции:
• : Споделете фајлови со други.
• : Избришете датотеки или папки.
• : Преместете датотеки или папки во друга папка.
• : Копирајте датотеки или папки во друга папка.
• → Преименувај: Преименувајте датотека или папка.
• → Додај во омилени папки: Додадете кратенка за папка во Омилени папки.
• → Додај кратенка на екранот: Додадете кратенка до фајл или папка на класичниот
Почетен екран.
• → Зип: Компримирање на датотеки или папки за креирање zip датотека.
• → Детали: Прегледајте ги деталите за датотеката или папката.
31
Основни информации
Одлика за штедење енергија
Режим за штедење енергија
Заштедете енергија на батеријата со ограничување на функциите на уредот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Штедење енергија, и
потоа допрете го копчето Режим за штедење енергија за да го активирате. Алтернативно,
отворете го панелот за брзо нагодување и допрете Штедење енергија за да го активирате.
Изберете од следните опции:
• Ограничи перформанси: Ограничете разни опции, како на пример исклучување на
заднинско осветлување на копчето Неодамнешни апликации и копчето Назад.
• Режим на сиви тонови: Прикажете бои на екранот во сиви тонови.
Ултра режим за штедење енергија
Користете го овој режим за продолжување на животниот век на батеријата. Во режим за
ултра-заштеда на енергија уредот го изведува следното:
• Прикажува бои на екранот во сиви тонови.
• Ги ограничува апликациите само на основни и избрани.
• Ја деактивира одликата Bluetooth.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Штедење енергија, и потоа
допрете го копчето Ултра режим за штедење енергија за да го активирате. Алтернативно,
отворете го панелот за брзо нагодување и допрете Улт.штед. енергија за да го активирате.
За да додадете една апликација на Почетниот екран, допрете
и изберете една апликација.
За да отстраните една апликација од Почетниот екран, допрете → Отстрани, изберете една
апликација со , и потоа допрете ГОТОВО.
За да измените нагодувања за ултра-заштеда на енергија, како на пр. мрежно поврзување
или звук, допрете → Опции.
За да ја деактивирате одликата за ултра-заштеда на енергија, допрете → Исклучи Ултра
режим за штедење.
Приближното време на подготвеност е времето што ѝ е потребно на батеријата да се
испразни целосно ако уредот не се употребува. Времето на подготвеност зависи од
опциите на уредот и условите на работа.
32
Основни информации
Преглед на информации за помош
За да прикажете информации како да го користите уредот и апликациите, на екранот со
апликации, допрете Помош.
За да пристапите до информации за помош за една апликација додека ја користите таа
апликација, допрете → Help.
Можно е некои апликации да не вклучуваат информации за помош.
33
Мрежно поврзување
Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. Погледнете на Wi-Fi за дополнителни опции.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi, и потоа
допрете го копчето Wi-Fi за да го активирате.
2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи. Мрежите за кои е неопходна лозинка
се прикажуваат со заклучена икона.
3 Допрете ПОВРЗИ.
Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа
мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка.
За да се спречи автоматско поврзување на уредот со мрежата, изберете ја од
списокот со мрежи и допрете ЗАБОРАВИ.
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појавува во списокот со Wi-Fi мрежи, допрете Додај мрежа
Wi-Fi на дното на списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID,
изберете го типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и
потоа допрете ПОВРЗИ.
34
Мрежно поврзување
Интернет
1 Допрете Интернет на екранот со апликации.
2 Допрете го полето за адреса.
3 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете Оди. За да пребарувате на
Интернет со глас, допрете
.
За да ги прикажете алатниците, благо влечете го Вашиот прст надолу по екранот.
Освежете ја тековната
интернет-страница.
Префрлете се на
страница што ја
посетивте
претходно.
Пристапете до
дополнителни опции.
Прикажете ги
обележувачите,
зачуваните страници
и неодамнешната
Интернет историја.
Читајте напис во
режим за читање.
Затворете ја
картичката.
Отворете ја
почетната страница.
Отворете нова
картичка.
35
Движења и корисни одлики
Движења
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Искл. звук/паузирај
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Движења, и потоа допрете го
копчето Искл. звук/паузирај за да го активирате.
Поставување дланка на екранот
Покријте го екранот со дланката за да исклучите аларм или да паузирате пуштена медиумска
содржина.
Допрете Искл. звук/паузирај → Поставување дланка на екранот.
36
Движења и корисни одлики
Паметно паузирање
Автоматски паузирајте емитување кога го тргате погледот од екранот. Емитувањето
продолжува кога повторно ќе погледнете во екранот.
Допрете Искл. звук/паузирај → Паметно паузирање.
Поминете со дланката за доловување
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Движења, и потоа допрете го
копчето Поминете со дланката за доловување за да го активирате.
Ставете ја раката странично на екранот и поминете по екранот од десно кон лево или
→
обратно за да сликате екран. Сликата на екранот се зачувува во папката Галерија →
Албум → Screenshots. Откако сте доловиле слика на екран, можете да ја уредите сликата и
да ја споделувате со други.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
37
Движења и корисни одлики
Повеќе прозорци
Во врска со Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за истовремено работење со две апликации на екранот. Можете
да ја користите оваа одлика за да прикажувате е-пораки или да користите Интернет додека
истовремено репродуцирате видео-запис.
Стартување Повеќе прозорци
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Повеќе прозорци, и потоа
допрете го копчето Повеќе прозорци за да ја активирате. Алтернативно, отворете го
панелот за брзо нагодување и допрете Повеќе прозорци за да го активирате.
2 Влечете го брзо прстот од десниот раб на екранот кон средината на екранот за да ја
отворите фиоката на Повеќе прозорци. Алтернативно, допрете и задржете
.
Фиока на
Повеќе
прозорци
38
Движења и корисни одлики
3 Држете допрена една икона на апликација за да ја стартувате од фиоката на Повеќе
прозорци и потоа повлечете ја на екранот.
Отпуштете ја иконата на апликацијата кога екранот ќе се обои со сина боја.
4 Држете допрена икона на друга апликација на фиоката на Повеќе прозорци и потоа
повлечете ја на нова локација.
Иконите на апликации означени со
прозорци на екранот.
можат да се стартуваат истовремено во пооделни
Креирање комбинација на Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да ја зачувате комбинацијата на апликации Повеќе прозорци
што се извршуваат во моментот.
1 Стартувајте две апликации во поделен екран на Повеќе прозорци.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете → Ново.
Комбинацијата Повеќе прозорци е додадена во горниот дел на фиоката Повеќе
прозорци.
За да избришете комбинации на Повеќе прозорци, отворете ја фиоката на Повеќе прозорци,
→ Смени, изберете комбинација на Повеќе прозорци и потоа допрете OK.
допрете
39
Движења и корисни одлики
Прилагодување на големината на прозорецот
Повлечете го кругот помеѓу прозорците на апликацијата налево или надесно за
прилагодување на големината на прозорците.
Користење опции на Повеќе прозорци
Кога ги користите апликациите Повеќе прозорци, изберете го прозорецот на апликацијата и
околу него ќе се појави бела рамка. Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликацијата за
пристап во следните опции:
40
Движења и корисни одлики
• : Префрлајте се во локации помеѓу апликациите Повеќе прозорци.
• : Влечете и отпуштајте текст или ископирани слики од еден прозорец во друг. Допрете
и задржете една ставка во избраниот прозорец и влечете ја на локација во друг
прозорец.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
• : Максимизирање на прозорецот.
• : Затворете ја апликацијата.
41
Движења и корисни одлики
Преуредување на апликациите во фиоката на Повеќе
прозорци
Можете да ги преуредите апликациите во фиоката на Повеќе прозорци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Повеќе прозорци, и потоа
допрете го копчето Повеќе прозорци за да ја активирате. Алтернативно, отворете го
панелот за брзо нагодување и допрете Повеќе прозорци за да го активирате.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете
→ Смени.
Уредот ги прикажува достапните апликации кои можете да ги користите во фиоката на
Повеќе прозорци.
3 Допрете и задржете една апликација и одвлечете ја во фиоката на Повеќе прозорци.
4 Допрете ГОТОВ.
42
Движења и корисни одлики
Комплет алати
Лесно можете да стартувате разни апликации од алатникот додека користите други
апликации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Комплет алати, и потоа
допрете го копчето Комплет алати за да го активирате. Алтернативно, отворете го панелот
за брзо нагодување и допрете Комплет алати за да го активирате.
се појавува на екранот.
За да стартувате една апликација, допрете
и изберете една апликација.
За преместување на алатникот, допрете и задржете
локација.
, и потоа одвлечете го на друга
За да ги измените апликациите во алатникот, задржете допрено
Изм.
За да го скриете алатникот, задржете допрено
, и потоа одвлечете го во
, и потоа одвлечете го во Отстрани.
Зголемување на чувствителноста на екран
на допир
Користете ја оваа одлика за да ракувате со екранот кога носите ракавици.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Екран, и потоа штиклирајте
Зголеми допирна чувств. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете
Допирна чувств. за да ја активирате.
• Користете кожени ракавици за подобро препознавање на Вашите допири врз
екранот. Другите видови материјали може да не бидат препознати.
• За најдобри резултати, допрете го екранот цврсто додека носите ракавици.
43
Персонализирање
Управување со Почетниот екран и екранот
со апликации
Управување со класичниот Почетен екран
Додавање ставки
Држете допрено една апликација или папка од екранот со апликации, и потоа одвлечето го
во класичниот Почетен екран.
За да додадете виџети, на класичниот Почетен екран, држете допрено една празна област,
допрете Виџети, држете допрено еден виџет и потоа одвлечете го на класичниот Почетен
екран.
Преместување и отстранување на ставка
Држете допрено ставка на класичниот Почетен екран и одвлечете ја на нова локација.
За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.
За да преместите една ставка, задржете ја допрено. Потоа, одвлечете ја во Отстрани што се
појавува во горниот дел на екранот.
Создавање папка
1 На класичниот Почетен екран, држете допрено една апликација, и потоа одвлечете ја во
Направи папка што се појавува во горниот дел од екранот.
2 Внесете име на папка.
3 Допрете , изберете ја апликацијата што ќе ја преместите во папката, и потоа допрете
СОЧУВАЈ.
44
Персонализирање
Управување со папки
За да преименувате папка, да изберете една папка и потоа допрете го постоечкото име на
папка. Внесете ново име за папката и допрете Гот.
За да ја измените бојата на папката, изберете една папка, допрете , и потоа изберете боја.
За да преместите повеќе апликации во папка, држете допрено една апликација и потоа
одвлечете ја во папката.
За да преместите една апликација од папка, изберете папка, држете ја допрено апликацијата
и потоа одвлечете ја во нова локација.
Управување со панели
На класичниот Почетен екран, држете допрено една празна област за да додадете, пренесите
или отстраните еден панел.
За да додадете панел, лизгајте налево до последниот панел и потоа допрете
.
За да преместете панел, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го во нова
локација.
За да отстраните панел, допрете и задржете го прегледот на панел и потоа одвлечете го во
Отстрани во горниот дел од екранот.
За да поставите панел како главен класичен Почетен екран, допрете
.
Управување со Почетниот екран на Содржина
Почетниот екран на Содржина прикажува виџети на Содржина. Можете директно да
пристапите во една апликација со избирање виџет на почетниот екран на Содржина.
45
Персонализирање
Додавање виџети или панели
1 Спојте ги прстите на Почетниот екран на Содржина.
2 На екранот со виџети, изберете панел за уредување или допрете
за да креирате еден
нов панел ( 1 ). Изберете виџети кои ќе ги додадете на панелот од долното окно на
екранот ( 2 ).
Лизгајте налево или надесно во долното окно на екранот за да прикажете повеќе
виџети.
3 Допрете ГОТОВО.
Пролагодување на големината на виџетот
1 На почетниот екран на Содржина, држете допрено еден виџет, чија големина сакате да
ја измените.
2 Прилагодете ја големината на виџетот со влечење на рамката околу него.
46
Персонализирање
3 Допрете
за да ги зачувате промените.
Преместување виџет
1 На почетниот екран на Содржина, држете допрено еден виџет, чија големина сакате да
ја измените.
2 Држете допрено еден виџет и потоа одвлечете го во нова локација.
За да ги уредите виџетите на тековниот панел во случајни локации, допрете Смени
распоред.
Отстранување панел
1 Спојте ги прстите на Почетниот екран на Содржина.
2 На екранот со виџети, допрете и задржете го панелот кој сакате да го отстраните.
3 Потоа, одвлечете го панелот во Отстрани што се појавува во горниот дел на екранот.
Најмалку еден панел мора да остане на Почетниот екран на Содржина.
Управување со екран со апликации
Променување на режим за преглед
На екранот со апликации, допрете → Преглед како и изберете метод на подредување.
Криење апликации
Сокријте апликации што не сакате да ги гледате на екранот со апликации.
На екранот со апликации, допрете → Скриј апликации, изберете апликации, и потоа
допрете СОЧУВАЈ.
За да прикажете скриени апликации, допрете → Прикажи скриени апликации, изберете
апликации, и потоа допрете СОЧУВАЈ.
47
Персонализирање
Преместување ставки
На екранот со апликации, допрете → Измени. Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на
нова локација.
За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.
За да преместите една ставка во нов панел, одвлечете ја во Направи страница што се
појавува во горниот дел на екранот.
Можете да преместувате папки само во панелот на папката.
Создавање папки
1 На екранот со апликации, допрете → Направи папка.
2 Внесете име на папка.
3 Допрете , изберете ја апликацијата што ќе ја преместите во папката, и потоа допрете
СОЧУВАЈ.
Новата папка ќе се додаде во панелот на папката на екранот со апликации.
Управување со папки
За да преименувате папка, изберете една папка и допрете го постоечкото име на папката.
Внесете ново име за папката и допрете Гот.
За да ја измените бојата на папката, изберете една папка, допрете , и потоа изберете боја.
За да преместите повеќе апликации во папка, допрете → Измени, држете допрено една
апликација и потоа одвлечете ја во папката.
За да преместите една апликација од папка, допрете → Измени, изберете папка, држете
ја допрено апликацијата и потоа одвлечете ја во панел на апликација. Ако ја преместите
апликацијата од папката во панелот на папката, се креира нова папка.
48
Персонализирање
Поставување тапет и тонови на ѕвонење
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како тапет за класичниот Почетен
екран или за заклучениот екран.
1 На класичниот Почетен екран, држете допрено една празна област и потоа допрете
Заднини. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД →
Заднина.
2 Изберете екран на кој ќе ја измените или на кој ќе ја примените заднината.
3 Лизгајте лево или десно и изберете од слики прикажани во долниот дел на екранот.
За да изберете фотографии кои сте ги сликале со камерата на уредот или други слики,
допрете Од Галерија.
4 Допрете ПОСТАВЕНО КАКО ЗАДНИНА или ГОТОВО.
Измена на тон на ѕвонење
Изменете тонови на ѕвонење за известувања.
На екранот со апликации допрете на Нагодувања → УРЕД → Звуци и известувања →
Ѕвонење за известување, изберете тон на ѕвонење и потоа допрете на OK.
49
Персонализирање
Измена на метод за заклучување екран
Можете да го измените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите други да
пристапуваат во Вашите лични информации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот, и потоа изберете метод за заклучување екран. При отклучување,
уредот бара код за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Шара
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете резервен PIN за отклучување екран кога ќе ја заборавите
шарата.
PIN
Еден PIN се состои само од бројки. Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете
ја лозинката за верификација.
Лозинка
Лозинката се состои само од знаци и броеви. Внесете најмалку четири знака вклучувајќи
броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
50
Персонализирање
Отпечаток на прст
Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучувате екранот. Осврнете се на
Скенер за прсти за повеќе информации.
Скенер за прсти
За подобро пепознавање на отпечатоци
Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може
да влијаат врз изведбата на одликата:
• Копчето Дома содржи сензор за препознавање отпечатоци. Осигурете се дека копчето
Дома не е изгребано од метални предмети, како метални пари, клучеви и ѓердани.
• Заштитникот на екран доставен со уредот може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот за отпечатоци. Отстранете го заштитникот на екран за да ја
подобрите чувствителноста за на отпечатоци.
• Осигурете се дека областа за препознавање отпечатоци и Вашите прсти е чиста и сува.
• Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
• Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу мали или тенки прсти.
• За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од раката
што ја користите најмногу за да изведувате задачи на уредот.
• Не го влечете Вашиот прст пребрзо или преспоро. Влечете го прстот со умерена брзина
за да му овозможите на уредот да го препознае.
• Во суви средини, во уредот може да се појави статички електрицитет. Избегнувајте да ја
користите оваа одлика во суви средини или пред да ја користите одликата испразнете го
статичкиот електрицитет со допирање метален предмет.
51
Персонализирање
Регистрирање отпечатоци
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Скенер за прсти →
Управување со отпечатоци.
2 Ако регистрирате повеќе отпечатоци, ќе се појави скокачки прозорец за препознавање
отпечатоци. Скенирајте еден регистриран отпечаток на уредот и допрете
.
3 Поставете го Вашиот прст во областа за отпечатоци во долниот централен дел на
екранот.
4 Задржете го допрено екранот во областа за отпечаток и потоа одвлечете го прстот
надолу преку копчето Дома.
Повторете го ова дејство со истиот прст се додека не се регистрира отпечатокот.
Ако го свиткате прстот или го користите врвот на прстот, уредот може да не ги
препознае отпечатоците.
5 Ако се појави скокачки прозорец којшто бара лозинка, внесете ја алтернативната
лозинка, допрете ПРОДОЛЖИ, внесете ја повторно алтернативната лозинка за да ја
потврдите и потоа допрете OK. Можете да употребите алтернативна лозинка наместо да
ги скенирате отпечатоците.
6 Ако се појави скокачки прозорец за заклучување на отпечаток, допрете OK. Можете да
употребите кој било отпечаток за да го отклучите екранот.
52
Персонализирање
Управување со регистрирани отпечатоци
Можете да ги избришете или да ги преименувате Вашите регистрирани отпечатоци.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Скенер за прсти →
Управување со отпечатоци.
За да избришете отпечатоци, допрете → Одрегистрирање, изберете отпечатоци и потоа
допрете ГОТОВО.
За да преименувате отпечаток, држете допрено еден отпечаток, допрете
ново име, и потоа допрете OK.
, и потоа внесете
Измена на алтернативна лозинка
Можете да ја измените лозинката што ја користите како алтернативна за скенирање на
Вашите отпечатоци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Скенер за прсти → Смени
резервна лозинка.
2 Скенирајте регистриран отпечаток, или допрете на
3 Внесете нова лозинка и допрете ПРОДОЛЖИ.
4 Внесете ја лозинката повторно и допрете OK.
и внесете ја резервната лозинка.
Отклучување на екранот со отпечатоци
Можете да го отклучите екранот со регистрираните отпечатоци.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Скенер за прсти →
Заклучување на екранот → Отпечаток на прст. Алтернативно, на екранот со апликации,
допрете Нагодувања → УРЕД → Заклучување на екранот → Заклучување на екранот →
Отпечаток на прст.
Проверка на лозинката на сметката Samsung
Користете отпечатоци за да ја верификувате лозинката на Вашата сметка Samsung. Можете
да употребите отпечаток наместо да ја внесите Вашата лозинка, на пример кога купувате
содржина од Galaxy Apps.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Скенер за прсти → Потврди
сметка Samsung, и потоа допрете го копчето што се наоѓа во горниот десен дел на екранот
за да го активирате.
53
Персонализирање
Приватен режим
Во врска со приватен режим
Користете ја оваа одлика за да спречите други да користат или да пристапуваат во
специфични содржини, како слики и документи, складирани во уредот. Можете да зачувате
содржина во специфична локација и да го деактивирате приватниот режим за да скриете
ставки безбедно.
Сокривање содржина
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Приватен режим, и потоа
допрете го копчето Приватен режим за да ја активирате. Алтернативно, отворете го
панелот за брзо нагодување и допрете Приватен режим за да го активирате.
Кога го активирате приватниот режим првпат, поставете код за отклучување и резервен
PIN.
2 Внесете ја шифрата за отклучување на приватен режим.
Кога се активира овој режим,
се појавува во горниот дел на екранот.
3 За да изберете ставка што сакате да ја скриете, држете допрена една ставка во списокот,
штиклирајте ставки што сакате да ги изберете и потоа допрете → Премести во
Приватно.
Ставките што ќе се префрлат во приватен режим, се појавуваат со
на нив.
4 Кога сте ги избрале ставките што сакате да ги скриете, отворете го екранот со апликации,
допрете Нагодувања → УРЕД → Приватен режим, и потоа допрете го копчето
Приватен режим за да го деактивирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо
нагодување и допрете Приватен режим за да го деактивирате.
Избраните ставки ќе исчезнат од екранот.
Осигурете се дека сите фајлови се зачувани или префрлени исправно пред да го
деактивирате приватниот режим.
54
Персонализирање
Прикажување скриена содржина
Можете да прикажете скриени ставки само кога приватниот режим е активиран.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Приватен режим, и потоа
допрете го копчето Приватен режим за да ја активирате. Алтернативно, отворете го
панелот за брзо нагодување и допрете Приватен режим за да го активирате.
2 Внесете ја шифрата за отклучување на приватен режим.
3 На екранот со апликации, допрете Мои фајлови → Приватно.
Сите ставки префрлени во приватен режим се појавуваат на екранот.
Повеќе корисници
Поставете дополнителни кориснички сметки за други корисници што ќе го употребуваат
уредот со персонализирани нагодувања, како сметки на е-пошта, претпочитани тапети и
друго. Достапни се следните типови кориснички сметки:
• Сопственик: Сопственичката сметка се креира само кога уредот се поставува првпат
и не може да се креира повторно. Оваа сметка има целосна контрола на уредот,
вклучувајќи управување со корисничка сметка.
• Корисник: Оваа сметка му дозволува на корисниците да пристапат во нивните лични
апликации и содржина, и да ги прилагодуваат нагодувањата на уредот што влијае врз
сите сметки.
• Забранет профил: Ограничената сметка има пристап само во апликации и содржина
што ги дозволил сопственикот на сметката и не може да ги користи службите за кои се
бара најавување.
Додавање корисници
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Корисници.
2 Допрете на Додај корисник или профил → Корисник → OK → ПОСТАВИ СЕГА.
3 Следете ги упатствата на екранот за завршување на поставувањето сметка.
55
Персонализирање
Додавање ограничени профили
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Корисници.
2 Допрете на Додај корисник или профил → Забранет профил.
3 Поставете код за отклучување и потоа изберете ги апликациите и содржината во која
ограничените корисници ќе имаат дозволен пристап.
Замена на корисници
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Корисници.
2 Изберете една сметка во која сакате да се префрлите и потоа отклучете го уредот.
Управување со корисници
Кога ја употребувате сопственичката сметка, можете да бришете сметки или да ги менувате
нагодувањата на сметка.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Корисници.
2 Допрете на до некоја сметка и потоа изберете или поништете избор на апликација и
содржина за да овозможите или забраните пристап на сметката до нив.
За да ја избришете сметката, допрете
.
56
Персонализирање
Преместување податоци од Вашиот
претходен уред
Користење резервни сметки
Можете да пренесувате резервни податоци од Вашиот претходен уред во Вашиот нов уред
со помош на сметката Google или Samsung. Осврнете се на Правење резервна копија и
обновување податоци за повеќе информации.
Користење на Паметноте копче на Samsung
Можете да преместите податоци од претходниот уред на нов уред преку Паметното копче
(за мобилни и компјутери). Посетете ја www.samsung.com/smartswitch за повеќе информации.
Паметното копче на Samsung не е поддржано на некои уреди или компјутери.
Користење на Паметно мобилно копче
Користете ја оваа апликација за да пренесете податоци од Вашиот претходен уред во Вашиот
нов уред. Апликацијата можете да ја преземете од Galaxy Apps или Play Store.
1 На Вашиот уред, допрете Smart Switch.
2 На Вашиот уред, изберете една опција во зависност од типот на претходниот уред и
следете ги упатствата на екранот.
Ако претходниот уред е Android уред, обезбедете дека на уредот е инсталирана
апликацијата Smart Switch Mobile. Повеќе информации побарајте во информациите за
помош.
Користење на Паметно копче со компјутери
Користете ја оваа одлика за да увезете резервна копија од Вашите податоци (од избрани
мобилни уреди на произведувачот) од компјутер на Вашиот уред. Можете да ја преземете
апликацијата од www.samsung.com/smartswitch.
1 Направете резервна копија на податоци од претходен уред на компјутерот. За повеќе
информации, контактирајте со произведувачот на уредот.
2 На компјутеротот, стартувајте ја Smart Switch.
57
Персонализирање
3 Поврзете го Вашиот тековен уред со компјутерот преку USB кабелот.
4 На компјутерот, кликнете на производителот на претходниот уред и следете ги
упатствата на екранот за да ги префрлите податоците во Вашиот уред.
Користење на Samsung Kies
Увезете резервна копија од Вашите податоци преку Samsung Kies за да ги обновите
податоците на Вашиот уред. Исто така, можете да направите резервна копија од податоците
на компјутерот преку Samsung Kies. Осврнете се на Поврзување со Samsung Kies за повеќе
информации.
Поставување сметки
Додавање сметки
За некои од апликациите кои ги користите на Вашиот уред, неоходни се регистрирани
сметки. Креирајте сметки за да го имате најдоброто искуство со Вашиот уред.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Додај сметка и
изберете една сметка на служба. Потоа, следете ги упатствата на екранот за комплетирање на
поставувањето сметка.
За да синхронизирате содржина со Вашите сметки, изберете една сметка и штиклирајте
ставки за синхронизација.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки, изберете една
сметка и потоа допрете → Избриши сметка.
58
Именик
Додавање контакти
Префрлање контакти од други уреди
Можете да префрлите контакти од други уреди на Вашиот уред. Осврнете се на
Преместување податоци од Вашиот претходен уред за повеќе информации.
Рачно креирање контакти
1 На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
2 Допрете и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
3 Допрете СОЧУВАЈ.
Креирање контакти од визит-картички
Сликајте една фотографија на визит-картичка и извлечете информации од неа.
1 На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
2 Допрете → Визит-картички → .
За да изберете или да додадете јазици за препознавање, допрете → Целен јазик.
59
Именик
3 Поставете визит-картичка на рамна површина.
4 Прилагодете го уредот, така што картичката да одговара во внатрешниот дел на
рамките на екранот. Кога рамката ќе се обои со зелена боја, уредот автоматски слика
фотографија. Уредот, исто така, ги чита информациите за контакт од визит-картичката и
ги претвора во запис за контакт.
• Ако уредот не ја слика фотографијата автоматски, допрете
.
• За рачно сликање фотографии на визит-картички, допрете → Автоматско
скeнирање → Исклучено.
• За да извлечете текст од зачувана слика, допрете → Вчитај слика.
5 Уредете или додајте повеќе информации и допрете СОЧУВАЈ.
Управување со контакти
Менување контакт
1 На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
2 Изберете контакт за уредување и потоа допрете .
3 Уредете ги информациите на контактот или допрете ДОДАЈ ДРУГО ПОЛЕ за да
додадете повеќе информации за контакт.
4 Допрете СОЧУВАЈ.
Бришење контакт
Изберете контакт за бришење и потоа допрете
.
Споделување контакт
Изберете контакт за споделување, допрете → Сподели картичка преку и потоа изберете
метод за споделување.
60
Именик
Управување со групи
На екранот со апликации, допрете Именик → ГРУПИ.
Креирање нова група
Допрете
, внесете име на група, и потоа допрете СОЧУВАЈ.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете → Додај член. Изберете контакти за додавање и потоа
допрете ГОТОВО.
Бришење група
Допрете → Избриши групи, изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете
ГОТОВО.
Праќање е-пошта на членови на група
Изберете група, допрете на → Прати е-пошта, изберете членови, допрете на ГОТОВО,
внесете ја пораката и потоа допрете на копчето за испраќање.
Увезување и извезување контакти
Увезете контакти на уредот од служби за складирање или извезете контакти од уредот во
служби за складирање.
На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
Допрете → Опции → Увези/Извези контакти, и потоа изберете една опција за увезување
или извезување.
61
Именик
Пребарување контакти
На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Влечете прстот вдолж индексот на левата страна на списокот со контакти за да го
прелистате брзо.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• : Составете е-порака.
Додавање кратенки за контакти на класичниот Почетен екран
Додадете кратенки на контакти со кои комуницирате често на класичниот Почетен екран.
1 На екранот со апликации, допрете Именик → ИМЕНИК.
2 Изберете контакт.
3 Допрете → Дод.крат.на почетниот екран.
62
Камера
Основно сликање
Сликање фотографии или снимање видео-записи
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
3 Допрете за да сликате фотографија или за да снимате видео-запис.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
• За да го промените фокусот додека снимате видео-запис, допрете онаму каде што
сакате да фокусирате. За да се фокусирате на центарот од екранот, допрете .
Прикажете тековен
режим.
Префрлете помеѓу
предните и задните
камери.
Започнете снимање на
видео-запис.
Сликајте фотографија.
Променете го режимот
за сликање.
Променете ги
нагодувањата за
камерата.
Прикажете фотографии и
видео-записи што сте ги
направиле.
63
Камера
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
• Леќата на предната камера е соодветна за сликање фотографии под широк агол.
Кај фотографиите сликани под широк агол може да се појави мало изобличување
и не покажува проблеми во изведбата на уредот.
Реорганизација на кратенки на камера
Можете да ги реорганизирате кратенките на камерата за брз и лесен пристап на екранот за
приказ. Допрете на екранот за преглед. Допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја
до отворот на левиот дел на екранот.
Правила на однесување при користење на камерата
• Не сликајте фотографии или снимате видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи на места каде што може да ја
загрозите приватноста на други луѓе.
64
Камера
Режими за сликање
Автоматски
Користете го овој режим за да овозможите камерата да го процени опкружувањето и да го
одреди идеалниот режим за фотографијата.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Автоматски.
Убаво лице
Користете го овој режим за да направите фотографии со разведрени лица за понежни слики.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Убаво лице.
Сним. и пов.
Користете го овој режим за да сликате серија фотографии и да ги модифицирате
применувајќи разни ефекти со помош на режимите за сликање. Уредот ги идентификува
фотографиите со
во Галерија.
Функцијата зум не е достапна кога сликате фотографии во овој режим.
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете Режим → Сним. и пов.
3 Допрете .
Уредот слика серија слики и ги прикажува достапните режими за сликање.
4 Изберете режим за сликање и применете ефект врз фотографиите.
• Најдобра фотографија: Прави серија фотографии и ја зачувува најдобрата од нив.
За да прикажете други фотографии од серијата, лизгајте налево или надесно. Уредот
ја препорачува најдобрата фотографија и ја означува .
65
Камера
• Најдобро лице: Сликајте повеќе групни слики истовремено и комбинирајте ги за
да ја креирате најдобрата можна слика. Допрете ја жолтата рамка на секое лице
и изберете ја најдобрата индивидуална поза за секој субјект од позите кои се
појавуваат во долниот дел на екранот. Потоа, спојте го сликите во една единствена
фотографија. Уредот ја препорачува најдобрата фотографија и ја означува .
• Драмска снимка: Направете серија фотографии и комбинирајте ги за да создадете
слика што прикажува траги од движење. Продолжете ја трагата од движење во
сликата со избирање повеќе фотографии од долниот дел на екранот. За да ги уредите
трагите од движење на избраните фотографии, допрете
и изберете слика. Допрете
Обнови за да ги прикажете трагите од движење на предметот или допрете Отстрани
за да ги избришете трагите од движење. Уредете ја фотографијата како што сакате и
допрете на .
• Гумичка: Избришете несакани движечки предмети. Допрете
за да избришете
несакани движечки објекти. Допрете за да ја обновите оригиналната фотографија.
• Панорамска снимка: Применете ефект на заднината на предметот која го прави
предметот да изгледа дека се движи брзо. Допрете Објекти за да изберете еден
предмет. Допрете Матн.движ. за да го измените аголот на заматување кој ќе се
примени врз заднината. Допрете Агол →
и нацртајте круг со Вашиот прст околу
големиот круг за да го прилагодите аголот на заматување. За да го прилагодите
нивото на заматување на заднина, допрете Матн.движ. и одвлечете ја лентата за
прилагодување.
5 Кога ќе завршите со уредување на фотографиите, допрете
.
Панорама
Користете го овој режим за да направите фотографија составена од повеќе фотографии
сложени заедно. Уредот ја идентификува фотографијата со
во Галерија.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Панорама.
За најдобра снимка, следете ги овие совети:
• Бавно движете ја камерата во една насока.
• Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на
камерата.
• Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример
празно небо или обичен ѕид.
66
Камера
HDR (Богат тон)
Користете го овој режим за да сликате фотографии со богати бои, и репродуцирајте ги
деталите дури и во светли и темни области.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → HDR (Богат тон).
Без ефект
Со ефект
Двојна кам.
Кога ќе сликате некој пејзаж со задната камера, сликата или видео-записот сликани со
предната камера се прикажуваат во вметнат прозорец, или обратно. Користете ја оваа
одлика за фотографирање прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Двојна кам. за да се префрлите во
режим на двојна камера. Допрете
за да сликате фотографија или за да снимате видеозапис.
Префрлете помеѓу
предните и задните
камери.
Допрете за промена
на големината или
промена на
локацијата.
Изберете од
различните достапни
стилови.
67
Камера
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD или VGA.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
Управување со режими за сликање
Изберете го режимите за сликање што ќе се појават на екранот за избор на режим.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Реж. за упр.
Преземање режими за сликање
Преземете повеќе режими за сликање од Galaxy Apps.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Преземи.
Нагодувања на камерата
На екранот со апликации, допрете Камера → . Не сите од следниве опции се достапни во
двата режима - фиксна камера и видео-камера.
• Големина на сликата: Изберете резолуција. Користете повисока резолуција за поголем
квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Рафални снимки: Направте серија фотографии на објекти во движење.
• Откр. слаба светлина: Поставете уредот автоматски да детектира потемни услови и да
ја прилагодува светлината на фотографијата без блицот.
Оваа опција не е достапна кога снимате видео-записи.
68
Камера
• Откривање лице: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
• Допрете за сликање: Допрете на сликата на приказот за преглед за да фотографирате.
• Сочувај како: Поставување на уредот да ги чува фотографите со богати тонови и
оригиналните фотографии или само фотографиите со богати тонови.
• Големина на видеото: Изберете резолуција. Користете повисока резолуција за поголем
квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Режим за снимање: Променете го режимот за снимање.
• Стабил. видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот. Стабилизаторот
помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Ефекти: Изберете ефект на филтер што ќе го употербите за сликање фотографии или
снимање видео-записи. За да преземете повеќе ефекти, допрете Преземи. За да го
измените редоследот на ефекти или за да скриете ефекти од списокот, допрете Упр.со
ефек.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• Режим за преглед: Изменете го соодносот ширина/висина на екранот за преглед.
• Ознаки за локација: Прикачете локациска ознака GPS кон фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
69
Камера
• Место за меморирање: Изберете ја мемориската локација за складирање.
• Разгледај слики/видеа: Поставете уредот да прикажува фотографии или видео-записи
по нивното сликање.
• Оддалечен окулар: Можете да управувате далечински со Вашиот уред за да сликате
фотографии или да снимате видео-записи од далечина.
Оваа одлика може да не биде достапна зависно од уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Мрежа: Приказ на водилки во визирот што помагаат во креирање на композицијата
кога избирате субјекти.
• Копчето за јачина: Поставете го уредот да го користи копчето за јачина на тонот како
контрола за блендата или функцијата за зумирање.
• Говорна контрола: Поставете уредот да фотографира со говорни команди.
• Помош: Прикажете информации за помош за користење на камерата.
• Ресетирај поставки: Ресетирајте ги опциите за камерата.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
70
Галерија
Прикажување фотографии и видео-записи
Прикажување на содржината во уредот
На екранот со апликации, допрете Галерија и изберете една слика или видео-запис.
Видео-фајловите ја прикажуваат иконата
во минијатурниот приказ.
За да ја сокриете или прикажете лентата со мени и минијатурниот приказ, допрете го
екранот.
Пребарајте други
уреди за да ја
прикажете сликата.
Модифицирајте ја
сликата.
Вратете се на
претходниот приказ.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Избришете ја
сликата.
Испратете ја сликата
на други.
Прикажување содржина зачувана во други уреди
Пребарајте фотографии и видео-записи што се зачувани на други уреди и емитувајте ги на
Вашиот уред.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
71
Галерија
Пристапување во содржина на близок уред
Допрете
и изберете еден уред во Уреди во близина за да пристапите во содржина.
Можете да ги прикажете фотографиите и видео-записите на уредите со активирана одлика
за споделување содржина.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Уреди во близина, и
потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на Уреди во
близина за повеќе нагодувања.
Избирање опција за подредување
Сликите или видео-записите на Вашиот уред може да се подредат според време или албум.
Исто така, можете да филтрирате слики и видео-записи според категорија, како на пр. луѓе.
На екранот со апликации, допрете Галерија →
подредување.
, и потоа употребете опција за
Пристап во дополнителните опции
На екранот со апликации, допрете Галерија и изберете една слика или видео-запис. Допрете
и користете ги следниве нагодувања.
• Повеќе информации: Прикажете повеќе информации за фајлот.
• Студио: Уредете слики или видео-записи во режим студио. Осврнете се на Уредување
фотографии или видео-записи за повеќе информации.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Отсечете ја сликата.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Печати: Се печати сликата со поврзување на уредот на печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
• Опции: Сменете ги поставките за галеријата.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот фајл.
За да изберете повеќе фајлови од списокот со фајлови, држете допрено еден фајл и потоа
допрете ги другите фајлови. Кога сте ги избрале фајловите, можете да ги споделите или да ги
избришете истовремено или да допрете за пристап во дополнителни опции.
72
Галерија
Уредување фотографии или видео-записи
Фото-студио
Уредете слики применувајќи разни ефекти.
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Студио → Фото-студио.
3 Изберете една слика за уредување.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Украсете ја сликата со
додавање лепенки.
Отсечете ја сликата.
Цртајте врз сликата.
Ротирајте ја сликата.
Внесете рамка на
сликата.
Прилагодете ги
заситеноста или
светлината на
сликата.
Применете ефекти
врз сликата.
5 Кога ќе завршите со уредувањето на сликата, допрете
6 Внесете име на фајл и допрете OK.
→ Сочувај како.
Уредената фотографија ќе се сочува во папката Studio. За да ја отворите папката,
→ Албум → Studio.
допрете Галерија →
73
Галерија
Колаж студио
Комбинирајте неколку слики за да креирате колаж.
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Студио → Колаж студио.
3 Изберете слики што ќе ги комбинирате и допрете ГОТОВО.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Додајте слики.
Избришете ја
сликата.
Избришете ја
сликата.
Сокријте ја сликата
на панелот.
Променете го
поделениот
распоред.
Променете го стилот
на колаж.
5 Кога ќе завршите со уредувањето на сликите, допрете
.
Уредената слика ќе се сочува во папката Studio. За да ја отворите папката, допрете
→ Албум → Studio.
Галерија →
74
Галерија
Сним. и пов.
Применете разни ефекти на сликите што сте ги сликале.
Можете да изберете само слики сликани во режим снимка и повеќе.
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Студио → Сним. и пов.
3 Изберете една слика за уредување.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Креирајте слика што
покажува траги од
движење.
Избришете ги
движечките објекти
во заднината.
Креирајте ја
најдобрата можна
слика.
Зачувајте ја
најдобрата
фотографија.
Направете
предметот да
изгледа дека се
движи брзо.
5 Кога ќе завршите со уредување на сликата, допрете
.
Уредената слика ќе се сочува во папката Studio. За да ја отворите папката, допрете
→ Албум → Studio.
Галерија →
75
Галерија
Видео обработка
Уредете или создадете видео-записи со повеќе слики и видео-записи.
За да ја користите оваа одлика, потребно е да ја преземете и инсталирате
неопходната апликација.
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Студио → Видео обработка.
3 Изберете видео-записи за уредување и допрете ГОТОВО.
Исто така, можете да изберете слики за да создадете видео-запис.
4 Уредете го видео-записот применувајќи разни ефекти.
Додајте музика на
заднина или
применете звучни
ефекти на
видео-клипот.
Отповикајте го или
извршете го повторно
последното дејство.
Уредете го
автоматски
видео-записот.
Додајте повеќе
слики.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Додајте повеќе
видео-записи.
Зачувајте го
видео-клипот.
Снимете
видео-запис.
Репродуцирајте го
видео-клипот.
Поделете ги или
отсечете ги
видео-записите или
изменете го
редоследот на
видео-записи.
5 Кога ќе завршите со уредување на видео-записот, допрете ИЗВЕЗИ.
6 Изберете опција за зачувување и допрете OK.
Уредениот видео-запис ќе се зачува во папката Export. За да ја отворите папката,
→ Албум → Export.
допрете Галерија →
76
Галерија
Видео отсекувач
Отсечете сегменти од видео-записи.
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Студио → Видео отсекувач.
3 Изберете видео-запис за уредување.
4 Преместете ја почетната заграда на саканата почетна точка, преместете ја крајната
заграда на саканата крајна точка и потоа допрете ГОТОВО.
Тековна позиција
Започнете заграда
Завршете заграда
5 Внесете име на фајл и потоа допрете OK за да го зачувате видео-записот.
77
Галерија
Нагодувања на Галерија
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Опции.
3 Користете ги следните опции:
• Другар за ознаки: Означете фотографии со информации, како на пр. датум и
локација. За да уредите ознаки, допрете ги информациите на една слика, допрете
уредете ги деталите и потоа допрете ГОТОВО.
,
• Ознака за лице: Назначете ознаки на лица во една слика. Кога ќе се детектира некое
лице, околу него ќе се појави жолта рамка. Изберете го лицето, допрете Додај име,
и потоа изберете контакт за да ја идентификувате ознаката за лице. Кога ознаката
за лице ќе се појави на слика, допрете ја и пристапете во разни опции, како што се
праќање пораки на тоа лице.
Кога употребувате Ознака за лице, препознавањето лица може да не успее во
зависност од аголот на лицето, големината на лицето, бојата на кожата, изразот на
лицето, условите на осветлување или од додатоците што ги носи субјектот.
78
Мултимедиуми
Музика
Емитување музика
Допрете Музика на екранот со апликации.
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Побарајте други
уреди за да го
емитувате фајлот.
Пристапете до
дополнителни опции.
Поставете го фајлот
како Ваша омилена
песна.
Променете го
режимот за
повторување.
Вклучете
произволен режим.
Отворете ја
музичката листа.
Прикажете список со
препорачани песни
врз основа на
песната што се
емитува во моментот.
Скокнете на
претходната песна.
Задржете допрено за
брзо премотување
наназад.
Скокнете на
следната песна.
Задржете допрено за
брзо премотување
нанапред.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
79
Мултимедиуми
За да слушате песни на исто ниво на јачина на звук, допрете → Опции → Дополнително,
и потоа штиклирајте Паметна јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не се активира за одредени датотеки.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете →
Опции → Дополнително → Adapt Sound → Вклучено.
Кога ја активирате оваа опција првпат, допрете ПОЧНИ за да го прилагодите звукот. Уредот
започнува една серија на тестови за звук за да го прилагоди нивото на звук и почнува
испушта звучни сигнали. Допрете ДА ако можете да го слушнете звучниот сигнал или НЕ ако
не го слушате. Повторете го овој чекор за секој тест се додека не заврши прилагодувањето
на звук. Потоа, штиклирајте Музички звук и допрете ГОТ. за да ја примените опцијата кога
слушате музика.
Кога ќе ја зглолемите јачината на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање
на звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на
ниво 13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон на аларм
За да ја употребите песната која ја слушате во моментот како тон на аларм, допрете →
Постави како → Од почетокот или Автоматски препораки, изберете една опција, и потоа
допрете ГОТ.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Допрете МУЗ. ЛИСТИ → → Нова листа. Внесете име и допрете OK. Допрете
песни за додавање и потоа допрете ГОТ.
, изберете
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете → Додај
во листа и изберете ја музичката листа.
80
Мултимедиуми
Емитување музика според расположение
Користете ја оваа одлика за да емитувате музика која одговара на Вашето расположение.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Допрете МУЗИЧКИ ПЛОШТАД. Песни се категоризираат автоматски според расположение.
Допрете ќелија за расположение или одвлечете повеќе ќелии за да слушате музика во ќелии.
Категориите на песни се базираат врз достапни информации за песната. Некои песни
можеби нема да се категоризираат во ќелии за расположение.
Емитување музика зачувана во други уреди
Пребарајте музика што е зачувана на други уреди и емитувајте ја на Вашиот уред.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Пристапување во музика на близок уред
Допрете УРЕДИ ВО БЛИЗИНА и изберете еден уред во кој ќе пристапите и ќе емитувате
музика. Можете да ја емитувате песната на уредите на кои е активирана одликата за
споделување содржина.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Уреди во близина, и
потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на Уреди во
близина за повеќе нагодувања.
81
Мултимедиуми
Видео
Емитување видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Изберете видео-запис за емитување.
Побарајте други
уреди за да го
емитувате фајлот.
Префрлете се на
скокачкиот плеер за
видео-записи.
Пристапете до
дополнителни опции.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Движете се
нанапред или
наназад со влечење
на лентата.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Поместете го
контролниот панел
налево.
Поместете го
контролниот панел
надесно.
Отворете ја
музичката листа.
Променете го
размерот на приказот.
Скокнете на
претходниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
наназад.
Скокнете на
следниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
нанапред.
82
Мултимедиуми
Користење на скокачкиот видео-плеер
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате видеоплеерот. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на скокачкиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
Снимање слики
За да ја користите оваа одлика, за време на емитување, допрете → Опции, штиклирајте
Снимање, и потоа допрете ЗАТВОРИ.
Допрете
за да снимите една слика од видеото во тек на емитување.
Споделување или бришење видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Допрете и задржете еден видео-запис, допрете
, и потоа изберете метод за споделување.
Допрете на → Избриши, изберете видеа и потоа допрете на ГОТ.
Уредување видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Изберете видео-запис, допрете → Измени → Студио → Видео отсекувач. Преместете
ја почетната заграда на саканата почетна точка, преместете ја крајната заграда на саканата
крајна точка и потоа допрете ГОТОВО, внесете име на фајл, и потоа допрете OK за да го
зачувате видео-записот.
За да уредите видео-запис со помош на апикацијата за уредување видео-записи изберете
видео-запис и допрете на → Измени → Видео обработка.
83
Мултимедиуми
Емитување видео-записи зачувани во други уреди
Пребарајте видео-записи што се зачувани на други уреди и емитувајте ги на Вашиот уред.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Пристапување во видео-запис на близок уред
Допрете УРЕДИ ВО БЛИЗИНА и изберете еден уред во кој ќе пристапите и ќе го емитувате
видео-записот. Можете да го емитувате видео-записот на уредите со активирана одлика за
споделување содржина.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Уреди во близина, и
потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на Уреди во
близина за повеќе нагодувања.
84
Корисни апликации и
одлики
Детски режим
Стартување детски режим
Користете го овој виџет за да обезбедите забавна и безбедна средина за деца преку
ограничување на нивниот пристап до одредени апликации или содржини.
Пред да го употребите овој виџет, треба да го преземете и да го инсталирате. На класичниот
Почетен екран, допрете Детски режим → ИНСТАЛИРАЈ.
За да го започнете детскиот режим, допрете Детски режим на класичниот Почетен екран
или на екранот со апликации. Кога ќе го инсталирате, виџетот се појавува на класичниот
Почетен екран и на екранот со апликации.
Кога го стартувате овој виџет првпат, допрете ОДРЕДИ PIN во долниот дел на екранот.
Потоа, следете ги упатствата на екранот.
Ако виџетот за Детски режим се деинсталира случајно, можете да го инсталирате
повторно. На класичниот Почетен екран, држете допрено една празна област,
допрете Виџети, држете го допрен виџетот Детски режим. Влечете го виџетот на
класичниот Почетен екран и допрете Детски режим за да го инсталирате повторно.
Почетен екран на режим за деца
Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите апликации во детски режим.
Галерија на деца
Медиуми на деца
Камера за деца
Цртежи на деца
Излезете од детски
режим.
Диктафон на деца
Пристапете во
родителска контрола.
85
Корисни апликации и одлики
Користете ја оваа апликација за да прикажувате зачувани слики, цртежи, гласовни снимки и
медиумски фајлови до кои му дозволувате пристап на Вашето дете.
Користете ја оваа апликација за да емитувате видео-записи. Пред да ја употребите оваа
апликација, додадете на аликацијата видео-записи кои се зачувани во уредот. Обратете се на
Родителска контрола за повеќе информации.
Користете ја оваа апликација за да креирате цртеж со стило, четка и друго.
Користете ја оваа апликација за снимање или емитување гласовни снимки.
Користете ја оваа апликација за да сликате фотографии или да снимате видео-записи.
86
Корисни апликации и одлики
Катче за игра во режим за деца
Лизгајте десно на почетниот екран за да го отворите катчето за игра во режимот за деца.
Можете да комуницирате со ликови, предмети во заднина и друго.
Родителска контрола
Користете ја оваа одлика за да поставите ограничувања во режимот за деца за да го
контролирате пристапот во содржини и апликации. Можете да ги измените нагодувањата на
режимот за деца, ограничувањето на користење и друго.
На почетниот екран, допрете
и внесете PIN.
За да излезете од родителска контрола, притиснете го копчето Дома.
• Име на дете: Прикажете и уредете профил на дете.
• Дневен лимит за играње: Одредете временска граница за да управувате со
времетраењето на употребата на Вашите деца.
• Апликации: Прикажете и додадете апликации што се дозволени за користење во режим
за деца.
• Медиум: Дозволете им на децата да пристапат во одредени слики и видео-записи
зачувани во уредот.
• Детска продавница: Преземете апликации за деца од Galaxy Apps.
87
Корисни апликации и одлики
S Finder
Користете ја оваа апликација за да пребарувате содржина на уредот. Можете да примените
разни филтри и да ја прикажете историјата на пребарување.
Отворете го панелот за известувања и допрете S Finder.
Пребарување содржина
Допрете го полето за пребарување и внесете клучен збор, или допрете
клучен збор.
и изговорете
За да добиете попречистени резултати, допрете филтри под полето за пребарување.
За да поставите категории за пребарување, допрете → Опции → Изб.катег. за
пребарување.
Управување со историјата на пребарување
Можете да ги прикажете или да ги избришете Вашите претходни пребарувања. Изберете
ставка од претходно пребарување за да го изведите повторно пребарувањето.
За да ја избришете историјата, допрете на
веднаш до некоја ставка.
За да поставите уредот да ја зачувува историјата од пребарување, допрете → Опции, и
потоа поништете го изборот Користи истор.на пребар.
88
Корисни апликации и одлики
S Planner
Започнување со S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Одете на денешен
датум.
Променете го
режимот за преглед.
Пристапете до
дополнителни опции.
Пребарајте настани
или задачи.
Креирајте настани
или задачи.
Допрете и користете ги следниве:
• Изберете датум за преглед: Одете се на назначен датум.
• Избриши: Избришете настани или задачи.
• Синхронизирај: Синхронизирајте настани и задачи со Вашите сметки.
• Календари: Изберете ги календарите што сакате да се прикажуваат.
• Опции: Изменете ги Нагодувања за S Health.
89
Корисни апликации и одлики
Креирање настани или задачи
1 Допрете S Planner на екранот со апликации.
2 Допрете . Алтернативно, изберете датум на кој нема настани или задачи и допрете го
повторно датумот.
Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и
допрете .
3 Изберете настан или задача и внесете детали.
• НАСТАН: Поставете датум на започнување и завршување настан. Можете да
поставите изборна опција за повторување.
• ЗАДАЧА: Додадете една задача што треба да ја направите на специфичен датум.
Можете да поставите изборна опција за приоритет.
Изберете еден
календар за да го
употребувате или со
кој ќе се
синхронизирате.
Изберете ставка.
Внесете наслов.
Прикачете мапа со
приказ на локацијата
на настанот.
Поставете датум на
започнување и
завршување на
настанот.
Додадете повеќе
детали.
4 Допрете ГОТОВО за да го зачувате настанот или задачата.
90
Корисни апликации и одлики
Синхронизација на настани и задачи со Вашите сметки
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За да синхронизира настани и задачи со Вашите сметки допрете → Синхронизирај.
За да додаде сметки со кои ќе се синхронизира, допрете → Календари → Додај сметка.
Потоа, изберете една сметка со која ќе се синхронизира и најавете се. Кога ќе се додаде
сметка, веднаш до името на сметката ќе се прикаже зелен круг.
За да измените опција за синхронизирање на една сметка, отворете го екранот со апликации,
допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки, и потоа изберете една сметка на служба.
Бришење настани или задачи
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За да избришете настани или задачи, допрете → Избриши, изберете ги настаните или
задачите и потоа допрете ГОТОВО → ИЗБРИШИ.
За да избришете еден настан или задача додека ги прикажувате, допрете → Избриши →
ИЗБРИШИ.
За да означите задача како завршена, допрете еден датум во кој има задачи и штиклирајте ги
завршените задачи.
Споделување настани или задачи
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За да споделите настан или задача додека ги прикажувате, допрете → Сподели преку, и
потоа изберете метод за споделување.
91
Корисни апликации и одлики
S Voice
Во врска со S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
задачи.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома два
пати.
За да го деактивирате пристапот со притискање на Копчето Дома допрете → Settings →
Open S Voice, и потоа поништете го изборот Open via the home key.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Поставување на јазикот
Допрете → Settings → General → Language, и потоа изберете јазик.
Избраниот јазик ќе се примени само врз S Voice, а не врз јазикот што се прикажува
на уредот.
Користење S Voice
Кога ја стартувате S Voice, уредот започнува со препознавање говор и иконата на
микрофонот станува сина.
Изговорете говорна команда.
Доколку уредот ја препознае наредбата, тој ќе го изврши соодветното дејство.
92
Корисни апликации и одлики
Совети за подобро гласовно препознавање:
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите команди или може да изврши несакани команди, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
Будење на S Voice во режим на подготвеност
Ако S Voice не се користи подолго време, автоматски се префрла во режим на подготвеност.
Допрете ја иконата на микрофонот или изговорете „Hi Galaxy“ и уредот ќе продолжи со
препознавање говор.
Менување на командата за будење
Можете да ја измените командата за будење „Hi Galaxy“. Командата за будење се користи за
да ја стартува S Voice кога уредот се наоѓа во режим на подготвеност.
Допрете → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Деактивирање на говорни повратни информации
Допрете → Disable Voice feedback. Уредот престанува да обезбедува говорни повратни
информации кога ја изговарате командата.
Поправка на несакани говорни команди
Можете да ги уредите говорните команди ако уредот не ги препознава точно.
За да поправите говорна команда, допрете го последното балонче за говор кое го содржи
изговорениот текст и уредете го текстот преку тастатурата.
93
Корисни апликации и одлики
Е-пошта
Поставување сметка на е-пошта
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете СЛЕДНО за лична сметка на е-пошта,
како што е Google Mail, или допрете РАЧНО ПОСТ. за службена сметка на е-пошта. Потоа,
следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга е-пошта, допрете → Опции → Додај сметка.
Ако имате повеќе од две сметки за е-пошта, можете да ја поставите една како стандардна
сметка. Допрете на → Опции, изберете сметка и потоа допрете на Основна сметка.
Праќање пораки
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Допрете
во горниот дел на екранот за да составите порака.
Отстранете ја
пораката.
Испратете ја
пораката.
Пристапете до
дополнителни опции.
Додајте примачи.
Додајте ЦЦ или Бцц.
Внесете тема.
Внесете фајлови во
пораката или
користете опции за
уредување.
Внесете порака.
Прикачете слики,
видео-записи и др.
Додајте примачи од
списокот со контакти.
Сочувајте ја
пораката за да ја
пратите подоцна.
94
Корисни апликации и одлики
Пристап во дополнителните опции
Додека составувате порака, допрете и пристапете во дополнителни опции.
• Праќање распоред: Испратете ја пораката во програмирано време.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Пораките може да се испратат во неточно време ако се движите низ временските
зони или ако мрежата не ги ажурира информациите.
• Приоритет: Изберете ниво на приоритет на порака.
• Безбедносни опции: Поставете опции за безбедност за пораката.
Читање пораки
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки. За рачно
вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Составете порака.
Одговорете на
пораката.
Променете го
распоредот на
екранот.
Препратете ја
пораката.
Избришете ја
пораката.
Додајте ја оваа
адреса на е-пошта
во списокот со
контакти или
прикажете други
опции.
Пристапете до
дополнителни опции.
Означете ја пораката
како потсетник.
Отворете прилози.
95
Корисни апликации и одлики
Калкулатор
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Калкулатор на екранот со апликации.
На левата страна на екранот можете да ја видите историјата на пресметувања.
За да ја избришете историјата, допрете ИЗБРИШИ ИСТОРИЈА.
Часовник
АЛАРМ
На екранот со апликации, допрете Часовник → АЛАРМ.
Поставување аларми
Допрете во списокот со време за аларм, изберете го денот на кој алармот ќе се повтори,
поставете разни други опции за аларм и потоа допрете СОЧУВАЈ. За да активирате или
деактивирате аларми, допрете
до алармот во списокот со аларми.
• По 5 мин.: Поставете интервал и број колку пати да се повтори алармот по однапред
поставено време.
• Паметен аларм: Поставете време и тон за паметниот аларм. Паметниот аларм
започнува со ниска јачина на звук неколку минути пред времето во кое е програмиран
да се огласи претходно поставениот аларм. Јачината на звук на паметниот аларм се
покачува постепено се додека не го исклучите или не се огласи претходно поставениот
аларм.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Ако претходно сте
ја вклучите опцијата за одложување, одвлечете го
надвор од големиот круг за да го
повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Бриши, изберете аларми и потоа допрете
96
.
Корисни апликации и одлики
СВЕТСКИ ЧАСОВНИК
На екранот со апликации, допрете Часовник → СВЕТСКИ ЧАСОВНИК.
Креирање часовници
Допрете
и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете и задржете часовник и потоа допрете
.
Бришење часовници
Допрете → Бриши, изберете часовници и потоа допрете ГОТОВО.
WebEx
За WebEx
Користете ја оваа апликација за организирање или учествување на телеконференции.
Можете да користите разни одлики како споделување на содржина и HD видео-средби.
Пред да ја употребите оваа апликација
• Осигурете се дека уредот е поврзан со Wi-Fi мрежа.
• Осигурете се дека имате сметка на WebEx.
• Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или
операторот.
• Оваа апликација може да не работи правилно во зависност од заштитниот ѕид и
состојбата на мрежата.
97
Корисни апликации и одлики
Креирање сметка
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Допрете Create an account на екранот за најавување.
3 На екранот ќе се појави веб-страницата за создавање сметка на WebEx.
Не можете да ја користите оваа апликација доколку на екранот се појави скокачки
прозорец кој известува дека WebEx не е достапна во регионот.
4 Следете ги упатствата на екранот за поставување на сметката.
Некои одлики нема да бидат достапни по истекувањето на пробниот период.
Префрлете се на платена сметка за ги користите сите WebEx одлики. За повеќе
информации осврнете се на интернет-страницата на WebEx.
98
Корисни апликации и одлики
Креирање средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации и допрете Sign in.
2 Внесете ја лозинката и допрете Sign in.
3 На уредот ќе се појави екранот на WebEx.
Креирајте средба.
Освежете ја листата
на средба.
Придружете се во
средба внесувајќи го
бројот на средба.
4 Допрете за да креирате средба.
5 Внесете тема на средбата, поставете лозинка и потоа допрете Start now.
99
Корисни апликации и одлики
6 Допрете на → Connect using Internet.
7 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Вклучете го или
исклучете го
микрофонот.
Започнете или
завршете
видео-средба.
Споделете го
екранот.
Започнете или
завршете
аудио-средба.
Завршете ја
средбата.
Проверете ги
информациите за
средбата.
Поканете луѓе или
потсетете поканети
за средбата.
Прикажете го бројот
на сесија.
Прикажете ги
учесниците или
разговарајте со нив.
Поканување на лица на средба
Поканете други лица на настанот праќајќи им покана преку е-порака. Исто така, можете да
споделите со други број на средба или телефонски број на средбата за да ги поканите на
средба.
Поканување на лица преку е-порака
1 Допрете на → Invite by email.
2 Внесете една адреса на е-пошта и допрете Send invitation.
Поканување луѓе со испраќање на телефонски број на средба
Можете да поканите други на средба со помош на споделување на телефонскиот број на
средбата. Телефонскиот број на средба се создава кога создавате средба. Се доставува во
е-порака со поканата, заедно со другите информации.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
100
Корисни апликации и одлики
Приклучување во средба
За да се приклучите во средба, употребете еден од следните методи.
Приклучување во средба со број на средба
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
3 Допрете на → Join by number.
4 Внесете број на средба во која сакате да се приклучите и допрете Join.
Бројот на средба се создава кога еден домаќин креира средба. Доколку не го знаете
бројот, контактирајте со домаќинот.
101
Корисни апликации и одлики
5 Допрете на → Connect using Internet.
6 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Приклучување во средба со избирање на средба во My Meetings
1 Допрете WebEx на екранот со апликации.
2 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
3 Изберете една средба во My Meetings и допрете Join.
4 Допрете на → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
да се приклучите во аудио-средбата.
Приклучување во средба со покана преку е-пошта
Кога некој ќе ве покани на средба, ќе добиете покана преку е-пошта.
1 Отворете ја поканата и допрете ја врската во е-порака.
2 Ќе стратува WebEx и ќе се појави екранот за најавување.
102
. Можете
Корисни апликации и одлики
3 Најавете се на Вашата WebEx сметка.
Доколку веќе сте се најавиле на Вашата сметка, на екранот ќе се појави екранот за
средби.
4 Допрете на → Connect using Internet.
5 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
. Можете
да имате аудио-средба со други.
Приклучување на средба со повикување на телефонски број на
средба
Можете да се приклучите на средба преку повикување на телефонскиот број на средбата од
паметен телефон. Повикајте го телефонскиот број кој Ви се достави во електронската покана.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Изведување средба
Изведување видео-средба
1 Допрете на → Start my video.
2 Вашата средба се прикажува во долниот лев дел на екранот.
За да го прекинете видеосостанокот допрете на
→ Stop my video.
Изведување аудио-средба
1 Допрете на → Connect using Internet.
2 Микрофонот ќе биде вклучен и во горниот десен агол на екранот ќе се појави
За да го исклучите звукот, допрете . Иконата се менува во
За да го прекинете говорниот состанокот, допрете на
103
.
.
→ Leave audio conference.
Корисни апликации и одлики
Разговор со пријатели
1 Допрете за го видите списокот со учесници.
2 Изберете едно име на сметка и допрете Chat.
3 На екранот ќе се појави прозорецот за разговор.
За да разговарате со сите учесници, допрете Chat with everyone.
Споделување екран
Споделете го тековниот екран на Вашиот уред со учесниците. Само лицето означено како
водител може да го споделува екранот на некој друг. Лицето кое ја создаде средбата е
означен како водител на почетокот на средбата.
1 Доколку сте водителот, допрете Share screen во горниот дел на екранот.
2 Ако ја користите оваа одлика за првпат, следете ги упатствата на екранот.
3 Допрете Share screen во скокачкиот прозорец.
4 Кога ќе се активира одликата за споделување екран, во горниот десен дел од екранот ќе
се појави
.
На екраните на уредите на учесниците ќе се појави содржинатаод екранот уредот на
водителот.
Прекинување на одликата за споделување екран
→ Stop sharing. Уредот запира да ги споделува екраните и се прикажува
Допрете на
екранот за средба.
104
Корисни апликации и одлики
Промена на водител
Домаќинот на средбата и тековниот водител может да го изменат водителот.
1 Допрете и изберете учесник кого ќе го назначите како водител.
2 Допрете Make presenter.
3 До името на сметката на презентерот ќе се појави
.
Затворање или излез од средбата
Допрете на
→ End meeting или на Leave meeting.
Кога врската на мрежата се прекинува за време на
средбата
Ако средбата сè уште трае, поврзете се повторно.
Ако средбата завршила, започнете ја повторно.
105
Корисни апликации и одлики
Businessweek+
Користете ја оваа апликација за да ги добивате најновите вести за финансии, бизнис,
податоци за пазарите и друго.
Допрете Businessweek+ на екранот со апликации.
Кога ја отворате оваа апликација првпат, следете ги упатствата на екранот.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Преземање напис
1 Удирајте благо низ изданијата според датум и прикажувајте ги насловните слики.
На главниот екран на Businessweek+, можете да употребите една од следните опции:
• : Променете го режимот за преглед.
• : Пристапете во списокот со преземени изданија.
• : Пристапете во зачувани написи според категорија.
• : Прикажете детални информации за апликацијата или изменете ги нагодувањата.
2 Допрете Download. Се појавува една слика и ја прикажува состојбата на преземање.
Удирајте благо низ насловните страници за да преземете повеќе написи.
Отворање и прикажување написи
Кога ќе заврши преземањето, допрете ја насловната страница на изданието и удирајте благо
низ страниците.
Додека прикажувате напис, можете да употребите една од следниве опции:
• : Пристапете во списокот со преземени изданија.
• : Емитувајте ги достапните видео-записи или аудио-клипови.
• : Пристапете во зачувани написи според категорија.
• : Прикажете и пребарајте регистар на разни компании.
106
Корисни апликации и одлики
• : Прикажете заглавја или написи според категорија.
• : Зачувајте го написот во список со исечоци.
• : Изменете ја големината на фонт.
• : Испратете ја тековната страница кај други.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од написот што го
прикажувате.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со други преку
меморијата Dropbox cloud. Кога складирате фајлови во Dropbox, Вашиот уред автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати уреди со инсталирана Dropbox.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
Користете ги следните функции:
• : Поставете или отворете фајлови. Допрете → Upload here за да поставите фајлови.
• : Прикажете ги поставените фотографии или видео-записи. Допрете
споделите или да избришете фајлови, или да создадете албуми.
• : Отворете фајлови во списокот со омилени.
• : Прикажете известувања.
107
за да
Корисни апликации и одлики
Evernote
Користете ја оваа апликација за да креирате синхронизирате и споделувате мултимедиски
белешки. Можете да додавате ознаки на белешките или да ги подредувате белешките во
тетратка за да можете поефикасно да управувате со Вашите идеи.
Допрете Evernote на екранот со апликации.
Најавете се на Вашата сметка на Evernote. Ако немате сметка, креирајте на Dropbox. Следете
ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Прикажете ги
информациите за
просторот за
складирање и
сметката.
Пребарајте белешки.
Синхронизирајте
белешки со Вашата
сметка или изменете
ги нагодувањата.
Составете белешка
со разни опции.
Прикажете ги
ажурираните изјави
за совети користејќи
ја апликацијата и
други одлики.
Прикажете белешки
во разни режими.
108
Корисни апликации и одлики
Составување белешки
Кога креирате белешка со помош на слики, говорни снимки и други прилози. Изберете една
опција за составување белешка.
Додека составувате една белешка, употребете една од следните опции:
• : Поставете потсетник на белешката.
• : Прикажете фајлови или употребете дополнителни опции.
• : Сликајте фотографија и прикажете ја на белешката.
• → Save: Зачувување на белешката.
• → Notebook: Изберете локација за зачувување.
• → Tags: Додајте ознаки на белешката.
• → Set location: Додајте локација на белешката.
• → Settings: Пристапете до дополнителни опции.
Бришење белешки
Допрете и задржете една белешка и потоа допрете Delete.
Flipboard
Користете ја оваа апликација за да прикажувате во живо ажурирања од социјални мрежи и
новости во персонализиран формат на списание.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
На главниот екран на Flipboard, изберете од разни вести, написи и претплати.
109
Корисни апликации и одлики
Hancom Office Viewer
За Hancom Office Viewer
Користете ја оваа апликација за прикажување документи во различни формати, вклучувајќи
табеларни пресметки и презентации.
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Пребарување документи
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
Допрете Open за да прегледате еден документ.
Подредете
документи и папки.
Креирајте папка.
Изберете документи
или папки.
Повратете нови
документи и папки.
Променете го
режимот за преглед.
За да пребарате неодамна користени документ, допрете Recent Documents.
110
Корисни апликации и одлики
Читање документи
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
Допрете еден документ во Recent Documents или во некоја папка.
Допрете или , и потоа употребете една од следниве функции:
Текст-процесор
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Show/Hide Comments: Сокривање или покажување на коментарите во документот.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Help: Прикажете информации за Hancom Office Viewer.
Презентација
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Slide Show: Почнување на презентацијата со слајдови од првата страница.
• From Current Slide: Почнување на презентацијата со слајдови од тековната страница.
• Show Presenter View: Прикажување на алатките за презентација на уредот, кога тој е
поврзан на надворешен монитор.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Help: Прикажете информации за Hancom Office Viewer.
111
Корисни апликации и одлики
Табела
• Find: Барање текст.
• Zoom: Сменете ја големината на прегледување.
• Document Info: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Sort: Подредете ги ќелиите според одредени критериуми.
• Show Formulas: Преглед на формулите од ќелиите наместо нивните пресметани
резултати.
• Freeze Panes: Задржете го избраниот ред на место.
• Gridlines: Криење или покажување на линиите од мрежата.
• Show All Comments: Криење или покажување на потесетниците во документот.
• Print Area: Избор на област што треба да се печати.
• Print: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
• Send: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Help: Прикажете информации за Hancom Office Viewer.
PDF
• Пребарување: Барање текст.
• Испрати: Праќање на документот на други или негово споделување.
• Својства: Преглед на деталите на документот како што се наслов, датум и автор.
• Зум: Сменете ја големината на прегледување.
• Прикажи коментари / Сокриј коментари: Сокривање или покажување на
коментарите во документот.
• Вертикално придвижување на страница / Continuous view / Хоризонтално
придвижување на страница: Променете го режимот за преглед.
• Приказ за читање: Прегледувајте ја само содржината на документите без маргините.
• Оди на страница: Преместување на специфицираната страница.
• Означени страници: Преглед на ознаките за барање во документот.
• Отпечати: Печатење на документот со поврзување на уредот на печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
Достапните функции може да се разликуваат во зависност од избраниот фајл.
112
Корисни апликации и одлики
Управување со документи
Допрете Hancom Office Viewer на екранот со апликации.
Додека прегледувате документ, допрете
употребете една од следниве опции.
, изберете документи или папки и потоа
• : Преименувајте документ или папка.
• : Копирајте документи или папки во друга папка.
• : Преместете документи или папки во друга папка.
• : Избришете ги документите или папките.
• : Пратете документи на други или споделете ги.
NYTimes
Користете ја оваа апликација за да прегледувате или да се движите низ написи и друго.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
1 Допрете NYTimes на екранот со апликации.
2 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.
3 Допрете еден напис за читање.
Додека прикажувате напис, можете да употребите една од следниве опции:
• : Прикажете коментари за написот од други корисници.
• : Испратете ја тековната страница кај други.
• : Зачувајте го написот во Вашиот список.
• : Додадете Ваши лични белешки на написот.
• : Пристапете во дополнителни опции или изменете ги нагодувањата.
113
Корисни апликации и одлики
Google апликации
Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна
сметка на Google за пристап во некои апликации. Осврнете се на Поставување сметки за
повеќе информации.
За да видите повеќе информации за апликациите, пристапете до менито за помош на секоја
апликација.
Некои апликации може да бидат недостапни или означени различно во зависност од
регионот или операторот.
Chrome
Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.
Е-пошта
Праќајте или примајте е-пошта преку службата Google Mail.
Google+
Споделувајте ги Вашите новости и следете ажурирања што ги споделува Вашето семејство,
пријатели и други. Исто така, можете да направите резервни копии од Вашите фотографии и
видео-записи и друго.
Maps
Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте локации и прикажувајте информации за
локации на разни места.
Play Music
Откријте, слушнете и споделете музика на Вашиот уред.
Play Movies
Гледајте видео-записи зачувани на Вашиот уред и преземајте содржина за гледање од Play
Store.
114
Корисни апликации и одлики
Play Books
Преземајте разни книги од Play Store и читајте ги.
Play Newsstand
Читајте весници и списанија што Ве интересераат на практично место.
Play Games
Преземајте игри од Play Store и играјте ги со други.
Drive
Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапуавајте во неа од каде и да е и
споделувајте ја со други.
YouTube
Гледајте и креирајте видео-записи и споделувајте ги со други.
Photos
Управувајте со фотографии, албуми и видео-записи што сте ги зачувале на уредот и
поставиле на Google+.
Hangouts
Разговарајте со Вашите пријатели, индивидуално или во група, и користете слики, емотикони
и видео-повик додека разговарате.
Google
Пребарувајте брзо ставки на Интернет на Вашиот уред.
Гласовно пребарување
Пребарувајте брзо ставки изговарајќи клучен збор или фраза.
Поставки за Google
Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.
115
Поврзување со други уреди
Bluetooth
Во врска со Bluetooth
Bluetooth креира директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се
испратени или примени преку Bluetooth.
• Секогаш обезбедете споделување и примање податоци од уреди на коишто им
верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии фајлови или незаконско прислушкување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
116
Поврзување со други уреди
Спојување со други уреди со Bluetooth
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Bluetooth, и потоа
повлечете го копчето Bluetooth надесно и потоа допрете СКЕНИРАЈ.
Детектираните уреди се наведени во список.
За да го поставите уредот да биде видлив за други уреди, допрете го името на уредот.
2 Изберете уред за спојување.
Ако Вашиот уред бил претходно споен со истиот уред, допрете го името на уредот без да
го потврдите автоматски генерираната лозинка.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја
вклучи опцијата за видливост.
3 За да потврдите, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth на обата уреда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате
податоци, како контакти или медиумски фајлови со други Bluetooth уреди. Следните дејства
се пример за испраќање слика на друг уред.
Испраќање слика
1 На екранот со апликации, допрете Галерија.
2 Изберете една слика.
3 Допрете → Bluetooth, и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја
вклучи опцијата за видливост. Или, поставете Вашиот уред да биде видлив за други
уреди.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth на другиот уред.
117
Поврзување со други уреди
Примање слика
Кога друг уред Ви праќа слика, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth.
→ Албум → Download.
Примената слика се зачувува во папката Галерија →
Отспојување на Bluetooth уреди
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Bluetooth.
Уредот ги прикажува спарените уреди на списокот.
2 Допрете веднаш до името на уредот кој сакате да го разделите.
3 Допрете Прекини поврзување.
Wi-Fi Direct
Во врска со Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.
Поврзување со други уреди
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi, и потоа
допрете го копчето Wi-Fi за да го активирате.
2 Допрете
→ Wi-Fi Direct.
Детектираните уреди се наведени во список.
3 Изберете уред со кој ќе се поврзите.
За да го промените името на уредот, допрете → Преименувај го уредот.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct на другиот уред за да потврдите.
118
Поврзување со други уреди
Примање и праќање податоци
Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други уреди.
Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.
Испраќање слика
1 На екранот со апликации, допрете Галерија.
2 Изберете една слика.
3 Допрете → Wi-Fi Direct, и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct на другиот уред.
Примање слика
Кога друг уред Ви праќа слика, прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct.
→ Албум → Download.
Примената слика се зачувува во папката Галерија →
Исклучување на врска на уредот
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Wi-Fi.
2 Допрете → Wi-Fi Direct.
Уредот ги прикажува поврзаните уреди во списокот.
3 Допрете ПРЕКИНИ ПОВРЗУВАЊЕ → OK за да ја исклучите врската на уредите.
119
Поврзување со други уреди
Брзо поврзување
Во врска со Брзо поврзување
Користете ја оваа одлика за врзо пребарување и поврзување со блиски уреди.
• Методите за конекција може да се разликуваат во зависност од типот на поврзани
уреди или содржината која се споделува.
• Името на уредот може да се разликува во зависност од Bluetooth уредите со кои
се спарува. На пример, името на уредот може да се прикаже како BT MAC.
Пред да ја употребите оваа апликација
• Кога се поврзувате со уред што ја поддржува одликата Брзо поврзување, вклучете го
екранот на уредот за да може да се детектира.
• Кога се поврзувате со уред што не ја поддржува одликата Брзо поврзување, осигурете се
дека се активирани одликите Wi-Fi Direct или Bluetooth.
Поврзување со други уреди
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
Кога ќе се отвори панелот, одликите Wi-Fi и Bluetooth автоматски се активираат и уредот
бара уреди во близина.
2 Изберете уред со кој ќе се поврзите.
Следните чекори може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред. Следете ги
упатствата на екранот за да го завршите поврзувањето на уредите.
За да овозможите блиските уреди да го најдат Вашиот уред и да се поврзат со него,
допрете на → Одреди видливост на уредот → Направ. го уредот видлив и потоа
изберете опција.
120
Поврзување со други уреди
Повторно пребарување на уреди
Ако саканиот уред не се појави на списокот, пребарајте го уредот.
Допрете
и изберете го уредот од списокот со детектирани уреди.
Деактивирање на одликата Брзо поврзување
За да ја исклучите одликата Брзо поврзување, допрете
Алтернативно, допрете
.
во горниот дел на екранот.
Споделување содржина
Споделете содржина со поврзаните уреди.
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
2 Изберете уред од списокот со детектирани уреди.
3 Изберете категорија на медиум.
4 Изберете ја содржината за споделување и допрете ГОТОВО.
Вашиот уред ја испраќа содржината во поврзаниот уред.
121
Поврзување со други уреди
Сајд-синк 3.0
За SideSync 3.0
Користете ја оваа апликација за да го контролирате екранот на паметниот телефон со
виртуелен екран на паметен телефон на Вашиот таблет.
• На Вашиот таблет, прикажете ги пораките или употребете ја просторијата за разговор на
паметниот телефон.
• На Вашиот таблет, гледајте видео кое се репродуцира на паметниот телефон на поголем
екран.
• Лесно пренесувајте фајлови помеѓу Вашиот таблет и паметниот телефон со влечење и
испуштање на фајловите.
Пред да ја употребите оваа апликација
• Вашиот таблет и паметниот телефон мора да поддржуваат Wi-Fi Direct.
• Мора да ја инсталирате SideSync 3.0 и на на Вашиот таблет и на Вашиот паметен телефон.
Ако не е исталирана на ниеден уред, преземете ја и инталирајте ја од Galaxy Apps или
Play Store.
• SideSync 3.0 функционира само на уреди со Андроид верзија 4.4 или понова.
Поврзување на Вашиот таблет и паметниот телефон
1 На Вашиот таблет, допрете Сајд-синк 3.0 на екранот со апликации.
2 Стартувајте ја Сајд-синк 3.0 на паметниот телефон.
122
Поврзување со други уреди
3 Таблетот автоматски пребарува достапни паметни телефони.
Изберете една од најдените категории.
4 Допрете OK на екранот на паметниот телефон.
5 Виртуелниот екран на паметниот телефон се прикажува на Вашиот таблет и екранот на
паметниот телефон се исклучува.
123
Поврзување со други уреди
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Прегледајте го екранот и користете апликации во виртуелниот екран на паметниот телефон.
Можете да испраќате или добивате пораки или да разговарате со други.
• Некои одлики како Screen Mirroring, може да не работат на виртуелниот екран на
паметниот телефон.
• Виртуелниот екран на паметниот телефон може да се разликува во зависност од
паметниот телефон.
Минимизирајте го екранот.
Пристапете до дополнителни
опции.
Максимизирајте го екранот за
да одговара на екранот на
Вашиот таблет.
Ротација на екран
Затворање на Сајд-синк 3.0.
Слика на екран
Отворете ја истата страница во
веб-прегледувачот на Вашиот
таблет.
Виртуелен екран на паметниот
телефон
Копче за неодамнешни
апликации
Копче за назад
Копче Дома
124
Поврзување со други уреди
Преместување на виртуелниот екран на паметниот телефон
Повлечете и оставете го горниот раб на виртуелниот екран на паметниот телефон за да го
преместите на друга локација.
Прилагодување на големината на виртуелниот екран на паметниот
телефон
1 Допрете и задржете
во долниот десен дел на виртуелниот екран на паметниот
телефон.
2 Кога ќе се појави рамка, повлечете ја за да ја прилагодите големината.
Внесување текст
Кога внесувате текст во виртуелниот екран на паметниот телефон, ќе се појави тастатурата на
таблетот. Внесете текст со помош на тастатурата.
125
Поврзување со други уреди
Префрлање меѓу екранот на паметниот телефон и виртуелниот екран
на паметниот телефон
Не е можно истовремено да ги користите екранот на паметниот телефон и виртуелниот
екран на паметниот телефон. Кога го користите виртуелниот екран на паметниот телефон на
таблетот, екранот на паметниот телефон се исклучува.
Користење на екранот на паметниот телефон
Притиснете го копчето Дома на паметниот телефон за да го вклучите екранот на паметниот
телефон и исклучете го виртуелниот екран на паметниот телефон на таблетот.
Користење на виртуелниот екран на паметниот телефон
Допрете ПРЕФРЛИ НА ТАБЛЕТ на екранот на таблетот за да го вклучите виртуелниот екран
на паметниот телефон и да го исклучите екранот на паметниот телефон.
Емитување на музика или видео-записи на таблетот
Емитувајте музика или видео-записи зачувани во паметниот телефон преку екранот и
звучникот на таблетот.
1 Отворете музички или видео фајл на виртуелниот екран на таблетот.
2 Избраните фајлови се емитуваат со помош на екранот и звучникот на таблетот.
Прилагодете ја јачината на тонот на виртуелниот екран на паметниот телефон за време на
емитувањето.
126
Поврзување со други уреди
Копирање фајлови од паметниот телефон на таблет
1 Допрете и задржете еден фајл на екранот на паметниот телефон.
2 Изберете фајлови за копирање, допрете и задржете кој било избран фајл и потоа
одвлечете го на екранот на таблетот.
3 Мои фајлови стартува на екранот на таблетот. Изберете папка во која ќе го зачувате
фајлот и допрете ГОТОВО.
Користење функции за повик со таблет
Можете да ги користите функциите за повик на Вашиот паметен телефон и микрофонот на
таблетот. Примајте дојдовен повик или упаќајте повик користејќи го виртуелниот екран на
паметниот телефон.
За повеќе информации во врска со функџиите за повик, осврнете се на упатството за
корисник на паметниот телефон.
Remote PC
Започнување на Далечински компјутер
Користете ја оваа апликација за да го прикажувате или контролирате екранот на Вашиот
компјутер со поврзување на Вашиот уред и компјутерот преку Wi-Fi или локална мрежа.
Исто така, можете лесно да прикажете и да пренесете фајлови преку Вашиот уред и
компјутерот.
Пред да ја употребите оваа апликација
• Обезбедете дека имате регистрирана сметка на Samsung.
• Обезбедете дека компјутерот е вклучен.
• Обезбедете дека Агентот е инсталиран на Вашиот компјутер.
• За да ја користите оваа одлика, изведете го следното по броен редослед:
1. Регистрирајте го уредот со Вашата сметка на Samsung.
2. Регистрирајте го компјутерот со Вашата сметка на Samsung.
3. Поврзете ги далечински уредот и компјутерот.
127
Поврзување со други уреди
Регистрирање на уредот
1 На Вашиот уред, допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Next на поздравната страница.
Започнете ја
апликацијата.
3 Допрете НАЈАВА, внесете ги Вашата сметка и лозинка на Samsung и потоа допрете
НАЈАВА повторно.
Ако не е регистрирана сметка Samsung, следете ги упатствата на екранот за да креирате
сметка Samsung.
Регистрација на Вашиот компјутер
1 На Вашиот компјутер, стартувајте го бев-прегледувачот и посетете ја страницата
remotepc.rview.com.
2 Најавете се на Вашата сметка Samsung.
Мора да се пријавите на истата сметка на Samsung која ја користите за Вашиот уред.
3 Инсталирајте го Агентот, доколку го немате.
Следете ги упатствата на екранот за да внесете име за прикажување на компјутерот,
прокси-параметрите и лозинката. За повеќе детали во врска со параметрите на проксисерверот, контактирајте со администраторот на Вашата мрежа.
ќе се појави на лентата со задачи кога ќе заврши процесот на инсталација.
128
Поврзување со други уреди
4 Допрете Check connection (Refresh).
Далечинско поврзување на уредот и компјутер
1 Допрете Remote PC на екранот со апликации.
2 Допрете Refresh.
Прикажете го името
на компјутерот.
Поврзете ги
оддалечено уредот и
компјутерот.
3 Допрете ON.
4 Внесете ја лозинката за врска и допрете OK.
Допрете Forgotten your password? ако не се сеќавате на лозинката.
5 Врската е остварена и можете оддалечено да го контролирате компјутерот од уредот.
129
Поврзување со други уреди
Контролирање на компјутерот на уредот
По поврзувањето на двата уреда, можете да го гледате и контролирате екранот на
компјутерот на екранот на Вашиот уред. Исто така, можете да отворате или уредувате
фајлови во компјутерот и да ги пренесувате на уредот.
Лизгајте низ екранот.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Допрете го екранот и допрете
следните:
Статус на врска
во долниот дел на екранот за да употребите едно од
• Mouse: Прикажување на курсорот на глувчето на екранот на уредот.
• Keyboard: Отворање на тастатурата за внесување текст во одбраното текстуално поле.
• Remote Explorer: Отворање на менаџерот за датотеки за барање и префрлување
датотеки меѓу поврзаните уреди.
• Switch Window: Префрлување од еден на друг монитор кога на компјутерот се
приклучени два монитори.
• Close: Затворете ја апликацијата што се извршува во моментот.
• More:
– – Fixed screen: Заклучување на екранот на уредот за да се оневозможат функциите за
зумирање и листање.
– – Connection settings: Менување на поставките за поврзување.
– – Ctrl + Alt + Delete: Отворете го уредувачот на задачи на Вашиот компјутер.
– – Disconnect: Прекинување на врската меѓу уредот и компјутерот.
130
Поврзување со други уреди
Префрлање фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот
1 Допрете на → Remote Explorer.
2 Допрете и задржете еден фајл на панелот на управувачот на датотеки на компјутерот.
Потоа, повлечете го на панелот на управувачот на датотеки на уредот. Исто така, можете
да префрлате фајл и обратно.
Управувач на
датотеки на
компјутерот
Управувач на
датотеки на уредот
Исклучување на уред и компјутер
На Вашиот уред, допрете
→ OK.
На Вашиот уред, со десен клик
на лентата со задачи и излезете од Програмата агент.
131
Поврзување со други уреди
Screen Mirroring
Во врска со Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини.
Уреди со одлика за
пресликување на екранот
(заштитен клуч AllShare
Cast, HomeSync)
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете фреквенција за Wi-Fi, приклучоците за AllShare Cast или HomeSync
може да не бидат детектираат или поврзат.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
132
Поврзување со други уреди
Прикажување содржина на ТВ
Пред да го поврзите ТВ со Вашиот уред, поврзете го ТВ и уредот со вклучена одлика screen
mirroring. За да ја поставите врската, осврнете се на упатството за корисникот на уредот.
Следните дејства се пример за прикажување содржина на ТВ поврзан преку AllShare Cast
dongle.
1 Поврзете го уредот со вклучена одлика рефлексија на екран со ТВ со помош на HDMIкабел.
2 На ТВ, изберете режим на поврзување, како на пример HDMI режим, за да поврзете
еден надворешен уред.
3 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Screen Mirroring.
Детектираните уреди се наведени во список.
4 Изберете уред со кој ќе се поврзите.
Екранот на Вашиот уред ќе се појави на екранот на ТВ.
Ако го поврзувате уредот првпат, држете го допрено името на електронскиот уред
(донгл) во списокот и внесете го PIN кој се прикажува на екранот на ТВ.
5 Отворете или емитувајте фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата на Вашиот
уред.
133
Поврзување со други уреди
Мобилно печатење
Поврзете го уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct, и отпечатете слика или
документи.
Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
Поврзување со печатач
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → КОНЕКЦИИ → Печатење, изберете
тип на печатач и потоа повлечете го надесно копчето што се наоѓа во горниот десен дел на
екранот за да го активирате. Уредот пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi
мрежа како Вашиот уред. Изберете печатач што ќе го користите како стандарден печатач.
За да додадете печатачи рачно, допрете → Додај печатач → ADD PRINTER, внесете
детали, и потоа допрете OK.
За да ги измените нагодувањата за печатач, допрете → Опции.
Печатење содржина
Додека прикажувате содржина, како слики или документи, допрете → Печати →
Сите печатачи, и потоа изберете печатач.
134
→
Управувач со уред и
податоци
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → За уредот → Софтверски
ажурирања → Ажурирај сега.
Надградба со Samsung Kies
Преземете ја последната верзија на Samsung Kies од интернет-страницата на Samsung.
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. За повеќе информации за начинот на надградба, осврнете се на
информациите за помош за Samsung Kies.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
135
Управувач со уред и податоци
Префрлување фајлови помеѓу уредот и
компјутер
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Не исклучувајте го USB-кабелот од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно,
тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.
• Не исклучувајте го уредот од компјутерот кога емитувате фајлови зачувани во
уредот на поврзаниот компјутер. Откако ќе завршите со емитувањето на фајлот,
исклучете го уредот од компјутерот.
• Уредите може да не бидат поврзани соодветно ако се поврзани преку USB-хаб.
Поврзете го уредот директно во USB-портата на компјутерот.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
136
Управувач со уред и податоци
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со медиумските содржини и личните
податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернет-страницата на
Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Правење резервна копија и обновување
податоци
Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на
уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации на
сметка за резервни копии и да пристапувате во неа подоцна.
Користење на Google сметка
1 Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
2 Допрете ОПШТО → Резервна копија и ресетирање и штиклирајте Рез. копија на
податоци.
3 Допрете Сметка за резервна копија и изберете една сметка како сметка за резервни
копии.
За да обновите податоци, најавете се на Вашата сметка на Google преку волшебникот
за поставување. Можете да го стартувате и отворите волшебникот со изведба на
ресетирање на уредот на фабрички вредности. Ако се најавите на Вашата сметка
на Google преку волшебникот за поставување, нема да можете да ги обновите
податоците од резервната копија.
137
Управувач со уред и податоци
Користење сметка Samsung
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Сметки → Додај сметка
→ Сметка Samsung, и потоа најавете се на Вашата сметка Samsung.
2 Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
3 Допрете ОПШТО → Облак → Резервна копија, штиклирајте ги ставките од кои сакате
да направите резервна копија, и потоа допрете НАПРАВИ РЕЗ. КОП. СЕГА → РЕЗЕРВНА
КОПИЈА.
За да обновите податоци, отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања
→ ОПШТО → Облак → Обнови првобитни, изберете ги ставките и потоа допрете
ОБНОВИ СЕГА.
Изведба на ресетирање на податоци
Избришете ги сите нагодувања и податоци на уредот. Пред да извршите ресетирање на
фабричките вредности, обезбедете дека сте направиле резервни копии од сите важни
податоци зачувани на уредот. Осврнете се на Правење резервна копија и обновување
податоци за повеќе информации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Резервна копија и
ресетирање → Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД →
ИЗБРИШИ СÈ. Уредот ќе се рестартира автоматски.
138
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции на апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
За пребарување нагодувања со помош на клучен збор, допрете
.
КОНЕКЦИИ
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
На екранот со апликации, допрете КОНЕКЦИИ → Wi-Fi, и потоа допрете го копчето Wi-Fi за
да го активирате.
За користење на опциите, допрете .
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна мрежа Wi-Fi со WPS PIN.
• Помош: Прикажете информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
Допрете → Дополнително → Остави Wi-Fi вклучено за време на спиење.
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога сте достапни.
Допрете → Дополнително и штиклирајте го полето Мрежно известување за да ја
активирате оваа одлика.
139
Нагодувања
Bluetooth
Активирајте ја функцијата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
На екранот со Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Bluetooth, и потоа допрете го копчето
Bluetooth за да го активирате.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете го периодот во којшто уредот ќе биде
видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Изменете го името на уредот.
• Помош: Прикажете информации за помош за Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Режим за летало.
Користење податоци
Следете ја Вашата количина на искористеност на податоци.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Користење податоци.
За користење повеќе опции, допрете .
• Мобилни мрежи: Изберете мобилни хотспотови за да спречите апликациите што
работат во заднина да ги користат.
140
Нагодувања
Локација
Променете ги Нагодувања за дозволите за локациските информации.
На екранот со Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Локација, и потоа допрете го копчето
Локација за да го активирате.
• Режим: Избор на метод за собирање податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Преглед на апликациите кои бараат информации за
Вашата локација и колку тие ја трошат батеријата.
• Услуги за локација: Преглед на услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете ги профилите што ќе се користат за одредени локации кога
користите одлики на GPS, Wi-Fi или Bluetooth за наоѓање на тековната локација.
Уште мрежи
Прилагодете ги Нагодувања за контролирање на мрежите.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Уште мрежи.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Етернет
Опцијата Етернет е достапна кога адаптерот за Етернет е приклучен со уредот. Користете ја
оваа опција за да ја активирате одликата Етернет и да ги конфигурирате опциите на мрежата.
141
Нагодувања
Уреди во близина
Изменете ги нагодувањата за содржина за споделување кога го поврзувате уредот со уреди
во близина.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Уреди во близина, и потоа допрете го
копчето Уреди во близина за да го активирате.
• Име на уредот: Прикажете го името на медиумот.
• Содржина за делење: Поставете го уредот да ја споделува содржината со други уреди.
• Дозволени уреди: Видете ја листата уреди што можат да пристапат до Вашиот уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата уреди на кои им е блокиран пристапот до Вашиот
уред.
• Преземи во: Изберете мемориска локација за зачувување на медиумските фајлови.
• Примај фајлови од други уреди: Поставете го уредот да прифаќа префрлувања од
други уреди.
Печатење
Конфигурирајте ги Нагодувања за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi или облак-услугите.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Печатење.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
На екранот Нагодувања, допрете КОНЕКЦИИ → Screen Mirroring.
142
Нагодувања
УРЕД
Звуци и известувања
Променете ги Нагодувања за различните звуци на уредот.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Звуци и известувања.
• Режим за звук: Поставете уредот да употребува режим со звук или тивок режим.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Ѕвонење за известување: Изберете тон за ѕвонење за настани, како на пример
дојдовни пораки.
Екран
Променете ги нагодувањата на екран.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Екран.
• Фонт:
– – Тип букви: Променете го типот букви за приказ на текстот.
– – Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Вртење екран: Поставете содржината автоматски да се заврти кога ќе се заврти уредот.
– – Паметно вртење: Поставете приказот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
• Паметно останување: Поставете го уредот да спречува исклучување на заднинското
осветлување додека гледате во екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Екрански режим:
– – Приспособлив екран: Користете го овој режим за оптимизација на екранот согласно
неговите поставки.
– – Кино AMOLED: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот
поживописен.
– – Фото AMOLED: Користете го овој режим за да ја направите нијансата на екранот да
изгледа како со реални бои.
– – Основно: Користете го овој режим за придушено опкружување, како што е темна
просторија.
143
Нагодувања
• Режим за читање: Изберете кои апликации ќе го користат режимот за читање. Во
режим за читање, уредот помага во заштита на Вашите очи кога читате ноќе.
• Автом. тон на екранот: Поставете уредот да штеди енергија преку прилагодување на
светлината на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екран кога Вашиот уред се
полни или е поврзан на лежиште за на биро.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го временскиот рок во кој
заднинското светло на неодамнешни апликации и копчето Назад ќе бидат вклучени.
• Зголеми допирна чувств.: Поставете уредот да дозволи користење на екранот на
допир со ракавици.
Во зависност од видот материјал што го носите додека го допирате уредот, некои
команди може да не бидат препознати.
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Заднина.
• Почетен екран: Изберете слика на заднина за класичниот Почетен екран.
• Заклучување на екранот: Изберете заднинска слика за заклучениот екран.
• Почетен и екран за заклучување: Изберете слика на заднина за класичниот Почетен
екран и заклучениот екран.
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Заклучување на екранот.
• Заклучување на екранот: Измена на методот за заклучување екран. Следниве опции
може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екранот.
• Опции за виџетот за часовник: Конфигурирајте ги поставките за графичката контрола
за часовник.
– – Големина на часовникот: Променете ја големината на часовник.
– – Покажи датум: Поставете го уредот да ги прикажува датумот и часовникот.
144
Нагодувања
• Кратенки: Поставете уредот да прикажува и уредува кратенки до апликации на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги информациите што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект што ќе го гледате кога го отклучувате екранот.
• Текст за помош: Поставете го уредот да го прикажува текстот за помош на заклучениот
екран.
Повеќе прозорци
Поставете уредот да користи Повеќе прозорци.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Повеќе прозорци, и потоа допрете го копчето
Повеќе прозорци за да ја активирате.
• Отв.во прегл.на пов.проз.: Го поставува уредот да ја активира одликата Multi Window
кога отворате датотеки преку Мои фајлови или Видео. Исто така, уредот ја активира
оваа одлика кога прикажувате прилози во пораки.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Табла за известувања.
• Прилагодување на осветленоста: Го поставува уредот да ја прикажува лентата за
нагодување на осветленоста во панелот за известување.
• Препорачани апликации: Одредете уредот да прикажува листа со препорачани
апликации на панелот за известувања, врз основа на Вашите дејства, како на пример,
поврзување на слушалки со уредот.
• Пост.копч.за брзи пост.: Прередете ги копчињата за брзи поставки прикажани на
панелот за известувања.
Комплет алати
Поставете уредот да користи Алатник.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Комплет алати, и потоа допрете го копчето
Комплет алати за да го активирате.
Прикажете го списокот со апликации во алатникот. За уредување на списокот на апликации,
допрете на .
145
Нагодувања
Движења
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои ја
контролираат одликата за препознавање движења на Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Движења.
• Искл. звук/паузирај:
– – Поставување дланка на екранот: Поставете да се паузира емитувањето кога ќе го
допрете екранот со Вашата дланка.
– – Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога
ќе погледнете настрана од екранот.
• Поминете со дланката за доловување: Поставете уредот да направи слика од екранот
кога со дланката ќе поминете лево или десно преку екранот.
Пристапност
Користете ја оваа одлика за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на Во врска
со пристапност за повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Пристапност.
Корисници
Поставете и управувајте со профили на корисници за прилагодени нагодувања. Осврнете се
на Повеќе корисници за повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Корисници.
146
Нагодувања
Приватен режим
Поставете уредот да спречува други да пристапуваат во Вашите лични содржини со
активирање на приватниот режим.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Приватен режим, и потоа допрете го копчето
Приватен режим за да ја активирате.
• Вид пристап за прив.режим: Поставете или изменете го методот за отклучување за да
активирате приватен режим.
Скенер за прсти
Регистрирајте ги Вашите отпечатоци на прсти на уредот за да го обезбедите уредот или да се
најавувате на Вашата сметка Samsung.
На екранот Нагодувања, допрете УРЕД → Скенер за прсти.
• Управување со отпечатоци: Регистрирајте или избришете информации за отпечатоци.
• Смени резервна лозинка: Изменете ја алтернативната лозинка ако уредот не го
препознава отпечатокот.
• Заклучување на екранот: Измена на методот за заклучување екран.
• Потврди сметка Samsung: Поставете уредот да ја верификува Вашата сметка Samsung.
со отпечатоци од прсти.
ОПШТО
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
На екранот со Нагодувања, допрете ОПШТО → Сметки.
147
Нагодувања
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
На екранот со Нагодувања, допрете ОПШТО → Облак.
Резервна копија и ресетирање
Променете ги Нагодувања за управување со Вашите нагодувања и податоци.
На екранот со Нагодувања, допрете ОПШТО → Резервна копија и ресетирање.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите опции
и податоци за апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да ги обнови Вашите нагодувања и
податоци за апликации кога апликациите ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги Нагодувања на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Јазик и внесување
Променете ги Нагодувања за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
На екранот со Нагодувања, допрете ОПШТО → Јазик и внесување.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
148
Нагодувања
Тастатура Samsung
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазик за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите Нагодувања за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на грешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место.
• Автоматски големи букви: Поставете го уредот автоматски да ја поставува првата
буква голема по краен интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете го уредот автоматски да внесува празно место
меѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете го уредот за внесување точка кога допирате
двојно на кочето за празно место.
• Поминување по тастатура:
– – Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање на тастатурата.
– – Постојано внесување: Поставете го уредот да внесува текст со лизгање по
тастатурата.
– – Контрола на покажувачот: Овозможете ја одликата за паметна навигација со
тастатурата за да го движите курсорот со лизгање на тастатурата.
• Звук: Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги Нагодувања на тастатурата Samsung.
149
Нагодувања
Гласовно пишување на Google
• Избери влезни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
• Блокирај навредливи зборови: Поставете го уредот да спречува препознавање
навредливи зборови при говорните записи.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
внесување со говор без мрежа.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на опциите за
погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Преглед на статусот на вообичаениот јазик во врска со
одликата Текст во говор.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или за подлошката поврзани со уредот.
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
На екранот со Нагодувања, допрете ОПШТО → Датум и време.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го тековното време рачно.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
150
Нагодувања
Додатоци
Променете ги нагодувањата за додатоците.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → Додатоци.
• Аудио излез: Изберете формат за излезот за звук што ќе се користи при поврзување
на уредот со HDMI уреди. Некои уреди може да не ја поддржуваат опцијата за
опкружувачки звук.
• Автоматско отклучување: Поставете уредот автоматски да се отклучи кога ќе се отвори
капакот.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → Батерија.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете го уредот да ја прикажува преостанатата
енергија на батеријата.
Штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија. Осврнете се на Одлика за штедење енергија за повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → Штедење енергија.
• Режим за штедење енергија: Активирајте го режимот за штедење енергија и
променете ги нагодувањата на режимот за штедење енергија.
– – Ограничи перформанси: Поставете уредот да ограничува разни опции, како на
пример исклучување на заднинско осветлување на неодамнешни апликации и
копчето Назад.
– – Режим на сиви тонови: Поставете уредот да прикажува бои на екранот во сиви
тонови.
• Ултра режим за штедење енергија: Продолжете го времето на подготвеност и
намалете ја потрошувачката на батерија со прикажување на поедноставен распоред и
дозволување ограничен пристап во апликација.
Приближното време на подготвеност е времето што ѝ е потребно на батеријата да се
испразни целосно ако уредот не се употребува. Времето на подготвеност зависи од
опциите на уредот и условите на работа.
151
Нагодувања
Меморија
Видете ги информациите за меморијата на Вашиот уред и мемориската картичка или
форматирајте ја мемориски картичка.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → Меморија.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до трајно бришење на сите
податоци од картичката.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешната меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → Сигурност.
• Администратори на уредот: Видете ги администраторите на уредот инсталирани на
уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила за
уредот.
• Непознати извори: Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од
непознати извори.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Шифрирај надворешна SD-картичка: Поставете го уредот да ги кодира датотеките на
мемориската картичка.
Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција
е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови.
Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
• Далечински контроли: Поставете го уредот да овозможи контрола врз изгубен или
украден уред далечински преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата за наоѓање на мобилниот телефон
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
152
Нагодувања
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Ажур.на полит. за безб.: Го поставува уредот да проверува и да презема безбедносни
ажурирања.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставете уредот автоматски да ги испраќа
ажурираните извештаи за безбедност кај Samsung.
• Вид складирање: Поставете вид на склад за доверливи датотеки.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да обезбедите безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
За уредот
Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го
софверот.
На екранот Нагодувања, допрете ОПШТО → За уредот.
АПЛИКАЦИИ
Управител со апликацијата
Прикажете ги и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете АПЛИКАЦИИ → Управител со апликацијата.
Основни апликации
Изберете стандардно нагодување опции за користење апликации.
На екранот Нагодувања, допрете АПЛИКАЦИИ → Основни апликации.
153
Пристапност
Во врска со пристапност
Менијата за пристапност се специјални одлики за оние со oдредена физичка попреченост,
како на пример лош вид или слаб слух. Можете да користите следните одлики:
• TalkBack
• Промена на големината на фонтот
• Зголемување на екран
• Потсетници за известувања
• Менување на боите на екранот
• Прилагодување на бои
• Исклучување на сите звуци
• Известување со блиц
• Прилагодување на баланс на звук
• Режим на моно аудио-звук
• Прилагодување на нагодувања за краток текст
• Помошни менија
• Поставување нагодувања за допирање и задржување
• Режим за контрола на интеракција
• Режим на благ допир
• Конфигурирање на нагодувањата за пристапност
За да ги користите менијата за пристапност, на екранот со апликации допрете Нагодувања
→ УРЕД → Пристапност.
154
Пристапност
Користење на копчето Дома за отворање на
менијата за пристапност
Можете да пристапите во следните менија за пристапност со брзо притискање на Копчето
Дома три пати.
• Пристапност
• TalkBack
• Негативни бои
• Контрола на интеракција
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност, и потоа
допрете го копчето Директен пристап за да го активирате. Потоа, изберете едно мени за
пристапност што сакате да ги отворите со брзо притискање на копчето Дома три пати.
Ако изберете повеќе од едно мени, уредот ќе прикаже скокачки прозорец во кој ќе бидете
прашани кое мени да се употребува секој пат кога брзо ќе го притиснете три пати копчето
Дома. За да ја вклучите Контрола на интеракција на менијата за пристапност, активирајте
ја одликата. На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност →
Подвижност и интеракција, и потоа допрете го копчето Контрола на интеракција за да го
активирате.
Говорни повратни информации (TalkBack)
Активирање или деактивирање на TalkBack
Кога ја активирате TalkBack, уредот го чита на глас текстот на екранот или избраните одлики.
Оваа одлика е корисна ако имате тешкотии со гледањето на екранот.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
TalkBack.
2 Допрете го копчето во горниот дел на екранот за да ја активирате.
За да ја деактивирате TalkBack, допрете го копчето во горниот дел на екранот и допрете
брзо два пати каде и да е на екранот.
3 Допрете OK.
За да ја деактивирате TalkBack, допрете OK и потоа допрете брзо два пати каде било на
екранот.
155
Пристапност
Кога ќе ја активирате TalkBack, уредот ќе Ви овозможи говорни повратни информации и ќе
ги чита на глас одликите кои ќе ги изберете. Исто така, уредот овозможува говорни повратни
информации кога екранот се исклучува, кога имате нови известувања и друго.
Кога ја активирате Explore by touch додека користите TalkBack, уредот ги чита избраните
ставки на глас. Најпрво, уредот ги чита на глас ставките на екранот кога ги допирате. Потоа,
уредот ќе ја изведе функцијата или ќе ја отвори апликацијата ако допрете брзо два пати каде
било на екранот. Ако Explore by touch е деактивирана, уредот не може да изведува разни
одлики за кои се неопходни гестови со прсти.
За да ја активирате Explore by touch, отворете го екранот со апликации, допрете
Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ, и потоа штиклирајте
Explore by touch.
Некои одлики не се достапни додека користите TalkBack.
Контролирање на екран со гестови на прсти
Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја
употребувате TalkBack. Ако Explore by touch е деактивирана, уредот не може да изведува
некои одлики за кои се неопходни гестови со прсти.
За да ја активирате Explore by touch, отворете го екранот со апликации, допрете
Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ, и потоа штиклирајте
Explore by touch.
• Истражување на екран: Поставете еден прст на екранот и движете го за да го
истражувате екранот. Изберете и држете една ставка и уредот ќе ја прочита ставката на
глас. Кога ќе го тргнете прстот, ставката под него ќе биде избрана.
• Избирање ставки: Допрете една ставка за да ја изберете. Или, изберете и држете една
ставка додека го истражувате екранот и потоа отпуштете го Вашиот прст.
• Отворање на избрана ставка: Додека избраните ставки се читаат на глас, кога ќе ја
слушнете ставката што ја сакате, отпуштете го Вашиот прст од ставката. Потоа, допрете
брзо два пати каде било на екранот.
• Избирање на претходната ставка: Лизгајте брзо на екранот нагоре или налево со еден
прст.
156
Пристапност
• Избирање на следната ставка: Лизгајте брзо на екранот надолу или надесно со еден прст.
• Прелистување на списоци: Лизгајте го екранот нагоре или надолу со два прста.
• Враќање на претходна страница: Лизгајте го екранот надесно со два прста.
• Префрлање на следна страница: Лизгајте го екранот налево со два прста.
• Отклучување на екранот: Лизгајте го екранот во кој било правец во заклучената област
на екранот со два прста.
• Отворање на панелот за известувања: Влечете го горниот дел на екранот надолу со два
прста.
• Отворање на панелот за брзо нагодување: Влечете го горниот дел на екранот надолу со
три прста.
Можете да ги конфигурирате Нагодувања за гестови со прсти за TalkBack во Manage
gestures. Осврнете се на Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти за повеќе
информации.
Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти
Кога ја користите TalkBack, можете да изведувате дејства со помош на воздушни гестови.
Можете да изведувате дејства, како на пример враќање на претходен екран, отворање на
почетен екран и друго. Пред да употребите воздушни гестови, треба да ги конфигурирате.
Конфигурација на нагодувања за вертикални гестови
Можете да употребите вертикални гестови во два дела со влечење на прстите нагоре и
надолу од долниот дел на екранот или обратно.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
TalkBack → ОПЦИИ → Manage gestures → Two part vertical gestures. Потоа, изберете
една од следниве одлики:
• Move to the first and last items on screen: Кога ги влечете прстите по екранот нагоре
и потоа надолу, се избира првата ставка на горниот дел на екранот. Кога ги влечете
прстите по екранот надолу и потоа нагоре, се избира последната ставка на долниот дел
на екранот.
• Cycle through reading granularities: Кога ги влечете прстите по екранот нагоре и
потоа брзо надолу, единицата за читање се менува. Единицата за читање се менува во
страница, параграф, ред, збор, знак и стандардна. Кога ги влечете прстите по екранот
надолу и потоа нагоре, единицата за читање се менува во обратен редослед.
157
Пристапност
Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови
Користете ја оваа одлика за да конфигурирате осум кратенки за гестови. Можете да
конгифурирате гестови како на пример со влечење на Вашиот прст нагоре и потоа десно без
да го отпуштате и друго. Можете да измените кратенките за гестови или да назначите одлики
на празни кратенки.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
TalkBack → ОПЦИИ → Manage gestures. Изберете категорија и потоа назначете и една
одлика.
Достапни се следниве одлики:
• Back button: Вратете се на претходниот приказ.
• Home button: Отворете го почетниот екран.
• Recent apps button: Отворете го списокот со неодманешно употребени апликации.
• Open notifications: Отворете го панелот за известувања.
• Open global context menu: Отворете го глобалното контекстуално мени. Допрете
и задржете го екранот за да го отворите кружното глобално контекстуално мени.
Можете да користите одлики како на пример Quick navigation, Read from top, Spell
last utterance, и Read from next item. Потоа, истражете ги менијата со цртање круг со
Вашиот прст без да го отпуштите. Кога ќе го најдете менито што Ви треба, отпуштете го
прстот од менито за да го изберете.
Допри Pause feedback во горниот лев дел на екранот за да паузирате говорни повратни
информации.
Допрете TalkBack Settings во горниот десен дел на екранот за да пристапите во
Нагодувања на TalkBack. Осврнете се на Конфигурирање нагодувања за TalkBack за
повеќе информации.
• Open local context menu: Отворете го локалното контекстуално мени. Можете да
изберете единица за читање текст на екранот. Кога ја користите оваа одлика додека
внесувате текст, достапни се контектиалните менија, како на пример менито за контрола
на покажувач. Допрете и задржете го екранот за да го отворите кружното контекстуално
мени. Потоа, истражете ги менијата со цртање круг со Вашиот прст без да го отпуштите.
Кога ќе го најдете менито што Ви треба, отпуштете го прстот од менито за да го изберете.
• Read from top: Ги чита ставките на глас од првата ставка до последната по ред.
• Read from next item: Ги чита ставките на глас од ставката веднаш по избраната ставка.
158
Пристапност
Измена на единиците за читање
Кога ја користите TalkBack, можете да го слушате текстот на екранот. Можете да го
влечите Вашиот прст нагоре, надолу, лево или десно за да го изберите текстот што сакате.
Стандардно, уредот го чита на глас текстот во избраната област. Или, можете да го поставите
уредот да чита текст во други единици за читање, како редови или параграфи.
Измена на единиците за читање со користење локално контекстуално
мени
1 Изберете некој текст за читање.
2 Влечете ги Вашите прсти нагоре и потоа десно без да го отпуштате локалното
контекстуално мени.
3 Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со прстот за да истражите менија. Потоа,
отпуштете го Вашиот прст коге ќе слушнете Change granularity.
4 Допрете и задржете го екранот повторно и нацртајте круг со прстот за да истражите
менија. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе ја слушнете единицата за читање што ја
сакате.
За да ја измените кратенката за гестови да отвора локално контекстуално мени, погледнете
на Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови.
Измена на единици за читање со користење вертикални гестови во
два дела
Кога ги влечете прстите по екранот нагоре и потоа брзо надолу, единицата за читање се
менува. Единицата за читање се менува во страница, параграф, ред, збор, знак и потоа во
стандардна. Кога ги влечете прстите по екранот надолу и потоа нагоре, единицата за читање
се менува во обратен редослед.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
TalkBack → ОПЦИИ → Manage gestures → Two part vertical gestures → Cycle through
reading granularities.
Можете да го слушате текстот што се наоѓа веднаш до тековно избраниот текст со помош на
тековната единица за читање. За да го слушате следниот текстуален дел, влечете го прстот
надолу или надесно на екранот. Исто така, можете да го слушате текстот што се наоѓа пред
тековно избраниот текст со помош на тековната единица за читање. За да го слушате текстот
во претходната единица за читање, влечете го прстот нагоре или налево на екранот.
159
Пристапност
Паузирање на TalkBack
Отворете го глобалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст надолу и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Кога избирате Pause feedback во горниот лев дел
од екранот, се паузира TalkBack.
Кога TalkBack е паузирана, можете да ја продолжите со вклучување на екранот или други
методи. За да го измените методот на продолжување на TalkBack, отворете го екранот со
апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ
→ Resume from suspend. Потоа, изберете една опција.
За да ја измените кратенката за гестови да отвора глобално контекстуално мени, погледнете
на Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови.
Користење на одликата за брза навигација
Со одликата брза навигација, можете да пристапите во менија со цртање круг на екранот, без
да лизгате нагоре или надолу за да изберете ставка.
Отворете го глобалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст надолу и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со
прстот околу менито за да ги истражите менијата. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе
слушнете Quick navigation. Допрете го екранот повторно и нацртајте круг со прстот околу
менито за да ги истражите менијата. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе го слушнете
менито што го сакате.
Додавање и управување со етикети на слика
Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога
сликите се избрани. Додадете етикети на слики кои немаат етикети користејќи го локалното
контекстуално мени.
Отворете го локалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст нагоре и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг
со прстот околу менито за да ги истражите менијата. Кога го слушате менито за додавање
етикети, отпуштете го Вашиот прст за да додадете етикети.
За да ги прикажете етикетите, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД →
Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ → Manage custom labels.
160
Пристапност
Конфигурирање нагодувања за TalkBack
Конфигурирајте ги Нагодувања за TalkBack за Ваша погодност.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
TalkBack → ОПЦИИ. Алтернативно, отворете го глобалното контекстуално мени со влечење
на Вашиот прст надолу и потоа надесно на екранот без да го отпуштате. Потоа, одвлечете
го Вашиот прст во горниот десен дел на екранот и отпуштете го кога ќе слушнете TalkBack
Settings.
• Speech volume: Прилагодете го нивото на јачината на тонот за говорни повратни
информации.
Јачината на тон на говорни повратни информации може да варира во зависност од
јачината на тонот на медиумот. За да ја прилагодите јачината на тонот на медиумот,
притискајте го копчето за јачина на звук налево или надесно, додека слушате говорни
повратни информации. Или, на екранот со апликации, допрете на Нагодувања → УРЕД
→ Звуци и известувања и потоа влечете го лизгачот за нагодување на гласноста на
медиумските содржини налево или надесно.
• Use pitch changes: Поставете уредот да чита на глас текст на ниска стапка кога се
внесува со помош на тастатура.
• Keyboard echo: Поставете уредот за чита на глас текст или симболи внесени со помош
на тастатура. Исто така, можете да го поставите типот на тастатура на кој ќе ја примените
оваа одлика.
• Speak when screen is off: Поставете уредот да обезбедува говорни повратни
информации кога екранот е исклучен.
• Shake to start continuous reading: Поставете уредот да започне со читање на глас текст
прикажан на екранот кога го затресувате уредот. Можете да изберете разни брзини на
тресење.
• Vibration feedback: Поставете уредот да вибрира кога го истражувате екранот.
• Sound feedback: Поставете уредот да емитува звук кога го контролирате екранот, како
на пример кога го прелистувате екранот и друго.
161
Пристапност
• Focus speech audio: Поставете уредот да ја намалува јачината на тон на медиумот кога
уредот чита една ставка на глас.
• Sound volume: Прилагодете ја јачината што ја емитува звукот кога го допирате екранот
за да го контролирате. Оваа одлика е достапна кога Sound feedback се избрани.
• Explore by touch: Уредот ќе ги прочита на глас ставките под Вашиот прст. Движете го
прстот низ целиот екран за да го најдете она што го барате. Кога ќе го чуете она што го
барате, тргнете го прстот и допрете брзо двапати каде било на екранот за да го отворите.
Можете да одите на саканата страницата со лизгање на екранот налево или надесно со
два прста. За да дознаете повеќе за контролирање на екранот со користење на одликата
истражувај со допир, погледнете на Контролирање на екран со гестови на прсти за
повеќе информации.
• Automatically scroll lists: Поставете уредот автоматски да го прелистува остатокот од
списокот што не се прикажува на екранот и да ги чита ставките на глас.
• Single-tap selection: Поставете уредот да ја отвора избраната ставка со еден допир.
• Launch "Explore by touch" tutorial: Прикажете го упатството за користење на одликата
Истражувај со допир.
• Manage gestures: Назначете дејства што ќе се изведуваат со кратенки на гестови со
прсти. Осврнете се на Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти за повеќе
информации.
• Manage custom labels: Прикажете ги етикетите што сте ги додале.
• Resume from suspend: Изберете еден метод за да продолжите со говорни повратни
информации.
• Developer settings: Поставете опции за програмирање на апликација.
Користење на уредот со исклучен екран
Поставете уредот да го исклучува секогаш екранот за да ја зачува содржината на Вашиот
екран приватна. Екранот не се вклучува кога притискате надворешни копчиња или кога го
допирате екранот. Исто така, не се исклучуваат и одликите кои се користат во моментот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Темен екран. Можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика со
притискање два пати на Копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
162
Пристапност
Користење на одликата брзо внесување со копче
Поставете уредот да внесува знак кога го отпуштате Вашиот прст од знакот на тастатурата.
Можете да ја користите оваа одлика за да внесувате знаци наместо да го отпуштате Вашиот
прст и да допирате двојно на екранот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Брзо внесување со тастери.
Читање лозинка на глас
Поставете уредот да ја чита на глас лозинката кога ја внесувате додека е активирана TalkBack.
Користете ја оваа одлика за да обезбедите дека ја внесувате точната лозинка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Изговарај лозинки.
Поставување одлики за текст во говор
Изменете ги Нагодувања за одликите текст во говор кога е активирана TalkBack, како на
пример јазици, брзина и друго.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид → Опции
за текст во говор, и потоа користете ги следните функции:
• Погон за текст во говор Samsung: Изберете еден погон за одликата текст во говор.
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример. Ако уредот не може да ги
→ Инсталирај говорни податоци за преземање и
чита на глас примерите, допрете
инсталирање говорни податоци за одликата текст во говор.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на тековниот стандарден јазик
поставен за одликата текст во говор.
163
Пристапност
Внесување текст со помош на тастатура
За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете брзо
два пати каде било на екранот.
Кога ќе ја допрете тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас копчињата под
Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да
го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.
Ако Брзо внесување со тастери не е активирана, отпуштете го Вашиот прст од знакот што
го сакате и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот. За да ја активирате одликата
за брзо внесување, отворете го екранот со апликации допрете Нагодувања → УРЕД →
Пристапност → Вид, и потоа штиклирајте Брзо внесување со тастери.
Внесување дополнителни знаци
Допрете и задржете копче на тастатурата. Ако постојат дополнителни достапни знаци преку
копчето, над тастатурата ќе се појави скокачки прозорец кој ги прикажува знаците. За да
изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на екранот се додека не го слушнете знакот што
го сакате и потоа отпуштете го.
Измена на работниот јазик
За да додадете јазици за внесување, на екранот со апликации, допрете Нагодувања →
ОПШТО → Јазик и внесување. Потоа, допрете на Тастатура Samsung → Изберете јазици
за внесување и изберете ги јазиците што сакате да ги употребувате.
За промена на работниот јазик, допрете на
.
Уредување на текст
Користете го локалното контекстуално мени за да го движите покажувачот и за да копирате
и лепите текст.
Отворете го локалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст нагоре и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со
прстот околу менито за да ги истражите менито. Потоа, отпуштете го Вашиот прст коге ќе
слушнете Change granularity. Допрете го екранот повторно и нацртајте круг околу менито за
да ги истражите менијата. Потоа отпуштете го Вашиот прст кога ќе ја слушнете единицата за
читање што ја сакате.
Кога уредувате текст, поставете ја единицата за читање или на збор или на знак за Ваша
погодност. Во режим на избор, уредот го избира текстот согласно единицата за читање што
сте ја избрале.
164
Пристапност
Влечете го Вашиот прст горе, долу, лево или десно за да го читате текстот. Кога текстот што
сакате да го уредите се чита на глас, користете ги следните дејства:
• Бришење текст: Допрете го копчето за бришење на тастатурата.
• Избирање текст со режим за избор: Активирајте го режимот за избор за да го изберете
и слушате текстот. За да го активирате режимот за избор, отворете го локалното
контекстуално мени и изберете Cursor control → Start selection mode. Прелистајте
налево или надесно за да го слушнете текстот пред или после тековниот избран текст.
За да го деактивирате режимот за избор, отворете го локалното контекстуално мени и
изберете Cursor control → End selection mode.
• Избери цел текст: Локалното контекстуално мени и изберете Cursor control → Select all.
Ќе биде избран цел текст во документот.
• Копирање или отсекување текст: Изберете го текстот користејќи го локалното
контекстуално мени. Потоа, отворете го локалното контекстуално мени и изберете
Cursor control. Изберете Copy за да го копирате избраниот текст или изберете Cut за да
го отсечете избраниот текст. Избраниот текст се копира во посредната меморија.
• Лепење на текст: Поставете го покажувачот на точката каде што треба да се внесе
текстот, отворете го локалното контекстуално мени и потоа допрете Cursor control →
Paste.
Внесување текст преку говор
Можете да внесете текст со говор. За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за
внесување текст и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.
Допрете и задржете , уредот ќе прикаже скокачки прозорец во кој се прикажуваат
опциите за тастатура. Повлечете го Вашиот прст на екранот без да го отпуштате. Кога ќе
изберете , отпуштете го Вашиот прст. Потоа, изговорете ги зборовите што сакате да ги
внесете во полето за текст. Изговорените зборови ќе се појават на екранот како текст и
уредот ги чита на глас.
За да внесете дополнителен текст, изберете го копчето на микрофонот и изговорете ги
зборовите.
Измена на работниот јазик
Додека внесувате текст со говор, изберете English (US) и изберете јазик за да го измените
јазикот на внесување.
За да додадете јазици на листата, изберете English (US) → Додајте повеќе јазици, допрете
на прекинувачот Автоматски за да го деактивирате и потоа изберете го јазикот што сакате
да го употребите.
165
Пристапност
Промена на големината на фонт
Користете ја оваа одлика за да ја измените големината на фонт. Уредот им овозможува разни
големини на фонт за да го направи користењето на уредот попрактично на корисниците што
имаат проблеми со видот. Поставувањето на големината Огромни може да не е достапна во
некои апликации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
Големина на букви.
Зголемување на екран
Користете ја оваа одлика за да го зголемите екранот и да зумирате на конкретна област.
На екранот со апликации, допрете на Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
Гестови за зголемување и потоа допрете на прекинувачот во горниот дел од екранот за да
ја активирате.
• Зумирање и одзумирање: Допрете го брзо три пати екранот за зумирање на конкретна
област. Допрете го повторно екранот брзо три пати за враќање.
• Истражување на екран со лизгање: Користете два прста за лизгање низ зголемениот
екран.
• Прилагодување на соодносот на зум: Допрете го екранот со два прста на зголеменииот
екран. Потоа, раширете ги двата прста или спојте ги за да го прилагодите соодносот.
• Тастатурите на екранот не се зголемуваат.
• Кога оваа одлика е активирана, може да влијае врз изведбата на некои апликации,
како Калкулатор.
Поставување потсетници за известувања
Користете ја оваа одлика за да Ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во
меѓувреме.
На екранот со апликации, допрете на Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид →
Потсетник за известување и потоа допрете на прекинувачот во горниот дел од екранот за
да ја активирате.
За да поставите временски интервали помеѓу предупредувањата, допрете Интервал на
потсетување.
166
Пристапност
Менување на боите на екран
Користете ја оваа одлика за да ја подобрите видливоста на екранот и да им помогнете на
корисниците да го препознаваат текстот на екранот полесно. Кога оваа одлика е активирана,
екранот прикажува негативна слика која ги менува боите на екранот. Менувањето на боите
го зголемува контрастот меѓу белата и црната.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Негативни бои.
Прилагодување на бои
Користете ја оваа одлика за да прилагодите како се прикажуваат боите на екранот ако имате
тешкотии да разликувате бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Вид.
2 Допрете го копчето Прилагодување бои за активирање.
3 Допрете ПОЧНИ.
4 Уредете ги плочките со бои според сличност, започнувајќи од основната боја.
5 Кога ќе завршите со прилагодувањето на бои, допрете ГОТ.
Ако можете да ги разликувате боите, не е потребно да продолжите со прилагодување.
6 Ако се тешко ги препознавате боите, допрете Камера или Слика.
7 Одвлечете ја лентата за прилагодување налево или надесно и допрете ГОТ.
За да ја прилагодите повторно бојата, допрете → Повторно прилагодување бои.
167
Пристапност
Поставување на известувања со блиц
Поставете блицот да трепка кога имате нови пораки или известувања.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Известување со блиц.
Исклучување на сите звуци
Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како на пр. медиумски звуци.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Исклучи ги сите звуци.
Нагодувања за краток текст
Краток текст Samsung
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух → Титли
Samsung (CC), и потоа допрете го копчето во горниот дел на екранот за да ја активирате.
Користете ги следните опции:
• Поставеност: Променете ја позицијата на краткиот текст.
• Фонт: Променете го типот на фонт.
• Големина на букви: Променете ја големината на буквите.
• Раб: Изменете го работ на текстот на титлот.
• Фонт: Изменете ја бојата и проѕирноста на текстот.
• Заднина: Изменете ја бојата и проѕирноста на заднината на кутијата за краток текст.
• Прозорец за натписи: Изменете ја бојата и проѕирноста на заднината на прозорецот за
краток текст.
168
Пристапност
Google краток текст
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух → Титли
Google (CC), и потоа допрете го копчето во горниот дел на екранот за да ја активирате.
Користете ги следните опции:
• Јазик: Изберете јазик на екран за краток текст.
• Големина на текстот: Променете ја големината на буквите.
• Стил на титл: Изменете го стилот на снимка.
Прилагодување на баланс на звук
Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот кога користите слушалки.
За да го прилагодите балансот на звук, поврзете слушалки со уредот. На екранот со
апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух → Баланс на звукот.
Одвлечете ја лентата за прилагодување налево или надесно и прилагодете го балансот на
звук, и потоа допрете OK.
Моно-аудио
Поставете уредот да го вклучува излезниот звук од стерео во моно кога се поврзани
слушалки. Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите
главни слушалки. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво
Ви е позгодна.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Моно-аудио.
169
Пристапност
Мени за помошник
Прикажување на иконата на помошна кратенка
Поставете уредот да ја прикажува иконата на помошната кратенка. Можете да ја користите
иконата за да пристапите во апликации, одлики и нагодувања со допирање на помошните
менија на иконата. Контролирајте го уредот со допирање на помошните менија во иконата
без истражување на екранот. Кога стартува оваа одлика, се активира Режим со еден допир.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност →
Подвижност и интеракција.
2 Допрете го копчето Мени за помошник за активирање.
Иконата на помошната кратенка се појавува во десниот дел на екранот.
3 Допрете Мени за помошник → Доминантна рака за да ја пренесете иконата на
помошната кратенка на згодна локација.
Пристап до помошните менија
Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да пружа лесен пристап
во помошните менија од кој било екран.
Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на
иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за горе или за долу за да
одите во други панели или лизгајте го екранот нагоре или надолу за да изберете други
менија.
170
Пристапност
Користење покажувач
На помошното мени, допрете Покажувач. На екранот се прикажува покажувачот и
допирната област каде покажувачот може да се контролира. Можете да го контролирате
екранот со мали движења на Вашиот прст во областа чувствителна на допир. Влечете го
Вашиот прст во областа чувствителна на допир за да го движите прикажувачот. Исто така,
допрете го екранот за да изберете ставки под покажувачот.
Користете ги следните опции:
• /
: Изберете една ставка или лизгајте лево или десно на екранот.
• /
: Лизгајте нагоре или надолу по екранот.
• : Преместете ја допирната област на друга локација.
• : Затворете ја допирната област.
За да ги измените нагодувањата на покажувач, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Подвижност и интеракција, допрете го копчето
Мени за помошник за да го активирате, допрете Мени за помошник, и потоа допрете
Пост.за доп.подлога и покажув.
Користење на подобрени помошни менија
Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.
На пример, кога стартувате Галерија, на помошното мени се појавуваат функциите за
пребарување и составување.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Подвижност
и интеракција → Мени за помошник → Помошник плус, и потоа допрете го копчето во
горниот дел на екранот за да ја активирате.
Уредување на помошните менија
Можете да ја користите оваа одлика за да уредувате менија на иконата на помошната
кратенка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Подвижност и
интеракција, и потоа допрете го копчето Мени за помошник за да го активирате, допрете
Мени за помошник, и потоа допрете Измени. За додавање или бришење менија, допрете
или .
171
Пристапност
Поставување нагодувања за допирање и
задржување
Поставете го времето на препознавање при допирање и задржување на екранот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Одложување на допри и држи, и потоа изберете една опција.
Контрола на интеракција
Активирајте го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот
врз внесувања додека употребува апликации. Користете го овој режим кога сакате да им
дозволите на други само ограничен пристап и контрола на Вашите медиуми или податоци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност →
Подвижност и интеракција → Контрола на интеракција.
2 Допрете го копчето во горниот дел на екранот за да ја активирате.
3 Држете го притиснато копчето Дома и копчето за јачина на звук налево истовремено
додека користите една апликација.
4 Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што
сакате да ја ограничите.
5 Допрете ГОТ.
Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ако го допрете екранот или притиснете
копчиња, као на пример копчето Дома, тие нема да функционира во оваа област.
За да го деактивирате режимот за контрола на интеракција, држете го притиснато копчето
Дома и копчето за јачина на звук налево истовремено.
172
Пристапност
Користење на режим со еден допир
Поставете уредот да ги контролирате известувањата со допирање на копчето наместо
влечење. Кога се огласува еден аларм, допрете го копчето за да го прекимете алармот
наместо да го влечете копчето.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност, и потоа
штиклирајте Режим со еден допир.
Конфигурирање на нагодувањата за
пристапност
Зачувување на нагодувања за пристапност во фајл
Извезете ги тековните опции за пристапност во фајл.
На екранот со апликации, допрете на Нагодувања → УРЕД → Пристапност →
Управување со пристапност → Увоз/Извоз и потоа изберете опција за извезување. Фајлот
со нагодувања за пристапност е зачуван во избраната локација за складирање.
Увезување фајл со нагодувања за пристапност
Увезете фајл со нагодувања за пристапност и ажурирајте ги тековните нагодувања.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Управување
со пристапност → Увоз/Извоз, и потоа изберете опција за увезување. Изберете фајл за
увезување и допрете ГОТОВО → OK. Нагодувањата за пристапност ќе бидат ажурирани
согласно увезениот фајл.
Споделување фајл со нагодувања за пристапност
Споделете нагодувања за пристапност со други преку е-пошта, Wi-Fi Direct, Bluetooth и друго.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност → Управување
со пристапност → Сподели преку. Потоа, изберете фајлови за пристапност и допрете
ГОТОВО. Изберете метод за споделување и следете ги упатствата на екранот за да ги
споделите фајловите.
173
Пристапност
Прикажување услуги за пристапност
Прикажете услуги за пристапност инсталирани на уредот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → УРЕД → Пристапност, и прикажете го
списокот со услуги за пристапност достапни во Услуги.
Користење други корисни одлики
• Користење S Voice: Можете да ја користите S Voice за да изведувате разни функции со
користење на говорни команди. Стартувајте ја S Voice, праќајте пораки и прикажувајте
задачи. Осврнете се на S Voice за повеќе информации.
• Пребарување со говор: Користете говорни команди за да пребарувате интернетсодржина. Користете ја оваа одлика кога сте во движење и не можете да ги употребувате
рацете за да внесувате текст.
• Користење на панелот за известувања: Влечете ја статусната лента надолу за да го
отворите панелот за известувања. Можете да прикажете нови пораки, да ја прилагодите
осветленоста на екранот и друго. Осврнете се на Известувања и панели за брзо
нагодување за повеќе информации.
• Користење на движења за контрола: Контролирајте го уредот со движења на дланка или
гестови. Осврнете се на Движења за повеќе информации.
• Користење скенер за прсти: Регистрирајте ги Вашите отпечатоци на прсти во уредот за да
го отклучувате екранот или да ја потврдите лозинката на сметката Samsung. Осврнете се
на Скенер за прсти за повеќе информации.
• Користење на кратенки за контакти: Додајте кратенки за контакти на класичниот Почетен
екран за да праќате пораки позгодно. Осврнете се на Додавање кратенки за контакти на
класичниот Почетен екран за повеќе информации.
174
Додаток
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле на уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2 код, морате да го внесете PIN2
кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со
Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации,
контактирајте со Вашиот оператор.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
175
Додаток
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред е блокиран и не реагира, држете го притиснато
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и копчето за јачина на звук налево повеќе
од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете ресетирање на фабричките вредности. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → ОПШТО → Резервна копија и ресетирање
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД → ИЗБРИШИ СÈ. Пред
да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани во уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.
176
Додаток
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Осигурете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
177
Додаток
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајловите не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, Обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на
фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
178
Додаток
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да
се поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиотBluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 m).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
179
Додаток
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
180
Додаток
Вадење на батеријата
• За да ја извадите батеријата, мора да одите во овластен сервисен центар со добиените
упатства.
• За Bаша безбедност, не смеете да се обидувате да ја извадите батеријата. Доколку
батеријата не се извади правилно, тоа може да доведе до оштетување на батеријата
и уредот, да предизвика повреда на лице и/или да доведе до тоа уредот да не биде
безбеден.
• Samsung не презема одговорност за каква било штета или загуба (без оглед дали е
според договор или неизвршување обврски, вклучувајќи невнимание) што може да
настане поради непочитување на овие предупредувања и упатства, освен за смрт или
повреда на лице предизвикана од невнимание на Samsung.
1 Вметнете ја алатката за отворање на уредот во процепот меѓу екранот на уредот и
капакот за батерија.
Потоа, почнете да го одделувате екранот од капакот за батерија со користење на
алатката за да ги разделите.
2 Продолжете да ја вметнувате алатката и да ги раздвојувате екранот и капакот за батерија
на мали растојанија околу уредот.
3 Кога екранот ќе се ослободи, одделете ги екранот и капакот за батерија.
Потоа ставете го капакот за батерија настрана и поставете го екранот завртен надолу на
рамна работна површина.
4 Одвртете ги и извадете ги шрафовите.
5 Исклучете го конекторот за батеријата.
6 Отстранете ја батеријата.
181
Авторско право
Авторско право © 2015 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
Download PDF